generuj pdf

Transkrypt

generuj pdf
Dragon Ball Z: Burst Limit EN
Cena:
49.00 zł
Dragon Ball Z: Burst Limit to kolejna ods?ona z cyklu
bijatyk, które bazuj? na kultowej mandze i anime
autorstwa Akiry Toriyamy. W grze b?dziemy mogli
stoczy? wszystkie potyczki a? do zako?czenia sagi z
Cellem. W?ród naszych przeciwników znajd? si?: Raditz,
Vegeta, Ginyu Force, Freeza czy te? Androidy. W trakcie
rozgrywki b?dziemy mogli walczy? nie tylko wr?cz, ale
równie? przy u?yciu ataków energetycznych, przy u?yciu
KI, które dobrze znane s? fanom serii.
W?ród nich nie zabraknie tak kultowych jak
Kamehameha, Genki-dama, Kaioken, Garlick Gun i inne.
Ka?dy z wojowników ma do dyspozycji unikalne ataki,
które b?dzie móg? wykorzysta? podczas potyczki. Dzi?ki
temu ka?dy pojedynek b?dzie dla nas nowym
wyzwaniem i b?dzie wymaga? od nas opracowania nowej
taktyki. Szczególnie, ?e niektóre z walk mog? mie?
narzucony limit czasowy, w którym musimy si? zmie?ci?
je?eli chcemy liczy? na zwyci?stwo.
1/2
Pod wzgl?dem technicznym gra prezentuje si? bardzo
dobrze. Zastosowana zosta?a w pe?ni trójwymiarowa
grafika, na któr? na?o?ony zosta? efekt cel-shadingu.
Dzi?ki temu oprawa nawi?zuje do serii anime. Taki
zabieg sprawia, ?e gra starzeje si? zdecydowanie wolniej
i nawet po latach prezentuje si? doskonale. Na uwag?
zas?uguje te? tryb multiplayer, który pozwala na toczenie
zaci?tych bitw pomi?dzy osobami z ca?ego ?wiata.
Zobacz wideo:
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)