regulamin - Pamięć Nieustająca

Komentarze

Transkrypt

regulamin - Pamięć Nieustająca
organizacja pożytku publicznego
REGULAMIN
IV EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNEGO PAMIĘĆ
NIEUSTAJĄCA
adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ostoja przy Wiśle - Organizacja Pożytku
Publicznego
siedziba: wieś Tarnów 41, 08-470 Wilga.
2. Konkurs rozpoczyna się w roku szkolnym 2015/16 i kończy się galą rozdania nagród
jesienią 2016r.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawiadomienie Fundacji poprzez
wypełnienie i wysłanie za pośrednictwem poczty e-mail formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie www.pamiecnieustajaca.pl lub dołączonego do informacji
mailowej o przystąpieniu do konkursu do dnia 07 lutego 2016 r.
4. Uczniowie lub grupy uczniów, których szkoły nie uczestniczą w konkursie, mogą
zgłaszać się samodzielnie.
5. Prace mogą być przygotowywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 4osobowych.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi
i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym.
7. Przygotowane prace konkursowe w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać na
adres pocztowy Fundacji: Tarnów 41, 08-470 Wilga lub adres poczty e-mail:
[email protected]
Dyrekcja szkoły może je zbiorowo przekazać do siedziby Fundacji. Zakończenie
przyjmowania prac konkursowych nastąpi 15 kwietnia 2016 r.
Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.
8. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Fundacji. W
wyjątkowych sytuacjach Fundacja może odstąpić od tego postanowienia.
9. Na pracach należy umieścić drukiem informacje o autorze/autorach: tytuł pracy, imię i
nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nr telefonu, nazwę i adres szkoły
oraz adres e-mail. Prace bez informacji o autorze będą pomijane.
10. Uczestnicy, którzy indywidualnie przesyłają swoje prace do Fundacji powinni ponadto
podać swój adres zamieszkania.
11. Uczestnicy konkursu wybierają dowolną, formę wypowiedzi:
a) reportaż
b) wiersz (prosimy o przesłanie trzech utworów autora, w tym jednego ściśle powiązanego
z tematyką konkursu)
c) opowiadanie
d) opracowanie wspomnień, wywiadów, dokumentów rodzinnych lub historycznych relacji
ze swoich „małych Ojczyzn”
e) scenariusz teatralny, filmowy lub projekt wieczornicy
f) fotografie wykonane samodzielnie lub znalezione w rodzinnym archiwum (fotografie
archiwalne powinny zostać opatrzone autorskim komentarzem)
g) film, audycje radiowe, prace multimedialne
h) prace plastyczne związane z tematem konkursu
12. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku czerwca 2016 r. na stronie
www.pamiecnieustajaca.pl i www.ostojaprzywisle.pl oraz stronie Facebook
Fundacji Ostoja przy Wiśle.
14. Fundacja do 20 lutego 2016 prześle do szkół 2 egz. księgi „Pamięć nieustająca” w
promocyjnej cenie 180 zł (z przesyłką) - formularz zakupu na stronie internetowej.
Publikacja, od której konkurs przyjął nazwę, stanowi nieocenioną pomoc podczas
tworzenia prac konkursowych.
15. Przyznane zostaną nagrody:
– dla uczestników, których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne,
nowatorskie, nawiązujące tematyką do historii Polski, regionu, wybranego miejsca lub
postaci etc.
– dla szkoły, z której wyłoni się największa liczba prac nagrodzonych
– dla nauczycieli prowadzacych laureatów.
Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas jesiennej Gali.
16. Uczestnik konkursu, jego rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie.
17. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem Uczestnika, że nie
narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację jego pracy.
Organizatorzy konkursu.

Podobne dokumenty