Pismo Święte Księga ksiąg

Komentarze

Transkrypt

Pismo Święte Księga ksiąg
1
Pismo Święte
Księga ksiąg
Pismo Święte – Księga ksiąg
Pytanie
Dlaczego powinienem wierzyć
Pismu Świętemu - Biblii?
Skoro to tylko kolejna starożytna
„święta księga.”
Pismo Święte – Księga ksiąg
Dlaczego Biblia jest
Księgą ksiąg?
Pismo Święte (Biblia) jest:
- Unikalne,
- Uwiarygodnione,
- Użyteczne.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Dowody na Biblię jako
Księgę ksiąg
- Wyjątkowość Biblii,
- Wiarygodność Biblii,
- Ważność Biblii.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wyjątkowość Biblii
1. Wyjątkowa jedność.
Jest mozaiką tworząc 1 obraz.
Pisana w ciągu 1500 lat, przez ponad 40
autorów w trzech językach, na trzech
kontynentach, w różnych stylach literackich.
Pomimo różnorodności reprezentuje jedną
opowieść o Bożym odkupieniu.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wyjątkowość Biblii
2. Wyjątkowy zasięg.
Bestseller wszechczasów.
3. Wyjątkowa ilość przekładów
na rożne języki.
4. Wyjątkowość przechowania.
Zachowany mimo: upływu
czasu, prześladowań, krytyki.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wyjątkowość Biblii
5. Wyjątkowy wpływ na literaturę
i sztukę.
6. Wyjątkowy wpływ na cywilizację
- nie traci na aktualności przez
stulecie, jest niezależna od
czasu i wieku słuchacza.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wyjątkowość Biblii
7. Wyjątkowość nauczania.
- historia prawdziwa,
potwierdzona archeologią
(porównaj księgę Mormona)
- charakter (Biblia rozprawia się
z grzechami swoich bohaterów).
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wyjątkowość Biblii
7. Wyjątkowość nauczania.
- proroctwa (porównaj inne księgi –
Koran, księga Mormona, księgi Wed
– które roszczą sobie prawo do
boskiego natchnienia, jednak żadna
z nich nie zawiera proroctwa
przepowiadające wydarzenia z
przyszłości).
Pismo Święte – Księga ksiąg
Dowody na Biblię jako
Księgę ksiąg
- Wyjątkowość Biblii,
- Wiarygodność Biblii,
- Ważność Biblii.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
„Biblia nie przyszła faksem z nieba
1. Dowód obiektywny
- najbardziej wiarygodna księga
starożytna. (Możesz ją poznać)
2. Dowód subiektywny
- pozytywnie przemienia ludzkie
życie. (Możesz ją doświadczyć)
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Dowód Obiektywny
• Badając wiarygodność należy
na moment zapomnieć o
współczesnej formie Biblii.
• Biblia to zbiór dokumentów
pochodzących ze starożytnych
dokumentów.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Potrójny test na wiarygodność
1. Dowody wewnętrzne: to, w jaki
sposób dokument sam potwierdza
swoją wiarygodność i czy jest spójny
sam w sobie.
2. Dowody bibliograficzne: droga od
oryginalnych dokumentów do kopii,
które posiadamy dzisiaj.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Potrójny test na wiarygodność
3. Dowody zewnętrzne: jak przekaz
dokumentu koresponduje z faktami,
datami i osobami ze świata mu
współczesnego – porównanie
dokumentu z innymi źródłami
informacji.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody wewnętrzne
• Stary Testament: „Tak mówi Pan”,
„Doszło mnie słowo Pana”.
• Nowy Testament: Słowa Jezusa
przyjmowane były jako Słowa Boga.
• Relacje oparte na relacjach świadków i dokładnych badań (Łuk. 1,1-4).
Widoczny jest Boski autorytet.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody wewnętrzne
• Biblia powstawała na przestrzeni
około 1600 lat (1500 r. p.Chr. – 100 r.
po Chr.).
• Pisana była przez około 40 autorów
różnego pochodzenia i zawodów.
• Pisana w równych miejscach,
czasach i nastrojach.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody wewnętrzne
• Pisana na trzech kontynentach i w
trzech językach.
• Zakres czasowy opisywanych
wydarzeń: od stworzenia świata do
skończenia świata.
• Jest spójna tematycznie i chronologicznie pomimo poruszania różnych
kontrowersyjnych tematów.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody wewnętrzne
• Posiada niezwykłą treść
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek
Boży był doskonały, do wszelkiego
dobrego dzieła przygotowany.”
2 Tym. 3:16-17 (BW)
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody bibliograficzne
Należy zadać 2 kluczowe pytania:
1. Ile mamy kopii zwanych manuskryptami (rękopisy)?
2. Ile czasu upłynęło między powstaniem oryginału i każdego
manuskryptu?
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody bibliograficzne ST
Zwoje z Qumran nad Morzem Martwym
• Rękopisy odnalezione w Qumran w
1948 roku pochodzą z okresu od III
w. p.n.e. do I w. n.e.
• Jest ich około 190 – zachowane w
różnym stopniu.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Stary Testament
Zwoje z Qumran
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody bibliograficzne NT
• Istnieje nadal ponad 5600
greckich rękopisów.
• Ponad 10 000 rękopisów
łacińskiej Wulgaty.
• Ponad 9200 innych tłumaczeń.
Porównanie Nowego Testamentu
z innymi księgami starożytnymi
Autor
Księga
Data
napisania
1-sza
kopia
Okres
dzielący
Liczba
kopii
Homer
Iliada
800 B.C.
400 B.C.
400 643
Herodot
Historia
480 B.C.
900 A.C.
1350 8
Tukidydes
Historia
400 B.C.
900 A.C.
1300 8
Platon
400 B.C.
900 A.C.
1300 7
Demostenes
300 B.C.
1100 A.C.
1400 200
1000 10
Cezar
Wojna Galicyjska
45 B.C.
900 A.C.
Liwiusz
Historia Rzymu
17 A.C.
IV/X w.
Tacyt
Roczniki
100 A.C.
1100 A.C.
1000 20
Pliniusz II
Historia
113 A.C.
850 A.C.
750 7
Nowy Testament
100 A.C.
115-125 frg.
200 księga
250 cześć
325 całość
400/1000 1/19
30 5366
100
150
225
Pismo Święte – Księga ksiąg
Nowy Testament
Liczba manuskryptów
6000
5000
4000
Plato
Wojna Galicyj.
Tacyt - Roczniki
Homer - Iliada
N.T.
3000
2000
1000
0
Kopie
Pismo Święte – Księga ksiąg
Nowy Testament
Datowanie manuskryptów
Dzieło
Oryginał
Platon
447 pne
900 ne
1300 lat
44 pne
900 ne
1000 lat
1000 lat
Wojny Galijskie
1-sza Kopia Okres czasu
Tacyt - Roczniki
100 ne
1100 ne
Homer – Iliada
900 pne
400 pne
Nowy Testament
90 ne
125 ne
500 lat
30 lat
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Test na wiarygodność
Dowody zewnętrzne
• Zapisy
historyczne.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Dowody na Biblię jako
Księgę ksiąg
- Wyjątkowość Biblii,
- Wiarygodność Biblii,
- Ważność Biblii.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Ważność Biblii
1. Pismo Święte jest konieczne.
2. Pismo Święte jest użyteczne
- warunek: gdy jest stosowane.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Biblia jest konieczna
Dwa istotne pytania:
1. Czy Biblia jest konieczna?
2. Jak wiele można wiedzieć
o Bogu bez Biblii?
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Biblia jest konieczna
Biblia jest konieczna dla:
- zbawienia (do cudu nowego narodzenia)
Jn.3:3,5; Rz.10:13-17; Dz.4:12.
- duchowego życia i wzrostu
Mt.4:4; 1Pt.2:1-3.
- znajomości woli Bożej
Jer.17:9; Ps.119:1; 5M. 29:29.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Biblia jest konieczna
Biblia jest konieczna dla:
- duchowej walki Ef. 6:17.
- osądu dzieł człowieka Jn. 12:48.
- oczyszczania człowieka Jn. 15:3.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Biblia jest użyteczna
Zastosowana Biblia powoduje:
1. Zmianę twojej postawę życiowej.
2. Zobaczenie swego życia z
Bożego punktu widzenia.
3. Myślenie jak Chrystus.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Wiarygodność Biblii
Biblia jest użyteczna
Zastosowana Biblia powoduje:
4. Postępowanie jak Chrystus.
5. Zmianę jakości twego
świadectwa i posłannictwa.
Pismo Święte – Księga ksiąg
Nie czytana Biblia
jest jak:
• Odrzucone pożywienie,
• Nie otwarty list miłosny
• Zakopany miecz
• Odrzucona mapa drogowa
• Zamknięta kopalnia złota
Pismo Święte – Księga ksiąg
Myśli o Biblii:
Albo Biblia będzie trzymać z dala od grzechu
albo grzech z dala od Biblii.
Biblia jest jedynym cementem, który wiąże
narody i wierzących serca.
Biblia jest oknem w tym więziennym świecie
przez które możemy patrzeć w wieczność.
Biblia jest konstytucją chrześcijaństwa.
Billy Graham
Biblia jest objawieniem myśli Boga dla szczęścia
jego dzieci.
E. Doon
Pismo Święte – Księga ksiąg
Myśli o Biblii:
Korzyści ze Słowa Bożego osiągamy nie przez
szybkie czytanie lecz przez głębokie rozważanie.
Prawdziwy zysk osiągamy nie przez wiele pracy
dokonywanej niedbale, lecz przez przemyśliwanie i
pilne zastanawianie.
Ch.H. Spurgeon
Mąż, który kocha swoją żonę będzie także lubił
jej listy, gdyż one mówią mu o niej. Podobnie jeśli
kochamy Jezusa to będziemy także lubić Biblię,
która mówi o Jezusie.
J. Stott
Jeśli Biblia jest naprawdę Słowem Boga to musimy podporządkować jej swoje życie. F. Schaeffer
Pismo Święte – Księga ksiąg
Myśli o Biblii:
A przeto i my dziękujemy Bogu
nieustannie, że przyjęliście Słowo
Boże, które od nas słyszeliście nie
jako słowo ludzkie, ale, jak jest
prawdziwe, jako Słowo Boże, które też
w was wierzących skutecznie działa.
1Ts. 2:13. (BW)
Rozpowszechnianie
dozwolone
Więcej na stronie:
www.MapaBiblii.pl
opracował: Piotr Starzęba
Po inny format pisz na adres:
[email protected]

Podobne dokumenty