sprawozdanie z działalności Biblioteki

Transkrypt

sprawozdanie z działalności Biblioteki
Kołbaskowo 20.01.2012r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011.
1. Informacje organizacyjne.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie jest samodzielną jednostką
samorządową gminy Kołbaskowo, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr
1/2002. Placówka mieści się w budynku gminnym pod nr 102. Biblioteka posiada jedną filię
znajdującą się w Przecławiu w budynku nr 27. W marcu 2011r. dokonano zmian w statucie
biblioteki w rozdziale 2. ,,Cele i zadania”. We wrześniu nastąpiła zmiana na stanowisku
dyrektora.
2. Działalność podstawowa.
Biblioteka w Kołbaskowie przez 4 miesiące roku sprawozdawczego była nieczynna
(1,5m-ca z powodu choroby bibliotekarza oraz 2,5m-ca z powodu remontu). Mimo to
zaobserwowano wzrost czytelnictwa. Pani Krystyna Badocha, która podjęła pracę w
zastępstwie za pracownika będącego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, aktywnie
zachęcała do korzystania z czytelni i biblioteki osoby, które zgłaszały się do punktu Urzędu
Pracy mieszczącego się w budynku, w którym znajduje się także biblioteka. Na wzrost
statystyk dotyczących osób korzystających z czytelni, również miało wpływ odnotowywanie
członków gminnej grupy plastycznej ,,Indygo”, działającej przy bibliotece. W filii w Przecławiu
także odnotowano wzrost zarejestrowanych czytelników, 350 osób było zapisanych do
biblioteki na dzień 15.12.2011r. Ostatnie pół miesiąca roku sprawozdawczego biblioteka
była nieczynna z powodu remontu.
CZYTELNICY
PLACÓWKA
BIBL. KOŁBASKOWO
BIBL. PRZECŁAW
CZYTELNICY 2010
202
322
CZYTELNICY 2011
207
350
+/+5
+28
ODWIEDZINY
PLACÓWKA
2010R.
2011R.
BIBL. KOŁBASKOWO
1568
1916
BIBL. PRZECŁAW
3138
3771
W tabeli przedstawiono sumę odwiedzin czytelni oraz wypożyczalni.
+/+348
+633
WYPOŻYCZENIA
PLACÓWKA
BIBL. KOŁBASKOWO
BIBL. PRZECŁAW
2010R.
2340
5098
2011R.
2205
6659
+/-135
+1561
3. Zbiory biblioteki
W minionym roku zakupiono więcej książek niż w latach ubiegłych, co automatycznie
przełożyło się na wzrost wypożyczeń , zwłaszcza w Przecławiu. Środki na ten cel pozyskiwane
są z dotacji organizatora oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteki
swój księgozbiór uzupełniają także darami od czytelników. Książki kupowane są zgodnie z
potrzebami, na podstawie tzw. dezyderatek – czyli propozycji zgłaszanych przez czytelników,
oraz pozycje z dobrymi recenzjami, wyróżnione nagrodami. Dokonano także jednej selekcji
księgozbioru w bibliotece w Kołbaskowie. Z powodu zniszczenia wycofano 333 woluminów.
Biblioteki starają się nadążać za potrzebami czytelników i na bieżąco uzupełniać księgozbiór
pozycjami poszukiwanymi. W następnych latach postaramy się ,,odświeżyć” literaturę
popularnonaukową, na którą w ostatnim czasie wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie.
ZAKUP KSIĄŻEK
PLACÓWKA
BIBL. KOŁBASKOWO
BIBL. PRZECŁAW
KUPNO w wolum.
187
250
DARY w wolum.
48
18
Obecnie księgozbiór obu bibliotek na terenie gminy wynosi 17436 woluminów.
Biblioteki zaopatrzone są również w prasę, z której można korzystać na miejscu jak i
wypożyczać do domu. W Kołbaskowie czytelnicy mają dostęp do 10 tytułów, w Przecławiu do
13. Biblioteka także prenumeruje 2 tytuły prasy fachowej na własny użytek. Czasopisma
przeznaczone są dla czytelników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.
WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM
BIBL. KOŁBASKOWO
ANGORA
POLITYKA
FOCUS
CLAUDIA
TWÓJ STYL
PRZYJACIÓŁKA
BIBL. PRZECŁAW
ANGORA
POLITYKA
FOCUS
CLAUDIA
ZWIERCIADŁO
PRZYJACIÓŁKA
MÓJ PIĘKNY OGRÓD
KUMPEL
VICTOR GIMNAZJALISTA
COGITO
MOJE MIESZKANIE
KWIETNIK
AUTO, MOTOR I SPORT
KUMPEL
VICTOR GIMNAZJALISTA
COGITO
POPCORN
Tytuły prasy fachowej to BIBLIOTEKARZ oraz PORADNIK BIBLIOTEKARZA.
4. Działalność edukacyjno-kulturalna.
Chcąc promować czytelnictwo oraz biblioteki, działalność edukacyjna i kulturalna jest
niezbędna w pracy biblioteki. W związku z tym w roku 2011 organizowane były:
 Wystawy artystów amatorów działającej przy bibliotece grupy plastycznej
,,Indygo”. Odbył się także wernisaż wystawy poplenerowej. Twórczość
członków grupy można podziwiać w cyklicznie organizowanych wystawach
w obu bibliotekach. Poza tym można było oglądać wystawy tematyczne
np. o życiu i twórczości Czesława Miłosza, czy też Marii SkłodowskiejCurie. Również każdemu konkursowi plastycznemu towarzyszyła
pokonkursowa wystawa prac.
 Lekcje biblioteczne dla dzieci w różnym wieku. W bibliotece w
Kołbaskowie odbyły się 2 lekcje biblioteczne dla gimnazjalistów, które były
połączone z konkursami wiedzy o patronach minionego roku tj. Marii
Skłodowskiej-Curie oraz Czesławie Miłoszu. W bibliotece w Przecławiu
odbyło się 5 lekcji, 3 dla dzieci z przedszkola ,,Wyspa Malucha” oraz 2 dla
dzieci ze szkoły podstawowej. Na lekcjach tych dzieci zostały zapoznane z
zasadami korzystania z biblioteki oraz z księgozbiorem. Zajęciom
towarzyszyło czytanie bajek i rysowanie.
 Zajęcia plastyczno-literackie.
W obu bibliotekach przeprowadzone zostały warsztaty decoupage, na
których dzieci wykonały zakładki do książek tą właśnie metodą. Spędzając
czas w czytelni dzieci wykonują prace plastyczne służące tworzeniu gazetki
ściennej, jak również przenoszą na papier treści z przeczytanych książek.
Prowadzone są także dyskusje na tematy związane z czytaniem i książką.
 Konkursy dla dzieci.
Przeprowadzono 6 konkursów w tym ,,I Gminny Konkurs na Artystyczną
Zakładkę do Książek”. Konkursy skierowane były do dzieci w różnym
wieku. Cztery z nich były konkursami plastycznymi, a dwa to konkursy
wiedzy.
 Spotkania autorskie.
W minionym roku w bibliotece w Kołbaskowie gościliśmy mieszkającą w
Przecławiu Panią Wiesławę Burnat, ilustratorkę książek dla dzieci. Autorka
opowiadała dzieciom o swojej pracy oraz zaprezentowała swoje prace,
które mogliśmy podziwiać na wystawie dostępnej dla wszystkich
czytelników przez miesiąc po spotkaniu.
Drugim gościem była szczecińska pisarka Monika Szwaja ze względu na
trwający remont pomieszczeń biblioteki, spotkanie autorskie odbyło się w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie. Pani Monika
opowiadała o sobie, swojej twórczości, chętnie odpowiadała na pytania
zadawane przez licznie zgromadzonych czytelników oraz mieszkańców
gminy Kołbaskowo. Jako pierwsi mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów
oraz poznać kulisy powstawania najnowszej powieści pisarki pt.: ,,Matka
wszystkich lalek”. Spotkanie umilał zespół muzyczny z ZS w Przecławiu,
który pod kierownictwem nauczycielki Pani Iwony Wierzbickiej grał i
śpiewał szanty. Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego
konkursu na ,,Artystyczną zakładkę do książki”. Najstarsza kategoria
uczestników wykonała zakładki związane z twórczością Moniki Szwai.
Autorka osobiście wręczyła nagrody laureatom, nie szczędząc przy tym
słów uznania. Na koniec spotkania pisarka rozdała wszystkim
zainteresowanym autografy.
 Zorganizowano w obu bibliotekach zbiórkę darów książkowych, które
zostały przekazane Związkowi Polaków na Ukrainie.
5. Komputeryzacja
W okresie sprawozdawczym biblioteka w Przecławiu została skomputeryzowana,
podłączono również telefon. W placówce znajdują się dwa komputery podłączone do
internetu w tym jeden do dyspozycji czytelników. Zakupiono także urządzenie
wielofunkcyjne. Powstała nowa strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej,
www.biblioteka-publiczna.info, na której na bieżąco umieszczane są wszystkie informacje
dotyczące bibliotek z terenu naszej gminy. W bibliotece w Kołbaskowie stan komputeryzacji
pozostał na tym samym poziomie co w roku 2010.
Załącznik:
- Kopia wykonania planu finansowego za rok 2011
Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor G.B.P. Anna Boczek