Regulamin Promocji „Decathlon” 1. Organizatorem

Transkrypt

Regulamin Promocji „Decathlon” 1. Organizatorem
Regulamin Promocji
„Decathlon”
1. Organizatorem promocji jest ROBYG Marketing i Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 1 wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286512 o
kapitale zakładowym w wysokości 1.250 000 PLN, REGON 141043968, NIP
5252407459, zwana dalej „Organizatorem Promocji”.
2. W Promocji mogą wziąć udział, pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), z pełną
zdolnością do czynności prawnych, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

przyjdą w dniu 16 stycznia 2016 roku w godzinach 9-15 na dzień otwarty
Inwestycji Stacji Nowy Gdańsk do Biura Sprzedaży ROBYG położonego
w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 23 na osiedlu „Lawendowe Wzgórza”.

zostawią swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres
zamieszkania oraz adres e-mail),

aktywnie i z zainteresowaniem będą brać udział w spotkaniu.
3. W ramach konkursu, 25 pierwszych osób, które spełnią wszystkie powyżej opisane
warunki, będą uprawnione do otrzymania nagrody w postaci karty podarunkowej do
sieci sklepów Decathlon o wartości 50 złotych.
4. Organizator zastrzega sobie, iż oprócz spełnienia powyższych warunków, decyzje
uznaniową o tym, kto otrzyma kartę podarunkową, podejmie kierownik biura sprzedaży
Adrian Czuczko.
5. Odbiór nagrody nastąpi w czasie wizyty w biurze sprzedaży, o której mowa w pkt 2
niniejszego regulaminu.
6. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody ani zamiana nagrody na inną.
7. Konkurs nie jest zakładem wzajemną, grą losową, ani inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz.
1540).
8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Promocji w każdym czasie.
9. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Promocji w każdym czasie ze
skutkiem na przyszłość.
10. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator Promocji.
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą wyłącznie w celach
związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz dla celów marketingowych i w celach
związanych z wykonaniem obowiązków w ramach niniejszej promocji przez
Organizatora Promocji oraz spółki z grupy kapitałowej ROBYG. Mogą być także
przekazane do Urzędu Skarbowego oraz innych uprawnionych organów na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy
Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelką
korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
prosimy kierować na adres Organizatora Promocji z dopiskiem „Dane Osobowe”.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być zgłoszone w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: [email protected] w terminie do dnia
28.01.2016 roku.
13. Organizator powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
14. Reklamacja sprzeczna z niniejszym Regulaminem Promocji, w szczególności z pkt 12
podlega odrzuceniu.
15. Wszelkie spory powstałe na tle Promocji będą rozpatrywane przez właściwy Sąd
powszechny.
16. Promocja nie dotyczy pracowników i współpracowników spółek z grupy kapitałowej
ROBYG.
17. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie łączy się z innymi promocjami
przeprowadzanymi przez Organizatora i spółki z grupy ROBYG. Udział w promocji jest
dobrowolny.

Podobne dokumenty