dane techniczne sg

Transkrypt

dane techniczne sg
DANE
TECHNICZNE
SG 85
1. Opis.
Preparat SG 85 jest smarem o bardzo wysokich parametrach poślizgowych, a zawarte
cząsteczki stałe posiadają dobrą charakterystykę ścieralności. Dzięki temu uzyskujemy efekt tarcia
płynnego dla pracujących elementów mechanizmów, przy użyciu minimalnych ilości smaru. Efekt ten
potęguje właściwości preparatu do tworzenia cienkiego a równocześnie mocnego filmu na
naniesionej powierzchni. Jest to możliwe poprzez zastosowanie w kompozycji zmodyfikowanego
wapnia i litu co zwiększa adhezję masy smarującej do powierzchni polarnych nie powodując
równocześnie efektu klejenia. Dla powierzchni niepolarnych ten sam efekt uzyskujemy dzięki
specyficznej konsystencji fazy organicznej.
Dodatkowymi czynnikami zapewniającymi najefektowniejsze wykorzystanie preparatu jest
możliwość precyzyjnego i ilościowego aplikowania z zachowaniem czystości całej operacji dzięki
wygodnemu opakowaniu w jakim proponowany jest smar. Zawieszony fluidalnie amorficzny teflon o
powtarzalnej liczbie merów w cząsteczce gwarantuje idealne parametry poślizgowe oraz bardzo dobre
odprowadzanie energii cieplnej wytworzonej podczas tarcia. Dodatkowo zawarte w preparacie
hydrofobowe węglowodory alifatyczne zwiększają właściwości penetracyjne środka oraz gwarantują
równomierne rozłożenie , bez zbędnego nadmiaru substancji poślizgowej
(teflonu - PTFE).
Preparat SG 85 oparty jest w całości na przyjaznych środowisku substancjach
organicznych odpornych całkowicie na wodę oraz co za tym idzie, wszelkie zanieczyszczenia , które
są w wodzie i atmosferze zawarte.
Dodatkowym atutem jest fakt, że nośnikiem preparatu jest nieszkodliwy dla warstwy
ozonowej butan, który przy aplikacji zachowuje się jak gaz obojętny wypierając tlen z miejsc
powlekanych środkiem co wydatnie wpływa na zabezpieczenie antykorozyjne.
2. Parametry materiału.
Postać preparatu
Gęstość
Czas przydatności po użyciu
Agresywność chemiczna pH
Zawartość części stałych g/ml
Ciśnienie w pojemniku [bar]
Lepkość
Temperatura pracy
aerozol
poniżej 1,00 kg / dm
natychmiast
7
0,680
205
tiksotrop po aplikacji
180° C – (-50°C)
3.
Aplikacja.
Powierzchnię pod aplikację oczyścić.
Standardowe opakowanie składa się z pojemnika wraz z aplikatorem. Najlepsze parametry powłoki
uzyskuje się przez naniesienie materiału z odległości
ok. 1- 2 cm. Preparat powinien być nanoszony na powierzchnie suche w temperaturze nie większej niż
45° C. Środka nie wolno nanosić w otoczeniu otwartego ognia lub żarzących się elementów. Przy zbyt
małych szczelinach lub przy wgłębieniach kapilarnych należy stosować smar GT 85.
4.
BHP.
Materiał SG 85 nie jest toksyczny. Nośnik preparatu jest łatwopalny. W celu uniknięcia
uczuleń należy unikać częstego lub długotrwałego kontaktu ze skórą. Podczas pracy z preparatem
należy stosować rękawice i ubranie ochronne. Nie spożywać. W przypadku dostania się do oka
przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku dostania się na skórę zmyć acetonem lub
rozpuszczalnikiem do farb ftalowych a następnie wodą z mydłem.
5.
Magazynowanie.
Materiał ma trwałość 3 lata. Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych
w temperaturze do 25° C. Produkt trzymać z dala od dzieci.
Po wykorzystaniu całego opakowania należy je wyrzucić do śmieci.
spalać.
Nie dziurawić , nie
Zastosowanie SG 85 :
Przekładanie łańcuchowe, ślimakowe, zębate, tarczowe, cięgna, linki, popychacze i.t.p.
Wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia i wysokie siły ścinające. Nadaje się do każdego
rodzaju materiału.
Do elementów precyzyjnie spasowanych lub idealnie przylegających
gdzie smar ulega wypchnięciu należy stosować GT 85.
Wszelkie dane i informacje zawarte w karcie danych technicznych są podane w zgodzie z
obecną wiedzą. Opracowanie to ma służyć użytkownikowi jako podstawowe informacje
ułatwiające zastosowanie środka. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności
gdyż warunki stosowania są poza naszą kontrolą.