Oferta ubezpieczenia grupowego dla pracowników i członków …

Transkrypt

Oferta ubezpieczenia grupowego dla pracowników i członków …
Oferta ubezpieczenia grupowego dla pracowników i członków rodzin pracowników
Uniwersytetu Zielonogórskiego
UIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
aktualna umowa - PZU Życie S.A.
obowiązująca do 31 października 2011
oferta PZU Życie S.A.
obowiązująca od 1 listopada 2011
wariant 1
wariant II
wariant III
wariant 1
wariant II
50,00 zł
53,00 zł
61,50 zł
53,00 zł
62,00 zł
Zgon ubezpieczonego
50 000
49 875
54 000
50 050
55 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca i wylewu
krwi do mózgu
67 750
65 625
72 000
70 050
77 000
100 000
99 750
108 000
100 100
110 000
150 000
152 250
162 000
155 100
165 000
150 000
152 250
162 000
155 100
165 000
200 000
204 750
216 000
210 100
220 000
400
420
432
429
440
360
-
360
360
363
3 500
3 675
3 780
3 850
4 200
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
1200
1300
1480
1300
1500
Urodzenie się martwego noworodka
2 400
2 600
2 960
2 600
3 000
Zgon dziecka ubezpieczonego
2 700
2 700
2 800
2 700
3 000
Wysokość składki
Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku
Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego
Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku przy pracy
Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego przy pracy
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku - za 1%
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek
zawału serca/udaru mózgu - za 1%
Osierocenia dziecka przez ubezpieczonego świadczenie jednorazowe dla każdego dziecka
ubezpieczonego
Zgon małżonka ubezpieczonego
15 000
13 125
13 500
15 070
15 070
Zgon małżonka ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku
24 000
22 125
23 500
25 070
25 070
Zgon rodzica/teścia ubezpieczonego
2 200
2 400
2 600
2 400
3 000
-
400/1200/
2000
500/1500/ 2500
400/1200/ 2000
500/1500/ 2500
4 000
4 000
5 000
4 000*
5 000*
-
-
5 000
-
5 000
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
45
45
50
45
50
112,50/45
112,50/45
125/50
135/45
150/50
135/45
135/45
150/50
180/45
200/50
135/45
135/45
150/50
180/45
200/50
157,50/45
157,50/45
175/50
225/45
250/50
67,50/45
67,50/45
75/50
115/45
100/50
450/jedn.
450/jedn.
500/jedn.
450/jedn.
500/jedn.
- rekonwalescencja (za dzień)
22,50
22,50
25
22,50
25
Assistance
NIE
NIE
NIE
opcjonalnie -za dopłatą
składki 2,66 zł
opcjonalnie -za dopłatą
składki 2,66 zł
Klub PZU Pomoc w Życiu
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
Prawo do indywidualnej kontynuacji
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Operacje chirurgiczne
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
Leczenie specjalistyczne
Leczenie szpitalne:
- pobyt w szpitalu w wyniku choroby (za dzień)
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 1 do 14 dnia/powyżej 15 dnia
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego - od 1 do 14
dnia/powyżej 15 dnia
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku przy pracy - od 1 do 14 dnia/powyżej 15
dnia
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego przy pracy - od 1 do 14 dnia/powyżej
15 dnia
- pobyt w szpitalu spowodowany zawałem lub
krwotokiem śródmózgowym - od 1 do 14 dnia/powyżej
15 dnia
- świadczenie za pobyt ubezpieczonego na 0I0M/0IT
Oferta zakłada możliwość przystąpienia na warunkach pracownika współmałżonków, partnerów życiowych oraz pełnoletnich
dzieci ubezpieczonego (osoby te musza przystąpić do tego samego wariantu co pracownik). Wraz z zawarciem umowy lub w
trakcie jej trwania do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyła 18 r.ż. i nie
ukończyła 69 r.ż. PZU Życie może wyrazić zgodę ną objęcie ubezpieczeniem osoby młodszej niż 18 lat i starszej niż 69 lat.
Odpowiedzialność wygasa w rocznicę polisy, w której ubezpieczony kończy 70 lat (lub 76 lat w przypadku zgody PZU Życie).
Oferta ubezpieczenia przewiduje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Prawo do indywidualnej kontynuacji
przysługuje ubezpieczonemu, który przestał być członkiem grupy.
Warunki Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia
Świadczenie jako % sumy ubezpieczenia
Zgon
100
Zgon w wyniku NW
200
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
1% SU za 1% uszczerbku
Zgon małżonka
100
Zgon dziecka
30
Zgon noworodka
20
Zgon rodziców i teściów ubezpieczonego
20
Urodzenie się dziecka
10
Osierocenie dziecka (jednorazowe świadczenie dla dziecka)
40
Składka miesięczna
6 zł za 1.000 zł SU
*****
Podstawowe informacje odnośnie szczegółów oferty:
Operacje chirurgiczne - ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych obejmuje 538 zabiegów podzielonych na trzy klasy
zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych. W zależności od klasy, do której zostanie przypisany dany
zabieg, wypłata świadczenia następuje w jednej z wysokości podanych w tabeli.
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe) - anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne
leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony
operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec,
udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV w
wyniku transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba
Parkinsona.
Leczenie szpitalne - świadczenie przysługuje za pobyt trwający powyżej 3 kolejnych dni, za każdy dzień pobytu w szpitalu,
maksymalnie za 90 dni w roku polisowym. Pobyt w szpitalu w związku z NW i zawałem/krwotokiem - świadczenie w
wyższej wysokości płatne przez pierwsze 14 dni, od 15 do 90 dnia płatne jak za pobyt w wyniku choroby. Odpowiedzialnością
Ubezpieczyciela objęty jest pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIT na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej, jak również:
Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii oraz Watykanu.
Leczenie szpitalne specjalistyczne - świadczenie przysługuje za przeprowadzenie u ubezpieczonego jednego z następujących
zabiegów bądź metod leczenia: chemioterapia/radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora,
wszczepienie rozrusznika serca, ablacja.
Klub PZU Pomoc w Życiu - informacje w dodatkowej ulotce.
Karencje:
1. Dla osób wcześniej objętych ubezpieczeniem - karencje zniesione.
2. Dla osób nieobjętych wcześniej ubezpieczeniem oraz pracowników objętych ochroną w ramach pierwszego
wariantu (składka 50 PLN) - karencja na operacje chirurgiczne skrócona do 90 dni.
3. Dla osób, które przystąpią do umowy ubezpieczenia w terminie późniejszym niż dwa miesiące od daty wdrożenia
oferty oraz partnerów życiowych: karencje zgodne z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Karencjami nie są objęte zdarzenia wynikłe wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zawarte są w ogólnych
warunkach ubezpieczeń, dostępnych u osoby zajmującej się obsługa ubezpieczenia w zakładzie pracy.