Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III

Komentarze

Transkrypt

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Speedway III
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Speedway III/2011/02
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
2 049 777,59
1 784 931,19
0,00
0,00
0,00
0,00
2 049 749,78
1 784 903,38
4.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
27,81
27,81
4.2. pozostałe
27,81
27,81
0,00
0,00
0,00
2 049 777,59
0,00
1 784 931,19
II.
1.
2.
3.
III.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Speedway III/2011/02
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,00
1 878 962,79
2 789 467,49
2 806 999,99
0,00
0,00
2 806 999,99
0,00
17 532,50
17 532,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-739 689,90
-94 031,60
2 049 777,59
1 784 931,19
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 30.06.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
(w zł)
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Speedway III/2011/02
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego
roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,0000
27 819,9999
27 819,9999
27 819,9999
0,00
67,54
70,13
61,00
73,68
73,68
67,54
64,16
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
V
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Speedway III/2011/02
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
0,00
0,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
0,00
0,00%
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1 784 903,38
0,00
27,81
0,00
1 784 931,19
27,81
1 784 903,38
0,00
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00

Podobne dokumenty