Załącznik nr 4 - VADEMECUM WIEDZY

Transkrypt

Załącznik nr 4 - VADEMECUM WIEDZY
Załącznik nr 4
Symbol
formularza/tytułu
płatności*)
CIT*)
Opis
Rodzaj rachunku bankowego
(CIT / VAT / PIT / in. d.)1)
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
CIT
CIT-10**)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU
DOCHODOWEGO OD PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
CIT
CIT-11**)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW
Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH
OSÓB PRAWNYCH, WYDATKOWANYCH NA INNE CELE NIŻ WYMIENIONE
W OŚWIADCZENIU CIT-5 LUB DEKLARACJI CIT-6A
CIT
CIT-2
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
CIT
CIT-2A
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
CIT
CIT-2B
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
CIT
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD
DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU
W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
CIT
CIT-6
**)
CIT-6A**)
1)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW
Ó
CIT
wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej
stronie załącznika nr 4)
*)
jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji
**)
należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym
Symbol
formularza/tytułu
płatności*)
Opis
Rodzaj rachunku bankowego
(CIT / VAT / PIT / in. d.)1)
Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
CIT-8
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
CIT
CIT-8A
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
CIT
CIT-8B
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
CIT
CIT-9**)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW
I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO
PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD
ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW
CIT
DJB**)
INNE DOCHODY
in. d.
GK **)
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI
in. d.
GKP**)
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INN. JEDN. ORGAN.
in. d.
GL
PODATEK OD GIER
VAT
POZOST.*)**)
KP*)
NBP
in. d.
PODATEK DOCHODOWY OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
in. d
WPŁATY Z ZYSKU NBP
in. d.
**)
OPŁATA RESTRUKTURYZACYJNA
in. d.
**)
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
in. d.
OPR
PCC
1)
wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej
stronie załącznika nr 4)
*)
jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji
**)
należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym
2
Symbol
formularza/tytułu
płatności*)
PCC-1**)
DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
in. d.
PCC-2
DEKLARACJA O NALEŻNOŚCIACH WPŁACONYCH PRZEZ PŁATNIKA
in. d.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
PIT
DEKLARACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH Z ODPŁATNEGO ZBYCIA
NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH, OBJĘTYCH ZRYCZAŁTOWANYM
PODATKIEM DOCHODOWYM
PIT
PIT-28
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI
DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW
EWIDENCJONOWANYCH
PIT
PIT-36
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
W ROKU PODATKOWYM
PIT
PIT-36L
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
W ROKU PODATKOWYM – podatek dochodowy według stawki19%
PIT
PIT-37
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
W ROKU PODATKOWYM
PIT
PIT-38
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
W ROKU PODATKOWYM
PIT
PIT-4
DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY OD
ŁĄCZNEJ KWOTY DOKONANYCH WYPŁAT
PIT
PIT-4G
DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY-OD
NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z TYTUŁU UMOWY AKTYWIZACYJNEJ ZAWARTEJ
Z OSOBĄ BEZROBOTNĄW CELU WYKONYWANIA PRACY ZAROBKOWEJ W
GOSPODARSTWIE DOMOWYM
PIT
*)
PIT
PIT-23
**)
Opis
1)
Rodzaj rachunku bankowego
(CIT / VAT / PIT / in. d.)1)
wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej
stronie załącznika nr 4)
*)
jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji
**)
należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym
3
Symbol
formularza/tytułu
płatności*)
PIT-5
Opis
Rodzaj rachunku bankowego
(CIT / VAT / PIT / in. d.)1)
DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY
PIT
PIT-5L
DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY
WEDŁUG STAWKI 19%
PIT
PIT-53
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU
PIT
PPL*)
PODATEK DOCHODOWY WEDŁUG STAWKI 19% OD DOCHODÓW OSÓB
FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
PIT
PIT-7*)
PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH
PRODUKCJI ROLNEJ
PIT
PIT-8A
DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
PIT
PU1*)**)
WPŁATY Z TYTUŁU PODATKU POTRĄCONEGO OD DOCHODÓW OSÓB
FIZYCZNYCH Z OSZCZĘDNOŚCI WYPLACANYCH W FORMIE ODSETEK
POG-3**)
OPŁATA OD OSÓB WCHODZĄCYCH DO OŚRODKÓW GIER
VAT
POG-3A**)
DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER (kasyna gry, salony gier na automat, loterie
pieniężne, zakłady wzajemne, telebingo, wideoloterie)
VAT
POG-3C**)
DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER (gry liczbowe)
VAT
POG-3D
DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER (bingo fantowe, loterie fantowe)
VAT
POG-R**)
DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER – RYCZAŁT (dla podatników urządzających
gry na automatach o niskich wygranych)
VAT
PPD*)
ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB DUCHOWNYCH
PIT
PPE*)
ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD PRZYCHODÓW
EWIDENCJONOWANYCH
PIT
**)
w ramach
Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
1)
PIT-STD
wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej
stronie załącznika nr 4)
*)
jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji
**)
należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym
4
Symbol
formularza/tytułu
płatności*)
Opis
Rodzaj rachunku bankowego
(CIT / VAT / PIT / in. d.)1)
PPW*)
PODATEK DOCHODOWY Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
PIT
SD **)
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
in. d.
SD-2**)
DEKLARACJA O NALEŻNOŚCIACH WPŁACONYCH PRZEZ NOTARIUSZA
in. d.
VAT-7
DEKLARACJA MIESIĘCZNA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
VAT
VAT-7K
DEKLARACJA KWARTALNA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
VAT
VAT-8
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG DLA OSÓB
ZWOLNIONYCH Z VAT, ZAREJESTROWANYCH JAKO PODATNICY VAT UE
VAT
VAT-9*)**)
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU USŁUG LUB
DOSTAWY, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA
VAT
DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU
VAT
VAT-12
SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE
USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH, OPODATKOWANYCH W FORMIE
RYCZAŁTU
VAT
VAI*)**)
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU TOWARÓW (VAT)
VAT
VAT-T*)**)
ZRYCZAŁTOWANY PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG
MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
VAT
VAT-10
*)**)
*)**)
VAT-Z
VAT-In*)**)
ZWROTY DOKONANE PRZEZ PODATNIKÓW VAT KWOT ODLICZONYCH PRZEZ
NICH LUB ZWRÓCONYCH IM Z TYTUŁU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ
NICH NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH
INNE ROZLICZENIA W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
1)
VAT
VAT
wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej
stronie załącznika nr 4)
*)
jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji
**)
należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym
5
Symbol
formularza/tytułu
płatności*)
VU1
VU2
WZP
WZP-1K
WZP-1M
WZP-1R
WZS
WZS-1K
WZS-1M
WZS-1R
WZD*)**)
ZPZ*)**)
Opis
WPŁATY Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W RAMACH UNII
EUROPEJSKIEJ.PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA.RZECZ POLSKI e)
WPŁATY Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W RAMACH UNII
EUROPEJSKIEJ DOKONYWANE PRZEZ PODMOTY ZAGRANICZNE
WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU-ZA KWARTAŁ
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU -ZA MIESIĄC
DEKLARACJA. O WYSOKOŚCI. ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU -ZA ROK
OBROTOWY
WPŁATY Z ZYSKU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ
JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ S.P. I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ
DEKLARACJA O WYS. ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ
SPÓŁKĘ S.P. I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA MIESIĄC
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ
JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ S.P. I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY.
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI
ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH
1)
Rodzaj rachunku bankowego
(CIT / VAT / PIT / in. d.)1)
VAT-UE1
VAT-UE2
in. d.
in. d.
in. d.
in. d.
in. d.
in. d.
in. d.
in. d.
in. d
in. d.
wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej
stronie załącznika nr 4)
*)
jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji
**)
należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym
6
CIT
VAT
PIT
in. d.
PITSTD
VATUE1
VATUE2
Rodzaj rachunku bankowego
podatek dochodowy od osób prawnych
podatek od towarów i usług i podatek od gier
podatek dochodowy od osób fizycznych
pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
podatek potrącony od dochodów z oszczędności osób fizycznych wypłaconych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE
oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej na rzecz Polski przez państwa członkowskie
Podatek od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne
1)
wg obwieszczenia Ministerstwa Finansów w sprawie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (objaśniania skrótów zawarte zostały na ostatniej
stronie załącznika nr 4)
*)
jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji
**)
należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym
7

Podobne dokumenty