WF inny ni¿ wszystkie

Transkrypt

WF inny ni¿ wszystkie
VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach
WF inny ni¿ wszystkie
Autor: Maciej Bachara
20.11.2016.
WF inny ni¿ wszystkie - pod takim has³em uczniowie klas IIB i IIIB poszli nie zrobiæ sobie krzywdy ;) i poskakaæ do Jump
World na Giszowcu.
Pierwsza czê¶æ to by³y zajêcia z instruktorem a druga (ta na filmie) to ju¿ zajêcia wolne czyli ¿ywio³ ;)
Podsumowuj±c to
co mo¿na zobaczyæ na filmiku: na mistrzostwa ¶wiata w akrobatyce pewnie siê nie kwalifikuj± ale, ¿e salto mortale
potrafi± zrobiæ jak nikt inny ;) to areny cyrkowe ca³ego ¶wiata stoj± dla nich otworem ;)
PS. mo¿e wydawaæ siê nieprawdopodobne ale na 100% wszyscy prze¿yli
http://www.dlugosz.katowice.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 01:07

Podobne dokumenty