Sprawozdanie z działalności Fundacji SEMPER POLONIA za 2010 r.

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Fundacji SEMPER POLONIA za 2010 r.
Sprawozdanie z działalności
Fundacji SEMPER POLONIA
za 2011 r.
dla Ministra Spraw Zagranicznych
Warszawa, 29 marca 2012 r.
1
2
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu
sprawozdań z działalności fundacji (Dziennik Ustaw z 22 maja 2001 r.) przedkładam sprawozdanie
z działalności Fundacji SEMPER POLONIA w 2011 roku.
1.
Fundacja SEMPER POLONIA została powołana 10 kwietnia 1997 roku w Warszawie (akt notarialny
nr repertorium A nr 7265/97).
Honorowy Patronat nad Fundacją SEMPER POLONIA sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
18 grudnia 2003 roku Fundacja SEMPER POLONIA podpisała porozumienie o współpracy z Kancelarią
Prezydenta RP o pomocy środowiskom polonijnym na świecie, budowania polskiego lobby na arenie
międzynarodowej, promocji polskich i polonijnych osiągnięć, a w szczególności w dziedzinach:
gospodarczej, naukowej i kulturalnej. W ramach tej umowy określone zostały szczegółowe warunki
Patronatu Honorowego Prezydenta RP nad Fundacją. Od 2006 r. zapisy tego porozumienia nie są
realizowane przez Kancelarię Prezydenta.
Od 8 grudnia 2010 r. siedziba Fundacji znajduje się w lokalu wynajmowanym od ZGN Warszawa
Śródmieście pod adresem: ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa.
2 czerwca 1997 r. Fundacja otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny REGON nr 012626606.
Od 22 kwietnia 2004 Fundacja SEMPER POLONIA posiada status organizacji pożytku publicznego i została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000128521.
15 listopada 2011 r. odbyło się VI Zgromadzenie Fundacji SEMPER POLONIA, które podsumowało naszą
działalność w latach 2008 – 2011. W Zgromadzeniu uczestniczyło 14 fundatorów i darczyńców, którzy
udzielili Radzie i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 października 2008 r. do
14 listopada 2011 r. Uczestnicy Zgromadzenia zostali poinformowani o planach Fundacji na lata 2012 –
2014, które po dyskusji zostały w pełni zaakceptowane. W dyskusji wzięli również udział zaproszeni goście
m.in. Michał Jagiełło – Przewodniczący Rady Programowej Fundacji, Mec. Jan Widacki – Członek Rady
Programowej Fundacji, Senator Łukasz Abgarowicz – Wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polonią
i Polakami za Granicą Senatu RP oraz Stanisław Cygnarowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy
z Polonią MSZ. Zgromadzenie podjęło też uchwały o udzieleniu absolutorium dotychczasowemu Zarządowi
i Radzie Fundacji oraz powołało Radę Fundacji w nowym składzie na kolejną 6-letnią kadencję.
22 grudnia 2011 r. w trakcie posiedzenia Rady Fundacji, na wniosek przewodniczącego pana Feliksa
Kulikowskiego, do jej składu został wybrany pan Wojciech Pawłowski.
Władze statutowe Fundacji na koniec 2011 r. stanowią:
 Rada Fundacji:

Feliks KULIKOWSKI

Jan RURAŃSKI

Krzysztof SZAMAŁEK

Maciej GRUDZIŃSKI

Marek KUKURYKA,

Maciej MARCINKOWSKI,

Marek Michałowski

Wojciech Pawłowski

Krzysztof ŚLUSARSKI.
- przewodniczący,
- wiceprzewodniczący,
- wiceprzewodniczący,
- sekretarz,
3
W 2011 r. odbyło się 14 posiedzenia Rady, która zajmowała się sprawami związanymi z oceną i strategią
działalności Fundacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Uchwała nr 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania i oceny
sprawozdania finansowego za rok 2010.
Uchwała nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Fundacji SEMPER
POLONIA sprawozdania finansowego Fundacji i sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji za rok
2010 oraz udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium.
Uchwała nr 3/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia przez Radę Fundacji SEMPER POLONIA
przedstawionych przez Zarząd Kierunków Działania Fundacji SEMPER POLONIA oraz zatwierdzenia
przedstawionego przez Zarząd prowizorium budżetowego na 2011 r.
Uchwała nr 4/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia kwot minimalnych świadczeń
finansowych lub materialnych Fundatorów i Darczyńców na rzecz Fundacji w roku 2011.
Uchwała nr 5/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej przez Radę
Fundacji SEMPER POLONIA Prezesowi Zarządu Fundacji za dotychczasowe osiągnięcia Fundacji oraz
osiągnięte wyniki w 2010 r.,
Uchwała nr 6/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Fundacji SEMPER
POLONIA przedstawionego przez Zarząd budżetu Fundacji na 2011 r.
Uchwała nr 7/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie akceptacji przez Radę Fundacji SEMPER
POLONIA propozycji prezesa Marka Hauszylda w sprawie przejęcia inicjatywy ufundowania pomnika
Papieża Jana Pawła II przez Fundację w ramach działań statutowych związanych z promowaniem
Polski i jej dorobku kulturalnego oraz zorganizowania zbiórki środków na ten cel.
Uchwała nr 8/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia przez Radę Fundacji SEMPER
POLONIA rezygnację prezesa Zarządu Fundacji pana Marka Hauszylda z pełnionej funkcji w związku
z przejściem na emeryturę pana prezesa.
Uchwała nr 9/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania przez Radę Fundacji SEMPER
POLONIA na Prezesa Zarządu Fundacji pana Marka Hauszylda.
Uchwała nr 10/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie propozycji Rady Fundacji SEMPER POLONIA
zwołania przez Przewodniczącego Rady Fundacji Zgromadzenia Fundatorów Fundacji SEMPER
POLONIA w dniu 15.11.2011 r..
Uchwała nr 11/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przez Radę Fundacji
SEMPER POLONIA sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Fundacji za okres 31 październik 2008 –
14 listopada 2011 oraz sprawozdanie finansowe Fundacji za lata 2008 – 2010, z prognozą na rok 2011
oraz wniosku Rady o przyjęcie i udzielenie absolutorium z wykonania zadań statutowych.
Uchwała nr 12/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie dokonania wyboru ze składu nowej Rady
Fundacji Przewodniczącego Rady Fundacji, dwóch Wiceprzewodniczących Rady Fundacji oraz
Sekretarza Rady Fundacji.
Uchwała nr 13/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia przez Radę Fundacji SEMPER
POLONIA panu Markowi Hauszyldowi obowiązków Prezesa Zarządu na lata 2011 – 2017 oraz ustalenia
jego miesięcznego wynagrodzenia i przyjęcia zasady jednoosobowego składu Zarząd Fundacji.
Uchwała nr 14/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wybrania do składu Rady Fundacji pana
Wojciecha Pawłowskiego na podstawie wniosku przedstawionego przez Przewodniczącego Rady pana
Feliksa Kulikowskiego.
4
Członkowie Rady byli też informowani przez Prezesa Zarządu o bieżących problemach i kłopotach oraz
aktywnie współpracowali w realizacji prestiżowego projektu – budowie pomnika Papieża Jana Pawła II
w Moskwie. Kopie podjętych przez Radę uchwał w 2011 r. są załączone do sprawozdania.
 Rada Programowa Fundacji
 Michał JAGIEŁŁO
 Andrzej ZAŁUCKI
 Mieczysław WOJTCZAK
 Antoni BARTKIEWICZ
 ks. Adam BONIECKI
 Ernest BRYLL
 Stanisław CIOSEK
 Kazimierz DŁUGOSZ
 Elżbieta DZIKOWSKA
 Antoni FAŁAT
 Jerzy HOFFMAN
 Wacław JANAS
 Adolf JUZWENKO
 Hieronim KUBIAK
 Jan MIODEK
 Władysław MIODUNKA
 Tadeusz RADZIK
 Ferdynand RUSZCZYC
 Tadeusz SAMBORSKI
 Elżbieta SMUŁKOWA
 Irena SZEWIŃSKA
 Jan WOŁEK
 Jan WIDACKI
- przewodniczący;
- wiceprzewodniczący;
- sekretarz
 Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
Decyzją Rady Fundacji z 15 listopada 2011 roku prezesem jednoosobowego Zarządu został ponownie
wybrany na sześcioletnią kadencję pan Marek HAUSZYLD, zamieszkały przy ul. Bronikowskiego 1 m. 81, 02796 Warszawa.
2.
Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnym w świecie, budowanie polskiego
lobby na arenie międzynarodowej, promowanie polskich i polonijnych osiągnięć, w tym gospodarczych,
naukowych i kulturalnych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia w krajach ich
zamieszkania, zwłaszcza młodzieży;
 współpracę z przedstawicielami życia gospodarczego ze środowisk polonijnych oraz tworzenie
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z organizacjami polonijnymi oraz Polakami zamieszkałymi za
granicą;
5
 organizowanie różnych form promowania w świecie polskich i polonijnych
w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych;
 organizowanie pomocy humanitarnej potrzebującym jej środowiskom polonijnym.
osiągnięć,
Zgodnie ze statutem Fundacji przewidziane są następujące formy działania:
 fundowanie stypendiów edukacyjnych i naukowych dla najzdolniejszej młodzieży i osób pochodzenia
polskiego, organizowanie dla nich staży i praktyk zawodowych, wyposażanie szkół, placówek
kulturalnych i organizacji polonijnych w książki, podręczniki, sprzęt audiowizualny i pomoce naukowe;
 organizowanie spotkań, konferencji i wystaw w celu kojarzenia partnerów gospodarczych
i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć;
 stworzenie banku danych o polskich i polonijnych firmach, wynalazkach, technologiach oraz ich
upowszechnianie w świecie;
 gromadzenie środków finansowych i darów rzeczowych na pomoc dla środowisk polonijnych,
organizowanie i finansowanie wypoczynku w Polsce dla dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych
o najniższym standardzie życia oraz na wspieranie budowy i wyposażenia obiektów dla Polonii
prowadzących działalność w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej, edukacyjnej i kulturalnej;
 prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i telewizyjnej oraz organizowanie wspólnych
przedsięwzięć dla promowania kulturalnego, naukowego oraz sportowego dorobku Polski i Polaków za
granicą.
3.
Od 1997 r. Fundacji SEMPER POLONIA mieściła się przy ul. Ks. Kłopotowskiego 11 na warszawskiej
Pradze. Z biegiem lat, kiedy rozszerzała się nasza działalność, potrzeby lokalowe Fundacji stawały się coraz
pilniejszą kwestią. W końcu listopada 2010 r., siedziba Fundacji została przeniesiona do nowego lokalu przy
ul. Nowy Świat 33.
Wyniki programowo – finansowe Fundacji w minionym roku można uznać za satysfakcjonujące.
Fundacja zrealizowała zadania zlecone jej przez Senat RP oraz programy własne na kwotę ponad
6 754,5 tys. PLN, co stanowiło wzrost o prawie 4 % w stosunku do wykonania za 2010 r. Szczegóły są
omówione w dalszej części sprawozdania.
Warto podkreślić, że po blisko 15 latach działalności Fundacja SEMPER POLONIA jest postrzegana
w środowiskach polonijnych, jak również w Sejmie, Senacie i polskich instytucjach rządowych, jako
nowoczesna organizacja pozarządowa specjalizująca się w realizacji programów edukacyjno - kulturalnych
i społecznych adresowanych do młodego pokolenia Polonii. To zobowiązuje, a jednocześnie staje się
wyznacznikiem kreowania nowych zadań na przyszłość, by marka SEMPER POLONIA była nadal symbolem
nowoczesności i transparentności.
Do najważniejszych programów realizowanych w 2011 roku należały:
A. Programy edukacyjno-oświatowe
1. Program „Szansa dla maturzystów”
„Szansa dla maturzystów”, jako samodzielny program Fundacji, został zapoczątkowany w 1998 r. na Litwie
i na Białorusi. Założenia tego programu skierowane są do młodzieży polskiego pochodzenia, która kończy
szkołę średnią osiągając dobre wyniki w nauce i pragnie kontynuować naukę na studiach wyższych w kraju
swojego zamieszkania. W działalności Fundacji SEMPER POLONIA program ten, jest pierwszym stopniem
pomocy adresowanej do młodzieży polskiego pochodzenia.
6
Partnerami Fundacji przy realizacji „Szansy dla maturzystów” są polskie placówki dyplomatycznokonsularne, organizacje polonijne oraz szkoły z polskim językiem wykładowym. W realizację kursów
włączają się również rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach oraz studenci z Klubów Stypendystów
SEMPER POLONIA, którzy współpracują z organizatorami na zasadzie wolontariatu.
Litwa
Partnerem Fundacji przy realizacji kursów „Szansa dla maturzystów” było Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.
Ze względu na brak środków w I półroczu 2011 r., decyzją zarządu Stowarzyszenia, zajęcia w ramach
kursów „Szansy” odbyły się w okresie 19 września – 30 grudnia 2011r. W programie uczestniczyło ok. 300
uczniów – maturzystów ze szkół średnich i gimnazjum z polskim językiem nauczania na Litwie, z rejonów:
wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego oraz miasta Wilna. Zajęcia kursu przygotowawczego
z języka litewskiego, historii, matematyki, chemii i biologii odbywały się w okresie 4 miesięcy w każdą
sobotę i były prowadzone przez akademickich nauczycieli z wyższych uczelni. Znaczną rolę w realizacji
projektu miało Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, które na czas kursów odpłatnie udostępniło
pomieszczenia klasowe w celu przeprowadzenia zajęć.
Łotwa
Partnerami Fundacji, którzy realizują kursy „Szansa dla maturzystów” na Łotwie są Państwowe Polskie
Gimnazjum w Rezekne (dawniej: Polska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia im. Stefana Batorego) oraz
Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils.
Państwowe Gimnazjum Polskie w Daugavpils od marca do grudnia 2011 r. przeprowadziło kursy
przygotowawcze dla 75 uczniów klas IX –XII. Większość uczestników brała udział w zajęciach z co najmniej
dwóch wybranych przez siebie przedmiotów, tj. języka angielskiego, matematyki, fizyki, biologii lub historii.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z języka angielskiego, historii oraz matematyki, co
wymusiło na organizatorach programu przeprowadzenie tych przedmiotów w dwóch grupach.
Harmonogram realizacji programu przewidywał zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych. Wykładowcami kursu byli akademiccy nauczyciele z Uniwersytetu Daugavpilskiego oraz
Uniwersytetu Technicznego. Ze względu na duże zainteresowanie programem „Szansa dla maturzystów”
całkowity koszt realizacji zadania znacznie przekroczył otrzymaną od Fundacji dotację, co wymusiło
na rodzicach uczniów dofinansowanie kursu w wysokości 33%.
Kolejna edycja kursów przygotowana przez Polskie Gimnazjum w Rezekne trwała od stycznia do grudnia
2011 r. W kursach z języka angielskiego, języka łotewskiego, matematyki i historii wzięło odział 71 uczniów
tej szkoły. Wszystkie przedmioty były prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Rezekne, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne poszerzone o dodatkowe treści, niewystępujące
w programie szkoły średniej. W trakcie zajęć zastosowano nowatorskie metody nauczania oraz
wykorzystano najnowszą literaturę dydaktyczną. Dzięki temu, że zajęcia odbywały się w pomieszczeniach
szkoły wyższej, uczniowie mieli możliwość poznać kulisy życia studenckiego.
Czechy
Przy realizacji kursów na terenie Czech Fundacja SEMPER POLONIA współpracuje z Gimnazjum z Polskim
Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie.
Do końca lutego 2011 r. kontynuowano realizację ubiegłorocznej edycji kursów. Dzięki szybkiej i sprawnej
akcji promocyjnej przeprowadzonej przez polskie gimnazjum, już w sierpniu otrzymaliśmy ostateczny
kosztorys projektu wraz z harmonogramem zajęć. Tegoroczna edycja „Szansy” realizowana była w okresie
wrzesień – grudzień 2011 r. W zajęciach z przedmiotów obowiązujących na egzaminie maturalnym,
tj. z języka polskiego, języka angielskiego, historii, geografii, biologii oraz wiedzy o społeczeństwie udział
7
wzięło 84 uczniów gimnazjum. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z języka polskiego,
prowadzone przez nauczycieli gimnazjum, w których uczestniczyło ok. 70% wszystkich kursantów.
Rumunia
Naszym wieloletnim partnerem przy organizacji programu „Szansa dla maturzystów” jest Związek Polaków
w Rumunii. Kursy rozpoczęły się w grudniu 2011 r. i potrwają do czerwca 2012 r., co umożliwi doskonałe
przygotowanie uczestników do tegorocznych lipcowych egzaminów kompetencyjnych i maturalnych.
Uczestnikami było 19 uczniów klas XII z Liceum im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului z całego
województwa Suczawa z miejscowości Pojana Mikuli, Plesza, Nowy Sołoniec i Kaczyka). Jest to drugi
maturalny rocznik klas z rozszerzonym językiem polskim i jednym z przedmiotów kierunkowych
wykładanym po polsku. Na kurs składały się pozalekcyjne zajęcia z przedmiotów maturalnych m.in. język
i literatura rumuńska, historia, geografia oraz z przedmiotów zdawanych przed maturą w formie egzaminu
kompetencyjnego, tj. język angielski, język polski i informatyka w wymiarze 20 godzin każdy. Zajęcia
prowadzone są przez nauczycieli Liceum im. Alexandru cel Bun, którzy bardzo precyzyjnie przygotowali
tematykę prowadzonych przez siebie korepetycji, zaś godzinowy rozkład zajęć dostosowali do potrzeb
i możliwości uczestników, którzy w większości dojeżdżali na kursy z terenu całego województwa.
Białoruś
Podobnie jak w roku ubiegłym organizacjami, które zajmują się realizacją programu „Szansa dla
maturzystów” na Białorusi są Polska Macierz Szkolna w Grodnie oraz Polska Szkoła Społeczna
im. J. Domeyki w Brześciu.
Ze względu na późne przekazanie przez Senat RP środków na realizację programu „Szansa dla
maturzystów”, w czerwcu 2011 r. Fundacja wspólnie z Macierzą Szkolną wynegocjowała z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia, możliwość otrzymania przez nich wynagrodzenia dopiero w drugim półroczu. Dzięki
temu zajęcia mogły się rozpocząć zgodnie z ustalonym harmonogramem. W pierwszym półroczu kursy
przygotowawcze były prowadzone w Grodnie. W zajęciach z fizyki, matematyki i geografii wzięło udział 43
maturzystów, z których 73% dostało się na wybrane przez siebie uczelnie wyższe. W drugim półroczu
zajęcia odbywały się w Wołkowysku. W korepetycjach z geografii, biologii, chemii i języka rosyjskiego
uczestniczyło 26 uczniów. Wykładowcami wszystkich zajęć byli nauczyciele Uniwersytetu Grodzieńskiego,
Gimnazjum nr 1 w Grodnie oraz Szkoły nr 8 w Wołkowysku.
Program „Szansa dla maturzystów” organizowany przez Polską Szkołę Społeczną im. I. Domeyki w Brześciu
był realizowany od stycznia do grudnia 2011 r. W pierwszej połowie roku prowadzono prace
przygotowawcze związane z organizacją kursów mające na celu zebranie chętnych do udziału w kursach
poprzez rozpropagowanie idei programu wśród maturzystów polskiego pochodzenia oraz ustalenie
kosztorysu realizacji zadania. Zgodnie z ustalonym w tym okresie harmonogramem uczniowie uczęszczali
na zajęcia z matematyki – 39 osób oraz historii powszechnej – 37 osób. Uczestnicy w zależności od ilości
chętnych byli podzieleni na 2-3 grupy. Zajęcia z powyższych przedmiotów były prowadzone przez
wykładowców Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego oraz Instytutu Historii Uniwersytetu
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Kazachstan
W pierwszym półroczu 2011 r. Fundacja SEMPER POLONIA we współpracy z polskimi placówkami
dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w Kazachstanie przeprowadziła akcję informacyjną związaną
z organizacją kolejnej edycji kursów „Szansa dla maturzystów”. Ostatecznie organizacji tego
przedsięwzięcia podjęło się Młodzieżowe Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” w Astanie oraz Polskie
Młodzieżowe Centrum Kultury Akmolińskiego Obwodu w Kokszetau.
8
Kursy przygotowane przez Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” odbyły się z zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem, tj. w okresie maj – czerwiec 2011 r. W zajęciach z geografii, historii i literatury, języka
polskiego oraz wiedzy o Polsce uczestniczyły 32 osoby polskiego pochodzenia z różnych ośrodków
polonijnych Kazachstanu. Zajęcia z języka polskiego i historii zostały przeprowadzone przez p. Katarzynę
Ostrowską – prezes Stowarzyszenia „Orszak Polonijny”, zaś pozostałe korepetycje poprowadziła
wykwalifikowana nauczycielka Julia Iwankowa, która sporządziła szczegółowy plan wykładanych
przedmiotów oraz potwierdziła swoje wykształcenia dyplomem.
W pierwszym półroczu przeprowadzono konsultacje z PMCK w Kokszetau w związku z realizacją kursów
„Szansa dla maturzystów” w 2011 r. Zgodnie z ustaleniami, w drugiej połowie roku Fundacja SEMPER
POLONIA przekazała środki na realizację programu. Niestety, na początku stycznia 2012 r., prezes
Młodzieżowego Centrum Kultury Tatiana Bałachowicz, która była odpowiedzialna za przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć w ramach „Szansy”, poinformowała Fundację za pośrednictwem poczty
elektronicznej, że nie udało się rozpocząć zajęć w ubiegłym roku. W związku z tym, Fundacja zwróciła się
do organizacji o zwrot środków do Ambasady RP w Astanie, która odeśle pieniądze na konto Fundacji.
Ukraina
Partnerami Fundacji przy organizowaniu kursów „Szansa dla maturzystów” na Ukrainie są Krymski Oddział
Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy oraz Odeska Specjalizowana Ogólnokształcąca Szkoła nr 121 z
rozszerzonym nauczaniem języków obcych.
Odeska Szkoła Ogólnokształcąca, która planowała przeprowadzenie kursów w dwóch etapach (w okresie
letnim i zimowym), ze względu na późne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie programu „Szansa dla
maturzystów” przez Senat RP, musiała przełożyć całość zajęć na drugą połowę 2011 r. W kursie
obejmującym zajęcia z języka polskiego, języka ukraińskiego, historii, matematyki, geografii, biologii
i chemii, udział wzięło 40 uczniów klas maturalnych Ogólnokształcącej Szkoły nr 121. Głównym celem
prowadzonych zajęć było przygotowanie młodzieży do nowej matury, czyli tzw. niezależnego egzaminu
zewnętrznego, który od 2010 r. w związku z reformą systemu edukacji na Ukrainie, został wprowadzony
jako obowiązkowy. Wszystkie zajęcia w ramach programu „Szansa dla maturzystów” zostały
przeprowadzone przez nauczycieli Szkoły nr 121, którzy posiadają stały kontakt ze swoimi uczniami, dzięki
czemu treści nauczanych przedmiotów mogły zostać opracowane na podstawie indywidualnych potrzeb
wynikających z różnego poziomy wiedzy uczestników zajęć.
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu „Szansa dla maturzystów” ustalonym przez Krymski
Oddział Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy, kursy organizowane przez tą organizację miały
rozpocząć się w listopadzie 2011 r. Na podstawie wniosku o dofinansowanie, który uzyskał akceptacje
Fundacji, w lipcu ub.r. przekazaliśmy na konto bankowe Konsulatu Generalnego RP w Sewastopolu środki
dla Stowarzyszenia na realizację tych kursów. W połowie listopada Fundacja otrzymała pismo, w którym
Konsul Generalny RP Wiesław Mazur zgłosił szereg zastrzeżeń i wątpliwości dotyczących wykorzystywania
środków przez prezesa KOSUPU Aleksandra Gadomskiego. Dotyczyły one m.in. przedstawionych przez
prezesa Gadomskiego dokumentów potwierdzających realizację programu, jak i sposobu rekrutacji
uczestników. Pracownicy Konsulatu przeprowadzili rekonesans wśród Polonii z sewastopolskiego okręgu
konsularnego, który wykazał że żadna inna organizacja, poza KOSUPU, nie słyszała nigdy o możliwości
uczestnictwa maturzystów polskiego pochodzenia w kursach „Szansa dla maturzystów”. Wobec zaistniałej
sytuacji środki przeznaczone na realizację kursów „Szansy” w 2011 r. zostały zwrócone na konto Fundacji.
Mołdawia
Partnerem Fundacji przy organizacji programu „Szansa dla maturzystów” jest Stowarzyszenie „Dom Polski”
w Bielcach.
9
W pierwszym półroczu przeprowadzono konsultacje, w wyniku których ustalono harmonogram zajęć oraz
kosztorys kursów w 2011 r. Zajęcia w ramach „Szansy” odbyły się w okresie październik – grudzień 2011 r.
W programie uczestniczyło 10 uczniów z klas IX -XII z Bielc i miejscowości Grigorówka oraz Styrcza.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty, które będą obowiązywać na egzaminach
maturalnych oraz na egzaminach na studia wyższe, tj. matematyka, geometria, język i literatura rosyjska
oraz język i literatura rumuńska.
Tematykę zajęć opracowywali wykładowcy z Wyższej Uczelni
Pedagogicznej im. Russo, Koledżu Politechnicznego oraz Liceum im. Gogola, którzy posiadają doskonałe
doświadczenie w przygotowywaniu kandydatów do matury i bakalaureatu. W związku z tym, że część osób
zakwalifikowanych do udziału w kursach to osoby z rodzin niepełnych bądź z trudną sytuacją materialną,
na prośbę dyrektorki Domu Polskiego p. Eweliny Maszarowej, Fundacja SEMPER POLONIA podjęła decyzję
o sfinansowaniu kosztów związanych z dojazdem tych osób do miejsca, gdzie odbywały się kursy.
Rosja
Naszym partnerem przy organizacji kursów jest Orenburskie obwodowe Centrum Kulturalno-Oświatowe
„Czerwone Maki”.
Dzięki wstępnym konsultacjom dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia kolejnej edycji kursów
w Rosji, które odbyły się w pierwszym półroczu 2011 r., już na początku sierpnia została podpisana umowa
pomiędzy Fundacją SEMPER POLONIA a Orenburskim Centrum „Czerwone Maki”, oraz zostały przekazane
środki na realizację kursów w 2011 r. Zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęcia odbyły się w okresie
od 1 października do 20 grudnia 2011 r. W kursach uczestniczyło 7 maturzystów polskiego pochodzenia
ze szkół obwodu orenburskiego z Orska i Nowotroicka. Uczniowie wzięli udział w 9-tygodniowym kursie
(8 godzin tygodniowo) z języka rosyjskiego, matematyki i nauki o społeczeństwie. Wszystkie zajęcia zostały
poprowadzone przez wykładowców akademickich z Akademii Finansowo-Prawniczej oraz Orskiego
Instytutu Humanitarno-Technologicznego – filia Orenburskiego Uniwersytetu Państwowego.
2.
Program stypendialny
Program stypendialny, którego wdrażanie rozpoczęliśmy w 1998 r., stał się początkiem strategii
edukacyjno-oświatowej SEMPER POLONIA adresowanej do młodego pokolenia Polonii. Jest jednym
z priorytetowych programów Fundacji realizowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w świecie, a od 2002 r.
z Senatem RP.
W wyniku konsultacji pomiędzy Fundacją SEMPER POLONIA a polskimi placówkami, które przekazały nam
szacunkowe dane dotyczące przewidywanej liczby studentów polskiego pochodzenia deklarujących chęć
ubiegania się o stypendia, pod koniec listopada 2010 r. do Senatu RP został złożony wniosek
o dofinansowanie programu stypendialnego na 2011 r. w wysokości 5 388 885 PLN (w tym środki Senatu
RP 5 188 885 PLN).
Na początku marca 2011 r. Fundacja otrzymała z Kancelarii Senatu RP projekt umowy z prośbą
o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag. W umowie tej została ograniczona liczba państw,
z których studenci mogą być obejmowani pomocą stypendialną. Z treści umowy wynikało, że studenci
polskiego pochodzenia z Austrii, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Kanady, Libanu, Niemiec, Słowenii oraz Turcji nie
otrzymają naszych stypendiów zarówno w semestrze wiosennym roku akademickiego 2010/2011, jak i nie
będą się mogli o nie ubiegać w semestrze jesiennym roku akademickiego 2011/2012. Decyzją Prezydium
Senatu RP Fundacja nie otrzymała również środków na obsługę programu stypendialnego w krajach,
w których liczba stypendystów jest największa tj. na Litwie oraz Ukrainie. Negatywna decyzja dotyczyła
także dotacji, która miała pokryć koszty rozbudowy Elektronicznego Systemu Stypendialnego,
10
za pośrednictwem którego studenci, począwszy od semestru wiosennego 2011/2012, będą składać
aplikacje stypendialne w formie elektronicznej.
11 marca 2011 r. pomiędzy Fundacją SEMPER POLONIA a Kancelarią Senatu RP podpisana została umowa
nr 19. Na zadanie „Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach
swojego zamieszkania w 2011 r.” Fundacja otrzymała kwotę 4 200 000 zł. Niestety do momentu
otrzymania aneksu nr 2 do umowy nie było możliwości uruchomienia środków na wypłatę stypendiów
w semestrze wiosennym, bowiem Komisja Stypendialna już 15 kwietnia 2011 r. zatwierdziła listy
stypendialne. Dopiero 24 maja 2011 r. został podpisany przez Kancelarię Senatu RP i Fundację SEMPER
POLONIA aneks umożliwiający wystąpienie o uruchomienie środków finansowych w wysokości 2 716 602
zł, które otrzymaliśmy 31 maja. Po otrzymaniu środków Fundacja, Obserwując spadek kursu euro Fundacja
dokonała przewalutowania całej kwoty po optymalnie korzystnym kursie, co stało się 6 czerwca. Od 8
czerwca rozpoczęliśmy realizację programu dokonując przelewów na konta bankowe polskich placówek
odpowiedzialnych za wypłatę stypendiów. Pozostałą część dotacji na wypłatę stypendiów w drugim
półroczu otrzymaliśmy pod koniec września 2011 r. Przekazane przez Senat RP kwoty do dnia 8 listopada
2011 r. zostały w całości wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Od początku 2011 r. trwały prace związane z tworzeniem Zintegrowanego Elektronicznego Systemu
Stypendialnego (ZESS), za pośrednictwem którego studenci będą składać drogą internetową aplikacje
o przyznanie stypendium SEMPER POLONIA. W styczniu 2011 r. z inicjatywy Biura Polonijnego Senatu RP
i Fundacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa
Edukacji oraz Konsulem Generalnym RP z Litwy w celu przedyskutowania różnych aspektów
funkcjonowania tego systemu. W lutym na roboczym spotkaniu w siedzibie Fundacji zastępca dyrektora
Biura Polonijnego pan Romuald Łanczkowski zaprezentował wstępny szkic formularza aplikacyjnego
o przyznanie stypendium, na podstawie którego - po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez
pracowników Fundacji oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji - firma informatyczna e-Zespół Polska
mogła przystąpić do budowania ZESS. Pierwsza prezentacja systemu w wersji testowej odbyła się w maju,
w trakcie której zgłoszono kolejne uwagi i propozycje zmian. Po wprowadzeniu poprawek przez firmę
e Zespół, w III kwartale system w nowej wersji został przetestowany przez pracowników Fundacji, a od
2 stycznia 2012 r. zaczął oficjalnie funkcjonować. Pod koniec grudnia 2011 r. do wszystkich polskich
placówek dyplomatyczno-konsularnych, z którymi do tej pory współpracowaliśmy w ramach programu
stypendialnego, zostały rozesłane specjalnie przygotowane przez Fundację foldery informujące studentów
o nowych zasadach składania wniosków stypendialnych. Dodatkowo, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, do konsulatów i ambasad RP przekazaliśmy instrukcję obsługi systemu ZESS wraz z nowym
Regulaminem Stypendialnym. Szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu zostały także
zamieszczone na portalu społecznościowym IUVENUM POLONIA (www.iuve.pl) oraz na stronie
internetowej Fundacji (www.semperpolonia.pl).
Wykorzystanie nowego oprogramowania znacznie ułatwi i przyspieszy prace zespołu stypendialnego
związane z dotychczasowym wpisywaniem nadesłanej dokumentacji do ZESS oraz wypełnianiem arkuszy
Microsoft Excel. Wprowadzone zmiany wpłyną również na ograniczenie ogromnej ilości dokumentacji
papierowej, którą przechowujemy w Fundacji oraz usprawni obsługę programu stypendialnego w polskich
konsulatach i ambasadach. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zintegrowanego Elektronicznego Systemu
Stypendialnego zostało szczegółowo opisane we wniosku o dofinansowanie programu stypendialnego
w 2012 r.
W 2011 r. nabór na stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA prowadzony był do 15 lutego 2011 r. na
semestr wiosenny roku akademickiego 2010/2011 oraz do 1 sierpnia 2011 r. na semestr jesienny roku
akademickiego 2011/2012.
Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym o stypendia Fundacji SEMPER POLONIA mogli się ubiegać studenci
polskiego pochodzenia, którzy w kraju w którym studiują mieszkają od co najmniej 15 lat. Powinny to być
11
osoby, które aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego, osiągają co najmniej dobre
wyniki w nauce oraz nie posiadają stałego zatrudnienia. Szczegółowe informacje dotyczące warunków
ubiegania się oraz zasad przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej naszej Fundacji
oraz na stronach internetowych polskich konsulatów i ambasad współpracujących z Fundacją.
Jednocześnie do udziału w akcji promocyjnej programu stypendialnego SEMPER POLONIA włączyliśmy
młodzież zrzeszoną w Klubach Stypendystów, która w szkołach z polskim językiem nauczania,
w miejscowych środowiskach polonijnych oraz na uczelniach i na stronach internetowych Klubów,
informowała swoich kolegów o możliwości otrzymania stypendium.
Wspólne działania Fundacji i naszych Klubów Stypendystów przeprowadzone w ramach akcji informacyjnej
o programie stypendialnym wpłynęły na spore zainteresowanie ofertą edukacyjną SEMPER POLONIA, które
zaowocowało wpłynięciem ponad 2200 wniosków stypendialnych na semestr wiosenny 2010/2011 oraz
blisko 1600 aplikacji na semestr jesienny 2011/2012. Przyjmowane przez polskie konsulatu i ambasady
dokumenty były na bieżąco weryfikowane i opiniowane przez pracowników wszystkich polskich placówek,
które współpracują z Fundacją przy programie stypendialnym. Dodatkowo w Grodnie, Ostrawie, Winnicy,
Lwowie oraz Wilnie konsulowie RP oraz prezesi Klubów Stypendystów opiniowali wszystkie złożone przez
studentów raporty z działalności na rzecz środowiska polonijnego. Dzięki wstępnej selekcji podań
o przyznanie stypendium przeprowadzonej przez placówki RP oraz Kluby Stypendystów do Fundacji
spływała dokumentacja spełniająca podstawowe warunki Regulaminu Stypendialnego. Ze względu na dużą
ilość zgłoszeń umożliwiło to szybszą weryfikację przesłanej dokumentacji przez dział stypendialny Fundacji
oraz znacznie ułatwiło prace Komisji Stypendialnej.
W 2011 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji Stypendialnej, w której, podobnie jak w roku ubiegłym,
uczestniczyli senatorowie RP, przedstawiciele Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, przedstawiciele
Biura Polonijnego Senatu RP, a także członkowie Rady Fundacji.
W dniu 15 kwietnia na posiedzeniu Komisji rozpatrującej aplikacje studentów ubiegających się
o stypendium na semestr wiosenny 2010/2011, członkowie Komisji, po przedstawieniu danych
dotyczących liczby złożonych podań z prośbą o przedłużenie stypendium (1541) i liczby nowych wniosków
stypendialnych (677) oraz po przypomnieniu decyzji Zespołu Finansów Polonijnych dotyczących
przyznawania stypendiów w pierwszym półroczu 2011 r., ostatecznie przyznali 1637 stypendia dla
studentów z Argentyny, Austrii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Gruzji,
Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy
i Węgier.
Komisja Stypendialna w czasie posiedzenia rozważyła kilka kwestii dotyczących przyszłości programu
stypendialnego. Zadecydowano, iż w semestrze wiosennym roku akademickiego 2010/2011 stypendia
zostaną przyznane zarówno tym studentom, którzy złożyli podanie z prośbą o przedłużenie stypendium,
jak i nowym aplikantom.
Posiedzenie Komisji rozpatrującej podania studentów ubiegających się o stypendium Fundacji SEMPER
POLONIA na semestr jesienny 2011/2012 odbyło się 18 października 2011 r. Opóźnienie terminu
posiedzenia Komisji było wynikiem przeciągającej się procedury weryfikacji wniosków przez ambasady
i konsulaty RP. To spowodowało, że dokumentacja stypendialna z niektórych polskich placówek dotarła do
Fundacji dopiero na przełomie września i października. Dział stypendialny zweryfikował nadesłaną
dokumentację i przedstawił Komisji Stypendialnej 1 582 zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu
Stypendialnego. Były to zarówno wnioski stypendystów, którzy ubiegali się o stypendium po raz pierwszy
(292 wnioski), jak i podania z prośbą o kontynuację stypendium (1 290 podań). Ostatecznie stypendia
SEMPER POLONIA otrzymało 1 311 studentów polskiego pochodzenia z Argentyny, Białorusi, Brazylii,
Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Paragwaju, Rosji, Rumunii,
Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.
12
Przyznana przez Senat RP dotacja na program stypendialny w 2011 r. była niewystarczająca na pokrycie
stypendiów dla wszystkich studentów, którzy spełniali warunki Regulaminu Stypendialnego, wobec czego
członkowie Komisji Stypendialnej postanowili znacznie zaostrzyć kryteria, według których rozpatrywane
były wnioski studentów ubiegających się w 2011 roku o stypendia po raz pierwszy. Odrzucone zostały
wnioski:
 wszystkich studentów wykazujących słabą znajomość języka polskiego oraz dodatkowo studentów
z Litwy władających językiem polskim zaledwie na poziomie dobrym;
 studentów z Czech zakwalifikowanych przez Komisję Weryfikacyjną do III grupy, charakteryzującej się
słabym poparciem Komisji i posiadających średnią ocen poniżej 2.0 oraz odpowiednio studentów
z II grupy, charakteryzującej się dobrym poparciem Komisji i posiadający średnią poniżej 2.5;
 wszystkich studentów, którzy osiągnęli wyniki w nauce poniżej średniej 3.5 (skala 5-stopniowa) oraz 7.5
(skala 10-stopniowa) – poza studentami z Białorusi;
 wszystkich studentów z Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie.
W związku z wykluczeniem przez Senat RP z programu stypendialnego w 2011 r. kilku krajów oraz kosztów
obsługi programu, prezes Fundacji Marek Hauszyld podjął decyzję o sfinansowaniu ze środków własnych
Fundacji kosztów obsługi programu stypendialnego na Litwie (koszty ponad 1000 EUR) oraz stypendiów dla
4 stypendystów z Austrii, Turcji oraz Słowenii.
Podobnie jak w latach ubiegłych środki na wypłatę stypendiów po przeliczeniu na USD lub EUR zostały
przekazane bezpośrednio na konta bankowe polskich placówek, zaś cała dokumentacja stypendialna,
tj. imienne listy wypłat oraz oryginały umów stypendialnych wszystkich stypendystów, zostały przekazane
do ambasad i konsulatów RP za pośrednictwem poczty. Konieczność zastosowania powyższych form
przekazania środków pieniężnych oraz dokumentacji do wszystkich placówek, spowodowała znaczne
opóźnienia w realizacji programu oraz wpłynęła na istotny wzrost kosztów jego obsługi, bowiem Fundacja
SEMPER POLONIA musiała pokryć koszty wynikające m.in. z opłat pobieranych przez bank w Polsce
za przelewy zagraniczne, prowizji od wpłat dewizowych pobieranych przez banki zagraniczne oraz kosztów
związanych z przekazaniem dokumentacji stypendialnej w formie poleconych listów priorytetowych.
Wszystkie koszty, które Fundacja pokryła w celu prawidłowej realizacji programu były na tyle wysokie,
że zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia liczby stypendystów, którzy zgodnie z Regulaminem Stypendialnym
kwalifikowali się do otrzymania stypendium, ale w wyniku braku środków finansowych nie mogli go
otrzymać.
Liczba udzielonych stypendiów przez Fundację SEMPER POLONIA w 2011 r.
nr
regionu
Nazwa regionu
kraje
Liczba udzielonych
Liczba udzielonych
stypendiów w
stypendiów w semestrze
semestrze wiosennym
jesiennym roku
roku akademickiego
akademickiego
2010/2011
2011/2012
Argentyna
11
11
Brazylia
2
3
Kraje Arabskie
Turcja
1
0
6
Europa Zachodnia
Austria
1
0
7
Litwa
Litwa
820
732
3
Kraje Ameryki Łacińskiej
4
13
8
9
10
Nowe kraje UE
Rumunia, Bułgaria
Bałkany bez krajów UE
Czechy
147
97
Estonia
2
0
Łotwa
36
31
Słowenia
2
0
Słowacja
7
6
Węgry
5
2
Rumunia
4
1
Bułgaria
5
4
Macedonia
3
3
Chorwacja
8
7
Czarnogóra
4
3
Serbia
13
7
Mołdawia
12
8
Ukraina
289
209
Białoruś
202
152
48
1
28
0
14
7
1637
1311
11
Ukraina, Mołdawia
12
Białoruś
13
14
Rosja
Rosja
Kraje Kaukazu
Gruzja
Kazachstan,
pozostałe
kraje Azji Centralnej i Płd. Kazachstan
-Wsch.
15
RAZEM
Zarówno w semestrze wiosennym 2010/2011, jak i semestrze jesiennym 2011/2012 studenci, podpisując
umowy stypendialne za pośrednictwem placówek dyplomatyczno-konsularnych RP, uzyskali informację
o źródłach finansowania stypendiów w 2011 r. oraz zobowiązali się do przestrzegania zasad Regulaminu
Stypendialnego i udzielania pomocy konsulatom RP i Fundacji SEMPER POLONIA w działaniach
podejmowanych w ich krajach zamieszkania na rzecz młodzieży polonijnej.
3. Program Absolwent
a)
Kluby Stypendystów SEMPER POLONIA
Pierwsze Kluby Stypendystów powstały inicjatywy byłychi obecnych stypendystów Fundacji. Aktualnie
funkcjonuje 16 Klubów Stypendystów w 9 krajach – w Czechach (Czeski Cieszyn), Mołdawii (Kiszyniów),
Rumunii (Suczawa), Rosji (Sankt Petersburg), Serbii (Belgrad) oraz na Białorusi (Brześć, Grodno, Miński),
Litwie (Wilno), Łotwie (Daugavpils, Ryga) i Ukrainie (Lwów, Stryj, Żytomierz, Odessa, Winnica). Część
Klubów podjęła starania w celu zarejestrowania swojej działalności, niektóre – jak np. Klub Studentów
Polskich na Litwie, posiadają już osobowość prawną. Rozszerzona została także grupa odbiorców, dla której
Kluby przygotowują projekty edukacyjne, podnoszące kwalifikacje zawodowe, kulturalne, sportowe
i integracyjne. Obecnie uczestnikami niektórych projektów (szczególnie kulturalnych) są nie tylko studenci
czy absolwenci polskiego pochodzenia, ale też – co szczególnie istotne – ich rówieśnicy spoza środowiska
14
polonijnego. Warto także podkreślić stale rosnącą aktywność stypendystów na portalu IUVENUM
POLONIA, ich udział w jego redagowaniu oraz w działaniach na rzecz kreowania nowoczesnego wizerunku
Polski.
Litwa
W 2011 litewscy stypendyści zrealizowali szereg projektów o różnorodnej tematyce, były to m.in. imprezy
sportowe, wyjazdy poznawczo-turystyczne, projekty edukacyjne oraz promujące polską kulturę, spotkania
integracyjne i akcje charytatywne.
Przez cały ubiegły rok Fundacja wspierała finansowo działające przy Klubie drużyny: koszykarską i dwie
siatkarskie, męską i kobiecą. Do dwóch drużyn siatkarskich należy 20 osób, natomiast drużyna koszykarska
liczy 30 osób. Udzielone wsparcie umożliwiło prowadzenie regularnych treningów oraz pozwoliło na udział
drużyn w lokalnych zawodach sportowych m.in. w turnieju koszykarskim „Pavasario Taure 2011”,
zawodach „Młodzież przeciwko alkoholowi i papierosom” oraz w IV Mistrzostwach Polskich Lig
Amatorskich w Toruniu, gdzie koszykarze wileńskiego klubu stypendystów zajęli 3 miejsce. W maju 2011 r.
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja członkowie Klubu pracowali przy obsłudze
Międzynarodowych Biegów w Niemenczynie, w których wzięło udział 500 osób. Fundacja dofinansowała
również wynajęcie sali, w której prowadzone były zajęcia taneczne dla młodzieży polskiego pochodzenia.
W sierpniu 2011 r. Klub zorganizował międzynarodowy spływ kajakowy pt. „Śladami Czesława Miłosza,
w Dolinie Nieważy”. W spływie udział wzięło 25 osób z klubów z Wilna, Dyneburga oraz ze Związku
Młodych Polaków na Łotwie z Rygi. Po wycieczce uczestnicy spływu zorganizowali w swoich krajach między
16 a 30 września 2011 r. spotkania, na których przedstawili dorobek poetycki Czesława Miłosza, a także
podzielili się wrażeniami ze spływu. W 2011 r. Klub organizował także projekty edukacyjne, a jednym z nich
było listopadowe szkolenie pt. „Komunikacja i asertywność – rozwój umiejętności interpersonalnych”.
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak efektywnie komunikować się z otoczeniem, jak budować
pozytywne relacje z innymi ludźmi oraz jak być asertywnym w życiu codziennym. W szkoleniu wzięło udział
20 studentów i absolwentów polskiego pochodzenia.
W III i IV kwartale 2011 r. członkowie Klubu Studentów Polskich w współpracy z Fundacją Małego Księcia
z Wilna zorganizowali dla młodzieży polonijnej zajęcia uzupełniające z matematyki. Zajęcia odbywały się
w każdą sobotę w Szkole Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie. Brało w nich udział 20 osób, które
w przyszłości chcą się dostać na studia na kierunkach ścisłych w Polsce lub na Litwie. Pod koniec listopada
2011 r. klubowicze zorganizowali turniej edukacyjno-rozrywkowy wzorowany na popularnym programie
telewizyjnym „Kocham cię Polsko”, który polegał na rywalizacji dwóch drużyn w takich dziedzinach jak:
geografia, historia, ortografia, literatura i film. W turnieju wzięło udział 40 klubowiczów oraz osób
polskiego pochodzenia niezwiązanych z Klubem. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Nauczycieli
i Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Przez cały 2011 r. w siedzibie Klubu organizowane były spotkania integracyjne – w tym spotkanie
andrzejkowe i opłatkowe, w których uczestniczyli studenci z Polski uczący się w Wilnie w ramach programu
„Erasmus”. Klubowicze prowadzili także prace porządkowe na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie
i sprzątali Kwaterę Wojskową na Cmentarzu na Rossie, a jesienią włączyli się w akcję charytatywną
pt. „Gwiazdka dla sierot”, organizowaną wspólnie z Domem Kultury Polskiej. W ramach akcji stypendyści
zorganizowali zabawę choinkową w 4 domach dziecka w Wilnie.
W lipcu i sierpniu 2011 r. przedstawiciele Klubu Litewskiego uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach
organizowanych przez Fundację, były to m.in.: Warsztaty Ekonomiczne i Szkoła Liderów. Wzięli oni również
udział w programie stażowym. Bardzo istotnym elementem aktywności liderów Klubu Studentów Polskich
na Litwie była współpraca z Konsulatem RP w Wilnie podczas weryfikacji wniosków stypendialnych.
Wstępna selekcja podań polegała m.in. na uwiarygodnianiu raportów z działalności na rzecz miejscowego
środowiska polonijnego.
15
Łotwa
Ryga
W marcu i kwietniu 2011 r. 18 członków Klubu Stypendystów w Rydze zaangażowało się w organizację
Festiwalu Piosenki Polskiej i Łotewskiej na Łotwie. XVI edycja Festiwalu odbyła się w dniach 9 – 10 kwietnia
2011 r. w sali koncertowej „Ave Sol” w Rydze, a jej celem była popularyzacja dorobku polskich autorów
i kompozytorów. Oficjalnym organizatorem imprezy był Klub Kultury Polskiej POLONEZ z Rygi działający
w partnerstwie m.in. ze Związkiem Młodych Polaków na Łotwie, Związkiem Autorów i Kompozytorów
Łotwy oraz Ambasadą RP na Łotwie. Podczas festiwalu rywalizowało ze sobą 45 uczestników w trzech
kategoriach wiekowych, którzy wykonywali piosenki polskie i łotewskie. Zwieńczeniem spotkania był
koncert laureatów, w którym uczestniczyła ponad pięćsetosobowa widownia, głównie polonijna.
W grudniu 2011 r. Związek Młodych Polaków na Łotwie wraz z Klubem Stypendystów zorganizował
spotkanie integracyjne z Klubem Włóczęgów Wileńskich z Wilna (jedynym oficjalnym polskim klubem
turystycznym na Litwie). Celem spotkania była wymiana doświadczeń
i informacji związanych z działalnością tych organizacji, oraz zainicjowanie współpracy przy wspólnych
projektach w 2012 r. Przed Świętami Bożego Narodzenia stypendyści przeprowadzili akcję charytatywną
w domu opieki społecznej przy ul. Anglonas w Rydze. Członkowie Klubu zorganizowali Wigilię dla osób
samotnych, a najmłodszym wręczyli drobne upominki. Beneficjentami akcji charytatywnej zostało 15 osób.
Dyneburg
W II kwartale 2011 r. Klub Studentów z Daugavpils zorganizował Zjazd Młodzieży Polonijnej z Krajów
Europejskich. Impreza trwała od 30 kwietnia do 3 maja 2011 r. w Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils
i uczestniczyło w niej 24 przedstawicieli organizacji polonijnych z Litwy, Łotwy i Ukrainy. Celem zjazdu była
wymiana doświadczeń i informacji związanych z działalnością tych organizacji.
Członkowie Klubu należą do zespołu tańców ludowych „Kukułeczka”. W związku z 20 rocznicą działalności
zespołu została przygotowana wystawa fotograficzna, która była eksponowana w Domu Polskim
w Daugavpils. Zaprezentowane zdjęcia dokumentowały 20 lat działalności zespołu, jego historię
i osiągnięcia.
W listopadzie 2011 r. członkowie Klubu zorganizowali warsztaty przygotowujące młodzież polonijną do
podjęcia pierwszej pracy. Uczestnikami warsztatów było 20 absolwentów studiów wyższych na Łotwie.
6 grudnia 2011 r. w Domu Dziecka „Prieditie” w Daugavpils stypendyści Fundacji przeprowadzili świąteczną
akcję pomocy dzieciom podczas której zostały im wręczone drobne podarunki.
21 grudnia 2011 r. w Domu Polskim w Daugavpils członkowie Klubu zorganizowali koncert
bożonarodzeniowy, w którym wystąpił zespół tańców ludowych „Kukułeczka” oraz grupy teatralne
i muzyczne działające przy Centrum Kultury Polskiej. Członkowie Klubu przed koncertem stworzyli również
żywą bożonarodzeniową szopkę, której aktorzy witali mieszkańców miasta przybywających na koncert.
Przez cały 2011 r. członkowie Klubu prowadzili akcje porządkowe na polskich cmentarzach w Stropach oraz
w Laucesach.
Czechy
Klub Stypendystów w Czeskim Cieszynie we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej
w Republice Czeskiej i Sekcją „Akademicka Jedność” Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Republice Czeskiej zorganizował „Dni Kultury Studenckiej”, które trwały od 25 do 28 maja 2011 r.
W programie Dni znalazły się liczne imprezy: przegląd studenckich grup muzycznych, teatrów amatorskich,
pokazy amatorskich filmów, wystawa obrazów, fotografii i grafiki. Głównym celem projektu była
prezentacja twórczości polskiej młodzieży na Zaolziu, którą wspiera Fundacja SEMPER POLONIA. Dni
kultury studenckiej były okazją do spotkania się większości studentów polskiego pochodzenia z czeskich
ośrodków akademickich.
16
W projekcie uczestniczyło 250 – 300 osób, co umożliwiło integrację środowiska akademickiego. Projekt
otrzymał również wsparcie Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz
Ekologicznej Fundacji ARKA z Bielska-Białej. W okresie 17-19 czerwca 2011 r. Klub Stypendystów
w Czechach zorganizował plenery fotograficzne, które odbyły się w ośrodku „Polana” w Łomnej Dolnej.
Zajęcia poprowadzili doświadczeni polscy i czescy fotograficy m.in. Norbert Dąbrowiecki i Marian
Siedlaczka, a wśród poruszonych tematów były kierunki nowoczesnej fotografii, krótkie szkolenie
z fotografii krajobrazowej, portretowej oraz programów graficznych. Na zakończenie została przygotowana
wystawa prac uczestników plenerów fotograficznych, podczas której zaprezentowano działalność Klubu
Stypendystów w Czechach oraz Fundacji SEMPER POLONIA. Projekt pt. „Plenery fotograficzne” był
zorganizowany w współpracy z Zaolziańskim Towarzystwem Fotograficznym.
Na początku października 2011 r. Klub we współpracy z Sekcją „Akademicka Jedność” oraz Zarządem
Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej zorganizował festyn sportowy
„SajFest” – jedną z największych imprez studenckich skierowaną do studentów polskiej narodowości
z Zaolzia, którzy aktualnie studiują w polskich, czeskich i słowackich ośrodkach akademickich. W ramach
Festynu rozegrano zawody w piłce nożnej, w których zmierzyło się siedem drużyn studenckich oraz
uczniowie Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie
i piłkarze z Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA. Na zakończenie festynu, w godzinach
wieczornych odbył się koncert w klubie „Czytelnia”. Zrealizowany projekt miał na celu integrację
maturzystów polskiego pochodzenia z środowiskami akademickimi polskich studentów z Zaolzia oraz
promocję działalności polskich organizacji studenckich działających w tym regionie Czech.
Od października do grudnia 2011 r. członkowie Klubu zorganizowali projekt kulturalny
pt. „Independent.pl”. W klubokawiarni „Dziupla”, w Czeskim Cieszynie przygotowano szereg spotkań
z przedstawicielami środowiska artystycznego na Zaolziu m.in. liczne koncerty, wystawy obrazów i grafik
oraz wieczory poetyckie. Projekt adresowany był głównie do studentów polskiego pochodzenia,
a partnerami Klubu przy jego organizacji była Sekcja „SAJ” Akademicka Jedność, Kongres Polaków
w Republice Czeskiej, Galeria „Szara” z Cieszyna oraz Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielska-Białej.
We wszystkich wydarzeniach uczestniczyło ponad 400 osób.
Podsumowaniem 2011 roku był „Bal Akademicki”, który ma już wieloletnią tradycję. Jest to obecnie
największe młodzieżowe przedsięwzięcie na Zaolziu, w którym, w zeszłym roku wzięło udział około 650
osób. W programie balu znalazł się m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca „Olza”, zespołu tanecznego
„Irlandzki Step”, kabaretu „Sumienie Zaolzia” oraz grupy akrobatów. Dla młodzieży bal był okazją do
podsumowania mijającego roku oraz podtrzymania więzi z rówieśnikami. Ubiegłoroczny bal został
zorganizowany wspólnymi siłami przez Sekcję Akademicką „Jedność”, Klub Stypendystów oraz Polski
Związek Kulturalno-Oświatowy z Czeskiego Cieszyna.
W ubiegłym roku Klub angażował się także w akcje dobroczynne i społeczne, m.in. w grudniu, z okazji dnia
Świętego Mikołaja, stypendyści odwiedzili dzieci z polskiej szkoły podstawowej w Stonawie. Klubowicze
ofiarowali im drobne upominki – owoce i słodycze oraz przekazali zabawki. W lipcu i sierpniu członkowie
Klubów Stypendystów z Republiki Czeskiej uczestniczyli w szkoleniach
i warsztatach przygotowanych przez Fundację, m.in. w Szkole Liderów i w Warsztatach Ekonomicznych.
Serbia
Na początku listopada 2011 r. członkowie Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA z Serbii
zorganizowali dwudniowe warsztaty translatoryczne dla początkujących tłumaczy języka polskiego. Projekt
był skierowany do 20 studentów polonistyki studiujących na Uniwersytecie w Belgradzie. Warsztaty zostały
podzielone na trzy bloki: proza, poezja i tłumaczenie dokumentów użytkowych.
Prowadzili je wykwalifikowani trenerzy m.in. Zoran Derić (krytyk, literaturoznawca, wieloletni lektor
j. polskiego na Uniwersytecie Łódzkim) oraz Milić Markić (dyplomowany filolog, tłumaczył na
17
j. serbski prozę Olgi Tokarczuk i Andrzeja Sapkowskiego).
W dniach 21-22 listopada 2011 r. klubowicze zorganizowali warsztaty z zakresu pisania i zarządzania
projektami. Skierowane były one do członków Klubu oraz innych osób, które w przyszłości chciałyby
zajmować się animowaniem życia polonijnego w Serbii – w sumie do 20 osób. Celem warsztatów było
wypracowanie umiejętności wyszukiwania konkursów mogących stanowić potencjalne źródło
finansowania projektów młodzieżowych oraz nauka poprawnego wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Rumunia
Jesienią członkowie Klubu zorganizowali prace porządkowe na cmentarzach, gdzie pochowani są Polacy i
osoby polskiego pochodzenia poległe podczas II Wojny Światowej. Działania te miały charakter
integracyjny i były adresowane do różnych środowisk polonijnych w rejonie Bukowiny. Klub porządkował
cmentarze w miejscowościach: Suczawa, Moara, Nowy Soloniec, Carlibaba, Kaczyka, Plesza, Pojana Mikuli.
17 grudnia 2011 r. klubowicze włączyli się w organizację IX edycji „Festiwalu Jasełkowego” w Nowym
Sołońcu. Spektakle jasełkowe przygotowane były przez młodzież polskiego pochodzenia wspieraną przez
nauczycieli języka polskiego. Wystawione zostały przedstawienia dzieci ze szkół podstawowych z Moary,
Suczawy, Siret, Vicsani, Radauti, Małej Poiany, Plesa, Kaczyki, Nowego Sołońca, Bukaresztu oraz młodzieży
z Liceum z Gura Humorului, a członkowie Klubu odpowiadali m.in. za przygotowanie dekoracji i programu
artystycznego. W Festiwalu wzięło udział około 150 osób – studentów i uczniów polskiego pochodzenia
z rumuńskiej Bukowiny.Rumuńscy stypendyści biorą również aktywny udział w obchodach polskich świąt
państwowych oraz uroczystościach przygotowywanych przez Ambasadę RP w Rumunii.
Ukraina
Żytomierz
Jednym z najbardziej aktywnych Klubów Stypendystów w 2011 r. był Klub w Żytomierzu, który zrealizował
12 projektów. W swoich działaniach Klub kładł szczególny nacisk na projekty kulturalne
i edukacyjne.
W 2011 r. obchodzony był międzynarodowy rok Czesława Miłosza, Marii Skłodowskiej-Curie i Jana
Heweliusza. W związku z tym klubowicze przygotowali referaty na temat osiągnięć i dokonań tych
wybitnych Polaków, które następnie wygłoszono podczas uroczystej akademii 14 maja 2011 r. z udziałem
60 osób; wyświetlono też filmy poświęcone życiu i twórczości tych wybitnych Polaków.
4 czerwca 2011 r. Klub Stypendystów we współpracy z ośrodkiem szkoleniowym Centrum Rozwoju
„Leader Consult” zorganizował trening pozytywnego myślenia, efektywnego działania w sytuacjach
kryzysowych oraz radzenia sobie ze stresem. Podczas zajęć stypendyści dowiedzieli się jak wypracować
zachowania ograniczające wpływ stresu w życiu codziennym, na studiach i w pracy oraz nauczyli się jak
radzić sobie z zaskakującymi, trudnymi sytuacjami. Wzięło w nich udział 60 osób. Od kilku lat członkowie
Klubu organizują Olimpiadę z Języka Polskiego, Historii, Kultury i Literatury Polskiej dla młodzieży polskiego
pochodzenia z obwodu żytomierskiego. Projekt odbywa się 2 razy w roku przy współpracy
z Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. W czerwcowej edycji Olimpiady wzięło udział
70 osób. Była ona podzielona na 3 części: pierwsza koncentrowała się na rozumieniu języka polskiego
ze słuchu, druga na zadaniach z gramatyki, trzecia była testem sprawdzającym wiedzę z historii, kultury
i literatury polskiej. Zimowa edycja Olimpiady zorganizowana została 17 grudnia, wzięło w niej udział
również 70 osób.
Dla Klubu ważne są także projekty historyczne. 19 czerwca 2011 r. klubowicze przygotowali minikonferencję pt. „Chortyca – historia rodem z Ogniem i Mieczem”, poświęconą dziejom wojen
Rzeczpospolitej z Kozacczyzną oraz zorganizowali wycieczkę na wyspę Chortycę, dawną siedzibę Kozaków
i do założonego przez Stanisława Szczęsnego Potockiego parku Zofijówka. W konferencji
i wycieczkach wzięło udział 60 osób.
18
Od 9 października do 18 grudnia 2011 r. członkowie klubu we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży
Polskiej w Żytomierzu organizowali zajęcia z języka angielskiego. W trzygodzinnych, odbywających się raz
w tygodniu zajęciach, wzięło udział 40 najaktywniejszych członków Klubu Stypendystów. Zajęcia
prowadziła Ałła Mirowa, dyplomowana nauczycielka j. angielskiego.
Klubowicze organizowali również imprezy okolicznościowe oraz uroczystości patriotyczne. W kwietniu
2011 r. z okazji Świąt Wielkanocy przeprowadzili konkursu pisanek, w którym udział wzięło 60
stypendystów, natomiast w listopadzie zorganizowali spotkanie andrzejkowe oraz uroczystość z okazji
Święta Niepodległości Polski,
w której uczestniczyło około 80 osób. W 2011 r. studenci wielokrotnie przeprowadzali prace porządkowe
na Cmentarzu Polskim w Żytomierzu, m.in. na mogiłach rodziny Ignacego Jana Paderewskiego oraz
Stanisława Moniuszki. Co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia stypendyści przygotowują akcję
charytatywną pt. „Święta się zbliżają, podaruj dzieciom święta”. W 2011 r. w jej ramach stypendyści
odwiedzili polskich pierwszoklasistów ze szkół podstawowych nr 17 i 36 w Żytomierzu, gdzie zorganizowali
gry i zabawy dla dzieci oraz wręczyli im drobne upominki.
Stryj
Przez cały 2011 r. w placówce pozaszkolnej przy Kulturalno-Oświatowym Centrum im. K. Makuszyńskiego
odbywały się zajęcia z języka polskiego, historii Polski oraz polskiej literatury.
W zajęciach uczestniczyło 30 osób, prowadzili je nauczyciele z K.O.C. im. K. Makuszyńskiego: Julia Bojko,
Julia Petruk, Irena Ciapko, Olga Obłonenko oraz wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego
dr Jerzy Kowalewski. Głównym celem zrealizowanego projektu było zwiększenie ilości osób posiadających
certyfikat z języka polskiego.
W kwietniu 2011 r. członkowie Klubu Stypendystów w Stryju zorganizowali spotkanie poświęcone polskim
tradycjom, w szczególności tym związanym ze Świętami Wielkanocnymi. Spotkanie było podzielone na
dwie części. W pierwszej klubowicze uczestniczyli w zajęciach z kulturoznawstwa prowadzonych przez
nauczycieli z placówki pozaszkolnej K.O.C. im. K. Makuszyńskiego oraz przez animatorów kultury z Polski.
W drugiej natomiast sami odczytali przygotowane wcześniej referaty o polskich tradycjach wielkanocnych.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiego Centrum przy ul. Szewczenki 191 w Stryju, a udział w nim wzięli
stypendyści oraz młodzież polskiego pochodzenia.
W listopadzie 2011 r. członkowie Klubu przeprowadzili dla dzieci z polskich szkół w Stryju konkurs
plastyczny pt. „Wigilia w moim domu”. Podsumowaniem konkursu było spotkanie wigilijne zorganizowane
przez klubowiczów dla osób samotnych w Polskim Centrum w Stryju. Przez cały ubiegły rok stypendyści ze
Stryja systematycznie pracowali na miejscowym cmentarzu opiekując się grobami polskich legionistów
oraz mogiłą pierwszego prezesa organizacji TG „Sokół” w Stryju. Każdorazowo w pracach uczestniczyło
blisko 25 osób.
Lwów
W 2011 r. Fundacja przekazała środki na wynajęcie sali w budynku, w miejskim Centrum Historii Europy
Środkowo - Wschodniej na bieżącą działalność Klubu, gdyż do tej pory jeden z najbardziej licznych klubów
stypendystów nie posiadał swojej siedziby.
Od 2 do 6 marca 2011 r. 19 członków Lwowskiego Klubu Stypendystów wzięło udział w narciarskim „Biegu
Piastów 2011” w Jakuszycach. Podczas pobytu w Polsce wzięli również udział
w wycieczce po Dolnym Śląsku (Jelenia Góra – Karpacz – Wrocław). Uczestnicy wycieczki przygotowali
opracowania na temat poszczególnych obiektów i odcinków trasy, wystąpili więc zarazem w roli
przewodników. Po powrocie z zawodów i wycieczki członkowie Klubu zorganizowali mini-wernisaż zdjęć
wykonanych podczas pobytu w Polsce.
Kolejne przedsięwzięcie Klubu ze Lwowa nosiło nazwę „Szukamy liderów” i polegało na wyłonieniu
kandydatów na przyszłych animatorów ruchu polonijnego. W ramach projektu przeprowadzono spotkania
z członkami Klubu, mające na celu naukę pracy w grupach zadaniowych oraz przeprowadzono serię
19
warsztatów poświęconych pracy nad projektami. Na zakończenie zorganizowany został warsztat rozwoju
osobistego, prowadzony przez psychologa Jacka Wysowskiego. Głównym celem projektu było pogłębienie
procesów integracyjnych i aktywizacja działalności młodzieży polskiego pochodzenia. Wzięło w nim udział
130 osób – byłych i obecnych stypendystów Fundacji. Cały projekt trwał od początku lutego do 17 kwietnia
2011 r.
5 marca 2011 r. stypendyści ze Lwowa zorganizowali konferencje pt. „Problemy i perspektywy aktywizacji
młodzieży polskiego pochodzenia, budowa mostów między pokoleniami”. Celem jej zorganizowania była
odbudowa kontaktów między Polakami z różnych miejscowości oraz współpraca polskich organizacji
młodzieżowych, które nie potrafią realizować wspólnych przedsięwzięć. Konferencja odbyła się w Domu
Polskim w Samborze. Uczestniczyły w niej 93 osoby; oprócz członków Klubu Stypendystów z Lwowa obecni
byli przedstawiciele Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie,
członkowie Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń Lwów” oraz uczniowie szkół polskich działających na
terenie Lwowskiego Okręgu Konsularnego.
Od 15 września do 22 grudnia 2011 r. 15 członków Klubu Stypendystów ze Lwowa uczestniczyło
w zajęciach z języka polskiego. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w szkole językowej Language Step
we Lwowie. Stypendyści oprócz uczestnictwa w zajęciach mieli także możliwość korzystania z biblioteki
i wideoteki oraz uczęszczania na specjalnie dla nich przygotowane konwersacje językowe.
24 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie andrzejkowe połączone z 6 rocznicą założenia Klubu
Stypendystów we Lwowie. W imprezie wzięło udział 70 osób – stypendyści oraz pracownicy Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie.
Kolejnym przedsięwzięciem Klubu była organizacja grudniowej, przedświątecznej akcji charytatywnej.
Stypendyści pomogli
20 członkom Organizacji Polskich Kombatantów Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych
miasta Lwowa poprzez zakup produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania Wigilii. Stypendyści
jak co roku wzięli również udział w akcji pt. „Światełko pamięci” organizowanej 1 listopada na Cmentarzu
Łyczakowskim oraz systematycznie prowadzili prace porządkowe na lwowskich nekropoliach.
Podsumowaniem działalności Klubu było spotkanie opłatkowe, po którym stypendyści omówili plany
działalności w 2012 r.
Odessa
Stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA z Odessy od października do końca listopada 2011 r.
przygotowywali sztukę teatralną pt. „Thais z Aten” autorstwa Anny Żezłowej-Łągwy, w reżyserii Małgorzaty
Płochotnik. Sztuka została wystawiona 20 listopada 2011 r. w Centrum Kultury Bałkańskiej w Odessie dla
ponad 100 osób polskiego pochodzenia. Aktorami grającymi główne role byli członkowie teatru
młodzieżowego „Polonikon” działającego przy Klubie. Partnerami projektu był Odeski Oddział Polaków na
Ukrainie oraz Konsulat Generalny RP w Odessie. Celem projektu było zapoznanie odeskiej Polonii z historią
antyczną oraz integracja młodzieży polonijnej.
W grudniu 2011 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia członkowie Klubu Stypendystów z Odessy
we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Odessie oraz Odeskim Oddziałem Związku Polaków na
Ukrainie przygotowali spotkanie wigilijne połączone z akcją charytatywną dla osób samotnych i chorych.
Przed spotkaniem stypendyści ułożyli listę osób potrzebujących oraz listę potrzebnych dla nich leków
i produktów spożywczych, które zostały im wręczone podczas wspólnej Wigilii. W spotkaniu wigilijnym
wzięli udział członkowie Klubu Stypendystów, przedstawiciele Konsulatu RP w Odessie oraz 50 osób
polskiego pochodzenia skupionych wokół Centrum Kultury Polskiej w Odessie.
Przez cały 2011 r. klubowicze prowadzili również kółko taneczne „Jutrzenka”, chór „Niezapominajka” oraz
wspomniany wcześniej teatr młodzieżowy „Polonikon”.
20
Winnica
6 i 7 maja 2011 r. członkowie Klubu z Winnicy brali udział w Międzynarodowych Dniach Polonii na dniach
6Ukrainie, które odbyły się w Winnicy i w Drohobyczu.
15 maja 2011 r. członkowie Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA z Winnicy złożyli kwiaty oraz
zapalili znicze w miejscu masowych grobów Polaków pomordowanych podczas represji politycznych
w Winnicy w latach 1937 – 1938. 18 maja 2011 r. w związku z 91 rocznicą podpisania porozumienia dot.
wspólnej walki w wojnie polsko – bolszewickiej między J. Piłsudskim, a S. Petlurą w Winnicy klubowicze
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pamiątkowej tablicy Józefa Piłsudskiego. Z okazji Święta Niepodległości
stypendyści przeprowadzili lekcję na temat odzyskania niepodległości przez Polskę oraz zorganizowali
konkurs plastyczny pt. „Niepodległość w sercach polskich dzieci na terenie Wileńszczyzny”. Konkurs oraz
lekcja zostały zorganizowane w szkole nr 7 w Winnicy dla uczniów klasy 6 i 7.
Latem przedstawiciele Klubów ukraińskich uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach przygotowywanych
przez Fundację, m.in. w Warsztatach Ekonomicznych oraz w Szkole Liderów. Kluby delegowały również
swoich najaktywniejszych członków do udziału w programie stażowym. Stypendyści aktywnie uczestniczyli
w redagowaniu portalu IUVENIUM POLONIA.
Białoruś
W lipcu i sierpniu członkowie Klubów białoruskich aktywnie uczestniczyli w szkoleniach przygotowanych
przez Fundację – w Warsztatach Ekonomicznych i w Szkole Liderów. Stypendyści włączyli się także w prace
nad portalem IUVENIUM POLONIA i zaproponowali wzbogacenie go o nowe treści merytoryczne.
Grodno
W 2011 r. członkowie Klubu Stypendystów w Grodnie zrealizowali 9 projektów. W maju i kwietniu
klubowicze zorganizowali warsztaty taneczne „Z tańcem na ty”, których głównym celem było powiększenie
zainteresowania kulturą polską wśród młodzieży polskiej i białoruskiej. Podczas dwumiesięcznych
warsztatów prowadzonych przez profesjonalnego trenera, zaprezentowano tradycyjne polskie tańce, m.in.
krakowiaka, poloneza czy oberka. W warsztatach udział wzięło 30 osób.
W okresie Świąt Wielkanocnych odbyła się impreza integracyjna „Lany poniedziałek” z udziałem 50 osób.
W dniach 21-22 maja 2011 r. przeprowadzono igrzyska sportowe na Kanale Augustowskim, które miały na
celu pogłębienie wiedzy z historii pogranicza polsko- białorusko-litewskiego, jak i integrację młodzieży
z klubów z Grodna, Mińska i klubów ukraińskich. Zawody odbywały się w trzech turach: pieszej, kajakowej
i rowerowej, uczestniczyło w nich 50 zawodników. Partnerem igrzysk była Polska Macierz Szkolna
w Grodnie.
Na przełomie maja i kwietnia 2011 r. stypendyści z Grodna wyjechali do Czech, gdzie wzięli udział w Rajdzie
Odkrywców „Szlakiem zaolziańskim”, który przebiegał trasą: Cieszyn – Ostrawa – Litowiel – Bouzów –
Ołomuniec. Rajd został zorganizowany przez stypendystów w Czechach, wzięło w nim udział 50 osób.
Dla stypendystów z Grodna szczególnie istotne są projekty edukacyjne. Od początku października do
połowy grudnia 2011 r. członkowie Klubu Stypendystów we współpracy z Polską Macierzą Szkolną
z Grodna organizowali zajęcia z języka polskiego. Kurs prowadzony był przez p. Łucję Kulwanowską –
absolwentkę filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, która obecnie pracuje w Polskiej Macierzy
Szkolnej w Grodnie. W kursie, którego głównym celem było przygotowanie uczestników do certyfikacji
z języka polskiego, uczestniczyło 25 osób. Zajęcia prowadzone były w sali udostępnionej przez Polską
Macierz Szkolną.
W dniach 15-16 listopada 2011 r. klubowicze, również przy współpracy z Polską Macierzą Szkolna
w Grodnie przygotowali warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na
Białorusi. Podczas zajęć poruszane były następujące tematy: założenie firmy – szczegóły prawne;
marketing w firmie – zasady postępowania; reklama – tworzenie i prezentacje; zarządzanie strategiczne –
kierowanie rozwojem organizacji. Warsztaty prowadzone były przez wykładowców Grodzieńskiego
21
Uniwersytetu Państwowego oraz osoby zarządzające własną firmą. W warsztatach uczestniczyło 20 osób –
15 stypendystów Fundacji z Grodna oraz 5 z Mińska.
Pod koniec października 2011 r. klubowicze zrealizowali kolejny projekt szkoleniowy pt. „Uczmy się
pracować z dokumentami”, skierowany do zeszłorocznych absolwentów studiów wyższych polskiego
pochodzenia. Dzięki szkoleniu, prowadzonemu przez p. Alinę Pawlukiewicz – wykładowcę w Katedrze
Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, absolwenci poznali mechanizmy
rekrutacyjne i techniki poszukiwania pracy oraz nauczyli się jak poprawnie sporządzać listy motywacyjne
i CV. W szkoleniu wzięło udział 30 osób.
W 2011 r. klubowicze zorganizowali również szereg spotkań integracyjnych, m.in. spotkanie andrzejkowe
oraz spotkanie opłatkowe. W spotkaniu andrzejkowym, oprócz stypendystów udział wzięli członkowie
Duszpasterstwa Akademickiego w Grodnie oraz nauczyciele z Polskiej Macierzy Szkolnej – w sumie
50 osób. Na spotkanie opłatkowe natomiast zaproszeni zostali przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP
w Grodnie, Polskiej Macierzy Szkolnej, Stowarzyszenia „Młoda Polonia” oraz sponsorzy prowadzonych
przez Klub akcji charytatywnych – w sumie 120 osób. Podczas obu spotkań prowadzona była zbiórka
pieniędzy dla osób potrzebujących, którym pomagają stypendyści. Klub Stypendystów w Grodnie ma
bogatą tradycję działalności charytatywnej. Już od 2007 r. w ramach akcji „Promień nadziei”
systematycznie pomaga dzieciom, które potrzebują opieki i pomocy materialnej. W 2011 r. dzięki
stypendystom udało się pomóc dzieciom z Domu Malucha, Centrum Dziecięcego Paraliżu, Dziecięcemu
Centrum Rehabilitacji, szpitalowi psychiatrycznemu w Grodnie oraz sierocińcowi w Łojkach.
Przez cały 2011 r. młodzież z Grodna systematycznie pracowała na Cmentarzu Katolickim w Grodnie,
opiekując się m.in. grobowcem Elizy Orzeszkowej oraz jej rodziny.Bardzo istotnym elementem aktywności
liderów Klubu Stypendystów w Grodnie była współpraca z Konsulatem RP w Grodnie podczas weryfikacji
wniosków stypendialnych. Wstępna selekcja podań polegała m.in. na uwiarygodnianiu raportów
z działalności na rzecz miejscowego środowiska polonijnego.
Mińsk
W 2011 r. członkowie Klubu Stypendystów z Mińska zorganizowali dwa Rajdy Odkrywców. Pierwszym
z nich był zorganizowany w kwietniu wyjazd do Katynia, w którym wzięło udział 40 osób. Celem wyprawy
było rozszerzenie wiedzy historycznej oraz integracja młodzieży. W październiku odbył się kolejny z Rajd,
tym razem do Lidy, w którym wzięło udział również 40 osób.
Przez cały 2011 r. klubowicze z Mińska zorganizowali szereg spotkań integracyjnych, m.in. spotkanie
wielkanocne, andrzejkowe oraz wigilijne. Spotkanie wielkanocne zorganizowano 28 kwietnia w restauracji
„Kamienica”. Wzięło w nim udział 50 osób, a jego celem było kultywowanie tradycji wielkanocnych oraz
prezentacja działalności Klubu nowym członkom. Jesienią klubowicze zorganizowali spotkanie
andrzejkowe. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała referaty o tradycjach andrzejkowych, po czym
odbyło się tradycyjne lanie wosku. 18 grudnia 2011 r. w Kościele św. Szymona i Heleny odbyło się
spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział przedstawiciele Wydziału Konsularnego Ambasady RP
w Mińsku. Przez cały 2011 r. członkowie Klubu organizowali również prace porządkowe na Cmentarzu
Kalwaryjskim w Mińsku.
b)
Staże i praktyki zawodowe
Program stażowy skierowany jest do stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA oraz studentów
i absolwentów uczelni wyższych aktywnie działających na rzecz Polonii w swoim regionie zamieszkania.
Celem organizacji staży w Polsce jest ułatwienie stypendystom zdobycia doświadczenia zawodowego,
wejścia na rynek pracy, rozpoznania oczekiwań pracodawców nawiązania kontaktów międzynarodowych
firmach. Staże są pewnego rodzaju formą premiowania za całoroczną pracę dla szczególnie wyróżniających
się studentów polskiego pochodzenia, a przede wszystkim stypendystów Fundacji. W 2011 roku Fundacja
22
SEMPER POLONIA zorganizowała staże dla 31 osób. Trwały one od 1 do 4 tygodni, w zależności od branży
i specjalizacji firmy bądź instytucji przyjmującej kandydata.
BIAŁORUŚ
Wiera Jelsukowa ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Technicznym w Mińsku oraz filologię angielską
i niemiecką na Uniwersytecie Lingwistycznym. Od 11 do 29 lipca odbyła staż w Polsko-Białoruskiej Izbie
Handlowo-Przemysłowej w Warszawie, gdzie przeszła szkolenie dotyczące pisania wniosków unijnych.
Wykonywała także tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski, a także brała udział w przygotowaniach do
spotkań, imprez i wystaw organizowanych przez PBIHP. Zapoznała się także z działaniami na rzecz promocji
handlu zagranicznego i wspomagania rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz
aktywizacji współpracy w kształtowaniu nowoczesnych form działalności gospodarczej.
Anastazja Kniażewicz jest studentką V roku filologii romańskiej na Uniwersytecie Lingwistycznym
w Mińsku. Od 1 do 19 sierpnia br. brała udział w stażu zorganizowanym w Polsko-Białoruskiej Izbie
Handlowo-Przemysłowej w Warszawie. Stażystka zapoznała się z zasadami funkcjonowania Izby jako
jednostki samorządu gospodarczego oraz
z handlową i promocyjną działalnością PBIHP, a także
z projektem „Program formacyjny dla kandydatów na instruktorów organizujących wolontariat i staże
zawodowe młodzieży polskiej z Białorusi”. Uczestniczyła w pracach przygotowawczych do imprez
wystawienniczych organizowanych przez PBIHP.
Katarzyna Girynowicz studiuje ekonomię organizacji produkcji w budownictwie na Białoruskim
Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Mińsku. W okresie 8-26 sierpnia br. odbyła staż w dziale
ekonomicznym firmy „Mosty-Łódź”, gdzie poznała metody szacowania kosztów napraw i remontów
budynków.
Aleksander Kiryła jest studentem IV roku projektowania systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na
Mohylewskim Uniwersytecie Rolniczym. W trakcie praktyki trwającej od 8 do 30 sierpnia w firmie
Konwektor w Lipnie zapoznał się z całościowym procesem produkcji wentylatorów, nagrzewnic
i wymienników, a także z organizacją pracy w działach planowania, zakupów, technologicznokonstrukcyjnym oraz produkcji i montażu maszyn.
Konstanty Piwowar ukończył Moskiewski Ekonomiczny Uniwersytet Statystyki i Informatyki.
Od 17 sierpnia do 17 września br. brał udział w stażu zorganizowanym w Polsko-Białoruskiej Izbie
Handlowo-Przemysłowej w Warszawie. Uczestniczył w pracach nad organizacją misji gospodarczych dla
klientów Izby, zapoznał się z metodami kompleksowego wspierania przedsiębiorstw w zakresie promocji
handlu zagranicznego, rozwoju eksportu do na Białoruś i Ukrainę, a także z organizacją seminariów,
warsztatów szkoleniowych.
Witalij Archangielski studiuje reżyserię dźwięku na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk. Od 12
października do 10 listopada stażysta odbył praktykę w Polskim Radio. W trakcie stażu pogłębił swą
wiedzę z dziedziny reżyserii dźwięku i przygotował się do pracy w formach audytywnych i audiowizualnych.
Praktyczne zajęcia w Polskim Radio umożliwiły studentowi wykorzystanie nabytych umiejętności do pracy
w charakterze realizatora i reżysera dźwięku.
KIRGISTAN
W maju 2011r. na w poznańskiej firmie Maxi Flowers, zajmującej się eksportem kwiatów, staż odbyła Ajżan
Rysmendiejewa, absolwentka marketingu Kirgisko - Rosyjskiego Uniwersytetu w Biszkeku. Do jej
obowiązków należało przygotowywanie raportów przyjęcia i sprzedaży towarów, przeprowadzenie
cotygodniowej inwentaryzacji oraz utrzymywanie kontaktów z kontrahentami firmy z Europy Wschodniej.
LITWA
Diana Daugerd, stypendystka Fundacji w okresie 4–29 lipca 2011 r., odbyła praktykę w Departamencie
23
Marketingu Kredyt Banku S.A. w Warszawie. Program praktyki obejmował zaznajomienie się z zakresem
działalności Departamentu Marketingu, poznanie etapów niezbędnych do wykonania analizy
konkurencyjności oraz porównywanie różnorodności produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez
banki.
Joanna Sokolnik jest studentką IV roku ekonomii na Uniwersytecie Wileńskim. W trakcie stażu w terminie
od 19 lipca 12 sierpnia w Kredyt Banku S.A. zapoznała się z metodologią analizowania cen oferowanych
produktów ubezpieczeniowych, porównywania podobieństw oraz wyszukiwania różnic pomiędzy ofertami
banków polskich a brytyjskich w dziedzinie ubezpieczeń bankowych. Końcowym zadaniem
podsumowującym staż było wytypowanie przez stażystkę potencjalnych produktów do zaoferowania na
rynku polskim.
Edmund Liksza jest absolwentem Wydziału Zarządzania Biznesem Gastronomicznym Kolegium
Wileńskiego. W krakowskiej firmie Dom Wina pracował od 26 lipca do 16 sierpnia w dziale zajmującym się
importem wina. Odpowiadał za nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z firmami z branży winiarskiej,
przeprowadzanie analiz opłacalności importu oraz monitorowaniem sprzedaży poszczególnych produktów
na rynku polskim.
Małgorzata Wojewódzka ukończyła 3-letnie studia informatyczne w wileńskiej filii Uniwersytetu
Białostockiego. Podczas stażu (02-31 sierpnia) w firmie IT Dotum zajmującej się wdrażaniem rozwiązań
informatycznych i opieką serwisową firm stażystka pracowała nad tworzeniem i modernizacją stron
internetowych klientów firmy. Program stażu objął również zapoznanie się z najnowszym
oprogramowaniem do archiwizacji i ochrony danych.
Renata Pilżis jest studentką IV roku na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie. Kierunek: Polityka
administracja Unii Europejskiej. Od 24 sierpnia do 10 września br. w Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego pracowała w zespole przygotowującym studia wykonalności i biznes plany dla projektów
infrastrukturalnych i inwestycyjnych, a także w jednostce zajmującej się wdrażaniem i doradztwem
w zakresie pozyskiwania finansowania z funduszy pomocowych UE.
Jowita Dulko jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim. Podczas 4- tygodniowego
sierpniowego stażu w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie brała udział w przygotowaniach
do realizacji Dni Sankt Petersburga w Krakowie, a także pracowała w bibliotece MCK, gdzie zapoznała
się z elektronicznym systemem ewidencjonowania księgozbioru.
ŁOTWA
Roman Bortkiewicz jest studentem mechatroniki na Uniwersytecie technicznym w Rydze. W sierpniu br.
był na miesięcznym stażu w firmie EC Engineering w Krakowie. W zespole konstruktorów Działu CAD
zajmował się zadaniami przygotowawczymi przy projektowaniu podzespołów, maszyn, urządzeń, linii
specjalistycznych, stacji pomiarowych oraz pracami polegającymi na modernizacji konstrukcji. Prace
wykonywał w środowisku 3D dzięki czemu zapoznał się z analizą funkcjonalności, ergonomii
i występowania kolizji.
UKRAINA
Michał Borecki, stypendysta Fundacji, studiuje na Wydziale Energetyki i Systemów Sterowania Politechniki
Lwowskiej. W terminie 4-15 lipca odbył staż zawodowy w pionie elektrycznym Instytutu Energetyki w
Warszawie. Przedmiot praktyki obejmował badania wytrzymałości generatorów, transformatorów
i rozdzielni w Laboratorium Wielkoprądowym, Automatyki i Zabezpieczeń oraz w Laboratorium Urządzeń
Rozdzielczych. Staż w IE umożliwił stażyście zebranie materiałów do przygotowania pracy magisterskiej.
Mikołaj Koreniwski jest studentem IV roku mechanizacji rolnictwa
w Państwowym Uniwersytecie
Agroekologicznym w Żytomierzu. W trakcie 4-tygodniowego stażu w firmie Kongskilde - Polska w Kutnie
zapoznał się z procesem planowania produkcji od komponentów do montażu końcowego maszyn oraz
24
modelowaniem sprzętu rolniczego w programie graficznym „SolidWork”.
Olesia Lewczenko ukończyła studia ekonomiczne na Żytomierskim Państwowym Uniwersytecie
Technologicznym. Odbyła dwutygodniowy staż zawodowy (22 sierpnia - 2 września) w Polsko-Ukraińskiej
Izbie Gospodarczej, gdzie uczestniczyła w pracach zespołu koordynującego relacje firm członkowskich Izby
z administracją państwową oraz w dziale odpowiadającym za rozpowszechnianie
w Polsce i na Ukrainie
informacji o działalności firm zrzeszonych w Izbie.
Lila Michajlenko jest studentką V roku filologii polsko-angielskiej Uniwersytetu im. I Franki w Żytomierzu.
Od 22 sierpnia do 16 września była na stażu w Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi
w Warszawie gdzie zapoznała się z zasadami tworzenia ramowego programu dydaktycznego w nauczaniu
języka polskiego jako obcego. Prace nad tworzeniem programu obejmowały takie zagadnienia jak:
struktura i typ lekcji, formy nauczania oraz metody kształcenia sprawności językowych.
Rusłana Niedaszkiwska studiuje projektowanie graficzne na Wydziale Sztuk Pięknych Narodowej Akademii
Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Podczas miesięcznego stażu w firmie GreyGroup Poland
w Warszawie pracowała nad projektowaniem layoutów czasopism, identyfikacją wizualną i kompleksową
obsługą graficzną przedsiębiorstw, outsourcingiem usług graficznych i wizualizacją stron internetowych.
Natalia Michajłowska jest studentką IV roku zarządzania turystyką w Kijowskim Instytucie Biznesu
i Technologii. Od 11 do 22 lipca 2011 r. odbyła staż zawodowy w biurze podróży TRIADA S.A. w Warszawie.
Stażystka pracowała w dziale odpowiadającym za przeprowadzanie odpraw pilotów wycieczek
zagranicznych, oraz w działach sprzedaży usług, reklamy i promocji.
Małgorzata Rutkowska studiuje zarządzanie turystyką (II rok) w Kijowskim Instytucie Biznesu i Technologii.
Na przełomie lipca i sierpnia br. odbyła 2-tygodniowy staż w biurze podróży TRIADA S.A. w Warszawie.
W Dziale Pilotażu zapoznała się z przygotowywaniem i kolportażem materiałów firmowych, dokonywaniem
rozliczeń pilotów, analizowaniem ankiet dotyczących jakości imprez turystycznych. Po zaznajomieniu się
z mechanizmami pracy sama wykonywała w/w czynności.
Julia Nowicka jest studentką III roku studiów doktoranckich w katedrze historii na Narodowym
Uniwersytecie Lingwistyki Kijowie. Od 11 lipca do 21 lipca 2011 roku odbyła staż naukowy w Instytucie
Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie stażu przeprowadziła badania w Bibliotece
Instytutu Historii PAN, Bibliotece Narodowej i bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego związane
z przygotowywaniem pracy doktorskiej pt. „Uczestnictwo Ukraińców w naukowo-pedagogicznej
i kulturalnej działalności Krakowa w czasach Monarchii Austro -Węgierskiej i II Rzeczpospolitej.”
Staże dziennikarskie w TVP POLONIA
W czerwcu br. na stronie internetowej IUVENUM POLONIA zamieszczone zostało ogłoszenie o mających
odbyć się w Akademii Telewizyjnej TVP stażach dziennikarskich. Także TVP Polonia na swojej antenie
nadawała kilkunastosekundowy spot informujący i zachęcający do wzięcia udziału w warsztatach
dziennikarskich. Głównym kryterium wyboru kandydatów było przesłanie do Fundacji SEMPER POLONIA
materiału filmowego i artykułu dziennikarskiego o tematyce polonijnej przygotowanego przez kandydata.
Z 40 zgłoszeń przedstawiciele Fundacji i TVP Polonia do udziału w szkoleniu dziennikarskim wybrali 9 osób:
Patryka Skowrońskiego i Annę Michalską z Irlandii, Adama Sipowicza i Agnieszkę Mozyro z Litwy, Krystynę
Baranowską z Łotwy, Annę Lubowską z Rosji oraz Eugeniusza Sało, Alinę Zielińską i Witalija Kowalenkę
z Ukrainy.
Staże dla młodych adeptów sztuki dziennikarskiej trwały od 29 sierpnia do 2 września 2011 r. Ich celem
było przygotowanie i wyszkolenie współpracowników programów: Polska 24, Kulturalni PL, Wilnoteka,
a także informatorów TVP Polonia i korespondentów portalu IUVENUM POLONIA. W ich ramach odbyły się
zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, prasowego oraz internetowego,
które przeprowadzili wykładowcy z Akademii Telewizyjnej TVP. Obejmowały one takie zagadnienia jak:
pozyskiwanie i selekcja informacji, skuteczne i zrozumiałe informowanie, redakcja tekstów dziennikarskich,
25
podstawowe zasady konstrukcji „newsa”, język telewizji i prasy, plany filmowe, podstawowe zasady
montażu filmowego, formatowanie tekstu dziennikarskiego w Internecie, przesyłanie materiałów przez
Internet , dziennikarz przed kamerą – wygląd zewnętrzny, postawa, dykcja, ruchy, zasady etyki
dziennikarskiej oraz prawo prasowe.
Na zakończenie warsztatów uczestnicy samodzielnie przygotowali materiały dziennikarskie, które
zaprezentowali panu Łukaszowi Kardasowi, dyrektorowi TVP Polonia, dyrektorowi Akademii Telewizyjnej
red. Andrzejowi Kwiatkowskiemu i prezesowi Fundacji SEMPER POLONIA panu Markowi Hauszyldowi.
Większość stażystów miała wcześniej kontakt z dziennikarstwem lub współpracuje z mediami. Pozostałe
osoby wiążą swoją przyszłość z zawodem dziennikarza lub zamierzają wykorzystać nabyte umiejętności
i pracę z narzędziami dziennikarskimi po za mediami.
c)
Warsztaty ekonomiczne
W dniach 23-30 lipca 2011 r. Fundacja SEMPER POLONIA po raz czwarty zorganizowała w Warszawie
„Warsztaty Ekonomiczne” dla byłych i obecnych beneficjentów fundacyjnego programu stypendialnego,
a także młodych przedstawicieli środowisk polonijnych na świecie, aktywnie działających na rzecz polskiej
grupy etnicznej w krajach swojego zamieszkania, zainteresowanych podjęciem własnej działalności
gospodarczej. Szkolenie ma charakter cykliczny i jest częścią fundacyjnego programu „Absolwent”, który
ma na celu edukację i aktywizację zawodową młodzieży polskiego pochodzenia, wiążącej swoją przyszłość
zawodową z krajem zamieszkania.
Rekrutacja do udziału w Warsztatach rozpoczęła się w kwietniu br. i potrwała do 10 czerwca br. Informacja
o szkoleniu i prowadzonym naborze została szeroko rozpowszechniona w środowiskach polonijnych
poprzez Kluby Stypendystów SEMPER POLONIA, polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, media
polonijne, organizacje polskie działające poza granicami kraju oraz portal IUVENUM POLONIA. Osoby
zainteresowane udziałem w szkoleniu przesyłały do Fundacji swoje cv oraz list motywacyjny z opisem
dotychczasowych osiągnięć i planów zawodowych na przyszłość, wskazując m.in. obszary gospodarki,
w których zamierzają prowadzić własny biznes oraz działania, jakie podjęli w celu założenia własnej firmy.
Po wnikliwej analizie nadesłanych aplikacji do udziału w Warsztatach zakwalifikowaliśmy 8 osób
z Białorusi, 5 z Litwy, 6 z Ukrainy i po jednej z Czech, Rosji, Brazylii, Węgier, Mołdawii i Łotwy.
Młodzież została zakwaterowana w ośrodku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS „SCh” przy
ul. Odrębnej 4 w Warszawie. Na czas trwania Warsztatów – zajęcia i spotkania szkoleniowe odbywały się
w różnych miejscach stolicy – wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w okresowe bilety komunikacji
zbiorowej ZTM. Dzięki nawiązaniu współpracy Fundacji ze Stołecznym Biurem Turystyki polonijni goście
otrzymali ponadto nieodpłatnie szczegółowe mapy miasta oraz materiały informacyjne dotyczące
Warszawy. Dzięki temu, poza godzinami trwania zajęć warsztatowych, mogli poznać bliżej stolicę Polski.
Pięciodniowy program merytoryczny „Warsztatów Ekonomicznych 2011” przygotowaliśmy we współpracy
z Krajową Izbą Gospodarczą, PKPP „Lewiatan”, a także, po raz pierwszy, z Narodowym Bankiem Polskim,
przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Polsce, Polsko-Ukraińską Izbą Handlową oraz Grupą Doradztwa
Personalnego i Treningu „Invent”. Ponadto w ramach szkolenia swoim biznesowym doświadczeniem
z uczestnikami podzielili się także członkowie Rady Fundacji SEMPER POLONIA Feliks Kulikowski, Jan
Rurański i Marek Kukuryka, senator RP Łukasz Abgarowicz oraz Kazimierz Krupa, redaktor naczelny polskiej
edycji magazynu „Forbes”.
Opracowany przez Fundację – w porozumieniu z partnerami – program szkolenia odpowiadał celom
szkolenia i został w pełni zrealizowany. Młodzież polonijna poznała specyfikę prowadzenia własnej
działalności gospodarczej oraz związane z tym obowiązki i udogodnienia. Zaznajomiła się także z szeregiem
zagadnień teoretycznych dotyczących działalności małych przedsiębiorstw m.in. tworzenia biznes planu,
bilansowania produkcji czy usług oraz promocji, a podczas ćwiczeń z doradcą z grupy „Invent” analizowała
26
mocne i słabe strony planowanych przedsięwzięć gospodarczych, określała ich cele biznesowe i ryzyko.
Na spotkaniu z prezesem NBP Markiem Belką przyszli przedsiębiorcy poznali instrumenty, jakimi Bank
Centralny może wpływać na sytuację przedsiębiorców, nie tylko polskich. O dobrych praktykach w biznesie
mówiono podczas spotkania w KIG, gdzie sekretarz generalny Marek Kłoczko i jego współpracownicy
przybliżyli uczestnikom Warsztatów rolę Izby w budowaniu strategii polskiej marki w świecie. Tematy
związane z Unią Europejską, współpracą z krajami nie będącymi jej członkami, perspektywami
rozszerzenia, projektami podejmowanymi wspólnie przez UE i kraje stowarzyszone oraz rolą polskiej
prezydencji w Radzie UE zdominowały spotkanie młodzieży z analitykami przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce. Eksperci PKPP „Lewiatan”, na czele z Jeremim Mordasiewiczem i dyrektorem
Lechem Pilawskim, przeprowadzili analizę sytuacji gospodarczej Polski i innych krajów europejskich oraz
zapoznali stypendystów z szansami inwestowania w Polsce. W trakcie spotkania z prezesem firmy
odzieżowej „Catering” Piotrem Stefaniukiem uczestnicy Warsztatów zapoznali się bliżej ze specyfikę branży
odzieżowej i sposobem działania firmy na rynku polskim i rosyjskim. O możliwościach, jakie daje
współpraca przedsiębiorców z krajowymi i regionalnymi izbami handlowymi i gospodarczymi,
na przykładzie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, mówili młodzieży prezes P-UIG Jacek Piechota oraz
eksperci Izby.
W ramach programu integracyjnego uczestnicy Warsztatów zwiedzili najciekawsze miejsca Warszawy
w trakcie przejazdu autobusem turystycznym „Warsaw City Tour”, a największe zainteresowanie wzbudziła
wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Podsumowaniem zajęć było wspólne ognisko, na którym
podsumowano program szkolenia, rolę Senatu RP w działaniach na rzecz Polonii i omawiano perspektywy
współpracy młodzieży polonijnej z Fundacją.
d)
Szkoła liderów
W dniach 6-13 sierpnia 2011 r. Fundacja SEMPER POLONIA zorganizowała w Warszawie VII edycję „Szkoły
Liderów”. W szkoleniu, będącym częścią fundacyjnego programu „Absolwent”, ukierunkowanego na
aktywizację młodzieży polskiego pochodzenia do działalności na rzecz Polski i Polonii, wzięli udział głównie
stypendyści SEMPER POLONIA, w większości liderzy poszczególnych Klubów Stypendystów.
Do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych Fundacja wybraliśmy Grupę Doradztwa i Treningu
„Invent” z Warszawy, prywatną firmę szkoleniowo-doradczą wyspecjalizowaną w zarządzaniu projektami
o charakterze społeczno – kulturalnym, w tym realizowanymi w oparciu o środki Unii Europejskiej.
Rekrutacja uczestników rozpoczęła się w kwietniu br. i potrwała do 30 czerwca br. Informacja o szkoleniu
oraz prowadzonym naborze została rozpowszechniona w środowiskach polonijnych poprzez Kluby
Stypendystów SEMPER POLONIA, polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, młodzieżowe organizacje
polonijne oraz polonijne media (elektroniczne i prasowe). Nabór prowadzony był także za pośrednictwem
strony internetowej Fundacji SEMPER POLONIA oraz fundacyjnego portalu internetowego dla młodzieży
polonijnej IUVENUM POLONIA, gdzie został zamieszczony specjalny formularz rekrutacyjny. Ankieta
pomogła określić zainteresowania potencjalnych uczestników szkolenia, ich motywację do udziału w
warsztatach oraz wskazać umiejętności, jakie mogliby nabyć podczas szkolenia. Na podstawie ankiety
Fundacja wraz z trenerami, którzy poprowadzili szkolenie (czytaj niżej), wyselekcjonowali spośród 65
zgłoszeń 25 najciekawszych kandydatur z 11 krajów. Ostatecznie udział w szkoleniu wzięło 6 osób
z Ukrainy, 3 z Białorusi, po 2 z Litwy, Łotwy, Serbii, Czarnogóry, Rosji, Wielkiej Brytanii i Francji oraz po
jednej z Czech i Kazachstanu. Z uwagi na regularne niestawianie się na zajęcia Anity Florek z Francji,
w trakcie trwania szkolenia organizatorzy wykreślili tą osobę z listy uczestników. O zdarzeniu zostały
poinformowane Biuro Polonijne Senatu RP, Konsulat Generalny RP w Paryżu oraz wybrane podmioty
sprawujące w imieniu Senatu RP opiekę nad środowiskami polskimi.
Młodzież polonijna została zakwaterowana w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” przy
27
ul. Odrębnej 4 w Warszawie. Ośrodek zapewnił uczestnikom wyżywienie oraz sale wykładowe, w których
odbywała się zajęcia. właściwa część szkolenia.
W programie 6-dniowego szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak: użyteczność pracy metodą
projektową, definiowanie projektów - określanie celów i rezultatów projektu, budowanie harmonogramu
projektu i budżetu, etapy rozwoju zespołu projektowego, role grupowe i ich znaczenie z punktu widzenia
kierowania zespołem, lider i liderowanie grupie projektowej, style kierowania zespołem, warunki
efektywnej pracy zespołu, motywowanie członków zespołu, źródła finansowania i dofinansowywania
projektów (ze szczegółowym omówieniem pozasenackich programów adresowanych do organizacji
pozarządowych), metody pozyskiwania sponsorów i współpraca z mediami, sztuka wystąpień publicznych
i reguły współpracy międzynarodowej. Wykładom towarzyszyły ćwiczenia, podczas których uczestnicy
szkolenia mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
„Szkoła Liderów 2011” zakończyła się przygotowaniem 6 projektów kulturalno-edukacyjnych o zasięgu
regionalnym oraz międzynarodowym, zaplanowanych na rok 2012 i ukierunkowanych na stymulowanie
dialogu między przedstawicielami młodzieży polonijnej ze Wschodu i Zachodu, pobudzanie aktywności
młodzieżowych środowisk polonijnych i upowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze, języku i historii
poprzez nowoczesne formy przekazu. Opracowane przez uczestników szkolenia projekty to: warsztaty
teatralne z Krzysztofem Warlikowskim zaplanowane w Paryżu w 2012 r. (projekt zgromadzi młodzież
z Wielkiej Brytanii, Francji, Białorusi i Ukrainy), konkurs fotograficzno-filmowy „Innowacyjny Mickiewicz”
(Litwa, Łotwa i Ukraina), warsztaty filmu polskiego „Filmpolfest” (Serbia i Czarnogóra), konferencja
„Asymilacja czy tożsamość” (Polska, Litwa, Białoruś, Czechy, Łotwa i Kazachstan) oraz konferencja „Nowy
pogląd na polskość” (Łotwa, Ukraina i Rosja). Spośród nich jako wykonalne i wnoszące najwięcej wartości
uznane zostały projekty warsztatów teatralnych oraz warsztatów filmowych. Aktualnie (styczeń 2012)
trwają prace przygotowujące oba projekty do wdrożenia.
e)
Konkurs „Ocalmy od zapomnienia”
W 2011 r. Fundacja zorganizowała VII edycję konkursu „Ocalmy od Zapomnienia”. Tematem przewodnim
konkursu były „Dzieje polskich firm” założonych i prowadzonych przez Polaków poza obecnymi granicami
Polski.
We wrześniu 2011 r. Fundacja przekazała informację o rozpoczęciu VII edycji konkursu polskim placówkom
dyplomatyczno-konsularnym, organizacjom polonijnym, Instytutom Polskim, mediom polonijnym oraz
Klubom Stypendystów. Informacje dotyczące konkursu pojawiły się także na stronie internetowej Fundacji
(www.semperpolonia.pl) oraz portalu IUVENIUM POLONIA (www.iuve.pl) i były na bieżąca aktualizowane.
Ubiegłoroczny temat konkursu okazał się dużo trudniejszy dla młodzieży polonijnej niż sądziliśmy.
W poprzednich edycjach konkursu uczestnicy mieli prostsze zadania dokumentowania losów ludzi czy
miejsc związanych ze spuścizną polskiego dziedzictwa narodowego, natomiast przedstawienie dziejów
przedsiębiorczości Polaków w krajach ich zamieszkania okazało się dużym wyzwaniem. Do końca listopada
2011 r. napłynęło ponad 40 prac, jednak zaledwie 15 z nich spełniło warunki konkursu.
16 grudnia 2011 r. komisja konkursowa pod przewodnictwem Macieja Rymkiewicza, koordynatora
projektów specjalnych z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Marka Hauszylda, prezesa Fundacji
SEMPER POLONIA dokonała wyboru zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. W skład komisji konkursowej
weszli również: Norbert Konarzewski z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Marek Maluchnik
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michał Konwicki z Krajowej Izby Gospodarczej, Maria
Wieczorkiewicz
z Polskiego Radio dla Zagranicy, Teresa O’Neill z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Zbigniew
Maciąg z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
28
Wśród ocenionych prac żadna nie kwalifikowała się do I nagrody, II nagrodę przyznano Michałowi
Wróblewiczowi za prace pt. „Theater Tuchinski – marzenia polskiego emigranta”, a III nagrodą
uhonorowano Oksanę Wengliuk za prace pt. „Umrzesz, by Zmartwychwstać”. Jury konkursu postanowiło
wyróżnić również: Alicję Nesterową z Ukrainy, Aleksieja Ulitina z Rosji, Annę Korolkową – Dakszewicz
z Litwy oraz Marynę Babińska z Ukrainy .
Laureaci otrzymali jako nagrody wysokiej jakości sprzęt fotograficzny oraz sprzęt komputerowy, natomiast
osoby wyróżnione wydawnictwa albumowe i książki.
4. Portal IUVENUM POLONIA
Portal internetowy IUVENUM POLONIA (www.iuve.pl) powstał w styczniu 2010 r. Strona jest hybrydą
wortalu informacyjnego i portalu społecznościowego; serwis informuje o tym, co ważnego i ciekawego
dzieje się w Polsce – w takich dziedzinach jak kultura, gospodarka, polityka, sport, etc – prezentuje ciekawe
i pożyteczne inicjatywy polonijne, a także promuje aktywną działalność na rzecz polskiej grupy etnicznej
na świecie, udostępniając swoim użytkownikom szereg możliwości komunikowania się między sobą,
m.in. wewnętrzne forum dyskusyjne czy profil facebookowy. W ciągu dwóch lat działalności portal zdobył
blisko 40 tys. użytkowników z 82 krajów świata i zanotował ponad 370 tys. odsłon strony głównej oraz
podstron portalu.
W 2011 r. aktywność portalu koncentrowała się na wielu obszarach. Bieżącą działalność redakcyjną,
w postaci redagowania i publikowania w serwisie najważniejszych informacji dotyczących Polski, Polaków
i Polonii w poszczególnych działach, zdominowały takie zagadnienia jak sytuacja polskiej oświaty na Litwie,
stosunki polsko-niemieckie, europejska przyszłość Białorusi i Ukrainy, a także nagminne używanie przez
zachodnie media określenia „polskie obozy” czy przygotowania Polski i Ukrainy do turnieju Euro 2012.
Obszernie na łamach IUVENUM POLONIA prezentowane były również publikacje poświęcone polskiej
prezydencji w Radzie UE; w specjalnej zakładce tematycznej w przystępny sposób redaktorzy serwisu
starali się naświetlać wszystkie istotne aspekty tego ważnego dla Polski wydarzenia – od priorytetów,
poprzez podejmowane projekty, aż po zrealizowane inicjatywy. Regularnie portal zachęcał też rodaków
z całego świata do udziału w wyborach parlamentarnych w Polsce m.in. prezentowaliśmy sylwetki
polonijnych kandydatów, wspierał kandydaturę Mazur w konkursie na Siedem Nowych Cudów Świata,
informował o projekcie powołania Muzeum Emigracji, a polonijnych studentów zachęcał do zwiększenia
i promowania czytelnictwa wśród Polonii i poszerzania swoich kompetencji zawodowych
i interpersonalnych. W specjalnej zakładce prezentowaliśmy najciekawsze inicjatywy edukacyjne
i szkoleniowe z Europy Środkowej i Wschodniej oraz promowaliśmy uczestnictwo w prestiżowych
międzynarodowych konkursach m.in. Google Code Jam i Microsoft Imagine Cup 2011.
Łama IUVENUM POLONIA w 2011 r. wypełniły też wiadomości związane z obchodzonymi w Polsce i na
świecie Rokiem Czesława Miłosza i Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, a także relacje z XV Światowego
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011, XV Światowych Letnich Igrzysk
Polonijnych Dolny Śląsk 2011 oraz z XI Międzynarodowego Zlotu Młodzieżowych Animatorów Sportu
Sztutowo 2011. Redaktorzy serwisu oraz pracownicy Fundacji spotykali się z polonijnymi uczestnikami tych
imprez i przygotowali wiele interesujących – z punktu widzenia misji portalu – publikacji. W serwisie
prezentowane były też obszerne fotorelacje z wielu innych wydarzeń, których uczestnikami byli członkowie
społeczności polonijnych.
Równolegle w portalu publikowane były treści związane bezpośrednio z działalnością Fundacji, m.in.
ze wzniesieniem pierwszego pomnika Jana Pawła II w Rosji, którego fundatorem i koordynatorem była
SEMPER POLONIA. Sukcesywnie postępował także proces zacieśniania współpracy redakcji portalu
z Klubami Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, które regularnie wymieniały informacje na
przeznaczonej dla nich podstronie portalu, a członkowie klubów aktywnie włączali się w dyskusje m.in. na
29
temat kształtu nowego systemu stypendialnego SEMPER POLONIA. Ponadto redaktorzy serwisu
sukcesywnie nawiązywali kontakty z kolejnymi organizacjami polskimi i polonijnymi oraz polskimi
osobistościami za granicą, czego efektem był szereg publikacji prezentujących działalność tych jednostek
i sylwetki ciekawych Polaków mieszkających za granicą.
Jednocześnie w ciągu całego 2011 r. wykonano szereg prac mających na celu uatrakcyjnienie treści serwisu
oraz formy, w jakiej jest ona prezentowana. Redakcja IUVENUM POLONIA nawiązała współpracę
partnerską z kolejnymi zagranicznymi serwisami zajmującymi się tematyką polonijną, m.in. z portalem
wiadomości amerykańskich InformacjeUSA.com, australijskim serwisem internetowym dla Polonii
„Bumerang Polski” czy rosyjskojęzycznym portalem Polsha24.com. Dzięki temu portal fundacyjny uzyskał
dostęp do zasobów informacyjno-publicystycznych tych serwisów oraz był promowany w wielu krajach na
wszystkich kontynentach. Wart podkreślenia jest fakt, iż grono redaktorów współpracujących nieodpłatnie
z serwisem IUVENUM POLONIA w 2011 r. powiększyło się do 5 osób m.in. o uczestników programu
stażowego Fundacji, które na przełomie sierpnia i września, dzięki porozumieniu Fundacji SEMPER
POLONIA i TVP Polonia, miały okazję uczyć się dziennikarstwa w Akademii Telewizyjnej TVP. Współpracując
z portalem nabierają aktualnie cennych doświadczeń i wiedzy o Polonii.
IUVENUM POLONIA nawiązało również współpracę z Fundacją Nowoczesna Polska, twórcą portalu
edukacyjnego „Wolne Lektury” oferującego bezpłatnie pełne teksty polskich lektur szkolnych w formie ebooków oraz audiobooków (funkcjonalność IUVENUM POLONIA została poszerzona o moduł pozwalający
na przeszukiwanie i pracę z zawartością serwisu „Wolne Lektury” z poziomu Iuve.pl).
Od początku 2011 r. Fundacja prowadziła intensywne konsultacje wśród użytkowników serwisu IUVENUM
POLONIA na temat oczekiwań wobec portalu, dotychczasowego sposobu korzystania z Internetu, czynnego
włączania się do prac redakcyjnych, a także możliwości komunikowania się z młodzieżą polonijną w innych
krajach i sposobów współpracy młodej Polonii między sobą w oparciu o narzędzia internetowe. Na bieżąco
monitorowano aktywność użytkowników serwisu oraz wskaźniki określające użyteczność i popularność
portalu. Wynikiem tych działań były zmiany w wyglądzie i zawartości portalu, które nastąpiły już
w miesiącu luty: między innymi zmieniono układ zakładek na bardziej czytelne i atrakcyjne graficznie,
niektóre usunięto, inne dodano. Podjęto też prace nad odświeżeniem wyglądu serwisu – dostosowaniem
witryny do najnowszych standardów tworzenia i zarządzania stronami internetowymi – oraz
zaimplementowaniem narzędzi największego portalu społecznościowego Facebook. Zamierzeniem było
podkreślenie funkcji komunikacyjnej serwisu (ze szczególnym naciskiem na kontakty pomiędzy członkami
Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA), uwypuklenie aktywności użytkowników, uproszczenie formy
kontaktu użytkowników portalu z redakcją, a także zwiększenie atrakcyjności i multimedialności serwisu.
W drugim i trzecim kwartale 2011 roku odbyło się szereg spotkań roboczych redaktorów IUVENUM
POLONIA z informatykami stołecznej firmy eZespół, która od samego początku czuwa nad informatyczną
stroną serwisu, na których wypracowano konkretne rozwiązania dotyczące przebudowy portalu.
Szczegółowo opracowano m.in. nową mapę strony oraz szablon strony głównej i poszczególnych podstron.
W czwartym kwartale roku trwały prace programistyczne związane z przebudową serwisu, a tuż przed
świętami Bożego Narodzenia aktualizacja została wdrożona na serwer testowy. Na przełomie roku
zakończyliśmy przenoszenie zawartości merytorycznej i multimedialnej starego „IUVENUM POLONIA”
do nowej konsoli CMS serwisu oraz prace redakcyjne związane z graficznym (wizualnym) dostosowaniem
starszych treści do nowego layout’u strony i sposobu wyświetlania. Ponadto w 2011 r. podjęto działania
informatyczne mające na celu podkreślić związek IUVENUM POLONIA z Fundacją SEMPER POLONIA
poprzez m.in. unifikację wyglądu IUVENUM POLONIA i oficjalnej strony internetowej Fundacji.
Powiązanie nowego IUVENUM POLONIA z serwisem Facebook związane jest z rosnącą popularnością tego
serwisu społecznościowego oraz coraz większą rolą, jaką odgrywa on w działalności współczesnych firm
i organizacji. Tak informacyjnych, jak i promocyjnych. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż funkcjonujące od
września 2010 r. profile IUVENUM POLONIA (oficjalny i nieoficjalny - towarzyski) spotkały się z dużym
30
zainteresowaniem internautów. Do grona swoich wirtualnych przyjaciół IUVENUM POLONIA zaprosiło już
1613 osób (stan na 31 grudnia 2011 r.) - w całym 2011 r. IUVENUM POLONIA „polubiło” go ponad 800
nowych użytkowników. Z tego względu duża część działań informacyjnych i promocyjnych promocyjnych
IUVENUM POLONIA w 2011 r. koncentrowała się właśnie na Facebooku: na tablicy portalu prezentowane
były m.in. odnośniki do najciekawszych artykułów publikowanych w portalu, informacje związane
z realizacją projektów Fundacji, a także konkursy z nagrodami w postaci gadżetów IUVENUM POLONIA.
Narzędzia facebookowe redakcja portalu i pracownicy fundacji chętnie wykorzystywali też w bieżącym
kontakcie ze stypendystami SEMPER POLONIA. Równolegle w 2011 r. kontynuowana była zapoczątkowana
jesienią 2010 r. akcja promocyjna portalu w za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji – informacje
o portalu i podejmowanych projektach trafiły do kolejnych polskich i polonijnych mediów w kraju i za
granicą, a także do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych na całym świecie oraz polskich szkół
i Domów Polonii. Poprzez nawiązanie współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Handlową IUVENUM POLONIA
i sama Fundacja SEMPER POLONIA zaistniały także w świadomości przedsiębiorców z obu krajów, z którymi
współpracuje ta instytucja.
5. Program Ex Libris POLONIA
Celem programu Ex Libris POLONIA jest wzbogacanie oraz tworzenie nowych księgozbiorów
w pracowniach polonistycznych, szkołach polskich i instytucjach polonijnych, bibliotekach publicznych,
polskich parafiach oraz klubach polonijnych w większych skupiskach Polonii
w świecie, a także doposażenie ww. instytucji w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny
i komputerowy. Działania w tym zakresie
są podejmowane przez Fundację SEMPER POLONIA od 1999 roku. Natomiast od 2003 roku program jest
wspierany przez Kancelarię Senatu RP.
Program Ex Libris POLONIA przez ponad czternaście lat funkcjonowania stał się trwałym elementem
działań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Projekty podejmowane w ramach
programu zaowocowały powstaniem wielu księgozbiorów oraz polepszeniem bazy dydaktycznej polskich
i polonijnych placówek. Dzięki pomocy udzielonej w ramach programu Ex Libris POLONIA kolejne pokolenia
Polaków mogą poszerzać swoją wiedzę na temat Polski,
a także podnosić poziom swojej wiedzy ogólnej. Od 2009 r. dysponujemy elektronicznym systemem
zarządzania zasobami instytucji polonijnych (ESI), który umożliwia generowanie raportów i zestawień
dotyczących wyposażenia oraz historii pomocy z podziałem na konkretne placówki,
w rozbiciu na lata i rodzaj przekazanych przedmiotów. W I półroczu 2011 r. przeprowadziliśmy prace, które
umożliwiły dostęp do ESI polskim placówkom dyplomatyczno-konsularnym na świecie. Od początku roku
wysyłaliśmy monity do organizacji, które nie odesłały podpisanych protokołów przekazania darów.
W związku z problemami jakie mamy
z wyegzekwowaniem pokwitowań odbioru darów w 2012 roku zostanie wprowadzona nowa instrukcja
dotycząca przekazywania darów dla organizacji.
Od maja br. pracownicy zespołu Ex Libris POLONIA rozpoczęli przygotowywanie „Wykazu tytułów książek”
rekomendowanych dla bibliotek i instytucji polonijnych w 2012 roku. Od wydawnictw, z którymi
współpracujemy, otrzymujemy zapowiedzi nowości wydawniczych. Nawiązaliśmy też kontakty z nowymi
wydawcami w trakcie Warszawskich Targów Książki.
Po podpisaniu umowy z Kancelarią Senatu RP przystąpiliśmy do weryfikacji złożonych zapotrzebowań
i rozpoczęliśmy przygotowania do zakupu darów. W pierwszej kolejności sporządziliśmy ilościowe
zestawienie sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. Opracowaliśmy specyfikację zamówień
i rozesłaliśmy zapytania o cenę do sklepów i hurtowni. Po otrzymaniu ofert wybraliśmy najkorzystniejsze
z nich i rozpoczęliśmy negocjacje z oferentami. Podczas rozmów staraliśmy się uzyskiwać po stosunkowo
31
niskich cenach sprzęt możliwie jak najwyższej jakości. Przed podpisaniem umowy z dostawcą, który
zaoferował najniższe ceny okazało się, że ze względu na wzrost kursu euro przedstawiona oferta musi
zostać zaktualizowana o zmianę kursu. Ostatecznie 29 września br. podpisaliśmy umowę na zakup sprzętu
komputerowego i biurowego od firmy Eldorado Computers. Sprzęt audiowizualny zakupiliśmy w markecie
ze sprzętem elektronicznym.
Jeszcze w III kwartale rozpoczęliśmy zakupy i wysyłanie książek. Prace w tym okresie koncentrowały się na
sporządzaniu indywidualnie dla każdej organizacji zamówienia książek, sprzętu i pomocy dydaktycznych
oraz ich odbiorze od wydawców i dostawców, przygotowywaniu paczek z darami do wysyłki oraz
organizowaniu transportu. Dla sprawnej realizacji programu Ex Libris POLONIA Fundacja stworzyła
odpowiednie zaplecze logistyczne. W 2011 r. wynajmowaliśmy cztery niewielkie pomieszczenia
magazynowe w Warszawie, w których przechowywaliśmy zakupywane książki i sprzęt oraz
przygotowaliśmy dary do wysyłki za granicę. W związku z wypowiedzeniem umowy najmu magazynów
w IV kwartale 2011 r. rozpoczęliśmy poszukiwania magazynu, aby realizacja programu Ex Libris POLONIA
w 2012 r. przebiegała bez zakłóceń. Fundacja dostarczała dary do poszczególnych okręgów konsularnych i
placówek oświatowych za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także firm spedycyjnych. Korzystaliśmy
również z pomocy placówek dyplomatyczno – konsularnych, a także wielu firm i instytucji, które pomagały
nam w transporcie darów całkowicie nieodpłatnie lub za stosunkowo niskie ceny.
Wszystkie przekazywane przez Fundację dary są specjalnie sygnowane znakiem Ex Libris POLONIA, aby nie
miały anonimowego charakteru a obdarowani wiedzieli, że otrzymali wsparcie dzięki pomocy finansowej
Senatu RP lub innego darczyńcy.
KANADA
W 2011 r. korzystając z usług firmy spedycyjnej Cargo Forte wyposażyliśmy w książki oraz sprzęt
komputerowy i audiowizualny następujące szkoły:
1. Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Toronto
2. Katolicka Szkoła Podstawowa Holy Angels
3. Polska Szkoła im. św. Anny w York Region-Richmond Hill
4. Polska Szkoła im. Kazimierza Gzowskiego
5. Wydział Oświaty Katolickiej w Okręgu Durham( Międzynarodowy Program Nauczania Języków
Obcych) przy Szkole Katolickiej im. św. Judy w Ajax, Ontario
6. Szkoła Polska im. św. Józefa
7. Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Guelph
8. Polska Szkoła Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy
9. Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi w Oshawie
10. Polska Szkoła im. M. Kopernika w Burlington
11. Polska Szkoła im. M. Konopnickiej w Oakville
12. Polska Szkoła im. St. Staszica w London
13. Szkoła Polska Grupy II Związku Polaków w Kanadzie
14. Szkoła Języka Polskiego przy Parafii św. Trójcy
15. Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. K. Norwida w Oshawie
16. Polska Szkoła przy St .Pio of Pietrelcina
17. Szkoła Polska im. Marii Konopnickiej w St. Catharines
18. Szkoła Polska im. św. Kazimierza w Toronto
19. Polska Szkoła im. Jana Brzechwy w Milton
20. Biblioteka im Stanisława Bąka przy Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II
32
USA
Korzystając z usług firmy spedycyjnej Cargo Forte wyposażyliśmy w książki następujące szkoły:
1. Polska Szkoła Dokształcająca im. Gniazda 946 Sokołów Polskich
2. Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Faustyny
3. Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II
4. Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Jana Pawła II
5. St. Stanislaus Kostka Polish School
6. Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej
7. Polska Szkoła Dokształcająca im. M. Konopnickiej
8. Szkoła Języka Polskiego przy Parafii św. Józefa w Pughkeepsie
9. Szkoła Dokształcająca im. Jana Pawła II
10. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Bostonie
11. Szkoła Polska przy Parafii św. Stanisława
12. Polska Szkoła na Cape Cod
13. Polska Szkoła im. Jana Pawła II
14. Hamtramck Public Library, Albert J. Zak Memorial
15. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Matejki
16. Polska Szkoła Doszkalająca im. Ks. Piotra Skargi
17. Polska Szkoła im. Jana II Sobieskiego
18. Polska Szkoła Doszkalająca im. Gen. Kazimierza Pułaskiego
19. Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Mahwah
20. Polska Szkoła Doszkalająca im. Zbigniewa Herberta w Copiague
21. Hartford Polish Saturday School
22. Polish Learning center " Ogniwo"
23. Polska Szkoła Jagiellonów
24. Polska Szkoła im. Jana Pawła II
25. Akademia Języka Polskiego w Manchester
26. Szkoła Języka Polskiego im. Janusza Korczaka
27. Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Hamtramck
28. Polska Szkoła Sobotnia im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Derby
29. Polska szkoła Dokształcająca im. Kazimierza Pułaskiego
30. Polska Szkoła Dokształcająca im. A. Janty - Połczyńskiego
31. Polska Szkoła Sobotnia przy parafii św. Cyryla i Metodego w Nowym Jorku
AUSTRALIA
W 2011 r. po raz kolejny wysłaliśmy Pocztą Polską książki dla następujących szkół:
1. Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Północnych Sydney
2. The Polish School of Sydney
3. Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville
4. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
ARGENTYNA
W 2011 roku przekazaliśmy książki dla Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Comodoro Rrivadavia.
AUTONOMIA PALESTYŃSKA
W 2011 roku kontynuowaliśmy doposażenie w książki Towarzystwa Przyjaźni Palestyńsko -Polskiej w Gazie.
33
IZRAEL
Na prośbę Instytutu Polskiego w Tel Awiwie przekazaliśmy książki dla Uniwersytetu w Hajfie na którym
realizowany jest program studiów polskich.
FRANCJA
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy dary w postaci książek oraz sprzętu komputerowego
i audiowizualnego dla następujących organizacji i szkół:
1. Sekcja Polska Cite Scolaire Internationale- Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum
2. Szkoła Polska im. Stanisława Leszczyńskiego
3. Polsko- Francuskie Stowarzyszenie Kulturalne
4. Mazowsze Saint – Dizier
5. Szkoła Polska w Nicei
6. Stowarzyszenie Francusko-Polskie POLONICA i Szkoła im. Konstantego Gaszyńskiego przy
Stowarzyszeniu
7. Polonica w Aix Provence
8. Sekcja Polska Lycee International
9. Stowarzyszenie Roanne Pologne
10. LITERKA- Association pour la promotion de la culture et de la langue polonaise dans la region de St.
Germain en Laye
11. Kongres Polonii Francuskiej
NIEMCY
Dzięki dotacji z Senatu RP mogliśmy przekazać książki oraz sprzęt komputerowy dla następujących szkół
i organizacji:
1. Szkoła Nauczania Języka Polskiego w Sinzig
2. Szkoła Nauczania Języka Polskiego w Linz am Rhein
3. Szkoła Języka i Kultury Polskiej "PRO CULTURA CHRISTIANA"
4. Polska Szkoła
5. Gemeninshaftshauptschule Herbertskaul
6. Muttersprachlicher Unterricht Polisch in Realschule plus Mainz Altstadt
7. GGS Herderschule
8. Język Polski- Ojczysty w Niemieckim Systemie Oświaty
9. Szkoła Główna- Falkschule
10. Stowarzyszenie Inicjatywa Rodziców Pollingua
11. EGS Annaschule
12. Herman- Gemeiner- Schule
13. Erich Kostner Schule
14. Szkoła Podstawowa im. Katariny Heinroth i Państwowa Szkoła Europejska w Berlinie
15. Szkoła Języka Polskiego przy Bildungszentrum
16. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe "Wawel"
17. Szkoła Języka Polskiego przy Misji Katolickiej w Mannheim
18. Przedszkole przy Stowarzyszeniu ds. Wychowania i Kształcenia dzieci z rodzin polskich i polsko niemieckich
19. Szkółka Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej
20. Szkoła Polska przy Polskiej Misji Katolickiej
21. Gymnasium Goetheschule Zespół Języka Polskiego
22. Parafia Szkolna Sobotnia
34
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Europejska Szkoła Spotkań z Polską"Nasza Szkoła"
Szkoła Europejska w Monachium
Polnischer Kulturverein bei der Polnischen Katholischen Gemeinde Ludwigsburg
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK
Szkoła publiczna w Hamburgu
Uniwersytet Johannesa Gutenberga
Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech
FINLANDIA
W 2011 r. po raz pierwszy przekazaliśmy książki dla Polonijnego Towarzystwa Oświatowo- Kulturalnego
w Helsinkach.
GRECJA
W IV kwartale uzupełniliśmy zasoby biblioteki Zrzeszenia Polaków w Grecji " Mieszko”.
HISZPANIA
Dzięki dotacji otrzymanej z Senatu RP w 2011 r. po raz kolejny uzupełniliśmy wyposażenie następujących
organizacji:
1. Biblioteka Polskiej Książki w Walencji
2. Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko- Polskie
3. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących Po Polsku
HOLANDIA
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy dary w postaci książek oraz sprzętu komputerowego
dla Polskiej Szkoły Parafialnej w Rotterdamie i Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Osstoja w Oss.
IRLANDIA
Dzięki dotacji Senatu RP przekazaliśmy za pośrednictwem Poczty Polskiej książki do czterech szkół
w Irlandii:
1. Polskiej Szkoły przy Stowarzyszeniu Edukacyjnym Nauczycieli w Dublinie
2. Laois International School LTD
3. Polskiej Szkoły w Letterkenny
4. Szkoły przy Polonijnym Klubie Młodzieżowym Równe Szanse
ISLANDIA
W 2011 roku kontynuowaliśmy doposażenie w książki Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej
w Reykjaviku.
NORWEGIA
Dzięki dotacji Senatu RP przekazaliśmy książki dla Polskiej Szkoły w Bergen.
NOWA ZELANDIA
W 2011 r. uzupełniliśmy zasoby Polish Heritage Trust Museum and Library w Auckland.
SZWECJA
Dary dla Ogniska "Kwiaty Polskie" w Malmo i Polskiej Szkoły Sobotniej w Goeteborgu zostały odebrane
z Fundacji przez przedstawiciela organizacji.
35
SZWAJCARIA
Dzięki dotacji Senatu RP przekazaliśmy książki dla Polskiej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego Bazylei.
WIELKA BRYTANIA
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy dary w postaci książek oraz sprzętu komputerowego
dla następujących szkół:
1. Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Peterborough
2. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. A. Mickiewicza w Leyton
3. Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Reading
4. Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Birmingham
5. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Bath
6. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Londynie
7. Sobotnia Polska Szkoła w Oxford
8. Polska Szkoła Sobotnia im. M. Konopnickiej w Willesden Green
9. Uzupełniająca Polska Szkoła Sobotnia Portadown/ Lurgan
10. Polish Kid's Club w Grantham
11. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Św. Kazimierza w Nottingham
12. NEPCO CIC Polish Saturday School
13. Polska Szkoła Sobotnia w Accrington
14. Polska Szkółka Sobotnia w Grantham
15. Plska Szkoła Sobotnia im. F. Chopina w Perth
16. Polska Szkoła w Fife
17. Polska Szkoła im. Św. Stanisława Kostki w Aberdeen
18. Szkoła Języka Polskiego i Kultury w Motherwell
19. Związek Polaków, Szkoła Polonijna i Biblioteka
20. Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście
WŁOCHY
W IV kwartale przekazaliśmy dary dla Uniwersytetu w Turynie oraz następujących organizacji polonijnych:
1. Ognisko Polskie w Turynie
2. Stowarzyszenie Kulturalne Włosko- Polskie W Weneto
3. Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko- Włoskiej W Kampanii
4. Szkoła Polska przy AIPP
5. Związek Polaków w Mediolanie
LITWA
Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” w Wilnie przekazaliśmy książki oraz sprzęt
komputerowy i audiowizualny dla następujących szkół:
1. Kiwiska Szkoła Podstawowa w Rejonie Wileńskim
2. Szkoła Średnia w Egliszkach
3. Kienska Szkoła Podstawowa w rejonie Wileńskim
4. Szkoła Średnia w Połukniu rej. Trocki
5. Szkoła średnia im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawa II w Wilnie
7. Mościska Szkoła Podstawowa
8. Szkoła Średnia im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach
9. Centrum Kultury Rejony Solecznickiego
36
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Taboryska Szkoła Podstawowa
Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie
Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu
Szkoła Średnia im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Czużakampska Szkoła Podstawowa
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
Szkoła Początkowa w Mariampolu
Suderwska Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego
Szkoła Średnia im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach
Grygiska Szkoła Średnia
Szkoła Podstawowa w Magunach
Gimnazjum Im. K. Parczewskiego
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach
Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudaminie
Biblioteka Publiczna w Solecznikach
CZECHY
Dary przeznaczone dla organizacji z praskiego okręgu konsularnego przekazaliśmy dzięki uprzejmości
Instytutu Polskiego w Pradze natomiast pozostałe wysłaliśmy pocztą. W 2011 r. doposażyliśmy następujące
instytucje:
1. Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze
2. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Masaryka, Instytut Slawistyki, Katedra Języków i Literatur
Zachodniosłowiańskich
3. Oddział Literatury Polskiej Biblioteka Regionalna Karwina
4. Instytut Polski w Pradze
5. Katedra Kultury Literackiej Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Pardubicach- oddział j.
polskiego
6. Stowarzyszenia Klub Polski w Pradze, sekcja Łysa nad Łabą
7. Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki
8. i Zachodnioeuropejskich studiów.
9. Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie
10. Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem nauczania
11. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kosariska
12. Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Orlova
13. Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
14. Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie
ŁOTWA
Korzystając z pomocy Ambasady RP w Rydze mogliśmy doposażyć w książki oraz sprzęt komputerowy
następujące instytucje oświatowe:
1. Oddział ZPŁ w Daugavpils "Promień"
2. Centrum Bohemistyki i Polonistyki, Uniwersytet Łotewski
3. Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne
4. Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils
SŁOWACJA
Dary dla Stowarzyszenia Polonus i działającej przy nim Sobotnio-Niedzielnej Szkole Polskiej w Zilinie
37
odebrał z Fundacji przedstawiciel organizacji. Książki dla Uniwersytetu Mateja Bela wysłaliśmy pocztą.
SŁOWENIA
W 2011 r. kontynuowaliśmy doposażenie w książki Katedry Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu
w Lublanie.
WĘGRY
Dzięki uprzejmości Instytutu Polskiego w Budapeszcie przekazaliśmy dary dla następujących instytucji:
1. Uniwersytet Debreczyński, Zespół Wydziałów Uniwersyteckich, Instytut Slawistyki, Katedra
2. Języka i Literatury Polskiej
3. Katedra Polonistyki na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie
4. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech
5. Ogólnokrajowa Szkoła na Węgrzech
6. Uniwersytet w Szumen, lektorat języka polskiego
BUŁGARIA
W 2011 r. przekazaliśmy książki dla lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie w Szumen.
RUMUNIA
Dzięki środkom z Kancelarii Senatu RP przekazaliśmy książki dla Przedszkola " Św. Dominik" w Siret
CHORWACJA
W 2011 r. przekazaliśmy książki dla Katedry języka polskiego na Uniwersytecie w Zagrzebiu
CZARNOGÓRA
Pod koniec 2011 r. uzupełniliśmy zasoby biblioteki Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze
SERBIA
W 2011 r. przekazaliśmy książki dla Sekcji Języka Polskiego i Literatury Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu w Belgradzie.
MOŁDAWIA
Korzystając z pomocy Ambasady RP w Kiszyniowie mogliśmy doposażyć w książki oraz sprzęt komputerowy
następujące organizacje i pracownie polonistyczne:
1. Centrum Języka I Kultury Polskiej w Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie
2. Wolny Międzynarodowy Uniwersytet w Kiszyniowie
3. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. A. Russo
4. Dom Polski w Styrczy
5. Stowarzyszenie Polaków w Gagauzji
UKRAINA
Dzięki współpracy Fundacji z konsulatami RP na terenie Ukrainy mogliśmy przekazać książki oraz sprzęt
komputerowy i audiowizualny do pracowni polonistycznych i organizacji polonijnych na terenie Ukrainy.
W 2011 r. przekazaliśmy dary dla następujących organizacji:
1. Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" sekcja języka polskiego
2. Szkołą Średnia nr 17 w Żytomierzu
3. Średnia ogólnokształcąca szkoła I-III stopnia nr 12 w Winnicy
38
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Szkółka języka polskiego przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Kamieńcu Podolskim
Szkoła nauki języka polskiego przy Chmielnickim Miejskim Związku Polaków im. Władysława
Reymonta
Żytomierskie Humanistyczne Gimnazjum nr 23
Krymski Oddział Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy
Polska Sobotnia Szkoła im. Jana III Sobieskiego w Jaworowie
Obwodowa Organizacja Społeczna " Studencki Klub Polski" w Żytomierzu
Towarzystwo Kultury Polskiej " Polonia"
Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP i Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach
Łucka specjalizowana szkoła nr 1
Biblioteka nr 9 w Równym
Ukraińsko-Polski Instytut Zarządzania
Obwodowy Związek Polaków " Polonez"
Klub polski "Przyjaźń" Chersońskiej Biblioteki Obwodowej dla dzieci
Stowarzyszenie Polaków w Mikołajewie
Sobotnia szkoła języka polskiego w Stanisławowie
Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika
Polonistyczne Centrum Naukowo- Informacyjne im. Igora Menioka
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu
Instytut Polski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Wołyński Uniwersytet Narodowy
Mariupolski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Centrum Kultury Polskiej
Nikopolski Instytut Zaporozkego Państwowego Uniwersytetu
Średnia Szkoła nr 4 w Nikopolu
Centrum Kulturalno Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej- Polska Szkoła
Lektorat Języka Polskiego na Uniwersytecie Rolniczym w Sumach
Akademia Kijowsko- Mohylańska
Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach
Katolickie Centrum Medialne w Kijowie
Kulturalno- Oświatowe Centrum im. K. Makuszyńskiego Wspólnoty Polskiej
Edukacyjno- wychowawczy kompleks w Chorowcu
Edukacyjno- wychowawczy kompleks N1, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Sławucie
Specjalizowane Sławuckie obwodowe Liceum-internat
Szepetowski Oddział ZPU, początkowa szkoła z polskim językiem wykładowym
Szkoła nr. 121 w Oddesie
BIAŁORUŚ
Korzystając z uprzejmości placówek dyplomatyczno-konsularnych na Białorusi mogliśmy przekazać książki
dla
1. Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu,
2. Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie oraz
3. Polskiej Szkoły nr 36 w Grodnie.
ROSJA
Wyposażenie organizacji polonijnych w Rosji jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy z placówkami
dyplomatyczno-konsularnymi. Opłaty związane z transportem, a przede wszystkim opłaty celne są tu
bardzo wysokie, co powoduje, że nie jest możliwy - przy środkach jakimi dysponujemy - transport
za pośrednictwem firm spedycyjnych. Dzięki przychylności Ambasady RP w Rosji dary zostały przekazane
39
dla następujących organizacji:
1. Centrum Kultury I Oświaty Polskiej "Odrodzenie"
2. Gabinet Języka polskiego przy Centrum Słowiańskim Uniwersytetu Ekonomii i Finansów
3. Sekcja filologii polskiej na Katedrze Slawistyki Wydziału Filologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu
Państwowego im. M. W. Łmonsowa
4. Katedra Literatury Zagranicznej- Krasnojarski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.P. Astfiewa
5. Katedra historii języka rosyjskiego i językoznawstwa wydziału filologii Federalnego Uniwersytetu
Kazańskiego
6. Państwowe Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim
7. Gimnazjum nr 150 w Omsku
8. Polska Kulturalna Autonomia "Ogniwo"
9. Regionalna Społeczna Organizacja Obwodu Stawropolskiego "Zjednoczone Polskie Serce"
10. Szkółka sobotnio-niedzielna przy Domu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Smoleńsku
11. Stowarzyszenie Kultury Polskiej "Polonez"
12. Towarzystwo Kultury Polskiej " Orzeł Biały"
13. Szkoła niedzielna przy Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowym " Polonia" w Sankt Petersburgu
14. Orenburskie Obwodowe Kulturalno- Oświatowe Centrum " Czerwone Maki"
15. Moskiewska Autonomia Narodowo-Kulturalna Polaków „Dom Polski”
16. Pod koniec roku prezes Niekomercyjnego Partnerstwa " Dom Polski" im. F. Chopina w Czerniachowsku
odebrała książki dla organizacji, a także dla 2 poniżej wymienionych instytucji,
17. Katedra Języków Słowiańskich i Bałtyckich na Uniwersytecie Państwowym im. I. Kanta
w Kaliningradzie oraz
18. Wspólnota Kultury Polskiej im. Jana Kochanowskiego w Oziersku.
KAZACHSTAN i KIRGISTAN
Za pośrednictwem Ambasady RP w Astanie przekazaliśmy książki dla:
1. Polskie Centrum Kulturalno- Edukacyjnego na Euroazjatyckim Narodowym Uniwersytecie im. L.N.
Gumilowa,
2. Polskiego Centrum Kulturalnego w Biszkeku i
3. Kirgisko- Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego.
UZBEKISTAN
W 2011 r. kontynuowaliśmy doposażenie Młodzieżowo - Kulturalnego Polskiego Centrum "Zarzewie"
w Taszkencie.
6. Elektroniczny System Informacji o zasobach placówek polonijnych (ESI)
Fundacja SEMPER POLONIA w 2009 r. uruchomiła „Elektroniczny System Informacji o zasobach placówek
polonijnych” (ESI), będący bazą danych i narzędziem pomagającym w realizacji programu Ex Libris
POLONIA. ESI pozwala nam monitorować stan wyposażenia placówek polonijnych, z którymi
współpracujemy i oceniać zasadność składanych corocznie wniosków o doposażenie szkół czy organizacji
polonijnych. Na podstawie danych ESI możemy także przewidywać i oceniać potrzeby związane
z zaopatrywaniem w nowości wydawnicze oraz posiadamy informacje o stopniu zużycia sprzętu
komputerowego i ewentualnej konieczności jego wymiany. ESI umożliwia generowanie raportów
i zestawień dotyczących wyposażenia, z podziałem na konkretne placówki, w rozbiciu na lata i rodzaj
przekazywanego wyposażenia.
Od początku 2011 r. kontynuowaliśmy wprowadzenie danych beneficjentów oraz informacji o doposażeniu
placówek w 2010 r. ze środków Senatu RP i własnych zasobów SEMPER POLONIA. Na mocy ustaleń
40
Fundacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych prowadzone były prace umożliwiające udostępnienie ESI
polskim placówkom dyplomatyczno-konsularnym. W marcu otrzymaliśmy z Departamentu Współpracy
z Polonią MSZ wykazy przedstawicieli placówek dyplomatyczno-konsularnych upoważnionych do
korzystania z ESI. Następnie firma e-Zespół dokonała uzupełnienia ESI o moduł dostępu do bazy.
Umożliwiło to tworzenie i nadawanie nowych kont przedstawicielom ambasad i konsulatów oraz
korzystanie z informacji zawartych w ESI. W sierpniu nadaliśmy loginy i hasła pracownikom wskazanym
przez Departament Współpracy z Polonią MSZ. Obecnie prawie 90 placówek na bieżąco może
monitorować stan wyposażenia szkół i organizacji polonijnych w swoich okręgach konsularnych.
W IV kwartale na bieżąco prowadzone były prace modyfikujące ESI,
a wynikające w uwag zgłaszanych przez użytkowników systemu. Konieczne będzie rozszerzenie systemu
o nowe moduły umożliwiające przechowywanie zeskanowanych protokołów przekazania, a także
korespondencji mailowej prowadzonej między Fundacją, a organizacjami polonijnymi, która będzie
dokumentowała całość naszych wysiłków podejmowanych na rzecz transparentności programu Ex Libris
POLONIA.
Zdaniem większości polskich placówek konsularno – dyplomatycznych ESI byłby dla nich jeszcze większą
pomocą dla koordynowania wysiłków różnych podmiotów krajowych na rzecz Polonii, gdyby chociaż udało
się nakłonić organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania Senatu RP do przekazywania
informacji o udzielanym wsparciu dla placówek polonijnych do bazy ESI.
7. Program Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży
a)
Polonijne Kluby Sportowe
Austria
W Klubie Sportowym działającym przy Wspólnocie Polaków w Górnej Austrii działają cztery sekcje
sportowe: piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i aerobiku. Pierwszą imprezą sportową
zorganizowaną przez Klub Sportowy w Austrii był III Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Górnej Austrii.
W marcu odbył się III Turniej Tenisa Stołowego. W czerwcu Klub zorganizował III Igrzyska Polonijne dla
dzieci w Górnej Austrii oraz kolejny Turniej Piłki Nożnej, w którym wystartowało pięć polonijnych drużyn,
a najlepszy okazał się zespół z Linzu. 9 lipca Klub w Austrii w Wilheringu zorganizował III Turniej Tenisa
Ziemnego. Zawodnicy grali w dwóch grupach, a najlepsi z grup spotkali się w półfinale. Zwycięzcy turnieju
otrzymali medale i puchary. Rozgrywki odbyły się na podmiejskich kortach. 19 listopada Klub w ramach
imprez sportowych zorganizował IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Górnej Austrii w którym wzięły udział
3 drużyny z Linzu, Rohrbachu i Kirchdorfu. Zwycięzcy turnieju zostali udekorowani medalami i pucharami.
Rozgrywki odbyły się w sali sportowej w Petrinum w Linzu. Po przerwie wakacyjnej, we wrześniu
rozpoczęły się w sali sportowej cotygodniowe treningi piłki nożnej i tenisa stołowego od godz. 16:00 –
18:00 ( bierze w nich udział 15 do 20 osób). Liczba chętnych rośnie z roku na rok, nie ma żadnych
ograniczeń wiekowych, więc spotykają się młodsi i starsi, aby potrenować i podnieść swoją kondycję oraz
umiejętności.
Wielka Brytania
Klub Sportowy w Belfaście działa przy Szkole Polonijnej. Dla najmłodszych dzieci prowadzone są zajęcia
muzyczno-ruchowe oraz taneczne. Dla starszych dzieci stworzono drużynę piłki nożnej oraz koszykówki
które biorą udział w miejscowych rozgrywkach ligowych. Najprężniej funkcjonuje i największym
zainteresowaniem cieszy się sekcja piłki siatkowej. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat trenują mini siatkówkę,
natomiast ich matki i opiekunki tworzą kobiecą drużynę siatkówki pod polską nazwą „Syrena” i występują
w miejscowej pierwszej lidze. W kwietniu siatkarze wzięli udział w turnieju o Puchar Północno-Irlandzkiej
41
Federacji Piłki Siatkowej i w gronie 10 drużyn zajęli trzecie miejsce. W okresie wakacyjnym w treningach
uczestniczyła tylko żeńska drużyna siatkarska. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu. Ponadto
drużyna uczestniczyła w cyklu turniejów beach volley. Cztery zawodniczki znalazły się w pierwszej szóstce.
Pod uwagę była brana suma punktów zdobyta we wszystkich turniejach. W czwartym kwartale
najważniejszym wydarzeniem dla klubu było zajęcie zgodnie z planem pierwszego miejsca w tutejszej First
Division. W kolejnym sezonie w ostatnich pięciu meczach ligowych drużyna odniosła komplet zwycięstw
do rozegrania pozostało jeszcze siedem spotkań. W międzyczasie wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem
Sportowym w Północnej Irlandii Klub zorganizował siatkarski turniej drużyn mieszanych (3 kobiety +
3 mężczyzn). Udział w imprezie wzięło siedem drużyn, które były bardzo zadowolone z formuły i sposobu
przeprowadzenia zawodów, pytając juz o przyszłoroczny turniej. Z roku na rok wzrasta popularność Klubu
w Irlandii Północnej.
Klub Sportowy w Edynburgu „The Goal Academy – Red Lions prowadzi zajęcia z piłki nożnej dla dzieci.
Młodzi piłkarze trenują regularnie trzy razy w tygodniu, a w niedzielę rozgrywają mecze ze szkockimi
drużynami. Większość drużyn uczestnicy w rozgrywkach ligowych w Edynburgu. Wszyscy trenerzy szkółki
piłkarskiej mają ukończone niezbędne do pracy trenerskiej specjalistyczne kursy. W listopadzie piątka
trenerów ukończyła kursy trenerskie pierwszego stopnia , organizowane przez Szkocki Związek Piłki
Nożnej. W tym roku Klub rozszerzył swoją działalność podejmując się szkolenia młodych piłkarzy
z Glasgow. Rok 2011 rozpoczął się dla szkółki piłkarskiej miłym akcentem, którym było otrzymanie
certyfikatu jakości Quality Mark. W klubie trenowani są chłopcy w różnym wieku, przydzieleni do kilku
drużyn pod względem wieku. Najmłodsza to drużyna chłopców do lat 6 najstarsza zaś składa się z chłopców
do lat 20. Piłkarze biorą udział w licznych Turniejach zarówno w Szkocji jak i w Polsce. Uczestniczyli
w turnieju Pamartech Cup 2011 w Poznaniu, w turnieju im. Kazimierza Górskiego – „Zina Dobiegniew Cup
2011”. Szkółka w celu integracji organizuje również ogniska, mecze z rodzicami oraz wycieczki. The Goal
Academy było również uczestnikiem tegorocznego Dnia Polski organizowanego 2 lipca za pośrednictwem
Konsulatu RP w Edynburgu.
Irlandia
Klub „Polonia” w Dublinie prowadzi zajęcia dla kobiet z aerobiku i fitness oraz zajęcia przygotowawcze
instruktorskie z Zumba-Fitness. Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami mieszanka tańca i aerobiku,
kształtuje sylwetkę, dba o kondycję oraz wpływ na dobre samopoczucie. Klub prowadzi zajęcia sportowe
wychowania fizycznego dla dzieci przy SPK w Dublinie. Podobnie jak w roku ubiegłym Klub był
współorganizatorem festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. W przyszłym roku Klub zamierza stworzyć
sekcję piłki siatkowej, w tym celu trener-koordynator klubu Dariusz Dąbrowski ukończył w listopadzie kurs
organizowany przez Irlandzki Związek Piłki Siatkowej oraz kurs Code of Ethics Course uprawniający do
prowadzenia zajęć z niepełnoletnimi na terenie Republiki Irlandii.
Litwa
Klub w Wilnie, skupiający stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA oraz studentów polskiego
pochodzenia, posiada męską i żeńską drużyny siatkówki i koszykówki. Zawodnicy trenują dwa razy
w tygodniu w wynajmowanej hali sportowej i okazyjnie uczestniczą w lokalnych turniejach. Chociaż na
działalność tego klubu nie otrzymaliśmy dofinansowania Senatu RP w ramach programu Polonijne Kluby
Sportowe nadal finansowaliśmy koszta wynajęcia sali do treningów.
Ukraina
Reaktywowana w 2009 r. drużyna „Pogoń” Lwów rozpoczęła bieżący rok tradycyjnie od treningów w hali
oraz od wiosny na naturalnym boisku. W przygotowaniu do zbliżającego się sezonu miały pomóc liczne
mecze kontrolne z lokalnymi drużynami oraz prestiżowym memoriale im. Ernesta Justa. W XII edycji
42
turnieju wśród 35 rywalizujących drużyn lwowska drużyna dotarła do 1/8 finału. Kolejnym ważnym
turniejem, w którym „Pogoń” wzięła udział, był V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej SMS CUP 2011
w Krakowie. Ważnym wydarzeniem w klubie był kwietniowy mecz z Cracovią w Wieliczce w 103. rocznicę
pierwszego meczu tych drużyn. W czwartek 14 lipca odbyły się obchody 117 rocznicy rozegrania
pierwszego meczu piłki nożnej w historii Polski i Ukrainy. W ramach obchodów rocznicy tego wydarzenia
14 lipca br. we Lwowie odbyła się historyczna rekonstrukcja wyżej wspomnianego piłkarskiego meczu,
którą zorganizował departament ds. Euro 2012 Rady Miejskiej Lwowa i Federacja Piłki Nożnej Obwodu
Lwowskiego
Najważniejszym i kulminacyjnym punktem działalności Klubu była rywalizacja w IV Lidze Obwodu
Lwowskiego. Bilans sezonu to 7 miejsce wśród dziesięciu rywalizujących klubów. Zdecydowanie lepiej
spisali się młodzieżowcy którzy zostali sklasyfikowani na 2 miejscu. W tym roku swoją działalność
rozpoczęła Szkółka „Pogoni” Lwów, skupiająca najmłodszych lwowskich adeptów piłki nożnej. Swoją
obecność zdążyła zaznaczyć w juniorskim międzynarodowym turnieju „Szczecin Cup 2011”oraz oraz
w I Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej MINI EURO 2011 w Gdańsku.
W 2011 r. Fundacja SEMPER POLONIA nie otrzymała środków od Senatu RP na działalność klubu LKS
„Pogoń Lwów”
b)
III Międzynarodowe Biegi z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie na Litwie
6 maja 2011 r. w Niemenczynie odbyły się V Międzynarodowe Biegi z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Uczestniczyło w nich ponad pięciuset zawodników ze szkół z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy,
a także 40-osobowa grupa młodych sportowców z powiatu żywieckiego i z polskich Klubów Olimpijczyka
w Racocie, Brójcach i Trzcielu. Impreza rozpoczęła się od przemarszu sportowców ze stadionu przy
Gimnazjum im. K. Parczewskiego na leśną estradę, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie zawodów. Obecni
byli goście w osobach m.in. konsula RP na Litwie Stanisława Kargula oraz przedstawiciele władz Samorządu
Rejonu Wileńskiego i miasta Niemenczyn. Gospodarz imprezy, starosta Niemenczyna, Mieczysław
Borusewicz w wystąpieniu powitalnym nawiązał do historii biegów, a także przypomniał wspólne tradycje
3-Majowe Polski i Litwy, ich znaczenie dla historii obu narodów i dla współczesnej Europy. Przed
rozpoczęciem biegów wystąpił polonijny zespół „Jutrzenka”.
Zawodnicy startowali w różnych kategoriach wiekowych i na dystansach od 500 do 5000 m. Najmłodsi na
dystansie 500 m rywalizowali o puchar Fundacji SEMPER POLONIA oraz puchar Szkoły Sportowej
Samorządu rejonu Wileńskiego, zwycięzcami okazali się Miriam Ourdane z Polski i Jerzy Markiewicz
z Białorusi. Wśród dziewcząt z rocznika 1998-99 w biegu na trasie 800 m o puchar Wydziału Oświaty
Samorządu Rejonu Wileńskiego zwyciężyła Wiktoria Naruszewicz z Litwy. Chłopcy z tych samych roczników
rywalizowali na dystansie 1000 m o puchar Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu
Wileńskiego; zwyciężył Dawid Kamiago z Litwy. Spośród 60 dziewcząt z roczników 1996-97 na dystansie
1000 m w biegu o puchar starosty miasta Niemenczyn zwyciężyła Bożena Naruszewicz z Litwy. O puchar
Mera Rejonu Wileńskiego rywalizowali chłopcy na dystansie 1400 m. Dziewczynki w tym samym wieku
walczyły o puchar Związku Polaków na Litwie. Na symbolicznym dystansie 1791 m o puchar Senatu RP
wśród dziewcząt z rocznika 1992-93 zwyciężyła Alina Trynuszkiewicz. Na dystansie 2100 m w rywalizacji
chłopców rocznik 1992-93 o puchar Ambasady RP w Wilnie zwyciężył Dariusz Werkowski.
W głównym biegu na dystansie 5000 m zwyciężył Bartłomiej Golec z Żywca. Niezwykłą dramaturgię miał
bieg pań na tym samym dystansie, gdzie pierwsze miejsce zajęły aequo Wiktoria Kuryś i Magda Marek;
zwycięzcom puchar wręczył konsul RP p. Stanisław Kargul.
Zwycięzcy biegów otrzymali pamiątkowe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Całe
przedsięwzięcie wspierane było przez stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, którzy pomogli
organizatorom w przygotowaniach oraz w trakcie trwania samej imprezy dbali o porządek na trasie
43
biegów, przygotowywali medale, wypisywali dyplomy oraz notowali czasy i miejsca uczestników.
Następnego dnia po zawodach gospodarze imprezy przygotowali dla młodzieży polonijnej z różnych krajów
zwiedzanie starówki Wilna i cmentarza na Rossie.
c)
Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu w Sztutowie
Od 16 do 28 sierpnia 2011 r. w Sztutowie na Mierzei Wiślanej odbył się Międzynarodowy Zlot
Młodzieżowych Animatorów Sportu, którego organizatorami byli Elbląski Szkolny Związek Sportowy
i Fundacja SEMPER POLONIA. W Zlocie uczestniczyła młodzież z Białorusi (Grodno), Czech (Czeski Cieszyn),
Litwy (Niemenczyn, Mościszki, Stare Troki, Wilno), Łotwy (Daugavpils), Ukrainy (Lwów), a także dzieci
i młodzież reprezentująca 8 szkół podstawowych i gimnazjalnych z Polski. Uroczyste otwarcie Zlotu odbyło
się na boisku „ORLIK” przy Zespole Szkół w Sztutowie. Zlotowiczów przywitał wójt gminy Sztutowo
Stanisław Kochanowski. Po uroczystości otwarcia wszyscy uczestnicy Zlotu przemaszerowali na teren
byłego Obozu Koncentracyjnego Stutthof gdzie złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Stutthofu.
Wicedyrektor Muzeum Piotr Piechnik zapoznał zgromadzonych z historią obozu i oprowadził po jego
terenie.
Podczas Zlotu promowanych było 10 dyscyplin sportowych: koszykówka uliczna, piłka nożna plażowa, bieg
na orientację, warcaby, triatlon, piłka siatkowa i plażowa, biathlon, unihokej, rzut podkową, tenis
stołowy. Zajęcia z poszczególnych dyscyplin sportowych prowadzili zawodowi trenerzy i przedstawiciele
polskich związków sportowych. Po zapoznaniu uczestników z regułami i zasadami danej dyscypliny
odbywały się pokazy i zawody.
Gościem honorowym Zlotu był marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Spotkanie odbyło się w dniu
promującym koszykówkę. Młodzież i ich trenerzy pochwalili się umiejętnościami koszykarskimi i zachęcili
marszałka do wykonania kilku pokazowych rzutów do kosza. Po spotkaniu każda drużyna zrobiła sobie
z panem Marszałkiem pamiątkowe zdjęcia. Zmagania sportowe stanowiły znakomitą okazję do integracji
młodzieży z kraju z młodzieżą polonijną. W trakcie kilkunastodniowego pobytu przygotowano dla
młodzieży szereg atrakcyjnych gier i zabaw plenerowych, a także bogaty program kulturalno – turystyczny.
Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Gdańska, gdzie zwiedzili obiekt EURO 2012 PGE Arenę, halę ERGO
Areny i Starówkę Gdańską.
Na zakończenie Zlotu koordynatorzy reprezentacji poszczególnych klubów otrzymali certyfikaty ukończenia
szkolenia z danej dyscypliny sportowej, a uczestnicy Zlotu nagrody w postaci sprzętu sportowego i książek
ufundowane ze środków własnych Fundacji SEMPER POLONIA.
B. Wspieranie wyższych uczelni, organizacji i instytucji polonijnych w zakresie edukacji
i kultury
1. Szkoła Polska działająca przy AIPP w Padwie oraz punkty szkolnych w Vicenza-Chiampo, , Padwa
– Camposampiero i Padwa Bassano del Grappa.
Szkoła Polska działająca od dwóch lat przy Stowarzyszeniu Włosko-Polskim w Padwie (AIPP) jest placówką
do której uczęszczają dzieci z rodzin polskich, włosko-polskich i dzieci polskie zaadoptowane przez rodziny
włoskie. Szkoła prowadzi 3 ogniska nauczania języka polskiego w Padwie, Camposampiero i VicenzaChiampo. W 2011 r. w zajęciach brało udział 42 dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Placówka ma doświadczenie
w dziedzinie nauczania języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej, stale konsultuje się
i współpracuje z polonijnymi ośrodkami oświatowymi, co zaowocowało opracowaniem nowego programu
nauczania w Szkole Polskiej przy AIPP, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
We wrześniu 2011 r. utworzono dwie grupy nauczania, zależne od kompetencji językowych i wieku dzieci
44
oraz grupę przedszkolaków. Zajęcia z języka polskiego, plastyki, muzyki, historii, geografi i przyrody
prowadzone były przez 3 nauczycielki w 3 placówkach co 2 tygodnie. Nauczyciele przygotowywali
materiały dydaktyczne tak, by zajęcia były atrakcyjne i uwzględniały aspekt wielokulturowości.
W semestrze jesiennym zrealizowano zajęcia obejmujące następującą tematykę:
 Wrzesień: „Jestem uczniem polskiej szkoły. Ja i moi koledzy. Autoprezentacja”.
 Październik: „Ja i moja rodzina. Drzewo genealogiczne. Jestem mieszkańcem Europy”
 Listopad: „Pory roku-kalendarz. Jesienne zbiory w sadzie i ogrodzie warzywnym. Zdrowe odżywianie.
Poezja jesienna i piosenki o jesieni”.
 Grudzień: „Grudniowe święta: Mikołajki - czas podarunków. Tradycje bożonarodzeniowe w polskiej
kulturze. Kolędy. Zima”.
We wrześniu i październiku dzieci poznały legendy związane z historią Polski oraz miały możliwość
zrozumieć, co to jest godło i w jakich okolicznościach śpiewa się hymn. W trakcie zajęć przekazano
wychowankom poczucie dumy z tego, że są Polakami, a ich korzenie wywodzą się z kraju posiadającego
bogatą kulturę, język i tradycje. Ważnym aspektem budowania tożsamości narodowej było wspólne
opowiadanie o najbliższej rodzinie w Polsce.
6 grudnia w punktach szkolnych odbyły się Mikołajki. Dzieci deklamowały wiersze, śpiewały piosenki a na
koniec zostały obdarowane przez Mikołaja słodyczami. Podsumowaniem pracy przedszkolaków z Padwy
były jasełka przygotowane przez dzieci i ich rodziców. Na uroczystości obecny był pan Jan Tyszowiecki,
z Biura ds. Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Działalność Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w powołaniu i prowadzeniu Szkoły Polskiej w Padwie
zasługiwało na wsparcie, ponieważ pracuje ono na rzecz utrwalania wiedzy o Polsce, wśród uczniów przy
jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania. Szkoła
Polska działająca przy AIPP w Padwie oraz punkty szkolne aktywnie propagują język, historię i geografię
Polski. Rozwijają osobowość, świadomość językową i postawy humanistyczne wśród wychowanków, rodzin
polsko-włoskich, włoskich oraz działają na rzecz utrzymanie więzi z Polską. Dofinansowanie działalności
Szkoły przez Senat RP wpłynęło na dotarcie do szerszego kręgu Polonii włoskiej zainteresowanej nauką
języka polskiego co zaowocowało powołaniem nowych punktów szkolnych w Neapolu i Treviso.
2. Finansowanie kursu języka polskiego i kultury polskiej na Wydziale Germanistyki i Slawistyki
Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg w Kanadzie
Uniwersytet Manitoba jest największą uczelnią akademicką centralnej Kanady, na której studiuje 30 tysięcy
studentów, kształcących się na 90 kierunkach. Szczególnie renomowane są wydziały kierunków nauk
ścisłych oraz biznesu i administracji.
Lektorat Języka Polskiego istnieje od lat 50. XX w; prowadzony jest na Wydziale Germanistyki i Slawistyki w
ramach interdyscyplinarnego programu Central and East European Studies.
Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Winnipeg, którego studenci uczą się języka polskiego na
Uniwersytecie Manitoba w sesji letniej lub podczas zorganizowanych kursów języka polskiego w Polsce.
Przekazana w 2011 r. pomoc finansowa Senatu RP zapewniła rozwój lektoratu oraz umożliwiła promocję
polskiej kultury, historii i języka, zarówno wśród środowiska polonijnego, jak i kanadyjskiego.
W zajęciach na trzech poziomach nauki języka polskiego: podstawowym, średnim i zaawansowanym
uczestniczyło 58 studentów. Ich uzupełnieniem były kursy o kulturze i historii Polski.
We wrześniu 2011 r. odbyło się spotkanie z prof. Mirosławą Hanusiewicz-Lavalle z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz dziekanem do spraw współpracy międzynarodowej dr James Dean,
w trakcie którego omówione zostały szczegóły dotyczące podpisania umowy o współpracy akademickiej
i wymianie studentów pomiędzy Uniwersytetem Manitoba i KUL. Z ciekawą inicjatywą wyszła młodzież,
bowiem jesienią 2011 r. został zarejestrowany Związek Studentów Polskich na Uniwersytecie Manitoba.
45
Jego zadaniem będzie m.in. współpraca z Lektoratem w zakresie organizacji spotkań i pokaz filmów
polskich oraz szeroko rozumianej promocji polskiej kultury w środowisku studenckim. Fundacja SEMPER
POLONIA będzie patronowała temu przedsięwzięciu.
Zorganizowane były dodatkowe wykłady dla miejscowego środowiska studenckiego, które odbywały się
w Polskim Muzeum Ogniwo: 1 października odbyło sie spotkanie z fotografikiem Mirkiem Weichselem
podczas wystawy prezentującej artystyczne interpretacje wizerunku Madonny w kulturze polskiej,
10 października doktorantka Wydziału Antropologii Amy Scott wygłosiła odczyt o odkryciach
archeologicznych w Drawsku Pomorskim, a 3 grudnia studentka Wydziału Sztuk Pięknych Elizabeth
Tabbernor mówiła o wpływach kultury Tatarów na kulturę i sztukę polską.
Inną działalnością na rzecz rozwoju Lektoratu Języka Polskiego było zatwierdzenie przez władze
Uniwersytetu programu nowych kursów z literatury i kultury polskiej, które mogą przyczynić się do
zwiększenia zainteresowania studentów tematyką polską, począwszy od roku akademickiego 2012/ 2013.
Proponowane cztery nowe kursy to:
•
Love, heroes and patriotism in contemporary Poland,
•
Special Topic: Selected readings in contemporary Polish literature,
•
Polish Culture until 1918,
•
Polish Culture after 1918.
Umowa z Uniwersytetem, podpisana przez Fundację w 2010 r. za pośrednictwem Konsulatu RP,
spowodowała wzrost zainteresowania nauką języka polskiego oraz polską kulturą społeczności
akademickiej i polonijnej w Winnipeg.
3. Finansowanie kursów języka polskiego oraz propagowania kultury polskiej na Uniwersytecie
w Toronto
Rok 2011 był trzecim rokiem funkcjonowania programu promocji języka polskiego na Uniwersytecie
w Toronto, z którym Fundacja współpracuje w oparciu o podpisaną w 2009 r. umowę o dofinansowaniu
katedry języka polskiego kwotą 20 tys. Z końcem 2011 r. wygaśnie obowiązująca dotychczas umowa.
W grudniu 2011 r. władze Uniwersytetu wystąpił wraz z Kongresem Polonii Kanadyjskiej (KPK) do Fundacji
SEMPER POLONIA o jej przedłużenie o kolejne 3 lata, co pozwoli KPK na uzupełnienie funduszu celowego,
który w przyszłości zastąpi dofinansowanie ze strony Senatu RP. Przy okazji realizacji programu Fundacja
uzyskała oszczędności w kwocie 10 000,0 PLN dzięki zakupowi niezbędnej kwoty dolarów kanadyjskich po
korzystniejszym od zakładanego kursie wymiany.
Katedra polonistyki w Toronto jako jedyna w Kanadzie realizuje podyplomowy program polonistyczny oraz
jest jedną z niewielu pełnych, porównawczych i interdysciplinarnych katedr polonistyki w Ameryce
Północnej. Przesłane przez Fundację w 2011 roku środki zostały wykorzystane na opłacenie lektorów kursu
języka polskiego. Obok dotychczasowego wykładowcy dr Artura Płaczkiewicza został zatrudniony jako
lektor dr Piotr Kajak z Uniwersytetu Warszawskiego, który przyczynił sie do podpisaniu umowy
o współpracy Wydziału Slawistyki UofT z UW, w ramach której warszawska uczelnia będzie miała
możliwość wysyłania do Toronto w celu odbycia stażu zawodowego swoich lektorów, natomiast UW
zapewni studentom kanadyjskim darmowe letnie kursy języka polskiego w Warszawie. Ta niezwykle
owocna dla obydwu stron współpraca stała się możliwa bezpośrednio dzięki Fundacji SEMPER POLONIA,
wspierającej rozwój lektoratów języka polskiego.
Zgodnie z rozliczeniem przesłanym nam przez Uniwersytet w Toronto część wydatków związanych była
przeznaczona na opłacenie pracy asystentki lektoratu Olgi Ponichtery, której rolą była koordynacja zajęć na
polonistyce oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do zajęć i różnorodnych inicjatyw programowych.
46
Ważnym aspektem działalności katedry polonistyki w 2011 r. były inicjatywy mające na celu zwiększenie
naboru nowych studentów, a także zintegrowanie tych, którzy są już w różnym stopniu związani
z polonistyką na UofT, z miejscową Polonią.
Z okazji obchodów Roku Miłosza zostały zorganizowane, wspólnie z kilkoma innymi instytucjami,
jednodniowe sympozjum, w którym wzieli udział naukowcy z Kanady, Francji, Belgii i Polski. Uczestnikom
sympozjum zaprezentowano interaktywny spektakl studentów teatrologii oparty na poezji polskiego
noblisty oraz wieczór poetycki Piotra Sommera połączony z wykładem o związkach między poezją polską
i amerykańską. Studenci i młodziez polonijna uczestniczyła w spotkaniu z Andrew Borkowskim, autorem
wydanego niedawno tomu opowiadań Copernicus Avenue, w którym relacje dwóch pokoleń: wojennego
polskich emigrantów i ich urodzonych już w Kanadzie dzieci pokazane są w scenerii głównej do niedawna
dzielnicy polskiej w Toronto. Spotkanie na uniwersytecie miało swoją kontynuację na Roncesvalles Ave.,
propotypie Copernicus Ave., gdzie ponad 40 osób wzięło udział w niezwykle ciekawej wycieczce, na której
pisarz czytał fragmenty swojej książki w plenerze oraz na wspólnym pierogowym lunchu w jednej
z ostatnich w tej dzielnocy polskich restauracji.
Coroczne spotkania andrzejkowe i wigilijne zgromadziły ponad 100 studentów, a liczna ich grupa brała
udział we wcześniejszych, comiesięcznych spotkaniach na różne polskie tematy. M.in. katedra polonistyki
wspólnie ze Stowarzyszeniem Studentów Polskich na UofT przygotowała pokazy filmów polskich, które
cieszyły się dużą popularnością wśród studentów. Jesienią 2011 r. zostały zorganizowane – jak co roku –
spotkania “otwartych drzwi” na polonistyce, na które zapraszeni zostali uczniowie z polskich szkół średnich
z Toronto i okolic.
4. Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
Utworzony w 1943 r. w Nowym Jorku przez grupę wybitnych obywateli amerykańskich polskiego
pochodzenia oraz emigrantów wojennych z Polski Instytut Józefa Piłsudskiego stał się kontynuacją
założonego w Warszawie w 1923 r., Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski, który w 1936 r. został
przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego. Działalność Instytutu polega na gromadzeniu,
przechowywaniu, opracowywaniu i konserwacji zbiorów oraz na organizowaniu wystaw, wykładów,
sympozjów, koncertów, a także na działalności redakcyjno-wydawniczej. Przez cały okres swojej
działalności Instytut zachował suwerenność i oddanie idei wolnej i niepodległej Polski. Instytut wraz
ze swoimi zbiorami odgrywa w dalszym ciągu niezwykle istotną rolę w badaniach najnowszej historii
i kształtowaniu wizerunku Polski w świecie. Instytut z powodzeniem popularyzuje wiedzę o Polsce w USA,
organizuje imprezy oraz konkursy dla młodzieży. Fundacja SEMPER POLONIA nawiązała kontakty
z Instytutem w 2003 r., a od 2005 r. realizuje program wspierania placówki . W tym czasie zorganizowano
szereg spotkań, wystaw, imprez promujących kulturę i historię Polski w środowisku polonijnym
i amerykańskim.
W 2011 r. Instytut Józefa Piłsudskiego wspólnie z Fundacją SEMPER POLONIA zrealizował dzięki
dofinansowaniu Senatu RP wiele zadań w zakresie działalności programowej.
26 lutego 2011 r. w Instytucie odbyło się seminarium „Polonijny Nowy Jork”, które poprowadziła dr Danuta
Piątkowska. Sympatycy Instytutu, którzy przybyli na to spotkanie, zapoznali się z publikacją „Zapomniany
i współczesny Polonijny Nowy Jork” wydaną przez Instytut Piłsudskiego w 2010 r. na podstawie materiałów
z konferencji o tym samym tytule, która miała miejsce w październiku 2009 r. W spotkaniu, oprócz
prowadzącej, udział wzięli: dr Iwona D. Korga, dr T. Lachowicz, dr Cz. Karkowski i mgr J. Zastocki. Poruszana
tematyka dotyczyła instytucji polonijnych i Polonii po 1945 r., działalności polskich inżynierów w USA
i polskich parafii w Nowym Jorku.
3 kwietnia w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza w Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej i św. Kazimierza odbył się finał międzyszkolnego konkursu pt. „Wielkie Rocznice
47
Historyczne” organizowanego przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających. Od 2005 r. Instytut funduje
dla zwycięzców nagrody. W tym roku uczestnicy współzawodniczyli w kilku kategoriach: pieśń
patriotyczna, test z wiedzy historycznej, konkurs plastyczny i dyktando z języka polskiego. Zainteresowanie
konkursem było ogromne, ponad 100 uczniów z 30 szkół polonijnych uczestniczyło w finałach.
21 maja w szkole polonijnej w Maspeth wręczono nagrody Katarzynie Dobrzańskiej, Klaudii Kluzińskiej,
Stefanowi Cwalinie i Piotrowi Paluchowi- uczniom polskiego pochodzenia, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
na egzaminie maturalnym. Konkurs historyczny i nagrody dla maturzystów zostały sfinansowane przez
Senat RP za pośrednictwem Fundacji SEMPER POLONIA oraz ze środków własnych Fundacji.
20 września w siedzibie Fundacji SEMPER POLONIA odbyło się spotkanie z panią Magdą Kapuścińską –
prezes Instytutu i z panią Iwoną Korgą – dyrektorem wykonawczym Instytutu. W trakcie spotkania zostały
ustalone priorytety dotyczące współpracy Fundacji z Instytutem w 2012 r. mające na celu przybliżenie
kultury i historii Polski amerykańskiej Polonii, zmianę dotychczasowego wizerunku Polski i Polonii
w świecie, wspieranie starannego kształcenia młodzieży polskiego pochodzenia, ratowanie zbiorów
Instytutu, które stanowią wspólne dziedzictwo wszystkich pokoleń Polaków. Na spotkaniu omówiono
kwestię utrzymania siedziby Instytutu w 2012 r.
22 października Instytut zorganizował sympozjum naukowe pt. „Polonijny Nowy Jork”. Wydarzeniu
patronował Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz. Sympozjum Polonijny Nowy Jork organizowane
jest co dwa lata. Pierwsze odbyło się w październiku 2009 r. Tegoroczne wzbudziło żywe zainteresowanie
wśród Polonii, na które przybyło wiele osób zainteresowanych historią i osiągnięciami polskiej grupy
etnicznej w Nowym Jorku. Sympozjum składało się z dwóch sesji: przedpołudniowej w siedzibie Instytutu
Piłsudskiego i popołudniowej w Konsulacie Generalnym RP. Tematyka wygłoszonych wykładów dotyczyła
historii nowojorskiej Polonii, roli współczesnego środowiska polonijnego w Nowym Jorku, sytuacji
i perspektyw szkolnictwa polonijnego na Wschodnim Wybrzeżu oraz kondycji polonijnych organizacji
studenckich w metropolii nowojorskiej. Z odczytami wystąpili m.in. dr Teofil Lachowicz historyk i badacz
z Nowego Jorku, prof. Zbigniew Darżynkiewicz światowej sławy badacz w dziedzinie onkologii, dyrektor
Brander Cancer Research Institute i prof. w New York Medical College oraz Dorota Andraka prezes Centrali
Polskich Szkół Dokształcających. Na zakończenie dr Iwona D. Korga i dr Marek Zieliński z Instytutu
Piłsudskiego w prezentacji pt. „Kolekcje Instytutu Piłsudskiego w dobie Internetu” przestawili rezultaty
digitalizacji wybranych kolekcji Instytutu i pokazali sposoby dotarcia do dokumentów poprzez stronę
Internetową Instytutu: http://www.pilsudski.org/archiwa/.
Modernizacja strony internetowej i digitalizacja zbiorów.
W maju 2011 r. strona internetowa Instytutu została całkowicie zmodernizowana. Zmieniono szatę
graficzną, dodano nowe działy i nowe materiały. Na bieżąco dodawano nowe elementy i materiały, aby
wirtualne odwiedzanie Instytutu uczynić bardziej interesującym. Jednym z nowych elementów jest dział
Archiwów Instytutu. 21 czerwca 2011 r. Instytut uruchomił internetowy dostęp do wybranych kolekcji
archiwalnych. Zostały one zdigitalizowane i opracowane przez pracowników i wolontariuszy Instytutu oraz
stażystów z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej. Digitalizację
zbiorów archiwalnych Instytutu rozpoczęto w 2008 r. Od 2010 r. Senat RP finansuje ten projekt poprzez
grant koordynowany przez Fundację SEMPER POLONIA. Zbiory archiwalne Instytutu zorganizowano
w kolekcjach, które podzielone są na teczki (jednostki). W jednostkach wyodrębniono dokumenty, które
można ogląda w postaci cyfrowej. Zainteresowani mają do dyspozycji indeksy osobowy i geograficzny;
można też wyszukiwać dokumenty według języków obcych i dat. W czerwcu uruchomiono wyszukiwarkę
znajdująca słowa w tytułach, streszczeniach i innych elementach opisu dokumentu. Instytut Piłsudskiego
w Nowym Jorku udostępnił użytkownikom nowy serwis internetowy www.pilsudski.org/archiwa/.
Pod nazwą Kolekcje Archiwalne Online dostępne są cztery zespoły: Archiwum Józefa Piłsudskiego
(częściowo), Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro, kolekcja dotycząca Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego oraz Rząd Polski na Emigracji. Instytut pracuje nad
48
przygotowaniem dalszych kolekcji. Udostępnione kolekcje zawierają cenne dokumenty, listy, artykuły
i memoranda, niektóre o kapitalnym znaczeniu dla badacza przeszłości Polski. W 2011 r. Instytut
zdigitalizował ponad 5000 stron dokumentów. Kolekcje te zostały zarchiwizowane i opracowane przez
pracowników oraz wolontariuszy Instytutu. Organizacją zaplecza informatycznego i szkoleniem zajmował
się dr Artur Kowalski i dr Marek Zieliński. Opiekę merytoryczną i kontrolę na postępem prac sprawowała dr
Iwona Korga. Projekt digitalizacji i modernizacji strony internetowej sfinansował Senat RP poprzez grant
koordynowany przez Fundację SEMPER POLONIA. W grudniu 2011 r. Instytut zamieścił na stronie
internetowej listy Józefa Piłsudskiego, pochodzące z okresu konspiracyjnej działalności w Polskiej Partii
Socjalistycznej i Legionach Polskich. Listy znane dotychczas w odpisach i w publikacjach po raz pierwszy
udostępniono w oryginale.
Dzięki wydarzeniom organizowanym przez Instytut promowana jest wiedza o Polsce wśród Polonii
i w środowisku amerykańskim. Wydarzenia prowadzone są w języku angielskim i polskim, co ułatwia
przekaz kulturowy. Instytut uruchomił internetowy biuletyn informujący o bieżącej działalności placówki,
wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych oraz postępach w cyfryzacji archiwów.W biuletynie umieszczona
jest informacja o sfinansowaniu zadania ze środków Senatu RP.
5. Komputeryzacja Fundacji Kościuszkowskiej
Celem założonej w 1925 roku Fundacji Kościuszkowskiej jest promocja Polski i tworzenie jej atrakcyjnego
wizerunku w USA oraz umacnianie przyjaznych stosunków pomiędzy dwoma państwami poprzez wymiany
edukacyjne, naukowe i kulturalne oraz inne programy zarówno na terenie USA jak i Polski. Rokrocznie
Fundacja Kościuszkowska przyznaje stypendia i granty dla Polaków i studentów polskiego pochodzenia
oraz polskich naukowców przyjeżdżających do USA. Wspiera ważne inicjatywy promujące Polskę w świecie,
jak np. założenie Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku /od 2004 r.
wspólnie z Fundacją SEMPER POLONIA finansowała program Studiów Polskich/. Do prowadzenia tak
szerokiej działalności Fundacja Kościuszkowska potrzebowała nowoczesnego, zmodernizowanego systemu
komputerowego, aby kontynuować swoje zadania programowe, zmierzające do umocnienia roli Polonii
Amerykańskiej przez odpowiednie programy stypendialne oraz tworzenia atrakcyjnego obrazu polski
w USA. Niezbędnym było kupno nowych komputerów oraz serwerów wraz z oprogramowaniem, które
sprostają obciążeniu pojawiającemu się, jako reakcja na inicjatywy
i atrakcyjne programy Fundacji.
W dniu 08 czerwca 2011r Fundacja SEMPER POLONIA zawarła umowę z Fundacją Kościuszkowską
z Nowego Jorku. Przedmiotem umowy jest wsparcie Fundacji Kościuszkowskiej w zakresie jej
komputeryzacji. Fundacja SEMPER POLONIA zleciła Fundacji Kościuszkowskiej zakup środków trwałych
w postaci 6 sztuk komputerów stacjonarnych iMac na kwotę 39 600,0 PLN. 01 sierpnia 2011 r. 01 sierpnia
Fundacja Kościuszkowska zakupiła następujący sprzęt:
1. Komputer stacjonarny iMac 21.5 nr fabryczny D25G20LFDAJN
2. Komputer stacjonarny iMac 21.5 nr fabryczny C02FP79VDHJN
3. Komputer stacjonarny iMac 27 nr fabryczny C02FV0ALDMW8
4. Komputer stacjonarny iMac 27nr fabryczny C02FV0CADMW8
5. Komputer stacjonarny iMac 21.5 nr fabryczny D25FR0QGDHJN
6. Komputer stacjonarny iMac 27 nr fabryczny C02FV0AVDMW8
Dzięki sfinansowaniu zakupu komputerów ze środków Senatu RP system komputerowy Fundacji
Kościuszkowskiej został przystosowany do aktualnych potrzeb.
Fundacja Kościuszkowska przesłała stosowne dokumenty potwierdzające zakup w/w sprzętu.
49
6. Dofinansowanie
„Pocyrwiyniany”
polonijnego
zespołu
folklorystycznego
i
szkółki
wokalno-tanecznej
Regionalny polonijny zespół folklorystyczny „Pocyrwiyniany” chicagowskiego Koła Nr 83 „Podczerwone”
Związku Podhalan w Ameryce ma w swoim repertuarze tańce i pieśni góralskie. Występuje przed polonijną
– i nie tylko – społecznością stanu Illinois przy okazji lokalnych uroczystości patriotycznych czy religijnych.
Grupa skupia obecnie ok. 40 młodych polonijnych tancerzy i wokalistów, którymi są dzieci w wieku 3-16 lat
z podhalańskich rodzin pochodzących z podzakopiańskiej miejscowości Podczerwone, zamieszkałych
aktualnie w USA i zrzeszonych w ZPwA. Z tej grupy 31 osób regularnie bierze udział w zajęciach
treningowych i koncertach grupy. Szefem zespołu jest prezes Koła nr 83 Bogusław „Bill” Jarończyk,
zaś opiekunem artystycznym doświadczona artystka i instruktorka, aktywny członek ZPwA Agnieszka
Bobak. Ciągłość góralskiej tradycji zapewnia także działająca przy zespole szkółka wokalno-taneczna.
W 2011 r. Senat RP na wniosek Fundacji SEMPER POLONIA wsparł zespół „Pocyrwiyniany” dofinansowując
jego bieżącą działalność oraz plany rozwojowe. 8 czerwca 2011 r. Fundacja oraz Koło Nr 83 „Podczerwone”
zawarły stosowną umowę w tej sprawie. Przyznane środki przekazano poprzez Konsulat Generalny RP
w Chicago w dniu 15 lipca 2011 r.
W ramach udzielonego wsparcia opłacono wynajem sali treningowej na potrzeby zespołu
w podchicagowskiej miejscowości Summit, a w kosztach najmu lokalu partycypowali także rodzice
członków zespołu. Do prowadzenia zajęć z grupą 10 nowych tancerzy, którzy dołączyli do grupy
w pierwszym półroczu 2011 r., został zatrudniony Grzegorz Zarycki, tancerza i instruktor innego
polonijnego, „dorosłego” zespołu folklorystycznego „Wanta” z Chicago. Nowy trener to jedna z bardziej
znanych osób w środowisku chicagowskich górali; w 2010 r. ZPwA i „Tygodnik Podhalański” przyznały mu
tytuł „Zbójnika Roku” w stanie Illinois.
Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń treningowych, poszerzenie kadry tancerzy i instruktorów
pozwoliło w ciągu 2011 r. sprofesjonalizować działalność grupy oraz poszerzyć program artystyczny
zespołu „Pocyrwiyniany”. Do repertuaru dołączono kolejne tańce zespołowe m.in. „zbójnicki”. Pozyskanie
nowego instruktora rozwiązało też inny problem „Pocyrwiynian”. Podczas nieobecności kierowniczki
zespołu – związanej obowiązkami także z innymi grupami folklorystycznymi z Chicago – zajęcia prowadził
nowy trener. Do tej pory podobne sytuacje powodowały odwołanie prób.
W 2011 r. zespół „Pocyrwiyniany” zaprezentował się na kilku dużych polonijnych imprezach kulturalnych
w USA (m.in. II Światowym Zjazdem Podczerwienian6w w Passaic w stanie New Jersey i Doylestown
w Pensylwanii, Międzynarodowy Festiwal „Na góralską nutę” w Chicago). Swoimi koncertami wspierał też
kampanię wyborczą polskiej kandydatki do Rady Miasta Chicago p. Anny Góral i promował góralską
tradycję wśród Amerykanów, odwiedzając m.in. z bożonarodzeniowym występem Dom Spokojnej Starości
w miejscowości Justice w stanie Illinois.
Efekty udzielonego wsparcia są zgodne z oczekiwaniami Fundacji i założeniami umowy o dofinansowanie.
Dzięki przekazanym środkom, ale i znacznemu zaangażowaniu finansowemu rodziców i Koła Nr 83 Związku
Podhalan w Ameryce, młodzi tancerze z Chicago mają możliwość trenowania pod okiem dwójki
doświadczonych instruktorów i w bardzo dobrych warunkach lokalowych, co nie miało miejsca w ubiegłych
latach. Działanie zespołu nabrało cech profesjonalnych, także w zakresie propagowania kultury polskiej,
w szczególności podhalańskiej, wśród społeczności polonijnej USA (wartym podkreślenia jest fakt, iż zespół
angażuje w swoją działalność głównie osoby urodzone i wychowane w Ameryce). Z udostępnionych
Fundacji materiałów zdjęciowych i prasowych obrazujących działalność zespołu w całym 2011 r. oraz
informacji publikowanych przez media polonijne w USA wynika, że grupa jest jedną z najbardziej prężnych
polonijnych grup folklorystycznych w tym regionie świata. Zespół skutecznie realizuje także zadanie
integrowania społeczności polonijnej w tym kraju
50
7. IV Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii
IV Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Cambridge był kolejną okazją dla polskiej młodzieży
uczącej się za granicą do spotkania i przedyskutowania spraw dla niej ważnych. Spośród zaproszonych
gości zjawili się m.in. Wicemarszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski, wiceministrowie prof. Maria
Orłowska i Rafał Baniak, przedstawiciele ambasady w Londynie, i wielu Polskich naukowców
i przedsiębiorców.
Mottem Kongresu było "Quo Vadis, Europa"; organizatorom przyświecała również myśl, że to, w którą
stronę zmierza Europa i Polska, zależy również od nich – co najlepiej wyraził przedstawiciel organizatorów,
Marek Tyl, otwierając Kongres: "jutro zaczyna się dzisiaj".
Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali m.in. bardzo ciekawych przemówień prof. Sir Leszka Borysiewicza Rektora University of Cambridge i Olgi Grygier-Siddons - Prezesa PwC Polska. Oboje mówili
o możliwościach, jakie stwarzają studia za granicą, i rozwijaniu kreatywności studentów.
Profesor Zbigniew Pełczyński mówił o kreacji liderów i o wadze ich tworzenia i znajdywania spośród grona
polskiej młodzieży. Spośród zaproszonych gości znaleźli się również naukowcy i businessmani brytyjscy,
specjaliści w swoich dziedzinach z Cambridge i innych uczelni.
Sobota upłynęła pod znakiem tematu łączenia innowacji i szkolnictwa wyższego, a jedną z niespodzianek
zgotowaną przez uczestników była prezentacja Tadeusza Kocmana, Pawła Łojko i Joanny Bagniewskiej,
którzy przedstawili postulaty adresowane do pani Minister NiSW prof. Barbary Kudryckiej, które znalazły
uznanie wśród uczestników:
1.
2.
3.
4.
5.
Ustanowienie, na wzór amerykański, wolumenu produkcji naukowej jako wymiernego wskaźnika
wartości naukowej pracownika.
Obsadzanie stanowisk profesorskich na uczelniach publicznych w drodze klarownego konkursu.
Wprowadzenie systemów kredytowania studiów zagranicznych z klauzulą powrotu do Polski po
zakończeniu studiów.
Wspieranie działalności studentów polskich poza granicami kraju.
Wprowadzenie zasad konkurencyjności w pozyskiwaniu środków publicznych przez uczelnie
publiczne.
Prof. Orłowska starała się w imieniu MSW ustosunkować się do podniesionych przez studentów kwestii
W II dzień obrad odbyła się debata dotycząca prezydencji Polski w UE. Dyskusję podgrzewał Janusz KorwinMikke, ekstremalny eurosceptyk. Debatę prowadził Henryk Martenka z Angory. Wypowiedź prof. Jan
Tkaczyńskiego została nagrodzona brawami, gdyż przekonywał on młodzież do wykorzystywania
możliwości stworzonych przez Unię. Okazało się też, że gdyby nie niższe stawki za czesne dla studentów
z UE i stypendia z UE, większość obecnych na sali nie byłaby w stanie uczyć się w Wielkiej Brytanii.
Poza intensywnym programem debat, wykładów i warsztatów, studenci uczestniczyli w dyskusji panelowej
nt. stworzenia organizacji, która objęłaby swoją działalnością wszystkie organizacje zrzeszające studentów
polskich studiujących w W. Brytanii i zajęła się być może w przyszłości organizacją Kongresów. Po żywej
dyskusji oraz uzyskaniu wsparcia kilku pracowników akademickich, temat został przekazany do dalszych
prac przyszłorocznym organizatorom V Kongresu z Edynburga i St Andrew's.
Intensywne intelektualne wyzwania zostały umilone recitalem muzyki Chopina i występem harfistki,
a w sobotę 150 uczestników miało okazję zakosztować tradycyjnej kolacji w stylu Cambridge.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż część uczestników Kongresu bierze też udział w innych inicjatywach
adresowanych do młodzieży polonijnej, dofinansowywanych również ze środków Senatu RP
(m.in. Polonijna Szkoła Liderów, III Kongres Quo Vadis w Toronto).
51
W efekcie zastrzegliśmy w umowie z organizatorami, iż chcemy zaprosić kilku wybranych przez nich
liderów z W. Brytanii do udziału w organizowanej przez Fundację na początku sierpnia br. Szkole Liderów,
w której głównymi uczestnikami są liderzy Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA z krajów Europy Śr.Wsch. Celem jest wypracowanie – w ramach „solidarności młodzieży polonijnej” – wspólnych inicjatyw
rozwojowych lub pomocowych, jakie byłyby w przyszłości:
•
•
•
adresowane do młodzieży polonijnej, żyjącej i uczącej się na wschodzie,
realizowane przez młodzież polonijną z Ameryki Płn. i Europy Zachodniej (mającej jednak lepsze
warunki nauki, życia i własnego rozwoju niż młodzi Polonusi ze wschodu),
wspierane przez polskie organizacje pozarządowe (Fundacja SEMPER POLONIA, Stowarzyszenie Szkoła
Liderów, i inne) oraz Senat RP.
Byłaby to pewna forma zwrotu z inwestycji jakiej dokonano wobec młodzieży polonijnej z dotacji
Senatu RP.
8. Koncert w 162 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina i XXXIII rocznicę Pontyfikatu Papieża Jana
Pawła II
Stowarzyszenie Włosko-Polskie „Fryderyk Chopin”, kierowane przez prof. Barbarę Nowina-Jankowską,
zorganizowało w dniu 16 października 2011 r. koncert instrumentalno-wokalny w Auditorium Massimo
w Rzymie z okazji 33. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II i polskiej prezydencji Polski w UE (sala na
960 miejsc). Wśród wypełnionej po brzegi widowni znaleźli się zarówno zaproszeni goście z zagranicznych
placówek dyplomatycznych w Rzymie i Watykanie, przedstawiciele władz miasta, jak też mieszkańcy
Rzymu i przedstawiciele lokalnej Polonii.
Wystąpili m.in. uczestnicy III etapu ostatniego Konkursu Chopinowskiego: polski pianista Marek Bracha
i włoska pianistka Irene Veneziano oraz prof. Katarzyna Jankowska, kierownik Katedry Kameralistyki
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, która akompaniowała włoskiej wokalistce Annie
Chierichetti. Zaprezentował sie również Chór Akademicki Uniwersytetu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego z Warszawy. W ramach koncertu zostały wykonane utwory instrumentalne oraz pieśni
Chopina, Karłowicza, Góreckiego i innych polskich kompozytorów.
Wykonawcy spotkali się z gorącym aplauzem słuchaczy za bardzo wysoki poziom artystyczny koncertu.
Koncert przyczynił się do propagowania polskiej kultury muzycznej we Włoszech i uświetnił obchody
rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II . Nie bez znaczenia jest też funkcja edukacyjna tego typu imprez,
które pozwalają odkrywać arcydzieła polskiej muzyki najmłodszemu pokoleniu Polonii i jej włoskim
rówieśnikom.
9. Poranki muzyki polskiej dla młodzieży szkolnej w Rzymie poświęcone słynnym polskim muzykom
Projekt przedłożony przez panią prof. Barbarę Nowina-Jankowską, prezes Stowarzyszenia Włosko –
Polskiego „Fryderyk Chopin”, którego celem jest przybliżyć polską muzykę i twórczość wybitnych polskich
muzyków młodzieży polonijnej, włoskiej oraz uczniom szkół międzynarodowych w Rzymie.
Porank muzyczny poświęcony twórczości Ignaceego Paderewskieego, Stanisława Moniuszki i Fryderyka
Chopina został zorganizowany w Auditorium Marta Russo w godzinach popołudniowych w dni 8 kwietnia
2011 r.. Wykonawcami byli pianista polski Paweł Wakarecy oraz pianista włoski Giuzeppe Greco. Prelekcje
poświęcone prezentacji wielkich polskich muzyków prowadziłi Paweł Wakarecy oraz prof. Barbara NowinaJankowska, która przybliżyła młodym słuchaczom przypadające w tym roku rocznice ważne dla Polaków.
52
10. Cykl koncertów muzyki polskiej w Rzymie
Projekt przedłożony przez panią prof. Barbarę Nowina-Jankowską, prezes Stowarzyszenia Włosko –
Polskiego „Fryderyk Chopin”, miał na celu przybliżyć polską muzykę i twórczość naszych wybitnych
twórców wśród rdzennych mieszkańców Rzymu oraz miejscowej Polonii zamieszkałej w Rzymie
i okolicach. Jednocześnie koncerty mają uhonorować różne rocznice o charakterze patriotycznym lub
związane z wielkimi Polakami. Stowarzyszenie zorganizowało 2 koncerty:
1) 10 kwietnia 2011 r. w Audytorium Seraphicum - koncert poświęcony 70 rocznicy śmierci Ignacego Jana
Paderewskiego, patrioty, polityka i dyplomaty, 2 rocznicy śmierci prof. Andrzeja Stelmachowskiego,
opiekuna Polonii i wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz pamięci Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego i innych ofiar tragicznego wypadku.samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu
10.04.2010 r. Koncertowi polskiego pianisty Pawła Wakarecy oraz włoskiej uczestniczki ostatniego
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie towarzyszyła stosowna prelekcja poświęcona I.J. Paderewskiemu
i A. Stelmachowskiemu. Na koncert przybył również na zaproszenie organizatora syn profesora
Stelmachowskiego.
2) 31 maja 2011 r. – koncert instrumentalno-wokalny poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki, twórcy
Opery Narodowej
oraz oryginalnym pieśniom Chopina z udziałem prof. Urszuli Kryger
(z akompaniamentem Katarzyny Jankowskiej). Koncertowi towarzyszyła prelekcja poświęcona twórczości
S. Moniuszki, którą poprowadził prof. Barbara Nowina-Jankowska.
11. Debiut po polsku (Polski Teatr w Moskwie)
Polski Teatr w Moskwie, chociaż nie posiada własnej siedziby, z powodzeniem przedstawia publiczności
polonijnej, jak i międzynarodowej, sztuki w języku polskim. Od 2007 r. przy Teatrze działa studio teatralne,
które w 2010 r. zainicjowało program artystyczno-edukacyjny „DEBIUT PO POLSKU”. W ramach tego
projektu absolwenci studia, jak również słuchacze innych szkół teatralnych Moskwy, mają możliwość
zaprezentowania swojego talentu na zawodowej scenie i zadebiutowania w polskich sztukach. Realizacja
projektu w 2011 r. rozpoczęła się od nauki czytania tekstów dramatycznych z polskim lektorem. Od maja
do czerwca 2011 r. młodzi artyści uczestniczyli w próbach prowadzonych przez reżysera spektaklu.
Na zakończenie roku akademickiego, studenci studia teatralnego zadebiutowali w sztuce „Workshop”.
Premiera miała miejsce w Centrum im. W. Wysockiego w Moskwie. Od lipca do października 2011 r. Teatr
występował w Moskwie, Wołogdzie i Tomsku oraz w Wilnie na Międzynarodowym Festiwal Teatralnym
„V Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”. Moskiewski Teatr Polski miał okazję zaprezentować się
publiczności polskiej w trakcie 42 Międzynarodowego Kampusu Artystycznego „FAMA” w Świnoujściu,
a także gościnnie wystąpił w kilku miastach Polski. W czasie swojego pobytu w Wilnie zespół Teatru
Polskiego pod kierownictwem Eugeniusza Ławreńczuka zainicjował i zrealizował warsztaty dla adeptów
sztuki teatralnej z Żytomierza, Lwowa, Wilna i Solecznik. Na zakończenie warsztatów w wileńskim Teatrze
na Pohulance odbyła się premiera spektaklu według najnowszej sztuki dramatopisarki wileńskiej Alwidy
A. Bajor pod tytułem „Jaszczur, Łania, Szaman i Gabriela”, napisanej według tekstów Czesława Miłosza
i mitów starosłowiańskich. W Moskwie dla potrzeb wystawienia spektakli „Maria Stuart” i „Workshop”
Polski Teatr wynajmował scenę w Teatrze Romana Wiktiuka i w Centrum im. W. Wysockiego. Na potrzeby
spektakli zostały przygotowane kostiumy przez atelier Międzynarodowego Centrum Teatralnego. Afisze
i ulotki zostały wykonane przez firmę „Likehous”. W ocenie kierownictwa Teatru w ciągu roku spektakle
oglądało ponad 3000 widzów zarówno w Rosji jak i za granicą i cieszyły się popularnością, ponieważ grane
były w języku polskim. Po premierach sztuki na stałe trafiły do repertuaru Teatru.
12. Polska i jej kultura w Nottingham
53
Festiwal Kultury Polskiej został zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Nowoprzybyłych Polaków
w listopadzie 2011 r.
w Nottingham. Przez cały miesiąc w różnych punktach miasta odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych
m.in. wystawy sztuki, projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncerty czy wieczory poezji.
Głównym punktem festiwalu była wystawa sztuki polskich artystów zamieszkujących region East Midlands,
podczas której prezentowany był również krótkometrażowy film „Animowana Historia Polski”
w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Wystawa dla publiczności dostępna była w Bibliotece Miejskiej
w Nottingham. Na jej uroczyste otwarcie, które miało miejsce 3 listopada 2011 r. przyszło ponad 150 osób,
zarówno Polaków jak i Brytyjczyków. Relacja z otwarcia emitowana była przez telewizję BBC. Z wpisów
pozostawionych w księdze gości wynika, że wystawę odwiedzili również turyści z Francji, Chin oraz
z Hiszpanii. Wystawę w przeciągu miesiąca odwiedziło ponad 1500 osób.
W ramach festiwalu, 6 listopada 2011 r. w kinie „Broadway” odbyła się projekcja polskiego filmu
„Cudowne lato” w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Na widowni oprócz licznej publiczności polskiego
pochodzenia byli również rodowici mieszkańcy Nottingham.
11 listopada 2011 r. dla upamiętnienia dnia odzyskania przez Polskę niepodległości została wystawiona
sztuka Krissi Musiol pt. „Posągi cukrowe” w galerii New Art Exchange. Sztuka opowiadała o poszukiwaniu
polskiej tożsamości, ukształtowanej przez emigracyjną przeszłość. Po przedstawieniu odbył się koncert
Jana Kopińskiego, światowej klasy muzyka jazzowego, połączony z projekcją obrazów nawiązujących do
polskiego krajobrazu. W obu wydarzeniach uczestniczyło wiele osób polskiego pochodzenia oraz rodowici
mieszkańcy Nottingham.
19 listopada 2011 r. w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Nowoprzybyłych Polaków odbył się wieczór poezji
i piosenki miłosnej zorganizowany przez grupę polskich artystów KaMPe z południowej Anglii. Aktorzy,
poeci i muzycy przedstawili muzyczno – liryczny program pt. „Z serca do serca”. Podczas wieczoru odbyła
się również promocja nowego punktu sprzedaży polskich książek księgarni Wolumen w Nottingham.
Rezultatem przedsięwzięcia było przybliżenie mieszkańcom Nottingham i okolic dorobku współczesnej
kultury ich polskich sąsiadów oraz promocja polskich artystów. Festiwal przyczynił się do kształtowania
więzi w środowisku polskiej imigracji zamieszkałej obecnie na obszarze East Midlands w Wielkiej Brytanii
oraz budowania pozytywnych relacji między ludnością polską zamieszkałą ten region, a ludności
miejscową. Występy artystów prezentujących dorobek artystyczny polskiej emigracji przyczyniły się do
wzmocnienia tożsamości narodowej Polaków przebywających aktualnie w Wielkiej Brytanii oraz promocji
Polski.
13. ”Korowód” – Antwerpia
Polonia z Antwerpii rozpoczęła 2 lipca polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej „Korowodem” barwnym pochodem z muzyką i tańcami, z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Część uczestników
korowodu była związana z Fundacją Children of Europe, większość jednak dołączyła spontanicznie. Dzieci
przebrane były za postaci z polskiej historii (Kopernik, Chopin, Maria Curie Skłodowska, Jan Paweł II, polscy
nobliści oraz znani współcześni: Małysz, Kubica, Wajda itd.). Korowód otwierały góralska kapela Banacha
i zespół kurpiowski. Za nimi szły w strojach ludowych dzieci z zespołu taneczno-wokalnego działającego
przy Fundacji Children of Europe, następnie pozostali uczestnicy, opiekunowie i wolontariusze.
Nad bezpieczeństwem korowodu czuwała policja na rowerach. Trasa korowodu prowadziła z centrum
miasta, od placu przy Centraal Staation, i kończyła się w parku Spoor Noord. Korowód spotkał się
z aplauzem ze strony przechodniów – mieszkańców i turystów.
Po dojściu korowodu do parku Spoor Noord rozpoczął się tam Kiermasz Polski – dwudniowy festyn dla
Polonii, mieszkańców Antwerpii i turystów, przygotowany przez Fundację „Children of Europe” wspólnie
54
z urzędem miasta Antwerpia. Liczba gości imprezy jest trudna do oszacowania, ale w ciągu dwóch dni,
2 i 3 lipca, odwiedziły ją tłumy. W kiermaszu wzięli udział przybyli z Polski ludowi twórcy z Cepelii,
oferujący tradycyjne polskie potrawy i wyroby rzemiosła, polscy artyści mieszkający w Belgii oraz lokalne
polskie sklepy i firmy gastronomiczne. W sumie było 30 stoisk.
Dzieci z zespołu działającego przy Fundacji Children of Europe zaprezentowały polski folklor, prezentując
repertuar z płyty „Tańce polskie”, wydanej specjalnie z okazji polskiej prezydencji.
Polskie piosenki ludowe w nowoczesnej aranżacji śpiewane były po polsku, niderlandzku i francusku.
W ocenie Fundacji Children of Europe występ ten był dużym sukcesem, zważywszy że dziecięcy zespół
został stworzony od podstaw i przeszkolony zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Poza tym dzieci trzeba było
przekonać do repertuaru: większość z nich urodziła się w Belgii, słabo zna język polski, a polska kultura
ludowa jest dla nich obca i niezrozumiała.
Oprócz dzieci wystąpiła góralska kapela Banacha, zespół ludowy „Kurpie” oraz zespół „Nietykalni”
z Brukseli. Dla dzieci prowadzone były zawody sportowe i różne gry plenerowe.
Kiermasz trwał dwa dni od rana do wieczora. Przy jego organizacji i obsłudze pracowały jako wolontariusze
osoby związane z fundacją i rodzice dzieci, a przede wszystkim wolontariusze, w sumie około 40 osób.
Urząd miasta Antwerpia zapewnił stoiska, scenę i nagłośnienie, ale ochron terenu w nocy musieli zająć się
ochotnicy z miejscowej Polonii.
W ocenie miejscowej Polonii, władz miasta, a także gości, „Korowód” i ”Kiermasz”, były imprezami bardzo
udanymi. Słyszy się głosy nadziei, że takie lub podobne imprezy będą organizowane w przyszłości.
14. Letnie warsztaty artystyczne – Antwerpia
Pierwszym projektem zorganizowanym przez Fundację „Children of Europe” były letnie warsztaty
artystyczne „Dzieci bez granic” w lipcu i sierpniu 2010 r., w których wzięło udział około 70 dzieci Polonii
zamieszkałych w Antwerpii. Ze względu na powodzenie projektu, jest on kontynuowany w kolejnym roku.
Tegoroczne warsztaty były realizowane pod hasłem: „Zabawa ze sztuką”.
1) Program warsztatów.
W programie tegorocznych warsztatów został położony nacisk przede wszystkim na wychowanie poprzez
sztukę, co jest ogromnie ważne w życiu każdego człowieka. Zajęcia miały pomóc dzieciom w poznawaniu
siebie i świata za pomocą artystycznego działania, jak również przybliżyć im sztukę polską i niderlandzką.
Zostały one tak zaprojektowane, aby w czasie dwumiesięcznych zajęć zapewnić uczestnikom jak najwięcej
atrakcji i zarazem rozwinąć ich artystyczne zainteresowania.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach w plenerze, chodziły do muzeów i zwiedzały najciekawsze miejsca
w Antwerpii. Zajęcia odbywały się m.in. w Muzeum Instrumentów, w labiryncie muzycznym na Zamku
Steen oraz w nowo otwartym Muzeum Morskim, gdzie poznawały twórczość największych malarzy
i rzeźbiarzy. Brały również udział w spotkaniach z ludźmi ze świata sztuki. Jednocześnie zapoznawały się
z historią Polski i z polskim językiem, co dla organizatorów było wyjątkowo ważne, gdyż spora grupa
uczestników zajęć pomimo polskiego pochodzenia nie mówi po polsku lub mówiła bardzo słabo.
Dzieci brały udział między innymi w warsztatach plastycznych (rysowanie, zasady perspektywy, malarstwo
abstrakcyjne, grafika, rzeźba) oraz – w mniejszym wymiarze – teatralnych i wokalno-tanecznych.
Na zakończenie warsztatów odbyła się wystawa prac dzieci.
2) Miejsce realizacji projektu
Na miejsce realizacji projektu została wybrana szkoła Sint Lucas. Jest to gimnazjum o profilu plastycznym,
czyli idealne miejsce dla tego typu projektów. Niektóre klasy są wyposażone w sztalugi, poza tym jest duże
boisko otoczone zielenią, gdzie można było malować w plenerze.
Współpraca Fundacji „Children of Europe” ze szkolą Sint Lucas trwa już od roku i nawet po zakończeniu
letnich warsztatów Fundacja prowadzi tam zajęcia.
55
3) Uczestnicy projektu.
Uczestnikami warsztatów były tylko i wyłącznie polskie dzieci na stale zamieszkałe w Antwerpii i okolicach.
Przyjmowano wszystkie dzieci, które się zgłosiły, bez żadnych ograniczeń, nawet jeśli deklarowały udział
tylko przez parę dni. W ten sposób w ciągu dwóch miesięcy trwania programu w warsztatach uczestniczyło
70 dzieci. Zostali oni podzieleni na trzy grupy wiekowe: 4 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 i więcej lat.
Program zajęć dopasowany był do możliwości wiekowych dzieci. Każda z grup miała swojego nauczyciela
i opiekunów-wolontariuszy.
4) Kadra – wychowawcy, koordynatorzy i wolontariusze
Kadra zatrudniona do prowadzenia zajęć warsztatowych, to Polacy mieszkający w Antwerpii. Część osób,
to absolwenci pedagogiki, psychologii i kierunków artystycznych. Wolontariusze, to absolwenci szkół
średnich i polscy studenci. Koordynatorem całości projektu była p. Agata Kocińska – prezes Fundacji
„Children of Europe”.
15. Pastorałki 2011 – Polska Wigilia w Antwerpii
17 grudnia 2011 r. , z inicjatywy Fundacji "Children of Europe", odbył się w Antwerpii pierwszy „Polski
Wieczór Wigilijny”. Uczestnikami tego spotkania były dzieci uczęszczające na zajęcia organizowane przez tę
fundację, ich rodzice, przyjaciele fundacji i wolontariusze. Wśród zaproszonych goście byli rodowici
Belgowie, ale nie zawiodła też tak zwana „stara Polonia”, która do tej pory obserwowała poczynania
Fundacji nieco z boku. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 500 osób, odbyło się w szkole Sint-Lucas.
W ogromnej sali stały choinki ubrane przez dzieci, a na stołach udekorowanych stroikami i świecami
znalazły się typowo polskie, wigilijne specjały przygotowane przez polskie kucharki, mieszkające na co dzień
w Antwerpii. Impreza rozpoczęła się od staropolskiego obyczaju dzielenia się opłatkiem i świątecznych
życzeń składanych po polsku, niderlandzku i angielsku.
Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił polonijny zespól z Brukseli, który przedstawił tradycyjne kolędy
polskie i zachęcał do wspólnego śpiewania. Ozdobą był występ dzieci biorących udział w różnych
przedsięwzięciach kulturalnych Fundacji, które zaprezentowały staropolskie siedemnastowieczne pastorałki
po polsku i niderlandzku. Koncert został przyjęty bardzo ciepło i podobał się zarówno Polakom, jak
i Belgom. Nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który obdarował dzieci prezentami. Belgowie byli
oczarowani atmosferą polskiej wigilii i zapowiedzieli, że będą uczestniczyli w kolejnych imprezach
organizowanych przez Polonię.
Przedstawiciele władz miasta poinformowali o wpisaniu dziecięcego zespołu taneczno-wokalnego Fundacji
"Children of Europe" do kalendarza artystycznego miasta Antwerpii w 2012 r. i zapowiedzieli, że będzie on
zapraszany do wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez miasto. Pozwoli to na większą
integracje z Belgami i poszerzy możliwość pokazywania polskiej kultury i tradycji.
C. Pozostała działalność Fundacji
1. Pomnik Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Moskwie.
Fundacja SEMPER POLONIA odegrała kluczowa rolę w realizacji ważnego projektu, jakim było ufundowanie
i wzniesienie pomnika Jana Pawła II w Moskwie. Inicjatorem wzniesienia pomnika polskiego papieża
w stolicy Rosji był Grigorij Amnuel, założyciel i prezes Klubu Otwartego „Dialog międzynarodowy”,
rosyjskiej organizacji pozarządowej. Ideę podchwyciła Jekatierina J. Genijewa, dyrektor Wszechrosyjskiej
Państwowej Biblioteki Literatury Obcej w Moskwie. Na wewnętrznym dziedzińcu tej instytucji ustawionych
jest ponad 20 popiersi i pomników sławnych ludzi pióra, humanistów i polityków, którzy wnieśli wkład
w rozwój cywilizacji i kultury m.in. Leonarda da Vinci, Nicolo Machiavellego, Charlesa Dickensa, Jamesa
Joyce’a, Abrahama Lincolna, Mahatmy Ghandiego i Raula Wallenberga.
56
Z rekomendacji ambasady RP w Moskwie Fundacja SEMPER POLONIA zajęła się koordynacja całego
przedsięwzięcia, a przede wszystkim zgromadzeniem niezbędnych funduszy na pokrycie kosztów
określonych na ponad 40 tysięcy euro (projekt i odlanie pomnika, wykucie cokołu, wykonanie napisów,
montaż całości oraz honoraria i koszty organizacyjne). Na zaproszenie do wsparcia tego przedsięwzięcia
odpowiedziały pozytywnie firmy: Fundacja Polska Miedź, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A, System gazociągów
Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a., TAURON Polska Energia S.A., Zelino Ltd. i GAZSTAL SA.
Autorami pomnika są Alekander Wasiakin, zasłużony artysta Ukrainy oraz dwaj rosyjscy artyści-rzeźbiarze,
bracia Ilia i Nikita Fioklinowie. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 14 października 2011 r. z udziałem
ponad 400 gości m.in. wicemarszałka Senatu RP Marka Ziólkowskiego, wiceministra gospodarki Macieja
Kaliskiego, maestra Krzysztofa Pendereckiego oraz wybitnych przedstawicieli rosyjskiej inteligencji,
polityków, rosyjskiej cerkwi prawosławnej i nuncjusza apostolskiego w Rosji, przedstawicieli ambasady RP
i zagranicznych dyplomatów, darczyńców i moskwiczan. Na cokole pomnika umieszczona została tabliczka
z inskrypcją „Dar Fundacji SEMPER POLONIA” oraz najważniejszych fundatorów.
4.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
5.
Informacja o wysokości otrzymanych przychodów i źródłach ich pochodzenia
Lp.
Opis
Przychody ogółem, w tym:
A.
Przychody z działalności statutowej - Fundacja
I.
Składki określone statutem:
1.
składki członkowskie - osoby fizyczne
2.
składki członkowskie - osoby prawne
II.
Darowizny
1.
Darowizny finansowe, w tym
a)
Osoby fizyczne
b)
Osoby prawne
2.
Darowizny rzeczowe
Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - 1%
3.
podatku dochodowego
Dotacja budżetowa na realizację zadań programowych,
B.
w tym:
I.
Dotacja Senatu RP
C.
Przychody finansowe
D.
Pozostałe przychody operacyjne
kwota w PLN
6 806 942,47
215 962,54
9 000,00
9 000,00
0,00
206 962,54
135 407,00
3 200,00
132 207,00
67 907,54
%
100,00%
3,17%
0,13%
0,13%
0,00%
3,04%
1,99%
0,05%
1,94%
1,00%
3 648,00
0,05%
6 498 537,59
95,47%
6 498 537,59
78 657,74
13 784,60
95,47%
1,16%
0,20%
a) Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie uzyskała
z tego tytułu żadnych przychodów.
b) Fundusz założycielski Fundacji SEMPER POLONIA – zgodnie z aktem notarialnym wynosił 424 000,00 zł.
W roku 2003 nastąpiły korekty funduszu na podstawie:
57

uchwały nr 1/2001 Rady Fundacji z 15 marca 2001 r. – zmniejszenie o kwotę 64 769,28 zł
przeznaczoną na pokrycie straty z lat 1997 – 2000;
 uchwały nr 1 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 8 kwietnia 2003 r. – zmniejszenie o kwotę
15 000,00 zł w związku z niedopełnieniem zobowiązań przez Fundatora – firmę INPLAST GTZ
Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku fundusz założycielski wynosi 344 230,72 zł.
6.
Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 3 648,0 PLN zostały
wydatkowane na realizację programu stypendialnego.
7.
Informacja o poniesionych kosztach
wyszczególnienie
Koszty razem, w tym:
1) Koszty realizacji zadań statutowych Fundacji
a) Program stypendialny
b) Wspieranie oświaty
c) Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami kraju
d) Projekt budowy pomnika Jana Pawła II w Moskwie
2) Koszty realizacji zadań w ramach dotacji Senatu RP
a) Program stypendialny
b) Wspieranie oświaty
c) Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami kraju
d) Upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz
kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaka na Świecie
e) Wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach
polonijnych i polskich na świecie
f) Wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich na świecie
g) Program polegający na zakupie środków trwałych
3) Koszty administracyjne - Fundacji
a) Zużycie materiałów i energii
b) Usługi obce
c) Podatki i opłaty
d) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
e) Pozostałe
f) Amortyzacja
4) Koszty administracyjne - Senat RP
a) Zużycie materiałów i energii
b) usługi obce
c) podatki i opłaty
d) wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników
e) koszty pozostałe
f) amortyzacja
5) Koszty operacyjne
6) Koszty finansowe
Koszty za rok obrotowy 2011
Kwota
Struktura w %
6 922 672,67
100%
216 218,31
3,12%
23 285,99
10,77%
73 551,40
34,02%
3 009,02
1,39%
116 371,90
5 788 411,22
3 838 502,00
1 084 552,26
53,82%
83,62%
66,31%
18,74%
391 562,11
6,76%
133 480,00
2,31%
54 994,97
0,95%
234 219,88
51 100,00
155 029,38
9 514,66
1 069,77
1 295,72
138 549,56
3 980,17
619,50
710 126,37
22 859,80
169 161,68
2 115,88
469 271,19
8 373,66
38 344,16
4 721,18
48 166,21
4,05%
0,88%
2,23%
6,14%
0,69%
0,84%
89,37%
2,56%
0,40%
10,26%
3,22%
23,82%
0,30%
66,08%
1,18%
5,40%
0,07%
0,70%
58
8.
Fundacja nie korzystała z żadnych uprawnień do zwolnień z podatków i opłat. Fundacja nie informowała w
jednostkach publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego. Fundacja nie
nabywała i nie posiada nieruchomości.
9.
Inne dane o Fundacji:
a)
Fundacja w 2010 r. zatrudniała średnio 11 osób:
 prezesa Zarządu,
 dyrektora biura Zarządu,
 główną księgową,
 trzech koordynatorów programów edukacyjnych,
 trzech asystentów koordynatorów programów,
 redaktora portalu
 asystentka prezesa,
Wszystkie osoby zatrudnione realizują działalność programową.
b)
łączna kwota wynagrodzeń brutto z tyt. umowy o pracę
 wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
 nagrody i premie
 inne
w tym roczne wynagrodzenie brutto Prezesa Zarządu:
 wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
 nagroda roczna
 inne
490 542,54 zł
399 501,27 zł
46 991,43 zł
44 049,84 zł
220 858,78 zł
150 817,51 zł
25 991,43 zł
44 049,84 zł
c) wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło
6 937,10 zł
e) w omawianym okresie Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
pieniężnych.
f)
środki na bieżących rachunkach bankowych:
 BRE Bank S.A.
 Millenium S.A.
 Bank Pekao SA.
g) na koniec roku Fundacja nie posiadała obligacji i udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
h)
Wartość netto posiadanych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych na 31.12.2011 r. wynosi
4 535,67 zł
2 660,65 zł
1 838 700,11 zł
0,00 zł.
170 788,13 zł.
59
i)
wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych dla celów statystycznych:
- aktywa
- zobowiązania
2 378 659,52 zł
275 897,28 zł
10.
Informacja o zleconych zadaniach państwowych.
lp
nr programu
Nr
kierunku
Kierunek i nazwa programu
1
kwota brutto
kwota netto
koszty
pośrednie
Zadania programowe
1. wspieranie organizacji i środowisk
polonijnych i polskich w świecie, w tym:
2
1
263 168,88
234 219,88
28 949,00
3
1
Dofinansowanie Zespołu folklorystycznego
1.b)
7 416,00
6 600,00
816,00
5
2
DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW STYPENDYSTÓW
SEMPER POLONIA,
1.e)
224 516,88
199 819,88
24 697,00
6
3
IV Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich
w W. Brytanii
1.e)
31 236,00
27 800,00
3 436,00
5 531 521,26
4 923 054,26
608 467,00
7
2. wspieranie oświaty, w tym:
8
4
PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI SEMPER
POLONIA DLA STUDENTÓW POLSKIEGO
POCHODZENIA STUDIUJACYCH W KRAJACH
SWOJEGO ZAMIESZKANIA W 2010 R.
2.b)
4 321 463,00
3 846 102,00
475 361,00
9
5
EX LIBRIS POLONIA
2.c)
577 528,00
514 000,00
63 528,00
10
6
SZANSA DLA MATURZYSTÓW,
2.c)
185 164,83
164 796,83
20 368,00
11
7
PROGRAM FINANSOWANIE KURSU JĘZYKA
POLSKIEGO NA WYDZIALE JĘZYKÓW I
LITERATUR SŁOWIAŃSKICH UNIWERSYTETU W
TORONTO’
2.c)
64 831,00
57 700,00
7 131,00
12
8
PROGRAM FINANSOWANIE KURSU JĘZYKA
POLSKIEGO NA WYDZIALE GERMANISTYKI
UNIWERSYTETU MANITOBA W WINNIPEG
2.c)
97 247,00
86 550,00
10 697,00
9
AIPP - Szkoła w Padwie
35 481,00
31 578,00
3 903,00
15
10
Warsztaty ekonomiczne
2.d)
28 089,80
24 999,80
3 090,00
16
11
PROGRAM STAŻOWY,
2.d)
47 745,40
42 493,40
5 252,00
17
12
POLONIJNY SPORT DZIECI I MLODZIEŻY –
MIĘDZYNARODOWY ZLOT MŁODZIEŻOWYCH
ORGANIZATORÓW SPORTU
2.e)
56 180,00
50 000,00
6 180,00
18
13
POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY –
POLONIJNE KLUBY SPORTOWE
2.e)
61 611,23
54 834,23
6 777,00
19
14
POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY –
MIĘDZYNARODOWE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
2.e)
56 180,00
50 000,00
6 180,00
3
439 957,11
391 562,11
48 395,00
3. promowanie kultury polskiej i ochrony
polskiego dziedzictwa narodowego poza
granicami kraju, w tym:
20
2
21
15
Proram wspierania Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku
3.a)
110 112,00
98 000,00
12 112,00
22
16
Antwerpia Korowód
3.b)
40 449,00
36 000,00
4 449,00
23
17
Antwerpia Warsztaty letnie dla dzieci
3.b)
25 708,00
22 880,00
2 828,00
24
18
Pastorałki 2011 - Polska Wigilia w Antwerpii
3.b)
26 796,00
23 848,00
2 948,00
60
25
19
Cykl koncertów muzyki polskiej w Rzymie
3.b)
67 380,02
59 968,02
7 412,00
26
20
Debiut po polsku
3.b)
19 820,00
17 640,00
2 180,00
27
21
Imprezy w Nottingham - listopad 2011
3.b)
60 112,00
53 500,00
6 612,00
29
22
Poranki muzyki polskiej dla młodzieży szkolnej
w Rzymie, poświęcone słynnym polskim
muzykom
3.b)
38 697,00
34 440,00
4 257,00
30
23
Koncert w 162 rocznicę śmierci F. Chopina i 33
rocznicę Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
3.b)
41 573,00
37 000,00
4 573,00
31
24
Konkurs „OCALMY OD ZAPOMNIENIA ”.
3.d)
9 310,09
8 286,09
1 024,00
4
61 791,97
54 994,97
6 797,00
4a)
61 791,97
54 994,97
6 797,00
4. wspieranie kształtowania postaw
obywatelskich w środowiskach polonijnych
i polskich, w tym:
32
33
25
34
SZKOŁA LIDERÓW,
5. upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i
kulturze oraz kształtowaniu pozytywnego
wizerunku Polski i Polaków na świecie, w tym:
5
149 978,00
133 480,00
16 498,00
35
26
Elektroniczny system informacji o zaeobach
placówek polonijnych (ESI)
5
36 944,00
32 880,00
4 064,00
36
27
Dofinansowanie kwartalnika Polskiego
Instytutu Naukowego w Nowym Jorku
5
25 955,00
23 100,00
2 855,00
37
28
PORTAL IUVENUM POLONIA.
5
87 079,00
77 500,00
9 579,00
Suma zadań programowych
40
41
6 446 395,59
5 737 311,22 709 084,37
Zakup środków trwałych
42
29
Komputeryzacja Fundacji Kościuszkowskiej
1.b)
40 408,00
39 600,00
808,00
43
30
Portal IUVENUM POLONIA zakup
oprogramowania
3a)
11 734,00
11 500,00
234,00
52 142,00
51 100,00
1 042,00
44
48
Suma zadań zakupu środków trwałych
Suma zadań programowych i zakupu środków trwałych 6 498 537,59
5 788 411,22 710 126,37
11.
Fundacja nie posiada udziałów w spółkach, które nie przekraczają 20% kapitału.
12.
Informacja o rozliczeniach z ZUS i US
Fundacja dokonała rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym z tytułu
PIT-4R i PIT-8AR . Fundacja posiada zwolnienie przedmiotowe ze składania deklaracji VAT.
Prezes Zarządu Fundacji
SEMPER POLONIA
Warszawa, 29 marca 2012 r.
Marek Hauszyld
61

Podobne dokumenty