CLAS B - Ariston

Transkrypt

CLAS B - Ariston
PL - Instrukcje technicznedotyczące instalacji obsługi
RO - Instrucţiuni tehnice pentru instalare şi întreţinere
CLAS B
KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY Z
AKUMULACJĄ CIEPŁA
CENTRALA DE PERETE PE GAZ
CU ACUMULARE
CLAS B 24 FF
CLAS B 30 FF
Część ogólna
Spis tresci
Część ogólna
Uwagi do instalatora..................................................................3
Oznakowanie CE..........................................................................3
Tabliczka z danymi charakterystycznymi............................3
Normy bezpieczeństwa.............................................................4
Opis urządzenia
Panoul de comenzi.....................................................................5
Ogólny widok urządzenia........................................................5
Wymiary..........................................................................................6
Minimalne odległości podczas instalowania....................6
Szablon instalacyjny...................................................................7
Dane techniczne
Dane techniczne..........................................................................8
Instalacyjne
Uwagi poprzedzające prace instalacyjne...........................9
Instrukcja otwierania obudowy kotła oraz kontroli jego
wnętrza...........................................................................................9
Przyłączenie gazu . .................................................................. 10
Połączenia hydrauliczne ....................................................... 10
Widok hydraulicznych końcówek
przyłączeniowych.................................................................... 10
Graficzne przedstawienie wykresu pozostającego
ciśnienia pompowania pompy cyrkulacyjnej................ 10
Zawór nadciśnienia................................................................. 10
Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania ........... 10
Dostępne ciśnienie.................................................................. 10
Schemat obwodów hydraulicznych.................................. 11
Połączenie przewodów zasysania powietrza i
odprowadzania spalin............................................................ 11
Logika typów połączeń kotła z przewodem
kominowym............................................................................... 11
Tabela typów układów zasysania/odprowadzania
spalin............................................................................................. 12
Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania
spalin............................................................................................. 12
Połączenia elektryczne........................................................... 13
Przewód zasilający................................................................... 13
Podłączanie urządzeń zewnętrznych................................ 13
Podłączenie termostatu pokojowego............................... 13
Schemat elektryczny............................................................... 14
Uruchomienie
Procedura zapalania palnika................................................ 15
Przygotowanie urządzenia do pracy................................. 15
Napełnianie obwodu hydraulicznego ............................. 15
Doprowadzenie gazu.............................................................. 15
Zasilanie energią elektryczną ............................................. 15
Pierwsze włączenie kotła....................................................... 15
Funkcja odpowietrzania........................................................ 15
Regulacja gazu.......................................................................... 16
Sprawdzenie ciśnienie zasilania gazem........................... 16
Sprawdzenie maksymalnej mocy . .................................... 16
Sprawdzenie mocy minimalnej........................................... 16
Dostęp do menu regulacji.................................................... 17
Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania..................... 17
Regulacja powolnego zapalania......................................... 17
Regulacja opóźnienia włączenia ogrzewania................ 17
Kontrola absolutnej maksymalnej mocy ogrzewania17
Wymiana gazu........................................................................... 17
Ciśnienie na palniku kotła..................................................... 18
Funkcja Auto.............................................................................. 19
Systemy zabezpieczeń kotła
Zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa................... 20
Zatrzymanie z powodu niedostatecznego ciśnienia
wody............................................................................................. 20
Blokada działania..................................................................... 20
Informacja o nieprawidłowym działaniu......................... 20
Zabezpieczenie przed zamarzaniem................................ 20
Zbiorcza tabela kodów błędów........................................... 21
Analiza spalania........................................................................ 21
Kontrola odprowadzania spalin.......................................... 21
Funkcja kominiarza.................................................................. 21
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
Dostęp do menu ustawień - regulacji diagnostyki................................................................................. 22
Okresowa obsługa i konserwacja
Uwagi ogólne............................................................................ 30
Próba funkcjonowania........................................................... 30
Umiejscowienie elektrod....................................................... 30
Operacje opróżniania............................................................. 30
Opróżnienie instalacji ciepłej wody użytkowej............. 30
Informacje dla użytkownika................................................. 30
Część ogólna
Uwagi do instalatora
Prace instalacyjne i pierwsze zapalenie kotła powinny
być powierzone tylko osobom o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z zaleceniami krajowych norm
dotyczących instalacji tego typu urządzeń i w zgodzie z
ewentualnymi przepisami władz lokalnych i jednostek
odpowiedzialnych za higienę i zdrowie publiczne.
Po zainstalowaniu kotła instalator powinien wręczyć
faktycznemu użytkownikowi deklarację zgodności
urządzenia i instrukcję obsługi. Powinien także udzielić
mu wszelkich informacji na temat funkcjonowania kotła
i znajdujących się tam urządzeń zabezpieczających.
Opisywane urządzenie służy do wytwarzania ciepłej wody do użytku
domowego.
Powinno być podłączone do instalacji centralnego ogrzewania
i do sieci rozprowadzającej ciepłą wodę użytkową o takich
parametrach, które odpowiadałyby mocy kotła i jego możliwościom
technicznym.
Zabronione jest używanie urządzenia do celów innych, niż to zostało
wyżej określone. Konstruktor nie odpowiada za ewentualne szkody
wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieprzemyślanego
użycia urządzenia, a także wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji
zamieszczonych w niniejszej książeczce.
Zainstalowanie, okresowa obsługa, konserwacja i jakiekolwiek
inne prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi
normami, przepisami i wskazówkami dostarczonymi przez
konstruktora.
Błędnie wykonana instalacja może spowodować szkody u osób,
zwierząt i rzeczy, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
Kocioł dostarczany jest na palecie w tekturowym opakowaniu,
po usunięciu którego należy sprawdzić stan urządzenia, jego
kompletność i brak uszkodzeń. W przypadku dostrzeżenia
nieprawidłowości, należy zwrócić się do dostawcy.
Elementy opakowania (spinacze, torby plastikowe, pianka
polistyrenowa, itp.) nie powinny być pozostawiane w miejscach
dostępnych dla dzieci, mogąc być dla nich źródłem zagrożenia.
W przypadku uszkodzenia/lub niewłaściwego funkcjonowania
należy wyłączyć urządzenie, zamknąć zawór gazu i nie starać się
naprawiać samemu, ale zwrócić się do personelu technicznego o
odpowiednich kwalifikacjach.
Przed jakąkolwiek czynnością okresowej obsługi, konserwacji/
naprawy kotła konieczne jest odłączenie elektrycznego zasilania,
poprzez ustawienie dwubiegunowego wyłącznika zewnętrznego
w pozycji ”WYŁĄCZ”. Ewentualne naprawy, przy użyciu wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, powinny być wykonywane tylko
przez techników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Brak
poszanowania powyższych zasad może wpłynąć na bezpieczeństwo
pracy urządzenia i zwalnia jego konstruktora od wszelkiej
odpowiedzialności za powstałe szkody.
W przypadku konserwacji lub prac obejmujących struktury
znajdujące się w pobliżu kanałów lub innych elementów układów
odprowadzania spalin, należy wyłączyć urządzenie ustawiając
zewnętrzny wyłącznik dwubiegunowy w pozycji „WYŁĄCZ” i
zamknąć zawór gazu.
Po zakończeniu tego rodzaju prac należy zlecić sprawdzenie
skuteczności ciągu odprowadzania spalin osobom o odpowiednich
kwalifikacjach technicznych.
Również w celu wyczyszczenia elementów zewnętrznych należy
wyłączyć kocioł i przestawić wyłącznik zewnętrzny w pozycje ”
WYŁĄCZ”.
Czyszczenie najlepiej wykonywać przy użyciu wilgotnej szmatki
nasyconej wodą z mydłem.
Nie używać agresywnych detergentów, płynów owadobójczych
lub produktów toksycznych. Przestrzeganie obowiązujących norm
zapewnia bezpieczną i ekologiczną pracę kotła, a jednocześnie
oszczędza energię.
W przypadku użycia akcesoriów nie znajdujących się w podstawowym
wyposażeniu kotła, należy używać tylko elementów oryginalnych.
Oznakowanie CE
Znak CE stanowi gwarancję, że urządzenie odpowiada wymaganiom
następujących dyrektyw:
-
-
-
-
90/396/CEE
dotyczącej urządzeń zasilanych gazem
2004/108/CEE
dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej
2006/95/CEE
dotycząca bezpieczeństwa elektrycznego
92/42/CEE
dotyczącej sprawności energetycznej
Tabliczka z danymi charakterystycznymi
2
1
4
3
5
6
7
MAX
8
12
9
10
Gas
mbar
Gas
mbar
11
13
16
14
15
MIN
17
19
18
20
21
22
Opis:
1. Marka
2. Producent
3. Model - Nr serii
4. Symbol handlowy
5. Numer homologacji
6. Kraj przeznaczenia - kategoria gaz
7. Regulacja Gaz
8. Rodzaj instalacji
9. Dane elektryczne
10. Maksymalne ciśnienie wody użytkowej
11. Maksymalne ciśnienie ogrzewania
12. Rodzaj kotła
13. Klasa NOx / Wydajność
14. Znamionowe zużycie ciepła ogrzewania
15. Moc ogrzewania
16. Wydatek specjalny
17. Wydajność mocy kotła
18. Znamionowe zużycie ciepła wody użytkowej
19. Stosowany gaz
20. Temperatura otoczenia podczas działania
21. Maksymalna temperatura ogrzewania
22. Maksymalna temperatura wody użytkowej
Część ogólna
Normy bezpieczeństwa
Znaczenie symboli:
Brak przestrzegania tego typu zaleceń pociąga za sobą ryzyko
uszkodzeń ciała osób, w określonych sytuacjach mogących
prowadzić nawet do ich śmierci.
Brak przestrzegania tego typu zaleceń pociąga za sobą ryzyko
uszkodzenia, w określonych sytuacjach także poważnego, przedmiotów, roślin lub zwierząt.
Instalować urządzenie na trwałej i solidnej ścianie, która
nie podlega wibracjom.
Hałaśliwość w czasie pracy.
Podczas wykonywania otworów w ścianie uważać, aby nie
uszkodzić znajdujących się tam przewodów elektrycznych
lub rur.
Porażenie na skutek kontaktu z przewodami będącymi pod
napięciem. Eksplozje, pożary lub zatrucia spowodowane ulatnianiem się gazu z uszkodzonych rur. Uszkodzenie istniejących
wcześniej instalacji. Zalania na skutek wycieku wody z uszkodzonych rur.
Połączenia elektryczne wykonywać przy pomocy przewodów o odpowiednim przekroju.
Pożar na skutek przegrzania spowodowanego przepływem
nadmiernego prądu przez przewody o zbyt małym przekroju.
Chronić rury i przewody połączeniowe w taki sposób, aby
uniknąć ich uszkodzenia.
Porażenie na skutek kontaktu z przewodnikami będącymi
pod napięciem. Eksplozje, pożary lub zatrucia spowodowane
ulatnianiem się gazu z uszkodzonych rur. Zalania na skutek
wycieku wody z uszkodzonych rur.
Upewnić się, czy pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł i instalacje, do których ma być podłączony,
są zgodne z obowiązującymi normami.
Porażenie na skutek zetknięcia się z niewłaściwie zainstalowanymi przewodami pod napięciem. Uszkodzenie
urządzenia na skutek niewłaściwych warunków jego pracy.
Używać narzędzi i wyposażenia odpowiedniego do rodzaju pracy (w szczególności upewnić się, czy używane
narzędzie nie jest zniszczone, czy ma całą rączkę i czy jest
odpowiednio umocowane), należy używać ich zgodnie z
zasadami, upewniając się, czy nie spowodują zagrożenia
upadając z wysokości. Należy odkładać je na miejsce po
użyciu.
Uszkodzenia ciała na skutek odprysków odłamków lub fragmentów, wdychania pyłów, potrąceń, zacięć, ukłuć, otarć skóry.
Uszkodzenia urządzenia lub przedmiotów znajdujących się w
pobliżu na skutek odprysku odłamków, uderzeń, nacięć.
Używać sprzętu i wyposażenia elektrycznego odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy (w szczególności
należy upewnić się, czy przewody zasilające i wtyczki
są nie uszkodzone i czy elementy będące w ruchu obrotowym lub posuwistym są odpowiednio umocowane).
Należy używać ich zgodnie z zasadami, nie zastawiać
przejść przewodami zasilającymi, zabezpieczyć przed
ewentualnym upadkiem z wysokości, odłączyć je i odłożyć
na miejsce po ich użyciu.
Uszkodzenia ciała na skutek odprysków odłamków lub fragmentów, wdychania pyłów, potrąceń, zacięć, ukłuć, otarć
skóry, hałasu, wibracji. Uszkodzenia urządzenia lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu na skutek odprysku
odłamków, uderzeń, nacięć.
Upewnić się czy drabinki używane podczas prac są oparte w sposób stabilny, czy są odpowiednio wytrzymałe,
czy ich stopnie są całe i czy nie są śliskie, a także czy nie
zostały odsunięte w czasie, kiedy ktoś jest na górze, co
wymaga dodatkowej osoby pilnującej.
Uszkodzenie ciała na skutek upadku z wysokości lub na skutek przycięcia (rozkładane drabiny).
Upewnić się czy drabiny piętrowe są podparte w sposób
stabilny, czy są odpowiednio wytrzymałe, czy ich stopnie są całe i nie są śliskie, czy schodki wyposażone są w
poręcze, a pomiędzy poszczególnymi piętrami zamocowane są barierki ochronne.
Uszkodzenia ciała na skutek upadku z wysokości.
Upewnić się w czasie wykonywania prac na wysokości
(generalnie biorąc przy różnicy poziomu większej niż 2
metry), czy są zastosowane barierki na obwodzie strefy,
w której wykonywane są prace, albo czy są stosowane
szelki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, i czy
przestrzeń pod spodem przy ewentualnym upadku jest
wolna od przedmiotów niebezpiecznych, czy ewentualny
upadek byłby wytłumiony przez powierzchnie półtwarde
lub podlegające deformacji.
Uszkodzenia ciała spowodowane upadkiem z wysokości.
Upewnić się, czy miejsce pracy ma odpowiednie warunki higieniczno sanitarne, jeśli chodzi o oświetlenie,
wentylację pomieszczeń, czy nie ma tam prowizorycznych
rozwiązań.
Uszkodzenia ciała spowodowane potrąceniem, potknięciem
się itp.
Chronić przy pomocy odpowiednich materiałów samo
urządzenie i obszar w pobliżu miejsca pracy.
Uszkodzenie urządzenia lub przedmiotów znajdujących się w
pobliżu odpryskami odłamków, uderzeniami, nacięciami.
Przesuwać urządzenie z należytą ostrożnością i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
Uszkodzenie urządzenia lub przedmiotów znajdujących się w
pobliżu na skutek potrąceń, uderzeń, nacięć, zgnieceń.
Podczas prac zakładać ubrania ochronne i stosować indywidualne środki ochrony.
Uszkodzenia ciała na skutek porażenia, odprysków odłamków
i innych fragmentów, wdychania pyłów, potrąceń, zacięć,
ukłuć, otarć skóry, hałasu, wibracji.
Należy organizować przemieszczanie materiałów i
wyposażenia w taki sposób, żeby ich ruch był płynny i
niezakłócony, unikając układania ich w stosy, które mogą
podlegać zawaleniu i rozsypaniu się.
Uszkodzenie urządzenia lub przedmiotów znajdujących się w
pobliżu na skutek potrąceń, uderzeń, nacięć, zgnieceń.
Operacje wewnątrz urządzenia powinny być wykonywane z należytą ostrożnością, unikając gwałtownych ruchów
w pobliżu ostrych krawędzi.
Uszkodzenia ciała na skutek zacięć, ukłuć, otarć.
Po zakończeniu prac należy przywrócić wszystkie funkcje
i układy zabezpieczające i kontrolujące funkcjonowanie,
które były wyłączone na czas przeprowadzanych prac,
należy także upewnić się, czy funkcjonują we właściwy
sposób przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
Eksplozje, pożary, zatrucia na skutek ulatniania się gazu lub
na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin. Uszkodzenie
lub zablokowanie urządzenia na skutek funkcjonowania bez
wewnętrznej kontroli.
Opróżnić elementy, które mogłyby zawierać gorącą
wodę wykorzystując ewentualne odpowietrzacze, zanim
przystąpi się do jakichkolwiek prac w ich obrębie.
Uszkodzenia ciała na skutek poparzeń.
Usuwać kamień kotłowy z poszczególnych elementów
urządzenia, przestrzegając zaleceń zawartych w kartach
bezpieczeństwa używanych produktów, wietrząc pomieszczenie, zakładając ubrania ochronne, unikając mieszania różnego typu produktów, chroniąc samo urządzenie i
przedmioty znajdujące się w pobliżu.
Uszkodzenia ciała na skutek kontaktu skóry lub oczu z substancjami kwaśnymi, wdychanie lub połknięcie szkodliwych
reagentów chemicznych. Uszkodzenie samego urządzenia
lub przedmiotów znajdujących się w pobliżu na skutek korozji
spowodowanej przez substancje kwaśne.
W przypadku zauważenia zapachu spalenizny lub dymu
wychodzącego z urządzenia, odłączyć zasilanie elektryczne, otworzyć okna i powiadomić serwis techniczny.
Uszkodzenia osób na skutek poparzeń, wdychania dymu,
zatruć.
Opis urządzenia
Panoul de comenzi
1. Wyświetlacz
2. Przycisk RESET
1
16
2
15
14
3
3. Dioda czerwona (świeci = sygnalizacja blokady)
4. Pomarańczowa
dioda
sygnalizująca
wyłączenie podgrzewania zbiornika
5. Manometr
6. Pokrętło regulacji temperatury ogrzewania
7. Przycisk programowania _
4
13
5
12
8. Przycisk MENU/Ok (programowanie)
9. Przycisk Esc
11
10. Przycisk programowania +
10
11. Pokrętło regulacji
użytkowej
6
7
8
9
temperatury
12. Miejsce
do
zamontowania
programującego (opcjonalne)
wody
zegara
13. Przycisk ON/OFF
14. Zielona dioda (Funkcja Auto jest aktywna)
15. Przycisk Auto (Włączenie Termoregulacji)
16. Przycisk wyłączenia podgrzewania zbiornika
Ogólny widok urządzenia
30
1
26
27
25
2
3
28
4
5
22
6
8
7
21
23
9
10
20
24
11
19
18
17
12
16
29
13
1. Przyłącze powietrznospalinowe
2. Presostat spalin
3. Zbiornik kondensatu
4. Pierwotny wymiennik ciepła
5. Termostat przegrzewu
6. Czujnik temperatury na powrocie z centralnego ogrzewania
7. Palnik
8. Elektroda zapłonowa
9. Zawór gazu
10. Generator zapłonu
11. Wtórny wymiennik ciepła (płytowy)
12. Zawór bezpieczeństwa (3 bar)
13. Czujnik temperatury wody użytkowej
14. Pompa obiegowa wody użytkowej
15. Moduł elektryczny
16. Filtr powrotu c.o.
17. Czujnik przepływu c.w.u.r
18. Pompa obiegowa z odpowietrznikiem
19. Zawór bezpieczeństwa wody użytkowej
20. Zawór trójdrożny z siłownikiem elektrycznym
21. Elektroda jonizacyjna
22. Komora spalania
23. Sonda na wyjściu centralnego ogrzewania
24. Czujnik ciśnienia
25. Wentylator
26. Naczynie wzbiorcze ogrzewania
27. Gniazda analizy spalin
28. Niezależny zbiornik wody użytkowej
29. Czujnik zbiornika
30. Naczynie wzbiorcze wody użytkowej
14
15
Opis urządzenia
Wymiary
600
312 (24/30 kW)
242 (35kW)
ø 100
ø 60
120
120
875
900
100
54
124
137
191
48 54 54
474
A. Zasilanie instalacji c.o.
B. Wypływ ciepłej wody
C. Przyłącze gazowe
D. Dopływ zimnej wody
E. Powrót z instalacji c.o.
Minimalne odległości podczas instalowania
3 00
Aby zapewnić łatwy dostęp do urządzenia podczas wszelkich prac związanych
z obsługą kotła, konieczne jest zapewnienie wokół niego wolnego miejsca
przynajmniej w minimalnej odległości, jak to widać na schemacie.
Umieścić kocioł na przeznaczonym dla niego miejscu zgodnie ze wszystkimi
regułami i zasadami, używając przy tym poziomicy.
20
50
3 00
450
Opis urządzenia
Szablon instalacyjny
90
ø 80
ø 125
ø 80
ø 100
120
78
195
120
ø 80
105
550
ø 14
100
ø 80 + 80
ø 60/100 - ø 80/125
x
x
105
195 *
105
867
972
200
600
137
191
474
137
191
474
ø 125/130
24 kW CF
24/30 kW
35 kW
X
324
312
242
x
200
974
164
294
124
48
54
54
600
420020041500
54
48
900
895
* 3CEP = 315
120
Dane techniczne
Obieg CO
WYDZIELANE SUBSTANCJE
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
UWAGA
OGÓL.
Dane techniczne
Model CLAS B
Obieg CWU
B22-B22p-B32-C12-C32-C42-C52-C82
Znamionowe zużycie ciepła maks/min (Pci)
Qn
kW
25,8/11
30,0/13
Znamionowe zużycie ciepła maks/min (Pcs)
Qn
kW
28,7/12,2
33,3/14,4
Znamionowe zużycie ciepła wody użytkowej maks/min(Pci)
Qn
kW
27,0/11,0
31,3/13,0
Znamionowe zużycie ciepła wody użytkowej maks/min (Pcs)
Qn
kW
30,0/12,2
34,8/14,4
Moc użytkowa maks/min
Pn
kW
24,2/10,2
28,1/12,1
Moc użytkowa maks/min wody użytkowe
Pn
kW
26,2/10,2
29,5/12,1
Wydajność spalania (w spalinach)
%
94,5
93,9
Wydajność przy znamionowym zużyciu ciepła (60/80°C) Hi/Hs
%
93,8/84,5
93,6/84,3
Wydajność przy 30 % w temp. 47°C Hi/Hs
%
93,6/84,3
93,2/83,9
Wydajność przy minimalnym zużyciu ciepła (60/80°C) Hi/Hs
%
92,4/83,2
93,0/83,7
gwiazdka
klasa
***
D
***
D
Strata przy zatrzymaniu (∆T = 30 °C)
%
0,4
0,4
Strata na poziomie spalin z działającego palnika
%
5,5
6,1
Gwiazdki Wydajności (dir. 92/42/EEC)
Klasa Sedbuk
Dostępne ciśnienie powietrza
Pa
100
104
klasa
3
3
°C
105
114
Zawartość CO2 (G20) (80°C-60°C)
%
6,5
6,4
Zawartość CO (0%O2) (80°C-60°C)
ppm
50
92
Klasa Nox
Temperatura spalin (G20) (80°C-60°C)
Zawartość O2 (G20) (80°C-60°C)
%
8,8
8,9
Kg/h
57,4
67,5
Nadmiar powietrza (80°C-60°C)
%
72
74
Ciśnienie rozprężenia naczynia wzbiorczego
bar
1
1
Maksymalne ciśnienie ogrzewania
bar
3
3
Pojemność zbiornika wzbiorczego
l
10
10
Maksymalny przepływ spalin (G20) (80°C-60°C)
Maksymalna pojemność wody w układzie (75 °C - 35 °C)
l
100/300
100/300
Temperatura ogrzewania min/maks
°C
35/85
35/85
Temperatura de agua sanitaria mín./máx.
°C
40/65
40/65
l
40
40
Zużycie dla wody użytkowej (∆T=30 °C)
l/mn
19,0
21,0
Ilość gorącej wody ∆T=25°C
l/mn
22,8
25,2
Ilość gorącej wody ∆T=35°C
l/mn
16,3
18,0
gwiazdka
***
***
l/mn
1,7
1,7
Gwiazdka komfortu wody użytkowej (EN13203)
Minimalne zużycie gorącej wody
Ciśnienie wody użytkowej maks/min
bar
7
7
V/Hz
230/50
230/50
Całkowita moc elektryczna pobierana
W
148
168
Minimalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji
°C
5
5
Poziom ochrony instalacji elektrycznej
IP
X5D
X5D
Ciężar
kg
55
55
Napięcie/częstotliwość zasilania
ELEKTRYKA
30
1312BR4793
Tip kotła
Pojemność zbiornika wody użytkowej
24
Certyficat CE (pin)
Instalacyjne
Uwagi poprzedzające prace instalacyjne
Kocioł przeznaczony jest do ogrzewania wody do temperatury
niższej niż punkt wrzenia.
Jest on zaprojektowany do współpracy z instalacją centralnego
ogrzewania i z siecią rozprowadzającą ciepłą wodę użytkową. W
obydwu tych przypadkach parametry przyłączonych sieci powinny
odpowiadać mocy i wydajności kotła.
Przed połączeniem kotła należy:
- przemyć starannie rury instalacji usuwając ewentualne resztki
po gwintowaniu, spawaniu lub inne zanieczyszczenia, które
mogłyby wpływać w jakikolwiek sposób na prawidłowe funkcjonowanie kotła;
- sprawdzić, czy kocioł jest przystosowany do rodzaju gazu, jaki
jest do dyspozycji (przeczytać odpowiednie dane na ten temat na
etykiecie opakowania i na tabliczce znamionowej z parametrami
kotła);
- sprawdzić, czy przewód kominowy jest drożny i czy nie zostały
do niego podłączone inne urządzenia oprócz przypadków, kiedy
zostałby specjalnie wykonany, aby obsługiwać większą liczbę
użytkowników, co wiąże się ze spełnieniem wymagań odpowiednich obowiązujących norm;
- w przypadku podłączenia kotła do przewodów kominowych
używanych wcześniej, należy sprawdzić, czy są one dobrze wyczyszczone i nie zawierają złogów sadzy lub innych pozostałości,
których odpadnięcie mogłoby zakłócić proces odprowadzania
spalin, prowadząc do sytuacji niebezpiecznych;
- jeśli wykorzystuje się przewody kominowe nie odpowiadające
wymaganiom, należy sprawdzić, czy wewnątrz nich umieszczone
zostały dodatkowe kanały odprowadzające spaliny, które z kolei
spełniają wymagania bezpiecznego użytkowania;
- zwrócić uwagę na twardość wody, której zbyt duża wartość
będzie powodowała ryzyko osadzania się kamienia kotłowego,
co w konsekwencji zmniejszy skuteczność działania poszczególnych komponentów kotła.
- należy unikać montażu urządzenia w miejscach, gdzie powietrze
używane przy spalaniu ma wysoką zawartość chloru (atmosfera charakterystyczna dla basenów), i/lub innych szkodliwych
produktów (fryzjer), czynników alkalicznych (pralnia).
Urządzenia typu C, których komora spalania i przewody
doprowadzające powietrze są oddzielone od otoczenia i szczelne,
nie stwarzają żadnych ograniczeń odnośnie dopływu powietrza
do pomieszczeń przeznaczonych do zainstalowania kotłów ani też
odnośnie wymiarów tych pomieszczeń.
Dal zapewnienia właściwego funkcjonowania kotła, miejsce zainstalowania powinno zapewniać temperaturę wyższą niż wartość
graniczna, a także chronić kocioł przed bezpośrednim wpływem
czynników atmosferycznych.
Kocioł jest zaprojektowany do ustawiania na podłożu, nie może być,
zatem zawieszany na ścianie.
Podłoże, na którym ma być zainstalowany, powinno mieć
odpowiednią wytrzymałość, zdolną unieść jego ciężar.
Przy projektowaniu miejsca jego ustawienia, należy uwzględnić
wokół niego wolną przestrzeń, która gwarantowałaby dostęp do
poszczególnych jego części.
Uwaga!
Prace instalacyjne, pierwsze zapalenie kotła, jego okresowa
obsługa i konserwacja, a także naprawy, mogą być powierzone
tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z zaleceniami krajowych norm dotyczących instalacji tego typu urządzeń i
w zgodzie z ewentualnymi przepisami władz lokalnych i jednostek
odpowiedzialnych za higienę i zdrowie publiczne.
Instrukcja otwierania obudowy kotła oraz kontroli
jego wnętrza
Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy kotle, należy go odłączyć
od zasilania elektrycznego za pomocą zewnętrznego wyłącznika
dwubiegunowego oraz zamknąć zawór gazu.
Aby uzyskać dostęp do wnętrza kotła, należy:
- odkręcić dwie śruby z przedniej obudowy (a), tpociągnąć ją do przodu i zdjąć z górnych sworzni (b),
- obrócić panel sterowania pociągając go do przodu (c),
- otworzyć dwa zaciski na panelu zamykającym komorę spalania.
Pociągnąć go do przodu i zdjąć z górnych sworzni (d)
a
b
c
d
Uwaga!
W pobliżu kotła nie powinien znajdować się żaden przedmiot
łatwopalny.
Należy upewnić się, czy pomieszczenie, gdzie ma być zainstalowany sam kocioł, a także instalacja grzewcza, do której ma
być podłączony, są zgodne z obowiązującymi normami.
Jeśli w pomieszczeniu zainstalowania kotła mogą pojawiać się
pyły i/lub agresywne opary, powinien on działać niezależnie od
powietrza dostępnego w tym pomieszczeniu.
Instalacyjne
Przyłączenie gazu
Kocioł został zaprojektowany do korzystania z gazu należącego do
jednej z konkretnych kategorii, jak to pokazano w tabeli poniżej:
KRAJ
PL
MODEL
KATEGORIA
CLAS B 24
CLAS B 30
II2ELsLw3P
Graficzne przedstawienie wykresu pozostającego ciśnienia
pompowania pompy cyrkulacyjnej
Dostępne
Pressionciśnienie
disponible
mCE
5,0
4,5
4,0
Należy przeczytać tabliczki znamionowe umieszczone na
opakowaniu i na samym urządzeniu i upewnić się, czy kocioł w danej
wersji jest przeznaczony do kraju, w którym ma być zainstalowany, a
także czy kategoria gazu, do którego został przystosowany w trakcie
projektowania, odpowiada jednej z kategorii dostępnych w kraju
przeznaczenia.
Sposób wykonania rur do podłączenia gazu i ich wymiary powinny
być dobrane zgodnie ze specjalistycznymi Normami odpowiednio
do maksymalnej mocy kotła, zapewniając przy tym odpowiednie
wymiary i właściwy sposób podłączenia zaworu odcinającego
dopływ gazu.
Zaleca się dokładne wyczyszczenie rur przed ich zainstalowaniem,
usuwając z nich ewentualne pozostałości montażowe, które mogłyby
wpływać na prawidłowe funkcjonowanie kotła.
Konieczne jest ostateczne sprawdzenie, czy dostarczany gaz
odpowiada temu, do którego został przystosowany kocioł (patrz
tabliczka z danymi umieszczona na kotle).
Ważne jest również sprawdzenia ciśnienia gazu (zarówno
metanowego jak i płynnego), jaki będzie stosowany do zasilania
kotła. Niedostateczne ciśnienie gazu może zmniejszyć moc
wytwornicy ciepła z kłopotliwymi następstwami dla użytkownika.
3,5
3,0
2,5
2,0
18-24 kW
1,5
30 kW
1,0
35 kW
0,5
0,0
l/h
0
100
200
300
400
500
Na rysunku przedstawione są końcówki do podłączeń hydraulicznych
i do przyłączenia gazu do kotła.
Sprawdzić, czy maksymalne ciśnienie w sieci wodociągowej nie
przekracza 6 barów. Gdyby tak było, konieczne jest zainstalowanie
reduktora ciśnienia.
Dobierając wymiary rur i grzejników centralnego ogrzewania należy
wziąć pod uwagę wartość pozostałego ciśnienia pompowania w
zależności od wymaganej wydajności, co można znaleźć na wykresie
graficznym pompy cyrkulacyjnej.
Widok hydraulicznych końcówek przyłączeniowych
1000
1100
1200 1300
W przypadku podłączenia kotła do starych instalacji grzewczych,
w których na ogół występuje obecność pewnych substancji i
dodatków w znajdującej się tam wodzie, należy pamiętać, że
mogłyby one wpływać negatywnie na funkcjonowanie nowego
kotła i skrócić czas jego żywotności. Przed wymianą wody należy
starannie przemyć instalację, usuwając ewentualne pozostałości lub
zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na pracę kotła. Sprawdzić
również, czy pojemność zbiornika wyrównawczego dostosowana
jest do całkowitej zawartości wody w instalacji grzewczej.
Opróżnienie zasobników
2
F
3
D
H
C
A
E
A.Zasilanie instalacji grzewczej
B.Wyjście ciepłej wody użytkowej
C.Przyłącze gazowe
D.Dopływ zimnej wody
E.Przewód powrotny ogrzewania
F. Zawór bezpieczeństwa ogrzewania
G.Zawór bezpieczeństwa wody użytkowej
H.Zawór napełniania
I.Zawór odłączania
10
900
Zamontować przewód odprowadzający zaworu bezpieczeństwa F
znajdujący się w teczce z dokumentami.
Odpływ zaworu nadciśnienia F, G powinien być podłączony do
syfonu odprowadzającego z możliwością kontroli wzrokowej, aby
jego zadziałanie nie wyrządziło szkód w stosunku do osób, zwierząt i
rzeczy, za które to szkody producent nie ponosi odpowiedzialności.
G
I
800
Zawór nadciśnienia
1
H
700
Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania
Połączenia hydrauliczne
B
600
4
Instalacyjne
Do wykonania systemów zasysania powietrza/odprowadzania spalin typu współosiowego konieczne jest użycie akcesoriów oryginalnych, dostarczanych przez producenta.
Przewody rurowe odprowadzające spaliny nie mogą stykać się
z materiałami łatwopalnymi ani znajdować się w ich pobliżu.
Nie należy ich także prowadzić przez ściany ani inne konstrukcje
budowlane wykonane z łatwopalnych materiałów.
Połączenie odpowiednich odcinków rur odprowadzających spaliny
zrealizowany jest na zasadzie wpustu: końcówka węższa/szersza, z
uszczelnieniem miejsc połączeń. System wpustów powinien być zawsze ukierunkowany odwrotnie do kierunku spływania skroplin.
Schemat obwodów hydraulicznych
1
2
25
22
5
4
6
8
23
21
7
28
26
9
18
20
29
24
12
11
13
14
30
17
16
D
1. Przyłącze powietrzonspalinowe
2. Presostat spalin
4. Pierwotny
wymiennik
ciepła
5. Termostat przegrzewu
6. Czujnik temperatury na
powrocie z centralnego
ogrzewania
7. Palnik
8. Elektroda zapłonowa
9. Zawór gazu
11. Wtórny wymiennik ciepła
12. Zawór bezpieczeństwa (3
bar)
13. Czujnik temperatury wody
użytkowej
14. Pompa obiegowa wody
użytkowej
16. Filtr powrotu c.o
A
- połączenie współosiowe kotła z przewodem kominowym zapewniającym
zarówno doprowadzanie powietrza jak i odprowadzanie spalin,
- połączenie kotła z przewodem kominowym podwójnym kanałem: jednym odprowadzającym spaliny, a drugim pobierającym powietrze z
zewnątrz,
- połączenie kotła z przewodem kominowy podwójnym kanałem
odprowadzającym spaliny przy pobieraniu powietrza z pomieszczenia.
Połączenie między kotłem, a przewodem kominowym powinno być
wykonane przy użyciu produktów odpornych na skropliny. Odnośnie
długości i zmiany kierunku kanałów, należy oprzeć się na danych z tabeli:
typy układów odprowadzania spalin.
Zestawy elementów do wykonania połączeń zasysanie/odprowadzanie
spalin dostarczane są oddzielnie, niezależnie od samego urządzenia, w
zależności od wyboru jednego z najróżniejszych możliwych rozwiązań
konkretnej instalacji. Każdy kocioł można przystosować do połączenia z systemem współosiowym, obejmującym dwa współśrodkowe kanały: doprowadzanie powietrza i odprowadzania spalin.
19
B
Logika typów połączeń kotła z przewodem
kominowym
E C
17. Czujnik przepływu c.w.u.r
18. Pompa obiegowa z odpowietrznikien
19. Zawór
bezpieczeństwa
wody użytkowej
20. Zawór
trójdrożny
z
siłownikien elektrycznym
21. Elektroda jonizacyjna
22. Komora spalania
23. Sonda na wyjściu centralnego ogrzewania
24. Czujnik ciśnienia
25. Wentylator
26. Naczynie wzbiorcze ogrzewania
28. Niezależny zbiornik wody
użytkowej
29. Czujnik zbiornika
30. Naczynie wzbiorcze wody
użytkowej
Uwaga!
Sprawdzić, czy rury odprowadzania spalin i dostarczania powietrza są drożne.
Należy także sprawdzić szczelność instalacji odprowadzania spalin.
Używać wyłącznie zestawu przeznaczonego dla wersji z funkcją
skraplania
Niezależnie od rodzaju kotła, jego połączenie z przewodem kominowym jest
realizowane zawsze przy pomocy rur współśrodkowych ø60/100 lub rur podwójnych ø 80/80.
Odnośnie strat ciśnienia w kanałach, należy szukać informacji w katalogu elementów kominowych. Przy projektowaniu wymiarów kanałów należy jednak zawsze brać pod uwagę dodatkowe opory w przebiegu ciągu.
W sprawie wyboru metody, wartości równoważnych długości kanałów i
przykładów zainstalowania, należy przejrzeć katalog elementów kominowych.
Połączenie przewodów zasysania powietrza i
odprowadzania spalin
Opisywany kocioł może być przystosowany zarówno do funkcjonowania w sposób oznaczony symbolem B, pobierając powietrze
z pomieszczenia, gdzie się znajduje i w sposób C, pobierając powietrze z zewnątrz.
W trakcie instalowania wybranego systemu odprowadzania spalin
należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienia, jakie mają
zapobiegać przenikaniu spalin do obwodu powietrza.
Nachylenie zestawu poziomego powinno wynosić 3% i powinno
opadać w kierunku kotła w celu odprowadzania skroplin.
W przypadku instalacji typu B, lokal, w którym ma być zainstalowany
kocioł powinien mieć zapewniony dostęp powietrza poprzez specjalny otwór, zgodnie z obowiązującymi normami. W pomieszczeniach, w których pojawiać się może ryzyko wystąpienia agresywnych par (na przykład pralnie, salony fryzjerskie, galwanizernie itp.)
bardzo ważną rzeczą jest zastosowanie instalacji typu C, z pobieraniem powietrza potrzebnego do spalania z zewnątrz. Chroni się w
ten sposób kocioł przed skutkami korozji.
11
Instalacyjne
Tabela typów układów zasysania/odprowadzania spalin
bez kryza
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
C12
C32
C42
0,5
0,75
0,75
4
0,5
0,75
0,75
4
B32
0,5
0,75
0,75
4
0,5
0,75
0,75
4
C12
C32
C42
0,75
3
3
11
0,75
3
3
11
B32
0,75
3
3
11
0,75
3
3
11
S1 = S2
0,5/0,5
9/9
S1 = S2
0/0
21/21
1 + S2
0,5/0,5
11/11
11/11
24,58/24,58
1,05
1/27,5
0
1/50,89
C52
C82
1/1
1/23
1/23
1/44
1/5
1/5
1/-1
1/9
ø
80/80
C12
C32
C42
B22
2
24
24
45
6
6
0
10
S1. sání vzduchu - S2. výfuk plynů
Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania spalin
Powietrze do spalania pochodzi z omieszczenia
Powietrze do spalania pochodzi z omieszczenia
B22
Odprowadzanie
spalin na zewnątrz.
Pobieranie powietrza z pomieszczenia
C42
Odprowadzanie
spalin i pobieranie
powietrza poprzez
przewód kominowy
pojedynczy lub
zbiorczy, tanowiący
część budynku
B32
Odprowadzanie
spalin do przewodu
kominowego pojedynczego lub zbiorczego, stanowiącego
część budynku.
Pobieranie powietrza z pomieszczenia.
C52
Odprowadzanie
spalin na zewnątrz i
pobieranie powietrza poprzez ścianę
zewnętrzną nie
znajdujące się w tym
samym obszarze
ciśnień
C82
Odprowadzanie spalin przewodem kominowym pojedynczym lub zbiorczym,
stanowiącym część
budynku Pobieranie
powietrza poprzez
ścianę zewnętrzną
Powietrze do spalania pochodzi z zewnątrz
C12
Odprowadzanie
spalin i pobieranie
powietrza poprzez
ścianę zewnętrzną
w tej samej strefi e
ciśnień.
C32
Odprowadzanie
spalin i pobieranie
powietrza poprzez
przewód kominowy.
12
Średnica kanałów
(mm)
kryza ø 44
ø 60/100
CLAS B 30
bez kryza
ø 80/125
CLAS B 24
kryza ø 44
ø 80/80
Maksymalna długość kanałów zasysania/odprowadzania spalin (m)
ø
80
systemy podwójnych
kanałów
systemy spółosiowe
Rodzaj układu
odprowadzania
spalin
Instalacyjne
Uwaga!
Zanim przystąpi się do jakichkolwiek prac wewnątrz kotła
należy odłączyć zasilanie elektryczne dwubiegunowym
wyłącznikiem zewnętrznym.
Połączenia elektryczne
Dla większej pewności należy zlecić na wstępie osobie o odpowiednich
kwalifikacjach staranną kontrolę instalacji elektrycznej.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
spowodowane brakiem uziemienia całej instalacji kotła lub
nieprawidłowościami przy doprowadzeniu zasilania elektrycznego.
Sprawdzić czy dostępna instalacja elektryczna jest odpowiednia do
zapewnienia maksymalnej mocy pobieranej przez kocioł, podanej
na jego tabliczce znamionowej.
Sprawdzić, czy przekrój przewodów jest odpowiedni i w żadnym
wypadku nie mniejszy niż 1,5 mm2.
Poprawnie wykonane połączenia elektryczne i skuteczna instalacja
uziemiająca są niezbędnymi warunkami gwarantującymi
bezpieczeństwo podczas wszelkich kontaktów z urządzeniem.
Przewód zasilający powinien być podłączony do sieci 230V-50Hz
przestrzegając polaryzacji L-N i połączenia uziemiającego.
W przypadku konieczności wymiany elektrycznego przewodu
zasilającego należy zwrócić się do osób o odpowiedniej kwalifikacji,
a podczas podłączania przewodu do kotła pamiętać o pozostawieniu
żyły uziemiającej (żółto/zielonej) dłuższej od pozostałych żył
zasilających.
Przewód zasilający
Uzyskuje się dostęp do skrzynki zaciskowej (patrz rys.) do podłączenia
takich urządzeń jak:
TA1 - Termostat pokojowy 1
TA2 - Termostat pokojowy 2
SE - Zewnętrzny czujnik
L
E-BUS
T
120
B
N
TA2
FLOOR
TA1
1
2
3
4
SE
5
6
H05V2V2-F
140
Ważne! Podłączenie do sieci elektrycznej powinno
być wykonane w sposób trwały (nie poprzez wtyczkę
wyciąganą z gniazda) i wyposażone w dwubiegunowy
wyłącznik o odległości przynajmniej 3 mm pomiędzy
otwartymi stykami)
Zabronione jest stosowanie rozgałęźników, przedłużaczy lub
wtyczek pośrednich.
Zabronione jest wykorzystywanie rur instalacji hydraulicznej,
centralnego ogrzewania i gazowej do podłączenia uziemienia kotła.
Kocioł nie jest zabezpieczony przed skutkami uderzeń piorunów.
Gdyby trzeba było wymienić bezpieczniki sieciowe, należy użyć
szybko działających bezpieczników 2A.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Aby uzyskać dostęp do podłączeń urządzeń zewnętrznych, należy
wykonać następujące czynności:
- odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego
- odkręcić pokrywę skrzynki połączeń elektrycznych, która znajduje
się pod urządzeniem
- otworzyć pokrywę.
W celu uzyskania bliższych informacji, należy zapoznać się z
Instrukcją Termoregulacji ARISTON.
Podłączenie termostatu pokojowego
- zdjąć zworę TA1,
- podłączyć TA w miejsce zwory TA1 do zestawu.
L
E-BUS
T
B
N
TA2
FLOOR
TA1
1
2
3
4
SE
5
6
230V
13
1
CN04
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
M
M
P
Sonda
NTC na
Sonde retour
circuit primaire
powrocie
CO
Sonda
NTC na
Sonde départ
circuit primaire
zasilaniu
CO
Thermostat przegrzewu
Termostat
Pressostat
Presostatat
spalin
surchauffe
B
B
E-BUS
TA1
1
2
3
4
TA2
FLOOR
N
5
SE
6
A
2 1
distributrice
Zawór
Vanne
rozdzielający
Czujnik
przepływu
Débistat
wody
sanitaire
użytkowe
B
Płytka
innych
opcji
A - Płytkae-bus
e-bus (opcja)
B- Platine autres options A- Platine
(option)
Czujnik
temperatury
Sonde sanitaire
wody użytkowej
Sonde pression
Czujnik
ciśnienia
circuit primaire
układu głównego
Czujnik
zbiornika
Sonde ballon
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN22
M
Zawór
Vannegazu
gaz
Czujnik
Capteur de vitesse
prędkości
Sonda kolektora
Sonde solaire
słonecznezgo
8 7 6 5 4 3 2 1
CN07
N
N
2
CN17
N
M
Bl
Bl
OTS
Pompa obiegowa
Circulateur
ogrzewania
M
ROOM
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
CN25
4 3 2 1
Ventilateur
Wentylator
M
CN20
Pompa
obiegowa
Circulateur
wody
użytkowej
sanitaire
Affichage
Display
Electrode
Electroda
ionisation
jonizacyjna
EARTH
Allumeur
Palnik
CN19
L
N
Zdalne
Commande
sterowanie
à distance
G
B
Bl
N
N
R
N
R
V
V
G
N
B
N
G
G
N
Bl
Bl
N
DIVERTR VALVE
B
CN01
6
CN14
Termostat
Thermostat
pokojowy
d’ambiance
(option)
(opcja)
1
FLOW
N
CN16
CN15
CN21
CN07
N
CN04
M
B
N
B
M
FAN
G
PUMP + SPEED
CN22
FAST FUSE 2A
5
CN9
DIVERTER
VALVE
Termostat
1
CN12
4
Thermostat
pokojowy 2
plancher chauffant
CN02
M
B
CN08
1
3
FILLING EXT. P.
2
5
6
PUMP
SPEED
TIMER
G
B
N
CN13
DISPLAY
CN3
CN10
4
PUMP
2 3
FAN
1
Zewnętrzny
CN5
L
CN17
G
FLAME
N
14
T
Sonde
cujnik
extérieure
Bezpiecznik
Fusible
de protection
zabezpieczający
230 V - 2A
230 V - 2A
N = Czarny
Noir
B = Niebiesky
Bleu
Bl= Biała
Blanc
R =Czerwony
Rouge
V = Zielony
Vert
M = Brązowy
Marron
G = Szary
Gris
Instalacyjne
Schemat elektryczny
Należy zlecić dla większej pewności staranną kontrolę instalacji elektrycznej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem uziemienia całej instalacji kotła lub nieprawidłowościami
przy doprowadzeniu zasilania elektrycznego.
CN24
CN11
Uruchomienie
Procedura zapalania palnika
Nacisnąć przycisk ON/OFF na panelu sterowania, aby włączyć kocioł,
na wyświetlaczu pojawi się:
Zasilanie energią elektryczną
- Sprawdzić czy napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają
danym przytoczonym na tabliczce znamionowej kotła;
- sprawdzić skuteczność uziemienia.
Pierwsze włączenie kotła
Pierwsza cyfra wskazuje tryb działania:
0 XX - Stan gotowości, tekst na wyświetlaczu wskazuje wybrany
tryb pracy (zima lub lato)
C XX - Wybieg pompy w trybie ogrzewania
c XX - Postcyrkulacja w trybie ogrzewania
d XX - Żądanie ciepłej wody użytkowej
b XX - Podgrzewanie zbiornika
h XX - Postcyrkulacja po pobraniu wody użytkowe
F XX - Aktywna funkcja zapobiegająca zamarzaniu pompy obiegowej
- Aktywna funkcja zapobiegająca zamarzaniu palnika.
Druga i trzecia cyfra wskazują :
- w przypadku braku żądania temperaturę na wyjściu.
- w trybie ogrzewania temperaturę na wyjściu.
- w przypadku wody użytkowej (tryb natychmiastowy, ze zbiornikiem lub instalacją sloneczną), ustawiona temperatura ciepłej
wody użytkowej.
- w trybie przeciwzamarzania temperaturę na wyjściu.
Włączyc kocioł, aktywując działanie funkcji Lato, Zima.
Przygotowanie urządzenia do pracy
1. Upewnić się, że:
- zawór gazu jest zamknięty;
- podłączenie do sieci elektrycznej zostało wykonane we właściwy
sposób. Zawsze należy sprawdzić czy zielono-żółty przewód
uziemienia jest podłączony do sprawnej instalacji uziemienia;
- podnieść, za pomocą śrubokręta, korek automatycznego zaworu
odpowietrzającego;
- włączyć kocioł (naciskając przycisk ON/OFF) i wybrać tryb standby - nie ma żądania ani z cwu, ani ogrzewania;
- włączyć cykl odpowietrzania naciskając przycisk Esc przez 5
sekund. Kocioł rozpocznie cykl odpowietrzania trwający około
7 minut, jeśli to konieczne może on zostać przerwany poprzez
naciśnięcie przycisku Esc.
- po zakończeniu cyklu sprawdzić czy instalacja została całkowicie
odpowietrzona, w przeciwnym razie powtórzyć operację
- odpowietrzyć grzejniki.
- przewód odprowadzania produktów spalania jest właściwy i nie
zablokowany.
- ewentualnie konieczne otwory wentylacyjne pomieszczenia są
otwarte (instalacje typu B).
2. Otworzyć zawór gazu i sprawdzić szczelność złącz, w tym złącz
kotła, sprawdzając czy licznik nie wskazuje żadnego przepływu
gazu. Wyeliminować ewentualne miejsca ulatniania się gazu.
3. Włączyć kocioł wybierając za pomocą przycisku Mode działanie w
trybie ogrzewania lub produkcji cwu.
Funkcja odpowietrzania
Wciśnięcie przycisku Esc na 5 sekund powoduje, że kocioł włącza
cykl odpowietrzania, trwający około 7 minut. Funkcja ta może zostać
przerwana poprzez naciśnięcie przycisku Esc. W razie konieczności
można włączyć nowy cykl. Sprawdzić czy kocioł znajduje się w
trybie stand-by, nie ma żądań z obwodu ogrzewania lub cwu.
Żeby zagwarantować sprawne i niezawodne funkcjonowanie, pierwsze uruchomienie kotła powinno być powierzone technikowi o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadającemu w dodatku odpowiednie uprawnienia przewidziane prawem.
Napełnianie obwodu hydraulicznego
Należy wykonać następujące czynności:
- otworzyć zawór dopływu zimnej wody;
- podnieść korek automatycznego zaworu odpowietrzającego
umiesz-czonego na pompie obiegowej;
- stopniowo otwierać kurek napełniania i zamknąć zawory upustowe
powietrza grzejników, jak tylko zacznie z nich wypływać woda
- zamknąć zawór napełniania kotła, gdy ciśnienie na manometrze
osiągnie wartość 1-1,5 bar.
Doprowadzenie gazu
Należy postępować w następujący sposób:
- sprawdzić czy rodzaj gazu dostępny w sieci odpowiada temu, jaki
wyszczególniony jest na tabliczce znamionowej kotła:
- otworzyć drzwi i okna;
- nie dopuścić do pojawiania się w pomieszczeniu iskier i wolnego
ognia;
- sprawdzić szczelność instalacji gazowej, początkowo przy
zamkniętym zaworze odcinającym umieszczonym przed kotłem,
następnie po jego otwarciu, ale przy zamkniętym roboczym
zaworze gazu wewnątrz kotła (nieaktywnym przy kotle
wyłączonym), przez 10 minut licznik gazu nie powinien wykazywać
żadnego przepływu.
15
Uruchomienie
Regulacja gazu
Sprawdzenie ciśnienie zasilania gazem
(a)
1. Poluzować śrubę 1 (rys. a) i połączyć giętki przewód manometru
z gniazdem pomiaru ciśnienia.
2. Włączyć kocioł na pełną moc (uaktywniając funkcję ”kominiarz”
- nacisnąć przycisk
i trzymać przez 5 sekund, w okienku
wyświetlacza po prawej stronie pokaże się symbol t--.). Ciśnienie
zasilania powinno odpowiadać wartości przewidzianej dla danego typu gazu, do którego kocioł jest aktualnie przystosowany.
1
3. Na zakończenie kontroli dokręcić śrubę 1 i sprawdzić jej
szczelność.
4. Funkcja ”kominiarz” wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
Sprawdzenie maksymalnej mocy
1. W celu sprawdzenia maksymalnej mocy należy odkręcić nieco
(b)
śrubę 2 (rys.b) i połączyć przewód manometru z gniazdem pomiaru ciśnienia.
2. Odłączyć rurkę kompensacyjną komory powietrza.
3. Uruchomić kocioł na mocy maksymalnej wody użytkowej,
włączając “funzione spazzacamino” (nacisnąć przycisk
2
na
5 sekund, na wyświetlaczu pokaże się t--), nacisnąć przycisk
aby włączyć działanie na mocy maksymalnej wody użytkowej.Na
wyświetlaczu pojawi się t --.
Ciśnienie zasilania powinno odpowiadać wartości przewidzianej
w tabeli ”Regulacja gazu” dla rodzaju gazu, do którego kocioł
jest przystosowany. Jeśli by nie odpowiadało tej wartości, należy
usunąć kapturek ochronny i pokręcić śrubą regulacyjną 3 (rys. c).
(c)
4. Na zakończenie czynności sprawdzających dokręcić śrubę 2 i
sprawdzić jej szczelność.
5. Ponownie założyć kapturek ochronny na modulator.
6. Ponownie przyłączyć rurkę kompensacyjną.
3
7. Funkcja ”kominiarz” wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
Sprawdzenie mocy minimalnej
1. Aby sprawdzić moc minimalną należy odkręcić nieco śrubę 2 (rys.
b) i założyć przewód łączący z manometrem na gniazdo ciśnienia.
2. Odłączyć rurkę kompensacyjną komory powietrza.
3. Uruchomić kocioł na mocy maksymalnej wody użytkowej
(włączając “funzione spazzacamino” (nacisnąć przycisk
na
5 sekund, na wyświetlaczu pokaże się t...), nacisnąć przycisk
(d)
aby włączyć działanie na mocy minimalnej.
Na wyświetlaczu pojawi się t__.
Odłączyć jeden z przewodów od modulatora (rys. d), ciśnienie
powinno odpowiadać wartości przewidzianej w tabeli ”Regulacja
gazu” dla rodzaju gazu, do którego jest dostosowany kocioł. Jeśli
ciśnienie byłoby inne, pokręcić śrubą regulacyjną 4 (rys. d).
4. Na zakończenie czynności sprawdzających dokręcić śrubę 2 i
sprawdzić jej szczelność.
5. Przyłączyć ponownie przewód modulatora.
6. Przyłączyć ponownie rurkę kompensacyjną.
7. Funkcja ”kominiarz” wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
16
4
Uruchomienie
Dostęp do menu regulacji
menu 2 - Parametry kotła
menu podrzędne 3 - parametr 1
Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania
menu podrzędne 2 - parametr 0
Regulacja zapłonu wolnego
menu podrzędne 3 - parametr 5
Regulacja opóźnienia zapłonu ogrzewania
menu podrzędne 3 - parametr 0
Kontrola absolutnej maksymalnej mocy ogrzewania
(TYLKO W PRZYPADKU ZMIANY GAZU LUB WYMIANY
KARTY)
Przycisk
programowania
Przycisk
Menu/Ok
Aby uzyskać dostęp do Menu 2, należy otworzyć drzwiczki panelu i
wykonać następujące czynności.
1. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu miga pierwsza
cyfra 000
2. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
aby wybrać
właściwe menu, np: 200”
3. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu migają dwie
pierwsze cyfry i pojawia się żądanie kodu dostępu 210 ”
Uwaga! Menu zastrzeżone dla wykwalifi kowanego technika są
dostępne dopiero po podaniu kodu dostępu.
4. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu wyświetlone
zostaje 222
5. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
, para aby
wybrać kod 234
6. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby wybrać podmenu, migają dwie
pierwsze cyfry 220 ” Ustawienia ogólne”
7. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
, aby wybrać
właściwe podmenu, np: 230”
8. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby uzyskać dostęp do parametrów
podmenu, migają trzy cyfry 230”
9. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
, aby wybrać
parametr, np: 231”
10. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby uzyskać dostęp do parametru,
na wyświetlaczu wyświetlona zostaje wartość np.:70”
Uwaga: Wartość parametru jest wyświetlana przez 20 sekund,
następnie zaczyna migać na przemian ze wskazaniem parametru
np.: ej: 70 > 231 ”
11. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
aby wybrać
właściwą wartość, np: 75”
12. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby zapisać zmianę lub przycisk
ESC, aby wyjść bez zapisywania.
Aby wyjść, należy naciskać przycisk ESC aż do powrotu do
zwykłego widoku wyświetlacza.
Dla menu, które nie wymagają kodu dostępu, przejście z menu do
podmenu następuje bezpośrednio.
Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania
Za pomocą tego parametru można zmniejszyć moc użyteczną kotła.
Aby sprawdzić maksymalną moc ogrzewania, należy wejść w menu
2/podmenu 3/parametr 1, odczytać wartość i, w razie konieczności,
zmienić ją zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tabeli Ciśnienia
gazu grzewczego.
Regulacja powolnego zapalania
Za pomocą tego parametru można zmniejszyć moc użyteczną
kotła w fazie zapłonu. Parametr musi być zmieniony, jeśli ciśnienie
na wyjściu zaworu gazu, w fazie zapłonu (mierzone przy kotle
działającym w trybie c.w.u.) nie zgadza się z wartościami wskazanymi
w Tabeli podsumowującej gazu. Aby sprawdzić moc powolnego
zapłonu, należy wejść w menu 2/podmenu 2/parametr 0. Jeśli
to konieczne, należy zmieniać wartość parametru aż do uzyskania
prawidłowego ciśnienia.
Regulacja opóźnienia włączenia ogrzewania
Parametr ten - menu 2/podmenu3/parametr5 – pozwala ustawić
w trybie ręcznym (0) lub automatycznym(1) czas oczekiwania przed kolejnym włączeniem palnika po jego zgaszeniu na skutek
osiągnięcia stabilizacji termicznej. Wybierając tryb ręczny można
ustawić opóźnienie w minutach przy pomocy kolejnego parametru menu2/podmenu3/parametr6) w przedziale od 0 do 7 minut. Jeśli
wybierze się tryb automatyczny, kocioł sam ustali czas opóźnienia
na podstawie temperatury set-point.
Kontrola absolutnej maksymalnej mocy
ogrzewania
(TYLKO W PRZYPADKU ZMIANY GAZU LUB WYMIANY KARTY)
Aby sprawdzić/zmienić absolutną maksymalną moc ogrzewania,
należy uzyskać dostęp do zaworu gazu i wykonać następujące
czynności:
1. poluzować śrubę 2 (rys.b) i wsunąć złączkę rurową manometru
do wlotu ciśnienia.
2. Odłączyć rurkę kompensacyjną komory powietrza.
3. Uruchomić kocioł na maksymalnej mocy ogrzewania, włączając
“funkcję kominiarza” (nacisnąć przycisk
na 10 sekund, na
wyświetlaczu pokaże się t --).
Ciśnienie zasilania powinno odpowiadać ciśnieniu przewidzianemu w tabeli “Zbiorcza tabela zmiany rodzaju zasilającego
gazu” dla rodzaju gazu, do którego przystosowany jest kocioł.
Jeśli ciśnienie nie jest zgodne, należy wejść w menu 2/podmenu3/parametr 0 i obracając enkoder zmienić wartość aż do
osiągnięcia ciśnienia wskazanego w Zbiorcza tabela zmiany rodzaju zasilającego gazu.
4. Po zakończeniu kontroli dokręcić śrubę 2 i sprawdzić jej
szczelność.
5. Funkcja kominiarza wyłącza się automatycznie po 10 minutach
lub poprzez naciśnięcie przycisku
.
Wymiana gazu
Przekształcenie kotła z działania na metanie (G20) na działanie
na Gazie Płynnym (G31) lub odwrotnie może być dokonane
wyłącznie przez Wykwalifi kowanego Technika przy zastosowaniu
odpowiedniego Zestawu.
W tym celu wykonać należy następujące czynności:
1. zwolnić natężenie w urządzeniu,
2. zakręcić zawór dopływu gazu,
3. odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego,
4. dojść do komory spalania tak, jak zostało wskazane w paragrafi e “ Instrukcja otwierania obudowy kotła oraz kontroli jego wnętrza”,
5. wymienić dysze i założyć etykietki tak, jak wskazano na ulotce z
instrukcjami w Zestawie,
6. sprawdzić szczelność gazową,
7. uruchomić urządzenie,
8. wyregulować gaz zgodnie z instrukcjami w paragrafie
(”Kontrola regulacji gazu”),
-maksymalna wody użytkowej,
- minimalna,
- maksymalna obsolutnego ogrzewania,
- maksymalna ogrzewania regulowanego,
- powolny zapłon,
- opóźnienie zapłonu,
9. wykonać analizę spalania.
17
Uruchomienie
Tabela przedstawia zależność pomiędzy ciśnieniem gazu na palniku kotła a mocą cieplną kotła w trybie CO.
Ciśnienie na palniku kotła
Gas
Moc kotła (kW)
G20
mbar
10,2
12,5
14,5
16,5
20,0
22,0
24,2
2,3
3,5
4,6
6
8
9,7
11,7
0
42
47
53
59
64
69
1,5
2,3
3,0
3,9
5,0
6,0
7,3
0
35
40
44
49
53
57
2,3
3,5
4,6
6,0
7,2
8,8
10,6
0
42
48
53
58
62
66
6,8
10,2
13,7
17,8
22,5
27,3
33
0
65
73
80
86
92
98
12,1
14
16
18
20
24
26
28
2,3
3,1
4,0
5,1
6,3
8,9
10,4
12,1
0
37
42
46
50
57
61
64
1,7
2,3
3,0
3,8
4,6
6,3
7,4
8,6
0
33
37
41
45
50
53
57
2,3
3,1
4,0
5,0
6,2
7,7
9,1
10,5
0
38
42
47
51
54
58
61
6,2
8,3
10,8
13,7
16,9
24,4
28,6
33,2
0
55
62
68
73
83
89
95
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
G2.350
mbar
24
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
G27
mbar
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
G31
mbar
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
Gas
Moc kotła (kW)
G20
mbar
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
30
G2.350
mbar
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
G27
mbar
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
G31
mbar
Ustawienie parametru w Menu kotła (231)
24
30
G20
G2.350
G27
G31
G20
G2.350
G27
G31
45,67
29,67
35,17
70,69
45,67
29,67
35,17
70,69
20
13
20
37
20
13
20
37
Maks. wody uztkowey
12,5
8,0
11,4
34,1
12,9
9,1
11,6
35,8
Maks. ogrzewanua
(menu 2- podmenu 3 - parametr 0)
11,7
(69)
7,3
(57)
10,6
(66)
33,0
(98)
12,2
(64)
8,6
(57)
10,5
(61)
33,2
(95)
Minimalna - Minimální
2,3
1,5
2,3
6,3
2,3
1,7
2,3
6,2
Ciśnienie powolnego zapłonu mbar
(menu 2- podmenu 2 - parametr 0)
2,4
(36)
1,6
(29)
2,3
(33)
6,5
(54)
5,5
(36)
3,5
(30)
3,5
(34)
9,5
(47)
Maks. poziom regulowanej mocy ogrzewania
(menu 2- podmenu 3 - parametr 1)
52
42
50
78
49
41
46
71
Dolny wskażnik Wobbe - a (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3)
Ciśnienie gazu na wejściu do kotła
Ciśnienie na wyjściu zaworu gazu maks./min. (mbar)
Opóźnienia włącz. w trybie ogrzew.
(menu 2- podmenu 3 - parametr 5)
Automatycznie
Liczba dysz palnika
11
ø rozmiar dyszy (mm)
Zużycie maks./min.(15°C, 1013
mbar) (G.N.= m3/h) (GPL =
Kg/h)
18
Automatycznie
13
1,32
1,80
1,55
0,80
1,32
1,80
1,55
0,80
Moc max CWU
2,86
3,97
3,49
2,10
3,31
4,60
4,04
2,43
Moc max CO
2,73
3,79
3,33
2,00
3,17
4,41
3,87
2,33
Moc mini-malna
1,16
1,62
1,42
0,85
1,38
1,91
1,68
1,01
Uruchomienie
Funkcja Auto
Funkcja ta pozwala, aby kocioł automatycznie dostosowywał
swoje działanie (temperaturę elementów grzejnych) do warunków
zewnętrznych w celu osiągnięcia i utrzymania żądanej temperatury
pokojowej.
W zależności od podłączonych urządzeń peryferyjnych i od liczby
zarządzanych stref kocioł automatycznie reguluje temperaturę wody na
wyjściu.
Należy więc odpowiednio ustawić poszczególne parametry (patrz menu
regulacji).
Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk Auto .
W celu uzyskania bliższych informacji, należy zapoznać się z Instrukcją
termoregulacji ARISTON.
Przykład 1:
Urządzenie dla jednej strefy (wysoka temperatura) z termostatem pokojowym
on/off :
w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry:
4 2 1- Włączanie termoregulacji poprzez czujniki
- wybrać 1 = Termoregulacja podstawowa
2 4 4 -Boost Time (opcjonalnie)
można ustawić czas oczekiwania dla skokowego przyrostu
temperatury na wyjściu co 4°C. Wartość ta zmienia się w
zależności od rodzaju urządzenia i instalacji.
Jeśli Boost Time = 00 funkcja ta nie jest aktywna.
Przykład 2:
Urządzenie dla jednej strefy (wysoka temperatura) z termostatem pokojowym
on/off + czujnikiem zewnętrznym:
w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry:
4 2 1 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki
- wybrać 3 = tylko czujnik zewnętrzny
4 2 2 - Wybór krzywej termoregulacji
- wybrać właściwą krzywą na podstawie rodzaju urządzenia,
instalacji, izolacji cieplnej budynku, itp.
4 2 3 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie konieczności
umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie temperatury setpoint (może być ona również zmieniana przez użytkownika
przy pomocy pokrętła regulacji temperatury ogrzewania,
które przy włączonym trybie Auto pełni tę sama funkcję co
przesunięcie równoległe krzywej).
Przykład 3 :
Urządzenie dla jednej strefy (wysoka temperatura)
REMOCON + czujnikiem zewnętrznym:
ze zdalnym sterowaniem
w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry:
4 2 1 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki
- wybrać 4 = czujnik zewnętrzny + czujnik pokojowy
4 2 2 - Wybór krzywej termoregulacji
- wybrać właściwą krzywą na podstawie rodzaju urządzenia,
instalacji, izolacji cieplnej budynku, itp.
4 2 3 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie konieczności
umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie temperatury setpoint (może być ona również zmieniana przez użytkownika
przy pomocy pokrętła regulacji temperatury ogrzewania,
które przy włączonym trybie Auto pełni tę sama funkcję co
przesunięcie równoległe krzywej).
4 2 4 - Wpływ czujnika pokojowego
- umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na obliczanie temperatury set-point na wyjściu
(20 = maksymalna 0 = minimalna)
19
Systemy zabezpieczeń kotła
Kocioł jest zabezpieczony przed zakłóceniami, jakie mogą
wystąpić podczas jego funkcjonowania, dzięki systemowi
kontroli wewnętrznych realizowanych przez układ zawierający
mikroprocesor, który może doprowadzić, jeśli okaże się to konieczne,
do zablokowania pracy kotła z powodów bezpieczeństwa. W
przypadku awaryjnego zablokowania w okienku wyświetlacza
ukazuje się kod, informujący o rodzaju zatrzymania i o przyczynie,
która go wywołała.
Mogą wystąpić dwa rodzaje przerwania pracy kotła:
Zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa
Ten rodzaj błędu ma charakter “volatile”, to znaczy jest automatycznie
eliminowany po usunięciu przyczyny, która spowodowała jego
wystąpienie. Na wyświetlaczu pulsuje napis “Err” i kod błędu (np:
Err/ 101).
Rzeczywiście, kocioł podejmie swoje normalne funkcjonowanie tuż
po ustąpieniu warunków, które spowodowały jego wyłączenie.
Przestawić zewnętrzny wyłącznik elektryczny na pozycję OFF,
zamknąć kurek gazu i skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem.
Zatrzymanie z powodu niedostatecznego ciśnienia
wody
W przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w obiegu
grzewczym kocioł sygnalizuje zatrzymanie ze względów
bezpieczeństwa.
Na wyświetlaczu pojawia się kod od 1 03 do 1 07.
Sprawdzić ciśnienie na hydrometrze i zamknąć zawór zaraz po
dojściu do ciśnienia równego 1 – 1,5 bar.
Można doprowadzić do właściwego stanu uzupełniając ilość wody
poprzez otwarcie zaworu znajdującego się pod kotłem.
W takim przypadku lub w razie konieczności częstego uzupełniania
ilości wody, należy wyłączyć kocioł, ustawić wyłącznik zewnętrzny
w pozycji OFF, zamknąć zawór gazu i skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem w celu ustalenia czy nie następują
gdzieś wycieki wody.
Blokada działania
Ten rodzaj błędu ma charakter “non volatile”, to znaczy, że nie jest
automatycznie eliminowany. Na wyświetlaczu pulsuje napis “Err” i kod
błędu (np: Err / 501) i zaświeca się dioda czerwona 3
.
W tym przypadku kocioł nie uruchamia się ponownie automatycznie
i może być odblokowany tylko poprzez naciśnięcie przycisku
.
Jeśli po kilku próbach odblokowania problem powtarza się, należy
wezwać wykwalifikowanego technika.
Pierwsza cyfra kodu błędu (Np.: 1 01) wskazuje w jakim zespole
roboczym kotła wystąpił błąd:
1 - Obwód główny
2 - Obwód cwu
3 - Wewnętrzna część elektroniczna
4 - Zewnętrzna część elektroniczna
5 - Zapłon i kontrola płomienia
6 - Wlot powietrza-wylot spalin
7 - Ogrzewanie Wielostrefowe
Ważne
Jeśli zablokowanie kotła będzie się często powtarzać, zaleca się
powiadomienie autoryzowanego Centrum Obsługi Technicznej z prośbą
o interwencję. Z powodów bezpieczeństwa przewidziane jest jednak
pewne ograniczenie w postaci maksymalnej liczby 5 odblokowań w
ciągu 15 minut (pięciokrotne przyciśnięcie klawisza
).
Przy szóstym powtórzeniu się sytuacji w ciągu 15 minut, nastąpi
zablokowanie całkowite. W takim przypadku możliwe jest odblokowanie
wyłącznie po wyłączeniu i ponownym włączeniu elektrycznego zasilania.
Nie stwarzają natomiast poważniejszego problemu pojedyncze
przypadki zablokowania lub pojawiające się sporadycznie, co pewien
czas.
20
Informacja o nieprawidłowym działaniu
Informacja ta pojawia się na wyświetlaczu w następującym
formacie:
5 P1 = PIERWSZA PRÓBA ZAPŁONU NIE POWIODŁA SIE
po pierwszej cyfrze, która wskazuje zespół funkcjonalny, znajduje się
litera P (informacja) oraz kod odnoszący się do danej informacji.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Kocioł jest wyposażony w system zabezpieczający przed zamarzaniem, który kontroluje temperaturę na wyjściu kotła: jeśli temperatura ta spadnie poniżej 8°C, na 2 minuty włącza się pompa (obieg w
instalacji grzewczej).
Po dwóch minutach pracy pompy poprzez kartę elektroniczną dokonywana jest odpowiednia kontrola:
A) jeśli temperatura na wyjściu jest > od 8°C, pompa zatrzymuje
się;
B) sjeśli temperatura na wyjściu jest > od 4°C i < od 8°C, pompa
włącza się na kolejne 2 minuty
C) jeśli temperatura na wyjściu jest < od 4°C, zapala się palnik (w
trybie ogrzewania z minimalną mocą), który będzie działał aż do
osiągnięcia temperatury 33°C. Po osiągnięciu tej temperatury
palnik zgaśnie, a pompa będzie pracować przez kolejne dwie
minuty.
Jeżeli kocioł jest wyposażony w zbiornik, drugie urządzenie
kontroluje temperaturę wody użytkowej. Jeżeli temperatura
spadnie poniżej 8°C, zawór rozdzielający ustawia się w polozeniu
wody użytkowej i zostaje włączony palnik do momentu aż
temperatura osiągnie poziom 12°C. Następnie zostaje włączony
na 2 minuty tryb postcyrkulacji.
Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem może działać
prawidłowo tylko jeżeli:
- ciśnienie w obrębie instalacji jest prawidłowe;
- włączone jest zasilanie elektryczne kotła;
- włączone jest zasilanie gazem kotła
- urządzenie nie zostało wyłączone w trybie awaryjnym lub zablokowane.
Systemy zabezpieczeń kotła
Zbiorcza tabela kodów błędów
Obwód główny
Wyswietlacz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
14
16
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Opis
Przegrzanie
Błąd czujnika ciśnienia
Niewystarczający
Naciśnij przycisk napełniania
Wysokie cisnienie wody (>3 bar)
Uszkodzony czujnik ogrzewania
Uszkodzony czujnik powrotu
Uszkodzony czujnik zewn
Termostat podłogowy otwarty
Niewystarczający
6
6
6
6
01
04
07
P1
Naciśnij przycisk napełniania
Napełnienie nie zakończone
Napełnienie nie zakończone
Obwód cwu
Uszkodzony czujnik cwu
Obwód dolnego czujnika zbiornika otwarty lub zwarcie w
obwodzie
Czujnik zbiornika - otwarty obwód, zwarcie
Obwód czujnika kolektora słonecznego otwarty lub zwarcie
zestaw
w obwodzie
Czujnik dopływu wody użytkowej - obwód otwarty, zwarcie słoneczny
Przegrzanie kolektora słonecznego
Zabezpieczenie przed mrozem kolektora słonecznego
Przegrzanie zbiornika
Wewnętrzna część elektroniczna
Błąd EEPROM wyświetlacza
Błąd komunikacji GP-GIU
Błąd karty
Błąd karty
Błąd karty
Błąd karty
Zaplanować przegląd
Zewnętrzna część elektroniczna
Problem układu elektronicznego
Problem układu elektronicznego
Problem układu elektronicznego
Problem układu elektronicznego
Problem układu elektronicznego
Problem układu elektronicznego
Czujnik NTC w pomieszczeniu otwarty
Zapłon i kontrola płomienia
Brak płomienia
Płomień wykryty bez zapłonu gazu
Zanik płomienia
Wlot powietrza-wylot spalin
Błąd czujnika spalin (CF)
Zbyt wolne obroty wentylatora
Presostat spalin ON wentylator OFF
Brak zamknięcia presostatu spalin
7
7
7
7
7
7
7
01
02
03
04
05
06
07
Czujnik początkowy Strefy 2 otwarty lub zwarcie
Czujnik powrotny Strefy 2 otwarty lub zwarcie
Czujnik początkowy Strefy 3 otwarty lub zwarcie
Czujnik powrotny Strefy 3 otwarty lub zwarcie
Czujnik rozłączenia układu hydraulicznego otwarty lub zwarcie
Przegrzanie Strefy 2
Przegrzanie Strefy 3
2 01
2 02
2 03
2 04
2
2
2
2
05
07
08
09
3
3
3
3
3
3
3
01
02
03
05
06
07
P9
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
5 01
5 02
5 P3
Analiza spalania
Kocioł posiada na zewnętrznej części kolektora odprowadzania
spalin dwa gniazda pomiarowe do oznaczania temperatury gazów
spalinowych i powietrza używanego do spalania, stężenia tlenu
i dwutlenku węgla, i innych pomiarów.Aby dostać się do wyżej
wspomnianych gniazd pomiarowych, konieczne jest odkręcenie
śruby czołowej i zdjęcie płytki metalowej wraz z uszczelką.
Optymalne warunki próby, przy maksymalnej mocy ogrzewania,
uzyskuje się poprzez włączenie funkcji ”kominiarz” (naciskać przycisk
przez 5 sekund). Funkcja ta wyłącza się automatycznie po 10
minutach lub poprzez naciśnięcie przycisku
. Po zakończeniu
analizy należy na powrót umieścić na swoim miejscu metalową
pokrywę i sprawdzić jej uszczelnienie.
Ogrzewanie Wielostrefowe (Moduł Sterowania Strefowego wyposażenie dodatkowe)
Kontrola odprowadzania spalin
Kocioł posiada możliwość kontroli właściwego działania systemu
zasysania powietrza/odprowadzania spalin, sprawdzając straty
ciśnienia i zakłócenia przepływu gazów w użytkowanym systemie
kanałów. Przy pomocy manometru różnicowego podłączonego
do ”gniazd testowania” komory spalania, możliwe jest określenie
różnicy ciśnień, przy jakiej następuje zadziałanie presostatu spalin.
Dla uzyskania poprawnego i stabilnego działania kotła ta wartość
nie powinna być mniejsza od 0,60 mbar (dla 24FF) – 0,90 mbar (dla
30 FF) w warunkach maksymalnej mocy cieplnej.
Funkcja kominiarza
Karta elektroniczna umożliwia wymuszenie maksymalnej
lub minimalnej mocy urządzenia. Jeśli włączy się funkcję
kominiarza, poprzez wciśnięcie przycisku Reset na 5 sekund,
kocioł zostanie zmuszony do działania na maksymalnej mocy
ogrzewania, a na wyświetlaczu pojawia się:
Aby wybrać działanie na maksymalnej mocy wody użytkowej,
należy nacisnąć przycisk
a na wyświetlaczu pojawi:
Aby wybrać działanie na maksymalnej mocy należy nacisnąć
przycisk
, a na wyświetlaczu pojawi się:
Funkcja ta wyłącza się automatycznie po 10 minutach lub
poprzez naciśnięcie przycisku RESET.
Uwaga: Maksymalną lub minimalną moc kotła można
wymusić również wchodząc w menu 7 (patrz paragraf manu
ustawień - regulacji - diagnostyki)
UWAGA! Włączenie funkcji usuwania nagaru powoduje
ograniczenie temperatury wody wysyłanej do instalacji de
88°C, należy więc uważać w przypadku instalacji niskiej
temperatury.
21
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
Dostęp do menu ustawień - regulacji - diagnostyki
Kocioł pozwala na kompletne zarządzanie systemem ogrzewania
i produkcji ciepłej wody użytkowej. Nawigacja wewnątrz menu
umożliwia personalizację systemu kotła + połączonych z nim
urządzeń peryferyjnych, optymalizując działanie instalacji dla
zapewnienia najwyższego komfortu i maksymalnej oszczędności.
Ponadto dostarcza ważnych informacji dotyczących prawidłowego
działania kotła.
Parametry odpowiadające każdemu menu są podane na następnych
stronach.
Dostęp i modyfikacja różnych parametrów odbywa się za pomocą
przycisku MENU/Ok oraz przycisków programowania
i
(patrz rys. poniżej).
2 PARAMETRY KOCIOŁ
2 1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego)
2 2 Ustawienia ogólne
2 3 Parametry centralnego ogrzewania – część 1
Przycisk
programowania
Przycisk
Menu/Ok
2 4 Parametry centralnego ogrzewania – część 1
2 5 Ciepła woda użytkowa
2 9 Menu 2 Reset do ustawień fabrycznych
3 Solar & Zasobnik
3 0 Ustawienia ogólne
3 1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego)
3 2 Ustawienia SPECJALNE
4 Parametry strefy 1
4 0 Nastawy Strefa 1
4 1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego)
4 2 Ustawienia strefy 1
4 3 Diagnostyka
5 Parametry strefy 2
5 0 Nastawy Strefa 2
5 1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego)
5 2 Ustawienia strefy 2
5 3 Diagnostyka
7 TESTY I CZYNNOŚCI SERWISOWE
8 PARAMETRY SERWISOWE
8 1 Kod serwisowy (dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego)
8 2 Kocioł
8 3 Temperatura kotła
8 4 KOLEKTOR SŁONECZNY I ZBIORNIK AKUMULACYJNY
8 5 SERWIS
8 6 DANE STATYSTYCZNE
8 8 HISTORIA BŁĘDÓW
Aby uzyskać dostęp do Menu 2, należy otworzyć drzwiczki panelu i
wykonać następujące czynności.
1. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu miga pierwsza
cyfra 000
2. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
aby wybrać
właściwe menu, np: 200”
3. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu migają dwie
pierwsze cyfry i pojawia się żądanie kodu dostępu 210 ”
Uwaga! Menu zastrzeżone dla wykwalifi kowanego technika są
dostępne dopiero po podaniu kodu dostępu.
4. nacisnąć przycisk MENU/OK, na wyświetlaczu wyświetlone
zostaje 222
5. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
, para aby
wybrać kod 234
6. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby wybrać podmenu, migają dwie
pierwsze cyfry 220 ” Ustawienia ogólne”
7. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
, aby wybrać
właściwe podmenu, np: 230”
8. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby uzyskać dostęp do parametrów
podmenu, migają trzy cyfry 230”
9. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
, aby wybrać
parametr, np: 231”
10. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby uzyskać dostęp do parametru,
na wyświetlaczu wyświetlona zostaje wartość np.:70”
Uwaga: Wartość parametru jest wyświetlana przez 20 sekund,
następnie zaczyna migać na przemian ze wskazaniem parametru
np.: ej: 70 > 231 ”
11. nacisnąć przyciski PROGRAMMAZIONE
i
aby wybrać
właściwą wartość, np: 75”
12. nacisnąć przycisk MENU/OK, aby zapisać zmianę lub przycisk
ESC, aby wyjść bez zapisywania.
Aby wyjść, należy naciskać przycisk ESC aż do powrotu do
zwykłego widoku wyświetlacza.
Dla menu, które nie wymagają kodu dostępu, przejście z menu do
podmenu następuje bezpośrednio.
22
opis
2 REGULACJA Parametr KOCIOŁ
2 1 Wprowadzanie kodu dostępu
zakres
2 2 REGULACJA Główna KOCIOŁ
2 2 0 Zapłon powolny
od 0 do 99
2 2 1 Minimalna temperatura otoczenia przy włączaniu od 2 do 10 (°C)
zabezpieczenia przed mrozem
2 2 2 NIEOBECNY
2 2 3 NIEOBECNY
2 2 4 NIEOBECNY
2 2 5 Opóźnienie zapłonu ogrzewania
0 = Wyłączone
1 = 10 sekund
2 = 90 sekund
3 = 210 sekund
2 2 6 NIEOBECNY
2 2 7 NIEOBECNY
2 2 8 Wersja Kotła
BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIAN
2 3 Parametr OGRZEWANIE - CzęśĆ 1
2 3 0 Regulacja absolutnej maksymalnej mocy
ogrzewania
2 3 1 Regualcja maksymalnej mocy ogrzewania
od 0 do 5
natawa
fabryczna
menu
Podmenu
parametr
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
222
Nacisnąć na przycisk programowanie
wybrać 234 i nacisnąć przycisk Menu/Ok
60
5
ZASTRZEŻONE DLA SAT
Włączony wyłącznie z osprzętem modulacyjnym
(wyposażenie dodatkowe)
0
Włączone wyłącznie z interfejsem strefy 2
(wyposażenie dodatkowe)
5
ZASTRZEŻONE DLA SAT Wyłącznie w przypadku
wymiany karty elektronicznej
od 0 do 99
aby
TYLKO DLA SERWISU – nastawa używana
wyłącznie przy wymianie płytki elektronicznej
od 0 do 99
60
Patrz tabela regulacji gazu punkt Ustawianie
funkcji
0 = Ręczny
1 = automatyczny
od 0 do 7 minut
1
Patrz punkt Regulacja gazu
od 0 do 15 minut lub CO (ciągła)
3
0 = Mała Prędkość
1 = Duża Prędkość
2 = Modulowane
od 10 do 30 °C
2
2 3 2 NIEOBECNY
2 3 3 NIEOBECNY
2 3 4 NIEOBECNY
2 3 5 Wybór typu opóźnienia zapłonu ogrzewania
2 3 6 Wybór włączenia czasowego opóźnienia zapłonu
ogrzewania
2 3 7 Postcyrkulacja przy włączonym ogrzewaniu
2 3 8 Typ działania pompy cyrkulacyjnej
2 3 9 Regulacja Delta T
Modulacja pompy cyrkulacyjnej
3
20
Do ustawienia z działaniem pompy cyrkulacyjnej
w trybie modulacyjnym
Te parametry pozwalają na regulację różnicy temperatury początkowej i powrotnej, które wyznaczają przełączanie z malej na dużą
prędkość pompy cyrkulacyjnej
Np.: param. 239 = 20 i ∆T > 20 °C pompa cyrkulacyjna działa z dużą prędkością. Jeśli ∆T < di 20 - 2°C pompa cyrkulacyjna działa z
małą prędkością. Minimalny czas oczekiwania na zmianę prędkości wynosi 5 minut.
23
menu
Podmenu
parametr
natawa
fabryczna
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
opis
zakres
PARAMETR OGRZEWANIE CZĘŚĆ 2
0 NIEOBECNY
1 NIEOBECNY
2 NIEOBECNY
3 Dodatkowy nawiew po poleceniu włączenia
0 = OFF
0
ogrzewania
1 = ON
2 4 4 Włączenie czasowe po zwiększeniu temperatury
od 0 do 60 minut
16 włączone wyłącznie z TA On/Off i przy włączonej
ogrzewania
termoregulacji (parametr 421 lub 521 = 01
Ten parametr pozwala określić czas oczekiwania przed automatycznym automatycznym zwiększeniem obliczonej temperatury początkowej skokowo o
4°C (maks 12°C). Jeśli ten parametr ma nadal wartość 00 funkcja ta nie jest aktywna.
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2 4 5 NIEOBECNY
2 4 6 NIEOBECNY
2 4 7 Wskazanie urządzenia dla ciśnienia układu
ogrzewania
2
2
2
2
4
5
5
5
8 NIEOBECNY
Parámetro AGUA SANITARIA
0 NIEOBECNY
2 Opóźnienie włączenia funkcji wody użytkowej
2 5 3 Zgaśnięcie palnika przy włączonej funkcji wody
użytkowej
2 5 4 Dodatkowa cyrkulacja i dodatkowy nawiew po
czerpaniu wody użytkowej
2 5 5 Czasowe włączenie wody użytkowej
2 9 Reset MenU 2
2 9 0 AUTOMATYCZNE PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH MENU 2
24
0 = sam czujnik temperatury
1 = presostat na minimum
2 = czujnik ciśnienia
1
ZASTRZEŻONE DLA SAT Wyłącznie w przypadku
wymiany karty elektronicznej
od 5 do 200 (od 0,5 do 20
5
Zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym
sekund)
0 = funkcja zapobiegająca twor0
zeniu się kamienia kotłowego
(wyłączenie przy temperaturze
> 67°C)
1 = + 4°C /regulacja
0 = OFF
0
1 = ON
OFF = 3 minuty postcyrkulacji i dodatkowego nawiewu poczerpaniu wody użytkowej,
jeśli zmierzona temperatura kotła tego wymaga.
ON = zawsze włączone 3 minut postcyrkulacji i dodatkowego nawiewu po czerpaniu
wody użytkowej.
od 0 do 60 minut
0
Zerowanie
OK = tak
ESC = nie
Aby wyzerować wszystkie parametry ustawienia
fabrycznego, nacisnąć na przycisk MENU
menu
Podmenu
parametr
natawa
fabryczna
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
opis
zakres
3 KOCIOŁ ZE ZBIORNIKIEM (WEWNĘTRZNYM LUB ZEWNĘTRZNYM) I PODŁĄCZENIE INSTALACJI ENERGII SŁONECZNEJ
3 0 USTAWIENIE Główne
3 0 0 Regulacja temperatury zbiornika
od 40 do 65 °C
65
3 0 1 NIE WŁĄCZONE
3 0 2 NIE WŁĄCZONE
3 1 Wprowadzanie kodu dostępu
222
Nacisnąć na przycisk programowanie
wybrać 234 i nacisnąć przycisk Menu/Ok
Funkcja ta zapobiega powstawaniu bakterii z
rodziny Legionella, które rozwijają się czasami
w przewodach i zbiornikach wody, gdzie
temperatura wynosi od 20 do 40°C. Jeżeli
temperatura w zbiorniku wody użytkowej wynosi
przez ponad 100 godzin < 59 °C i jeśli funkcja jest
aktywna, kocioł włącza się, a woda w zbiorniku
wody użytkowej jest podgrzewana do 65°C przez
30 minut.
3 2 USTAWIENIE SPECJALNE
3 2 0 Funkcja zabezpieczająca przed powstawaniem
bakterii z gatunku Legionella
ON lub OFF
OFF
3
3
3
3
3
2
3
3
3
od 0 do 30 °C
od 0 do 30 °C
od 10 do 90 °C
ON lub OFF
ON lub OFF
8
2
30
OFF
OFF
od -20 do +5 °C
-20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NIE WŁĄCZONE
NIE WŁĄCZONE
Delta T kolektora - uruchamianie pompy
Delta T kolektora - wyłączanie pompy
Minimalna temperatura kolektora - uruchamianie pompy
Test temperatury czujników słonecznych
Funkcja "Recooling"
NIE WŁĄCZONE
Temperatura zabezpieczenia kolektora przed mrozem
aby
Włączona wyłącznie w przypadku, gdy zacisk
systemu energii słonecznej jest podłączony
(wyposażenie dodatkowe)
25
opis
4 PARAMETR STREFA 1
4 0 NASTAWY TEMPERATURY DLA STREFY 1
natawa
fabryczna
menu
Podmenu
parametr
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
zakres
4 0 0 Nastawa temp. dziennej w strefie 1
od 10 do 30 °C
19
4 0 1 Nastawa temp. nocnej w strefie 1
od 10 do 30 °C
16
4 0 2 Stala temperatura centralnego ogrzewania
od 20 do 82 °C
70
4 1 Wprowadzanie kodu dostępu
Aktywna tylko w przypadku podłączenia
urządzenia BUS
Wykorzystywane tylko w przypadku
termoregulacji ze stałą temperaturą przepływu
222 Nacisnąć na przycisk programowanie
wybrać 234 i nacisnąć przycisk Menu/Ok
aby
4 2 REGULACJA STREFA 1
Aktywne tylko dla panelu sterowania wielostrefowego
4 2 1 Wybór typu termoregulacji podstawowej
zależnie od podłączonego osprzętu
0 = stała temperatura początkowa
1
1 = urządzenie On/Off
2 = sam czujnik temperatury
otoczenia
3 = sam czujnik temperatury
zewnętrznej
4 = czujnik temperatury otoczenia +
czujnik temperatury zewnętrznej
od 1_0 do 3_5
1_5
Aby włączyć termoregulację, nacisnąć na przycisk
AUTO, świeci się led 14
3.5 3.0
°C 100
2.5
2.0
90
1.5
80
1.2
70
1.0
60
Wysoka
temperatura
haute température
W przypadku zainstalowania czujnika
zewnętrznego kocioł oblicza najwłaściwszą
temperaturę zasilania, uwzględniając
temperaturę zewnętrzną i rodzaj instalacji.
Rodzaj krzywej należy dobrać odpowiednio do
prognozowanej temperatury w instalacji oraz
sposobów wymiany ciepła występujących w
instalacji. W zależności od typu instalacji można
wybrać jedną z pokazanych obok krzywych.
de l’installation
4 2 2 Nachylenie krzywej w strefie 1
Temperatura
températurepoczątkowa
de départ
instalacji
4 2 0 Regulacja wartości temperatury instalacji
ogrzewania
50
40
30
10
5
0
-5
-10
-15
-20 °C
Temperatura
zewnętrzna
température
externe
4 2 3 Przesunięcie równoległe
4 2
4 2
4 2
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 4
4 4
26
od - 20 do + 20
0
Aby dostosować krzywą termiczną do wymagań instalacji, istnieje możliwość równoległego przesunięcia krzywej w taki sposób, żeby można było
zmienić obliczoną temperaturę początkową, a następnie temperaturę otoczenia.
Wyświetlona wartość przesunięcia wynosi od - 20 do + 20. Każdy stopień odpowiada zwiększeniu o 1°C temperatury początkowej względem
ustawienia początkowego.
Włączyć Termoregulację i przesunąć krzywą obracając koder.
4 Wpływ czujnika temperatury w pomieszczeniu de 0 a + 20
20
na obliczanie temperatury zadanej – jeśli ustawienie = 0, zmierzona temperatura z czujnika temperatury otoczenia nie ma wpływu na
termoregulacja włączona –
obliczenie ustawienia. Jeśli ustawienie = 20, zmierzona temperatura ma maksymalny wpływ na
ustawienie.
5 Ustawienie temperatury maksymalnej
od 35 do + 82 °C
82
ogrzewania strefa 1
6 Ustawienie temperatury minimalnej
od 35 do + 82 °C
35
ogrzewania strefa 1
DIAGNOSTYKA
Samo wyświetlanie
0 Temperatura otoczenia strefa 1
Wyświetlanie wyłącznie w przypadku
podłączonego urządzenia regulacyjnego
1 Ustawiona temperatura ogrzewania w strefie 1
(wyposażenie dodatkowe)
2 Stan polecenia włączenia ogrzewania w strefie 0 = ON
1 = OFF
1
3 Stan dodatkowej pompy
0 = ON
Wyświetlanie wyłącznie w przypadku podłączenia
1 = OFF
Modułu Sterowania Strefowego
STEROWANIE URZĄDZENIEM STREFY
0 Kontrola dodatkowej pompy
0 = ON
Wyświetlanie wyłącznie w przypadku podłączenia
1 = OFF
Modułu Sterowania Strefowego
zakres
natawa
fabryczna
menu
Podmenu
parametr
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
opis
5 PARAMETR STREFA 2
5 0 NASTAWY TEMPERATURY DLA STREFY 2
5 0 0 Nastawa temp. dziennej w strefie 2
od 10 do 30 °C
19
5 0 1 Nastawa temp. nocnej w strefie 2
od 10 do 30 °C
16
5 0 2 Stala temperatura centralnego ogrzewania
od 20 do 82 °C
70
5 1 Wprowadzanie kodu dostępu
5 2 REGULACJA STREFA 2
5 2 0 Regulacja wartości temperatury instalacji
ogrzewania
Aktywna tylko w przypadku podłączenia
urządzenia BUS
Wykorzystywane tylko w przypadku
termoregulacji ze stałą temperaturą przepływu
222 Nacisnąć na przycisk programowanie
wybrać 234 i nacisnąć przycisk Menu/Ok.
aby
Aktywne tylko dla panelu sterowania wielostrefowego
5 2 1 Wybór typu termoregulacji podstawowej
zależnie od podłączonego osprzętu
5 2
5 2
5 2
5 2
5 2
5 3
5 3
0 = stała temperatura początkowa
1 Aby włączyć termoregulację, nacisnąć na przycisk
1 = urządzenie On/Off
AUTO, świeci się led 14
2 = sam czujnik temperatury otoczenia
3 = sam czujnik temperatury
zewnętrznej
4 = czujnik temperatury otoczenia +
czujnik temperatury zewnętrznej
2 Nachylenie krzywej w strefie 2
od 1_0 od 3_5
1_5
W przypadku zainstalowania czujnika zewnętrznego kocioł oblicza najwłaściwszą
patrz krzywa na poprzedniej stronie
temperaturę zasilania, uwzględniając temperaturę zewnętrzną i rodzaj instalacji.Rodzaj
krzywej należy dobrać odpowiednio do prognozowanej temperatury w instalacji oraz
sposobów wymiany ciepła występujących w instalacji. W zależności od typu instalacji można
wybrać jedną z pokazanych obok krzywych.
3 Przesunięcie równoległe
od - 20 do + 20
0
Aby dostosować krzywą termiczną do wymagań instalacji, istnieje możliwość równoległego przesunięcia krzywej w taki sposób, żeby można
było zmienić obliczoną temperaturę początkową, a następnie temperaturę otoczenia.
Wyświetlona wartość przesunięcia wynosi od - 20 do + 20. Każdy stopień odpowiada zwiększeniu o 1°C temperatury początkowej względem
ustawienia początkowego.
Włączyć Termoregulację i przesunąć krzywą obracając koder.
4 Wpływ czujnika temperatury w pomieszczeniu od 0 do + 20
20
na obliczanie temperatury zadanej – jeśli ustawienie = 0, zmierzona temperatura z czujnika temperatury otoczenia nie ma wpływu na
termoregulacja włączona –
obliczenie ustawienia. Jeśli ustawienie = 20, zmierzona temperatura ma maksymalny wpływ na
ustawienie.
5 Ustawienie temperatury maksymalnej
od 35 do + 82 °C
82
ogrzewania strefa 1
6 Ustawienie temperatury minimalnej
od 35 do + 82 °C
35
ogrzewania strefa 1
DIAGNOSTYKA
Samo wyświetlanie
0 Temperatura otoczenia strefa 2
Wyświetlanie wyłącznie z urządzeniem regulacyjnym
BUS
Wyświetlanie wyłącznie w przypadku podłączonego
urządzenia regulacyjnego (wyposażenie dodatkowe)
5 3 1 Temperatura początkowa ogrzewania 2
5 3 2 Temperatura powrotna ogrzewania 2
5 3 3 Ustawiona temperatura ogrzewania w strefie 2
Wyświetlanie wyłącznie z urządzeniem regulacyjnym
BUS
5 3 4 Stan polecenia włączenia ogrzewania w strefie 2 0 = ON
5 3 5 Kontrola dodatkowej pompy 2
1 = OFF
0 = ON
1 = OFF
Wyświetlanie wyłącznie w przypadku podłączonego
urządzenia regulacyjnego (wyposażenie dodatkowe)
5 4 STEROWANIE URZĄDZENIEM STREFY
5 4 0 Operacja Tryb Testowy
5 4
5 4
5 5
5 5
5 5
0 = ON
1 = OFF
2 = Ręczny
1
0 = OFF
Kontrola zaworu strefowego
1 = otwarty
2 = zamknięty
2
0 = ON
Kontrola pompy cyrkulacyjnej strefy 2
1 = OFF
WIELOSTREFOWE Włączone wyłącznie z Modułem Sterowania Strefowego
0 Temperatura kolektora ogrzewania
od 0 do + 120 °C
1 Korekta Temperatury początkowej
od 0 do + 40 °C
Wyświetlanie wyłącznie w przypadku podłączonego
urządzenia regulacyjnego (wyposażenie dodatkowe)
0
5
Wyświetlanie wyłącznie w przypadku podłączonego
urządzenia regulacyjnego (wyposażenie dodatkowe)
27
opis
7 TEST & FUNKCJE
7 0 0 Funkcja test - Usuwanie nagaru
obrócić dekoder w celu wybrania trybu
działania
7 0 1 Cykl czyszczenia
8 PARAMETR DLA POMOCY TECHNICZNEJ
8 1 Wprowadzanie kodu dostępu
zakres
t-- = funkc. przy M. Ogrz. maks
t-- = funkc. przy M. W.U. maks
t-- = funkc. przy M. mini.
natawa
fabryczna
menu
Podmenu
parametr
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
t--
włączenie uzyskuje się również poprzez wciśnięcie
przez 5 sekund przycisku Reset. Funkcja wyłącza się po
10 min. lub naciśnięciu na Reset
naciskając na Menu
222
Nacisnąć na przycisk programowanie
234 i nacisnąć przycisk Menu/Ok.
aby wybrać
8 2 KOCIOŁ
8 2 0
Poziom modulacji
od 0 do 165 (mA)
8 2 1
Stan wentylatora
0 = ON
1 = OFF
8 2 2
Prędkość wentylatora (x100)rpm
8 2 3
Prędkość pompy cyrkulacyjnej
8 2 4
Pozycja zaworu rozdzielającego
8 2 5
Przepływ wody użytkowej (l/min)
8 2 6
Status czujnika ciśnienia
0 = OFF
1 = Mała Prędkość
2 = Duża Prędkość
0 = Woda użytkowa
1 = Ogrzewanie
0 = Rozwarty
1 = Zwarty
8 3 TEMPERATURA KOTŁA
8 3 0
Temperatura regulacji ogrzewania (°C)
8 3 1
Temperatura początkowa ogrzewania (°C)
8 3 2
Temperatura powrotna ogrzewania (°C)
8 3 3
Temperatura gorącej wody użytkowej (°C)
8 4 SYSTEM ENERGII SŁONECZNEJ I ZBIORNIK
8 4 0
Zmierzona temperatura zgromadzona NIE WŁĄCZONE
8 4 1
Temperatura kolektora słonecznego
8 4 2
Temperatura wejściowa wody użytkowej w systemie słonecznym
8 4 3
Temperatura z czujnika temperatury niskiego zbiornika w systemie energii słonecznej
Włączanie czasowe całkowite działania pompy cyrkulacyjnej dla systemu energii
słonecznej (h/10)
8 4 6 Włączanie czasowe całkowite przegrzania kolektora słonecznego (h/10)
8 5 SERWIS - POMOC TECHNICZNA
8 4 5
8 5 4
Wersja materiału karty elektronicznej
8 5 5
Wersja oprogramowania karty elektronicznej
8 5 6
Wersja oprogramowania osprzętu BUS
28
włączone wyłącznie w przypadku podłączonego
zestawu słonecznego lub zewnętrznego zbiornika
opis
8 6 STATYSTYKA
zakres
natawa
fabryczna
menu
Podmenu
parametr
Menu ustawień - regulacji - diagnostyki
8 6 0 Liczba godzin działania palnika przy włączonym ogrzewaniu (h/10)
8 6 1 Liczba godzin działania palnika przy włączonej wodzie użytkowej (h/10)
8 6 2 Liczba oderwania się płomienia (nr/10)
8 6 3 Liczba cykli zapłonu (nr/10)
8 6 4 NIE WŁĄCZONE
8 6 5 Średni czas trwania polecenia ogrzewania (minuty)
8 8 LISTA BŁĘDÓW
8 8 0 10 ostatnich błędów
od E00 do E99
Ten parametr pozwala wyświetlić 10 ostatnich błędów sygnalizowanych kotła ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku ich wystąpienia.
Po uzyskaniu dostępu do parametru błędy są wyświetlane w sekwencji od E00 do E99.
Dla każdego błędu jest on wyświetlany w sekwencji:
E00 - liczba błędu
108 - kod błędu
A15 - A = dzień, w którym wystąpił błąd E00
B09 - B = miesiąc, w którym wystąpił błąd E00
C06 - C = rok, w którym wystąpił błąd E00
8 8 1 Reset listy błędów
Zerowanie
OK = tak
ESC = nie
29
Okresowa obsługa i konserwacja
Przeprowadzanie okresowej kontroli jest rzeczą niezwykle ważną dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnego funkcjonowania, a także długiego
okresu eksploatacji kotła. Tego typu kontrola powinna być wykonywana
przy zachowaniu wymagań i zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm.
Zalecane jest okresowe wykonywanie analiz prawidłowości procesu spalania, aby utrzymywać pod kontrolą wydajność kotła i emisję substancji
zanieczyszczających, co przewidują odpowiednie obowiązujące normy.
Przed rozpoczęciem okresowych operacji kontrolnych i serwisowych:
- odłączyć zasilanie elektryczne ustawiając dwubiegunowy wyłącznik
zewnętrzny w stosunku do kotła w pozycji WYŁ;
- zamknąć zawór gazu i zawory wody zarówno instalacji grzewczej jak i
ciepłej wody użytkowej.
Na zakończenie prac powinny być przywrócone poprzednie wartości parametrów regulacji.
Uwagi ogólne
Zaleca się przeprowadzenie przynajmniej raz w roku następujących kontroli
elementów urządzenia:
1. Sprawdzenie szczelności obwodu wody wraz z ewentualną wymianą
uszczelek i zlikwidowaniem nieszczelności.
2. Sprawdzenie szczelności obwodu gazu wraz z ewentualną wymianą
uszczelek i zlikwidowaniem nieszczelności.
3. Wzrokowa ocena kompleksowego stanu urządzenia.
4. Wzrokowa ocena procesu spalania i ewentualny demontaż, a następnie
czyszczenie palnika
5. W następstwie kontroli opisanej w punkcie “3”, ewentualny demontaż i
wyczyszczenie komory spalania
6. W następstwie kontroli opisanej w punkcie “4”, ewentualny demontaż i
wyczyszczenie palnika i iniektora.
7. Czyszczenie pierwotnego wymiennika ciepła
8. Sprawdzenie działania systemów zabezpieczających zasilanie centralnego ogrzewania:
- zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatur granicznych.
9. Sprawdzenie działania systemów zabezpieczających obwód gazowy:
- zabezpieczenia przed brakiem gazu lub płomienia (czujnik jonizacyjny).
10. Sprawdzenie skuteczności podgrzewania ciepłej wody użytkowej
(sprawdzenie wydajności i temperatury).
11. Ogólne sprawdzenie funkcjonowania urządzenia.
12. Usuwanie płótnem ściernym osadów tlenkowych z elektrody
potwierdzającej obecność płomienia.
Próba funkcjonowania
Po wykonaniu operacji kontrolnych lub serwisowych napełnić ponownie
obwód centralnego ogrzewania doprowadzając ciśnienie w tym obwodzie
do wartości około 1,0 bar, a następnie odpowietrzyć instalację.
Wypełnić wodą również instalację ciepłej wody użytkowej.
- Uruchomić urządzenie.
- Jeśli okaże się to konieczne, odpowietrzyć ponownie instalacje centralnego ogrzewania.
- Sprawdzić odpowiednie ustawienie parametrów regulowanych, a także
poprawne działanie wszystkich organów sterowania, regulacji i kontroli.
- Sprawdzić szczelność i jakość działania instalacji odprowadzania spalin/
doprowadzania powietrza do spalania.
Umiejscowienie elektrod
Operacje opróżniania
Opróżnianie instalacji centralnego ogrzewania powinno być wykonywane w
następujący sposób:
- wyłączyć kocioł, przestawić dwubiegunowy wyłącznik zewnętrzny na
pozycję WYŁĄCZ i zamknąć zawór gazu;
- poluzować automatyczny zawór odpowietrzający;
- otworzyć kurek opróżniania instalacji, zbierając wylewającą się wodę do
specjalnego pojemnika;
- opróżnić najniższe punkty instalacji (tam, gdzie to jest przewidziane).
Jeśli przewiduje się utrzymywanie nieczynnej instalacji grzewczej przez
dłuższy czas w strefach geograficznych, gdzie temperatura otoczenia może w
okresie zimowym spaść poniżej 0°C, zaleca się dodanie do wody w instalacji
płynu zapobiegającego zamarzaniu. W ten sposób można uniknąć częstego
jej opróżniania. W przypadku użycia tego typu płynu należy dokładnie
zbadać jego oddziaływanie na nierdzewną stal, z jakiej zbudowany jest korpus kotła, żeby nie dopuścić do jakiekolwiek niszczącego działania.
Zaleca się stosowanie produktów zapobiegających zamarzaniu zawierających
GLIKOLE typu PROPYLENOWEGO, które nie maja właściwości korodujących
(jak na przykład CILLICHEMIE CILLIT CC 45, który nie jest toksyczny i spełnia
jednocześnie kilka funkcji: zapobiega zamarzaniu, tworzeniu się kamienia
kotłowego, a także ma właściwości antykorozyjne). Należy przestrzegać
dawek zalecanych przez producenta, które zależą od przewidzianej minimalnej temperatury w danym miejscu. Należy okresowo sprawdzać wartość
kwasowości pH mieszaniny wody - środka zapobiegającego zamarzaniu w
obwodzie kotła i wymienić zastosowany środek, kiedy zmierzona wartość
będzie niższa od granicy zalecanej przez producenta tego środka.
NIE MIESZAĆ RÓŻNYCH TYPÓW ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAMARZANIU.
Producent kotła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w
urządzeniu lub w instalacji grzewczej, które byłyby skutkiem zastosowania
niewłaściwych substancji zapobiegających zamarzaniu lub innych dodatków
do wody.
Opróżnienie instalacji ciepłej wody użytkowej
Jeśli, nawet sporadycznie, występowałyby warunki sprzyjające zamarzaniu
wody, powinna być opróżniona również instalacja rozprowadzająca ciepłą
wodę użytkową. Należy postępować w takim przypadku w następujący sposób:
- zamknąć zawór doprowadzający wodę z sieci wodociągowej;
- otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej i zimnej wody;
- opróżniać instalacje począwszy od jej najniższych punktów (tam gdzie są
one przewidziane).
UWAGA
Elementy, które mogłyby zawierać ciepłą wodę należy opróżniać z
ostrożnością, uaktywniając uprzednio wszelkie ewentualne systemy
odpowietrzające w celu wyrównania ciśnień.
Usuwać kamień kotłowy z poszczególnych komponentów systemu zwracając
uwagę na informacje zamieszczane w instrukcjach i kartach używanego do
tego celu produktu. Należy przy tym wietrzyć pomieszczenie, używać ubrań
ochronnych i unikać mieszania różnych typów produktów, chroniąc przy tym
samo urządzenie, jak i przedmioty znajdujące się w pobliżu.
Należy zamykać hermetycznie otwory używane do odczytu ciśnienia i
regulacji gazu. Upewnić się, czy dysza palnika jest odpowiednia do rodzaju
gazu zasilającego. W przypadku pojawienia się zapachu spalenizny lub, kiedy
pojawiłby się dym wychodzący z urządzenia, albo też byłoby czuć silny zapach
gazu, natychmiast należy odłączyć zasilanie elektryczne, zamknąć zawór
gazu, otworzyć okna i powiadomić specjalistyczny personel techniczny.
Informacje dla użytkownika
Użytkownika należy poinformować o zasadach działania urządzenia. W
szczególności należy dostarczyć mu instrukcję obsługi i poinformować go, że
stanowi ona element wyposażenia urządzenia.Ponadto należy przedstawić
użytkownikowi następujące zalecenia i obowiązki:Poinformować
użytkownika o obowiązku okresowych kontroli ciśnienia wody w instalacji
oraz wyjaśnić mu, na czym polega uzupełnianie wody i odpowietrzanie
instalacji.- Zapoznać użytkownika z procedurą ustawiania temperatury
oraz działaniem elementów regulujących w celu prawidłowego i bardziej
ekonomicznego sterowania instalacją.- Poinformować użytkownika o
konieczności wykonywania okresowych przeglądów instalacji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.- Uprzedzić użytkownika o zakazie zmiany
ustawień odnoszących się do powietrza i gazu biorących udział w procesie
spalania.
30
generalităţi
Cuprins
generalităţi
Recomandări (avertizări) pentru instalare....................... 32
Marcarea CE................................................................................ 32
Placa de timbru caracteristici............................................... 32
Norme de siguranţă................................................................. 33
Descrierea produsului
Panoul de comenzi.................................................................. 34
Vedere de Ansamblu............................................................... 34
Dimensiuni cazan..................................................................... 35
Distanţe minime pentru instalare...................................... 35
Şablon pentru instalare.......................................................... 36
Date tehnice
Date tehnice............................................................................... 37
Instalare
Recomandări pentru prima instalare................................ 38
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea
interiorului centralei................................................................ 38
Racordarea la gaz..................................................................... 39
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)....................... 39
Racorduri hidraulice................................................................ 39
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de
recirculare.........................................................................................39
Dispozitivul de suprapresiune............................................. 39
Curăţarea instalaţiei de încălzire......................................... 39
Presiune disponobilă.............................................................. 39
Schema hidraulică.................................................................... 40
Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare gaze
arse................................................................................................ 40
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum..... 40
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze
arse ............................................................................................... 41
Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania spalin 41
Conectările electrice............................................................... 42
Cablul de alimentare............................................................... 42
Conectarea componentelor periferice............................. 42
Conectarea termostatului de ambianţă........................... 42
Schema electrică...................................................................... 43
Punerea în funcţiune
Procedura de aprindere......................................................... 44
Pregătirea pentru punerea în funcţiune.......................... 44
Umplerea instalaţiei cu apă ................................................. 44
Alimentare Gaz.......................................................................... 44
Alimentarea Electrică.............................................................. 44
Prima pornire............................................................................. 44
Funcţia de Aerisire................................................................... 44
Verificarea reglărilor pe partea de gaz.............................. 45
Controlul presiunii de alimentare....................................... 45
Controlul puterii maxime sanitar........................................ 45
Controlul puterii minime....................................................... 45
Accesul la meniurile de reglare........................................... 46
Reglarea puterii maxime de încălzire................................ 46
Reglarea aprinderii lente....................................................... 46
Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii........................ 46
Controlul puterii maxime absolute pe circuitul de
încălzire........................................................................................ 46
Adaptarea la alt tip de gaz.................................................... 46
Presiune gaz pentru incalzire............................................... 47
Funcţia Auto............................................................................... 48
Sisteme de protecţie centrală
Oprire de siguranţă.................................................................. 49
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă
insuficientă................................................................................. 49
Blocarea funcţionării............................................................... 49
Avertisment la funcţionare greşită.................................... 49
Funcţia anti – îngheţ............................................................... 49
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare........................ 50
Funcţia Coşar şi analiza combustiei................................... 50
Controlul evacuării gazelor................................................... 50
Funcţia “Coşar”........................................................................... 50
Meniu setare - reglare - diagnosticare
Accesul la Meniurile de setare-reglare - diagnostic..... 51
întreţinere
Note generale............................................................................ 59
Proba de funcţionare ............................................................. 59
Poziţionarea electrozilor........................................................ 59
Operaţiuni de golire instalaţie............................................. 59
Golirea instalaţiei sanitare..................................................... 59
Informaţii pentru utilizator................................................... 59
31
generalităţi
Recomandări (avertizări) pentru instalare
Instalaţia şi prima punere în funcţiune (prima pornire) a
centralei trebuie să fie efectuate numai de către personal
calificat în conformitate cu normele naţionale de instalare
in vigoare şi cu eventualele dispoziţii ale autorităţilor
locale şi ale instituţiilor de sănătate publică.
După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze
utilizatorului final, declaraţia de conformitate şi manualul
de utilizare şi să-l informeze cu privire la funcţionarea
centralei şi asupra dispozitivelor de siguranţă.
Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic.
Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de
distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile
sale.
Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni
apărute din cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru
nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.
Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie trebuie să
fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare şi conform
instrucţiunilor furnizate de către constructor. O instalare greşită
poate provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru
care firma constructoare nu este responsabilă.
Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după
ce aţi scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă
că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformităţi
adresaţi-vă furnizorului. Elementele de ambalaj (benzile de plastic,
saci de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la
îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de pericole.
În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări opriţi aparatul,
închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţivă personalului calificat.
Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie) /reparaţie la
centrală, trebuie să întrerupeţi alimentarea electrică a centralei
aşezând întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF”.
Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb
originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi.
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa
aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea
conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesoriilor
lor, scoateţi aparatul din funcţiune aşezând întrerupătorul bipolar
extern în poziţia “OFF” şi închizând robinetul de gaz. La terminarea
lucrărilor puneţi personalul calificat să verifice eficienţa conductelor
sau dispozitivelor.
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice.
Respectarea normelor în vigoare permite o funcţionare sigură,
ecologică şi o economie de energie.
În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie folosite cele
originale.
32
Marcarea CE
Marca CE garantează că aparatul îndeplineşte condiţiile esenţiale ale
următoarelor directive:
-
-
-
-
90/396/CEE
privind aparatele pe gaz,
2004/108/CEE
referitoare la condiţiile esenţiale ale directivei privind
compatibilitatea electromagnetică
92/42/CEE
cu privire la randament.
2006/95/CEE
despre securitatea electrică
Placa de timbru caracteristici
2
1
4
3
5
6
7
MAX
8
12
9
10
Gas
mbar
Gas
mbar
11
13
16
14
15
MIN
17
19
Legendă:
1. Marcă
2. Fabricant
3. Model - Nr. de serie
4. Referinţă comercială
5. Număr de omologare
6. Ţară de destinaţie - categoria gaz
7. Reglare Gaz
8. Tip de instalaţie
9. Date electrice
10. Presiune maximă sanitară
11. Presiune maximă de încălzire
12. Tip de centrală termică
13. Clasă NOxe / Eficienţă
14. Debit calorific nominal de încălzire
15. Putere utilă de încălzire
16. Debit specific
17. Randamentul puterii modulului de încălzire
18. Debit calorific nominal sanitar
19. Gaz utilizabil
20. Temperatură ambiantă de funcţionare
21. Temperatură maximă de încălzire
22. Temperatură maximă sanitară
18
20
21
22
generalităţi
Norme de siguranţă
Legendă simboluri:
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
de leziuni, în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoane.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru
obiecte, plante şi animale.
Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus vibraţiilor.
Zgomot în timpul funcţionării
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile
electrice sau tuburile (conductele) existente.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin
conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate.
Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu secţiune
adecvată.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului
electric în cabluri subdimensionate.
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât să
evitaţi deteriorarea lor.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin
conductele deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate.
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care
trebuie să se conecteze aparatul sunt în conformitate cu
normele în vigoare.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalaţi. Deteriorarea aparatului din cauza condiţiilor improprii de funcţionare.
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate uzului (în
mod special asiguraţi-vă că ustensila nu s-a deteriorat şi
că mânerul este întreg şi corect fixat), utilizaţi-le în mod
corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime, după
utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente,
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza
proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special
asiguraţi-vă că priza şi cablul electric de alimentare sunt
întregi şi că părţile dotate cu motor rotativ sau alternativ
sunt corect fixate), utilizaţi-le în mod corect, nu încrucişaţi
conductele cu cablul de alimentare, asiguraţi-vă că nu
vor cădea de la înălţime, deconectaţi-le şi după utilizare
puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente,
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot,
vibraţii. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt
stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu
sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că
cineva le supraveghează.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza
tăieturilor (scări duble).
Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt
alunecoase, că au balustrade de-a lungul rampei şi parapete pe platformă.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită
înălţime (în general, mai mult de doi metri peste nivel)
au fost prevăzute bare de susţinere (parapete) în zona de
lucru sau centuri de siguranţă individuale apte să prevină
căderea, că în spaţiul parcurs la o eventuală cădere nu
există obstacole periculoase, că eventual impact va fi atenuat de suprafeţe de oprire semirigide sau deformabile.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii igienice
şi sanitare adecvate în ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea, soliditatea.
Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de
muncă cu material adecvat.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi
precauţie maximă.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual
de protecţie adecvat.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente,
inhalare praf, lovituri, tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot,
vibraţii.
Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor
astfel încât manevrarea acestora să fie uşoară şi sigură,
evitând grămezile care pot provoca căderi sau prăbuşiri.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din
cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor.
Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate cu maximă precauţie astfel încât să se evite contactele
bruşte cu părţile ascuţite.
Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.
Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe
care le necesită o intervenţie la aparat şi, înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că ele funcţionează corect.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz
sau din cauza unei evacuări a fumului necorespunzătoare.
Deteriorarea sau blocarea aparatului din cauza funcţionării
necontrolate.
Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă, activând evacuările respective, înainte de manevrarea lor.
Leziuni din cauza arsurilor.
Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a
produsului utilizat; în plus aerisiţi încăperea, folosiţi echipament de protecţie adecvat şi evitaţi amestecarea cu produse diverse, protejând aparatul şi obiectele din jur.
Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe acide, inhalare sau ingestie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea
aparatului sau obiectelor din jurul lui din cauza coroziunii la
substanţe acide.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind
din aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, deschideţi
ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum,
intoxicaţiilor.
33
Descrierea produsului
Panoul de comenzi
1. Afişaj
2. Tastă RESET
1
16
2
15
14
3
4
13
5
12
3. LED roşu iluminat = semnalizare blocare)
4. Ledul portocaliu excludere reîncălzire recipient
5. Manometru
6. Buton selectare funcţionare vară/iarnă
- reglare temperatură de încălzire
7. Tastă programare _
8. Tastă MENU/Ok
9. Tastă Esc
6
7
8
11
10. Tastă programare +
10
11. Buşon reglare temperatură c. sanitar
9
12. Ceas programator (opţional)
13. Tastă ON/OFF
14. Led verde (Funcţia Auto Activată)
15. Tastă AUTO (Activare termoreglare)
16. Tastă excludere reîncălzire recipient
Vedere de Ansamblu
30
1
26
27
25
2
3
28
4
5
22
6
8
7
21
23
9
10
20
24
11
19
18
17
12
16
29
13
14
15
34
1. Racord metalic evacuare gaze arse
2. Presostat aer
3. Recipient colectare apă condens
4. Schimbator principal
5. Termostat supratemperatură
6. Sondă tur încalzire
7. Arzator
8. Electro de aprindere
9. Valva gaz
10. Aprinzator
11. Schimbator de caldura secundar in placi
12. Supapa circuit încalzire
13. Sondă apa menajera
14. Pompa de recirculare c. sanitar
15. cutie de racordare electrică
16. Filtru circuit încălzire
17. Fluxmetru c. sanitar
18. Circulator încălzire
19. Supapa c. sanitar
20. Vana cu 3 cai motorizata
21. Electrod aprindere flacără
22. Cameră de combustie
23. Sondă retur încalzire
24. Senzor de presiune
25. Ventilator
26. Vas de expansiune încălzire
27. Prize pentru analiza gaze arse (fum)
28. Rezervă apă caldă menajeră izolată
29. Sondă recipient
30. Vas de expansiune c. sanitar
Descrierea produsului
Dimensiuni cazan
600
312 (24/30 kW)
242 (35kW)
ø 100
ø 60
120
120
875
900
100
54
124
137
191
48 54 54
474
A. Tur Instalatie
B. Lesire apa calda
C. Intrare gaz
D. Inrare aparece
E. Retur Instalatie
Distanţe minime pentru instalare
3 00
Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor de întreţinere
(revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanţele minime
indicate în schemă.
Aşezaţi centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o
nivelă cu bulă.
20
50
300
450
35
Descrierea produsului
Şablon pentru instalare
90
ø 80
ø 125
ø 80
ø 100
120
78
195
120
ø 80
105
550
ø 14
100
ø 80 + 80
ø 60/100 - ø 80/125
x
x
105
195 *
105
900
895
* 3CEP = 315
120
867
972
200
600
137
191
474
137
191
474
ø 125/130
x
200
974
24 kW CF
24/30 kW
35 kW
X
324
312
242
164
294
124
48
54
54
600
36
420020041500
48
54
Date tehnice
CARACTERISTICI ENERGETICE
NOTĂ GEN.
Date tehnice
Model CLAS B
Tip centrală termică
B22-B22p-B32-C12-C32-C42-C52-C82
Putere calorică nominală max/min (Pci)
Qn
kW
25,8/11
30,0/13
Putere calorică nominală max/min (Pcs)
Qn
kW
28,7/12,2
33,3/14,4
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min(Pci)
Qn
kW
27,0/11,0
31,3/13,0
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min (Pcs)
Qn
kW
30,0/12,2
34,8/14,4
Putere utilă max/min
Pn
kW
24,2/10,2
28,1/12,1
Putere utilă max/min apă caldă menajeră
Pn
kW
26,2/10,2
29,5/12,1
Randament de ardere (la coşul de fum)
%
94,5
93,9
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) Hi/Hs
%
93,8/84,5
93,6/84,3
Randament la 30 % la 47°C Hi/Hs
%
93,6/84,3
93,2/83,9
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) Hi/Hs
%
92,4/83,2
93,0/83,7
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC)
stea
Clasă Sedbuk
clasă
***
D
***
D
Pierdere la oprire (∆T = 30 °C)
%
0,4
0,4
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune
%
5,5
6,1
Presiune aer disponibilă
Pa
100
104
clasă
3
3
°C
105
114
Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C)
%
6,5
6,4
Conţinut de CO (0%O2) (80°C-60°C)
ppm
50
92
EMISII
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C)
Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C)
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C)
CIRCUIT
ÎNCĂLZIRE
Exces de aer (80°C-60°C)
CIRCUIT APĂ CALDĂ
MENAJERĂ
30
1312BR4793
Clasă Nox
ELECTRICĂ
24
Certificare CE (pin)
%
8,8
8,9
Kg/h
57,4
67,5
%
72
74
Presiune de umflare vas de expansiune
bari
1
1
Presiune maximă de încălzire
bari
3
3
Capacitate vas de expansiune
l
10
10
Conţinut maxim de apă în instalaţie (75 °C - 35 °C)
l
100/300
100/300
Temperatură de încălzire min/max
°C
35/85
35/85
Temperatură apă caldă menajeră min/max
°C
40/65
40/65
Capacitate rezervă apă caldă menajeră
l
40
40
Debit specific apă caldă menajeră (∆T=30 °C)
l/mn
19,0
21,0
Cantitate de apă caldă ∆T=25°C
l/mn
22,8
25,2
Cantitate de apă caldă ∆T=35°C
l/mn
16,3
18,0
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203)
stea
***
***
Debit minim de apă caldă
l/mn
1,7
1,7
Presiune apă caldă menajeră max/min
bari
7
7
Tensiune/frecvenţă de alimentare
V/Hz
230/50
230/50
Putere electrică absorbită totală
W
148
168
Temperatură ambiantă minimă de utilizare
°C
5
5
Nivel de protecţie a instalaţiei electrice
IP
X5D
X5D
Greutate
kg
55
55
37
Instalare
Recomandări pentru prima instalare
Centrala serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică
decât temperatura de fierbere.
Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o
reţea de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu
prestaţiile şi cu puterea centralei.
Înainte de a racorda centrala este necesar:
- să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor pentru a
îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau
murdăriile care pot compromite corecta funcţionare a centralei,
- să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru funcţionarea cu
tipul de gaz disponibil (citiţi cele prezentate pe eticheta ambalajului şi pe placa de timbru cu caracteristicile centralei),
- să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie
întrerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi alte evacuări
de la alte aparate, cu excepţia cazului în care acest lucru s-a realizat pentru a servi mai mulţi utilizatori conform celor prevăzute
de Normele în vigoare,
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente,
dacă acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de
zgură, deoarece eventuala desprindere a acestora ar putea
obstrucţiona trecerea gazelor arse (fumului) determinând situaţii
periculoase,
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă
acestea au fost intubate,
- în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de
acumulare de calcar având ca şi consecinţă diminuarea eficienţei
componentelor centralei,
- evitați instalarea aparatului în zonele în care aerul de combustie
conține concentrații de clor ridicate (ambient de tip piscină),
şi/sau alți produşi toxici precum amoniacul (salon de coafură),
agenții alcalini (spălătorie)...
Aparatele de tip C, a căror cameră de combustie şi circuit de alimentare cu aer sunt izolate (etanşe) faţă de mediu, nu au limite datorate
condiţiilor de aerisire şi volumului încăperii.
Pentru a nu compromite funcţionarea normală (regulată) a centralei,
locul de instalare trebuie să fie adecvat în raport cu valoarea temperaturii limită de funcţionare şi să fie protejat astfel încât centrala să nu
intre în contact direct cu agenţii atmosferici. Centrala este proiectată
pentru instalarea pe pardoseală, deci nu poate fi instalată la perete.
Centrala trebuie să fie instalată pe o podea (o pardoseală) adecvată
ca să susţină greutatea acesteia.
La crearea unei încăperi tehnice se impune respectarea distanţelor
minime care garantează accesibilitatea la componentele centralei.
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi
controlarea interiorului centralei
Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea
electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de
gaz.
Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:
- deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a), să îl trageţi în
faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b),
- rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi (c),
- decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei de
ardere. Trageţi-l spre voi şi desprindeţi-l de cârligele superioare (d)
a
b
c
ATENŢIE
Instalarea şi prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie
să fie efectuate de către personalul calificat în conformitate
cu normele naţionale de instalare, în vigoare şi conform
eventualelor prevederi ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate
publică.
ATENŢIE
În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflamabile.
Asiguraţi-vă că ambientul de instalare şi instalaţiile la care
trebuie să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu
normele în vigoare.
Dacă în încăperea de instalare este praf şi/sau sunt vapori
agresivi, aparatul trebuie să funcţioneze în mod independent faţă de aerul din încăpere.
38
d
Instalare
Racordarea la gaz
Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparţin categoriilor
prezentate în următorul tabel:
NAŢIUNEA
RO
MODELUL
CATEGORIA
CLAS B 24
CLAS B 30
II2H3B/P
Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi
pe aparat, că centrala este destinată ţării în care va trebui să fie
instalată, că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a
fost proiectată corespunde uneia dintre categoriile admise de ţara
de destinaţie.
Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi dimensionate
conform celor prevăzute de Normele specifice şi în baza puterii
maxime a centralei; asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de
racordarea robinetului de interceptare.
Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a conductelor
de gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea
compromite funcţionarea centralei.
Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului
pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de
pe centrală).
În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan
sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in
cazul in care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii
generatorului cu consecinţe neplăcute asupra utilizatorului.
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)
În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei
la reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de gaz. Fiţi atenţi ca
presiunea maximă a reţelei de apă să nu depăşească 6 bar, în caz
contrar este necesară instalarea unui reductor de presiune.
Racorduri hidraulice
Pentru dimensionarea tuburilor și a radiatoarelor instalaţiei de
încălzire se evaluează valoarea de nivel rezidual in functie de debitul
(capacitatea) cerut)ă, în funcţie de valorile prezentate pe graficul
pompei de recirculare.
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de
recirculare
Presiune
disponobilă
Pression
disponible
mCE
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
18-24 kW
1,5
30 kW
1,0
35 kW
0,5
0,0
l/h
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200 1300
Dispozitivul de suprapresiune
Procedaţi la montarea tubului de evacuare al supapei de securitate F
prezent în punga cu documentaţie.
Evacuarea dispozitivului de suprapresiune F - G trebuie să fie
conectată la un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber,
pentru a evita - în cazul intervenţiei acestuia - vătămarea persoanelor,
animalelor şi deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este
responsabil.
Curăţarea instalaţiei de încălzire
În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa
substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod
negativ funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de
înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei
pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot
compromite corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul
de expansiune are o capacitate adecvată conţinutului de apă al
centralei.
Golirea recipientelor
G
1
F
D
B
H
H
I
C
A
2
E
3
A.Tur Instalatie
B.Lesire apa calda
C.Intrare gaz
D.Entrada de água fria
E.Tetur Instalatie
F. Supapă de siguranţă încălzire
G.Supapă de siguranţă de apă caldă menajeră
H.Robinet de umplere
I. Supapă dispozitiv de deconectare
4
39
Instalare
Schema hidraulică
Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie sa intre în contact cu
materiale inflamabile si nici nu trebuie sa fie instalate în apropierea
acestora, si nici nu trebuie sa strabata structuri sau pereti din
materiale inflamabile.
Joncţiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este realizată
cu racord (mufă) tată/mamă şi garnitură de etanşeizare. Racordurile
trebuie să fie puse împotriva sensului de scurgere a condensului.
1
2
25
22
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum
5
4
6
8
23
21
7
28
26
9
18
20
29
24
12
11
13
14
30
17
16
19
B
D
1. Racord metalic evacuare
gaze arse
2. Presostat aer
4. Schimbator principal
5. Termostat supratemperatură
6. Sondă tur încălzire
7. Arzator
8. Electrode aprindere
9. Valva gaz
11. Schimbator de caldura secundar in placi
12. Supapa circuit încălzire
13. Sondă apa menajera
14. Pompa de recirculare c. sanitar
16. Filtru circuit încălzire
17. Fluxmetru c. sanitar
A
E C
18. Circulator încălzire
19. Supapa c. sanitar
20. Vana cu 3 cai motorizata
21. Electrod aprindere flacără
22. Cameră de combustie
23. Sondă retur încălzire
24. Senzor de presiune
25. Ventilator
26. Vas de expansiune încălzire
28. Rezervă apă caldă menajeră
izolată
29. Sondă recipient
30. Vas de expansiune c. sanitar
Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare
gaze arse
Centrala este adecvată pentru funcţionarea in modalitatea B luând
aer din ambient şi in modalitatea C luând aer din exterior.
La instalarea unui sistem de evacuare fiţi atenţi la izolări pentru a
evita infiltrările de gaze arse în circuitul de aer.
Kitul orizontal trebuie să fie înclinat cu o pantă descendentă de 3%
spre centrală pentru a evacua condensul.
În cazul instalării de tip B încăperea în care centrala este instalată
trebuie să fie ventilată de o priză de aer adecvată şi in conformitate
cu normele în vigoare. În încăperile cu riscuri de vapori corozivi (de
exemplu: spălătorii, saloane de coafură, medii pentru procese galvanice, etc.) este foarte important să se utilizeze instalarea de tip C
cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru combustie. În acest
mod se protejează centrala de efectele coroziunii.
Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial
este obligatorie folosirea accesoriilor originale.
40
- conectarea coaxială a centralei la coşul de fum de aspirare/ evacuare,
- conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu
aspirarea aerului din exterior.
La conectarea centralei la coşul de fum trebuie să fie folosite produse rezistente la condens. Pentru lungimi şi schimbări de direcţie a
conectărilor consultaţi tabelul tipologiei de evacuare.
Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate
separat de aparat în funcţie de diferitele soluţii de instalare. Centrala
este prevăzută pentru racordarea la un sistem de aspirare şi evacuare gaze arse coaxial.
Racordarea centralei la coşul de fum este efectuată la toate aparatele
cu tuburi coaxiale Ø80/80.
Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultaţi catalogul
gaze arse. Rezistenţa suplimentară trebuie luată in consideraţie la
dimensiunea de mai sus.
Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exemplele de instalare consultaţi catalogul gaze arse.
ATENŢIE
Asigurati-va ca nu sunt obstructionate conductele de
evacuare si ventilare.
Asigurati-va ca nu prezinta scapari de gaze conductele de
evacuare gaze arse
Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare şi
evacuare a gazelor de ardere coaxial, 60/100.
Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de
aspiraţie şi alta de evacuare), este necesar să folosiţi una din cele
două prize de aer.
Îndepărtaţi capacul deşurubând şurubul şi introduceţi racordul
pentru priza de aer, fixând-o cu şurubul din dotare.
Instalare
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze arse
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
C12
C32
C42
0,5
0,75
0,75
4
0,5
0,75
0,75
4
B32
0,5
0,75
0,75
4
0,5
0,75
0,75
4
C12
C32
C42
0,75
3
3
11
0,75
3
3
11
B32
0,75
3
3
11
0,75
3
3
11
S1 = S2
0,5/0,5
9/9
S1 = S2
0/0
21/21
1 + S2
0,5/0,5
11/11
11/11
24,58/24,58
1,05
1/27,5
0
1/50,89
C52
C82
1/1
1/23
1/23
1/44
1/5
1/5
1/-1
1/9
ø
80/80
C12
C32
C42
Fără diafragmă
ø 60/100
diafragmă ø 44
ø 80/125
CLAS B 30
Fără diafragmă
ø 80/80
CLAS B 24
diafragmă ø 44
B22
2
24
24
45
6
6
0
10
ø
80
Sisteme duble
Sisteme coaxiale
Tipologie de
evacuare
Lungimea maximă tuburi aspirare /evacuare (m)
Diametru (mm)
S1. aspirare aer - S2. evacuare gaze arse
Rodzaje systemów zasysania/odprowadzania spalin
Aer de combustie provenit din ambient
Aer de combustie provenit din ambient
B22
Evacuarea gazelor
arse în exterior.Aspirare aer din ambient
C42
Evacuarea gazelor
arse şi aspirare aer
prin coşul de fum
singur sau colectiv
integrat in clădire.
B32
Evacuarea gazelor
arse în coşul de fum
singur sau colectiv
integrat in clădire.
Aspirare aer din
ambient.
C52
Evacuarea gazelor
arse în exterior şi
aspirare aer prin
peretele extern în
acelaşi câmp de
presiune.
C82
Evacuarea gazelor
arse prin coşul de
fum singur sau
colectiv integrat in
clădire.Aspirare aer
prin peretele extern.
Aer de combustie provenit din exterior
C12
Evacuarea gazelor
arse prin peretele extern în acelaşi câmp
de presiune.
C32
Evacuarea gazelor
arse şi aspirare
aer din exterior cu
terminal la acoperiş
extern în acelaşi
câmp de presiune.
41
Instalare
ATENŢIE
Înainte de orice intervenţie la centrală, întrerupeţi
alimentarea electrică cu ajutorul întrerupătorului bipolar
extern.
Astfel, aveţi acces la cutia cu borne (vezi fig) pentru a conecta:
TA1 - termostat de ambianţă 1
TA2 - termostat de ambianţă 2
SE - sondă externă
Conectările electrice
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului califi cat
ca să facă o verifi care atentă a instalaţiei electrice. Constructorul
nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru puterea maximă
absorbită de la centrală şi indicată pe placa de timbru. Controlaţi
dacă secţiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de 1,5
mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a instalaţiei
este indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului. Cablul
de alimentare trebuie conectat la o reţea de 230V-50Hz respectând
polarizarea L-N şi împământarea. În cazul în care schimbaţi cablul
electric de alimentare adresaţi-vă personalului calificat, pentru
racordarea centralei folosiţi fi rul galben / verde de împământare,
mai lung decât fi rele de alimentare (N-L).
L
N
Cablul de alimentare
120
H05V2V2-F
E-BUS
T
140
Important! Conectările la reţeaua electrică trebuie efectuate cu conectare (legătură) fi xă (nu cu ştecher mobil) şi
dotate cu întrerupător bipolar cu o distanţă de deschidere
a contactelor de cel puţin 3 mm.
Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare. Este
interzisă folosirea tuburilor instalaţiei sanitare, de încălzire şi de gaz
pentru realizarea instalaţiei de împământare a aparatului. Centrala
nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor. În cazul în care este
necesară înlocuirea siguranţelor de reţea, folosiţi siguranţe de 2A
rapide.
B
TA2
FLOOR
TA1
1
2
3
4
SE
5
6
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul de Termoreglare
ARISTON.
Conectarea termostatului de ambianţă
- scoateţi şuntul TA1,
- racordaţi TA în locul şuntului TA1 pe domino.
Conectarea componentelor periferice
Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedaţi
astfel:
- opriţi alimentarea electrică a cazanului
- defiletaţi capacul cutiei de racordare electrică care se găseşte sub
aparat
- deschideţi capacul.
L
E-BUS
T
230V
42
B
N
TA2
FLOOR
TA1
1
2
3
4
SE
5
6
2
1
CN17
CN22
TA1
1
Débistat
sanitaire
Debistat apă
caldă menajeră
B
B
E-BUS
2
3
4
TA2
FLOOR
N
5
SE
6
A
2 1
distributrice
Vană de
Vanne
distribuţie
- Platină altă
opţiuni A - Platină e-magistrală (opţional)
B- PlatineBautres
options
A- Platine e-bus (option)
Thermostat
Termostat
surchauffe
supratemperatură
Pressostat aer
Presostat
circuit primaire
Sonde départ
Sondă
tur
Sondă
retur
Sonde retour
circuit primaire
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P
Sondă
apă caldă
Sonde sanitaire
menajeră
Sonde pression
Sondă
presiune
circuit primaire
circuit primar
Sondă
recipient
Sonde ballon
Vană
gaz
Vanne gaz
Senzor
devitesse
Capteur de
viteză
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN04
8 7 6 5 4 3 2 1
CN07
Sondă
solară
Sonde solaire
Comandă
Commandela
àdistanţă
distance
N
M
Bl
Bl
L
N
N
N
M
M
M
G
B
Bl
N
N
R
N
R
V
V
G
N
B
N
G
G
N
Bl
Bl
N
OTS
M
ROOM
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
DIVERTR VALVE
B
CN01
6
CN14
Termostat
Thermostatde
ambiantă
d’ambiance
(option)
(opţional)
1
FLOW
N
CN25
CN16
CN15
CN21
CN07
N
CN04
M
B
4 3 2 1
Ventilateur
Ventilator
M
sanitaire
Circulator circuit
încălzireCirculateur
N
B
M
FAN
G
PUMP + SPEED
CN22
FAST FUSE 2A
5
CN9
DIVERTER
VALVE
Termostat de
1
CN12
4
Thermostat
ambiantă 2
plancher chauffant
Affichage
Afișaj
Electrode
Electrod
ionisation
ionizare
EARTH
Allumeur
Aprinzător
CN19
Circulator
Circulateur
c.
sanitar
CN02
M
B
CN08
1
3
FILLING EXT. P.
2
5
6
PUMP
SPEED
TIMER
G
B
N
CN13
DISPLAY
CN3
CN10
4
PUMP
2 3
FAN
1
Sondă
CN5
L
CN17
G
FLAME
N
T
Sonde
externă
extérieure
fuzibilă
230 V - 2A de
protecţie
230 V - 2A
Siguranţă
Fusible
de protection
N = Negru
Noir
B = Albastru
Bleu
Bl= Alb
Blanc
R = Roşu
Rouge
V =Verde
Vert
M = Maro
Marron
G = Gri
Gris
Instalare
Schema electrică
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului calificat ca să facă o verificare atentă a instalaţiei electrice. Constructorul nu este
responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.
CN24
CN11
43
CN20
Punerea în funcţiune
Procedura de aprindere
Apăsaţi tasta ON/OFF de pe panoul de comenzi pentru a aprinde cazanu:
Pe afișaj va apărea :
Alimentarea Electrică
- Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu datele înscrise pe placa de timbru a centralei;
- verificaţi eficienţa împământării.
Prima pornire
Prima cifră indică modalitatea de funcţionare:
0 XX - Aşteptare, nicio cerere
C XX - Cerere încălzire
c XX - Post-circulare încălzire
d XX - Cerere apă caldă menajeră
b XX - Reîncălzire recipient
h XX - Post-circulare după un consum de apă caldă menajeră
F XX - Pompa circulare ptr protecţie la îngheţ activă
- Arzător protecţie la îngheţ activ.
A doua şi a treia cifră indică :
- temperatura pe tur, dacă nu este activă nici o cerere.
- temperatura de tur, în modalitatea de încălzire.
- la solicitare apă caldă menajeră (instantanee, cu recipient sau
solară), temperatura apei calde manajere reglate.
- temperatura de tur, în modalitatea antiîngheţ.
Puneţi în funcţiune centrala termică activând funcţionarea Vară,
Iarnă.
Pregătirea pentru punerea în funcţiune
Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a centralei, punerea
în funcţiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat şi
care să fie autorizat de lege, în acest sens.
Umplerea instalaţiei cu apă
Procedaţi după cum urmează:
- deschideţi robinetul de pe circuitul de tur (alimentare cu apă
rece);
- desfaceţi capacul valvei automate de suprapresiune, de pe
pompa de circulaţie;
- deschideţi treptat robinetul de umplere al cazanului şi închideţi
valvele de aerisire de pe calorifere, imediat după ce iese apa;
- închideţi robinetul de umplere al centralei când presiunea indicată
pe hidrometru este între 1 şi 1,5 bari.
Alimentare Gaz
Procedaţi în următorul mod:
- verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe
placa de timbru a centralei;
- deschideţi uşile şi ferestrele;
- evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de
interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva
de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizorul de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.
44
1. Asiguraţi-vă că:
- robinetul de gaz este închis;
- racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asiguraţi-vă în
orice caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o
instalaţie de împământare bună;
- ridicaţi, cu ajutorul unei şurubelniţe, dopul valvei de suprapresiune,
automată;
- puneţi în funcţiune cazanul (apăsând tasta On/Off ) şi selectaţi
modalitatea de stand-by; cazanul nu primeşte nici o cerere, nici
de la circuitul de încălzire, nici de la cel sanitar.
- activaţi ciclul de aerisire apăsând tasta Esc timp de 5 secunde.
Cazanul va începe un ciclu de dezaerare care va dura cam 7
minute; în caz de necesitate, acesta poate fi întrerupt apăsând
tasta Esc.
- la terminarea acestuia, verificaţi să nu mai existe aer în instalaţie;
în caz contrar, repetaţi operaţia;
- aerisiţi caloriferele;
- conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată
şi fără nici un obstacol
- asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere
sunt deschise (instalarea tip B).
2. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor,
inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu
semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi eventualele scăpări de
gaz.
3. Puneţi în funcţiune cazanul selectând cu Tasta Mode funcţionarea
(încălzire sau apă caldă menajeră).
Funcţia de Aerisire
Apăsând tasta Esc timp de 5 secunde cazanul va începe un ciclu de
aerisire care va dura aproximativ 7 minute. Funcţia poate fi întreruptă
apăsând din nou tasta Esc. Dacă este necesar, puteţi activa un nou
ciclu. Verificaţi ca şi cazanul să fie în modalitatea Stand-by (nicio
cerere de la circuitul de încălzire sau de la cel sanitar).
Punerea în funcţiune
Verificarea reglărilor pe partea de gaz
(a)
Controlul presiunii de alimentare
1. Desfaceţi şurubul 1 (fig. a) şi introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”apăsaţi tasta
timp de 5 secunde: pe display, apare t
--). Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute
pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
1
3. La sfârşitul controlului strângeţi şurubul 1.
4. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
Controlul puterii maxime sanitar
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul 2 (fig.b) şi
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
(b)
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”), apăsaţi tasta
timp de 5 secunde: pe display, apare
t -- , apăsaţi tastă
a activa funcţionarea la puterea maximă (c
2
sanitar). Pe display, apare t --. Presiunea de alimentare trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
scoateţi învelişul de protecţie şi acţionaţi asupra şurubului de
reglare 3 (fig. c).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verificaţi etanşarea.
5. Repuneţi învelişul de protecţie al modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare.
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
(c)
Controlul puterii minime
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul 2 (fig. b) şi
3
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând “funcţia
coşar”), apăsaţi tasta
--, apăsaţi tasta
timp de 5 secunde: pe display, apare t
a activa funcţionarea la puterea minimă.
Pe display, apare t__ .
Scoateţi un cablu al modulatorului (fi g.d) presiunea trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
(d)
acţionaţi asupra şurubului de reglare 4 (fig. d).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verifi caţi etanşarea.
5. Reconectaţi cablul modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare..
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
4
45
Punerea în funcţiune
Accesul la meniurile de reglare
meniul 2 - Parametrii Cazanului
sub-meniul 3 - parametrul 1
Putera maximă a circ. încălzire care poate fi reglată
sub-meniul 2 - parametrul 0
Reglare Aprindere Lentă
sub-meniul 3 - parametrul 5
Reglare Pornirii Întârziate
sub-meniul 3 - parametrul 0
Puterea maximă ABSOLUTA a circ. încălzire
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA
ÎNLOCUI PLACA)
Tastă
programare
Tasta
Menu/Ok
Reglarea aprinderii lente
Cu acest parametru se limitează puterea utilă a centralei în faza de
aprindere.
Acest parametru trebuie să fi e modificat numai dacă presiunea pe
circuitul de retur al valvei de gaz, în faza de aprindere (măsurată cu
circuitul sanitar activat) nu corespunde cu valorile indicate în tabelul
recapitulativ.
Pentru a verifica puterea de aprindere lentă, accesaţi meniul 2/
submeniul 2/parametrul 0.
Dacă este necesar, modificaţi valoarea parametrului până când
presiunea este corectă.
Reglarea întârzierii de pornire a încălzirii
Acest parametru - meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 5 - vă permite să introduceţi, manual (0) sau automat (1) timpul de aşteptare
înainte de pornirea succesivă a arzătorului, după ce acesta s-a stins
ca urmare a atingerii temperaturii stabilite pe termostat.
Selectând modalitatea manuală, puteţi regla întârzierea în minute,
de la parametrul următor – meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 6;
sunt posibile valorile de la 0 la 7 (minute).
În modul automat, cazanul va stabili timpul corespunzător, în baza
temperaturii stabilite (set-point).
Controlul puterii maxime absolute pe circuitul de
încălzire
Pe ecran, informaţiile cu privire la meniuri şi la fi ecare parametru
sunt indicate de cifrele evidenţiate în desen şi de textul care apare.
1. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea, intermitent, cifra
000
2. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
pentru a selecta
meniul, de ex.: 200
3. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran vor apărea primele două cifre şi
vi se va cere codul de acces 210
Atenţie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de
instalatorii specializaţi, pot fi accesate numai după introducerea
codului de acces.
4. apăsaţi tasta MENÚ/OK, pe ecran va apărea 222
5. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
, pentru a alege
codul 234
6. apăsaţi tasta MENÚ/OK pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran
vor apărea, intermitent, primele două cifre: 220”
7. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi şi
, pentru a selecta
un submeniu, de ex.: 230
8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii sub-meniului;
vor apărea – intermitent – cifrele 230
9. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
, pentru a selecta
un parametru, de ex.: 231
10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa acest parametru; pe
ecran va apărea valoarea, de ex.: 70
Notă: Valoarea parametrului va fi afişată 20 de secunde, după
care, alternativ, vor apărea indicaţiile despre parametru de ex:
70 > 231
11. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
pentru a introduce
o nouă valoare, de ex.:75
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a memora modificarea sau tasta
ESC pentru a anula modificarea.
Apăsaţi ESC pentru a vă întoarce la pagina obişnuită.
Pentru a acesa celelalte meniuri, care nu au nevoie de codul de
acess, trecerea de la meniuri la sub-meniul este directă.
Reglarea puterii maxime de încălzire
Pentru a controla puterea maximă a circuitului de încălzire accesaţi
meniul 2 /sub-meniul 3/ parametrul 1 şi verificaţi (sau modificaţi,
dacă este necesar) valoarea, aşa cum este indicat în tabelul “Reglare
Gaz”.
46
(NUMAI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ SE VA ÎNLOCUI PLACA)
Pentru a controla sau modifica puterea maximă absolută în circuitul
de încălzire accesaţi valva de gaz şi procedaţi astfel:
1. slăbiţi şurubul 2 (fig.b) şi introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă activând “funcţia
coşar” (apăsaţi tasta
timp de 5 secunde: pe display va
apărea t --).
Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute
în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care cazanul a
fost predispus. Dacă nu corespunde, accesaţi meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 0 şi rotiţi encoderul pentru a modifi ca valoarea, până la atingerea presiunii indicate în tabelul “Reglare Gaz”.
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul 2 şi verifi caţi etanşarea.
5. Funcţia “coşar” se dezactivează automat după 10 minute sau prin
apăsarea tastei
.
Adaptarea la alt tip de gaz
Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan
(G20) la gazul lichid (G30 - G31) sau invers se va face de un Instalator
Califi cat, utilizând setul special furnizat.Operaţiunile de efectuat
sunt următoarele:
1. debranşaţi aparatul de la alimentarea electrică
2. închideţi robinetul de gaz
3. opriţi alimentarea electrică a cazanului
4. accesaţi camera de ardere după instrucţiunile furnizate în
paragraful “instrucţiuni pentru îndepărtarea mantalei şi controlarea
interiorului centralei”
5. înlocuiţi duzele apoi lipiţi etichetele de identifi care aşa cum vi
se arată în foia de instrucţiuni furnizată cu setul
6. verificaţi etanşeitatea la gaz
7. puneţi în funcţiune aparatul
8. reglaţi gazele după indicaţiile din paragraful “Verificarea
reglării gazelor”, urmărind valorile
- maximă circuit menajer
- minimă
- maximă absolută încălzire
- maximă reglabilă încălzire
- aprindere Lentă
- întârziere la aprindere
9. faceţi analiza gazelor de ardere.
Punerea în funcţiune
Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la arzator si nivelul de putere al cazanului in modul de functionare pe incalzire.
Presiune gaz pentru incalzire
Gas
Putere utila (kW)
G20
mbar
24
Reglare putere incalzire (*)
G30
mbar
Reglare putere incalzire (*)
G31
mbar
Reglare putere incalzire (*)
Gas
Putere utila (kW)
G20
mbar
30
Reglare putere incalzire (*)
G30
mbar
Reglare putere incalzire (*)
G31
mbar
Reglare putere incalzire (*)
10,2
12,5
14,5
16,5
20,0
22,0
24,2
2,3
3,5
4,6
6
8
9,7
11,7
0
42
47
53
59
64
69
5,5
8,3
11,1
14,4
17,7
21,4
25,9
0
60
68
74
80
85
90
6,8
10,2
13,7
17,8
22,5
27,3
33
0
65
73
80
86
92
98
12,1
14
16
18
20
24
26
28
2,3
3,1
4,0
5,1
6,3
8,9
10,4
12,1
0
37
42
46
50
57
61
64
5,1
6,8
8,9
11,3
13,9
19,1
22,4
26
0
52
58
63
69
76
81
84
6,2
8,3
10,8
13,7
16,9
24,4
28,6
33,2
0
55
62
68
73
83
89
95
(*) Reglabil cu parametrul 231
24
30
G20
G30
G31
G20
G30
G31
45,67
80,58
70,69
45,67
80,58
70,69
20
28/30
37
20
28/30
37
Putere max sanitara
12,5
28,1
34,1
12,9
27,7
35,8
Max Putere Încălzire Absolut
11,7
(69)
25,9
(87)
33,0
(98)
12,2
(64)
26
(85)
33,2
(95)
Putere minima mbar
2,3
5,5
6,3
2,3
5,1
6,2
Presiunea de aprindere lentă
2,4
(36)
6,5
(54)
6,5
(54)
5,5
(36)
9,5
(47)
9,5
(47)
52
71
78
49
66
71
Indice Wobe inf. (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3)
Presiunea de intrare gaz mbar
Resiune la ieşire a valvei de gaz (mbar)
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 0)
(meniul 2/ sub-meniul 2/ parametrul 0)
Putere maxime de încălzire
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 1)
Întârzierii aprinderii
(meniul 2/ sub-meniul 3/ parametrul 5)
Nr. duze arzător
Duze diametru (mm)
Consum max/min (15°C, 1013
mbar)
(G.N.= m3/h)
(GPL = Kg/h)
automatico
automatico
11
13
1,32
0,80
0,80
1,32
0,80
0,80
max apă caldă menajeră
2,86
2,13
2,10
3,31
2,47
2,43
max încălzire
2,73
2,03
2,00
3,17
2,37
2,33
minimum
1,16
0,87
0,85
1,38
1,03
1,01
47
Punerea în funcţiune
Funcţia Auto
Funcţia permite cazanului să se adapteze automat la modul de
funcţionare (temperatura caloriferelor) şi la condiţiile exterioare,
în scopul de a atinge şi menţine constantă temperatura ambiantă
stabilită.
În funcţie de elementele periferice conectate, precum şi de numărul
zonelor comandate, cazanul reglează automat temperatura pe circuitul de tur.
Stabiliţi deci parametrii care vă interesează (vezi meniu reglaje).Pentru a activa funcţia păsaţi tasta AUTO.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul de termoreglare
ARISTON.
Exemplul 1:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU TERMOSTAT AMBIANŢĂ ON/OFF:
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1- Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 01 = Termoreglare de bază
2 4 4 -Boost Time (opţional)
poate fi reglat numai timpul de aşteptare (mărirea temperatu
rii în circuitul de tur cu câte 4°C).
Valoarea diferă în funcţie de tipul aparatului şi instalaţiei.
Dacă Boost Time = 00, funcţia nu este activă
Exemplul 2:
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU TERMOSTAT AMBIANŢĂ ON/OFF ŞI SONDĂ EXTERNĂ:
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 03 = numai sonda externă
4 2 2 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edifi ciului, etc.
4 2 3 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu buşonul de reglare
a temperaturii de încălzire, care, dacă funcţia AUTO este
dezactivată, are rolul de a deplasa paralel curba).
Exemplul 3 :
INSTALAŢIE CU O SINGURĂ ZONĂ (TEMPERATURĂ RIDICATĂ) CU
CONTROL TELECOMANDAT + SONDĂ EXTERNĂ
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii :
4 2 1 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 4 = sonda externă + sonda ambianţă
4 2 2 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edificiului, etc.
4 2 3 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu encoderul, care, dacă
funcţia AUTO este dezactivată, are rolul de a deplasa paralel
curba).
4 2 4 -Influenţa senzorului de ambianţă
- vă permite să reglaţi influenţa pe care senzorul de ambianţă
o are asupra calculării temperaturii de set-point pe circuitul
de tur (20 = maximă, 0 = minimă).
48
Sisteme de protecţie centrală
Centrala este protejată împotriva proastelor funcţionări
(defecţiunilor) prin controalele interne ce sunt făcute de placa
electronică, care operează, dacă este necesar, o blocare de siguranţă.
In caz de blocare a aparatului pe display-ul panoului de comandă
este vizualizat (apare) un cod care se referă la tipul de oprire şi la
cauza care a generat-o. Pot exista două tipologii:
Oprire de siguranţă
Acest tip de eroare se numeşte “volatilă” ceea ce înseamnă că
încetează imediat după eliminarea cauzei care a provocat-o. Pe
display va apărea intermitent mesajul “Err” urmat de codul anomaliei
(de ex., Err/ 101).
Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul
se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.
În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi
să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu ON/OFF
de pe panoul de comandă.
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă
insuficientă
Dacă apa nu circulă în mod eficient în circuitul de încălzire, cazanul
va semnala oprirea de siguranţă.
Pe display va apărea unul din codurile de la 1 03 la 1 07.
Verificaţi presiunea pe hidrometru şi închideţi robinetul imediat ce
presiunea atinge 1 - 1,5 bar.
Puteţi restabili funcţionarea corectă a instalaţiei umplând bazinul
cazanului cu apă, prin deschiderea robinetului de sub cazan.
Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă, opriţi centrala,
poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi
robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica
eventualele pierderi de apă.
Funcţia anti – îngheţ
Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele
de recirculare rămân în funcţiune timp de 2 minute şi valva cu trei
căi (dacă există boiler) în timpul acestei perioade este comutată pe
modul sanitar (apă menajeră) şi încălzire la intervale de un minut. Pe
display este afişat simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După
primele două minute de circulaţie pot apărea următoarele situaţii:
A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
întreruptă;
B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 4°C şi 8°C se va
efectua o altă circulaţie de două minute; în cazul in care se
efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
C) dacă temperatura de tur este mai mică de 4°C se aprinde
arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la
33°C.
Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este mai mică de
8°C valva cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când
temperatura apei menajere ajunge la 12°C, după care timp de
două minute se efectuează o post – circulaţie.
Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de
sigurnaţă care împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi
a sondei NTC de tur.
Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă
stare de funcţionare
- dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
- dacă centrala este alimentată la curent electric;
- dacă gazul este furnizat;
- nicio oprire de securitate sau blocare nu este în curs.
Blocarea funcţionării
Acest tip de eroare, numită “nevolatilă”, nu poate fi eliminată automat.
Pe display va apărea intermitent mesajul “Err” urmat de codul anomaliei
(de ex., Err / 501) iar ledul roşu 3
se va aprinde.
În acest caz, cazanul nu reporneşte automat, dar va putea fi deblocat
prin apăsarea tastei
.
Prima cifră a codului de eroare (de ex., 1 01) vă arată grupul în care a
intervenit anomalia:
1 - Circuitul Primar
2 - Circuitul Sanitar
3 - Partea Electronică internă
4 - Partea Electronică externă
5 - Aprindere şi Detectare
6 - Alimentare cu aer - Evacuare gaze ardere
7 - Încălzire Multizonală
Important
În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă
să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică. Din
motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
reporniri în 15 minute (apăsând tasta de
) la a şasea tentativă
in interval de 15 minute, centrala se blochează, in acest caz o puteţi
debloca deconectând-o de la curentul electric. Blocarea sporadică
sau izolată nu constituie o problemă.
Avertisment la funcţionare greşită
Acest anunţ apare pe display în forma următoare:
5 P1 = Prima încercare de aprindere eșuată
prima cifră (care arată grupul unde a intervenit anomalia) este
urmată de litera P (anunţ) si de codul referitor la acel anunţ.
49
Sisteme de protecţie centrală
Funcţia Coşar şi analiza combustiei
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare
Centrala are, în partea exterioară a colectorului de evacuare a gazelor
de ardere, două prize care servesc la măsurarea temperaturii gazelor
de ardere şi a aerului necesar arderii, precum şi a concentraţiei de
O2 şi CO2, etc.
Pentru a accesa prizele este necesar să desfaceţi şurubul frontal şi să
scoateţi talerul metalic dotat cu garnitură de etanşare.
Condiţiile optime de probă – la puterea maximă de încălzire – se
realizează cu funcţia « coşar » activată; apăsaţi tasta
timp
de 5 secunde. Pe display apare mesajul “Coşar”. Cazanul va relua
funcţionarea obişnuită, automat, după 10 minute, sau efectuând un
ON/OFF.
La sfârşit, montaţi din nou talerul metalic şi verificaţi etanşarea.
Circuitul primar
Afișaj
1 01
1 02
1 03
1 04
1 05
1 06
1 07
1 08
1 09
1 10
1 12
1 14
1 16
1 P1
1 P2
1 P3
1 P4
1 P5
1 P6
Descriere
2
2
2
2
Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar
Circuit sondă joasa recipient deschis sau scurtcircuitat
Circulaţie insuficientă
Lipsă de apă (necesară umplerea)
Presiunea instalaţiei > 3 bari
Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire
Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire
Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire
Termostat pardoseală deschisă
Semnalare circulaţie insuficientă
Lipsă de apă (necesară umplerea)
Umplere incompletă
Umplere incompletă
Circuitul Sanitar
Sondă recipient deschisă scurtcircuitată
2 07
2 08
2 09
Circuit sondă colector solar deschis sau scurtcircuitat
Sondă de intrare apă caldă menajeră deschis sau scurtcircuitat
Supraîncălzire colector solar
Intervento antigel colector solar
Supraîncălzire recipient
3
3
3
3
3
3
3
01
02
03
05
06
07
P9
Eroare EEPROM
Eroare de comunicare GU - GIU
Eroare placa principală
Eroare placa principală
Eroare placa principală
Eroare placa principală
Prevedeţi întreţinerea
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
Problemă la circuitul electronic
Problemă la circuitul electronic
Problemă la circuitul electronic
Problemă la circuitul electronic
Problemă la circuitul electronic
Problemă la circuitul electronic
Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă ambiantă (se presente)
2 05
Controlul evacuării gazelor
Pentru cazan cu kitul
solar conectat
01
02
03
04
Temperatură excesivă
Senzor de presiune în scurt-circuit sau decuplat
Partea Electronică (internă)
Funcţia “Coşar”
Placa electronică permite forţarea aparatului la un regim
maxim sau minim de funcţionare.
Activând funcţia “Coşar”, prin apăsarea tastei Reset timp de 5
secunde, cazanul va fi forţat să lucreze la puterea maximă pe
circuitul de încălzire; pe ecran va apărea:
Partea Electronică (externă)
Aprindere și Detectare
5 01 Lipsă flacără
5 02 Detectare flacără cu valvă gaz închisă
5 P3 Detaşare flacără
Alimentare cu aer / Evacuare gaze ardere
6 01 Eroare sonda gaze ardere (CF)
6 04 Viteză ventilator insuficientă
6 07 Aprobare presostat evacuare gaze de ardere prece-dent aprinderii
6 P1 Întârziere aprobare presostat gaze ardere
Incălzire multizonala
7 01 Sondă Tur Zona2 Defectă
7 02 Sondă Retur Zona2 Defectă
7 03 Sondă Tur Zona3 Defectă
7 04 Sondă Retur Zona3 Defectă
7 05 Sondă Separator Hidraulic Defectă
7 06 Supratemperatură Zona2
7 07 Supratemperatură Zona3
50
În cazan se poate controla realizarea corectă a aspiraţiei/ evacuării,
verificând pierderile de sarcină generate de sistemul adoptat. Cu un
manometru diferenţial conectat la “prizele de testare” ale camerei de
combustie este posibilă relevarea a DP de acţionare a presostatului
de gaze. Valoarea obţinută nu trebuie să fi e mai mică de 0,60 mbar
(pentru 24 FF) - 0,90 mbar (pentru 30 FF) în condiţiile de putere
maximă termică, pentru a avea o funcţionare corectă şi stabilă a
cazanului.
Pentru a selecta funcţionarea la puterea maximă (circuitul
sanitar) apăsaţi tasta
pe ecran va apărea:
Pentru a selecta funcţionarea la puterea minimă apăsaţi tasta
, pe ecran va apărea:
Funcţia se dezactivează automat după 10 minute sau prin
apăsarea tastei Reset
Notă: Puteţi forţa cazanul să lucreze la puterile maximă sau
minimă şi prin accesarea meniului 10 (vezi paragraful cu
privire la meniurile setare, reglare şi diagnostic).
ATENŢIE! Activând funcţia curăţare parte evacuare fum, temperatura apei trimisă în instalaţie este limitată la 88°C, trebuie
deci să fiţi atenţi în cazul instalaţiilor de joasă temperatură.
Meniu setare - reglare - diagnosticare
Accesul la Meniurile de setare-reglare - diagnostic
Cazanul vă permite gestionarea completă a instalaţiei de încălzire şi
apă caldă menajeră.
Navigarea în interiorul meniurilor vă permite să personalizaţi
funcţionarea instalaţiei şi a perifericelor aferente acesteia, optimizând
astfel confortul şi consumul energetic. În plus, meniurile vă pot da
multe informaţii utile cu privire la buna funcţionare a cazanului.
Parametrii referitori la fiecare meniu sunt raportaţi în următoarele
pagini.
Accesul şi modificarea diverşilor parametri sunt efectuate cu ajutorul
tastei MENU/Ok şi a tastelor de programare
şi
(vezi fig de
mai jos).
Meniurile disponibile sunt următoarele:
2 Parametri centrală
2 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
2 2 Configuraţie generală
2 3 Parametri Incalzire - Partea 1
Tastă
programare
Tastă
Menu/Ok
2 4 Parametri Incalzire - Partea 2
2 5 Apă caldă menajeră
2 9 Meniu 2 Revenire la configuraţia din fabrică
3 Solar & Recipient
3 0 Configurações Gerais
3 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
3 2 Reglaje Speciale
4 Parametri Zona 1
4 0 Valoare reglaj Zona1
4 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
4 2 Setare Zona 1
4 3 Diagnóstico
5 Parametri Zona 2
5 0 Valoare reglata Zona 2
5 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
5 2 Setare Zona 2
5 3 Diagnoza
7 Test & Utilităţi
8 Parametru de Service
8 1 Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)
8 2 Centrala
8 3 Temperatură centrala
8 4 Solar & Recipient
8 5 Service
8 6 Statistică
8 8 Evidenţă erori
Pe ecran, informaţiile cu privire la meniuri şi la fi ecare parametru
sunt indicate de cifrele evidenţiate în desen şi de textul care apare.
1. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran va apărea, intermitent, cifra
000
2. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
pentru a selecta
meniul, de ex.: 200
3. apăsaţi tasta MENU/OK pe ecran vor apărea primele două cifre şi
vi se va cere codul de acces 210
Atenţie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de
instalatorii specializaţi, pot fi accesate numai după introducerea
codului de acces.
4. apăsaţi tasta MENÚ/OK, pe ecran va apărea 222
5. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
, pentru a alege
codul 234
6. apăsaţi tasta MENÚ/OK pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran
vor apărea, intermitent, primele două cifre: 220”
7. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi şi
, pentru a selecta
un submeniu, de ex.: 230
8. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa parametrii sub-meniului;
vor apărea – intermitent – cifrele 230
9. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
, pentru a selecta
un parametru, de ex.: 231
10. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a accesa acest parametru; pe
ecran va apărea valoarea, de ex.: 70
Notă: Valoarea parametrului va fi afişată 20 de secunde, după
care, alternativ, vor apărea indicaţiile despre parametru de ex:
70 > 231
11. apăsaţi tastele de PROGRAMARE
şi
pentru a introduce
o nouă valoare, de ex.:75
12. apăsaţi tasta MENU/OK pentru a memora modificarea sau tasta
ESC pentru a anula modificarea.
Apăsaţi ESC pentru a vă întoarce la pagina obişnuită.
Pentru a acesa celelalte meniuri, care nu au nevoie de codul de
acess, trecerea de la meniuri la sub-meniul este directă.
51
descriere
2 REGLARE Parametru CENTRALĂ TERMICĂ
2 1 Introducere cod de acces
2 2 REGLARE Generală CENTRALĂ TERMICĂ
2 2 0 Aprindere lentă
2 2 1 Temperatură ambiantă minimă pentru
activare antiîngheţ
2 2 2 NEM AKTÍV
2 2 3 NEM AKTÍV
2 2 4 NEM AKTÍV
2 2 5 Întârziere aprindere încălzire
valoare
reglaj din
uzină
meniul
sub-meniul
parametrul
Meniu setare - reglare - diagnosticare
222
apăsaţi tastă de programare
pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
de la 0 pănă la 99
de la 2 pănă la 10 °C
60
5
REZERVAT SAT
Activat exclusiv cu periferic modulant (opţional)
0 = Dezactivată
1 = 10 secunde
2 = 90 secunde
3 = 210 secunde
0
Activat exclusiv cu interfaţa zona 2 (opţional)
de la 0 pănă la 5
5
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a
plăcii electronice
2 2 6 NEM AKTÍV
2 2 7 NEM AKTÍV
2 2 8 Versiune Centrală Termică
NEMODIFICABILĂ
2 3 Parametru ÎNCĂLZIRE - PARTEA 1
2 3 0 Putere maximă absoluta pe încălzire
de la 0 pănă la 99
2 3 1 Reglare putere încălzire max.
de la 0 pănă la 99
60
DOARPENTRUSERVICE – a se folosi doarca
substituent al P.C.B.Vezi paragraful Setări gaze
Consultaţi tabelul reglare gaz paragraful
Punere în funcţiune
2 3 2 NEM AKTÍV
2 3 3 NEM AKTÍV
2 3 4 NEM AKTÍV
2 3 5 Selectare Tip întârziere a aprinderii la încălzire 0 = Manual
1 = automat
2 3 6 Reglare temporizare întârziere a aprinderii la de la 0 până la 7 min
încălzire
2 3 7 Postcirculare la încălzire
de la 0 până la 15 minute sau CO
(în continuu).
2 3 8 Tip de funcţionare a circulatorului
0 = Viteză Mică
1 = Viteză Mare
2 = Modulant
2 3 9 Reglare Delta T
de la 10 până la 30 °C
Modulare circulator
1
Consultaţi paragraful Reglare gaz
3
3
2
20
De reglat cu funcţionarea circulatorului în
mod modulant
Aceşti parametri permit reglarea diferenţei temperaturii de tur şi retur care determină comutarea circulatorului de la viteză mică la
viteză mare
Ex: param. 239 = 20 şi ∆T > 20 °C circulatorul se roteşte cu viteză mare. Dacă ∆T < 20 - 2°C circulatorul se roteşte cu viteză mică.
Timpul de aşteptare minim de schimbare viteză este de 5 minute.
52
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
descriere
PARAMETRU ÎNCĂLZIRE PARTEA 2
0 INEXISTENT
1 INEXISTENT
2 INEXISTENT
3 Postventilare după solicitare încălzire
2 4 4 Temporizare după creşterea temperaturii de
încălzire
valoare
0 = OFF
1 = ON
de la 0 până la 60 minute
reglaj din
uzină
meniul
sub-meniul
parametrul
Meniu setare - reglare - diagnosticare
0
activat doar cu TA On/Off (Pornit/Oprit) şi
termoreglare activată (parametru 421 sau 521
= 01
Acest parametru permite stabilirea timpului de aşteptare înainte de creşterea automată a temperaturii de tur calculată cu pas de 4°C
(max 12°C). Dacă acest parametru rămâne la valoarea 00, această funcţie nu este activă.
2 4 5 INEXISTENT
2 4 6 INEXISTENT
2 4 7 Indicare dispozitiv pentru presiune circuit
încălzire
2
2
2
2
4
5
5
5
8 INEXISTENT
Parametru apă caldă menajeră
0 INEXISTENT
2 Întârziere tur apă caldă menajeră
2 5 3 Stingere a arzătorului în regim de apă caldă
menajeră
2 5 4 Postcirculare şi postventilare după o captare
apă caldă menajeră
2 5 5 Temporizare apă caldă menajeră
2 9 Resetare MeniuL 2
2 9 0 RESTABILIRE AUTOMATĂ A REGLĂRILOR DIN
UZINĂ DIN MENIUL 2
0 = numai sondă temperatură
1 = presostat la minim
2 = senzor de presiune
16
1
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a
plăcii electronice
de la 5 până la 200 (de la 0,5
5
Antilovitură de berbec
până la 20 secunde)
0 = anticalcar (oprire la >
0
67°C)
1 = + 4°C /reglare
0 = OFF (OPRIT)
0
1 = ON (PORNIT)
OFF = 3 minute de postcirculare şi postventilare după o captare de apă caldă menajeră
dacă temperatura măsurată în centrala termică o impune.
ON = întotdeauna activat la 3 minute de postcirculare şi de postventilare după o
captare de apă caldă menajeră.
de la 0 până la 60 minute
0
Resetare
OK = da
ESC = nu
Pentru a reseta toţi parametrii de reglare din
uzină, apăsaţi pe tasta MENU
53
reglaj din
uzină
meniul
sub-meniul
parametrul
Meniu setare - reglare - diagnosticare
descriere
valoare
3 CENTRALĂ TERMICĂ CU RECIPIENT (INTERN SAU EXTERN) ŞI RACORDARE INSTALAŢIE SOLARĂ
3 0 REGLARE Generală
3 0 0 Reglare Temp Acumulare
de la 40 pănă la 65 °C
65
3 0 1 Reglare DeltaT Acumulare-Ieşire - neactivata
de la 0 pănă la 25 °C
0
Activ numai cu kitul solar Clip-in conectat
3 0 2 NEM AKTÍV
3 1 Introducere cod de acces
3 2 REGLARE SPECIALĂ
3 2 0 Funcţionare Antilegionela
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
NEM AKTÍV
NEM AKTÍV
Delta T colector pentru pornire pompă
Delta T colector pentru oprire pompă
Temperatură minimă colector pentru pornire
pompă
2 2 6 Test temperatură senzori solari
3 2 7 Funcţie "Recooling"
3 2 8 NEM AKTÍV
3 2 9 Temperatură antigel colector
54
ON sau OFF
de la 0 pănă la 30°C
de la 0 pănă la 30°C
222
apăsaţi tastă de programare
pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
OFF
Această funcţie previne formarea bacteriei
legionella care se dezvoltă uneori în
conductele şi rezervoarele de apă unde
temperatura este cuprinsă între 20 şi 40 °C.
Dacă temperatura rezervorului de apă caldă
menajeră rămâne mai mult de 100 ore < 59 °C
şi dacă funcţia este activată, centrala termică
se aprinde şi apa din rezervorul de apă caldă
menajeră este încălzită până la 65 °C timp de
30 de minute.
8
2
de la 0 pănă la 90°C
30
ON sau OFF
ON sau OFF
OFF
OFF
de la -20 pănă la +5°C
-20
Activat numai cu Clip-in solar racordat
(opţional)
descriere
4 PARAMETRU ZONA 1
4 0 Reglare Temperaturi ZONA 1
reglaj din
uzină
meniul
sub-meniul
parametrul
Meniu setare - reglare - diagnosticare
valoare
4 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de zi Zona 1 de la 10 pănă 30 °C
19
4 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de Noapte
Zona 1
4 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in
Zona 1
4 1 Introducere cod de acces
de la10 pănă 30 °C
16
de la 20 pănă 82 °C
70
Activ numai cu un dispozitiv Bus conectat
Activa doar cu termoreglare la temperatura
fixa (vezi 421)
222 apăsaţi tastă de programare
pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
4 2 REGLARE ZONA 1
Activ numai cu modulete de gestionare a zonelor de încălzire
4 2 1 Selectare tip de termoreglare de bază în funcţie 0 = temperatură de tur fixă
de perifericele conectate
1 = dispozitiv On/Off (Pornit/Oprit)
2 = numai sondă ambiantă
3 = numai sondă exterioară
4 = sondă ambiantă + sondă
exterioară
4 2 2 Selectare curbă termoreglare
de la 1_0 pănă 3_5
Temperaturăde
dedépart
tur a
température
instalaţiei
de l’installation
În caz de utilizare a sondei exterioare,
centrala termică calculează temperatura
de tur cea mai potrivită ţinând cont de
temperatura exterioară şi de tipul de
instalaţie.
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie
de tipul de emiţător al instalaţiei şi de
izolaţia locuinţei.
1
Pentru a activa termoreglarea, apăsaţi pe tasta
AUTO, afişajul prezintă led 14
1_5
3.5 3.0
°C 100
2.5
2.0
90
1.5
80
1.2
70
1.0
60
Temperatură
înaltă
haute
température
4 2 0 Reglare valoare temperatură instalaţie de
încălzire
50
40
30
10
5
0
-5
-10
-15
-20 °C
Temperatură externe
externă
température
4 2 3 Decalaj paralel
4 2
4 2
4 2
4 3
4 3
4 3
4 3
de la - 20 pănă + 20
0
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi temperatura de
tur calculată şi deci temperatura ambiantă.
Valoarea de deplasare este prezentată pe afişaj de la - 20 până la + 20. Fiecare nivel corespunde unei creşteri de 1°C a temperaturii
de tur în raport cu reglarea iniţială. Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
4 Senzorul din cameră infl uenţează de la 0 pănă + 20
20
calculareatemperaturii – termoreglarea Dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul
activată
reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra
reglării.
5 Reglare temperatură maximă încălzire
de la 35 pănă + 82 °C
82
zona 1
6 Reglare temperatură minimă încălzire
de la 35 pănă + 82 °C
35
zona 1
DIAGNOSTICARE
Exclusiv vizualizare
0 Temperatură ambiantă zona 1
Vizualizare numai cu dispozitiv modulant
racordat (opţional)
1 Temperatură încălzire reglată zona 1
2 Statut solicitare încălzire zona 1
0 = ON
4 3 3 Statut pompă suplimentară 1
4 4 GESTIONARE DISPOZITIV DE ZONĂ
4 4 0 Control pompă suplimentară zona 1
1 = OFF
0 = ON
1 = OFF
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
0 = ON
1 = OFF
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
55
descriere
valoare
5 PARAMETRU ZONA 2
5 0 Reglare Temperaturi ZONA 2
5 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de zi Zona de la 10 pănă 30 °C
2
5 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de Noapte de la 10 pănă 30 °C
Zona 2
5 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in de la 20 pănă 82 °C
Zona 2
5 1 Introducere cod de acces
5 2 REGLARE ZONA 2
5 2 0 Reglare valoare temperatură instalaţie de
încălzire
reglaj din uzină
meniul
sub-meniul
parametrul
Meniu setare - reglare - diagnosticare
19
Activ numai cu un dispozitiv Bus conectat
16
70
Activa doar cu termoreglare la temperatura
fixa (vezi 421)
222
apăsaţi tastă de programare
pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
Activ numai cu modulete de gestionare a zonelor de încălzire
5 2 1 Selectare tip de termoreglare de bază în
funcţie de perifericele conectate
0 = temperatură de tur fixă
1
1 = dispozitiv On/Off (Pornit/Oprit)
2 = numai sondă ambiantă
3 = numai sondă exterioară
4 = sondă ambiantă + sondă
exterioară
5 2 2 Selectare curbă termoreglare
de la 1_0 pănă 3_5
1_5
În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică calculează temperatura de
tur cea mai potrivită ţinând cont de temperatura exterioară şi de tipul de instalaţie.
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie de tipul de emiţător al instalaţiei şi de
izolaţia locuinţei.
Pentru a activa termoreglarea, apăsaţi pe tasta
AUTO, afişajul prezintă led 14
Consultaţi curba de pe pagina precedentă
5 2 3 Decalaj paralel
de la - 20 pănă + 20
0
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi temperatura de
tur calculată şi deci temperatura ambiantă.
Valoarea de deplasare este prezentată pe afişaj de la - 20 până la + 20. Fiecare nivel corespunde unei creşteri de 1°C a temperaturii
de tur în raport cu reglarea iniţială. Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
Activaţi Termoreglarea şi deplasaţi curba rotind codificatorul.
5 2 4 Senzorul din cameră infl uenţează de la 0 pănă + 20
20
calculareatemperaturii – termoreglarea Dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul
activată
reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra
reglării.
5 2 5 Reglare temperatură maximă încălzire
de la 35 pănă + 82 °C
82
zona 1
5 2 6 Reglare temperatură minimă încălzire
de la 35 pănă + 82 °C
35
zona 1
5 3 DIAGNOSTICARE
Exclusiv vizualizare
5 3 0 Temperatură ambiantă zona 1
Vizualizare numai cu dispozitiv modulant BUS
5
5
5
5
3
3
3
3
1
2
3
4
Temperatură încălzire reglată zona 1
Temperatură retur încălzire
Temperatură încălzire reglată zona 2
Statut solicitare încălzire zona 2
5 3 5 Statut pompă suplimentară 2
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
Vizualizare numai cu dispozitiv modulant BUS
0 = ON
1 = OFF
0 = ON
1 = OFF
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
5 4 GESTIONARE DISPOZITIV DE ZONĂ
5 4 0 Operare Mod Test
5 4
5 4
5 5
5 5
5 5
56
0 = ON
1 = OFF
2 = Manual
1
0 = OFF
Control vană de zonă
1 = Deschisă
2 = Închisă
2
0 = ON
Control circulator de zonă 2
1 = OFF
MULTIZONĂ - Aktív numai cu conectare Modul Gestionare Zonă
0 Temperatură colector încălzire
de la 0 pănă + 120 °C
1 Corectare Temperatură tur
de la 0 pănă + 40 °C
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
0
5
Vizualizare numai cu conectare Modul
Gestionare Zonă
descriere
7 TEST & UTILITĂŢI
7 0 0 Funcţie test - Curăţare coş
rotiţi codificatorul pentru a selecta
modul de funcţionare
valoare
t-- = funcţ. la P Înc maximă
t-- = funcţ. la P Apă caldă men
maximă
t-- = funcţ. la P minimă
7 0 1 Ciclu purjare
Apăsând pe Menu
8 PARAMETRU PENTRU ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 1 Introducere cod de acces
reglaj din
uzină
meniul
sub-meniul
parametrul
Meniu setare - reglare - diagnosticare
t--
222
Activare obţinută de asemenea prin apăsarea timp de
5 secunde a tastei Reset. Funcţia se dezactivează după
10 min. sau apăsând pe Reset.
Apăsaţi tastă de programare
pentru selecta
234, după care apăsaţi tastă Menu/Ok.
8 2 CENTRALĂ TERMICĂ
8 2 0
Modulare Arzător
de la 0 pănă 165 (mA)
8 2 1
Stare ventilator
0 = ON
1 = OFF
8 2 2
Viteză ventilator (x100)rot/min
8 2 3
Viteză circulator
8 2 4
Poziţie vană de distribuţie
8 2 5
Debit apă caldă menajeră (l/min)
8 2 6
Statut Presostat de aer
0 = OFF
1 = Viteză Mică
2 = Viteză Mare
0 = Apă caldă menajeră
1 = Încălzire
0 = Deschis
1 = Închis
8 3 TEMPERATURĂ CENTRALĂ TERMICĂ
8 3 0
Temperatură reglare încălzire (°C)
8 3 1
Temperatură tur încălzire (°C)
8 3 2
Temperatură retur încălzire (°C)
8 3 3
Temperatură apă caldă menajeră (°C)
8 4 SOLARĂ ŞI RECIPIENT
8 4 0
Temperatura Acumulação NEM AKTÍV
8 4 1
Temperatură colector solar
8 4 2
Temperatură intrare apă caldă menajeră solară
8 4 3
Temperatură sondă recipient joasă solară
Temporizare totală de funcţionare a circulatorului pentru instalaţia solară
(h/10)
8 4 6 Temporizare totală indicată la supraîncălzirea colectorului solar (h/10)
8 5 SERVICE - ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 4 5
8 5 4
Versiune material placă electronică
8 5 5
Versiune program placă electronică
8 5 6
Versiune program interfaţă periferică BUS
Activat exclusiv cu kitul solar conectat sau cu
recipient extern
57
descriere
8 6 STATISTICĂ
valoare
reglaj din
uzină
meniul
sub-meniul
parametrul
Meniu setare - reglare - diagnosticare
8 6 0 Număr ore funcţionare arzător în regim încălzire (h/10)
8 6 1 Număr ore funcţionare arzător în regim de apă caldă menajeră (h/10)
8 6 2 Număr întrerupere flacără (nr/10)
8 6 3 Număr de cicluri de aprindere (nr/10)
8 6 4 NEM AKTÍV
8 6 5 Durată medie de solicitare încălzire (minute)
8 8 LISTĂ ERORI
8 8 0 Ultimele 10 erori
de la E00 pănă E99
Acest parametru permite vizualizarea ultimelor 10 erori semnalate ale centralei termice, indicând ziua, luna şi anul.
Prin accesarea parametrului, erorile sunt vizualizate consecutiv de la E00 până la E99.
Pentru fiecare eroare, se vizualizează consecutiv:
E00 - număr eroare
108 - cod eroare
A15 - A = ziua în care s-a produs eroarea E00
B09 - B = luna în care s-a produs eroarea E00
C06 - C = anul în care s-a produs eroarea E00
8 8 1 Resetare listă de erori
58
Resetare
OK = da
ESC = nu
întreţinere
Întreţinerea (verificarea, revizia) este esenţială pentru siguranţa,
buna funcţionare şi durata centralei.
Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.
Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe poluante, în conformitate cu normele în vigoare.
Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere:
- deconectaţi electric centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în poziţia OFF
- închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale instalaţiilor
termice şi sanitare;
La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale.
Note generale
Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o
dată pe an, următoarele controale (verificări):
1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea de apă cu
eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala
înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi
curăţarea arzătorului.
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi
curăţarea camerei de combustie
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi
curăţarea arzătorului şi injectorului
7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:
- siguranţă temperatura limită.
9. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de
gaz:
- siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).
10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea debitului si a temperaturii).
11. Controlul general al funcţionării aparatului.
12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul
şmirghelului.
Proba de funcţionare
După ce aţi efectuat operaţiunile de întreţinere şi verificare, reumpleţi
circuitul de încălzire la presiune de circa 1,0 bar şi aerisiţi instalaţia.
Reumpleţi şi instalaţia de apă menajeră.
- Puneţi în funcţiune aparatul.
- Dacă este necesar aerisiţi din nou instalaţia de încălzire.
- Verificaţi setările şi buna funcţionare a tuturor dispozitivelor de
comandă, reglare şi control.
- Verificaţi izolarea (etanşeitatea) şi buna funcţionare a instalaţiei
de evacuare gaze arse / alimentare aer necesar arderii (comburent).
Poziţionarea electrozilor
Operaţiuni de golire instalaţie
Golirea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată în modul următor:
- opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în
poziţia OFF şi închideţi robinetul de gaz;
- slăbiţi (desfaceţi) valva automata de evacuare aer;
- deschideţi robinetul de evacuare al instalaţiei strângând apa care
se scurge într-un rezervor pentru apă;
- evacuaţi de la punctele cele mai de jos ale instalaţiei (unde sunt
prevăzute).
Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită în zonele unde temperatura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este
recomandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalaţia de
încălzire pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel
de lichid, verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul inox din care
este făcut corpul centralei.
Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip
PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CILLIT CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile unui
antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător,
în funcţie de temperatura minimă prevăzută.
Verificaţi în mod periodic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul centralei şi înlocuiţi amestecul atunci când valoarea măsurată
este mai mică decât limita prescrisă de producător.
NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.
Constructorul nu este responsabilă pentru defecţiunile cauzate aparatului sau instalaţiei şi provocate din cauza folosirii de substanţe
antigel sau aditivi neadecvaţi.
Golirea instalaţiei sanitare
Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită instalaţia
sanitară în felul următor:
- Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
- deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece,
- goliţi de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).
ATENŢIE
Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând eventualele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.
Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor
respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat, aerisind ambientul, folosind echipament de protecţie, evitând
să amestecaţi produse diferite, protejând aparatul şi obiectele
înconjurătoare.
Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii gazului sau a reglărilor de gaz.
Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din
aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea
electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi informaţi
tehnicianul.
Informaţii pentru utilizator
Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare ale
instalaţiei.
În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni şi
avertizaţi-l să le păstreze împreună cu aparatul.
Avertizaţi utilizatorul să:
- Controleze periodic presiunea apei în instalaţie; informaţi-l cu
privire la umplerea instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
- Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande
dispozitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi
corecte ale instalaţiei.
- Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale
instalaţiei.
- Nu modifice, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer
necesar arderii şi de evacuare a gazelor de ardere.
59
Merloni Termosanitari Polska SP. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
Tel. 012/4205279 do 85
Fax 012/4205281
e.mail: [email protected]
Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, sector 2, Bucuresti
Fax. +4 (01) 231947
e-mail: [email protected]
420010154700 - 02/2009
Merloni Termosanitari Romania

Podobne dokumenty