Typy technologii

Transkrypt

Typy technologii
Technologia



Przedmioty (artefakty) takie jak produkty,
narzędzia i sprzęt służące do produkcji,
Działania i procesy, na które składają się metody
produkcji,
Wiedza potrzebna do wykorzystania narzędzi, by
wytworzyć produkt.
Technologia – Stan


Tayloryzm i fordyzm: organizacja jest technologią
Organizacja jako system społeczno-techniczny
Technologia – Stan
Typy technologii (James Thompson)

długich połączeń (long-linked)

pośrednicząca (mediating)

intensywna
Technologia – Stan
Procesy produkcji (transformacji)
Produkty
Standaryzowane
Standaryzowane
Niestandaryzowane
Technologia długich
połączeń
?
Niestandaryzowa Technologia
ne
pośrednicząca
Technologie według Thompsona
Technologia intensywna
Źródło: Mary Jo Hatch 1997 Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press, s. 140
Technologia – Stan
Koordynacja technologii:

Technologia pośrednicząca: zbiorcza
współzależność zadań — koordynacja przy
pomocy reguł i procedur,

Technologia długich połączeń: sekwencyjna i
zbiorcza współzależność zadań — planowanie,

Technologia intensywna: wzajemna zależność
zadań — wzajemne dostosowanie.
Technologia – Stan
Typy technologii (Joan Woodward):

mało-seryjne

wielkoseryjne i masowe

procesy ciągłe
Technologia – Stan
Rutynowość i złożoność pracy
Dużaa
Produkcja małoseryjna Produkcja masowa
Procesy ciągłe
Robotnicy przy taśmie produkcyjnej
Rutynowość pracy
rzemieślnicy
Inżynierowie projektanci
naukowcy
artyści
Mała
a
Żródło: Hatch (1997)
Za Woodward, (1965)
technicy
Duża
Złożoność technologii
Technologia – Proces
Technologia wchodzi w interakcje z pozostałymi
podsystemami organizacji.
Technologie stanowią część organizacji, w tym jej
struktury społecznej;
Nowe technologie muszą zostać przyjęte (uczenie
się, socjalizacja, potrzeby społeczne) przez
podsystem społeczny;
Nowe technologie mają duży potencjał do zmiany
systemów społecznych i całych organizacji.

Technologia – Proces
Mając to na uwadze można projektować organizacje
holograficzne (Gareth Morgan):

Zastosowanie narzędzi inteligentnych

Lepszą komunikacja i samokierowanie

Niwelowanie hierarchii

Tworzenie lokalnych systemów informacyjnych

Zrozumienie całej organizacji przez wiele jednostek,
nawet małych

Mniejsze koszty transakcyjne informacji

Mniejsza konieczność fizycznej obecności ludzi dla
komunikowania się

User driven systems
Technologia – Proces
Teoria Aktora-Sieci – technologia w procesach
organizowania (Bruno Latour)

Wzajemne powiązanie podsystemów technicznych i
społecznych,

Technologia wchodzi w interakcje z innymi aktorami
społecznymi i może być sama widziana jako aktor
społeczny;

Cel danej technologii zawsze zależy od kontekstu;

Nie da się oddzielić od siebie podsystemów
technicznych i społecznych w organizacji.
Technologia – Proces
Technologia jako superaktor społeczny – ludzie mają
nadmierne zaufanie do technologii;
demonizowanie lub gloryfikowanie (Björn
Hennestad).
Technologia – Proces
Organizacja oparta na wiedzy
Modele partykularne
Integracja
wiedzy
Testowanie
Internalizacja
wiedzy
Eksternalizacja
wiedzy
Socjalizacja
wiedzy
źródło:
Lessem & Palsule (1997)
Rozwój modelu podsystemu
społecznego
Myślenie systemowe

Podobne dokumenty