Regulamin promocji „Darmowa domena”

Transkrypt

Regulamin promocji „Darmowa domena”
Regulamin promocji „Darmowa domena”
I.
Organizator promocji
1.
II.
Organizatorem akcji promocyjnej „Darmowa domena” jest nazwa.pl.
Prawne uregulowanie promocji
1.
2.
3.
Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym
dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie
internetowej nazwa.pl.
Udział w promocji jest dobrowolny.
Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
III. Czas trwania promocji
1.
Promocja trwa od dnia 10.12.2015 r. do odwołania.
IV. Zasady promocji
1.
2.
3.
4.
5.
Promocja jest skierowania wyłącznie do Klientów o statusie Firma.
Promocja dotyczy sprzedaży domen, oferowanych przez konsultanta, z rozszerzeniami
wylistowanymi pod adresem https://www.nazwa.pl/cennik/cennik-domen/ w cenie promocyjnej
0 zł.
Klient składa zamówienie podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej z konsultantem
nazwa.pl, w trakcie której wyraża zgodę na objęcie zamówienia warunkami promocji oraz
akceptuje Regulamin.
W przypadku przeniesienia domeny, zarejestrowanej w ramach promocji, do innego
usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego abonamentu lub w okresie następującym
bezpośrednio po pierwszym rocznym okresie abonamentowym, a wskazanym – w zależności
od rodzaju domeny - w pkt X.5 lit. od a) do c) Regulaminu domen, Klient zobowiązuje się do
przedłużenia domeny w nazwa.pl na kolejny rok przed dokonaniem przeniesienia.
W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień
punktu 4, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz nazwa.pl wpłaty
tytułem
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której
wysokość będzie stanowiła równowartość ceny rejestracji netto zgodnie ze wspominanym
w punkcie 2 cennikiem wraz z naliczonym podatkiem VAT.
V. Pozostałe
1.
2.
3.
4.
Do umów pomiędzy Klientem, a nazwa.pl zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory
mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a nazwa.pl, dotyczących świadczenia usług
przez nazwa.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby nazwa.pl. Miejscem
świadczenia usługi jest siedziba nazwa.pl.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi za pośrednictwem rozmowy
telefonicznej z konsultantem nazwa.pl.
Regulamin w wersji z dnia 10.12.2015 r.

Podobne dokumenty