Aparat A4010 Easy - instrukcja obsługi PDF

Transkrypt

Aparat A4010 Easy - instrukcja obsługi PDF
Alcatel Easy Reflexes™
Alcatel
OmniPCX Office
ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD
Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹ ?
+RZ
Posiadasz aparat cyfrowy Alcatel Easy Reflexes. Wyœwietlacz, ikony i klawisze
stanowi¹ po³¹czenie prostoty i funkcjonalnoœci.
• Operacje
• Klawiatura
Podnieœ s³uchawkê.
Klawiatura numeryczna.
Od³ó¿ s³uchawkê.
Konkretny klawisz na
klawiaturze numerycznej.
Opis operacji lub jej
kontekst.
• Klawisze audio
G³oœnik.
• Wyœwietlacz
Jan Kowalski
Regulacja — zmniejszanie.
Czêœciowy widok
wyœwietlacza.
2
Regulacja — zwiêkszanie.
• Inne zaprogramowane
klawisze
• Klawisze programowalne i
Klawisz, do którego
przypisana jest funkcja.
ikony.
Klawisz linii.
Funkcja aktywna.
Klawisz wstêpnie
zaprogramowany
(funkcja
symbolizowana ikon¹)
Klawisz MENU.
• Inne symbole
lub
i/lub
Opcjonalna sekwencja
czynnoœci.
Wa¿ne informacje.
Te symbole mo¿na wzbogaciæ ma³ymi ikonami lub tekstem Wszystkie kody
domyœlne lub osobiste zosta³y podane w tabeli kodów dostarczonej razem z
telefonem.
2
Spis treœci
7RF
Twój telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.4
1.
Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.5
Twój numer telefonu. Wykonywanie i odbieranie po³¹czeñ.
Personalizacja skrzynki poczty g³osowej. Ods³uchiwanie
wiadomoœci g³osowych. Ustawienie parametrów telefonu:
dzwonek i kontrast. Programowanie klawiszy po³¹czeñ
bezpoœrednich. Zak³adanie etykiety dla klawiszy
programowalnych.
2.
Odbieranie po³¹czeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.8
Rozpoczecie rozmowy. Realizacja po³¹czenia za pomoc¹
osobistej ksi¹¿ki telefonicznej. Oddzwanianie. ¯¹danie
oddzwonienia je¿eli numer wewnêtrzny jest zajêty.
3.
Podczas rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.9
Wysy³anie DTMF. Po³¹czenie z drug¹ osob¹ podczas rozmowy.
Przyjêcie drugiego po³¹czenia. Prze³¹czanie miêdzy dwoma
rozmowami (rozmowa przemienna). Prze³¹czanie rozmowy.
Konferencja.
3
4.
Dostosowanie telefonu do Twoich potrzeb . . Str.11
Programowanie osobistej ksi¹¿ki telefonicznej. Dostosowanie
powitania. Osobisty asystent: po³¹czenie tylko za pomoc¹
jednego numeru. Zmiana has³a.
5.
Pozostañ w kontakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str.13
Przekierowanie Twoich wiadomoœci do Twojej poczty g³osowej
lub na inny numer. Ods³uchiwanie. W³¹cz/wy³¹cz asystenta
osobistego.
6.
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych. . . . . . . . . . . Str.14
Przejmowanie po³¹czenia. Odpowiedzieæ na po³¹czenie ogólne.
Wys³anie kopii wiadomoœci g³osowej.
Gwarancja Miêdzynarodowa i Normy . . . . . . . Str.15
3
Twój telefon
7HOHSKRQH
WyœwietlaczZawiera kilka stron
podaj¹cych informacje na temat bie¿¹cego
po³¹czenia.
Klawisze programowalne i ikony.
Klawisze mo¿emy podzieliæ na klawisze linii ,
oraz funkcyjne i odpowiadaj¹ce im ikony.
Ikony klawiszy linii
Po³¹czenie w toku
Rozmowa przychodz¹ca (migaj¹ca).
Oddzwonienie (migaj¹ca).
Rozmowa zawieszona (migaj¹ca).
Ikony klawiszy funkcyjnych
Funkcja aktywna.
Klawisze funkcyjne wstêpnie
programowane:
Przekierowanie po³¹czeñ na inny
terminal.
Dostêp do us³ug pocztowych.
Dostêp do osobistej ksi¹¿ki
telefonicznej.
Ponowne wybranie ostatniego
wywo³anego numeru.
Nastêpna strona.
i
Prze³¹czenie na inny terminal.
Klawisz od³ó¿ sluchawke
Aby zakoñczyæ rozmowê lub
programowanie.
Dioda sygnalizuj¹ca otrzyman¹ wiadomoœæ
g³osow¹ lub ¿¹danie oddzwonienia.
Klawisze audio
G³oœnik:
mo¿liwe odtwarzanie rozmowy
na g³os.
zmniejszenie poziomu
g³oœnoœci g³oœnika lub
s³uchawki
zwiêkszenie poziomu
g³oœnoœci g³oœnika lub
s³uchawki
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w witrynie internetowej pod adresem:
www.alcatel.com
4
1
Pierwsze kroki
2WKHU
1.1
Twój numer telefonu
Nacisnij dwukrotnie ten klawisz.
1.2
Wykonywanie i odbieranie po³¹czeñ
• Wykonywanie po³¹czenia :
podnieœ
s³uchawkê
wyjœcie na
linie
zewnêtrzne
wybierz numer
rozmówcy
• Odbieranie po³¹czenia :
5
podnieœ
s³uchawkê
1.3
Personalizacja skrzynki poczty g³osowej
kontrolka miga
wprowadzenie Twojego hasla, a
nastepnie zapisanie Twojego nazwiska
wedlug instrukcji asystenta glosowego
Has³o jest niezbêdne do uzyskania dostêpu do poczty
g³osowej i do zablokowania telefonu.
5
1
1.4
Ods³uchiwanie wiadomoœci g³osowych
wyœwietlanie to¿samoœci
nadawcy i wysy³anie
komunikatu
has³o
lub
wybór komunikatu
1.5
ponowne
ods³uchanie
wiadomoœci
Ustawienie parametrów telefonu: dzwonek i
kontrast
6
lub
dzwonek
dla dzwonka, naciskaj
kolejno
kontrast
lub
wybierz
dzwonek
wybierz
g³oœnoœæ
dla kontrastu, naciskaj
kolejno
wybierz
kontrast
6
Zastosuj
Zastosuj
1.6
Pierwsze kroki
1
Programowanie klawiszy po³¹czeñ bezpoœrednich
0_. . . . . . .
naciœnij
zaprogramowany
klawisz
bie¿¹ca wartoœæ
wybranego klawisza
wprowadze
nie numeru
Zastosuj
1.7
7
Zak³adanie etykiety dla klawiszy programowalnych
Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna byæ ona
umieszczona pod programowalnymi klawiszami.
1.
2.
3.
4.
W³ó¿ p³aski przedmiot w szczelinê (1 szczelina na blok klawiszy).
Unieœ pokrywê.
Wsuñ wydrukowan¹ etykietê pod pokrywê.
Umieœæ pokrywê na miejscu.
7
Pie
2
Odbieranie po³¹czeñ
2WKHU
2.1
Rozpoczecie rozmowy
lub
lub
podnieœ
s³uchawkê
programowany
klawisz linii
wybieranie
bezpoœrednie
Dla polaczen zewnetrznych, wybierz ’0’ przed numerem.
Aby wybraæ operatora, wybierz '9”.
2.2
8
Numery
skrócone
2.3
Realizacja po³¹czenia za pomoc¹ osobistej ksi¹¿ki
telefonicznej
Numer z
osobistej ksi¹¿ki
telefonicznej
(0 do 9)
Oddzwanianie
0155667000
PowWyb
2.4
Numer
¯¹danie oddzwonienia je¿eli numer wewnêtrzny jest
zajêty
Numer
wewnêtrzny zajêty
Kod funkcji “automatyczne
oddzwonienie na zajêtoœci”
8
3
Podczas rozmowy
2WKHU
W trakcie rozmowy, mo¿na wykonywaæ ró¿ne czynnoœci takie jak wykonanie
po³¹czenia do drugiego rozmówcy lub przeniesienie rozmowy.
3.1
Wysy³anie DTMF
W trakcie po³¹czenia mo¿e czasami zajœæ koniecznoœæ nadania kodu DTMF, na
przyk³ad do serwera g³osowego, lub sekretarki automatycznej obs³ugiwanej
zdalnie. Funkcja jest automatycznie wy³¹czana po zakoñczeniu rozmowy.
W trakcie rozmowy
lub
Zaprogramowany klawisz
lub kod funkcji
“Wybieranie DTMF”
3.2
Ten sam
klawisz aby
anulowaæ
Po³¹czenie z drug¹ osob¹ podczas rozmowy
Uzyskanie po³¹czenia z drug¹ osob¹ podczas rozmowy.
9
pierwsza rozmowa jest
zawieszona
lub
wybierz ¿¹dany
numer
3.3
klawisz linii
Przyjêcie drugiego po³¹czenia
W czasie po³¹czenia, stara siê po³¹czyæ drugi abonent.
pierwsze po³¹czenie jest
zawieszone
Jan Kowalski
nazwa lub numer
rozmówcy migaj¹
przez 3 sekundy
klawisz linii, dla
którego miga
dioda
9
3
3.4
Prze³¹czanie miêdzy dwoma rozmowami (rozmowa
przemienna)
Podczas rozmowy inne po³¹czenie jest zawieszone.
Przyjmowanie drugiego po³¹czenia:
pierwsza rozmowa jest
zawieszona
klawisz linii, dla
którego miga dioda
3.5
Prze³¹czanie rozmowy
Jeœli rozmawiasz, aby przekierowaæ Twojego rozmówcê na inn¹ stacjê.
10
nr telefonu
odbiorcy
3.6
transfer
Konferencja
Podczas rozmowy z jednym rozmówc¹, drugie po³¹czenie oczekuje.
powrót do
pierwszego
rozmówcy
kod funkcji
”Konferencja”
10
ten sam klawisz,
aby anulowaæ
zakoñczenie
rozmowy ze
wszystkimi
rozmówcami
4
Dostosowanie telefonu do Twoich
potrzeb
4.1
Programowanie osobistej ksi¹¿ki telefonicznej
2WKHU
Spis ten sk³ada siê z 10 przycisków (od 0 do 9) klawiatury.
Opis :
numer z
osobistej
ksi¹¿ki
telefonicznej
(0 do 9)
wyœwietlana jest
bie¿¹ca wartoœæ
podaj now¹ zastosuj
nazwê
wyœwietlenie
bie¿¹cego numeru
lub
11
4.2
zastosuj
Dostosowanie powitania
Istnieje mo¿liwoœæ zamiany oryginalnego powitania na w³asne.
nagrywanie
...
poczta g³osowa
zapis w toku
Prosze
potwierdz
koniec zapisu
lub
Zastosuj
powrót do
domyœlnego powitania
11
4
4.3
Osobisty asystent: po³¹czenie tylko za pomoc¹
jednego numeru
osobisty asystent
i/lub
wybierz typ
przekierowania
i/lub
i/lub
wprowadzenie numeru wprowadzenie
zewnêtrznego
numeru telefonu
komórkowego
lub DECT
12
4.4
wprowadŸ numer
wspó³pracownika,
asystenta lub inny
w³¹czanie /
wy³¹czanie
prze³¹czenia do
operatora
Zmiana has³a
Has³o jest niezbêdne do uzyskania dostêpu do poczty g³osowej i do zablokowania
telefonu. Has³o domyœlne to 1515.
opcje
nowy kod
(4 cyfry)
12
Zastosuj
has³o
stary kod
(4 cyfry)
5
Pozostañ w kontakcie
2WKHU
Jesli nie podejmiesz ¿adnego dzialania, Alcatel OmniPCX Office przekieruje
polaczenia z Toba na Twoja poczte glosowa.
5.1
Przekierowanie Twoich wiadomoœci do Twojej
poczty g³osowej lub na inny numer
lub
nr telefonu
odbiorcy
5.2
Ods³uchiwanie
Kontrolka œwietlna informuje o pozostawionych wiadomoœciach.
wyœwietlanie liczby
nowych i starych
wiadomoœci
13
has³o
rozg³aszanie
wiadomoœci
1 : ods³uchaj wiadomoœæ2 : usuñ wiadomoœæ 3 : oddzwoñ
do nadawcy wiadomoœci.
4 i '5' : wybierz wiadomoϾ.
6 : skopiuj wiadomoϾ.
klawisze od ’1’ do ’6’
5.3
W³¹cz/wy³¹cz asystenta osobistego
wyœwietlanie stanu asystenta
osobistego
osobisty asystent
lub
w³¹czenie
osobistego
asystenta
wy³¹czenie
osobistego
asystenta
zastosuj
13
6
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
2WKHU
6.1
Przejmowanie po³¹czenia
kod funkcji ’Przechwycenie
po³¹czenia indywidualnego'
6.2
numer dzwoni¹cego
telefonu
Odpowiedzieæ na po³¹czenie ogólne
OdpowiedŸ na po³¹czenia przychodz¹ce do operatora, je¿eli jest on nieobecny.
dzwonek ogólny
kod funkcji “OdpowiedŸ na dzwonek
ogólny”
14
6.3
Wys³anie kopii wiadomoœci g³osowej
wyœwietlanie liczby
nowych i starych
wiadomoœci
has³o
lub
wybranie rozmowy do
skopiowania
skopiowanie
wiadomosci
lub
lub
dodanie
adresata
14
numer, na który
chcemy
zadzwoniæ
zapis komentarza
wyœlij wiadomoœæ
Zastosuj
Gwarancja Miêdzynarodowa i
Normy
KRZWRF
Oprócz gwarancji ustawowych, niniejszy aparat posiada gwarancjê obejmuj¹c¹
wymianê czêœci oraz koszty robocizny przez okres jednego roku licz¹c od daty
widniej¹cej na rachunku.
Je¿eli ustawowa gwarancja w Twoim kraju przekracza okres jednego roku, bêdzie
stanowiæ gwarancjê obowi¹zuj¹c¹ w ramach niniejszych warunków.
Przy powo³ywaniu siê na klauzulê gwarancyjn¹ nale¿y przedstawiæ rachunek.
Gwarancja nie obowi¹zuje: w przypadku u¿ytkowania telefonu niezgodnie ze
wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs³ugi, w razie usterek lub
uszkodzeñ powsta³ych na skutek normalnego zu¿ycia wyrobu, uszkodzeñ
powsta³ych z powodów zewnêtrznych w stosunku do aparatu (np.: uderzenie,
upadek, przechowywanie w pobli¿u Ÿród³a wilgoci, itd.), w przypadku
nieprawid³owej instalacji albo zmian lub napraw dokonywanych przez osoby nie
autoryzowane przez producenta lub resellera.
15
Deklaracja zgodnosci
Alcatel Business Systems deklaruje, ¿e produkt Alcatel Easy Reflexes uznaje siê za
zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy
1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
Kazda nieautoryzowana modyfikacja produktu uniewaznia te deklaracje zgodnosci.
Kopia oryginalu niniejszej deklaracji zgodnosci moze byc uzyskana listownie pod
adresem:
Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France
Znak CE wskazuje, ¿e niniejszy wyrób jest zgodny z nastêpuj¹cymi dyrektywami:
-
89/336/CEE (kompatybilnoϾ elektromagnetyczna)
73/23/CEE (instalacje niskiego napiêcia)
1999/5/CE (R&TTE)
Niektóre funkcje Twojego aparatu sa udostepnianie przez klucz
programowy lub sa dostepne po zaprogramowaniu przez Twojego
instalatora.
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w witrynie internetowej
pod adresem: www.alcatel.com
Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Wszystkie prawa zastrze¿one.
W interesie klientów, Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w parametrach swoich wyrobów bez uprzedzenia.
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185
3EH 21003 BMAA Ed.01
15

Podobne dokumenty