Wystąpienie pokontrolne

Transkrypt

Wystąpienie pokontrolne
I
t
a/u
[email protected]@6te
Gdarisk,dnia 9 sierpnia2011 r.
N ajwyZsza I zba
D e l e g a t ur a w G
t'I
t!
ii
f;f ,t.
$o{.{::,
; ' ,,1.",l.'. ,
'',
t'-,
n
i,
l j l . . " r ; f " , il t r ' W
':
ii.5:i
r;:;i
:l
i
Pan
tfi ri l. i ,"1
' l ! t i : i {
i
i
I
t
B u r m i s t r z N f i a s t aK o S c i e r z y n a
\ !
Tt
LGD-4101-004-03t2011
P / l1 / 1 0 8
WYSTAPTBNTE POKONTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyiszej lzbie
Kontroli (Dz.(I. z 2007 r, Nr 23I, poz. I70l
ze zm.), zwanej dalej ,,ustawc1o I{lK",
Najwyzszalzba Kontroli Delegaturaw GdariskuprzeprowadzilakontrolE w Urzgdzie Miasta
KoScierzyna(dalej:,,lJrzed").
Przedmiotem kontroli byLa realizacja zadan w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez
GminpMiejsk4KoScierzyna(dalej ,,Gmina")w latach2008-2011.
W zwrqzkuz kontrol4 ktorej wyniki przedstawionezostalyw protokole kontroli podpisanym
15 lipca 20II r., Najwylsza lzba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje
niniejszewyst4pieniepokontrolne.
Najwyzsza lzba Kontroli pozytywnie ocenia dzial.alnoSiUrzEdu w kontrolowanym zakresie,
pomimo 2e dzialaniate nie zaspokajalyw pelni potrzebspolecznoScilokalnej.
PowyzszqocenQuzasadniaj4opisanenizej ustalenia:
1. Sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej Gminy naleaaly, zgodnie z obowi qzujqcym
w UrzEdzie od 9 lipca 2007 r. Regulaminem organizacyjnym, do zadah Wydzialu
Gospodarki NieruchomoSciami.Uruqd posiadal wymagany w mySl przepisu art. 21
ustawy z dnia 2l czerwca 2001 r. o ochronie praw lokator|w, mieszkaniowymzasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego' 1dul.j; ustawa o ochronie prqw lokatorow)
,,Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Ko6cierzyna na lata 2009-2014" (wczeSniejobowi4zywal Program na lata 2004-2008)
'Dz.U"22005r. Nr 31 poz.266zezm.
u l . W a l y J a g i e l l o r i s k i e3 6 , 8 0 - 8 5 3 G d a r i s k
t e l . :( 5 8 ) 7 6 8 3 6 0 0 ,f a x : ( 5 8 ) 7 6 8 3 6 0 5 , e - m a i l : L G D @ n i k . g o v . p i
oraz inne dokumenty stanowi4ce podstawq ksztaltowania polityki
mieszkaniowej
w Gminie, tj. uchwaloneprzez RadqMiasta:,,strategiqrozwoju spoleczno-gospodarczego
miastaKo$cierzynana lata2005-2015",,,Planrozwoju lokalnegomiasta Ko5cierzynana
Iata 2008-2013", a takhe uchwalon4 w 2004 r. ,,StrategiE mieszkaniow4 Miasta
KoScierzyna".
2. PodstawE ksztaltowania w
Gminie polityki
przestrzennej stanowilo ,,Studium
uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Ko6cierzyna"
(dalej:,,Studiu-"), uchwaloneprzezRadEMiasta w dniu 28 lutego 2007 r.
Wedlug stanu na 30 czerwca 2011 r. ponad 38% powierzchni Gminy objEtej bylo
przestrzennego.
miejscowymi planami zagospodarowania
W okresie objEtym kontrol4 Burmtstrz Miasta KoScierzynawydal og6lem 164 decyzje
z zalcresubudownictwamieszkaniowego.
o warunkach zab:udoo,.y
3. lJrzqd podejmowal dzial.anta sprzyjai4ce rozwojowi budownictwa mieszkaniowego
w Gminie, m.in. poprzezcoroczneaktualizowanie(opracowywanychna okresydwuletnie
i uchu'alanychprzez Radq Miasta)wieloletnichplan6w rozwoju i modernizacjr urzqdzeh
rvcrdociEgor.rl'ch
i urz4dzel kanahzacyjnych. W badanym okresie dlugoSi sieci
u'odociacos'e.i
u"Gnrinien'z-rosla
o 1.6 km. \a koniec
o i.1 knt. a siecikanalizaci'jnei
n'Gminie posiadalo9990ludnosci.a do
czenvca20ll r. dostqpdo sieci u'odociEgorvej
* 9890ludnoici lvfiasta.Gmina nabywalar6wnie2 gruntypod
sreL-rkanaltza.u-.li
santtarne"i
budownictwo mieszkaniowe(l4cznie 4,7 tys. m kw.), jednak z przeznaczeniem
na cele
drogowew osiedlachmieszkaniowych.
4. W 20lI
r. udzial wydatkow maj4tkowych Gminy (w dziale 700
Gospodarka
mieszkaniowa)w wydatkach maj4tkolvych og6lem zwipkszyl siq z 9,4Yo(2008 r.) i 9)%
(2009 r.) do l0,7yo. Gl6wnym 2rodlem finansowanra budownictwa mieszkaniowego
w Gminie byly Srodki wlasne (1.212,3 tys. zl) oraz $rodki z Funduszu Doplat Banku
Gospodarstwa
Krajowego(231,8tys. zl).
W dw6ch zbadanych w toku kontroli realizowanych przez Gminq inwestycjach
budownictwa mieszkaniowego (budowa budynku socjalnego przy ul. Chojnickiej,
modernizacjalokalu mieszkalnegoprzy ul. Kaplicznej)nie
stwierdzononieprawidlowoSci
w zakresiewykon aniaplanu rzeczowo-finansowego
orazterminowosciwykonania zadan
5' w latach 2008-2010 zas6b mieszkanioorry
Gminy zostal zwigkszony o 27 lo*-r::
mieszkalnych (17 adoptowanych i 10 nowo wybudowanych lokali
socjalnychi. 3.,{
jednoczesnie zasob ten zmniejszyl siQ o 140 lokali w wyniku
ich sprze,3:,r--
dotychczasowym najemcom. Badanie prawidlowoSci sprzeda?y l0
z ww. lokali
mieszkalnychstanowiqcychwlasno6i Gminy wykazalo, 2e ich zbycie na rzeez najemc6w
nast4pilo w drodze bezprzetargowej,tj. zgodnie z przepisemart. 37 ust.2 ustawy z dnia
2l sierpnia I997 r. o gospodarcenieruchomoiciami2
W okresie objEtym kontrolq z zasobu mieszkaniowegoGminy wydzielonych zostalo
(m.in. ze wzglEduna niski standardtechniczny)og6tem 19 lokali socjalnych.
W wyniku analizy l0 wybranych um6w o wynajem lokali socjalnych, zawartychprzez
GminE z lokatorami mieszkan socjalnych,nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie
okresu obowi4zywania umowy najmu, kwoty dochod6w gospodarstwa domowego
najemcy uprawniaj4cych do zawarcia umowy, zastosowanej stawki czynszrrza lokal
socjalnyoraz posiadaniaprzeznajemcEtytulu prawnegodo innego lokalu mieszkalnego.
Badanie 10 umow o odplatne uzywanie lokalu wchodz4cegow sklad mieszkaniowego
zasobu Gminy vrrykazalo,2e wszystkie ww. umowy zawarte byty na czas nieoznaczony
(zgodniez art. 5 ust. 2 ustawyo ochroniepraw lokqtor6w),przy czym okres oczekiwania
na zawarcieumowy najmu tj" okres od zloZeniawniosku do podpisania umowy, wynosil
odpowiednio od 2 miesiEcy do 11 lat i 4 miesigcy. Przyczyn4 polvyaszegobyla, jak
wynika z ustaleri kontroli, wciq? niewystarczajqca iloSc mieszkari komunalnych
w stosunku do zapotrzebowanialokalnej spolecznoSci.Ty-
niemniej na\e?y zauwa|y(,
2e w kontrolowanym okresie Iiczba osob oczekuj4cl,chna najem lokalu komunalnego
wykazywalatendecjq spadkou'E.
6. Na koniecroku 2010 u'sklad zasobumieszkaniou'ego
Gminr *'chodziio l0i budvnkor'.
mieszkalnych(z czego 29 stano*'ilo *'lasnosc Gminl'). \\' krorrch znaldo*alr srr:
593 lokalemieszkaine(rv tvm 257 n'budl"nliachstanou'iqcvch
u'lasnosdGminl r.
Urzqd przeprowadzal remontv zalnvalifikou'anvch do remontu bud-r'nkou i ltlkali
mieszkalnychz zasobumieszkaniowegoGminl'.
W badanym okresie Burmistrz Miasta KoScierzl'nakolejnvmi zarzqdzeniamiusialal
wysokoSi stawek crynszu w
lokalach mieszkalnl'ch n'chodz4c1'ch \\" sklad
mieszkaniowegozasobu Gminy, w oparciuo stawki i zasadf ich naliczaniauchu'alone
w ,,,Wieloletnimprogramie gospodarowaniamieszkanioul,m zasobem Gminr''. Ich
wysokoSi zostala okreSlonaw sposob prarvidlowy. Gmina ustalila ron niez knreria
i zasady sprzeda?ylokali mieszkalnych na preferencyjnychrvarunkach,na podsrau,ie
ktorych dokonywanoich zbycta.
'
Dz.U. z2}l0 r. Nr 102,poz.651zezm,
pokrywane byly
Gminy, w tym remont6w
mieszkaniowego
Koszty utrzymania zasobu
a jedynie
lokari mieszkalnych'
najemc6w
przez
oplacanego
wplywami z czyfiszn
kwotq 6'! tys' zt"
ten cel ze srodk6w budzetolvych
na
w 2010 r. rJrzqdwydatkowal
erzyrie dokonpvala
spolka KTB' w Kosci
mieszkaniowym Gminy
zarzqdzajqcazasobem
i pigcioletnich'
planowych przegl4dowrocznych
o56 zad\v'et\a
20lr r' wzrastalawysok
czerwca
30
do
200g
w okresie od 1 stycznia
od kwoty
czynszowych, odpowiednio
oplatach
w
zalegtosci
najemc6w z tytulu
- t'096,8tys' zl)'
do 2.56g,3tys.z\,(odsetki
odsetki)
zl
tys.
760,r
z.rgg,5tys.z\.(w tym
wzrostu
wyjasniaj4c przyczyny
Nieruchomosciami'
Naczelnik wydzialu Gospodarki
trudn4 sytuacj4 mieszkanc6w
a, Le jest on spowodowany
wskazal
najemc6w
zadlu.enia
nie
dluznikow te osoby' kt6re
nowych
rrczby
mniejszej
zasob6w Gminy i mimo
prowadzi do
siQ Jeszczebardziei, co
zad\uLaie
platnosci,
z
wywi4zuje siQ terminowo
nowi
komor niczych, w ktorych
egzekucji
ilos6
tym
przy
spirali zadru.enia, wzrasta
podzialu
sporzqdzenia przez komornika
koniecznosd
wierzyciele powoduj4
egzeKucjastaje siEmalo skuteczna'
wynikiem czegokomornicza
kwoty,
wyegzekwowanej
naleznosci
w celu poprawy sci4galnosci
dz\aranra
prawda
co
Llrzqd podejmorvai
ugod1',z najemcamina
z Krajo*1'm ReiestremDlugo*''
slnQ\\-&
(r'.in.
cz).nszo\*.crr
jednali maio skuteczne'
anie zaiiuzen)' L')l)' one
*,3pracort
l " U urza{J
r z a . d pPIUII
r o r r(lLrz
. a d z i l p o l i t y k q m i e s z k a n i o w 4 w o p a l c i u o z a s a d y e r z ywj aszczegolno$ct
:::"1"""::::::
w Gminie'
mieszkaniowej
porityki
stanorvi4cychpodstawqksztaltowania
zasobemGminy Miejskiej
gospodarowaniamieszkaniowym
programie
w ,,wieroletnim
sprzeda?y
program przewidywat m.in' kontynuacjq
2009-2014,,.
lata
na
Koscierzyna
do sptzedazyw wyniku
wspolnotowychwyzn aczorrycn
budynkach
w
rokali mieszkalnych
nie planowano
realizowano(w Programie
-co
sukcesywnie
Miasta
podjqtych uchwar Rady
z porrzebq
do wykupu w zwiqzku
mieszkarnych
rokari
natomiast wyzn aczar'ranowych
do prowadzenia
zasobu Gminy niezbqdnego
mieszkaniowego
stanu
utrzymania
potrzeb
oraz zaspokajania
lokarami komunalnymi
gospodarki
prawidlowej
budowE 2 budynkow
domowych o niskich dochodach),
gospodarstw
mieszkaniowych
zasiedlonona
(budynek z 10 lokalami socjalnymi
socjarnymi
z okolo 40 mieszkaniami
budowy mieszkat'r
udzialu miasta w partycypacji
orazzwiEkszanie
200g12010)
\e
przelom
adzania zmrar z urzqdu'
byla mozliwosd przeprow
aby
tak,
KTBS
w budynkach
bylo
standardzietechnicznym mozna
obnizonym
o
komunalne
a odzyskanemieszkania
wydzielono 19 lokali
socjarne (w badanym okresie
lokare
na
przekwalifikowai
socjalnYch).
ponadto, zmniej szyly siE koszty ogolem sprawowania zarzqdumieszkaniowym zasobem
do 189,3tys. zlw2010 r',
Gminy przezKTBS w Ko$cierzynie2210,4tys. zlw 2008 r.
tj. o l0%.
wnosi o:
Przedstawiaj4cpowyZszeuwagi i oceny, NajwyzszalzbaKontroli
- kontynuowanie aktualnych i podjEcie dalszych dz\alah zmierzai4cych do zahamowania
czynszowychw zasobiemieszkaniowymGminy'
wzrostu zalegN.oftci
62 ust' I ustawyo NIK
Najwyzs zalzbaKontroli Delegaturaw Gdat'rsku,na podstawieart.
niniejszego wystqpienia
oczekuje przedstawienia,w terminie 14 dni od daty otrzymania
wniosku, bqdt'
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania
niepodjEciatakich dzialan'
o dzialamachpodjEtychw celu realizacjrwniosku lub przyczynach
ust.I ustawy o I{IK, wterminie 7 dni od daty otrzymania
pokontrolnego, przysluguje Panu prawo zgloszenia na piSmie
Zgodnie ztrescrq art. 6l
niniejszego wyst4pienia
w sprawie ocen,uwag
do dyrektoraDelegatury NIK w Gdansku,umotywowanychzasttze^eh
i wniosku, zawartychw tym wystqpieniu'
nadeslania
W razie zgloszemazastrzezen,zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin
uchwaly wlaSciwej
informacji o ktorym mowa vrryzej,hczysiE od dnia otrzymaniaostatecznej
komisji NIK.
Roz dz ielnik :
l . adr es at
go,
2 . D ep artamentSro dow i ska, Ro lni ctw a i ZagospodarowaniaPrzestrzenne
3. LGD - a/a.

Podobne dokumenty