Warehouse Management System

Komentarze

Transkrypt

Warehouse Management System
Warehouse
Management System
Pro
WMS Pro
Qguar WMS Pro
Qguar WMS Pro to system wspomagaj¹cy obs³ugê procesów magazynowych w dowolnego typu oraz ró¿nej wielkoœci
przedsiêbiorstwach. Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania zarówno w procesach magazynowania towarów
w³asnych jak i w magazynach us³ugowych. Qguar WMS Pro zawiera olbrzymi zestaw specjalizowanych funkcji, które potrafi¹
sprostaæ nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom naszych klientów. System wykorzystuje najnowoczeœniejsze rozwi¹zania
zarówno z zakresu technik informatycznych, jak i logistycznych. Szeroka mo¿liwoœæ wspó³pracy z wieloma nowoczesnymi
urz¹dzeniami zewnêtrznymi stawia produkt w grupie wiod¹cych rozwi¹zañ na œwiatowym poziomie. Iloœæ dotychczasowych
u¿ytkowników tego systemu oraz liczne miêdzynarodowe instalacje, w tym równie¿ rozproszone, gwarantuj¹ najwy¿szy poziom
zgromadzonego doœwiadczenia.
Zalety systemu
§
§
§
§
§
§
redukcja kosztów logistycznych
podniesienie wydajnoœci pracy
uporz¹dkowanie procesów i zasobów
optymalizacja procesów dystrybucyjnych
nadzorowanie ogniw ³añcucha logistycznego
œledzenie partii, noœników magazynowych i dat
§
§
§
§
§
§
monitoring pracy
nowoczesne techniki logistyczne i informatyczne
podniesienie jakoœci dostaw
lepsza jakoœæ obs³ugi klienta
praca w dowolnym typie magazynów
integracja z systemami zewnêtrznymi
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
zarz¹dzanie opakowaniami zwrotnymi
zarz¹dzanie partiami i datami przydatnoœci
œledzenie partii i noœników magazynowych
bezprzewodowa wymiana danych (RF)
kody kreskowe, pe³na obs³uga EAN UCC
wielomandantowoϾ
tryby pracy
konsolidacja magazynu
raporty i analizy w odniesieniu do klienta
raporty rozliczania us³ug logistycznych
wspó³praca z urz¹dzeniami automatyki magazynowej
mo¿liwoœæ wspó³pracy z urz¹dzeniami mobilnymi (typu PalmTop)
wymiana danych z systemami zewnêtrznymi (certyfikowane interfejsy)
Zakres funkcjonalny
System oferuje miêdzy innymi nastêpuj¹c¹ funkcjonalnoœæ:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
hierarchiczny podzia³ struktury magazynów
przestrzenny podzia³ miejsc magazynowych
definiowanie parametrów logistycznych artyku³ów
zlecenia do dostawców i przyjêcia magazynowe
kontrola jakoœciowa i iloœciowa towaru w dostawie
automatyczna identyfikacja (AI)
automatyczny lub manualny przydzia³ lokacji magazynowych
dope³nienie magazynowe
zamówienia od klientów i wysy³ki
ró¿ne typy kompletacji wysy³ek
crossdocking
zarz¹dzanie zadaniami
inwentaryzacje
Qguar Warehouse Management System - Pro
Przegl¹d podstawowych cech systemu
Inwentaryzacje
Integracja
urz¹dzeñ zewnêtrznych
Radioterminale (RF)
WielomandantowoϾ
Automatyczna
identyfikacja (AI)
Tryby pracy
Partie, statusy jakoœci,
daty przydatnoœci
Konsolidacja magazynu
Kompletacje
Opakowania zwrotne
Raportowanie na klienta
Wysy³ki z magazynu
EAN UCC
Pe³na customizacja
Qguar WMS
Pro
Dostawy do magazynu
Zarz¹dzanie lokacjami
A
Zakres us³ug
Quantum oprócz gotowych produktów oferuje bogat¹ paletê specjalistycznych us³ug:
§
§
§
§
§ projekty wdro¿eniowe (STW, SPI)
§ instalacje oprogramowania
§ szkolenia u¿ytkowników
§ wdro¿enia systemów
asystê powdro¿eniow¹
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
doradztwo informatyczno-logistyczne
us³ugi integracyjne
Przeznaczenie
Qguar WMS Pro to narzêdzie wspomagaj¹ce pracê dowolnie z³o¿onego magazynu wyposa¿onego w ró¿norodn¹ gamê urz¹dzeñ
magazynowych. Dedykowane jest ono przede wszystkim do magazynów o bardzo du¿ej iloœci towarów oraz du¿ej iloœci operacji
magazynowych. W magazynach logistycznych pozwala miêdzy innymi na równoczesne zarz¹dzanie towarem wielu klientów
koñcowych we wspólnych zasobach magazynowych. Przeznaczenie systemu to przede wszystkim centra dystrybucyjne, magazyny
logistyczne oraz rozbudowane zaplecza magazynowe firm produkcyjnych.
Qguar WMS Pro – przyk³adowy ekran systemu
Pytaj równie¿ o inne systemy...
WMS Easyway
Warehouse Management Easyway
TMS
Transport Managment
SDS
SAP All-in-One
Supply and Distribution Management
YMS
Yard Management
mySAP ERP
4WEB
Internet Access
Dashboard
VPM
Voice Picking Manager
Queryser
Quantum software S.A.
ul. Walerego S³awka 3A
30-633 Kraków
tel.: +48 (012) 646 98 00
fax: +48 (012) 646 98 02
e-mail: [email protected]
mySAP Business Suite

Podobne dokumenty