do pobrania

Komentarze

Transkrypt

do pobrania
X
EUROPEJSKI FESTIWAL MUZYCZNY
Szanowni Pañstwo!
Przypada mi zaszczyt zaproszenia Pañstwa na jubileuszowy - X Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku.
Festiwal to cykl koncertów muzyki klasycznej. Tegoroczna edycja sk³adaj¹ca siê z codziennych koncertów rozpocznie siê 3 listopada w Muzeum Wnêtrz – Pa³acu w Otwocku Wielkim, a zakoñczy 11 listopada w Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K. I. Ga³czyñskiego w Otwocku.
Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku to najwiêksza miejska impreza kulturalna muzyki powa¿nej. Organizatorem przedsiêwziêcia w pierwszych latach by³ Urz¹d Miasta Otwocka, a od kilku lat organizatorem
festiwalu jest Otwocka Fundacja Promocji Kultury ,,OtwArte”.
Jubileuszowy festiwal, to wynik ogromnego zainteresowania cyklem koncertów. Otwocczanie i przyjezdni maj¹
mo¿liwoœæ bezp³atnego udzia³u w duchowej uczcie serwowanej przez wybitnych artystów z Polski
i zagranicy. W tym roku obok znanych i sprawdzonych muzyków z Polski, wyst¹pi¹ artyœci z Norwegii, Estonii,
Rosji i Ameryki. Gwarantem wysokiego poziomu festiwalu s¹ jego dyrektor generalny Kama Grott
i dyrektor artystyczny Jan Stanienda.
Miasto Otwock od pocz¹tku wspiera organizacjê Europejskiego Festiwalu Muzycznego, który przez minione
lata sta³ siê jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ kulturalnych w mieœcie. Wsparcie miejskiego samorz¹du to
dowód, ¿e Otwock jest miastem z dobrym klimatem dla kultury.
Z okazji jubileuszowego X Europejskiego Festiwalu Muzycznego, redakcja ,,Gazety Otwockiej” przygotowa³a
dla Pañstwa niniejsze wydanie specjalnego miesiêcznika samorz¹dowego obrazuj¹ce dziewiêæ minionych festiwali, a tak¿e prezentuj¹ce artystów, którzy wyst¹pi¹ w tym roku. Serdecznie zapraszam do zapoznania siê
z gazet¹ i polecam udzia³ w koncertach. Wstêp jest wolny i naprawdê warto skorzystaæ z oferty festiwalu
podczas jesiennych wieczorów.
Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak
2
Fundacja Promocji Kultury ,,OtwArte”
Fundacja Promocji Kultury
"OtwArte" to organizacja pozarz¹dowa, prowadzona przez rodzinê Grott. Celem Fundacji jest
wspieranie dzia³alnoœci kulturowej, naukowej i oœwiatowej
w dziedzinie twórczoœci muzycznej oraz inicjatyw kulturowych spo³ecznie u¿ytecznych,
s³u¿¹cych rozwojowi demokracji i integracji europejskiej. Fundacja jest inicjatorem i organizatorem Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku najwa¿niejszego i najwiêkszego wydarzenia muzycznego
z zakresu kultury wysokiej
w Otwocku. Cz³onkowie zarz¹du pracuj¹ na rzecz fundacji
pro publico bono.
Fundacja Promocji Kultury
„OtwArte” powsta³a z potrzeby propagowania i organizacji wydarzeñ z zakresu kultury wysokiej i edukacji kulturalnej, a przede wszystkim dla
rozwoju Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku. Cz³onkowie fundacji - Barbara, Arkadiusz, Kamila i Katarzyna Grott s¹ rodowitymi
otwocczanami, dzia³aj¹ w myœl
zasady "Myœl globalnie, dzia³aj lokalnie". Arkadiusz Grott
- ceniony pedagog, wieloletni
dyrygent chóru Cantores Reginae Poloniae oraz Kama
Grott - oboistka, manager kultury, artystka Universal Music
Polska na codzieñ zajmuj¹ siê
muzyk¹ profesjonalnie, ciesz¹c siê du¿ym autorytetem
i uznaniem w œrodowisku muzycznym. Brak w mieœcie i po-
wiecie wydarzeñ tej rangi
zmotywowa³ ich do dzia³ania.
D zi êki d o tych c za sow em u
wsparciu w³adz miasta zosta³o zorganizowanych dziewiêæ
edycji EFM w Otwocku. W tym
roku obchodzimy Jubileusz X edycjê Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku. Dobrze, ¿e festiwal na
sta³e wpisa³ siê w wydarzenia kulturalne miasta i powiatu. Podczas dotychczasowych
edycji festiwalu otwockiej publicznoœci zaprezentowali siê
tak znakomici artyœci jak: Urszula Kryger, Iwona Hossa,
Piotr Paleczny, Edward Wolanin, Jan Stanienda , Konstanty Andrzej Kulka, Anna Maria
Staœkiewicz, Jakub Jakowicz,
Rafa³ Kwiatkowski, Kwartet
Camerata, Kwartet Œl¹ski, Orkiestra Kameralna Wratislavia,
czy Chopin Academia Orchestra i wielu innych. Powy¿sze
wydarzenie znacz¹co przyczynia siê do propagowania kultury wysokiej i edukacji kulturalnej, miejsca organizacji koncertów s¹ ogólnie dostêpne
d la mi e szkañ c ów mi a st a
Otwocka i powiatu otwockiego, a tym samym festiwal
przyczynia siê do zanikania
barier kulturowych z du¿ymi
miastami. Szczególne znaczenie ma te¿ fakt, ¿e wstêp na
wydarzenia festiwalowe jest
bezp³atny, a tym samym ogólnie dostêpny.
Od pierwszej edycji w 2004
roku festiwal cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem spo³ecznoœc
i Otwocka i powiatu otwockiego co potwierdza s³usznoœæ decyzji i celowoœæ wydatkowanych œrodków, dzia³añ organizatorów i wspieraj¹cych urzêdów.
Fundacja organizuje szereg
wydarzeñ z zakresu edukacji
kulturalnej, m.in. Miêdzynarodowe Warsztaty Muzyczne "Muzyczna Zima - Zakopane Koœcielisko" czy warsztaty artystyczno edukacyjne dla najm³odszych "Muzyka dla Smyka".
Zapotrzebowanie na wydarzenia z zakresu kultury wysokiej
jest bezsprzeczne i niepodwa¿alne - tym samym Europejski
Festiwal Muzyczny w Otwocku
jako najwa¿niejsza impreza
kulturalna tego zakresu wyznacza wysoki poziom artystyczny oraz profesjonalny jako lider wydarzeñ artystycznych
w Otwocku. Dziêki ogólnopolskim patronom medialnym Polskiego Radia oraz RMF Classic Otwock jest promowany
jako miasto z bogat¹ ofert¹
kultury wysokiej.
Redaktor Naczelny: Marcin Gawrylik
Wybór i opracowanie tekstów: Kama Grott,
Olga Hejduk, Agnieszka D¹browska
Korekta: Agnieszka D¹browska
Sk³ad i opracowanie graficzne: Olga Hejduk
Druk i oprawa: Poligrafia GREG
Wydanie zawiera materia³y archiwalne „Gazety Otwockiej”, tygodnika „Linia Otwocka”
oraz Fundacji Promocji Kultury „OtwArte”.
3
X
EUROPEJSKI FESTIWAL MUZYCZNY
I Europejski Festiwal Muzyczny
3.10.2004 r. WERNISA¯ FUNDACJI „ATELIER”
Piotr Paleczny - fortepian, z towarzyszeniem Wroc³awskiej Orkiestry Kameralnej „Wratislavia” pod batut¹ Jana
Staniendy - skrzypce; w programie Dworzak, Chopin,
Mendelsohn. Aula LO im. K. I. Ga³czyñskiego.
10.10.2004 r. „TRIO SMYCZKOWE”
Jan Stanienda - skrzypce, Bartosz Bry³a - altówka, Lidia
Grzanka-Urbaniak - wiolonczela; w programie Haydn,
Beetoven, Bach. Koœció³ p.w. œw. Wincentego a`Paulo.
17.10.2004 r. „MISTRZ I UCZEÑ”
Roy Carter - obój, Kamila Grott - obój, Kuba Jakowicz skrzypce, Kinga Maria Roesler - altówka, Dominik Po³oñski - wiolonczela, Bartosz Bednarczyk - fortepian; w
programie Mozart, Britten, Arnold, Martinau. Aula LO im.
K. I. Ga³czyñskiego.
24.10.2004 r. „KWINTETY FORTEPIANOWE”
Pawe³ Kowalski - fortepian, Kwartet Smyczkowy "Prima
Vista"; w programie Brahms, Zarêbski. Koœció³ p.w. œw.
Wincentego a`Paulo.
7.11.2004 r. RECITAL GITAROWY
Ioannis Andronoglu - gitara (Grecja); w programie Bach,
Barrios, Domeniconi, Paco de Lucia. Pa³ac w Otwocku
Wielkim.
Archiwum Linii Otwockiej
Piotr Paleczny (fortepian) oraz Jan Stanienda (skrzypce), którym towarzyszy³a orkiestra "Wratislavia" zgotowali prawdziw¹ muzyczn¹ ucztê.
11.11.2004 r. ZAKOÑCZENIE FESTIWALU
Edward Wolanin-fortepian, Chopin Academia Orchestra
pod batut¹ Jana Staniendy-skrzypce; w proramie Baird,
Chopin, Bacewicz. Aula LO im. K. I. Ga³czyñskiego
II Europejski Festiwal Muzyczny
9.10.2005 r. Aula LO im.K.I.Ga³czyñskiego
Jan Stanienda - skrzypce, Kamila Grott - obój, Chopin
Academia Orchestra. W programie: G.F.Haendel, J.S.Bach,
A.Vivaldi
16.10.2005 r. Aula LO im.K.I.Ga³czyñskiego
Urszula Kryger - sopran, Katarzyna Jankowska - fortepian, Jan Stanienda - skrzypce, Lidia Grzanka-Urbaniak
- wiolonczela. W programie:J.Brahms, R.Vaughan Williams- Along the Field, F.Schubert, D.Szostakowicz
23.10.2005 r. Pa³ac w Otwocku Wielkim
Cameleon Ensemble.
30.10.2005 r. Aula LO im.K.I.Ga³czyñskiego
Kamila Grott - obój, Kwartet Œl¹ski. W programie: A.Dworzak, M.Arnold, W.A.Mozart.
06.11.2005 r. Koœció³ p.w. œw.Wincentego a`Paulo
Chamber Brass.
11.11.2005 r. Aula LO im.K.I.Ga³czyñskiego
Ewa Pob³ocka - fortepian, Wroc³awska Orkiestra Kameralna „Wratislavia”. W programie: W.A.Mozart, J.Haydn.
4
Historia
III Europejski Festiwal Muzyczny
1.10.2006 r. Inauguracja Festiwalu
Kama Grott - obój, Jan Stanienda - skrzypce, dyrygent,
Orkiestra Kameralna "Wratislavia". W programie: G.F. Telemann, T.Albinoni, M.Radziwi³, G.F.Haendel.
15.10.2006 r. Recital skrzypcowy
Kuba Jakowicz - skrzypce, Bartosz Bednarczyk - fortepian. W programie: H.Wieniawski, W.A.Mozart, P. de Sarasate.
8.10.2006 r. Recital fortepianowy
Krzysztof Stanienda - fortepian. W programie: F.Chopin,
L. van Beethoven.
22.10.2006 r. Recital wokalny
Iwona Hossa - sopran, Krzysztof Sowiñski - fortepian.
29.10.2006 r. Koncert kameralny
Kwartet Quarrel. W programie: W.A.Mozart,
B.Bartok, K.Szymanowski.
9.11.2006 r. Koncert z okazji 90-lecia Miasta Otwocka
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce, Jan Stanienda - skrzypce, dyrygent, Chopin Academia Orchestra, Chóry otwockie pod kierownictwem Arkadiusza Grott. W programie:
J.S.Bach, A.Vivaldi, G.F.Haendel.
11.11.2006 r. Recital fortepianowy
Hinrich Alpers - fortepian. W programie: F.Chopin, I.Paderewski.
IV Europejski Festiwal Muzyczny
Wielcy graj¹ wielkich
IV Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku. To ju¿ czwarta
jesieñ, podczas której Otwock staje siê muzyczno-klasyczn¹ stolic¹ Mazowsza. Wybitni soliœci, wybitna orkiestra i – nie wstydŸmy siê – wybitna publicznooeæ sk³adaj¹ siê na znakomity cykl spotkañ, dla którego „europejskoœæ” w tytule wcale nie jest przesad¹. Europejscy
s¹ zarówno twórcy, jak i wykonawcy przedstawianych
dzie³.
Festiwal organizuje Fundacja Promocji Kultury
„OtwArte” we wspó³pracy z M³odzie¿owym Domem Kultury w Otwocku oraz Muzeum Wnêtrz w Pa³acu w Otwocku
Wielkim. Mecenasem Festiwalu jest Miasto Otwock,
a patronem - Prezydent Miasta Otwocka. Artystyczn¹
dyrekcjê sprawuje skrzypek Jan Stanienda, a organizacyjn¹ – oboistka Kamila Grott. S³own¹ prezentacjê wiêkszooeci koncertów w sposób zajmuj¹cy prowadzi muzykolog Aleksander Laskowski.
5
X
EUROPEJSKI FESTIWAL MUZYCZNY
V Europejski Festiwal Muzyczny
5.10.2008 r. Koœció³ p. w. œw.Wincentego a`Paulo
Inauguracja Festiwalu. Krzysztof Stanienda - fortepian,
Rafa³ Kwiatkowski - wiolonczela, Anna Maria Staœkiewicz
- skrzypce, Jan Stanienda - skrzypce, dyrygent Chopin
Academia Orchestra. W programie: L.van Beethoven.
12.10.2008 r. Otwock Wielki, Muzeum Wnêtrz
Jan Stanienda - skrzypce, dyrygent Chopin Academia
Orchestra. W programie: A.Vivaldi.
19.10.2008 r. M³odzie¿owy Dom Kultury w Otwocku
W programie: "Piotruœ i Wilk"- bajka symfoniczna w/g
S. Prokofiewa projekcja oskarowego filmu animowanego,
warsztaty edukacyjne dla dzieci.
26.10.2008 r. Otwock Wielki, Muzeum Wnêtrz
Urszula Kryger - mezzosopran, Krzysztof Szmyt - tenor,
Rafa³ Hajduczenia - baryton, Lidia Grzanka-Urbaniak wiolonczela, Jan Stanienda - skrzypce, Katarzyna Jankowska - fortepian. W programie: L. van Beethoven,
J. Haydn.
2.11.2008 r. Otwock Wielki, Muzeum Wnêtrz
Krzysztof Stanienda - fortepian, Kama Grott - obój, Andrea Azzi - fagot. W programie: F. Poulenc, H. Dutilleux,
C. Saint-Saens.
09.11.2008 r. Otwock Wielki, Muzeum Wnêtrz
Kwartet Œl¹ski. W programie: F.Schubert, L.van Beethoven
11.11.2008 r. Otwock Wielki, Muzeum Wnêtrz
Zakoñczenie Festiwalu
VI Europejski Festiwal Muzyczny
11.10.2009 r. Inauguracja Festiwalu
Chopin Piano Quintet: Krzysztof Stanienda - fortepian,
Kamil Staniczek - I skrzypce, Jakub Nowak - II skrzypce,
Maria Mik³aszewicz - altówka, Mi³osz Drogowski - wiolonczela. W programie: F. Mendelssohn Bartholdy, W. Lutos³awski, M. Ravel. Aula LO im. K. I. Ga³czyñskiego
18.10.2009 r. Koncert kameralny
Maccorre String Quartet: Wojciech Koprowski - I skrzypce, Aleksandra Tomasiñska - II skrzypce, Micha³ Bry³a altówka, Karol Marianowski - wiolonczela. W programie:
F. Mendelssohn Bartholdy, W. Lutos³awski, M. Ravel. Pa³ac
w Otwocku Wielkim
25.10.2009 r. Recital skrzypcowy
Maria W³oszczowska - skrzypce, Bartosz Bednarczyk fortepian. W programie: W.A. Mozart, J. Brahms, M. Ravel. Pa³ac w Otwocku Wielkim
8.11.2009 r. Koncert kameralny
Jan Stanien da skrzypce, Bartosz
Bober - skrzypce,
Wioletta Porêbska skrzypce, Bo¿ena
Nawojska - altówka,
Lidia Grzanka-Urbaniak - wiolonczela. W
programie: F.Schubert, F.Mendelsohn
Bartholdy, J.Haydn.
Aula LO im. K. I. Ga³czyñskiego
11.11.2009 r. Recital fortepianowy
Korockin/Schonhage
Piano Duo: Tamara
Korockin - fortepian,
Andreas Schonhage.
Archiwum Linii Otwockiej
Bo¿ena Nawojska
Aula LO im. K.I. Ga³czyñskiego
6
Historia
07.11.2010 r. Aula LO im. K. I. Ga³czyñskiego
Katarzyna Borek - fortepian. W programie: I.J.Paderewski, F.Chopin.
11.11.2010 r. Aula LO im. K. I. Ga³czyñskiego
Jan Stanienda - skrzypce, Krzysztof Stanienda - fortepian, Kwartet Camerata. W programie: I.F.Dobrzyñski,
E.Chausson.
13.11.2010 r. Aula LO im. K. I. Ga³czyñskiego
Marta Kowalczyk - skrzypce, Maria W³oszczowska - skrzyp-
VII Europejski Festiwal Muzyczny
ce, El¿bieta Neumann - fortepian. W programie: J.S.Bach,
L.van Beethoven, C.Saint-Saens, W.Lutos³awski.
14.11.2010 r. Pa³ac w Otwocku Wielkim
Kama Grott - obój, Krzysztof Stanienda - fortepian.
W programie: G.Faure, C.Debussy, C.Saint-Saens, R.Schumann.
Maria W³oszczowska urodzi³a siê w 1991 r. w Warszawie. W 2004 r. zosta³a przyjêta do OSM im. Zenona
Brzewskiego w Warszawie, do klasy prof. Miros³awa £awrynowicza. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie u prof. Jana Staniendy. Wielokrotnie uczestniczy³a w krajowych i miêdzynarodowych kursach mistrzowskich, koncertowa³a w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, Norwegii i Szwajcarii, graj¹c
recitale. By³a wieloletni¹ stypendystk¹ Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Dwukrotnie otrzyma³a stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Marta Kowalczyk naukê gry na skrzypcach rozpoczê³a w wieku 7 lat w ZPSM im. Gra¿yny Bacewicz w Koszalinie
w klasie prof. Jolanty Libickiej, a nastêpnie prof. Ma³gorzaty Kobierskiej. Obecnie jest studentk¹ Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i kszta³ci siê w klasie prof. Jana Staniendy. W 2008 r. wygra³a polskie
eliminacje Konkursu Eurowizji dla M³odych Muzyków i reprezentowa³a Polskê na finale Eurovision Young Musicians
w Wiedniu. Ponadto jest laureatk¹ wielu konkursów krajowych i miêdzynarodowych. Jest stypendystk¹ Krajowego
Funduszu na Rzecz Dzieci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu stypendialnego "M³oda
Polska".
Kwartet Camerata W³odzimierz Promiñski - I skrzypce, Andrzej Kordykiewicz - II skrzypce, Piotr Reichert - altówka,
Roman Hoffmann - wiolonczela
Jest to jeden z najwybitniejszych polskich zespo³ów kameralnych, który w czasie swojej niemal 29-letniej dzia³alnoœci
zdoby³ uznanie miêdzynarodowej publicznoœci i krytyków. Wystêpowa³ w renomowanych salach koncertowych
Europy, Ameryki i Azji. W marcu 2004 cz³onkowie zespo³u odebrali z r¹k Ministra Kultury odznaczenia "Zas³u¿ony
dzia³acz kultury. Poza koncertami i nagraniami, zespó³ zajmuje siê równie¿ prac¹ pedagogiczn¹ i prowadzi od 1992
roku zimowe kursy dla kwartetów smyczkowych w Gorlicach. W dowód uznania otrzyma³ w 2003 roku od w³adz
Gorlic symboliczne klucze do bram miasta, a w 2005 roku doroczn¹ nagrodê Starosty Gorlickiego "Mosty Starosty".
W 2003 r. zespó³ za³o¿y³ Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej.
El¿bieta Neumann ukoñczy³a z wyró¿nieniem Akademiê Muzyczn¹ im.F.Chopina w Warszawie w klasie fortepianu
prof.J.Ekiera i prof.A.Palety-Bugaj oraz kameralistykê w klasach prof.B.Halskiej i prof.M.Nosowskiej. Uczestniczy³a
w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Bernarda Ringeissena. W 1982 r. otrzyma³a wyró¿nienie na Festiwalu
Pianistyki Polskiej w S³upsku. Wystêpowa³a jako solistka z recitalami w kraju i za granic¹, a tak¿e z orkiestrami
Filharmonii Poznañskiej, Lubelskiej, Koszaliñskiej. Jej wspó³praca ze œpiewakami i instrumentalistami na koncertach
i kursach muzycznych spotyka siê z uznaniem publicznoœci, a na konkursach zosta³a nagrodzona wielokrotnie przez
jury. Regularnie towarzyszy m³odym skrzypkom na kursach muzycznych. Obecnie jest docentem na Wydziale
Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego.
Katarzyna Borek naukê gry na fortepianie rozpoczê³a w wieku 6 lat pod kierunkiem matki oraz prof. Mariusza
Mañkowskiego w PSM I stopnia w Pucku, jednoczeœnie pobieraj¹c lekcje skrzypiec w klasie prof. Iwony Osuchowskiej - Soko³ek. Nastêpnie kontynuowa³a naukê w PSM I st. w Gdyni, w klasie fortepianu prof. £ucji Giedrojæ
i w klasie skrzypiec prof. Barbary Schwarz. Jej pierwszym sukcesem by³o zdobycie w wieku 10 lat I nagrody
w Festiwalu Muzyki S³owiañskiej w Tczewie oraz III nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Goleniowie
(w wieku 12 lat), gdzie zadebiutowa³a z orkiestr¹ w finale tego konkursu. Przez nastêpne 12 lat pracowa³a pod
kierunkiem znakomitej polskiej pianistki bu³garskiego pochodzenia - prof. Katarzyny Popowej-Zydroñ, uczêszczaj¹c
do Ogólnokszta³c¹cej Szko³y I i II st. w Gdañsku, PSM II st. im. Fryderyka Chopina w Gdañsku Wrzeszczu oraz
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 2003 - 2007 studiowa³a w Królewskim
Konserwatorium w Brukseli w klasie prof. Daniela Blumenthala, jednego z najs³ynniejszych amerykañskich pianistów,
otrzymuj¹c stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie oraz stypendium Ministerstwa Wspólnoty Flamandzkiej w Belgii. Ukoñczy³a Konserwatorium z wyró¿nieniem w 2007 r.
7
X
EUROPEJSKI FESTIWAL MUZYCZNY
VIII Europejski Festiwal Muzyczny
Archiwum Linii Otwockiej
Festiwal otworzyli Kameraliœci Rzeszowscy
Archiwum Linii Otwockiej
Znakomity wystêp da³ zespó³ Camerata polonica. Na zdjêciu Agata Igras-Sawicka i Krzystzof Stanienda
6.11.2011 r.
12.11.2011 r.
Kameraliœci Rzeszowscy
Jan Stanienda - skrzypce
Wratislavia Small Ensemble
Piotr Koœcik - fortepian
Robert Naœciszewski - skrzypce
Orest Telwach - altówka
Anna Naœciszewska - wiolonczela
S³awomir Ujek - kontrabas
Bartosz Bober - skrzypce
Wioletta Tomaszewska - skrzypce
Bo¿ena Nawojska - altówka
Lidia Grzanka-Urbaniak - wiolonczela
Monika Raczyñska - klawesyn
11.11.2011 r.
Camerata Polonica
Kama Grott - obój
Agata Igras-Sawicka - flet
Krzysztof Stanienda - fortepian
Anna Kaczmarek - skrzypce
Maria Stanienda - altówka
Micha³ Zieliñski - wiolonczela
8
13.11.2011 r.
Kwartet Œl¹ski
Szymon Krzeszowiec - skrzypce I
Arkadiusz Kubica skrzypce II
£ukasz Syrnicki - altówka
Piotr Janosik - wiolonczela
Historia
IX Europejski Festiwal Muzyczny
STANIENDA
Kto przyby³ do Pa³acu w Otwocku Wielkim na pierwszy z trzech
koncertów Europejskiego Festiwalu
Muzycznego, nie ¿a³owa³ wyboru
rozrywki w ten piêkny paŸdziernikowy wieczór. Melomani rozkoszowali siê mistrzowskimi interpretacjami utworów Johannesa Brahmsa i Ernesta Chaussona
Koncert w dniu 4 listopada
tradycyjnie rozpoczêli Kama Grott
- Dyrektor Generalny Festiwalu
oraz Zbigniew Szczepaniak - Prezydent Miasta Otwocka. Na wydarzenie przyby³o tak wiele osób,
¿e dla spóŸnialskich dostawiano
krzes³a. I ten fakt dziwiæ nie powinien,poniewa¿ organizator Festiwalu - Fundacja „OtwArte”, jak co
roku zaprosi³a znakomitoœci muzyki kameralnej.
Koncert podzielono na dwie
czêœci. Pierwsz¹ stanowi³ „Kwintet fortepianowy f-moll op.34” Johannesa Brahmsa, w wykonaniu
Krzysztofa Staniendy - fortepian
oraz Barock Quartet w sk³adzie:
Wojciech Ko³aczyk - skrzypce, Dariusz Groblewski - skrzypce, Zbigniew Szczêch - altówka, Micha³
Litwa – wiolonczela. Po przerwie
us³yszeliœmy romantyczny „Koncert
D-dur op. 21” Ernesta Chaussona, na fortepian, skrzypce i kwartet smyczkowy. Gwiazd¹ drugiej
czêœci by³ wybitny kameralista, b³yskotliwy wirtuoz skrzypiec - Jan
Stanienda.
SKRZYPCE I FORTEPIAN
Koncertem skrzypcowo-fortepianowym w koœciele parafialnym pw.
œw. Wincentego a`Paulo zakoñczy³
siê IX Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku. Wczeœniej melomani mogli wys³uchaæ koncertu
muzyki z filmów i seriali telewizyjnych w Z-Hotelu.
Fundacja Promocji Kultury
„OtwArte” tegoroczn¹ edycjê Europejskiego Festiwalu Muzycznego zakoñczy³a koncertami w sobotê, 10 listopada i niedzielê, 11
listopada. Pierwszy koncert odby³
siê w Z-Hotelu. Wyst¹pili: Kama
Grott - obój, Micha³ Szlempo - instrumenty klawiszowe, Dawid Lubowicz - skrzypce i Micha³ Grott gitara basowa. Artyœci wykonali
utwory z filmów m.in. ze „Œniadania u Tiffany'ego”, „Dziecko Rosemary” oraz seriali telewizyjnych:
„07 zg³oœ siê", „Lalka”, „Polskie
drogi” i „Noce i dnie”.
Zbli¿ony repertuar, wybrany
przez dyrektora generalnego festiwalu, Kamê Grott, pt. "Kama
Grott Movie Project", otwocczanie
mogli us³yszeæ wczeœniej, podczas
uroczystego zakoñczenia tegorocznych pokazów filmowych „Kino
z klimatem” w Parku Miejskim.
Zakoñczeniem festiwalu by³
wystêp m³odych wirtuozów: Magdaleny Filipczak - skrzypce i Viktora Bijelovica - fortepian. Artyœci
wykonali szereg utworów autorstwa
Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Wieniawskiego i Richarda
Straussa.
Oficjalnie tegoroczn¹ edycjê
festiwalu zakoñczy³ Arkadiusz
Grott, prezes Fundacji „OtwArte”,
który podziêkowa³ obecnemu na
koncercie prezydentowi Zbigniewowi Szczepaniakowi za wsparcie finansowe przy realizacji przedsiêwziêcia.
IX Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku otworzyli: Kama Grott - Dyrektor Generalny i Zbigniew
Szczepaniak - Prezydent Miasta
„Muzykê dla Smyka” zakoñczy³ minikoncert wychowanków „Artystycznego Zak¹tka”
Magdalena Filipczak i Viktor Bijelovic zagrali najznamienitsze
utwory œwiatowych s³aw: Pendereckiego, Wieniawskiego i Straussa
9
X
EUROPEJSKI FESTIWAL MUZYCZNY
Jan Stanienda
Legendarny polski koncertmistrz, wybitny kameralista, b³yskotliwy wirtuoz. Urodzi³ siê w Bytomiu. Studia ukoñczy³ w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina
w Warszawie w klasie prof. Krzysztofa Jakowicza.
Niewiarygodnie bogata wyobraŸnia wyciska na jego
interpretacjach niepowtarzalne piêtno, a mistrzowskie frazowanie oraz operowanie barw¹ i artykulacj¹ sprawiaj¹, ¿e kreacje te zapadaj¹ g³êboko
w pamiêæ s³uchaczy.
Od 1975 r. by³ cz³onkiem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka, a od 1977 jej koncertmistrzem i solist¹. W 1976 roku zosta³ wyró¿niony
na Miêdzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im.
N. Paganiniego w Genui.
Gra³ z wieloma znakomitymi muzykami, takimi jak
Sir Yehudi Menuhin, Maurice Andre, Michala Petri,
Wanda Wi³komirska, Krzysztof Jakowicz, Janosz Starker, Barbara Hendricks,Moris Bourge, Lidia Grzanka-Urbaniak, Krzysztof Jab³oñski, Andriej Gridczuk,
Grzegorz Nowak, Tadeusz Wojciechowski, Guy Touvrone.
Jako solista i dyrygent wystêpowa³ we wszystkich
krajach europejskich oraz na wszystkich kontynentach, koncertowa³ w takich salach, jak Carnegie
Hall w Nowym Jorku, Filharmonia Berliñska,Concertgebouw w Amsterdamie, Auditorio Nacional de
10
Musica w Madrycie, Barbican Center i Royal Albert
Hall w Londynie (BBC Henry Wood Promenade Concerts), Santa Cecilia w Watykanie i w wielu innych.
Od 1986 do 2000 r. by³ koncertmistrzem orkiestry
Sinfonia Varsovia, a w latach 1993-1995 jako dyrektor artystyczny prowadzi³ orkiestrê Leopoldinum.
Oprócz koncertów z Sinfoni¹ Varsovi¹ i Polsk¹ Orkiestr¹ Kameraln¹, koncertowa³ i prowadzi³ wiele
zespo³ów kameralnych i symfonicznych, krajowych
i zagranicznych. W latach 1991/92 jako Premier
violon solo prowadzi³ Orchestre de Chambre National de Toulouse. Z orkiestr¹ t¹ wyst¹pi³ 1. stycznia
1992 r. na Koncercie na rzecz Pokoju w Dubrowniku z udzia³em Barbary Hendricks. W 1998 roku
wyst¹pi³ w USA w Atlancie w Spive Hall na koncercie galowym z okazji przyst¹pienia Polski do NATO.
Jan Stanienda ma na swoim koncie szereg nagrañ
p³ytowych, radiowych i telewizyjnych. Nagrywa³ dla
takich firm p³ytowych jak: Aperto, Linn Records,
Pawane, Kos Warsaw Records, DUX Records. Jest
pomys³odawc¹, twórc¹ i dyrektorem artystycznym
Festiwalu Muzyki Kameralnej Wieczory w Arsenale
oraz laureatem Wroc³awskiej Nagrody Muzycznej
(2006).
Kama Grott
Muzyk z pasji i zawodu, oboistka, w³aœcicielka
niezale¿nej wytwórni fonograficznej SUBITO.
Realizuje siê tak¿e jako manager kultury organizuj¹c szereg artystycznych wydarzeñ, a obecnie pe³ni funkcjê kuratora muzycznego Muzeum
Historii ¯ydów Polskich. Studia muzyczne ukoñczy³a w klasie prof. Stanis³awa Malikowskiego
w warszawskiej Akademii Muzycznej, a nastêpnie swój muzyczny rozwój kontynuowa³a w Londynie pod kierunkiem Roya Cartera-solo oboisty London Symphony Orchestra.
Od 2006 roku Kama Grott zwi¹zana jest wy³¹cznym kontraktem fonograficznym z wytwórni¹ Universal Music Polska. W jej dorobku fonograficznym znajduje siê kilkanaœcie p³yt,
w tym dwie solowe: „Baroque Oboe Concertos
” nagrane z Orkiestr¹ Kameraln¹ Wratislavia
pod kierownictwem Jana Staniendy (2006) oraz
„Romance. French Music for Oboe and Piano”
nagrane z Krzysztofem Staniend¹ (2010). Artystka wspó³pracuje równie¿ jako muzyk sesyjny, jest zapraszana do nagrañ muzyki filmowej
i teatralnej, wspó³pracowa³a m.in. z Krzesimirem Dêbskim, Tadeuszem WoŸniakiem, Ann¹
Mari¹ Jopek i Marcinem Kydryñskim. Kama jest
laureatk¹ miêdzynarodowych konkursów solowych i kameralnych (II nagroda na Miêdzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej Saloniki 2002, III nagroda w kategorii instr. dêtych
Citta di Padova, Padwa 2004).W uznaniu osi¹gniêæ artystycznych otrzyma³a stypendium Fundacji Kultury Polskiej 2004.
Artystka jest pomys³odawczyni¹ i dyrektorem
generalnym Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku, który odbywa siê corocznie
od 2004 roku.W 2007r. za³o¿y³a niezale¿n¹ wytwórniê fonograficzn¹ SUBITO, której celem jest
promowanie m³odych, wybitnych artystów. Nak³adem wytwórni ukaza³y siê m.in. "Beethoven
Violin Sonatas" w wykonaniu Kuby Jakowicza
i Bartosza Bednarczyka, "Koncerty wiolonczelowe Haydna i Denisova" w wykonaniu Marcina
Zdunika z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Wratislavia pod dyr. Jana Staniendy (Fryderyk 2010 za Fonograficzny Debiut Roku) oraz
Paderewski works for solo piano - Katarzyny
Borek. W marcu 2009r. Kama Grott otrzyma³a
wyró¿nienie z ramienia British Council w konkursie dla M³odych Twórców Bran¿ Kreatywnych (International Young Creative Enterpreneures). Od 2012 roku wraz z flecistk¹ Agat¹ IgrasSawick¹ jest gospodyni¹ cyklu Artist in Residence w Skwerze – filii Centrum Artystycznego
Fabryka Trzciny. Inspiruj¹ j¹ podró¿e, dobre
dŸwiêki, kino pozwalaj¹ce myœleæ, a tak¿e ludzie i spotkania z nimi. Ceni sobie szczeroœæ
i prostolinijnoϾ, tego szuka w muzyce i tak testara siê j¹ tworzyæ.
11
X
EUROPEJSKI FESTIWAL MUZYCZNY
Norweski duet
Ma³gorzata Milewska Sundberg urodzi³a siê w Warszawie, w rodzinie o bogatych
tradycjach muzycznych. Ojciec - profesor Wiktor Milewski by³ pianist¹, a trzej
bracia zostali profesjonalnymi muzykami. Dorastanie w atmosferze muzycznej
mia³o niew¹tpliwie ogromny wp³yw na jej dalszy rozwój artystyczny. W wieku lat
trzynastu spe³ni³o siê jej marzenie i rozpoczê³a naukê gry na harfie w Pañstwowym Liceum Muzycznym w Warszawie w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek. Ju¿
w trakcie studiów rozpoczê³a swoj¹ bardzo bogat¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹
i pedagogiczn¹. Od roku 1976 na sta³e mieszka w Norwegii. Koncertowanie
z wybitnymi artystami - muzykami, dyrygentami, aktorami i kompozytorami pozwoli³o jej na prezentowanie harfy jako instrumentu nie tylko orkiestrowego, lecz
i wirtuozowskiego. Jest wykonawczyni¹ recitali harfowych oraz solistk¹ w zespo³ach kameralnych i orkiestrach symfonicznych. W duecie gra miêdzy innymi
z flecistami, skrzypkami, perkusistami i wokalistami. Czêsto sama opracowuje,
aran¿uje i robi transkrypcje utworów wczeœniej niewykonywanych na harfie. Jest
wykonawczyni¹ licznych prawykonañ na festiwalach muzyki wspó³czesnej. Wielu
kompozytorów zadedykowa³o jej swoje kompozycje.
Arild Andersen urodzi³ siê w Skien, w Norwegii. Studiowa³ flet w klasie Torkil Bye’aw Norweskiej Akademii Muzycznej, gdzie dodatkowo studiowa³ dyrygenturê. Andersen kontynuowa³ naukê dyrygowania w klasie prof. Amolinsa
w £otewskiej Akademii Muzycznej. Do jego póŸniejszych mistrzów nale¿eli równie¿ m.in. Odd Terje Lysebo, Kjell Tore
Ingebretsen i Frederick Fennell. Obok licznych projektów solowych artyœcie szczególnie bliska pozostaje muzyka
kameralna. Poza gr¹ na flecie Arild Andersen pozostaje aktywny jako dyrygent, prowadz¹c chóry, orkiestry dête,
kameralne i symfoniczne (profesjonalne i amatorskie) oraz jest zapraszanym goœcinnym dyrygentem. W³aœnie w roli
dyrygenta zosta³ wysoko oceniony w krajowych i miêdzynarodowych konkursach. Na podium dyrygenckim dokona³
licznych prawykonañ, a kilka utworów zosta³o jemu dedykowanych. Jest czêsto zapraszany do jury konkursów
muzycznych w Norwegii i poza ni¹. Arild Andersen wspó³pracowa³ z wieloma uznanymi artystami, spoœród których
szczególne miejsce zajmuje Harald Gullichsen. Ich pierwsza p³yta ukaza³a siê w 2002 roku. Andersen jest wyk³adowc¹ Szko³y Policealnej w Skien, w Norwegi, gdzie uczy muzyki. Arild Andersen gra na 14 karatowym flecie marki
GUO Brothers z Tajwanu.
RECITAL HARFOWY MA£GORZATY MILEWSKIEJ SUNDBERG (...) Wieczór by³ nadzwyczajny. Gra Mistrzyni zafascynowa³a mnie do granic rzeczywistoœci i uniwersalnej kosmicznej abstrakcji. Nie s¹dzi³em, ¿e na harfie mo¿na tak
przekonywuj¹co graæ. (...)
Jan Stanis³aw Skorupski
Anna Liisa Bezrodny
Urodzi³a siê w rodzinie s³ynnych muzyków w Moskwie. Studiowa³a zarówno
w Akademii Sibelius w Helsinkach, jak i w londyñskiej Szkole Muzyki i Sztuki
Dramatycznej Guildhall, gdzie zdoby³a presti¿owy Z³oty Medal w 2006 roku.
W tym roku wyda³a swój debiutancki album wspó³tworzony z pianistk¹ Ivari
Ilja dla ALBA Records. Anna-Liisa Bezrodny wygra³a kilka miêdzynarodowych nagród i konkursów m.in Hattori Foundation and Myra Hess Trust,
(London, 2004), Ricci Foundation Winner 2009, Young Artist of the Making
Music Foundation 2009, Heifetz International Violin Competition (2005) Obecnie jest rozchwytywana przez organizatorów festiwali, zapraszaj¹cych j¹ do
wystêpów w zespo³ach kameralnych oraz jako solistkê. Skrzypaczka wystêpowa³a, jako solistka z orkiestr¹ oraz z recitalami w najwa¿niejszych salach
koncertowych Europy takich jak:Royal Festival Hall, Barbican Hall, Wigmore
Hall, Konzerthaus Berlin, Cologne Philharmonie, Cadogan Hall, Finlandia
Hall, Estonia Hall, St. Petersbugh Philharmonic Hall, Moscow Conservatoire
Great Hall, Rakhmaninov Hall i wiele innych.
12
Tegoroczni artyœci
Irina Zahharenkova
Jest jedn¹ z najznamienitszych pianistek m³odego pokolenia, jakie urodzi³y siê
we wspó³czesnej Estonii. Zdoby³a liczne nagrody na wa¿nych miêdzynarodowych konkursach, m. in. na Konkursie im. Johanna Sebastiana Bacha w Leipzig
(2006), w³oskim Konkursie Alessandro Casagrande (2006), rumuñskim Konkursie im. Georga Enesco (2005) oraz w Hiszpanii na Prémio Jaén w 2004 r.
Urodzona w Kaliningradzie, Rosja. Irina Zaharenkowa zaczê³a sw¹ muzyczn¹
edukacjê pod okiem mamy w wieku czterech lat. Naukê kontynuowa³a w Tallinie,
Estonia, gdzie ukoñczy³a Szko³ê Muzyczn¹ G. Osta oraz Estoñsk¹ Akademiê
Muzyczn¹ w 2003 r. Jej nauczycielami byli Mare Ots oraz Lilian Semper.
W 2002 r., w ramach wymiany studenckiej zosta³a przyjêta do Akademii Sibelius
w Helsinkach, aby w nastêpnym roku zdobyæ dyplom w klasie fortepianu u Dr
Dr. Hui-Ying Liu-Tawaststjerna. Od 2003 r. ma otwarty przewód doktorski w
Estoñskiej Akademii Muzycznej (prof. L. Semper).Dodatkowo Irina gra³a w klasach mistrzowskich u Andrása Schiffa, Victora Merzhanova, Stevena Bishopa
Kovachevicha, Malcolma Bilsona oraz u Angeli Hewett. Poza dyplomem z fortepianu, Zaharenkowa uzyska³a dyplom z klawesynu (EAM, prof. Maris Valk-Falk),
organów, chemii oraz z filologii estoñskiej i fiñskiej. Zaharenkowa jest niezwykle
wszechstronnym muzykiem, przez co czêsto wystêpuje na ca³ym œwiecie, jako
pianistka lub klawesynistka w recitalach, podczas koncertów muzyki kameralnej
oraz jako solistka podczas koncertów z orkiestr¹. Jej repertuar obejmuje utwory
od muzyki barokowej po wspó³czesne dzie³a.
Tadeusz WoŸniak
Kompozytor, pieœniarz. Debiutowa³
1966 r. dokonuj¹c pierwszych nagrañ
radiowych i p³ytowych. Ma w dorobku
muzykê do kilkuset piosenek, blisko
100 inscenizacji teatralnych, wielu
przedstawieñ Teatru Telewizji, programów poetyckich, a tak¿e filmów dokumentalnych i animowanych. Otrzyma³
nagrody za muzykê: „Wesela” - Stanis³awa Wyspiañskiego w re¿. Romana
Kordziñskiego - festiwal Konfrontacje
Teatralne w Opolu;„Odprawy pos³ów
greck ich” - Jana Kochanowskiego
w re¿. Andrzeja Witkowskiego - Festiwal Teatrów Polski Pó³nocnej w Toruniu; „Mistrza i Ma³gorzaty” - Micha³a
Bu³hakowa - re¿. Andrzeja Marii Marczewskiego - Festiwal Teatralny Dramaturgii Rosyjskiej w Katowicach; „Lata Muminków” Tove Janson
w re¿. Andrzeja Marii Marczewskiego - Festiwal Sztuk Dzieciêcych w Wa³brzychu; „Zegarmistrza œwiat³a”
- Nagroda G³ówna na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Odznaczony medalem "Gloria Artis". Uhonorowany nagrod¹ "Piêkniejsza Polska" - przyznan¹ przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego.
13
X
EUROPEJSKI FESTIWAL MUZYCZNY
Atom String Quartet
Wiod¹cy polski zespó³ jazzowy oraz jeden
z najciekawszych kwartetów smyczkowych na
œwiecie, laureat dwóch nagród Fryderyk. Od
momentu zdobycia Grand Prix XIII Bielskiej
Zadymki Jazzowej Tych czterech najsympatyczniejszych rzêpaj³ów z si³¹ ra¿enia adekwatn¹
do nazwy zespo³u (jak okreœli³ cz³onków zespo³u Jan "Ptaszyn" Wróblewski) stale goœci na
najwiêkszych europejskich festiwalach muzycznych, m.in.: Berliner Jazztage, Jazz Baltica,
Leipziger Jazztage, Festival Veranos de la Villa
Madrid, Jazz Jamboree, Ethno Jazz Festival
czy Solidarity of Arts. W 2011 r. ukaza³a siê
p³yta „Fade In”, która zdoby³a nagrodê polskiego przemys³u fonograficznego Fryderyk w kategorii „Jazzowy Fonograficzny Debiut Roku”. Kolejny album – „Places” – wydany w 2012 r. nak³adem
wytwórni Kayax otrzyma³ Fryderyka w kategorii: „Album Roku – Muzyka Jazzowa”. Ponadto Atom String
Quartet otrzyma³ Grand Prix Stowarzyszenia „Melomani” w kategorii Nowa Nadzieja oraz Z³ote Gêœle na
XV Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Dotychczas zespó³ wspó³pracowa³ z takimi
artystami, jak: Bobby McFerrin, Gil Goldstein, Paolo Fresu, Wolfgang Haffner, Christian von Kaphengst,
Rupert Stamm, Mathias Haus, Vladislav `Adzik` Sendecki, André Ochodlo, Urszula Dudziak, Marek Moœ,
Kayah, Aga Zaryan, Jerzy Maksymiuk, Janusz Olejniczak, Krzesimir Dêbski, Adam Sztaba, Grzech Piotrowski, Krzysztof Herdzin, Józef Skrzek, a tak¿e zespo³ami: Elbl¹ska Orkiestra Kameralna, World Orchestra Grzecha Piotrowskiego, Sinfonia Viva oraz Kwartet Góralski Sebastiana Karpiela Bu³ecki i Motion Trio.
Gerard Edery
Znakomity amerykañski artysta, jeden z najwiêkszych œwiatowych autorytetów muzyki sefardyckiej diaspory. Koncertuje na ca³ym œwiecie, w swojej twórczoœci ³¹czy elementy wielu kultur oraz tradycji muzycznych
Europy, Bliskiego Wschodu, Ameryki Po³udniowej i staro¿ytnej Persji. Gerard Edery to gitarzysta i wokalista
œpiewaj¹cy w piêtnastu jêzykach, zachwyca unikaln¹ fuzj¹ muzyki klasycznej, folkowej i popularnej.
Artysta wystêpowa³ na wiêkszoœci presti¿owych
sal œwiata m.in Carnegie Hall w Nowym Jorku,
Alice Tully Hall w Lincoln Center, Victoria Hall
w Genewie i wielu innych. W jego repertuarze
znajduj¹ siê pieœni z tradycji judeo-arabskiej,
judeo-hiszpañskiej, argentyñskiej, œrodkowo, pó³nocno i wschodnioeuropejskiej. Za swoj¹ twórczoœæ otrzyma³ nagrodê Sefardyjskiego Muzycznego Dziedzictwa. jest zapraszany do jury wielu presti¿owych konkursów muzycznych. Edery
prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ edukatorsk¹ i pedagogiczn¹. Jest zapraszany do prowadzenia
kursów mistrzowskich na uznanych uniwersytetach m.in. Columbia University (Nowy Jork),
University of Judaism (L.A.), University of Guanajuato (Mexico), McGill University (Montreal).
14
Tegoroczni artyœci
Agata Igras-Sawicka
Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie fletu
prof. E. Dastych – Szwarc. Studia podyplomowe odby³a w Królewskim Konserwatorium w Hadze, Holandii, w klasie fletu prof. Rien de Reede i Thies’a Roorda.
Laureatka wielu konkursów muzyki solowej i kameralnej. Wieloletnia stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Doskonali³a swoje umiejêtnoœci pod kierunkiem
Juliusa Bakera, Williama Bennett’a, Roberta Aitkena, Jean-Claude Gerarda, Emmanuela Pahud, Carlosa Bruneel, Patricii Morris oraz Roberta Dicka. Wspó³pracowa³a jako muzyk orkiestrowy oraz solistka z czo³owymi polskimi orkiestrami
m.in.: Polsk¹ Filharmoni¹ Kameraln¹, Polsk¹ Orkiestr¹ Radiow¹, Orkiestr¹ Kameraln¹ Wratislavia, Concerto Avenna, a tak¿e z orkiestr¹ Sinfonia Varsovia, gdzie
przez kilka lat by³a pierwsz¹ flecistk¹. Dokona³a licznych nagrañ radiowych,
telewizyjnych oraz muzyki do spektakli teatralnych. Wystêpuje jako solistka
i kameralistka w kraju i za granic¹, a tak¿e prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ
pedagogiczn¹. Nak³adem wytwórni DUX ukaza³y siê dwie solowe p³yty artystki: „Fantasie” nagrana z
pi an is t¹ M ar iu s z em R ut k o w s k i m ( 2 00 9) o r a z „M ar ti nu C ha mb er M us ic ” na gr an a
z wybitnym skrzypkiem Bat³omiejem Nizio³em, wiolonczelist¹ Marcinem Zdunikiem oraz pianist¹ Mariuszem
Rutkowskim. Obydwa albumy otrzyma³y nominacje do nagrody „Fryderyk 2010” w kategorii Najlepszy
Debiut Fonograficzny oraz „Fryderyk 2011” w kategorii Muzyka Kameralna.
Miros³aw Feldgebel
Absolwent Wydzia³u Instrumentalnego w klasie fortepianu, studiowa³ tak¿e na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury w Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie. Ceniony pianista i kameralista. Partnerowa³ wielu najwybitniejszym
artystom polskim i zagranicznym. Jest laureatem kilku miêdzynarodowych konkursów pianistycznych (m.in. I nagroda w Torneo Internazionale di Musica w Turynie, III
nagroda w XII Concorso Musicale Europeao Citta di Moncalieri). Od wielu lat
zajmuje siê równie¿ wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych
– na klawesynie (szef artystyczny zespou Mercurius), na harfach œredniowiecznych,
renesansowych i barokowych (wspó³praca z zespo³ami Academia dell 'Arcadia, Ars
Nova, Concerto Polacco, Dancereye, Open Folk) oraz na pianoforte. Miros³aw
Feldgebel wystêpowa³ w wielu presti¿owych salach koncertowych Europy i Ameryki (m.in. w Sali Pleyela
w Pary¿u, Wiener Musikverein, Vredenburgsaal w Utrechcie, Studiu im. W. Lutos³awskiego, Gran Teatre del
Liceu w Barcelonie). Uczestniczy³ w obchodach 150 rocznicy œmierci Fryderyka Chopina. Bra³ udzia³
w wielu miêdzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. Wratislavia Cantans, Festiwal Chopinowski
w Dusznikach Zdroju, Warszawska Jesieñ, Miêdzynarodowy Œl¹ski Festiwal Muzyczny pod patronatem
Kurta Masura, Miêdzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych w Siauliai na Litwie, Holland Festival.
W paŸdzierniku 2004 r. wraz ze skrzypaczk¹ Katarzyn¹ Dud¹ wystêpowa³ z recitalem w Carnegie Hall
w Nowym Jorku, a w marcu 2005 r. w sali s³ynnej Concertgebouw w Amsterdamie wywo³uj¹c zachwyt
publicznoœci oraz pochlebne recenzje krytyki. Od 2006 r. prowadzi autorskie projekty w Warszawskiej
Operze Kameralnej. Jako jeden z niewielu pianistów polskich mia³ zaszczyt koncertowaæ na zabytkowym
fortepianie Pleyel z roku 1840 w koncercie poœwiêconym pamiêci Fryderyka Chopina, odbywaj¹cym siê
w ramach IX Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Projekt ten kontynuowany jest
w jubileuszowym roku chopinowskim 2010 – artysta wraz z kwintetem smyczkowym wykonuje koncerty
Fryderyka Chopina w ich historycznym brzmieniu na instrumentach romantycznych. Miros³aw Feldgebel
jest równie¿ wspó³autorem przedsiêwziêcia zatytu³owanego CHOP IN brass. Kwintet dêty blaszany
i fortepian s¹ w nim pretekstem do stworzenia nowych aran¿acji i swobodnego, z przymru¿eniem oka
spojrzenia na muzykê Chopina.
15

Podobne dokumenty