sprawozdanie - strona główna

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie - strona główna
SPRAWOZDANIE
ROCZNE REKTORA
Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
ZA ROK 2006
Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego:
BGiO
WCh
WE
WF-H
WMFiI
WNS
WPiA
WZ
MWB
KKNJO
BG
CE
SJO
SWFiS
CH
AF
POMCERT
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczno-Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG
Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
Biblioteka Główna
Centrum Europejskie
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Centrum Herdera
Ośrodek Alliance Francaise
Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska
Sprawozdanie przygotował:
Dział Organizacyjny UG - mgr Sławomir Ważny
na podstawie materiałów nadesłanych przez jednostki organizacyjne UG.
Gdańsk, wrzesień 2007 roku
Tylko do użytku służbowego
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Spis treści
Spis treści
Wybrane wydarzenia ………………………………………………………………………….
Senat ……………………………………………………………………………………………
Uchwały Senatu …………………………………………………………………………..
Komisje …………………………………………………………………………………….
Akty prawne wewnętrznie obowiązujące ……………………………………………….
Zmiany organizacyjne …………………………………………………………………....
Studenci i studia ……………………………………………………………………………….
Liczba studentów ………………………………………………………………………….
Liczba absolwentów ………………………………………………………………………
Sprawność nauczania ……………………………………………………………………
Terminowość kończenia studiów ………………………………………………………..
Liczba uczestników studiów doktoranckich …………………………………………….
Wykaz studiów pierwszego stopnia …………………………………………………….
Realizacja studenckich praktyk zawodowych ………………………………………….
Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia ………………………………
Wymiana zagraniczna studentów ……………………………………………………….
Parlament Studentów …………………………………………………………………….
Studenckie sprawy socjalne ……………………………………………………………..
Kadra ……………………………………………………………………………………………
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach …………….......................
Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach ………………………....
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych ………
Stan zatrudnienia pracowników w UG ..........................................................……….
Badania naukowe ……………………………………………………………………………..
Fundusze na działalność naukowo-badawczą ………………………………………...
Wyniki działalności naukowo-badawczej ……………………………………………….
Realizacja poszczególnych rodzajów badań …………………………………………..
Współpraca z zagranicą ………………………………………………………………………
Przyjazdy cudzoziemców do UG ………………………………………………………..
Wyjazdy za granicę studentów i pracowników UG ……………………………………
Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą ……
Biuro Programów Europejskich ………………………………………………………….
Centrum Europejskie ……………………………………………………………………..
Biblioteka i Wydawnictwo …………………………………………………………………….
Biblioteka Główna …………………………………………………………………………
Główne dokonania ……………………………………………………………………...
Efekty działalności ………………………………………………………………………
Komputeryzacja …………………………………………………………………………
Statystyka biblioteczna …………………………………………………………………
Pracownicy biblioteki …………………………………………………………………...
Sprawy administracyjne ………………………………………………………………..
Biblioteki Jednostek Naukowo-Badawczych UG ……………………………………
Plany ……………………………………………………………………………………..
Wydawnictwo ……………………………………………………………………………...
Obsługa informatyczna uczelni ………………………………………………………………
Nauczanie języków obcych …………………………………………………………………..
Studium Języków Obcych ………………………………………………………………..
Centrum Herdera ………………………………………………………………………….
Ośrodek Alliance Francaise ……………………………………………………………..
Inne obszary działalności uczelni ……………………………………………………………
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu …………………………………………….
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
1
7
7
11
11
11
15
15
17
18
21
24
25
26
26
31
32
35
39
39
40
41
42
43
43
44
45
52
52
56
60
61
65
67
67
67
70
77
79
85
87
88
90
91
92
100
100
104
106
108
108
Spis treści
Akademickie Centrum Kultury …………………………………………………………...
Akademicka Telewizja Edukacyjna ……………………………………………………..
Biuro Karier ………………………………………………………………………………..
Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami ...........................................
Biuro Informacji i Promocji ……………………………………………………………….
Rzecznik prasowy UG .............................................................................................
Gazeta Uniwersytecka ……………………………………………………………………
Bałtycki Festiwal Nauki …………………………………………………………………..
Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska ………………………………..
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ..........................................................
Finanse …………………………………………………………………………………………
Struktura przychodów …………………………………………………………………….
Struktura przychodów własnych ………………………………………………………...
Koszty działalności dydaktycznej ……………………………………………………….
Koszty działalności naukowo – badawczej …………………….................................
Struktura kosztów wynagrodzeń ………………………………………………………...
Wynagrodzenia wg grup pracowniczych .................................................................
Analiza finansowa Uczelni .......................................................................................
Inwestycje i remonty …………………………………………………………………………..
Zamówienia publiczne ……….........................................................................................
Działalność socjalna i bytowa ………………………………………………………………..
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
110
115
117
118
127
132
136
137
139
143
159
159
159
160
161
162
163
164
170
172
173
Spis tabel
Spis tabel
Senat ……………………………………………………………………………………………...
1. Uchwały Senatu …………………………………………………………………………
Studenci i studia …………………………………………………………………………………
1. Liczba studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, uczestników
studiów doktoranckich …………………………………………………......................
2. Liczba studentów studiów stacjonarnych …………………………..........................
3. Liczba absolwentów studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych……………………………….........................................................
4. Sprawność nauczania w roku akademickim 2005/2006 (studia stacjonarne) ……
5. Sprawność nauczania w roku akademickim 2005/2006 (studia niestacjonarne)...
6. Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2005/2006
(studia stacjonarne) …………………………………………………………………….
7. Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2005/2006
(studia niestacjonarne)………………………………………………….......................
8. Liczba uczestników studiów doktoranckich …………………………………...........
9. Wykaz studiów pierwszego stopnia na UG …………………………………………..
10. Realizacja studenckich praktyk zawodowych w roku 2006 ………………………..
11. Liczba zgłoszonych kandydatów w roku akademickim 2006/2007 ………………..
12. Liczba kandydatów przyjętych w roku akademickim 2006/2007 …………………..
13. Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia stacjonarne w roku
akademickim 2006/2007 ……………………………………………………………….
14. Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia niestacjonarne w roku
akademickim 2006/2007 ……………………………………………………………….
15. Wyjazdy w roku 2006 …………………………………………………………………..
16. Przyjazdy studentów w roku 2006 …………………………………………………….
17. Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów UG w 2006 roku .................
18. Stypendia i inne zestawienia finansowe ……………………………………………..
Kadra ……………………………………………………………………………………………...
1. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich – osoby……………………………….
2. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich – etaty ………………………………..
3. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na jednostki
organizacyjne wg tytułów i stopni naukowych w osobach ………………………….
4. Stan zatrudnienia w UG w 2006 roku ....................................................................
Badania naukowe ……………………………………………………………………………….
1. Finansowanie nauki w UG w 2006 roku ……………………………………………...
2. Środki pozabudżetowe w 2006 roku ………………………………………………….
3. Zestawienie publikacji naukowych zrealizowanych w UG w 2006 roku ……….....
4. Zestawienie dotyczące zatwierdzonych stopni doktora, doktora habilitowanego..
5. Wykaz umów realizowanych na zlecenie innych jednostek w 2006 roku ………...
Współpraca z zagranicą ………………………………………………………………………..
1. Przyjazdy cudzoziemców do UG ……………………………………………………...
2. Wyjazdy za granicę studentów i pracowników UG …………………………............
3. Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą ….
Biblioteka Główna ……………………………………………………………………………….
1. Statystyka biblioteczna ……………………………………………….........................
Nauczanie języków obcych …………………………………………………………………….
1. Struktura zatrudnienia w Studium Języków Obcych UG …………………………...
2. Działalność dydaktyczna w Studium Języków Obcych UG ………………………..
3. Pensum dydaktyczne w strukturze wydziałów w Studium Języków Obcych UG ..
Inne obszary działalności uczelni ……………………………………………………………...
1. Liczba osób korzystających z informacji zawodowych (Biuro Karier) ...................
2. Wykaz pracodawców u których w roku 2006 odbyły się dobrowolne studenckie
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
7
7
15
15
16
16
18
20
21
22
24
25
26
26
26
27
28
31
32
35
36
39
39
40
41
42
43
47
48
49
50
51
52
52
56
60
67
79
100
100
100
102
108
115
Spis tabel
praktyki zawodowe ……………………………………………………………………..
3. Liczba studentów na praktykach ……………………………...................................
4. Wyniki działalności Fundacji Rozwoju Gdańskiego ..............................................
Finanse …………………………………………………………………………………………...
1. Struktura przychodów UG w 2006 roku ………………………………………………
2. Struktura przychodów własnych UG w 2006 roku ……………………………….....
3. Koszty działalności dydaktycznej w 2006 roku ……………………………………...
4. Koszty działalności naukowo – badawczej w 2006 roku ………………………......
5. Struktura kosztów wynagrodzenia w UG w 2006 roku ……………………………..
6. Wynagrodzenia wg grup pracowniczych w UG w 2006 roku ................................
7. Analiza finansowa Uczelni ....................................................................................
Inwestycje i remonty …………………………………………………………………………….
1. Wykaz inwestycji realizowanych w UG w 2006 roku ………………………………..
2. Wykaz przeprowadzonych remontów w UG w 2006 roku ………………...............
Zamówienia publiczne …………………………………………………………………………..
Działalność socjalna i bytowa ………………………………………………………………….
1. Rozliczenie ZFŚS - pracownicy………………………………………………………..
2. Rozliczenie ZFŚS – emeryci i renciści ……………………………………………….
3. Hotele asystenckie ……………………………………………………………………...
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
120
126
158
159
159
159
160
161
162
163
164
170
170
171
172
173
173
173
174
Wybrane wydarzenia – rok 2006
WYBRANE WYDARZENIA – ROK 2006
5 stycznia
Profesor Jerzy Błażejowski, kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego, został ponownie wybrany przewodniczącym Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego.
23 stycznia
Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu wyróżniona przez Sejmik Województwa
Pomorskiego za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.
27 stycznia
Jubileusz 10-lecia Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego. Centrum jest ośrodkiem
upowszechniania kultury i języka niemieckiego.
13 lutego
Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego
pod
Ośrodek
Dydaktyczno-Konferencyjny
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.
5 marca
Studenci z Koła Naukowego „Odyseusze”, działającego w Instytucie Anglistyki UG zajęli
pierwsze miejsce w rozgrywanych w Gdyni po raz piętnasty Ogólnopolskich Finałach Odysei
Umysłu w problemie „Nie Lada Parada”.
2 - 7 kwietnia
Międzynarodowa Jubileuszowa 20 konferencja European Ceatcean Society pt. „Ssaki morskie i
człowiek w przybrzeżnym ekosystemie: czy współistnienie jest możliwe?”. Konferencję
przygotowała Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
11-13 maja
Zgromadzenie
Konferencji
Rektorów
Akademickich Szkół Polskich na UG, w
którym
udział
wzięło
prawie
120
zaproszonych gości przedstawicieli
akademickich szkół z całej Polski,
ministerstwa
edukacji
i
szkolnictwa
wyższego oraz instytucji edukacji i nauki.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
1
Wybrane wydarzenia – rok 2006
18 maja
Międzynarodowa konferencja „Baltic Europe. Region with a future” przygotowana przez
Uniwersytet Gdański (Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego) wspólnie z Sekcją Polską Ligi
Europejskiej Współpracy Gospodarczej (ELEC Polska).
25 maja
Rozstrzygnięcie konkursu "Droga do Niepodległości Solidarność 1980-1989”
o indeksy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs zorganizował
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Instytutem Pamięci
Narodowej Oddział w Gdańsku w ramach czwartej edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
25 maja
I Ogólnopolski Festiwal Filmów Popularnonaukowych zorganizowany przez Akademicką
Telewizję Edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego.
25 maja
Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale FilologicznoHistorycznym stacjonarnych studiów logopedycznych pierwszego i drugiego stopnia na
międzyuczelnianym kierunku - logopedia UG i AMG. To pierwszy taki kierunek studiów w Polsce.
29 maja
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego zwyciężyli w ogólnopolskim finale międzynarodowego
Konkursu SIFE (Studenci dla Przedsiębiorczości) i tym samym zostali reprezentantami Polski w
międzynarodowym finale w Paryżu.
1 czerwca
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Gdańskiego Tadeuszowi
Różewiczowi, jednemu z najwybitniejszych
polskich poetów drugiej połowy XX wieku.
Uroczystość
odbyła
się
na
wydziale
Filologiczno-Historycznym UG. Senat UG
nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Gdańskiego Tadeuszowi Różewiczowi za to,
że w swej poezji, dramacie i prozie
najtrudniejsze pytania stawia wnikliwie i prosto,
prowadzi dialog z tradycją i stale wyraża to, co
paląco aktualne.
22 czerwca
Dyskusyjny Klub Filmowy Uniwersytetu Gdańskiego "Miłość Blondynki" otrzymał nagrodę dla
najlepszego DKF w Polsce.
23 czerwca
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Strategie Inwestowania w Nieruchomości 2006 –
Europa Środkowo-Wschodnia” zorganizowana przez Katedrę Inwestycji Uniwersytetu
Gdańskiego, Zakład Rozwoju Miasta Politechniki Gdańskiej, amerykańskie stowarzyszenie „The
Center for Global Real Estate Strategies” z siedzibą w Nowym Jorku oraz Towarzystwo
Urbanistów Polskich oddział Gdańsk.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
2
Wybrane wydarzenia – rok 2006
24 czerwca
Zjazd Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowany
przez Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG.
24 czerwca
Zespół
Pieśni
i
Tańca
Uniwersytetu
Gdańskiego „JANTAR” zdobył pierwsze
miejsce w kategorii kapel i drugie miejsce w
kategorii
grup
śpiewaczych
na
II
Międzynarodowym
Festiwalu
Folkloru
Euroregionu Bałtyk.
26 lipca
Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego zdobył dwa srebrne medale na IV Olimpiadzie
Chóralnej w Xiamen w Chinach.
26 lipca
Zespół AZS Polska podczas II Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej Kobiet zdobył
wicemistrzostwo Polski. W składzie drużyny były trzy studentki Uniwersytetu Gdańskiego.
5-8 września
I Forum Matematyków Polskich na Wydziale Matematyki,
współorganizowane z Polskim Towarzystwem Matematycznym.
Fizyki
i
Informatyki,
3-5 września
29 Europejskie Sympozjum Peptydowe na Wydziale Chemii. Gościem specjalnym sympozjum
był Kurt Wuethrich laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2002 roku.
10-13 września
Międzynarodowe warsztaty naukowe pt. Kwantowa komunikacja i bezpieczeństwo z cyklu NATO
Advanced Reasearch Workshop na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki.
15 września
Film Akademickiej Telewizji Edukacyjnej „Rzeka Powrotów” zdobył jedną z sześciu głównych
nagród na Międzynarodowym Bajkalskim Festiwalu Filmów Popularnonaukowych „Człowiek i
przyroda”.
14-16 września
Ogólnopolska konferencja naukowa na Wydziale Nauk Społecznych: „Kim są Kaszubi? Nowe
tendencje w badaniach społecznych”, zorganizowana przez Wydział Nauk społecznych, Instytut
Kaszubski i Kaszubski Uniwersytet Ludowy.
21-22 września
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Perspektywy zrównoważonego rozwoju Mierzei
Wiślanej: Mierzeja 2006” na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
3
Wybrane wydarzenia – rok 2006
4 października
Inauguracja 3. edycji Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim
na Wydziale Prawa i Administracji. W spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego wieku przy UG
uczestniczy ponad 700 słuchaczy.
5 października
Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 dla studentów nowego kierunku na Uniwersytecie
Gdańskim - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa w
Gdańsku.
9 października
Uroczystości 15-lecia Wydziału Chemii połączone z wydziałową inauguracją roku akademickiego
2006/2007.
11 października
Michał Harciarek z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych został stypendystą
„Polityki”.
20 października
Dr Monika Słomińska-Wojewódzka z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii oraz dr Mariusz
Makowski z Wydziału Chemii zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu Fundacji na Rzecz
Rozwoju Nauki Polskiej pt. Powroty/Homing.
23 października
Jubileuszowa Sesja Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
zorganizowana w Instytucie Filologii Polskiej.
23-24 października
IX Ogólnopolska Sesja Naukowa „Datowanie minerałów i skał” zorganizowana przez Instytut
Geografii.
24-26 października
4. Objazdowy Ogólnopolski Festiwal Filmowy „Prawa Człowieka w Filmie” zorganizowany na
Wydziale Prawa i Administracji przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk przy Uniwersytecie Gdańskim.
25 października
Uroczyste otwarcie nowoczesnego centrum - Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy Wydziale Zarządzania UG.
26 października
Marsz przeciw agresji i obojętności. Przyjaciele i znajomi zamordowanego Bartka, studenta
Uniwersytetu Gdańskiego przeszli ulicami Sopotu.
10-19 listopada
Wydział Chemii oraz Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych wzięli udział w
Katalońskim Tygodniu Nauki w Barcelonie, reprezentując Bałtycki Festiwal Nauki.
16 listopada
33 studentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za osiągnięcia w nauce; 3 studentów – za wybitne osiągnięcia sportowe.
17-19 listopada
Międzynarodowa konferencja „Network Meeting 2006. Przyszłość zaczyna się dziś” na Wydziale
Chemii, zorganizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE przy Uniwersytecie
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
4
Wybrane wydarzenia – rok 2006
Gdańskim.
20-21 listopada
Grupa 18 Indian Nisaqally, związanych z
Frank’s Landing Indian Community, oraz
przedstawicieli Blackfeet Nation spotkała się ze
społecznością
akademicką
Uniwersytetu
Gdańskiego. Spotkanie odbyło się w ramach
działań partnerskich Sat-Okh Foundation,
Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna
Europa.
27-29 listopada
Ogólnopolski konkurs wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości „Uczelniana 2006”
zorganizowany na Wydziale Zarządzania przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości
„Audytor”.
24 listopada
V Sympozjum Młodych Oceanografów, połączone z wyróżnieniem dwóch najlepszych prac
naukowych nagrodami im. Profesor Krystyny Wektorowej, Profesora Korzeniewskiego
zorganizowane przez Instytut Oceanografii na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii.
23-24 listopada
Międzynarodowa konferencja naukowa – „Transformacja nowego ładu globalnego na początku
21 wieku”, zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
4-5 grudnia
Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycje gdańskiej humanistyki”, przygotowana z okazji
jubileuszu 60-lecia gdańskiej humanistyki, zorganizowana przez Wydział FilologicznoHistoryczny oraz Instytut Kaszubski.
4 grudnia
Uroczystość podpisania i wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę nowego gmachu
Wydziału Nauk Społecznych na terenie
Bałtyckiego
Kampusu
Uniwersytetu
Gdańskiego.
14-15 grudnia
Dni Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji zorganizowane przez Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Akademickie Centrum Kultury UG oraz Kulturalny
Kolektyw UG.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
5
Wybrane wydarzenia – rok 2006
11 grudnia
Nagroda dla Akademickiej Telewizji Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego za film „Rzeka
powrotów”, przyznana na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów.
14 grudnia
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris
Causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi
Leszkowi
Balcerowiczowi
w
Centrum
Dydaktyczno-Konferencyjnym UG w Sopocie.
Senat UG przyznał Panu Profesorowi Leszkowi
Balcerowiczowi tytuł Doktora Honoris Causa
Uniwersytetu Gdańskiego za wybitny, twórczy
wkład w proces transformacji ustrojowej w
Polsce oraz za niestrudzoną dbałość o stan
finansów publicznych, stabilność polskiego
pieniądza, a także za upowszechnianie
rzetelnej
wiedzy
ekonomicznej
w
społeczeństwie.
21 grudnia
Hanna Dąbrowska, studentka piątego roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,
otrzymała stypendium przyznawane najlepszym studentom przez Bank Ochrony Środowiska.
Opracowała: mgr Beata Czechowska – Derkacz, Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
6
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
SENAT
UCHWAŁY SENATU
W roku 2006 odbyło się 11 posiedzeń Senatu, podczas których podjęto 71 uchwał:
data
nr
tytuł (w sprawie)
utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych stacjonarnych studiów drugiego
21.12.2006 71 stopnia oraz niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku Socjologia
zmiany uchwały Senatu UG nr 85/05 z dnia 29 września 2005 roku w
21.12.2006 70 sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Hoteli Asystenckich
Uniwersytetu Gdańskiego
zmiany uchwały Senatu UG nr 26/06 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie
zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów
21.12.2006 69 wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i
eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim
2007/2008
21.12.2006 68
o nadaniu Pani prof. dr hab. Marii Boguckiej tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Gdańskiego
21.12.2006 67
upoważnienia dla Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do dokonania
stosownej korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2006
21.12.2006 66
nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2006
rok
zmiany uchwały Senatu UG nr 50/06 z dnia 28 września 2006 roku w
16.11.2006 65 sprawie szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
uchylenia uchwały Senatu UG nr 108/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w
16.11.2006 64 sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Gdańskiego
16.11.2006 63
o nadaniu Panu Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
26.10.2006 62
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Społecznych (utworzenie Zakładu Języka środków Informacji Masowej)
26.10.2006 61
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału FilologicznoHistorycznego (likwidacja Zakładu Nauk o Kulturze)
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno26.10.2006 60 Historycznego (utworzenia Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją
Międzykulturową)
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno26.10.2006 59 Historycznego (zmiana nazwy Zakładu Etnolingwistyki na Zakład Historii
Języków i Literatur Słowiańskich)
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno26.10.2006 58 Historycznego (utworzenie Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki
Artystycznej)
26.10.2006 57
wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego UG za
rok 2006
26.10.2006 56
powołania składu osobowego
Uniwersytetu Gdańskiego
Konwentu
Godności
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Honorowych
7
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
26.10.2006 55 zmian w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego
28.09.2006 54
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Społecznych (likwidacja i utworzenie zakładów w Instytucie Psychologii)
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii (zniesienie Zakładu
28.09.2006 53 Chemii Ogólnej i zmiana nazwy Katedry Chemii Nieorganicznej na Katedrę
Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
28.09.2006 52
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
za 2005 rok
sprzedaży lub zamiany prawa własności nieruchomości należącej do
28.09.2006 51 Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w Gdańsku-Wisłoujściu przy ul. Stara
Twierdza 8A
28.09.2006 50
szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych,
dydaktycznych i szkoleniowych
28.09.2006 49
rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych
w Uniwersytecie Gdańskim
28.09.2006 48 zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
22.06.2006 47
ogłoszonych w dniu 6 czerwca 2006 roku propozycji zmian sposobu
obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku
22.06.2006 46
utworzenia na Wydziale Zarządzania Podyplomowych Studiów Projekty
Deweloperskie
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (zmiana
22.06.2006 45 nazwy Instytutu Filozofii i Socjologii na Instytut Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa)
powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich do
22.06.2006 44 rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych na
rok akademicki 2006/2007
zmiany uchwały nr 60/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25
22.06.2006 43 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad rozpatrywania odwołań od
decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych
8.06.2006
42 przyjęcia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
8.06.2006
określenia trybu głosowania nad wprowadzaniem poprawek i zmian do
41 projektu nowego Statutu UG oraz głosowania nad przyjęciem nowego
statutu uczelni
8.06.2006
40
uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na rok
2006
8.06.2006
39
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za
2005 rok
zmiany uchwały Senatu UG nr 87/05 z dnia 27 października 2005 roku w
sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla rozpatrywania
25.05.2006 38
odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych na rok akademicki
2006/2007
25.05.2006 37 zniesienia Studium Podyplomowego Zarządzanie w Oświacie
25.05.2006 36
utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych Podyplomowych Studiów
Edukacja i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym stacjonarnych studiów
25.05.2006 35 logopedycznych pierwszego i drugiego stopnia na międzyuczelnianym
kierunku studiów Logopedia UG i AMG
25.05.2006 34
utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym międzyuczelnianego
kierunku studiów Logopedia UG i AMG
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
8
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
25.05.2006 33
utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
Studiów Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania
Podyplomowych
25.05.2006 32
sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu
Gdańskiego
wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki,
25.05.2006 31 Fizyki i Informatyki (zmiana nazwy Zakładu Zastosowań Probabilistyki w
Instytucie Matematyki na: Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki)
wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno25.05.2006 30 Historycznego (utworzenie Zakładu Translatoryki i Komunikacji
Międzykulturowej)
25.05.2006 29
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału FilologicznoHistorycznego (zmiana nazw zakładów w Katedrze Skandynawistyki)
25.05.2006 28
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego
(utworzenie Katedry Kulturoznawstwa)
zmiany uchwały nr 31/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28
kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na
25.05.2006 27
studia w latach 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 laureatów oraz finalistów
olimpiad stopnia centralnego i okręgowego
zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów
wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i
25.05.2006 26
eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim
2007/2008
25.05.2006 25
o nadaniu Panu Profesorowi Antonowi Zeilingerowi tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Gdańskiego
25.05.2006 24
o nadaniu Panu Profesorowi Charlesowi Bennettowi tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Gdańskiego
27.04.2006 23
utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych stacjonarnych studiów drugiego
stopnia na kierunku Politologia
27.04.2006 22
o nadaniu Panu Tadeuszowi Różewiczowi tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Gdańskiego
27.04.2006 21
zmiany projektu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007
roku
zmiany uchwały Senatu UG nr 51/04 z dnia 21 października 2004 roku w
sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Starogardzie
23.03.2006 20
Gdańskim oraz likwidacji zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w
Lęborku i Elblągu
23.03.2006 19
zawarcia umowy najmu budynku przy ul. Macierzy Szkolnej 2 w GdańskuOliwie
23.03.2006 18
utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych stacjonarnych studiów trzeciego
stopnia - studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki i nauk o polityce
zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
23.03.2006 17 studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku
akademickim 2006/2007
23.03.2006 16
wprowadzenia
doktoranckich
Regulaminu
studiów
trzeciego
stopnia
-
studiów
przystąpienia Uniwersytetu Gdańskiego do konkursu organizowanego przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki na składanie wniosków o dofinansowanie
23.02.2006 15
realizacji typu projektu: "Opracowanie programów nauczania do kształcenia
na odległość na wybranych kierunkach studiów wyższych"
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
9
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
23.02.2006 14
wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów pod nazwą:
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
23.02.2006 13
utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Podyplomowych
Studiów Logopedycznych dla Polskich Nauczycieli na Litwie
wyrażenia przez Senat UG zgody na zawarcie umowy między
Uniwersytetem Gdańskim a Gminą Miasta Gdańska, polegającej na
23.02.2006 12 zamianie Domu Studenckiego nr 1 w Gdańsku-Brzeźnie na budynek po
Zespole Szkół Zawodowych nr 10 w Gdańsku oraz lokale przy ul. Ogarnej w
Gdańsku
23.02.2006 11
nadania imienia prof. dra hab. Stanisława Gierszewskiego sali nr 57 na
Wydziale Filologiczno-Historycznym
23.02.2006 10
nadania imienia prof. dra hab. Stanisława Mielczarskiego sali nr 53 na
Wydziale Filologiczno-Historycznym
23.02.2006
zmiany uchwały Senatu nr 30/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie
zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów
9
wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie
Gdańskim w roku akademickim 2006/2007
26.01.2006
8
uzupełnienia składu osobowego doraźnej Komisji do spraw opracowania
projektu Statutu UG
26.01.2006
7
udzielenia przez Senat UG zgody na zawarcie transakcji dotyczącej zakupu
gruntu położonego przy ul. 1 Maja 22 w Sopocie
26.01.2006
6
wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii,
Geografii i Oceanologii (utworzenie Zakładu Geografii Pojezierzy)
26.01.2006
5
utworzenia Centrum Danych
Uniwersytetu Gdańskiego
26.01.2006
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego
4 (zmiana nazwy Instytutu Filologii Słowiańskiej na Instytut Filologii
Wschodniosłowiańskiej)
26.01.2006
utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych
3 Małoletni - ofiara przemocy w postępowaniu karnym i w sprawach przed
sądem rodzinnym
26.01.2006
zmiany uchwały Senatu nr 30/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie
zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów
2
wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie
Gdańskim w roku akademickim 2006/2007
26.01.2006
uzupełnienia uchwały Senatu nr 30/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w
sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów
1 wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie
Gdańskim w roku akademickim 2006/2007 (limity przyjęć na poszczególne
kierunki studiów)
Makroekonomicznych
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
i
Finansowych
10
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
KOMISJE
W roku 2006 na Uniwersytecie Gdańskim działały następujące komisje:
Senackie komisje stałe:
 Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
 Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 Komisja Budżetu i Finansów
 Komisja ds. Kształcenia
 Komisja Rozwoju Kadr Naukowych
 Komisja Socjalno-Mieszkaniowa
 Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu (dla nauczycieli akademickich)
 Komisja Odwoławcza dla Oceny Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Gdańskiego
 Dyscyplinarna Komisja dla Spraw Studentów
 Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna (dla spraw studentów)
Senackie komisje doraźne:
 Doraźna Komisja ds. Hoteli Asystenckich
 Doraźna Komisja do spraw opracowania projektu Statutu UG
 Komisja do spraw problemu uzależnień w środowisku akademickim
 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dla rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych
komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2006/2007
 Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2005 – 2008
Inne:
 Zespół ds. opracowania „Akademickiego kodeksu etycznego”.
AKTY PRAWNE WEWNĘTRZNIE OBOWIĄZUJĄCE
Zarządzenia Rektora – 63
Zarządzenia Kanclerza – 3
ZMIANY ORGANIZACYJNE
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Utworzenie;
- W Instytucie Geografii, tworzy się Zakład Geografii Pojezierzy,
- W Instytucie Oceanografii, w Zakładzie Oceanografii Fizycznej, tworzy się Pracownię
Geoinformacji,
- W Instytucie Oceanografii, w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza tworzy się Pracownię
Regionalne Centrum Sinicowe.
Przekształcenie;
- Dotychczas znajdująca się w strukturze Katedry Limnologii, Stacja Limnologiczna w
Borucinie, przyporządkowana została bezpośrednio Instytutowi Geografii,
- W Instytucie Geografii, w Katedrze Limnologii, Pracownia Kartografii i Fotointerpretacji
otrzymuje nazwę Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
11
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii;
Zniesienie;
- W Katedrze Chemii Nieorganicznej likwiduje się Zakład Chemii Ogólnej,
- Likwiduje się Pracownię Utylizacji Odpadów.
Przekształcenie;
- Katedra Chemii Nieorganicznej otrzymuje nową nazwę: Katedra Chemii Ogólnej i
Nieorganicznej.
Wydział Filologiczno-Historyczny;
Utworzenie;
- W Instytucie Anglistyki tworzy się Zakład Badań Nauk Nad Przekładem i Komunikacją
Międzykulturową,
- W Instytucie Filologii Polskiej tworzy się Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej,
- W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej tworzy się Zakład Translatoryki i Komunikacji
Międzykulturowej,
- Tworzy się Katedrę Kulturoznawstwa.
Przekształcenie;
- Zakład Etnolingwistyki zmienia nazwę na Zakład Historii Języków i Literatur Słowiańskich,
- W Katedrze Skandynawistyki, Zakład Języków Skandynawskich otrzymuje nazwę na Zakład
Języków i Kultury Skandynawii,
- W Katedrze Skandynawistyki, Zakład Literatury i Kultury Skandynawskiej otrzymuje nazwę
Zakład Literatur Skandynawskich,
- Instytut Filologii Słowiańskiej otrzymuje nazwę Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.
Zniesienie;
- W Instytucie Filologii Polskiej likwiduje się Zakład Nauk o Kulturze.
Wydział Nauk Społecznych;
Utworzenie;
- W Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa tworzy się Zakład Języka Środków
Informacji Masowej,
- W Instytucie Psychologii tworzy się Zakład Psychologii Klinicznej i Neurolingwistyki,
- W Instytucie Psychologii tworzy się Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej,
- W Instytucie Psychologii tworzy się Zakład Psychologii Społecznej,
- W Instytucie Psychologii tworzy się Zakład Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji,
- W Instytucie Psychologii tworzy się Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju,
- W Instytucie Psychologii tworzy się Zakład Psychologii Międzykulturowej,
- W Instytucie Psychologii tworzy się Pracownię Metod Diagnozy Psychologicznej,
- W Instytucie Pedagogiki, w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych tworzy się
Pracownię Pedagogiki i Religii.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
12
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
Przekształcenie;
- Instytut Filozofii i Socjologii otrzymuje nazwę Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.
Zniesienie;
- W Instytucie Psychologii likwiduje się Zakład Psychologii Sądowo-Penitencjarnej i Patologii
Społecznej,
- W Instytucie Psychologii likwiduje się Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej,
- W Instytucie Psychologii likwiduje się Zakład Psychologii Społecznej i Psychologii
Osobowości,
- W Instytucie Psychologii likwiduje się Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania,
- W Instytucie Pedagogiki likwiduje się Pracownię Kształcenia Praktycznego.
Wydział Prawa i Administracji;
Utworzenie;
- Tworzy się Samodzielną Sekcję ds. Informatyki i Technik Multimedialnych.
Wydział Zarządzania;
Utworzenie;
- Tworzy się Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne,
- Tworzy się Samodzielną Sekcję ds. Technik Multimedialnych Centrum DydaktycznoKonferencyjnego.
Zniesienie;
- W Katedrze Ekonometrii likwiduje się Centrum Informacji Statystycznej.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
Przekształcenie;
- W Instytucie Matematyki, Zakład Zastosowań Probabilistyki otrzymuje nazwę Zakład
Matematyki Stosowanej i Probabilistyki.
Administracja;
Utworzenie;
- Tworzy się Centrum Danych Makroekonomicznych i finansowych Uniwersytetu Gdańskiego,
- W Administracji Obiektu Biblioteka Główna tworzy się Samodzielną Sekcję ds. Technik
Multimedialnych Obiektu Biblioteka Główna,
- W Bibliotece Głównej tworzy się Samodzielną Sekcję ds. Technik Multimedialnych Obiektu
Biblioteka Główna,
- Tworzy się Samodzielne Stanowisko do spraw Ośrodka Badań Regionalnych Uniwersytetu
Gdańskiego,
- Tworzy się Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń podległe bezpośrednio Kanclerzowi,
- Tworzy się Biuro Prawne podlegające bezpośrednio Rektorowi,
- Uwzględnia się (formalizuje) Kasę Pożyczkową podlegającą bezpośrednio Kwestorowi,
- Tworzy się Samodzielną Sekcję ds. Ewidencji Projektów Zagranicznych podlegającą
bezpośrednio Kwestorowi,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
13
Senat Uniwersytetu Gdańskiego
- Tworzy się Biuro Parlamentu Studentów podlegające bezpośrednio Prorektorowi ds.
Studenckich.
Przekształcenie;
- Administracja Obiektu Biblioteka Główna otrzymuje nazwę Administracja Obiektu Bibliotek
Specjalistycznych,
- Administracja Obiektu Biblioteka Oliwa otrzymuje nazwę Administracja Obiektu Biblioteka
Główna,
- Samodzielną Sekcję ds. Inwentaryzacji podległą Kwestorowi podporządkowuje się
bezpośrednio Kanclerzowi,
- Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podlegający Kanclerzowi podporządkowuje się
bezpośrednio Rektorowi,
- Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej podległe Kanclerzowi podporządkowuje się
bezpośrednio Rektorowi,
- Biuro Analiz Ekonomicznych otrzymuje nazwę Biuro Analiz Ekonomicznych i Controllingu.
Zniesienie;
- W Bibliotece Głównej likwiduje się Samodzielną Sekcję ds. Technik Multimedialnych Obiektu
Biblioteka Główna,
- Likwiduje się jednostkę organizacyjną Radcy Prawni,
- Likwiduje się Samodzielną Sekcję ds. Techniczno-Budowlanych,
- Likwiduje się Stanowisko Pracy ds. Rozbudowy Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
14
Studenci i studia
STUDENCI I STUDIA
Liczba studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych,
uczestników studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Gdańskim
(wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)
Lp. Rodzaj studiów
1
2
1.
stacjonarne
2.
niestacjonarne
3.
podyplomowe
4.
doktoranckie
Ogółem
Liczba studentów/słuchaczy
3
16549
12370
2500
928
32347
Udział procentowy studentów studiów dziennych
w ogólnej liczbie studentów Uniwersytetu Gdańskiego
(wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)
Liczba studentów
studiów dziennych
1
16549
Liczba studentów ogółem
% 2:3
2
28919
3
57,23%
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
15
Studenci i studia
Liczba studentów studiów
stacjonarnych
niestacjonarnych
Liczba słuchaczy studiów
podyplomowych
Wydział
Uczestnicy studiów
doktoranckich
Liczba studentów studiów stacjonarnych w UG
( wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)
Biologii, Geografii i
Oceanologii
1445
357
Chemii
857
0
123
103
Ekonomiczny
FilologicznoHistoryczny
Matematyki, Fizyki i
Informatyki
2119
2217
151
333
3027
1526
877
168
2877
2141
2646
3414
2109
2253
176
0
Nauk Społecznych
Prawa i Administracji
Zarządzania
Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii
Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języków
Obcych
Ogółem
173
220
38
71
26
126
92
493
285
274
99
782
0
0
416
294
16549
12370
39
0
928
2500
Liczba studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 28 919
Liczba studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, słuchaczy studiów
podyplomowych i doktoranckich: 32347
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
16
Studenci i studia
Liczba absolwentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w Uniwersytecie
Gdańskim
( wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)
Rodzaj studiów
2
Lp.
1
Liczba absolwentów
3
1.
stacjonarne
2594
2.
niestacjonarne
1733
Ogółem
4327
Liczba absolwentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
(wg stanu na dzień 31.12.2006r.)
Wydział / Kierunek
Ogółem
Stacjonarne
Niestacjonarne
BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII
Biologia /l-3/
Biologia /m-5/
Geografia /l-3/
Geografia /m-5/
Oceanografia /M-5/
CHEMII
Chemia /m-5/
Ochrona środowiska /l-3/
Ochrona środowiska /m-5/
EKONOMICZNY
Ekonomia /l-3/
Ekonomia /m-5/
Stosunki międzynarodowe /m-5/
FIL.HISTORYCZNY
Fil.angielska/m-5/
Fil.germańska/m-5/
Fil.klasyczna /m-5/
Fil.romańska /m-5/
Fil.rosyjska /m-5/
Skandynawistyka /m-5/
Slawistyka /m-5
Fil. polska /l-3/
Fil.polska /m-5/
Historia /m-5/
Historia Sztuki /l-3/
Historia Sztuki /m-2/
256
26
98
23
71
64
146
51
27
68
463
61
463
1
458
33
34
11
29
34
22
15
0
175
89
16
0
233
0
98
0
71
64
146
51
27
68
362
0
362
0
363
33
34
11
29
34
22
15
0
106
63
16
0
49
26
0
23
0
0
0
0
0
163
61
101
1
148
0
0
0
0
0
0
0
53
69
26
0
0
MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
Matematyka /m-5/
Informatyka /m-5/
Informatyka l-3
Fizyka /m-5/
NAUK SPOŁECZNYCH
Pedagogika /l-3/
116
26
27
28
35
692
73
88
26
27
0
35
483
71
28
0
0
28
0
209
2
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
17
Studenci i studia
Pedagogika /m-5/
Pedagogika /m-2,5/
Psychologia /m-5/
Politologia /m-5/
Socjologia /m-5/
Filozofia /m-5/
PRAWA I ADMINISTRACJI
Administracja/M-5/
Prawo /m-5/
ZARZĄDZANIA
Finanse i bankowość /l-3/
Finanse i bankowość /m-4,5/
Inormatyka i ekonometria /l-3/
Informatyka i ekonometria /m-4,5/
Zarządzanie i marketing /l-3/
Zarządzanie i marketing /m-4,5/
MIĘDZYUCZLNIANY WYDZIAŁ
BIOTECHNOLOGII UG I AMG
Biotechnologia /l - 3/
Biotechnologia /m-5/
KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
JĘZYKÓW OBCYCH
Nauczanie języka angielskiego /l-3/
Nauczanie jezyk niemieckiego /l-3/
Nauczanie jezyka francuskiego /l-3/
Nauczanie języka niemieckiego z językiem
angielskim /l-3,5/
OGÓŁEM:
91
0
106
227
132
63
838
469
369
638
109
74
44
73
150
188
91
0
106
96
78
41
445
209
236
335
0
74
0
73
0
188
0
0
0
131
54
22
393
260
133
303
109
0
44
0
150
0
40
36
4
40
36
4
0
0
0
530
404
104
22
99
42
26
22
440
362
78
0
9
4177
9
2594
0
1733
%3 : 2
Odsiew w roku
%5:2
Zaliczyli rok /w
tym warunk./
%7 : 2
Warunkowi
%9:2
3
4
5
6
7
8
9
10
1407
67
4,76%
89
6,33%
1249
88,77%
77
5,47%
Biologia /m-5/
Geografia /m-5/
474
502
27
18
5,70%
3,59%
25
35
5,27%
6,97%
422
449
89,03%
89,44%
23
32
4,85%
6,37%
99,86%
100,00%
100,00%
Oceanografia /m-5/
370
20
5,41%
22
5,95%
328
88,65%
20
5,41%
100,00%
61
2
3,28%
7
11,48%
50
81,97%
2
3,28%
96,72%
CHEMII
886
156
17,61%
44
4,97%
686
77,43%
40
4,51%
100,00%
Chemia /l-3/
132
73
55,30%
1
0,76%
58
43,94%
0
0,00%
100,00%
Chemia /m-5/
241
15
6,22%
33
13,69%
193
80,08%
16
6,64%
100,00%
Ochrona środowiska (l-3)
198
58
29,29%
2
1,01%
138
69,70%
11
5,56%
100,00%
Ochrona środowiska (m-5)
315
10
3,17%
8
2,54%
297
94,29%
13
4,13%
EKONOMICZNY
Ekonomia /l-3/
Ekonomia /m-5/
2176
413
1763
86
9
77
3,95%
2,18%
4,37%
177
21
156
8,13%
5,08%
8,85%
1913
383
1530
87,91%
92,74%
86,78%
169
24
145
7,77%
5,81%
8,22%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1
BIOLOGII, GEOGRAFII I
OCEANOLOGII
Ochrona środowiska /m-2/
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
sprawność
Odpad w roku
2
WYDZIAŁ
KIERUNEK
Zarejestrow. w
roku
Sprawność nauczania w roku akademickim 2005/2006 (studia stacjonarne)
18
Studenci i studia
FILOLOGICZNOHISTORYCZNY
2933
123
4,19%
408
13,91%
2402
81,90%
126
4,30%
100,00%
Filologia polska
794
21
2,64%
127
15,99%
646
81,36%
44
5,54%
100,00%
Filologia angielska
291
3
1,03%
43
14,78%
245
84,19%
21
7,22%
100,00%
Filologia germańska
192
2
1,04%
36
18,75%
154
80,21%
1
0,52%
100,00%
Filologia klasyczna
71
1
1,41%
17
23,94%
53
74,65%
1
1,41%
100,00%
Filologia romańska
123
15
12,20%
7
5,69%
101
82,11%
0
0,00%
100,00%
Filologia rosyjska
350
32
9,14%
48
13,71%
270
77,14%
5
1,43%
Skandynawistyka
Slawistyka
Historia
192
174
555
13
7
6
6,77%
4,02%
1,08%
9
12
101
4,69%
6,90%
18,20%
170
155
448
88,54%
89,08%
80,72%
1
2
48
0,52%
1,15%
8,65%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Historia sztuki (l-3)
87
10
11,49%
6
6,90%
71
81,61%
1
1,15%
Historia sztuki (MSU)
Archeologia
35
69
1
12
2,86%
17,39%
2
0
5,71%
0,00%
32
57
91,43%
82,61%
0
2
0,00%
2,90%
100,00%
100,00%
100,00%
MATEMATYKI, FIZYKI I
INFORMATYKI
857
89
10,39%
119
13,89%
649
75,73%
70
8,17%
100,00%
Fizyka
Informatyka
Matematyka
270
324
263
40
34
15
14,81%
10,49%
5,70%
36
53
30
13,33%
16,36%
11,41%
194
237
218
71,85%
73,15%
82,89%
29
12
29
10,74%
3,70%
11,03%
100,00%
100,00%
100,00%
NAUK SPOŁECZNYCH
2867
133
4,64%
144
5,02%
2590
90,34%
66
2,30%
100,00%
Filozofia (m-5)
234
10
4,27%
36
15,38%
188
80,34%
6
2,56%
100,00%
Pedagogika (m-5)
504
24
4,76%
23
4,56%
457
90,67%
5
0,99%
100,00%
Pedagogika (l-3)
352
14
3,98%
7
1,99%
331
94,03%
1
0,28%
Politologia (m-5)
Politologia (l-3)
Psychologia (m-5)
Socjologia (l-3)
Socjologia (m-5)
549
134
754
163
177
35
1
43
1
5
6,38%
0,75%
5,70%
0,61%
2,82%
14
14
33
7
10
2,55%
10,45%
4,38%
4,29%
5,65%
500
119
678
155
162
91,07%
88,81%
89,92%
95,09%
91,53%
4
0
22
21
7
0,73%
0,00%
2,92%
12,88%
3,95%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
PRAWA I ADMINISTRACJI
2133
176
8,25%
81
3,80%
1876
87,95%
238
11,16%
100,00%
Administracja (m-5)
739
28
3,79%
17
2,30%
694
93,91%
7
0,95%
100,00%
Administracja (L-3)
493
8
1,62%
23
4,67%
462
93,71%
28
5,68%
Prawo (m-5)
1394
148
10,62%
64
4,59%
1182
84,79%
231
16,57%
100,00%
100,00%
ZARZĄDZANIA
2108
102
4,84%
197
9,35%
1809
85,82%
227
10,77%
Finanse i bankowość (m-4,5)
Finanse i rachunkowość (l-3)
260
98
11
0
4,23%
0,00%
14
4
5,38%
4,08%
235
94
90,38%
95,92%
10
1
3,85%
1,02%
100,00%
100,00%
100,00%
Informatyka i ekonometria (l-3)
527
31
5,88%
74
14,04%
422
80,08%
68
12,90%
100,00%
Zarządzanie i marketing (l-3)
Zarządzanie i marketing (m4,5)
246
3
1,22%
19
7,72%
224
91,06%
31
12,60%
100,00%
977
57
5,83%
86
8,80%
834
85,36%
117
11,98%
MIĘDZYUCZELNIANY
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
UG I AMG
181
8
4,42%
3
1,66%
169
93,37%
13
7,18%
Biotechnologia (l-3)
100,00%
99,45%
112
4
3,57%
2
1,79%
105
93,75%
12
10,71%
99,11%
Biotechnologia (m-2)
64
4
6,25%
1
1,56%
59
92,19%
1
1,56%
100,00%
Biotechnologia
5
0
0,00%
0
0,00%
5
100,00%
0
0,00%
100,00%
KOLEGIUM
KSZTAŁC.NAUCZYCIELI
JĘZYKÓW OBCYCH
416
14
3,37%
42
10,10%
360
86,54%
25
6,01%
100,00%
Język angielski
147
2
1,36%
32
21,77%
113
76,87%
7
4,76%
100,00%
Język francuski
88
5
5,68%
9
10,23%
74
84,09%
12
13,64%
118
63
1596
4
3
4
2,54%
6,35%
0
1
0,00%
1,59%
115
58
97,46%
92,06%
3
3
2,54%
4,76%
100,00%
100,00%
100,00%
954
5,98%
1304
8,17%
13703
85,84%
1051
6,58%
99,98%
(m-5)
Język niemiecki
Język niemiecki z jęz.ang.
OGÓŁEM
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
19
Studenci i studia
Zarejestrow
. w roku
Odpad w
roku
%3 : 2
Odsiew w
roku
%5:2
Zaliczyli
rok /w tym
warunk./
%7 : 2
Warunkowi
%9:2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BIOLOGII, GEOGRAFII I
OCEANOLOGII
377
44
11,67%
56
14,85%
277
73,47%
11
2,92%
Biologia /l-3/
102
10
9,80%
25
24,51%
67
65,69%
5
4,90%
100,00%
Biologia /m-2/
58
2
3,45%
2
3,45%
54
93,10%
0
0,00%
100,00%
Geografia /l-3/
100
11
11,00%
20
20,00%
69
69,00%
5
5,00%
100,00%
Geografia /m-2/
37
1
2,70%
2
5,41%
34
91,89%
0
0,00%
100,00%
Oceanografia /l-3/
21
12
57,14%
6
28,57%
3
14,29%
0
0,00%
100,00%
Ochrona środowiska /m-2/
59
8
13,56%
1
1,69%
50
84,75%
1
1,69%
100,00%
EKONOMICZNY
2301
368
15,99%
183
7,95%
1750
76,05%
197
8,56%
100,00%
Ekonomia (l-3)
534
141
26,40%
35
6,55%
358
67,04%
61
11,42%
100,00%
Ekonomia (l-3)
119
12
10,08%
7
5,88%
100
84,03%
23
19,33%
100,00%
Ekonomia (m-5)
700
108
15,43%
59
8,43%
533
76,14%
113
16,14%
100,00%
Ekonomia (m-2)
736
83
11,28%
66
8,97%
587
79,76%
0
0,00%
100,00%
Ekonomia (m-3)
212
24
11,32%
16
7,55%
172
81,13%
0
0,00%
100,00%
FILOLOGICZNOHISTORYCZNY
1281
191
14,91%
175
13,66%
915
71,43%
86
6,71%
100,00%
Filologia polska /m-5/
244
39
15,98%
31
12,70%
174
71,31%
43
17,62%
100,00%
Filologia polska (l-3)
148
46
31,08%
8
5,41%
94
63,51%
5
3,38%
100,00%
Filologia polska (m-2)
108
16
14,81%
9
8,33%
83
76,85%
4
3,70%
100,00%
Bibliotekoznawstwo i
informacja naukowa (m-5)
97
16
16,49%
8
8,25%
73
75,26%
1
1,03%
100,00%
Filologia angielska (m-2,5)
45
8
17,78%
3
6,67%
34
75,56%
0
0,00%
100,00%
Filologia angielska (m-2)
123
12
9,76%
19
15,45%
92
74,80%
2
1,63%
100,00%
Filologia germańska (m-2)
142
12
8,45%
21
14,79%
109
76,76%
2
1,41%
100,00%
Filologia romańska (m-2)
30
8
26,67%
6
20,00%
16
53,33%
0
0,00%
100,00%
Filologia rosyjska
67
18
26,87%
1
1,49%
48
71,64%
0
0,00%
100,00%
Slawistyka (l-3)
42
15
35,71%
0
0,00%
27
64,29%
1
2,38%
100,00%
Historia
235
1
0,43%
69
29,36%
165
70,21%
28
11,91%
100,00%
WYDZIAŁ MATEMATYKI
FIZYKI I INFORMATYKI
122
40
32,79%
18
14,75%
64
52,46%
8
6,56%
100,00%
Sprawność
WYDZIAŁ/K
IERUNEK
Sprawność nauczania w roku akademickim 2005/2006 (studia niestacjonarne)
100,00%
Informatyka (l-3)
122
40
32,79%
18
14,75%
64
52,46%
8
6,56%
100,00%
NAUK SPOŁECZNYCH
1761
122
6,93%
144
8,18%
1939
110,11%
73
4,15%
125,21%
Filozofia (m-5)
121
24
19,83%
25
20,66%
72
59,50%
10
8,26%
100,00%
Filozofia (l-3)
44
19
43,18%
0
0,00%
25
56,82%
1
2,27%
100,00%
Pedagogika /m-5/
84
1
1,19%
1
1,19%
82
97,62%
0
0,00%
100,00%
Pedagogika (m-2,5)
350
1
0,29%
12
3,43%
337
96,29%
1
0,29%
100,00%
Pedagogika (m-2)
171
1
0,58%
2
1,17%
168
98,25%
2
1,17%
100,00%
Pedagogika (l-3)
69
10
14,49%
0
0,00%
59
85,51%
0
0,00%
100,00%
Politologia (m-5)
434
14
3,23%
40
9,22%
380
87,56%
3
0,69%
100,00%
Politologia (l-3)
85
23
27,06%
2
2,35%
60
70,59%
2
2,35%
100,00%
Politologia (m-2)
337
0
0,00%
13
3,86%
324
96,14%
11
3,26%
100,00%
Psychologia (m-5)
444
17
3,83%
49
11,04%
378
85,14%
43
9,68%
100,00%
66
12
18,18%
0
0,00%
54
81,82%
0
0,00%
100,00%
PRAWA I ADMINISTRACJI
3685
229
6,21%
1017
27,60%
2439
66,19%
608
16,50%
100,00%
Administracja (m-5)
1001
43
4,30%
146
14,59%
812
81,12%
195
19,48%
100,00%
Administracja (l-3)
561
5
0,89%
294
52,41%
262
46,70%
178
31,73%
100,00%
Administracja m-2)
556
51
9,17%
102
18,35%
403
72,48%
80
14,39%
100,00%
Socjologia (m-5)
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
20
Studenci i studia
Prawo (m-5)
1567
130
8,30%
475
30,31%
962
61,39%
155
9,89%
100,00%
ZARZĄDZANIA
2324
35
1,51%
368
15,83%
1921
82,66%
139
5,98%
100,00%
Finanse i bankowość l-3)
117
0
0,00%
8
6,84%
109
93,16%
0
0,00%
100,00%
Finanse i bankowość (l-3,5)
220
1
0,45%
18
8,18%
201
91,36%
17
7,73%
100,00%
Finanse i bankowość (m-2)
644
10
1,55%
62
9,63%
572
88,82%
22
3,42%
100,00%
64
0
0,00%
20
31,25%
44
68,75%
0
0,00%
100,00%
Inform.i ekonometria (l-3,5)
102
8
7,84%
27
26,47%
67
65,69%
8
7,84%
100,00%
Inform.i ekonometria (m-2)
173
2
1,16%
33
19,08%
138
79,77%
11
6,36%
100,00%
Zarządz.i marketing (l-3)
188
0
0,00%
38
20,21%
150
79,79%
0
0,00%
100,00%
Zarządz.i marketing (l-3,5)
301
11
3,65%
71
23,59%
219
72,76%
33
10,96%
100,00%
Zarządz.i marketing (m-2)
KOLEGIUM KSZTAŁC.
NAUCZYCIELI JĘZYKÓW
OBCYCH
515
3
0,58%
91
17,67%
421
81,75%
48
9,32%
100,00%
294
17
5,78%
11
3,74%
266
90,48%
16
5,44%
100,00%
Język angielski
232
10
4,31%
9
3,88%
213
91,81%
16
6,90%
100,00%
Język niemiecki
62
1214
5
7
11,29%
2
3,23%
53
85,48%
0
0,00%
100,00%
1046
8,61%
1972
16,24%
9571
78,81%
1138
9,37%
103,66%
Informatyka i ekonometria (l-3)
OGÓŁEM
Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2005/2006
(studia stacjonarne)
Wydział
kierunek
Zarejestr
.na
ostatnim
roku
Odpad
Odsiew
Zalicz.os
-tatni rok
Ukończyli w
terminie
Liczba
1
2=(3+4+5)
3
4
5
6
7=(6:5)
8
9=(8:5)
BIOLOGII, GEOGRAFII I
OCEANOLOGII
296
13
24
255
226
88,63%
29
11,37% 100,00%
Biologia
Geografia
Oceanografia
Ochrona środowiska
CHEMII
Chemia /m-5/
Chemia biologiczna
Chemioinformatyka
Ochrona środowiska /m-5/
Ochrona środowiska /l-3/
EKONOMICZNY
Ekonomia /m-5/
104
87
72
33
160
41
11
8
72
28
426
426
5
4
3
1
3
2
0
0
1
0
15
15
5
12
5
2
10
3
2
1
3
1
47
47
94
71
60
30
140
36
9
7
68
27
364
364
86
54
56
30
127
32
9
7
63
23
302
302
91,49%
76,06%
93,33%
100,00%
90,71%
88,89%
100,00%
100,00%
92,65%
85,19%
82,97%
82,97%
8
17
4
0
13
4
0
0
5
4
62
62
8,51%
23,94%
6,67%
0,00%
9,29%
11,11%
0,00%
0,00%
7,35%
14,81%
17,03%
17,03%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Przedłużenia
%
Liczba
%
572
31
145
396
393
99,24%
3
0,76%
100,00%
Filologia polska /m-5/
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Skandynawistyka
Slawistyka
Historia
Historia sztuki
Historia sztuki (m-2)
170
47
44
14
33
65
33
20
114
26
16
5
0
1
0
6
4
9
1
1
4
0
57
13
8
1
0
14
2
5
37
6
2
108
34
35
13
27
37
22
14
76
16
14
107
33
34
13
27
37
22
14
76
16
14
99,07%
97,06%
97,14%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,93%
2,94%
2,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
MATEMATYKI, FIZYKI i
INFORMATYKI
138
9
38
91
91
100,00%
0
0,00%
100,00%
32
9
50
0
2
2
5
3
21
27
4
27
27
4
27
100,00%
100,00%
100,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Matematyka /m-5/
Matematyka /m-2/
Informatyka /m-5/
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
21
Studenci i studia
47
5
9
33
33
100,00%
0
0,00%
100,00%
NAUK SPOŁECZNYCH
Fizyka /m-5/
579
23
67
489
475
97,14%
14
2,86%
100,00%
Filozofia /m-5/
Pedagogika /m-5/
Pedagogika /l-3/
Politologia /m-5/
Psychologia /m-5/
Socjologia /m-5/
PRAWA I ADMINISTRACJI
Prawo /m-5/
Administracja /m-5/
ZARZĄDZANIA
Finanse i bankowość (m-4,5)
Informatyka i ekonometria
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie i marketing (m-4,5)
53
114
76
109
130
97
494
273
221
404
90
105
102
107
1
4
0
2
12
4
14
12
2
15
1
5
3
6
12
19
5
11
12
8
7
6
1
48
12
23
7
6
40
91
71
96
106
85
473
255
218
341
77
77
92
95
40
88
68
93
101
85
431
222
209
309
69
66
79
95
100,00%
96,70%
95,77%
96,88%
95,28%
100,00%
91,12%
87,06%
95,87%
90,62%
89,61%
85,71%
85,87%
100,00%
0
3
3
3
5
0
42
33
9
32
8
11
13
0
0,00%
3,30%
4,23%
3,13%
4,72%
0,00%
8,88%
12,94%
4,13%
9,38%
10,39%
14,29%
14,13%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
73
1
0
72
71
98,61%
1
1,39%
100,00%
5
36
32
0
0
1
0
0
0
5
36
31
4
36
31
80,00%
100,00%
100,00%
1
0
0
20,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100
2
13
85
82
96,47%
3
3,53%
100,00%
45
20
35
0
0
2
8
2
3
37
18
30
35
17
30
94,59%
94,44%
100,00%
2
1
0
5,41%
5,56%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
17
2
4
11
10
90,91%
1
9,09%
100,00%
3231
126
399
2706
2507
92,65%
199
7,35%
100,00%
MIĘDZYUCZELN.WYDZ.BIOTECH
NOLOGII UG i AMG
Biotechnologia /m-5/
Biotechnologia /l-3/
Biotechnologia /m-2/
Kolegium Kształcenia Nauczycieli
J.Obcych
język angielski
język francuski
język niemiecki
Język niemiecki z językiem
angielskim
OGÓŁEM
Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2005/2006
(studia niestacjonarne)
Wydział
/kierunek
Zarejestr.
na
ostatnim
roku
Odpad
Odsiew
Zalicz.
ostatni rok
Ukończyli w
terminie
Liczba
1
2=(3+4+5)
3
4
5
6
7=(6:5)
8
9=(8:5)
156
2
9
145
141
97,24%
4
2,76%
Biologia (l-3)
27
0
1
26
26
100,00%
0
0,00%
100,00%
Geografia (l-3)
27
0
4
23
23
100,00%
0
0,00%
100,00%
Biologia (m-2)
36
0
2
34
33
97,06%
1
2,94%
100,00%
Ochr.środowiska (m-2)
29
1
0
28
25
89,29%
3
10,71%
100,00%
Geografia (m-2)
37
1
2
34
34
100,00%
0
0,00%
100,00%
EKONOMICZNY
610
34
69
507
391
77,12%
116
22,88%
100,00%
68
4
5
59
53
89,83%
6
10,17%
100,00%
Ekonomia (m-5)
118
7
12
99
82
82,83%
17
17,17%
100,00%
Ekonomia (m-2)
365
23
41
301
208
69,10%
93
30,90%
100,00%
Ekonomia (m-3)
59
0
11
48
48
100,00%
0
0,00%
100,00%
477
54
118
305
233
76,39%
67
21,97%
98,36%
Filologia polska (l-3)
46
8
6
32
20
62,50%
12
37,50%
100,00%
Filologia polska /m-5/
94
11
22
57
42
73,68%
15
26,32%
100,00%
Filologia polska bibl. /m-5/
28
5
8
15
7
46,67%
8
53,33%
100,00%
BIOLOGII, GEOGRAFII I
OCEANOLOGII
Przedłużenia
%
Liczba
%
100,00%
Ekonomia (l-3)
FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
22
Studenci i studia
Filologia polska (m-2)
62
9
11
43
37
86,05%
6
13,95%
100,00%
Filologia angielska (m-2)
93
9
22
62
47
75,81%
15
24,19%
100,00%
Filologia germańska (m-2)
96
8
21
67
62
92,54%
0
0,00%
92,54%
Filologia romańska (m-2)
16
4
6
6
6
100,00%
0
0,00%
100,00%
Historia (m-5)
45
0
22
23
12
52,17%
11
47,83%
100,00%
MATEMATYKI FIZYKI I
INFORMATYKI
64
7
28
29
29
100,00%
0
0,00%
Informatyka
64
7
28
29
29
100,00%
0
0,00%
100,00%
620
21
68
531
516
97,18%
15
2,82%
100,00%
51
6
23
22
19
86,36%
3
13,64%
100,00%
NAUK SPOŁECZNYCH
Filozofia (m-5)
Pedagogika (l-3)
100,00%
2
0
0
2
2
100,00%
0
0,00%
100,00%
Pedagogika (m-2,5)
170
0
8
162
160
98,77%
2
1,23%
100,00%
Politologia (m-5)
167
3
33
131
128
97,71%
3
2,29%
100,00%
Politologia (m-2)
164
0
4
160
158
98,75%
2
1,25%
100,00%
Socjologia (m-5)
66
12
0
54
49
90,74%
5
9,26%
100,00%
723
30
90
603
475
78,77%
128
21,23%
100,00%
8
0
6
2
2
100,00%
0
0,00%
100,00%
Prawo (m-5)
171
12
26
133
111
83,46%
22
16,54%
100,00%
Administracja (m-2)
269
16
45
208
128
61,54%
80
38,46%
100,00%
Administracja (m-5)
275
2
13
260
234
90,00%
26
10,00%
100,00%
1110
2
198
910
744
81,76%
166
18,24%
100,00%
Finanse i bankowość (l-3)
117
0
8
109
102
93,58%
7
6,42%
100,00%
Finanse i bank.(m-2))
349
1
37
311
260
83,60%
51
16,40%
100,00%
64
0
20
44
37
84,09%
7
15,91%
100,00%
Inf. i ekonometria (m-2))
102
1
32
69
48
69,57%
21
30,43%
100,00%
Zarządzanie i marketing (l-3)
188
0
38
150
132
88,00%
18
12,00%
100,00%
Zarządz.i market. (m-2)
290
0
63
227
165
72,69%
62
27,31%
100,00%
93
0
25
68
66
97,06%
2
2,94%
100,00%
język angielski
86
0
23
63
62
98,41%
1
1,59%
100,00%
język niemiecki
7
0
2
5
4
80,00%
1
20,00%
100,00%
3853
150
605
3098
2595
83,76%
498
16,07%
99,84%
PRAWA I ADMINISTRACJI
Administracja (m-4)
ZARZĄDZANIA
Informatyka i ekonometria (l-3)
Kolegium Kształc.Nauczycieli
J.Obcych
OGÓŁEM
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
23
Studenci i studia
Liczba uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim
(wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)
Lp.
1
2
3
4
RODZAJ STUDIÓW/LICZBA
UCZESTNIKÓW
WYDZIAŁ
Ogółem
Stacjonarne
Niestacjonarne
Biologii, Geografii i Oceanologii
173
167
6
Chemii
123
123
0
Ekonomiczny
151
0
151
Filologiczno-Historyczny
220
178
42
Matematyki, Fizyki i Informatyki
38
38
0
Nauk Społecznych
71
40
31
Prawa i Administracji
26
0
26
Zarządzania
126
0
126
928
546
382
5
6
7
8
OGÓŁEM
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
24
Studenci i studia
Wykaz studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim
(wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)
RODZAJ STUDIÓW / KIERUNEK
Lp.
WYDZIAŁ
stacjonarne
niestacjonarne
biologia, geografia,
oceanografia
1.
Biologii, Geografii i
Oceanologii
biologia, geografia, oceanografia
2.
Chemii
chemia, ochrona środowiska
3.
Ekonomiczny
ekonomia
4.
ekonomia
archeologia, filologia
specjalności: angielska,
germańska, klasyczna,
romańska, rosyjska,
filologia specjalności: rosyjska,
skandynawistyka, slawistyka,
slawistyka, filologia
filologia polska, historia, historia
polska,historia
sztuki, kulturoznawstwo,
archeologia, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna,
FilologicznoHistoryczny
5.
Matematyki, Fizyki i
fizyka, informatyka, matematyka
Informatyki
6.
Nauk Społecznych
filozofia, pedagogika, politologia,
socjologia
filozofia, pedagogika,
politologia
7.
Prawa i
Administracji
administracja
administracja
8.
Zarządzania
finanse i rachunkowość,
informatyka i ekonometria,
zarządzanie
9.
Kolegium
Kształcenia
Nauczycieli
Języków Obcych
finanse i rachunkowość,
informatyka i ekonometria,
zarządzanie
filologia, specjalności: nauczanie
języka angielskiego, nauczanie
języka niemieckiego, nauczanie
języka niemieckiego z językiem
angielskim, nauczanie języka
francuskiego
10.
Międzyuczelniany
Wydział
Biotechnologii UG i
AMG
informatyka
filologia, specjalności:
nauczanie języka
angielskiego, nauczanie
języka niemieckiego
biotechnologia
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
25
Studenci i studia
Realizacja studenckich praktyk zawodowych w 2006 roku
Realizacja studenckich praktyk zawodowych w 2006 r.
Liczba studentów
Liczba praktyk na
Wydział i Kierunek
odbywających praktyki w
wydziale
2006 r.
Wydział Biologii Geografii i
Oceanologii
332,8
332,8
Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii
21
21
Wydział Chemii
241
241
Wydział Filologiczno-Historyczny
873
873
Wydział Matematyki Fizyki i
Informatyki
220
220
Wydział Nauk Społecznych
672
672
Kolegium Kształcenia Nauczycieli
371
371
Języków Obcych
Wydział Prawa i Administracji
271
271
Ogółem:
3001,8
3001,8
Liczba zgłoszonych kandydatów na studia
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2006/2007
RODZAJ STUDIÓW
1
LICZBA KANDYDATÓW
2
Stacjonarne
18.316
Niestacjonarne /zaoczne/
5.694
Niestacjonarne /wieczorowe/
OGÓŁEM
517
24.527
Liczba kandydatów przyjętych w roku akademickim 2006/2007
RODZAJ STUDIÓW
1
Stacjonarne
Niestacjonarne /zaoczne/
Niestacjonarne /wieczorowe/
OGÓŁEM
LICZBA PRZYJĘTYCH
2
4.123
4.230
463
8.816
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
26
Studenci i studia
Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych
na studia stacjonarne w roku akademickim 2006/2007
(wg stanu na dzień 01.10.2006 r.)
WYDZIAŁ / kierunek
1
BGiO
Biologia /I stopień/
Geografia /I stopień/
Oceanografia /I stopień/
Oceanografia /drugi stopień/
CHEMIA
Chemia /I stopień/
Ochrona środowiska /I stopień/
EKONOMICZNY
Ekonomia /I stopień/
FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Archeologia /I stopień/
Filologia:
filologia angielska /I stopień/
filologia germańska /I stopień/
filologia klasyczna /I stopień/
filologia romańska /I stopień/
filologia rosyjska /I stopień/
slawistyka /I stopień/
skandynawistyka /I stopień/
Filologia polska /I stopień/
Historia /I stopień/
Historia sztuki /I stopień/
Historia sztuki /drugi stopień/
Kulturoznawstwo /I stopień/
MATEMATYKI, FIZYKI i
INFORMATYKI
Fizyka /I stopień/
Fizyka biomedyczna /I stopień/
Fizyka komputerowa /I stopień/
Fizyka z informatyka /I stopień/
Fizyka z matematyka /I stopień/
Informatyka /I stopień/
Matematyka /drugi stopień/
Matematyka /I stopień/
NAUK SPOŁECZNYCH
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
/I stopień/
Filozofia /I stopień/
Pedagogika /I stopień/
Specj. Pedagog. społeczna – praca
opiekuńcza i socjalna
Pedagogika /I stopień/
Specj. Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika /I stopień/
specj.Wczesna edukacja z językiem
ang.
Liczba kandydatów
zgłoszonych
2
1369
431
480
441
17
670
374
296
1639
1639
3889
211
1969
740
152
47
97
183
148
602
382
581
182
14
550
717
Liczba kandydatów
przyjętych
3
398
131
121
130
16
304
162
142
451
451
785
31
393
77
62
30
50
75
41
58
131
120
43
14
53
234
14
34
15
22
42
387
3
200
4670
394
5
23
10
12
30
80
3
71
610
33
307
70
241
35
272
26
264
27
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
27
Studenci i studia
Pedagogika /I stopień/
specj. Wczesna edukacja z logopedią
Pedagogika /I stopień/
specj. Edukacja niepełnosprawnych
intelektualnie z terapią indywidualną
Politologia /I stopień/
Politologia /drugi stopień/
Psychologia /jednolite studia
magisterskie/
Socjologia /I stopień/
PRAWA i ADMINISTRACJI
Administracja /I stopień/
Prawo /jednolite studia magisterskie/
ZARZĄDZANIA
Finanse i rachunkowość /I stopień/
Informatyka i ekonometria /I stopień/
Zarządzanie /I stopień/
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ
BIOTECHNOLOGII UG i AMG
Biotechnologia /I stopień/
Biotechnologia /drugi stopień/
KOLEGIUM KSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski /I stopień/
Język francuski /I stopień/
Język niemiecki /I stopień/
Język niem. z jęz. angielsk. /I
stopień/
OGÓŁEM
195
35
136
40
801
51
708
114
50
80
1301
2448
855
1593
1703
792
258
653
420
100
540
260
280
557
141
140
276
71
386
34
791
38
33
173
536
50
155
50
66
39
45
23
18316
4123
Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych
na studia niestacjonarne (zaoczne) w roku akademickim 2006/2007
(wg stanu na dzień 01.10.2006 r.)
WYDZIAŁ / kierunek
1
BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII
Biologia /I stopień/
Biologia /drugi stopień/
Geografia /I stopień/
Geografia /drugi stopień/
Oceanografia /I stopień/
Ochrona środowiska /drugi stopień/
EKONOMICZNY
Ekonomia /I stopień/
Ekonomia /drugi stopień/
FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Filologia:
Filologia angielska /drugi stopień/
Filologia germańska /drugi stopień/
Filologia romańska /drugi stopień/
Liczba zgłoszonych
kandydatów
Liczba kandydatów
przyjętych
2
281
86
35
78
19
40
23
982
344
638
818
591
419
62
20
3
245
75
31
68
19
30
22
854
253
601
500
303
169
61
18
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
28
Studenci i studia
Filologia rosyjska /I stopień/
Slawistyka /I stopień/
Filologia polska /I stopień/
Fil.polska, spec. Bibliotekoznawstwo i informacja
naukowa /I stopień/
Filologia polska /drugi stopień/
Historia /I stopień/
MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
Informatyka /I stopień/
NAUK SPOŁECZNYCH
Filozofia /I stopień/
Pedagogika /I stopień/
Specj. Ped. społeczna – praca opiekuńcza i
socjalna
Pedagogika /I stopień/
Specj. Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika /I stopień/
Specj. Edukacja niepełnosprawnych
intelektualnie z terapią indywid.
Pedagogika /drugi stopień/
Politologia /I stopień/
Politologia /drugi stopień/
PRAWA i ADMINISTRACJI
Administracja /I stopień/
Prawo /jednolite studia magisterskie/
ZARZĄDZANIA
Finanse i rachunkowość /I stopień/
Finanse i rachunkowość /drugi stopień/
Informatyka i ekonometria /I stopień/
Informatyka i ekonometria /drugi stopień/
Zarządzanie /I stopień/
Zarządzanie /drugi stopień/
KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski /I stopień/
Język niemiecki /I stopień/
OGÓŁEM
59
31
67
31
24
42
25
25
54
81
68
68
895
41
119
53
77
54
54
457
37
30
97
20
54
20
362
136
86
1078
512
566
1384
215
407
43
81
246
392
188
171
98
81
910
402
508
1108
180
351
30
77
182
288
102
138
50
77
25
5694
4230
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
29
Studenci i studia
Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych
na studia niestacjonarne (wieczorowe) w roku akademickim 2006/2007
(wg stanu na dzień 01.10.2006 r.)
WYDZIAŁ / kierunek
Liczba kandydatów
zgłoszonych
Liczba kandydatów
przyjętych
1
2
3
NAUK SPOŁECZNYCH
181
160
Psychologia /jednolite studia magisterskie/
181
160
PRAWA i ADMINISTRACJI
301
279
Administracja /drugi stopień/
301
279
KOLEGIUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
JĘZYKÓW OBCYCH
35
24
Filologia
Język angielski /I stopień/
35
24
517
463
OGÓŁEM
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
30
Studenci i studia
WYMIANA ZAGRA NICZNA STUDENTÓW
SOCRATES/ERASMUS
Wyjazdy w roku 2006
Wyjazdy studentów
– podział wg krajów
Kraj
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Turcja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wyjazdy studentów
– podział wg wydziałów
Liczba osób
wyjeżdżających
5
7
14
14
16
8
48
16
2
58
2
9
3
3
2
8
6
4
4
17
Razem
Wydział
BGiO
Chemii
Ekonomiczny
Fil.-Historyczny
Mat., Fiz. i Inform.
Nauk Społecznych
Prawa i Administr.
Zarządzania
MW Biotechnologii
KKNJO
Liczba osób
wyjeżdżających
13
125
26
6
26
11
33
3
3
Razem
246
246
Studenci wyjeżdżający – wydziały z podziałem na kierunki studiów
BGiO:
WE
WF-H
WPiA
Biologia
Oceanografia
Geografia
Ekonomia
Anglistyka
Skandynawistyka
1
2
10
125
Germanistyka
Romanistyka
Historia
8
4
4
Informatyka
Matematyka
5
1
2
9
Finanse i bankowość
Informatyka i
ekonometria
Zarządzanie i marketing
6
WZ
4
6
Administracja
Prawo
MW
Biotechnologii
KKNJO
8
19
Biotechnologia
3
j. ang.
j. franc.
2
1
WMFI
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
31
Studenci i studia
WNS
Filozofia
Socjologia
Pedagogika
Psychologia
Politologia
3
3
8
7
5
Przyjazdy studentów do UG
– podział wg krajów
Kraj
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Litwa
Niemcy
Rumunia
Słowenia
Turcja
Węgry
Włochy
Przyjazdy studentów do UG
– podział wg wydziałów
Liczba osób
przyjeżdżających
2
5
10
1
23
2
32
4
2
7
2
-
Razem
Wydział
BGiO
Chemii
Ekonomiczny
Fil.-Historyczny
Mat., Fiz. i Inform.
Nauk Społecznych
Prawa i Administr.
Zarządzania
MW Biotechnologii
KKNJO
Liczba osób
przyjeżdżających
6
58
7
1
8
5
5
-
Razem
90
90
PARLAMENT STUDENTÓW
Praca Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaplanowana jest według roku
akademickiego,
zgodnie
z
kalendarzem
wyborczym
samorządów
studenckich
na
poszczególnych wydziałach. Kadencja trwa 2 lata, początek przypada na 1 listopada każdego
roku. Zadaniem organu wykonawczego samorządu studentów jest reprezentowanie interesów
wszystkich studentów UG wobec władz Uczelni.
I. Do najważniejszych zadań Parlamentu Studentów należy udział w pracach w komisjach
senackich i uczelnianych, z których najważniejszą dla studentów jest Odwoławcza Komisja
Stypendialna, która zajmuje się m.in. rozdziałem stypendiów socjalnych oraz miejsc w domach
studenckich. Pracowała Komisja ds. Kół Naukowych, która co kwartał przydzielała
poszczególnym
kołom
naukowym
środki
na
projekty.
Na
Uniwersytecie
Gdańskim
zarejestrowanych jest obecnie ok. 110 kół naukowych i artystycznych, z czego ok. 70-80 działa
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
32
Studenci i studia
aktywnie, często włączając się we współpracę z poszczególnymi samorządami wydziałowymi,
do czego z pewnością przyczyniła się wyższa dotacja ze strony Uczelni na działalność kół
naukowych.
Parlament Studentów ma również wpływ na wybór firmy ubezpieczającej uczelnię na dany
rok akademicki (za rok 2006 – CIGNA STU S.A.).
II. W marcu PS UG wziął czynny udział w Targach Akademia 2006, prowadząc m. in. panele
dyskusyjne z dziekanami, a także zapraszając do współpracy koła naukowe, które miały okazję
do prezentacji własnych dokonań.
III. W porozumieniu z większością trójmiejskich uczelnianych samorządów studenckich
powołano po raz pierwszy Students' Coalition Festiwal, którego zadaniem była organizacja Dni
Kultury Studenckiej 2006, największej studenckiej imprezy kulturalnej. Neptunalia 2006
zorganizowane zostały w dniach 14-21.05.2006r. W organizację włączyły się kluby studenckie,
które dołączyły własną ofertę zabaw (np. codziennie koncerty, konkursy), organizacje
kulturalne, przygotowujące przegląd studenckiej twórczości teatralnej i kabaretowej, jak
również poszczególne wydziały, a także studenci chcący się sami zaprezentować.
Juwenalia 2006 okazały się największym przedsięwzięciem studenckim w całej Polsce,
zarówno pod względem medialnym jak i produkcyjnym. Historyczne miejsce głównych
koncertów festiwalu - teren Stoczni Gdańskiej, dwie sceny muzyczne, szereg efektów
świetlnych i wizualnych, międzynarodowe gwiazdy: Asian Dub Foundation, Dreadzone,
Looptroop, Dub Pistols, Clawfinger, The Rasmus oraz ponad 10 000 uczestników dziennie.
Festiwalowi
muzycznemu
towarzyszyły
sztandarowe
projekty
koordynowane
przez
poszczególne ośrodki: Otwarcie, Kabareton, Przegląd filmów niezależnych, Przegląd kapel
niezależnych, Koncert jazzowy, Festiwal muzyki elektronicznej, Dzień sportu, Kino pod
gwiazdami, pokazy rycerskie itp. Wszystkie wydarzenia cieszyły się bardzo dużym uznaniem
uczestników, co wpłynęło na zwiększenie rangi i prestiżu festiwalu.
Głównym koordynatorem festiwalu był Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.
Uzyskano poparcie oraz patronaty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władz
Miasta, co przełożyło się na realne wsparcie finansowe zarówno kilku firm, jak i władz
poszczególnych Uczelni. Parlament Studentów UG, oprócz współpracy przy głównych
imprezach, zorganizował na terenie kampusu Oliwa cykliczne już kino pod gwiazdami, koncert
muzyki elektronicznej w Sfinksie, Dzień sportu oraz pokazy średniowiecznych walk rycerskich.
Po raz pierwszy zorganizowano w klubie Ygrek Spotkania z Podróżników przy współpracy Koła
Naukowego Geografów.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
33
Studenci i studia
IV. Parlament Studentów tradycyjnie już wspiera twórczą działalność studentów naszej
Uczelni zarówno indywidualnych, jak i zrzeszonych w kołach naukowych i organizacjach
studenckich. Dofinansował m.in. wiele konferencji organizowanych przez poszczególne koła na
naszej Uczelni, m.in. paneli dyskusyjnych dotyczących sytuacji na Białorusi, wykładów KN
Miłośników Wschodu poświęconych historii Ukrainy, Summer University, coroczną konferencję
KN Psychologów Anima, wystawy fotograficzne, Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych
Historyków, wyjazdy referentów na sesje w Polsce i zagranicę (wyjazdy na praktyki naukowe
poszczególnych kół do Chorwacji, Serbii, Kaliningradu, Lwowa, Wilna, Rygi, Moskwy itp.),
Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Olsztynie, w której cyklicznie biorą udział
członkowie kół przyrodniczych UG,wyjazd finalistów konkursu SIFE z Koła Naukowego Strateg
do Paryża, wyjazdy grupowe studentów do Turcji (cała trasa przebyta autostopem), Gruzji,
Indochin, Budapesztu i Lwowa i wiele innych.
V. Działalność na forum ogólnopolskim – członkowie PSUG wyjeżdżali na konferencje i
komisje Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, współpracowali także z innymi uczelniami
przy organizacji imprez i konferencji. Nasz przedstawiciel uczestniczył w pracach Komisji
Rewizyjnej PSRP jako jej przewodniczący.
VI. Tradycyjnie już organizowane były kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia.
VII. Obóz adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów trójmiejskich uczelni Wiele 19-24
września 2006r. Uczestniczyło w nim ok. 140 osób. Zorganizowały go wspólnie samorządy
studenckie kilku Uczelni. Głównymi atrakcjami były wykłady gościa z Lucas Banku nt. kredytów
studenckich i etyki w biznesie, spotkania z władzami poszczególnych Uczelni. Oprócz tego
uczestnicy zwiedzili skansen Wdzydze, odbyły się rozgrywki paintballowe, bieg na orientację
oraz imprezy integracyjne.
X. Organizacja wydziałowych imprez integracyjnych oraz otrzęsin dla każdego Wydziału, a na
zakończenie roku 2006 imprezę sylwestrową dla studentów UG w restauracji Menu.pl.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
34
Studenci i studia
STUDENCKIE SPRAWY SOCJALNE
Niniejsze sprawozdanie oparte jest na danych merytorycznych i finansowych obejmujących rok
kalendarzowy 2006.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom
Uniwersytetu Gdańskiego, studenci będący obywatelami polskimi otrzymywali niżej
wymienione rodzaje świadczeń:
1. stypendia socjalne
2. stypendia na wyżywienie
3. stypendia mieszkaniowe
4. stypendia specjalne
5. stypendia za wyniki w nauce lub sporcie
6. stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce
7. stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
8. zapomogi
Niezależnie od w/w form pomocy, studenci otrzymywali stypendia fundowane przez
Prezydentów Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów UG w 2006 r.
D O C H O D Y (w tys. zł)
Saldo 2005 r.
19 060,50
Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Wpływy z domów studenckich
23 476,80
Stypendia Ministra NiSW
6 479,50
507,00
Refundacja składki zdrowotnej za 2005 r.
R A Z E M:
33,40
49 557,20
Z R E A L I Z O W A N E W Y D A T K I (w tys. zł)
Stypendia i zapomogi dla studentów i
doktorantów
Stypendia Ministra NiSW
21 803,60
531,70
Koszty utrzymania domów studenckich
6 195,30
Remonty domów studenckich
5 404,10
Koszty ogólnouczelniane + inwestycje
1 159,30
Składka zdrowotna
68,13
R A Z E M:
35 162,13
R E Z E R W A:
14 395,07
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
35
Studenci i studia
Stypendia i inne świadczenia finansowe
Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla studentów w 2006 r.
I - VII 2006
X - XII 2006
Średnia liczba
Kwota
Średnia liczba
Kwota
świadczeniobiorców (w tys. zł) świadczeniobiorców (w tys. zł)
w miesiącu
w miesiącu
Nazwa świadczenia
Stypendia socjalne
1964
4 099,3
2602
3 825,3
Stypendia za wyniki w
nauce lub sporcie
5456
8 380,9
5367
2 214,0
Zapomogi
48
137,6
63
86,6
Stypendia Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
I – II 38
360,1
35
136,5
III – VII 36
25
Stypendia
Prezydenta Miasta
Gdańska
20
Stypendia
Marszałka woj.
Pomorskiego
11
19,8
27
30,8
6
Płaci
Urząd
Miejski
Sopot
-
-
206
326,0
260
149,6
380
573,0
626
315,0
Stypendium MNiSWsport
2
15,6
5
19,5
Stypendium
żywieniowe
519
491,9
1519
952,6
202,0
28
69,7
37,5
1 jednorazowe
Stypendia
Prezydenta Miasta
Sopotu
Stypendia specjalne dla
osób
niepełnosprawnych
Stypendium
mieszkaniowe
Studenci obcokrajowcy
– stypendyści RP
54,0
I -VI 35
VII – IX 11
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
36
Studenci i studia
Zestawienie wypłaconych stypendiów i innych świadczeń dla doktorantów w 2006 r.
I - VII 2006
X - XII 2006
Średnia liczba
Kwota
Średnia liczba
Kwota
świadczeniobiorców (w tys. zł) świadczeniobiorców (w tys. zł)
w miesiącu
w miesiącu
Nazwa świadczenia
Stypendia socjalne
-
-
74
92,6
Stypendia za wyniki w
nauce lub w sporcie
-
-
110
80,0
Zapomogi
-
-
14
8,5
-
-
9
0,7
-
-
18
7,4
-
-
51
15,6
38,44
5
18,6
Stypendia specjalne dla
osób
niepełnosprawnych
Stypendium
mieszkaniowe
Stypendium
żywieniowe
I -VI 5
Doktoranci
obcokrajowcy
VII – IX 1
Studenci obcokrajowcy
W 2006 roku w Uniwersytecie Gdańskim studiowali studenci obcokrajowcy wg poniższego
zestawienia:
- styczeń – wrzesień
- 88 osoby
w tym 35 stypendystów Rzeczypospolitej Polskiej
- styczeń – wrzesień MSU
- 9 osób
w tym 1 stypendysta Rzeczypospolitej Polskiej
- październik – grudzień
- 7 osób za odpłatnością dewizową
- październik – grudzień
- 95 osób
w tym 28 stypendystów Rzeczypospolitej Polskiej
- październik – grudzień
- 12 osób
(represjonowani Białorusini) – stypendyści programu im.
Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady
Ministrów RP.
Stypendyści RP otrzymywali stypendia rządowe z przeznaczeniem na opłacenie pełnych
kosztów zakwaterowania, wyżywienia i utrzymania w wysokości:
- studenci
- 830 zł miesięcznie
- doktoranci
- 1.240 zł miesięcznie
- stypendyści programu im. K. Kalinowskiego
- 1.240 zł miesięcznie
Zakwaterowanie
W 2006 r. Uniwersytet Gdański dysponował w okresie I – VI 2.200 miejscami w domach
akademickich, od X – XII 2.090 oraz w Studenckiej Bazie Socjalnej w Helu, w których
zakwaterowani byli:
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
37
Studenci i studia
- studenci studiów stacjonarnych
- studenci obcokrajowcy
I – VI 1.920 osób
I – VI 38 osób
X – XII 1810 osób
X – XII 110 osób
Opłatność za 1 miejsce w zależności od domu studenckiego wynosiło:
od I – VI
240 zł
260 zł
300 zł
od X – XII
250 zł
260 zł
290 zł
300 zł
320 zł
W okresie od lipca do września 2006 r. domy studenckie prowadziły działalność hotelową w
ramach corocznej Akcji Lato, z której wpływy wyniosły 1 657.247,80 zł.
W ciągu 2006 roku zakończono remont Domu Studenckiego nr 7 w Sopocie oraz wykonywano
remonty na łączną kwotę: 5.404.100,00 zł.
Sprawy dyscyplinarne studentów
W 2006 roku Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Gdańskiego dla Spraw Studentów wszczęła
5 nowych spraw dyscyplinarnych, z czego zakończonych zostały 4 postępowania, a 1 –
pozostało w toku. Komisja Dyscyplinarna zakończyła także 37 spraw dyscyplinarnych,
rozpoczętych w poprzednich latach. Z 41 osób wobec których toczyły się postępowania
zakończone w 2006 roku, ukarano:
- 6 osób – karą nagany
- 9 osób – karą nagany z ostrzeżeniem
- 2 osoby – karą wydalenia z uczelni
- 2 osoby – karą upomnienia
Pozostałe 13 osób uniewinniono, a wobec 9 osób postępowanie zostało umorzone.
Sprawy zdrowotne studentów
W związku z wykonywaniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Dział d/s
Socjalnych zgłosił w 2006 roku do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego ok. 160
uprawnionych studentów na łączną kwotę 68.134,50 zł, za których co miesiąc uczelnia
odprowadzała należne składki.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
38
Kadra
KADRA
1
1
1
17
8
1
3
3
1
1
5
9
23
5
6
67
28
3
17
1
2
14
1
2
4
262
2
33
2
34
6
102
50
172
1
2
46
692
276
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
6
Ogółem
14
7
15
36
19
13
13
20
Kustosz
dyplomowany
28
2
31
47
9
71
40
32
9
7
Lektor
114
56
61
145
47
131
53
65
9
11
Wykładowca
Asystent
6
7
Starszy
wykładowca
Adiunkt ze
stopniem dr
Docent
19
3
14
55
15
35
9
19
1
2
Profesor
wizytujący
14
2
3
9
5
1
5
7
3
1
Adiunkt ze
stopniem dr
hab.
14
15
20
13
12
13
4
9
2
Profesor
nadzwyczajny
BGiO
Chemii
Ekonomiczny
WF-H
WMFiI
Nauk Społecznych
Prawa i Administracji
Zarządzania
MWB
KKNJO
Biblioteka Główna
SJO
SWFiS
Alliance Francaise
Studium Języka
Angielskiego
Ogółem UG
Profesro
nadzwyczajny
z tytułem prof.
Wydziały jednostki
poza i
międzywydziałowe
Profesor
zwyczajny
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w osobach
(wg stanu na 31.12.2006r.)
210
92
145
336
116
265
128
155
25
55
6
98
30
7
8
1676
39
Kadra
Asystent
Starszy
wykładowca
Wykładowca
Lektor
Kustosz
dyplomowany
Ogółem
1
0
0
5
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
207,1
91
143,53
336
114,5
0
1
131
71
13
0
0
0
263
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
1
0
0
0
0
0
53
65
9
11
0
0
0
0
40
32
9
7
0
0
0
0
12
18,75
0
23
0
67
27,5
3
0
0
0
5
0
17
1
2
0
0
0
5,5
0
14
1
2
0
0
0
0
6
0
0
0
126,75
151,33
25
54,5
6
98
29,5
7
0
0
0
0
4
1,6
1,3
0
6,9
275,8
258,25
32,6
32,8
6
0
0
1
0
1
Ogółem UG
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
1660,11
Adiunkt ze
stopniem dr
170,8
13
7
15
36
19
691,5
0
Adiunkt ze
stopniem dr
hab.
0
0,25
27,8
2
31
47
9
46
9
18,5
1
2
0
0
0
0
17
8
114
56
61
145
46,5
Docent
5
5,83
3
1
0
0
0
0
6
7
2
1
19
3
14
55
15
34,2
5
Profesor
wizytujący
Profesor
nadzwyczajny
13,45
2
3
9
5
0,25
Profesro
nadzwyczajny z
tytułem prof.
95,88
Wydziały
jednostki poza i
międzywydziało
we
BGiO
12,85
Chemii
14
Ekonomiczny
18,53
WF-H
13
WMFiI
11
Nauk
Społecznych
11,75
Prawa i
Administracji
4,5
Zarządzania
8,25
MWB
2
KKNJO
0
Biblioteka Główna
0
SJO
0
SWFiS
0
Alliance Francaise
0
Studium Języka
Angielskiego
0
48,28
Profesor
zwyczajny
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w
przeliczeniu na etaty
(wg stanu na 31.12.2006r.)
40
Kadra
Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na jednostki organizacyjne wg tytułów i
stopni naukowych w osobach w 2006r.
Wydziały jednostki poza
i międzywydziałowe
BGiO
Chemii
Ekonomiczny
WF-H
WMFiI
Nauk Społecznych
Prawa i Administracji
Zarządzania
MWB
KKNJO
Biblioteka Główna
SJO
SWFiS
Alliance Francaise
Studium Języka
Angielskiego
Ogółem UG 1676:
tytuł
profesora
28
17
23
22
17
14
9
16
5
1
0
0
0
0
stopień doktora
habilitowanego
25
10
15
72
24
36
12
22
2
2
0
0
0
0
stopień
doktora
128
63
76
161
66
144
67
83
9
13
2
1
2
0
tutuł
zawodowy
magistra
29
2
31
81
9
71
40
34
9
39
4
97
28
7
0
152
0
220
0
815
8
489
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
41
Kadra
Stan zatrudnienia w UG na dzień 31.12.2006 r.
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
ADMINISTRACJA
CENTRALNA
w
w etatach
osobach
ADMINISTRACJA
WYDZIAŁOWA
w
w etatach
osobach
TECHNICZNI
w
w etatach
osobach
SŁUŻBA
BIBLIOTECZNA
w
w etatach
osobach
OBSŁUGA
w
w etatach
osobach
w etatach
100,00
107,55
13,00
13,00
38,00
38,00
31,00
30,75
31,00
30,00
17
17,00
82
89,95
Międzyucz Wydz.Biotechnologii
4
4,00
9
9,00
Wydz. Zarządzania
17
15,75
20
21,25
Wydz. Ekonomiczny
19
18,75
12
12,00
Wydz. Prawa i Administracji
24
23,50
6
6,00
Wydz. Filologiczno-Historyczny
25
25,00
15
15,00
40,00
40,00
Wydz. Nauk Społecznych
23
22,00
14
14,50
37,00
36,50
Wydz. Chemii
6
6,00
39
40,50
45,00
46,50
Wydz. Matematyki, Fizyki i Infor
9
8,25
29
31,53
38,00
39,78
Biblioteka Główna
3
3,00
7
7,50
180,00
184,00
Studium Języków Obcych
6
6,00
1
1,00
7,00
7,00
Studium WF i Sportu
4
3,50
3
3,00
7,00
6,50
Centrum Europejskie
3
3,00
3,00
3,00
Kol. Kszt. Naucz. Jęz. Ob.
6
5,50
9
9,50
15
15,00
BC Studium UG
1
1,00
1
1,00
2
2,00
Pomorskie Centr.Bad.i Tech.Środ
5
4,75
5
4,75
Dział Wydawnictw
2
2,00
12
12,00
Centrum J.G.Herdera
4
3,00
4
3,00
Ośrodek Alliance Francaise
Administracja Centralna
OGÓŁEM
2
291
282,85
291
282,85
178
172,00
259
1,00
1,00
170
0,60
w osobach
Wydz. B. G. I O.
10
1,00
RAZEM
1,00
0,50
173,50
10,00
2,50
274,23
170
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
173,50
2,00
1,50
4,00
4,00
472,00
465,25
763,00
748,10
477,00
468,85
1375
1 371,43
42
Badania naukowe
B A D A NI A N A UK O W E
FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO -BADAWCZĄ
Działalność naukowo - badawcza Uczelni w 2006 roku finansowana była z funduszy
w ramach:
I Działalności statutowej
w tym; DWB-działalność wspomagająca badania
Inwestycje aparaturowe
Współpraca z zagranicą na podstawie umów międzyrządowych
II Badań własnych
III SPUB
IV Indywidualnych projektów badawczych finansowanych przez MNiSW
V Prac realizowanych na zamówienie innych jednostek ( środki pozabudżetowe)
Łącznie fundusze na badania naukowe w UG w 2006 roku wyniosły ok. 25.864,2 tys. zł.
Środki do dyspozycji Uczelni w 2006 roku w ramach poszczególnych funduszy były
następujące:
- działalność statutowa
w tym:
DWB – działalność wspomagająca badania
inwestycje aparaturowe
współpraca naukowa z zagranicą
- badania własne
- SPUB
- indywidualne projekty
- działalność finansowana pozabudżetowo
11.066,6 tys. zł
319,0
1.956,0
244,5
3.251,0
2.365,5
4.999,1
4.182,0
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Z łącznej kwoty dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową i
badania własne w 2006 roku wynoszącej 14.317.600 + 4.513.782 zł reszty z DS 2005 roku +
688.576 zł reszty z BW 2005 roku zostało wykorzystanych 11.607.201 zł. Pozostałe środki w
wysokości 7.191.258 zł przeszły na działalność statutową wydziałów na rok 2007 i 721.499
zł na fundusz badań własnych w 2007 roku.
Fundusze pozabudżetowe na badania w 2006 roku wyniosły 4.182,0 tys. zł, na co złożyły się:
- zlecenia z resortów gospodarczych
- darowizny i inne fundusze
287,6 tys. zł
3.894,4 tys. zł
Ogólne zestawienie danych dotyczących finansowania nauki w Uniwersytecie Gdańskim w
2006 roku przedstawiono w Załączniku nr 1.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
43
Badania naukowe
WYNIKI DZIAŁALNOSCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
W roku 2006 zrealizowano, z pozytywnym rezultatem, 336 projektów w ramach badań
własnych oraz 132 wnioski na wyjazdy zagraniczne i kontynuowano badania nad 761
tematami w ramach działalności statutowej.
Pracownicy UG realizowali 158 projektów badawczych i 15 tematów zleconych przez resorty
gospodarcze.
W wyniku pracy o charakterze technologicznym i projektowym cechującej się nowatorstwem
uzyskano 1 patent: „urządzenie do łączenia obiektów podwodnych zwłaszcza okrętów
podwodnych pozostających w zanurzeniu”. (Wydział Matematyki , Fizyki i Informatyki ) oraz
dokonano 4 zgłoszeń patentowych:
1. „Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność przeciwciał RHD oraz
zestaw diagnostyczny do wykrywania wirusa RHD”. (Wydział Biotechnologii)
2. „Sposób wytwarzania rekombinowanej szczepionki przeciwko chorobie królików,
szczepionka oraz zastosowanie antygenu rekombinowanego białka do wytwarzania
szczepionki”. (Wydział Biotechnologii)
3. „Sposób otrzymywania deterentnej kompozycji do zwalczania stonki ziemniaczanej”.
(Wydział Chemii)
4. „Nowe agonistyczne w stosunku do receptorów V 2 analogi argininowej wazopresyny (AVP)”.
(Wydział Chemii)
Pracownicy nauki zakończyli 5.584 opracowań naukowych, w tym:
1) jako publikacje samoistne wydawniczo: 152 książki
2) jako publikacje niesamoistne wydawniczo: 1.056 rozdziałów w książkach, 1.033 artykułów
w czasopismach krajowych, 460 artykułów w czasopismach zagranicznych, 1.492 referaty na
konferencje, 1.130 recenzji, 63 hasła
3) prace redakcyjne, edytorskie, tłumaczenia, ilustracje: 185 pozycji.
Liczbowe zestawienie publikacji naukowych na poszczególnych wydziałach podano w
Załączniku nr 2.
Nadano 6 tytułów profesorów pracownikom UG, 22 osoby uzyskały stopień doktora
habilitowanego; w tym 1 osoba zatrudniona w innej uczelni, 134 osoby uzyskały stopień
doktora; w tym 86 osób zatrudnionych w innych uczelniach.
Szczegółowe zestawienie przedstawiono w Załączniku nr 3.
Udzielono 112 stypendiów naukowych, w tym 62 doktorskie, 50 habilitacyjnych oraz 82
urlopy, w tym 29 doktorskich, 38 habilitacyjnych i 15 rocznych dla samodzielnych
pracowników naukowych.
W ramach upowszechniania i promocji osiągnięć nauki zorganizowano na terenie UG między
innymi, następujące konferencje naukowe:
Datowanie minerałów i skał.
Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych.
Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej.
XIVth International Society for Biological Calorimetry Conference.
Wymiana wód w estuariach południowego Bałtyku.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – finansowanie i stosunki z zagranicą.
Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej – w poszukiwaniu tożsamości.
Kobieta w kulturze. Kultura w kobiecie.
Innymi przejawami osiągnięć naukowych w 2006 roku było członkostwo pracowników
naukowych UG w międzynarodowych lub krajowych stowarzyszeniach naukowych, w
komitetach i radach naukowych, w komitetach redakcyjnych ogólnokrajowych i zagranicznych
czasopism naukowych, zagraniczne i ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia naukowe.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
44
Badania naukowe
REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW BADAŃ
Realizacja badań własnych.
Na podstawie konkursu projektów badań naukowych, ze zgłoszonych wniosków, Prorektor ds.
Nauki, po uzyskaniu recenzji wykonanych przez członków Zespołu Recenzentów,
zakwalifikował do realizacji 355 projektów, w tym 29 tzw. grantów przygotowawczych, które
otrzymały większe dofinansowanie pod warunkiem złożenia w 2007 roku wniosku do MNiSW
na grant własny.
Liczbę projektów oraz zakres finansowania badań własnych realizowanych na poszczególnych
wydziałach przedstawiono w Załączniku nr 1.
W styczniu 2007 roku Zespół Recenzentów dokonał oceny realizacji projektów, biorąc pod
uwagę osiągnięte wyniki oraz właściwe wykorzystanie środków finansowych.
Na 356 projektów dopuszczonych do realizacji, w 1 przypadku zrezygnowano z realizacji a
wykonanie 336 projektów oceniono pozytywnie. Negatywnie oceniono 8 projektów, dla 10
projektów przedłużono termin rozliczenia.
MNiSW przekazało na badania własne środki finansowe w wysokości 3.251.000 zł. Razem z
kwotą nie wykorzystaną w 2005 roku w wysokości 688.576 zł do dyspozycji UG było
3.939.576 zł, z czego wykorzystano 3.218.077 zł. Nie wydatkowaną do końca 2006 roku
kwotę 721.499 zł przekazano na finansowanie badań własnych w 2007roku.
Realizacja działalności statutowej.
W ramach działalności statutowej w 2006 roku realizowano 761 tematów. Sprawozdanie
merytoryczno - finansowe z realizacji działalności statutowej będzie przedstawione w MNiSW
jednocześnie ze składaniem wniosków o dofinansowanie tej działalności w roku 2008.
Z przyznanych przez MNiSW na 2006 rok środków finansowych na działalność statutową w
wysokości 11.066.600 zł ( powiększonych o 4.513.782 zł - nie wydatkowanych w 2005 roku
funduszy na działalność statutową) do 31.12.2006 roku wydano 8.389.124 zł. Pozostałe nie
wydatkowane środki w wysokości 7.191.258 zł przeszły na finansowanie działalności
statutowej w 2007 roku.
Wykorzystanie funduszy
działalności statutowej
przedstawiono w Załączniku nr 1.
na poszczególnych wydziałach UG
Realizacja indywidualnych projektów badawczych.
W roku 2006 realizowano 158 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW, w tym 62
projekty promotorskie, 7 projektów zamawianych.
Strukturę nakładów finansowych z podziałem na poszczególne wydziały UG przedstawiono w
Załączniku nr 1.
Realizacja tematów badawczych zlecanych przez inne resorty.
Wyniki realizowanych prac na rzecz jednostek gospodarki narodowej (15 zadań) zostały
pozytywnie ocenione przez zleceniodawców. Zgodnie z ustaleniami prace przekazano
zleceniodawcom w formie opracowań, ekspertyz i innych materiałów.
Strukturę nakładów finansowych z podziałem na poszczególne wydziały przedstawiono w
Załączniku nr 4.
Podsumowanie
W działalności naukowo - badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w 2006 roku widoczny jest
wyraźny postęp w kształtowaniu specjalizacji naukowej i pogłębianiu wyników badań. Każdy
wydział ma swoją specyfikę i realizuje tematy rozwijające prowadzone wcześniej badania
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
45
Badania naukowe
naukowe oraz wzbogaca je o nowe obszary badawcze pod wpływem zmieniającej się
rzeczywistości.
W realizacji badań własnych nadal obowiązuje kategoria tzw. grantów przygotowawczych, na
realizację których kierownicy projektu mogą otrzymać środki o 50% wyższe niż na pozostałe
granty w danej dyscyplinie. Grant przyznawany jest na jeden rok, z gwarancją kontynuowania
finansowania przez następne pół roku, do momentu otrzymania decyzji MNiSW o przyznaniu
bądź nie przyznaniu grantu badawczego.
Wprowadzenie kategorii „grantu przygotowawczego” ma sprzyjać wzrostowi ilości składanych
wniosków na granty własne. Do 31 stycznia 2007 złożono 39 takich wniosków, w tym 9
będących rezultatem „grantów przygotowawczych”, reszta tych wniosków w ilości 20 zostanie
złożona w MNiSW do 31 lipca 2007 r.
W dalszym ciągu prowadzono badania we współpracy z partnerami zagranicznymi. Dzięki
uzyskanym funduszom wzmocnieniu uległo wyposażenie laboratoryjne, jak również
systematycznie powiększają się zbiory literatury i dokumentacji.
Współpraca międzynarodowa przynosi wymierne korzyści w postaci nawiązania wielu ważnych
kontaktów naukowych, które skutkują wydawaniem kolejnych publikacji i opracowań nowych
metod badawczych.
Wykaz załączników;
Zał. nr 1:
Zał. nr 1A:
Zał. nr 2:
Zał. nr 3:
Zał. nr 4:
Finansowanie nauki w UG w 2006 roku
Środki pozabudżetowe
Zestawienie publikacji naukowych zrealizowanych w UG w 2006 roku
Zestawienie dotyczące zatwierdzonych stopni doktora, doktora habilitowanego
w 2006 roku oraz uzyskanych tytułów profesora przez pracowników UG
Wykaz umów krajowych realizowanych na zlecenie innych jednostek
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
46
Badania naukowe
Finansowanie Nauki w Uniwersytecie Gdańskim w roku 2006
Załącznik nr 1
SPUB
Ogółem
711,9
194,0
19
776,9
949,2
13
61,1
20,0
564,7
3 277,8
BIOLOGII,
GEOGRAFII I
OCEANOLOGII
2 157,8
646,2
89
1 450,3
2 359,3
84
711,2
73,4
1 479,5
8 877,7
ZARZĄDZANIA
397,2
202,3
33
549,4
68,4
5
-
-
10,0
1 227,3
EKONOMICZNY
753,6
236,1
39
460,7
81,0
4
-
2,7
121,4
1 655,5
FILOLOGICZNO HISTORYCZNY
399,5
444,9
107
-
124,4
9
-
-
-
968,8
MATEMATYKI,
FIZYKI I
INFORMATYKI
1 085,8
332,1
32
284,8
609,0
13
-
43,2
157,0
2 511,9
PRAWA I
ADMINISTRACJI
234,9
86,8
15
-
-
-
-
-
-
321,7
NAUK
SPOŁECZNYCH
280,0
358,5
84
294,2
34,5
2
-
12,8
-
980,0
CHEMI
2 162,3
717,2
70
365,7
773,3
28
-
54,0
32,9
4 105,4
OGÓŁEM
8 183,0
3 218,1
488
4 182,0
4 999,1
158
772,3
206,1
2 365,5
23 926,1
Kwota
brutto
Liczba
projektów
Środki
poza-budżetowe
BIOTECHNOLOGII
Wydział
Działalność statutowa
Dotacja:
11.066.600
Współpraca z zagranicą
finansowana
przez MNiSW
Indywidualne
projekty
(w tym
promotorskie,
zamawiane, inne)
Kwota
Liczba
brutto
projektów
Inwestycje aparaturowe
finansowane
przez MNiSW
Badania własne
Dotacja: 3.251.000
Wykorzystanie brutto
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
47
Badania naukowe
Środki pozabudżetowe w roku 2006
Załącznik 1A
Kwota w tys. zł
Wydział Biotechnologii
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – subsydium nr 8/2004
Projekt WELCOME TRUST nr 072214/Z/03/Z
BIOMOBIL
HCV (ENHCV-QLRT)
PORT-CHECK
VIRGIEL
SCEN BALT CAMPUS-BSR INTERREG III B
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Umowy krajowe
Projekt WELCOME TRUST nr 0711532/Z//03/Z
DSF-06-01/2005
J4G/25/04
SCANS II
BIOSENSE
SEX&SEX MRTN
COGENE
BIOCOMBE
BALTDER
MARBEF
INTER MAREC-INTERREG IIIC
BEEP
EUDIMENSIONS
ITS
CEI 1202.111-05
FUNDACJA VOLKSWAGENA
COST 729
Wydział Zarządzania
J.Auksztol –„Program Stypendium dla doktorantów zajmujących się badaniami
nad rozwojem gospodarki innowacyjnej Pomorza”
EQUAL Płoska
Akademicka Telewizja
Wydział Ekonomiczny
GRACE
TREN
RISP – Regionalne Strategie Innowacji
POG – Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
AGORA – Balic Sea Region
Transport DEMAND
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – subsydium nr 15/2003
SCALA
QUAP
RESO
QUPRODIS
Wydział Nauk Społecznych
Umowy krajowe
AGENDA
Wydział Chemii
Umowy krajowe
COMPRENDO
A.Wiśniewski – „System Szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach
chemicznych”
776,9
69,2
140,2
443,6
25,8
6,9
41,2
50,0
1.450,3
115,9
102,6
3,3
230,4
43,9
202,4
126,9
312,0
37,9
10,6
28,3
72,9
23,0
67,7
4,3
7,3
40,6
20,3
549,4
ogółem
4.182,0
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
366,3
181,9
1,2
460,7
190,0
91,9
10,4
39,5
49,1
79,8
284,8
3,7
147,8
55,1
52,4
25,8
294,2
120,1
174,1
365,7
51,6
6,2
307,9
48
Badania naukowe
Zestawienie publikacji naukowych zrealizowanych w UG w roku 2006
Załącznik nr 2
Publikacje niesamoistne wydawniczo
broszury
opisy
patentowe
Rozdziały w
książkach
krajowe
zagraniczne
Referaty z
konferencji
Hasła
Recenzje
25
111
-
-
5
-
8
36
17
45
-
-
BIOLOGII,
GEOGRAFII I
OCEANOLOGII
207,1
602
30
-
-
115
82
157
140
-
72
6
ZARZĄDZANIA
151,33
802
11
-
-
170
121
5
107
-
380
8
EKONOMICZNY
143,53
803
12
-
-
127
250
4
244
-
117
49
FILOLOGICZNO HISTORYCZNY
336
1 114
37
2
-
332
182
25
379
6
74
77
MATEMATYKI,
FIZYKI I
INFORMATYKI
114,5
360
2
-
1
1
16
118
73
-
149
-
PRAWA I
ADMINISTRACJI
126,75
333
30
-
-
112
158
7
1
2
12
11
NAUK
SPOŁECZNYCH
263
715
27
2
-
196
150
11
243
10
42
34
CHEMII
91
736
2
-
3
3
60
97
288
-
283
-
Kolegium
Kształcenia
Nauczycieli
Języków Obcych
54,5
8
1
-
-
-
6
-
-
-
1
-
152
4
9
1 056
1 492
63
1 130
185
razem
1 512,71 5 584
art. w
czasopismach
1 033 460
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Prace redakcyjne,
edytorskie,
tłumaczenia,
opracowania
książki
BIOTECHNOLOGII
Publikacje ogółem
Wydział
liczba
etatów nauk.-dydakt.
(podano bez
pracown.urlop)
Publikacje
samoistne
wydawniczo
49
Badania naukowe
Zestawienie dotyczące zatwierdzonych stopni doktora, doktora habilitowanego
w 2006 roku.
Załącznik nr 3
A/ pracowników zatrudnionych w UG
B/ pracowników niezatrudnionych w UG
C/ pracowników UG, którzy uzyskali stopień naukowy w innej uczelni oraz uzyskanych tytułów
profesora przez pracowników UG w 2006 roku
HABILITACJE
WYDZIAŁ
DOKTORATY
PROF.
BIOTECHNOLOGII
-
A
-
B
-
C
-
A
1
B
7
C
-
BIOLOGII, GEOGRAFII I
OCEANOLOGII
1
4
-
1
5
7
-
ZARZĄDZANIA
1
3
1
-
7
8
-
EKONOMICZNY
1
1
-
-
9
7
-
FILOLOGICZNO HISTORYCZNY
-
4
-
1
11
22
1
MATEMATYKI, FIZYKI I
INFORMATYKI
3
-
-
1
5
3
-
PRAWA I
ADMINISTRACJI
-
4
-
-
3
6
-
NAUK SPOŁECZNYCH
-
-
-
1
4
14
-
CHEMII
-
1
-
-
2
12
-
17
1
4
47
86
1
6
22
134
OGÓŁEM
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
50
Badania naukowe
Wykaz umów realizowanych na zlecenie innych jednostek w 2006 roku
Załącznik nr 4
w tys. zł
L.p.
1.
2.
3.
WYDZIAŁ
(liczba umów)
ZLECENIODAWCA
B.G. i O
( 4 umów )
Nauk Społecznych
( 8 umów )
Chemii
(3 umowy)
Kwota
umowy
1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Warszawski
3. Instytut Geofizyki PAN
4. Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
115,9
37,1
21,1
55,6
2,1
1. Miasto Kwidzyn
2. Powiat Malborski
3. Gmina Miejska Kościerzyna
4. Gmina Miejska Kwidzyn
5. Towarzystwo Edukacyjne
6. Gmina Miejska Kwidzyn
7. Gmina Gdańsk
8. SAUR Neptun Gdańsk
120,1
12,0
14,7
15,0
13,0
5,2
23,3
7,1
29,8
1. Izba Celna w Gdyni
2. Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
3. Państwowy Instytut Geologiczny
Ogółem (15 umów )
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
51,6
1,2
30,0
20,4
287,6
51
Współpraca z zagranicą
W S P Ó Ł P R A C A Z Z A GR A N I C Ą
1
2
3
Albania
Algieria
Angola
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Arabia
Saudyjska
Argentyna
Armenia
Australia
Austria
Bangladesz
Belgia
Białoruś
Boliwia
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bośnia i
Hercegowina
Brazylia
Bułgaria
Chile
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
II
III
1
1
1
26
3
5
5
26
4
1
4
4
1
2
12
12
2
2
Razem I+II+III+IV+V+VI
VI
1
3
1
5
9
5
4
1
9
13
1
2
1
1
2
8
33
1
2
Ogółem
V
Wymiana
międzyuczelniana
IV
Przyjazdy lektorów j. pol.
Na podstawie
umów i
porozumień
Ogółem
Programy Unii
Euro-pejskiej
Wymiana
międzyuczelniana
Na podstawie
umów i
porozumień
Ogółem
Staże naukowe i artystyczne
Przyjazdy związane z
zatrudnieniem
I
Programy Unii
Euro-pejskiej
Na podstawie
umów i
porozumień
Ogółem
Programy Unii
Euro-pejskiej
Wymiana
międzyuczelniana
Kraj
Na podstawie
umów i
porozumień
Lp.
Wymiana
międzyuczelniana
Studia doktoranckie i
podyplomowe
Studia wyższe
Udział w imprezach
naukowych (np.
konferencje,
sympozja itp.)
Przyjazdy cudzoziemców do Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2006
2
2
12
1
1
2
2
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
3
10
8
10
52
Współpraca z zagranicą
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Egipt
Ekwador
Estonia
Filipiny
Finlandia
Francja
Grecja
Gwinea
Hiszpania
Hongkong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Japonia
Jemen
Jugosławia
Kanada
Kazachstan
Kolumbia
Kongo
Korea
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Liban
Liberia
Libia
Lichtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Malezja
Malta
1
1
1
1
1
10
1
1
10
1
23
23
1
1
4
1
5
1
1
1
1
5
3
5
2
1
5
1
2
12
12
1
2
17
1
5
21
3
29
3
2
1
15
1
2
3
2
5
1
1
1
2
3
3
13
3
21
39
2
5
1
1
2
2
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
53
Współpraca z zagranicą
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Maroko
Meksyk
Mołdawia
Monako
Mongolia
Nepal
Niderlandy
Niemcy
Nigeria
Norwegia
Nowa Gwinea
Nowa
Zelandia
Pakistan
Palestyna
Panama
Paragwaj
Peru
Portugalia
RPA
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Federacja
Rosyjska
RumuniA
Senegal
Singapur
Słowacja
Słowenia
Sri Lanka
USA
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Tunezja
Turcja
Ukraina
Urugwaj
Watykan
Wenezuela
1
1
32
1
33
1
2
3
2
16
2
1
4
17
25
3
1
12
5
81
1
12
12
1
1
5
1
1
6
1
2
2
23
2
1
1
39
8
1
2
1
1
3
4
4
8
8
16
1
1
2
1
10
5
12
7
2
9
2
12
12
33
10
4
2
10
4
4
2
4
2
1
1
5
7
8
5
7
7
2
5
1
1
4
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
2
30
54
Współpraca z zagranicą
Węgry
Wielka
100 Brytania
101 Wietnam
102 Włochy
Zjedn.
Emiraty
103 Arabskie
104 Gruzja
105 Zinbabwe
106 Mauritius
107 Serbia
99
2
1
1
2
OGÓŁEM
1
1
1
1
1
6
6
3
9
16
25
3
1
4
2
6
2
1
101
3
1
1
1
2
1
1
108 Uzbekistan
109 Kenia
1
2
1
1
90
191
1
36
2
38
69
5
15
89
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
205
6
529
55
Współpraca z zagranicą
Albania
2
Algieria
3
Angola
4
Arabia Saud.
5
Argentyna
6
Armenia
7
Australia
8
Austria
1
6
3
2
5
10
7
7
3
1
4
16
1
5
3
9
Bangladesz
Belgia
11
Białoruś
12
13
Boliwia
Bośnia i Her
14
Brazylia
15
Bułgaria
16
Chile
17
Chiny
2
2
18
Chorwacja
5
5
19
Cypr
20
Czechy
21
Dania
22
Egipt
23
Ekwador
1
1
14
20
2
2
2
2
1
1
7
1
1
4
8
Razem I+II+III+IV+V+VI
Wymiana międzyuczelniana
VI
2
2
36
13
12
9
26
7
8
9
18
1
3
11
4
17
2
6
15
1
2
V
Ogółe
m
3
11
1
IV
Wyjazdy lektorów języków
obcych
Na podstawie umów
i porozumień
Ogółem
Programy Unii Europejskiej
Wymiana międzyuczelniana
III
5
10
6
Na podstawie umów
i porozumień
II
Wyjazdy związane z
zatrudnieniem
I
1
Staże naukowe i artystyczne
Ogółem
Wymiana międzyuczelniana
Na podstawie umów
i porozumień
Ogółem
Programy Unii Europejskiej
Wymiana międzyuczelniana
Kraj
Na podstawie umów
i porozumień
Lp.
Programy Unii Europejskiej
Studia doktoranckie i
podyplomowe
Studia wyższe
Udział w imprezach
naukowych (np.
konferencje, sympozja itp.)
Wyjazdy za granicę studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w 2006 roku
1
45
2
2
2
9
29
39
3
9
5
35
8
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
8
56
Współpraca z zagranicą
24
Estonia
25
Filipiny
26
Finlandia
27
Francja
28
Grecja
29
Gwinea
30
Hiszpania
31
Hongkong
32
Indie
33
Indonezja
34
Irak
35
Iran
36
Irlandia
37
Islandia
38
Izrael
39
Japonia
40
Jemen
41
Jugosławia
42
Kanada
43
Kazachstan
44
Kolumbia
45
Kongo
46
Korea
47
Kostaryka
48
Kuba
49
Kuwejt
50
Laos
51
Liban
52
Liberia
53
Libia
54
Lichtenstein
55
Litwa
56
Luksemburg
57
Łotwa
2
2
58
Macedonia
1
1
2
14
14
2
16
18
2
8
8
48
48
3
1
2
1
5
6
4
10
2
8
4
12
16
44
3
27
17
44
29
94
1
2
3
13
24
14
4
18
23
94
9
2
11
1
1
6
23
4
4
1
1
4
7
1
3
7
11
5
9
16
1
16
1
1
1
1
1
2
1
7
2
9
12
3
1
1
1
6
19
14
42
5
5
7
14
3
2
6
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
57
Współpraca z zagranicą
59
Malezja
60
Malta
61
Maroko
62
Meksyk
63
Mołdawia
64
Monako
65
Mongolia
66
Nepal
67
Niderlandy
2
68
Niemcy
7
69
Nigeria
70
Norwegia
71
N. Gwinea
72
Nowa Zelandia
73
Pakistan
74
Palestyna
75
Panama
76
Paragwaj
77
Peru
78
Portugalia
79
RPA
80
Federacja
Rosyjska
81
Rumunia
82
Senegal
83
Singapur
84
Słowacja
3
3
3
4
13
20
85
Słowenia
2
2
3
3
2
7
86
Sri Lanka
87
USA
35
35
32
72
88
Syria
89
Szwajcaria
90
Szwecja
91
Tajlandia
1
2
1
1
1
1
2
5
1
6
1
5
6
9
23
57
64
7
5
12
80
1
14
104
51
231
2
2
4
1
5
8
4
2
14
2
23
9
9
1
1
1
6
7
3
20
1
1
2
27
13
45
5
1
9
1
5
3
5
23
3
3
1
8
10
2
4
2
1
5
2
2
5
1
2
2
3
1
3
18
3
1
11
3
3
8
29
10
52
3
1
4
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
58
Współpraca z zagranicą
92
Tajwan
93
Tunezja
94
Turcja
95
Ukraina
96
Urugwaj
97
Watykan
98
Wenezuela
99
Węgry
Wielka
100 Brytania
1
6
1
6
12
1
1
4
4
1
5
4
9
2
17
19
1
5
3
1
2
1
1
17
2
25
10
29
41
1
7
1
2
1
2
3
5
14
8
2
10
41
16
57
38
114
7
3
10
20
6
30
25
84
101 Wietnam
102 Włochy
Zjedn. Emiraty
103 Arab
104 Sudan
4
1
1
1
105 Serbia
2
2
1
1
106 Antarktyda
1
1
3
3
4
2
2
2
1
1
107 Etiopia
108 Jordania
5
1
109 Zambia
OGÓŁEM
2
52
245
297
66
22
88
412
24
134
579
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
1
1
456
1
1421
59
Współpraca z zagranicą
Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą w 2006 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Kraj
Argentyna
Austria
Belgia
Białoruś
Brazylia
Bułgaria
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Egipt
Ekwador
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Gujana Francuska
Hiszpania
Indie
Irlandia
Izrael
Japonia
Kanada
Litwa
Łotwa
Macedonia
Meksyk
Niderlandy
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Federacja Rosyjska
RPA
Rumunia
Serbia
Singapur
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Stany Zjednoczone Ameryki
Tajwan
Tunezja
Turcja
UE
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Liczba
1
9
25
4
1
3
7
4
1
10
7
2
1
3
9
24
3
4
7
1
2
2
4
5
15
3
2
1
14
62
6
2
15
3
5
1
1
1
1
3
13
27
1
1
7
17
15
4
30
9
398
60
Współpraca z zagranicą
BIURO PROGRAMÓW EUROPEJSKICH
Biuro Programów Europejskich w obecnym kształcie zaczęło funkcjonować dnia
16 września 2002 r. początkowo jako Centrum Programów Europejskich, a następnie na mocy
Zarządzenia nr 37/R/02 Rektora UG w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji
UG otrzymało obecną nazwę.
Do zadań Biura Programów Europejskich obecnie należy:
Gromadzenie informacji na temat programów i funduszy europejskich
oraz międzynarodowych;
Wyszukiwanie zadań możliwych do aplikowania o środki z programów i funduszy
europejskich oraz międzynarodowych;
Informowanie o możliwościach udziału poszczególnych jednostek w programach
europejskich i międzynarodowych;
Gromadzenie dokumentacji dotyczącej udziału poszczególnych jednostek Uniwersytetu
Gdańskiego w programach europejskich i międzynarodowych;
Prowadzenie Uczelnianego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych Unii
Europejskiej;
Przygotowywanie i realizacja projektów Biura Programów Europejskich;
Współpraca z organizacjami partnerskimi;
Współpraca z pracownikami Wydziałów i administracji przy przygotowywaniu wniosków
o dofinansowanie projektów;
Współpraca z pracownikami Wydziałów i administracji przy rozliczaniu projektów
europejskich i międzynarodowych;
Monitoring realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich
oraz międzynarodowych;
Sporządzanie sprawozdań zbiorczych dotyczących udziału Uniwersytetu Gdańskiego
w programach finansowanych z funduszy europejskich oraz międzynarodowych.
W 2006 r. w Biurze Programów Europejskich zatrudnione były w oparciu o umowę
o pracę 3 osoby.
Do zakresu obowiązków Biura Programów Europejskich w 2006 r. należało szereg
zadań.
Rejestr projektów prowadzony był w formie papierowej i elektronicznej. Projektom,
umowom, wnioskom, decyzjom, raportom nadany został numer wewnętrzny.
Ponadto Biuro Programów Europejskich prowadziło działalność informacyjną
– informacje o możliwości uczestnictwa w projektach, konkursach, szkoleniach, konferencjach
itp. rozsyłane były do pracowników Uniwersytetu oraz innych zainteresowanych osób za
pomocą elektronicznego Newsletter-a.
Biuro prowadziło działalność konsultacyjną przy wypełnianiu wniosków zarówno
w ramach 6. Programu Ramowego, Interregu, środków finansowych z MNiSW na uczestnictwo
w programach międzynarodowych, funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jak
i innych programów międzynarodowych. W 2006 r. zawartych zostało 16 umów na realizację
projektów w ramach różnych programów europejskich i międzynarodowych w tym:
- 3 w ramach 6. Programu Ramowego UE;
- 5 w ramach Leonardo da Vinci;
- 1 w ramach Socratesa;
- 1 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
- 1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
- 1 w ramach Equal’a;
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
61
Współpraca z zagranicą
oraz 4 w ramach innych programów zagranicznych.
Biuro Programów Europejskich zajęło się przygotowywaniem i realizacją własnych
projektów. Włączyło się aktywnie w prace związane z realizacją projektu „Regionalna Strategia
Innowacji dla Województwa Pomorskiego – uzupełnienie i plan działań” (RISP) finansowanego
przez Komisję Europejską, a także realizowało projekt dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego na staże absolwenckie, służące transferowi wiedzy między Uczelnią
a przedsiębiorstwami województwa pomorskiego (APoP).
Biuro zorganizowało szkolenia, których celem było między innymi przygotowanie
potencjalnych uczestników do przygotowywania i zarządzania projektami.
Pracownicy Biura wzięli udział w szkoleniach dotyczących 6. i 7. Programu Ramowego,
Interregu, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, funduszy strukturalnych, jak również innych
programów międzynarodowych.
Pracownicy Biura współpracowali z władzami lokalnymi i samorządowymi w zakresie
realizacji programów unijnych a także z Działem Finansowym oraz z Samodzielną Sekcją ds.
Ewidencji Projektów Zagranicznych w Uniwersytecie Gdańskim.
Do zadań Biura należało również sporządzanie sprawozdań z uczestnictwa
Uniwersytetu Gdańskiego w projektach zagranicznych oraz z realizowanych samodzielnie
projektów. Umożliwiało to monitoring działań realizowanych w ramach 6. Programu
Ramowego, funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych, europejskich mechanizmów
finansowych oraz innych programów europejskich i międzynarodowych.
Promocja działań i programów zagranicznych odbywała się w oparciu o współpracę
z Biurem Informacji i Promocji oraz „Gazetą Uniwersytecką”. Dodatkowo uaktualniano stronę
internetową Biura, na której zamieszczane były bieżące informacje dotyczące Programów
Ramowych oraz innych programów Unii Europejskiej.
Biuro Programów Europejskich w 2006 r. zorganizowało następujące spotkania
i szkolenia:
1. 18.01.2006 r. - "Instytucje naukowe i badawcze w Programie Sąsiedztwa Polska, Litwa
i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A / TACIS" – seminarium
miało na celu zapoznanie uczestników z: zasadami współpracy transgranicznej
w Programach Międzynarodowych, Programem Sąsiedztwa Polska, Litwa i Obwód
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA oraz przykładem projektu, który
otrzymał dofinansowanie z Interregu IIIA. Wykładowcami na seminarium, w którym
uczestniczyło 41 osób, byli: Radomir Matczak (Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego), Tomasz Pactwa
(Departament Regionalny i Przestrzenny Urzędu Marszałkowskiego), Edyta Depta
(Gdyńskiego Centrum Innowacji).
2. 22-23.03.2006 r. - "Zarządzanie projektami w kontekście EFS" – dwudniowe szkolenie
poprowadzone przez Alicję Zajączkowską (akredytowany trener KOSzEFS,
Wicedyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych) miało na celu przedstawienie kluczowych zagadnień z tematyki
kierowania projektem: potencjalnych źródeł finansowania działań, logiki projektowej,
planowania projektu, zarządzania zadaniami i czasem w projekcie, określania efektów
projektu, konstruowania budżetu, elementów systemu monitorowania i ewaluacji
projektu. W szkoleniu zorganizowanym wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem
Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) - Fundacją RCI
wzięło udział 15 osób z Uniwersytetu Gdańskiego.
3. 20.04.2006 r. - "Spotkanie Kierowników Studiów podyplomowych - SPO RZL działanie
2.3 a". W spotkaniu poprowadzonym przez Marlenę Sawicką (Biuro Programów
Europejskich), informującym o możliwościach aplikowania o dofinansowanie studiów
podyplomowych z EFS, uczestniczyło 11 kierowników studiów podyplomowych.
4. 11.09.2006 r. - "Drugi nabór wniosków w ramach priorytetu Badania Naukowe
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego".
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
62
Współpraca z zagranicą
5.
6.
7.
8.
W zorganizowanym dniu informacyjnym uczestniczyło 45 słuchaczy. Wykład został
poprowadzony przez Jacka Mazura (dyrektor Departamentu Badań Naukowych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Magdalenę Boczek (specjalista
z Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
06.10.2006 r. - "7. Program Ramowy Unii Europejskiej". Wykładu Andrzeja Siemaszki
(Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE w Polsce) oraz
Małgorzaty Snarskiej-Świderskiej (Kierownik Biura Innowacji Krajowego Punktu
Kontaktowego programów badawczych UE) poświęconego prezentacji 7 Programu
Ramowego Unii Europejskiej wysłuchały 32 osoby z Uniwersytetu Gdańskiego.
30.11.2006 r. - "VI Regionalne Forum Innowacji Województwa Pomorskiego"
- w spotkaniu organizowanym wspólnie z partnerami z konsorcjum projektu:
„Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego - uzupełnienie i plan
działań RISP” uczestniczyły 63 osoby. Forum dotyczyło następujących zagadnień:
Innowacyność Pomorza - perspektywa przedsiębiorstw; Wyzwania dla systemu
wspierania innowacji - wnioski z doświadczeń brytyjskich; Diagnoza potencjału
innowacyjnego jednostek B+R oraz infrastruktury wspierającej działania badawczorozwojowe; Pomorska Sieć Innowacji a przedsiębiorstwa krajów Unii Europejskiej;
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "IMPULS" – Laureat konkursu Pomorski
Lider Innowacji; Centrum Doskonałości WiComm; Prezentacja Pomorskiego Klastra
Branży ICT; Możliwości finansowania innowacji przy wsparciu ze środków Unii
Europejskiej- Programy Operacyjne na lata 2007-2013. Wśród zaproszonych
prelegentów byli: Marszałek Województwa Pomorskiego; Wojciech Sadowisk (Prorektor
ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczym i z Zagranicą, Politechnika Gdańska),
Maciej Dzierżanowski (Kierownik Obszaru Przedsiębiorstwa i Innowacje, Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową), Bernard Lammek (Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet
Gdański), Marta Kudła (Biuro Projektów Europejskich, Uniwersytet Gdański), Marlena
Sawicka (Biuro Projektów Europejskich, Uniwersytet Gdański), Jerzy Koszałka
(Kierownik projektu RISP, Politechnika Gdańska), Władysław Fediuk (prezes firmy
IMPULS), Michał Mrozowski (Kierownik Centrum Doskonałości, Politechnika Gdańska),
Arkadiusz Mulinek (Kierownik projektu ds. IT, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości),
Paweł Kasprzak (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Tomasz Pactwa
(Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).
15.12.2006 r. - „Pozyskiwanie i rozliczanie środków wspomagających uczestnictwo
w projektach UE" – szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z następującymi
zagadnieniami związanymi ze środkami wspomagającymi uczestnictwo w projektach
UE: podstawy prawne, forma dofinansowania, kryteria weryfikacji wniosków, procedura,
wniosek i jego przygotowanie, umowa, raport i rozliczenie finansowe. W spotkaniu
poprowadzonym przez Krystynę Bandau-Palkę (Główny Specjalista z Wydziału
Programów Badawczych UE, Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) uczestniczyło 65 osób.
21.12.2006 r. - "Spotkanie Trójmiejskich Uczelnianych Biur Programów Europejskich" –
spotkanie miało na celu określenie zasad współpracy w ramach Programów
Ramowych, funduszy strukturalnych i europejskich mechanizmów finansowych. W
spotkaniu udział wzięło 6 osób – przedstawicieli 4 uczelni trójmiejskich: Akademii
Morskiej w Gdyni, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Politechniki Gdańskiej,
Uniwersytetu Gdańskiego.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
63
Współpraca z zagranicą
W 2006 r. pracownicy Biura Programów Europejskich brali udział między innymi
w następujących szkoleniach i konferencjach:
Lp.
Data
1. 02.02.2006
2. 13.02.2006
3. 14.02.2006
4. 03.03.2006
Nazwa
"Posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna"
"INTERREG III B i III C - Uczestnictwo polskich partnerów
we wspólnych projektach"
"INTERREG III B i III C - Kontrola finansowa, dokumnetacje
wymagana do audytu"
"Jak pozyskiwać unijne fundusze? "
5. 06.03.2006
"Spotkanie informacyjne dla beneficjentów Działania 2.1
ZPORR"
6. 14.03.2006
"Posiedzenie Pomorskiego Komitetu
Programy Rozwoju Regionalnego"
7. 22.03.2006
"Posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna"
8. 27.03.2006
"Ewaluacja programów i projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej"
9. 24.03.2006
"Spotkanie z audytorem dot. realizacji projektu RISP"
10. 04.04.2006
"Mechanizmy Finansowe: EOG i Norweski – kolejne
rozdanie"
11. 06.04.2006
"Monitoring finansowy, kontrola i audyt projektów"
12. 23-25.05.2006
„Spotkanie Punktów Kontaktowych
Ramowych UE z Regionu Północnego"
Monitorującego
ds.
Programów
20. 27-29.11.2006
"Regionalna Konferencja Program Operacyjny Kapitał
Ludzki"
"Posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna"
"6. Program Ramowy Unii Europejskiej - regionalne
podsumowanie uczestnictwa"
"7. Program Ramowy - fundusze na lata 2007-2013"
"Posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna"
"Konferencja inaugurująca 7 Program Ramowy w Polsce"
"Kierunki zmian w 7. Programie Ramowym UE finansowanie projektów"
"Spotkanie sieci regionu północnego"
21. 11-12.12.2006
"Metodyka Project Management"
13. 22.08.2006
14. 23.08.2006
15. 25.09.2006
16. 05.10.2006
17. 24.10.2006
18. 16.11.2006
19. 21.11.2006
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
64
Współpraca z zagranicą
CENTRUM EUROPEJSKIE
Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Europejskie UG realizowało w
2006 roku następujące zadania:
1. Kursy i szkolenia:






„Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego z pozyskiwania funduszy UE
”
„Szkolenie z prawa europejskiego – w ramach programu ZORR i EFS”w Malborku
„Seminarium Europejskie z zakresu prawa Wspólnot Europejskich UE dla
Ministerstwa Finansów” I edycja
„Seminarium Europejskie z zakresu prawa Wspólnot Europejskich UE dla
Ministerstwa Finansów” II edycja
„Seminarium Europejskie dla pracowników Ministerstwa Finansów realizujących
zadania wynikające z członkostwa Polski w UE cz. I”
„Seminarium Europejskie dla pracowników Ministerstwa Finansów realizujących
zadania wynikające z członkostwa Polski w UE cz. II”
W szkoleniach wzięło udział 235 osób, w tym: pracownicy MF, przedstawiciele MS, pracownicy
UG, pracownicy Urzędu Miasta Malborka.
2. Studia podyplomowe
- organizowane wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UG
„Unia Europejska. Przygotowanie kandydatów na urzędników w instytucjach europejskich”
ukończyło 30 osób.
- w ramach EFS
„Efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwie sektora przetwórstwa rolno – spożywczego”
uczestniczy 19 osób
3. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi:
wykłady w szkołach – kadra UG, politycy oraz urzędnicy UKIE
(8 spotkań)
 spotkania z ekspertami i politykami dla szkół w siedzibie CE
 udział Centrum Europejskiego w konkursach o tematyce UE

4. Konkurs „Polska w Unii”
Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało po raz czwarty dla wszystkich
uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego konkurs „POLSKA W UNII”. W
konkursie wzięło udział kilka tysięcy uczniów z ponad 100 szkół naszego województwa.
Konkurs przebiegał następująco: etap szkolny, etap wojewódzki i finał. W etapie wojewódzkim,
który przeprowadzono na Wydziale Ekonomicznym UG wzięło udział 200 laureatów etapu
szkolnego. Przed przystąpieniem do etapu wojewódzkiego, w ciągu dwóch miesięcy Centrum
Europejskie przeprowadziło serię wykładów, na które zaproszeni byli laureaci etapu
wojewódzkiego oraz ich opiekunowie. Rozstrzygnięcie konkursu, w którym uczestniczyło 13
finalistów, miało miejsce w dniu 9 maja 2006 r. Nagrodą główną była kilkudniowa wycieczka do
Brukseli. Wszyscy finaliści otrzymali cenne książki, czapeczki, polary, grafiki Centrum
Europejskiego. Wielką nagrodą dla wszystkich uczestników było zaproszenie na uroczystą
Galę z okazji „Dnia Europy”.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
65
Współpraca z zagranicą
5. Dzień Europy w Operze Leśnej - 9 maja 2006
Patronat „Dnia Europy” objął Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski i Prezydent
Miasta Sopotu Jacek Karnowski. W gali uczestniczyło 3 tysiące osób, w tym: władze
Uniwersytetu Gdańskiego, politycy, sponsorzy, studenci oraz inni zaproszeni goście. Dzień
Europy uświetnił występ zespołu Boney M.
6. Fundusze strukturalne.
W zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych z UE:
przygotowanie studium wykonalności dot. przebudowy terminalu ro-ro dla
Zarządu Morskiego portu Gdynia (podpisana umowa)
kontynuacja projektu Studium Podyplomowego „Efektywne zarządzanie w
przedsiębiorstwie sektora przetwórstwa rolno – spożywczego”
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a łączna jego
wartość wynosi 219 409,18 zł
7. Działalność Rady Programowej
W okresie od października 2002 roku do dnia dzisiejszego nie odbyło się spotkanie Rady
Programowej Centrum. Inicjatywa powołania zebrania była w gestii Przewodniczącego Rady
Programowej.
Ze względu na sytuację lokalową (do dyspozycji CE jest nadal 1,5 pomieszczenia o łącznej
powierzchni około 30 m2) działalność Centrum jest wciąż ograniczona.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
66
Biblioteka i Wydawnictwo
B I B L I OT E KA GŁ ÓW NA
GŁÓWNE DOKONANIA
Najważniejsze wydarzenia i trendy
zagospodarowanie nowego gmachu BG UG
Zgodnie z planem budynek Biblioteki Głównej UG miał być oddany do wyposażenia i
zagospodarowania w końcu 2005 r. Niestety, dopiero w połowie września 2006 r. – po
wielomiesięcznym opóźnieniu oddania budynku przez wykonawców - przystąpiono do
przemieszczania zbiorów i zasiedlania nowego gmachu Biblioteki w Gdańsku Oliwie, mimo
że nie zostały zakończone drobne prace budowlane. Należy dodać, że pracownicy BUG byli
„w stanie gotowości” do przeprowadzki od czerwca 2006 r. – np. rezygnując z
wykorzystywania urlopów w typowym okresie wakacji akademickich.
Proces przenoszenia zbiorów, który rozpoczął się 15 września 2006 r., poprzedziły
prace przygotowawcze, prowadzone we wszystkich agendach Biblioteki. Sporządzono,
uszeregowane wg klasyfikacji, wykazy wytypowanych książek, rozpoczęto wklejanie
pasków magnetycznych (Filia 1 i Filia 4). Na początku września rozpoczęto w Filii 1
pakowanie zbiorów wg sporządzonych wcześniej list. Zdecydowano, że w pierwszej
kolejności zostaną przeniesione i ustawione w nowym gmachu książki wyznaczone do
wolnego dostępu. Do zagospodarowania przygotowane było miejsce na I i II piętrze
gmachu. Praca zorganizowana była następująco: zbiory w poszczególnych placówkach
pakowali pracownicy tam zatrudnieni z pomocą pracowników z innych oddziałów.
Rozpakowywali, wklejali paski magnetyczne i ustawiali na regałach w nowym gmachu
pracownicy działów merytorycznych. Przewożeniem zbiorów zajął się Dział Transportu
Uniwersytetu. W okresie 15-29 września 2006 r. przeniesione zostało ok. 180 tys. zbiorów.
Po inauguracji roku akademickiego, która odbyła się w Bibliotece, 3 października 2006 r.
przystąpiono do drugiego etapu przeprowadzki. Do zagospodarowania oddano III piętro.
Przeniesiono tam zbiory zlokalizowane tymczasowo na I piętrze. Następnie rozpoczęło się
przenoszenie zbiorów Filii 4 w całości i zbiorów Filii 1, opracowanych wcześniej w katalogu
online - z bloku sygnatur I..., II.... Większość tych zbiorów (ok. 120 tys.) ustawiona została
na I piętrze - wg sygnatur - z przeznaczeniem do wypożyczania na zewnątrz. Prace nad
przygotowaniem tego księgozbioru do udostępnienia czytelnikom dominowały w
październiku. Ich efektem było otwarcie dla czytelników wypożyczalni 6 listopada 2006 r.
Pracę rozpoczął także Oddział Informacji Naukowej, Czytelnia Prasy i Czytelnia
Internetowa. W listopadzie 2006 r. przemieszczano czasopisma i porządkowano
księgozbiór, zorganizowany w wolnym dostępie. Efektem tych prac było udostępnienie
czytelnikom tego zbioru już 11 grudnia 2006 r.
W pracach przy przenoszeniu zbiorów uczestniczyło łącznie 141 pracowników
Biblioteki oraz 12 pracowników administracyjnych i technicznych Uniwersytetu.
Przeniesiono i przygotowano do udostępniania w nowym budynku ok. 300 tys. wol.
Cała akcja przemieszczenia zbiorów zyskała wysoką ocenę władz Uniwersytetu, a
sposób organizacji zbiorów i ich udostępniania został pozytywnie oceniony przez
czytelników.
Do przeniesienia z Sopotu zostały działy merytoryczne i zbiory specjalne.
przygotowanie nowego Regulaminu BUG
Między innymi w Regulaminie:
zmieniono nazwę Biblioteki: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
opisano nowy system biblioteczno-informacyjny UG.
Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego (BUG) stanowią Biblioteka Główna, usytuowana w
Kampusie Uniwersyteckim w Oliwie, i biblioteki specjalistyczne (dawne filie):
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
67
Biblioteka i Wydawnictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Biblioteka Biologiczna (Gdańsk)
Biblioteka Chemiczna (Gdańsk Wrzeszcz)
Biblioteka Ekonomiczna (Kampus Sopot)
Biblioteka Humanistyczna1 (Kampus Uniwersytecki)
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna (Kampus Uniwersytecki)
Biblioteka Prawna (Kampus Uniwersytecki)
Biblioteka Psychologiczno-Pedagogiczna (Gdańsk Przymorze)
Zgodnie z zapisem w Statucie UG rozpoczęto proces włączania bibliotek instytutowych do
Biblioteki UG: dotyczy to zarówno pracowników, jak i księgozbiorów. Prace te rozpoczęto od
bibliotek usytuowanych w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego.
wdrożenie nowego modelu obsługi czytelników w Bibliotece Głównej UG
W związku z wolnym dostępem do zbiorów i ustawieniem ich wg klasyfikacji rzeczowej
powołano w BUG bibliotekarzy dziedzinowych, zajmujących się doborem księgozbioru dla
poszczególnych dziedzin i informowaniem o nim czytelników.
uruchomienie serwisu „bibliotekarz online”
W punkcie informacyjnym Biblioteki Głównej UG i w wypożyczalni BG UG uruchomiono
serwis informacyjny online (na bazie komunikatora internetowego „Gadu-Gadu”) – czynny w
godzinach otwarcia Biblioteki. Serwis cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród
czytelników.
przygotowanie kolejnej wirtualnej wystawy - Stefan Banach
Tradycyjna wystawa poświęcona osobie wybitnego polskiego matematyka została
przeniesiona do Internetu i zdobyła ogromne uznanie wśród zainteresowanych postacią
Stefana Banacha – zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejnym efektem wystawy będzie
książka przygotowywana do wydania w roku 2007.
zintensyfikowanie prac nad digitalizacją własnych zasobów
Wytypowany do skanowania zasób to unikatowe często i bardzo cenne „cassubiana”
zgromadzone w BUG. Digitalizacją zajmował się dwuosobowy zespół bibliotekarzy.
Wykonano ok. 5.000 skanów.
BUDŻET
Podstawowa działalność Biblioteki realizowana była w oparciu o kwotę 2.050.000,- zł,
przyznaną ostatecznie w ogólnym budżecie Uczelni, oraz kwotę 1.903.360,- zł, uzyskaną z
wydziałów UG – jako zasadniczy wkład na prenumeratę czasopism zagranicznych, a także
w oparciu o środki wypracowane przez zespół pracowników Biblioteki w wysokości
437.000,- zł. Pieniądze te, poza prenumeratą czasopism (na którą wydano 2.610.000,- zł),
zakupem książek i zbiorów specjalnych, wykorzystano przede wszystkim na konserwację
zbiorów, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia, opłatę licencji i niezbędne naprawy różnych
urządzeń, oraz na zakup materiałów biurowych.
Wpływ nowych nabytków został znacząco poszerzony o te, które pochodziły z
nieodpłatnych źródeł: darów, egzemplarza obowiązkowego i wymiany. Łącznie wartość tego
wpływu to 900.135,- zł, w tym z egzemplarza obowiązkowego: 570.012,- zł.
Biblioteka ubiegała się o dotację w wysokości 798.673,- zł z Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej na wyposażenie indywidualnych pracowni do nauki i badań własnych oraz
wyposażenie pracowni reprografii i konserwacji zbiorów. Jednakże z uwagi na to, że
1
tworzona na bazie księgozbiorów bibliotek Instytutu Historii, Anglistyki, Germanistyki i Katedry Skandynawistyki
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
68
Biblioteka i Wydawnictwo
Fundacja dysponuje ograniczonym funduszem, wystarczającym na niewielką część
wpływających wniosków, aplikacja Biblioteki nie została tym razem uwzględniona.
WSPÓŁPRACA
Rada Biblioteczna
Odbyły się 3 posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zajęto się m. in. następującymi
sprawami:
usytuowaniem Biblioteki i pracowników w zapisach nowego Statutu UG,
przyznaniem limitów na zakup literatury zagranicznej poszczególnym wydziałom,
rekomendacją nowych regulaminów: Regulaminu Biblioteki UG i Regulaminu Rady
Bibliotecznej BUG,
opiniowaniem organizacji zbiorów w nowym budynku BUG,
budżetem BUG.
Ostatnie w 2006 roku posiedzenie Rady Bibliotecznej (21 listopada) odbyło się w nowym
budynku Biblioteki UG.
Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS
W r. 2006 BUG ponownie zebrała składkę członkowską na rzecz VTLS Users’ Group – od
wszystkich polskich bibliotek Porozumienia [...]. 50% zgromadzonej kwoty mogło być
wykorzystane w Polsce, na potrzeby polskiej Grupy Użytkowników. Środki te zostały
przeznaczone na wyjazd dwóch osób (pp. Bogusława Macheta z BG AGH i Maria SkopekZiemlańska z BUG) na Spotkanie European VTLS Users’ Group, które odbyło się w dn. 6-8
września 2006 r. w Namour (Belgia). Panie B. Macheta i M. Ziemlańska przedstawiły
prezydentowi firmy VTLS Inc. uwagi polskich użytkowników oprogramowania VTLS/Virtua i
opinie na temat jakości kolejnych wersji programu i obsługi klientów. Po powrocie zdobytymi
informacjami i wiedzą podzieliły się z bibliotekarzami i informatykami z bibliotek
Porozumienia [...].
Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim
W 2006 r., z uwagi na przygotowania i przeprowadzkę zbiorów, Biblioteka UG ograniczyła
aktywność dotyczącą tej współpracy. W trakcie roku konsultowano jedynie wersje
regulaminów organizacyjnych bibliotek (AMG, PG, AP w Słupsku). Dodatkowo 4 wystawy
przygotowane przez Bibliotekę Matematyczno-Fizyczną były prezentowane w Gmachu
Głównym Politechniki Gdańskiej, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem i budząc uznanie
tamtejszego środowiska.
NUKAT
Od czerwca 2002 r. BUG czynnie uczestniczy w tworzeniu zasobu NUKAT – jest to
nieocenione narzędzie do opracowania – przede wszystkim – nowych nabytków. Dobrze
układająca się współpraca umożliwia katalogującym w BUG poświęcenie większości czasu
na katalogowanie retrospektywne.
Wśród 66 bibliotek współtworzących NUKAT BUG zajmuje ponownie czwarte
miejsce pod względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych książek i drugie –
pod względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych.
Inne
W 2006 r. Biblioteka Główna UG kontynuowała współpracę z następującymi jednostkami:
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
69
Biblioteka i Wydawnictwo
bibliotekami tworzącymi bazę SYMPO (informacje o materiałach konferencyjnych,
przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych) – przekazano 243 nowe opisy, 46 opisów
zmodyfikowano,
Polskim Centrum Gromadzenia Danych do Bibliograficznej Bazy ASFA (Aquatic
Sciences and Fisheries Abstracts) – do bazy wprowadzono 45 nowych rekordów.
Przedstawiciel BUG (p. Anita Januszewska) czynnie uczestniczył w posiedzeniach
Komitetu Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji, działającego w ramach
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W r. 2006 odbyły się 4 spotkania.
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI
Wypożyczenia, czytelnicy
Rok 2006 był wyjątkowym rokiem w 36-letnich dziejach Biblioteki UG. Po tylu latach
społeczność uniwersytecka doczekała się nowoczesnego gmachu Biblioteki Głównej.
Taka operacja nie mogła nie wpłynąć na statystykę dotyczącą udostępniania zbiorów
i liczby odwiedzin w Bibliotece. Choć możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych i
właściwą obsługę czytelników traktowano z najwyższym priorytetem – to z powodu
chwilowej niedostępności części księgozbioru nie sposób było utrzymać tak wysokiego
poziomu usług, jak w latach ubiegłych (zob. tab. 1) – ilość wypożyczonych na zewnątrz
woluminów spadła o 23.756.
Ilość odwiedzin spadła nieznacznie – o ok. 1.500, co stanowi mniej niż 1% w skali
roku. Na ten – w tej sytuacji - korzystny wskaźnik wpływ miała znacząca ilość odwiedzin w
nowej bibliotece: od momentu jej otwarcia w październiku 2006 r. do końca grudnia 2006 r.
Bibliotekę Główną odwiedziło ok. 24.000 osób, które skorzystały z ok. 70.000 wol. książek i
czasopism.
Komfortowe warunki pracy w Bibliotece Głównej (500 miejsc dla czytelników, 100
komputerów z nieograniczonym dostępem do Internetu, udostępnione od grudnia 2006 r.
pokoje pracy indywidualnej i zbiorowej) i właściwie dobrany księgozbiór oraz łatwy dostęp
do usług informacyjnych, świadczonych przez wysoko wykwalifikowanych bibliotekarzy
powodują, że obserwuje się stale rosnącą ilość odwiedzin.
Liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła o ponad 2.000 w stosunku do 2005 r.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 1.232 wol. (w tym 168 z zagranicy) i
wysłała do innych bibliotek 1.711 wol. Współpracowano z 327 bibliotekami (w tym z 54
zagranicznymi).
Działalność informacyjna
Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BUG:
udzielono 43.9332 informacji, w tym:
20.510 informacji katalogowych,
8.504 informacje bibliograficzne,
14.129 informacji rzeczowych,
zrealizowano 644 kwerendy.
Zaobserwowano niewielki spadek ilości tych usług w stosunku do lat ubiegłych – wydaje się,
że czytelnicy znajdują coraz więcej potrzebnych informacji w katalogu online i na stronie
www BUG. Rozbudowa serwisu, jego przyjazność i stała aktualizacja są bardzo ważnymi
zadaniami wykonywanymi przez zespół pracowników Oddziału Informacji Naukowej BUG. Z
2
bez działalności prowadzonej w holu i na piętrach BUG: ok. 8.000 różnych informacji (od 6 listopada do 31 grudnia 2006 r.) i
w holu Biblioteki Ekonomicznej: ok. 15.000 różnych informacji rocznie
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
70
Biblioteka i Wydawnictwo
roku na rok narzędzia te stają się podstawowym źródłem informacji. Stała analiza
zadawanych pytań i zgłaszanych potrzeb informacyjnych pozwala je udoskonalać: zarówno
pod względem zawartości merytorycznej, jak i nawigacji po oferowanych serwisach.
W 2006 r. odnotowano:
o 1.775.994 wejść na stronę http://katalog.bg.ug.gda.pl/
o 1.404.328 wejść na stronę http://www.bg.ug.gda.pl/
o 47.440 wejść na stronę http://szkolenia.bg.ug.gda.pl/
o 7.211 wejść na stronę http://wystawy.bg.ug.gda.pl/
Internet: 25 stanowisk w bibliotekach specjalistycznych i 80 – w nowym budynku;
czytelnicy mają dostęp zarówno do katalogu online jak i do prenumerowanych
elektronicznych czasopism i baz danych,
przygotowano kolejne wydanie informatorów o BUG:
Katalogi,
Biblioteki Naukowe Trójmiasta,
Biblioteki UG w liczbach,
Informacja o otwarciu Biblioteki Głównej UG,
Plan sytuacyjny Biblioteki Głównej UG,
Informator o wolnym dostępie do zbiorów Biblioteki Głównej UG .
Szkolenia
Zorganizowanymi szkoleniami zostali objęci studenci I roku wszystkich wydziałów
(przysposobienie biblioteczne) – przeszkolono ogółem 85% nowo przyjętych.
Kontynuowano szkolenia dla studentów III roku Wydziału Ekonomicznego i Wydziału
Zarządzania (przysposobienie informacyjno-bibliograficzne). Szkolenia w większości
przypadków prowadzone są z użyciem nowoczesnego sprzętu (zakupionego z pozyskanych
przez BUG środków), umożliwiającego prezentację katalogu online i dostępnych baz
danych – zwiększa to bardzo ich efektywność.
Tradycyjnie już kontynuowano szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych
online – odbywały się one zarówno w BUG (w Sopocie i w Oliwie), jak i na wydziałach UG.
Ogółem przeszkolono 326 osób, w tym 57 pracowników i doktorantów oraz 269 studentów.
Pracownicy OIN w BG UG podjęli szereg działań promujących usługi szkoleniowe
dla wydziałów usytuowanych w Kampusie Uniwersyteckim w Oliwie. Taka działalność do tej
pory prowadzona była głównie w Sopocie i objęte nią były wydziały Ekonomiczny i
Zarządzania. Od listopada 2006 r. rozpoczęto prowadzenie szkoleń, wykorzystując
specjalistyczną salę, wyposażoną w sprzęt multimedialny i 15 zestawów komputerowych z
dostępem do Internetu.
Ważnym aspektem działalności informacyjnej jest pozyskiwanie dostępów testowych
do pojawiających się na rynku coraz liczniejszych nowych baz danych. Pracownicy i
studenci są informowani o możliwości testowania i zachęcani do korzystania i wyrażania
opinii o przydatności danej bazy. Następnie prowadzona jest analiza wyników testowania,
służąca do podejmowania decyzji o zakupie bazy. Kupowane bazy danych są w całości
bądź części finansowane przez władze wydziałów. Biblioteka, poza udziałem finansowym,
przygotowuje zamówienia publiczne (we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UG),
umowy licencyjne i szkolenia.
Wystawy i prezentacje
Wśród 77 wystaw zorganizowanych w BUG
przygotowano następujące wystawy tematyczne:
i bibliotekach
specjalistycznych
„50-lecie dorobku naukowego prof. Andrzeja Piskozuba”,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
71
Biblioteka i Wydawnictwo
„Ekonomiczno-prawne i kulturowe aspekty integracji europejskiej”,
„Menschen und Bucher Deutsche Bibliotheksinitiative fur Mittel- und Osteuropa”,
„Origami matematyczne”3,
„Prawne aspekty komunikacji elektronicznej”,
„Profesor Leszek Balcerowicz – doktor honoris causa UG”,
„Wiedza i piękno w zbiorach BG UG”,
„T. Różewicz w zbiorach BG UG”,
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”.
Tradycyjnie wiele wystaw zorganizowano w Bibliotece Matematyczno-Fizycznej UG, m.in.
prezentowano następujące:
„Atomowi Prometeusze”,
„Informatyka a mechanika kwantowa”,
„Leon Foucault (1819-1868)”,
„Między fizyką a magią”,
„Witajcie w krainie kwantów”.
Wymienionymi wystawami zainteresowało się bardzo środowisko naukowe Politechniki
Gdańskiej. Część z nich zostanie tam przedstawiona.
W ramach IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki D. Kowalik, pracownik Oddziału Zbiorów
Specjalnych, przygotowała prezentację: „Książki, które wstrząsnęły światem”. S. Kotlicka z
Biblioteki Prawnej przygotowała konkurs rysunkowy dla dzieci pt. „Biblioteka marzeń”.
Natomiast E. Jakimowicz z Biblioteki Matematyczno-Fizycznej zaprezentowała wystawę pt.
„Zjawiska świetlne i optyczne w przyrodzie”. Ze zorganizowanych pokazów skorzystało ok.
150 osób.
W Bibliotece Humanistycznej kontynuowano prezentację dzieł graficznych ze zbiorów
BUG – wystawiono grafiki Ireny Kuran-Boguckiej.
Biblioteka w dalszym ciągu współpracowała z Wydziałem Prawa i Administracji
kontynuując wspólnie „PROJEKT_1” – w r. 2006 odbyło się 5 prezentacji. „PROJEKT_1” to
seria pokazów młodej sztuki, która prezentowana jest w comiesięcznych odsłonach w
czytelni Biblioteki Prawnej. W ramach „PROJEKTu_1” udało się zaprosić młodych artystów,
którzy są w stanie pokazać wyjątkowe, wysoce indywidualne prace – każda wystawa z cyklu
jest zupełnie inna – od monumentalnej rzeźby z lin holowniczych, poprzez ulotną i
sarkastyczną instalację z balonów i quasi-reklamowego hasła – po klasyczne malarstwo.
Artyści niemal natychmiast po zaprezentowaniu się w PROJEKCIE_1, czasami właśnie
dzięki szerokiej informacji (poprzez e-mail) towarzyszącej wystawie zostają zauważeni,
rozpoznani i zapraszani do dalszych wystaw i targów sztuki - czyli cykl może być
postrzegany w środowisku jako trampolina dla młodych twórców.
W większości przypadków powstają nowe prace, które – dzięki wyjątkowemu sposobowi
finansowania (pokrycie kosztów wyprodukowania pracy, honorarium, zapewnienie
transportu) – zostają stworzone specjalnie dla danego miejsca, okoliczności (tzw. sitespecific), a więc prowadzą artystyczny dialog z miejscem Biblioteki i budynku Prawa. Dzięki
temu Wydział Prawa i Administracji UG wraz z Biblioteką zaczynają być postrzegane w roli
mecenasa sztuki. Tę opinię wzmacniają też zakupy: Biblioteka zakupiła instalację
fotograficzną „Sandboxy”, a Wydział Prawa UG zakupił ostatnio pracę Grzegorza Klamana
„Implanty” (nie związaną z cyklem PROJEKT_1).
3
wystawę przygotowali studenci z koła naukowego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
72
Biblioteka i Wydawnictwo
Formuła wernisażu – kiedy, oprócz pokazania wystawianej właśnie pracy, artysta zazwyczaj
pokazuje w multimedialnej formie swoje wcześniejsze dokonania i aktywnie uczestniczy w
dyskusji – ma niewątpliwą wartość edukacyjną.
Równocześnie prowadzone są: dokumentacja fotograficzna i przygotowania do
wyprodukowania katalogu, który ukaże w całej rozciągłości różnorodność i klasę
prezentowanych prac.
W BUG i we wszystkich filiach wystawiane były nagrodzone publikacje pracowników UG
i nowości wydawnicze w zbiorach BG.
W „Gazecie Uniwersyteckiej” zaczął się cykl publikacji „Cymelia Biblioteki” autorstwa A.
Kakareko z Oddziału Zbiorów Specjalnych.
Zbiory
2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie
(zob. tab. 3 – 8)
Druki zwarte
Do Biblioteki wpłynęło 25.390 wol. druków zwartych: 7.687 pochodziło z zakupu i
stanowiło ok. 30% ogólnego wpływu książek. Wśród zakupionych książek znaczącym
uzupełnieniem zbiorów, zwłaszcza dla filologów klasycznych, jest księgozbiór (492 wol.) po
prof. Stefanie Zabłockim.
Pozostałe woluminy, podobnie jak w latach poprzednich, to egzemplarz obowiązkowy
(14.101 wol.) oraz dary (2.608 wol.) i książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (971
wol.). W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływ druków zwartych zwiększył się o 1.143 wol.
Do księgozbioru wprowadzono 18.056 nowych tytułów.
Zakup książki krajowej zwiększył się o 1.403 wol. w porównaniu z 2005 r.
Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 43,- zł.
Książki zagraniczne kupowano głównie na zamówienie pracowników naukowych. Zakup
wydawnictw zagranicznych stanowił ok. 4% ogólnego wpływu druków zwartych (1.004 wol.).
W 2006 roku Rada Biblioteczna określiła limity dewizowe dla wydziałów UG na zakup
literatury zagranicznej w wysokości 250.000,- zł (o 50.000,- zł więcej niż w 2005 r.). W
trakcie realizacji zamówień kwota uległa zwiększeniu o 17.332,90 zł.
Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 266,- zł.
Opłacono dostęp do
http://www.bg.univ.gda.pl
30
e-książek.
Książki
dostępne
są
ze
strony
Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków
zwartych polskich i stanowił ok. 56% ogólnego wpływu książek. Do księgozbioru włączono
ok. 59% ogólnego wpływu egzemplarza obowiązkowego.
Średnia cena książki włączonej do zbiorów Biblioteki z egzemplarza obowiązkowego
wyniosła 29,50 zł.
Wśród darów, które wpłynęły do Biblioteki, na uwagę zasługują książki przekazane
przez:
ABE Marketing, Warszawa
40 wol. 13.070,- zł
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn 33 wol. 35.182,- zł
Instytut Bałtycki
1.239 wol.
25 820,- zł
Programm der Fritz Thyssen Stiftung
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
73
Biblioteka i Wydawnictwo
Olms Verlag, Hildesheim
Niemiecka inicjatywa na rzecz bibliotek w
Europie Śr.-Wsch. i Azji Śr. „ Ludzie i książki”
23 wol. 7 100,- zł
58 wol. 17 609,- zł
W związku ze zmianą systemu biblioteczno-informacyjnego UG w październiku 2006 r.
rozpoczęto włączanie księgozbiorów bibliotek instytutowych 4, mających siedzibę na
Wydziale Filologiczno-Historycznym, do księgozbioru Biblioteki UG. Przeprowadzono
inwentaryzację w Bibliotece Instytutu Historii UG: skontrum objęło 10.414 pozycje, które
przekazane zostały do Biblioteki Humanistycznej UG. Prace inwentaryzacyjne kolejnych
księgozbiorów będą kontynuowane.
Druki ciągłe
W r. 2006 Biblioteka na bieżąco nabywała 3.277 tytułów czasopism.
Dopisano w księgach inwentarzowych 5.460 wol. czasopism.
Dostawcą czasopism zagranicznych (na okres 2lat) była wyłoniona w drodze przetargu w r.
2005 firma ABE Marketing. Dodatkowo współpracowano bezpośrednio z wydawcami
(Elsevier i Springer-Verlag).
BUG opłaciła i oferowała dostęp do następujących baz danych:
American Chemical Society,
AIP/APS,
EIFL EBSCO,
ISSN,
JSTOR,
Physical Review Online Archive (PROLA),
Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier),
SpringerLink (czasopisma wydawnictwa Springer Verlag),
Science,
Wiley InterScience5.
Ponadto BUG oferowała dostęp do baz, opłaconych z innych – niż środki własne BUG –
funduszy:
EMERALD, Thomson Gale i in. 6: finansowana przez British Council,
INSPEC (baza bibliograficzna): finansowana przez Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki UG,
IPSA: finansowana przez Wydział Nauk Społecznych UG,
PsychInfo i PsychArticle: finansowana przez Wydział Nauk Społecznych UG,
Socindex: finansowana przez Wydział Nauk Społecznych UG,
RCS: finansowana przez Wydział Chemii UG.
Ponadto czytelnicy mogli korzystać z czasopism dostępnych bezpośrednio od
wydawców - łącznie użytkownicy czasopism elektronicznych mieli dostęp do ok. 15.000
tytułów. Zmiana ilości dostępnych e-czasopism (spadek o ok. 6.000 tytułów) jest wynikiem
przeorganizowania (np. eliminacja dubletów) serwisów je oferujących, dokonanego przez
dostawców.
Od 2005 roku osoby korzystające z elektronicznych wydawnictw ciągłych mogą
korzystać z listy alfabetycznej „A-to-Z”. Jest to narzędzie zarządzające czasopismami
dostępnymi online w sieci Uniwersytetu Gdańskiego. Serwis zawiera informację o lokalizacji
4
dotyczy bibliotek: Instytutu Historii, Instytutu Anglistyki, Instytutu Filologii Germańskiej i Katedry Skandynawistyki
dostęp do 14 tytułów, tylko archiwum za okres 1998-2001 (prenumerata zawieszona)
6
wszystkie bazy dostępne za pośrednictwem Biblioteki Brytyjskiej
5
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
74
Biblioteka i Wydawnictwo
poszczególnych tytułów oraz umożliwia dostęp bezpośrednio ze strony „A-to-Z” do
poszukiwanych czasopism i pełnych tekstów.
Użytkownicy otrzymali także dostęp do nowego narzędzia, ułatwiającego poruszanie się po
czasopismach elektronicznych: Ulrich’s Resource Linker.
Łączna wartość baz oferowanych czytelnikom w 2006 r. wynosiła 991.316,47 zł.
Zbiory specjalne
W 2006 r. zgromadzono 7.0267 jednostek ewidencyjnych8. Podstawowym źródłem
wpływu – tak jak i w poprzednich latach – był egzemplarz obowiązkowy (zob. tab. 8).
Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują dzieła o charakterze zabytkowym.
Zakupiono 16 wol. starych druków – wśród nich dzieła związane z przeszłością naszego
kraju, regionu, źródła do historii państwa i prawa, utwory gdańskich uczonych, a także druki
wydane w gdańskich oficynach oraz 14 wyjątkowo cennych map, atlasów i grafik
pochodzących z XVI-XIX wieku.
Do najcenniejszych z nich należą następujące pozycje:
RANISCH Bartłomiej, Beschreibung aller Kirchen – Gebäude der Stadt
Dantzig..., Dantzig, Oficyna Joanna Zachariasa Stollena, 1695 (dzieło znanego
gdańskiego budowniczego miejskiego, opisujące architekturę sakralną
Gdańska),
CLŰVER Philip, Introductio in omnem Geographiam veteram aeque ac novam
olim studio et opera..., Wolffenbüttel, typis Caspari Johannis Bismarci, 1694
(zarys geografii fizycznej i historycznej ówczesnego świata z rzetelnymi i
treściwymi opisami ziem Polski),
CLŰVER Philip, Germaniae Antiquae libri tres..., Lejda, Ex officina Elzeviriana,
1631 (szczegółowa historia ludów germańskich. Dzieło bogato ilustrowane
całostronicowymi miedziorytami),
MELESANDER Johann, Schau – Platz polnischer Tapfferkeit, oder der
tapffermüthigen polnische Könige und fürsten Leben, Regierung..., Norymberga,
Johann Hoffmann, 1684 (poczet królów i książąt polskich od mitycznego Lecha
po panującego w chwili edycji dzieła króla Jana III Sobieskiego),
HENNEBERG Gaspar , Prussiae vera descriptio per..., Z: Abraham Ortelius,
Theatrum Orbis Terrarum, Antwerpia, 1598 (mapa Pomorza Wschodniego,
obejmująca Prusy Książęce i Królewskie),
MORTIER Pieter, Carte de la Mer Baltique..., Amsterdam, 1693 (nawigacyjna
mapa Bałtyku),
JANSSONIUS Joannes, Nova Illustrissimi Ducatus Pomeraniae Tabula antea...,
Z: Henricus Hondius, L’Appendice De L’atlas De Gerrard Mercator et Iodocus
Hondius..., Amsterdam, 1633 (wyjątkowo dekoracyjna mapa Pomorza
Zachodniego),
GALETTI Joh. Georg August, Allgemeine Weltkunde oder geographischstatistisch-historische Übersicht Länder..., Pesth und Wien, 1823 (atlas szczegółowe opracowanie geografii powszechnej, ilustrowane kompletem 25
map rozkładanych – miedzioryty kolorowane liniowo w epoce).
Opracowanie alfabetyczne
(zob. tab. 9 – 13)
7
8
w tym 606 CD-ROM’ów i dyskietek z Oddz. Czasopism
jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty
DVD, płyty CD-ROM
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
75
Biblioteka i Wydawnictwo
Druki zwarte
W r. 2006 kontynuowano współpracę z katalogiem NUKAT. W dalszym ciągu
intensywnie pracowano nad przygotowaniem księgozbioru do nowego gmachu biblioteki,
prowadząc retrokonwersję starych zasobów – głównie z dawnych filii 1, 2, 4 i Oddziału
Informacji Naukowej BUG.
Rekordy bibliograficzne dla nowych książek były w większości kopiowane z katalogu
centralnego NUKAT i stanowiły 83% ogólnej liczby wprowadzonych dla nich opisów
katalogowych. Dzięki temu można było opracowywać książki ze zbiorów BUG, nie
wykazywane dotąd w katalogu online.
Dodać należy, że katalogowanie starszych pozycji w bazie NUKAT powoduje, że z
dorobku bibliotekarzy BUG korzystają inne biblioteki naukowe w Polsce, kopiując opisy
bibliograficzne do lokalnych katalogów.
Druki ciągłe
Obok
bieżącego
opracowania
wpływających
czasopism
kontynuowano
katalogowanie retrospektywne w katalogu online - w ramach przygotowania księgozbioru do
nowego gmachu biblioteki.
Zakończono opracowanie zbioru czasopism Stacji Badania Wędrówek Ptaków UG w
Przebendowie – wykonano dla nich rekordy bibliograficzne. Informacja w katalogu online
zwiększyła zainteresowanie tymi unikatowymi zbiorami.
Zbiory specjalne
Zbiory katalogowano głównie w systemie tradycyjnym9, a ilość dokumentów
opracowanych w systemie VIRTUA utrzymała się na poziomie z 2005 r.: utworzono 955
opisów bibliograficznych (głównie dla druków XIX-wiecznych), a hasłami przedmiotowymi
opatrzono 506 tytułów. Utworzono 97 haseł przedmiotowych.
Opracowanie rzeczowe
(zob. tab. 12)
Kontynuowano rozpoczęte w 2002 r. katalogowanie przedmiotowe i systematyczne
książek przeznaczonych do zasiedlenia nowego gmachu biblioteki.
Na koniec 2006 r. było przygotowanych 180.000 egzemplarzy książek i ok. 20.000 wol.
czasopism przydzielonych do nowej biblioteki – do ustawienia w wolnym dostępie.
Opracowano przedmiotowo 406 tytułów czasopism.
Gospodarka zasobami bibliotecznymi
Kontynuowano selekcję zbiorów oraz prace nad dokumentacją całości zasobu
egzemplarza obowiązkowego. Odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 8.897 wol. druków
zwartych oraz 4.573 wol. druków ciągłych. Przygotowano ofertę dubletów w ramach
wymiany międzybibliotecznej, oferując innym bibliotekom 2.065 tytułów wydawnictw
zwartych i 1.000 – wydawnictw ciągłych.
9
główną przyczyną katalogowania zbiorów specjalnych metodą tradycyjną jest brak polskich wersji instrukcji formatu MARC
dla tych dokumentów (m.in. rękopisów, starych druków, map, itd.)
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
76
Biblioteka i Wydawnictwo
Druki bardzo sprofilowane, pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające
poza profilem gromadzenia naszej Biblioteki: 4.444 wol. druków zwartych i 406 wol.
czasopism przekazano – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki – innym
bibliotekom naukowym w Trójmieście.
W ramach konserwacji zbiorów Introligatornia BG oprawiła 11.742 wol.
PRZEMIESZCZENIE
DRUKÓW
SPECJALISTYCZNYCH
DO NOWEGO GMACHU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZWARTYCH
z Biblioteki Chemicznej:
z Biblioteki Biologicznej:
z Biblioteki Psychologiczno-Pedagogicznej: ok.
z Biblioteki Humanistycznej10:
z Biblioteki Matematyczno-Fizycznej:
z Biblioteki Prawnej:
ok.
z Biblioteki Ekonomicznej:
Z
BIBLIOTEK
ok. 79.500 wol.
ok. 10.500 wol.
5.200 wol.
ok. 150.000 wol.
ok. 10.500 wol.
5.700 wol.
ok. 15.000 wol.
KOMPUTERYZACJA
Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez czteroosobowy11 zespół informatyków pracowników Ośrodka Informatycznego UG (Węzeł Sopot) oraz przez informatyka
zatrudnionego w BUG. Na rzecz Biblioteki pracuje także jedna osoba nie będąca
informatykiem, zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu w Ośrodku Informatycznym UG. Zajmuje
się przede wszystkim inwentaryzacją sprzętu komputerowego.
Administrowanie bazami
Wykonywano rutynowe prace związane z administrowaniem serwerami i utrzymaniem
katalogu online.
W związku ze zmianą struktury BUG zaktualizowano informacje dotyczące lokalizacji
dokumentów w systemie VTLS/Virtua.
Aktualizowano na bieżąco stronę domową BUG oraz stale nadzorowano bezpieczeństwo
sieci i serwerów.
Przejęto zarządzanie kontrolą dostępu w nowym budynku BUG.
Oprogramowanie
zainstalowano kolejne tzw. "łaty" do systemu HP-UX,
opracowano kolejne skrypty obsługujące bazę,
przygotowano zestaw procedur obsługi bazy bibliotecznej,
przygotowano skrypty do importu danych studentów I roku z systemu „Dziekanat” do
VTLS/Virtua, zaimportowano dane i utworzono ponad 8.000 kont czytelników,
wydrukowano spersonalizowane karty czytelników (ponad 8.000),
na potrzeby przeprowadzki przygotowano szereg skryptów, umożliwiających
zarządzanie przemieszczanym księgozbiorem, zmianę lokalizacji i metod udostępniania
dokumentów.
10
11
przeniesiono prawie całość zbiorów dawnej Filii 4
jeden z informatyków, pracujących w Bibliotece Ekonomicznej w Sopocie, wykonywał głównie prace na rzecz Uczelni
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
77
Biblioteka i Wydawnictwo
Sprzęt
zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy w BG UG i bibliotekach
specjalistycznych (212 komputerów PC, 5 drukarek, 16 switch’y),
współpracowano z działem ds. Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu
przetargów na sprzęt komputerowy do nowego budynku BUG (serwer HP 9000, serwer
www do katalogu online, serwer domeny, itp.),
dokonywano bieżących napraw sprzętu i instalowano niezbędne oprogramowanie.
Współpraca z działami merytorycznymi BUG
generowanie statystyk i raportów z bazy wg życzeń bibliotekarzy,
zarządzanie uprawnieniami bibliotekarzy pracujących w systemie VTLS/Virtua,
zarządzanie rekordami egzemplarza – w szczególności dla dokumentów
przemieszczonych z bibliotek specjalistycznych (zmiana lokalizacji, sposobu
udostępniania, itp.),
modyfikacja parametrów OPAC (w portalu internetowym Chameleon i kliencie Virtua),
generowanie i umieszczanie na www wydruków związanych z retrokonwersją.
Informatycy z Biblioteki brali czynny udział w pracach dotyczących projektu rozwiązań
sieciowych i telekomunikacyjnych dla nowego gmachu BUG, współpracując z pracownikami
firmy PROKOM.
Ważnym elementem była współpraca z firmą VTLS Inc. (aktywne wykorzystywanie
serwisów: hotline, Integrated Management (IM) database), TASK i bibliotekami zrzeszonymi
w Porozumieniu o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS (kontakty za
pomocą list dyskusyjnych: Virtua-test i PGU-Virtua).
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
78
Biblioteka i Wydawnictwo
STATYSTYKA BIBLIOTECZNA
Na prezentowanie danych – dotyczących udostępniania - ma wpływ organizacja dostępu do
zbiorów i sposób liczenia czytelników odwiedzających Bibliotekę Główną UG. Przy
poszczególnych danych, wymagających komentarza, podano stosowne wyjaśnienia.
Udostępnianie
Tabela 1
stan bazy czytelników12
udostępniono:
w tym:
książki
czasopisma
zbiory specjalne
ODWIEDZINY
w wypożyczalniach
w czytelniach
w
czytelni
zbiorów
specjalnych
w informatorium
WYPOŻYCZENIA
MIĘDZYBIBLIOTECZNE
z innych bibliotek
do innych bibliotek
2006
2005
OBSŁUGA CZYTELNIKÓW
33.708
31.661
1.186.542 wol.
1.105.193 wol.
2004
893.84913 wol.
286.92714 wol.
5.766 jedn.
776.141 wol.
724.397 wol.
355.53515 wol.
8.763 jedn.
493.631 osób
293.645 osób
192.519 osób
404 osoby
509.097 osób
313.595 osób
194.104 osoby
789 osób
500.237 osób
290.718 osób
198.496 osób
872 osoby
7.063 osoby
8.792 osoby
10.151 osób
1.232 wol.
1.711 wol.
1.367 wol.
1.737 wol.
1.485 wol.
1.700 wol.
SZKOLENIA
dla studentów I roku
78 grup
(6.330 osób)
dla studentów III/IV roku
39 grup
(373 osoby)
dla
użytkowników 326 osób
czasopism i baz danych (w
tym
online
studentów)
29.760
1.088.695 wol.
76 grup
108 grup
(7.535 osób)
(6.742 osoby)
42 grupy
42 grupy
(370 osób)
(401 osób)
534 osoby
447 osób
269 (w
tym
459 (w tym 325
studentów)
studentów)
Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach online
Tabela 2
Nazwa bazy
Ilość logowań16
Ilość poszukiwań17 Ilość wyszukanych
artykułów
2006 r. 2005 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r.
2005 r.
8.723
73.793 66.395 27.338
EIFL EBSCO
9.084
30.106
662
740
Bazy
Instytutu 176
Filozofii i Socjologii
64.680 47.790 9.825
PsychInfo
i 4.712
4.679
11.479
PsychArticles
12
stan na 31 grudnia danego roku
łącznie z czasopismami w Bibliotece Głównej UG
14
bez Biblioteki Głównej UG
15
dotyczy tylko czasopism w wersji drukowanej
16
nie wszyscy dostawcy podają dane
17
nie wszyscy dostawcy podają dane
13
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
79
Biblioteka i Wydawnictwo
Zbiory
Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2006 r.)
Tabela 3
Wyszczególnienie
Książki
Czasopisma
Zbiory Specjalne
w tym:
kartografia
rękopisy
stare druki
zbiory graficzne
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne
dokumenty życia społ.
przeźrocza
kserokopie, fotokopie
normy
Razem
stan inwentarzowy
828.368
280.078
151.795
22.455
12.836
1.064
4.807
69.763
6.873
4.783
4.636
11.552
428
12.598
1.260.241 wol./jedn.
W ciągu 2006 roku zgromadzono:
Tabela 4
Wyszczególnienie
Książki
Czasopisma
Zbiory Specjalne
w tym:
rękopisy
kartografia
stare druki
grafika
dokumenty życia społ.
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne
normy
Razem
Bilans
18
Wpływy
35.80418
5.460
7.026
1.600
882
16
58
295
-
Ubytki
9.111
4.573
-
269
1.033
2.873
48.290
34.606 wol./jedn.
13.684
w tym: 10.414 wol. przekazanych z Biblioteki Instytutu Historii UG
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
80
Biblioteka i Wydawnictwo
ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH
Tabela 5
Rodzaj
wpływu
Zakup
Druki zwarte
Liczba
Liczba
tytułów
wol.
3.430
7.687
Uwagi
(wol.)
krajowe: 6.683
zagraniczne:
1.004
Wartość
zgromadzonych
druków zwartych
555.835,53 zł
Egz.
12.554
obowiązkow
y
Dary
1.651
14.101
-
415.472,23 zł
2.608
144.240,34 zł
Wymiana
235
352
Inne
186
619
krajowe: 1.576
zagraniczne:
1.032
krajowe: 227
zagraniczne:
125
krajowe: 545
zagraniczne: 74
-
Razem
25.36719
18.056
13.736,00 zł
35.761,40 zł
1.165.045,50 zł
Inwentaryzacja
Tabela 6
Osygnowano
23.676 wol.
Utworzono
rekordów
egzemplarza
Wydano
do
magazynu BG i Zmeliorowano
Filii
Wykreślono
z inwentarza
52.752
21.895 wol.
8.897 wol.
337
ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH
Tabela 7
Prenumerata
Tytuły
polska: 560
zagraniczna:
619
-
Prenumerata
baz
elektronicznych20
Dary
239
Wymiana
119
Egzemplarz
obowiązkowy
1.748
Razem
3.285
19
20
-
Wartość w zł
polska: 164.925,52
zagraniczna:
1.469.241,33
973.316,47
568
200
99.796,00
22.981,00
1.949
5.460
136.345,00
2.866.605,32
Woluminy
2.743
bez materiałówki
prenumerata związana z prenumeratą czasopism drukowanych, płatna z dotacji podmiotowej
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
81
Biblioteka i Wydawnictwo
ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH
Tabela 8
Wyszczególnienie
Zakup
Dary
Egzemplarz
obowiązkowy
Inne
Razem
Jednostki ewidencyjne Wartość w PLN
1.253
85.704,32
1.963
16.970,50
3.807
18.195,38
3
7.026
150,00
121.020,20
KOMPUTEROWE BAZY DANYCH
Całkowity koszt zakupu 15 wymienionych wcześniej baz bibliograficznych, bibliograficznoabstraktowych i czasopism pełnotekstowych wyniósł 973.316,47 zł.
Opracowanie formalne
Katalogowanie wydawnictw zwartych (książki)
Tabela 9
Rekordy
bibliograficzne
utworzone
Rekordy
bibliograficzne Razem
skopiowane
8.875
21.202
30.077
Rekordy
khw
utworzone
(NUKAT)
Rekordy
egzemplarza
3.829
52.752
Katalogowanie wydawnictw ciągłych (czasopisma)
Tabela 10
Rekordy bibliograficzne Rekordy bibliograficzne
utworzone w NUKAT
skopiowane z NUKAT
665
1.135
Rekordy khw utworzone w
NUKAT
567
W katalogu online utworzono 1.470 rekordów zasobu.
Katalogowanie zbiorów specjalnych
Tabela 11
Prace
katalogowanie
inwentarz
Płyty CD i kasety Dokumenty życia Dok.
(fonografia)
społ. (DŻS)
elektroniczne
(CD, DVD)
dz
jedn
dz
jedn
dz.
jedn
180
874
36
295
459
542
180
874
36
295
459
542
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
82
Biblioteka i Wydawnictwo
Tabela 11 –cd.
Rodzaj opracowywanych zbiorów
jedn. dz.
jedn.
rękopisy
(księga
inwent.)
dz.
jedn.
784
13
24
98
1.228 750
54
54
2.373 4.551
784
13
24
98
1.228 750
54
54
2.373 4.551
kartografia
stare druki
Prace
dz.
katalogowani 783
e
inwentarz
783
Normy
Grafika
dz./jedn.
dz.
jedn.
dz.
RAZEM21
jedn.
Opracowanie rzeczowe
Tabela 12
Tematowanie
(tytuły)
Nowości – 2.433
Retrokon. – 6.637
Czasopisma
opracowane
przedmiotowo
(tytuły)
406
Rekordy khw Hasła przedm.
utworzone
rozwinięte
w KABIE
utworzone
w NUKAT
311
2.432
Inne dane
STAN KATALOGU ONLINE22
(31.12.2006 r.)
Tabela 13
Rodzaj rekordu
bibliograficzne
khw
egzemplarza
zasobu
Ilość
244.756
327.930
466.361
12.145
Katalog online wykazuje 56,3% zbiorów.
21
łącznie z fonografią i dokumentami życia społecznego
obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera, Instytutu Historii, Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
i pozostałych bibliotek instytutowych
22
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
83
Biblioteka i Wydawnictwo
UDOSTĘPNIANIE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I FILIACH
W ROKU 2006
- informacje szczegółowe
Tabela 15
Wypożyczalnie23
B.
Chemiczna
B.
Biologiczna
1
20
2
70
B.
Psych.- 665
Ped.
B.
1.341
Humanist. 27
30.957
2
68
50.964
1
91
B. Mat.-Fiz.
291
18.216
1
38
B. Prawna
1.708
15.193
3
B. Ekonom.28 3.079
19.4
13
10.8
67
---
ok.
70.00026
5.446
3.559
czasop.
z
księgozbioru
podręcznego
ok.
24.000
zbiory
specjalne
z magazynu
ok.
300.
000
-
liczba
odwiedzin
625 500
46.663
1.415
736 12.056
Wolny dostęp
ks.podręczny
8.635
ilość
miejsc
105
sale
wypożycz.
(wol.)
Udostępniono
zapisani NOWI
czytelnicy
Biblioteka
Główna UG24
Czytelnie
---
---
16.347
----
-
19.686
436
27.135
18.324
1.245 48.093
1.43
3
15.2
14
-
19.653
1.486
31.979
15
30.100
-
22.200
11.042
34.739
411
21.352
-
6.023
102
11.055
1.642 2.895
101
4.20
0
129
31.067
83.172
623
196
59.814
107.155 3
178
-
56.977
54.761
152.253
---
97.538
Informa--toriumSopot
Zbiory Spec. ---
---
1
10
-
29.7
92
5.70
2
1.67
9
7.063
---
14.126
---
---
---
2
15
2.12
2
-
404
---
---
2.257 ---
Ogółem
289.839 22 1.091 390.551
9.340
192.519 154.558 349.446
5.766 286.927
Razem udostępniono 1.086.536 wol. 486.164 czytelnikom (w tym: 796.697 na miejscu i
289.839 – na zewnątrz).
23
w poszczególnych bibliotekach specjalistycznych są różne okresy wypożyczania książek, co ma wpływ na prezentowane
dane
24
Czynna od 10/2006 r. W Bibliotece Głównej UG forma wolnego dostępu do zbiorów powoduje, że dane dotyczące ilości
odwiedzających i udostępnianego księgozbioru są podane na podstawie odczytu bramki oraz uśrednieniu ilości wypożyczanych
przez 1 czytelnika dokumentów.
25
3 czytelnie i 3 poziomy wolnego dostępu
26
Szacunkowo, książki i czasopisma łącznie
27
dane dotyczą dawnej Filii 4, działającej do 10/2006 r.
28
pełniąca obowiązki Biblioteki Głównej do 10/2006 r.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
84
Biblioteka i Wydawnictwo
W r. 2006:





wydano 16,50 zł na zakup książek dla jednego użytkownika29 biblioteki,
wydano 18,10 zł na zakup książek dla jednego studenta UG,
przypadało 0,75 nowej książki30 dla jednego użytkownika biblioteki,
przypadało 0,82 nowej książki31 dla jednego studenta UG,
średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:
o 43 zł - dla książek polskich (pochodzących z zakupu),
o 266 zł - dla książek zagranicznych,
o 29,50 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.
PRACOWNICY BIBLIOTEKI
5.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece
Pracownicy działalności podstawowej:
w tym:
bibliotekarzy dyplomowanych
bibliotekarzy mianowanych
pracowników bibliotecznych
Pracownicy administracyjni:
Informatycy:
181 etatów
6 etatów
67,5 etaty
107,5 etatów32
3 etaty
1 etat
Uruchomienie nowego dużego obiektu Biblioteki Głównej UG, w którym:
przybyło 500 miejsc dla czytelników,
zorganizowano duże czytelnie z rzeczowo ustawionym księgozbiorem,
rozszerzono godziny świadczenia usług przez agendy biblioteczne,
wymagało powiększenia zespołu pracowników. W ostatnim kwartale 2006 r. BUG otrzymała
dodatkowo 11 etatów. Zatrudnione osoby zostały „z marszu” włączone w prace związane z
przeprowadzką i organizacją księgozbioru. Ich przeszkoleniem i przysposobieniem do
zawodu zajęli się wysoko kwalifikowani bibliotekarze. Szkolenia będą kontynuowane w r.
2007.
Ponadto liczbę pracowników Biblioteki powiększyło przejście bibliotekarzy (9 osób – 7
etatów) z bibliotek instytutowych Wydziału Filologiczno-Historycznego. Przejście to było
wynikiem reorganizacji systemu biblioteczno-informacyjnego.
5.2. Struktura wykształcenia
Tabela 15
WYKSZTAŁCENIE
wyższe
licencjat
policealne
średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe
ILOŚĆ
ETATÓW
129,5
4
15,5
29
4
-
%
70
2
9
16
3
-
5.3. Fluktuacja pracowników
W ciągu roku:
29
30
31
32
wszyscy pracownicy i studenci UG
łącznie z eo, wymianą i darami
łącznie z eo, wymianą i darami
104 osoby na pełnym etacie, 7 osób na 1/2 etatu
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
85
Biblioteka i Wydawnictwo
przybyło33
odeszło
powróciło z urlopu wychowawczego:
1 osoba przebywała na urlopie bezpłatnym.
30 osób
15 osób
1 osoba
5.4. Absencja
Ogółem dni absencji było:
3.898
w tym:
urlopy wychowawcze
255
zwolnienia lekarskie i inne urlopy34
3.195
5.5 Dokształcanie
Studia podyplomowe ukończyło 5 osób, a studia wyższe (magisterskie) – 2 osoby. Jedna
osoba uzyskała tytuł licencjata.
W 10 szkoleniach wewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece Głównej UG uczestniczyło
łącznie 97 osób, w 1 szkoleniu krajowym uczestniczyły 3 osoby, zaś jedna osoba wzięła
udział w szkoleniu zagranicznym.
5.6 Konferencje
W 6 konferencjach krajowych i jednej zagranicznej uczestniczyło 8 osób. W stosunku do lat
ubiegłych nastąpił spadek ilości uczestników konferencji - spowodowany zaangażowaniem
pracowników w przeprowadzkę zbiorów.
5.7 Publikacje, referaty
5.7.1 Publikacje
DĄBAL ANGELIKA
Nie tylko Różewicz // Gazeta Uniwersytecka. - 2006, nr 7, s. 24-25
JANUSZEWSKA ANITA
35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: bibliografia / red. Anita Januszewska. - Gdańsk,
2006
JAŚKOWIAK GRAŻYNA
35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego / Grażyna Jaśkowiak. - Gdańsk, 2006
KAKAREKO ANTONI
Gedaniana w spuściźnie archiwalnej Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego // Teki Gdańskie. - 2004-2005 [druk 2006], T. 6-7, s. 44-59
Mądrość i piękno zaklęte w papier: cymelia Biblioteki Głównej // Gazeta Uniwersytecka. –
2006, nr 9, s. 14-15
33
34
zatrudnieni na czas określony: 23 osoby, na czas nieokreślony: 7
bez urlopów wypoczynkowych
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
86
Biblioteka i Wydawnictwo
Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach dokumentów życia społecznego Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Gdańskiego // W: Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii
Polski: materiały z sesji historycznej, Gdynia 7 grudnia 2005 roku. Zeszyty Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdyni. - 2006, nr 1, s. 74-77
5.8 Nominacje kierownicze
Powołano 6 kierowników bibliotek specjalistycznych i oddziałów merytorycznych:
1. Ewa Domuradzka – kierownik Biblioteki Ekonomicznej BUG
2. Ewa Nowaczyk-Potaż – kierownik Oddziału Informacji Naukowej BUG
3. Magdalena Ruszkowska - kierownik Oddziału Czasopism BUG
4. Barbara Sprengel - kierownik Oddziału Udostępniania BUG
5. Małgorzata Śleszyńska - kierownik Biblioteki Humanistycznej BUG
6. Elżbieta Wittkowska-Plura - kierownik Samodzielnej Sekcji ds.
Bibliotecznych
Zasobów
5.9 Administracja BUG
W nowym gmachu BG UG powołano Administrację Obiektu BG UG – kierownikiem została
pani Marzena Mokrzycka, zatrudniona na tym stanowisku od 1 stycznia 2006 r. Kierowała
pracami związanymi z wyposażaniem i bieżącą eksploatacją budynku BG UG.
W skład tej jednostki wchodzi Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych Obiektu
Biblioteka Główna.
W październiku 2006 r. powołano Straż Obiektu BG UG: 14 zatrudnionymi strażnikami
kierował pan Tadeusz Jędraszyk.
Wydzielono Administrację Obiektów Bibliotek Specjalistycznych, którą zarządza pan
Andrzej Skowierzak (siedziba: Biblioteka Ekonomiczna, Kampus Sopocki).
5.10 Nagrody i odznaczenia
25 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora.
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały 2 osoby.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE
6.1 Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa BUG (w 12 obiektach) na dzień 31.12.2006 r. wynosiła
Biblioteka Główna UG:
9.366 m2
biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy:
9.039 m2
18.405 m2
RAZEM:
6.2 Inwestycje i remonty
NOWY BUDYNEK BG UG:
W okresie 1.09.2006 - 31.12.2006 r. trwało wyposażanie Biblioteki.
W gmachu ustawiono między innymi:
2.409 regałów metalowych na trzech piętrach Biblioteki,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
87
Biblioteka i Wydawnictwo
625 szt. regałów drewnianych w czytelniach i pracowniach,
900 szt. krzeseł twardych w czytelniach,
100 szt. krzeseł tapicerowanych w czytelniach, salach szkoleniowych i pracowniach,
117 krzeseł obrotowych w pracowniach,
60 szaf biurowych i ubraniowych,
715 różnego rodzaju stołów,
15 szt. lad bibliotecznych (stanowiska dla bibliotekarzy).
Wyposażono w sprzęt multimedialny salę konferencyjną.
Zainstalowano 70 zestawów komputerowych.
Podłączono ok. 100 aparatów telefonicznych.
BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE
Wykonano prace remontowe w następujących placówkach:
Biblioteka Ekonomiczna:
o malowanie niskiego parteru (hol i korytarze),
o malowanie magazynu czasopism (parter i piętro),
Biblioteka Humanistyczna35:
o likwidacja starych regałów,
o naprawa podłogi,
o wstępne malowanie.
BIBLIOTEKI JEDNOSTEK NAUKO WO-DYDAKTYCZNYCH UG
Zgodnie z zapisem w nowym Statucie UG rozpoczęto zmianę systemu
bibliotecznoinformacyjnego Uniwersytetu. Stopniowo biblioteki instytutowe wchłaniane będą przez BUG. W roku
2006 do zbiorów BUG włączono księgozbiór Biblioteki Instytutu Historii.
Poniższa statystyka odzwierciedla stan księgozbiorów funkcjonujących jeszcze samodzielnie. Są
to Biblioteki Jednostek Naukowo-Dydaktycznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych,
Katedry Skandynawistyki,
Instytutu Anglistyki,
Instytutu Filologii Germańskiej,
Katedry Filologii Klasycznej,
Studium Języków Obcych,
Katedry Makroekonomii,
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
Zakładu Historii Sztuki,
Katedry Filologii Romańskiej.
Biblioteki: Katedry Skandynawistyki, Instytutu Anglistyki i Instytutu Filologii Germańskiej formalnie już
podlegają Dyrektorowi BUG, ale proces przejmowania ich księgozbiorów jeszcze nie został
sfinalizowany.
Pozostałe wymienione biblioteki podlegają kierownikom odpowiednich Jednostek NaukowoDydaktycznych.
Dwie biblioteki działają na innych, niż powyższe, zasadach:
 Biblioteka Brytyjska działa w strukturze organizacyjnej BUG,
 Centrum Herdera funkcjonuje poza systemem biblioteczno-informacyjnym UG.
W systemie VTLS Virtua, we współpracy z Biblioteką Główną UG, opracowują swoje zbiory i
wprowadzają dane do katalogu online Biblioteki:
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych,
Instytutu Filologii Germańskiej,
Katedry Filologii Klasycznej,
35
remont Biblioteki Humanistycznej, który umożliwi organizację zbiorów w wolnym dostępie, kontynuowany będzie w r. 2007
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
88
Biblioteka i Wydawnictwo
Katedry Filologii Romańskiej,
Zakładu Historii Sztuki,
36
Centrum Herdera .
Zasoby Bibliotek Jednostek Naukowo-Dydaktycznych
Tabela 19
Książki
Czasopisma
- woluminy
- tytuły
Lp.
Biblioteka
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kolegium Kształcenia Nauczycieli
Języków Obcych
Katedra Skandynawistyki
Instytut Anglistyki
Instytut Filologii Germańskiej
Katedra Filologii Klasycznej
Studium Języków Obcych
Katedra Makroekonomii
Instytut Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa
Zakład Historii Sztuki
Centrum Herdera
Katedra Filologii Romańskiej
Biblioteka Brytyjska
RAZEM ZBIORÓW:
36
Zbiory
audiowizualne
Egzemplarze
w katalogu
online
1.765
14.623
42
17.827
19.053
14.150
4.868
1.227
7.186
7.989
15
4
8
7
7
34
73 jedn.
86 jedn.
-
47
3.806
2.043
34
7.410
6.500
300
6.841
14
6.855
5
11.411 14 + 2 online
118.530
452
983 jedn.
4.405 jedn.
5.547 jedn.
368
1.263
511
17.247
w bibliotece Centrum Herdera prace nad katalogowaniem zasobu w katalogu online wstrzymano w r. 2004
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
89
Biblioteka i Wydawnictwo
PLANY
Kontynuacja prac administracyjno-gospodarczych związanych z wyposażaniem i
pełnym uruchomieniem Biblioteki Głównej UG,
Przemieszczenie do Biblioteki Głównej UG Oddziału Opracowania Alfabetycznego,
Rzeczowego i Oddziału Gromadzenia,
Porządkowanie księgozbiorów w magazynach bibliotek specjalistycznych (związane
z przemieszczeniem części zbiorów do nowego gmachu BUG); przeniesienie
książek z pawilonu, używanego przez Bibliotekę Chemiczną i zwrot tego
pomieszczenia Wydziałowi Chemicznemu,
Przemieszczenie do Biblioteki Głównej UG zasobów i Oddziału Zbiorów
Specjalnych,
Uruchomienie Czytelni Zbiorów Specjalnych i Czytelni Audiowizualnej,
Stałe monitorowanie potrzeb i propozycji docierających od czytelników, wdrażanie
nowych form współpracy z czytelnikiem, rozbudowa serwisu www i funkcjonalności
katalogu online,
Uruchomienie kolejnych usług online – w zakresie informacji udzielanej przez
bibliotekarzy dziedzinowych,
Uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej,
Promocja i intensyfikacja szkoleń dla pracowników i studentów UG, organizowanych
przez Oddział Informacji Naukowej UG; przygotowywanie szkoleń na życzenie
użytkowników BUG,
Kontynuowanie szkoleń dla nowo przyjętych pracowników BUG,
Remont pomieszczeń Biblioteki Humanistycznej i pełne uruchomienie Biblioteki
Humanistycznej (przejmowanie i porządkowanie kolejnych księgozbiorów),
Instalacja nowego serwera dla katalogu bibliotecznego wraz z aktualną wersją
software’u (Unix, Oracle, VTLS Virtua) – w związku z opóźnieniem procedur
przetargowych praca ta nie była wykonana w 2006 r.
W miarę posiadanych środków Biblioteka kontynuować będzie gromadzenie wszelkiego
rodzaju nabytków ważnych dla dokumentacji tradycji morskich regionu i jego historii.
Poprzez organizację wystaw tematycznych podkreślany będzie związek Uniwersytetu i
jego Biblioteki z życiem regionu, Trójmiasta – zwłaszcza Gdańska.
Biblioteka będzie realizowała zadania wynikające z ogólnopolskiego programu
działalności bibliotek naukowych. Ponownie ożywiona zostanie współpraca z
bibliotekami naukowymi województwa pomorskiego.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
90
Biblioteka i Wydawnictwo
W Y D A W NI C T W O
Działalność wydawnicza
Podręczniki
Prace
habilitacyjne
Monografie
33
17 750
485,5
Koszty
wydawnicze
ogółem w zł
372 226,-
11
1 650
234,5
179 788,-
34
7 870
567,0
Zeszyty Naukowe
9
1 620
136,0
434 713,104 269,-
Ogółem
87
28 890
1 423,0
Rodzaj
publikacji
Liczba tytułów
Nakład
w egzemplarzach
Objętość
w ark. wyd.
1 090 996,-
Koszt jednego arkusza wyd. 766,69 zł
Uwaga: dofinansowane podręczniki i habilitacje z budżetu Uczelni
przychody ze sprzedaży książek
honoraria autorskie
300 000,379 438,394 283,-
W 2006 r. Wydawnictwo uczestniczyło w następujących targach książki na terenie kraju:
X II Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Targach „Akademia” w Gdańsku,
51. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, „Wiosna Wydawców” w Toruniu
i X Targach Książki w Krakowie.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
91
Obsługa informatyczna uczelni
O B S Ł U G A I NF OR M A T Y C Z NA UC Z E L NI
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego za rok
2006
Działalność Ośrodka Informatycznego UG w roku 2006 była skoncentrowana przede wszystkim
na
Zarządzaniu i rozbudowie rozproszonej infrastruktury sieciowej Uniwersytetu
Wdrażaniu oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT – Altiris i Netcrunch
Utrzymaniu i rozwijaniu oprogramowania do zarządzania Uczelnią
Rozwijaniu oprogramowania do obsługi studentów – FAST, w tym
o pełne wdrożenie systemu do wypłaty stypendiów
o wdrożenie systemu do zapisów na zajęcia przez Internet
Przeprowadzeniu elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia w oparciu o własny
portal oraz forum dyskusyjne
Rozwijaniu platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie
Wdrożeniu scentralizowanego serwera wydruków i faxów w administracji centralnej
Zakupy licencji ogólnouczelnianej na oprogramowanie statystyczne
Poniżej znajdują się szczegółowe sprawozdania poszczególnych sekcji Ośrodka
Informatycznego z działalności za rok 2006
SEKCJA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
1. Prowadzono
bieżący
nadzór
eksploatacyjny
wspomagających zarządzanie Uczelnią takich jak:
systemów
informatycznych
- system kadrowy
- stypendia studenckie
- kartoteka studencka
- kartoteka BHP
- kartoteka socjalna
- kartoteka emerytów
2. Dokonano aktualizacji programu Płatnik na wszystkich stanowiskach wymagających
tego programu .
3. Transmitowano dokumenty zgłoszeniowe do ZUS drogą elektroniczną.
4. prowadzono aktualizacje serwisów : podatkowego, budowlanego , BHP, kadrowego
5. Zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie na 30-stu nowych komputerach
6. Przeprowadzono instalację i konfigurację oprogramowania na komputerach , które
uległy awarii.
7. Wykonane zostały instalacje programu Norton AntiVirus Corporate zabezpieczające
komputery przed „wirusami” komputerowymi..
8. Na bieżąco współpracowano z użytkownikami nadzorowanych systemów , udzielano
pomocy w sytuacjach awaryjnych , dokonywano aktualizacji oprogramowania .
9. Sprawowany był stały nadzór nad
pracą serwerów i sprzętu komputerowego
znajdującego się w budynku Rektoratu oraz sekcji Zaopatrzenia .
10. Codziennie wykonywano kopie bezpieczeństwa serwerów na taśmy backup‟u , oraz na
stacje dyskowe . Wdrożono system ShadowCopy
11. Zakładano konta użytkowników i aktualizowano hasła .
12. Przeprowadzono szkolenie w zakresie obsługi programu Excel ,Word , Outlook,
programów fakturujących .
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
92
Obsługa informatyczna uczelni
13. Przeprowadzono rozłączanie i podłączanie komputerów podczas przeprowadzki
poszczególnych działów.
14. Dokonywano wymiany taśm , atramentów i tonerów do drukarek w zależności od
zgłaszanych potrzeb.
15. Dostarczano papier komputerowy .
16. Wszelkie drobne naprawy i modernizacje wykonywano na bieżąco ,we własnym
zakresie, natomiast w przypadku poważnych uszkodzeń sprzęt był odsyłany do
autoryzowanych serwisów Wszelkie awarie urządzeń węzła usuwano tak, by nie
dopuścić do przestoju prac użytkowników końcowych.
17. Na I i III piętrze oddano do użytku dwie drukarki laserowe o dużej wydajności .
18. Trwało rozpoznawanie nowych narzędzi i oprogramowania , które mogą być
wykorzystywane w nowych systemach zarządzania Uczelnią .
19. Opracowano schematy procesów biznesowych dla działu Kadr , Płac , Księgowości
Materiałowej .
20. Przygotowano założenia funkcjonalności dla nowych systemów , które załączono do
SIWZ .
21. Uczesticzono w pracach zespołu projektującego działania zgodne ze ZPORR.
22. Przeprowadzono przebudowę sieci energetycznej , oraz podłączono i oddano do
użytku nowy UPS .
23. Zainstalowano i testowano zintegrowane systemy zarządzania uczelnią:
- Oracle E-Business Suite
- mySap (nauka języka ABAP)
24. Reorganizacja i zmiana konfiguracji w głównych węzłach sieci komputerowej w
Rektoracie – p.40A i p.204A
25. Testowanie oprogramowania typu FIREWALL na systemie Debian Linux oraz ISA2004.
26. Testowanie sieciowego oprogramowania antywirusowego NOD32
27. Testowanie systemów do zarządzania stacjami roboczymi w Rektoracie – Altiris,
SMS2003, MOM2005, HPOpenView
28. Testowanie oprogramowania magazynowego CDN Optima, Symfonia, Rekord 2000
29. Przeniesie ok. 25 użytkowników z domeny Bażyńskiego do domeny UG
30. Instalacja SHAREPOINT + odzyskanie danych z starego systemu
31. Przeniesienie bazy programu płatnik na serwer DELL 2850 z Windows 2003 +
MSSQL2000– znaczący wzrost szybkości pracy w Płatniku
32. Zarządzanie automatycznymi aktualizacjami Windows – serwer WSUS
33. Opracowano system instalacji oprogramowania na nowych komputerach – Norton
GHOST + repozytorium sieciowe MAGAZYN. Wdrożono pseudoprodukcyjnie systemy:
IntelliMirror, Remote Installation Server.
34. Testowano pracę grupową – Egroupware, KOLAB, SharePoint wraz z Office Live
Communication
35. Testowano serwer DHCP na Windows 2003 Serwer i na Linux – kUbuntu
36. Wdrożono finalnie serwer DHCP na platformie Windows2000
37. Testowano systemy Debian, Ununtu, Kubuntu, Fedora, Suse Enterprise Server, Red
Hat Enterprise Server, DSL, SolarisX, Windows2003R2, Vista
38. Testowano narzędzia do modelowania
procesów biznesowych i projektowania
systemów informatycznych Aris ToolSet, Visio, Oracle Designer, Power Designer, Case
Studio, Corporate Modeler Suite, MSSQL2005BI
39. Testowanie narzędzi Oracle HTML_DB, Developer 10g, Designer i Discoverer, VS2005,
MSH
40. Uczestniczono we wszystkich spotkaniach z firmami Comarch, Prokom, Computerland
41. Uczestniczono w konferencjach organizowanych przez Comarch (Hotel Heweliusz) i
Prokom (siedziba w Gdyni), Microsoft Technology Summit (Warszawa).
42. Testowano i wdrożono system antyplagiatowy dla prac magisterskich: „plagiat.pl”
43. Utrzymanie w ruchu sprzętu komuterowego, sieci komputerowej i pozostałych urządzeń
tematycznie związanych z komputerami i zarządzaniem wydruku.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
93
Obsługa informatyczna uczelni
44. Wykonywanie bieżących prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń do instalacji
sprzętu komputerowego
45. Modernizacja głównego węzła zasilającego
46. Elektroniczne przetwarzanie dokumentów z zapisem do edytowalnych formatów
elektronicznych (PDF, DOC, XLS, XML)
47. Uruchomiono centrum audio/video – elektroniczne przetwarzanie audio/video z postaci
analogowej do cyfrowej, przetestowano możliwości strumieniowej transmisji sygnału
audio video w sieci.
SEKCJA ZARZĄDZANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI I OBSŁUGI
INFORMATYCZNEJ WĘZŁA OLIWA
W 2006 roku Sekcja Oliwa Ośrodka Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
realizowała następujące zadania:
1. Realizacja i rozwój Portalu Edukacyjnego w ramach którego realizowano od strony
technicznej następujące kursy e-learningowe.:
a) „Realioznastwo Amerykańskie”
b) „Makroekonomia menedżerska”
c) „Logistyka produkcji II”
d) „Bioterroryzm”
e) „Podstawy OpenOffice Calc”
2. Administracja Portalem Edukacyjnym
3. Wsparcie użytkowników Portalu Edukacyjnego (studentów i nauczycieli PE)
4. Administracja Forum Rekrutacji
5. Wsparcie użytkowników Forum Rekrutacji
6. Zarządzanie siecią komputerową Uniwersytetu Gdańskiego
7. Administrowanie centralnymi serwerami usług internetowych Uniwersytetu Gdańskiego
w tym:
a) administracja serwerem pocztowym
b) ochrona antyspamowa/antywirusowa
c) monitorowanie systemów pod kątem bezpieczeństwa i aktualizacje
oprogramowania oraz zabezpieczeń na poziomie serwerów
d) opracowanie i wdrożenie systemu archiwizacji poczty elektronicznej trafiającej
na serwer
e) bieżąca obsługa ponad 2200 kont użytkowników
f) obsługa DNS Systemu Nazw Domenowych dla Uniwersytetu Gdańskiego
g) zakładanie i obsługa domen wirtualnych
8. Administracja serwisu WWW UG
a) praca nad kolejnymi wersjami systemu Content Management System,
nazwanego roboczo Małym Panelem Administracyjnym (MPA). System
umożliwia umieszczanie treści na stronach WWW na zasadzie edycji tekstu, bez
znajomości HTML
b) instalacja MPA kolejnym jednostkom, tj.: Dział Techniczny, Zakład Literatur
Skandynawskich, Koło Naukowe „Integrum”, dział „lista kierunków” na stronie
głównej UG. Szkolenia pracowników w zakresie obsługi MPA
c) tworzenie ankiety nt. jakości serwisu WWW
d) tworzenie wersji żałobnej do strony głównej
e) dostosowywanie stron o standardu W3C
f) analiza kodu i eliminacja luk umożliwiających włamanie na stronę
g) rozbudowanie systemu uprawnień użytkownika
h) rozbudowanie systemu uprawnień użytkownika Administracja serwisami WWW
Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Systemu Gospodarki Elektronicznej Pomorza dla
MSP
i) Utworzenie prezentacji dla Instytutu Biologii. Prezentacja z przeznaczeniem na
strony WWW, wykonana w technologii Flash
9. Opieka techniczna nad stronami domowymi użytkowników serwera julia.univ.gda.pl
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
94
Obsługa informatyczna uczelni
10. Opieka techniczna nad serwerem FAST
11. Wspomaganie pracy dziekanatów w zakresie obsługi programu FAST
12. Instalacja, uruchomienie i administracja serwera dedykowanego potrzebom kół
naukowych i organizacji studenckich
13. Administrowanie siecią rozległą Uniwersytetu Gdańskiego, w tym:
a) nadzór, konfigurowanie i monitorowanie urządzeń aktywnych w sieciach
lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego
b) diagnozowanie i usuwanie usterek w łączności z siecią rozległą
c) przydzielanie numerów IP dla istniejących oraz nowo włączanych sieci lokalnych
oraz nadzór nad właściwym ich wykorzystaniem
d) monitorowanie sieci rozległej oraz wyjaśnianie i eliminowanie kłopotów w
łączności międzysieciowej
e) interweniowanie w przypadkach awarii sieci LAN na innych wydziałach
f) instalowanie nowych urządzeń sieciowych w różnych obiektach i ich
konfiguracja
g) podłączenie do sieci nowego budynku Zarządzania (zestawienie łącza
światłowodowego, instalacja i konfiguracja switchy)
h) pomoc w zestawieniu łącza światłowodowego w DS9
i) instalacja switchy i zestawienie łącza światłowodowego dla nowego budynku
Oceanografii w Gdyni
j) wykonanie nowych przyłączy sieciowych: Hotel asystencki nr.1, Pedagogika –
parter, Biologia, Psychologia
k) instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem monitorowania sieci –
NetCrunch
l) wdrażanie systemu Altiris,
m) testy różnych rozwiązań sieci bezprzewodowych
n) współpraca z TASK w ramach opieki nad siecią UG
14. Nadzór nad siecią komputerową w Domach Studenckich i Hotelach Asystenckich,
w szczególności:
a) Rejestracja i podłączenie nowych użytkowników DS'ów (przyjmowanie
deklaracji, utrzymywanie bazy danych użytkowników, przydzielanie i
wprowadzania adresów IP i MAC)
b) Pomoc i komunikacja z administratorami DS'ów oraz wydziałów UG
c) kontrola płatności za Internet
d) kontrola zgodności z zasadami korzystania z sieci i wyciąganie konsekwencji
wobec użytkowników łamiących te zasady
15. Obsługa użytkowników systemów komputerowych znajdujących się w Sekcji Oliwa
Ośrodka Informatycznego
16. Doradztwo w sprawach związanych z eksploatacją sprzętu i oprogramowania
komputerowego
SEKCJA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I WĘZŁA SOPOT
Sprawozdania Sekcji Komp. węzła Sopot OI za 2006 z podziałem na
pracowników:
* Tomasz Lenartowicz:
1. Administrowanie siecią w BG UG i węzła Sopot.
Współpraca z TASK.
Reorganizacja serwerowni, wstawienie nowych szaf,
uporządkowanie sprzętu i
okablowania.
Utrzymanie i obsługa DNS dla Kampusu Sopot - UG.
2. Administrowanie (pełen zakres) serwerami kont studenckich i pracowniczych (Panda i Gnu)
oraz komp. pomocniczymi.
Utrzymanie usług m.in. Poczty, VH i WWW, w tym bazodanowych (MySQL,
PostgreSQL) - np. katedry, Dział Wydawnictw, SJO.
Utrzymanie serwera plików dla BG UG i Filii.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
95
Obsługa informatyczna uczelni
3. Administracja serwerowymi wersjami baz danych LeX i Bibliografia
Prawnicza. Pomoc przy obsłudze baz bibliotecznych VIRTUA m.in.
przygotowanie i aktualizacja nowych wersji klienta
4. Utrzymanie i modyfikacja (webmaster) strategicznych serwisów WWW dla BG UG (w tym
strony głównej, Szkolenia i zb. spec.)
5. Serwisowanie sprzętu komputerowego BG UG i agend (ok 10 w Trójmieście do września 2006).
Tworzenie nowych wersji. konfiguracja i utrzymanie systemów operacyjnych
(Windows,
Linux) dla pracowników i studentów. Prace wykonywane wraz z A. Staniszewskim.
6. Uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach linuxowych m.in. konferencja
Pingwinaria 2006.
*
Andrzej
Staniszewski
(mł.
operator
komp.
pełen
etat)
1. Przygotowanie modułów CMS ( Zasoby On-line, Wystawy) do strony bibliotecznej.
2. Przygotowanie systemu zapisów elektronicznych dla studentów (PHP,postgres, mysql),
stworzenie systemu zapisów dla Wydziału Prawa i Administracji.
3. Serwisowanie sprzętu komp. BG UG.
4. Administrowanie serwerem asia (testowy aplikacje PHP i backupowy).
5. Projekt i testowanie skryptów do zarządzania serwerami.
Dodatkowo :
od Października do Grudnia 2006r. (Lenartowicz T. i Staniszewski A.)
- obsługa (techniczno-serwisowa) filii ekonomicznej, pedagogicznej oraz Gdyni,
- obsługa węzła Sopot - sieć kampusowa, współpraca z administratorami wydziałów
Zarządzania i Ekonomii.
- reorganizacja DNS (dwa serwery Pri DNS i Sec DNS) panda, gnu. - Obsługa wydziałów
- administracja i utrzymanie serwera poczty i www dla Biblioteki Głównej UG - przygotowania
do planowanego przemigrowania serwisów na nowa maszynę.
- administracja i rekonfiguracja obsługi usług NAT dla Biblioteki Głównej w Oliwie i filii Prawa i
Adm.
- kompleksowa modyfikacja i aktualizacja bibliotecznych serwisów www oraz poczty, z powodu
zmian organizacyjnych
- aktualizacje serwisów i baz danych na potrzeby BG i filii
- przenoszenie danych oraz konfiguracji komputerów dla pracowników przechodzących do
nowej biblioteki
- rozplanowanie projektów związanych z wprowadzeniem nowych rozw. na potrzeby biblioteki
- testowanie nowych rozwiązań do wprowadzenia na nowej wersji serwera gnu i usług
- prace związane z awariami komputerów użytkowników - pomoc i obsługa okolicznych
jednostek UG
- Pomoc i opieka jednostkom UG i administracji zlokalizowanych w DS w Sopocie oraz innych
budynkach UG.
- reorganizacja i porządki w pomieszczeniach służbowych (w tym
serwerowni) i inne
Zbigniew Misiewicz
instalacje oprogramowania VTLS – jedna „mała” migracja oprogramowania w bazie: Katalog
Online BUG;
instalacje oprogramowania VTLS – duża migracja oprogramowania w bazie testowej;
administracja serwerami: zakładanie kont, weryfikacja, usuwanie problemów Czytelników,
import danych z systemu rekrutacyjnego, etc. (tukan: 34572 kont czytelników);
prowadzenie ciągłego monitoringu stanu serwerów, wolnych zasobów, etc.;
prowadzenie ciągłego monitoringu stanu sieci w kampusie Sopot i nowym budynku
Biblioteki;
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
96
Obsługa informatyczna uczelni
tworzenie kopii bezpieczeństwa danych;
instalacja/aktualizacja baz Lex‟a w czytelniach WPiA i w Oddziale Informacji Naukowej BUG;
migracja iPortala - oprogramowania do prezentacji Katalogu Online BG UG poprzez WWW;
aktualizacja systemów: HP-UX, Linux Red Hat;
usunięcie dużej awarii serwera WWW do Katalogu;
nadzór nad stanem urządzeń dostępowych;
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego;
instalacja nowo zakupionego sprzętu;
współpraca z wykonawcami instalacji w nowobudowanym budynku Biblioteki Głównej
sieć telekomunikacyjna;
dozór i kontrola dostępu;
zasilanie rezerwowe.
pomoc w przeprowadzce (sierpień-grudzień 2006r.),
instalacja desktopów dla pracowników (tworzenie kopii danych i ich odtwarzanie),
zestawienie sieci w budynku Biblioteki Głównej,
reorganizacja danych o przeprowadzanych książkach,
opracowanie procedur organizacyjnych,
przejęcie nadzoru nad systemem kontroli dostępu i monitoringu w nowym budynku:
tworzenie, modyfikacja i usuwanie użytkowników;
zmiana uprawnień w systemie kontroli dostępu;
modyfikacje parametrów urządzeń dostępowych: kamer, czytników kart zbliżeniowych, rygli
automatycznych, etc;
przejęcie opieki nad fax serwerem,
szkolenia dla nowych pracowników: Natalii Michałek oraz Witka Warsińskiego,
współpraca z Biblioteką w zakresie formułowania potrzeb oraz Działem ds Zamówień
Publicznych w zakresie realizacji dostaw:
galanterii komputerowej,
zestawów komputerowych
nowych serwerów;
oprogramowania
Administrator Wydziału Zarządzania
Prace wykonane w 2006 roku przez administratora sieci komputerowej na Wydziale
Zarządzania:
1. Nadzór , kopie bezpieczeństwa nad komputerami administracji oraz katedr W.Z.
2. Aktualizacje oprogramowania w katedrach , filtry , konfigurowanie poczty, programów
antywirusowych, Office, na 22 komputerach
3. Przegląd ,konserwacja projektorów multimedialnych- 16szt.
4. Drukarki , monitory i ups naprawa na miejscu lub dostarczenie do serwisu w zależności
od awarii,
5. Instalacja nowych procesorów (P-III Xeon 667 MGH)do serwera wydziałowego 4 szt
6. Instalacja systemów i aplikacji na komputerach po naprawczych ,sprawdzanie i
testowanie.
7. Aktualizacje programu „Fast” i Openoffice na komputerach dziekanatu
8. Wdrażanie zakupionych nowych licencji oprogramowania, MSDN Windows Vista,
9. SPSS14 pl , Statistica 15 ang..
10. Systematyczne wykonywanie kopi systemów i programów nadzór systemów ISDN dla
studentów
11. Wykonywanie usług na rzecz Ośrodka Dydaktyczno – Naukowego przy ul. Piaskowej
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
97
Obsługa informatyczna uczelni
- pomoc w uruchamianiu trzech sal komputerowych oraz zakup ekranów elektrycznych i
projektorów multimedialnych (uruchomienie –sprawdzenie sprzętu audiowizualnego),
- poprowadzenie sieci komputerowej do auli „G” , oraz ścisła współpraca z firmą
instalującą sprzęt audiowizualny w auli „G” jak i w Ośrodku Dydaktyczno –Naukowym 4
sale jak i z pracownikami technicznymi ośrodka.
12. Stały nadzór nad całym sprzętem komputerowym , audiowizualnym oraz siecią
komputerową znajdującym się na Wydziale Zarządzania.
13. Przegląd ,konserwacja projektorów multimedialnych- 16szt.
14. Bieżąca aktualizacja wydziałowej strony internetowej,
15. Wpisy DHCP , zakładanie hostów na sub. domenie wzr.pl
16. Prace biurowe –wystawianie OT na nowo zakupiony sprzęt komputerowy,
- nadawanie numerów inwentarzowych,
-wystawianie ekspertyz technicznych
-zamawianie i wymiana atramentów oraz tonerów do drukarek – laserowych i
atramentowych.
17. Przygotowanie materiału i sprzętu do wykładów na auli oraz innych salach -nadzór nad
sprzętem audiowizualnym ( wzmacniacze , kolumny, projektory, ekrany elektryczne
,laptop) .
Administrator sieci komputerowej w budynku przy ul. Bielańskiej
Prace wykonane w 2006 roku przez administratora sieci komputerowej ul. Bielańska:
1. Bieżąca administracja komputerami należącymi do jednostek: Instytut Filozofii i
Socjologii, Katedry Romanistyki, Zakładu Historii Sztuki:
- sprawdzanie i instalacja i reinstalacja oprogramowania (SPSS, Statistica, Norton
Anivirus, Windows 2000/XP),
- instalacja update'ów na komputerach znajdujących się w budynku,
- profilaktyka antywirusowa,
- nauczanie obsługi oprogramowania i późniejsza pomoc w rozwiązywaniu
problemów występujących podczas bieżącej pracy (dotyczy pracowników
naukowych),
- kontrola oprogramowania instalowanego na komputerach uniwersyteckich,
- monitoring sieci komputerowej w budynku,
- instruktaż obsługi komputerów w pracowni,
- instalacja i montowanie komputerów służących do przeglądania uniwersyteckich
zasobów bibliotecznych, instruktaż obsługi tych komputerów,
- instalacja i konserwacja urządzeń służących do realizacji zamówień “on-line” w
bibliotece Instytutu Filozofii i Socjologii,
- przegląd sprzętu komputerowego pod kątem jego zużycia i konieczności jego
skreślenia ze stanu.
- remont i wymiana części w zepsutych jednostkach centralnych)
- instalacja oprogramowania na nowo zakupionych komputerach stacjonarnych i
przenośnych (system operacyjny plus oprogramowanie potrzebne do pracy w
danym miejscu)
- przegląd i konserwacja sieci (okablowanie, stan gniazdek) wykonana podczas
remontu pomieszczeń dokonywanych w budynku ,poprawiono poprowadzenie
kabli, wymiana gniazdek.
2. Doradztwo przy zakupie sprzętu i oprogramowania dla jednostek znajdujących się w
budynku
3. Pomoc przy obsłudze sprzętu multimedialnego
4. Pomoc udzielona podczas rekrutacji:
- ustalenie planu działań,
- przygotowanie komputerów,
- instalacja oprogramowania,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
98
Obsługa informatyczna uczelni
czasowe podciągnięcie sieci do wyznaczonych pomieszczeń,
odłączenie i przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu procesu
rekrutacji,
5.
Pomoc przy powstawaniu witryny internetowej Instytutu Filozofii i Socjologii
6. Pomoc udzielona pracownikom Biblioteki Głównej podczas prezentacji mających
miejsce
w
budynku
7. Pomoc udzielona Nadbałtyckiemu Centrum Kultury (umożliwienie dostępu do sieci
komputerowej)
10.
Pomoc
podczas
przeprowadzanych
inwentaryzacji.
11. Bezpłatna pomoc (konsultacje, instalacja sprzętu, instalacja oprogramowania)
udzielana
pracownikom
jednostek
dotycząca
ich
prywatnych
komputerów
12. Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu sieci komputerowej w budynku dla
nowo wybranych władz jednostek, zarysowanie możliwości rozbudowy i rozwoju sieci
komputerowej.
-
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
99
Nauczanie języków obcych
N A U C Z A N I E J Ę Z Y KÓW OB C Y C H
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
W roku akad. 2005/2006 Studium Języków Obcych prowadziło lektoraty z języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, polskiego jako obcego,
rosyjskiego, szwedzkiego i włoskiego.
Swoją ofertą językową SJO objęło także studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prowadząc lektoraty w zakresie nauczania języka ogólnego oraz specjalistycznego z
następujących języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA
SJO w roku 2006 zatrudniało 110 pracowników dydaktycznych.
Struktura zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich w roku 2005/2006 przedstawiała się
następująco:
Tabela 1
Zespoły językowe
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Język hiszpański
Język francuski
Język włoski
Język szwedzki
Język japoński
Język
polski
obcokrajowców
OGÓŁEM
st.wykł.
wykł.
lektor
35
14
8
5
4
1
1
0
10
2
0
1
2
1
0
1
15
0
0
5
0
0
0
0
razem
etaty
60
16
8
11
6
2
1
1
2
70
0
17
0
20
2
107
razem osoby
63
16
8
11
6
2
1
1
dla
2
110
Wśród lektorów studium są osoby nauczające dwóch języków obcych.
Stan zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych był następujący:
- 5 pracowników na stanowiskach samodzielnych referentów
- 1 osoba na stanowisku specjalisty
- 1 pracownik techniczny
Dział techniczny obsługują 2 osoby, 2 prowadzą bibliotekę SJO, 3 zatrudnione są w sekretariacie.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Udział studentów studiów stacjonarnych UG w lektoratach języków obcych
Tabela 2
Zarządz.
Ekonom.
Fil.-Hist.
Pr.i Adm.
Nauki
Społ.
Chemia
MFiI
BGiO
Biotech.
KKNJO
Razem
Język angielski
575
816
463
595
880
344
330
513
70
87
4673
Jezyk niemiecki
39
154
145
93
50
4
0
10
0
31
526
Jezyk rosyjski
31
190
81
31
78
0
0
24
0
21
456
Jezyk hiszpański
75
439
241
73
144
0
0
44
0
43
1059
Język francuski
15
44
69
40
22
0
0
5
0
19
214
Jezyk włoski
0
93
17
9
0
0
0
5
0
0
124
Język szwedzki
2
20
23
20
5
0
0
4
2
7
83
Jezyk japoński
5
18
2
3
0
0
0
0
0
0
28
Język polski
0
33
3
0
3
0
0
3
0
3
45
742
1807
1044
864
1182
348
330
608
72
211
Razem
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
7208
100
Nauczanie języków obcych
Języki biznesowe
W ramach przedmiotu do wyboru dla studentów IV i V roku studiów stacjonarnych Wydziału
Ekonomicznego SJO prowadziło lektoraty języków biznesowych (języki obce w zastosowaniach
ekonomicznych): angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
Studia niestacjonarne
W roku akad. 2005/2006 z oferty lektoratowej SJO korzystali również studenci studiów
niestacjonarnych.
Ich udział w strukturze wydziałów przedstawia poniższa tabela:
Tabela 3
Liczba
Wydział / Kierunek
studentów
Ekonomiczny – studia niestacjonarne
706
Ekonomiczny - Wyższe Studia Zawodowe
64
Filologiczno-Historyczny – Filologia Polska
137
Filologiczno-Historyczny – Filologia Romańska
7
Filologiczno-Historyczny – Bibliotekoznawstwo
45
BG i O – Biologia
62
Zarządzanie
447
Nauki Społeczne – Politologia, Pedagogika
248
Mat.,Fiz. i Inf. – Informatyka
78
OGÓŁEM:
1794
Studia doktoranckie
Program studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym obejmował lektoraty języka
angielskiego i niemieckiego dla 48 osób, na Wydziałach Chemii i Zarządzania wyłącznie język
angielski dla 58 doktorantów.
Studia podyplomowe
Na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii w ramach studiów podyplomowych prowadzony
był lektorat języka angielskiego dla 41 słuchaczy kierunku biologia
Egzaminy doktorskie
W roku akad. 2005/2006 egzaminatorzy SJO uczestniczyli w 106 posiedzeniach wydziałowych
komisji ds. przewodów doktorskich.
Egzaminy końcowe
Podczas sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) do egzaminów końcowych przystąpiło 3548
studentów studiów stacjonarnych.
Po zdanym egzaminie końcowym SJO wydaje studentom certyfikat ukończenia lektoratu języka
obcego, potwierdzający uzyskaną biegłość językową według standardów określonych w
dokumencie Rady Europy „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego”, w języku
polskim i nauczanych językach europejskich.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
101
Nauczanie języków obcych
PENSUM DYDAKTYCZNE W STRUKTURZE WYDZIAŁÓW
Tabela nr 4
Zarządzanie
Ekonomiczny
Fil.-Hist.
Pr. i Adm.
Nauki Społ.
Chemia
Mat.Fiz. i Inf.
BGiO
Biotechnologia
KKNJO
Razem
Angielski Niemiecki Rosyjski Hiszpański Francuski
2220
660
240
360
180
4800
1980
870
1470
300
2730
1080
600
1530
600
3210
1140
420
420
300
3600
420
180
660
300
2340
120
0
0
0
2930
0
0
0
0
2960
360
240
240
60
480
0
0
0
0
240
360
240
300
60
25510
6120
2790
4980
1800
Włoski
0
240
120
0
0
0
0
120
0
0
480
Szwedzki Japoński
60
60
180
180
180
60
120
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
540
360
Polski
0
360
120
0
60
0
0
0
0
60
600
Razem
3780
10380
7020
5670
5220
2460
2930
3980
480
1260
43180
Pensum obejmuje godziny na studiach stacjonarnych, jednak w związku z dynamicznym
rozwojem studiów niestacjonarnych oraz rosnącą liczbą studentów uczestniczących w
lektoratach językowych, godziny zrealizowane (52840) przekraczają pensum (43180).
Kursy językowe
SJO prowadziło kursy językowe dla studentów i pracowników UG oraz dla osób spoza
uczelni. Zorganizowano kursy na wszystkich poziomach zaawansowania z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
szwedzkiego, włoskiego i polskiego dla obcokrajowców.
Podwyższanie kwalifikacji dydaktycznych pracowników
- szkolenia metodyczno-informacyjne organizowane przez wydawnictwa, m.in. LONGMAN
– język angielski biznesowy, SGEL – język hiszpański, LektorKLETT – język niemiecki
- warsztaty metodyczne dla egzaminatorów DELE organizowane przez Instytut Cervantesa
w Warszawie
- uczestnictwo w sympozjum zorganizowanym przez Zakład Hispanistyki Uniwersytetu
Śląskiego i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów oraz prezentacja referatu dot. akwizycji
hiszpańskiego jako trzeciego języka
- udział lektorów języka niemieckiego w seminarium dotyczącym organizacji egzaminów
certyfikatowych ÖSD
- seminarium zorganizowane przez Goethe Institut dla lektorów języka niemieckiego
dotyczące konstrukcji testów egzaminacyjnych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego
Współpraca z zagranicą
-
Przeprowadzenie egzaminów Business English Certificate przy współpracy z
British Centre
W ramach licencji Instytutu Cervantesa, ośrodek egzaminacyjny działający przy
zespole języka hiszpańskiego przeprowadził egzaminy certyfikatowe DELE
Udział w Katalońskim Tygodniu w Barcelonie pod hasłem „Naukowe odkrycie
Polska”; prezentacja interaktywnej sztuki teatralnej w języku hiszpańskim
Spotkanie lektorów języka hiszpańskiego z Ambasadorem i Konsulem
Honorowym Królestwa Hiszpanii w Polsce oraz Radcą ds. Edukacji
Współpraca lektorów języka niemieckiego ze studentami z Niemiec studiującymi
w UG w ramach programu „Sokrates”
Przygotowanie projektu wyjazdu polskich studentów do Niemiec przy
współpracy z Fundacją Herdera, w ramach którego planowane są wizyty w
wydawnictwie DAAD, w Goethe-Institut oraz w Bundestagu.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
102
Nauczanie języków obcych
Działalność na rzecz środowiska studenckiego
1. Udział w Targach Akademia 2006 – prezentacja oferty językowej dla kandydatów na
studia w UG
2. Udział w IV Bałtyckim Festiwalu Nauki, w ramach którego zespoły językowe
zaprezentowały szeroką ofertę programową, m.in.:
- prezentację sztuk teatralnych w języku hiszpańskim
- próbne egzaminy certyfikatowe z języka niemieckiego i francuskiego
- multimedialny quiz o Wielkiej Brytanii oraz ze znajomości języka angielskiego
biznesowego
- spotkanie z Konsulem Peru poświęcone kulturze i historii kraju
- prezentację podręczników do nauki języka niemieckiego w zakresie ekonomii
3. W ramach prac na rzecz środowiska studenckiego prowadzono działania polegające
m.in. na:
- sprawowaniu opieki merytorycznej nad działalnością studenckich kół naukowych języka
angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego
- opracowaniu programu do nauki języka polskiego w systemie e-learning
- zorganizowaniu imprezy świątecznej dla studentów polskich i niemieckich na Wydziale
Ekonomicznym
- zorganizowaniu przez zespół języka niemieckiego wyjazdu studentów UG do Warszawy
na spotkanie z Willy Brandtem
- zorganizowaniu imprezy świątecznej p.t. ”Kolędy z różnych stron świata” w wykonaniu
studentów obcokrajowców
- prezentacji obchodów Dnia Szwedzkiego – „Święta Łucja”
Biblioteka SJO
Biblioteka Studium działa na rzecz środowiska studenckiego UG oraz innych uczelni
Trójmiasta. W roku 2006 z jej zbiorów skorzystało ponad 25 000 studentów, stałych
czytelników zarejestrowanych było 3670. Udostępniono ponad 56 000 woluminów. Zasoby
biblioteki – podręczniki, słowniki, kasety językowei płyty CD są systematycznie uaktualniane.
Biblioteka udostępnia 7 abonowanych tytułów.
W 2006 roku biblioteka otrzymała komputer, dzięki któremu możliwe było wprowadzenie części
pozycji książkowych do katalogu Online Biblioteki Głównej UG.
Laboratorium językowe
W 2006 roku SJO uruchomiło nowoczesne multimedialne laboratorium językowe. Pracownia
służy do wspomagania nauczania języków obcych zarówno grup lektoratowych jak i studentów
indywidualnych. Laboratorium umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji w Internecie, a
następnie prezentowanie ich podczas zajęć.
Wszystkie sale dydaktyczne SJO wyposażone zostały w sprzęt audio-video (telewizory,
odtwarzacze DVD i VHS).
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
103
Nauczanie języków obcych
CENTRUM HERDERA
Działalność biblioteki Centrum Herdera:
Biblioteka Centrum Herdera zgromadziła do dnia 31.12.2006:
- 6841 książek
- 237 kaset video
- 675 kaset magnetofonowych
- 71 płyt audio-CD.
Prenumerujemy 14 tytułów czasopism w języku niemieckim.
Biblioteka Centrum Herdera jest biblioteka publiczną. Otwarta jest przez pięć dni w tygodni, po
6 godz. dziennie. Do biblioteki Centrum Herdera zapisanych jest ok. 1100 czytelników, głównie
nauczyciele, studenci, uczniowie i osoby interesujące się kulturą i językiem niemieckim.
Czytelnię odwiedza dziennie ok. 40 osób.
Biblioteka otrzymała 55 darów książkowych o łącznej wartości 1616 zł.
Działalność kulturalna Centrum Herdera:
27.01.06 - Jubileusz 10-lecia Centrum Herdera wraz z prezentacją dotychczasowej działalności
jako ośrodka upowszechniania kultury i języka niemieckiego
20-22.03.06 - Promocja Centrum Herdera w ramach targów informacyjnych dla kandydatów na
studia udział w AKADEMIA „2006”
21.03.06 – Studia w Niemczech i certyfikaty języka niemieckiego – prezentacja Zbigniewa
Zembrzuskiego z Centrum Herdera, adresowana dla młodzieży szkół ponadgimazjalnych
01.04.06 – Przeprowadzenie I-go etapu 2-ej edycji konkursu wiedzy o Niemczech „DeutschLand-Nachbarland” uczniów szkół ponad gimnazjalnych Województwa Pomorskiego.
21.05.06 – Wykład prof. A. Januszajtisa o historii Gdańska oraz prezentacja działalności
Centrum Herdera dla grupy katolików z Adalbertuswerk z Düsseldorfu
22.05.06 - Wieczór autorski współczesnego pisarza niemieckiego Ingo Schulze: czytanie
fragmentów jego najnowszej powieści oraz rozstrzygnięcie konkursu dla studentów Kolegium
Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych UG. na najlepsze tłumaczenie fragmentu jego
powieści na język polski
28.05.06 – Wykład prof. A. Januszajtisa o historii Gdańska oraz prezentacja działalności
Centrum Herdera dla niemieckiej grupy studyjnej z Rotary Club.
02.06.06 - Przeprowadzenie II-go etapu i finału 2-ej edycji konkursu wiedzy o Niemczech
„Deutsch-Land-Nachbarland” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa
Pomorskiego, udział 50 finalistów.
06.06.06 – Przeprowadzenie finału konkursu plastycznego pt. „Bajki braci Grimm i innych
autorów niemieckich” dla 200 dzieci ze szkól podstawowych Województwa Pomorskiego.
09.11.06 - Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia w szkołach wyższych w
Niemczech z prezentacją Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą
17.11.06 – Spotkanie informacyjne o certyfikatach i przebiegu egzaminów z języka
niemieckiego
24.11.06 – Wykład Pana prof. A. Januszajtisa pt. „Sławni Gdańszczanie”
01.12.06 - Wykład Pani Małgorzaty Wittenberg pt. „Obraz życia społecznego i kulturalnego
Gdańszczan w pierwszej połowie XIX w. w ówczesnej prasie gdańskiej.”
08.12.06 – Wykład Pana prof. Wernera Nella z Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle pt. „Obraz
Niemiec w filmie po 1945 r.”
16.12.06 – Wykład Pani Agnieszki Biedki - absolwentka lingwistyki stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studentka studiów linwistycznych w Uniwersytecie w Moguncji, pt.
„Wybrane zagadnienia w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z języka polskiego na niemiecki i
odwrotnie.”
16.12.06 – Warsztaty tłumaczeniowe przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Biedkę pt.
„Wybrane zagadnienia w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z języka polskiego na niemiecki i
odwrotnie.”
19.12.06 – Wykład Pani Marzeny Kloki z Instytutu Nauk Politycznych przy Uniwersytecie w
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
104
Nauczanie języków obcych
Heidelbergu pt. „Mały rok Wielkiej Koalicji w Niemczech”.
Projekty realizowane przez Centrum Herdera, przy finansowym wsparciu Konsulatu
Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku:
1) Druga edycja konkursu wiedzy o Niemczech pt. „Deutsch-Land-Nachbarland” dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2005/2006. Konkurs
prowadzony jest w języku polskim. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania kulturą,
historią i literaturą Niemiec wśród młodzieży szkolnej Do konkursu zgłosiło się 560 uczniów.
Finał konkursu odbył się 02.06.2006 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego.
2) Cykl wykładów:
Studia w Niemczech. Europejski Uniwersytet „Viadrina” we Frankfurcie n. Odrą.
Egzaminy i certyfikaty z języka niemieckiego.
Sławni Gdańszczanie.
Obraz życia społecznego i kulturalnego gdańszczan w pierwszej połowie XIX w. w
ówczesnej prasie gdańskiej.
- Obraz Niemiec w filmie po 1945 roku.
- Wybrane zagadnienia w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z języka polskiego na
niemiecki i odwrotnie.
- Mały rok Wielkiej Koalicji w Niemczech.
Liczba słuchaczy: 362 osoby
-
3) Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Bajki braci Grimm i innych
pisarzy niemieckich” w roku szkolnym 2005/2006.
Nadesłano ok. 10 000 konkursowych, spośród których wyłoniono po 10 zwycięzców oraz
przyznano po 90 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej: dzieci z klas 1-3 i klas 4-6.
Finał konkursu, dla 200 dzieci, odbył się 9 czerwca 2006 w budynku Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Program obejmował czytanie bajki, quizy, ogłoszenie
listy i wręczenie nagród laureatom konkursu. W holu przygotowana była wystawa 200
wyróżnionych prac. Prace konkursowe były publikowane w internecie na stronie Centrum
Herdera.
4) Przygotowanie trzeciej edycji konkursu wiedzy o Niemczech pt. „Deutsch-LandNachbarland” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007. Kolejne
etapy oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w roku 2007.
Projekty zrealizowane przez Centrum Herdera dofinansował Konsulat Republiki Federalnej
Niemiec w Gdańsku.
Działalność popularyzatorska:
W Centrum odbyło się również około 18 spotkań z uczniami szkół średnich i gimnazjów
województwa pomorskiego, podczas których przedstawiono działalność Centrum Herdera, jako
ośrodka upowszechniania kultury i języka niemieckiego oraz zaprezentowano zbiory biblioteki.
Podczas warsztatów bibliotecznych uczniowie uczą się na miejscu korzystania ze zbiorów w
języku niemieckim.
Organizacja kursów języka niemieckiego przy współpracy z Fundacją Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG).
Prowadzimy kursy semestralne języka niemieckiego na 12 poziomach. Program nauczania
ukierunkowany jest na przygotowanie do egzaminów Instytutu Goethego: Zertifikat Deutsch,
Zentrale Mittelstufenprüfung, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom
oraz Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
105
Nauczanie języków obcych
W ofercie naszej jest też kurs przygotowawczy do matury z języka niemieckiego.
Gromadzenie i udzielanie informacji dotyczących:
- egzaminów z języka niemieckiego licencjonowanych przez Instytut Goethego Inter Nationes,
- studiów w Niemczech oraz oferty stypendialnej DAAD
- studiów i nauki języka niemieckiego w krajach niemieckojęzycznych
- działalności instytucji i fundacji wspierających wymianę młodzieży
- nowości wydawniczych ukazujących się na rynku niemieckim oraz możliwości ich
zakupu.
OŚRODEK ALLIANCE FRANCAISE
Zatrudnienie
W semestrze letnim roku 2006 Ośrodek zatrudniał 8 etatowych pracowników dydaktycznych
(w tym 4 starszych wykładowców, 2 wykładowców i 2 lektorów ) i w semestrze zimowym 7
etatowych pracowników dydaktycznych (w tym 3 starszych wykładowców, 2 wykładowców i 2
lektorów). Wśród tych pracowników etatowych był jeden wykładowca francuski. Ponadto w I
semestrze pracowało w Ośrodku 8 lektorów zatrudnionych na zasadzie umowy o dzieło, w II
semestrze – 7 takich lektorów.
Na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (biuro i biblioteka) pracowały 2 osoby; w obsłudze
(sprzątanie, dozór, obsługa szatni) zatrudnione były 2 osoby, w tym 1 osoba na 1/2 etatu.
Zatrudniony był również informatyk na ½ etatu starszego technika.
Szkolenia
W roku 2006 ośmiu pracowników gdańskiego
Ośrodka uczestniczyło w corocznym
ogólnopolskim seminarium metodycznym lektorów Alliance Française, organizowanym przez
Ośrodek Allliance Française w Gorzowie Wielkopolskim (Wiejce , wrzesień 2006). Ponadto 3
nauczycieli naszego ośrodka było na dwutygodniowym stażu pedagogicznym w Rouen we
Francji, kierownik ośrodka na trzydniowym szkoleniu w Warszawie na temat zarządzania
ośrodkami AF w Polsce, a 1 pracownik inżynieryjno-techniczny na szkoleniu w Warszawie
poświęconemu obsłudze programu komputerowego ,,Studenci’’.
Wszystkie wymienione szkolenia były finansowane przez Delegaturę Generalną Alliance
Française przy Ambasadzie Francji w Warszawie.
Działalność dydaktyczna
W semestrze letnim 2005/2006 Ośrodek utworzył 44 grupy językowe dla 407 uczestników
/w tym 6 grup wakacyjnych dla 57 osób oraz 2 grupy dla pracowników urzędów miejskich w
Gdyni i Sopocie, skupiające 26 osób/. Ponadto przeprowadzono 3 kursy indywidualne na
zlecenie firm.
W semestrze zimowym powstało 38 grup językowych, skupiających 387
słuchaczy / w tym 2 kursy dla pracowników urzędów miejskich w Gdyni i Sopocie, skupiające
12 osób/ oraz 5 kursów indywidualnych zleconych przez firmy. W porównaniu z ubiegłym
rokiem znów wzrosła liczba uczestników wakacyjnych intensywnych kursów.
Egzaminy
W 2006 roku przeprowadzono następujące francuskie egzaminy językowe: DELF i DALF, W
sesji styczniowej i czerwcowej zdawało je łącznie 136 osób.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
106
Nauczanie języków obcych
Działalność kulturalna
W 2006 roku Ośrodek Alliance Française zorganizował we współpracy z Ambasadą Francuską,
Akademickim Centrum Kultury i lokalnymi instytucjami kulturalnymi następujące imprezy:
- 3 koncerty (1 muzyki afrykańskiej we współpracy z Klubem „Ucho”, 2 jazzowe we współpracy
z Klubem Żak)
- 5 projekcji filmów francuskich ( w dwóch wersjach językowych - z lektorem i francuskiej) we
współpracy z kinem Akademickim Centrum Kultury i Dyskusyjnym Klubem Filmowym UG
„Miłość Blondynki”.
- 1 spotkanie literackie we współpracy z Kołem Naukowym Romanistów.
- 1 wystawa fotograficzna we współpracy z Muzeum Miasta Sopotu.
- 2 konkursy wiedzy o Francji i kulturze francuskiej (radiowy we współpracy z Radiem Gdańsk
oraz plastyczny we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Integracyjnym Klubem Winda.)
- Wieczorek francuski z okazji święta Beaujolais Nouveau.
Biblioteka
Biblioteka Ośrodka Alliance Française wzbogaciła się o 109 pozycji książkowych, 59
podręczników i 50 pozycji z literatury, płyty kompaktowe i kasety video. Biblioteka udostępnia
prasę francuską - 10 tytułów czasopism. Z biblioteki w 2006 roku korzystało około 400 osób.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
107
Inne obszary działalności Uczelni
INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
U C Z E L NI
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa organizuje i
rozwija działalność dydaktyczną w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów, oraz
prowadzi rekreację ruchową dla studentów, uczestników studiów doktoranckich i
pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
Działalność dydaktyczna obejmowała zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, zajęcia sportowe w
ramach sekcji KU AZS UG, zajęcia rehabilitacyjne i obozownictwo. W roku akademickim
2005/2006 obowiązkowym wychowaniem fizycznym objętych było 6176 studentów. Celem
zajęć było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, umiejętności technicznych i
taktycznych w wybranych dyscyplinach sportu. Zorganizowano 121 grup ćwiczebnych
ogólnorozwojowych i 138 grup /w tym 18 na pływalni/ w 13 dyscyplinach: koszykówce,
siatkówce, piłce nożnej, pływaniu, samoobronie, fitnesie, karate, badmintonie, tenisie, tenisie
stołowym, ćwiczeniach siłowych, łyżwiarstwie i bowllingu.
Dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzono 3 grupy zajęć – gry zespołowe, ćwiczenia
siłowe oraz łyżwiarstwo.
Dla 478 studentów I i II roku studiów zorganizowano 68 /w tym 8 na pływalni/ grup
rehabilitacyjnych. Celem tych zajęć było przywrócenie, poprawa oraz utrzymanie sprawności
i zdrowia studentów poprzez ćwiczenia fizyczne. Udział w zajęciach w wymiarze 2 razy w
tygodniu po 45 minut następował na podstawie skierowania lekarskiego wystawionego przez
Akademicki Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku.
Studium
WF
i
S
zorganizowało
zajęcia
fakultatywne
w
ramach
Mistrzostw
Międzywydziałowych Uniwersytetu Gdańskiego w formie:
ligi koszykówki mężczyzn,
rozgrywek w siatkówce kobiet i mężczyzn,
pływania,
piłki nożnej
tenisa
tenisa stołowego
trójboju siłowego
lekkoatletyki
bowllingu
Dla grup rehabilitacyjnych zorganizowano mistrzostwa w badmintonie.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
108
Inne obszary działalności Uczelni
Dla studentów chcących doskonalić swoje umiejętności w dyscyplinach nie ujętych w
obowiązkowym programie zorganizowano kursy nauki i doskonalenia gry w tenisie, obozy
narciarskie w Białce Tatrzańskiej, wędrówki żeglarskie po Wielkich Jeziorach Mazurskich.
Klub Uczelniany AZS zorganizował wędrówki górskie w Tatrach oraz dla 14 studentów kurs
na Akademickiego Organizatora Sportu w Górkach Zachodnich i szkolenie akademickich
kadr kultury fizycznej w Cetniewie k. Władysławowa dla środowiska Gdańskiego.
Działalność sportowa Studium i KU AZS UG
Działalność sportową Studium WF i S UG, przy współpracy z KU AZS UG, prowadziło w 21
sekcjach sportowych skupiających 650 zawodników.
Rok 2006 to kolejny rok występów naszego zespołu koszykówki kobiet w rozgrywkach I Ligi
Państwowej PZKosz. W trakcie sezonu zespół AZS UG rozegrał 14 spotkań mistrzowskich i
zakończył etap grupowy na II miejscu, z bilansem 10-4, co dało awans do końcowej fazy
rozgrywek.. W półfinałowym turnieju o awans do ekstraklasy zespół zajął III miejsce.
Rok 2006 to drugi rok realizacji XXIII edycję Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Uczelnia
nasza w klasyfikacji końcowej uplasowała się na VI miejscu wśród 19 uniwersytetów.
Najlepszymi sekcjami były: sekcja żeglarska – I miejsce; sekcja tenisa mężczyzn – II
miejsce; sekcja brydża – II miejsce; sekcja karate – III miejsce; sekcja szachów – III miejsce,
sekcja snowboardu – II miejsce.
W Wojewódzkich rozgrywkach akademickich nasza Uczelnia tradycyjnie należała do ścisłej
czołówki. W zawodach organizowanych przez AZS Organizację Środowiskowa w Gdańsku
nasz zespół zajął w klasyfikacjach generalnych kolejno miejsca: kobiety – I, mężczyźni – II; w
rywalizacji Studentów Lat Pierwszych kobiety zajęły I miejsce, mężczyźni zaś II.
Rok 2006 to również występy reprezentacji Uczelni poza granicami kraju. Sekcja badmintona
zadebiutowała w towarzyskim turnieju badmintona w Amsterdamie (Holandia). Sekcje
koszykówki kobiet, siatkówki kobiet i mężczyzn wystąpiły w tradycyjnych zawodach „Tournoi
des 5 ballons” w Cergy na przedmieściach Paryża
(Francja).
Klub Uczelniany AZS i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego
były organizatorami wielu imprez o charakterze ogólnopolskim m.in.:
Andrzejkowy Turniej w Siatkówce kobiet i mężczyzn,
Turniej Wiosenny w Piłce Ręcznej kobiet,
Turniej o Puchar Prezesa KU AZS UG w piłce ręcznej kobiet – Gdańska Jesień
Akademickie Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej kobiet i mężczyzn,
III Puchar Zarządu Głównego AZS w Piłce Nożnej Plażowej,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
109
Inne obszary działalności Uczelni
Ogólnopolski Turniej Tenisa kobiet i mężczyzn,
Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych Strefa A w Street baskecie kobiet i mężczyzn
ErasmusSport – festiwal sportowy dla studentów wymiany zagranicznej
Ponadto zorganizowano:
Otwarte Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w lekkiej atletyce,
Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Trójboju,
Turniej towarzyski w Piłce Nożnej o Puchar Prorektora UG,
Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Badmintonie,
Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Tenisie Stołowym,
Akademickie Mistrzostwa Pomorza w Street baskecie,
Finał rozgrywek Domów Studenckich Województwa Pomorskiego.
Akademicki Mistrzostwa Pomorza w Piłce Ręcznej Kobiet
W dorocznym Biegu Przełajowym o Puchar JM Rektora UG z okazji XXXVI -lecia Uczelni
startowało 261 uczestników.
Szczupłość bazy (brak pełnowymiarowej hali do gier zespołowych) jak też niedostatki
finansowe to największa przeszkoda w dalszym rozwoju sportu w UG.
Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych
Dwie osoby uczestniczyły w Ogólnopolskim kongresie naukowym „Rehabilitacja i
usprawnienie
kręgosłupa”.
Jedenastu
nauczycieli
brało
udział
w
ogólnopolskich
konferencjach szkoleniowo-metodycznych, których celem było podniesienie kwalifikacji
zawodowych (narciarstwo, pływanie, tenis, karate, aerobik). Uczestniczono także w III
Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej.
AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego (dalej: ACK UG) kontynuowało w
roku 2006 aktywną działalność na rzecz kultury środowiska akademickiego Uniwersytetu
Gdańskiego rozpoczętą 25 lata temu. Ilość oraz jakość podejmowanych zadań potwierdziły
z całą wyrazistością potrzebę istnienia takiej wydzielonej agendy animującej działania
artystyczno-kulturalne w strukturze uczelni wyższej.
Organizacyjnie ACK UG jest wydzieloną z administracji UG samodzielną sekcją
podległą bezpośrednio prorektorowi ds. studenckich. W 2006 r. na etatach zatrudnione były
następujące osoby: kierownik ACK /cały etat/ - mgr Marta Szadowiak; kierownik
organizacyjny Zespołu Pieśni i Tańca „Jantar” UG /cały etat/ - mgr Marcin Wilczewski;
kierownik organizacyjny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego /cały etat/: mgr
Michał Biełuszko; kierownik organizacyjny Dyskusyjnego Klubu Filmowego “Miłość
Blondynki” UG – Paulina Neugebauer /cały etat/; kierownik organizacyjny studenckiej grupy
twórczej Kulturalny Kolektyw UG – mgr Tomasz Dziemianczuk /cały etat/, asystent dyrygenta
Akademickiego Chóru UG – mgr Cezary Kozłowski /zastąpił go od 1.09.2006. mgr Michał
Kozorys /cały etat/, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar” - mgr Beata
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
110
Inne obszary działalności Uczelni
Makowska (od 1.09.2006 – ½ etatu), choreograf Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar” - mgr
Milena Jurczyk (od 1.09.2006 – ½ etatu). Łącznie: 7 etatów /stan na 31.12.2006/. Mimo
poprawy sytuacji jest to wymiar ciągle jeszcze nie wystarczający w stosunku do skali
potrzeb. Brakuje nam specjalisty ds. Public Relations, umocowanego stałym stosunkiem
pracy. Z kilkudziesięcioma innymi osobami zawarto też w 2006 r. kolejne umowy o dzieło (w
tym w sposób ciągły korzystano z tej formy przy obsłudze artystycznej ZPiT „Jantar” UG,
obsłudze Konkursu Literackiego UG /A. Majewski - sekretarz konkursu/ i projektach
fotograficznych Studenckiej Agencji Fotograficznej UG /T. Hutel/).
Akademickie Centrum Kultury UG mieściło się w 2006 roku zarówno przy ul. Wita
Stwosza 58 w Gdańsku-Oliwie (na zapleczu dawanej stołówki studenckiej „Mensa
Academica”), jak i w kilku pokojach Domu Studenckiego nr 5 przy ulicy Polanki 64. W roku
2007 mamy wrócić do wyremontowanych pomieszczeń w byłej stołówce, gdzie oprócz
pomieszczeń biurowych, znajdą się także garderoby dla Akademickiego Chóru Uniwersytetu
Gdańskiego, Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar”, a także sala prób dla chóru oraz
magazyny.
Cały czas pilnym wyzwaniem pozostaje pozyskanie miejsca na pomieszczenia
klubowe, w których mogłyby być realizowane projekty kulturalne środowiska akademickiego
Uniwersytetu Gdańskiego.
W strukturach ACK UG w 2006 roku następujące grupy twórcze:
a) kontynuowały działalność:
1. Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
2. Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
3. Gabinet Ruchomych Obrazów – grupa tańca współczesnego
4. Klub Literacki UG
5. Kulturalny Kolektyw UG
6. Periodyk Panoptikum
7. Studencka Agencja Fotograficzna UG
1. Teatr Tańca Uniwersytetu Gdańskiego
2. Zespół Pawilon
3. Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar” im. Zygmunta Kamińskiego,
4. Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”
5. Zespół Tańca Celtyckiego UG „Trebraruna”
b) zarejestrowano również kolejne inicjatywy:
a) Grupa Fireshow Mamadoo
b) Klub Miłośników Gwiezdnych Wojen - Force Crusaders
Wybrane przykłady aktywności kulturalnej w 2006 r.:
Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
-
41 koncertów
Otrzymanie nagrody Splendor Gedanesis w dziedzinie kultury dla dyrygenta zespołu
Marcina Tomczaka
IV Olimpiada Chóralna Xiamen 2006 (Chiny): srebrny medal w kategorii mixed
chamber choir, srebrny medal w kategorii musica sacra
Jubileusz 35-lecia Zespołu – wykonana została skomponowana specjalnie dla chóru
przez Leszka Możdżera „Msza Jazzowa”
Nagrody Jubileuszowe:
- Złota odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
111
Inne obszary działalności Uczelni
-
- Medal Wojewody Pomorskiego – Sint Sua Praemia Laudi (Niech zasługi będą
nagrodzone)
- Gryf Pomorski od Marszałka Województwa Pomorskiego
- nagroda rzeczowa Prezydenta Miasta Gdańska (komputer i drukarka)
- 21 członkom Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego przyznano honorowe
odznaki PZCHiO, na wniosek zespołu odznakę przyznano również JM rektorowi UG
Udział w koncercie plenerowym w ramach Festiwalu „Warszawa jest trendy”
Wymiana z chórem z New Caanan High School z USA
Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”
1. 23 projekty filmowe
2. Organizacja „Niebezpiecznych związków z Bergmanem” - Pokazu wczesnych prac
reżysera połączony z prelekcjami
3. Współpraca z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przy realizacji cyklu warsztatów
filmowych „Jak to się robi (w kinie)?
4. Współpraca z Alliance Francaise UG w ramach cyklu „Francuskie Rendez-Vous”
5. Współpraca ze Szkołą Językową Speak Up przy organizacji cyklu „English Movie
Classes”
Gabinet Ruchomych Obrazów UG
-
Organizacja przedsięwzięcia „Trójmiasto -Ruch-Rzeczywistość. Miejsce i rola tańca w
dzisiejszym życiu kulturalnym Trójmiasta”.
Grupa Fireshow „Mamadoo”
1.
2.
3.
4.
8 przedsięwzięć
Zajęcie 2. miejsca w I Ogólnopolskim Festiwalu Rytmu i Ognia FROG 2006
Support przed Masala Sound System podczas Festiwalu Keja Nowy Port
Udział w Festiwalu „Obrazy Ogniem Malowane” w Gdańsku
Klub Literacki Uniwersytetu Gdańskiego
- V Konkurs Literacki UG /ogólnopolski, z udziałem gości zagranicznych/
- Wydanie monografii: „Proza życia”, Wydawnictwo ACK UG, Gdańsk 2006 – pokłosie
IV edycji Konkursu Literackiego UG – listopad 2006
3. Wznowienie tomiku poezji „Dar języków” Mariusza Więcka – studenta polonistyki UG
Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
-
18 przedsięwzięć
Organizacja „Światowych Dni Literatury Słoweńskiej”
Organizacja „Pochodu z Marzanną AD 2006”
Organizacja „Górskiego Uniwersytetu Gdańskiego”
Międzynarodowy Projekt Ekologiczny "Ecotopia
koordynatorem polskiej części projektu
Inauguracja projektu „Daj śmieciom kosza”
Biketour
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
2006
–
KK
UG
112
Inne obszary działalności Uczelni
Periodyk Panoptikum Uniwersytetu Gdańskiego
–
–
–
–
13 przedsięwzięć
Wydanie Panoptikum nr 5(12) 2006 – „Nowohoryzontowe olśnienia”
Powstanie wortalu filmowego www.panoptikum.pl
Całoroczna promocja periodyku w ramach festiwalu „Celuloid Cyfra Człowiek” w
Katowicach, podczas „Śniadania ze sztuką” w Toruniu, Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego „Era Nowe Horyzonty” we Wrocławiu, XXXI Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni, Festiwalu „Kultura Polskich Czasopism” czy Toruń Film
Festival.
Studencka Agencja Fotograficzna Uniwersytetu Gdańskiego
1.
2.
3.
4.
9 przedsięwzięć
IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt.: „Granice strachu”
Wydanie albumu fotografii czarno-białej „Klimat profesjonalny”
Realizacja warsztatów ciemniowych oraz dokumentacja fotograficzna projektów ACK
Teatr Tańca Uniwersytetu Gdańskiego
1.
2.
3.
4.
8 przedsięwzięć
Premiera projektu polsko-niemieckiego „Requiem o chłopcu polskim”
Organizacja koncertu „Teatr – różne oblicza” w Teatrze Miniatura w Gdańsku
Udział w XIII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki
Tanecznej w Bytomiu
Zespół Muzyczny Pawilon
1. Wydanie singla z 3 utworami pt. „Elo, elo”.
Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar” im. Zygmunta Kamińskiego
1. 11 wydarzeń
2. Organizacja koncertu w Państwowej Operze Bałtyckiej
3. Uzyskanie I miejsce w kategorii kapel ludowych oraz II miejsce w kategorii zespołów
śpiewaczych w II Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu
4. Udział w eliminacjach w Olsztynie do Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
5. Od kwietnia 2006 roku, po otrzymaniu od Komisji Artystycznej pozytywnej oceny,
Jantar wstąpił w szeregi Polskiej Sekcji CIOFF - Międzynarodowej Rady
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”
1.
2.
3.
4.
9 wydarzeń
Organizacja Nocy Burnsa
Organizacja celtyckiego święta „Beltaine”
Organizacja benefisu 5-lecia zespołu
Zespół Tańca Celtyckiego UG „Trebraruna”
1. 12 przedsięwzięć
2. Pokaz dla fundacji „Mam marzenie”
3. TVP Gdańsk – Prezentacja tańca szkockiego i irlandzkiego
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
113
Inne obszary działalności Uczelni
ACK UG - przedsięwzięcia współorganizowane:
1. Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny „Transfotografia”
2. Wydanie drukiem książki doktoranta UG Artura Nowaczewskiego „Trzy miasta – Trzy
pokolenia”
3. Wydanie drukiem antologii „Poza słowa. Wiersze z lat 1976-2006” pod redakcją
doktoranta Tadeusza Dąbrowskiego
4. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek i Nowe Media 3”
5. II edycja seminarium „Akademia Solidarności”
6. Dni Portugalskie w Gdańsku
7. Wystawa fotograficzna „Transfotografia” w Fabryce Trzciny
8. Przegląd Regionalny Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA
Działalność prospołeczna ACK UG:
1. Stworzenie i wdrożenie w życie systemu stojaków rowerowych w kampusie UG
2. Proekologiczne drukowanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia_
na papierze pochodzącym z recyklingu.
3. Organizacja konkursu fotograficznego „Niepełnosprawni-pełnoprawni” wraz z
Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
4. Współorganizowanie Charytatywnego Dnia Dziecka „Przyjdź i pomóż dzieciom w
potrzebie”
Akademickie Centrum Kultury UG wspierało też liczne inicjatywy studenckie w
zakresie kultury nie oparte o ww. struktury zorganizowane, jak np.: umożliwienie studentowi
filozofii Marcinowi Kalińskiemu prezentacji cyklu zdjęć „Homo Dei. Polskie Religie” w Nowym
Yorku, dofinansowanie dokumentacji wyprawy Studenckiego Koła Naukowego Geografów
„Meeting China: Students’ Expedition 2006”, współorganizacja Okrągłego Stołu “Kaszubi w
XX wieku”, wydanie pisma “Makulatura” studentów Instytutu Filozofii i Socjologii przy
Naukowym Kole Filozoficzno-Artystycznym Wydziału Nauk Społecznych UG, organizacja
wystaw fotograficznych, udział w programach radiowych, telewizyjnych. Wsparto też
organizacyjnie przygotowanie oprawy kulturalnej m.in. przedsięwzięć promocyjnych
Uniwersytetu, senatów UG, posiedzeń rad wydziałów UG czy licznych konferencji
naukowych środowiska uniwersyteckiego – w tym studenckich kół naukowych.
Rok 2006 to był szczególnych rok dla Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu
Gdańskiego ze względu na jubileusz 25-lecia powstania jednostki. Z tej okazji
zorganizowano duże przedsięwzięcie pod nazwą „ACK UG na Manhattanie” jako wyjście
jednostki UG do szerokiego grona odbiorców. Do późnych godzin wieczornych w Gdańskim
Centrum Handlowym Manhattan odbywały się prezentacje wszystkich działających przy ACK
UG, pokazy filmów dokumentujących działalność na przestrzeni ćwierćwiecza, wystawa
fotografii, plakatów, dyplomów i innych wyróżnień oraz wieczorny zamknięty koncert
Akademickiego Chóru UG dla gości i zasłużonych działaczy kultury studenckiej. Podczas gali
zostały wręczone indywidualne nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Prezydenta
Miasta Gdańska oraz Ministra Kultury dla poszczególnych animatorów kultury. ACK UG jako
instytucja kultury otrzymała nagrodę Wojewody Pomorskiego oraz Medal Prezydenta Miasta
Gdańska.
Akademickie Centrum Kultury UG w 2006 roku współpracowało m.in. z Against
Gravity, Alliance Francaise, Ambasadą Słowenni w Polsce, Artinfo, Fabryką Trzciny,
Fundacją Gdańską, Fundacją Integralia, Fundacją Rozwoju UG, Fundacją Wyspa Progress,
Gdańską Kampanią Rowerową, Gdańskim Centrum Handlowym Manhattan, Greenpeace
Polska, Instytutem Pamięci Narodowej, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, Kawiarnią
Puerto, Kinem Neptun i Kameralne, Klubem Papryka, Miejskim Domem Kultury w Gdańsku,
Nadajnikiem, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Państwową Operą Bałtycką, Polkomtelem,
Polską Filharmonią Bałtycką, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Restauracją Zeppelin,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
114
Inne obszary działalności Uczelni
Stacją de Luxe, Szkołą Fotografii Fotomedia, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
Środowiska, Związkiem Mniejszości Niemieckiej.
W ramach programu staży i praktyk oferowaliśmy studentom zdobycie doświadczenia
w organizacji przedsięwzięć kulturalnych we współpracy z Biurem Karier UG oraz
Narodowym Centrum Kultury UG.
W sumie w roku 2006 zrealizowano (wsparto organizacyjnie lub/i finansowo,
zorganizowano lub współorganizowano) blisko 200 przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych
różnej rangi i o różnym zasięgu. Jako członkowie grup twórczych, w naszych
przedsięwzięciach permanentnie czynnie brało udział 300 osób, z tego 2/3 stanowili
studenci, a z tego ¾ stanowili studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
Odbiorcami naszych imprez były osoby różnych grup wiekowych. Szacunkowo było to
około 40 000 osób. Miesięcznie średnia odwiedzalność strony www wynosiła 4 500
unikalnych wizyt.
Ubiegły rok zaowocował też wieloma nagrodami dla pracowników i grup twórczych
działających w ramach ACK UG: Paulina Neugebauer odebrała nagrodę im. Antoniego
Bohdziewicza dla najlepszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Polsce, Mariusz Więcek –
praktykant, jego debiutancki tomik poezji „Dar języków”, wydany dzięki ACK UG, wygrał
konkurs „Złoty Środek Poezji Kutno” na najlepszy debiut poetycki roku 2005, Agnieszka
Kminikowska została wybrana najlepszą studentką Pomorza w konkursie Stowarzyszenia
Czerwonej Róży.
Działalność Akademickiego Centrum Kultury UG jest bardzo wysoko ocenia przez
krytyków i dziennikarzy. Stąd liczna obecność naszych przedsięwzięć na łamach mediów. W
2006 roku zebraliśmy ponad 700 wycinków prasowych, ponad 100 wywiadów w radiu i tv –
zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Naszymi stałymi media patronami zostali: Dziennik
Bałtycki/następnie Gazeta Wyborcza, Naszemiasto.pl/następnie www.trojmiasto.pl; Radio
Gdańsk oraz Korba.pl.
Wydaje się, iż tajemnicą sukcesu ACK UG jest model działalności oparty na
różnorodności przedsięwzięć i otwartości na nowe inicjatywy. Przez brak stałego miejsca na
terenie kampusu UG jesteśmy zobligowani do organizacji imprez we współpracy ze
wszystkimi instytucjami kultury w Trójmieście. Sytuacja ta, nad czym ubolewamy, utrudnia
pełną identyfikację naszych działań z Uczelnią i promocję Uniwersytetu jako ośrodka kultury.
Zależy nam, aby skoncentrować swoje działania na terenie Kampusu, dlatego żyjemy
nadzieją na powstanie budynku Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego.
AKADEMICKA TELEWIZJA EDUKACYJNA
1) Kontynuacja warsztatów ekologicznych Życie brzegu morza (nr zadania 0137/2007WFOŚ D/210/65/2007) i Ujście Wisły (nr zadania 0149/2007- WFOŚ D/210/64/2007) dla
uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Przy prowadzeniu
zajęć, z ATE UG współpracowali między innymi doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja
Biologiczna UG w Górkach w Wschodnich, Zakład Ornitologii PAN, Akwarium Gdyńskie MIR.
Program dofinansowany był z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku. Łącznie w roku 2006 w warsztatach uczestniczyło ponad 900 uczniów
ze szkół województwa pomorskiego. Szkołom zostały rozdane płyty z filmami i grami
edukacyjnymi produkcji ATE UG.
2) Organizacja I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w dniach 25- 27
maja 2006 roku. Na festiwal zgłoszono ponad 20 bardzo zróżnicowanych tematycznie
filmów, do konkursu zakwalifikowano 12 z nich. W jury zasiedli przedstawiciele środowiska
mediów oraz nauki. Widownię pokazów stanowiło ponad 500 osób. Projekt dofinansowany
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
115
Inne obszary działalności Uczelni
był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( nr zadania 0209/2006- umowa 10/
DWB/ R/2006) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku ( nr zadania 0038- 6, WFOŚ/D/629/48/2006). Otrzymał patronat medialny dwóch
portali internetowych, Radia Gdańsk oraz TVP 3.
Produkcja płyty DVD zawierającej pofestiwalowe materiały filmowe oraz rozesłanie jej do
uczestników, gości i współorganizatorów festiwalu.
3) Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku- zorganizowane były dla jego słuchaczy
cykliczne pokazy filmów produkcji ATE UG oraz filmów festiwalowych.
4) Współorganizacja i prowadzenie warsztatów filmowych Współpraca uniwersytetów
terenów pogranicza w zastosowaniu technik video- VIDEOCOM. Projekt ( nr 2006/374)
realizowany jest w ramach programu Interreg III A, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warsztaty
zorganizowane i prowadzone są przez Uniwersytet Gdański, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie i Uniwersytet w Kłajpedzie na Litwie. Przeznaczone są dla studentów i
młodych pracowników tych uczelni.
5) Aktualizacje na stronach internetowych ATE UG dotyczące między innymi osiągnięć
młodych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.
6) Zakończenie realizacji filmu edukacyjnego Tam, gdzie kończy się Wisła (roboczy tytuł:
Ujście Wisły). Film dotowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku. ( nr zdania 0057-05, WFOŚ/D/210/67/2005). W obecnym czasie w
przygotowaniu jest umowa dotycząca rocznej licencji z TV Polonia na emisję tego filmu.
7) Zakończenie produkcji programu edukacyjnego- gry komputerowej Życie w Ujściu Wisły.
Projekt dofinansowany był z Gminy Miasta Gdańsk (nr zadania 135 / 2005, WOŚ - I178(i)2005/GFOŚiGW), oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku ( nr zadania 0056/ 2005, WFOŚiGW/D/210/66/2005).
8) Rozpoczęcie realizacji projektu Cykl filmów edukacyjnych Rewolwer klimatu dotyczących
zmian klimatycznych. Projekt dotowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ( nr zadania 0460- 6, NFOŚiGW nr 555/2006/Wn-50/EE-FI/D).
9) Realizacja filmu- klipu promującego system kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim.
10) Realizacja projektu Jak gospodarować przestrzenią województwa pomorskiegoedukacyjny program komputerowy. Projekt dotowany jest z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ( nr zadania 0182- 6,
WFOŚ/D/210/83/2006). Przeznaczony do dystrybucji w szkołach województwa pomorskiego.
11) Archiwizacja ważnych wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim.
12) Realizacja zdjęć i montażu do filmów dokumentalnych i edukacyjnych dla Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.
13) Podpisano umowę licencyjną dotyczącą emisji filmu wyprodukowanego rzez ATE UG
Przyroda polska- Rzeka powrotów z telewizją CANAL+ Cyfrowym Sp. z o.o. ( nr zadania
0299-06).
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
116
Inne obszary działalności Uczelni
BIURO KARIER
W 2006 roku z różnych form pomocy i usług Biura Karier UG skorzystało ok. 2160 osób.
Dane statystyczne:
1. liczba osób korzystających z informacji zawodowych: 938
WYDZIAŁ
WBGiO WCh WE MFiI WF- WNS WPiA WZ KKNJO MWB Inne
H
uczelnie
Liczba
odwiedzających 52
razem
75
257 26
46
115
134
203 5
2
23
938
2. liczba osób wprowadzonych do ewidencji osób poszukujących zatrudnienia (osoby
zalogowane w serwisie internetowym BK): 524
3. liczba osób korzystających z indywidualnych porad zawodowych: 34
4. liczba osób uczestniczących w warsztatach organizowanych przez Biuro Karier: 53
5. liczba osób uczestniczących w rekrutacjach organizowanych przez BK i w siedzibie
BK: 41
6. liczba osób odwiedzających Biuro Karier w ramach zajęć dydaktycznych: 15
7. liczba osób uczestniczących w rekrutacji do projektu „Absolwent w pomorskim
przedsiębiorstwie – program stażowy dla absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
(APoP)”: 56 (absolwenci biologii, chemii, ochrony środowiska, informatyki i
ekonometrii, oceanografii).
8. liczba osób korzystających z informacji zawodowych drogą elektroniczną: ok. 500 (ilość
szacunkowa - ta forma usług nie jest ewidencjonowana)
9. liczba miejsc pracy (stałej i tymczasowej), staży w pozyskanych od pracodawców
ofertach: 1769
Realizacje/ zadania Biura Karier UG:
o
VIII Dzień Promocji Zawodowej Studenta (10 maja 2006) – impreza adresowana do
studentów i absolwentów trójmiejskiego środowiska akademickiego (prezentacje
firm i zawodów, programów edukacyjnych, ofert stypendialnych, europejskiego
rynku pracy oraz wykład z dziedziny zarządzania projektami; warsztaty z zakresu:
zarządzania projektami oraz metod poszukiwania pracy)
o
Realizacja wraz z Biurem Programów Europejskich UG projektu finansowanego ze
środków Europejski Fundusz Społeczny „Absolwent w pomorskim przedsiębiorstwie
– program stażowy dla absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (APoP)” - rekrutacja
uczestników, prowadzenie warsztatów, monitorowanie odbywanych przez 25
absolwentów staży w okresie: lipiec 2006 – luty 2007 r.
o
Realizacja projektu „Najlepsi Studenci” – zarządzanie stroną internetową mającą na
celu prezentację sylwetek najlepszych studentów ostatnich lat wszystkich
kierunków studiów UG oraz promowanie ich w środowisku pracodawców (edycja
coroczna).
o
Udział doradcy zawodowego w komisji Wojewódzkiego Urzędu Pracy rekrutującej
studentów do pracy sezonowej w Niemczech.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
117
Inne obszary działalności Uczelni
o
Udział w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach poświęconych zagadnieniom
rynku pracy oraz standaryzacji działań akademickich biur karier.
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. KONTAKTÓW Z PRACODAWCAMI
UNIWERSYTET GDAŃSKI w trosce o uzupełnienie wiedzy studentów o jej stronę
praktyczną i lepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej swoich absolwentów od
2003 r. podjął współpracę z wieloma URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI i PODMIOTAMI
GOSPODARCZYMI, w których realizowany jest program dobrowolnych praktyk zawodowych
START.
Programowi praktyk zawodowych patronuje JM Rektor dr hab. Andrzej Ceynowa, prof.
UG. Opiekę merytoryczną
Szaniawska.
Stronę
sprawuje Prorektor ds. Nauczania, prof. dr hab. Anna
wykonawczą
programu
realizuje
Pełnomocnik
Rektora
ds.
Kontaktów z Pracodawcami, mgr Ewa Sikorska-Trela.
Program dobrowolnych praktyk studenckich pozwala studentom:
uzupełnić ich wiedzę o wiedzę praktyczną,
poznać realia funkcjonowania rynku pracy,
sprawdzić własne umiejętności i przygotowanie zawodowe.
Program dobrowolnych praktyk studenckich wymaga:
koordynacji zainteresowań naukowych studenta z profilem urzędów i podmiotów
gospodarczych,
przeszkolenia praktykanta w zasadach gospodarczego savoir vivre'u i osobistego PR.
Program dobrowolnych praktyk studenckich umożliwia:
aktywny udział Uniwersytetu w życiu społeczno-gospodarczym kraju,
promowanie wizerunku Uczelni w Polsce i zagranicą.
Pracodawcy doceniają przydatność dobrowolnych praktyk zawodowych i wysoko oceniają
uczestniczących w nim studentów. Po zakończeniu praktyki student uzyskuje pisemną
opinię, bardzo przydatną przy podjęciu pierwszej pracy zawodowej.
Od 1 X 2003 r. do 1 X 2006 r. w ramach programu START zrealizowano 2866 praktyk
studenckich dla studentów wszystkich wydziałów, kierunków i typów studiów. Do programu
START przystąpiło 301 podmiotów życia publicznego i gospodarczego z 70 miejscowości w
kraju i zagranicą.
SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
118
Inne obszary działalności Uczelni
z działalności Pełnomocnika Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami
1 X 2003 – 1 X 2006
I.
REALIZACJA PROGRAMU DOBROWOLNYCH PRAKTYK STUDENCKICH START
W okresie 1 X 2003 – 1 X 2006 z dobrowolnych studenckoch praktyk zawodowych START
skorzystało 2866 studentów studiów stacjonarnych, zaocznych i wieczorowych. Praktyki
realizowane są w trakcie całego roku akademickiego, w czasie wolnym od zajęć
dydaktycznych, a także w okresie wakacyjnym. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje
od pracodawcy opinię na piśmie. Praktyki odbywają się na terenie województwa
pomorskiego oraz w miejscach stałego zamieszkania studentów na obszarze całej Polski (w
70 miejscowościach), a w pojedynczych przypadkach również zagranicą. Dobrowolne
praktyki studenckie zrealizowane były w 301 instytucjach rządowych, samorządowych,
urzędach państwowych oraz licznych podmiotach gospodarczych funkcjonujących na rynku
pracy (patrz Wykaz podmiotów).
II.
DORADZTWO MERYTORYCZNE PRZY DOBORZE KIERUNKU I MIEJSCA PRAKTYKI
Pełnomocnik dobiera indywidualnie każdemu studentowi miejsce praktyki pod kątem jego
kierunku studiów, realizacji badań empirycznych pracy magisterskiej i zainteresowań
zawodowych studenta.
III.
SZKOLENIA FORMACYJNE STUDENTÓW PRZED PODJĘCIEM PRAKTYKI
Student otrzymując skierowanie na dobrowolną praktykę zawodową uczestniczy w
obowiązkowym szkoleniu. Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami udziela
niezbędnych uwag i pouczeń odnośnie odpowiedniej postawy i zachowania studenta w
miejscu praktyki, przypominając, iż ma on godnie reprezentować Uniwersytet Gdański.
IV.
POROZUMIENIA Z PRACODAWCAMI
Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami stale podejmuje wysiłki w
nawiązywaniu kontaktów z nowymi pracodawcami, przeprowadza negocjcje odnośnie
podpisania porozumień, zarówno na okresy roczne, jak i wieloletnie. W roku 2006 wykaz
pracodawców obejmował 301 podmiotów; w roku 2005 było ich około 200.
V.
PREZENTACJA PROGRAMU START NA POSIEDZENIU SENATU UG
W maju 2005 roku na posiedzeniu Senatu Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z
Pracodawcami przedstawiał działalność w ramach programu START. Sprawozdanie zostało
przyjęte i zakceptowane.
VI.
UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW
Na ręce Pełnomocnika przychodzi wiele zaproszeń od pracodawców. Studenci wraz z
Pełnomocnikiem uczestniczą w sympozjach, seminariach, wystawach, odczytach i
spotkaniach tematycznych organizowanych przez pracodawców.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
119
Inne obszary działalności Uczelni
VII.
OKOLICZNOŚCIOWE SPOTKANIE WŁADZ UCZELNI Z PRACODAWCAMI
Decyzją JM Rektora w grudniu 2005 roku w Pałacu w Leźnie odbyło się uroczyste spotkanie
Władz Uczelni z przedstawicielami pracodawców, z którymi Uniwersytet Gdański
współpracuje w zakresie dobrowolnych praktyk studenckich START.
VIII.
MONITOROWANIE PRZEBIEGU PRAKTYK
Pełnomocnik kontaktując się na bieżąco z pracodawcami stwierdza, iż na 2886 wydanych
skierowań na praktyki, jedynie w kilku przypadkach student rezygnował z podjęcia praktyki.
Były to sytuacje losowe i usprawiedliwione.
IX.
OWOCE PROGRAMU DOBROWOLNYCH PRAKTYK STUDENCKICH START
Pełnomocnik JM Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami pielęgnując kontakty z wszystkimi
urzędami, instytucjami i firmami, które włączyły się w program dobrowolnych praktyk
zawodowych, czuwa nad sprwną realizacją programu START. Władzom Uniwersytetu na
bieżąco przekazywane są opinie zarówno pracodawców, jak i studentów. Pracodawcy z
uznaniem podkreślają niezwykłą troskę Władz Uniwersytetu Gdańskiego o przyszłość swoich
absolwentów. Studenci spontanicznie wyrażają swoją wdzięczność, niekiedy na ręce
Pełnomocnika składają pisemne podziękowania.
X.
POKŁOSIE – STAŻE ABSOLWENCKIE
Akceptując trafność doboru kandydata na praktykę niektórzy pracodawcy decydują się
przedłużyć współpracę z praktykantem. Bezpośrednio po zakończeniu praktyki proponują
staże absolwenckie lub umowę o pracę. Z tego skorzystało kilkudziesięciu absolwentów UG.
W YKAZ PODMIOTÓW
PARTYCYPUJĄCYCH W PROGRAMIE DOBROWOLNYCH
PRAKTYK STUDENCKICH START
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
MIEJSCOWOŚĆ
Banino
Bartoszyce
Berlin
Biała Podlaska
Białystok
Białystok
Białystok
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Brodnica
Buenos Aires
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
18. Bytów
NAZWA PODMIOTU
Unilever Polska SA Algida
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” Bartoszyce
Botschaft der Republik Polen
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Szmurło Consulting Sp.z o.o.
Urząd Miejski w Białymstoku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Urząd Skarbowy w Brodnicy
Ambasada RP w Buenos Aires
II Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Radio PiK w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki
Wojewódzka
Przychodnia
Zdrowia
Psychicznego
Bydgoszczy
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
w
120
Inne obszary działalności Uczelni
LP.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
MIEJSCOWOŚĆ
Chojnice
Chojnice
Człuchów
Człuchów
Elbląg
Elbląg
Elbląg
Elbląg
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
NAZWA PODMIOTU
Areszt Śledczy
Urząd Miejski w Chojnicach
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
Sąd Rejonowy w Człuchowie
ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o.
Areszt Śledczy
ASTOM Krajowe Centrum Informatyki
Urząd Miejski w Elblągu
Adecco Poland Sp. z o.o.
Administracja Centralna Uniwersytetu Gdańskiego
Agencja Promocji Zawodowej Kobiet w Gdańsku
Agencja Rozwoju Pomorza SA
Akademia Medyczna w Gdańsku
Areszt Śledczy
AVAL-CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Bank BPH Centrum Korporacyjne w Gdańsku
Bank Gospodarki Żywnościowej
Bank PKO SA Oddział w Gdańsku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Franciszka Potulskiego
Biuro Rachunkowe „K i J” Gdańsk
Biuro Rachunkowe Dorota Michalska
Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe ABAKUS
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Senatorskie Marszałka Senatu Prof. Longina Pastusiaka
BRE Bank SA. Oddział w Gdańsku
Centrum Bankowości Korporacyjnej
Delegatura Ministra Skarbu Państwa
Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delphi Poland SA w Gdańsku
Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Gdańsku
Dom Opieki "Złota Jesień"
Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku
Dziennik Bałtycki
EC BREC/CLN
Elektrociepłownia Wybrzeże SA
Federal Mogul Bimet SA w Gdańsku
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
Firma 3 net Sp. z o.o. w Gdańsku
Fundacja Marka Kamińskiego
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Futura Leasing SA
GAMA SAN SA w Gdańsku
Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Gdańsk Convention Bureau
Gdańska Organizacja Turystyczna
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Grupa Lotos SA
Hotel Orbis Posejdon Gdańsk
II Urząd Skarbowy w Gdańsku
III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
III Urząd Skarbowy w Gdańsku
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
121
Inne obszary działalności Uczelni
LP.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
MIEJSCOWOŚĆ
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
NAZWA PODMIOTU
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
IT- REM Sp. z o.o.
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jadwiga Gronek Gdańsk
Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Gdańsku
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Koncern Energetyczny ENERGA SA
Korporacja Budowlana Doraco w Gdańsku
Kredyt Bank SA w Gdańsku
Laboratorium NOVA MEDICAL w Gdańsku
Lotos Paliwa Sp. z o.o. w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Ministerstwo Skarbu Państwa Delegatura w Gdańsku
Młodzieżowy Klub Twórczy „Plama” w Gdańsku
Multicon S.C. w Gdańsku
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Gdańsku
Okręgowy Inspektorat Pracy
Oliwska Grupa Konsultingowa Sp.z o.o.
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
Państwowy Instytut Geologiczny w Gdańsku
PBH ORBIS Sp. z o.o. Gdańsk
PKO BP SA w Gdańsku
PKP SA w Gdańsku
POLBET B-COMPLEX
Politechnika Gdańska
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Pomorski Urząd Wojewódzki
Pomorskie Centrum Biznesu i Kształcenia Eco - Biznes w
Gdańsku
Pomorskie Centrum Finansów i Kształcenia
Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa
Port Lotniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
PPUP Poczta Polska
Prime Car Management SA w Gdańsku
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
Radio Gdańsk SA
Reuters
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci So. z o.o.
Saur Neptun Gdańsk SA
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku-Oliwie
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie
Telekomunikacja Polska SA Obszar w Gdańsku
UniSOFT Sp.z o.o.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Miejski w Gdańsku
Wirtualna Polska SA
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
122
Inne obszary działalności Uczelni
LP. MIEJSCOWOŚĆ
122. Gdańsk
123. Gdańsk
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
NAZWA PODMIOTU
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wydawnictwo Harmonia
Young Digital Poland SA w Gdańsku
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Zakłady Wielobranżowe FaSt w Gdańsku
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych
Ziaja Ltd.
ZRE Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Best SA Gdynia
Biuro Finansowo-Rachunkowe BSK BENEFIT
BRE Bank SA. Oddział w Gdyni
C. Hartwig Gdynia SA
ELTERIX SA w Gdyni
Flow Finance
I Urząd Skarbowy w Gdyni
III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni
INVEST BANK SA w Gdyni
J.S.H. Laboratoria Sp. z o.o. w Gdyni
Kancelaria Notarialna Julita Pęska w Gdyni
Korporacja Bałtycka Sp. z o.o.
Kuehne+Nagel Sp. z o.o. w Gdyni
Laboratoria Medyczne BRUSS w Gdyni
MadKom Sp. z o.o.
Maersk Logistics Polska Sp. z o.o. w Gdyni
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
MultiBank
Notariusz Lidia Derengowska-Winiecka w Gdyni
Obsługa Finansowo - Księgowa Grażyna Nowakowska
Odwoławcza Izba Morska w Gdyni
Ogólnokształcące Liceum Jezuitów w Gdyni
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni
Polski Rejestr Statków SA
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gdyni
PROKOM SOFTWARE SA
Przedszkole Nr 25
Sąd Rejonowy w Gdyni
Schenker Sp. z o .o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”
Stan Shipping Agency Ltd.
Telewizja Polska SA Oddział w Gdańsku
Urząd Miasta Gdynia
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
123
Inne obszary działalności Uczelni
LP.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
MIEJSCOWOŚĆ
Gdynia
Gdynia
Giżycko
Gołdapia
Grodzisk Mazowiecki
Grudziądz
Grudziądz
Grudziądz
Grudziądz
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Inowrocław
Kartuzy
Kartuzy
Kętrzyn
Kolbudy
Kolbudy
Kołobrzeg
Konin
Kościerzyna
Krynica Morska
Kwidzyn
Kwidzyn
Kwidzyn
Lębork
Lębork
Lębork
Lębork
Lipno
Lipno
Lublin
Łomża
Łomża
Malbork
Malbork
Malbork
Mielec
Mława
Mława
Nowy Dwór Gdański
Olsztyn
Ostrawa
Ostrołęka
Ostrowiec
Świętokrzyski
Pisz
Płock
Pniewy
Poznań
NAZWA PODMIOTU
Urząd Morski w Gdyni
Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
POLFA Grodzisk
Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
Urząd Miejski w Grudziądzu
Urząd Skarbowy w Grudziądzu
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego
Sąd Rejonowy w Iławie
Urząd Miasta Iławy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Iławie
Urząd Gminy w Inowrocławiu
Sąd Rejonowy w Kartuzach
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
NZOZ Centrum Diagnostyczne Optimed
Urząd Gminy Kolbudy
Urząd Miasta Kolbudy
Urząd Miasta Kołobrzeg
Sąd Rejonowy w Koninie
Urząd Miasta w Kościerzynie
Urząd Miasta Krynica Morska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
PLATI Polska
Urząd Miejski w Kwidzynie
Farm Frites Poland SA
Sąd Rejonowy w Lęborku
Urząd Miejski w Lęborku
Urząd Skarbowy w Lęborku
Starostwo Powiatowe w Lipnie
Urząd Miejski w Lipnie
Powiatowy Zakład Ubezpieczeń w Lublinie
Agencja Rozwoju Regionalnego
Urząd Miejski w Łomży
Sąd Rejonowy w Malborku
Starostwo Powiatowe w Malborku
Urząd Miasta Malbork
Bank PKO SA Oddział w Mielcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Urząd Miasta w Mławie
Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
Urząd Miasta Olsztyn
Konsulat Generalny RP w Ostrawie
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Szpital Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sąd Rejonowy w Piszu
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
Pepsi Cola Bottlers Poland Sp. z o.o.
Agencja Reklamowa „Galicja Admar” S.C.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
124
Inne obszary działalności Uczelni
LP.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
MIEJSCOWOŚĆ
Poznań
Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański
Przasnysz
Przasnysz
Puck
Puck
Rumia
Słupsk
Słupsk
Smętowo Graniczne
Sobieszewo
Somonino
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Straszyn
Straszyn
Straszyn
Suwałki
Suwałki
Szczytno
Tczew
Tczew
Tczew
Tczew
Tczew
NAZWA PODMIOTU
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim
Sąd Rejonowy w Pruszczu Gdańskim
Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Urząd Gminy w Przasnyszu
Urząd Miasta w Pucku
Urząd Skarbowy w Pucku
Urząd Miasta Rumi
Prokuratura Okręgowa w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
Miejski Dom Kultury „Wyspa Skarbów” Sobieszewo
Urząd Gminy Somonino
Agencja FM w Sopocie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Fundacja Mare Nostrum
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Sopocie
Gabinet Kolonoterapii Colon
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Konsulat Honorowy Republiki Francuskiej w Gdańsku
Kredyt Bank SA w Sopocie
Media SKOK Sp. z o.o.
Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "Mrowisko"
Obsługa Finansowo - Księgowa Grażyna Nowakowska
POLSIN OVERSEAS SHIPPING w Sopocie
Sąd Rejonowy w Sopocie
Urząd Miasta Sopotu
Urząd Skarbowy w Sopocie
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim
Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
DGT Sp. z o.o. w Straszynie
Raben Polska Sp. z o.o. Straszyn
Symbios Sp. z o.o. w Straszynie
Bank PKO SA Oddział w Suwałkach
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Adecco Poland Sp. z o.o.
Fabryka Opakowań Różnych FORCAN SA
Komenda Powiatowa Policji w Tczewie
Prokuratura Rejonowa w Tczewie
Sąd Rejonowy w Tczewie
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
125
Inne obszary działalności Uczelni
LP.
276.
277.
278.
MIEJSCOWOŚĆ
Tczew
Warka
Warszawa
NAZWA PODMIOTU
Urząd Miejski w Tczewie
Zakład Usług Komunalnych
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej
Policji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Laboratoria Medyczne Synevo
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Warszawie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Transportu
PGNiG SA w Warszawie
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne SA
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wejherowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Sąd Rejonowy w Wejherowie
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
Urząd Miejski w Wejherowie
Urząd Skarbowy w Wejherowie
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Urząd Miejski w Wiśle
Bank Ochrony Środowiska SA we Włocławku
Urząd Miasta Włocławek
Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowej
Europejski Fundusz Leasingowy SA
PHU ELNA w Żukowie
Pepsi Cola General Spółka z o.o. w Żninie
Urząd Gminy w Żukowie
279. Warszawa
280. Warszawa
281. Warszawa
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wejherowo
Wejherowo
Wejherowo
Wejherowo
Wejherowo
Wejherowo
Węgorzewo
Wisła
Włocławek
Włocławek
Włoszczowa
Wrocław
Zukowo
Żnin
Żukowo
Liczba zrealizowanych praktyk
w programie START
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Łącznie
126
Inne obszary działalności Uczelni
2003r.
810
198
726
2006r.
2004r.
1132
2005r.
Liczba
zrealizowanych
praktyk
studenckich
w programie
START
od 1. X. 2003
do 1. X. 2006
BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Biuro Informacji i Promocji powstało na mocy zarządzenia nr 27/R/02 Rektora UG w
sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji 25 września 2002 roku.
1. Do zadań Biura Informacji i Promocji należy:
Kreowanie polityki promocyjnej Uniwersytetu Gdańskiego.
Budowa wizerunku rynkowego uczelni zgodnie z przyjętą strategią Uniwersytetu.
Planowanie i realizacja kampanii promocyjnych i PR na szczeblu uczelnianym.
Opiniowanie i nadzorowanie wszelkich działań promocyjnych i informacyjnych
podejmowanych indywidualnie przez jednostki organizacyjne UG pod kątem ich
zgodności z przyjęta strategia promocyjną uczelni oraz docelowego wizerunku
Uniwersytetu.
Opiniuje i nadzoruje wszystkie wydawnictwa edytowane indywidualnie przez jednostki
organizacyjne pod kątem ich zgodności z identyfikacją wizualna UG.
Organizuje uczelniane wystąpienia wystawiennicze i konferencja oraz wydaje
wydawnictwa promujące Uniwersytet Gdański.
Dbanie o wizerunek uczelni jako całości.
Utrzymywanie kontaktów z mediami na szczeblu uczelnianym.
Przygotowywanie i rozsyłanie informacji do mediów dotyczące istotnych wydarzeń i
osiągnięć Uniwersytetu oraz jego pracowników i studentów.
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu przy przygotowywaniu
rocznych sprawozdań z działalności UG.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
127
Inne obszary działalności Uczelni
Prowadzenie archiwum informacji prasowych o UG i jego konkurentach.
2. Biuro zatrudnia na umowę o pracę trzy osoby:
mgr Adam Bączkowski – kierownik Biura (od 24.09.2003 r.)
mgr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy UG (od 01.10.2003 r.)
Magdalena Nieczuja-Goniszewska - specjalista (od 06.12.2004 r.)
W
Biurze
Informacji i Promocji występuje następujący podział zadań
pomiędzy
pracownikami:
- mgr Adam Bączkowski – zajmuje się działaniami promocyjnymi całej Uczelni
(projektowaniem oraz realizacją), wspomaga jednostki Uniwersytetu w ich działalności
promocyjnej i PR, prowadzi bieżącą obsługą jednostek administracyjnych UG oraz kieruje
pracą Biura, a dodatkowo obsługą fotograficzną i filmową wydarzeń uczelnianych oraz
dokumentuje postępy inwestycyjne realizowane przez UG.
- mgr Beata Czechowska-Derkacz – zajmuje się działalnością informacyjną i bieżąca
obsługą jednostek administracyjnych UG, utrzymuje kontakty z mediami oraz odpowiada
za teksty wychodzące na zewnątrz.
- Magdalena Nieczuja-Goniszewska zajmuje się obsługą administracyjną Biura i bieżąca
obsługą jednostek administracyjnych UG, obsługą fotograficzną wydarzeń uczelnianych,
dokumentuje postępy inwestycyjne realizowane przez UG, prowadzi serwis informacyjny
stron www uczelni, monitoruje i archiwizuje informacje prasowe, wspomaga działania
organizacyjne i realizacyjne w zakresie informacji i promocji (w zależności do potrzeb).
3. Działalność Biura Informacji i Promocji w okresie 01.01-31.12.2006 r:
W pracy Biura można wyróżnić trzy grupy działalności:
Działalność koncepcyjno-projektową
Działalność organizacyjno-realizacyjną
Działalność informacyjną
Działalność koncepcyjno-projektowa
W ramach działalności koncepcyjno-projektowej w okresie 01.01-31.12.2006 r. Biuro
Informacji i Promocji wykonało we własnym zakresie ogółem 80 różnego typu projektów
graficznych, co dało oszczędności finansowe w wysokości 36000 zł, gdyż nie zachodziła
potrzeba angażowania projektantów zewnętrznych. W ramach działalności projektowej
wykonano następujące projekty graficzne:
Projekty bannerów i posterów do celów promocyjnych i wystawienniczych
Projekty plakatów i zaproszeń drukowanych z okazji uroczystości uczelnianych
Projekty akcydensów dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Projekty tablic informacyjnych dla Biblioteki oraz kampusu
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
128
Inne obszary działalności Uczelni
Projekty reklam i ogłoszeń prasowych
Projekty nadruku i grawerki na gadżetach firmowych
Projekt aktu fundacji sztandaru dla Stowarzyszenia Absolwentów
Projekt tuby do aktu erekcyjnego
Projekty nadruków i haftów na ubrania dla drużyny UG na mistrzostwa World Cup SIFE
Paris 2006
Projekt reklamy do katalogów targowych na targi w Chinach, Malezji i Indiach
Projekty ogłoszeń, akcydensów i identyfikatorów dla różnych jednostek Uniwersytetu
Projekt graficzny nadruku na CD-ROM oraz koperty do dysku
Projekty graficzne reklam do katalogów wyższych uczelni (Telbit, Perspektywy, Modus),
wydawnictw periodycznych i okazjonalnych.
Projekt prezentacji Uniwersytetu Gdańskiego w języku angielskim
Projekt kartonowej teczki firmowej
Projekt opakowań do cukierków
Projekty tablic informacyjnych
Działalność organizacyjno-realizacyjna
W zakresie obowiązków Biura Informacji i Promocji leży organizacja uczelnianych konferencji
oraz realizacja kampanii i działań o charakterze promocyjnym. Wszystkie działania
wykonawcze prowadzone przez Biuro miały charakter całych projektów a nie pojedynczych
przedsięwzięć, których realizacja jest rozciągnięta w czasie. W okresie sprawozdawczym
Biuro było zaangażowane w realizację następujących działań:
Współorganizację uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum
Dydaktyczno-Konferencyjnego w Sopocie
Przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej Uczelni. Główną część kampanii
realizowano w czasie trwania Dni Uczelni oraz Targów Akademia przy współpracy z
Dziennikiem Bałtyckim i Radiem Gdańsk. Kampania została przeprowadzona w oparciu o
emisję w marcu 2006 r. dysku CD-ROM zatytułowanego Niezbędnik maturzysty
zawierającego wyczerpujące informacje na temat zasad studiowania i rekrutacji na
wszystkich
kierunkach
Uniwersytetu
oraz
życia
studenckiego,
a
także
test
psychologiczny dla maturzystów wspomagający wybór studiów. Dysk został wydany w
nakładzie 56 tys. egz.
Emisja dysku została poprzedzona tygodniową kampanią
informacyjną na łamach Dziennika Bałtyckiego i antenie Radia Gdańsk. Dodatkowo 2000
egz. dysków zostało rozesłanych do szkół województwa pomorskiego oraz województw
ościennych, a także rozdanych na Targach Akademia.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
129
Inne obszary działalności Uczelni
Przygotowanie i wydanie Informatora dla kandydatów na studia na rok akademicki
2006/2007.
Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego dla kandydatów na studia z ofertą
edukacyjną uczelni.
Wydanie książki pt. Zarys Dziejów Uniwersytetu Gdańskiego.
Organizację posiedzenia plenarnego KRASP przy współpracy z Akademia Morska i
Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu.
Współorganizację uroczystego otwarcia budynku Instytutu Oceanografii w Gdyni.
Przygotowanie i wydanie drugiej edycji uaktualnionego albumu pt. Uniwersytet Gdański w
nakładzie 3000 egz.
Organizację
udziału
Uniwersytetu
Gdańskiego
w
międzynarodowych
targach
edukacyjnych w Chinach, Malezji i Indiach oraz przygotowanie materiałów informacyjnoreklamowych dotyczących uczelni.
Organizację inauguracji nowego roku akademickiego 2006/2007.
Wydanie folderu składanki w języku angielskim wraz z wkładką z certyfikatem w języku
chińskim.
Biuro
Informacji i Promocji przygotowało
zestaw ubiorów dla
reprezentantów
Uniwersytetu Gdańskiego w Mistrzostwach Świata SIFE w Paryżu.
Biuro przygotowało, zrealizowało oraz sfinansowało kampanię informacyjno-promocyjną
niektórych jednostek organizacyjnych uczelni m.in. dla studium podyplomowego dla
zarządców nieruchomości oraz Studium Podyplomowego Terapii Zaburzeń Czytania i
Pisania.
Po rozpoczęciu roku akademickiego przystąpiono do prac projektowych i realizacyjnych
kalendarzy firmowych na rok 2006 oraz kartek świątecznych.
W pierwszych dniach grudnia Biuro Informacji i Promocji przeprowadziło akcje wysyłkową
kartek świątecznych.
W ciągu całego roku 2006 Biuro Informacji i Promocji prowadziło dokumentację
fotograficzną najważniejszych wydarzeń na Uczelni, dokumentowało postępy w pracach
budowlanych Biblioteki Głównej i Instytutu Oceanografii oraz przeprowadziło kilka sesji
fotograficznych na terenie poszczególnych wydziałów. Biuro tworzyło dokumentację
fotograficzną z najważniejszych wydarzeń z życia uczelni. W efekcie, w ciągu 12
miesięcy wykonano 2000 zdjęć ilustrujących życie uczelni. Dzięki posiadanemu sprzętowi
fotograficznemu oraz filmowemu Biuro Informacji i Promocji mogło na bieżąco
rejestrować najistotniejsze wydarzenia oraz w ciągu bardzo krótkiego czasu umieszczać
informacje o nich na stronach internetowych wraz serwisem fotograficznym czy
filmowym. Wykonane fotografie były udostępniane zainteresowanym wydziałom w celu
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
130
Inne obszary działalności Uczelni
wykorzystania ich do własnych działań promocyjnych. Uzyskany materiał ikonograficzny i
filmowy był przekazywany do Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej w celach
archiwizacyjnych.
Przez cały rok prowadziło serwis informacyjny na stronach internetowych zamieszczając
aktualności, zapowiedzi wydarzeń, informacje dla mediów oraz doktoraty honoris causa
w oparciu o teksty przygotowane przez rzecznika prasowego.
Przez cały rok Biuro Informacji i Promocji prowadziło bieżąca współpracę z różnymi
jednostkami Uczelni związaną z organizacją przez nie seminariów i konferencji oraz
wyjazdów.
Z inicjatywy Biura Informacji i Promocji podjęto działania promujące Uniwersytet Gdański
na rynkach zagranicznych. Szczególny nacisk położono na pozyskiwanie studentów
zagranicznych oraz wymianę naukowo-badawczą. W ramach tych działań nawiązano
bezpośrednie kontakty z Ambasadami RP w Singapurze, Malezji, Kenii oraz Kostaryce.
Biuro Informacji i Promocji wysłało do tych placówek dyplomatycznych materiały
promocyjne uczelni. Efektem tej inicjatywy był udział Uczelni w Międzynarodowych
Targach Edukacyjnych.
Pod koniec roku została uaktualniona Strategia Promocji Uniwersytetu Gdańskiego
uwzględniająca zmiany które zaszły na rynku edukacyjnym w ostatnich latach. W strategii
uwzględniono promocję zagraniczną oraz określono strategiczne rynki do których w
pierwszej kolejności powinna być kierowana promocja.
W 2006 roku w liczącej się prasie, wydawnictwach periodycznych oraz informatorach
skierowanych do maturzystów i uczniów szkół średnich ukazały się 34 reklamy Uniwersytetu.
Zgodnie z przyjętą w tym roku zasadą były to reklamy całostronicowe w większości
zamieszczane w bardzo eksponowanych miejscach. Uczelnia była obecna przez cały rok w
19 portalach internetowych w tym w portalu GOOGLE. Uczelnia brała udział w 6 targach o
zasięgu krajowym oraz w 4 targach zagranicznych (Pekin, Szanghaj, New Delhi oraz
Bangkok).
W roku sprawozdawczym zostało wydanych 6 własnych wydawnictw, Informator dla
kandydatów na studia, foldery w języku polskim i angielskim, Zarys dziejów Uniwersytetu
Gdańskiego, album pt. Uniwersytet Gdański oraz dysk CD pt. Niezbędnik maturzysty.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
131
Inne obszary działalności Uczelni
Sprawozdanie z działalności Rzecznika prasowego
Sprawozdanie z działalności rzecznika prasowego za okres od 01.01 2006 do
31.12.2006r.
I. Współpraca z mediami
W ramach współpracy z mediami w roku 2006 na bieżąco była uzupełniana i
uaktualniania baza danych dziennikarzy. Obecnie w bazie tej znajdują się 148 osób
(stan na 31 grudnia 2006 roku). Są to dziennikarze i osoby pracujące w mediach,
zajmujące się tematyką szkół wyższych w zakresie: kształcenia, ekonomii, wydarzeń
kulturalnych oraz spraw ogólnych dotyczących funkcjonowania uczelni w Polsce. Do
wszystkich dziennikarzy, każdego roku, wysyłane jest zapytanie, czy chcą
otrzymywać informacje z UG wraz z prośba o uaktualnienie swoich danych.
W ramach utrzymywania stałej współpracy z mediami w zakresie patronatów
medialnych i opieki informacyjno-programowej nad wydarzeniami na
Uniwersytecie Gdańskim, z inicjatywy rzecznika prasowego UG, w roku 2006 odbyły
się spotkania z redaktorami naczelnymi, kierownictwem oraz dyrektorami promocji
trójmiejskich mediów. W 2006 roku spotkania te były szczególnie istotne, ponieważ w
2006 roku nastąpiła zmiana na stanowiskach redaktorów naczelnych oraz prezesów
mediów publicznych. W 2006 r. odbyły się spotkania z następującymi prezesami,
przedstawicielami promocji i redaktorami naczelnymi:
- Joanną Strzemieczną -Wielczyk Dyrektorem Oddziału TVP S.A. w Gdańsku
- Dorotą Hebel, Producentem Audycji Informacyjnych w TVP S.A. w Gdańsku
- Piotrem Ostrowskim, Kierownikiem Wydziału Audycji Informacyjnych, kierownikiem
„Panoramy” TVP S.A. w Gdańsku
- Maciejem Wośko, nowym redaktorem naczelnym „Dziennika Bałtyckiego”
- Martą Apanowicz – Portal Internetowy Trojmiasto.pl
- Jackiem Naliwajkiem, nowym wiceprezesem Radia Gdańsk, odpowiedzialnym za sparwy
programowe i patronaty medialne
- Dariuszem Wasilewskim nowym prezesem Zarządu Radia Gdańsk
- Tomaszem Wiśniewskim, Dyrektorem Programowym Radia Hit FM
- Janem Błaszkowskim, Dyrektorem TVN/TVN24 Oddział w Gdańsku
- Anną Niedziółką, Dyrektorem Biura Marketingu Radia Gdańsk S.A.
W roku 2006 rzecznik prasowy UG utrzymywał stałą współpracę z następującymi
mediami:
lokalnymi:
- Dziennik Bałtycki
- Gazeta Wyborcza Trójmiasto
- Radio Gdańsk
- Radio Hit FM
- Radio Trefl
- Radio Plus
- Gdański Oddział TVP S.A.
- Gdański Oddział TVN/TVN24
- Gdański Oddział Telewizji „Polsat”
- Radio Eska Nord
ogólnopolskimi:
- Polska Agencja Prasowa
- „Gazeta Wyborcza”
- „Rzeczpospolita”
- „Newsweek”
- „Wprost”
- „Polityka”
- Tygodnik „Przegląd”
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
132
Inne obszary działalności Uczelni
- „Dziennik. Europa Świat”
- Radio Zet
- Radio RMF FM
- TVP 3 - sieć regionalna, pasmo ogólnopolskie
- Program Pierwszy, Drugi i Trzeci Polskiego Radia
portale i wortale inetrentowe:
1. Onet www.onet.pl
2. Wirtualna Polska www.wp.pl
3. Interia www.interia.pl
4. Poland www.poland.pl
5. www.trójmiasto.pl
6. www.gdansk.miastopolis.pl
7. www.gdansk.pl
8. www.gdansk.gda.pl
9. www.wirtualny.gdansk.pl
10. www.gdansk.naszemiasto.pl
11. www.miasta.gazeta.pl/trójmiasto
12. www.eskanord.com.pl
13. Studentnews.pl
W roku 2006 podtrzymywana była także stała współpraca z pismami branżowymi:
- miesięcznikiem „Sprawy Nauki”, w którym rzecznik prasowy jest stałym
współpracownikiem
- miesięcznikiem „Forum Akademickie”
W zakresie obowiązków rzecznika prasowego leży udzielanie odpowiedzi na
pytania dziennikarzy dotyczące Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański
jako największa uczelnia na Pomorzu pozostaje w ciągłym zainteresowaniu mediów.
W związku z tym działalność informacyjna rzecznika w tym zakresie w roku 2006
polegała na codziennym udzielaniu informacji, wywiadów i wypowiedzi
zainteresowanym mediom, a także na autoryzowaniu wypowiedzi władz UG (rektora,
prorektorów oraz dziekanów wydziałów). W tym zakresie codzienna współpraca z
mediami polegała również na przekazywaniu służbowych kontaktów i ustalaniu
spotkań z ekspertami z poszczególnych dziedzin nauki, pracownikami
naukowymi Uniwersytetu Gdańskiego, m.in. ekonomistami, historykami filologami,
językoznawcami, itp.
II. Informacje o Uniwersytecie Gdańskim w mediach
Biuro Informacji i Promocji, pod nadzorem merytorycznym rzecznika prasowego,
prowadzi codzienny monitoring artykułów prasowych na temat Uniwersytetu
Gdańskiego, które ukazują się w lokalnych i ogólnopolskich mediach oraz informacji
ukazujących się w portalach internetowych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2006 roku ukazało się:
- 1217 artykułów prasowych ( w ww. dziennikach i tygodnikach)
- 418 informacji w Internecie
Informacje o uczelni i wydarzeniach na uczelni były także obecne na antenie: TVP S.A.
Oddział w Gdańsku, TVP 3 – sieć regionalna, TVP S.A., Telewizja Polsat, TVN/TVN24,
Radia Gdańsk, Radia Hit FM, Radia Trefl, Radia Eska Nord, Radia Plus, Programu 3
Polskiego Radia, Radia Zet, Radia RMF FM, a także na wszystkich wyżej wymienionych
portalach i wortalach internetowych.
Relacje w mediach dotyczyły:
- jubileuszu 36-lecia Uniwersytetu Gdańskiego i wszystkich wydarzeń, związanych z
jubileuszem
- nadania tytułu Doktora Honoris Causa UG prof. Leszkowi Balcerowiczowi
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
133
Inne obszary działalności Uczelni
- nadania tytułu Doktora Honoris Causa UG profesorom: Charlesowi H. Bennettowi oraz
Antonowi Zeilingerowi
- nadania tytułu Doktora Honoris Causa UG Tadeuszowi Różewiczowi
- inauguracji roku akademickiego 2006/2007
- Targów Akademia 2006
- rekrutacji
- Wieloletniego Programu Budowy Bałtyckiego Kampusu UG
- informacji o seminariach
- informacji o konferencjach
- prezentacji pracowników naukowych UG, związanych z nagrodami i jubileuszami
- komentarzy ekspertów z UG
- informacji o nagrodach i stypendiach dla studentów UG
- informacji o osiągnięciach pracowników naukowo-dydaktycznych UG
- informacji o wymianie pracowników i studentów UG
- wywiadów z pracownikami naukowymi UG
- zapowiedzi wydarzeń
- bieżących problemów dot. funkcjonowania uczelni
Uniwersytet Gdański w roku 2006 był także stale obecny w dodatkach:
- „Moja kariera” dodatek do „Rzeczpospolitej”
- „Praca” oraz „Szkolenia” dodatki do „Dziennika Bałtyckiego”
- „Praca” – dodatek do „Gazety Wyborczej”
W dodatkach najczęściej ukazywały się artykuły dotyczące szkoleń, seminariów, konferencji,
programów europejskich, zwłaszcza Socrates/Erasmus, rozpoczynania kariery zawodowej
przez studentów UG, spotkań związanych ze wszystkimi formami giełd pracy, kształcenia na
UG (nowych kierunków studiów podyplomowych).
Rzecznik prasowy w 2006 roku kontynuował współpracę z „Dziennikiem
Akademickim”, dodatkiem do „Dziennika Bałtyckiego oraz „Studenckim Forum
Trójmiasta” – nowym dodatkiem studenckim do „Gazety Wyborczej Trójmiasto”
IV. Działalność informacyjna
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku zostało przygotowanych i
rozesłanych do mediów lokalnych i ogólnopolskich:
- 96 informacji i komunikatów prasowych dotyczących konferencji, seminariów,
spotkań, wykładów otwartych i ważnych zdarzeń z życia Uniwersytetu Gdańskiego.
- 28 komunikatów prasowych w ramach stałej rubryki „Tydzień na Uniwersytecie
Gdańskim”, gdzie zapowiadane są najważniejsze wydarzenia nadchodzącego
tygodnia
- 15 pism z prośbą o patronaty medialne, skierowanych do lokalnych i
ogólnopolskich mediów. Wszystkie prośby zostały pozytywnie rozpatrzone przez
redakcje.
Działalność rzecznika była skupiona zwłaszcza na przekazywaniu informacji
dotyczących:
- działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego (prezentowanie osiągnięć
poszczególnych wydziałów i stacji naukowych)
- kształcenia na UG (zwłaszcza wprowadzanego przez Uniwersytet Gdański nowych
kierunków i trybów studiów, także studiów podyplomowych)
- nagród i wyróżnień (np. Naukowej Nagrody Miasta Gdańska dla pracowników
naukowych UG, nagród dla pracowników i studentów UG, a także jednostek UG,
Akademickiego Chóru UG, Akademickiej Telewizji Edukacyjnej UG)
- stypendiów, grantów (np. stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych
naukowców, stypendiów i nagród dla doktorantów UG)
- sukcesów sportowych
- rekrutacji (zainteresowanie kandydatów poszczególnymi kierunkami kształcenia na
UG, dane statystyczne)
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
134
Inne obszary działalności Uczelni
- bieżących wydarzeń na UG (seminariów szkoleń, spotkań, konferencji, otwartych
wykładów, strategii rozwoju uczelni)
W roku 2006 odbyły się 3 konferencje prasowe promujące działalność UG w
mediach:
- z okazji jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego, połączona z konferencją poświęconą
Targom Akademia 2006
- z okazji nadania tytułu doktora honoris Causa Leszkowi Balcerowiczowi
- z okazji inauguracji roku akademickiego 2006/2007 - promująca plany rozwoju uczelni,
podsumowująca trzy wielkie zakończone inwestycje: Instytut Oceanografii UG, Biblioteka
Główna UG, Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy w Sopocie
Wszystkie konferencje prasowe zostały przygotowane i poprowadzone przez rzecznika
prasowego UG
W ramach funkcjonowania informacji wewnętrznej dotyczącej wydarzeń na
Uniwersytecie Gdańskim wszystkie informacje o seminariach, konferencjach,
spotkaniach i ważnych zdarzeniach były wysyłane do:
- osób odpowiedzialnych na poszczególnych wydziałach i jednostkach UG za współpracę z
Biurem Informacji i Promocji
- Akademickiego Centrum Kultury
- Akademickiej Telewizji Edukacyjnej
- Biblioteki Głównej UG
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
- Uczelnianego Klubu AZS UG
- Wydawnictwa UG
- Gazety Uniwersyteckiej”
V. Strona internetowa Uniwersytetu Gdańskiego
Na bieżąco były aktualizowane informacje ukazujące się na stronie internetowej
uczelni. Od strony merytorycznej rzecznik prasowy odpowiada za:
„Informacje dla mediów” ułożone według schematu:
- informacje prasowe i komunikaty
- tydzień na UG
„Informacje o uniwersytecie” ułożone według schematu:
- o nas
- historia Uniwersytetu Gdańskiego
- kalendarium UG
- Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego – Program wieloletni
- lista Doktorów Honoris Causa UG
Rzecznik prasowy odpowiada i przygotowuje także informacje na stronę główną
Uniwersytetu Gdańskiego: „Aktualności” i „Zapowiedzi wydarzeń”.
- informacje te były aktualizowane kilka razy w każdym tygodniu. Strona ta pełni rolę
forum informacyjno-promocyjnego.
W 2006 roku z inicjatywy rzecznika UG został przygotowany nowy panel na stronie
internetowej: „Media o UG”, w którym zamieszczane są artykuły z prasy i Internetu
opisujące szeroko rozumiana działalność i sukcesy uczelni.
VI. Informatory i publikacje o Uniwersytecie Gdańskim
W marcu 2006 roku ukazała się płyta CD, zawierająca informacje dotyczące zasad
rekrutacji na UG na rok akademicki 2005/2006, informacje o Uniwersytecie Gdańskim
i jego poszczególnych wydziałach, możliwościach zatrudnienia po ukończeniu
poszczególnych kierunków UG a także program multimedialny wspomagający wybór
studiów. Teksty o uczelni przygotował rzecznik pasowy. Płyta była dołączana do
wydania „Dziennika Bałtyckiego” jako promocyjny informator o rekrutacji na uczelnię.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
135
Inne obszary działalności Uczelni
W marcu 2006 został także zaktualizowany i wydany nowy album o Uniwersytecie
Gdańskim, przygotowany z okazji jubileuszu UG. Rzecznik prasowy przygotowywał i
aktualizował teksty do albumu.
Na jubileusz Uniwersytetu Gdańskiego w 2006 r. została przygotowana książka
„Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego” autorstwa Marka Andrzejewskiego, Lecha
Mokrzyckiego i Józefa Arno Włodarskiego. Ksiązka powstała z inicjatywy i pod
redakcją rzecznika prasowego UG.
Rzecznik prasowy współpracował także w przygotowaniu:
- informatora o zasadach rekrutacji na Uniwersytet Gdański w roku akademickim
2006/2007
- informatora: Targi Akademia 2006
VII. Działalność organizacyjna
W kompetencjach rzecznika prasowego leży współpraca (merytoryczna i
organizacyjna) przy realizacji spotkań związanych z nadawaniem tytułów
Doktora Honoris Causa
UG, spotkań przygotowywanych przez Rektora
Uniwersytetu Gdańskiego, święta UG, inauguracji roku akademickiego, Targów
Akademia. Działalność rzecznika prasowego w tym zakresie polega na
przygotowywaniu programów spotkań, przygotowywaniu i wysyłaniu zaproszeń,
przygotowywaniu akcji informacyjno-promocyjnych, współpracy z mediami. W 2006
roku rzecznik prasowy UG współpracował w organizacyjno-merytorycznym
przygotowaniu następujących wydarzeń:
1. Targi Akademia 2006
2. Jubileusz 36-lecia Uniwersytetu Gdańskiego
3. Inauguracja roku akademickiego 2006/2007
4. Uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego:
- Prof. Leszkowi Balcerowiczowi
- Tadeuszowi Różewiczowi
- profesorom: Charlesowi H. Bennettowi oraz Antonowi Zeilingerowi
W roku 2006 na bieżąco była aktualizowana i uzupełniana oficjalna lista gości
zapraszanych na ważne wydarzenia dotyczące całego Uniwersytetu Gdańskiego, na której
znajdują się przedstawiciele władzy państwowej, samorządowej, wojewódzkiej,
przedstawiciele instytucji i ośrodków naukowych – pomorskich i ogólnopolskich parlamentarzyści województwa pomorskiego rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich, rektorzy szkół wyższych województwa pomorskiego,
przedstawiciele mediów – ogólnopolskich i lokalnych - partnerzy Uniwersytetu Gdańskiego.
GAZETA UNIWERSYTECKA
"Gazeta Uniwersytecka" jest miesięcznikiem społeczności akademickiej Uniwersytetu
Gdańskiego.
Wydawnictwo zajmuje się promocją uczelni, pełniąc jednocześnie rolę kronikarską. Na
łamach gazety poruszane są tematy związane z życiem Uniwersytetu Gdańskiego, w tym
przede wszystkim z działalnością naukowo-badawczą oraz wydarzeniami organizowanymi
przez poszczególne jednostki i organizacje studenckie. W miesięczniku można znaleźć
sylwetki pracowników uczelni, informacje istotne dla szkolnictwa wyższego, wywiady z
gośćmi specjalnymi z regionu Pomorza.
Gazeta ukazuje się zarówno w wydaniach tradycyjnych (papierowych), jak i internetowych.
W 2006 roku wydanych zostało 9 numerów drukowanych oraz 12 internetowych. Ponadto
redakcja przygotowała specjalne wydawnictwo – „Informator studenta pierwszego roku” (w
nakładzie 10 tys. egzemplarzy).
W 2006 roku w redakcji zatrudnione były dwie osoby: - Marzena Wiśniewska-Tomaszkiewicz
(redaktor naczelny), Monika Domachowska (dział informacji).
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
136
Inne obszary działalności Uczelni
BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI
III Bałtycki Festiwal Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z 13 września 2006 roku
poinformowało, że przyjęło raport merytoryczny oraz rozliczenie finansowe (przesłane do
Ministerstwa Edukacji i Nauki 13 grudnia 2005 roku) z realizacji umowy nr 34/R/DBB/2005
z 17 maja 2005 r. oraz aneksu nr 1 z 18 sierpnia 2005 r. dotyczącej organizacji
III Bałtyckiego Festiwalu Nauki (19 - 22 maja 2005 r.) i uznało umowę za rozliczoną.
IV Bałtycki Festiwal Nauki
Kontynuowane było zadanie prowadzenia sekretariatu przygotowującego IV Bałtycki Festiwal
Nauki. 16 lutego 2006 roku odbyło się - z udziałem przewodniczącego Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzeja Ceynowy 2. spotkanie organizacyjne koordynatorów ze wszystkich instytucji uczestniczących
w IV BFN (w tym również koordynatorów Uniwersytetu Gdańskiego). Wobec powszechnej
zgody wszystkich zainteresowanych, że brak jest takiej potrzeby, nie odbyło się - wcześniej
planowane - 3. spotkanie koordynatorów Uniwersytetu Gdańskiego 1. 7 lutego i 2 marca 2006
r. odbyły się spotkania poświęcone organizacji VII Pikniku Naukowego w Gdyni. Na
zaproszenie sponsora festiwalu - Koncernu Energetycznego ENERGA SA - odbyło się
również 24 czerwca 2006 r. spotkanie wszystkich koordynatorów podsumowujące IV BFN,
połączone ze zwiedzaniem elektrowni wodnych w Straszynie, Rutkach i Bielkowie. Bieżące
kwestie były omawiane za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatów zamieszczanych
na specjalnej stronie WWW „Aktualności dla koordynatorów”.
Sekretariat przygotował i rozpowszechnił dwa raporty o stanie przygotowań do IV BFN
14 lutego i 5 kwietnia 2006 roku.
W ramach promocji festiwalu wydano 90-stronicowy informator festiwalowy w nakładzie
7 000 egz. (dofinansowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Fundację Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego) oraz plakat formatu B2 (2 500 egz.). Dzięki uprzejmości
Pomorskiego Kuratora Oświaty2 1 500 egz. informatorów i 1 000 egz. plakatów zostało
rozprowadzonych we wszystkich szkołach ponadpodstawowych województwa pomorskiego.
Przygotowana została strona WWW (pod adresem http://www.festiwal.gda.pl), która
pozwalała na przeszukiwanie katalogu imprez na wiele sposobów. Kontynuowana była
współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu strony internetowej festiwalu z firmą ATENA
Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z .o.o z Sopotu, która usługę wykonywała
nieodpłatnie. Strona pod koniec maja 2005 r. notowała blisko 4 500 wywołań dziennie (od
początku maja 2004 r. do końca roku to ponad 128 000 wywołań). Zlecono przygotowanie
i emisję 30 spotów reklamujących IV BFN w Radiu Gdańsk oraz ekspozycję przez 15 dni
12 bill-board’ów w Trójmieście i w Słupsku.
Patronat medialny nad festiwalem pełniły: Radio Gdańsk S.A. (24 maja 2006 r. odbyła się
w studiu Radia Gdańsk – transmitowana na antenie – debata „Biznes a nauka”, oraz
w następnych dniach zostały przeprowadzone wielokrotnie relacje z festiwalu „na żywo”
z wozu satelitarnego), Gazeta Wyborcza Trójmiasto (20 maja 2006 r. wydany został
w nakładzie ok. 30 000 egz. dodatek reklamowy do Gazety Wyborczej „Gazeta na Festiwal
Nauki” o objętości 8 stron, zawierający m. in. pełny uaktualniony program festiwalu), Echo
Miasta oraz Regionalny Portal Internetowy Trojmiasto.pl. Patronat honorowy nad festiwalem
objęli Minister Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz prezydenci
Gdańska, Gdyni i Sopotu.
1
Zgodnie z decyzją JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pełnomocnik Rektora ds. Festiwalu Nauki od
III edycji festiwalu koordynuje również przygotowania do festiwalu na Uniwersytecie Gdańskim
2
IV Bałtycki Festiwal Nauki został wpisany do kalendarza imprez wojewódzkich na rok szkolny 2005/2006
Pomorskiego Kuratora Oświaty w rozdziale VI. Imprezy różne (poz. 18)
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
137
Inne obszary działalności Uczelni
IV Bałtycki Festiwal Nauki - zgodnie z decyzją Rady Rektorów Województwa Pomorskiego odbył się w dniach od 25 do 28 maja 2006 r. (cześć imprez odbywała się od 20 maja).
Zaplanowano 506 imprez (w tym piknik naukowy w Gdyni), w których – według ostrożnych
szacunków poszczególnych organizatorów – wzięło udział ponad 65 000 osób.
W organizację imprez zaangażowanych było około 3 000 osób z 31 uczelni wyższych,
placówek Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek
działających na rzecz nauki (m. in. muzea i biblioteki). Najwięcej imprez przygotowały:
Uniwersytet Gdański (200), Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (143) i
Politechnika Gdańska (82).
Kontynuowane były - rozpoczęte jeszcze jesienią 2005 roku - przygotowania do udziału
reprezentacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Katalońskim Tygodniu Nauki (11 - 19 listopada
2006 r.). Ostatecznie pojechała do Barcelony z czterema atrakcyjnymi prezentacjami
ośmioosobowa ekipa z Gdańska:
 z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego dr dr Anna Florek, Bożena Karawajczyk,
Tomasz Pluciński i Krzysztof Kledzik prezentowali „Tajemnice chemii dla najmłodszych”
(interaktywne doświadczenia dla dzieci) oraz „Chemię wśród nas” (praktyczne
zastosowania chemii)
 Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego (występowały Nora Orłowska
i Renata Grabarska) zaprezentowało interaktywną sztukę teatralną dla najmłodszych
w języku hiszpańskim zatytułowaną „Odisea del ámbar” („Jantarowa Odyseja”)
 Dział Edukacji Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na stoisku „Skarby Bałtyku”
prezentował archeologię podwodną i konserwację wydobytych zabytków.
Na podstawie wniosku z 30 stycznia 2006 r., została zawarta 18 lipca 2006 roku umowa
nr 25/DWB/R/2006 między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem
Gdańskim z zakresu działalności wspomagającej badania na organizację IV Bałtyckiego
Festiwalu Nauki. Raport końcowy z wykonania umowy został przesłany do Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji 22 grudnia 2006 roku.
Od marca 2004 roku w Hotelu Rezydent w Sopocie realizowana jest Kawiarnia Naukowa
Bałtyckiego Festiwalu Nauki, czyli cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami
polskiej nauki. W Kawiarni – pod patronatem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego i
Centrum Komputerowego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej – w roku 2006
udział wzięli:
 w styczniu 2006 r.: prof. dr hab. Maciej Gromadzki (Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku),
Czy ptaki wędrujące nad Polską przyniosą ptasią grypę?
 w lutym 2006 r.: dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
Mądrość i sztuka leczenia
 w marcu 2006 r.: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik, czł. koresp. PAN (Politechnika
Gdańska), Czy Żuławom - jedynej polskiej depresji - grozi powódź stulecia?
 w kwietniu 2006 r.: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet Gdański), O kłopotach
ze szczęściem
 w maju 2006 r.: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski (Akademia Medyczna w
Gdańsku), Przewlekłe choroby nerek - niedoceniany problem epidemiologiczny
 we wrześniu 2006 r.: prof. Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), O drogach
od Chopina wiodących...
 w listopadzie 2006 r.: doc. dr hab. Jacek Piskozub (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie),
Od Wielkiego Wybuchu do Ciemnej Materii oraz co oceanografowie mają z tym
wspólnego?
V Bałtycki Festiwal Nauki
Zaproszenie do udziału w V Bałtyckim Festiwalu Nauki (24 – 27 maja 2007 roku)
przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego skierował w listopadzie 2006
roku do wszystkich uczelni wyższych, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk,
jednostek badawczo-rozwojowych oraz placówek wspomagających badania (łącznie
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
138
Inne obszary działalności Uczelni
49 podmiotów). Na zaproszenie odpowiedziało i przysłało do końca 2006 r. „deklarację
uczestnictwa” 28 jednostek, powołując jednocześnie swoich koordynatorów.
Do 31 grudnia 2006 roku odbyło się jedno spotkanie koordynatorów Uniwersytetu
Gdańskiego (30 listopada 2006 r.) oraz jedno spotkanie wszystkich koordynatorów (7
grudnia 2006 r.). Ustalono harmonogram i sposób zgłaszania (przez Internet) imprez oraz
ogólne zasady dofinansowywania jednostek uczestniczących w festiwalu.
POMORSKIE
ŚRODOWISKA
CENTRUM
BADAŃ
I
TECHNOLOGII
W 2006 r. Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT realizowało wiele
projektów z następujących dziedzin:
1. SZKOLENIA
2. DORADZTWO
3. PROJEKTY BADAWCZO – NAUKOWE
4. KONFERENCJE
Ad. 1. SZKOLENIA
Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska EKOSZKOLENIA
Projekt „Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska” realizowany jest
przez Konsorcjum projektowe od kwietnia 2005 roku. Projekt ten adresowany jest do małych
i średnich (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z terenu całego kraju. Grupami docelowymi
programu – beneficjentami ostatecznymi – są: kadra zarządzająca MŚP (np. właściciele,
prezesi, dyrektorzy, kierownicy), pracownicy odpowiedzialnie za ochronę środowiska w MŚP
oraz pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością (SZJ) w MŚP. Planowane jest
przeszkolenie 7500 uczestników z 1000 firm do końca czerwca 2007 roku. Zakres szkoleń
obejmuje: regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, systemy zarządzania
środowiskowego, korzystanie z funduszy UE oraz doradztwo. Dodatkowo oferowane są
indywidualne konsultacje dla firm.
Lider projektu: ABC Poland Sp. z o.o
Partnerzy: Eko-Konsult Biuro Projektowo-Doradcze, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Uniwersytet Gdański.
Źródło finansowania: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie
2.3.b Data rozpoczęcia: 12.04.2005
Data zakończenia: 30.06.2007
Pomorski Program Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska
Program się 2 listopada 2005 r. Szkolenia rozpoczęły się w lutym 2006 r. i trwały do
października 2006. W ramach PPDKOŚ szkoleniami objęto pracowników małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Tematyka obejmowała w szczególności
obowiązujące normy prawne oraz uregulowania dostosowujące nowe przepisy ochrony
środowiska do wymogów unijnych.
Tematyka szkoleń: Kontrola i Sankcje za Naruszanie Wymagań Ochrony Środowiska w
MŚP, Strategia Finansowania Działań w Zakresie Ochrony Środowiska, Gospodarka
Odpadami w MŚP, Gospodarka Wodno-Ściekowa w MŚP, Ochrona Powietrza
Atmosferycznego w MŚP, Zintegrowane Zarządzanie Środowiskowe w MŚP. W ramach
projektu utworzono platformę e-learningową, oferowane moduły internetowe obejmowały
następujące zagadnienia: Gospodarka odpadami, Gospodarka Wodno-Ściekowa, Ochrona
Powietrza Atmosferycznego.
Grupy docelowe: kadra i pracownicy MŚP, osoby odpowiedzialne za sprawy związane z
ochroną środowiska w przedsiębiorstwach. Przeszkolono 100 uczestników.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
139
Inne obszary działalności Uczelni
Uczestnictwo w Programie kończyło się przygotowaniem przez uczestników wniosków o
dofinansowanie projektu z funduszy unijnych z dziedziny związanej z ochroną środowiska.
Partnerzy: brak
Źródło finansowania Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie
2.3.a
Data rozpoczęcia: 02.11.2005
Data zakończenia: 30.10.2006
Specjalistka ds. Zarządzania Środowiskiem
Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród kobiet poprzez
wdrożenie beneficjentek w zakres obowiązków odpowiadający stanowisku specjalistki ds.
zarządzania środowiskiem. Grupą docelową będą kobiety bezrobotne, do 27 roku życia,
które ukończyły studia związane z ochroną środowiska lub chemią. Cel projektu zostanie
osiągnięty poprzez zorganizowany system szkoleń, staży zawodowych oraz przygotowania
do zawodu w miejscu pracy.
W październiku rozpoczął się etap szkoleniowy – przeszkolonych zostało 45 kobiet.
Od stycznia 2007 Specjalistki podejmują 6-miesięczne staże i praktyki zawodowe, które
będą odbywały się w departamentach i wydziałach odpowiednich urzędów województwa
pomorskiego oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się aspektami ochrony środowiska..
Lider projektu: POMCERT
Partnerzy: brak
Źródło finansowania Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich działanie
1.6
Data rozpoczęcia: 08.2006
Data zakończenia: 07.2007
Skarby Przyrody polskiej w ramach obszarów NATURA 2000
W ramach projektu Skarby Natury utworzono serwis internetowy w portalu www.polska.pl
propagujący kompleksową wiedzę na temat polskiej przyrody. W projekcie edukacyjnym
„Skarby w naszym regionie na podstawie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”
wzięły udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, nadsyłając swoje prace
na dwie edycje konkursu ekologicznego.
Lider projektu: Uniwersytet Gdański
Partnerzy: NASK
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data rozpoczęcia: 10.03.2006
Data zakończenia: 31.12.2006
W 2006 roku przygotowano i umieszczono w portalu opisy wszystkich regionów
geograficznych Polski, skarbów przyrody polskiej wraz z tłumaczeniami na język angielski
oraz galerie zdjęć. Odbyły się również dwie edycje konkursu ekologicznego.
Ad. 2. DORADZTWO
Klaster ECOPOMERANIA
ECOPOMERANIA to klaster skupiający pomorskie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje,
którym przyświeca wspólny cel, jakim jest poszanowanie energii, ekologia oraz rozwój
zrównoważony w kontekście ochrony środowiska. ECOPOMERANIA ma na celu pobudzenie
partnerstwa i współpracy między jednostkami w nim uczestniczącymi, promocja towarów i
usług w kraju i za granicą oraz tworzenie i promocja wspólnych projektów będących motorem
rozwojowym. Efektem klastra jest skupienie przedsiębiorstw, ośrodków naukowych i
jednostek badawczo-rozwojowych wyzwala znaczny potencjał innowacyjny sprzyjając:
wymianie
myśli
technologicznej poprzez partnerstwo
i
współpracę
między
przedsiębiorstwami, światem nauki oraz administracją publiczną; zwiększeniu
produktywności i efektywności poprzez skupienie i lepsze wykorzystanie dostępnych
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
140
Inne obszary działalności Uczelni
zasobów ludzkich i infrastruktury; przyciąganiu innowacji, nowych zasobów i przedsiębiorstw
do regionu.
Lider: POMCERT
Współpraca regionalna w zakresie zarządzania odpadami – RECO
RECO jest projektem opartym na współpracy w zakresie gospodarki odpadami i planowania
przestrzennego.
Głównym celem Projektu jest wspieranie skutecznego, zrównoważonego rozwoju systemów
gospodarki odpadami oraz poprawa efektywności zarządzania gospodarką odpadami w
regionach obszaru Morza Bałtyckiego. W Polsce Region Mazowsza oraz Region Pomorza
biorą udział w projekcie RECO pełniąc rolę Krajowych Partnerów Wiodących (National Lead
Partner). Województwo pomorskie reprezentują Politechnika Gdańska we współpracy z
Urzędem Marszałkowskim. Projekt opiera się na długoletniej współpracy administracji
rządowej i firm ze Szwecji i krajów Europy wschodniej: Estonii, Łotwy, Litwy i Polski w
zakresie ochrony środowiska.
29 maja 2006 roku odbyło się Seminarium szkoleniowe poświęcone tematyce gospodarki
odpadami zawierającymi azbest. W dniach 30.05-03.06.2006 kilkunastoosobowa
reprezentacja Pomorza wzięła udział w wizycie studyjnej w Sztokholmie, gdzie dzięki
gościnności partnerów projektu przedstawiciele administracji samorządowej, środowiska
akademickiego oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów zapoznali się z innowacyjnymi
rozwiązaniami z zakresu gospodarki odpadami stosowanymi aktualnie w Szwecji. Dnia 1
grudnia 2006 w Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyło się
seminarium ”Aktualizacja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami”, w którym uczestniczyło 120 przedstawicieli administracji
samorządowej Województwa Pomorskiego.
Podręcznik dla samorządów – tłumaczenie i adaptacja.
Rozwijanie narzędzia WAMPS – do analizy ekonomicznej gospodarki odpadami.
Lider projektu: Urząd Administracji Regionu Sztokholm
Partnerzy: z Białorusi, Estonii, Finalndii, Litwy, Lotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Szwecji
Rola POMCERT: podwykonawca
Źródło finansowania: WFOŚiGW w Gdańsku oraz INTERREG III B
Rozpoczęcie 2005-01-01
Zakończenie 2007-12-31
Przygotowanie wniosku o dotację inwestycyjną z funduszy strukturalnych dla Techno
– Service
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków strukturalnych rozbudowy i
modernizacji Techno - Service S.A. Cel projektu - budowa centrum kompleksowej obsługi w
zakresie ekologicznego montażu podzespołów elektronicznych. Wniosek został złożony w
2006 roku.
Doradztwo dla Gminy Czersk z zakresu realizacji Planu gospodarki odpadami
Korekta językowa materiałów i artykułów naukowych w języku angielskim
Ad. 3. PROJEKTY BADAWCZO – NAUKOWE
Kontrola i zarządzanie jakością powietrza przy użyciu systemu – ENVIMAN OPSIS
Projekt współfinansowany przez Sida Demo East i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mający na celu demonstrację oraz
sprawdzenie oprogramowania i sprzętu do monitorowania i zarządzania jakością powietrza.
W Gdyni Redłowie na teranie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
umiejscowiono aparaturę badawczą, która nieustannie monitoruje stan jakości powietrza
oraz przesyła i analizuje dane liczbowe.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
141
Inne obszary działalności Uczelni
Rekultywacja jeziora Klasztorne Małe w Kartuzach
Głównym założeniem tego projektu było przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
rekultywacji jeziora Klasztorne Małe w Kartuzach, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem przedsięwzięcia była poprawa stanu wód jeziora Klasztorne Małe, w szczególności
skuteczne zapobieganie niebezpiecznym zakwitom sinic. Cel ten został zrealizowany przez
przeprowadzenie rekultywacji jeziora przy użyciu preparatu Phoslock® oraz monitoring
procesu rekultywacji i jego oddziaływań środowiskowych. W trakcie realizacji projektu został
zebrany materiał badawczy oraz doświadczenia, które pozwolą na przeprowadzenie
efektywnej rekultywacji innych jezior.
W roku 2007 planowane jest przeprowadzenie II etapu rekultywacji oraz nakręcenie filmu.
Innowacyjne
rozwiązania
gospodarki
ściekowo-osadowej
dla
terenów
niezurbanizowanych
Przygotowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o dofinansowanie w
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG projektu
badawczego „Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów
niezurbanizowanych”. Wniosek zostanie złożony w naborze 2007.
Lider projektu: Uniwersytet Gdański
Partnerzy: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Łódzki, Bioforsk (Norwegia)
Rola POMCERTU: koordynator prac
Ad. 4. KONFERENCJE
Konferencja OSAD 2006
W dniach 18 – 21 września 2006 na w Gmachu Politechniki Gdańskiej odbyła się
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna OSAD 2006. Oczekiwane efekty to
poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji, a zarazem przepływ informacji na temat
zagospodarowania i przerobu osadów. Udział gości zagranicznych umożliwił zapoznanie się
uczestników Konferencji z najnowszymi światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
Konferencja DOMeko 2007
Przygotowania do konferencji poświęconej budownictwu pasywnemu DOMeko2007
zaplanowanej na kwiecień 2007.
Konferencja POM-RECO
Przygotowania do konferencji poświęconej gospodarce odpadami w ramach projektu RECO
zaplanowanej na czerwiec 2007 r.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
142
Inne obszary działalności Uczelni
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
I. W S T Ę P
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (w skrócie FRUG) została ustanowiona dnia
10 lutego 1991 roku. Założycielami Fundacji są trzy osoby fizyczne, Skarb Państwa oraz
Uniwersytet Gdański. Fundacja została zarejestrowana i rozpoczęła działalność w dniu 31
października 1991 roku.
Aktualnie Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – figuruje pod
nr 0000045713 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również
w Rejestrze Przedsiębiorców, pod tym samym numerem KRS.
Aktualny skład Zarządu Fundacji przedstawia się następująco:
 Tomasz Żelazny – Prezes Zarządu,

Zbigniew Grzonka– Członek Zarządu,

Andrzej Letkiewicz– Członek Zarządu,

Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu,
Nadzór nad pracą Zarządu sprawuje Rada Fundacji, w skład której wchodzą Założyciele
Fundacji
oraz
Członkowie
Zaproszeni,
aktualnie
w
ilości
19
osób.
Radzie Fundacji przewodniczy aktualnie urzędujący Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - prof. dr
hab. Andrzej Ceynowa.
Celem
statutowym
Fundacji
jest
wspieranie
rozwoju
Uniwersytetu
Gdańskiego,
a w szczególności:

budowy docelowej siedziby Uniwersytetu Gdańskiego – miasteczka uniwersyteckiego,
w tym także Centralnej Biblioteki Morskiej,

udzielanie Uniwersytetowi Gdańskiemu pomocy finansowej i rzeczowej w realizacji jego
zadań,

propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć Uniwersytetu Gdańskiego,

wymiany
naukowej,
dydaktycznej
i
kulturalnej
pracowników
nauki
i
studentów
z zagranicą,

fundowanie stypendiów dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu,

udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej z zakresie działalności naukowej,
kulturalnej i sportowej studentów oraz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
Cele te Fundacja realizuje przede wszystkim w oparciu o potencjał osobowy oraz
infrastrukturę Uniwersytetu Gdańskiego poprzez następujące działania:
a)
inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
b)
aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
c)
współpracę
ze
środowiskami
naukowymi
i
społecznymi
oraz
jednostkami
administracyjnymi i gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
143
Inne obszary działalności Uczelni
współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie organizowania
d)
konferencji, sympozjów, kursów, szkoleń i działalności badawczo-naukowej,
prowadzenie działalności gospodarczej.
e)
Uchwałą Rady Fundacji z dnia 28.06.2006r., na mocy §4 ust. 4 lit. a Statutu działania te
zostały rozszerzone o:
f) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych UE oraz
innych środków publicznych w następujących obszarach:
-
-
-
-
aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracę, bezrobotnych, długotrwale
bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy oraz podnoszenie kwalifikacji osób
wchodzących na rynek pracy i pracujących,
wspomaganie rozwoju i doskonalenie umiejętności dzieci, młodzieży i studentów,
wprowadzanie i upowszechnianie nowych technologii, w tym informatycznych,
działania mające na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie osamotnieniu, zagrożeniu marginalizacją społeczną oraz patologiom
społecznym w różnych grupach społecznych, w szczególności dzieci, młodzieży i
osób starszych,
ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz edukacja ekologiczna,
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
propagowanie i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
organizacja wolontariatu oraz kształcenie wolontariuszy,
aktywizacja
środowiska
lokalnego
poprzez
inicjowanie
przedsięwzięć
o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym oraz organizacja
wypoczynku dzieci i młodzieży,
organizację szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, kursów oraz imprez
plenerowych na rzecz wyżej wymienionych grup i zadań,
działania wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
Fundację.
W roku 2006 minęło 15 lat istnienia Fundacji. W dniu 06 grudnia 2006r., w Pałacu
w Leźnie (Ośrodku Szkoleniowym Uniwersytetu Gdańskiego) odbyła się uroczystość
z tejże okazji. W obchodach 15-lecia FRUG wzięli udział aktualni i byli członkowie Rady i
Zarządu Fundacji, Rektorzy Uczelni Wyższych w Trójmiasta oraz przedstawiciele firm i
instytucji współpracujących z Fundacją. Podczas uroczystości pracownicy Fundacji
przedstawili
prezentację
multimedialną
pt.:
„Fundacja
wczoraj
i dziś”. Prezentacja ta stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Wieloletni pracownicy i współpracownicy Fundacji z rąk Prezesa Zarządu otrzymali nagrody
w postaci tablic pamiątkowych z podziękowaniami za wkład pracy na rzecz rozwoju naszej
organizacji.
II. O P I S D Z I A Ł A L N O Ś C I S T A T U T O W E J
Działalność Fundacji jest ściśle związana z działalnością i zadaniami statutowymi
Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja współdziała z Uniwersytetem, głównie w zakresie nauki
i oświaty oraz propaguje jego osiągnięcia w kraju i za granicą.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
144
Inne obszary działalności Uczelni
W roku 2006 Fundacja przekazała na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego dotacje rzeczowe o
łącznej wartości 57.031,79 zł oraz sfinansowała (ze środków bieżących) zakupy towarów i
usług dla jednostek uczelni o łącznej wartości 24.461,46 zł.
Fundacja, wzorem lat ubiegłych w roku 2006 wypłaciła stypendia naukowe studentom,
doktorantom i młodym pracownikom naukowym Uniwersytetu Gdańskiego na łączną kwotę
62.600,- zł.
Na rok akademicki 2006/2007 Fundacja przyznała:
9 stypendiów dla doktorantów i młodych pracowników naukowych UG (po jednym z
każdego Wydziału UG),
-
1 stypendium dla wyróżniającego się doktoranta Zakładu Inżynierii Środowiska
z Wydziału Chemii UG.
Stypendyści zostali wyłonieni drogą konkursu, spośród 76 złożonych wniosków, zgodnie z
regulaminem przyznawania stypendium Fundacji Rozwoju UG zatwierdzonym przez MENiS.
Wysokość stypendium wynosi: 600 zł/m-c i będzie wypłacane przez 10 kolejnych miesięcy
roku akademickiego 2006/2007.
Fundacja w 2006 r., w ramach sponsoringu na rzecz UG przekazała towary promocyjne
z logo Uniwersytetu Gdańskiego:
1.
Parlamentowi
Studentów
UG
–
jak
zawsze
wśród
studentów
największym
zainteresowaniem cieszyły się koszulki, polary, czapki, smycze oraz długopisy;
2.
Studenckim Kołom Naukowym: Instytutu Politologii „Kratos”, Współczesnej Myśli
Politycznej, Europejskiemu Forum Studentów AEGEE (150 zestawów, na które składały
się długopisy, teczki i identyfikatory dla uczestników konferencji „Network Meeting 2006:
Przyszłość zaczyna się dziś”);
3.
Stypendystom programu „Sokrates/Erasmus” – kubki, czapki, portfele, komplety
polarowe, zestawy piśmiennicze;
4.
Wybitnym Studentom, jak np. Marcie Witkowskiej, która była Międzynarodowym Sędzią
Odysei Umysłu w Iowa State University;
5.
Reprezentantom
uczelni
na
zawodach
sportowych
(ubieramy
uczestników
w koszulki, bluzy, czapki, przekazujemy torby)
III Międzywydziałowe Mistrzostwa Mężczyzn w Piłce Siatkowej
XXVII Międzywydziałowe Mistrzostwa Kobiet w Piłce Siatkowej;
6.
Uczestnikom wypraw naukowych – studentom i doktorantom uczelni:
III Rejs „Pogria 2006 – czapki, koszulki
„Geographic Elbrus 2006” – bluzy, koszulki, czapki
„Meeting China: Students’ Expedition 2006” – czapki, koszulki;
7.
Jako nagrody – plecaki, kubki, koszulki, czapki:
w ramach IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki
warsztatów “Chemia dla najmłodszych”
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
145
Inne obszary działalności Uczelni
konkursie plastycznym i wiedzy o Francji organizowanym przez ośrodek
Alliance Francaise przy UG
biegu o puchar JM Rektora UG
międzywydziałowych Mistrzostwach UG w Bowlingu.
W roku 2006 Fundacja współpracowała z Uniwersytetem Gdańskim m.in. w zakresie
realizacji następujących projektów:
1. Badania z zakresu chemii bioorganicznej polegające głównie na: syntezie peptydów
(wchodzących w skład białek zwierzęcych) o określonej sekwencji. Koordynatorami badań
byli: prof. dr hab. Krzysztof Rolka i prof. dr hab. Piotr Rekowski z Katedry Chemii
Bioorganicznej Wydziału Chemii UG. Badania były prowadzone na zlecenie: Instytutu
Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie oraz Katedry Biochemii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Badania
archeologiczne
prowadzone
w
ramach
współpracy
z
Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku na terenach przyszłej autostrady A-1. W roku 2003
przeprowadzone zostały terenowe badania wykopaliskowe na wskazanych stanowiskach
trasy A1, lata 2004 i 2005 były poświęcone na opracowywanie wyników badań
wykopaliskowych.
W roku 2006 Fundacja opracowywała merytorycznie wyniki przeprowadzonych badań.
Całkowite zakończenie projektu przewidywane jest na 30.09.2007r. Prowadzone badania
archeologiczne są odpłatne, a zgromadzone w ten sposób środki przeznaczane na rozwój
nowo
utworzonego
Zakładu
Archeologii
na
Uniwersytecie
Gdańskim.
W ramach badań archeologicznych w roku 2006 Fundacja wykonała:
-
wstępne badania archeologiczne na Wyspie „Czarci Ostrów” oraz sondażowe
badania archeologiczne na stanowisku nr II w Jemiołowie, gmina Olsztynek - zlecenie
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
-
badania archeologiczne w rejonie centralnej i południowej części dziedzińca Zespołu
Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza – na zlecenie szkoły,
-
prace wykopaliskowe w Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod kierownictwem
archeologa dr. Arkadiusza Koperkiewicza.
3. Projekt edukacyjny pt. „Błękitna Szkoła – Warsztaty Morskie. Edukacja w zakresie
problematyki ekologicznej morza i jego strefy przybrzeżnej”. Projekt realizowany jest
od roku 2000 we współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii w Helu.
Projekt jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale dostępny również
dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy warsztatów mają możliwość poznania
biologii i ekologii Morza Bałtyckiego. Dodatkową atrakcją zajęć jest możliwość obejrzenia
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
146
Inne obszary działalności Uczelni
hodowli
fok
szarych
prowadzonej
na
terenie
Stacji
Morskiej
w Helu, gdzie odbywają się zajęcia. W roku 2006 projekt został wzbogacony
o przegląd filmów edukacyjnych, który odbył się dnia 21 marca w gdyńskim kinie Silver
Screen. Pokazano 3 filmy” „Ssaki morskie”, „Small whales in big trouble”, „Deep Blue –
Tajemnice oceanu”. W wydarzeniu uczestniczyło 300 uczniów szkół gimnazjalnych.
Ogółem w zajęciach z Błękitnej Szkoły w roku 2006 uczestniczyło 4100 osób. Nadzór
merytoryczny nad realizacją projektu, od początku jego istnienia sprawują: prof. dr hab.
Krzysztof Skóra i mgr Iwona Kuklik.
Źródłem finansowania projektu w roku 2006 były w 80% środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt będzie
kontynuowany w roku 2007 i wzbogacony o nowe tematy zajęć oraz rejsy edukacyjne
młodzieży szkolnej na Zatokę Gdańską.
4. Projekt „Błękitne Lato 2006”. Latem na przełomie lipca i sierpnia Fundacja
zorganizowała obóz naukowy dla 19 stypendystów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który jednocześnie był grantodawcą
projektu.
Celem obozu było zbadanie antropopresji na kempingach bezpośrednio przylegających
do Zatoki Puckiej, wzdłuż Półwyspu Helskiego. Opracowane wyniki przedstawiono
władzom
odpowiedzialnym
za
administrację,
ochronę
siedlisk
i utrzymywanie porządku na kempingach oraz terenach do nich przyległych. Wyniki
zebrane podczas „Błękitnego Lata 2006” były pierwszym dowodem zawierającym dane
liczbowe na temat antropopresji na ekosystem przybrzeżny półwyspu.
5. Projekt „Daj śmieciom kosza – selektywna zbiórka odpadów na terenie UG”.
W okresie od marca do grudnia 2006 roku Fundacja przeprowadziła drugi etap wdrażania
selektywnej zbiórki odpadów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne (po Wydziale
Chemii) budynki UG: Wydział Filologiczno – Historyczny, Wydział Prawa i Administracji,
Rektorat, Domy Studenckie nr 3, 4, 5, 10, Hotel Asystencki nr 1 oraz Biuro Fundacji i
Akademickiego Centrum Kultury zostały wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki
papieru, szkła, tworzyw sztucznych. Ponadto w powyższych lokalizacjach zamieszczono
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
147
Inne obszary działalności Uczelni
pojemniki na aluminium i baterie małogabarytowe. Jednocześnie prowadzono na szeroką
skalę działania informacyjno-edukacyjne, do których należały m.in.:
-
zorganizowanie konferencji prasowej (28.04.2006) mającej na celu przedstawienie
dotychczasowych działań i planów na przyszłość dotyczących programu modernizacji
systemu gospodarki odpadami UG,
-
zorganizowanie happeningów na terenie wydziałów objętych projektem,
-
szkolenia dla pracowników służby sprzątającej budynki i pracowników bufetów nt.
celowości
podejmowanych
działań
i zasad
postępowania
przy
opróżnianiu
pojemników wewnętrznych i przenoszeniu odpadów do pojemników zewnętrznych,
-
przygotowanie merytoryczne i graficzne strony internetowej programu,
-
zaplanowanie kolejnych etapów wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie
UG.
Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, grantu w konkursie „Orange dla Ziemi” edycja
2005/2006 Fundacji Nasza Ziemia z Warszawy oraz środków własnych FRUG. W roku
2007 Fundacja zamierza objąć systemem selektywnej zbiórki odpadów kolejne wydziały i
budynki UG oraz nowy Klub Studencki „Wysepka”.
6. Projekt „EKOLAB – laboratoryjne warsztaty ekologiczne” był cyklem zajęć
laboratoryjnych, warsztatów i wykładów z zakresu ochrony środowiska naturalnego
skierowany do młodzieży szkół średnich z województwa pomorskiego. Zajęcia polegały na
wysłuchaniu wykładu z wybranego zakresu tematycznego oraz na samodzielnym
wykonywaniu
w
przez
laboratoriach
Wydziału
uczniów
Chemii
pod
doświadczeń
opieką
chemicznych
pracowników
naukowych
UG.
Ponadto w ramach projektu EKOLAB:
-
zorganizowano
wyjście
młodzieży
do
Oczyszczalni
Ścieków
„Wschód”
w Gdańsku,
-
zorganizowano Dzień Otwarty Wydziału Chemii UG,
-
przygotowano cykl wykładów z zakresu chemii i ochrony środowiska,
-
przygotowano materiały będące pomocą dydaktyczną dla nauczycieli chemii w
szkołach średnich i zaprezentowano je podczas konferencji metodycznej w Centrum
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Projekt był w 80% dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
7. Projekt pt.: „Wypracowanie metod czynnej ochrony zagrożonych populacji Mikołajka
nadmorskiego – symbolu polskiego wybrzeża”. Projekt polegał na:
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
148
Inne obszary działalności Uczelni
-
wykonaniu inwentaryzacji stanowisk mikołajka w regionie gdańskim,
-
ocenie stanu zachowania i źródeł zagrożenia,
-
przedstawieniu propozycji potencjalnych lokalizacji do ewentualnej introdukcji,
-
określeniu zmienności genetycznej populacji tego gatunku,
-
określeniu czynników wpływających na tworzenie się większej liczby żywotnych
nasion,
-
zaproponowaniu zabiegów podnoszenia jakości siedliska w odniesieniu do badanego
gatunku.
Wnioski z przeprowadzonych badań w postaci opracowania oprócz osiągniętych wyników
zawierają
plan
ochrony
tego
gatunku,
który
będzie
realizowany
w przyszłości. Projekt był w 80% dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
8. Projekt edukacyjny pt.: „Foka szara – przyjaciel dziecka od najmłodszych lat”
zrealizowany został z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym z województwa
pomorskiego. W ramach projektu wszystkie placówki przedszkolne z regionu otrzymały
karty do gry w Piotrusia z wizerunkami gatunków zwierząt zamieszkujących Morze
Bałtyckie, łącznie 2000 kompletów.
Pomysł został zrealizowany przy współpracy ze Stacja Morską Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kuratorium Oświaty Województwa Pomorskiego.
Źródłem finansowania projektu były w 76% środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środki własne.
9. Fundacja była współorganizatorem 25-lecia Obchodów Akademickiego Centrum
Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Celem uroczystości było zapoznanie obecnych
studentów uczelni Pomorza z bogatą ofertą kulturalną Uniwersytetu Gdańskiego
i zaproszenie ich do czynnego udziału w poszczególnych grupach twórczych ACK UG.
Podczas obchodów zaprezentowano obecnie działające grupy twórcze środowiska
akademickiego, takie jak: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Dyskusyjny Klub
Filmowy „Miłość Blondynki” UG, Klub Literacki UG, Kulturalny Kolektyw UG, Czasopismo
audiowizualne „Panoptikum”, Studencka Agencja Fotograficzna UG, Teatr Tańca
Współczesnego, Zespół Pieśni i Tańca „Jantar” UG, Zespół Tańca Celtyckiego UG
„Trebraruna”, Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”. Na realizację tego
zadania
Fundacja
otrzymała
dofinansowanie
z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego wysokości 14% całego budżetu uroczystości.
10.
W roku 2006 Fundacja była sponsorem „Wyprawy na Elbrus” (najwyższej góry
na Kaukazie 5642 m n.p.m.). Uczestnikami wyprawy byli absolwenci i studenci Wydziału
Biologii, Geografii i Oceanologii UG. Wyprawa odbyła się w okresie od 16 sierpnia 2006
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
149
Inne obszary działalności Uczelni
do 20sierpnia 2006r. i została zakończona sukcesem. W czasie wyprawy były
prowadzone również badania naukowe, głównie limnologiczne wód słodkich.
Konferencje naukowe współorganizowane przez Fundację w 2006r.:
11.
-
European Cetacean Society – Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym
ekosystemie – czy współistnienie jest możliwe?, organizowana przez Stację
Morską Instytutu Oceanografii - prof. dr hab. Krzysztofa Skórę oraz mgr Iwoną Kuklik;
w Gdyni, ilość uczestników: 450,
-
Wymiana wód w estuariach południowego Bałtyku – hydrologia i ekologia,
organizowana przez Instytut Oceanografii w Gdyni; ilość uczestników: 50,
-
XXXIV
Teoretycznoliteracka
konferencja
„Literackie
reprezentacje
doświadczeń”
zorganizowana we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UG, z okazji 60-lecia
Instytutu, w dniach 19-23 września 2006r., miejsce: Centrum Hotelowo-Konferencyjne
„ORLE” Gdańsk-Sobieszewo, uczestnicy: 100 gości krajowych i zagranicznych.
-
”Polskie regiony po dwóch latach integracji z Unią Europejską”, organizowana
przez Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego - prof.
zw. dr hab. Marka J. Malinowskiego w Gdańsku; ilość uczestników: 50 osób
-
”Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego na przełomie XX i XXI w.”,
organizowana przez Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego - prof. zw. dr hab. Marka J. Malinowskiego w Gdańsku; ilość
uczestników: 50 osób
-
„Młodzież polska wobec zagrożeń współczesności. Diagnoza-PrognozaProfilaktyka”, organizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego - dr hab. Henryka Machela, prof. UG w
Gdańsku; ilość uczestników: 100 osób
-
„XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii („MORZE CHEMII W ŚRODOWISKU”),
organizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – dr Henryka Myszkę
we Władysławowie; ilość uczestników: 100 osób
-
29. Europejskie Sympozjum Peptydowe, organizowane przez Katedrę Chemii
Organicznej Uniwersytetu Gdańskiego i Europejskie Stowarzyszenie Peptydowe prof. dr hab. Krzysztofa Rolkę w Gdańsku; ilość uczestników: 1000 osób.
Po raz kolejny w 2006 roku Fundacja zaprezentowała swoje stoisko promocyjne
w czasie trwania Pikniku Uniwersyteckiego. Na stoisku przedstawiono pełną gamą
artykułów promujących uczelnię oraz zorganizowano konkurs wiedzy o UG połączony z
loterią,
w
której,
zarówno
dzieci
i
dorośli
mogli
wygrać
cenne
nagrody.
Podobnie jak w roku 2005r. stoisko Fundacji spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
150
Inne obszary działalności Uczelni
W roku 2006 Fundacja nie organizowała własnego stoiska, w ramach odbywających się co
roku Targów AKADEMIA, ale przekazała swoje towary w komis, aby osoby odwiedzające
Targi,
mogły
zapoznać
się
z bogatą
ofertą
odzieży
i
gadżetów
z
logo
UG.
Zainteresowanie Targami jest ogromne - w roku 2006 uczestniczyło w nich ponad 70
krajowych szkół wyższych – a co się z tym wiąże, jest to bardzo duża promocja dla artykułów
sprzedawanych przez Fundację.
Dotacje otrzymane w roku 2006
Łącznie w roku 2005 Fundacja uzyskała dotacje i darowizny finansowe na kwotę
230.141,57 zł.
Dotacje finansowe otrzymano z następujących źródeł:
 133.100,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(środki ze źródeł publicznych)

30.000,00 zł – TBD S.A. w Dębicy

18.000,00 zł – Urząd Miejski w Gdańsku (środki ze źródeł publicznych)

15.000,00 zł
–
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (środki ze źródeł
publicznych)


10.000,00 zł – Grupa Lotos S.A. Gdańsk
9.829,37 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
(środki ze źródeł publicznych)

4.500,00 zł – NAFTROPORT Sp. z o.o.

4.131,00 zł – Nordycka Rada Ministrów z Danii (środki ze źródeł publicznych)

3.500,00 zł – Chińsko Polskie Towarzystwo „Chipolbok” z Gdyni

1.500,00 zł – Petrobaltic S.A.

581,20 zł – darowizny osób fizycznych.
III. O P I S D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Główne kierunki działalności to:
1. usługi poligraficzne i wydawnicze
2. działalność szkoleniowa, w tym kursy i egzaminy językowe
3. zarządzanie ruchem turystycznym w helskim fokarium
4. działalność promocyjno-handlowa
5. działalność usługowa – biuro tłumaczeń.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
151
Inne obszary działalności Uczelni
Usługi poligraficzne i wydawnicze
Fundacja ma uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności wydawniczej.
Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju UG świadczy usługi przede wszystkim
w zakresie druku różnorodnych pozycji, tj. broszury reklamowe, foldery, katalogi,
zaproszenia, wizytówki, papier firmowy, listowniki dla Uniwersytetu Gdańskiego oraz książki
naukowe
dla Wydawnictwa
Uniwersytetu
Gdańskiego
oraz
innych
uczelni
i placówek naukowych.
W 2006 roku w Zakładzie Poligrafii wydrukowanych zostało około 90 pozycji książkowych na
zlecenie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz 70 pozycji wydanych przez Fundację
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Głównymi zleceniodawcami dla Zakładu Poligrafii są:
Uniwersytet Gdański i jednostki jemu podległe, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w
Gdańsku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
Naczelna Organizacja Techniczna.
Pod koniec 2006 r. złożyliśmy ofertę do przetargu na druk publikacji, czasopisma
i wszelkich druków (zaproszenia, koperty, listowniki, wizytówki, plakaty) dla Uniwersytetu
Gdańskiego. Przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2007 r., wygrała Fundacji Rozwoju UG,
oferując kompleksowe usługi druku dla Uniwersytetu Gdańskiego na kwotę 2 057 451 zł
brutto. Oferenci konkurencyjni złożyli propozycję na kwotę o ok. 30% wyższą. Fundacja w
2007 r. ma zamiar zakupić dla Zakładu Poligrafii 4-kolorową maszynę drukującą. Zakup ten
znacznie przyspieszy proces druku, szczególnie publikacji i druków kolorowych, spowoduje
skrócenie terminów realizacji zleceń oraz obniżenie kosztów produkcji. Z uwagi na wygrany
przetarg na druk książek korzystny byłby także zakup złamywarki (falcerki), niezbędnej przy
produkcji książek w oprawie szytej i twardej.
Działalność szkoleniowa
Fundacja od wielu lat we współpracy z wieloma jednostkami uniwersyteckimi prowadzi kursy
językowe i egzaminy certyfikacyjne.
Oferujemy kursy:
-
na różnych poziomach zaawansowania,
-
intensywne kursy letnie, branżowe, itp.
-
dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Wszystkie oferowane przez nas kursy prowadzą lektorzy Uniwersytetu Gdańskiego.
W roku 2006 rozpoczęliśmy:
a) kursy języka włoskiego i japońskiego we współpracy ze Studium Języków Obcych, które
cieszą się dużą popularnością,
b) kursy języków skandynawskich we współpracy z Katedrą Skandynawistyki
W ramach oferowanych kursów języków skandynawskich została przygotowana platforma
internetowa www.hoveen.pl, która stanowi nowoczesne narzędzie softwarowe do
przyjmowania zapisów i obsługi prowadzonych kursów.
FRUG oferuje kurs języka szwedzkiego, norweskiego, islandzkiego, duńskiego oraz
fińskiego na różnych poziomach zaawansowania. Zdecydowanie największym
zainteresowaniem cieszy się język szwedzki. Dotychczas w organizowanych przez Fundację
kursach wzięło udział 70 osób.
W przyszłych semestrach akademickich pragniemy kontynuować kursy językowe na
wyższych poziomach zaawansowania, dostosowanych do potrzeb naszych klientów.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
152
Inne obszary działalności Uczelni
Pod koniec roku 2006 Fundacja przygotowywała się do przeprowadzenia intensywnego
kursu języka norweskiego dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem. Kurs organizowany
jest we współpracy z firmą Adecco z Norwegii.
Po ukończeniu tego kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy mają gwarantowaną pracę w
zawodzie w Norwegii. Kurs prowadzą lektorzy Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu
Gdańskiego. Uczestniczy w nim 13 osób. Podczas kursu słuchacze poznają zarówno język
codzienny, użytkowy jak również specjalistyczny język medyczny.
W ramach działalności szkoleniowej Fundacja prowadzi również kursy języka angielskiego
dla pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu oraz pracowników administracji Wydziałów:
Ekonomii i Zarządzania (przy zastosowaniu ulgowej płatności – rzędu 20% normalnej
stawki).
W roku 2007 Fundacja zamierza poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o 60 godzinne kursy
języka chińskiego i arabskiego!
W roku 2006 Fundacja wspólnie z Instytutem Oceanografii UG prowadziła już trzeci rok z
rzędu kursy dla studentów nauk przyrodniczych z zagranicy. Kurs składał się z dwóch
części: teoretycznej i praktycznej, która to odbyła się na pokładzie statku „Oceanograf”
Uniwersytetu Gdańskiego. Kursy były w całości finansowane przez firmę DIS Denmark’s
International Study Program z Danii.
Fundacja, wzorem lat poprzednich zorganizowała również we wrześniu 2006 roku kurs
wyrównawczy z chemii dostępny dla wszystkich zainteresowanych. W kursie wzięło udział
10 osób, w tym głównie maturzyści i studenci pierwszego roku kierunków chemicznych i
pokrewnych z uczelni wyższych w Trójmieście. Kurs będzie kontynuowany w kolejnych
latach.
Zarządzanie ruchem turystycznym w helskim fokarium
Fundacja od roku 1999 prowadzi obsługę ruchu turystycznego w Fokarium w Helu, które jest
częścią Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Środki finansowe uzyskane z opłat za
wstęp do Fokarium oraz od sponsorów są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania
fokarium, wyżywienie i leki dla fok, uzupełnienie wyposażenia Stacji Morskiej i
dofinansowanie programów badawczych realizowanych przez tą placówkę.
W czerwcu 2006 roku w ramach obsługi ruchu turystycznego Fokarium na terenie Stacji
Morskiej Instytutu Oceanografii w Helu zainaugurowaliśmy nową działalność –
wypożyczalnie rowerów i leżaków. W tym celu zakupiliśmy 17 rowerów dla młodzieży i
dorosłych oraz trzy rowery małe dla dzieci oraz 20 leżaków. Wypożyczalnia tych artykułów
czynna była przez cały sezon letni, do końca września.
Działalność promocyjno-handlowa
W 2006 roku Fundacja kontynuowała sprzedaż artykułów promocyjnych z logo
Uniwersytetu Gdańskiego oraz, zgodnie z założeniami z poprzedniego roku, rozpoczęła
dystrybucję, na zasadach wyłączności, towarów promujących fokarium. 23 czerwca
2006r. rozpoczął działalność
sklepik, znajdujący się na terenie Stacji Morskiej.
W krótkim czasie Fundacja przekształciła nie mające charakteru pomieszczenie - poprzez
zakup nowych mebli, sprzętu komputerowego, który ułatwia kontrolowanie sprzedaży i
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
153
Inne obszary działalności Uczelni
stanów magazynowych oraz zorganizowanie ekspozycji produktów - w elegancki sklepik.
Szeroka gama oferowanych towarów (ponad 150 szt. różnego asortymentu, zarówno
tekstyliów, gadżetów i maskotek), zaangażowanie pracowników oraz kompetentna i miła
obsługa pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku sprzedaży na koniec roku i
rozpropagowanie działalności fokarium na szeroką skalę. Dodatkowym atutem jest
całoroczna działalność sklepiku. W roku 2007 planowane jest uruchomienie również
sprzedaży internetowej, gdzie będą oferowane towary nie tylko z logo fokarium ale także z
logo Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzono bowiem w dalszym ciągu dystrybucję
artykułów promocyjnych z logo Uniwersytetu Gdańskiego (tj. koszulek, polarów,
czapeczek, długopisów, kubków, toreb i innych) na terenie obiektów uniwersyteckich oraz w
biurze Fundacji. W całym 2006 roku dało się zauważyć wzrostową tendencję w sprzedaży
towarów promocyjnych UG. Udało się to zrealizować poprzez rozszerzenie gamy towarowej,
oraz dzięki prężnie rozwijającym się konferencjom, na które Fundacja przygotowywała
specjalne pakiety: torby konferencyjne, notatniki, długopisy. Podczas międzynarodowej
konferencji XX European Cetacean Society na specjalnie przygotowanym stoisku
sprzedaliśmy towary z logo konferencji za 15.000 zł. Wynik sprzedaży pokazuje, jak dużym
zainteresowaniem wśród uczestników z całego świata cieszyły się zaoferowane przez nas
towary: koszule, polary, kurtki, kubki, monety i inne.
Coraz więcej jednostek organizacyjnych uczelni wykazuje duże zainteresowanie produktami
promocyjnymi Fundacji. W 2006 r. zrealizowaliśmy zamówienia m.in. dla Biura Wymiany
Zagranicznej Studentów UG na kwotę 15.000 zł., Wydziału Prawa na 12.000 zł., oraz
Akademickiego Związku Sportowego, który, jak co roku, zakupił koszulki za około 10.000 zł.
Przy Fundacji działa również Biuro Tłumaczeń. Biuro posiada bazę tłumaczy wywodzących
się z Uniwersytetu Gdańskiego. Największą popularnością cieszą się tłumaczenia na
następujące języki: angielski, niemiecki, francuski i języki skandynawskie. Zlecenia pochodzą
zarówno od osób prywatnych jak i od firm. W roku 2006 odnotowaliśmy 10 zleceń.
W 2006 roku Fundacja wygrała przetarg publiczny, ogłoszony przez Uniwersytet Gdański, na
Kompleksowe przeprowadzenie promocji projektu na „Przygotowanie, zorganizowanie
i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków
obcych oraz drugiego przedmiotu”.
Przeszkolono ponad 700 nauczycieli w 10
kierunkach.
Przygotowana przez nas koncepcja promocji składała się z 3 części:
poligraficznej, artykułów promocyjnych i portalu intranetowego.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
154
Inne obszary działalności Uczelni
1. Część Poligraficzna
Uczestnicy poszczególnych kierunków studiów podyplomowych otrzymali następujące
materiały poligraficzne: materiały szkoleniowe, kwestionariusz, notatnik, naklejkę
i certyfikat ukończenia studium.
2. Artykuły Promocyjne
MATERIAŁY PROMOCYJNE:
Każdy uczestnik kursu otrzymał zestaw materiałów promocyjnych, na które składały się torba
konferencyjna i długopis z nadrukiem.
3. Portal Intranetowy
Istotą stworzenia portalu było przygotowanie:
Wirtualnego Magazynu Danych, w tym: modułu zarządzania użytkownikami Systemu,
modułu zarządzania strukturą organizacyjną, moduł zarządzania rolami i przywilejami
użytkowników, modułu zarządzania słownikami, modułu zarządzania wersjami językowymi,
modułu zarządzania importem/exportem danych.
Dodatkowych funkcjonalności, w tym: modułu informacyjnego, modułu komunikacji
wewnętrznej, modułu wirtualnych szkoleń.
Przedstawione w ofercie Koncepcji Promocji informacje o zakresie Promocji pozwoliły
opracować skuteczną formę promocji Projektu. Nasza koncepcja przyczyniła się
zarówno dopopularyzacji Projektu jak i Uniwersytetu Gdańskiego - jako
innowacyjnego Ośrodka Akademickiego w skali kraju.
V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć O R G A N Ó W F U N D A C J I
Rada Fundacji zebrała się w dniu 26 czerwca 2006 roku.
Członkowie Rady przyjęli sprawozdanie Zarządu za rok 2005, zatwierdzili bilans i rachunek
wyników oraz ustalili podział dochodu za rok 2005. Ponadto Członkowie Rady przyjęli projekt
budżetu na rok 2006.
Zarząd Fundacji w roku 2006 odbył 8 posiedzeń w następujących terminach: 9 luty, 30
marzec, 20 kwiecień, 25 maj, 14 wrzesień, 25 październik, 8 listopad i 20 grudzień.
Na posiedzeniach Zarządu omawiano sprawy bieżące, rozpatrywano wnioski
o dofinansowania, omawiano sprawy organizacyjne i finansowe oraz podjęto m.in.
następujące uchwały:
 Uchwałę o przyznaniu 9 stypendiów dla wyróżniających się doktorantów i młodych
pracowników Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2005/2006 o wartości
jednostkowej 600 zł po jednym na każdy wydział UG.

Uchwałę o wzięciu w leasing operacyjny na okres 3 lat zbieraczki wieżowej do papieru
Nagel S8 (Niemcy) w cenie 49.005,40 zł z przeznaczeniem dla Zakładu Poligrafii FRUG.

Uchwałę o zakupie dla Fundacji na kredyt samochodu dostawczego z homologacja
ciężarową Fiat Doblo 1,9 JTD o wartości 56.975 zł brutto z możliwością odpisania 100%
VAT-u wycenionego na 12.534,50 zł.

Uchwałę o wydzierżawieniu od Uniwersytetu Gdańskiego sklepiku znajdującego się na
terenie Stacji Morskiej.

Uchwałę o przekazaniu dla Parlamentu Studentów na Dni Kultury Studenckiej
NEPTUNALIA UG 2005 gadżetów promocyjnych na kwotę 2.820,97 zł.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
155
Inne obszary działalności Uczelni

Uchwałę zatwierdzająca aneks nr 5 do Zakładowego Planu Kont.

Uchwałę o kontynuacji kursu j. angielskiego dla pracowników Biblioteki Głównej UG na
dotychczasowych preferencyjnych warunkach.

Uchwałę o wypłaceniu w roku 2005 pracownikom Fundacji świadczeń urlopowych w
wysokości odpisu podstawowego.

Uchwałę o przekazaniu 2000 zł na rzecz obchodów XXXV-lecia zespołu Pieśni
i Tańca UG „Jantar”.
VI. Z A T R U D N I E N I E I W Y N A G R O D Z E N I A
Średnie zatrudnienie w Fundacji w roku 2005 wynosiło 23 osoby.
1. Zatrudnienie
na
dzień
31
grudnia
2005
roku
z
tytułu
umowy
o
pracę
wynosiło 26 osób, a w tym:
- Zarząd
........................................................
- Biuro
Zarządu
............................................
- Zakład
Poligrafii
........................................
- Fokarium
w
Helu
.......................................
- pozostali
pracownicy
.................................
W przeliczeniu na pełne etaty 24,35 osób.
-
1 os.
-
4 os.
- 11 os.
-
9 os.
-
1 os.
Od dnia 20.10.2005r. do dnia 31.08.2006r. 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym
(jest ujęta w powyższych danych).
2. Ogółem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło w roku
2005 wyniosły: 1 385.716,86 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe
w tym premie
nagroda jubileuszowa
- wynagrodzenia bezosobowe
678.894,54 zł
92.430,00 zł
16.050,00 zł
706.822,32 zł
3. Stypendia wypłacone w roku 2005: 81.600,00 zł
4. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej
wyniosły:
934.657,21 zł
- wynagrodzenia osobowe
415.869,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
518.787,92 zł
5.
Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji w roku sprawozdawczym
wyniosły: 96.450,00 zł
w tym:
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
156
Inne obszary działalności Uczelni
VII. I N F O R M A C J E D O D A T K O W E
1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nie posiada żadnych nieruchomości.
2. Fundacja nie udzielała w roku 2005 żadnych pożyczek pieniężnych.
3. W roku sprawozdawczym Fundacja dokonała zakupu środków trwałych powyżej 5.000,zł za kwotę 82.162,68 zł.
4. Zobowiązania
Fundacji
z
tytułu
dostaw
towarów
i
usług
na
dzień
31.12.2005r. wynoszą: 216.276,01 zł.
5. Należności Fundacji z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2005r.
wyniosły: 182.637,56 zł.
6. Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2005r. miały wartość: 945.053,07 zł.
7. Stan funduszy na dzień 31 grudnia 2005 był następujący:
-kapitał założycielski
-fundusz statutowy i stypendialny
-kapitał rezerwowy (z aktualizacji wyceny)
1.400,00 zł
248.389,18 zł
13.650,30 zł
8. Fundacjaposiada:
a) rachunek bieżący oraz dwa rachunki pomocnicze w BZ WBK S.A. I/O w Gdańsku
Stan
b)
tych
rachunek
kont
na
dzień
pomocniczy
w
31.12.2005r.
banku
wynosił
BPH-PBK
S.A.
łącznie:
269.565,24
Oddział
w
Gdańsku
Stan konta na dzień 31.12. 2005r. wynosił: 168.811,70 zł
c) rachunek pomocniczy w banku mBank stan konta na dzień 31.12. 2005r.
wynosił: 899,53zł.
d) rachunek walutowy prowadzony w USD w BZ WBK S.A. I/O w Gdańsku
Stan konta na dzień 31.12. 2005r. wynosił: 777,65 USD, czyli 2.536,15 zł.
e) stan kasy na dzień 31.12.2005r. wynosił: 23.846,16 zł.
VIII. R O Z L I C Z E N I E F U N D A C J I Z B U D Ż E T E M
Stan rozliczeń Fundacji z budżetem na dzień 31 grudnia 2005 był następujący:
a. Podatek dochodowy od osób fizycznych
11.700,55 zł
b. Podatek dochodowy od nagród /do zwrotu/
253,50 zł
c. Podatek od towarów i usług /do budżetu/
6.840,20 zł
d. Składki na ZUS oraz FP i FGŚP
32.224,05 zł
Zobowiązania wobec budżetu zostały uregulowane w terminach ustawowych.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
zł
157
Inne obszary działalności Uczelni
IX. K O N T R O L E P R Z E P R O W A D Z O N E W
FUNDACJI
W styczniu roku 2006 została przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości
rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług VAT za okres 01.10.2004
– 31.03.2005r.
Wyniki działalności FRUG:
Lp.
Rodzaj działalności
Sprzedaż
1.
Działalność gospodarcza
3 339 160,19
Dotacje
234
031,11
Przychody
razem
3 573 191,30
Koszty bezp.
Sponsoring
2 616 057,13
25 548,10
750 072,99
895,80
Koszty razem
Wynik
2 641 605,23
931 586,07
750 968,79
149 481,24
964 842,99
243 538,27
w tym:
kursy językowe i inne
poligrafia
fokarium (Bł. Szk,reklama,w.
rowerów)
pozostałe usługi
sprzedaż towarów
900 450,03
0,00
1 186 781,26
21 600,00
846 451,49
197
431,11
15 000,00
129 988,88
275 488,53
2.
719 237,97
257
376,63
133 917,57
0,00
483 909,54
164
576,63
projekty finansowane z UE
0,00
stypendia
pozostała działalność
statutowa
0,00
0,00
0,00
Działalność statutowa
900 450,03
1 208 381,26
964 842,99
606 968,17
24 652,30
1 043 882,60
631 620,47
412 262,13
144 988,88
84 451,82
84 451,82
60 537,06
275 488,53
209 721,16
209 721,16
65 767,37
976 614,60
862 600,00
70 758,78
933 358,78
43 255,82
219 015,60
5 458,85
224 474,45
-90 556,88
568 628,03
864,99
569 493,02
78 993,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym:
usługi naukowo-analityczne
konferencje, targi
RAZEM
pkt. 1 i 2
3.
Działalność finansowa
4.
Działalność operacyjna
5.
Zarząd
6.
Zyski i straty
nadzwyczajne
OGÓŁEM
133 917,57
648 486,17
101 410,86
92 800,00
194 210,86
74 956,37
64 434,94
139 391,31
54 819,55
4 058 398,16
491
407,74
4 549 805,90
3 478 657,13
96 306,88
3 574 964,01
974 841,89
146,55
146,55
6 293,46
6 293,46
-6 146,91
5 475,12
5 475,12
384,57
384,57
5 090,55
689 903,31
689 903,31
-689 903,31
0,00
0,00
0,00
4 271 545,35
283 882,22
0,00
0,00
4 064 019,83
491
407,74
4 555 427,57
4 175 238,47
96 306,88
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
158
Finanse
F I NA N S E
Struktura przychodów UG w 2006 roku:
Wyszczególnienie
LP.
1. Dotacja MNiSW na dydaktykę
Udział w
przychodach
Kwota
przychodów
w tys.zł
ogółem w %
131 363,9
46,39
8 967,4
3,17
3. Dotacja na fundusz pomocy materialnej dla
studentów
w tym : dotacja MNiSW
23 220,9
8,20
23 220,9
8,20
4. Dotacje na inwestycje
23 611,3
8,34
w tym : dotacja celowa MNiSW
dotacja MNiSW ze środków na naukę
5. Przychód z działalności naukowo-badawczej
17 000,0
6 211,3
6,00
2,19
23 918,5
8,45
19 044,0
81 046,2
53 448,5
6,73
28,62
18,88
283 160,8
100,00
2. Pozostałe dotacje
w tym : dotacje MNiSW
6. Przychody własne
w tym : opłaty za zajecia dydaktyczne
18. Razem
Struktura przychodów własnych UG w 2006 roku:
Kwota
przychodów
Udział w ogólnej kwocie
w tys.zł
przychodów
własnych w %
53 448,5
65,95
2. Opłaty za seminaria, konferencje, zjazdy,
kursy, szkolenia itp.
837,9
1,03
3. Opłaty administracyjne, druki,
legitymacje,karty biblioteczne itp.
678,1
0,84
4. Opłaty rekrutacyjne
1 312,3
1,62
5. Przychody ze sprzedaży ( wynajem
pomieszczeń, dzierżawa terenów , reklama
na terenie UG itp.)
7 838,7
9,67
6. Darowizny, nieodpłatnie otrzymane składniki
majątku, sprzedaż śr. trwałych
7 956,8
9,82
7. Pozostałe wpływy
8 973,9
11,07
7 160,3
8,83
81 046,2
100,00
Wyszczególnienie
LP.
1. Przychody jednostek z opłat za studia
zaoczne, podyplomowe,doktoranckie, kursy
językowe itp.
w tym projekty finansow. z EFS
18. Razem
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
159
Finanse
Koszty działalności dydaktycznej w 2006 roku:
RODZAJ KOSZTÓW
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OGÓŁEM w
tys.zł
Amortyzacja środków trwałych
Wyposażenie i księgozbiory
Zużycie materiałów
Energia elektryczna i gaz
Energia cieplna-ogrzewanie i ciepła woda
Zimna woda i kanalizacja
Usługi transportu zewnętrznego
Remonty budynków
Remonty maszyn i urządzeń,sprzętu komp.środ.trans.
Usługi telekomunikacyjne
Usługi pocztowe
Usługi bankowe
Druk publikacji
Pozostałe usługi
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe (prace zlec. i honoraria)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Ubezp.społeczne od osobowego funduszu płac
Ubezpieczenia społeczne od bezos. funduszu płac
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozost.świad.na rzecz prac.(dopł.do biletów, mieszkań,
odzieży, szkolenia,świadcz.bytowe)
Podróże służbowe
Pozostałe koszty
Stypendia doktorskie,habilit.zasiłki na zagospodarow.
Stypendia doktoranckie
Ubezpieczenia majątkowe, osobowe
Konferencje, seminaria i szkolenia
Składki i akredytacje
Odprawy pośmiertne, odszkod.powypadkowe
Oprogramowanie i licencje komput. poniżej 3500 zł.
Pozostałe podatki i opłaty adm.skarbowe
5 777,9
4 964,9
3 933,2
2 666,1
3 089,6
541,8
221,4
2 354,6
793,5
573,1
321,2
221,4
132,1
9 747,4
123 824,7
10 706,2
9 199,8
23 506,8
963,1
8 107,8
OGÓŁEM
220 661,8
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
656,0
1 212,1
2 852,5
536,6
2 652,8
233,2
363,0
69,8
41,9
223,7
173,6
160
Finanse
Koszty działalności naukowo – badawczej w roku 2006
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
RODZAJ KOSZTÓW
OGÓŁEM
tys.zł.
Amortyzacja aparatury naukowo - badawczej
Wyposażenie i księgozbiory
Zużycie materiałów
Usługi transportu zewnętrznego
Naprawy maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego
Usługi telekomunikacyjne
Usługi bankowe i pocztowe
Druk publikacji
Pozostałe usługi zewnętrzne
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Narzuty na wynagrodzenia
Podróże służbowe
Pozostałe koszty
Aparatura naukowo - badawcza
Stypendia doktoranckie
Ubezpieczenia majątkowe, osobowe
Konferencje, seminaria i szkolenia
Składki i akredytacje
Oprogramowanie i licencje komp. poniżej 3 500 zł
Koszty pośrednie
OGÓŁEM
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
w
27,1
2 463,0
3 979,1
71,5
509,9
25,2
53,3
53,8
1 667,4
452,9
2 847,8
38,4
331,1
3 009,4
145,0
2 878,2
782,0
46,2
791,5
1,4
109,8
2 741,6
23 025,6
161
Finanse
Struktura kosztów wynagrodzeń w UG w 2006 r.
Działalność
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe
Narzuty na wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Narzuty na wynagrodzenia
bezosobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Narzuty na dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Narzuty na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
Razem
dydaktyczna
Koszty w tys.zł
123 824,73
21 626,38
10 706,19
Działalność
naukowobadawcza
%
Koszty w tys.zł
70,23
452,93
12,27
82,71
6,07
2 847,79
Fundusz pomocy mater.
%
12,34
2,25
77,59
dla studentów
Koszty w tys.zł
2 202,22
419,80
-
%
73,64
14,04
0,00
OGÓŁEM
UG
Koszty w tys.zł
126 479,88
22 128,89
13 553,98
%
69,13
12,09
7,41
963,15
9 199,84
0,55
5,22
219,89
38,35
5,99
1,04
195,34
0,00
6,53
1 183,04
9 433,53
0,65
5,16
1 880,45
1,07
7,84
0,21
39,93
1,34
1 928,21
1,05
8 107,83
176 308,57
4,60
100,00
20,74
3 670,25
0,56
100,00
133,29
2 990,57
4,46
100,00
8 261,86
182 969,39
4,52
100,00
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
162
Finanse
Wynagrodzenia według grup pracowniczych w 2006r.
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE
GRUPA PRACOWNICZA
ZASADNICZE
BRUTTO
Nauczyciele
2846
4784
Naukowo - techniczni
1857
2963
Inżynieryjno - techniczni
1698
2706
Administracja
1891
3221
Służba biblioteczna
1650
2571
Obsługa
1184
2029
2664
3830
O G Ó Ł E M UG
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
163
Finanse
ANALIZA FINANSOWA UCZELNI
Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz
podstawowe wskaźniki finansowe.
(w tys. zł.)
Bilans
AKTYWA
Aktywa trwałe
wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
% sumy
% sumy
% sumy
31.12.06 bilansów 31.12.05 bilansów 31.12.04 bilansów
271.094,3
86,3 238.666.1
74,1 213.424.3
76,2
314,4
0,1
42.5
0,01
77.0
0,03
267.371,2
85,1 238.623.6
74.1 213.347.3
76.2
3.408,7
Aktywa obrotowe
zapasy
należności krótkoterminowe, w tym
o okresie spłaty powyżej 12
miesięcy
inwestycje krótkoterminowe(środki
pieniężne)
krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
24.700,9
PASYWA
Fundusz własny
fundusz zasadniczy
Fundusz z aktualizacji wyceny
wynik z lat ubiegłych
wynik netto roku bieżącego
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
rezerwy na zobowiązania
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe, w tym
o okresie spłaty powyżej 12
miesięcy
fundusze specjalne
rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW
42.836,1
4.227,4
12.672,1
2,0
1,1
-
13,7 83.658.9
1,3 4.477.1
4,1 9.403.8
-
-
-
-
-
25.9 66.471.3
1,4 2.780.3
2,9 9.610.1
23.8
1,0
3,5
-
-
7,9 69.543.8
21,6 54.076.1
19,3
1.235,7
313.930,4
0,4
234.2
100,0 322.325.0
0,07
4.8
100,0 279.895.6
0,01
100,0
248.362,0
238.552,8
16.960,7
-7.151,5
79,1 237.281.8
76,0 213.438.0
5,4 17.099.0
-2,3 6.744.8
73,6 207.181.8
66,2 184.555.2
5,3 17.166.5
2,1 5.460.1
74,0
66,0
6,0
2,0
65.568,3
23.111,2
20,9 85.043.3
7,4 31.348,4
26,4 72.713.8
9,8 21.188,9
26,0
7,6
501,0
21.434,0
21.023,1
775,0
20.248,1
313.930,4
6,8 28.515,9
6,7 25.179,0
0,2
980,2
6,5 24.198,8
100,0 322.325.1
8,8 21.473,9
7,8 30.051,0
0,3
734,2
7,5 29.316,8
100,0 279.895.6
7,6
10,8
0,3
10,5
100,0
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
-
164
Finanse
W 2006 roku wartość aktywów trwałych w bilansie Uczelni osiągnęła poziom 86,3
najwyższy na przestrzeni ostatnich lat, co ma związek z poniesieniem dużych nakładów na
remonty kapitalne rozliczane w czasie oraz na budowę nowych obiektów Uczelni.
Wartość zapasów utrzymuje się na nieco niższym poziomie niż w roku ubiegłym; natomiast
wzrosły należności krótkoterminowe w porównaniu do roku ubiegłego, o 1,2 punktu
procentowego; jest to spowodowane realizacją większej ilości tematów badawczych; co
potwierdza analiza Rachunku Zysków i Strat.
Środki pieniężne wykazują znaczny spadek udziału pozycji w aktywach bilansu, o 13,7
punktów procentowych, co może oznaczać bardziej efektywne wykorzystanie środków w
2006 roku.
Po stronie pasywów wzrosła wartość funduszu własnego, który w roku 2006 stanowi 79,1 %
pasywów i jest większy o 5,5 punktu procentowego w porównaniu z rokiem ubiegłym Jest to
tendencja korzystna, bowiem świadczy o umocnieniu struktury finansowania aktywów
Uczelni.
Fundusze specjalne wykazują zmniejszony udział w sumie bilansowej, o 2 punkty
procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym, co jest związane ze wzrostem wydatków przy
takich samych dochodach jak w roku ubiegłym.
Wartość pozostałych składników majątkowych i źródeł ich finansowania utrzymuje się na
podobnym poziomie w stosunku do roku 2005.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
165
Finanse
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży i
zrównane z nimi
231.237,1
Dynamika
w % 2006r
/2005r
227.594,1
100,8
99,9
226.246,1
101,5
-
1.274,4
-
100,0
0,0
-
73,6
-
0,0
234.800,0
0,0
244.878,
3
6.081,4
22.261,2
17.092,1
207,4
149.010,
1
104,3
224.822,2
108,9
92,1
115,9
88,6
69,1
104,2
6.082,7
19.019,5
14.671,2
201,7
139.748,6
100,0
117,0
116,5
102,8
106,6
33.200,0
13.200,0
34.179,5
16.046,6
103,0
126,1
32.112,7
12.985,8
106,4
123,6
0,0
-3.562,9
431,7
2.771,9
-
2.800,0
350,0
0,0
15.379,4
8.064,3
641,6
288,0
183,3
2.787,9
348,3
289,3
184,2
-1.112,9
2.100,0
500,0
-7.956,7
1.274,0
258,1
715,0
60,7
51,6
5.211,5
1.668,8
145,1
76,3
178,0
487,1
30,0
517,1
-6.940,8
-176,5
-7.117,3
-
6.735,2
22,4
6.757,6
-
15,0
502,1
34,2
-7.151,5
228,0
-
12,9
6.744,7
265,1
-
229.837,1
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
6.600,0
19.200,0
19.300,0
300,0
143.000,0
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk / Strata z działalności
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk / Strata brutto
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Zysk / Strata netto
Wykonanie
2005r.
99,2
1.300,0
229.498,
9
229.578,
0
-79,1
Przychody ze sprzedaży
produktów
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia produktów
na własne potrzeby jednostki
Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Ubezpiecz. społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów
i materiał.
Zysk/strata ze sprzedaży
% wykonania planu
Plan
na 2006r.
Wykonanie
2006r.
(w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży w 2006 roku są niższe od planowanych o 0,25 mln zł tj.0,1 %, a
wyższe od uzyskanych w 2005 roku o około 3,3 mln zł tj. 1,5 %, z tego w porównaniu do roku
ubiegłego, niższa jest wartość:
dotacji z budżetu państwa o 1,6 mln zł, tj. 1,2 %
odpłatności za studia o 1,9 mln zł, tj. 3,2 %
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
166
Finanse
pozostałe przychody o 3,8 mln zł, tj.17,3 %
Natomiast Uczelnia uzyskała w bieżącym roku pomoc z zagranicy
dydaktyczną w kwocie 7,2 mln zł.
na działalność
Wyższe od ubiegłorocznych o kwotę 3,5 mln zł (17,3 %) były przychody działalności
badawczej i rozwojowej.
Przy stabilnych przychodach z prowadzonej działalności, zarówno w porównaniu do planu
jak i do wykonania ubiegłorocznego, Uczelnia odnotowała w 2006 roku znaczny wzrost
kosztów związanych z jej utrzymaniem.
Koszty działalności operacyjnej są wyższe o 4,3 % od planowanych i wyższe o 8,9 % od
wykonanych w 2005 roku.
Najwyższy wzrost kosztów w porównaniu do planu, jak również w porównaniu do roku
ubiegłego, odnotowano w wynagrodzeniach. Są one wyższe od planowanych o 6,0 mln zł tj.
4,2% i wyższe od ubiegłorocznych o 9,3 mln zł tj. 6,6%.
Wyższe od planowanych i wyższe od ubiegłorocznych są koszty zużycia materiałów i energii
oraz pozostałe koszty rodzajowe.
O około 2,4 mln zł, tj.16,5% wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku koszty usług obcych,
głównie remontów, jednak wykonanie tych kosztów jest niższe od zakładanych w planie na
2006 rok o około 2,2 mln zł tj. 11,4%.
Wykonane w 2006 roku remonty kapitalne budynków Uczelni o wartości około 4,4 mln zł
zostały rozliczone w czasie, na okres 5 lat.
Strata ze sprzedaży wynosi -15,4 mln zł i jest prawie 4-krotnie wyższa od zakładanej w
planie. Mimo uzyskania nieplanowanego, znacznego zysku ze sprzedaży majątku trwałego,
Uczelnia osiągnęła stratę netto za 2006 rok w wysokości –7,2 mln zł.
Źródła uzyskania wyniku finansowego brutto, założonego w planie i wykonanego w latach
2005 - 2006 przedstawiają się następująco:
(w tys. zł)
Wyszczególnienie
Plan
wynik z działalności podstawowej
2006r.
2005r.
-3.562,9
-15.379,4
2.771,9
nadwyżka pozostałych przychodów nad
pozostałymi kosztami operacyjnymi
2.450,0
7.422,7
2.439,6
nadwyżka przychodów nad kosztami
finansowymi
1.600,0
1.015,9
1.523,7
30,0
-176,5
22,4
517,1
-7.117,3
6.757,6
wynik zdarzeń nadzwyczajnych
zysk brutto
Rachunek przepływów pieniężnych
(w tys. zł)
2006r.
2005r.
2004r.
przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
-23.112,2
10.128,9
26.670,3
przepływy pieniężne z działalności
inwestycyjnej
-21.730,7
7.695,8
5.544,5
przepływy pieniężne z działalności
finansowej
0,0
-2.333,0
-6.763,8
-44.842,9
15.491,7
25.451,0
bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
167
Finanse
Główne wskaźniki ekonomiczne
Wskaźniki rentowności
2006r.
2005r.
2004r.
Rentowność
sprzedaży
-3,1 %
3,0 %
2,7 %
-2,3 %
2,1 %
1,9 %
-2,9 %
2,8 %
2,6 %
1,0 pkt
1,4 pkt
1,6 pkt
0,9 pkt
1,3 pkt
1,5 pkt
0,6 pkt
1,2 pkt
1,3 pkt
14,2 %
18,6 %
15,2 %
79,1 %
73,6 %
74,0 %
wynik finansowy netto
przychody ze sprzedaży
produktów
Rentowność
majątku
wynik finansowy netto
Rentowność
Funduszu
wynik finansowy netto
suma aktywów
fundusz własny
własnego
Wskaźniki płynności
Wskaźnik pokrycia
bieżących
zobowiązań
aktywa obrotowe
Wskaźnik szybkiej
płynności
aktywa obrotowe –
zapasy
zobowiązania
krótkoterminowe
zobowiązania
krótkoterminowe
Wskaźnik
podwyższonej
płynności
środki pieniężne
zobowiązania
krótkoterminowe
Wskaźniki wypłacalności
Wskaźnik zadłużenia
zobowiązania
krótkotermin.
suma pasywów
Pokrycie majątku
funduszem własnym
fundusz własny
suma aktywów
W 2006 roku wszystkie wskaźniki rentowności z uwagi na osiągniętą stratę netto są ujemne.
Wskaźniki płynności są gorsze niż w roku ubiegłym i kształtują się poniżej poziomu
uważanego powszechnie za bezpieczny (wskaźnik bieżącej płynności 2,0 pkt).
Poprawił się natomiast wskaźnik zadłużenia, z 18,6% w 2005 roku do 14,2% w roku
bieżącym.
W ostatnich dwóch latach Uczelnia zyskiwała nadwyżkę środków pieniężnych zarówno z
działalności operacyjnej jak i inwestycyjnej, ale w roku bieżącym odnotowano z obydwu tych
działalności nadwyżkę wydatków pieniężnych nad wpływami pieniężnymi w wysokości
44.842,9 mln zł.
Majątek Uczelni w 79,1% finansowany jest funduszem własnym. Wskaźnik ten w przypadku
szkół wyższych nie oddaje w pełni istniejącej sytuacji, bowiem nie uwzględnia on środków,
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
168
Finanse
które
Uczelnia otrzymała w ramach dotacji i darów na zakupy lub budowę środków
trwałych; środki te zgodnie zasadami rachunkowości są ujmowane w przychodach
przyszłych okresów i sukcesywnie, równolegle do amortyzacji zaliczane do wyniku
finansowego bieżącego okresu. W 2006 roku uwzględniając środki otrzymane na zakupy
środków trwałych wskaźnik ten wykazywałby wartość 81,4 %.
Mimo, że wskaźniki rentowności i płynności finansowej kształtują się znacznie gorzej niż w
latach 2004-2005, jednak biorąc pod uwagę poprawę wskaźnika zadłużenia oraz wzrost
funduszy własnych finansujących majątek oraz inne pozytywne tendencje wzrostu
gospodarczego Uczelni należy uznać, że kontynuacja działalności Uczelni w rozumieniu
przepisów ustawy o rachunkowości nie jest zagrożona.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
169
Inwestycje i remonty
I N W E S T Y C J E I R E M ON T Y
Wydział
Obiekt
ŚW UG
DWW
WFOŚ
MEN
KBN
zawansowanie w
%
Wykaz in westycj i rea lizo wan ych w UG w 2006 roku
ul.Bażyńskiego
3.
Rektorat
Centrum
Dydaktyczno
Konferencyjne
KKNJO
ul. Grunwaldzka
506 959,87
100%
4.
WZ
ul. Armii Krajowej
151 872,13
100%
5.
WE
ul. Armii Krajowej
562 669,86
7.
WCh
ul. Sobieskiego
10.
WF-H
ul. Wita Stwosza
60 594,12
100%
11.
WMFiI
ul. Wita Stwosza
116 904,92
100%
14.
BGiO
ul. Kładki
538 976,41
100%
ul. Piłsudskiego
1.
2.
ul. Piaskowa
113 366,00
1 019 687,37
76 827,45
100%
100%
10 817,25
300 000,00
100%
420 290,00
100%
15 478,87
100%
Hel
28 738,80
100%
Górki Wschodnie
24 600,00
WPiA
ul. Bażyńskiego
16.
Stołówka nr 13
ul. Wita Stwosza
210 038,21
17.
Biblioteka UG
ul. Wita Stwosza
3 795 175,41
Budowa
8 116 228,97
ul. Legionów
15.
18.
100%
100%
3050,00
100%
12 020 825,26
100%
BGiO
Budowa
ul. Piłsudskiego
19.
Klub IKS
ul. Polanki
20.
Budowa WNS
ul. Bażyńskiego
RAZEM
185 075,54
5 438 944,87
9 276,90
100%
100%
1 629 545,23
9 466 077,09
13 867,25
300 000,00
20 137 054,23
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
5 438 944,87
170
Inwestycje i remonty
Wykaz przeprowadzonych remontów w UG w roku 2006
Wydział
L.P.
1.
BGiO
Obiekt
ul. Kładki
Hel
ul. Piłsudskiego
Górki Wschodnie
7.
Wydział
Biotechnologii
Wydział Chemii
Ośrodek
Szkoleniowy
WMFiI
8.
9.
10.
11.
WF-H
WE
WZ
WNS
12.
13.
14.
Rektorat
KKNJO
WPiA
Hotel Asystencki
nr.2
Stołówka nr.13
Sopot (przy
Centrum
Dydaktyczno
Konferencyjnym)
Klub IKS
2.
3.
4.
15.
16.
17.
19.
ŚW UG
1 322 154,51
19 701,85
7 100,00
59 635,20
ul. Kładki
ul. Sobieskiego
Leźno
ul. Wita Stwosza
ul. Wita Stwosza
ul. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej
ul. Pomorska
ul. Krzywoustego
ul. Bielańska
ul. Bażyńskiego
ul. Grunwaldzka
ul. Bażyńskiego
ul. Hallera
ul. Wita Stwosza
ul. Piaskowa
ul. Polanki
RAZEM
Źródło finansowania
DWW
CIGNA
12 189,81
Hestia
50 000,00
5 185,00
805 031,55
162 363,02
24 409,69
21 643,93
29 349,82
846 161,78
424 509,48
8 014,18
9 486,00
33 534,29
470 284,00
598 441,50
40 375,90
3 496,16
261 658,00
196 290,75
3 050,00
7 930,00
11 596,77
1 238 627,57
29 280,00
202 053,56
6 201 391,58
645 616,58
6 546,16
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
50 000,00
171
Zamówienia publiczne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Dział Zamówień Publicznych w 2006 roku przeprowadził i nadzorował 203 postępowań na
udzielenie zamówień publicznych w tym:
1.
Postępowań w trybie przetargu nieograniczonego
137 (1 w trakcie) co stanowi
67,4% wszystkich postępowań
2.
Postępowań w trybie przetargu ograniczonego
17 co stanowi
8,4% wszystkich postępowań
4.
Postępowań w trybie zapytania o cenę
4 co stanowi
2% wszystkich postępowań
5.
Postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia
1 co stanowi
0,5% wszystkich postępowań
6.
Postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki
43 co stanowi
21,2% wszystkich postępowań
7.
Konkursy
1 co stanowi
0,5% wszystkich postępowań
Zawarto umowy na łączna kwotę 145 mln 416 tys. złotych.
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
172
Działalność socjalna i bytowa
D Z I A Ł A L N OŚ Ć S OC J A L N A I B Y T OW A
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
ROZLICZENIE ZFŚS pracownicy – 2006 rok
Wyszczególnienie
L.p
Bilans Otwarcia
1.
20 605 9
16 698,7
2 575,7
Dofinansowanie wypoczynku
(pracownicy oraz dzieci)
3.
Ośrodek Wypoczynkowy w
Łączynie
4.
Pożyczki na cele
mieszkaniowe (łącznie z
emerytami/ rencistami UG)
6.
Wykonanie
1 049,4
Zapomogi
2.
5.
Plan
Świadczenia rzeczowe dla
pracowników(paczki dla dzieci,
piknik)
Rezerwa
9 015,1
9 067,6
386,4
137,2
7 727,2
6 051,6
643,9
392,9
257,6
3 907,2
ROZLICZENIE ZFŚS emeryci i renciści – 2006 rok byli pracownicy UG
L.p
Wyszczególnienie
Plan
719,2
+ 7,0
1.
2.
3.
Wykonanie
771,3
Zapomogi ogółem
251,7
185,5
Dofinansowanie do
wypoczynku +
wycieczki + imprezy
kulturalno oświatowe
467,5
585,8
Rezerwa
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
17,9
173
Działalność socjalna i bytowa
Hotele asystenckie
HOTEL ASYSTENCKI NR 1, GDAŃSK-OLIWA, ul. POLANKI 63
Wyszczególnienie
Koszty osobowe ogółem:
Płace (OFP431+432+435)
Narzuty i odpisy (440+441)
Koszty utrzymania budynku:
- Energia elektr./Gaz
- Energia cieplna
- Wod.-kan.
- Usługi
- Środki czystości
- Inne
Koszty rozmów telefon. netto
–wydruki z centrali Oliwa
Wpłaty mieszk. za rozmowy netto
Wykonanie
211.968
169.761
42.207
242.918
39.067
123.400
58.205
15.696
1.585
4.965
9.649
9.161
Wpływy ogółem:
429.876
Wpłaty mieszk.za abonament tel.netto
8.965
Wpłaty za noclegi netto
15.395
Wpłaty British Council, FRUG netto
4.224
Wpłaty za czynsz
401.052
Wpłaty inne netto
240
Remonty
HOTEL ASYSTENCKI NR 2 GDAŃSK – BRZEŹNO ul. HALLERA 241
Wyszczególnienie
Wykonanie
Koszty osobowe ogółem:
259.661
Płace (OFP 431+432+435)
207.441
Narzuty i odpisy
52.220
Koszty utrzymania budynku:
162.028
- Energia elektr./Gaz
51.393
- Energia cieplna
64.910
- Wod.-kan.
26.473
- Usługi
15.055
- Środki czystości
620
- Inne
3.577
Koszty rozmów telefon. z abon.*netto
7.432
-faktury TP SA
Wpłaty mieszk.za rozmowy netto
4.822
Wpływy ogółem:
240.214
za noclegi netto
11.935
za czynsz
225.615
Wpłaty mieszk.za abonament tel.netto
2.664
Remonty:
11.597
* 9 numerów x 35,-abon.netto= 315,00 miesięcznie x 12m-cy=3.780,-
Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
174

Podobne dokumenty

Nr 6 (126) Grudzień 2011 - Gazeta Uniwersytetu Gdańskiego

Nr 6 (126) Grudzień 2011 - Gazeta Uniwersytetu Gdańskiego ydawnictwo UG wydało książkę Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Procedury. Przepisy. Orzecznictwo, autorstwa dra Radosława Giętkowskiego, rzecznika dyscyplinarnego ds...

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie - strona główna

sprawozdanie - strona główna Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach ……………....................... Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w etatach ……………………….... Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich ...

Bardziej szczegółowo