Wrzesień+2015 - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień+2015 - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ISSN 1232-5384Nr 9 [258] wrzesień 2015
Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
NASZE SPRAWY
Ogólnopolska Manifestacja
Pielęgniarek
i
Położnych
Warszawa 10.09.2015 r.
SPIS TREŚCI
Kalendarium
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicachw dniu 26 sierpnia 2015 roku
Kalendarium
wydarzeń wrzesień 2015
2, 4
2
września
Posiedzenie NRPIP w Warszawie.
Udział
wzięła
Przewodnicząca
Mariola Bartusek oraz Sekretarz
Bartosz Szczudłowski
9
września
posiedzenie Prezydium ORPIP
9
września
posiedzenie Rady SOW NFZ
10
września
Strajk Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie organizowany przez
OZZPIP
14
września
Konferencja organizowana przez
BOIPIP, OIPIP w Częstochowie oraz OIPIP w Katowicach
i OZZPIP Region Śląski w ramach
kampanii
informacyjnej Ostatni Dyżur „Pielęgniarka
i Położna- perspektywy, zagrożenia, szanse” w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
18
września
Konferencja
wyjazdowa
dot.
Odpowiedzialności
zawodowej
w WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
23
września
Posiedzenie ORPIP
24
września
Konferencja Komisji Etyki „Transkulturowość- dylematy etyczne w
praktyce zawodowej pielęgniarek
i położnych” w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych
25
września
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli
29
września
Konferencja
wyjazdowa
dot.
odpowiedzialności
zawodowej
w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
29-30
września
Posiedzenie NRPIP w Warszawie
5
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach –Wydział Nauk o Zdrowiu,
Zaproszenie
6
Wybory 2015do Samorządu Pielęgniarek
i Położnych
7
Rejony wyborcze
8
Zasady dotyczące przygotowania wyborów delegatów w roku 2015 r.
26
W trosce o zawód i godność
30
Kondolencje
35
NASZE SPRAWY
Wydawca:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 16
tel.: 32 209 04 15÷17, faks 32 209 19 26
Redaguje zespół w składzie:
Małgorzata Maślanka - Prowadząca
Mariola Bartusek, Czesława Brylak-Kozdraś,
Krystyna Cieślik, Dorota Kasińska, Barbara Kotlarz,
Beata Ochocka, Paulina Reinhard, Bogusława Siciarz,
Anna Stachulska, Iwona Woźniak.
Reportaże, wywiady - Barbara Lemanik
Realizacja poligraficzna:
ZPW PLIK, 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98
Nakład: 5500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania
i skracania materiałów. Nie zamówionych materiałów nie zwraca. Redakcja nie zawsze podziela poglądy prezentowane w publikowanych materiałach.
Autorzy proszeni są podawanie Redakcji wykazu
wykorzystanych bibliografii. Autorzy proszeni są
o podanie następujących danych: kontakt, nazwa
zawodu, wykształcenie, pełniona funkcja w zakładzie pracy, nazwa zakładu pracy. Prosimy również
o przysyłanie pocztą e-mail zdjęcia dowodowego
w formacie pliku jpg (300 dpi).
Zdjęcie na okładce: z zasobów OIPiP w Katowicach
Data wydania: 18 wrzesień 2015 roku
2
Niepokorna jesień…
.
O
d lat jesienne dni połączone są z konferencjami i szkoleniami, które obfitują nowoczesną technologią. Od niedawna też wprowadzone innowacje w programach kursów potęgują nasze
działania i wywołują zmiany organizacyjne. Teraz m.in. zmieniają się wymogi dla kadry prowadzącej zajęcia teoretyczne i stażowe, wymogi dla samej organizacji oraz dokumentacji prowadzenia kursów. Aktualnie rozpoczęte przez nas kursy są już zgodne z nowymi programami kursów
opublikowanymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i wymogami dla kadry prowadzącej zajęcia. Pozostałe związane z rozporządzeniem zostały
przekazane do konsultacji społecznych. Zmiany zgodnie z rozporządzeniem przekażemy po jego
wejściu w życie. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie OIPIP w Katowicach w zakładce
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE.
Trwają również przygotowania do wyborów, przyjęte zostały rejony wyborcze, a na stronie
OIPIP publikujemy terminy zebrań wyborczych. Bardzo proszę o zapoznanie się dokładnie z terminami i wytycznymi organizacji wyborów.
Nieuchronnie zbliża się również czas negocjacji płacowych zarówno w podmiotach działalności leczniczej, jak i na poziomie kraju. Do poznania wszystkich szczegółowych informacji zapraszam na stronę NIPIP. Nie jest to czas prostych rozmów i łatwych decyzji, niejednokrotnie
rozbieżne informacje dyskredytują podjęte już działania. Kolejne spotkania i rozmowy odbywają
się na bieżąco, a już 14 września w Katowicach ważne spotkanie przedstawicieli samorządu zawodowego i OZZPIP z przedstawicielami władz samorządowych. Ten element kampanii Ostatni
Dyżur wzmocniony zbieranymi podpisami pod receptami, jest symbolem poparcia naszych działań,
a które zostaną przedłożone parlamentarzystom. Ponad sto tysięcy zebranych recept w Polsce niech
zostanie również wzmocniona naszymi głosami.
Z pozdrowieniami
Mariola Bartusek
3
Kalendarium lipiec -sierpień 2015
1
lipca
Posiedzenie Prezydium ORPIP
1
lipca
Posiedzenie Komisji Socjalnej
3-5
4
lipca
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości. Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym systemu zdrowia wzięła Przewodnicząca ORPIP
Mariola Bartusek
4
lipca
Spotkanie pod tytułem: „O zdrowiu trzeba rozmawiać! Budowanie nowoczesnej i przyjaznej ochrony zdrowia w Polsce” – debata regionalna z
udziałem: Ministra Zdrowia, przedstawicieli władz samorządowych i placówek zdrowia. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek
9
lipca
Spotkanie „Polaków zdrowia portret własny” w Zabrzu organizowane
przez Ministerstwo Zdrowia. Wykład wygłosiła Przewodnicząca ORPIP
Mariola Bartusek
10
lipca
posiedzenie Komisji Etyki
14
lipca
Letnia Akademia Tematów Trudnych organizowana przez Hospicjum Cordis w Katowicach Udział wzięła Jadwiga Zasuń członek ORPIP
14
lipca
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego
15
lipca
Posiedzenie Prezydium ORPIP
29
lipca
Posiedzenie Prezydium ORPIP
11
sierpnia
Spotkanie Zespołu ds. Położnych
11
sierpnia
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego
11
sierpnia
spotkanie w NIPIP w Warszawie dot. Sytuacji w opiece długoterminowej. Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek,
Violetta Dytko oraz Dorota Horodyńska członkowie Zespołu ds. opieki
długoterminowej
17
sierpnia
Spotkanie Komisji Kształcenia
25
sierpnia
Nadzwyczajne Posiedzenie NRPIP. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP
Mariola Bartusek Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski
26
sierpnia
Posiedzenie ORPIP
28
sierpnia
Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej
Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 26 sierpnia 2015 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do
rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej,
• ustalenia rejonów wyborczych i liczby delegatów,
• wniosków o przyznanie odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami,
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki,
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych członkom samorządu,
• przyznania zapomogi losowej dla członka samorządu zawodowego,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• zorganizowania przez Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego konferencji nt,: „Depresja – choroba XXI wieku,
• składu Komisji Kształcenia,
• refundacji kosztów kształcenia,
• dofinansowania autokarów OZZPiP na manifestację do Warszawy w dniu 10 września 2015
roku.
Sekretarz
ORPiP w Katowicach
Bartosz Szczudłowski
Sprostowanie
5
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach –
Wydział Nauk o Zdrowiu,
zaprasza pielęgniarki i położne
na studia II stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa
Uczelnia należy do wiodących w kraju i na świecie ośrodków dydaktycznych, naukowych i klinicznych, gwarantując studentom możliwość nauki oraz praktyki zgodnie z uznanymi światowymi standardami w nauczaniu zawodów medycznych.
Nowoczesne metody nauczania, oraz wysokie kwalifikacje nauczycieli akademickich połączone z osobistym zaangażowaniem w nauczanie, a przede wszystkim atmosfera łącząca tradycję z nowoczesnością,
tworzą specyficzny klimat akademicki.
W programie studiów znajdują się nie tylko specjalistyczne przedmioty kliniczne, ale również z zakresu nauk pokrewnych, ważnych
dla holistycznego postrzegania zdrowia, choroby i niepełnosprawności.
Zapraszamy również do studiowania
na kierunku coaching medyczny.
Kierunek przygotowuje do efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi oraz do pomagania im w podejmowaniu trafnych decyzji
w obszarze zdrowia.
W programie studiów znajdują się przedmioty związane bezpośrednio z coachingiem - np. podstawy coachingu, metodyka coachingu, coaching w ochronie zdrowia, oraz przedmioty psychologiczne
(m.in. psychologia procesów poznawczych, psychologia komunikacji), socjologiczne (m.in. socjologia zdrowia), medyczne (m. in. biologiczne podstawy zachowania, opieka nad pacjentem) i filozoficzne
(m.in. semiotyka komunikacji, etyka zawodowa).
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.sum.edu.
pl a przede wszystkim do studiowania u nas.
6
Wybory 2015
do Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 sierpnia 2015 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia rejonów wyborczych i liczby delegatów.
Ustalono 105 rejonów wyborczych, w których liczba mandatów wynosi 403.
Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, iż rejestry wyborców są jawne i wgląd do
nich możliwy jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz
u przedstawiciela Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibach zakładów, w których przeprowadzane będą zebrania wyborcze.
Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina, że:
1. Pielęgniarka/położna pracująca w jednostkach organizacyjnych wchodzących
w skład więcej niż jednego rejonu wyborczego, wskazuje ten rejon wyborczy,
w którym zamierza uczestniczyć w wyborach. Wniosek w tej sprawie powinien
zostać wniesiony do Okręgowej Komisji wyborczej nie później niż 14 dni przed
terminem zebrania wyborczego.
2. Pielęgniarka/położna niepracująca, emerytka lub rencistka, może uczestniczyć
w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym. Wniosek w tej sprawie powinien zostać wniesiony do Okręgowej Komisji wyborczej nie później niż
14 dni przed terminem zebrania wyborczego.
3. Pielęgniarki/położne prowadzące indywidualne i grupowe praktyki, które nie znajdują się w rejestrach wyborców, wskazują ten rejon wyborczy, w którym zamierzają uczestniczyć w wyborach. Wniosek w tej sprawie powinien zostać wniesiony
do Okręgowej Komisji wyborczej nie później niż 14 dni przed terminem zebrania
wyborczego.
4. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia
z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych ORPiP w Katowicach, a nie brały
udziału w wyborach, otrzymują zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącą
ORPiP w Katowicach poświadczające ten fakt.
5. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych ORPIP w Katowicach, o ile przedstawią
zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 wydane przez Izbę, do której poprzednio
dana osoba przynależała.
Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na piśmie w terminie nie później niż 14 dni przed terminem wyborów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data
stempla pocztowego.
W załączeniu przedstawiam listę rejonów wyborczych.
Informacje o dacie, godzinie i miejscu zebrania wyborczego są opublikowana w zakładce „wybory delegatów VII kadencji”.
Z poważaniem
Bartosz Szczudłowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach
7
Rejony wyborcze
Rejon
wyborczy
nr
Data i godz.
zebrania
1
1
06.10.2015
godz. 13:00
2
2
2
2
3
Maria Urbańska-Grzegorzek
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny SUM im.
Katowice
Andrzeja Mielęckiego
Urszula Pater
Francuska 20/24
Szpital Rejonowy
Racibórz
Gamowska 3
Stacja Dializ NEFROLUX
Racibórz
NZOZ Raciborskie Centrum Medyczne
Racibórz
Urszula Żylak, Teresa Marek
Gamowska 3
Gamowska 3
4
NZOZ Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Racibórz
Klasztorna 10
Twój Lekarz Przychodnia Lekarska NZOZ
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Lecznica im. św. Łazarza NZOZ
Poradnia Alergologiczna
NZOZ Stoamtologia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sp. Meblarska RAMETA ZPCh
DPS Złota Jesień
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Bielska 2a
Warszawska 7
Chodkiewicza 23
Książęca 12
Londzina 31/1
Batorego 8
Sienkiewicza
Królewska 50
Grzonki 1
M.C. Skłodowskiej 3
Kozielska 65
Wojska Polskiego 3
Żółkiewskiego 21
Kolejowa 19a
Jagiełły 3
Rzeźnicza 8
Sienkiewicza 3
Kozielska 2a
Szpitalna 9
Kolejowa 10
Kolejowa 4
Wyzwolenia 1
Janowska 15
Piastowska 29
4
Śniadeckiego 1
Główna 8
Zamkowa 7
Zakładowa 8
Zamkowa 6
Zwycięstwa 89
5
NEURO-MED.
Racibórz
3
Caritas Diecezji Opolskiej
Racibórz
3
NZOZ PANACEUM Sp. z o.o.
Racibórz
3
NZOZ Hospicjum
Racibórz
3
3
3
3
3
3
3
NZOZ Centrum Medyczne ESKULAP
DPS s, Maryi Niepokalanej
Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ZPO
Twoje Zdrowie NZOZ
3
Dom Pomocy Społecznej
3
SP ZLA
3
NZOZ „ZDROWIE”
3
4
NZOZ Medicus
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Rudnik
Krzanowice
Krzanowice
Krzyżanowice
Krzyżanowice
Pietrowice
Wielkie
Racibórz
5
5
5
6
06.10.2015
godz. 12:00
6
06.10.2015
godz. 10:00
6
6
4
4
4
4
4
5
7
3
06.10.2015
odz. 13:30
w
tym
A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Ilość
mandatów
8
02.10.2015
godz. 14:00
Poradnia
Dziecięca,
Racibórz, ul,
Ocicka 51A
3
8
05.10.2015
godz. 11:00
Nazwy i adresy zakładów oraz osoby odpowiedzialne za przerpowadzenie wyborów w rejonie
Jolanta Dyla
SP ZOZ
Górnośląskie Centrum Rehabilictacji
„Repty” im. gen. Jerzego Ziętka
Dom Pomocy Społecznej św. Karola Boromeusza
Dom Pomocy Społecznej
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
SP ZOZ
NZOZ LATOS
Danuta Merda
Tarnowskie Góry
Nakło Śląskie
Miedary
Tworóg
Tworóg
Tąpkowice
Szpital Powiatowy
Zawiercie
Miodowa 14
Dom Pomocy Społecznej
Centtrum Dializ Fresenius
Katarzyna Olejnik
Zawiercie
Zawiercie
Rzemieślnicza 9
Willowa 11
1
Areszt Śledczy
Bytom
Wrocławska 4
Areszt Śledczy
Sosnowiec
Mysłowice
Radocha 25
Szymanowskiego 6
Areszt Śledczy
Rejony wyborcze
6
6
6
6
6
6
6
6
7
Areszt Śledczy
Areszt Śledczy
Katowice
Zabrze
TarnowAreszt Śledczy
skie Góry
Areszt Śledczy
Gliwice
Jastrzębie
Zakład Karny
Zdrój
Zakład Karny
Racibórz
Zakład Karny
Wojkowice
Zakład Karny
Zabrze
Halina Biernat, Małgorzata Mikoda, Olga Duda
Mikołowska 10
Janika 18
Opolska 17a
Wieczorka 10
Norwida 23
Eichendorfa 14
Sobieskiego 298
Janika 18
4
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Zawiercie
Piłsudskiego 80
7
05.10.2015
godz. 12:00
Poradnia
Centrum,
Powstańców
Śląskich 8
Szpital Chorób Płuc
Siewierz
NZOZ POLMED
Siewierz
7
7
7
7
7
Włodowice
Żarecka 24
7
7
7
NZOZ "PRIMUS" Sp z o.o.
Ośrodek Zdrowia REMEDIUM
SP ZOZ
SP ZOZ
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Górze
Włodowskiej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
"ANRO"
Zakład Poprawczy dla Nieletnich
Zbigniewa
Żwirki i Wi góry 33
Brudzowice
szkolna 12
Żarnowiec
Mostowa 1
Poręba
LWP 20
Ogrodzieniec Plac Wolności 23
7
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
7
MOPS
Zawiercie
7
PROMED
Łazy
7
SP ZOZ SKALMED
Kroczyce
11 Listopada
Siewierska 196C
Mrzygłodzka 35
Józefa Piłsudskiego 47
Jesionowa 1
Batalionów
Chłopskich 33
7
Szpitalna 13
Topolowa 50a/3
Skibińskiego 1
Jaworowa 2
Szpitalna 13
Ludowa 7
7
8
8
06.10.2015
godz. 15:00
8
8
8
8
8
8
9
Grażyna Wadowska
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowa
Dąbrowie Górniczej
Górnicza
Dąbrowa
POD TOPOLAMI Przychodnia Lekarska NZOZ
Górnicza
Dąbrowa
NZOZ "CENTRUM" - Twoja Poradnia Sp. z o.o..
Górnicza
Dąbrowa
SZKOL-MED.-INFO
Górnicza
Dąbrowa
PSSE
Górnicza
Dąbrowa
NZOZ MED.-MEDLICE
Górnicza
Dąbrowa
Polsko Amerykańska Klinika Serca
Górnicza
Jadwiga Pastuszka
9
9
9
9
02.10.2015
godz. 11:00
9
NZOZ SAFMED
Sosnowiec
9
NZOZ PULS
Sosnowiec
9
9
9
10
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Sosnowiec
Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki Medico
Sosnowiec
NZOZ Sp. Z o.o.
SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego
Sosnowiec
Dorota Wrońska
9
10
10
10
10
10
09.10.2015
godz. 12:00
Szpitalna 13
2
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Sosnowiec
Wawel 15
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze
SELW-2
Żłobek BOBO
Security Group Sp. z o.o.
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
Ponurego 9
Staszica 27
Kukułek 47
Jabłoniowe 3
Grota Roweckiego 179
Małachowskiego 14a
Stalowa 9A
Odrodzenia 9
Piłsudskiego 9
5
PZ ZOZ
Będzin
NZOZ Centrum Medyczne Syberka
SZKOL-MED.
Dom Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Sarnowie
Będzin
Będzin
Będzin
Psary
Małachowskiego 12
Zwycięstwa 30
Zwycięstwa 30
Mickiewicza 2
Wiejska 104
9
Rejony wyborcze
10
10
ZOZ Wojkowice
Centrum Medyczne
Wojkowice
PSary
10
PRO SALUTE
Będzin
10
KOMPAS sc
Będzin
10
10
10
10
10
10
10
NZOZ ESKULAP
TARABUŁA DENT
PŚZ i PZ ELVITA – NZOZ EŁ MED.
NZOZ MERIDAN
MOPS
NZOZ Poradnia Lekarska Zdrowie
NZOZ MEDICA sp. z o.o.
Będzin
Będzin
Będzin
Będzin
Będzin
Będzin
Będzin
10
Agencja Detektywistyczna Renoma
Będzin
10
11
Żłobek Miejski
11
11
11
11
11
02.10.2015
godz. 9:00
Pogotowie
Ratunkowe,
Sosnowiec,
3 Maja 33
11
11
11
12
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
10
Będzin
Izabela Zdrada, Maria Bednarz
PCK 1
Malinowicka 1
Sączewskiego 27
Modrzejowska 27
Małobądzka 141
Kołłątaja 38
Pokoju 14
9 Maja 9A/1
11 Listopada 1
Pokoju 91
ZBOWiD-u 21a
Kazimierza
Wielkiego 16
Turniejowa 5
3
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
Sosnowiec
Czarna 3
S.Security sp. z o.o
ZUH KONTRAKT
SP ZOZ " Milowice"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Promet"
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
Dom Pomocy Społecznej
Sosnowiec
Tatralna 9/404
Teatralna 9/402
Baczyńskiego 14
Lipowa 11
Pogotowia 1
gen. Andersa 81B
3 Maja 33
Teatralna 10
12
Plac Medyków 1
Plac Medyków 1
4
Waryńskiego 2
Mickiewicza 20
Okrzei 31
Pszczyńska 25
Słowackiego 21c
Gliwicka 366
Salwatorianów 4
Waryńskiego 4
Katowicka 22
Parkowa 2
Rybnicka 28
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
Sosnowiec
NZOZ Instytut Zdrowia „Centrum”
Sosnowiec
Joanna Pragnący
08.10.2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. BarSosnowiec
godz. 12:00 bary
SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej
Sosnowiec
Barbara Raczak
05.10.2015
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Mikołów
godz. 17:00
NZOZ FAMILIA-MED
Mikołów
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
Mikołów
MEDICA s.j.
Mikołów
Ośrodek opieki nad dziećmi i młodzieżą
Mikołów
Ośrodek Miłosierdzia BOŻego
Mikołów
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle Mikołów
dzeniem Umtsłowym
NZOZ COPiP „Psyche-Med”
Mikołów
Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy
Mikołów
Usługi Pielęgniarskie
Mikołów
NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specja Mikołów
listycznej Maria – MED
NZOZ Mikołowskie Centrum Usług Medycznych
Mikołów
MED.-MIKOŁÓW sp. z o.o.
Beata Noga, Mirosława Burzyńska
06.10.2015
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
Sosnowiec
godz. 7:00
Hospicjum Sosnowieckie św. Tomasza Apostoła
Sosnowiec
Hospicjum
IZOMED S.C.
Sosnowiec
LEADER CLEAN Sp. z o.o.
Sosnowiec
Polska Grupa Medyczna
Sosnowiec
Dom Pomocy Społecznej Nr 2
Sosnowiec
NZOZ Nasza Przychodnia
Sosnowiec
NZOZ Nasza Przychodnia II
Sosnowiec
F-Med. Sp. Z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki
Sosnowiec
Zdrowotnej Lecznictwa Otwartego
Żłobek Miejski
Sosnowiec
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy
Sosnowiec
Okrzei 31
11
1
Szpitalna 1
3 Maja 1
Ogrodowa 1
Kosynierów 28
Medyków 1
Jagiellońska 2
Kisielewskiego 2
Kisielewskiego 2
Lenartowicza 108
Prusa 253A
Koszalińska 51
Rejony wyborcze
14
14
15
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia
NZOZ Zdrowy Uczeń
Maria Żalińska
Sosnowiec
Sosnowiec
Zespół Lecznictwa Otwartego
Jaworzno
NZOZ Medicus
Jaworzno
Jaworzno
15
06.10.2015
godz. 17:30
15
Dom Pomocy Społecznej
15
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
Jaworzno
dla Dzieci Niepełnosprawnych
15
Soteria NZOZ
Jaworzno
15
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Jaworzno
15
16
16
16
16
16
17
08.10.2015
godz. 13:00
PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o.
Polskie Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
Dom Dziecka – Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ELVITA NZOZ GZLA
Hospicjum „HOMO-HOMINI” - CARITAS
Irena Pawelec
Szpital Wielospecjalistyczny
18
18
18
Żlobek Miejski
18
Akademia Malucha Zaczarowana Kraina
18
Pielęgniarki Szkolne s.c. San-Vit
19
Jaworzno
Jaworzno
Gwarków 1
Górnicza 30
6
Jaworzno
Chełmońskiego 28
1
Wyzwolenia 30
Miodowa 11
Plebisytowa 34
Energetyków 2c/5
2
Łaziska
Górne
Mikołów
Łaziska
Górne
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Bytom
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
DPS Nadzieja
Szpital Chorób Płuc
Ornontowice
Orzesze
Orzesze
Klasztorna 1
Traugutta 45
Gliwicka 20
Bukowina 4,
Mikołowska 210
Mikołowska 208
Fabryczna 1
Rybnicka 2
8
1
21
Aleja Legionów 10
Bogumiła Rudol
Orzesze
Orzesze
Gostyń
22
Ośrodek Terapii Nerwic Dzieci
NZOZ ESKULAP BETA
NZOZ GOSMED
Teresa Olszańska
Hetmańska 21
22
Jaworzno
19
19
19
20
22
22
Orzesze
08.10.2015
godz. 13:00
NZOZ STEMA-MED Sp. z o.o.
22
Chopina 19
21
21
21
22
Jaworzno
19
21
19
19
19
02.10.2015
godz. 13:00
Przychodnia,
Lędziny, ul.
Pokoju 17
Mariola Wojciech
05.10.2015
godz. 11:30
Gwarków 1
09.10.2015
godz.17:00
Łaziska
Górne, ul.
Wiejska 1
20
Jaworzno
Łaziska
Górne
„Proelmed”
2
2 Helena Czech
01.10.2015
godz. 11:00
Proelmed,
Łaziska
Górne, ul.
Staszica 4
19
Grunwaldzka 235
Piłsudskiego 72
Obrońców Poczty Gdańskiej 63
ks. Sulińskiego 41
Grunwaldzka 104
Zawiszy Czarnego 4
Alicja Dulowska, Krystyna Hasiuk
08.10.2015
godz. 13:00
16
17
Kościelna13
Kościelna 16
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Lędziny
NZOZ Medix Sp. z o.o.
ZOZ
GALEN-Ortopedia
Grażyna Szymocha-Drożdż
Lędziny
Lędzińska 1
Chełm Śląski Kolberga 2
Bieruń
Jerzego 6
8
1
MEGREZ Sp. z o.o.
Tychy
Edukacji 102
Edukacji 102
Nałkowskiej 27
Rolna 47
Fitelberga 4
Zespół Poradni Specjalistycznych
Tychy
NZOZ CM Arka-Med.
Tychy
NZOZ Pielęgniarska opieka Środowiskowa i RoTychy
dzinna
Żłobek Miejski
Tychy
Asnyka 2
11
Rejony wyborcze
23
23
Irena Sosna, Beata Sławek
06.10.2015
godz. 18:30
Czerwionka- -Leszczyny,
ul. 3 Maja 16
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
02.10.2015
godz. 18.00
Broniewskiego 11
Szkolna 13a
NZOZ Puls-Med Sylwia Figura
Rybnik
Grunwaldzka 66
NZOZ Medicor
NZOZ Vitamed
Zespół Szkół Urszulańskich
NZOZ Gastromed
NZOZ „MEDYK” Sp. z o.o.
Gminny Ośrodek Zdrowia (NZOZ Świerklany)
NZOZ EURO-VITA sp. z o.o.
NZOZ NIEWIADOM
NZOZ SALUS
Beata Kwaśnica
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
Centrum Adm. Obsługi Placówek Opieki Wychow.
Praktyka Lekarza Rodzinnego
Grażyna Borowska
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Świerklany
Rybnik
Rybnik
Książenice
Patriotów 11
Poligonowa
3 Maja 22
Wyskoa 25
Jastrzębska 12
Kościelna 79
Śląska 1
Mościckiego4
Pojdy 98a
2
Gorzyce
Zamkowa 8
Gorzyce
Gorzyce
Czyżowice
Bogumińska 22
Wiejska 8
Dworcowa 12
7
1
PP ZOZ Wodzisław Śląski
Wodzisław
Śląski
26 Marca 51
Wodzisław
Śląski
Kard. Stefana Wyszyńskiego 44
26 Marca 51
Armii Ludowej 1
Ligonia 2b
26 Marca 66
Karola Miarki 16
Armii Ludowej 1
1 Maja 81b
Parkowa 10
Leszka 10
T. Zana 5
7
1
Plebiscytowa 47
Tetmajera 150
26
NZOZ „PRAXIS” POZ
26
Centrum Dializ Fresenius Nephro Care
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
Czerwionka-Leszczyny
NZOZ SALUS Sp. partnerska położnych
Przegędza
CzerwionkaNZOZ MEDIPOZ Sp. z o.o.
-Leszczyny
Dom Pogodnej Starości
Bełk
NZOZ TRIMED
Przegędza
CzerwionkaNZOZ FAMILIA-MED
-Leszczyny
CzerwionkaRemdeium ZNOZ
-Leszczyny
CzerwionkaNZOZ Kaczmarczyk Rak i partnerzy
-Leszczyny
Aurelia Szymanowska, Gabriela Cofalik, Jolanta Oroń
02.10.2015
godz. 13:00
02.10.2015
godz. 13.00
Medicus praktyka pielęgniarek
26
27
12
06.10.2015
godz. 10:00
1
Wodzisław
Śląski
Wodzisław
NZOZ Alfa-Med.
Śląski
Wodzisław
Por. Gin-Poł. EWA
Śląski
Wodzisław
ZDROWIT s.c
Śląski
Wodzisław
Żłobek Miejski nr 1
Śląski
Wodzisław
NZOZ JARO
Śląski
Grupowa Praktyka Pielęgniarska „GAUDIUM”
Turza Śląska
Wodzisław
Grupowa Praktyka Pielęgniarska "MEDUS"
Śląski
Grupowa Praktyka Pielęgniarska „MED-SZKOL”
Pszów
Wodzisław
NZOZ Śląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Śląski
Praktyka Lekarza Rodzinnego
Mszana
NZOZ Przychodnia Lekarska
Rogów
Wodzisław
NZOZ Vita-Med.
Śląski
NZOZ Hipokrates
Marklowice
Jolanta Miczek, Kornelia Dybała
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowy
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
NZOZ Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna
Rydułtowy
3 Maja 36c
Głowna 51
Szkolna 13a
Sportowa 2a
3-go Maja 36c
Sportowa 2a
1
oś. XXX-lecia PRL 60
oś. XXX-lecia PRL 60
oś. XXX-lecia
PRL103/4
oś. XXX-lecia PRL 61
Rejony wyborcze
27
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego SpecjaliRydułtowy
styczna i Medycyna Pracy
27
NZOZ LARYNGOMED
Rydułtowy
27
NZOZ „Koło Basenu” Sp. z o.o.
Rydułtowy
27
27
27
NZOZ WAMED
Rydułtowy
27
NZOZ ADSUM
Rydułtowy
27
27
27
NZOZ AMICUS Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Wodzisław
med. Helena Domagała
Śląski
NZOZ VITAMED Sp. z o.o.
Pszów
NZOZ „Na Lamżowcu” Sp. z o.o.
Pszów
27
KWK „MARCEL”
Radlin
27
NZOZ AXIS
Rybnik
27
NZOZ WIOMED
Radlin
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
05.10.2015
godz. 13:00
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
02.10.2015
godz. 11:00
30
30
30
30
06.10.2015
godz. 8:00
30
30
30
30
30
31
31
05.10.2015
godz. 15:00
Młodzieżowa 45
Andersa 22
Piotra Skargi 41
W. Korfantego 52
Górnośląska 140B
Ludwika Solskiego 15
Radlin
W. Orkana 8
Radlin
W. Orkana 10
Radlin
Radlin
Radlin
Radlin
Gaszowice
Gaszowice
Lyski
Czernica
Odległa 26
Rybnicka 64
Orkana 8
Orkana 10
Rydułtowska 1
Rydułtowska 1
Rybnicka 7
Wolności 72
1
Bracka 13
Wolności 35
Żeromskiego 18a
Wolności 80
„ADSUM” NZOZ E. Jacek Janina Kachel, Sabina
Rydułtowy
Głód Pielęgniarki i Położne – spółka partnerska
Niepubliczny Specjalistyczny Zepsół Opieki ZdroRydułtowy
wotnej PREWREH
NZOZ MEDICATOR Przychodnia Specjalistyczna i
Medycyna Pracy
NZOZ Centrum E. Hartabus, P. Sobala Spółka Cywilna
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BARBARA”
NZOZ KARDIO-PLUS
ZPO SANUS
NZOZ LEMED
NZOZ GASZOWICE
FEMED Sp. p. NZOZ Słomczyńscy
Dom Pomocy Społecznej św. Józefa
NZOZ Servimed
Anna Wojtylak
Wodzisław
Śląski
Wodzisław
DPS Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
Śląski
Wodzisław
NZOZ Na Żeromskiego
Śląski
Wodzisław
Przychodnia Rodzinna
Śląski
Wodzisław
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Śląski
Barbara Chmielewska, Jolanta Koryciak
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i PsyRybnik
chicznie Chorych
NZOZ MIG-MRD
Rybnik
SALUS Violetta Dytko s.c.
Rybnik
Constantia Colorcap
Jejkowice
NZOZ Krismed
Jejkowice
Ewa Poliwoda
GoczałkoUzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
wice-Zdrój
Grupowa Praktyka Pielęgniarek „LIDER-MED” s.c. Wola
NZOZ „MEDYK” Sp. z o.o.
Wola
Zespół Kubusiowe Maluchy
Wola
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bojszowy
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci NieRydułtowice
widomych
GoczałkoNZOZ HELIOS-Med Sp. z o.o.
wice-Zdrój
GoczałkoNZOZ Okomed
wice-Zdrój
GoczałkoNZOZ GWAREK
wice-Zdrój
Gabriela Spyra
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
NZOZ Szpital w Pszczynie
Pszczyna
Tetmajera 150
Strzelców Bytomskich
Strzelców Bytomskich 11
Strzelców Bytomskich 11
Ofiar Terroru 24
Strzelców Bytomskich 11
Strzelców Bytomskich 11
Bogumińska 3
8
Gliwicka 33
Na Górze 8
Jastrzębska 12
Przemysłowa 24
Głowna 36
2
Uzdrowiskowa 54
Górnicza 44/12
Lipowa 10
Górnicza 47b
św. Jana 41
Zawadzkiego 128
Zdrojowa 15
Uzdrowiskowa 82
Uzdrowiskowa 51
Antesa 11
4
13
Rejony wyborcze
31
31
31
NZOZ SANUS
NZOZ SALUBER
PLESSMED s.c.
Pszczyna
Pszczyna
Pszczyna
31
Hospicjum Domowe św. Ojca Pio
Pszczyna
Pszczyna
Warowna 59
Pszczyna
Antesa 11
Pszczyna
Poręba
Kilińskiego 30
Wodzisławska 78
Kazimierza
Wielkiego 5
Ziemowita 7/5
Sznelowiec 1
Kościuszki 2
Słoneczna 4
Stefana Batorego 28
Antesa 11
Sokoła 2
1
Kościuszki 14
Wielkopolska 1a
Kaszubska 6
Szkolna 1
Prosta 2
Pszczyńska 11
Opolska
paw. 723
Staszica 8
Dworcowa 1d
Findlera 9
Kościuszki 14
1 Maja 25
10
Leśna 5
Wielkopolska 2A
2
1
31
31
31
31
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych
NZOZ SANA w Pszczynie
31
Żłobek Miejski
Pszczyna
31
31
31
31
NZOZ DOKAWA
ARS-MED.
GRAVI-MED.
NZOZ MEDICA KRAUS
Pszczyna
Pszczyna
Pszczyna
Pszczyna
31
NZOZ CM PANACEUM
Pszczyna
31
31
32
32
09.10.2015
godz. 13:00
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
06.10.2015
godz. 13.00
33
34
34
06.10.2015
godz. 13.00
34
SP ZOZ Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-TeraPszczyna
peutyczny
NZOZ MEDICUS
Pszczyna
Marzena Sitko
Jastrzębie
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
Zdrój
Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Spe- Jastrzębie
cjalnej Troski
Zdrój
Jastrzębie
Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca”
Zdrój
Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełno- Jastrzębie
sprawnych
Zdrój
Jastrzębie
NZOZ HELMED
Zdrój
Jastrzębie
ZOL „Betlejem”
Zdrój
Jastrzębie
NZOZ Higiena Szkolna
Zdrój
Jastrzębie
ZPCH Jagodex Sp. z o.o.
Zdrój
Jastrzębie
ZOZ 'MEDICUS 99”
Zdrój
Jastrzębie
NZOZ Por. Lek. Rodzinnego
Zdrój
Jastrzębie
NZOZ ZDRÓJ
Zdrój
Jastrzębie
Farlo sp. z o.o.
Zdrój
Maria Markiewicz
Jastrzębie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Zdrój
Jastrzębie
Medicor sp. z o.o.
Zdrój
Bogusława Siciarz
Szpital Miejski Nr 4
Gliwice
ZOL
Gliwice
34
B-Dental
Gliwice
34
Dom Dziecka nr 2
Gliwice
34
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Gliwice
35
Zygmunta
Starego 20
Zygmunta
Starego 19
Żurawia 61
Zygmunta
Starego 19
Strzelców Bytomskich 25c
Justyna Marek
35
35
35
35
02.10.2015
godz. 10:00
35
35
14
Kościuszki 5
Kościuszki 5
Kościuszki 5
Marii Skłodowskiej-Curie 1
Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa
Pilchowice
Dworcowa 31
Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowie SP ZOZ
DPS DPS Zakon OO. Kamilianów
Wiejski Ośrodek Zdrowia
DPS OSTOJA
Sośnicowice
Pilchowice
Pilchowice
Sośnicowice
Kuźnia Nieborowska
Gliwicka 22
Damrota7
Dworocowa 15
Kozielska 1
Knurowska 13/15
DPS ZAMECZEK
Rejony wyborcze
35
36
36
36
37
Żernica
Olchowa 16c
1
Gliwice
Bojkowska
20, Błonie 3
Knurów
Parkowa 1a
1
Fundacja Unia Bracka
Ruda Śląska
Kokota 172
NZOZ Silesia
JAWI-MED. S.j.
Ruda Śląska
Ruda Śląska
4
Elżbieta Baj
09.10.2015
godz.12:00,
Knurów, ul.
Dworcowa 3
Fundacja Unia Bracka
ZPO NADZIEJA s.c.
Marta Urbańczyk
37
37
08.10.2015
godz. 12:00
37
37
37
38
37
MED.-PROFIL
PPHU Silplast sp. z o.o.
Caritas Ośrodek dla niepełnosprawnych NSPJ
Ewa Godula
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Wolności 99
Pokoju 8a
Oddziałów
Młodzieży Powstańczej 3
Halembska 158
Kłodnicka 103
Szpital sp. z o.o.
Knurów
Niepodległości 8
Familia-Med.
NZOZ GMINMED” s.c.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy sp. z o.o.
Zakład Opieki Zdrowotnej
Żłobek Publiczny
Przyszowice
Gierałtowice
Knurów
Knurów
Knurów
2
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Ruda Śląska
Psychicznie Chorych
38
38
38
38
38
06.10.2015
godz. 08:00
38
NZOZ SANVITA
Knurów
38
39
NZOZ Centrum Zdrowia Szyrmel
Ewa Błońska
Knurów
Parkowa 11
Powstańców 1
Dworcowa 3
Niepodległości 8
Lotników 3
Kazimierza
Wielkiego 13
Sienkiewicza 9
NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.
Gliwice
Kościuszki 1
Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”
Gliwice
Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny Dla
Gliwice
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Helena Dajczak, Małgorzata Spychalska
Derkacza 10
Słowackiego 58B
Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Kościuszki 29
Kozielska 4
Daszyńskiego 29
4
38
39
06.10.2015
godz. 12:00
39
39
40
40
08.10.2015
godz. 14:00
40
40
41
Gliwice
Poradnia Ortopedyczna NZOZ Przychodnia OrtoGliwice
pedyczna
NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego
Gliwice
Ewa Sepioł
4
41
41
07.10.2015
godz. 14:00
41
NZOZ ALMA-MED.
41
41
41
41
41
41
41
41
41
ESKULAP – Sp. z o.o. Przychodnia NZOZ
Gliwice
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
Gliwice
NZOZ Sośnica-Med.
Gliwice
Vitamed
Gliwice
Hipokrates
Gliwice
Przychodnia Sikornik
Gliwice
Przychodnia Medycyny Pracy „Pro-Med” Sp z o.o. Gliwice
Poradnie Wielospecjalistyczne
Gliwice
Centrum Zdrowia Psychicznego "Familia"
Gliwice
41
NZOZ Centrum Medyczne Kopernik
Gliwice
41
Gliwice
41
Gliwice
Mechaników 9
41
Gliwice
Średnia 8
41
41
Gliwice
Gliwice
Lekarska 10
Lipowa 36
41
Gliwice
Dworcowa 43
41
41
DĄBRÓWKA Silesia Sp. z o.o.
Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Łabędy Sp z
o.o.
Corpora-Med Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne
Sp. z o.o.
NZOZ Med-poz Sp. z o.o.
NZOZ Przychodnia ANIMED Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia
skórno - Wenerologicznej Sp. z o.o.
Ośrodek Zdrowia Medyk sp. z o.o.
Nzoz Ośrodek Zdrowia SANO sp. zo.o.
Ks. Ziemowita 1
Huberta 60
Paderewskiego 70
Piłsudskiego 5a
Rolników 125
Jedności 10
Różana 7
Ziemowita 1
Rybitwy 2
Zawadzkiego 45
Ziemowita 6
Dębowa 5
Wielkiej Niedźwiedzicy 4
Asnyka 10
Gliwice
Gliwice
Kozielska 16
Sopocka 6
41
NZOZ Przychodnia Toszecka Sp. z o.o.
Gliwice
Toszecka 18
Centrum Radiologii i Poradni Specjalistycznych
Centrum Leczenia Uzależnień
Gliwice
Gliwice
Gliwice
15
Rejony wyborcze
41
NZOZ Junior-Med. Sp. p.
Gliwice
41
Bona-Med. Sp. zo.o.
Gliwice
41
41
42
Meden sp. zo.o.
Gliwice
NZOZ PSYCH-MED.
Gliwice
Wiesława Domin, Ewa Szulc
42
06.10.2015
godz. 10:00
Pyskowice
Szpitalna 2
3
4
42
NZOZ CUM REMEDIUM
Pyskowice
42
42
NZOZ CUM REMEDIUM
NZOZ CUM REMEDIUM
Taciszów
Poniszowice
42
NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Nr 1
Pyskowice
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
Miejski Żłobek Integracyjny
NZOZ Ośrodek Zdrowia
Ośrodek Zdrowia w Bojszowie
NZOZ WIELOMED
NZOZ WIELOMED
FAL-MED.
FAL-MED.
FAL-MED.
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
NZOZ SALUS sp. p.
DPS
Ewa Tomczak-Maniecka
Pyskowice
Paczyna
Pyskowice
Wielowieś
Świbie
Ziemięcice
Kamieniec
Kopienica
Pyskowice
Rudziniec
Łubie
Paderewskiego 11
Gliwicka 26
Sportowa 2
Wojska Polskiego 10
Paderewskiego 5
Pniowska 1
Dąbrowskiego 5
Głowna 25
Pocztowa 9
Mikulczycka 3
Tarnogórska 34
Strażacka 3
Sikorskiego 83
Opolska 4
Pyskowicka 34
Szpital Psychiatryczny
Toszek
Gliwicka 5
Górnośląska 1
43
43
01.10.2015
godz. 10:00
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
06.10.2015
godz. 11:30
08.10.2015
godz. 12:00
46
46
05.10.2015
godz. 10.00
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
16
Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
Strzelców Bytomskich 58,
Batorego 14A
Zygmunta
Starego 16
Zabrska 6
Ziemowita 6
05.10.2015
godz. 8:00
NZOZ PULS Spółka partnerska B. Błaszczyńska,
Toszek
E. Kołodziej
Ewa Gałek, Justyna Kupisz, Aleksandra Sępska
2
MEDICOR sp. zo.o.
Gliwice
Zubrzyckiego 14
Obwód Lecznictwa Kolejowego
DPS NAZARET
Przychodnia Akademicka
NZOZ Allergo-Med Sp. z o.o.
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych
Dom Dziecka nr 3 Astrid Lindgren
Przedsiębiorstwo ELSIT
Dom Pomocy Społecznej OPOKA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INPROD
Żłobki Miejskie
Barbara Durska
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Opolska 18
Odrowążów 124
Moniuszki 13
Kilińskiego 15
Jasna 31b
Kopernika 109
Grottgera 46-50
Pszczyńska 100
Kozielska 490
Kozielska 71
5
Centrum Onkologii - Instytut
Gliwice
Wybrzeże Armii
Krajowej 15
Anna Pisany-Syska, Danuta Podstawska
ŚwiętoZespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
chłowice
ŚwiętoZespół Opieki nad dzieckiem do lat 3
chłowice
ŚwiętoPorad-Med
chłowice
ŚwiętoSZKOL-MED. S.c.
chłowice
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełno- Świętosprawnych Intelektualnie
chłowice
ŚwiętoDom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
chłowice
ŚwiętoNZOZ MEDIKUS
chłowice
ŚwiętoNZOZ ZGODA
chłowice
ŚwiętoRejon nr 1 sp. zo.o.
chłowice
Elżbieta Kusz
Śląskie Centrum Chorób Serca
Zabrze
4
Chorzowska 38
Czajora 3
Hutnicza 8
Sudecka 5
Ks. bpa Kubiny 11
Imieli 12
Korfantego 3
Plac Krauzego 2
Katowicka 34
Marii Curie
Skłodowskiej 9
8
Rejony wyborcze
48
48
48
48
48
48
48
DanutaFicek
02.10.2015
godz. 15:00
Zespół Szkół
PonadgimPoradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ
nazjalnych
nr 6, Ruda
Śląska ul.
Kałusa 3
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna
Szpakmed Sp. z.o.o Przychodnie Specjalistyczne i
Medycyny Rodzinnej
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
Radoszowska 163
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Lipa 3
Niedurnego 50d
Ruda Śląska
Szpaków 33
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ks. Niedzieli 51b
Pokoju 4
Gierałtowskiego 29
Sztolniowa 6
Siekiela 13
Makuszyńskiego 7
Wawelska 7
Solidarności 12
Magazynowa 45
Puszkina 4
Zabrzańska 38
Radoszowska 163
1 Maja 288
10
2
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
Ruda Śląska
48
48
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
Ruda Śląska
Ruda Śląska
48
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
Ruda Śląska
48
48
48
48
48
Przychodnia Rejonowa NZOZ
NZOZ Panaceum sp. z o.o.
Madej&Wróbel
Dom Pomocy Społecznej „SENIOR”
Maksimum sp. z o.o.
Ruda
Ruda
Ruda
Ruda
Ruda
48
BUM-MED Sp z o.o.
Ruda Śląska
48
48
48
49
49
49
49
Śląska
Śląska
Śląska
Śląska
Śląska
NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w Zdrowiu
Ruda Śląska
i w Chorobie” sp. z o.o.
LUX-MED. Sp. zo.o.
Ruda Śląska
NZOZ Tegramed
Ruda Śląska
Irena Włodarczyk
Jankowskiego 6
Piaseczna 10
Ruda Śląska
Lipa 2
Ruda Śląska
Zabrze
4
1
1
49
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
Ruda Śląska
49
49
50
Fundacja Godula-Hope
Ośrodek sśw. Elżbiety
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Piaseczna 2
Wolności 402
Królowej Jadwigi 8
Główna 11
Wolności 30
Zabrze
Zamkowa 4
50
Urszula Jagiełło
07.10.2015
godz. 15:00
Szpital Miejski Spółka z o.o.
51
Ewa Musielok-Weis
51
51
51
51
06.10.2015
godz. 12:00
51
51
52
52
01.10.2015
godz. 14:00
52
52
52
52
52
52
53
53
07.10.2015
godz. 13:00
Ruda Śląska
48
07.10.2015
godz. 14:00
Ruda Śląska, NZOZ Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Główna 11
Żłobek Miejski
PUHP BUTRAGO
3
NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej
Zabrze
pl. N. Kroczka 6
DPS Caritas Diecezji Gliwickiej
Arnika Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny SANVIMED
Centrum Medyczne SILESIANA Sp. z o.o.
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
Elżbieta Tybinkowska
Wielowieś
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Wiejska 4
Mikulczycka 15
Moniuszki 78
Szybowa 2a
Henryka Jordana 2
12
1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Rybnik
Energetyków 46
Żłobek SKRZAT
NZOZ Pro Feminae s.c. Opieka położniczo-pielęgniarska
NZOZ Szkol-Med
Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOMED
Grzegorz Wołczyk
Dorota Rudka
Rybnik
Dąbrówki 9
Rybnik
Reymonta 60
Rybnik
Rybnik
Hibnera 41
Hibnera 55
Rybnik
Łączna 12a
Rybnik
Paderewskiego 48a/1
Szpital Specjalistyczny
Zabrze
Zabrze
Marii Curie Skłodowskiej 10
2
17
Rejony wyborcze
54
Dorota Pakuła
54
08.10.2015
godz. 14:30
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów
NZOZ Przychodnia Lekarska „ARTMED” Sp. z o.o.
NZOZ Poradnia Okulistyczna
NZOZ Przychodnia Lekarska HIPOKRATES
Przychodnia Sanmed
Dom Pomocy Społecznej Nr 3
NZOZ Maciejów
Firma Transportu Sanitarnego „Eskulap”
NZ POZ Poradnia Dubiela
NZOZ „FRK HOMOGRAFT”
54
Żłobek Miejski
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
06.10.2015
godz. 9:00
NZOZ Medycyna Szkolna
Wolności 276
Zabrze
Cisowa 6
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Sienkiewicza 28
Sienkiewicza 28
Reymonta 42
Damrota 31a
Brysza 3
Kondratowicza 1
Heweliusza 13
Dubiela 3
Wolności 345/a
Buchenwaldczyków 32
Zabrze
Wolności 310
Zabrze
Okrężna 66
Zabrze
Majnusza 7
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Wolności 480
Park Hutniczy 6
Pawliczka 20
3-go Maja 16
Wolności 61
Wolności 338B
Zabrze
Wolności 198
Zabrze
Bytomska 28
Zabrze
Wolności 182
4
Chorzów
Truchana 7
Powstańców 27
Zjednoczenia 3
Katowicka 50
2
Zjednoczenia 10
4
1-go maja 9
św. Barbary 5
5
2
Korczaka 27
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II
Katowice
Wiesława Buczak, Mariola Misiak
Morawa 31
5
Szpital im. St. Leszczyńskiego
Raciborska 27
3
Zabrze
Przychodnia Lekarzy Specjalistów „ZDROWIE”
Sp. z o.o.
Vitamed s.c.
Przychodnia Lekarzy Specjalistów „ZDROWIE”
Sp. z o.o.
REVITAMED Zp. Z o.o.
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
OPIFER sp. zo.o.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Dializ Fresenius Nephro Care
SENIOR Opieka Pielęgniarska
Specjalny Osrodek Wychowawczy ss. Boromeuszek
NZOZ Przychodnia Lekarska BISKUPICE sp. z o.o.
OLIMPIONIK
NZOZ Przychodnia Lekarska SANUS sp. z o.o.
Joanna Sornowska
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
55
55
Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.
Chorzów
55
NZOZ NOVIA-MED.
Chorzów
55
55
55
56
BABI-MED.
Chorzów
Opieka Pielęgniarska Monika Kukułka Piotr KruChorzów
powies s.c.
Optomed
Chorzów
Teresa Zalewska
08.10.2015
godz. 13:30
Szpital Specjalistyczny
Chorzów
57
57
Szpital Miejski sp. z o.o.
57
Dom Pomocy Społecznej
57
PZN Dom Pomocy Społecznej
57
57
58
DPS Republika
Caritas
59
60
60
61
18
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Chorzów
Chorzów
Siemianowicka 101
Michałkowicka 4
Harcerska 3
Daniela Ligocka
08.10.2015
godz. 12:00
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
59
59
Powstańców
Śląskich 1
Paderewskiego 34
Sobieskiego 19
Ewa Don
06.10.2015
godz. 12:00
58
Chorzów
Strzelców Bytomskich 11
Danuta Frużyńska
05.10.2015
godz. 13:15
05.10.2015
godz. 13:00
Zabrze
NZOZ Szpital im. J. Mościckiego Lecznica dla
Chorzów
Dzieci i Dorosłych
56
3
Centrum Psychiatrii
Katowice
Lidia Kulawik
Katowice
Rejony wyborcze
61
61
61
01.10.2015
godz. 13.00,
Przychodnia,
ul. Ordona 3
61
61
SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja
Katowice
Przychodnia”
PCK 1
ul. Gliwicka 159
ul. Opolska 22
Żelazna 1
Wiosny Ludów 24
Paderewskiego 63
Katowice
Gościnna 6
Katowice
Katowice
Witosa 17
Witosa 21
Katowice
PCK 8
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
3-go Maja 11
Sokolska 29
Sowińskiego 46
Karłowicza 11
Bogucicka 14
Żelazna 1
Bogucicka 18a
1
Katowice
Szopienicka 59
2
NZOZ Avimed
Maksimum Holding Opal S.K.A Katowice
Fizjo-MED. II sp. z o.o.
Katowice
Katowice
Katowice
Centrum Medyczne SZOPIENICE
Katowice
61
PROMUS GEMES
Katowice
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
02.10.2015
godz. 14:00
Katowice,
ul. Piotrowicka 68
NZOZ Centrum Medyczne „GISZOWIEC” Sp. z
o.o.
Szkoła Rodzenia TERCET
NZOZ „NA WITOSA” Sp z o.o.
Śląski Okręgowy Zarząd Polskiego Czerwonego
Krzyża
NZOZ Plast-Med.
Centrum Medyczne Lux Med.
Centrum Medyczne Lux Med.
Centrum Medyczne Lux Med.
Centrum Medyczne Lux Med.
Klinika 2000
Novamed sp. zo.o.
Wanda Gawlik
NZOZ Epione
63
63
Małgorzata Czernek
06.10.2015
godz. 8:00
SP ZOZ MSW im. Sierżanta Grzegorza Załogi
64
64
64
65
65
65
65
65
66
08.10.2015
godz. 14:30
09.10.2015
godz. 10:00
66
67
07.10.2015
godz. 12:00
68
Szpital Polski im. Św. Elzbiety
1
Katowice
Warszawska 52
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Katowice
Zofia Hejak
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii
Katowice
SUM w Katowicach
NU-MED.
Katowice
Exira Gamma Knife
Katowice
CSG Śląska Grupa Konsultingowa
Katowice
Gabriela Kruczek, Bożena Szala
SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne
Katowice
im. Prof.. Leszka Gieca
Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej i SpeKatowice
cjalistycznej "Asklepion-Med." s.c.
Małgorzata Wolska
SPSK nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia
Katowice
Dziecka im. Jana Pawła II
Danuta Świerczyna
Warszawska 42
4
Ceglana 35
Ceglana 35
Ceglana 35
Ceglana 4
15
Ziołowa 45-47
Ziołowa 45-47
9
1
2
Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych Bytom
Wrocławska 120
NZOZ SZKOL-MEDICAL
„Caritas” Dom Pomocy Społecznej
TOP-MED.
Przych. Lek. SANTE
NOVA-4
CM ANTRUM
Żłobek Miejski nr 1
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
Piłsudskiego 84
Dworcowa 7
Szymały 122a
Sądowa 3
pl. Wolskiego 4
Olimpijska 3i5
Łużycka 6a
Plac Jana
Pawła II 4
Męczenników
Oświęcimskich 36
Gajdasa 1 i 4
Bytomska 64
68
68
68
68
68
68
68
07.10.2015
godz. 12:00
68
Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny
Radzionków
68
A with D sp. z o.o.
Radzionków
68
RAD-MED
68
NZOZ MEDICARE
Radzionków
Piekary
Śląskie
68
Głowackiego 10
Bogumiła Gancarczyk, Danuta Gruca
02.10.2015
godz. 19:00
66
67
Katowice
Medyków 16
19
Rejony wyborcze
69
Izabela Płoskonka
69
08.10.2015
godz. 12:00
69
NZOZ Przychodnia nr 13
Bytom
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
Bytom
69
Nasza Przychodnia - Dwójka
Bytom
69
69
69
69
69
69
CEN-MED.
Bytom
Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny
Bytom
Specjalistycznej
Przychodnia Lekarska „Szombierki”
Bytom
Unia Bracka sp. z o.o.
Bytom
Centrum Pomocy
Bytom
Piekary
NZOZ AVIMED Plus
Śląskie
69
Medical Health sp. z o.o. Blue-Med. Usługi PielęBytom
gniarskie
70
70
70
70
71
71
71
71
72
07.10.2015
godz. 10:30
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. J.P.II
Popiełuszki 50
Powstańców
Warszawskich 31
1
Strzelców Bytomskich 450
Strzelców Bytomskich 9
Chorzowska 12d
Plac Akademicki 17
Orzegowska 52a
Konstytucji 89
Krakowska 30
Katowice
Katowice
Kościuszki 92b
Kościuszki 112
2
Katowice
Raciborska 15
Katowice
Katowice
Barbary 17
Raciborska 39
2
Fundacja Unia Bracka
Katowice,
Sosnowiec,
Mysłowice
9
Euromedic Kliniki Specjalistyczne sp. zo.o.
INTROL sp. z o.o.
Barbara Molek
Reginalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Maria Grabowska
REVITAL
Katowice
72
Balm-Med. S.c.
Katowice
72
Polskie Stow. Na rzecz osób upośledzonych
Katowice
72
Delta Med. Sp. zo.o.
Katowice
73
Boya-Żeleńskiego 77
Boya-Żeleńskiego 95
Gościnna 8
Karliczka 2,
Pod Lipami 9
Janina Łowicka
02.10.2015
godz. 14:00
74
BETAMED S.A.
Katowice
Mikołowska
100A/802
Kamila Czechowska-Tomala, Beata Kowal
06.10.2015
godz. 8:00
75
01.10.2015
godz. 11:00
75
75
76
20
Różyckiego 14d
72
74
74
75
Piłsudskiego 84
Katowice
72
74
Danuta Jabłonka
07.10.2015
godz. 17:00
07.10.2015
godz. 13:00
Przychodnia Bracka
STASZIC w
Katowicach,
ul. Mysłowicka 13
73
2
76
09.10.2015
godz. 9:00
76
76
76
76
76
4
Szpital Specjalistyczny nr 1
Bytom
Żeromskiego 7
NZOZ AVIMED Sp. z o.o.
DPS Kombatant
Bytom
Bytom
Żeromskiego 1
Stolażowicka 33
6
Pyskowicka 47-51
Bytomska 8
Ewa Janik
Wielospecjalistyczny Szpital Rejonowy S.A. NZOZ TarnowSzpital im.dr B. Hagera
skie Góry
TarnowUsługi Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o.
skie Góry
Miasteczko
Centrum Medyczne Eko-Prof.-Med. Sp. z o.o.
Śląskie
Monika Warczok
TarnowZakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie
skie Góry
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgro- Tarnowmadzenie Sióstr Miłosierdzia
skie Góry
TarnowDom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”
skie Góry
TarnowŻłobek Miejski
skie Góry
TarnowMedical Health sp. zo.o. Blue-Med.
skie Góry
TarnowNZOZ Zakład Pulmonologii
skie Góry
Cynkowa 8
1
Bytomska 22
Gliwicka 22
Włoska 24
Bema 1
Witosa 61
Lipowa 36
Rejony wyborcze
76
NZOZ CM LIMED
76
Centrum Handlowo-Magazynowe
76
NZOZ VADEMECUM
77
77
06.10.2015
godz. 11:00
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
06.10.2015
godz. 12:00
78
78
79
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Sabina Ahn
Piekarskie Centrum Medyczne Sp z o.o. Szpital Piekary
Miejski pw. św. Łukasza
Śląskie
Piekary
NZOZ LAMBDA Sp. z o.o.
Śląskie
Piekary
NZOZ VITAMED
Śląskie
Piekary
NZOZ Macula Mirella Jaksz
Śląskie
Piekary
NZOZ Med.-Orzeł
Śląskie
Piekary
DPS
Śląskie
Piekary
Żłobek Miejski
Śląskie
Piekary
Medical Health Blue-Med.
Śląskie
Piekary
MED.-SERWIS J. Hrynek
Śląskie
Sonia Siwy, Maria Knioła
Piekary
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
Śląskie
Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Piekary
„Julian”
Śląskie
Piekary
NZOZ Specj. Pr. Lek.
Śląskie
Jadwiga Skrzypiec
05.10.2015
godz. 07:15
Szpital Specjalistyczny nr 2
09.10.2015
godz. 13:00
Magdalena Zioła
Zespół Wojewódzkich Prtzychodni SpecjalistyczKatowice
nych
Hospicjum św. Franciszka
Katowice
Dom Dziecka TĘCZA
Katowice
Łukasz Holewik, Ewa Kryk
81
08.10.2015
godz. 10:00
Polska Grupa Medyczna
Chorzów
81
Barbara Ćwk Luka
Chorzów
81
Sląskie Centrum Urologii UROVITA
Chorzów
81
Arte-MED. Sp. zo.o.
Chorzów
81
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Chorzów
81
81
82
NZOZ Anima
Chorzów
Dom Pomocy Społecznej
Chorzów
Lucyna Basa, Elżbieta Bara
79
80
80
80
80
81
82
82
82
82
82
82
82
82
82
01.10.5015
godz. 14:30
82
82
SP ZOZ nr 2 im. T. Boczonia
Bytom
Mysłowice
NZOZ Higiena Szkolna
Mysłowice
CROBIS sp. z o.o.
Mysłowice
Medical Health Blue Med.
Mysłowice
Żłobek Miejski
Mysłowice
OCULUS S. C. NZOZ
Mysłowice
Dom Pomocy Społecznej
Mysłowice
Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Mysłowice
NZOZ Medicor
Mysłowice
Dom Dziecka im. Św. Ojca Pio
Mysłowice
Edukacja Elżbieta Przybytek Akademia PrzedMysłowice
-szkolna SKRZAT
Tylna 12
Zagórska 159
Poczdamska
7, Witosa 61
2
Szpitalna 11
Wyzwolenia 2
Skłodowskiej 79
Diamentowa 5
Kotuchy 40
Trautmana 4
Skłodowskiej 106
Oświęcimska 43
Bytomska 157a
6
Bytomska 62
gen. J. Ziętka 30
Kopernika19
7
2
1
Powstańców 31
Sienkiewicza 36
Rybnicka 1
1
3
Bytomska 41
Mickiewicza 6-8
Powstańców 19
Gen. Ziętka 61c
Reymonta 11
Świerczyny 1
Reja 54
Mikołowska 1
Kopalniana 5
Żeromskiego 2
Korfantego 9
Batorego 15
Strzelców Bytomskich 11
Młodzieżowa 1/88
Strzelców Bytomskich 11
Strzelców Bytomskich 11
Kazimierza
Wielkiego 6
Gałeczki 30
Powstańców 45
21
Rejony wyborcze
83
Beata Podsiadło
1
83
83
83
83
DPS "Przystań
Katowice
83
83
83
Żłobek Uniwersytet Przyjazna Rodzina
Tommed
NZOZ PROF. BIS MED. S.c
Katowice
Katowice
Katowice
83
CM PROFMEDICAL
Katowice
83
Farmacol Katowice
Katowice
83
Dom Pomocy Społecznej
Katowice
83
Dom Dziecka ZAKĄTEK
Katowice
83
Śląskie Stow. Pomocy"Odrodzenie"
Katowice
83
NZOZ Mark Med. Katowice
Katowice
82
Provitae sp.z o.o. Angelius Katowice
Katowice
82
NZOZ Mod-Vox
Katowice
82
82
82
84
Centrum Medyczne FEMINA s.c.
PU TOMBOR s.j.
MEKMED s.c. Przychodnia Lekarska
Renata Sklorz
Katowice
Katowice
Katowice
Jankego 231
Pijarska 4
Szeptowskiego 7
Ks. Bpa Adamskiego 22
Studencka 20
ul. Fredry 22
Francuska 101
Szarych Szeregów 46
ul. Rzepakowa 2
ul. Traktorzystów 42
ul. Brynowska 72
ul. Radockiego 280
Stara Kłodnicka 43
ul. Fabryczna 13 d
Poniatowskiego 14
Kłodnicka 23
Zbożowa 38
Panewnicka 5
Centrum Medyczne MAVIT
Katowice
Szopiencka 65
Hospicjum CORDIS
SIP Opkaowania sp. z .o.
Spółdzielnia Inwalidów "Przemysłowa"
Jadwiga Kazus
SP Centralny Szpital Kliniczny im. Prof.. Gibińskiego SUM w Katowicach
Iwona Zygmuntowicz
Katowice
Katowice
Katowice
Ociepki 2
Ociepki 8a
Ociepki 8a
8
2
Katowice
Medyków 14
5
Katowice
Powstańców 52/54
3
83
84
84
84
84
85
85
09.10.2015
godz. 10:00
08.10.2015
godz.13:00
86
86
08.10.2015
godz. 13:00
Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice
Katowice
Centrum Medyczne Dendryt
DPS Senior Residence
Medis sp. zo.o.
Katowice
Katowice
Katowice
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
87
87
87
87
87
88
88
ul. Poniatowskiego 15
Elżbieta Sztelak
09.10.2015
godz. 11:00
09.10.2015
godz. 13:00
Szpital Murcki Sp. zo.o.
Katowice
Sokołowskiego 2
ELVIMED
Neuro-Care Site Manag. Org.
NZOZ Danmed
Jolanta Mamla
Katowice
Katowice
Katowice
Bielska 14
Kołodzieja 8
Kołodzieja 42a
1
Żłobek Miejski
Katowice
Ordona 3a
3
88
ELVITA NZOZ Altermed Plus
88
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Katowice
88
NSZOZ MEDISANA
88
88
89
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Katowice
Inter-Med. S.c.
Katowice
Ewa Jamróz, Ewa Orendorz
89
89
89
01.10.2015
godz. 13:00
89
89
22
3
02.10.2015
godz. 13.00
Wydział Nauk
o Zdrowiu,
Katowice, ul.
Medyków 12
Katowice
Katowice
Katowice
Uniwersytecka 13
ul. Krasińskiego2
ks. Kar.Wyszyńskiego 4
Wiertnicza 3
Grabowa 32
Szpital Miejki Sp. z o.o.
Tychy
Cicha 27
NZOZ AD-CLINIC
NZOZ Sanomedicol
Fundacja Śl. Hospicjum
Tychy
Tychy
Tychy
NZOZ OPTIMA sp. z o.o.
Tychy
Boczna 6
Boczna 6
Mikołowska 97
Wojska Polskiego 4
Rejony wyborcze
89
89
89
89
89
89
89
89
90
90
Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.
NZOZ Przychodnia Leczenia Bólu Przewlekłego
NZOZ Opieka Rodziny
NZOZ Opieka Pielęgniarska w Środowisku Wychowania i Nauczania s.c.
NZOZ Centrum Medyczne Żwiaków
CARITAS Arch. Kat. DPS św. Anna
Medicus Estetica
KOBIMED
Elżbieta Kuczek
Tychy
Tychy
Tychy
Damrota 46
Andersa 6a
Barona 33a
Tychy
Bielska 130
Tychy
Tychy
Tychy
Kobiór
Al. Bielska 130
Kopernika 6
Harcerska 35
Centralna 12
3
01.10.2015
godz 15:00
Szpital Zakonu Bonifratrów pw Aniołów Stróżów
Katowice
ks. L. Markiefki 87
06.10.2015
godz.15:00
Okręgowy Szpital Kolejowy
Katowice
Panewnicka 65
91
Anna Mielech
91
92
Iwona Kowalska
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Sosnowiec
Sp. z o.o.
92
01.10.2015
godz. 11:00
92
NZOZ Przychodnia "Klimontów" Sp. Z o.o.
Sosnowiec
92
Wyższa Szkoła Medyczna
Sosnowiec
92
Wyrób Rękawic I konfekcji
Sosnowiec
92
FOR HELP Centrum Medyczne
Sosnowiec
92
93
Sante s.c.
93
01.10.2015
godz. 11:00
93
93
93
93
93
93
93
93
94
94
01.10.2015
godz. 13:00
Sosnowiec
Teresa Rotkegel, Klaudia Banach
SiemianowiSP Zakład Pilęgnacyjno-Opiekuńczy
ce Śląskie
SiemianowiNZLA 'TUWIM”
ce Śląskie
SiemianowiImpuls sc
ce Śląskie
SiemianowiNZLA ALFAMED
ce Śląskie
SiemianowiREMEDIUM s.c.
ce Śląskie
SiemianowiDom Pomocy Społecznej
ce Śląskie
SiemianowiNZOZ NEFROLUX
ce Śląskie
SiemianowiSPZL Psychiatrycznego
ce Śląskie
SiemianowiNZLA „Bytków”
ce Śląskie
Bogusława, Dyrbuś
SP Szpital Kliniczny nr 1
95
95
95
95
95
95
95
95
96
3
1
Szpitalna 4
Grabowa 11
27 Stycznia 1
Olimpijska 2
Oświęcimska 6
Maciejowska 8
Szpitalna 6
Szkolna 2
Niepodległości 29
8
Gabrieli Zapolskiej 3
mjr. Henryka
Hubala-Dobrzań 124
Wojska Polskiego 6/2
Wygoda 10a
Wojska Polskiego 6
Al.. Wolności 6
3-go Maja 13/15
5
Chorzów
Medik-Szkol
Chorzów
HOSPICJUM
ASMED
Limatherm Companens sp. z o.o.
Chorzów
Chorzów
Chorzów
Probet sp. zo.o.
Chorzów
Mach-Med.
NZOZ Adomed 2
Chorzów
Chorzów
Dąbrowskiego 36
Szpitalna 24
Trzyniecka 18
Żelazna 5
Limanowskiego 9/1
Szpitalna 25
Batorego 19
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Czeladź
Szpitalna 40
Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny "OSTOJA"
DPS Senior
Żlobek Miejski
NZOZ F-Med. Sp. Z o.o.
Czeladź
Czeladź
Czeladź
Czeladź
Op-Med. NZOZ Medycyna Szkolna
Czeladź
Sikorskiego 5
Szpitalna 5a
35-lecia PRL 6
21 Listopada 12
Czarnomskiego 4
Szpitalna 25
1
AMICUS
Halina Gwóźdź
96
96
96
96
05.10.2015
godz. 13:00
96
96
Marzena Król
05.10.2015
godz. 12.00
95
Zabrze
3
23
Rejony wyborcze
97
97
97
97
97
98
Joanna Jańczuk
09.10.2015
godz. 7:30
98
06.10.2015
godz. 11:00
98
Sląski Instytut Matki i Noworodka
DPS NADZIEJA
Chorzów
Centrum Medyczne św. Pawła s.j.
Chorzów
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "Na Rymera" Chorzów
Bożena Najdzińska
Szpital im. św. Józefa
Mikołów
PRPFMEDIS s.c.
Mikołów
98
Żłobek Miejski
Mikołów
98
BHP Protect System sp. z o.o.
99
99
Mikołów
Okrzei 27
Wojska Polskiego 25
Krakowska 30
Żwirki i Wigury 65/112
02.10.2015
godz. 14:00
Vito-Med. Sp. z o.o.
Gliwice
100
100
Żłobek Miejski
100
NZOZ MULTI-MED.
100
NZLA Vita Medicus
100
NZOZ szkol-MED.
Centrum Leczenia Oparzeń
101
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
101
101
Jana Pawła II 1
Jana Pawła II 1
Jana Pawła II 1
5
2
NZOZ Elmed Sp. z o.o.
Żory
101
Polskie Stow. Na rzecz osób z upośl. Umysłowym Żory
101
101
101
101
101
NZOZ Sanomedico
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
MULTI-MED.
Hospicjum Domowe św. Ojca Pio
Klinika Chirurgii Endoskopowej
Żory
Żory
Żory
Żory
Żory
101
NZOZ Szkol-Med
Żory
101
NZOZ Ver-Med.
Żory
101
Miejski Żlobek
Żory
101
NZOZ Kor-Med Sp. z o.o.
Żory
101
Eskulap Sp. z o.o. NZOZ
Żory
101
Eskulap Usługi pielęgniarskie
Żory
101
ONKO-DENT s.j.
Żory
101
SYRIUSZ SPC
Żory
101
101
102
ISTANTA Sp. z o.o.
Żłobek Planeta Maluchów
Grażyna Wieczorek
Żory
Żory
Szpital im. Prof.. E. Michałowskiego
Katowice
Strzelecka 9
Monika Androsz, Gabriela Kierszykowska
Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster
Zespół Ognisk Wychowawczych
NZOZ PRO VITA Sp. z o.o.
NZOZ Rodzina
Ośrodek Usług Medycznych „Alergokol”
NZOZ Junior s.c.
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Rybnik
1-go Maja 1
101
103
103
103
103
103
103
Żory
Rybnik
Derm-Med
Centrum Medyczne NZOZ
Jana Pawła II 2
07.10.2015
godz. 16:00
Żory
103
2
Żory
103
NZOZ Nadzieja
07.10.2015
godz. 08:00
2
Radiowa 2
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. zo.o.
102
Dąbrowskiego 20
Sikorskiego 52D
Ks. Władysława 27
Oś. Powstańców Śląskich
Piastów Górnośląskich 4
Centralna 23b
Sikorskiego 52D
Boryńska 48d
Promienna 4
Bankowa 2
Ks. Władysława 10
Ks. Władysława 27
Os. Sikorskiego
Oś. Korfantego 10
Os. 700-lecia
Żor PU-15
Os. 700-lecia
Żor PU-15
Centralna 17
Al. Wojska
Polskiego 3c
Kawowa 3
Stodolna 1
101
Agata Pawlas
07.10.2015
godz. 17:00
Katarzyna Sieradzka
04.10.2015
godz. 13:30
1
2
Anna Szaruga
100
24
Chorzów
Strzelców Bytomskich 11
Wandy 64
św. Pawła 11
Rymera 25
2
Byłych Więźniów
Politycznych 3
Andersa 6
Barbary 22
Mikołowska 94
Reymonta 60
3 Maja 31
Reymonta 60
Rejony wyborcze
103
Dom Pomocy Społecznej
Rybnik
103
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Rybnik
103
NZOZ MEDIKOL Sp. z o.o.
Rybnik
103
NZOZ SANUS
Rybnik
103
NOWINY sp. zo.o.
Rybnik
103
Dom Dziecka
Rybnik
103
104
NZOZ ALGOS
Rybnik
2
Łowicka 4
Węglowa 4
Harcerska 9
Wodeckiego 21
Wyspiańskiego 8
Wrzosowa 14
Wodeckiego 21
Turystyczna 5a
Górnicza 44
Wodeckiego 23
Krucza 12
Pukowca 4
Pukowca 4
Krucza 18
Korczaka 6
Golasowicka 15
Urszula Bajwoluk
104
06.10.2015
godz. 12:00
104
NZOZ Fundacja Ochrony Zdrowia
104
NZOZ PULS
104
NZOZ "Zofiówka-Honestus”
104
NZOZ PRO-CORDI
104
Publiczny Żłobek
104
NZOZ Wa-med
104
NZOZ Rehmed
104
NZOZ Fundacja Ochrony Zdrowia
104
NZOZ „ORTHOGON”
104
104
104
104
104
NZOZ „Zdrowie”
Niepubliczny Żłobek PEPA
S.C. Zdrowy Uczeń
Anita s.c. J. Klein J. Sykuła
NZOZ ARTIMED
104
DPS dla Dzieci Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi
105
NZOZ ZDROWIE
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Jastrzębie
Zdrój
Pniówek
Pawłowice
Pawłowice
Pawłowice
Golasowice
Pielgrzymowice
Joanna Baran
105
02.10.2015
godz. 10:00
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
Żużlowa 25
Kapitana Leopolda Janiego 1
Parkowa 4a
Komisji Edukacji
Narodowej 27
Orzepowicka 8D
Powstańców
Śląskich 44
Łanowa 11
Dąbrowa
Górnicza
Dąbrowa
NZOZ ZDROWIE
Górnicza
Dąbrowa
Zespół Szkół Specjalnych
Górnicza
Specjalny Ośr. Szk-Wychow. Dla dzieci słabo wi- Dąbrowa
dzących i niewidomych
Górnicza
Dąbrowa
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
Górnicza
Dąbrowa
Medico Ząbkowice Sp. z o.o.
Górnicza
Dąbrowa
Lemir Biuro
Górnicza
Dąbrowa
UNIMED
Górnicza
Dąbrowa
NZOZ Por. Lek. Rodz. ZDROWIE
Górnicza
Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycz- Dąbrowa
nych „Chemokor”
Górnicza
Dąbrowa
NZOZ PRE-MED.
Górnicza
Dąbrowa
Centrum Medyczne For Help Sp. z o.o.
Górnicza
Stowarzyszenie Przyjaciół Pomocy Społecznej Dąbrowa
„Pod Dębem”
Górnicza
Dąbrowa
NZOZ Merkuty Sp. z o.o.
Górnicza
Usługi Opiekuńcze Alicja Kluczna
ogółem mandatów
2
Kościuszki 27
Piłsudskiego 92
Swobodna 59
Swobodna 59
Kościelna 6
osiedle Robotnicze 6
Sobieskiego 16
Piłsudskiego 92
Al. Zwycięstwa 85
Myśliwska 9
Przedziałowa 1
Reymonta 39
Norwida 1
K. Adamieckiego 13
405
13
25
Zasady dotyczące przygotowania
wyborów delegatów w roku 2015 r.
adwokat Kinga Rudnik
Zbliżające się wybory delegatów samorządu pielegniarek i położnych Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, wymagają podjęcia wielu czynności
określonych w Regulaminie działania okręgowej komisji wyborczej, który to regulamin został uchwalony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 28 stycznia 2015 r. (uchwała nr 60/2015).
Analiza zapisów Regulaminu pozwoli na
przeprowadzenie procedury przygotowania
wyborów delegatów w sposób prawidłowy oraz
odpowie na pytania:
1. czy można wykreślić pielęgniarkę/ położną z jednego miejsca pracy, kiedy
wykazana jest np. w dwóch? Jeśli nie,
to w jaki sposób może to zrobić sama
pielęgniarka/położna?
2. czy pielęgniarka/położna może wybrać
inną placówkę niż tę w której pracuje?
3. czy można stworzyć oddzielny region
dla osoby, w którym będzie kandydowała pielęgniarka/położna, która nie chce
kandydować w swoim regionie?
Zgodnie z ww regulaminem pierwszym
etapem jest powołanie przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych (w drodze
uchwały) Okręgowej Komisji Wyborczej.
Należy więc powołać skład Komisji wyborczej, a następnie na pierwszym posiedzeniu
komisji dokonać wyboru Prezydium, w skład
którego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. Pracami Komisji
wyborczej kieruje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący (w
przypadku nieobecności Przewodniczącego).
Komisja wyborcza decyzję podejmuje kolegialnie zwykłą większością głosów, a z posiedzenia
sporządza protokół. Wymagane quorum na posiedzeniu komisji, to minimum obecność 50%
członków ze składu komisji.
Drugi etap przygotowania wyborów
delegatów, to sporządzenie rejestrów wyborców i określenie rejonów wyborczych.
Podstawowym zadaniem komisji wyborczej
jest przygotowanie rejestrów wyborców (§ 4.1
26
Regulaminu). Rejestry wyborców są przygotowywane oddzielnie dla każdego z rejonu wyborczego i obejmują wszystkie pielęgniarki i
położne posiadające czynne prawo wyborcze
(czyli możliwość udziału w głosowaniu poprzez
oddanie głosu na swojego kandydata, tzw. prawo wybierania spośród kandydatów). Każdy z
rejestrów wyborców zawiera dane pielęgniarki lub położnej w postaci: imienia i nazwiska,
numeru prawa wykonywania zawodu oraz informację czy wobec pielęgniarki /położnej zachodzi okoliczność wyłączająca czynne prawo
wyborcze. Rejestry wyborcze są jawne (za wyjątkiem informacji o okoliczności wyłączającej
czynne prawo wyborcze wobec pielęgniarki/położnej) i znajdują się w biurze Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych lub u przedstawiciela
komisji wyborczej w siedzibie zakładu, gdzie
będą przeprowadzane wybory. Każdemu przysługuje prawo wglądu do rejestru wyborczego.
Rejestry wyborcze muszą zostać sporządzone
i przedstawione do wglądu najpóźniej na 30
dni przed datą wyborów w rejonie wyborczym,
którego dotyczą.
Każda pielęgniarka/położna pracująca w
zakładach znajdujących się na terenie różnych rejonów wyborczych ma prawo wyboru
(wskazania) tego rejonu wyborczego, w którym zamierza uczestniczyć w wyborach (§ 4.4
Regulaminu). Zatem o możliwości wyboru nie
decyduje wykonywanie pracy w dwóch (lub
więcej) różnych zakładach, ale w dwóch (lub
więcej ) zakładach, które swoje siedziby mają
w różnych rejonach wyborczych. Ważny jest
zatem nie sam zakład pracy, ale jego umieszczenie w danym rejonie wyborczym. Regulamin nie nadaje uprawnienia innym osobom (w
tym członkom Komisji wyborczej) do podjęcia
decyzji w imieniu pielęgniarki/położnej, w któ-
rym rejonie wyborczym będzie uczestniczyć
– w sytuacji, gdy pracuje ona w dwóch (lub
więcej) zakładach pracy, a które posiadają siedziby na terenie różnych rejonów wyborczych.
Pielęgniarka/położna niepracująca, emerytka lub rencistka także wskazują rejon wyborczy, w których będą uczestniczyć w wyborach.
Wskazania tego dokonują poprzez złożenie
wniosku do Komisji wyborczej najpóźniej na
14 dni przed terminem wyborów w tym rejonie
wyborczym. Regulamin nie przewiduje tu możliwości dla innych osób (w tym członków Komisji wyborczej) do podjęcia decyzji w imieniu
pielęgniarki/położnej niepracującej, emerytki
lub rencistki. (§ 4.5 Regulaminu).
Regulamin przewiduje także możliwość dopisania do danego rejestru wyborców pielęgniarki/położnej, która przeniosła się obecnie
na teren właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz dysponuje
zaświadczeniem Przewodniczącej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych poprzedniej Izby,
do której należała. Zaświadczenie potwierdza
fakt skreślenia z poprzedniej Izby oraz nie braniu udziału w wyborach tej Izby.
Rejony wyborcze powinny obejmować
wszystkie podmioty lecznicze oraz jednostki
organizacyjne, w których zawód wykonują pielęgniarki i położne (§ 7.1 Regulaminu). Pomimo, iż Regulamin nie wskazuje na to wprost,
przyjąć należy (dokonując wykładni tak celowościowej, jak i funkcjonalnej zapisu § 7.1
Regulaminu), że skoro Regulamin wskazuje na
okoliczność „w których zawód wykonują pielęgniarki i położne”, to dana pielęgniarka i położna należy do tego rejonu wyborczego, który
został utworzony dla jej podmiotu leczniczego lub jednostki organizacyjnej, czyli podmiotu leczniczego lub jednostki organizacyjnej,
w której wykonuje zawód, a nadto forma wykonywania danej formy zawodu została zgłoszona do rejestru w terminie 14 dni od daty nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia
umowy.
Wykonywanie zawodu pielęgniarki /położnej
zostało bowiem zdefiniowane w art. 19 ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i zgodnie z
tym przepisem pielęgniarka/położna może wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Ustawodawca nakłada w związku z tym
także obowiązki na pielęgniarkę/położną (art.
19 ust. 2 i 3 ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej):
- pielęgniarka i położna wykonujące zawód w
formach, o których mowa wyżej, są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania
stosunku służbowego lub zawarcia umowy,
poinformować o tym fakcie okręgową radę
pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując numer dokumentu poświadczającego
posiadanie prawa wykonywania zawodu
albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu; datę zatrudnienia i stanowisko, a w
przypadku umów na czas określony - datę
zakończenia umowy; miejsce wykonywania
zawodu.
- pielęgniarka i położna wykonujące zawód
w formach, o których mowa w ust. 1 pkt
1-3, są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą
ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy,
w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo
wygaśnięcia umowy.
Zatem dla:
• pielęgniarek i położnych wykonujących
zawód w ramach praktyk indywidualnych lub grupowych oraz
• małych podmiotów leczniczych lub jednostek organizacyjnych (w których z
uwagi na zbyt mała liczbę pielęgniarek/
położnych nie można utworzyć rejonu
wyborczego)
istnieje możliwość utworzenia rejonów wyborczych obejmujących określone terytorium.
Regulamin jednak wskazuje tu nie na wszystkie formy wykonywania zawodu, ale wyłącznie na praktyki indywidualne i grupowe oraz
te podmioty lecznicze lub jednostki organizacyjne, w których liczba pielęgniarek i/lub położnych nie jest wystarczająca do utworzenia
rejonu wyborczego. W dużych podmiotach
leczniczych można utworzyć więcej niż jeden
rejon wyborczy.
W przypadku wątpliwości co do informacji
zawartych w poszczególnych rejestrach wyborczych, istnieje możliwość wniesienia na
27
piśmie reklamacji dotyczącej danego rejestru
wyborczego. Termin na wniesienie reklamacji,
to najpóźniej 14 dni przed terminem wyborów
w rejonie wyborczym, którego dotyczy rejestr
wyborców. Reklamacje można złożyć osobiście
w Komisji wyborczej (u jednego z jej członków) lub przesłać listem poleconym (tu o terminie decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja rozpatrywana jest w II instancjach.
W pierwszej instancji rozpatruje ją Prezydium
Komisji wyborczej w terminie 7 dni od daty
wpłynięcia wniosku. W przypadku odwołania
od decyzji Prezydium, reklamacje i odwołanie
od decyzji Prezydium rozpoznaje w II instancji
Okręgowa Komisja Wyborcza, której decyzja
jest ostateczna i od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie. Osobę wnoszącą reklamację
powiadamia się na piśmie o podjętej decyzji
tak w I instancji, jak i w II instancji. Reklamacje anonimowe (nie podpisane) lub z nieczytelnym podpisem nie są rozpoznawane.
Trzeci etap to właściwe przeprowadzenie wyborów w uprzednio określonych rejonach wyborczych i na podstawie przygotowanych i nie zakwestionowanych
rejestrów wyborców.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych
zostały wskazane:
• w Regulaminie działania okręgowej komisji wyborczej - §6, §8, §9 i §10;
• w Załączniku nr 2 do Regulaminu działania okręgowej komisji wyborczej, czyli w
Regulaminie zebrania wyborczego.
W zebraniu wyborczym danego rejonu wyborczego biorą udział wszystkie pielęgniarki i
położne, które posiadają czynne prawo wyborcze oraz zostały umieszczone na liście uprawnionych do głosowania w tym rejonie wyborczym.
Przedmiot niniejszego artykułu nie obejmuje natomiast zasad właściwego przeprowadzania wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych.
Odpowiadając na wyżej postawione
pytania:
1.czy można wykreślić pielęgniarkę/
położną z jednego miejsca pracy,
kiedy wykazana jest np. w dwóch?
Jeśli nie to w jaki sposób może to
zrobić sama pielęgniarka/położna?
Zgodnie z § 4.4 Regulaminu działania
28
okręgowej komisji wyborczej - każda
pielęgniarka/położna pracująca w zakładach znajdujących się na terenie różnych
rejonów wyborczych ma prawo wyboru
(wskazania) tego rejonu wyborczego, w
którym zamierza uczestniczyć w wyborach i dokonuje tego sama. Regulamin
nie przewiduje możliwości dokonania
takiego wyboru za pielęgniarkę/położną
przez inne osoby lub podmioty.
2.czy pielęgniarka/położna może wybrać inną placówkę niż tę w której
pracuje?
Tak, ale tylko w sytuacji wykonywania
zawodu w dwóch lub więcej zakładach
pracy, których siedziby znajdują się na
obszarze różnych rejonów wyborczych
- § 4.4 Regulaminu działania okręgowej
komisji wyborczej.
3.czy można stworzyć oddzielny region dla osoby, w którym będzie
kandydowała pielęgniarka/położna,
która nie chce kandydować w swoim
regionie.
Nie. Regulamin działania okręgowej
komisji wyborczej nie przewiduje takiej
możliwości. Wskazuje natomiast wprost
na sytuacje, kiedy pielęgniarka/położna
może dokonać sama wyboru rejonu wyborczego. Są to:
1/ § 4.4 Regulaminu działania
okręgowej komisji wyborczej - każda
pielęgniarka/położna
pracująca
w
zakładach znajdujących się na terenie
różnych rejonów wyborczych ma prawo
wyboru (wskazania) tego rejonu wyborczego, w którym zamierza uczestniczyć w
wyborach;
2/ § 4.5 Regulaminu działania
okręgowej
komisji
wyborczej
pielęgniarka/położna niepracująca, emerytka lub rencistka także wskazują rejon
wyborczy, w których będą uczestniczyć
w wyborach;
3/ § 4.6 i 4.7 Regulaminu działania
okręgowej komisji wyborczej – prawo
dopisania do danego rejestru wyborców
pielęgniarki/położnej, która przeniosła
się obecnie na teren właściwości
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach oraz dysponuje stosownym
zaświadczeniem
Przewodniczącej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
poprzedniej Izby, do której należała.
29
W trosce o zawód i godność
Mgr Krystyna Łukasz-Paluch
Członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
Przeszłość zawodu pielęgniarki na ziemiach polskich w 200-letnich dziejach zapisana jest w nielicznych podręcznikach z historii pielęgniarstwa i materiałach pomocniczych. Pierwsze tytuły pozycji zwartych ukazały się w latach 70-tych i 80-tych XX
wieku. Ważne fakty, wydarzenia historyczne, dokumenty, zdjęcia wybitnych postaci
pielęgniarek, przedstawiały kolejne publikacje z ostatniej dekady XX i początków XXI
wieku wydane w formie monografii, biografii, pamiętników, materiałów z sympozjów,
opracowań historyczno-socjologicznych.
Wydane w pierwszej dekadzie XXI wieku wyjątkowo cenne dzieło z serii: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku pt.:
„Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w
XIX i XX wieku” pod redakcją dr hab. n. hum.
B. Urbanek − absolwentki Pomaturalnej Szkoły Pielęgniarstwa w Zabrzu i Wydziału Historii
Uniwersytetu Warszawskiego − ukazało zmagania o profesję, kompetencje i godność od
XIX stulecia do roku 1963.
U początku XIX wieku opiekę nad chorymi i
cierpiącymi sprawowały siostry katolickie wywodzące się z 15 zgromadzeń zakonnych, diakonisy ewangelickie (w zaborze pruskim), i od
lat 60. XIX wieku siostry prawosławne (w zaborze rosyjskim)1.
W początkach szpitalnictwa w Polsce, od XII
do XVII wieku chorymi zajmowali się cyrulicy i
łaziebnicy. W XVII stuleciu Siostry Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, Szarytki sprowadzone z Francji do Warszawy przez Marię Ludwikę, żonę króla Jana Kazimierza; pensji im nie
płacono; „zapewniono jedynie utrzymanie i
skromne sumy na strój” 2.
Kształcenie kursowe dla pielęgniarek zakonnych na przełomie XIX i XX wieku, w latach
1895-1925 (jak podała B. Dobrowolska w „Materiałach Historycznych Pielęgniarstwa Polskiego”) organizowały 4 Szkoły Pielęgniarek
i Ochroniarek w Warszawie, Szkoła dla dozorczyń chorych przy Szpitalu Powszechnym we
Lwowie, Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgniarstwa – Szpital Uniwersytecki J. Kazimierza
we Lwowie, Zawodowa Szkoła Pielęgniarstwa
w Krakowie, Szkoła Pielęgniarska w Łodzi i
Szkoła Pielęgniarek Dziecięcych przy Szpitalu
Żydowskim w Warszawie3. Podczas I wojny
światowej (1914-1917) – zakonników i osoby
świeckie − kształciło np. w Warszawie Towarzystwo przyrodolecznicze.
B. Urbanek podkreśliła (za autorami), iż władze
zaborców wprowadzając niekorzystne umowy
30
o pracę dla zatrudnionych sióstr zakonnych obniżały koszty opieki.
Roczne wynagrodzenie siostry przełożonej w Szpitalu św. Ducha w Warszawie w
1870 r. wynosiło 75 rubli srebrnych, felczera starszego 180 rubli srebrnych, lekarza naczelnego 600 rubli srebrnych.
Zaniżanie płac personelu zakonnego, a dodatkowo w zaborze pruskim wymaganie posługiwania się językiem niemieckim lub francuskim
miało na celu doprowadzić do sekularyzacji
zgromadzeń. Ponadto, celowe lokowanie sióstr
prawosławnych „elżbietanek”, na wschodnich
ziemiach polskich i w Królestwie, doprowadziło
do usuwania zgromadzeń katolickich i likwidacji ich dóbr.
W opiece nad chorymi służbę zakonną
wspierała służba niższa pochodząca z najniższych warstw społecznych, pobierająca od 4-5 rubli miesięcznie. To właśnie
w tej grupie zrodził się pierwszy protest
w przytułku w Drewnicy dla chorych ze
schorzeniami nerwowymi i umysłowymi;
odnotowany przez „Gazetę Lekarską” w 1906 r.
Kolejne akcje strajkowe zorganizowano w Szpitalu Dzieciątka Jezus i w Szpitalu Żydowskim
(obejmujące około 30 różnych problemów);
odnotował „Kurier Warszawski w 1918 r.
Ponadto, od 1916 r. personel świecki zaczął żądać usunięcia sióstr zakonnych ze szpitali. Tlił
się też konflikt między pielęgniarzami i służbą
niższą.
B. Urbanek opisując proces formowania się
zawodu pielęgniarki, wskazała na stopniowe
odbieranie personelowi zakonnemu zadań administracyjno-gospodarczych i poszerzanie zakresu posługi chorym; co sprzyjało powolnemu
przekształcaniu funkcji opiekuńczej szpitala w
funkcję leczniczą.
W końcu XIX wieku, osoby świeckie w bardzo
małej liczbie zaczęły uczyć się i kończyć szkoły
pielęgniarskie. Pierwsze, z 1913 r. ze Szkoły
Pielęgniarek Zawodowych Stowarzyszenia PP
Ekonomek św. Wincentego a Paulo w Krakowie
(po trzech latach istnienia szkoły - 41 osób),
miały małe trudności z uzyskaniem pracy.
Kolejne 4 osoby świeckie z lat 1922-1930 ze
Szkoły dozorczyń chorych przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie (kształcącej głównie
siostry zakonne), nie znajdowały zatrudnienia
z wyjątkiem jednej, posiadającej również przygotowanie akuszerki 4.
Według I. Wrońskiej większość kadry pielęgniarskiej, w okresie międzywojnia
(1918-1939), bo aż 75% stanowiły siostry
miłosierdzia i siostry zakonne co rodziło
potrzebę przygotowania nowej, świeckiej
kadry, likwidowania systemu przyszpitalnego kursowego kształcenia i organizacji
nowoczesnych szkół kształcących kadry
kwalifikowanych pielęgniarek; wykorzystując wzory szkolnictwa amerykańskiego. Inicjatorami szkół byli głównie lekarze
społecznicy, działacze Polskiego Czerwonego
Krzyża i amerykańskiego, fundacji Rockefellera i liderki polskich pielęgniarek doskonalące
się głównie w Wielkiej Brytanii z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania i pielęgniarstwa
ogólnego.
Według spisu ludności z dnia 30 września 1921
r., i przyjętym w nim jako kryterium wpisu –
osobiste oświadczenie obywatela ­− w grupie
„pielęgniarki i siostry miłosierdzia” zostało ujętych 7.619 osób (w tym 691 mężczyzn); co
zabezpieczało w szpitalach w większości regionów (ponieważ nie było jeszcze rozwiniętej
otwartej opieki zdrowotnej) dobre „nasycenie”
kadrą pielęgniarską (w tym szczególnie w
Warszawie i na Śląsku) − każda z pielęgniarek
opiekowała się 8 pacjentami. Z tej grupy Polski
Czerwony Krzyż utworzony w 1919 r. zweryfikował 600 osób, tworząc Korpus Sióstr.
Rozbudowywanie sieci placówek otwartej
opieki zdrowotnej, już w 1928 r. zrodziło
nowe wyzwania i potrzeby. Wskazywało
na celowość dodatkowego zatrudnienia
2500 pielęgniarek szkolnych, 1500 w poradniach przeciwgruźliczych, 15.000 dla
potrzeb ogólnych i szpitalnych 5.
Jak pisała B. Dobrowolska w okresie międzywojennym i wojny do 1944 r., szpitale pozyskiwały pielęgniarki z placówek edukacyjnych,
działających przez różny okres czasu. Najdłużej funkcjonowały: Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa (1921-1944), Szkoła Pielęgniarstwa
PCK w Poznaniu (1921-1939), Szkoła Pielęgniarstwa Towarzystwa Opieki nad Żydami w
Wilnie (1922-1941), Szkoła Pielęgniarska PCK
w Warszawie (1929-1942), Szkoła Pielęgniarska przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie
(1923-43), Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek
i Opiekunek Zdrowia (Higienistek) w Krakowie
(1925-1939)6.
Według A. Maksymowicz na rok przed wybuchem II wojny światowej, w 1938 r. było
w Polsce 6674 pielęgniarek. Nie wszystkie z nich kończyły szkoły pielęgniarstwa,
większość z nich miała ukończony kurs
i zdany egzamin państwowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Do wybuchu wojny w 1939 r. najwięcej absolwentek
ukończyło Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa
– 583 osoby, a najmniej, bo tylko 9 otrzymało
dyplomy Katolickiej Szkoły Pielęgniarstwa w
Poznaniu. Liczba absolwentek ze wszystkich szkół wynosiła w roczniku przedwojennym 1890 osób. Nadal nie wszystkie
z nich znajdowały zatrudnienie w szpitalach i
pielęgniarstwie społecznym.
W 1937 r. przeciętnie za 10,5 godzinny
dyżur otrzymywały od 120 do 220 złotych
miesięcznie7.
Na intensywny rozwój świeckiego, nowoczesnego pielęgniarstwa w Polsce w XX wieku
wpływały Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych od 1925 r., i Referat Pielęgniarski działający od roku 1926 na czele z Marią Babicką-Zachertową w Departamencie Służby Zdrowia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Inicjatorka Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych H. L. Bridge w
1925 r. apelowała podczas I Zjazdu Stowarzyszenia, „aby zarobki pielęgniarki
wykwalifikowanej pracującej w przychodni lub stacji opieki nad matką i dzieckiem
nie były dwa razy mniejsze od zarobków
osoby zapalającej uliczne lampy w Warszawie”8.
Do walki o prawa pielęgniarek dołączyły: Związek Zawodowy Pielęgniarek Społecznych Rzeczypospolitej o lewicowych poglądach − w
1931 r. w liczbie 26 osób, Związek Pielęgniarek Dyplomowanych w 1934 r., Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych do którego
należało 45% pielęgniarek i Katolicki Związek
Pielęgniarek Polskich.
Wydana pierwsza Ustawa o Pielęgniarstwie z dnia 21 lutego 1935 r. w Artykule
8 wnosiła zapis „Pielęgniarki zaliczają się
do kategorii pracowników umysłowych (o
co zabiegano od lat) i korzystają z praw i
obowiązków ustawowo przepisanych dla
tej kategorii pracowników”9.
W okresie międzywojnia pielęgniarki świeckie
nie popierały akcji strajkowych i ich inicjowania. Sprzeciwiały się udziałowi w strajkach.
We Lwowie podczas Zjazdu Polskiego Stowa31
rzyszenia Pielęgniarek Zawodowych w 1932 r.
podjęto nawet uchwałę o zakazie uczestnictwa
w strajkach. Przeciw strajkom głównie występowały absolwentki szkoły Żydowskiej w Warszawie.
II wojna światowa (1939-1945) przyniosła ogrom strat kadrowych. Na wszystkich frontach walki z Niemcami zginęło około 2000 polskich pielęgniarek. Jak
podała J. Kaniewska-Iżycka z liczby 2851
absolwentek przedwojennych szkół pielęgniarstwa, po wojnie zostało ich około
1000. W 1949 r. na mocy Ustawy o zakładach
społecznych z października 1948, państwo
przejęło szkoły pielęgniarskie, wdrażając model wychowania świeckiego, ideologicznego,
preferując zbyt krótki okres kształcenia o nie
najlepszych standardach.
W czasie rozruchów społecznych w 1956
r. domagano się podniesienia płac dla
pielęgniarek do kwoty 670 złotych równoważnej „przodującej tkaczce”. O zmianę sytuacji finansowej, mieszkaniowej
około 50 tysięcznej wówczas grupy pielęgniarek (zarabiających często mniej od
salowych) zaczęło walkę nowoutworzone
w 1957 r. stowarzyszenie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, przyjęte do
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek10.
Przedłużający się czas nie rozwiązywania
problemów socjalno-bytowych doprowadził 30 marca 1957 r. do protestu pielęgniarskiego w Warszawie − określanego
przez SB PRL „niepokojem personelu pielęgniarskiego”. Przywódczynie manifestacji wywieziono poza tereny działkowe,
zostawiając je w szczerym polu. Aktywistki wywieziono w Bieszczady bez prawa powrotu do stolicy 11.
Mimo, że od 1949 r. szkolenie średniego
personelu medycznego przejęło państwo
i do 1960 r. czterokrotnie wzrosła liczba
szkół pielęgniarstwa oraz wprowadzono
kształcenie kursowe (co wywarło negatywny wpływ na prestiż zawodu według A. Maksymowicz) − wzrastał nadal deficyt kadr
wykwalifikowanych. W 1957 r. na ogólną
liczbę 53 672 pielęgniarek pełne uprawnienia
miało tylko 30 697 osób; często wg NIK były to
dane zafałszowane. Ogromną grupę stanowiły
pielęgniarki tzw. młodsze i przyuczone.
Przeciętna pensja dyplomowanej pielęgniarki (za C. Rybicką), z początkiem 1963
r., wynosiła 1.224 złote (brutto), a bochenek chleba kosztował 4 złote, 1kg cukru
12 zł, kostka masła 17,50, 1kg szynki 70
zł, damskie buty 180 zł. W 1965 r. według
32
danych Ministerstwa Zdrowia, niedobór
pielęgniarek wynosił około 14 tysięcy12.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem okresu
powojennego było 18 dróg dojścia do zawodu. Dokształcanie nie przebiegało sprawnie. Decyzją władz resortowych w 1956 r. zaczęto otwierać 2,5-letnie pomaturalne szkoły
pielęgniarskie. Zasadnicze zmiany w procesie
kształcenia pielęgniarek nastąpiły dopiero w
roku szkolnym 1961/1962 poprzez zorganizowanie 5-letnich liceów medycznych dla kandydatek posiadających świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej. Następował stopniowy
przyrost kadry pielęgniarek i położnych. Według I. Rżewskiej w 1971 r. pracowało
107.564 pielęgniarek, w tym o pełnych
kwalifikacjach 87.128 osób 13. Jak podaje
B. Dobrowolska w 1985 r. stan kadry pielęgniarskiej wynosił 179.727 osób, a położnych 19.850 osób 14.
W tym czasie w badaniach ankietowych
jako podstawową trudność w pracy wymieniało „zbyt niskie zarobki” − 49 %
pielęgniarek.
Istotne zmiany w edukacji pielęgniarek nastąpiły dopiero w 1969 r. po zorganizowaniu
pierwszego 3-letniego Studium Pielęgniarstwa
w Akademii Medycznej w Lublinie, a następnie
powstaniu w 1972 r. Wydziału Pielęgniarstwa
z prawem nadawania absolwentkom stopnia
magistra pielęgniarstwa; a w latach następnych kolejnych szkół wyższych i wydziałów
uniwersyteckich.
W latach 80-tych XX wieku w służbie zdrowia ponownie pogłębił się kryzys, pogorszyły
się warunki pracy i płacy, pojawiły się protesty, marsze, pikiety, okupacja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Średnia płaca w placówkach służby zdrowia była niższa od
średniej płacy w kraju o około 1500 zł.
W Oświadczeniu skierowanym do Rządu
7 listopada 1980 r. z Gdańska, zrzeszeni
przedstawiciele Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”, którym przewodniczyła Alina Pieńkowska, proponowali podwyżki do 1200
złotych, przy zróżnicowaniu w zależności
od poziomu uposażenia.
Alina Pieńkowska (ur.1952-zm.2002), była absolwentką Pomaturalnego Studium Medycznego dla pielęgniarek w Gdańsku. W okresie stanu
wojennego więziona w Gdańsku, w Fordonie,
w Gołdapi; mimo choroby nie otrzymała zgody władz więziennych na leczenie szpitalne 15.
Z ruchem solidarnościowym związane były też
inne pielęgniarki, których biografie umieszczone są w książce Kronika „Solidarności” Służby
Zdrowia 1980-2005; m.in.: Anna Grajcarek
(ur.1956) absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej
i studentka kilku semestrów w Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie, przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu
Organizacyjnego Samorządu Pielęgniarek
i Położnych w 1989 r., która doprowadziła do Zjazdu Założycielskiego i powstania
Izby Pielęgniarek i Położnych 16.
Dzięki ruchowi „Solidarność” w 1981 r.
powołano Samodzielny Wydział Pielęgniarstwa w Ministerstwie Zdrowia. W
1991 roku została uchwalona Ustawa o
samorządzie zawodowym pielęgniarek i
położnych. Starania o godny byt i warunki
pracy pielęgniarek trwały nadal.
Od połowy lat 90. XX wieku po włączeniu
szkolnictwa pielęgniarskiego do struktur szkolnictwa wyższego i uniwersyteckiego, zmniejszyła się liczba szkół i absolwentów. Zgodnie
z Traktatem Lizbońskim wprowadzono 3
poziomowy system kształcenia pielęgniarek i położnych. Dodatkowo kształcenie
pomostowe. Według Raportu Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych na dzień 18 marca
2014 r. uprawnienia do prowadzenia studiów
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
posiada 70 uczelni w tym 11 uniwersytetów
medycznych, a drugiego stopnia 34 uczelnie, w
tym 11 uniwersytetów. W liczbie 282.522 osób
zarejestrowanych, pielęgniarek z wykształceniem średnim medycznym jest 234.363; po licencjacie 32.755; z magisterium 15.404.
Wzbogacane są zakresy i formy kształcenia
podyplomowego; jednak liczba ukończonych
specjalizacji nie gwarantuje zabezpieczenia realizacji świadczeń specjalistycznych przez pielęgniarki i położne.
W drugiej dekadzie XXI wieku zaostrzył
się konflikt z władzami. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Zdrowia w 2014 r.
nie podjął kontynuacji rozpoczętego dialogu
podczas prac nad nowelizacją Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Senat zatwierdził
nowelę Ustawy bez rozporządzeń wykonawczych i konsultacji z NRPiP i OZZPiP w sprawie samodzielnego ordynowania określonych
leków, środków spożywczych, wyrobów medycznych, wystawiania skierowań na wykonywanie określonych badań diagnostycznych
przez magistrów pielęgniarstwa lub położnictwa samodzielnie, a przez licencjatów wystawiania recepty na określone leki oraz środki
spożywcze niezbędne do kontynuacji leczenia
na zlecenie lekarza. Fakty te zrodziły protest
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i struktur terenowych.
Działania Rządu wobec pielęgniarek i położnych, a nie z ich udziałem utrudniły
budowanie tożsamości zawodowej. Frustracje i sprzeciw spotęgowały nawarstwiające się problemy od wielu lat. Spadek wynagrodzeń do najniższych płac pośród
pracowników szpitalnych, obciążenia pracą administracyjną, umowy „śmieciowe”, minimalne
obsady na dyżurach, trudności w znalezieniu
pracy. Niepokój budzi nadal brak wyceny usług
pielęgniarskich, oszczędzanie na kosztach
opieki, myślenie i projektowanie zmian w kategoriach korzyści zakładu, a nie jego misji,
jakości opieki i pielęgnowania, bezpieczeństwa
pracy personelu, możliwości kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego, godnego życia pielęgniarek i ich rodzin. Negatywny obraz
dopełnia fakt zmniejszenia się liczby szkół i
studentów, a spośród małej liczby absolwentów szkół licencjackich tylko 1/3 pozostaje w
zawodzie, pozostali wybierają inne zawody lub
uzupełniają znajomość języka obcego i wyjeżdżają za granicę. W kraju starzeje się kadra
pielęgniarek i położnych. Liczba pielęgniarek
na 1000 mieszkańców wynosi 5,4, co stanowi
najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej.
Według NRPIP w 2022 r. liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o
54 tysiące; i będzie określana „starą demograficznie grupą” 17.
Stan ten powoduje, że w ostatnich latach
rozszerzają się i radykalizują formy protestu i różnicuje ich zakres. Oto przykładowe z nich: apele, stanowiska, listy skierowane
do władz, strajki ostrzegawcze, strajki generalne, pikiety, akcje ulotkowe, „białe miasteczko”, białe marsze”, oflagowania budynków, założenie biało-czerwonych opasek, 2-godzinne
protesty, nakładanie czarnych podkoszulek,
wyrażanie wotum nieufności Ministrowi Zdrowia, kampania społeczna pielęgniarek NRPiP
„Ostatni dyżur”.
W trosce o dostęp i wysoką jakość świadczonych usług dla naszych pacjentów, o
zawód, o jego godne miejsce w systemie
służby zdrowia, pełną profesjonalizację
i udział w stanowieniu prawa zwiększa
się integracja działań środowisk zawodowych, samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych i stowarzyszeń naukowych; fakt ten budzi nadzieję.
Kiedy w sporze między Rządem a pielęgniarkami, żądania i decyzje w sprawie zmian systemowych (w tym podwyżki zbyt niskich płac)
zostaną zaakceptowane przez obie strony? −
pokaże czas.
Piśmiennictwo u autorki
33
34
kondolencje
„Ci, których kochamy nie umierają nigdy bo miłość to nieśmiertelność”
Naszej Drogiej Koleżance Grażynie Ludkowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
składają Przełożona Pielęgniarek wraz z koleżankami
z Działu Medycyny Szkolnej SP Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Matki
Koleżance Izabeli Trzeja składa
personel Oddziału Anestezjologii i Bloku Operacyjnego
oraz pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego
pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich
„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy , gdy widzi ,
że zasłużył sobie na niebo”
Danucie Ogan z powodu śmierci Mamy
wyrazy współczucia składają
Pielęgniarka Oddziałowa wraz z koleżankami Oddziału Urologicznego Gliwickiego
Centrum Medycznego
,,Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci Męża Pielęgniarce Marii Jagiełło
najszczersze wyrazy współczucia
składają z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
Pełnomocnik OIPIP, Pielęgniarki Oddziałowe
oraz wszystkie Pielęgniarki i personel medyczny
GCR ,,Repty” w Tarnowskich Górach
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Koleżance Urszuli Twardowskiej wyrazy
głębokiego współczucia i otuchy
z powodu śmierci Taty składają
pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
w Katowicach Murckach oraz Naczelna Pielęgniarka
Koleżance Barbarze Chłapek
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca
składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP
oraz Pielęgniarki i Położne PP ZOZ
w Wodzisławiu Śląskim
Koleżance Zdzisławie Matczak wyrazy
głębokiego współczucia z powodu śmierci Siostry
składa personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
i Bloku Porodowego oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza
w Piekarach Śląskich.
„Czasem cały świat oznacza mniej niż
jeden człowiek, którego brak..”
Wyrazy szczerego współczucia
po stracie Męża Koleżance Marioli Stępce,
składają Koleżanki z oddziału Psychiatrii II,
Pielęgniarka Naczelna oraz Dyrekcja
„Centrum Psychiatrii”
Łącząc się w smutku i żalu
z powodu śmieci Mamy wyrazy
głębokiego współczucia Koleżance Małgosi Merta
składają Pielęgniarka Naczelna,Pełnomocnik OIPiP,
personel PP ZOZ W Wodzisławiu Śląskim
,,Życie przemija, jednak pamięć o ukochanej
osobie pozostaje w sercach na zawsze”
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Pielęgniarce Bożenie Nowak
z powodu śmierci Męża
składają z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
Pełnomocnik OIPIP, Pielęgniarki Oddziałowe
oraz wszystkie Pielęgniarki i personel medyczny
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,,Repty”
w Tarnowskich Górach
Koleżance Marii Brygidzie Mośka
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Mamy
przekazuje zespół Oddziału Neurochirurgii SPSK nr 7 GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach – Ochojcu
„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Pielęgniarce Henryce Lesiak
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa ,
Pełnomocnik OIPIP oraz wszystkie Pielęgniarki i personel medyczny Górnośląskiego Centrum
Rehabilitacji ,,Repty”w Tarnowskich Górach
35
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura:
Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799
Sekretarz ORPiP - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12
Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00
Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542
Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600.
tel. 510 132 171; e-mail: [email protected]
OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra
Liszka w 2015 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do
17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:
Terminy dyżurów:
07.01.2015 r. 18.03.2015
21.01.2015 r. 01.04.2015
04.02.2015 r. 15.04.2015
18.02.2015 r. 29.04.2015
04.03.2015 r. 06.05.2015
r.
r.
r
r.
r.
20.05.2015
03.06.2015
17.06.2015
01.07.2015
15.07.2015
r.
r
r.
r.
r.
29.07.2015
05.08.2015
19.08.2015
02.09.2015
16.09.2015
r.
r.
r.
r
r.
30.09.2015
07.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
18.11.2015
r.
r.
r.
r.
r
02.12.2015 r.
16.12.2015 r
Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: [email protected]
OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00
Terminy dyżurów:
14.01.2015 r.
25.03.2015 r
10.06.2015 r.
26.08.2015 r.
25.11.2015 r
28.01.2015 r.
08.04.2015 r
24.06.2015 r.
09.09.2015 r.
09.12.2015 r
11.02.2015 r.
22.04.2015 r
08.07.2015 r
23.09.2015 r
25.02.2015 r.
13.05.2015 r.
22.07.2015 r
14.10.2015 r
11.03.2015 r
27.05.2015 r.
12.08.2015 r.
28.10.2015 r.
www.izbapiel.katowice.pl
36 e-mail:[email protected]

Podobne dokumenty