ZAPROSZENIE

Transkrypt

ZAPROSZENIE
ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo
Global Erisson Consulting Sp. z o.o. pod patronatem Stowarzyszenia
Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” zaprasza do
udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu
„EKOchemia – wykwalifikowane kadry branży chemicznej”.
EKOchemia jest projektem szkoleniowym o charakterze otwartym,
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców
oraz pracowników przedsiębiorstw z obszaru woj. zachodniopomorskiego.
Zajęcia realizowane są w formie wykładów oraz warsztatów prowadzonych
w nowoczesnych laboratoriach.
Wszelkie informacje dotyczące szkoleń, harmonogramu oraz warunków uczestnictwa dostępne są na stronie
internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu www.ekochemia.info.pl lub poprzez
kontakt bezpośredni – rejestracja.
Biuro Projektu EKOchemia
ul. Królowej Korony Polskiej 3/2
70-485 Szczecin
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia
al. Piastów 18
70-310 Szczecin
Rejestracja:
Drogą elektroniczną:
[email protected]
Telefonicznie:
91 852 36 31
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia!
Zapraszamy na warsztaty specjalistyczne dla przedsiębiorców oraz osób chcących poznać zagadnienia
prezentowane w warsztatach:
Szkolenie nr 1 – termin 28-29.06.2012r.
Szkolenie nr 2 – termin 05-06.07.2012r.
Miejsce: Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, al. Piastów 42 –sala szkoleniowa
Godz. 09.oo – 14.oo
Zagadnienia warsztatowe:
REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w
niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.
Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z Rozporządzenia REACH i CLP.




Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz
wyrobów – obowiązki nakładane na przedsiębiorstwa, podstawa prawna, wdrażanie REACH, procedura
rejestracji (IUCLID 5; REACH IT; Konsorcja; LoA), zakazy, ograniczenia, lista kandydacka.
Producent, importer, dalszy użytkownik i dystrybutor jako uczestnicy łańcucha dostaw – rola, funkcje, obowiązki
(klasyfikacja substancji i mieszanin).
Komunikacja w łańcuchu dostaw (Karty Charakterystyki, Scenariusze Narażenia, informowanie o wyrobach,
przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy) zgodnie z REACH i CLP.
Dyskusja i analiza problemów przedsiębiorstw biorących udział w szkoleniu.
Dzień II
Karta Charakterystyki jako źródło informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny







Podstawy prawne i wymagania w zakresie Kart Charakterystyki, Scenariuszy Narażeń oraz oznakowania
opakowań substancji i mieszanin chemicznych.
Istotne zmiany w Kartach Charakterystyki oraz oznakowaniu substancji i mieszanin po 1 grudnia 2010 r.
Okresy przejściowe dla Kart Charakterystyki i oznakowania.
Omówienie najczęściej występujących błędów w Kartach Charakterystyki.
Organy nadzoru kontrolujące Karty Charakterystyki i oznakowanie.
Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin wynikające z Dyrektywy 1999/45/WE i Rozporządzenia
CLP.
Posługiwanie się przepisami prawnymi krajowymi i unijnymi, bazy danych ogólno dostępne, ważne strony
internetowe.
Warsztaty:
 Ocena Kart Dostarczonych przez uczestników szkolenia
 Opracowanie etykiety zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE i Rozporządzenia CLP.
Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedz
Prowadzący: mgr inż. Agnieszka Belcyr
1
2
Ekspert z zakresu zagadnień związanych z Rozporządzeniem REACH , CLP , Kart Charakterystyk, Scenariuszy Narażeń
zarówno w Polsce jak i za granicą,
1
Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z późniejszymi zmianami)
2
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH)

Podobne dokumenty