Ba te ria po my słów

Transkrypt

Ba te ria po my słów
14
8.02.2017
Przez ponad rok gliwickie koło Polskiego Klubu Ekologicznego realizowało ciekawy ogólnopolski projekt edukacyjny.
Bateria pomysłów
zrobić ze zużytą baterią” „Co
to pytanie, któ
re zadaje so- bie każdy z nas, ale już nie
każdy jest na tyle uświado
dzieć,
mio
ny, by wie
jak
nie
nale ży postępo wać. Właśnie
dla
tego gliwiccy
ekolodzy
ski
przygotowali ogólnopol
pro
jekt edu
kacyj
ny. – Głów
nym celem
„Baterii pomy ło zwięk
szenie świa
słów” by
domości uczniów,
na uczycieli
i rodziców z te renu całej Polski na
temat spo
sobów ogra
zoniczenia użycia jednora
wych baterii, właściwej ich
uty
zagro żeń dla
lizacji oraz
środowiska
wprzy
padku niewłaści
we
go postępo wania ze
zużytymi bate
riami
– mówi
Alek sandra
Jó
ze
wicz,
koordy słów”.
natorka „Baterii pomy
Projekt
dofinansowali: Na
rodo
wy Fun
dusz Ochro
ny
Śro
do
wi
ska
i
Go
spo
dar
ki
nej,
Wojewódz
ki FunWod
ska
dusz
Ochro
ny Środowi
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz firma
Hoppec
ke.
Do konkursu, który trwał rok, zgłosiło się 168 drużyn. Ich zada nie polega opracowaniu
kampa
nii edukacyjło na
no -infor ma
cyj nych
skierowanych
rówie
śników,
ścido
a do tyczących wła
postępowania
zbateriami. Każwego
żyna składa
ła się
z 10 uczniów
da dru
klas szkół
wych
starszych
podstawo
i nauczyciela.
jekt
gli
wickiego
ko
Pro
ła Polskiego Klubu Ekologicznego nagrodzono w 2016 r. Ekolaurem – nagrodą przyznawaną przez Polską
Izbę Ekologii.
7UHĂFL]DZDU WHZbSXEOLNDFMLQLHVWDQRZLÈRğFMDOQHJRVWWDQRZLVNDRUJDQöZ:RMHZöG]NLHJR)XQGXV]X2FKURQ\¥URGRZLVNDLb*RVSRGDUNL:RGQHMZb.DWRZLFDFK
nauczniów i 168
uczycieli było be
ne mysłów”
ficjantami projektu „Bateria po
13 000
Eko liczba
zrobić ze zużytymi bateriami, jak efektywnie wykorzystywać energię, ograniczyć
ich zużycie, pojawiały się rów- ki, w jaki sposób
dobrze segre- nież wąt
gować odpady.
Efekt pracy uczniów można oglądać
na stronie http://bateriapomyslowkonkurs.pl/. W marcu 2016 roku głosowano internetowo na najlepszą pracę,
w sumie oddając 940 tys. głosów.
Na profilu FB codziennie pojawiaKonkurs był dwuetapowy – zarówno ły się ciekawe informacje o bateriach.
w etapie wojewódzkim, jak i krajowym,
uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody. Podczas finału w Gliwi
cach
spo
śród 6 najlepszych
dru
żyn
kra
jo
wych
wyłoniono zwycięzcę etapu krajowe
go. Najlepsza okazała się drużyna ze
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśni
cy. Otrzy
mała ona mikroskop z kame
rą
i
wej
ściem
USB oraz wyjechała na dwudnio wą wycieczkę z przewodnikiem do Par dowego
„Ujście War
ty”.
ku Naro
Można się było na nim dowiedzieć, co
– profil na Facebooku.
W ramach
projektu przygoto
wano „Bateria
pomysłów”
to
grę planszową „Zasilany wyścig”.
–
Każ
da
szko
ła
bio
rą
ca
udział
czte
ry
dzia
ła
nia:
w projekcie otrzy
–
ogól
mała pa
kiet gier
plan nopolski
konkurs
szowych, jako nagro
dę dla
młodszych
sta wo - dla szkół
pod
dzie
ci, które, choć
bezpo
śred
nio nie an
wych,
gażowały się w pracę dru żyny konkur-
sowej, przyczyniły się do zwiększenia
– przygotowanie gry
szans szkoły na zwycięstwo poprzez
planszowej,
zbiórkę zużytych baterii
– wyjaśnia Jó- – qu iz elek
troniczny,
zewicz.
osoby
W quizie wzięły udział 1644
sowe
w różnym wieku. Pytanie konkur
pojawiało się cztery razy w miesiącu,
a za dobrą odpowiedź otrzymywało się
jeden punkt.
W każdym
miesiącu spo-
uczest
który od powie
dzieli
śród
ników,
na pytania związane z baprawidłowo
wa
no nagrodę – USB
teriami, loso
w kształcie baterii z hasłem nawołują-
ści
wego po
stępo
wania
cym do wła
z ba teriami. Zwyciężczyni quizu, ma-
jąca na koncie najwięcej punktów,
otrzymała nagrodę główną – aparat fotograficzny. Swoją wiedzę można
do dziś sprawdzić na aktywnej stronie
http://www.bateriapomyslowquiz.pl/.

Podobne dokumenty