Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
1
Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE:
Polecając Państwu lekturę jesiennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o
następujących wydarzeniach z działalności Polskiej Sekcji IEEE w drugim półroczu 2005:
•
Wizyta Zarządu PS-IEEE w Wilnie – Zatwierdzenie Litewskiej Sekcji IEEE
•
Volunteers Training Workshop organizowany przez PS-IEEE i Co-sponsorowany
przez R8-IEEE
•
Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2006-2007
•
Protokół z walnego zebrania członków Polskiej Sekcji IEEE
Wizyta Zarządu PS-IEEE w Wilnie – Zatwierdzenie Litewskiej Sekcji
IEEE
Posiedzenie wyjazdowe Zarządu PS-IEEE w Wilnie
Kontynuując tradycję organizowania posiedzeń wyjazdowych zapoczątkowaną przez poprzedniego
Przewodniczącego Prof. Ryszarda S. Jachowicza, członkowie Zarządu Polskiej Sekcji – na
zaproszenie przewodniczącego Litewskiego Chapteru MTT/ED/AP Dr Iriny Nadionovej – przebywali
w dniach 26 i 27 lipca 2005 w Wilnie.
Po przybyciu do Wilna, wieczorem w dniu 26 lipca 2005 gospodarze wydali kolację w pięknym i
popularnym kompleksie restauracji „Belmondos”. Warto zaznaczyć, że uroczystość była „podwójna”
gdyż w dniu 24 lipca 2005 otrzymaliśmy wiadomość, że oficjalnie została zatwierdzona Sekcja
Litewska IEEE (więcej patrz w następnym punkcie). Dlatego gratulacjom i toastom nie było końca!
Następnego dnia (27.07.2005) rano odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Polskiej i Litewskiej
Sekcji w Bibliotece firmy „GEOZONDAS Info”, której dyrektorem jest Dr Boris Levitas – R8 Section
Development Coordinator. Obecni byli także wolontariusze IEEE zarówno z Politechniki Wileńskiej
jak też Politechniki w Kownie. Przedyskutowano stan aktualny i możliwości dalszej współpracy obu
Sekcji. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od Polskiej Sekcji, większość członków IEEE na Litwie
pochodzi z przemysłu.
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
2
Był też czas na wspomnienia, gdyż obecni byli Prof. Józef Modelski – V-ce Chair R8 Technical
Activities oraz wspomniany już Prof. Ryszard S. Jachowicz, którzy walnie przyczynili się do
powstania Chapteru a następnie rozwoju IEEE na Litwie.
Wieczorem Polska Sekcja ufundowała uroczystą kolację w pięknie ulokowanej nad jeziorem
restauracji „Prie Maluno”
Podczas wspólnego obiadu 27 czerwca 2005 w restauracji „Prie Maluno” Boris Levitas i Irina Nadłonowa
wręczyli przewodniczącemu Polskiej Sekcji Prof. M. P. Kaźmierkowskiemu obraz Wilna
Wszystkie te wspaniałe i niezapomniane przeżycia zawdzięczamy Naszym gospodarzom i
przyjaciołom Irinie Nadionovej i Borisowi Levitasowi, którym pragnę w tym miejscu gorąco
podziękować zarówno w imieniu wszystkich uczestników spotkania jak tez w imieniu własnym.
Powstała Litewska Sekcja IEEE
W dniu 24.07.2005 została oficjalnie zatwierdzona Litewska Sekcja IEEE. Liczy ona aktualnie 54
osoby (minimalna liczba członków dla zarejestrowania sekcji wynosi 50, przy czym członkowie
studenci nie są liczeni) oraz 3 Chaptery. Członkami założycielami, którzy złożyli i podpisali petycję
byli dr Irina Nadionova oraz dr Boris Levitas, wieloletni działacze IEEE na Litwie.
Jest to, więc trzecia nowa Sekcja obok Ukraińskiej i Białoruskiej, która została zainicjowana jako
Chapter zagraniczny afiliowany przy Polskiej Sekcji IEEE.
Serdecznie gratulujemy Koleżankom i Kolegom z Litwy i życzymy Im wielu sukcesów oraz
satysfakcji na samodzielnej drodze rozwoju!
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
3
Volunteers Training Workshop zorganizowany przez Polską Sekcję i
kosponsorowany przez Region R8-IEEE, Riga, Łotwa
W dniach 30.06 – 1.07.2005 w Gmachu Głównym Politechniki w Rydze, Łotwa, odbyły się drugie
już Warsztaty z cyklu „Volunteers Training” zorganizowane przez Polską Sekcję pod patronatem
Regionu R8 IEEE. Miejsce tegorocznych Warsztatów wybrano nieprzypadkowo, gdyż Łotwa jako
jedyna z trzech dawnych republik Bałtyckich nie posiada jeszcze żadnej struktury organizacyjnej
IEEE. Głównym celem takich imprez (zaproponowanych przez Margaritę Ericsson – R8 Membership
Development Chair poprzedniej kadencji) są spotkania z sąsiadujących krajów europejskich. Pierwsze
Warsztaty odbyły się w październiku 2004 w Ohrid, (Macedonia), z udziałem przedstawicieli Sekcji z
południowo-wschodniej Europy, Jugosławii i Macedonii.
W Warsztatach w Rydze udział wzięło ponad 30 wolontariuszy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski,
Rosji i Ukrainy. Po powitaniu i omówieniu przez Prof. Bruno Grasmanisa (zastępca Prorektora
Politechniki w Rydze) stanu szkolnictwa wyższego i badań naukowych na Łotwie, pierwszy referat
merytoryczny wygłosił Dyrektor Regionu 8 IEEE Prof. Baldomir Zajc (Slovenia).
Prof. B. Zajc – Dyrektor Regionu 8 IEEE
Przedstawił on strukturę organizacyjną IEEE oraz zasady wolontariatu przyjęte w IEEE.
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
4
Prof. J. Modelski – V-ce Dyrektor Regionu 8 IEEE
Następnie V-ce Dyrektor R8 IEEE Prof. Józef Modelski (Polska) omówił problemy rozwoju IEEE
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także podkreślił niezwykle istotną i inspirującą rolę
Polskiej Sekcji w tworzeniu nowych chapterów i sekcji na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Kolejny
mówca, Dr Alexander Szabo (Chorwacja), aktualnie R8 Membership Development Chair, przedstawił
podstawowe dane o rozwoju IEEE w Regionie 8 oraz zaprezentował nowe inicjatywy w zakresie
zwiększenia liczby członków oraz pozyskiwania wyższych stopni członkowstwa (Senior Member,
Fellow Grad). Ostatni z przedstawicieli Zarządu Regionu 8 IEEE dr Boris Levitas (R8 Section
Development Coordinator) przedstawił zasady tworzenia chapterów, sekcji oraz subsekcji IEEE a
także wskazał kraje R8, które potencjalnie już spełniają te warunki.
Następnie przewodniczący Sekcji z krajów uczestniczących w Warsztatach prezentowali stan
rozwoju i nowe inicjatywy swoich Sekcji w kolejności: Sekcja Polska – Marian P. Kaźmierkowski,
Sekcja Białoruska – Sergei Malyshev, Sekcja Litewska – Irina Nadionowa, Sekcja Ukraińska –
Vladimir Tarasenko, Sekcja Rosyjska - (Północno-Zachodnia) Dimitry Vavilov i Alex Pasmurov.
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
5
Prof. M. P. Kaźmierkowski – Przewodniczący PS IEEE
W imieniu wolontariuszy IEEE na Łotwie wystąpił Prof. Yuri Merkuriev, który zorganizował w
Rydze (1-4 June, 2005) pod patronatem IEEE 19th European Conference on Modelling and Simulation
(ECMS’05).
Warsztaty Volunteers Training, Politechnika Ryska. Od prawej Baldomir Zajc – IEEE Region 8
Director, Alexander Szabo – IEEE Region 8 Membership Development Chair
Niezwykle ważne i interesujące były wystąpienia polskich „seniorów” działalności IEEE, którzy w
bezpośredni i nieformalny sposób dzielili się osobistymi doświadczeniami z młodymi wolontariuszami
IEEE na Łotwie. W tej części Warsztatów głos zabierali kolejno profesorowie: Ryszard S. Jachowicz
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
6
– Junior Past Chair PS, Zbigniew Ciok – Senior Past Chair PS, Zbigniew Czyż – Secretary/Tresuarer
PS, Jerzy Klamka – Redaktor Naczelny czasopisma „Elektronika”, Zbigniew Dunajski – Chapter
Development PS oraz Ryszard R. Romaniuk – Student Conselor.
Warsztaty zakończono opracowaniem „Podsumowania i wniosków”, które wraz ze sprawozdaniem
przekazano kierownictwu Regionu 8 IEEE. Dyrektor Zajc, zamykając Warsztaty, wyraził zadowolenie
z ich przebiegu oraz przekonanie, iż przyczynią się one do szybkiego zarejestrowania Sekcji lub
Subsekcji IEEE na Łotwie.
Uczestnicy Volunteers Training, Restauracja Lido. Od prawej: Baldomir Zajc – IEEE Region 8
Director, Leonid Ribicki – Pro Rektor Politechniki Ryskiej.
W ramach programu socjalnego uczestnicy zwiedzili Rygę oraz Wydział Elektryczny Politechniki.
Natomiast Gala Dinner miała miejsce w pięknym kompleksie restauracji „Lido”, gdzie do
uczestników Warsztatów dołączył przybyły z delegacji rządowej w Rzymie, Prorektor Politechniki ds.
Nauki Prof. Leonid Ribicki.
Marian P. Kaźmierkowski
Przewodniczący PS-IEEE
Organizator Warsztatów R8 IEEE w Rydze
Kończąc, składam Państwu serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Zdrowia i Dobrych Wyborów w Nowym Roku 2006!
Prof. Marian P. Kaźmierkowski – Przewodniczący PS-IEEE
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
7
Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2006-2007
Zarząd Polskiej Sekcji IEEE uprzejmie zawiadamia, że powołana na posiedzeniu Zarządu w
dniu 30.09.2003 r., zgodnie z regulaminem IEEE, Komisja Matka w składzie:
Przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz,
Członkowie
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok,
- prof. dr hab. inż. Józef Modelski
zaproponowała na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w nowej kadencji trwającej od
dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2007 r. następujące kandydatury:
Przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut,
Z-ca przewodniczącego
- prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski,
Sekretarz
- mgr inż. Adam Czajka,
Skarbnik
- dr inż. Andrzej Miękinia.
Zgodnie z regulaminem, Członkowie Sekcji mają prawo zgłosić dodatkowe kandydatury
spośród członków Polskiej Sekcji IEEE ze wskazaniem funkcji w Zarządzie. Termin zgłaszania
dodatkowych kandydatur upływa w dniu 20 listopada 2005 r. Dodatkowe kandydatury stają się
ważne, jeżeli zostaną zgłoszone pisemnie, przez co najmniej 10% członków Sekcji tj. przez 65
osób. Zgłoszenia dodatkowych kandydatur powinny być przesłane na ręce przewodniczącego
Komisji Matki na adres:
prof. dr hab. RYSZARD JACHOWICZ
Inst. Systemów Elektronicznych PW Wydział
Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19 00-665 Warszawa
Obowiązujący w sprawach procedury wyborczej regulamin przewiduje alternatywnie:
• W razie braku dodatkowych ważnych zgłoszeń, zatwierdzenie propozycji Komisji Matki
nastąpi na Walnym Zebraniu Polskiej Sekcji IEEE, które odbędzie się 20 grudnia 2005 r. (wtorek),
o godzinie 13:00, w sali nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej.
• W przypadku zgłoszeń dodatkowych kandydatur, zostanie przeprowadzone głosowanie w
drodze korespondencyjnej przed Walnym Zebraniem Sekcji, a wyniki jego będą zatwierdzone na
wspomnianym wyżej Walnym Zebraniu.
Prof. Marian P. Kaźmierkowski – Przewodniczący PS-IEEE
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
8
Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiej Sekcji IEEE,
zwołanego na dzień 20 grudnia 2005 roku, godz. 13.00 w gmachu
Starej Kotłowni, Politechnika Warszawska, S. nr 4
Obecnych na Zebraniu wg listy obecności - 16 członków Polskiej Sekcji IEEE.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania:
a) zatwierdzenie porządku obrad;
b) wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu - Przewodniczący prof. Marian P. Kaźmierkowski
3. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wybory nowego Zarządu:
a) przedstawienie kandydatur przez Komisję Matkę - prof. Ryszard S. Jachowicz;
b) dokonanie wyboru Zarządu;
c) zatwierdzenie propozycji rozszerzonego składu Zarządu.
7. Przedstawienie programu działania nowego Zarządu
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Zamkniecie Zebrania
Ad 1. Po słowach wstępnych Przewodniczącego Sekcji prof. Mariana Kaźmierkowskiego i
zatwierdzeniu porządku obrad dokonano jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zebrania prof.
Józefa Modelskiego.
Ad 2. Sprawozdanie z dwuletniej działalności Sekcji przedstawił dotychczasowy Przewodniczący
Sekcji prof. Marian Kaźmierkowski.
Ad 3. Dr hab. Bartłomiej Beliczyński; jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Sekcji
IEEE, odczytał protokół Komisji z kontroli działalności Zarządu Sekcji w okresie dwuletniej
kadencji Zarządu wnosząc o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Obok
przewodniczącego, członkiem Komisji Rewizyjnej był prof. Cezary Zieliński.
Ad 4. W dyskusji nad sprawozdaniem zarządu udział wzięli: prof. Ryszard R. Romaniuk, prof.
Ryszard S. Jachowicz, prof. Zbigniew Dunajski oraz prof. Józef Modelski.
Prof. Romaniuk podkreślił, że w minionej kadencji oprócz regularnych posiedzeń Zarządu Polskiej
Sekcji odbyły się też – zainicjowane jeszcze przez poprzedniego Przewodniczącego prof. Jachowicza
– spotkania wyjazdowe we Lwowie, Wilnie i w Rydze. Tak więc prof. Kaźmierkowski nie tylko
pielęgnował tę tradycję, ale również znacznie rozbudował wprowadzając też spotkania Zarządu na
„gruncie prywatnym” m.in. u prof. Jachowicza, prof. Dunajskiego oraz prof. Pacuta.
Wspomniał również o Kongresie SPIE, który odbył się we wrześniu 2005 w Politechnice
Warszawskiej pod auspicjami PS-IEEE. Kongres reprezentował b. wysoki poziom naukowy i
obejmował 14 konferencji specjalistycznych.
Prof. Jachowicz w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu przewodniczącemu – prof.
Kaźmierkowskiemu za 4-letnie jak się wyraził „łączenie przyjaznej atmosfery z dobrymi wynikami
działalności Polskiej Sekcji IEEE”!
Prof. Dunajski podkreślił pomoc Przewodniczącego w realizacji konferencji, w tym 5th International
Conference Mechatronic September 23-25, 2004 Warszawa.
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
9
Prof. Modelski zabierając głos jako ostatni w dyskusji uznał jako najważniejsze osiągnięcia
Sekcji:
-
pomoc dla Sekcji i Chapterów krajów wschodnich (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa) i w
wyniku również uznanie w Zarządzie Regionu 8 IEEE.
wysoka pozycja członków PS również w specjalistycznych Societes,
dobra atmosfera w Polskiej Sekcji!
Ogólnie Sprawozdanie ustępującego Zarządu PS oceniono bardzo wysoko
Ad 5. Po dyskusji nad sprawozdaniem Przewodniczącego Sekcji Zebrani udzielili absolutorium
ustępującemu Zarządowi. Członkowie Zarządu nie brali udziału w głosowaniu.
Ad 6a. Komisja Matka działająca w składzie;
prof. dr hab. Ryszard Jachowicz, prof. dr hab. Zbigniew Ciok, prof. dr hab. Józef Modelski
zaproponowała na obieralnych członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w nowej kadencji trwającej od
dnia 1 stycznia 2006 do dnia 30 grudnia 2007 r. następujące kandydatury:
przewodniczący Sekcji z-ca przewodniczącego –
sekretarz –
skarbnik -
prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
dr inż. Adam Czajka
dr inż. Andrzej Miękina
Ad 6b. W związku z brakiem zgłoszenia innych kandydatur przez członków Sekcji w regulaminowo
wymaganym terminie, przyjęto do akceptującej wiadomości następującą propozycję Komisji Matki.
Ad 6c. Na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Sekcji zaakceptowano nowy skład Zarządu
Sekcji. Jednakże pełna lista członków dokooptowanych nowego Zarządu przedstawiona będzie na
pierwszym posiedzeniu.
Ad 7. Przewodniczący Sekcji przedstawił zebranym program działalności nowego Zarządu Sekcji
przewidujący m.in.:
•
•
•
•
zaproszenie członków spoza Warszawy do pracy w Zarządzie PS,
zwiększenie atrakcyjności członkowstwa IEEE wobec dostępu czasopism w IEEE Xplore
udostępnionym przez Biblioteki politechnik,
ożywienie współpracy z innymi organizacjami krajowymi,
pobudzenie zainteresowania przemysłu krajowego.
Ad 8. W obszernej dyskusji omówiono aktualne problemy i przewidywane trudności w realizacji
zadań Sekcji. Specjalną uwagę poświęcono następującym tematom:
-
utrzymania trendu „tworzenia” wybitnych osobowości Polskiej Nauki! W bazie danych „Scopus”
– czołowe pozycje naukowe zajmują członkowie Polskiej Sekcji IEEE (prof. Ryszard Romaniuk)
Prof. Jachowicz składając gratulacje Nowemu Zarządowi przypomniał zasadnicze punkty
„atrakcyjności członkowstwa IEEE”:
• Polska Sekcja wnosi pierwszą opłatę członkowska za studentów,
• Członkowie otrzymują czasopismo SPECTRUM,
• Członkowie uzyskują ulgi konferencyjne (10-20%)
• Członkowie-studenci mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdów na konferencje organizowane
przez IEEE Societes.
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
-
Prof. Romaniuk zwrócił uwagę, ze Polska Sekcja SPIE dzięki działalności publikacyjnej ma
wielokrotnie większe finanse aniżeli Polska Sekcja IEEE!
-
Prof. Modelski postulował:
• Akcje wzrostu liczby członków Senior Member,
• Pomoc w organizacji EUROCON 2007 w Krakowie,
• Spotkanie z Zarządem SEP.
10
Ad 9. Zakończenie obrad.
Symboliczne przekazanie flagi Polskiej Sekcji IEEE nowemu Przewodniczącemu Zarządu
prof. Andrzejowi Pacutowi .Od lewej stoją: Prof. Józef Modelski – Vice Dyrektor R8 IEEE,
Prof. Ryszard S. Jachowicz – Past President (1996-2001), Prof. Zbigniew Ciok – Past President
(1992-1996), Prof. Andrzej Pacut – aktualny przewodniczący oraz prof. Marian P. Kaźmierkowski –
ustępujący przewodniczący (2001-2005).
Katarzyna M. Brzozowska - Sekretariat PS IEEE
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
11
Wiadomości z Chapterów
IEEE Robotics
Society
&
Automation
IEEE Computational Intelligence
Society- Polish Chapter
W bieżącym roku odbyły się cztery zebrania
Chapteru, w trakcie których wygłoszono
następujące referaty:
1. Profesor Janusz Kacprzyk członek naszego
1. Prof. Takateru Urakubo z Department of
Applied Mathematics, Kobe University,
Japonia, wygłosił referat pt. ,,Feedback
stabilization of a two-wheeled mobile robot
using potential functions'' (22 czerwca
2005r., godz. 8.30).
2. Prof. Takanori Fukao z Department of
Mechanics, Kobe University, Japonia,
wygłosił referat pt. ,,Image-based tracking
control of an aerial blimp robot'' (27
czerwca 2005r., godz. 9.00).
3. Prof. Hiroshi Yabuno z Graduate School of
Systems and Information Engineering,
University of Tsukuba, Japonia, wygłosił
referat pt. ,,Stabilization and Motion
Control for Some Mechanical Systems:
Application of Bifurcation Control'' (27
czerwca 2005r., godz. 10.00).
4. Prof. Yoshifumi Morita z Department of
Computer Science and Engineering, Faculty
of Engineering, Nagoya Institute of
Technology, Japonia, wygłosil referat pt.
,,Lyapunov-based control of manipulators
with link flexibility'' (28 czerwca 2005r.,
godz. 9.00).
Ponadto R&A Society sponsoruje w
bieżącym roku nasz Chapter w kwocie 1000$;
Poland Section Chapter był oficjalnym
sponsorem konferencji '5th Int. Workshop
on
Robot
Motion
and
Control'
(RoMoCo'05), która odbyła się w dniach 2325 czerwca 2005.
Robotics & Automation Society jest cosponsorem '11th IEEE Int. Conference on
Methods and Models in Automation and
Robotics' (29.08-1.09.2005).
Prof. K. Kozłowski – przewodniczący Chapteru
Chapteru uzyskał nominację na stopień
Fellow IEEE.
2. W ramach działalności Chapteru 9 grudnia
2005r na Uniwersytecie Zielonogórskim
odbyło
się
Seminarium na
temat
inteligentnych obliczeń i ich zastosowań.
Wygłoszono referaty na temat nowych reguł
rozmytego wnioskowania (Prof. Witold
Kosiński), systemów agentowych (Prof.
Robert
Schaefer),
algorytmów
ewolucyjnych (Prof. Andrzej Obuchowicz)
oraz zastosowań obliczeń inteligentnych w
medycynie (Prof. Paweł Strumiłło).
Wcześniej w dniach 21-23 września 2005,
pod
patronatem
Chapteru
została
zorganizowana XIV Krajowa Konferencja
„Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”. W konferencji wzięło udział 170
uczestników.
Prof. L. Rutkowski – przewodniczący Chapteru
IEEE Computer Society
The new IEEE Computer Society Chapter at
the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk
University of Technology (GUT) has been
established in June, 2005, by the decision of
IEEE
authorities.
Preparatory
works
connected to initiative of a chapter foundation
started at the beginning of 2005. Prior to that
there were, at the Faculty, approximately 30
IEEE members taking part in activities of
various societies (Section Poland, Region 8).
Our first organizational meeting of the IEEE
Computer Society Gdansk University of
Technology (GUT) Chapter took place in
July, 2005 and most of the Chapter members
attended this meeting. Prof. Henryk
Krawczyk, Dean of the Faculty of the
Electronics,
Telecommunications
and
Informatics, GUT, honored the meeting.
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
The meeting promoted the importance of
foundation of the Gdansk Chapter and the
necessity of establishing its Website.
The meeting resulted also in election of the
Chapter Officers: Prof. Jozef
Wozniak
became the Chair of the Chapter, Prof. Bozena
Kostek, the Vice-Chair, and Dr. Wladyslaw
Szczesniak the Chapter Secretary.
During the discussion some suggestions
and efforts have been made to create a
platform for Chapter scientific meetings over
the next academic year.
Probably the most important conclusion of
the meeting was targeting list of our meetings.
In addition, we had in mind that the First
IEEE
International
Conference
on
Technologies for Homeland Security and
Safety (TEHOSS’2005, supported by IEEE
Region 8) was coming soon.
The conference took place on September 2830, 2005 at the Gdansk University of
Technology and was an important event
closing a double jubilee - the 100th
anniversary of establishing the first higher
technical school in the Pomeranian region and
the 60th anniversary of the foundation of
Gdansk University of Technology. The
Honorary
Committee
included
such
distinguished members as Prof. Jerzy
Hausner, Deputy Prime Minister, Minister of
Economy and Labor of Polish Government,
Prof. Michal Kleiber, Minister of Scientific
Research and Information Technology, Prof.
Janusz Rachon, Rector of the Gdansk
University of Technology, and also not
mentioning key local Pomeranian Province
authorities.
Computer Society GUT Chapter members
played an essential role in all conference
works.
The
International
Programme
Committee (IPC) was chaired by Prof.
Andrzej Stepnowski, while the Organizing
Committee (OC) was run by Prof. Kazimierz
T. Kosmowski. Also other Comp Soc Chapter
members – Prof. J. Wozniak and Prof. H.
Krawczyk participated in all IPC activities.
Additionally Comp Soc GUT Chapter
members – Prof. A. Stepnowski, Prof. H.
Krawczyk, Prof. J. Wozniak, Prof. J. Gorski,
Prof. A. Czyzewski, Prof. R. Salamon, Prof.
K. Kosmowski - presented several conference
papers, published in the Conference
Proceedings.
12
During the second, general Chapter meeting,
on Wednesday, November 8, 2005, the future
plans were discussed and defined. They can be
summarized as follows:
• Supporting new activities concerning
organization of Faculty or joint interFaculty seminars,
• Patronage of the students contest on
the best M.Sc. thesis in the area of IT,
• Providing local members with updated
information on useful electronic
databases with research and didactic
materials,
• Promoting IEEE Comp. Society
among students and
the Faculty
business partners.
Prof. J. Woźniak – przewodniczący Chapteru
Power Electronics
/ Industrial Electronics
International Conference on
POWER ELECTRONICS AND INTELLIGENT CONTROL FOR ENERGY
CONSERVATION
PELINCEC2005
Warsaw, Poland, 16-19 October 2005
A Great Success
The PELINCEC 2005 Conference organized
by Institute of Control and Industrial
Electronics was held in the historical Main
Building
of
Warsaw
University
of
Technology, Poland, constructed in the second
half of 19th century, and has focused on
promotion of Power Electronics and
Intelligent Control for Energy Conservation.
This international event was Co-sponsored by
IES/PELS Chapter of Poland Section IEEE.
The Conference started on Sunday, October
16th, 2005 with tutorials. The official Opening
Ceremony, however, were held on Monday,
17th October 2005, and has been followed by
Opening Lecture: “State of The Art And
Developments of Medium Voltage Converters
– an Overview” by an excellent speaker Prof.
Steffen Bernet from TU Berlin, Germany.
Significant developments in our fields of
interest were also highlighted in other Plenary
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
Sessions with lectures presented by such
excellent experts as Prof. Stanislaw Zak
(Purdue University, USA): “The Generalized
Brain-State-In-A-Box (Gbsb) Neural Network:
Model, Analysis, And Applications” and Prof.
Hirofumi Akagi (Tokyo University, Japan):
“Modern Active Filters And Traditional
Passive Filters”, respectively.
Opening Ceremony in Audience Hall of the Main
Building of Warsaw University of Technology
13
name
WATAB
(Warsaw-Aachen-TorinoAalborg-Berlin). In the three WATAB Sessions
12 papers were presented on Tuesday, 18th
October 2005.
Warsaw power electronics industry has
been represented by young and creative hightech companies: APS, BENNING, DACPOL
and MEDCOM which have exhibited and
informed about their main products.
Finally, five tutorials offered by worldknown professors: Frede Blaabjerg (Aalborg
University, Denmark), Domenico Casadei
(University of Bologna, Italy), Jose Rodriguez
(Technical University of Federico Santa
Maria, Valparaiso, Chile), Giovanni Serra,
(University of Bologna, Italy) and Marek
Zielinski (Nicolas Copernicus University,
Torun, Poland) have considerably added to
attractiveness of Technical Program.
The Conference Social Program – including
a Welcome Piano Concert (Chopin music) in
the Ostrogski Palace and a Gala Dinner (with
folklore show) in the Physics Building of
Warsaw University of Technology – have
guaranteed a nice time in Warsaw - city at the
centre of the European history.
Plenary Lectures by Prof. Steffen Bernet from the TU
Berlin, Germany
Over 230 abstracts have been submitted in
response to the PELINCEC 2005 call for
papers, and the International Program
Committee have selected 180 (from 26
countries) out of them for publication.
Approximately 1/3 of them have been
presented in twelve Lecture Sessions, and the
other part was discussed in Dialog Sessions.
Additionally, Prof. Ralph Kennel from
University of Wuppertal, Germany has
organized Special Lecture Sessions on
Predictive Control in Power Electronics.
An important part of the PELINCEC 2005
Conference
was
PhD-Student
Forum
organized traditionally since 2002 under the
During Piano Concert in Ostrogski Palace
Of course, organization of such an excellent
event would not be possible without financial
sponsors. Therefore, we are grateful to
European Community for financial support of
our Centre of Excellence in Power Electronics
and Intelligent Control for Energy
Conservation (Project No ENK6-CT-200280669).
Prof. M.P. Kaźmierowski, Prof. W. Koczara,
Prof. L. M. Grzesiak – Pelincec 2005 Co-Chairs
THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, POLAND SECTION
NEWSLETTER POLSKIEJ SEKCJI IEEE – JESIEŃ / AUTUMN 2005
Zapraszamy do odwiedzenia strony www Polskiej
Sekcji IEEE:
http://www.ee.pw.edu.pl/ieee/
oraz Regionu 8
http://www.ewh.ieee.org/reg/8/
14
Zarząd Polskiej Sekcji IEEE
Przewodniczący
- Prof. Marian P. Kaźmierkowski
wiceprzewodniczący
- Prof. Andrzej Pacut
skarbnik
- Dr inż. Andrzej Miękina
sekretarz
- Dr inż. Mariusz Malinowski
[email protected]
Redakcja Newslettera:
Website Administrator:
mgr inż. Wojciech Kołomyjski
[email protected],
sekretariat
- p. Katarzyna Brzozowska
tel. (0-22) 628-0665 [email protected]
Newsletter Editor:
mgr inż. Patryk Antoniewicz,
[email protected],
tel. (0-22) 660-5485.
Adres Polskiej Sekcji IEEE
Polska Sekcja IEEE
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW
ul.Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Materiały przeznaczone do zamieszczenia
prosimy przesyłać Redakcji do końca lutego lub
września.
Newsletter Polskiej Sekcji IEEE ukazuje się 2 razy w
roku, wiosną i jesienią.
Committees
HPSR
7-9 June 2006, Poznan, Poland
2006
Call for Papers
Technical Co-Sponsor
Organized by
2006 Workshop on
High Performance Switching and Routing
Poznan, Poland
June 7-9, 2006
http://hpsr2006.et.put.poznan.pl
Poznan
University of Technology
Institute of
Electronics and
Telecommunications
The wide deployment of broadband access for end-user based on current DSL technologies and future subscriber
optical access, and new broadband services like IPTV, IPHDTV, videoconferencing and high-speed data transmission
imposes new requirements on IP networks. Transmission technologies based on DWDM systems allow to transmit
information with speed of Tb/s on one fiber. High-capacity and high-speed routers become a inevitable in the network.
On the other hand switching and routing devices are being introduced not only in Internet networks but also in Storage
Area Networks and multiprocessor architectures and embedded systems.
The scope of the High Performance Switching and Routing (HPSR) Workshop is focused on the technology of highspeed switches and routers, including the architectural and algorithmic aspects of high-speed IP networks, possibly
adopting optical technologies and wireless user accesses. HPSR 2006 will comprise of technical sessions for
presentation of novel research results, panel sessions for discussion of hot topics, and tutorials by leading experts.
Submitted papers will undergo three independent reviews, and accepted papers will appear in the conference
proceedings. Original papers are invited on such topics as (but not limited):
•
•
•
•
High performance switch and router architectures
o Analysis and simulation
o Application routers
o Electronic and optical switching fabrics
o Field trials
o Impact on higher layer protocols
o Implementations
o Innovative switch and router architectures
o Measurements
o Optical packet switches
o Prototypes
o Securing routers and switches
o System development
MPLS and GMPLS
IP over optical networks
Routing protocols
Important dates:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WDM switching and routing
Quality of service
Performance measurement and evaluation
Network management and operations
Tariffing, accounting, and charging
Traffic engineering and control
High-speed packet processors
Metering and monitoring
Traffic measurement
Protection and recovery
Interconnects architectures
Switching and routing in wireless networks
Switches for Storage Area Networks
Networks for grid computing
Multiprocessor architectures and switching
Papers due: December 20, 2005
Notification of acceptance: February 15, 2006
Final camera-ready manuscript due: March 30, 2006
Tutorial submission: December 20, 2005
Instructions for Authors:
High-quality original papers are solicited. Papers must be unpublished and must not be submitted for publication
elsewhere. All papers will be reviewed by Technical Program Committee members and other experts to ensure high
quality and relevance to the conference. Authors of accepted papers must attend the conference to present their
contributions. Paper length should be 4-6 pages in two-columns IEEE Transactions style, 10pt. PDF format only is
accepted. Submitted papers will undergo three independent reviews. Details on submission will be announced later.
Tutorials:
Tutorials provide overviews of current high interest topics. Proposal can be half or full day tutorials, and should
be sent to Tutorials Chair (mailto:[email protected]).
HPSR 2006
Committees
General Chair
Wojciech Kabaciński, Poznan University of Technology, Poland
Technical Program Co-Chairs Prosper Chemouil, France Telecom, France
Eiji Oki, NTT, Japan
Richard A Thompson. University of Pittsburgh, USA
Finance Chair
Andrzej Dobrogowski, Poznan University of Technology, Poland
Publications Chair
Mariusz Żal, Poznan University of Technology, Poland
Tutorials Chair
Andrzej Jajszczyk, AGH University of Science and Technology, Poland
Organizing Chair
Janusz Kleban, Poznan University of Technology, Poland
Information Systems Chair
Marek Michalski, Poznan University of Technology, Poland
Advisory Committee
Marco Ajmone Marsan, Italy
Augusto Casaca, Portugal
Tom Chen, USA
Bijan Jabari, USA
Andrzej Jajszczyk, Poland
Ken Ichi Kitami, Japan
Hussein Mouftah, Canada
Chunming Qiao, USA
Heinrich Stüttgen, Germany
Steve Weinstein, USA
Naoaki Yamanaka, Japan
Technical Program Committee
M. Aida, Japan
N. Ansari, USA
M. Atiquzzaman, USA
A. Bianco, Italy
J. Bowers, USA
T. Braun, Switzerland
P. Brown, France
C.-J. Chang, Taiwan
J. Chao , USA
P. Chatzimisios, Greece
J. Cheng, Taiwan
T. Cicic, Norway
M. Collier, Ireland
G. Danilewicz, Poland
P. De Sousa, Belgium
P. Demeester, Belgium
J. Duato, Spain
M. Głąbowski, Poland
M. Hamdi, China
H. Harai, Japan
J. Hui, USA
Z. Hulicki, Poland
A. Jamalipour, Australia
S. Kaczmarek, Poland
M. Karol, USA
S. Kasahara, Japan
D. Kofman, France
V. Kumar, India
G.-S. Kuo, Taiwan
C.-T. Lea, China
H.-H. Lee, Korea
Y.-S. Lee, Korea
F. Liotopoulos, Greece
P. Lorenz, France
C. Minkenberg, Switzerland
M. Murata, Japan
H. Nakamura, Japan
H. Ngo, USA
M. S. Nunes, Portugal
S. Oueslati, France
A. Pakstas, UK
A. Pattavina, Italy
E. Rathgeb, Germany
L. Reynaud, France
R. Rojas-Cessa, USA
D. Serpanos, Greece
A. Smiljanic, USA
M. Song, USA
M. Stasiak, Poland
D. H. K. Tsang, China
A. Wolisz, Germany
G. Xue, USA
M. Zitterbart , Germany
P. Zwierzykowski, Poland
HPSR 2006
Robotics and Automation Society
Engineering in Medicine and Biology Society
Announcement and Call for Papers
BioRob 2006
The First IEEE / RAS-EMBS
International Conference on
Biomedical Robotics and Biomechatronics
Pisa, Tuscany, Italy
General and
Program Chair:
February 20-22, 2006
Paolo Dario,
Scuola Superiore
Sant'Anna, Pisa,
Italy
General and
Program
Co-Chair:
Deirdre
Meldrum,
University of
Washington,
Seattle, USA
Joint
EMBS/RAS
Advisory
Committee:
RAS:
Paolo Dario
George Bekey
Russ Taylor
EMBS:
Deirdre Meldrum
Rolf Johansson
Jaydev P. Desai
http://www.biorob2006.org
e-mail: [email protected]
The First IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and
Biomechatronics - BioRob 2006 - is a joint effort of the two IEEE Societies of Robotics and
Automation – RAS- and Engineering in Medicine and Biology – EMBS The general scope of the BioRob Conference spans all over the fundamental theoretical and
experimental challenges posed by the application of Robotics and Mechatronics in Medicine
and Biology. The specific topic of the 2006 Conference is Biorobotics, an emerging and deeply
interdisciplinary scientific-technological area. Based primarily on research in Robotics and
Biomedical Engineering, Biorobotics is now spreading its scope over many other areas of
engineering, of basic and applied sciences and even of humanities.
The main focus of Biorobotics is to analyze biological systems from a “biomechatronic” point
of view, trying to understand the scientific and engineering principles underlying their
extraordinary performance. This profound understanding of how biological systems work,
behave and interact can be used for two main objectives: to guide the design and fabrication
of novel, high performance bio-inspired machines and systems, for many different potential
applications; and to develop (nano, micro, macro) novel devices that can better act on,
substitute parts of, and assist human beings, such as in diagnosis, surgery, prosthetics,
rehabilitation and personal assistance.
The First BioRob 2006 Conference will be a unique opportunity for scientists belonging to
different disciplines to present their results, and to share and learn about research activities in
this emerging and fast growing field. The IEEE RAS and EMBS share this vision and thus
decided to jointly sponsor this Conference.
The Program of the Conference aims at very high quality: it will include invited lectures by
prominent scientists in different related fields; single track sessions on the main topics
characterizing biorobotics; parallel organized sessions and mini-symposia on specific and
emerging topics; poster sessions for interactive communication of ongoing work and
student projects; exhibitions of projects results; video sessions; etc.
The Conference location, Pisa, is a magnificent worldwide renowned town rich of history and
traditions – particularly suitable for hosting the participants of BioRob 2006 in a culturally
stimulating setting, and also a leading place for Biorobotics research.
Deadline for paper electronic submission: October 14, 2005
The topics of the Conference include, but are not limited to:
Bio-robotics
Neuro-robotics
Bionics
Biomechatronic robot design
Advanced components (sensors,
actuators, energy supply,
interfaces, communication,
embedded control, others)
- Biomimetic robotic systems
-
- Biologically-inspired sensory-motor
co-ordination
- Bio-inspired learning in robots
- Locomotion, manipulation, vision,
sensing, and other functions, in robots
and biological systems
- New trends in robotics for
endoluminal surgery
- Modelling interaction between robots
and biological tissues
- New trends in robotics for
-
rehabilitation and assistance
Biomechatronic human prostheses
Exoskeletons and augmenting devices
Robotics in computational biology
Micro/nano technologies and robots in
medicine and biology
Call for Papers: http://www.ro.feri.uni-mb.si/epe-pemc2006
EPE-PEMC Council - Secretariat in Budapest, Hungary in co-operation with
European Power Electronics and Drives Association - Secretariat in Brussels, Belgium
are pleased to announce
General Chairman
Karel Jezernik
University of Maribor
Faculty of Electrical Engineering and
Computer Science
Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia
E-mail: [email protected]
Organizers
o Institute of Robotics, Faculty of
Electrical Engineering and Computer
Science, University of Maribor
o Faculty of Electrical Engineering,
University of Ljubljana
National Organizing Board
Board of Co-chair men
D.
R.
F.
G.
Z.
J.
B.
V.
L.
M.
M.
W.
E.
L.
P.
L.
M.
I.
L.
A.
P.
J.
T.
H.
Ban
Bassett
Blaabjerg
Buja
Cerovsky
Clare
Davat
Fedak
G. Franquelo
Imecs
Kazmierkowski
Koczara
Levi
Lorenz
Magyar
Martinez-Salamero
Milanoviè
Nagy
Ribickis
Šabanoviæ
Steimer
L. Thomas
M. Undeland
Weiss
HR
UK
DK
IT
CZ
UK
FR
SK
ES
RO
PL
PL
UK
DE
DE
ES
SI
HU
LV
TR
CH
FR
NO
AT
Honorary Board
I.
B.
P.
F.
J.
Y.
J.
W.
T.
G.
E.
D.
M.
K.
W.
S.
Boldea
de Fornel
Ferraris
Harashima
Holtz
Hori
G. Kassakian
Leonhard
Lipo
Maggetto
Masada
W. Novotny
Poloujadoff
Ohnishi
F. Ray
Yamamura
RO
FR
IT
JP
DE
JP
US
DE
US
BE
JP
US
FR
JP
UK
JP
R.
J.
A.
K.
J.
F.
M.
J.
J.
M.
M.
D.
P.
Fišer
Harnik
Hren
Jezernik
Koreliè
Mihaliè
Milanoviè
Nastran
Pogorelc
Rodiè
Terbuc
Vonèina
Zajec
University of Ljubljana
University of Maribor
University of Maribor
University of Maribor
University of Maribor
University of Maribor
University of Maribor
University of Ljubljana
University of Maribor
University of Maribor
University of Maribor
University of Ljubljana
University of Ljubljana
Contacts
EPE-PEMC 2006
Conference Secretariat
Faculty of Electrical Engineering
and Computer Science
Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia
Phone: +386 2 220 73 00
Fax: +386 2 220 73 15
E-mail: [email protected]
http://www.ro.feri.uni-mb.si/epe-pemc2006
EPE-PEMC Council Secretariat
Budapest, Hungary
E-mail: [email protected]
the
12th
International Conference EPE-PEMC 2006 Portorož
Contributions are invited in the following topics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Semiconductor Devices and Packaging
Power Converters
Control of Power Converters
Electrical Machines and Actuators
Motion Control, Robotics, Adjustable Speed Drives
Application and Design of Power Electronic Systems
Measurements, Sensors and Observing Techniques
Electromagnetic Compatibility
Power Electronics in Transportation
Mechatronic Systems
Power Electronics in Electrical Energy Generation, Transmission and Distribution
Renewable Energy Sources
Active Filtering and Unity Power Factor Correction Circuits
Education
Related Topics
Submissions
Paper Submissions: Prospective authors are kindly invited to submit their manuscript in the
form of full paper allotted 6 Proceedings pages.
Special Session Proposals: Proposals are sought from those whishing to organize a special
session. A special session consists of six papers, which should present a unifying theme from a
diversity of viewpoints.
Tutorial Proposals: The Conference Committee intends to arrange tutorials to be held prior to
the Conference, and solicits proposals for appropriate subjects.
Language: The official language of the conference is English, both for the publications as well as
for the oral presentation.
The submission of papers, proposals for tutorials and special sessions will be electronically done
through the EPE-PEMC 2006 web site, where you can find detailed information on submission
procedures and preparation of proposals. In case of any problems with the downloading system you can
send the papers via official EPE-PEMC e-mail.
EPE-PEMC 2006 proceedings will be entitled to be published in the IEEE Xplore and Engineering Index
(Ei) Compendex databases. In order to ensure compatibility of the systems, authors are asked to follow
the IEEE guidelines offered through the conference web site.
Deadlines
in co-operation with
o Submission of 6 pages full paper:
European Power Electronics and
Drives Association Secretariat
Brussels, Belgium
E-mail: [email protected]
New:
o Submission of proposals for special sessions and tutorials:
o Notification of provisional acceptance:
o Submission of final manuscripts:
25 November, 2005
24 December 2005
16 December, 2005
20 March, 2006
26 May, 2006
About Portorož & Piran - Conference Venue
Conference Venue
Congress Centre Bernardin
Obala 2, 6320 Portorož, Slovenia
E-mail: [email protected]
http://www.h-bernardin.si/en/congresscentre
The conference venue is situated on the coast of the Adriatic Sea and a ten minute walk from each end of
it brings you either to Piran or Portorož. Piran is one of the oldest cities of Slovenia and is actually one
large museum with the medieval architecture and rich culture heritage. Development of this tourist site
started in 19th century when wholesome of mud from the nearby saltpans was discovered. The venue's
exceptional location offers a wide choice of daily excursions to the most appreciated sights in the area,
such as the fabulous cave of Postojna, the riding shows of the famous Lipizaner horses in the stud farm
in Lipica, or Venice in Italy that is only 2 hour boat trip away across the Adriatic Sea.
Call for Papers
2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE’06
9 -13 July 2006, ÉTS-Downtown Montréal, Québec, Canada
The purpose of this IEEE international conference is to provide a forum for presentation and discussion of the state-of-art of Industrial
Electronics and related areas. Topics within the scope of the symposium will include:
Computer and Advanced Control Systems: Advanced control and measurement, computer and microprocessor-based control, signal
processing, estimation and identification techniques, application specific IC's, Nonlinear and adaptive control, Optimal and robust control,
Intelligent control, industrial applications of neural networks, fuzzy algorithms, evolutionary computing, and intelligent systems,
instrumentation subject to critical conditions. Automotive, marine and aero-space control and all other control applications.
Power Electronics and Electrical Drives: Power electronic devices and systems, Integrated power electronics, Modeling simulation
and control of power electronics, DC-DC conversion, AC/DC Modern rectifiers, distributed power system, UPS, Active and hybrid filtering,
power line conditioners, Photovoltaic, electromagnetic compatibility EMI/EMC., AC and DC drives modeling and simulation, micro machines,
Special application of machines and Drives, advanced traction control of electric vehicles and electric trains, electrical drives for ships and
aerospace, Electric machines reliability, faults and Diagnostics techniques.
Power System: Energy transmission and distribution, static VAR and harmonic compensations, FACTs, power management, intelligent
power system control, Power Systems Reliability, Diagnostics, Electricity Market liberalization. Energy efficiency, distributed power
generation using low level polluted sources, power system harmonics and power quality, grid connect and distributed generation.
Signal and Image Processing: Digital signal processing theory, methods, DSP implementations, Sensor array and multichannel
processing, Speech processing, Image and and multidimensional signal processing, Real-time multimedia signal processing, Computer vision,
Emerging signal processing areas, signal processing in education.
System Simulation and Software Development: Advance techniques in Real time and off line simulation. Real time simulation of
power system, industrial drives and electromechanical devices. Real-Time Embedded Systems, High Performance Computing, Virtual Reality,
Industrial process simulation, Flight, automotive, and ship simulators.
System Integration, VLSI and Telecommunication: Intelligent sensors, devices and actuators, multi-sensor fusion, micro/nano
technology, wireless and wire line communication circuits, polymer electronics, instrumentation electronics, MEMS, system integration,
System on Chip (SoC). Remote sensing applications, Analog Electronics, VLSI, Microelectronics and Optoelectronics, micro sensors, sensors
design and applications.
Industrial Information Technology: Robotics, industrial vision, motion control, autonomous mobile robots, electrical vehicles,
intelligent transportation, factory communications, flexible manufacturing system, industrial automation, process automation, automation
systems for power distribution, CAD/CAM/CAT/CIM and LANs, industrial applications of internet technologies, multimedia, and wireless
communications. Virtual Reality, Intelligent Systems, Visualization and Simulation.
Mechatronic Systems: Industrial robots, Service robots, Telerobotics and teleoperation, Multi-robot systems, Manipulators, Cognitive
systems, Electrical vehicles, intelligent transportation, Mechatronics Synchrotronics. Distributed control and learning system, Mechatronic
tools and systems for surgical procedures. Gaz sensing, vision systems and applications, Submicrometric positioning, Rotating Ultrasonic
Sensors, Mechatronics and manufacturing. Control with self learning, and micro actuators.
Industrial Electronics Engineering Education: New development approaches for world wide industrial electronics engineering
education. Software, hardware, on site, and E-learning’s technologies
Submission of papers: Authors are invited to submit their extended summary or full paper allotted 6 Proceedings pages maximum.
Special Session Proposals: Proposals are sought from those wishing to organize a special session. A special session consists of six
papers, which should present a unifying theme from a diversity of viewpoints.
Tutorial Proposals: The Symposium Committee intends to arrange tutorials to be held prior to the Conference, and solicits proposals for
appropriate subjects. The submission of papers, proposals for tutorials and special sessions will be at. http://www.isie2006.com
Contact address
Deadlines
ISIE2006 C/O Prof. Kamal Al-Haddad, Chair
Reception of papers :
January 23rd, 2006
ETS-Dept of Electrical Engineering
Paper acceptance notification:
February 25th, 2006
1100 Notre Dame Ouest, Montréal, Québec,
Camera-ready papers and registration: April 29th, 2006
http://www.isie2006.com
Canada H3C 1K3, [email protected]
INVITATION
INVITATION
INVITATION
Theme: Focusing on the issues that matter most to you and to the industry
IEEE-IES
ISIE2006
MONTREAL
CANADA
FROM
9 TO 13
JULY 2006
Dear Colleague,
The IEEE Industrial Electronics society is organizing from 9 to13 July 2006, in downtown Montreal, Canada, the
annual IEEE-ISIE2006 International Symposium on Industrial Electronics.
It is going to be one of the most important scientific and technical events to be held in Montreal during 2006.
Montreal is known for the world’s biggest Jazz festival. During the month of July, you will have the opportunity
to enjoy, with more than five hundred thousand people, in open air, the world’s biggest event.
Please do plan to attend the ISIE2006 by sending your papers before January 23rd , 2006. Do not miss this unique
opportunity. www.isie2006.com, http://www.isie2006.com/
I believe that participating in the ISIE2006 is an opportunity to access the most recent critical information and update
your knowledge by visiting the ISIE2006 participating Industrial exhibitor’s and see the relevant technological
development in the Industrial Electronics area.
With best regards
Prof. Kamal AL-Haddad, ing. M.Sc.A. Ph.D.
Senior Canada Research Chair CRC-EECPE
Electric Energy Conversion and Power Electronics
Ecole de Technologie Supérieure
Tel: 514 396 8874; Fax 514 396 8684
IEEE-ISIE2006 Chair, [email protected]
Prof. Bogdan M. Wilamowski
Department of Electrical & Computer Engineering
200 Broun Hall , Auburn University, AL 36849-5201 , USA
Tel: (334) 844-1629 (office); Fax: (334) 844-1809
IEEE- IES president; E-mail: [email protected]
FIRST ANNOUNCEMENT & PRELIMINARY CALL FOR PAPERS
SCOPE:
The purpose of the first International Conference on Power Engineering – Energy and Electrical Drives (POWERENG) is to bring
together researchers, engineers and practitioners from all over the world, interested in the advances of power systems (energy
and electrical drives). Papers describing original work are invited in any of the scientific areas of the conference. Papers
describing advanced prototypes, systems, tools and techniques and general survey papers indicating future directions are also
encouraged. Authors with experimental prototypes are encouraged to bring them along to demonstrate their performance. An
exhibition area, with technical facilities, will be considered.
KEYNOTE SPEAKERS:
ORGANIZING COMMITTEE:
Bimal K. Bose (USA)
Honorary Chair:Bimal K. Bose (University of Tennessee, USA)
Marian Kazmierkowski (Poland)
Conference Chair:Armando Pires (Polytechnic Institute of Setúbal, Portugal)
R. Krishnan (USA)
Program Co-Chairs:Vitor Pires and João Martins (Polytechnic Institute of Setúbal)
Mohamed A. El-Sharkawi (USA)
Carlos Couto (Portugal)
SUBMISSIONS:
Vladimiro Miranda (Portugal)
Paper Submissions: Prospective authors are invited to submit their manuscripts
in the form of full papers allotted 6 Proceedings pages.
Special Session Proposals: Proposals are sought from those wishing to organize a special session. A special session consists of
six papers, which should present a unifying theme from a diversity of viewpoints.
The submission of papers and proposals for special sessions will be electronically done through the POWERENG web site, where
you can find detailed information on submission procedures and preparation of manuscripts and proposals.
A list of selected papers from POWERENG will be published in a book by Springer.
TOPICS:
• Power Generation, Transmission and Distribution
• Power Electronics, Systems and Applications
• Electrical Machines and Adjustable Speed Drives
• Renewable Energy Sources and Technology
• Education
IMPORTANT DATES:
Full paper submission: July 24, 2006
Authors’ notification: November 27, 2006
Final Paper Submission and
Registration: January 15, 2007
All information at:
http://www.powereng.org
VENUE:
The conference will be held in the campus of the Polytechnic Institute of Setúbal.
Setúbal, a city with about 75,000 inhabitants, sits by the Atlantic Ocean and on the right
bank of the Sado River, in front of Tróia, approximately 50 km to the south of the
Portuguese capital - Lisboa - where the nearest airport is located. Setúbal offers its
visitors an unforgettable environment: Dauphins and other ocean life, monuments and
flaring landscapes are conjugated with an important industrial implantation. It is also
possible to make a break after the conference, in Algarve, less than two hours away
from the conference site by car.
POWERENG Secretariat
Address: Av. D.Manuel I, 27A 2º esq.
2910-595 Setúbal - Portugal
HOSTED:
ORGANIZATION:
Tel.: +351 265 520 185
Fax: +351 265 520 186
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty