Lekarz TPS - Fundacja Gwiazda Nadziei

Komentarze

Transkrypt

Lekarz TPS - Fundacja Gwiazda Nadziei
SLI\SKI PANSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ORAZ
FUNDACJA "GWIAZDA NADZIE I"
FUND ACJ A
G WIAZD A
N
A
O
Z
I
EI
zapraszajq na konfereneje naukowo-szkolen iowq
BADi SWIADOMY ZAGROiENIA - WIRUSOWE ZAPALENIA
WATROBY W ASPEKCIE KLINICZNYM I PRAWNYM
Konferenc ja odbedzie si~
21 czerwca 2011r. w godzinach 10:00 - 15:00
Miejsce spotka nia :
Dom Lekarza
ul. Gra iynskiego 49a, Katowice
Udzial w konfe rencji jest bezptatny
Uczestnicy konferencji otrzym a jq certyfikat wraz z 5 punktami edu kocyjnymi
Prosz,
0
re jestracill d o dnia 14.06 .2011 r. no stronie w w w.wsse.katow ice.pl
liczbo mlejsc oq rc nlczc nc
PROGRAM KONFERENCJI
10:00-10:05 Otw arcie konferencji
Slqski Pcnstwowy Woie w6dzki Inspe klo r Sanilorny Grzegorz Hudzik
Prezes Fundocji Gwiazda Nodziei Barbara Pepke
10:05-10:50 Nadzar Panslwowe; Inspekcp Sanitorne; nod w;rusowym; zapaleniomi wqlroby
Slqski PoriSlwowy Woiew6dzkl lnspeklor Sanitarny Grzegorz Hudzik
10:50-11:35 Zakai enie HBV w praklyce lekarza rodzinnego
Dr hob. n, med. Anna Piekcr skc Kliniko Chor6b Zokoinych J Hepotologii Uniwersytetu Medycznego w lodzi
11:35-1 2:20 HCV - wczoraj, cJzis j iutro. Diagnostyka j terapia
Dr n. med. Arkodiusz Plsoto Porodnio Hepo tologiczno. Szpilol Specjolistyczny w Chorzowie
12:20-12:45 Przerwa
12:45-13:30 POrOwllClnie zai-aieri HAV, HB V j HCV z punhu widzeniolei-arza proh yka. Fakly i mity w hepatologii zakain ej
Dr ho b. n. med. Anno Piekorsko Kliniko Chor6b Zo koi nych i Hepolologii Uniwersyletu Medycznego w l odzi
13:30-14:15 Zasady odpowiedzialnosd prawne; lekarza w kontekSde wirusowych zapo/eri wqtrohy
Adwokot Molgorzoto Szczyp i!;sko-Koziol Koncelorio Adwokock o w Krokowie
14:15-15:00 Dysku sja i zak onc:zen ie konfer en cji
Petroni med io lni:
OPM -~
~- -~--
Lekarz
TPS

Podobne dokumenty