Zakończone - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Transkrypt

Zakończone - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
Tel. +48224312312 Fax. +48224312421
KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490
Przetarg znak: 24/dsl/16
Warszawa: Na dostawę sprzętu laboratoryjnego.
Numer ogłoszenia: 120527 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 123136 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 43
12 312, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę sprzętu laboratoryjnego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: -1. Pipety Pasteura o niejałowe. szt 18 000 -2. Pipeta Pasteura o
sterylne. szt 7 000 -3. Pipeta Pasteura o z kapilarnym zakończeniem. szt 7 000 -4. Pipety Pasteura o poj. 1 ml z
grubą końcówką do wkraplania. szt 7 000 -5. Pipety Pasteura o poj. 1 ml z kapilarną końcówką do wkraplania,
sterylne. szt 3 000 -6. Pudełka kartonowe powlekane PCV. szt 300 -7. Pudełka plastikowe. szt 110 -8. Wymazówki z
podłożem AMIES. szt 14 000 -9. Wymazówki aplikator, sterylne. szt 15 000 -10. Wymazówki bez podłoża. szt 8 000 11. Rękawice foliowe wykonane z PE jednorazowe. szt 140 000 -12. Płytka mikrotitracyjna. szt 500 -13. Nożyki
hematologiczne. szt 4 000 -14. Probówki do PCR . szt 10 000 -15. Nakłuwacze. szt 100 000 -16. USUNIĘTA. -17.
USUNIĘTA -18. USUNIĘTA. -19. Końcówki do pipet, pasujące do posiadanej przez zamawiającego pipety
automatycznej Finpipette. szt 3 000 -20. Końcówki pasujace do posiadanych przez zamawiającego pipet Eppendorf ,
HTL. szt 10 000 -21. Końcówki z filtrem pasujące do posiadanych przez zamawiajacego pipet firmy Eppendorf i HTL.
szt 15 072 -22. Końcówki do pipet Eppendorf, HTL. Pasujące do posiadanych przez zamawiajacego pipet typu
Eppendorf i HTL oraz pudełek. szt. 30 000 -23. Probówki wirownicze typu Eppendorf . szt 25 000 -24. Probówki
wirownicze typu Eppendorf. szt 25 000 -25. Probówka wirownicza typu. szt. 10 000 -26. Statywy na probówki typu
Eppendorf. szt. 4 -27. Statyw na probówki typu Eppendorf . szt. 5 -28. Statyw na probówki, plastikowy z możliwością
autoklawowania. szt. 15 -29. Statyw na probówki typu Falcon, plastikowy z możliwością autoklawowania. szt 20 -30.
Butelki szklane, z możliwością autoklawowania. szt 3 -31. Statyw polipropylenowy. Wyposażony w system
dociskający wieka. szt. 4 -32. Statyw pływający, polipropylenowy. szt. 10 -33. Pojemniki do barwienia szkiełek. szt
50 -34. Pojemniki szklane do barwienia szkiełek. szt 50 -35. Pipeta szklana wielomiarowa. szt. 10 -36. Pipeta szklana
wielomiarowa. szt. 10 -37. Pipeta szklana wielomiarowa. szt. 10 -38. Zlewka szklana niska z podziałką i wylewem.
szt 40 -39. Zlewka szklana niska z podziałką i wylewem. szt 40 -40. Zlewka szklana niska. szt 40 -41. Zlewka szklana
niska z podziałką i wylewem. szt 20 -42. Homogenizator stożkowy. szt 50 -43. Lejek szklany. szt 20 -44. Lejek
szklany. szt 10 -45. Lejek szklany. szt 10 -46. Sączki filtracyjne do analizy jakościowej. szt. 1000 -47. Sączki
filtracyjne do analizy jakościowej. szt. 1000 -48. Plastikowe pudełka na szkiełka podstawowe mikroskopowe. szt 10 49. Cylinder miarowy. szt 10 -50. Cylinder miarowy. szt 10 -51. Butelki szklane. szt 20 -52. USUNIĘTA -53.
USUNIĘTA -54. USUNIĘTA -55. Pipeta nastawna jednokanałowa. szt 2 -56. Kolba stożkowa. szt 50 -57. Kolba
stożkowa. szt 100 -58. Kolba stożkowa. szt 100 -59. Kolba stożkowa. szt 50 -60. Cylinder miarowy. szt 20 -61.
Tryskawki z PE. szt 20 -62. Tryskawki z PE. szt 20 -63. Tryskawki z PE. szt 20 -64. Zlewka szklana z podziałką. szt 50
-65. Cylinry szklane. szt 40 -66. Cylinry szklane. szt 40 -67. Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym z wąska
szyją. szt 8 -68. Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym z wąska szyją. szt 4 -69. Butle szklane ze szlifem z
korkiem szklanym z wąska szyją. szt 3 -70. Butle szklane ze szlifem z korkiem szklanym z wąska szyją. szt 2 -71.
Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym. szt 30 000 -72. USUNIĘTA -73. Torebki wykonane z folii PE z
zamknięciem strunowym. szt 2 500 -74. Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym. szt 5 000 -75.
Torebki wykonane z folii PE z zamknięciem strunowym. szt 5 000 -76. Pipeta nastawna 8 kanałowa. szt 3 -77.
Szpatułki drewniane. szt 2 000 -78. Pojemki histopatologiczne . szt 3 000 -79. Pojemki histopatologiczne . szt 2 000 80. Pojemki histopatologiczne . szt 500 -81. Pojemki histopatologiczne . szt 500 -82. Pojemniki na plwocinę, sterylne,
indywidualnie pakowane. szt 20 000 -83. Pojemniki na mocz sterylne, pakowane indywidualnie. szt 5 000 -84. Eza
polistyrenowa do twardych podłoży. szt 20 000 -85. Eza polistyrenowa do twardych podłoży. szt 20 000 -86. Pipeta
serologiczna z filtrem i podziałką. szt 2 000 -87. Pipeta serologiczna z filtrem i podziałką. szt 2 000 -88. Pudełka
kartonowe do przechowywania preparatów . szt 100 -89. Probówki hodowlane. szt 500 -90. Statyw na probówki . szt
5 -91. Statyw na probówki. szt 3...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 33.79.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Equimed Sp.j. ul. Prądnicka 46 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 168760,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 119656,85
• Oferta z najniższą ceną: 119656,85 / Oferta z najwyższą ceną: 167455,45
• Waluta: PLN .
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr Włodzimierz Pomianowski

Podobne dokumenty