Potty Bench

Transkrypt

Potty Bench
Potty Bench
Nocniczek treningowy ze schowkami
User Guide/Instrukcja użytkowania
Руководство для пользователя/Příručka pro uživatele
Potty Bench
Training Toilet with Side Storage Compartments
Nocniczek treningowy ze schowkami
Обучающий туалет с боковыми отделениями-хранилищами
Učební nočník s postranními přihrádkami
Side door (closed)
Boczne drzwiczki (zamknięte)
Боковая дверь (закрытая)
Postranní dvířka (zavřená)
Lid
Pokrywa
Крышка
Víko
Side storage compartment
Boczny schowek
Боковое отделение-хранилище
Postranní přihrádka
Seat
Siedzisko
Сидение
Sedátko
Deflector shield
Deflektor
Заслонка дефлектора
Štít odchylovače
Side door (open)
Boczne drzwiczki (otwarte)
Боковая дверца (открытая)
Postranní dvířka (otevřená)
Drawer
Szufladka
Ящик
Zásuvka
Base
Podstawa
Основание
Základna
1
4
ENGLISH
Potty Bench User Guide
WARNING
NEVER leave child unattended
6.To Clean
Use cloth with warm soapy water to wash any
soiled parts. Household disinfectants can be
used as well.
Use only on flat surfaces
DO NOT load product with more than 300 lbs
The lid is NOT a backrest
DO NOT allow child to lean back on the open
lid
DO NOT stand on seat when lid is in up
position
2
1.To Use as a Potty
Make sure drawer is pushed in fully. Open
lid and have your child sit on seat. DO NOT
let child lean back on open lid. Once your
child has used the potty, pull drawer out and
discard waste in toilet. Clean drawer with
warm soapy water and replace.
5
2.To Install Deflector
Pull drawer out fully and insert deflector shield
in slot on top of drawer. Replace drawer by
pushing deflector shield down while sliding
drawer into place. Deflector shield will pop up
into position. To remove drawer, simply pull it
out. Deflector shield will fold down.
1.
2.
3.To Use as a Bench or Step Stool
ALWAYS make sure drawer AND seat are
installed and in proper position before using
as bench or step stool.
3
6
Make sure BOTH side doors are closed tightly
and lid is down to lock them closed. Step or
sit on the top of the lid ONLY. DO NOT step or
sit on the storage doors.
4.Side Storage Compartments
A toilet paper roll holder is provided. Use the
other side storage for a box of wipes, training
pants, or small books.
5.To Open Side Storage Doors
NOTE: Potty lid must be in UP position to
operate side doors.
1. First open potty lid to unlock doors.
2. Then slide door down.
Slide door up to close; then lock in place by
putting the potty lid DOWN.
Toilet seat is removable by first pulling up on
the rear edge then sliding it back toward the
lid hinge. To replace the seat, place hooks
under the front edge of the seat in the holes
provided. Then push the opposite end down
into place.
1.Używanie nocnika
Upewnij się, że szufladka jest całkowicie
wsunięta do nocniczka. Otwórz pokrywę aby
dziecko mogło usiąść. Nie pozwól dziecku
opierać się o pokrywę. Jak tylko dziecko
skończy korzystać z nocnika wyciągnij
szufladkę i opróżnij ją. Umyj szufladkę ciepłą
wodą z mydłem i włóż ponownie do nocnika.
2.Instalowanie deflektora
Wyciągnij szufladkę do końca i wstaw
deflektor w otwór znajdujący się na szufladce.
Naciśnij deflektor w dół i włóż szufladkę
ponownie do nocniczka. Deflektor wskoczy
na swoje miejsce. Żeby usunąć szufladkę po
prostu ją wyciągnij.
Drawer/deflector shield should be removed
and cleaned with warm soapy water after
each use.
•
Please read instructions carefully before
using the Potty Bench. Keep these
instructions for future use.
3.Używanie Stołka
Przed użyciem zawsze upewnij się, że
szuflada i siedzisko są zainstalowane i
znajdują się we właściwej pozycji
•
Patent pending
•
Actual product styling and colors may vary.
•
Patents, trademarks, copyrights, and designs
are exclusively owned by Boon Inc.
•
Boon Inc. products are made with the highest
quality materials and comply with applicable
regulations and standards.
•
Made in China
•
Item #501
POLSKI
Instrukcja użytkowania Nocniczka
treningowego ze schowkami
UWAGA
Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki osób
dorosłych
Używaj produktu wyłącznie na płaskich
powierzchniach
Nie obciążaj produktu wagą większą niż
130kg
Pokrywa nie jest oparciem.
Nie pozwól dziecku opierać się o pokrywę
Nie wolno stawać na siedzisku kiedy pokrywa
jest otwarta.
Upewnij się, że drzwiczki po obu stronach
są szczelnie zamknięte oraz że pokrywa jest
opuszczona. Można stawać albo siedzieć
tylko na powierzchni pokrywy. Nie stawać ani
nie siadać na bocznych drzwiczkach.
4.Boczne schowki
Jeden schowek wyposażony jest w uchwyt
na papier toaletowy. W drugim można
przechowywać różne rzeczy, np. chusteczki,
majteczki albo małe książeczki.
5.Otwieranie bocznych drzwiczek
Żeby otworzyć drzwiczki pokrywa nocnika
musi być podniesiona.
1. Najpierw podnieś pokrywę nocnika żeby
odblokować boczne drzwiczki
2. Potem zsuń drzwiczki w dół
Żeby zamknąć, podnieś drzwiczki do góry.
Zablokuj przyciskając pokrywę nocnika
6.Czyszczenie
Zabrudzone miejsca umyj za pomocą szmatki
oraz ciepłej wody z mydłem. Można stosować
delikatne środki dezynfekujące.
Siedzisko można zdejmować poprzez
podciągnięcie do góry tylnej jego krawędzi. W
celu umieszczenia go z powrotem na miejscu,
należy umieścić haczyki znajdujące się pod
przednią krawędzią siedziska w dziurkach
poniżej. Potem nacisnąć w dół przeciwny
koniec siedziska.
Deflektor/szufladka powinna być usuwana i
czyszczona ciepłą wodą z mydłem po każdym
użyciu.
•
Przed użyciem należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi. Instrukcję należy
zachować.
•
Produkt w trakcie opatentowania
•
Stylistyka i kolor produktu mogą się różnić
•
Patent, znaki firmowe, prawa autorskie i
wygląd są własnością firmy Boon
•
Produkty firmy Boon są wykonane z
najwyższej jakości materiałów, zgodnie z
odpowiednimi standardami i przepisami.
•
Wyprodukowano w Chinach
•
Symbol produktu BO501
Русско
2. Для установки дефлектора
3. Для использования в качестве
скамейки или табурета
ВСЕГДА следует убедиться, что
выдвижной ящик И сидение установлены
в правильном положении перед
использованием скамейки или табурета.
Убедитесь, что обе боковые дверцы
плотно закрыты и крышка опущена,
блокируя их в закрытом состоянии.
Становиться или садиться можно ТОЛЬКО
на верх крышки. НЕ становитесь и не
садитесь на дверцы отделений-хранилищ.
Детская скамейка с горшком
Руководство для пользователя
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не оставляйте ребенка без
присмотра
4. Боковые отделения-хранилища
Используйте только ровные поверхности
НЕ нагружайте на изделие вес более 300
фунтов (136,08 кг)
Крышка НЕ является спинкой
НЕ позволяйте ребенку облокачиваться на
открытую крышку
НЕ становитесь на сидение, когда крышка
открыта
1. Для использования в качестве
детского горшка
Убедитесь, что ящик закрыт полностью.
Откройте крышку и посадите ребенка
на сидение. НЕ позволяйте ребенку
облокачиваться на открытую крышку. Как
только Ваш ребенок использовал горшок,
выньте выдвижной ящик и выбросьте
содержимое в туалет. Помойте ящик
теплой мыльной водой и поставьте на
место.
Выньте выдвижной ящик полностью
и вставьте заслонку дефлектора в
отверстие на верху выдвижного ящика.
Вставьте выдвижной ящик, нажимая на
заслонку дефлектора, одновременно
задвигая выдвижной ящик на место.
Заслонка дефлектора выскочит вверх
в нужное положение. Чтобы вынуть
ящик, просто вытяните его. Заслонка
дефлектора опустится вниз.
Прилагается держатель для рулонов
туалетной бумаги. Используйте другое
отделение для хранения коробки с
салфетками, трусов или небольших
книжек.
5. Для открытия дверок отделенияхранилища
ПРИМЕЧАНИЕ: Для открытия боковых
дверок, крышка горшка должна быть
ОТКРЫТА.
1. Сначала откройте крышку горшка для
разблокирования дверок.
2. Затем опустите дверцу вниз.
Поднимите дверцу вверх для закрытия;
затем зафиксируйте в положении, опустив
крышку горшка ВНИЗ.
Для снятия сидения туалета, поднимите
его сначала вверх, а затем плавно
задвигайте его назад к месту крепления
крышки. Для снятия сидения, установите
крючки под передний край сидения
в установленные отверстия. Затем
надавите на противоположный край и
установите его на место.
Выдвижной ящик/заслонка дефлектора
должны быть сняты и промыты
теплой мыльной водой после каждого
использования
•
Просьба, внимательно ознакомьтесь с
инструкциями перед использованием.
Храните эти инструкции для
дальнейшего применения.
•
Патент заявлен.
•
Фактический дизайн проекта и цвета
могут изменяться.
•
Патенты����������������������������
, торговые������������������
��������������������������
марки������������
�����������������
, авторское�
����������
право���������������������
������������������
��������������������
различные���������
������������������
дизайны�
��������
принадлежат�������������������������
исключительно�����������
������������������������
Boon Inc.
(���������������
Корпорации�����
Бун�
����)
•
Товары��������������������������
Boon Inc. изготовлены����
���������������
из�
���
материалов��������������������������
самого�������������������
�������������������������
высокого����������
������������������
качества�
���������
������������������������������
соответствуют�����������������
������������������������������
всем������������
����������������
применимым�
�����������
положениям��������������
�����������
�������������
стандартам�
�����������.
•
Изготовлено в КИТАЕ
•
Изделие�����
#501
Česky
Příručka pro uživatele
nočníku a sedátka
2.Instalování odchylovače
Vytáhněte zásuvku úplně ven a vložte štít
odchylovače do štěrbiny na vrchu zásuvky.
Vraťte zásuvku zatlačením štítu odchylovače
dolů, zatímco posouváte zásuvku na své
místo. Štít odchylovače vyskočí na své místo.
Zásuvku odstraňte pouhým vytáhnutím ven.
Štít odchylovače se ohne dolů.
3.Použití jako lavička nebo stupátko
Před použitím jako lavička nebo stupátko se
VŽDY ujistěte, že zásuvka A sedátko jsou
nainstalované a ve správné poloze.
VAROVÁNÍ
NIKDY nenechávejte dítě bez dozoru.
Používejte pouze na rovném povrchu.
NEZATĚŽUJTE výrobek více než 130 kg.
Víko NENÍ opěradlo zad.
NENECHEJTE dítě se opírat o otevřené víko.
NESTŮJTE na sedátku, když je víko v poloze
nahoře.
Ujistěte se, že OBĚ postranní dvířka
jsou pevně zavřená a víko je dole, aby
zablokovalo dvířka v zavřené poloze.
Postavte se nebo se posaďte POUZE na vrch
víka. NESTOUPEJTE SI ANI SI NESEDEJTE
NA DVÍŘKA PŘIHRÁDEK.
4.Postranní odkládací přihrádky
Poskytnutý je i držáček role toaletního
papíru. Použijte druhou postranní skladovací
přihrádku pro krabici utěrek, výcvikové
kalhotky, nebo malé knížky.
5.Otevření postranních dvířek
přihrádek
POZNÁMKA: Aby fungovala postranní dvířka,
musí být víko nočníku v poloze NAHOŘE.
6. Для чистки
Для чистки загрязненных частей,
используйте тканевую салфетку,
смоченную в теплой мыльной воде. Для
очистки также могут использоваться
бытовые дезинфицирующие средства.
1.Použití jako nočník
Přesvědčte se, že zásuvka je úplně zastrčená
dovnitř. Zvedněte víko a posaďte dítě na
sedátko. NENECHEJTE dítě opírat se o
zvednuté víko. Jakmile dítě nočník použije,
vytáhněte zásuvku ven a vyhoďte obsah do
záchodu. Vyčistěte zásuvku teplou mýdlovou
vodou a vraťte na původní místo.
1. Nejprve otevřete víko nočníku, aby se
odblokovala dvířka.
2. Pak vysuňte dvířka dolů. Posuňte dvířka nahoru, aby se zavřela; pak je
zablokujte na místě položením víka nočníku
DOLŮ.
6.Čištění
Pro umytí jakýchkoliv zašpiněných částí
používejte hadřík a teplou mýdlovou vodu.
Stejně dobře se mohou použít domácí
dezinfekční prostředky.
Záchodové sedátko se může sejmout
nejprve táhnutím nahoru za zadní okraj a pak
vysunutím dozadu směrem k závěsu víka.
Vrácení sedátka na původní místo se provede
umístěním háčků pod předním okrajem
sedátka do poskytnutých otvorů. Pak zatlačte
opačný konec dolů na své místo.
Zásuvka/štít odchylovače se musejí po
každém použití odstranit a umýt teplou
mýdlovou vodou.
•
Před používáním nočníku a sedátka si
pozorně přečtěte pokyny. Uchovejte si tyto
pokyny pro budoucí použití.
•
Před použitím odstraňte všechny obalové
materiály a příchytky a řádně je zlikvidujte.
•
Patent očekávající vyřízení
•
Skutečný design výrobku a barvy se mohou
měnit.
•
Patenty, obchodní značky, autorská práva
a designy jsou výlučným vlastnictvím
společnosti Boon Inc.
•
Výrobky společnosti Boon Inc. jsou vyráběné
z nejkvalitnějších materiálů a vyhovují
platným předpisům a normám.
•
Vyrobeno v Číně
•
Položka # 501
©2005 Boon Inc.
8-20-07

Podobne dokumenty