Do PIT-36 wystarczy nawet pięć dni w firmie

Transkrypt

Do PIT-36 wystarczy nawet pięć dni w firmie
Do PIT-36 wystarczy nawet pięć dni w
firmie
Przemysław Wojtasik 10-03-2008, ostatnia aktualizacja 10-03-2008 08:04
Mimo nieosiągnięcia Ŝadnego przychodu z działalności w spółce podatnik powinien rozliczyć
się na PIT-36
Mój mąŜ jest emerytem, ale był teŜ do 5 stycznia 2007 r. wspólnikiem w spółce cywilnej.
Do momentu przejścia męŜa na emeryturę spółka nie osiągnęła Ŝadnego dochodu,
pierwszy rachunek wystawiony był z datą 10 stycznia 2007 r. Jaki muszę wypełnić PIT
(czy dla przedsiębiorców osób fizycznych), Ŝeby rozliczyć się wspólnie z męŜem?
Odpowiada Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Welsyng.pl:
Mimo nieosiągnięcia Ŝadnego przychodu z działalności w spółce mąŜ powinien rozliczyć się
na PIT-36 (zakładając oczywiście, Ŝe jako przedsiębiorca nie wybrał podatku liniowego bądź
nie korzystał z ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania). Prowadził bowiem
formalnie działalność gospodarczą przez część 2007 r. Dopóki nie nastąpiło wyrejestrowanie
działalności (we właściwych urzędach i rejestrach), dopóty pani mąŜ był uwaŜany za osobę
prowadzącą działalność gospodarczą, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeśli jako
wspólnik spółki podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to nie ma przeszkód, aby
rozliczyli się państwo wspólnie, uwzględniając w tym rozliczeniu równieŜ dochody męŜa z
emerytury.
Rzeczpospolita

Podobne dokumenty