Wiosna 2010 - magazynkielce.pl

Komentarze

Transkrypt

Wiosna 2010 - magazynkielce.pl
>
ISSN 1644-289X
yesterday
today
tomorrow
.heute .morgen
spring .1/2010
gestern
information for tourists & businesspeople with map
.
dziś .jutro
. .
wczoraj
> Urząd Miasta Kielce
25-303, Rynek 1,
www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu
Urząd
Miasta
Kielce
> Biuro Obsługi Interesanta
tel. 48 41 36 76 009 (099), (509)
>
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej
25-007, ul. Sienkiewicza 29
tel. 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel
e-mail:
[email protected]
Projektów Strukturalnych
> Wydział
i Strategii Miasta
Urząd Miasta Kielce
25-659, ul. Strycharska 6
tel. 48 41 36 76 553
fax 48 41 36 76 552
> Centrum Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kielce
25-659, ul. Strycharska 6
tel/fax. 48 41 36 76 557
tel 48 41 36 76 356
e-mail: [email protected]
www.um.kielce.pl/business
> Kielce Townhall
25-303, Rynek 1,
www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu
> Customer Services
phone 48 41 36 76 009 (099), (509)
Centre for Tourist
> Regional
Information
25-007, ul. Sienkiewicza 29
phone 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel
e-mail:
[email protected]
Project and Urban
> Structural
Strategy Department
Kielce Townhall
25-659, ul. Strycharska 6
phone 48 41 36 76 553
fax 48 41 36 76 552
Services Centre
> Investor
Kielce Townhall
25-659, ul. Strycharska 6
phone/fax 48 41 36 76 557
phone 48 41 36 76 356
e-mail: [email protected]
www.um.kielce.pl/business
Szanowni Państwo,
Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok
cywilizacyjny, jaki niesie za sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat,
dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę
techniczną i sportową – miasto stało się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów,
biznesmenów i osób niepełnosprawnych; dzięki dynamicznemu rozwojowi Targi Kielce
od lat stanowią miejsce spotkań największych firm krajowych i zagranicznych, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów.
Kielce to również miasto geologicznych osobliwości. Znawcy nazywają stolicę
województwa świętokrzyskiego „największym muzeum geologii pod gołym niebem”.
Dzięki nowoczesnej bazie, mają też szansę stać się polską stolicą sportów. Ponad 30 tras
turystycznych rozpoczyna się, przebiega, bądź kończy właśnie w mieście. Na wielbicieli
białego szaleństwa w samych Kielcach oraz najbliższej okolicy czeka sześć nowoczesnych,
naśnieżanych stoków z wyciągami, wypożyczalniami sprzętu, zapleczem gastronomicznym
i parkingami.
Wytyczone są tu także trasy do biegania na nartach.
Wśród licznych obiektów polecanych do zwiedzania, szczególne miejsce zajmuje Muzeum
Narodowe mieszczące się w Pałacu Biskupów Krakowskich oraz Muzeum Zabawek i Zabawy
jedyne tego typu w Polce, posiadające w swych zbiorach około 30 tys. eksponatów.
Warto wybrać się też do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej.
W zbiorach Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej znajdują się prace wybitnych polskich
twórców, takich jak: Tadeusz Kantor, Władysław Hasior czy Jerzy Nowosielski.
Wierzę, że czas spędzony w Kielcach będzie dla Państwa wyjątkowy i bogaty w nowe
doświadczenia.
Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc
Ladies and Gentlemen,
Kielce is a modern, dynamically developing city which has used the opportunity
for a civilisational leap offered by Poland’s membership in the European Union.
In recent years, thanks to EU funds, and investing in institutions of culture, social welfare,
as well as technical and sports infrastructure, Kielce has become friendlier to its inhabitants,
tourists, businesspeople and those living with disabilities. For years, thanks to Poland’s most
rapidly developing Trade Fair Centre (Targi Kielce), the city has been a meeting ground
for major Polish and foreign companies representing various branches of economy,
and the venue where multi-million contracts have been concluded.
Kielce is also a city of geological curiosities. Experts have labelled the Świętokrzyskie
voivodeship’s capital “the largest outdoor museum of geology”. Thanks to its state-ofthe-art facilities, Kielce has the opportunity to become Poland’s sports capital. More than
thirty tourist routes begin, cross or end within the city limits. In Kielce and its nearest
neighbourhood, skiing fans can use six modern ski-slopes complete with snow cannons,
lifts, equipment rentals, eating facilities and car parks. Cross-country skiing routes are also
available.
Among the many attractions recommended to tourists, especially interesting are the
National Museum, situated in the Palace of Krakow Bishops, and the Museum of Toys and
Games, Poland’s only one in its kind, with ca. 30 thousand exhibits. Worth visiting are also
Novelist Stefan Żeromski’s Museum and Tokarnia Heritage Park. The Gallery of Contemporary
Ecclesiastical Art holds works by outstanding Polish artists, including Tadeusz Kantor,
Władysław Hasior and Jerzy Nowosielski.
I believe that your stay in Kielce will be an enjoyable and unforgettable experience.
Wojciech Lubawski
President of Kielce
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 3
> W numerze:
Zabawki dla małych i dużych
6-7
Toys for All Creatures Great
and Small
8-9
W Świętokrzyskiem mądrze
i skutecznie
10
Świętokrzyskie: Good Sense
and Efficiency
11
Facts About Business
in Świętokrzyskie
12-13
Tradycja, jubileusz
i nowoczesność
14-15
Europejski standard kształcenia
16
European Standards of Education
17
Informacja SIPH
18-19
Pierwsze jaskółki gospodarczej
wiosny
20
The First Swallows
of the Economic Spring
21
Niecne występki kielczan
w końcu XIX w.
22
Villains and Vicious Deeds in Late
Nineteenth-Century Kielce
23
Kielecki Park Technologiczny –
Park Przyszłości
The Kielce Park Of Technology –
A Park Of The Future
24
Świętokrzyskie Voivodeship
Gość Targowy - Trade Fair Guest
25
Promocja gospodarcza Kielc
26
Business Promotion of Kielce
27
Szanowni Państwo,
I znowu okazało się, że Kielce i okolice to naprawdę niezwykłe miejsce na ziemi:
dwóch młodych naukowców Grzegorz Niedźwiedzki i Piotr Szrek odkryło, że właśnie
tutaj z morza wyszedł pierwszy czworonóg, tetrapod – o czym doniósł „Nature”.
To sensacyjne odkrycie, zmieniające dotychczasowe wyobrażenia o powstaniu
lądowych kręgowców. Myślę, że to jeszcze jeden dobry argument, aby zwiedzić
nasz region.
Maria Malinowska
Redaktor Naczelna
Ladies and Gentlemen,
Again it has turned out that Kielce and its neighbourhood are a truly remarkable
place on the earth: two young scientists, Grzegorz Niedźwiedzki and Piotr Szrek,
have found that it is here that the first quadrupeds, called tetrapods, invaded
the land (after: “Nature”). It is a sensational discovery which has changed
the previous ideas on the emergence of land quadrupeds. I think this is one more
good reason to visit our region.
Maria Malinowska
Editor-in-Chief
Okładka: „Przysięga miłości” – rzeźba
Ryszarda Wojciechowskiego (1973), posadowiona
przy Źródełku Biruty w okolicach Parku
im. S. Staszica w Kielcach.
Cover: „The Oath of Love”, a 1973 statue
by Ryszard Wojciechowski, situated at the Birute
Spring next to the Stanisław Staszic Park in Kielce.
fot. Maciej Żórawiecki
Tłumaczenie:
Magdalena Ożarska
Wydawca:
Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska
Redaktor naczelna:
Maria Malinowska, tel. 601 466 408
Redaguje zespół
Adres redakcji: ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce
tel./fax 0 41 344 18 06
e-mail: [email protected], [email protected]
www.magazynkielce.pl
4 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
Projekt graficzny i skład:
Studio Reklamy 300dpi - Rafał Urbański
www.300dpi.com.pl
Druk:
Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a
nakład: 15000 egz.
Distributed free in Business centres in Kielce
(Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce
(Świętokrzyski, Uroczysko, Łysogóry, Echo, Leśny Dwór,
Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy,
Tęczowy Młyn, Ibis); tourist information offices;
Staropolska Chamber of Commerce & Industry,
Świętokrzyskie Regional Development Agency;
banks; Cultural Centres (Nationa! Museum in Kielce);
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski
University, Kielce University of Technology
and University of Bremen.
Copyright by Agencja Wydawnicza
Akwarela Plus Justyna Żukowska.
Ali rights reserved
Wydawca nie odpowiada
za treść zamieszczanych ogłoszeń.
The Publisher takes no responsibility
for the content of advertisements.
Urząd
Marszałkowski
Marszałkowski
> Urząd
Województwa Świętokrzyskiego
Województwa
25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyskiego
> Biuro Obsługi Interesantów
tel. 48 41 342 15 30
Polityki Regionalnej
> Departament
Urząd Marszałkowski
Szanowni Państwo,
Polska jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej od 5 lat pozyskuje środki finansowe
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu
funduszy, do tej pory zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć, projektów z zakresu
infrastruktury komunikacyjnej (drogi, koleje), infrastruktury ochrony środowiska
(oczyszczalnie, kanalizacje, wodociągi), infrastruktury edukacyjnej, sportowej,
ochrony zdrowia i turystyczno-kulturowej.
Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 48 41 342 10 36
fax 48 41 342 10 38
www.rpo-swietokrzyskie.pl
Od 2007 roku programy rozwojowe finansowane z funduszy unijnych wdrażane są
w znacznym stopniu na poziomie regionalnym, w związku z czym każde z województw
opracowało własny program regionalny. W województwie świętokrzyskim jest to
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
wdrażany w całości przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach. Wysokość środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na jego realizację
wynosi 725,8 mln Euro.
Funduszy
> Departament
Strukturalnych
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 48 41 342 14 68 (17 62)
fax 48 41 362 55 99
Wszystkie decyzje o wyborze projektów do dofinansowania w ramach programu
podejmowane są przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W szczególny sposób
traktowana jest stolica naszego regionu - Kielce. Zarząd mając świadomość ogromnego
znaczenia miasta jako ważnego ośrodka gospodarczego, naukowego, kulturowego
i turystycznego decyduje o dofinansowaniu szeregu inwestycji w stolicy województwa.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Ladies and Gentlemen,
Offices
> Marshal’s
of Świętokrzyskie Voivodeship
25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3
www.sejmik.kielce.pl
> Customer Services Centre
As a fully-fledged member of the European Union, Poland has for five years been
receiving financial resources from EU structural funds. Thanks to efficient use of these
resources, until the present, many undertakings and projects have been implemented
in the fields of communications infrastructure (roads and railways), environmental
protection infrastructure (treatment plants, sewerage networks and water pipelines),
as well as education, sports, health care, tourism and culture infrastructure.
phone 48 41 342 15 30
for Regional Policy
> Department
Marshal’s Offices
of Świętokrzyskie Voivodeship
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
phone 48 41 342 10 36
fax 48 41 342 10 38
www.rpo-swietokrzyskie.pl
Since the year 2007, development programmes financed from EU funds have been
implemented to a large extent at the regional level. Consequently, each voivodeship
has developed its own regional programme. In the Świętokrzyskie Voivodeship,
this is the Regional Operational Programme of the Świętokrzyskie Voivodeship
for the Years 2007-2013, which is being implemented entirely by the Marshal’s Offices
of the Świętokrzyskie Voivodeship in Kielce. The volume of EU funds allocated
for its implementation amounts to Eur 725.8 million.
All decisions concerning the selection of projects to be subsidised under the Programme
are taken by the Board of the Świętokrzyskie Voivodeship. The capital of our region,
Kielce, is receiving special treatment. Bearing in mind the tremendous significance
of the city as a centre of business, science, culture and tourism, the Board take decisions
to subsidise several investment projects in the Voivodeship’s capital.
Adam Jarubas
Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship
for Structural Funds
> Department
Marshal’s Offices of
Świętokrzyskie Voivodeship
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
phone 48 41 342 14 68 (17 62)
fax 48 41 362 55 99
www.rpo-swietokrzyskie.pl
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 5
Kielce
Zabawki dla
małych i dużych
Porcelanowe lalki piją herbatkę,
misie krzątają się w swoich
wiklinowych domkach
w lesie, na dużej makiecie jeździ
kolejka wycieczkowa, pociąg
i kolejka górska. Okręty stoją
dumne, jakby na chwilę przed
wodowaniem, a samoloty
i helikoptery górują nad
głowami. Na babcinym strychu
zadomowił się duży pająk, który
przygląda się lalkom, misiom,
okrytemu skórką konikowi
bujanemu, projektorom
i rzutnikom, a nawet zabawkom.
W Muzeum Zabawek i Zabawy
fot. Archiwum
w Kielcach, największym
i najstarszym muzeum zabawek
w Polsce, nie nudzą się ani
dzieci, ani dorośli.
Nie brakuje lalek z całego świata.
Na wystawie „Lalki świata – strojni6 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
sie, ikony, fetysze” można obejrzeć
ponad 350 lalek z 63. krajów świata.
Są dobrze znane kolorowe matrioszki, lale w strojach flamenco,
Japonki, Murzynki i Indianki. Wiele
intrygujących i mało znanych dam:
magiczne bułgarskie martenice, które
wróżą świetlaną przyszłość i szczęście
w miłości, tradycyjne japońskie
jednookie darumy, pozwalające wy-
fot. Archiwum
Kielecka instytucja istnieje od
1979 roku. Muzeum powstało przy
Krajowym Związku Spółdzielni Zabawkarskich, skupiającym wszystkie
PRL-owskie spółdzielnie zajmujące
się produkcją przedmiotów do zabawy. Dzięki temu to właśnie
PRL-owskie zabawki stanowią największą
i
najcenniejszą
część
zbiorów. Na czasowej wystawie
„Made in Poland” można obejrzeć
m.in. kultowe zabawki: rzutnik Ania
z bajkami, drewniane klocki ABC,
znane chyba wszystkim dzieciom
w Polsce, pistolet ze spółdzielni
Precyzja, plastikowe zabawki z harmonijkami, piszczałki. Są pieski,
kotki, misie, lalki z plastiku, metalowe pojazdy: kombajny, wywrotki
i traktorki, bąki i wiaderka, plastikowe bierki, domino i układanki
klockowe z kilkunastu spółdzielni
zabawkarskich w Polsce. Wiele
z nich to wzory wyrobów wdrażanych
do produkcji, komisyjnie ocenione
i wycenione. Dziś wzbudzają uśmiech
na twarzach rodziców, którzy przyszli
do muzeum ze swoimi pociechami.
trwać w noworocznym postanowieniu, kiwające głową unazukin,
które potrafią odpowiedzieć na najtrudniejsze nawet pytania.
Są lalki dekoracyjne: piękne gejsze,
lale w strojach regionalnych i narodowych, kimonach, arafatkach
i w szarawarach, oraz modelki
w kostiumach i strojach historycznych. Nie brakuje także lalek
rytualnych i obrzędowych, jak kukiełka panny młodej pochodząca
z wyspy Anjouan położonej na
Oceanie Indyjskim. Wśród pięknych
dam są także lalki wykonane z naturalnych materiałów: liści bananowca
(Kuba), skóry foki (Eskimos), liści
kukurydzy (Meksyk), skór i drewna.
Na wystawach historycznych można
przyjrzeć się wspaniałym stuletnim
porcelanowym i biskwitowym lalkom,
szmaciankom i późniejszym lalkom
z celuloidu, np. „shirleyce”, wzorowanej na filmowej dziecięcej przedwojennej gwieździe Shirley Temple.
Pomiędzy nimi ukryła się niewielka,
ale najstarsza i najcenniejsza lalka
w zbiorach muzeum: lalka woskowa
z końca XVIII wieku, 20-centyme-
Kielce
Nie brakuje atrakcji dla chłopców:
na wystawie modelarskiej mogą
z bliska przyjrzeć się m.in. trzem
malutkim modelom okrętów autorstwa Władysława Herbusia, wielokrotnego mistrza modelarstwa „ORP
Piorun”, „ORP Mazur” i „ORP
Orkan”. Na środku sali stoi także
pokaźnych rozmiarów akwarium kryjące model wraku okrętu Yamato
japońskiej floty wojennej.
Muzeum ma także olbrzymi zbiór
zabawek etnograficznych. Na razie
w salach poświęconych sztuce
ludowej można obejrzeć zabawki
ludowe z Chorwacji, które przyjechały
do Kielc z Muzeum Etnograficznego w Zagrzebiu. Już od czerwca
zagoszczą tam na dłużej zabawki
ludowe z Kielecczyzny w ciekawej,
ludowej aranżacji.
Głównymi gośćmi Muzeum Zabawek
i Zabawy są dzieci. Aby zwiedzanie wystaw było dla nich niezwykłą
przygodą w muzeum ciągle przybywa
miejsc, w którym dzieci mogą nie
tylko dotknąć zabawki-eksponatu,
ale także się pobawić. Na wystawie
chorwackich zabawek ludowych maluchy mogą układać duże puzzle
i pobawić się zabawkami, które
wcześniej widziały w gablotach.
W Galerii Dziecięcej Abrakadabra
na podłodze panoszy się duża gra
planszowa, wyścig, której scenariusz
zmieniany jest w zależności od
prezentowanej tam wystawy. Dla najmniejszych przygotowano bajkowy kącik zabaw: dżunglę z liśćmi, kwiatami, lianami i dzikimi
zwierzętami, pełną klocków, lalek
i innych zabawek. W holu Muzeum
można pograć we współczesne gry
planszowe, a latem pobawić się
w gry retro w wersji XXL na muzealnym dziedzińcu. Są metrowe bierki,
16-metrowa szachownica do gry
w warcaby, duże domino, są szczudła, obręcze, a nawet 10 metrowa
maksiskakanka. Organizowane są lekcje muzealne, warsztaty plastyczne,
przeglądy filmowe, festiwale, zawody
modelarskie.
Codziennie w południe z wieży
zegarowej muzeum „wylatuje” świętokrzyska Baba Jaga, wyrzeźbiona
przez Arkadiusza Latosa, a zamontowana na wieży przez zegarmistrza
Bonifacego Komorowskiego. Na zimę
Baba Jaga odlatuje do Egiptu, wiosną,
wraz z bocianami, powraca. Może
warto ją odwiedzić? Może warto
przyjrzeć się zabawkom, którymi
bawili się nasi rodzice, dziadkowie
i pradziadkowie?
www.muzeumzabawek.eu
Agnieszka Kozłowska-Piasta
fot. Monika Cybulska
trowa figurka niemieckiej mieszczki.
Są porcelanowe serwisy, miedziane
naczyńka, drewniane mebelki, czy
zdobione masą perłową instrumenty,
a także gry: samotnik ze szklanymi
kulkami, domino z drewna i kości
bawoła.
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 7
Kielce
Toys for All Creatures
Great and Small
China dolls are having tea; teddy-bears are busy in their forest wicker homes; a parking lot tram, a train
and a roller coaster run around an extensive landscaped layout. Ships stand proud, ready for a launch,
while planes and helicopters hover above your head. Granny’s Attic is home to a large spider who looks
down at the dolls, the teddy-bears, a leather-covered rocking-horse, slide projectors, and other toys.
The Kielce Museum of Toys and Games, Poland’s largest and oldest in its kind, provides entertainment
to children and adults alike.
The Kielce institution has been in
operation since 1979. The Museum
was established by the Polish Association of Toy Manufacturers, which
gathered all co-operatives dealing
in toy production in the People’s
Republic of Poland. Consequently, it
is toys from that period that account
for the largest and most valuable
part of the collection. The “Made
in Poland” temporary exhibition
features cult toys, such as the Ania
slide projector for fairy-tale cartoons,
the wooden ABC building blocks
8 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
known to all Polish children, a gun
by Precyzja Co-Op, plastic toys with
harmonicas, and whistles. There are
dogs, cats, teddy-bears, plastic dolls,
metal vehicles (combine harvesters
and dumper trucks), whip-tops and
beach buckets, plastic pick-up sticks,
dominos and block jigsaw puzzles
from several Polish manufacturers.
Many of these are models approved
for production, collectively assessed
and priced. Today, they make the
parents smile as they bring their
offspring to this museum.
There are dolls from all over
the world aplenty. At the exhibition entitled “Dolls of the World:
Fashionistas, Icons and Fetishes”,
you can see over 350 dolls from 63
countries. There are familiar colourful Russian nested dolls; flamenco
dolls; Japanese, Negro and Indian
dolls. Besides, there are those intriguing and less known: magic Bulgarian
Martenitzas which express wishes
for a bright future and happiness in
love; traditional Japanese one-eyed
Daruma dolls which help stick to
fot. Monika Cybulska
New Year resolutions; or the headnodding Unazukin which can answer
even the most difficult questions.
There are decorative dolls: beautiful
geishas; dolls in regional and national
costume:
kimonos, keffiyehs and
salwars; models wearing historical
costume. There are also ritual and
ceremonial dolls, such as a bridal
doll of Anjouan Island in the Indian
Ocean. Beautiful are also those made
of natural materials, such as banana
leaves (Cuba), seal skin (Eskimo),
corn leaves (Mexico), leather and
wood.
Historical exhibitions feature admirable century-old dolls made of china
and bisque, rags, and – later – celluloid, including those modelled on
the pre-war child movie star, Shirley
Temple. Among them, there is a
small yet the most valuable, oldest
doll in the museum’s collections: it
is a late-18th-century wax figure of
a German townswoman, 20cm tall.
There is china tableware, copper
dishes, wooden furniture, mother-ofpearl-decorated musical instruments,
as well as games such as the solitaire
with glass balls or wood and buffalo
bone dominos.
There are also attractions for boys.
The model exhibition features, for
instance, three minute ship models
by Władysław Herbuś, a multiple
model-building champion. These
are the Polish Piorun, Mazur and
Orkan warships. In the middle of the
room, there is a large aquarium with
a model of the Japanese Yamato
battleship wreck.
The Museum also holds a significant
collection of ethno toys. At present,
in the folk art rooms, you can see
folk toys from Croatia which arrived
from the Ethnographic Museum in
Zagreb. Starting from June, a permanent exhibition of folk toys from the
Kielce region will be opened, in an
attractive folk-style arrangement.
The majority of visitors to the
Museum of Toys and Games are
children. In order to make seeing
the exhibitions a special adventure for them, more and more
space is available for the children
to touch toy exhibits as well as play.
At the Croatian folk toy exhibition,
little ones can arrange large jigsaw
puzzles and play with the toys which
they have seen in the showcases.
The Abracadabra Child Gallery
features a floor board game, The
Chase, whose scenario changes
depending
on
the
exhibition
presented. The youngest can enjoy
a fairy-tale play corner: a jungle
with palm leaves, flowers, lianas
and wild animals, full of building
blocks, dolls and other toys. In the
Museum hall you can play modern
board games, and in summer – play
XXL retro games at the Museum
yard. These include one-metrelong pick-up sticks, a sixteen-metre
draughts board, large dominos, stilts,
hoops, and even a ten-metre maxiskipping rope. School visits, painting
workshops, film viewings, festivals,
and model-building competitions are
organised at the Museum.
Every day at noon, from the Museum
clock tower, the Świętokrzyskie
Baba Jaga witch flies out. She has
been sculpted by Arkadiusz Latos
and installed in the tower by clockmaker Bonifacy Komorowski. Baba
Jaga winters in Egypt, and returns
– together with storks – in spring.
Why not visit her? Why not see the
toys which your parents, grandparents
and great-grandparents used to play
with?
Agnieszka Kozłowska-Piasta
www.muzeumzabawek.eu
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 9
region
Regionalny Program Operacyjny
W Świętokrzyskiem mądrze
i skutecznie
Pieniądze z funduszy unijnych to dla wielu Polaków najbardziej odczuwalny
efekt naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Ze środków unijnych finansowane
są takie projekty jak remonty dróg, kanalizacji, wspierani są przedsiębiorcy i rolnicy.
Dzięki tym środkom zmienia się gospodarka, zmienia się poziom życia.
O podsumowanie ubiegłego roku w realizacji zadań zapisanych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
fot. P. Chruściel
poprosiliśmy marszałka ADAMA JARUBASA.
Marszałek Adam Jarubas (trzeci z prawej): Zadania, które stawialiśmy sobie u progu 2009 zostały wykonane.
– Różne rankingi różnie klasyfikują
nasz region – jeśli chodzi o wykorzystanie
środków
unijnych.
Skąd, Panie Marszałku, te różnice
wynikają?
– Rzeczywiście, tak się dzieje i to zależy od kryteriów, które w danym
rankingu bierze się pod uwagę.
Pomijając szczegółowe rozważania na
ten temat: plasujemy się mniej więcej
w pierwszej połowie województw, bez
względu na dobór kryteriów; mówimy
o wysokości wydanych środków i zadaniach realizowanych w ramach RPO.
– Jak Pan ocenia realizację planów
związanych z unijnymi środkami?
– Zadania, które stawialiśmy sobie
u progu 2009 zostały wykonane: mamy
bardzo dobre wyniki w wykorzystania
funduszy pomocowych z Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o zadania
realizowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego lokujemy
się na 3-4 miejscu w Polsce. Łącznie
beneficjenci (samorządy, instytucje,
firmy) złożyli 1341 wniosków na kwotę
ponad 5,7 miliarda złotych; kwota
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wy-
niosła ponad 3,1 miliarda złotych.
W ubiegłym roku zaplanowaliśmy
do wydania 278 mln zł a wydaliśmy
ok. 260 mln zł.
– Najistotniejsze zadania, Panie
Marszałku…
– Modernizacja dróg, budowa
wodociągów, obiektów sportowych,
inwestycje w oświatę i w służbę
zdrowia. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy m.in. modernizację trasy z Nowej Słupi do Ostrowca Świętokrzyskiego, połączonej z budową
obwodnicy Nowej Słupi. W remonty
dróg inwestujemy naprawdę duże
pieniądze, i jestem przekonany, że za
kilka lat po świętokrzyskich drogach
będziemy jeździć komfortowo i bezpiecznie.
Rozpoczęliśmy
również
11 dużych inwestycji w szpitalach
podległych samorządowi województwa
– planowane tam prace szacujemy
na blisko 135 milionów złotych.
Pierwsze umowy dotyczyły dużych
zadań, mających ogromne znaczenie
dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa.
Chodzi tu o budowę szpitala kardiochirurgicznego i neurochirurgicznego
oraz poprawę warunków funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii.
– Co się zdarzyło w sprawie oświaty?
– To też jeden z priorytetów. Między
innymi przy współpracy ze szkołami
w regionie realizujemy „Świętokrzyski
Program Wspierania Rozwoju Edukacji
na Obszarach Wiejskich”. Poprzez
wyposażenie w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne szkół wiejskich
chcemy wyrównać szanse dzieci
z obszarów wiejskich w dostępie
do nowoczesnej edukacji
– Nasz region jest jednak miejscem,
w którym bezrobocie nie jest małe.
Czy w związku z tym podejmowane
są działania poprawiające tę sytuację?
– W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
przeprowadziliśmy
dwa konkursy dla przedsiębiorców.
Przedstawiciele mikro, małych i średnich firm składali wnioski o dofinansowanie planowanych przez siebie inwestycji. W sumie w obu konkursach udało się rozdzielić 173 mln
zł unijnych dotacji. Efektem tych
inwestycji będzie stworzenie ponad
1200 nowych miejsc pracy w regionie.
– Panie Marszałku, jakie problemy
najczęściej hamują realizację tzw.
unijnych projektów?
– Na początku zasadniczym problemem była, mówiąc najogólniej,
niespójność naszego prawa z prawem
unijnym. Procedury trwają bardzo
długo. Zwłaszcza te związane z ochroną środowiska.
Tak czy inaczej działania prowadzone
przez władze samorządowe województwa w trakcie realizacji RPO
już dziś przynoszą konkretne efekty.
I zaczynają być widoczne na co dzień
dla każdego mieszkańca, jak i osób
odwiedzających ziemię świętokrzyską.
– Dziękujemy za rozmowę.
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
10 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
Justyna Żukowska, Paweł Treger
region
What is your assessment of the
projects subsidised from EU funds?
The tasks which were defined at
the beginning of the year 2009 have
been realised: we have achieved very
good results in the use of EU aid
funds. As for the tasks implemented
under the Regional Operational
Programme, we come third or fourth
in Poland. Altogether, the beneficiaries
(self-governments, institutions and
companies) have filed 1,341 applications totalling over PLN 5.7 billion;
the subsidy from the European
Regional Development Fund has
exceeded PLN 3.1 billion. Last
year, we planned to spend PLN 278
million and we did spend ca. PLN 260
million.
What are the most significant
objectives?
Road modernisation, water pipe
and sports facility construction, as
well as investment in education and
health care. Last year, for instance,
we began to modernise the Nowa
Słupia-Ostrowiec Świętokrzyski route, which is connected with the
construction of the Nowa Słupia ring
road. We do put big money in road
renovation, and I am convinced that
in a few years’ time Świętokrzyskie
roads will be comfortable and safe
to drive. We have also embarked on
eleven large investment projects in
the Voivodeship’s self-government
hospitals: the scheduled works are
estimated at almost PLN 135 million.
The first agreements pertained to
large tasks of enormous significance
for improvement of the Voivodeship
inhabitants’ health care: I mean
the construction of the cardio- and
neurosurgical hospital as well as
expansion of the Świętokrzyskie
Centrum for Oncology.
And what about education?
This is also one of our priorities.
For example, in co-operation with the
region’s schools, we are implementing
Regional Operational Programme
Świętokrzyskie:
Good Sense
and Efficiency
For many Poles, the money from EU funds is the most immediate result of our
membership in the European Union. EU funds are also used to finance projects
such as road resurfacing, sewer system refurbishment, or entrepreneur and farmer
support, Thanks to them, living standards change alongside the economy. We have
asked Marshal ADAM JARUBAS to evaluate last year’s implementation of tasks
under the Świętokrzyskie Voivodeship’s Regional Operational Programme
for the Years 2007-2013.
fot. P. Chruściel
Various ranking lists position our
region differently in terms of the
use of EU funds. Where do the
differences come from, Mr Marshal?
This is what happens indeed.
It depends on the criteria which
a given ranking list relies on. Without
going into detail, we are more
or less in the first half of voivodeships,
whatever the criteria: this is about the
volume of the funds spent and the
tasks implemented under the ROP.
the “Świętokrzyskie Programme for
Supporting Educational Development
in Rural Areas”. By equipping rural
schools with modern apparatus and
teaching aids, we hope to equalise
village children’s opportunities for
access to modern education
But our region’s unemployment
rates are not low. What is being
done to remedy the situation?
Under the Regional Operational
Programme, we have organised two
competitions aimed at entrepreneurs.
Representatives of micro, small
and medium businesses submitted
applications for subsidies to finance
their planned investment projects.
In total, in both of the competitions,
we have managed to distribute PLN
173 million of EU funds. The result of
these investment projects will be the
creation of over 1,200 new workplaces
for the region.
Mr Marshal, what problems most
often impede the implementation of
the so-called EU projects?
To begin with, the major problem
has been, generally speaking, the
incompatibility of our law and EU law.
Procedures do take long, particularly
those related to environmental protection. Anyway, the actions taken by
the Voivodeship’s self-government
under the ROP are already bringing
tangible results. These results begin to
be visible to inhabitants and visitors
to the Świętokrzyskie land on an
everyday basis.
Thank you for the interview.
Justyna Żukowska and Paweł Treger
…for the development of the Świętokrzyskie Voivodeship...
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 11
12 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 13
edukacja
Tradycja, jubileusz
i nowoczesność
W tym roku obchodzimy 65. urodziny Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, największego w Polsce wydawcy
książki edukacyjnej dla każdego poziomu nauczania: od przedszkola po uczelnię. Wprawdzie historia WSiP
rozpoczyna się w 1945 roku powołaniem Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych, ale tradycją nawiązuje
do najwspanialszych idei oświeceniowych Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. W tę tradycję wpisuje się również
najpopularniejszy podręcznik wszech czasów: „Elementarz” Mariana Falskiego, którego pierwsze wydanie miało
miejsce równo 100 lat temu.
O współczesnym profilu WSiP S.A rozmawiamy z Prezesem, STANISŁAWEM WEDLEREM.
Firma Roku 2008 – tym zaszczytnym wyróżnieniem Polski Klub Biznesu uhonorował Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A w ub. roku. To pierwsza polska oficyna, która łączy misję wydawnictwa edukacyjnego z regułami firmy
notowanej na giełdzie. Od lewej: Dariusz Jagodzik - dyr. handlowy, Roman Ostrowski sekretarz Rady Nadzorczej,
Grażyna Chojnowska - wiceprezes, Stanisław Wedler - prezes, Robert Badziak - członek Rady Nadzorczej, Anna ŁaskaGmaj - zastępca redaktora naczelnego WSiP, Iwona Radomska - dyrektor marketingu.
– Panie Prezesie, tradycja zobowiązuje…
– Istotnie, może właśnie dlatego
wciąż otwieramy się na nowe wyzwania, podejmujemy je i szukamy
optymalnych rozwiązań. Jako jedni
z pierwszych wydawców weszliśmy
na rynek edukacyjnych produktów
multimedialnych. Nasza oferta to około
2500 tytułów. Ponad połowa dzieci
szkół podstawowych nosi w plecaku
podręczniki wydane przez WSiP. Za
książki do kształcenia zintegrowanego
w kl. 1-3 Wesoła szkoła wydawnictwo
zostało laureatem nagrody EDUKACJA
XXI. Wydany w serii WSiP Europa
podręcznik do języka niemieckiego Alles
Klar otrzymał na Targach Książki we
Frankfurcie wyróżnienie na najlepszy
podręcznik 2003 roku. Matematyka
2001 dla gimnazjów została uznana
w 2006 roku najlepszym podręcznikiem
i otrzymała Srebrny Medal.
Co drugi sześciolatek w Polsce rozpoczyna naukę z Wesołą szkołą sześcio14 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
latka, ponad połowa pierwszoklasistów
korzysta z podręcznika Wesoła szkoła.
Cykl ten został doceniony przez Urząd
Integracji Europejskiej i Business
Centre Club i uhonorowany nagrodą
„EDUKACJA XXI” oraz Medalem Europejskim i nagrodą Kallimacha w ub.
roku. WSiP jest liderem na polskim
rynku książek edukacyjnych: uzyskał
status Założyciela Akademii Marek,
a to znaczy, że cieszy się w Polsce dobrą
reputacją i zasługuje na miano Firmy
Markowej. Może pochwalić się także
godłem Programu Firma Przyjazna
Klientowi jako firma wyróżniająca się
nowoczesną i kompetentną obsługą
klienta. Jest również laureatem wielu
nagród i wyróżnień przyznawanych m.in.
na polskich i międzynarodowych targach
książki. WSiP jest Firmą Roku 2008.
– A jej Prezes Stanisław Wedler w
„Rankingu efektywności zarobków
prezesów Tani i efektywni” ogłoszonym przez magazyn Manager
(styczeń 2009) zajmuje wysoką, 16.
pozycję.
– Tak się istotnie wydarzyło, ale trzeba
pamiętać, że na dobry wizerunek firmy
pracuje nie tylko prezes. Jest bardzo
wielu pracowników zasłużonych dla rozwoju wydawnictwa, do wszystkich
mam ogromny szacunek; potrafiliśmy
pokonać trudny czas. Grupa Kapitałowa WSiP zakończyła z powodzeniem w połowie 2008 roku
restrukturyzację, którą prowadziła od
początku 2006 roku. Jej efektem jest
znaczne zwiększenie przychodów ze
sprzedaży produktów i usług, obniżenie
kosztów organizacji oraz likwidacja
nierentownych biznesów – sprzedaż
spółek przynoszących wcześniej straty.
Grupa WSiP w 2008 roku rozwijała
się dynamicznie – oprócz zwiększenia
sprzedaży, dokonała kilku akwizycji
– przejęła wydawnictwa Book House
(literatura dziecięca) oraz Zielona Sowa
(literatura dziecięca i młodzieżowa,
lektury szkolne), a także nabyła prawa
do tytułu Miś – przyjaciel najmłodszych.
Działania te były jednym z elementów
przyjętej strategii rozwoju Spółki
i Grupy Kapitałowej WSiP S.A na lata
2008-2012. Strategia ta, oprócz wzrostu
udziału w rynku poprzez akwizycje,
zakłada wzrost organiczny na rynku
książki szkolnej, wzrost sprzedaży
poprzez wielokrotne wykorzystanie
treści edukacyjnych, wzrost przychodów
Grupy Kapitałowej poprzez rozwój
spółek zależnych.
Tworzymy również zaplecze naukowodiagnostyczne dla naszych działań.
W ubiegłym roku zostaliśmy dominującymi współwłaścicielami Wyższej Warszawskiej Szkoły Humanistycznej im.
Bolesława Prusa.
education
– Działalność Wydawnictw nie
ogranicza się wyłącznie do wydawania
różnych produktów edukacyjnych:
pamiętam, że pierwszy w kraju
gimbus, który został podarowany
dzieciom z Bielin koło Kielc był
prezentem WSiP…
– Nasza misja to „Pomagamy uczyć”,
zatem rzeczywiście inicjujemy bądź
wspieramy pewne lokalne zdarzenia jeśli
tylko mieszczą się one w ramach naszej
misji. Tak było w przypadku, który
pani wspomina. Oczywiście, nie bez
znaczenia jest tu osoba Pana Romana
Ostrowskiego (Głównego Specjalisty
ds. Promocji i Sekretarza Rady
Nadzorczej) związanego z Kielcami.
To dobra okazja by przypomnieć, iż był
gorącym orędownikiem i współtwórcą
Targów Edukacja, które już od 15 lat
odbywają się w Kielcach i w tej chwili
jest to największa tego typu impreza
targowa w kraju. Roman Ostrowski jest
laureatem prestiżowej nagrody IKAR 99
za promocję książki i czytelnictwa. Tę
nagrodę, w innej kategorii, odbierał
wówczas Ryszard Kapuściński za
„Heban”.
To mój powód do satysfakcji, ale nie
jedyny: w Świętokrzyskiem notujemy
jedne z najwyższych udziałów w rynku edukacyjnym. Mamy wielu autorów i konsultantów właśnie z Kielc
i
regionu.
W
ubiegłym
roku
narodziła się kolejna inicjatywa,
którą realizujemy wspólnie z Radiem
Kielce, a mianowicie redaktorzy:
Magdalena Sitek-Majewska, Bohdan
Gumowski i Norbert Zięba przygotowali cykl 10. audycji Śladami
podziemnej armii o bitwach partyzanckich na Kielecczyźnie w latach
1939-45. To niezwykły dokument,
również dlatego, że z udziałem
świadków tamtych zdarzeń. Wydaliśmy
Śladami podziemnej armii w formie
publikacji, a precyzyjniej – w formie
scenariuszy lekcji historii dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Publikacja
uzupełniona jest o nagrania świadków,
komentarze historyków i regionalistów
zawartych na dwóch płytach CD.
Chcemy tę ideę zaprezentować,
zainteresować nią szersze grono historyków m.in. z IPN, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Muzeum
Powstania Warszawskiego i innych
instytucji, odpowiedzialnych za edukację
historyczną. Takie spotkanie planowane
jest na 22 marca w Kielcach.
– Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne działają oczywiście na rzecz
szkoły generalnie, podkreślić jednak
należy rolę oficyny w podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli…
Society for Elementary School Books. The most popular school book of all time,
Marian Falski’s “Elementarz” (“Primer”), first published exactly 100 years ago,
is also part of the tradition.
WSiP has about 2,500 titles on offer.
The publishing house has received the
EDUKACJA XXI Award for Years 1-3
integrated education books entitled
“Wesoła szkoła” (“The Happy School”).
Part of the “WSiP Europa” series,
the “Alles Klar” German textbook has
received an award at the Frankfurt
Book Fair for the best textbook of
the year 2003. “Matematyka 2001 dla
gimnazjów” (“Mathematics 2001 for
Lower Secondary School”) has been
voted the best textbook of the year 2006
and received the Silver Medal.
Every second six-year-old in Poland
begins his or her education with “Wesoła
szkoła sześciolatka” (“A Six-Year-Old’s
Happy School”), and more than half of
primary class one pupils use the “Wesoła
szkoła” (“The Happy School”) book.
This series has won the recognition of
the European Integration Bureau and
Business Centre Club, having received
the Edukacja XXI Award, the European
Medal and the Callimachus Award last
year.
WSiP is the leader of the Polish
market for educational books, having
obtained the status of Brand Name
Academy Founder, which means that it
enjoys a good reputation in Poland and
deserves to be called a quality brand
name company. It can also boast the
logo of the Customer-Friendly Company
Programme as it provides state-of-theart and competent customer services.
– Istotnie, ważny segment naszych
zainteresowań wydawniczych stanowią
nauczyciele: im proponujemy wydawnictwa metodyczne, a ponadto organizujemy różnorodne szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje z udziałem
niekwestionowanych autorytetów w
określonych dziedzinach wiedzy –
w ten sposób każdego roku około
70 tys. nauczycieli podnosi swoje
kwalifikacje zawodowe. Dla nich i dla
uczniów pracujemy także nad nowymi
technologiami w języku edukacji:
od interaktywnych prezentacji po
elektroniczne zeszyty.
– W ubiegłym roku na Targach
Edukacja po raz pierwszy wręczono
nagrodę Filipa Kallimacha; nagrodą
uhonorowano cykl Wesoła szkoła.
Tegoroczną laureatką jest Pani
Maria Nagajowa, wybitna autorka
podręczników do języka polskiego
It has also received many awards and
distinctions at several domestic and
international book fairs. WSiP has been
voted the Company of the Year 2008.
In mid-2008, WSiP Capital Group
successfully completed its restructuring
process which had been implemented
since early 2006. The WSiP Group
continued its dynamic development
in 2008: apart from a sales increase,
it completed several acquisitions,
including the takeover of the Book
House publishers (children’s literature)
and Zielona Sowa publishers (children
and adolescents’ literature and school
reading list books), as well as purchasing
the rights to the “Miś – przyjaciel
najmłodszych” children’s monthly. These
operations have been an element of
the development strategy approved by
the Company and WSiP S.A Capital
Group for the years 2008-2012. This
strategy, apart from the increasing share
in the market resulting from the said
acquisitions, assumes organic growth in
the school book market, a sales increase
through multiple use of educational
content as well as increasing the Capital
Group’s income through development
of its subsidiaries. The WSiP Publishing
House is also developing a research and
testing base for its operations: last year,
the Company became the dominant
co-owner of the Bolesław Prus School of
Humanities in Warsaw.
pracująca dla Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych.
– To dla nas wielka radość i prestiż.
Nagrodę im. Filipa Kallimacha przyznaje
redakcja
„Magazynu
Literackiego
KSIĄŻKI” za wybitne osiągnięcia
w sferze edukacji, dla uhonorowania
najważniejszych osiągnięć i osobowości
w polskiej edukacji. Patronem nagrody
wybitny włoski humanista i pisarz
(1437-1496), uznawany jest za symbol najlepszych tradycji wychowawczych.
Dla każdego wydawcy połączenie
dydaktyki i wychowania to najlepszy
mariaż dla edukacji. Pani Maria
Nagajowa zawsze należała do takich
autorów.
– Dziękuję za rozmowę.
Justyna Żukowska
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 15
edukacja
Perspektywy rozwojowe
i możliwości rozbudowy
infrastruktury szkolnictwa wyższego
i nauki są ściśle związane
z wykorzystaniem środków
fot. Archiwum
z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. Uniwersytet
Jana Kochanowskiego aktywnie
korzysta z tych możliwości - łączna
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Europejski
standard
kształcenia
Największy projekt to Rozbudowa
infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana
Kochanowskiego
w
Kielcach - II etap budowy Campusu Uczelnianego o wartości 160 mln zł,
którego realizacja poprawi jakość kształcenia z jednej strony, z drugiej –
znacznie
poszerzy
ofertę
działalności dydaktycznej i naukowej.
Nowe obiekty Uniwersytetu o łącznej
powierzchni ponad 18 260 m kw. powstaną przy ul. Świętokrzyskiej.
Rozbudowany zostanie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy wraz z laboratoriami wyposażonymi w najnowszy
sprzęt specjalistyczny oraz aparaturę
dydaktyczną. Powstaną m.in. laboratoria:
mikrobiologii, cytologii i mikroskopii
elektronowej; pracownia fizyki jądrowej
i medycznej, laboratorium badań geoekosystemów. Nowoczesna aparatura
dydaktyczna trafi do 45 laboratoriów na
kierunkach biologia, geografia, ochrona
środowiska, chemia, fizyka, matematyka,
informatyka, ekonometria.
Projekt zakłada także budowę Biblioteki
Głównej i Uniwersyteckiego Centrum
Danych, budowę Centrum Języków
16 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
Obcych, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego sytemu informatycznego.
Biblioteka,
rzecz
jasna,
zostanie
wyposażona na miarę XXI wieku, jej
rozwój zostanie ukierunkowany na
bibliotekę cyfrową. Księgozbiór będzie
dostępny tradycyjnie oraz w wersji
elektronicznej, wypożyczanie odbywać
się będzie poprzez terminale i stanowiska
komputerowe do zamawiania książek,
odbiór książek – za pomocą urządzeń
kopiujących. W tym samym obiekcie
będzie mieściło się Uniwersyteckie
Centrum Danych – obejmujące bazy
danych, sprzęt i rozwiązania programowe
zapewniające sprawne gromadzenie,
przetwarzanie, zabezpieczanie i udostępnianie
strategicznych
zasobów
informacyjnych uczelni. Nowy wymiar
będzie miało też rozwijanie sprawności
językowych w Centrum Języków
Obcych – z zastosowaniem najnowszych
elektronicznych rozwiązań.
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej polegać będzie na wyposażeniu Uczelni w odpowiedniej klasy
platformę sprzętową i oprogramowanie
wartość realizowanych projektów
edukacyjnych, badawczych
i inwestycyjnych wynosi
278,2 mln zł.
zapewniające
szybkie
gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie zasobów
informacyjnych, administrowanie tymi zasobami za pomocą centralnych
aplikacji zarządzających oraz ich zabezpieczenie w oparciu o specjalistyczne
zintegrowane rozwiązania sprzętowe
klasy UTM (Unified Threat Management). W celu usprawnienia obsługi studentów, optymalizacji procesu dydaktycznego, efektywnego przepływu informacji i administrowania
infrastrukturą uczelni zaplanowane zostało wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI). Będzie to
jakościowo, merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie w Uniwersytecie.
Realizacja projektu pozwoli Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach dołączyć do grona uczelni o najnowocześniejszej bazie dydaktycznonaukowej w Polsce. Innowacyjna
infrastruktura przełoży się bezpośrednio
na podniesienie jakości kształcenia
oraz wzmocnienie wizerunku i prestiżu
Uczelni na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Barbara Skuza
Dofinansowanie projektu pochodzi
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
oś priorytetowa I. Nowoczesna
gospodarka, działanie I.1 Infrastruktura
Uczelni.
education
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
The Jan Kochanowski University
European Standards of Education
Opportunities for development and expansion of higher education and research infrastructure are inseparably
connected with the use of resources from EU structural funds. The Jan Kochanowski University makes good
use of these opportunities: the total value of implemented educational, research and investment projects
amounts to PLN 278.2 million.
New facilities of the University, of
total area exceeding 18,260 sq. m.,
will be built in Świętokrzyska Street.
The Faculty of Mathematics and
Natural Sciences will be expanded to
include laboratories equipped with
state-of-the-art, specialised research
and teaching apparatus. Laboratories
for microbiology, cell biology, electron
microscopy, nuclear and medical physics,
and geosystem research will be opened.
Modern teaching apparatus will be
installed in forty-five laboratories at the
Departments of Biology, Geography,
Environmental Protection, Chemistry,
Physics,
Mathematics,
Information
Technology and Econometrics. The project also provides for the construction
of the Main Library, the University Data
Centre and the Language Learning
Centre; as well as the expansion of the
telecommunications infrastructure, complete with the implementation of an
integrated information system.
Needless to say, the library will be
upgraded to meet 21st-century standards, its expansion geared at the
formation of a digital library. Library
collections will be accessible to readers
fot. Archiwum
in traditional and electronic formats;
library loans will be processed by
terminals and book order computer
stations; books will be checked out with
the use of copy equipment. The same
building will house the University Data
Centre to hold databases, hardware and
software solutions which enable efficient
storage, processing, security and sharing
of the University’s strategic information
resources. Developing foreign language
skills at the Language Learning Centre
will also acquire a new dimension
through the use of high-tech electronic
solutions.
hardware security solutions. In order
to increase student services efficiency,
optimise the teaching process as well as
providing for efficient information flow
and administration of the University’s
infrastructure, an integrated information
system (IIS) will be implemented.
This will comprise a set of computeraided University management systems of
advanced quality, content and technology.
The telecommunications infrastructure
will be expanded through equipping
the University with an appropriate
computing platform as well as software
providing for rapid storage, processing
and sharing of information resources,
together with administration thereof
by means of central management
applications and specialised UTM
(Unified Threat Management) integrated
The implementation of this project
will enable the Jan Kochanowski
University to join the ranks of Polish
universities with cutting-edge research
and teaching facilities. The innovative
infrastructure will translate directly into
qualitative improvement of educational
standards, together with enhancement
of the University’s image and prestige at
regional, national and international levels.
Barbara Skuza
fot. Archiwum
The largest project is The Expansion
of Teaching Infrastructure of the
Jan Kochanowski University of
Humanities and Sciences in Kielce:
the 2nd Stage of University Campus
Construction, worth PLN 160 million.
Its implementation will improve the
quality of education on the one hand,
and on the other – considerably expand
the research and teaching offer of the
University.
The project is subsidised from the European Regional Development Fund and the
state budget under the Eastern Poland Development Operational Programme 20072013, Priority Axis I: Modern Economy.
Action I.1 University Infrastructure.
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 17
region
Razem skuteczniej
Umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Staropolską
Izbą Przemysłowo-Handlową w sprawie realizacji projektu Wsparcie dla
tworzenia i rozwoju ŚwiętokrzyskoPodkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR, została uroczyście
podpisana 18 grudnia 2009 w Kielcach. Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej. Celem klastra jest
stworzenie platformy współpracy, która
ułatwi transfer wiedzy i nowoczesnych
technologii, podnoszenie umiejętności
kadr oraz promocję przedsiębiorstw.
Efektem ma być wzmocnienie pozycji
konkurencyjnej uczestników przedsięwzięcia.
– W projekt zaangażowało się dotychczas 19 firm i instytucji, ale lista
członków klastra jest otwarta – mówi
prezydent SIPH Ryszard Zbróg. –
Zarówno świętokrzyskie jak i podkarpackie to województwa o mocnych tradycjach i dużym potencjale w
dziedzinie budownictwa i produkcji
materiałów budowlanych.
Powołanie klastra umożliwi prowadzenie działalności badawczej,
mającej na celu zdiagnozowanie
potrzeb branży oraz sformułowanie
strategii rozwoju klastra. Wytyczone
zostaną kierunki działań na rzecz
wzmacniania przedsiębiorstw oraz
nawiązywania współpracy z ośrodkami
naukowo-badawczymi. Umożliwi to
prowadzenie zintegrowanych działań,
odpowiadających wspólnym potrzebom członków klastra: szkoleń, seminariów, konferencji, jak również zakupu i wdrożeń nowoczesnych technologii, systemów zarządzania, systemów jakości. Ponadto prowadzone
będą wspólne działania promocyjne na
rynkach krajowych i zagranicznych.
Realizacja projektu rozpoczęła się
1 stycznia 2010, a zakończy 31 grudnia
2013 r., jego wartość przekracza
3,5 mln zł.
fot. Marcin Marcisz
INNOWATOR to klaster współfinansowany z funduszy unijnych,
którego zadaniem jest wspieranie rozwoju firm branży budowlanej.
Prezydent SIPH Ryszard Zbróg (z prawej) przekazuje umowę dyrektorowi Dariuszowi Szymańczakowi z PARP
BENEFICJENCI
Województwo świętokrzyskie
• Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
• Aluco – System Sp. z o.o. Kielce
• BIO-MED Sp. z o.o. Kielce
• Dorbud Produkcja Sp. z o.o. Kielce
• Fundacja na Rzecz Powstania Uniwersytetu
Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Rozwoju
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• GEOLBUD Sp. z o.o. Kielce
• Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa
Inwex Sp. z o.o. Kielce
• KOMPLEXBUD Kielce
• Politechnika Świętokrzyska
• Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
Dorbud S.A. Kielce
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
,,KARTEL” S.A. Jędrzejów
• Zakład Instalacji Sanitarnych
G. Świderska & H. Fałdziński Sp. j. Kielce
Województwo podkarpackie
• Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
• RPIS Sp. z o.o. Rzeszów
• ,,INSTALBUD-RZESZÓW” Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
HAND-BUD Sp. z o.o. Dębica
• Zakład Usług Budowlano – Montażowych
WODMEL Dębica
• ,,WODROL” S.A. Rzeszów
• P.P.H. INTEGRAL Sp. z o.o. Rzeszów
• ,,INSTALBUD’’ Sp. z o.o. Rzeszów
The Staropolska Chamber
of Commerce and Industry
A mission of our organization
is providing support for a company development. The mission
is realized through meetings with
business people, trainings, gathering business data, official approvals
of trade documents, certificates of
origin, organizing trade missions
and appeals to local and central
authorities. We play a vital role in
the activity of the region as it was
shown while defending the status
of our province. SIPH, as the only
chamber of commerce in Poland,
has obtained the status of Regional
Financing Institution, which enables us to help entrepreneurs more
effectively.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
25-033 Kielce, ul. Sienkiewicza 53
Projekt „Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
Działanie I.4 Promocja i Współpraca Komponent Współpraca, Obszar Tworzenie i rozwój klastrów.
18 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
www.siph.com.pl
Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole„Profesjonalne kadry oświaty”
„Przebyłam już kilka tego typu szkoleń i
dopiero to szkolenie dało mi prawdziwy
obraz pracy jaka czeka zespół powołany do
napisania projektu. Jestem bardzo zadowolona
z udziału w szkoleniu”
„Szkolenie w bardzo wysokim stopniu spełniło
oczekiwania uczestników. Osoby prowadzące
były zawsze świetnie przygotowane
merytorycznie, umiały przekazać posiadaną
wiedzę, były także elastyczne, chętnie
udzielały odpowiedzi na zadawane
dodatkowo pytania. Otrzymywane materiały
będą przydatne w naszej pracy nad projektem.
Atmosfera na zajęciach była wspaniała”
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest od 1 kwietnia 2009 r.
realizatorem projektu pn. „Profesjonalne kadry oświaty”.
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty.
Projekt „Profesjonalne kadry oświaty” powstał w odpowiedzi
na zapotrzebowanie sektora oświaty w województwie świętokrzyskim
Anna Śmiłowska
w obszarze wykorzystania środków z funduszy unijnych przeznaczonych
Kierownik Projektu
na rozszerzenie form kształcenia ustawicznego i zawodowego. W ramach
„Profesjonalne
projektu planowane jest przeszkolenie 120 osób z zakresu pozyskiwania
Kadry Oświaty”
środków unijnych na rozwój działań edukacyjnych, głównie na poszerzenie
oferty edukacyjnej. Wartością dodaną zrealizowanego projektu będzie zdecydowanie wyższa jakość zajęć
dla uczniów prowadzonych przez doskonalących swoje kwalifikacje nauczycieli oraz bogatsza oferta zajęć
pozalekcyjnych wspierająca rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Celem projektu „Profesjonalne kadry oświaty” jest:
1. rozwój kompetencji i dostosowanie kwalifikacji regionalnych kadr oświaty do nowoczesnego
systemu kształcenia,
2. zdobycie przez uczestników projektu umiejętności tworzenia i zarządzania projektami,
3. propagowanie nowoczesnych form nauczania, z naciskiem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Dotychczas w projekcie wzięło udział 75 osób. Szkolenia cieszą się niezwykle pozytywnym odbiorem,
świadczącym o ich celowości i wysokiej jakości realizacji.
Staropolska Izba Przemysłowo — Handlowa i Starostwo Powiatowe w Kielcach informują, że realizują wspólny projekt pn.
„DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH BRANŻY BUDOWLANEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ZAKRESIE
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO”
Projekt ma na celu ułatwienie lepszego dostosowania szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej i branżach pokrewnych
do potrzeb przedsiębiorców.
W ramach projektu przeprowadzone zostało pierwsze badanie, w którym udział wzięło 300 firm. Wyniki badania dostępne
są na stronie internetowej projektu www.dps.siph.com.pl w zakładce Badania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorstwom z regionu świętokrzyskiego działającym w branży budowlanej oraz branżach
okołobudowlanych za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety.
Zapraszamy firmy oraz instytucje szkolące w zakresie praktycznej nauki zawodu do zapoznania się z wynikami badań i wykorzystania
ich w swojej działalności edukacyjnej.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
„Człowiek - najlepsza inwestycja”
BIURO PROJEKTU: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel.: 41 344 43 92
[email protected], www.dps.siph.com.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 19
analiza
Pierwsze jaskółki
gospodarczej wiosny
Jedyna zielona wyspa w morzu
czerwoności, oznaczającej
gospodarczą recesję.
Tak wygląda Polska
na pokazywanych cyklicznie
w telewizji mapach Europy.
Wszędzie statystyczne słupki
zanurkowały poniżej poziomu
zero, a u nas jak rosły, tak rosną.
Ostatnio znacznie wolniej niż
w szczycie hossy, ale jednak.
Krótko mówiąc - sukces.
W jakim stopniu świętokrzyska
gospodarka przyłożyła się do
tych osiągnięć?
I na ile mieszkańcy regionu
korzystają z owoców wzrostu?
Nie ma wątpliwości, że ze spraw gospodarczych ludzi interesuje najbardziej
praca. To, jak jest dostępna i jak
opłacana, w najbardziej zauważalny
sposób przekłada się na poziom życia.
A z pracą jest kiepsko, to wiemy wszyscy. Świętokrzyskie, ze stopą bezrobocia na poziomie 14,7 proc. (dane za
grudzień 2009 r.) lokuje się pod koniec
stawki polskich województw. W ciągu
minionego roku liczba osób w rejestrach
urzędów pracy regionu zwiększyła się
o ponad 6 tysięcy. Nie sposób jednak
nie zauważyć, że liczba bezrobotnych
jest wciąż o wiele niższa od notowanej
kilka lat temu. Jak podaje Wojewódzki
Urząd Pracy w Kielcach, stopa bezrobocia w grudniu 2009 r. była najniższa
w porównaniu ze wszystkimi końcówkami lat w okresie 1999-2007.
Na przełomie lat 2009/2010 w woj.
świętokrzyskim było o prawie 48 tys.
osób bez pracy mniej niż pod koniec
2002 r. W powodzi powszechnego
narzekania nie powinniśmy o tym
zapominać. Podobnie jak o tym, że
wolno, bo wolno, ale jednak stale rosną
nasze zarobki. W 2010 rok mieszkańcy
Kielecczyzny weszli ze średnimi pensjami brutto na poziomie 2929 zł.
Było to o prawie 4 proc. więcej niż rok
wcześniej. Druga strona płacowego
medalu jest jednak taka, średnia pensja
w świętokrzyskich przedsiębiorstwach
wynosi wciąż tylko 80 proc. przeciętnej
20 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
płacy krajowej. W skali kraju zarobki
są nie tylko wyższe (w grudniu 2009 r.
3652 zł), ale i szybciej rosną – tylko
w ubiegłym roku o 6,5 proc.
Można to traktować jako swego rodzaju niesprawiedliwość, ale widać też
pewne uzasadnienie: o ile przeciętnie
w Polsce w 2009 r. produkcja
sprzedana przemysłu (liczona w cenach
stałych) spadła o ponad 3 proc., to na
Kielecczyźnie – o ponad 9 proc.
Na szczęście są też dobre wiadomości.
Świętokrzyskie z coraz lepszymi
efektami nadrabia dystans do zasobniejszych regionów. Opublikowany
przez Główny Urząd Statystyczny
„ranking gospodarczy” polskich województw pokazał, że Kielecczyzna jest
najzamożniejszym z regionów, zaliczanych do tzw. ściany wschodniej. Produkt
krajowy brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi
u nas 23 741 zł (GUS brał pod uwagę
dane na koniec 2007 r.), co pozwoliło
wyprzedzić woj. warmińsko-mazurskie,
podlaskie, lubelskie i podkarpackie.
Mało tego. Z porównania tempa wzrostu PKB w poszczególnych regionach
wynika, że woj. świętokrzyskie notuje
jeden z najwyższych wskaźników rozwoju. W latach 2000-2007 PKB na
Kielecczyźnie wzrósł o 57,3 proc., co
dało nam czwarte miejsce w kraju. Szy-
bciej bogaciły się tylko województwa
mazowieckie (68 proc.), dolnośląskie
(66 proc.) i łódzkie (62 proc.).
Prognozy na 2010 rok mówią
o około 3-procentowym wzroście PKB
w Polsce. Czy podobne tempo osiągnie
kielecka gospodarka – trudno na razie
osądzić. Są już jednak pewne jaskółki,
zwiastujące poprawę koniunktury
także w świętokrzyskim wymiarze.
Przygnębiające informacje o bankructwach kolejnych zakładów można bowiem zderzyć z faktem, że np. w dwu
świętokrzyskich powiatach bezrobocie
w ubiegłym roku… spadło – wbrew
wojewódzkiej i krajowej tendencji.
W powiecie koneckim liczba bezrobotnych obniżyła się o 899 osób (11,3
proc.), natomiast w kieleckim ziemskim
o 686 osób (4,8 proc.). Przybyło też
ofert zatrudnienia. W ciągu 2009 roku
pracodawcy zgłosili do urzędów pracy
regionu 39 753 oferty zatrudnienia o 7 tysięcy więcej niż w 2008 r.
Można powiedzieć, że jedna, a nawet
kilka jaskółek, wiosny nie czyni. Ale też
można to potraktować jako pierwsze,
nieśmiałe na razie oznaki wyraźniejszej
poprawy koniunktury. I oby tak było.
Artur Potaczała
analysis
The First Swallows
of the Economic Spring
The only green island in the red sea of economic recession: this is what Poland looks like in maps of Europe,
regularly shown on television. Everywhere else, bar charts have dropped below zero levels, but ours continue
to grow as before. Recently, this growth has been much slower than at the peak of the bull market, but it has
continued. Briefly speaking, this is success. To what extent has the Świętokrzyskie economy contributed to this
achievement? And how much do our region’s inhabitants benefit from the fruits of this growth?
Undoubtedly, out of economic affairs, people are most concernet
about in labour. Its availability
and profitability most explicitly translate into living standards. The situation
in the labour market is not too good,
we all know. The Świętokrzyskie region,
with its 14.7 % unemployment rates
(December 2009), lags behind the majority of Poland’s voivodeships. In the
past year, the region’s job centres registered over six thousand of the unemployed. Yet one cannot fail to observe
that the numbers of the jobless are still
much lower than a couple of years ago.
According to the Kielce Voivodeship
Job Centre, the December 2009 unemployment rates were the lowest
compared to all Decembers from 1999
to 2007. At the turn of the year 2010,
the number of the Świętokrzyskie jobless was almost 48 thousand lower
than at the end of 2002. This should
not be forgotten in the general flood
of dissatisfaction. The same is true for
the fact that, however slowly, our earnings continue to rise. The inhabitants
of the Kielce region entered the year
2010 with average gross remuneration
amounting to PLN 2929, which is almost 4 % more than last year. Yet the
other side of the coin is that the average remuneration in Świętokrzyskie
companies equals but 80 % of Poland’s
average gross remuneration. In other
regions, earnings are not only higher
(December 2009: PLN 3652), but they
also grow faster (last year – by 6.5 %).
This may be perceived as unfair, but
there is a reason behind it: while Poland’s 2009 average sold industrial
production (calculated at fixed prices)
dropped by over 3 %, in the Kielce region it decreased by over 9 %.
Luckily, there is also good news.
At increasingly good results, the
Świętokrzyskie region is catching up
with richer ones. Published by the
Main Statistical Office, the “economic
ranking list” of Polish voivodeships
has shown that the Kielce region is the
wealthiest of eastern Poland. Gross
domestic product (GDP) per capita
amounts here to PLN 23,741 (Main
Statistical Office, end-of-2007 data),
which has enabled us to come before
the Warmian-Masurian, Podlasie, Lublin and Sub-Carpathian Voivodeships.
But that is not all. A comparison of
the GDP growth rates in respective
regions reveals that the Świętokrzyskie
Voivodeship has seen one of the highest development ratios. Over the years
2000-2007, the Kielce region’s GDP
has grown by 57.3 %, so we have come
fourth in Poland. Only the Mazovian
(68 %), Lower-Silesian (66 %) and
Łódź (62 %) Voivodeships have been
accumulating wealth at a faster rate.
The 2010 forecasts assume a ca. 3%
GDP growth in Poland. Whether
a similar rate will be achieved by the
Kielce economy is too early to say.
But there have appeared the first swallows heralding an improved conjuncture
for the Świętokrzyskie region. Depressing information on company bankruptcies may be opposed to the fact
that, for instance, in two Świętokrzyskie
poviats unemployment figures dropped
last year – contrary to the Voivodeship’s
and Poland’s trends. In the Końskie
poviat, the number of the jobless decreased by 899 (11.3 %), and in Kielce
– by 686 (4.8 %). In addition, more
employment also became available.
In 2009, employers filed 39,753 job
offers with the region’s job centres,
which was 7,000 more than in 2008.
It may be said that one or a couple of
swallows do not make a spring. But all
the above may also be seen as the first
(tentative, for now) signs of a more
obvious improvement in the economy.
Let us hope so.
Artur Potaczała
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 21
wczoraj
fot. Archiwum
Niecne występki
kielczan
w końcu XIX w.
Nagminne były kradzieże, uliczne
bójki, zatargi na tle narodowościowym.
W 1870 r. na ulicy Wesołej (…)przy
nowo wznoszącym się domu, baba
wiejska zatrzymana została ze skradzioną poduszką przez jej właściciela, biednego Żyda. Na zrobiony
z tego powodu hałas zbiegło się więcej współwyznawców poszkodowanego,
chcąc sprawę wytoczyć przed magistrat. Doszło do ulicznej awantury,
poszkodowanymi zostali Żydzi, a złodziejka ze skradzionym przedmiotem
zbiegła.
Nie brakowało także spraw obyczajowych o cięższym charakterze gatunkowym. W 1870 r. w kieleckim
Sądzie Kryminalnym osądzono sprawę
Anny S. i Małgorzaty N., trucicielek
swych mężów. Obydwie przyznały,
że były nieszczęśliwe w pożyciu małżeńskim i postanowiły pozbyć się mężów znacznie od siebie starszych
wiekiem, (…)do związków z którymi,
skłonione były przez interes materialny.
Obwinione zdobyły podstępem świadectwo na zakupienie trucizny dla
wygubienia szczurów. Anna S. dodała
22 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
swojemu mężowi fosfor do mleka,
co spowodowało śmierć nieszczęśnika
w strasznych męczarniach w ciągu
kilku dni.
Małgorzata N. nie była tak skuteczna,
gdyż jej małżonek poczuł niezwykły
zapach przyrządzonego przez żonę
masła i zrezygnował z delektowania
się śniadaniem. Obrońca Anny S. (…)
pozbawiony najwznioślejszej podstawy
obrony, niewinności, prosił tylko
o przyjęcie okoliczności łagodzących.
Natomiast obrońca Małgorzaty N.
dowodził, że oskarżona (…)jakkolwiek
miała zamiar zabójstwa męża i już dla
niego zaprawiła masło trucizną, jednak
zdjęta żalem zatrute masło zebrała
i usunęła. Mecenas żądał uwolnienia
jej od odpowiedzialności z powodu
odstąpionego zamiaru, a w najgorszym
razie ukarania za przygotowanie
trucizny. Kobiety skazano na pozbawienie wszelkich praw i roboty
w zakładach fabrycznych na lat 30,
a następnie dożywotnie osiedlenie na
Syberii.
Dochodziło czasami do niezwykłych,
tragikomicznych wydarzeń. Pewnego
Dziewiętnastowieczne kieleckie
kroniki kryminalne pełne są zapisków o wydarzeniach zwracających uwagę opinii publicznej.
Kielce w latach 70. XIX w. liczyły
około 30 tysięcy mieszkańców,
kupców, rzemieślników, urzędników, ogrodników, właścicieli
szynków, wojskowych –
Polaków, Rosjan i Żydów.
razu Sąd Pokoju w Kielcach zarządził
dokonanie sekcji zwłok kobiety
zmarłej w wyniku pobicia przez męża.
W chwili wyjazdu lekarza i urzędnika
sądowego pojawił się posłaniec z doniesieniem, że baba ożyła, a jej przedwczesne uśmiercenie nastąpiło przez
pomyłkę i zbyt pośpieszny raport do
sądu. Nie znamy dalszych losów pary
małżonków.
Nie brakowało też w mieście
nieszczęśliwych wypadków. W marcu
1871 r. w szpitalu św. Aleksandra
w Kielcach zmarła służąca, która
skutkiem spadnięcia ze strychu w domu Bujnowskiego, gdzie wieszała bieliznę, złamała kości w krzyżu.
Całości
dopełniała
atmosfera
kieleckich ulic, która sprzyjała niecnym występkom, mniej i bardziej
wyrafinowanym zbrodniczym uczynkom. Jak pisał ówczesny kronikarz,
Kielce około godziny 11 wieczorem
wyglądają bardzo ponuro (…)
księżyc nie rozwidnia panującej ciemności, latarnie też o tym ani myślą, bo zaraz po 10-ej godzinie gasną.
Na ulicy spotykać tylko można stróżów
nocnych, co kwadrans grzechotkami
przeraźliwie oznajmujących ubiegły bezpowrotnie czas i gromady psów różnych ras i wielkości uwijające się i straszące zapóźnionych przechodniów znienacka głośnym szczekaniem a niekiedy nawet i groźbą ukąszenia.
dr Jan Główka
Muzeum Historii Kielc
www.muzeumhistoriikielc.pl
yesterday
Villains and Vicious Deeds in
Late Nineteenth-Century Kielce
Nineteenth-century criminal chronicles of Kielce are full of entries concerning incidents which attracted public
attention. In the 1870s, Kielce had about 30 thousand inhabitants: merchants, craftsmen, clerks, gardeners,
inn-keepers and military men – Poles, Russians and Jews.
which she had made and interrupted
his breakfast. The defence counsel
of Anna S., having no grounds to use
the noblest basis for defence, namely
innocence, only asked for mitigating
circumstances to be taken into
consideration.
The defence counsel of Małgorzata
N. tried to prove that the accused,
however intending to murder her
husband and having put poison into
his butter, felt sorry for her husband
and removed the poisoned butter. The
attorney demanded that she be let
rzata N., who had poisoned their
husbands, were tried. Both admitted
not having been contented with the
state of matrimony and deciding to
get rid of their husbands who were
much older than themselves, and into
marrying whom they had been tempted
by material gain.
Using a trick, the accused women
obtained a licence to purchase rat
poison. Anna S. put phosphorus in
her husband’s milk, which caused the
poor man to die after a few days of
terrible pain. Małgorzata N. was not
equally effective: her husband smelt
something suspicious in the butter
off due to giving up her intent, and at
the worst – that she be punished for
poison preparation. The women were
stripped of their rights, sentenced to
30 years labour in factories, and then
exiled to Siberia for the rest of their
lives.
At times, extraordinary and
tragicomical
incidents
occurred.
Once, the Kielce Justice of the Peace
commissioned a post-mortem of a
woman who died as a result of being
beaten by her husband. When the
doctor and court clerk were about to
leave, a messenger arrived saying that
the woman had come back to life, and
fot. Archiwum
Thefts, street fights and ethnic riots
were rife. In 1870, in Wesoła Street,
next to a house which was being built,
a village woman carrying a stolen pillow
was captured by the owner of the pillow,
a poor Jew. At the resulting commotion,
more co-believers of the aggrieved party
arrived, and wanted to take the matter to
the magistrate court. There was a street
brawl, some Jews were hurt, and the
thief ran away with her loot.
There were also vices of more serious nature. In 1870, at the Kielce
Criminal Court, Anna S. and Małgo-
her premature death was a mistake
– hence the hasty report to the court.
What became of the husband and wife
afterwards, we do not know.
Accidents were also common
in town. In March 1871, at St.
Alexander’s hospital in Kielce, died a
female servant who – in consequence
of falling from the attic at Bujnowski’s
house, where she was putting laundry on
a line – broke her neck.
The atmosphere of Kielce streets
completed the picture. It fostered wicked deeds, and more or less
sophisticated criminal
activities. According to
a contemporary chronicler, around 11 p.m.
Kielce looked very
grim: the moon does
not brighten the overwhelming darkness, and
neither do street lamps
which go out right after
10 o’clock. In the street,
one can only meet night
watchmen who announce
– with the sound of their
piercing rattles, at quarterly intervals –
the inevitable passing of time, as well as
hordes of dogs of various breeds and sizes,
running around and terrifying belated
passers-by with sudden outbursts of loud
barking and threatening to bite.
Dr Jan Główka
The Kielce History Museum
www.muzeumhistoriikielc.pl
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 23
Kielce
Kielecki Park Technologiczny – Park Przyszłości
Kielecki Park Technologiczny (KPT) to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych, realizowanych przez Miasto
Kielce, mające na celu stworzenie dogodnych warunków do rozwoju firm technologicznych. Zadaniem KPT jest pomoc nowo
utworzonej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Utworzenie KPT obejmuje
budowę dwóch powiązanych ze sobą stref.
Strefa I – Inkubator Technologiczny
Strefa II – Centrum Technologiczne
W ramach zadania zostanie rozbudowany i zmodernizowany budynek o powierzchni 4500 m kw., znajdujący się
przy ul. Olszewskiego w Kielcach.
Inkubator ma świadczyć kompleksowe
i profesjonalne usługi przedsiębiorstwom
działającym w oparciu o innowacyjne
rozwiązania technologiczne na każdym
etapie rozwoju: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej. Swoją siedzibę
znajdą tu firmy typu start-up oraz
przedsiębiorstwa świadczące usługi
w zakresie nowoczesnych technologii.
Jedna z kondygnacji budynku zostanie
przeznaczona na Laboratoria Design,
które w przyszłości będą realizowały
kompleksowy program wsparcia wzornictwa w regionie.
Druga strefa zostanie wyposażona
w obiekt o powierzchni 4000 m. kw.
z przeznaczeniem na działalność
usługowo-laboratoryjną oraz halę produkcyjną o pow. 8000 m. kw. Centrum będzie świadczyć usługi nie tylko
przedsiębiorcom, ale również innym
instytucjom wspierającym biznes. Firmy
ulokowane w KPT będą miały zapewnione konkurencyjne warunki rozwoju
dzięki systemowi preferencyjnych stawek
czynszowych za wynajem powierzchni,
szerokiemu dostępowi do usług recepcyjno - biurowych oraz usług doradczych
i szkoleniowych. Istotnym elementem systemu „inkubacji” firm będzie możliwość
korzystania w dalszym etapie ich rozwoju
z pozostałych obiektów będących w po-
siadaniu KPT. Budowa infrastruktury
Kieleckiego Parku Technologicznego
zostanie sfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3
„Wspieranie innowacji” oraz budżetu
państwa. Wartość inwestycji wyniesie
ok. 85 mln zł.
The Kielce Park Of Technology – A Park Of The Future
The Kielce Park of Technology (KPT) is one of the most recent business undertakings of the City of Kielce, geared at the creation
of a convenient climate in which high-tech companies can prosper. The objective of the KPT is to assist newly established
companies to reach maturity and enable them to operate in the market on their own.
The formation of the KPT comprises the construction of two interrelated zones
Zone I – Technology Incubator
Zone II – Centre for Technology
Under this task, the building of 4,500
sq. m. in Olszewskiego Street in Kielce
will be expanded and modernised.
The Incubator will provide comprehensive, professional services to businesses operating in the field of innovative technological solutions at every
stage of development: from the initial
idea to independent market expansion. Start-up and high-tech companies
will be located here. One of the storeys
will house Design Laboratories, which
will implement a comprehensive programme of design support in the region.
The other zone will receive a 4,000 sq. m.
facility dedicated to a services and laboratory base as well as a production hall
of 8,000 sq. m. The Centre will provide
services not only to entrepreneurs but
also to other business-supporting institutions. The companies located at the
KPT will enjoy competitive conditions in
which to expand thanks to a preferential
space rental rates, access to reception and
office services, as well as consultancy and
training. A major element of the business
“incubation” system will be the opportunity to use other facilities of the KPT
24 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
at further development stages.
The construction of the Kielce Park
of Technology infrastructure will be financed from the European Regional
Development Fund under Eastern
Poland Development Operational
Programme, Action 1.3 “Innovation
Support”, as well as the state budget.
The value of the investment project
shall amount to ca. PLN 85 million.
www.inkubator.kielce.pl
Świętokrzyskie
Voivodeship
Gość Targowy
Trade Fair Guest
Basic Statistical Data
Informacja Turystyczna
Tourist Information
The Voivodeship
is divided into
13 districts (poviats) + city of Kielce
(city with poviat rights)
and 102 municipalities (gminas)
1,271,800 inhabitants
(3.4% of Poland’s population)
11,691 km²
(3.7% of Poland’s total area)
The region’s unemployment rate is 15,5%
180 km away from Warsaw
- the capital of Poland
The capital of the region
is the city of Kielce,
located within the distance of 120-180 km
from Poland’s other major cities
- Kraków, Katowice and Łódź.
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej
25-007, ul. Sienkiewicza 29
tel. 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel
e-mail: [email protected]
Punkt Informacji Turystycznej
Świętokrzyski Oddział PTTK
25-008 Kielce, ul. Sienkiewicza 29
tel. 48 41 344 77 43, fax 48 41 344 59 14
www.pttkkielce.pl
Punkt Informacji Turystycznej
Oddział PTTK im. A. Patkowskiego
27-600 Sandomierz, Rynek 12
tel. 48 15 832 23 05, 832 26 82
www.pttk-sandomierz.pl
Kielce (the region’s capital)
is inhabited by 200,000 people
Punkt Informacji Turystycznej
- Dworek Mikołaja Reja
Świętokrzyskie Voivodeship Office:
28-362 Nagłowice, ul. Kacpra Walewskiego 7
tel. 48 41 381 45 70
www.naglowice.glt.pl
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
phone/fax: +48 41 342 13 33
www.kielce.uw.gov.pl
e-mail: [email protected]
Municipality of Kielce:
Rynek 1, 25-303 Kielce
phone +48 41 367 61 06
fax +48 41 344 27 63
www.um.kielce.pl, e-mail [email protected]
Marshal’s Offices
of Świętokrzyskie Voivodeship:
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
phone+48 41 342 18 78
fax +48 41 344 52 65
www.sejmik.kielce.pl
Punkt Informacji Turystycznej
26-006 Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska 18
tel. 48 41 317 76 26, 317 70 13
www.nowaslupia.pl
Centrum Informacji Turystycznej
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17
tel. 48 41 302 50 89
www.bieliny.pl
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 25
Kielce
Promocja gospodarcza Kielc
Urząd Miasta wraz z Zarządem Województwa wspólnie zamierzają promować Kielce i Region jako miejsce
atrakcyjne dla inwestycji. Projekt pt. Promocja gospodarcza Miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego jako
Centrum Usług Wspólnych złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, ma na celu stworzenie i wypromowanie marki Miasta Kielce
i Regionu Świętokrzyskiego jako Centrum Usług wśród szerokiego grona potencjalnych inwestorów
w kraju i zagranicą, którzy chcieliby właśnie w Kielcach i regionie świętokrzyskim częściowo ulokować
swoją działalność o charakterze outsourcingowym.
Rozmawiamy z prezydentem miasta Wojciechem Lubawskim.
damy szereg uczelni ekonomicznych,
uniwersytet, politechnikę – kształcących
naprawdę dobrych fachowców. Brakuje
nam odpowiedniej klasy biur, jednak
i one pojawiają się za moment. Posiadamy także przygotowane tereny inwestycyjne gotowe na przyjęcie takich
firm.
Panie Prezydencie, dlaczego właśnie
outsourcing jest branżą, o którą mają
zabiegać Kielce?
– Usługi biznesowe są branżą, która
jest mniej wrażliwa na kryzys. Firmy
usługowe znacznie lepiej sobie radzą
z dekoniunkturą od firm produkcyjnych.
Usługi dla biznesu dodatkowo generują
miejsca pracy o wysokiej jakości,
zatrudniają młodych wykształconych
ludzi, których nam przecież nie brakuje. Outsourcing pomoże nam zatrzymać
młodych i zdolnych kielczan w naszym
mieście, da im możliwość rozwoju
i awansu. Kielcom sprzyja także fakt,
że duże aglomeracje, jak Kraków czy
Warszawa, są już przesycone branżą,
dlatego centra usług powstawać będą
w mniejszych ośrodkach, jak Kielce czy
Rzeszów. My już współpracujemy z organizacjami zrzeszającymi inwestorów
26 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
i zaczynamy zauważać ich rosnące zainteresowanie Kielcami.
Co daje mieszkańcom Kielc powstanie Centrum Usług Wspólnych?
– Kielczanom rozwój centrów usług
pozwoli zdobyć dobrze płatną pracę,
ale i – na zasadzie synergii – wzmocni
lokalnych przedsiębiorców. Osoby zatrudnione w centrach finansowych, czy
informatycznych będą przecież musiały
kupować ubrania, jedzenie, samochody,
mieszkania. I będzie je stać na więcej
niż robotnika zatrudnionego w fabryce. Nasi przedsiębiorcy na pewno to
odczują.
Czy Kielce są przygotowane na takie
inwestycje?
– Kielce mają duże możliwości, by
przekonać do takich inwestycji: posia-
Jak będziemy przekonywać inwestorów?
- Przygotowany przez Centrum Obsługi
Inwestora w Urzędzie Miasta we współpracy z podobną komórką Urzędu
Marszałkowskiego projekt zakłada
stworzenie programu promocji gospodarczej tworzącego wizerunek Kielc
oraz Regionu Świętokrzyskiego jako
miejsc sprzyjających lokowaniu centrów
usług. Działania promocyjne skupiały
się będą na rynkach zagranicznych,
w tym w szczególności na największych
europejskich lotniskach. Kielce będą
brały udział w targach i misjach gospodarczych, ukaże się szereg artykułów
w zagranicznej prasie biznesowej
w kilku językach. Zwieńczeniem
działań będzie międzynarodowa konferencja połączona z misją dziennikarzy
zagranicznych. Jestem przekonany, że
te działania sprawią, iż Kielce i województwo zaistnieją w świadomości potencjalnych inwestorów jako miejsce
naprawdę atrakcyjne do robienia interesów.
opr. red.
Kielce
Mr President, why is outsourcing
the branch of economy that Kielce
should be soliciting?
Business services are a branch which
is less sensitive to crisis. Companies
working in the service industry are better prepared to deal with recession than
manufacturing companies. Services for
business additionally generate quality
workplaces as well as employing young
educated people who we have a lot of.
Outsourcing will help us keep young
and talented Kielce people in town by
giving them opportunities for development and promotion. The advantage
of Kielce is that large agglomerations,
such as Warsaw or Krakow, are already
saturated with this industry, hence service centres appearing in smaller cities
such as Kielce or Rzeszów. We are already co-operating with investor organisations and beginning to notice their
growing interest in Kielce.
What benefits will Kielce inhabitants have from the Shared Services
Centre?
They will be able to have well-paid
jobs, which – according to the principle of synergy – will strengthen local
entrepreneurship. Those working at
financial or IT centres will need to buy
clothing, food, cars and flats. And they
will be able to afford more than factory labourers. Our entrepreneurs will
surely feel that.
Is Kielce ready for this investment
project?
Business Promotion
of Kielce
The City Hall, in co-operation with the Voivodeship’s Board, intend to
promote Kielce and the Region as a location conducive to investment.
The Business Promotion of the City of Kielce and the Świętokrzyskie
Region as a Shared Services Centre Project has been filed in response
to the competition under the Świętokrzyskie Voivodeship’s Regional
Operational Programme. It is aimed at the creation and promotion
of the brand of the City of Kielce and the Świętokrzyskie Region as a
service centre among broad circles of potential investors home and
abroad, who would like to locate their outsourcing operations
in Kielce and the Świętokrzyskie Region.
We talk to President of the City of Kielce, Wojciech Lubawski.
Kielce has a large potential for such
investment projects: we have several
schools of economics, a university, and
a university of technology which educate really good professionals. We lack
quality office space, but this will appear
shortly. We have investment areas ready
to receive these companies.
How to attract investors to Kielce?
Prepared by the City Hall Investor
Assistance Centre, in co-operation
with a corresponding unit of the
Marshal’s Offices, the Project outlines
a programme for business promotion
to create the image of Kielce and the
Świętokrzyskie Region as conducive
to service centre location. Promotional
operations will focus on foreign markets, including – in particular – Europe’s largest airports. Kielce will participate in business fairs and missions;
articles will be published in foreign
business periodicals in several languages. The crowning effort will be an
international conference coupled with
a foreign journalist mission. I am convinced that these operations will make
Kielce and the Voivodeship present
in the minds of potential investors as
a site truly conducive to business.
Editors
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 27
MUZEA/MUSEUMS
Muzeum Narodowe w Kielcach
Pałac Biskupów Krakowskich
(National Museum in Kielce
- the Kraków Bishops’ Pałace)
Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego
(Novelist Stefan Żeromski’s Museum)
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II
tel. 41 344 57 92
www.mnki.pl
Czynne: wtorek, czwartek, piątek, niedziela 9-15.30,
środa 11-17.30
Ceny biletów: normalny 4 zł, ulgowy 2 zł.
Dzień wstępu wolnego: niedziela.
Ekspozycja stała: Wystawa materiałów biograficznych
i literackich z młodzieńczych lat pisarza.
Open: Tue, Thu, Fri, Sun 9-15.30, Wed 11-17.30.
Admission: adults PLN 4, students PLN 2. Permanent
exhibition: Biographical and literary documents of the
novelist’s youth.
25-010 Kielce, pl. Zamkowy 1
tel. 48 41 344 40 14
kasa biletowa: tel. 48 41 344 23 18
www.mnki.pl
e-mail: [email protected]
Od 1 kwietnia 2010
Czynne: wtorek-niedziela 10-18,
Ceny biletów: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł.
Dzień wolnego wstępu na stałe ekspozycje: sobota.
Galeria malarstwa polskiego i europejskiej sztuki
zdobniczej; Dawne uzbrojenie europejskie
i wschodnie; Sanktuarium Marszałka Józefa
Piłsudskiego, ogród włoski.
1.04.2010
Open: Tue-Sun 10-18.
Admission: adults PLN 10, students PLN 5.
and Eastern Armaments. The Sanctuary
of Marshal Józef Piłsudski. North Wing - Gallery
of Polish Painting and Decorative Art - from the
beginning of 17th century to 1939.
Italian-style garden.
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej
„Dom Praczki”
(“Dom Praczki” Gallery of Contemporary
Ecclesiastical Art)
25-009, Kielce ul. Zamkowa 5/7
tel. 48 41 360 00 02
www.sacrumkielce.net
e-mail: [email protected]
Czynne: wtorek- piątek 11-18, sobota-niedziela 10-17.
Ceny biletów: normalny 5 zł, ulgowy 2 zł.
We wtorki wstęp bezpłatny.
W zbiorach galerii znajdują się prace wybitnych polskich
twórców, takich jak m.in.: Tadeusz Kantor, Władysław
Hasior, Jerzy Nowosielski, Marian Czapla, Adam Myjak.
Można tu oglądać rzeźby, obrazy, instalacje i fotografie.
Open:Tue-Fri 11-18, Sat-Sun 10-17.
Admission: adults PLN 10, students PLN 5.
Muzeum Diecezjalne w Kielcach
Diocesan Museum in Kielce
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
tel. 41 344 58 20
www.muzeum.kielce.pl
Czynne: wtorek, środa, piątek, sobota 9-16
czwartek 12-18.
Ceny biletów: normalny-7 zł; grupowe-3 zł
Open: Tue, Wed, Fri, Sat 9-16, Thu 12-18.
Admission: PLN 7, group tickets PLN 3.
26-004 Bieliny, gm. Nowa Słupia
tel. 48 41 317 70 21, www.swietykrzyz.pl
Muzeum Zabawek i Zabawy
(Museum of Toys and Games)
25-367 Kielce, pl. Wolności 2
tel.: 48 41 34 440 78
tel./fax: 48 41 344 48 19
www.muzeumzabawek.eu
e-mail: [email protected]
Muzeum czynne wtorek - niedziela w godz. 9-17
Ceny biletów: normalny - 8 zł; ulgowy - 4 zł
Rezerwacja dla grup zorganizowanych:
tel./fax 48 41 344 40 78, 48 41 344 48 19
Wystawy czasowe Muzeum Zabawek i Zabawy:
Lalki świata - strojnisie, ikony, fetysze - maj 2010 r.;
Wystawy stałe: Misie w lesie; Wesoła Gromada;
Popołudniowa herbatka; Na babcinym strychu;
Bohaterowie naszych ulubionych baśni, Teatru Lalki
i Aktora „Kubuś”.
Open: Tue-Sun 9-17.
Admission: adults PLN 8, students PLN 4.
28 Magazyn „Kielce >wczoraj, dziś, jutro” >WIOSNA 2010
Czynne: marzec 9-15, kwiecień 9-16, maj 9-18
poniedziałki nieczynne
ceny biletów: 10 zł i 5 zł.
Zabytkowa zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie,
ul. 3 Maja 13 stała ekspozycja etnograficzna
-wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 r.,
czynna codziennie oprócz poniedziałków i świąt 9-17.
Pomnik Mauzoleum w Michniowie
(26-130 Suchedniów, tel. 48 41 254 51 62)
czynne 10-16, zwiedzanie po uprzedniej rezerwacji
telefonicznej. Wstęp bezpłatny.
Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
(Oblate Fathers’ Mission Museum
at Święty Krzyż)
25-303 KIELCE, ul. Św. Leonarda 4
tel. 48 41 340 55 20
www.muzeumhistoriikielc.pl
Open: Tue, Thu, Sat, Sun 9-16, Wed 10-18, Fri 10-21.
Admission: adults PLN 6, students PLN 3, family PLN 10.
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 6
tel. 48 41 344 92 97, 48 41 344 50 06
www.mwk.com.pl, e-mail: [email protected]
Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
tel. 48 41 315 41 71
The Heritage Park, located in the village of Tokarnia,
contains monuments of 18th and 19th century
architecture of the Świętokrzyskie Mountains region.
Open: March 9-15, April 9-16, May 9-18.
Mon - closed
Admission: adults PLN 10, students PLN 5.
Muzeum Historii Kielc
(Kielce History Museum)
Czynne: wtorek, czwartek, sobota,
niedziela i święta 9-16, środa i piątek 10-18.
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł,
rodzinny (do 4 osób) 10 zł.
W niedziele wstęp bezpłatny.
Wystawa stała: Z dziejów Kielc
Muzeum Wsi Kieleckiej
i Park Etnograficzny w Tokarni
(Tokarnia Heritage Park)
Otwarte: poniedziałek - sobota 8-17, niedziela 12.30-17
(nieczynne w czasie nabożeństw). Opłata dobrowolna,
bilet wstępu do krypty: normalny 2 zł, ulgowy 1 zł.
Open: Mon-Sat 8-17, Sun 12.30-17
(closed during church services).
Admission to vault: adults PLN 2, students PLN 1.
Muzeum im. Przypkowskich
(Muzeum Zegarów)
(The Przypkowski Family’s
Clock Museum)
28-300 Jędrzejów, ul. Kościuszki 7/8
tel. 41 386 24 45, 41 386 11 56
www. muzeum.jedrzejow.pl
[email protected]
Czynne: wtorek - niedziela 8-16
Ceny biletów: normalny - 10 zł, ulgowy - 7 zł
Open: Tue-Sun 8-16.
Admission: adults PLN 10, students PLN 7.
Muzeum im. Orła Białego
w Skarżysku-Kamiennej
(The White Eagle Museum
in Skarżysko-Kamienna)
26-100 Skarżysko-Kamienna
ul. Słoneczna 90
tel. 48 41 252 0231
www.orzelbialy.skarzysko.org
e-amil: [email protected]
Czynne: marzec 8-16, kwiecień 8-19, maj 8-20.
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł. SkarżyskoKamienna powstało w latach 20. XX w. z połączenia
kilku małych miejscowości, w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Było ośrodkiem przemysłu
metalowego i zbrojeniowego. Muzeum obejmuje
wystawę z historii regionu w latach II wojny światowej
i wyrobów skarżyskich zakładów zbrojeniowych
umieszczoną w dawnym budynku dozoru hutniczego w
Rejowie. Obok bogata plenerowa wystawa broni
i uzbrojenia wojskowego m.in. samoloty
i kuter torpedowy, (czas zwiedzania 90 min.).
Open: March 8-16, April 8-19, May 8-20.
Admission: adults PLN 6, students PLN 3.
Kieleckie Centrum Kultury
(The Kielce Culture Centre)
Galeria czynna: wtorek - sobota 11-17, niedziela 11-15.
Ceny biletów: normalny - 3 zt, ulgowy - 2 zł,
grupowy - 5 zł. Środa - wstęp wolny.
Open: Tue-Sat11-17, Sun 11-15.
Admission: adults PLN 3, students PLN 2,
group tickets PLN 5, Wed - admission free
25-334 Kielce, pl. St. Moniuszki 2b
tel. 48 41 344 40 32
www.kck.com.pl, [email protected]
Galeria Sztuki Współczesnej WINDA
(“Winda” Gallery of Modern Art)
Kielecki Teatr Tańca
25-334 Kielce, pl. St. Moniuszki 2b
tel. 48 41 344 40 32 w. 262
www.galeriawinda.pl
Czynne: poniedziałek-piątek 10-18,
niedziela 12-16 - wstęp wolny
Open: Mon - Fri 10-18, Sun 12-16 Admission: free
Muzeum Narodowe, Świętokrzyska
Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”
(National Museum, “Zachęta”
Świętokrzyskie Gallery of Modern Art)
25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2 B, www.ktt.pl
e-mail: [email protected]; [email protected]
tel./fax 48 41 361 27 46, 48 41 341 51 77
25-514 Kielce, ul. Orla 3
tel. 48 41 344 40 14 w. 238
TURYSTYKA
Czynna: wtorek-niedziela 10-18, bilet 5 zł, ulgowy 3zł.
Open: Tue-Sun 10-18, admission: PLN 5, students PLN 3.
TEATR
Galeria Biuro Wystaw Artystycznych
(Art Exhibition Gallery)
Galeria „Na Piętrze”
(“Na Piętrze” Gallery)
25-509 Kielce, ul. Leśna 7
www.bwakielce.wici.info, tel. 48 41 344 63 19
Czynna: poniedziatek-piątek 8-15.
Ceny biletów: normalny 3 zł, ulgowy 2 zł.
Sprzedaż dzieł sztuki codziennie 8-15.
Sale of works of arts daily 8-15. Open: Mon-Fri 8-15,
Sun 11-15. Admission: adults PLN 3, students PLN 2.
Galeria „Piwnice” (“Piwnice” Gallery)
25-509 Kielce, ul. Leśna 7, tel. 41 344 49 42
www.bwakielce.wici.info
e-mail: [email protected]pl
Czynna: poniedziałek-piątek 11-17, niedziela 11-15.
Ceny biletów: normalny 3 zł, ulgowy 2 zł.
Open: Mon-Fri 11-17, Sun 11-15.
Admission: adults PLN 3, students PLN 2.
Galeria Fotografii ZPAF-BWA
(ZPAF-BWA Gallery of Photography)
Kielce, ul. Planty 7, tel. 48 41 344 76 36
Czynna: pon. wt. czw. pt. 10-16, środa 11-17,
niedziela 11-15, sobota - nieczynne. Wstęp wolny.
Open: Mon, Tue, Thu, Fri 10-16, Wed 11-17
Sun 11-15, Sat - closed.
Admission: free
Galeria Zielona (“Zielona” Gallery)
28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 7
tel. 48 41 378 71 91
e-mail: [email protected]
26-060 Chęciny, tel./fax 48 41 346 55 18
www.jaskiniaraj.pl
Czynne: wtorek-niedziela 10-17.
Ceny biletów: normalny 11 zł,
dzieci poniżej 4 lat bezpłatnie
Teatr im. Stefana Żeromskiego
(The Stefan Żeromski Theatre)
GALERIE
Jaskinia „Raj” (“Raj” Cave)
Open: Tue-Sun 10-17.
Admission: adults PLN 11, children under 4 free.
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Piotr Szczerski
tel. 48 41 344 75 00,48 41 344 47 65
48 41 344 60 48 w. 31- impresariat
www.teatr-zeromskiego.com.pl
e-mail: [email protected]
Ruiny zamku w Chęcinach
(Ruins of the Chęciny castle)
Czynne: codziennie od 9 do zmierzchu Ceny biletów:
normalny 3 zł, ulgowy 2 zł. W cenie biletu zawarta jest
obsługa przewodnika oraz wejście na wieżę widokową.
Filharmonia Świętokrzyska
im. Oskara Kolberga
(The Oscar Kolberg Świętokrzyskie
Music Hall)
Open: daily from 9 am until dusk.
Admission: adults PLN 3, students PLN 2.
A guide’s services and entry to the tower are included
in the ticket price.
25-334 Kielce, pl. St. Moniuszki 2b
skr. poczt 160
Dyrektor Jacek Rogala
tel. 48 41 368 11 40, kasa biletowa 41 365 54 83
www.filharmonia.kielce.com.pl,
e-mail: [email protected]
Teatr Lalki i Aktora Kubuś
(The “Kubuś” Puppet and Actor Theatre)
Kryte pływalnie
(Swimming Pools)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
25-018 Kielce ul. Żytnia 1,
tel. 41 344 92 39, 344 05 04,
fax 41 344 03 75
www.mosir.kielce.pl
Pływalnia “Delfin”
25-029 Kielce, ul. Krakowska 2
tel. 41 366 90 10/11/13, fax 41 366 90 20
Pływalnia “Orka”
25-344 Kielce, ul. Kujawska 18
tel. 41 342 00 50/51/53, fax 41 342 00 60
otwarte: poniedziałek - niedziela 7-22
Pływalnia “Mors”
25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 96
tel. 41 362 74 71
Open: Mon-Sun 7-22.
25-304 Kielce, ul. Duża 9
tel. 48 41 344 58 36, 48 41 368 02 93
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Irena Dragan
www.teatr-kubus.pl
e-mail: [email protected]
Kasa czynna:
wtorek - piątek 8-13 i na godzinę przed spektaklem,
tel. 41 3445836,41 3680293
W podziemiach teatru czynna jest Kawiarnia
Teatralna JAZZ.
Kryta pływalnia Uroczysko
(“Uroczysko” Swimming Pool)
Dom Środowisk Twórczych
- Pałac Tomasza Zielińskiego
(The Artists’ House
- Tomasz Zieliński’s Pałace)
25-900 Kielce, ul. Toporowskiego 96
tel. 48 41 362 74 71
25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5
tel./fax. 48 41 368 20 53, 48 41 368 20 54
www.kielcedst.net, e-mail: [email protected]
W obiekcie znajduje się:
basen o wymiarach 25x12,5 m, bufet, natryski
Czynne: codziennie 7-22.
Open: Daily 7-22
”Kielce >yesterday, today, tomorrow” Magazine >SPRING 2010 29
WELCOME TO KIELCE
Kielce is a city with a nine-century-long
history. Located in central Poland,
the city covers 109 sq. km and has
about 200,000 inhabitants.
Kielce is the seat
of the Świętokrzyskie region
and a centre of administration,
commerce, services and culture.
It is also a vibrant university
town with twelve institutions
of higher education and about
11,000 yearly graduates in
a variety of fields. Kielce also has
thirty-four language schools.
Distance from Kielce
to Poland’s major cities (km)
Distance from Kielce
to major border crossings (km)
Kraków
114
Slovakia
195
Łódź
140
Czech Republic
196
Katowice
156
Ukraine
250
Warszawa
181
Russia
440
Wrocław
300
Germany
457
Poznań
354