Sza now ni Pań stwo!

Komentarze

Transkrypt

Sza now ni Pań stwo!
Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce katalog NOWOŚCI 2012/2013 książek Wydawnictwa CeDeWu. W naszej ofercie
znajdą Państwo wydania cenionych polskich oraz znanych autorów zagranicznych. W przygotowywaniu publikacji
współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce, którą to współpracę bardzo sobie cenimy.
CeDeWu wydaje książki ekonomiczne podzielone na następujące bloki tematyczne:
– poradniki gospodarcze,
– finanse,
– bankowość,
– rynek kapitałowy,
– praca i nauka,
– biznes i zarządzanie,
– rachunkowość i podatki,
– sprzedaż, psychologia rynku,
– ekonomia i gospodarka,
– ekonomia i medycyna,
– samorząd i administracja.
W tym roku nakładem naszego wydawnictwa ukaże się ponad 200 nowych tytułów i wznowień o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.
Przedstawione w katalogu publikacje są do nabycia w renomowanych księgarniach na terenie całego kraju.
Adresy współpracujących z nami księgarni znajdą Państwo na stronach internetowych naszego wydawnictwa, m.in.
– www.cedewu.pl.
Polecamy Państwu również naszą księgarnię firmową w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Jej oferta jest dostępna
na stronie księgarni internetowej 4books.pl
Wszystkich Autorów chętnych do podjęcia współpracy z naszym wydawnictwem serdecznie zapraszam
– wystarczy e-mail na adres [email protected]
Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Bury
Prezes Zarządu
NOWOŚCI 2012
ABC SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Jak je czytać, interpretować
i analizować
(wyd. II poprawione)
Waldemar Gos,
Stanisław Hońko,
Piotr Szczypa
ANALIZA FINANSOWA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(wyd. III zmienione
i poprawione)
Beata Kotowska,
Aldona Uziębło, Olga
Wyszkowska-Kaniewska
Stron 231 B5
ISBN 978-83-7556-516-4
Cena 45 zł
Stron 264 B5
ISBN 978-83-7556-431-0
Cena 45 zł
To już trzecie, cieszące się dużą popularnością w całym kraju wydanie „Analizy
finansowej w przedsiębiorstwie”.
Książka koncentruje się właśnie na ocenie zjawisk i procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Każdy rozdział składa się z części wprowadzającej, teoretycznej, gdzie przedstawiono najważniejsze informacje umożliwiające przeprowadzanie badań; są tu także szczegółowo rozwiązane i zinterpretowane przykłady. Następnie podano zadania do rozwiązania, których wyniki przedstawiono w ostatniej
części podręcznika.
W opracowaniu autorki wskazują jak przeprowadzić:
• analizę wstępną sprawozdań finansowych,
• analizę przyczynową,
• analizę wskaźnikową,
• analizę piramidalną,
• analizę dyskryminacyjną,
• analizę wyniku finansowego.
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo
rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową. Zatem należy szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy,
sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat,
dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.
Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, do których należą:
• sporządzanie sprawozdania finansowego,
• „czytanie” informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.
„Praca stanowi oryginalne podejście Autorek do problematyki związanej z analizą finansową, ukazuje ich bogaty warsztat metodyczny. Podręcznik jest wartościową pozycją, która powinna być szeroko wykorzystywana przez studentów studiów
ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i zarządzania
finansami przedsiębiorstw, czy też studiów menedżerskich. Stanowi wartościowe
opracowanie, które będzie można polecić jako literaturę do zajęć m.in. z analizy finansowej, finansów małych i średnich przedsiębiorstw, finansów przedsiębiorstwa turystycznego. Może stanowić interesującą pozycję literaturową, wykorzystywaną przez
praktyków chcących w sposób profesjonalny oceniać sytuację finansową własnego
przedsiębiorstwa.”
dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK i WSB w Toruniu
2
NOWOŚCI 2012
ASPIRACJE
A RZECZYWISTOŚĆ
- wizerunek banku jako
efekt sieci interakcji.
Teoria, narzędzia pomiaru,
praktyka
Izabela Szlis
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
W POLSCE (wydanie II, zmienione
i uzupełnione)
Artur Borcuch
Stron 158 B5, ISBN 978-83-7556-479-2
Cena 42 zł
Eksponując znaczenie bankowości elektronicznej
w Polsce, w książce podjęto próbę przybliżenia:
• roli e-bankowości oraz bankowości internetowej,
• usług bankowości elektronicznej w Polsce,
• grup odbiorców bankowości elektronicznej,
• płatności zbliżeniowych oraz płatności mobilnych w Polsce,
• roli e-bankowości w przyszłości.
Książka ta jest skierowana do studentów kierunków ekonomia, finanse i bankowość, jak również dla osób zajmujących się tymi aspektami w wymiarze praktycznym.
Stron 320 B5
ISBN 978-83-7556-435-8
Cena 69 zł
Książka zawiera nowatorskie i oryginalne podejście do zarządzania wizerunkiem firmy. Dotyczy istoty oraz sposobu kształtowania, percepcji i pomiaru wizerunku. Uwzględnia złożoność relacji w sieci interakcji rynkowych i społecznych.
Przedstawia prawa i zależności teoretyczno-empiryczne między elementami systemu rynkowego, w ramach którego powstaje rozbieżność między aspiracjami (wizerunek pożądany) a rzeczywistością (wizerunek rzeczywisty). Ustalenie zakresu rozbieżności między pożądanym a rzeczywistym wizerunkiem stanowi punkt wyjścia
do formułowania strategii, celów i działań naprawczych, zmierzających do minimalizacji luki między nimi.
Rozważania osadzone zostały w nowej koncepcji marketingowej, określonej
mianem „logika dominacji usługi” (Service Dominant Logic – SDL), zaproponowanej przez R.F. Luscha i S.L. Vargo w 2004 roku. Skonstruowany, autorski model teoretyczny odwołuje się również do innych współczesnych teorii, takich jak: jakość
usług, marketing relacji, marketing sieciowy, orientacja rynkowa czy teoria przewag konkurencyjnych.
AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA
ZARZĄDCZA - studium przypadku
Barbara Gumińska
Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Barbara Szeląg
(red. naukowa)
Stron 211 B5, ISBN 978-83-7556-488-4
Cena 42 zł
Książka „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza” zawiera zbiór opracowań
w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to
w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne
należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.
Książka kierowana jest dla przede wszystkim do studentów studiów z zakresu finansów publicznych i nadzoru publicznego, w tym słuchaczy studiów podyplomowych.
Książka powinna jednak wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród osób pragnących
pogłębić wiedzę na temat podejmowanej w nich tematyki audytu wewnętrznego
i kontroli zarządczej, ale także powinna być interesującą lekturą dla pracowników administracji publicznej zajmujących się w praktyce analizowaną tematyką.
Praca stanowi usystematyzowaną koncepcję pomiaru wizerunku, która może
być zaadaptowana w różnych sferach działalności gospodarczej. Wskazuje także
potencjalne kierunki działań ułatwiających walkę konkurencyjną i budowanie
przewagi na rynku.
Książka skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, menedżerów,
kadry zarządczej oraz osób powiązanych zawodowo z marketingiem, sprzedażą
i Public Relations. Stanowi również cenne źródło wiedzy dla studentów kierunków
ekonomicznych (zarządzanie, marketing, finanse, bankowość) oraz literaturę uzupełniającą dla studentów psychologii, statystyki czy ekonometrii.
3
NOWOŚCI 2012
CORPORATE GOVERNANCE
- BANKI NA STRAŻY EFEKTYWNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW (wyd. II )
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
BIZNESPLAN W PRAKTYCE
(wyd. IV poprawione)
Andrzej Tokarski,
Maciej Tokarski,
Jacek Wójcik
Stron 242 B5, ISBN 978-83-7556-243-9
Cena 55 zł
Stron 368 B5
ISBN 978-83-7556-433-4
Cena 45 zł
Autorka umiejętnie przedstawia kwestię corporate governance w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej, która stanowi bardzo ważny nurt współczesnej ekonomii. Czytelnik jest wprowadzony w zagadnienia teorii kontraktów, teorii agencji,
kosztów transakcyjnych. Na tym teoretycznym tle Autorka analizuje centralne zagadnienie swojej pracy, a mianowicie nadzór wierzycielski, czyli mechanizmy, za pomocą których bank-wierzyciel wpływa na przedsiębiorstwo-kredytobiorcę. Jest to problem o wielkim znaczeniu praktycznym, gdyż generalnie więcej przedsiębiorstw ma
do czynienia z bankami niż z rynkiem kapitałowym. (...)
prof. Leszek Balcerowicz
ZAPOWIEDŹ
Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu
w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego
ważne jest by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu – biznesplanu.
Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych
i finansowych na okres planowany, a także jest sposobem kontroli i weryfikacji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne
znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych.
DECYZJE O WARUNKACH
ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W GOSPODAROWANIU
I ZARZĄDZANIU PRZESTRZENIĄ
Maciej Nowak
Głównym celem publikacji jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów
sporządzania biznesplanów. Publikacja ta może być wykorzystana jako materiał
szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie, prawidłowo opracować
biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów kierunków oraz słuchaczy
i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy strukturalnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.
Stron 178 B5, ISBN 978-83-7556-468-6
Cena 39,90 zł
W książce scharakteryzowano:
• instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym,
• rolę decyzji lokalizacyjnych w procesie inwestycyjnym,
• sposoby prowadzenia polityki przestrzennej przez gminy w całej Polsce,
• najważniejsze problemy związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych oraz
proponowane sposoby ich rozwiązywania.
Opracowanie ma charakter praktycznego przewodnika, którego kolejne części
przedstawiają wykorzystanie biznesplanu w ocenie zdolności kredytowej, w ocenie
„specyficznego” podmiotu, jakim jest gospodarstwo rolne, a także w możliwości pozyskania środków unijnych w realizacji zakładanych celów działalności.
W publikacji zrezygnowano z szerszych rozważań teoretycznych i szczegółowego
przeglądu literatury na rzecz praktycznych wskazówek związanych z prawidłowym
opracowaniem biznesplanu.
4
NOWOŚCI 2012
DYSCYPLINA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
- zasady odpowiedzialności,
problemy orzecznicze
i aspekty praktyczne
Tomasz Bojkowski,
Joanna Przybylska
(red.)
DYPLOM Z INTERNETU
Jak korzystać z Internetu
pisząc prace dyplomowe?
(wyd. II poprawione)
Kazimierz Pawlik,
Radosław Zenderowski
Stron 186 B5
ISBN 978-83-7556-453-2
Cena 24,90 zł
Stron 196 B5
ISBN 978-83-7556-457-0
Cena 56 zł
W dniu 11 lutego 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240, poz. 1429). Zmieniono zasady, katalog naruszeń oraz przepisy proceduralne dotyczące szczególnego reżimu odpowiedzialności – odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wspomniana ustawa nowelizująca stanowi akt prawny wyczekiwany przez środowisko zajmujące się problematyką dyscypliny finansów publicznych, w tym kierowników, specjalistów z zakresu zamówień publicznych oraz głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, których w głównej mierze ta odpowiedzialność
dotyczy.
Niniejsza książka została napisana z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby napisać swoje prace zaliczeniowe bazując w przeważającej mierze na zasobach internetowych, a jednocześnie nie narażać się na oskarżenia o „pójście na łatwiznę” i pisanie pracy „po najmniejszej linii oporu”. Autorzy udowadniają, że w internecie (to
znaczy bez wychodzenia z domu), znaleźć można wiele wartościowych opracowań
i materiałów źródłowych. Tradycyjne biblioteki są co prawda nadal ważnym źródłem
informacji naukowej, ale nawet i one współcześnie wiele swoich zasobów udostępniają w internecie. W ostateczności przez internet można zamówić w nich drukowane pozycje książkowe, które w określonym miejscu i czasie czekają na odbiór.
W niniejszej książce można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:
• W jaki sposób korzystać z internetu pisząc swoją pracę dyplomową?
• Na które strony WWW zajrzeć szukając wartościowych źródeł i opracowań?
• W jaki sposób cytować pozyskany materiał?
Publikacja oferowana Czytelnikowi jest zbiorem opracowań poświęconych szczególnym, wybranym zagadnieniom tzw. dyscypliny finansów publicznych. Jednym
z podstawowych celów przygotowywanych opracowań było uwzględnienie zmian,
które weszły w życie w dniu 11 lutego 2012 roku. Była to dodatkowa trudność w przygotowaniu opracowania, aby uczynić publikację oferowaną Czytelnikowi jak najbardziej aktualną; publikację, która z powodzeniem może stanowić swoistą recenzję dla
wprowadzanych zmian reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
W książce przedstawiono przydatne informacje na temat prawnych i moralnych
aspektów korzystania z internetu w procesie pozyskiwania materiałów do swojej
pracy dyplomowej. Dzięki lekturze tej książki Czytelnik nie będzie bezradny wobec
(krępujących) pytań o skalę i sposób wykorzystania publikacji umieszczonych w internecie.
Książka stanowi cenne źródło informacji dla osób zajmujących się finansami publicznymi, w tym dyscypliną finansów publicznych. Publikację należy polecić przede
wszystkim kierownikom, specjalistom z zamówień publicznych, głównym księgowym
jednostek sektora finansów publicznych. Wśród zamieszczonych opracowań znaleźć
można również kwestie interesujące podmioty spoza sektora finansów publicznych,
które gospodarują środkami publicznymi.
Autorzy niniejszego opracowania doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że liczne grono piszących prace naukowe nie ma możliwości spędzania wielu godzin w bibliotece, a koszt zakupu poszczególnych książek i czasopism przekracza ich możliwości finansowe. Do nich zatem w pierwszej kolejności adresowana jest niniejsza
publikacja. Uczmy się mądrze korzystać z internetu.
5
NOWOŚCI 2012
DOSTOSOWANIE
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
W MIKRO I MAŁYCH
PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE
DO MIĘDZYNARODOWYCH
STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
Hanna Czaja-Cieszyńska
E-KONSUMENT
NA RYNKU USŁUG
Tomasz Szopiński
Stron 193 B5
ISBN 978-83-7556-428-0
Cena 44 zł
Format 243 B5, ISBN 978-83-7556-490-7
Cena 54 zł
Publikacja adresowana jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych
poszerzaniem wiedzy z zakresu międzynarodowych aspektów rachunkowości sektora
MSP. Trzeba podkreślić, że oprócz rozwiązań praktycznych, książka zawiera również
walory teoretyczne oparte o solidne studia literaturowe. Do analizy problemu
badawczego autorka wykorzystała fachową literaturę krajową i zagraniczną,
powołując się na blisko 200 pozycji literaturowych. Z tego też względu książka jest
skierowana zarówno do środowiska akademickiego, jak i przedstawicieli praktyki
gospodarczej.
Usługi elektroniczne (e-usługi) odgrywają coraz większą rolę w rozwoju sektora
usług i w zaspokajaniu potrzeb konsumentów i przedsiębiorstw. Rozwojowi e-usług
sprzyja wzrastający dostęp do internetu, w tym szerokopasmowego, i telefonii komórkowej. Przedmiotem pracy są następujące usługi:
• e-administracja,
• e-bankowość,
• e-handel,
• e-kultura,
• e-edukcja,
• e-turystyka,
• e-ubezpieczenia,
• e-zdrowie.
EGZOTYCZNE OPCJE FINANSOWE
– systematyka, wycena, strategia
(wyd. IV)
Izabela Pruchnicka-Gabias
Stron 248 B5, ISBN 978-83-7556-465-5
Cena 46 zł
Główny nurt rozważań koncentrował się na identyfikacji zakresu korzystania
z usług elektronicznych przez e-konsumentów oraz czynników warunkujących ich
konsumpcję. Na podstawie analizy danych wtórnych oraz wyników badań własnych
autor odpowiada w swojej pracy na następujące pytania:
• Co determinuje popyt na e-usługi w polskich gospodarstwach domowych?
• Jakie korzyści postrzegają konsumenci korzystający z e-usług i co decyduje
o korzystaniu z nich?
• Jakie czynniki determinują zachowania konsumentów na rynku e-usług?
Autorka przedstawia, na trafnie dobranych przykładach, zasady działania opcji
niestandardowych, ich wycenę oraz możliwości zastosowania. Dowodzi, iż odpowiednio skonstruowane egzotyczne kontrakty opcyjne stanowią często tańsze i mniej
skomplikowane od instrumentów klasycznych narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym. Dynamiczny rozwój polskiego rynku finansowego w ostatnich latach sprawia,
że tematyka ta jest wyjątkowo aktualna.
Ważnym czynnikiem wpływającym na zachowania polskich konsumentów korzystających z e-usług okazał się poziom ich świadomości konsumenckiej. Istnieje konieczność edukacji konsumenckiej oraz ujednolicenie prawa dotyczącego sprzedaży
towarów i usług świadczonych na odległość na poziomie transgranicznym oraz transkontynentalnym.
Jest to pierwsza pozycja w Polsce kompleksowo analizująca opcje niestandardowe oraz ich perspektywy rozwoju w naszym kraju. Może być źródłem wiedzy zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak również inwestorów i innych osób
zainteresowanych rynkiem finansowym oraz instrumentami pochodnymi. Takiego
opracowania od dawna brakowało na polskim rynku wydawniczym.
Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
6
NOWOŚCI 2012
EFEKT SMOKA
Skutki ekspansji
gospodarczej Chin
po 1978 roku
Ewa Cieślik
EKONOMIA PO POLSKU
Dariusz Filar, Andrzej Rzońca,
Grzegorz Wójtowicz (red.)
Stron 274 B5, ISBN 978-83-60089-53-8
Cena 19,90 zł (full color)
Dla tych wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej
o prawach ekonomii, które mają wpływ na jakość naszego
życia, jak również chcą poznać zasady działania gospodarki krajowej i globalnej, polecamy świetny przewodnik: EKONOMIA PO POLSKU.
Stron 230 B5,
ISBN 978-83-7556-445-7
Cena 51 zł
Dowiemy się o tym, jak często prawa ekonomii znajdują zastosowanie w naszym
DOMU, jak istotne są prawa ekonomii w naszej PRACY, a także jak zrozumieć treści
ekonomiczne, które najczęściej docierają do nas Z TELEWIZORA. EKONOMIA PO POLSKU to taki ekonomiczny niezbędnik, który każdy z nas powinien mieć pod ręką.
Polecamy!
Rok 2012 to w chińskiej tradycji Rok
Smoka – rok innowacji, przełomowych
zdarzeń, wielkich idei. W historii Chin właśnie Rok Smoka wielokrotnie był okresem
fundamentalnych przemian w Państwie Środka. Obserwując metamorfozę gospodarki chińskiej trudno zatem nie stawiać pytania, czym może jeszcze zadziwić gigant zza
Wielkiego Muru w obliczu ponad trzech dekad fenomenalnego rozwoju gospodarczego. „Efekt smoka” ma za zadanie ukazać jak bardzo zmieniła się chińska gospodarka oraz społeczeństwo w ostatnich 30 latach intensywnego wychodzenia z zacofania
ekonomicznego oraz w jakim stopniu rozwój ten oddziałuje na gospodarkę światową. Powyższe rozważania mają prowadzić do podjęcia refleksji nad rolą Chin w świecie i przybliżyć Czytelnika do odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy Chiny obejmą w gospodarce światowej pozycję smoka – w kulturze chińskiej mitologicznego
zwierzęcia godnego najwyższego szacunku, symbolizującego cesarstwo.
Dokonana w książce niekonwencjonalna analiza skomplikowanych skutków dynamicznego rozwoju Chin ma być reportażem z dotychczasowych sukcesów i porażek
Kraju Środka zarówno wewnątrz kraju, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej.
Opracowanie jest próbą naświetlenia aktualnych trendów oraz zbiorem refleksji
na temat przemian, które dokonują się w jednym z największych państw świata.
W książce skoncentrowano się na tym:
• Czy pozytywne skutki rozwoju obejmują wszystkie obszary Chin oraz grupy
społeczne?
• Jak głęboko sięgają chińskie wpływy w państwach rozwijających się?
• Czy Kraj Środka może stanowić zagrożenie gospodarcze dla zmagających się
z kryzysem państw rozwiniętych?
• Jakie są obszary oddziaływania Pekinu na obecny ład międzynarodowy?
Książka ma być przewodnikiem po meandrach chińskiej gospodarki skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Natomiast nieudzielanie jednoznacznych odpowiedzi na postawione przez Autorkę pytania skłania Czytelnika do przemyśleń
nad dalszą rolą Pekinu w świecie.
FINANSOWANIE SAMORZĄDU
GMINNEGO - studia przypadków
Sławomira Kańduła (red.)
Stron 145 B5, ISBN 978-83-7556-293-4
Cena 44 zł
Praktyczny wymiar treści zawartych w książce sprawia, że jest ona ciekawa i przydatna dla osób, które zawodowo i naukowo zajmują się samorządem terytorialnym.
Ważną zaletą publikacji jest prezentacja praktycznego zastosowania metod badań różnych obszarów aktywności jednostek samorządu terytorialnego. Książka:
• stanowi ciekawą formę prezentacji samodzielności jednostek samorządu terytorialnego poprzez wymiar typowo praktyczny,
• posiada wiele walorów metodycznych, które mogą być wykorzystane przez potencjalnych odbiorców publikacji,
• praca jest uzupełnieniem treści merytorycznych prezentowanych na przedmiotach będących podstawą procesu kształcenia studentów, jako typowe przykłady do rozważań,
• praca wskazuje również na dużą przydatność dla pracowników sektora samorządowego oraz osób szukających fachowej wiedzy w zakresie kształtowania
lokalnej samorządności.
7
NOWOŚCI 2012
FUNDUSZE UNII
EUROPEJSKIEJ
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
2007-2013
Dotacje i środki pomocowe
(wyd. III zmienione)
Małgorzata Gajewska,
Aneta Sokół,
Anna Staśkiewicz
FINANSE I RACHUNKOWŚĆ
BUDŻETOWA - studium przypadku
Tomasz Garbusiewicz
Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Liliana Nowak, (red. naukowa)
Stron 190 B5, ISBN 978-83-7556-489-1
Cena 38 zł
Książka Finanse i rachunkowość budżetowa zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy
uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.
Książka powinna jednak wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród osób
pragnących pogłębić wiedzę na temat podejmowanej w nich tematyki zarzadzania
finansami publicznymi, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej, ale także
powinna być interesującą lekturą dla pracowników administracji publicznej
zajmujących się w praktyce analizowaną tematyką.
Stron 434 B5
ISBN 978-83-7556-454-9
Cena 47 zł
Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – dotacje dla przedsiębiorców
z serii ABC Przedsiębiorcy – to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej.
Przedstawia informacje na temat regulacji krajowych i unijnych z zakresu funduszy
strukturalnych. Zawiera charakterystykę poszczególnych programów operacyjnych realizowanych zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Poprzez zaprezentowanie ścieżek właściwego przygotowywania elementów dokumentacji aplikacyjnej,
takich jak wniosek o dofinansowanie, biznesplan czy studium wykonalności stanowi
pomoc w rzetelnym i efektywnym przygotowaniu dokumentacji planowanego przedsięwzięcia.
FUNDUSZE STRUKTURALNE
ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
W PAŃSTWACH EUROPY
ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
Monika Klimowicz
Stron 158 B5, ISBN 978-83-7556-355-9
Cena 44 zł
W poradniku Wnioskodawca znajdzie m.in. odpowiedzi na takie pytania, jak:
• Czym jest pomoc publiczna?
• Czym są wydatki kwalifikowalne?
• Czym jest projekt generujący dochód?
• Czym jest biznesplan?
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie systemu wdrażania funduszy
strukturalnych oraz Funduszu Spójności w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Spośród 12 państw akcesyjnych aż 10 pochodzi z Europy Środkowej i Wschodniej, dlatego też tak istotne jest ukazanie różnych rozwiązań implementacji instrumentów polityki regionalnej UE w tych krajach.
Programowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym oraz regionalnym to wielkie
wyzwanie, szczególnie dla zróżnicowanych gospodarczo krajów EŚW. Na potrzeby realizacji celów polityki regionalnej UE w państwach członkowskich powoływane są odpowiednie instytucje, a nawet budowany jest odrębny system wdrażania funduszy
strukturalnych UE.
Jak również:
• W jaki sposób przygotować dokumentację aplikacyjną?
• Jakie kroki należy podjąć, aby ją właściwie przygotować?
• Jak sporządzić analizę ekonomiczną i finansową?
8
NOWOŚCI 2012
INFORMACJA FINANSOWA
W ZARZĄDZANIU MAŁYM
PRZEDSIĘBIORSTWEM
Potrzeby - źródła wykorzystanie
Jacek Jaworski
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWA
PRZEDSIĘBIORSTW
Metodyka oceny na przykładzie
spółek giełdowych
Tomasz Nawrocki
Stron 226 B5, ISBN 978-83-7556-444-0
Cena 59 zł
Stron 252 B5
ISBN 978-83-7556-035-0
Cena 62 zł
W książce zaprezentowano w przejrzysty i całościowy sposób metodykę przeprowadzenia syntetycznej oceny innowacyjności produktowej przedsiębiorstw (kryteria oceny, źródła danych, model obliczeniowy) wraz z przedstawieniem jej przykładowego zastosowania w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW
w Warszawie.
Do podstawowych wyróżników proponowanego w publikacji rozwiązania zaliczyć
można przede wszystkim jego: kompleksowość, wymierność, użyteczność, łatwość zastosowania oraz aktualność, rynkowy punkt widzenia.
Patronat
„Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw
na gruzach tych, które upadły”. Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży
u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one „sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego”. Zatem tematyka oddawanej do rąk
Czytelników rozprawy dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki, mającego wpływ nie tylko na ekonomiczne aspekty jej funkcjonowania, ale
szerzej – na życie i rozwój całych społeczeństw.
INSTYTUCJE FINANSOWE Z SERCEM
- historia i teraźniejszość
unii kredytowych
w Stanach Zjednoczonych
Teresa Orzeszko
Prezentowane badania opierają się na założeniu, że znając potrzeby menedżerów małych firm w zakresie informacji finansowej o przedsiębiorstwie oraz mechanizmy nimi rządzące, możliwe jest zaprojektowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces zarządzania. Wynika z tego podstawowy problem badawczy, a mianowicie odpowiedź na pytanie: jakie warunki powinien spełniać system informacji finansowej, aby zaspokajał potrzeby menedżerów na informacje w małym przedsiębiorstwie? Głównym celem badań jest rozpoznanie tychże warunków, a w konsekwencji opracowanie ram koncepcyjnych systemu informacji finansowej dopasowanego
do potrzeb i warunków funkcjonowania małego przedsiębiorstwa.
Stron 197 B5, ISBN 978-83-7556-426-6
Cena 44 zł
Spółdzielczość kredytowa ma długie i bogate tradycje. Wśród ponad setki krajów na świecie, w których jest ona obecna – obok Polski – są również Stany Zjednoczone, przywoływane jako przykład państwa, w którym spółdzielczość kredytowa
– działająca w postaci credit unions – rozwinęła się na niespotykaną skalę, osiągnęła pełną dojrzałość i największy sukces. Zweryfikowanie tego poglądu stało się
motywem przewodnim, pobudzającym do napisania niniejszej książki. Za jej cel
uznano zbadanie i zdiagnozowanie rzeczywistej sytuacji spółdzielczości kredytowej
we wspomnianym kraju, aby umożliwić polskiemu Czytelnikowi zapoznanie się
z nią i wyciągnięcie stosownych wniosków, które być może staną się w przyszłości
podwaliną działań warunkujących i umacniających sukces spółdzielczości kredytowej w Polsce.
9
NOWOŚCI 2012
INWESTOWANIE
A IRRACJONALNY UMYSŁ.
Podejmuj racjonalne
decyzje w nieracjonalnym
świecie inwestowania
Robert Koppel
JAK ZAKŁADAĆ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W KRAJACH EUROPEJSKICH
Anna Drab-Kurowska,
Karolina Drela, Aneta
Sokół, Anna Surmacz
Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności
gospodarczej w europejskich krajach, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim
krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować
dokumenty potrzebne do uruchomienia firmy w poszczególnych urzędach do rejestracji przedsiębiorstwa. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami w danym kraju
europejskim.
W poradniku odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:
Jaki rodzaj działalności wybrać by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła
korzyści, a nie straty?
Jakie czynności należy wykonać by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji?
Jakie druki i jak należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy?
Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
Stron 228 B5
ISBN 978-83-7556-475-4
Cena 59 zł
Stron 238 B5
ISBN 978-83-7556-265-1
Cena 48 zł
Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
Jak i gdzie odnależć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przewodniku. Życzymy udanego korzystania.
ZASTANÓW SIĘ NAD RYZYKIEM, NIE ULEGAJ DESTRUKCYJNYM EMOCJOM,
WYKORZYSTUJ SZANSE NIEDOSTRZEŻONE PRZEZ INNYCH
Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w europejskich krajach, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo
przygotować dokumenty potrzebne do uruchomienia firmy w poszczególnych urzędach do rejestracji przedsiębiorstwa. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami w danym kraju europejskim.
Większość inwestorów kieruje się chciwością i strachem, przez co tak wielu z nich
traci duże sumy pieniędzy, gdy dochodzi do zmian na rynku. Co ciekawe, z tego samego powodu inni odnoszą ogromne zyski. Jak można to wyjaśnić? Ludzie, którzy
inwestując, zachowują spokój, pozostają skupieni i analizują sytuację, podczas zmian
na rynku zawsze znajdują się na pozycji wygranego – i odbierają to, co stracili inwestorzy podejmujący decyzje pod wpływem strachu. Inwestowanie a irracjonalny
umysł dostarcza narzędzi niezbędnych do przeciwdziałania autodestrukcyjnym odruchom, które dzielą Cię od zysków. Ekspert ds. finansów behawioralnych Robert
Koppel wyjaśnia, dlaczego mózg inwestora emituje podczas procesu inwestycyjnego
określone negatywne treści. Odwołując się do ostatnich postępów w dziedzinie neuroekonomii oraz spostrzeżeń najlepszych inwestorów giełdowych, prezentuje, jak
wypracować skuteczne nawyki stosowane przez światowych liderów w inwestowaniu.
Książka uczy, jak:
• rozpoznać negatywne, autodestrukcyjne modele myślenia,
• obrać cele dopasowane do Twojego profilu inwestowania,
• opracować program przezwyciężenia irracjonalnego myślenia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
• wykorzystać Twoje najpotężniejsze narzędzie inwestycyjne – intuicję.
W poradniku odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:
• Jaki rodzaj działalności wybrać by nowo tworzona firma w przyszłości
przynosiła korzyści, a nie straty?
• Jakie czynności należy wykonać by założyć własną firmę oraz gdzie
poszukiwać ważnych informacji?
• Jakie druki i jak należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy?
• Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada
działalność gospodarczą?
• Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
• Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
• Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym
przewodniku. Życzymy udanego korzystania.
Znakomita książka, prezentująca najnowsze odkrycia finansów behawioralnych.
Autor nie stroni od opisu neurofizjologicznych podstaw zachowania inwestorów giełdowych, podając intrygujące informacje na temat procesu podejmowania decyzji. Czytelnik oprócz fascynującej wiedzy znajdzie w pracy Koppela sporo praktycznych rad.
Piotr Zielonka, prof. nadzw. SGGW, autor książki „Giełda i psychologia”
10
NOWOŚCI 2012
JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ
WŁASNĄ FIRMĘ
Praktyczny poradnik
z przykładami
(wyd. IV poprawione)
Przemysław Mućko,
Aneta Sokół
JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH
EUROPEJSKICH
Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Stron 277 B5, wydanie V poprawione
ISBN 978-83-7556-415-0
Cena 42,90 zł
Stron 199 B5,
ISBN 978-83-7556-414-3
Cena 35 zł
Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności
gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie
czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne
do uruchomienia przedsiębiorstwa w poszczególnych urzędach zobowiązanych do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną
uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnależć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jak i ZUS.
Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności
gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie
czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną
uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
KAPITAŁ FINANSOWY BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH
Sławomir Czopur
W poradniku można odnaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
– Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła
zyski, a nie straty?
– Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać
ważnych informacji?
– Jakie druki i jak należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy?
– Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
– Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
– Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
– Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
– Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
– Czego należy unikać i jak wypełnić dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym?
– Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie obowiązki pracodawcy?
– Kto, jak i kiedy powinien rozliczać się z ZUS -em?
– Co lepiej wybrać – kredyt czy leasing w ramach finansowania działalności?
Stron 177 B5,
ISBN 978-83-7556-493-8
Cena 49 zł
Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości spółdzielczej w kontekście
kapitałów finansowych. Prezentuje genezę i specyfikę bankowości spółdzielczej
w Polsce i na świecie. Zawiera szczegółową analizę wpływu przemian gospodarczych
na bankowość spółdzielczą w Polsce po 1989 roku oraz skutków administracyjnego
podejścia do budowania struktur sektora spółdzielczego. W głównej części książki
Czytelnicy znajdą szczegółowe informacje na temat funduszy i kapitałów w ujęciu
prawa bankowego, standardów rachunkowości i unormowań nadzorczych, w tym
i najnowszych, wynikających z Bazylei III, zasady wyznaczania wymogów kapitałowych, z tytułu różnych rodzajów ryzyka oraz określania wysokości funduszy własnych,
ze specyficznymi uwarunkowaniami dotyczącymi sektora banków spółdzielczych.
11
NOWOŚCI 2012
KULTUROWE
UWARUNKOWANIA
RACHUNKOWOŚCI
w świetle założeń i praktyki
rachunkowości islamskiej
i chińskiej
Jacek Adamek
KIERUNKI RACJONALIZACJI
SYSTEMÓW I PROCESÓW
LOGISTYCZNYCH
Ryszard Miler, Adam Mytlewski,
Bohdan Pac (red.)
Infolinia 533 96 15 00
Zamówienia telefoniczne
+48 (22) 396 15 00
Stron 268 B5, ISBN 978-83-7556-495-2
Cena 48 zł
CENA 48 zł
ISSN 1899-9867
ISBN 978-83-7556-495-2
EAN 9788375564952
Stron 175 B5,
ISBN 978-83-7556-478-5
Cena 59 zł
Podstawowe funkcje logistyki, czyli funkcja obsługowa i integracyjna wymagają
sprawnej organizacji i doskonale zaplanowanego działania oraz odpowiedniej kontroli
wszystkich systemów logistycznych.
Jednym z zamierzeń autorów niniejszej publikacji było kompleksowe i przekrojowe
ujęcie znaczenia wsparcia logistycznego, poczynając od zagadnień na szczeblu strategicznym, poprzez stosowane rozwiązania w zakresie różnych koncepcji tego wsparcia,
na technice i technologii kończąc.
Należy pamiętać, iż na współczesną logistykę należy patrzeć przez pryzmat jej funkcjonowania wspólnie z takimi rodzajami działalności biznesowej, jak marketing, sprzedaż
czy produkcja. Od dobrego logistyka oczekuje się więc dużej wiedzy interdyscyplinarnej.
Historia, teraźniejszość i przyszłość rachunkowości ściśle wiąże się z rozwojem ludzkiej
cywilizacji i jej środowiskiem. Jednym z elementów je kształtujących jest kultura, ze swymi
wymiarami. Kultura, obok takich składowych, jak np. system prawny, gospodarczy, poziom
rozwoju rynku finansowego, czy też doświadczenia historyczne, z jednej strony – staje się
ważną charakterystyką modelującą oczekiwania formułowane wobec rachunkowości
funkcjonującej w danym środowisku kulturowym, z drugiej zaś – wpływa na sposoby
realizacji zadań przed nią stawianych. Zróżnicowanie kulturowe, właściwe dla różnych
regionów świata, można więc traktować jako czynnik decydujący o odmienności modeli
rachunkowości właściwych dla danych kultur.
MODELE REGRESJI COXA
W ANALIZIE BEZROBOCIA
Beata Bieszk-Stolorz,
Iwona Markowicz
Powyższe założenie pozwoliło sformułować cel niniejszego opracowania, którym jest
próba ukazania kultury, jako elementu modelującego teorię i praktykę funkcjonowania
modeli pomiaru i ujawnień rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk kulturowych, właściwych dla rachunkowości islamskiej i chińskiej. Lektura niniejszego
opracowania w zamierzeniu jej autora ma m.in. pozwolić sformułować odpowiedź na kwestie: Czym jest kultura i jakie związki wykazuje ona z rachunkowością? Jakie cechy kulturowe determinują teorię i praktykę systemów pomiaru ujawnień rachunkowych funkcjonujących w krajach islamskich, a jakie są właściwe dla modelu rachunkowości chińskiej? Czy
czynnik kulturowy osłabia procesy standaryzacji, harmonizacji i konwergencji rachunkowości w skali światowej? W jaki sposób charakterystyki kulturowe kształtują działania standaryzacyjne rachunkowości islamskiej i chińskiej?
Stron 90 B5, ISBN 978-83-7556-474-7
Cena 46 zł
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem badań autorek dotyczących bezrobocia,
będących realizacją projektu naukowego, finansowanego w latach 2010-2012 przez
MNiSW. Badania prowadzone były z wykorzystaniem metod analizy przeżycia, w których
zmienną losową jest czas między określonymi zdarzeniami bądź czas trwania procesu. Celem pracy była ocena szans uzyskania zatrudnienia przez poszczególne grupy bezrobotnych w badanym okresie oraz zbadanie zmienności szans w czasie. W monografii zastosowano wybrane metody analizy przeżycia: estymator Kaplana-Meiera, test istotności
przebiegu funkcji przeżycia, modele regresji proporcjonalnego i nieproporcjonalnego hazardu Coxa. Badania przeprowadzono w oparciu o dane indywidualne pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Autor niniejszej monografii, kierując ją do praktyków i teoretyków rachunkowości
wyraża nadzieję, iż zawarta w jej treści problematyka stanie się dla Czytelnika
instrumentem rozszerzającym sposób postrzegania systemu pomiaru i ujawnień
rachunkowych, jako narzędzia opisu rzeczywistości i jego relacji z szeroko rozumianym
otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem wielokierunkowych związków rachunkowości
z czynnikiem kulturowym.
12
NOWOŚCI 2012
MAKROEKONOMIA
ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM POLITYKI
PIENIĘŻNEJ
Marian Noga (red.)
KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ
I ŚREDNIEJ FIRMIE
- UPROSZCZONE FORMY
EWIDENCJI
Andrzej Tokarski,
Maciej Tokarski,
Grażyna Voss
Stron 165 B5,
ISBN 978-83-7556-485-3
Cena 39 zł
Wyd. IV zmienione i uaktualnione
Stron 198 B5,
ISBN 978-83-7556-400-6
Cena 41zł
W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie ewidencji, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i prowadzenia ewidencji
dla celów podatkowych. Do nich właśnie skierowane jest to opracowanie, które pozwala
Czytelnikom na zapoznanie się z podstawowymi zasadami prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych.
Publikacja ta może być także wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla studentów,
słuchaczy oraz uczestników kursów i szkoleń, którzy zamierzają samodzielnie prowadzić
działalność gospodarczą oraz jej ewidencję i rozliczenia w zależności od wybranej formy
opodatkowania. Zakres przedstawionych w książce ewidencji dotyczy wszystkich czynności
objętych obowiązkiem ujmowania w księgach, ewidencjach czy też rejestrach podatkowych,
realizowanych w trakcie prowadzenia działalności od jej rozpoczęcia do likwidacji.
Poszczególne rozdziały opracowania poświęcono: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) w gospodarce, zasadom sporządzania i przechowywania dokumentów,
ewidencji przychodów i sprzedaży, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji podatku od towarów i usług (VAT), a także prowadzeniu ewidencji podatkowych
przy pomocy komputera.
Pierwsze wydanie publikacji cieszyło się bardzo dużą popularnością. Wydanie IV publikacji zostało zmienione i uaktualnione. Uwzględniono w nim cenne uwagi Czytelników,
które przyczyniły się do większej przejrzystości i przystępności opracowania.
Do książki została dołączona płyta demonstracyjna programu BUCHALTER WIN firmy
GRAF-SOFT z Warszawy. Jest on przeznaczony dla: firm prowadzących dokumentację księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatników podatku od towarów i usług VAT, podatników podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego
oraz biur rachunkowych.
13
Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy
zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne przesłanie. Pojawiły się wręcz analizy mówiące o tym, że ekonomia
umie opisywać zjawiska ekonomiczne przy pomocy mniej lub bardziej wyrafinowanych
narzędzi, umie tworzyć wzorce, modele zachowań podmiotów gospodarczych, jako egzemplifikacje założeń ekonomii normatywnej, jednakże, współczesne społeczeństwo oczekuje od ekonomii, predykcyjnych wniosków, a do tego stanu rzeczy, chyba jest jeszcze daleko. Stąd konieczność pisania nowych podręczników z ekonomii, a szczególnie z makroekonomii.
Ideą, która przyświecała zespołowi przy pisaniu tego podręcznika była świadomość:
– po pierwsze, konieczności modyfikacji paradygmatu głównego nurtu ekonomii
i uzupełnienie go o elementy ekonomii instytucjonalnej oraz behawioralnej;
– po drugie, potrzeb dydaktycznych kierunków ekonomicznych w zakresie dwóch
przedmiotów, tj.: makroekonomii i polityki pieniężnej, wykładanych zwykle na magisterskich studiach uzupełniających;
– po trzecie, konieczności zaprezentowania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania państwa, jako podmiotu gospodarowania, nie tylko dla przyszłych ekonomistów,
ale i dla dziennikarzy oraz wszystkich interesujących się problemami gospodarczymi;
– po czwarte, konieczności pokazania roli banku centralnego, jako instytucji działającej na rzecz ładu rynkowego.
Ekonomia i makroekonomia są naukami, które odkrywają i konstruują prawa ekonomiczne, będące prawami stochastycznymi, co oznacza, że nie zawsze jedna, ściśle określona przyczyna wywołuje ten sam skutek.
Podręcznik, który przedkładamy Czytelnikom powinien wiele zagadnień wyjaśnić,
pozwolić je zrozumieć i zmusić do myślenia, jak funkcjonuje współczesna go spodarka narodowa oraz światowa, a także w jakim kierunku następują zmiany, jaki jest ich cel.
NOWOŚCI 2012
MODELOWANIE ŹRÓDEŁ
FINANSOWANIA INWESTYCJI
KOMUNALNYCH A EFEKTYWNOŚĆ
WYDATKÓW PUBLICZNYCH
Magdalena Zioło
ODDZIAŁYWANIE
GLOBALNEGO KRYZYSU
FINANSOWEGO.
PERSPEKTYWA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Joanna Błach,
Maria Gorczyńska,
Krystyna Mitręga-Niestrój,
Blandyna Puszer, Monika
Wieczorek-Kosmala,
Krystyna Znaniecka
Stron 397 B5, ISBN 978-83-7556-471-6
Cena 79 zł
Książka jest jednym z pierwszych opracowań, które w sposób kompleksowy podejmuje problematykę inwestycji komunalnych i źródeł ich finansowania. Po lekturze publikacji
Czytelnik zdobędzie wiedzę przydatną w życiu zawodowym w zakresie:
• istoty i uwarunkowań realizacji inwestycji komunalnych oraz badania ich efektywności,
• ryzyka związanego z inwestowaniem w sektorze publicznym,
• źródeł i technik finansowania wydatków inwestycyjnych gmin,
• metodyki oceny źródeł finansowania inwestycji komunalnych i kryteriów ich wyboru,
• błędów i barier w procesie finansowania inwestycji komunalnych,
• modeli finansowania wydatków inwestycyjnych gmin.
Stron 244 B5, 978-83-7556-004-6
Cena 55 zł
Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki.
Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego
na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska.
W pierwszej części pracy, ujmującej analizowany problem z perspektywy makroekonomicznej, przedstawiono:
• przyczyny i skutki kryzysów finansowych w ujęciu teoretycznym,
• analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego,
• kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki.
Druga część pracy, podejmująca problem z perspektywy mikroekonomicznej, prezentuje:
• propozycję modelowych kierunków analizy transmisji kryzysu finansowego na sytuację finansową przedsiębiorstwa,
• analizę symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego z uwzględnieniem podstawowych obszarów decyzji finansowych przedsiębiorstwa,
• możliwości zastosowania analizy wskaźnikowej w ocenie wpływu kryzysu finansowego na kondycję finansową przedsiębiorstwa.
W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych
zgodnie z zaproponowanym modelem analitycznym.
Ze względu na swoje walory książka stanowi cenne źródło informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla:
• naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego oraz zajmujących się oceną sytuacji podmiotów gospodarczych w okresie kryzysu,
• menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawirowań na rynkach finansowych,
• studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką kryzysów
finansowych oraz analizą finansową przedsiębiorstw.
Publikacja prezentuje praktyczne przykłady zastosowań metod i technik analitycznych
do badania efektywności wydatków inwestycyjnych gmin. Wskazuje możliwości zastosowania
metod wspomagania decyzji w procesie wyboru źródeł finansowania inwestycji komunalnych.
NAUKA O ORGANIZACJI
(wyd. II zmienione)
Barbara Kożuch
Stron 289 B5,
ISBN 978-83-7556-420-4
Cena 43 zł
Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego
funkcjonowania organizacji. Jest on adresowany do studentów zarządzania i ekonomii
oraz innych kierunków studiów, jak również do praktyków, którym podstawowa wiedza
o organizacji jest niezbędna. Przestudiowanie podręcznika pozwoli na:
– zrozumienie złożoności świata organizacji,
– uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania
organizacji w zmiennym otoczeniu,
– przyswojenie zasad i form współdziałania organizacyjnego,
– poznanie głównych tendencji zwiększania sprawności organizacyjnej, jak elastyczność, sieciowość, wirtualność.
14
NOWOŚCI 2012
PRACA MAGISTERSKA
- LICENCJAT
Krótki przewodnik
po metodoligii pisania
i obrony pracy dyplomowej
Radosław Zenderowski
PAPIERY WARTOŚCIOWE
NA RYNKU PIENIĘŻNYM
I KAPITAŁOWYM
Sławomir Antkiewicz
Stron 317 B5,
ISBN 978-83-7556-325-2
Cena 50 zł
Stron 156 B5, wydanie VI
ISBN 978-83-7556-417-4
Cena 19 zł
Ta książka to praktyczny poradnik dla
osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest
ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie
przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wielu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich. Książka składa się z pięciu części i aneksu. W części pierwszej omówione są podstawowe reguły związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie daje gwarancję, iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana. W części drugiej
przedstawiono wymogi dotyczące strony technicznej i wizualnej pracy, by praca przyszłego
magistra była estetyczna i praktyczna w lekturze. Owa praktyczność wynika po części z faktu, że w odniesieniu do poszczególnych elementów tekstu (np. przypisów) istnieją określone normy, których rzetelne stosowanie ułatwia przekaz treści. Przestrzeganie tych standardów zapewnia zatem pracy komunikatywność. Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się motywować do pracy, jak poszukiwać materiałów do pracy, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać. Część czwarta poświęcona jest omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić
przed obroną pracy oraz jak zachować się podczas egzaminu magisterskiego. Część piąta
dotyczy plagiatów i została napisana na prośbę samych studentów.
Wksiążce znajdziesz odpowiedź m.in. na następujące pytania:
– Czym jest praca magisterska?
– Jak wybrać i określić temat oraz tytuł pracy magisterskiej?
– Jak przygotować poprawną strukturę i plan pracy?
– Jak powinien być napisany Wstęp i co powinno się w nim koniecznie znaleźć?
– Jak prawidłowo zredagować Zakończenie?
– Jak napisać rozdział pracy magisterskiej, od czego zacząć i na czym skończyć?
– Co przesądza o dobrym stylu pracy?
– Jak spełnić wymogi techniczne (edytorskie) pracy magisterskiej?
– Czy, kiedy i jak stosować skróty i symbole?
– Czy, kiedy i w którym miejscu zamieszczać w pracy Aneks?
– Jak cytować i jak uniknąć cytatologii? Jak sporządzać prawidłowo przypisy?
Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania papierów wartościowych. Na rynku instrumentów finansowych pojawiają się również określone innowacje, których znajomość może być przydatna nie tylko dla osób zajmujących się finansami. W drugiej dekadzie nowego tysiąclecia
polski rynek papierów wartościowych składa się nie tylko z akcji i tradycyjnych obligacji
skarbowych. Znaczenia nabrały przede wszystkim instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym zaobserwować można tendencję do wydłużania terminów wykupu
tych papierów wartościowych, co świadczy o wzroście zaufania inwestorów do tych instrumentów. Obok papierów komercyjnych, tradycyjnych obligacji i obligacji zamiennych
na akcje przedsiębiorstw na polskim rynku dużą popularnością cieszą się bony skarbowe,
a także bony pieniężne emitowane przez bank centralny. Banki komercyjne starają się
być także aktywne na rynku instrumentów finansowych. Aktywność ta przejawia się, z jednej strony – w emisji własnych walorów, np. certyfikatów depozytowych, a z drugiej strony – w organizowaniu emisji dłużnych papierów wartościowych dla różnych podmiotów.
Kolejną istotną grupą emitentów instrumentów są samorządy terytorialne, które chętnie
korzystają z usług banków w procesie emisji walorów.
W książce zaprezentowano konstrukcję, rodzaje, techniki wyceny, genezę i stan rozwoju polskiego rynku oraz perspektywy wszystkich rodzajów papierów wartościowych dostępnych lub dopiero wprowadzanych na krajowy rynek finansowy. Jednak nie jest to wyłącznie analiza ekonomiczna instrumentów emitowanych przez wskazane wyżej podmioty. Istotny nacisk położono na inwestowanie w walory przez fundusze inwestycyjne oraz
zarządzających cudzymi portfelami papierów wartościowych. Przedstawiono również instrumenty nowej generacji emitowane w ramach procesów sekurytyzacyjnych oraz pochodne instrumenty finansowe oparte na bazowych papierach wartościowych.
15
NOWOŚCI 2012
POLITYKA KURSU
WALUTOWEGO
A INFLACJA
W KRAJACH EUROPY
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Dorota Żuchowska
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA
ROZWOJEM REGIONALNYM
Maciej J. Nowak, Paweł Mickiewicz
Stron 148 B5,
ISBN 978-83-7556-123-4
Cena 55 zł
Stron 332 B5,
ISBN 978-83-7556-448-8
Cena 55 zł
Książka „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym” zawiera informacje i wskazówki:
• jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną
w skali gminy i województwa,
• jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,
• jakie występują główne problemy, również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych,
• w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy.
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) tworzą grupę państw, w których polityka kursu walutowego, zwłaszcza na początku transformacji, prowadzona była w warunkach wysokiej
inflacji. Monografia stanowi próbę całościowego spojrzenia na relację polityki kursu walutowego i inflacji przez pryzmat oceny odmiennych systemów kursowych przyjętych w badanych gospodarkach EŚW. Przyjęty horyzont czasowy (lata 1990-2011) pozwala na przeprowadzenie analizy w długim okresie, obejmującym także ostatni kryzys finansowy.
PODSTAWY OCHRONY PRAWNEJ
KONSUMENTA. Przepisy i przykłady
Marcin Pigłowski
W książce zaprezentowano m.in.:
• ogromne zróżnicowanie w polityce gospodarczej i kursowej w krajach EŚW, prezentowanych często jako obszar w pewnym sensie monolityczny,
• różnorodność stosowanych w tych gospodarkach rozwiązań kursowych – od systemu
Stron 188 B5, ISBN 978-83-7556-437-2
Cena 39 zł
izby walutowej, poprzez różne odmiany systemu kursu stałego, po systemy kursu
płynnego,
• systematykę faktycznie stosowanych (a nie tylko oficjalnie deklarowanych przez władze monetarne) reżimów kursowych,
• wykorzystanie instrumentów polityki kursowej i pieniężnej w poszczególnych etapach
walki z inflacją,
• porównanie pomiędzy procesami dezinflacji oraz wynikami osiągniętymi, w tym zakresie przez poszczególne gospodarki regionu stosujące podobne rozwiązania systemowe,
• zestawienie ścieżek integracji walutowej Słowenii, Słowacji i Estonii ze strefą euro.
W pierwszej części książki można znaleźć informacje o:
• podstawowych definicjach i przepisach prawnych związanych z ochroną konsumentów i konkurencji,
• bezpieczeństwie produktów (ogólnym bezpieczeństwie produktów, oznakowaniu CE
i bezpieczeństwie żywności),
• ochronie konkurencji i konsumentów (m.in.: praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, organizację ochrony konkurencji i konsumentów oraz upadłości
konsumenckiej),
• sprzedaży i reklamacji towarów (sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem,
sprzedaży w innych relacjach i bezpieczeństwie danych osobowych),
• świadczeniu niektórych usług (usług w zakresie handlu elektronicznego, usług finansowych i usług turystycznych).
W drugiej części książki znajduje się 50 przykładów praktycznych, opatrzonych
komentarzem i podstawą prawną.
Wyniki analizy mogą być wykorzystane zarówno przez badaczy polityki gospodarczej
tego obszaru, jak też stanowić przyczynek pogłębiający i porządkujący wiedzę o prawidłowościach charakteryzujących związki pomiędzy polityką kursową a procesami inflacyjnymi.
16
NOWOŚCI 2012
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
W OCHRONIE ZDROWIA
Jerzy Kowalczyk
POMIAR I RAPORTOWANIE
DOKONAŃ
PRZEDSIĘBIORSTWA
Edward Nowak (red.)
Stron 225 B5,
ISBN 978-83-7556-430-3
Cena 55 zł
Stron 248 B5
ISBN 978-83-7556-461-7
Cena 49 zł
Opracowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu korupcji w relacjach placówki
medycznej z pacjentem, mając świadomość występowania korupcji w innych obszarach
ochrony zdrowia (NFZ, kwalifikowanie świadczeń oraz leków itp.). Jednak efekty
przeciwdziałania korupcji można uzyskać szybciej w skali małej organizacji niż w skali
całej gospodarki, gdzie wymaga to zmian systemowych oraz zaangażowania wielu
organizacji i instytucji, często o nieczytelnych wzajemnych związkach i uprawnieniach.
W opublikacji są pokazane te elementy i narzędzia „wpisane” w system zarządzania
organizacją, których właściwe postrzeganie przez kierownictwa organizacji zwiększa
świadomość społeczną pracowników, eliminując wiele zagrożeń korupcyjnych, co zostało
potwierdzone w praktyce przez szpitale i inne placówki medyczne, które w swój model zarządzania wpisały przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.
Książka jest poświęcona problematyce zarządzania szeroko rozumianymi wynikami
przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru i raportowania dokonań.
Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym:
• Jaka jest relacja między systemem kontroli zarządczej a systemem pomiaru dokonań
przedsiębiorstwa?
• Na czym polega wewnętrzne raportowanie dokonań przy zastosowaniu
zrównoważonej karty wyników?
POLSKI RYNEK KREDYTÓW
W OKRESIE ŚWIATOWEGO
KRYZYSU FINANSOWEGO
Bogdan Włodarczyk
• Jakie mierniki stosuje się w pomiarze dokonań w różnych obszarach działalności
przedsiębiorstwa?
• W jakich zewnętrznych raportach prezentuje się informacje na temat dokonań
przedsiębiorstwa?
• Jakie instrumenty stosuje się w ocenie dokonań w wybranych obszarach
funkcjonowania przedsiębiorstwa?
Stron 174 B5, ISBN 978-83-7556-084-8
Cena 49 zł
Książka jest adresowana do:
• dyrektorów i prezesów zarządów przedsiębiorstw,
• menedżerów i specjalistów ds. controllingu,
• analityków finansowych,
• doradców biznesowych,
• słuchaczy studiów podyplomowych,
• studentów kierunków ekonomicznych.
W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego
oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym,
jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu finansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy. Podjęto próbę wyjaśnienia, w jakim stopniu
światowy kryzys finansowy wpłynął na zmianę poziomu podaży kredytów dla sektora niefinansowego w polskim systemie bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem struktury
kapitału własnościowego banków, oraz jak podaż ta oddziaływała na wzrost gospodarczy
w Polsce?
Książka Bogdana Włodarczyka stanowi dobry podręcznik uzupełniający dla studentów
studiów ekonomicznych. Z pewnością zainteresuje ona także inne osoby chcące lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku kredytów bankowych w okresie światowego
Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Wierzby
kryzysu finansowego.
17
POLECAMY
PARADOKSY
INWESTOWANIA
Metody zwiększające
zyskowność
i bezpieczeństwo portfela
Mark P. Kritzman
SZTUKA SAMOKONTROLI
Zapanuj nad własnym życiem
Howard Rachlin
Stron 205 B5, ISBN 978-83-7556-338-2
Cena 55 zł
Bez względu na to, czy jesteś od czegokolwiek uzależniony czy nie, ta książka Ci pomoże. W pierwszym przypadku pokaże Ci jak wyjść z nałogu, w drugim – jak w niego nie wpaść. Niestety, możesz
uzależnić się od tej książki. Ułatwi Ci ona bowiem wyrobienie skłonności do oszczędzania,
rezygnacji z hazardu, alkoholu, papierosów oraz nadmiernie obfitych posiłków, a co najprof. dr hab. Piotr Zielonka
ważniejsze pokaże jak działa Twój umysł.
Stron 130 B5,
ISBN 978-83-7556-385-6
Cena 39 zł
Ukazanie się książki Howarda Rachlina w języku polskim to wielkie wydarzenie. Daje szansę na zapoznanie się ze sposobem opisywania, wyjaśniania i analizowania ludzkich działań z perspektywy analizy zachowania, czyli współczesnego radykalnego behawioryzmu. I to w wydaniu jednego z najznamienitszych reprezentantów tego kierunku
psychologii. Przedstawione podejście do samokontroli łączy psychologię behawioralną
i ekonomię w sposób, który jest zarówno przekonujący, jak i pobudzający do myślenia.
A poza wszystkimi walorami naukowymi, książka jest po prostu świetnie napisana.
prof. Paweł Ostaszewski, Uniwersytet Warszawski i SWPS
Sześć prowokujących pytań... sześć interesujących rozwiązań, dogłębnych lecz prostych,
i istotnych dla codziennych wyzwań związanych z inwestowaniem i zarządzeniem inwestycjami. [...] Kritzman zręcznie odkrywa powiązania pomiędzy tak pozornie odrębnymi
dziedzinami jak botanika czy termodynamika a opcjami. Odniesienie się do tych badań
nadaje niniejszej książce tempo powieści. [...] Wynikiem pracy Kritzmana jest bezprecedensowa książka, która zmieni twój sposób postrzegania finansów i procesu inwestowania.
Poświęcając swój czas na zapoznanie się z nią, zapoznasz się z jedną z najbardziej wnikliwych lekcji w literaturze finansów z dzisiejszych czasów.
Harry MarkowitzLaureat nagrody Nobla, 1990,
Economic Sciences President, Harry Markowitz Company
PSYCHOLOGIA RYNKU
DLA DORADCÓW FINANSOWYCH
Thorsten Hens,
Kremena Bachmann
Znakomite połączenie wiedzy na temat finansów, zdroworozsądkowego podejścia, błyskotliwego humoru, idealnej klarowności i godnej pozazdroszczenia oryginalności. Jest to
potężna mieszanka według wszelkich norm oceny. Długo po niej miłośnicy Kritzmana nie
będą oczekiwali niczego lepszego.
Peter L. Bernstein,
autor „Przeciw bogom” oraz „Intelektualnej historii Wall Street”
Stron 293 B5,
ISBN 978-83-7556-300-9
Cena 89 zł
W publikacji można znaleźć wiele wskazówek na temat, jak przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu psychologii finansowej można stworzyć narzędzia niezbędne do określenia
psychologicznego profilu ryzyka klienta i tym samym lepiej zdywersyfikować ryzyko portfela aktywów. Zawiera ona również omówienie produktów finansowych, w tym instrumentów strukturyzowanych, oraz sposoby ich analizy zarówno ze strony tradycyjnych finansów
opartych na teorii oczekiwanej użyteczności, jak i psychologii finansów bazującej na teorii perspektywy. Prezentując dynamikę budowy nowych produktów finansowych autorzy
ukazują różne koncepcje wyboru i przebudowy portfela instrumentów finansowych opartych o meandry psychologii finansów.
„Psychologia rynku dla doradców finansowych”, poprzez zaprezentowanie wielu
praktycznych przykładów umożliwia doradcom poprawę jakości oferowanych przez nich
usług, na każdym etapie procesu zarządzania bogactwem klientów.
Niepozorna, wartka, inteligentna niewielka książka. Zagadki przedstawiane przez
Kritzmana mają czasami charakter smakowitych kąsków, zaś innym razem są wysoce
skomplikowane. Tak czy inaczej prezentowane są poprzez krótkie przedstawienie kontekstu historycznego, dużą dozę wnikliwości oraz zabarwienie dowcipem. Mimo tego, że zapewne założeniem Kritzmana było po prostu stworzenie zbioru ciekawych zagadek finansowych, w rzeczywistości udało mu się napisać znakomitą książkę stanowiącą jednocześnie
wprowadzenie do świata finansów dla tych niewtajemniczonych oraz przedstawiającą wyzwania intelektualne dla tych Czytelników o najbardziej wysublimowanych gustach.”
Stephen A. Ross, Franco Modigliani,
Profesor Finansów i Ekonomii w Sloan School oraz w Massachusetts Institute
of Technology; Prezes Roll and Ross Asset Management Corp.
18
NOWOŚCI 2012
PRAWO SPÓŁEK
- PRAKTYCZNY KOMENTARZ
czyli jak prowadzić
działalność gospodarczą
w formie spółki
Michał Koralewski (red.)
PORTFELE AKTYWÓW BANKOWYCH
Analiza teoretyczno-empiryczna
Irena Pyka, Joanna Cichorska,
Janusz Cichy
Stron 122 B5, ISBN 978-83-7556-322-1
Cena 40 zł
Stron 284 B5,
ISBN 978-83-7556-122-7
Cena 47 zł
Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona
z rosnącym zaangażowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym instrumentów sekurytyzowanych skłaniała do refleksji nad granicą i skutkami nasilających się tendencji inwestycyjnych współczesnych banków – szczególnie wobec doświadczeń wynikających z globalnego kryzysu finansowego.
Bezpośrednim celem publikacji jest analiza i ocena portfeli aktywów finansowych
banków skierowana na identyfikację czynników zmian ich struktury i jakości. Zawiera ona
część efektów empiryczno-teoretycznych projektów badawczych realizowanych w zespole
Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Publikacja jest kierowana do szerokiego kręgu Czytelników zainteresowanych złożonością
decyzji alokacyjnych współczesnych banków.
„Prawo spółek – praktyczny komentarz...” to książka kompleksowo oraz w przystępny sposób omawiająca zagadnienia związane z tworzeniem, bieżącą działalnością, opodatkowaniem oraz likwidacją spółek handlowych.
W poszczególnych rozdziałach przybliżono odpowiednie regulacje prawne dotyczące
każdego typu spółek, wzbogacono je praktycznymi przykładami, wyjaśnieniami oraz wzorami uchwał, aktów założycielskich, umów i statutów, a także innych dokumentów używanych w toku działalności danej spółki. Poruszona została także problematyka rejestracji
spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwzględnieniem doboru i sposobu wypełnienia
urzędowych formularzy.
PRACA I KAPITAŁ W GOSPODARCE
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
(red.)
Odrębnie przedstawiono takie zagadnienia, jak tworzenie i rejestracja poszczególnych
typów spółek ze wskazaniem kolejnych kroków postępowania oraz konkretnych zapisów
umów i statutów. Książka przybliża również prawa i obowiązki wspólników oraz członków
organów spółek, zwraca uwagę na zakres ich odpowiedzialności oraz sposoby obrony
przed nią. Zawarto w niej odpowiedzi na konkretne pytania:
• Jak napisać umowę spółki?
• Jak założyć spółkę?
• Jak wybrać optymalny typ spółki do danego rodzaju planowanej działalności?
• Jak prawidłowo zarządzać spółką?
Stron 323 B5
ISBN 978-83-7556-472-3
Cena 55 zł
Monografia „Praca i kapitał w gospodarce” podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej – w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce.
Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tematyki poświęconej czynnikom produkcji w nowoczesnym ujęciu.
A także wiele innych pytań dotyczących praktycznych aspektów bieżącej działalności
spółki.
W książce przybliżono również sposób opodatkowania wspólników i poszczególnych
typów spółek z uwzględnieniem ich podziału na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.
Wśród przedstawionych zagadnień znalazły się m.in. kwestie niekonwencjonalnych
działań polityki pieniężnej w dobie kryzysu finansowego, inwestycji zagranicznych, jak też
strategii opcyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ponadto analizowano problemy
polityki kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz polityki społecznej pod kątem uelastycznienia systemu zatrudnienia, czy systemu emerytalnego.
19
POLECAMY
RACHUNKOWOŚĆ
ZARZĄDCZA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Edward Nowak
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Podstawy i ewidencje szczegółowe
Joanna Sawicka, Anna Stronczek (red.)
Stron 268 B5,
ISBN 978-83-7556-398-6
Cena 52 zł
Stron 354 B5,
ISBN 978-83-7556-079-4
Cena 48 zł
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Piotr Szczypa (red.)
Książka jest podręcznikiem, w którym zostały przystępnie przedstawione najważniejsze zagadnienia rachunkowości zarządczej
w przedsiębiorstwach.
Stron 393 B5, wydanie III
ISBN 978-83-7556-386-3
Cena 48 zł
Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym:
•jaka jest istota i rola rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębior-
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
ZORIENTOWANA NA PROJEKTY
Marcin Klinowski
stwem,
•jakie są koncepcje rachunkowości zarządczej, ukierunkowane na działalność w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu,
•jakimi instrumentami dysponuje rachunkowość zarządcza,
•jak wykorzystać różne koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w praktyce.
Stron 165 B5
ISBN 978-83-7556-231-6
Cena 51 zł
Książka jest adresowana do:
•studentów kierunków ekonomicznych,
•słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń,
•dyrektorów, menedżerów, controllerów i analityków finansowych,
•głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych,
•biegłych rewidentów i kandydatów na biegłych rewidentów,
•właścicieli jednostek gospodarczych.
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA.
KLUCZ DO SUKCESU (wyd. IV)
Piotr Szczypa (red.)
Stron 302 B5
ISBN 978-83-7556-387-0
Cena 49 zł
RACHUNKOWOŚĆ DLA CIEBIE
- RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW
(wyd. III zmienione)
Piotr Szczypa (red.)
RACHUNKOWOŚĆ po polsku
Antoni Kożuch, Artur Kożuch,
Monika Wakuła
Stron 294 A5+, wydanie II, zmienione
ISBN 978-83-7556-371-9
Cena 39 zł
Stron 340 B5, wydanie III
ISBN 978-83-7556-370-2 Cena 48 zł
20
NOWOŚCI 2012
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE
Marek Lachmirowicz
ROZLICZANIE WARTOŚCI FIRMY
W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH
STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
Małgorzata Cieciura
Stron 122 B5,
ISBN 978-83-7556-436-5
Cena 44 zł
Stron 223 B5,
ISBN 978-83-7556-258-3
Cena 52 zł
Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu
rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa.
Do szczególnych walorów pragmatycznych monografii zaliczyć należy opracowanie:
• procedury rozliczania wartości firmy dla polskich jednostek gospodarczych,
Niniejsza publikacja to praktyczny przewodnik po metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Książka powstała na gruncie doświadczeń autora, jako biegłego rewidenta i obserwacji trudności z jakimi borykają się osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Dlatego głównym zamiarem autora było wyjaśnienie idei rachunku przepływów i pokazanie Czytelnikom praktycznych sposobów jego sporządzania.
Książka stanowi podstawę do zrozumienia rachunku przepływów i doskonale uzupełnia
Krajowy Standard Rachunkowości nr 1: „Rachunek przepływów pieniężnych”.
uwzględniającej zarówno specyfikę polskiego rynku, jak i zalecenia międzynarodowych regulacji rachunkowości,
• wzoru raportu w formie tabelaryczno-opisowej z rozliczania wartości firmy, dostosowanego do wymogów proponowanej procedury i mającego na celu kompleksowe
wspomaganie procesu monitorowania poziomu wartości firmy.
RESTRUKTURYZACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA - PODZIAŁ
PRZEZ WYDZIELENIE (wyd. II)
Małgorzata Garstka
Opracowanie zawiera liczne przykłady praktyczne, pokazujące sposoby prezentacji
najbardziej typowych operacji gospodarczych oraz operacji sprawiających największe trudności, takich jak: odsetki, różnice kursowe, operacje dotyczące leasingu finansowego oraz
różne operacje o charakterze niepieniężnym.
Książka ta jest szczególnie polecana głównym księgowym i księgowym, właścicielom
firm, członkom zarządu, rad nadzorczych, kontrolerom, dyrektorom finansowym, a także
studentom.
Stron 303 B5,
ISBN 978-83-7556-443-3
Cena 55 zł
Pomimo wielkiej popularności operacji fuzji i przejęć jednostek, pojawiają się w literaturze pewne poglądy dowodzące, że strategie przedsiębiorstw, polegające na wchodzeniu w nowe obszary działalności osłabiają ich kluczową działalność, natomiast restrukturyzacja przez podział może być korzystna zarówno dla działalności kluczowej, jak i działalności wydzielanej.
Podział przedsiębiorstw, jako element rynku kontroli przedsiębiorstw, stanowi pewien
sposób działania mający doprowadzić, z jednej strony – do ukształtowania określonej
struktury własności przedsiębiorstwa, a z drugiej strony – pożądanej przez inwestora
struktury posiadanych akcji, udziałów, ogólnie mówiąc portfela inwestycyjnego. Jednocześnie ten sam podział jest po prostu techniką restrukturyzacji przedsiębiorstwa, mającą
na celu zwiększenie jego wartości w drodze wzrostu i rozwoju przez redukcję, a w konsekwencji zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.
RACHUNEK KOSZTÓW
W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI
Wiesław Janik, Maria Paździor
Stron 260 B5
ISBN 978-83-7556-345-0
Cena 49 zł
21
NOWOŚCI 2012
RÓŻNICE KULTUROWE
W BIZNESIE
Radosław Zenderowski,
Bartosz Koziński
RYNEK PRACY W TEORIACH
EKONOMICZNYCH
Mariusz Zieliński
Stron 158 B5, ISBN 978-83-7556-503-4
Cena 39 zł
Stron 330 B5,
ISBN 978-83-7556-473-0
Cena 47 zł
Książka traktuje o funkcjonowaniu rynku pracy
z punktu widzenia prezentowanego w teoriach ekonomicznych. Skupiono się przede wszystkim na teoriach będących dorobkiem kierunku neoklasycznego i kierunku neokeynesowskiego, tworzących tzw. główny nurt ekonomii. Rozpatrywane teorie przedstawiono w podziale na teorie o charakterze mikroekonomicznym
i makroekonomicznym. W ujęciu mikroekonomicznym, rozważania dotyczą głównie decyzji przedsiębiorstw i pracobiorców (gospodarstw domowych), przy uwzględnieniu szeroko
rozumianego instytucjonalnego otoczenia rynku pracy, tworzonego przez państwo. W skali makroekonomicznej, rozważania dotyczą głównie narzędzi polityki gospodarczej wykorzystywanej przez państwo, przy uwzględnieniu oczekiwanych reakcji przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych na zmiany polityki państwa, warunkujących skuteczność tej polityki. W obu perspektywach uwzględniono zmiany stanu koniunktury gospodarczej, co
zdaniem autora ma decydujący wpływ na adekwatność poszczególnych modeli teoretycznych do rzeczywistości gospodarczej.
Wręczenie kwiatów w nieodpowiednim kolorze, podarowanie Chińczykowi zegarka,
czy kompletu srebrnych łyżeczek Arabowi – czynności z pozoru niewinne, które my Europejczycy uznalibyśmy za sympatyczne i stanowiące wyraz przyjaźni, w niektórych kulturach
mogą zostać odebrane jako obraźliwe i świadczące o braku dobrych manier.
Ta książka umożliwia znalezienie trafnych i przekonujących odpowiedzi na następujące pytania:
RYZYKO WALUTOWE. ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Marcin Kalinowski
• Czym są i jakie są najważniejsze różnice kulturowe?
• Jakie mają one znaczenie dla procesu komunikowania w biznesie i nie tylko?
• Jaki związek ma religia z biznesem?
• Czym jest szok kulturowy i jak go przezwyciężać?
• Czym różnią się od siebie protransakcyjne i propartnerskie kultury biznesu?
• Gdzie „czas to pieniądz”, a gdzie wszyscy mają czasu pod dostatkiem?
• Dlaczego kciuk uniesiony ku górze w Grecji jest znakiem obraźliwym, a w innych kra-
Stron 131 B5
ISBN 978-83-7556-463-1
Cena 47 zł
jach gestem akceptacji?
• Czy wypada Japończykowi wręczyć podarunek składający się z czterech części?
• Dlaczego w krajach Dalekiego Wschodu nie numeruje się niektórych pięter?
• Dlaczego Arabowie uwielbiają utrzymywać intensywny kontakt wzrokowy w czasie
Globalizacja, zanikanie granic państw, postęp technologiczny i niestabilność rynków
finansowych zaostrzają warunki konkurencji przedsiębiorstw i uświadamiają znaczenie
ryzyka. W tych warunkach umiejętność zarządzania ryzykiem staje się dla przedsiębiorstw
kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku.
Szczególnie istotnym zagadnieniem w tym kontekście jest ryzyko walutowe. Wzrost
wymiany międzynarodowej przy jednoczesnym zwiększaniu się zmienności kursów walut
sprawia, że zarządzanie ryzykiem walutowym staje się dla wielu przedsiębiorstw wręcz
koniecznością.
Książka „Ryzyko walutowe” jest próbą odpowiedzi na pytania: Czym jest ryzyko walutowe? Jak szacować ryzyko walutowe? Jakie instrumenty i metody stosować przy zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym? Jak uniknąć błędów w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie?
rozmowy?
• W jakich państwach kobieta nie jest równorzędnym partnerem biznesowym?
• Gdzie rozmowy biznesowe obficie „podlewa się” alkoholem, a gdzie obowiązuje
wstrzemięźliwość?
• Czy prezent otrzymany od Chińczyka należy rozpakować w jego obecności?
• Jakich kwiatów nie wręczać na powitanie w poszczególnych państwach?
22
NOWOŚCI 2012
STRUKTURA KAPITAŁU
SPÓŁEK AKCYJNYCH
W POLSCE
w świetle teorii hierarchii
źródeł finansowania
Ewa Chojnacka
TRADYCYJNE I ALTERNATYWNE
INWESTYCJE FINANSOWE
w świetle kryzysu finansowego
Urszula Ziarko-Siwek (red.)
Stron 270 B5, ISBN 978-83-7556-364-1
Cena 48 zł
Stron 237 B5,
ISBN 978-83-7556-129-6
Cena 59 zł
Rynek finansowy i instrumenty na nim notowane są
jednym z najważniejszych elementów całej gospodarki. To na nim inwestorzy lokują swoje wolne środki, a przedsiębiorcy poszukują wolnego kapitału, który pomoże im realizować ich bieżące i inwestycyjne cele. Ten segment gospodarki podlega ciągłym zmianom,
na które jego uczestnicy nie są zawsze odpowiednio przygotowani. Szczególnie w czasach
kryzysu światowego, pękania baniek spekulacyjnych na rynkach różnych aktywów finansowych, warto na bieżąco śledzić, w jakim kierunku rozwijają się poszczególne instrumenty finansowe zarówno te tradycyjne, znane nam od bardzo dawna, jak i te alternatywne
– dostępne dla polskich inwestorów od krótkiego czasu.
Problematyka struktury kapitału zaliczana jest do podstawowych zagadnień z zakresu dyscypliny określanej mianem finansów przedsiębiorstw. W książce przedstawiono
i uporządkowano założenia teorii hierarchii źródeł finansowania oraz przedstawiono ewolucję poglądów dotyczących pozostałych teorii struktury kapitału.
TRWAŁOŚĆ WSPÓŁPRACY
PRZYGRANICZNEJ
Katarzyna Szmigiel-Rawska,
Sylwia Dołzbłasz
Ponadto zidentyfikowano i oceniono cztery czynniki wpływające na ukształtowanie
struktury kapitału w świetle badanej teorii: asymetrię informacji, pojemność zadłużeniową, deficyt finansowy oraz swobodę finansową. Przeprowadzone rozważania pozwoliły
m.in. na:
• rozróżnienie statycznego i dynamicznego podejścia do oceny struktury kapitału,
• ocenę rachunku przepływów pieniężnych jako źródła informacji dotyczącej zmian
struktury kapitału,
• wskazanie i analizę czynników określających asymetrię informacji,
• zaprezentowanie miar asymetrii informacji,
• określenie czynników determinujących pojemność zadłużeniową,
• identyfikację uwarunkowań, które muszą być spełnione, by teoria hierarchii źródeł
finansowania mogła dobrze wyjaśniać decyzje finansowe dotyczące struktury
kapitału.
Publikacja została wzbogacona o bardzo ciekawe wyniki badań empirycznych dotyczących:
• determinant struktury kapitału odgrywających rolę w spółkach akcyjnych i decyzji
z nimi związanych podejmowanych w codziennej praktyce;
• zależności między wybranymi czynnikami determinującymi strukturę kapitału
a zmianą poziomu zadłużenia w spółkach akcyjnych.
Analiza wyników badań została uzupełniona licznymi przykładami i wynikami badań
światowych.
Książka może stanowić źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką oceny struktury kapitału, analityków finansowych i gospodarczych, a także dla
praktyków decydujących o strukturze kapitału w przedsiębiorstwie.
Stron 138 B5, ISBN 978-83-7556-499-0
Cena 39 zł
W książce zaprezentowano efekty kilkuletnich rozważań na temat możliwości pomiaru
trwałości współpracy przygranicznej wspólnot lokalnych. Wnioski przedstawiono w oparciu
o sposób myślenia postulowany przez twórców koncepcji „zależności od ścieżki” (path dependency) oraz o wyniki badań beneficjentów Funduszu Małych Projektów PHARE CBC
w Polsce. Współpraca przygraniczna analizowana była w trzech wymiarach:
• transgranicznych partnerstw terytorialnych – rozumianych jako struktura współpracy,
w ramach której partnerzy z różnych państw realizują długoterminowe cele na rzecz
określonego regionu;
• otwartości organizacji – rozumianej jako skłonność do wchodzenia w relacje przez
granicę w procesie podejmowania decyzji;
• regionu transgranicznego – złożonego z jednostek podzielonych administracyjną granicą państw, które w wyniku współpracy organizacji terytorialnego systemu społecznego przywróciły przerwane, a istniejące wcześniej powiązania funkcjonalne
lub/i wytworzyły nowe.
23
NOWOŚCI 2012
TWORZENIE POLSKIEGO
SYSTEMU POMOCY
ROZWOJOWEJ
Bartosz Sobotka
UMIĘDZYNARODOWIENIE
KLASTRÓW GOSPODARCZYCH
Marcin Ślepko
Stron 237 B5, ISBN 978-83-7556-486-0
Cena 51 zł
Stron 153 B5,
ISBN 978-83-7556-470-9
Cena 39 zł
Pomimo znaczącej liczby na rynku wydawniczym publikacji dotyczących rozwoju skupisk, relatywnie niewiele miejsca poświęcono zagadnieniu umiędzynarodowienia klastrów gospodarczych. Dotychczas nie zwrócono dostatecznej uwagi na możliwość zastosowania metod i narzędzi teorii biznesu międzynarodowego – w tym teorii produkcji międzynarodowej (paradygmat OLI) – do badania rozwoju i umiędzynarodowienia skupisk
z udziałem różnych podmiotów, zwłaszcza zagranicznych. Istnieje potrzeba zbadania
wszystkich aspektów wpływu ekspansji zagranicznej korporacji transnarodowych na internacjonalizację klastrów gospodarczych. W szczególności chodzi o ustalenie wpływu bezpośrednich form zaangażowania korporacji – inwestycji zagranicznych i kooperacji. Istota
tego wpływu jest trudna do ustalenia i dlatego stała się przedmiotem wnikliwej analizy
w niniejszej książce. W analizie uwzględniono nowe podejście do biznesu międzynarodowego, związane z tworzeniem i transferem wiedzy przez korporacje.
Jednym z największych problemów, a zarazem wyzwań, dzisiejszego świata jest niewątpliwie kwestia przezwyciężenia ubóstwa, które dotyka tak wielu mieszkańców naszej
planety. W wielu dokumentach rządowych państw dawców pomocy czytamy o odpowiedzialności za rozwój najuboższych regionów świata, jednak pojawia się pytanie: jak tę pomoc nieść, aby była skuteczna? Dlatego obecnie tak wielką wagę przywiązuje się do kwestii związanych ze skutecznością pomocy (aid effectiveness).
Polska, przystępując do Unii Europejskiej, stanęła przed koniecznością budowy własnego systemu pomocy rozwojowej, który opiera się na działaniach bilateralnych i wielostronnych, przede wszystkim w ramach UE. Jest to bardzo istotne, gdyż z powodu wielkości składki odprowadzanej do budżetu Unii Europejskiej Polska może odgrywać znaczącą
rolę w procesie kształtowania wschodniej polityki rozwojowej.
WARTOŚCI WZORCOWE
WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTW GIEŁDOWYCH
Piotr Figura
Z uwagi na sytuację geopolityczną, kraje Europy Wschodniej znajdują się w obszarze
szczególnego zainteresowania Polski. Dzięki inicjatywie Partnerstwa Wschodniego, czyli
pogłębionej formie współpracy Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej, Polska ma
szansę odgrywać kluczową rolę w tym obszarze w wymiarze politycznym, a następnie
w wymiarze ekonomicznym.
Stron 170 B5, ISBN 978-83-7556-487-7
Cena 48 zł
Autor podjął się tematu bardzo aktualnego i o dużym praktycznym znaczeniu. Ocena kondycji finansowej dokonywana jest zarówno przez menedżerów przedsiębiorstwa,
jak i różne podmioty zewnętrzne. W tym celu często stosuje się analizę wskaźników finansowych, porównując ich wartości rzeczywiste z tzw. wartościami wzorcowymi. Problem badawczy wyłania się z faktu, że owe wartości wzorcowe, podawane w polskiej literaturze
określono co najmniej kilkanaście lat temu i to często na podstawie publikacji zagranicznych. W warunkach specyfiki gospodarki polskiej, uwzględniając zmieniające się otoczenie, istnieje uzasadniona obawa, czy wartości wzorcowe wskaźników finansowych są nadal aktualne i czy można je bezkrytycznie stosować dla każdego przedsiębiorstwa bez
względu na jego przynależność sektorową. Powyższe wątpliwości zainspirowały Autora
do podjęcia własnych badań w celu wyznaczenia nowych wartości rekomendowanych 16
wskaźników finansowych, różnicując je w zależności od celu nadrzędnego przedsiębiorstwa oraz jego przynależności sektorowej.
Przedmiotem niniejszej książki jest analiza uwarunkowań determinujących działania
polskiego rządu w zakresie pomocy rozwojowej, na podstawie których zbudowany jest model systemu polskiej pomocy rozwojowej na przykładzie Ukrainy.
24
NOWOŚCI 2012
WSKAŹNIKI RYNKU
KAPITAŁOWEGO
- zastosowanie
w wycenach
przedsiębiorstw oraz
w strategiach
inwestycyjnych
Błażej Prusak
TECHNIKA PISANIA PRAC
MAGISTERSKICH
I LICENCJACKICH
Radosław Zenderowski
wydanie VI
Stron 150 A5,
ISBN 978-83-7556-416-7
Cena 17,90 zł
Stron 150 B5,
ISBN 978-83-7556-494-5
Cena 40 zł
Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace
dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest ona adresowana
w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania
pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wielu
błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich.
Książka pt. „Wskaźniki rynku kapitałowego – zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych” jest pierwszą zwartą publikacją na polskim
rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. W sposób szczegółowy ukazano w niej:
• rodzaje, zasady budowy i metody kalkulacji wskaźników rynku kapitałowego,
• analizę przyczynową podstawowych mnożników,
• sposoby kalkulacji mierników rozwodnionych,
• istotę i warianty mnożnikowej metody wyceny przedsiębiorstw,
• ograniczenia i często popełniane błędy w procesie wyceny przedsiębiorstw metodą
mnożnikową,
• zasady tworzenia strategii inwestycyjnych przy wykorzystaniu wskaźników rynku kapitałowego,
• wyniki dotychczasowych badań nad skutecznością strategii inwestycyjnych bazujących na miernikach rynku kapitałowego.
Książka składa się z czterech części i aneksu. W części pierwszej omówione są podstawowe reguły związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie
daje gwarancję, iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana.
W części drugiej zaprezentowane są wymogi dotyczące strony technicznej i wizualnej
pracy, w trosce o to, by praca przyszłego magistra była estetyczna i praktyczna w lekturze.
Owa praktyczność wynika po części z faktu, że w odniesieniu do poszczególnych elementów
tekstu (np. przypisów) istnieją określone normy, których rzetelne stosowanie ułatwia przekaz treści. Przestrzeganie tych standardów zapewnia zatem pracy komunikatywność.
Ma ona charakter praktycznego przewodnika, który został napisany przystępnym językiem i zarazem wzbogacony o szereg przykładów. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym: analityków finansowych, osób rozpoczynających przygodę z rynkiem
finansowym oraz studentów kierunków ekonomicznych. Może pełnić rolę podręcznika
podstawowego lub uzupełniającego do takich przedmiotów, jak: analiza finansowa, wycena przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw.
Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się motywować do pracy, jak
poszukiwać materiałów, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać.
Część czwarta poświęcona jest omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić
przed obroną pracy oraz informuje jak zachować się podczas egzaminu magisterskiego.
Po lekturze tej części student powinien znać oczekiwania recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej.
Dr Błażej Prusak – adiunkt w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów, Wydziału
Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w problematyce finansów, analizy ekonomicznej, instytucjonalnej infrastruktury upadłości przedsiębiorstw oraz
prognozowania ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Jest autorem i współautorem
wielu publikacji naukowych.
25
NOWOŚCI 2012
WSPÓŁCZESNA
BANKOWOŚĆ CENTRALNA
Władysław Leopold
Jaworski, Anna
Szelągowska (red.)
WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ
SPÓŁDZIELCZA
Anna Szelągowska (red.)
Stron 302 B5,
ISBN 978-83-7556-323-8
Cena 69 zł
Stron 356 B5,
wydanie II zmienione
ISBN 978-83-7556-374-0
Cena 65 zł
„Współczesna bankowość spółdzielcza” to piąta z serii „Współczesnej bankowości”,
niezwykle cenna publikacja na polskim rynku wydawniczym. Jej walorem jest nie tylko
połączenie teorii z praktyką bankową w tym specyficznym sektorze bankowości, ale również, jeśli nie przede wszystkim, silne akcentowanie potrzeby istnienia we współczesnym
świecie lokalnych banków spółdzielczych opartych na idei samopomocy i solidarności.
Mocną stroną tej monografii jest niewątpliwie jej bogactwo informacyjne. Książka
pod red. Anny Szelągowskiej jest bardzo wartościową publikacją, prezentującą zarówno
słabości, jak i mocne strony banków spółdzielczych, szanse i zagrożenia jakie przed nimi
stoją.
„Współczesna bankowość centralna” to szóste, unikatowe opracowanie z serii PLATINIUM, które ukazało się nakładem wydawnictwa CeDeWu. Wyjątkowość tego dzieła
wynika z bardzo obszernego i interesującego zaprezentowania poglądów Autorów
– wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki krajowej oraz międzynarodowej bankowości. Różnorodność opinii oraz prezentowanych propozycji zmian w bankowości centralnej jest głównym atutem niniejszej publikacji, stanowiącym o jej niezwykle wartościowym znaczeniu dla praktyki bankowej.
WSPINACZKA PO PROFESURĘ
Przewodnik satelitarny
po karierze akademickiej
- od upadków na kolana
i ciosów w plecy do zaszczytów
Gianfranco Gambarelli
Zaprezentowane w osiemnastu rozdziałach treści stanowią cenny wkład w trwającą
od lat dyskusję nad rolą banku centralnego we współczesnej gospodarce, jego celami,
narzędziami oddziaływania czy też złożonymi mechanizmami działania w warunkach
kryzysu. Podjęta przez Autorów tematyka dotyka m.in.: zagadnień niezależności banku
centralnego, instrumentów kreowania polityki pieniężnej, polityki stóp procentowych,
polityki kursu walutowego, polityki zarządzania rezerwami walutowymi, instytucjonalizmu banków centralnych, ich odpowiedzialności za stabilność systemu finansowego, oddziaływania banków centralnych na sferę realną w czasie kryzysu czy też nadzoru instytucji rynku finansowego. Postulowane przez Autorów rozwiązania prezentują różne
punkty widzenia, które w zamierzeniu Autorów mają wzmocnić system bankowości centralnej we współczesnym świecie.
Stron 140 A5, ISBN 978-83-7556-401-3
Cena 29 zł
Asystent wie wszystko; adiunkt wie, w których książkach można wszystko znaleźć,
a profesor wie, gdzie znaleźć adiunkta. Aby dojść z pierwszego stanowiska na ostatnie,
trzeba przebyć drogę pełną nawrotów pasji, upadków na kolana, uderzeń zimnych potów,
ciosów w plecy i szczęśliwych zbiegów okoliczności. Książka ta jest poradnikiem, jak przetrwać w tym środowisku.
Jak przetrwać...
członków komisji konkursowych,
studentów na zajęciach,
recenzentów publikacji,
VIP-ów na odczytach,
marudzących na konferencjach,
kolegów przy wielkim żarciu,
szefa.
Oddana w ręce Czytelników książka stanowi aktualne źródło informacji o banku
centralnym, przydatne zarówno bankowcom i specjalistom zajmującym się rynkiem finansowym, jak i pracownikom naukowym oraz studentom uczelni ekonomicznych.
26
NOWOŚCI 2012
WSTĘP
DO RACHUNKOWOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW
wydanie II zmienione
Jacek Jaworski
WYMIARY KULTUROWE POLSKICH
ORGANIZACJI A DOSKONALENIE
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Radosław Wolniak
Stron 346 B5,
ISBN 978-83-7556-455-6
Cena 55 zł
Stron 215 B5,
ISBN 978-83-7556-482-2
Cena 39,90 zł
W monografii zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu wymiarów kulturowych polskich organizacji na proces doskonalenia zarządzania jakością. Wychodząc
od klasycznych typologii wymiarów kulturowych określono determinanty kulturowe doskonalenia zarządzania jakością oraz projakościowego przywództwa. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano autorskiej typologii kultur organizacyjnych na:
• kulturę projakościową (kulturę sukcesu),
• kulturę unikania,
• kulturę konserwatywną (kulturę sztywną),
• kulturę wymuszonych zmian.
Doktor Jacek Jaworski jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości, zarządzania finansami i controllingu finansowego. Jego zainteresowania skupiają się w szczególności na małych i średnich przedsiębiorstwach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami, a także szkoli młodych przedsiębiorców z zakresu szeroko pojętych
finansów przedsiębiorstw.
WYCENA MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
Jacek Kuczowic
Oprócz dorobku naukowo-dydaktycznego posiada bogate doświadczenie praktyczne.
Przez 11 lat był współudziałowcem i zarządzającym małą firmą handlowo-usługową
w Gdańsku. Przez ponad rok kierował zespołem doradców rachunkowo-finansowych
w znanej firmie konsultingowej. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów RP.
Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą świadcząc usługi z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami firm.
Stron 216 B5,
ISBN 978-83-7556-447-1
Cena 44 zł
Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi podręcznik z podstaw rachunkowości.
Adresowana jest do Studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych. Zawiera informacje teoretyczne oraz zadania praktyczne. Każdy podrozdział kończy się pytaniami kontrolnymi ułatwiającymi powtórzenie materiału. Zaś umieszczone na końcu książki rozwiązania zadań porządkują metodykę rozwiązywania problemów rachunkowych. Książka może
być również wykorzystywana jako poradnik dla księgowych praktyków oraz menedżerów
przedsiębiorstw wprowadzający w tajniki klasycznej rachunkowości.
Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa. Zawiera odpowiedzi na pytania:
• Które podmioty należy zaliczyć do małych przedsiębiorstw z punktu widzenia wyceniającego?
• Dlaczego praktyka wyceny dużych przedsiębiorstw bywa niewystarczająca do poprawnej wyceny małego przedsiębiorstwa?
• Jaki jest udział właściciela w procesie kreowania wartości małego przedsiębiorstwa?
• Jak odczytać „kod wartości” małego przedsiębiorstwa?
• Jak wykorzystać standardowe metody wyceny przedsiębiorstw do szacowania wartości małego podmiotu gospodarczego?
• Jak wycenić małe przedsiębiorstwo w sposób uproszczony?
27
NOWOŚCI 2012
WYPŁATY DLA
AKCJONARIUSZY A WYCENA
AKCJI NA RYNKU
KAPITAŁOWYM
ZAPOBIEGANIE
I ZARZĄDZANIE KRYZYSEM
FINANSOWYM
Joanna Żabińska,
Krystyna Mitręga-Niestrój,
Blandyna Puszer
(red.)
Bożena Horbaczewska
Format 327 B5,
ISBN 978-83-7556-384-6
Cena 74 zł
Stron 204 B5,
ISBN 978-83-7556-477-8
Cena 41 zł
Nabywać akcje spółek wypłacających dywidendy czy zatrzymujących cały wypracowany zysk netto? Wypłacać dywidendy czy nie wypłacać? A może zamiast dywidend wybrać wykup akcji własnych? Jak wykup akcji własnych i wypłata dywidend wpływają na rynkowe ceny akcji spółek? Odpowiedzi na te pytania będą z pewnością łatwiejsze po przeczytaniu niniejszej książki. Stanowi ona pierwsze w Polsce szerokie studium, poświęcone problematyce wpływu wypłat dla akcjonariuszy na rynkowe ceny akcji spółek, w którym uwzględniono dwie metody ich realizacji, tj. wypłaty dywidend i wykup akcji własnych.
Opis ewolucji przedsiębiorstwa od postaci najprostszej do rozwiniętej (notowanej
na publicznym rynku kapitałowym spółki akcyjnej) oraz dyskusja o celu funkcjonowania
przedsiębiorstw, stanowią historyczne i teoretyczne tło rozważań dotyczących przeznaczenia wypracowanego zysku netto i sposobu jego ewentualnej wypłaty. Przegląd stosownych
teorii ekonomicznych przygotowano na podstawie bogatej literatury przedmiotu. Książka
zawiera także omówienie przepisów, regulujących zasady dokonywania gotówkowych wypłat na rzecz akcjonariuszy, w prawie amerykańskim, europejskim oraz polskim.
Obie omawiane metody realizacji tych wypłat znane są od początku istnienia spółek
akcyjnych. O ile jednak dywidendy cieszą się popularnością od około czterystu lat, o tyle
zwiększone zainteresowanie wykupem akcji własnych można zaobserwować dopiero od lat
czterdziestu. I dywidenda, i wykup akcji własnych, służą przekazaniu gotówki ze spółki
do akcjonariuszy. Jednak generują różne skutki dla menedżerów i akcjonariuszy, inne
zmiany w samym przedsiębiorstwie oraz odmienne reakcje rynku kapitałowego. Obok licznych badań wypłat dla akcjonariuszy, które miały miejsce na rynku amerykańskim, w książce przedstawiono również wyniki własnych analiz, obejmujących wypłaty dokonane z tego tytułu przez grupę polskich spółek giełdowych w latach 2003-2010, ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu na rynkowe ceny ich akcji (w zależności od sposobu realizacji wypłat). Wszystkie analizy przeprowadzono w trzech perspektywach czasowych: w całym
okresie objętym badaniem, w podokresach wyznaczonych przez zmienną koniunkturę rynkową oraz w kolejnych latach okresu objętego badaniem.
Głównym celem publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko
minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać
ich skutki.
Szczególna uwaga została poświęcona następującym kwestiom:
• inicjatywom podejmowanym przez G20 w celu zapobiegania, rozprzestrzeniania się i łagodzenia skutków kryzysów finansowych,
• przedstawieniu przedsięwzięć umożliwiających minimalizację zagrożeń związanych z funkcjonowaniem wielkich i systemowo ważnych instytucji finansowych,
• znaczeniu systemów wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu występowania
kryzysów finansowych,
• roli rekomendacji Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych,
• działalności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych
(IOSCO) przyczyniającej się do ograniczenia skutków kryzysu i poprawy stabilności na rynkach finansowych,
• ewolucji podejścia do zarządzania kryzysem finansowym w UE i Eurosystemie,
• przedstawienia roli Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu skutków kryzysów finansowych.
Niezwykle interesująca tematyka, prosty i zrozumiały język, bogata szata graficzna
oraz zaskakujące wnioski sprawiają, że książka jest źródłem ciekawych informacji, a jej
lektura - prawdziwą przyjemnością.
28
NOWOŚCI 2012
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ
SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ.
PODRĘCZNIK AKADEMICKI
Jan Krzysztof Bielecki,
Leszek Pawłowicz (red.)
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETU
PAŃSTWA W POLSCE
Jolanta Ciak
Format 296 B5,
ISBN 978-83-7556-410-5
Cena 58 zł
Format 530 B5,
ISBN 978-83-7556-456-3
Cena 89 zł
„Książka została poświęcona jednemu z problemów najbardziej aktualnych, a zarazem ważnych dla kondycji ekonomiczno-finansowej każdego kraju. Problemem tym jest
utrzymujący się od dłuższego czasu niedobór środków finansowych w państwowej gospodarce budżetowej, czyli ujemne saldo budżetu państwa. (...) Autorka opisuje zmiany metod i źródeł finansowania polskich deficytów budżetowych w latach 1991-2010 oraz ich
skutki ekonomiczno-finansowe. Obraz ten zaprezentowany został na tle interesującego
porównania modeli transformacji systemowej i oferuje Czytelnikowi sporą dawkę wiedzy
o kształtowaniu się najnowszej historii gospodarczej w Polsce.”
Prof. zw. dr hab. Hanna Sochacka-Krysiak
Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem
kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami. Niniejsza książka, którą jej autorzy określili jako podręcznik akademicki, skupia się
na tych działaniach, które służą zwiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
i jednocześnie podnoszą ich wiarygodność na rynkach finansowych. W książce przedstawione są nie tylko podstawowe zasady zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ale szeroko
opisane zostały, szczególnie użyteczne dla praktyków gospodarczych, sposoby skutecznego
korzystania z rynków finansowych.
Szczególnie wartościową częścią książki są przykłady praktycznych doświadczeń zarządzania wartością w Banku Pekao SA, Grupie Fiat, Grupie Kapitałowej Allianz oraz GE Money. Doświadczenia te zostały opisane przez wybitnych menedżerów zarządzających tymi
podmiotami.
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
„W książce można wyróżnić dwa wątki. Pierwszy z nich skoncentrowany jest na badaniu zmian w metodzie liczenia i rozmiarze deficytu oraz strukturze jego finansowania
w latach 1991-2010, drugi z kolei, na pomiarze efektywności źródeł finansowania deficytu budżetowego. Za oryginalne podejście do oceny rozmiarów i struktury finansowania deficytu budżetowego jest przyjęta ewolucja metod i źródeł finansowania, której podstawą są
wybrane przez autorkę przeobrażenia w systemie finansowym w Polsce oraz przeobrażenia w sektorze finansów publicznych (reformy finansów publicznych), które miały wpływ
na metodę wyliczania i na metody klasyfikacji odpowiednich pozycji w wydatkach i rozchodach. Po raz pierwszy podjęto badania oceny wpływu deficytu budżetowego na sferę realną wykorzystując model wektorowej autoregresji (VAR) oraz dokonano nowatorskiej klasyfikacji ewolucji deficytu budżetowego na określone etapy, ukazując kategorię deficytu
w nowym świetle w nauce „finanse publiczne”. Jednocześnie stworzono po raz pierwszy
w literaturze przedmiotu tzw. ranking źródeł finansowania deficytu budżetowego.”
Prof. dr hab. Teresa Lubińska
Niezwykle cennym atutem absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych ubiegających
się o pracę jest umiejętność wskazania skutecznych dróg osiągnięcia sukcesu rynkowego
przez firmę, w której chcieliby się zatrudnić. Dla kadry menedżerskiej z kolei wartościowe
i stymulujące jest poznanie nowych, sprawdzonych koncepcji, metod i narzędzi, które były
im nieznane, a mogą być przydatne we współczesnym zarządzaniu ich firmą. Książka Zarządzanie wartością spółki kapitałowej jest taką kompleksową i aktualną platformą wiedzy, która absolwentom każdego kierunku ekonomicznego ułatwia nabycie kompetencji
w poszukiwaniu rozwiązań prowadzących do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest również wspólnym językiem integrującym działania wszystkich pracowników
firmy.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz
29
NOWOŚCI 2012
ZIELONA ENERGIA
W POLSCE
Dorota Niedziółka (red.)
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ
FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW
Magdalena Grabowska
Stron 350 B5,
ISBN 978-83-7556-467-9
Cena 59 zł
Format 162 B5,
ISBN 978-83-7556-449-5
Cena 49 zł
Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności
warunków ich dostawy oraz dużej zmienności
cen zmuszają do dywersyfikacji struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne umożliwiają przesył energii na coraz dalsze odległości (sieci przesyłowe ropy naftowej i gazu ziemnego) i w nowej formie (LPG) coraz liczniej propagowane są idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną
z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym
przetrwaniu.
Główne obszary tematyczne poruszane w opracowaniu to:
– istota i znaczenie płynności finansowej,
– instrumenty zarządzania płynnością,
– czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa transakcji z odroczonym terminem
zapłaty.
Popularność odnawialnych źródeł energii wiąże się z możliwością redukcji emisji CO2,
ograniczenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, wykorzystania krajowego potencjału środowiskowego, a także rozwoju lokalnego. Ponadto pozwalają na przesunięcie granicy zasobowej, aktywizację regionów rolniczych, specjalizację produkcji rolnej,
a także przeciwdziałanie nadmiernej degradacji środowiska przyrodniczego (ograniczenie
emisji CO2).
ZASADY OCENY DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW
Juliusz Engelhardt
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE przynosi nie tylko korzyści, często? zielona energia? postrzegana jest jako droższe źródło energii. Obawy budzi także wykorzystanie użytków rolnych na cele przemysłowe kosztem produkcji żywności.
Format 259 B5, ISBN 978-83-7556-450-1
Cena 48 zł
Książka powstała na bazie doświadczeń dydaktycznych wynikających z wieloletniego prowadzenia wykładów
akademickich z przedmiotu „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw” oraz z przedmiotów pokrewnych. Jest to kompendium wiedzy teoretycznej
niezbędnej studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom i praktykom
gospodarczym do samodzielnego przeprowadzenia analiz oraz ocen działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Zakres podręcznika obejmuje zasady przeprowadzania analiz i ocen makroekonomicznego, a także sektorowego otoczenia przedsiębiorstw oraz problematykę analiz
i ocen działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Ocena działalności przedsiębiorstwa
obejmuje między innymi wstępną i wskaźnikową analizę sprawozdań finansowych, zaawansowane metody analizy wskaźnikowej oraz metody analizy i oceny efektywności inwestycji. W podręczniku zawarto szereg autorskich rozważań i propozycji między innymi
w zakresie wskaźników rentowności, w szczególności wskaźnika nadwyżki finansowej
(cash flow) i wartości dodanej.
Niejednoznaczność w postrzeganiu „zielonej energii” wymaga zatem ciągłego stawiania pytań, a przede wszystkim szukania odpowiedzi.
Autorom tej książki zależało, aby pokazać, iż stosowanie odnawialnych źródeł energii
ma złożony charakter, dlatego podjęli próbę identyfikacji uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przesłanek opłacalności działalności gospodarczej w tym
segmencie rynku energii, czyniąc to na przykładzie Polski. Zagadnienia w książce zostały
przy tym ujęte w sposób problemowy, aby nie tylko wyjaśniać złożoność omawianych procesów, ale także wskazywać obszary ważne dla dalszej dyskusji, uwzględniającej zarówno
tło międzynarodowe, jak i interesy wszystkich uczestników rynku energii.
30
NOWOŚCI 2012
ZASTOSOWANIE METOD
ILOŚCIOWYCH
W FINANSACH
I UBEZPIECZENIACH
Stefan Forlicz (red.)
ZASTOSOWANIE METOD
ILOŚCIOWYCH W EKONOMII
I ZARZĄDZANIU
Stefan Forlicz (red.)
Stron 352 B5,
ISBN 978-83-7556-492-1
Cena 58 zł
Stron 317 B5,
ISBN 978-83-7556-491-4
Cena 59 zł
W monografii Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje nowych metod ilościowych, które
mogą znaleźć zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych, jak i sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z zakresu ekonomii i zarządzania. Dlatego lektura tych opracowań powinna być interesująca
nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla ekonomistów i specjalistów z zakresu zarządzania, którzy zajmują się badaniem
zjawisk gospodarczych. Myślę, że także studenci nauk ekonomicznych i praktycy życia gospodarczego będą zainteresowani prezentowanymi wynikami badań.
Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Wykorzystywane są jednak także w działaniach wielu instytucji finansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje podatkowe itp. Dzięki temu potrafimy aktualnie nie tylko lepiej rozumieć zjawiska i procesy zachodzące w sferze finansów i ubezpieczeń (choć oczywiście nie zawsze i nie wszystkie), ale także planować działania i narzędzia pozwalające osiągać lepsze rezultaty zarówno w skali mikro, jak i makro.
ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ
MIASTA
Maciej J. Nowak,
Teodor Skotarczak (red.)
W monografii Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje nowych metod ilościowych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie procesów i zjawisk, jak też sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z tego zakresu. Lektura opracowań powinna być z tego względu interesująca nie tylko dla osób
prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla naukowców
prowadzących badania z zakresu finansów i ubezpieczeń. Studenci nauk ekonomicznych
i specjaliści zatrudnieni w instytucjach finansowych także powinni zainteresować się prezentowanymi wynikami badań ze względu na możliwości ich praktycznego wykorzystania.
Stron 215 B5,
ISBN 978-83-7556-094-7
Cena 51 zł
W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat zarządzania przestrzenią miasta – zarówno z punktu widzenia inwestorów, innych użytkowników przestrzeni oraz samorządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.:
– wykorzystywania poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią,
– kształtowania przestrzeni mieszkaniowej miast,
– finansowych aspektów i konsekwencji zarządzania przestrzenią.
W książce poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady
miast prowadzących poprawną politykę w zakresie zarządzania przestrzenią.
31
PRACE NAUKOWE
WSB w GDAŃSKU
FINANSE W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE
Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Jan Wiśniewski
Format B5, stron 217
ISBN 978-83-7556-145-6
Cena 39 zł
FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Adam Mytlewski
Format B5, stron 215
ISBN 978-83-7556-184-5
Cena 48 zł
CELE I UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Redakcja naukowa: Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski
Format B5, stron 314
ISBN 978-83-7556-210-1
Cena 51 zł
WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO - ZASOBOWE CZYNNIKI SUKCESU W KONKURENCYJNYM
OTOCZENIU
Redakcja naukowa: Joanna Fryca, Jacek Jaworski
Format B5, stron 328
ISBN 978-83-7556-209-5
Cena 49 zł
ZARZĄDZANIE FINANSAMI WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Redakcja naukowa: Jacek Jaworski
Format B5, stron 222
ISBN 978-83-7556-267-5
Cena 53 zł
32
PRACE NAUKOWE
WSB w GDAŃSKU
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I FINANSE PUBLICZNE
Redakcja naukowa: Aldona Uziębło, Marcin Kalinowski, Michał Pronobis
Format B5, stron 167
ISBN 978-83-7556-288-0
Cena 39 zł
ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI - UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE,
INNOWACYJNE I KULTUROWE
Redakcja naukowa: Tadeusz Falencikowski
Format B5, stron 235
ISBN 978-83-7556-330-6
Cena 59 zł
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
- FORMY - METODY - KONCEPCJE - TRENDY
Redakcja naukowa: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak
Format B5, stron 211
ISBN 978-83-7556-331-3
Cena 59 zł
EKONOMICZNE I SPOŁECZNO-POLITYCZNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI
Redakcja naukowa: Jacek Jaworski
Format B5, stron 282
ISBN 978-83-7556-384-9
Cena 54 zł
DECYZJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE W GOSPODARCE RYNKOWEJ
- NOWE WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI
Redakcja naukowa: Aldona Uziębło
Format B5, stron 245
ISBN 978-83-7556-404-4
Cena 48 zł
33
PRACE NAUKOWE
WSB w GDAŃSKU
RYNKI FINANSOWE - NOWE WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI
Redakcja naukowa: Marcin Kalinowski
Format B5, stron 251
ISBN 978-83-7556-407-5
Cena 49 zł
DZIAŁANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. DETERMINANTY KULTUROWE, ZASOBOWE
I SAMORZĄDOWE
Redakcja naukowa: Tadeusz Falencikowski
Format B5, stron 299
ISBN 978-83-7556-413-6
Cena 51 zł
STRATEGICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Redakcja naukowa: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak
Format B5, stron 227
ISBN 978-83-7556-419-8
Cena 49 zł
34

Podobne dokumenty