CPM2C Specyfikacja

Transkrypt

CPM2C Specyfikacja
Sterownik programowalny
OMRON
SY SMAC
CPM2A / CPM2C
Wy¿szy poziom sterowania
OMRON
SYSMAC
CPM2A / CPM2C
Wydanie 2002
£atwe dostosowanie
Sterowniki
Du¿a ró¿norodnoœæ modeli umo¿liwia zastosowanie tej rodziny sterowników
praktycznie w ka¿dej aplikacji, zapewniaj¹c jednoczeœnie jej maksymaln¹ efektywnoœæ.
Optymalnego wyboru mo¿na dokonaæ spoœród 12 modeli jednostek centralnych (CPU),
zasilanych pr¹dem sta³ym lub zmiennym, wyposa¿onych w wyjœcia przekaŸnikowe lub
tranzystorowe, z 30, 40 lub 60 wejœciami/wyjœciami.
Dziêki modu³om rozszerzaj¹cym iloœæ wejœæ/wyjœæ mo¿e byæ wiêksza.
30
40
punktów wejœæ/wyjœæ
punktów wejœæ/wyjœæ
130mm
150mm
Zasilanie AC
G³êbokoœæ: 90 mm
Zasilanie DC
G³êbokoœæ: 55 mm
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-30CDR-D
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-30CDR-A
18 pkt. wejœciowych
12 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
CPM2A-30CDT-D (NPN)
CPM2A-30CDT1-D (PNP)
18 pkt. wejœciowych
12 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-40CDR-D
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-40CDR-A
24 pkt. wejœciowe
16 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
CPM2A-40CDT-D (NPN)
CPM2A-40CDT1-D (PNP)
24 pkt. wejœciowe
16 pkt. wyjœciowych
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-60CDR-D
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
CPM2A-60CDR-A
36 pkt. wejœciowych
24 pkt. wyjœciowe
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
CPM2A-60CDT-D (NPN)
CPM2A-60CDT1-D (PNP)
36 pkt. wejœciowych
24 pkt. wyjœciowe
do ka¿dej aplikacji
Demontowalne listwy zaciskowe
dla ³atwiejszej obs³ugi
60
Demontowalne listwy zaciskowe* upraszczaj¹
kablowanie sterownika (*dot. tylko modu³ów CPU)
punktów wejœæ/wyjœæ
90 mm
195 mm
Specyfikacja
Modu³y rozszerzaj¹ce
Nazwa
CPM1A-8ED
CPM1A-8ET
8 wejϾ
Wejœcia DC
8 wyjϾ
Wyjœcia tranzystorowe (NPN)
CPM1A-8ER
CPM1A-8ET1
CPU z wyjœciami
przekaŸnikowymi
(wbudowany RS-232C)
8 wyjϾ
8 wyjϾ
Wyjœcia przekaŸ. Wyjœcia tranzystorowe (PNP)
CPM1A-20EDR1
12 wejϾ DC
8 wyjœæ przekaŸnikowych
CPU z wyjœciami
tranzystorowymi
(wbudowany RS-232C)
CPM1A-20EDT
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (NPN)
CPM1A-20EDT1
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (PNP)
Modu³y
rozszerzaj¹ce
Do jednostki CPU mo¿na
pod³¹czyæ max 3 modu³y
rozszerzaj¹ce (³¹czna iloœæ
pkt. wejϾ/wyjϾ = 120)
Modu³
komunikacyjny
CompoBus/S
CPM1A-SRT21
Modu³ wejœæ/wyjœæ
analogowych
CPM1A-MAD01
2 wejœcia analogowe
1 wyjœcie analogowe
CPM1A-TS_ _ _
CPM1A-TS101-DA
2 lub 4 wejœcia
temperaturowe K, J, Pt 100, JPt100
2 wejœcia Pt100/JPt100
1 wyjœcie analogowe
Model
Opis
CPM2A-30CDR-A
30 punktów wejœæ/wyjœæ, AC
CPM2A-30CDR-D
30 punktów wejœæ/wyjœæ, DC
CPM2A-40CDR-A
40 punktów wejœæ/wyjœæ, AC
CPM2A-40CDR-D
40 punktów wejœæ/wyjœæ, DC
CPM2A-60CDR-A
60 punktów wejœæ/wyjœæ, AC
CPM2A-60CDR-D
60 punktów wejœæ/wyjœæ, DC
CPM2A-30CDT-D
CPM2A-30CDT1-D
30 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC
30 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC
CPM2A-40CDT-D
40 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC
CPM2A-40CDT1-D
40 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC
CPM2A-60CDT-D
60 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC
CPM2A-60CDT1-D
60 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC
CPM1A-8ED
8 wejϾ DC
CPM1A-8ER
8 wyjœæ przekaŸnikowych
CPM1A-8ET
8 wyjϾ tranzystorowych (NPN)
CPM1A-8ET1
8 wyjϾ tranzystorowych (PNP)
CPM1A-20EDR1
12 wejœæ DC, 8 wyjœæ przekaŸnikowych
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (NPN)
CPM1A-20EDT
CPM1A-20EDT1
12 wejϾ DC
8 wyjϾ tranzystorowych (PNP)
Modu³ komunik.
CompoBus/S
CPM1A-SRT21
8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych
Modu³ we/wy analog.
CPM1A-MAD01
2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe
Modu³ wejœæ
temperaturowych
CPM1A-TS101-DA
CPM1A-TS001
2 wejœcia temperaturowe Pt100/JPt100
1 wyjœcie analogowe
2 wejœcia K, J
CPM1A-TS002
4 wejœcia K, J
CPM1A-TS101
2 wejœcia Pt100, JPt100
CPM1A-TS102
4 wejœcia Pt100, JPt100
Mimo wyj¹tkowo ma³ych rozmiarów
Sterowniki
Bogata oferta proponowanych modeli sterownika CPM2C o zaskakuj¹co ma³ych
wymiarach zapewnia w pe³ni efektywn¹ kontrolê pracy maszyny.
10 modeli tego sterownika, zasilanego pr¹dem sta³ym (24 VDC), charakteryzuje siê ró¿norodnymi kombinacjami wyjœæ przekaŸnikowych/tranzystorowych, zacisków œrubowych/
wtyków do sygna³ów we/wy oraz opcjonalnym wyposa¿eniem w zegar czasu rzeczywistego.
Ró¿ne typy wyjœæ i iloœæ punktów wejœæ/wyjœæ umo¿liwiaj¹ dostosowanie do wymagañ
konkretnej aplikacji a modu³y rozszerzaj¹ce (z 24 lub 10 punktami we/wy) pozwalaj¹ na
kontrolê do 140 punktów wejœæ/wyjœæ.
Wymiar
rzeczywisty
10
punktów wejœæ/wyjœæ
CPM2C-10CDR-D
CPU
(listwa zaciskowa we/wy)
10
punktów wejœæ/wyjœæ
CPM2C-10CDTC-D
CPU
(z³¹cze wtykowe we/wy)
20
punktów wejœæ/wyjœæ
CPM2C-20CDTC-D
CPU
(z³¹cze wtykowe we/wy)
90mm
33mm
33mm
33mm
pe³na kontrola do 140 pkt. wejœæ/wyjœæ !
CPU (10 pkt. wejϾ/wyjϾ)
G³êbokoœæ: 65 mm
Modu³y rozszerzaj¹ce
G³êbokoœæ: 65 mm
CPU z wyjœciami przekaŸnikowymi
(I/O terminal block)
Modu³y wejœæ/wyjœæ
6 wejϾ DC
4 wyjœcia
Modu³y wejœæ 24 VDC
CPM2C-10CDR-D (bez zegara)
CPM2C-10C1DR-D (z zegarem)
CPM2C-8EDC
CPM2C-16EDC
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN)
(I/O connector)
CPM2C-10CDTC-D (bez zegara)
CPM2C-10C1DTC-D (z zegarem)
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP)
(I/O connector)
CPM2C-10CDT1C-D (bez zegara)
CPM2C-10C1DT1C-D (z zegarem)
6 wejϾ DC
4 wyjϾ
CPU (20 pkt. wejϾ/wyjϾ)
CPM2C-10EDR
CPM2C-24EDTC
CPM2C-24EDT1C
Modu³y wyjœæ
CPM2C-8ER
CPM2C-8EDTC
CPM2C-8EDT1C
CPM2C-16EDTC
CPM2C-16EDT1C
Modu³y analogowe
CPM2C-MAD11
Modu³y wejœæ temperaturowych
CPM1C-TS001
CPM1C-TS101
G³êbokoœæ: 65 mm
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN)
(I/O connector)
CPM2C-20CDTC-D (bez zegara)
CPM2C-20C1DTC-D (z zegarem)
CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP)
(I/O connector)
Dobrze widoczne
wyœwietlacze LED
12 wejϾ DC
8 wyjϾ
CPM2C zosta³ tak zaprojektowany, ¿e diody LED s¹ dobrze
widoczne nawet wtedy, gdy
do portu pod³¹czony jest kabel.
CPM2C-20CDT1C-D (bez zegara)
CPM2C-20C1DT1C-D (z zegarem)
Wyœwietlacze
LED
Specyfikacja
CPU (10 punktów we/wy)
Nazwa
Listwa zaciskowa we/wy
Model
CPM2C-10CDR-D
CPM2C-10C1DR-D
Opis
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaŸnikowe
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaŸnikowe
CPM2C-10CDTC-D
CPM2C-10C1DTC-D
CPM2C-10CDT1C-D
CPM2C-10C1DT1C-D
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP
---
CPM2C-20CDTC-D
CPM2C-20C1DTC-D
CPM2C-20CDT1C-D
CPM2C-20C1DT1C-D
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych NPN
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych NPN
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych PNP
12 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych PNP
---
Listwa zaciskowa we/wy
CPM2C-10EDR
CPM2C-8ER
CPM2C-MAD11
CPM2C-TS001
CPM2C-TS101
6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaŸnikowe
8 wyjœæ przekaŸnikowych
2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe
2 wejœcia temperaturowe typu K, J
2 wejœcia temperaturowe typu Pt100, JPt100
Z³¹cze wtykowe we/wy
CPM2C-24EDTC
CPM2C-24EDT1C
CPM2C-8EDC
CPM2C-16EDC
CPM2C-8ETC
CPM2C-8ET1C
CPM2C-16ETC
CPM2C-16ET1C
16 wejϾ (24-VDC), 8 wyjϾ tranzystorowych NPN
16 wejϾ (24-VDC),8 wyjϾ tranzystorowych PNP
8 wejϾ (24 VDC)
16 wejϾ (24 VDC)
8 wyjϾ tranzystorowych NPN
8 wyjϾ tranzystorowych PNP
16 wyjϾ tranzystorowych NPN
16 wyjϾ tranzystorowych NPN
Z³¹cze wtykowe we/wy
CPU (20 punktów we/wy)
Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy
Z³¹cze wtykowe we/wy
Zegar
---
---
---
£atwe pod³¹czanie urz¹dzeñ
peryferyjnych poprzez RS-232C
Komunikacja
Wbudowany port RS-232C upraszcza pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych z portem
szeregowym i umo¿liwia szybsze uruchamianie i œledzenie programu.
Pod³¹czanie terminali
Kompatybilne z funkcjami konsoli terminali programowalnych OMRON-a.
Mo¿liwoœæ prostego programowania bezpoœrednio z ekranu terminala.
Terminal
CPM2A
Port RS-232C
Po³¹czenie 1:1
Host Link
Komputer nadrzêdny
CPM2A
CPM2A
CPM2A
Rozkaz
Kabel RS-232C
OdpowiedŸ
Komputer nadrzêdny
3G2A9-AL004-E
Link Adapter
Obszar LR
LR 00
Zapis
LR 07
LR 08
Odczyt
Rozkaz
OdpowiedŸ
NT-AL001
RS-232C/422
Adapter
LR 15
Obszar LR
Obszar do
zapisu
Obszar do
odczytu
Obszar do
odczytu
Obszar do
zapisu
LR 00
Odczyt
LR 07
LR 08
Zpis
LR 15
Komunikacja bezprotokó³owa
CPM1-CIF11
RS-422 Adapter
NT-AL001
RS-232C/422
Adapter
Standardowe urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym takie, jak
czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej.
CPM2A
CPM2A
CPM2A
CPM2A
Czytnik kodów paskowych
Pe³na komunikacja z komputerami
nadrzêdnymi, innymi sterownikami
i terminalami programowalnymi
Komunikacja
Równoczesne pod³¹czenie terminala i konsoli programuj¹cej
Mo¿liwe jest u¿ycie terminala wizualizacyjnego i konsoli programuj¹cej w tym samym czasie dziêki zastosowaniu
kabla ³¹cz¹cego CPM2C-CN111.
Konsola
programuj¹ca
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
Porty typu Peripherial
CPM2C
Terminal
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
Kabel RS-232C
Port RS-232C
(D-sub 9 pin)
Pod³¹czenie terminala
Po³¹czenie 1:1
Terminal programowalny OMRON-a mo¿e byæ pod³¹czony
w sposób umo¿liwiaj¹cy ingerencjê w program.
Po³¹czenie 1:1 mo¿e dotyczyæ sterowników CPM2C lub
CQM1, CPM1, CPM1A, CPM2A, SRM1(-V2), C200HS
lub C200HX/HG/HE.
CPM2C
Terminal
Kabel RS-232C
CPM2C
CPM2C
Host Link
Komunikacja bezprotokó³owa
Dostêp do pamiêci I/O (odczyt i zapis), zmiana trybu pracy
poprzez komputer nadrzêdny lub terminal programowalny.
Standardowe, seryjne urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym
takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone
w komunikacji bezprotokó³owej.
Komputer nadrzêdny
CPM2C
CPM2C
Rozkaz
OdpowiedŸ
Czytnik kodów paskowych
Po³¹czenie 1:1 jest mo¿liwe, identyczne, jak dla CPM2A.
Przyk³adowe pod³¹czenia
Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej
Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej
Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do portu typu
Peripherial jednostki centralnej sterownika.
Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do jednostki
centralnej sterownika za pomoc¹ kabla ³¹cz¹cego
(CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111).
Konsola CQM1-PRO01-E
Do³¹czony kabel
(2 m)
Do³¹czony kabel
(2 m)
Port typu
Peripherial
CPM2A
Port typu
Peripherial
CQM1-PRO01-E
Port S-232C
(D-sub 9 pin)
CQM1-PRO01-E
Konsola C200H-PRO27-E
Kabel ³¹cz¹cy
C200H-CN222 (2 m) lub
C200H-CN422 (4 m)
C200H-PRO27-E
CPM2A
Port typu
Peripherial
CS1W-CN114
Kabel ³¹cz¹cy
C200H-PRO27-E
Pod³¹czenie do portu typu Peripherial
CPM2A
CQM1-CIF02
Kabel ³¹cz¹cy
CS1W-CN224 lub CS1W-CN624
Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania
Mog¹ byæ u¿yte oprogramowania SYSMAC Support
Software (dla MS-DOS) i SYSWIN (dla Windows).
W obu przypadkach komputer IBM PC/AT lub kompatybilny mo¿e byæ pod³¹czony do jednostki centralnej sterownika za pomoc¹ kabla CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111).
CQM1-CIF01 lub CQM1-CIF02
RS-232C Adapter
Port typu
Peripherial
Port typu
Peripherial
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
CPM1-CIF01
RS-232C Adapter
Pod³¹czenie do portu RS-232C
Port RS-232C
(D-sub 9 pin)
CPM2A
XW2Z-
IBM PC/AT lub
kompatybilny
CPM2C
Kabel ³¹cz¹cy
C200H-CN222 (2 m) lub
C200H-CN422 (4 m)
Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania
IBM PC/AT lub
kompatybilny
CPM2C-CN111
Kabel ³¹cz¹cy
RS-232C
Kabel
00S-V
Port RS-232C
CS1W-CN114
Kabel ³¹cz¹cy
CPM2C
CPM2A Specyfikacja
CPM2A - Specyfikacja ogólna
Parametr
Modu³y CPU
z 30 punktami we/wy
Modu³y CPU
z 40 punktami we/wy
Modu³y CPU
z 60 punktami we/wy
Zasilanie znamionowe
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Dopuszczalne napiêcie
Zasilanie AC
zasilaj¹ce
Zasilanie DC
Pobór mocy
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Pr¹d rozruchu
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Parametry wyjœciowe wbudowaney
Napiêcie wyjœciowe
go zasilacza (tylko typy z zasil.AC) Pr¹d wyjœciowy
Rezystancja izolacji
100 do 240 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
85 do 264 VAC
20.4 do 26.4 VDC
60 VA max.
20 W max.
60 A max.
20 A max.
24 VDC
300 mA (patrz Uwagi 1, 2, 3)
20 MΩ min. (dla 500 VDC) pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami
uziemienia
Wytrzyma³oœæ dielektryczna
2,300 VAC 50/60 Hz przez 1 min. pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami
uziemienia, pr¹d up³ywu: 10 mA max.
Dopuszczalne zak³ócenia
1,500 Vp-p
OdpornoϾ na wibracje
10 do 57 Hz, amplituda 0.075-mm, 57 do150 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s2
w osiach X, Y, Z przez 80 minut ka¿da
OdpornoϾ na udary
147 m/s2 3 razy w osiach X, Y, Z
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Temperatura pracy: 0° do 55°C
Temperatura sk³adowania: –20° do 75°C
WilgotnoϾ
10% do 90% (bez kondensacji)
Œrodowisko
Wolne od gazów korozyjnych
Zaciski pod³¹czeniowe
M3
Dopuszczalna przerwa w zasilaniu
Zasilanie AC: 10 ms min.
Zasilanie DC: 2 ms min.
Waga modu³u CPU
700 g max.
800 g max.
1,000 g max.
600 g max.
700 g max.
900 g max.
Modu³ z 20 punktami wejœæ/wyjœæ: 300 g max.
Modu³ z 8 punktami wyjœciowymi: 250 g max.
Modu³ z 8 punktami wejœciowymi: 200 g max.
Modu³ analogowy MAD01/MAD11: 150 g max./250 g max.
Modu³ wejœæ temperaturowych: 250 g max.
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S i DeviceNet: 200 g max.
Zasilanie AC
Zasilanie DC
Waga modu³ów rozszerzaj¹cych
Uwagi: 1. U¿ywaj dodatkowego wyjœcia zasilaj¹cego jedynie do zasilania urz¹dzeñ na wejœciach. (Nie mo¿e byæ wykorzystywane do zasilania urz¹dzeñ na wyjœciach).
2. Po przekroczeniu znamionowego obci¹¿enia lub w przypadku zwarcia, napiêcie zostanie odciête i praca sterownika
zostanie zatrzymana.
3. Dla sterownika CPM2A-60CDR-A, w przypadku pod³¹czenia 3 modu³ów CPM1A-MAD11, obci¹¿enie dodatkowego
wyjœcia napiêciowego nie mo¿e przekroczyæ 200 mA.
1
CPM2A Specyfikacja
Pobór mocy przez modu³y CPM2A
zasilane pr¹dem sta³ym DC
Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej wymaganej mocy dla sterowników CPM2A.
Pobór mocy (W)
CPM2A- modu³ CPU
CPM1A
modu³y rozszerzaj¹ce
CPM1A-20EDR1
Pobór mocy (W)
2.5
CPM1A-20EDT/T1
1.5
CPM1A-8ED
1
2
CPM2A-20CDR-D
4
CPM1A-8ER
CPM2A-30CDR-D
4.5
CPM1A-8ET/T1
1
CPM2A-40CDR-D
6
CPM1A-DRT21
1
CPM2A-60CDR-D
7.5
CPM1A-SRT21
1
CPM2A-20CDT/T1-D
3.5
CPM1A-MAD01/MAD11
3.5
CPM2A-30CDT/T1-D
4
CPM1A-TS001/TS101
3
4.5
CPM1A-TS002/TS102
3
CPM2A-40CDT/T1-D
CPM2A-60CDT/T1-D
5
Uwaga: Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹, konwerter RS232
lub inne urz¹dzenia.
CPM2A - Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Sposób kontroli
Program zapisany w pamiêci
Metoda kontroli wejϾ/wyjϾ
Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawieniem wyjϾ
Jêzyk programowania
Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny
D³ugoœæ instrukcji
1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê
Instrukcje programowe
Instrukcje podstawowe: 14
Instrukcje specjalne: 105 wybieranych ze 185
Instrukcje podstawowe:
0.64 µs (np. instrukcja LD)
Instrukcje specjalne: 7.8 µs (np. instrukcja MOV)
Czas wykonywania instrukcji
PojemnoϾ programu
4,096 s³ów
Max.liczba Tylko jednostka CPU 30 punktów
i
pkt. we/wy
Z rozszerzeniami
90 punktów max.
40 punktów
100 punktów max.
60 punktów
120 punktów max.
Bity wejœciowe
IR 00000 do IR 00915 (bity niewykorzystane jako wejœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
Bity wyjœciowe
IR 01000 do IR 01915 (bity niewykorzystane jako wyjœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
Markery
928 bitów: IR 02000 do IR 04915 (s³owa IR 020 doIR 049) i IR 20000 do IR 22715 (s³owa
IR 200 do IR 227)
Bity specjalne (obszar SR)
448 bitów: SR 22800 do SR 25515 (s³owa IR 228 do IR 255)
Bity przeniesieñ (obszar TR)
8 bitów: (TR0 do TR7)
Bity zatrzaskowe (HR)
320 bitów: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19)
Bity kontrolne (obszar AR)
384 bitów: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23)
Bity obszaru LINK (obszar LR) 256 bitów: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15)
2
PrzekaŸniki czasowe/liczniki
(obszar TIM/CNT)
256 przekaŸników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255)
Pamiêæ danych (obszar DM)
Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047)
Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599)
Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH(––)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML(––)
LIcznik odejmuj¹cy: CNT
Licznik góra-dó³: CNTR(12)
CPM2A Specyfikacja
Parametr
Przerwania Wejœcia
przerwaniowe
Szybki
licznik
Specyfikacja
Zewnêtrzne wejœcia przerwaniowe: 4
Czasowy interwa³
przerwaniowy
1 (przerwania powtarzalne lub jednokrotne)
Szybki licznik
1 szybki licznik: 20 kHz jedno-fazowy lub 5 kHz dwu-fazowy
Szybkie wejœcia
4 wejœcia szybkie
Szybkie wyjœcia pulsowe
Synchronizacja wyjϾ
2 wyjœcia od 10 Hz do 10 kHz, bez kontroli bezpoœredniej lub
1 wyjœcie od 10 Hz do 10 kHz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwoœci i kontrol¹ bezpoœredni¹ lub
_
2 wyjœcia z modulacj¹ szerokoœci impulsów PWM ( )
(Szybkie wyjœcia pulsowe mog¹ byæ u¿ywane tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi)
1 pkt:
Szybkie wyjœcie pulsowe mo¿e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejœcia z funkcj¹
przeskanowania (czêstotliwoœæ wyjœciowa = czêstotliwoœæ wejœciowa x zadany wspó³czynnik)
(Funkcja mo¿e byæ wykorzystana tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi)
Wejœcia szybkiej odpowiedzi
Zadajniki analogowe
4 punkty (mninimalny czas trwania impulsu: 50 µs)
2 zadajniki z nastaw¹ od 0 do 200
Filtr wejœciowych sygna³ów
Mo¿e byæ ustawiony niezale¿nie dla ka¿dego wejœcia.
(1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms; nastawa fabryczna: 10 ms)
Funkcja zegara czasu rzeczyw. Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minutê, sekundê (podtrzymywany bateryjnie)
Porty komunikacyjne
Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹
magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe lub konsolê programuj¹c¹
Wbudowany port komunikacyjny RS232C obs³uguj¹cy protoko³y:
Host Link, 1:1 Slave Link, 1:1 Master Link, lub 1:1 NT Link, po³¹czenie bezprotokó³owe
Dodatkowe funkcje wejœæ/wyjœæ Wejœcia/wyjœcia analogowe: 1 rozszerzenie umo¿liwia pod³¹czenie 2 wejœæ i 1 wy analogowego
(dostêpne przy u¿yciu modu³ów Pod³¹czenie do sieci CompoBus/S: 1 rozszerzenie umo¿liwia wymianê informacji o 8 punktach
wejœciowych i 8 wyjœciowych.
rozszerzeñ)
Modu³y temp.: 1 rozszerz. umo¿liwia pod³¹cz. 2 lub 4 czujn. termoparow. lub 2 lub 4 czujn. rezyst.
Zabezpieczenie pamiêci
Obszar HR, AR, DM oraz program u¿ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu napiêcia
zasilaj¹cego
Rodzaje pamiêci
Pamiêæ typu FLASH: program u¿ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienie parametrów pracy sterownika
Pamiêæ z podtrzymaniem bateryjnym zawiera obszar DM, HR, AR, CNT/TIM.
(¯ywotnoœæ baterii wynosi ok. 5 lat)
Funkcje samodiagnozuj¹ce
B³¹d jednostki centr. CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejœæ/wyjœæ, b³¹d pamiêci, niski stan
napiêcia z baterii
Sprawdzanie programu
Sprawdzanie wystêpowania instrukcji END i poprawnoœæ topologii programu przed jego wykonaniem
3
CPM2A Specyfikacja
Specyfikacja wejϾ/wyjϾ CPM2A
1. Specyfikacja wejϾ cyfrowych jednostki centralnej CPU
Parametr
Wejœcia
Opis
Napiêcie wejœciowe Wszystkie
Impedancja wejœciowa IN00000 do IN00001
IN00002 do IN00006
IN00007 i nastêpne
Pr¹d wejœciowy
IN00000 do IN00001
IN00002 do IN00006
IN00007 i nastêpne
Za³¹czenie (ON)
IN00000 do IN00001
napiêcie / pr¹d
IN00002 i nastêpne
Wy³¹czenie (OFF) napiêcie/pr¹d Wszystkie
24 VDC
Zw³oka za³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
Wszystkie
+10%/
–15%
2.7 kΩ
3.9 kΩ
4.7 kΩ
8 mA typowe
6 mA typowe
5 mA typowe
17 VDC min., 5 mA
14.4 VDC min., 3 mA
5.0 VDC max., 1 mA
Zw³oka wy³¹czenia
Wszystkie
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
Konfiguracja obwodu IN00000 do IN00001
WskaŸnik
LED
10,000 pF
Obwód
wewnêtrzny
2.7 kΩ
680 Ω
IN00002 do IN00006
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
750 Ω
3.9 kΩ
IN00007 i nastêpne
WskaŸnik
LED
750 Ω
Obwód
wewnêtrzny
4.7 kΩ
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo¿e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale¿nie dla ka¿dego wejœcia.
Wejœcia szybkiego licznika
Wejœcia od IN00000 do IN00002 mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia szybkiego licznika, zgodnie z tabel¹ poni¿ej. Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania
wynosi 5 kHz dla trybu pracy z wykrywaniem kierunku obrotów lub 20 kHz dla innych trybów.
Funkcja
Wejœcie
Tryb z wykrywaniem kierunku obrotów Tryb wejœcie impulsowe + kierunek
Tryb góra - dó³
Tryb inkrementalny
IN00000
Wejœcie impulsowe, faza A
Wejœcie impulsowe
Wejœcie impulsowe dodaj¹ce
Wejœcie impulsowe inkrementalne
IN00001
Wejœcie impulsowe, faza B
Kierunek liczenia
Wejœcie impulsowe odejmuj¹ce
Normalne wejœcie
IN00002
Wejœcie impulsowe faza Z/sygna³ zeruj¹cy (wejœcie IN00002 mo¿e byæ u¿yte jako normalne wejœcie, kiedy nie jest wykorzystywany szybki licznik).
Wejœcia przerwaniowe
Wejœcia IN00003 do IN00006 mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia przerwaniowe lub wejœcia szybkiej odpowiedzi. Minimalny czas trwania pojedynczego
impulsu nie powinien byæ krótszy ni¿ 0.05 ms.
4
CPM2A Specyfikacja
2. Specyfikacja wejœæ modu³ów rozszerzaj¹cych
Parametr
Opis
Napiêcie wejœciowe
24 VDC
Impedancja wejœciowa
4.7 kΩ
Pr¹d wejœciowy
5 mA typowo
Za³¹czenie (ON) - napiêcie
14.4 VDC min.
Wy³¹czenie (OFF) - napiêcie
5.0 VDC max.
Zw³oka za³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
Zw³oka wy³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga)
+10%/
–15%
Konfiguracja obwodu
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
750 Ω
4.7 kΩ
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo¿e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale¿nie dla ka¿dego wejœcia.
CPM2A - specyfikacja wyjϾ cyfrowych (jednostki centralnej CPU i rozszerzenia)
1. Wyjœcie przekaŸnikowe
Parametr
Opis
Max. pr¹d prze³¹czania
2 A, 250 VAC (cosφ = 1)
2 A, 24 VDC
(4 A/ wspólny zacisk COM
Min. pr¹d prze³¹czania
10 mA, 5 VDC
¯ywotnoœæ przekaŸników
Elektryczna:
Mechaniczna:
Zw³oka za³¹czenia
15 ms max.
Zw³oka wy³¹czenia
15 ms max.
Konfiguracja obwodu
150,000 operacji (30-VDC obci¹¿enie rezystancyjne)
100,000 operacji (240-VAC obci¹¿enie indukcyjne cosφ = 4)
20,000,000 operacji
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
OUT
OUT
COM Maximum
250 VAC: 2 A
24 VDC: 2 A
5
CPM2A Specyfikacja
2. Wyjœcia tranzystorowe (NPN)
Specyfikacja
Parametr
Max. pr¹d prze³¹czania
30CDT-D
40CDT-D
60CDT-D
OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie
OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
2.4 A/modu³
0.8 A/zacisk wspólny
3.2 A/modu³
Pr¹d up³ywu
0.1 mA max.
Napiêcie szcz¹tkowe
1.5 V max.
OpóŸnienie za³¹czenia (ON)
OUT01000 i OUT01001:
OUT01002 i nastêpne:
OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001:
Bezpiecznik (patrz Uwaga)
OUT01002 i nastêpne:
1 bezpiecznik/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
4.8 A/modu³
8ET
20EDT
24 VDC+10%/–5%,
0.3 A/wyjœcie
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
20 µs max.
0.1 ms max.
0.1 ms max.
40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 mA)
0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 ms max.
(24VDC+10%/–5%,
5 do 300 mA)
1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 bezp. / zacisk wspólny
Konfiguracja obwodu
WskaŸnik
LED
Obwód
wewnêtrzny
OUT
OUT
24 VDC
COM (–)
Uwaga: Bezpiecznik mo¿e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON
3. Wyjœcia tranzystorowe (PNP)
Specyfikacja
Parametr
Max. pr¹d prze³¹czania
30CDT1-D
40CDT1-D
60CDT1-D
OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie
OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
2.4 A/modu³
0.8 A/zacisk wspólny
3.2 A/modu³
Pr¹d up³ywu
0.1 mA max.
Napiêcie szcz¹tkowe
1.5 V max.
OpóŸnienie za³¹czenia (ON)
OUT01000 i OUT01001:
OUT01002 i nastêpne:
OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001:
Bezpiecznik (patrz Uwaga)
Konfiguracja obwodu
OUT01002 i nastêpne:
1 bezpiecznik/wyjœcie
0.8 A/zacisk wspólny
4.8 A/modu³
8ET1
20DET1
24 VDC+10%/–5%,
0.3 A/wyjœcie
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
0.9 A/zacisk wspólny
1.8 A/modu³
20 µs max.
0.1 ms max.
0.1 ms max.
40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 mA)
0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 ms max.
(24VDC+10%/–5%,
5 do 300 mA)
1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 mA)
1 bezpiecznik/grupê
wyjœæ ze wspólnym
zaciskiem
WskaŸnik
LED
COM (+)
Obwód
wewnêtrzny
OUT
OUT
Uwaga: Bezpiecznik mo¿e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON
6
24 VDC
CPM2A Specyfikacja
Modu³y wejœæ/wyjœæ analogowych
Sterowniki CPM2A i CPM1A mog¹ byæ rozszerzane o modu³y z wejœciami i wyjœciami analogowymi dla sygna³ów pr¹dowych,
napiêciowych lub temperaturowych.
CPU
CPM1/CPM1A/CPM2A
Modu³ we/wy
analogowych
Modu³ wejœæ/wyjœæ analogowych
CPM1A-MAD01
We/wy napiêciowe
Wejœcia
Liczba wejϾ
analogowe Sygna³ wejœciowy
We/wy napiêciowe
We/wy pr¹dowe
2 (alokacja na 2 s³owach)
2
0 do 10 V/1 do 5 V
CPM1A-MAD11
We/wy pr¹dowe
4 do 20 mA
0 do 5 V/1 do 5 V/0 do 10
V/–10 do 10 V
0 do 20 mA/
4 do 20 mA
±15 V
±30 mA
Max. sygna³ wejœciowy
±15 V
±30 mA
Impedancja
wejœciowa
1 MΩ min.
250 Ω (znamionowo) 1 MΩ min.
RozdzielczoϾ
1/256
1/6,000 (pe³nej skali)
Dok³adnoœæ
O
ea
ec s o
1.0%
skalie
0% pe³nej
o u sca
25°C: ±0.3% pe³nej skali
25°C: ±0.4% pe³nej skali
0 to 55°C: ±0.6% pe³nej skali
0 to 55°C: ±0.8% pe³nej skali
Przetwornik A/D
Przetwornik 8-bitowy
250 Ω
Binarne (4 cyfry heksadecymalne)
Zakres wejœcia: –10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex
Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex
Wyjœcia Uœrednianie
analogo- Detekcja
we
od³¹czenia
(p. Uw. 2)
Liczba wyjϾ
---
Obs³uguje (ustaw. na ka¿dym wejœciu za pom. prze³¹czn. DIP)
---
Obs³uguje
1 (alokacja na 1 s³owie)
1
Sygna³ wyjœciowy
0 do 10 V/
–10 do 10 V
4 do 20 mA
1 do 5 V/0 do 10 V/
–10 do 10 V
0 do 20 mA/
4 do 20 mA
Maksymalny pr¹d
wyjœciowy
5 mA
---
---
---
Max. rezystancja zewn.
pod³¹czona do wyjœcia
---
350 Ω
1 kΩ min.
600 Ω max.
RozdzielczoϾ
1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest 1/6,000 (pe³nej skali)
na zakres -10 do 10 V)
Dok³adnoœæ
O
ea
ec s o
1.0%
skalie
0% pe³nej
o u sca
25°C: ±0.4% pe³nej skali
Przetwornik D/A
8-bitowy ze znakiem
Binarne (4 cyfry heksadecymalne)
0 do 55°C: ±0.8% pe³nej skali
Zakres wejœcia: –10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex
Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex
Czas konwersji
10 ms/modu³ max. (p. Uwaga 1)
Izolacja
Izolacja optyczna miêdzy zaciskami wejœæ/ Izolacja optyczna miêdzy zaciskami analogowymi wejœæ/wyjœæ
wyjœæ i PLC. (Nie ma izolacji miêdzy wejœ- i wewnêtrznymi obwodami. (Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/
ciami/wyjœciami analogowymi)
wyjœciami analogowymi).
2 ms/punkt (6 ms dla wszystkich punktów)
Uwaga: 1. Czas konwersji jest ca³kowitym czasem dla 2 wejœæ analogowych i 1 wyjœcia analogowego.
2. Wyjœcie napiêciowe i wyjœcie pr¹dowe mog¹ byæ u¿ywane w tym samym czasie, ale ca³kowity pr¹d nie mo¿e przekroczyæ 21 mA.
7
CPM2A Specyfikacja
Modu³y wejœæ temperaturowych CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102
Pod³¹czenie modu³u wejœæ temperaturowych (CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102)
do sterowników CPM1A lub CPM2A pozwala na odczyt temperatury z czujników
termoparowych lub czujników rezystancyjnych. Wejœcie jest przekszta³cone w dan¹
(4-cyfrowa wartoϾ heksadecymalna) i zachowywane w obszarze wejϾ/wyjϾ IR.
Dok³adne dane dotycz¹ce maksymalnej liczby modu³ów temperaturowych - na stronie ........
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Model
CPM1A-TS001/002
CPM1A-TS101/102
Liczba
wejϾ
Typ wejϾ
TS001: 2; TS002: 4
TS101: 2; TS102: 4
Dok³adnoœæ
Czas
konwersji
Przekszta³cona
wartoϾ
temperatury
Izolacja
K lub J prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia musi byæ
Pt100 lub JPt100 prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia
u¿yty dla wszystkich wejœæ)
musi byæ u¿yty dla wszystkich wejœæ)
±0.5% lub ±2% zachowanej wartoœci
±0.5% lub ±1% zachowanej wartoœci
(p. Uwaga) ± 1 cyfra max.
(p. Uwaga) ± 1 cyfra max.
250 ms/2 punkty (TS001 lub TS101) lub 250 ms/4 punkty (TS002 lub TS102)
Binarna (4-cyfrowa heksadecymalna)
Optyczna pomiêdzy wejciami
Uwaga: Dok³adnoœæ dla termopary K przy temperaturach mniejszych ni¿ –100°C: ±4°C ± 1 cyfra max.
Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS001/002
Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka¿dego typu wejœcia pokazuje poni¿sza tabela.
Zakres w °C
Parametr
–200 do 1,300
0.0 do 500.0
–100 do 850
0.0 do 400.0
K
J
Zakres w °F
–300 do 2,300
0.0 do 900.0
–100 do 1,500
0.0 do 750.0
Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS101/102
Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka¿dego typu wejœcia pokazuje poni¿sza tabela.
Zakres w °C
Parametr
Zakres w °F
Pt100
–200.0 do 650.0
–300 do 1,200.0
JPt100
–200.0 do 650.0
–300 do 1,200.0
8
CPM2A Specyfikacja
2. Modu³ analogowy CPM1A-TS101-DA
Wyjœcia pr¹dowe
Wyjœcia napiêciowe
Parametr
Wejœcia
Liczba wejϾ
temperatuSygna³ wejœciowy
rowe
Maksymalny sygna³ wejœciowy
2
3-przewodowy czujnik rezystancyjny Pt100
Minimalny sygna³ wejœciowy
194,1 Ω / +250)C
82,3 Ω / -40)C
RozdzielczoϾ
13-bitowa + bit znaku
Dok³adnoœæ
1% dla pe³nej skali
Wyjœcia
Liczba wyjϾ
analogowe Sygna³ wyjœciowy
1
0 do 10 V lub –10 do 10 V
4 do 20 mA
Maksymalny pr¹d wyjœciowy
5 mA
---
Maksymalna rezystancja zewnêtrzna
pod³¹czona do wyjœcia
---
350 Ω
RozdzielczoϾ
1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest na zakres–10 do 10 V.)
Dok³adnoœæ
1.0% pe³nej skali
Przetwornik cyfrowo-analogowy
Przetwornik 8-bitowy
Czas konwersji (patrz Uwaga)
60 ms/modu³ max.
Izolacja
Pomiêdzy wejœciami a wyjœciem - fotooptyczna. pomiêdzy zaciskami wyjœciowymi - brak.
Uwaga: Podany czas konwersji dotyczy ³¹cznego czasu konwersji wejœæ i wyjœcia modu³u.
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
Sterownik CPM2A PC mo¿e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM1A-SRT21.
Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejœciowych i 8 punktów wyjœciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹
Master.
Modu³ Master
(lub modu³ Master SRM1)
CPM2A Jednostka CPU
CPM1A-SRT21
Modu³ CompoBus/S
CS1j, C200Hj,
CQM1 lub SRM1 PC
Kabel pod³¹czeniowy
Mo¿e byæ pod³¹czone do 16 modu³ów SLAVE
(8 modu³ów, jeœli jest u¿ywany CQM1-SRM21.)
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Oznaczenia
CPM1A-SRT21
Master/Slave
Modu³ CompoBus/S Slave
Liczba punktów wejœæ/wyjœæ
8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych
Liczba s³ów pamiêci
zajmowanej w CPM2A
1 s³owo wejœciowe, 1 s³owo wyjœciowe
Ustawianie numeru wêz³a sieci
Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch
(adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ)
Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu
9
CPM2A Specyfikacja
Modu³ komunikacyjny DeviceNet CPM1A-DRT21
Pod³¹czenie modu³u DeviceNet I/O Link (CPM1A-DRT21) do sterownika CPM2A pozwala na pracê jako modu³ typu Slave sieci
DeviceNet. Przy w/w konfiguracji mo¿liwe jest stworzenie do 32 wejœæ i 32 wyjœæ.
Jednostka CPU CPM2A
CPM1A-DRT21 - modu³ DeviceNet
Modu³ Master DeviceNet
CS1__, CJ1__, C200H__,
seria CV lub CVM1
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 63 wêz³ów
(z modu³em Master CS1)
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Master/slave
Modu³ typu Slave DeviceNet
Model
CPM1A-DRT21
Liczba punktów we/wy miêdzy
modu³em a Masterem
Wejœcia: 32
Wyjœcia: 32
Liczba s³ów alokowanych
w pamiêci CPM2A
Wejœcia: 2 s³owa
Wyjœcia: 2 s³owa
Metoda ustaw. adresu wêz³a
Prze³¹cznikiem typu DIP-switch.
63 (CS1)
32 (CVM1/CV)
25 (C200HX/HG/HE)
16 (C200HS)
(Oznaczenia serii w nawiasach odnosz¹ siê do jednostek CPU, do których zamontowany
zosta³ modu³ Master DeviceNet'u)
Maksymalna liczba
mo¿liwych wêz³ów
Przyk³ad konfiguracji sterownika CPM2A
Do jednostki centralnej CPU maksymalnie mo¿na pod³¹czyæ do 3 modu³ów rozszerzaj¹cych innych ni¿ modu³y temperaturowe
CPM1A-TS002/102. Je¿eli pod³¹czony jest modu³ CPM1A-TS002/102 do modu³u CPU mo¿na do³¹czyæ tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy (inny ni¿ CPM1A-TS002/102).
Modu³ CPU
10
Modu³
rozszerzaj¹cy
Modu³
rozszerzaj¹cy
Modu³
rozszerzaj¹cy
CPM2A Specyfikacja
Grupy modu³ów rozszerzaj¹cych
Grupa 1 (G1)
Grupa 2 (G2)
Modu³ rozszerzeñ we/wy
Modu³ analogowy
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
Modu³ temperaturowy CPM1A-TS001/TS101
Modu³ komunikacyjny DeviceNet
Modu³ temperaturowy CPM1A-TS002/TS102
Kombinacjê modu³ów podanych powy¿ej przedstawia kolejna tabela.
Kombinacje po³¹czeñ modu³ów rozszerzaj¹cych
Rozszerzenie 1
Rozszerzenie 2
Rozszerzenie 3
G1
G1
G1
G2
G1
G2 - Modu³ z grupy G2 nie mo¿e byæ
pod³¹czony za modu³em z grupy G1.
Uwagi: 1. Kolejnoœæ monta¿u nie ma wp³ywu na maksymaln¹ liczbê modu³ów.
2. Je¿eli do portu RS232C pod³¹czony jest konwerter NT-AL001 RS-422, tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy mo¿e zostaæ
zastosowany.
3. Jeœli do CPM2A-60CDR-A s¹ pod³¹czone 3 modu³y CPM1A-MAD11/MAD01, nie przekraczaj obci¹¿enia wyjœcia 24 VDC
wiêcej ni¿ 20 mA.
11
CPM2A Wymiary
CPM2A-30CDj-j Modu³ CPU
CPM2A-40CDj-j Modu³ CPU
Modu³y z zasilaniem DC
Modu³y z zasilaniem DC
Modu³y z zasilaniem AC
Modu³y z zasilaniem AC
CPM2A-60CDj-j Modu³ CPU
Modu³y z zasilaniem DC
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
12
Modu³y z zasilaniem AC
CPM2A Wymiary
CPM1A-20EDj Modu³y rozszerzeñ
wejϾ/wyjϾ cyfrowych
CPM1A-MAD01
CPM1A-TS101-DA
Modu³y rozszerzeñ
wejϾ/wyjϾ analogowych
CPM1A-TSjjj Modu³y wejœæ temperaturowych
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
CPM1A-8jjj Modu³y rozszerzeñ
wejϾ/wyjϾ cyfrowych
CPM1A-SRT21 Modu³ rozszerzeñ CompoBus/S
CPM1A-DRT21 Modu³ rozszerzeñ DeviceNet
Z³¹cze komunikacyjne jest do³¹czone.
13
CPM2A Wymiary
CPM1-CIF01 Konwerter RS-232C
Dwa otwory Æ
4.8 .
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
14
CPM1-CIF11 Konwerter RS-422
Dwa otwory Æ
4.8
CPM2C Specyfikacja
CPM2C Specyfikacja ogólna
Modu³y CPU
Parametr
CPU
CPU
z 10 pkt. I/O
z 10 pkt. I/O
(wyjœcia
(wyjœcia
przekaŸnikowe) tranzystorowe)
Zasilanie
24 VDC
Dopuszczalne
napiêcie zasilania
Pobór mocy
20.4 do 26.4 VDC
4W
3W
CPU
CPU
CPU
CPU typu
z 20 pkt. I/O
z 20 pkt. I/O
z 32 pkt. I/O
CPM2C-S
(wyjœcia
(wyjœcia
(wyjœcia
z 10 pkt. I/O
przekaŸnikowe) tranzystorowe) tranzystorowe) (wy. tranzystor.)
4W
3W
3W
3W
Max. pr¹d rozruch. 25 A max.
Izolacja
20 MΩ min. (dla 500 VDC) pomiêdzy izolowanymi obwodami
Wytrzyma³oœc
2,300 VAC przez 1 min (miêdzy izolowanymi obwodami)
Odpor. na zak³óc.
Zgodnie z IEC61000-4-4, 2 kV (linie zasilania)
OdpornoϾ na
wibracje
Zgodnie z JIS C0040: 10 do 57 Hz, amplituda 0.075-mm, 57 do 150 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s2 w kierunkach X, Y, Z przez 80 minut
Odp. na wstrz¹sy
Zgodnie z JIS C0041: 147 m/s2 3 razy w kierunkach X, Y, Z
Dopuszczalna
temperatura
WilgotnoϾ
Praca: 0° do 55°C
Magazynowanie: –20° do 75°C (bez baterii)
10% do 90% (bez kondensacji)
Œrodowisko
Wolne od gazów agresywnych
Sposób pod³¹cz.
Zaciski œrubowe Wtyk
Zaciski œrubowe Wtyk
Dopuszczalna
2 ms min.
przerwa w zasilaniu
Waga
200 g max.
200 g max.
250 g max.
Rozszerzenie 10 pkt. I/O (wyjœcia przekaŸnikowe)
Rozszerzenie 20 pkt. I/O (wyjœcia przekaŸnikowe)
Rozszerzenie 24 pkt. I/O (wyjœcia tranzystorowe)
Rozszerzenie 32 pkt. I/O (wyjœcia tranzystorowe)
Rozszerzenie 8 wejϾ
Rozszerzenie 16 wejϾ
Rozszerzenie 8 wyjϾ tranzystorowych
Rozszerzenie 16 wyjϾ tranzystorowych
Rozszerzenie 8 wyjœæ przekaŸnikowych
Uproszczony modu³ komunikacyjny
Konwerter Peripheral/RS232C
Konwerter RS422/RS232C
Zasilacz
Modu³ analogowy
Modu³ wejœæ temperaturowych
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
200 g max.
200 g max.
200 g max.
200 g max.
200 g max.
200 g max.
150 g max.
150 g max.
150 g max.
150 g max.
160 g max.
200 g max.
150 g max.
150 g max.
150 g max.
250 g max.
200 g max.
200 g max.
150 g max.
15
CPM2C Specyfikacja
Pobór mocy przez modu³y CPM2C
Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej wymaganej mocy dla sterowników CPM2C. Znamionowa obci¹¿alnoœæ
zasilacza CPM2C-PA201 wynosi 15 W.
Pobór mocy (W)
Modu³y CPU
CPM2C-10C(1)DR-D
4
CPM2C-20C(1)DR-D
4
CPM2C-S1j0C-DRT1
3
CPM2C-S1j0C
3
CPM2C-10C(1)DT(1)j-D
3
CPM2C-20C(1)DT(1)j-D
3
CPM2C-32C(1)DT(1)j-D
3
Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie
poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹ i konwertery.
16
Pobór
mocy (W)
MOdu³y rozszerzaj¹ce
CPM2C-10EDR
1
CPM2C-20EDR
2
CPM2C-24EDT(1)j
1
CPM2C-32EDT(1)j
1
CPM2C-MAD11
3.5
CPM2C-SRT21
1
CPM2C-TS001/002
1.5
CPM2C-8EDj/16EDj
1
CPM2C-8ER
2
CPM2C-8ET(1)j/16ET(1)j
1
CPM2C Specyfikacja
CPM2C - Charakterystyka techniczna
Parametr
10 pkt.I/O
10 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.)
Modu³y CPU
20 pkt.I/O
32 pkt.I/O CPM2C-S 10 pkt.
20 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.) (wy.tranz.) I/O (wy. tranzys.)
Sposób kontroli
Program zapisany w pamiêci
Metoda kontroli wejϾ/wyjϾ
Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawianiem wyjϾ
Jêzyk programowania
Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny
D³ugoœæ instrukcji
1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê
Instrukcje programów
Instrukcje podstawowe:
Instrukcje specjalne:
Instrukcje podstawowe:
Instrukcje specjalne:
Czas wykonywania instrukcji
14
105 wybieranych ze185
0.64 µs (np. instrukcja LD)
7.8 µs (np. instrukcja MOV)
PojemnoϾ programu
4,096 s³ów
Max.liczba Jednostka CPU
punktów
i
Z rozszerzeniami
wejϾ/wyjϾ
10 pkt.
170 pkt. max
Bity wejœciowe
IR 00000 do IR 00915 (bity niewykorzystane jako bity wejœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
Bity wyjœciowe
IR 01000 do IR 01915 (bity niewykorzystane jako bity wyjœciowe mog¹ byæ u¿yte jako markery)
128 we Niewyko--IR02000 rzystane
do
bity we/wy
IR02715 mog¹ byæ
128 wy u¿ywane
--IR03000 jako mardo
IR03715 kery
Bity wejœciowe CompoBus/S
Bity wyjœciowe CompoBus/S
20 pkt.
180 pkt. max
32 pkt.
192 pkt.
max
Markery
928 bitów: IR 02000 do IR 04915 (s³owa IR 020 do IR 049)
i IR 20000 do IR 22715 (s³owa IR 200 do IR 227)
10 pkt.
362 pkt. max
672 bity: IR 02800 do
IR 02915 (s³owa IR 028
do IR 029); IR 03800 do
IR 04915 (s³owa IR 038
do IR 049) i IR 20000 do
IR 22715 (s³owa IR 200
do IR 227).
Bity specjalne (obszar SR)
448 bitów: SR 22800 do SR 25515
Bity przeniesieñ (obszar TR)
8 bitow (TR0 do TR7)
Bity zatrzaskowe (obszar HR)
320 bitow: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19)
Bity kontrolne (obszar AR)
384 bity: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23)
Bity obszaru Link (obszar LR)
256 bitow: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15)
PrzekaŸniki czasowe / liczniki
(obszar TIM / CNT)
256 przekaŸników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255)
Pamiêæ danych
(obszar DM)
Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047)*
Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599)
Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655)
*Informacja o b³êdach (Error Log) zajmuje zajmuje DM 2000 do DM 2021.
Podstawo- Przerwania
we przerwania
Timer
przerwaniowy
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH(––)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15)
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM
PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML(––)
Licznik odejmuj¹cy: CNT
Licznik góra-dó³:
CNTR(12)
2 przerw.
2 przerw.
4 przerw.
4 przerw.
4 przerw.
2 przerw.
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi
1 (tryb licznika) i wejœcia szybkiej odpowiedzi
17
CPM2C Specyfikacja
Parametr
10 pkt.I/O
10 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.)
Szybki
licznik
Szybki licznik
Modu³y CPU
20 pkt.I/O
32 pkt.I/O CPM2C-S 10 pkt.
20 pkt.I/O
(wy. przek.) (wy. tranzyst.) (wy.tranz.) I/O (wy. tranzys.)
1 szybki licznik: 20 kHz jedno-fazowy lub 5 kHz dwu-fazowy (liniowy)
Licznik przerwaniowy: 1 (porównanie z wartoœci¹ zadan¹ lub zadanym przedzia³em
Wejœcia przerwaniowe 2 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia
4 wejœcia
(tryb licznika)
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi
2 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia
4 wejœcia
Przerwania
4 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia
2 wejœcia
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi
Szybkie wyjœcia pulsowe
Dwa wyjœcia od 10 Hz do 10 kHz, bez kontroli bezpoœredniej.
Jedno szybkie wyjœcie od 10 Hz do 10 kHz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwoœci i kontrol¹
bezpoœredni¹.
Dwa wyjœcia z modulacj¹ szerokoœci impulsu (PWM(––)).
Synchronizacja wyjϾ
pulsowych
Jeden punkt:
Szybkie wyjœcie pulsowe mo¿e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejœcia z funkcj¹
przeskalowania (czêstotliwoœæ wyjœciowa = czêstotliwoœæ wejœciowa x zadany wspó³czynnik)
(Szybkie wyjœcia mog¹ byæ u¿ywane tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi)
Wejœcia szybkiej odpowiedzi
(Funkcja mo¿e byæ wykorzystywana tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi.)
4 wejœcia
4 wejœcia
2 wejœcia
2 wejœcia
4 wejœcia 2 wejœcia
Zewnêtrzne przerwania lub wejœcia szybkiej odpowiedzi (tryb licznika)
Min. czas trwania impulsu : 50 µs min.
Funkcja fitra wyjœciowego
(czas odpowiedzi, za³¹czona ON =
czas odpowiedzi, wy³¹czona OFF)
Mo¿e byæ ustawiany dla wszystkich punktów wejœciowych.
(1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms)
Funkcja zegara czasu
rzeczywistego
Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minuty, sekundy (podtrzymywany bateryjnie). Funkcja dostêpna w nastêpuj¹cych modelach: CPM2C-10C1DR-D,
CPM2C-10C1DTC-D,CPM2C-10C1DT1C-D, CPM2C-20C1DTC-D i CPM2C-20C1DT1C-D.
Funkcje modu³u
Master CompoBus/S
---
Funkcje modu³u
Slave DeviceNet
---
Funkcje komunikacyjne
Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje:
protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹ magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe
lub konsolê programuj¹c¹.
Port RS-232C (dostêpny przy zastosowaniu odpowiedniego kabla) obs³uguje:
protoko³y HOST LINK, 1:1 SLAVE LINK, 1:1 MASTER LINK, 1:1 NT LINK i po³¹czenie
bezprotokó³owe.
Kable CPM2C-CN111, CS1W-CN114 lub CS1W-CN118 lub konwertery CPM2C-CIF01-V1
lub CPM2C-CIF11 wymagane s¹ do pod³¹czenia siê do portu komunik. sterowników CPM2C.
Zabezpieczenie pamiêci
Obszary HR, AR, DM oraz program u¿ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu
napiêcia zasilaj¹cego.
Rodzaje pamiêci
Pamiêæ typu FLASH: Program u¿ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienia
parametrów pracy sterownika.
---
---
Pod³¹czenie do 32
modu³ów Slave
z 256 pkt. I/O.
Zdalne I/O w sieci DeviceNet
(p.Uwaga)
Do 1024 pkt.
Odczyt/zapis podanych obszarów
ze sterownika do
modu³u Master.
Pamiêæ z podtrzymaniem zawiera: obszary DM, HR, AR, CNT/TIM. Dla modeli z bateri¹ pamiêæ jest podtrzymywana przez ok.2 lata w temperaturze 25°C bez za³¹czenia zasilania. Dla
modeli bez baterii pamiêæ jest podtrzymywana z u¿yciem wewn. kondensatora i sterownik
nie powinien pozostawaæ bez za³¹czenia zasilania d³u¿ej ni¿ 10 dni przy temperaturze 25°C.
Funkcje samodiagnozuj¹ce
B³¹d jednostki centralnej CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejœæ/wyjœæ, b³¹d pamiêci
Sprawdzenie programu
Sprawdzenie wystêpowania instrukcji END i pojemnoœci topologii programu przed jego wykonaniem
Uwaga: Tylko modu³ CPM2C-S1_OC-DRT.
18
CPM2C Specyfikacja
CompoBus/S
Parametr
Specyfikacja
Metoda komunikacji
Protokó³ CompoBus/S
Kodowanie
Manchester
Typ po³¹czeñ
Multi-drop or T-branch (See note 1.)
Prêdkoœæ
Tryb komunikacji High-speed: 750 kbps
Tryb komunikacji Long-distance: 93.75 kbps (p. Uwaga 2)
0.5 ms z 8 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 8 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
Czas cyklu
komunikacji
Tryb
High-speed
tions Mode
Tryb
Long-distance
Sposób po³¹czenia
Odleg³oœæ
0.8 ms z 16 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 16 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
4.0 ms z 8 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 8 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
6.0 ms z 16 modu³ami wejœciowymi typu Slave i 16 modu³ami wyjœciowymi typu Slave
2-¿y³owy kabel (VCTF0.75X2), 4-¿y³owy kabel (VCTF0.75X4), lub specjalny p³aski kabel.
2-¿y³owy kabel VCTF
Tryb
komunikacji
High-speed
Long-distance
Linia g³ówna
Odga³êzienia
100 m max.
500 m max.
3 m max.
6 m max.
Ca³kowita d³ugoœæ
odgalêzieñ
50 m max.
120 m max.
4-¿y³owy kabel VCTF/specjalny p³aski kabel
Tryb
Linia g³ówna
Odga³êzienie
Ca³kowita d³ugoœæ
komunikacji
odga³êzieñ
High-speed
30 m max.
3 m max.
30 m max.
(p. Uwaga 3)
Long-distance
Flexible branching to a maximum of 200 m total cable length.
(p. Uwaga 4)
Maksymalna liczba wêz³ów
32
Kontrola b³êdów
Manchester code check, frame length check, parity check
Uwaga: 1. Wymagany jest terminator (rezystancyjny)
2. Set in DM Area (default: 750 kbps).
3. Maximum total length is 100 m and maximum branch length is 50 m for 16 nodes or less.
4. There are no restrictions in branching, trunk length, branch length, or total branch length. Connect terminating resistance
to node farthest from master.
CPM2C-S - Specyfikacja modu³ów komunikacyjnych
DeviceNet
Parametr
Specyfikacja
Metoda komunikacji
DeviceNet
Typ po³¹czeñ
Multi-drop lub T-branch (p. Uwaga 1)
Prêdkoœæ
125, 250 lub 500 kbps (zliczana poprzez prze³¹czniki)
Sposób po³¹czenia
Odleg³oœæ
Specjalny 5-¿y³owy kabel (2 ¿y³y komunikacyjne, 2 ¿y³y zasilaj¹ce, 1 ekran)
Prêdkoœæ
500 kbit/s
250 kbit/s
125 kbit/s
Maksymalna liczba wêz³ów
Max. d³ugoœæ linii)
(p. Uwagi 2 i 3)
100 m max.
250 m max.
500 m max.
D³ugoœæ odga³êzieñ
6 m max.
6 m max.
6 m max.
Ca³kowita d³ugoœæ
odga³êzieñ
39 m max.
78 m max.
156 m max.
64 wêz³y (z uwzglêdnieniem Mastera, max. 63 modu³y typu Slave)
Kontrola b³êdów
CRC, powtórzenie adresu, weryfikacja stanu
Uwaga: 1. Wymagany jest terminator (rezystancyjny)
2. Odleg³oœæ do najdalszego wêz³a
3. Przy u¿yciu cieñszego kabla, max. 100 m.
19
CPM2C Specyfikacja
Specyfikacja wejϾ/wyjϾ sterownika CPM2C
1. Specyfikacja wejϾ jednostki centralnej CPU
Specyfikacja
Parametr
Z 10 pkt. I/O
Schemat po³¹czeñ
Z 20 pkt. I/O
Z 32 pkt. I/O
Obwód wewnêtrzny
Wejœcia: 00000 do 00001
Napiêcie 24 VDC +10%/–15%
wejœciowe
Impedan- IN00000 do IN00001: 2.7 kΩ IN00000 do IN00001: 2.7 kΩ IN00000 do IN00001: 2.7 kΩ
cja wejœ- IN00002 do IN00004: 3.9 kΩ
IN00002 do IN00006: 3.9 kΩ IN00002 do IN00006: 2.7 kΩ
ciowa
IN00005:
4.7 kΩ IN00007 i wiêcej :
4.7 kΩ IN00007:
4.7 kΩ
IN00100 do IN001007:4.7 kΩ
IN00005:
5 mA
typowo
IN00000 do IN00001: 8 mA
typowo
IN00000 do IN00001: 8 mA
typowo
IN00002 do IN00006: 6 mA
typowo
IN00002 do IN00006: 6 mA
typowo
IN00007 i wiêcej:
IN00007:
5 mA
typowo
Obwód wewnêtrzny
Pr¹d wejœ- IN00000 do IN00001: 8 mA
ciowy
typowo
IN00002 do IN00004: 6 mA
typowo
WskaŸnik LED
Modu³y z 10 pkt. I/O: 00002 do 00004
Modu³y z 20/32 pkt. I/O: 00002 do 00006
5 mA
typowo
IN00100 do IN001007:5 mA
typowo
Za³¹czenie IN00000 do IN00001: 17 VDC min., 5 mA
ON
IN00002 i wiêcej: 14.4 VDC min., 3.5 mA
nap./pr¹d
WskaŸnik LED
Modu³y z 10 pkt. I/O: 00005
Modu³y z 20 pkt. I/O: 00007 do 00011
Modu³y z 32pkt. I/O: 00007 do 00011, 00100 do 00107
Obwód wewnêtrzny
Za³¹czenie 5.0 VDC max., 1.1 mA
OFF
nap./pr¹d
Zw³oka za- 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (p. Uwaga)
³¹czenia
WskaŸnik LED
Zw³oka wy- 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (p. Uwaga)
³¹czenia
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mog¹ byæ ustawione na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale¿nie dla ka¿dego wyjœcia.
Wejœcia szybkiego licznika
Poni¿sze wejœcia mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia szybkiego licznika. Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania wynosi 5 kHz dla trybu pracy z wykrywaniem kierunku obrotów lub 20 kHz dla innych trybów.
Funkcja
Wejœcie
Tryb z wykrywaniem kier. obrotów Tryb wejœcie impulsowe+kierunek
Tryb góra-dó³
Tryb inkrementalny
IN00000
Wejœcie impulsowe faza A
Wejœcie impulsowe
Wejœcie impulsowe dodaj¹ce
Wejœcie impulsowe inkrementalne
IN00001
Wejœcie impulsowe faza B
Kierunek liczenia
Wejœcie impulsowe odejmuj¹ce
Normalne wejœcie
IN00002
Wejœcie impulsowe faza Z/sygna³ zeruj¹cy (wejœcie IN00002 mo¿e byæ u¿yte jako normalne wejœcie, kiedy nie jest wykorzystywany szybki licznik).
Wejœcia przerwaniowe
CPM2C posiada wejœcia, które mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia przerwaniowe lub wejœcia szybkiej odpowiedzi. Minimalny czas trwania pojedynczego
impulsu nie powinien byæ krótszy ni¿ 50 µs. Dla modu³ów jednostek centralnych z 10 punktami wejœæ/wyjœæ, jako wejœcia przerwaniowe mog¹
byæ u¿yte wejœcia IN00003 i IN00004. Dla modu³ów jednostek centralnych CPU z 20 punktami wejœæ/wyjœæ, jako wejœcia przerwaniowe mog¹ byæ u¿yte wejœcia od IN00003 do IN00006.
20
CPM2C Specyfikacja
2. Specyfikacja wejœæ modu³ów rozszerzaj¹cych
Parametr
Opis
Napiêcie wejœciowe
24 VDC +10%/–15%
Impedancja wejœciowa
4.7 kΩ
Pr¹d wejœciowy
5 mA typowo
Za³¹czenie ON - napiêcie
14.4 VDC min., 3.5 mA
Wy³¹czenie OFF - napiêcie
5.0 VDC max., 1.1 mA
Zw³oka za³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczna: 10 ms (patrz Uwaga)
Zw³oka wy³¹czenia
1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczna: 10 ms (patrz Uwaga)
Konfiguracja obwodu
IN
Obwód wewnêtrzny
4.7 kΩ
750 Ω
COM
WskaŸnik LED
Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia musi byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, lub 80 ms niezale¿nie dla ka¿dego wyjœcia.
CPM2C - Specyfikacja wyjϾ cyfrowych (jedn. centralnej CPU i rozszerzenia)
1. Wyjœcia przekaŸnikowe
Parametr
Opis
Max. pr¹d prze³¹czania
2 A, 250 VAC (cosφ = 1)
2 A, 24 VDC
(4 A/wspólny zacisk
Min. pr¹d prze³¹czania
10 mA, 5 VDC
¯ywotnoœæ przekaŸników
Elektryczna:
Zw³oka za³¹czenia
15 ms max.
Zw³oka wy³¹czenia
15 ms max.
Konfiguracja obwodu
150,000 operacji (30-VDC obci¹¿enie rezystancyjne)
100,000 operacji (240-VAC obci¹¿enie indukcyjne, cosφ = 0.4)
Mechaniczna: 20,000,000 operacji
WskaŸnik LED
OUT
Obwód
wewnêtrzny
COM
OUT
COM
15
CPM2C Specyfikacja
2. Wyjœcia tranzystorowe (NPN i PNP)
Parametr
Specyfikacja
Max. pr¹d prze³¹czania
40 mA/4.5 VDC do 300 mA/20.4 VDC,
300 mA (20.4 VDC do 26.4 VDC), 0.3 A/wyjœcie
Min. pr¹d prze³¹czania
0.5 mA
Max. pr¹d rozruchu
0.9 A przez 10 ms
Pr¹d up³ywu
0.1 mA max.
Napiêcie szcz¹tkowe
0.8 V max.
OpóŸnienie za³¹czenia ON
OUT01000 i OUT01001:
OUT01002 i nastêpne:
OpóŸnienie wy³¹czenia OFF OUT01000 i OUT01001:
Bezpieczniki
40 µs max. dla 4.5 do 26.5 V, 10 do 300 mA
0.1 ms max. dla 4.5 do 30 V, 0.5 do 10 mA
OUT01002 i nastêpne:
1 ms max.
1 bezpiecznik dla ka¿dych dwóch wyjœæ. (Mog¹ byæ zmieniane tylko przez autoryzowany serwis OMRON).
Wyjœcia NPN
24 VDC
Obwód wewnêtrzny
Konfiguracja obwodu
20 µs max.
0.1 ms max.
OUT
OUT
COM (–)
WskaŸnik LED
COM (+)
Obwód wewnêtrzny
Wyjœcia PNP
OUT
OUT
0 VDC
WskaŸnik LED
16
CPM2C Specyfikacja
Specyfikacja modu³u zasilacza CPM2C-PA201
Parametr
Specyfikacja
Moc wyjœciowa
15 W
Napiêcie wyjœciowe
24 V
Pr¹d wyjœciowy
600 mA
SprawnoϾ
Warunki
wyjœciowe
75% min. (przy znamionowym wyjœciu)
Napiêcie znamionowe
Dozwolony zakres napiêcia
Czêstotliwoœæ
Pr¹d
100 V
200 V
Pr¹d up³ywu
100 V
200 V
Pr¹d rozruchu
100 V
200 V
Charakterystyka
p
Dok³adnoœæ nap. wyjœciowego
wyjœcia
Minimalny pr¹d wyjœciowy
Wp³yw wahania napiêcia
Wp³yw wahania wejœcia
Wp³yw wahania obci¹¿enia
Wp³yw wahania temperatury
Czas rozruchu
Czas utrzymania wyjœcia
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
Zabezpieczenie przepiêciowe
100 do 240 VAC
85 do 264 VAC
47 do 63 Hz
0.4 A
0.2 A
0.5 mA max. (przy znamionowym wyjœciu)
1 mA max. (przy znamionowym wyjœciu)
15 A max. (przy 25°C - zimny start)
30 A max. (przy 25°C - zimny start)
10%/–15% (zawiera wp³yw napiêcia wejœciowego, obci¹¿enia i temperatury)
30 mA
2% (p-p) max.
0.75% max.
4% max.
0.05%/°C max.
300 ms max. (przy nap. wyjœciowym 100 lub 200 VAC i znamionwym obci¹¿eniu)
10 ms (przy napiêciu wyjœciowym 100 lub 200 VAC i znamionwym obci¹¿eniu)
Automatyczne wy³¹czenie, praca w zakresie 105% do 335% pr¹du znamionowego.
Brak
Dopuszczalna temperatura
Pracy: 0° do 55°C
Magazynowania: –20° do 75°C (bez kondensacji lub oblodzenia)
Dopuszczalna wilgotnoϾ otoczenia
10% do 90% (bez kondensacji)
Wytrzyma³oœæ dielektryczna
2,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wejœciowymi a GR.
Pr¹d up³ywu: 10 mA
3,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wejœciowymi a wszystkimi zaciskami wyjœciowymi. Pr¹d up³ywu: 10 mA
1,000 V przez 1 minutê miêdzy wszystkimi zaciskami wyjœciowymi a GR.
Pr¹d up³ywu: 10 mA
Izolacja
OdpornoϾ na wibracje
100 MΩ min. przy 500 VDC miêdzy wszystkimi zaciskami wyjœciowymi a zaciskiem wejœciowym i miêdzy wszystkimi zaciskami wyjœciowymi a GR.
10 do 57 Hz, amplituda, 57 do 150 Hz, przyœpieszenie: 9.8 m/s2 w osiach X,
Y, Z przez 80 minut, zgodnie z poni¿szym wzorem:
(wspólczynnik czasu: 8 minut × wspó³czynnik 10 = ca³kowity czas 80 minut)
Odpornoœæ na wsztrz¹sy
147 m/s2 3 razy w osiach X, Y, Z
Zak³ócenia dla zacisków napiêciowych
FCC klasa A
Waga
250 g max.
17
CPM2C Specyfikacja
Pobór mocy
Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej, wymaganej mocy dla sterowników CPM1A, CPM2A i CPM2C.
Znamionowe wyjœcie zasilacza CPM2C-PA201 wynosi 15W. Nie wymagane jest ¿adne dodatkowe napiêcie, czujniki wejœciowe
lub inne urz¹dzenia mog¹ byæ zasilane z tego samego zasilacza.
W przypadku stosowania modu³ów rozszerzaj¹cych we/wy,
CPM2C
dodaj wymagane moce wed³ug poni¿szej tabeli.
Modu³ CPU
Pobór mocy (W)
Pobór
Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy
CPM2C-10C(1)DR-D
4
mocy (W)
CPM2C-20C(1)DR-D
4
CPM2C-10EDR
1
3
CPM2C-S1j0C-DRT1
CPM2C-20EDR
2
3
CPM2C-S1j0C
1
CPM2C-24EDT(1)j
3
CPM2C-10C(1)DT(1)j-D
1
CPM2C-32EDT(1)j
3
CPM2C-20C(1)DT(1)j-D
CPM2C-MAD11
3.5
3
CPM2C-32C(1)DT(1)j-D
CPM2C-SRT21
1
Ca³kowita moc jednostki CPU uwzglêdnia zasilanie konsoli proCPM2C-TS001/002
1.5
gramuj¹cej i konwertera.
1
CPM2C-8EDj/16EDj
CPM2C-8ER
2
CPM2C-8ET(1)j/16ET(1)j
1
CPM2A i CPM1A - modu³y CPU zasilane
pr¹dem sta³ym DC
Pobór
mocy (W)
CPM2A
Pobór
mocy (W)
CPM1A
Modu³y rozszerzaj¹ce
CPM1A-20EDR1
2.5
CPM2A-20CDR-D
4
CPM1A-20EDT/T1
1.5
CPM2A-30CDR-D
4.5
CPM1A-8ED
1
CPM2A-40CDR-D
6
CPM1A-8ER
2
CPM2A-60CDR-D
7.5
CPM1A-8ET/T1
1
CPM2A-20CDT/T1-D
3.5
CPM1A-SRT21
1
CPM2A-30CDT/T1-D
4
CPM1A-MAD01
3.5
CPM2A-40CDT/T1-D
4.5
CPM1A-TS001/TS101
3
CPM2A-60CDT/T1-D
5
CPM1A-TS002/TS102
3
CPM1A-10CDR-D
3.5
CPM1A-20CDR-D
4.5
Pod³¹czenie modu³ów rozszerzaj.
Niemo¿liwe
Niemo¿liwe
CPM1A-30CDR-D
5.5
Mo¿liwe
CPM1A-40CDR-D
6.5
Mo¿liwe
CPM1A-10CDT/T1-D
3
Niemo¿liwe
CPM1A-20CDT/T1-D
3.5
Niemo¿liwe
CPM1A-30CDT/T1-D
4
Mo¿liwe
CPM1A-40CDT/T1-D
4.5
Mo¿liwe
Pobór
mocy (W)
CPM1A
18
CPM2C Specyfikacja
CPM2C - Specyfikacja wejϾ/wyjϾ analogowych
CPM2C umo¿liwia obs³ugê maksymalnie 8 wejœæ i 4 wyjœæ analogowych.
Standardowe zakresy napiêæ i pr¹dów dla sygna³ów wejœæ i wyjœæ.
Wysoka rozdzielczoϾ 1/6000.
CPU
CPM2C WE/WY analogowe
Rozszerzenie
Dwa wejœcia analogowe i jedno wyjœcie
analogowe dla ka¿dego modu³u
Parametr
Wejœcia Liczba wejœæ
I
analogoSygna³ wejœciowy
we
Max. sygna³ wejœciowy
Impedancja wejœciowa
RozdzielczoϾ
Dok³adnoœæ
25°C
0 do 55°C
Przetwornik analogowo-cyfrowy
Funkcja uœredniania
Funkcja detekcji przerwy obwodu
Wyjœcia Liczba wyjœæ
analogo- Sygna³ wyjœciowy
we
2
0 do 5 VDC, 1 do 5 VDC,
0 do 10 VDC lub –10 do 10 VDC
±15 V
1 MΩ min.
1/6000 (pe³nej skali)
0.3% (pe³nej skali)
0.6% (pe³nej skali)
16-bit (4 cyfry hex.)
Wejœcia/wyjœcia pr¹dowe
0 do 20 mA lub 4 do 20 mA
±30 mA
250 Ω
0.4% (pe³nej skali)
0.8% (pe³nej skali)
Pe³na skala –10 do 10 V: F448 do 0BB8 Hex
Pe³na skala dla pozosta³ych zakresów: 0000 do 1770 Hex
Obs³uguje (ustawienia indywidualne na wejœciach DIP switch'y)
Obs³uguje
1 wyjœcie (1 word allocated)
1 do 5 VDC, 0 do 10 VDC lub
0 do 20 mA lub 4 do 20 mA
–10 do 10 VDC,
Dopuszczalna rezystancja
pod³¹czona do wyjœæ
1 kΩ min.
600 Ω max.
Impedancja wewnêtrzna
RozdzielczoϾ
Dok³adnoœæ
25°C
0 do 55°C
Przetwornik analogowo-cyfrowy
0.5 Ω max.
1/6000 (pe³nej skali)
0.4% (pe³nej skali)
0.8% (pe³nej skali)
16-bit (4 cyfry hex.)
---
Czas konwersji
Izolacja
Wejœcia/wyjœcia napiêciowe
Pe³na skala –10 do 10 V: F448 do 0BB8 Hex
Pe³na skala dla pozosta³ych zakresów: 0000 do 1770 Hex
2 ms/punkt (6 ms/dla wszystkich punktów)
Zaciski wejœæ/wyjœæ s¹ izolowane od obwodów wewnêtrznych za pomoc¹
fototranzystora. Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/wyjœciami analogowymi.
19
CPM2C Specyfikacja
CPM2C - Specyfikacja modu³ów temperaturowych
CPM2C mo¿e wspó³pracowaæ z max. 4 modu³ami wejœæ temperaturowych.
CPU
Termopary lub
czujniki rezystancyjne temparatury
CPM2C-TS001/101
Modu³y temperaturowe
Modu³ rozszerzeñ we/wy
Wejœcia temperaturowe
max. 8
Specyfikacja
Parametr
Czujnik temperatury
CPM2C-TS001
Termopara
Prze³¹czalne pomiêdzy
K i J jednoczeœnie dla
wszystkich wejϾ.
Liczba wejϾ
CPM2C-TS101
Rezystancyjny czujnik
temperatury
Prze³¹czalne pomiêdzy
Pt100 i JPt100
jednoczeœnie dla
wszystkich wejϾ.
2
Zajmowane rejestry wejœciowe 2
Max. liczba modu³ów
4
4
Dok³adnoœæ
(p. Uwaga 1)
±0.5% czytanej wartoœci
lub
±1_C (max ±1 cyfra)
Czas konwersji
±0.5% czytanej wartoœci
lub
±2_C (max ±1 cyfra)
(p. Uwaga)
250 ms dla 2 wejœæŸ
Konwersja temperatury
16-bit (4 cyfry hex.)
Izolacja
Fototranzystor pomiêdzy wszystkimi sygna³ami wejœciowymi
Uwaga: 1. Dok³adnoœæ dla termopary typu K dla –100°C lub mniej: ±4_C ±1 cyfra max.
2. Odchy³ka dla temperatur w °F jest podwójna w stosunku do °C.
20
CPM2C Specyfikacja
Modu³ komunikacyjny CompoBus/S
Sterownik CPM2C PC mo¿e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM2C-SRT21.
Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejœciowych i 8 punktów wyjœciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹
Master.
Modu³ Master
(lub modu³ Master SRM1)
CPM1A/CPM2A Jednostka CPU
CPM1A-SRT21
modu³
CompoBus/S
CPM2C
Jedn. CPU
CPM2C-SRT21
modu³
CompoBus/S
Kabel pod³¹czeniowy
Specyfikacja
Parametr
Specyfikacja
Oznaczenia
CPM2C-SRT21
Master/Slave
Modu³ CompoBus/S Slave
Liczba punktów wejœæ/wyjœæ
8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych
Liczba s³ów pamiêci
zajmowanej w CPM2C
1 s³owo wejœciowe, 1 s³owo wyjœciowe
Ustawianie numeru wêz³a sieci
Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch
(adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ)
Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu
21
CPM2C Wymiary
Jednostki CPU
Jednostki CPU
Modu³y CPU z wyjœciami przekaŸnikowymi
(CPM2C-10CDR-D, CPM2C-10C1DR-D)
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³y CPU z wyjœciami tranzystorowymi
(CPM2C-10/20CDTC-D, CPM2C-10/20C1DTC-D,
CPM2C-10/20CDT1C-D, CPM2C-10/20C1DT1C-D)
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³y z wyjœciami przekaŸnikowymi
(CPM2C-10EDR /-8EDR)
Zasilacz
CPM2C-PA201
90
90
Modu³y wejœæ lub wyjœæ
(CPM2C-8EDC, CPM2C-8ETC, CPM2C-8ET1C,
CPM2C-16EDC, CPM2C-16ETC, CPM2C-16ET1C)
Modu³y z wyjœciami tranzystorowymi
(CPM2C-24EDTC, CPM2C-24EDT1C)
65
20
65
40
76.8
25
CPM2C Wymiary
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³ wejœæ temperaturowych
(CPM2C-TS001, CPM2C-TS101)
90
90
Modu³ analogowy
(CPM2C-MAD11)
65
33
65
33
Modu³y rozszerzaj¹ce
90
Modu³ rozszerzeñ CompoBus/S
(CPM2C-SRT21)
20
65
Konwertery
33
26
Modu³ konwertera RS-422/RS-232C
(CPM2C-CIF11)
90
90
Modu³ konwertera typu Peripherial/RS-232C
(CPM2C-CIF01)
65
33
65
CPM2C Wymiary
Modu³y CPM2C z do³¹czonymi wtykami
Modu³y z wyjœciami przekaŸnikowymi
Modu³y z wyjœciami tranzystorowymi (wtyk zaciskowy)
Modu³y z wyjœciami tranzystorowymi (wtyk lutowany)
Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm.
Przyk³ad konfiguracji sterownika CMP2C
Do jednostki centralnej CPU maksymalnie mo¿na pod³¹czyæ do 5-ciu modu³ów rozszerzaj¹cych
Modu³ CPU
Modu³
rozszerz.
Modu³
rozszerz.
Modu³
rozszerz.
Modu³
Modu³
rozszerz. rozszerz.
Dla CPM2C-MAD11 i CPM2C-TS_01 - maksymalna iloœæ modu³ów: 4
27
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Poni¿sze przyk³ady pokazuj¹ funkcje sterowników CPM2A i CPM2C. Ilustracje dotycz¹ce
sterownika CPM2A odnosz¹ siê równie¿ do sterownika CPM2C, jeœli nie zaznaczono inaczej.
Przerwania
W sterownikach CPM2A i CPM2C mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce funkcje przerwaniowe.
Wejœcia przerwaniowe
Podprogram przerwaniowy jest wykonywany , kiedy uaktywnione jest odpowiednie wejœcie przerwaniowe poprzez zmianê swojego stanu z OFF na ON (wejœcia 00003 do 00006). Numery podprogramów przerwaniowych od 000 do 003 s¹ przypisywane
odpowiednio do numerów wejœæ od 00003 do 00006.
Czasowy interwa³ przerwaniowy
Wewnêtrzny przekaŸnik czasowy wywo³uje odpowiednie podprogramy przerwaniowe z dok³adnoœci¹ do 0,1 ms. Numery podprogramów przerwaniowych od 000 do 049 umieszczane s¹ bezpoœrednio w instrukcjach programu.
Zliczanie impulsów z przerwaniem
Sygna³y wejœciowe dochodz¹ce do jednostki CPU (wejœcia 00003 do 00006) s¹ zliczane z du¿¹ szybkoœci¹ (do 2 kHz). W momencie kiedy zostanie osi¹gniêta zadana wartoœæ, normalny program jest przerywany i wykonywany jest podprogram przerwaniowy. Numery podprogramów przerwaniowych od 000 do 003 s¹ przypisane odpowiednio do numerów wejœæ od 000003 do 00006.
Funkcja szybkiego licznika z przerwaniem
Sygna³y wejœciowe doprowadzane do jednostki CPU (wejœcia 00000 do 00002) s¹ zliczane wykorzystuj¹c funkcjê szybkiego licznika
(zliczanie do 20 kHz lub 5 khz) i program przerwaniowy jest wykonywany, kiedy wartoœæ bie¿¹ca szybkiego licznika osi¹gnie
wartoœæ zadan¹. Numery podprogramów przerwaniowych (od 000 do 049) umieszczane s¹ bezpoœrednio w instrukcjach programu.
Czasowy interwa³ przerwaniowy
Sterownik CPM2A/CPM2C maj¹ wewnêtrzny przekaŸnik czasowy (zliczaj¹cy czas z dok³adnoœci¹ do 0,1 ms), który mo¿e byæ
ustawiony w zakresie od 0,5 ms do 319.968 ms. W trybie tym mo¿na wymusiæ dwa rodzaje przerwañ: przerwanie jednokrotne po
odliczeniu zadanego czasu lub przerwania powtarzaj¹ce siê sekwencyjnie w ustawianych odstêpach czasowych.
Czasowy interwa³ przerwaniowy
Normalny
program
Podprogram
przerwaniowy
Parametr
Przerwanie jednokrotne
Przerwanie
Przerwanie cykliczne
Dzia³anie
Przerwanie jest wywo³ane jednokrotnie po odliczeniu zadanego czasu Przerwanie jest wywo³. cyklicznie w zadanych odstêpach czasu
Ustawienie
0.5 do 319,968 ms (z dok³adnoœci¹ co 0,1 ms)
Zw³oka czasowa
wywo³ania przerwania
0.3 ms (od czasu wywo³ania przerwania do chwili rozpoczêcia realizacji podprogramu przerwaniowego).
28
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Szybki licznik
Sterowniki CPM2A i CPM2C maj¹ wbudowany szybki licznik, pozwalaj¹cy na zliczanie impulsów wejœciowych z prêdkoœci¹ do
20 kHz. W kombinacji z funkcj¹ przerwaniow¹ szybki licznik mo¿e byæ wykorzystany do kontroli procesów, które nie mog¹ byæ
normalnie zrealizowane przy normalnych szybkoœciach wykonywania instrukcji programowych.
Impulsy wejœciowe szybkiego licznika
Sygna³ zeruj¹cy
Czujnik
pozycjo- Przetwornik obrotowo-impulsowy
nuj¹cy
(np. E6C2-CWZ...)
Wejœcie Czêstotliwoœæ
zliczania
00000
00001
00002
Funkcja wejœciowa
Adresy rejestrów wartoœ- Metoda kontroli
ci szybkich liczników
5 kHz
Zliczanie 2-fazowe z rozpoznawaniem kier. obrotów (-8,388,608 do 8,388,607) SR 248 i SR 249
20 kHz
Wejœcie 1-fazowe + sygna³ kierunku zliczania (-8,388,608 do 8,388,607)
Wejœcie góra - dó³ (-8,388,608 do 8,388,607)
Œledzenie wartoœci
bie¿¹ceji + porównanie jej z wartoœci¹
zadan¹
Licznik inkrementalny (jedno wejœcie 0 do 16,777,215)
Wejœcia przerwaniowe (tryb licznikowy)
Cztery wbudowane wejœcia przerwaniowe w sterownikach CPM2A i CPM2C mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia zliczaj¹ce z szybkoœci¹
do 2 kHz. Wejœcia te mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia zliczaj¹ce w górê lub w dó³ i mog¹ wywo³ywaæ podprogramy przerwaniowe,
kiedy wartoœæ bie¿¹ca licznika osi¹gnie zadan¹ wielkoœæ.
Sygna³y
wejœciowe licznika
Wejœcie
00003
00004
00005
00006
Numer
licznika
Licznik 0
Licznik 1
Licznik 2
Licznik 3
Rejestr wartoœci zadanej
SR 240
SR 241
SR 242
SR 243
Rejestr wartoœci bie¿¹cej
Max. czêstotl.
zliczania
SR 244
SR 245
SR 246
SR 247
2 kHz
Tryb zliczania
Zliczanie w górê (0000 do FFFF)
Zliczanie w dó³ (0000 do FFFF)
Metoda
kontroli
Wywo³ywai podpronie
gramu
przerwaniowego
29
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Szybkie wyjœcia impulsowe
Sterowniki CPM2A i CPM2C maj¹ po dwa szybkie wyjœcia impulsowe. W ustawieniach parametrów pracy sterownika wyjœcia te
mog¹ byæ ustawiane jako dwa niezale¿ne wyjœcia impulsowe o zadanej czêstotliwoœci wyjœciowej, wyjœcia impulsowe o regulowanym wspó³czynniku wype³nienia (modulacja szerokoœci impulsu) lub wyjœcia impulsowe z regulowan¹ szybkoœci¹ zmiany
czêstotliwoœci. Wyjœcia impulsowe mog¹ byæ ustawiane jako wyjœcia niezale¿ne lub zale¿ne przesuniête w fazie (do kontroli silnika krokowego).
Silnik krokowy
Kontroler
silnika
krokowego
Wyjœcie impulsowe
Parametr
Wyjœcie pulsowe + wyjœcie
kierunku liczenia
01000
Wyjœcie impulsowe 0
(patrz Uwaga)
Wyjœcie impulsowe 0
(patrz Uwaga)
Wyjœcie
Wyjœcie impulsowe Wyjœcie Wyjœcie impulsowe
impulsowe 0
impulsowe 0 zliczaj¹ce w górê
01001
Wyjœcie impulsowe 1
(patrz Uwaga)
Wyjœcie impulsowe 1
(patrz Uwaga)
Instrukcja kontroluj¹ca
Adres
wyjœcia
Czêstotliwoœæ wyjœciowa 10 Hz do 10 kHz
Dok³adnoœæ 10 Hz
Wype³nienie
Wyjœcie 1-fazowe z regulacj¹ szybkoœci
zmiany czêstotliwoœci
Wyjœcie 1-fazowe
Wyjœcia
bez regulacji szyb- z regulowanym
koœci zmiany
wspó³czynnikiem
czêstotliwoœci
wype³nienia
PULS(65) i
PWM(––)
SPED(64)
50%
Wyjœcie zliczaj¹ce w górê
i w dó³
PULS(65) i ACC(––)
Wyjœcie kierunku liczenia
Wyjœcie impulsowe
zliczaj¹ce w dó³
0.1 Hz do 999.9 Hz 10 Hz do 10 kHz
10 Hz do 10 kHz
0.1 Hz
10 Hz
10 Hz
0 to 100%
50%
50%
Uwaga: Dla funkcji opisanych jako wyjœcia 1-fazowe, ka¿de z wyjœæ impulsowych 0 i 1 mo¿e byæ ustawione niezale¿nie.
30
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Synchronizacja szybkich wyjϾ impulsowych
W sterownikach CPM2A i CPM2C funkcja szybkiego licznika mo¿e byæ wykorzystana do kontroli szybkich wyjœæ impulsowych
jako wyjœæ o czêstotliwoœci proporcjonalnej do czêstotliwoœci wejœciowej.
Wejœcie szybkiego licznika
00000 lub 00001
Wejœcie szybkiego
licznika
20 kHz max.
Maszyna pakuj¹ca lub inna
Silnik
g³ówny
Podajnik produktów
Przetwornik
obrot.-imp.
Silnik
krokowy
10 kHz max.
Szybkie wyjœcia impulsowe
01000 lub 01001
Ustawienie wejœcia
Parametr
Tryb z wykrywaniem Tryb wejœcie impuls.
kierunku obrotów + kierunek obrotów
Tryb
góra - dó³
Adres wejœcia 00000
00001
Rodzaj wejœcia
Wejœcie impuls.-faza A
Zakres nastawy czêstotliwoœci
10 Hz do 500 Hz (dok³adnoœæ ±1 Hz)
20 Hz do 1 kHz (dok³adnoœæ ±1 Hz)
300 Hz do 20 kHz (dok³adnoœæ ±25 Hz) (patrz Uwaga)
Zakres czêstotliwoœci wyjœciowej
10 Hz do 10 kHz (ustawiana z dok³adnoœci¹ do 10 Hz)
Wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czêstotliwoœci wejœciowo/wyjœciowej
1 % do 1,000% (ustawiany z dok³adnoœci¹ do 1 %)
Synchronizacja
10 ms
Wejœcie zliczaj¹ce
Tryb
inkrementalny
Wejœcie zliczaj. w górê
Wejœcie zliczaj¹ce
Wejœcie impuls.-faza B Wejœcie kierunku liczenia Wejœcie zliczaj¹ce w dó³ Normalne wejœcie
Wejœcia zale¿ne z prze- Wejœcia niezale¿ne Wejœcia niezale¿ne
Wejœcia niezale¿ne
suniêciem fazowym
Uwaga: Dok³adnoœæ wynosi ± 10 Hz dla czêstotliwoœci wejœciowej wynosz¹cej 10 kHz lub mniej.
Wejœcia szybkiej odpowiedzi
Sterownik CPM2A i CPM2C (tylko jednostki centralne z 20 punktami wejœæ/wyjœæ) maj¹ cztery wejœcia, które mog¹ byæ u¿yte jako wejœcia szybkiej
odpowiedzi. Jednostki centralne sterowników CPM2C z 10 punktami wejœæ/wyjœæ posiadaj¹ dwa wejœcia szybkiej odpowiedzi. Wejœcia szybkiej
odpowiedzi s¹ tymi samymi wejœciami, które mog¹ byæ wykorzystane jako wejœcia przerwaniowe. Wejœcia szybkiej odpowiedzi s¹ pod³¹czone do
wewnêtrznego bufora mikroprocesora tak, ¿e zmiana stanu wejœcia jest zauwa¿ana przez program jeszcze zanim nast¹pi odœwierzenie sygna³ów
wejϾ/wyjϾ.
Ustawienia Wykonywanie Odœwierzanie
programu
wejϾ/wyjϾ
Ustawienia
Wykonywanie Odœwierzanie
programu
wejϾ/wyjϾ
Wejœcie szybkiej odpowiedzi
(00003)
00003
1 cykl programu
Wejœcia o adresach 00003 do 00006 mog¹ byæ wykorzystane jako wejœcia przerwaniowe, wejœcia szybkiego licznika 2 kHz, wejœcia
szybkiej odpowiedzi lub jako normalne wejœcia programowe.
Wejœcia 00005 do 00006 w jednostce centralnej CPU sterownika CPM2C z 10 punktami wejœæ/wyjœæ mog¹ byæ u¿ywane tylko jako
normalne wejœcia programowe.
31
Funkcje sterowników CPM2A i CPM2C
Zadajniki analogowe (tylko sterownik CPM2A)
Sterownik CPM2A posiada dwa nastawniki analogowe, które mog¹ zmieniaæ np. nastawienie zakresu przekaŸników czasowych bez potrzeby przeprogramowywania sterownika. Za pomoc¹ nastawników mo¿na zmieniaæ zawartoœæ 2 rejestrów w obszarze SR w zakresie 0 do 200 (BCD).
Nastawnik
Adres rejestru
Nastawa (BCD)
Nastawn.analog. 0 SR 250
0000 do 0200
Nastawn.analog. 1 SR 251
0000 do 0200
Funkcja zegara czasu rzeczywistego
Sterowniki CPM2A i niektóre typy CPM2C posiadaj¹ wbudowany zegar czasu rzeczywistego, dziêki któremu data i dok³adny aktualny czas mo¿e byæ ³atwo wykorzystany przez program sterownika. Wewnêtrznie ustawiony czas sterownika mo¿e byæ ³atwo odczytany tak¿e za pomoc¹ konsoli operatorskiej lub oprogramowanie (np. Syswin). Sterownik CPM2A posiada tak¿e funkcjê 30 sekundowego bitu kompensacyjnego, pozwalaj¹cego na okresowe dostrajanie zegara.
15
8 7
0
AR17 Godzina Minuta
AR18 Minuta Sekunda
AR19 Data Godzina
AR20 Rok
Miesi¹c
AR21
Dzieñ tygodnia
2 cyfry w formacie BCD na ka¿d¹ wielkoœæ
(rok jest reprezentowany
przez dwie ostatnie cyfry)
00 do 06: niedziela do soboty
AR2115 Bit ustawienia zegara
AR2114 Bit zatrzymania zegara
AR2113 Bit kompensacyjny 30 sek.
Dodatkowe funkcje przekaŸników czasowych
TIMER du¿ej szybkoœci
(nastawa co 1 ms)
Umo¿liwia realizacjê funkcji przekaŸnika czasowego z bardzo krótkimi nastawnikami. Zakres
mo¿e byæ ustawiony od 0 do 9,999 ms. (co 1-ms)
TIMER wolny
(nastawa co 1 lub 10 s)
Umo¿liwia realizacjê funkcji przekaŸnika czasowego o d³ugim czasie nastawy. Zakres mo¿e
byæ ustawiony od 0 do 9,999 s (nastawa co 1 s) lub 0 do 99,990 s (nastawa co 10 s)
Protokó³ NT Link
Do sterowników CPM2A/CPM2C mog¹ byæ do³¹czone zewnêtrzne urz¹dzenia (np. terminal programowalny) ustawiane w trybie
pracy NT Link (1:1). Po³¹czenie jest realizowane przez port RS232C.
CPM2A Jednostka centralna CPU
Kabel RS-232C
Zewnêtrzny terminal programowalny
32
Port RS-232C
Instrukcje programu sterowników CPM2A/CPM2C
W programie sterowników CPM2A/CPM2C mo¿na u¿yæ 119 ró¿nych instrukcji (podstawowych i specjalnych).
Instrukcje podstawowe schematu drabinkowego
Nazwa
Oznaczenie
Instrukcje przesuniêæ danych
Wariant
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
LOAD
LD
---
MOVE
MOV(21)
@
LOAD NOT
LD NOT
---
MOVE NOT
MVN(22)
@
AND
AND
---
BLOCK TRANSFER
XFER(70)
@
AND NOT
AND NOT
---
BLOCK SET
BSET(71)
@
OR
OR
---
DATA EXCHANGE
XCHG(73)
@
OR NOT
OR NOT
---
SINGLE WORD DISTRIBUTE
DIST(80)
@
AND LOAD
AND LD
---
DATA COLLECT
COLL(81)
@
OR LOAD
OR LD
---
MOVE BIT
MOVB(82)
@
MOVE DIGIT
MOVD(83)
@
Instrukcje kontrolne bitów
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
Instrukcje przesuniêæ bitów
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
OUTPUT
OUT
---
OUTPUT NOT
OUT NOT
---
SHIFT REGISTER
SFT(10)
---
SET
SET
---
WORD SHIFT
WSFT(16)
@
RESET
RSET
---
ARITHMETIC SHIFT LEFT
ASL(25)
@
KEEP
KEEP(11)
---
ARITHMETIC SHIFT RIGHT
ASR(26)
@
DIFFERENTIATE UP
DIFU(13)
---
ROTATE LEFT
ROL(27)
@
DIFFERENTIATE DOWN
DIFD(14)
---
ROTATE RIGHT
ROR(28)
@
ONE DIGIT SHIFT LEFT
SLD(74)
@
ONE DIGIT SHIFT RIGHT
SRD(75)
@
REVERSIBLE SHIFT REGISTER
SFTR(84)
@
ASYNCHRONOUS SHIFT REGISTER
ASFT(17)1
@
Instrukcje kontroli sekwencji
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
NO OPERATION
NOP(00)
---
END
END(01)
---
INTERLOCK
IL(02)
---
INTERLOCK CLEAR
ILC(03)
---
JUMP
JMP(04)
---
INCREMENT
INC(38)
@
JUMP END
JME(05)
---
DECREMENT
DEC(39)
@
Instrukcje przekaŸn. czasowych i liczników
Nazwa
Oznaczenie
Instrukcje zwiêkszania/zmniejszania
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
Instrukcje dzia³añ arytmetycznych
Wariant
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
TIMER
TIM
---
BCD ADD
ADD(30)
@
COUNTER
CNT
---
BCD SUBTRACT
SUB(31)
@
REVERSIBLE COUNTER
CNTR(12)
---
BCD MULTIPLY
MUL(32)
@
HIGH-SPEED TIMER
TIMH(15)
---
BCD DIVIDE
DIV(33)
@
ONE-MS TIMER
TMHH(––1)2, 3
---
BINARY ADD
ADB(50)
@
LONG TIMER
TIML(––1)2, 3
---
BINARY SUBTRACT
SBB(51)
@
BINARY MULTIPLY
MLB(52)
@
BINARY DIVIDE
DVB(53)
@
DOUBLE BCD ADD
ADDL(54)
@
Instrukcje porównañ
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
COMPARE
CMP(20)
---
DOUBLE BCD SUBTRACT
SUBL(55)
@
TABLE COMPARE
TCMP(85)
@
DOUBLE BCD MULTIPLY
MULL(56)
@
DOUBLE COMPARE
CMPL(60)1
---
DOUBLE BCD DIVIDE
DIVL(57)
@
BLOCK COMPARE
BCMP(68)1
@
AREA RANGE COMPARE
ZCP(––1)2
---
DOUBLE AREA RANGE COMPARE
ZCPL(––1)2
---
Uwagi: 1. Funkcja dodatkowa z ustawianym numerem instrukcji.
2. Instrukcja nie mo¿e byæ u¿yta w CPM1 i CPM1A.
33
Instrukcje programu sterowników CPM2A/CPM2C
Instrukcje konwersji
Nazwa
Instrukcje obs³ugi szybkich wejœæ pulsowych
Oznaczenie
Wariant
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
BCD-TO-BINARY
BIN(23)
@
MODE CONTROL
INI(61)1, 3
@
BINARY-TO-BCD
BCD(24)
@
HIGH-SPEED COUNTER PV READ
PRV(62)1, 3
@
DOUBLE BCD-TO-DOUBLE BINARY
BINL(58)2
@
REGISTER COMPARISON TABLE
CTBL(63)1, 3
@
DOUBLE BINARY-TO-DOUBLE BCD
BCDL(59)2
@
DATA DECODER
MLPX(76)
@
DATA ENCODER
DMPX(77)
@
ASCII CONVERT
ASC(86)
@
SPEED OUTPUT
SPED(64)1, 3
@
ASCII-TO-HEXADECIMAL
HEX(––1)2
@
SET PULSES
PULS(65)1, 3
@
2’S COMPLEMENT
NEG(––1)2
@
PWM(––1)2
@
HOURS-TO-SECONDS
SEC(––1)2
@
PULSE W/ VARIABLE DUTY
RATIO
SECONDS-TO-HOURS
HMS(––1)2
@
ACCELERATION CONTROL
ACC(––1)2
@
SYNCHRONIZED PULSE
CONTROL
SYNC(––1)2, 4
@
Instrukcje dzia³ania na blokach danych
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
FRAME CHECKSUM
FCS(––1)2
@
SUM
SUM(––1)2
@
DATA SEARCH
SRCH(––1)2
@
FIND MAXIMUM
MAX(––1)2
@
FIND MINIMUM
MIN(––1)2
@
Instrukcje obs³ugi szybkich wyjœæ pulsowych
Nazwa
Nazwa
Oznaczenie
SCL(66)1, 2
Nazwa
Wariant
SCALING 2
SCL2(––1)2
@
SCALING 3
SCL3(––1)2
@
PID CONTROL
PID(––1)2
---
AVERAGE VALUE
AVG(––1)2
---
Instrukcje logiczne
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
COMPLEMENT
COM(29)
@
LOGICAL AND
ANDW(34)
@
LOGICAL OR
ORW(35)
@
EXCLUSIVE OR
XORW(36)
@
EXCLUSIVE NOR
XNRW(37)
@
Nazwa
Oznaczenie
BCNT(67)1
BIT COUNTER
Wariant
@
@
I/O REFRESH
IORF(97)
@
Instrukcje komunikacyjne
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
Oznaczenie
Wariant
RECEIVE
RXD(47)1, 2
@
TRANSMIT
TXD(48)1, 2
@
CHANGE RS-232C SETUP
STUP(––1)2
@
Instrukcje krokowe
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
STEP DEFINE
STEP(08)
---
STEP START
SNXT(09)
---
Instrukcje detekcji b³êdów
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
FAILURE ALARM AND RESET
FAL(06)
@
SEVERE FAILURE ALARM
FALS(07)
---
Instrukcje obs³ugi wyœwietlacza
MESSAGE DISPLAY
Oznaczenie
MSG(46)
Wariant
@
Funkcje przeniesieñ
Nazwa
Instrukcje wywo³añ
Wariant
SDEC(78)
Nazwa
Instrukcja licznika bitowego
Oznaczenie
7-SEGMENT DECODER
Nazwa
@
Wariant
Instrukcje obs³ugi wejœæ/wyjœæ
Instrukcje kontroli danych
SCALING
Oznaczenie
Oznaczenie
Wariant
SET CARRY
STC(40)
@
CLEAR CARRY
CLC(41)
@
SUBROUTINE CALL
SBS(91)
@
SUBROUTINE ENTRY
SBN(92)
---
SUBROUTINE RETURN
RET(93)
---
2. Instrukcja nie mo¿e byæ u¿yta w CPM1 i CPM1A.
MACRO
MCRO(99)
@
3. Instrukcja rozszerzona w CPM2A/2C w stosunku
do CPM1/1A.
Instrukcje przerwañ
Nazwa
Oznaczenie
Wariant
INTERRUPT CONTROL
STIM(69)1
@
INTERVAL TIMER
INT(89)1, 3
@
34
Uwagi: 1. Funkcja dodatkowa z ustawianym numerem instrukcji.
CPM2A Zestawienie
Jednostki centralne CPM2A
Jednostka
Zasilanie
30 punktów
wejϾ/wyjϾ
40 punktów
wejϾ/wyjϾ
60 punktów
wejϾ/wyjϾ
Rodzaj
wyjϾ
IloϾ
wejϾ
IloϾ
wyjϾ
Oznaczenie
AC
PrzekaŸniki 18
DC
PrzekaŸniki
CPM2A-30CDR-D
Tranzystory
NPN
CPM2A-30CDT-D
Tranzystory
PNP
CPM2A-30CDT1-D
12
CPM2A-30CDR-A
AC
PrzekaŸniki 24
DC
PrzekaŸniki
CPM2A-40CDR-D
Tranzystory
NPN
CPM2A-40CDT-D
Tranzystory
PNP
CPM2A-40CDT1-D
16
CPM2A-40CDR-A
AC
PrzekaŸniki 36
DC
PrzekaŸniki
CPM2A-60CDR-D
Tranzystory
NPN
CPM2A-60CDT-D
Tranzystory
PNP
CPM2A-60CDT1-D
24
Uwagi
CPM2A-60CDR-A
Modu³y rozszerzaj¹ce
Modu³
rozszerzenia
Modu³y
rozszerzeñ
cyfrowych
wejϾ/wyjϾ
Max.
Rodzaj wyjϾ
liczba
rozszerzeñ
3 modu³y PrzekaŸniki
max.
Tranzystory NPN
Tranzystory PNP
---
IloϾ
wejϾ
IloϾ
wyjϾ
Oznaczenie
12
8
8
---
CPM1A-8ED
---
8
CPM1A-8ER
Tranzystory NPN
Tranzystory PNP
3 modu³y Wyjœcia analogowe
max.
---
8
CPM1A-8ET
CPM1A-8ET1
2
1
Modu³
rozszerzenia
CompoBus/S
3 modu³y --max.
Obszar wymiany danych
8 bitów wejœciowych
i 8 bitów wyjœciowych
CPM1A-SRT21
Modu³y wejœæ
temperaturowych
3 lub 2
2
---
CPM1A-TS_01
4
---
CPM1A-TS_02
PrzekaŸniki
Modu³y
rozszerzeñ
wejϾ/wyjϾ
analogowych
---
Uwagi
CPM1A-20EDR1
CPM1A-20EDT
CPM1A-20EDT1
CPM1A-MAD01
35
CPM2A Zestawienie
Konsola programuj¹ca i kable
Produkt
Oznaczenie
Konsola operatorska z kablem 2 m
Uwagi
CQM1-PRO01-E
Konsola programuj¹ca bez kabla (kabel zamawiany oddzielnie)
Kabel do konsoli C200H-PRO27-E
C200H-PRO27-E
Kabel 2 m
Kabel 4 m
C200H-CN222
C200H-CN422
Oprogramowanie PC
Opis
Oznaczenie
SYSWIN
Produkt
Oprogramowanie pod WINDOWS, dostarczane na CD i dyskietkach
SYSWIN v. 3.4.
CX - Programmer
Oprogramowanie pod WINDOWS, dostarczane na CD-ROM
WS02-CXPC1-E v.2.2.
Kable pod³¹czeniowe do komputera osobistego
Port sterownika
Port komunikacyjny
PERIPHERIAL
Port RS-232C
Port komputera
D³ugoœæ
Oznaczenie
Port 9-cio pinowy
3.3 m
CQM1-CIF02
Port 25-cio pinowy
Port 14-sto pinowy
3.3 m
3.3 m + 0.15 m
CQM1-CIF01
CQM1-CIF01
Port 9-cio pinowy
Port 25-cio pinowy
Port 14-sto pinowy
2m
5m
2m
5m
2 m +0.15 m
5 m +0.15 m
Uwagi
XW2Z-S001
XW2Z-200S-V
XW2Z-500S-V
XW2Z-200S
XW2Z-500S
XW2Z-200S
XW2Z-S001
XW2Z-500S
XW2Z-S001
Konwertery
Produkt
Funkcja
Oznaczenie
Konwerter RS-232C Konwertuje wyjœcie portu Peripherial na port RS232C lub RS422. CPM1-CIF01
Konwerter RS-422
CPM1-CIF11
Uwagi
Baterie
Produkt
Funkcja
Bateria podtrzymu- Podtrzymuje pamiêæ jednostki centralnej CPU sterownika CPM2A
j¹ca (patrz Uwaga)
Uwaga: Jedna bateria jest standardowo do³¹czana do zamawianego sterownika
36
Oznaczenie
CPM2A-BAT01
CPM2C Zestawienie
Jednostki centralne CPU
Jednostka CPU
Jednostka
z 10 punktami
wejϾ/wyjϾ
Jednostka
z 20 punktami
wejϾ/wyjϾ
Liczba
wejϾ
Liczba
wyjϾ
Zegar czasu
rzeczywist.
Oznaczenie
Terminal
6 wejϾ
z zaciskami (24 VDC)
œrubowymi
4 wyjœcia
przekaŸnikowe
---
CPM2C-10CDR-D
Tak
CPM2C-10C1DR-D
Z³¹cze
wtykowe
4 wyjœcia
tranzystorowe
NPN
---
CPM2C-10CDTC-D
Tak
CPM2C-10C1DTC-D
4 wyjœcia
tranzystorowe
PNP
---
CPM2C-10CDT1C-D
Tak
CPM2C-10C1DT1C-D
---
CPM2C-20CDTC-D
Tak
CPM2C-20C1DTC-D
---
CPM2C-20CDT1C-D
Tak
CPM2C-20C1DT1C-D
Z³¹cze
wtykowe
6 wejϾ
(24 VDC)
12 wejϾ
(24 VDC)
8 wyjϾ
tranzystorowych
NPN
8 wyjϾ
tranzystorowych
PNP
Uwagi
Modu³y rozszerzeñ
Modu³ rozszerzeñ
Liczba wejϾ
Modu³ z 10 pkt. Terminal
6 wejϾ
z zaciskami (24 VDC)
wejϾ/wyjϾ
œrubowymi
Modu³ z 24 pkt. Z³¹cze
wejϾ/wyjϾ
wtykowe
16 wejϾ
(24 VDC)
Liczba wyjϾ
Oznaczenie
Uwagi
4 wyjœcia przekaŸnikowe
CPM2C-10EDR
8 wyjϾ tranzystorowych NPN
CPM2C-24EDTC
8 wyjϾ tranzystorowych PNP
CPM2C-24EDT1C
8 wejϾ
0
CPM2C-8EDC
0
8 wyjœæ przekaŸnikowych
CPM2C-8ER
0
8 wyjϾ tranzystorowych NPN
CPMC-8ETC
0
8 wyjϾ tranzystorowych PNP
CPMC-8ET1C
Modu³ z 16 pkt.
wejϾ
16 wejϾ
0
CPM2C-16EDC
Modu³ z 16 pkt.
wyjϾ
0
16 wyjϾ tranzystorowych NPN
CPM2C-16ETC
0
16 wyjϾ tranzystorowych PNP
CPM2C-16ET1C
1 wyjœcie
CPM2C-MAD11
0
0
CPM2C-TS101
CPM2C-TS001
Modu³ z 8 pkt.
wejϾ
Modu³ z 8 pkt.
wyjϾ
Terminal
z zaciskami
œrubowymi
Z³¹cze
wtykowe
Modu³ analogo- Terminal
2 wejœcia
wy
z zaciskami
œrubowymi
Modu³ wejœæ
2 Pt100/JPt100
temperaturow.
2 we typu K/J
Modu³ komunikacji CompoBus/S
Obszar wymiany danych
8 bitów wejœciowych i 8 bitów wyjœciowych
CPM2C-SRT21
37
CPM2C Zestawienie
Z³¹cza wejœciowo/wyjœciowe
Z³¹cza nie s¹ standardowo do³¹czane do modu³ów wejœæ/wyjœæ sterownika CPM2C i powinny byæ zamówione oddzielnie (nie
dotyczy to modu³ów 10 punktowych z wyjœciami przekaŸnikowymi)
Opis
Sposób pod³¹czenia
Z³¹cze do pod³¹czeñ lutowanych
Oznaczenie
Z³¹cze 24-pinowe z os³on¹, z pod³¹czeniami do lutowania C500-CE241
Z³¹cze do zaciskania (pojedyncze kable) Z³¹cze 24-pinowe z os³on¹, ze z³¹czami do zacisk. pojedyn.kabli C500-CE242
C500-CE243
Z³¹cze 24-pinowe do zaciskania przewodów taœmowych
Z³¹cze do zaciskania (taœma)
Konsola programuj¹ca i kable
Produkt
Oznaczenie
Konsola programuj¹ca z do³¹czonym kablem 2 m
Uwagi
CQM1-PRO01-E
Konsola programuj¹ca bez kabla
Kabel do konsoli
C200H-PRO27-E
g
C200H-PRO27-E
Kabel do konsoli C200H-PRO27-E pozwalaj¹cy na bezpoœrednie
pod³¹czenie do sterownika CPM2C.
Kabel 2 m
Kabel 4 m
Kabel 2 m
Kabel 6 m
C200H-CN222
C200H-CN422
CS1W-CN224
CS1W-CN624
Oprogramowanie PC
Produkt
Opis
Oznaczenie
Software SYSWIN
Oprogramowanie pod Windows (dostarczane na CD-ROM-ie lub na dyskietkach)
Cx-Programmer
Oprogramowanie pod Windows (dostarczane na CD-ROM-ie)
SYSWIN v.3.4
WS02-CXPC1-E v.2.2
Kable pod³¹czeniowe portu komunikacyjnego
Opis
D³ugoœæ kabla
Oznaczenie
Konwerter na RS-232C
0.1 m
CPM2C-CN111
Konwerter na port typu Peripherial
0.05 m
CS1W-CN114
Kabel do pod³¹czenia do PC
0.1 m
2m
CS1W-CN118
CS1W-CN226
CS1W-CN626
6m
Uwagi
Kable pod³¹czeniowe do PC
Opis
Kabel pod³¹czeniowy do PC
Port PC
D³ugoœæ
Oznaczenie
Port 9-pinowy
3.3 m
CQM1-CIF02
Port 25-pinowy
Port 14-pinowy
3.3 m
3.3 m + 0.15 m
CQM1-CIF01
CQM1-CIF02
XW2Z-S001
38
Uwagi
CPM2C Zestawienie
Kable RS-232C
Produkt
Port PC
Kabel pod³¹czeniowy miêdzy
portem RS-232C (sterownik)
a PC
D³ugoœæ
2m
5m
2m
5m
2 m +0.15 m
Port 9-pinowy
Port 25-pinowy
Port 14-pinowy
Oznaczenie
Uwagi
XW2Z-200S-V
XW2Z-500S-V
XW2Z-200S
XW2Z-500S
XW2Z-200S
XW2Z-S001
XW2Z-500S
XW2Z-S001
5 m +0.15 m
Konwertery portu Peripherial
Produkt
Funkcja
Konwerter RS-232C Konwersja portu Peripherial na port RS-232C lub RS-422
Konwerter RS-422
Oznaczenie
Uwagi
CPM1-CIF01
CPM1-CIF11
Bateria
Produkt
Bateria
Funkcja
Oznaczenie
Podtrzymanie pamiêci jednostki centralnej
Uwagi
CPM2C-BAT01
Uwaga: Bateria jest standardowo do³¹czana do modeli jednostek centralnych sterownika CPM2C z zegarem czasu rzeczywistego (wszystkie jednostki, gdzie bateria jest niezbêdna).
Terminale zewnêtrzne wejœæ/wyjœæ i kable pod³¹czeniowe
Produkt
Terminal zaciskowy
wejϾ/wyjϾ
Produkt
Kabel pod³¹czeniowy
g
Opis
Oznaczenie
Liczba punktów
Terminal zaciskowy z pod³¹czenia- 20
mi œrubowymi M3
XW2B-20G4
Terminal zaciskowy z pod³¹czenia- 20
mi œrubowymi M3.5
XW2B-20G5
D³ugoœæ kabla
0.5 m
1m
1.5 m
2m
3m
5m
Oznaczenie
Uwagi
Uwagi
XW2Z-050A
XW2Z-100A
XW2Z-150A
XW2Z-200A
XW2Z-300A
XW2Z-500A
39
CPM2C Zestawienie
Terminale przekaŸnikowe wejœciowo/wyjœciowe i kable pod³¹czeniowe
Produkt
Terminal
przekaŸnikowy
Liczba punktów Rodzaj we/wy
16 punktów
NPN ((wspólny
minus)
wejœciowych
8 punktów
wyjœciowych
Produkt
Kabel pod³¹czeniowy
(1 1)
NPN ((wspólny
plus)
Napiêcie
12 VDC
24 VDC
100 (110) VDC
100 (110) VAC
200 (220) VAC
12 VDC
24 VDC
Oznaczenie
G7TC-ID16
G7TC-IA16
G7TC-OC08
D³ugoœæ kabla
1m
1.5 m
2m
3m
5m
Uwagi
Oznaczenie
Uwagi
G79-100C
G79-150C
G79-200C
G79-300C
G79-500C
Zasilacze DC
Produkt
40
Wejœcie napiêcie/pr¹d
Napiêcie wejœciowe
Zasilacz DC (14.5 W)
24 VDC, 0.6 A
85 VAC do 264 VAC
CPM2C-PA201
Zasilacz DC (3 W)
24 VDC, 0.13 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-00324
Zasilacz DC (7.5 W)
24 VDC, 0.3 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-00724
Zasilacz DC (30 W)
Zasilacz DC (50 W)
24 VDC, 1.2 A
24 VDC, 2.1 A
85 VAC do 264 VAC
85 VAC do 264 VAC
S82K-03024
S82K-05024
Zasilacz DC (100 W)
24 VDC, 4.2 A
85 VAC do 264 VAC
S82K-10024
Oznaczenie
Uwagi

Podobne dokumenty