Regulamin konkursu fotograficznego „Cztery pory roku”

Transkrypt

Regulamin konkursu fotograficznego „Cztery pory roku”
Regulamin konkursu fotograficznego
„Cztery pory roku”
Art. 1.
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu organizuje konkurs fotograficzny
"Cztery pory roku". Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących
z województwa zachodniopomorskiego.
Art. 2.
Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe.
Kategoria pierwsza: szkoły podstawowe oraz gimnazjalne.
Kategoria druga: szkoły ponadgimnazjalne, studenci oraz osoby dorosłe.
Zdjęcia można zgłaszać w trzech grupach tematycznych:
- zimowy pejzaż,
- zjawiska atmosferyczne,
- fotografia makro.
Wszystkie fotografie powinny zostać wykonane w okresie zimowym.
Art. 3.
Warunkiem zakwalifikowania zdjęć do konkursu jest wysłanie fotografii w formie odbitki nie
mniejszej niż 30cm x 20cm wraz z załączoną płytą ze zdjęciami w formacie JPG lub TIFF.
Termin składania prac - do dnia 11 kwietnia 2014 roku. Prace konkursowe powinny być
dokładnie opisane (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, grupa tematyczna oraz tytuł pracy).
Fotografie na konkurs przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Mogą je przysyłać
autorzy zdjęć bądź szkoły/placówki ich reprezentujące. Fotografie zgłaszać można osobiście
w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty polskiej. Prace należy wysyłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police z dopiskiem "Konkurs Cztery pory
roku".
Maksymalnie do konkursu można zgłosić sześć pojedynczych fotografii jednego autora.
Na wszelkie pytania związane z regulaminem, odpowiada organizator konkursu pod
numerem 691-994-944.
Art. 4.
Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na
rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż,
manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych
zostanie zdyskwalifikowane.
Art.5.
Jury, składające się z profesjonalnych fotografów zaproszonych przez TOEE przyzna trzy
nagrody dla autorów najciekawszych fotografii w każdej z grup tematycznych oraz
wiekowych. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w kwietniu 2014 r.
Art.6.
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu
zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo,
bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we
wszystkich działaniach i publikacjach związanych z konkursem
"Cztery pory roku" organizowanym przez TOEE.

Podobne dokumenty