biuletyn concordii ubezpieczenia

Transkrypt

biuletyn concordii ubezpieczenia
BIULETYN CONCORDII UBEZPIECZENIA
Spis treści
1
2 – 4
5
6 – 9
Słowo Zarządu
Concordia – gdzie jest? Dokąd zmierza?
Wywiad z Panem Jackiem Bielaczykiem
Ubezpieczyciel Rolnika – rozmowa z Panem
Michaelem Lösche
Operacja Agro
14 – 17
Dni Concordii
U
18 – 20
150 lat Concordii Versicherungen
21 – 23
Concordia partnerem bankowości
spółdzielczej
29
30
Wydarzenia z udziałem Oddziałów
Concordii
Opera
lnik
iel Ro
a, s. 6
0
ro, s. 1
cja Ag
Pierwszy Emeryt Concordii
Docenili nas
34 – 35
Poznajemy się – Oddziały Concordii
36 – 37
Pomaganie mamy we krwi
38 – 39
Z koniem za pan brat
40 – 42
Drezno – wyjazd integracyjny
44 – 45
c z yc
bezpie
Dzieci Concordii
31 – 33
43
s. 2
Pamiętamy
10 – 13
24 – 28
Con
jest?,
– gdzie
cordia
Concordia biega
onco
D ni C
14
rdii, s. ery t C
zy Em
Pierws
ii, s. 30
oncord
Przepisy świąteczne – tarta sernikowa
z makiem
Po m
m a my
aganie
Concordianin – Biuletyn Concordii Ubezpieczenia, grudzień 2014
Wydawca: Concordia Ubezpieczenia, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
Zespół redakcyjny: Magdalena Kaniewska – redaktor wydania,
Łucja Wolińska, Kinga Borecka, Katarzyna Rachowska, Dawid Rydzyński
Projekt graficzny i skład: Bartłomiej Bączkowski
Drezn
Nakład: 2000 szt.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach
www.concordiaubezpieczenia.pl
, s. 35
o 2014
i, s. 36
we k r w
SŁOWO ZARZĄDU
1
SŁOWO ZARZĄDU
Boże Narodzenie to czas, który daje nam możliwość,
aby zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na miniony rok.
Rok 2014 pozostanie w naszej pamięci jako szczególny rok w historii Concordii, który przyćmiła nagła
i nieoczekiwana śmierć naszego Prezesa Zarządu,
Pana Andrzeja Cyganika.
Również w tych dniach jesteśmy myślami z jego
rodziną i wiemy, że przeżywają trudne chwile.
Kondolencje, które napłynęły po śmierci śp. Andrzeja Cyganika pokazują, jak niezwykłym był Człowiekiem. Przez wiele lat w dużym stopniu kształtował
rozwój Concordii i aktywnie tworzył pozytywną drogę, którą podąża nasza firma. Posiadał tę niezwykłą
zdolność łączenia ludzi i rozpoznawania potencjałów
synergii, co pozwalało na perspektywiczny rozwój
Concordii.
Andrzej Cyganik nie tylko jako Prezes Zarządu, ale
również – Człowiek, pozostawił po sobie ogromną
lukę. Jako Zarząd zrobimy wszystko, aby Concordia
Ubezpieczenia w dalszym ciągu rozwijała się w myśl
jego idei.
W kwietniowym wydaniu naszego biuletynu
w następujący sposób zdefiniowaliśmy nasz wspólny cel na rok 2014: Zależy nam, aby nasi Współpracownicy, Agenci, Banki, Brokerzy czuli coraz większą
satysfakcję z pracy z Concordią. Chcemy ich wspierać i motywować w coraz większym zakresie i dlatego intensywnie nad tym pracujemy. Wierzymy,
iż do końca roku będziemy mogli pokazać Concordię
w zaawansowanej ewolucji, Concordię spełniającą
oczekiwania wszystkich.
U schyłku obecnego roku i u progu roku 2015 możemy z dumą powiedzieć, że mimo napotkanych
trudności, zdołaliśmy wspólnie osiągnąć założone
cele.
Uczyniliśmy wiele, by praca naszych Agentów,
Brokerów, Pracowników Banków przebiegała płynnie i zgodnie z przyjętymi zasadami. W tenże sposób
udało nam się umocnić pozycję Concordii jako eksperta merytorycznego w sektorze agro oraz rozwinąć
naszą pozycję rynkową.
Sukces ten Concordia zawdzięcza przede wszystkim ogromnemu zaangażowaniu oraz gotowości
swoich Pracowników. Wiele pozytywnych (nadchodzących z branży, ale również spoza niej), publikacji o naszej firmie, solidna i szybka likwidacja szkód,
doskonałe doradztwo dla naszych klientów, oraz
dostosowanie naszych produktów do aktualnych
wymagań rynku – to zasługa współpracy poszczególnych członków zespołu Concordii
Ubezpieczenia.
Nadchodzący rok postawi przed nami
ogromne wyzwania. Abyśmy z optymizmem mogli patrzeć w przyszłość,
życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych.
My, jako Zarząd Concordii
Ubezpieczenia jesteśmy pewni, że również w przyszłości
będziemy wraz z Państwem podążać drogą
bezpieczną i pełną
sukcesów.
Zarząd Concordii
Ubezpieczenia
www.concordiaubezpieczenia.pl
Zarząd Concordii
Ubezpieczenia w składzie:
Michael Lösche, Jörn David
i Jacek Bielaczyk
2
SŁOWO ZARZĄDU
CONCORDIA
GDZIE JEST? DOKĄD ZMIERZA?
Rozmowa z Jackiem Bielaczykiem – Członkiem
Zarządu Concordii Ubezpieczenia
Kilka tygodni temu Concordia została niespodziewanie „osierocona” przez Prezesa
Andrzeja Cyganika. Kiedy Pan go poznał? Jakim był szefem, jakim człowiekiem?
Magdalena KANIEWSKA
Jacek Bielaczyk: Trudno pogodzić się z tak nieoczekiwaną, nagłą stratą… Prezesa Andrzeja Cyganika poznałem ponad 10 lat temu, w momencie
kiedy jeszcze nie był w Zarządzie firmy. W tym
okresie nasze kontakty związane były głównie
ze sprawami obsługi i administracji. Bliżej poznaliśmy się w 2007 roku, kiedy został Członkiem
Zarządu. Regularnie spotykaliśmy się w ramach
cyklicznych posiedzeń sprzedaży. W 2013 roku
nastąpił kolejny etap naszej znajomości. Pan Andrzej był w przededniu podejmowania ważnych
dla firmy decyzji, tuż po objęciu funkcji Prezesa
Zarządu. Dyskutowaliśmy wówczas wiele godzin.
Kiedy w lutym 2014 roku trafiłem na stałe do Centrali firmy rozpoczęliśmy najbardziej intensywny
etap współpracy. Mogę powiedzieć, iż przez te
kilka miesięcy połączyły nas wspólne wyzwania,
w krótkim czasie zaczęliśmy rozumieć się bez
słów. Pan Andrzej Cyganik był Szefem o nieprzeciętnych walorach intelektualnych. Jego sposób oceny sytuacji pozwalał nam podejmować
w sposób słuszny wielokrotnie trudne decyzje.
W mojej ocenie sposób logicznego rozumowania
wyniesiony ze szkoły controllingu, którym posłu-
www.concordiaubezpieczenia.pl
giwał się w pracy, był niedościgniony. Pracownikom stawiał trudne wyzwania, ale w ich ocenie
był zawsze bardzo sprawiedliwy. Był człowiekiem
spokojnym, nacechowanym wartościami humanistycznymi, doskonale planował czas. Dokładnie
zapoznawał się z zagadnieniami, które wymagały jego uwagi. Jak sam mówił – kochał się uczyć.
Przy całym zaangażowaniu w pracę, która była
jego pasją, nie zapominał o rodzinie. Zawsze bardzo ciepło wypowiadał się o żonie i dzieciach, był
dumny z ich sukcesów. Mimo licznych obowiązków kalendarz układał tak, by stałe miejsce zajmował w nich „święty” czas dla najbliższych.
Kiedy zapadną konkretne decyzje dotyczące powołania nowego Prezesa?
Zgodnie z przepisami prawa vacat na stanowisku Prezesa może trwać pół roku. Rada Nadzorcza Concordii ma wobec tego czas do lutego
2015 roku na podjęcie decyzji o desygnowaniu
nowego Prezesa Zarządu obu Towarzystw. Członkowie Rady mają olbrzymie doświadczenie zawodowe, zawsze podejmowali decyzje z głęboką
rozwagą. Dobra i stabilna sytuacja Concordii daje
3
SŁOWO ZARZĄDU
Radzie Nadzorczej czas na podjęcie stosownych
i najlepszych decyzji.
Kto aktualnie kieruje firmą? W jaki sposób podejmowane są kluczowe decyzje?
Podział obowiązków w obu firmach od września br.
pozostał podobny. Wszyscy Członkowie Zarządu
pozostali przy swoich resortach przejmując dodatkowo obowiązki kierowania działami po zmarłym
Prezesie. W Concordii Polska TUW w Zarządzie
pracują Pan Michael Lösche, Pan Jörn David i ja.
W WTUŻiR Concordii Capital SA mamy dwóch
Członków Zarządu. Są nimi Pan Jörn David i ja. Kluczowe decyzje podejmujemy wspólnie, spotykając
się cyklicznie w ramach posiedzeń Zarządu.
Jakie sukcesy osiągnęła Concordia w 2014 roku,
a co sprawiło jakieś trudności?
Rok 2014 określiłbym przede wszystkim jako porządkowanie środowiska pracy oraz realizację
strategicznych zadań sprecyzowanych w końcówce 2013 i w pierwszych miesiącach 2014 roku.
Największym sukcesem w skali makro z pewnością jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w obu firmach Concordii Ubezpieczenia.
To kolejny dobry rok z rzędu, upływający pod
tym znakiem. Mimo dużej ilości wypłaconych
Jacek Bielaczyk – Członek
Zarządu Concordii
Ubezpieczenia
Pan Andrzej Cyganik był Szefem
o nieprzeciętnych walorach intelektualnych.
Jego sposób oceny sytuacji pozwalał nam
podejmować w sposób słuszny wielokrotnie
trudne decyzje. W mojej ocenie sposób
logicznego rozumowania wyniesiony ze szkoły
controllingu, którym posługiwał się w pracy, był
niedościgniony. Pracownikom stawiał trudne
wyzwania, ale w ich ocenie był zawsze bardzo
sprawiedliwy.
www.concordiaubezpieczenia.pl
4
Na zdjęciu: Jörn
David, Michael Lösche
i Jacek Bielaczyk – Zarząd
Concordii Ubezpieczenia
SŁOWO ZARZĄDU
odszkodowań, głównie w wiodącym segmencie
agro, utrzymujemy bardzo dobrą rentowność.
I nie jest to okupione niezadowoleniem klientów.
Wręcz odwrotnie, mamy nieustająco dobre miejsce w rankingu Rzecznika Ubezpieczonych. Udało nam się również konsekwentnie wdrożyć wiele
pozytywnych zmian w działach obsługi oraz we
współpracy z Pośrednikami ubezpieczeniowymi.
Pewną trudność w realizacji planów stwarza wielkość firmy. Concordia stała się dużą firmą, na jej
drodze pojawiają się nowe wyzwania wynikające
z coraz większej skali działania.
Strategia działania została nakreślona
jeszcze w 2013 roku. Całkowicie się z nią
zgadzam. Od lat Concordia Ubezpieczenia
utożsamiana jest z segmentem agro, wsią
i mniejszymi miejscowościami. Naszym celem
jest konsekwentne zmierzanie do zapewnienia
najlepszej oferty ubezpieczeniowej, likwidacyjnej
i obsługowej branży rolnej. Nie zapominamy
także o drugim ważnym dziale naszych usług –
sektorze bancassurance. Od lat współpracujemy
z bankami spółdzielczymi, zrzeszeniami tych
banków oraz z bankami komercyjnymi.
www.concordiaubezpieczenia.pl
Jak wygląda strategia rozwoju Concordii na najbliższe lata? Jakie są priorytety i cele do zrealizowania?
Strategia działania została nakreślona jeszcze
w 2013 roku. Całkowicie się z nią zgadzam. Od lat
Concordia Ubezpieczenia utożsamiana jest z segmentem agro, wsią i mniejszymi miejscowościami. Naszym celem jest konsekwentne zmierzanie
do zapewnienia najlepszej oferty ubezpieczeniowej, likwidacyjnej i obsługowej branży rolnej.
Nie zapominamy także o drugim ważnym dziale
naszych usług – sektorze bancassurance. Od lat
współpracujemy z bankami spółdzielczymi, zrzeszeniami tych banków oraz z bankami komercyjnymi. Osiągnęliśmy dużą specjalizację także
w tym zakresie. W 2015 roku czeka nas szczególne wyzwanie – sprostanie wymogom stawianym
przez Rekomendację U, ogłoszoną przez KNF
w czerwcu br. Na kilka miesięcy przed jej wdrożeniem mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć,
iż jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy
rozwiązania w 100% zgodne z ideą tejże Rekomendacji. Każdy bank może czuć się bezpiecznie
współpracując z Concordią. Potrafimy i chcemy
przeprowadzić naszych Partnerów przez trudy
dostosowania do Rekomendacji i Wytycznych
KNF. Również w przyszłym roku przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania będą klienci
indywidualni zamieszkujący wsie, małe i średnie
miejscowości oraz przedsiębiorcy branż innych
niż agro.
SŁOWO ZARZĄDU
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
– Wisława Szymborska
Niestety w 2014 roku musieliśmy się pożegnać na zawsze z Panią Darią Abłażej-Kuleszą – wieloletnim Pracownikiem Biura Windykacyjno-Administracyjnego oraz
z naszym wspaniałym Prezesem – Panem Andrzejem Cyganikiem. W naszej pamięci
pozostaną jednak na zawsze.
www.concordiaubezpieczenia.pl
5
6
SŁOWO ZARZĄDU
UBEZPIECZYCIEL
ROLNIKA
Rozmowa z Panem Michaelem Lösche –
Członkiem Zarządu Concordii Polska TUW.
Concordia w Europie działa już od ponad stu lat,
ale polscy rolnicy znają ją dopiero od kilku.
Jadwiga THOMANEK
Czy mógłby Pan nieco przybliżyć historię i profil
firmy?
Michael Lösche: Concordia Versicherungs-Gesellschaft z siedzibą w Hanowerze jest Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, które zostało
utworzone w 1864 r. jako ubezpieczyciel chroniący
niemieckie rolnictwo przed ogniem.
W swojej 150-letniej historii, Concordia w Hanowerze stała się jednym z ważniejszych partnerów ubezpieczeniowych dla branży rolniczej,
który stale poszerzał swą ofertę o ubezpieczenia
na życie, ochrony prawnej oraz zdrowotne.
W roku 1999 zdecydowano się na podjęcie nowego wyzwania i, wraz z największym niemieckim ubezpieczycielem upraw Vereinigte Hagel
z siedzibą w Gießen (Hesja), rozpoczęto współpracę z Concordią Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.
Korzenie Vereinigte Hagel sięgają roku 1869,
w którym to niemieccy rolnicy założyli spółkę pod
nazwą Norddeutsche Hagelversicherung w Berlinie.
Vereinigte Hagel posiada przedstawicielstwa w Holandii, na Litwie i we Włoszech oraz działa w wielu
innych krajach Unii Europejskiej, będąc tym samym
największym ubezpieczycielem specjalizującym się
w ubezpieczeniach upraw w Europie.
Doświadczenie oraz ugruntowana wiedza
praktyczna obu niemieckich firm-matek sprawiły,
że Concordia Polska TUW stała się jednym z od-
www.concordiaubezpieczenia.pl
noszących największe sukcesy ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia upraw na polskim rynku.
Concordia specjalizuje się w ubezpieczeniach dla
rolników. Czy oprócz obecnych produktów skierowanych do sektora rolnego planujecie wprowadzenie nowych interesujących dla rolników ofert?
Zróżnicowane pakiety ubezpieczeń oferowane
przez Concordię, dostosowane do potrzeb polskich rolników, umożliwiają im ubezpieczenie się
od wszelkich możliwych ryzyk, które mogą ich
SŁOWO ZARZĄDU
dotyczyć. W ostatnich latach polscy rolnicy zainwestowali bardzo wiele w modernizację i rozwój swoich gospodarstw. Inwestycje te wiążą się
z dużymi nakładami finansowymi, a co za tym
idzie – z ryzykiem. Z tego też powodu dla każdego z rolników ogromne znaczenie mają obecnie
identyfikacja oraz ocena ryzyka, których celem
jest przeniesienie owych ryzyk do odpowiedniego
produktu ubezpieczeniowego.
I tak na przykład ubezpieczenia majątkowe czy
też ubezpieczenia maszyn rolniczych są istotnymi
instrumentami minimalizującymi ryzyko utraty
płynności finansowej w razie wystąpienia szkody.
Jednakże, przy tak dużej liczbie możliwych do
wyboru polis ubezpieczeniowych, rolnicy często
zapominają o tym, że również oni sami powinni
ubezpieczyć się od ryzyk zawodowych. Nawet
jeśli niechętnie o tym mówimy, to brak osoby
kierującej gospodarstwem rolnym na skutek wypadku, choroby lub też śmierci znacznie utrudnia,
a nawet uniemożliwia działanie gospodarstwa. Są
to jednak ryzyka, które mogą być chronione poli-
www.concordiaubezpieczenia.pl
7
Na zdjęciu: Michael
Lösche – Członek Zarządu
Concordia Polska TUW
8
SŁOWO ZARZĄDU
W 2015 r. wprowadzimy pierwszy produkt i mamy
nadzieję, że do końca roku 2015 będziemy
mogli oferować indywidualne rozwiązania
ubezpieczeniowe dla całego obszaru produkcji
zwierzęcej. Aby osiągnąć swój cel, stawiamy
na doświadczenia naszych hiszpańskich oraz
włoskich kolegów […] Obecnie naszym celem
jest dostosowanie sprawdzonych rozwiązań do
indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych
polskiej produkcji zwierzęcej.
są ubezpieczeniową, a ich pokrycie w poważnym
przypadku może zapewnić dalsze funkcjonowanie gospodarstwa oraz finansowe zabezpieczenie
członków rodziny.
We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach rolnicy mają do dyspozycji szerokie pakiety
ubezpieczeniowe oferowane przez Concordię. Nasi
pracownicy we wszystkich regionach Polski niezmiennie pracują nad ulepszaniem oferty, tak abyśmy mogli przedstawiać klientom zawsze aktualne
oraz „szyte na miarę” rozwiązania ubezpieczeniowe.
W przyszłości planujemy wprowadzić na rynek również rozwiązania ubezpieczeniowe dla
produkcji zwierzęcej. W 2015 r. wprowadzimy
pierwszy produkt i mamy nadzieję, że do końca
roku 2015 będziemy mogli oferować indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe dla całego obszaru produkcji zwierzęcej. Aby osiągnąć swój cel,
stawiamy na doświadczenia naszych hiszpańskich
oraz włoskich kolegów, z którymi w ostatnim czasie prowadziliśmy bardzo intensywną wymianę
doświadczeń w tym zakresie. Obecnie naszym celem jest dostosowanie sprawdzonych rozwiązań
do indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych
polskiej produkcji zwierzęcej.
Co sądzicie na temat zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Ułatwią one czy utrudnią współpracę
z rolnikami?
W tym miejscu chciałbym wyrazić moje wielkie
uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych
w tworzenie nowej wersji ustawy o ubezpiecze-
www.concordiaubezpieczenia.pl
niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
W Ministerstwie Rolnictwa, w ostatnich miesiącach, toczyły się intensywne dyskusje o nowej
ustawie z przedstawicielami branży rolniczej,
świata nauki oraz ubezpieczeń. Celem tych rozmów było wypracowanie rozwiązania najlepszego z możliwych dla polskiego rolnictwa. Sposób,
w jaki Polska wykorzystuje krajowe środki na
wsparcie ubezpieczeń rolnych ma tę ogromną
zaletę, że otwarte są nowe możliwości bardzo
konkretnego dostosowania się do potrzeb polskich rolników. W przypadku wykorzystania
środków z Unii Europejskiej istnieją niestety wytyczne, które sprawiłyby, że ubezpieczenia straciłyby swoje odniesienie do praktyki. Stałoby się
tak, gdyby wprowadzono odpowiedzialność od
30% strat w gospodarstwie rolnym. Spotyka się
to z ogromnym niezrozumieniem we wszystkich
krajach europejskich korzystających ze środków
Unii Europejskiej. Korzystając ze środków z budżetu krajowego podążamy w Polce właściwą drogą.
Jakie kwestie dotyczące przepisów wymagają
natychmiastowej interwencji ze strony ustawodawcy?
Moim zdaniem są to kwestie dotyczące, przede
wszystkim, pokrycia składki, co oznacza, że z dopłat
do składek z budżetu państwa można korzystać
jedynie do określonej wysokości składki. Stanowi
to problem głównie dla gospodarstw zajmujących
się sadownictwem i warzywnictwem, ponieważ
stawki są tu z reguły dużo wyższe. W klasycznym
rolnictwie pokrycie zostanie zachowane prawdopodobnie na niezmienionym poziomie
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje specjalne regulacje związane ze stawkami za ubezpieczenie warzyw i owoców. Miejmy nadzieję, że na
etapie legislacji rozwiązania te zostaną zaakceptowane.
Czy trudna jest rywalizacja na rynku ubezpieczeń
rolnych? Co stwarza najwięcej problemów?
W obszarze ubezpieczeń majątkowych mamy
do czynienia z dużą konkurencją wśród ubezpieczycieli. Jeśli chodzi natomiast o ubezpieczenia
upraw, na rynku są jedynie trzy towarzystwa oferujące tego rodzaju produkty.
Często obserwujemy, że rolnicy przy wyborze ubezpieczenia kierują się jedynie jego ceną.
W naszej opinii podstawowym kryterium wy-
SŁOWO ZARZĄDU
9
związane z ubezpieczeniem oraz jego warunkami.
Jeśli chodzi o to, w całej Europie jest tak samo.
Zdarza się, że rolnicy są rozczarowani zaproponowanym odszkodowaniem. Z czego wynikają
najczęstsze nieporozumienia na linii ubezpieczyciel – rolnik?
Odpowiedź na to pytanie uzasadnia to, co powiedziałem wcześniej. Niestety, stale mamy do
czynienia z sytuacją, w której rolnik jest jedynie
w niewielkim stopniu świadomy tego, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz poszczególne
warunki jego polisy. Musi się z nimi skonfrontować dopiero w momencie wystąpienia szkody
i nierzadko jest zaskoczony. W konkretnych przypadkach kwota wypłaconego odszkodowania
może być inna niż oczekiwana suma. Prowadzi
to oczywiście do rozczarowania.
Jednak nie jest to problem, który występuje
tylko w branży rolnej. Również w sektorze prywatnym często zbyt mało zagłębiamy się w treść
naszych polis ubezpieczeniowych.
boru powinna być raczej fachowo przeprowadzana likwidacja szkód. W tym właśnie obszarze
korzystamy z doświadczeń Vereinigte Hagel
i wymieniamy między sobą nasze spostrzeżenia.
Ogromne znaczenie ma dla nas fakt, iż likwidacja
szkód odbywa się bezzwłocznie, a rolnicy otrzymują odszkodowania tak szybko, jak to możliwe.
Jak zmienia się podejście rolników do ubezpieczania upraw i majątku? Czy polski rolnik różni się
znacząco w tej kwestii od rolników z zachodniej
Europy?
W moim przekonaniu istnieją jedynie marginalne różnice między polskimi rolnikami a rolnikami
w pozostałych częściach Europy. W obszarze ich
zainteresowań znajdują się, przede wszystkim, produkcja oraz związana z tym technika, jak np. kwestie związane z gatunkami czy też optymalizacją
ochrony roślin oraz nawożenia. Obecnie jedynie
bardzo niewielu rolników zagłębia się w kwestie
Concordia specjalizuje się
w ubezpieczeniach dla
rolników
Czy w przyszłości rolnicy mogą się spodziewać
obniżenia, czy raczej podniesienia stawek ubezpieczeń i od czego to zależy?
Obniżenie lub podniesienie stawek ubezpieczeń
jest bezpośrednio uzależnione od historii szkodowej poszczególnych regionów.
Na podstawie danych szkodowych z poprzednich
lat, aktuariusze co roku wyliczają na nowo stawki
ubezpieczeń dla poszczególnych powiatów. Te wyliczone stawki są podstawą do aktualnej taryfikacji.
Rozwój stawek ubezpieczeń w przyszłości będzie w przeważającej części zależał od przebiegu
szkód w kolejnych latach. Musimy mieć nadzieję,
że przebieg szkód w przyszłości będzie pozytywny
i nie będziemy mieli do czynienia z ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi.
Rozwój stawek ubezpieczeń w przyszłości będzie w przeważającej części zależał od przebiegu
szkód w kolejnych latach. Musimy mieć nadzieję,
że przebieg szkód w przyszłości będzie pozytywny
i nie będziemy mieli do czynienia z ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi.
www.concordiaubezpieczenia.pl
10
WYDARZENIA
OPERACJA
AGRO
Ben Affleck stworzył „Operację Argo” – film,
który opowiadał o akcji przetransportowania
pracowników amerykańskiej ambasady
z ogarniętego rewolucją Iranu. Prezes Cyganik
był z kolei autorem projektu „Operacja Agro”,
którego celem było uczynienie z Concordii
merytorycznego lidera w sektorze ubezpieczeń
agro, ubezpieczyciela bliskiego rolnikowi,
tworzącego standardy (zw. m.in. z likwidacją
szkód w rolnictwie).
Dawid RYDZYŃSKI
„Concordiowa” operacja była zdecydowanie bardziej skomplikowana niż działania amerykańskich
służb specjalnych w Iranie – wymagała większych
zasobów czasowych i ludzkich. Jednak chętnych
do uczestniczenia w niej nie zabrakło – można
śmiało powiedzieć, że rok 2014 był czasem, w którym cała Concordia Ubezpieczenia angażowała
się w realizację strategii nakreślonej przez śp. Prezesa Cyganika.
Być Ekspertem
Nie wystarczy mówić, że „jest się ekspertem
w branży agro” – trzeba tym ekspertem rzeczywiście być, pokazywać swoją fachowość na każdym kroku. Dlatego też zatrudniono w Concordii
pięciu Ekspertów Agro, którzy dzięki swojmu
doświadczeniu, wiedzy, komunikatywności oraz
samodzielności pomagają Oddziałom Concordii
www.concordiaubezpieczenia.pl
w codziennej pracy. Ich głównym zadaniem jest
rozwój sprzedaży ubezpieczeń rolnych (w tym
m.in. utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami z branży agro oraz z pośrednikami), ocena
ryzyka ubezpieczeniowego, wsparcie w zakresie
likwidacji szkód, organizacja oraz planowanie
szkoleń sprzedażowych i merytorycznych dla sieci
sprzedaży oraz rolników. Zatrudnienie Ekspertów
Agro umacnia wizerunek Concordii jako firmy
kompetentnej, której kadra pracownicza ma odpowiednie podstawy merytoryczne ku temu, by
kompleksowo ubezpieczać sektor rolny.
Wspierać ważne inicjatywy
Kolejnym krokiem świadczącym o tym, że Concordia jest blisko rolnika było nawiązanie współpracy
z miesięcznikiem „Top Agrar Polska” w zakresie
akcji „Praktykuj u mistrza”. Dzięki niej młodzi rol-
WYDARZENIA
nicy mogli poznać tajniki funkcjonowania specjalistycznych gospodarstw nastawionych na
produkcję roślinną, mleka, trzody chlewnej. Młodzi ludzie w spokoju mogli zdobywać potrzebną
wiedzę – o ich bezpieczeństwo zadbała Concordia,
która objęła ich ochroną ubezpieczeniową na czas
trwania praktyk. Zdobyte przez praktykantów doświadczenia na pewno zaprocentują w przyszłości – w końcu to ci młodzi ludzie będą kształtować
polskie rolnictwo.
Concordia pamiętała również o nieco „starszych” rolnikach, którzy już mogą się pochwalić
sporymi sukcesami. Wzięła udział w jednej z inicjatyw „Głosu Wielkopolskiego” – „Super Rolnik
Wielkopolski”. Dlaczego wybrano akurat ten plebiscyt? Tu niech za odpowiedź posłużą słowa śp.
Prezesa Cyganika: To dla nas powód do dumy móc
uczestniczyć w wydarzeniu, w którym nagradzani
są najlepsi z najlepszych. Wspierać inicjatywy ludzi, którzy znają swój warsztat pracy, gospodarują
w sposób zrównoważony dla środowiska, a przy tym
uzasadniony ekonomicznie. Jest to bowiem spójne
z naszą wizją prowadzenia biznesu.
Być blisko rolnika i jego problemów
Ważne z punktu widzenia realizacji strategii Concordii jest „bycie blisko rolnika”. Przedstawiciele firmy uczestniczyli w wielu imprezach plenerowych,
których odwiedzającymi byli właśnie właściciele
gospodarstw rolnych. Na stronie internetowej
Concordii powstała nawet specjalna podstrona
„Concordia – Spotkajmy się”, na której zebrano informacje dot. targów, wystaw, w których Concordia uczestniczyła. Do największych imprez zaliczyć
należy wystawę Agro Show w Bednarach. W zorganizowanie wystawy zaangażowała się cała fir-
www.concordiaubezpieczenia.pl
11
Na zdjęciu: uczestnicy DLG
Feldtage, w tym Dr Rainer
Langner – Szef Vereinigte
Hagel (drugi z prawej)
12
WYDARZENIA
DLG-Feldtage. Dni Pola odbywają się w Niemczech co dwa lata i są ważnym wydarzeniem
dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją roślinną w Europie. W imprezie, która
odbyła się w dniach 17 – 19 czerwca 2014 w miejscowości Bernburg-Strenzfeld, nie mogło więc
zabraknąć podmiotów, które zajmują się ubezpieczeniem produkcji roślinnej. Stąd też na Dniach
Pola swoje stoisko miała Concordia Ubezpieczenia oraz Vereinigte Hagelversicherung WaG,
które dodatkowo było jednym z organizatorów
wystawy. DLG, z racji swego międzynarodowego
charakteru, jest idealną platformą do wymiany
doświadczeń osób z branży, jak też okazją do spotkania się z największymi producentami rolnymi
w Europie.
Rzetelnie wywiązywać się ze swoich
zobowiązań
Na zdjęciu powyżej oraz
na siąsiedniej stronie:
uczestnicy Agro Show 2014
ma, a do Bednar zjechali pośrednicy z całej Polski.
Stoisko Concordii cieszyło się sporą popularnością,
odwiedzających było kilka tysięcy (w samym konkursie wzięło udział blisko 300 osób). Frekwencja
cieszy, zwłaszcza że wszyscy odwiedzający mogli
porozmawiać z ekspertami ubezpieczeniowymi,
podzielić się swoimi spostrzeżeniami, podpytać
o ubezpieczenie upraw w sezonie jesiennym. Takie
spotkania są ważne, gdyż budują pozytywne relacje na linii Concordia-rolnik. Firma przestaje być,
dzięki takim działaniom, abstrakcyjną, odległą od
klienta instytucją finansową – staje się partnerem
godnym zaufania, bliskim i otwartym na potrzeby
klienta.
Uczyć się od najlepszych, wymieniać się
doświadczeniami
Warto wspomnieć także o jeszcze jednej wystawie,
w której udział wzięli przedstawiciele Concordii –
www.concordiaubezpieczenia.pl
Concordia nie zapomniała o tym, co jest najważniejsze dla klienta firmy ubezpieczeniowej – o solidnej likwidacji szkód. Po raz kolejny spełnione
zostały obietnice, które zostały złożone rolnikom
przy zawarciu umowy. Wystarczy wspomnieć,
że do września 2014 roku na konto rolników, którzy
ubezpieczyli swoje uprawy i ponieśli straty w wyniku zdarzeń pogodowych, tytułem rekompensaty
wpłynęło blisko 100 mln zł. W tym roku szczególnie
dużo było zgłoszeń związanych z przymrozkami
wiosennymi (4 tys.). Concordia swoimi działaniami pokazała, że można na nią liczyć w momencie
próby, a nie tylko przy podpisaniu umowy.
Zadbano również o to, aby likwidacja szkód
była szybka i bezproblemowa. Dzięki inicjatywie
Dyrektora Biura Likwidacji Szkód, Pana Piotra
Adamczyka, Concordia nawiązała współpracę
z punktami serwisowymi, które zajmują się naprawą maszyn rolniczych. Tym samym klienci
zgłaszający szkodę z ubezpieczenia Agro Casco
mają możliwość bezgotówkowej likwidacji szkód
w tych serwisach, co jest znacznym ułatwieniem.
Lista współpracujących z Concordią punktów jest
dostępna na stronie internetowej Concordii i z tygodnia na tydzień powiększa się.
Edukować
Kolejnym działaniem podjętym przez Concordię
było uświadamianie i popularyzowanie wiedzy
na temat ubezpieczeń. Kluczowym projektem,
z punktu widzenia materiałów kierowanych do
klienta, było stworzenie mapy potrzeb rolnika.
W ekspresowym tempie (3 miesiące pracy przy
WYDARZENIA
tego typu projektach to dosłownie chwila) powstała mapa „Świat Rolnika”. Pokazany jest na
niej z jednej strony przyjazny, idylliczny świat rolnika – jego budynki, zwierzęta, uprawy, maszyny,
majątek prywatny, rodzina. Z drugiej zaś strony
pokazane są zagrożenia, które na niego „czyhają”.
Wskazujemy, tym samym na prosty sposób minimalizowania skutków tych zagrożeń – tym sposobem jest zakup ubezpieczeń Concordii. Rolnik,
wraz ze swoim doradcą, może dzięki mapie całościowo spojrzeć na swoje gospodarstwo, określić
wartość jego składników oraz poznać obszary,
które nie są należycie zabezpieczone, a stanowią
znaczną część majątku. I w toku rozmowy podjąć
decyzję o wypełnieniu tych luk ochroną ubezpieczeniową.
Oprócz „Świata Rolnika” powstały również
dwa nowe foldery, dotyczące kompleksowego
ubezpieczenia gospodarstwa oraz Agro Casco. To
kolejne materiały, które mają być nie tylko formą
reklamy produktów Concordii, ale także realną
pomocą w codziennej pracy agenta.
Wartym uwagi jest również udostępniony jesienią br. film, powstały we współpracy z niemieckim udziałowcem, Vereinigte Hagelversicherung.
13
W ciekawy i humorystyczny sposób opowiada on
o tym, na czym oba towarzystwa znają się najlepiej – o ubezpieczeniu upraw. Po jego obejrzeniu
nawet trudna i skomplikowana tematyka ubezpieczeń wydaje się dużo prostsza.
Rok 2014 był więc czasem wytężonej pracy ze
strony Concordii, kolejnym rokiem umacniania
się w sektorze agro. Najbliższy czas będzie kontynuacją strategii nakreślonej przez śp. Prezesa
Cyganika. Jednak, parafrazując słowa znanej piosenki Kazika Staszewskiego, pracownicy Concordii mogą śmiało powiedzieć: „Panie Prezesie, Pan
się nie boi, Concordia nie zejdzie z wytyczonej
przez Ciebie drogi”.
Rok 2014 był więc czasem wytężonej pracy ze
strony Concordii, kolejnym rokiem umacniania się
w sektorze agro. Najbliższy czas będzie kontynuacją strategii nakreślonej przez śp. Prezesa Cyganika […] „Panie Prezesie, Pan się nie boi, Concordia
nie zejdzie z wytyczonej przez Ciebie drogi”.
www.concordiaubezpieczenia.pl
14
WYDARZENIA
Dni CONCORDII
Pod takim hasłem 12 – 13 czerwca 2014 r. w hotelu Villa Verde
w Zawierciu, położonym niedaleko Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
odbyły się Dni Concordii.
Magdalena KANIEWSKA
Było to już ósme spotkanie osób ważnych i potrzebnych do rozwoju Concordii Ubezpieczenia.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło najlepszych agentów, brokerów, banków, przedstawicieli dziennikarzy, a także pracowników
i rzeczoznawców Concordii.
Tegoroczne święto zakładało trzy cele, które zrealizowane zostały w kolejnych częściach
Dni Concordii 2014. Pierwszy z nich to podkreślenie obchodzonego w tym roku jubileuszu
150-lecia Concordii Versicherungen, głównego
udziałowcy Concordii Ubezpieczenia. Drugi –
to zaakcentowanie kierunku jeszcze silniejszego umacniania pozycji towarzystwa w sektorze
agro. Trzeci natomiast – to integracja „Ludzi
Concordii”.
Część pierwsza – Uroczysta gala
Część oficjalną Dni Concordii rozpoczęło wystąpienie śp. Pana Prezesa Andrzeja Cyganika, który
podkreślił kluczową rolę jaką odgrywają „Ludzie
Concordii”. Ponadto odniósł się do tradycji i korzeni niemieckiego udziałowcy. Rok 1864, to rok
powstania Concordii, to także czasy pierwszych
dżinsów Levi Straussa czy w Polsce – narodziny
wielkiego pisarza – Stefana Żeromskiego. Przez ten
www.concordiaubezpieczenia.pl
WYDARZENIA
okres nie zmieniło się jedno – uczciwość i solidność
Concordii w biznesie.
Kolejne było przemówienie Pana Jacka Bielaczyka, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing,
który powiedział, że Concordia potrafi i chce słuchać swoich partnerów. Dlatego też uruchomiony
został specjalny program, którego celem jest jak
najskuteczniejsze wsparcie pośredników. Wszystko
w myśl zasady „profesjonaliści profesjonalistom”.
Stąd też szereg promocji, kampanii i eventów rolnych z udziałem Concordii, do których się odniósł.
Następnie przed gośćmi wystąpił Pan Jörn David, który w swoim wystąpieniu podkreślił mocną
stronę Concordii, czyli jej solidną likwidację szkód.
Mówił o tym, że produkty potwierdzają swoją
przydatność dopiero wtedy, kiedy zdarzy się coś
negatywnego, gdy pojawia się spora strata majątkowa czy nieszczęśliwy wypadek. Concordia chce
i to właśnie robi.
Wystąpienie Zarządu zakończyła prezentacja
Michaela Lösche, odpowiedzialnego za sektor
ubezpieczeń rolnych. Korzystając z rozpoczynającego się Mundialu przyrównywał Concordię
do zgranej drużyny piłkarskiej z Dortmundu. Powiedział, że Dortmund ma Borussię Dortmund,
a Poznań – ma Concordię – również członka Ligi
Mistrzów, tylko że w sektorze agro.
Po wystąpieniach przedstawicieli Zarządu nastał moment, na który zaproszeni goście czekali
z niecierpliwością. Nastąpiło podsumowanie kon-
kursu „Concordia Elite”, w którym główną nagrodą był wyjazd do Transylwanii, bogatej w zamki,
cerkwie, góry i wspomnienia o hrabim Drakula.
Pani Agnieszka Wieczorek, jak na Dyrektora Biura Wsparcia Sprzedaży przystało, ogłosiła wyniki
konkursu i wręczyła laureatom nagrody.
W tym roku Concordia postanowiła również
wyróżnić kilkoro swoich partnerów, dziękując im
w ten sposób za wieloletnią owocną współpracę,
lojalność i zaufanie oraz pełne zaangażowanie
w kształtowanie pozytywnego wizerunku towarzystwa. Wśród nagrodzonych znalazł się również
przedstawiciel banków spółdzielczych, którym od
początku roku przyznawane były tytuły „Eksperta
Concordii”.
15
Na zdjęciu powyżej oraz
na poprzedniej stronie:
Dni Concordii,
Zawiercie 2014
Tegoroczne święto zakładało trzy cele, które
zrealizowane zostały w kolejnych częściach Dni
Concordii 2014. Pierwszy z nich to podkreślenie
obchodzonego w tym roku jubileuszu
150-lecia Concordii Versicherungen, głównego
udziałowcy Concordii Ubezpieczenia. Drugi –
to zaakcentowanie kierunku jeszcze silniejszego
umacniania pozycji towarzystwa w sektorze agro.
Trzeci natomiast – to integracja „Ludzi Concordii”.
www.concordiaubezpieczenia.pl
16
WYDARZENIA
Na zdjęciu: Laureaci
Konkursu Rocznego
panel polsko-niemiecki,
Dni Concordii,
czerwiecMarciniszyn,
Jacek Bielaczyk
Oficjalną część Dni Concordii 2014 zakończyła dość nietypowa zapowiedź nowego konkursu, dokonana przez Michaela Lösche i Jadwigę
Thomanek, którzy w bawarskich strojach, przy
akompaniamencie regionalnej muzyki ogłosili, że zwycięzcy rozpoczynającego się w lipcu br.
i trwającego do połowy 2015 r. konkursu, pojadą
właśnie do Bawarii.
Część druga – AGROzabawy i wystawa maszyn
rolniczych
Goście Concordii podzieleni na kilka grup rywalizowali ze sobą, integrując się przy tym podczas
AGRO-zabaw. Wspólnie m.in. „młócili z czasem,
wyplatali z zapałem, lepili przyszłość oraz ubijali
z fantazją”. Ponadto mieli okazję zaobserwować
upływ czasu i postęp technologiczny jaki nastąpił na przestrzeni lat w rolnictwie. Umożliwiła im
to wystawa maszyn rolniczych pt. „Tak było. Tak
jest”, wykorzystywanych w rolnictwie obecnie
i w czasach naszych dziadów oraz pradziadów.
Wystawa i prezentacja ciągników przez dumnych ich właścicieli okazała się nie lada atrakcją.
Poczynając od jednego z najstarszych ciągników
w Polsce, wyprodukowanego w 1929 r. przez nie-
www.concordiaubezpieczenia.pl
miecką firmę Lanz Bulldog, poprzez ciągnik z drugiej wojny światowej, na ciągniku sprowadzonym
z Argentyny – PAMPA i rodzimym Ursusie kończąc. Warto dodać, iż mimo sędziwego wieku,
maszyny były sprawne i chętnie testowane przez
zaproszony gości.
Ze współczesnych dzieł technologii rolnej znakomicie prezentowały się maszyny firmy CLAAS
oraz Deutz Fahr.
Całość tej części Dni Concordii uatrakcyjnił występ ludowego zespołu Janicek.
Część trzecia – Wieczorne świętowanie
Wieczorna część Dni Concordii rozpoczęła się od
ogłoszenia wyników AGROzabaw. Zwycięskie
drużyny nagodzone zostały gromkimi brawami
oraz oryginalnymi podarunkami.
Atrakcją wieczoru był występ zespołu Detonacja, który jak sama nazwa wskazuje zapewnił
gościom sporo emocji i udaną zabawę do białego
rana.
Tegoroczne Dni Concordii udowodniły, że bez
względu na zajmowane stanowisko i pełnione
obowiązki – w każdym z nas „drzemie trochę
dziecka”.
WYDARZENIA
www.concordiaubezpieczenia.pl
17
18
WYDARZENIA
CONCORDIA
VERSICHERUNGEN
Aż i jedynie 150 lat Concordii Versicherungen
Wszystko rozpoczęło się w 1864 r. w mieście Hoya nad Wezerą od „Concordia
Feuer” („Concordii Ogień”) oraz zobowiązania do zebrania przynajmniej
150 członków. Dzisiaj Concordia Versicherungen ma 2,5 miliona klientów.
Evelyn BEYER
Samodzielność, niezależność, wzajemna samopomoc. Ta w owym czasie niezwykle aktualna
myśl przewodnia przyświecała przed 150 laty rolnikom i kupcom, którzy zebrali się na generalne
zgromadzenie w gospodzie Guénin w mieście
Hoya. Ich celem było utworzenia własnego, niezorientowanego na zysk, mobilnego towarzystwa
specjalizującego się w ubezpieczeniach od ognia,
które miało sprawić, że „zagraniczne instytucje
ubezpieczeniowe wraz z ich kosztowną strukturą
staną się zbędne”.
Z taką propozycją wyszedł syn nauczyciela, kupiec a później burmistrz miasta Hoya, Heinrich Adolf Mohrhoff i zawnioskował o to w Królewskim
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Hanowerze. Ministerstwo zatwierdziło utworzenie towarzystwa pod warunkiem zobowiązania do zebrania
przynajmniej 150 członków oraz sumy ubezpieczenia w wysokości 50 000 talarów. Warunki te zostały spełnione ponad normę, już trzy lata później
„Concordia Ogień”, nazwana tak na cześć Bogini
Zgody, liczyła sobie 3180 członków a suma ubezpieczenia wynosiła pięć milionów talarów.
Zaufanie i solidność
150 lat później Grupa Concordia ubezpiecza ponad 2,5 miliona klientów, przychody ze składek
wyniosły w 2013 r. 801 milionów euro. Nawet
www.concordiaubezpieczenia.pl
w roku, w którym wystąpiły duże szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi a stopy procentowe były niskie osiągnięto zysk
w wysokości niemalże 34 milionów euro. Według
Heinera Feldhausa, Prezesa Zarządu Concordia
Versicherungen sukces ten jest spowodowany
również faktem, iż myśl przewodnia jaką jest wzajemność obwiązuje aż do dzisiaj: „Nie talary, marki czy euro, lecz zaufanie, ugruntowana solidność
oraz zadowoleni klienci są podstawą funkcjonowania naszego biznesu”.
Również w czasach wszechobecnego Internetu
stawiamy na kompetentną, osobistą obsługę na
miejscu. Jeśli ktoś dzwoni do Biura Obsługi Klienta Concordii, nie trafia do anonimowego centrum
obsługi, lecz do dedykowanej osoby kontaktowej.
Zasada regionalności, która ułatwiła Concordii
osiągnięcie solidnego wzrostu, została niedawno
dodatkowo wzmocniona poprzez wewnętrzną
restrukturyzację. Pracownicy nie są już odpowiedzialni za poszczególne grupy ubezpieczeń,
ale za określony obszar – i to w prawie wszystkich kwestiach związanych z ubezpieczeniami.
Solidność nie wyklucza bowiem innowacyjności.
Już w 1926 r. Concordia prowadziła negocjacje
dotyczące koncesji na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia
WYDARZENIA
19
Na zdjęciu: siedziba
Concordii Versicherungen
komunikacyjne. W tamtym czasie triumf motoryzacji w Niemczech dopiero co się rozpoczął.
Od 1874 roku w Hanowerze
Po ponownym zjednoczeniu, kiedy to w nowych
krajach związkowych nie było miejsca dla pracowników, trzeba było wykazać się nie lada kreatywnością. Bez namysłu Concordia wysłała w podróż
jedenaście samochodów kempingowych, które
stały się „biurami na kołach”. Na nowe tereny
firma wkroczyła również w 1998 r., kiedy to przejęła Oeco Capital – pierwszego w Niemczech
ekologicznego ubezpieczyciela na życie. Z lokat
kapitałowych z tego ubezpieczenia kupowane
są wyłącznie papiery wartościowe przedsiębiorstw,
które przyczyniają się do ochrony środowiska.
Również w kwestiach budowlanych Concordia
ustanowiła pewne standardy. W 1874 r. siedziba
firmy została przeniesiona do Hanoweru. Po wielu przeprowadzkach, w centrum miasta na początku lat 70-tych XX wieku rozpoczęto budowę
Według Heinera Feldhausa, Prezesa Zarządu
Concordia Versicherungen sukces ten jest
spowodowany również faktem, iż myśl
przewodnia jaką jest wzajemność obwiązuje
aż do dzisiaj: „Nie talary, marki czy euro, lecz
zaufanie, ugruntowana solidność oraz zadowoleni
klienci są podstawą funkcjonowania naszego
biznesu”.
www.concordiaubezpieczenia.pl
20
Na zdjęciuodl lewej:
Dr Heiner Feldhaus – Szef
Concordii Versicherungen,
śp. Prezes Andrzej Cyganik,
Pan Jacek Bielaczyk
WYDARZENIA
na „zielonej łące”, jak wyrażali się wtedy sceptycy.
W 1974 r. firma wprowadziła się do nowego budynku administracyjnego przy Karl-Wiechert-Allee 5. Wybór ten okazał się być trafiony: wokół
Concordii wyrosła ulica, przy której swoje siedziby
ma wiele znaczących firm.
Kiedy znów okazało się, że potrzebna jest nowa
siedziba, nie szukano zbyt daleko: w 1999 r. uroczyście otwarto budynek Centrali przy Karl-Wiechert-Allee 55, w którym na pierwszy rzut oka
zachwyca przestronne, pięknie urządzone foyer.
To tu odbywają się charytatywne wieczory autorskie takich artystów, jak Klaus Maria Brandauer
czy Ulrich Tukur, którzy zostali zaproszeni przez
utworzoną w 2011 r. fundację (Człowiek – Natura –
Wspólnota), wraz z którą Concordia angażuje się
w projekty służące ogólnemu dobru: od podnoszenia wiedzy i kompetencji dzieci znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji społecznej, aż po konkretne projekty środowiskowe, jak na przykład
stacje ochrony przyrody.
Ochrona i zabezpieczenie
W ten oto sposób inicjatywa Heinricha Adolfa
Mohrhoffa – utworzenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych specjalizującego się w ubezpieczeniach od ognia, stała się grupą przedsiębiorstw
www.concordiaubezpieczenia.pl
zatrudniającą 1270 pracowników, która oferuje
swoim klientom ochronę i zabezpieczenie w niemalże wszystkich obszarach życia. Jasna struktura produktów oraz solidna strategia inwestycyjna
zostały wielokrotnie wyróżnione w testach i zdobyły wiele nagród. W swojej działalności Concordia dostosowała się do zmienionych wymagań,
wypełniała luki, tak jak w przypadku ochrony
socjalnej dla kobiet w rolnictwie czy też obecnie w przypadku ochrony prawnej w Internecie.
„Tradycja i postęp to czynniki, które zdecydowały
o naszym sukcesie” – to cytat z koncepcji przewodniej firmy, którą Concordia na nowo wypracowała w roku swojego jubileuszu.
Powodów do świętowania jest więc wiele. Z okazji jubileuszu Concordia podziękowała
swojej załodze uroczystością w operze oraz jubileuszową gratyfikacją, stopniowaną zgodnie ze
stażem pracy.
Przed 150 laty w mieście Hoya położono kamień węgielny dla Concordii. W tym roku Concordia stroi się z okazji jubileuszu 150-lecia swojej
działalności.
Niemieckiej Concordii życzymy kolejnych, tak pięknych jubileuszy. Cieszymy się, że należymy do wspólnej grupy o solidnych podstawach.
CONCORDIA
WYDARZENIA
21
partnerem bankowości
spółdzielczej
Od początku działalności kluczową grupę Partnerów
stanowią dla nas banki spółdzielcze – między innymi dlatego,
że to one były inicjatorem naszego powstania.
Magdalena KANIEWSKA
Rocznica współpracy
W tym roku przypadają ważne rocznice tej współpracy. Wiążą się ona z podpisanym porozumieniem
o współpracy, dzięki któremu możliwa jest sprzedaż
ubezpieczeń na umowach zrzeszeniowych. Przy tej
okazji dziękujemy naszym Partnerom – Bankowi
Polskiej Spółdzielczości za 7 lat owocnego współdziałania na rzecz rozwoju bancassurance oraz
Spółdzielczej Grupie Bankowej – za 8 lat udanej
współpracy – mówi Tomasz Kromolicki – Dyrektor
Biura Bancassurance w Concordii Ubezpieczenia.
I dodaje – Przez te lata, co bardzo dla nas ważne,
nawiązaliśmy współpracę z ponad 450 bankami,
otaczając ochroną ponad 200 tysięcy kredytobiorców. Do dyspozycji banków oddaliśmy zespół
28 opiekunów bankowych, złożonych z pracowników Concordii. Naszych Partnerów wspieraliśmy
i wspieramy również poprzez liczne szkolenia produktowo-sprzedażowe. Rocznie edukujemy około 1500 osób. Ponadto zapewniliśmy im wsparcie
technologicznie, w postaci Rubiconu, a później jego
onlinowego następcy – Systemu Obsługi Sprzedaży
Rubinet. Utrzymujemy również dedykowane miejsce
ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami – a więc
Strefę Bankowca.
W tym roku Concordia Ubezpieczenia uruchomiła Centrum Wsparcia Pośrednika, dzięki które-
mu banki mogą uzyskiwać sprawne odpowiedzi
na pytania z dziedziny oferowanych produktów
ubezpieczeniowych. Concordia wspiera swoich
Partnerów również w zakresie działań marketingowych poprzez centralny i lokalny sponsoring,
jak również poprzez organizację dla nich corocznych konkursów mających na celu wyróżnienie
najskuteczniejszych sprzedawców.
– Jesteśmy dumni z naszego partnerstwa – podsumowuje Tomasz Kromolicki.
www.concordiaubezpieczenia.pl
Na zdjęciu: Tomasz
Kromolicki – Dyrektor Biura
Bancassurance w Concordii
Ubezpieczenia
22
WYDARZENIA
Na zdjęciach na
sąsiedniej stronie:
Forum Liderów Banków
Spółdzielczych
Rekomendacja U
Od kilku miesięcy w Concordii Ubezpieczenia
trwają intensywne przygotowania do zmian,
które reguluje ogłoszona 24 czerwca br. przez
Komisję Nadzoru Finansowego – Rekomendacja
U. Concordia przeprowadziła szereg konsultacji z przedstawicielami banków spółdzielczych,
uczestnicząc równolegle w pracach komisji zajmującej się projektem Rekomendacji U, przy
Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Przygotowała produkt, który stanowi odpowiedź i jednocześnie
rozwiązanie na zmiany na rynku bancassurance.
Na bieżąco Concordia stara się pomagać swoim
Partnerom m.in. przy tworzeniu polityk i procedur, a także harmonogramów wdrożeń umów
agencyjnych. Dzięki takim rozwiązaniom, w dalszym ciągu możliwe będzie oferowanie klientom
banków kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, a wszystko zgodne z nowymi standardami
bancassurance. Ponadto wspólnie z Krajowym
Związkiem Bankowości Spółdzielczej w sierpniu br. Concordia uruchomiła cykl edukacyjny
poświęcony niełatwym de facto zagadnieniom
związanym z Rekomendacją U. W dalszym ciągu
planuje też dzielić się z Partnerami wiedzą i doświadczeniem podczas różnego rodzaju spotkań
i szkoleń merytorycznych.
Życie Komfort
To, co wydaje nam się najważniejsze, to spójność
działań z Bankami Zrzeszającymi. Ona jest tutaj
bardzo istotna i my taką spójność zachowujemy.
W czasach, w których na pierwszy plan
wychodzą tzw. apeksowe funkcje Banków
Zrzeszających – cieszymy się, że wspólnie
z BPS możemy zapewnić zaplecze zrzeszonym
bankom spółdzielczym, co w konsekwencji
może zaowocować sprzedażą ubezpieczeń już
po wejściu w życie Rekomendacji U. www.concordiaubezpieczenia.pl
Kluczową zaletą produktu Życie Komfort, bo taką
nazwę on nosi, jest zastąpienie dotychczasowego zestawu grupowych ubezpieczeń na życie dla
kredytobiorców – jednym produktem indywidualnym, dopasowanym do każdego rodzaju kredytu. Aktualnie pracownik banku będzie mógł
ubezpieczyć kredyt w wygodny sposób, korzystając z jednego produktu ubezpieczeniowego.
Życie Komfort jest bowiem produktem uniwersalnym, znajdującym zastosowanie praktycznie
dla wszystkich rodzajów umów zadłużeniowych
wykorzystywanych w instytucjach finansowych.
Dodatkowymi zaletami produktu są brak konieczności obsługi klienta w rocznicę polisy (kredytu), brak konieczności rozliczania i pobierania
składek po stronie banku, a co za tym idzie moż-
WYDARZENIA
liwość przekierowania sił z administracji sprzedaży ubezpieczeń na nowe obszary. Rozwiązanie
zostało przygotowane w systemie online. Dzięki
temu nie wymaga ono ponoszenia przez banki
dodatkowych nakładów finansowych na systemy
informatyczne.
To, co wydaje nam się najważniejsze, to spójność
działań z Bankami Zrzeszającymi. Ona jest tutaj
bardzo istotna i my taką spójność zachowujemy.
W czasach, w których na pierwszy plan wychodzą
tzw. apeksowe funkcje Banków Zrzeszających –
cieszymy się, że wspólnie z BPS możemy zapewnić zaplecze zrzeszonym bankom spółdzielczym,
co w konsekwencji może zaowocować sprzedażą
ubezpieczeń już po wejściu w życie Rekomendacji
U. Chcemy podkreślić, że czujemy się współodpowiedzialni za przeprowadzenie banków spółdzielczych
przez zmianę, która wynika z Rekomendacji U. Nasi
opiekunowie są do dyspozycji banków w zakresie doradztwa w przygotowaniu wdrożenia Rekomendacji U w punktach, w których dotyczy on współpracy
z zakładem ubezpieczeń – podsumowuje Tomasz
Kromolicki.
www.concordiaubezpieczenia.pl
23
24
WYDARZENIA
WYDARZENIA
Oddziały Concordii na targach rolnych
Rok 2014 był obfity w różnego rodzaju imprezy rolne z udziałem Oddziałów Concordii
Ubezpieczenia. Imprezy targowe są dla nasz szczególnie ważne, jako że dzięki nim
mamy możliwość bezpośredniego poznania potrzeb naszych klientów.
Katarzyna KURZAWA, Magdalena KANIEWSKA
O. Białystok
Na zdjęciu poniżej:
pracownicy Oddziału
Concordii Ubezpieczenia
w Białymstoku
W dniach 28 i 29 czerwca br. Concordia wzięła
udział w VIII Ogólnopolskiej Wystawie Bydła
Hodowlanego oraz XXI Regionalnej Wystawie
Zwierząt Hodowlanych i Dniach z Doradztwem
Rolniczym organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Na stoisku Concordii, reprezentowanej tym razem przez Oddział w Białymstoku, promowaliśmy
głównie Agro Casco oraz ubezpieczenie upraw,
ubezpieczenia życiowe i ochronę prawną. W tym
celu rozdaliśmy mnóstwo ulotek i gadżetów
firmowych. Oprócz materiałów reklamowych
i pysznych cukierków, przygotowaliśmy również
konkurs z nagrodami. Wśród uczestników, którzy
wypełnili ankietę i odpowiedzieli prawidłowo na
pytanie konkursowe, losowane były upominki
firmowe.
Promocja Concordii przybrała tutaj postać artykułu i reklamy zamieszczonej w specjalnym
dodatku „Gazety Współczesnej” rozdawanym
uczestnikom wystawy. Tablice reklamowe, długopisy i cukierki z logo Concordii znajdowały się
też na dwóch placach wystawowych dealerów
maszyn rolniczych. Przeprowadziliśmy wiele ciekawych rozmów i spotkań, a prezentowana oferta
ubezpieczeń Concordii cieszyła się sporym zainteresowaniem jej obecnych, jak i przyszłych klientów.
O. Bydgoszcz
Concordia w dniach 6–7 lipca 2014 r. była jednym
z wystawców na XXXVI Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH Minikowo 2013.
Targi Agro-Tech w Minikowie to jedna z największych w kraju wystaw poświęconych tematyce rolniczej. W tym roku do Minikowa zawitało
ponad 460 wystawców z kraju i zagranicy. Pomimo uporczywego upału dopisali także zwiedzający,
których, jak podaje organizator, było około 34 tys.
www.concordiaubezpieczenia.pl
WYDARZENIA
25
AGRO-TECH to jednak nie tylko wystawy i pokazy, ale również kompleksowe doradztwo udzielane przez ekspertów i fachowców z różnych
dziedzin związanych z branżą rolną. Do tradycji
Oddziału w Bydgoszczy należy uczestnictwo w tej
znamienitej imprezie. Podczas dwóch dni stoisko
Concordii odwiedziło wielu zwiedzających, wśród
nich także nasi klienci. Pracownicy Oddziału odpowiadali na pytania oraz prezentowali ofertę
ubezpieczeniową Concordii. Bardzo zadowolone
były dzieci, ponieważ każde otrzymało słodki poczęstunek oraz gadżet.
Czekamy na efekty tych rozmów mając nadzieję, że nasze zielone logo jest coraz lepiej rozpoznawalne. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego
wielkiego przedsięwzięcia organizowanego przez
Ośrodek Doradztwa Rolnego w Minikowie.
O. Gdańsk – XXI Żuławskie Targi Rolne
w Starym Polu
Najważniejszą imprezą rolną, w której uczestniczył Oddział Gdańsk były XXI Żuławskie Targi Rolne w Starym Polu. Organizatorem wydarzenia był
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Żuławskie Targi Rolne tradycyjnie odbywają
się w trzeci weekend czerwca – w tym roku był
to 14 – 15 dzień miesiąca. Targi stanowią okazję
do prezentacji najnowszych osiągnięć krajowej
i światowej techniki, technologii i genetyki, przez
co dobrze służą postępowi, rozwojowi i restrukturyzacji naszego rolnictwa.
www.concordiaubezpieczenia.pl
Na zdjęciach od góry:
pracownicy Oddziału
w Lublinie oraz Oddziału
w Bydgoszczy
26
Na zdjęciach od góry: Agro
Show, lotnisko Bednary –
najbardziej kompleksowa
impreza rolnicza w Polsce;
poniżej XXI Targi Rolne,
Warmińsko-Mazurskia
Wystawa Zwierząt
Hodowlanych
WYDARZENIA
Targi gromadzą corocznie 550 – 600 wystawców (łącznie ze stoiskami handlowymi), a liczba
zwiedzających oceniana jest na 40 tys. osób.
O. Lublin
14 września 2014 roku odbyły się XIV Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Busku Zdroju,
w których Concordię Ubezpieczenia reprezentował Oddział Lublin.
Organizatorami dożynek byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu
Buskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
oraz Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Uroczystości rozpoczęła dziękczynna msza święta w kościele parafialnym Świętego Brata Alberta,
www.concordiaubezpieczenia.pl
po której korowód złożony z delegacji z wieńcami
z każdego świętokrzyskiego powiatu, gości, mieszkańców województwa przeszedł na stadion miejski,
gdzie odbyła się główna część imprezy.
Odnowiony buski stadion „pękał w szwach”,
ponieważ przewidziano szereg atrakcji dla gości:
wystawy płodów rolnych, stoiska poszczególnych
powiatów ze swojską kuchnią i ludową muzyką,
wystawę rolniczą i wiele innych atrakcji związanych z działalnością tego sektora gospodarki. Na
scenie głównej zaprezentowane zostało folkowe
widowisko regionalne „Świętokrzyskie granie”, były
pokazy musztry i jazdy konnej w wykonaniu kawalerzystów z Kielc i program Grupy Artystycznej
Iskra z Ożarowa, dynamiczny program estradowy
„Gościniec Gwiazd”, a całość zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami, gdzie królowały jak przystało na region Ponidzia – ponidziańskie rytmy.
Imprezę zaliczamy do udanych i cieszymy
się, że mogliśmy się na niej zaprezentować. Bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi klientami,
to nieoceniona szansa na nawiązanie dobrego
kontaktu, przedstawienie oferty i zachęcenie do
zawarcia ubezpieczenia właśnie u nas. Przecież
z Concordią można czuć się bezpiecznie!
O. Olsztyn – XXI Targach Rolnych
Oddział Olsztyn wziął udział w XXI Targach Rolnych, Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt
WYDARZENIA
27
szynami i urządzeniami rolniczymi producentów
wszystkich światowych marek.
Wzorem ubiegłych lat na Agro Show nie mogło zabrakło również Concordii, reprezentowanej w dużej mierze przez pracowników Centrali
i Oddziału Poznań, którzy mogli liczyć na wsparcie ze strony koleżanek i kolegów z pozostałych
Oddziałów. Na przybyłych gości na stoisku czekali
eksperci Concordii oraz… wielki, pluszowy Plusik. Dla swoich gości Concordia przygotowała wiele atrakcji, m.in.: symboliczne otwarcie jesiennego
sezonu ubezpieczania upraw, prelekcję nt. ubezpieczenia Agro Casco oraz prezentację dotyczącą
tajników likwidacji szkód rolnych. Wykłady odbywały się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
Podczas weekendu przybyli goście mogli wcielić
się w rolę rzeczoznawców w zorganizowanym
konkursie „I Ty możesz zostać rzeczoznawcą”. Ku
naszej uciesze stoisko Concordii cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.
O. Rzeszów – Dni Otwartych Drzwi
Hodowlanych. Wydarzenie zorganizowane przez
ODR w Olsztynie odbyło się w czerwcu 2014 roku
w Ostródzie, w Centrum Arena.
Były to Targi Rolne promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii i Mazur.
Uczestnicy mieli doskonałą okazję do skorzystania
z porad specjalistów i doradców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami
technologicznymi w dziedzinie rolnictwa.
Na zdjęciu powyżej:
pracownicy Oddziału
w Rzeszowie; zdjęcie
poniżej: pracownicy
Oddziału Szczecin
W ostatni weekend czerwca, tj. 28–29.06.2014 r.
odbyły się Dni Otwartych Drzwi połączone z XVI
Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych
w Boguchwale. To doroczne święto organizowane jest przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale. Patronat honorowy
nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Podczas tego wydarzenia nie mogło również
zabraknąć Concordii Ubezpieczenia, reprezentowanej przez Oddział Rzeszów.
O. Poznań – Agro Show
W ciągu czterech dni (19-22 września 2014 r.) imprezę zorganizowaną na terenie lotniska Bednary, podobnie jak przed rokiem, odwiedziło blisko
150 tysięcy osób. Zwiedzający mogli zapoznać się
z ofertą ponad 800 wystawców z Polski i zagranicy. Swoje stoiska zaprezentowały aż 102 zagraniczne firmy z 16 krajów.
Agro Show już od kilku lat pełni rolę najbardziej
kompleksowej imprezy rolniczej w Polsce. Podczas tegorocznej wystawy można było zapoznać
się z najnowszymi i najnowocześniejszymi ma-
www.concordiaubezpieczenia.pl
28
WYDARZENIA
Targi Opolagra, największa
plenerowa wystawa
w południowej Polsce.
Concordia też tam była,
reprezentowana przez
Oddział Wrocław
Impreza ma bogatą ponad 45-letnią tradycję
i na stałe wrosła w pejzaż rolniczych imprez wystawowych. Cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród rolników, hodowców, instytucji okołorolniczych i przedsiębiorców. Odwiedza ją około
15 tys. rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a także sympatyków rolnictwa i mieszkańców miast. Corocznie udział w niej bierze około
200 firm i podmiotów gospodarczych. Towarzyszą jej okolicznościowe wystawy, pokazy i kiermasze.
O. Szczecin: XXVII Barzkowickie Targi Rolne
„Agro Pomerania 2014”
W dniach 12–14 września 2014 roku odbyły się
Zachodniopomorskie Targi Rolne w Barzkowicach. Jak co roku Oddział Szczecin wystawił
swoje stoisko (w tym roku z wspólnie z GBS
w Barlinku), promując produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla sektora Agro. Sektor maszyn rolniczych, w którym mamy zawsze swoje
stoisko, cieszy się dużym zainteresowaniem rolników indywidualnych. Jest w nim zawsze wielu wystawców maszyn i sprzętu rolniczego oraz
firm zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin i nawozów. Dzięki targom udało nam
się nawiązać kontakty a być może w przyszłości współpracę z dealerami maszyn w zakresie
sprzedaży Agro – Casco.
Do naszego namiotu chętnie zaglądali rolnicy
z zapytaniem o ubezpieczenie upraw w sezonie
jesiennym oraz rodziny z dziećmi, które szczególnie zainteresowane były balonikami i czerwonymi
świecącymi serduszkami.
www.concordiaubezpieczenia.pl
O. Wrocław
W dniach 13–15 czerwca 2014 r. odbyły się Targi
Opolagra, największa plenerowa wystawa w południowej Polsce. Concordia też tam była, reprezentowana przez Oddział Wrocław.
Opolagra, organizowana przez DLG Agro Food,
to wielkie wydarzenie dla branży rolnej, miejsce,
w którym każdy, komu bliskie jest nowoczesne rolnictwo, znajdzie coś dla siebie. W tym roku można
było odwiedzić stoiska 430 firm, a – zgodnie z raportem organizatora – odwiedzających było 49 000
osób! Podczas trzech dni, w jednym miejscu, prezentowane były maszyny wszystkich światowych
marek – obok najnowocześniejszych ciągników –
agregaty uprawowe, opryskiwacze, sieczkarnie, prasy
rolujące itd. Na Opolagrze można nie tylko obejrzeć
maszyny na stoiskach, ale również samodzielnie
przetestować każdą z osobna na ponad 20 torach.
Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie przeprowadzany przez
nas konkurs, do którego można było przystąpić
wypełniając ankietę. Ze względu na specyfikę
spotkania, większość pytań odwiedzających dotyczyła ubezpieczenia upraw, majątków rolnych
oraz maszyn rolniczych. Dodatkowo, w związku
z trwającą kampanią sprzedażową „Dla każdego
coś osobowego”, promowaliśmy ubezpieczenia
osobowe oraz Ochronę Prawną.
Przeprowadziliśmy dużo owocnych rozmów,
był konkurs, prezentacja oferty oraz rozdawanie
gadżetów reklamowych. Mamy nadzieję, że klienci nas odwiedzający byli równie zadowoleni, jak
my. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego
wielkiego przedsięwzięcia.
LUDZIE CONCORDII
DZIECI CONCORDII
Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili
poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do
człowieka – Jan Paweł II
Łucja WOLIŃSKA
Dzień Dziecka
Bez względu na wiek i doświadczenia życiowe
warto zachować w sobie choć trochę DZIECKA.
Mogli się o tym przekonać uczestnicy tegorocznego Dnia Dziecka, który został zorganizowany
dnia 30 maja bieżącego roku w Krosinku koło Poznania. Wzięło w nim udział ok 160 osób, w tym
ok. 90 dorosłych i 70 dzieci. Wszyscy bawili się
znakomicie.
Tegoroczny rodzinny piknik miał charakter ekologiczny. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji.
Wśród nich m.in. pokaz strażacki oraz pokaz mody
(odzieży z papieru, wykonanej samodzielnie przez
dzieci). Ponadto liczne gry i zabawy rodzinne, kurs
udzielania pierwszej pomocy, a także „dmuchańce”, zjeżdżalnie i kule Zorbing.
Zabawa była przednia, o czym najlepiej świadczą zdjęcia uczestników Dnia Dziecka 2014.
A’ propos dzieci…
W 2014 roku nasi pracownicy zostali hojnie obdarowani potomstwem. Łącznie, Pracownikom
Concordii urodziło się 17 dzieci. Szczęśliwym rodzicom, gratulujemy serdecznie.
A jak dzieci, to często też…śluby…
Również i pod tym względem rok 2014 był bogaty.
Zawartych zostało 18 małżeństw z udziałem naszych Pracowników. Nowożeńcom życzymy, aby
ich Miłość nieustannie kwitła.
www.concordiaubezpieczenia.pl
29
30
LUDZIE CONCORDII
PIERWSZY EMERYT
CONCORDII
Dyrektor Henryk Trybuchowicz
pracował w naszej firmie
od 2000 roku. Od podstaw
zorganizował Oddział
w Szczecinie, doprowadzając go
do pozycji trzeciego Oddziału pod
względem sprzedaży w Concordii.
Agnieszka JAGODZIŃSKA
Jako Szef – sprawiedliwy i wyrozumiały. Jako
Człowiek – uczciwy i rodzinny. Ceni sobie dobre
towarzystwo, partyjkę brydżyka i lampkę markowej brandy. Zawsze w świetnej formie fizycznej
dzięki aktywnemu uprawianiu sportów. Pasjonat
siatkówki…
Po 14 latach pracy w Concordii w 2014 roku
odszedł na emeryturę. Twierdził, że teraz sobie
odpocznie, popracuje w ogródku i będzie miał
więcej czasu dla wnuków. A jaka jest rzeczywistość? Zapisał się na kurs języka niemieckiego,
kupił sobie narty biegowe i reorganizuje ogródek
zgodnie z nową koncepcją wymyśloną przez żonę
Małgosię.
Czy dobrze mu bez nas? niech odpowie sam
Henryk: „Hm… Trudne pytanie…. Tęsknię za zespołem, za spotkaniami z klientami i pośrednikami,
za dyskusjami o pracy i życiu. Poranna kawa też
smakuje jakoś inaczej niż ta w pracy. Ale są też
i te lepsze strony… nie muszę się spieszyć i nosić
na co dzień krawata:) Ale cały czas mam kontakt
z Oddziałem i myślę, że tak szybko się jeszcze nie
rozstaniemy”.
www.concordiaubezpieczenia.pl
LUDZIE CONCORDII
31
DOCENILI NAS
Concordia Ubezpieczenia wśród liderów IT
Wyróżnienie Banking Magazine
Odznaki za Zasługi dla Ubezpieczeń
Jedynie dwa towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce posiadają obecnie Certyfikat
Software Asset Management. Concordia Ubezpieczenia jest jednym z nich.
Magdalena KANIEWSKA
W czerwcu br. Concordia Polska TUW oraz
WTUŻiR Concordia Capital SA poddały się szczegółowemu audytowi legalności oprogramowania zgodnie z procedurami Microsoft oraz BSA
(Business Software Alliance). Przeprowadzili go
audytorzy z niezależnej firmy Auditoria, będącej
członkiem programu SAM firmy Microsoft. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy
dotyczył inwentaryzacji oprogramowania i dokumentacji licencyjnej i zgodności ich użycia.
W drugim audytorzy badali stosowane w Concordii procedury zarządzania licencjami oraz
oprogramowaniem. Analizowane były aspekty
związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz poziomem optymalizacji
wykorzystywania posiadanych zasobów.
Wręczony 25 września br. certyfikat stanowi
dowód na to, że Concordia Ubezpieczenia działa
zgodnie z prawem i najwyższymi standardami IT,
posiadając przy tym wysoką dojrzałość zarządzania infrastrukturą informatyczną.
Wyróżnienie Banking Magazine
Concordia Ubezpieczenia w czerwcu 2014 r. otrzymała wyróżnienie za produkt pozwalający zabezpieczyć produkcję rolną realizowaną „pod chmurką”.
Kaprysy pogodowe (gradobicie, ulewy, huragany, itp.), które w Polsce w ostatnich latach bardzo
często niosą za sobą wręcz katastrofalne skutki,
sprawiły, że Banking Magazine zwrócił uwagę na
ubezpieczenie upraw rolnych oferowane przez
Concordię Ubezpieczenia, stworzone z myślą
o rolnikach i producentach rolnych. Produkt dostępny jest m.in. w placówkach GBS Banku, który
to niedawno otrzymał tytuł „Eksperta Concordii”
za wieloletnią współpracę, a także za lojalność
i zaufanie.
Wręczony 25 września br. certyfikat stanowi
dowód na to, że Concordia Ubezpieczenia działa
zgodnie z prawem i najwyższymi standardami IT,
posiadając przy tym wysoką dojrzałość
zarządzania infrastrukturą informatyczną.
www.concordiaubezpieczenia.pl
32
Pracownicy działu IT
oraz Pan Maciej
Izmajłow – Dyr. Finansowy (trzeci od prawej)
wraz z przyznanym
certyfikatem Software
Asset Management
LUDZIE CONCORDII
ODZNAKI ZA ZASŁUGI DLA UBEZPIECZEŃ
Bernard Mycielski – Z-ca Dyrektora Biura
Ubezpieczeń Rolnych
Pracę w Concordii Ubezpieczenia rozpoczął
w 2000 roku (TUW Wielkopolska) jako likwidator szkód w Biurze Likwidacji Szkód. Od 2007 r.
pełni funkcję Z-cy Dyrektora Biura Ubezpieczeń
Rolnych, odpowiadając za organizację i metodykę likwidacji szkód w uprawach. Współautor
produktów ubezpieczeniowych dotyczących rolnictwa (oferowanych przez Concordię) oraz autor
Polska Izba Ubezpieczeń po raz kolejny
przyznała odznaki „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”.
W gronie laureatów znalazło się troje wybitnych
Pracowników Concordii Ubezpieczenia: Pan
Bernard Mycielski, Pan Filip Przydróżny, Pan Artur
Gałek. Odznaki przyznawane są przez PIU od
1996 r. Trafiają do osób i instytucji, które swoją
codzienną pracą w sposób szczególny wpływają
na rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego
oraz samorządu branżowego.
www.concordiaubezpieczenia.pl
rozwiązań systemowych dotyczących likwidacji
szkód rolnych.
Podczas swojej kariery w Concordii brał czynny udział w dostosowywaniu (do rynku polskiego)
i tworzeniu nowych rolniczych produktów ubezpieczeniowych, zwłaszcza ubezpieczeń upraw.
Pan Mycielski wprowadził w tajniki ubezpieczeń
uprawowych wszystkich pracowników Concordii
Ubezpieczenia, zajmujących się tym obszarem.
Od podstaw stworzył sieć likwidacyjną, zajmującą się likwidacją szkód w uprawach na terenie
całego kraju. Kontroluje pracę 16 koordynatorów
rolnych oraz ponad 200 rzeczoznawców- ekspertów branży rolnej. Ponadto Pan Mycielski systematycznie przeprowadza dla nich specjalistyczne
szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.
Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka, gdyż dotyczy ustalenia stopnia ubytków w plonach na skutek ubezpieczonego ryzyka. Istotnym elementem
tej działalności jest umiejętność zdiagnozowania
wpływu czynników wywołujących straty w plonach oraz pozostałych elementów.
Pan Mycielski, w oparciu o zdobytą wiedzę,
wprowadził metodologię dotyczącą zasad ustalania strat związanych z przymrozkami, złym
przezimowaniem oraz pozostałymi ryzykami „pogodowymi”, ubezpieczanymi w Concordii Ubezpieczenia.
LUDZIE CONCORDII
Filip Przydróżny – Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Osobowych
Z Concordią Ubezpieczenia związany jest od
2007 roku. Początkowo pracował na stanowisku
z-cy kierownika Projektu Marketing i PR, a następnie od 2008 roku w Biurze Ubezpieczeń Osobowych, w którym przeszedł wszystkie szczeble
kariery. Od września 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Biura.
Ponadto od 2011 roku do chwili obecnej Pan
Przydróżny współpracuje na stałe z Gazetą Ubezpieczeniową, w której publikuje swoje felietony.
Jest to związane z podjęciem w 2010 roku studiów
doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej to: Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. Filip
Przydróżny to laureat VI edycji konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazety Ubezpieczeniowej na
najlepsze prace magisterskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.
Do głównych zasług Filipa Przydróżnego i prowadzonego przez niego Biura należą: stworzenie
produktu na życie kredytobiorców oferowanego przez kilkaset banków spółdzielczych; współtworzenie kompleksowego pakietu ubezpieczeń
indywidualnych osobowych, w tym ubezpieczenia Życie Plus- wprowadzającego pierwszy raz
w Polsce profilaktykę ubezpieczeniową w konstrukcji produktu; czy stosowanie indywidualnych rozwiązań na rynku leasingassurance
i bancassurance.
Artur Gałek – Dyrektor Oddziału Poznań
Z Concordią Ubezpieczenia związany od 1 marca
2001 roku. Przez trzynaście lat, niezmiennie pełni
funkcję Dyrektora Oddziału Poznań – jednego
z najprężniej działających Oddziałów Concordii.
Gdy rozpoczynał pracę w Concordii jego zespół liczył 7 pracowników. Dzisiaj w zespole jest
18 wysokiej klasy specjalistów w zakresie ubezpieczeń.
Z branżą ubezpieczeniową związany od 23 lat.
Bogate doświadczenie zawodowe nauczyło go,
że w pracy nie można brać wszystkiego bez zastanowienia. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nigdy nie wierzyć, że samemu zawojuje się
świat. Przestrzega tego w swojej codziennej pracy, zaszczepiając tę mądrość wśród swoich Pracowników. Efektem tego są bardzo dobre wyniki
sprzedażowe, powiązane z budowaniem trwałych
relacji z klientami i partnerami biznesowymi.
www.concordiaubezpieczenia.pl
33
34
LUDZIE CONCORDII
Oddział Olsztyn
Monika Bierć, Piotr Reichel, Renata Wiśniewska,
Barbara Dudek, Marta Wieczorek-Kożuch
(Dyrektor), Małgorzata Kijko, Agnieszka Bloch,
Zofia Kosztowny, Joanna Tymcio
Oddział Kraków
Anna Filip, Stanisław Orecki (Dyrektor),
Joanna Zarzyka – Orecka
Oddział Bydgoszcz
Szymon Małaczyński (Agro Expert),
Łukasz Piotrowski, Agnieszka Czułkowska,
Agnieszka Możuch Parszyk, Maciej
Pawłowski, Oriana Wiśniewska, Beata
Stepa, Wojciech Żelazny (Dyrektor)
Oddział Szczecin
Małgorzata Jach, Kamila Wielgosz, Danuta
Bugajska, Agnieszka Jagodzińska(Dyrektor),
Barbara Szumiło, Agnieszka Bekas
Oddział Lublin
Bożena Gałka, Paweł Kwiatoń, Urszula Ziomek
(Dyrektor), Agnieszka Bernard, Paweł Poleszak,
Justyna Pasierkiewicz, Beata Rybak, Agnieszka
Toruń, Joanna Trochonowicz.
Oddział Katowice
Joanna Rejek, Joanna GlinczewskaLipok, Sabina Mai-Matacz, Elżbieta
Marciniszyn (Dyrektor), Marcin Wilczek,
Karolina Baran, Jarosław Budny, Agnieszka
Gwiazda, Adam Bielecki
www.concordiaubezpieczenia.pl
LUDZIE CONCORDII
Oddział Warszawa
Na dole od lewej: Adriana Brzozowska,
Olga Rodzoś, Marta Kudlik
Na górze od lewej: Witold Matuszewski, Iwona
Mogielska, Artur Schulze, Piotr Kłapeć, Marcin
Horszczaruk
Oddział Białystok
Dd lewej: Wojciech Kalinowski, Jarosław
Ignatowicz (Dyrektor) i Piotr Reichel (Agro
Ekspert w Oddziale Białystok oraz Olsztyn)
Oddział Poznań
Przemysław Raczkiewicz, Marcelina Białek,
Grzegorz Dropek, Krzysztof Ruszkowski, Artur
Gałek (Dyrektor), Izabela Kujawa, Łukasz Nowak,
Violetta Wolińska-Owczarzak, Adam Duczmal
Oddział Gdańsk
Mariusz Wójcik, Aleksandra Borkowska,
Agnieszka Łangowska, Marzena Janczarska,
Czesław Jurek (Dyrektor), Katarzyna
Kwiatkowska, Karolina Polińska, Anna
Widowska, Marek Stryk
Oddział Wrocław
Od lewej dolny rząd: Magdalena Szybiak,
Adam Walczak, Bogumiła Siedlik, Sylwia Składzień
Od lewej górny rząd: Dagmara Forfecka,
Zofia Dmochowska-Zin, Urszula Wasiluk (Dyrektor),
Anna Malaczyńska, Tomasz Potarzycki, Edyta Dulińska,
Ewa Rydalska, Małgorzata Zarówna-Graczyk
Oddział Rzeszów
Andrzej Boratyn, Łukasz Ślemp, Emilia Flis,
Wojciech Fuglewicz (Dyrektor)
www.concordiaubezpieczenia.pl
35
36
CSR
POMAGANIE
mamy we krwi
Concordia pomaga na wiele sposobów włączając się w akcje
społeczności lokalnych oraz tych na ich rzecz. Wpiera inicjatywy
małe i duże. Wśród nich sporą przychylność zyskują wnioski
dotyczące imprez sportowych i związanych z dofinansowaniem
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Katarzyna RACHOWSKA
I tak np. Oddział Bydgoszcz zdecydował się na zakup aparatu powietrznego dla OSP w Złotnikach, który
jest niezbędny do ratowania życia
w warunkach zadymienia. Oddział
Katowice dofinansował strażakom
z OSP Gminy Goleszów kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym udział wzięło
16 osób. Oddział Rzeszów natomiast przeznaczył środki
na zakup obuwia i rękawic
ochronnych dla OSP Komorów oraz urządzenia do ładowania akumulatorów dla OSP
Rataje Karskie.
Ochotnicze Straże Pożarne wsparły również: Oddział
Olsztyn włączając się w organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pt.
„Młodzież zapobiega Pożarom”, a także dofinansowując Piknik rodzinny z okazji
www.concordiaubezpieczenia.pl
Dnia Dziecka, połączony z obchodami 110-lecia
OSP w Chorzelach. Oddział Szczecin zdecydował
się na wsparcie Powiatowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Osinie poprzez
zakupu strojów dla zawodników drużyny (drużyna dziecięca zajęła trzecie miejsce!).
Oddziały zdecydowały się również na wsparcie innych działań na rzecz społeczności lokalnych
tj. Gminne dożynki (Oddział Olsztyn), a także szereg imprez sportowych odbywających się na terenie OSIR (Oddział Bydgoszcz), turniej piłki nożnej
maszynistów kolejowych w Iławie (Oddział Olsztyn) czy organizację Biegu Rolnika (Oddział Warszawa).
Pomagają jednak nie tylko Oddziały. Bank
Spółdzielczy w Koronowie przekazał otrzymany
od Concordii Ubezpieczenia Kącik Malucha do
Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. Radość dzieci widoczna
na zdjęciach nie wymaga komentarza: )
O tym, że faktycznie „pomaganie mamy we
krwi”, świadczyć może również zorganizowana
na terenie naszej firmy w Dniu Mamy, tj. 26 maja
2014 roku, zbiórka krwi pod hasłem „Akcja krew”.
CSR
37
Przy okazji poruszania tematu ochotniczych
straży pożarnych proponujemy Państwu mały
quiz. Odpowiedzi na poniższe pytania proszę
przesłać na adres mailowy [email protected] w dniu 12.01.2015 o godz. 9:00.
• Kto jest patronem strażaków?
• Jaki kolor ma kask OSP?
• Co strażacy nazywają „orzechem”?
Dla najszybszej osoby, która udzieli prawidłowych odpowiedzi, przewidziana jest mała
niespodzianka związana z bezpieczeństwem.
Tym samym nawiązaliśmy współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i utworzyliśmy Bank Krwi
Concordii o numerze 610.
Do inicjatywy przyłączyło się aż 49 pracowników, z czego ostatecznie zakwalifikowanych zostało 38 osób. Łącznie udało się zebrać 17,1 litrów
krwi. Dodatkowo jedna osoba zdecydował się
zostać dawcą szpiku.
Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane
przez nas karty ICE (In Case Of Emergency), czyli
karty na których widnieją podstawowe informacje na temat tego kogo powiadomić „w razie wypadku”. Dodatkowo karty zawierają podstawowe
informacje na temat jej właściciela, jego choroby
oraz grupy krwi.
– Organizując na terenie naszej firmy zbiórkę
krwi oraz przygotowując karty ICE kierowaliśmy
się troską o innych. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego też tego typu inicjatywy
naturalnie wpisały się w nasze funkcjonowanie.
Chcielibyśmy, aby okresowa „Akcja Krew” na stałe
weszła już do naszego kalendarza. – tak podsumował ją śp. Andrzej Cyganik.
www.concordiaubezpieczenia.pl
38
CSR
Z KONIEM
za pan brat
W tym wydaniu Concordianina chcielibyśmy przybliżyć Państwu kolejną niezwykłą
osobę i jej wielką miłość do koni. Porozmawialiśmy z Violettą Wolińską-Owczarzak
(Z-cą Dyrektora Oddziału Poznań).
Magdalena KANIEWSKA
Jak zrodziła się Twoja pasja?
VWO: Nie wiem dlaczego właśnie konie…W moim
rodzinnym domu nikt nie jeździł konno…Nie mieliśmy również rodziny na wsi, dzięki której mogłabym obcować i pokochać te duże zwierzęta. To
wzięło się po prostu. Od najmłodszych lat uwielbiałam wszystko to, co wiązało się z motywem
konia: figurki, gazety, filmy, książki, no i oczywiście mój pierwszy koń… konik na biegunach:)
Kiedy rozpoczął się pierwszy prawdziwy kontakt
z jeździectwem?
Gdy miałam 9 lat moja mama postanowiła zapisać
mnie do szkółki jeździeckiej na
Woli. W tamtych czasach
niestety Wola nie była, jak
to jest obecnie, przystosowana dla małych jeźdźców.
Małe zuchy, które kochały
konie i chciały na nich jeździć, musiały mierzyć się
ze zbyt dużym, jak na
swój wiek zwierzęciem. Często niestety kończyło
się to upadkami i kontuzjami. Tak też
było w moim
www.concordiaubezpieczenia.pl
przypadku. Wypadek, który mi się przydarzył przechylił czarę… Wówczas rodzice podjęli za mnie decyzję, że odłożymy moje jeździectwo „na później”.
Zarówno ja, jak i moi rodzice wiedzieliśmy, że jest
to tylko kwestią czasu, że na tym nie koniec…
Lata mijały i…?
I wróciłam, a jakże? Oczywiście wróciłam do tego,
co właściwie cały czas było we mnie… W trakcie
studiów powróciłam do rekreacyjnego uprawiania jeździectwa. Wówczas zaczęły się regularne
treningi i obcowanie z koniem. Od 2011 roku należę do szkółki, w której bardziej na poważnie trenuję. Nadal jednak jest to rekreacja. Tylko taka na
trochę wyższym poziomie; ) Na mojej drodze było
mi dane spotkać wielu wspaniałych instruktorów,
którzy posiadali niezwykła umiejętność motywowania, stwarzania warunków do rozwijania mojej
pasji.
Jak często trenujesz?
Obecnie mam treningi dwa razy w tygodniu,
po godzinie. Trenuję zarówno ujeżdżanie, jak
również skoki.
Jaki jest Twój największy sukces?
Myślę, że zajęcie 2 miejsca w skokach przez przeszkody, podczas towarzyskich zawodów w Poznaniu w 2012 roku. Było to niezwykłe przeżycie.
CSR
A czy były momenty, w których chciałaś
zrezygnować? Gdy myślałaś – jednak to nie dla
mnie?
Jeździectwo do doskonała lekcja cierpliwości. Gdy
podczas dziesiątej próby coś się znowu nie udaje,
jest się blisko rezygnacji. Jednak, gdy jedenasta
próba kończy się sukcesem… wraca wiara i poczucie, że to, co się robi ma sens. To naprawdę
doskonała lekcja pokory i wytrwałości. Wówczas zapomina się o wcześniejszych porażkach
i po prostu jedzie się dalej;)
Co w jeździectwie jest takiego niezwykłego?
Po pierwsze – kontakt ze zwierzęciem. Gdy dosiada się konia i jedzie się w teren, wówczas towarzyszy mi niezwykłe uczucie – wolności, radości…
to po prostu coś niesamowitego. Koń jest dla mnie
odskocznią od codzienności. Gdy jadę konno, koncentruję się na tym, co jest tu i teraz. W trakcie jazdy
cały czas trzeba być w pełnej koncentracji, nie można się rozpraszać. Bardzo fajne jest również uczucie „jedności” z koniem. Koń nie jest przedmiotem,
tylko bardzo wrażliwą, delikatną i czułą istotą. By
móc dobrze jeździć i wygrywać zawody, jeździec
z koniem muszą tworzyć zgrany team. Można
to przyrównać do tańca…do sytuacji, gdy tancerka
daje się prowadzić partnerowi. Jazda konna polega
bowiem na tym, aby miękko dać się „nieść” koniowi.
Po drugie jeździectwo to również kontakt z ludźmi, którzy mają podobną pasję. Często w stajni rodzą się znajomości, które przenoszą się później na
grunt prywatny.
Jak podchodzisz do jeździectwa teraz,
a jak w czasach, gdy byłaś dzieckiem? Czy
z wiekiem coś się zmienia?
Zmienia się na pewno świadomość…Gdy byłam
dzieckiem myśli się tylko – chcę wsiąść na konia
i po prostu na nim jechać. Gdy jest się starszym,
bardziej świadomym zagrożeń, wówczas radość
z jazdy mąci uczucie strachu przed kontuzją, czy
zwątpienie we własne umiejętności. Zdarza mi się
układać w głowie „czarny” scenariusz, ale w takim
momentach przestawiam sobie „coś” w głowie i…
wygrywa pasja:) Jeździectwo jest jak większość
dyscyplin sportowych mieszanką: wyzwań, szlifowania umiejętności, wytrwałości, ale również – przełamywania lęków oraz walki ze swoimi
słabościami. Cieszę się, że od najmłodszych lat
jestem z koniem za pan brat:)
Dziękuję za rozmowę
www.concordiaubezpieczenia.pl
39
40
CSR
DREZNO
wyjazd integracyjny 2014
Piękne październikowe dni. Ciepło i słońce sprawiają, że można
poczuć się jak latem. W blasku słońca nawet uschnięte liście i rośliny
wydają się piękne, a cuda jesieni mamią nas swoimi kolorami.
Dla pracowników Concordii jesień tego roku to także moc wrażeń
i wspomnień z wycieczki do Drezna oraz Szwajcarii Saksońskiej.
www.concordiaubezpieczenia.pl
CSR
41
Posłuchajmy refleksji uczestników tegorocznej wyprawy…
idoki
Piękne w
ystwo
e towarz
ł
ia
n
a
p
s
W
iśni
uliczki M
Włoskie
iły.
i lata lśn
Ostatkam
li
z Centra
– Marek
Trzy refleksje: Nasza wspaniała Pani Przewodnik po Dreźnie wciąż używała
słowa „rozpoznajcie” zamiast: „spójrzcie / zobaczcie / zerknijcie”… Jej opowieści brzmiały więc tak: Rozpoznajcie proszę ten kościół / Rozpoznajcie
ten piękny obraz…;)
Nasz Pilot zasypywał nas w autobusie różnymi ciekawostkami i dowcipami, z których sam się najgłośniej śmiał – to było przezabawne! Pilotów
mieliśmy genialnych.
Ceny porcelany (w fabryce porcelany w Miśni) były tak wysokie, że baliśmy się dotykać czegokolwiek – nawet naparstków i drżeliśmy w trakcie
obiadu serwowanego na ich porcelanie; )
Pani Joanna z Centrali
Wyjazd do Drezna i Szwajcarii Saksońskiej to nie tylko degustacja win,
zwiedzanie starówki i fabryki porcelany w Miśni to wyjazd ze wspaniałymi
ludźmi! Dopiero na takim wyjeździe mogliśmy się lepiej poznać, zwłaszcza
jeśli chodzi o Oddziały. Możemy słyszeć kogoś z CE setki razy przez telefon,
a poznać się w Dreźnie.
Wiadomo, każdy wyjazd jest wyjątkowy, ale ten zapadł w pamięci przede
wszystkim przez bajeczne widoki, piękna pogodna jesień jeszcze bardziej je
uwydatniła, historia Drezna przedstawiona przez wspaniałą przewodniczkę
Julitę, integrację w autokarze (już o 7 rano) i oczywiście wieczorne imprezy
prawie do rana z Bailando na czele!
Pani Oriana z Oddziału Bydgoszcz
Podziękowania dla organizatorów, ponieważ organizacja wycieczki i zapewnione atrakcje były doskonałe; Przepyszny i niezapomniany deser
w Restauracji w Szwajcarii Saksońskiej (Bastei); Duże wrażenie miasteczka
i manufaktury porcelany w Miśni – kunsztu i cen; Zgrana ekipa z Oddziału
Olsztyn: Małgorzata, Barbara, Agnieszka.
BAILANDO: -) Ps: wiedzą tylko wtajemniczeni: -) Wycieczki to jak Las
Vegas: -) co się wydarzy w Las Vegas, zostaje w Las Vegas: -)
Krzysztof z Oddziału Poznań
Kinga
BORECKA
17 października 2014 roku wyruszył 60-osobowy
„wesoły” autobus, którego pasażerów, jak co roku
czekało mnóstwo atrakcji.
Trzy dni zwiedzania i wspólnej zabawy, między
innymi: degustacja win w winnicy w okolicach
Zielonej Góry, zwiedzanie starówki w Dreźnie
oraz kompleksu pałacowego w Zwinger, Placu
Teatralnego z Operą Sempera i Fabryki Porcelany w Miśni, pozostawiły wiele wrażeń w pamięci
pracowników Concordii.
Od kilku lat pracuję w Concordii i kiedy pojawiała się propozycja wyjazdu
integracyjnego, zawsze były ważniejsze sprawy. Tym razem skorzystałam
i żałuję… tego, że nie było mnie na poprzednich wyjazdach:)
Podsumowując – można było trochę przytyć (jedzenie dobre), ale też
schudnąć zaraz (bo trochę chodziliśmy), pobawić się (dwa wieczory taneczne to naprawdę wyzwanie dla organizmu), pośmiać się (myślę, że kilka osób
z naszej firmy spokojnie mogłoby założyć kabaret:), poznać ludzi, którzy siedzą w budynku obok przez 5 lat i się ich nie zna:) No i odpocząć też można
było (nie trzeba gotować obiadu, sprzątać w domu, załatwiać setek spraw).
Naprawdę polecam. Jak mnie wezmą za rok, to też pojadę:)
Paulina z Centrali
To bardzo dobra okazja do spotkania osób z Centrali i innych Oddziałów
i wzajemnego poznania się. Widać, że w naszej firmie pracuje bardzo wielu
zaangażowanych i kreatywnych ludzi. Można było wymienić się poglądami
i swoimi spostrzeżeniami a wszystko to działo się w pięknej Saksonii.
Pan Wojtek z Oddziału Bydgoszcz
www.concordiaubezpieczenia.pl
42
CSR
www.concordiaubezpieczenia.pl
CSR
CONCORDIA BIEGA
za nami kolejny rok działania
Concordia Runners Team!
Już na samym początku tegorocznego sezonu biegowego członkowie klubu
wytyczyli sobie ambitne cele. Ich realizację wspierał profesjonalny trener –
Artur Kujawiński (Prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki), który dzięki
programowi „Połówka z Concordią” przygotowywał zawodników do wiosennych
startów w półmaratonach.
SEWERYN SOCHA
Program zakończył się sukcesem, gdyż na początku kwietnia, wielu członków naszego klubu
mogło pochwalić się osiągnięciem „życiówki” na
dystansie 21 km a Sylwia Seide w IX PZU Półmaraton Warszawski zdobyła 3 miejsce wśród kobiet
w kategorii ubezpieczeniowców!
To oczywiście nie koniec naszych dokonań,
wspólnie wystartowaliśmy w wielu imprezach,
zarówno tych krótszych jak Zimowy bieg 3 jezior
(15 km), Maniacka 10 (10 km), Bieg Szpota (10 km)
oraz tych dłuższych (także zagranicznych) jak Poznań Maraton (42,2 km), EcoTrail de Paris (80 km),
Beskidy Run Adventure (110 km), Bieg Rzeźnika
(77 km), TransAlpine (290 km w 8 dni) przebiegając łącznie ponad 1000 km.
Po raz drugi braliśmy także udział w sztafetowym biegu XlPLEkiden w Poznaniu, pokazując
siłę naszej drużyny!
Choć dla wielu z nas bieganie na zawodach łączyło się z pokonywaniem własnych słabości i ograniczeń, każdy z nas jest przekonany, że było warto.
Nowy rok stawia przed nami nowe wyzwania
i cele. Pomimo coraz gorszej pogody za oknem
my nie przestajemy biegać, myśląc o kolejnych
startach.
www.concordiaubezpieczenia.pl
43
44
CSR
PRZEPISY
ŚWIĄTECZNE
Tarta sernikowa z makiem
Święta Bożego Narodzenia chyba większości
z nas kojarzą się z zapachem domowych
przysmaków z wieczerzy wigilijnej. Poprosiliśmy
Panią Joasię Tymcio o podanie jej sprawdzonego
przepisu na jeden z takich przysmaków – tartę
sernikową z makiem. Smacznego!
Joanna TYMCIO
Ciasto:
• 200g mąki pszennej
• 130g masła
• 35ml mleka
• 1 łyżka cukru pudru
• 1 żółtko
• szczypta soli
Wszystkie składniki zagnieść. Ciasto owinąć folią
spożywczą i schłodzić w lodówce przez co najmniej
2 godziny. Formę na tartę (u mnie 2 o wymiarach
11x35cm) posmarować masłem i oprószyć mąką.
Schłodzone ciasto rozwałkować, wyłożyć nim
formę i ponakłuwać widelcem. Przykryć ciasto
papierem do pieczenia i wysypać na wierzch kulki
ceramiczne (może być również fasola lub groch).
Piekarnik rozgrzać do temp. 220˚C. Wstawić ciasto i natychmiast obniżyć temperaturę do 190˚C. Piec
przez 15 minut. Po tym czasie zdjąć papier z obciążeniem i dopiekać jeszcze przez 5 minut do lekkiego
zrumienienia spodu. Wyjąć z piekarnika.
Nadzienie:
• 500g twarogu półtłustego (zmielonego przynajmniej dwukrotnie)
www.concordiaubezpieczenia.pl
• 100 ml śmietanki 30%
• 0,5 szklanki cukru
• 2 jajka + 1 białko
• 2,5 łyżki suchego maku
• kilka kropel olejku migdałowego
Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę
pokojową. Utrzeć je w misie na gładką masę. Przelać masę na podpieczony spód. Piec ciasto w temperaturze 150˚C prze 40 minut aż powierzchnia
CSR
45
Joanna TYMCIO
tarty będzie ścięta na środku. Wyjąć z piekarnika
i ostudzić. Następnie schłodzić w lodówce przez
kilka godzin (najlepiej przez całą noc).
Ponadto:
• słoiczek konfitury pomarańczowej
• 125g schłodzonego mascarpone
• 1 szklanka śmietanki 30%
• 2 łyżki cukru pudru
• mak do dekoracji
Mascarpone i śmietankę umieścić w jednym
naczyniu. Ubić na sztywno pod koniec dodając
cukier puder.
Schłodzoną tartę posmarować delikatnie konfiturą z pomarańczy. Śmietanową masę przełożyć
na konfiturę i równomiernie rozsmarować. Oprószyć makiem. Przechowywać w lodówce.
Smacznego:)
www.concordiaubezpieczenia.pl
Zapraszam do odwiedzenia
mojego bloga kulinarnego:
slodkieimpresje.blox.pl.
Mam nadzieję,
że znajdziecie tam
Państwo jeszcze inne
inspirujące przepisy:)

Podobne dokumenty

Biuletyn Concordii Ubezpieczenia – grudzień 2015

Biuletyn Concordii Ubezpieczenia – grudzień 2015 to dobry moment na podsumowania i powiedzenie kilku słów o tym, co będzie. Na kolejnych stronach naszej gazetki Pan Jacek Bielaczyk dokonał wnikliwego przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego ...

Bardziej szczegółowo