SPECYIKACJE kostka, plyty bet

Komentarze

Transkrypt

SPECYIKACJE kostka, plyty bet
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY BETONOWE – KOSTKA BRUKOWA ORAZ
PŁYTKI BETONOWE AśUROWE PARKINGOWE ICHODNIKOWE
(Kod CPV 45233222-1)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŜu kostki
brukowej na podjeździe do garaŜu oraz płyt betonowych aŜurowych na dojeździe do budynku oraz płytek
chodnikowych na opasce wokół budynku na inwestycji p.n: BUDYNEK GOSPODARCZY w Stanisławowie
Skrzańskim, gm. Gostynin.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i montaŜ kostki brukowej oraz płytek betonowych chodnikowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Kierownika budowy.
2.
Materiały
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
Tolerancje wymiarowe elementów:
–
dla grubości 2 mm,
–
dla szerokości i wysokości 2 mm
–
dla długości 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest
3.
Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport
a) Transport
Kostka brukowa i płytki chodnikowe winny być ułoŜona na paletach drewnianych i na
środkach transportu palety powinny być układane jak przy składowaniu, obok siebie w sposób
równomiernie obciąŜający pojazd.
b) Składowanie
Palety z kostką brukową i płytkami chodnikowymi naleŜy składować na równym podłoŜu,
ułoŜonych poziomo w odległości umoŜliwiającej załadunek. Palety naleŜy ustawiać w jednej
warstwie.
5. Wykonanie robót
Wykonanie robót związanych układaniem kostki brukowej i płyt chodnikowych.
5.1. Układanie kostki brukowej
Na ubitej podsypce z piasku naleŜy ułoŜyć warstwę wilgotnej mieszanki cementowo-piaskowej
zmieszanej w proporcji 1:3 (cement do piasku) o grubości 2-3 cm, wyrównać łatą i układać
kostkę dociskając kolejną do poprzedniej.
Po ułoŜenie fragmentu podjazdu naleŜy kostkę zagęścić mechanicznie – ubijakiem
wibracyjnym z podkładka gumową do stanu docelowego zagęszczenia.
Ubitą kostkę brukową naleŜy posypać suchym drobnym piaskiem i nagarnąć w spoiny do
wysokości ca 2/3.
5.2. Układanie płytek chodnikowych i płyt aŜurowych parkingowych
Na ubitej podsypce z piasku naleŜy ułoŜyć warstwę wilgotnej mieszanki cementowopiaskowej zmieszanej w proporcji 1:3 (cement do piasku) 0 grubości 2-3 cm , wyrównać łata
i układać płytki dociskając kolejna do poprzedniej.
Po ułoŜeniu fragmentu opaski lub dojazdu naleŜy płytki zagęścić ubijakiem ręcznym.
Ubite płytki naleŜy posypać suchym drobnym piaskiem i nagarnąć w spoiny do pełnej
wysokości . Płyty aŜurowe zasypać piaskiem lub humusem .
6. Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w
punkcie 2.0.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2.
8. Odbiór robót
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 powierzchni utwardzenia.
cena obejmuje:
- dostarczenie i montaŜ kostki brukowej i płytek chodnikowych.
10. Przepisy związane
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
SPIS TRESCI
1. Roboty przygotowawcze
2. Zbrojenie betonu
3. Beton
4. Roboty izolacyjne
5. Roboty murowe
6. Konstrukcje drewniane
7. Roboty pokrywcze
8. Podłogi i posadzki
9. Stolarka
10. Tynki
11. Ślusarka
12. Prefabrykaty betonowe.

Podobne dokumenty