Programu ochrony środowiska dla miasta Wągrowca

Transkrypt

Programu ochrony środowiska dla miasta Wągrowca
Burmistrz Miasta Wągrowca
Raport z realizacji „ Programu ochrony środowiska dla
miasta Wągrowca na lata 2005-2016” za okres 2009-2010
Wągrowiec, marzec 2011
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
SPIS TREŚCI
.
1. Wprowadzenie
str.3
2. Realizacja poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie obejmującym
lata 2009-2010, zawartych Programie Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec str.3
3. Podsumowanie
str.20
Załączniki:
Załącznik 1. Harmonogram realizacyjny zadań dla miasta Wągrowca na lata 2005-2016.
2
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
I. WPROWADZIE
.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) Burmistrz sporządza co dwa lata
raporty z realizacji programu ochrony środowiska. „Program Ochrony Środowiska dla miasta
Wągrowca na lata 2005-2016” został przyjęty Uchwałą Nr 47/2004 Rady Miejskiej w
Wągrowcu w dniu 30 grudnia 2004r. W roku 2007 powstał pierwszy raport z programu
ochrony środowiska, który obejmował harmonogram działań za lata 2005-2006, natomiast w
roku 2009 sporządzono raport, który obejmował lata 2007-2008. Od czasu opracowania
ostatniego raportu minęły dwa lata, co zgodnie z ustawą zobowiązuje Burmistrza do
sporządzenia kolejnego raportu, który tym razem obejmować będzie harmonogram działań za
lata 2009-2010.
„Program Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2005-2016” został
sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawne a także na podstawie wytycznych
ustanowionych przez Ministerstwo Środowiska.
Podstawą sporządzenia raportu są informacje przekazane przez poszczególne jednostki
administracyjne, organizacje i podmioty gospodarcze podejmujące zagadnienia z zakresu
ochrony środowiska na terenie miasta Wągrowca.
II. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO
REALIZACJI W OKRESIE OBEJMUJĄCYM LATA 2009-2010, ZAWARTYCH W
PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WĄGROWCA
.
Harmonogram realizacyjny – załącznik nr 1
Priorytet 1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
.
Cele główne:
dbałość o utrzymanie i poprawę stanu naturalnego środowiska;
zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych gazów w atmosferze;
likwidacja dzikich wysypisk;
propagowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej.
ZADANIA WŁASNE
Zadanie 1
Ujawnianie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz emisji hałasu w
celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów.
W październiku 2010 r. tut. Urząd wystosował pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Usług Technicznych
przy ul. Rogozińskiej 90, w celu zbadania potencjalnego szkodliwego oddziaływania na
środowisko, po wpłynięciu skarg telefonicznych mieszkańców ul. Projektowanej.
Kontrola została przeprowadzona pod koniec grudnia 2010. Wynikało z niej, że
Zakład Usług Technicznych emituje pyły do powietrza a głównym źródłem ich powstawania
jest stanowisko obróbki strumieniowo-ściernej tj. oczyszczania powierzchni wagonów z
resztek farb i rdzy. Proces ten prowadzony jest przy pomocy ścierniwa na bazie żużla
pomiedziowego, w wiacie do połowy wysokości obudowanej płytami pilśniowymi, a
przestrzeń pomiędzy tymi płytami i dachem dodatkowo zabezpieczono osłonami z siatki.
Wprowadzenie do powietrza pyłów z procesu piaskowania nie wymaga uzyskania
pozwolenia na emisję gazów lub pyłów oraz dokonania zgłoszenia instalacji, gdyż w tym
3
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
przypadku nie mają zastosowania przepisy w sprawie standardów emisyjnych, a pyły są
wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany, bez przeznaczonych do tego celu
środków technicznych.
Dodatkową przyczyną emisji niezorganizowanej pyłów do powietrza może być sposób
magazynowania odpadów z piaskowania (zużyte ścierniwo wraz z usuniętymi resztkami farb i
rdzy), które magazynowane są luzem bezpośrednio na powierzchni placu w pobliżu
powyższej wiaty. Sposób magazynowania odpadu jest jednak zgodny z warunkami
określonymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska postanowił przesłać ustalenia z kontroli
do Starosty Wągrowieckiego, który jest organem właściwym do wszczęcia postępowania w
sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania powyższej instalacji
na środowisko.
Zadanie 2
Promocja alternatywnych źródeł energii i realizacja inwestycji związanych z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii (np. stworzenie punktu konsultacyjnego i katalogu ofert
dostępnych technologii).
-
-
-
w roku 2009 w wyniku przeprowadzonej inwestycji polegającej na termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej zostały zainstalowane kolektory słoneczne na hali
OSiR o powierzchni 60m2. Informacja o tym przedsięwzięciu była promowana przez
miasto. Ponadto 108m2 kolektorów zamontowano na budynku Aquaparku,
poprzez informacje na stronach urzędu i Centrum Edukacji Ekologicznej informowano o
możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych dofinansowywanych z NFOŚiGW, na
zakup i montaż kolektorów słonecznych,
Centrum Edukacji Ekologicznej stanowi punkt informacyjny związany z odnawialnymi
źródłami energii.
Zadanie 3
Termomodernizacja obiektów będących w zakresie jednostek samorządu gminnego.
W roku 2009 zakończono realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja miejskich
obiektów użyteczności publicznej – Ciepły Wągrowiec”. Projekt dofinansowany był ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie
634 195 €. Całkowity koszt zadania to 6 897 818 zł.
Tab. 1. Zakres termomodernizacji, nakłady finansowe oraz efekty.
Okres realizacji
zadania
Koszt ogółem
Docieplenie ścian
Docieplenie
dachu
Wymiana okien i
drzwi
Montaż zaworów
termostatycznych
Montaż
kolektorów
słonecznych
Szkoła
Podstawowa
nr 2
kwiecień 2008
–wrzesień 2008
1 137 184,13 zł
2668 m2
1680,10 m2
Szkoła
Podstawowa
nr 3
kwiecień 2008
–wrzesień 2008
896 844,59 zł
1634,90 m2
1694,50 m2
Obiekt
Szkoła
Podstawowa
nr 4
listopad 2007 –
czerwiec 2008
1 005 742,08 zł
1778,90 m2
1538,90 m2
listopad 2007 –
maj 2009
1 269 502,28 zł
561,70 m2
1758,70 m2
Hala Ośrodka
Sportu i
Rekreacji
listopad 2007 –
grudzień 2008
2 474 332,20 zł
2189,30 m2
2260,60 m2
404,20 m2
164,80 m2
489,80 m2
823,20 m2
428,17 m2
49 szt.
13 szt.
156 szt.
198 szt.
60 szt.
-
-
-
-
60 m2
Gimnazjum
Miejskie nr 1
4
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
Montaż baterii
wodooszczędnych
Oszczędność
zuzycia energii
-
-
-
-
20 szt.
30,6%
26,5%
42,1%
23,1%
33,2%
Zadanie 4
Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej
ekologiczne.
Gmina w minionych latach nie dofinansowywała mieszkańców zmieniających ogrzewanie
węglowe na ekologiczne.
Zadanie 5
Współpraca z Zakładem Gazownictwa w celu dalszej rozbudowy sieci gazowej na terenie
miasta.
Rozbudowa sieci gazowej oraz zwiększająca się liczba użytkowników, w oczywisty sposób
przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zakład
Gazowniczy w roku 2009 wybudował 1 153,4 m czynnej sieci rozdzielczej oraz 30 przyłączy
o łącznej długości 226,3 m. W roku 2010 wybudowano 1 086,0 m sieci rozdzielczej oraz 46
przyłączy gazowych o długości 440,0 m. Obecnie całkowita długość czynnej sieci
rozdzielczej wynosi 95 146,0 m. Ponadto na terenie miasta zlokalizowanych jest 2 576
przyłączy gazowych o łącznej długości 44 463,0 m. Do sieci gazowej przyłączonych jest
5 946 odbiorców.
Zadanie 6
Restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów itp. –
edukacja i nakładanie kar.
W wyniku podjętych działań informacyjno-edukacyjnych w latach, które obejmuje
okres sprawozdania, w toku służby straży miejskiej nie stwierdzono wypalania traw lub
trzciny. Restrykcyjny nadzór sprawowany od kilku lat, spowodował znaczne ograniczenie
tego zjawiska.
Zadanie 7
Budowa ciągów spacerowo – rowerowych nad rz. Wełną i Nielbą oraz j. Durowskim
(kontynuacja).
W latach 2009-2010 nie wybudowano nowych ciągów spacerowych nad ww. rzekami ani nad
Jeziorem Durowskim.
Zadanie 8
Bieżące uzupełnianie zadrzewienia i zakrzewienia na terenie miasta oraz tworzenie nowych
obszarów zieleni i zadrzewień na terenach zabudowanych.
W latach objętych okresem sprawozdawczym miasto sukcesywnie wykonywało nowe
nasadzenia, skupiając się głównie na uzupełnianiu zieleni w pasach drogowych oraz
obsadzaniu pasów drogowych, w których dotychczas nie było zieleni.
5
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
2009 rok
Drzewa oraz krzewy nasadzono w następujących miejscach:
- ul. Bydgoska (pas drogowy)
42 klony zwyczajne ‘Globosum’
- parking przy ul. Bydgoskiej
19 lip drobnolistnych
- os. Wschód
15 robinii białych ‘Umbraculifera’
- os. Wschód
28 krzewów irgi
- rondo ul. Leśna – Dębińska
40 krzewów irgi
- Rynek
1900 krzewów bukszpanu wieczniezielonego
- Park 600-lecia
12 drzew różnych gatunków
Ogółem w 2009 nasadzono 88 drzew i 68 krzewów na łączną kwotę 28 173,51. Nasadzenie
drzew na Parku 600-lecia zostało sfinansowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach
projektu „Ogród Wartości”.
2010 rok
Drzewa i krzewy nasadzono w następujących miejscach:
- ul. Cysterska (pas drogowy)
7 klonów srebrzystych
- ul. Jeżyka (pas drogowy)
4 klony srebrzyste
- ul. Klasztorna (pas drogowy)
20 klonów zwyczajnych ‘Globosum’
- ul. Kolejowa (pas drogowy)
6 lip drobnolistnych ‘Greenspire’
- ul. Kościuszki (pas drogowy)
14 lip drobnolistnych ‘Greenspire’
- ul. Przemysłowa (pas drogowy)
8 klonów zwyczajnych ‘Globosum’
2 lipy drobnolistne ‘Greenspire’
- ul. Reja (pas drogowy)
5 lip drobnolistnych ‘Greenspire’,
1 brzoza brodawkowata
- ul. Rogozińska (pas drogowy)
24 lipy drobnolistne ‘Greenspire’,
- ul. Skocka (pas drogowy)
12 lip drobnolistnych ‘Greenspire’
- parking przy Aquaparku
12 klonów jesionolistnych
‘Aureovariegatum’
12 klonów zwyczajnych ‘Columnare’
28 klonów zwyczajnych ‘Drummondi’
- ul. Letnia, Wodna, Wioślarska
Żeglarska, (pas drogowy)
141 klonów zwyczajnych ‘Globosum’
- ul. Kościuszki (pas drogowy)
120 krzewów śnieguliczki,
Ogółem w 2010 roku nasadzono 296 drzew na łączna kwotę 38 551 zł. Drzewa na parkingu
przy Aquaparku oraz wzdłuż ulic Letniej, Wioślarskiej i Żeglarskiej sadzono w ramach
inwestycji.
Ponadto nowe nasadzenia na terenach miejskich powstały dzięki rekompensatom nałożonym
na podmioty ubiegające się o usunięcie drzew lub krzewów, a które nie miały wystarczającej
ilości miejsca do posadzenia ich na terenie własnej nieruchomości:
- Park 600-lecia
3 klony zwyczajne
- ul. Żeglarska (pas drogowy)
2 klony zwyczajne
- ul. Kościuszki (pas drogowy)
1 lipa drobnolistna
- obszar wokół Orlika przy SP nr 4 225 żywotników zachodnich,
15 irg rozkrzewionych,
30 berberysów Thunberga,
40 trzmielin Fortune’a,
70 jałowców łuskowanych,
10 ligustrów okrągłolistnych,
6
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
5 cisów pospolitych,
10 cyprysików groszkowych,
20 cyprysików Lawsona,
W sumie w ramach nałożonych rekompensat nasadzono 6 drzew oraz 425 krzewów o
powierzchni ok. 103 m2.
- założenie i zagospodarowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na Park – os. Wschód,
Pierwszy etap budowy parku na os. Wschód zakończono w 2008 roku. Obecnie na terenie
parku znajdują się:
drzewa – 170 szt.,
krzewy (z wyłączeniem krzewów na skalniaku oraz oczku wodnym) – 22 szt.,
rośliny na skalniaku – 100 szt.,
rośliny posadzone w oczku (strona północna) – 70 szt.,
- Budowa Parku nad rz. Wełną,
W latach 2009-2010 nie przystąpiono do budowy Parku nad rz. Wełną.
- Modernizacja Parku 600-lecia,
W 2009 roku z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej, na Parku 600-lecia utworzono
„Ogród Wartości”. W związku z tym przedsięwzięciem na terenie parku nasadzono 12
gatunków drzew:
- dąb czerwony,
- klon srebrzysty,
- jarząb szwedzki,
- jarząb zwyczajny,
- klon zwyczajny,
- platan,
- klon ginnala,
- lipa drobnolistna,
- wiąz szypułkowy,
- klon jawor,
- dąb bezszypułkowy,
- dąb szypułkowy,
Każde z nasadzonych drzew symbolizować ma inną wartość w życiu człowieka. Drzewa
zostały zaopatrzone w małe tabliczki a po środku ustawiono dużą tablicę, przedstawiającą
poszczególne gatunki oraz zachęcającą rodziców do czytania książek swoim dzieciom.
W roku 2010 na placu zabaw zamontowano nowe urządzenia zabawowe: podwójną huśtawkę
oraz linarium do wspinania się. Ponadto przeprowadzono modernizację siedziska przy
piaskownicy oraz ławek w „małym amfiteatrze”.
W roku 2010 zmieniono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w
którym zawarto zapis o możliwości umieszczania psich odchodów w specjalnie
oznakowanych pojemnikach. W związku z tym na terenie parku ustawiono 5 pojemników, do
których należy wrzucać zebrane odchody w woreczkach biodegradowalnych.
7
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
Zadanie 9
Podniesienie estetyki centrum miasta – rewitalizacja Rynku.
W roku 2009 zakończono rewitalizację Rynku w Wągrowcu. Koszt zadania wyniósł
9 323 944,02 zł. W ramach zadania wykonano:
1) roboty drogowe i nawierzchniowe:
- płytę główną Rynku z płyt granitowych, kostki ciętej oraz kamiennych
krawężników,
- pasy jezdne wokół płyty głównej oraz zatoki postojowe z kostki kamiennej,
- chodniki z płyt kamiennych oraz kostki sjenitowej,
- nawierzchnię z mieszanki SMA wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190,
2) roboty instalacyjne:
- osadnik wraz z separatorem oraz wylot do rzeki Wełny,
- ciąg kanalizacji deszczowej,
- punkty poboru oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- przyłącza rur spustowych z budynków,
3) roboty elektryczne:
- złącza kablowe i szafy sterownicze dla oświetlenia i iluminacji oraz punktu
poboru wody i zasilania fontann,
- oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem oraz latarnie stylizowane,
- iluminatory posadzkowe,
4) fontannę na płycie głównej Rynku oraz rzece Wełnie,
5) elementy małej architektury:
- zegar słoneczny oraz różę wiatrów z materiałów kamiennych na płycie Rynku,
- montaż stylizowanych ławek, koszy na odpady, parkingów rowerowych,
słupków separacyjnych oraz masztów flagowych,
- gazony wraz z nasadzeniami,
6) organizację ruchu docelowego,
7) roboty towarzyszące:
- znaczniki parkingowe,
- zieleń niską ograniczającą miejsca parkingowe,
Zadanie 11
Opracowanie programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.
Uchwałą nr XXIV / 173 / 2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października
2008r., uchwalono „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla miasta
Wągrowiec na lata 2009-2032”. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2009.
ZADANIA KOORDYNOWANE:
Zadanie 1
Ograniczenia hałasu, emisji spalin oraz emisji wtórnej pyłu, spowodowanej motoryzacją
poprzez poprawę stanu dróg, budowę obwodnic terenów zabudowanych, rozbudowę
systemów parkingowych w centrach administracyjno – usługowych oraz zagospodarowanie
zielenią otoczenia dróg – zgodnie z zapisami Strategii rozwoju.
8
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
-
-
W roku 2009 wykonano następujące prace:
oddano do użytku łącznik ulic ks. Bukowieckiego oraz 11 Listopada o długości 226
mb. W ramach budowy wykonano parkingi o powierzchni 325 m2 oraz chodniki o
powierzchni 447 m2,
przebudowano ulicę Bydgoską o długości 302 mb. W ramach przebudowy wykonano
2517 m2 chodników i wjazdów, 192 m2 zatok parkingowych oraz 1 rondo przejezdne,
wyremontowano chodnik na ul. Opackiej o łącznej długości 635,35 mb,
wyremontowano Al. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego o powierzchni 3619 m2,
W roku 2010 wybudowano następujące ulice: Żeglarską, Wodną, Letnią oraz
Wioślarską o łącznej długości 1405 mb. Ponadto w ramach zadania wykonano nawierzchnię z
kostki betonowej (12101 m2), nawierzchnię z betonu asfaltowego (6042 m2), 57 miejsc
parkingowych oraz 59 wpustów do odwodnienia ulic.
W 2009 zieleń związaną z pasami drogowymi posadzono w następujących miejscach:
ul. Bydgoska (42 klony zwyczajne ‘Globosum’), parking przy ul. Bydgoskiej (19 lip
drobnolistnych), rondo ul. Leśna – Dębińska (40 krzewów irgi), Rynek (1900 krzewów
bukszpanu wiecznie zielonego).
W roku 2010 zielenią obsadzono lub uzupełniono następujące pasy drogowe: ul. Cysterska (7
klonów srebrzystych), ul. Jeżyka (4 klony srebrzyste), ul. Klasztorna (20 klonów zwyczajnych
‘Globosum’), ul. Kolejowa (6 lip drobnolistnych ‘Greenspire’), ul. Kościuszki (14 lip
drobnolistnych ‘Greenspire’), ul. Przemysłowa (8 klonów zwyczajnych ‘Globosum’ oraz 2
lipy drobnolistne ‘Greenspire’), ul. Reja (5 lip drobnolistnych ‘Greenspire’ oraz 1 brzoza
brodawkowata), ul. Rogozińska (24 lipy drobnolistne ‘Greenspire’), ul. Skocka (12 lip
drobnolistnych ‘Greenspire’), parking przy Aquaparku (12 klonów jesionolistnych
‘Aureovariegatum’, 12 klonów zwyczajnych ‘Columnare’, 28 klonów zwyczajnych
‘Drummondi’), ul. Letnia, Wodna, Wioślarska, Żeglarska, (141 klonów zwyczajnych
‘Globosum’), ul. Kościuszki (120 krzewów śnieguliczki).
Zadanie 2
Budowa nowych i modernizacja istniejących instalacji oczyszczających gazy odlotowe
wprowadzane do atmosfery, a w szczególności mających na celu poprawę skuteczności
usuwania cząstek o średnicy ziarna poniżej 10μm.
Gazy odlotowe emitowane przez instalacje należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Wągrowcu, nie powodują zanieczyszczenia powietrza pyłem,
ponieważ podstawowym paliwem jest gaz sieciowy GZ-50.
W styczniu 2010 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Problemów
Alkoholowych zainstalowano punkt pomiarowy pyłu PM10. Pyłomierz został zakupiony ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego montażem
i obsługą zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu a władze miasta
wyznaczyły miejsce i doprowadziły energię niezbędną do jego stałej pracy. Pomiary pyłu
dokonywane są w sposób ciągły a wyniki będą podsumowane na koniec każdego roku
kalendarzowego.
9
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
Zadanie 3
Usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich wymiana.
Według danych zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości, na terenie miasta znajduje się
63.316,50 m² wyrobów azbestowych.
Ogólna ilość azbestu w mieście przedstawia się następująco:
- osoby fizyczne – 38.845,52 m²
- budownictwo wielomieszkaniowe – 5.728,54 m²
- przedsiębiorstwa – 15.695,44 m²
- rury wodociągowe – 9.345 mb
Powyższa inwentaryzacja posłużyła do opracowania w roku 2008 „Programu usuwania
azbestu i wyrobów azbestowych dla miasta Wągrowiec na lata 2009-2032” oraz zarządzenia
regulującego zasady pomocy dla osób fizycznych chcących usunąć azbest z terenu własnej
posesji.
Priorytetem jest usunięcie azbestu znajdującego się na obszarze nieruchomości będących
własnością osób fizycznych, w ilości 38 845,52 m2 (ok. 660, 37 Mg). Każda osoba składająca
wniosek, mogła liczyć na pokrycie 100% kosztów zadania związanego z usunięciem tego
odpadu o ile nie przekraczały one kwoty 3000 zł. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2009.
Tab. 1. Szczegóły realizacji programu usuwania azbestu w latach 2009-2010:
2009
2010
Nazwa firmy wyłonionej w drodze
przetargu
Zaoferowana kwota jednostkowa
za usunięcie azbestu
Lokalizacja składowiska
Suma środków przeznaczona na
realizację zadania
Suma środków wydatkowanych
Dotacja ze Starostwa Powiatowego
zawarta w powyższych kwotach
Ilość złożonych wniosków
Ilość zrealizowanych wniosków
Ilość usuniętego azbestu
Stopień wykonania zadania
(usunięcia azbestu z posesji os.
fizycznych)
Zakład Elektroinstalacyjny i
Ogólnobudowlany Zbigniew
Smoliński, Wągrowiec
680,00 zł/Mg brutto
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.,
Tuczępy
Konin
36 000,00 zł
Tuczępy
37 000,00 zł
23 538,72 zł
20%
(4 707,74 zł)
23
18
34,62 Mg
13 841,88 zł
30%
(4 152,56 zł)
26
25
34,04 Mg
5,2%
5,2%
406,60 zł/Mg brutto
Priorytet 2. Racjonalna gospodarka wodno – ściekowa przy zachowaniu
ochrony wód
.
Cele główne:
rozbudowa sieci kanalizacyjnych,
zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
przywrócenie prawidłowego funkcjonowania terenów zagrożonych deficytem wody.
10
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
ZADANIA WŁASNE
Zadanie 1
Rekultywacja j. Durowskiego.
Miasto Wągrowiec w październiku 2008 roku przystąpiło do rekultywacji Jeziora
Durowskiego. Metody rekultywacji Jeziora Durowskiego zostały wybrane w oparciu o
opracowanie „Stan jakości wód i możliwości rekultywacji Jeziora Durowskiego” autorstwa
prof. dr hab. Ryszarda Gołdyna oraz dr Beaty Messyasz pracowników naukowych Wydziału
Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem wybranych zabiegów
rekultywacyjnych było w pierwszej kolejności powstrzymanie postępujących niekorzystnych
procesów zachodzących w jeziorze, postępującej eutrofizacji, zakwitów sinicowych oraz
odtleniania głębszych warstw wody jeziora. Metody te zostały wybrane jako optymalne pod
względem zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym.
W celu uzyskania pożądanych efektów poprawy jakości wód Jeziora Durowskiego
wybrano 3 metody rekultywacji stosowane równolegle:
napowietrzanie za pomocą 2 aeratorów pulweryzacyjnych napędzanych energią wietrzną,
stosowanie mobilnej oraz precyzyjnej inaktywacji fosforu za pomocą preparatu PIX w
całej toni wodnej,
biomanipulacja.
Wyżej wymienione metody w różnych kombinacjach są aktualnie najczęściej stosowanymi
metodami rekultywacji. Opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu aerator
wykorzystuje energię mechaniczną do pulweryzacji wody umożliwiającej wydatną
dyfuzję gazów i odprowadzania natlenionej wody z rozpuszczonym w niej koagulantem
do strefy nadennej. Natlenianie to polega na pulweryzacji wody przez koło łopatkowe,
przemieszczające ją jednocześnie ze zbiornika wody odtlenionej do zbiornika wody
natlenionej. Główną zaletą tej metody jest brak wielkich nakładów energetycznych, które w
przypadku aeratorów pneumatycznych stanowią duże koszty eksploatacyjne. Drugą ważną
zaletą aeratora jest to, iż jego wydajność spada nieznacznie w miarę wzrostu głębokości
pracy, co ma duże znaczenie w przypadku jezior głębokich. Aerator wyposażony jest
dodatkowo w tzw. system inaktywacji fosforu, pozwalający na podawanie do strefy
naddennej około 22 kg koagulantu (siarczanu żelaza) miesięcznie. Wysoką skuteczność
inaktywacji fosforu osiąga się tutaj dzięki przeprowadzaniu koagulacji w warunkach
natlenionej wody.
Druga wybrana metoda rekultywacji Jeziora Durowskiego polegająca na
mobilnej i precyzyjnej inaktywacji fosforu miała za zadanie ograniczyć i zmniejszyć
niepożądane zakwity fitoplanktonu w szczególności sinic. Nadmierna ilość związków
biogennych w postaci fosforu i azotu jest główną przyczyną powstawania zakwitów jeziora,
co stanowi bardzo niepożądany efekt z punktu rekreacyjno - wypoczynkowego. Intensywne
zakwity ograniczają również dostępność światła słonecznego do głębszych warstw jeziora, co
ma istotny wpływ na życie biologiczne akwenu. Z tego względu przy rekultywacji Jeziora
Durowskiego skupiono się i wybrano odpowiednią metodę ograniczania stężeń fosforu, w taki
sposób, aby to on stał się głównym czynnikiem ograniczającym produkcję fitoplanktonu.
Strącanie fosforu następowało przy zastosowaniu koagulantu PIX ( siarczanu żelaza ), ze
względu na jego neutralny wpływ na jezioro.
Biomanipulacja należy natomiast do biologicznych metod rekultywacji jeziora.
Jej główna zaletą jest niewielka ingerencja człowieka polegająca na zwiększaniu obsady
ryb drapieżnych powodujących ograniczanie liczebności ryb planktonożernych.
Prowadzi to z kolei do zwiększenia liczebności dużego zooplanktonu, który ogranicza z kolei
ilość fitoplanktonu powodując w ten sposób zwiększenie przezroczystości wody. W praktyce
11
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
zabiegi biomanipulacji polegały na stosowaniu odłowów jak największej ilości ryb
karpiowatych żyjących w jeziorze i zarybianiu jeziora odpowiednią ilością ryb drapieżnych
takich jak szczupak i sandacz.
Podjęta rekultywacja Jeziora Durowskiego wpłynęła na wyraźną poprawę jakości
wody, doprowadziła do obniżenia liczebności i biomasy fitoplanktonu, zwiększenia
liczebności zooplanktonu, obniżenia sinicowych zakwitów wody w lecie i korzystnych zmian
w osadach dennych. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że wskaźniki
biologiczne klasyfikują wody do stanu dobrego, parametry fizyczno – chemiczne,
fitoplankton do stanu umiarkowanego, natomiast makrofity do stanu słabego. Ta różna ocena
wynika z różnej wrażliwości i szybkości reakcji poszczególnych grup ekologicznych
organizmów na zachodzące zmiany w jakości wody. W zbiorowiskach fitoplanktonu zmiany
zachodzą szybciej, natomiast w przypadku makrolitów wolniej. Dalsze utrzymanie
korzystnych zmian w ekosystemie wymagać będzie kontynuowania zabiegów
rekultywacyjnych do czasu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń dopływających Strugą
Gołaniecką. Konieczne staje się, więc dalsze śledzenie zmian w ekosystemie i kontynuowanie
badań monitoringowych, umożliwiających również bieżące korygowanie prowadzonych
zabiegów rekultywacyjnych.
Zadanie 2
Bieżące uzupełnienie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz zintensyfikowanie kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania.
Straż Miejska nadzoruje systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych w celu
niedopuszczania do przepełnienia bądź wylewania zawartości na powierzchnię. Aktualnie na
terenie Wągrowca znajduje się 308 zbiorników bezodpływowych. W okresie
sprawozdawczym na terenie miasta nie zanotowano przypadku zrzutu ścieków w
niedozwolone miejsca, a w 4 przypadkach stwierdzono wylewanie się ścieków z
przepełnionych zbiorników bezodpływowych. Właścicieli pouczono lub ukarano mandatem.
ZADANIA KOORDYNOWANE
Zadanie 3
Stała modernizacja i usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków, poprzez
wprowadzenie najlepszych dostępnych technik.
Osiągane parametry odpływu ścieków oczyszczonych spełniają warunki pozwolenia
wodnoprawnego. Usprawnianie funkcjonowania i czynności zabezpieczające pewność
ruchową wykonywane są na bieżąco.
Zadanie 4
Monitorowanie jakości ścieków doprowadzanych i oczyszczanych na oczyszczalni.
W roku 2009 przeprowadzono 81 analiz ścieków odprowadzanych z oczyszczalni oraz 12
kontroli obowiązkowych, wykonanych przez akredytowane laboratorium Biochemik Sp z o.o.
ze Śmiłowa. W roku 2009 praca oczyszczalni nie była kontrolowana przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile. Na Spółkę nie nałożono
żadnych kar za przekroczenie parametrów w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni.
W 2010 roku przeprowadzono 96 analiz własnych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni
oraz 12 kontroli obowiązkowych, wykonanych przez akredytowane laboratorium Biochemik
Sp. z o.o. Ponadto praca oczyszczalni była kontrolowana przez WIOŚ Delegatura w Pile w
12
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz związanych z nimi
odpadów i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W wyniku przeprowadzonych
kontroli, MPWiK otrzymało 2 pouczenia lecz nie nałożono żadnych kar.
Zadanie 5
Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do
odbiorników.
W roku 2009 w ramach rewitalizacji Rynku, podczas budowy kanalizacji deszczowej
zamontowano separator i piaskownik w celu oczyszczania wód deszczowych. Te same
urządzenia zamontowano w roku 2010 na ul. Bartodziejskiej.
Obecnie na terenie miasta zamontowanych jest 27 kompletów separatorów i piaskowników,
które znajdują się na wszystkich wylotach wody deszczowej.
Zadanie 6
Rozbudowa i modernizacja zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z zapisami
Strategii rozwoju miasta Wągrowca.
W roku 2009 wybudowano i oddano do eksploatacji kanalizację sanitarną przy
ul. Nawrowskiego (293m). W 2010 roku oddano do użytku odcinek pomiędzy ul. Kościuszki
a budynkiem Aquaparku (254m) oraz przy ul. Owocowej (148m). Ponadto w roku 2010
Urząd Gminy Wągrowiec przekazał miastu do eksploatacji odcinek kanalizacji sanitarnej w
Kaliskach o długości 1628m wraz z przepompownią.
Priorytet 3. Rozwój terenów leśnych
.
Cele główne:
zwiększenie liczby terenów leśnych,
uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych.
ZADANIA WŁASNE:
Zadanie 2
Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione wycinki drzew oraz konsekwentne stosowanie
sankcji karnych w przypadku ujawnienia samowoli przy wycięciu drzew lub krzewów, a także
ich zniszczeniu.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2009r., Nr 151,
poz. 1220 z późn. zm.), usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić
wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta, bądź z
terenu gminy miejskiej przez Starostę Powiatowego.
W roku 2009 wydano 85 decyzji zezwalających na usunięcie 335 drzew oraz 377 m 2
krzewów. Wydano również 5 decyzji odmownych na usunięcie 25 drzew. W decyzjach
określono rekompensaty w liczbie 373 drzew oraz 152 m2 krzewów.
W roku 2010 wydano 74 decyzje zezwalające na usunięcie 383 drzew oraz 85 m2 krzewów.
Wydano również 2 decyzje odmowne na usunięcie 9 drzew. W decyzjach określono
rekompensaty w liczbie 468 drzew oraz 80 m2 krzewów.
13
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
ZADANIA KOORDYNOWANE:
Zadanie 1
Rozwój zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego obszarów leśnych (ścieżki
edukacyjne, szlaki turystyczne, tablice informacyjne itp.).
W latach 2009-2010 na obszarach leśnych w Wągrowcu nie utworzono nowych
obiektów służących edukacji oraz turystyce.
Priorytet 4. Zmniejszenie zagrożenia ekologicznego
.
Cele główne:
spełnianie wymogów regionalnego systemu informacji o trasach przewozu i miejsca
składowania materiałów niebezpiecznych,
spełnianie wymogów regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i wspierania służb
ratownictwa.
ZADANIA WŁASNE:
Zadanie 1
Zidentyfikowanie wszystkich przedsiębiorstw wykorzystujących substancje niebezpieczne i
wykorzystanie wniosków płynących z ich planów operacyjnych i aktualizacji planów
zagospodarowania przestrzennego.
Wykaz przedsiębiorstw dostępny jest w Wydziale Infrastruktury, Architektury i
Ekologii Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
Zadanie 3
Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwości wystąpienia poważnej
awarii lub klęski żywiołowej.
Na terenie Wągrowca istnieje kilka zakładów, których eksploatacja może spowodować
poważną awarię a także zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Możliwość
wystąpienia poważnej awarii dotyczy w szczególności zakładów stosujących substancje
niebezpieczne (toksyczne, bardzo toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, niebezpieczne dla
środowiska). Do takich zakładów zalicza się „Mecapol” zlokalizowany przy ul.
Gnieźnieńskiej 74, „CID-ROL” zlokalizowany na ul. Taszarowo 11.
Zadanie 4
Stworzenie jednolitego systemu informacji o zasobach jednostek komunalnych.
W latach 2009-2010 jednolity system informacji o zasobach jednostek komunalnych
nie został utworzony.
14
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
ZADANIE KOORDYNOWANE:
Zadanie 1
Doinwestowanie systemu ratownictwa technicznego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w ramach dofinansowania systemu
ratownictwa technicznego w latach 2009-2010 dokonała zakupu nw. sprzętu:
Lp.
1
2
3
Nazwa zadania
Krótki opis zadania
Zakup zestawu narzędzi
hydraulicznych
(rok 2009)
Zakupiono zestaw hydraulicznych
narzędzi ratowniczych WEBER –
HUDRAULIK w skład którego
wschodzą:
- agregat hydrauliczny
V50T+SAH20,
- rozpieracz ramieniowy SP49,
- nożyce hydrauliczne RS170105,
- cylinder hydrauliczny RZT21122,
-podkład progowy,
- zestaw łańcuchów do
rozpieracza ramieniowego,
- urządzenie Halligan-Tool,
- walizka GLAS-EX,
- osłona Airbag,
Zakup:
- miernika stężenia oparów
benzyny,
- wanny wyłapującej,
- plandek olejoodpornych,
- zestawu klinów,
Pilarki:
- MS 250,
- MS 440
Zakup podstawowego
sprzętu do usuwania
skutków wycieków
substancji
ropopochodnych
(rok 2009)
Zakup zestawu pilarek
ratowniczych
(rok 2009)
Koszt
całkowity
60 567,74 zł
Źródło finansowania
oraz kwota
60 000,00 zł – Komenda
Główna PSP
567,74 zł – dochody
własne KP PSP
Wągrowiec
3 770,86 zł,
Budżet KP PSP
Wągrowiec
7 005,55 zł
7 000,00 zł– dotacja z
UG Damasławek
5,55 zł– dochody własne
KP PSP
Priorytet 5. Rozwój edukacji ekologicznej
.
Cele główne:
wspieranie Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu oraz Centrum Edukacji
Leśnej,
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
zwiększanie świadomości ekologicznej ludności,
promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
ZADANIA WŁASNE:
Zadanie 1
Prowadzenie edukacji ekologicznej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu.
15
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
-
-
w latach 2009 - 2010 w Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadzono 22 lekcje o
tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło 267 osób.
w przeprowadzonych szkoleniach, seminariach, prelekcjach i konferencjach ( 16 ) w CEE
w latach 2009 - 2010 uczestniczyło 620 osób
w organizowanych konkursach, wystawach o tematyce ekologicznej (9 ) w latach 2009 2010 udział wzięło 1500 osób
corocznie cyklicznie prowadzone są akcje ekologiczne promujące postępowania
proekologiczne wśród mieszkańców. Co roku przeprowadza się akcje: „Dzień Ziemi”,
„Sprzątanie Świata”, „Europejski Dzień bez Samochodu.” W latach 2009 – 2010 w
organizowanych akcjach udział wzięło łącznie około 4000 mieszkańców
Zadanie 2
Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz
aktywnej ochrony środowiska.
-
-
-
-
-
-
Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi działalność informacyjną, jak również
mieszkańcy, szkoły mogą korzystać z biblioteki ekologicznej. Z tej formy działalności
CEE w latach 2009 – 2010 skorzystało łącznie 3817osób
Wągrowiec za swoje kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska w latach
2009 – 2010 mogło posługiwać się certyfikatem „Najwyższa jakość w ochronie
Środowiska” który przyznawany jest na okres 2 lat
w 2009 roku miasto otrzymało główną nagrodę na Najlepiej Oświetloną Gminę i
Miasto 2009 roku – nagroda przyznana została za oświetlenie wybranej przestrzeni
urbanistyczno – architektonicznej Rynku,
na stronie internetowej CEE publikowane są wszystkie informacje związane z ochroną
środowiska, dotyczącą miasta. Na stronie udostępniono raporty z monitoringu Jeziora
Durowskiego, który prowadzony był w latach 2009 i 2010 w ramach projektu
rekultywacji Jeziora Durowskiego.
wszelkie informacje związane z prowadzeniem akcji ekologicznych czy informacji o
zdobytych nagrodach publikowane były w prasie lokalnej i na stronach internetowych
urzędu oraz CEE
na stronie Centrum Edukacji Ekologicznej publikowane były informacje o akcjach i
inicjatywach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, Dzień Ziemi”, „Europejski dzień bez
Samochodu”, zbiórka elektrośmieci, Światowy Dzień Wody, „Papier dasz – drzewko
masz”, Pielęgnacja zieleni miejskiej, „Wyłącz światła w obronie klimatu”,
„Różnorodność biologiczna to życie”, „Projekt Zielona Szkoła”, „Ekoimpresje”, „Dobre
rady na elektroodpady”, „Fotografia Dzikiej Przyrody” i inne
Zadanie 3
Wspieranie szkolnych kół zainteresowań, konkursów ekologicznych, „ekologizacji” obiektów
dydaktycznych i otoczenia szkół.
Edukacja ekologiczna w szkołach wspierana jest poprzez organizację i prowadzenie własnych
lekcji, wykładów, prelekcji, konkursów czy wystaw o tematyce ekologicznej, które zostały
opisane wyżej. Centrum Edukacji Ekologicznej ponadto corocznie uzupełnia o nowe
wydawnictwa własną bibliotekę ekologiczną w skład, której wchodzą książki, czasopisma,
programy multimedialne, filmy, raporty o stanie środowiska i inne. Aktualnie w zbiorach
CEE znajduje się ponad 120 pozycji literaturowych, 5 prenumerat prasy ekologicznej, ponad
20 raportów dotyczących stanu środowiska, około 100 filmów edukacyjnych i 20 płyt
16
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
multimedialnych. Z zasobów tych korzystają na co dzień studenci, nauczyciele, uczniowie i
mieszkańcy. W latach 2009 – 2010 z zasobów tych skorzystało około 100 osób
Zadanie 4
Prowadzenie działalności wydawniczej, wspieranie produkcji filmów i innych materiałów
posiadających walory edukacyjne.
W latach 2009 – 2010 przeprowadzono dwukrotnie akcje ekologiczne „Europejski Dzień bez
Samochodu”, „Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata” które promowano przez plakatowanie.
Na stronie internetowej Centrum Edukacji Ekologicznej w trakcie prowadzenia akcji
ekologicznych umieszczane były banery promujące akcje oraz linki do organizatorów
kampanii. W związku z prowadzoną rekultywacją jeziora Durowskiego w latach 2009 – 2010
prowadzony był szczegółowy monitoring jeziora, w ramach którego powstało 10 raportów
określających stan jakości wód jeziora Durowskiego. Raporty zostały udostępnione online na
stronie internetowej Centrum Edukacji Ekologicznej. Udostępniono również opracowanie
„Ocena stanu ekologicznego jeziora”, będące wynikiem prac studentów prowadzących
badania jeziora w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej. W 2010 zakupiono 300 toreb
ekologicznych, które trafiają do społeczeństwa promujące ekologiczne zakupy.
Zadanie 5
Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników Urzędu Miejskiego poprzez udział w
szkoleniach i konferencjach tematycznych.
W latach 2009 – 2010 pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczyli w następujących
szkoleniach:
- Procedura ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym w świetle zmian
ustawy POŚ
- Konferencja „Problemy ekologiczne dorzecza rzeki Wełny – stan i kierunki działań”
- Wydawanie decyzji środowiskowych
- Pielęgnacja zieleni z miastach
- XV Wielkopolskie Forum Ekologiczne
- XVI Wielkopolskie Forum Ekologiczne
- Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Nowe Prawo Ochrony Środowiska
- Szkolenie Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
- Konferencja Ocena Stanu Ekologicznego Jeziora Durowskiego
- Warsztaty dotyczące Aktywnej Edukacji Ekologicznej POLEKO
- Szkolenie Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
- Budownictwo energooszczędne i pasywne
- Programowanie Ochrony Środowiska w Gminie
- Gospodarka Odpadami
Zadanie 6
Wykorzystanie elementów przyrodniczych i kulturowych do kreowania wizerunku gminy
(poprzez ujednolicony wzór wizytówek, papieru listowego z herbem gminy oraz inne materiały
reklamowe np. długopisy).
- na papierze listowym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu znajduje się logo Lider Polskiej
Ekologii, Najwyższa jakość w Ochronie Środowiska oraz Gmina Przyjazna Środowisku,
- Centrum Edukacji Ekologicznej w latach 2009 – 2010 rozpropagowało następujące
17
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
materiały reklamowe z logo i informacjami CEE: koszulki, długopisy, kalendarzyki,
czapki, notesy, linijki, torby ekologiczne, linijki z kalkulatorem, piłeczki, ołówki, kredki,
podkładki pod myszkę, notesy, plecaki, zakreślacze,
- na torbach ekologicznych umieszczono napis Wągrowiec Lider Polskiej Ekologii,
- informacje o zdobytych nagrodach ekologicznych i informacje o walorach przyrodniczych
znajdują się na kalendarzach urzędu, folderach informacyjnych w kilku językach,
Wągrowiec na różnych materiałach reklamowych promowany jest jako „Perła w koronie
jezior”
Priorytet 6. Gospodarczy i rolniczy podregion z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju
.
Cele główne:
racjonalne czerpanie z zasobów środowiska,
propagowanie ekologicznej działalności gospodarczej,
eliminacja „dzikich eksploatacji”,
wspieranie instytucji zajmujących się ochroną środowiska.
ZADANIA WŁASNE:
Zadanie 1
Restrukturyzacja poboru wody dla celów użytkowych, w taki sposób, aby zasoby wód
podziemnych były użytkowane wyłącznie dla potrzeb ludności, jako woda do picia i surowiec
dla przemysłu spożywczego (np. opracowanie i wdrożenie programu ograniczania wody na
cele przemysłowe).
W latach 2009-2010 nie opracowano programu ograniczania wody na cele przemysłowe.
Zadanie 2
Wykorzystanie wód geotermalnych dla potrzeb rekreacji, sportu i rehabilitacji.
W najbliższym czasie nie przewiduje się budowy ciepłowni geotermalnej oraz innych
podobnych instalacji wykorzystujących wody geotermalne z uwagi na bardzo wysokie koszty
przedsięwzięcia.
Zadanie 3
Wyznaczenie nowych terenów rekreacyjnych i ich stopniowe zagospodarowanie.
W roku 2009 wybudowano nowy plac zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Na etapie
wybierania lokalizacji kierowano się głównie potrzebą aktywizacji mieszkańców poprzez
zapewnienie im dodatkowych możliwości aktywnego wypoczynku i spędzania czasu. Plac
zlokalizowano w śródmieściu na działce leżącej przy OSP, która dotychczas w przeważającej
części nie była wykorzystywana. Urządzenia na plac zabaw dostarczyła nieodpłatnie firma
SUN+ z Gruszczyna, na zlecenie Fundacji Muszkieterów z Poznania. Na placu zabaw
zamontowano następujące urządzenia:
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę dla młodszych
dzieci, piaskownicę, kiwak sprężynowy, huśtawkę wagową, ławki oraz kosz na odpady.
Obszar wokół placu zabaw obsiano trawą oraz obsadzono krzewami.
18
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
Zadanie 4
Bieżąca kontrola realizacji przez mieszkańców obowiązków w zakresie utrzymania czystości i
porządku.
W zakresie działań kontrolnych dotyczących obowiązku utrzymania porządku i czystości na
terenie nieruchomości Straż Miejska podjęła następujące działania:
- skontrolowano 2 402 posesje (odnotowano przypadki ponownych kontroli na
niektórych posesjach),
- wydano 545 poleceń porządkowych, które podlegały ponownej kontroli,
- udzielono 540 pouczeń,
- nałożono 44 mandaty porządkowe,
- sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego,
- przeprowadzono 13 kontroli z udziałem przedstawicieli Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wągrowcu,
- przeprowadzono 37 wizji lokalnych z udziałem przedstawiciela ochrony środowiska,
- dokonano 9 kontroli z przedstawicielem Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego,
- odpady komunalne stałe gromadzone są w typowych pojemnikach,
- usuwanie odpadów odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami
posiadającymi stosowne zezwolenia,
- ujawniono 6 przypadków spalania odpadów na terenie nieruchomości,
- w 11 przypadkach stwierdzono zrzuty odpadów komunalnych w miejsca
niedozwolone, ustalono sprawców na których nałożono mandaty,
W zakresie obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:
- wykonano 56 interwencji,
- nałożono 9 mandatów,
- udzielono 47 pouczeń,
- w 29 przypadkach stwierdzono niewykonanie obowiązku szczepienia przeciwko
wściekliźnie. Wydano polecenia, które zostały wykonane.
Kontrolami objęto właścicieli utrzymujących zwierzęta w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej, WTBS i wspólnot mieszkaniowych.
Straż Miejska uczestniczyła przy udziale pracowników VET AGRO SERWIS w
czynnościach odławiania bezpańskich psów stwarzających realne zagrożenie dla
mieszkańców. Odłowiono 33 bezpańskie psy, z czego 5 zostało zabranych przez właścicieli
po uprzednim uiszczeniu należnych kosztów związanych z czynnościami odłowienia i
transportu. Ponadto odłowiono i przekazano do schroniska jenota oraz łabędzia.
Zadanie 5
Stosowanie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe,
możliwości współfinansowania).
W ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla miasta
Wągrowiec na lata 2009-2032”, gmina udziela wsparcia właścicielom nieruchomości. Zasady
dofinansowania opisano w priorytecie 1, zadanie 3 (zadania koordynowane)
19
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
III. PODSUMOWANIE
.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2005 – 2016 stanowi
podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej gminy.
Podstawowymi założeniami programu jest , aby jego realizacja spowodowała poprawę
stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem, oraz zapewniała
skuteczne mechanizmy chroniąc środowisko przed degradacją , a także stworzyła warunki dla
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Analizując realizację Programu w latach 2009-2010 należy zwrócić uwagę w
szczególności na wykonanie takich zadań jak: termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej, wdrożenie programu usuwania azbestu, wykonanie wielu nasadzeń w pasach
drogowych, rewitalizacja Rynku jaki i przystąpienie do rekultywacji Jeziora Durowskiego.
Ważnym zadaniem jest kontynuacja rekultywacji Jeziora Durowskiego, której efekty
przyczyniają się do poprawy jakości wody oraz umożliwią odtworzenie siedlisk związanych
pierwotnie z tym ekosystemem.
20
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
Załącznik nr 1
Harmonogram realizacyjny zadań dla miasta Wągrowca na lata 2005 – 2016
3
4
5
6
7
8
2013 - 2016
2011 - 2012
2009 - 2010
2
2008
1
2007
Zadania ekologiczne
2005
Cele główne
2006
Lata realizacji
9
Jednostki
Szacunkowe
i
podmioty
koszty
odpowiedzialne za
[PL]
realizację
Źródła
finansowania
10
12
11
Priorytet 1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
Dbałość o utrzymanie i
poprawę stanu
naturalnego środowiska;
Zmniejszenie emisji
pyłów i szkodliwych
gazów w atmosferze;
Likwidacja dzikich
wysypisk;
Propagowanie
wykorzystywania źródeł
energii odnawialnej;
ZADANIA WŁASNE
1. Ujawnianie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł
x
zanieczyszczeń powietrza oraz emisji hałasu w celu
podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów;
2. Promocja alternatywnych źródeł energii i realizacja
inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii (np. stworzenie punktu konsultacyjnego i
katalogu ofert dostępnych technologii);
3.
x
x
x
x
Termomodernizacja obiektów będących w zakresie jednostek
samorządu gminnego;
4. Wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających
ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne;
5. Współpraca z Zakładem Gazownictwa w celu dalszej
x
rozbudowy sieci gazowej na terenie miasta;
6. Restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypalania
x
łąk, ściernisk, rowów itp. – edukacja i nakładanie kar;
7.
Urząd Miejski
x
Budowa ciągów spacerowo – rowerowych nad rz. Wełną i
Nielbą oraz j. Durowskim (kontynuacja);
x
x
x
x
x
x
x
x
Budżet Miasta
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Urząd Miejski
CEE
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski,
Straż miejska
Urząd Miejski
Budżet Miasta1) i 2)
Budżet Miasta
WFOŚiGW
Budżet Miasta
Budżet Miasta
Budżet Miasta
Budżet Miasta,
Budżet
Województwa
21
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
1
2
8. Bieżące uzupełnianie zadrzewienia i zakrzewienia na
terenie miasta oraz tworzenie nowych obszarów zieleni
i zadrzewień na terenach zabudowanych:
Założenie i zagospodarowanie terenów zielonych z
przeznaczeniem na Park – Os. Wschód;
Budowa Parku nad rz. Wełną;
Modernizacja Parku 600 – lecia;
Modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii
brzegowej zachodniej skarpy j. Durowskiego;
9. Podniesienie estetyki centrum miasta – rewitalizacja
rynku,
10. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na terenie
miasta;
11. Opracowanie programu usuwania azbest oraz wyrobów
zawierających azbest;
ZADANIA KOORDYNOWANE
1. Ograniczenia hałasu, emisji spalin oraz emisji wtórnej
pyłu spowodowanej motoryzacją poprzez poprawę
stanu dróg, budowę obwodnic terenów zabudowanych,
rozbudowę systemów parkingowych w centrach
administracyjno – usługowych oraz zagospodarowanie
zielenią otoczenia dróg – zgodnie z zapisami Strategii
rozwoju karta projektu 1.2.1.;
2. Budowa nowych i modernizacja istniejących instalacji
oczyszczających gazy odlotowe wprowadzane do atmosfery,
a w szczególności mających na celu poprawę skuteczności
usuwania cząstek o średnicy ziarna poniżej 10 µm
3.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich wymiana
3
4
5
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
8
x
9
x
Urząd Miejski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Budżet Miast
GFOŚiGWa
Budżet Miasta
Urząd Miejski
Budżet Miasta,
ZPORR
Urząd Miejski,
Powiat,
Urząd
Marszałkowski,
Zarządcy Dróg
x
12
Budżet Miasta
Budżet Miasta
Urząd Miejski
x
11
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Miasto,
Straż miejska
x
x
10
Urząd Miejski
Budżet Miasta
Budżet Miasta
Budżet Miasta
Środki własne
jednostek
realizujących,
x
Właściciele
obiektów
Środki
własne
jednostek
realizujących,
x
Właściciele
obiektów,
MPWiK,
Przedsiębiorcy
Środki
własne
jednostek
realizujących,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW
22
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Priorytet 2. Racjonalna gospodarka wodno – ściekowa przy zachowaniu ochrony wód
ZADANIA WŁASNE
1. Rekultywacja j. Durowskiego;
Rozbudowa sieci
kanalizacyjnych;
Zapewnienie
oczyszczania ścieków
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawnymi;
Przywrócenie
prawidłowego
funkcjonowania
melioracji terenów
zagrożonych deficytem
wody;
Zwiększenie liczby
terenów leśnych;
Uporządkowanie
ewidencji gruntów
zalesionych;
Urząd Miejski
x
2. Bieżące uzupełnianie ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
x
oraz zintensyfikowanie kontroli technicznej oraz
częstotliwości opróżniania;
ZADANIA KOORDYNOWANE
3. Stała modernizacja i usprawnienie funkcjonowania
x
oczyszczalni ścieków, poprzez wprowadzenie
najlepszych dostępnych technik:
- Modernizacja oczyszczalni – II ciąg + biogaz;
4. Monitorowanie jakości ścieków doprowadzanych i
x
oczyszczonych na oczyszczalni;
5. Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe
x
wprowadzane siecią kanalizacyjną do odbiorników;
6. Rozbudowa i modernizacja zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej – zgodnie z zapisami Strategii rozwoju miasta x
Wągrowca – karta projektu nr 1.2.3.;
ZADANIA WŁASNE
1. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu miasta;
2. Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione wycinki
drzew oraz konsekwentne stosowanie sankcji karnych w
przypadku ujawnienia samowoli przy wycięciu drzew lub
krzewów, a także ich zniszczeniu;
ZADANIA KOORDYNOWANE
1. Rozwój zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego
obszarów leśnych (ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne,
tablice informacyjne itp.);
x
Budżet Miasta,
WZMiUW,
Skarb Państwa
Urząd Miejski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Budżet Miasta
MPWiK
MPWiK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MPWiK
MPWiK
MPWiK
MPWiK
MPWiK
MPWiK
Urząd Miejski
x
Budżet Miasta
Urząd Miejski
x
x
x
x
x
x
Budżet Miasta
x
Nadleśnictwo
x
x
x
x
x
x
x
Budżet Miasta
23
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Priorytet 4. Zmniejszenie zagrożenia ekologicznego
Spełnianie
wymogów regionalnego
systemu informacji o
trasach przewozu
i miejsca składowania
materiałów
niebezpiecznych;
ZADANIA WŁASNE
1. Zidentyfikowanie wszystkich przedsiębiorstw
wykorzystujących substancje niebezpieczne i wykorzystanie
wniosków płynących z ich planów operacyjnych do
opracowywania i aktualizacji planów zagospodarowania
przestrzennego;
2. Uwzględnianie zasad bezpieczeństwa transportu
substancji niebezpiecznych w projektach organizacji
ruchu na drogach miejskich;
3. Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu
możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski
żywiołowej;
4. Stworzenie jednolitego systemu informacji o zasobach
jednostek komunalnych;
ZADANIA KOORDYNOWANE
1. Doinwestowanie systemu ratownictwa technicznego;
Urząd Miejski
x
ZADANIA WŁASNE
1. Prowadzenia edukacji ekologicznej przez Centrum
Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu;
2. Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach,
kampaniach i działaniach na rzecz aktywnej ochrony
środowiska
3. Wspieranie szkolnych kół zainteresowań, konkursów
ekologicznych, „ekologizacji” obiektów dydaktycznych i
otoczenia szkół
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, wspieranie
produkcji filmów i innych materiałów posiadających
walory edukacyjne;
x
Budżet Miasta
x
Urząd Miejski
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Budżet Miasta
Urząd Miejski
Spełnianie wymogów
regionalnego systemu
wczesnego
ostrzegania
i wspierania służb
ratownictwa;
Priorytet 5. Rozwój edukacji ekologicznej
Wspieranie Centrum
Edukacji Ekologicznej w
Wągrowcu;
Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży;
Zwiększenie świadomości
ekologicznej ludności;
Promowanie zasad
zrównoważonego
rozwoju;
x
Budżet Miasta
Urząd Miejski,
Powiat
Urząd Miejski,
Państwowa Straż
Pożarna,
Powiat
x
x
x
x
x
x
x
Urząd Miejski,
CEE
x
x
x
x
x
x
x
Urząd Miejski,
CEE
x
x
x
x
x
x
x
Urząd Miejski,
CEE
x
x
x
x
x
x
x
Urząd Miejski,
CEE
Budżet Miasta
Środki własne
jednostek
realizujących,
Budżet Miasta,
Sponsorzy
Budżet Miasta
Budżet Miasta,
Sponsorzy
Budżet Miasta,
Sponsorzy
24
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
1
2
3
5. Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
Urzędu Miejskiego poprzez udział w szkoleniach i x
konferencjach tematycznych;
6. Wykorzystanie elementów przyrodniczych i kulturowych
do kreowania wizerunku gminy (poprzez ujednolicony
x
wzór wizytówek, papieru listowego z herbem gminy
oraz inne materiały reklamowe np. długopisy).
4
5
6
7
8
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Urząd Miejski,
CEE
Urząd Miejski,
CEE
11
12
Budżet Miasta
Budżet Miasta
Priorytet 6. Gospodarczy i rolniczy podregion z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;
Racjonalne czerpanie z
zasobów środowiska;
Propagowanie
ekologicznej działalności
gospodarczej;
Eliminacja „dzikich
eksploatacji;
Wspieranie instytucji
zajmujących się ochrona
środowiska;
ZADANIA WŁASNE
1. Restrukturyzacja poboru wody dla celów użytkowych, w
taki sposób, aby zasoby wód podziemnych były
użytkowane wyłącznie dla potrzeb ludności, jako woda
do picia i surowiec dla przemysłu spożywczego (np.
opracowanie i wdrożenie programu ograniczania
poboru wody na cele przemysłowe);
2. Wykorzystanie wód geotermalnych dla potrzeb
rekreacji, sportu i rehabilitacji;
3. Wyznaczenie nowych terenów rekreacyjnych i ich
stopniowe zagospodarowanie;
4. Bieżąca kontrola realizacji przez mieszkańców
x
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i
porządku;
5. Stosowanie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć
proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwości
x
współfinansowania);
1!
środki pomocowe Unii Europejskiej;
2)
środki pozabudżetowe (w tym kredyty BOŚ, dotacje, sponsoring);
Urząd Miejski,
x
x
Budżet Miasta
x
Urząd Miejski,
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Urząd Miejski,
Urząd Miejski,
Straż Miejska
Budżet Miasta,
Budżet Miasta,
Sponsorzy
Budżet Miasta
Urząd Miejski,
Budżet Miasta
CEE – Centrum Edukacji ekologicznej;
MPWiK - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
ZPORR – Zintegrowany Program Organizacji Rozwoju Regionalnego (Fundusze UE).
25
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowiec na lata 2005-2016” za lata
2009-2010
26

Podobne dokumenty