Oświadczenie woli

Transkrypt

Oświadczenie woli
……………………………………………………….……….
Sułkowice, dnia………………………………………
Imię i nazwisko rodzica
……………………………………………………….……….
Adres
………………………………………………………..………….
OŚWIADCZENIE WOLI
Oświadczam, że moje dziecko/dzieci……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka/dzieci
będzie/będą uczęszczało/y do Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach –
Bolęcinie od dnia 01.09.2014r.
…………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……….
Sułkowice, dnia………………………………………
Imię i nazwisko rodzica
……………………………………………………….……….
Adres
………………………………………………………..………….
OŚWIADCZENIE WOLI
Oświadczam, że moje dziecko/dzieci……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka/dzieci
będzie/będą uczęszczało/y do Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach –
Bolęcinie od dnia 01.09.2014r.
…………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna

Podobne dokumenty