Chemia-MITR

Komentarze

Transkrypt

Chemia-MITR
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Oferta MITR w zakresie specjalności dla
studentów kursu inżynierskiego
Chemia:
Chemia biologiczna
Ochrona środowiska:
Technologie ochrony środowiska
Analityka i monitoring środowiska
Technologia Chemiczna:
Inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
Nanotechnologia:
Nanomateriały funkcjonalne
http://mitr.p.lodz.pl/
Kontakt z nami
Agnieszka Dybała-Defratyka
[email protected]
31-98
Gmach Chemii, I p, pokój 125
Sławomir Kadłubowski
[email protected]
[email protected]
31-64
MITR, pokój 208
http://mitr.p.lodz.pl/
Piotr Szajerski
[email protected]
[email protected]
31-67
MITR, pokój 121
Zapewniamy:
• Jasno określone zasady, terminy realizacji
• Indywidualnego opiekuna pracy
• Własne miejsce pracy
Zapewniamy:
• Pomocną dłoń doktorantów i innych
członków danego zespołu, w tym także
perspektywę realizacji pracy magisterskiej
w tym samym zespole
• Udział w międzynarodowych projektach
badawczych
• Współautorstwo w publikacjach naukowych
i prezentacjach na konferencjach
Jeśli jesteś jeszcze niezdecydowana/niezdecydowana/-y…
… to przyjdź do nas ☺
Oprowadzimy Cię po naszych laboratoriach i
opowiemy o naszej pracy, nie kupujcie kota w
worku, odwiedźcie nas i sami się przekonajcie
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli nie lubisz pracy w laboratorium…
… to przyjdź do nas ☺
Znajdziemy dla Ciebie projekt, w którym
jedynym narzędziem pracy będzie komputer
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli lubisz pracę w laboratorium…
… to przyjdź do nas ☺
Znajdziemy dla Ciebie projekt, w którym stół
laboratoryjny będzie wyłącznie Twoim
królestwem.
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli interesuje Cię nowoczesna analiza
chemiczna…
… to przyjdź do nas ☺
Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą
analityczną . Zapewnimy Ci nie tylko wiedzę
teoretyczną ale także praktyczną.
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli interesuje Cię nowoczesna analiza
chemiczna…
… to przyjdź do nas ☺
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli interesuje Cię nowoczesna analiza
chemiczna…
… to przyjdź do nas ☺
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ultrasprawny chromatograf cieczowy Aquity UPLC sprzężony ze spektrometrem mas LCT Premier XE – Waters. Zastosowanie techniki UPLC pozwala na znaczne skrócenie czasu analizy w
porównaniu z klasyczną techniką HPLC. Chromatograf ma możliwość współpracy z detektorem: fluorescencyjnym, fotodiodowym (200-500 nm)
i spektrometrem mas (analizator typu TOF, jonizacja typu ESI lub APCI).
Chromatograf gazowy Agilent 7890 A sprzężony ze spektrometrem mas
GCT Premier – Waters. System jest wyposażony w źródło jonizacji elektronami (EI), jonizacji chemicznej (CI), jonizacji polem (FI) oraz desorpcji polem (FD).
Chromatograf cieczowy HPLC Ultimate 3000 – Dionex z detektorem elektrochemicznym CoulArray – ESA
Spektrofluorymetr stopped-flow SX-20 – Applied Photophysics – system wyposażony w lampę deuterową i ksenonową jako żródła światła. Układ detekcji: detektor fluorescencyjny,
linijka fotodiodowa, monochromator + fotopowielacz. Układ wyposażony jest w termostat zewnętrzny.
Aparat myjąco-dezynfekujący G 7883 CD – Miele
Preparatywny chromatograf cieczowy - Waters
Manualny zestaw do ekstrakcji do fazy stałej – BAKER spe-12G – J.T.Baker
Automatyczny zestaw do ekstrakcji do fazy stałej – RapidTrace SPE - Caliper Life Sciences
Suszarka próżniowa – VO 200 - Memmert
Reaktor ciśnieniowy – Model 4523 - Parr Instrument
Wyparka rotacyjna Rotavapor R-210 – Buchi
Komora rękawicowa LABstar – M.Braun
Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum 340 – Angelantoni Industrie
Chłodziarko-zamrażarka klasy A+ - CN 4003 - Liebherr
System oczyszczania wody Milli-Q Integral 10 – Milipore
Pojemnik Dewara MVE Lab 4 – Chart Biomedical
Wirówka z chłodzeniem MIKRO-220R - Hettich
Stacja do odparowania/zagęszczania TURBOVAP-LV – Caliper Life Sciences
Miernik do pH, konduktancji, zasolenia - SevenMulti S47-K – Mettler Toledo
Termostat blokowy - ThermoStat Plus - Eppendorf
Termostat cyrkulacyjny - NESLAB RTE-7 – Thermo Scientific
Mieszadło magnetyczne RCT standard safety control z czujnikiem temperatury
PT 1000 - IKAMAG
Autoklaw nastołowy - MultiControl 12 - Certoklav
Płatkownica do lodu - AF 100 AS - Scotsman
Pompa Strzykawkowa Infuzyjna - PHD Ultra –Harvard Apparatus
Waga analityczna TB-215D – Denver Instrument
Łaźnia wodna – SW22 – Julabo
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli interesuje Cię racjonalne
projektowanie leków…
… to przyjdź do nas ☺
Wraz z Instytutem Chemii Organicznej lub sami
zaproponujemy ciekawy projekt.
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli Twoje zainteresowania wykraczają
poza specjalność jednego instytutu…
… to przyjdź do nas ☺
Jesteśmy otwarci, chętnie podejmiemy rozmowę
o współpracy, także jeśli chodzi o Twoją przyszłą
karierę.
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli chciałbyś wyjść poza badania podstawowe i
zająć się bardziej aplikacyjnymi zagadnieniami…
… to przyjdź do nas ☺
Opatrunki hydrożelowe
Układy inteligentne
Układy do kontrolowanego
uwalniania leków
Fantomy
dozymetryczne
do radioterapii
Hybrydowe organy
- Enkapsulacja żywych
komórek
http://mitr.p.lodz.pl/
Sztuczne dyski
międzykręgowe
Jeśli chciałbyś wyjść poza badania podstawowe i
zająć się bardziej aplikacyjnymi zagadnieniami…
… to przyjdź do nas ☺
Wytwarzanie biomateriałów i innych materiałów polimerowych, ceramicznych itd..
Sterylizacja
Konserwacja żywności
Ochrona zabytków
Ochrona środowiska
Techniki laserowe w medycynie
Fotodynamiczna terapia antynowotworowa
Sonodynamiczna terapia antynowotworowa
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli jednak wolisz bardziej podstawowe
zagadnienia
… to przyjdź do nas ☺
Wiedza
podstawowa
∆κ / relative units
0,4
 Time / ms →
0,2
Badania podstawowe
Fotochemia i chemia radiacyjna
związków biologicznie ważnych i
polimerów
Modelowanie komputerowe
wybranych układów i zjawisk
Struktura i właściwości układów
mikroheterogenicznych
0,0
Sonochemia
http://mitr.p.lodz.pl/
Jeśli nie wiesz co dalej robić po studiach
… to przyjdź do nas ☺
– Nie gwarantujemy zorganizowania zatrudnienia, ale możemy udzielić
paru dobrych rad, a czasem pomóc w nawiązaniu kontaktów.
– Szukać pracy w zawodzie można wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się
promieniowanie jonizujące, lasery lub ultradźwięki, nowoczesne techniki
terapeutyczne w medycynie, gdzie bada się lub produkuje biomateriały
albo leki, gdzie prowadzi się badania w tych dziedzinach.
– Nasi absolwenci pracują zarówno w kraju
(Polfa, „Organika”, PŁ), jak i za granicą:
GlaxoWellcome (Wlk. Brytania)
Japan Atomic Energy Research Establishment (Japonia)
University of Montreal (Kanada)
Argonne National Laboratory (U.S.A.)
http://mitr.p.lodz.pl/
Źródła promieniowania jonizującego
Dr inż. Krzysztof Hodyr
Liniowy akcelerator elektronów
Energia elektronów 6 MeV
Impulsy wiązki e- od 3 ns do 4 µs
Dawka w impulsie od 2 do 1000 Gy
Pracownia radiolizy impulsowej
Transporter pionowy
Irradiator gamma BK-10000
Kobalt Co-60 o aktywności 3 TBq
Moc dawki 24 Gy/h
Trzy kolumny ekspozycyjne
Komora radiacyjna
Badania podstawowe i stosowane
(współpraca z przemysłem)
Radiacyjna konserwacja zabytków,
Radiacyjna dezynfekcja i sterylizacja
Świadczenie usług dla zewnętrznych partnerów
CHEMIA
MITR
Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
Chemia biologiczna
Sem. V
Biofizyka
Fotochemia
Techniki izotopowe
Różnorodność biologiczna
Sem.VI
Analiza radiometryczna
Biologia komórki
Radiobiologia
Izotopy w medycynie
Wolne rodniki w chemii, biologii i medycynie
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Sem. V
Różnorodność biologiczna
Koloidy i surfaktanty
Sem. VI
Analityka i monitoring środowiska
Monitoring radiacyjny
Technologie ochrony środowiska
Oksydacyjna i radiacyjna neutralizacja
zanieczyszczeń
Cykl paliwowy i gospodarka odpadami
promieniotwórczymi
Zespół Chemii Radiacyjnej Stosowanej
Prof. dr hab. Janusz M. Rosiak
dr hab. inż. Piotr Ulański
dr inż. Sławomir Kadłubowski
dr inż. Radosław Wach
Tematyka badań
Chemia i technologia radiacyjna
polimerów
Biomateriały polimerowe
Nanomateriały polimerowe
Fizykochemia polimerów
Sonochemia
Zespół Chemii Radiacyjnej Stosowanej
Metody badawcze
Radioliza impulsowa i stacjonarna
Statyczne i dynamiczne rozpraszanie
światła laserowego
Inne metody badania polimerów
Synteza i analiza biomateriałów
Reaktory sonochemiczne
Najważniejsze osiągnięcia
Technologia wytwarzania opatrunków
hydrożelowych (wdrożenia)
Nowe materiały do inżynierii tkankowej
Nowe metody syntezy nanożeli
Radiacyjne sieciowanie polisacharydów
Sonochemiczne sieciowanie polimerów
Zespół Chemii Biomedycznej
prof. dr hab. Jerzy Gębicki,
prof. dr hab. Andrzej Marcinek
dr inż. Jan Adamus
dr inż. Adam Sikora
Tematyka badań:
Projektowanie, synteza i badania
związków pirydyniowych
o aktywności biologicznej
Chemia rodników i rodnikojonów
Bioaktywacja ksenobiotyków
Projektowanie i badania
fluorescencyjnych próbników do
detekcji reaktywnych form tlenu
Zespół Chemii Biomedycznej
Metody badawcze:
Radioliza impulsowa
Radioliza niskotemperaturowych
szkliw organicznych
Spektrofotometria oraz spektrofluorymetria stacjonarna oraz
zatrzymanego przepływu
Chromatografia HPLC i GC z detekcją
masową, optyczną, elektrochemiczną
LABORATORIUM LASEROWEJ
SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ
Prof. dr hab. Halina Abramczyk
Dr inż. Beata Brożek-Płuska
Dr inż. Jakub Surmacki
http://www.mitr.p.lodz.pl/raman
NANO-, PIKO-, FEMTOTECHNOLOGIE LASEROWE
SPEKTROSKOPIA RAMANA
NANODIAGNOSTYKA MEDYCZNA
(OBRAZOWANIE MEDYCZNE TKANKI
NOWOTWOROWEJ GRUCZOŁU
PIERSI LUDZKIEJ)
LABORATORIUM LASEROWEJ SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ
Laboratorium metod izotopowych i radiometrycznych
Dr Magdalena Długosz-Lisiecka,
Dr inż. Piotr Szajerski
Tematyka badań:
Monitoring izotopów promieniotwórczych w
atmosferze (np. 7Be, 210Pb, 226Ra, 137Cs, 131I),
Badanie infiltracji wód powierzchniowych do
wód podziemnych – stosunki izotopowe (Sr),
Ocena czasu życia aerozoli i ich transportu,
Materiały NORM i TENORM – Redukcja
zawartości Ra-226 w fosfogipsach,
Materiały dla energetyki jądrowej
Szkła borokrzemianowe i fosforanowe do
unieruchamiania odpadów promieniotwórczych,
Wpływ degradacji radiacyjnej materiałów na
szybkość migracji radionuklidów
Wpływ promieniowania na właściwości
kompozytów cementowych
Laboratorium metod izotopowych
Metody badawcze:
Spektrometria półprzewodnikowa
promieniowania α i γ,
Spektrometria ciekłoscyntylacyjna LSC,
Separacja radionuklidów na żywicach,
Elektrodepozycja radionuklidów,
Spektrometria scyntylacyjna oparta o detektory
krystaliczne i polimerowe
Laboratorium Badania Efektów Izotopowych
Prof. dr hab. Piotr Paneth
prof. wizytujący Vicente Moliner, dr inż. Agnieszka Dybała-Defratyka,
dr inż. Rafał Kamiński
http://lie.p.lodz.pl
Laboratorium Badania Efektów Izotopowych
Tematyka badań
Mechanizmy reakcji enzymatycznych
i ich chemicznych modeli
Efekty izotopowe oddziaływań
ligand - receptor
Efekty izotopowe tunelowania
Frakcjonowanie izotopowe
zanieczyszczeń środowiska
Izotopowa autentykacja żywności i farmaceutyków
Racjonalne projektowanie leków
Metody badawcze
Izotopowa spektrometria mas (ir-ms)
Modelowanie molekularne
(na wyposażeniu serwery > 300 rdzeni)
Kinetyczne metody badania reakcji
Metody strukturalne (NMR, X-Ray)
Laboratorium Spektroskopii EPR
dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek, prof. PŁ
dr inż. Małgorzata Steblecka
Kierunki badawcze
Struktura, kinetyka i reaktywność
produktów przejściowych
generowanych promieniowaniem
jonizującym lub UV w fazach
skondensowanych
( układy micelarne, polimery)
Spektrometr EPR ER 200D-SRC firmy Bruker
Identyfikacja i oznaczenia trwałych centrów paramagnetycznych
Struktura i dynamika układów mikroheterogenicznych - badania metodą próbników
spinowych i fluorescencyjnych
Oddziaływanie leków i kwasów tłuszczowych z membranami lipidowymi i albuminą
osocza krwi ludzkiej
Samoasocjacja fluorowych związków amfifilowych w układach wodnych
Rodniki w preparatach żywnościowych
Laboratorium Biochemii Fizycznej
prof. dr hab. Lidia Gębicka,
dr hab. Jerzy L. Gębicki
Tematyka badań:
Reakcje związków biologicznie
ważnych z reaktywnymi
formami tlenu
Modyfikacje białek przez
surfaktanty
Naturalne antyutleniacze (kwas
askorbinowy, flawonoidy)
w roztworach homogenicznych
i mikroheterogenicznych
Metody badawcze:
Radioliza impulsowa i stacjonarna
Spektrofotometria stacjonarna i
„stopped-flow”
Symulacje kinetyczne
Pracownia Fotolizy Laserowej
dr hab. inż. Marian Wolszczak
Tematyka badań
Oddziaływanie leków antynowotworowych z DNA lub HSA
Polimery przewodzące prąd elektryczny
Tunelowanie elektronu w układach
zorganizowanych
Procesy migracji ładunku w polielektrolitach
i micelach
Fotodynamiczna terapia antynowotworowa
Metody badawcze
Radioliza impulsowa i stacjonarna
Fotoliza laserowa w domenie nanosekund
Spektroskopia absorpcyjna i fluorescencyjna
Elektroforeza żelowa
Laboratorium Zaawansowanych Technik Utleniania
dr hab. inż. Magdalena Szadkowska-Nicze, prof. PŁ
dr inż. Jan Perkowski
Tematyka badań
Wykorzystanie , generowanych
radiacyjnie i fotochemicznie, rodników OH w
procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania
wody
Radiacyjna modyfikacja fotokatalizatorów
na bazie TiO2
Metody badawcze
Radioliza
Fotoliza
Ozonowanie
Fotokataliza
Jeśli masz pytania… dzwoń, pisz lub
odwiedź nas
Agnieszka Dybała-Defratyka
[email protected]
31-98
Gmach Chemii, I p, pokój 125
Sławomir Kadłubowski
Piotr Szajerski
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
31-64
MITR, pokój 208
31-67
MITR, pokój 121
http://mitr.p.lodz.pl/

Podobne dokumenty