Ilustracje w książce dla dzieci i ich rola - za lata 1980

Komentarze

Transkrypt

Ilustracje w książce dla dzieci i ich rola - za lata 1980
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA
PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ
69 poz.
ILUSTRACJE I ICH ROLA W KSIĄŻCE DLA DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
za lata 1980-2015
WYDAWNICTWA ZWARTE
BALUCH Alicja : Ilustracja, która prowadzi // W: Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury
popularnej i literatury wysokiej / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty ŚwierczyńskiejJelonek, Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006.
– (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84). – S. 152-162
Sposoby ilustrowania książek dla dzieci i młodzieży, które uwzględniają wiek dziecka, jego doświadczenia
życiowe i estetyczne oraz pełnią różne funkcje.
Sygnatura: 94196 W
BOGUSZEWSKA Anna : Ilustracja książkowa jako środek wychowania estetycznego // W: Edukacyjne
konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona NowakowskaBuryła, Renata Stawinoga. ‒ Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. ‒ S.
339-349
Sygnatura: 98337
CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Literatura osobna /wybór Ryszard Waksmund. ‒ Warszawa : "Nasza
Księgarnia", 1985. ‒ (Teoria i Krytyka Literatury dla Dzieci i Młodzieży ; 3). ‒ S. 139-170 : Marii
Konopnickiej książki z obrazkami
Sygnatura:
Sygnatura:
Sygnatura:
Sygnatura:
56782-56783, 64207W
20000 Filia w Bełchatowie
22584-22585 Filia w Opocznie
32107-32109 Filia w Tomaszowie Maz.
FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970 : zarys monograficzny :
materiały. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika,
czasopiśmiennictwo, krytyka literacka / Stanisław Frycie ; [rozdz. 5 oprac. Małgorzata Figlarz]. ‒
Wyd. 2. ‒ Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. ‒ S. 159-179 : Grafika ilustracyjna
w książkach dla dzieci i młodzieży
Rozwój grafiki ilustracyjnej w książkach dla dzieci i młodzieży. Rodzaje ilustracji: styl bajkowy, styl
groteskowy i humorystyczny, styl realistyczny.
Sygnatura: 95801
GAJOWNIK Sylwia : Ilustracje w książkach dziecięco-młodzieżowych w okresie PRL-u // W: Literatura
dla dzieci i młodzieży. T. 4 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Katarzyny Tałuć. ‒ Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. ‒ S. 313-331
Sygnatura: 104170
LESZCZYŃSKI Grzegorz, ZAJĄC Michał : Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi :
studia i szkice. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – S. 243-250 : Książka
obrazkowa : znana i nieznana
Sygnatura: 104317
OLECH Joanna : Ilustracja polska po potopie // W: Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI
wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / red. nauk. Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz
Leszczyński, Michał Zając. ‒ Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. ‒
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 101). ‒ S. 189-194
Ilustracje książek dziecięcych w okresie PRL-u oraz w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
Sygnatura: 97341
1
SŁÓŃSKA Irena : Grafika ilustracyjna w książkach dla dzieci i młodzieży // W: Frycie Stanisław :
Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970 : zarys monograficzny : materiały. T. 2,
Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika,
czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. ‒ Wyd. 2. ‒ Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 1990. ‒ S. 483-494
Sygnatura: 95801
SŁOŃSKA Irena : Z problemów ilustracji dla dzieci // W: Wybrane problemy literatury dla dzieci i
młodzieży / red. Z. Brzuchowska. – Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane WSP. 1984. ‒ S. 223-229
Sygnatura: 43740, 43742
UZARSKA-BIELAWSKA Renata : Treści wychowawcze i ideologiczne w przekazie ilustracyjnym
elementarzy Mariana Falskiego w kontekście sztuki profesjonalnej // W: Edukacja czytelnicza
wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna JakubowiczBryx. ‒ Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. ‒ S. 184-190
Sygnatura: 103263
ZAJĄC Michał : Nurty i style w edytorstwie książki dziecięcej // W: Książka dziecięca 1990-2005 :
konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego,
Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :
Wydawnictwo SBP, 2006. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84). – S. 163-175
Sygnatura: 94196 W
ZAJĄC Michał : Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki / Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. ‒ Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000. ‒ (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics,
Practice; 42). ‒ S. 136-138 : Rola okładki obwoluty) w promocji książki dziecięcej
Sygnatura: 90394
Sygnatura: 28192 Filia w Bełchatowie
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BALUCH Alicja : Ilustracja, która prowadzi // Polonistyka. ‒ 2006, nr 2, s. 27-32
Rozważania na temat kształcącej roli ilustracji w książkach dla dzieci.
BALUCH Alicja : Ujęcia angelologiczne w ilustracjach książek dla dzieci i młodzieży (od loczków do
łysinki) // Guliwer. – 2003, nr 4, s. 5-11
BODANKO Anatol : Świat baśni w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka. ‒ Bibliogr. //
Nauczyciel i Szkoła. ‒ 2006, nr 1/2, s. 191-205
Psychoanalityczna teoria baśni. Problemy ilustracji plastycznej baśni. Rola baśni w rozwoju intelektualnym
dziecka. Refleksje o genezie i istocie bajki. Bajka współczesna w procesie wychowania.
BOGUSZEWSKA Anna : Kicz we współczesnej ilustracji w książkach dla dzieci // Poradnik
Bibliotekarza. – 2010, nr 10, dod. S. 1-3
BOGUSZEWSKA Anna : Nurt pięknej książki w Polsce : konteksty historyczne // Poradnik Bibliotekarza.
‒ 2013 , nr 3 , dod. Świat Książki Dziecięcej, nr 3, s. 4-6
BOGUSZEWSKA Anna : O ilustracji w książkach dla dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. ‒ 2012, nr
6, s. 17-19
Wizualne oddziaływanie świata. Szczególna rola książki obrazkowej w przedszkolu. Ilustratorzy książki dla
dziecka przedszkolnego.
BOGUSZEWSKA Anna : Znaczenie ilustracji w książce dla dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. ‒
2009, nr 11, s. 20-22
DIDUSZKO Hanna : Ilustracja jako radość // Poradnik Bibliotekarza. ‒ 2008, nr 12, dod. s. 1-4
DYDUCH Barbara : Wokół podręcznika ilustrowanego // Polonistyka. ‒ 2007, nr 2, s. 32-34
Dydaktyczne funkcje obrazów i ilustracji w podręcznikach.
GŁOWIENKA Zdzisława : Znacząca rola ilustracji w książkach edukacyjnych. ‒ Bibliogr. // Życie Szkoły.
‒ 2003, [nr] 5, s. 291-292
2
GRUDA E. : Świat książki dziecięcej // Poradnik Bibliotekarza. ‒ 2002, nr 4, s. 21-23
GUGULSKA Zofia : Ilustracja jest dialogiem z tekstem : z Bohdanem Butenką / rozm. Zofia Gugulska //
Guliwer. ‒ 1996, nr 3, s. 20-23
JĘDRZEJCZYK Agnieszka : Dziecięce strachy na dziwiętnastowiecznych ilustracjach // Mówią Wieki. –
1989, nr 6, s. 20-25
KARNY Danuta : Kilka uwag o ilustracjach w książkach dla dzieci // Plastyka w Szkole. – 1984, nr 3, s.
135-137
KOBIELA Elżbieta : O sztuce, ilustracji i wychowaniu // Życie Szkoły. – 1987, nr 1, s. 15-23
KOBIELA Elżbieta : O wartościach ilustracji w lekturach klas niższych i możliwościach percepcyjnych
dzieci // Życie Szkoły. – 1987, nr 4, s. 210-218
LEBECKA Hanna : Czy już najpiękniejsze? // Nowe Książki. – 1996, nr 6, s. 4-6
LESZCZYŃSKI Grzegorz : Książka dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza. ‒
2006, [nr] 12, s. 3-7.
Wygląd książki dziecięcej z perspektywy edytorskiej, plastycznej i literackiej.
LIPKA-SZTARBAŁŁO Krystyna : Co za nami, co przed nami : polska książka ilustrowana ostatniego
piętnastolecia // Guliwer. ‒ 2007, nr 1, s. 28-31
LIPKA-SZTARBAŁŁO Krystyna : Przestrzeń zakręcona, czyli między oknem, lustrem a komputerem //
Poradnik Bibliotekarza. ‒ 2010, nr 6, dod. s. 1-3
NOWAKOWSKI Artur : Ilustracje w międzywydawniczej serii książek dla młodzieży "Biblioteka Młodych" //
Bibliotekarz. ‒ 2015, nr 2, s. 15-18
OLECH Joanna : Ilustracja polska po potopie // Poradnik Bibliotekarza. ‒ 2008, nr 11, dod. s. 1-4
OLECH Joanna : Lekcja rysunku Andersena // Guliwer. – 2005, nr 4, s. 13-18
PIERWSZA ilustrowana książka dla dzieci / oprac. Anna Kontkiewicz // Biblioteka ‒ Szkolne Centrum
Informacji. ‒ 2008 , nr 5 , s. 35-36
PIETRUSZEWSKA-KOBIELA Grażyna : Z dziejów żydowskiej książki i ilustracji dla dzieci // Guliwer. –
1992, nr 2, s. 59-61
RADZISZEWSKA Maria : Jakie ilustracje lubią dzieci? // Guliwer. ‒ 2006, nr 3, s. 118-126
RUTKIEWICZ Ewa : Ilustracja w książkach dla dzieci // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 4, s. 3-6
RUTKIEWICZ Ewa : O ilustracjach baśni kaszubskich // Guliwer. - 1997, nr 3, s. 22-24
SIKORSKA- CELEJEWSKA Agnieszka : Ilustracje w książkach dla dzieci // Biblioteka ‒ Szkolne
Centrum Informacji. ‒ 2011, nr 6, s. 30-34
SKRZYPCZAK Józef : Charakter i rola ilustracji w podręczniki szkolnym. ‒ Bibliogr. // Edukacja
Medialna. ‒ 1999, nr 1, s. 4-10
SPUDOWSKA Alina : Rozwój ilustracji współczesnej // Wychowanie w Przedszkolu. – 1981, nr 11, s.
618-624
SZCZEŚNIAK Małgorzata, ŚWIĄTEK Agata Hiacynta, RONDÓN Gloria : Wzajemność pośrednia, czyli ty
mnie, a ja jemu // Psychologia w Szkole. ‒ 2015, nr 3, s. 49-55
Funkcje bajek. Definicja wzajemności pośredniej. Ilustracje wzajemności pośredniej oddolnej i odgórnej w
baśniach. Walor edukacyjny baśni.
SZEFLER Elżbieta : Ciepła i pełna nadziei książka – czy tylko dla najmłodszych? // Nauczanie
Początkowe: Kształcenie Zintegrowane. – 2013/2014 nr 1 s. 62-76
3
SZEFLER Elżbieta : Co widać na obrazku? : (o poszerzaniu treści utworu literackiego dla najmłodszych
dzięki ilustracji) // Guliwer. – 1994, nr 4 , s. 39-40
SZEFLER Elżbieta : Jeszcze raz o Cudaczku czyli jaka nie powinna być ilustracja w lekturze szkolnej //
Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 1, s. 19
SZEFLER Elżbieta : Historyjki obrazkowe w czasopismach i książkach – zbiorach // Życie Szkoły. – 2012
nr 3 s. 12-16
SZEFLER Elżbieta : Rola ilustracji w poznawaniu lektury szkolnej // Guliwer. – 1993, nr 2, s. 44-47
SZEFLER Elżbieta : Ilustracje do wiersza „Okulary” Juliana Tuwima // Wychowanie w Przedszkolu. –
2003, nr 10, s. 598-604
SZEFLER Elżbieta : Historyjki obrazkowe w podręcznikach // Życie Szkoły. – 2010, nr 4, s. 9-14
SZYMAŃSKA Krystyna : Inspirująca rola ilustracji // Wychowanie w Przedszkolu. ‒ 1994, nr 1, s. 4044
ŚLĘZAK Barbara : Wybrane problemy dotyczące ilustracji w książkach dla dzieci i młodzieży // Plastyka
w Szkole. – 1981, nr 7, s. 257-258
TOMASZEWICZ-KOWALSKA Anna : Jak ilustracje mogą opowiadać baśń? : Calineczka w ujęciu różnych
ilustratorów // Polonistyka. ‒ 2007, nr 1, s. 39-44
Ilustracja książkowa jako forma plastyczna jest nie tylko ozdobą książki, ale jednocześnie funkcjonuje obok
tekstu tworząc równoległą do niego graficzną opowieść.
UZARSKA-BIELAWSKA Renata : Ilustracje w elementarzu Falskiego // Życie Szkoły. – 2010, nr 7, s.
46-51
WIERSZEM pisane... i pięknie zilustrowane : słowo o roli tekstu i obrazka w książce dziecięcej / Egmont
Wydawnictwo (oprac.) // Wychowanie w Przedszkolu. ‒ 2012, nr 3, s. 22-[23]
Wpływ tekstu i ilustracji zamieszczonej w książce dziecięcej na jej odbiór.
WŁODARSKI Ziemowit : Z badań roli ilustracji w uczeniu się // Psychologia Wychowawcza. – 1985,
nr 3, s. 244-256
WOJNICKA Olga : Uczymy dzieci lubić książki / rozm. przepr. Aneta Satława // Guliwer. ‒ 2004, nr 2, s.
77-81
Znaczenie ilustracji w książce dla dzieci.
WYSŁOUCH Seweryn : Ilustracja a interpretacja (na przykładzie ilustracji „Pana Tadeusza” //
Polonistyka. – 1993, nr 3, s. 143-150
WYSŁOUCH Seweryna : „Lokomotywa" Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej
i adaptacji Z. Rybczyńskiego // Polonistyka. ‒ 2012, nr 1, s. 22-24
ZASOBY ONLINE
CHMIELEWSKA Elżbieta : Literatura jako nośnik wartości. [dostęp 19.12.2015] Dostępny w:
Tryb dostępu: http://idmjp2.pl/index.php/pl/edukacja/dla-rodzicow/634-literatura-jako-nosnik-wartosci
M. in. o roli ilustracji w książce dla dzieci.
DMOWSKA-NIEMIRKA Katarzyna : Rola ilustracji w książkach dla dzieci. [dostęp 19.12.2015]
Dostępny w: http://edujrinne7.w.interiowo.pl/Praca%20zlit%20dla%20dzieci.htm
GĘSICKA Danuta : Rola ilustracji w książkach dla dzieci.[dostęp 19.12.2015]
Dostępny w: http://www.profesor.pl/publikacja,4583,Artykuly,Rola-ilustracji-w-ksiazkach-dla-dzieci
GRENDA Marta : Rola ilustracji w książkach dla młodszych dzieci.[dostęp 19.12.2015]
Dostępny w: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3776
4
KASPRZAK Anna : Rola ilustracji w książkach dla dzieci w wieku przedszkolnym. [dostęp 19.12.2015].
Dostępny w: http://www.edukacja.edux.pl/p-18950-rola-ilustracji-w-ksiazkach-dla-dzieci.php
LUDWICZAK Joanna Stanisława : O książce obrazkowej w kontekście pedagogicznym // Kultura
i Wychowanie. ‒ 2014, nr 7(1), s. 134-140
http://www.pedagogika.eu/kiw_07/artykuly/KiW_7_134-140.pdf
PAWLUCZUK Aleksandra : Problematyka szaty graficznej w polskiej wersji Małego Asmodeusza Ulfa
starka. [dostęp 19.12.2015] Dostępny w:
http://www.slav.su.se/polopoly_fs/1.179443.1401805564!/menu/standard/file/a.%20pawluczuk,
%20masteruppsats.pdf
RUTKIEWICZ Ewa : Wokół problemów ilustracji. [dostęp 19.12.2015]
Dostępny w: http://www.ebib.pl/2010/118/a.php?rutkiewicz
TEODORCZYK Anna : Pomiędzy sztuką a edukacją : ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży / pod
przewodnictwem M. Adamczyka. [dostęp 19.12.2015] Dostępny w:
http://stgu.pl/stgu_files/Files/Anna_Teodorczyk_Pomi%C4%99dzy_sztuk%C4%85_a_edukacj
%C4%85_poprawiona.pdf
WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
http://www.pedagogiczna.edu.pl
5

Podobne dokumenty