KONKURS PROFILAKTYCZNY „Stop przemocy – mówią

Transkrypt

KONKURS PROFILAKTYCZNY „Stop przemocy – mówią
KONKURS PROFILAKTYCZNY
„Stop przemocy – mówią młodzi odważni.
Nasze postawy w walce o godność osoby niepełnosprawnej”
Napisz opowiadanie ilustrujące wyżej wymieniona myśl
Cel konkursu:
• szerzenie idei integracji,
• uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas III-VI
Warunki uczestnictwa:
• długość pracy do 3 stron, może być wykonana w technice komputerowej(czcionka14)
• prace konkursowe powinny być opisane:
 tytuł opowiadania,
 imię i nazwisko autora pracy,
 klasa,
• praca powinna być napisana samodzielnie przez uczestnika,
• pracę prosimy przekazać pedagogowi szkolnemu lub przewodniczącemu
Zespołu ds. Integracji mgr Barbarze Niedzieli do 15 kwietnia 2011 r.
• wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 05.05.2011r.
KONKURS PROFILAKTYCZNY
„Stop przemocy – mówią młodzi odważni.
Nasze postawy w walce o godność osoby niepełnosprawnej”
Narysuj pracę ilustrującą wyżej wymieniona myśl
Cel konkursu:
• szerzenie idei integracji,
• uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas I-II
Warunki uczestnictwa:
• prace konkursowe powinny być opisane:
 tytuł opowiadania,
 imię i nazwisko autora pracy,
 klasa,
• praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika, na formacie
A4,
• pracę prosimy przekazać pedagogowi szkolnemu lub przewodniczącemu
Zespołu ds. Integracji mgr Barbarze Niedzieli do 15 kwietnia 2011 r.
• wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 05.05.2011r.
5 maja Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Co roku 5 maja Europa obchodzi Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, obchodzony także jako Europejski Dzień
Walki z Dyskryminacją Niepełnosprawnych. Pomysł na obchodzony 5 maja
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, został zaczerpnięty
z Francji. Tam “Spotkanie z godnością” organizowane jest co roku i biorą w nim
udział przedstawiciele najwyższych władz oraz francuskie gwiazdy.
Niepełnosprawność Intelektualna spotyka się z niezrozumieniem i nietolerancją.
Osoby z upośledzeniem umysłowym są napiętnowane i wyśmiewane, mają
również trudności ze znalezieniem pracy. Wszystkie te bariery utrudniają im
godną egzystencję. Tak być nie może, dlatego aby uzmysłowić ludziom niedolę
osób niepełnosprawnych i pokazać ich siłę do walki o lepsze życie ustanowiono
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne chcą być traktowane tak jak sprawne i mają do tego pełne
prawo, nie tylko przez jeden dzień w roku…
Dorota Zawadzka w rozmowach z Ireną A. Stanisławską
„Moje dziecko cz.II. Jak mądrze kochać i dobrze wychowywać
dzieci wieku szkolnym”
„…Brałam udział w konferencji na temat godności człowieka. Mówiłam o tym,
czym jest godność i o tym jak ważna jest w wychowaniu. O tym, jak trudno ją
zdefiniować, bo tak naprawdę godność jest poczuciem własnej wartości i ma się
ją z urodzenia, nie z nadania. Małe dziecko jeszcze nie ma świadomości, że ją
ma i zadaniem rodziców jest zrobić wszystko, żeby się o tym dowiedziało.
Rodzice muszą mu okazywać szacunek, bo bez niego dziecko nigdy nie będzie
miało poczucia własnej wartości. Jeżeli słyszy, że jest głupie, nic niewarte, nie
będzie miało szacunku dla samego siebie, naruszy to jego godność. A ktoś, kto
nie ma szacunku do samego siebie, nie będzie szanował innych. Skoro on nic
nie jest wart, tak samo nic nie warci są inni…”
Dorota Zawadzka podpowiada, jak radzić sobie z problemami dzieci
w wieku 6-12 lat. Porusza tematy, z którymi najczęściej borykają się rodzicezarówno te związane ze sferą emocjonalną, jak i fizyczną.
Mówi o dojrzewaniu, okazywaniu uczuć, podejmowaniu samodzielnych
decyzji, uzależnieniu od Internetu, o tym, jak rozwijać w dziecku pasje, jakie
stosować wobec niego kary i nagrody i jak być dla niego autorytetem. Sporo
miejsca poświecono szkole, której początek jest dla dziecka najczęściej
szokiem.

Podobne dokumenty