Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie Tom 6 zeszyt 1 (16) (2006 r.)

Transkrypt

Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie Tom 6 zeszyt 1 (16) (2006 r.)
Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie
Tom 6 zeszyt 1 (16) (2006 r.)
POWODZIE W POLSCE - RODZAJE, WYSTĘPOWANIE ORAZ SYSTEM OCHRONY PRZED ICH
SKUTKAMI
Zbigniew KOWALEWSKI
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Zakład Zasobów Wodnych
Słowa kluczowe: gospodarka wodna, ochrona przeciwpowodziowa, powodzie
Streszczenie
W pracy zdefiniowano pojęcie wezbrania i powodzi, omówiono podstawowe rodzaje i typy powodzi występujących w
Polsce i terminy ich występowania. Podano przykłady różnych powodzi, które wystąpiły w Polsce w latach 1979-2000.
Na tym tle scharakteryzowano system ochrony przeciwpowodziowej - z jednej strony jako system powiązań
instytucjonalnych różnych jednostek zajmujących się zapobieganiem powodziom i ograniczaniem ich skutków, a z
drugiej - jako zespół wybranych metod i działań związanych bezpośrednio z ochroną przeciwpowodziową.

Podobne dokumenty