1 4(156) kwiecień 2012 Wiadomości Nadarzyńskie

Komentarze

Transkrypt

1 4(156) kwiecień 2012 Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
1
reklama
Linia autobusowa Nadarzyn - Pruszków + Nadarzyn - Walendów
Informujemy, że od dnia 2 kwietnia 2012 r. nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy organizowanej przez gminę linii Nadarzyn
- Pruszków oraz linii (organizowanej przez PKS Grodzisk Mazowiecki) Walendów - Nadarzyn - Pruszków, kursujących w dni
powszednie.
Rozkład Linii Nadarzyn - PKP Pruszków + Nadarzyn - Walendów
F
F
F
F
F
F
Walendów
Walendów 1
Kajetany, Brzozowa
Kajetany, Rolna
Nadarzyn Pl. Poniatowskiego 01
6:20
6:21
6:22
6:24
6:26
7:15
7:16
7:17
7:19
7:21
Nadarzyn Pl. Poniatowskiego 01
Nadarzyn, Lipowa
Strzeniówka, Jodłowa
WKD Nowa Wieś
Pruszków Osiedle Staszica Lidl
PKP Pruszków
6:30
6:33
6:36
6:42
6:45
6:51
7:30
7:33
7:36
7:42
7:45
7:51
PKP Pruszków
Pruszków Osiedle Staszica Lidl
WKD Nowa Wieś
Strzeniówka, Jodłowa
Nadarzyn, Lipowa
Nadarzyn Pl. Poniatowskiego 02
Nadarzyn Pl. Poniatowskiego 02
Kajetany, Rolna
Kajetany, Brzozowa
Walendów 1
Walendów
2 F
5:52
5:58
6:00
6:07
6:09
6:14
6:14
6:15
6:18
6:19
6:20
F
6:45
6:51
6:53
7:00
7:02
7:07
7:07
7:08
7:11
7:12
7:13
F
7:52
7:58
8:00
8:07
8:09
8:19
8:30
8:33
8:36
8:42
8:45
8:51
F
8:52
8:58
9:00
9:07
9:09
9:19
Wiadomości Nadarzyńskie
10:30
10:33
10:36
10:42
10:45
10:51
F
11:00
11:06
11:08
11:15
11:17
11:22
11:25
11:26
11:29
11:30
11:31
11:35
11:36
11:37
11:39
11:41
13.55
13:56
13:57
13:59
14:00
12:30
12:33
12:36
12:42
12:45
12:51
14:25
14:28
14:31
14:37
14:40
14:46
F
13:00
13:06
13:08
13:15
13:17
13:22
13:45
13:46
13:49
13:50
13:51
F
14.47
14:53
14:55
15:02
15:04
15:09
F
15:20
15:23
15:26
15:32
15:35
15:41
F
15:45
15:51
15:53
16:00
16:02
16:07
16:10
16:11
16:14
16:15
16:16
F
F
F
16:20
16:21
16:22
16:24
16:26
17:28
17:29
17:30
17:31
17:33
16:35
16:38
16:41
16:47
16:50
16:56
17:35
17:38
17:41
17:47
17:50
17:56
18:35
18:38
18:41
18:47
18:50
18:56
F
F
F
17:00
17:06
17:08
17:15
17:17
17:22
17:22
17:23
17:26
17:27
17:28
18:00
18:06
18:08
18:15
18:17
18:22
4(156) kwiecień 2012
Z ostatnich Sesji...
W dniu 28 marca 2012 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, na której radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XVIII/168/2012 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
2. Uchwała XVIII/169/2012 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Nadarzynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nadarzyn.
3. Uchwała Nr XVIII/170/2012 w sprawie nadania aktu założycielskiego szkole podstawowej prowadzonej przez
Gminę Nadarzyn.
4. Uchwała Nr XVIII/171/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn
w roku 2012.
5. Uchwała XVIII/172/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn”.
6. Uchwała Nr XVIII/173/2012 w sprawie nadania Statutu
Straży Gminnej w Nadarzynie.
Podczas XVIII Sesji dyrektorzy: Ogniska Dziecięco
- Młodzieżowego „Tęcza”, Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych oraz
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn przedłożyli Radzie
Gminy Nadarzyn sprawozdania z działalności w 2011 roku.
Poniżej przedstawiamy informacje ze sprawozdań GODM
„Tęcza”, NOK, GOPS (sprawozdania pozostałych jednostek
w kolejnym numerze WN).
7. Uchwała Nr XVIII/174/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na 2012 rok.
8. Uchwała Nr XVIII/175/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata
2012 - 2019.
9. Uchwała Nr XVIII/176/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy Pl. Poniatowskiego 37 w Nadarzynie.
10. Uchwała Nr XVIII/177/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
gruntowych położonych w Kajetanach.
11. Uchwała Nr XVIII/178/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
gruntowej położonej w Rozalinie.
12. Uchwała Nr XVIII/179/2012 w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012 - 2015.
Radni przyjęli także sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn
z działalności między sesjami oraz sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2011 rok.
red.
Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” jest
placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego,
której głównym celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin. W 2011 r. Ognisko „Tęcza” objęło stałą opieką 87
wychowanków - młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie
występuje bezrobocie, nadużywanie alkoholu, niepełnosprawność, długotrwała choroba, trudna sytuacja materialna i inne. Ponadto do placówki uczęszczały dzieci z rodzin
zastępczych i Domu Dziecka w Walendowie.
W dwóch placówkach realizowany był program wychowawczy i profilaktyczny. Głównym założeniem programu
wychowawczego jest wszechstronny rozwój osobowości,
rozwijanie poczucia odpowiedzialności, pomoc w rozumieniu siebie oraz innych ludzi, kształcenie i wychowanie
w duchu tolerancji, humanizmu oraz patriotyzmu, natomiast
program profilaktyczny ma za zadanie zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz podejmowaniu zachowań
ryzykownych przez dzieci i młodzież. Stała współpraca
z rodzicami i opiekunami dzieci, kuratorami, pedagogami
i psychologami szkolnymi, wychowawcami i dyrektorami
szkół, pracownikami socjalnymi i policją umożliwiała rozwiązywanie pojawiających się trudności i problemów.
Treści profilaktyczne i wychowawcze realizowane były
z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe a dobór metod
pracy opierał się o następujące strategie: informacyjną, edukacyjną, interwencyjną, pedagogiczną oraz działania alternatywne: koła zainteresowań, wycieczki, zawody sportowe.
W ramach profilaktyki m.in. odbyły się spotkania z rodzicami i opiekunami, gdzie omówione zostały kwestie związane
z uzależnieniami i rozdano ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień. W czasie ferii zimowych zorganizowane zostało zimowisko, zaś w okresie wakacji półkolonie i kolonie.
W ramach działalności „zewnętrznej” Ogniska, związanej z realizacją programu wychowowczo - profilaktycznego
Ognisko brało udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw
na Rodzinę”- otrzymując certyfikat współtwórców kampanii,
która ma na celu przekazywanie ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce oraz promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa. W ramach ww. kampanii Ognisko nabyło liczne
materiały, które były wykorzystywane przez dzieci, młodzież,
wychowawców w szkołach, rodziców i dziadków.
Ognisko „Tęcza” brało także udział w projekcie
„Świetlica - Moje miejsce” w ramach V edycji Programu
Dotacyjnego „Świetlica – Moje Miejsce” Program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” .
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
Gminne Ognisko
Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza”
3
Projekt obejmował organizowanie zajęć wyciszających
z rękodzieła (witraż), zajęć redukujących napięcia i wyzwolenia emocji poprzez taniec (hip - hop), działania aktywizujące dzieci i ich opiekunów, prowadzenie zajęć edukacyjnych z nauk ścisłych, opartych na wspólnym eksperymentowaniu. Ponadto, przedsięwzięciom tym towarzyszyły
spotkania z psychologiem.
01.12.2011 r. w Ognisku odbyły się warsztaty z nauk ścisłych „Graj w eksperymenty” w ramach Projektu „Świetlica
– Moje Miejsce”, w których uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami i opiekunami oraz zaproszeni nauczyciele. Ognisko
współpracowało także z Fundcją Kid Protect, w ramach
programu „Mądrzy rodzice”.
Ognisko „Tęcza” było współorganizatorem wielu imprez
m.in.: III Pikniku Rodzinnego, którego głównym punktem
był II Nadarzyński Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy
Nadarzyn. W maju Ognisko, w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii „Postaw na Rodzinę” ogłosiło II Powiatowy
Konkurs Plastyczny „Barwy Dzieciństwa” pod hasłem
„Z rodziną czas inaczej płynie” dla placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu Powiatu Pruszkowskiego
i Grodziskiego, a także licznych spotkań mających na celu
integrację ze środowiskiem lokalnym m.in. jasełek prezentowanych na opłatku dla Mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Wychowankowie Tęczy brali udział w licznych konkursach m.in: w konkursach plastycznych: „Paul Klee
– Spacer z kolorem” organizowany przez Młodzieżowy
Dom Kultury, Rybnik; „Ryby, Żaby i Raki” (I miejsce),
Radomsko; „Pisanka Wielkanocna” X Gminny Konkurs
Plastyczny „Pisanka i Palma”, Starogard Gdański, na
Kartkę Wielkanocną 2011 r., Przeciszów; VI Ogólnopolski
Integracyjny Konkurs Plastyczny „Powiedz Stop”; XVI
Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”, Toruń;
Ogólnopolski Konkurs „Mama jak z obrazka”, Lublin; II
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy dzieciństwa” –
„Z rodziną czas inaczej płynie” dla placówek opiekuńczowychowawczych z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego; Ogólnopolski konkurs plastyczny „Doodle4google” organizowany przez google.pl; I Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „GRAFIKA I OKOLICE”, Kluczbork; XVII
Konkurs plastyczny „Ethnological dresses and folklore
dances of my people”, organizator: Kuratorium Oświaty,
Słowenia; XXVIII Edycja Konkursu Plastycznego
„Wymarzone wakacje w górach” (10 dzieci i 2 opiekunów
z naszego „Ogniska” wygrało tygodniowy pobyt w hotelu
LAS w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby).
W 2011 roku wychowankowie również brali aktywny
udział w uroczystościach i różnego rodzaju imprezach organizowanych na terenie Gminy Nadarzyn (m.in. Dożynki
2011, Święto Odzyskania Niepodległości), w licznych imprezach strzeleckich, organizowanych przez LOK oraz w II
edycji projektu „Klub Zielonych Przyjaciół Młochowa”.
W ramach wspierania rodzin i wzmacniania więzi pomiędzy jej członkami zorganizowane zostały w Ognisku
imprezy prorodzinne tj. Dzień Babci i Dziadka, spotkanie
wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
Dzięki różnorodnym zajęciom prowadzonym w Ognisku
dzieci miały możliwość zaspokojenia potrzeb przynależności do grupy rówieśniczej, aprobaty, wyrażania siebie
i zwiększenia poczucia własnej wartości. Zaangażowanie
pracowników, wrażliwość na potrzeby dziecka i rodziny,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie realizuje zadania
własne i zlecone Gminy Nadarzyn, w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania wynikające z odrębnych przepisów,
a także zadania przekazane przez Wójta do wykonania w jego
imieniu. Z pomocy ośrodka w 2011 roku korzystało 226 rodzin
z terenu całej gminy, z czego większość z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Na obsługę zadań własnych w 2011 r. wydatkowano 582 897
zł, w tym m.in. zasiłki stałe - 167 800 zł, zasiłki okresowe –
13 655 zł, zasiłki celowe i w naturze (np. węgiel, leki) 156 667
zł, posiłki 110 781 zł, odpłatność za Dom Pomocy Społecznej
– 121 255 zł, zdarzenia losowe 8500 zł.
W 2011 roku wydano 591 decyzji administracyjnych na świadczenia z pomocy społecznej.
Do ośrodka pomocy zwracają się także osoby, które nie oczekują wsparcia finansowego lecz wymagają pomocy w formie
pracy socjalnej. W ramach tej formy pomocy m.in.: skompletowano i wysłano 16 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, 5 podopiecznym udzielono pomocy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się
oświadczenie rentowe z ZUS, prowadzono zbiórkę odzieży
i pośredniczono w przekazywaniu mebli i sprzętu AGD,
Pracowano w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach
roboczych na rzecz rodzin, w których występuje różnego
rodzaju przemoc w związku z procedurą Niebieskiej karty,
skompletowano dokumentacje ubiegania się o umieszczenie
w DPS, odwiedzano wspólnie z kuratorami sądowymi oraz
policjantami rodziny w których występują problemy społeczne (przemoc, uzależnienie), udzielano porad prawnych klientom ośrodka przez zatrudnionego w GOPS radcę prawnego,
kierowano klientów do organów rentowych - ZUS, KRUS,
oraz pozarentowych – Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności, kierowano osoby uzależnione i współuzależnione do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, oraz grup wsparcia AA Klemens,
Punktu konsultacyjnego - psychologa, ośrodków wsparcia
w Piastowie.
Od 2011 r. przy ośrodku funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny. Zgodnie z ustawą zespół stanowi element gminnego
przeciwdziałania systemu przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar w kryzysie, opierający się na współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb. Zadaniem zespołu jest szeroko profilowane podejście do problemu przemocy domowej adekwatne
Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
4 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach pozwala na profesjonalne
funkcjonowanie naszej placówki i realizowanie programu
wychowawczego i profilaktycznego.
Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” swoje działania realizuje dzięki finansowaniu i bardzo życzliwej współpracy z władzami Gminy oraz GKRPA, Radnymi,
Sołtysami, Pracownikami Urzędu Gminy, Pracownikami
Jednostek Organizacyjnych.
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
alimentacyjnych, pochodzących z wywiadów alimentacyjnych
oraz oświadczeń majątkowych, zwrócono przez dłużników
alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego kwotę 47 576,11 zł. Sporządzono i wysłano
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwartalne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym wydano 36 decyzji przyznających stypendia szkolne, dwie decyzje przyznające zasiłki szkolne z powodu zdarzenia losowego
(na kwotę 38 600 zł) oraz 4 decyzje odmowne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (351 zł).
Pracownicy ośrodka uczestniczyli w różnego rodzaju
szkoleniach i kursach organizowanych przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej współfinansowanych przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2011 r. w ośrodku została przeprowadzona kontrola problemowa przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
W okresie sprawozdawczym ośrodek sporządzał analizy
i sprawozdania z realizacji zadań do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy, Rady Gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
do kompetencji osób wchodzących w jego skład.
Zadaniem ZI jest realizacja działań określona w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W 2011 r. do Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 Niebieskich Kart A, z których wynika, że w środowisku stosowana jest przemoc w rodzinie.
W ramach „Rządowego programu wspierania rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganu lub deszczu
nawalnego” wydatkowano 32 500 zł.
W 2011 r. ośrodek złożył do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy „Rozwój
– szansa – aktywność”. Grupą docelową projektu były osoby niepełnosprawne oraz osoby uprawnione do świadczenia
pielęgnacyjnego, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad dzieckiem
na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. wsparciem
projektu objętych zostało 6 osób 5K/1M. Na realizację ww.
projektu ośrodek otrzymał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w wysokości 80 500 zł. Wkład własny gminy wyniósł 10 500 zł i był przeznaczony na wsparcie finansowe dla 6 uczestników projektu. Łączna wartość
projektu w 2011 r. wyniosła 100 000 zł. W ramach projektu
zrealizowany został program szkoleniowo doradczy, którego
celem było wyposażenie uczestników w kompetencje umożliwiające unormowanie sytuacji bytowej, zmiany organizacji
życia rodzinnego, unormowanie stosunków ze środowiskiem
społecznym. W czasie realizacji projektu przeprowadzone
było 24 godziny warsztatu kompetencji psychospołecznych,
18 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
12 godzin warsztatu stylizacji i wizażu, 12 godzin doradztwa
zawodowego, 48 godzin grupowej terapii psychologicznej, 30
godzin kursu obsługi komputera, 12 godzin kursu obsługi kas
fiskalnych. Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia –
dzieci uczestniczyły w dwudniowym wyjeździe do Lichenia
oraz na baseny termalne do Uniejowa. W czasie wyjazdu realizowany był program turystyczny, terapeutyczny oraz warsztaty manualne.
W zakresie dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wydatkowano kwotę 4 271,39 zł.
Natomiast w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 489 decyzji na łączną kwotę
1 351 387 zł, z czego; 252 decyzje w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 50 decyzji w sprawie zasiłku
pielęgnacyjnego, 30 decyzji w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych, 157 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 79 decyzji w sprawie świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wykonano m.in. następujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego: zgłoszono 39 osób do ubezpieczeń z tytułu
otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego, od których są
odprowadzane składki, skierowano do Prokuratury Rejonowej
w Pruszkowie 9 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
przez dłużnika alimentacyjnego, skierowano do starosty 10
wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, wystawiono zaświadczenia o wysokościach otrzymanych
przez wnioskodawców świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego, przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń
Działalność merytoryczna Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury adresowana jest do odbiorców w różnym wieku,
o różnych potrzebach i zainteresowaniach.
Celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb
kulturalnych mieszkańców, prowadzenie
różnych
form
edukacji
kulturalnej i wychowania poprzez
sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury
lokalnej. Realizacja powyższych założeń odbywała się
w stałych sekcjach, klubach, zespołach, podczas zajęć
prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w NOK
(m.in. taniec nowoczesny (2 grupy – „Twist”, „Mini” z zajęć korzystało ok. 40 dziewcząt miesięcznie. Zajęcia
odbywały się również w SP Nadarzyn - z zajęć korzystało
ok. 25 dzieci; zajęcia baletowe - średnio z zajęć korzystało
52 dzieci miesięcznie; zajęcia plastyczne – „Akademia
Tęczowa” z zajęć korzystało 30 dzieci miesięcznie;
Pracownia sztuk – dla młodzieży i dorosłych korzystało
średnio ok. 25 osób miesięcznie; szachy - instruktor
Jarosław Kowalewski średnio miesięcznie z zajęć korzystało
12 osób – od listopada zajęcia zawieszono ze względu na
małe zainteresowanie; Pogotowie literackie – 5 uczestników;
Klub Seniora (liczy 24 osoby); warsztaty fotograficzne ok. 22
uczestników; akademia rękodzieła – ok. 8 osób, zajęcia hip
hop – 20 uczestników; zajęcia Dziecięcego Zespołu Wokalno
– Instrumentalnego. Na zasadzie odpłatnego wynajmu
sal w NOK odbywały się zajęcia nauki gry na gitarze, na
elektronicznych instrumentach klawiszowych, a także aerobic,
nauka j. angielskiego, nauka tańca towarzyskiego, latino solo,
warsztaty samoobrony dla kobiet oraz warsztaty Tai Chi.
Poza działalnością stałych sekcji, klubów i zespołów
w 2011 roku odbyły się imprezy jednorazowe i cykliczne,
adresowane do różnych grup odbiorców m.in.: XIX Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cykl Kino Nokowe:
projekcja filmu „Boisko Bezdomnych” oraz spotkanie
z Marcinem Dorocińskim, prezentacja filmów dokumentalnych
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
Nadarzyński Ośrodek Kultury
5
i spotkanie z reżyserem Piotrem Stasikiem, spotkanie
z Pawłem Łozińskim, „Łucja i jej dzieci”, gość - aktorka
Iza Kuna; cykl dla dzieci „Teatrzyk w walizce” oraz
„Czym skorupka za młodu…”, cykl spotkań dla rodziców
i najmłodszych w Klubie NOKUŚ, koncerty zespołów:
Pustki, RED YO ONE, Katarzyny Groniec, recital Anny
Serafińskiej, kabarety: „Hrabi”, „Czołówka Piekła”, cykl
„Akademia bez indeksu”, spektakle (w tym „Pani Dulska”
– przedstawienie przygotowane i zagrane przez Nadarzyński
Ośrodek Kultury i Mieszkańców Gminy Nadarzyn w ramach
NOK TEATRU), cykliczne spotkania miłośników historii
Nadarzyna, II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o puchar Dyrektora NOK, Pikniki – Powitanie lata
w Młochowie, Pożegnanie lata w Wolicy, Dożynki Gminne
2011, wernisaże, konkursy (m. in. Interaktywny Konkurs
dla szkół „Bon w ton, czyli savoir vivre” wg Grzegorza
Kasdepke”).
Działalność NOK to nie tylko imprezy, ale także liczne
projekty społeczne, ekologiczne, edukacyjne (w tym II edycja
Eko Konkursu, przeprowadzonego wspólnie z firmą Jarper,
w którym zadaniem uczestników jest zbieranie i segregowanie
surowców wtórnych). Ponadto w okresie ferii zimowych
i wakacji NOK jest organizatorem warsztatów, półkolonii
i kolonii dla dzieci.
W strukturze NOK działa pięć świetlic - Wolica, Urzut,
Rozalin, Młochów, Parole, gdzie wszystkie chętne dzieci
mają możliwość w sposób atrakcyjny i twórczy spędzać czas
wolny, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Świetlice
czynne są 5 x w tygodniu po 4 godziny (poza świetlicą
w Wolicy). W świetlicach odbywały się zajęcia plastyczne
(we wszystkich świetlicach), taneczne (Młochów, Wolica),
modelarskie ( Młochów, Wolica), zajęcia kulinarne (Młochów,
Parole), zajęcia rękodzieła artystycznego (Młochów), aerobik
(Rozalin, Młochów). Dzieci i młodzież we wszystkich
świetlicach mogły korzystać z komputerów i Internetu, grać
w bilard, ping-ponga. W świetlicach odbywały się również
imprezy okolicznościowe – kuligi, ogniska, pikniki, bale,
wyjazdy do kina, turnieje. Przy świetlicach działają koła
LOK, których członkowie brali udział w wielu zawodach
strzeleckich.
W kwietniu NOK przystąpił do projektu „ZOOM na
domy kultury. Strategie rozwoju” realizowanego przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. NOK ściśle
współpracuje z: GODM „Tęcza” (współorganizacja
pikniku rodzinnego), Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych (pomoc przy organizacji
pikniku), II edycja EKO – Konkursu – zbiórka surowców
wtórnych – pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn, we
współpracy z firmą Jarper. Rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się podczas Dożynek. Złożono wniosek do MKIDN
w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury”. Od
października nowe zajęcia: hip hop, warsztaty filmowe,
zespół folkowy. Zagospodarowano również młodzież
„z rynku” – zajęcia pod opieką animatora. Pilotażowo odbyły
się wakacyjne warsztaty dla dzieci „Warsztaty Last Minute”
oraz „Kule wodne” (na sfinansowanie „Kul wodnych” NOK
otrzymał finansowe wsparcie od Banku Spółdzielczego
w Nadarzynie). NOK współpracował także z Kołociebie
– serwisem rowerowym i firmą 3M – fundatorami nagród
w ramach rajdów rowerowych.
Koleżance
Jadwidze Życie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
Brata
składają
Dyrektor oraz Pracownicy
SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
Koleżance
Justynie Parzyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
Teścia
składają
Dyrektor oraz Pracownicy
SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Bożeny Parzyńskiej
Pracownika Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
z powodu śmierci
Męża
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy SP im. W. Doroszewskiego
w Nadarzynie
Pani
Bożenie Parzyńskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci
Męża
Andrzeja Parzyńskiego
wieloletniego Działacza Rady Sołeckiej w Wolicy
składają
Sołtys i Rada Sołecka Wolicy
Na podstawie sprawozdań dyrektorów jednostek.
6 Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
Nie wypalajmy trawy, nie spalajmy śmieci!
Rozpoczęła się wiosna. Nadszedł czas
prac porządkowych na posesjach i przygotowań do prac polowych. Zaczynamy
zauważać pozostałości z zimy – leżące
śmieci, połamane gałęzie, liście, suche
chwasty. W trakcie porządkowania posesji znajdujemy rzeczy niepotrzebne,
których chcemy się pozbyć. Jednym ze
sposobów likwidacji tych odpadów jest – niestety – ich spalanie. Prowadzi to wielokrotnie do pożarów traw i suchych
zarośli. Bywają również przypadki celowego podkładania
ognia w celu spalenia chwastów.
Podczas pożaru łąk i zarośli następują straty we florze
i faunie (giną głównie owady, wije, pajęczaki, gryzonie,
ptaki), ulega również zniszczeniu część materii organicznej
niezbędnej dla żyznej gleby, w wyniku czego zostaje spowolniony proces tworzenia próchnicy (humusu). W trakcie
spalania następuje redukcja i wyparowanie związków azotu, natomiast związki potasu i fosforu pozostające w popiele mogą być usunięte przez wiatr oraz spłukiwane do wód
powierzchniowych. Gleba staje się wyjałowiona.
Wypalanie traw jest całkowicie zabronione!
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) „Zabrania się
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Jednocześnie, zgodnie z art. 131. przywołanej ustawy
„Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary –
podlega karze aresztu albo grzywny” (możliwa kara - do
5 tysięcy złotych grzywny, w przypadku spowodowania
zagrożenia życia, zdrowia lub dużych strat – kara więzienia od roku do 10 lat). Ponadto uznaje się, że wypalanie traw
jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolnicy
dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni
dopłat bezpośrednich i rolnośrodowiskowych z funduszów
Unii Europejskiej.
Spalanie odpadów jest czynnością szkodliwą dla środowiska, a więc dla nas wszystkich. W trakcie palenia
może nastąpić emisja do atmosfery wielu substancji toksycznych (dioksyn, furanów, tlenków azotu, tlenków siar-
ki, cyjanowodoru itp.). Dzieje się tak
szczególnie podczas spalania odpadów
wykonanych z tworzyw sztucznych lub
syntetycznych, gumy oraz przetworzonych chemicznie, zawierających farby,
oleje, kleje, lepiki itp.
Prawo w sposób maksymalny ogranicza możliwości spalania odpadów.
Spalanie odpadów poza instalacjami (a więc najczęściej
na ziemi lub w metalowych pojemnikach) jest całkowicie zabronione. Dozwolone jest jedynie spalanie pozostałości roślinnych – przy zachowaniu określonych rygorów
nałożonych przez przepisy odrębne. Ustawa o odpadach w
art. 13 ust. 3 dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami. Zgodnie
z §10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nadarzyn zabrania się spalania odpadów zawierających tworzywa sztuczne, smołę, gumę i inne substancje syntetyczne. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych
na otwartej przestrzeni, z wyłączeniem odpadów tego rodzaju przetworzonych chemicznie, zawierających substancje
niebezpieczne (np. kleje, żywice syntetyczne, powłoki malarskie itp.), jeżeli spalanie nie narusza odrębnych przepisów
dotyczących, między innymi ochrony przeciwpożarowej
i ruchu drogowego (np. zadymiania drogi) oraz jeśli nie będzie uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich. A zatem jest
dozwolone spalenie niewielkiej sterty suchych chwastów pod
kontrolą, bez dużego zadymienia, w dostatecznej odległości
od lasu, zarośli i zabudowań.
W przypadku zaobserwowania nielegalnego spalania „śmieci” (odpadów innych niż pozostałości roślinne) lub spalania
roślin w sposób niedopuszczalny, należy o tym fakcie powiadomić policję lub straż gminną, które to instytucje mają możliwość nałożenia sankcji karnych (mandatu) lub skierowania
sprawy do sądu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego należy oczywiście powiadomić straż pożarną
(tel. alarmowe: 112 i 998).
Hasło KOCHASZ DZIECI – NIE PAL ŚMIECI jest ciągle aktualne!
Krzysztof Pietrzykowski
Inspektor ds. Ochrony Środowiska UG Nadarzyn
Ogłoszenie w sprawie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi o zgłaszanie par małżeńskich zamieszkujących na
terenie Gminy Nadarzyn, którym w 2012 roku przypada jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Informacje w tej sprawie proszę zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie
(ul. Mszczonowska 24, pok. 226 - I piętro) do dnia 21.05.2012 roku. Osoby, które nie zawierały związku
małżeńskiego na terenie naszej gminy proszone są o dostarczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa.
Osoby przedstawione do odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 22 729 81 85 wew.130.
Iwona Malinowska
Zastępca Kierownika USC Nadarzyn
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
7
INFORMACJA O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że w dniach 7 - 17 maja 2012 r.
zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Nadarzyn zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe przewidziane do wywiezienia należy wcześniej zgłosić do Zakładu Usług Komunalnych,
tel. 22 739 42 00, w poniedziałek w godz. 900– 1700 i od wtorku do piątku w godz. 800– 1600
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpłatnie, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem:
Miejscowość
WOLICA, WALENDÓW
Termin wywozu
Poniedziałek 7 maja 2012 r.
w godz. 800 – 1200
SZAMOTY, KAJETANY
Wtorek 8 maja 2012 r.
w godz. 800 – 1200
STRZENIÓWKA
Środa 9 maja 2012 r.
w godz. 800 – 1200
STARA WIEŚ, RUSIEC
URZUT, ROZALIN
MŁOCHÓW, PAROLE
KRAKOWIANY
WOLA KRAKOWIAŃSKA
NADARZYN I
NADARZYN II
Czwartek 10 maja 2012 r.
Piątek 11 maja 2012 r.
Poniedziałek 14 maja 2012 r.
w godz. 800 – 1200
w godz. 800 – 1200
w godz. 800 – 1200
Wtorek 15 maja 2012 r.
w godz. 800 – 1200
Środa 16 maja –
Czwartek 17 maja 2012 r.
w godz. 800 – 1200
Odpady wielkogabarytowe należy zapakować (zawiązać) i wystawić przed posesją w godzinach. 800 – 1200, skąd zostaną następnie
zabrane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych z Nadarzyna.
Odpadami wielkogabarytowymi są: zużyty sprzęt sanitarny z gospodarstwa domowego (armatura sanitarna, wanny, brodziki itp.),
stare meble, stolarka budowlana (okna, drzwi – bez szyb).
Inne odpady z gospodarstw domowych nie będą odbierane i należy utylizować je w sposób odmienny:
• Niewielkie odpady komunalne, opony i inne wyroby z gumy, odpady budowlane i tzw. „zielone” należy utylizować indywidualnie
za pośrednictwem firm wywożących odpady komunalne.
• Pochodzące z gospodarstw domowych odpady niebezpieczne (opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych,
olejach, akumulatory i baterie, przeterminowane leki, świetlówki itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Odpady te są nieodpłatnie przyjmowane
przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Graniczna 4 w Nadarzynie, w środy, w godzinach 1000 – 1400, po uzgodnieniu
telefonicznym – tel. 22 739 42 00). Dowóz odpadów tego rodzaju organizuje właściciel na własny koszt.
Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. Ochrony Środowiska UG Nadarzyn
„Mówiłem ciągle: jutro zrobię - ale dotychczas nie zrobiłem...
bezdomnym będę nawet w grobie, a życia jasny dom - straciłem...” Autor: Korab-Brzozowski Wincenty
Ktoś zapyta się, jak się mają słowa tego wiersza do rehabilitacji? Mają i to bardzo dużo. W dzisiejszym artykule chciałbym porozmawiać o świadomości społeczeństwa w kwestii
REHABILITACJI. Co wiemy na ten temat? Do czego służy
nam rehabilitacja? Czy w ogóle jest skuteczna? Jak rozumiemy proces leczenia z uwzględnieniem rehabilitacji?
Zanim odpowiem na te pytania, muszę zacząć od genezy.
Rehabilitacja (łac. re - znów, na nowo, habilis - sprawny,
należyty, stosowny) stała się nieodzowną składową rozwoju socjalnego każdego nowoczesnego kraju. Rehabilitacja
oznacza zespół działań, którego celem jest przywrócenie
lub kształtowanie u człowieka niepełnosprawnego utraconych optymalnych funkcji biologicznych, rodzinnych
i społecznych. Rehabilitacja pozostaje w ścisłym związku
z pojęciem osoby niepełnosprawnej, którą można zdefiniować
jako osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do
wykonywania pracy zawodowej, ogranicza funkcje rodzinne,
uniemożliwia korzystanie ze wszystkich dóbr społecznych.
Nie należy więc utożsamiać niepełnosprawności tylko z pro-
blemem choroby, a więc traktować jej jako zjawisko medyczne czy lecznicze. Osoba niepełnosprawna nie wymaga permanentnego leczenia. Należy rozgraniczyć chorobę od niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, zwłaszcza w okresie
kończącym proces leczenia wymaga stworzenia właściwych
szans życiowych, społecznych, ekonomicznych w osiągnięciu
zamierzonego celu, takich jakie ma do ich spełnienia osoba
pełnosprawna. Rehabilitacja według polskiego modelu powinna być powszechna, wczesna, kompleksowa i ciągła.
Rehabilitacja musi być powszechna, to znaczy dostępna każdemu, kto jej potrzebuje. Drugim aspektem powszechności
rehabilitacji jest fakt, by obejmowała ona wszystkie dyscypliny medyczne. Rehabilitacja ma więc szerokie zastosowanie w
medycynie zabiegowej i zachowawczej.
Rozpoczęcie wczesnego procesu rehabilitacji już w trakcie leczenia podstawowego, prowadzi do skrócenia czasu
leczenia i poprawy jego wyników. Rehabilitacja powinna
mieć miejsce już w pierwszych dniach trwania choroby, czy
w kilka dni po przebytym urazie. Wcześnie zapoczątkowana rehabilitacja prowadzi do szybszego powrotu utraconych
funkcji przez chorego lub wykształcenie takich mechanizmów
kompensacyjnych, które utraconą funkcję organizmu zastąpią
lub uzupełnią. Ważnym elementem wczesnej rehabilitacji jest
takie sterowanie mechanizmami kompensacyjnymi, by wydobywać z nich tylko pożądane efekty i niwelować ujemne
skutki. Wczesne podjęte leczenie usprawniające, u pacjentów
będących w stanie ciężkim (nieprzytomni, niewydolni odde-
Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
SPGZOZ Nadarzyn
„Mówiłem ciągle: Jutro zrobię”
8 chowo), zmniejsza ilość groźnych powikłań i następstw długotrwałego unieruchomienia. Wczesna rehabilitacja obejmuje
też zagadnienia profilaktyki leczniczej.
Rehabilitacja musi być także ciągła i nieprzerwana. Rehabilitacja medyczna jest w ścisłym związku z rehabilitacją socjalną i zawodową. Ciągłość rehabilitacji oznacza, że obejmuje ona osoby w trakcie leczenia szpitalnego, przejmuje ich
w opiece ambulatoryjnej i kontynuowana jest dalej w trakcie
pobytu osoby niepełnosprawnej w domu. Wcześniej zaczęta
rehabilitacja w szpitalu, w oddziale podstawowym, jest kontynuowana w oddziale rehabilitacyjnym, a następnie w poradni
rehabilitacyjnej. Nieodzownym warunkiem dla realizacji procesu rehabilitacji w warunkach domowych jest akceptacja niepełnosprawności przez osoby najbliższe chorego. W ciągłości
rehabilitacji widać jej płynność w przejściu z rehabilitacji medycznej na zawodową i socjalną. Tak widziana rehabilitacja
realizuje zasadę leczenia człowieka, a nie tylko jego chorego
narządu lub choroby. A co na to starożytni? Już Hipokrates
mówił, że „Cała wiedza medyczna ma dwa potężne filary, na
których się wspiera. Są nimi ćwiczenia fizyczne i dietetyka”,
a Pascal dodaje „ Ruch to życie, a bezruch to śmierć”.
Wróćmy do wspomnianej już profilaktyki z dziedziny rehabilitacji. Jaka jest, każdy widzi. Po prostu KULEJE. Czy jest
za trudna, czy jest kosztowna? NIE! NIE JEST. To dlaczego
jej nie stosujemy? Może dlatego, że nic nie kosztuje. Może
gdybyśmy wydali na nią 200 zł to sama świadomość, że wydaliśmy na nią tyle pieniędzy jak na lekarstwo, przyniosłaby
ukojenie od bólu. A może dlatego, że nic o niej nie wiemy?
Bo przecież nigdy nie słyszeliśmy o tym, żeby niczego ciężkiego nie podnosić z ziemi o prostych nogach. Bo przecież
nikt nam nie mówił o tym, żeby się nie garbić przy biurku
i trzymać wyprostowaną sylwetkę. A to, że nie powinno się
nosić za dużego lub za wąskiego obuwia, albo to, że materac
do spania powinien być niezbyt miękki, a jednocześnie sprężysty i to, że nadwaga wpływa niekorzystnie na statykę twojego kręgosłupa, to wszystko było dla nas ciemną magią? Nie.
To wszystko doskonale wiedzieliśmy i powtarzaliśmy innym
do znudzenia.
No to, o co chodzi? Odpowiem na to pytanie anegdotą: „ Po
peronie idzie kobieta i dźwiga dwie walizki. Podchodzi do niej
mężczyzna i pyta się – Przepraszam bardzo. Gdzie jest Pałac
Kultury? Pan potrzyma na chwilę walizki- odpowiada kobieta,
po czym rozchyla szeroko ręce i mówi - NIE WIEM. Zabiera
walizki i odchodzi.” Ja też proszę Państwa NIE WIEM, dlaczego coś, co nic nie kosztuje, jest na wyciągnięcie ręki i jest
znane od pokoleń, nie jest stosowane. Pokłosie braku stosowania profilaktyki widać w podejściu niektórych pacjentów do leczenia w placówkach rehabilitacyjnych. Oto niektóre z ich wypowiedzi: „ Czy ja ćwiczę w domu? Panie, ja się tyle naćwiczę
w pracy nosząc i kładąc kafelki, że nie potrzebuję już ćwiczyć
w domu”, „ Proszę Pana najlepiej to robi mi ten laser. Wezmę go
10 razy i mam spokój z kręgosłupem na następne 2 tygodnie”,
„Proszę Pana, a gdzie ja mam ćwiczyć, w przedpokoju? W salonie nie mogę, bo tam TV cały czas gra, w sypialni to tylko na
łóżku, ale jest za miękkie. U syna w pokoju nie, bo on tam jest.
No to tylko zostaje mi kuchnia i przedpokój.” I na koniec zapoznam Państwa z historią przysłowiowego Kowalskiego. Nasz
pan Kowalski spędza w biurze 8 godzin. Ma pracę siedzącą.
Jego duże partie mięśniowe jak mięsień najszerszy grzbietu, który jak płaszcz pokrywa nam całe plecy oraz biegnący
wzdłuż kręgosłupa długi mięsień prostownik grzbietu wraz
z mięśniami równoległobocznymi, tymi przyciągającymi nasze
łopatki do kręgosłupa, są przez 8 godzin rozciągane. Poddane
są MORDERCZEJ pracy statycznej. Najgorszej z możliwych.
Wypchnięta z nich krew żylna (ta z tlenem) nie ma szansy na
normalny powrót z powrotem do mięśni. Żeby tak się stało
musiałby nasz Kowalski wyprostować plecy, ale on nie ma
na to czasu, terminy go gonią. Siedzi więc pochylony i marzy o jednym. Wrócić do domu i się POŁOŻYĆ. Wraca więc
i pada z nóg. Nic dziwnego. Jego duże partie mięśniowe wykonały olbrzymi wysiłek i to bez tlenu. Co by powiedział nasz
pan Kowalski, gdyby ktoś wsadził mu głowę pod wodę na
8 godzin. Pewnie nie byłby zadowolony. Na pewno po wyjęciu
głowy z wody byłby wdzięczny za szybką reanimację. A co
funduje pan Kowalski swoim skatowanym z powodu braku tlenu mięśniom? RELAX. Przecież to logiczne dla niego. Skoro
jest zmęczony to musi teraz odpocząć, najlepiej na kanapie
z piwkiem w jednym ręku i pilotem od TV w drugim ręku. Gdyby
ktoś mu powiedział w tej chwili: „Jeżeli jesteś zmęczony, to
najlepiej odpoczniesz ćwicząc”, to popatrzyłby się na niego jak
na wariata. Czy leżąc na kanapie wzmocnił sobie osłabione w
czasie pracy mięśnie. NIE. Jutro znowu będzie siedział swoje
8 godzin, a po powrocie tradycyjnie kanapa, piwko, pilot. I tak
w kółko, przez tydzień, miesiąc, LATA!!!
Ilu takich Kowalskich jest w nas samych? Niech każdy sam
sobie odpowie na to pytanie. Samo się nic nie zrobi, a tym
bardziej nie wzmocni.
Odpowiadając na pytanie zadane na wstępie tego artykułu
„Czy rehabilitacja jest skuteczna?”, odpowiedź może być tylko jedna. TAK...ale. No właśnie, to małe, ale jest takie trudne
do zrobienia. Przystępując do ćwiczeń należy uświadomić sobie, że tylko poprzez systematyczne ich wykonywanie można
zwiększyć siłę mięśni, znaczną poprawę wydolności kręgosłupa i ogólną sprawność fizyczną. Systematyczne ćwiczenia
pozwalają przetrwać ciężki dzień pracy. Musi więc być czas
na pracę, ale także na zregenerowanie sił, bo ani się spostrzeżemy, a wyrośniemy na pokolenie Polaków, być może lepiej
wykształconych, ale niewątpliwie cherlawych.
„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.” fragm. fraszki „Na zdrowie” Jana
Kochanowskiego.
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
Przygotował: mgr Paweł Cukrowski - SPG ZOZ Nadarzyn
Mammografia – przebadano 260 kobiet!
W dniach 29/30.03.2012 r. przy SPG ZOZ w Nadarzynie
odbyło się bezpłatne badanie mammograficzne w ramach
Programu profilaktyki raka piersi. Objęte nim zostały Panie
w wieku od 50 do 69 lat, które nie robiły badania w ciągu 24 miesięcy. Przebadano 260 kobiet, co niewątpliwie
nas cieszy, ponieważ rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 %
wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek.
Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie
nowotworu. Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które
mogą warunkować zachorowanie są m.in.: rak piersi wśród
członków rodziny (matka, babka, siostra), wczesna pierwsza
miesiączka przed 12 rokiem życia, późna menopauza po 55
roku życia, urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność.
Namawiamy do profilaktyki.
Marzena Nowicka - Prusakiewicz - SPG ZOZ Nadarzyn
9
Co dzieje się w naszych szkołach i przedszkolach...
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie
Pierwszy dzień wiosny
w Gimnazjum
Wiadomo nie od dziś, że uczniowie 21 marca w osobliwy sposób szukają wiosny. Podejmują próby żeby ją „wyniuchać”, młodzież krąży po okolicy i właściwie nic z tych
„obserwacji” nie wynika poza zmarzniętymi uszami i zacieraniem rąk. W naszym gimnazjum pierwszy wiosenny
dzień witaliśmy inaczej niż zwykle. Ogłosiliśmy konkurs
KLASA ASÓW. Każda klasa mogła wybrać i zaprezentować
przynajmniej dwie z proponowanych konkurencji, a były to:
piosenka o szkole, jednolity ubiór klasy, skecz oraz rewia
mody lat 20, 60, 80 i przyszłości. Owego dnia atmosfera
szkolna była iście wiosenna, barwne przebrania uczniów,
nauczycieli i personelu szkolnego. Na korytarzu można było
się natknąć na Królewnę Śnieżkę, Zorro, Marilyn Monroe,
Supermanów, dresiarzy, straż pożarną, pielęgniarki, Chucka
Norrisa, czy siostry zakonne (te akurat były prawdziwe).
Przegląd twórczości trwał prawie dwie godziny i było co
podziwiać. Przywitał wszystkich wierszem o wiośnie „prezydent ”, konferansjerzy czuwali nad kolejnością występów.
Podziwialiśmy modelki i modeli prezentujących różne epoki
poruszających się z gracją jak na profesjonalnym wybiegu.
Scenki kabaretowe mogłyby być śmiało wystawione w czasie kabaretonów w Opolu czy Sopocie, tam też może kiedyś
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
WIEDZY POŻARNICZEJ
,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM”
Jak co roku, drużyna z Nadarzyna wzięła udział
w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Celem
turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w czasie pożaru, praktycznych umiejętności posługiwaFot. arch. szkoły
Uczniowie kl. I c - laureaci konkursu KLASA ASÓW
z wychowawczynią p. E. Żurek.
wystąpią nasi wokaliści, którzy śpiewająco opowiadali życie uczniowskie. Elementem poza konkursowym był pokaz
tańca „Zumba” oraz piosenki po angielsku i rosyjsku. Jurry
miało trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców (nie było
to łatwe nawet dla Chucka Norisa, który musiał ogłosić
werdykt). Wyróżnienia zostały przyznane:
- za skecz o Czerwonym Kapturku klasa I D,
- za jednolity strój klasa III D,
- za piosenkę o szkole klasa III A,
- za pokaz mody klasa III B,
- Grand Prix przyznano klasie I C.
Nagrodą główną był czek na „200 gimzetuff”, który
umożliwia dofinansowanie imprezy klasowej w wysokości
200 zł z funduszu Rady Rodziców.
Ks. Jarosław Kuśmierczyk
nia się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat tradycji ruchu
strażackiego.
Naszą gminę reprezentowali członkowie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, uczniowie Szkoły Podstawowej
z Młochowa, Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II, OSP
Młochów, OSP Nadarzyn. Uczestnicy konkursu musieli
zmierzyć się z 40 pytaniami testowymi. W kategorii szkół
gimnazjalnych - III miejsce zajęła Laura Stachura uczennica Gimnazjum, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
- II m. zajęła Agnieszka Frączak.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki rzeczowe ufundowane przez Pana Wójta Janusza Grzyba.
Magdalena Drzewucka - opiekun
Młodzież z Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II
w Nadarzynie w ramach projektu
„Historia kamieniem pisana…”
– zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat
ppor. Tadeusza Nowickiego ps. Orlik,
który w dniach 1.08-15.10 1944 r. przebywał ze swoim
oddziałem na terenie Lasu Sekocińskiego.
Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.
10 Wiadomości Nadarzyńskie
Osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę
na ww. temat prosimy
o kontakt z p. Małgorzatą Rec (tel. 782 135 145).
4(156) kwiecień 2012
SP Nadarzyn
Co można robić Razem?
W roku szkolnym 2011/2012 klasa II a ze Szkoły
Podstawowej w Nadarzynie wraz z wychowawczynią (p.
Bogumiłą Tarkowską, red.), rozpoczęła cykl spotkań uczniów
i ich rodziców pod wspólnym tytułem „Co można robić
Razem?” Nasza akcja potrwa do końca czerwca 2013 roku.
Celem tego typu spotkań jest integracja zespołu klasowego,
wspólna praca i zabawa rodziców i ich dzieci, oraz pokazanie,
że Razem możemy nie tylko się uczyć, ale też bawić, aktywnie wypoczywać i pożytecznie spędzać czas. O wieczornicy:
„Mój ulubiony wiersz, mój ulubiony poeta” już informowaliśmy, kolejnym wspólnym projektem w ramach ww. cyklu byla praca w grupach do wspólnego tematu pt. „Grody
Piastów”. Prace plastyczne zostały zaplanowane i wykonane
po lekcjach, i w dni wolne od zajęć edukacyjnych. Podział
dzieci na zespoły był podyktowany miejscem zamieszkania
poszczególnych uczniów (Wolica, Walendów, Szamoty).
Czas na przygotowanie i wdrożenie projektu oraz wykonanie makiety grodu wynosił ok. miesiąca. Grupy spotykały się
w domu prywatnym jednego z uczniów. Pomieszczeniem
roboczym najczęściej był garaż. Po wspólnej pracy organizowano piknik. I tak w atmosferze przyjaznej współpracy
i wzajemnego poszanowania dla pomysłów i propozycji dzieci, powstały „Grody Piastów”. Dwie prace zostały przekazane
do pracowni historycznej w naszej szkole, której opiekunem
jest p. Elżbieta Zimoląg. O realizacji naszych kolejnych pomysłów i o wspólnych zajęciach będziemy informować na
bieżąco.
mgr Bogumiła Tarkowska
Nauczyciel dyplomowany SP Nadarzyn
XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przekazanie kilku prac na licytację oraz mini balu karnawałowego.
Bardzo miło będziemy także wspominać przyjazd animatorów
z „Laboratorium ee”, którzy przeprowadzili warsztaty „Graj
w Eksperymenty” dla dzieci, ich rodziców i zaproszonych
gości. Uczestnicy warsztatów m.in. sprawdzali czy w owocach płynie prąd, powstały także „ruchome piaski”, a „chemia
w domu” pokazała swoje inne, kolorowe oblicze. Przez cały
czas wszystkim towarzyszyły ogromne emocje, a ekscytacja
stale mieszała się z niekontrolowanymi wybuchami radości
i śmiechu. W ostatnim dniu Projektu odbyło się uroczyste
zakończenie. Przybyli do nas p. Edyta Garwońska Sekretarz
Gminy Nadarzyn, p. Danuta Wacławiak Przewodnicząca Rady
Gminy, p. Kamila Michalska Dyrektor NOK, p. Katarzyna
Dombska, ks. Jarosław Kuśmierczyk, p. Agnieszka Zboina pedagog Gimnazjum w Nadarzynie, p. Małgorzata Truszkowska
pedagog SP w Nadarzynie, wolontariusze, rodzice i dzieci. Po
przywitaniu gości przez panią Krystynę Masłowską - Dyrektor
GODM „Tęcza”, swoje taneczne umiejętności zaprezentowały w czterech nowoczesnych układach dzieci z Ogniska
w Nadarzynie i w Młochowie. Następnie, w prezencie od
Szkoły Tańca Di Somma Dance Studio wszyscy mogliśmy
podziwiać profesjonalny występ pary tanecznej.
Jednak główną atrakcją był pokaz ciekłego azotu „Minus 200”, w wykonaniu p. Kamila Kobyłeckiego
z „Laboratorium ee” (fot. poniżej).
Gminne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe „Tęcza”
Zakończenie Projektu
„Świetlica - moje miejsce”
W dniu 30.03.2012 r. w Gminnym Ognisku DziecięcoMłodzieżowym „Tęcza” w Nadarzynie odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji zakończenia Projektu w ramach V edycji Programu Dotacyjnego „Świetlica – Moje Miejsce”.
Organizatorami Projektu była Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży oraz Fundacja PZU, zaś partnerem Stowarzyszenie
Ziemia Chełmońskiego. Projekt trwał dziesięć miesięcy od
czerwca 2011 r. do marca 2012 r. Aktywnie brało w nim udział
45 wychowanków z Ogniska w Nadarzynie i w Młochowie.
W ramach Projektu zakupiliśmy puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe na II Nadarzyński Bieg Rodzinny
podczas III Pikniku Rodzinnego. W trakcie organizowanych przez Ognisko półkolonii wyjechaliśmy do Muzeum
Etnograficznego w Warszawie oraz rozpoczęliśmy cotygodniowe zajęcia z rękodzieła - witraż oraz comiesięczne
zajęcia edukacyjne z nauk ścisłych. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od przygotowania wystawy prac wykonanych
podczas półkolonii na Gminne Dożynki. Nowymi zajęciami
w placówce były zajęcia taneczne hip - hop prowadzone przez
parę taneczną Mario i Katarzynę Di Somma ze Szkoły Di
Somma Dance Studio z Raszyna, a także co miesięczne zajęcia psychoedukacyjne. Ważnymi uroczystościami była organizacja Balu Andrzejkowego, Jasełek w Ognisku, Gminnego
Spotkania Opłatkowego dla Mieszkańców Gminy Nadarzyn,
występ taneczny dzieci z Ogniska w Młochowie podczas
W bardzo ciekawy i fascynujący sposób pokazywał nam
jak zachowuje się azot w kontakcie z różnymi przedmiotami. Czarom nie było końca, a z widowni słychać było: „Pan
jest lepszy niż Harry Potter!!!” Po takim wspaniałym wstępie, chłopcy z Ogniska w Nadarzynie też spróbowali swoich
sił i wykonali trzy ulubione doświadczenia, które poznali na
zajęciach z nauk przyrodniczych. Do jednego z nich zaproszono gości, którzy mogli zapoznać się z nietypową cieczą.
Oficjalne zakończenie stanowiło podziękowanie i wręczenie
statuetek Ogniska dla osób, które nas wspierały podczas realizacji Projektu.
Następnie zaproszono gości do obejrzenia wystawy prac
z rękodzieła – witrażu, wykonanych przez dzieci podczas zajęć
plastycznych oraz wpisania się do pamiątkowej kroniki. Był to
pierwszy realizowany w Ognisku projekt, który z pewnością
zapadnie nam w pamięci. Chcemy serdecznie podziękować
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji PZU i innym
osobom za możliwość realizacji Projektu w naszej placówce.
Realizując projekt dzieci odkryły w sobie nowe talenty, które
mamy nadzieję będą dalej rozwijać, a ich sukcesy będą dawały
nam motywację do dalszych działań na rzecz ich wszechstronnego rozwoju.
Magda Piotrkowicz, Aneta Bilińska
Wychowawcy GODM „Tęcza”
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
11
Z historii...
Galeria obywatelska
MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ
W Naszej Historii Narodu i Państwa praktycznie każdy
miesiąc obfitował w zdarzenia, które na Naszą Historię miały jakiś wpływ. Państwo Polskie ustanowiło miesiąc kwiecień czasem pamięci o naszej przeszłości. Pamięć narodowa
jest spoiwem narodu. Tak było, jest i będzie. Wydarzenia,
w których przelała się krew, gdzie zagrożony był byt Państwa
i Narodu, czasy zaborów, zniewolenia to wszystko składa się
na naszą historię. Naszą miejscową nadarzyńską również.
Nadeszły takie czasy, że pamięć o naszej przeszłości domaga
się szczególnie pilnej troski. Zwłaszcza pamięć o tych, których władza ludowa zepchnęła w prywatność. Bohaterowie,
miejsca, wydarzenia, kultywowane były w rodzinach, małych
grupach środowiskowych, w parafiach. Można, a wręcz trzeba
pisać o tym i przypominać. Bo Ojczyzna to nie tylko domy,
drogi, zdobycze cywilizacyjne, dzięki którym żyje się nam
lepiej. Powstaje pytanie JAK ŻYĆ?, jak rozumieć ten świat,
naszą rzeczywistość bez historii, jak kreować przyszłość nie
znając naszych chwalebnych i tych mniej chwalebnych faktów.
Kochać kogoś, coś, czego się nie zna? Mam nadzieję, że jest
to tylko pytanie retoryczne. Pokolenie II RP nie miało takich
dylematów, dla nich Ojczyzna miała jeden wymiar. Byli gotowi dla niej żyć i dla niej umierać. Cieszyli się jej sukcesami
i szanowali ją jako dobro największe. O jednej z takich postaci
piszę w Galerii Obywatelskiej.
Wiktor Rychwiński
(1901 – 1975)
Syn Stanisława i Michaliny
z Rosińskich, urodzony w Nadarzynie.
Ojciec był ogrodnikiem. Przed I wojną światową znalazł pracę na Podolu
w majątku w miejscowości Niemirów
– dzisiejsza Ukraina. Tam chodził do
gimnazjum, początkowo do gimnazjum rosyjskojęzycznego, a następnie do Polskiego Gimnazjum
w Winnicy, które ukończył w roku szkolnym 1918-1919.
Na początku roku 1920 rodzina wraca do Nadarzyna (matka Michalina
Rosińska pochodziła z rodziny od
co najmniej 100 lat zamieszkałej
w Nadarzynie). Jedna z babek z domu
Rosińska wyszła za mąż za francuskiego żołnierza (de Feury) w czasie kampanii napoleońskiej. W czasie wojny
Jako uczeń gimnazjum z bolszewikami w 1920 roku w najok. 1915 r.
gorętszym jej momencie Wiktor
Rychwiński powołany jest do wojska i uczestniczy w niej.
Jesienią, kiedy nastąpiła częściowa demobilizacja, Rychwiński
wraca do Nadarzyna. Zostaje zatrudniony w Zarządzie Gminy
Młochów z siedzibą w Nadarzynie, jako kancelista i pracuje tu
do 1 lipca 1921 roku, następnie przenosi się na służbę w instytucji rządowej o nazwie Ekspozytura Naczelnego Komisariatu
do walki z epidemią (w owym czasie powszechne były wszelkiego rodzaju epidemie z tyfusem na czele). Była to organizacja
z szerokimi uprawnieniami administracyjnymi, nieomal paramilitarnymi, bo przecież czasy były niespokojne (granice RP
ustalono dopiero po Traktacie Ryskim w 1922 r.).
12 Wiadomości Nadarzyńskie
W okresie od 21.04.1922 do 1.04.1924 odbywa czynną
służbę wojskową w Biało - Krynicy i Grudziądzu, zaliczając m.in. kursy wojskowe w Centralnej Szkole Strzeleckiej
w Toruniu (kształciła strzelców wyborowych i cekaemistów).
Ze służby wychodzi jako kapral. Krótki okres pracuje z ojcem
w gospodarstwie ogrodniczym w Nadarzynie. Od kwietnia
1925 pracuje w Policji w Warszawie. Następnie od 1 sierpnia 1926 r. zatrudniony w Zarządzie Gminy Młochów, tym
razem jako pomocnik sekretarza gminy, za kadencji wójta
Walentego Flisa (fot. poniżej).
W tym czasie poznaje piękną Annę Ertnerównę, siostrzenicę
Aleksandra Ertnera, właściciela młyna i tartaku w Nadarzynie.
Na Boże Narodzenie 1927 roku żeni się. Niedługo potem
otrzymuje awans i pełni funkcję sekretarza Gminy Guzów
w powiecie błońskim z siedzibą w Miedniewicach. Pracuje
tam również inny nadarzynianin Władysław Miłkowski.
W 1932 roku po odbyciu ćwiczeń
rezerwy zostaje awansowany do stopnia plutonowego przez dowództwo 36
pp. Legii Akademickiej.
W dniu 01.05.1934 roku obejmuje
funkcję sekretarza Gminy Młochów
(za kadencji wójta Władysława
Bonieckiego) i pełni ją do 20 listopada
1940 roku. Tu wątek życiorysu Wiktora
Anna Rychwińska
Rychwińskiego należy rozszerzyć o
jego działalność, szczególnie w okresie 1939 - 1940. Tragizm
wojny, trauma klęski militarnej, mordy okupantów, ludzkie
tragedie i wszelkie okropieństwa wojenne spadły na barki sekretarza gminy. Organizacja życia administracyjnego
w obliczu nowych realiów to nie była prosta sprawa, za byle
przewinienie lub niedopatrzenie można było trafić pod mur,
a w najlepszym razie do obozu koncentracyjnego, a tu jeszcze
trzeba było być Polakiem. Celowo przytaczałem daty służby –
pracy, bo Rychwiński to klasyczny przykład „państwowca”.
Dziś tłumaczy się to jako służba dla Państwa, wtedy to była
oczywista oczywistość. Od początku w najcięższym okresie
okupacji cała rodzina Rychwińskich, siostra Stanisława, siostra Zofia uczestniczą w konspiracyjnym życiu Nadarzyna.
Działalność w tym czasie wymaga szerszego przedstawienia
co nastąpi w następnej części Galerii Obywatelskiej.
R. Zalewski - tel. 602 627 456
[email protected]; [email protected]
Fot. z archiwum autora
4(156) kwiecień 2012
PIERWSZA
NADARZYŃSKA
DRUŻYNA
HARCERSKA
IMPEESA
XIII Rajd Szlakiem Bohaterów
Szarych Szeregów
W sobotę 24 marca 1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska
IMPEESA wzięła udział w XIII Rajdzie Szlakiem
Bohaterów Szarych Szeregów. Gra została zorganizowana przez 62 Szczep im. „Zośka” z Hufca Pruszków oraz
Szczep Harcerski z Łomianek.
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy pod Arsenałem, następnie szlak prowadził przez Cmentarz Wolski – miejsce koncentracji zgrupowania Radosław, dawną rampę kolejową
– tutaj w czasie wojny były magazyny jednostek niemieckich SS, które zostały zdobyte przez pluton powstańczy.
Fot. arch. drużyny
Wędrówka ulicami stolicy.
Fot. arch. drużyny
Od lewej: dh hm. Krzysztof Żuławnik - komendant rajdu,
pwd. Wojciech Bieńkowski - drużynowy I NDH, pierwszy
rząd Piotr Lewandowski, Małgorzata Zielińska, Sabina
Boniewska, drugi rząd: Kacper Bieńkowski, Weronika
Rządkowska, Anna Murzynowska.
Kolejny punkt naszego marszu to warszawska Starówka,
ul. Miodowa (szpital powstańczy), dalej kościół
św. Antoniego – miejsce brawurowej przeprawy z okrążenia
niemieckiego. Główni bohaterowie tych miejsc i wydarzeń
to bracia Romoccy: Andrzej „Morro” i Jan „Bonaventura”
oraz ich żołnierze.
Na koniec rajdu dotarliśmy na Wojskowe Powązki, gdzie
podczas apelu końcowego oddaliśmy cześć poległym.
Poruszającym momentem było zapalenie zniczy na mogiłach powstańców, pośród licznych rzędów białych, brzozowych krzyży odnaleźliśmy miejsce spoczynku bohaterów
tamtych dni. Była to lekcja historii i poświęcenia życia dla
Ojczyzny.
Ks. Jarosław Kuśmierczyk (phm)
Nowi nauczyciele mianowani
w Gminie Nadarzyn
W poniedziałek 12 marca 2012 r. miało miejsce uroczyste
ślubowanie oraz wręczenie przez Wójta Gminy Nadarzyn
Janusza Grzyba, aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego p. Wiolettcie Kubickiej ze
Szkoły Podstawowej w Ruścu oraz p. Agnieszce Skorupka
z Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie.
red.
4(156) kwiecień 2012
zaprasza na otwarte spotkanie czwartkowe
z Teatrem w drodze Agrada
Grażyna Kaznowska i Adam Snarski
wystąpią z dwoma monodramami
„Bezgrzech” i „Fiksum Dyrdum”
Spotkanie odbędzie się 10 maja 2012 (czwartek)
od godz. 18.30 w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie,
ul. Wiśniowa 26
tel. (22) 729-92-81, 728 662 112. Wstęp wolny.
Wiadomości Nadarzyńskie
13
Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
01.03.2012 r. w godzinach popołudniowych udział zastępu
w usuwaniu skutków kolizji drogowej, do której doszło
w Wolicy, przy al. Katowickiej. Ranny sprawca kolizji drogowej był pod wpływem alkoholu. Działania polegały na podniesieniu pojazdu i zabezpieczeniu miejsca wypadku. Obecny był
Wydział Ruchu Drogowego Pruszków.
07.03.2012 r. w godzinach południowych udział zastępu w gaszeniu pożaru suchej trawy w Nadarzynie, przy ul. Plantowej.
08.03.2012 r. w godzinach popołudniowych pożar trzciny na
groblach stawów w Walendowie. Działania prowadzone przez
jeden zastęp. Obecna była Policja Piaseczno.
10.03.2012 r. usuwanie skutków wypadku drogowego na
skrzyżowaniu w Ruścu, do którego doszło w godzinach porannych. Zderzenie busa przewożącego ludzi z samochodem
osobowym. Działania polegały na wydobyciu i udzieleniu pomocy przedmedycznej jednej osobie ciężko rannej, po którą
przyleciało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz udzielenie
pomocy przedmedycznej lżej rannym; podniesienie przewróconego busa oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Obecne
były 2 zastępy OSP Nadarzyn, 2 zastępy PSP Pruszków, zastęp OSP Raszyn, Policja Nadarzyn oraz WRD Pruszków.
Tego samego dnia w godzinach południowych jeden zastęp
OSP Nadarzyn wyjeżdżał do pożaru trawy w Starej Wsi przy
ul. Grodziskiej. Działania gaśnicze prowadzono przy współudziale OSP Żółwin.
11.03.2012 r. w godzinach rannych udział jednego zastępu w akcji gaszenia sadzy kominowych w Ruścu przy
ul. Myśliwskiej.
13.03.2012 r. po raz kolejny pożar suchej trawy, w tym samym
miejscu, w Starej Wsi. Wyjazd w godzinach popołudniowych.
17.03.2012 r. tego dnia czterokrotnie braliśmy udział (po 2
zastępy) w gaszeniu pożarów suchych traw w Walendowie
(ul. Romantyczna), w Kajetanach (ul. Brzozowa), w Wolicy
(ul. Oliwkowa), w Nadarzynie (al. Katowicka 70). W ostatnim przypadku bezpośrednio zagrożone spaleniem były nowe
pojazdy, zaparkowane na terenie pobliskiej firmy. Działania
rozpoczęły się w godzinach porannych, a zakończyły o godz.
19.00. Trzeba zaznaczyć, że siła ognia była tak duża, iż do
działań dysponowane były jednostki z Gminy Raszyn, które
pomagały w opanowaniu sytuacji. Podczas tych działań został
ranny jeden ze strażaków OSP Młochów. Udzielono mu pomocy przedmedycznej; konieczne było dysponowanie pogotowia
ratunkowego Pruszków. Przyczyną wszystkich ww. pożarów
była ludzka bezmyślność.
W godzinach nocnych jeden zastęp brał udział w gaszeniu pożaru samochodu osobowego w Ruścu przy al. Katowieckiej.
18.03.2012 r. w godzianch południowych pożar suchej trawy,
przy ul. Narcyzowej w Nadarzynie.
19.03.2012 r. w godz. popołudniowych pożar suchej trawy
w Starej Wsi przy ul. Pieczarkowej. Udział 2 zastępów.
21.03.2012 r. w godzianch południowych usuwanie skutków
kolizji drogowej w Paszkowie przy al. Katowickiej. Udział
jednego zastępu.
W godzinach nocnych usuwanie skutków kolejnej kolizji drogowej w Wolicy przy al. Katowickiej.Udział jednego zastępu.
22.03.2012 r. w godzinach popołudniowych dwa jednoczesne
pożary suchej trawy w Strzeniówce przy ul. Jodłowej oraz
w Ruścu przy ul. Głównej. W każdym z tych zdarzeń brał
udział jeden zastęp.
23.03.2012 r. trzy pożary suchej trawy. Dwa w Starej Wsi
(przy ul. Skrajnej i ul. Poziomkowej) oraz na pograniczu
Walendowa i Łaz. Podczas drugiego z tych zdarzeń ranna została jedna osoba, która podczas prób samodzielnego gaszenia
poważnie zraniła się w nogę. Udzielono jej pomocy przedmedycznej. W sumie w akcjach gaszenia brały udział 4 zastępy.
24.03.2012 r. dwa pożary suchej trawy. Jeden w Ruścu (przy
ul. Zimowej), drugi w Paszkowie. W pierwszym brały udział
dwa zastępy, w drugim jeden. Akcje prowadzono w godzinach
popołudniowych.
25.03.2012 r. w sumie na terenie gminy Nadarzyn były 3
pożary suchych traw, z czego jeden wymagał pomocy jednostek zewnętrznych. Pożar rozpoczął się w Starej Wsi przy
ul. Grodziskiej, a został opanowany w Urzucie na wysokości ul. Łącznej i Różanej. W akcji gaszenia wzięło udział
8 zastępów straży, w tym: OSP Nadarzyn (2 zastępy), OSP
Młochów (1 zastęp), OSP Biskupice (2 zastępy), OSP Żółwin
(1 zastęp), OSP Brwinów (1 zastęp), PSP Pruszków (1 zastęp). Utrudnieniami podczas gaszenia był silny wiatr, powodujący szybkie rozprzestrzenianie się ognia, wysoka trawa
oraz grząski teren, gdzie grzęzły pojazdy gaśnicze. Działania
gaśnicze prowadzone były w godzinach przedpołudniowych.
Dwa kolejne pożary traw miały miejsce w Nadarzynie przy
ul. Tujowej oraz w Wolicy przy ul. Sękocińskiej. Oba zdarzenia miały miejsce w godzinach popołudniowych. Podczas jednego z ww. zdarzeń, obecna na miejscu policja ukarała sprawcę podpalania mandatem w wysokości 500 zł.
26.03.2012 r. pożar suchej trawy i młodnika w Starej Wsi przy
ul. Grodziskiej, w godzinach popołudniowych.
26.03.2012 r. w godz. nocnych pożar trawy w Walendowie (ul.
Gwiaździsta). Działania prowadziły 2 zastępy OSP Nadarzyn,
2 zastępy OSP Mroków oraz 1 zastęp OSP Raszyn.
28.03.2012 r. w godz. porannych usuwanie skutków kolizji
drogowej 2. samochodów osobowych, w Strzeniówce przy
ul. Pruszkowskiej. W godzinach południowych pożar poszycia leśnego w Żółwinie przy ul. Słonecznej. Udział 2 zastępów. Spaleniu uległo ok. 5 ha poszycia leśnego. Podczas
zwijania sprzętu po akcji ok. 200 m. od pogorzeliska ktoś ponownie podpalił poszycie leśne. Należało rozpocząć nowe
działania. Do działań zadysponowany był nasz nowy, lekki
samochód gaśniczy, który doskonale sprawdził się na wąskich, leśnych drogach. Dotarcie na miejsce pożaru przez
samochody średnie i ciężkie było bowiem niemożliwe.
29.03.2012 r. w godz. nocnych ponowne działania przy
gaszeniu pożaru poszycia leśnego w Żółwinie, przy
ul. Szkolnej. Udział 2. zastępów.
Nawiązując do wyżej opisywanych pożarów traw apeluję
o rozwagę i zwracam się z prośbą o większą odpowiedzialność. Często „niewinne” wypalanie śmieci powoduje olbrzymie straty materialne i jest bezpośrednim zagrożeniem dla
mienia, zdrowia i życia ludzkiego!!!
Poza tym każdy wyjazd straży do tego typu akcji jest marnowaniem pieniędzy nas - podatników. Miejmy to na uwadze.
Dh. Arkadiusz Kiliński - Naczelnik OSP Nadarzyn
Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl
ul. Warszawska 15, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83
Działania ratowniczo - gaśnicze naszej jednostki:
14 reklama
reklama
reklama
reklama
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
15
reklama
reklama
reklama
reklama
16 Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
reklama
reklama
Poszukujemy kandydatów na Agentów
Ubezpieczeniowych do pracy na stoisku Ergo Hestia
w centrum handlowym Janki. Praca dla osób
w każdym wieku. Informacje pod tel. 22 702 36 26
lub email: [email protected]
Szukam pracy
(sprzątanie, prasowanie, mycie okien, itp.).
Tel. 664 729 758
reklama
reklama
Poszukuję pracy chałupniczej (bez szycia).
Tel. 505 230 956
reklama
Sprzedam mieszkanie w Młochowie (78 m2)
z garażem i piwnicą; w sąsiedztwie parku.
Tel. 603 333 468, 601 31 19 71 lub 605 885 895
(w godz. popołudniowych).
reklama
reklama
Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez.
Tel. 502 142 219
reklama
reklama
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
17
reklama
reklama
reklama
Podejmę pracę jako opiekunka
(samochód). Tel. 608 430 018
reklama
reklama
Zatrudnię na pełen etat odpowiedzialną osobę do
opieki nad małym dzieckiem. Praca w Nadarzynie.
Koniecznie z samochodem. Tel. 696 002 033
reklama
Poszukuję nieruchomości dla swoich klientów.
Tel. 22 739 92 66
reklama
West – car S.C.
Rok założenia 1986
Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13
aBlacharstwo – lakiernictwo
aSamochody zastępcze
aRozliczenia bezgotówkowe
aHolowanie 24h/dobę
aElektro-mechanika, filtry,
cja
iza
an iana
ulk
W wym on
i op
reklama
Korepetycje - chemia. Tel. 782 786 769
reklama
Korepetycje - matematyka, fizyka, chemia
na każdym poziomie - 7 dni w tygodniu.
Tel. 502 601 045
reklama
J. niemiecki. Wszystkie poziomy nauczania.
Możliwość dojazdu.
Tel. 604 267 811
oleje, hamulce
aKupno-sprzedaż samochodów
reklama
całych i powypadkowych
aKlimatyzacja
Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat,
francuskie, japońskie
www.westcar.pgrs.pl
e-mail: [email protected]
18 Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
reklama
reklama
reklama
reklama
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
19
reklama
reklama
reklama
reklama
Szukam osoby do prowadzenia sekretariatu oraz innych
prac biurowych w Kancelarii Notarialnej w Nadarzynie.
Wymagania: wykształcenie wyższe, umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze, umiejętność korzystania
z pakietów i urządzeń biurowych, pełna dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, wysoka kultura
osobista, skrupulatność, odpowiedzialność, pedantyczność,
odporność na stres. Mile widziane: znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B. Proszę o przesyłanie c.v. na adres:
[email protected]
Wiadomości Nadarzyńskie
reklama
reklama
20 4(156) kwiecień 2012
Nadarzyńskie
kryminałki
Dyżurny Komisariatu Policji w Nadarzynie został powiadomiony o tajemniczym zniknięciu koparko – ładowarki
„Ostrówek” rok produkcji 1976, koloru żółtego z terenu
posesji przy ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce. Z przodu pojazdu zamontowany był duży pług, który został odnaleziony przez policjantów przy leśnej drodze (przedłużenie ul.
Na Skraju), prowadzącej do C.H. Maximus. Sprawcy najprawdopodobniej z miejsca zdarzenia odjechali ul. Jodłową
w kierunku lasu.
Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawcy bądź odzyskaniu mienia prosimy o kontakt z miejscowym komisariatem
pod nr 22 729 81 77 lub 997 w każdym mieście.
Poszukujemy świadków zdarzenia
zaistniałego w dniu 01.03.2012 r.,
w Nadarzynie przy ul. Maciejki
gdzie w godz. 0:30 – 7:30 nieznani sprawcy dokonali włamania do domu. W wyniku
przestępstwa utracone zostały pieniądze, telefon komórkowa NOKIA E-6 koloru srebrnego oraz złote łańcuszki
i pierścionki.
Kolejne włamanie w podobny sposób zaistniało w dniu
07.03.2012 r. ok. godz. 1:35 w Ruścu przy ul. Promienistej.
Sprawcy skradli portfel z pieniędzmi oraz zegarek męski
marki TISSOT jak również laptopa, którego porzucili uciekając spłoszeni przez właściciela.
Osoby mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy lub
odzyskania utraconego mienia proszone są o kontakt pod
nr 22 729 81 77, 997. Bądź o osobiste zgłoszenie w miejscowym komisariacie czynnym całą dobę.
W okresie od 22.02.2012 r. do 21.03.2012 r. nadarzyńscy
policjanci zatrzymali łącznie 13 osób, w tym 1 osobę do
sprawy prowadzonej przez Zespół Kryminalny, 4 osoby
poszukiwane, 6 nietrzeźwych kierujących oraz 2 osoby
do wytrzeźwienia.
Szanowni Państwo.
Czas mojej służby w szeregach Policji dobiegł końca.
Korzystając z możliwości zamieszczania „kryminałków”,
na łamach „Wiadomości Nadarzyńskich” chcę podziękować Państwu za wieloletnią współpracę, w czasie której
wiele uzyskanych od Państwa informacji przyczyniło się do
rozwiązania spraw prowadzonych przez kierowaną przeze
mnie jednostkę.
Bardzo gorąco dziękuję Wójtowi Gminy Panu Januszowi
Grzybowi oraz wszystkim Jego współpracownikom za
wspieranie Komisariatu Policji w Nadarzynie w bardzo
szerokim zakresie, co z całą pewnością przyczyniło się do
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, jak również
zwiększenia skuteczności ścigania sprawców przestępstw
i wykroczeń.
W dniu 07.03.2012 r. policjanci KP w Nadarzynie patrolując ul. Klonową w Kajetanach znaleźli na poboczu rower
górski. Poszukujemy właściciela zagubionego lub skradzionego rowera, który znajduje się w nadarzyńskim komisariacie. W przypadku nieodebrania w przeciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego wydania „Wiadomości
Nadarzyńskich”, będzie zdeponowany w biurze rzeczy znalezionych.
W dniu 09/10.03.2012 r., w godz. 20:00 – 8:20, w Bielinach
nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu szyby w przednich drzwiach pojazdu dokonał włamania, a następnie kradzieży nawigacji i sprzętu audio, fabrycznej popielniczki
oraz pięciu zagłówków.
Stylistka paznokci oferuje usługi w domu klientki.
Przedłużanie, zagęszczanie.
Tel. 794 962 443
reklama
reklama
4(156) kwiecień 2012
reklama
Salon fryzjerski „Monika” (Nadarzyn, ul. Krótka 7)
przyjmie ucznia. Tel. 22 739 88 65
reklama
Salon
reklama
Usługi księgowe dla firm.
Tanio, solidnie i z dojazdem do klienta.
Tel. 501 103 570
nadkom. Adam Piskorz
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie
Wiadomości Nadarzyńskie
21
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie
Klementyñski
Z życia Parafii...
Z radością informujemy, że w marcu 2012
roku Sakrament Chrztu przyjęli:
Gabriela Kwaśniewska, Bruno Kuch.
Z przykrością informujemy, że w marcu 2012
roku odeszli z naszej Parafii:
śp. Władysław Król, śp. Lech Kamiński, śp. Helena Papież.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.
Ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
Na pomoc potrzebującym Parafialny CARITAS
składa podziękowanie:
- p. Januszowi Grzybowi Wójtowi
Gminy Nadarzyn, za wydanie zgody na
przeprowadzenie zbiórki żywności,
- Właścicielom sklepów ( KAPRYS, U JOLI, ABC, TOPAZ,
WARUS, PAWILONY),
- życzliwym Darczyńcom artykułów spożywczych,
- 1. Nadarzyńskiej Drużynie Harcerskiej IMPEESA, drużynowemu pwd. Wojciechowi Bieńkowskiem oraz opiekuno-
wi ks. phm. Jarosławowi Kuśmierczykowi – organizatorom
przedsięwzięcia,
- wolontariuszkom Caritas (p. Barbarze Kozłowskiej, p. Zofii
Bajerskiej, p. Marii Gałaj, p. Bożenie Karczmarczyk) za przygotowanie paczek, rozprowadzanie świec wielkanocnych i
palm,
- p. Marcinowi Karczmarczykowi i p. Tomaszowi Siwa za
transport,
- p. Kamili Michalskiej dyrektor NOK za użyczenie namiotu,
- dzieciom, za przekazanie pieniążków zebranych do skarbonki
w okresie Wielkiego Postu (rodzina prosiła o anonimowość),
- rodzinom, które dostarczyły odzież, obuwie (w dobrym stanie),
- za ofiary złożone na tacę na rzecz Caritas, przy nabywaniu
palm i świec wielkanocnych, za zadeklarowanie 1% na rzecz
Caritas,
- ks. Proboszczowi za troskę i życzliwość.
Wszystkim wspierającym działalność Parafialnego
Caritas dziękuję za wszelką pomoc i składam na okres
Wielkanocny życzenia wielu łask Bożych.
Niech tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa stanie
się źródłem nadziei, radości i pokoju. Niech dojrzewa
nasza wiara w zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad
nienawiścią i obojętnością. Obyśmy potrafili rozpoznać
rysy Zmartwychwstałego w twarzach ludzi,
których spotykamy na co dzień.
Z wyrazami wdzięczności,
Stefania Łęcka - Przewodnicząca CARITAS
tel. 728 947 323
Internet: http://parafianadarzyn.pl, e-mail: [email protected]
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NADARZYN
Przypominamy, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku w godzinach 10.00 - 15.00
w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego 42),
odbędzie się dyżur Pracowników Urzędu Skarbowego.
Mając na uwadze ułatwienie podatnikom dokonania rozliczenia dochodów za 2011 r. dyżurujący pracownik US będzie
udzielał informacji z zakresu wypełniania i składania zeznań podatkowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie
22 Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
Ważne telefony
Policja 997
Komisariat Nadarzyn:
22 729 81 77 Komenda Pow. Pruszków: 22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 998
Pruszków 22 758 62 52;
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 22 729 81 83
OSP Młochów
22 729 91 99
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków 22 758 85 46
Pogotowie energetyczne
991
Pogot. energ. Konstancin Jez. 22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe 999
Pruszków 22 755 52 22;
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn 22 729 81 28
Młochów 22 729 91 46
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn Sekretariat
22 729 81 85 w. 100, 101
Fax
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami 22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98 w. 151,
152,153,
Referat Działalności Gospodarczej w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu
w. 116, 105
podatki
w. 122, 120
kasa
w. 203
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji w. 165,166
Samodzielne stanowisko ds. Oświaty w. 190
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:
Dowody osobiste
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ. 22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax 22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Nadarzyński Ośrodek Kultury 22 729 89 15;
22 739 73 12
Gminny Ośrodek Sportu 22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie 22 729 90 47
Gimnazjum
22 739 96 90; 22 739 98 16
SP Kostowiec
22 729 91 69
SP Młochów
22 729 91 40
SP Nadarzyn
22 729 81 66
SP Rusiec
22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy
22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”
607 615 231
Przedszkole „Jupik”
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”
695 743 265
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 517 541 169; 519 743
727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Sternik”
22 739 70 74/75
Oficyna Informatyczna
22 729 92 81
Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym Oficyna Informatyczna 22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie 22 729 90 09
Zakład Usług Komunalnych
22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy wodociągowe:
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20; 516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 22 738 14 00
Fax 22 728 92 47
Bank Spółdzielczy Nadarzyn
22 729 81 24
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 22 729 81 18
05-831 Młochów 22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B
22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a
663 913 821
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1
22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka
22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):
22 739 57 25
Parafie:
pw św. Klemensa w Nadarzynie 22 739 76 20
22 729 83 40
pw św. Michała Archanioła w Młochowie
22 729 92 40
pw N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu
22 729 94 85
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu
22 729 91 67
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169; 519 743 727
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
w Walendowie 22 729 88 80 lub 81
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
23
proponuje:
CYGLER Hanna: Bratnie dusze
Nic nie przychodzi w życiu łatwo i nic nie jest takie, jakie się nam
wydaje. Skrywane tajemnice muszą kiedyś wyjść na jaw. Jedyną
podporą staje się bratnia dusza… Weronika, Aldona i Miśka – dwie malarki i dziennikarka z działu kultury gdańskiej gazety - są bliskimi przyjaciółkami
i wspierają się w codziennych sprawach.
Nagle ich ustabilizowane relacje zaczynają się psuć. Powieść o przyjaźni i miłości, zazdrości o talent i powodzenie, powieść o niełatwych relacjach rodzinnych
i o zwykłej codzienności, która czasem przerasta nawet najsilniejszych.
KHADRA Yasmina: Co dzień zawdzięcza nocy
Liryczna opowieść o niezniszczalnej przyjaźni, brzemieniu
złożonej przysięgi, destrukcyjnej sile niespełnionej miłości.
Algieria, lata 30. XX wieku. Ojciec dziesięcioletniego Junusa,
zrujnowany rolnik, oddaje syna na wychowanie bratu, aptekarzowi w Oranie. W wyniku zawirowań historycznych chłopiec
wraz z przybraną rodziną ląduje w Río Salado, niewielkim
miasteczku słynącym z winnic. Tam zawiera przyjaźń z trzema
chłopcami różnych wyznań i narodowości, tam dorasta pośród
rówieśników, tam staje się mężczyzną. I tam poznaje miłość
swojego życia... Za pośrednictwem trudnych losów bohaterów
Khadra przedstawia całą złożoność świata i natury człowieka, siłę przyjaźni, brzemię złożonej przysięgi, niszczącą, choć
czarowną niezrównaną siłę miłości.
BELL Nina: Dziedzictwo
Rodzinę poznajesz dopiero wtedy,
kiedy trzeba o coś walczyć… Trzy
siostry, złączone testamentem ojca,
walczą z ludźmi od dawna nieprzychylnymi rodzinie i ze sobą nawzajem, a sekrety Beaumontów stopniowo wychodzą na jaw. Konieczna
okaże się jeszcze jedna, tragiczna
śmierć, zanim siostry zdołają odkryć
prawdziwą wartość odziedziczonego
spadku. Czy zwycięży jedna z nich,
czy stracą wszystko?
HOLT Anne, HOLT Even: Arytmia
Błyskotliwy thriller rozgrywający się w skonfliktowanym
środowisku medycznym. „Arytmia” to historia odwiecznych
sprzeczności: między dobrem pacjentów a finansami publicznymi, między interesami przemysłu międzynarodowego a pojedynczym lekarzem. To opowieść o tym, jak prawda ściga się z kłamstwem, oszustwem i przemilczeniami,
o światowych giełdach, wielkiej arenie, na której rządzą pieniądze, i o tym, jak małą wartość ma na niej ludzkie życie. WIŚNIEWSKI Janusz L.:
Na fejsie z moim synem
Najbardziej osobista książka autora [email protected]ści w Sieci. Nieżyjąca
matka, Irena Wiśniewska, pisze
z czeluści piekielnych do swojego
ukochanego syna Janusza. Pisze na
Facebooku, a jej wpisy układają się
w intymną, fascynującą opowieść,
gdzie rodzinne historie przeplatają się z wywodami o Bogu, nauce,
sztuce... Dopiero teraz, na fejsie,
mogą powiedzieć sobie wszystko. Ten zapis wzajemnej tęsknoty jest próbą dokończenia przerwanej śmiercią rozmowy,
w której nie ma już tabu.
GESSEN Masha:
Putin:człowiek bez twarzy
To opowieść równie niezwykła jak zaskakująca, kariera
Władimira
Władimirowicza
Putina – pozbawionego błyskotliwych talentów funkcjonariusza KGB, który został
prezydentem Rosji. Wyniesiony
na stanowisko przez otoczenie
chorego i w szybkim tempie
tracącego popularność Borysa
Jelcyna, Putin wydawał się
idealnym kandydatem na marionetkowego prezydenta,
posłusznego we wszystkim oligarchom. Jednak reżyserzy
tego spektaklu grubo się pomylili. Zyskawszy stanowisko,
Putin niespodziewanie pokazał swoją drugą twarz: nieustępliwego i łatwo zdobywającego popularność polityka, który
zamierza stawiać światu własne warunki. Przejął kontrolę
nad mediami, rozprawił się z przeciwnikami politycznymi
i zniszczył jeszcze nieokrzepły system wyborczy, koncentrując całą władzę w rękach swoich zwolenników. To bez
wątpienia najbardziej prawdziwa i jednocześnie najodważniejsza książka o prezydencie Rosji.
Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków
do polubienia naszej Biblioteki na Facebooku.
Na naszym fanpagu umieszczamy bieżące informacje
o wydarzeniach związanych z biblioteką, ciekawostki
związane z książką i czytaniem oraz różne rzeczy,
jakie w danym momencie przyjdą nam do głowy.
Wystarczy być zalogowanym użytkownikiem, wyszukać Biblioteka Nadarzyn i kliknąć „lubię to!”.
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie
Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. -1200-1900; czw. - 800-1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. -1200-1900; śr. - 800-1500.
24 Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
Kultura
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: [email protected]
www.nok.pl
Co się u nas wydarzyło...
Konkurs
„Co to znaczy? Czyli 101 opowieści
Grzegorza Kasdepke,
które pozwolą zrozumieć
znaczenie niektórych powiedzeń”
9 marca 2012 r. odbył się drugi w historii NOK konkurs
inspirowany twórczością Grzegorza Kasdepke. Podobnie jak
w ubiegłym roku imprezę honorowym patronatem objęła pani
Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn, a na czele
jury - stanął sam Grzegorz Kasdepke – autor uwielbiany przez
młodych Czytelników zarówno z uwagi na swoje pełne humoru książki jak i niewątpliwy urok osobisty.
Inicjatywa dotycząca przygotowania drugiej edycji wyszła
od nauczycieli po ubiegłorocznej imprezie poświęconej publikacji pt. „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci”.
Tym razem, zgodnie z przekazaną wówczas sugestią, na
warsztat poszła książka „CO TO ZNACZY...101 zabawnych
historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń”. I znów uczestnicy konkursu mieli okazję się przekonać, że nauka nie musi być nudna – zwłaszcza, gdy dotyczy
tak inspirującego tematu jak związki frazeologiczne. Tym bardziej, że (podobnie jak w ubiegłym roku) forma konkursu nie
pozwalała się nudzić. Uczniowie odpowiadali na podchwytliwe pytania i rozwiązywali zagadki obrazkowe przygotowane
przez świetlice NOK, które nadzwyczaj przypadły do gustu
naszemu gościowi.
Niewątpliwą atrakcją imprezy były przygotowane przez
szkolne drużyny scenki - zagadki. Wszystkie były zabawne i
pomysłowe.
W tym roku do konkursu przystąpiły drużyny z trzech
szkół podstawowych. Podobnie jak poprzednio pierwsze
miejsce zajęła ekipa z Woli Krakowiańskiej w składzie: Błażej
Prus, Aleksandra Wesołowska, Klaudia Wielgus, Krzysztof
Greszta, Angelika Miszewska pod opieką p. Izabeli Greszty.
Drugie miejsce przypadło drużynie z Młochowa pod opieką
p. Ludmiły Krutewicz (Klaudia Jagodzińska, Anna Wójcik,
Weronika Wyłupek, Weronika Bożek, Klaudia Kłapkowska)
Trzecie – szkole z Ruśca (Miłosz Obrębski, Jan Perliński,
Krystyna Karcz, Adam Kopeć, Gabriela Sobczak, opie-
4(156) kwiecień 2012
kun: p. Dorota Szopa). Imprezę zakończyło spotkanie autorskie oraz, oczywiście, wręczenie nagród, po którym
do Przewodniczącego Jury ustawiła się długa kolejka po
dedykacje i autografy (w paczkach, prócz słodyczy były
również książki). Oprócz Grzegorza Kasdepke w jury (podobnie jak poprzednio) zasiadły panie Krystyna Masłowska
- dyrektor Gminnego Ośrodka Dziecięco - Młodzieżowego
„Tęcza” oraz Kamila Michalska – dyrektor Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury. Konkurs przygotowała i prowadziła Dorota
Suwalska. Nagrody ufundował Urząd Gminy Nadarzyn oraz
Nadarzyński Ośrodek Kultury. Serdecznie dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczestników oraz stworzenie
sympatycznej atmosfery podczas trwania konkursu.
Fot. laureatów wraz z opiekunami i organiztorami konkursu
na okładce WN.
Proponujemy...
Święto animacji lalkowej
w Kinie Nokowym
20 kwietnia (piątek), godz. 19.00.
26 marca minęło sto lat od premiery PIĘKNEJ
LUKANIDY - pierwszego w historii filmu lalkowego,
zaś 8 sierpnia cały świat będzie obchodzić 130. rocznicę
urodzin jego twórcy - Władysława Starewicza (jedynego
Polaka, który stworzył gatunek filmowy).
Z tej oto podwójnej okazji pokażemy Państwu „Tresera
Żuków” dokumentalną opowieść o narodzinach animacji lalkowej oraz oscarowego „Piotrusia i wilka” realizowanego w łódzkim Se-Ma-Forze. Po projekcji, jak
zwykle, zapraszamy na rozmowę. O animacji lalkowej,
jej technikach i historii opowie Elżbieta Sokołowska wiceprezes Fundacji Akcja Animacja.
TRESER ŻUKÓW
Kraj produkcji: Polska, Litwa. Rok produkcji: 2008.
Czas: 53’. Scenariusz: Linas Augutis - Litwa. Reżyseria:
Marek Skrobecki - Polska i Linas Augutis - Litwa. Produkcja:
Se-ma-for Produkcja Filmowa, ERA FILM.
Trailer: www.youtube.com/watch?v=O7MGHKaUkpk
Film „TRESER ŻUKÓW” to pełna uroku dokumentalna
opowieść o życiu i twórczości Władysława Starewicza - pioniera lalkowego filmu animowanego. Starewicz to jedyny
Polak, który stworzył gatunek filmowy, a ściślej – technikę, która miała okazać się kamieniem milowym w dziejach
animacji, efektów specjalnych i filmu w ogóle. Urodzony
w Moskwie, wychowany na Litwie i w Estonii, pierwsze filmy realizował w Kownie, później w Moskwie, a po
Rewolucji Październikowej we Francji. Za sprawą swych
Wiadomości Nadarzyńskie
25
perfekcyjnie zrealizowanych i przejmujących opowieści,
zyskał miano „Europejskiego Disney’a”. Z niespełna godzinnego dokumentu, za sprawą niezwykłego narratora
– animowanego żuka – dowiadujemy się o fascynujących
kulisach narodzin filmu lalkowego, a także uświadamiamy sobie przełomowe znaczenie Starewicza dla całej historii kina. W filmie wystąpili m.in. Bracia Quay, jedni
z najwybitniejszych twórców animacji lalkowej oraz Marcin
Giżycki, znakomity historyk i teoretyk filmu animowanego.
„TRESER ŻUKÓW” jest atrakcyjną propozycją zarówno dla
widzów dorosłych, jak i młodzieży, dla której może stanowić
świetną lekcję z historii filmu.1
PIOTRUŚ I WILK
Kraj produkcji: Polska, Wielka Brytania
Rok produkcji: 2006 ; Czas: 30’ ; Scenariusz: Suzie Templeton,
Marianela Maldonado; Reżyseria: Suzie Templeton,
Produkcja: Se-ma-for Produkcja Filmowa, BreakThru Films,
Storm Studios. Trailer: www.youtube.com.com/watch?v=LR
sCxCdcsSQ&feature=youtu.be
To film oparty na baśni muzycznej Sergiusza Prokofiewa,
w sposób niesłychanie przejrzysty i szczery mówiący o sprawach
najważniejszych: sile przyjaźni oraz ludzkiej dobroci, która stoi
ponad wszystkim. Bohaterem opowieści jest Piotruś, nieśmiały
chłopiec, zmuszony stawić czoła brutalnemu światu dorosłych.
Wyzwanie jakie rzuci mu los sprawi, że Piotruś będzie musiał
pokonać własne słabości, co pozwoli mu wkroczyć w kolejny
etap dorastania – wybaczanie. Film otrzymał mnóstwo nagród
i wyróznień na festiwalach w kraju i zagranicą
ELŻBIETA SOKOŁOWSKA - wiceprezes Fundacji
Akcja Animacja. Graficzka i scenarzystka, autorka materiałów edukacyjnych, tekstów prasowych, okładek, postaci
do filmów animowanych i komiksów. Członkini Polskiego
Stowarzyszenia Komiksowego. Od piętnastu lat pracuje dla
wydawnictw książkowych, czasopism i stacji telewizyjnych
(m.in.: Express Wieczorny, IDG, Agora, Larousse Polska,
TVN, Hachette Polska, Prószyński i Ska, Wydawnictwo
Szkolne PWN). Od 2007 r. prowadzi własne studio rysunku i animacji. Swoją przygodę z filmem animowanym zaczynała na początku lat 90. w Studiu Miniatur Filmowych
w Warszawie, pod okiem Rafała Sikory.
ZAPRASZAMY!!! Wstęp wolny.
1
http://www.animationacrossborders.com/
2
http//www.se-ma-for.com/pl/filmy/14-piotrusiwilk
Dorota Suwalska
W dniach 11-13 maja 2012 r. organizujemy
WYCIECZKĘ DO KRAKOWA I WIELICZKI
W programie:
Dzień I: 8.00 – wyjazd z Nadarzyna (zbiórka koło NOK-u),
podziemia Rynku Głównego w Krakowie, zakwaterowanie
w Wieliczce
Dzień II: śniadanie,Wzgórze Wawelskie, Katedra, Zamek
Królewski na Wawelu (Komnaty reprezentacyjne, Prywatne
Apartamenty), Muzeum Witrażu.
Dzień III: śniadanie, Msza św. dla chętnych, kopalnia soli
„Wieliczka”, powrót do Nadarzyna ok. 19.30.
KOSZT WYCIECZKI 290 zł
Zapewniamy: autokar, bilety wstępu, ubezpieczenie,
zakwaterowanie. Zapisy i wpłaty w siedzibie NOK,
tel. 22 729 89 15 do 16 kwietnia br.
26 Wiadomości Nadarzyńskie
15 kwietnia 2012 r.,
o godz. 16.00
zapraszamy
na przedstawienie
Teatru Dobrego Serca
„Księżniczka i Rycerz”
- dla dzieci do 10 roku życia
Giermek Jerzyk z całego serca pragnie zostać rycerzem.
Dobra wróżka Magnolia chce mu w tym pomóc. Podczas
poszukiwań jakiegoś dzielnego woja, u którego Jerzyk
mógłby się uczyć, dowiadują się, że czarodziej Dragon więzi
w swym zamku księżniczkę Miłkę. Służący w armii Dobrego
Króla rycerz Miłosz gotów jest stoczyć walkę z Czarnym
Rycerzem. Moc Dobrego Króla będzie chronić Miłosza
przed czarami Dragona, czy ten jednak zdoła pokonać smoka? Zwycięży oczywiście miłość!
Dlaczego od dziecka lubimy baśnie o porwanej księżniczce i o tym jak dobry, waleczny rycerz wyrusza, aby ją
uwolnić? Wszak każda dziewczynka jest piękną księżniczką,
a każdy chłopiec dzielnym rycerzem! Wystarczy ich w sobie
odnaleźć.
Wstęp 10 zł/dziecko.
Z cyklu
21 kwietnia,
godz. 20.00
zapraszamy
MŁODZIEŻ na koncert
zespołu HEMP GRU
Hemp Gru to dwóch raperów (Wilku i Bilon) z warszawskiego Mokotowa, których początki w rapie sięgają połowy
lat 90. Reprezentują uliczny styl rapowania. Ich teksty to dosłowny i mocny przekaz. Nie ma w nich miejsca na słodzenie. Raperów charakteryzuje bezkompromisowy styl, podany bez dwuznaczności i owijania w bawełnę. W listopadzie
2004 r. na półki sklepowe trafiła pierwsza płyta Hemp Gru
pt. „Klucz”, produkcją zajęli się Waco i HG. (...) Po 4 latach
Hemp Gru wchodzą ponownie do studia czego efektem jest
drugi album - „Droga”. Krążek wyszedł w wytwórni HEMP
REC. i promowany był singlem „...w Hemp Armii”. Po zagraniu wielu koncertów w kraju grupa występowała w Holandii,
Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii i Stanach Zjednoczonych.
Zespół otrzymał nagrodę EBBA. (EUROPEAN BORDER
BREAKERS AWARDS). od unijnego komisarza do spraw
kultury za dotarcie do publiczności poza granicami swego
kraju. W kwietniu 2011 r. ukazała się kolejna produkcja
Hemp Gru - „Jedność”. Jest to pierwszy album zapowiadający Trylogię Hemp Gru 3 - „Jedność, Lojalność, Braterstwo”.
Za produkcję materiału oprócz HG odpowiedzialni są: Fuso,
Szwed SWD, Nolte oraz Dj. Steez. Produkcje HG promowane są klipami video, które można zobaczyć na www.diil.tv.
Opracowano na podstawie strony internetowej zespołu.
WSTĘP – 20 zł - sprzedaż biletów od 16 kwietnia w NOK.
4(156) kwiecień 2012
UWAGA –
TEATRZYK
w WALIZCE
– inny niż zwykle!
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin
IMPULS realizuje w ramach działania LGD Ziemia
Chełmońskiego projekt z zakresu małych projektów przedstawienie bajki muzycznej KRÓL BUL.
Jest to przedstawienie z udziałem dorosłych osób mieszkańców gminy Teresin. Król Bul to zabawna i mądra
bajka muzyczna dla dzieci, ale nie tylko. Na premierze
w Teresinie doskonale bawiła się zarówno ta najmłodsza
publiczność, jak i dorosła. Samo przedstawienie trwa ok. 50
minut, po nim prowadzone są krótkie zajęcia z animatorem.
Celem projektu jest nie tylko przygotowanie
przedstawienia, ale także integracja międzypokoleniowa
i międzygminna. Dlatego też spektakl pokazywany jest
we wszystkich gminach zrzeszonych w LGD Ziemia
Chełmońskiego.
W Nadarzynie bajkę będzie można zobaczyć
6 maja, o godz. 16.00 w NOK
Zapraszamy – wstęp wolny!!!
- pod patronatem Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn.
Nadarzyński Ośrodek Kultury we współpracy z firmą
JARPER zaprasza do wzięcia udziału
w ZBIÓRCE SUROWCÓW WTÓRNYCH
(makulatura, plastik, szkło oraz elektrośmieci).
12 maja 2012 r. w godz. 8.00 – 12.00
Więcej informacji: www.nok.pl, zakładka projekty.
Projekt wg. pomysłu Agnieszki Olton - Janik.
radością
informujemy,
NOK! Teatr że Z23 marca
2012 r. NOK! Teatr
(po raz pierwszy w życiu!) uczestniczył w przeglądzie
teatralnym. Nasz spektakl „Dulska” w reżyserii Kamili
Michalskiej otrzymał Nagrodę Publiczności, a „młoda”
Dulska, czyli Anna Balsam otrzymała Nagrodę za
Najlepszą Rolę Żeńską na IV Mazowieckim Festiwalu
Teatralnym im. Hipolita Szczerkowskiego „Totalnie
Teatralnie”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Egida”
w Grodzisku Mazowieckim.
„Dulska” jest pierwszym przedstawieniem NOK! Teatru.
Premiera miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, tak
więc jesteśmy młodym „nieopierzonym” bytem – tym
bardziej cieszy nas uznanie publiczności, bo przecież dla niej
istniejemy!!!
Rubrykę KULTURA redaguje K. Michalska - Dyrektor NOK
Z aktualności GLKS Nadarzyn...
Sport
Tenis stołowy
W ostatni weekend marca odbyły się także inne ważne pingpongowe turnieje z udziałem naszych graczy. Ogólnie ich występy można podsumować jednym słowem – ŚWIETNIE.
4(156) kwiecień 2012
W rozegranym w Łomży
III Ogólnopolskim Turnieju
Klasyfikacyjnym
Juniorów
i Juniorek świetnie zaprezentowali się gracze GLKS Nadarzyn.
Najmłodszy w naszej ekipie
Aleksander Werecki zajął miejsce w przedziale 9 - 12 i jest to
na pewno bardzo dobry wynik
tego perspektywicznego pingpongisty.
Turniej juniorek wygrała
Sandra Wabik (fot. obok), która dla startu w Łomży zrezygnowała z udziału w szkolnych Drużynowych Mistrzostwach
świata na Sardynii. Natomiast w gronie juniorów II miejsce
przypadło Antoniemu Witkowskiemu.
Fot. arch. sekcji
Pingpongiści GLKS Nadarzyn wchodzą w decydującą fazę
sezonu sportowego 2011/2012. Powoli do końca dobiegają
rozgrywki ligowe. Zespół ekstraklasy kobiet mimo obiecującego
początku sezonu nie zdołał wywalczyć miejsca premiowanego
awansem do play-off. GLKS Wanzl Scania Nadarzyn
w najwyższej lidze rozgrywkowej kobiet zajmie miejsce 5.
lub 6., czyli tuż za podium. Miłą niespodziankę sprawili za to
występujący na zapleczu superligi, panowie. Pierwszoligowy
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn w mocno odmłodzonym
składzie ambitnie walczy o II lokatę w rozgrywkach, a tym
samym o baraże do superligi. Trzon zespołu w tym roku
stanowili czołowi juniorzy Polski: Michał Bańkosz i Antoni
Witkowski, nieprzeciętnie utalentowany kadet - Aleksander
Werecki i dwójka doświadczonych seniorów: Zbigniew
Grześlak i Ke Chen Li. Oprócz nich w lidze grali także młodzi
juniorzy: Mikołaj Kamiński i Bartosz Lebrecht.
W rozgrywkach indywidulanych zaczął się okres
bezpośrednich eliminacji do Mistrzostw Krajowych.
W Mistrzostwach Polski Młodzieżowców do lat 21 (które
odbyły się w dniach 30.03.-1.04.2012 r. w Brzegu Dolnym/ k.
Wrocławia) trzy medale zdobyły zawodniczki GLKS Nadarzyn.
Klaudia Kusińska została Mistrzynią Polski w singlu i mikście
(w parze z Michałem Dąbrowskim z Trefla Zamość), a Alicja
Leśniak wywalczyła srebny medal w deblu.
III Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny
Juniorów i Juniorek
Mistrzostwa Mazowsza
w kategorii Młodzik
Bardzo dobrze zaprezentowali się najmłodsi tenisiści stołowi GLKS Nadarzyn w rozgrywanych
w Piasecznie Mistrzostwach Mazowsza w kategorii młodzik. Indywidualną Mistrzynią Województwa została
Wiktoria Ziemkiewicz, II miejsce zajęła Eliza Brzęczek.
Dziewczęta zdobyły także I miejsce w deblu i w turnieju drużynowym. Wsród chłopców awans do półfinału
Mistrzostw Polski wywalczył Daniel Budzik, który w parze z Patrykiem Bożkiem wywalczył także srebro w dru-
Wiadomości Nadarzyńskie
27
żynówce i brąz w deblu. Fot. arch. sekcji
Do Mistrzostw Polski już
wcześniej zakwalifikowały się: Wiktoria, Eliza
i Patryk.
Drużynowe
Mistrzostwa
Świata Seniorek
Reprezentacja
Polski
Seniorek w składzie
z zawodniczką GLKS Mistrzynie Mazowsza z trenerem
Piotrem Witkowskim
Nadarzyn
Magdaleną
Szczerkowską zajęła doskonałe 8. miejsce w rozgrywanych
w Dortmundzie (Niemcy) Drużynowych Mistrzostwach
Świata Seniorek. Jest to najlepszy występ biało - czerwonych w historii.
Dziewczęta w dniach 31.03.– 6.04.2012 r. wezmą udział
w Drużynowych Szkolnych Mistrzostwach Świata. Nasz
zespół w grupie eliminacyjnej zagra m.in. z reprezentacją
Tajwanu, Gwatemalii, Chorwacji i Finalandii. Obszerna
relacja z zawodów po powrocie z Mistrzostw oraz na
stronie sekcji tenisa stołowego: www.nadarzyn-pingpong.pl
Piłka siatkowa
Nadarzyn szkolną siatkówką stoi
Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum im. bł. Jana Pawła
II w Nadarzynie w tenisie stołowym w składzie: Karolina
Tokarczyk, Olga Szymańska, Monika Żbikowska oraz
Aleksandra Reluga wraz z opiekunkami Magdaleną Milczarek
i Ewą Żurek wyleciała do włoskiego Caglarii na Sardynii.
Zawodniczki sekcji piłki siatkowej GLKS Nadarzyn
- uczennice Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie wywalczyły awans do Finału Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej szkół gimnazjalnych. Jest to w historii szkoły dopiero drugi taki wynik w grach zespołowych.
Tym samym dziewczęta powtórzyły sukces swoich starszych koleżanek sprzed 5 lat, które w 2008 roku awansowały na Igrzyska do Radomia, gdzie zajęły 10. miejsce.
Z tamtego zespołu w klubie trenują dalej Ola Zembrzuska i Karolina Hagowska. W 2008 r. dziewczęta wywalczyły awans
w dramatycznych okolicznościach. Obecna reprezentacja
w całych eliminacjach od powiatu do międzypowiatu nie przegrała ani jednego seta, niejednokrotnie gromiąc wręcz rywali.
W rozegranych Mistrzostwach Międzypowiatu nadarzynianki po 2 - 0 w setach odprawiły: Gimnazjum w Wyczółkach
(pow. Sochaczew), Gimnazjum w Żyrardowie nr 2, w półfinale Gimnazjum w Lesznie (pow. W-wa Zachodnia) i wreszcie
w finale Gimnazjum w Międzyborowie (pow. Grodzisk Maz.).
Najlepszą zawodniczką turnieju została kapitan naszego zespołu Magdalena Zembrzuska. Jednak jej sukces był możliwy dzięki świetnej grze koleżanek z drużyny. Bardzo dobrze
grały nie tylko doświadczone Marta Ćwiertniewicz i Ania
Zapolska, ale także mniej ograne i młodsze Karolina Głodek (doskonały mecz z Żyrardowem), rozgrywająca Iwona
Zuzel, czy najmłodsza w ekipie libero Agnieszka Krupińska.
Dobry turniej rozegrała także Marysia Załęska. Pozostałe
dziewczęta, które dopiero zaczynają swoją przygodę z siatkówką dzielnie dopingowały koleżanki z ławki rezerwowych.
XIV Finał Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół
gimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców zostanie rozegrany w dniach 1 - 3 czerwca 2012 r. na obiektach GOS
w Nadarzynie.
Już dziś wszystkich sympatyków sportu zapraszamy serdecznie na to niespotykane w skali Nadarzyna wydarzenie
sportowe z udziałem ponad 300 dziewcząt i chłopców reprezentujących 24 najlepsze drużyny siatkarskie na Mazowszu.
Wyniki Finału Międzypowiatowego XIV MIMłSz:
I m. Gim. w Nadarzynie (awans do Finału MIMSz),
II m. Gim. w Międzyborowie (awans do Finału MIMSz),
III m. Gim. w Żyrardowie nr 2, IV m. Gim. w Lesznie; V-VI m.
Gim. Sportowe w Pruszkowie, Gim. w Wyczółkach.
Nie jest to jedyny historyczny sukces szkolnej siatkówki
dziewcząt. Młodsze koleżanki gimnazjalistek ze szkoły
podstawowej w Nadarzynie tydzień wcześniej wywalczyły
także awans do finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w mini siatkówce szkół podstawowych.
Nadarzynianki najpierw pokonały w Mistrzostwach Powiatu
w dramatycznym meczu faworyzowany Pruszków. Kilka dni
później w Finale Międzypowiatu po bardzo dramatycznym
Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012
GLKS Nadarzyn – ponownie
najlepszy w Polsce!
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki najbardziej prestiżowej klasyfikacji sportowej w Polsce „Sport
dzieci i młodzieży za 2011 rok” Klasyfikacja prowadzona
jest we wszystkich dyscyplinach olimpijskich oddzielnie dla
poszczególnych dyscyplin, klubów sportowych, województw,
powiatów i gmin. Po raz piąty z rzędu GLKS Nadarzyn
zajął I miejsce w tenisie stołowym w Polsce. Nasi gracze
zgromadzili w 2011 r. 180, 25 punktu, czyli dokładnie 51.5 %
wszystkich punktów zdobytych dla woj. mazowieckiego (także I m. w Polsce) przez wszystkie sekcje tenisa stołowego na
Mazowszu.
W tym roku ranking objął rekordową liczbę 3194 kluby
sportowe. Dorobek punktowy tenisistów stołowych pozwolił
na zajęcie GLKS Nadarzyn 151 miejsca w Polsce w klasyfikacji klubów. Niestety pozostałe sekcje sportowe nadarzyńskiego
klubu nie osiągnęły żadnego dorobku punktowego. Następny
klub z naszego regionu MKS Pruszków zajął 511 miejsce.
W dalszej kolejności uplasowały się: Opty Grodzisk Maz. –
517 m., KS Bogoria Grodzisk Maz. – 841 m., UKS Komorów
- 901 m. i UKS Kapry Pruszków – 945 m. W klasyfikacji powiatowej powiat pruszkowski zajął 70 miejsce, zaś powiat grodziski 187 miejsce. W klasyfikacji Gmin z naszego regionu następujące samorządy zajmowały miejsca w Polsce: Nadarzyn
136, Pruszków 148, Grodzisk Maz. 217, Michałowice 404.
Wśród gmin mazowieckich Nadarzyn zajął wysokie 11 miejsce. Najlepszym województwem z ogromną przewagą punktową zostało Mazowsze.
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn
Sport szkolny
Gimnazjalistki z Nadarzyna na Szkolnych
Mistrzostwach Świata we Włoszech
28 meczu wygrały decydujący mecz z bardzo silnym zespołem
z Błonia. Sprawiając tym samym sobie jak i swojemu
opiekunowi p. Piotrowi Dziuruniowi ogromną radość.
W historii szkolnego sportu w Gminie Nadarzyn jest to
pierwszy awans drużyny w grach zespołowych na poziomie
szkół podstawowych i bardzo wierzymy, że nie ostatni.
Sukces ten osiągnęły: Katarzyna Podkowińska, Sandra
Przewłocka, Katarzyna Zabłocka, Hanna Drzewiecka, Martyna
Kmiecik, Marta Krzemińska, Weronika Wojciechowska,
Sylwia Koligot, Aleksandra Boniecka, Izabela Skowrońska.
SP Rusiec mecz Północ - Południe
I DZIEŃ WIOSNY – 21.03.2012 r. (środa) w Szkole
Podstawowej w Ruścu był dniem na sportowo, podczas
którego odbyły się pojedynki koszykarskie dziewcząt
i chłopców Północ – Południe.
Fot. arch. szkoły
Fot. GLKS Nadarzyn
Bardzo dobrze w rozgrywkach Szkolnego Związku
Sportowego spisali się także gimnazjaliści. Podopieczni
Piotra Beńko zdobywając, podobnie jak ich koleżanki,
Mistrzostwo Powiatu, wygrywając po zaciętych meczach
z Pruszkowem i Piastowem. W rozegranym pod koniec
marca Międzypowiatowym Finale XIV Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej chłopcy w stawce bardzo silnych
6. zespołów uplasowali się na miejscach 5 - 6 przegrywając
w grupie ze srebrnymi i brązowymi medalistami Mistrzostw.
Oba mecze były zacięte i do końca trzymały w napięciu,
szczególnie mecz dziewcząt. Najwięcej punktów zdobyli:
Sara Chrząstowska 12 i Wiktor Seta 36 punkty. W jednym
i drugim meczu wygrała Północ.
Jacek Nowocień - Nauczyciel wf. SP Rusiec
Sekcja Biegowa
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn
W zamian za pomoc w zakupie strojów i sprzętu sportowego, organizacji letnich zgrupowań, organizacji
Międzynarodowego Turnieju Nadarzyn CUP II (maj 2012)
i finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (czerwiec 2012), a także wyjazdu na Międzynarodowe Turnieje do
Niemiec i Bułgarii obiecujemy godnie reprezentować logo,
barwy i nazwę sponsora na strojach meczowych, banerach
reklamowych w hali i na stronie internetowej oraz w innych mediach.
Półmaraton Warszawski od kilku lat przyciągał rekordowe rzesze biegaczy. Już podczas pierwszej edycji biegu na
starcie stanęło ponad 1000 osób, co było niewyobrażalną
liczbą. W tym roku przyznano ponad 8800 numerów startowych - dwa lata temu nikt z nas nie umiałby sobie tego
wyobrazić! Mimo niemałej opłaty startowej miasto zapełniło
się biegaczami z całej Polski (i nie tylko). Po raz pierwszy
półmaratończycy rozpoczęli i zakończyli sportowe zmagania
w pobliżu Stadionu Narodowego w Warszawie. Półmaraton
Warszawski, po raz pierwszy, miał rangę Mistrzostw Polski
Kobiet.
Najlepsi z Gminy Nadarzyn to: p. Katarzyna
Stefańska ze Starej Wsi, miejsce 2871 (wśród kobiet 177), czas 2 godz. 6 min 23 sek.; p. Stanisław
Kamiński z Nadarzyna, miejsce 764, czas 1 godz. 37
min. 32 sek. (Jacek Nowocień 201 m. z czasem 1 godz.
24 min. 39 sek. - 4 w kategorii wiekowej, red.).
Startowali jeszcze: Andrzej Polak z Kajetan miejsce 967,
czas 1,40,43; Jarosław Prugar z Nadarzyna m. 1806, czas
1,53,29; Rafał Szymańczak z Nadarzyna m. 2062, czas
1,57,03; Zbigniew Szymańczak z Nadarzyna m. 2696, czas
2,04,21; Piotr Michalski z Nadarzyna m. 2741, czas 2,04,48;
Grzegorz Zabłocki z Nadarzyna m. 3738, czas 2,15,15; Artur
Szymańczak z Nadarzyna m. 4305, czas 2,21,02; Maciej
Falkowski ze Starej Wsi m. 4507, czas 2,23,33; Paweł
Wołoszyn z Nadarzyna m. 5583, czas 2,35,38; Jakub Siwik
z Nadarzyna,m. 7070, czas 3,10,22.
GRATULUJĘ!!!
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
Siatkarki GLKS Nadarzyn występujące w Mazowieckiej
Lidze Juniorek, Kadetek i Młodziczek zwracają się do osób
fizycznych lub firm o finansowe wsparcie swoich sportowych
pasji i talentów. Zainteresowanych
prosimy o kontakt:[email protected]
Fot. GLKS Nadarzyn
29
Najbliższe zawody:
14 kwietnia – II Bieg Pamięci w Warszawie (5 i 10 km),
21 kwietnia – IV Bieg Dookoła ZOO w Warszawie (10 km),
21 kwietnia - Puchar Maratonu Warszawskiego
w Warszawie (5 km),
21 kwietnia – Biegi przełajowe w Legionowie (5650 m kobiety, 11350 m mężczyźni);
22 kwietnia – II Bieg Rycerza Okunia w Okuniewie koło
Warszawy (10 km),
28 kwietnia – Grand Prix Warszawy w Warszawie (10 km),
29 kwietnia – III Bieg Raszyński w Raszynie (10 km),
3 maja – Bieg Konstytucji 3. Maja w Warszawie (5 km),
w Piasecznie (1609 m).
Wszystkich zainteresowanych informacjami
o sekcji zapraszamy na stronę
www.glksnadarzyn.pl - zakładka sekcja biegowa
Jacek Nowocień
Trener i opiekun sekcji biegowej
LOK
KO M U N I K A T
z gminnych zawodów strzeleckich Kpn 10
„O Puchar Wójta Gminy Nadarzyn”
w dniu 11 marca 2012 r.
Wyniki indywidualne:
Kobiety:
m-ce Imię i nazwisko Ogniwo LOK
wynik
1. Natalia Majek „Tęcza“ Młochów
43
2. Krystyna Masłowska Urząd Gminy Nadarzyn 42
3. Magdalena Zembrzuska Gimnazjum
42
Mężczyźni:
1. Rafał Jóźwiak Wiejskie Wolica 46
2. Dariusz Jóźwiak Wiejskie Wolica
44
3. Adam Tolak Wiejskie Wolica
43
Wyniki drużynowe:
1. Wiejskie w Wolicy
32 pkt 5 „10”
2. Gimnazjum Nadarzyn
32 pkt 2 „10”
3. „Tęcza” Młochów
30 pkt
4. Urząd Gminy Nadarzyn
21 pkt
LKS „Orzeł” Nadarzyn
Świetny występ
młodych judoków w Brwinowie
W dniu 24 marca 2012 roku odbyły się pierwsze zawody z cyklu Otwartej Brwinowskiej Ligi Judo Dzieci. Silna
reprezentacja LKS „Orzeł” Nadarzyn zdobyła w nich 8
medali i 2. miejsca punktowane. Turniej był dla prawie
połowy naszych zawodników pierwszym oficjalnym występem na tatami. Dzieci mogły wreszcie zobaczyć, że ich
wysiłek przyniósł im trofea sportowe i całkiem inne spojrzenie rodziców.
Nadal jest sporo do nauczenia i sporo do zrozumienia,
ale przecież „nie od razu Kraków zbudowano”.
Złote medale zdobyli:
Fot. arch. klubu
Andrzej Bęza, Tomasz
Maciak, Maciej Osiecki,
Konrad Obrębski.
Srebrne medale wywalczyli: Karolina Pogorzelska,
Miłosz Obrębski, Mikołaj
Parchan. Brąz wywalczył
Piotr Pogorzelski.
W tych samych zawodach
starowały też dzieci z roczników 2005 i 2006 w kategoriach właściwych dla Funny
Judo, czyli przeciąganiu pasa
i walce o ogonki.
Świetnie zaprezentowali
Konrad Obrębski
się tu w swoich kategoriach
na najwyższym stopniu podium
Grześ Dąbrowski - 1. miejsce
i Franek Jaguścik - 2. miejsce.
Andrzej Pilipczuk
Opiekun sekcji Judo / Ju-jitsu
30 Wiadomości Nadarzyńskie
K O M U N I KAT
ligi strzeleckiej
dla Szkół Podstawowych z Kpn
„O Puchar Inspektora Oświaty Gminy Nadarzyn”
w Młochowie dnia 14 marca 2012 r.
Wyniki indywidualne:
Dziewczęta:
m-ce Imię i nazwisko S.K. LOK
1. Amanda Dębska - Wola Krakowiańska
2. Oliwia Smołkowska - Rusiec
3. Paulina Jakubowska - Kostowiec
Chłopcy:
1. Kamil Świerk - Wola Krakowiańska
2. Albert Oleksiewicz - Nadarzyn
3. Radosław Świeczka - Młochów
Wyniki drużynowe
Dziewczęta:
1. S.K. LOK przy SP w Młochowie
2. S.K. LOK przy SP w Ruścu
3. S.K. LOK przy SP w Woli Krakowiańskiej
Chłopcy:
1. S.K. LOK przy SP w Nadarzynie
2 S.K. LOK przy SP Kostowcu
3. S.K. LOK przy SP w Młochowie
Klasyfikacja generalna:
1. S.K. LOK przy SP w Młochowie
2. S.K. LOK przy SP w Ruścu
3. S.K. LOK przy SP w Nadarzynie
4. S.K. LOK przy SP w Kostowcu
5. S.K. LOK przy SP w Woli Krakowiańskiej
wynik
44
44
43
48
42
41
161 pkt
160 pkt
156 pkt
153 pkt
150 pkt
146 pkt
307 pkt
305 pkt
289 pkt
285 pkt
284 pkt
mgr Franciszek Antonik,
mjr (r) mgr Ireneusz Pisarski
- Sędziowie zawodów
4(156) kwiecień 2012
1% na Twój Klub Sportowy
Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz czwarty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży. Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów
sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy,
dzięki której Klub Sportowy GLKS NADARZYN pozyska środki finansowe
na rozwój fizyczny naszej młodzieży.
W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2011r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja
Partnerstwo mogą przekazać: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający
z liniowej, 19% stawki podatku. Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36, PIT - 36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając:
- nazwa OPP: w tym przypadku FUNDACJA PARTNERSTWO
- numer KRS: 0000197334
WAŻNE!!!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ
na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - GLKS NADARZYN ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 - poz. 126-130,
PIT-36 - poz. 305 - 309, PIT-36L - poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62). Informacje te zostaną przesłane
organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie
swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża
w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT38 poz. 61). W następnym numerze Wiadomości przekażemu Państwu informacje w jaki sposób można wspomóc klub darowizną w wysokości 6% lub 10 % od dochodu przez cały rok podatkowy.
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn
Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
1. Zajęcia w siłowni - pn. śr. pt. w godz.17.00 - 20.00
2. Zajęcia FITNESS: pon. i śr. godz. 20.00; pon: TBC, śr. FB + ABT. Zapisy: tel. 601 135 623 (Monika Karbowska).
3. Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle krzyża” – pn. wt. śr. czw. godz.18.00-20.00,
prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską i mgr Pawła Cukrowskiego.
4. Zajęcia KARATE - pn. wt. śr. czw. 17.45 -19.45. Kontakt: 602 675 693.
5. Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna
– 7 razy w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345
Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41):
1. Zajęcia aerobiku: poniedziałki 19.00-20.00, wtorki 17.30 - 18.30, czwartki 17.30 - 19.30.
2. Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedziałki, piątki) 17.00 - 18.30.
3. Treningi taekwondo - wtorki 18.30 - 21.00, piątki 18.00 - 21.00.
4. Korzystanie z siłowni z instruktorem - 4 razy w tygodniu (pon., wt., czw., pt.) 16.00 - 20.00.
5. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16:00 - 22:00.
6. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu godziny do uzgodnienia.
7. Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek). Godzina do uzgodnienia.
8. W soboty i niedziele w hali sportowej odbywają się turnieje i zawody sportowe w tenisie stołowym,
judo, piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, na które serdecznie zapraszamy uczestników oraz kibiców.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, mail: [email protected] lub osobiście od poniedziałku do piątku.
Kolegium redakcyjne: Dorota Głodek (red. naczelna), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, Danuta Wacławiak.
Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte
w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów.
Anonimów nie drukujemy!!!
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. (22) 729 81 85 w. 165,166; e-mail: [email protected]; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: „ADA” Bis, Robert Dębowski, tel. 22 798 94 70
4(156) kwiecień 2012
Wiadomości Nadarzyńskie
31
32 Wiadomości Nadarzyńskie
4(156) kwiecień 2012