Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012

Komentarze

Transkrypt

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Kompendium
projektów programu Leonardo da Vinci
2012
Kompendium
projektów
programu
Leonardo
da Vinci
2012
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Wstęp
Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów
zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2012 roku przez polską Narodową
Agencję Programu Leonardo da Vinci. Zamieszczamy w nim dane na temat polskich
instytucji realizujących projekty, liczby uczestników wyjeżdżających za granicę oraz
przyznanego dofinansowania. Przedstawiamy także krótkie streszczenia realizowanych
działań.
Projekty podzielone są na trzy działy, według typów projektów realizowanych w ramach
programu Leonardo da Vinci.
•
•
•
Projekty mobilności to wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu szkolenia i
zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika
projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju. Wyróżniamy wśród nich:
- staże dla uczniów (IVT),
- staże dla absolwentów, pracowników i osób bezrobotnych (PLM),
- wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i
zasobami ludzkimi (VETPRO).
Projektu partnerskie polegają na tworzeniu międzynarodowych partnerstw
różnorodnych instytucji podejmujących współpracę nad wspólnymi
zagadnieniami w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na
przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu
podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.
2
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
IVT
PLM
VETPRO
3
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-26903
Tytuł projektu:
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy
Beneficjent:
Zespól Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica
ul. Kolektorska 9/11
01-692 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Anna Polewczyk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
67796 euro
Krótkie streszczenie:
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stwarza pilną potrzebę przygotowania młodych ludzi do trudnej roli
uczestnika współczesnej gospodarki rynkowej. Projekt "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy"
polega na zorganizowaniu 4-tygodniowych praktyk zawodowych w londyńskich firmach branży ekonomicznej.
Praktyki odbędą dwie dziesięcioosobowe grupy uczniów klasy trzeciej technikum ekonomicznego. Główne
cele projektu to podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznych
umiejętności zawodowych na poziomie europejskim a także zwiększenie mobilności młodych ekonomistów
oraz ich nauczycieli. Program praktyk obejmuje moduły takie jak: praktyczne doskonalenie języka obcego,
zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, dokumentacja handlowa,
polityka kadrowa, rachunkowość i działalność marketingowa firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Londyn
to wymarzone miejsce na praktyki zawodowe dla ekonomistów, zajmuje szczególne miejsce na mapie
gospodarczej Wielkiej Brytanii, jest istotnym centrum usług finansowych i handlowych w kraju i w całej
Europie. Udział w projekcie jest szansą dla młodzieży na poznanie uwarunkowań gospodarczych krajów
partnerskich, a także na kształcenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w nowym otoczeniu.
Uczestnicy projektu uzyskają Certyfikat od ADC College oraz dokument Europass Mobilność w języku polskim i
angielskim, który otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie ekonomisty nie tylko w
Polsce, ale również na europejskim rynku pracy. Każdy z uczestników projektu stworzy indywidualne portfolio
kariery, w języku angielskim, z opisem własnych umiejetności i kompetencji zawodowych zdobytych podczas
stażu.
4
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-26931
Tytuł projektu:
Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś - projektowanie i
wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych
Beneficjent:
Zespół Szkół Budowlanych w Opolu
Niemodlińska 40
45-761 Opole
Osoba kontaktowa:
Anna Stasz
e-mail: [email protected]pl
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
41638 euro
Krótkie streszczenie:
W ramach projektu zostanie zorganizowana 3 tygodniowa praktyka zawodowa dla 20 uczniów kształcących się
w zawodzie technik architektury krajobrazu. Uczniowie wezmą udział w praktyce zawodowej zorganizowanej
przez nowoczesny i doskonale wyposażony Ośrodek Szkolenia we Frankfurcie nad Odrą Zakładu Promowania
Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Poczdamie. Ośrodek, w którym uczniowie będą odbywać praktykę
zajmuje się kształceniem zawodowym w branży budowlanej, w tym architekturze krajobrazu. Dysponuje
najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami, programami i stanowiskami roboczymi do nauki zawodu.
Organizacja stażu spowodowana jest potrzebą zwiększenia kompetencji zawodowych przyszłych architektów
krajobrazu, ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek pracy w tej dziedzinie. Projekt umożliwi
uczestnikom poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i wykonywania współczesnych i
historycznych ogrodów oraz projektowania dróg z betonu i naturalnego kamienia brukowego w historycznej i
nowoczesnej architekturze krajobrazu. Oprócz tego zapoznają się z nowymi urządzeniami technicznymi
stosowanymi w architekturze. Będą ćwiczyć umiejętności praktyczne związane z projektowaniem i
zakładaniem ogrodów historycznych i współczesnych, doborem roślinności dokonywaniem pomiarów
sprzętem mierniczym, zakładaniem dróg i ścieżek w ogrodach i parkach, wiązaniem kostki brukowej,
projektowaniem miejsc z wykorzystaniem bruku dekoracyjnego. Poprzez wykonywanie zadań praktycznych
nauczą się oprócz rozwiązań typowych szukać rozwiązań dla pojawiających się problemów oraz opanują
umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy. Projekt ma za zadanie
wielokierunkowo rozwijać uczniów. Poprzez praktyczny trening poszerzą kompetencje z zakresu zawodowego.
Ponadto będą mieli możliwość porównania technologii, narzędzi stosowanych w niemieckiej architekturze
krajobrazu ze stosowanymi w Polsce. Poznają też niemiecki rynek pracy oraz jego potrzeby w tej dziedzinie.
Dzięki wspólnym zajęciom z młodzieżą niemiecką poszerzą nie tylko fachowe słownictwo w języku niemieckim
z zakresu architektury krajobrazu (które ułatwi im późniejsze kontakty zawodowe z pracodawcami, klientami,
wykonawcami) ale też będą rozwijać język obcy w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Wszystkie
zdobyte doświadczenia będą mogli wykorzystać w swej dalszej edukacji i karierze zawodowej.
Potwierdzeniem zdobytych umiejętności będą certyfikaty, które staną się dodatkowymi atutami w
poszukiwaniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Jako instytucja wysyłająca zapewniamy szerokie
promowanie projektu w regionie, m.in. przez publikacje w lokalnych mediach, na stronie internetowej. Swoje
doświadczenia z wymiany uczniowie przekażą również podczas warsztatów i podsumowania projektu innym
uczniom i nauczycielom naszej szkoły oraz innym placówkom o tym samym profilu. Będą mogli również
przedstawić swoje umiejętności potencjalnym pracodawcom w trakcie prezentacji projektu podczas
Konferencji Leonardo da Vinci. Projekt zostanie przedstawiony podczas targów edukacyjnych w Opolu. Wyjazd
do Niemiec, oprócz korzyści zawodowych i językowych, da uczestnikom również możliwość poznania kultury i
zabytków Niemiec. Ponadto rozwinie ich kompetencje socjalne i osobowościowe: umiejętności współdziałania,
odpowiedniego reagowania w sytuacjach problemowych, samokrytycznej oceny własnej pracy.
5
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-26986
Tytuł projektu:
W praktyce zawodu uczymy się u najlepszych za granicą
Beneficjent:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Bytowie
ul. Derdowskiego 3
77-100 Bytów
Osoba kontaktowa:
Ewa Werra
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
110842 euro
Krótkie streszczenie:
Promotorem projektu jest ZSE-R w Bytowie. Instytucjami przyjmującymi będą przedsiębiorstwa usługowohandlowe oraz hotele i centra turystyczne, w których beneficjenci będą odbywać 4 tyg. staż. Uczniowie klas
trzecich w zawodzie technik handlowiec i technik ekonomista odbędą staż w specjalistycznych firmach w
Turyngii, natomiast uczniowie technikum hotelarstwa i obsługi turystycznej odbędą praktykę zawodową w
znanych w całej Anglii ekskluzywnych hotelach i centrach turystycznych. Projekt wychodzi na przeciw
potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego, których celem jest efektywne przygotowanie uczniów do
życia i wykonywania pracy zawodowej, a także aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Drugim powodem
realizacji projektu jest obecny, niesatysfakcjonujący poziom kształcenia zawodowego. Dobrze zaplanowana i
zorganizowana praktyka zawodowa daje szansę modyfikacji i dostosowania kwalifikacji ucznia do coraz
bardziej wymagającego rynku pracy. Potwierdzają to badania przeprowadzone w ramach projektu
"Zawodowo kształcimy z głową" we wrześniu 2009 r. W świetle tych badań, wykonanych na zlecenie organu
prowadzącego, mimo ciągłego wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności
absolwentów szkół zawodowych aż połowa firm z powiatu bytowskiego w ogóle nie jest zainteresowana
współpracą ze szkołami. Ponadto, wskazano przykłady odbywania pozorowanych, mało efektywnych lub
całkowicie nieprzydatnych praktyk i zajęć praktycznych . Uczniowie wskazywali, że praktyki były nieciekawe i
w małym stopniu rozwinęły ich umiejętności zawodowe. Zatem, istniejący system kształcenia zawodowego
wymaga szczególnej troski oraz działań ze strony szkoły. Stąd konieczność dalszej współpracy z pracodawcami
zagranicznymi, którzy z racji posiadanej renomy gwarantują wysoki standard praktyk zawodowych. Praktyka
zagraniczna przyczyni się do wzmocnienia przyszłej pozycji beneficjentów na rynku pracy, także poprzez
udoskonalenie sprawności posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo, co także jest
jednym z priorytetów reformy planowanej przez MEN. Celami projektu są: 1. Zdobycie praktycznego
doświadczenia i wiedzy zawodowej przez uczniów zgodnie z najwyższymi standardami know-how w
świadczeniu usług handlowych i turystyczno-hotelarskich w krajach zachodniej Europy; 2. Podniesienie
jakości i rangi kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji praktycznych uczniów; 3.
Dostosowanie kwalifikacji zawodowych stażystów do oczekiwań rynku pracy; 4. Wzrost kompetencji
personalnych i społecznych uczniów poprzez kształcenie kreatywności , mobilności i wszechstronny rozwój
osobowy i kulturowy uczestników; 5. Wzrost kwalifikacji stanowiskowych stażystów; 6. Podniesienie
samooceny uczestników i utwierdzenie wiary we własne możliwości oraz przydatność w lokalnym życiu
społecznym i gospodarczym; 7. Kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych uczniów;
8. Przeniesienie na realia polskie, do firm handlowych, turystycznych oraz hoteli nowych i efektywnych
rozwiązań organizacyjno -technologicznych na zasadzie implementacji przykładów dobrych praktyk z miejsc
odbywania stażu; 9. Zwiększenie szans beneficjentów jako przyszłych pracobiorców lub pracodawców na
polskim i zagranicznym rynku pracy poprzez wzbogacenie ich doświadczenia zawodowego; 10. Uzyskanie
przez beneficjentów dokumentu Europass – Mobilność, który formalnie potwierdzi nabyte kwalifikacje
zawodowe i przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracyNie sposób wycenić dodatkowe
umiejętności społeczne, interpersonalne, językowe, komunikacyjne, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia
przez uczniów w ciągu 4 tygodni praktyki w kraju. Projekt przyczyni się do dalszej promocji szkoły w
środowisku, jako sprawnej instytucji zorientowanej na rozwój swoich uczniów.
6
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27049
Tytuł projektu:
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże
zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkoł Nr 26 w
Warszawie
Beneficjent:
Zespół Szkół NR 26 w Warszawie
ul. Urbanistów 3
02–397 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Rosińska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
28
Dofinansowanie :
94976 euro
Krótkie streszczenie:
Niniejszy projekt jest wynikiem dyskusji nauczycieli przedmiotów zawodowych pracujących w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 26 w Warszawie nad reformą szkolnictwa zawodowego w Polsce będącą propozycją nowego
podejścia do kształcenia zawodowego kładzącego nacisk na potrzeby uczniów wyrażone w efektach uczenia
się. Nakłada to na uczących się obowiązek wprowadzenia zmian do dotychczasowej metodyki nauczania i
sposobów oceny ucznia. Ten projekt jest więc z jednej strony propozycją metodyczną polegajacą na
modyfikacji treści nauczania pod kątem zdobywania umiejętności zawodowych przez uczniów podczas praktyk
zawodowych (ponieważ proponuje inne metody ich oceny i walidacji w kategoriach efektów kształcenia), z
drugiej zaś, uwzględniając potrzeby zawodowe uczniów, stwarza im możliwość doskonalenia (lub nabywania)
kompetencji zawodowych w warunkach niewielkiego zakładu pracy elastycznie reagującego na zmiany rynku
pracy w Europie. Głównym celem projektu jest zatem doskonalenie (lub nabywanie) umiejętności
zawodowych przez uczestników, poznanie przez nich wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego
oraz zdobycie doświadczenia w zakresie uznawania i transferu kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i w
Polsce (w skali punktów ECVET). Realizacja tych celów stanowi, naszym zdaniem, najlepsze przygotowanie
uczniów do wejścia na rynek pracy, ponieważ uświadomią sobie, czego się uczą w szkole, czego poza nią, jakie
są wymagania rynku pracy, jakie posiadają lub muszą nabyć w przyszłości kompetencje oraz jak efektywnie
zaplanować własną karierę zawodową. Odpowiedzi na te pytania oraz ocena proponowanych zmian
metodycznych w realizacji praktyk zawodowych staną się oczekiwanymi przez nas rezultatami projektu.
Czterotygodniowe praktyki zawodowe będą też dobrą okazją do zachęcenia uczestników, by sami ocenili
posiadane umiejętności (kompetencje) czy sprawdzili się w pracy zawodowej, jak również do oceny
kompetencji stażysty przez pracodawcę. Dodatkowym atutem stażu w Wielkiej Brytanii jest możliwość
doskonalenia języka angielskiego zawodowego przez stażystów, którzy dzięki temu mają szansę osiągnąć jedną
z kompetencji ogólnozawodowych. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas trzecich Technikum Nr 24
uczący się w zawodzie technika informatyka, którzy w programie nauczania mają przewidziane praktyki
zawodowe. Proponujemy odbycie stażu w roku 2013 przez 28 osób podzielonych na dwie tury (mobilność w
maju i listopadzie) z tego powodu, by projekt objął jak największą liczbę uczniów, tj. uczniów dwóch kolejnych
roczników (lata szkolne 2012/13 i 2013/14). Ogółem, w zagranicznych stażach weźmie udział 28 uczniów
technikum, w tym trzech o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Organizując praktyki zawodowe w Wielkiej
Brytanii, mamy na względzie przede wszystkim doświadczenie angielskich pracodawców w ocenie i uznawaniu
kwalifikacji zawodowych, a także specyfikę rynku pracy w Plymouth, gdzie z recesją gospodarczą radzą sobie
całkiem dobrze małe i średnie firmy.W przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i językowym szczególny
nacisk położymy na przygotowanie językowe i wspierające działania psychologiczne z zakresu radzenia sobie w
sytuacjach trudnych lub konfliktowych, współdziałania w grupie oraz nawiązywania właściwych relacji
interpersonalnych w nieznanym środowisku. Uzupełnieniem tego będzie realizacja programu kulturowego za
granicą mająca na celu poznanie historii i kultury regionu Devon w południowo - zachodniej Anglii. Dzięki temu
uczestnicy projektu wzbogacą swoją wiedzę ogólną, a także staną się bardziej otwarci i tolerancyjni wobec
odmiennej obyczajowości i kultury.
7
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27063
Tytuł projektu:
Wspólna Europa - wspólna edukacja - równe szanse na rynku pracy.
Beneficjent:
Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Harcerska 12
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Osoba kontaktowa:
Zbigniew Pałasz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
60
Dofinansowanie :
145638 euro
Krótkie streszczenie:
Promotorem projektu jest Zespół Szkół im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Beneficjentami
projektu jest 60-stu uczniów technikum o profilach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik
oraz technik informatyk na poziomie klasy trzeciej, którzy odbędą praktyki zawodowe w firmach niemieckich
związanych z wybranym kierunkiem nauczania. Organizacją przyjmującą jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für
Modellprojekte mbH mieszcząca się w Schkeuditz. Praktyki odbywać się będą na terenie Niemiec w Centrach
Kształcenia Zawodowego, a także w firmach współpracujących z organizacją przyjmującą, adekwatnie do
programu przewidzianego dla stażu. Realizacja projektu pozwala na porównanie systemów nauczania w
zawodach technik elektryk, technik elektronik i technik mechatronik oraz technik informatyk w dwóch
europejskich krajach współpracujących w projekcie, co w dalszej mierze pozwoli na ujednolicenie programów
nauczania, systemu oceniania i określania zdobytych kwalifikacji i umiejętności. Z punktu widzenia
beneficjenta głównym celem projektu jest:- odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Lipsku oraz w firmach branżowych na terenie Niemiec. Praktyki takie przewidziane
są w programie nauczania dla tych kierunków kształcenia, zwykle odbywają się w Polsce, często jednak w
zakładach i firmach, które nie są w stanie zapewnić zgodności praktyk z przewidzianym programem nauczania
tego przedmiotu.Dodatkowe cele projektu:- możliwość przyjrzenia się organizacji pracy w firmach niemieckichporównanie systemów kształcenia w krajach europejskich- rozwijanie swoich zainteresowań - zdobycie
kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami- poprawa umiejętności językowych w zakresie języka
technicznego w języku niemieckim oraz angielskim- poprawa umiejętności językowych w zakresie komunikacji
pozazawodowej, języka codziennego i potocznego- poznanie kultury Niemiec, zwyczajów regionu Saksoniiumiejętność współpracy w grupie, często międzynarodowej- podniesienie swojej samooceny. Promocja
projektu jest także znakomitą okazją do zachęcenia uczniów do wyboru technicznych kierunków kształcenia,
szczególnie takich, jak elektryka, elektronika, mechatronika i informatyka, które stają się coraz mniej
popularnymi kierunkami wybieranymi przez uczniów gimnazjum. Wyniki projektu są także znakomitą
promocją placówki promotora, podnosząc jej prestiż na terenie miasta oraz w regionie, co ma niebagatelne
znaczenie w procesie rekrutacji uczniów szkół gimnazjalnych.
8
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27093
Tytuł projektu:
Europraktyki - wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć
zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i
mobilności zawodowej uczniów technikum.
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana
Żeromskiego w Częstochowie
Al. Niepodległości 16/18
42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Urszula Martyka-Wiecha
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
50
Dofinansowanie :
148260 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana
Żeromskiego w Częstochowie, którzy po ukończeniu nauki otrzymają tytuł technika hotelarstwa, technika
organizacji usług gastronomicznych, technika fryzjerstwa oraz budownictwa. Odbędą oni czterotygodniową
praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zakładach fryzjerskich w miejscowości Rimini oraz
Potenza we Włoszech. Na staże wyjedzie łącznie 50 - ciu uczniów klas trzecich (10 z technikum hotelarskiego,
10 z technikum organizacji usług gastronomicznych, 10 z technikum fryzjerstwa oraz 20 z technikum
budownictwa). Zasadniczymi celami promotora (szkoły) są: podniesienie jakości kształcenia zawodowego
oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie
uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy
wynik z egzaminu zawodowego, części praktycznej. Promotor pragnie przyczynić się poprzez dokumentowanie
indywidualnych osiągnięć uczniów do rozwoju systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu
zawodowym. Dzięki zagranicznemu stażowi beneficjent pozna procedury i standardy obowiązujące na
zachodnioeuropejskim rynku pracy, udoskonali swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego
zawodowego, zwiększy swoją motywację do nauki języków obcych poprzez uczestnictwo w intensywnym
kursie języka włoskiego, pozna wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu
zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej (hotelarstwo, gastronomia), aktualne
trendy w stylistyce (fryzjerstwo), technologie budowlane (budownictwo) oraz kulturę i obyczaje Włoch.
Odbyty staż uwrażliwi praktykantów na różnice międzykulturowe. Beneficjent zwiększy ponadto swoje
umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinie umiejętność pracy w
grupie, a także podwyższy umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego. Jako
miejsce praktyki wybrano Włochy ze względu na bogate tradycje Włochów w gastronomii i organizacji usług
turystycznych. Kuchnia śródziemnomorska jest znana i ceniona na całym świecie i zdobyte doświadczenia
zawodowe beneficjentów mogą okazać się bezcenne w ich zawodowej karierze. Nasz partner umożliwia
odbycie praktyk w Rimini, atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej, w której benficjenci będą mogli poznawać
wymagania i upodobania kulinarne turystów z całego świata. Włochy to również interesujące miejsce praktyk
dla uczniów technikum fryzjerskiego, ponieważ kraj ten znajduje się zawsze w czołówce światowej
wyznaczającej najnowsze trendy. Dotyczy to w równym stopniu stylizacji fryzur i wizerunku, jak i standardów
obsługi klienta. Uczniowie technikum budownictwa zrealizują swój staż w miejscowości Potenza, w której
działa wiele firm budowlanych, a ze względów historycznych branża ta rozwija sie niezwykle prężnie. Zdobyte
przez beneficjentów umiejętności zostaną potwierdzone dokumentem Europass, certyfikatem odbycia praktyk
oraz kursu językowego. Materialnym efektem projektu będą przygotowane przez beneficjentów prezentacje
multimedialne, mogące zostać wykorzystane na zajęciach zawodowych. Dzięki temu produktowi uczestnicy
będą mieli również sposobność treningu swoich umiejętności informatycznych.
9
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27101
Tytuł projektu:
Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy
Beneficjent:
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki
Pułaskiego 3
46-100 Namysłów
Osoba kontaktowa:
Adam Hubicki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
31
Dofinansowanie :
98488 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt dotyczy międzynarodowego stażu polegającego na przygotowaniu 31 uczniów i odbyciu przez nich 4tygodniowej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich we Włoszech.
Uczestnikami są uczniowie III klas technikum obsługi turystycznej i technikum hotelarstwa. Organizacją
wysyłającą uczniów za granicę jest Zespół Szkół Rolniczych (ZSR) im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, a
organizacją goszczącą jest Sistema Turismo s.r.I. w Rimini we Włoszech. Projekt ma duże znaczenie dla
nauczania i rozwoju zawodowego uczniów techników, gdyż wzbogaca ich w nowe umiejętności i wiedzę
fachową oraz zwiększa ich mobilność na rynku pracy. Umożliwia lepsze przygotowanie przyszłych
absolwentów do pracy, wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie uczniów
do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, poznawania obcych kultur i obyczajów, a także
rozwoju umiejętności językowych, zwłaszcza języka zawodowego. Projekt w dużej mierze przyczynia się do i
rozwoju osobistego uczestników, gdyż umożliwia poznanie kultury innych krajów, zwiększenie umiejętności
przebywania wśród obcych, nawiązywanie nowych kontaktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wzrost
ambicji i poczucia własnej wartości. W wyniku powiązań między światem pracy a edukacji projekt zwiększa
szanse zatrudnienia przyszłych absolwentów na europejskim rynku usług. Projekt promuje przejrzystość i
uznawalność kwalifikacji zawodowych w Europie, odznacza się innowacyjnością w kształceniu zawodowym.
Opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele ZSR i przedstawiciele organizacji partnerskiej, a także
opiekunowie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Program stażu został opracowany przy współpracy z
pracodawcami pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy i obejmuje opanowanie czynności związanych z
obsługą gości w hotelach, organizowaniem usług turystycznych, obsługą klienta obcojęzycznego oraz nabycie
umiejętności zakładania i prowadzenia firmy. Dodatkowym rezultatem projektu będzie zwiększenie
umiejętności uczniów w porozumiewaniu się w języku angielskim a także włoskim, poznanie kultury włoskiej
oraz nabycie samodzielności i odpowiedzialności. Uczniowie odbędą przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i
językowe. Po ukończeniu praktyki uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie nowych
kompetencji oraz dokumenty Europass Mobilność.
10
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27103
Tytuł projektu:
Europejska jakość pracy
Beneficjent:
Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach
ul. Paderewskiego
25-950 Kielce
Osoba kontaktowa:
Renata Pawełkiewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
92032 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt adresowany jest do 40 uczniów klas trzecich Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk,
technik usług fryzjerskich i technik organizacji usług gastronomicznych. Na zagraniczny staż uczniowie wyjadą
w dwóch grupach liczących po 20 uczniów (po 5 przedstawicieli z każdego zawodu). Przez cztery tygodnie
będą realizować praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach, a w czasie wolnym od pracy
poznawać kulturę, historię i tradycję Niemiec, m.in. poprzez udział w wycieczkach do Berlina, Drezna i Lipska.
Projekt odpowiada regionalnym i krajowym potrzebom edukacyjnym. Główne jego cele to:- podniesienie
jakości kształcenia zawodowego, zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności
potwierdzonych certyfikatem,- kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szansę na
uczesnictwo w europejskim rynku pracy,- umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego,
organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcenie do otwartości i współpracy, uwrażliwienie na różnice
mentalne i kulturowe,- podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie w
zakresie słownictwa specjalistycznego. W strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego stawia się obecnie
na rozwój turystyki i nierozłącznie zwiazanej z nią bazy gastronomicznej, co pociaga za sobą rozwój transportu
i logistyki oraz jest ściśle zwiazane z ciągłym rozwojem informatyki. W wysokiej jakości hotelach lokalizowane
są salony fryzjerskie. Realizacja inwestycji w regionie, zgodnie z przyjętą strategią, stwarza ogromne
możliwości na zmniejszenie bezrobocia we wszystkich ww branżach. Zobowiązuje to do profesjonalizmu na
skalę europejską i spójności ze światowymi standardami. Międzynarodowy staż zwiększy szansę uczniów na
zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy. Wybór kraju docelowego odpowiada założeniom projektu
ujętym w jego tytule: "Europejska jakość pracy”. Niemcy to kraj wiodący we wdrażaniu systemów jakości, a
przedsiębiorstwa niemieckie są wzorem na rynku pracy. Ponadto ze względu na bliską odległość od kraju
Partnera i otwarte granice zwiększają się w dużym stopniu szanse uczestników na zatrudnienie w kraju
Partnera. Program stażu, opracowany w ścisłej współpracy z Partnerem i niemieckimi przedsiębiorcami
pozwoli na zrealizowanie szkolnego programu praktyki zawodowej i jednocześnie na zdobycie umiejętności
oczekiwanych przez pracodawców od przyszłych pracowników. Uzyskanie: Karty idywidualnej oceny
uczestnika i dokumentu Europass Mobilność zapewni uznawalność kwalifikacji i umiejętności zawodowych we
wszystkich krajach UE oraz ułatwi dostęp do pracodawców. Uczestnicy stażu zdobędą doświadczenie
międzynarodowe, odpowiednie przygotowanie do pracy na europejskich rynkach, poprawią mobilność oraz
wzmocnią dialog międzykulturowy. Udział w stażu zmotywuje uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji,
inwestowania we własny rozwój, pozwoli kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na
europejskim rynku pracy. Zaliczenie stażu będzie równoznaczne z uzyskaniem oceny pozytywnej z praktyki
zawodowej, a co za tym idzie uzyskaniem promocji i ukończeniem szkoły. Czas trwania stażu jest zgodny z
wymaganiami edukacyjnymi określonymi w szkolnym planie i programie nauczania dla czteroletniego
technikum zawodowego. Partnerem w projekcie jest organizacja Vitalis GmbH z Lipska. Posiada ona
długoletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Jej działalność znalazła uznanie Komisji
Europejskiej w kategorii Najlepsze Praktyki.
11
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27115
Tytuł projektu:
Akademia Umiejętności Europejskich
Beneficjent:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Osoba kontaktowa:
Justyna Łotecka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
48810 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zakłada 3-tyg.praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich/IVASPE-instytucji zajmującej się
kształceniem służb mundurowych (m.in.Straży Pożarnej) w Hiszpanii w Walencji,zorganizowane w ramach
współpracy między instytucjami szkolącymi. Praktyki poprzedzone będą zajęciami z przygotowania
językowego,kulturowego i pedagogicznego,które będą realizowane w dwóch fazach-krajowej i zagranicznej.
Uczestnikami projektu są osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 1 WZDZ w
Gorzowie Wlkp.,w tym 14 osób kształcących się w zawodzie fryzjera i 6 kształcących się w zawodzie strażaka.
Projekt odpowiada na potrzeby uczniów ZS nr 1 WZDZ tj.:Chęć zdobycia i wykorzystania wiedzy,umiejętności i
kwalifikacji w zawodzie fryzjera/strażaka, mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego,możliwości
zatrudnienia i uczestnictwa w Europejskim Rynku Pracy; Chęć zdobycia/podniesienia kluczowych umiejętności
zawodowych,przydatnych w dalszym etapie kształcenia i późniejszej pracy zawodowej tj.swoboda
komunikowania się w języku obcym (hiszpańskim), umiejętność nawiązywania kontaktów formalnych i
nieformal, podniesienie poziomu samooceny itp. Głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz zwiększenie szans 20uczniów ZS nr 1 WZDZ na krajowym i europejskim rynku pracy.
Praktyka będzie trwała 3tyg.i odbędzie się w wyselekcjowanych przez hiszpańskiego Partnera salonach
fryzjerskich o wysokim standardzie/IVASPE-instytucji zajmującej się kształceniem służb mundurowych
(m.in.Straży Pożarnej),zlokalizowanych w Walencji.
12
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27140
Tytuł projektu:
"Ty nad poziomy... - praca bez granic"
Beneficjent:
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
ul. Jagiellońska 13
41-200 Sosnowiec
Osoba kontaktowa:
Hanna Gątkiewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
89240 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Ty nad poziomy...- praca bez granic" ("Sky is the limit...- work without borders") będzie projektem
mobilności. W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób) kształcący
się w zawodach: t.informatyk i t.elektronik odbędą 2-tygodnowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej
Fundação Escola Profissional de Setúbal w Portugalii, będący głównym elementem projektu. Instytucja ta ma
ogromne doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych. Uczniowie odbędą przygotowanie
pedagogiczno-kulturowo-językowe, potwierdzone świadectwami. Uczniowie wyjadą pod opieką dwóch
nauczycieli ZSEiI. Program stażu składa się z trzech modułów: -Stosowanie przepisów BHP itp. -Działalność
gospodarcza i administracyjna przedsiębiorstwa -Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy. Zorganizowanie
stażu za granicą pozwoli uczniom na porównanie różnych aspektów działalności przedsiębiorstw w obu krajach
oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w szkole w rzeczywistych
warunkach pracy samodzielnej oraz w zespole. Istotne znaczenie ma też fakt, że uczniowie biorący udział w
stażu pochodzą z rejonu Polski mocno zagrożonego bezrobociem z powodu zmian gospodarczych w kraju .
Obszar Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego jest regionem post-industrialnym, a możliwość poszerzenia wiedzy i
umiejętności o doświadczenia z zagranicy, często innowacyjne, oraz polepszenie znajomości języków obcych i
horyzontów myślowych, pomoże uczniom w zdobyciu ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy po zakończeniu
procesu kształcenia.Cele stażu zostały sformułowane na podstawie potrzeb uczestników oraz możliwości kraju
przyjmującego i obejmują: -podniesienie kompetencji zawodowych, głównie z zakresu informatyki, obsługi
sieci komputerowych, automatyki i robotyki przemysłowej i zintegrowanych systemów VPN (virtualne sieci
prywatne) -doskonalenie znajomości angielskiego, podstawy portugalskiego -zapoznanie z dokumentacją
techniczną urządzeń i programów komputerowych po angielsku i portugalsku -poznanie nowych metod pracy zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy-rozwój jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia
zawodowego-zwiększenie mobilności zawodowej-poznanie nowego środowiska zawodowego -umiejętności
interpersonalne, w tym podejmowanie decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem -poznanie
organizacji i kultury pracy w innym kraju -uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Przewidywane
rezultaty projektu-poznanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w Portugalii: -zweryfikowanie i
skorygowanie modułów praktyk i programu nauczania -poznanie metod pracy i bazy dydaktycznej instytucji
goszczącej. Na poszczególnych etapach realizacji i po zakończeniu projektu przeprowadzana będzie ewaluacja.
Ideę i rezultaty projektu zamierzamy upowszechniać już podczas jego realizacji. Na bieżąco będzie prowadzona
strona internetowa projektu, na której uczestnicy stażu będą dzielić się swoimi nowymi doświadczeniami z
kolegami i nauczycielami, zorganizujemy konferencję, na której stażyści przedstawią uczniom ZSEiI i
nauczycielom swoje osiągnięcia związane z odbytym stażem. Zamieszczać będziemy informacje w prasie
lokalnej oraz fachowej oraz podamy informację do Urzędu Miasta Sosnowca i Kuratorium. Postaramy się
zainteresować nauczycieli innych szkół tego typu formą pracy. Przez cały czas realizacji projektu będzie
prowadzona gablota, na której umieszczane będą wszystkie niezbędne informacje dla obecnych i przyszłych
uczestników. Oczekujemy, że uczniowie opanują kompetencje kluczowe, w tym wykorzystanie wiedzy w
nowych sytuacjach, w obcym kraju, oraz połączą innowacyjne technologie z kształceniem i własnym
rozwojem. Na potwierdzenie swoich umiejętności otrzymają dokument Europass mobilność i inne certyfikaty.
13
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27152
Tytuł projektu:
„Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i
diagnozowaniu kluczem do wzrostu mobilności międzykulturowej i
kompetencji naukowo-technicznych”
Beneficjent:
Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im.
Św. Józefa
Broniewskiego14
15-959 Białystok
Osoba kontaktowa:
Anna Arciszewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
69696 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie „Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i diagnozowaniu kluczem do wzrostu
mobilności międzykulturowej i kompetencji naukowo-technicznych” uczestniczy 36 uczniów klas trzecich
Technikum Mechanicznego, których kształcimy w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik i technik
pojazdów samochodowych. Zgodnie z ramowym planem nauczania w klasie trzeciej uczniowie odbywają
praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni. Program praktyki zawodowej odpowiada treściom kształcenia
praktycznego zawartym w podstawie programowej. Dwa tygodnie praktyki uczniowie zrealizują we wiodących
firmach niemieckich, dwa kolejne w firmach polskich. Uczniowie, którzy kształcą się w zawodzie technik
mechanik w czasie praktyki będą tworzyć własne programy do toczenia , frezowania i wiercenia w programie
MTS, dokonując symulacji obróbki programu, analizując kolizje wykryte w programie. Poznają nowoczesne
technologie wytwarzania przy zastosowaniu obrabiarek CNC, nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje z
zakresu obsługi tokarek i frezarek CNC. Technik mechatronik pozna techniki automatyzacji, urządzenia ,
elementy układów sterowania i regulacji z zastosowaniem hydrauliki i pneumatyki. Uczniowie z zawodu
technik pojazdów samochodowych nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje z zakresu stosowania
współczesnych metod diagnostyki pojazdów samochodowych, obsługi bieżącej pojazdów oraz operacji
naprawczych. Projekt obok rozwoju zawodowego, kładzie również nacisk na rozwój osobisty w kontekście
kompetencji międzykulturowych poprzez przygotowanie kulturalno-pedagogiczne obejmujące między innymi:
warsztaty językowe, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem technicznym w praktyce, spotkania
integracyjne polskich uczestników z uczestnikami praktyk z innych krajów, zwiedzanie i poznawanie historii i
kultury Niemiec .Udział w praktykach w firmach w Niemczech niewątpliwe poprawi jakości kształcenia w
zakresie kompetencji naukowo-technicznych i międzykulturowych. Projekt pozwoli na poznanie środowiska
zawodowego organizacji i kultury pracy w innym kraju, a tym samym umożliwi doskonalenie zdolności
adaptacyjnych w podejmowaniu pracy na rynku europejskim. Uzyskane kompetencje i integracja kulturowojęzykowa uczestników projektu wpłynie na ich mobilność w wymiarze edukacyjnym, zawodowym i dialogu
miedzykulturowego. Praktyki nadadzą nowy wymiar w zakresie jakości kształcenia praktycznego,
dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy, a wiedza i
umiejętności uczniów potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność zwiększą ich mobilność. Praktyka
zawodowa zostanie zrealizowana Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w
Schkeuditz(Zentrum für Aus- und Weiterbildung) Leipzig GmbH, WWH-Werkzeug-Produktions- und Handels
GmbH, small companies in Leipzig and Schkeuditz, firmach samochodowych: Pit-Stop Systempartner GmbH, LS
Autoservice GmbH, Autocenter an der A9 GmbH.
14
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27164
Tytuł projektu:
Paszport europejski kluczem do zawodowego sukcesu
Beneficjent:
Niepubliczne Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Kilińskiego 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Osoba kontaktowa:
Barbara Figura
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
126765 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III z Niepublicznego Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim ZDZ w
Kielcach, kształcących się w zawodach: technik logistyk oraz technik informatyk. Głównym celem jest
wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie,
uczestnictwo na Europejskim Rynku Pracy oraz poprawa pod względem jakościowym i ilościowym
ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia. Efektem
tych działań będzie możliwość znalezienia zatrudnienia nie tylko w kraju, ale i zagranicą. W czasie
zagranicznych staży zawodowych uczniowie poszerzą swoją wiedzę merytoryczną i zdobędą doświadczenie w
zakresie logistyki i technologii informatycznej. Uczestnicy projektu zapoznają się z normami i procedurami
stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Będzie to miało z pewnością wpływ na ich mobilność oraz
podniesienie poczucia własnej wartości jako wykwalifikowanej kadry. Udział w zagranicznym stażu zwiększy
konkurencyjność naszej młodzieży na rynku pracy. Nasi uczniowie staną się wartościowymi kandydatami do
pracy dla europejskich pracodawców. Celem stażu jest uzmysłowienie, że dobrze przygotowany merytorycznie
młody człowiek w pewnym stopniu doświadczony zawodowo ma większe możliwości znalezienia pracy w
Europie. Dzięki kursowi językowemu, który organizowany będzie w ramach przygotowania językowego w kraju
i zagranicą, niewątpliwie wzrośnie znajomość specjalistycznego języka zawodowego i stworzy on szansę
wzbogacenia słownictwa w języku obcym. Tak przeprowadzony staż rozwinie osobowość, mobilność oraz
kompetencje każdego młodego pracownika. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uczniowie będą mogli poznać
specyfikę zawodu logistyka i informatyka oraz będą mieli stworzoną okazję do nawiązania kontaktów z
potencjalnymi pracodawcami. Jesteśmy pewni, że staż zagraniczny, realizowany na wysokim poziomie,
uwzględniający unijne standardy pozwoli na uzupełnienie braku wykwalifikowanej kadry w zakresie
informatyki i logistyki naszego kraju, a przede wszystkim regionu świętokrzyskiego, co przyczyni się do jego
rozwoju gospodarczego. W dalszej perspektywie wpłynie to również na zmniejszenie wysokiego bezrobocia w
naszym regionie. Staż będzie realizowany według uzgodnionego programu z zagranicznymi partnerami oraz
pracodawcami z lokalnego rynku pracy, nadzorowany przez fachowców z firm z kraju partnera, jak również
przez opiekunów organizacji wysyłającej. Partnerami naszymi będą: SISTEMA TURISMO s.r.l, BERLINK ETN
GmbH oraz Europa: Movilidad Estudiantil S.L. Termin realizacji staży:Włochy: styczeń 2013Hiszpania:
pażdziernik 2013Niemcy: marzec 2014
15
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27167
Tytuł projektu:
Dobra ekonomia gwarancją dobrej przyszłości Europy. Ekologiczne
pozyskiwanie źródeł energii.
Beneficjent:
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
ul. Pokoju 4
43-140 Lędziny
Osoba kontaktowa:
Ewa Mariola Matusik
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
44860 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie weźmie udział 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i 8 uczniów w
zawodzie technik elektryk, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą w trzeciej klasie technikum. Jest to
optymalny poziom, ponieważ będą już posiadać duży zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole a
jednocześnie nie będzie to klasa maturalna. Wraz z uczniami pojedzie 2 nauczycieli - opiekunów, którzy będą
sprawowali pieczę nad uczniami a także będą monitorowali przebieg stażu. Planowany projekt będzie także
realizacją miesięcznej praktyki zawodowej przewidzianej w ramowym planie nauczania przy czym Program
stażu został wypracowany wraz z naszym niemieckim partnerem.Cele projektu to głównie: 1) Przyczynienie się
do zwiększenia atrakcyjności, jakości i wydajności szkolenia zawodowego. 2) Zwiększenie mobilności młodzieży
kształcącej się zawodowo. 3) Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych młodzieży, w tym m.in.: dla
ekonomistów - organizowanie stanowiska pracy, sporządzanie dokumentacji, posługiwanie się nowoczesnym
sprzętem; dla elektryków - prowadzenie pomiarów, praca przy urządzeniach niskiego napięcia, posługiwanie
sie dokumentacją techniczną; a dla obu zawodów - praca w zagranicznym przedsiębiorstwie, praca w
międzynarodowym zespole. 4) Zdobycie przez uczestników umiejętności pracy zawodowej w zespole osób z
różnych krajów. 5) Wsparcie w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy i umiejętności mających na celu ułatwienie
osobistego rozwoju a także zwiększenie szans na uczestnictwo w europejskim rynku pracy. 6) Poznanie
kultury kraju goszczącego (Niemiec), jego zwyczajów, tradycji a także elementów historii. 7) Wzbogacenie
umiejętności posługiwania się j. niemieckim - zarówno wzbogacenie słownictwa w zakresie terminologii
zawodowej, jak również w zakresie komunikowania się w codziennych sytuacjach. 8) Wzmocnienie poczucia
własnej wartości wśród uczestników i ukazanie im możliwości rozwoju. Dodatkowym efektem, oprócz ww.
rezultatów zakładanych podczas realizacji celów, będzie zdobycie przez młodzież dokumentu Europass
Mobilność. Staż zostanie zrealizowany m.in. w zakładzie elektrycznym Elektrohaus Bernhard Günther Gmbh w
Kolonii, wchodzącym w skład firm członkowskich Handwerkskammer w Kolonii w Niemczech. Przed wyjazdem
uczniowie będą uczestniczyli w kursie językowym. Ponadto będą dla nich zorganizowane spotkania z
psychologiem oraz spotkania z ekspertem wprowadzającym tematykę historyczną i kulturową Niemiec. Przez
cały okres trwania projektu idee tego konkretnego wyjazdu i idee programu Leonardo da Vinci będą
upowszechniane w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, na stronie internetowej organu
prowadzącego i w prasie oświatowej. Po powrocie uczniów ze stażu przewidywane są upowszechniające
spotkania młodzieży, ich opiekunów, dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów, przedstawicielami organu
prowadzącego, Kuratorium Oświaty w Katowicach i lokalnej prasy. PZS w Lędzinach jako instytucja wysyłająca
zapewnia również całą organizację logistyczną tego wyjazdu. W trakcie całego czasu trwania projektu będzie
też przeprowadzać monitoring działań i ewaluację. Ze względu na cenne doświadczenie zdobyte podczas
realizacji w Norwegii projektu LdV 2010 r. pt. "Więcej światła w Unii Europejskiej! Bezpieczne instalacje
elektryczne".
16
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27184
Tytuł projektu:
Praktyki zawodowe - technik analityk i technik ochrony środowiska na
europejskim rynku pracy
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych
ul. Legionów 9
41-200 Sosnowiec
Osoba kontaktowa:
Jerzy Łebek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
23418 euro
Krótkie streszczenie:
W Projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas III technikum na kierunku technik ochrony środowiska - 5 osób i
technik analityk - 7 osób, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji oraz otwarci na
międzynarodową współpracę. Nad realizacją zadań będą czuwać opiekunowie z Polski oraz wyznaczeni
opiekunowie merytoryczni w krajach goszczących. Planują także po ukończeniu szkoły wykorzystać nabyte
umiejętności w pracy zawodowej. Ochrona środowiska jest dziedziną wiedzy, która rozwija się niesamowicie
dynamicznie i wkracza obecnie do wszystkich obszarów życia. Niezbędne więc, staje się ciągłe dokształcanie i
wymiana doświadczeń w tej interdyscyplinarnej nauce, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z postępu.
Jednym z celów projektu - wykorzystującym doświadczenie naszego zagranicznego Partnera z Czech i Niemiec,
jest poznanie w praktyce zagadnień związanych z ochroną środowiska i analityką chemiczną. Nasi uczniowie
będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez udział w zajęciach
edukacyjnych odbywających się w laboratoriach zakładów pracy. Kolejnym ważnym celem jest nabycie wiedzy
o systemach jakości w zakresie badań laboratoryjnych i przestrzegania procedur zapewniających jakość.
Dodatkowym celem będzie poznanie systemów funkcjonowania naszych rynków pracy. Pozwoli to uzupełnić,
porównać i podzielić się wiedzą na temat europejskiego rynku pracy.Oczekiwanymi rezultatami stażu będą:
rozwinięcie umiejętności wykonywania analiz, poznanie nowych technik analitycznych, poznanie realiów
zagranicznych rynków pracy, poprawa znajomości języków obcych w zakresie zawodowym oraz poznanie
systemów i procedur, które pomogą w dalszej pracy zawodowej. Planowane kompetencje, które osiągną
uczniowie będą dotyczyły między innymi chromatografii. Nasza placówka nie dysponuje takim wyposażeniem
a jest to jedna z wiodących metod badań analitycznych. Bardzo znaczącym będzie możliwość wykorzystania
zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce przemysłowej a nie tylko w szkolnym laboratorium. Spodziewanym
rezultatem projektu będzie również - wykorzystując doświadczenia uczestników - podzielenie się poprzez
stronę internetową wiedzą i doświadczeniem, a także opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych dla
analiz stosowanych w zakładach przemysłowych, nie wykonywanych w szkolnym laboratorium. W czasie
trwania staży planuje się wizytę monitorującą ich realizację. Po zakończeniu staży nastąpi ewaluacja natomiast
uczniowie otrzymają certyfikaty zarówno od pracodawców czeskich i niemieckich jak i Europass Mobility. Po
powrocie uczniowie upowszechniać będą rezultaty projektu m.in na gazetce szkolnej, stronie internetowej, na
lekcjach otwartych z młodzieżą gimnazjalną i podczas kontaktów z lokalnymi pracodawcami m.in. Śląskie
Centrum Ochrony Pracy i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o - Wydział Utylizacji
Odpadów Kompostownia, z którymi konsultowano zakres tematyczny projektu już w fazie opracowywania,
wśród władz lokalnych.
17
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27190
Tytuł projektu:
NA STAŻ PO WYŻSZE KOMPETENCJE
Beneficjent:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w
Siedlcach
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8
08-110 Siedlce
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Grzegorczuk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
93999 euro
Krótkie streszczenie:
W naszym projekcie weźmie udział 36 uczniów ZSP nr 3 w Siedlcach, uczących się w technikum w klasach 2 i 3
o specjalizacji: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik kucharz, technik hotelarz, technik
mechanik o specjalności samochodowej i technik pojazdów samochodowych.Odbędą oni staże w różnej
wielkości przedsiębiorstwach gastronomicznych, hotelarskich oraz serwisach samochodowych w Spoleto
(prowincja Umbria we Włoszech). Uczniowie odbędą staż podzieleni na 3 grupy po 12 osób. Z każdą grupą
wyjedzie opiekun – nauczyciel ze szkoły znający stażystów. Projekt odpowiada na potrzebę polepszenia
umiejętności zawodowych stażystów o nowe elementy i poznania branżowego zawodowego języka obcego w
stopniu umożliwiającym porozumiewanie się podczas pracy w wielonarodowej grupie lub podczas obsługi
klienta - obcokrajowca. W programach stażu, które przygotowano uwzględniając potrzeby zgłoszone przez
lokalnych przedsiębiorców, zwrócono szczególną uwagę na umiejętność pracy w różnorodnym zespole,
szybkie reagowanie na nietypowe wymagania klienta, radzenie sobie w sytuacjach nietypowych i kryzysowych.
Dzięki temu projekt jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców chcących zatrudniać u siebie doskonale
wyszkolonych pracowników posiadających międzynarodowe doświadczenie w pracy. Cele naszego projektu to
wsparcie uczniów w dążeniu do podniesienia kompetencji zawodowych i nauce branżowego języka obcego;
poznaniu kraju europejskiego o odmiennej kulturze, zwyczajach i tradycjach – a dzięki temu pokonanie
stereotypów myślenia o „obcych”, nauka tolerancji i otwartości na ludzi wychowanych w innej
kulturze.Rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych stażystów i poznanie przez nich
języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w pracy – co umożliwi im w przyszłości podjęcie
pracy odpowiedniej do ambicji i umiejętności. Dodatkową korzyścią dla uczestników projektu będzie
potwierdzenie nabytych umiejętności przez akceptowany i cieszący się uznaniem we wszystkich krajach UE
dokument Europass Mobilność, otrzymanie certyfikatów ukończenia szkolenia językowego i certyfikatów
odbycia stażu poświadczonych przez partnerów projektu. Po zrealizowaniu naszego projektu zwiększy się ilość
osób biorących udział w projektach mobilności – to jest cel LDV nr 1; rozwinie się współpraca między
instytucjami kształcenia zawodowego w Europie – zgodność z celem nr 2 LDV; doświadczenia wynikające z
odbycia przez uczniów stażu będą wykorzystane i uwzględnione w programach praktyk krajowych w szkole –
cel nr 3 LDV; otrzymanie przez stażystów certyfikatów i dokumentu Europass Mobilność to wypełnienie celu nr
4; a pobyt na stażu będzie dla stażystów i ich koleżanek i kolegów ze szkoły doskonałą zachętą do dalszej nauki
języków, co oznacza spełnienie celu nr 5.Projekt jest także zgodny z priorytetem krajowym nr 1 (ZSP Nr 3 w
Siedlcach nie realizował dotychczas projektu w ramach programu LdV) i nr 2 (projekt uwzględnia w
programach staży potrzeby lokalnych przedsiębiorców odnośnie nabywanych przez stażystów umiejętności i
wiedzy).
18
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27194
Tytuł projektu:
Środowisko naturalne wspólnym dobrem Zjednoczonej Europy
Beneficjent:
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w
Zwierzyńcu
ul. Browarna 1
22-470 Zwierzyniec
Osoba kontaktowa:
Jadwiga Stachyra
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
13
Dofinansowanie :
35118 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt pt."Środowisko naturalne wspólnym dobrem Zjednoczonej Europy" jest przeznaczony dla uczniów
naszej szkoły kształcącej w zawodzie Technik Ochrony Środowiska (TOŚ). Lubelszczyzna należy do
biedniejszych gospodarczo regionów Polski, ale o szczególnych walorach przyrodniczych. Na jej terenie
zlokalizowane są dwa parki narodowe ( Roztoczański i Poleski Park Narodowy) i liczne parki krajobrazowe. W
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego możemy przeczytać: "kluczem do poprawy sytuacji społecznej w
regionie i rozwoju podstaw nowoczesnego społeczeństwa winny być przede wszystkim działania nakierowane
na wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkańców regionu. Jednym z priorytetowych zadań powinno być stałe
podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców regionu." Celem nadrzędnym będzie powiązanie
szybkiego tempa rozwoju gospodarczego połączonego z poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Słabymi
stronami tego regionu są: niedostosowanie oferty i procesu kształcenia do wyzwań i potrzeb nowoczesnego
społeczeństwa (szczególnie w szkolnictwie zawodowym), niska mobilność przestrzenna i zawodowa, małe
zaangażowanie ludności w proces kształcenia ustawicznego i odnawiania swoich kwalifikacji oraz przestarzała
baza szkolno-edukacyjna szkolnictwa zawodowego. Od kilku lat obserwuje się spadek zainteresowania
młodzieży kształceniem w technikach zawodowych. Powodem tego jest brak miejsc pracy, jak również
perspektyw uzyskania jej na rynku europejskim. ZSDiOŚ kształci prawie w 100% młodzież z terenów wiejskich,
w większości z rodzin ubogich, a często o znamionach patologicznych. Uczniowie naszej szkoły są w dużej
części zagrożeni wypadnięciem z systemu edukacji. Wszystkie te czynniki mogą spowodować zagrożenie
wykluczenia społecznego. Istnieje duża potrzeba wzmocnienia pozycji społecznej i zawodowej naszch uczniów.
Jednym z warunków trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego jest rozwijanie nowoczesnego społeczeństwa
zdolnego funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy. Dlatego najważniejszymi celami projektu są:
zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym; zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez
zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnych zakładach hiszpańskich; nabycie zawodowej
sprawności językowej przez naukę branżowego języka angielskiego, podstaw języka hiszpańskiego;
zwiększenie mobilności ponadnarodowej w poszukiwaniu pracy; poznanie dziedzictwa kulturowego Hiszpanii,
form i sposobów ochrony środowiska. Założone w projekcie cele są spójne z celami Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 i Strategii Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata 2007-2020.
Trwałymi rezultatami projektu będą umiejętności językowe w zakresie słownictwa zawodowego, które w
połączeniu z mobilnością ułatwią poszukiwanie pracy po zakończeniu nauki w szkole na europejskim rynku
pracy. Oczekujemy również rezultatów w postaci zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych
(potwierdzonych dokumentem Europass Mobilność) w nowoczesnych zakładach i instytucjach hiszpańskich, a
wraz z tym zwiększenie szans na zatrudnienie w zakładach partnerskich szkoły: Roztoczańskim Parku
Narodowym, ZGK , wydziałach ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia jest
również rozwój osobisty uczestników. Pewność siebie, zaradność, odnajdywanie się w nowej rzeczywistości to
umiejętności, które nabędą uczestnicy projektu. Wymiana miałaby nastąpić jesienią 2013 roku. W skład grupy
wchodzi 13 uczniów TOŚ. Grupa, po wcześniejszym przygotowaniu językowo-kulturowym wyjechałaby do
Granady. Program praktyk został uzgodniony z miejscowymi i hiszpańskimi pracodawcami. Europroyectos
Leonardo da Vinci jest firmą działającą od 15 lat na europejskim rynku pracy, która posiada duże
doświadczenie w zakresie realizacji projektów i organizacji staży zawodowych, co daje gwarancje osiągnięcia
założonych celów. Realizacja i upowszechnienie rezultatów projektu wpłynie pozytywnie na rozwój regionu.
19
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27217
Tytuł projektu:
Zielone dachy jako miejsce wypoczynku i sposób ochrony środowiska nową szansą zatrudnienia na rynku pracy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
ul. Filmowa 1
85-836 Bydgoszcz
Osoba kontaktowa:
Barbara Pejka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
74600 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będą 2 grupy x 18 uczniów głównie 2 i 3 klas uczących się w systemie dziennym w
Technikum kształcącym w zawodach: technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu, wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, oraz 4 opiekunów. Miejscem realizacji stażu są
dwa ośrodki: DEULA w Nienburgu oraz DEULA Hildesheim. Dzięki odbyciu stażu w dwóch różnych ośrodkach
stażyści będą mogli wymienić się zdobytymi doświadczeniami, bo specyfika każdego z ośrodków jest inna. W
DEULA Nienburg stażyści zajmą się głównie zakładaniem i pielęgnacją "zielonych dachów " jako sposobem
ochrony środowiska, a w DEULA Hildesheim jako miejscami wypoczynku. Cele główne projektu to: przygotowanie uczniów- w przyszłości absolwentów szkoły do podejmowania własnej działalności
gospodarczej; - poznanie zasad zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw wykonujących usługi z zakresu
urządzania i pielęgnacji zielonych dachów; -poznanie zasad BHP podczas obsługi i eksploatacji maszyn
ogrodniczych z uwzględnieniem norm i standardów unijnych; - poznanie obsługi i eksploatacji nowoczesnych
maszyn i urządzeń stosowanych przy zakładaniu i pielęgnacji "zielonych dachów";- udoskonalenie komunikacji
w języku niemieckim - rozwijanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym; poznanie sposobów aranżacji i kształtowania zieleni na dachach przemysłowych jak i użytkowych;- poznanie
nowych sposobów, technologii i środków do urządzania i pielęgnacji roślin na "zielonych dachach; wykonywanie różnych form małej architektury ogrodowej;- przygotowanie dachu pod nasadzenia i wysadzanie
roślin; - wykonywanie czynności pielęgnacyjnych na terenach zieleni rosnącej na dachach;- wskazanie wpływu
roślinności na: ochronę środowiska, szczególnie poprzez zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery oraz na walory
estetyczne ogrodów na dachach;- poznanie kultury Niemiec;- niwelowanie stereotypów powstających w
obydwóch kulturach;- poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycjach niemieckiego obszaru językowego;rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.Osiągnięcie wszystkich wymienionych
powyżej celów zawartych w projekcie daje uczniom większą szansę na wyrwanie się z często patologicznych
środowisk i znalezienie w przyszłości pracy lub stworzeniu własnego miejsca pracy, nie tylko w Polsce, ale
również na europejskim rynku pracy.Najlepszym rezultatem odbytego stażu będzie opanowanie szeregu
umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, nie tylko w
Polsce ale również w krajach EU. Dzięki odbyciu stażu i założeniu własnej działalności zmniejszy się poziom
bezrobocia wśród młodzieży kończącej edukację. Projekt odpowiada potrzebom lokalnego rynku wspierając
absolwentów szkół ogrodniczych w zakładaniu własnych firm zajmujących się ogrodnictwem i świadczeniem
usług ,a w szczególności urządzaniem i pielęgnacją "zielonych dachów". Umiejętności zdobyte podczas stażu
zostaną potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez organizacje przyjmujące, a także dokumentem
EUROPASS MOBILITY. Informacje o stażu opublikowane zostaną w prasie lokalnej, telewizji regionalnej i na
stronie internetowej szkoły. W projekcie nie będą brały udziału osoby ze specjalnymi potrzebami. Osobą
odpowiedzialną za całość projektu jest dyrektor szkoły - Andrzej Wiosna, a bezpośrednim koordynatorem
projektu jest Barbara Pejka - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
20
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27220
Tytuł projektu:
Technik na medal
Beneficjent:
Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych
ul. Augustyna 3/7
42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Marzena Śledź
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
84156 euro
Krótkie streszczenie:
Wnioskodawcą projektu jest ZSSB w Częstochowie. Partnerem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych zarejestrowane w Bad Freienwalde. Uczestnikami projektu będą
uczniowie klas trzecich Technikum. Projekt zakłada wyjazd na staż dwóch grup po 20 osób. Ponieważ wiodącą
specjalizacją w szkole jest profil samochodowy, więc do Niemiec wyjedzie: w pierwszej grupie 10 osób z
Technikum Samochodowego i 10 osób z Technikum Mechanicznego; w drugiej grupie 10 osób z Technikum
Samochodowego i 10 osób z Technikum Budowlanego. Głównym celem projektu w odniesieniu do
uczestników jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, m.in.:-dla TS: poznanie i praktyczne
wykorzystanie nowych technologii z niemieckiej branży motoryzacyjnej, konserwacja i kontrola pojazdów,
diagnozowanie usterek, montaż i demontaż części w pojazdach, pomiar i regulacja systemu pneumatycznego i
hydraulicznego, itp.- dla TB: poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych technologii z niemieckiej branży
budowlanej z zakresu robót ziemnych, ciesielskich i deskowania, robót zbrojarskich i betoniarskich,
murarskich, wykończeniowych i zabezpieczających- dla TM: poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych
technologii z niemieckiej branży mechanicznej, w tym zapoznanie się z organizacją pracy i zadaniami działów
projektowania, obróbki, montażu i kontroli jakości, zapoznanie się z rodzajami wykonywanych napraw maszyn
i urządzeń oraz planowaniem napraw, zapoznanie się z organizacją i zadaniami działu marketingu oraz
stosowanymi strategiami w praktyce przedsiębiorstwaKolejnym ważnym celem jest poprawa umiejętności
językowych. Chodzi nie tylko o przełamanie bariery językowej i rozwijanie sprawności mówienia i słuchania,
ale przede wszystkim o zapoznanie uczniów z językiem technicznym, specjalistycznym. Uczniowie poszerzą
również swoje kompetencje międzykulturowe poprzez udział w licznych wycieczkach na terenie Niemiec,
zorganizowanych przez partnera.W czasie pobytu uczniowie będą mieli zapewnione przez partnera praktyki w
wyspecjalizowanych zakładach niemieckich, jak również zakwaterowanie i wyżywienie. W czasie wizyty
monitorującej dyrektor szkoły Piotr Galewicz wraz z koordynatorem projektu panią Marzeną Śledź zwiedzili
zakłady pracy, w których uczniowie będą odbywać staż oraz sprawdzili warunki zakwaterowania i wyżywienia.
Przeprowadzona wizyta przekonała stronę składającą wniosek, że obecny partner jest w stanie spełnić
wszystkie oczekiwania instytucji wysyłającej. Partner zobowiązał się do przygotowania programu kulturalnego,
który umożliwi uczniom poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji. Realizacja projektu
przewidziana jest na okres dwudziestu miesięcy. Uczniowie wyjadą na staż z dwoma opiekunami. Szkoła
zapewni uczestnikom transport do miejsca praktyk i do domu, ubezpieczenie, odzież ochronną. Wyjazd
poprzedzony będzie przygotowaniem językowym, pedagogicznym i kulturowym uczestnika. Staż będzie
monitorowany przez obydwu partnerów, a po jego zakończeniu dokonana zostanie ewaluacja na poziomie
ucznia i projektu. Po powrocie uczniów ze stażu odbędzie się upowszechnianie i wykorzystanie
rezultatów.Oczekiwanym rezultatem będzie poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
potwierdzone np. certyfikatem przez firmy, w których praktyki będą miały miejsce oraz zwiększenie
kompetencji językowych, potwierdzone przez dokument Europass Mobilność, a najwcześniej sprawdzone w
szkole, na zajęciach z języka niemieckiego. Aby zdobyć dobrą pracę w dzisiejszych czasach trzeba być
konkurencyjnym na rynku pracy. Konkurencyjność można poprawić poprzez zdobywane doświadczenie
zawodowe w różnych zakładach pracy, jeszcze w czasie trwania nauki.
21
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27221
Tytuł projektu:
Technicy w Europie - mobilność szansą na rozwój zawodowy i osobisty.
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-205 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Karwala
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
74396 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie bierze udział 20 uczestników: 10 uczniów klas II i III technikum informatycznego oraz 10 uczniów
klas II i III technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, którzy odbędą
miesięczną praktykę w firmach w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Organizacją pośredniczącą będzie
Europartnership Agency Ltd, instytucja z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie projektów mobilności.
Zajęcia wykonywane w ramach praktyk będą dostosowane do indywidualnych zainteresowań i umiejętności
poszczególnych uczniów w ramach swoich dziedzin, które zostaną określone w ankietach przygotowanych
przez organizację pośredniczącą. Uczniowie technikum architektury krajobrazu będą między innymi
wykonywać prace w zakresie projektowania, zagospodarowania i pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni
miejskiej, a uczniowie technikum informatycznego zadania w ramach programowania strukturalnego i
obiektowego, administrowania systemów operacyjnych i sieci komputerowych, obróbki multimediów i grafiki
komputerowej oraz obsługi i naprawy urządzeń techniki komputerowej. Odbyty w firmach angielskich staż
pozwoli uczniom zapoznać się z nowościami pojawiającymi się w branży, nowoczesnymi narzędziami,
maszynami, metodami urządzania i programowania. Uczestnicy projektu poszerzą również znajomość języka
angielskiego zawodowego nie tylko w trakcie przygotowania do wyjazdu, ale także poprzez codzienny kontakt
ze współpracownikami i goszczącymi ich rodzinami angielskimi.
Projekt jest odpowiedzią na problem
rozłamu między teorią a praktyką, sygnalizowany przez wielu pracodawców w kraju, którzy otrzymują
pracowników nieprzygotowanych do pracy pod względem umiejętności praktycznych, nie znających realiów
zawodu, poznających jego tajniki często już po zakończeniu szkoły. Praktyki w kraju partnerskim są
odpowiedzią na potrzebę lepszej orientacji uczniów w realiach zawodu. Poza tym, projekt ma promować idee
zawodowej integracji europejskiej oraz ułatwić podnoszenie standardów szkolenia i jakości pracy na
jednakowo wysoki poziom w całej Europie. Są to priorytety ważne dla każdego zawodu bez względu na jego
specyfikę. Projekt ma umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia, wykorzystanie umiejętności
teoretycznych w praktyce, jak również odnalezienie się w typowych sytuacjach zawodowych poprzez
uczestnictwo w pracach projektowych i obserwację praktyków. Ma także umożliwić uczestnikom rozwój takich
cech osobowości jak odpowiedzialność, kreatywność i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. Ponadto,
staż w Wielkiej Brytanii pozwoli uczestnikom poszerzyć swoje kompetencje językowe, zapoznać z kulturą
Wielkiej Brytanii i zorientować się w wymaganiach pracodawców na rynku europejskim. Rezultatem projektu
będzie rozwój zawodowy uczniów w zakresie umiejętności praktycznych w ramach ich kwalifikacji, rozwój
osobisty i zwiększenie pewności jako pracowników, a także podniesienie poziomu umiejętności językowych
uczestników. Efektem pobytu w Wielkiej Brytanii będzie także szersze poznanie bogatej kultury i tradycji tego
kraju oraz otwarcie się na świat. To po ukończeniu szkoły ułatwi im start na rynku pracy jako pracownikom
odpowiadającym umiejętnościami i osobowością zapotrzebowaniom przedsiębiorców w Europie. Projekt
przyniesie również korzyści instytucji wnioskodawcy, która w dobie zmian w szkolnictwie zawodowym
wykorzysta doświadczenie uczestników w pracy za granicą do modyfikowania programów nauczania i praktyk,
zapewniając tym samym wyższy poziom kształcenia zawodowego w regionie. Zespół Szkół Technicznych
dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy wymiany byli do niej odpowiednio przygotowani oraz zapewni im
pełne wsparcie organizacyjne i logistyczne. Uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility, a także
certyfikaty od instytucji pośredniczącej. Wyniki ewaluacji i rezultaty projektu będą upowszechnione między
innymi na stronie internetowej, tak aby zapoznali się z nimi inni uczniowie.
22
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27257
Tytuł projektu:
Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów pracy i
rozwinięcia umiejętności w jezyku obcym.
Beneficjent:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Gdańska 17
83-110 Tczew
Osoba kontaktowa:
Jolanta Furmanik
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
90596 euro
Krótkie streszczenie:
Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku za I półrocze roku 2012 wskazują na to, że technik ekonomista
należy do czołówki zawodów, w których zarejestrowało sie najwięcej bezrobotnych. Z tego powodu ZSE dąży
do modyfikacji programu praktyk zawodowych odbywajacych się zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.
Jednym z celów projektu jest umożliwienie odbycia praktyki zawodowej w firmach w Wielkiej Brytanii według
programu praktyk opracowanego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Program ten został
opracowany tak, aby odpowiadał potrzebom lokalnego rynku pracy. W ramach projektu dwie grupy uczniów
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie kształcących się w zawodzie technik ekonomista odbedą 3tygodniowe praktyki zawodowe. Partnerem będzie Tellus Group Ltd z siedzibą w Plymouth (Wielka Brytania).
Każda z grup będzie liczyła po 16 osób, dziewczęta będą stanowiły przynajmniej 50% każdej z grup. Praktyki
odbędą się zgodnie z Kartą Jakości Staży w ramach Mobilności Programu Leonardo da Vinci. Uczestnikami
będą uczniowie z małych miejscowości w powiecie tczewskim i sąsiednich, gdyż jednym z celów projektu jest
wyrównanie szans młodzieży wiejskiej i z małych miejscowości. W czasie praktyk uczestnicy będą mieli
możliwość poszerzenia swoich zawodowych kompetencji i zapoznania się ze standardami europejskimi w
zakresie organizacji i funkcjonowania firm. Praktyki będą okazją do poznania lokalnych brytyjskich
mechanizmów rynkowych. Celem praktyki będzie zdobycie kompetencji ułatwiających znalezienie
zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. Dodatkową zaletą tych praktyk będzie rozwijanie kompetencji
w zakresie języka angielskiego w naturalnym środowisku. Duży nacisk będzie położony zwłaszcza na
specjalistyczną leksykę i tworzenie dokumentacji w języku angielskim. Praktyka w Plymouth w Wielkiej Brytanii
będzie będzie również okazją do poznania historii i kultury tego regionu oraz Wielkiej Brytanii. Doświadczenie
zdobyte przez uczestników w czasie praktyk za granicą wpłynie pozytywnie na rozwój umiejetności
przystosowania się do nowych sytuacji, pracy w grupie oraz komunikatywność. Rezultatem udziału w projekcie
oraz zagranicznej praktyki będzie zwiększenie kompetencji językowych uczestników, tak w zakresie
komunikacji jak i fachowej terminologii. Dzięki uczestnictwu w projekcie beneficjenci nawiążą
międzynarodowe kontakty, wzrośnie ich motywacja do dokształcania się by zwiekszyć swoje szanse na rynku
pracy. Po zakończeniu praktyk beneficjenci podzielą się swoimi doświadczeniami i zaprezentują nowe
umiejetności uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Przygotowana zostanie również prezentacja z przebiegu
praktyki, która zostanie przedstawiona lokalnej społeczności oraz przedstawicielom władz, lokalnym
przedsiębiorcom i przedstawicielom rzemiosła. Raporty końcowe udokumentują przebieg stażu i umożliwią
ocenę praktyk oraz wspomogą ewaluację programów nauczania. Potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji
będzie dokument Europass Mobilność.
23
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27261
Tytuł projektu:
"Uczymy się od przyjaciół - praktyki Europejskie w obsłudze i naprawie
pojazdów samochodowych."
Beneficjent:
Zespół Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie
ul.Koszarowa 7
28-200 Staszów
Osoba kontaktowa:
Tatiana Cebula
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
32928 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie ""Uczymy się od przyjaciół - praktyki europejskie w obsłudze i naprawie pojazdów
samochodowych" bierze udział 15-osobowa grupa uczniów wybrana z dwóch chłopięcych klas III Technikum
Samochodowego w ZS im.St.Staszica w Staszowie,występującym jako wnioskodawca. Nasz Partner to Vitalis
GmbH z Niemiec. Potrzeby Europejskie: uzyskanie doświadczenia umożliwiającego większą mobilność
uczestników kształcenia zawodowego oraz konkurencyjność i możliwości zatrudnienia na Europejskim rynku
pracy; zdobywanie i wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty;
uczestnicy pogłębiają wiedzę w zakresie dziedzictwa kulturowego innych narodów. Uczniowie przez miesiąc są
mieszkańcami innego kraju, poznają tryb życia i pracy Niemieckiej młodzieży, uczą się przestrzegać innych
zasad i szanować inne tradycje. Młodzież Niemiecka podczas praktyk też poznaje ludzi z sąsiedniego kraju,ma
możliwość dowiedzieć się więcej o ich kraju i obyczajach.To ma ogromne znaczenie dla pogłębiania
przyjaznych stosunków między naszymi krajami oraz pokonanie stereotypów.Uczestnicy uświadamiają sobie
konieczność znajomości języków obcych w celu ułatwienia komunikacji i wymiany doświadczeń.Potrzeby
krajowe-w Polsce potrzebujemy dobrych fachowców,którzy potrafią montować i naprawiać nie tylko zwykłe
pojazdy, ale też samochody przyszłości - ekologiczne samochody elektryczne.(w nowym zakładzie naprawczym
VITALIS) Projekt umożliwi zdobycie doświadczeń zawodowych pozwalających wdrożyć nabyte umiejętności w
praktyce oraz poprawi konkurencyjność i przedsiębiorczość naszych absolwentów na krajowym rynku
pracy.Potrzeby regionalne - oczekujemy poprawy aktywności i operatywności naszych absolwentów w
regionie. Uwzględniając dynamiczny rozwój motoryzacji oraz ilości użytkowanych pojazdów przewidujemy
zwiększenie zapotrzebowania na zaplecze techniczne motoryzacji. Potrzeby uczestników naszego projektu
skierowane są głównie na poznanie nowoczesnych technik diagnozowania pojazdów, zapoznanie się z
nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i obsługowym, poznanie organizacji zaplecza technicznego
motoryzacji w Niemczech oraz doskonalenie języków,zwłaszcza w wykorzystaniu technicznym związanym z
zawodem.Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności i kompetencji zawodowych w sferze obsługi i
naprawy pojazdów samochodowych oraz zapoznanie uczniów z trybem odbywania praktyk zawodowych i
organizacją pracy zakładów naprawczych w Niemczech.Zakładane cele dla uczestników to pogłębienie wiedzy
związanej z obsługą i naprawą pojazdów zdobytej w trakcie procesu nauki w szkole i użycie jej w
praktyce,porównanie bazy sprzętowej oraz technologii stosowanych w Niemczech i w Polsce,zdobywanie
wiedzy i doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, recyklingu, organizacji pracy
zakładów naprawczych; wdrażanie nabytej wiedzy na zajęciach w szkole, w zakładach pracy lub we własnych
zakładach naprawczych; doskonalenie języków obcych w zakresie słownictwa technicznego;poznanie kultury
różnych krajów Europejskich. Dla Partnera celem jest przygotowanie odpowiednich miejsc do odbywania
praktyk,wymiana doświadczeń pomiędzy pracodawcami a uczniami,zapewnienie naszym uczniom
bezpieczeństwa podczas praktyk oraz zakwaterowania,wyżywienia i opieki. Powyższe cele umożliwiają dalszą
modernizację istniejącej bazy dydaktycznej w szkole i dostosowanie programów do zmieniających się
warunków tak w Niemczech jak i w Polsce.Zakładamy również że uczestnicy przyswoją nowe metody a
następnie wdrożą je w Polsce oraz udoskonalą posługiwanie się językami niemieckim i angielskim.
24
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27281
Tytuł projektu:
MOJE DOŚWIADCZENIA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ: PRAKTYKI ZAWODOWE
UCZNIÓW ZS CKR NOWOSIELCE W NIEMCZECH
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. II
CZECHOSŁOWACKIEJ BRYGADY SPADOCHRONOWEJ W NOWOSIELCACH
NOWOSIELCE 206
38-530 NOWOSIELCE
Osoba kontaktowa:
ROBERT PIECHOCKI
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
50530 euro
Krótkie streszczenie:
W poniższym projekcie pt.: MOJE DOŚWIADCZENIA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ: PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW ZS
CKR NOWOSIELCE W NIEMCZECH bierze udział 20 uczniów naszej szkoły, którzy kształcą się w technikum w
zawodzie t. architektury krajobrazu oraz technikum w zawodzie t. agroturystyki mający w programie nauczania
zawodu wprowadzony przedmiot specjalizacyjny obejmujący zagadnienia żywienia oraz organizacji i obsługi
ruchu turystycznego na wsi oraz hodowlę koni. Do głównych celów projektu zalicza się: 1) umożliwienie
rozwoju zawodowego - udział w kursach specjalistycznych w Polsce, w kursie malarskim - akwarele, jak
sporządzić zielnik, w dodatkowych zajęciach języka polskiego "Jak pisać reportaż" a przede wszystkim rozwój
zawodowy na miejscu w Niemczech - poprzez pracę; 2) rozwój językowy praktykantów - specjalne zajęcia z
słownictwa fachowego oraz komunikacji na co dzień i w pracy (zajęcia w Niemczech) 3) rozwój kulturowy
każdego ucznia - na zajęciach "Zwyczaje i obyczaje w Niemczech" oraz w czasie pobytu w Niemczech i
zwiedzaniu poszczególnych obiektów (tu: Erfurt, Weimar, Eisenach, Coburg i inne oraz codzienne życie w
hotelach) 4) rozwój pedagogiczny - warsztaty integracyjne: "Stosunki międzyludzkie" i ich kontynuacja w
Niemczech.Wiemy, że specyfika zawodów, jakich uczy się młodzież, wybrana do tego projektu wymaga
interesującego zaznajamiania uczniów z danymi treściami. Nic bardziej tak nie motywuje do nauki jak praktyka
- nauka poprzez pracę. W czasie stażu zagranicznego młodzież dowie się wiele ciekawych rzeczy na temat
organizacji przestrzennej ogrodów i parków, na temat hodowli koni (na przykładzie rasy Haflinger),
unasiennianiu zwierząt, pielęgnacji lasów, odwiedzi ogród zoologiczny, sad (samodzielne owocobranie),
szkółkę leśną. Po tym intensywnym szkoleniu zawodowym połączonym z językowym uczniowie rozpoczną
pracę w danych zakładach i tam będą wykonywać konkretne czynności, co pozwoli im spojrzeć na kształcenie
zawodowe trochę z innej strony. Uczniowie ponadto nabędą cenne umiejętności społeczne (np. umiejętność
pracy w grupie) oraz indywidualne (samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, sumienność, mobilność
itp.) Chcemy również za pomocą tego projektu zaprezentować idee zagranicznych praktyk zawodowych w
ramach programu Leonardo da Vinci oraz korzyści z tym związanych organizując wystawę objazdową prac
wykonanych przez naszych uczniów w czasie trwania stażu do pobliskich szkół.
25
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27286
Tytuł projektu:
Technicy ZST Mikołów mobilni na europejskim rynku pracy
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych
Rybnicka 44
43-190 Mikołów
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Jabłońska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
71597 euro
Krótkie streszczenie:
Głównym celem projektu jest wspieranie ponadnarodowej mobilności uczniów kształcących się zawodowo, ich
doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce, w nowym
środowisku zawodowym, w dążeniu do osobistego rozwoju i zdobycia kwalifikacji wymaganych na
Europejskim Rynku Pracy; nauka branżowych języków obcych; rozwój materiałów i metod opartych na TIK,
poznanie funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnych centrach kształcenia praktycznego i
przedsiębiorstwach innych krajów UE, co pozwoli na realistyczne spojrzenie na warunki pracy po rozpoczęciu
własnej pracy zawodowej; wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i
kulturowe. W odniesieniu do instytucji wnioskującej, realizacja projektu umożliwi porównanie programów
nauczania w zakresie przedmiotów zawodowych w 4 różnych krajach UE współpracujących w projekcie, co
pozwoli na próbę ujednolicenia programów nauczania, systemu oceniania i potwierdzania zdobytych
kwalifikacji zawodowych. Priorytety: Projekt przyjmuje za priorytet zorganizowanie mobilności uczniów w
ramach kształcenia zawodowego, podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, przygotowanie
młodych techników pojazdów samochodowych, elektroników, informatyków, mechaników i mechatroników,
którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w naszym regionie lub w UE.Oczekiwane rezultaty: -zdobycie
praktycznych doświadczeń i umiejętności podczas praktyk w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz firmach
na terenie Niemiec/Włoch/Hiszpanii i przeniesienie tych doświadczeń na polski rynek pracy, -zwiększenie
atrakcyjności uczniów na rynku pracy po ukończeniu szkoły, -zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie oraz
uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy, -potwierdzenie nabytych umiejętności dokumentem Europass
Mobility, -posługiwanie się techniczną terminologią w językach UE, doskonalenie znajomości języków poprzez
ich praktyczne użycie(IT/DE/EN/ES), -poznanie kultury i zwyczajów w innych krajach UE, -wzrost umiejętności
współpracy w grupie, podniesienie swojej samooceny, -wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami krajów
partnerskich oferującymi możliwości kształcenia zawodowego, dzielenie się dobrymi praktykami. Projekt jest
zgodny z potrzebami naszej szkoły (Zespół Szkół Technicznych) i regionu, jesteśmy bowiem szkołą o zasięgu
regionalnym. Wcześniejsze nasze doświadczenia w realizacji projektów i organizacji staży zagranicznych dla
uczniów, wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczestników staży, wyniki wywiadów prowadzonych wśród
uczniów i ich rodziców, wskazują na wysoką ocenę i ogromne zainteresowanie tą formą kształcenia
zawodowego i doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów. Staż odbyty w ramach projektu jest
integralną częścią szkolenia zawodowego uczestników (uczniów).Uczestnicy: Projekt zakłada udział 4grup
stażowych, łącznie 32uczniów z klas trzecich technikum kształcących się w zawodach: technik elektronik,
technik pojazdów samochodowych, t. informatyk, t. mechatronik, t. mechanik.
26
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27425
Tytuł projektu:
Sztuka kulinarna na poziomie europejskim
Beneficjent:
Zespół Szkół w Czudcu
Parkowa 7
38-120 Czudec
Osoba kontaktowa:
Monika Tarczyńska-Obrocka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
45863 euro
Krótkie streszczenie:
Poniższy projekt nosi tytuł: "Sztuka kulinarna na poziomie europejskim". Bierze w nim udział 20 uczniów,
kształcących się w zawodach:- kucharz,- i technik żywienia i gospodarstwa domowego. Do głównych celów
projektu należą: - udoskonalenie umiejętności zawodowych, - opanowanie języka niemieckiego (języka
potocznego i słownictwa fachowego), - otwarcie się na nowe możliwości, na nowe środowisko, nowy styl życia,
- stanie się bardziej mobilnym i elastycznym zawodowo, - zwiększenie szans uczestników projektu na
pozyskanie pracy u lokalnych pracodawców. Uczniowie podczas odbywanie 4-tygodniowego stażu w
niemieckich restauracjach, mieliby możliwość poznania zasad organizacji przyjęć okolicznościowych,
bankietów, spotkań branżowych oraz przyrządzania specjałów na stoły okolicznościowe i bankietowe. Tam też
uczniowie poznaliby lokalne zwyczaje i obrzędy łączące się z oprawą gastronomiczną różnych form
kulturalnego spędzania wolnego czasu w rejonach agroturystycznych. Współpraca z wieloma partnerami ze
strony niemieckiej sprzyjać będzie indywidualizacji kształcenia i szkolenia uczniów. Zdobyte doświadczenie
wykorzystają u lokalnych pracodawców, zaś staż w Niemczech połączy zdobywanie umiejętności praktycznych
z poszerzeniem ich komunikaji językowej w branży. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie rozwiną osobowość
i warsztat pracy. Szkoła stanie się atrakcyjniejsza dla przyszłych uczniów, region zyska otwartych, pewnych
siebie, przedsiębiorczych, wykwalifikowanych młodych pracowników, którzy nie boją się wyzwań.Na
zakończenie stażu w Niemczech uczniowie otrzymają od organizacji przyjmującej certyfikat, a po zakończeniu
projektu Europejskie Paszporty Mobilności potwierdzające odbycie stażu zagranicznego i pozyskanie
kompetencji zawodowo-językowych. Prezentacja zdobytych przez młodziez na stażu umiejętności odbędzie się
na cyklicznie organizowanej w Strzyżowie imprezie kulturalno-promocyjnej o zasięgu powiatowym
"Agromania" (Bieszczady - południowa Polska). Głównym tematem stoiska byłaby prezentacja regionów
Turyngii i Bieszczad. Uczniowie zorganizowaliby catering w formie stołu bankietowego z potrawami kuchni
turyńskiej i podkarpackiej oraz przedstawiliby prezentację uroków Turyngii i Bieszczad.
27
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27432
Tytuł projektu:
EKOLOGIA W PRODUKCJI ROLNICZEJ ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I OCHRONY ROŚLIN
Beneficjent:
Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy
ul. Karbowska 29
87-300 Brodnica
Osoba kontaktowa:
Wiesław Siennicki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
74600 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Ekologia w produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej i ochrony roślin”
skierowany jest do uczniów klas II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Rolniczego. Do
najważniejszych celów realizacji projektu należą: - pogłębienie wiadomości i umiejętności związanych z
obsługą zwierząt gospodarskich; - wdrożenie uczniów do korzystania i właściwej eksploatacji sprzętu do
ochrony roślin; - zastosowanie wiadomości dotyczących eksploatacji w praktyce; - ukształtowanie świadomości
ekologicznej; - rozwój komunikacji językowej oraz pogłębienie wiadomości dotyczących Niemiec; - wzrost
motywacji do nauki języka niemieckiego. Młodzież w ramach realizacji projektu zdobędzie nowe
doświadczenia zawodowe w zakresie: obsługi zoohigienicznej zwierząt w warunkach niemieckich, ochrony
roślin, obsługi opryskiwaczy oraz pozna technologie produkcji zwierzęcej i roślinnej uwzględniające zasady
ochrony środowiska naturalnego. W przypadku naszej szkoły będą to pierwsi uczniowie, którzy oprócz
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, otrzymają
certyfikaty świadczące o zdobyciu dodatkowych umiejętności praktycznych z zakresu produkcji zwierzęcej i
roślinnej. Dzięki stażowi młodzież uzyska umiejętności zawodowe cenione na lokalnym rynku pracy. W
związku z szybko następującymi przemianami w sektorze rolniczym oraz rozwojem współpracy
międzynarodowej, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników nadążających za nowościami w dziedzinie
techniki rolniczej, znających języki obce oraz posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych i współpracy w grupie. W ramach odbytego stażu, poznają systemy żywienia zwierząt,
usuwania odchodów zwierzęcych i ich utylizacji, dokonają analizy funkcjonowania biogazowni oraz oceny
zoohigienicznej pomieszczeń, dokonają oceny pokroju bydła niemieckiego. Ponadto młodzież nauczy się
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Młodzi rolnicy, będący absolwentami naszej szkoły,
będą mieli olbrzymi wpływ na zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców wsi. Staż w Niemczech pozwoli
im na praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących ochrony roślin, dokonanie oceny stanu technicznego i
konserwacji sprzętu, identyfikowanie patogenów, ocenienie zagrożenia plantacji i dobór środków ochrony
roślin oraz parametrów eksploatacyjnych, poznanie zasad przechowywania środków i utylizacji opakowań.
Wyjazd młodzieży do DEULA w Nienburgu pozwoli nie tylko na praktyczne wykorzystanie zdobytej w szkole
wiedzy rolniczej, ale również nawiązanie kontaktów z młodzieżą niemiecką, zdobycie nowych kompetencji
komunikacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków do opanowania umiejętności porozumiewania się
w tym języku w różnych sytuacjach życia codziennego, poznanie sfery gospodarczej i kulturalnej Niemiec.
Wszechstronne przygotowanie zawodowe oraz dobra znajomość języka obcego zwiększy szanse absolwentów
na zdobycie pracy na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz zwiększy ich mobilność. Doskonałym miejscem
do jego realizacji jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego DEULA Nienburg , posiadający doświadczenie w
kształceniu kadry w branży rolniczej. Dobrze wyposażona baza ośrodka i wykwalifikowana kadra pozwolą na
realizację projektu w dwóch obszarach: Ekologii w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Rezultatami miękkimi
projektu będzie nabycie przez uczniów wszystkich wyżej wymienionych umiejętności a także odbycie przez 36
uczniów stażu zawodowego, zdobycie przez nich certyfikatów potwierdzających odbycie stażu zawodowego i
opanowanie określonych umiejętności, wystawionych przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.
28
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27464
Tytuł projektu:
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W
SWARZĘDZU
os.Mielżyńskiego 5a
62-020 Swarzędz
Osoba kontaktowa:
WIESŁAW ŚWIATŁOWSKI
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
69824 euro
Krótkie streszczenie:
Grupą docelową projektu będzie 32 uczniów. Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach mechanik
pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, pobierający naukę w Zespole Szkół
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Uczniowie są kształceni na potrzeby firmy VW Poznań –
Antoninek. Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych.
Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie
poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie poprzez edukację
polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętności
posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem zakresu diagnostyki pojazdów. Wdrożenie projektu
pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku
pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów.
Absolwenci szkoły będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w przyszłej pracy zawodowej. Będą posiadali
umiejętności wykorzystania m.in. specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki
pojazdów. Powyższy staż upraktyczni proces kształcenia, który jest realizowany zgodnie z obowiązującą
podstawą programową MEN. Ważnym także celem jest zapoznanie z kulturą i tradycjami regionu oraz nauką
współdziałania w grupie na zajęciach w towarzystwie międzynarodowym. Istotnym celem jest doskonalenie
słownictwa niemieckiego zawodowego,oraz umiejętność posługiwania się nim. Projekt jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku oraz podjęcie współpracy z Partnerem niemieckim, który się zobowiązał
zorganizowanie staży, umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności. Realizacja tego projektu odbędzie
się w specjalistycznej bazie, przystosowanej do mechatroniki samochodowej. Nasza instytucja nie jest w stanie
zapewnić warunków prawidłowego przebiegu przygotowania specjalistycznego w wymiarze praktycznym, ze
względu na bardzo słabą bazę szkoleniową. Odpowiedzią na to może być nowoczesna baza szkoleniowa, którą
posiada partner z Korbach. Pracownie u naszego partnera są wyposażone w nowoczesne elektroniczne
urządzenia, przystosowane do diagnostyki silników, układów przenoszenia mocy i sterowania pojazdem marki
Volkswagen. Zajęcia i ćwiczenia będą się odbywać pod stałym monitoringiem opiekunów, którzy są
nauczycielami przedmiotów zawodowych ze strony niemieckiej. Na zajęciach też będzie brał udział lektortłumacz co ułatwi lepszą komunikację pomiędzy instruktorem ze strony niemieckiej a uczestnikami projektu
ze strony polskiej. Ponadto zajęcia prowadzone w języku Partnera przez 15 dni roboczych i przyczynią się do
zwiększenia zasobu słownictwa w obszarze technicznym. Pozostałe dni i niektóre popołudnia zostaną
przeznaczone na zapoznanie się z kulturą regionu. Bardzo ważną potrzebą jest przygotowanie naszych
uczestników pod względem kulturowym i językowym, a w szczególności przygotowanie do realizacji zajęć
praktycznych u naszego Partnera. Zajęcia z języka niemieckiego mają się odbyć na specjalnym 50 godzinnym
kursie z zakresu słownictwa zawodowego, natomiast przygotowanie teoretyczne zawodowe na zajęciach
programowych i też 50 godzinnym kursie.Zapoznanie z kulturą regionu i organizacją całego stażu uczestnicy
zostaną zapoznani tuż przed samym wyjazdem do Korbach. Oczekiwanym rezultatem staży będzie
przygotowanie przyszłego absolwenta na wyzwania nowoczesnego rynku pracy i wykształcenie w nim
elastycznych postaw w stosunku do różnych form zatrudnienia w firmach motoryzacyjnych regionu
poznańskiego. Po zakończeniu projektu przewidujemy także podjęcie działań upowszechniających rezultaty
końcowe.
29
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27471
Tytuł projektu:
Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych
Beneficjent:
Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa
ul. Hetmańska 45A
35-078 Rzeszów
Osoba kontaktowa:
Andrzej Kulasa
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
70208 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt polega na przeprowadzeniu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum. Praktyka
odbędzie się w zakładach przemysłu maszynowego o wysokim zaawansowaniu techniczno-technologicznym.
Uczestnicy będą brać udział w rzeczywistym procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa. Uczestnikami projektu
będą uczniowie klas trzecich 4-letniego technikum mechanicznego i technikum mechatronicznego o
specjalizacji operator obrabiarek sterowanych numerycznie (operator CNC). Uczniowie w trakcie nauki
szkolnej nabywają podstawową wiedzę zawodową. Nie posiadają jednak wystarczających umiejętności
praktycznych do podjęcia pracy na obrabiarkach CNC. Wynika to z faktu, iż zajęcia praktyczne uczniowie
odbywają w warsztatach, których wyposażenie w nowoczesne obrabiarki odbiega od wymagań pracodawców.
Programowe praktyki zawodowe nie uwzględniają udziału w rzeczywistym procesie produkcyjnym co nie
pozwala na zdobycie umiejętności praktycznych. Potencjalni pracodawcy wymagają posiadania przez
absolwentów szkoły umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego potwierdzonego
odpowiednimi certyfikatami. Doświadczenie takie możliwe jest do zdobycia w trakcie zawodowych praktyk
zagranicznych. Na obszarze działania szkoły (woj. podkarpackie) funkcjonuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiąbiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA. Są to
potencjalni pracodawcy naszych absolwentów. Zdecydowana większość z nich to firmy ściśle współpracujące z
przedsiębiorstwami podobnej branży z całej Europy. Mają one charakter ponadpaństwowy. Absolwent
posiadający certyfikat ukończenia praktyki w zagranicznej firmie będzie miał zdecydowanie większe szanse
znalezienia atrakcyjnej pracy w tej prestiżowej grupie przedsiębiorstw. Tego typu praktyka stanie się dla
naszych absolwentów pierwszym krokiem do kariery zawodowej nie wykluczając zatrudnienia za granicą.
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie poprzez
zagraniczne praktyki zawodowe.Cele szczegółowe: - odniesienie umiejętności obsługi obrabiarek CNC podniesienie umiejętności z dziedziny metrologii i kontroli jakości - podniesienie umiejętności czytania
dokumentacji techniczno-technologicznej - podniesienie umiejętności językowych - zwiększenie zaufania we
własne możliwości - zapoznanie ze specyfiką pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie. Rezultaty projektu.uzyskanie przez 30 uczniów certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - integracja europejska opracowanie programu praktyk - zwiększenie szans na zatrudnienie- zwiększenie samodzielności i mobilności
uczestników - pojawienie się na lokalnym rynku pracy wykwalifikowanych pracowników. Wartością dodaną
projektu będzie wzrost prestiżu szkoły w środowisku, zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym,
oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
30
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27490
Tytuł projektu:
Młodzi budowlańcy na szkoleniu w Europie
Beneficjent:
Cech Rzemiosł Budowlanych
św. Antoniego 23
50-073 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Anna Smardzewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
50
Dofinansowanie :
99845 euro
Krótkie streszczenie:
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 50 trzytygodniowych staży do Niemiec. Uczestnikami projektu
będą uczniowie szkół zawodowych, uczących się w następujących zawodach: murarz, stolarz, elektryk, monter
instalacji sanitarnej, ślusarz. W rezultacie staż w zakładach w Gera odbędzie 30 osób, w zakładach w Weimarze
umiejętności zawodowe doskonalić będzie 20 osób. Stosunki gospodarcze pomiędzy niemieckimi i polskimi
przedsiębiorstwami poprawiają się w ostatnich latach. Mimo to poziom współpracy nadal jest nieznaczny. Za
najważniejsze czynniki hamujące tworzenie powiązań gospodarczych uznaje się brak znajomości języka, jak
również trudności w poszukiwaniu i doborze wiarygodnych partnerów handlowych oraz nieznajomość rynku i
procedur prawnych. Budownictwo zrównoważone, czyli odpowiedzialne wobec przyszłych pokoleń i
środowiska to obecnie jeden zważniejszych tematów w gospodarce światowej. Choć w Polsce wdrażane są
nowe Dyrektywy Unii Europejskiej iobowiązują już normy prawne wzorowane na normach unijnych, to zbyt
wolno dochodzimy do standardów, któreinne kraje zdążyły już wypracować. Niemcy będą dla nas
przykładem.Wizyta uczniów pozwoli na zapoznanie się ze specyfiką oraz pozwoli na multiplikację najlepszych
rozwiązań i standardów po obu stronach granicy.Staże wszystkich osób odbędą się w najwyższej jakości
zakładach rzemieślniczych doświadczonych w kształceniu uczniów, wytypowanych przez partnerów
zagranicznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności polskich uczniów, realizacja zagadnień
objętych programem kształcenia praktycznego na poziomie europejskim, a w szczególności poznanie nowych
trendów i porównanie ich z technologią stosowaną w polskich zakładach, zdobycie nowych doświadczeń
zawodowych w nowym środowisku pracy, doskonalenie umiejętności oraz przygotowanie do zakładania
własnych firm na rynku europejskim. Uczniowie nabędą doświadczenia w organizowaniu swoich stanowisk
pracy, współpracy w zespołach międzynarodowych, będą potrafili dokonać oceny ekonomicznej prowadzonej
działalności. Bardzo ważny aspekt będzie stanowiło również doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i
tradycji Turyngii oraz Niemiec, a także nawiązanie znajomości, mogących zaowocować wieloletnimi
kontaktami. Rezultatem projektu będzie lepsze przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy w zawodzie, do
samozatrudnienia, porównanie zagranicznych systemów kształcenia oraz wprowadzenie innowacji do
realizowanych programów nauczania zawodu. W młodym stażyście pobudzone zostanie poczucie
przynależności do Unii Europejskiej i braku barier pomiędzy państwami, nabierze on pewności siebie, nawiąże
kontakty z rówieśnikami, stanie się bardziej otwarty na świat oraz zdecydowanie bardziej samodzielny. Projekt
odpowiada potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży do krajów UE, wspiera aktywację zawodową i
społeczną młodych ludzi, promuje naukę języka obcego jako bardzo istotną część w procesie kształcenia
zawodowego i rozwoju osobistego. Spełnia również priorytety krajowe poprzez wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw w wyniku wsparcia zagranicznego sektora MŚP, w którym odbywać się będą praktyki
zawodowe dla uczniów oraz wsparcia polskich zakładów rzemieślniczych, które dzięki wyjazdom uczniów na
staż zagraniczny zyskają lepiej wykwalifikowanych pracowników.
31
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27493
Tytuł projektu:
"The tastes of Spain, the taste of success" - "Smaki Hiszpanii, smak
sukcesu"
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
ALEJA LEGIONÓW 7
80-441 GDAŃSK
Osoba kontaktowa:
ANNA PAWELEC
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
34
Dofinansowanie :
92910 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie ZSGH w Gdańsku z klas III technikum o specjalnościach: kelner,
kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa. Wezmą udział w stażach
zorganizowanych w hotelach i restauracjach o różnym profilu usług w Granadzie (Andaluzja, płd Hiszpania).
Wyjadą 2 grupy po 17 stażystów osób (łącznie 34 uczniów). Z każdą grupą wyjedzie dwóch opiekunów (2x2).
Projekt odpowiada potrzebom zmniejszenia bezrobocia wśród osób uczących się w zawodach kształcących w
ZSGH, oraz rynku pracy wymagającego od absolwentów wysokich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
WUP Gdańsk w Monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie pomorskim (raport za I
półrocze 2011) podaje, że wśród zawodów, w których rejestrowało się najwięcej bezrobotnych do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki było 71 techników hotelarstwa,66 techników kucharzy, 37 techników kelnerów, 33
techników organizacji usług gastronomicznych. Raport ten potwierdza, że wszyskie te zawody są zawodami
nadywżkowymi. Z analizy badania losów absolwentów prowadzonych przez szkołę również wynika, że wielu
uczniów nie podejmuje pracy w wyuczonym zawodzie. W 2009 55% absolwentów nie podjęło pracy w
wyuczonym zawodzie a w 2010 - 42 %. Jednocześnie mimo wysokiej stopy bezrobocia wśród absolwentów,
pracodawcom trudno jest znaleźć absolwentów szkół zawodowych o kwalifikacjach wystarczających do
podjęcia zatrudnienia. Pracodawcy często żądają od potencjalnych pracowników dużego doświadczenia
praktycznego. Projekt ma też zapobiegać ryzyku wykluczenia zawodowego, gdyż długie przebywanie poza
zawodem łączy się właśnie z takim ryzykiem. Ryzyko to jest szczególnie duże u osób młodych, nie
posiadających żadnego doświadczenia zawodowego. Istnieje także potrzeba rozwijania wśród młodych ludzi
przedsiębiorczości, otwartości i szybiego reagowania na zmiany. Potrzeba projektu jest zgodna z jedną z
polityk Unii Europejskiej zakładającą wolny przepływ pracowników na rynku pracy, dlatego uczniowie naszej
szkoły muszą w praktyce poznać zasady technologii produkcji posiłków i obsługi klienta w gastronomii i
hotelarstwie oraz poznać, inne niż w Polsce, rozwiązania w organizacji pracy w hotelach i
restauracjach.Opiekunowie uczniów odbywających praktyki w zakładach pracy skarżą się, że uczniowie często
nie potrafią pracować w grupie, mają inne oczekiwania lub wyobrażenia o istocie wybranego przez siebie
zawodu, brak jest im pewności siebie, odwagi i otwartości potrzebnych w obsłudze klienta, mają barierę w
posługiwaniu się językami obcymi. Celem stażu jest wsparcie stażystów w zdobywaniu nowych kwalifikacji i
umiejętności zawodowych; poznaniu nowego zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym
podstawową komunikację, a także kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego oraz
wsparcie mobilności młodych pracowników na rynku pracy. Program stażu kładzie nacisk na umiejętność pracy
zespołowej oraz poprawne kontakty z klientem. Uczniowie będą mogli przyjrzeć się jak funkcjonują hotele w
Hiszpanii, hotele zlokalizowane w zabytkowych budynkach, hotele niskobudżetowe dla młodych turystów z
plecakiem, małe i duże restauracje o różnym charakterze. Zdobycie w/w doświadczeń będzie oznaczało
powodzenie projektu: polepszy szanse na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwi im znalezienie
atrakcyjnego zajęcia, a także, być może, będzie stanowić motywację do założenia przez stażystę – po
ukończeniu szkoły – własnej działalności i tworzenia miejsc pracy. Celem drugoplanowym prezentowanego
projektu jest potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobility. Dzięki zrealizowaniu
celów projektu udzielone zostanie wsparcie uczniom – przyszłym pracownikom głównie małych i średnich
przedsiębiorstw.Dzięki realizacji projektu udzielone zostanie znaczące wsparcie uczniom ZSGH, z których część
jest zagrożona wykluczeniem zawodowym.
32
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27501
Tytuł projektu:
STAŻE ZAGRANICZNE DROGĄ DO SUKCESU
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w
Jaworznie
Północna 9a
43-600 Jaworzno
Osoba kontaktowa:
Bogusława Hałas
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
86996 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie ZSP nr 1 w Jaworznie z klas trzecich technikum o specjalnościach:
technik budownictwa (9 osób), technik pojazdów samochodowych (9 osób) i technik usług fryzjerskich (14
osób). Wezmą udział w stażach zorganizowanych w przedsiębiorstwach budowlanych i usługowych różnej
wielkości we Włoszech (2 grupy po 16 stażystów). Z każdą grupą wyjedzie dwóch opiekunów. Projekt
odpowiada na ewidentną potrzebę podniesienia i rozszerzenia kwalifikacji zawodowych podczas pracy w
obcym środowisku i poznania zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumienie. W
programach stażu, przygotowanych przy współpracy z lokalnymi pracodawcami i uwzględniającymi ich
życzenia i potrzeby, położono nacisk na umiejętność pracy w wielonarodowym zespole, improwizacji i
elastycznego dostosowywania się do oczekiwań klienta. Projekt odpowiada też potrzebom promocji regionu i
szkoły (poprawy poziomu kształcenia i wzrostu jej atrakcyjności i konkurencyjności na lokalnym rynku
edukacyjnym), zaspokoi też potrzeby pracodawców odnośnie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych
pracowników z doświadczeniem międzynarodowym. Celem stażu jest wsparcie stażystów w zdobywaniu
nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, nauce języka, a także poznaniu kultury, tradycji i metod
organizacji pracy kraju przyjmującego, pokonanie kulturowych uprzedzeń i stereotypów, wsparcie postaw
tolerancji na odmienne kultury, zwyczaje, religie. Natomiast rezultatem stażu będzie podniesienie kwalifikacji
zawodowych i zdobycie doświadczeń potrzebnych do pracy na poziomie dającym satysfakcję stażystom i
pracodawcom, oraz poznanie branżowego języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w
pracy. Osiągnięcie tych rezultatów będzie oznaczało powodzenie projektu: polepszy szanse na start zawodowy
przyszłych pracowników i ułatwi im znalezienie dobrze płatnego i atrakcyjnego zajęcia, a także będzie
stanowić znaczące wsparcie w wypadku założenia przez stażystę – po ukończeniu szkoły – własnej firmy.
Wartością dodaną projektu będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez akceptowany i cieszący się
uznaniem we wszystkich krajach UE dokument Europass Mobilność, uzyskanie certyfikatów ukończenia
kursów językowych i certyfikatów odbycia stażu poświadczonych przez partnerów projektu (co spełnia cel nr 4
programu LdV). Dzięki zrealizowaniu projektu udzielone zostanie wsparcie zdolnym zawodowo uczniom z
terenów o wysokim bezrobociu strukturalnym, z których znacząca część – ze względu na sytuację rodzinną –
zagrożona jest wykluczeniem społecznym. Oznacza to wsparcie mobilności stażystów na europejskim rynku
pracy, czyli realizację celu operacyjnego nr 1 programu LdV. Projekt wpisuje się tez bezpośrednio w cel
operacyjny nr 2 (poprawia pod względem ilościowym i jakościowym współpracę między instytucjami
zajmującymi się kształceniem zawodowym w Europie), a wykorzystanie doświadczeń stażu w nauczaniu w
szkole wypełni cel nr 3. Zrealizowany będzie także cel nr 5 (udział w projekcie zachęci zarówno stażystów jak i
ich koleżanki i kolegów ze szkoły do nauki języków obcych).Projekt uwzględnia tez priorytet krajowy nr 2
(projekt, przygotowany we współpracy z lokalnymi pracodawcami, uwzględnia w programach staży ich
potrzeby odnośnie nabywanych przez stażystów umiejętności).
33
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27513
Tytuł projektu:
ZDROWE I SMACZNE DZIEDZICTWO KULINARNE REGIONÓW POLSKI I
FRANCJI
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ULICA WIERZBICKIEGO 3A; 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI; WOJ.
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
Osoba kontaktowa:
ADAM BRODOWSKI
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
51004 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie weźmie udział 16 uczniów Technikum żywienia w Lidzbarku Warmińskim. Młodzież
wyselekcjonowana (w wyniku rekrutacji) do odbycia stażu zawodowego pochodzi z terenów wiejskich, a zatem
zagrożona jest ryzykiem wykluczenia społecznego. Ta marginalizacja i defaworyzacja społeczna wpływać może
destrukcyjnie m.in. na poziom ich edukacji, a przekładać się na utrudniony rozwój zawodowy i osobisty. Udział
w projekcie umożliwi tej grupie narażonej na zjawisko wykluczenia społecznego (ze względu na pochodzenie i
często towarzyszące mu patologie społeczne), uzyskanie swobodnego dostępu do możliwości rozwoju
zawodowego, jak i osobistego. Wpłynie to znacząco na podwyższenie poziomu ich umiejętności zawodowych,
ale także zwiększenie psychologicznej wiary w siebie, przekładających się w dłuższej perspektywie na
zwiększenie ich mobilności zawodowej. Uczestnicy poprzez udział w projekcie podwyższą kompetencje
zawodowe w zakresie gastronomii, a konkretnie dziedzictwa kulinarnego regionu Francji, zapoznają się z
tamtejszą kulturą pracy, a także rozwiną umiejętności interpersonalne, językowe i kulturowe, m.in. w
kontekście udziału w szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektu. Umiejętności nabyte podczas
warsztatów pedagogicznych ułatwią kontakty międzyludzkie (także w kontekście nawiązywania kontaktu i
kształtowania relacji z przedstawicielami organizacji goszczących). Uczestnictwo w projekcie zwiększy ich wiarę
w umiejętności zawodowe, a poparte dobrym przygotowaniem kulturowym i językowym (nauka języków
obcych jest w czasach zjednoczonej Europy jednym z warunków mobilności), umożliwi skuteczniejszą walkę o
pracę na unijnym rynku. Realizacja projektu stanowi efektywną formę walki ze strukturalnym bezrobociem,
które w województwie warmińsko – mazurskim (województwo należące do tzw. ściany wschodniej), osiąga
ciągle (wg statystyki GUS oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim) najwyższy wskaźnik w
skali kraju. Staż zawodowy we Francji pozwoli uczniom Technikum żywienia rozwinąć umiejętności związane z
poznaniem dziedzictwa kulinarnego jednego z regionów Francji, ale także organizacją i prowadzeniem
zakładów gastronomicznych, zasadami higieny w ww. zakładach itp., co zwiększy ich kompetencje w ogóle, ale
także w sposób znaczący przyczyni się do wyjścia z wiedzą wyniesioną ze stażu poza obowiązujące, a
uwzględnione w programie szkoły ponadgimnazjalnej, standardy (wartość dodana projektu). Ponadto w
wyniku realizacji projektu uczestnicy skonfrontują dotychczasową, najczęściej "szkolną" wiedzę z zakresu
dziedzictwa kulinarnego ich regionu z doświadczeniami przedsiebiorców, co zaowocuje wymianą doświadczeń
na obszarach: wstępny etap kształcenia zawodowego (uczniowie szkoły zawodowej) - praca zawodowa
(przedsiębiorcy). Instytucja wnioskująca, która jest beneficjentem dwóch zrealizowanych w ostatnich 5 latach
projektów LdV, chce tym razem zdobyć bezcenne doświadczenia na obszarze gastronomii (konkretnie
dziedzictwa kulinarnego regionu we Francji), a następnie skonfrontować je z wiedzą na temat własnego
dziedzictwa regionalnego. Docelowo - we współpracy z przedsiębiorcami działającymi w sektorze gastronomii
w regionie wnioskodawcy - przeszczepić nabyte doświadczenia na lokalny grunt i w ramach oferty
gastronomicznej lokalnego partnera projektu (hotel "Krasicki") uwzględnić menu charakterystyczne dla
regionu Francji. Pozwoli to lokalnemu przedsiębiorcy urozmaicić ofertę, nadać jej "europejskiego", z
zachowaniem odrębności regionalnej, wymiaru, a tym samym wypromować swój region jako miejsce
atrakcyjne turystycznie ze względu na ww. wielokulturowość. Ewaluacja projektu dokonana zostanie po
powrocie uczestników ze stażu, a jej wyniki (oparte na ankietach, raportach i in. narzędziach) zostaną
wykorzystane m.in. przy planowaniu ich kariery zawodowej.
34
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27514
Tytuł projektu:
Podnoszenie jakości w praktyce zawodowej
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 23
42-600 Tarnowskie Góry
Osoba kontaktowa:
Ilona Wdowiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
26809 euro
Krótkie streszczenie:
Poprzez realizację projektu LdV chcemy stworzyć podwaliny pod przyszłe działania edukacyjne szkoły. Projekt
ma objąć kierunek informatyczny i elektroniczny naszej szkoły. Beneficjentami projektu będzie grupa 12 osób:
6 informatyków i 6 elektroników, którzy wraz z 1 opiekunem wyjadą na 4-tygodniową praktykę. Główne cele
projektu dla beneficjentów: 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie IT (programowanie) i
elektroniki (podstawy techniki sterowników PLC); 2. Rozszerzenie umiejętności posługiwania się językiem
niemieckim w zakresie specjalistycznego słownictwa zawodowego oraz w codziennym życiu; 3. Wzmocnienie
pozycji na rynku pracy poprzez odbycie stażu zawodowego w kraju Unii Europejskiej; 4. Poznanie kultury
sąsiedniego kraju; 5. Propagowanie idei mobilności ludzi młodych w celu zdobycia miejsca pracy. Projekt ten
wpłynnie również na podniesienie poziomu kształcenia w zakresie nauczania języków obcych, przedmiotów
zawodowych, wzrost prestiżu szkoły, wzrost zainteresowania potencjalnych kandydatów do nauki w naszej
szkole.Jako organizacja wysyłająca nawiązaliśmy kontakt z partnerem, zajmujemy się poinformowaniem
uczniów o projekcie, rekrutacją uczniów i przygotowaniem uczniów pod kątem językowym, kulturowym i
psychologicznym. Przeprowadzimy logistyczną stronę projektu, zorganizujemy transport, wykupimy
ubezpieczenie a także wspólnie z organizacją pośredniczącą zorganizujemy program kulturowy.Naszym
partnerem jest instytucja pośrednicząca - Starostwo Powiatowe Erlangen-Höchstadt. Nasza współpraca trwa
już kilka lat, tworzyliśmy już razem kilka niemiecko-polskich projektów młodzieżowych (m.in. spotkania
młodzieżowe w Vestenbergsreuth i w Kokotku). Dotychczasowe doświadczenia z partnerem gwarantują
wysoką jakość projektu.Instytucja pośrednicząca zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie uczniów, a także
wskazała firmy przyjmujące uczniów na praktyki. Są to firmy: Schaeffler w Herzogenaurach, PROC-IT GMbH w
Furth (główna siedziba w Herzogenaurach) oraz SEPP.MED Gmbh w Röttenbach. Program praktyk jest ustalany
pomiędzy organzacją wysyłającą, pośredniczącą oraz firmami przyjmującymi a także konsultowany z lokalnymi
pracodawcami: "Marbach" - Budowa Form Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Zakłady Aparatury Chemicznej
"CHEMET" S.A. w Tarnowskich Górach oraz "REMA-POL" Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich (dystrybutor firmy
Schaefler, która zgodziła się przyjąć naszych uczniów na staż).Projekt objęty będzie monitoringiem. Proces
ewaluacji odbywać się będzie na bieżąco. Po odbyciu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające
zdobyte umiejętności (np.Europass Mobility, certyfikaty od pracodawców).Przewidywane rezultaty projektu to
przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych i językowych i poznanie kraju sąsiada.Realizacja
projektu stworzy dla młodzieży szanse poruszania się na europejskim rynku pracy. Beneficjenci projektu
uzyskają możliwość swobodnego komunikowania się w języku niemieckim. Nabyte umiejętności ułatwią im w
przyszłości nawiązywanie kontaktów zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Rezultaty projektu będziemy
upowszechniać w mediach, wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, władz i lokalnych pracodawców. Jako
instytucja wysyłająca zapewnimy wysoką jakość przedsięwzięcia.
35
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27515
Tytuł projektu:
Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Starachowicach
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach
ul. Szkolna 10
27-200 Starachowice
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Gębura
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
48
Dofinansowanie :
110682 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu "Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Starachowicach" będzie młodzież klasy II i III kształcąca się w zawodach kucharz małej gastronomii, technolog
robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie wyjadą na
staż do Niemiec, Hiszpanii i do Portugalii. Podczas pobytu na praktyce uczniowie klasy kucharz będą mieli
okazję poznać specyfikę kuchni niemieckiej, hiszpańskiej i portugalskiej oraz procedury sporządzania potraw
regionalnych. Będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w zakresie obsługi konsumenta i technologii
sporządzania potraw. Uczniowie klas budowlanych będą doskonalić swoje umiejetności w zakresie
nowoczesnych technologii wykonania prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się
nowoczesnymi urządzeniami. Mechanicy pojazdów samochodowych będą pracować przy sprawdzaniu stanu
technicznego pojazdów samochodowych oraz ich zespołów. Fryzjerzy będą mieli możliwość obserwowania
metod, technik i sposobów wykonywania pracy i obsługi klienta w Portugalii. Programy zostały opracowane
wspólnie z instytucjami przyjmującymi i pracodawcami u których nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę
zawodu. Uczestnikami będą nasi uczniowie, którzy w większości społeczności szkolnej wywodzą się z terenów
wiejskich i uczniowie pochodzący z rodzin o niskim poziomie materialnym. Celem projektu: - podniesienie
poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych -doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,z
naciskiem na terminologię fachową -promowanie wiedzy o innych kulturach i obyczajach, kształtowanie
postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych Projekt odpowiada na potrzeby:
Uczestników: -zdobycie doświadczenia zawodowego -podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych(w
tym zawodowy) -znalezienie atrakcyjnej pracy -nabycie mobilności zawodowej -usamodzielnienie się, nabranie
pewności siebie -wykształcenie poczucia przynależności do Wspolnoty Europejskiej. Szkoły: -poprawa jakości
kształcenia zawodowego -wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym; -szersza oferta praktyk
zawodowych; -rozwijanie wspołpracy z polskim i europejskimi pracodawcami; -zyskanie prestiżu i poprawa
wyników rekrutacji; -zapewnienie uczniom udanego startu zawodowego. Gminy, województwa, kraju: promocja-podniesienie jakości poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Zakładów pracy: pozyskanie doświadczonych pracownikow, co przełoży się na jakość usług. Po ukończeniu stażu uczniowie
otrzymają certyfikaty od partnerów zagranicznych oraz dukument Europpas - Mobilność potwierdzajacy
zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe. Partnerem w Niemczech jest Vitalis GmbH, w Hiszpanii
Europroyectos Leonardo da Vinci w Portugalii Braga Leonardo da Vinci. Kucharze będą oddelegowani na staż
do restauracji, które specjalizują się w serwowaniu potraw narodowych i regionalnych, mechanicy pojazdów
samochodowych do hiszpańskich warsztatów samochodowych a fryzjerzy do portugalskich zakładów
fryzjerskich. W trakcie pobytu uczniowie będą mieć zorganizowane spotkania z młodzieżą w szkołach i
instytucjach organizujących kształcenie zawodowe w celu wymiany doświadczeń i integracji ze środowiskiem.
Kucharze sporzadzą folder o kuchni kraju partnera a pozostali uczniowie prezentację z pobytu na stażu.
Wszystkie instytucje mają duże doświadczenie w organizowaniu staży, umożliwiają zdobycie cennego
doświadczenia zawodowego poprzez organizację programów szkolenia zawodowego zarówno dla uczniów,
stażystów, pracowników, jak i personelu naukowego, dają szansę zdobycia profesjonalnego doświadczenia
oraz zapoznania się z tradycją i kulturą swojego kraju.
36
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27517
Tytuł projektu:
„Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach”
Beneficjent:
Miasto Rybnik - Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
ul. Rymera 24a
44-270 Rybnik
Osoba kontaktowa:
Beata Olszewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
17
Dofinansowanie :
54509 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum usług fryzjerskich, którzy widzą potrzebę rozwoju
zawodowego, poszerzania swoich umiejętności oraz chcieliby mieć możliwość obserwacji stosowanych metod
i narzędzi pracy w zawodzie fryzjera w innym kraju Unii Europejskiej. Projekt jest nie tylko ściśle związany ze
stale pojawiającymi się potrzebami edukacyjnymi oraz aktywizacyjnymi na polu rozwoju społecznego i
osobowościowego młodzieży. Powstał w odpowiedzi na bardzo dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz
oczekiwania przyszłych pracodawców w stosunku do pracowników, jakich chcieliby w przyszłości zatrudnić.
Ważnym jego elementem była współpraca z pracodawcami, zatrudniającymi pracowników młodocianych,
kształcących sie w ZS nr 5 w Rybniku. Ich uwagi oraz sugestie stanowiły cenne dopełnienie całej koncepcji
projektu, gdyż umożliwiły wykonanie działań, bezpośrednio związanych z potrzebami przyszłych
pracodawców, co w konsekwencji powinno spowodować bardziej skuteczne poszukiwanie pierwszej pracy
przez absolwentów szkoły. Pracodawcy zwrócili uwagę na niedostateczną umiejętność posługiwania się
komputerem w salonie fryzjerskim oraz zastosowanie programów komputerowych do projektowania fryzur w
kontekście typu urody, kształtu twarzy oraz potrzeb klientki lub klienta. Według opinii pracodawców, istnieje
realna potrzeba wprowadzenia komputeryzacji do funkcjonowania salonu fryzjerskiego, jednak uniemożliwia
to brak umiejętności pracowników w tym względzie. Dotyczy to także prowadzenia profesjonalnej bazy danych
wszystkich korzystających z usług salonu. Ponadto pracodawcy zauważyli niedociągnięcia nowozatrudnianych
w kwestii komunikacji interpersonalnej z klientami, brak właściwego przygotowania do przeprowadzenia
rzetelnego wywiadu z klientem oraz umiejętności nawiązania kontaktu z odwiedzającymi salon, a także
przekonania ich do dalszego korzystania z usług placówki. Te elementy, oraz inne, już ściśle związane z
technologiami fryzjerskimi są podstawą do tworzenia planu stażu. W wyniku działań projektowych uczniowie
jednak nie tylko poszerzą swoje umiejętności zawodowe. Zwiększy się również ich mobilność, poprawią swoje
umiejętności językowe, staną się bardziej otwarci na nowe doświadczenia. Wyznaczone cele projektu to:
poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczestników projektu na zajęciach dydaktycznych oraz
zastosowanie jej w praktyce w wyżej opisanym zakresie, pozyskanie nowych kwalifikacji, zwiększenie szans
kobiet na rynku pracy, podniesienie jakości kształcenia i konkurencyjności szkoły na rynku lokalnym i
regionalnym. Projekt służy również kształceniu umiejętności zawodowych i wyposażeniu uczestników w
kompetencje niezbędne do założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej poprzez kształcenie
umiejętności ponadzawodowych i postaw przedsiębiorczych. Rezultatem projektu będzie strona internetowa,
nowoczesna platforma e-learningowa, prezentacje multimedialne podsumowujące projekt przedstawiane
podczas Dnia Stażu LdV. Wezmą w nim udział uczniowie, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu
na zagranicznych praktykach. Wydane zostaną również materiały informacyjne na temat projektu i efektów
jego realizacji, które promować będą program LdV oraz ideę kształcenia się przez całe życie. 17 uczestników
staży udoskonali i podwyższy kompetencje i umiejętności w wybranych branżach co zostanie potwierdzone
certyfikatami,referencjami i dokumentami Europass Mobilność.Jednym z oczekiwanych efektów działań
projektowych jest również wzrost szans na znalezienie pracy przez uczestników tego projektu. Poprzez
uczestnictwo w programie LdV szkoła stanie się bardziej konkurencyjna na rynku edukacji w zakresie
kształcenia zawodowego.
37
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27518
Tytuł projektu:
Praktyki zagraniczne szansą na lepszy start na europejskim rynku pracy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Integracyjnych
ul. Nowodworska 70-82
54-438 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Huniewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
21039 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich technikum kształcącego w kierunku technik
ekonomista. Grupa stażystów odbędzie trzytygodniową praktykę zawodową w niemieckiej firmie
symulacyjnej. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych dostosowanych
do aktualnych potrzeb rynku pracy. W czasie realizacji stażu w organizacji przyjmującej, uczniowie będą
pogłębiali wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu organizacji pracy sekretariatu, autoprezentacji, zgadnień
kadrowych, księgowości, sprzedaży, skupu i magazynowania. Dzięki pracy w firmie symulacyjnej uczniowię
będą musieli symulować wszystkie procesy zachodzące w realnym świecie, będą sami rozwiązywać problemy a
nauczyciele zawodu będą pełnić rolę doradców. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności
kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk w Niemczech, kształtowanie wśród uczniów
umiejętności autoprezentacji, przedsiębiorczości, zdobycie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności
siebie, zwiększenie mobilności uczniów oraz szans przyszłego zatrudnienia. Ponadto uczniowie będą mieli
okzaję poznania innej kultury oraz rozwoju kompetencji językowych.
38
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27519
Tytuł projektu:
Rozwój umiejętności zawodowych kucharzy i stolarzy we wczesnym
etapie kształcenia zawodowego
Beneficjent:
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
Dobieszków 68
95-010 Stryków
Osoba kontaktowa:
Artur Orski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
18505 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Rozwój umiejętności zawodowych kucharzy i stolarzy na wczesnym etapie kształcenia zawodowego"
został przygotowany wspólnie przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie i Internationaler
Bund z Frankfurtu nad Odrą. Obie instytucje prowadzą podobną działalność tzn. zajmują się wsparciem
szkoleniowym i socjalnym młodzieży. Beneficjentami projektu będą podopieczni CKiW, kształcący się w
gimnazjum i pobierający praktyczna naukę zawodu.Proces rekrutacji wyłoni ostatecznie dziesięć osób,
szkolących się w zawodach kucharza małej gastronomii oraz stolarza. Odpowiednio siedmiu chłopców i trzy
dziewczyny.Realizacja projektu ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych jego uczestników, zdobycie
doświadczednia oraz ich rozwój intelektualny, kulturalny i społeczny. Udział w projekcie umożliwi im także
sprawdzenie umiejętności jakie nabyli dotychczas i będzie dla nich swego rodzaju "pierwszą pracą", do tego
jeszcze w miedzynarodowym zespole. Po zakończeniu działań projektowych ich beneficjenci nabędą nowe
umiejętności w zawodach, do których są przysposabiani oraz poprawią znajomość języka niemieckiego, w tym
jego aspektów technicznych. Poza podniesieniem kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i wzrostem
ich wartośc i na rynku pracy, ważnymi jego rezultatami będą: wzmocnienie pewności siebie, wiary we własne
możliwości i rozszerzenie światopoglądu kulturalnego. Możliwość wspierania procesu rozwoju osobistego jest
bardzo ważne dla młodych ludzi, szczególnie dla podopiecznych OHP. Po przygotowaniu merytorycznym,
pedagogicznym i kulturowym uczestnicy wyjadą do Frankfurtu nad Odrą w Niemczech, gdzie przez okres
dwóchch tygodni odbywać będą praktyki w warsztatach należących do Internationaler Bund oraz w wolnym
czasie poznawać nowy dla nich kraj, jego kulturę i zwyczaje.
39
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27535
Tytuł projektu:
„Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych
ekonomistów i hotelarzy”
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO
ul. Poznańska 1A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Lach
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
55040 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zatytułowany „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy”
powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby młodzieży w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego.
Ponadto rosnące koszty kontynuacji nauki na uczelniach wyższych oraz trudności w znalezieniu godziwego
zatrudnienia na rynku pracy, stały się dodatkowym źródłem motywacji do realizacji projektu w ramach
Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących
się w zawodzie technik ekonomista oraz technik hotelarstwa. Przedsięwzięcie zakłada wyjazd na
dwutygodniowe staże 15-osobowej grupy przyszłych ekonomistów oraz 15-osobowej grupy przyszłych
hotelarzy wraz z opiekunami. Korzyści dla uczniów płynące ze stażu, a zarazem cele projektu to przede
wszystkim poprawa kompetencji zawodowych młodzieży i zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie
umiejętności językowych oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów. Wychodząc naprzeciw
potrzebom uczniów oraz chcąc zwiększyć ich szanse na rynku pracy, szkoła nawiązała kontakt z ośrodkiem
szkoleniowo – zawodowym F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz (Niemcy). Z organizacją tą szkoła
współpracowała już dwukrotnie przy realizacji projektu w 2006 i 2009 roku, wynosząc z owej współpracy
owocne efekty i pozytywne doświadczenia. Świadczą o tym relacje uczniów, którzy odbyli staże w niemieckiej
placówce i dziś z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy. Organizacja zapewnia wysoką jakość stażu
popartą długoletnim doświadczeniem w zakresie szkolenia zawodowego, wykwalifikowaną kadrą oraz
nowoczesnym zapleczem technicznym. Te atuty zapewniają zorganizowanie stażu na wysokim poziomie.
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista będą mieć możliwość poznania sposobu
funkcjonowania firmy niemieckiej, jej struktury organizacyjnej oraz zadań realizowanych w poszczególnych
komórkach organizacyjnych. Przyszli hotelarze poznają zakres czynności i obowiązków na poszczególnych
stanowiskach pracy w części hotelowej niemieckiej organizacji. Program stażu, w który wkalkulowane są
oczekiwania uczniów, ustalony został w porozumieniu z organizacją niemiecką oraz polskimi pracodawcami,
dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku. Dzięki zagwarantowanej nauce, ćwiczeniom oraz
warsztatom uczniowie mają szansę zdobyć doświadczenia ułatwiające im właściwy start w życiu zawodowym.
Celem wyjazdu jest ponadto poznanie kultury, zwyczajów i tradycji Niemiec, dlatego też w programie stażu
uwzględniono wycieczki przedmiotowe i kulturoznawcze, które realizowane będą popołudniami oraz w dni
wolne od pracy. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności i nowych doświadczeń będzie dokument „Europass
Mobilność” oraz certyfikat wystawiony przez organizację goszczącą. W trakcie realizacji projektu na bieżąco
prowadzony będzie jego monitoring oraz ewaluacja, a po zakończeniu praktyk stażowych ważnym zadaniem
stanie się upowszechnianie rezultatów. Projekt pozwoli przenieść pozytywne doświadczenia zdobyte poza
granicami kraju na grunt praktyk zawodowych odbywanych w kraju, a samym uczniom pozwoli nabyć
umiejętność aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz wzmocni ich pewność siebie w podejmowaniu
nowych wyzwań.
40
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27536
Tytuł projektu:
"Jak to robią inni?- organizacja i zarządzanie firmą turystyczną
Beneficjent:
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul.Augustyna 28/30
42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Nowak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
90596 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przewiduje 3-tygodniowe staże w firmach włoskich dla dwóch 16- osobowych grup uczniów klas
trzecich Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie o specjalizacji obsługa ruchu turystycznego. Praktyka
zawodowa odbędzie się w dwóch atrakcyjnych turystycznie regionach Włoch: Umbria (Spoleto) i Piemont
(Alba).Podczas stażu we włoskich instytucjach turystycznych uczestnicy stażu będą mieli szanse zaznajomienia
się z organizacją , funkcjonowaniem europejskiej firmy turystycznej, planowaniem i rozliczaniem imprez
turystycznych. Nowe doświadczenia oraz umiejętności zdobyte podczas stażu, takie jak: kreatywność,
przedsiębiorczość, wysoka zdolność komunikacji, umiejętność dostosowania się do nowych warunków stworzą
możliwość podniesienia kompetencji zawodowych, mobilności zawodowej i lepszego przygotowania się do
przyszłego funkcjonowania na rynku pracy. Staż za granicą wzbogaci także umiejętności językowe w zakresie
języka angielskiego i włoskiego o elementy terminologii branżowej. Udział w zagranicznym stażu pozwoli
udoskonalić jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, wykorzystać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w celu
ułatwienia osobistego rozwoju i zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku
pracy. Rezultaty i upowszechnienie projektu przyczyni się do rozwoju innowacyjnych treści kształcenia w
szkołach zawodowych kształcących w zawodzie technik obsługi turystycznej.
41
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27541
Tytuł projektu:
"Smaki europejskiej kuchni"
Beneficjent:
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 19A
14-100 Ostróda
Osoba kontaktowa:
Dorota Szczurowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
118377 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie bierze udział 40 uczniów, w wieku 17 i 18 lat, kształcących się w zawodzie technik organizacji
usług gastronomicznych, hotelarz i kucharz, w systemie dziennym. Uczniowie pochodzą z II i III klas, z 4 szk.
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostródzkiego (ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie, Zespół Szkół Rolniczych im.
W. Witosa w Ostródzie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, ZSZ im. S. Staszica w
Ostródzie). Organizacjami partnerskim w projekcie są 4 firmy: Europartnership Agency z Wielkiej Brytanii,
Future Focus z Malty, Europroyectos Leonardo da Vinci z Hiszpanii i Sistema Turismo z Włoch (listy intencyjne
w zał. do wniosku). Dwie z w/w organizacji to podmioty, z którymi wnioskodawca realizował już wcześniejsze
projekty. Współpraca z partnerem z Malty jest wynikiem odbytej wizyty przygotowawczej w 2011 r.Natomiast
współpraca z partnerem hiszpańskim została nawiązana po sprawdzeniu opinii o partnerze, jaką wyrobiły
sobie inne instytucjePonadto ostatni projekt realizowany w 2011 r. obejmował trzech partnerów, więc
wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu takim projektem. Projekt zakłada wymianę doświadczeń
i informacji związanych z gastronomią, poszerzenie wiadomości i umiejętności kucharskich. Powiat Ostódzki
położony jest na Mazurach. W regionie o dużym potencjale turystyczno-hotelarskim (nowoczesna baza
hotelowa: Hotel Spa Dr Irena Eris 5*, Hotel Platinium4*, Hotel Willa Port 4*) ale też o dużym bezrobociu. Nasi
uczniowie nabywają doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych u krajowych pracodawców,
jednakże mają ograniczone możliwości nabywania bardzo istotnych dla przyszłej pracy zawodowej
doświadczeń u pracodawców zagranicznych. ZSZ im. S. Petofii kształci młodzież w zawodzie t. kucharz i
hotelarz, natomiast ZSR im. W. Witosa w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych,ZSZiO w
Morągu w zawodzie t. organizacji usług gastronomicznych i hotelarz,ZSZ im. Staszica - hotelarz. Uczestnicy
wyjadą na praktyki w dwóch grupach: I gr. wyjedzie do Wielkiej Brytanii (10 osób) i na Maltę (10 osób), II gr.
wyjedzie do Włoch (10 osób) i Hiszpanii (10 osób). Czas trwania stażu każdej z grup - 4 tygodnie. Miejsca staży
uczniów wskazano w dalszej części wniosku. Głównymi celami projektu są:I.doskonalenie umiejętności w
zawodzie kucharz, hotelarz i t. organizacji usług gastronomicznych, II. zwiększenie praktycznych umiejętności i
mobilności jego uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,III.
wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym), IV. rozwój osobisty
uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności,
wzmocnienie pewności siebie.V. doskonalenie zawodowe uczniów szkół z terenu Powiatu Ostródzkiego w
znajomości kuchni narodowych, VI. zwiększenie szans zatrudnienia dla absolwentów w/w szkół.Rezultaty
projektu: wzbogacenie szkolnej wiedzy uczestników o umiejętności potrzebne w przyszłej pracy przez
praktyczne jej wykorzystanie, podniesienie potencjalnej atrakcyjności uczestników na rynku pracy (lokalnym,
ale też ogólnopolskim a nawet europejskim) przez uzyskanie potwierdzającego udział w programie certyfikatu
Europass Mobilnośc przez każdego uczestnika projektu oraz certyfikatu TOEIC, a także zwiększenie mobilności
uczniów, nawiązanie kontaktów lub stałej współpracy.Produktem końcowym z realizacji projektu będzie
opracowana wspólnie przez grupy będące na stażach w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i na Malcie
książka kucharska pn. "Smaki kuchni europejskiej". Książka zawierała będzie 16 przepisów (po 4 z każdego
kraju) narodowych potraw wraz z zdjęciami gotowych potraw. Zostanie ona przekazana szkołom
uczestniczącym w projekcie do korzystania przez innych uczniów na zajęciach praktycznych, a także przesłana
po 1 egzempl. do szkół z terenu woj. warmińsko - mazurskiego (upowszechnianie rezultatów).
42
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27543
Tytuł projektu:
Branża hotelarska w UE w przyjaźni ze środowiskiem
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda
Roszczynialskiego
ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
Osoba kontaktowa:
Krystyna Lis-Łubkowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
28
Dofinansowanie :
65490 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt realizowany w ramach programu LdV umożliwi uczniom Technikum Nr 2 kształcących się w zawodach:
technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych odbycie praktyk zagranicznych w Turyngii.
Podstawowym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego i mobilności
praktykantów, a tym samym wzmocnienie ich szans na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Cele szczegółowe
to: podnoszenie kwalifikacji zawodowych technika hotelarstwa i technika organizacji usług gastronomicznych,
porównanie standardów usług hotelarskich i gastronomicznych w Polsce i Niemczech, doskonalenie
znajomości języka niemieckiego z uwzględnieniem specyficznego słownictwa branżowego, poznanie
europejskiego systemu pracy, norm i obyczajów, doskonalenie umiejętności zawodowych według
nowoczesnych europejskich standardów. Staż za granicą wpłynie na wzrost motywacji uczestników i
podniesienie atrakcyjności zawodu, dzięki zdobyciu nowych oraz doskonaleniu już posiadanych umiejętności i
doświadczeń związanych z kompleksową obsługą gościa hotelowego. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać
się ze strukturą organizacyjną zakładów hotelarsko-gastronomicznych, z systemami rezerwacji stosowanymi w
Niemczech. W dziale gastronomicznym poszerzą wiedzę na temat przyrządzania i serwowania dań
regionalnych oraz przygotowywania sali konsumenckiej do potrzeb gości. Projekt zakłada także opracowanie
ankiety "Zielony hotel", która obejmuje rozwiązania prośrodowiskowe stosowane w hotelu i restauracji. Na
całym świecie wzrasta liczba hoteli zarządzanych w sposób przyjazny środowisku. Niemcy mają również duże
doświadczenie w racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrody. W związku z tym praktykanci będą mogli
zapoznać się ze stosowanymi przez nich rozwiązaniami i porównać z tymi w kraju. Poza tym opracują projekt
organizacji przyjęcia okolicznościowego uwzględniającego regionalne potrawy oraz model gościnności
obowiązujący w hotelach w Turyngii i porównają go z obowiązującym w hotelach na Kaszubach. Udział w
praktyce zagranicznej przyczyni się do uzyskania przez uczniów lepszych wyników z egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale
również znajomości języka obcego. Oczekiwane rezultaty to : wzrost kompetencji zawodowych i językowych
uczestników, poznanie kultury i tradycji innego kraju europejskiego, zwiększenie elastyczności i mobilności
zawodowej, wzrost pewności siebie, samodzielności i zdolności adaptacyjnych, zwiększenie motywacji do
dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Młodzież będzie odbywała praktykę w hotelach i restauracjach
Turyngii. Na zakończenie praktyk każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w stażu
zagranicznym wystawiony przez organizację przyjmującą i szkołę oraz Europass Mobilność. Rezultaty projektu
będą przydatne przy realizowaniu kolejnych staży, a opracowane przez uczestników zadania zostaną
wykorzystane jako materiały dydaktyczne na zajęciach przedmiotów zawodowych. Wpłynie to również na
poprawę jakości kształcenia. Podniesie atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły i wzmocni jej pozycję na
organizowanych przez powiat Targach Edukacyjnych skierowanych do gimnazjalistów. Praktyki zagraniczne
poszerzą ofertę praktyk organizowanych przez szkołę, zapewnią uczniom udany start zawodowy.
43
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27544
Tytuł projektu:
Praktyki zagraniczne szansą nowoczesnej edukacji zawodowej adeptów
branży budowlanej
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.prof.Z.Strzeleckiego
ul.Słowackiego 37
27-600 Sandomierz
Osoba kontaktowa:
Krystyna Kobylakiewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
50
Dofinansowanie :
96175 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 50 uczniów w tym: 20 uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej w
zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 20 uczniów klas trzecich technikum
budownictwa o specjalizacji nowoczesne technologie w budownictwie i 10 uczniów klasy trzeciej technikum
drogownictwa. Projekt zakłada 3 wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki do Niemiec dla 2 grup 20 os os. i 1 grupy
10 os. Zakres tematyczny praktyk został skonsultowany z lokalnymi pracodawcami pod kątem
zapotrzebowania na konkretne umiejętności branżowe ze strony rynku pracy, uwzględnia również wyniki
badań prowadzonych przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową w ramch projektu,,Diagnoza potrzeb
edukacyjnych branży budowlanej w województwie świetokrzyskim w zakresie szkolnictwa zawodowego,,(dane
zawarte w raporcie www.dps.siph.com.pl).Nasz projekt wychodzi na przeciw problemów związanych z
trudnościami jakie ma szkoła w zakresie zapewnienia uczniom praktyk na poziomie gwarantujacym wysoką
jakość kształcenia praktycznego.To zjawisko (opisano w cyt. raporcie) występujące w całym regionie gdzie
jedynie 6% przedsiebiorstw branży budowlanej wspólpracuje ze szkołami zawodowymi. Niski poziom
wspólpracy przedsiębiorców za szkołami przekłada się na niską innowacyjność branży budowlanej jak i niskie
wskaźniki konkurencyjności całego regionu świętokrzyskiego.Projekt ma za zadanie przeciwdziałać tym
problemom i umożliwić uczniom naszej szkoły podniesienie kompetencji zawodowych na poziomie
satysfakcjonujacym ich samych oraz ich przyszłych pracodawców. Ogólnym celem projektu jest podnoszenie
kompetencji zawodowych uczniów ZSTiO w Sandomierzu oraz promowanie współpracy i mobilnosci pomiędzy
systemami kształcenia i szkolenia w UE. Projekt wspomoże doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk
kształcenia zawodowego. Zwiększy atrakcyjność szkolenia oraz umożliwi mobilność przyszłym absolwentom.
Zachęci do nauki języka obcego. Ponadto poprawi pod wzgędem jakościowym i ilościowym współpracę między
instytucjami oferującymi możliwości dokształcania zawodowego.Cele szczególowe projektu : 1. Zdobycie
doświadczeń zawodowych przez uczniów będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego.
2.Umożliwienie zdolnym i wysokozmotywowanym uczniom rozwoju zawodowego oraz umiejętności
komunikacji interpersonalnej w języku naszych sasiadów. 3. Bliższe poznanie tradycji i kultury naszych
sąsiadów, upodobań kulinarnych, specyficznych uwarunkowań stosunków polsko-niemieckich oraz
stereotypów dotyczących obydwu narodów. 4.Zwiększenie szans na zatrudnienie naszych absolwentów na
krajowym i europejskim rynku pracy. 5.Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSTiO w
Sandomierzu Projekt ma za zadanie wielokierunkowo rozwijać uczniów. Oczekiwane rezultaty to m.in.: 1.
Wzrost kompetencji fachowych wynikajacych z tematyki i zakresu praktyk. 2.Zdobycie przez każdego
uczestnika projektu certyfikatu Europass-Mobility. 3. Wzrost kompetencji socjalnych w zakresie:
współdziałania, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz interakcji w sytuacjach zawodowych,
umiejętności pracy w zespole, współpracy, kultury osobistej, przezwyciężania konfliktów, odpowiedzialności.
4. Wzrost kompetecji międzykulturowych i językowych. Wyjazd do Niemiec, oprócz korzyści zawodowych i
językowych, da uczestnikom również możliwość poznania kultury, zabytków i najciekawszych miejsc
Brandenburgii. Jako instytucja wysyłająca zapewniamy szerokie promowanie projektu w regionie, m.in. przez
publikacje w lokalnych mediach, na stronie internetowej. Ponadto uczestnicy projektu przekażą społeczności
lokalnej swoje doświadczenia i uwagi, podczas konferencji zorganizowanej w szkole w czerwcu 2013 roku, w
ramach tygodnia podsumowującego udział szkoły w programie Leonardo da Vinci.
44
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27546
Tytuł projektu:
Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm
Beneficjent:
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki
Pułaskiego 3
46-100 Namysłów
Osoba kontaktowa:
Adam Hubicki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
94904 euro
Krótkie streszczenie:
W celu podwyższenie jakości projektu w oparciu o zrealizowane projekty wysuwa się wniosek, że należy ciągle
dążyć do lepszego przygotowania uczniów - zwłaszcza w zakresie umiejętności językowych oraz lepszego
monitoringu w czasie praktyki. W zakresie przygotowania językowego wprowadza się: -zmiany w nauce języka
na lekcjach przez zwiększenie nacisku na umiejętności wymowy (konwersacje), -dwukrotny egzamin z j.
angielskiego w listopadzie i styczniu oraz na koniec kursu, -wydłużenie okresu zajęć z j. angielskiego
branżowego: rozpoczęcie zajęć w grudniu, na 4 miesiące przed wyjazdem (doświadczenie wskazuje, że wyższe
efekty kształcenia w tym zakresie uzyskuje się przy zmniejszeniu częstotliwości zajęć), -zwiększenie o 10 liczbę
godzin z języka angielskiego z udziałem native speakera. Kładzie się duży nacisk na działania przygotowujące
uczniów jeszcze przed terminem rozpoczęcia projektu. Polegają one na stałym monitoringu przyszłych
uczestników w zakresie ich osiągnięć z j. angielskiego i przed. zawodowych oraz rozwoju osobowości: analiza
ocen, rozmowy z nauczycielami uczącymi i wychowawcą. Kolejnym elementem jest stałe motywowanie
uczniów do nauki po przez częste rozmowy, aktualizację listy rankingowej w oparciu o wyniki sprawdzianów
językowych i zawodowych, spotkania z rodzicami. Planowane jest zwiększenie indywidualizacji programu
praktyki zawodowej po przez przedstawianie partnerowi z Anglii szczegółowych uzdolnień, zainteresowań i
poziomu umiejętności poszczególnych uczestników, a następnie dobór odpowiednich stanowisk pracy w
wybranych firmach. Będzie to z korzyścią dla uczniów i zakładów pracy. Po otrzymaniu informacji o
przydzieleniu do poszczególnych firm uczniowie będą uczestniczyć w indywidualnych zajęciach
komputerowych obejmujących czynności w przyszłej praktyce. W celu poprawy monitoringu wprowadza się 2krotne badania ankietowe uczestników podczas pobytu w Anglii. Do ewaluacji wprowadzone są po stażu
badania ankietowe (anonimowe) uczestników i ich rodziców oraz wywiady dogłębne. W celu poprawy
komunikacji między opiekunem w Anglii a koordynatorem wprowadzi się obowiązek przesyłania co drugi dzień
pocztą elektroniczną sprawozdania. Również uczniowie prześlą 2 razy maile do koordynatora. W celu
przełamania trudności porozumiewania się w j. angielskim w pierwszych dniach stażu (stres, nowe warunki,
dialekt) wprowadza się tzw. pogotowie językowe: udzielanie indywidualnej lekcji języka dla potrzebujących
uczniów przez nauczyciela-opiekuna.
45
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27548
Tytuł projektu:
Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt
ponadnarodowych staży
Beneficjent:
Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Osoba kontaktowa:
Anna Wrona
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
89730 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt to odpowiedź na potrzeby szkoły,gminy,regionu i kraju. Grupa docelowa - osoby w trakcie wstępnego
szkolenia zawodowego(dualny system kształcenia),uczniowie klas II i III ZS nr 1 –Technikum nr 1
(zawód:technik żywienia i gospodarstwa domowego,kucharz i hotelarz). Uczniom zależy na uzyskaniu
kwalifikacji,umożliwiających znalezienie atrakcyjnego miejsca pracy.Dążą do zdobycia wiedzy,
umiejętności,doświadczenia zawodowego,sprawności we władaniu j.obcym. Projekt uwzględnia priorytety
krajowe:"promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub organizacjami
pracodawców(udział pracodawców w tworzeniu programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku
pracy); wsparcie projektów zorientowanych na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów
uzyskanych w trakcie stażu zagranicznego,zgodnie z ideą ECVET".Realizuje cele Programu: "poprawa pod
względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym
etapie szkolenia i kształcenia zawodowego;poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy
pomiędzy instytucjami lub organizacjami oferującymi możliwości kształcenia,przedsiębiorstwami, partnerami
społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie; poprawa stopnia przejrzystości i uznawania
kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i
nieformalnego;zachęcanie do nauki nowożytnych j. obcych". Najważniejsze cele projektu: zdobycie przez
uczestnika nowego doświadczenia zawodowego, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych,w
tym zgodnie z zasadami ECVET, zwiększenie mobilności i zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia na
lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, doskonalenie posługiwania się j.obcym (francuskim), w tym
zawodowym,rozwinięcie współpracy pomiędzy szkołą a partnerem francuskim i polskimi praktykodawcami, jak
również promowanie wiedzy o innych kulturach, tolerancja i otwartość wobec różnic rasowych, etnicznych i
religijnych. Realizacja projektu ma pomóc w wykształceniu w pełni samodzielnego, pewnego siebie
absolwenta, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego
profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe. Działania wnioskodawcy mają również służyć podniesieniu
prestiżu szkoły,pogłębianiu współpracy z partnerem francuskim i polskimi praktykodawcami.
46
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27555
Tytuł projektu:
Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii przepustką do kariery zawodowej w
Europie
Beneficjent:
Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich
ul. M.Skłodowskiej Curie 49
41-949 Piekary Śląskie
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Ducka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
69996 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt jest skierowany do uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego i będzie realizowany z org.
pośr.Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK. Uczestnikami projektu będzie grupa 20 osób z klas II i III (5 osób
z pionu ekonomicznego,15 informatycznego), wybranych według jasno określonych kryteriów selekcji. Przez
cały okres pobytu w Wielkiej Brytanii uczestnikom towarzyszyć będzie dwoje opiekunów: p. Ducka i p.
Wachla.Głównym celem projektu jest realizacja stażu zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, w
miejscowości Portsmouth w Wielkiej Brytanii od 25.02.2013 do 24.03.2013.Do priorytetowych celów
projektu można również zaliczyć:- zapoznanie uczestników z wymogami stawianymi średniemu personelowi
technicznemu przez pracodawców europejskich,- poznanie zasad funkcjonowania i zarządzania małych i
średnich przedsiębiorstw brytyjskich w aspekcie wspierania absolwentów w zakładaniu i prowadzeniu ich
własnej działalności gospodarczej,- dopasowanie programów nauczania do wymogów i potrzeb pracodawców
na rynkach europejskich.Projekt powstał na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb rynku pracy oraz
wniosków wynikających ze współpracy szkoły z lokalnymi zakładami pracy. Uwzględnia również bieżące zmiany
zachodzące na rynkach pracy w Unii Europejskiej. Chcemy, jako szkoła, sprostać wymaganiom stawianym
absolwentom naszej szkoły przez lokalnych i regionalnych, a także europejskich pracodawców. Obecny,
potencjalny pracodawca poszukuje pracowników przedsiębiorczych, mobilnych, znających języki obce oraz
charakteryzujący się dużymi umiejętnościami zawodowymi, potwierdzonymi odbytą praktyką, referencjami, i
międzynarodowymi certyfikatami.Nabyte doświadczenia w firmach zagranicznych, dla uczestników projektu,
są doskonałym uzupełnieniem procesu kształcenia. Odbycie stażu zagranicznego pozwala poczynić obserwacje,
poszerzyć umiejętności i nabyć nowe doświadczenia branżowe nie tylko dla uczestników projektu, jak również
opiekunów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja projektu ma również na celu umożliwienie
swobodnego komunikowania się w języku angielskim oraz nabycie umiejętności poruszania się na europejskim
rynku pracy. Po odbytym stażu uczniowie zwiększą kompetencje zawodowe, językowe, które uwzględniają
potrzeby regionalnego rynku pracy. Uczniowie uzyskają certyfikaty Europass Mobilność, angielskojęzyczne
referencje od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Każda z instytucji uczestniczących w
projekcie ma przypisane zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności, opracowany też został harmonogram
realizacji programu. Projekt będzie ewaluowany i monitorowany na każdym etapie, a jego rezultaty
upowszechniane.Na poziomie regionalnym projekt odpowiada potrzebom rozwoju województwa śląskiego na
lata 2000-2020 w zakresie zwiększania mobilności na rynku pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Obecnie region śląski dynamicznie rozwija się pod względem gospodarczym przy znacznym udziale inwestycji
zagranicznych. W skali krajowej projekt wspiera działania promujące przedsiębiorczość ludzi młodych,których
kariery zawodowe mogą będą owocem doświadczeń zdobytych na europ. rynku pracy.W skali europejskiej
projekt nasz wychodzi naprzeciw wspieraniu i uzupełnianiu działań państw członków UE w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego, których celem jest wzajemne dostosowanie europejskich systemów
kształcenia.
47
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27558
Tytuł projektu:
Nauka i technika - fascynacja światem
Beneficjent:
Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu
ul. Parkowa 7
42-400 Zawiercie
Osoba kontaktowa:
Roman Kot
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
47476 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt jest realizowany przez ZS im gen. J. Bema w Zawierciu we współpracy z instytucją Sistema Turismo s.r.l.
we Włoszech, która ma duże doświadczenie w organizacji staży zawodowych dla młodych ludzi. Wymiana
planowana jest w roku szkolnym 2012/2013 w miesiącach marzec/kwiecień do firm znajdujących się w okolicy
Rimini we Włoszech. Uczestnikami projektu jest 16 osobowa grupa uczniów z klas trzecich kształcących się w
zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik mechanik. Pochodzą oni głównie z
terenów wiejskich zagrożonych rosnącym bezrobociem. Z informacji podanych na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu wynika, że wskaźnik bezrobocia wynosi około 17%. Program ich
kształcenia odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy, a w szczególności przedsiębiorstwom i firmom,
które współpracują ze szkołą. Głównym celem jest poznanie przez młodzież nowoczesnych technologii
informacyjnych oraz rozwiązań stosowanych w branży motoryzacyjnej i mechanicznej, a w konsekwencji ich
wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Projekt ma wspierać uczestników w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji w celu ich rozwoju osobistego, możliwości zatrudnienia na krajowym oraz
uczestnictwa w Europejski Rynku Pracy. W ramach projektu uczniowie odbędą praktykę w firmach
informatycznych, mechanicznych i samochodowych włoskiego partnera, podczas których zapoznają się z
nowatorskimi technologiami w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz innych
urządzeń mechanicznych, nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym w diagnostyce samochodowej i
diagnostyce maszyn, oprogramowaniem komputerowym oraz technologiami IT. Spowoduje to zwiększenie
mobilności zawodowej uczestników na dotychczasowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego, którzy w
niedługim czasie będą ubiegali się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.Zajęcia odbywać się będą pod
stałym nadzorem nauczycieli opiekunów, partnera koordynującego oraz przedstawicieli firm włoskich
zatrudniających młodzież. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w języku angielskim, co spowoduje
zwiększenie zasobu słownictwa szczególnie technicznego w tym języku. Oczekiwanym rezultatem praktyki jest
przede wszystkim pogłębienie umiejętności zawodowych w nowym środowisku, zachęcanie do otwartości i
współpracy, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Nauka branżowych języków obcych oraz poznanie
dziedzictwa kulturowego regionu Włoch, w którym uczestnicy projektu będą przebywać będzie niewątpliwie
istotnym atutem, który można wykorzystać w przyszłej karierze zawodowej. Kontakt z technologiami i
warunkami pracy we włoskich firmach powinien pozytywnie wpłynąć na pozycje uczniów na rynku pracy w
Polsce i krajach UE. Dodatkową korzyścią będzie przygotowanie uczestników do egzaminów teoretycznych i
praktycznych organizowanych przez CKE w Polsce oraz uzyskanie certyfikatu Europass Mobility. Po odbyciu
praktyki zagranicznej uczniowie staną się bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców, ale także zwiększy
się ich motywacja do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Na zakończenie projektu planowane jest
zorganizowanie spotkań i seminariów prezentujących założenia, przebieg i osiągnięcia projektu, stworzenie
ciekawych, opartych na nowych technologiach propozycji programów praktyk zawodowych.Wymiernymi
rezultatami będą: materiały drukowane oraz materiały na stronach internetowych z informacjami o polityce
kształcenia i szkolenia zawodowego we Włoszech, przykłady dobrych rozwiązań, dobrej praktyki i podejścia do
kształcenia zawodowego, a także programy kursów zawodowych.Firma wnioskująca i partnerska gwarantują
wysoką jakość tego przedsięwzięcia.
48
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27579
Tytuł projektu:
Technologie XXI wieku - uczymy się w Europie
Beneficjent:
Zespół Szkół Łączności w Krakowie
ul. Monte Cassino 31
30-324 Kraków
Osoba kontaktowa:
Andrzej Adamczyk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
5
Dofinansowanie :
9476 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie ze strony polskiej będzie uczestniczyło 5 uczniów (z klas trzecich Technikum) oraz 1 opiekun,
nauczyciel naszej szkoły. W trakcie trwania stażu uczniowie naszej szkoły będą realizować razem z uczniami
czeskimi projekty przygotowane przez stronę czeską z zakresu: elektroniki, telekomunikacji i informatyki.
Ponadto będą odbywać zajęcia w wysoko specjalizowanych pracownia teleinformatycznych. Dodatkowo
przewidziane są także wizyty w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowe technologie oraz zajęcia mające na
celu poznanie kultury czeskiej. Celem głównym projektu jest wzmocnienie możliwości wzajemnego uczenia się
oraz współpracy, a także zaufania, zwiększanie mobilności młodzieży i dzielenie się doświadczeniem w ramach
know-how.Projekt ma za zadanie realizację także celów szczegółowych, które są następujące:- wsparcie
uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy,- uświadomienie uczniom możliwości
wykorzystania nabytych umiejętności w celu ułatwienia osobistego rozwoju, - pokazanie możliwości
zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy,- możliwość poznania nowych
osiągnięć i rozwiązań technologicznych poprzez połączenie teorii z praktyką,- poprawę pod względem
jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy instytucjami - szkołami zawodowymi w Europie.Projekt ten
wpisuje się w program "Wstępne i ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe" i będzie poprzez jego
realizację wspierał uczniów biorących udział w:- zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, - poszerzeniu
umiejętności i kwalifikacji mających na celu rozwój osobisty uczestnika projektu,- wskazanie możliwości
zatrudnienia i uczestnictwa w europejskim rynku pracy.Projekt mobilności - staże i wymiany IVT, będzie
realizowany na terenie Republiki Czeskiej w Średniej Szkole Teleinformatyki, w okresie 2 tygodni tj. od
5.05.2013 do 18.05.2013 r. Program, który zostanie zrealizowany, będzie wpisywał się we wdrażanie
wspólnych europejskich narzędzi w obszarze kształcenia zawodowego.
49
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27588
Tytuł projektu:
Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
Dworcowa 3
74-500 Chojna
Osoba kontaktowa:
Janusz Salamończyk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
25540 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa" będzie polegał na odbyciu 4-tygodniowych staży
przez 8 uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa, które wchodzi w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Staże odbędą się w hotelach w Anglii i na Malcie. W projekcie
oprócz partnera wysyłającego uczestniczą następujący partnerzy przyjmujący:Anglia:- The Sherborne Hotel,The Bakehouse Bed&Breakfast.Malta:- Cerviola Hotel,- Sensi Hotel.Uczestnicy projektu "Europejska jakość w
szkoleniu uczniów hotelarstwa" zostaną wyłonieni spośród uczniów klas drugich i trzecich Technikum
Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Grupa wewnątrz której przeprowadzona zostanie rekrutacja, to
w większości młodzież z mniejszymi szansami wynikającymi z przyczyn ekonomicznych i geograficznych. Ok.
70% potencjalnych uczestników projektu to mieszkańcy wsi, pozostali pochodzą z miasteczek, z których
największe liczy 7 tysięcy mieszkańców. Bezrobocie na obszarze 5 gmin, z których wywodzą się uczniowie
szkoły hotelarskiej, wynosi pomiędzy 12 a 17%. Zamieszkali na wsi bezrobotni stanowią 60% ogólnej liczby
osób pozostających bez pracy.29% bezrobotnych z terenu omawianych gmin, to osoby do 25 roku życia.
Uczestnicy projektu mają bardzo ograniczone możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i poszerzenia
spektrum swoich możliwości zawodowych. Szkoła dysponuje bazą i wyposażeniem, które jednak nie jest
wystarczające, aby zapewnić uczniom trening, umożliwiający po ukończeniu tego etapu kształcenia na
skuteczne funkcjonowanie na wymagającym europejskim rynku pracy. Analiza lokalnych ofert pracy wskazuje
na zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków obcych. Wykazanie w CV stażu w Anglii czy
Malcie, byłyby znaczącym atutem. Młodzież mieszkająca na terenie gminy Chojna oraz gmin sąsiednich ma
bardzo utrudnioną komunikację. Do większości wiosek dociera tylko jeden autobus rano i jeden po południu.
Sytuacja ta w negatywny sposób wpływa na rozwój społeczno-kulturalny młodzieży oraz zmniejsza ich szanse
edukacyjne. Udział w projekcie zapewni uczestnikom możliwość nabycia kompetencji międzykulturowych i
językowych. Projekt w odniesieniu do instytucji wnioskującej umożliwia nawiązywanie kontaktów szkoły z
sektorem przedsiębiorstw, co jest ważnym elementem procesu współdziałania sektorów na rzecz mobilności.
Dzięki realizacji projektu 8 uczniów ZSP 1 w Chojnie odbędzie 4-tygodniowe staże w hotelach w Anglii i na
Malcie. Nastąpi wdrożenie uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności, co pomoże im w przyszłości
organizować swoje życie i karierę zawodową. Kolejnymi celami projektu jest zaprezentowanie uczestnikom
przedsięwzięcia korzyści płynących z mobilności edukacyjnych i wzmacnianie w nich poczucia europejskiej
tożsamości. Uczestnicy projektu poprawią znajomość języka angielskiego i umiejętności zawodowe, wzmocni
się ich poczucie własnej wartości, pewności siebie i samodzielności. Instytucja wnioskująca będzie mogła
weryfikować program szkolenia zawodowego realizowanego w szkole, dzięki konfrontacji z wymaganiami
stawianymi przez komercyjnie funkcjonujące hotele. Efektem projektu w odniesieniu zarówno do jego
uczestników jak i instytucji wnioskującej będzie wzrost kompetencji uczniów w obszarach przedmiotów
zawodowych i języka angielskiego, co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki zewnętrznych egzaminów
zawodowych i egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Dzięki udziałowi szkoły w projekcie wzrośnie jej
prestiż w środowisku lokalnym, co ma znaczenie dla szkoły i jej organu prowadzącego, a skutkuje zwiększonym
naborem do klas pierwszych w zawodzie technik hotelarstwa. Staże w projekcie "Europejska jakość w
szkoleniu uczniów hotelarstwa" będą miały miejsce od 1.07.2013 do 28.07.2013. Działania projektu rozpoczną
się 1.03.2013, zakończą 30.09.2013. Staże odbędą się w hotelach w Sherborne (Anglia) i w Marsaskali
(Malta). Działania projektu będą również prowadzone w instytucji wnioskującej.
50
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27589
Tytuł projektu:
Od teorii do praktyki
Beneficjent:
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Wiejska 2
14-500 Braniewo
Osoba kontaktowa:
DARIUSZ LIS
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
38470 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas technikum budowlanego ZSB w Braniewie, a praktyka zawodowa
odbędzie się w terminie między 11 marca -24 marca 2013 roku w Zakładzie Promowania Kształcenia
Zawodowego Przemysłu Budowlanego we Frankfurcie. Potrzeba zorganizowania praktyk wynika z faktu, że
szkoła nie posiadając warsztatów, nie może zapewnić uczniom możliwości szkolenia praktycznego. Raz do roku
odbywają oni natomiast praktyki zawodowe u konkretnych pracodawców na placach budów. Projekt wychodzi
naprzeciw zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników w firmach świadczących usługi budowlane w
regionie i w skali całego kraju. Projekt ma także wzbudzić zainteresowanie młodzieży kształceniem w
zawodach budowlanych, odkryć ich potencjał zawodowy, wyposażyć w umiejętność sprawnego wykonywania
zadań. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia
warsztatowego za granicą, ale równie ważny będzie ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie
horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, co zwiększy ich mobilność zarówno na
krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno
specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i inerkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym
mają możliwość rozwoju zawodowego, jak również będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy.
Udział w projekcie wyposaży uczestników w zdolność podejmowania nowych zadań w ciągle zmieniających się
sytuacjach. Wszelkie umiejętności, zdolności i znajomości będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu
zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Uczniowie będą doskonalić
swoje umiejętności na materiałach dostępnych w warsztatach w małych grupach, wspólnie z młodzieżą
niemiecką. Sam pobyt zagraniczny i praktyka zawodowa w procesie kształcenia daje uczniom możliwość
poznania odmiennych warunków kulturowych oraz znalezienia się w innym środowisku językowym. Zapoznają
się z fachowym słownictwem w języku niemieckim oraz będą posługiwać się językiem obcym w mowie
potocznej. Staż uzgodniono na na okres dwóch tygodni, podjęto ustalenia co do treści programowych, wzięto
też pod uwagę dotychczasowe umiejętności nabyte w kraju. Grupa liczyć będzie 20 uczniów. Praktyka jest
integralnie związana ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju.
51
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27591
Tytuł projektu:
E-lektryczno-Logistyczny Rozwój Europy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie
Śląskiej
ul. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska
Osoba kontaktowa:
Jarosław Jabłoński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
61536 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będą uczniowie III klas technikum w zawodzach technik elektryk i technik logistyk w
liczbie 20 osób. Obecne potrzeby stwarzają potężną lukę kadrową na polskim i europejskim rynku pracy w
sferze wykwalifikowanych pracowników technicznych z zakresu szeroko pojętej elektryki oraz specjalistów w
niedawno wyspecjalizowanej dziedzinie, jaką jest logistyka. Cele projektu obejmują nabycie i doskonalenie
umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy o wysokim stopniu rozwoju technologicznego,
nowoczesnego podejścia do najnowszych technologii produkcji i przepływu dóbr poprzez uczestnictwo w
stażach zawodowych w firmach brytyjskich w miejscowości Plymouth na południu Anglii oraz zdobycie
stosownych certyfikatów, referencji i dokumentu Europass Mobilność.Innym celem niniejszego projektu jest
doskonalenie i stosowanie zawodowego języka angielskiego. Rosnąca specjalizacja na wspólnym rynku pracy
wymaga biegłej znajomości wyspecjalizowanego języka angielskiego, stąd bardzo duży nacisk kładziemy na
przygotowanie języka zawodowego.Ważną częścią stażu będzie poznanie kultury i specyfiki kraju goszczącego–
Wielkiej Brytanii, wraz z jego bogatą historią i do robkiem kulturowym. Istotną rolę w projekcie pełni
upowszechnianie zdobytych doświadczeń i dzielenie się efektami wyjazdu na staż zagraniczny ze środowiskiem
szkolnym, lokalnym i regionalnym. W rezultacie tego wyjazdu nasi uczniowie nie tylko podniosą swoje
kwalifikacje zawodowe i językowe, ale przybliżą również Europę naszemu społeczeństwu lokalnemu i
regionalnemu. Staż odbędzie się w dwóch turach: pierwsza, na którą pojedzie 10 uczniów od 30 marca do 27
kwietnia 2013 i druga również 10 - osobowa od 5 października do 2 listopada 2013 roku. Firmy, w których nasi
uczniowie będą mieli miejsca praktyk to miejscowe firmy z branży elektrycznej i logistycznej, którymi są:
1.Turnbulls Ltd.-firma instalująca podzespoły elektryczne w samochodach osobowych, systemy nagłośnienia,
nawigację satelitarną, czujniki parkowania, systemy bezpieczeństwa, alarmy i samochodowe zestawy
telefoniczne. Praca w tej firmie pozwoli naszym uczniom kształcącym się w specjalności technik elektryk na
zapoznanie się ze specyfiką wdrażania systemów elektrycznych i elektronicznych w dynamicznie rozwijającym
się sektorze samochodowym. 2.Refurnish Devon-zakład zajmujący się odzyskiwaniem zurzytego lub
uszkodzonego sprzętu elektronicznego i urządzeń AGD i przywracaniem ich do ponownego uzycia. Odzyskany
w ten sposób sprzęt trafia do sklepów przeznaczonych dla ludności o niskim dochodzie, którzy dzięki temu,
mogą z niego korzystać. Zakład spełnia dyrektywę Europejskiego Kongresu Gospodarczego "WEEE"-dotyczącą
recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednym z priorytetów firmy jest szkolenie przyszłych
specjalistów inżynierii elektrycznej.3.Mark Andrews Transport-firma transportowa posiadającą doświadczenie
w przepływie towarów zarówno drogą lądową, jak i powietrzną. Dużym atutem firmy jest satelitarny system
"śledzenia" przesyłek i nowoczesny system przepływu dokumentów logistycznych.4.Carphone Warehousefirma posiadająca sieć sklepów i magazynów ze sprzętem elektronicznym i telefonii komórkowej, posiadająca
sklep internetowy i zajmująca się dostawą zamówionych towarów na adres klienta - doskonałe miejsce pracy
dla logistyka.5.St. Luke's Hospice-instytucja charytatywna, posiadająca system wszechstronnej pomocy
ludziom przewlekle chorym, prowadząca sklepy i magazyny, w tym sklep internetowy, z działalności których
prowadzone jest hospicjum.Oczekujemy, że w rezultacie realizacji naszego projektu nasi uczniowie nabędą
niezbędnych umiejętności do wdrażania coraz lepszych standardów pracy w tak przyszłościowych zawodach
jak technik elektryk i logistyk, bez trudu będą mogli porozumiewać się w języku angielskim z zagranicznymi
kontrahentami i współpracownikami oraz podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami ze środowiskiem
szkolnym, lokalnym, a później zawodowym.
52
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27594
Tytuł projektu:
Wspieranie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży
informatycznej
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
Sikorskiego 35
77-100 Bytów
Osoba kontaktowa:
Anita Szwarc
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
46690 euro
Krótkie streszczenie:
Promotorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie a partnerami przyjmującymi Centrum
Edukacji Zawodowej w Haapsalu w Estonii i w IT-College Putbus w Niemczech. Projekt kierowany jest do
uczniów klas drugich i trzecich technikum informatycznego (jest to młodzież w wieku 17 – 19 lat). Głównym
celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans
uczniów z terenu powiatu bytowskiego na krajowym i europejskim rynku pracy. Program stażu dopasowany
jest do programu nauczania zawodowego informatyków i będzie opierał się na wykonaniu zadania w formie
projektu, które pozwoli poszerzyć i wykorzystać umiejętności zdobyte w szkole. Dwutygodniowe wyjazdy
odbędą się jesienią 2012 i 2013 roku, ponieważ jest to okres miesięcznych praktyk uczniów i będzie on
uzupełnieniem dwutygodniowych praktyk w kraju. Jesienią 2012 roku sześcioosobowa grupa wraz z
opiekunem wyjedzie do Putbus, druga sześcioosobowa grupa z opiekunem wyjedzie do Haapsallu. Kolejne
dwie grupy wyjadą jesienią 2013 roku. Uczestnictwo w projekcie umożliwi zapoznanie się naszej młodzieży z
systemem kształcenia oraz z metodami nauczania stosowanymi w sąsiednich krajach. Uczniowie będą mieli
możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych i językowych ale co najważniejsze dojdzie do konfrontacji
posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego czyli informatyki z praktyką stosowaną
w krajach Unii Europejskiej. W obecnych realiach globalizacji rynku pracy w UE wydaje się, że sprawdzenie
siebie w towarzystwie uczniów niemieckich oraz estońskich powinno pomóc przełamać barierę granic państwa
w momencie poszukiwania satysfakcjonującej pracy. Na obszarze powiatu bytowskiego wyjazdy do pracy za
granicą są dla wielu ludzi codziennością jednak niewielu z nich podejmuje pracę zgodną ze swoim
wykształceniem, ponieważ brakuje im wiary w swoje umiejętności oraz współpracy w grupach
międzynarodowych. Uczestnicy projektu odbędą dwutygodniową praktykę w w Estonii i w Niemczech, a dzięki
otrzymaniu zaświadczeń od zagranicznych partnerów oraz dyplomu Europass – Mobilność udokumentują
swoje doświadczenia i wyróżnią się rynku pracy. Projekt odpowiada na potrzebę wzmacniania umiejętności i
kompetencji zawodowych przyszłych pracowników sektora IT, potrzebę ciągłej wymiany doświadczeń i
wiadomości pomiędzy uczniami w celu poszerzania ich horyzontów zawodowych oraz potrzebę wzmacniania
konkurencyjności na europejskim rynku pracy. Do oczekiwanych rezultatów można zaliczyć:- wzbogacenie
życiorysu zawodowego 24 uczniów o doświadczenie zawodowe zdobyte w warunkach niemieckiego lub
estońskiego rynku pracy,- uzyskanie przez beneficjentów certyfikatów potwierdzających udział w praktyce i
zdobyte kwalifikacjePonadto realizacja projektu będzie miała szersze oddziaływanie na szkołę:- otwarcie na
innowacyjność i potrzeby rynków pracy szkół zawodowych regionu pomorskiego poprzez upowszechnienie
doświadczeń i spostrzeżeń z realizacji projektu,- implementacja do systemu kształcenia zawodowego
doświadczeń i wniosków z realizacji projektu przez ZSP w Bytowie
53
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27597
Tytuł projektu:
Hospes hospiti sacer (Gość gospodarzowi święty) - europejskie
standardy hotelarsko-gastronomiczne szansą na lepszą mobilność
młodych hotelarzy oraz kucharzy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.M.Skłodowskiej-Curie
ul. M.Skłodowskiej-Curie 22/24
86-300 Grudziądz
Osoba kontaktowa:
Hanna Błażejewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
36338 euro
Krótkie streszczenie:
Grupą docelową projektu są uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - 15 osób z klas II i III
technikum hotelarskiego oraz technikum w zawodzie kucharz (5 kucharzy, 10 hotelarzy).Staże zaplanowano na
okres 4 tygodni w marcu 2013 r. w hotelach oraz restauracjach miasta Dubrownika w Chorwacji.Młodzież
uczęszczająca do naszej szkoły, w dużej mierze pochodzi z ubogich środowisk wiejskich (46% społeczności
uczniowskiej ), często z rodzin boleśnie odczuwających niekorzystną sytuację społeczno-ekonomiczną w
regionie ( stopa bezrobocia w Grudziądzu w 2011 roku wynosiła 26%, w roku 2010 - 23% ). Powoduje to, że
uczniowie naszej szkoły często mają bardzo niską samoocenę i motywacje do nauki, w wielu przypadkach
powielając mechanizmy zachowań, które występują w ich rodzinach, przejawiające się brakiem umiejętności
dostosowania się do przemian społeczno-ekonomicznych, a czasami wręcz całkowitą bezradnością i
niezaradnością życiową.Umożliwienie wyjazdu na zagraniczne staże w ramach LdV wydaje się być doskonałą
metodą na przełamanie stereotypowych zachowań oraz myślenia, wzmocnienie poczucia własnej wartości,
rozbudzenie ambicji, zachęcenie do przedsiębiorczości i kreatywności oraz doskonalenia umiejętności
kluczowych niezbędnych do swobodnego poruszania się na rynku pracy polskim i europejskimUdział w stażu,
stanowi, przede wszystkim, niewątpliwą szansę na zweryfikowanie dotychczasowych oraz nabycie nowych
umiejętności zawodowych szczegółowo opisanych w programie staży w postaci efektów uczenia się. Ponadto,
mamy nadzieję, że zdobycie doświadczenia w renomowanych Dubrownickich hotelach i restauracjach
reprezentujących najwyższe Europejskie standardy świadczonych usług, rozbudzi w młodzieży ambicje
edukacyjne i zachęci do ciągłego inwestowania we własną przyszłość. Celem projektu jest również zdobywanie
wartościowego doświadczenia zawodowego w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych,
zapoznanie się z nowymi technologiami, metodami i rozwiązaniami stosowanymi w kraju docelowym,
doskonalenie umiejętności posługiwania sie językiem obcym, w szczególności w obszarze zawodowym,
promowanie wiedzy o innych kulturach i obyczajach, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec
różnic rasowych, etnicznych i kulturowych. Nadrzędnym celem wszystkich zaplanowanych w projekcie działań
jest zwiększenie sie mobilności zawodowej jego uczestników oraz ich zdolności do uzyskania i utrzymania
zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy .Mamy nadzieję, że staże w miejscowości z tak
dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną rozbudzą w naszej młodzieży determinację osiągnięcia sukcesu,
co skłoni ich do podejmowania konkretnych działań zarówno na etapie kształcenia, jak i w przyszłym życiu
zawodowym.Głównym długofalowym oczekiwaniem promotora jest uatrakcyjnienie naszych absolwentów w
oczach pracodawców oraz umożliwienie im lepszego startu w życiu zawodowym w istniejącej rzeczywistości
społecznej i gospodarczej.
54
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27599
Tytuł projektu:
Budujemy fundamenty kariery - praktyka zagraniczna szansą na sukces
zawodowy
Beneficjent:
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
ul. Stefana Żeromskiego 41
58-260 Bielawa
Osoba kontaktowa:
Ireneusz Rutowicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
33650 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu są uczniowie drugiej i trzeciej klasy technikum w zawodzie technik budownictwa o
specjalizacji budownictwo pasywne wraz z nauczycielami opiekunami z Zespołu Szkół w Bielawie. Założeniem
projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz wyposażenie ich w dodatkowe
umiejętności, zwiększające możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Udział w
zagranicznej praktyce pozwoli im na kształtowanie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce.
Podczas swego pobytu w Niemczech uczniowie będą mieli okazję do zapoznania się z materiałami
budowlanymi i technologiami stosowanymi w budownictwie w tym kraju, a w szczególności z technologiami
stosowanymi w rzemiośle murarskim (mury ozdobne i licowe, elementy ścian zewnętrznych, krycie otworów,
tworzenie konstrukcji słupowych). Będą mogli doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Projekt pozwoli
również na doskonalenie znajomości języka niemieckiego, zwłaszcza w zakresie słownictwa technicznego, a
także na nawiązywanie kontaktów i tworzenie właściwych relacji międzyludzkich. Wyjazd zagraniczny zwiększy
umiejętności interpersonalne uczniów, wpłynie pozytywnie na ich samodzielność i samoocenę. Na
zakończenie każdy z uczniów uzyska stosowny certyfikat oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzające
nabyte podczas praktyki umiejętności. Młodzież przygotuje raporty z odbytych praktyk, które dokumentować
będą przebieg zajęć oraz posłużą do ewaluacji projektu. Praktyka odbędzie się pod nadzorem nauczycieli
polskich, którzy zdobędą nowe doświadczenia zawodowe. Partner niemiecki zapewni uczniom możliwość
odbycia praktyki na odpowiednio wyposażonych stanowiskach dydaktycznych, a ponadto zakwaterowanie,
wyżywienie, zagospodarowanie czasu wolnego w formie międzykulturowych warsztatów wprowadzających,
przeszkolenia językowego oraz wycieczek po terenie Brandenburgii, których głównym celem będzie poznanie
wybranych aspektów kultury i architektury niemieckiej. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami praktyki
sprawować będzie kadra pedagogiczna instytucji partnera. Wyjazd uczniów poprzedzi odpowiednie
przygotowanie kulturowo-językowe zorganizowane przez wnioskodawcę. Praktyka odbędzie się w terminie od
4 marca do 17 marca 2013 roku w ÜAZ - Ponadzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie
nad Odrą.
55
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27600
Tytuł projektu:
Nowoczesne technologie szansą dla nowoczesnego fryzjera.
Beneficjent:
Technikum Fryzjerskie w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach
ul. Sempołowskiej 1
43-300 Bielsko-Biała
Osoba kontaktowa:
Ewa Wasylkowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
50570 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie Technikum Fryzjerskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach,którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą kontynuowali naukę w klasach II,III i
IV.Zaplanowane trzy tygodnie to optymalny czas pozwalający na zrealizowanie programu praktyk
zagranicznych,w skład których wchodzi również kurs języka hiszpańskiego oraz zwiedzanie okolicznych
miejscowości.Proponowana tematyka praktyk zagranicznych odpowiada na współczesne wymogi rynku
pracy.Na lokalnym rynku pracy brakuje salonów,w których proponowano by usługi o bardzo wysokim
standardzie np:zabiegi zagęszczania i przedłużania włosów.Brakuje także odpowiednio wyszkolonej kadry w
takiej tematyce.Właściciele salonów,którzy poszukują pracowników informują,że adepci fryzjerstwa często są
dobrze przygotowani do wykonywania zawodu,sprawdzają się jako osoby o dużej wiedzy teoretycznej,którą
potrafią wykorzystać w praktyce,jednakże zbyt często brakuje im pewności siebie i umiejętności obsługi klienta
prestiżowego,których w naszym regionie (ze względu na jego turystyczny charakter) pojawia się coraz
więcej.Klient prestiżowy oczekuje usługi indywidualnej,skierowanej na jego indywidualne potrzeby, a w
ramach pracowni uczniowie spotykają się głównie z klientem będącym w trudnej sytuacji materialnej i
wykonują usługi podstawowe.Zaistniała potrzeba umożliwienia młodym ludziom uzyskania dodatkowych
umiejętności,które pozwolą na wykonywanie wszystkich usług na najwyższym, oczekiwanym przez wszystkich
poziomie.Te dodatkowe umiejętności to przede wszystkim: swobodne posługiwanie się językiem
obcym,bezpieczne wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu,zastosowanie kosmetyków najwyższej
jakości,wykonywanie usług zgodnie z aktualnymi trendami we fryzjerstwie. Jesteśmy świadomi,że każde nowe
rozwiązanie, każda forma dodatkowego szkolenia sprawi,że uczniowie podniosą swoje zawodowe kwalifikacje,
a co za tym idzie zwiększą swoje możliwości na upragnione zatrudnienie.Kontakt uczniów z realiami
europejskich salonów fryzjerskich oraz najlepszymi fachowcami w swojej dziedzinie na pewno przyczyni się do
podniesienia ich kompetencji zawodowych, a także umożliwi przyszłościowe wykorzystanie nowych rozwiązań
we własnych miejscach pracy. Celem projektu jest:zwiększenie atrakcyjności kształcenia
zawodowego,wspieranie uczniów w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego,możliwości zatrudnienia oraz aktywnego uczestnictwa w
europejskim rynku pracy,pobudzenie aktywności,zachęta do kształcenia ustawicznego, podniesienie
kompetencji zawodowych poprzez uaktualnienie wiedzy o najnowszym parku technologicznym stosowanym w
renomowanych salonach fryzjerskich,wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej,umożliwienie
uczniom obserwacji pracy fachowców zagranicznych,umiejętność obsługi klienta zagranicznego poprzez
dostosowanie się do nowych warunków pracy,klienta innej kultury o indywidualnych wymaganiach,mobilizacja
do nauki języków obcych (języka angielskiego i hiszpańskiego).Oczekiwane rezultaty to:umiejętność
posługiwania się nowoczesnym sprzętem (np: nożyce termiczne) oraz poznanie nowych technik (np:
przedłużania i zagęszczania włosów),przekazanie zdobytej wiedzy uczniom klas fryzjerskich na pracowni
ćwiczeń,wykonanie filmu ukazującego techniki zagęszczania i przedłużania włosów oraz wykorzystania
wybranego sprzętu,wykonanie katologu,uzyskanie przez grupę 20 uczniów certyfikatów potwierdzających
nabyte kompetencje (opinie wystawione przez instruktrów praktycznej nauki zawodu,referencje wystawione
przez właścicieli salonów fryzjerskich,certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego,Europass
Mobility,certyfikat uczestnictwa),Na miejsce praktyk wybrana została Hiszpania.Termin realizacji praktyk to
przełom stycznia i lutego 2013 roku.Czas trwania - 3 tygodnie.Liczba uczestników 20 osób.
56
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27601
Tytuł projektu:
Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich.
Beneficjent:
Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
ul. Kościuszki 25
96-315 Wiskitki
Osoba kontaktowa:
Joanna Wiśniewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
35264 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach.Będzie to 12 osobowa grupa klas
technikum turystyczno hotelarskich. Praktyki zawodowe będą odbywały się w Austrii w dwóch grupach po
sześcioro uczniów. I grupa wyjedzie na praktyki w listopadzie 2012 r, II grupa w maju 2013 r.Wybór Austrii i
Pensjonatu Imbachhorn nie jest przypadkowy.Austria ze swoimi pięknymi Alpami to jeden z najbardziej
atrakcyjnych turystycznie regionów Europy.Fusch odwiedzają miłośnicy gór,przyrody i narciarstwa z całej
Europy.Właścicielami pensjonatu są Polacy,którzy dzięki własnej determinacji,odwadze i pozytywnemu
nastawieniu osiągnęli sukces za granicą. Założyli działalność gospodarczą,prowadzą rodzinny biznes,kreują
swoją rzeczywistość gospodarczą i zawodową.W ten sposób powstaje wartość dodana projektu.Otóż poza
odbyciem praktyk w firmie hotelarskiej, uczniowie mają przede wszystkim uczyć się przedsiębiorczości od
najlepszych na zasadzie case study.Realizacja projektu ma zmienić świadomość ucznia,pokazać mu różne drogi
rozwoju osobistego i zawodowego,wykształcić w nim porządane cechy przedsiębiorcy,wyzwolić energię do
pozytywnego i kreatwynego myślenia.Projekt będzie orientował uczniów na sukces,co ma podnieść ich
wartość na rynku pracy,samoocenę i mentalnie przygotować do budowania własnej kariery zawodowej przez
samozatrudnienie oraz będzie rozwijał inicjatywę.Realizacja projektu zaplanowana jest od 04.06.2012 do
30.10.2013.Problemy zdiagnozowane w Szkole:(1)brak synergii pomiędzy formalnymi i nieformalnymi
metodami kształcenia,brak dostatecznej motywacji uczniów do zdobywania wiedzy,atrakcyjnych
praktyk,nienadążanie aktualnych programów nauczania za wymogami rynku pracy;(2)braki w kształceniu w
nauce języków obcych,zwłaszcza w obszarze języka zawodowego;(3)brak wiedzy uczniów,dobrych praktyk w
zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia,niska świadomość uczniów i wiedza nt. możlwiości tworzenia
własnej działaności gopsodarczej;(4)słabo rozwinięte kluczowe kompetencje inicjatywność i
przedsiębiorczość;(5) niski udział uczniów szkoły zawodowej w życiu kulturalnym i społecznym.
Zidentyfikowane potrzeby uczniów:- potrzeba nowej wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów
zawodowych i językowych,- potrzeba dodatkowej motywacji do nauki,- potrzeba udziału w życiu kulturalnym,potrzeba wzrostu samooceny, akceptacji,- potrzeba potwierdzenia swoich kwalifikacji,- potrzeba poznania
świata.Zidentyfikowane potrzeby Szkoły:- kształtowanie człowieka otwartego i świadomego swojej wartości,uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej,- kształtowanie właściwych kontaktów interpersonalnych,upowszechnianie edukacji regionalnej,- upowszechnienie i uatrakcyjnienie edukacji z zakresu rozwijania
kompetencji kluczowych-innowacyjności i przedsiębiorczości.Cel projektu:Wzrost konkurencyjności
absolwentów uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach na regionalnym i europejskim rynku pracy.Cele
szczegółowe:1.zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów 2.nawiązanie efektywnej współpracy z
instytucjami oraz przedsiębiorcami z branży turystyczno–hotelarskiej i inst.finansowych oraz sektora ekonomii
społ.3.zwiększenie kluczowych kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości4.uatrakcyjnienie programu
kształcenia zawodowego 5.zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym 6.rozwinięcie
kompetencji kulturowych uczniów Spodziewane rezultaty projektu:- podniesienie umiejętności
międzykulturowych i językowych u 12 osób, zwiększenie motywacji do nauki języka, wzrost świadomości o
potrzebie uczenia się i korzyściach, wzrost samooceny uczniów, zwiększenie promocji Szkoły, podniesienie
atrakcyjności kształcenia zawodowego, wzrost rekrutacji do klas objętych programem.
57
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27602
Tytuł projektu:
"Nowe kierunki specjalizacji zawodowej techników budownictwa”
Beneficjent:
Centrum Kształcenia Praktycznego
Krupnicza 42a
31-123 Kraków
Osoba kontaktowa:
Barbara Dobrek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
86649 euro
Krótkie streszczenie:
Realizacja przedłożonego projektu ma na celu przeszkolenie 40-to osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół
Budowlanych nr 1 i nr2 oraz Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. Zakres szkolenia
stażowego będzie obejmować zabezpieczenia budowlane i techniczne stosowane celem ochrony budynków,
terenów, przejazdów, jak również w zapobieganiu zalewom całych obszarów.Uczestnicy poznają systemy
prewencyjne oraz zabezpieczania domów jednorodzinnych, bloków, hoteli, domów opieki społecznej, centrów
konferencyjnych, zabytków architektury przy rzekach, jak również ochronę instalacji przemysłowych
(elektrowni, wodociągów, oczyszczalni ścieków, stacji transformatorowych, posesji zabudowanych) oraz całych
obszarów na terenach zabudowanych i niezabudowanych. Uczestnicy nabędą rozeznanie jak budować śluzy
wodne będące częścią jazu, zbiorniki retencyjne, bariery ochronne, osłony murowane, wały ziemne i kanały
ulgi. Poznają przykłady budowy wałów przeciwpowodziowych oraz systemów melioracyjnych
zabezpieczających przed powodzią.Uczniowie poznają: niemiecki system organizacji pracy przy konserwacji i
osuszaniu budynków po zalaniu.Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawować będą trzej opiekunowie –
nauczyciele języka i zawodu, a także kierownicy firm niemieckich oraz pracownicy partnera
przyjmującego.Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka języka niemieckiego
technicznego związanego z branżą budowlaną oraz zajęcia kulturowo-integracyjne.Ewaluację,
upowszechnianie i monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzą: dyrektor CKP Kraków, dyrektorzy
szkól, pracownicy partnera przyjmującego, kierownicy firm niemieckich oraz opiekunowie grupy. Zaliczenie
stażu potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem uczestnika firmy szkolącej oraz Europass
Mobility.Wyjazd młodzieży na staż planowany jest na październik 2012 roku.
58
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27611
Tytuł projektu:
Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku
pracy
Beneficjent:
Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki
Pułaskiego 3
46-100 Namysłów
Osoba kontaktowa:
Adam Hubicki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
35
Dofinansowanie :
99965 euro
Krótkie streszczenie:
W oparciu o zrealizowane projekty wysuwa się wniosek, że należy dążyć do lepszego przygotowania uczniów
do praktyki za granicą. Ważną sprawą jest również szybki przepływ informacji z Anglii i Niemiec do
koordynatora. Dodatkowym działaniem mającym na celu podwyższenie jakości projektu jest wydłużenie
okresu zajęć z uczestnikami w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. Planowane
jest rozpoczęcie zajęć z j. angielskiego i niemieckiego w listopadzie (o 4 miesiące wcześniej w stosunku do
założeń) na 5 miesięcy przed wyjazdem. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że wyższe efekty kształcenia
w tym zakresie uzyskuje się przy zmniejszeniu częstotliwość zajęć kosztem dłuższego czasu. Zwiększy się o 10
liczbę godzin z języka, a część zajęć poprowadzi native speaker. Również kładzie się duży nacisk na działania
przygotowujące uczniów jeszcze przed terminem rozpoczęcia projektu. Polegają one na stałym monitoringu
przyszłych uczestników w zakresie ich osiągnięć z języka angielskiego lub niemieckiego i przedmiotów
zawodowych oraz rozwoju osobowości: analiza ocen, rozmowy z nauczycielami uczącymi i wychowawcą.
Kolejnym elementem jest stałe motywowanie uczniów do nauki po przez częste rozmowy, aktualizacje listy
rankingowej w oparciu o wyniki sprawdzianów językowych i zawodowych, spotkania z rodzicami. Planowane
jest zwiększenie indywidualizacji programu praktyki zawodowej po przez przedstawienie partnerom
zagranicznym szczegółowych uzdolnień, zainteresowań i poziomu umiejętności zawodowych i językowych
poszczególnych uczestników, a następnie dobór odpowiednich stanowisk pracy w wybranych firmach. Będzie
to z korzyścią dla uczestników i zakładów pracy. Po otrzymaniu informacji o przydzieleniu do poszczególnych
firm uczniowie będą uczestniczyć w indywidualnych zajęciach przygotowujących do konkretnej pracy. W
ramach monitoringu praktyki wprowadza się badanie ankietowe uczniów 2 razy podczas ich pobytu za granicą.
W celu poprawy komunikacji między opiekunem a koordynatorem wprowadzi się obowiązek przesyłania przez
opiekuna co drugi dzień pocztą elektroniczną sprawozdania z przebiegu stażu. Również uczniowie prześlą dwa
razy maile do koordynatora. W celu przełamania trudności porozumiewania się w j. angielskim lub niemieckim
w pierwszych dniach stażu ( stres, nowe warunki, dialekt) wprowadza się tzw." pogotowie językowe":
udzielanie indywidualnej lekcji języka dla potrzebujących uczniów przez nauczyciela j. angielskiego lub j.
niemieckiego-opiekuna.
59
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27620
Tytuł projektu:
"Doskonalenie usług kateringowych w przemyśle hotelarskim".
“Perfection of catering services in hotel industry.”
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM.1000-LECIA
PAŃSTWA POLSKIEGO W NAKLE ŚLĄSKIM
ul. Gustawa Morcinka 9
42-620 Nakło Śląskie
Osoba kontaktowa:
Ewa Michalik
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
90294 euro
Krótkie streszczenie:
W niniejszym projekcie weźmie udział 36-ciu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) w
Nakle Śląskim, którzy po raz pierwszy wyjadą na staż zagraniczny. Wszystkim, którzy zamierzają w przyszłości
podjąć pracę w sektorze gastronomicznym chcielibyśmy dać szansę odbycia stażu na Cyprze. Jest to jednak
niemożliwe i dlatego będą musieli być wybrani w drodze selekcji. Ci, którzy wyjadą, w Hotelach "Amathus
Beach" mają się doskonalić w swoim fachu, podwyższać kompetencje zawodowe, podpatrywać nowości
pojawiające się w tej branży, a także rozwijać swoją osobowość i umiejętności nawiązywania kontaktów
międzyludzkich. Myślimy, że wyjazdy te przyczynią się do tego, że wreszcie na co dzień będą posługiwać się
językiem angielskim zawodowym oraz opanują w stopniu podstawowym język grecki. Pewna wciąż nieśmiałość
w tym zakresie zostanie przezwyciężona, co wzmocni ich poczucie dowartościowania się. To spowoduje
również, że będą bardziej przedsiębiorczy i chętni do angażowania się w poważniejsze przedsięwzięcia, a ich
aktywność zawodowa z pewnością zostanie w przyszłości doceniona przez pracodawców. To są nasze cele i
oczekiwania. Zorganizowany po podpisaniu umowy z NA kurs pedagogiczno-kulturowo-językowy z pewnością
bardzo dobrze przygotuje ich do wyjazdu. W przyszłości rezultatem ich zaradności i wysokiej kultury osobistej
będzie otrzymywanie dobrych stanowisk pracy czy otwieranie własnych restauracji lub innych zakładów
gastronomicznych. Z tą wiedzą i doświadczeniem, które nabędą w hotelach cypryjskich, będą menadżerami
najwyższej klasy. Dla Nakła Śląskiego oznacza to, że jakość świadczonych usług gastronomicznych znacznie tu
wzrośnie, a co za tym idzie zwiększy się atrakcyjność tego regionu. Pierwsze dwie grupy (każda po 12-cie osób)
wyjadą na staż do Paphos i Limassol w październiku 2012r., a następna w czerwcu 2013r. Każda grupa
wyjedzie z jednym opiekunem. Stażyści będą pracować w 5* hotelach, a mieszkać w apartamentach w
znalezieniu, których pomoże nam partner cypryjski. Opiekunowie grup i menadżerowie hoteli zatroszczą się o
to, żeby praktyki były na bardzo wysokim poziomie i przebiegały zgodnie z programem. Do pracy z nimi będą
oddelegowani najlepsi pracownicy. Nauczyciele będą kontrolować pracę uczniów, wypełnianie dzienniczków,
pomagać stażystom w rozwiązywaniu problemów, organizować wycieczki i czas wolny. Dopilnują też, aby
otrzymali oni od pracodawców Europassy i certyfikaty, w których pracodawcy wyrażą swoje opinie na temat
nabytych przez polską młodzież umiejętności. Temu posłuży też monitoring dyrektora ZSCKR, który sprawdzi
reżimy pracy uczniów, zakres przydzielanych obowiązków i przeprowadzi rozmowy z menadżerami hoteli.
Chcielibyśmy przez długie lata utrzymywać kontakty z cypryjskimi partnerami, wymieniać się z nimi
doświadczeniami oraz nawiązać także więzi przyjaźni. Przed i po stażach nauczyciele j. angielskiego przygotują
testy porównawcze, aby sprawdzić jak praktykanci opanowali j. angielski zawodowy, a inni nauczyciele i
pracodawcy porównają efekty przygotowania do zawodu. Po powrocie stażyści napiszą raporty i otrzymają
certyfikaty ze szkoły. Wezmą również udział wraz z nauczycielami w upowszechnianiu projektu w swojej
placówce, innych szkołach na terenie gminy oraz prasie lokalnej i cypryjskiej. Przygotowane przez kierownika
szkolenia praktycznego, a wypełnione przez uczniów anonimowe ankiety na temat przeprowadzonego kursów,
staży i pobytu na Cyprze pokażą jak projekt został przez nich oceniony. Dodatkowo zorganizowany będzie dla
nich kurs j. greckiego, aby im łatwiej było obsługiwać gości hoteli, a w przyszłości aby ich szanse na
zatrudnienie tam były większe.
60
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27625
Tytuł projektu:
„Praktyka zagraniczna kluczem do przyszłości uczniów kształcących się w
zawodzie fryzjera”
Beneficjent:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Pogodna 63/1
15-365 Białystok
Osoba kontaktowa:
Monika Stypułkowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
105540 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt obejmuje wsparciem 40 uczniów kształcących się w systemie dziennym w zawodzie fryzjer w
Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku,
Suwałkach i Giżycku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Białymstoku. Polska północno-wschodnia,
obszar na którym funkcjonują i działają szkoły ZDZ charakteryzuje się słabszym rozwojem infrastrukturalnym,
ekonomicznym w porównaniu do innych regionów Polski oraz podwyższonym bezrobociem strukturalnym.
Jego mieszkańcy często akceptują taką sytuację i wykazują się bierną postawą wobec wszelkich wyzwań
życiowych. Atrakcyjność absolwentów na rynku pracy jest znikoma z uwagi na luki edukacyjne, społeczne,
mentalne i kulturowe. Celem projektu jest rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia i
mobilności na rynku pracy młodych ludzi- absolwentów szkół zawodowych, dzięki udziałowi w stażu
zagranicznym. Ponadto celem szczegółowym jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych,
predyspozycji osobistych, wzrost kreatywności, pewności siebie oraz możliwości zdobycia potwierdzonego
doświadczenia zawodowego. Działania projektu zmierzają do przełamania barier społeczno-ekonomicznych
regonu i uczestników. Nawiązana została współpraca z hiszpańską firmą Europa: Movilidad Estudiantil S.L. –
organizacją pośredniczącą, która zobowiązała się do realizacji, organizacji i monitoringu stażu zagranicznego
beneficjentom projektu w Hiszpanii, w Walencji. Firma EME brała czynny udział w konstruowaniu programu
praktyk. Jej pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów programu Leonardo da Vinci.
Partner zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk w salonach fryzjerskich,
zajęcia językowe i kulturowe, opiekę i wsparcie psychologiczne, a także monitoring i walidację odbytych
praktyk. W ramach projektu zaplanowane zostały działania związane z przygotowaniem językowo –
kulturowym do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów). Na przełomie I-II 2013
(20 uczniów) oraz I-II 2014 (20 uczniów) zrealizowane zostaną 3tygodniowe staże- praktyki zawodowe w
salonach fryzjerskich w Walencji (Hiszpania), kompleksie edukacyjnym w Cheste i innych miejscach związanych
z branżą fryzjersko – kosmetyczną. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz
ćwiczyć umiejętności komunikacyjne (lekcje języka na miejscu stażu) i poznawać kulturę i obyczaje
autonomicznego regionu Walencji i Hiszpanii. Hiszpania i Walencja, to region bogaty kulturowo, ekonomicznie.
Jest to ważny ośrodek przemysłowy, finansowy i kulturalno-naukowy, w którym funkcjonują liczne zakłady
przemysłowe. Słynie z rozwiniętych usług turystyczno-gastronomicznych i z tym związanych zwłaszcza w
branży fryzjersko-kosmetycznej. Uczestnicy stażu otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowokulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność. Zgodnie z założeniami systemu ECVET
partnerzy podpisali porozumienie o współpracy, prozumienie o programie zajęć zaś uczestnicy otrzymają
również indywidualny wykaz osiągnięć potwierdzający nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte
doświadczenie, poszerzający im możliwości zatrudnienia i mobilność. Nabyta podczas stażu wiedza i
doświadczenie motywować będą uczniów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, inwestowania we własny
rozwój i aktywność oraz pozwolą kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na regionalnym,
polskim i europejskim rynku pracy.
61
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27626
Tytuł projektu:
Odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowego źródła
dochodu dla gospodarstw wiejskich.
Beneficjent:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
ul. Tysiąclecia 15
15-100 Mońki
Osoba kontaktowa:
Jolanta Randzio
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
37300 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt będzie realizowany w technikum w ZSOiZ w Mońkach. Niemieckim partnerem jest DEULA Hildesheim.
W projekcie weźmie udział 18 uczniów. Podczas wyjazdu na staż zawodowy opiekę nad młodzieżą sprawuje
dwóch nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły w większości mieszkają na terenach wiejskich, w przyszłości
przejmą gospodarstwa. Aby być konkurencyjnym i przetrwać trudne czasy należy kształcić się, zdobywać
doświadczenie i rozwijać gospodarstwa rolne. Dlatego powinno się brać przykład z innych państw, które mogą
pochwalić się nowymi technologiami, nowoczesnym sprzętem, ekologią, a co za tym idzie - oszczędnością.
Uczestnicy projektu są zainteresowani problematyką technologii wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii.Celem projektu jest nabycie umiejętności przez uczniów w zakresie:-zastosowania (oceny) nowych
technologii i maszyn stosowanych do zbioru buraków cukrowych i kukurydzy,-regulacji, konserwacji urządzeń
stosownych do produkcji biogazu,-przygotowania miejsca do składowania kiszonki,- określenia właściwości
biopaliw i ich zastosowania,-wyjaśnienia działania urządzeń stosowanych w biogazowni,- oceny jakościowej
zebranych surowców metodą organoleptyczną i fizykochemiczną, - określenia ekologicznych aspektów
wykorzystania odpadów z biogazowni,- przeanalizowania opłacalności takiej inwestycji z punktu widzenia
ekologicznego i finansowego.Projekt został podzielony na trzy etapy. Etap pierwszy odbędzie się w szkole.
Zajęcia przygotowujące będą odbywały się przez 3 miesiące bezpośrednio przed wyjazdem. Umiejętności,
które uczniowie opanują to:-określenie wymagań formalnych przy budowie biogazowni na terenie Podlasia,ustalenie możliwości pozyskiwania funduszy na budowę biogazowni,- scharakteryzowanie budowy i zasady
działania biogazowni,- określenie ekologicznych aspektów produkcji energii z roślin uprawnych,- określenie
właściwości biogazu otrzymywanego z roślin energetycznych,- opanowanie słownictwa zawodowego w języku
niemieckim,- nabycie umiejętności współpracy w grupie, odnalezienia się w nowej sytuacji.Etap drugi odbędzie
się w DEULA w Hildesheim. Partner z Niemiec został wybrany ze względu na to, że uczniowie uczą się języka
niemieckiego, organizacja ta ma dobrą opinię i jest doświadczona w organizowaniu praktyk na szczeblu
międzynarodowym. Nauczyciele naszej szkoły w październiku 2011r w ramach wymiany doświadczeń
uczestniczyli w projekcie „Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na
redukcję emisji substancji toksycznych” w ośrodku kształcenia zawodowego DEULA Hildesheim. Mieli okazję
osobiście przekonać się o zaletach i możliwościach partnera. Stażyści będą szkoleni przez wyspecjalizowaną
kadrę. Część zajęć będzie odbywała się w ośrodku – pierwszy tydzień, a w drugim tygodniu uczestnicy projektu
będą pracować w pobliskiej biogazowni. Uczestnicy projektu będą wraz z opiekunami zakwaterowani w
ośrodku przez cały okres stażu. W trzecim etapie uczniowie w konsultacji z nauczycielami opracują
prezentację, w której zostaną przedstawione wnioski ze zdobytych umiejętności. Rezultaty zostaną
zaprezentowane również na stronie internetowej szkoły. Prezentacja zostanie przedstawiona w młodszych
klasach w celu uświadomienia możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów dla gospodarstw rolnych
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wystawione zostaną dokumenty EUROPASS MOBILITY. Każdy
uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie LdV. Po zakończeniu stażu uczniowie wykonają pracę
pisemną na temat „Odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla
gospodarstw wiejskich”.Planowany staż zawodowy będzie odbywał się od 06.10 - 19.10.2013r.
62
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27628
Tytuł projektu:
Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska przy pracach rolniczych
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
Stare Lubiejewo; ul. Klonowa 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
Osoba kontaktowa:
Tadeusz Budzisz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
17
Dofinansowanie :
33405 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczy 17 uczniów oraz 2 opiekunów. Uczniowie będą rekrutowani z Techn. Mechanizacji
Rolnictwa w Starym Lubiejewie. Uczniowie ci pracują aktualnie w gospodarstwach rolnych swoich rodziców
pomagając im w czasie wolnym. Celem projektu jest nabycie, niekiedy doskonalenie, wiadomości i
umiejętności teoretycznych i praktycznych wpływających na bezpieczeństwo prac w rolnictwie, ochronę
środowiska i ergonomię przy pracach. Program i zagadnienia merytoryczne stażu są następujące:- poznanie
nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń stosowanych w produkcji
roślinnej i zwierzęcej wpływających na bezp. eksploatacji, właściwą ochronę środowiska i ergonomię,zapobieganie wypadkom i dbałość o ochronę środowiska przy pracach związanych z rolnictwem, - zapoznanie
się z systemem szkolenia zaw. w Niemczech,- zapoznanie się z prawami i normami obowiązującymi w UE.
Jednocześnie uczestnicy poznając nowości techniczne wpływające na bezp. prac w rolnictwie i ochronę
środowiska będą automatycznie poznawali budowę i nowoczesne rozwiązania techniczne maszyn i urządzeń
stosowanych w Niemczech - kraju o przodujących technologiach w dziedzinie bezp. i ochrony środowiska.
Powyższe cele będą osiągnięte podczas zajęć w DEULI w Nienburgu oraz podczas wyjazdów do zakładów
produkujących nowoczesny sprzęt rolniczy (CLAAS, AMAZONE, GRIMME). Realizacja projektu umożliwi
uczestnikom równolegle do podwyższenia kwalifikacji zawodowych doskonalenie znajomości języka
niemieckiego i poznanie kultury kraju sąsiedniego. Odbycie stażu pozwoli na zdobycie określonych
wiadomości i umiejętności przez uczestników (potwierdzonych odpowiednim certyfikatem z DEULI i
certyfikatem Europass Mobility), które będą mogły być wykorzystane podczas egzaminów potw. kwalifikacje
zawodowe oraz przy późniejszej pracy. Wielu z uczestników w przyszłości będzie wykorzystywać wiedzę i
umiejętności nabyte w szkole, podczas praktyk krajowych i zagranicznych. Im ta wiedza i umiejętności będą
większe, tym w przyszłości nowocześniejsze będzie nasze rolnictwo. Jedne z priorytetów nowoczesnego
rolnictwa to ochrona środowiska i zmniejszenie wypadkowości w naszym rolnictwie, gdyż powoduje to
ogromne straty dla gospodarki kraju. Projektem kierują następujące osoby: dyrektor szkoły T. Budzisz, n-lka
języka niemieckiego M. Sówka. Projekt realizowany będzie we współpracy z centrum kształcenia praktycznego
DEULA w Nienburgu. Odbycie stażu - 14-27.10.2012.
63
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27630
Tytuł projektu:
Innovative&creative solutions in automotive industry-Technological
background of their usage in modern cars-Innowacyjne i kreatywne
rozwiązania w przemyśle samochodowym-Techniczne zaplecze ich
wykorzystania w nowoczesnych pojazdach
Beneficjent:
Zespól Szkół Zawodowych
ul. Górecka 65
43-430 Skoczów
Osoba kontaktowa:
Izabela Kisza
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
55014 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie „Innovative and creative solutions in automotive industry- Technological background of their
usage in modern cars” – Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym – Techniczne
zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach" udział weźmie łącznie 20 uczniów, którzy kształcą się
w zawodzie technik pojazdów samochodowych (szkoła ponadgimnazjalna) oraz dwóch opiekunów. Ze
względu na to, iż organizacja partnerska dysponuje siedzibą zarówno w mieście Jaen jak i mieście Ubeda,
uczestnicy zostaną podzieleni na dwie 10-osobowe grupy, każda pod opieką jednego opiekuna w celu
zagwarantowania jak najwyższej jakości praktyk realizowanych przez uczestników.Tematyka, plan oraz
merytoryczny zakres projektu wynikają bezpośrednio z potrzeb uczniów, a przede wszystkim z możliwości
oferowanych przez program Leonardo da Vinci. Za cel na rok 2012 postawiliśmy wspólnie z partnerem
opracowac projekt stażu, który skierowany byłby do uczestników zdobywających wykształcenie w zawodzie
technicznym, a jednocześnie dotykał bardzo aktualnego tematu - mobilności młodego obywatela UE na rynku
pracy. Projekt odpowiada bezpośrednio na potrzebę takiej organizacji procesu kształcenia, aby uwzględniać w
nim treści wymagane także przez pracodawców. Przedkładany projekt wpisuje się bezpośrednio w tę obraną
przez szkołę strategię. Na poziomie szkoły zadanie to realizujemy poprzez unowocześnianie bazy dydaktycznej,
modyfikowanie programów nauczania oraz organizację praktyk zawodowych. Kontakt ucznia z nowoczesnymi
technologiami, nabycie praktycznych umiejętności w pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
planujemy realizować poprzez organizację stażu w ramach programu Leonardo Da Vinci. Znaczenie projektu
dla szkolenia oraz rozwoju zawodowego uczestników wynika bezpośrednio z możliwości znacznego
podniesienia kompetencji w szerokim spektrum zagadnień stanowiących jego istotę – nowoczesnych
systemów stosowanych w produkcji samochodów, czyli technologii, które stanowią wyznacznik dzisiejszego
stanu postępu technologicznego i świadomości konieczności dbania o środowisko naturalne. Postęp
technologiczny, związany m.in. z powstaniem coraz to nowych systemów pozyskiwania i stosowania
ekologicznych źródeł napędu samochodów ze źródeł odnawialnych doprowadza do wprowadzania w
przedsiębiorstwach/firmach/gospodarstwach nowych norm jakościowych oraz także nowych systemów
informatycznych. Istotnym zatem jest, aby stwarzać możliwość jak najlepszego poznania obecnych standardów
w tej dziedzinie osobom aktualnie zdobywającym kierunkowe wykształcenie poparte praktyką, które wkrótce
wejdą na rynek pracy i aby dziedzina wiedzy, w jakiej to doświadczenie zdobywają innowacyjna i szeroko
wspierana przez UE. Ustalono, że staż odbędzię się potencjalnie w następujących firmach partnerskich
organizacji euroMind: Vogue Motors S.L., Auto Fire S.L., Vucanizados San Jose, Celiem S.L., Fercam Sound Car
S.L, Centrum Szkoleniowe Szkoły Zawodowej- Instituto del Valle w Jaén.Staż odbędzie się w Hiszpanii (Jaen,
Ubeda) w terminie:- Grupa 1: luty 2013, Jaen- Grupa 2: luty 2013, Ubeda
64
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27639
Tytuł projektu:
Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową.
Beneficjent:
Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy
ul. Kielecka 7
26-026 Morawica
Osoba kontaktowa:
Bożena Daszuta
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
84330 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową" jest skierowany do uczniów
Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, semestru programowo najwyższego, kształconych w zawodzie
technik masażysta i technik usług kosmetycznych. Organizacją wysyłającą w ramach projektu jest Policealna
Szkoła Medyczna w Morawicy. Partnerem pośredniczącym jest EuroPartnership Agency z Plymouth w Wielkiej
Brytanii, która posiada wieloletnie doświadczenie w programie Leonardo da Vinci. Celem głównym Partnera
wysyłającego jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na
europejskim rynku pracy. Uczestnicy będą mogli poznać organizację i kulturę pracy w ochronie zdrowia i
realizowane programy w zakresie rehabilitacji, odnowy biologicznej, usług kosmetycznych a także rozwijać
swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe. Praktyka będzie uzupełniać program nauczania
przez stworzenie możliwości poznania rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinecie
kosmetycznym czy odnowy biologicznej. Zadaniem praktyki będzie przygotowanie słuchacza do samodzielnej
pracy, podejmowania decyzji i wysokiej kultury obsługi klienta.Realizacja projektu jest konieczna aby spełnić
założenia programu rozwoju Policealnej Szkoły Medycznej, w którym priorytetem jest unowocześnienie
placówki oraz dostosowanie jej do europejskich standardów kształcenia i szkolenia praktycznego. Rezultatem
Projektu będzie doświadczenie zdobyte przez Uczestników, uzupełnienie wiedzy szkolnej o obszary związane z
organizacją służby zdrowia w Wielkiej Brytanii i pracą w ich placówkach. Projekt da uczestnikom szansę
praktycznego poznania funkcjonowania służby zdrowia oraz porównania problemów występujących w Polsce i
w innym kraju unijnym. Natomiast w sferze osobistej Projekt będzie sprzyjał wyrobieniu takich cech jak
kreatywność i elastyczność w wykonywaniu zadań zawodowych.Trzytygodniowe praktyki zawodowe będą
zrealizowane w dwóch grupach w następujących terminach:- grupa I - 15 osób (technik masażysta i technik
usług kosmetycznych) - 5 - 25 maja 2013,- grupa II - 15 osób (technik masażysta i technik usług kosmetycznych)
- 20 kwietnia - 10 maja 2014.Praktyki zostaną odbyte w Plymouth, UK w placówkach wskazanych przez
Partnera pośredniczącego i zatwierdzonych przez Organizację wysyłającą/Beneficjenta (lista w załączeniu).
Realizacja projektu rozpocznie się 2 stycznia 2013 roku, a zakończy 31 maja 2014 roku.
65
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27656
Tytuł projektu:
Przygotowanie absolwentów szkół rolniczych do przekształcania lub
zakładania gospodarstw o zróżnicowanych źródłach dochodów drogą do
zmniejszania bezrobocia na terenach wiejskich.
Beneficjent:
Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA
Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
Osoba kontaktowa:
Wiesława Gąsiorowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
54
Dofinansowanie :
110700 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt adresowany jest do uczniów trzech szkół z terenów zagrożonych szczególnym bezrobociem,
mianowicie: ZSCKR w Gołotczyźnie, ZSLiA w Tucholi i ZSCKR w Siennicy Różanej, które są aktywnymi członkami
Stowarzyszenia EUROPEA Polska, współpracowały ze sobą w organizacji wyjazdów zagranicznych i
przyjmowały wspólnie partnerów europejskich w Polsce. Jest to trzeci projekt mobilności, rozszerzony na
kolejne szkoły. Idea wspólnych projektów szkół stowarzyszonych w sieci zrodziła się podczas walnego
zgromadzenia, po prezentacji podobnego projektu realizowanego przez szkoły francuskie. Do budowy
partnertswa wykorzystalismy swoją sieć kontaktów, ułatwiając szkołom przystąpienie, a w przyszłości
podejmowanie samodzielnych projektów międzynarodowych. W projekcie wezmą udział uczniowie
pobierający naukę w zawodach tech. rolnik, arch. krajobrazu, agrobiznesu i turystyki wiejskiej, którzy wykazują
chęci poszerzania nabywanych w szkole umiejętności w celu zmiany kierunków rozwoju posiadanych
gospodarstw, podejmowania działalności lub pracy w zawodach okołorolniczych. Projekt odpowiada na
potrzebę przygotowania absolwentów ze środowisk wiejskich do funkcjonowania na rynku pracy i
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. W regionie każdej ze szkół rośnie potrzeba przeprofilowania
gopspodarstw, rowoju agroturystyki lub firm związanych terenami zieleni. Analiza potrzeb rynku na terenach
działania szkół wskazuje na potrzebę przygotowania absolwentów do pracy w tych branżach.W trakcie stażu
zrealizowane będą dwa moduły dające stażystom dodatkowe atrakcyjne umiejetności wyodrębnienia obszaru,
na którym znajdzie się odpowiednia kolekcja roślin, utrzymania go w różnych celach, rekreacyjnym lub
założenia szkółki czy punktu sprzedaży roslin. Stażyści zdobędą umiejetność oragnizacji bazy turystycznej na
wsi. Uczestnicy stażu będą doskonalić branżowy język niemiecki oraz poznają kulturę Niemiec i tamtejsze
metody organizacji pracy. Nabędą również bardzo cenne umiejętności interpersonalne, poszerzą swoją wiedzę
na temat kultury i obyczajów kraju partnera, staną się bardziej otwarci i mobilni. W rezultacie uczniowie
zwiększą swoje szanse na pracę w Polsce i za granicą. Zainteresowani zmianą profilu gospodarstwa zdobędą
wiedzę o nowych możliwościach zarabiania w rolnictwie,część podejmie działalność usługową w zakresie
zakładania i pielęgnacji terenów, staną się pracodawcami, stworzą miejsca pracy dla innych. (…) Rezultatem
projektu w szerszej skali stanie się zatem rozwój obszarów wiejskich i zróżnicowanie źródeł dochodów w
rolnictwie. Uczestnicy stażu otrzymają dokument EUROPASS MOBILITY, certyfikaty od partnera niemieckiego
potwierdzające zdobyte umiejętności oraz zaświadczenie o udziale w projekcie międzynarodowym. 54
uczniów w 3 turach przez okres dwóch tygodni każda, odbędzie staż zawodowy w ILLUT Berlin Brandenburg.
Zgodnie z założeniami projektu każda grupa zrealizuje w ciągu 2 tygodni dwa bloki tematyczne związane z
różnicowaniem dochodów w gospodarstwach wiejskich. Pierwsza 18-osobowa grupa uczniów pod opieką 2
nauczycieli wyjedzie w czerwcu 2013, druga we wrześniu 2013 i trzecia maju 2014r. Przed wyjazdem
uczniowie zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę na temat historii i kultury Niemiec. Ponieważ język
niemiecki jest nauczany w obu szkołach jako drugi język obcy, uczniowie wjeżdżający będą uczestniczyć
również w intensywnym kursie języka niemieckiego, zorganizowanym w 3 miesiącach poprzedzających wyjazd.
Zakres szkolenia językowego będzie odpowiednio dostosowany do programu stażu każdej grupy. Projekt
wzmocni współpracę polskich szkół w zakresie kształcenia zawodowego, a dla uczniów będzie to również
okazja wzajemnego poznania regionów, których pochodzą i kraju gdzie odbędą staż.
66
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27659
Tytuł projektu:
Praktyki w Niemieckich hotelach - gwarancją wysokich kwalifikacji
zawodowych młodych hotelarzy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie
ul. Maszewska 6
72-100 Goleniów
Osoba kontaktowa:
Izabela Dudziec
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
28
Dofinansowanie :
49960 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu jest 28 uczniów (klasy trzecie) kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa w
Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w roku 2013 odbędą w dwóch grupach po 14 uczniów po 2 –
tygodnie praktyk u niemieckiego partnera w Berufliche Schule der Universitäts – Und Hansestadt Greifswald
oraz 9 hoteli. Praktyka będzie obejmowała szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i jest zgodna z
programem praktyk w zawodzie technik hotelarstwa oraz podstawą programową kształcenia zawodowego w
tym typie szkoły. Główne cele projektu to: poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie
hotelarstwa,porównanie zdobytej wiedzy ze standardami niemieckimi, podniesienie praktycznej znajomości
języka niemieckiego,rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, otrzymanie
certyfikatu Europass potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą, wykorzystanie nabytych
doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej i dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów
europejskich. Praktyki zawodowe w Niemczech rozszerzą umiejętności językowe uczniów, niezbędne do
wykonywania pracy w tym zawodzie. Zdobyte doświadczenie w zagranicznych hotelach pozwoli uczniom
poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. W perspektywie ułatwi to przyszłym
absolwentom odnalezienie się we współczesnym rynku pracy i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy.
Uczniowie po odbyciu praktyk uzyskają również certyfikat tzw. Europass Mobility –potwierdzający poziom
wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobytych za granicą. Uzyskany certyfikat nada europejski charakter
procesowi kształcenia w ZSZ Goleniów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w
branży turystyczno-hotelarskiej w Polsce jak i w UE. Poprzez wykonanie działań w czasie trwania projektu 28
uczniów będzie uczestniczyło w przygotowaniu pedagogiczno-kulturalno-językowym. Uczniowie ci będą biegle
posługiwali się językiem niemieckim w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego. Dzięki praktykom w
Niemczech zapoznają się z nowoczesnymi metodami obsługi gościa hotelowego, nauczą się posługiwać
technikami pracy na różnych stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy noclegowej. Nad
prawidłowym przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwać będzie opiekun, który dokona oceny
umiejętności opanowanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej na podstawie obserwacji i sposobu
wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk. Do rezultatów
miękkich zaliczymy: wzrost rozwoju osobistego uczniów w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej,
poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w branży hotelarskiej, zapoznanie się z niemieckimi standardami
obsługi i przenoszenie praktycznych rozwiązań na grunt krajowy, praktyczne wykorzystanie języka
niemieckiego w gastronomii i hotelarstwie. Nabycie tych kwalifikacji i umiejętności zwiększy szanse przyszłym
absolwentom szkoły na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy. Dzięki uczestniczeniu w stażach
zagranicznych staną się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, zwiększy to również stopień
przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji absolwentów naszej szkoły. Niewątpliwie projekt ten
zacieśni współpracę szkoły z niemieckim partnerem, oraz podniesie poziom jakości i atrakcyjności kształcenia.
Dla uczniów stanie się bodźcem do osiągania wysokich wyników w nauce. Od 7 kwietnia 2013 do 20 kwietnia
2013 – nastąpi wyjazd pierwszej grupy uczniów (14 osób wraz z opiekunem) na praktykę zawodową do
niemieckich partnerów: Berufliche Schule der Universitäts – Und Hansestadt Greifswald i 9 hoteli.Od 6
października 2013 do 19 października 2013 – wyjazd drugiej grupy uczniów (14 osób wraz z opiekunem) na
praktykę zawodową do niemieckich partnerów Berufliche Schule der Universitäts– Und Hansestadt Greifswald
i 9 hoteli.
67
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27681
Tytuł projektu:
Europejskie kwalifikacje w usługach gastronomicznych i hotelarskich–
praktyka zawodowa w Karyntii
Beneficjent:
Agencja Rozwoju Wsi
Jeleniogórska 21
58-533 Kostrzyca
Osoba kontaktowa:
Sylwia Musial
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
89520 euro
Krótkie streszczenie:
Do udziału w projekcie pn „Europejskie kwalifikacje w usługach gastronomicznych i hotelarskich - praktyka
zawodowa w Karyntii” planujemy zaprosić 30 pełnoletnich uczniów/nic Zespołu Szkół Zawodowych w
Szprotawie w zawodzie Technik żywienia i gospodarstwa domowego. Młodzież pochodzi z okolicznych wsi
powiatu żagańskiego i ma ograniczone możliwości dokształcania. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wykazała, że
uczniowie ze względu na niskie dochody rodziców, odbywają praktyki zawodowe blisko miejsca zamieszkania,
w miejscach niedostatecznie dostosowanych do wymogów programowych, a co za tym idzie uczniowie/nice
posiadają niskie umiejętności manualne i małe doświadczenie praktyczne w zakresie kontaktu z rzeczywistymi
warunkami pracy w przedsiębiorstwach gastron. i turystycznych. Potrzebują wiedzy i umiejętności w zakresie
organizacji pracy, funkcjonowania w praktyce systemu jakości HACCP, umiejętności obsługi konsumenta,
funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. Założeniem projektu jest poznanie specyfiki austriackiego
rynku usług żywieniowych, zdobycia niezbędnego doświadczenia praktycznego. Umożliwi to ogromny
potencjał przedsiębiorstw turystycznych: hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych z bazą
gastronomiczną i noclegową oraz nasilony ruch turystyczny w okresie realizacji stażu. Głównym celem
projektu jest przekazanie wiedzy oraz umożliwienie zdobycia umiejętności i kwalifikacji zgodnych z
zapotrzebowaniem rynku pracy 30-tu uczniom/nicom w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
w czasie 8 tyg. praktyki zawodowej w wybranych przedsiębiorstwach w Karyntii do 23.08.2013r. Główne cele
rozwoju zawodowego uczestników:-zdobywanie kwalifikacji i kompetencji uznawanych w krajach UE w
usługach gastronomicznych i hotelarskich,-zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie
funkcjonowania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, organizacji pracy zwiększających szanse na
zatrudnienie lub samozatrudnienie,-wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice
mentalne i kulturowe,-zdobycie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy, aby ułatwiać rozwój
zawodowy i osobisty,-poprawa znajomości języka niemieckiego,-poprawa mobilności i promowanie wśród
uczestników idei uczenia się przez całe życie.Uczestnicy projektu to przyszli pracownicy sektora usług
okołoturystycznych, gastronomicznych. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji za granicą pozwoli im na lepsze
funkcjonowanie i konkurowanie na rynku pracy w kraju i za granicą. Uczestnicy w ramach realizacji programu
zetkną się z innymi realiami rynku pracy, innymi formami i sposobami funkcjonowania przedsiębiorstw
gastronomicznych, hotelarskich. Uczestnicy/czki projektu podniosą ogólną mobilność i kreatywność co ułatwi
im start zawodowy i przewagę konkurencyjną w ubieganiu się o miejsce pracy w firmach turystycznych o
wysokim standardzie usług dostosowanym do potrzeb turystów krajowych i zagranicznych. Rezultaty
projektu: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży gastronomicznej i hotelarskiej w środowisku
międzynarodowym przez 30 uczestników potwierdzone certyfikatem i dokumentem Europass.Uczestnicy
projektu przebywając wśród personelu austriackiego poprawią znajomość języka niemieckiego – branżowego,
zwiększą wiarę w swoje możliwości. Poznają organizację i dyscyplinę pracy w przedsiębiorstwach
turystycznych regionu Karyntii. Poprzez pracę stażową skonfrontują poziom usług w kraju z poziomem usług w
firmach austriackich, pobudzi to potrzebę kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu wiedzy i
umiejętności, zwiększy mobilność zawodową. Dzięki stażowi będą mieli możliwość poznania
międzykulturowego środowiska pracy, co jest niezbędne w tym zawodzie z racji obsługi gości z całego świata.
Realizacja stażu odbędzie się w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych zrzeszonych w Urlaub am
Baurenhof w Karyntii, w czasie 8 tygodniowej praktyki zawodowej w terminie od 01 lipca 2013 do 23 sierpnia.
68
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27701
Tytuł projektu:
Wyższe umiejętności budowlane, zdobyte w przedsiębiorstwach
holenderskich, szansą na znalezienie lepszej pracy w Europie.
Beneficjent:
Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
Pionierów 16
84-300 Lębork
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Krystek-Chudziaszek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
6
Dofinansowanie :
15518 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt został opracowany dla uczniów pragnących poznać w praktyce nowoczesne technologie stosowane w
budownictwie holenderskim, aby umożliwić im poznanie holenderskiego środowiska zawodowego, organizację
i kulturę pracy w Holandii; zachęcić młodzież do otwartości i współpracy oraz uwrażliwić na różnice mentalne i
kulturowe. W stażu wezmą udział uczniowie klasy III technik budownictwa. Praktyka zagraniczna zapewni
uczniom zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zgodnie ze standardami europejskimi. Doświadczenie
szkoły pokazuje, że staże zagraniczne są szczególnie ważne dla uczniów naszej szkoły, pochodzących z regionu
zagrożonego wysokim bezrobociem. Praktyka zawodowa w Holandii znacznie zwiększy ich szanse na rynku
pracy w Europie. Ponadto uczniowie pogłębią wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych
technologii, materiałów oraz sprzętu budowlanego – niezbędnych atrybutów w budownictwie, w dobie
postępu technicznego. Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności uczniów z branży
budowlanej na rynku pracy. Celami szczegółowymi projektu są: nabycie umiejętności w zakresie obsługiwania
nowoczesnych urzadzeń stosowanych w budownictwie oraz nabycie świadomości o konieczności kształcenia
przez całe życie oraz wzrost motywacji do pracy. Celem projektu jest także skonfrontowanie dotychczasowych
umiejętności zawodowych, z wymaganiami europejskimi i określenie obszarów, w których uczniowie powinni
się dokształcić. Uczestnicząc w stażu zagranicznym uczniowie pogłębią ogólną wiedzę z zakresu budownictwa,
wiedzę o kulturze i obyczajach Holandii.Ponadto, celem projektu jest kształtowanie przedsiębiorczości,
stosowanie oraz pogłębianie znajomości języka angielskiego branżowego w praktyce a także ulepszenie
systemów zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Planowany staż jest zgodny z tokiem
nauki, kwalifikacjami i motywacją uczestników. Uczestnikami będą uczniowie Powiatowego Centrum
Edukacyjnego – ZSP w Lęborku, będący w trakcie kształcenia zawodowego w zawodzie technik budownictwa.
Odbędą oni praktykę w ROC West-Brabant w Holandii pracując w przedsiębiorstwach budowlanych, ponadto
spotkają się z rówieśnikami i nauczycielami holenderskimi. Uczestnicy zdobędą informacje odnośnie
kształcenia zawodowego w Holandii, warunków życia i funkcjonowania firm budowlanych. Staż w ROC WestBrabant, korporacji 9 szkół kształcących młodzież na wysokim poziomie europejskim, realizującej staże
zagraniczne w ramach programów europejskich zapewni uczestnikom projektu podwyższenie kwalifikacji
zawodowych. PCE-ZSP w Lęborku jest szkołą wprowadzającą nowe trendy i rozwiązania w trakcie kształcenia
zawodowego – promującą kształcenie innowacyjne, przynoszące korzystne efekty w nauczaniu młodzieży.
Projekt zakłada odbycie 3-tygodniowej praktyki przez 6 uczniów w terminie 14.09.12– 04.10.12. Oczekiwanym
rezultatem jest pogłębienie i zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności budowlanych, niezbędnych w
przyszłej pracy zawodowej, odpowiadających potrzebom wynikającym z wysokiego poziomu europejskiego
postępu technicznego w dziedzinie budownictwa, rozwój umiejętności zawodowych uczniów pochodzacych z
terenów zagrożonych bezrobociem z uwzględnieniem potrzeb europejskiego rynku pracy - nabycie nowych
umiejętności w nowym miejscu pracy.
69
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27710
Tytuł projektu:
Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów
Beneficjent:
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklanska 42
44-200 Rybnik
Osoba kontaktowa:
Grażyna Budziarska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
34732 euro
Krótkie streszczenie:
Realizacja projektu jest uzasadniona analizą potrzeb uczniów/uczennic (u/u) Zespołu Szkół Budowlanych w
Rybniku, w zakresie dostosowania oferty praktyk wpisanych w program szkoły i jakości ich realizacji do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Koncepcja powstała na podstawie analiz potrzeb uczestników i jest spójna ze strategią
rozwoju Miasta Rybnika punkt 6.3 – Cele Strategii oraz Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000
– 2020 w priorytecie „Edukacja, kultura, mobilność i …”. Projekt i program stażu skonsultowano ze
zrzeszeniem pracodawców: Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z R-ka i został on
zaakceptowany, co potwierdzamy stosownym pismem. Projekt obejmie swoimi działaniami etapy:
przygotowanie językowo – kulturalno – pedagogiczne, staż zagraniczny i okres po zakończeniu stażu
szczegółowo opisane kolejnych punktach wniosku. Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności w
zawodzie technik budownictwa przez udział 16 u/u ZSB i 2 nauczycieli opiekunów podczas 3 tygodniowego
stażu (8 h dziennie) na terenie RFN w organizacji F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und
Umschulung Sachsen GmbH w Chemnitz, w okresie 3 tygodni od 05.05.2013 do 25.05. 2013. Instytucja
wysyłająca zapewni uczestnikom przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne. Głównym założeniem
stażu będzie nabycie umiejętności ogólnobudowlanych, szczegóły w załączniku X. Kolejnym elementem będzie
poznanie organizacji firm niemieckich oraz normy świadczonej pracy. Rezultaty projektu będą upowszechniane
przez akcję promocyjno - informacyjną. Będziemy do dyspozycji FRSE, podczas prezentacji związanych z
promocją programu Leonardo da Vinci. U/u zostaną wystawione dokumenty Europass Mobility - dokument
potwierdzający odbycie stażu i certyfikat odbycia przygotowania językowo – kulturalno – pedagogicznego, a
wyróżniającym się wręczymy rekomendacje podpisane wspólnie przez organizacje. Cele szczegółowe:- wzrost
kompetencji 16 (u/u) w obszarze objętym zakresem stażu: struktura zarządzania przedsiębiorstwem w
Niemczech – element innowacyjny, organizacja miejsca pracy, prowadzenie i koordynacja prac budowlanych,
planowanie procesu budowlanego z uwzględnieniem przepisów BHP, poznanie tradycyjnych i innowacyjnych
technologii,- wzrost kompetencji u 16 u/u posługiwaniu się językiem niemieckim branżowym i w sytuacjach
życie codziennego, przez udział w przygotowaniu językowym i uczestnictwo w stażu,- zwiększenie
praktycznych umiejętności i mobilności u/u w celu podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy,- rozwój
osobisty u/u: min. potrzeba stałego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności przez
konfrontację nabytej wiedzy teoretycznej z praktyczną i przygotowanie do procesu LLL (life long learning),podniesienie kompetencji wśród 16 u/u w obszarze umiejętności „miękkich”: komunikacja interpersonalna,
umiejętności kluczowych: twórcze rozwiązywanie problemów, komunikacja w języku obcym, korzystanie z
nowoczesnych technologii przez udział w etapie przygotowania i stażu,- utworzenie bazy eportfolio
uczestników, jako narzędzia rekrutacji przez pracodawców,Rezultaty- 16 uczniów Techniku Budowlanego
wzięło udział w projekcie mobilności podczas 3 tygodniowego stażu w organizacji F+U Gemeinnützige
Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen i wzbogaciło wiedzę o umiejętności praktyczne
potrzebne w przyszłej pracy,- podniesiono kompetencje językowe i wiedzę nt. kraju docelowego u 16
uczestników,- podniesiono atrakcyjność uczestników na rynku pracy (regionalnym i europejskim) przez
uzyskanie certyfikatów i rekomendacji potwierdzających udział w projekcie,- utworzono narzędzia służące do
badania potrzeb uczestników oraz ewaluacji projektu, rozwinięto metodę ich analizy i upowszechniania,utworzono bazę 16 eportfolio - CV elektroniczne - forma strony internetowej.
70
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27746
Tytuł projektu:
DROGA DO KARIERY
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w
Siedlcach
ul. Bema 4
08-110 Siedlce
Osoba kontaktowa:
Leszek Rozbicki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
79353 euro
Krótkie streszczenie:
W naszym projekcie weźmie udział 30 uczniów ZSP nr 4 w Siedlcach, uczących się w technikum w klasach 2 i 3
o specjalizacji: technik rolnik, technik ogrodnik i technik architekt krajobrazu. Wezmą udział w stażach, które
odbędą się w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych i przedsiębiorstwach w Spoleto, region Umbria we
Włoszech. Staże będą trwały 3 tygodnie, młodzież wyjedzie na nie w 3 grupach 10 –osobowych, a z każdą z
grup wyjedzie do Włoch opiekun z ramienia szkoły – nauczyciel znający stażystów ze swojej grupy. Wyjazdy
wszystkich grup odbędą się w okresie: czerwiec – sierpień 2013 r.; między wyjazdami kolejnych grup nastąpią
tygodniowe przerwy, które można będzie wykorzystać na dodatkowe uzgodnienia z partnerem dotyczące
zmian organizacyjnych i drobnych poprawek w funkcjonowaniu projektu lub na dokonanie korekt w programie
staży.Projekt jest odpowiedzią na potrzebę podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia
zawodowego oraz poznania języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w
pracy. Przygotowane we współpracy z lokalnymi pracodawcami programy stażu kładą nacisk na zdobycie
praktycznych umiejętności pracy w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i wychodzenie naprzeciw
oczekiwaniom klienta (architekt krajobrazu). Projekt zaspokoi potrzeby promocji szkoły w dziedzinie poprawy
jakości kształcenia i poprawy konkurencyjności na rynku edukacyjnym, a tym samym poprawienia wyników
rekrutacji i zapewnienia absolwentom udanego startu zawodowego; umożliwi pracodawcom pozyskanie
wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rynku pracy
co do oferty pracowników w zawodach nauczanych w naszym technikum.Celem stażu jest wsparcie
uczestników projektu w zdobywaniu nowych, wyższych umiejętności zawodowych, nauce języka obcego danej
branży, a także poznaniu kultury, tradycji i zwyczajów kraju partnera, pokonaniu kulturowych uprzedzeń i
stereotypów i wykształceniu postaw tolerancji na zachowania osób wychowanych i żyjących w innych krajach
Europy.Rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych, poznanie branżowego języka
obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy i zdobycie doświadczeń potrzebnych do
pracy na poziomie dającym satysfakcję stażystom i ich pracodawcom. Umożliwi to stażystom znalezienie
dobrze płatnej i atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły.Wartość dodana projektu to potwierdzenie nabytych
umiejętności przez dokument Europass Mobilność oraz zdobycie przez stażystów certyfikatów ukończenia
kursów językowych i certyfikatów odbycia stażu poświadczonych przez partnerów projektu.Projekt przyczyni
się do zwiększenia ilości osób biorących udział w projektach mobilności (spełnia cel LDV nr 1) i rozwinięcia
współpracy między instytucjami kształcenia zawodowego w Europie (jest zgodny z celem nr 2 LDV),
doświadczenia wyniesione ze stażu będą uwzględnione i wykorzystane w programach praktyk zawodowych w
szkole (cel nr 3 LDV), potwierdzenie przez dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty ukończenia szkolenia
językowego i odbycia stażu spełnia wymogi celu nr 4, zaś uczestnictwo w projekcie będzie dla stażystów i
pozostałych uczniów naszej szkoły wielką zachętą do nauki języków obcych (zgodność z celem nr 5).
71
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27748
Tytuł projektu:
Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów
turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich.
Beneficjent:
Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
ul. Jaskrowa 13
43-382 Bielsko-Biała
Osoba kontaktowa:
Jarosław Pniok
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
46
Dofinansowanie :
149874 euro
Krótkie streszczenie:
Promotorem projektu:"Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z
uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich", jest Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej,
którego większość stanowią uczniowie technikum hotelarstwa i technikum obsługi turystycznej (Technikum nr
11). Uczestnikami są uczniowie klas drugich i trzecich technikum hotelarstwa i obsługi turystycznej w
specjalizacji "usługi hotelarsko-turystyczne" (osoby pełnoletnie), którzy będą gościć u partnerów: dwie szkoły
zawodowe w Wielkiej Brytanii, szkole zawodowej w Austrii oraz w sieci hoteli we Włoszech. Celem projektu
jest praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej przez uczestników w trakcie nauki szkolnej, nabycie nowych
umiejętności w zakresie technik i metod pacy w hotelach i ośrodkach turystycznych. Zrównoważony rozwój
naszego regionu wymaga coraz doskonalszych metod pracy, zwłaszcza w sektorach o wyraźnie rozwojowym
charakterze, jak tworzenie nowoczesnej bazy hotelarskiej i turystycznej. Stwarza to równocześnie bogate
możliwości doskonalenia poprawności znajomości branżowego języka obcego (angielskiego, niemieckiego
bądź włoskiego),zastosowania nowoczesnych systemów rezerwacji, posługiwania się nowymi metodami
zagospodarowania czasu wolnego gościa, wykorzystania urządzeń rekreacyjnych, śledzenia przebiegu procesu
certyfikacji jakości pracy w hotelarstwie (systemy ISO i HACCP) oraz zapoznania się z wieloma innymi istotnymi
aspektami funkcjonowania hoteli w Unii Europejskiej.Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014.
Partnerzy zobowiązali się do przyjęcia i opieki nad kilkuosobowymi grupami uczestników w poszczególnych
miesiącach trwania projektu, od września 2012 do maja 2014. Planujemy wysłanie 46 stażystów w trzech
turach, 30 osób do partnerów w Wielkiej Brytani, 10 osób do Włoch i 6 osób do Austrii.Partnerstwo jest wieloinstytucjonalne, ponieważ wszystkie instytucje, biorące udział w projekcie, ściśle współpracują lub posiadają
wysokostandardowe hotele, w których realizowane są staże i praktyki, zarówno uczniów tych szkół, jak i
uczestników wcześniejszych i obecnego projektu. Zasadnicza część stażu poprzedzona zostanie szkoleniami
kulturowymi, pedagogicznymi i profesjonalnym przygotowaniem językowym. Uczestnicy wyjadą na staż pod
opieką opiekuna krajowego - nauczyciela naszej szkoły. W projekcie przewidziano udział 5 opiekunów: 3 w
Wielkiej Brytani, 1 w Austri i 1 we Włoszech, po jednym na każdą grupę wyjazdową. Ze względu na specyfikę
pracy w hotelarstwie i turystyce oraz ograniczenia związane z ilością praktykantów przebywających
jednocześnie w hotelach oraz na podstawie szczegółowych ustaleń z partnerami, grupy wyjeżdżające do
poszczególnych partnerów będą liczyły od 5 do 10 osób.Nieustanny rozwój sektora usług hotelarskoturystycznych wiąże się z potrzebą kształtowania umiejętności praktycznych na najwyższym poziomie. W
państwach, w których siedzibę mają partnerzy, usługi te są bardzo dobrze rozwinięte, zatem uczestnicy będą
mieli możliwość kształtowania umiejętności z zakresu coraz częściej poszukiwanych i na polskim rynku
specjalizacji w połączeniu ze znajomością języka angielskiego, włoskiego czy niemieckiego. Istotnym
elementem staży będzie zapoznanie się z nowymi aspektami świadczenia usług hotelarsko-turystycznych w
Unii Europejskiej, rozwinięcie umiejętności stosowania nowoczesnych systemów rezerwacji, poznanie
różnorodnych możliwości i sposobów zagospodarowania czasu wolnego gościa, udoskonalenie znajomości
branżowego języka obcego, co zaowocuje zwiększeniem szans uczestników stażu na rynku pracy.Przewidziane
są różnorodne formy upowszechnienia doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu. Są to między
innymi: prezentacje multimedialne przeznaczone dla współtworzących z beneficjentem projekt pracodawców.
Niektóre z nich będą miały formę "Mini Giełdy Pracy", w czasie których uczestnicy projektu będą mieli okazję
zaprezentować ewentualnym pracodawcom zdobyte umiejętności i doświadczenia.
72
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27753
Tytuł projektu:
Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie
Beneficjent:
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych
Bojkowska 16
44-100 Gliwice
Osoba kontaktowa:
Barbara Daft-Karchniwy
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
34390 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt dotyczy dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach projektu kształcenia zawodowego młodzieży uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum o kierunku technik budownictwa. Wyjazd beneficjentów planowany
jest na maj 2013 roku, grupa liczyć będzie 16 uczniów i 2 opiekunów. Miejscem praktyki jest Frankfurt nad
OdrąPraktyczna nauka zawodu dla uczniów klas drugich i trzecich technikum jest zorganizowana w
przedsiębiorstwach i firmach budowlanych. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych stanowić będzie cenne
uzupełnienie edukacji zawodowej. Uczniowie uzupełnią swoje doświadczenie zawodowe o umiejętności
związane z ciesielstwem w konstrukcjach budowlanych.Grupę partnerską tworzą Zespół Szkół BudowlanoCeramicznych jako beneficjent oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu
Budowlanego Berlina-Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes BerlinBrandenburg e.V.) w Poczdamie. Projekt odpowiada potrzebom w branży budowlanej w naszym regionie gdzie
odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników. Program będzie przeprowadzony podczas praktycznej
nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Uczniowie będą
doskonalić swoje umiejętności na materiałach dostępnych w warsztatach, w małych grupach, wspólnie z
młodzieżą niemiecką. W czasie pobytu zagranicznego, jak i dzięki praktyce zawodowej, uczestnicy poznają
odmienne warunki kulturowe oraz znajdą się w nowym środowisku językowym. Zapoznają się z fachowym
słownictwem w języku niemieckim oraz będą posługiwać się językiem obcym w sytuacjach codziennych.
Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia
warsztatowego za granicą, ale równie ważny będzie rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie
horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, co zwiększy mobilność absolwentów
szkoły zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk
zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności,
dzięki którym będą mieć możliwość dalszego rozwoju zawodowego, jak również będą bardziej konkurencyjni i
elastyczni na rynku pracy. Udział w projekcie wyposaży uczestników w zdolność podejmowania ciągle nowych
zadań w zmieniających się sytuacjach. Projekt ma wzbudzić też zainteresownie młodzieży nauką w zawodach
budowlanych. Staż jest integralnie związany ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju. Grupa partnerska
uzgodniła czas trwania stażu na dwa tygodnie, podjęto także ustalenia co do treści programowych, biorąc pod
uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów
73
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27775
Tytuł projektu:
Zagraniczne doświadczenie zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i
murarzy ich szansą na zatrudnienie
Beneficjent:
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w
Białymstoku
ul. Handlowa 6 G
15-399 Białystok
Osoba kontaktowa:
Edyta Kruszewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
84156 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnicy projektu "Zagraniczne doświadczenie zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy szansą na
zatrudnienie” to grupa 40 os- uczestników OHP, którzy uczą się w zasadniczej szkole zawodowej (ZSZ) w
Łomży i Augustowie. Kwalifikacje zawodowe zdobywają w oparciu o status pracownika młodocianego w
rzeczywistym środowisku pracy u pracodawców. Dwie 10-os. gr., to uczniowie II i III kl. ZSZ w roku szkol.
2012/13 o profilu murarz i stolarz z Łomży. Kolejne dwie 10- os. gr. to uczniowie I i II kl. ZSZ ( 2012/13 r.) o
profilu kucharz małej gastronomii z Augustowa. Każda 10-os. gr. wyjedzie na staż zawod. do Frankfurtu
n/Odra w Niemczech w w/w zawodach pod opieką 1 opiekuna ogółem w terminie styczeń - kwiecień 2013r.
Grupę partnerską stanowi Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku i Zakład Promowania
Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii w Poczdamie (dalej BFW).
Projekt jest odpowiedzią na występujące zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców na wszechstronnie
wykwalifikowanych pracowników w sektorze budownictwa i gastronomii na terenie naszego województwa i
kraju. Projekt powstał w porozumieniu z 9 pracodawcami, którzy aktualnie zatrudniają ww uczestników w
ramach przygotowania praktycznego. W swoich opiniach zgłaszają oni potrzebę wykształcenia w pracownikach
młodocianych dodatkowych umiejętności, które nie są ujęte w programie nauki zawodu ZSZ i w programie
realizowanym w zakładzie pracy z uwagi na określony profil działalności. Celem projektu jest przede wszystkim
podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą.
Równie ważny będzie rozwój osobisty uczestników, ich doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów
światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym,
jak i europejskim rynku pracy. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom łatwość podejmowania decyzji
zawodowych i osobistych wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji na europejskim rynku pracy w
kontekście mobilności. Ważnym celem stażu jest też poznanie przez młodzież niemieckiego języka
zawodowego, co pozwoli na rozwinięcie umiejętności kontaktów interpersonalnych z klientem obcojęzycznym
w późniejszej pracy i ułatwi też funkcjonowanie na zagranicznym rynku pracy. Wyjazd na staż poprzedzi 60 h
kurs j.niemieckiego w ramach przyg. kulturowo-pedagogiczno-językowego. Uczniowie będą odbywać praktyki
na dobrze wyposażonych warsztatach w małych grupach pod okiem doświadczonych instruktorów zgodnie z
metodologią niemiecką, co zapewni w rezultacie wysoki poziom zdobytej wiedzy i umiejętności, potwierdzone
certyfikatem Europass Mobility oraz certyfikatem organizacji goszczącej BWF. Rezultatem projektu będzie też
zwiększenie szans na zatrudnienie młodych osób wychodzących na polski rynek pracy, uchwycenie
perspektywy zatrudnienia na europejskim rynku pracy, w tym mobilności oraz podniesienie ich kwalifikacji,
zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego. Pobyt za granicą oraz zagraniczna praktyka zawodowa
pokaże uczniom inne warunki kulturowe oraz potrzebę znajomości jęz. obcego w środowisku europejskim. (…)
Grupa partnerska uzgodniła czas trwania stażu na trzy tygodnie. Podjęto także ustalenia co do treści
programowych, biorąc pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów i opinie pracodawców. Wyjazd I
gr.zaplanowano na I 2013r.(kucharze), II gr. na II 2013r (stolarze), III gr. na początek III 2013r. a IV gr. na koniec
III 2013r.(kucharze). Celowo zaprojektowano wyjazd mniejszych grup ze względu na podtrzymanie wysokiej
motywacji i dyscypliny, lepszej integracji z uczniami niemieckimi, a poza tym – doświadczenie jednej grupy
pozwoli na udoskonalenie jakości stażów zawodowych kolejnej grupy. Na konferencjach, na zak. projektu, z
udziałem gości i lok. mediów zaprezentowany zostanie przebieg stażów.
74
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27789
Tytuł projektu:
Mobilność jest miarą sukcesu
Beneficjent:
Techniczne Zakłady Naukowe
Łańcuckiego 10
41-300 Dąbrowa Górnicza
Osoba kontaktowa:
Marta Toboła
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
93332 euro
Krótkie streszczenie:
Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności wdrożenia i wykorzystania nabytej w szkole wiedzy
teoretycznej w strukturze europejskiego rynku informatycznego. Cele operacyjne projektu: umiejętność
organizacji własnego stanowiska pracy w zakresie przetwarzania informacji, posługiwanie się gotowymi
pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, posługiwanie się terminologią zawodową w języku
angielskim, korzystanie z instrukcji i fachowej literatury w języku angielskim oraz nauka języka hiszpańskiego
na miejscu.Docelowym odbiorcą projektu jest młodzież w wieku 17-19 lat, kształcącą się w zawodzie technik
informatyk. Młodzież cechuje zdecydowana przewaga wiedzy teoretycznej nad praktyczną. Brak
bezpośredniego kontaktu z rynkiem pracy, nieznajomość panujących tam zasad powoduje, że młodzi technicy
często nie podejmują pracy w wyuczonym zawodzie. Niewystarczająca znajomość języków obcych, brak
profesjonalizmu zniechęcają potencjalnych pracodawców i powodują, że absolwenci naszej szkoły są zagrożeni
bezrobociem. Należy podkreślić, że ci młodzi ludzie pochodzą ze środowisk charakteryzujących się niską
mobilnością, co powoduje, że większość czasu spędzają w rodzinnej miejscowości. Czynnik ten implikuje
ograniczone możliwości w zakresie rozwoju sfery zawodowej. Biorąc pod uwagę powyższą analizę nasuwa się
wniosek, iż projekt mobilności jest doskonałym narzędziem do rozwoju we wszystkich trzech obszarach:
zawodowym, kulturowym, obyczajowym. Wymiany nastąpią w listopadzie (Igr) 2013 i marcu (IIgr) 2014 roku.
W skład każdej grupy będzie wchodzić 16 uczestników i 2 opiekunów. W momencie wyjazdu na praktykę
uczniowie i uczennice opanują wymagania edukacyjne z zakresu wiedzy informatycznej oraz wykażą się
znajomością j.angielskiego. Ich wiedza zostanie zweryfikowana i potwierdzona poprzez oceny semestralne
oraz wyniki konkursów i olimpiad. Ważnym elementem naboru jest dojrzałość psychiczna uczestników.Każdy
uczestnik będzie rozpatrywany indywidualnie - zostanie wzięta pod uwagę ocena z zachowania, opinia
wychowawcy klasy oraz wynik rozmowy z pedagogiem szkolnym pod kierunkiem dojrzałości emocjonalnej
kandydata do tak długiej rozłąki. Firma euroMind skontaktuje się również z każdym uczestnikiem projektu
osobiście przez telefon lub za pomocą programu Skype, aby zapoznać się z ich oczekiwaniami. Daje to
pewność, że wybrane dla nich miejsca praktyk będą jak najbardziej odpowiednie.Po zakwalifikowaniu grupy
uczestników rozpocznie się ich przygotowanie kulturowo-pedagogiczno-językowe: kurs zawodowego
j.angielskiego, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne.Staż dla kazdej z grup będzie trwał 4 tygodnie i będzie
miał miejsce w Hiszpanii, a konkretnie w miejscowości Jaen i Ubeda.Terminy wynikają z faktu, że w tym czasie
pozostali uczniowie i uczennice będą odbywać praktyki zawodowe na terenie Polski. Czas trwania wymian jest
czasem minimalnym do osiągnięcia zamierzonych celów.Oczekiwane rezultaty to podniesienie kwalifikacji
zawodowych, docenienie wagi znajomości języka obcego, poznanie kultury, historii i codzienności Hiszpanii,
przełamanie barier i stereotypów narodowościowych, nauka samodzielności i odpowiedzialności, efekt
synergii (pozytywny wpływ na społeczność szkolną), wzrost konkurencyjności szkoły, poszerzenie oferty
edukacyjnej, właściwa ocena możliwości podjęcia pracy, pozyskanie kontaktów międzynarodowych. Wyniki
projektu będą publikowane na szeroką skalę (strona internetowa szkoły, sprawozdania, konferencje).
75
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27794
Tytuł projektu:
Nauka i praca w niemieckiej firmie symulacyjnej - zagraniczny staż dla
uczniów szkół o profilu ekonomicznym
Beneficjent:
IB Studia Interdyscyplinarne Polska Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 37a/319
30-011 Kraków
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kempa
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
78957 euro
Krótkie streszczenie:
Celem projektu „Nauka i praca w niemieckiej firmie symulacyjnej - zagraniczny staż dla uczniów szkół o profilu
ekonomicznym” jest przekazanie fachowej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności
wykorzystywanych w pracy administracyjno-biurowej. Projekt stażu powstał we współpracy IB Studia
Interdyscyplinarne Polska ze stowarzyszeniem Internationaler Bund w Brandenburgii i zakłada zdobywanie
doświadczeń zawodowych przez uczniów 3-4 klas szkół ekonomicznych w ramach pracy w firmie symulacyjnej
zorganizowanej na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Firma symulacyjna, gdzie praca jest realna a fikcyjne
są tylko pieniądze i towary, umożliwia poznanie podstaw organizacji i zarządzania zakładami w niemieckiej
gospodarce. Pozwala też na praktyczną naukę specjalistycznego języka niemieckiego, co w przyszłości ułatwi
uczniom polskich szkół ekonomicznych poruszanie się na niemieckim i europejskim rynku pracy.
Interdyscyplinarny charakter stażu, praca w różnych działach firmy (księgowość, sekretariat, kadry, dział
zaopatrzenia, dział sprzedaży etc.) umożliwi młodzieży sprawdzenie się w pracy na wielu stanowiskach i w
wielu obszarach. Praca w firmie symulacyjnej wspiera analityczne myślenie, umożliwia podejmowanie
samodzielnych decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności, ale także rozwój wielu kompetencji kluczowych,
jak umiejętności językowe, informatyczne, umiejętność uczenia się i społecznych, jak umiejętność pracy w
zespole, zdolność odnajdywania się w nowej sytuacji.Możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych w innym
kraju UE jest szansą na rozwój świadomości europejskiej uczestników projektu oraz osobistego doświadczenia
korzyści wynikających z przynależności do UE.Staż odbywać się będzie w Centrum Integracji Zawodowej
stowarzyszenia Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. Jest to placówka, która działa w oparciu o
wieloletnie doświadczenia w edukacji zawodowej młodzieży, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną,
psychologów i instruktorów zawodu, posiada doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych oraz
staży w ramach programu Leonardo da Vinci.
76
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27801
Tytuł projektu:
Zagraniczna praktyka czyni mistrza
Beneficjent:
Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach
ul. Piłsudskiego 82
26-200 Końskie
Osoba kontaktowa:
Hanna Lesiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
26
Dofinansowanie :
75128 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będzie 16 uczniów z Niepublicznego Technikum Zawodowego w Końskich
kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz 10 uczniów z Niepublicznego Technikum Zawodowego we
Włoszczowie kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Projekt przewiduje przeprowadzenie praktyk
zawodowych we Włoszech w wymiarze 4 tygodni. Czas trwania i program praktyk został optymalnie
dopasowany dla uczestników wyjazdu, uwzględniając polską podstawę programową oraz wymagania i
oczekiwania pracodawców z lokalnego rynku pracy.Uczestnicy projektu będą odbywać swoje praktyki
odpowiednio w firmach stricte związanych z ich profilem zawodowym, czyli firmach budowlanych oraz
logistycznych. Wyjazd będzie poprzedzony przygotowaniem uczestników, w łącznym wymiarze 85 godzin, z
kluczowych dla nich obszarów, jakimi są: język włoski czyli język jakim w głównej mierze będą się posługiwać
podczas praktyk, kultura Włoch - niezbędna do swobodnego zachowania podczas praktyk oraz unikania
nieporozumień spowodowanych różnicami kulturowymi oraz przygotowanie pedagogiczne, zawierające opis
celów i znaczenia projektu, umiejętności radzenia sobie ze stresem i adaptacji w nowym środowisku.W
czasach bardzo szybkich zmian i dynamicznego rozwoju branży budowlanej i logistycznej konieczne jest, aby
fachowiec posiadał niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które umożliwią mu efektywną pracę
zawodową. Projekt ten jest odpowiedzią na te wyzwania i celem jego jest przygotowanie uczniów do zawodu,
wyposażenie ich w wiedzę oraz konkretne umiejętności, które pozwolą im być bardziej konkurencyjnymi na
obecnym rynku pracy. Nacisk również położony będzie na doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów oraz
przede wszystkim na praktyczne zastosowanie wiedzy jaką nabyli podczas wcześniejszej nauki. Będą oni mieli
okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu włoskich firm budowlanych i logistycznych, skonfrontować wiedzę
zdobytą w Polsce z praktycznym jej zastosowaniem we włoskich realiach.Dzięki stażom uczniowie poznają
włoski system pracy oraz organizację włoskich praktyk zawodowych. Podniosą swoje kwalifikacje i zdobędą
doświadczenie w zawodzie, które jest niezbędne na polskim i zagranicznym rynku pracy. Będą mogli porównać
polskie i włoskie metody wykorzystywane w kształceniu zawodowym. Jednocześnie poznają funkcjonowanie
firm budowlanych i logistycznych na terenie Włoch. Zdobyte doświadczenia pozwolą im na porównanie
dobrych i złych rozwiązań w obu krajach. Ponadto uczniowie nauczą się języka włoskiego oraz poszerzą
znajomość języka angielskiego w zakresie swojej branży, co niewątpliwie pomoże im zaistnieć na europejskim
rynku pracy. Dodatkowo poznanie kultury i obyczajów Włochów przyczyni się do zniwelowania różnic
kulturowych i barier społecznych, co będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie obaw przed wyjazdami w
poszukiwaniu pracy i zwiększenie mobilności. Po zakończeniu stażu uczniowie dostaną certyfikaty Europass
Mobilność potwierdzające ich kwalifikacje i kompetencje zdobyte podczas odbywania stażu.Realizację stażu
przewidziano w okresie:- 3.10.2012 do 28.10.2012 - dla grupy budowlanej odbywającej praktyki w Rimini3.10.2012 do 28.10.2012 - dla grupy logistycznej odbywającej praktyki w Potenzie
77
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27802
Tytuł projektu:
"Dobre tradycje maltańskich hotelarzy i restauratorów naszym wzorem
działania"
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego
ul. Hallera 4
45-867 Opole
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Raczyk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
88400 euro
Krótkie streszczenie:
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 4 w Opolu kształcący się w zawodach technik hotelarstwa,
technik żywienia i gospodarstwa domowego i technik organizacji usług gastronomicznych odbędą 4tygodniowe staże w hotelach i restauracjach na Malcie. Celem praktyk jest pobudzenie kreatywności uczniów
w pracy na różnych stanowiskach roboczych – w recepcji, służbach pięter, restauracji oraz w kuchni. W ramach
programu LDV wyjadą na Maltę 3 grupy młodzieży. Pierwsza z nich liczyć będzie 16 osób, a druga i trzecia po
10 osób każda. Uczniowie odbędą staże w ekskluzywnych maltańskich restauracjach i hotelach, aby podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Pojadą tam wraz z opiekunami, którzy przez cały czas będą
monitorować ich pracę i pomagać w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Pierwsze staże rozpoczną się
około 15.09.2012 i będą trwać do 13.10.2012, druga grupa wyjedzie w czerwcu (01-29.06.2013), a trzecia we
wrześniu (01-29.09.2013). Partnerem goszczącym naszych beneficjentów będzie Maltańskie Stowarzyszenie
Hoteli i Restauracji (MHRA) z siedzibą w San Gwann. Stowarzyszenie posiada duże doświadczenie w realizacji
projektów unijnych i gwarantuje wysoką jakość praktyk. Polskie szkoły uczestniczyły już w takich stażach na
Malcie i będąc pod opieką Stowarzyszenia bardzo chwaliły rzetelną organizację i monitoring tego partnera.
Praktyki przewidziane są na okres wzmożonego ruchu turystycznego, który na Malcie rozpoczyna się na
początku czerwca i kończy w październiku. Hotele i restauracje mają wtedy zwiększone zapotrzebowanie na
pracowników sezonowych, którzy znają język angielski. Uczniowie będą mieli możliwość pracować i
zapoznawać się z organizacją pracy w hotelu i restauracji, obsługą gości zagranicznych w recepcji i na piętrach,
na sali konsumenckiej, ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw maltańskich oraz europejskimi
standardami HACCP. Przewidywane są dwa odrębne programy praktyk dla hotelarzy i dla gastronomii.Zdobyte
umiejętności przydadzą się praktykantom po powrocie do kraju w hotelach i restauracjach, w których na co
dzień odbywają zajęcia praktyczne. Doskonalenie umiejętności praktycznych zawodowych i językowych
zaowocuje w ich przyszłej karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Pobyt na Malcie sprawi, że będą też dużo
więcej wiedzieć o tym zakątku świata, o jego historii, kulturze, zwyczajach i tradycjach ludności tego
malutkiego kraju. Jeśli im się tu spodoba to może powrócą tu znowu do pracy jako ludzie dojrzali, posiadający
dość duży już bagaż doświadczeń zawodowych i umiejący znaleźć się w tym środowisku. Powyższe staże
przyczynią się też do pozbycia się lęku przed pracą w obcym kraju, czy stresu wynikającego z konieczności
mówienia w obcym języku. Uczniowie staną się bardziej zaradni i wierzący we własne siły i możliwości.
Powyższe staże w przyszłości zwiększą ich szansę na zatrudnienie w regionie, kraju i za granicą. Oprócz tego
przyczynią się do pobudzenia ich kreatywności i przedsiębiorczości oraz zmotywują do założenia własnej
działalności. Projekt przewiduje otrzymanie przez uczestników staży certyfikatów od menadżerów-opiekunów,
w których zawarta będzie opinia na temat ich pracy, a także posiadanej kultury osobistej. Będą to dobre
referencje przy staraniu się o zatrudnienie w dobrych hotelach i zakładach gastronomicznych. Praktykanci
dostaną również z MHRA dokumenty EUROPASS-MOBILNOŚĆ potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe,
językowe i umiejętności pracy w grupie. Językiem kontaktowym projektu będzie angielski zawodowy. Aby
lepiej porozumiewać się z klientem stażyści poznają również podstawy j. maltańskiego ze słownictwem
zawodowym przydatnym w ich pracy. Po powrocie do kraju jednym z zadań młodzieży będzie
upowszechnianie projektu, przygotowanie wielu informacji na temat praktyk na Malcie, pokazu
multimedialnego, napisanie kilku artykułów z dużą ilością zdjęć i komentarzy. Będą również spotkania z lokalną
prasą i wizyty składane w innych szkołach.
78
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27807
Tytuł projektu:
"Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii”
Beneficjent:
Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego
ul. Grabskiego 14/22
59-220 Legnica
Osoba kontaktowa:
Barbara Madejska-Matkowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
85359 euro
Krótkie streszczenie:
Realizacja przedłożonego projektu ma na celu przeszkolenie 40- to osobowej grupy uczniów Technikum
Budowlanego i Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy. Zakres
szkolenia stażowego będzie obejmować prace zabezpieczajace poprzez nasadzenia drzew , krzewów oraz
budowlane i techniczne stosowane celem ochrony budynków przed powodzią .Uczestnicy poznają budowę
osłon i podnoszenia budynków , zabezpieczenia budowlane przed zalaniem mediów /w tym kanalizacji ,
wodociągu, oczyszczalni ścieków/. Uczestnicy nabędą rozeznanie jak budować zbiorniki retencyjne, bariery
ochronne, osłony murowane ,wały ziemne oraz umocnienia przez nasadzenia zieleni .Będą uczestniczyć w
przeglądzie urządzeń technicznych,stanu murów oporowych, jazów, aktualnego stanu technicznego wałów
przeciwpowodziowych, kanałów ulgi miasta Lipska. Poznają w okolicach Lipska kilka dobrych przykładów
budowy wałów przeciwpowodziowych oraz systemów melioracyjnych zabezpieczających przed
powodzią.Uczniowie Technikum poznają: niemiecki system renowacji nasadzeń po powodzi, organizacji pracy
przy konserwacji i osuszaniu budynków po zalaniu. Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawować będą trzej
opiekunowie – nauczyciele języka i zawodu, a także pracownicy przedsiębiorstwa niemieckiego oraz
pracownicy partnera przyjmującego.Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka języka
niemieckiego technicznego związanego z branżą budowlaną oraz zajęcia kulturowo-integracyjne .Certyfikację,
ewaluację, upowszechnianie i monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzą: dyrektor szkoły,
pracownicy partnera przyjmujacego, kierownicy firm niemieckich oraz trzej opiekunowie grupy. Zaliczenie
stażu potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem uczestnika . Wnioskodawca projektu nabędzie
doświadczenie, które zostanie wykorzystane w szkolnym programie praktyk.
79
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27819
Tytuł projektu:
Dobra organizacja pracy w firmie budowlanej warunkiem sukcesu na
konkurencyjnym rynku pracy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych im. F. Ceynowy w Kartuzach
ul. Mściwoja II 24
83-300 Kartuzy
Osoba kontaktowa:
Włodzimierz Leszkowski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
29370 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przygotowany przez Zespół Szkół Technicznych im. F. Ceynowy w Kartuzach, w porozumieniu i przy
współpracy ze szkołą partnerską Berufsbildende Schulen Bersenbrueck (Zespół Szkół Zawodowych w
Bersenbrueck) nosi tytuł: "Dobra organizacja pracy w firmie budowlanej warunkiem sukcesu na
konkurencyjnym rynku pracy".W ramach wnioskowanego projektu w praktykach zawodowych w niemieckich
firmach branży budowlanej uczestniczyć będzie 12 uczniów ZST w Kartuzach - oddziałów technikum
budowlanego klas drugich i trzecich. Przewidujemy zorganizowanie dwutygodniowych praktyk zawodowych
dla 6 uczniów w kwietniu 2013 r. i dla 6 uczniów w kwietniu 2014 r. W większości będą to uczniowie
wywodzący się i mieszkający w środowisku wiejskim, bo taka jest struktura społeczna klas technikum
budowlanego w ZST w Kartuzach.Do głównych potrzeb, jakim odpowiada projekt należą:- realizacja programu
praktyk zawodowych w nowocześnie zarządzanych i wzorowo zorganizowanych firmach budowlanych celem
przeniesienia wzorów "dobrej praktyki" do własnego środowiska;- zdobycie koniecznej wiedzy, umiejętności i
kompetencji celem uniknięcia bezrobocia i poczucia bezradności;- zwiększenie mobilności uczestników
projektu, co pomoże im w przyszłości w poruszaniu się na rynku pracy;- rozwijanie otwartości na innych ludzi i
inne kultury;- poznawanie innych środowisk we wspólnej Europie i przełamywanie barier kulturowych;pobudzenie ciekawości świata i chęci poznawania nowych ludzi, nowych rozwiązań technologicznych, technik
informatycznych oraz języków obcych.Głównymi celami projektu są:- zdobycie podstawowej wiedzy,
umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji pracy w niewielkich firmach budowlanych;- wykorzystanie
wiedzy i umiejętności zdobytych podczas praktyk w kształtowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;przeniesienie wzorów "dobrej praktyki" do własnego środowiska poprzez dzielenie się nowymi
doświadczeniami zdobytymi w trakcie praktyk zawodowych;- doskonalenie umiejętności posługiwania się
językiem niemieckim (również zawodowym) w sytuacjach dnia codziennego;- doskonalenie umiejętności
posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi poprzez dokumentowanie pracy podczas
praktyki, kontakt z opiekunem w kraju (droga mailowa) oraz przygotowanie i wykonanie produktów
końcowych;- poznanie nowego środowiska pracy;- poznanie dobrej organizacji pracy w innym kraju;zachęcenie uczestników projektu do otwartości i chęci poznawania innych kultur we wspólnej Europie;wspieranie umiejętności radzenia sobie w trudnych i nietypowych okolicznościach;- poznanie bogactwa
kulturowego, historycznego i mentalnego innych narodowości i kultur europejskich.W ramach zakładanych
rezultatów planujemy:- przyrost wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych wynikających z
realizowanego programu nauczania oraz tych wykraczających poza program, które ułatwią uczniom
poruszanie się na konkurencyjnym rynku pracy oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej;poznanie organizacji pracy na poszczególnych działach i stanowiskach pracy w dobrze zarządzanej niemieckiej
firmie budowlanej;- poznanie nowoczesnych technologii, nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych, jak
również środków transportu i sposobów składowania i magazynowania materiałów budowlanych- zdobycie
wiedzy, umiejętności i kompetencji z zaresu stosowania nowoczesnych technologii komputerowych jako
podstawowego narzędzia w wyszukiwaniu niezbędnych informacji;- kształtowanie postawy otwartości,
mobilności i chęci zdobywania nowej wiedzy.Praktyki zawodowe w ramach wnioskowanego projektu odbędą
się w niewielkich firmach budowlanych funkcjonujących w miejscowości Bersenbrueck oraz w jej najbliższej
okolicy. Miejsca praktyk zostały ustalone i omówione ze szkołą partnerską w Bersenbrueck. Planowany termin
praktyk: 01.-14.04.2013 i 31.03.-13.04.2014 r.
80
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27822
Tytuł projektu:
Młodzi i kreatywni zdobywają doświadczenie
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TARGU
PLAC JULIUSZA SŁOWACKIEGO 13
34-400 NOWY TARG
Osoba kontaktowa:
Barbara Giacomini Rybczyńska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
48376 euro
Krótkie streszczenie:
W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech dla 8
uczniów klasy trzeciej w zawodzie technik technologii odzieży oraz 8 uczniów klasy trzeciej w zawodzie technik
organizacji reklamy. Projekt rozpocznie się we wrześniu 2012 sześciomiesięcznym przygotowaniem językowym
do praktyk. Staże w obydwu zawodach zaplanowane są jako jednorazowy wyjazd całej grupy 16 osób do
Rimini w marcu 2013 (03.03.2013 do 30.03.2013). Następnie przewidziana jest dwumiesięczna faza na
sporządzenie raportów, ewaluację i upowszechnienie osiągnięć projektu.Głównym partnerem w tym
projekcie jest doświadczona w mobilności Leonardo da Vinci pośrednicząca firma edukacyjna Sistema Turismo
srl, która koordynuje współpracę z firmami włoskimi w Rimini. Praktyki zawodowe odbywać się będą w:a)
czterech przedsiębiorstwach odzieżowych: Vulpinari, Lady Camelot, Romolomoncelsi, Gianni Moda praktyki w zawodzie technik technologii odzieży,b) trzech agencjach reklamowych: Angeli Pierre, Made
Officina Creativa, Pianeta Italia oraz w Turom Viaggi - najwieksze biuro podróży w Rimini, gdzie w dziale
marketingu szkolić się będą uczniowie w zawodzie technik organizacji reklamy. Projekt odpowiada potrzebie
położenia większego nacisku na szkolenie praktyczne uczniów, które w naszym systemie szkolnictwa jest na
niskim poziomie ( tylko dwa tygodnie stażu w stosunku do 9,5 miesięcy teorii ) i w niewielkim stopniu
uwzględnia warunki na rynku pracy, gdzie oprócz teoretycznej wiedzy konieczne są umiejętności praktyczne.
Istotną potrzebą jest również otwarcie się na międzynarodowe doświadczenia w zagranicznych firmach, a
także nabycie umiejętności lepszego komunikowania się w języku angielskim.Celem zagranicznego stażu jest:doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy uczestników, - zastosowanie wiedzy
teoretycznej w praktyce,- podniesienie kwalifikacji o nowe umiejętności i zaznajomienie się z najnowszą
technologią i metodami pracy we włoskich firmach odzieżowych i reklamowych,- zapoznanie się ze
sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw we Włoszech,- doskonalenie nauki języka angielskiego w
autentycznym kontekście, a w szczególności zastosowanie angielskiego słownictwa zawodowego w
naturalnych sytuacjach w miejscu pracy,- rozszerzenie horyzontów poprzez zapoznanie się z kulturą i historią
Włoch, jak również nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem
tolerancji i szacunku dla innych narodowości.Bezpośrednim efektem projektu będzie zdobyta wiedza i
doświadczenie praktyczne, a więc indywidualny rozwój zawodowy uczniów, potwierdzony przez Certyfikat
ECVET oraz Europass Mobilności. To z kolei spowoduje wzrost konkurencyjności uczestników na rynku pracy
zarówno za granicą jak i w kraju, a przez to zwiększy szanse ich zatrudnienia. Istotną wartością dodaną będzie
wiedza o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw i możliwość przeniesienia tych doświadczeń na grunt
naszego regionu, a przez to przyczynienie się do rozwoju jego uprzemysłowienia. Ewidentnym efektem
projektu będzie poprawa ogólnej znajomości języka angielskiego uczestników, a także języka
zawodowego.Rozwój osobisty uczniów poprzez kontakt z ludźmi o innej kulturze będzie kolejnym
niezaprzeczalnym efektem stażów. Uczestnicy zyskaja pewność siebie, zwiększą swoja mobilność i
otwartość.Bardzo ważnym rezultatem projektu będzie podniesienie standardu kształcenia zawodowego
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu, a co za tym idzie wzrośnie ranga szkoły. Otrzymane referencje od
Centrum Szkolenia Zawodowego w Radomiu o doskonałym wywiązywaniu się Sistema Turismo z podjętych
zobowiązań i umów, jak również rekomendacja Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu o bardzo dobrej
wspólpracy oraz listy intencyjne partnerów zaświadczają o gwarancji odbycia stażu na wysokim poziomie, oraz
zgodności jego charakteru z kierunkiem kształcenia uczestników.
81
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27827
Tytuł projektu:
NOWE PROEUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE MŁODZIEŻY OHP
NA WARMII I MAZURACH W OBSZARZE ZAWODOWYM BRUKARZ
Beneficjent:
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy w Olsztynie
ul. Narutowicza 4
10-581 Olsztyn
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Mickiewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
33022 euro
Krótkie streszczenie:
Staż młodzieżowy w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina
i Brandenburgii jest projektem dla 16 uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku, uczniów
zasadniczej szkoły zawodowej, nabywających kwalifikacje zawodowe w obszarze murarz. Podopieczni OHP
pochodzą głównie z terenów wiejskich i małych miasteczek woj.warmińsko-mazurskiego. Wychowywani są
często w rodzinach bezrobotnych oraz patologicznych. Należą do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym i
marginalizacją. Będąc drugim pokoleniem bezrobotnych “dziedziczą” status bezrobotnego, utwierdzając się w
przekonaniu, że są skazani na brak pracy. Problem pogłębia również niskie poczucie własnej wartości tej grupy
młodzieży, brak wiary we własne możliwości, lęk przed zmianami. Nasz Projekt odpowiada potrzebie
poszerzenia praktycznej wiedzy u podopiecznych OHP z zakresu budownictwa - w obszarze zawodowym
brukarz oraz z zakresu nowych technologii budowlanych. Uczestnikom stażu zapewniony zostanie dostęp do
nowoczesnego warsztatu treningowego. Poprzez praktykę młodzi ludzie zdobędą doświadczenie, tak bardzo
doceniane przez pracodawców. Uczestnicy projektu, przy pomocy opiekuna grupy znającego podstawy jęz.
niemieckiego oraz instruktorów niemieckich zostaną przygotowani do pracy w zawodzie BRUKARZ zgodnie ze
standardami europejskimi. Przed wyjazdem na staż uczniowie będą uczestniczyć w przygotowaniu
pedagogicznym, językowym i kulturowym. Polski opiekun grupy zapozna się z warsztatem pracy i systemem
kształcenia zawodowego obowiązującego w Niemczech. Partner niemiecki zainteresowany jest poznaniem
różnic w metodach kształcenia zawodowego w systemie kształcenia OHP a obowiązującym w Niemczech, jak
również wymianą doświadczeń dydaktycznych oraz wychowawczych. Realizacja projektu odbędzie się w
ośrodku szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą. Ośrodek ten posiada bogate doświadczenie w organizacji
kształcenia i doskonalenia w zakresie prac budowlanych, w tym w realizacji kursów w ramach programu
Leonardo da Vinci. Ośrodek oferuje kształcenie i doskonalenie w nowoczesnych zakładach treningowych z
jednoczesną możliwością zakwaterowania w internacie. Podobnie nowocześnie wyposażonych warsztatów
brakuje na terenie Polski. Ogólnym celem projektu jest promowanie współpracy i mobilności pomiędzy
systemami kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej poprzez podnoszenie umiejętności zawodowych
podopiecznych OHP z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pasłęku.Cele szczegółowe to: nabycie umiejętności
praktycznych w zakresie brukarstwa, zwiększenie szans na zatrudnienie na regionalnym, krajowym i
międzynarodowym rynku pracy, umożliwienie podopiecznym OHP samorealizacji zawodowej, wyrównanie
szans edukacyjnych podopiecznych OHP zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie nauki jęz.
niemieckiego i kultury Niemiec, zachęcenie do tolerancji i szacunku dla innych narodów i kultur, stworzenie
uczestnikom projektu możliwości uzyskania certyfikatu Europass-Mobility.Odbyty staż ukształtuje w młodzieży
chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych i wzmocni ich motywację do dalszej nauki zawodu.
Staż międzynarodowy ukształtuje zdolności adaptacyjne do nowych warunków, pozwoli przełamać bariery
kulturowe i językowe. Zdobyta podczas realizacji projektu wiedza i doświadczenie podniosą kwalifikacje
zawodowe uczniów i zwiększą ich umiejętności co ułatwi im w przyszłości wejście zarówno na lokalny, jak i
unijny rynek pracy. Prowadzić to będzie do przełamania stereotypów panujących w środowisku, z którego się
wywodzą. Realizacja projektu przyczyni się do wyrobienia u uczestników projektu nawyku permanentnego
doskonalenia umiejętności, przełamania barier kulturowych oraz spowoduje otwarcie się uczestników na
stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
82
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27829
Tytuł projektu:
Świadczenie usług cateringowych drogą do elastycznych form
zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy dla absolwentów szkół rolniczych
Beneficjent:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Muraczewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
35100 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu są uczniowie ZSCKR w Kowalu, którzy kształcą się w zawodzie technik żywienia i
gospodarstwa domowego. Jest to głównie młodzież pochodząca z terenów wiejskich i małych miasteczek.
Nauczycie często widzą ich bezsilność i brak jakichkolwiek planów na przyszłość, co z pewnością wynika z
niskiego poziomu saooceny. Podczas rozmowy z pedagogiem szkolnym młodzież otwarcie mówi, że boi się
życia na własny rachunek. Podanie tym młodym ludziom pomocnej dłoni to zwiększenie ich szans na rynku
pracy i wyrwanie ich z grupy osób bezrobotnych. Termin praktyki jest planowany na miesiąc maj 2013 roku.
Grupa 18 uczniów ZSCKR oraz 2 opiekunów, wyjedzie na 2 tygodnie do.Schkeuditz.Instytucja przyjmująca
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, zapewnia profesjonalny staż w firmach
gastronomicznych. Młodzież odbywać będzie staż z zakresu obsługi konsumenta. Głównie będzie wykonywać
takie czynności jak: przygotowywanie posiłków i ich podawanie, dekorowanie potraw, wystrój miejsc
spożywania posiłków, utrzymywanie naczyń i sprzętu gastronomicznego w czystości. Ważnym elementem
będzie dbanie o bhp w miejscu pracy oraz prawidłową organizację prac. Przed wyjazdem uczestnicy odbędą
przygotowanie pedagogiczno-językowo-kulturowe,mające na celu przygotować ich do pobytu w innym kraju
oraz do swobodnego posługiwania się j. niemieckim, zwłaszcza słownictwem branżowym. Instytucja
przyjmująca posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Od kilku lat występuje jako partner w
projektach LdV. Okres praktyk wynosi 2 tygodnie. Jest to czas wystarczający by zrealizować plan praktyk.
Młodzież wyjeżdżająca ma już wiedzę merytoryczną o pracy w gastronomii oraz znają język w stopniu
komunikatywnym.2 tygodnie stażu to poznanie od strony praktycznej zwodu, który będą wykonywać.
Młodzież, podczas praktyki spotka się z inną rzeczywistością niż ta, którą mają na co dzień. To czas do
ćwiczenia swoich umiejętności językowych zarówno pod względem słownictwa potocznego jak i branżowego.
Praktyka zagraniczna to okazja do poznania kultury i zwyczajów dnia codziennego naszego zachodniego
sąsiada. Młodzież poszerzając swoją wiedzę na temat kultury, religii czy obyczajów innego narodu, zapewne
będzie bardziej tolerancyjna w stosunku do innych narodowości. Pomoże to także przełamać stereotypy
dotyczące naszego zachodniego sąsiada. Każde doświadczenie zdobyte w trakcie wyjazdu spowoduje
wzbogacenie osobowości tych młodych ludzi. Celem ogólnym projektu jest poprawa mobilności uczniów szkół
zawodowych na rynku pracy oraz zwiększenie ich szans na współpracę międzynarodową. To również czas by
dowiedzieć się więcej o odpowiedzialności za swoje czyny. Praca to skupienie, słuchanie poleceń opiekuna i
jednocześnie próba zapamiętania jak największej liczby szczegółów, które można wykorzystać w przyszłości w
pracy. Udział w projekcie pozwoli udoskonalić umiejętności zawodowe i wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole.
Wpłynie to na zwiększenie szans znalezienia pracy najemnej, założenia własnej firmy cateringowej czy lokalu
gastronomicznego. Po zakończeniu praktyki zawodowej partner przyjmujący wystawi każdemu uczestnikowi
zaświadczenie potwierdzające opanowane umiejętności. Wystawione zostaną dokumenty EUROPASS
MOBILITY. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie LdV. Informacje o efektach praktyki
zagranicznej w ZS realizowanej w ramach realizacji programu LdV zostaną opublikowane w prasie lokalnej i
regionalnej i na stronie internetowej szkoły. Za całość projektu jest odpowiedzialny dyrektor Wojciech
Rudziński. Bezpośrednim koordynatorem projektu jest Małgorzata Muraczewska–nauczyciel. Za rozliczenia
finansowe odpowiada księgowa szkoły - Anna Rembiałkowska
83
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27833
Tytuł projektu:
Zawód hotelarz - gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie
ul. Pułaskiego 1
66-620 Gubin
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Szymański
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
28
Dofinansowanie :
109424 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt składany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie w partnerstwie z francuskim
stowarzyszeniem "Francja - Polska, Lot - Lubuskie" jest kontynuacją trwającej ponad 20 lat współpracy
partnerów w dziedzinie kształcenia zawodowego młodzieży. Myślą przewodnią Projektu jest poprawa jakości
kształcenia zawodowego poprzez stworzenie jego bezpośrednim odbiorcom jak najlepszych warunków w
opanowaniu stosownej do kierunku kształcenia wiedzy oraz zdobycia pierwszych umiejętności i kwalifikacji
zawodowych. Osiągnięcie wspomnianych celów zwiększy ich szanse na zatrudnienie oraz poprawi ich
konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Działania związane z wdrażaniem Projektu spowodują
doskonalenie jakości i wprowadzanie innowacyjności w dziedzinie kształcenia zawodowego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gubinie. Partnerzy do udziału w Projekcie staży zaproszą uczniów technikum
hotelarskiego oraz technikum żywienia i gospodarstwa domowego, którzy uczęszczają do szkół
ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Uczniowie tych szkół wywodzą się w zdecydowanej większości
z terenów wiejskich, charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia. Mają oni zdecydowanie mniejszy dostęp
do ośrodków silnie rozwiniętych technologicznie, gdzie stosowane są nowoczesne systemy zarządzania i
zaawansowane technologie przemysłowo - gospodarcze. Ideą Projektu będą wyjazdy naszej młodzieży na
staże do francuskich przedsiębiorstw w branży hotelarskiej, gdzie będzie miała ona możliwość zapoznania się z
francuskim modelem świadczenia tych usług. Wartością dodaną treści Projektu będzie możliwość osiągnięcia
przez uczestników znacznej progresji językowej oraz poznanie kultury i tradycji obcego im dotąd kraju. W
dalszej fazie chcielibyśmy, aby zdobyta przez nich wiedza i doświadczenie zostały przeniesione do naszego
regionu poprzez tworzenie bazy turystyczno-hotelarskiej. Planujemy, aby stażyści przekazali informacje o
zdobytych na stażu kompetencjach lokalnym pracodawcom, którzy uczestniczyli w tworzeniu treści programu
szkolenia i zadeklarowali swoją pomoc w jego realizacji. Treść Projektu nawiązuje do Strategii Rozwoju
zarówno powiatu krośnieńskiego, jak i województwa lubuskiego. Projekt nasz zakłada wysłanie na staże do
francuskiego departamentu Le LOT 28 uczestników w czterech siedmioosobowych grupach na okres 10
tygodni. Czas jego realizacji planujemy rozpocząć z dniem: 01.06.2012 i zakończyć w dniu 31.05.2014. Projekt
uzyskał poparcie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Lokalnych Władz (załączniki)
84
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27835
Tytuł projektu:
„Droga do sukcesu w karierze zawodowej - zagraniczna praktyka dla
techników ekonomistów"
Beneficjent:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. S. Staszica w Gubinie
ul. Racławicka 1
66-620 Gubin
Osoba kontaktowa:
Łukasz Ziemba
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
31008 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Droga do sukcesu w karierze zawodowej - zagraniczna praktyka dla techników ekonomistów” w
ramach programu Leonardo do Vinci dotyczy zorganizowania praktyki zawodowej połączonej z nauką języka
niemieckiego oraz elementami pedagogiki przeżyć. Skierowany jest on do uczniów drugiej i/lub trzeciej klasy
technikum ekonomicznego.Czterotygodniowa praktyka w zagranicznym ośrodku IB we Frankfurcie nad Odrą,
który specjalizuje się w kształceniu zawodowym uczniów będzie idealnym uzupełnieniem praktycznej nauki
zawodu. Pozwoli również uzyskać pewność i doświadczenie przyszłym absolwentom na rynku krajowym i
europejskim. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej zdobytej przez uczniów na
zajęciach szkolnych, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji w zakresie
ekonomii, poznanie standardów pracy w innych warunkach kulturowych jak i językowych.Doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w praktyce, ze szczególnym naciskiem na słownictwo
zawodowe z tą dziedziną (ekonomia).Ważnym aspektem stażu jest również poznanie kultury i historii kraju
goszczącego. Poprzez udział w projekcie uczniowie nabędą także nowe umiejętności interpersonalne związane
z samodzielnym podejmowaniem decyzji, rozwojem osobowości, współpracy w grupie oraz
odpowiedzialnością. Poprzez pedagogikę przeżyć wzmocni się ich pewność siebie pozwalająca na swobodne
poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na europejskim rynku pracy. Takie elementy oddziaływania
pedagogicznego jak współpraca w międzynarodowym zespole(trening na ściance wspinaczkowej)pod okiem
trenerów, nauczą praktykantów otwartości, pokażą, że można porozumiewać się za pomocą gestów,
uruchomią wyobraźnię. Ćwiczenia te wpłyną wymiernie na mobilność przyszłych pracowników, którzy zdobędą
nowe doświadczenia nie tylko zawodowe. Dzięki tej praktyce uczniowie będą mieli możliwość rozwoju swojej
dalszej drogi zawodowej, jak również będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy.Miejscem
odbywania praktyki będzie międzynarodowa firma symulacyjna IB.Dotychczas, uczniowie naszej szkoły nie
mieli okazji pracować w takich symulatorach, będzie to innowacyjne podejście dla tego typu praktyk
zawodowych, które z pewnością ułatwi rozwój w tej dziedzinie. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz
porównanie warunków pracy i urządzeń znajdujących się w tej firmie (wzór dobrych praktyk)wpłynie na
możliwość utworzenia w przyszłości firmy symulacyjnej takiego typu w naszej szkole oraz możliwość
goszczenia i nauczania uczniów z innych krajów europejskich. Uczniowie, 15 techników ekonomistów, w
trakcie pobytu będą odbywać praktykę w różnych działach firmy: w kadrach, sekretariacie, księgowości,
skupie, magazynie, sprzedaży. Wyjazd uczniów zostanie poprzedzony przygotowaniem językowym,
pedagogiczno-zawodowym, a także kulturowym. W czasie praktyki młodzież wyjedzie także na dwie wycieczki
połączone z nauką języka niemieckiego do Berlina i Poczdamu. Podczas praktyki młodzież będzie miała okazję
do doskonalenia i rozwijania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w typowych codziennych
sytuacjach jak też w sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych. Dzięki odbyciu zagranicznej
praktyki młodzież będzie miała możliwość porównania polskich i niemieckich standardów nauczania.Dialogowi
międzykulturowemu będą służyły polsko-niemieckie warsztaty integracyjne,obserwacja życia, obyczajowości,
mentalności, warunków pracy i nauki rówieśników z Niemiec. Grupa technikum ekonomicznego przygotuje
dwujęzyczny folder reklamowy polsko-niemieckiej firmy wraz z porównaniem standardów zarządzania firmą,
którą poznali w trakcie stażu na praktyce zagranicznej.
85
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27836
Tytuł projektu:
Staż zagraniczny - szansą dla młodego hotelarza
Beneficjent:
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w
Białymstoku
ul. gen.J.Bema 105
15-370 Białystok
Osoba kontaktowa:
Wioletta Wilda
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
47476 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt praktyk zawodowych nosi tytuł: Staż zagraniczny szansą dla młodego hotelarza. Głównym celem
projektu jest umożliwienie wyjazdu na praktyki zagraniczne młodzieży z terenów Podlasia - zagrożonych
bezrobociem i słabiej rozwiniętej Polski wschodniej. Projekt w formie praktyk ma ułatwić młodzieży rozwój
osobisty i zawodowy, wskazać interesujące możliwości zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy. Mobilność
uczestników projektu z pewnością zwiększy ich szanse na zatrudnienie w branży hotelarskiej. Udział młodzieży
w projekcie umożliwi zapoznanie się z europejskimi standardami obsługi gościa hotelowego, w tym podniesie
umiejętności posługiwania się jednym z języków urzędowych UE - językiem angielskim. Komunikatywna
znajomość tego języka jest jedną z kluczowych umiejętności w życiu zawodowym hotelarza, stąd tak istotne
jest jej kształtowanie poprzez pracę w rzeczywistych warunkach obsługi gościa posługującego się takim
językiem. Rezultatem projektu będzie także wzmocnienie poczucia przedsiębiorczości, kreatywności i
samodzielności młodych hotelarzy. Uczestnicy zwiększą zdolności adaptacyjne do pracy w międzynarodowym
zespole, pogłębią tolerancję dla różnic kulturowych. Rezultatem projektu powinny być lepsze osiągnięcia z
egzaminu zawodowego, zwłaszcza z części językowej. Dotychczasowe doświadczenia z egzaminów
zawodowych hotelarzy wskazują na problem wynikający ze słabej znajomości języka.Grupą docelową
przedsięwzięcia jest grupa 16 uczniów z klas II i III hotelarskich Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im.
Mikołaja Kopernika w Białymstoku. Termin praktyki planowany to; 06.05. - 31.05.2013 r.; 4 tygodnie praktyk
zawodowych. W ramach dotychczasowego kształcenia zawodowego w szkole uczniowie zdobyli podstawową
wiedzę z zakresu świadczenia usług hotelarskich i pokrewnych. Szkolenie umiejętności praktycznych miało
miejsce podczas zajęć z przedmiotów zawodowych w tym z obsługi konsumenta, organizacji pracy w
hotelarstwie. Praktyka zagraniczna będzie realizacją szkolenia praktycznego zawodowego zgodnego z
programem nauczania realizowanym w szkole a jednocześnie innowacyjnym działaniem z punktu widzenia
szkoły. Praktyki odbędą się w renomowanych, wyselekcjonowanych we współpracy z instytucją pośredniczącą
conajmniej trzygwiazdkowych hotelach sieciowych we Włoszech w miejscowości Rimini: Hotel Continental E
Dei Congressi, Norina Srl - Hotel Accademia, Golden Tulip Waldorf Hotel, Hotel le Meridien, Hotel Royal Plaza,
Hotel Bengasi, Hotel Jolie.
86
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27846
Tytuł projektu:
Zagraniczne staże zawodowe uczniów klas informatycznych szansą na
europejskim rynku pracy.
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych
Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śląski
Osoba kontaktowa:
Waldemar Olszewski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
19
Dofinansowanie :
70114 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będą uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk. Projekt odpowiada
potrzebom trudnego rynku pracy na terenach wiejskich, okalających miasto Wodzisław Śląski, skąd pochodzi
prawie 70% uczniów. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, kompetencji
językowych, zwiększnie stopnia mobilności uczniów, wzrost poziomu rozwoju osobistego i zawodowego
uczniów a tym samym zwiększenie konkurencyjności tych uczniów w trakcie poszukiwania pierwszej pracy.
Aby ta konkurencyjność była znacząca, Dyrekcja ZST podjęła decyzję o włączeniu w proces opracowywania
programu stażu zaprzyjaźnione firmy z Wodzisławia, aby skutecznie odnaleźć rozwiązania , pomagające
absolwentom w poszukiwaniu pracy ( ankieta oraz analiza w zał. nr 6 i 7). REZULTATY:- poszerzenie
umiejętności zawodowych uczniów poprzez zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi w
Wielkiej Brytanii, - promocja programu LDV oraz idei Programu Kształcenie przez Całe Życie,- zwiększenie
motywacji i kompetencji zawodowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (opinia PPP),zachęcanie do nauki języka angielskiego,- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego poprzez
uczestnictwo w specjalistycznym kursie zawodowym języka angielskiego (tematyka kursu w zał. nr 20).zwiększenie motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań zawodowych poprzez obserwację odmiennego i
bardzo elastycznego brytyjskiego rynku pracy oraz czynne uczestnictwo w tym rynku w trakcie stażu,przygotowanie, opracowanie i prowadzenie platformy edukacyjnej umożiwiającej naukę w systemie elearning- inwestycja byłaby wykorzystywana wielokrotnie na wszytkich zajęciach w ZST i stanowiłaby swoiste
praktyczne upowszechnianie projektu stażowego.- wykorzystanie metody webquest w kreowaniu
autopromocji uczniów- tematyka webquestów będzie istotnym elementem organizowanego na terenie Ulster
Univercity w Derry kursu komputerowego, prowadzonego przez nauczycieli akademickich (tematyka kursu
komputerowego w zał. nr 21). Staż obejmie okres czterch tygodni tzn 20 dni roboczych, w czasie których
uczniowie odbęda praktyki zawodowe w takich zakładach pracy Derry jak: Univercity of Ulster, Select
Computer Systems, Com Cube, Computer Warehouse NI, Elite Computer Systems.Wymiana będzie miała
miejsce w Londonderry/Wielka Brytania, w terminie 29 września 2012 - 27 października 2012.
87
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27847
Tytuł projektu:
Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ul. B-pa Bednorza 15
40-384 Katowice
Osoba kontaktowa:
Ewa Rębacz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
56070 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będzie 20-osobowa grupa składająca się z uczniów kl. IV technikum kształcących się w
zawodzie technik technologii żywności i uczniów kl. III zasadniczej szkoły zawodowej, którzy kształcą się w
zawodach: cukiernik, piekarz lub rzeźnik-wędliniarz. Staż jest przewidziany w formie 3-tygodniowej praktyki,
którą zaplanowano na listopad 2012r. Uczestnicy wyjadą z opiekunami. Staż odbędzie się w andaluzyjskiej
Granadzie, w firmach przetwórstwa spożywczego sektora MŚP o profilu zgodnym ze specjalizacją uczniów.
Staż w Andaluzji stwarza szczególne możliwości rozwoju zawodowego uczestników. Ten region Hiszpanii od
wieków był bramą łączącą Europę i Afrykę oraz Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki. W swojej historii
Andaluzja była zdobywana i zamieszkiwana przez ludy o różnej kulturze, także żywieniowej. Zarówno
współczesna kuchnia jak i andaluzyjskie produkty spożywcze są wynikiem przenikania się najlepszych tradycji
różnych narodów. Typowa dieta śródziemnomorska – spuścizna starożytnych Greków i Rzymian, łączy się tu z
wyraźnym wpływem Maurów – zamieszkujących te tereny przez ponad 700 lat a także Żydów, Fenicjan i
Celtów. Wpływ na żywność Hiszpanii, w tym także Andaluzji, miały też odkrycia geograficzne i sprowadzone z
kolonii rośliny i zwierzęta. Wielokulturowe dziedzictwo wpłynęło na ogromną różnorodność żywności tego
regionu i kształtowanie się niezliczonej ilości smaków i aromatów. W trakcie stażu jego uczestnicy będą
zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na sposób wytwarzania produktów o charakterze tradycyjnym,
typowym dla regionu Andaluzji. Produkcja takich wyrobów odbywa się w dużym stopniu ręcznie, dlatego też
uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności manualnych niezbędnych w firmach spożywczych
o charakterze rzemieślniczym, a w tego typu firmach znajdują na ogół zatrudnienie absolwenci naszej
szkoły.Uczestnicy zapoznają się także z organizacją produkcji, ze stosowanymi w firmach stażowych metodami
przetwórstwa żywności i wyposażeniem technicznym do ich prowadzenia, zasadami zaopatrzenia
surowcowego i promocji wyrobów, a w podstawowym zakresie także z funkcjonowaniem systemów
zapewnienia jakości zdrowotnej. Staż przyszłych pracowników sektora spożywczego musi ich każdorazowo
uwrażliwiać także na obowiązek przestrzegania standardów higienicznych gwarantujących wysoką jakość
zdrowotną wytwarzanych produktów. Doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju, w którym przetwórstwo
spożywcze stoi na bardzo wysokim poziomie, poznanie wymagań stawianych pracownikom tego sektora,
kontakt z odmienną organizacją i kulturą pracy ma ułatwić uczestnikom projektu poruszanie się w przyszłości
po europejskim rynku pracy. W aspekcie rozwoju osobowego szczególnie ważny będzie wzrost asertywności i
poczucia własnej wartości uczniów, umiejętność radzenia sobie w różnych, często trudnych, sytuacjach, nauka
tolerancji i szacunku dla ludzi odmiennych kulturowo i mentalnie, a także rozwój kontaktów międzyludzkich.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poznają bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Hiszpanii i jej
współczesne oblicze. Uczniowie będą mieli także możliwość doskonalenia języka angielskiego, zwłaszcza
zawodowego, który zaplanowano jako język projektu, dzięki czemu dodatkowo wzrośnie ich wartość na rynku
pracy i kompetencje osobiste. Nauczą się też podstaw języka hiszpańskiego, co w przyszłości może okazać się
ich dodatkowym atutem.Udział w projekcie przyniesie także korzyści organizacji wysyłającej. Podniesie jej
prestiż, pozwoli na zdobycie kolejnych cennych doświadczeń w zakresie realizacji programów unijnych i
nawiązanie kontaktów międzynarodowych Zdobyta w trakcie stażu wiedza zawodowa uczniów i opiekunów
będzie wykorzystana na zajęciach z przedmiotów zawodowych i w czasie zajęć praktycznych, poszerzając ich
zakres o nowe treści i umożliwiając porównanie funkcjonowania przemysłu spożywczego w różnych krajach.
88
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27852
Tytuł projektu:
"Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch"
Beneficjent:
Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie
ul. I Armii Wojska Polskiego 89
07-200 Wyszków
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Mańko
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
48376 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt dotyczy 4- tygodniowego stażu zawodowego dla 16 uczniów w wieku 18 lat Technikum Obsługi
Turystycznej realizowanego w placówkach turystycznych w Spoleto we Włoszech. Wyjazd na zagraniczny staż
wynika z programowej praktyki zawodowej, którą muszą odbyć uczniowie w trzecim roku nauki. Ich wyjazd
planowany jest w terminie 18 lutego – 16 marca 2013r. Głównym celem projektu jest promowanie mobilności
pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla
podnoszenia umiejętności zawodowych. Uczniowie w wyniku stażu poszerzą wiadomości i udoskonalą
umiejętności zawodowe nabyte w trakcie nauki i praktyki w Polsce, oraz porównają je z oczekiwaniami, jakie
stawia przed nimi europejski rynek pracy. Zagraniczna praktyka będzie miejscem doskonalenia umiejętności
posługiwania się językiem angielskim i poznawania podstaw języka włoskiego, zwłaszcza terminologią
fachową. Realizacja programu zwiększy zainteresowanie uczniów językami obcymi, da im okazję do zetknięcia
się z innowacyjnymi technikami, co będzie przewagą nad rówieśnikami i pomoże w przyszłości znaleźć pracę.
Zagraniczny staż będzie miał też walor społeczny, uczniowie będą bowiem uczestniczyć w tworzeniu dialogu
międzykulturowego. Projekt umożliwi też wykształcenie wśród młodzieży postawy samodzielności, otwartości,
przedsiębiorczości, tolerancji oraz adaptacji w nowych warunkach. Staż przyczyni się do wzrostu mobilności i
pewności siebie oraz przełamie stereotypy myślenia o braku perspektyw zawodowych. Takie doświadczenie
przekona młodzież do inwestowania w siebie i tego, że warto się uczyć.Uczniowie w ramach projektu
zapoznają się z:1) Organizacją przedsiębiorstwa turystycznego – jego strukturą i organizacją, przepisami BHP i
ochrony przeciwpożarowej, regulaminem pracy, stanowiskami pracy, zasadami pracy w zespole, urządzeniami
i sprzętem przedsiębiorstwa turystycznego, produktami turystycznymi, działalnością marketingową i
informacją turystyczną.2) Organizacją imprez turystycznych – przygotowaniem ofert turystycznych,
poszukiwaniem nowych perspektywicznych turystycznych propozycji, rozwijaniem lokalnych usług
turystycznych, analizowaniem i tworzeniem ofert ubezpieczeniowych, planowaniem i organizowaniem oferty
turystycznej w różnych sezonach i odległościach, kalkulowaniem i dokumentowaniem kosztów imprez (teczka
imprezy), współpracą i negocjowaniem z kontrahentami i partnerami, komunikowaniem się w języku obcym z
klientami, dostosowaniem wiedzy geograficzno - marketingowej i z zakresu zarządzania w praktyce,
rozumieniem kulturowych różnic, wpływu i przenikania różnych dziedzin ekonomiki w dziedzinę turystyki.3)
Obsługą klientów przedsiębiorstw turystycznych – zasadami kultury obsługi klienta, udzielaniem informacji,
kalkulowaniem kosztów usług turystycznych, rozwiązywaniem problemów, przewidywaniem i realizacją
potrzeb i oczekiwań turysty, wykonywaniem krótko i długoterminowych rezerwacji hotelowych, rezerwacją
usług transportowych, posługiwaniem się rozkładami komunikacyjnymi, używaniem profesjonalnego języka,
programów komputerowych i narzędzi ICT, pracą w zespole w roli lidera i wykonawcy, kreatywnością
wykonywania zleconych zadań.Jest to zgodne z celami kształcenia w Zespole Szkół nr1 im. Marii SkłodowskiejCurie w Wyszkowie: przygotowaniem aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika, a więc
dobrego fachowca. Szkoła będzie mogła jeszcze bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnego środowiska,
poszerzając swoją ofertę edukacyjną, a także podnosząc atrakcyjność kształcenia zawodowego. Uczniowie
zdobędą Certyfikaty potwierdzające ich umiejętności zawodowe – Europass Mobility, certyfikaty
potwierdzające odbycie stażu oraz opanowanie podstaw języka włoskiego od Partnera Azzurra i referencje od
włoskich pracodawców.Staż we Włoszech stworzy możliwość znalezienia pracy nie tylko we własnym kraju, ale
na całym świecie, będzie ciekawym zawodowym doświadczeniem do wykorzystania w przyszłej pracy.
89
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27854
Tytuł projektu:
IMPULSE
Beneficjent:
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
WOJCIECHOWSKA 7
20-704 Lublin
Osoba kontaktowa:
Dominika Lewandowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
25
Dofinansowanie :
73186 euro
Krótkie streszczenie:
Analizy i obserwacje życia społecznego pokazują, że coraz więcej osób dotyka zjawisko wykluczenia
społecznego tzn. nie jest zdolnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Dodatkowo
nie podejmują zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub "wypadają" z niej.
Marginalizowanych grup społecznych jest wiele (niepełnosprawni, mniejszości etniczne). Jedną z takich grup
stanowi młodzież - dziewczęta i chłopcy w wieku do 24 lat wypadający z systemu szkolnego, najczęściej
pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Stereotypy i przekonanie o braku swojej wartości często prowadzą do
dyskryminacji i powodują, że młodzi ludzie niechętnie sięgają po środki, aby zmienić swoją sytuację. Czasem
po prostu nie wiedzą, jak to zrobić. Projekt ma na celu umożliwienie im wzięcia swojej drogi życiowej we
własne ręce i korzystnego wpłynięcia na dalsze życie.Według danych GUS w 2011r. woj. lubelskie zajmowało 9
miejsce w kraju w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych, w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki wynosiła 8786 (liczba kobiet stanowila 53%). W III kw. 2010r. liczba bezrobotnych z
wykształceniem zasadniczym zawodowym wynosiła 26536 (kobiety - 11102) i zmniejszyła się od I kw. o 5801
osób ( kobiety - 1240). Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tej grupie wiekowej (26720 osób) to
osoby; bez kwalifikacji - 8767, bez doświadczenia zawodowego - 21888, samotnie wychowujące dziecko 1205,niepełnosprawni - 270. Według danych WUP w Lublinie w 2011r. na rynku pracy w woj. lubelskim
pojawiło się 1367 ofert pracy dla mechaników samochodowych, 1478 dla kucharzy, 624 dla fryzjera, 54 dla
dekarza i 1298 dla ślusarza.W 2011 r. w OHP w woj. Lubelskim 569 uczniów odbywało naukę zawodu w tym
20,21 % w zawodzie kucharz małej gastronomi, 14,06 % w zawodzie fryzjer i 20,38 % w zawodzie mechanik,
2,1% dekarz, a 0,5% ślusarz. Zawody związane z budownictwem (dekarz, ślusarz) niezmiennie utrzymują się na
wysokiej pozycji i gwarantują w woj. lubelskim szybsze znalezienie zatrudnienia. Powyższa tendencja
utrzymuje się niezmiennie już od kilku lat. Największym problemem młodzieży ze środowisk patologicznych
jest wypadnięcie z sytemu szkolnego i niemożność powrotu i zdobycia doświadczenia oraz kwalifikacji
zawodowych, a tym samym rozwoju osobistego.Głównym celem projektu jest pomoc w zdobyciu kwalifikacji
zawodowych w nowym środowisku, aby korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój osobisty, przez organizację stażu
zawodowego. Główny cel pokrywa się ogólnym celem projektów stażowych. Cele szczegółowe projektu to:poznanie środowiska zawodowego innego kraju- nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych w 5
zawodach: mechanik (Niemcy), kucharz małej gastronomii, fryzjer (Włochy), dekarz, ślusarz (Hiszpania).zminimalizowanie zaległości w programie nauczania danego zawodu- przełamanie barier międzyludzkichwzrost motywacji do zmiany sytuacji życiowej- uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w szkole o
doświadczenia praktyczne z innego kraju.Projekt przewiduje wysłanie na staż 5 osób w zawodzie mechanik, 5
osób w zawodzie kucharz oraz 5 osób w zawodzie fryzjer oraz 5 osób w zawodzie dekarz i 5 osób w zawodzie
ślusarz. Są to zawody, na które na Lubelszczyźnie jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Młodzież zostanie
wysłana w 2 turach: I - marzec 2013 - Włochy (kucharz i fryzjer), Niemcy (mechanik), II - kwiecień 2013 dekarz, ślusarz (Hiszpania). Terminy spowodowane są w dużej mierze warunkami klimatycznymi.Projekt
zmierza do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej, min. zwiększaniu potencjału zatrudnieniowego oraz
aktywności osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wpisuje się także w założenia Europejskiej Strategii
Zatrudnienia oraz Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 2007-2013.
90
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27864
Tytuł projektu:
Zagraniczny staż zawodowy szansą na lepszą przyszłość
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
Ul. Górna
62-420 Strzałkowo
Osoba kontaktowa:
Wiesława Kraska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
64767 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przeznaczony jest dla 30 osób będących w początkowej fazie szkolenia zawod. Uczestnikami projektu
będą zarówno dziewczęta jak i chłopcy, uczniowie klas III zdobywający zawody: tech. architektury krajobrazu,
tech. budownictwa oraz tech. żywienia i gosp.domowego. Nasi uczniowie pochodzą głównie ze środowisk
wiejskich, które szczególnie boleśnie odczuwają skutki strukturalnych zmian w sektorze rolnictwa a w obszarze
działania naszego Zespołu zmiany te miały charakter gwałtownych ewolucji. Uczestnicy projektu będą w wieku
18-19 lat. Przewiduje się wyjazd młodzieży w 3-ech grupach po 10 osób,każda z opiekunem.Realizacja całego
projektu przewidziana jest na rok szkolny 2013/2014. Pobyt u partnera przyjmującego to 3 tygodnie dla każdej
10 osobowej grupy z danego technikum. -Bedąc beneficjentem realizację projektu przewidujemy wraz z
partnerem w Niemczech w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Zwiazku Przemysłu Budowlanego
Berlina-Branderburgii w Poczdamie,( w Oddziałach) w terminie od 01.05.2013 do 31.05.2014r. Tech.
budownictwa i tech. architektury krajobrazu to nowo utworzone kierunki kształcenia w naszym Zespole ,
wynikajace z potrzeby nowych umiejętności na lokalnym rynku pracy. -Dla wszystkich typów technikum
istnieje konieczność szybkiego zapełnienia luki na terenowym rynku pracy, powstałej z powodu braku
wykwalifikowanej kadry pracowniczej posiadającej chociażby standartowy poziom kompetencji do
wykonywania zawodu.-Wtórną potrzebą jest wychodzenie naprzeciw ożywienia gospodarczego, związanego z
powstawaniem w środowiskach wiejskich małych zakładów pracy w branżach związanych z budownictwem,
architekturą krajobrazu i gastronomią. -Celem projektu jest wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia
zawod. w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia osobistego
rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz propagowanie
nauki języków obcych Istnieje pilna potrzeba poprawy pod względem jakościowym i ilościowym
ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia
zawodowego oraz w kształceniu ustawicznym-uczenia się przez całe życie.Celem dodanym, stażu
zagranicznego jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Zespołu w środowisku,podniesienie poziomu i
jakości kształcenia. Dla pełnej realizacji celów projektu opracowano zakresy tematyczne programów stażu z
uwzględnieniem już nabytych umiejętności w kraju Oczekiwane rezultaty to: -rozwój osobowy poszerzający
horyzonty światopoglądowe,- umiejętność kształtowania swojej postawy obywatelskiej na tle tendencji
europejskich. -Proces realizacji proj. powinien wygenerować umiejętność posługiwania się żywym językiem
niemieckim,podnieść znajomość kultury i historii zachodniego sąsiada. -Udział w proj. powinien wyposażyć
uczestników w umiejętność transformacji nowości i innowacji zawod.i adoptowania ich do własnego rozwoju i
swojego stanowiska pracy.- Atrakcyjny przebieg projektu wymusi na uczestniku proj. powstanie
zaineresowania do samokształcenia i koncentrowania się na korelacji miedzy kształceniem i szkoleniem
zawodowym a światem pracy, głównie na potrzebę szybkiego rzekwalifikowania się. Plan zaplanowanych
wyjazdów: tech.arch.krajob-I grupa-od 16.09-04.10.2013-, tech.bud.- IIgr. od 03.03.-21.03.2014,
tech.żywienia-IIIgr. od 24.03-11.04.2014. Staż ma stanowić integralną część ścieżki kszałcenia zawodowego w
kraju i ma odbywać się w wyspecjalizowanym ośrodku kształcenia zawod.we Frankfurcie nad Odrą podległym
Zakładowi Promowania Kształcenia Zawodowego. Umiejętności uzyskane w trakcie stażu powinny przynieść
korzyści stażystom na lokalnym, jak i europejskim rynku pracy,gdyż potwierdzeniem odbycia stażu w projekcie
będzie dokument tzw."Europass Mobility".
91
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27867
Tytuł projektu:
Staż w Wielkiej Brytanii formą zdobycia europejskich kwalifikacji
Beneficjent:
Zespół Szkół Ekonomicznych Imienia Oskara Langego
dr Urbanowicza 2
41-500 Chorzów
Osoba kontaktowa:
Halina Łoskoczynska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
29
Dofinansowanie :
98958 euro
Krótkie streszczenie:
Beneficjentami projektu będzie 32 uczniów 3 kl. Technikum Ekonomicznego, którzy odbędą 4 tyg. staż w 2013
r. w Wielkiej Brytanii, w Plymouth w 2 gr. w zawodzie technik ekonomista-16 i technik obsługi turystycznej-16.
Staż zostanie zorganizowany w partnerstwie z instytucją przyjmującą EuroPartnership Agency Ltd, z którą w
2011 r. z sukcesem zrealizowaliśmy projekt mobilności w zawodzie technik ekonomista. W kolejnym projekcie
rozszerzymy współpracę o szkolenie także w zawodzie technik obsługi turystycznej.Opracowany projekt
umożliwia wykorzystanie środków programu LdV o wartości: 114 248,00 € na praktyczną naukę zawodu wg
uzgodnionych z partnerem programów szkolenia zawodowego (zaopiniowanych także przez krajowych
przedsiębiorców). W trakcie stażu uczestnicy nabędą dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w
zakresie: prac administracyjno-biurowych tj. odczytywania, sporządzania, edytowania dokumentów, obsługi
klientów lub dokumentowania, oferowania, kalkulowania, sprzedaży usługi turystycznych, obsługi turystów,
udzielania informacji turystycznej z wykorzystaniem TIK i języka angielskiego zawodowego.Uczestnicy do
odbycia stażu zostaną odpowiednio przygotowani, co w istotny sposób wpłynie na jakość i trwałość jego
rezultatów m.in. przez udział w 2 warsztatach: „Dokumenty aplikacyjne i przygotowanie do rozmowy
aplikacyjnej” w języku angielskim:10 h, „Życie i praca w międzynarodowym środowisku” w języku
angielskim:15 h, w 2 wykładach, prelekcjach i przez prezentacje multimedialne uczestników dotyczące historii,
kultury, warunków życia, pracy i zabytków Wielkiej Brytanii.Realizacja projektu umożliwi uzyskanie
następujących rezultatów:•Wykształcenie nowych kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego w
nieznanym, międzynarodowym środowisku pracy, z obowiązującą komunikacją w języku angielskim i wg
innych niż wyuczonych w Szkole standardów, procedur, dokumentacji i oprogramowania komputerowego z
wykorzystaniem języka angielskiego zawodowego, na zasadzie „nowe umiejętności w nowych miejscach
pracy", co ze względu na globalizację produkcji, rosnące obroty towarowo-usługowe z zagranicą jest
podstawowym kryterium rekrutacji pracowników przez polskie i zagraniczne firmy. Nabycie nowych
kwalifikacji jest odpowiedzią na oczekiwania i aspiracje uczniów oraz ich rodziców, którzy są świadomi, że
zagraniczne szkolenie stwarza dodatkowe szanse na otwartym rynku pracy.•Doskonalenie znajomości języka
angielskiego w tym szczególnie słownictwa zawodowego. Jest to możliwe dzięki szkoleniu w kraju angielskiego
obszaru językowego–występuje zgodność języka kraju goszczącego uczestników z językiem obcym nauczanym
w Szkole i stosowanym w edukacji zawodowej. •Wykształcenie odpowiednich postaw właściwych dla
„mobilnej młodzieży”: innowacyjności, przedsiębiorczości, kreatywności oraz samodzielności w zakresie
korzystania z różnych środków transportu, map, przewodników, rozkładów jazdy, adaptacji do innych
warunków mieszkaniowych i wyżywienia, a także do zarządzania gotówką i czasem wolnym. •Wykształcenie
kompetencji międzykulturowych do życia i pracy w środowisku międzynarodowym tj. poczucia europejskiej
tożsamości i obywatelstwa, komunikatywności, otwartości, akceptacji, tolerancji, elastyczności, szacunku dla
rożnych społeczności i środowisk poprzez poznanie ich warunków życia, pracy, kultury i historii, co w
szczególny sposób zostanie wykształcone poprzez przygotowanie mobilności, zakwaterowanie w rodzinach
oraz indywidualną pracę w brytyjskich, małych i średnich przedsiębiorstwach.•Wzrost motywacji uczniów do
nauki, w tym szczególnie języka angielskiego i kreowania odpowiednich postaw, co w przyszłości ułatwi im
sukces w życiu i zwiększy obszar pracy w międzynarodowym środowisku nie tylko za granicą, ale także w
korporacjach międzynarodowych w Polsce.•Podniesienie jakości i skuteczności edukacji zawodowej przez
samoocenę i wzajemną ocenę rezultatów stażu w porównaniu do rezultatów 3 wcześniej zrealizowanych
projektów LdV - panel.
92
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27868
Tytuł projektu:
Europejskie zawody przyszłości - technik mechanik oraz technik elektryk
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
Północna 9A
43-600 Jaworzno
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Stawicka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
38674 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie będzie uczestniczyć 16 uczniów odbywających praktykę w Niemczech (Lipsk). Są to uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 klas trzecich o kierunku technik elektryk (8 osób) i mechanik (8 osób).
Staż odbędzie się w marcu 2013 roku (25.02.2013 – 22.03.2013) w firmach zajmujących się branżą elektryczną
i mechaniczną. Głównym celem, dla którego uczniowie wyjadą w ramach stażu jest ich rozwój zawodowy,
poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy
przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich, nabycie umiejętności pracy w
zespole międzynarodowym i poznanie innych rozwiązań mechanicznych i elektrycznych. Dodatkową potrzebą
jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów (język zawodowy) oraz poznanie kultur innych krajów Unii
Europejskiej w tym kultury i organizacji pracy. Projekt ma przyczynić się do poprawy europejskiej mobilności w
ramach kształcenia zawodowego, poprawy współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi,
ułatwić rozwoju praktyk zawodowych, przyczynić się do poprawy przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji
zawodowych, wspierania technologii mechanicznej i elektrycznej w programach uczenia się przez całe życie
oraz poprawy wymiaru europejskiego.Uczniowie zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w
procesie rekrutacji. W projekt zaangażowani są nauczyciele szkoły, przygotowujący uczestników do wyjazdu za
granicę, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Zakłada się ewaluację projektu oraz
upowszechnianie rezultatów po powrocie uczestników ze stażu. Uczniowie klas trzecich odbędą 4 tygodniowe
staże zgodnie z programem nauczania dla klas III. W trakcie pierwszych 2-óch tyg. uczniowie technikum
elektrycznego po przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistycznym instruktażu z
obsługi maszyn CNC, będą wykonywać zadania praktyczne związane z wytwarzaniem detali mechanicznych w
Zentrum fur Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH. Trzeci i czwarty tydzień praktyk odbędą np. w R&S Servtec
GmbH Leipzig, Licht & Kraft GmbH Leipzig, ECS GmbH Schkeuditz, Bau-MSR GmbH Leipzig, Leipziger Leuchten
GmbH, Smart-System GmbH, WWH - Werkzeug- Produktions- und Handels- GmbH. Technicy mechanicy w
czasie praktyki poznają zasady programowania obróbki na frezarkach CNC przy zastosowaniu symulatora
komputerowego. Symulacja komputerowa umożliwia testowanie programu, wykrywanie kolizji, analizowanie
błędów, wprowadzanie korekt do programu. Mechanicy będą realizować zajęcia w pracowni pneumatyki i
hydrauliki w Centrum szkoleniowym Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz. W
czasie zajęć prowadzonych w języku niemieckim będą wykonywać zadania dotyczące budowy i analizy
układów pneumatycznych, elektropneumatycznych i elektrycznych. Poznają techniki automatyzacji, urządzenia
, elementy układów sterowania i regulacji z zastosowaniem hydrauliki i pneumatyki. Uczniowie w trakcie stażu
w nowoczesnych firmach niemieckich nabędą nowe umiejętności związane z nauczanym zawodem, poznają
środowisko zawodowe i organizację pracy. Uczniowie będą efektywnie doskonalić umiejętności językowe w
zakresie terminologii technicznej. Praktyka realizowana w wiodących firmach niemieckich pozwoli na nadanie
nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego oraz dostosowania systemu kształcenia
zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone
certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.
Umiejętności nabyte podczas praktyk w Lipsku pozwolą uczestnikom nie tylko znaleźć zatrudnienie w
lokalnych firmach ale także umożliwią założenie własnej działalności gospodarczej, podniosą poziom
samooceny oraz przyczynią się do wzrostu kompetencji i kwalifikacji.
93
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27869
Tytuł projektu:
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w
Niemczech
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W
SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
ul. Powstańców Warszawy 11
26-110 Skarżysko-Kamienna
Osoba kontaktowa:
Iwona Dębińska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
40100 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt będzie kontynuacją wcześniej realizowanych celów zgodnych z programem LdV - wzmocnienie wkładu
edukacji w tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, tworzącej coraz większą liczbę coraz
lepszych miejsc pracy; zwiększenie atrakcyjności, jakości i wydajności systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz poprawa mobilności osób biorących udział we wstępnym etapie szkolenia i kształcenia
zawodowego. Podczas realizacji projektu chcemy dodatkowo zwrócić uwagę na kształtowanie kompetecji
kluczowych uczestników pochodzących z terenów słabiej rozwiniętych. Jest to szczególnie istotne w
warunkach bardzo wysokiego bezrobocia na naszym terenie. Będziemy zwracać szczególną uwagę na
połączenie wiedzy i umiejętności. Innowacyjność, komunikatywność, kreatywność i przedsiębiorczość to
cechy, które powinny charakteryzować uczniów, a w przyszłości absolwentów poszukujących zatrudnienia i
tworzących firmy.Uczestnikiem projektu będzie 18 osób uczących się w z kl. II i III (obecna kl.Ic - 16 osób i część
obecnej kl.IIb - 15 osób) kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie odbędą staż w oddziale
firmy WBS TRAINING AG w terminie od 6 do 19 kwietnia 2013 r. Projekt spowoduje zwiększenie ich
umiejętności zawodowych, językowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie. Jest to również wspaniała
okazja do wykreowania pozytywnego wizerunku Polski i regionu świętokrzyskiego w UE. Korzyści, jakie
odniosą nasi uczniowie z odbytego stażu to również zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia
zawodowego popartego otrzymanym certyfikatem i europassem.Kształcenie w zawodzie technik ekonomista
ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w
warunkach gospodarki rynkowej, przede wszystkim na stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i
umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu, ekonomiki, organizowania procesów związanych
z zakupem i ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług, na stanowiskach specjalistów do spraw nowoczesnego
zarządzania firmą, wykazujących się znajomością obsługi komputera i języków obcych.Zawód technik
ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje międzyludzkie. Dlatego również
podczas odbywania praktyki kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech osobowościowych jak:
komunikatywność, uczciwość, rzetelnośc, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz
pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.
94
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27870
Tytuł projektu:
Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w
kształceniu odpowiedzialnego handlowca
Beneficjent:
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach
ul. Gen. J. Hallera 60
40-358 Katowice
Osoba kontaktowa:
Maria Kudela
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
101140 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będzie 40 najlepszych uczniów kształcących się w ZSZ w zawodzie sprzedawca oraz
Technikum w zawodzie technik handlowiec, w wieku od 16 do 20 lat. Uczniowie ZSZ są w większości
pracownikami młodocianymi i realizują praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy o pracę, a niewielka
ilość uczniów na podstawie umowy zawartej między szkołą a placówką handlową. Uczniowie Technikum
kształcenie praktyczne realizują w formie miesięcznych praktyk zawodowych. Nauka kończy się egzaminem
zawodowym. Duża grupa uczniów pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym (wielodzietność rodzin i
bezrobocie rodziców lub rodziny niepełne), część znajduje się pod opieką domów dziecka lub rodzin
zastępczych. Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach organizowanych przez szkołę. Wielu uczniów aktywnie
działa w ramach "Szkoły Globalnej", a grupa inicjatywna przygotowuje otwarcie sklepu z produktami
"Sprawiedliwego handlu". Przy pracy nad projektem wykorzystano wnioski z ewaluacji dotychczas
zrealizowanych projektów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.Projekt odpowiada na potrzeby
uczniów, pracodawców i reformy oświatowej szkolnictwa zawodowego. Propagowanie idei Sprawiedliwego
Handlu, kształtowanie właściwych postaw i przestrzeganie zasad etyki w biznesie, w tym w handlu,
odpowiada potrzebom kształcenia odpowiedzialnego handlowca.Celem projektu jest:- zdobycie nowych
kompetencji zawodowych w zakresie sprzedaży produktów regionalnych i fair trade oraz zasad prowadzenia
działalności handlowej w tym zakresie (innowacyjność praktyk),- zdobycie specjalistycznej wiedzy
towaroznawczej w zakresie towarów regionalnych i sprawiedliwego handlu ,- przygotowanie uczniów do
otwarcia i poprowadzenia sklepu Fair Trade,- poznanie hiszpańskiego rynku handlu detalicznego, - poznanie
zakresu obowiązków pracowników handlu,- poznanie sposobu promowania produktów regionalnych i Fair
Trade,- zdobycie nowych doświadczeń zawodowych i życiowych,- nawiązanie kontaktu ze szkołą hiszpańską
zaangażowaną w problematykę Sprawiedliwego Handlu,- zwiększenie mobilności,- poszerzenie kompetencji
językowych,- uzyskanie uznawanych w Europie dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe,otwarcie na inną kulturę .Oczekiwanymi rezultatami będą nabyte umięjętnosci zawodowe oraz:-prezentacja
multimedialna z miejsca praktyk,-wykonanie przez uczestników aranżacji stoiska z produktami Fair Trade w
pracowni technik sprzedaży,-wykonanie przez uczestników katalogu wybranej grupy towarów regionalnych,zdobycie specjalistycznej wiedzy towaroznawczej w zakresie wybranej grupy towarów,- wykonanie czynności
przygotowawczych do otwarcia sklepu Fair Trade i dokumentacja ( nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta
Katowice, wstępna kalkulacja budżetowa sklepu, biznes plan).Planowany jest wyjazd dwóch grup po 20 osób .I
grupa luty/marzec 2013 r. Czas pobytu 3 tygodnie,II grupa maj/czerwiec 2013 r. 3 tygodnieStaż odbędzie się w
Hiszpanii, rejon Andaluzja, miasto Granada,w placówkach handlu detalicznego ze sprzedażą towarów
sprawiedliwego handlu oraz towarów regionalnych.
95
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27872
Tytuł projektu:
"Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i
techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej"
Beneficjent:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w SkarżyskuKamiennej
ul. Powstańców Warzszawy 11
26-110 Skarżysko-Kamienna
Osoba kontaktowa:
Halina Stradowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
38
Dofinansowanie :
87650 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt będzie kontynuacją wcześniej realizowanych celów zgodnych z programem LdV - wzmocnienie wkładu
edukacji w tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, tworzącej coraz większą liczbę coraz
lepszych miejsc pracy; zwiększenie atrakcyjności, jakości i wydajności systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz poprawa mobilności osób biorących udział we wstępnym etapie szkolenia i kształcenia
zawodowego. Chcemy kształtować otwartość i wrażliwość międzykulturową uczestników, uczyć j. obcych oraz
umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w obcym kraju. Podczas realizacji projektu chcemy
też zwrócić uwagę na kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników pochodzących z terenów słabiej
rozwiniętych. Jest to istotne w warunkach wysokiego bezrobocia na naszym terenie. Zwracamy uwagę na
połączenie wiedzy i umiejętności. Innowacyjność, komunikatywność, kreatywność i przedsiębiorczość to
cechy, które powinny charakteryzować uczniów, a w przyszłości absolwentów poszukujących zatrudnienia i
tworzących firmy. Uczestnikiem projektu będzie 38 osób uczących się w kl. II obecnie kl. I - 18 osób
kształcących się w zawodzie tech. informatyk i 20 osób kształcących się w zawodzie tech. hotelarstwa.
Informatycy odbędą staż w oddziale firmy WBS TRAINING AG w Dreźnie a hotelarze w hotelach w Lipsku. Staż
odbędzie się w dniach 09-22.03.2013 r. Projekt spowoduje zwiększenie umiejętności zawodowych i jęz.
uczniów oraz zwiększenie szans na zatrudnienie. Jest to dobra okazja do wykreowania pozytywnego wizerunku
Polski i regionu świętokrzyskiego w UE. Korzyści, jakie odniosą uczniowie z odbytego stażu to również zdobycie
nowych umiejętności, referencji i doświadczenia zawodowego popartego certyfikatem i Europassem.
Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych
zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej, na stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i
umiejętności z zakresu informatyki i hotelarstwa, na stanowiskach specjalistów do spraw nowoczesnego
zarządzania firmą, wykazujących się znajomością obsługi komputera i j. obcych. Zawód tech. hotelarstwa i
tech. informatyk należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje międzyludzkie. Dlatego podczas
odbywania praktyki kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech osobowościowych jak: komunikatywność,
uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków
jak np. zamiłowanie do porządku.
96
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27886
Tytuł projektu:
Transfer nowoczesnej techniki do gospodarstw rolnych poprzez staż
zagraniczny uczniów
Beneficjent:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego
w Jabłoniu
ul. Augusta Zamoyskiego 4
21-205 Jabłoń
Osoba kontaktowa:
Leszek Koczkodaj
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
37300 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczy 18 osobowa grupa młodzieży, ucząca się w zawodach rolniczych w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, położonym w powiecie parczewskim w północnej części
województwa lubelskiego. Region, z którego pochodzą uczestnicy jest to region typowo rolniczy, gdzie
prowadzona jest zarówno produkcja roślinna jak i zwierzęca. Uczniowie mieszkają na wsi, wywodzą się
głównie z gospodarstw rodzinnych o niewielkim areale i w przyszłości po ukończeniu szkoły przejmą
gospodarstwa swoich rodziców, z zamiarem powiększenia ich i zmodernizowania. Przyszli rolnicy interesują się
mechanizacją rolnictwa, szczególnie nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi stosowanymi w budowie
maszyn i pojazdów rolniczych. Stąd tematyka projektu, która wynika z zainteresowań i sugestii młodzieży.
Projekt odpowiada na potrzeby nie tylko samych uczestników i szkoły ale też ich rodziców, pracodawców i
regionu. Potrzeby uczestników to przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnej
techniki rolniczej oraz zdobycie doświadczenia, które przełoży się na lepsze gospodarowanie. Znajomość
nowoczesnego sprzętu rolniczego pozwoli im w pszyszłości podejmować trafne decyzje dotyczace
mechanizacji swoich gospodarstw. Nabycie podstawowych umiejętności porozumiewania się w języku
niemieckim zwiększy mobilność i ułatwi możliwość podjęcia pracy za granicą. Potrzeby szkoły na które
odpowiada projekt to: wzrost jakości kształcenia praktycznego, zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły, wzrost
konkurencyjności na rynku edukacyjnym, większe zainteresowanie szkołą- poprawa rekrutacji, doświadczenie
dla nauczycieli. Rodzice uczniów prowadzących gospodarstwa rodzinne oraz regionalni pracodawcy
pozyskają doświadczonych fachowców. Umiejetności nabyte podczas stażu przyczynią się do rozwoju
regionu. Stażyści podzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi kolegami w szkole oraz w środowisku
lokalnym. Przełoży się to na lepszą jakość gospodarowania i wpłynie na rozwój sektora rolniczego.
Najważniejsze cele to: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie mechanizacji
rolnictwa, zdobycie doświadczenia w eksploatacji nowoczesnych maszyn i przeniesienie go na rynek lokalny,
wspieranie uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy w praktyce, zwiększenie atrakcyjności kształcenia
zawodowego, zwiększenie mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia zawodowego,
promowanie wiedzy o innych krajach, umiejętności językowe, umiejętności adaptacji do specyficznych
warunków pracy w odmiennym kulturowo środowisku i lepsze funkcjonowanie na rynku pracy.
Oczekiwanymi rezultatami uczestnictwa w stażu będą: poznanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych
stosowanych w maszynach i urządzeniach rolniczych, poznanie zasad i nabycie umiejętności eksploatacji
nowoczesnych maszyn rolniczych, utrwalenie umiejętności bezpiecznej obsługi maszyn, dostrzeżenie skutków
oddziaływania nowoczesnej mechanizacji rolnictwa na środowisko, nabycie podstaw umiejętności
komunikacji w języku niemieckim i słownictwa technicznego, wzrost kompetencji społecznych. W poczatkowej
fazie realizacji projektu przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe odbędzie się w trakcie trwania
roku szkolnego 2012/2013 w szkole. Planowany staż odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego DEULANienburg w Niemczech w kwietniu 2013 roku. Rezultaty projektu zostaną upowszechnione w środowisku
szkolnym i lokalnym poprzez szeroką akcję informacyjną tak aby dobre praktyki były źródłem wiedzy dla
innych.
97
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27887
Tytuł projektu:
"Pasjonaci i profesjonaliści-praktyki międzynarodowe drogą do
zawodów przyszłości"
Beneficjent:
Miasto Poznań - Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
Jawornicka 1.
60-161 Poznań
Osoba kontaktowa:
Hanna Lisiecka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
85754 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas drugich i trzecich uczący się w zawodzie: technik mechatronik
311[50], technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311[56]. Łącznie 42 uczniów i 4
opiekunów/nauczycieli, po dwóch na każdą grupę.Termin realizacji praktyki zawodowej: mechatronicy
04.11.2012 r. do 25.11.2012 r. - 3 tygodnie oraz energetycy 03.03.2013r. do 24.03.2013r - 3 tygodnie. Miejsce
odbywania praktyki: Niemcy, Lipsk - Schkeuditz, Firma Vitalis. Celem projektu jest poszerzanie i pogłębianie
wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i
umiejętności poruszania się na nim. Zadania wynikające z projektu mają obejmować zorganizowanie dla grupy
mechatroników zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej"ZAW" w Lipsku oraz Centrum Produkcji Narzędzi w
Markranstädt. Druga grupa to uczniowie uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, dla których zaplanowano zajęcia praktyczne w "ZAW" oraz praktykę w Centrum Kształcenia
Buderus oraz zwiedzanie instalacji solarnych w terenie, produkcji urządzeń oraz praktycznej wiedzy
projektowej z tej dziedziny, praktyk w Centrum serwisowym. Wszystkie punkty programu są ściśle związaną z
kierunkami kształcenia beneficjentów. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość
wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania właściwego stosunku do miejsca
pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury
pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamywania stereotypów i barier, podniesienia swoich
kwalifikacji. Udział w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych zdobytych w
procesie kształcenia w szkole i zwiększy szanse na znalezienie miejsca pracy. Dzięki udziałowi w praktyce nasi
uczniowie zdobędą: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia praktyk, które wzbogacą ich
dokumentację aplikacyjną.Firma Vitalis - jako partner przyjmujący, została przez nas wybrana, ponieważ
dysponuje dużym doświadczeniem w tego typu przedsięwzięciach, organizuje praktyki zgodnie z kierunkami
kształcenia w naszej szkole i posiada możliwość wyszukiwania właściwych przedsiębiorstw dla odbywających
praktyki zawodowe, co gwarantuje ciekawą realizację programu praktyki, wynikającego z programu nauczania
w zawodzie technik mechatronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i stanowi
wystarczającą podstawę do zaliczenia praktyki w szkole. Uczniowie poznają kulturę i region innego kraju,
zwiedzą stolicę Niemiec-Berlin, Lipsk, Drezno.
98
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27891
Tytuł projektu:
Ratownictwo - przeprowadzanie akcji ratowania życia według wzoru
standardu narodowego i międzynarodowego
Beneficjent:
Gmina Tarczyn
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Osoba kontaktowa:
Barbara Piechota
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
37300 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt został zaproponowany przez Panią Dyrektor Barbarę Piechotę, która uczestniczyła w wymianie
doświadczeń w ramach Programu Leonardo da Vinci w ośrodku DEULA Hildesheim. Pomysł uzyskał pozytywną
akceptację Burmistrza Tarczyna. Gmina Tarczyn podjęła się pełnić rolę organizacji wnioskującej, natomiast
Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie został organizacją wysyłającą. Niemieckim partnerem jest
DEULA Hildesheim. W projekcie weźmie udział 18 uczniów z klas licealnych o rozszerzonym programie
nauczania o wybrane zagadnienia Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego oraz o zadania Wojska i Policji.
Uczniowie będą pod opieką dwóch opiekunów. Wszyscy ewentualni uczestnicy projektu znają teoretyczne
podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ogólnych technik ratowniczych i procedur
stosowanych przez służby ratownicze w Polsce. Wszystkie wiadomości pozyskiwane są przez uczniów podczas
programowych zajęć w ramach przedmiotów - wybrane zagadnienia Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,
zadania Wojska i Policji. Uczestnicy projektu są zainteresowani wszystkimi dziedzinami ratownictwa, tj.
ratownictwem ogólnym, medycznym, technicznym, chemicznym, wodnym itp. i stosowanymi w nich
technikami przez niemiecką straż pożarną. Celem projektu jest uzyskanie przez uczestników projektu
praktycznych umiejętności z zakresu technik i czynności ratownictwa ogólnego i specjalistycznego
stosowanych przez niemiecką straż oraz poznanie i umiejętność obsługi wykorzystywanego sprzętu
ratowniczego. Znajomość procedur i opanowanie umiejętności praktycznych w zakresie podstawowych form
ratowniczych przez uczniów pozwoli im podnieść znacząco swoje kwalifikacje, a poznanie obsługi sprzętu
pozwoli uzyskać pierwsze doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji przyszłych planów zawodowych.
Ponadto uczniowie będą mieli możliwość pracować na najnowocześniejszym sprzęcie ratowniczym
stosowanym już przez Niemieckie Straże, a który w Polsce jest jeszcze mało używany.Uczestnicy projektu będą
mieli również możliwość uczestniczenia w praktycznych szkoleniach z zakresu ratownictwa podstawowego i
specjalistycznego prowadzonych na bieżąco w niemieckiej jednostce. Uczniowie będą mieli sposobność
czynnego uczestniczenia w prowadzonych szkoleniach i ćwiczeniach ze sprzętem ratowniczym w ramach
doskonalenia zawodowego niemieckich strażaków. Pozyskanie praktycznych umiejętności obsługi sprzętu,
znajomość nowości technicznych, praktyczne poznanie wykorzystywanego obecnie sprzętu ratowniczego oraz
czynne uczestnictwo w bieżącym systemie kształcenia niemieckich strażaków pozwoli uczestnikom projektu na
zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, podniesienie swoich kwalifikacji ratowniczych,
wypracowaniu odpowiednich postaw obywatelskich. Wzmocni w uczestnikach ich potencjalne możliwości nt.
udzielania przez nich pomocy w przypadkowych zdarzeniach. Ponadto uzmysłowi dodatkowo uczniom jak
ważne jest posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy praktycznej - doświadczenia przez ratowników przy
podejmowaniu technik ratowniczych ratujących niejednokrotnie życie i zdrowie innych ludzi. Stażyści będą
szkoleni przez wyspecjalizowaną kadrę z ośrodka szkoleniowego oraz specjalistów pracujących w Straży
Pożarnej w Niemczech. Będą uczestniczyć w wymianie doświadczeń i wiedzy z młodzieżą przebywającą w
ośrodku szkoleniowym lub zamieszkującą Hildesheim. Część zajęć będzie realizowana na miejscu w ośrodku, a
inne w Straży Pożarnej w Niemczech. Aby założone cele zostały osiągnięte podczas realizacji programu przed
wyjazdem w Polsce młodzież przejdzie szkolenie pedagogiczno - kulturowo - językowe. Całość projektu
nadzoruje i koordynuje Pani Barbara Piechota - dyrektor Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie.
Rozliczenie finansowe projektu przeprowadzi główna księgowa Gminy Tarczyn. Projekt realizowany będzie w
2013 roku, a staż planowany jest w czerwcu 2013.
99
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27896
Tytuł projektu:
Elementy architektury ogrodowej wzbogacające krajobraz
Beneficjent:
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań
Osoba kontaktowa:
Maciej Jóźwiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
32842 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt jest przewidziany dla 16 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Budowlanych
w Poznaniu, klas III odbywających podczas swoich zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego także 3 tygodniowe
praktyki w zakładach ogrodniczych na terenie miasta Poznań i Wielkopolski. Grupa docelowa składa się
głównie z dziewcząt i kilku chłopców, w wieku 18-20 lat, którzy chcą zdać nie tylko maturę, lecz także przede
wszystkim techniczny egzamin końcowy. Wybór tej grupy uczniów nie jest przypadkowy. ZSB dostrzega
ogromne potrzeby doskonalenia umiejętności technicznych i praktycznych wśród uczniów technikum
architektury krajobrazu, szczególnie w ostatniej fazie kształcenia technicznego, a także rozwijanie dodatkowej
wiedzy w środowisku międzynarodowym.Poprzez organizację i przeprowadzenie stażu zagranicznego chcemy
pokazać młodzieży nowe horyzonty w ogrodnictwie, tym samym wzbogacić i urozmaicić nasz proces
nauczania.Zamierzenie to jest innowacyjne w kształceniu technicznym architektury krajobrazu przy ZSB. Staż
zagraniczny gwarantuje uzupełnienie wykształcenia i daje nowe doświadczenia, które będzie można
wykorzystać także podczas studiów architektura krajobrazu i w życiu zawodowym. Projekt umożliwia stawanie
się mobilnym w wymiarze regionalnym i krajowym, ale także na płaszczyźnie międzynarodowej. Poza tym jest
możliwe porównanie niemieckich i polskich technik ogrodniczych. Uczestnicy uczą się stawania bardziej
samodzielnymi w środowisku międzynarodowym chociażby poprzez naukę języka nowożytnego, w tym języka
technicznego, jak również rozwijają swoją własną osobowość, co przy młodzieży często zaniedbanej pod
względem socjalnym odgrywa ogromną rolę i daję szansę na usamodzielnienie się i szybkie uniezależnienie się
od problemów socjalnych, w których się znajdują oraz stawanie się mobilnymi. Te możliwości stwarzają:
wspólna nauka, praca, rozrywka i program kulturowy ( zwiedzanie miast, jak Berlin i Poczdam). Realizacja
stażu u niemieckiego partnera w centrum kształcenia we Frankfurcie nad Odrą jest planowana przez ZSB w
lutym 2013 roku.
100
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27899
Tytuł projektu:
STAŻE ZAGRANICZNE POMOCNE W KARIERZE ZAWODOWEJ
Beneficjent:
Zespół Szkół w Siennicy im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich
ul. Mińska 38
05-332 Siennica
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Podstawka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
93999 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie ZS w Siennicy z klas drugich i trzecich technikum o specjalnościach:
technik ochrony środowiska (13 osób) i technik obsługi turystycznej z elementami reklamy (23 osoby). Wezmą
udział w stażach zorganizowanych w przedsiębiorstwach turystycznych i innych różnej wielkości we
Włoszech (3 grupy po 12 stażystów). Z każdą grupą wyjedzie jeden opiekun. Długość stażu – 3 tygodnie.
Kolejne grupy będą odbywały staże w okresie: kwiecień – maj 2013 i następnie w lipcu i sierpniu 2013 r.
Przerwy miedzy stażami kolejnych grup będą potrzebne ze względów organizacyjnych zarówno wnioskodawcy,
jak i partnerowi; będzie można je wykorzystać na wprowadzenie korekt do programów stażu czy też na zmiany
organizacyjne w projekcie.Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę podniesienia i rozszerzenia kwalifikacji
zawodowych uczestników podczas pracy w obcym środowisku, a także poznania języka obcego w stopniu
umożliwiającym porozumienie. W programach stażu, przygotowanych przy współpracy z lokalnymi
pracodawcami i uwzględniającymi ich potrzeby, położono nacisk na umiejętność pracy w wielonarodowym
zespole, improwizacji i elastycznego dostosowywania się do oczekiwań klienta. Projekt odpowiada też
potrzebom promocji regionu i szkoły (poprawa poziomu kształcenia i wzrost atrakcyjności i konkurencyjności
szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym), zaspokoi też potrzeby pracodawców odnośnie zatrudnienia wysoko
wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem międzynarodowym.Celem projektu jest wsparcie
stażystów w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, nauce języka, a także poznaniu
kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego, pokonanie kulturowych uprzedzeń i
stereotypów, nauka tolerancji dla odmienności kultury, zwyczajów, religii.Rezultatem projektu będzie
podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczeń potrzebnych do pracy na poziomie dającym
satysfakcję stażystom i pracodawcom, oraz poznanie zawodowego języka obcego. Osiągnięcie tych rezultatów
będzie oznaczało powodzenie projektu: polepszy szanse na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwi
im znalezienie dobrze płatnego i atrakcyjnego zajęcia, będzie stanowić też wsparcie w wypadku założenia
przez uczestnika projektu – po ukończeniu szkoły – własnej firmy. Stażyści potwierdzą też nabyte na stażu
umiejętności przez akceptowany i cieszący się uznaniem we wszystkich krajach UE dokument Europass
Mobilność, uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów językowych i certyfikatów odbycia stażu
poświadczonych przez partnerów projektu.Projekt wpłynie na zwiększenie ilości osób biorących udział w
projektach mobilności (to jest cel LDV nr 1); rozwinie się współpraca między instytucjami kształcenia
zawodowego w Europie (zgodność z celem nr 2 LDV); doświadczenia wynikające z odbycia przez uczniów stażu
będą wykorzystane i uwzględnione w programach praktyk krajowych w szkole (cel nr 3 LDV); stażyści
otrzymają certyfikaty i dokumenty Europass Mobilność ( celu nr 4 programu Leonardo); a pobyt na stażu
będzie dla stażystów i ich koleżanek i kolegów doskonałą zachętą do dalszej nauki języków obcych ( spełnienie
celu nr 5 programu).
101
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27907
Tytuł projektu:
Wyrównywanie szans na europejskim rynku pracy przez uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej- uczestnictwo w stażach zagranicznych.
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" im. Stanisława Staszica
Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza
Osoba kontaktowa:
Grażyna Wilk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
45378 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie będzie uczestniczyć 20 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczących się w zawodach:
elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]/ZSZ,SP/MEN/2005.09.01, technolog robot
wykończeniowych w budownictwie [06]/LZ/MEN/2000.01.20. Celem projektu "Wyrównywanie szans na
europejskim rynku pracy przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w stażach zagranicznych" jest
umożliwienie polskim uczniom zapoznania się z diagnostyką pojazdów samochodowych i technologiami na
rynkach krajów Unii Europejskiej .Najważniejsze cele projektu to przygotowanie przyszłego pracownika do
wykonania wyuczonego zawodu na terenie Unii Europejskiej, doskonalenie znajomości języka niemieckiego,
kształtowanie kreatywności, systematyczności i przedsiębiorczości oraz zwiększenie mobilności zawodowej
uczestników. Uczestnictwo w projekcie pozwoli uczniom nabyć umiejętności organizacji pracy własnej i
zespołowej co ma zaprocentować wzrostem motywacji do nauki. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą
mieli możliwość wykorzystania i pogłębienia wiedzy teoretycznej w praktyce. Odbycie praktyk przyczyni się do
zdobycia: zaświadczeń, certyfikatów, które wzbogacą ich dokumentację aplikacyjną. Miejsce odbywania
praktyki: Niemcy,Schkeuditz, firma Vitalis. Praktyki odbywać się będą w profesjonalnych warsztatach i
zakładach na terenie Niemiec a przewidywany ich czas trwania to 3 tygodnie w terminie: od 19 maja 2013 r.
do 8 czerwca 2013 r. W projekcie nie będą brały udziału osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
102
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27908
Tytuł projektu:
„Usługi na obszarach wiejskich szansą na lepszy start młodych
mieszkańców wsi i małych miast”
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE
Dobrocin 3
14-330 Małdyty
Osoba kontaktowa:
Beata Cienki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
74600 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Usługi na obszarach wiejskich szansą na lepszy start młodych mieszkańców wsi i małych miast”
skierowany jest do uczniów ZSCKR w Dobrocinie. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III
technikum. Młodzież uczestnicząca w projekcie ma zdobyć nowe doświadczenia zawodowe w zakresie
organizacji i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych w oparciu o kuchnię niemiecką, regionu BerlinBrandenburg i Warmii i Mazur, oraz obsłudze konsumenta w języku niemieckim, a także w zakresie
mechanizacji rolnictwa. Będą to pierwsi uczniowie, którzy oprócz ukończenia szkoły i zdobycia dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności cenione na lokalnym
rynku pracy. Przy bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim na poziomie ok 20%, aby uzyskać pracę
trzeba posiadać oprócz odpowiedniego wykształcenia także umiejętności i doświadczenie zawodowe.
Przedstawiciele pracodawców współpracujący ze szkołą w ramach spotkań informacyjnych dla uczniów
podkreślają, jak ważne przy zatrudnianiu nowego pracownika jest jego doświadczenie zagraniczne zawodowe
w szczególności w branży rolno-spożywczej oraz turystyczno-gastronomicznej. Wynika to z położenia Warmii i
Mazur, gdzie nie jest rozwinięty przemysł, a miejsca pracy generuje turystyka i rolnictwo. Nieodłącznym
elementem dobrze prosperującej usługi turystycznej jest profesjonalnie funkcjonująca obsługa gościa. Turyści
zagraniczni w naszym regionie to głównie goście z Niemiec. Dlatego projekt ma na celu przeniesienie
niemieckich doświadczeń turystyczno-gastronomicznych na polski rynek. Dzięki poznaniu nowoczesnych
technologii w rolnictwie młodzież będzie przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług mechanizacyjnych w rolnictwie. Oprócz umiejętności zawodowych młodzież w trakcie
realizacji szkolenia zwiększy swoje możliwości zatrudnienia poprzez rozwinięcie umiejętności
interpersonalnych. Projekt ma na celu ochronę grupy naszych uczniów przed wykluczeniem społecznym i
wskazanie im drogi dalszego rozwoju i odpowiedzialności za własne dorosłe życie. W dzisiejszej otwartej
Europie ważna jest swobodna komunikacja w różnych językach. Przygotowanie językowe oraz pobyt uczniów
za granicą pozwoli uczniom przełamać barierę językową i da im szansę na zwiększenie ich mobilności na
polskim rynku pracy. Projekt rozpocznie się w październiku 2012 r. po otrzymaniu akceptacji przez Agencję
Narodową i potrwa do końca grudnia 2013r. Doskonałymi ośrodkami do realizacji projektu są Ośrodek
Kształcenia Zawodowego ILLUT – Berlin-Brandenburg posiadający doświadczenie w kształceniu kadry branży
turystycznej i gastronomicznej oraz DEULA Nienburg specjalizująca się w szkoleniu kadry z zakresu
mechanizacji rolnictwa. Dobrze wyposażona baza ośrodków i wykwalifikowane kadry pozwolą na realizację
projektu. Rezultatami miękkimi projektu będzie nabycie przez uczniów wszystkich wymienionych umiejętności,
a także stworzenie twardych efektów projektu jakimi są: odbycie przez 36 uczniów stażu zawodowego,
zdobycie przez nich certyfikatów EUROPASS MOBILITY i projektowych wystawionych przez Instytucję
wysyłającą oraz przyjmującą potwierdzające odbycie stażu, ulotki polsko-niemieckie prezentujące walory
turystyczno-rekreacyjne powiatu ostródzkiego, receptury na danie kuchni regionalnej, polsko-niemiecki
przewodnik agroturystyczny Warmii i Mazur, polsko-niemiecka ulotka reklamowa firm prowadzących usługi
mechanizacyjne w rolnictwie, a także prezentacja z udziału młodzieży w projekcie, strona internetowa
projektu. Rezultaty zostaną zaprezentowane w mediach lokalnych oraz opublikowane na stronach
internetowych szkoły.
103
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27927
Tytuł projektu:
Ekran wobec medium papierowego.
Beneficjent:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
Pułaskiego 15
42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Maria Fedorowicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
43032 euro
Krótkie streszczenie:
Ekran wobec medium papierowego.Wnioskodawcą jest ZSP w Częstochowie, a naszymi partnerami trzy
placówki kształcące grafików na poziomie szkoły średniej w zakresie m.in. projektowania graficznego,
liternictwa, fotografii, technologii druku, animacji i multimediów, są to: Cencal w Caldas da Rainha w
Portugalii, Centrum Humanberuflicher Schulen w Villach w Austrii i Ortweinschule w Graz w Austrii.Posiadają
one nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie z w/w dziedzin prowadzone przez wyspecjalizowanych
fachowców, których standardy są nieosiągalne w polskich placówkach szkoleniowych.Projekt ten odpowiada
na potrzeby regionalne i krajowe promowania projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami pod
kątem potrzeb regionalnego rynku pracy. Równocześnie projekt odpowiada na potrzeby wspierania
absolwentów zwiększając ich kreatywności poprzez zdobytą wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii
przekazu i najnowszych wersji profesjonalnego oprogramowania obróbki cyfrowej obrazu. Atrakcyjność
międzynarodowego szkolenia zawodowego, ułatwiającego rozwój osobisty, zachęcającego do inwestowania w
siebie, przyczynia się do wykreowania nie tylko pożądanego pracownika ale także w pełni wykwalifikowanego
pracodawcy.Najważniejszym celem projektu jest poznanie nowoczesnych, interaktywnych technologii
cyfrowych w obrazowaniu wizualnym, których głównym ostatecznym medium jest EKRAN i najnowszych wersji
profesjonalnych programów graficznych i multimedialnych wykorzystywanych w zakresie tych technologii.
Takie doświadczenie staje się niezbędne dla współczesnego projektanta-grafika, gdyż przekaz graficzny
ewoluuje od materiałów drukowanych-papierowych, do interaktywnych-czynnych, których ostateczna
prezentacja odbywa się na ekranie poprzez internet, telewizję interaktywną, telefonię mobilną. Oczekiwanym
rezultatem będzie stworzenie prac interaktywnych pt. "Tom wierszy w nowych mediach" jak: animacja, ebook, hipertekst, interaktywny spot reklamowy, mapping, czy projekt interdyscyplinarny wynikający z
połączenia różnych technik, gdzie przekaz wizualny odbywa się poprzez EKRAN. Kolejnym rezultatem jest
zwiększenie szans zatrudnienia beneficjentów poprzez obniżenie kosztów dodatkowych szkoleń, ponoszonych
przez potencjalnych pracodawców oraz rozbudzenie świadomej potrzeby stałego wzbogacania wiedzy o
elementy najnowszej technologii, co jedynie gwarantuje najlepsze wyniki pracy w sektorze graficznoreklamowym. Dodatkowym rezultatem jest doskonalenie języków obcych w zakresie terminologii fachowej i
komunikacji werbalnej. Jednocześnie beneficjent w czasie stażu poznaje inne tradycje kulturowe oraz
europejskie realia produkcji różnych mediów, co pozwoli beneficjentom swobodniej, bez kompleksów
poruszać się po europejskim rynku pracy wydawniczym i reklamowym oraz ułatwi podjęcie decyzji o
ewentualnym założeniu własnego przedsiębiorstwa.Obejmie on 3-tygodniowe staże w w/w placówkach i
będzie realizowany w czerwcu 2013.
104
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27933
Tytuł projektu:
Technologiczne i kulturowe aspekty projektowania ubioru w Niemczech.
Beneficjent:
Krakowskie Szkoły Artystyczne s.c. Joanna Gaweł, Jerzy Gaweł
ul. Zamoyskiego 52
30-523 Kraków
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Rapacz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
23306 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnicy projektu: uczniowie szkoły policealnej z dobrą znajomością języka niemieckiego – 10 uczniów
drugiego roku Krakowskich Szkół Artystycznych, którzy kształcą się na kierunku projektowanie mody. Uczniom
będzie towarzyszył 1 polski opiekun, który będzie odpowiedzialny za pomoc w realizacji powierzonych zadań i
prawidłowego przebiegu stażu oraz dopilnowania realizacji założonych celów w trakcie stażu. Potrzeby
uczestników projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych w kierunku przygotowania projektanta do pracy
w dużych firmach odzieżowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych w szczególności w zakresie technologii
odzieży i konstrukcji, projektowania ubioru dla produkcji masowej, zapoznanie się z innymi metodami
projektowania mody stosowanymi w szkole niemieckiej oraz pogłębienie znajomości języka niemieckiego
zwłaszcza w zakresie słownictwa specjalistycznego. Najważniejsze cele projektu to:Zapoznanie uczestników
stażu z technologicznymi i kulturowymi aspektami projektowania ubioru w Niemczech, zwiększenie ich
zdolności w zakresie praktycznych umiejętności projektowania ubioru, technologii oraz konstrukcji ubioru,
zwiększenie umiejętności w projektowaniu ubioru dla produkcji masowej, rozwinięcie umiejętności
wykorzystania elementów kultury regionalnej w projektowaniu, zapoznanie z tradycją, kulturą i sztuką Dolnej
Saksonii, podniesienie znajomości języka niemieckiego zwłaszcza w zakresie słownictwa zawodowego,
zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników w Polsce i Europie. Ponadto celami projektu są również:
zwiększenie pewności siebie uczestników w kontaktach międzynarodowych, rozwój ich zdolności
interpersonalnych.Oczekiwane rezultaty: Uczestnicy stażu uczestnicząc w regularnych zajęciach praktycznych
obok uczniów niemieckich poznają aspekty technologii i projektowania ubioru w Niemczech. Tym samym będą
zmuszeni do używania języka niemieckiego co zaowocuje podniesieniem jego znajomości. Uczestnicy w
trakcie stażu stworzą polsko-niemiecki słowniczek fachowej terminologii używanej w projektowaniu ubioru,
będący innowacyjnym produktem stażu. Słowniczek zostanie przekazany do biblioteki KSA i udostępniony
uczniom, również niemieckim grupom odbywającym staże semestralne w KSA; oraz przekazany partnerowi
projektu. Staż da wymierne korzyści w zakresie podniesienia kwalifikacji w zakresie konstrukcji i technologii
odzieży, czego rezultatem będzie przygotowanie przez uczestników stażu prezentacji multimedialnej
pokazującej różnice w metodach projektowania oraz rozwiązaniach technologicznych i konstrukcyjnych między
krajami. Dodatkową korzyścią z pobytu w Niemczech będzie rozszerzenie wiedzy z zakresu kultury i sztuki
niemieckiej, zawiązanie przyjaźni międzynarodowych, zdobycie doświadczeń, które pozwolą na podejmowanie
kolejnych wyzwań zawodowych. Uczestnicy nauczą się czerpać inspiracje z tradycji innych narodów. Staż
powinien rozwinąć zdolności interpersonalne projektanta oraz umiejętność pracy w obcej mu grupie osób i w
nowych warunkach, co jest istotne dla jego przyszłej pracy zawodowej.Czas odbywania stażu:12.11.201209.12.2012 – 4 tygodnieMiejsce odbywania stażu:Niemcy – Hanower – Akademia Mody i Projektowania.
105
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27941
Tytuł projektu:
Do Europy w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych w
sektorze budowlanym i hotelarskim.
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi
ul. Wojska Polskiego 50
59-500 Złotoryja
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Jagucak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
83120 euro
Krótkie streszczenie:
W planowanym projekcie wezmą udział uczniowie Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Zawodowych w
Złotoryi, o specjalizacji budownictwo ogólne oraz uczniowie Technikum Hotelarskiego. Przewiduje on wyjazd
dwóch 18.-osobowych grup młodzieży szkoły. Jedną grupę tworzyć będą najlepsi uczniowie z klasy II i III
technikum budowlanego, którzy odbędą 3 - tygodniowy staż w Niemczech w Stowarzyszeniu Internationaler
Bund (IB) we Frankfurcie n. Odrą. Drugą grupę stanowić będą wybrani uczniowie z klasy II i III technikum
hotelarskiego, którzy realizować będą 4 – tygodniowy staż w Hiszpanii we współpracy z M.E.P. Europrojects
Granada.Realizacja projektu, pt.: „Do Europy w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych w sektorze
budowlanym i hotelarskim” umożliwi młodym ludziom zdobycie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności
praktycznych w dziedzinie technologii budowlanej oraz w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi gościa w
zakładach hotelarskich, zwiększenia umiejętności językowych oraz podwyższenia jakości pracy zgodnie z
międzynarodowymi standardami. Założeniem projektu jest kompleksowe przygotowanie młodzieży do
zmieniających się potrzeb rynku pracy, mających ścisły związek z intensywnym rozwojem turystyki,
agroturystyki i rekreacji w naszym regionie. Atutami gminy Złotoryja jest atrakcyjne położenie miejscowości,
zdrowe środowisko przyrodnicze, piękny urozmaicony krajobraz Pogórza Kaczawskiego oraz bogate złoża
surowców naturalnych. Autostrada A4 przebiegająca przez tereny gminy oraz bliskie sąsięctwo z Niemcami i
Czechami dodatkowo sprzyjają wzrostowi turystyki. Od kilku lat na naszym terenie inwestuje się w
budownictwo hotelowe. Zostały wybudowane i powstają nowe obiekty hotelowe, gospodarstwa
agroturystyczne, licznie odwiedzane przez gości z kraju, jak i za granicy. Środki unijne pozyskiwane przez
władze i instytucje naszego miasta, na budowę i odbudowę wielu obiektów, w tym hotelarskich, są gwarantem
ofert pracy dla obecnych i przyszłych pracowników branży budowlanej i hotelarskiej. Dlatego, wspólnie z
pracodawcami obu branż został opracowany ten projekt, a w szczególności program zawodowy
stażu.Najważniejsze cele projektu:- doskonalenie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczestników
stażu w dziedzinie budownictwa i hotelarstwa w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej w Unii
Europejskiej,- poznanie organizacji, kultury pracy w zakładach budowlanych i hotelarskich w nowym
środowisku zawodowym,- doskonalenie umiejętności komunikowania się w językach obcych w zakresie
słownictwa zawodowego i branżowego,- przezwyciężanie barier kulturowych,- zwiększenie atrakcyjności
absolwenta jako przyszłego pracownika, posiadającego kwalifikacje zawodowe rozszerzone o wymiar
europejski i potwierdzone certyfikatami.Realizacja projektu ma ogromne znaczenie zarówno dla uczestników,
przedsiębiorców jak i szkoły. W trakcie stażu uczniowie będą mogli poznać praktyczną stronę swojego
przyszłego zawodu wg standardów europejskich. Doskonalić i rozwijać wiedzę, umiejętności zawodowe,
językowe oraz zdobywać nowe kompetencje na europejskim poziomie. Wzajemne kontakty z pracownikami
firm zagranicznych, z ich klientami, napewno wpłyną na wykształcenie takich cech osobowości, jak:
kreatywność, mobilność, zdyscyplinowanie. Zdobyte doświadczenie podczas stażu zwiększy w przyszłości ich
szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach zjednoczonej Europy. Przedsiębiorcy
pozyskają wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem o wymiarze europejskim, przygotowanych do
konkretnych prac świadczonych przez firmę.Natomiast szkoła zwiększy swoją pozycję na lokalnym rynku
edukacyjnym. Praktyka zawodowa zorganizowana w formie stażu zagranicznego wpłynie zarówno na wzrost
poziomu kształcenia zawodowego w technikum budowlanym i hotelarskim, jak i ich atrakcyjność.
106
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27943
Tytuł projektu:
Jestesmy z Barlewiczek. Nie boimy się Europy. Sprawdźmy, czy możemy
coś zrobić inaczej i lepiej.
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
Barlewiczki 13
82-400 Sztum
Osoba kontaktowa:
Marzena Januszko
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
28
Dofinansowanie :
89740 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczy 28 uczniów klas III( 7 techników pojazdów samochodowych, 10 techników
informatyków oraz 11 techników żywienia i godpodarstwa domowego ),Zespół Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Barlewiczkach( jako organizacja wysyłająca), Tellus Group LTD z Plymouth w Wielkiej
Brytanii( jako organizacja pośrednicząca i przyjmująca),lokalni pracodawcy z Plymouth w Wielkiej Brytanii oraz
z okolic Sztumu. Projekt odpowiada na potrzeby: 1. uczestników staży( potrzeba zdobycia doświadczenia
zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia ,podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych(język
angielski, w tym język zawodowy),zdobycia pewności siebie,adaptowania się do nowych warunków,
usamodzielnienia ,zwiększenia szans na rynku pracy,mobilności zawodowej, wykształcenia poczucia
przynanależności do Wspólnoty Europejskiej;2.szkoły(poprawa jakości kształcenia, szersza oferta praktyk
zawodowych, zyskanie prestiżu, poprawa wyników rekrutacji, zapewnienie uczniom udanego startu);3.
lokalnych pracodawców ( pozyskanie doświadczonych pracowników, co przełoży się na jakość usług);4.
powiatu(zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników);5. województwa(wysoki poziom edukacji i nauki);6.
kraju( promocja programu,podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego);6. praktykodawców angielskich(
pozyskanie pracowników z Polski);7.Unii Europejskiej(poprawa pod względem jakościowym i ilosciowym
ogólnoeuropejskiej mobilności osób bioracych udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia
zawodowego). Celami projektu jest:1. Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w dobrze
wyposażonych i sprawnie zarządzanych placówkach brytyjskich pracujących zgodnie z europejskimi
standartami.2.Podniesienie kwalifikacji zawodowych .3.Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem
obcym ,w tym językiem zawodowym.4.Promowanie wiedzy o innych kulturach i obyczajach.5. Kształtowanie
postaw otwartości i tolerancji.6.Poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennym kulturowo i społecznie
środowisku .7.Uświadomienie potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji.Cele projektu są zbieżne z regionalną
i lokalną polityką:1.Wysoki poziom edukacji i nauki.2.Wzrost zatrudnienia i mobilności
zawodowej.3.Upowszechnienie znajomości języków obcych.Oczekiwane rezultaty projektu:100% stażystów
odbędzie praktyki zawodowe w Plymouth (certyfikaty)100%stażystów ukończy kurs językowy w Polsce i w
Anglii(zaświadczenia)100%stażystów weźmie udział w warsztatach z przygotowania kulturowo-pedagogiczno(
lista obecności)100%stażystów podniesie swoje kwalifikacje( rekomendacje angielskich pracodawców, ankieta
ewaluacyjna wypełniana na początku i końcu stażu przez opiekuna stażu, raporty uczestnika stażu,wywiady z
pracodawcami podczas wizyt monitorujących miejsca stażu).100%uczestników podniesie swoje umiejętności
językowe( ankiety po skończeniu stażu, raporty uczestników stażu,wypracowanie pomocy językowych)-wzrost
umiejętności pracy w zespole, kreatywność , rozwinie się umiejętność przystosowania do nowej sytuacji,
komunikatywność oraz pewność siebie( obserwacje polskich opiekunów podczas stażu,
wywiady,rozmowy,wspólna praca przy upowszechnianiu rezultatów projektu,samoocena),-wzrost poczucia
przynależności do Wspólnoty Europejskiej dzięki przełamaniu barier kulturowych i wzmocnieniu poczucia
własnej wartości(wywiady ze stażystami, raporty uczestników stażu). Grupa (7 techników pojazdów
samochodowych+ 10 techników informatyków+11 tech.żywienia i gospodarstwa domowego)-termin 29 IX
2013-27 X 2013-miejsce PlumouthZe względu na umowy z partnerem i odległy termin praktyk ,wskażemy
miejsca praktyk zawodowych z zaznaczeniem , że nie są one jeszcze przypisane do konkretnych osób.W
załączniku podajemy miejsca praktyk dla konkretnych specjalizacji.Załącznik nr 3( miejsca praktyk
zawodowych)
107
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27948
Tytuł projektu:
Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji
zawodowych szansą na sukces zawodowy
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych
Tysiąclecia 22
26-110 Skarżysko-Kamienna
Osoba kontaktowa:
Magdalena Nowak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
64
Dofinansowanie :
130000 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnicy projektu to 64 uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodach technik budownictwa,
technik geodeta, technik elektryk, elektronik i informatyk. Wszyscy uczestnicy pochodzą z jednego z
najuboższych, a co za tym idzie z najsłabiej rozwiniętego regionu kraju - województwa świętokrzyskiego.
Ponadto przeważająca część beneficjentów pochodzi z niezamożnych rodzin, często ze środowisk wiejskich,
utrzymujących się z zasiłków dla bezrobotnych. Uczestniczenie w projekcie jest dla nich jedyną szansą zdobycia
doświadczeń zawodowych za granicą. Podstawowym celem projektu jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz
umiejętności uczniów w ramach praktyki zawodowej, zgodnie z wymaganiami kształcenia w danym zawodzie.
Nasza szkoła jako promotor projektu ma na celu podniesienie jakości kształcenia, szczególnie praktycznego
oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy i europejskich systemów szkolenia i
rozwój kompetencji kluczowych. Dąży ponadto także do wdrożenie innowacji pedagogicznych i
technologicznych, a także metod i narzędzi dydaktycznych, ułatwiających zintegrowane podejście do
kształcenia zawodowego. W ramach projektu uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki - 2 tyg. w polskich
firmach, 2 tyg. w zagranicznych. Ponadto w ramach szkolenia z przedsiębiorczości, które uczniowie odbędą w
Polsce i za granicą, beneficjenci projektu porównają funkcjonowanie firm i organizację przedsiębiorstw w kraju
i zagranicą. Ta część projektu zgodna jest z kierunkami zmian w systemie kształcenia zawodowego i umożliwia
rozwój kompetencji w zakresie organizacji pracy małych zespołów (OMZ). Szkolenie to przygotowane zostanie
w porozumieniu z Urzędem Pracy i Stowarzyszenie Pracodawców Skarżyska. Partnerami projektu są 2
instytucje: portugalska firma EPD i niemiecka BERLINK, które mają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą,
gdyż od kilku lat aktywnie uczestniczą w programie Leonardo da Vinci. Kluczowymi celami naszych partnerów
są: dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wspieranie międzynarodowych działań na rzecz edukacji oraz
kształtowanie świadomości ogólnokulturowej i umiejętności językowych młodzieży wchodzącej na rynek
pracy. W programie nauczania technikum przewidziane są praktyki zawodowe w firmach i instytucjach
branżowych, prowadzących działalność zgodną z naszym profilem kształcenia. Taką funkcję spełni staż
zagraniczny. Uczniowie po zakończonym stażu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i
kwalifikacje zawodowe. Pomiar wartości dodanej zostanie przeprowadzony po powrocie do kraju w formie
egzaminu, a zdobyte doświadczenia i umiejętności zostaną upowszechnione wśród społeczności
uczniowskiej.Upowszechnienie osiągnięć edukacyjnych projektu nastąpi przez stworzenie platformy
internetowej umożliwiającej nie tylko porównanie działania firm krajowych i zagranicznych - jednego z celów
praktyki, lecz także wymianę doświadczeń wykraczająca poza beneficjentów projektu. Forum internetowe
będzie dostępne dla pracodawców i kształcącej się młodzieży w całym kraju. Projekt zostanie zrealizowany w
firmach współpracujących z BERLINK w Berlinie w Niemczech (X-XI. 2012 i 2013 - 2 grupy po 16 uczniów) i EPD
w Lizbonie w Portugalii (IV. 2013 i 2014 - 2 grupy po 16 uczniów).
108
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27949
Tytuł projektu:
Świadczenie usług dla obszarów wiejskich szansą na podjęcie
działalności gospodarczej dla absolwenta Zespołu Szkół
Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu
Beneficjent:
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im.
Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
ul. Wośnicka 125
26-600 Radom
Osoba kontaktowa:
Marek Rudziński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
54
Dofinansowanie :
110700 euro
Krótkie streszczenie:
Niniejszy Projekt będzie realizowany przez ZSAiGŻ z Radomia. Niemieckimi Partnerami będą trzy ośrodki
kształcenia zawodowego: DEULA Hildesheim, ILLUT Berlin – Brandenburg oraz DEULA Nienburg. W stażu
uczestniczyć będą trzy 18 osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami, z technikum: architektury krajobrazu,
mechanizacji rolnictwa, żywienia i gospodarstwa domowego. Celem stażu jest doskonalenie wiedzy i
umiejętności uczniów z zakresu praktycznego tworzenia placówek świadczących usługi w sektorze
odpowiednim dla swojego zawodu, a także zapoznanie się z funkcjonowaniem takich placówek. Staż odbędzie
się w 2012 i 2013 roku. Każda z grup stażystów wyjedzie do swojego partnera niemieckiego na okres 2 tygodni.
Pobyt uczniów jest zaplanowany w Niemczech w ten sposób, by staż przyniósł im jak największe
korzyści.Uczniowie uczęszczający do technikum architektury krajobrazu, poznają sposoby prowadzenia
działalności usługowej z zakresu zakładania i pielęgnacji zieleni przy obiektach gastronomicznych,
turystycznych i rekreacyjnych, usługowych i sportowych oraz agroturystycznych. Uczniowie będę mieli
możliwość pracy w terenie przy obiekcie usługowym oraz parku rekreacyjnym. Poznają nowoczesne maszyny
do pielęgnacji zieleni, poznają materiały do umacniania skarp oraz poznają technologie produkcji i zakładania
wysokiej jakości trawników, a także przepisy o świadczeniu tego typu usług, normy budowlane oraz zasady
bezpieczeństwa w firmie i w terenie.Realizując projekt, uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa
zapoznają się z zasadami poprawnego użytkowania sprzętu do ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony środowiska naturalnego i bhp. Przyszłość zawodowa stażystów będzie związana z rolnictwem lub
sferą obsługi rolnictwa, w zakresie wykonywania usług rolniczych, dokonywania napraw sprzętu rolniczego itp.
Uczniowie pochodzący ze wsi, z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji opryskiwaczy już się spotkali w czasie
nauki w szkole. Realizując niniejszy Projekt stażyści dodatkowo będą mieli możliwość poznać najnowsze
rozwiązania techniczne w opryskiwaczach używanych w uprawach polowych, w sadach i pod osłonami. Niemcy
znani są z bardzo rygorystycznego podejścia do spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego. W
trakcie stażu uczniowie poznają procedury sprawdzenia poprawności działania i diagnostyki opryskiwaczy,
jakie są stosowane w Niemczech.Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa
domowego zainteresowani są opanowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych przy
urządzaniu zakładów gastronomicznych. W sposób szczególny interesuje ich struktura organizacyjna,
rzeczywiste warunki pracy, stosowane technologie, wyposażenie oraz układ funkcjonalny punktu
gastronomicznego. Nowoczesne wyposażenie placówki niemieckiej umożliwi uczniom zapoznanie się ze
współczesnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w gastronomii. Podczas stażu uczestnicy
poznają zasady doboru sprzętu do prowadzenia odpowiedniego lokalu gastronomicznego oraz nauczą się jego
prawidłowej eksploatacji. Udział w stażu pozwoli również na zapoznanie się z tradycjami kulinarnymi Niemiec.
Staż za granicą umożliwi również nabycie umiejętności posługiwania się wyrażeniami stosowanymi w
gastronomii międzynarodowej i porozumiewać się z konsumentem w języku obcym.Po ukończeniu stażu
zostaną wystawione dokumenty EUROPASS MOBILITY. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w
projekcie LdV, a także certyfikat od organizacji przyjmującej potwierdzający jego udział w Projekcie i zakres
odbytego stażu. Informacje o efektach stażu zostaną szeroko rozpropagowane w lokalnym środowisku. Między
innymi będą one wykorzystywane przy realizowaniu zajęć dydaktycznych, oraz podczas naboru do szkoły.
109
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27953
Tytuł projektu:
Zainwestuj w siebie – zdobądź niezbędne umiejętności w ramach
praktyk Leonardo da Vinci
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych im. prof. gen. S. Kaliskiego w Turku
ul. Milewskiego 3B
62-700 Turek
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Świerk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
26
Dofinansowanie :
57189 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. S. Kaliskiego w Turku woj. Wielkopolskie. Tytuł
projekt:„Zainwestuj w siebie–zdobądź niezbędne umiejętności w ramach praktyk Leonardo da Vinci”.
Uczestnikami projektu będą uczniowie Technikum Mechanicznego i Mechtronicznego o specjalizacji-obrabiarki
sterowane numerycznie oraz Technikum Logistycznego o profilu spedycja i zarządzanie magazynem.
Uczestnicy to uczniowie klas III w wieku 18 lat. Po skończeniu ww. szkoły zdobędą kwalifikacje z zakresu
programowania i obsługi maszyn numerycznych, a także logistyki oraz zarządzania gospodarką materiałową.
Podczas ich okresu kształcenia zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystują w praktycznym przyuczeniu do
zawodu, zgodnym z prog. nauczania dla tech. mechatronicznego, mechanicznego i logistycznego.Projekt
odpowiada zarówno potrzebom praktycznego kształcenia zawodowego uczestników, jak i ich przyszłych
pracodawców. ZST poszukując wciąż nowych partnerów wśród lokalnych i regionalnych pracodawców
prowadzi ciągłe rozmowy i badania na temat zapotrzebowania pracowników na lokalnym i regionalnym rynku
pracy. W 2011 podpisano kolejną umowę partnerską z międzynarodową firmą Saint Gobain z siedzibą w Kole
(woj.wlkp) opartą na wzajemnej współpracy i poszukiwaniu kierunków istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa.
Firmy partnerskie w ramach współpracy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników posiadających określone
kwalifikacje. Na te potrzeby uruchomiony został w 2010 roku nowy kierunek tech. logistyk oraz uruchomione
zostało dla kierunków tech.mechanik i mechatronik nowoczesne centrum numerycznej obróbki skrawaniem
HTEC(Haas Technical Education Center). Bardzo istotnym wymogiem wśród pracodawców staje się język
niemiecki, ponieważ większość firm znajdująca się na terenie Turku i okolic posiada kapitał niemiecki, a
produkcja bazuje często na dokumentacji sporządzanej w języku niemieckim. Dlatego ZST od kilku lat
poszukuje ścisłego partnerstwa z placówkami oświatowymi oraz zakładami pracy w Niemczech.Głównym
celem tego projektu jest przede wszystkim wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce:z zakresu obsługi i
programowania obrabiarek numerycznych, nadzoru nad transportem lądowo-rzecznym oraz gospodarki
magazynowej. Uczniowie mają również możliwość poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu języka
angielskiego i niemieckiego, uzyskania umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim i niemieckim w
codziennych sytuacjach. Podczas stażu zagranicznego uczniowie będą mogli odbyć praktyki w profesjonalnych
zakładach i fabrykach znajdujących się na teranie Nadrenii oraz Saksonii zgodnych z programem kształcenia dla
Technikum Mechatronicznego, Mechanicznego i Logistycznego. Dla szkoły projekt ma znaczenie priorytetowe
w rozwoju współpracy międzynarodowej oraz pozwala spojrzeć w nowy, inny sposób na kształcenie zawodowe
w wyżej wymienionych kierunkach. Pozwoli to porównać obecną bazę dydaktyczną i wskazać przyszłe kierunki
rozwoju placówki.Do głównych rezultatów projektu zaliczyć można podniesienie umiejętności zawodowych z
zakresu ww. dziedzin, uzyskanie przez uczestników dokumentów i certyfikatów potwierdzających zdobyte
umiejętności i kwalifikacje (w szczególności Europass Mobility), polepszenie znajomości języków obcych w
mowie i piśmie, wzbogacenie wiedzy kulturowej, a także podniesienie samooceny uczestników. Nie bez
znaczenia dla przyszłych pracodawców będzie również fakt pozyskania pracowników posiadających
kwalifikacje zdobyte w niemieckich zakładach pracy oraz mających wystarczające umiejętności językowe, które
z pewnością przysłużą się do dalszego rozwoju przedsiębiorstw.Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy:tech.logistyk–4 tyg. praktyki w zakładach pracy w Duisburgu (org.KBWR) planowany termin październik-listpad
2012-tech.mechanik–4 tyg. praktyki w zakładach pracy w Lipsku (org.Vitalis) planowany termin luty-marzec
2013-tech.mechatronik–2 tyg. praktyki w zakładach pracy w Lipsku (org.Vitalis) planowany termin luty 2013
110
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27956
Tytuł projektu:
Staż zagraniczny szansą rozwoju kompetencji zawodowych oraz
atrakcyjności na rynku pracy dla techników
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Modrzewskiego 5
41-907 Bytom
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Postrzech
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
77952 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczy trzydziestu uczniów zamierzających odbyć praktykę w Irlandii (Cork). Są to uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych klas trzecich o kierunkach technik ekonomista oraz mechatronik. Staż będzie miał
miejsce w maju oraz październiku 2013 roku.Głównymi potrzebami dla których uczniowie wyjadą w ramach
stażu jest ich rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania,
porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich,
nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym i poznanie innych rozwiązań w dziedzinach
mechatronicznej i ekonomicznej. Dodatkową potrzebą jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów
(język angielski zawodowy) oraz poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej, w tym kultury i organizacji
pracy.Najważniejszym celem projektu jest zaspokojenie powyższych potrzeb uczniów. Ponadto projekt ma
zwrócić uwagę na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawę współpracy
pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwienie rozwoju praktyk zawodowych, poprawę
stopnia przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspieranie technologii informacyjnej w
programach uczenia się przez całe życie oraz poprawę wymiaru europejskiego.Oczekiwane rezultaty wynikają
z potrzeb i celów projektu. Do najważniejszych można zaliczyć: łatwiejsze znalezienie pracy po zakończeniu
edukacji, nabycie pewności siebie w sytuacjach nowych, radzenie sobie ze stresem, przełamanie barier
językowych i kulturowych, zwiększenie świadomości wymiaru europejskiego w społeczności szkolnej,
nauczenie konstruktywnego myślenia oraz wyciągania poprawnych wniosków, wypromowanie szkoły w
regionie.Uczniowie wybierani są na podstawie określonych kryteriów w procesie rekrutacji. Wszyscy uczniowie
są pełnoletni. W projekt zaangażowani są nauczyciele szkoły, przygotowujący uczestników do wyjazdu za
granicę, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Zakłada się ewaluację projektu oraz
upowszechnianie wyników po powrocie uczestników ze stażu. Do zarządzania projektem powołany jest
Szkolny Koordynator, odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg w poszczególnych fazach (informacja,
selekcja, przygotowanie, zakup biletów, ubezpieczenia, kontakt z rodzicami, staż, ewaluacja, sprawozdanie).
Grupie towarzyszy opiekun, sprawujący bezpośredni nadzór nad uczestnikami, monitorujący przebieg stażu,
podejmujący wszelkie decyzje w imieniu Dyrektora Szkoły.W projekcie nie biorą udziału uczniowie ze
specjalnymi potrzebami.
111
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27960
Tytuł projektu:
Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę zagraniczną.
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE
Kolonialna 13
59-140 Chocianów
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Tarasiuk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
65216 euro
Krótkie streszczenie:
Przedłożony projekt ma na celu przeszkolenie grupy uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. W stażu programu
Leonardo wezmą udział uczniowie klas III i IV Technikum Mechatronicznego. Praktyka stażowa będzie
odbywała się w warsztatach oraz serwisach naprawczych przy zakładach i salonach samochodowych w Lipsku,
głównie Volkswagen Automobile oraz Scholza i Richtera dzięki kontaktom OPS Netzwerk GmbH, a będzie
obejmować zakres szeroko pojętej mechatroniki. Uczestnicy wezmą udział także w warsztatach na terenie
zakładów samochodowych BMW i Porsche, gdzie zapoznają się z procesem produkcyjnotechnologicznym.Młodzież posiada już pewne umiejętności, ale brak im doświadczenia przy pracy w usuwaniu
różnych usterek oraz wykonywaniu standardowych czynności naprawczych różnego typu pojazdów i urządzeń.
Udział w stażu pozwoli im wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie napraw i usuwania
usterek w dobie nowoczesnych technologii stosowanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Uczniowie
będą mieli możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach tj. w zakresie
informatyki, znajomości oprogramowania, automatyki, mechatroniki i znajomości typowych układów
mechanicznych, elektronicznych oraz pneumatycznych. Zdobędą doświadczenie zawodowe i poznają
nowoczesne metody diagnozowania usterek oraz sposobów ich usuwania m.in. w działaniu różnych
podzespołów mechatronicznych występujących w nowych samochodach. Poznają też techniki utylizacji
złomowanych samochodów oraz recyklingu głównych podzespołów. Jest to szczególnie ważne w momencie
ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz w
przypadku poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe stwarza możliwość podjęcia
działalności usługowej w dziedzinie napraw i serwisowania niezwykle skomplikowanych i nowoczesnych
urządzeń, będących podstawowym wyposażeniem samochodu. Jest także gwarancją zdobycia pracy w wielu
nowoczesnych zakładach przemysłowych.Staż zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu
Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Będzie to bardzo ważny dokument
ułatwiający znalezienie pracy przyszłym absolwentom Technikum Mechatronicznego Zespołu Szkół w
Chocianowie. Natomiast pozyskane praktyczne doświadczenia pozwolą na korelację umiejętności kształconych
w szkole z potrzebami i wymaganiami nowoczesnego przemysłu.
112
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO01-27964
Tytuł projektu:
Rozwój kompetencji dla przyszłości
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego
Wolności 39
83-314 Somonino
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Świętoń
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
48205 euro
Krótkie streszczenie:
UCZESTNIKAMI PROJEKTU będą uczniowie II i III klasy Technikum-technik hotelarstwa i technik organizacji
usług gastronomicznych, w 85% ze środowisk wiejskich, z rodzin słabo wykształconych, w których nie ma
motywacji do nauki. Praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w trójmiejskich hotelach, uczniowie poznają
trudności dojazdu, ale nie mają możliwości sprawdzenia zamieszkania poza domem rodzinnym. Z badań
doradcy wynika, iż słabą stroną uczniów jest brak mobilności zawodowej, wybrali szkołę blisko domu; 50%
chciałoby pracować w najbliższym środowisku. Udział w stażach zagranicznych jest szansą dla poprawy
mobilności przyszłych absolwentów, której nie ma na praktykach krajowych.POTRZEBY takie jak:
ukierunkowanie ucznia do dalszej ścieżki zawodowej i edukacyjnej, zwiększenie motywacji do nauki,
podejmowania decyzji, poprawa atrakcyjności zawodu, podwyższenie kompetencji zawodowych, językowych,
personalnych i społecznych,wynikają z analizy planów i programów nauczania, wniosków ze spotkań z
pracodawcami, z prac nad standardami praktycznej nauki zawodu obowiązujących od 2012, z obserwacji,
ankietowania,wniosków z Zespołu Zawodowego oraz realizacji poprzednich projektów. Szkoła chce wspierać
przyszłego absolwenta w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej, poprzez działania w ramach
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) oraz wzmocnienie kształcenia zawodowego
przez realizację staży zagranicznych i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. CELEM PROJEKTU jest zdobycie przez
uczestników staży nowych umiejętności i doświadzceń zawodowych, językowych oraz doskonalenie już
posiadanych w branży gastronomiczno-hotelarskiej, które przyczynią się do lepszego poruszania się po
europejskim i regionalnym rynku pracy.Potrzebę poprawy mobilności zawodowej uczestników i rozwoju
kompetencji widzimy w realizacji specyficznych celów projektu w wyniku których mają powstać nastepujące
REZULTATY:16 uczestników podwyższy kompetencje zawodowe i językowe m.in. w zakresie:organizacji
pracy,przyrządzania, serwowania potraw i napojów kuchni krajów partnerskich oraz rozpoznania wymagań
europejskiego rynku pracy potwierdzonych Certyfikatami, Europass Mobilność i Kartą indywidualnych
osiągnięć uczestnika.16 osób rozwinie kompetencje personalne i społeczne (otwartość, radzenie sobie ze
stresem w trudnych sytuacjach, przestrzeganie zasad etyki i kultury zawodowej, itp). Ewaluacja WSDZ poprzez
wdrażanie wyników projektu w zakresie planowania kariery zawodowej na rynku pracy.Wzmocnienie szkolenia
praktycznego o dodatkowe 2 tyg. praktyki zawodowej w zakresie podwyższania umiejętności praktycznych w
branży gastron.-hotel. pod kątem wymagań europejskiego rynku pracy.Poprawa jakości szkolenia
zawodowego i uzyskanie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych przez uwzględnienie wyników
projektu w Nadzorze Pedagogicznym.Rynek europejski i regionalny oczekuje od absolwentów Technikum w
branży gastron.-hotel. wielu kwalifikacji, kompetencji i mobilności zawodowej, dlatego trzeba kłaść nacisk na
rozwój kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych, aby w przyszłości młodzi ludzie poradzili sobie z
trudnymi sytuacjami życiowymi jak zmiana miejsca zamieszkania, bądź z wymaganiami związanymi z
założeniem firmy. Uczestnicy mają nabyć doświadczenie w pracy w europejskich hotelach, przyjrzeć się
wymaganiom stawianym pracownikom i dokonać oceny swoich kompetencji i umiejetności. Dlatego od kilku
lat szkoła realizuje projekty w wielu krajach i dokonuje modernizacji szkolenia zawodowego pod kątem jego
uatrakcyjnienia i sprostania wymaganiom rynku pracy. Chcemy zachęcic uczniów aby w przyszłości korzystali z
oferty trójmiejskich hoteli oraz z krajowego i europejskiego rynku pracy.TERMIN I MIEJSCE PRAKTYK:- w roku
2013 (Belgia w VI, Hiszpania i Belgia w VII,Turcja w VII/VIII) - 16 uczestników i opiekunowie.
113
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-26897
Tytuł projektu:
Mój staż - Moja Szansa
Beneficjent:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy
Przygodzice
Janków Przygodzki, ul. Szkolna 4
63-421 Przygodzice
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zawadka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
45
Dofinansowanie :
98685 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będzie 45 osób bezrobotnych z powiatów kępińskiego, ostrowskiego i
krotoszyńskiego, 22 fryzjerek/fryzjerów i 23 kosmetyczki. Są to osoby pozostające bez zatrudnienia z różnych
przyczyn, np. brak doświadczenia zawodowego, niskie bądź nieaktualne kwalifikacje potrzebne na obecnym
rynku pracy, długi okres pozostawania bez zatrudnienia, jak również sprawowanie opieki nad dziećmi. Osoby
bezrobotne zostaną przygotowane do uczestnictwa w życiu społecznym oraz powrotu na rynek pracy, dzięki
nabyciu wiedzy i umiejętności zawodowych w dziedzinie nowoczesnych usług fryzjerskich i kosmetycznych
oraz dzięki podniesieniu samooceny i wiary w siebie. Podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, a także zmienią
postawy z biernych na przedsiębiorcze. Dzięki nabytym umiejętnościom będą mogły znaleźć pracę w
istniejących zakładach kosmetycznych i fryzjerskich. Odbyte staże mogą też zainspirować uczestników do
podjęcia decyzji o samozatrudnieniu, do zakładania własnej działalności lub spółek cywilnych. Celem projektu
jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie powiatu kępińskiego, krotoszyńskiego i
ostrowskiego poprzez aktywizację zawodową fryzjerek/fryzjerów i kosmetyczek pozostających bez
zatrudnienia oraz ich rozwój zawodowy i osobisty. Wśród oczekiwanych rezultatów bardzo ważne jest
poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technik usług fryzjerskich i kosmetycznych,
wykorzystania nowej gamy kosmetyków, wzbudzenie motywacji do rozwoju kreatywności w zawodzie,
ukierunkowanie na bardziej skuteczne metody pozyskiwania i "utrzymania" stałych klientek i zachęcenia
nowych (szczególnie istotne w małych społecznościach lokalnych). Uczestnicy stworzą portfolio zawodowe, w
którym umieszczą rejestr nabytych umiejętności, nowinki dotyczące usług, preparatów i kosmetyków, a także
zdjęcia wykonanych fryzur lub zabiegów oraz własne projekty i propozycje. Portfolio takie może służyć jako
dokumentacja umiejętności zawodowych podczas poszukiwania pracy u pracodawcy lub jako początek
materiału promocyjnego własnej działalności gospodarczej. Staże odbędą się w Lipsku i Schkeuditz w
Niemczech podczas 4 tygodni w terminie I-IV 2013 i V-VII 2013.
114
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-26971
Tytuł projektu:
Architektotniczna praktyka w krajach Unii Europejskiej jako element
kształcenia i doskonalenia warsztatu pracy młodych architektów
Beneficjent:
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
A. Madalińskiego 20
02-513 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Anatol Kuczyński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
37060 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2012-2014. Uczestnikami projektu będą młodzi architekci,
którzy chcą rozpocząć samodzielną działalność zawodową (MŚP), posiadający ukończone studia wyższe
kierunkowe na poziomie magisterskim. Każdy stażysta przez 16 tygodni praktyki będzie pracował w biurze
projektowym wykonując na równi z pracownikami biura bieżące projekty architektoniczne.Promotorem
projektu jest Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (MaOIA RP). Stroną
przyjmującą - wybrane pracownie projektowe w Rzymie i Wiedniu, rekomendowane przez ARCE
(Stowarzyszenie Zawodowych Organizacji Architektów, Urbanistów, Architektów Krajobrazu z Miast i
Metropolitalnych Regionów UE), którego członkami są biorące udział w programie izby architektów (rzymska,
wiedeńska oraz mazowiecka). Uczestnictwo w projekcie pomaga zrealizować wymóg podnoszenia kwalifikacji
zawodowych młodych architektów w celu osiągania wyższej jakości efektów pracy oraz ułatwienia działalności
i współpracy na rynku UE. Udział w projekcie pozwoli także na pogłębienie znajomości języków obcych w
zakresie ogólnym i technicznym (angielskiego i włoskiego lub niemieckiego)Oczekiwane rezultaty: uzyskanie
nowych umiejętności (np. obsługa programów komputerowych), wzrost poziomu jakości usług i podniesienie
standardów obsługi klienta, nawiązanie współpracy z architektami zagranicznymi, wymiana
doświadczeń.Praktyki odbywać się będą w latach 2012-2014 w biurach projektów zlokalizowanych w Rzymie i
w Wiedniu (w styczniu 2012 - wyjazd 2 osób do Rzymu i dwóch do Wiednia, w lipcu 2013 - wyjazd 2 osób do
Rzymu i 2 osób do Wiednia). Termin rozpoczęcia każdej z praktyk zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy
biurem architektonicznym a stażystą.
115
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27070
Tytuł projektu:
Gastronomia i Hotelarstwo- Aktywność na Rynku Pracy
Beneficjent:
Stowarzyszenie Edukacja-Młodzież w Pleszewie
Aleja Wojska Polskiego 21
63-300 Pleszew
Osoba kontaktowa:
Ewa Wawroska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
35
Dofinansowanie :
148225 euro
Krótkie streszczenie:
Sektor usług gastronomicznych i hotelarskich jest dobrze rozwijającą się dziedziną gospodarki na terenie
województwa wielkopolskiego (dane WUP Poznań 2011), a tym samym istnieje duże zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem
potraw kuchni włoskiej(restauracje włoskie są bardzo popularne wśród mieszkańców woj. wielkopolskiego i
turystów) oraz z obsługą hotelarską. W związku z tym opracowany został projekt 13-tygodniowego stażu dla
35 uczestników(U)- osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Pleszew, Ost. Wielkopolski, Jarocin i
Krotoszyn i od dłuższego czasu poszukują zatrudnienia w sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich.
Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu (OBOP 2011), iż ta grupa uczestników jest w szczególny sposób
zagrożona długotrwałym bezrobociem (uczestnicy nie mogą znaleźć pracy na regionalnym rynku, przede
wszystkim z powodu braku praktycznego doświadczenia zawodowego). Włoscy Partnerzy projektu
kooperujący z Benef. w przeszłości zgłosili chęć organizacji staży dla naszych bezrobotnych na 13-tygodniowe
staże . Priorytetem działań projektowych jest udzielenie pomocy U w zdobyciu i wykorzystaniu wiedzy,
umiejętności oraz kwalifikacji mających na celu ułatwienie ich osobistego rozwoju, zwiększenie szans na
zatrudnienie (głównie poprzez zachęcenie do zakładania własnych firm w kraju i zagranicą oraz podnoszenie
kompetencji i kwalifikacji ) oraz aktywne uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy. Podstawowe treści, na
które odpowiada projekt, to głównie możliwość nabycia nowego, praktycznego doświadczenia w branży
gastronomicznej i hotelarskiej oraz wymiana międzykulturowa U i poprawa ich kompetencji i kwalif., w tym
językowych. Potencjalni U posiadają wstępne doświadczenie zawodowe z zakresu gastronomii i hotelarstwa,
aczkolwiek, w konfrontacji z rynkiem pracy, nie są w stanie samodzielnie rozwinąć i wykorzystać swoich
umiejętności oraz kompetencji. Projekt umożliwi U odbycie staży w instytucjach branży gastronomicznej i
hotelarskiej, które zostały starannie wyselekcjonowane przez Benef. i Partnerów. Uczestnikami projektu będą
bezrobotne osoby do 30 roku które zostaną wysłane na 13-tygodniowe staże zawodowe do Włoch, podczas
których zdobędą doświadczenie zawodowe, zwiększą umiejętności personalne i podniosą kompetencje
językowe. Celem projektu jest wsparcie jego uczestników w rozwijaniu i podniesieniu kompetencji
zawodowych, interkulturowych i językowych dla ich osobistego rozwoju. Staże będą realizowane według
indywidualnych planów merytorycznych, które mają na celu optymalne dopasowanie wymagań stawianych
przez instytucje przyjmujące oraz wiedzy i umiejętności uczestników. Do najważniejszych rezultatów projektu
zaliczymy podniesienie kwalifikacji zawodowych 35 U oraz ich zawodową aktywizację. Przewidywanym
rezultatem projektu będzie założenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej lub znalezienie pracy
adekwatnej do posiadanych umiejętności i kompetencji przez większość uczestników projektu. Staże odbędą
się w II turach (po 17 i 18 uczestników): sierpień- listopad 2012 oraz marzec- czerwiec 2013.
116
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27171
Tytuł projektu:
Smak sukcesu - międzynarodowy staż kluczem do rozwoju zawodowego
Beneficjent:
Powiat Malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Al. Armii Krajowej 70
82-200 Malbork
Osoba kontaktowa:
Marta Kurek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
14
Dofinansowanie :
51324 euro
Krótkie streszczenie:
Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez wszystkich aktorów lokalnego rynku pracy, w
tym:1) osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy branży gastronomicznej i
wyposażenie w umiejętności, postawy i wiedzę pożądaną przez pracodawców,2) lokalnych pracodawców,
poprzez dostarczenie im wykwalifikowanej kadry oraz umożliwienie korzystania ze sprawdzonych brytyjskich
rozwiązań,3) pracowników PSZ, poprzez odejście od standardowych rozwiązań w zakresie aktywizacji
zawodowej osób dorosłych.Jego głównym celem jest umożliwienie osobom bezrobotnym z terenu pow.
malborskiego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, innowacyjnej w stosunku do oferowanej na lokalnym
rynku pracy, która pozwoli na ich rozwój osobisty, zwiększy szansę na zdobycie zatrudnienia oraz umożliwi
przeniesienie pozytywnych wzorców na lokalny grunt polski. Niniejszy cel osiągnięty zostanie poprzez:1)
umożliwienie 14 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w Malborku nabycia praktycznych
umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, przydatnych do pracy w branży gastronomicznej,2)
podniesienie stopnia znajomości języka angielskiego uczestników projektu, poprzez umożliwienie im
przebywania w społeczeństwie anglojęzycznym/różno-narodowościowym;3) poznanie przez uczestników
środowiska zawodowego, w tym organizacji i kultury pracy innego kraju, zachęcenie do otwartości i
współpracy, jak również wspieranie ich mobilności oraz zdolności adaptacyjnych,4) nawiązanie przez
uczestników kontaktów ułatwiających znalezienie zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i za granicą, poprzez
uzyskanie zdolności współdziałania z grupą osób o odmiennej narodowości i kulturze,5) wyposażenie
uczestników w profesjonalne narzędzia podnoszące ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy poprzez
zastosowanie odpowiedniego systemu certyfikacji umiejętności,6) uzyskanie większej użyteczności i
skuteczności kształcenia zawodowego dorosłych, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
Promotorem, jak i Partnerem – zapoznanie z różnymi systemami kształcenia.Działania w projekcie skierowane
zostaną do 14 bezrobotnych osób z powiatu malborskiego zarejestrowanych w PUP w Malborku posiadających
doświadczenie/ wykształcenie/predyspozycje do pracy w branży gastronomicznej (2 grupy), których Partnerzy
otoczą kompleksowym wsparciem obejmującym: poradnictwo zawodowe z elementami coachingu i treningu
motywacji, przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe, 8 tygodniowe staże w angielskich obiektach
gastronomicznych, a także profesjonalne usługi pośrednictwa pracy. Efektem pobytu w Wielkiej Brytanii dla
stażystów, poza wyszkoleniem zawodowym, będzie nawiązanie nowych kontaktów, poznanie innej kultury i
obyczajów, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności porozumiewania
się w j. angielskim. Zwiększy to ich konkurencyjność na rynku pracy, co w konsekwencji zaowocuje
znalezieniem zatrudnienia.Strategia projektu zakłada aktywny udział Partnera w całym procesie realizacji
przedsięwzięcia i na wszystkich jego etapach. Wieloletnie doświadczenie organizacji przyjmującej oraz
zróżnicowana baza pracodawców, którą dysponuje umożliwiają przede wszystkim możliwie najlepsze
dopasowanie miejsca stażu do potrzeb i kwalifikacji uczestników, a w razie wystąpienia trudności wdrożenie
odpowiednich działań naprawczych. Doświadczenia Partnerów w zakresie realizacji projektów mobilności
pozwoliły określić optymalny okres realizacji stażu na poziomie 8 tygodni. Jest to bowiem czas pozwalający na
adaptację w nowym środowisku oraz zdobycie zakładanych kwalifikacji zawodowych nie generujący
jednocześnie negatywnych skutków związanych z długotrwałym pobytem za granicą.Czas realizacji projektu
obejmuje 13 m-cy od czerwca 2012r. do czerwca 2013r. (staż: 10-11.2012 r., 02-03.2013 r. w Plymouth)
117
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27191
Tytuł projektu:
Staże Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego na Niemieckim Rynku
Finansowym
Beneficjent:
Uniwersytet Szczeciński
Al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Osoba kontaktowa:
Aurelia Peter
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
6
Dofinansowanie :
32946 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do absolwentów kierunków: ekonomia oraz prawo. Pierwszeństwo przy rekrutacji
będą miały osoby, które niedawno ukończyły studia i nie miały jeszcze możliwości zdobycia doświadczenia
zawodowego w swojej dziedzinie. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację młodych ludzi na rynku pracy i
ma na celu zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia zgodnego z wykształceniem absolwentów. Projekt
będzie realizowany w firmie niemieckiej na przełomie 2012/2013 roku i umożliwi stażystom zdobycie
specjalistycznej wiedzy z dziedziny finansów, bankowości, działania przedsiębiorstw, a także prawa pracy oraz
prawa podatkowego kraju, który niedawno otworzył rynek pracy dla Polaków. Stażyści przejdą szkolenia
firmowe (przynajmniej dwa), poznają produkty firmy oraz specyfikę rynku niemieckiego, a także zdobędą
ogólne umiejętności dotyczące ofertowania i pracy z klientem. Takie doświadczenie zawodowe sprawi, że
uczestnicy projektu zwiekszą swoją atrakcyjność w oczach pracodawców zarówno z Polski jak i z Niemiec.
Dzięki pracy w zespołach międzynarodowych uczestnicy projektu zdobedą także umiejętności interpersonalne
niezbędne do funkcjonowania w przedsiębiorstwach i firmach działających na wielu rynkach Europy. Jest to
pierwszy projekt LdV PLM realizowany przez Uniwersytet Szczeciński i stanowi wstęp do rozwinięcia działań
mających na celu umożliwianie zdobywania doświadczenia zawodowego absolwentom uczelni.
118
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27204
Tytuł projektu:
Energia odnawialna przyszłością młodych ludzi w Europie
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49 a
87-100 Toruń
Osoba kontaktowa:
Paulina Stankiewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
69732 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt ma stworzyć szansę dla osób na rynku pracy (absolwenci, bezrobotni, pracujący i poszukujący pracy) na
rozwój osobisty i zawodowy w międzynarodowym sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) będącym
rozwijającym się novum w światowej gospodarce. Projekt skierowany jest na zacieśnienie współpracy polskohiszpańskiej w sektorze OZE. Polska jako kraj rozwijający się w produkcji OZE poszukuje alternatyw na
zastąpienie zasobów nieodnawialnych. Ograniczone zasoby energetyczne paliw pierwotnych oraz większa
dbałość o środowisko naturalne są powodem do głębokiego przeorientowania energetyki w kierunku
poszukiwania nowych technologii, które dzięki upowszechnianiu stają się coraz bardziej wydajne i
ekonomicznie efektywne. Dynamiczny wzrost energii odnawialnej sprzyja tworzeniu się nowych miejsc pracy,
a to wzmaga popyt na nowych, wykwalifikowanych pracowników. Hiszpania jako lider w zakresie inwestycji i
wykorzystywania OZE stanowi na rynku polskim doskonały wzór. Celem projektu mobilności jest stworzenie
platformy doświadczeń i wiedzy z zakresu wykorzystywania energii z OZE w regionach. Projekt zakłada
podniesienie umiejętności stażystów, by wstępnie przygotować ich do zajęcia nowych miejsc pracy.
Zagraniczny staż zawodowy odpowiadający potrzebom rynku pracy sprzyja włączeniu społecznemu osób
poszukujących pracy. Ma na celu zwiększenie pewności siebie, tolerancji praktykanta, jego szans na rynku
pracy i otwartości na inne kultury oraz motywacji do dalszego kształcenia. Współpraca z Hiszpanią, jako z
krajem rozwiniętym i doświadczonym w tym sektorze gospodarki ma umożliwić rozwój zawodowy
uczestników, wymianę doświadczeń oraz zapewnić system szkolenia na zasadzie „work shadowing” (wspólna
praca stażystów z doświadczonymi pracownikami). Hiszpański system szkolenia, monitorowania pracy i nauki
praktykantów ma przynieść wymierne efekty w procesie kształcenia i rozwoju zawodowego osób na rynku
pracy, które są nastawione na podniesienie swych kwalifikacji, przebranżowienie się oraz wyspecjalizowanie
się w danym sektorze pracy. Obecnie w dobie kryzysu, z jakim boryka się Hiszpania, nowe inwestycje w
polskich regionach podniosłyby szansę na lepszą koniunkturę w omawianym sektorze. Mobilność zawodowa
pracowników rokuje lepszą współpracę na przyszłość. Misją projektu jest wdrożenie systemu wymiany
informacji i praktyk zawodowych na polu OZE. Nauka nowych technik pracy, poznawanie praktycznych
rozwiązań stosowanych w hiszp. firmach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników według
zagranicznych standardów to główne cele stawiane w projekcie. Będąc członkiem UE, interesy krajowe są
coraz bardziej zbieżne, potrzebna jest wymiana informacji i doświadczeń na szczeblu europejskim, by zacieśnić
współpracę i ujednolicić system szkolenia i edukacji. Dlatego niniejszy projekt, wspierający wymianę stażystów
przyczyniłby się do podniesienia mobilności zawodowej, zwiększenia poziomu językowego, zwłaszcza
słownictwa specjalistycznego, i kulturowego. Projekt skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, osób
bezrobotnych czy pracujących, które pragną wyszkolić się w tym sektorze, zmienić swój obszar pracy, zdobyć
doświadczenia na międzynar. rynku pracy. Przy naborze uczestników chcących wziąć udział w
międzynarodowych praktykach będzie brane pod uwagę: znajomość j. hiszpańskiego i angielskiego, oceny z
egzaminów, tematy prac dyplomowych, działalność naukowa oraz indywidualne zainteresowania. Praktyki
odbywane będą w przedsiębiorstwach firmy Taiga Mistral oraz EDP Renováveis na terenie Hiszpanii. Będą
przeprowadzane w dwóch turach 26 tygodniowych na przełomie 2012/2013 r. Oczekiwanymi rezultatami są
przede wszystkim uzyskanie współpracy z partnerem zagr. na terenie powiatu toruńskiego, dalsze kojarzenie
partnerów zagranicznych, wykorzystywanie nabytych umiejętności i przekazanych doświadczeń w pol. i hiszp.
firmach OZE, pogłębianie dalszej współpracy oraz zwiększanie miejsc stażowych w przedsiębiorstwach pol. i
hiszp. sektora OZE.
119
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27208
Tytuł projektu:
Uczymy się od najlepszych - podnoszenie kwalifikacji kadry lekarskiej
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika
w Krakowie
Beneficjent:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy imienia św. Ludwika w
Krakowie
ul. Strzelecka 2
31-503 Kraków
Osoba kontaktowa:
Magdalena Woźniak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
4
Dofinansowanie :
12552 euro
Krótkie streszczenie:
Przygotowywany przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (WSSD) wraz
z organizacją przyjmującą projekt adresowany jest do młodych, wkraczających na rynek pracy, odbywających
szkolenie specjalizacyjne z pediatrii lekarzy poniżej 35 roku życia. Grupa docelowa projektu została starannie
dobrana tak, by osiągnąć jak największą efektywność inwestowanych w realizację projektu środków
finansowych. Intencją wnioskodawcy jest, by odbywającym specjalizację w WSSD lekarzom stworzyć
możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umożliwić zdobycie dodatkowych umiejętności, które
stanowić będą wartość dodaną na wspólnym europejskim rynku pracy.Projekt odpowiada potrzebom
umożliwienia ciągłego, odbywającego się przez cały okres aktywności zawodowej szkolenia, które podnosząc
kwalifikację personelu sprzyja jego bardziej efektywnemu zatrudnieniu. Projekt umożliwi zdobycie przez
odbywających szkolenie zawodowe młodych lekarzy dodatkowych umiejętności w posługiwaniu się
najnowocześniejszą aparaturą medyczną – wysokospecjalistycznymi ultrasonografami pediatrycznymi. Dzięki
organizacji szkolenia w szpitalu partnerskim wartość dodaną stanowić będzie ponadto możliwość doskonalenia
znajomości języka angielskiego, powszechnie wykorzystywanego w profesjonalnej komunikacji medycznej.
Biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania WSSD w Krakowie, mieście chętnie odwiedzanym przez zagranicznych
turystów i ich dzieci, poprawa znajomości języka angielskiego podniesie poziom udzielanych przez
przeszkolonych lekarzy świadczeń zdrowotnych oraz pozwoli na pokonanie dzielącej personel medyczny i
małych pacjentów bariery językowej.Najważniejsze cele projektu obejmują: zdobycie przez odbywających
szkolenie zagraniczne umiejętności wykonywania profesjonalnych badań diagnostycznych na
najnowocześniejszym sprzęcie medycznym, zapoznanie się z najlepszymi wzorcami organizacji pracy w
jednostce przyjmującej, które przeniesione zostaną do jednostki organizacji wysyłającej, pogłębienie
znajomości medycznego języka angielskiego. Wśród oczekiwanych rezultatów na pierwszy plan wysuwa się
zdobycie nowych wysokospecjalistycznych kwalifikacji – wykonywania badań ultrasonograficznych na
najnowszej generacji sprzęcie diagnostycznym oraz pogłębienie znajomości fachowego, medycznego języka
angielskiego, umiejętności istotnie pożądanych na rynku pracy lekarzy.Staże odbędą się w H.C. Andersen
Børnehospital Odense Universitetshospital.
120
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27303
Tytuł projektu:
EuroNGO
Beneficjent:
Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego
Armii Krajowej 10
45-371 Opole
Osoba kontaktowa:
Artur Ośko
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
66532 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie EuroNGO uczestniczyć będą osoby pełnoletnie, po zakończeniu edukacji formalnej na kierunkach
humanistycznych lub naukach społecznych, które w sposób trwały pragną związać swoją karierę zawodową z
organizacjami pozarządowymi jako pracodawcami. Ze względu na brak możliwości zdobycia edukacji formalnej
w zakresie funkcjonowania pracowników w typowej organizacji pozarządowej na stanowiskach menagerów
projektów, liderów i osób zarządzających potencjałem społecznym organizacji na terenie województw
Dolnośląskiego i Opolskiego, warunkiem uczestnictwa będzie zaangażowanie w działania stowarzyszeń na co
najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem udziału w projekcie. W warstwie merytorycznej projekt jest
odpowiedzią na doświadczenia Chorągwi Opolskiej ZHP, które w wyniku konsultacji i wielu dyskusji okazały się
wspólne także dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i szeregu mniejszych organizacji, z którymi prowadzona jest
współpraca od wielu lat. Funkcjonowanie na rynku organizacji pozarządowych wymaga bowiem obecnie
zupełnie innych umiejętności i kwalifikacji niż w początkach działalności sektora w Polsce. Brak przeszkolonych
pracowników jest jedną z głównych barier dynamicznego rozwoju organizacji.Projekt zakłada 3 etapy udziału
uczestnika. W pierwszym etapie, każdy z uczestników przepracuje 3 miesiące w polskiej organizacji. W tym
czasie realizowane będzie także przygotowanie kulturowe oraz językowe, beneficjent pozna szerzej specyfikę
organizacyjną i potrzeby organizacji. W drugim weźmie udział w 3 miesięcznym stażu w organizacji goszczącej
(po 4 osoby w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii). W trzecim, po powrocie ze stażu
zagranicznego każdy z uczestników przepracuje jeden miesiąc w polskiej organizacji, przenosząc wybrany
aspekt/dobrą praktykę zapoznaną za granicą na grunt praktyki funkcjonowania w Polsce. Całość zamknie
konferencja prezentująca dokonania stażowe i doświadczenia uczestników i organizacji goszczących, tak
zagranicznych jak i polskich w związku z ich udziałem w projekcie.
121
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27307
Tytuł projektu:
Pierwsze kroki w karierze zawodowej młodych inżynierów rolnictwa
Beneficjent:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki
Osoba kontaktowa:
Anna Poźniak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
35920 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przewiduje organizację dwunastotygodniowych staży zawodowych dla absolwentów kierunku
Rolnictwo. Absolwenci będą odbywać staż od 02.07.2012r. do 23.09.2012r. w Stowarzyszeniu Europejskich
Praktyk Studenckich ST.E.P.S. w Holandii.Szeroki rynek pracy daje absolwentom kierunku Rolnictwo PWSZ w
Suwałkach szansę zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego przewiduje, iż do 2015r. europejska gospodarka wygeneruje około 1,5 miliona nowych miejsc
pracy w zawodach wymagających tytułu inżyniera. Jednak należy stwierdzić, że oferta dydaktyczna uczelni w
Polsce jest w zbyt małym stopniu powiązana z sektorem gospodarki i potrzebami rynku pracy. Zachodzi więc
pilna potrzeba dostosowania jakości kształcenia do ciągle rosnącego popytu na specjalistów z dobrze
rozwijających się branż danego regionu. W przypadku woj. podlaskiego jest to rolnictwo (jest ono
dominującym działem gospodarki województwa, użytki rolne stanowią ok 60 % ogólnej powierzchni regionu,
zarejestrowanych jest ponad 120 tys. gospodarstw rolnych, warunki naturalne regionu sprzyjają rozwojowi
produkcji ekologicznej, którą obecnie zajmuje się ok 100 gospodarstw, ponad 600 gospodarstw w woj.
prowadzi natomiast działalność agroturystyczną). W ostatnich latach obserwuje się obniżenie średniego
poziomu umiejętności praktycznych osób kończących studia. Rozwiązaniem tego problemu będą staże
absolwentów PWSZ w Suwałkach. Staże dla absolwentów realizujące współpracę uczelni z pracodawcami w
zakresie wzmocnienia praktycznych elementów edukacji. Uczyni to absolwentów atrakcyjnymi pracownikami
oraz zaprocentuje niską stopą bezrobocia w regionie. Według Banku Danych o Inżynierach absolwenci
kierunku Rolnictwo obok informatyków, inżynierów mechaników, czy elektroników są najbardziej
poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP (Zapotrzebowanie
przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów
studiów technicznych, grudzień 2009) przeprowadzonych na zlecenie MNiSW wynika, iż w Polsce brakuje
ponad 55 tyś. inżynierów różnych specjalności, w tym inżynierów rolnictwa, ochrony środowiska, technologii
żywności i pokrewnych. W 2013r. zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską
wzrośnie do 76 tys. osób.Celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z dziedziny
rolnictwa przez absolwentów kierunku Rolnictwo.Rezultaty „twarde"-liczba absolwentów, którzy ukończyli
dwunastotygodniowe staże–10 osób-liczba osób, które podniosły kwalifikacje w zakresie praktycznego
wykonywania zawodu–10 osób-liczba osób, które podniosły wiedzę na temat Holandii–10 osób-liczba osób,
które podniosły umiejętności językowe-10 osób-liczba osób, które podniosły umiejętności pedagogiczne–10
osób-liczba wydanych certyfikatów–10-liczba godzin kursu językowego-30h-liczba godzin przygotowania
pedagogicznego-10h-liczba godzin przygotowania kulturowego-10hRezultaty „miękkie” -zwiększenie szans na
rynku pracy absolwentów z dziedzin rolniczych-zwiększenie umiejętności praktycznych absolwentów kierunku
Rolnictwo -wyższe zawodowe i osobiste aspiracje absolwentów -zwiększenie samooceny absolwentówpoprawa wizerunku, autoprezentacji abolwentów-zwiększenie współpracy pracodawców z branży rolniczej i
przetwórstwa rolno spożywczego w realizacji procesu dydaktycznego w PWSZ (staże) -zwiększenie
kompetencji językowych. (…) Zwiększy to motywację uczestników do dalszego podnoszenia umiejętności
praktycznych, wzmocni również ich pozycję na rynku pracy i poczucie własnej wartości.
122
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27454
Tytuł projektu:
Problèmes polonaise - des solutions européennes
Beneficjent:
Gmina Czernichów - Urząd Gminy
Czernichów 2
32-070 Czernichów
Osoba kontaktowa:
Marian Szczepaniak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
1
Dofinansowanie :
4427 euro
Krótkie streszczenie:
Przedmiotem projektu jest staż zawodowy Zastępcy Wójta Gminy Czernichów Pana Macieja Gędłek,
zatrudnionego w UG Czernichów – jednostce organizacyjnej Gminy Czernichów. Osoba ta zawodowo zajmuje
się m.in.:1) zamówieniami publicznymi, funduszami UE oraz współpracą międzynarodową,2) zarządzaniem w
UG Czernichów, w tym organizacją pracy podwładnych, szkoleniami pracowniczymi i zatrudnianiem
pracowników,3) organizacją oświaty przedszkolnej i podstawowej w gminie Czernichów.Staż pozwoli
zaspokoić wiele potrzeb edukacyjnych pracownika, w szczególności w zakresie:1) analizy systemu zamówień
publicznych i wykorzystania funduszy europejskich w gminie francuskiej,2) opracowania innowacyjnych
sposobów rozwoju zawodowego pracowników UG Czernichów, np. poprzez wprowadzenie nowoczesnych
szkoleń, wprowadzenie elastycznych metod organizacji pracy – systemu projektowego, elastycznych metod
zatrudniania pracowników, itp.,3) opracowania innowacyjnych sposobów rozwoju edukacji w gminie, np.
poprzez nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi, wykorzystanie funduszy europejskich w systemie
oświaty.Cel ogólny projektu: Wprowadzenie nowych, europejskich standardów pracy w Urzędzie Gminy
Czernichów poprzez podniesienie kwalifikacji pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie jednostką.Cele
szczegółowe projektu to:1) poznanie systemu francuskich zamówień publicznych oraz projektów europejskich
realizowanych w Gminie Neuvy i Aglomeracji Moulins,2) doskonalenie znajomości języka francuskiego,3)
nawiązanie kontaktów z jednostkami oświatowymi Gminy Neuvy i Aglomeracji Moulins,4) zapoznanie się z
systemem oświaty i administracji publicznej w Republice Francuskiej,5) zidentyfikowanie roli nowoczesnej
edukacji (e-learningu) w kształceniu przedszkolnym i podstawowym, w szczególności w kontekście edukacji
osób niepełnosprawnych,6) wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w instytucji
publicznej,7) identyfikacja koniecznych nowych umiejętności i kompetencji potrzebnych osobom
zatrudnionym w administracji publicznej,8) zidentyfikowanie roli nowoczesnej edukacji (e-learningu) w
kształceniu ustawicznym nauczycieli i pracowników UG Czernichów,9) poznanie kultury
francuskiej.Oczekiwane rezultaty projektu:Rezultaty twarde:1) nabycie nowych umiejętności przez stażystę, w
tym w szczególności związanych z organizacją systemu zamówień publicznych i ich udzielaniem, organizacją
systemu oświaty oraz zarządzaniem urzędem – uzyskanie dokumentu Europass Mobilność,2) uzyskanie przez
stażystę certyfikatu językowego potwierdzającego umiejętność posługiwania się językiem francuskim –
uzyskanie dokumentu Europass Paszport Językowy.Rezultaty miękkie:1) poprawa umiejętności, w tym
komunikacyjnych stażysty,2) poprawa umiejętności pracy w zespole międzynarodowym,3) wzrost pewności
siebie – lepsza samoocena stażysty.Przedmiotowy projekt będzie realizowany w Urzędzie Gminy Neuvy oraz w
Urzędzie Aglomeracji Moulins – w ramach kompetencji gminy i za jej pośrednictwem. Gmina Neuvy położona
jest w Aglomeracji Moulins, w Departamencie Allier, w Regionie Auvergne, w Republice Francuskiej.Planowany
termin stażu to okres 13 tygodni od dnia 03.09.2012 r. do dnia 02.12.2012 r.
123
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27463
Tytuł projektu:
EUROPEJSKI START - Nowe kompetencje zawodowe w gastronomii.
Beneficjent:
Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
Osoba kontaktowa:
Daria Małgowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
33
Dofinansowanie :
147609 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt pt. EUROPEJSKI START - Nowe kompetencje zawodowe w gastromii ukierunkowany jest na młodzież w
wieku 18-30 lat, która aktualnie nie pracuje przez okres powyżej 2 m-cy i jest zarejestrowana w PUP
Pleszew,Słubca, Ostrów Wielkop., Jarocin, Krotoszyn, Kępno jako osoby poszukujące zatrudnienia w sektorze
usług gastronomicznych lub gastronomii hotelarskiej. W trakcie 14-tygodniowych staży uczestnicy zdobędą
doświadczenie zawodowe, zwiększą umiejętności personalne i podniosą kompetencje językowe. Głównym
celem projektu jest wsparcie 33 osób, które posiadają już wstępne doświadczenie zawodowe z zakresu pracy
w gastronomii hotelowej lub restauracjach, najczęściej uzyskane w formie praktyk szkolnych lub w formie
krótkoterminowego zatrudnienia w następujących zawodach: kucharz, kelner,barman. Wsparcie uczestników
ukierunkowane jest na zdobycie i wykorzystanie już posiadanej wiedzy i umiejętności w środowisku
międzynarodowym, jak również na zdobycie nowych doświadczeń, kompetencji i kwalifikacji, które przyczynią
się do rozwoju osobistego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy (tj. znalezienie zatrudnienia lub rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej). Uczestników staży zalicza się do grup defaworyzowanych na rynku pracy z
uwagi na niemożność znalezienia odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji zatrudnienia. Wiąże się to
przede wszystkim z brakiem, bądź niewystarczającym doświadczeniem zawodowym. Pracodawcy oczekują
doświadczenia zawodowego w konkretnej branży. Wymagają również posiadania odpowiednich kompetencji
językowych oraz kwalifikacji osobowościowych, które podniesione mogą zostać jedynie w drodze
pozaformalnego doskonalenia zawodowego. Jak wynika z badań WUP Poznań 2010, dużą popularnością wśród
pracodawców cieszą się pracownicy sektora gastronomii hotelarskiej i usług gastronomicznych, tym niemniej
mimo szeregu ofert pracy stopa bezrobocia w tym sektorze pozostaje w dalszym ciągu wysoka. Co oznacza, że
mimo dużej liczby bezrobotnych w tym zawodzie, pracodawcy nie mogli znaleźć pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach. Wynika to przede wszystkim z niedostosowania kwalifikacji i kompetencji osób poszukujących
pracy do potrzeb rynku. Szczególnie widoczne jest to na stanowiskach takich jak: kucharz z doświadczeniem
miedzynarodowym, barman z doświadczeniem międzynarodowym. Brak kandydatów do pracy z oczekiwanymi
kompetencjami wiąże się w dużym stopniu z brakiem funduszy na odpowiednie doskonalenie zawodowe. W
tej sytuacji uczestnictwo w stażu zagr. w ramach programu LdV umożliwi uzyskanie doświadczenia
zawodowego. Uczestnicy staży podniosą kompetencje językowe, poprawią umiejętności komunikacyjne,
rozwiną umiejętności rozwiązywania problemów- w tym zarządzania swoimi środkami finansowymi i
planowania czasu, podwyższą poziom pewności siebie i poziom samooceny, poprawią własny wizerunek oraz
zwiększą umiejętności pracy w zespole. Nabywanie przez uczestników stażu nowych umiejętności i pogłębianie
już istniejących stanowić będzie niewątpliwą zachętę do realizowania idei uczenia się przez całe życie. Staże
będą realizowane według planów merytorycznych, które mają na celu optymalne dopasowanie staży do
potrzeb i możliwości uczestników. Partnerzy zaangażowani w realizację projektu obok sprawdzonych zasad
funkcjonowania w branżach gastronomicznych i hotelarskich, posiadają ogromne doświadczenie w ich
promowaniu i innych działaniach zmierzających do rozwoju lokalnego i regionalnego. Staże będą trwały 14 tyg.
i rozpoczną się w VII-IX 2012 (11os.), IV-VII 2013 (11 os.) oraz IX-XI 2013 (11 os.).
124
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27478
Tytuł projektu:
Europrofis: Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego na Europejskim
Rynku Pracy
Beneficjent:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1 Maja 50
40-287 Katowice
Osoba kontaktowa:
Monika Ostrowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
131610 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zakłada organizację zagranicznych staży dla 20 absolwentów studiów magisterskich Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach (UEK). 26-tygodniowe staże będą realizowane w przedsiębiorstwach będących
partnerami w projekcie na terenie Belgii, Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także w firmie
wyselekcjonowanej przez organizację pośredniczącą z Belgii.Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie
absolwentów do wkroczenia na rynek pracy i zwiększenie ich szans na podjęcie zatrudnienia zgodnego z
posiadanym wykształceniem. Udział w projekcie wpłynie na podniesienie kompetencji uczestników szkolenia
zawodowego poprzez zdobycie unikalnej wiedzy i kwalifikacji na międzynarodowym poziomie. Zdobyte
doświadczenie pomoże absolwentom wyróżnić się wśród konkurencji na lokalnym rynku pracy oraz zwiększy
ich atrakcyjność dla europejskich pracodawców.Ponadto, projekt ma na celu promowanie kompetencji
polskich absolwentów na Europejskim Rynku Pracy, a także propagowanie przejrzystości i wzajemnej
uznawalności wykształcenia. Staż będzie dla uczestników projektu również doskonałym sposobem
doskonalenia znajomości języka obcego, poznania kultury i specyfiki kraju, otwarcia na kontakty
międzynarodowe, poprawę własnych zdolności adaptacyjnych i mobilności. Naszym celem jest rozwijanie
aktywnych relacji między UEK a pracodawcami Europejskiego Rynku Pracy zakładając, że uczestnicy tego
projektu będą potencjalnymi pracownikami instytucji tego obszaru.Realizacja projektu przewidziana została na
czas od 1 października 2012 do 31 maja 2014.
125
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27482
Tytuł projektu:
EUROPEJSKIE STANDARDY PRACY III
Beneficjent:
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ul. Browarna 4
08-110 Siedlce
Osoba kontaktowa:
Edyta Biarda
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
73530 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczyć będzie 30 słuchaczy CKU: osoby dorosłe, pracujące i niepracujące, w trakcie
poszerzania lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Wezmą udział w stażach zorganizowanych w
jednostkach samorządu i podległych im jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorstwach i organizacjach
pozarządowych w mieście Spoleto we Włoszech. Będą to stażyści kształcący się w zawodach: technik
administracji (7 osób), technik hotelarstwa (7 osób), technik ekonomista (7 osób), technik prac biurowych (3
osoby), technik informatyk (3 osoby) i technik spedytor (3 osoby). Projekt przewiduje wysłanie 3 grup 10
osobowych, w każdej grupie wyjeżdżać będą osoby kształcące się w ww. zawodach; zależnie od wyników
rekrutacji oraz ostatecznych ustaleń z partnerem. Staże będą trwać 3 tygodnie w okresie od lutego do kwietnia
2013 r. Między wyjazdami kolejnych grup przewidziano przerwy, które będzie można wykorzystać na
wprowadzenie korekt do programów stażu czy też na zmiany organizacyjne w projekcie.Projekt odpowiada na
potrzebę poszerzenia kompetencji zawodowych uczestników i poznania zawodowego języka obcego w stopniu
umożliwiającym porozumiewanie się w obcym środowisku zawodowym. W programach stażu położono nacisk
na pracę w zespole, umiejętność improwizacji i elastycznego dostosowania się do oczekiwań klienta i petenta,
szybkich zmian sytuacji w przedsiębiorstwie oraz poznanie najnowszych metod i technik pracy w konkretnych
zawodach. Projekt odpowiada też potrzebom promocji regionu i szkoły (poprawy poziomu kształcenia i
wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności CKU na lokalnym rynku edukacyjnym), zaspokoi tez potrzeby
pracodawców odnośnie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem
międzynarodowym.Celem jest wsparcie stażystów w nauce zawodu i poznaniu branżowego języka oraz
kultury, tradycji i organizacji pracy kraju przyjmującego, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń kulturowych oraz
wzmocnienie otwartości i tolerancji na różnice kulturowe czy religijne.Rezultatem stażu będzie podniesienie
kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczeń potrzebnych do pracy na poziomie dającym satysfakcję
stażystom i umożliwiającym im znalezienie pracy odpowiadającej ich ambicjom i umiejętnościom. Wartością
dodaną będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobilność, uzyskanie przez
stażystów certyfikatów ukończenia kursów językowych i certyfikatów odbycia stażu poświadczonych przez
partnerów projektu.Te doświadczenia polepszą szanse stażystów na utrzymanie lub znalezienie pracy. Ma to
wielkie znaczenie w wypadku słuchaczy CKU uzupełniających wiedzę w trakcie kariery zawodowej, a więc
wcielających w życie założenia LLP. Odbycie stażu przez osoby dojrzałe i świadome szansy, jaką im stwarza
udział w projekcie, gwarantuje powodzenie projektu – wykorzystanie przez stażystów nabytej wiedzy w ich
dalszej karierze zawodowej. Część uczestników stażu po ukończeniu nauki w CKU prawdopodobnie zdecyduje
się na założenie firmy; a inni zwiększą swoje szanse na znalezienie odpowiedniej pracy.Projekt powiązany jest z
innym planowanym projektem mobilności VETPRO, w ramach którego nauczyciele przedmiotów zawodowych
z CKU wymienią się doświadczeniami z kolegami z Niemiec i Włoch nt. nauczania na odległość. Stażyści w
ramach ewaluacji będą pytani, czy w pracy we Włoszech przydaje im się wiedza zdobyta w CKU metodą elearningu; oraz czy uważają, że w nauczaniu metodą e-learningu w CKU można wprowadzić zmiany
uwzględniające potrzeby, które ujawniły się w czasie odbywania przez nich staży PLM. Dzięki realizacji projektu
udzielone zostanie znaczące wsparcie słuchaczom CKU, z których część jest zagrożona wykluczeniem
społecznym: pochodzą z terenu położonego we wschodniej części Polski i dotkniętego wysokim,
strukturalnym bezrobociem, często nie mają żadnej pracy lub pracują na czarno.
126
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27483
Tytuł projektu:
Europejska fizjoterapia - Studiuj w Polsce. Praktykuj we Francji.
Beneficjent:
JJ Communication Joanna Jóźwiak
ul.Kapelanka 6/43
30-347 Kraków
Osoba kontaktowa:
Joanna Jóźwiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
79152 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Europejska fizjoterapia - studiuj w Polsce,praktykuj we Francji!" jest wspólną inicjatywą strony
polskiej, wnioskodawcy JJ Communcation Joanna Jóźwiak oraz grupy francuskich pracodawców -instytucji
sektora medycznego:La Fondation Hopale, CENTRE Hospitalier de Mulhouse, oraz trzech placówek grupy
L’UGECAM deNormandie.Projekt ma na celu umożliwienie 30polskim absolwentom fizjoterapii,
doświadczającym trudności na rynku pracy, zdobycia językowych umiejętności oraz doświadczenia
zawodowego w trakcie 2miesięcznych staży w placówkach medycznych we Francji.Poprzez udział w projekcie
uczestnicy uzyskają kompetencje,dzięki którym staną się oni atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców –
zarówno wPolsce jak i weFrancji.Ponadto projekt w szerzej perspektywie ma na celu stworzenie przestrzeni
wymiany know-how i zwiększenie mobilności pracowników na Europejskim Rynku Pracy zgodnie z
podstawowymi swobodami gospodarczymi przepływu osób, towarów i usług(wyrównanie dysproporcji
pomiędzy podażą a popytem naEuropejskim Rynku Pracy).Fizjoterapia staje się coraz bardziej popularna w
Polsce.Coraz więcej uczelni oferuje ten kierunek studiów,rocznie pojawia się około 15000 nowych
absolwentów,lecz brakuje miejsc pracy,w których mogliby oni zostać zatrudnieni. Przy tak dużej podaży
absolwentów tego kierunku potrzebne jest znalezienie dla tej grupy zawodowej nowych możliwości
zatrudnienia oraz wzmacnianie i rozwój ich kompetencji zawodowych,aby byli bardziej konkurencyjni tak na
polskim jak i europejskim rynku pracy.Głównymi barierami powstrzymującymi młodych polskich
fizjoterapeutów przed poszukiwaniem pracy za granicą jest brak doświadczenia zawodowego oraz
nieznajomość języków.Francja jest krajem o rosnącym zapotrzebowaniu na fizjoterapeutów ze względu na
starzejące się społeczeństwo zawód ten cieszy się też dużym poważaniem. Jednocześnie w placówkach
publicznych brakuje wyspecjalizowanej kadry i coraz częściej zatrudniani są specjaliści spoza Francji. Jednakże,
aby moc podjąć zatrudnienie weFrancji wymagana jest znajomość j.francuskiego, konieczna jest nostryfikacja
dyplomu i uzyskanie pozwolenia na wykonywanie zawodu wydawanego przez francuskieMinisterstwaZdrowia.
W tym celu obok dyplomu fizjoterapeuty konieczna jest odpowiednia liczba godzin praktyk. Strona francuska
odczuwa zatem potrzebę znalezienia wykwalifikowanych specjalistów dysponujących wykształceniem
(dyplom),doświadczeniem i kwalifikacjami(godziny praktyk),znajomością języka i kompetencjami kulturowymi.
Projekt "Europejska fizjoterapia - studiuj w Polsce, praktykuj we Francji!" ma na celu zniwelowanie barier
związanych z mobilnością zawodową fizjoterapeutów poprzez wyposażenie beneficjentów w te wszystkie
umiejętności, których dotąd nie posiadają, a poszukiwanych przez potencjalnego francuskiego
pracodawcę.Projekt jest zatem odpowiedzią na wzajemnie komplementarne potrzeby strony polskiej i
francuskiej, a obopólne korzyści gwarantują długotrwała i efektywną współpracę.Planowane
działania:intensywny miesięczny kurs języka francuskiego dla 30uczestników(3grupy po10 osób:
09.2012,12.2012,03.2013)2-miesięczne staże dla 30uczestników(3 grupy po 10 osób:10-11.2012,0102.2013,04-05.2013)w renomowanych placówkach medycznych we Francji - Centre Jacques Calvé, l’Institut
Calot, Hélio Marin w Berck sur Mer,CENTRE Hospitalier w Mulhouse,Centre de Soins de Suite–LE PARC w
Bagnoles de l’Orne,Etablissement de soins de suite et de réadaptation HOSTREA w Noyers oraz CRMPR Les
Herbiers w Bois Guillaume.Każda z placówek może przyjąć jednorazowo do 4stażystów. Planowane rezultaty:
30fizjoterapeutów zdobędzie umiejętności językowe(w tym słownictwo zawodowe) pozwalające na swobodne
porozumiewanie się i pracę we Francji,30 fizjoterapeutów odbędzie 2-miesięczne
staże(ok.280hpraktyk)podnoszące ich kwalifikacje zawodowe(cele szczegółowe poniżej),30fizjoterapeutów
zwiększy swoje zdolności adaptacyjne i pewność siebie na rynku pracy.
127
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27494
Tytuł projektu:
Staże pielęgniarskie w Klinice Frankfurt Höchst trampoliną do kariery
zawodowej.
Beneficjent:
Club Silesius Sp. z o.o.
ul. Ozimska 7
45-057 Opole
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Szajca
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
20550 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt pt: „Staże pielęgniarskie w Klinice Frankfurt Höchst trampoliną do kariery zawodowej” realizowany
będzie w partnerstwie pomiędzy polską Instytucją Rynku Pracy Club Silesius Sp. z o.o. i niemiecką kliniką
Frankfurt Höchst w okresie 09.2012 do 04.2013. Klinika Frankfurt Höchst to drugie co do wielkości w Hesji
centrum medyczne i jedno z nielicznych typu „Maximalversorgung” co oznacza, iż klinika spełnia najwyższe
normy w zakresie: absolutnie kompleksowego wachlarza oferowanych świadczeń zdrowotnych, wyposażenia
technicznego, badań medycznych oraz kształcenia.Projekt jest bezpośrednią reakcją na sygnalizowaną nam
przez środowisko pielęgniarskie potrzebę/brak możliwości podnoszenia oraz nabywania nowych kwalifikacji
zawodowych oraz językowych w środowisku międzynarodowym. Zasadność realizacji projektu oparliśmy na
badaniach potrzeb szkoleniowych tego rodzaju w wymienionej grupie docelowej. Uwzględnione zostały m.in.:
sugestie osób aplikujących do udziału w poprzednich dwóch projektach, 53 zebrane deklaracje gotowości
wzięcia udziału w projekcie, badania rynku usług szkoleniowych oraz konsultacje z organizacjami
branżowym.Potrzebę realizacji projektu uzasadnia również nasze 10-letnie doświadczenie w zakresie rekrutacji
personelu pielęgniarskiego na rynki niemieckojęzyczne oraz identyfikacja barier rekrutacyjnych w postaci
braku znajomości j. niemieckiego i niskiej mobilności zawodowej w wskazanej grupie docelowej. Konstruując
założenia programowe partnerzy bazując na swoich doświadczeniach szkoleniowych zgodnie wskazali na
najefektywniejszą formę tj. stworzenie indywidualnego planu stażu (IPS) dla każdego uczestnika. Przed
rozpoczęciem stażu w ramach świadczonego na rzecz uczestników doradztwa zawodowego opracowane
zostaną na drodze trójstronnych konsultacji indywidualne programy staży.Projekt zostanie skierowany do 10
pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy odbędą dwutygodniowy staż na wskazanym w IPS oddziale Kliniki Frankfurt
Höchst. W celu zapewnienia jak najbardziej indywidualnego podejścia uczestnicy wyjadą w dwóch grupach 5 –
osobowych (12.2012 oraz 01.2013).Nadrzędnym celem projektu jest nabycie przez uczestników stażu
adekwatnej do ich potrzeb wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie specjalistycznej opieki medycznej na
poziomie trudno dostępnym w kraju, w ośrodku o najwyższych, europejskich standardach
medycznych.Ponadto za sprawą doświadczeń kulturowych, kontaktów interpersonalnych, poznania nowego
środowiska pracy, wymiany doświadczeń z pracującymi w Klinice pielęgniarkami z Polski uczestnicy odniosą
szereg korzyści (rezultaty miękkie) w zakresie wzrostu mobilności przestrzennej, zawodowej oraz edukacyjnej,
podniesienia samooceny, wzmocnienia wrażliwości międzykulturowej oraz otwartości na nowe
doświadczenia.Zaangażowanie uczestników projektu w tworzenie indywidualnego programu stażu, a
następnie udział w stażu mają przekonać uczestników o wymiernych korzyściach Uczenia się przez całe
życie.Niezwykle ważne były dla nas również deklaracje wykorzystania nabytych w trakcie staży umiejętności,
aby w myśl 4 filarów edukacji Delorsa uczyć się aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie i aby być.Z kolei
hasła innowacyjnych metod nauczania oraz ujednolicania wartościowania efektów kształcenia znajdą w
projekcie odzwierciedlenie w postaci e-learningowego kursu niemieckiego języka medycznego na etapie
przygotowania orazsposobności uznania pielęgniarskich kwalifikacji zawodowych przez Ministerstwo Zdrowia
w Niemczech.Zakładane twarde rezultaty projektu to m. in. ukończenie przez grupę 10 osób kursu
przygotowawczego oraz odbycie stażu zagranicznego potwierdzone Europassem Mobilność, certyfikatem
językowym, zaświadczeniem Instytucji Przyjmującej oraz fakultatywnie nostryfikacją dyplomu pielęgniarskiego.
Ponadto opracowany zostanie konspekt doświadczeń stażystów „Polska pielęgniarka na niemieckojęzycznych
rynkach pracy”. Tak sformułowane cele projektu wpisują się w szczegółowe i operacyjne cele programu LLP.
128
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27504
Tytuł projektu:
Ergoterapia (OT) -nowe wyzwanie dla polskiej rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
Beneficjent:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za
krokiem" w Zamościu
Peowiaków 6a
22-400 Zamość
Osoba kontaktowa:
Maria Król
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
37056 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt jest zgodny z celami Programu Uczenia się przez całe życie, bowiem wykształcone polskie kadry
ergoterapeutów przyczynią się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Projekt promuje sam proces
podnoszenia kompetencji osób pracujących, w tym osób z niepełnosprawnością, oraz wielojęzyczność i
mobilność pracowników, a także pracodawców. Jest elementem strategii mobilności i podnoszenia jakości
pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników realizowanej przez Wnioskodawcę od 2000 r. z
wykorzystaniem Europassu. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności: – ujednolicenia standardów
kształcenia w nowej profesji ergoterapeuty i opracowaniu katalogu niezbędnych kompetencji, które będą
następnie wdrażane wśród członków zespołów terapeutycznych placówek Wnioskodawcy, a także dzięki
organizowanym przez Wnioskodawcę ogólnopolskim szkoleniom wśród kadry innych polskich placówek
rehabilitacyjno-edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością,- podniesienia umiejętności i kwalifikacji
pracowników placówek prowadzonych przez Wnioskodawcę, które podjęły się opracowania i wdrożenia
projektu we współpracy z Partnerem Przyjmującym (Percy Hedley Foundation). Celem projektu jest:dysseminacja nowej w Polsce profesji ergoterapeuty i kierunku kształcenia będącego niezbędnym elementem
w systemie zintegrowanego usprawniania, stosowanego w kompleksowej terapii osób niepełnosprawnych z
uszkodzeniem mózgu oraz opracowanie wskazówek do programu tego kształcenia i katalogu kompetencji w
nowej profesji (ergoterapeuta),- promowanie skutecznego systemu zintegrowanego wsparcia osób
niepełnosprawnych przy zastosowaniu ergoterapii,-nabycie nowych umiejętności i kompetencji przez 12
polskich pracowników (terapeutów i pracowników organizujących proces terapii, w tym zatrudnione osoby
niepełnosprawne) uczestniczących w 2-tygodniowych stażach w placówkach rehabilitacyjno-edukacyjnych
prowadzonych przez brytyjskiego Partnera (Percy Hedley Foundation) w Newcastle w okresie od czerwca
2012 r do maja 2014 r (4 staże po 3 uczestników- małe grupy szkoleniowe zostały wybrane ze względu na
zindywidualizowany i głównie warsztatowy charakter procesu szkolenia, w 2 grupach będzie uczestniczyła
osoba niepełnosprawna wraz z osobą towarzyszącą, oraz we wszystkich 4 grupach terapeuci i
menadżerowie).- konsolidacja współpracy pracodawców- placówek europejskich stosujących zasady
ergoterapii w systemie zintegrowanego usprawniania, szczególne w dziedzinie wymiany wiedzy i doświadczeń
zawodowych, wspieraniu mobilności zawodowej ich pracowników, ułatwiania im rozwoju zawodowego,
umożliwienia uczestnikom staży wdrożenia zdobytej wiedzy i wykorzystania nowych kwalifikacji w pracy
zawodowej oraz jej rozszerzania poprzez szkolenia wewnętrzne pracowników pracodawców biorących udział
w opracowaniu i realizacji projektu a także zewnętrznych - u pracodawców z Polski i Ukrainy Rezultaty:-wzrost
jakości pracy z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce, a szczególnie w regionie lubelskim dzięki
podwyższeniu kwalifikacji terapeutów, a przez to poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wzrost mobilności zawodowej uczestników staży,- wzrost umiejętności zawodowych uczestników staży
potwierdzonych Europass,- wzrost kwalifikacji innych terapeutów w Polsce i na Ukrainie szkolonych przez
uczestników projektu, - lepsze zaspokojenie potrzeb rozwoju zawodowego swoich pracowników przez
pracodawców uczestniczących w opracowaniu i wdrożeniu programu staży,- ujednolicenie programów szkoleń
ergoterapeutów poprzez współpracę polskich i brytyjskich placówek prowadzących zintegrowane
usprawnianie osób z niepełnosprawnościami…
129
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27531
Tytuł projektu:
Nowe umiejętności i kompetencje z zagranicy
Beneficjent:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość
Osoba kontaktowa:
Bogusław Klimczuk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
108570 euro
Krótkie streszczenie:
Biorąc pod uwagę fakt, iż województwo lubelskie należy do jednego z najuboższych regionów w Polsce (PKB na
1 mieszkańca wg danych z 2009 roku wyniosło 24 tys zł, zaś udział procentowy woj. lubelskiego w tworzeniu
krajowego PKB wynosi zaledwie 3,7% - dane GUS) , ogromna większość młodych ludzi, nie tylko absolwentów
szkół wyższych, ale także i absolwentów szkół średnich czy zawodowych, posiada bardzo małe szanse startu na
lokalnym rynku pracy oraz znalezienia jakiejkolwiek pracy, a tym samym zdobycia pierwszych doświadczeń
zawodowych. Wg danych GUS, w maju 2011 roku absolwenci szkół wyższych pozostający bez zatrudnienia
stanowili 13,6% ogółu bezrobotnych w Polsce (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2.8 p. proc), zaś na
terenie Lubelszczyzny - odpowiednio 16,7% (wzrost o 4 % - dane WUP). Jeszcze gorsza sytuacja występuje
wśród osób z wykształceniem zasadniczym i średnim - ponad 30% absolwentów rejestruje się tuż po
ukończeniu szkoły jako bezrobotni. Dlatego też WSZiA chce umożliwić i dać szansę beneficjentom projektu
właśnie w tym najtrudniejszym dla nich czasie na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Podobnie
ma się sytuacja z absolwentami szkół zawodowych. Młodzi ludzie rzadko podejmują ryzyko wyjazdu do obcego
kraju "w ciemno", bez wcześniejszego zakontraktowania konkretnego miejsca pracy. Dlatego też WSZiA chce
dać im szansę zdobycia pracy i nowych doświadczeń zawodowych w innowacyjnych firmach niemieckich.
Dzięki stażom zawodowym, międzynarodowa i krajowa mobilność absolwentów oraz ich przedsiębiorczość
znacząco się zwiększy. Realizacja staży zagranicznych w takich obszarach jak, mechanika, mechatronika,
gastronomia i hotelarstwo, budownictwo, produkcja, sprawi, że młodzi beneficjenci będą mieli możliwość
zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego, tym samym zdobędą przewagę na rynku pracy w Polsce,
ale również zwiększą swoje szanse na europejskich rynkach pracy. Umożliwienie startu w życie zawodowe
przez odbycie stażu zagranicą, w innowacyjnych firmach i instytucjach sprawi, że będą oni lepiej
przygotowani merytorycznie, praktycznie i językowo do zajmowania stanowiska pracy w Polsce jak i w innych
krajach Unii Europejskiej. Istotną kwestią jest także potrzeba bezpośredniego zapoznania ze specyfikacją
zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w krajach UE, a także poznanie specyfiki i warunków
pracy w wyspecjalizowanych zawodach technicznych (mechanik, mechatronik), gastronomiczno - hotelarskich,
czy w zakresie ekonomii, budownictwa. W kontekście powolnego rozwoju społeczno - gospodarczego
województwa lubelskiego w porównaniu do całego kraju, czy braku innowacyjnych firm zasadnym jest
umożliwienie beneficjentom poprawy ich mobilności i kreatywności, znakomicie zwiększające ich szanse na
zawodowym rynku pracy. Działania takie mogą się przyczynić do zniwelowania przepaści jaka dzieli region
lubelski od najlepiej rozwiniętych regionów w Europie. Ważnym jest także, iż staże odbywać się będą w
firmach o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej.
130
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27537
Tytuł projektu:
Europraktyka kluczem do sukcesu w zawodzie grafika projektowego.
Beneficjent:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
Osoba kontaktowa:
Lena Szymborska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
40684 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt: "Europraktyka kluczem do sukcesu w zawodzie grafika projektowego" stworzony został z myślą o
absolwentach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, którzy poszukują pracy w zawodzie grafika projektowego i
chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, które pomogą im w znalezieniu pracy lub założeniu własnej
działalności gospodarczej. Udział w projekcie odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy na
pracowników kompetentnych, wykwalifikowanych i posiadających doświadczenie praktyczne potwierdzone
referencjami. Ponadto projekt odpowiada potrzebom bezpośrednio dyktowanym przez specyfikę zawodu
grafika projektowego, który często realizowany jest na zlecenie zagranicznego inwestora i/lub w wirtualnych
lub realnych zespołach z ludźmi z całego świata. W związku z powyższym oprócz kreatywności i wiedzy,
niezbędnym warsztatem pracy grafika są wysoko rozwinięte kompetencje językowe i międzykulturowe.
Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności profilu zawodowego absolwenta
wszechstronnie przygotowując go do wejścia na rynek pracy. Absolwent poprzez udział w projekcie ma zdobyć
niezbędne umiejętności potrzebne do wykonywania pracy oraz poszerzyć wiedzę techniczną i zweryfikować ją
z tą, już zdobytą w trakcie studiów. Ponadto stażysta dzięki pracy zagranicą, w zespole międzynarodowym,
przy międzynarodowym projekcie spotęguje doświadczenia międzykulturowe, prowokując zderzenie różnych
światopoglądów a w rezultacie wykształcając w sobie innowacyjne postrzeganie rzeczywistości.
Rezultatem projektu będzie ułatwienie płynnego przejścia uczestnika projektu w struktury europejskiego
rynku pracy a dzięki nabytym umiejętnościom wzbogacającym kreatywność, możliwość samodzielnego
uczestniczenia w rynku pracy i wpływania na jego kształt poprzez własną aktywność zawodową jak i
propozycję samozatrudnienia. Warto zaznaczyć również, że celem projektu, w szerszej perspektywie, jest
wpłynięcie na powiązanie świata sztuki, nauki i biznesu poprzez rozwinięcie współpracy między instytucjami
uczestniczącymi w projekcie. Ponadto realizacja projektu odpowiada celowi uczelni, którym jest całościowe
przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy wyposażając go zarówno w wiedzę teoretyczną jak i
praktyczną.
W ramach projektu planowanych jest zrealizowanie 8 mobilności w terminie październik 2012
- marzec 2014 w dwóch firmach projektowych realizujących międzynarodowe projekty tj.:1. Tierra Virtual S.C.
(Walencja - Hiszpania),2. SNASK (Sztokcholm - Szwecja).
131
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27556
Tytuł projektu:
"BOOTSBAUER 2"
Beneficjent:
Pracownia Kształcenia Zawodowego "Voca Train" Zbigniew Skwierawski
Warszawska 48
78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa:
Zbigniew Skwierawski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
24986 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie będą uczestniczyły osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
zainteresowane żeglarstwem i posiadające już wstępne przygotowanie do żeglowania i prac bosmańskich. W
związku z aktualnie trwającą w Kołobrzegu rozbudową portu jachtowego i jego zaplecza technicznego, pojawia
się konieczność przygotowania fachowców, z umiejętnością świadczenia usług w postaci drobnych napraw
szkutniczych bezpośrednio na jachcie (łodzi, kutrze) bądź zdolnych stworzyć ekipę (nawet działalność
gospodarczą), specjalizującą się w naprawie łódek (jachtów) w porcie, wykonywaniu przeglądów sezonowych
jednostek pływających itp.Najważniejsze cele naszego projektu to:1/ zwiększenie szans uczestników projektu
na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i
językowych, poszerzenie umiejętności praktycznych, związanych z konserwacją i naprawą jednostek
pływających, wzmocnienie ich mobilności,2/odbycie 4-tygodniowych staży w warsztatach szkutniczych i
warsztatach stoczniowych, umożliwiających kompleksowe nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych,
związanych z pracami szkutniczymi,3/wykorzystanie zdobytych przez uczestników projektu wiadomości i
umiejętności do napraw jednostek pływających w porcie jachtowym w Kołobrzegu oraz we współpracujących
marinach, klubach i szkołach żeglarskich.Oczekiwane rezultaty:1/ przeszkolona grupa 10 uczestników projektu,
którzy uzyskają konkretną wiedzę i umiejętności praktyczne, związane z budową i naprawą jachtów i łodzi
motorowych, konserwacją i renowacją kadłubów, naprawą osprzętu,2/zdobycie nowych doświadczeń
zawodowych przez środowisko żeglarskie Kołobrzegu, wzmocnienie jego potencjału
szkoleniowego,3/nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy organizacjami w projekcie, służacej rozwojowi
żeglarstwa i myśli szkutniczej w tych organizacjach.Niniejszy projekt jest kontynuacją tematyki pierwszego
projektu pn."Bootsbauer"(2011/2012), realizowanego aktualnie dla innej grupy 9 bezrobotnych. Planujemy,
że "Bootsbauer 2" będzie realizowany przez 13 miesięcy (sierpień 2012 -sierpień 2013r.) na bazie Portu
Jachtowego w Kołobrzegu oraz w organizacjach partnerskich w Follonice (IT), Ribnitz-Damgarten (DE) i w
Rethymno na Krecie (EL).
132
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27561
Tytuł projektu:
Międzynarodowe doświadczenie zawodowe jako klucz do podniesienia
kwalifikacji personelu pielęgniarskiego
Beneficjent:
Mabu Services
ul. Ewangelicka 7/6
98-300 Wieluń
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Marcinkowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
35
Dofinansowanie :
66675 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zakłada realizację trzydziestu pięciu dwutygodniowych staży zawodowych odbywanych przez polskie
pielęgniarki i pielęgniarzy w placówkach medycznych znajdujących się na terenie Niemiec. Uczestnikami
projektu są osoby z wykształceniem pielęgniarskim, posiadające prawo do wykonywania zawodu, posługujące
się językiem niemieckim co najmniej na poziomie komunikatywnym, poszukujące pracy lub zatrudnione, w
dowolnym wieku, o dowolnej płci. Do projektu została zaangażowana organizacja pośrednicząca, która
prowadzi współpracę z profesjonalnymi instytucjami specjalizującymi się w długoterminowej opiece nad
osobami wymagającymi stałego nadzoru. W projekcie zostało przyjęte indywidualne podejście do każdego
uczestnika, dlatego też organizacja ta będzie dobierać instytucje docelowe, adekwatnie do kwalifikacji i
kompetencji danego stażysty. Dla uczestników przygotowany zostanie specjalny moduł językowo-kulturowy.
Będą oni mieli okazję odświeżyć znajomość języka niemieckiego i zapoznać się ze specjalistyczną terminologią
medyczną przed wyjazdem na staż. Część druga modułu zakłada zaznajomienie się uczestników z kulturą
Niemiec poprzez zwiedzanie stolicy Bawarii, Monachium. Element ten przyczyni się do uwrażliwienia
uczestników na różnice mentalne i kulturowe. Wszystkie działania zostaną zrealizowane pomiędzy czerwcem
2012 r. a czerwcem 2013 r. W odniesieniu do najważniejszych celów działania, projekt stanowi inicjatywę
wspierającą personel pielęgniarski w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
poprawiających ich sytuację zawodową oraz konkurencyjność na Europejskim Rynku Pracy. (…) Podjęte
działanie jest także odpowiedzią na stałą potrzebę zwiększania kwalifikacji personelu medycznego, co wiąże
się z konkurencyjnością polskich pracowników na unijnym rynku pracy i jednocześnie z jakością opieki
medycznej świadczonej w Polsce. Nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone w dokumentach Europass
Mobilność, które mają za zadanie poprawić stopień przejrzystości uznawania kwalifikacji i kompetencji w
sektorze medycznym. Dzięki wyjazdom na staże zagraniczne, uczestnicy będą mieli okazję wymienić się
doświadczeniami z personelem zatrudnionym w instytucji docelowej oraz poznać nowe metody i standardy
przyjęte w Niemczech. Transfer dobrych praktyk z jednego kraju członkowskiego do drugiego przyczyni się
rozpowszechnianie innowacyjnych metod na terenie całej Unii Europejskiej. Co więcej, stosunki
interpersonalne powstałe podczas realizacji stażu pozwolą na podniesienie kompetencji międzykulturowych i
językowych poszczególnych stażystów. Projekt promuje również współpracę polskich podmiotów z
instytucjami z innych krajów członkowskich i daje przykład dobrej praktyki obejmującej wspólne
podejmowanie działań zmierzających w kierunku zmniejszania bezrobocia w skali europejskiej. Kooperacja
realizowana przez bliźniacze agencje pośrednictwa pracy może zainicjować nowy trend i zachęcić inne
instytucje do nawiązywania podobnego partnerstwa. Będzie to miało korzystny wpływ na sytuację
zatrudnieniową polskich pracowników, a także zacieśni więzy pomiędzy państwami
członkowskimi.Najważniejszymi rezultatami oczekiwanymi przez Beneficjenta będą: podniesienie kwalifikacji
zawodowych trzydziestu pięciu osób pracujących w sektorze związanym z pielęgniarstwem, zwiększenie
konkurencyjności polskich pracowników medycznych na europejskim rynku pracy, podniesienie poziomu
języka niemieckiego grupy uczestników i uzupełnienie ich wiedzy o fachową terminologię medyczną,
zwiększenie liczby międzynarodowej mobilności polskich pielęgniarek/pielęgniarzy, aktywizacja bezrobotnych
w sektorze medycznym, zwiększenie szans obecnie zatrudnionych pracowników na rozwój zawodowy oraz
zwiększenie przejrzystości kwalifikacji polskich pracowników medycznych.
133
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27570
Tytuł projektu:
Staże Europejskie Szansą Rozowju Zawodowego Dla Absolwentów
Humanistów
Beneficjent:
Salezjański Ruch Troski o Młodzież SALTROM
ul.Różana 5
30-305 Kraków
Osoba kontaktowa:
Renata Kukla
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
4
Dofinansowanie :
22740 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zakłada udział 4 osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie nauk humanistycznych i
pokrewnych, pochodzących z Krakowa oraz okolicznych obszarów wiejskich, które zwróciły się do SALTROMU
o pomoc w odbyciu stażu i umożliwienia im praktyki poza granicami kraju w placówce o wysokich standardach
i doświadczeniu. Osoby uczestniczące w projekcie to absolwenci, którzy ze względu na profil swojego
wykształcenia niejednokrotnie zmagają się z problemem uzyskania fachowego doświadczenia zawodowego
oraz spotykają się z większymi trudnościami na współczesnym rynku pracy. Głównym celem projektu jest
rozwój zawodowy poprzez zdobycie doświadczenia, nowej wiedzy i umiejętności językowych oraz rozwój
osobisty jako możliwość sprawdzenia siebie w międzykulturowym środowisku wpływając jednocześnie na
wzrost samoakceptacji. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez umożliwienie uczestnikom odbycia stażu w
placówce posiadającej odpowiednie doświadczenie w zakresie prowadzenia staży dla beneficjentów
zagranicznych o odpowiednich możliwościach programowym dostosowanych do kierunku wykształcenia
uczestników. Z analizy rynku pracy wynika, iż osoby o humanistycznym oraz społecznym profilu wykształcenia
są w sposób szczególny narażone na wykluczenie ze współczesnego rynku pracy, co w dłuższej perspektywie
wpływa dewaluacyjnie na poczucie własnej wartości takich osób. Szansą na zmianę takiego stanu rzeczy i
wzrostu konkurencyjności humanistów wśród potencjalnych pracodawców jest możliwość nabycia
kompetencji zawodowych, jak i zdobycia nowych umiejętności, w tym językowych w instytucji zagranicznej,
które zyskują duże uznanie wśród pracodawców krajowych. Jednym z rezultatów projektu zostanie nawiązana
i rozwijana współpraca pomiędzy dwoma partnerami w zakresie opracowania rozwiązań dot. problemów
związanych z dostępnością rynku pracy dla osób z wykształceniem mniej „atrakcyjnym” rynkowo. Ponadto
projekt będzie promocją dla zastosowania „dobrych praktyk” wypracowanych w trakcie projektu obu
organizacji. Projekt zakłada również realizację wysokiej jakości szkolenia przedwyjazdowego składającego się z
zajęć z zakresu zapoznania się z kulturą i obyczajami kraju partnerskiego połączonego z zajęciami językowymi.
Następnie przeprowadzony zostanie 2 tygodniowy kurs językowy w jednej ze szkół angielskich na miejscu
realizacji projektu, który zapewni uczestnikom gruntowne podstawy z punktu widzenia organizacyjnego i
językowego, ale także emocjonalnego i kulturowego. Dalszym etapem projektu będą właściwe staże. Każdy
staż dostosowany do preferencji uczestnika zostanie podzielony na dwa etapy. Pierwszy, to okres wstępny, w
którym uczestnicy będą pełnili rolę obserwatora przyglądając się funkcjonowaniu jednostek w których odbędą
staż oraz będą wykonywać proste zadania wprowadzające, które pozwolą uczestnikom na szybką
aklimatyzację i poczucie komfortu w nowym miejscu pracy. W kolejnym etapie stażyści dostaną szansę
uczestniczenia w zadaniach o większym stopni samodzielności, których zakres będzie uzależniony od zdolności
stażysty i efektów pracy jakie uzyskał we wstępnym etapie. W obu etapach stażysta będzie pod nadzorem
przydzielonego stałego opiekuna. Projekt zakłada udział 4 osób, które odbędą staż w jednej turze trwającej 16
tygodni, od lipca do listopada 2012 r. w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy będą mogli realizować cel
projektu w następujących placówkach: Portsmouth Mind organizacji zajmującej się działalnością w zakresie
prowadzenia zajęć dla osób posiadających trudności w wymowie; Historic Dockyard Portsmouth muzeum
morskim; Groundlings Theatre Portsmouth instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych w mieście.
134
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27606
Tytuł projektu:
Kształtowanie kompetencji międzynarodowych ratowników górskich GP
GOPR.
Beneficjent:
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Podhalańska
Al. 1000-lecia 1
34-700 Rabka
Osoba kontaktowa:
Patrycjusz Ceran
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
43644 euro
Krótkie streszczenie:
Przedmiotowy projekt o nazwie „Kształtowanie kompetencji międzynarodowych ratowników górskich GP
GOPR” został przygotowany z myślą o rozwijaniu kompetencji międzynarodowych ratowników górskich Grupy
Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na
trzy zidentyfikowane potrzeby, aby współczesne ratownictwo górskie w Polce zmierzało do dalszej
profesjonalizacji. Potrzeba jest wynikiem obserwacji zmieniających się trendów na przestrzeni ostatnich lat w
polskich górach. Po pierwsze coraz więcej turystów zagranicznych odwiedza polskie góry odkrywając ich urok i
piękno, niestety ulegaja tez wypakom - pojawia sie problem komunikacji. Po drugie polscy ratownicy coraz
częściej uczestniczą w różnych akcjach o charakterze międzynarodowym i w końcu po trzecie z każdym rokiem
wprowadzane są nowe i innowacyjne systemy ratownictwa górskiego. Aby móc sprostać tym nowym
wyzwaniom, ratownicy powinni utrzymywać stały kontakt z instytucjami bliźniaczymi w innych państwach Unii
Europejskiej. Wprawdzie częściowo odbywa się to za pośrednictwem spotkań w ramach uczestnictwa w
organizacjach międzynarodowych zrzeszających grupy ratowników, jednak ich charakter nie zawsze
przewiduje wspólne ćwiczenia, możliwość nauki języka czy poznawania charakteru pracy swoich kolegów w
innych państwach UE.Przedmiotowy projekt, który przewiduje pobyt ratowników Grupy Podhalańskiej u
Niemczech i Austrii ma na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń poprze codzienną wspólna pracę,
podnoszenie kompetencji językowych oraz poznanie działań i struktury organizacji ratownictwa ww.
państwach, tak by móc ewentualnie przenieść na grunt krajowy najlepsze praktyki.Z uwagi na specyfikę pracy
w ratownictwie górskim przewiduje się staże w okresie zimowym i letnim. W stażach uczestniczyć będą
każdorazowo inne osoby.
135
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27609
Tytuł projektu:
Polish Biomedical Engineers on the job market
Beneficjent:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Osoba kontaktowa:
Piotr Augustyniak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
1
Dofinansowanie :
4051 euro
Krótkie streszczenie:
Niniejszy projekt ma na celu zorganizowanie stażu zawodowego dla absolwenta Inżynierii Biomedycznej AGH
reprezentującego pierwszy w Polsce rocznik absolwentów tego kierunku. Przez umożliwienie zdobycia
profesjonalnego doświadczenia jest jednocześnie sposobem promocji zawodu innowacyjnego i
przyszłościowego, ale nieznanego na krajowym rynku pracy (cieszącego się natomiast atrakcynością w obrębie
medycznych zwodów w krajach Europy Zachodniej). Uczestnik projektu skierowany do odbycia stażu w
prestiżowej placówce jaką jest PTB na okres 16 tygodni (3.09.2012-21.12.2012) będzie miał możliwość
zapoznania się z metodami i zakresem prowadzonych tam badań specjalistycznych, a w szczególności z
badaniami skanerem MRI 3 Tesla. Będzie rownież uczestniczył w procedurach transferu i oceny danych
pomiarowych. Dzięki projektowi uczestnik będzie mógł podnieść kwalifikacje zawodowe również w zakresie
fachowego słownictwa angielsko- i niemieckojezycznego oraz udoskonalić swoje kompetencje
socjokulturowe. Planuje się, że doświadczenie uczestnika związane z odbyciem stażu posłuży za podstawę
planowania przez AGH podobnych przedsięwzięć z udziałem absolwentów inżynierii biomedycznej, w tym do
opracowania schematu działań uczelni na rzecz aktywacji zawodowej absolwentów, przez co wsparta zostanie
ich pozycja zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku pracy.Uczestnik projektu zobowiązany
zostanie jednocześnie do popularyzowania wyników odbytego stażu poprzez ich publikację na stronie
internetowej jednostki AGH w Krakowie zajmującej się kształceniem inżynierów biomedycyny
(Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej, www.biomed.agh.edu.pl) oraz przeprowadzenia spotkania
z członkami Studenckiego Koła Naukowego IEEE Engineering in Medicine and Biology Student Club przy AGH
(http://www.embs.agh.edu.pl/)
136
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27613
Tytuł projektu:
Staże zagraniczne dla absolwentów anglistyki i germanistyki WSL
Beneficjent:
Wyższa Szkoła Lingwistyczna
ul. Nadrzeczna 7
42-200 Czestochowa
Osoba kontaktowa:
Cezary Wosiński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
96686 euro
Krótkie streszczenie:
Celem projektu jest odbycie przez absolwentów anglistyki i germanistyki stażu w zakresie nauczania języka
angielskiego i niemieckiego. Absolwenci odbędą praktykę jako lektorzy/ nauczyciele językowi w placówkach
uniwersyteckich oraz w działach uczelni, zajmujących się praktyczną nauką języków obcych, w tym tłumaczenia
zwykłe i biznesowe. W praktyce absolwenci będą mogli zastosować zdobyte kompetencje językowe oraz
wiedzę i umiejętność nabyte podczas studiów zgodnie ze swoją specjalnością. Nabyte interdyscyplinarne
kompetencje i wiedzę lingwistyczną wykorzystają w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.
Znajdą się w sytuacjach wymagających rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania
oraz przekazywania (pisemnie i ustnie) informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej. Poznają, w jaki
sposób uczelnie wykorzystują technologię informatyczną oraz organizują proces kształcenia dostosowany do
ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych: e-learning, programy komputerowe wspomagające nauczanie
języków obcych. Zastosują innowacyjne metody nauczania języka obcego, które są niezwykle przydatne w
pracy w środowisku międzynarodowym z udziałem przedstawicieli różnych kultur i języków. Doświadczenie ze
stażu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy oraz wyposaży ich w
kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie. Oczekiwane
rezultaty to z jednej strony podniesienie samooceny oraz kompetencji zawodowych uczestników, z drugiej to
zdobycie doświadczenia przez uczelnię, tj. WSL poprzez ocenę efektywności kształcenia własnych studentów i
porównanie form kształcenia języka angielskiego i niemieckiego w europejskich ośrodkach uniwersyteckich.
Staż odbędzie się w ośrodkach uniwersyteckich: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do
Instituto Politécnico w Porto w Portugalii( 15 osób) , Firat University w Turcji(10 osób),Universita della Kalabria
we Włoszech (2 osoby), Západočeská univerzita v Plzni(3 osoby) oraz Daugavipils Universitate na Łotwie ( 10
osób). Przewidywany termin stażu to X-XI 2012 i X-XI 2013, czas trwania stażu: 6 tygodni, uczestnicy:
absolwenci anglistyki i gemanistyki WSL.
137
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27617
Tytuł projektu:
Staże zagraniczne absolwentów Politechniki Warszawskiej - drogą do
kariery zawodowej
Beneficjent:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ
PL. POLITECHNIKI 1
00-661 WARSZAWA
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Bursztyńska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
126528 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Staże zagraniczne absolwentów Politechniki Warszawskiej - drogą do kariery zawodowej" będzie
skierowany do najlepszych absolwentów PW, którzy ukończyli specjalności: architektura, chemia, inż. lądowa,
administracja, informatyka, inż. środowiska, inż. produkcji, transport, geodezja, mechanika i lotnictwo.
Spośród specjalności, w zakresie których PW kształci swoich studentów, do wnioskowanego projektu wybrane
zostały te, które pasują do profilu org. przyjmujących, będących partnerami w projekcie oraz takie, na które
mają zapotrzebowanie org. pośredniczące. Rozbudowana baza partnerów projektu jest efektem 10-letniej,
udanej współpracy i gwarantuje większą efektywność w wyszukiwaniu nowych pracodawców. Realizacja
projektu będzie zbliżona do realizacji poprzednich, ale będzie udoskonalona dzięki zdobytym przez nas i
naszych partnerów doświadczeniom. Polegała będzie na organizowaniu praktyk zawodowych absolwentów
PW w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach budowlanych, biurach i pracowniach architektonicznych w
krajach UE. Praktyki będą stanowiły przedłużenie internacjonalizacji studiów na Politechnice, a zdobyte dzięki
nim doświadczenia nasi absolwenci będą mogli dopisać do swojego życiorysu i wykorzystać je w swoich
miejscach pracy. Gotowość do pracy przy realizacji proponowanego projektu zgłosiło 21 partnerów (8 z nich to
pracodawcy) z 10 krajów UE (Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia, Portugalia,
W. Brytania). Wyjazdy zostały zaplanowane od I.2013 do V.2014.
138
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27634
Tytuł projektu:
Praktyki zawodowe dla trenerów Akademii Piłkarskich.
Beneficjent:
Max-tool Project, Rafał Nocoń
ul. Wyzwolenia 33
47-320 Gogolin
Osoba kontaktowa:
Rafał Nocoń
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
50
Dofinansowanie :
97790 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt jest wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez środowisko polskich trenerów, w szczególności
pracujących z młodzieżą w dużych i małych klubach sportowych. Młodzi, ambitni trenerzy stojący na początku
kariery zawodowej są najczęściej dobrze wykształceni na państwowych wyższych uczelniach, szukają także
międzynarodowych kontaktów i doświadczeń, jednak z powodów organizacyjnych i finansowych nie są w
stanie samodzielnie zdobywać doświadczenia zawodowego w najlepszych klubach Europy. Celem projektu jest
zorganizowanie cyklu staży w wiodących akademiach piłkarskich Europy, gdzie uczestnicy mieli możność
zetknięcia się z najnowszymi zdobyczami i trendami pracy z uzdolnionymi piłkarsko dziećmi i młodzieżą.
Umiejętności te będą przydatne w czasie poszukiwania pracy i wdrażania nowoczesnych rozwiązań u swoich
pracodawców. Staże zostaną zorganizowane w czterech Akademiach Piłkarskich, zostaną przeprowadzone w
okresie od jesieni 2012, do końca 2013 roku.
139
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27637
Tytuł projektu:
Europejski staż Labanowskiej Analizy Ruchu
Beneficjent:
Format Zero
ul. Idzikowskiego 5/76
05-070 Sulejówek
Osoba kontaktowa:
Iwona Wojnicka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
3
Dofinansowanie :
18387 euro
Krótkie streszczenie:
Wprowadzenie:Projekt stażowy "Europejski staż Labanowskiej Analizy Ruchu" został opracowany w celu
wykwalifikowania specjalistów analizy ruchu według metody Rudolfa Labana – specjalności nieznanej na rynku
polskim, a funkcjonującej w Europie jako "Movement Specialist", w takich dziedzinach jak teatr tańca, taniec
jako edukacja, terapia tańcem oraz Public Relations, marketing, polityka, kształtowanie wizerunku,
wystąpienia publiczne, choreografia wydarzeń i ceremonii grupowych z różnych dziedzin życia publicznego.
Projekt powstał w wyniku współpracy polskiego Stowarzyszenia Format Zero, które w ostatnich dwóch latach
koncertowało się na zbieraniu materiałów merytorycznych związanych z Labanowską Analizą Ruchu i
promowaniem jej w Polsce, a holenderską Fundacją i Szkołą Ex Nunc posiadająca wieloletnie doświadczenie w
szkoleniu Specjalistów Analizy Ruchu. Obie organizacje współpracują także z innymi ośrodkami badawczymi i
szkoleniowymi w Europie związanymi z Labanowską Analizą Ruchu m.in.: EuroLab w Berlinie, Caravanserai
Productions&Actinc Studio w Londynie, Labanov Atelier Bratislava w Bratysławie, Codarts Dance Academy w
Rotterdamie. Potrzeby i cele:W europejskim wymiarze współpracy (wymiana doświadczeń i obserwacja
praktyk i korzyści związanych z Labanowską Analizą Ruchu w krajach EU) Stowarzyszenie Format Zero wskazało
na deficyt oraz na silne zapotrzebowanie Labanowskiej Analizy Ruchu na polskim rynku sztuki i edukacji oraz w
Public Relations. Z tych względów misja Projektu Mobilności „Europejskiego stażu Labanowskiej Analizy
Ruchu” odnosi się do kluczowych wartości zagadnień horyzontalnych tj: "ponadnarodowość a wymiar lokalny"
i "twórcza wymiana doświadczeń", które będą realizowane poprzez główne cele programu. CELE
PROGRAMU1. wykwalifikowanie i doskonalenie umiejętności uczestników innowacyjnego stażu w specjalizacji
Labanowskiej Analizy Ruchu w wymiarze europejskim. 2. poprawa pod względem jakościowym europejskiej
mobilności zawodowej osób biorących udział w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.3. uzupełnienie luki na
regionalnym rynku pracy w dziedzinach tj. teatr tańca, taniec jako edukacja oraz terapia tańcem, a także PR,
biznesREZULTATY1. Wprowadzenie na rynek polski pionierskiego zawodu: Specjalista Analizy Ruchu oraz
popularyzacja i rozwój metody Labanowskiej Analizy Ruchu we współpracy z polskimi organizacjami edukacji
m. in.: Krakowska Akademia Tańca L'Art de la Danse, Konserwatorium Tańca w Krakowie, Uniwersytet
Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Polski Teatr Tańca w Poznaniu, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.2. Umocnienie i
rozwój współpracy europejskiej pomiędzy organizacjami specjalizującymi się w Labanowskiej Analizie Ruchu.3.
Stworzenie Polskiego Centrum Analizy Ruchu działające na arenie polskiej i międzynarodowej w zakresie
programów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz usług rynkowych w zakresie analizy ruchu (PR,
wizerunek, wystąpienia publiczne) dla specjalistów innych zawodów.REALIZACJAProjekt „Europejski staż
Labanowskiej Analizy Ruchu” zrealizowany zostanie w Fundacji Ex Nunc w Hadze w Holandii w terminie od 3
września 2012 do 3 marca 2013 (26 tygodni). W projekcie stażowym weźmie udział 3 stażystów.
140
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27640
Tytuł projektu:
Kurator w Zjednoczonej Europie ( Probation officer in The United
Europe)
Beneficjent:
POMORSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH KURATORÓW
SĄDOWYCH
UL. MIĘTOWA 1E lokal 11
81-589 GDYNIA
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Stasiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
64896 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnicy projektu: - 12 kuratorów zawodowych dla dorosłych - członków PSZKS - wyselekcjonowanych pod
kątem zdolności intelektualnych, doświadczenia zawodowego, znajomości języka angielskiego, zdolności
obserwacji i analizy pracy kuratorów, umiejętności przekazania pozostałym kuratorom informacji i poznanych
metod oraz wdrożenia do praktyki kuratorskiej w warunkach polskiego systemu prawnego, otwartych na
współpracę międzynarodową, samorozwój oraz kretaywność w działaniu i myśleniu.Cel projektu:- poznanie
organizacji, metod i narzędzi pracy duńskich i angielskich oficerów probacji z osobami skazanymi na karę
pozbawienia wolności za przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa seksualne, na karę pracy społecznie
użytecznej wykonywaną w społeczności lokalnej oraz ze skazanymi zwalnianymi z zakładów karnych.- zebranie
doświadczenia w zakresie posługiwania się narzędziami diagnostycznymi - szacowanie ryzyka- obserwacja i
udział w opracowywaniu przez oficerów probacji raportów na zlecenie sądu- zebranie doświadczenia na temat
roli oficera probacji w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie monitoringu elektronicznego, poznanie zasad i obszarów współpracy z policją i służbami socjalnymi oraz terapeutami,- poznanie metod
motywowania skazanych do zmiany postępowania, zasady udziału oficerów probacji w gminnych programach
korekcyjno-terapeutycznych dla skazanych,- poznanie systemu przygotowania i doskonalenia zawodowego
oficerów probacji, wsparcie, opieka merytoryczno-dydaktyczna i nadzór nad osobami nowo przyjętymi do
służby,- poznanie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu, alkoholu, agresywnych
przestępców, sprawców przemocy domowej i przestępstw seksualnych,- poznanie sposobów, organizacji i
metod pracy z młodocianymi sprawcami przestępstw,- zebranie doświadczeń na temat roli i udziału
społeczności lokalnych w organizacji socjalnej, psychologicznej, terapeutycznej pomocy skazanemu po
opuszczeniu zakładu karnego.Oczekiwane rezultaty:- rozwój indywidulanych kompetencji i umiejętności
uczestników stażu, - implementacja uzyskanej wiedzy i doświadczeń do pracy kuratorów dla dorosłych w
Województwie Pomorskim,- wykorzystanie umiejętności i narzędzi w pracy środowiskowej kuratorów
sądowych, - propagowanie "dobrych praktyk" w skali ogólnokrajowej - prezentacja wiedzy i doświadczeń
zebranych podczas stażu w publikacjach branżowych o charakterze ogólnopolskim, np. "Przegląd
Więziennictwa Polskiego", "Probacja".Terminy staży:Staż w Danii planowany jest w okresie 15-26 października
2012 r., przedział czasowy - 2 tygodnie (2 x 5 dni roboczych), w siedzibie Departamentu Więziennictwa i
Służby Probacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości Danii w KopenhadzeStaż w Anglii planowany jest w okresie
15-26.04.2013r., przedział czasowy - 2 tygodnie (2 x 5 dni roboczych), w siedzibie Northumbria Probation
Trust.
141
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27670
Tytuł projektu:
Transfer kwalifikacji w zawodzie stolarz - praktyka zagraniczna w
nowoczesnym przedsiębiorstwie w Holandii
Beneficjent:
Agencja Rozwoju Wsi
Jeleniogórska 21
58-533 Kostrzyca
Osoba kontaktowa:
Sylwia Musiał
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
59544 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu pn "Transfer kwalifikacji w zawodzie stolarz - praktyka zagraniczna w nowoczesnym
przedsiębiorstwie w Holandii" będzie 18 uczestników: absolwentów szkół zawodowych, osób bezrobotnych
lub nieaktywnych zawodowo. Zamieszkują oni region jeleniogórsko-wałbrzyski, małe miejscowości o
wysokiej stopie bezrobocia. Wg DWUP Wrocław w XI 2011 bezrobocie wynosiło w pow. ziemskich płd.zach
części regionu: kamiennogórskim 20,7%, lwóweckim 23,7%, lubańskim 22,9%, złotoryjskim 25,5%. W
miejscach zamieszkania naszych uczestników funkcjonują małe firmy, które bazują na niskoopłacanej pracy
uczniów, ograniczając zatrudnienie stałych pracowników. Mimo wyuczonego zawodu osoby te po ukończeniu
szkoły w ogóle nie podjęły zatrudnienia lub stają się osobami bezrobotnymi w wyniku redukcji zatrudnienia w
lokalnych firmach. Długą przerwa w aktywności zawodowej powoduje dezaktualizację kwalifikacji i
umiejętności zawodowych. Po ukończeniu szkoły nie mieli możliwości poznania całego cyklu obróbki drewna,
wytwarzania elementów i ich montażu. Brakuje im możliwości poznania całego procesu produkcji, nabycia
umiejętności w czytaniu schematów do montażu, poznania logistyki magazynowej, dystrybucji wyrobów
gotowych. Długotrwałe bezrobocie wywołało również skutki dezintegracji społecznej, zanik motywacji do
zmiany sytuacji i wiary we własne siły, praca jest pusto brzmiącym słowem i nie stanowi żadnej wartości.
Występują bariery psychologiczne – obawa przed podjęciem nowych wyzwań, które mogłyby się skończyć
kolejną porażką, bariery społeczne - kompleks niższości. Głównym celem projektu jest wsparcie 18
absolwentów szkoły zawodowej, osób nieaktywnych i bezrobotnych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji w zawodzie stolarz, aby ułatwiać im rozwój zawodowy i osobisty, umożliwić im
poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcić do otwartości i
współpracy, wesprzeć zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwić na różnice mentalne i kulturowe poprzez odbycie
10 tygodniowej praktyki zawodowej w Holandii do 28.06.2013 roku. Cele szczegółowe: -nabycie wiedzy i
umiejętności zawodowych, manualnych w produkcji i montażu wyrobów drewnianych, mebli przez 18 ucz. nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania firmy w europejskim środowisku pracy, nowoczesnych technologii
produkcji i montażu wyrobów drewnianych, organizacji pracy, systemów jakości, magazynowania i dystrybucji
produktów przez 18 ucz. -nabycie kompetencji pracowniczych, językowych, międzykulturowych przez 18 ucz.
-nabycie postaw pracowniczych: sumienności, odpowiedzialności, dyscypliny przez 18 ucz. -zwiększenie
mobilności konkurencyjności na rynku pracy przez 18 ucz. W projekcie w oparciu o zdiagnozowane potrzeby
rozwoju zorganizujemy warsztaty umiejętności interpersonalnych, na których zwiększymy motywację i wiarę w
siebie uczestników. Szkolenie językowe umożliwi poznanie słownictwa związanego z procesem produkcji w
branży stolarskiej przygotuje do komunikacji w środowisku pracowniczym. Staż 10 tygodniowy z
zaplanowanymi celami kształcenia praktycznego i rezultatami, stworzy szansę na zatrudnienie, wpłynie na
uzyskanie zdolności do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach. Dodatkowym
rezultatem będzie nabycie postawy tolerancyjnej dla wielokulturowości oraz rozwoju zawodowego w
aspekcie nowych możliwości zatrudnienia.Uczestnicy praktyk zdobęda zarówno specjalistyczne kompetencje
zawodowe, jak i interkulturowe, będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Nabyte specjalistyczne
umiejętności zawodowe i pracownicze ułatwią mobilność i zniwelują obawy przed nieznanym. Uczestnicy
zwiększą motywację do kształcenia ustawicznego, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Staż
będzie realizowany w czasie 10 tygodniowej praktyki w Holandii: I grupa - 07 stycznia 2013 do 17 marca 2013,
II grupa - 22 kwietnia do 28 czerwca 2013, dla 18 uczestników.
142
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27672
Tytuł projektu:
Holenderskie doświadczenie zawodowe szansą na pracę
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Lwowska 35
22-600 Tomaszów Lubelski
Osoba kontaktowa:
Alicja Radawska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
41
Dofinansowanie :
148912 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Holenderskie doświadczenie zawodowe szansą na pracę" adresowany jest do 41 osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w wieku od 18 do 34 roku życia,zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Tomaszowie Lub.,przede wszystkim posiadających wykształcenie o kierunku rolniczym bądź ogrodniczym.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby rynku wynikające z rolniczego charakteru regionu, w którym
nieskażone środowisko umożliwia wytwarzanie dobrej jakości produktów pochodzących z rolnictwa, mogących
stanowić bazę dla rozwoju przetwórstwa żywnościowego, w tym zdrowej żywności. Jest to szczególnie ważne z
uwagi na brak zasobów naturalnych w regionie umożliwiających rozwój innych gałęzi przemysłu. Potrzeby
rynku powodują wzrost zainteresowania zawodami związanymi z rolnictwem o wysokim stopniu specjalizacji i
innowacyjnych technologiach. Realizację projektu uzasadnia ponadto utrzymujący się w powiecie
tomaszowskim wysoki wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych (z danych tut.urzędu wynika, że na koniec
2011r. 60,1% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby w wieku do 34 roku życia, z czego 236 zarejestrowanych
osób bezrobotnych posiadało wykształcenie rolnicze bądź ogrodnicze,w tym 195 z nich posiadało
wykształcenie średnie i/lub wyższe-wśród których ponad połowa to osoby bez doświadczenia zawodowego).
Najważniejsze cele projektu dotyczą:umożliwienia uczestnikom w ramach stażu zagranicznego zdobycia
doświadczenia w zakresie ogrodnictwa i/lub rolnictwa poprzez umożliwienie uczestnikom poznania
środowiska zawodowego,organizacji i kultury pracy w Holandii oraz zwiększenia ich szans na
zatrudnienie.Oczekiwanym głównym rezultatem projektu będzie nabycie przez 41 uczestników umiejętności i
doświadczenia zawodowego w zakresie rolnictwa/ogrodnictwa i umiejętności językowych, potwierdzonych
świadectwem honorowanym przez zagranicznych pracodawców - Europass Mobilność.Realizację projektu
zaplanowano od 1.01.2013 do 31.12.2013, z wyjazdem na 12 tygodniowy staż do Holandii w dwóch grupach: I
gr. w okresie od 18.03.2013 do 9.06.2013, II gr. w okresie od 10.06.2013 do 1.09.2013Realizację stażu zapewni
partner Stowarzyszenie Europejskich Praktyk Studenckich ST.E.P.S. z siedzibą w Grubbenvorts–instytucja o
wieloletnim doświadczeniu w zakresie wspierania zatrudnienia.
143
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27677
Tytuł projektu:
Dwa modele wzmacniania pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku
pracy
Beneficjent:
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Daniel Kamiński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
146035 euro
Krótkie streszczenie:
Niniejszy wniosek jest rezultatem dwuletniego doświadczenia Uczelni Łazarskiego w realizacji projektów
Leonardo da Vinci i prowadzonych w ich ramach procesów ewaluacyjnych.Projekt podzielony jest na dwie
ścieżki: decyzyjną i stymulacyjną, co jest wynikiem jak najbardziej zindywidualizowanego podejścia do
wsparcia preferencji absolwentów Uczelni Łazarskiego, jak również zaspokojenia ich potrzeb w odniesieniu do
rozwoju zawodowego.Ścieżka decyzyjna skierowana jest do absolwentów, którzy mają określony plan rozwoju
swojej kariery lub życia zawodowego w najbliższym czasie. Osoby biorące udział w ścieżce decyzyjnej zgłosiły
się do Uczelni Łazarskiego z określonym programem stażu w wybranej przez siebie firmie. Osoby te mają
skonkretyzowane ambicje zawodowe i są świadome swoich potrzeb, dążeń i planów. Po odbyciu konsultacji z
tymi osobami przedstawiciele Uczelni Łazarskiego doszli do wniosku, że udział w programie Leonardo da Vinci
będzie dla tych osób znaczącym krokiem na drodze do realizacji swoich planów zawodowych.Ścieżka
stymulacyjna skierowana jest z kolei do osób, które w większym stopniu potrzebują wsparcia ze strony Uczelni
Łazarskiego w zakresie rozwoju kwalifikacji zawodowych i znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Selekcja
osób uczestniczących w tej ścieżce nastąpi w jawnej i otwartej procedurze rekrutacyjnej. W rekrutacji wezmą
udział absolwenci Uczelni Łazarskiego. W przypadku, gdy do projektu nie zostanie zakwalifikowana
odpowiednia liczba uczestników, zorganizowana może być tura naboru, w której udział będą mogli wziąć także
absolwenci innych szkół wyższych. Kandydaci na wyjazdy stażowe wybiorą instytucję goszczącą spośród listy
firm współpracujących z Uczelnią. Lista firm jest rezultatem trzech lat prac nad zapewnieniem uczestnikom
projektów staży o jak najwyższej jakości i w możliwie jak największej liczbie państw. Kompleksowe podejście
do potrzeb absolwentów realizowane będzie poprzez połączenie organizacji staży zawodowych z serią szkoleń
mających na celu zaopatrzenie absolwentów w kompetencje miękkie (zał. nr 3), które są doceniane na rynku
pracy.Projekt skierowany jest do 30 absolwentów kierunków prawo, ekonomia i stosunki międzynarodowe. W
przypadku otwarcia dodatkowej rekrutacji na absolwentów innych szkół wyższych, aplikować będą mogli
również absolwenci kierunków pokrewnych, np. administracja, zarządzanie, nauki polityczne, europeistyka,
itp.Czas trwania staży wyniesie od 13 do 26 tygodni w zależności od uzgodnień dokonanych z poszczególnymi
instytucjami partnerskimi. Instytucje partnerskie to przede wszystkim firmy świadczące usługi sprzedażowe,
komunikacyjne, doradztwa finansowego i prawnego, organizacje pozarządowe oraz kancelarie prawnicze.
Instytucje partnerskie mają swoje siedziby w Niemczech, Wlk. Brytanii, Finlandii, Grecji, Austrii, Szwajcarii,
Turcji, Rep. Czeskiej, Irlandii, Belgii i we Włoszech.Projekt odpowiada przede wszystkim na następujące
potrzeby: (1) praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym; (2) nabycia kwalifikacji
zawodowych poszukiwanych na rynku pracy; (3) zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego,
które w sposób znaczący wzmacnia pozycję na rynku pracy; (4) wsparcie mobilności osób na rynku
pracy.Najważniejszymi celami projektu są: (1) wsparcie dla osób, które chcą się rozwijać w ściśle określonym
kierunku (dotyczy ścieżki decyzyjnej); (2) stymulacja i pomoc absolwentom, którzy są w trakcie określania
własnej ścieżki kariery (dotyczy ścieżki stymulacyjnej); (3) umożliwienie zdobycia cennego doświadczenia na
europejskim rynku pracy; (4) zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie.Jako oczekiwane rezultaty
projektu należy wymienić: (1) aktywizację i zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy; (2)
podwyższenie kwalifikacji zawodowych; (3) wspieranie rozwoju osobistego w zakresie sprzyjającym
efektywności i skuteczności w pracy; (4) uświadomienie możliwości kształtowania swojej kariery poprzez
międzynarodową aktywność zawodową.
144
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27679
Tytuł projektu:
Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu
wspólnych działań o charakterze międzynarodowym
Beneficjent:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Lompy 19
40-038 Katowice
Osoba kontaktowa:
Dariusz Wójciak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
46240 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt KWP w Katowicach zakłada wyjazd 20 funkcjonariuszy garnizonu śląskiego, opolskiego i Szkoły Policji w
Katowicach na odbycie dwutygodniowego stażu w Euroregionalnym Centrum Współpracy Policji w Heerlen. Z
uwagi na specyfikę i charakter służby beneficjenci projektu będą odbywać staże w grupach 5-cio osobowych,
co wiąże się z koniecznością organizacji czterech wyjazdów. Beneficjenci rekrutowani będą z trzech instytucji:
garnizonu śląskiej i opolskiej policji oraz ze Szkoły Policji w K-cach. Instytucje zostały dobrane w sposób celowy.
W Szkole Policji w Katowicach prowadzone są zajęcia z zakresu patroli przygranicznych, ale planowane jest
także prowadzenie zajęć z zakresu usprawniania procesów wymiany informacji, ulepszania współpracy
międzynarodowej, w tym tworzenia podstaw pod wewnętrzne akty prawne Policji. Funkcjonariusze policji z
garnizonu opolskiego na co dzień współpracują z funkcjonariuszami policji śląskiej patrolując granicę łączącą
oba województwa z Republiką Czeską. Celem wyjazdu jest wsparcie uczestników w działaniach szkoleniowych
zarówno w zdobywaniu jak i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji w nowym środowisku
zawodowym. Stworzenie możliwości dalszego rozwoju osobistego, jak również poznania środowiska
zawodowego, organizacji, kultury oraz zarządzania pracą w innym kraju. Zachęcenie beneficjentów do
zniwelowania obaw przed wejściem do nowej organizacji i rozpoczęciem działania w tejże, przed współpracą z
partnerami władającymi obcym językiem jak i jest to zachęta do otwarcia umysłu i dostrzeżenia nowych
możliwości, które mogą zostać implementowane zarówno do własnej pracy jak i do organizacji. Identyfikacja
tychże szans oraz ich umiejętne wykorzystanie przyczynią się do lepszego spełnienia celów do jakich
organizacja została powołana. Beneficjenci projektu zyskają szansę na uwrażliwienie się na różnice mentalne i
kulturowe, które także występują w ich codziennej pracy. Przedmiotowy projekt odnosi się do celu 2, 3 i 5
Programu Leonadrdo da Vinci. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby nieustannego podwyższania
poziomu posiadanej wiedzy i kompetencji oraz umiejętności, z zakresu realizacji patroli przygranicznych,
wymiany informacji i współpracy międzynarodowej przez funkcjonariuszy policji. Otwarcie granic
doprowadziło do zniwelowania wielu barier w przemieszczaniu się zarówno ludności, jak i kapitału z jednej
strony, z drugiej strony wyzwoliło wiele zagrożeń, co wymusza podwyższenie poziomu czujności
funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo nie tylko na granicach, ale i bezpieczeństwo mieszkańców,
turystów oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w strefie przygranicznej. Sytuacja ta, czyni
koniecznym zintensyfikowanie współpracy funkcjonariuszy bezpośrednio uczestniczących w sytuacjach
kryzysowych po obu stronach granicy i doskonalenie ich umiejętności zawodowych, a staż w ramach
przedmiotowego projektu jest doskonałą odpowiedzią na tak sformułowaną potrzebę.
145
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27682
Tytuł projektu:
"ZAGRANICZNY STAŻ - NOWYM DOŚWIADCZENIEM"
Beneficjent:
Powiat Biłgorajski/Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
ul. Bohaterów Monte Cassiono 38
23-400 Biłgoraj
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Linert
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
35
Dofinansowanie :
99995 euro
Krótkie streszczenie:
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju we współpracy ze Stowarzyszeniem Kształcenia Zawodowego Eberswalde
e. V. - partner niemiecki korzystając ze środków w ramach programu Leonadro da Vinci składa projekt pt.
„Zagraniczny staż – nowym doświadczeniem”. Celem głównym projektu będzie zdobycie międzynarodowego
doświadczenia zawodowego przez 35 osób bezrobotnych z terenu powiatu biłgorajskiego w czterech
zawodach – kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, opiekun/opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych oraz
opiekun/opiekunka dzieci.Projekt jest skierowany do osób z terenu powiatu biłgorajskiego zarejestrowanych w
PUP jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności:-w wieku powyżej 18 lat- osoby z niskimi kwalifikacjami
zawodowymi,- posiadające udokumentowaną znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym.W
ramach projektu uczestnikom zapewnimy: ubezpieczenie, zorganizowanie przewozu do miejsca odbywania
stażu i z powrotem (tylko jeden raz), zakwaterowanie i wyżywienie (zgodnie z tabelą stawek na 2012 r.)
przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowego, 9-ciotygodniowe staże w zawodzie: kucharz/ka,
kelner/ka, opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych oraz opiekun/ka dzieci w Niemczech. Urzędowe
statystki nakładają się na dysproporcje społeczne pomiędzy kobietami i mężczyznami, z których wynika
stereotypowe postrzeganie roli kobiety z uwagi na funkcje społeczne (macierzyństwo). Powoduje to mniejsze
zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem kobiet, które skazane są na bezrobocie lub samozatrudnienie.
Biłgorajski rynek pracy charakteryzuje się małą podażą nowych miejsc pracy. Ze względu na brak nowych
miejsc pracy na lokalnym rynku alternatywą dla osób bezrobotnych jest wyjazd na zagraniczny staż. Wszystkie
działania w projekcie mają na celu pomoc w odnalezieniu wiary we własne możliwości, dostosowanie
doświadczenia i wykształcenia do potrzeb rynku pracy, jak również wzmocnieniu motywacji i mobilności w
działaniach ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej.Atutem projektu jest indywidualna praca z osobą
bezrobotną, która daje większą szansę na pozytywną i trwałą zmianę jej sytuacji zawodowej i życiowej.
Działania skierowane do osób bezrobotnych wymagają kompleksowego działania i zaangażowania dużych
środków finansowych. Środków na wspieranie osób, często jednak brakuje. Odpowiedzią na ten problem są
fundusze z programu Leonardo da Vinci, bez których nie jest możliwe osiągniecie zakładanego celu. Ponadto
uczestnicy otrzymają szansę na zdobycie umiejętności językowych i doświadczenia zawodowego
certyfikowanego z EUROPASS. Po zakończeniu stażu organizacja pośrednicząca wystawi uczestnikom
certyfikaty w języku polskim i niemieckim potwierdzające fakt odbycia praktyk za granicą, co znakomicie
wzbogaci portfolio uczestnika. Realizacja projektu z partnerem zagranicznym wpłynie na wzrost umiejętności
poruszania sie po niemieckim rynku pracy.Rezultaty:+ wzbogacenie słownictwa branżowego i przełamanie
bariery językowej przez 35 osób+ zdobycie wiedzy podczas przygotowania pedagogicznego i kulturowego
przez 35 osób+ podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji przez 35 osób+ odbycie stażu zgodnie z
programem przez 35 osób + zdobycie doświadczenia zawodowego przez 35 osób+ wzrost samooceny u 70%
uczestnikówCzas Trwania projektu: 01.08.2012 r. - 30.04.2013 Zgodnie z harmonogramem zostaną
zorganizowane dwa wyjazdy do Niemiec: I grupa - X 2012 r. oraz II grupa - I 2013 r. Programy staży oraz lista
pracodawców stanowią załączniki do wniosku. Wszystkie zakłady praktyczne są maksymalnie oddalone od
miejsca pobytu (internatu szkolnego) - ok. 6,5 km. Beneficjenci mają do dyspozycji miejskie autobusy,
transporter samochodowy (8-osobowy), rowery lub będą odbierani przez pracodawców.
146
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27687
Tytuł projektu:
Wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie stosowania prawa o
ochronie danych
Beneficjent:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Beata Batorowicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
13
Dofinansowanie :
34990 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt adresowany jest do wybranej grupy pracowników merytorycznych Biura Generalnego Inspektora
Danych Osobowych (GIODO), którzy pracują w różnych departamentach merytorycznych Biura zajmując się
poszczególnymi obszarami wdrażania prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Dotychczas Biuro GIODO
zrealizowało dwa projekty mobilności w ramach wymiany doświadczeń. Obecnie pragniemy przygotować
projekt w ramach staży dla pracowników biura, którzy w toku dłuższych staży odbywanych w instytucjach
partnerów otrzymają szansę nabycia nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie wybranych obszarów
ochrony danych osobowych. Ze względu na pozyskanie do partnerstwa instytucji szczebla europejskiego
zajmujących się szeroko rozumianymi prawami człowieka, m.in. Rady Europy (Council of Europe), Akademii
Prawa Europejskiego (the Academy of European Law), Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i
Informacji (the European Network and Information Security Agency) czy Europejskiego Rzecznika Ochrony
Danych (the European Data Protection Supervisor), uczestnicy wymian uzyskają szansę pozyskania unikalnej
wiedzy i doświadczenia zawodowego. Uczestnicy w trakcie pobytów trwających od 2 tygodni do 4 miesięcy
zaangażowani będą w realizację zadań wyznaczonych przez partnerów, uczestniczyć będą m.in. w
przygotowanie i realizację projektów badawczych, w realizację zadań związanych z wzmocnieniem
bezpieczeństwa IT, działaniach kontrolnych, itp. Czas trwania projektu: 1 czerwca 2012 (ewentualnie pierwszy
termin po podpisaniu umowy finansowej) – 30 grudnia 2013.
147
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27689
Tytuł projektu:
ECMO szansą rozwoju podkarpackiej kardiochirurgii
Beneficjent:
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Rymanowska 3
35-083 Rzeszów
Osoba kontaktowa:
Piotr Buczek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
99760 euro
Krótkie streszczenie:
Poniższy projekt dotyczy stażu personelu medycznego Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w
Rzeszowie. Początek współpracy OKPPiP z rzeszowską Kardiochirurgią to 2005 r., kiedy zrealizowaliśmy projekt
"Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych". Miał on na celu przygotowanie 104 osób
(lekarzy, perfuzjonistów i pielęgniarek) do pracy w tym nowo tworzonym Oddziale. W ramach projektu
zorganizowaliśmy staże, praktyki i szkolenia w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Był to
pierwszy etap podwyższania kwalifikacji zawodowych personelu medycznego rzeszowskiej Kardiochirurgii.
Obecnie przed jedynym na Podkarpaciu Oddziałem Kardiochirurgii stoi kolejne wyzwanie – wprowadzenie
ECMO jako metody leczenia ciężkiej niewydolności oddechowo-krążeniowej. Wiedzę o ECMO najlepiej
pozyskać w Heart Link ECMO Centre Szpitala Uniwersyteckiego w Leicester, gdzie metodę zastosowano po raz
pierwszy. Osobą o nieocenionym doświadczeniu jest pracujący od blisko 30 lat w Wielkiej Brytanii prof. dr
Andrzej Sosnowski, wybitny ekspert w tej dziedzinie. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Był młodym
lekarzem, kiedy zaangażował się w "Solidarność", został internowany w stanie wojennym i musiał
wyemigrować w 1983 r. Prof. Sosnowski popularyzował tą metodę także podczas krótkich pobytów w Polsce
m.in. w Polsko – Amerykańskim Instytucie Pediatrii i Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Pomoc i
współpraca z prof. Sosnowskim oraz innymi lekazrami i pielęgniarkami polskiego pochodzenia na miejscu w
Leicester umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności bez znajomości specjalistycznego medycznego języka
angielskiego (duża grupa pielęgniarek nie zna angielskiego na tym poziomie). Na podobnym stażu był zespół
prof. Wosia z Górnośląskiego Centrum Medycznego. Pod koniec 2010 r. lekarze ci przez 38 dni utrzymywali
przy życiu pacjentkę po porodzie dzięki pozaustrojowemu dotlenianiu krwi. Zastosowanie metody ECMO
uratowało jej życie. Oto opinia prof. Wosia - "Wszystko, czego nauczyliśmy się w Leicester, bardzo nam się
przydało. Zdążyliśmy oswoić się z tą procedurą na tyle, że nawet bez specjalistycznej aparatury daliśmy sobie
radę z rozwiązaniem problemu" (Rynek Zdrowia" - 14.12.2010 r.) Po tym przypadku NFZ na wniosek minister
zdrowia wydał decyzję o rozliczaniu leczenia tą metodą również u osób powyżej 18 roku życia - dotychczas
refinansowano leczenie noworodków. Niestety żaden z nielicznych polskich ośrodków, które stosują tą
metodę nie jest ośrodkiem referencyjnym, który ma zgodę konsultanta krajowego na realizację tego
świadczenia medycznego i jednocześnie umowę z NFZ dotyczącą jej finansowania. O to by być pierwszym
ośrodkiem referencyjnym ECMO w kraju stara się rzeszowski Oddział Kardiochirurgii. Staże znacznej części jego
personelu (40 osób, przede wszystkim pielęgniarek, ale także lekarzy i perfuzjonistów) w Leicester mają w tym
aspekcie priorytetowe znaczenie. 2-tyg. staże odbywać się będą w 10-os. grupach pod organizacyjną opieką
kierowników grup (strona polska) i merytoryczną (strona brytyjska) w okresie od VIII do XI 2012 r. po
uprzednim odbyciu przygotowania językowego i kulturowego. Staż zakończy się egzaminem, potwierdzającym
uzyskane kwalifikacje oraz wydaniem Europass-Mobilność. Uzyskane kompetencje będę upowszechniane poza
grono bezpośrednich uczestników m.in. w oparciu o uzyskanie statusu ośrodka referencyjnego dla ECMO.
Oznancza to, że Oddział Kardiochirurgii musi uzyskać zgodę konsultanta krajowego danej specjalności na
realizację tego świadczenia medycznego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Szpital Woj. nr 2 wystąpi z wnioskiem
do NFZ o zgodę na możliwość realizowania tej procedury oraz o podjęcie decyzji o sposobie jej finansowania.
Certyfikat strony brytyjskiej w zakresie ECMO może mieć w tej kwestii decydujące znaczenie.
148
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27700
Tytuł projektu:
Zawodowe staże zagraniczne dla pracowników ZOO WROCŁAW Spółka z
o.o.
Beneficjent:
ZOO WROCŁAW Spółka z o.o.
Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Marta Zając-Ossowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
41
Dofinansowanie :
83954 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt ma na celu odbycie 2-tygodniowych zawodowych praktyk zagranicznych pracowników ZOO WROCŁAW
w europejskich ogrodach zoologicznych, z którymi ZOO WROCŁAW współpracuje od lat i które zrzeszone są w
organizacji EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów). Liczba partnerów została
dobrana z myślą o zapewnieniu jak najlepszych warunków stażowych dla naszych pracowników. W projekt
zaangażowanych jest 9 ogrodów zoologicznych z 5 krajów europejskich: Wielka Brytania (ZOO Chester, ZOO
Bristol, ZOO London), Czechy (ZOO w Pradze, Pilznie i Ostrawie), Niemcy (ZOO w Lipsku), Holandia (ZOO w
Rotterdamie), Dania (ZOO w Kopenhadze). Projekt zakłada zrealizowanie staży zagranicznych dla 41
pracowników ZOO WROCŁAW:• 31 opiekunów zwierząt – 4 opiekunów zwierząt drapieżnych, 10 opiekunów
zwierząt kopytnych, 5 opiekunów zwierząt zmiennocieplnych (gady,płazy), 2 opiekunów zwierząt wodnych
(ryby), 5 opiekunów zwierząt naczelnych , 3 opiekunów małych ssaków, 2 opiekunów ptaków;• 6 kierowników
Działu Hodowlanego;• 3 pracowników Działu Edukacji;• 1 pracownik Działu Marketingu.Osoby te podzielone
zostaną na 16 grup wyjazdowych. 10 osób wyjedzie do Wielkiej Brytanii, 21 osób do Czech, 2 osoby do
Niemiec, 4 osoby do Holandii, 4 osoby do Danii. Misją wrocławskiego ZOO jest zachowanie różnorodności
biologicznej w trosce o pełnowartościowy rozwój przyszłych pokoleń. Pełniąc rolę ambasadora zwierząt w
świecie ludzi, ZOO WROCŁAW angażuje się w ochronę przyrody począwszy od hodowli „ex situ” gatunków
zagrożonych poprzez badania naukowe, propagowanie idei proekologicznych, po ochronę „in situ” i
reintrodukcję rozmnożonych okazów do ich środowiska naturalnego. ZOO stawia również na edukację, gdyż
jedynie pełna świadomość społeczeństwa może zaowocować działaniem na rzecz zagrożonych wyginięciem
gatunków zwierząt i stara się zapewnić naszym podopiecznym warunki hodowli zbliżone do naturalnych.
Przejawem tych dążeń są ciągłe zmiany w infrastrukturze ogrodu i modernizacja wybiegów. Powyższe
elementy mogą być udoskonalone poprzez zwiększanie kompetencji kadry i jej udział w stażu zagranicznym
niewątpliwie się do tego przyczyni. Głównym celem projektu jest więc podniesienie kompetencji pracowników
ZOO WROCŁAW poprzez zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w nowym środowisku pracy, co
przyczyni się do lepszego funkcjonowania Spółki w kontekście hodowli zwierząt, działań edukacyjnych i
marketingowych. Specyfika branży wymusza ciągłe doskonalenie i wymianę doświadczeń między ogrodami
zoologicznymi. Europejskie ogrody zoologiczne, zaangażowane w projekt zostały tak wybrane, aby jak najlepiej
spełnić zakładane cele. Zakładanym rezultatem projektu jest nie tylko podniesienie jakości funkcjonowania
ZOO WROCŁAW, ale również podniesienie kompetencji osobistych pracowników poprzez: zaobserwowanie
nowych metod i sposobów pracy, zwiększenie motywacji, poprawę samodzielności za granicą, rozwój osobisty,
poznanie nowej kultury, nauka lub doskonalenie porozumienia się w języku obcym, nawiązanie kontaktów
zagranicznych, pozyskiwanie certyfikatów i zaświadczeń. Dzięki projektowi ZOO WROCŁAW będzie miało
możliwość wprowadzenie nowych metod pracy, pomysłów, rozwiązań, poszerzy współpracę zagraniczną,
dzięki czemu możliwe będzie realizowanie kolejnych projektów.
149
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27713
Tytuł projektu:
Podwyższenie kwalifikacji osób poszukujących pracy i zatrudnionych w
sektorze turystyki „HOTEL na PLUS”
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ul. Słowiańska 19
48-300 Nysa
Osoba kontaktowa:
Dorota Hutyra
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
23870 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt jest skierowany do osób z terenu powiatu nyskiego, poszukujących pracy, bezrobotnych oraz
zatrudnionych w sektorze turystycznym/hotelarskim, które z własnej inicjatywy chcą podwyższyć i uzupełnić
posiadane kwalifikacje zawodowe w zawodach takich jak: recepcjonista, barman, kelner, kucharz.Powiat Nyski
leżący w granicach dawnego Księstwa Nyskiego posiada ponad siedemsetletnią historię wpisaną w dzieje
Śląska. Góry Opawskie, nierozerwalnie związane z wydobyciem złota, zaklęta w nich „historia złotego kruszcu"
przyciąga licznych turystów. Ciekawą historię regionu prezentują także znajdujące się na terenie powiatu trzy
muzea: Muzeum w Nysie, Muzeum Gazownictwa w Paczkowie oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach - Opolu. Niezwykle interesujące są odkrywane na nowo i przywracane turystom fortyfikacje
pruskie, stanowiące niegdyś o potędze Twierdzy Nysa. Liczne zabytki zachęcają do odkrywania tajemnic
przeszłości oraz interesującej historii tego regionu.W związku z powyższymi atrakcjami na terenie powiatu
istnieje baza gastronomiczna i noclegowa, posiadająca duże zaplecze kadrowe. Strategia Rozwoju Wspólnoty
Międzygminno – Powiatowej Ziemi Nyskiej na lata 2004 – 2015 wskazuje położenie przygraniczne i duży
potencjał turystyki, który można uznać za czynnik aktywizujący gospodarczo jako mocną stronę, natomiast
rozwój turystyki, jako szansę Wspólnoty Nyskiej. Celem strategicznym jest rozwój turystyki w oparciu o
posiadany potencjał i chronione środowisko naturalne.Z kolei Strategia rozwoju turystycznego pograniczna
nysko-jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego zakłada położenie nacisku na rozwój kadry pracowniczej: Cel
strategiczny 5: Turystyka wysokiej jakości, Cel kierunkowy 5.2 Doskonalenie kadr dla turystyki.W związku z
powyżej wskazanym zapleczem turystycznym oraz założeniami i celami określonymi w w/w strategiach
zauważa się potrzebę ustawicznego dokształcania, podwyższania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych osób
poszukujących pracy, bezrobotnych i osób zatrudnionych w sektorze turystyki. Przy stale zmieniających się
regułach rynku pracy, ciągłym zwiększaniu się oczekiwań pracodawców wobec pracowników i poszerzaniu
grupy odbiorców usług turystycznych nie tylko na mieszkańców Europy, ale całego świata konieczne jest
zwiększenie adaptacji pracowników sektora turystyki i nabycia większego doświadczenia w pracy w
środowisku międzykulturowym. Przełoży się to na jakość świadczonych usług.Celem projektu jest umożliwienie
zdobycia doświadczenia zawodowego osobom poszukującym pracy, bezrobotnym i zatrudnionym w sektorze
turystyki oraz podwyższenie ich dotychczasowych umiejętności bądź kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 tygodniowym stażu poza granicami kraju.Projekt zakłada organizację stażu w sektorze hotelarskim dla 10
zainteresowanych osób. Staż będzie odbywał się na terenie Hiszpanii na przełomie września i października
2012 roku.Oczekiwane rezultaty uczestnictwa w stażu to:- podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji
zawodowych uczestników,- poprawa pod względem jakościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób
biorących udział w projekcie,- poznanie aspektów pracy w odmiennych warunkach kulturowych i językowych,doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,co w warunkach otwarcia europejskiego rynku
pracy jest czynnikiem znacznie zwiększającym mobilność mieszkańców Unii Europejskiej, sprzyjającym
uelastycznieniu rynku pracy.
150
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27715
Tytuł projektu:
Europejski start
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
ulica Brzeska 101
21-500 Biała Podlaska
Osoba kontaktowa:
Renata Karwacka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
42345 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt realizowany w partnerstwie PUP w Białej Podl. i BBV Eberswalde e.V umożliwi jego uczestnikom
zdobycie wiedzy oraz niezbędnego w pracy doświadczenia, w trakcie 9 tygodniowych staży u niemieckich
pracodawców. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białej Podl., w wieku
od 18 do 35 r.ż., z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim zawodowym gastronomicznym.
Uczestnikami projektu będą mogły być także osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, które
posiadają doświadczenie bądź umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia w zawodach: kucharz, kelner, kelner barman. Zakładamy, iż osoby te będą komunikowały się w języku niemieckim i/lub angielskim co najmniej na
poziomie podstawowym. Wspomniana grupa nie posiada wymaganego przez pracodawców doświadczenia lub
jest ono niewystarczające. Część osób posiada zdezaktualizowane kwalifikacje zdobyte w trakcie nauki szkolnej
bądź w trakcie szkoleń, nie poparte praktyką zawodową. Cechuje ich jednak chęć doskonalenia kwalifikacji i
podjęcia zatrudnienia w zawodzie: kucharz, kelner, kelner - barman. Realizacja projektu odpowiada na te
potrzeby, zakładamy, iż projekt ułatwi jego uczestnikom podjęcie zatrudnienia i wkroczenie na rynek pracy.
Staż u pracodawców niemieckich przygotuje ich od strony praktycznej do świadczenia pracy w branży
gastronomicznej, pozwoli zapoznać się z europejskimi standardami pracy oraz wymaganiami pracodawców.
Dzięki temu, iż poziom staży będzie powiązany z poziomem wykształcenia lub kierunkiem zainteresowania
osób bezrobotnych, będą one mogły utrwalić dotychczas zdobytą wiedzę, wykorzystać ją w praktyce oraz
zdobyć nowe, przydatne umiejętności. Najważniejsze cele naszego projektu to: zwiększenie atrakcyjności
uczestników projektu na europejskim rynku pracy, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji uczestników
projektu, wzrost kompetencji językowych i zachęcanie do nauki języków obcych oraz zwiększenie mobilności
osób poszukujących zatrudnienia. Zakładamy, iż po zakończeniu realizacji projektu i zrealizowaniu programu
stażu uczestnicy projektu będą potrafili pracować w wielokulturowym zespole, łatwiej będą radzili sobie w
trudnych sytuacjach i chętniej podejmowali nowe wyzwania. Jednocześnie poznają obyczaje, wymagania oraz
standardy pracy obowiązujące w zachodniej Europie co zachęci ich do poszukiwania pracy także poza naszym
regionem. Z pewnością znajomość podstaw języka niemieckiego w tym słownictwa branżowego ułatwi owe
poszukiwania i jednocześnie zachęci do kontynuowania nauki języka obcego. Praktyka zawodowa, zdobyta u
niemieckich przedsiębiorców przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności uczestników projektu w oczach
potencjalnych pracodawców i wyróżni ich spośród innych kandydatów. Uczestnicy projektu „Europejski start”
odbędą staże w zawodach: kucharz, kelner, kelner - barman. Planowany termin rozpoczęcia stażu to
12.10.2012r., natomiast zakończenia: 13.12.2012r. Staże odbędą się w hotelach, kawiarniach i restauracjach w
miejscowościach Bad Freienwalde lub Wriezen.
151
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27721
Tytuł projektu:
Poprawa jakości nauczania języków obcych w szkołach Gminy
Przygodzice
Beneficjent:
Urząd Gminy Przygodzice
pl. Powstańców Wlkp. 2
63-421 Przygodzice
Osoba kontaktowa:
Dariusz Piechowiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
14
Dofinansowanie :
28920 euro
Krótkie streszczenie:
Wnioskodawcą projektu jest Urząd Gminy Przygodzice. Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd - Work
Experience UK oraz Bildungs- und Beratungszentrum - BBZ Berlin. Uczestnikami projektu będzie 14 nauczycieli
ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Przygodzicach.
Czas trwania projektu przewidziano na 12 miesięcy, natomiast czas trwania poszczególnych staży, to 2
tygodnie. Realizacja programów staży odbędzie się w trzech grupach: dwie grupy 4-osobowe nauczycieli języka
angielskiego (staże w Plymouth) oraz 6-osobowa grupa nauczycieli języka niemieckiego (staże w Berlinie).
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia, w zakresie metodyki nauczania
języków obcych w szkołach Gminy Przygodzice, poprzez zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji przez grupę 14
nauczycieli. Cele projektu odpowiadają na następujące potrzeby jego uczestników: zapoznanie się z metodami
rozwijania sprawności słuchania i zastosowaniem metody TPR w nauczaniu wczesnoszkolnym, wykorzystanie
technologii informacyjnych i platform e-learningowych w nauczaniu języków obcych, poznanie sposobów
mobilizacji uczniów do nauki słownictwa i twórczego pisania w języku obcym. Realizacja projektu zapewni
uczestnikom udział w zajęciach nauki języka angielskiego i niemieckiego (job shadowing), w aktywizujących
metodach nauczania umiejętności czytania i mówienia w języku obcym w nauczaniu wczesnoszkolnym,
zapoznanie się z nowymi metodami nauki wymowy. Nowe kompetencje nauczycieli uatrakcyjnią zajęcia,
zwiększą motywację do nauki języka angielskiego i niemieckiego, a docelowo przyczynią się do podniesienia
wyników nauczania w wiejskich szkołach Gminy Przygodzice. Nauczyciele zapoznają się z systemami
szkolnictwa wczesnoszkolnego do wieku gimnazjalnego włącznie, a w szczególności z sposobami transferu
osiągnięć uczniów (z uwagi na pilną potrzebę praktycznej umiejętności transferu osiągnięć uczniów
powracających do Powiatu Ostrowskiego z okresu imigracji zarobkowej ich rodziców w Anglii i
Niemczech).Realizacja staży znacznie wzbogaci wiadomości i umiejętności wśród uczestników projektu w
zakresie metodyki nauczania języków obcych, wykształci w uczestnikach nawyki ciągłego doskonalenia
zawodowego, potrzebę i umiejętność innowacyjnego podejścia do nauczania języków obcych, umiejętność
mobilizowania dzieci do ich nauki oraz zainteresowania nauczycieli metodami nowoczesnego i skutecznego
nauczania języków obcych. Projekt dodatkowo zapewni zdobycie nowych kwalifikacji, umożliwi wymianę
doświadczeń, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody nauczania, zapewni transfer wiedzy i
umiejętności, wzrost kompetencji zawodowych uczestników i nabycie praktycznych umiejętności posługiwania
się stosowanymi metodami pracy z uczniami. Nabyte nowe kompetencje zawodowe przez 14 nauczycieli,
wpłyną pozytywnie na wzrost jakości nauczania w szkołach wiejskich Gminy Przygodzice.Miejsce staży, to
Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK i Bildungs und Beratungszentrum Berlin, które dzięki swojej
wszechstronności, znakomitej bazie sprzętowej i kompetentnej kadrze szkoleniowców pozwolą na pełne
zrealizowanie programów staży, a tym samym osiągnięcie celów projektu. Obie placówki zapewniają ponadto
opiekunów merytorycznych projektu, organizację zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników projektu i
realizację programu kulturowego.
152
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27728
Tytuł projektu:
MOBILNY RADOM - staże dla osób bezrobotnych w Niemczech
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
ul. Ks. Łukasika 3
26-600 Radom
Osoba kontaktowa:
Marzena Błach
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
37
Dofinansowanie :
98753 euro
Krótkie streszczenie:
W związku z dynamicznym rozwojem europejskiego rynku pracy, mobilność zawodowa jest jednym z
kluczowych elementów funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Wymagania rynku pracy sprawiają, że
coraz więcej osób bezrobotnych zainteresowanych jest zdobywaniem doświadczenia na zagranicznych rynkach
pracy. Jednak brak środków finansowych, brak wiary w możliwość powodzenia, bariery językowe powodują, że
osoby te potrzebują wsparcia zarówno finansowego, merytorycznego, jak i mobilizacji do aktywności
zawodowej, tym bardziej iż PUP w Radomiu nie podejmował podobnych inicjatyw i nie oferował tego typu
wsparcia, a realizacja projektu wychodzi naprzeciw tym potrzebom i daje szansę dostosowania się do
wymogów rynku. Ponadto realizacja projektu uwzględnia także potrzeby osób bezrobotnych, którym trudno
jest odnaleźć się w realiach lokalnego rynku pracy, a dzięki innowacyjnej formule (kompleksowe wsparciezarówno przed wyjazdem, jak i podczas odbywania stażu) zwiększy aktywność tych osób na rynku pracy i
zmotywuje do działania. Ponadto, ze względu na wysoki stopień bezrobocia w powiecie radomskim realizacja
projektu wzbogaci ofertę standardowych instrumentów rynku pracy dostepnych na radomskim rynku pracy
przede wszystkim dla osób, które nie potrafią odnaleźć sie na lokalnym rynku pracy oraz którym proponowane
przez urząd działania nie są wystarczające.Grupą docelową jest 37 osób bezrobotnych z terenu powiatu
radomskiego w wieku do 35 roku życia, które zostaną skierowane na 8-tygodniowe staże w okresie od marca
do października 2013 roku, organizowane przez naszego partnera w firmach na terenie miejscowości Bad
Freienwalde w Niemczech (wykaz zakładów pracy załacznik nr 4). Projekt ma na celu promowanie mobilności
pracowników na europejskim rynku pracy. Najważniejszymi celami projektu są:- zdobycie wiedzy,
umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą w celu ułatwienia rozwoju zawodowego i
osobistego, - zwiększenie szans na zatrudnienie w europejskim rynku pracy,- możliwość poznania języka
niemieckiego specjalistycznego oraz w codziennym życiu, - poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych w
europejskich firmach i instytucjach;- wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk;- zwiększanie
elastyczności i mobilności;- zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury Zakładanymi rezultatami
projektu są:- nabycie umiejętności zawodowych poprzez praktyczną naukę przez 37 uczestników w jednym z
zawodów (tj. fizjoterapeuta/rehabilitant/ergoterapeuta, opiekun osób, kucharz, kelner, barman, piekarz,
mechanik samochodowy, ogrodnik/florysta/technik w ochronie środowiska, elektryk, murarz/robotnik
budowlany, kamieniarz, spejalista ds. wykończeń w budownictwie, cukiernik, stolarz (meblowy/budowlany),
posadzkarz, brukarz, przedszkolanka, informatyk)- zdobycie certyfikatu EUROPASS MOBILNOŚCI uznawanego
w krajach UE- zwiększanie wiary uczestników we własne możliwości, zwiększenie mobilizacji do
aktywniejszego poszukiwania pracy oraz
zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy - zwiększenie szans na
zatrudnienie- zapoznanie się z nowymi technologiami, metodami i rozwiązaniami stosowanymi w firmach
niemieckich- nabycie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w innym kraju.
153
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27730
Tytuł projektu:
BRANDING TERYTORIALNY - BUDOWANIE I PROMOWANIE WIZERUNKU
MIASTA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ I AKTUALNEJ STRATEGII
URZĘDU MIASTA BELFASTU
Beneficjent:
EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
Osoba kontaktowa:
ANDRZEJ OCALEWICZ
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
1
Dofinansowanie :
5065 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt odpowiada na potrzebę efektywnego przygotowania osób aspirujących do pracy nad brandingiem
terytorialnym. Na terenie całego kraju istnieje zaledwie kilka ośrodków kształcenia, w których mogą się szkolić
pragnący związać swą karierę zawodową z kreowaniem i zarządzaniem wizerunkiem miast, państw czy
regionów. Natomiast na chwilę obecną żadna z placówek nie oferuje w programie kursu nic, ponad cykl
wykładów z teorii brandingu terytorialnego. Po jego ukończeniu, kursanci mogą pochwalić się zazwyczaj
solidną teoretyczną znajomością zagadnień branżowych, nie popartą żadnym doświadczeniem zawodowym.
Ma to zdecydowanie negatywny wpływ na ocenę ich atrakcyjności jako pracowników w potencjalnych oczach
pracodawców.Dlatego też, Europejska Akademia Dyplomacji (EAD), tj. Instytucja Wysyłająca, która posiada w
swojej ofercie edukacyjnej szkolenie z zakresu brandingu narodowego i lokalnego, postanowiła wyjść
naprzeciw wymaganiom rynku pracy i stworzyć nowatorski program nauczania tego zagadnienia.
Innowacyjność projektu polega na połączeniu teorii z możliwością jej praktycznego wykorzystania, pod opieką
doświadczonych specjalistów, towarzysząc im w ich codziennej pracy nad kreowaniem i promowaniem
wizerunku określonego miejsca. Bez możliwości odbycia tego typu praktyki, zdobyte wykształcenie jest
niepełne, a oderwana od rzeczywistości wiedza teoretyczna, okazuje się nieprzydatna.Ze względu na
pilotażowy charakter projektu, w tegorocznej jego edycji weźmie udział jedna osoba. Uczestniczka projektu
jest studentką EAD, która na zajęciach zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu Tworzenia wizerunku Polski.
Następnie część teoretyczna jej edukacji zostanie uzupełniona częścią praktyczną, która umożliwi jej
wykorzystanie nabytych umiejętności w ramach 6-miesięcznego stażu w Urzędzie Miasta Belfastu (Wlk.
Brytania).Celem tego wyjazdu będzie zapoznania się kandydatki ze specyfiką pracy tamtejszego Wydziału
Eventów Miejskich, obserwacji procesu kształtowania wizerunku miasta i regionu, jak również aktywnego
uczestniczenia w organizacji imprez miejskich, zaplanowanych na okres 1.06.2012-30.11.2012. W rezultacie
udziału w projekcie, uczestniczka wzmocni swoją pozycję na rynku pracy, uzupełniając posiadaną wiedzę
teoretyczną o doświadczenie zawodowe i znacząco rozwinie kompetencje językowe. Instytucja Wysyłająca
(EAD), po zastosowaniu się do uwag i wniosków z ewaluacji przeprowadzonego projektu pilotażowego, ułoży
innowacyjny program szkolenia z dziedziny brandingu narodowego i lokalnego, umożliwiający studentom
zharmonizowane nabywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, i na stałe włączy do niego
możliwość odbywania praktyk zawodowych w Urzędzie Miasta Belfastu. W konsekwencji czego podniesie
atrakcyjność swojej oferty edukacyjnej, prestiż i powiększy listę partnerów zagranicznych o region, z którym
jeszcze nie współpracowała (Irlandia Północna, Wielka Brytania). Natomiast Państwo polskie oraz jego
poszczególne miasta i regiony, w rezultacie przeprowadzonego projektu, zyskają kompetentnych specjalistów,
zdolnych budować skuteczną strategię kreowania wizerunku narodowego i lokalnego, w duchu dialogu
międzykulturowego i przynależności do Wspólnoty Europejskiej.
154
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27731
Tytuł projektu:
Zwiększanie mobilności zawodowej osób starszych z Giżycka i okolic
Beneficjent:
Fundacja na rzecz integracji społecznej zawodowej oraz rozwoju
przedsiębiorczości VIA
ul. Berlinga 10
15-814 BIAŁYSTOK
Osoba kontaktowa:
Urszula Bartnik
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
94332 euro
Krótkie streszczenie:
Fundacja na rzecz integracji społecznej zawodowej oraz rozwoju przedsiebiorczości VIA jest pozarządową
organizacją działającą na rzecz osób starszych w społecznościach lokalnych w tym w społecznościach wiejskich.
Fundacja zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób starszych powyżej 50 roku życia. Partnerem
projektu jest prywatna organizacja Braga Leonardo da Vinci.Organizacja ta o wielu lat zajmuję sie edukacją
zawodową studentów na poziomie europejskim z udziałem studentów z wielu europejskich krajów. W Polsce
wskaźnik zatrudnienia osób starszych pow.50 roku życia wynosi niespełna 26 procent i jest on znacznie niższy
do ogólnego wskaźnika zatrudnienia w UE (56,1 Procenta). Wobec tej dysproporcji oraz konieczności
wydłużenia wieku aktywności zawodowej osób starszych 50+ istnieje konieczność działań na rzecz tej grupy
społecznej w obszarze edukacji i staży zawodowych na poziomie europejskim i zwiększanie szans na podjęcie
pracy przez osoby 50+.W projekcie weźmie udział bezpośrednio 42 osóby w wieku 50+ z Powiatu
Giżycko.Celem tego projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej osób starszych. Mobilność ta obejmuje
możliwość zmiany zawodu (wyuczonego ale z powodu braku ofert pracy nie wykonywanego przez
beneficjenta) jak też zmniejszanie barier geograficznych (podjęcie pracy za granica). W ramach projektu dla
beneficjentów zaplanowano następujące działania: wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczestników
projektu poprzez realizację warsztatów Mobilność zawodowa osób 50+, przygotowanie językowe i kulturowe,
przygotowanie zawodowe w postaci stażu zawodowego za granica, oraz certyfikację kwalifikacji zawodowych
(Europass) Ii ECEVET.W ramach tych działań zostaną utworzone trzy grupy uczestników po 14 osób. Wsparcie
psychologiczne i pedagogiczne będzie obejmować zorganizowanie warsztatów aktywizujących po 60 godzin na
grupę i 24 godziny dla współpracujących z grupami pracodawawców.. Przygotowanie językowe obejmować
będzie kurs języka angielskiego w ilości 120 godzin na osobę+30 godzin zajęć języka branżowego dodatkowo
język Portugalski podczas pobytu na stażu w Braga. Przygotowanie kulturowe zostanie częściowo wykonane w
Polsce zdecydowana część przez partnera projektu w Portugalii. Staż zawodowy obejmować będzie 28 dni (4
tygodnie pobytu) na zajęciach praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach w Braga. Uczestnicy będą
kształcić się w zawodach : blok obsługa turystyczna (turystyka alternatywna, hotelarstwo i catering-14
osób),opieka nad dziećmi i osobami starszymi (14 osób), edukacja dorosłych(14 osób).Poszczególne grupy
będą kolejno wyjeżdżac na staż do Bragi w Portugalii. Pobytowi w Portugali towarzyszyć będzie program
kulturalny i turystyczny na terenie Portugalii oraz osoba towarzysząca każdej grupie. Na zakończenie stażu
uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające europejska mobilność EUROPASS oraz walidację kwalifikacji
zawodowych ECEVET.
155
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27732
Tytuł projektu:
Europolis
Beneficjent:
Semper Avanti
pl. Św. Macieja 5
50-244 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Paulina Bilska-Marek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
65051 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Europolis" jest przeznaczony dla absolwentów nauk politycznych i społecznych szkół wyższych z
terenu województwa dolnośląskiego, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące temu i obecnie są
osobami poszukującymi zatrudnienia. Uczestnicy projektu, będą mieli możliwość odbycia stażów zawodowych
w krajach Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Każdy staż trwać będzie 13 tygodni.Od paru
lat coraz głośniej mówi się o braku ofert pracy dla przedstawicieli kierunków humanistycznych i społecznych, w
tym politologów. Co roku mury uczelni państwowych, ale także prywatnych na Dolnym Śląsku opuszcza ponad
1 000 absolwentów wskazanych kierunków. Natomiast według danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy (DWUP) w Wałbrzychu w II półroczu 2011 roku nie pojawiła się żadna oferta pracy skierowana do tych
właśnie osób. Projekt jest zatem odpowiedzią na to zjawisko. Jego celem jest pomoc absolwentom tych
kierunków w przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności. Będą zdobywać oni wiedzę i praktyczne
umiejętności w kierunku pracownika ds. administracyjnych, asystenta koordynatora projektu, specjalisty ds.
relacji z klientami.Kierunki społeczne i polityczne doskonale w sposób teoretyczny przygotowują młodych ludzi
do pracy w grupie, uczą języków obcych, dają szeroki ogląd na świat, nie przekazują jednak praktycznych
umiejętności, przez co młodym ludziom ciężko jest znaleźć pracę. Zatem za najważniejszy cel projektu należy
uznać nabycie przez absolwentów kierunków politycznych i społecznych nowych kwalifikacji oraz
doświadczenia zawodowego umożliwiających im zdobycie pracy po zakończeniu stażu.Celami szczegółowymi
projektu będą: - polepszenie znajomości języków obcych, - nabycie praktycznej umiejętności pracy w zespole
międzynarodowym- rozwój umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy- zwiększenie
świadomości dotyczącej korzyści płynących z innych form (współ)pracyOczekiwanymi rezultatami są:podniesienie umiejętności pracy w grupie- przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowychprzygotowanie do pracy na stanowiskach innych niż te związane z wykształceniem- zwiększenie świadomości
dotyczącej korzyści płynących z nauki języków obcych- zwiększenie szans absolwentów na znalezienie lepszej
pracy po zakończeniu stażu- podniesienie samooceny absolwentów.Wartością dodaną projektu będzie:wzrost kompetencji społecznych poprzez staż w zespołach międzynarodowych- rozpropagowanie idei stażów
zagranicznych wśród absolwentów kierunków społecznych i politycznych- rozpropagowanie idei elastyczności
zawodowej wśród absolwentów wyżej wymienionych kierunków
156
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27733
Tytuł projektu:
Pracownik produkcyjny na europejskim rynku pracy
Beneficjent:
Stowarzyszenie Pegaz
ul. Groszowa 7
58-500 Jelenia Góra
Osoba kontaktowa:
Janina Jaszczur
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
59544 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu pn „Pracownik produkcyjny na europejskim rynku pracy|” będzie 18 osób
poszukujących pracy zamieszkałych w regionie jeleniogórsko-wałbrzyskim,nieaktywnych zawodowo lub
bezrobotnych,chcących zdobyć niezbędne kompetencje oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku
produkcyjnym monter automatyki przemysłowej.Osoby te posiadają wykształcenie na poziomie zawodowym i
średnim,nie podjęły zatrudnienia lub miały długą przerwę w zatrudnieniu,a kwalifikacje uległy
dezaktualizacji.Pozostają na marginesie społeczności pracującej,nie mają świadomości,że na stanowiskach
produkcyjnych ważne jest posiadanie aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i sprawności
manualnej.Niektórzy z nich korzystają z krótkotrwałych pozaszkolnych form kształcenia,po których nie mają
możliwości nabycia umiejętności i doświadczenia zawodowego, gdyż dla osób po 26 r życia nie ma staży.
Głównym celem projektu jest wsparcie 18 osób poszukujących zatrudnienia w zdobywaniu i wykorzystywaniu
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy, aby ułatwiać im rozwój zawodowy i osobisty,
umożliwienie im poznani a środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcenie do
otwartości i współpracy, wsparcie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i
kulturowe poprzez odbycie 10 tygodniowej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach w Holandii do
22.03.2013 rokuCele szczegółowe: -nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych, manualnych niezbędnych na
stanowisku produkcyjnym-monter przez 18 uczestników,- nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania firmy w
europejskim środowisku pracy,nowoczesnych technologii, organizacji pracy, systemów jakości, BHP przez 18
uczestników/czek,-nabycie kompetencji pracowniczych, językowych, międzykulturowych przez 18 ucz. ,nabycie postaw pracowniczych: sumienności, odpowiedzialności, dyscypliny przez 18 ucz.-pobudzenie
aktywności do zatrudnienia i mobilności 18 osób nieaktywnych zawodowo,-zmiana postawy osób
niezatrudnionych z biernej na aktywną(zwiększenie wiary we własne możliwości przez 18 ucz.. Rezultatem
projektu będzie zdobycie wiedzy,umiejętności i kompetencji na stanowisku pracownika produkcyjnego w
zawodzie mechanik automatyki przemysłowej w środowisku międzynarodowym przez 18 uczestników
potwierdzone certyfikatem i dokumentem Europass.Rezultatami naszych działań będą:-18 ucz. zdobyło wiedzę
nt funkcjonowania firmy w europejskim środowisku pracy,nowoczesnych technologii,organizacji
pracy,systemów jakości, -18 ucz. nabyło postawy pracownicze:sumienności,odpowiedzialności,dyscypliny,-18
ucz. nabyło kompetencje pracownicze,międzykulturowe, -18 ucz. pobudziło aktywność do zatrudnienia i
mobilność,-18 ucz.-osób bezrobotnych zmienło postawę z biernej na aktywną,zwiększyło wiarę w swoje
możliwości-18 ucz. poprawiło znajomość języka niemieckiego.Znajomość języka ułatwi uczest. zrozumienie
społeczno-ekonomicznych uwarunkowań w Holandii,wpłynie na uzyskanie zdolności do konstruktywnego
porozumiewania się w różnych środowiskach.Dodatkowym rezultatem będzie nabycie postawy tolerancyjnej
dla wielokulturowości oraz promowanie rozwoju zawodowego w aspekcie nowych możliwości zatrudnienia.
Planujemy zorganizować staże w Holandii dla 2 grup po 9 uczestn., wyjazd 1 grupy rozpocznie się 03
września 2012 do 10 listopada 2012,II grupa rozpocznie staż od 14 styczeń 2013 do 22 marca 2013
157
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27734
Tytuł projektu:
Mobilność nauczycieli w kształceniu zawodowym - podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.
Beneficjent:
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
al. Mickiewicza 5
31-120 Kraków
Osoba kontaktowa:
Barbara Szymoniak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
22334 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będą nauczyciele ZSM1 w Krakowie uczący przedmiotów zawodowych mechanicznych
uczący w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, posiadający
komunikatywną znajomość języka niemieckiego lub angielskiego oraz nauczyciele języka obcego zawodowego
(niemiecki, angielski). W czasie stażu w partnerskich szkołach niemieckich i fińskiej szkole będą uczestniczyć w
zajęciach edukacyjnych teoretycznych i praktycznych. Nauczyciele będą wyjeżdżać w pięciu grupach
dwuosobowych na okres dwóch tygodni. Każda z grup będzie miała staż w jednej ze szkół partnerskich: w
szkole Kokklan Ammattiopisto w Finlandii, w szkole BBS1 w Mainz (2 grupy), w szkole GBS w Bad Salgau, w
TGSP BBZ Neunkirchen. Staże zawodowe odbywać się będą od października 2012 r. do marca 2014 r. (w
terminach uzgodnionych z partnerami). W czasie stażu nauczyciele będą nie tylko obserwować zajęcia, ale
także pracować z nauczycielami niemieckimi, fińskimi w przygotowaniu materiałów dydaktycznych do zajęć
edukacyjnych, do dokonywania ewaluacji zajęć dydaktycznych oraz będą prowadzić wyznaczone lekcje. Po
powrocie do kraju będą modyfikować programy nauczania dla danego zawodu zgodnie z założeniami reformy
oświaty, IV etapu w oparciu o doświadczenia nabyte w szkołach partnerskich. Nauczyciele języków obcych
(angielskiego, niemieckiego) uczestniczący w projekcie przy pomocy nauczycieli niemieckich, fińskich opracują
mini słowniki niemiecko-polskie lub angielsko-polskie zawierające najważniejsze terminy i pojęcia przydatne w
nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz języka obcego zawodowego w obszarze mechanicznym i górniczohutniczym oraz elektryczno-elektronicznym zgodnie z reformą oświaty. Najważniejszym celem projektu jest
podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli uczestniczących w projekcie: poznanie nowoczesnych metod
diagnostyczych stosowanych w nauczaniu przedmiotów samochodowych, mechatronicznych zapoznanie się z
nowoczesnym wyposażeniem pracowni mechatronicznych, elektrycznych oraz innych pracowni zawodowych,
podniesienie umiejętności nauczania przedmiotów zawodowych metodami aktywizującymi oraz doskonalenie
umiejętności językowych umożliwiających prowadzenie lekcji w języku angielskim lub niemieckim. Projekt
wspisuje się w ramy przygotowywanej przez MEN reformy kształcenia zawodowego, która ma celu wysyłanie
nauczycieli przedmiotów zawodowych do szkół wyższych, firm produkcyjnych, przedsiębiorstw w celu nabycia
nowej wiedzy zawodowej, nowych umiejętności zawodowych. Wpisuje się również w projekt KOWEZiU dot.
nauczania modułowego. Nauczyciele od tego roku szkolnego tworzą programy nauczania do kształcenia
zawodowego. ZSM Nr 1 planuje od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzić nauczanie modułowe, które łączy
nauczanie teoretyczne z nauczaniem praktycznym w klasach technikum i w klasach zsz. Doświadczenia
niemieckie, fińskie dot. praktycznego nauczania przedmiotów zawodowych będą szalenie przydatne dla grupy
liderów (nauczycieli odbywających staż zawodowy w Niemczech, w Finlandii), którzy będą odpowiedzialni w
ZSM Nr 1 za tworzenie programów nauczania przedmiotowych i modułowych kształcenia zawodowego.
Uczestnictwo w projekcie przyczyni się również do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, jakości pracy
nauczycieli w ZSM 1, a tym samym przygotowania uczniów do lepszego poruszania się po krajowym i
europejskim rynku pracy. Uczestnictwo nauczycieli w projekcie wpłynie także na ich rozwój kulturowy,
osobowościowy, zawodowy, językowy co przyczyni się do lepszego zrozumienia i poczucia integracji
europejskiej oraz zmotywuje do działania na rzecz rozwoju mobilności zawodowej. Projekt ten przyczyni sie
również do podniesienia umiejętności językowych pozostałych nauczycieli ZSM Nr 1, którzy widząc szansę
odbywania zagranicznych staży zawodowych będą doskonalić znajomość języka obcego, potwierdzać ją
odpowiednim certyfikatem.
158
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27737
Tytuł projektu:
Europejska mobilność osób starszych z Warmii
Beneficjent:
Knowledge Sp. z o.o.
ul. Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Anna Chrzanowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
94206 euro
Krótkie streszczenie:
Knowledge sp. z o.o. jest dochodową firmą działającą na rzecz osób starszych w społecznościach lokalnych w
tym w społecznościach wiejskich. Spółka zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób starszych
powyżej 50 roku życia. Partnerem projektu jest prywatna organizacja KEK EVOIKI ANAPTIXI z Grecji.
Organizacja ta o wielu lat zajmuję sie edukacją zawodową studentów na poziomie europejskim z udziałem
studentów z wielu europejskich krajów. W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób starszych pow.50 roku życia
wynosi niespełna 26 procent i jest on znacznie niższy do ogólnego wskaźnika zatrudnienia w UE (56,1
procenta). Wobec tej dysproporcji oraz konieczności wydłużenia wieku aktywności zawodowej osób starszych
50+ istnieje konieczność działań na rzecz tej grupy społecznej w obszarze edukacji i staży zawodowych na
poziomie europejskim i zwiększanie szans na podjęcie pracy przez osoby 50+.W projekcie weźmie udział
bezpośrednio 42 osób w wieku z Powiatów Lidzbark Warmiński i Bartoszyce. Celem tego projektu jest
zwiększenie mobilności zawodowej osób starszych. Mobilność ta obejmuje możliwość zmiany zawodu
(wyuczonego ale z powodu braku ofert pracy nie wykonywanego przez beneficjenta) jak też zmniejszanie
barier geograficznych (podjęcie pracy za granica). W ramach projektu dla beneficjentów zaplanowano
następujące działania: wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczestników projektu poprzez realizację
warsztatów Mobilność zawodowa osób 50+, przygotowanie językowe i kulturowe, przygotowanie zawodowe
w postaci stażu zawodowego za granica, oraz certyfikację kwalifikacji zawodowych (Europass) Ii ECEVET.W
ramach tych działań zostaną utworzone trzy grupy uczestników po 14 osób. Wsparcie psychologiczne i
pedagogiczne będzie obejmować zorganizowanie warsztatów aktywizujących po 60 godzin na grupę i 24
godziny dla współpracujących z grupami pracodawców. Przygotowanie językowe obejmować będzie kurs
języka angielskiego w ilości 120 godzin na osobę+30 godzin zajęć języka branżowego dodatkowo język grecki
podczas pobytu na stażu w Vasilko Grecja. Przygotowanie kulturowe zostanie częściowo wykonane w Polsce
zdecydowana część przez partnera projektu w Grecji. Staż zawodowy obejmować będzie 28 dni (4 tygodnie
pobytu) na zajęciach praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach w Vasilko i okolicach. Uczestnicy będą
kształcić się w zawodach : blok obsługa turystyczna (turystyka alternatywna, hotelarstwo i catering-14
osób),opieka nad dziećmi i osobami starszymi (14 osób), edukacja dorosłych(14 osób).Poszczególne grupy
będą kolejno wyjeżdżac na staż do Vasilko w Grecji. Pobytowi w Grecji towarzyszyć będzie program kulturalny
i turystyczny na terenie Grecji oraz osoba towarzysząca każdej grupie. Na zakończenie stazu uczestnicy
otrzymają dokumenty potwierdzające europejska mobilność EUROPASS oraz walidację kwalifikacji
zawodowych ECEVET.
159
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27739
Tytuł projektu:
"Ogrodnik - twój zawód na dziś i jutro” – podnoszenie kwalifikacji
zawodowych w sektorze ogrodniczym
Beneficjent:
Hands To Work Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
Dubois 5/1
45-070 Opole
Osoba kontaktowa:
Iwona Kusiak-Gmitrasiuk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
98112 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt pt "Ogrodnik - twój zawód na dziś i jutro”–podnoszenie kwalifikacji zawodowych w sektorze
ogrodniczym, realizowany będzie przez Hands To Work Sp. z o.o. i Hands To Work Pacaging &Logistics B.V. z
Holandii. Na podstawie analizy projektów rekrutacyjnych z kilku ostatnich lat stwierdzono coraz większą
trudność w rekrutacji kandydatów do sektora ogrodniczego. Holandia jest jednym z liderów w uprawie
kwiatów oraz eksporcie świeżych warzyw, w celu zapewnienia najlepszej jakości usług i produktów wymagania
stawiane pracownikom są wysokie. Istnieje znacząca różnica pomiędzy kwalifikacjami rolników i ogrodników
polskich jak i holenderskich. Wiedza posiadana przez polskich rolników / ogrodników jest wielokrotnie zbyt
mała do pełnej adaptacji na rynkach europejskich. Rodzaj prowadzonej działalności oraz nieprawidłowa
produkcja może wielokrotnie doprowadzić do strat w prowadzonych działalnościach. Dlatego też będzie to
idealne miejsce do odbycia stażu osób, które zechcą podnieść posiadane i/lub nabyć nowe kwalifikacje
zawodowe. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników stażu wiedzy umiejętności i kwalifikacji w
zakresie aktualnych i nowoczesnych rozwiązań uprawy roślin – warzyw i kwiatów na terenie Holandii
(sadzenie, pielęgnacja, zbiór). Staż będzie łączył zajęcia teoretyczne z praktycznymi, zapewniając maksimum
korzyści dla partycypantów. Uczestnikami projektu będą osoby pracujące lub poszukujące pracy. Preferowane
będą osoby posiadające status rolnika i/lub ukończoną szkołę rolniczą, ogrodniczą lub pokrewną, osoby młode
do 25 roku życia pochodzące z terenów wiejskich. W czterotygodniowym programie stażowym weźmie udział
łącznie 42 osoby. Staż będzie miał miejsce w Holandii u pracodawców wobec których usługi świadczy HTW
NL.Projekt przewiduje realizację stażu w trzech grupach po 14 osób w terminie:1 grupa - 04-31.03.2013; 2
grupa - 08.04-05.05.2013; 3 grupa 13.05-09.06.2013. Ze względu na odległy termin realizacji projektu terminy
te mogą ulec przesunięciu.Nasz projekt wspomoże osoby, które posiadają predyspozycje do wykonywania
zawodu, ale nie mają możliwości na terenie Polski nabyć doświadczenia na poziomie, który jest możliwy na
terenie Holandii. Wartością dodaną będzie ukończenie przez stażystów kursu językowego angielskiego
wzbogaconego o słownictwo branżowe z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa. Kursy prowadzone będą w formie
zajęć stacjonarnych i e-learningowych. Zdobyte umiejętności językowe stanowić będą swoistą „wartość
dodaną” posiadanych przez stażystów kwalifikacji rolniczo-ogrodniczych. Uczestnicy stażu podniosą dzięki
temu swoja pozycję zawodową oraz zyskają znacznie szersze perspektywy zatrudnienia w kraju oraz za granicą
w sektorze rolniczo –ogrodniczym.Potwierdzeniem nabytych kwalifikacji będzie EUROPASS Mobilność,
zaświadczenie Partnera o odbytej praktyce zawodowej oraz certyfikat ukończenia kursu językowego. Cele
projektu wpisują się w szczegółowe i operacyjne cele programu LdV „Uczenie się przez całe życie”. Projekt
promuje mobilność pracowników na europejskim rynku pracy przez zdobywanie nowych oraz doskonalenie
posiadanych kwalifikacji zawodowych przez uczestników stażu zgodnie z najlepszymi standardami
europejskimi. Tego typu zabieg niweluje przeszkody związane z mobilnością zawodową, tj. słaba znajomość
języków obcych. Dla obu organizacji będzie to również cenne doświadczenie w zakresie współpracy
partnerskiej.
160
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27741
Tytuł projektu:
Sprawdź się w praktyce. Zagraniczny staż pierwszym krokiem do
zawodowej kariery / Make it work in practice. Training abroad as a first
step to professional career
Beneficjent:
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Joanna Kartasiewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
97921 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Sprawdź się w praktyce. Zagraniczny staż pierwszym krokiem do zawodowej kariery” adresowany jest
do absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego, którzy
ukończyli studia w trybie stacjonarnym lub zaocznym nie wcześniej niż w roku akademickim 2010/2011 i
zainteresowani są odbyciem praktyki zawodowej w zagranicznej firmie. Projekt ma na celu aktywizację
zawodową absolwentów ALK, zwiększenie ich mobilności, rozwinięcie wiedzy i nabycie praktycznych
umiejętności, a także poznanie specyfiki przedsiębiorstw zagranicznych, rozwój kompetecji językowych i
międzykulturowych. Staże realizowane będą od czerwca 2012 (początek rekrutacji, pierwsze wyjazdy w
październiku 2012) do końca maja 2014 w zagranicznych przedsiębiorstwach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
W sumie zrealizowanych zostanie 18 wyjazdów. Przewidywanym rezultatem projektu jest zdobycie i/lub
doskonalenie nowych, praktycznych kompetencji zawodowych przez świeżo upieczonych absolwentów
Akademii Leona Koźmińskiego, wkraczających na polski i europejski rynek pracy. Zaowocuje to rozwojem
przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród absolwentów. Projekt staży realizowany będzie za granicą, przez
co w sposób bezpośredni wspierać będzie Strategię Europa 2020, aktywnie promującą mobilność młodych
ludzi.
161
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27744
Tytuł projektu:
Europejska jakość w zawodzie
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
ul. Mełgiewska 11
20-954 Lublin
Osoba kontaktowa:
Dominika Łakota
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
114520 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt dotyczy realizacji staży dla 40 bezrobotnych osób( w tym 22 kobiety), zarejestrowanych z Powiatowym
Urzędzie Pracy w Lublinie, z przedziału wiekowego 18-35 lat, którzy z racji braku bądź małego doświadczenia
zawodowego i niskich kwalifikacji mają trudności z podjęciem zatrudnienia. Głównym celem projektu jest
wzrost mobilności zawodowej tychże osób poprzez wzmocnienie ich potencjału zawodowego i lepszy rozwój
osobisty. Cele szczegółowe:- wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych w wybranym zawodzieuzupełnienie kształcenia formalnego poprzez wiedzę o nowych technologiach stosowanych w branży- zdobycie
doświadczenia zawodowego niezbędnego do podjęcia pracy- wzrost umiejętności językowych - kształtowanie
postaw otwartych na zmiany, na ustawiczne dokształcanie i podnoszenie swoich kompetencji W ramach
projektu zrealizowane zostaną 9-tygodniowe staże dla wszystkich uczestników projektu w zakładach pracy w
wybranych branżach w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde oraz miejscowościach ościennych w
zależności od wybranego kierunku stażu. Staże zorganizowane będą w porozumieniu i we współpracy z
doświadczonym w organizacji tego typu form wsparcia, Stowarzyszeniem Kształcenia Zawodowego
Eberswalde e.V, które odpowiedzialne będzie za wyszukanie odpowiednich i specjalnie dobranych pod
potrzeby uczestników zakładów pracy i zawarcie odpowiednich umów współpracy na realizację staży na ich
terenie.Staże zrealizowane będą w czterech grupach po 10 os.:I grupa – 10 osób – sierpień – październik 2012
r.II grupa – 10 osób – październik – grudzień 2012 r.III grupa – 10 osób – styczeń – marzec 2013 r.IV grupa – 10
osób – kwiecień – czerwiec 2013 r.W ramach przygotowania pedagogiczno, kulturowo, językowym uczestnicy
wezmą udział w intensywnym (80h) kursie języka niemieckiego obejmującym przygotowanie kulturowe do
pobytu w Niemczech. Ponadto zapewnione będzie przygotowanie pedagogiczne obejmujące warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy (20h).Staże dotyczyć będą następujących zawodów: barman, kelner, kucharz,
cukiernik, piekarz, elektromechanik, mechanik samochodowy, monter instalacji sanitarnej, elektryk, cieśla
budowlany, stolarz, pracownik ogólnobudowlany, spawacz, ogrodnik. florysta i opiekun osób starszych.
Oczekiwane rezultaty projektu to - ukończenie stażu przez 40 uczestników potwierdzone odpowiednim
certyfikatem;- wzrost potencjału zawodowego i osobistego uczestników projektu - podwyższenie kwalifikacji i
umiejętności w wybranym zawodzie-wzrost pewności siebie i motywacji do zmian w życiu osobistym i
zawodowym oraz dalszego kształcenia się - wzrost umiejętności i kompetencji językowych.- zmiana
stereotypów w postrzeganiu innych kultur połączona ze wzmocnieniem postaw otwartych na odmienności
kulturowe innych narodowości.- rozszerzenie współpracy z Partnerem projektu na polu wypracowania
wspólnej koncepcji skutecznych rozwiązań i metod na rzecz wspierania młodzieży na rynku pracy.W projekcie
nie wezmą udziału osoby ze specjalnymi potrzebami.
162
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27758
Tytuł projektu:
Europejski staż zawodowy dla absolwentów Zespołu Szkół Usługowych
Beneficjent:
Zespół Szkół Usługowych
ul. Wolności 12
63-400 Ostrów Wielkopolski
Osoba kontaktowa:
Tomasz Sobczak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
2
Dofinansowanie :
11374 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt pn."Europejski staż zawodowy dla absolwentów Zespołu Szkół Usługowych " to efekt współpracy
Zespołu Szkół Usługowych z Ostrowa Wielkopolskiego i Centre de formation d'apprentis europeen Louis
PRIOUX z Bar Le Duc, Francja. Celem projektu jest wspieranie doskonalenia zawodowego, zdobywania wiedzy i
umiejętności zawodowych i językowych oraz zwiększenie szans zatrudnienia dla grupy 10 absolwentów
Zespołu Szkół Usługowych. Uczestnicy projektu będę reprezentować następujące zawody: kucharz (5 osób) i
kelner (5 osób). Nasza szkoła będzie realizować projekt we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych z Ostrowa
Wielkopolskiego, który zrzesza przedsiębiorców z terenu Powiatu Ostrowskiego. Nasz projekt zapewni
mobilność pracowniczą dla naszych absolwentów, wchodzących na rynek pracy w ramach dualnego systemu
kształcenia zawodowego w CFA europeen Louis PRIOUX i przedsiębiorstwach francuskich branży
gastronomicznej. Projekt integruje doskonalenie zawodowe z nauką języka francuskiego, zwiększając
motywację wśród uczestników, zdolność i pewność siebie w komunikowaniu i posługiwaniu się językiem
obcym. Projekt będzie wykorzystywał innowacyjną praktykę poprzez zastosowanie internetowej platformy
edukacyjnej, z której będą korzystać uczestnicy projektu. Uczestnicy projektu zapoznają się również z
systemem ECVET - z europejskim systemem transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Okres
realizacji stażu to: 12/09/2012-31/01/2013 i 1/02/2013-14/09/2013. Miejsce stażu : CFA europeen Louis
PRIOUX i przedsiębiorstwa francuskie. Projekt wprowadzi młodych kelnerów i kucharzy na europejski rynek
pracy oraz w dorosłe życie poprzez opłacanie z budżetu projektu tylko pierwszych 20 tygodni jego
funkcjonowania (od 12/09/2012-31/01/2013). W pozostałym okresie 01/02/2013-14/09/2013 uczestnicy
projektu będą zatrudnieni w przedsiębiorstwach francuskich na podstawie umowy o pracę i z wypracowanej
pensji będą opłacać własne doskonalenie zawodowe.
163
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27765
Tytuł projektu:
Staż zagraniczny szansą na rozwój zawodowy i mobilność na
europejskim rynku pracy
Beneficjent:
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w
Miejscu Piastowym
ul. Ks. Br. Markiewicza 25b
38-430 Miejsce Piastowe
Osoba kontaktowa:
Monika Subik
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
34670 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt pod nazwą: "Staż zagraniczny szansą na rozwój zawodowy i mobilność na europejskim rynku pracy"
umożliwi 10 osobom - pełnoletnim absolwentom Technikum Informatycznego i Technikum Poligraficznego
MZSP w Miejscu Piastowym odbycie 9 tygodniowych staży zorganizowanych w partnerstwie z Your
International Training w Irlandii. Staże odbywać się będą w przedsiębiorstwach/firmach informatycznych,
poligraficznych, itp. i będą maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwoju zawodowego
uczestników projektu. Staż stworzy im szansę na rozwój i zwiększenie mobilności na europejskim rynku pracy.
Pozwoli wykorzystać i sprawdzić dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe, w tym językowe w
miejscu pracy. Odbycie stażu zostanie potwierdzone dokumentem Europass- mobilność, który potwierdzi
zdobyte pierwsze doświadczenie zawodowe, tym samym podwyższy wartość/konkurencyjność naszych
absolwentów na regionalnym rynku pracy. Ważnym elementem projektu będzie kształtowanie u stażystów
otwartości i wrażliwości na inne kultury, nauka i doskonalenie j. angielskiego oraz umiejętności dostosowania
się do warunków życia i pracy w innych krajach europejskich. Projekt trwał będzie 7 miesięcy. Zaplanowano
zorganizowanie 10 mobilności, które będa trwać niepełnych 10 tygodni (w tym 9 tygodni staż) w okresie: VIIIX.2012 r., Oczekiwane rezultaty: nabycie przez uczestników umiejętności kluczowych pracowniczych tj.
umiejętność pracy w zespole, zdolność do kompromisu, dobra komunikacja z innymi pracownikami,
umiejetność zarządzania czasem na stanowisku pracy, terminowość, elastyczność lub samodzielność, a także
rozwój umiejętności językowych.
164
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27769
Tytuł projektu:
ArchiTech – zaimplementowanie innowacyjnych technologii w zawodzie
architekta
Beneficjent:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Armii Krajowej 7
48-300 Nysa
Osoba kontaktowa:
Bartłomiej Kozak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
36622 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt ma na celu przygotowanie absolwentów uczelni wyższej do aktywnego wyjścia na rynek pracy, jako
osób posiadających bardzo dobrze ugruntowaną wiedzę teoretyczną, popartą umiejętnościami praktycznymi
zdobytymi podczas 3 miesięcznych staży zawodowych. Projekt skierowany jest do absolwentów Instytutu
Architektury (specjalność architektura i urbanistyka, oraz specjalność konserwacja zabytków), którzy wychodzą
na rynek pracy, bądź znajdują się na rynku pracy nie dłużej niż 2 lata i potrzebują nabyć praktyczne
umiejętności w ramach uczestniczenia w stażu zawodowym za granicą. Indywidualni uczestnicy otrzymają
dofinansowanie w ramach projektu mobilności zorganizowanego przez instytucję koordynującą. Współpraca w
ramach projektu będzie realizowana poprzez instytucję wysyłającą i organizacje goszczące, które
współpracowały ze sobą wcześniej w ramach projektów europejskich. Istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy
wybranym stażem, a potrzebami szkoleniowymuczestnika - program i miejsce stażu są dostosowane do
ukończonego kierunku studiów, zdobytej wiedzy oraz zainteresowań przyszłego stażysty. Staż będzie miał
znaczący wpływ na rozwój osobisty i zawodowe kompetencje uczestnika, pozwoli mu nabyć doświadczenie w
pracy w zawodzie architekta, a ponadto rozwinąć kompetencje międzykulturowe i językowe stając się
aktywnym obywatelem Unii Europejskiej. Na podstawie doświadczenia zdobytego podczas realizacji wyjazdów
stażowych w ramach programu Leonardo da Vinci, praktyk studenckich w ramach programu Erasmus, oraz
badań przeprowadzonych przez Biuro Karier i Badania Rynku Pracy na absolwentach kończących studia w
PWSZ w Nysie w latach 2009 - 2011 oraz na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracodawców,
stwierdzono że optymalny czas trwania projektu stażowego wynosi 3 miesiące. Uwzględniając okres trwania
studiów inżynierskich na kierunku architektura, 3 miesięczne wyjazdy stażowe będą realizowane w okresie od
01.03.2013 do 31.10.2013. Mając na uwadze realizację przez PWSZ w Nysie projektu podwójnych dyplomów z
uczelnią w Cottbus w Niemczech, oraz najczęstszy wybór studentów Niemiec i Hiszpanii jako kraju docelowego
dla wymiany studenckiej w ramach projektu Erasmus, projekt stażowy będzie realizowany w niemieckich i
hiszpańskich firmach.
165
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27770
Tytuł projektu:
KUCHNIA FRANCUSKA PACHNĄCA TRADYCJĄ
Beneficjent:
STOWARZYSZENIE "TRADYCJA"
Bełczna 27
73-150 Łobez
Osoba kontaktowa:
Grażyna Zaremba - Szuba
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
61632 euro
Krótkie streszczenie:
Francuskie podniebienia są wymagające, bo zaznały wielu prawdziwych specjałów rodzimej kuchni. Bogate
francuskie menu pełne ryb, owoców morza, sosów, mięs i serów to bowiem jedna z najlepszych kuchni świata i
dlatego powszechnie uważa się, że profesjonalny kucharz (niezależnie od kraju, z którego pochodzi) powinien
znać tajniki kuchni francuskiej. Francuzi jak żaden inny naród potrafili swoją kulinarną tradycję doskonale
dostosować do współczesności, nie tracąc po drodze ani krzty z jakości czy prestiżu. Obecnie rodzimą kuchnię
Francuzów dzieli się na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich to starofrancuska dostojna haute cuisine
(tzw. bogata kuchnia), w której przeważają tradycyjne dania – dla współczesnych Francuzów jednak zbyt
ciężkie, zawiesiste i wysokokaloryczne. Jej przeciwieństwem jest z kolei nouvelle cuisine – nowa kuchnia
młodej Francji – delikatna, zdrowa i lekka. We współczesnej kuchni liczy się bowiem zdrowie i świeżość
produktów, które Francuzi kupują zwykle na rynkach, targowiskach lub u dobrze znanych sobie sprzedawców.
Tak jak Francuzi, jako twórcy sztuki savoir-vivre’u, dbają o sposób przygotowania posiłków, podobnie starannie
podchodzą do ich spożywania. Swój dzień zaczynają od słynnej bułki paryskiej maczanej w kawie –
tradycyjnego lekkiego francuskiego śniadania, później rozkoszują się serami, owocami morza, ostrygami,
rybami, foie gras i oczywiście wszystko popijają szlachetnym winem. W ten niespotykany na ziemi - świat
francuskich smaków, kultury spożycia, tradycyjnych technik kulinarnych przekazywanych z pokolenia na
pokolenie Promotor Projektu chce zabrać dwie 12-sto osobowe grupy stażystów – przyszłe pokolenie polskich
kucharzy. Głównymi celami tej kulinarnej podróży o charakterze edukacyjnym jest 1) wspieranie uczestników
w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zawodzie kucharza, cukiernika,
sommeliera, aby ułatwić im dalszy rozwój zawodowy oraz 2) umożliwienie poznania środowiska zawodowego,
organizacji i kultury pracy we Francji, zachęcenie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności
adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Staże odbywać się będą w niezwykle
bogatym w kulinarne tradycje - regionie Aquitaine i Bordeaux, a sztuki kucharstwa i odkrywania tradycyjnych
francuskich smaków uczyć będą doświadczeni szefowie kuchni i lokalni producenci. Staże potrwają 2 tygodnie
w terminach (08 – 21/04/2013) oraz (17-30/11/2013).
166
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27772
Tytuł projektu:
Doświadczenie ponad granicami – staże zawodowe w Brandenburgii dla
osób poszukujących pracy z województwa śląskiego
Beneficjent:
Internationaler Bund Polska
Wrocławska 37a
30-011 Kraków
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Grzonka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
49272 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt stażu ,,Doświadczenie ponad granicami – staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących
pracy z województwa śląskiego" realizowany będzie we współpracy między fundacją Internationaler Bund
Polska, stowarzyszeniem Internationaler Bund Oddział w Brandenburgii oraz Powiatowym Urzędem Pracy w
Tychach. Celem projektu jest zdobycie przez 24 osoby poszukujące pracy z województwa śląskiego
umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. Staż odbywający się w zakładach pracy z Frankfurtu nad Odrą
oraz w warsztatach Centrum Wsparcia i Integracji Zawodowej we Frankfurcie nad Odrą Stowarzyszenia
Internationaler Bund Oddział w Brandenburgii umożliwi uzyskanie umiejętności zawodowych w zawodach:
opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz pracownik wykańczania wnętrz/suchego montażu).
Cztero-tygodniowy staż pozwoli na nabycie, obok umiejętności zawodowych, także wielu kompetencji
,,miękkich" i społecznych (kultura pracy) oraz podwyższenia kompetencji językowych.Możliwość zdobycia
doświadczeń zawodowych w innym kraju UE jest szansą na rozwój świadomości europejskiej uczestników
projektu oraz osobistego doświadczenia korzyści wynikających z przynależności do UE i przyczyni się do
większej mobilności uczestników projektu.
167
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27831
Tytuł projektu:
Mobilny pięćdziesięciolatek ze Szczytna
Beneficjent:
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-Nowa
ul.Polska 8a
12-100 Szczytno
Osoba kontaktowa:
Tadeusz Zapadka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
92400 euro
Krótkie streszczenie:
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-Nowa jest pozarządową organizacją działającą na rzecz osób
starszych w społecznościach lokalnych w tym w społecznościach wiejskich w Powiecie Szczytno w
województwie warmińsko-mazurskim. Fundacja zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób starszych
powyżej 50 roku życia. Partnerem projektu jest prywatna organizacja Future Focus z Malty. Organizacja ta o
wielu lat zajmuję sie edukacją zawodową studentów na poziomie europejskim z udziałem studentów z wielu
europejskich krajów. W grudniu 2011 w PUP Szczytno było zarejestrowanych 1281 osób poszukujących pracy
w wieku powyżej 50 lat co stanowi 20 procent wszystkich poszukujących pracy. Wskażnik zatrudnienia osób
starszych pow.50 roku życia wynosi niespełna 26 procent i jest on znacznie niższy do ogólnego wskaźnika
zatrudnienia wynoszącego na Warmii i Mazurach 56,1 procent. Wobec tej dysproporcji oraz konieczności
wydłużenia wieku aktywności zawodowej osób starszych 50+ istnieje konieczność działań na rzecz tej grupy
społecznej w obszarze edukacji i staży zawodowych na poziomie europejskim i zwiększanie szans na podjęcie
pracy przez osoby 50+.W projekcie weźmie udział bezpośrednio 42 osób w wieku 50+.Celem tego projektu jest
zwiększenie mobilności zawodowej osób starszych. Mobilność ta obejmuje możliwość zmiany zawodu
(wyuczonego ale z powodu braku ofert pracy nie wykonywanego przez beneficjenta) jak też zmniejszanie
barier geograficznych (podjęcie pracy za granica). W ramach projektu dla beneficjentów zaplanowano
następujące działania: wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczestników projektu, przygotowanie językowe
i kulturowe, przygotowanie zawodowe w postaci stażu zawodowego za granica, oraz certyfikację kwalifikacji
zawodowych (Europass).W ramach tych działań zostaną utworzone trzy grupy uczestników po 14 osób.
Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne będzie obejmować zorganizowanie warsztatów aktywizujących po 60
godzin na grupę i 24 godziny dla współpracujących z grupami pracodawców. Przygotowanie językowe
obejmować będzie kurs języka angielskiego w ilości 120 godzin na osobę+30 godzin zajęć języka branżowego
dodatkowo język maltański na malcie.. Przygotowanie kulturowe zostanie częściowo wykonane w Polsce
zdecydowana część przez partnera projektu na Malcie. Staż zawodowy obejmować będzie 28 dni (4 tygodnie
pobytu) na zajęciach praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach na Malcie. Uczestnicy będą kształcić się
w zawodach : blok obsługa turystyczna (turystyka alternatywna, hotelarstwo i catering-14 osób),opieka nad
dziećmi i osobami starszymi (14 osób), edukacja dorosłych(14 osób).Poszczególne grupy będą kolejno
wyjeżdżac na staż na Maltę. Pobytowi na Malcie towarzyszyć będzie program kulturalny i turystyczny na
wyspie maltańskiej oraz osoba towarzysząca każdej grupie. Partnerem projektu jest prywatna organizacja
Future Focus z Malty.Organizacja ta o wielu lat zajmuję sie edukacją zawodową studentów na poziomie
europejskim z udziałem studentów z wielu europejskich krajów.
168
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27840
Tytuł projektu:
"MŁODZI MOBILNI ARCHITEKCI W POGONI ZA INNOWACJĄ I
ROZWOJEM" "YOUNG MOBILE ARCHITECTS IN PURSUIT OF
INNOVATION AND DEVELOPMENT"
Beneficjent:
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 LUBLIN
Osoba kontaktowa:
Marcin Żuk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
6
Dofinansowanie :
35524 euro
Krótkie streszczenie:
Grupę docelową tworzą absolwenci bieżącego roku 2011/2012, kierunku Architektura i Urbanistyka z Wydziału
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, którzy otrzymają dyplomy magisterskie w czerwcu 2012.
Osoby biorące udział w projekcie zostały wyłonione podczas otwartego postępowania rekrutacyjnego,
przeprowadzonego zgodnie z zasadami polityki równych szans, przez Biuro Wymiany Międzynarodowej
Politechniki Lubelskiej. Ze względu na dysproporcje zatrudnienia w branży projektowej (kobiety stanowią
12,8% wg BDI; 2009) i tendencje zatrudnienia ze względu na płeć, w ramach promowania równości grupą
preferowaną były kobiety. Rekrutacja zakładała, że kobiety będą stanowić co najmniej 60% grupy uczestników.
Podczas procesu selekcji zostało wyłonionych sześć osób osiągających sukcesy w nauce, posiadających
znajomość języków obcych, wykazujących aktywność społeczną oraz podejmujących inicjatywę rozwoju.
Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej jest konieczność wzmocnienia kwalifikacji młodych inżynierów, którzy
tworzą potencjał rozwojowy przedsiębiorstw i regionu. Profesjonalny staż ma na celu zapewnienie lepszego
startu na rynku pracy. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę rozwiązania problemu niskiego poziomu
zatrudnienia absolwentów, jako grupy nie posiadającej wystarczającego doświadczenia zawodowego. Według
badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w Lublinie w 2010 roku młodzi ludzie, w przedziale
wiekowym od 25 do 34 lat, stanowią najliczniejszą grupę bezrobotnych - 5 342 spośród 15 567 osób, co daje
wynik 34%. Realizacja projektu zapewni doświadczenie zawodowe na europejskim poziomie, które zwiększy
szansę zatrudnienia. Głównym celem projektu jest umożliwienie absolwentom startu zawodowego, ukazanie
im praktycznej wartości wiedzy, kwalifikacji oraz alternatywy przyszłego rozwoju. Odbycie stażu ukaże jak
ważna jest elastyczność i mobilność zawodowa oraz jakie przynosi profity dla zatrudnianego i zatrudniającego.
Odbycie praktyki w europejskich biurach projektowych pozwoli na poznanie organizacji i kultury pracy w
innym kraju. Ponadto umożliwi poznanie nowatorskich rozwiązaniań i technologii stosowanych w
architekturze i budownictwie. Projekt zapewnia także bardzo wyraźne promowanie aktywnego obywatelstwa
europejskiego, którego waga podkreślona została w decyzji ustanawiającej program Europa dla Obywateli na
lata 2007-2013. Znaczące będzie również doskonalenie umiejętności językowych ze szczególnym
uwzględnieniem specjalistycznej terminologii. Rozszerzy to dostęp dla przyszłych architektów do materiałów i
wydawnictw naukowych w języku obcym.Wśród oczekiwanych rezultatów najważniejszym jest uzyskanie
kwalifikacji (Europass Mobilność), poznanie wartości dobrej pracy i progresu umiejętności. Podczas odbywania
stażu uczestnicy zostaną wprowadzeni w system zarządzania projektami i wykonywaniem zleceń na skalę
międzynarodową. Rezultatem długoterminowym będzie współpraca z przedsiębiorcami i inwestorami na
rynku krajowym i międzynarodowym oraz niezależność zawodowa. Odbyty staż będzie jednym z etapów
prowadzących do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, co w
przyszłości zaowocuje realną możliwością założenia własnego biura projektowego. Biorąc pod uwagę
indywidualny charakter współpracy i specyfikę branży, terminy rozpoczęcia stażu zostaną dostosowane
według porozumienia między instytucją przyjmującą a każdym z uczestników, aczkolwiek projekt przewiduje
ich rozpoczęcie w ciągu pierwszych miesięcy. Wybór każdego z biur partnerskich został precyzyjnie
dopasowany do specjalizacji zawodowej grupy docelowej. Placówki zlokalizowane sa na terenie trzech państw
Unii Europejskiej: Włoch, Hiszpanii, Portugalii; w miastach: Rzym, Wenecja, Barcelona, Madryt, Lizbona.
169
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27850
Tytuł projektu:
Europejski system ECVET - Zdobywamy kwalifikacje po europejsku
Beneficjent:
Stowarzyszenie Euro - Partner
Kwieciszowice 9
59-630 Mirsk
Osoba kontaktowa:
Teodora Buksa
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
149280 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnicy: Bezrobotni,młodzi pracownicy i absolwenci,szkół zawodowych i średnich o profilach
mechanicznych i rolniczych, nieaktywni zawodowo,poszukujący możliwości podniesienia
kwalifikacji,przekwalifikowania,nabycia i doskonalenia, umiejętności zawodowych według nowoczesnych
standardów, które umożliwiłyby włączenie się do rynku pracy lub samozatrudnienienie. (…)
Cel:Promowanie systemu ECVET poprzez zwiększenie mobilności osób poszukujących pracy i uczestnictwa w
szkoleniu zawodowym o wymiarze międzynarodowym. Wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystaniu
wiedzy,umiejętności i kwalifikacji,które mają na celu ułatwienie rozwoju zawodowego,społecznego i
osobistego.Poprawa jakości nauczania poprzez intensyfikację wymiany doświadczeń i dobrej
praktyki.Poszerzenie wiedzy,doświadczenia i innowacyjnych metodologii na poziomie europejskim.Poprawa
jakości pracy i przyszłych wymagań,co do umiejętności pracowników. Promocja przedsiębiorczości,równości
szans, działania na rzecz zapewnienia równego dostępu obywateli do rozwoju osobistego na rynku
pracy,zwłaszcza na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Promowanie systemu kształcenia się i dokształcania
przez całe życie. Rezultaty:Opracowanie i wdrożenie elementów ECVET(opis,ocena i uznanie wyników efektów
praktyki zawodowej)wspólnie przez partnerów projektu. Podniesienie niskiego poziomu uczestnictwa w
kształceniu dorosłych w szczególności wśród bezrobotnych, młodych pracowników i
absolwentów,nieaktywnych zawodowo i tych o niskich kwalifikacjach. Rozwinięcie wiedzy,umiejętności i
kompetencji zawodowych uczestników. Zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania firm
świadczących usługi, systemów organizacji pracy, norm jakości, wykreowanie postaw przedsiębiorczych,
poprawa znajomości branżowego j.angielskiego. Zawarcie międzynarodowej współpracy pomiędzy
instytucjami szkolącymi i przdsiębiorstwami,co podniesie poziom, ilość i jakość szkolenia zawodowego.
Zbliżenie z innym narodem Europy, bezpośredni kontakt z różnorodnością kulturową. Propagowanie
innowacyjnych metod produkcji, wytwórczości i usług, poprzez intensyfikację wymiany doświadczeń i dobrej
praktyki. Poprawa konkurencyjności i możliwości zatrudnienia, zwiększenie szansy na samozatrudnienie,
znalezienie i utrzymanie pracy. Projekt będzie realizowany w Holandii w terminie od 20.08.2012r do
03.04.2014 dla 40 uczestników.
170
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27858
Tytuł projektu:
Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego.
Beneficjent:
Szkoła Językowa „4 Languages” Nicolas Edwin Thomas Weatherill
ul. Kolejowa 14
14-100 Ostróda
Osoba kontaktowa:
Magdalena Iciaszek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
14
Dofinansowanie :
54964 euro
Krótkie streszczenie:
Z myślą o absolwentach kierunków turystycznych, którzy poszukują pracy w branży turystycznej, osobach
bezrobotnych oraz poszukujacych możliwości podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania się powstał
projekt mający na celu nabycie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników, które umożliwiłby
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.Celem projektu jest zwiększenie mobilności osób poszukujących
zatrudnienia, uczestnictwo w szkoleniu zawodowym o wymiarze międzynarodowym oraz zwiększenie szansy
na samozatrudnienie osób biorących udział w projekcie.W projekcie bierze udział 14 Uczestników, w wieku od
18 lat do 35, absolwentów kierunków gastronomicznych i turystycznych (kelner,kucharz, barman,
recepcjonista, hotelarz), a także osób bezrobotnych. Są to osoby zamieszkujące teren Powiatu Ostródzkiego.
Organizacją partnerską w projekcie jest firma Europartnership Agency z Wielkiej Brytanii. Projekt zakłada
wymianę doświadczeń i informacji związanych z gastronomią, poszerzenie wiadomości i umiejętności w
zakresie objętym projektem. Ostróda to miasto innowacji turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, nazywana
Perłą Mazur konsekwentnie stawia na rozwój, wzbogacając zalety naturalnego położenia ambitnymi
projektami infrastrukturalnymi, obudowując je nowoczesnymi produktami marketingowymi. Sport, aktywna
turystyka, skuteczna współpraca na gruncie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz niekonwencjonalne
imprezy masowe to dziś główne nurty lokujące Ostródę wśród najatrakcyjniejszych ośrodków
wypoczynkowych w Polsce. Ostróda jest czwartym pod względem liczby mieszkańców (34.300 osób) miastem
w województwie warmińsko-mazurskim, leżącym w pobliżu stolicy województwa Olsztyna. Ogromną rolę
odgrywa baza hotelowa, jaka powstała w Ostródzie. Zaczątkiem był położony w centrum miasta
czterogwiazdkowy Hotel Platinum oraz posiadający taki sam standard Hotel Willa Port nad brzegiem Jeziora
Drwęckiego. Dziś miasto może pochwalić się kolejnym nowoczesnym obiektem nad Drwęckim Hotelem Willa
Port Resort Conference & SPA. Powiat Ostódzki to regioni o dużym potencjale turystyczno-hotelarskim
(nowoczesna baza hotelowa: Hotel Spa Dr Irena Eris 5*, Hotel Platinium4*,Willa Port 4*) ale też o dużym
bezrobociu.Istniejąca baza jest nieustannie rozbudowywana , obecnie trwaja pracę nad ekskluzywnym 5*
hotelem, w którym to obiekcie znajdzie się ponad 150 luksusowych pokoi i apartamentów. Hotel będzie
dysponował restauracjami, kawiarnią, klubem nocnym, basenami krytymi i odkrytymi, kręgielnią, kompleksem
spa&wellness oraz salami konferencyjnymi mogącymi łącznie pomieścić ok. 1000 osób.Trwają także
zaawansowane prace nad budową największego w Polsce wsch. centrum targowo-wystawienniczym Arena,
powstałe centrum targowo-konferencyjne.Uczestnicy wyjadą na praktyki w miesiącu październiku 2012 r.Czas
trwania stażu - 8 tyg. Miejsca staży uczniów wskazano w dalszej części wniosku.Nadrzędnym celem Projektu
jest zwiększenie mobilności na europejskim rynku pracy, umiejętności zawodowych poprzez praktyczne
zdobywanie wiedzy i nowych kompetencji w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa oraz umożliwienie rozwoju
osobistego i zwiększenie ich szans na zatrudnienie.Rezultaty projektu: uczestnicy projektu zdobędą unikalne
doświadczenia, poszerzą swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności
pracujących w nowoczesnych hotelach i restauracjach – nabycie tej wiedzy zostanie potwierdzone
przyznaniem uczestnikom dokumentów Europass Mobility. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną
specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa,
Uczestnicy odbędą wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieją
zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów i potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli
innych narodów – z całą ich odmiennością, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.
171
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27866
Tytuł projektu:
Staże za Odrą
Beneficjent:
POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE
UL. LIPOWA 18 B
69-200 SULĘCIN
Osoba kontaktowa:
IWONA KASZUBA
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
149982 euro
Krótkie streszczenie:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie zamierza przystąpić do realizacji projektu pod nazwą "Staże za Odrą",
który realizowany będzie w okresie 16.08.2012-31.12.2013. Projekt skierowany jest do 60 osób
zarejestrowanych w tutejszym urzędzie jako osoby bezrobotne. Do udziału w projekcie zostaną
zakwalifikowane w pierwszej kolejności osoby do 25 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne
(zarejestrowane jako bezrobotne ponad 12 miesięcy) lub bez kwalifikacji zawodowych/bez doświadczenia
zawodowego nie przekraczające jednak wieku 30 lat.Rekrutacja do projektu odbędzie się z zachowaniem
równych szans kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem projektu jest aktywizacja
osób bezrobotnych, w tym nabycie przez nich umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w
kontaktach codziennych oraz nabycie przez nich doświadczeń zawodowych, które w przyszłości mogą
zaowocować podjęciem zatrudnienia, w tym również w Niemczech. Dodatkowym celem projektu jest
uwrażliwienie Polaków na kulturę i tradycje zachodniego sąsiada. Uczestnicy skorzystają z możliwości odbycia
13 tygodniowych staży zawodowych w wybranych przez siebie wspólnie z doradcą zawodowym zawodach:
kierunek hotelarsko-gastronomiczny - kucharz, kelner, barman, cukiernik, piekarz; kierunek budowlany murarz, elektryk, monter instalacji sanitarnej, stolarz oraz kierunek socjalny: opiekun społeczny, opiekun
dziecięcy. Staże odbywały się będą w niemieckich firmach, umożliwią nabycie pewnego doświadczenia
zawodowego, czy też nowych umiejętności przydatnych w późniejszym podjęciu pracy. Każdy z uczestników
będzie miał możliwość wyboru zawodu w jakim chciałby zdobyć nowe doświadczenie. W trakcie pobytu w
Niemczech uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, zapewnione koszty
przejazdu tam i z powrotem. Przed wyjazdem na staż uczestnicy odbędą przygotowanie pedagogiczne
obejmujące m.in. elementy samooceny, motywacji, kompetencji spolecznych, walki ze stresem itp. Przejdą też
pierwszy etap przygotowania językowego. W trakcie pobytu będą brali udział w przygotowaniu kulturowym i
kolejnym etapie językowym. Przygotowanie kulturowe będzie polegać na zwiedzaniu ciekawych kulturowo
miejsc Brandenburgii (Berlin, Poczdam) ale również na różnego rodzaju imprezach integracyjnych.
Przygotowanie językowe odbędzie się w formie kursu w Polsce i dodatkowych zajęć w trakcie pobytu w
Niemczech.Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: 60 osób otrzyma
zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym i językowym oraz zaświadczenie o odbytym stażu wraz z
opinią pracodawcy oraz dokument EUROPASS-Mobilność. Dodatkowo, uczestnicy stażu nabędą nowych
doświadczeń zawodowych, uzupełnią bądź rozszerzą posiadane umiejętności, nabędą podstawowej wiedzy o
kulturze niemieckiej.Udział w projekcie zwiększy motywację uczestników do podjęcia stałego zatrudnienia,
zwiększenia się ich aspiracji zawodowych, podniesienia poczucia odpowiedzialnosci, poziomu samooceny,
samopoczucia, zwiększenia koncentracji i zaangażowania, umiejętności praktycznych oraz współpracy w
grupie.
172
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27871
Tytuł projektu:
Europejska jakośc w hotelarstwie - promocja równych szans.
Beneficjent:
Jans Consulting Monika Jans-Derewecka
ul. Polska 47
12-100 Szczytno
Osoba kontaktowa:
Monika Jans-Derewecka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
145800 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do młodych, bezrobotnych absolwentów oraz młodych pracowników pochodzących z
województwa warmińsko-mazurskiego, którzy kształcili się w przedmiocie turystyka, hotelarstwo, gastronomia
bądź pokrewnym. Celem projektu jest zwiększenie mobilności młodych bezrobotnych na europejskim rynku
pracy, rozwój umiejętności zawodowych poprzez praktyczne zdobywanie wiedzy i nowych kompetencji w
dziedzinie gastronomii i hotelarstwa oraz umożliwienie uczestnikom rozwoju osobistego i zwiększenie ich
szans na zatrudnienie. W trakcie 24-tygodniowego stażu w hotelach w Wielkiej Brytanii uczestnicy projektu
będą mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie usług
turystycznych i hotelarskich oraz wykorzystać w praktyce wiedzę nabytą w trakcie nauki.Uczestnicy zdobędą
również nowe kompetencje językowe ukierunkowane zawodowo, nowe umiejętności organizacyjne i
kompetencje społeczne. Nabyte umiejętności i kwalifikacje będą potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.Kwalifikacje zawodowe i interpersonalne zdobyte w trakcie stażu podniosą samoocenę
uczestników, spowodują wzrost ich aspiracji zawodowych przez co wzmocni się konkurencyjność tej grupy na
rynku pracy, zwiększając tym samym ich szanse na zatrudnienie bądź samozatrudnienie. Projekt jest
kontynuacja podjętej wcześniej współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi sie kształceniem zawodowym
w zakresie turystyki i sektorom MŚP. Projekt stanowi element ogólnej strategii i szeroko zakrojonych działań
rozwojowych beneficjenta i organizacji przyjmującej.
173
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27890
Tytuł projektu:
Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy - program
staży
Beneficjent:
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Kafarski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
50770 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt ma na celu zwiększenie mobilności absolwentów wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, umożliwienie praktycznego poznania i porównania metod diagnozowania,
leczenia oraz pracy badawczej w różnych krajach Europy w ośrodkach będących liderami w swojej
dziedzinie.Doskonalenie umiejętności zawodowych według nowoczesnych europejskich standardów oraz
poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w europejskich instytucjach ma zapewnić solidne
przygotowanie do przyszłej samodzielnej pracy w zawodzie. Ponadto przebywanie wśród osób o innej kulturze
i innym spojrzeniu na problematykę diagnozowania i leczenia zwierząt sprzyja doskonaleniu zdolności
interpersonalnych i pracy w zespole oraz umiejętnosci efektywnego rozwiązywania problemów z różnych
dziedzin medycyny weterynaryjnej.Celem stażu za granicą jest również bardzo dobre opanowanie jezyka
obcego, szczególnie terminologii i słownictwa branżowego. Praktyczne doskonalenie zdolności językowch
sprzyja budowaniu międzynarodowej współpracy oraz integracji środowiska weterynaryjnego różnych krajów
Unii Europejskiej.Kandydaci na staż wyłonieni zostaną spośród absolwentów medycyny weterynaryjnej na
drodze rekrutacji, w której brane będą pod uwagę określone kryteria. Przed planowanym wyjazdem otrzymają
oni odpowiednie przygotowanie językowe jak i wiedzę na temat kultury kraju docelowego. Staże będzie
odbywać ośmiu uczestników w pięciu państwach UE: Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz
Finlandii w okresie od października 2012 do kwietnia 2013 roku. W trakcie ich przebiegu stażyści będą mogli
zaznajomić się z organizacją i warunkami oraz kulturą pracy w klinikach weterynaryjnych w tych krajach.
Sprzyjać temu będzie wybór instytucji partnerskich, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu praktyk i
staży, wysoce wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczny sprzęt.Doświadczenie i umiejętności zdobyte w krajach
UE przełożą się na wzrost konkurencyjności na regionalnym rynku pracy, ułatwienie znalezienia zatrudnienia
oraz wpłynie na podwyższenie poziomu świadczonych usług weterynaryjnych nadając im europejski wymiar.
Ponadto, przyczyni się do rozwoju ich osobowości poprzez rozwój kreatywności w warunkach odmiennych
kulturowo oraz w sytuacjach stresowych, wymagających podejmowania samodzielnych decyzji.
174
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27892
Tytuł projektu:
Opiekunowie z niemieckich przedsiębiorstw nauczycielami zawodu międzynarodowa edukacja w Zawierciu
Beneficjent:
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja
ul. Miodowa 1
43-400 Zawiercie
Osoba kontaktowa:
Stanisław Lech
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
23756 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt rozpocznie się w lipcu 2012 r. i zakończy w maju 2013 r. i dotyczy staży zagranicznych w Niemczech dla
łącznie 8 absolwentów z Zespółu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, którzy ukończą szkołę średnią w
zawodach gastronomicznych (6) i logistycznych (2). Tytuł projektu brzmi „Opiekunowie z niemieckich
przedsiębiorstw nauczycielami zawodu - międzynarodowa edukacja w Zawierciu”. Głównym partnerem
niemieckim jest pensjonat Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH (SHW) w Siegmundsburgu. Praktykanci
będą mieli okazje pracować w następujących małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych na terenie
Turyngii/Hesji: Hotel Rennsteig (miejscowość Masserberg), Waldhotel Berghof (Luisenthal), Hotel Rodenberg
(Rotenburg). Są to obiekty czterogwiazdkowe. Staże LdV w Turyngii u w/w partnerów są odpowiedzią na
potrzebę urozmaicenia rynku usług turystycznych oraz wsparcia rozwoju branży logistycznej na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej i wykształcenia młodej, mobilnej kadry hotelarzy/gastronomów i logistyków,
których dotychczasowe możliwości wyjazdów zagranicznych do pracy lub praktyki są ograniczone ze względu
na finansowanie oraz praktyczną znajomość zawodu i języka obcego. Trzymiesięczne staże na terenie Niemiec
przyczynią się do szybszego rozwoju kwalifikacji zawodowych przez absolwentów, poznania organizacji pracy
w hotelarstwie i logistyce w Niemczech, rozwoju osobistego i społecznego absolwentów naszej szkoły w
codziennym kontakcie z żywym językiem i kulturą. Po ukończeniu praktyk uczestnicy otrzymają certyfikat
wydawany przez pensjonat SHW oraz Europejski Paszport Mobilności. Oferta usług hotelarskogastronomicznych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest bardzo uboga, dlatego niezwykle ważne
jest zdobycie nowej wiedzy w Turyngii, w regionie podobnie ukształtowanych geograficznie jak Jura
Krakowsko-Częstochowska. Logistyka jako dziedzina natomiast dopiero się kształtuje - a wiadomo, że branża
turystyczno-gastronomiczna nie może funkcjonować, bez dobrego wsparcia logistycznego. W przygotowanie
projektu są zaangażowani wszyscy partnerzy zagraniczni oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w celu
promocji projektu i upowszechniania rezultatów.
175
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27897
Tytuł projektu:
KNowledge and prOWess tHrOugh Work
Beneficjent:
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Ewa Mroczek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
149948 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt ‘KNOW HOW’ powstał z myślą o absolwentach Politechniki Wrocławskiej i przewiduje realizację 30
staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach. Długość staży będzie się wahać od 13 do 26 tygodni, a
ostatecznie uzależniona będzie od oczekiwań firm goszczących i uczestników. Planowane rozpoczęcie realizacji
projektu nastąpi 1 września 2012 zaś zakończenie 31 maja 2014r.Partnerstwo projektu tworzy 20 organizacji
goszczących z 11 krajów UE i EOG, z których większość współpracowała z naszą uczelnią w ramach Programu
Leonardo da Vinci i praktykach Erasmus realizowanych w poprzednich latach. Mając na uwadze wysoką jakość
zorganizowanych staży, doskonałą komunikację z pracownikami przedsiębiorstw oraz zadowolenie
uczestników chcemy rozwijać naszą współpracę i wysyłać tam kolejne osoby.Podstawowym celem projektu
jest podniesienie jakości wykształcenia i kwalifikacji absolwentów oraz dostosowanie ich do realnych potrzeb
rynku pracy. W wymiarze praktycznym oznaczać to będzie znalezienie przez nich zatrudnienia po zakończeniu
stażu zarówno na regionalnym jak i europejskim rynku pracy. Poprzez wskazanie absolwentom konkretnych
potrzeb i oczekiwań pracodawców mamy nadzieję lepiej przygotować ich do podjęcia pierwszej pracy, a co
najważniejsze - zgodnej z ich wykształceniem. Realizacja kilkumiesięcznego stażu za granicą pozwoli również
zwiększyć ich umiejętności językowe i mobilność zawodową. Zakładamy, że poprzez realizację tego typu
projektów PWr będzie miała swój udział w obniżeniu poziomu bezrobocia wsród osób z wyższym
wykształceniem oraz na szerszą skalę – w przenoszeniu dobrych praktyk i rozwiązań na polski grunt,
przyczyniając sią tym samym do realizacji idei budowania gospodarki opartej na wiedzy.
176
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27906
Tytuł projektu:
Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób
bezrobotnych
Beneficjent:
Miasto Nowy Sącz / Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
33-300 Nowy Sącz
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Sopata
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
45
Dofinansowanie :
126585 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany będzie do osób bezrobotnych z terenu Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w
Sądeckim Urzędzie Pracy (SUP), w szczególności do os., które posiadają wykształcenie zawodowe ale nie
posiadają doświadczenia zawodowego oraz, które posiadają wykształcenie ogólnokształcące i nie posiadają
wystarczających kwalifikacji lub umiejętności zawodowych na rynku pracy pozwalających na podjęcie
zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej. Będą to osoby, dla których staż odbyty za granicą
umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego, praktycznych umiejętności, zwiększy ich samodzielność na
rynku pracy; pozwoli na poznanie zasad i warunków pracy na danym stanowisku; wymianę doświadczeń i
umiejętności zawodowych z pracownikami niemieckimi; naukę j. niemieckiego; poznanie kultury i obyczajów
niemieckich. Osobom nieposiadającym praktycznych umiejętności, po wcześniejszym określeniu własnych
predyspozycji zawod., staż pozwoli na odnalezienie się na rynku pracy a posiadającym minim. przygot.
zawodowe pozwoli na zdobycie nowych, europejskich doświadczeń, podniesienie posiadanych kwalif. i
nabycie nowych umiejętności, odbycie praktyk oraz zdobycie europejskich dokumentów potwierdzających
nabyte umiejętności.Poprzez poznanie zasad funkcjonowania np. punktów gastronomicznych, usługowych w
Niemczech, uczestnicy mogą zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej wpływając w ten
sposób na rozwój poszczególnych branż gospodarki w regionie i w Polsce. Przyczyni się to także do powstania
nowych miejsc pracy i ograniczenie bezrobocia. SUP poprzez udział w projekcie będzie realizował swoje
zadania statutowe związane z aktywizacją bezrobotnych, dodatkowo poszerzy doświadczenie w zakresie
korzystania z unijnych funduszy pomocowych, współpracy z partnerami zagranicznymi, tworzeniu partnerstw
ponadnarodowych, co w przyszłości może zaowocować kolejnymi projektami i dalszą efektywną współpracą.
Celem partnera niemieckiego będzie zdobycie kolejnych doświadczeń w zakresie współpracy
międzynarodowej oraz pogłębianie współpracy z tut. urzędem, nawiązanej przy okazji realizacji jednego z
podobnych programów.Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie nowych
lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 45 osób bezrob. zarejestrowanych
w SUP poprzez odbycie stażu zagranicznego, który przyczyni się do zwiększenia ich szans na znalezienie pracy,
a tym samym do ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Rezultatem projektu będzie zwiększenie
szans uczestników na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki zdobytemu doświadczeniu
zawodowemu, nabytym lub podniesionym umiejętnościom, kwalifikacjom; znajomości języka niemieckiego
potwierdzonych certyfikatami oraz poznanie kultury i życia w Niemczech. Projektodawca zakłada, że najlepsi
stażyści będą mieli szansę otrzymać oferty pracy od niemieckich przedsiębiorców a pozostali zwiększą swoje
szanse na znalezienie pracy na lokalnym rynku pracy lub rozpoczną prowadzenie własnej działalności
gospodarczej. Partnerem przyjmującym będzie Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e. V.,
które jest znane SUP z racji realizowanego wspólnie obecnie projektu "Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana
doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych" w ramach programu Leonardo da Vinci VETRPO.
Pracownicy SUP uczestniczyli w okresie XI/XII 2011 w wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia
zawodowego i przy tej okazji mieli szanse zobaczyć warunki, jakie mają być zapewnione przyszłym stażystom
oraz omówili wstępne warunki dalszej współpracy. Realizacja staży planowana jest w 2013r. dla 3 grup 15 os.
przez okres 9 tyg., które poprzedzone będą przygotowaniem językowo-pedagogicznym. Dalszą naukę j.
niemieckiego oraz przygotowanie kulturowe zapewni partner. Staże będą organizowane u przedsiębiorców w
Eberswalde oraz Bad Freinwalde w Niemczech.
177
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27909
Tytuł projektu:
Ogród profesji - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich
ul. Wyzwolenia 17
41-103 Siemianowice Śląskie
Osoba kontaktowa:
Iwona Piątkowska-Lipka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
112120 euro
Krótkie streszczenie:
"Ogród profesji" to projekt stażowy typu PLM, skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 35 roku
życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich lub innym urzędzie pracy
województwa śląskiego, współpracującym w ramach Paktu na Rzecz Zatrudnienia. Projekt odpowiada na
potrzebę podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia z
powodu braku wyuczonego zawodu, braku doświadczenia zawodowego czy zbyt niskich kwalifikacji. Głównym
celem projektu jest umożliwienie uczestnikom, dzięki stażowi w Niemczech, nabycia praktycznych
umiejętności pracy w jednym z zawodów (do wyboru przez uczestnika): kucharz, barman, kelner, piekarz,
cukiernik, ogrodnik, florysta, murarz, cieśla budowlany, stolarz meblowy, mechanik samochodowy,
elektromechanik, elektryk, monter instalacji sanitarnych, opiekun społeczny, przedszkolanka, spawacz. Cele
szczegółowe to: aktywizacja zawodowa oraz zmotywowanie uczestników do podniesienia kwalifikacji,
umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych zarówno zawodowych, jak i językowych oraz otrzymanie
certyfikatu Europass-Mobilność, co zwiększy ich szansę na zatrudnienie. Projekt wpisuje się w ideę kształcenia
przez całe życie. Planujemy w projekcie udział 40 osób bezrobotnych: w trzech grupach (13-13-14 osób), z
których każda będzie przebywać na stażu przez 9 tygodni. Przez wyjazdem każdej grupy odbędzie się
przygotowanie pedagogiczno-językowe. Przygotowanie pedagogiczne obejmie 20 godzin podzielonych na 3
spotkania z doradcą zawodowym. Zajęcia z języka niemieckiego zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza,
3-tygodniowa, odbędzie się w PUP Siemianowice Śl., druga natomiast odbywać się będzie popołudniami w
czasie pobytu beneficjentów w Niemczech (20 godzin lekcyjnych). Przygotowanie kulturowe organizowane
będzie przez partnera projektu podczas pobytu beneficjentów na stażu. Zajęcia praktyczne odbywać się będą
w firmach o różnych specjalnościach, w zależności od kierunku stażu jaki wybierze beneficjent. Staże odbywać
się będą w miejscowości Bad Freienwalde lub w miejscowościach okolicznych. Relizacja projektu przewidziana
jest w czasie od 01.02.2013 do 31.12.2013 r. W projekcie nie jest przewidywany udział osób ze specjalnymi
potrzebami.
178
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27917
Tytuł projektu:
"Przyjemne z pożytecznym - staże w Niemczech dla osób bezrobotnych"
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
pl. gen. J. Bema 3
33-100 Tarnów
Osoba kontaktowa:
Anna Jagoda
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
82290 euro
Krótkie streszczenie:
W 2011r. w PUP Tarnów notowano sygnały ze strony OB dot. chęci korzystania ze staży zagranicznych. Dlatego
też na przeł. VIII i IX 2011r., w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań potencj. uczestn. P tut. Urząd
przeprowadził ankietę wśród 1000 OB, z czego 41% wyraziło zainteresowanie stażem zagranicznym. 57%
ankietowanych, którzy byli zainteresowani wyjazdem posiadało wykształcenie ponadgimnazjalne (zasadnicze
zawodowe lub średnie). Najwięcej OB zainteresowanych stażem było w przedziale wiekowym między 18 a 25
rokiem życia (r.ż.)-43%. W tej grupie aż 28% OB to osoby pozostające w ewidencji osób bezrobotnych powyżej
12 miesięcy. Wśród os. zainter. stażem zagr. 40% określiło, że posiada znajom. j.niem. z czego 30% na
poziomie podst., 9% na poziomie średniozaawansow., a jedynie 1% na poziomie zaawansowanym.
Największym zainteres. cieszyły się nast. zawody: pracownik ogólnobud., opiekun społ., opiekun os. starszych,
kelner, barman i kucharz. Za cel uczestnictwa w P OB na pierwszym miejscu stawiały sobie: zdobycie nowych
lub podwyż. posiadanych już umiejętności i kwalifik. zawod., ponadto dalszy rozwój osobisty, poznanie języka i
kultury narodu oraz poznanie środowiska zawod., organizacji i kultury pracy w innym kraju. Dlatego też P
zakłada objęcie wsparciem w postaci staży zagr., przygotow. pedagog., kulturowego i językowego w okresie 13
m-cy-30 OB zarejestr. w ewidencji tut. PUP, przede wszystkim OB do 25 r.ż. oraz długotrwale bezrob. tj.
znajdujących się w szczeg. sytuacji na rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), posiadających podstawową
znajomość j.niem. Celem P będzie wyposażenie ww. OB w kwalifikacje, wiedzę, kompetencje społeczne oraz
dośw. zawod. Rezultaty P to:-podniesienie poziomu znajom. j. niem.,-poprawa przejrzystości kwalifik. i dośw.
zawod. na terenie Europy poprzez posiadanie dok. Europass,-zdobycie lub podwyższenie kwalifik. i dośw.
zawod. za granicą,-podniesienie poziomu wiedzy uczestn. w zakresie kultury Niemiec,-poznanie kultury pracy i
praktyk stosowanych w europejskich firmach,-wzrost elastyczności i mobilności,-wzrost tolerancji i otwartości
na inne kultury,-wzrost motywacji do dalszego kształcenia,-wzrost pewności siebie,-wzrost szans na rynku
pracy,-wzrost atrakcyjności tych osób na polskim i europejskim rynku pracy.Powyższe rezultaty zostaną
zmierzone m.in. za pomocą ankiety ewaluacyjnej wypełnianej przez uczestn. na rozp. i zakończenie ich
uczestnictwa w P oraz liczbą:-wydanych dok. Europass–Mobilność – dla wszystkich uczestn. którzy ukończą
staż w przewidzianym terminie i złożą raport końcowy uczestnika,-wydanych certyfikatów udziału w P w j.
polskim i niem. dla uczestn. którzy ukończą staż,-wystawionych przez pracodawcę ocen kwalifikacyjnych
przygotowania praktycznego, -wydanych zaśw./certyfikatów o ukończeniu kursu j.niem. branżowego w
Niemczech,-wydanych zaśw./certyfikatów o ukończeniu kursu j. niem. w ramach przygotowania językowego w
Polsce. Staże zagr. organizowane przez tut. PUP i VFBQ odbędą się w Bad Freienwalde w Niemczech w okresie
od X 2012 do V 2013 (3 gr. po 10 osób-9 tyg. staże).
179
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27922
Tytuł projektu:
Zagraniczna praktyka zawodowa dla absolwentów zdobywających
wykształcenie międzynarodowe.
Beneficjent:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śląskich 3
47-100 Strzelce Opolskie
Osoba kontaktowa:
Andrzej Porębny
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
27320 euro
Krótkie streszczenie:
1. W poniższym projekcie pod tytułem: "Zagraniczna praktyka zawodowa dla absolwentów zdobywających
wykształcenie międzynarodowe" bierze udział 8 byłych uczniów i uczennic naszej szkoły,mających zawód w
branży gastronomicznej i po ukończonym technikum w zawodzie spedytor. Staże odbędą się od czerwca do
końca sierpnia 2013 r., po zakończeniu nauki w 4. klasie (dla absolwentów roku 2012/13), osób bezrobotnych
(absolwentów rocznika 2011/12 i starszych) i po ukończonych kursach przygotowawczych do wyjazdu.2. Cele
projektu dla absolwentów:- zwiększenie zainteresowania absolwentów dodatkowym zdobywaniem
wykształcenia zawodowego (dokształcaniem się)- zwiększenie szans absolwentów na zaistnienie na
europejskim rynku pracy oraz na rynku pracy w województwie opolskim- zwiększenie pewności siebie na
rynku pracy- rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych- poznanie kultury innych krajów- rozwijanie
umiejętności komunikacji interpersonalnej- poznanie zasad funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw
hotelarsko-gastronomicznych i firmy logistyczno-spedycyjnej- nawiązanie kontaktów z niemieckimi
pracodawcami3. Cele projektu dla szkoły i regionu:- promocja szkoły jako jednostki oświatowej, która troszczy
się o swoich absolwentów i wspiera w dalszym kształceniu zawodowym- zaproponowanie uczniom klas
czwartych oraz osobom bezrobotnym (absolwentom szkoły) innowacyjnej oferty możliwości dokształcenia się
w ich zawodzie za granicą z intensywną nauką języka obcego w kraju docelowym, po ukończeniu szkoły
średniej- wzrost zainteresowania gimnazjalistów ofertą edukacyjną naszej szkoły- spadek bezrobocia wśród
osób młodych, przed 25 rokiem życia w regionie Strzelec Opolskich- wzrost zainteresowania pracodawców
lokalnych współpracą z naszą szkołą dzięki kształceniu zawodowemu o wysokiej jakości absolwentów z
doświadczeniem międzynarodowym 4. Dzięki przygotowaniom do praktyki absolwenci nabędą dużo nowych
umiejętności adaptacyjnych i rozwiną już posiadane, kompetencje zawodowe, które przystosują ich do pobytu
za granicą.5. Absolwenci odbędą kursy przygotowawcze w szkole, które będą miały na celu odpowiednio
przygotować ich do 3-miesięcznego pobytu w Niemczech (głównie pod względem językowo-organizacyjnym,
ponieważ dysponują już pewnymi umiejętnościami zawodowymi)6. Wreszcie staż zagraniczny pozwoli
uczestnikom na poszerzenie swoich wyobrażeń o danym zawodzie bądź zweryfikowanie swoich
dotychczasowych doświadczeń.7. Dzięki temu projektowi przyszli pracodawcy zyskają pewnych siebie,
młodych i ambitnych specjalistów.
180
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27934
Tytuł projektu:
Rynek pracy a kształcenie zawodowe
Beneficjent:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Osoba kontaktowa:
Dorota Iwanowska-Klekotko
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
25680 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do pracowników urzędów pracy z województwa podlaskiego. W woj. jest 14
powiatowych urzędów pracy i wojewódzki urząd pracy, odpowiedzialnych za świadeczenie usług na rzecz osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w tym szkolenia, staże, pośrednicwto pracy, doradztwo zawodowe i inne
formy zwiększające szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia. Szereg badań rynku pracy oraz
dokumenty strategiczne UE i krajowe, wskazują na konieczność poprawy funkcjonowania rynku pracy
(m.in.Krajowy Program Reform, Strategia Europa 2020, Raport Polska 2030). W Podlaskiej Strategii
Zatrudnienia do 2015r. w Priorytecie 7 wskazano na Zwiększenie efektywności i jakości obsługi rynku pracy, a
w nim na konieczność doskonalenia kadr instytucji rynku pracy. W wyniku dynamicznych zmian społecznogospodarczych, zapewnienie poprawy efektywności i konkurencyjności usług adresowanych do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy wiąże się z usprawnieniem funkcjonowania instytucjonalnego rynku
pracy. Kluczowym czynnikiem długotrwałego wzrostu efektywności i konkurencyjności urzędów pracy jest
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników w pracy z klientem. Zatem dążąc do
realizacji działań służących doskonaleniu świadczenia usług rynku pracy w celu pełnego i produktywnego
zatrudnienia należy wspierać pracowników urzędów pracy w ich samorozwoju i rozwoju zawodowym. Ponadto
badania regionalnego rynku pracy prowadzone przez WUP pt. Aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku
życia w woj. podlaskim wskazały, że osoby 50 Plus są w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym zwiększenie
intensywności wsparcia, elastyczność, kształcenie przez całe życie, zwiększenie umiejętności praktyczych) i
regionalna polityka rynku pracy powinna zmierzać do wydłużenia aktywności zawodowej oraz do wzrostu
wskaźnika zatrudnienia tej grupy na poziomie krajowym a nawet europejskim.Celem projektu jest zdobycie
wiedzy i doświadczenia przez uczestników projektu w szczególności w zakresie aktywizowania osób po 50 roku
życia oraz poznanie francuskiego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy na francuskim rynku
pracy, a także uwrażliwienie na różnice kulurowe, zachęcenie do współpracy i samorozwoju poprzez nowe
doświadczenia zawodowe. Koordynatorem projektu będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Powiatowe urzędy pracy, w oparciu o dokonanie rozpoznania potrzeb, są zainteresowane współpracą przy
realizacji ww. projektu oraz wzbogaceniem wiedzy i warsztatu pracy o rozwiązania w zakresie aktywizacji
zawodowej w szczególności osób 50 Plus.Uczestnicy projektu – 10 pracowników z urzędów pracypowiatowych i wojewódzkiego (realizujących zadania na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w
woj. podlaskim) podczas odbywania 2 tygodniowego stażu będą mieli możliwość poznania środowiska
zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju oraz nabycia wiedzy i doświadczenia zawodowego na
miejscu. Na staż zostaną zrekrutowane osoby chętne i zmotywowane do podnoszenia umiejętności i
samorowoju dla efektywnego świadczenia usług na stanowisku pracy oraz znające język ang. w stopniu
komunikatywnym.Wyjazd nastąpi w miesiącu marcu 2013 roku do Francji region Lotaryngia miasto Nancy w
ramach współpracy z Urzędem Pracy. Program stażu uwzględnia poznanie szerokiego spektrum działań
francuskiego partnera w obszarze pracy z osobami poszukującymi pracy ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki osób po 50 roku życia, współpracy regionalnej, z pracodawcami oraz udział w zapropnowanych przez
partnera działaniach. Podczas stażu zostaną przedstawione zarówno metody pracy w obszarze publicznym, jak
i prywatnym.
181
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27935
Tytuł projektu:
Zagraniczne praktyki zawodowe dla absolwentów Politechniki
Warszawskiej
Beneficjent:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ
PL. POLITECHNIKI 1
00-661 WARSZAWA
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Bursztyńska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
125578 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Zagraniczne praktyki zawodowe dla absolwentów Politechniki Warszawskiej" - PATH, który uzyskał
Certyfikat Mobilności, jest realizowany od 1.10.2010 do 31.05.2012. Odznaczył się popularnością wśród
absolwentów Politechniki Warszawskiej do tego stopnia, że już w połowie realizacji projektu zostały
wykorzystane wszystkie miejsca. Mimo popularności projektu, postanowiliśmy go uatrakcyjnić, zapraszając do
współpracy dwóch nowych partnerów. Pomimo tego, że nie dołączamy do projektu nowych krajów, uważamy,
że zaproszenie nowych partnerów pośredniczących będzie obfitowało w nowe miejsca praktyk dla
uczestników drugiej edycji tego projektu, co z pewnością wpłynie dodatnio na jego realizację. Postanowiliśmy
także położyć duży nacisk na przygotowanie kulturowo-językowe, które zostanie przeprowadzone zarówno w
Polsce, jak i w kraju praktyki. W zakresie przygotowania, które zostanie przeprowadzone w Polsce znajduje się
m.in. organizowanie seminariów oraz popularnych na PW targów praktyk, targów pracy i WUT Exchange Day
(są to cykliczne spotkania ze studentami, mające na celu m.in. rozpowszechnianie informacji o możliwościach
wyjazdów zagranicę oraz szkolenia, w ramach których studenci są informowani o tym, jakie zwyczaje panują w
poszczególnych krajach, jaka jest tam kuchnia etc.). Działania te mają na celu przekazanie uczestnikom
informacji na temat kultury danego kraju, tradycji, zwyczajów, a także na temat formalności, jakie należy
dopełnić przed wyjazdem, w trakcie pobytu i po powrocie. Tego typu prelekcje i seminaria są prowadzone
przez pracowników CWM, czasem z udziałem lektorów ze SJO, a także przez studentów i absolwentów, którzy
brali udział w wyjazdach zagranicznych w ramach programów realizowanych na PW. Zakres tego
przygotowania będzie obejmował także słownictwo oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się i
radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Jeżeli chodzi o przygotowanie, które zostanie przeprowadzone
zagranicą, to dopuszczamy możliwość uczestniczenia praktykantów w kursach i szkoleniach organizowanych
przez różne ośrodki zagraniczne. Kursy i spotkania będą się odbywały w godzinach pozasłużbowych.
Dopuszczamy także możliwość udziału w kursach językowych, zakupu przez uczestników słowników, map i
przewodników po kraju praktyki oraz biletów do teatrów, muzeów czy na wystawy.
182
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27944
Tytuł projektu:
Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie mobilności
profesjonalistów z muzeów-rezydencji
Beneficjent:
Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Głowacz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
18724 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt stanowi rozwinięcie i kontynuację projektu WDM z 2010 r., wykorzystuje dotychczasowe wnioski z
rozmów ze stażystami i wypełnionych przez nich ankiet ewaluacyjnych. Wymierne rezultaty realizowanego
obecnie projektu WDM powodują, że w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników muzealnych i
szerzenia dobrych praktyk MPW umożliwi kolejnym swoim etatowym 8 pracownikom wybranym z różnych
działów (Edukacji, Rozwoju, Sztuki, Konserwacji, Inwentarzy, Zarządzania Zasobami Ludzkimi) uczestnictwo w
stażu w instytucjach partnerskich zrzeszonych w ARRE. (…) Uczestnicy stażu, będący młodymi pracownikami
MPW z kilkuletnim stażem, otrzymali wykształcenie teoretyczne. Praca w nowoczesnym muzeum wymaga
jednak ciągłego rozwijania umiejętności praktycznych: pracy zespołowej (również w grupach
międzynarodowych, a także ze zleceniobiorcami zewnętrznymi, społecznością lokalną, wolontariuszami), co
jest szczególnie istotne dla systemu zadaniowego obowiązującego w MPW (podział kompetencji), oraz
komunikowania społecznego – tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej, wykorzystywania nowoczesnych i
ogólnodostępnych technologii do przekazywania wiedzy i promowania zasobów (internet, elektroniczny
system informacyjny, nowoczesne wystawiennictwo, projekty edukacji przyrodniczej, digitalizacja i bazy
danych), jak również zarządzania publicznym wizerunkiem instytucji, biorąc jednocześnie pod uwagę
konieczność ochrony historycznej rezydencji. Kolejną potrzebą, na którą odpowiada projekt, jest promowanie
wizerunku muzeum jako instytucji dynamicznej, doświadczonej w realizacji międzynarodowych projektów,
postępującej zgodnie z europejskimi standardami oraz osób w nim zatrudnionych jako pracowników cenionych
na rynku pracy, o doświadczeniu międzynarodowym. Odbycie stażu w instytucji partnerskiej zaowocuje
zwiększeniem otwartości, wrażliwości międzykulturowej i komunikatywności uczestników, rozwojem
umiejętności interpersonalnych, pozwoli na wymianę doświadczeń zawodowych, wpłynie na podniesienie
mobilności zawodowej, umożliwi nawiązanie międzynarodowych kontaktów we własnej branży.Cele:
usprawnienie działania instytucji poprzez przygotowanie uczestników do roli osoby odpowiedzialnej za
realizację międzynarodowych projektów; umożliwienie dostępu i porównanie praktyk i standardów instytucji
partnerskich, jak również wzmocnienie i dalszy rozwój współpracy międzynarodowej, także w ramach ARRE;
zwiększenie rozpoznawalności MPW wśród europejskich instytucji kultury; kształtowanie otwartości i
wrażliwości międzykulturowej, poszerzenie kompetencji językowych u stażystów; zwiększenie mobilności i
atrakcyjności zawodowej uczestników na rynku pracy; poprawienie jakości współpracy i uczytelnienie podziału
kompetencji podczas realizacji projektów w systemie zadaniowym; zwiększenie atrakcyjności oferty muzealnej
w zakresie wydawnictw i sposobów ich dystrybucji; zwiększenie zainteresowania mało popularnymi
dziedzinami, jak archeologia ogrodowa; rozwój umiejętności rzemieślniczych w konserwacji zabytkowych
mebli.Oczekiwane rezultaty: poznanie międzynarodowych standardów zarządzania projektami w muzeach i
wymiana doświadczeń na tej płaszczyźnie; nabycie umiejętności promocji projektów i współpracy z
wykonawcami i partnerami przy realizacji własnego projektu; podniesienie kwalifikacji zawodowych
uczestników programu potwierdzonych uzyskaniem dokumentu Europass Mobility; opracowanie nowych
programów z zakresu ochrony środowiska i edukacji przyrodniczej; udział pracowników instytucji partnerskich
w projektach realizowanych przez MPW i udział pracowników MPW w projektach instytucji partnerskich.
183
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO02-27958
Tytuł projektu:
PRZYSTANEK: EUROPA
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
ul. Kolberga 4
25-620 Kielce
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Wilkosz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
42
Dofinansowanie :
97482 euro
Krótkie streszczenie:
Bezrobocie jest problemem, który bardzo wyraźnie dotyka części społeczeństwa. Pozostawanie bez pracy,
prowadzące do obniżenia dochodów osoby dotkniętej problemem i jej otoczenia sprawia, że niezatrudnieni są
zagrożeni marginalizacją. Brak pracy prowadzi do utrudnienia w zapewnieniu potrzeb kultur. i społ.,
zmniejszenia kontaktu z innymi ludźmi, obniżenia samooceny i mobilności, a także do czynników tj. ubóstwo
czy bezdomność. Wnikliwa analiza sytuacji na krajowym i w szczególności lokalnym rynku pracy wykazała, iż
problemem nierozerwalnie związanym z definicją bezrobocia jest brak dośw. zaw. – głównie wśród osób
bezrobotnych do 25 roku życia, a także brak dopasowania kwalifikacji zaw. odpowiadających potrzebom
pracodawców i dość niska mobilność zaw. Aby zapobiec negatywnym skutkom bezrobocia oraz odpowiedzieć
na potrzeby zaw. młodych osób, należy skierować do tej grupy kompleksowe wsparcie zmierzające do
aktywizacji zaw. Projekt "PRZYSTANEK: EUROPA" ma wyposażyć 42 uczestników (2 tury) w dośw. i nowe
kwalifikacje zaw. poprzez 6 tyg. staż w Niemczech pod czujnym okiem pracodawców z branż wybranych przez
beneficjentów. Wspomniany staż poprzedzony będzie ok. 4 tyg. przygotowaniem językowo-pedagogicznym,
którego zarys został dołączony do wniosku. ODBIORCY:-osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Kielcachwiek 18-35 lat-wykształcenie nie wyższe niż zasadnicze zaw../ średnie zaw./ średnie ogólnokształcąceznajomość j. niemieckiego co najmniej w stopniu komunikatywnym. Tak dobrana grupa docelowa stwarza
furtkę dla osób z małym lub brakiem dośw. oraz z niskimi/brakiem kwalifikacji zaw., które pomimo tych
ograniczeń wykazują dużą motywację i gotowość do podjęcia zatrudnienia.POTRZEBY:*osób bezrobotnych:pracy;-nabycia kwalifikacji/doświadczenia zaw.;-nabycia umiejętności językowych, kulturowych, obycia;mobilności i gotowości do zmian;-samodzielności, wyższej samooceny i pewności siebie;-lepszego startu
zawodowego;-prestiżu zagranicznego;-przynależności do UE;-rozbudzenia ambicji zawodowych.*otoczenia
osób bezrobotnych:-poprawy sytuacji rodzinnej/życiowej;-poprawy sytuacji finansowej/lokalowej (w
perspektywie).*PUP:-podniesienie poziomu świadczonych usług;-wyposażenia klientów w kwalif./dośw.;zwiększenia liczby ofert pracy wpływających do Urzędu;-współpracy z partnerami zagranicznymi i korzystania z
dobrych praktyk;-promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;-prestiżu.*powiatu/województwa/kraju:promocji zatrudnienia;-podniesienia jakości usług w branżach oferowanych przez projekt;-wzrostu
konkurencyjności na rynku;-rozwoju przedsiębiorczości;-rozwoju sektora usług;-większej liczby
wykwalifikowanych młodych osób z certyfikowanym dośw. zagranicznym.*pracodawców:-pozyskanie
wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników;-wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw za granicą;wiedzy o ciekawych rozwiązaniach mających miejsce za granicą.Działania przewidziane do realizacji w ramach
projektu, mające charakter kompleksowego wsparcia odpowiadają bezpośrednio na wymienione powyżej
potrzeby.CEL:Wzrost mobilności zaw. 42 osób bezrobotnych z przedziału 18-35 lat, zarejestrowanych w PUP w
Kielcach z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zaw./średnim zaw./średni ogólnokształcącym poprzez
wzmocnienie ich potencjału zaw. i lepszy rozwój osobisty w okresie trwania projektu.REZULTATY:-zdobycie lub
wzbogacenie kwalif. i dośw. zaw.;-uzyskanie dokumentu Europass Mobilność oraz polsko-niemieckiego
certyfikatu wystawionego przez Organizację Przyjmującą i Wysyłającą;-nabycie umiejętności pracy w zespole
wielokultur.;-wzrost samodzielności, pewności siebie, motywacji do pracy i gotowości do zmian;uświadomienie potrzeby kształcenia przez całe życie;-sprawne posługiwanie się j. niem., w tym zaw.;-poznanie
aspektów pracy w Niemczech pod względem kultur.-jęz.;Staże będą miały miejsce w Bad Freienwalde w
Niemczech pod kontrolą Partnera VFBQ w terminach: 03.09.2012-14.10.2012 i 08.04.2013-19.05.2013.
184
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-26896
Tytuł projektu:
SZKOLENIA ZAWODOWE W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KADR
ORGANIZACJI SZKOLENIOWYCH
Beneficjent:
Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9
80-180 Gdańsk
Osoba kontaktowa:
Alicja Loch-Dzido
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
4
Dofinansowanie :
19520 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt SOLID koncentruje się na szeroko pojętej wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń
(metody nauczania, narzędzia, sprzęt, promocja szkoleń, rekrutacja uczestników, wybór miejsc szkoleń,
finansowanie, kadra odpowiedzialna za stronę organizacyjną, kadra prowadząca szkolenia) jak i tematyce
szkoleń pozwalającej na podnoszenie kwalifikacji kadr związanych z ochroną środowiska i gospodarką
komunalną.W ramach projektu zorganizowane zostaną wymiany, których uczestnikami będą pracownicy GFW.
Obowiązki zawodowe uczestników polegają na planowaniu i przygotowywaniu szkoleń oraz ich realizacji
(poczynając od sfery organizacyjnej, poprzez przygotowanie programu, kończąc na koordynacji pracy zespołu i
zarządzaniu organizacją). Organizowane szkolenia mają też obowiązek prezentacji najnowszych rozwiązań
techniczno-technologicznych i włączania ekspertów z innych krajów jako współprowadzących szkolenia i
seminaria.Mieszany skład, jeśli chodzi o zakres obowiązków uczestników, umożliwi zwrócenie uwagi na więcej
elementów tematyczno-organizacyjnych. Wymiany stworzą możliwość zbudowania trwałej współpracy, co z
kolei może stanowić podłoże do rozwoju szerszej międzynarodowej wymiany wiedzy, transferu metod i
technologii.Partnerzy to organizacje posiadające długoletnie doświadczenie w szeroko pojętej edukacji – co
stanowi wspólną płaszczyznę porozumienia. Wszystkich charakteryzuje chęć współpracy, wymiany
doświadczeń zawodowych, ciekawość warunków pracy i kultury partnera. W programie wymian zaplanowano
spotkania w organizacjach współpracujących z partnerami, co rozszerza zakres wymiany doświadczeń na
kolejne instytucje i stanowi dużą wartość dla projektu i praktyczną zaletę – w ten sposób łatwo pokazać wpływ
miejsc na specyfikę pracy. Dobór organizacji partnerskich został przeprowadzony wg kryteriów gwarantujących
pomyślną realizację założeń projektu. Przewidziano również wizyty studyjne na obiektach gospodarki wodnej i
odpadami - co pozwoli na wyjaśnienie kwestii kwalifikacji zawodowych kadr operatorskich i awansu
zawodowego.W celu zapewnienia dwustronnej wymiany informacji uczestnicy przygotują prezentacje
dotyczące pracy GWF i systemu szkoleń w Polsce. Dodatkowo, ze względu na plany rozszerzania działalności
GFW na inne kraje Europy w zakresie przenoszenia doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska i
gospodarki wodno-ściekowej, realizacja projektu ułatwi dostosowanie oferty i metod do lokalnych potrzeb
oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów z różnymi instytucjami, jako potencjalnymi partnerami do przyszłej
współpracy.Wspólnie z partnerami podejmiemy również dyskusję i próbę odpowiedzenia na pytanie o
przyszłość szkoleń zawodowych w warunkach trwającego światowego kryzysu gospodarczego.Projekt dobrze
wpisuje się w realizację koncepcji :STRATEGIA ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO ROKU 2010,
odpowiada na cele Programu „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” oraz STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI NA LATA
2007-2013 zakładającej doskonalenie jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia. Pośrednio również
przyczyni się do realizacji celów dyrektyw UE, w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej.Informacje
zebrane podczas wymian zostaną przedstawione w specjalnie przygotowanym dokumencie "SOLID 2012 praktyka i perspektywy szkoleń zawodowych w Europie", który będzie stanowić materialny efekt projektu
udostępniany wszystkim zainteresowanym (w wersji elektronicznej lub drukowanej).Termin realizacji projektu
zaplanowano na okres 1.06.2012 - 16.12.2012. Partner/Miejsce wymiany/Wstępny termin: COOPERATIVA
CATÓLICA DE ENSEÑANZA DIDASCALIA, S. Coop. And./Grenada, Hiszpania/czerwiec 2012UNIVERSIDADE DO
PORTO/Porto, Portugalia/wrzesień 2012UNIVERSITY OF WEST OF SCOTLAND/PAISLEY/SZKOCJA/czerwiecwrzesień 2012Dokładne daty zostaną ustalone tak, aby nie kolidowały z planami i zobowiązaniami partnerów,
a grupy odwiedzające zostały przyjęte z należytą uwagą.
185
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-26898
Tytuł projektu:
SENIOR PLUS. Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców domów
pomocy społecznej - najlepsze praktyki i doświadczenia
Beneficjent:
Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku
Cetuń 6
76-010 Cetuń
Osoba kontaktowa:
Józef Niwiński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
35
Dofinansowanie :
60200 euro
Krótkie streszczenie:
Przygotowanie atrakcyjnej i urozmaiconej oferty zajęć aktywizujących osoby starsze korzystające z
instytucjonalnych form opieki jest procesem skomplikowanym i wielopłaszczyznowym. „Trzeba mieć
świadomość, iż pobyt nawet w najlepiej zorganizowanym, gwarantującym wysoki standard opieki domu
pomocy społecznej jest - zwłaszcza tuż po przybyciu tam - trudnym okresem w życiu seniora. Część
mieszkańców nie znalazła się tu dobrowolnie, inni opłacili ten nowy rodzaj bezpieczeństwa znacznym
ograniczeniem własnej suwerenności, jeszcze inni doszli do przekonania, że dla nich rozpoczęło się przede
wszystkim czekanie na śmierć” (http://www.tematy.info/artykuly/rehabilitacja4.htm). Osoby starsze, często
pozbawione swoich ulubionych zajęć oraz wyrwane ze środowiska lokalnego w którym żyły, często tracą chęć
do życia, wycofując się z życia społecznego placówek opiekuńczych. Oznacza to, że przed personelem opieki
instytucjonalnej stają nowe wyzwania, związane z odpowiedzialną i stopniową integracją i aktywizacją
pensjonariuszy do życia w placówce opieki, od momentu ich przyjęcia. Niestety, do tych wyzwań personel
polskich placówek opiekuńczych nie jest odpowiednio przygotowany, ponieważ do aktywizacji i integracji
społecznej osób starszych wykorzystuje najczęściej stare metody i techniki pracy, niekoniecznie przystające do
indywidualnych potrzeb i oczekiwań seniorów. Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku,
wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska zawodowego, przygotowało projekt międzynarodowej
współpracy, łączący program przygotowania merytorycznego z wymianami doświadczeń w wybranych
regionach Europy. Realizacja programu ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych
terapeutów, trenerów, personelu psychologiczno-pedagogicznego oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za
wdrażanie programów aktywizacji i integracji społecznej w zakresie oceny stanu pensjonariusza w czasie jego
przyjęcia, planowania indywidualnych programów aktywizacji i integracji, wdrażania nowych form terapii
zajęciowej i społecznej, współpracy ze środowiskiem lokalnym i przedstawicielami samorządu lokalnego w
zakresie rehabilitacji geriatrycznej i ergoterapii, itp. Realizacja zaplanowanych podczas projektu działań ma
przede wszystkim wpłynąć na jakość realizowanych programów aktywizacji i integracji społecznej w
placówkach opiekuńczych w regionie koszalińskim oraz wzmocnić w jego bezpośrednich uczestnikach chęć do
ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez wprowadzanie nowych form pracy z podopiecznymi.
Nasza inicjatywa realizowana będzie na przestrzeni jednego roku kalendarzowego, od lipca 2012 do czerwca
2013 roku w gminie Cetuń, regionie koszalińskim oraz w organizacjach i regionach wybranych do pełnienia roli
organizacji przyjmujących.
186
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-26919
Tytuł projektu:
"Szkoła innowacyjna – dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i
autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji”
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych
Matuszczaka 7
35-084 Rzeszów
Osoba kontaktowa:
Edyta Niemiec
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
21024 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie we współpracy z
hiszpańskim partnerem Europroyectos Leonardo da Vinci. Skład dwunastoosobowej grupy uczestników
stanowić będą nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz ogólnokształcących powiązanych z kształceniem
zawodowym (np. matematycy), kształcących młodzież w Technikum Nr 9 w zawodach: technik informatyk,
technik elektronik, technik teleinformatyk oraz technik mechanik (12 osób) oraz koordynator projektu i
tłumasz języka angielskiego. W okresie nauki szkolnej uczeń powinien nabrać przeświadczenia o potrzebie
ciągłego, ustawicznego kształcenia się. Tą wiedzę i związane z nią umiejetności praktyczne powinni mu
przekazać jego nauczyciele - wychowawcy. Istnieje więc uzasadniona potrzeba planowania własnego
dokształcania i doskonalenia zawodowego - czyli kształcenia się przez całe życie. Udziałw projekcie nauczycieli
przedmiotów zawodowych i języków obcych w celu podwyższenia kompetencji i kwalifikacji oraz zapoznanie
się z innowacjiami stosowanymi w kształceniu zawodowym w kraju partnera to główne założenie projektu.
Potrzeba realizacji projektu wynika także z konieczności ciągłego uatrakcyjnienia procesu kształcenia poprzez
wprowadzanie coraz to nowych innowacji. Dzięki realizacji projektu nie tylko będziemy mogli porównać zasady
kształcenia zawodowego ale także dokonać transferu najlepszych rozwiązań czyniąc naszą szkołę jeszcze
bardziej nowoczesną i otwartą na innowacje w dydaktyce. Projekt realizowany będzie w hiszpańskich
zakładach przemysłowych i usługowych oraz we współpracy ze szkołami technicznymi, instytutem IMFE,
Uniwersytetem w Granadzie, Centrum Usług Informatycznych i Sieci Komunikacyjnych (CSiRC) w Granadzie.
Nauczyciele będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i zapoznania się z różnymi
formami praktycznej nauki zawodu młodzieży, poznają metody i sposoby pozyskiwania środków na
modernizację bazy dydaktycznej. Odwiedzą szkoły zawodowe oraz spotkają się z przedstawicielami organizacji
odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe. Podczas trwania projektu uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę i
zdobędą nowe doświadczenia, co przyczyni się do uatrakcyjnienia procesu kształcenia w placówce
macierzystej. W programie wymiany przewidziany jest udział w konferencji naukowej poświęconej
innowacjom w kształceniu technicznym. Oczekiwanymi rezultatami realizacji projektu jest poznanie treści
programowych, metod i warsztatu pracy nauczycieli w hiszpańskich szkołach i przedsiębiorstwach. Istotnym
aspektem będzie wymiana doświadczeń w kwestiach E- lerningu. Projekt ma być impulsem do wprowadzenia
innowacyjnych rozwiazań w szkole oraz podnoszenia jakości i efektywności prowadzonej edukacji zawodowej.
Nowe rozwiązania zaadaptowane na gruncie naszej szkoły, a także poprzez upowszechnianie wyników, na
obszarze maista i regionu, mają się przyczynić do dostosowania szkolenia i kształcenia zawodowego do
aktualnych potrzeb rynku pracy, zarówno krajowego, jak i europejskiego. Planowana realizacja wymiany to
siedem dni w terminie : 29.04.2013-04.05.2013.
187
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-26961
Tytuł projektu:
Nowe doświadczenia w edukacji zawodowej młodzieży
Beneficjent:
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
Grunwaldzka 19
35-959 Rzeszów
Osoba kontaktowa:
Jerzy Głodowski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
24840 euro
Krótkie streszczenie:
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie od kilku lat ułatwia dostęp zrzeszonych przedsiębiorców-rzemieślników do
korzystania z doświadczeń ich kolegów z krajów UE i stowarzyszonych (Niemcy, Turcja) w zakresie
funkcjonowania systemu oświaty zawodowej. Dwa lata temu, Izba jako partner wysyłający zrealizowała
wymianę doświadczeń zawodowych i edukacyjnych 10 pracowników nadzorujących szkolenie w zawodzie oraz
mistrzów rzemiosła w zakładach zrzeszonych w Izbie Kupców i Rzemieślników w Eskişehir oraz w Anatolijskiej
Wyższej Szkole Techniczno-Zawodowej i Przemysłowej im. Atatürka w Eskişehir w Turcji. Dążąc do celu, jakim
jest podniesienie kompetencji pedagogicznych mistrzów szkolących w swoich zakładach uczniów zawodu
wnioskowany projekt ma się stać poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania do praktycznego
szkolenia zawodowego również czynnikiem zwiększającym konkurencyjność wchodzących na podlegający
ciągłym zmianom rynek pracy pracowników młodocianych, którzy uzyskują tytuły czeladnika w wyuczonym
zawodzie. Projekt będzie kontynuacją działań dotychczas realizowanych w tym zakresie przez Izbę, a
jednocześnie wzbogaci je poprzez nabycie nowych doświadczeń edukacyjnych we francuskich szkołach
zawodowych funkcjonujących przy langwedockich izbach rzemiosła przez polskich rzemieślników z branży
spożywczej. Zaplanowany pobyt będzie trwał 1 tydzień w październiku 2012 roku. Realizatorem programu we
Francji będzie Regionalna Izba Rzemiosła w Langwedocji-Roussillon (płd.-zach. Francja). Realizuje ona takie
programy szkoleniowe (Leonardo da Vinci) m.in. z niemiecką partnerską szkołą zawodową w Bayeruth.
Uczestnikami wymiany doświadczeń z polskiej strony będą nauczyciele nadzorujący i prowadzący zajęcia
praktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. St. Szpetnara w Krośnie oraz pracownicy i
właściciele zakładów rzemieślniczych w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii – którzy
prowadzą praktyczne kształcenie młodocianych uczniów rzemiosła. Dla tej grupy docelowej każde
doświadczenie zawodowe w postaci wizyty, obserwacji, wymiany uwag i spostrzeżeń z francuskimi
odpowiednikami będzie niezwykle cenne. Kilkuletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej potwierdza
konieczność poznawania przez naszych rzemieślników tamtejszego systemu kształcenia i doskonalenia
zawodowego. Ponadto, polscy uczestnicy tego projektu poznają także francuskich nauczycieli i rzemieślników,
z którymi będą mogli wymienić własne doświadczenia zawodowe, edukacyjne, oraz nawiązać kontakty
zawodowe, kooperacyjne lub handlowe. Dzięki pobytowi w Regionie Langwedocja-Roussillon polscy
nauczyciele i rzemieślnicy będą mieli bezpośrednią możliwość przekonania się, czy metody i rozwiązania
stosowane przez nich w Polsce mogłyby się sprawdzić we francuskim systemie szkolenia zawodowego i
odwrotnie.Zarządzanie projektem: (1) w trakcie realizacji – konsultacje z partnerami nt. realizacji programu,
opinie uczestników; (2) po zakończeniu wymiany – sprawozdania uczestników, ocena organizacji przyjmującej.
Upowszechnianie wyników projektu odbędzie się m.in. poprzez: zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
zrzeszonych cechów, na którym zaprezentowane zostaną rezultaty (także efekt materialny projektu) i
zamierzenia na przyszłość, publikacje w prasie rzemieślniczej i lokalnej oraz na stronach www serwisu BIP Izby
Rzemieślniczej w Rzeszowie.
188
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-26980
Tytuł projektu:
Logistyka miejska i transport.
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SOSNOWCU
LEGIONÓW 9
41-200 SOSNOWIEC
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Stachowicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
4
Dofinansowanie :
8992 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie będą uczestniczyć nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy szczególnie zainteresowani są
wymianą doświadczeń dotyczących: logistyki miejskiej, kształcenia zawodowego, promocji szkolnictwa
zawodowego, prowadzenia naboru do szkoły, promocji placówki w środowisku lokalnym, formą prowadzenia
praktycznej nauki zawodu, sposobem współuczestniczenia lokalnych pracodawców w kształceniu uczniów,
uzyskiwaniem oraz potwierdzaniem kwalifikacji przez absolwentów szkół zawodowych w Turcji.
Podstawowym celem będzie zapoznanie z rozwiązaniami w ramach logistyki miejskiej: komunikacją i
telematyką miejską, logistyką odpadów, infrastrukturą miejską i stopniem informatyzacji miasta. W zakresie
logistyki miejskiej oczekiwanym rezultatem będzie wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w pomoce
dydaktyczne (album ze zdjęciami, film, plansze, gazetki w pracowniach) co znacznie podniesie jakość
kształcenia i atrakcyjność prowadzonych zajęć.W zakresie kształcenia zawodowego oczekiwanymi rezultatami
stażu będzie poszerzenie wiedzy na temat metodyki kształcenia zawodowego w Turcji. Zapoznanie się ze
sposobem prowadzenia promocji w tamtejszych szkołach zawodowych pozwoli na zastosowanie innych metod
(być może ciekawszych i skuteczniejszych) w tym zakresie w naszej szkole. Wymiana doświadczeń na temat
nawiązywania współpracy z pracodawcami oraz sposobu organizacji i prowadzenia praktyk zawodowych
pozwoli na porównanie i wprowadzenie ewentualnych dobrych wzorców. Nabyte w trakcie wymiany
doświadczenia i umiejętności zostaną przekazane wszystkim nauczycielom szkoły podczas rady pedagogicznej,
co w znaczącym stopniu powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy szkoły. Oczekiwanym rezultatem
będzie również podniesienie umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego.Przewidywana wizyta w
Nevsehir Technical and Vocational High School odbędzie się w lutym w 2013 roku i będzie trwała 2 tygodnie.
189
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-26997
Tytuł projektu:
COOPERATIVA - innowacyjne formy społecznej aktywizacji zawodowej w
Unii Europejskiej
Beneficjent:
Pracownia Kształcenia Zawodowego "Voca Train" w Kołobrzegu
ul. Warszawska 48
78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa:
Zbigniew Skwierawski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
24984 euro
Krótkie streszczenie:
Rok 2012 jest w Unii Europejskiej Rokiem Spółdzielczości.W krajach UE pierwsze inicjatywy w zakresie
zatrudnienia socjalnego podjęto dwie dekady wstecz. Inicjatywy te były rozwinięciem idei nowej
przedsiębiorczości o zobowiązaniach socjalnych. Istotny wpływ na rozwój zjawiska nowej przedsiębiorczości o
zobowiązaniach socjalnych miała reforma czy wręcz kryzys powojennych systemów socjalnych w krajach UE,
które dotknęły 3-ch podstawowych kwestii: 1. budżetu, 2. skuteczności, 3.wiarygodności świadczeń socjalnych.
Te zjawiska dały przemożny impuls do rozwoju autonomicznych inicjatyw w ramach organizacji III sektora, w
szczególności w niektórych dziedzinach, jak integracja społeczno-zawodowa osób bez kwalifikacji oraz
indywidualne usługi socjalne, jak szkolenia zawodowe, centra dla młodzieży, usługi dla osób starszych, pomoc
zbiorowościom o szczególnych problemach, jak dzieci – ofiary przemocy, uchodźcy, imigranci. Od 1996 r.
zagadnienie przedsiębiorstw społecznych stanowi w krajach UE przedmiot międzynarodowych badań
naukowych w ramach projektu EMES The Emergence of Social Enterprises in Europe. (za: Europejskie
doświadczenia w sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie Włoch i Finlandii. Wybrane zagadnienia. Prof.
dr hab. Ewa Leś)Pracownia Kształcenia Zawodowego „Voca Train” w Kołobrzegu, wychodząc naprzeciw
obserwowanym zmianom na rynku pracy oraz potrzebom znajdowania nowych form zatrudnienia dla osób
trwale bezrobotnych i wypadających z rynku prace ze względu na problemy zdrowotne, rodzinne czy
społeczne, przygotowało projekt wymian doświadczeń wzmacniający umiejętności praktyczne i kompetencje
zaangażowanych w jego realizację uczestników w zakresie projektowania, powoływania, prowadzenia i
finansowania spółdzielni socjalnych oraz wspierania zatrudnienia socjalnego w jego różnych formach. Udział w
projekcie wezmą pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, kadra pedagogiczna placówek edukacyjnych na rzecz
grup defaworyzowanych oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, działających na rzecz
integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.W ramach projektu zaplanowano szeroką gamę działań
przygotowujących jego uczestników do udziału w wyjazdach do starannie wyselekcjonowanych organizacji
partnerskich z krajów Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń w organizacjach goszczących oraz działania
upowszechniające zdobyte przez uczestników projektu w trakcie jego realizacji umiejętności i wiedzę
praktyczną.Rezultaty projektu upowszechnione zostaną poprzez serię warsztatów prezentujących najlepsze
praktyki i doświadczenia zebrane przez uczestników projektu podczas jego realizacji oraz konferencję końcową
skierowaną do wszystkich instytucji wsparcia socjalnego działających na rzecz aktywizacji zawodowej grup
defaworyzowanych na rynku pracy.Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2012 roku do czerwca
2013. W ramach projektu zaplanowano wymiany doświadczeń w organizacjach goszczących z Niemiec, Włoch,
Malty i Szwecji, które będą realizowane od października 2012 do czerwca 2013 roku.
190
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27008
Tytuł projektu:
Koncepcja- Refleksja-Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej
edukacji zawodowej
Beneficjent:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Marszałka Józefa Pilsudskiego 42
25-431 Kielce
Osoba kontaktowa:
Izabela Krzak - Borkowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
61275 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Koncepcja-Refleksja-Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej"
skierowany jest do 15 osobowej grupy nauczycieli konsultantów i specjalistów ŚCDN prowadzących kursy i
różne formy doskonalenia zawodowego dla n-li z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarach:
przedsiębiorczości, edukacji matematyczno - przyrodniczej, zawodowej, arystycznej, kulturowej, wychowania
fizycznego, zarządzania, doradztwa zawodowego, języków obcych, technologii informatycznej oraz projektów
europejskich poświęconych edukacji zawodowej. Realizacja projektu o powyższej tematyce wynika z potrzeby
zdobycia wiedzy, umiejętności, wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego n-li
oraz skutecznego transferu nabytych kompetencji w procesie kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
zawodowych. Głównym celem projektu jest zapoznanie się z nowoczesnymi koncepcjami i metodami
doskonalenia zawodowego n-li w obszarach: przedsiębiorczości, edukacji matematyczno - przyrodniczej,
zawodowej, arystycznej, wychowania fizycznego, zarządzania, języków obcych, technologii informatycznej oraz
projektów europejskich poświęconych edukacji zawodowej, jak również wymiana różnorodnych doświadczeń
w zakresie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej w/w specjalizacji. Oczekiwanym rezultatem
projektu jest opracowanie nowoczesnej oferty szkoleniowej uwzględniającej potrzeby, zainteresowania,
potencjał n-li oraz wymagania stawiane przez zmieniający się rynek pracy. Propozycje szkoleń skierowane
będą do n-li szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarach:
przedsiębiorczości, edukacji matematyczno - przyrodniczej, zawodowej, arystycznej, kulturowej, wychowania
fizycznego, zarządzania, doradztwa zawodowego, języków obcych, technologii informatycznej oraz projektów
europejskich poświęconych edukacji zawodowej. W celu osiągnięcia powyższych rezultatów uczestnicy
projektu udadzą się na 2 tygodniową wizytę roboczą do Jyvaskyla Educational Consortium w mieście Jyvaskyla
w Regionie Centralnej Finlandii oraz 7 - dniową wizytę do szkoły Drolysden Academy w Manchester/Anglia.
191
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27013
Tytuł projektu:
Brytyjski system kształcenia zawodowego
Beneficjent:
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im.KEN w Giżycku
Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
Osoba kontaktowa:
Iwona Kamińska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
32070 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będzie starannie wbrana grupa nauczycieli z bogatym doświadczeniem zawodowym,
którzy posiadają wiedzę z zakresu metod i form kształcenia zawodowego w naszej szkole oraz mających w
zakresie obowiązków możliwość przeprowadzania szkoleń lub uczestniczących w procesie programowania
szkoleń. Pragną rozwijać się zwodowo i zapoznać się z wszelkimi innowacjajami w dziedzinie kształcenia
zawodowego na rynku europejskim szczególnie w kontekście reformy szkolnictwa zawodowego.Grupa
beneficjentów to 15 nauczycieli przedmiotów zwodowych ucząca w naszej szkole na kierunkach: technik
informatyk, elektronik, mechatronik , technik ekonomista oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego
zawodowego.Głównym celem projektu będzie aktualizacja metod i form w dziedzinie szkolenia zawodowego i
udoskonalenie kompetencji osobistych nauczycieli zawodu. Cele szczegółowe to: poznanie metod i form
kształcenia zawodowego stosowanego w Anglii w celu doskonalenia i modernizacji metod w zakresie
kształcenia zawodowego w Polsce, wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie
brytyjskiego systemu szkolnictwa zawodowego, podniesienie jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego,
organizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych, zakresu treści
programowych przedmiotów zawodowych, poszerzenie kompetencji językowych, poszerzeniebie kompetencji
kulturowych.Rezultatem będzie poznanie nowych form kształcenia zawodowego stosowanego w Anglii w celu
doskonalenia i modernizacji metod w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce, wymiana doświadczeń w
dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego systemu szkolnictwa zawodowego, systemu
organizacji praktyk zawodowych, zakresu treści programowych przedmiotów zawodowych, bazy materialnej
szkół (środki dydaktyczne, wyposażenie szkół).Projekt, pozwoli zmodyfikować i zaktualizować program
kształcenia zawodowego, nastąpi podniesienie kompetencji zawodowych uczestników wymiany podniesienie
stopnia znajomości i posługiwania się ogólnym i zawodowym językiem angielskim, poszerzenie kompetencji
kulturowych.Realizacja projektu przyczyni się do procesu ujednolicania systemów oświatowych oraz nadania
edukacji europejskiego wymiaru.Nastąpi wymiana informacji i doświadczeń zawodowych oraz porównanie
rozwiązań istniejących w kraju partnera w dziedzinie kształcenia zawodowego, stosowania nowoczesnych
metod i form kształcenia zawodowego i technik informatycznych ze stosowanymi w naszym kraju i szkole.
Nowe metody, narzędzia i koncepcje zostaną zastosowane w naszym szkoleniu zawodowym, co wpłynie na
podniesienie jakości kształcenia.Organizacją goszczacą bedzie ADC College-Station House, 11-13 Masons
Avenue, Harrow,Londyn-organizacji działajacej w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego. ADC College jest
jednym z niewielu center oferujących szkolenia CLIL oraz ‘Language and Methodology’. College jest rownież
centrem doradztwa zawodowego NextStep, udzielającym informacji, porady i wskazówki, przy bliskiej
wspólpracy z lokalnymi urzędami pracy i pracodawcami. Ponadto, ADC College prowadzi szeroką gamę
kursów i szkoleń: programy stażowe ze szkoleniem języka angielskiego, programy językowo-kulturowe, staze,
oraz profesjonalne szkolenia wymiany doświadczeń.Posiada Certyfikat akredytacji przez British Council-dowód
jakości usług i pracy ADC College według standardów British council. Mentor po stronie partnera-M. Ciołek.
Wymiana odbędzie sie w Lutym 2013.
192
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27052
Tytuł projektu:
Dobre przygotowanie praktyczne - przepustką do rynku pracy
Beneficjent:
Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
ul. Kilińskiego 2
47-400 Racibórz
Osoba kontaktowa:
Maria Smyczek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
33800 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt polega na organizacji tygodniowej wymiany międzynarodowej dla 20 osobowej grupy uczestników.
Wyjazd do Portugalii będzie miał miejsce w maju 2013 roku i poprzedzony będzie szkoleniem językowym oraz
kulturowym. Część przygotowania kulturowego odbędzie się również w miejscu odbywania wymiany. Osoby
stanowiące grupę docelową niniejszego projektu rekrutowane będą spośród osób zajmujących sie
kształceniem zawodowym i monitorowaniem lokalnego rynku pracy, w szczególności będą to właściciele
zakładów rzemieślniczych prowadzący praktyczną naukę zawodu zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w
Raciborzu lub Wolnym Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach, osoby nadzorujące
przygotowanie zawodowe zatrudnione w obu Cechach i Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach oraz pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy. Będzie to projekt dla osób
bezpośrednio związanych z organizowaniem i nadzorowaniem staży zawodowych i monitorowaniem lokalnych
rynków pracy. Projekt odpowiada zidentyfikowanym potrzebom zgłaszanym przez potencjalnych uczestników,
z których najważniejsze to konieczność modyfikowania metod opracowywania programów staży, oraz samych
metod praktycznego nauczania zawodu z uwzględnianiem potrzeb lokalnego rynku pracy. W związku z tym
wizyta zaplanowana została w organizacji mającej duże doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych i
umożliwiająca kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie i organizację staży.Projekt stanowić
będzie znakomitą okazję do zdobycia nowych kompetencji, orientacji zawodowej, zwiększy też motywację
uczestników do nauki języków obcych. Najważniejszymi celami projektu są:1. poznanie nowych metod
opracowywania staży, kursów i szkoleń2. zapoznanie się z odmiennymi metodami organizowania staży
zawodowych,3. poznanie nowych metod monitorowania rynku pracy i łączenia ich z organizacją staży- wizyta
w ACIB Associao Comercial
Industrial odpowiednik polskiego Urzędu Pracy3. wymiana doświadczeń w
zakresie staży zawodowych z pracodawcami portugalskimi 4. zdobycie nowych kwalifikacjiOczekiwanymi
rezultatami projektu są: uzyskane kompetencje potwierdzone Certyfikatami, wdrożenie zdobytych
umiejętności do codziennej pracy zawodowej np. wypracowanie nowych metod monitorowania rynku pracy w
kontekście organizowania staży i kursów również w nowatorskich zawodach ( wizyta w TUREL Braga gdzie
szkoli się przewodników turystycznych ), opracowanie materiału upowszechniającego, w którym zebrane będą
wyniki realizacji projektu.Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do upowszechniania wśród środowiska
rzemieślniczego, gdzie wiele osób związanych jest z kształceniem zawodowym, co z pewnością przyczyni się do
wzrostu zainteresowania możliwościami związanymi ze szkoleniowymi wyjazdami zagranicznymi. Wymiana
zaplanowana w ramach projektu przyczyni się do wypracowania „dobrych praktyk” zarówno dla pracodawców
szkolących, osób nadzorujących organizację staży jak i instytucji monitorujących rynek pracy. Rezultaty będą
mogły być wdrażane również przez osoby nieuczestniczące w wyjeździe.
193
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27144
Tytuł projektu:
Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej
jakości szkolnictwa zawodowego
Beneficjent:
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
ul. mjr Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów
Osoba kontaktowa:
Barbara Pęcak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
14460 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do osób zarządzających oświatą, przedstawicieli organu prowadzącego i nadzoru
pedagogicznego, doradców zawodowych, osób zarządzających kształceniem zawodowym oraz nauczycieli z
ZSKU w Rzeszowie i szkół zawodowych z miasta. Uczestnicy projektu wyjadą na 7- mio dniową wymianę
doświadczeń do partnera F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen
GmbH w terminie od 18.03.2013–23.03.2013. Założeniem projektu jest szkolenie w zakresie systemów
kształcenia zawodowego, pozwoli to na porównanie technik i metod w zakresie kształcenia zawodowego w
szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt pozwoli także wymienić doświadczenia organizacji partnerskich w
zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu placówek
edukacyjnych. Przyczyni się on do procesu ujednolicania systemów oświatowych oraz nadania edukacji
europejskiego wymiaru-dążenia do spełnienia międzynarodowych standardów jakości organizacji pracy
palcówek oświatowych (ISO). Poznanie przez uczestników sposobu funkcjonowania szkoły zagranicznej w
dualnym systemie kształcenia przyczynić się powinno do podniesienia jakości funkcjonowania szkół polskich.
Projekt zakłada transfer dobrych praktyk, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, nabycie przez
nich umiejętności językowych oraz ich rozwój osobisty poprzez edukację międzykulturową. Realizacja tego
projektu jest szczególnie ważna dla ZSKU i innych placówek kształcenia zawodowego w Rzeszowie, gdyż ze
względu na położenie geograficzne w tzw. „ścianie wschodniej”, mała ilość realizowanych tego typu projektów
w regionie, wchodzącą reformę szkolnictwa zawodowego 2012, nasza wiedza w stosunku do województw
będących bezpośrednimi sąsiadami Niemiec jest zdecydowanie mniejsza. Uczestnicy otrzymają certyfikaty
wydane przez partnera oraz dokument Europass-Mobilność. Po zakończeniu wymiany opracowany zostanie
raport podsumowujący przebieg wizyty, który zawierać będzie rekomendacje. Projekt ma na celu:-wspieranie
podnoszenia kwalifikacji pracowników oświaty pracujących ze słuchaczami i uczniami szkół zawodowych oraz
zarządzających procesami kształcenia -wymianę doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych metod i koncepcji
w kształceniu zawodowym-poznanie innowacyjnych technik zarządzania i administracji szkoły-poznanie
systemu edukacji zawodowej w Niemczech-poznanie przykładów dobrych praktyk-zachęcanie do
nawiązywania współpracy międzynarodowej-podnoszenie umiejętności językowych uczestników
194
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27173
Tytuł projektu:
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana
doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia
jakości i skuteczności kształcenia młodzieży.
Beneficjent:
Zespół Szkół NR 26 w Warszawie
ul. Urbanistów 3
02–397 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Wiesława Mościcka - Filipczak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
22
Dofinansowanie :
47036 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt będzie dotyczył wymiany doświadczeń nauczycieli polskich i brytyjskich uczących w szkołach na
różnych poziomach edukacji (w szczególności placówek dla uczniów na wstępnym etapie kształcenia
zawodowego) i polegać będzie na wzajemnym poznaniu systemów edukacyjnych, efektów kształcenia,
stosowanych metod nauczania, kierunków kształcenia zawodowego zależnych od potrzeb rynku pracy,
możliwości nabywania umiejętności zawodowych przez praktykę w przedsiębiorstwie lub drogą pozaformalną,
sposobów uznawania kwalifikacji zawodowych oraz form współpracy z pracodawcami z małych lub średnich
firm. W ten sposób będzie można porównać główne obszary działań edukacyjnych w kształceniu zawodowym
młodzieży w Polsce i Wielkiej Brytanii , co może przyczynić się do innowacji edukacyjnych. Drugi obszar
zagadnień dotyczy kwestii niepowodzeń szkolnych uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym (z różnych
przyczyn). Uczestnicy wymiany zapoznają się z programami realizowanymi w szkolnictwie angielskim w celu
przeciwdziałania temu zjawisku, z metodami pracy z uczniem i z działaniami mającymi na celu podnoszenie
motywacji w kształceniu zawodowym (ze szczególnym uwzględnieniem niepowodzeń edukacyjnych) oraz z
formami opieki nad uczniami wymagającymi wsparcia.Trzecim obszarem zagadnień, które staną się
przedmiotem wymiany doświadczeń, są skuteczne metody nauczania języka obcego cudzoziemców, ponieważ
od niedawna stanowi on problem polskiej szkoły w związku z liczniejszym napływem uczniów obcego
pochodzenia do naszego kraju. Znajomość języka kraju pobytu ucznia - obcokrajowca obok kwalifikacji
zawodowych, które może zdobyć w szkole, daje gwarancję jego integracji ze społeczeństwem i jest formą
przeciwdziałania wykluczeniu lub chęci zamykania się we własnym środowisku. Czwarty obszar zagadnień
wymiany dotyczyć będzie funkcjonowania placówki szkolnej w środowisku lokalnym, zasad finansowania,
zarządzania i kierowania szkołą. Jest on istotny z punktu widzenia władz oświatowych i kadry zarządzającej.W
związku z takim zakresem tematycznym przyszłego projektu zwiedzimy wybrane placówki edukacyjne (na
różnych poziomach edukacji), odbędziemy spotkania z kadrą tych placówek, zamierzamy także uczestniczyć w
wybranych zajęciach edukacyjnych oraz spotkamy się z osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w mieście
Plymouth. Przewidujemy również wzięcie udziału w spotkaniu na temat rynku pracy w Wielkiej Brytanii z
pracodawcami posiadającymi małe lub średnie firmy oraz zamierzamy podjąć dyskusję na temat skutecznych
form współpracy biznesu i placówek kształcenia zawodowego.W planowanym wyjeździe weźmie udział duża
grupa nauczycieli szkół różnego typu z dzielnicy Ochota w Warszawie, specjalistów w danej dziedzinie oraz
przedstawiciel władz oświatowych szczebla lokalnego (Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Warszawa
Ochota). Będą to dwie grupy po maksymalnie 11 osób, które wyjadą do Plymouth w listopadzie 2012 r. oraz w
marcu 2013 r. (Terminy wizyt zostaną dostosowane do kalendarzy roku szkolnego w Polsce i w Wielkiej
Brytanii.) Przewidujemy rozpoczęcie projektu we wrześniu 2012 r., natomiast jego zakończenie na grudzień
2013 r.Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie publikacja przygotowana wspólnie przez
uczestników projektu na tematy poruszane podczas wizyty w formie broszury informacyjnej, a także w formie
elektronicznej jako materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych (prezentacje multimedialne, projekty
szkoleń, konspekty lekcji i in.) Projekt odpowiada potrzebom środowiska nauczycielskiego w związku z reformą
sytemu kształcenia zawodowego i umożliwi głębsze zrozumienie idei tych zmian, uzmysłowi płynące z nich
korzyści dla uczniów, jak i nauczycieli, odwołując się do przykładu szkolnictwa brytyjskiego, które wprowadziło
takie zmiany kilka lat temu.
195
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27187
Tytuł projektu:
Wspieranie innowacji i przedsiębiorczości - rola doradztwa zawodowego
i szkoleń (C- VET) w świetle potrzeb europejskiego rynku pracy.
Beneficjent:
Fundacja Gaudete
Francuska 31/4
40-028 Katowice
Osoba kontaktowa:
Magdalena Ręka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
24900 euro
Krótkie streszczenie:
Celem projektu jest wspieranie uczestników poprzez wymianę doświadczeń w zdobywaniu i wykorzystywaniu
wiedzy i umiejętności, aby ułatwić im rozwój zawodowy i osobisty. Uczestnikami projektu VETPRO – są
doradcy zawodowi, szkoleniowcy oraz osoby odpowiedzialne za szkolenia zawodowe w MŚP. Uczestnicy mają
potrzebę podniesienia poziomu wiedzy z zakresu wprowadzania doradztwa zawodowego w edukację dla
przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość staje się nieodłącznym elementem w budowaniu ścieżki kariery
zawodowej na wszystkich poziomach i dla wszystkich osób (all-age). Uczestnicy potrzebują wymiany wiedzy i
doświadczeń zakresie wsparcia w budowaniu postaw proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych. Znaczenie
projektu dla rozwoju zawodowego uczestników jest istotne, gdyż wspomaga aktualizację kompetencji
zawodowych, międzykulturowych i językowych. Cele specyficzne projektu stanowią: 1. Podniesienie
kwalifikacji zawodowych uczestników z zakresu wprowadzania doradztwa zawodowego w edukację dla
przedsiębiorczości. 2. Zwiększenie ilości i jakości kontaktów wśród międzynarodowych specjalistów w
kontekście zmian na europejskim rynku pracy. 3. Transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów
doradztwa zawodowego i szkoleń. Wybór organizacji przyjmującej uwzględnia realizację celów projektu.
Partner IHK-Akademie München und Oberbayern posiada umiejętności i kompetencje, jakich wymaga
realizacja wszystkich aspektów programu pracy. Czas trwania pobytu uczestników za granicą określono na 2
tygodnie (10 dni roboczych). Program wymiany VETPRO został uzgodniony w partnerem przyjmującym oraz
dostosowany do potrzeb uczestników. Zarządzanie projektem będzie obejmowało okres od rozpoczęcia
01.12.2012 projektu do momentu zakończenia projektu 31.07.2013. Rezultatem będzie poszerzenie przez
uczestników wiedzy, doświadczenia i umiejętności, co ułatwi im rozwój zawodowy i osobisty. Poszerzona
zostanie wiedza uczestników w zakresie wprowadzania doradztwa w edukację dla przedsiębiorczości. Nastąpi
podniesienie kompetencji międzykulturowych (kultura kraju Niemcy i regionu Bawaria) oraz kompetencji
językowych (specjalistyczne słownictwo angielskie, podstawy języka kraju goszczącego. j.niemieckiego). Miarą
będzie Certyfikat oraz dokument Europass Mobilność. Rezultaty będą obejmowąć: 1). Podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczestników z zakresu wprowadzania doradztwa zawodowego w edukację dla przedsiębiorczości.
2. Nastąpi zwiększenie ilości i jakości kontaktów wśród międzynarodowych specjalistów. 3. Transfer
innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk. Plany upowszechniające zostały ujęte przez Fundację Gaudete,
która przyjęła strategię upowszechniania, realizowaną w trakcie projektu oraz po jego zakończeniu. Strategia
upowszechniania będzie spójna z planowanym oddziaływaniem projektu. Upowszechnianie będzie angażować
Fundacją Gaudete z Polski oraz partnera IHK-Akademie München und Oberbayern z Niemiec. Dzielenie się z
innymi instytucjami będzie przebiegać na poziomie lokalnym (środowiska uczestników), regionalnym (w
regionach Silesia, Bawaria, seminaria i konferencje partnerów), a także europejskim poprzez upowszechnianie
efektu materialnego przygotowanego przez uczestników "Fostering innovation and entrepreneurship" w
instytucjach współpracujących z Fundacją Gaudete. Opis projektu po Angielsku dołączony do wniosku.Project
titled: “Fostering innovation and entrepreneurship - the role of career guidance and training in CVET in
response to systemic changes” Proposer of the motion: Gaudete Foundation from Katowice, Poland and IHKAkademie München und Oberbayern. International partnership created by Germany and Poland. various
organizations have been involved in realization and cooperation of the project. Partnership will take place
from 01.12.2012 up to 31.07.2013. The topic of the project is integrate guidance in entrepreneurship learning
in vocational education and training.
196
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27207
Tytuł projektu:
DOSKONALENIE ZAWODOWE POPRZEZ WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie
ul. Spółdzielcza 6
28-400 Pińczów
Osoba kontaktowa:
Anita Domagała
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
30570 euro
Krótkie streszczenie:
Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Pińczowie. Szkoła kształci w zawodach:
technik ekonomista, technik handlowiec, technik technologii żywności, technik geodeta, technik obsługi
turystycznej, technik budownictwa, technik informatyk, technik mechanik. Partnerem zagranicznym jest firma
Polaris Enterprise. Jest to firma prywatna, która zajmuje się obsługą różnego rodzaju projektów unijnych, w
tym programu Leonardo da Vinci. Specjalizuje się w projektach edukacyjnych, w których wymagana jest
kompleksowa obsługa pobytu grup na terenie regionu West Midlands w Wielkiej Brytanii.Grupę uczestników
stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSZ. Po wstępnym kursie kulturowo-językowym
zorganizowanym przez ZSZ im. S. Staszica planujemy w czerwcu 2013 roku wyjazd 15 nauczycieli na 7-dniowy
pobyt w Wielkiej Brytanii - region West Midlands. Nauczyciele będą wizytować szkoły angielskie kształcące w
profilach zawodowych (Stafford College, Stafordshire University), obserwować prowadzone przez angielską
kadrę pedagogiczną lekcje i uczestniczyć w zajęciach warsztatowych. Podczas wyjazdu nastąpi wymiana
doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego systemu szkolnictwa zawodowego,
organizacji nauczania i certyfikowania umiejętności zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych,
zakresu treści programowych przedmiotów zawodowych, siatki godzin tych przedmiotów, bazy materialnej
szkół (środki dydaktyczne, wyposażenie), podejmowanych działań w zakresie budowania renomy szkoły.
Dodatkowo nauczyciele uczestniczący w projekcie poznają realia życia rodziny angielskiej, kultury i
obyczajów.ZSZ im. S. Staszica jest największą i liczącą się szkołą zawodową na edukacyjnym rynku powiatu
pińczowskiego. Aby utrzymać tą pozycję oraz zapewnić wszechstronny rozwój swoim uczniom , szkoła musi
dbać o wzbogacenie oferty kształcenia, być przygotowaną na jej poszerzenie w zależności od potrzeb rynku
pracy, co jest możliwe tylko dzięki ustawicznemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
zdobywaniu przez nich nowych doświadczeń i współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. W wyniku własnych
obserwacji podczas realizacji projektu i porównań funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Polsce i w
Wielkiej Brytanii beneficjenci będą w stanie wysnuć odpowiednie wnioski co do poprawy funkcjonowania ich
własnej placówki. Realizacja projektu pozwoli lepiej przygotować kadrę pedagogiczną szkoły do zmian
wynikających z reformy szkolnictwa zawodowego.Planowane jest także kontynuowanie rozpoczętych
wcześniej rozmów nt. wspólnego wprowadzenia w przyszłości systemu ECVET.
197
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27210
Tytuł projektu:
Atrakcyjność kształcenia zawodowego szansą rozwoju
Beneficjent:
Żorska Izba Gospodarcza
ul. Wojska Polskiego 4
44-240 Żory
Osoba kontaktowa:
Gabriela Król
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
15696 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt mobilności, którego grupę partnerską tworzą Żorska Izba Gospodarcza (org. wysyłająca) i EU-Trade
(org. goszcząca) skierowany jest do specjalistów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego tj. nauczycieli,
dyrektorów szkół, doradców zawodowych, szkoleniowców oraz osób odpowiedzialnych za szkolenia w MŚP i
kadry zarządzającej MŚP. W ramach projektu odbędzie się tygodniowa wymiana na Litwę(Wilno), zaplanowana
na maj 2013 roku.Wyjazd na wymianę poprzedzi przeprowadzone w kraju przygotowanie pedagogiczne,
językowe i I część przygotowania kulturowego, natomiast za granicą równolegle z wymianą doświadczeń
odbędzie się II część przygotowania kulturowego. Działania te będą dla uczestników projektu okazją do
udoskonalenia swoich umiejętności społecznych, lingwistycznych, adaptacyjnych i
międzykulturowych.Problemy jakich dotyka projekt to:-niedopasowanie struktury kształcenia do struktur
zatrudnienia, potrzeb gospodarki i popytu na określone kwalifikacje zawodowe w regionie-brak skutecznego
systemu poradnictwa zawodowego-brak odpowiednich narzędzi do pozyskiwania i prognozowania lokalnych
potrzeb pracodawców-słaba współpraca pomiędzy organizacjami, instytucjami z zakresu kształcenia i szkolenia
zawodowego a przedsiębiorcami.Nadrzędnym celem projektu jest wymiana europejskich doświadczeń,
transfer wiedzy oraz propagowanie innowacyjnych metod pracy i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w
zakresie poradnictwa zawodowego, opracowywania programów edukacyjnych, dopasowywania kierunków
kształcenia zawodowego i programów nauczania do popytu na określone kwalifikacje na regionalnym rynku
pracy.Najważniejsze rezultaty projektu:- nabycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez 12
uczestników projektu wymiany doświadczeń na Litwę, tj. uaktualnionej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności
w zakresie poradnictwa zawodowego, opracowywania programów edukacyjnych, systemu/procedur
uruchamiania nowych kierunków kształcenia zawodowego- innowacyjne i „dobre praktyki” w zakresie
poradnictwa zawodowego, dostosowywanie kierunków kształcenia zawodowego i programów nauczania do
popytu na określone kwalifikacje na regionalnym rynku pracy- metody budowania elastycznego systemu
kształcenia i szkolenia zawodowego uwzględniającego przyszłe potrzeby rynku pracy- efektywniejsza
współpraca miedzy organizacjami, instytucjami z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego a
przedsiębiorstwami w Europie-narzędzia do pozyskiwania i prognozowania lokalnych potrzeb pracodawcówwzrost atrakcyjności programów kształcenia i szkolenia zawod.- podwyższenie kwalifikacji zawodowych
uczestników- poprawa kompetencji językowych uczestników - wzrost zdolności adaptacyjnych oraz
wykształcenie umiejętności międzykulturowych uczestników- rozwój osobisty uczestników
198
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27222
Tytuł projektu:
"Podnoszenie jakości i spójności kształcenia zawodowego z
zapotrzebowaniem rynku pracy - transfer doświadczeń z Finlandii"
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul.Mazowiecka 49a
87-100 Toruń
Osoba kontaktowa:
Izabela Thomas
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
13
Dofinansowanie :
29861 euro
Krótkie streszczenie:
Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na potrzeby pracowników podmiotów rynku pracy w
Toruniu,zajmujących się zarówno kształceniem młodych osób, ponowną aktywizacją osób w wieku
produkcyjnym jak i tych które zajmują się bezpośrednio siatką kształcenia oraz zrzeszają i współpracują z
pracodawcami. Przedstawiciele wszystkich wymienionych instytucji tworzą poszczególne ogniwa w łańcuchu
kształcenia zawodowego. Mając świadomość odpowiedzialności jaka spoczywa na osobach mających wpływ
na rynek pracy i zajmujących się kształtowaniem ścieżki zawodowej zarówno osób kończących proces edukacji
jak i tych, które wymagają jej uzupełnienia lub zaktualizowania, niniejszy projekt zakłada wymianę
doświadczeń między ww. pracownikami lidera (PUP dla MT) i partnerów (Fundacja Gospodarcza Pro Europa,
Starostwo Powiatowe w Toruniu, ZSMEiE w Toruniu i IPH w Toruniu), a fińską instytucją przyjmującą Zespołem Szkół Zawodowych w Tampere (ang. Tampere College).Wybór partnera zagranicznego podyktowany
jest specyfiką systemu kształcenia jaki panuje w Finlandii – jego przewodnie hasła to jakość, skuteczność,
internacjonalizacja i sprawiedliwy dostęp do nauki.Model fińskiego kształcenia zawodowego jest godny
szerszego rozpoznania i upowszechnienia przede wszystkim ze względu na wyzwania stojące przed Polską i
rozpoczętą kilka lat temu debatę środowisk oświatowych nad potrzebą reformy tej sfery edukacji –
przywrócenie jej atrakcyjności w oczach potencjalnego ucznia, a także unowocześnienie i dostosowanie do
potrzeb rynku pracy. Sytuacja w Polsce, w której po 1989 r. szkoły zaw. znalazły się w głębokim kryzysie, zaś z
drugiej strony nastąpiła nadprodukcja absolwentów szkół wyższych, których nie jest w stanie wchłonąć rynek
pracy, pokazuje wyraźnie, iż kształcenie zawodowe potrzebuje naprawy oraz oparcia w dobrych praktykach.
Jest to tym ważniejsze, iż zostały już podjęte kluczowe decyzje instytucjonalne co do wdrożenia reformy, zaś
możliwość korzystania z funduszy unijnych na kształcenie zawodowe (m.in. PO KL, LdV) otwiera drogę do
praktycznego skorzystania z dobrych przykładów. Ponadto w związku z ciągle zmieniającą się sytuacją na rynku
pracy - począwszy od rozwoju technologicznego skończywszy na zasobach ludzkich ich strukturze czy
liczebności (wiele zawodów zanika - pracownicy je reprezentujący zastępowani są np. maszynami, inne
powstają z połączenia dwóch lub więcej specjalności, pozostałe powstają od podstaw) i brakiem
wypracowanej spójnej metodologii oraz narzędzi do prognozowania i doboru odpowiedniej ścieżki
edukacyjnej niezbędne jest systematyczne aktualizowanie kwalifikacji pracowników ww. instytucji. Celem
wymiany międzynarodowej jest podniesienie poziomu świadczonych przez instytucje realizujące projekt usług.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: udoskonalenie jakości i spójności kształcenia
zawodowego z rynkiem pracy poprzez włączenie do praktyki podejść i rozwiązań funkcjonujących w kraju
partnera zagranicznego i upowszechnienie rezultatów wymiany wśród współpracowników oraz przedstawicieli
instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym oraz rynkiem pracy, zainteresowanych zacieśnieniem
współpracy z pracodawcami, modernizacją treści i programów kształcenia oraz korzystaniem z możliwości
europejskiej współpracy w tym zakresie.W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:
wzrost kwalifikacji zaw. i profesjonalizmu pracowników instytucji, zacieśnienie współpracy szkół i placówek
kształcenia zaw. z pracodawcami i ich organizacjami w warunkach polskich metodą fińską, umiejętność
wdrożenia dobrych fińskich praktyk i poprawę motywacji i elastyczności pracowników instytucji
zaangażowanych w projekt w zakresie rozwoju własnych kwalifikacji i planowania własnej kariery zaw. Projekt
mieści się w przedziale czasowym wrzesień 2012 – lipiec 2013 i przewiduje dwie 2 – tyg. wizyty w Tampere
grup składających się z 10 os. oraz seminarium po zakończeniu i inne działania organizacyjne.
199
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27223
Tytuł projektu:
VET PLUS - NEW TRENDS IN SPECIAL VOCATIONAL EDUCATION AND
TRAINING
Beneficjent:
Policealna Szkoła dla Dorosłych "Akademia Wiedzy" w Kołobrzegu
ul. Sikorskiego 8
78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa:
Maja Kowalczyk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
24330 euro
Krótkie streszczenie:
Osoba z upośledzeniem umysłowym, jak każdy człowiek, ma za zadanie podejmowanie rozmaitych życiowych
przedsięwzięć na miarę swoich sił. Jedną z niezwykle ważnych sfer funkcjonowania osób z upośledzeniem
umysłowym, zarówno z uwagi na rehabilitację społeczno-zawodową, jak również na ogólnospołeczne czy
gospodarcze korzyści, jest edukacja młodych niepełnosprawnych, mająca za cel m.in. odnalezienie własnego
miejsca w obszarze pracy zawodowej.(za: K. Mariańczyk: „Współczesny stan badań dotyczących edukacji i
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umysłową w Polsce”, Lublin 2010). Wg Powiatowego Programu
Działań Na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 2016 w powiecie kołobrzeskim 6 747 osób w wieku
powyżej 15 roku życia legitymuje się orzeczoną niepełnosprawnością, co stanowi 10,7% mieszkańców powiatu.
Oceny sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie kołobrzeskim dokonano za pomocą analizy SWOT.
Pozytywne oceny w analizie otrzymały m.in: funkcjonujące różnorodne formy zatrudnienia subsydiowanego
oraz ośrodki integracji zawodowej i społecznej, rozwinięte programy profilaktyki i terapii, realizowane
działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pozyskiwanie środków finansowych z
UE na ten cel. Negatywne oceny w analizie otrzymały m.in: brak spółdzielni socjalnych, mała liczba miejsc na
otwartym rynku pracy oraz w zakładach pracy chronionej i warsztatach aktywizacji zawodowej, brak
zaangażowania organizacji pozarządowych, słabe wykształcenie osób niepełnosprawnych, wzrastająca liczba
osób niepełnosprawnych oraz zjawisko wypalenia zawodowego kadry pracującej z osobami
niepełnosprawnymi. Nasza placówka wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym słabym stronom sytuacji osób
niepełnosprawnych w naszym powiecie, inicjując nowe formy kształcenia i doskonalenia zawodowego
skierowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz poszukując nowych rozwiązań w zakresie
zatrudniania osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. W ramach tych inicjatyw przygotowaliśmy
projekt międzynarodowej wymiany doświadczeń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie programowania i wdrażania innowacyjnych programów kształcenia i
aktywizowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. W rezultacie zaplanowanych w projekcie działań
bezpośredni uczestnicy projektu uzyskają nowe umiejętności i kompetencje w zakresie realizowania
innowacyjnych programów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do osób niepełnosprawnych
intelektualnie a nasza Szkoła wzbogaci swój program o nowe kierunki kształcenia zawodowego. Wartością
dodaną projektu będzie wzmocnienie przez uczestników projektu posiadanych kompetencji interkulturowych i
społecznych w dziedzinie interakcji z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami i środowiskiem w którym
żyją na co dzień.Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy; wymiany doświadczeń planowane są w odstępach 2 –
miesięcznych w roku szkolnym 2012 – 2013.
200
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27244
Tytuł projektu:
Współpraca urzędu pracy z pracodawcami, a efektywne programy staży
zawodowych.
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy
ul. Żwirki i Wigury 3
87-300 Brodnica
Osoba kontaktowa:
Adam Lewicki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
14
Dofinansowanie :
29764 euro
Krótkie streszczenie:
Wymiana odbędzie się w Portugalii, w kwietniu i maju 2013r. Uczestnikami projektu są pracownicy Urzędu
Pracy w Brodnicy, tj. osoby odpowiedzialne za szkolenie bezrobotnych, organizowanie i kompleksową obsługę
staży zawodowych w przedsiębiorstwach, współpracujące z pracodawcami w dziedzinie ustalania programów
staży, a także osoby pełniące funkcję opiekunów staży realizowanych na terenie PUP, prowadzące instruktaż
na stanowisku pracy, nadzór nad przebiegiem stażu i realizacją programu kształcenia oraz kadra kierownicza
Urzędu. Uczestnicy projektu to osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie i doświadczenie
zawodowe, adekwatne do obowiązków. Projekt jest odpowiedzią na występujące w Polsce zjawisko
niedostosowania kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w ich zakresie praktycznym, do potrzeb rynku pracy.
Pracodawcy, z którymi PUP współpracuje często podkreślają, iż osoby, które ukończyły szkoły, nie posiadają
umiejętności wystarczających, by powierzyć im samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Brak
doświadczenia zawodowego powoduje, iż absolwenci szkół są mało konkurencyjni na rynku pracy. Problem
dotyczy jednak nie tylko osób młodych, ale także tych, które pozostawały bez zatrudnienia przez dłuższy czas
oraz tych, których kwalifikacje uległy dezaktualizacji. Postęp technologiczny sprawia, iż konieczne jest ciągłe
podnoszenie kwalifikacji przez osoby chcące rozwijać się zawodowo. Zainteresowanie pracodawców i
bezrobotnych stażami organizowanymi przez PUP jest duże, jednakże celem Urzędu jest, oprócz zwiększenia
dostępności tej formy aktywizacji, również ciągły wzrost jej jakości i efektywności zatrudnieniowej. Jakość i
efektywność staży podnieść można przede wszystkim poprzez współpracę między wszystkimi uczestnikami
procesu edukacyjnego i zatrudnieniowego, tj. od szkół średnich i zawodowych poczynając, poprzez instytucje
szkoleniowe dla dorosłych i urzędy pracy, aż po pracodawców, którzy weryfikują w praktyce skuteczność
działania wszystkich wcześniej wymienionych placówek. Uczestnicy projektu zdają sobie sprawę z faktu, iż
wspomniana współpraca nie zawsze przynosi zadawalający skutek. Dlatego też, kluczowym celem projektu jest
zapoznanie się i zaadaptowanie do praktyki polskiej, portugalskich metod współpracy między służbami
zatrudnienia, szkołami i przedsiębiorcami na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych. W Portugalii,
podobnie jak w Polsce, w ostatnich latach położono nacisk na rozwój kształcenia ustawicznego i osiągnięto
wymierne rezultaty. Do najważniejszych przedsięwzięć służących przekwalifikowaniu dorosłych można
zaliczyć: tzw. program drugiej szansy dla osób, które nie ukończyły szkoły i pozostają bez zatrudnienia czy
nacisk na zdobywanie praktycznych umiejetności zawodowych i ich formalne uznawanie, bez konieczności
powrotu do tradycyjnej szkoły. W procesie aktywizacji wykorzystuje się nowe technologie, możliwość
kształcenia na odległość oraz skuteczne poradnictwo zawodowe. Partner pośredniczący posiada odpowiednie
doświadczenie aby zapewnić bezpośredni kontakt z przedstawicielami instytucji opracowujących programy
kształcenia i przedsiębiorstw realizujących staże. Udział w spotkaniach i zajęciach praktycznych umożliwi
zgromadzenie informacji na temat zasad analizowania rynkowego zapotrzebowania na kwalifikacje,
opracowywania programów staży i nawiązywania efektywnej współpracy z przedsiębiorcami. Obserwacje
prowadzone w miejscach realizacji staży i dyskusje z przedstawicielami różnorodnych instytucji zapewnią
dostęp do rzetelnej wiedzy i jej obiektywną ocenę. Zgromadzone informacje i doświadczenia skonfrontowane
zostaną z praktyką polską i posłużą zarówno samym uczestnikom wymiany, ich współpracownikom i klientom
PUP. Efektem wymiany będzie usprawnienie współpracy PUP z przedsiębiorcami, poprawa jakości i
efektywności programów staży, a pośrednio również, zaspokojenie zapotrzebowania bezrobotnych na
praktyczne i przydatne umiejetności zawodowe, a pracodawców na wykwalifikowany personel.
201
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27252
Tytuł projektu:
Mędzynarodowy peoces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji
nauczycieli ZSM
Beneficjent:
Zespół Szkół Mechanicznych im.Arki Bożka w Raciborzu
ul. Zamkowa 1
47-400 RACIBÓRZ
Osoba kontaktowa:
Konrad Hajdasz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
7
Dofinansowanie :
14385 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będzie 6 nauczycieli języka niemieckiego oraz 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych
znający j. niem. Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Główny cel projektu związany jest z uzyskaniem
nowych kwalifikacji do prowadzenia nauczania przedmiotu - język niemiecki zawodowy, oraz poznanie
zagadnień związanych z elektotechniką,mechatroniką czy IT-aby uczyć trzeba "się orientować", tym bardziej w
języku obcym technicznym. Współczesne wymagania obsługi maszyn i urządzeń w polskich firmach wymuszają
znajomość języków obcych w zakresie technicznym nawet u prostego robotnika- absolwenta szkoły. Zachodzi
więc konieczność przygotowania go do sprostania wymogom obsługi często drogich maszyn.ZSM Racibórz od
lat pozyskuje między innymi dzięki programowi LdV staże w firmach zagranicznych dla uczniów.W związku z
ciągłą ewaluacją projektów LdV zaistniała potrzeba lepszego przygotowania ucznia do odbycia praktyki w
firmie niemieckiej, a w przyszłości absolwenta poszukującego pracy w firmach na rynku europejskim. W
związku z powyższym nauczyciel powinien wzbogacić swoje kompetencje dotyczące języka niemieckiego
technicznego, co pozwoli na optymalne przygotowanie pod względem językowym ale także technicznym
ucznia do stażów zagranicznych i późniejszej pracy zawodowej. Istotnym aspektem projektu jest nabycie oraz
wymiana doświadczeń w kwestiach prowadzenia zajęć przedmiotów zawodowych [wiedza połączona z
metodami jej wprowadzania] tj. Elektroniki i Elektrotechniki dla młodzieży i dorosłych oraz poznanie sposobów
podniesienia atrakcyjności nauczania języka niemieckiego zawodowego. Podczas wymiany uczestnicy będą
mieli możliwość wizytowania lekcji i zajęć warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli BBS 1 w
Moguncji.Planuje się wyjazd nauczycieli w dwóch turach. Pierwszy pobyt to udział w zajęciach teoretycznych i
praktycznych co pozwoli wzbogacić nauczycielom z ZSM zasób słownictwa zawodowego [Elektronika,
Elektrotechnika],pozanie jak uczą inni i inaczej, uzmysłowić na co kłaść szczególny nacisk w czasie lekcji, jakie
treści są znaczące w przygotowaniu uczniów do praktyk zagranicznych, a także hospitacje lekcji niemieckich
kolegów. Po każdej lekcji odbędzie sie spotkanie ewaluacyjne na temat celów i założeń zajęć. Te obserwacje są
podstawą do wypracowania własnych metod pracy z uczniem w Polsce. Drugi wyjazd szkoleniowy zakłada
samodzielne prowadzenie zajęć w BBS 1 Mainz,nie tylko hospitowanie lekcji co pozwoli uczestnikom szkolenia
na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na pierwszym wyjeżdzie,dalszą ewaluację nabytych kompetencji
oraz uzmysłowienie najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego, weryfikacje wcześniejszych założeń
co do treści i metod pracy -co sie sprawdza a co nie. Podsumowaniem wyjazdu będzie wydanie skryptu, który
służyć będzie jako podręcznik przygotowujący uczniów do praktyk zagranicznych ujmując nie tylko język
zawodowy, lecz także wiedzę dotyczącą przedmiotu zawodowego,a w dalszej perpektywie będziemy dążyć do
wdrożenia nauczania dwujęzycznego oraz do stworzenia autorskiego programu naucania- także dla szkół z
powiatu.Planuje się wydanie gry edukacyjnej obejmujcej elementy techniczne - uczenie przez zabawę-"domino
techniczne- nowość na rynku.Termin szkolenia zawodowego został zaplanowany na ferie zimowe w 2013 i
jesień 2013W wyjeździe na I część i II część udział biorą te same osoby- należy więc przyjąć, ze jest to jeden 2
tygodniowy wyjazd 7 osób.Patrz sekcjaBUDRZET
202
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27266
Tytuł projektu:
Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
ul. Roosevelta 40 a
41-800 Zabrze
Osoba kontaktowa:
Anna Zięba
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
28095 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie wymiany doświadczeń uczestniczyć będzie 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
(PUP Zabrze), którzy zajmują się szeroko pojętym doradztwem i kształceniem zawodowym. Będą to doradcy
zawodowi, pośrednicy pracy, pracownicy zajmujący się szkoleniami, pracownicy ds. programów
inspektorzy/referenci oraz kadra kierownicza. Wszystkie te osoby charakteryzują się doświadczeniem w pracy
na rzecz osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Firma A4e, przybliży pracownikom PUP Zabrze zasady
współpracy firmy z instytucjami publicznymi, funkcjonowanie firmy w Wielkiej Brytanii, stosowane metody
aktywizacji zawodowej, oraz kierunki rozwoju. A4e charakteryzuje się dużym doświadczeniem w pracy z
osobami bezrobotnymi, zarówno w swoim kraju jak i za granicą. Celem projektu „Transfer wiedzy - program
wymiany doświadczeń" jest więc poznanie międzynarodowych doświadczeń związanych między innymi z
kształceniem ustawicznym osób bezrobotnych oraz ich późniejsza adaptacja do polskich warunków. Projekt
służy również wspieraniu poprawy jakości i innowacyjności w metodach działania PUP Zabrze, a także
wzbogaceniu systemu udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, w tym również ich dodatkowego kształcenia
i szkolenia zawodowego. Dzięki wymianie pracownicy PUP Zabrze nauczą się lepiej budować pozytywne relacje
i uczciwą współpracę pomiędzy dwoma sektorami (publicznym i prywatnym). Projekt pozwoli przede
wszystkim pracownikom PUP Zabrze na skupienie się na formie pomocy, jaką jest dostarczanie możliwości
uczenia się przez całe życie w ramach działalności na rzecz osób poszukujących zatrudnienia. Jednocześnie
zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie, pracownicy PUP Zabrze będą rozwijać swoją wiedzę,
wzbogacać własne doświadczenie oraz podnosić kompetencje. Wspólne uczenie się pozwoli na ulepszenie
stosowanych systemów, a wizyta przyczyni się do transferu know- how na temat funkcjonowania Centrów
Pracy w Wielkiej Brytanii, organizowanych kursów i programów aktywizacji zarówno zawodowej jak i
społecznej osób bezrobotnych.Podstawowym narzędziem przywracania osób do aktywności zawodowej jest
właśnie działalność szkoleniowo - edukacyjna w ramach doradztwa zawodowego. Dzięki nowym i dodatkowym
metodom oraz systemom kształcenia proponowanym przez PUP Zabrze dużo więcej osób w każdym wieku, w
tym osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz grup w niekorzystnej sytuacji, będzie mogło skorzystać
ze wsparcia w zakresie edukacji uzupełniającej. Jednocześnie projekt będzie stanowił dobrą praktykę dla
innych Urzędów Pracy w Polsce.W ramach wymiany, która odbędzie się w maju 2013 r i trwać będzie tydzień,
uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem firmy A4e w Wielkiej Brytanii. Program wymiany obejmowac
będzie między innymi zapoznanie sie z pracą biur w Yorkshire, North East i Londynie.
203
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27288
Tytuł projektu:
Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent - wymiana doświadczeń w
zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta
Beneficjent:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
Osoba kontaktowa:
Joanna Musieł
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
25
Dofinansowanie :
45450 euro
Krótkie streszczenie:
Wnioskodawcą projektu jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZZOZ) w Ostrowie Wielkopolskim. Instytucją
partnerską w projekcie jest Klinika MEDINOS w Sonneberg (MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg
GmbH). Uczestnikami projektu będzie 25 osób, pielęgniarek i położnych, sprawujacych funkcje związane z
kierowaniem i nadzorem w zakresie: opieki bezpośredniej, zarządzania zespołem pielęgniarskim, kontroli
jakości opieki oraz nauczaniem. Czas trwania projektu to 11 miesięcy (od września 2012 do lipca 2013),
natomiast czas trwania mobilności, to dwutygodniowa wymiana pięciu , 5-osobowych grup szkoleniowców w
klinice Medinos w Sonneberg.Celem projektu jest wspieranie międzynarodowej mobilności, współpracy,
wymiany doświadczeń i najbardziej korzystnych rozwiązań, osób odpowiedzialnych za zagadnienia związane ze
szkoleniem zawodowym pielęgniarek i położnych szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt wspiera
uczestników wymiany w podnoszeniu kwalifikacji i wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w
kierunku budowania kultury ciągłego uczenia się i doskonalenia oraz ułatwienia rozwoju osobistego w
aspekcie zawodowym. Celem projektu jest również rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i
kształcenia zawodowego pielegniarek i położnych z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i
poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Kwestia powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki
zdrowotnej to jedna z zasad , które ceni i którymi kieruje się Unia Europejska. Równie ważne miejsce w
programie działań UE zajmuje zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług medycznych.
W świetle efektów działań podjętych w ramach projektu EUNetPas (unijnej sieci na rzecz bezpieczeństwa
pacjenta), zaleca się stałe wzmacnianie współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia przedstawicieli
zawodów medycznych w zakresie bezpieczństwa pacjentów w formacie wymiany naukowej, a także dzielenia
się doświadczeniami dydaktycznymi i organizacyjnymi.Poznane podczas wymiany w klinice Sonneberg nowe
rozwiązania i metody, zostaną trwale wdrożone do procesu szkolenia zawodowego pielęgniarek i położnych
szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Przygotowane zostaną również nowe procedury i zasady postępowania
dot. systemu nadzoru nad higieną szpitalną.Umożliwienie kształcenia i mobilności pielęgniarkom i położnym
(os. odpowiedzialnym za szkolenie i kształcenie zawodowe) pozwoli udoskonalić i zaktualizować ich
kompetencje z zakresu organizacji szkoleń zawodowych, skutecznego zarządzania w pielegniarstwie,
rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz usprawnienia pracy w obszarze jakości opieki i
bezpieczeństwa pacjenta.Miejsce wymiany to klinika Medinos w Sonneberg. Klinika dysponuje nowoczesnymi
obiektami i wyposażeniem, a doskonała baza dydaktyczna oraz kompetencje kadry szkoleniowców będą
gwarantem profesjonalnej realizacji projektu.
204
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27479
Tytuł projektu:
Bezpieczne stolice – metody zwalczania przestępczości kryminalnej w
europejskich aglomeracjach
Beneficjent:
Komenda Stołeczna Policji
Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Olga Czuba-Czubiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
63980 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt ten jest kontynuacją projektu KSP, który w 2009 r. otrzymał Certyfikat programu LdV (VETPRO).
Dotychczas w ramach realizacji projektu Komenda Stołeczna Policji wykorzystała doświadczenia i na bieżąco
współpracuje z Policjami z: Aten, Bukaresztu, Lizbony, Rzymu, Rygi, Tallina, Wiednia, Malty, Madrytu,
Rejkiawiku, Sofii, Budapesztu oraz Belfastu. Niniejszy projekt zakłada działania rozwijające poprzedni projekt
poprzez rozszerzenie zakresu tematycznego o takie zagadnienia jak: działania ratunkowe i ewakuacja ludności
podczas różnego rodzaju zagrożeń, walka z przemytem, produkcją i handlem narkotykami . Udział w projekcie
nowej grupy uczestników pozwoli na:- podniesienie kompetencji zawodowych,- podniesienie kompetencji
językowych w zakresie terminologii policyjnej języka angielskiego,- wspieranie międzynarodowej mobilności,zmniejszenie skali przestępczości pospolitej w dużych aglomeracjach.Te cele będą osiągnięte poprzez nabycie
nowej wiedzy i umiejętności w obszarze długoterminowych działań na rzecz zwalczania przestępczości
pospolitej oraz nawiązanie ścisłej współpracy w działaniach pozaoperacyjnych. Zdobyte kompetencje będą
potwierdzone dokumentem Europass Mobilność – potwierdzającym nabyte przez uczestnika kompetencje
zawodowe oraz Certyfikatem od organizacji partnerskiej potwierdzającym odbytą wymianę.Ocenę realizacji
projektu oraz zdobytych przez uczestników kompetencji dokona ewaluator zew. oraz Komendant Stołeczny
Policji na podstawie: wywiadów, ankiet, raportów uczestników z poszczególnych wymian oraz sprawozdań
koordynatora.Dla obywateli - mieszkańców i turystów Warszawy, jako pośrednich odbiorców rezultatów
projektu, opracowane i wydrukowane zostaną ulotki prewencyjne z informacją o zachowaniu podstawowych
zasad bezpieczeństwa. W celu upowszechnienia dobrych praktyk na stronie IT KSP i IT partnerów zostaną
zamieszczone odpowiednie informacje odzwierciedlające zdobyte doświadczenia, które również przekazane
będą do Komendy Głównej Policji oraz Komend Wojewódzkich w celu wykorzystania służbowego.W ramach
przygotowania kulturowo-jezykowego zaplanowany jest m.in. zakup urządzeń multimedialnych zawierające
kursy językowe, przewodniki, rozmówki, itp.W niniejszym projekcie udział biorą 4 policje z: Helsinek, Brukseli,
Wilna oraz Cypru. U każdego z partnerów zaplanowano 1-tyg. pobyt (5 dni, po 7-8 godzin roboczych dziennie),
w których weźmie udział 40 uczestników z KSP.
205
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27506
Tytuł projektu:
Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
Szopienicka 66
40-395 Katowice
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Filus
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
14016 euro
Krótkie streszczenie:
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach podejmuje się realizacji projektu VETPRO
wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych w
przekonaniu, iż najlepszą formą szkolenia jest nabywanie doświadczenia w wymiarze międzynarodowym.
Projekt wymiany doświadczeń VETPRO p.t. "Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny ", będzie
realizowany w szkole od 01/09/2012 do 30/06/2013r., a wymiana doświadczeń, której organizację
powierzyliśmy instytucji przyjmującej Europroyectos LdV Member of AC Group, odbędzie się w terminie
11/02/2013-15/02/2013 w Granadzie w Hiszpanii. Weźmie w niej udział ośmiu nauczycieli z Zespołu Szkół
szczególnie wyróżniających się swoim zaangażowaniem w rozwój szkoły i osobistym rozwojem zawodowym.
Cele projektu obejmują:- polepszenie zawodowych kwalifikacji uczestników projektu - wymianę doświadczeń
w kształceniu zawodowym średnim- poznanie systemu średniej edukacji zawodowej w Hiszpanii- poznanie
sposobu zarządzania placówkami kształcenia zawodowego średniego- poznanie przykładów dobrej praktyki i
rozwiązań innowacyjnych w kształceniu zawodowym- nawiązanie bezpośredniej współpracy
międzynarodowej- doskonalenie umiejętności językowych uczestników.Uczestnicy projektu zapoznają się ze
specyfiką hiszpańskiego systemu średniej edukacji zawodowej, zwizytują średnie szkoły zawodowe i zakłady
pracy zatrudniające techników; zapoznają się z wyposażeniem placówek, metodami pracy nauczycieli,
funkcjonowaniem kadry zarządzającej i doradców zawodowych, będą mieli możliwość porównania
funkcjonowania placówek kształcenia zawodowego średniego ( w Polsce i w Hiszpanii), ich sposób
finansowania i współpracy ze środowiskiem lokalnym/regionalnym/międzynarodowym. Uczestnicy projektu
nabędą umiejętności: zawodowe ( oceny,porównania i analizy systemów funkcjonowania szkół średnich
zawodowych w Polsce i Hiszpanii); umiejętności organizacyjne, poprzez pełnienie różnych ról podczas
wymiany doświadczeń ( kierownik grupy, osoby monitorującej, dokumentującej przebieg wymiany,
prezentera w j. angielskim, prowadzącego seminarium i dyskusję), a także podwyższą umiejętności
komunikacji w j. angielskim i j. angielskim zawodowym. Udział w wymianie doświadczeń zapewni również
uczestnikom poznanie bogatego dziedzictwa kulturowego Andaluzji.Udział w zagranicznej wymianie
doświadczeń wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w Zespole Szkól Zawodowych
nr 3 , a w konsekwencji na podniesienie poziomu wykształcenia absolwentów, przygotowując ich do radzenia
sobie na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające
udział w wymianie doświadczeń i dokumenty Europass Mobility potwierdzające nabyte lub udoskonalone w
czasie działań projektowych umiejętności. Uczestnicy projektu opracują sprawozdania z wymiany
doświadczeń; biuletyn zawierający wnioski wynikające z obserwacji, seminariów i dyskusji w kontekście
rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 upowszechniany w środowisku lokalnym/regionalnym oraz
zagadnienia do przyszłych dyskusji i opracowania przez Radę Pedagogiczną Szkoły, Realizacja projektu
obejmuje działania promocyjne, rekrutacyjne, przygotowanie uczestników do wymiany doświadczeń
(językowe, kulturowe), działania organizacyjne, w tym organizacja wyjazdu do Granady i programu
merytorycznego wymiany doświadczeń, działania ewaluacyjne, monitorujące i upowszechnienie rezultatów
projektu.
206
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27516
Tytuł projektu:
Wymiana doświadczeń z zakresu planowania kariery zawodowej ucznia
na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Niemczech
Beneficjent:
Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Legionów 58/10
42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Luiza Olczak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
20952 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt wymiany doświadczeń, przygotowany przez Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczną Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną (CIZ) wspólnie z instytucją partnerską: Hochschule der Bundesagentur fuer
Arbeit - Fachhochschule fuer Arbeitsmarktmanagement (HdBA), ma na celu zapoznanie doradców
zawodowych CIZ oraz pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i pracowników Urzędu
Miasta Częstochowy zajmujących się szkoleniami z praktykami w zakresie planowania kariery zawodowej
ucznia oraz ze strukturą organizacji doradztwa zawodowego w Niemczech. Ponadto celem 12 osobowej grupy
delegowanych jest znalezienie rozwiązań z obszaru projektu możliwych do zaadaptowania na gruncie miasta
Częstochowy, a także nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy częstochowskim a niemieckim
odpowiednikiem. Rezultatami projektu będzie zdobycie przez uczestników wiedzy na temat dobrych praktyk w
zakresie organizacji doradztwa zawodowego, jak również w zakresie bezpośredniej pracy z uczniem, a w
konsekwencji praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w celu podniesienia skuteczności doradztwa zawodowego
w Częstochowie, wdrożenie nowych metod zarządzania doradztwem zawodowym oraz zastosowanie nowych
form wsparcia ucznia w planowaniu kariery zawodowej. Zdobyta wiedza zostanie przekazana innym
pracownikom w celu udoskonalenia ich pracy. Po powrocie z wymiany doświadczeń przewiduje się organizację
cyklu szkoleń w powyższych tematach dla pracowników Centrum Informacji Zawodowej oraz Wydziału
Edukacji odpowiedzialnych za działania wchodzące w zakres projektu.Pomimo organizacji doradztwa
zawodowego w szkołach w formie grupowej i indywidualnej (w roku szkolnym 2010/2011 pracownicy CIZ
objęli swą pomocą 5961 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach zajęć grupowych ,5100
uczniów w ramach porad indywidualnych), uczniowie nie zawsze podejmują trafne decyzje co do dalszej drogi
edukacyjnej i zawodowej. Zdecydowana większość uczniów ( 942 uczniów/1524 uczniów) deklaruje dalsze
kształcenie w liceach ogólnokształcących: 454 osoby - technika i 128 -szkoły zawodowe. Priorytetem
Kuratorium Oświaty w Katowicach jest promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów ze
względu na to, iż absolwenci liceów ogólnokształcących w Częstochowie nie zawsze kontynuowali naukę w
celu zdobycia zawodu. Ważne jest, aby uczniowie wybierając liceum ogólnokształcące byli przekonani o tym, iż
jest to dla nich ścieżka dojścia do wybranych zawodów, świadoma decyzja, a nie alternatywa dla szkół
zawodowych. Jednym z głównych elementów w pracy doradcy zawodowego w zakresie planowania kariery
zawodowej jest określenie zainteresowań ucznia, cech charakteru, zdolności i możliwości oraz cech
osobowości. Jest to konieczne do postawienia prawidłowej, trafnej diagnozy. W związku z tym istnieje
ogromna potrzeba skonfrontowania wiedzy i doświadczenia polskich doradców i pracowników
odpowiedzialnych za organizację doradztwa z dobrymi praktykami stosowanymi w Niemczech. Projekt jest
skierowany do 6 doradców zawodowych z CIZ oraz 4 pracowników Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta
Częstochowy jako jednostki prowadzącej CIZ. Projekt będzie realizowany z partnerem : Hochschule der
Bundesagentur fuer Arbeit, z którymCzęstochowa podejmie współpracę w zakresie wymiany doświadczeń
poprzez wizytę studyjną w dziedzinie organizacji i realizacji doradztwa zawodowego, która poszerzy wiedzę i
umiejętności pracowników i wpłynie na wzrost jakości i efektywności doradztwa zawodowego dla uczniów w
Częstochowie.
207
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27521
Tytuł projektu:
Doświadczenie i partnerska współpraca - sposobem na doskonalenie
Beneficjent:
Zespół Szkół Specjalnych
Szpitalna 85
41-250 Czeladź
Osoba kontaktowa:
Iwona Flaga
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
14016 euro
Krótkie streszczenie:
Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi podejmuje się realizacji projektu VETPRO wychodząc naprzeciw
potrzebom nauczycieli Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu, w zakresie doskonalenia
kompetencji zawodowych w przekonaniu, iż najlepszą formą szkolenia jest nabywanie doświadczenia w
wymiarze międzynarodowym. Obszar zdefiniowanych potrzeb zawiera: wzrost poziomu kwalifikacji
zawodowych nauczycieli, adaptację dobrych praktyk oraz nabycie umiejętności komunikacyjnych w języku
angielskim, a w szczególności w języku angielskim zawodowym. Projekt wymiany doświadczeń VETPRO p.t. "
Doświadczenie i partnerska współpraca - sposobem na doskonalenie", będzie realizowany w szkole od
01/09/2012 do 30/06/2013r., a wymiana doświadczeń, której organizację powierzyliśmy instytucji
przyjmującej Europroyectos LdV Member of AC Group, odbędzie się w terminie 11/02/2013-15/02/2013 w
Granadzie w Hiszpanii. Weźmie w niej udział ośmiu nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi
umysłowo w Zasadniczej Szkole Zawodowej, szczególnie wyróżniających się swoim zaangażowaniem w
rozwój szkoły i osobistym rozwojem zawodowym. Cele projektu obejmują: -polepszenie kwalifikacji
zawodowych uczestników projektu, w aspekcie uczniów niepełnosprawnych umysłowo: wymianę
doświadczeń w kształceniu zawodowym - poznanie systemu edukacji zawodowej w Hiszpanii- poznanie
sposobu zarządzania placówkami kształcenia zawodowego - poznanie przykładów dobrej praktyki i rozwiązań
innowacyjnych w kształceniu zawodowym- oraz nawiązanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej i
doskonalenie umiejętności językowych uczestników.Uczestnicy projektu zapoznają się ze specyfiką
hiszpańskiego systemu edukacji zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo , zwizytują szkoły
zawodowe i zakłady pracy zatrudniające osoby niepełnosprawne umysłowo; zapoznają się z wyposażeniem
placówek, metodami pracy nauczycieli, funkcjonowaniem kadry zarządzającej i doradców zawodowych, będą
mieli możliwość porównania funkcjonowania placówek kształcenia zawodowego specjalnego ( w Polsce i w
Hiszpanii), ich sposób finansowania i współpracy ze środowiskiem lokalnym/regionalnym/międzynarodowym.
Uczestnicy projektu nabędą umiejętności: zawodowe ( oceny,porównania i analizy systemów funkcjonowania
szkół zawodowych specjalnych w Polsce i Hiszpanii); umiejętności organizacyjne, poprzez pełnienie różnych
ról podczas wymiany doświadczeń ( kierownik grupy, osoby monitorującej, dokumentującej przebieg
wymiany, prezentera w j. angielskim, prowadzącego seminarium i dyskusję), a także podwyższą umiejętności
komunikacji w j. angielskim i j. angielskim zawodowym. Udział w wymianie doświadczeń zapewni również
uczestnikom poznanie bogatego dziedzictwa kulturowego Andaluzji.Udział w zagranicznej wymianie
doświadczeń wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w Zespole Szkól Specjalnych, a
w konsekwencji na podniesienie poziomu wykształcenia absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
przygotowując ich do radzenia sobie na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.Uczestnicy projektu
otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w wymianie doświadczeń i dokumenty Europass Mobility
potwierdzające nabyte lub udoskonalone w czasie działań projektowych umiejętności. Uczestnicy projektu
opracują sprawozdania z wymiany doświadczeń; biuletyn zawierający wnioski wynikające z obserwacji,
seminariów i dyskusji w kontekście rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych, który będzie upowszechniany w
środowisku lokalnym/regionalnym oraz zagadnienia do przyszłych dyskusji i opracowania przez Radę
Pedagogiczną Szkoły, Realizacja projektu obejmuje działania promocyjne, rekrutacyjne, przygotowanie
uczestników do wymiany doświadczeń ( językowe i kulturowe), działania organizacyjne, w tym organizacja
wyjazdu do Granady i programu merytorycznego wymiany doświadczeń, działania ewaluacyjne, monitorujące i
upowszechnienie rezultatów projektu.
208
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27540
Tytuł projektu:
INNOVA. Innowacyjne formy wspierania zainteresowań i uzdolnień w
edukacji przedszkolnej.
Beneficjent:
Zespół Placówek Oświatowych "MORSKA KRAINA" - Przedszkole
Prywatne oraz Prywatna Szkoła Podstawowa na prawach publicznych
ul. Obrońców Westerplatte 19U 1/1
78-100 Kołobrzeg
Osoba kontaktowa:
Dorota Żurawska - Nowak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
34120 euro
Krótkie streszczenie:
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualną
wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania. Zadaniem wychowania przedszkolnego
powinno być zatem stworzenie sytuacji, w których dziecko znalazłoby zaspokojenie tych potrzeb.Należy
stwarzać warunki bardziej sprzyjające aktywności dziecka, w większym stopniu odpowiadające na jego
indywidualne potrzeby. Mówiąc o wychowaniu zgodnym z zainteresowaniami dziecka mamy na myśli
elastyczną organizację procesu wychowania dydaktycznego, którego cele, treści i metody konkretyzują się
dopiero w kontakcie indywidualnym z dzieckiem. W przedszkolach od pewnego czasu dało się zaobserwować
zainteresowanie nauczycieli nowymi rozwiązaniami metodycznymi. Większość placówek pełni rolę ośrodka
doskonalenia nauczycieli. Rodzą się i są wprowadzane w życie pomysły do pracy zespołów
samokształceniowych. Odbywają się zajęcia otwarte, konferencje metodyczne, kursy i szkolenia. Poznane
metody lub ich elementy wprowadza się do codziennej praktyki, doskonaląc w ten sposób warsztat pracy i
wypracowując własne pomysły.Biorąc pod uwagę powyższe, nasza placówka wdrażająca m.in. innowacyjny
program "Dziecięca matematyka”, opracowany przez dr hab. Edytę Gruszczyk Kolczyńską i dr Ewę Zielińską,
zdecydowała się na przygotowanie projektu wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz
kierownictwa placówek przedszkolnych z naszego powiatu, który rozszerzyłby ich umiejętności praktyczne i
kompetencje kluczowe w zakresie opracowywania i wdrażania nowych form edukacji, skierowanej na
indywidualny rozwój zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zaplanowanych w projekcie
wymian doświadczeń chcemy nie tylko zdobyć informacje o programach edukacyjnych, wdrażanych przez
podobne placówki z innych krajów europejskich, ale także podzielić się z wychowawcami i edukatorami dzieci
w wieku przedszkolnym własnymi doświadczeniami w tym zakresie.Realizacja założeń naszego projektu ma
przyczynić się do rozszerzenia oferty edukacyjnej realizowanej przez publiczne i prywatne przedszkola w
naszym powiecie o nowe, nowatorskie programy nauczania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym,
wzmocnić współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy zaangażowanymi w projekt placówkami z naszego
powiatu oraz wytypowanymi organizacjami goszczącymi oraz zainicjowanie wspólnych inicjatyw lokalnych na
rzecz budowania jakościowej oferty edukacyjnej w przedszkolach i placówkach wychowawczych dla dzieci.Do
realizacji zaplanowanych wymian doświadczeń wybrano organizacje z Niemiec, Grecji, Malty, Portugalii i
Włoch, w których realizowane są innowacyjne formy edukacji przedszkolnej. Wszystkie działania projektu
zostaną zrealizowane w ciągu 18-tu miesięcy, w okresie od lipca 2012 do grudnia 2013 roku.
209
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27566
Tytuł projektu:
Kwalifikacje na europejskim poziomie
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
Osoba kontaktowa:
Maria Chwirut
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
25
Dofinansowanie :
45600 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będą pracownicy PUP w Jaworznie,przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz WUP
w Katowicach, którzy w swoich obowiązkach służbowych realizują zadania związane z planowaniem,
opiniowaniem, nadzorowaniem, realizacją, oceną, monitoringiem kształcenia osób dorosłych, w tym przede
wszystkim osób bezrobotnych. Projekt zakłada wymianę doświadczeń wyżej wskazanej grupy z
przedstawicielami instytucji będących partnerami współpracującymi z AZZURRA.Projekt obejmie grupę 25
osób, z których 5 to przedstawiciele samorządu terytorialnego, 1 to przedstawiciel WUP w Katowicach a
pozostałych 19 to pracownicy PUP w Jaworznie, w tym 9 osób stanowiących kadrę zarządzającą.Projekt
przewiduje kompleksowe wsparcie dla 2 grup ( I grupa – 13 osób, II grupa – 12 osób).Przed wyjazdem każda z
grup weźmie udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym, w tym w wykładzie nt.powstania i
historii UE oraz kultury, geografii, gospodarki włoskiej (6h) oraz 4 miesiące (śr.100h) nauka języka włoskiego w
Polsce. Wizyta w Spoleto dla każdej grupy będzie trwała 7 dni. Wizyty te odbędą się na przestrzeni miesięcy
maj-czerwiec 2013r.Projekt „Kwalifikacje na europejskim poziomie” odpowiada na następujące potrzeby
beneficjentów:- konieczność stałego rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie wiedzy o innowacyjnych
metodach pracy z osobami bezrobotnymi, w tym podnoszenia ich kwalifikacji,- potrzeba ciągłej motywacji,
stanowiąca element walki z wypaleniem zawodowym, związanym z pracą z "trudnym" klientem;- potrzeba
zwiększenia tolerancji, otwartości i współpracy z osobami z różnych środowisk, w tym uwrażliwienie na pracę
z osobami dyskryminowanymi.Projekt "Kwalifikacje na europejskim poziomie" jest odpowiedzią na wyżej
zdiagnozowane potrzeby, bowiem główne cele projektu to:- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz nabycie
nowych umiejętności zawodowych,- poznanie innowacyjnych metod szkolenia, kształcenia zawodowego i
wspierania bezrobotnych na poziomie europejskich standardów,zyskanie nowego spojrzenia na problemy
edukacji dorosłych i bezrobocia,adaptacja inspirujących praktyk i wykorzystanie ich na gruncie polskim,poznanie innowacyjnych technik wykorzystywanych w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy,- rozwój motywacji do kreatywnego i samodzielnego podejmowania działań w codziennej pracy,promowanie równości między mężczyznami i kobietami, wspieranie walki z wszelkimi formami
dyskryminacji.Rezultatami zrealizowanej wymiany będą:- poprawa umiejętności zawodowych pracowników
administracji samorządowej,- adaptacja innowacyjnych metod i technik pracy oraz zastosowanie ich w
codziennej pracy,- zwiększenie motywacji beneficjentów do podejmowania działań w zakresie podnoszenia
swoich kwalifikacji,- podniesienie poziomu samooceny uczestników projektu,- uwrażliwienie na przejawy
dyskryminacji oraz otwartość i bieżąca współpraca z osobami z różnych środowisk.
210
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27572
Tytuł projektu:
Europejskie standardy w kształceniu zawodowym
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych
Rybnicka 44
43-190 Mikołów
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Jabłońska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
14
Dofinansowanie :
21496 euro
Krótkie streszczenie:
Nazwa projektu: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym"Koordynator: ZST Mikołów,
PolskaPartnerzy: BULGARIA Gateway Ltd – Sofia, Bułgaria
VITALIS Betreuungsgesellschaft für
Modellprojekte mbH, Schkeuditz, Niemcy
SISTEMA TURISMO s.r.l. - Rimini, WłochyPotrzeby: Projekt
jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania
systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy, potrzebę wdrożenia w Polsce "Europejskich Ram
Kwalifikacji". Jest rzeczą niezbędną aby umożliwić naszym nauczycielom ciągły rozwój zawodowy w ramach
kształcenia ustawicznego (uczenia się przez całe życie). Jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem najnowszych
technologii stosowanych w krajach partnerskich w procesie nauczania i uczenia się, wymianą doświadczeń w
zakresie wdrażania kwalifikacji w zawodach, współpracy pomiędzy szkołami a firmami, centrami kształcenia i
egzaminowania w zakresie potwierdzania kwalifikacji. Projekt jest zgodny z potrzebami naszej szkoły i regionu,
jesteśmy bowiem szkołą zawodową o zasięgu regionalnym. Szkolenie zagraniczne jest kolejną formą
doskonalenia nauczycieli, którzy w kraju uczestniczą w licznych warsztatach, kursach i konferencjach. Są
ekspertami w swojej dziedzinie oraz "promotorami zmian" MEN i warto, aby wymienili doświadczenia,
ciekawe rozwiązania i praktyki z ekspertami z innych krajów UE, a dzięki temu doskonalili metody pracy w
zakresie kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji w zawodach.Główne cele: Projekt ma na celu
wspieranie nauczycieli przedmiotów zawodowych w ZST w doskonaleniu, zdobywaniu wiedzy i umiejętności
nt. stosowania "Europejskich Ram Kwalifikacji", aby ułatwić wdrażanie tego systemu potwierdzania kwalifikacji
w zawodzie w Polsce, ułatwić rozwój osobisty nauczyciela w kontekście zawodowym. Celem projektu jet
również podnoszenie jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia zawodowego.Działania:Udział w
seminarium i wymiana know-how nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie wdrażania "Europejskich
ram kwalifikacji w zawodach", dalszy rozwój współpracy z instytucjami partnerskimi z 3 krajów UE; Poznanie
metod, programów kształcenia zawodowego i sposobów potwierdzania nabytych kwalifikacji zawodowych w
tych krajach, porównanie struktury i organizacji systemu kształcenia, standardów wymagań i systemów
egzaminowania; Poznanie funkcjonowania i organizacji pracy w centrach kształcenia praktycznego i
przedsiębiorstwach krajów UE; Nauka branżowych języków obcych. Oczekiwane rezultaty: -doskonalenie
zawodowe przez wymianę know-how z ekspertami kształcenia zawodowego w krajach UE,-porównanie
programów kształcenia zawodowego i sposobów potwierdzania nabytych kwalifikacji w krajach partnerskich w
odniesieniu do "Europejskich Ram Kwalifikacji" -przeniesienie tych doświadczeń na "grunt polski", przygotowanie na ten temat materiałów dydaktycznych i prezentacji dla innych nauczycieli naszej szkoły i szkół
zawodowych w regionie,-zwiększenie innowacyjności procesu kształcenia zawodowego,-dostosowanie
wymagań i sposobów potwierdzania kwalifikacji w zawodach do standardów UE,-potwierdzenie nabytych
umiejętności dokumentem Europass Mobility,-posługiwanie się techniczną terminologią w językach UE, wymiana doświadczeń z organizacjami krajów partnerskich oferującymi możliwości kształcenia zawodowego,
dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy: Projekt
zakłada udział 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.Czas trwania
i realizacja: 1 tydzień, termin: II/III2013, Miejsce: Sofia, Bułgaria - 4 nauczycieli1 tydzień, termin: XII 2012,
Miejsce: Schkeuditz, Niemcy - 6 nauczycieli1 tydzień, termin: III/IV2013, Miejsce: Rimini, Włochy - 4
nauczycieliWszystkie 3 grupy będa realizować taki podobny program przygotowany wspólnie z organizacjami
krajów partnerskich.
211
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27574
Tytuł projektu:
Izolacje w budownictwie pasywnym
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
Legionów 15
33-100 Tarnów
Osoba kontaktowa:
Dariusz Zaucha
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
34640 euro
Krótkie streszczenie:
Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania współczesnego rynku budowlanego determinują potrzebę
pogłębiania i rozszerzania kwalifikacji kadry nauczycielskiej szkół zawodowych o dodatkową wiedzę i
umiejętności pozwalające przygotowywać absolwentów tych szkół do pracy w środowisku nowoczesnych
technologii. Możliwości takie daje program LLP w sektorze LdV w ramach projektów mobilności VETPRO.
Projekt niniejszy przewiduje uczestnictwo nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej
nauki zawodu Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie w szkoleniu z zakresu izolacji w budownictwie
pasywnym. Planowane są dwa dwutygodniowe szkolenia dla dwóch 8-mio osobowych grup nauczycieli w
kolejnych dwóch latach (14.01.2013 - 25.01.2013 i w styczniu lub lutym 2014). Szkolenie odbędzie się w
Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w
placówce specjalizującej się w organizowaniu różnych form dokształcania zawodowego dla branży budowlanej.
Uczestnicząc w wizycie przygotowawczej przekonaliśmy się, że placówka ta posiada niezbędny potencjał
kadrowy i doświadczenie zapewniające właściwy poziom szkolenia. Wyposażona jest w nowoczesne maszyny,
urządzenia i stanowiska szkoleniowe oraz niezbędną bazę hotelową. Wybór grupy docelowej i program
wymiany wynika ze strategii rozwoju ZSB, która przewiduje dążenie do pełnienia roli regionalnego ośrodka
edukacji budowlanej zaspokajającego potrzeby rynku pracy w tej branży. O potrzebie przygotowania
fachowców rozumiejących i umiejących zastosować zaawansowane energooszczędne rozwiązania w
budownictwie mówią zarówno środowiska naukowe jak i producenckie i wykonawcze. Wynika stąd potrzeba
odpowiedniego wykształcenia absolwentów szkół zawodowych a wcześniej konieczność przygotowania kadry
nauczycielskiej zdolnej to uczynić. Wprowadzane obecnie zmiany w systemie kształcenia zawodowego
włączyły do klasyfikacji zawodów szkolnych nowy kierunek: technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, którego uruchomienie wymagać będzie od kadry nauczycielskiej nowej wiedzy i doświadczeń.
Planowane tu szkolenie byłoby nie tylko bezpośrednią odpowiedzią na ww potrzeby budowlanego rynku
pracy i kwalifikacyjne kadry nauczającej ale ukształtowało by w świadomości 16-stu nauczycieli ZSB
przekonanie o słuszności takiego kierunku rozwoju budownictwa, dążenie do dalszego rozwijania takich
kwalifikacji i zaszczepiania tej idei w umysłach młodzieży. Będzie to z pewnością także przydatne dla obecnie
tworzonego przez ZSB "Poligonu Energooszczędności" w ramach wspólnego z Politechniką Krakowską
projektu badawczo-wdrożeniowego pn. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego, w którym
wiedza i doświadczenie nabyte przez nauczycieli ZSB - uczestników wymiany okażą się bezcenne w kontekście
roli jaką w tym projekcie ma pełnić nasza placówka. Wartością dodaną będą też kontakty obu stron z kulturą,
obyczajami i językami ojczystymi, co ze względu na dynamicznie rozwijające się kontakty gospodarcze i
kulturowe naszego kraju z Niemcami nie jest bez znaczenia. Tak więc głównym celem szkolenia jest
rozszerzenie, pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu budownictwa pasywnego osób
odpowiadających za kształcenie i szkolenie zawodowe w naszej placówce. Nauczyciele ci dzięki nowym
doświadczeniom zdobytym w czasie wymiany będą się legitymować dodatkowym przygotowaniem
teoretycznym, praktycznym i metodycznym doskonale uzupełniającym posiadane w kwalifikacje zawodowe.
Naważnieszym jednak i oczekiwanym rezultatem projektu będzie przeniesienie nabytych doświadczeń na
grunt edukacji zawodowej uczniów ZSB i poszerzenie ich wiedzy i umiejętności o niezbędne na obecnym rynku
kwalifikacje w dziedzinie technologii budownictwa energooszczędnego. Ponadto w tworzonym obecnie przy
ZSB Centrum Kształcenia Budowlanego (projekt współfinansowany z MRPO) nauczyciele z takim
doświadczeniem przydatni będą w przygotowywaniu i prowadzeniu kursów i szkoleń.
212
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27603
Tytuł projektu:
NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - DOBRE
PRAKTYKI I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DLA POLSKI
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195a
86-130 Świecie
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Suchomska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
38100 euro
Krótkie streszczenie:
Beneficjentami projektu są pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy w Świeciu i Inowrocławiu, pracownicy
Cechu Rzemieślniczego i Przemysłowo-Handlowego w Świeciu, pracownicy Starostwa Powiatowego, Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nowem oraz przedstawiciele Fundacji Gospodarczej Pro Europa. Uczestnicy projektu to
osoby posiadające odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie tj. wyższe lub średnie oraz
doświadczenia w ramach pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi zatrudnienia, poruszającymi się po
rynku pracy lub przygotowującymi się do wkroczenia na ten obszar, klientem w różnym wieku, który w celu
podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestniczy w różnych formach kształcenia; podejmuje decyzje
zawodowe, potrzebuje wsparcia w planowaniu drogi i rozwoju zawodowego. Projekt jest odpowiedzią na
występujące w Polsce i nie tylko tendencje do uczenia się przez całe życie, przy częstym podporządkowaniu
tego działania oczekiwaniom pracodawców. Uczestnicy projektu często spotykają się z problemem zgłaszanym
przez pracodawców jak i poszukujących pracy (zarówno absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, studentów
jak i uczestników szkoleń zawodowych czy słuchaczy szkół dla dorosłych) o brakach w zakresie przygotowania
do wykonywania zawodów i podejmowania pracy w przedsiębiorstwach, o braku mobilności oraz współpracy
między obszarem edukacji a rynkiem pracy. Jedną z możliwości zmiany istniejącej sytuacji będzie wzrost
świadomości osób odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie ofert edukacyjnych i szkoleniowych.
Kluczowym celem projektu jest zapoznanie się, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących metod pracy i
organizacji systemu kształcenia zawodowego w Niemczech oraz adaptowanie cennych doświadczeń i praktyk
niemieckich do warunków lokalnego środowiska na które oddziaływają Partnerzy projektu. Obserwowanie
zasad współpracy instytucji niemieckiego systemu kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami i ich
zaangażowania w kształtowanie zawodowe umożliwi zgromadzenie doświadczeń i wiadomości w zakresie
omawianego zagadnienia oraz argumentów skłaniających do rozpowszechnienia tego typu działań i
innowacyjnych rozwiązań na gruncie polskim. Analiza i możliwość zaobserwowania namacalnych efektów oraz
rzetelna ocena perspektywy wpływu ustawicznego uczenia się w systemie gwarantującym przygotowanie do
sprostania oczekiwaniom pracodawców i podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie będzie mogła być
wykorzystana przez beneficjentów w pracy z klientem w różnym wieku, który obawia się podjęcia decyzji o
kontynuacji nauki. Doświadczenia z wizyty w Niemczech (planowany termin wizyty to kwiecień i wrzesień
2013r.) posłużą zarówno uczestnikom jak i ich współpracownikom, współpracującym instytucjom oraz
społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu poprzez przekazywanie informacji na temat metod szerzenia
mobilności, włączania jej w programy kształcenia i szkolenia zawodowego obowiązującego w Niemczech, będą
mogli wpływać na planowanie i realizowanie programów nauczania czy planów szkoleń o wyższej jakości,
atrakcyjności, czytelności w systemie informowania i zarządzania. Zagwarantuje to porównywalność ze
standardami edukacyjnymi krajów wysoko rozwiniętych. Rezultaty udziału w projekcie będą miały
wieloaspektowy charakter. Oprócz wzrostu kompetencji i motywacji beneficjentów do wdrażania nowych
rozwiązań zaczerpniętych z modelu niemieckiego, wpłynie on na wzrost jakości usług oferowanych klientom,
promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz zwiększenie zainteresowania i uczestnictwa w tym procesie
osób w każdym wieku.
213
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27607
Tytuł projektu:
Wspólnie dla edukacji zawodowej
Beneficjent:
Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu
ul. Ks. płk J. Szymały 3
42-700 Lubliniec
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Myrcik
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
20020 euro
Krótkie streszczenie:
Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu ( województwo śląskie). Instytucją
pośredniczącą jest firma Europroyectos LdV Member of AC Group z Hiszpanii, która zobowiązała się do
zorganizowania projektu wymiany doświadczeń w Granadzie .Projekt będzie realizowany przez 7 miesięcy od
października 2012 roku do kwietnia 2013 roku. Planujemy wyjazd grupy 10 osób, wśród których będą 2 osoby
ze struktur Stowarzyszenia, 4 nauczycieli związanych ze szkolnictwem zawodowym, 2 przedstawicieli
Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz 2 przedstawicieli firm prowadzących szkolenie praktyczne. Pobyt
uczestników za granicą bedzie wynosił 7 dni ,od 17 do 23 lutego 2013 r.W trakcie pobytu zorganizowane
zostaną spotkania w szkołach: turystyczno-gastronomicznej , informatycznej; firmach: z zakresu hotelarstwa,
ogrodnictwa ,budownictwa, mechaniki oraz instytucjach związanych z handlem.Uczestnicy wyjazdu będą mieli
możliwość zapoznania się z systemem szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii.Projekt w szczególności pozwoli
na zapoznanie się z :- z procesem praktycznego przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawcówsytuacją na rynku pracy - sytuacją gospodarczą HiszpaniiDa możliwość poznania: - działań instytucji samorządu
terytorialnego w zakresie szkolnictwa zawodowego i promowania nowych technologii- poznanie zasad
współpracy między szkołami a firmami prowadzącymi praktyczne szkolenie zawodowe -pozwoli na
porównanie tych rozwiązań między naszymi krajami i ewentualne wykorzystanie ciekawych pomysłów na
gruncie naszego regionu- poznanie rozwiązań finansowych związanych z przygotowaniem praktycznym ucznia
do zawodu -uświadomi, jak działa system motywacji dla pracodawców szkolących uczniów Uczestnicy projektu
będą mieli możliwość przekonać się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy
i umiejętności z rynkiem europejskim . Podpatrzenie doświadczeń w Hiszpanii, zapoznanie się z nowoczesnymi
sposobami prowadzenia biznesu powinno skutkować lepszym przygotowaniem absolwentów do pracy.
Pogłebienie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli uczących zawodu pozwoli na lepsze
przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w wyniku którego nie tylko
uzyskują dyplom uprawniajacy do pracy w zawodzie ale również suplement do dyplomu Europass. Posiadanie
dokumentu Unii Europejskiej Europass zwiększa szanse absolwentów na europejskim rynku pracy.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw zależy obecnie w dużej mierze od kwalifikacji pracowników. W związku z tym
pracodawcy potrzebują dobrze wykształconych i umotywowanych absolwentów szkół zawodowych,
zasilajacych miejscowy rynek pracy. Kształcenie absolwentów o kwalifikacjach odpowiadających potrzebom
zmieniającego sie rynku, może skutkować samozatrudnieniem lub zatrudnianiem innych. W ostatecznym
efekcie skuteczniejsze działanie firm na rynku wpływa korzystnie na rozwój regionu i tym samym zwiększenie
dochodów mieszkańców.Po zakończeniu pobytu uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte
umiejętności oraz Europass Mobility potwierdzający nabyte kompetencje.Inne rezultaty to podniesienie
umiejętności językowych, zawodowych. Rezultaty planujemy upowszechniać w następujący sposób:informacja o stażu na stronie internetowej szkoły, w której pracują nauczyciele i gdzie działa Stowarzyszeniepodsumowanie projektu na Radzie Pedagogicznej szkoły, z której pochodzą nauczyciele-gazetka w holu
głównym Starostwa Powiatowego w Lublińcu Rezultaty projektu poznają nauczyciele innych szkół
ponadgimnazjalnych.- informacje na temat rezultatów projektu zostaną przesłane do lokalnej prasy i na
portale internetowe np. www.lubliniec.infoTak wszechstronnie zaplanowana akcja promocji i
upowszechniania projektu pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w szkołach zawodowych,
przedsiębiorców działających w branżach budownictwa, mechaniki, hotelarstwa, handlu, informatyki,
architektury krajobrazu na terenie powiatu.
214
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27610
Tytuł projektu:
"Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych
dziedzin kryminalistyki"
Beneficjent:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
Osoba kontaktowa:
Karolina Ewertowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
31920 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt pn. "Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych dziedzin kryminalistyki" jest
bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe oraz chęc zdobycia i wykorzystywania wiedzy jak również
wymiany doświadczeń pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku oraz Samodzielnego Podoodziału Antyterrorystycznej
Policji w Gdańsku.Przedmiotowy projekt zakłada zapoznanie się 20 osobowej grupy przedstawicieli pomorskiej
policji z rozwiązaniami funkcjonującymi w danym obszarze działania Policji w innych kraju UE - w Niemczech.
Beneficjenci projektu zostaną zapoznani z formami i metodami stosowanymi w ww. kraju w zakresie wszelkich
aspektów z dziedziny kryminalistycznego badania oraz dokumentowania miejsca zabójstwa, w tym:
zapoznanie z dokumentacją sporządzoną na miejscu zdarzenia, sposobem zabezpieczania technicznego
miejsca zdarzenia, wykorzystania zebranego materiału w procesie wykrywczym a także z najnowszymi
osiągnięciami techniki. Beneficjanci poznają także metody i techniki działania funkcjonariuszy niemieckich w
zakresie zdarzeń z udziałem materiałów wybuchowych, zapoznają się z techniką działania niemieckich
pirotechników oraz sprzętem na którym pracują. Celem projektu jest przeniesienie doświadczeń z zakresu
kryminalistyki w kontekście oględzin i dokumentowania miejsc zbrodni a także zapoznanie się z nowoczesnymi
zdobyczami techniki, tj. sprzętem będącym w dyspozycji kraju partnerskiego, służącym i wykorzystywanym do
ujawniania śladów dermatoskopijnych, chemicznych, biologicznych, mechanoskopijnych oraz z zakresu broni i
balistyki a także działań grup minersko - pirotechnicznych. Uczestnicy projektu podczas wymiany będą mieli
mozliwość do porównania procedur badawczych i systemowych w zakresie badań kryminalistycznych zarówno
miejsca zbrodni jak i laboratoryjnych, w szczególności: wizualizacji śladów na tzw. "trudnych podłożach",
identyfikacji materiałów wybuchowych, rekonstrukcji urządzeń wybuchowych, systemu oznaczania profili
genetycznych, metod analitycznych stosowanych do identyfikacji środków odurzających i
"dopalaczy".Uczestnicy projektu, oprócz aktualizacji posiadanej wiedzy, podniesienia kwalifikacji zawodowych,
kompetencji, będą doskonalili umiejętności językowe oraz kształtowali wrażliwość kulturową.Efektem
realizacji projektu będzie raport z propozycjami rozwiązań, które będzie można implementować w polskiej
Policji celem wykorzystywania podczas dokonywania czynności dochodzeniowo-śledczych i laboratoryjnych na
miejscu zbrodni. a tekże działań grup minersko - pirotechnicznych. Raport zostanie opracowany w opraciu o
nowo pozyskaną wiedzę oraz wymianę doświadczeń z innych krajów europejskich w trakcie wymiany
uczestników. Raport zostanie rozpowszechniony we wszystkich jednostkach Policji na terenie województwa
pomorskiego. Ponadto przedstawiciele komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku uczestniczących w
projekcie, przeprowadzą kaskadowe szkolenia dla policjantów swojego wydziału, biorących udział w
oględzinach miejsc zdarzeń/wybuchów.Jednym z zakładanych efektów projektu jest poznanie nowych metod
badawczych i kryminalistycznych, dotąd niewykorzystywanych w Polsce. Obecnie, sposób oględzin
najpoważniejszych miejsc zdarzeń diametralnie różni się od modelu zachodniego, gdzie wykorzystywana jest
technika 3D, specjalistyczne urządzenia zapobiegające degradacji DNA i najnowsze urządzenia. Odmienna jest
także taktyka prowadzenia czynności. Dużo większe doświadczenie istnieje także w tworzeniu portretu
psychologicznego sprawcy oraz prognozowaniu innych jego cech na podstawie wyników badań
kryminalistycznych. Poznanie rozwiązań stosowanych w Niemczech pozwoli na przeniesienie doświadczeń na
grunt polski oraz zwiększenie możliwości wykrywczych.
215
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27616
Tytuł projektu:
Włoskie wzorce - wymiana doświadczeń z instytucjami rynku pracy w
Rimini
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich
ul. Wyzwolenia 17
41-103 Siemianowice Śląskie
Osoba kontaktowa:
Iwona Piątkowska-Lipka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
21
Dofinansowanie :
37359 euro
Krótkie streszczenie:
Realizacja projektu polega na wymianie doświadczeń uczestników z przedstawicielami włoskich instytucji w
zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet. Uczestnikami projektu będą pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), lokalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta
(UM) z Siemianowic Śląskich. Osoby te na co dzień zajmują się tematyką bezrobocia, rynku pracy, szkoleń i
przekwalifikowań osób bezrobotnych, wspieraniem przedsiębiorczości i osób dotkniętych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz przygotowywaniem projektów w tych zakresach. Charakter ich pracy, jak i
szybko zmieniająca się sytuacja na rynku, wymuszają obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz
poszukiwania nowych rozwiązań, adekwatnych do potrzeb klientów. Planujemy udział 13 pracowników PUP
Siemianowce, 6 osób z MOPS i 2 osób z UM.Osoby te posiadają doświadczenie na zajmowanych stanowiskach.
Są świadome potrzeby uczenia się przez całe życie i chcą poprzez udział w projekcie realizować tę ideę.
Podnosząc swoje kwalifikacje w ramach projektu rozwijają się zawodowo i przyczyniają się do przeniesienia
włoskich doświadczeń na polski grunt.Instytucje reprezentowane przez uczestników poszukują nowych
rozwiązań w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób na rynku pracy, redukcji bezrobocia, wspierania osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawy jakości kształcenia zawodowego, w znajdowaniu i
wykorzystywaniu nowoczesnych metod kształcenia uwzględniających zmieniający się styl życia i postęp
technologiczny. Uczestnicy projektu reprezentujący instytucje współpracują na codzień ze sobą. Ich wspólną
potrzebą jest poszukiwanie efektywnych rozwiązań dla osób doświadczających trudności na rynku pracy,
zarówno wkraczających na ten rynek jak i mających problemy z ponownym zatrudnieniem.Od wielu lat kobiety
są dominującą grupą wśród bezrobotnych na polskiej i lokalnej mapie bezrobocia. Szczególnie trudna jest
sytuacja kobiet po 50-tym roku życia, doświadczają podwójnej dyskryminacji, ze względu na płeć i wiek.
Zmiany gospodarcze i społeczne zachodzące we Włoszech odbiły się również na sytuacji kobiet, rozpada się,
podobnie jak w Polsce tradycyjny model rodziny (pracujący ojciec i opiekująca sie domem matka). Włoskie
instytucje od lat włączają się w pomoc i wsparcie dla kobiet wkraczających na rynek pracy. Ich doświadczenia
chcemy poznać. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i doświadczeń pracowników oraz
reprezentowanych przez nie instytucji w oparciu o nabytą we Włoszech wiedzę w zakresie tworzenia
kompleksowego systemu wsparcia dla bezrobotnych kobiet , zarówno wkraczających na rynek pracy jak i
chcących na niego powrócić po dłuższej przerwie. Do oczekiwanych rezultatów projektu należą: rozwój
zawodowy uczestników projektu, poznanie nowych metod i narzędzi pracy, wzmocnienie współpracy,
zaadaptowanie najciekawszych inicjatyw na lokalny grunt, wzrost kompetencji językowych i kulturowych
uczestników oraz wydanie publikacji podsumowującej projekt. Projekt będzie realizowany w miejscowości
Rimini we Włoszech, gdzie wyjadą na tygodniowy pobyt 3 grupy składające się z 7 uczestników. Wymiana
odbędzie w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2013 r., będzie miała charakter spotkań, dyskusji, prezentacji i
polegała na wymianie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk wspierania bezrobotnych kobiet. Czas trwania
całego projektu planowany jest na okres 01.08.2012 - 31.VII.2013. Promotorem projektu jest Powiatowy Urząd
Pracy w Siemianowicach Śl., którego zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia na terenie miasta oraz
tworzenie programów mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu. Partnerem jest Sistema Turismo z
Włoch, firma doradczo-szkoleniowa opracowująca, organizująca i zarządzająca programami wymiany
doświadczeń i programami edukacyjnymi.
216
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27632
Tytuł projektu:
Szybowcem przez świat - organizacja lotniczego ośrodka szkoleniowego
Beneficjent:
Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów
Piastów 25,
26-660 gmina Jedlińsk
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Tuszyński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
9
Dofinansowanie :
15120 euro
Krótkie streszczenie:
Celem projektu jest obserwacja i adaptacja rozwiązań zagranicznych związanych z organizacją profesjonalnego
ośrodka szkolenia lotniczego. Uczestnicy zorganizowanej w ramach projektu wizyty (piloci instruktorzy oraz
kadra zarządzająca Aeroklubu Radomskiego) przyglądać się będą logistyce szkoleń lotniczych w CNVV
począwszy od przygotowania zaplecza szkoleniowego (zaplecze dydaktyczne, hotelarskie, materiały
szkoleniowe,) poprzez metody i formy szkolenia teoretycznego, przygotowanie naziemne, aż po
przygotowanie statków powietrznych i sposoby organizacji szkolenia praktycznego w locie. Obserwacja
codziennej pracy pilotów instruktorów z francuskiego ośrodka organizujących kursy dla pilotów z całego
świata, umożliwią zaadoptowanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań na grunt polski. Za realizacją
projektu przemawia rosnąca od kilku lat liczba osób zainteresowanych szkoleniem lotniczym zarówno
szybowcowym jak i samolotowym. Z roku na rok ilość adeptów lotnictwa sięga w naszym aeroklubie ok. 40
osób/rok. Większość z nich po uzyskaniu licencji pilota kontynuuje swoją edukację, czego finalnym efektem
jest uzyskanie licencji pilota liniowego uprawniającej do podjęcia zawodu pilota w liniach lotniczych, bądź stara
się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i tam kontynuując edukację lotniczą zdobywają
uprawnienia pilota wojskowego. Szkolenie lotnicze obejmuje średnio ok 150 h, w tym ok. 50 h w powietrzu.
Specyfika szkolenia lotniczego tj. uzależnienie od warunków atmosferycznych oraz konieczność opanowania
trudnych procedur lotniczych powoduje, że konieczne jest świadome i systematyczne nabywanie wiedzy w
optymalnych warunkach organizacyjnych. Istotne jest więc, aby uczniowie mieli zapewniony kompleksowy
pobyt w ośrodku szkoleniowym wraz z wysokim i merytorycznym poziomem szkolenia wpajającym zasady
bezpiecznego wykonywania lotów. Niniejszy projekt będzie odpowiedzią na wskazane potrzeby
pilotów/kursantów. Uczestniczący w projekcie piloci instruktorzy oraz kadra zarządzająca Aeroklubu zapoznają
się ze stosowanymi we Francji rozwiązaniami, co umożliwi przeniesienie na grunt polski dobrych praktyk
związanych z organizacją ośrodka szkolenia lotniczego.
217
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27636
Tytuł projektu:
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki
zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech
Beneficjent:
Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa
Mińska 1/5
03-806 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Stanisław Karolkiewicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
27720 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zakłada zrealizowanie tygodniowej Wymiany Doświadczeń w Niemczech grupy 20 nauczycieli
praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Praktycznego, przedstawicieli oświaty mazowieckiej, a także
kierowniczej kadry firm z sektora prywatnego. Pobyt odbędzie się w dniach 26 styczeń - 2 luty 2013 r. w
Lipsku. Partnerami projektu są cztery niemieckie instytucje: Saksońska Agentura Oświaty filia w Lipsku,
Centrum Kształcenia i Technologii Izby Rzemieślniczej w Lipsku, Sieć kontaktów biznesowych Sp. z o.o.,
Partnerem Pośredniczącym w kontaktach z w/w instytucjami jest niemieckie Stowarzyszenie Dom Europy
Lipsk.Program pobytu zakłada zwiedzenie działających przy w/w Izbie Rzemieślniczej Ośrodków Kształcenia;
Izby Przemysłowo-Handlowej, zrzeszonych w niej zakładów pracy prowadzących kształcenie w systemie
dualnym, zwiedzenie szkół i organizacji zawodowych, Izby Rzemieślniczej i jej ośrodków kształcenia
zawodowego w Dreźnie, a także zorganizowanie seminarium z udziałem niemieckich/saksońskich władz d/s
szkolnictwa zawodowego w Lipsku na temat niemieckiego/saksońskiego systemu szkolnictwa zawodowego ze
szczególnym uwzględnieniem dualnego systemu szkolnictwa zawodowego (podstawy prawne, doświadczenie,
kształcenie nauczycieli). Zaplanowana Wymiana jest odpowiedzią na wysokie i wciąż rosnące wymogi stawiane
nauczycielom, aby skutecznie kształtować kompetencje i umiejętności europejskiego modelu nauczyciela w
dziedzinie kształcenia praktycznego. Ponadto szkolenie ma na celu zachęcenie do nauki współczesnych
języków obcych, wspieranie współpracy z partnerskim instytucjami z Europy, wspieranie innowacyjnych
działań oraz nabycie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji w dziedzinie kształcenia praktycznego. Głównymi
celami projektu są wymiana polsko-niemieckich doświadczeń z zakresu kształcenia nauczycieli oraz kształcenia
praktycznego młodzieży, zapoznanie się z niemieckim kształceniem praktycznym w systemie dualnym w
zakresie: przebiegu procesu dydaktycznego (techniki, formy i metody pracy), warunków lokalowych,
rzeczowych, stopnia zaawansowania technicznego i technologicznego (środki dydaktyczne, produkty, nowe
usługi, stosowane urządzenia i maszyny); porównanie systemu przygotowania i zdawania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Polsce i Niemczech, a także uznawalności tych egzaminów na
europejskim rynku pracy, zapoznanie się z ciekawymi formami motywacji uczniów zdolnych jak i uczniów
mających trudności w nauce oraz poznanie elementów słownictwa języka niemieckiego branżowego.
Wymiana doświadczeń oraz zdobyta wiedza na temat funkcjonowania europejskich placówek przyczyni się do
wyostrzenia spojrzenia na funkcjonowanie praktycznej nauki zawodu w instytucjach i placówkach w
Niemczech, oszacowania słabych i mocnych stron kształcenia praktycznego w CKP W-wa. Wymiana z
pewnością zaowocuje zainicjonowaniem wielu pozytywnych przemian w CKP wspieranych przez Mazowieckie
Kuratorium Oświaty z zakresu działalności dydaktycznej tj. form, technik, stosowanych środków w kształceniu
praktycznym, metod pracy z uczniami, planowania zajęć dydaktycznych w sposób inspirujący, aby uczeń mógł
dostrzec szansę na krajowym i zagranicznym rynku pracy, a także modernizacji wyposażenia dydaktycznego
przy wsparciu finansowym organu prowadzącego służącego efektywnemu wykorzystaniu go w rozwijaniu
praktycznych umiejętności zawodowych oraz ukaże dalsze kierunki rozwoju zarówno Centrum Kształcenia
Praktycznego jak i lokalnej oświaty zawodowej.
218
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27643
Tytuł projektu:
Profesjonalny dowódca – wymiana doświadczeń i metod szkolenia
dowódców i członków sztabu długotrwałych akcji ratowniczych
Beneficjent:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
Osoba kontaktowa:
Kazimiera Kloc
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
31560 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Profesjonalny dowódca" został przygotowany dla pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w
Rzeszowie oraz pracowników komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj.
podkarpackiego w celu umożliwienia im zdobycia wiedzy i jej zastosowania w trakcie wykonywania czynności
służbowych oraz szkolenia innych pracowników. W projekcie udział wezmą pracownicy:- Komendy
Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie,- komend powiatowych i miejskich PSP woj. podkarpackiego.Uczestnikami
projektu będą osoby z wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych PSP zaangażowanych w system
koordynacji działań ratowniczych, członkowie grup operacyjnych, dowódcy jednostek Ratowniczo-Gaśniczych
PSP, wykładowcy ośrodka szkolenia KW PSP w Rzeszowie. Tematyka związana z koordynacją długotrwałych
działań ratowniczych wymaga od ich realizatorów stałego podnoszenia swoich kompetencji indywidualnych,
oraz przekazywania tych umiejętności podległym pracownikom.Głównym celem projektu jest rozwój
kompetencji osobistych i zawodowych oraz wymiana doświadczeń i metod szkolenia w dziedzinie koordynacji
długotrwałych działań ratowniczych z użyciem sił ratowniczych poziomu lokalnego, regionalnego i
narodowego. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Państwowa Straż Pożarna odnotowała wzrost ilości
interwencji spowodowanych występowaniem kataklizmów naturalnych wynikających z ocieplenia klimatu a
także wzrostem ilości anomalii pogodowych. Akcje ratownicze związane z usuwaniem skutków katastrof
naturalnych niejednokrotnie przybierały formę długotrwałą. Dowodzący akcją ratowniczą oraz członkowie
sztabu ratowniczego musieli sprostać wyzwaniu związanemu z koordynacją działań ratowniczych w długim
okresie czasu i z udziałem sił ratowniczych spoza terenu województwa i kraju. Wyciągnięte wnioski wskazują
między innymi na potrzebę wdrażania nowych/innowacyjnych form szkoleń i treningu w zakresie koordynacji
długotrwałych działań ratowniczych. Istnieje również potrzeba opracowania i wdrożenia programu
szkoleniowego dla potencjalnych dowódców i koordynatorów takich działań. Projekt zakłada realizację
wymiany w Estonii na przestrzeni miesięcy luty - marzec 2013 r. Czas trwania stażu wynosi jeden tydzień. Staż
odbędzie sie w Estońskiej Akademii Nauk Bezpieczeństwa w Tallinnie.
219
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27658
Tytuł projektu:
Wymiana doświadczeń metodyki nauczania w zakresie edukacji
nauczycieli języka angielskiego dla Zakładu Filologii Angielskiej Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
Beneficjent:
Zakład Filologii Angielskiej, Wydziału Pedagogiczno-Artystyczny w
Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowy Świat 28-30
62-800 Kalisz
Osoba kontaktowa:
Izabela Krystek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
14
Dofinansowanie :
33348 euro
Krótkie streszczenie:
Wnioskodawcą projektu jest Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Partnerem w projekcie jest Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK.
Uczestnikami projektu będzie 15 pracowników dydaktyczno-naukowych (nauczycieli języka angielskiego)
Zakładu Filologii Angielskiej. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 2 grupy. Programy wymiany
realizowany będzie w 2 grupach, w placówce partnerskiej w Plymouth, zgodnie z przyjętym harmonogramem
realizacji wymian. (…) Realizacja projektu odbędzie się w postaci warsztatów i praktycznej obserwacji zajęć
(job shadowing) i umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: zapoznanie się uczestników z
innowacyjnymi metodami nauczania komponentów języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych na
poziomie uczelni wyższej, i ich transfer do placówki macierzystej, transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie
metodyki nauczania języka obcego, przedmiotów zawodowych oraz metod pomiaru wiedzy ucznia, poznanie
nowoczesnych, zorientowanych na komunikację i budowę autonomii ucznia metod nauczania, poznanie
zastosowania innowacyjnych narzędzi techologicznych w nauczaniu języka obcego i przedmiotów
zawodowych (e-learning, blending, narzędzia multimedialne), zapoznanie się z technikami wymuszającymi
effektywną komunikację w języku angielskim, zapoznanie się ze strategiami i metodami motywowania
studentów podczas nauczania przedmiotów związanych z przygotowaniem do zawodu (przedmiotów
kulturowych, metodyki oraz pedagogiki, językoznastwa), poznanie najważniejszych metod nauczania
studentów z najczęstszymi dysfunkcjami takimi jak dysgrafia lub dysleksja, oraz zapoznanie z systemem
edukacji na poziomie wyższym w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w kontekście edukacji nauczycieli i związanych z
tym wymagań, certyfikatów lub kwalifikacji. Ponadto uczestnicy projektu zapoznają się z zasadami i
korzyściami procesu bolońskiego i bolońskiego systemu kształcenia, jak również z zasadami europejskiego
systemem transferu osiągnięć (ECTS) w kształceniu i szkoleniu uniwersyteckim. Projekt w sposób zintegrowany
łączy mobilność wraz z doskonaleniem kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych
uczestników projektu. Realizacja projektu w oparciu o doświadczenie i bazę dydaktyczną partnera projektu,
zapewni uczestnikom zapoznanie się z innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami metodycznym. Dzięki tzw.
job shadowing , projekt umożliwi zapoznanie się z nowatorskimi i kreatywnymi technikami oraz strategiami
stosowanymi w kształceniu nauczycieli na Uniwersytecie Plymouth. Istotnym elementem rozwoju
zawodowego nauczycieli będzie uczestnictwo w warsztatach z zakresu aktywnych metod nauczania
słownictwa, efektywnych metod aktywizacji uczniów podczas zajęć z języka angielskiego i przedmiotów
zawodowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii audiowizualnych i internetowych.
Uczestnictwo w projekcie umożliwi budowanie strategii samo-dokształcania i rozwoju metodologicznego
wsród uczestników, budowanie tożsamości Europejskiej i zapoznanie się ze stylem życia i postępowania ludzi
innych kultur.Miejsca realizacji wymiany, to placówka partnerska w Plymouth, która dzięki swojej
wszechstronności, znakomitej bazie sprzętowej i kompetentnej kadrze szkoleniowców (w tym przedstawicieli
Uniwersytetu w Plymouth), pozwolą na pełną realizację programów wymian i osiągnięcie celów projektu.
Partner zapewni opiekuna merytorycznego projektu, organizację zakwaterowania, wyżywienia dla
uczestników projektu i realizację programów kulturowych.
220
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27663
Tytuł projektu:
Europejski nauczyciel - poprawa jakości kształcenia zawodowego w
Powiecie Ostrowskim
Beneficjent:
Powiat Ostrowski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
Osoba kontaktowa:
Marcin Woliński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
46
Dofinansowanie :
86647 euro
Krótkie streszczenie:
Wnioskodawcą projektu jest Powiat Ostrowski. Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd - Work
Experience UK, Raahen Ammattiopisto - Raahe Vocatinal Institute, Bildungs- und Beratungszentrum - BBZ
Berlin, Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg oraz Berufsbildungs- und Technologiezentrum BTZ RohrKloster. Uczestnikami projektu będzie 46 nauczycieli ze zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 8 grup, zgodnie z
dziedziną kształcenia zawodowego, którą reprezentują. Programy wymian realizowane będą w 8 grupach, w
placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe, Berlinie, Sonneberg oraz Rohr, zgodnie z przyjętym
harmonogramem realizacji wymian. Czas trwania projektu przewidziano na 23 miesięcy, natomiast czas
trwania poszczególnych wymian, to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i
innowacyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim poprzez nabycie nowych umiejętności oraz
kwalifikacji przez grupę 46 nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym nauczycieli zawodowych języków
obcych. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: zapoznanie się
uczestników z innowacyjnymi praktykami w dziedzinie kształcenia zawodowego i ich transfer do placówki
macierzystej, transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, zapoznanie się z
aktywnymi metodami nauczania słownictwa zawodowego, poznanie nowoczesnych, zorientowanych na
komunikację metod nauczania, poznanie zastosowania innowacyjnych narzędzi w nauczaniu języka obcego (ebook, narzędzia multimedialne), zapoznanie się z technikami motywowania uczniów oraz z systemem
szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Finlandii. Ponadto uczestnicy projektu: zapoznają
się z organizacją praktycznej nauki zawodu i metodami prowadzenia zajęć zawodowych, zaktualizują i poszerzą
swoją wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych, zapoznają się z europejskim
systemem transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz z dualistycznym systemem
kształcenia i z mechanizmami współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym, a światem pracy.
Projekt w sposób zintegrowany łączy mobilność wraz z doskonaleniem kompetencji zawodowych, językowych i
międzykulturowych uczestników projektu. Realizacja projektu w oparciu o doświadczenie i bazę dydaktyczną
partnerów projektu, zapewni uczestnikom nabycie umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń
wykorzystywanych na co dzień w przemyśle, wyspecjalizowanej wiedzy, doskonalenie umiejętności
praktycznych, poznanie systemu edukacyjnego kraju oraz zapoznanie się z interesującymi pomysłami i
rozwiązaniami metodycznymi. Projekt zapewni tzw. job shadowing , zapoznanie się z nowatorskimi i
kreatywnymi technikami rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności
komunikacyjnych, ze sposobami zachęcania uczniów do aktywnego, równego udziału w klasowych dyskusjach,
również introwertyków. Istotnym elementem rozwoju zawodowego nauczycieli będzie uczestnictwo w
warsztatach z zakresu aktywnych metod nauczania słownictwa zawodowego z wykorzystaniem
najnowocześniejszych technologii audiowizualnych. Uczestnictwo w projekcie, to także poznanie i zobaczenie
stylu życia i postępowania ludzi innych kultur. Uczestnicy projektu zapoznają się z również z systemem ECVET
(European Credit System for Vocational Eeducation and Training), co będzie istotne dla rozwoju szkół Powiatu
Ostrowskiego. Miejsca realizacji poszczególnych wymian, to placówki partnerskie w Plymouth, Raahe, Berlinie,
Sonneberg oraz Rohr, które dzięki swojej wszechstronności, znakomitej bazie sprzętowej i kompetentnej
kadrze szkoleniowców, pozwolą na pełną realizację programów wymian i osiągnięcie celów projektu.
221
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27664
Tytuł projektu:
Innowacyjność i przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym
Beneficjent:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa
Nawojowa
33-335 Nawojowa
Osoba kontaktowa:
Jolanta Ślipek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
27232 euro
Krótkie streszczenie:
Beneficjentami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSP w Nawojowej oraz osoby kadry
zarządzającej szkołą. Projekt przewiduje 16 mobilności realizowanych w ramach dwóch tygodniowych
wyjazdów: Wielka Brytania i Bułgaria. Głównym celem wymiany będzie wzrost wiedzy i doświadczenia
beneficjentów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości w kształceniu zawodowym. Ma to ścisły związek
ze zmianami, które przewiduje wprowadzana do szkolnictwa zawodowego reforma oświaty. Jednym z
istotnych wymogów tej reformy jest przygotowanie przez nauczycieli programów nauczania dostosowanych
do określonych zawodów a jednocześnie zgodnych z zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
podstawą programową i ramowym planem nauczania. Odpowiedni dobór metod i treści kształcenia ułatwi
uczniom zdobycie kwalifikacji (zaliczenie egzaminów zawodowych), oraz zwiększa szansę odniesienia sukcesu
na rynku pracy. W trakcie pobytu przewidziane jest zapoznanie z bazą dydaktyczną kształcenia teoretycznego
i praktycznego w zawodzie, spotkanie z kadrą kształcenia zawodowego, przedstawicielami samorządu
zajmującymi się nadzorem organizacyjnym i pedagogicznym, pracodawcami realizującymi staże uczniowskie.
Nasi nauczyciele będą mieli możliwość poznania metod wykorzystujących techniki komputerowe, w tym
zastosowania e-learningu, modułowego systemu kształcenia, europejskiego systemu punktowania
indywidualnych osiągnięć uczniów w kształceniu zawodowym - ECVET, którego celem jest wspieranie
mobilności w trakcie nauki zawodu i legalizacji wyników nauczania. Rezultatem wymiany będzie wypracowanie
wspólnych metod i technik nauczania zawodu, określenie możliwości zastosowania systemu ECVET oraz
kształcenia modułowego i ich wykorzystania w warunkach polskich. Efektem projektu ma być również
nawiązanie współpracy między nauczycielami zawodu, która umożliwi systematyczne dzielenie się
doświadczeniem. Dzięki różnorodności krajów, w których odbędą się wymiany beneficjenci będą mieli
możliwość poznania różnych metod i standardów nauczania w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego
oraz sytuacji gospodarczej tych krajów. Wyjazdy są przewidziane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
(ferie zimowe i wakacje 2013).
222
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27666
Tytuł projektu:
Wszechstronnie wykształcony nauczyciel - lepszy start uczniów na rynku
pracy
Beneficjent:
Powiat Kielecki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Osoba kontaktowa:
Beata Mazur
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
30570 euro
Krótkie streszczenie:
Beneficjentem projektu jest Powiat Kielecki, który jest organem prowadzącym dla 5 zespołów szkół
ponadgimnazjalnych: w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie i Nowej Słupi, 2 młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Powiatowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach z 4 filiami. Projekt adresowany jest do nauczycieli, kształcących w
zawodach: technik hotelarstwa, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, jak
również językowców kształcących w klasach o tym profilu oraz pracowników Wydziału Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu.W projekcie zakładamy przeprowadzenie tygodniowego pobytu w okresie ferii zimowych w
2013 roku dla grupy 15 nauczycieli i pracowników Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
odpowiedzialnych za właściwy proces kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego.
Partnerem zagranicznym w projekcie jest firma Polaris Enterprise, która zajmuje się obsługą różnego rodzaju
projektów unijnych, w tym programu Leonardo da Vinci. Specjalizuje się głównie w projektach edukacyjnych,
w których wymagana jest kompleksowa obsługa pobytu grup na terenie regionu West Midlands w Wielkiej
Brytanii.Uczestnicy projektu będą gościć w szkole angielskiej kształcącej m.in. w profilach wokół szeroko
rozumianej turystyki (Stafford College), będą obserwować zajęcia lekcyjne prowadzone przez brytyjskich
nauczycieli oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych. Podczas wyjazdu nastąpi wymiana doświadczeń w
dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego systemu szkolnictwa zawodowego, organizacji
nauczania i certyfikowania umiejętności zawodowych, organizowania praktyk zawodowych, zapoznanie się z
zakresem treści programowych przedmiotów zawodowych oraz bazy dydaktycznej szkół. Ponadto osoby
uczestniczące w projekcie poznają realia życia rodziny angielskiej, obyczaje i kulturę Wielkiej Brytanii.Powiat
kielecki to region niezwykle malowniczy i ciekawy z bogatą historią i tradycją, położony w sercu Gór
Świętokrzyskich. Świeże powietrze, czysta woda, przepiękne krajobrazy wpływają na znaczący wzrost sieci
hoteli, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów. Ziemia Świętokrzyska staje się przez to coraz bardziej
atrakcyjnym regionem dla turystów i przez to wzrasta zapotrzebowanie na pracowników szeroko rozumianej
branży turystyczno - hotelarskiej. Dlatego już od kilku lat kierunek - technik hotelarz cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem wśród uczniów powiatu kieleckiego. Zależy nam, aby nasi absolwenci byli świetnie
przygotowani do wyuczonego zawodu. W związku z tym podejmujemy szereg działań, aby osiągnąć ten cel i
jednym ze sposobów jest inwestowanie w kadrę pedagogiczną, która przekaże młodym ludziom wiedzę na
najwyższym poziomie i dostarczy nowych, zawodowych doświadczeń. W wyniku własnych obserwacji podczas
realizacji projektu i porównań funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Wielkiej Brytanii
uczestnicy wymiany będą w stanie wysnuć odpowiednie wnioski w zakresie funkcjonowania ich placówki.
Udział w projekcie umożliwi nauczycielom naszych szkół sprawniej realizować założenia nowej podstawy
programowej szkolnictwa zawodowego.
223
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27675
Tytuł projektu:
OPOLSZCZYZNA -WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU
WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Beneficjent:
STOP sp. z o.o
ul. Reymonta 16
45-066 OPOLE
Osoba kontaktowa:
Ryszard Wocial
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
53592 euro
Krótkie streszczenie:
Wg danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (opracowanie „Pomoc społeczna w woj.
opolskim w 2009-2010r.”)w 2010r z różnych form pomocy społecznej w woj. Opolskim skorzystało ogółem 47
012 osób i rodzin. Mimo to potrzeby w zakresie pomocy są nadal niezaspokojone. Wg w/w opracowania
najczęstsze powody trudnej sytuacji życiowej – zagrożenia wykluczeniem społecznym to: bezrobocie – 15623,
ubóstwo( nierozerwalnie związane z bezrobociem)- -15096, niepełnosprawność- 7404. W 2010 r.
zaobserwowano zmiany w strukturze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: zwiększyła się liczba osób
samotnych (tym samotnie wychowujących dzieci/dziecko.)oraz liczba osób mieszkających na wsi. Rośnie liczba
osób długotrwale bezrobotnych ( dane z pup), oraz liczba osób długotrwale korzystających z pomocy ops.(
„dziedziczenie biedy” i niezaradność życiowa).Jedną z bardziej efektywnych ścieżek wyjścia z zagrożenia
wykluczeniem społecznym jest aktywność edukacyjna – podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
oraz wspieranie zatrudnienia tych osób, w tym niepełnosprawnych. Skuteczność edukacji zależy od jakości
oferty szkoleniowej bezpośrednio skierowanej do tej grupy społecznej. Programy szkoleniowe muszą
uwzględniać specyficzne cechy osobowościowe i uwarunkowania środowiskowe tej grupy społecznej.
Realizację szkoleń ( wykładowcy, trenerzy, doradcy zawodowi).muszą prowadzić osoby znające problemy osób
zagrożonych wykluczeniem.W projekcie bierze udział szerokie spektrum instytucji ( osób)zajmujących się
problematyką szkoleń zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Beneficjentami
bezpośrednimi projektu są: pracownicy pup (szkolenie osób bezrobotnych, pracownicy pcpr( szkolenie
niepełnosprawnych), pracownicy ops ( szkolenie osób korzystających pomocy społecznej), pracownicy
instytucji szkoleniowych( współpracujący z uprzednio wymienionymi instytucjami szkoleniu zawodowym osób
zagrożonych- w tym w opracowywaniu i adaptacji programów szkoleniowych), pracownicy służb kadrowych
pracodawców ( zatrudniający i szkolący m.in. osoby niepełnosprawne), przedstawiciele związków
pracodawców ( kształtujący m.in. politykę zatrudnieniową u pracodawców, także mających wpływ na
stosowane rozwiązania prawne).Udział w projekcie w/w osób ma na celu zwiększenie i pogłębienie znajomości
problematyki związanej ze szkoleniem zawodowym tej grupy społecznej. Efektem projektu będzie znaczące
zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników, możliwość zastosowania w praktyce polskiej rozwiązań
stosowanych w Hiszpanii oraz pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami biorącymi udziale
projekcie.Beneficjentami pośrednimi projektu będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z woj.
opolskiego.Termin realizacji całego projektu: 01.07.2012 - 31.03.2013 r. Wymiana doświadczeń przewidziana
jest podczas dwóch tur wyjazdów do Walencji w terminie 01.09 - 31.10.2012r. Liczba uczestników – 24 osób
(po 12 osób w grupie).
224
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27683
Tytuł projektu:
Śląsk i Saksonia - sąsiedzka współpraca
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy
Opolska 19
41-500 Chorzów
Osoba kontaktowa:
Joanna Badura-Sitko
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
16092 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca” (01.10.2012r.-28.02.2013r.) zakłada wymianę doświadczeń
pomiędzy 12 pracownikami instytucji i firm z woj. śląskiego mających bezpośredni wpływ na aktywizację
zawodową i kształcenie ustawiczne osób dorosłych (w tym osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym) a organizacją pozarządową Wisamar z Lipska w Niemczech. Uczestnicy projektu to kadra
zarządzająca oraz pracownicy 3 Powiatowych Urzędów Pracy, Zakładu Doskonalenia Zawodowego ZDZ,
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów CKUE oraz firmy Deutsch. Są to osoby zajmujące się
aktywizacją zawodową osób dorosłych, w tym bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
kreowaniem planów szkoleniowych, organizacją szkoleń zawodowych i motywacyjnych, kształceniem
ustawicznym dorosłych, w tym doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy, pośrednicy pracy, osoby
odpowiedzialne za placówki szkoleniowe, instruktorzy, trenerzy, osoby zajmujące się edukacją zawodową
dorosłych, osoby zarządzające zasobami ludzkimi. Projekt przewiduje wsparcie 12-osobowej grupy
uczestników i ich udział w przygotowaniu pedagogiczno-językowo-kulturowym w Polsce, a następnie wymianę
doświadczeń trwającą 7 dni (od niedzieli do soboty) w Lipsku (Niemcy), która odbędzie się w terminie
24.11.2012r.-01.12.2012r. Podczas wymiany uczestnicy zapoznają się z działalnością instytucji przyjmującej
Wisamar i jej Centrum Doradztwa, odwiedzą lipski urząd pracy, centrum szkoleniowe, agencję pracy, centrum
kariery, centrum aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, Izbę Przemysłowo-Handlową. Projekt ma
zapewnić uczestnikom zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w
szczególności poznania specyfiki pracy z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społ., kreowania
planów szkoleniowych, doboru szkoleń adekwatnych do rynku pracy, organizacji szkoleń dla pracowników,
zapoznania się z nowymi metodami i rozwiązaniami stosowanymi w Niemczech odnośnie zarządzania
zasobami ludzkimi i edukacji zawodowej osób dorosłych. Dla samych uczestników będzie to możliwość
wymiany doświadczeń, wykorzystania posiadanej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, w tym
językowych.Uczestnicy projektu dzięki pozyskanej wiedzy będą promować i upowszechniać dobre praktyki. Po
zakończeniu wizyt u partnera zagranicznego powstanie raport podsumowujący wymianę doświadczeń (XII
2012r.-I 2013r.), w którym będą opisy działalności wizytowanych instytucji i organizacji oraz sposobów
podnoszenia kwalifikacji i edukacji osób dorosłych w Niemczech. W II 2013r. odbędzie się seminarium, którego
tematyką będą europejskie doświadczenia dotyczące kształcenia osób dorosłych, w tym bezrobotnych i
wykluczonych społecznie. Raport będzie rozpowszechniany na seminarium oraz po zakończeniu realizacji
projektu.
225
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27684
Tytuł projektu:
Międzynarodowa wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym
gwarancją europejskiego poziomu nauczania.
Beneficjent:
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
ul. Zofii Nałkowskiej 2
41-922 Radzionków
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Wysocka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
31848 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do nauczycieli zawodu oraz osób zarządzających kształceniem zawodowym w ZST-E w
Radzionkowie, o co najmniej dwuletnim doświadczeniu w pracy w oświacie. Uczestnicy projektu wyjadą na
dwutygodniową wymianę doświadczeń do brytyjskiej instytucji partnerskiej – North West Academy of English.
Projekt jest odpowiedzią na rodzącą się potrzebę uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego oraz zwiększenia
jego kompatybilności z wymogami rynkowymi. Realizacja projektu przyczyni się do nadania edukacji w szkole
europejskiego wymiaru oraz do spełniania międzynarodowych standardów jakości organizacji pracy. Poznanie
przez uczestników sposobu funkcjonowania szkoły zagranicznej, kształcenia praktycznego oraz metod nadzoru
placówek edukacji zawodowej, powinno się przyczynić do podniesienia konkurencyjności i usprawnienia pracy
szkoły. Główne cele projektu to przede wszystkim transfer ciekawych rozwiązań oraz doskonalenie i
modernizacja metod w zakresie kształcenia zawodowego. Szczególnie ważne i interesujące będzie poznanie
systemu edukacyjnego kraju o długich tradycjach i bogatym rynku, zapewniającego publiczne formy
kształcenia, budowanie własnej ścieżki kariery zawodowej - głównie w odniesieniu do kształcenia uczniów, ale
także nauczycieli - w kontekście reformy szkolnictwa zawodowego. Udział w projekcie ma na celu zarówno
osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach
szkoleniowych. Spodziewanymi rezultatami działań podjętych w ramach tego projektu będą: podniesienie
kwalifikacji zawodowych uczestników wymiany, zwiększenie ich mobilności, udoskonalenie przez nich
odpowiednich umiejętności językowych oraz rozwój osobisty poprzez edukację międzykulturową. Projekt
pozwoli również wymienić doświadczenia w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w
zarządzaniu szkołą. Po zakończeniu projektu opracowany zostanie: raport, prezentacja multimedialna oraz
artykuły prasowe podsumowujące przebieg wizyty. Kolejnym spodziewanym efektem będzie wypracowanie
przez ZST-E skutecznych metod zachęcania uczniów do nauki w technikum. Istotnym aspektem projektu jest
także wymiana doświadczeń w kwestiach doradztwa zawodowego dla młodzieży. Równie ważnym
zagadnieniem jest także poznanie funkcjonowania brytyjskiego systemu nadzoru pedagogicznego. Podczas
projektu wyselekcjonowani uczestnicy będą mieli możliwość wizytowania średnich szkół zawodowych,
przedsiębiorstw o charakterze usługowym, prowadzących działalność w zakresie ekonomii, handlu, turystyki,
informatyki, logistyki oraz instytucji kreujących szkolnictwo zawodowe w Wielkiej Brytanii. Poprzez poznanie
działań wcześniej wymienionych instytucji, uczestnicy wymiany uzyskają również wskazówki do wprowadzania
zmian, innowacji i zastosowania nowych modelowych rozwiązań w edukacji zawodowej. Po powrocie zostanie
przeprowadzona ewaluacja projektu, której podstawowym celem będzie ocena jego wdrożenia oraz jakości
realizacji. Jednym z produktów projektu będzie konferencja szkoleniowa przybliżająca cele i rezultaty wymiany
doświadczeń dla nauczycieli zawodu z innych szkół oraz prezentacja projektu i jego efektów podczas spotkania
noworocznego ze Starostą tarnogórskim i władzami powiatu.Partnerem przyjmującym jest North West
Academy. Wymiana doświadczeń odbędzie się w Londonderry w Wielkiej Brytanii w dniach 05.08.201219.08.2012.
226
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27690
Tytuł projektu:
AMOK - wypracowanie założeń teoretycznych i praktycznych
rozpoznania potencjalnego sprawcy, który w miejscu publicznym
szykuje sie do zamachu
Beneficjent:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1
34-400 Nowy Targ
Osoba kontaktowa:
Wojciech Król
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
48524 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt stanowi odpowiedź na realne problemy i potrzeby zidentyfikowane przez wnioskodawcę, które mogą
zostać rozwiązane właśnie poprzez współpracę partnerów projektu. Celem projektu jest podniesienie
umiejętności osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych rozwiązań, szkolenie i rozwój zawodowy
pracowników i Policjantów jednostki Policji w południowej Małopolsce, w tym przede wszystkim w zakresie
wyuczenia się zasad psychologii i możliwości wcześniejszego rozpoznania potencjalnego sprawcy, który w
miejscu publicznym szykuje się do zamachu, odpowiedniej taktyki interwencji, obejmującej zbliżanie się do
obiektu, podziału obiektu na strony i poziomy, poruszanie sie w obiekcie, komunikacji z partnerem z patrolu i
jednostką. Dlatego uczestnikami projektu byliby decydenci, w których gestii jest nadzór nad systemem
kształcenia i wpływ na jego kształt oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń i podnoszenie wiedzy.
Projekt ma charakter zapobiegawczy (prewencyjny) i jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie w tym
zakresie, czego utwierdzeniem są wydarzenia na świecie (głośny zamach w Norwegii dokonany przez Andersa
Breivika, strzelaniny w szkołach i miejscach publicznych w USA oraz w Niemczech oraz zamachy w Holandii,
zabójstwo w siedzibie partii PiS w Łodzi, bójki, pobicia i inne zmachy na życie i zdrowie na terenie Podhala) a
także nowe zagrożenia pojawiające się w Polsce. Należy dodać, że region Podhala jak i cała Małopolska jest
szczególnie zagrożony działaniem potencjalnych sprawców ataków na życie i zdrowie ludzi, ze względu na duży
ruch turystyczny i jego wielonarodowość (np. wizyty obywateli Izraela - "Marsze Żywych") oraz organizowane
zawody, imprezy i uroczystości religijne o charakterze międzynarodowym. Zakłada się, że polscy Policjanci
dzięki zdobytej wiedzy od partnerów projektu będą w stanie odpowiednio wcześniej zapobiegać zamachom na
życie i zdrowie, a także minimalizować ich skutki. Projekt ma w Polsce charakter innowacyjny (polskie służby
nie prowadzą takich szkoleń) przy czym w niektórych krajach jak np. Norwegii, Szwajcarii już wypracowano
innowacyjne metody takich szkoleń nazywane AMOK od malajskiego "amuk" - oszalały z gniewu. W oparciu o
te doświadczenia niezbędnym wydaje się określenie nowego modelu kształcenia w Polsce, o wzorce cechujące
sie wysoką jakością i innowacyjnością. Wyodrębniona grupa Policjantów i pracowników wyjedzie na
tygodniową wymianę do partnerów projektu, gdzie zapozna sie z ich modelami kształcenia opartymi na
uzyskanym doświadczeniu. Zdobyte doświadczenia zostaną opracowane w formie dokumentu i prezentacji
multimedialnej, przedstawiających formy, metody i techniki szkolenia, których transfer, oprócz podniesienia
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, umożliwi rozwój innowacyjnych praktyk
w dziedzinie kształcenia zawodowego. Jest to szczególnie cenne, gdyż dotyczy obszaru, gdzie wspólna
wymiana doświadczeń jest wręcz niezbędna, zwłaszcza w kolejnych etapach współpracy międzynarodowej i
jednoczenia się Europy. Już obecne regulacje pozwalają na prowadzenie instytucjom policyjnym wspólne
działania międzynarodowe, przy czym realizowane przedsięwzięcie będzie miało również ogromny wpływ na
rozwój współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi w zakresie wymiany doświadczeń edukacyjnych w
przyszłości. Podkreślenia wymaga fakt, że odbiorcami projektu będą nie tylko pracownicy Policji ale my
wszyscy, gdyż każdy z nas chce czuć się bezpieczniej.
227
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27693
Tytuł projektu:
Niemiecka solidność w kształceniu zawodowym - dobre praktyki i
wymiana doświadczeń dla Polski
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
Osoba kontaktowa:
Szymon Grych
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
38100 euro
Krótkie streszczenie:
W ramach projektu „Obserwatorium regionalnych rynków pracy Pracodawców RP” powstało szereg raportów
diagnozujących politykę zatrudnieniową i stan zasobów pracy w Polsce. W jednym z nich, pt. „Działalność PUP
w kontekście potrzeb pracodawców” (ankiety obejmujące 2,5 tys. przedsiębiorstw), podkreślono problemy
wzajemnej współpracy i przepływu informacji, przejawiające się w: - niewykorzystywaniu przez PUP w pełni
możliwości, jakie dają dobrowolne zgłoszenia ze strony pracodawców (kontakty, wnioski o dofinansowanie,
pośrednictwo)- niedostatecznej informacji pracodawców o możliwościach, jakie daje współpraca z PUPniewystarczającej jakości kontaktów pracowników PUP z pracodawcami- braku wspólnego uzgodnienia
oczekiwań i potrzeb związanych z poszukiwaniem pracownikówJednym ze sposobów na poprawę wyżej
zarysowanej sytuacji jest sięgnięcie po wzorce wypracowane w innych krajach europejskich. Interesujące
rozwiązania w tym zakresie można odnaleźć w Niemczech. Tamtejszy model dopasowania podaży i popytu na
pracę opiera się m.in. na zróżnicowaniu usług doradczych na „doradztwo zawodowe” oraz „zatrudnieniowe”.
Kluczową kwestią jest również daleko posunięta integracja i harmonizacja polityk dotyczących kształcenia
(szkoły, instytucje szkoleniowe), aktywnej polityki rynku pracy i stymulowania rozwoju gospodarczego
(ułatwień dla przedsiębiorców).Funkcjonowanie tak zorganizowanej współpracy jest istotne głównie ze
względu na sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego w Polsce
przypomina model Pareto (80% - uczniowie liceów ogólnokształcących, 20% - szkół zawodowych). Sytuacja ta
odbiega od od tej obserwowanej w większości krajów „starej” Unii Europejskiej, gdzie przeważa formuła 6040, co powoduje, że około 60% młodzieży uzyskuje konkretny fach w szkole zawodowej, a 40% kontynuuje
naukę o profilu ogólnym. Kształcenie zawodowe w Niemczech realizowane jest przy wysokim poziomie
zaangażowania służb zatrudnienia i organizacji pracodawców (urzędy pracy, izby rzemieślnicze i przemysłowohandlowe). Z tego powodu niemiecki model kształcenia zawodowego określany jest mianem tzw. systemu
dualnego. Około 2/3 treści kształcenia zawodowego to zajęcia praktyczne realizowane w miejscu praktyk.
Kolejna interesująca cecha to wysoka dostępność informacji i poradnictwa zawodowego - uczniowie mają
zapewnioną nie tylko opiekę doradcy zawodowego, ale i profesjonalną bazę informacji o zawodach i miejscach
praktyk. Absolwenci szkół zawodowych w Niemczech stanowią 53% wszystkich uczniów kończących
kształcenie poziomu ponadgimnazjalnego (CEDEFOP/EUROSTAT 2009). Przekłada się to także na relatywnie
dobrą sytuację młodych ludzi na rynku pracy – w 2009 r. stopa bezrobocia dla grupy wiekowej 15-24 w
Niemczech wynosiła 14% (5. najniższy wskaźnik w UE) i była niższa od wskaźnika dla Polski – 24%, a także
średniej UE – 22% (CEDEFOP/EUROSTAT). Projekt odpowiada na ww. potrzeby, dostarczając wiedzy, narzędzi
oraz dobrych praktyk w powyższym obszarze problemowym. Jest on także adekwatny do profilu grupy
docelowej (reprezentanci służb zatrudnienia, placówek kształcenia zawodowego, organizacji pracodawców),
która weźmie udział w wymianie. Najważniejsze cele i rezultaty realizacji zaplanowanych działań i wizyt w
niemieckich instytucjach obejmą: zwiększenie wiedzy o zasobach i potrzebach ww. partnerów społecznogospodarczych, pomoc w wypracowaniu wspólnej polityki informacyjnej, dostarczenie wiedzy o
możliwościach rozwijania oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego i jej powiązywania z
potrzebami rynku pracy.
228
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27702
Tytuł projektu:
Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!
Beneficjent:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w
Katowicach
Plac Wolności 12
40-078 Katowice
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Szajna
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
46040 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt polega na zorganizowaniu tygodniowej wymiany międzynarodowej dla 20-osobowej grupy
uczestników. Wyjazd do Hiszpanii będzie miał miejsce w październiku 2012 roku i poprzedzony będzie
szkoleniem językowym oraz kulturowym. Przygotowanie kulturowe zostanie także przeprowadzone w miejscu
odbywania wymiany poprzez instytucję przyjmujacą. Osoby stanowiące grupę docelową projektu zostaną
zrekrutowane spośród przedstawicieli komisji egzaminacyjnych oraz Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i
Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, nauczycieli szkół zawodowych i technikum, doradców zawodowych,
pracowników Izby Rzemieślniczej oraz pracowników Cechów zrzeszonych w Izbie. Projekt skierowany jest dla
osób, które bezpośrednio są związane z kształceniem zawodowym, również w branży rzemieślniczej. Projekt
odpowiada zidentyfikowanym potrzebom zgłaszanym przez potencjalnych uczestników, z których
najważniejsze to konieczność reformy i polepszania metod opracowywania programów szkoleniowych oraz
samych metod szkoleniowych, w tym metod egzaminowania. W związku z tym została zaplanowana wizyta w
instytucji odpowiedzialnej za edukację, szkolenie i zatrudnienie. Organizacja ta ma duże doświadczenie w
dopasowywaniu metod szkoleniowych do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy w Hiszpanii oraz w całej Unii
Europejskiej.Projekt pozwoli uczestnikom poznać system edukacji zawodowej w Hiszpanii, zdobyć nowe
kompetencje oraz zwiększy motywację uczestników do nauki języków obcych. Do najważniejszych celów
projektu należą:1. Poznanie nowych metod opracowywania szkoleń.2. Zapoznanie się z odmiennymi
metodami szkoleniowymi.3. Wymiana doświadczeń w zakresie szkoleń zawodowych.4. Zbobycie nowych
kwalifikacji.5. Wspólne opracowanie metod szkoleniowych na rzecz rozwoju rzemiosła w obydwu
krajach.Oczekiwane rezultaty projektu to: uzyskane kompetencje potwierdzone Certyfikatami, wdrożenie
zdobytych umiejętności do codziennej pracy zawodowej, opracowany materiał upowszechniający zawierający
wyniki realizacji projektu.Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do upowszechnienia wśrod środowiska
rzemieślniczego, gdzie wiele osób związanych jest z kształceniem zawodowym. Przyczyni się to do wzrostu
zainteresowania możliwościami związanymi ze szkoleniowymi wyjazdami zagranicznymi. Wymiana ma na celu
wypracowanie "dobrych praktyk", które w przyszłości będą mogły być wdrażane przez osoby nieuczestniczące
w wyjeździe.
229
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27711
Tytuł projektu:
Strategia rozwoju współczesnych bibliotek publicznych - wymiana
doświadczeń zawodowych kadry kierowniczej MBP we Wrocławiu i
Cheshire West and Chester County
Beneficjent:
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Jolanta Grzelczyk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
2
Dofinansowanie :
4908 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt "Strategia rozwoju współczesnych bibliotek publicznych" ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy
kadrą zarządzającą polskiej i brytyjskiej biblioteki publicznej w obliczu pojawienia się przed tymi placówkami
nowych wyzwań, związanych m.in. z obecnością nowych technologii, które mają wpływ również na książkę i
czytelnictwo; zmieniających się (rosnących) wymagań czytelników i preferencji czytelniczych; problemów
związanych ze słabnącym zainteresowaniem słowem drukowanym szczególnie wśród ludzi młodych.
Bibliotekarze z Polski będą mieli okazję skorzystania z doświadczeń brytyjskich, takich jak: zmiany w
oferowanych usługach bibliotecznych, organizacji systemu pracy bibliotek oraz przygotowanie kadry
bibliotecznej do pracy w nowym środowisku technologicznym (e-reading, self services, shared services, mobile
libraries, etc.). Ważnym zagadnieniem będzie również finansowanie bibliotek, a w szczególności zdobywanie
funduszy zewnętrznych na realizowane projekty, a także wielokierunkowe działania promocyjne.W projekcie
wymiany doświadczeń - zgodnie z sugestią Organizatora MBP, którym jest Miasto Wrocław - będą
uczestniczyły dwie osoby reprezentujące kadrę zarządzającą Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
posiadające wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu instytucją, jak i biorące udział w
opracowywaniu strategii rozwoju biblioteki oraz odpowiedzialne za kierowanie i szkolenie zespołów
pracowników. Projekt wymiany ma na celu zapoznanie się uczestników z Polski ze sposobem radzenia sobie z
problemami pojawiającymi się w bibliotekach, z rozwiązaniami wprowadzanymi w bibliotekach brytyjskich
(dotyczącymi zarówno usług, jak i zespołu pracowników), co umożliwi zastosowanie tych zmian na gruncie
polskim. Ważnymi zagadnieniami, które zostaną poruszone podczas wymiany doświadczeń będą również
finansowanie bibliotek publicznych oraz aspekty prawne ich funkcjonowania.Dwutygodniowa wymiana w UK
(październik 2012) będzie odbywała się zarówno w instytucji zarządzającej siecią bibliotek (jeden tydzień), a
także w placówkach bibliotecznych na terenie hrabstwa, oferujących czytelnikom usługi specjalistyczne (drugi
tydzień).Na celowość zdobywania doświadczeń w Chester Library wpływa również fakt, iż w 2009 roku
bibliotekarz z Chester Public Library w ramach programu Leonardo da Vinci odbył 4-tygodniowy staż w MBP
we Wrocławiu, zapoznając się ze specyfiką polskich bibliotek publicznych i obsługą czytelników
polskojęzycznych. Ponadto MBP we Wrocławiu, dzięki kontaktom nieformalnym, od trzech lat prowadzi
wymianę książek z biblioteką w Chester, gdzie mieszka duża grupa emigrantów z Polski, którzy stanowią jedną
z większych mniejszości narodowych korzystających z usług bibliotek publicznych w tym mieście. W 2010 roku
również dwie bibliotekarki z MBP we Wrocławiu uczestniczyły w projekcie wymiany doświadczeń (VETPRO).
Doświadczenia zdobyte podczas czterotygodniowego pobytu pozwoliły na przeprowadzenie istotnych zmian w
placówkach bibliotecznych we Wrocławiu (usługi, sposób eksponowania księgozbioru, projekty czytelnicze,
praca z czytelnikiem obcojęzycznym, etc.), co potwierdza dużą korzyść zarówno dla pracowników biblioteki,
jak i czytelników wynikającą z kontaktów z Partnerem.
230
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27719
Tytuł projektu:
Sięgamy po niemieckie standardy pożarnicze w zakresie ratownictwa
wodnonurkowego.
Beneficjent:
Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Opolu
ul. Budowlanych 1
45-202 Opole
Osoba kontaktowa:
Beata Gorek
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
15460 euro
Krótkie streszczenie:
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny oraz turystów, inwestorów
przebywających na tych terenach. Możliwe to będzie dzięki wzmocnieniu powiązań pomiędzy służbami
ratowniczymi polsko-niemieckimi, co przełoży się na poprawę skuteczności prowadzonych działań w zakresie
ratownictwa specjalistycznego ( z naciskiem na ratownictwo wodnonurkowe). Jest to dyscyplina stosunkowo
młoda w Państwowej Straży Pożarnej, która wymaga ciągłego dopracowywania i udoskonalania. Wizyta w
Zawodowej Straży Pożarnej we Frankfurcie nad Menem wpłynie na stymulowanie rozwoju tej dziedziny w
Państwowej Straży Pożanej. W ramach projektu przewiduje się wizytę grupy 10 osobowej ( 9 przedstawicieli
opolskich służb ratowniczych zajmujący się sprawami dokonalenia zawodowego opolskich ratowników; oraz 1
przedstawiciela małopolskich strażaków szkolącego strażaków z Polski), w Komendzie Straży Pożarnej we
Frankfurcie nad Menem. Ze względu na to, że jednostka straży pożarnej w Niemczech posiada bardzo wysoki
poziom wyszkolenia, wyposażenia oraz prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnonurkowego zasadnym jest czerpanie wzorców z tak doświadczonej jednostki. Wizyta odbędzie się we październiku 2012r.
Podczas pobytu polscy ratownicy zostaną zapoznani m.in. z systemem kształcenia, stosowanymi technikami,
procedurami, wytycznymi oraz ze specjalistycznym sprzętem nurkowym wykorzystywanym przez niemieckich
ratowników. Będą uczestniczyć w treningach niemieckich specjalistycznych grup wodnonurkowych oraz w
ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnonurkowego zorganizowanych na rzece Men.Na zasadzie dobrych
praktyk zdobyta wiedza zostanie wykorzystana i wdrożona podczas procesu kształcenia opolskich strażaków.
Uczestnicy przedsięwzięcia pozyskaną wiedzę przekażą pozostałej kadrze PSP.Uczestnicy wizyty w Niemczech
opracują propozycję wykorzystania niemieckich rozwiązań w celu zmodernizowania systemu kształcenia i
doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa wodnonurkowego. Uczestnictwo oficera z Komendy
Wojewódzkiej PSP w Krakowie (który jest specjalitą w tej dziedzinie ratownictwa, szkoli strażaków z całej
Polski) - przyczyni się do rozpowszechnienia zdobytych doświadczeń wśród innych jednostek PSP oraz innych
instytucji na terenie całego kraju. Zdobyta podczas wyjazdu wiedza wpłynie na udoskonalenie modelu
kształcenia zawodowego strażaków, a tym samym będzie miała wpływ na poprawę jakości prowdzonych
działań co w sposób wymierny wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, turysów i inwestorów
przebywajacych w tym regionie.
231
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27724
Tytuł projektu:
Skuteczne i bezpieczne wykorzystanie nowych technologii w leczeniu
raka
Beneficjent:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Osoba kontaktowa:
Paulina Wesołowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
43696 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Skuteczne i bezpieczne wykorzystanie nowych technologii w leczeniu raka” przewiduje stworzenie
schematu szkolenia o tej tematyce w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi (ROO WSSMK). WSSMK jest jedynym Szpitalem w regionie, który jest
wyposażony w tak zaawansowaną technologię do brachyterapii i teleradioterapii. Wraz z technologią w parze
musi iść jej profesjonalna obsługa. Innowacyjność wymaga wypracowania sprawnych metod szkolenia
obejmującego użytkowanie sprzętu, oprogramowania i pacjentów. Dzięki międzynarodowym wymianom
doświadczeń w projekcie wypracowane zostaną produkty szkoleniowe oraz podwyższone zostaną
umiejętności szkoleniowe kadry ROO. ROO w WSSMK jest aktualnie modernizowany organizacyjnie i
infrastrukturalnie oraz poprzez zakup aparatury medycznej, marki używanej w najlepszych centrach w Europie.
Jest konieczne, aby innowacyjne rozwiązania technologiczne były wykorzystane w 100%. Niestety instrukcje
obsługi nowoczesnego i skomplikowanego sprzętu i oprogramowania nie pozwalają poznać wszystkich jego
możliwości. Osoby z II stopniem specjalizacji medycznej, które są odpowiedzialne za szkolenie kadry z nowych
metod terapeutycznych i za aktualizację szkoleń, nie zawsze używają równie nowoczesnych jak stosowana
technologia metod przekazywania wiedzy – odbywa się to w nieusystematyzowany sposób i najczęściej w
formie ustnej. Dlatego konieczne jest kompleksowe przygotowanie specjalistów onkologii, odpowiedzialnych
za szkolenia kadry ROO, w celu wdrażania nowych technologii i ich obsługi (cel główny). Zostanie on osiągnięty
dzięki zwiększeniu umiejętności i wykorzystania nowych technik szkoleniowych oraz zwiększeniu wiedzy nt.
wdrażania nowych technologii w teleradioterapii i brachyterapii. Przyczynią się do tego rezultaty, którymi
będą: zwiększenie wiedzy nt. ochrony radiologicznej oraz nowych metod i sprzętu w terapii onkologicznej, a
także efektywniejsze przygotowanie planów leczenia konkretnych przypadków raka. Osiągnięcie ww. celów i
rezultatów przyczyni się do wzrostu efektywności leczenia w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym. Uczestnicy
opracują materiały szkoleniowe w postaci prezentacji w jęz. polskim i angielskim. W projekcie b. ważny jest
aspekt przygotowania jęz.-kult. Łódź w ostatnim czasie przyciąga coraz więcej studiujących lub pracujących tu
cudzoziemców. Wielu przyjeżdża też, gdyż leczenie w Polsce jest tańsze niż np. na zachodzie Europy. Sprawna
komunikacja z nimi jest kluczowa dla powodzenia terapii. Podczas realizowania poprzedniego projektu
VETPRO, wnioskodawca zauważył, że systemy szkoleniowe w bardziej zaawansowanych krajach UE znacznie
różnią się od metod stosowanych w Polsce. Są znacznie skuteczniejsze z uwagi na: regularność szkoleń (co w
służbie zdrowia nie jest regułą), wykorzystanie multimedialnych technik przekazu, przejrzystość celów
szkolenia, aktywne uczestnictwo wszystkich odbiorców szkolenia i uczenie się od siebie nawzajem, wymiana
doświadczeń podczas szkoleń, czy ewaluacja szkoleń i ulepszanie ich. Również bazując na doświadczeniu z
poprzedniego projektu, wnioskodawca przewiduje zmianę podejścia do prowadzenia szkoleń i wymiany
wiedzy między specjalistami radioterapii, na bardziej proaktywne/zaangażowane. Dlatego wnioskodawca
skontaktował się z innymi Ośrodkami europejskimi stosującymi tą samą technologię co w ROO WSSMK, z
propozycją wzięcia udziału w projekcie. Pozytywnie odpowiedziały 3 centra, które przysłały wymagane
informacje i listy intencyjne. Są to: Limburgs Oncologish Centrum (Belgia), Hospital Quirón Barcelona
(Hiszpania) i Maastro Clinic w Maastricht (Holandia). Wyjazdy kadry z instytucji wnioskodawcy nastąpią od
lutego do marca 2013, zaraz po przygotowaniu językowo-kulturowym uczestników. Rezultaty będą
upowszechnianie na licznych konferencjach i sympozjach naukowych oraz na specjalnie zorganizowanej przez
Rzecznika Prasowego Szpitala konferencji prasowej.
232
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27754
Tytuł projektu:
Odnawialne źródła energii jako nowy kierunek kształcenia.
Beneficjent:
Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań
Osoba kontaktowa:
Piotr Pietrzak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
53550 euro
Krótkie streszczenie:
Uczestnikami projektu będzie grupa 30-tu nauczycieli polskich szkół rolniczych - kierowników kształcenia
praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Wielkopolski oraz kilku innych województw. Są to
osoby zajmujące się w swojej pracy zawodowej problematyką odnawialnych źródeł energii.Projekt dotyczyć
będzie wymiany doświadczeń odnośnie kształcenia młodzieży szkół rolniczych w zakresie problematyki
odnawialnych źródeł energii. Tematyka odnawialnych źródeł energii jest obecna w prawodawstwie Unii
Europejskiej jak również w programach krajowych i regionalnych. Dla tej tematyki przewidziane jest wsparcie
finansowe UE. Głównym programem, który obejmuje te działania jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
świadczący o tym, jak poważne jest podejście UE i rządu polskiego do problematyki odnawialnych źródeł
energii. Doświadczenia Polski i Niemiec są w tym aspekcie zasadniczo różne. W Polsce programy dotyczące
odnawialnych źródeł energii zaczynają dopiero funkcjonować i w związku z tym jest bardzo mało przykładów
związanych z tą problematyką. Na terenie Niemiec problematyka ta jest ważnym tematem od wielu lat i
Niemcy są najbardziej zaawansowanym krajem europejskim wykorzystującym odnawialne źródła energii.
Dlatego też będzie to najlepsze miejsce dla wymiany doświadczeń w tym zakresie.Projekt ma umożliwić
nauczycielom polskim i niemieckim wymianę doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł
energii.Najważniejsze cele i rezultaty projektu to wymiana doświadczeń w zakresie:1/Poznania zadań i funkcji
dualnego systemu kształcenia w związku z problematyką odnawialnych źródeł energii. 2/Poznania zadań i
funkcji teoretycznej części kształc. w zakresie odnawialnych źródeł energii:- produkcja energii z biogazu;produkcja energii z biopaliw;- produkcja energii z biomasy; - produkcja energii wiatrowej;- produkcja energii
słonecznej.3/Poznanie założeń fachowych dla prowadzenia zajęć w zakresie odnawialnych źródeł energii.
4/Poznanie założeń pedagogiczno-dydaktycznych dla prowadzenia zajęć w zakresie odnawialnych źródeł
energii.Poprzez realizację tego projektu chcielibyśmy wnieść do edukacji w szkołach rolniczych nowe treści i
poszerzyć już funkcjonujące w tym systemie aspekty związane z problematyką odnawialnych źródeł energii.W
Polsce projekt przygotuje TUR we współpracy ze szkołami rolniczymi. W Niemczech projekt przygotuje i
zrealizuje Ośrodek DEULA w Nienburgu we współpracy ze szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami
produkującymi energię ze źródeł odnawialnych. Termin realizacji projektu - jesień 2013 roku.
233
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27762
Tytuł projektu:
Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zawodowym
jako element wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły
Beneficjent:
Zespół Szkół "Silesia"
Nad Białką 1e
43-503 Czechowice-Dziedzice
Osoba kontaktowa:
Magdalena Wilewska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
15312 euro
Krótkie streszczenie:
Planowany projekt "Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zawodowym jako element
wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły" przewiduje zorganizowanie 1-tygodniowej wymiany dośw. dla 8 osób.
Założeniem projektu jest wymiana dośw., transfer wiedzy i umiejętności, wzrost kompetencji i nabycie
praktycznych umiejętności posługiwania się platformą edukacyjną, tworzeniem e-kursów i efektywnym
wykorzystaniem zasobów udostępnianych w sieci. W projekcie wezmą udział nauczyciele ZS Silesia, którzy są
odpowiedzialni za zawodowe kształcenie młodzieży, a więc grupy osób na bieżąco korzystających z
multimediów i tym samym oczekujących od nauczycieli znajomości tych form kształcenia, które przystają do
ich rzeczywistości. Taka postawa stwarza pewne potrzeby, które można określić następująco:- umocnienie
własnej pozycji (zarówno szkoły jak i jej nauczycieli) w systemie edukacji;- uzupełnienie nabytej już wiedzy
poprzez wymianę doświadczeń nt. miejsca i roli e-learningu w procesie kształcenia;- sprostanie wymaganiom
eduk., jakie wynikają z nowych źródeł i form dostarczania informacji, zwłaszcza w kontekście reformy edukacji,
kiedy to szkoła będzie mogła organizować nauczanie i kursy metodą e-learningu w ramach zwykłego procesu
nauczania;- wprowadzenie multimedialności przekazu jako realnego wymogu nowoczesnych form kształcenia i
podniesienia jakości tego procesu, a tym samym wzbogacenia oferty szkoły na rynku edukacyjnym;wzbogacenie tradycyjnych sposobów przekazu wiedzy o elementy interakt. oraz wzrost zaangażowania się w
proces kształcenia samych uczących;- zachęcenie uczniów do korzystania z sieci w celu zdobywania wiedzy, a
tym samym zapewnienia sobie wysokiego wyniku na egz. maturalnym i zawodowym.W związku z powyższymi
potrzebami, projekt zakłada spełnienie szeregu celów, wśród których nadrzędnym celem jest umożliwienie
rozwoju zawodowego jego uczestników. Analiza potrzeb wskazuje na kolejne ważne cele przewidziane do
realizacji:- poszerzenie umiejętności ICT posiadanych przez nauczycieli bioracych udział w projekcie;- poznanie
metodologii i form kształcenia na odległość;- nabycie umiejętności tworzenia kursów e-learningowych;nabycie umiejętności przekazywania wiedzy w zróżnicowany sposób;- postrzeganie e-learningu jako skutecznej
metody aktywizującej;- nabycie umiejętności korzystania z narzędzi, którymi swobodnie posługuje się
współczesne pokolenie.Rezultatem projketu będzie stworzenie i systematyczny rozwój szkolnej platformy
edukacyjnej. Platforma będzie udostępniona do wykorzystania wszystkim nauczycielom i uczniom ZS Silesia.
Korzystanie z nowoczesnych narzędzi ICT w procesie edukacji podniesie jakość kształcenia w naszej szkole i
zwiększy jej atrakcyjność wśród pozostałych placówek w regionie. Porównanie polskich i włoskich metod
kształcenia z wykorzystaniem e-learningu przyczyni się do wykreowania nowych pomysłów. Zapewni uczniom
dostęp do wyselekcjonowanej celowo wiedzy, skierowanej do konkretnej grupy odbiorców. Nauczy
odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu zadań i dotrzymywaniu terminów , wyznaczanych w
systemie e-learningu. Stworzy warunki do uzyskania wysokich wyników egzaminów maturalnych i
zawodowych poprzez stały dostęp do nauczanych treści umieszczonych w wirtualnym środowisku szk.
platformy eduk. czy udostępnianie dodatkowych materiałów w Internecie. Przygotuje uczniów do
efektywnego wykorzystania komputera i platformy eduk. w przyszłej nauce i pracy. ZS Silesia, jako instytucja
wysyłająca przyjmuje na siebie obowiązki ze strony organizacyjnej i logistycznej. Zapewni uczestnikom
przygotowanie językowe, zadba o ewaluację i właściwe upowszechnianie rezultatów. Wymiana doświadczeń
odbędzie się w lutym 2013 roku, w Rzymie, we Włoszech, gdzie uczestnicy projektu będą mieli okazję
prowadzić rozmowy z ekspertami w dziedzinie e-learningu, wizytować szkoły i instytucje pracujące w systemie
e-learningowym, współpracujące regularnie z instytucją goszczącą Tellus Group Ltd.
234
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27766
Tytuł projektu:
Europejskie zarządzanie jednostkami Policji - wymiana wiedzy i
doświadczeń
Beneficjent:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
Osoba kontaktowa:
Anna Gąsior
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
27584 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe16 lubelskich policjantów/pracowników
Policji w Niemczech (Berlin) przez Policję Niemiecką (czerwiec/lipiec 2013),w Madrycie przez Narodową Policję
Hiszpańską (kwiecień/maj 2013).Obejmuje także przeprowadzenie szkolenia kaskadowego i konferencji
podsumowującej przez uczestników wymiany dla policjantów i pracowników sprawujących funkcje
kierownicze i koordynujące w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostkach podległych. W 7 dn.
wymianie uczestniczyć będą dwie 8 os.grupy, z których każda uda się do innego kraju partnera przyjmującego.
(…) Uczestnicy poznają teorię i praktykę w zakresie: komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; modelu
komunikacji w jednostkach Policji;s posobów zarządzania jednostkami Policji; skutecznego zarządzania
zasobami ludzkimi, w tym motywowania, wynagradzania, oceniania, rekrutacji i selekcji; zasad awansu
poziomego i pionowego;zarządzania finansami, w tym projektami;metod budowania pozytywnego wizerunku
Policji w oczach społeczeństwa; zarządzania ryzykiem oraz zmianą;obowiązujących rozwiązań prawnoorganizacyjnych i ekonomicznych w obszarze logistyki, a także zarządzania strategicznego u partnerów
przyjmujących. Od jakości realizacji tych zadań zależy skuteczność działania Policji,a co za tym idzie
bezpieczeństwo obywateli. (…) Cele: 1.wymiana oraz pozyskanie wiedzy i doświadczeń posiadanych przez
partnerów zagr. w zakresie efektywnego zarządzania jednost. Policji 2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych
lubelskich policjant./pracow. w obszarze skutecznego zarządzania 3. ułatwienie rozwoju zawodowego
policjantów i pracowników poprzez udział w wymianie i szkoleniu kaskadowym oraz zwiększenie atrakcyjności
zawodowej na rynku europejskim (możliwość zatrudnienia w instytucjach europejskich), 4. wsparcie rozwoju
KWP w Lublinie przez usprawnienie: metod i technik nauczania kadry kierowniczej oraz zarządzania;wsparcie
uczestników wymian w prowadzeniu szkoleń,na podstawie obserwacji umiejętności trenerskich zagranicznych
partnerów5.wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i skutecznych metod wypracowanych przez partnerów
zagranicznych6.zacieśnienie współpracy pomiędzy KWP w Lublinie i partnerami 7. poprawa umiejętności
językowych uczestników wymiany. Rezultaty: 1. pozyskanie nowych umiejętności w zakresie zarządzania
jednostkami Policji, potwierdzonych certyfikatem Europass oraz opanowanie angielskiego specjalistycznego
słownictwa branżowego przez 16 lubelskich policjantów/pracow. 2. 150 policjantów/pracowników
przeszkolonych w zakresie innowacyjnych metod i technik zarządzania jednostkami Policji 3.1 program
szkolenia zawodowego, zawierający nowatorskie i efektywne metody i techniki możliwe do
zaimplementowania na gruncie polskim, dla policjnat. i pracownik, którzy sprawują funkcje kierownicze, 4. 250
płyt CD z raportem (zawierającym zbiór dobrych praktyk) wypracowanym przez uczestników wymiany na
podst. doświadczeń part. zagr. oraz prezentacjami i materiałami szkoleniowymi 5. konferencja
podsumowująca projekt 6. szkolenie kaskadowe 7. dobra praktyka w zakresie skutecznych rozwiązań
dotyczących zarządzania jednstkami Policji zamieszczona w Policji 997 8. lista teleadresowa do kontaktów
roboczych.
235
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27767
Tytuł projektu:
Asysta rodzinna - doświadczenia w zakresie pomocy rodzinie w
Niemczech
Beneficjent:
Internationaler Bund Polska
Bronowicka 42
30-091 Kraków
Osoba kontaktowa:
Anna Niezgoda
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
27320 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Asysta rodzinna - doświadczenia w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech” dotyczy wymiany
doświadczeń pracowników pomocy społecznej i instytucji rynku pracy z niemieckimi specjalistami w zakresie
pracy z rodzinami, w tym rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Program adresowany jest do
osób zajmujących się w swoich instytucjach m.in. szkoleniami i ich planowaniem, zarządzaniem zasobami
ludzkimi oraz ze względu na temat projektu osób odpowiedzialnych za integrację osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (Centra Integracji Społecznej) i wsparcie dla rodzin znajdujących się w szczególnej
sytuacji.Projekt jest odpowiedzią na pojawienie się nowej usługi z zakresu pracy społecznej i związanego z tym
nowego zawodu czyli asystenta rodzinnego. Zawód został powołany by wypełnić luki w polskim systemie
wspierania rodzin. Wymiana doświadczeń odbędzie się w instytucjach partnerskich w Niemczech: w
Brandenburgii, w Internationaler Bund – Oddział w Brandenburgii oraz w Lipsku przy projektach realizowanych
przez Stowarzyszenie FairBund.Wymiana dotyczyć będzie metod i form pracy z rodziną oraz form szkolenia i
poszerzania kompetencji pracowników socjalnych pracujących w obszarze pomocy i opieki nad rodzinami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.Program wymiany obejmuje spotkania w niemieckich instytucjach
działających w obrębie pracy społecznej z rodzinami, w wyniku których możliwe bedzie poznanie
sprawdzonych metodami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności pomocy dla
rodzin, ale także kształcenia zawodowego asystentów rodzinnych. Projekt umożliwi poszerzenie wiedzy
uczestników o aspekt międzynarodowy, co jest istotne ze względu na coraz silniejsze powiązanie sytuacji
socjalnej na polskimi i europejskim gruncie oraz pozwoli ponadto na nawiązanie kontaktów instyt. polskich i
niemieckich działających w tej samej dziedzinie.Dla uczestników projektu zostanie zoorganizowane
przygotowanie językowe przed wyjazdem. Osoby zapoznają się ze specjalistycznym niemieckim słownictwem z
zakresu pracy społecznej z rodziną.
236
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27774
Tytuł projektu:
Zapoznanie przedsiebiorców i specjalistów budownictwa z najlepszymi
praktykami niemieckimi w zakresie efektywności energetycznej.
Beneficjent:
Stowarzyszenie SIDE- CLUSTER
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław
Osoba kontaktowa:
Edyta Cieślak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
40
Dofinansowanie :
59840 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt ma na celu przeprowadzenie tygodniowych zawodowych praktyk zagranicznych dla członków SIDECLUSTER - przedsiębiorców branży budowlanej, którzy są jednoczesnie związani z praktyczną nauką zawodu.
Prowadzą szkolenia i kursy zawodowe, opracowują i opiniują programy nauczania w budownictwie, angażują
się w upowszechnianie i uatrakcyjnanie szkolenia zawodowego. Podczas praktyk w przedsiebiorstwach
niemieckich zdobędą oni wiedzę na temat nowości technologicznych związanych z budownictwem
ekologicznym, pasywnym, stosowaniem alternatywnych źródeł energii. Spotkają się też z osobami związanymi
z kształceniem zawodowym w Turyngii i wspólnie podejmą dyskusję dotyczącą innowacyjnych metod i praktyk
w kształceniu zawodowym, wymienią się doświadczeniami, podejmą próbę wspólnego działania na rzecz
udoskonalenia procesu szkolenia zawodowego. W praktykach łącznie uczestniczyć będzie 40 osób.
Zaplanowano 4 wyjazdy dla grup 10-osobowych, które odbędą się w IV kw. 2012r, I i III kw. 2013r. oraz I kw.
2014r.Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji członków SIDE- CLUSTER poprzez zdobycie
nowych doświadczeń zawodowych w zagranicznym miejscu pracy, wzrost kompetencji osobistych (większa
motywacja do podejmowania nowych działań, nawiązanie kontaktów zagranicznych, wzrost samodzielności,
rozwój osobisty, porozumiewanie się w języku obcym). W wyniku realizacji projektu SIDE- CLUSTER będzie
mógł wprowadzić i propagować nowe rozwiązania technologiczne przyczyniające się do wzrostu świadomoście
ekologicznej przedsiębiorców i klientów, poprawy stanu środowiska poprzez zastosowanie systemów energii
odnawialnej, uatrakcyjniać proces kształcenia zawodowego wprowadzając do niego działania i metody
zaobserwowane zagranicą. Dzięki zacieśnieniu kontaktów z partnerem niemieckim i lepszemu poznaniu
specyfiki jego działań, możliwe będzie opracowanie długofalowej strategii współpracy i realizowanie kolejnych
projektów przyczyniających się do niwelowania różnic międzykulturowych, wprowadzania innowacji, transferu
dobrych praktyk z zakresu szkolnictwa zawodowego.
237
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27783
Tytuł projektu:
Uczeń jako przyszły pracownik
Beneficjent:
NP Polska Sp.z o.o.
Ul. Strefowa 29
43-109 Tychy
Osoba kontaktowa:
Edyta Białkowska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
23640 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przeznaczony jest dla pracowników Poschmann: kadry zarządzającej zasobami ludzkimi w
przedsiębiorstwie i organizacją produkcji oraz pracowników produkcji, którzy pełnią rolę instruktorów uczniów
i studentów podczas ich kształcenia w ramach praktyk zawodowych i staży. Do uczestnictwa w projekcie
zaproszeni będą również dyrektorzy i nauczyciele lokalnych szkół technicznych, uczący przedmiotów
zawodowych, zgodnych z profilem produkcji w firmie. Łącznie 12 osób w dwóch grupach (5 i 7 osób). Cele i
oczekiwane rezultaty są zróżnicowne ze względu na uczestników obu grup. Wszyscy zapoznają się z
organizacją kształcenia zawodowego we Francji na poziomie odpowiadającym polskiej zasadniczej szkole
zawodowej i technikum, uwzględniając kształcenie praktyczne. Poznają wyposażenie techniczne, laboratoria
oraz pracownie. Poznają przedsiębiorstwa, w których odbywa się nauka w systemie dualnym. Dzięki
projektowi uczestnicy będą mieli możliwość porównania warunków kształcenia zawodowego we Francji i w
Polsce. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do modernizacji sposobu nauczania w
szkole polskiej i u pracodawcy. Uczestnicy poznają również dobre praktyki współpracy szkoły z
przedsiębiorstwami i będą mogli je wykorzystać celem wspólnego uczenia się. Jedną grupę tworzyć będzie
kadra zarządzająca przedsiębiorsta oraz dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba odpowiezialna za
kształcenie zawodowe. Najważniejszymi celami będą: poznanie relacji pomiędzy szkołą i lokalnymi
przedsiebiorstwami, poznanie organizacji szkoleń pracowniczych w firmie (badanie potrzeb szkoleniowych,
indywidualne scieżki rozwoju, szkolenia umiejętności instruktorskich i trenerskich). Oczekiwane rezultaty to:
stworzenie modelu porozumienia między firmą a szkołą w dziedzinie realizacji kształcenia zawodowego,
opracowanie procedur postępowania z praktykantem/stażystą w zakładzie pracy w warunkach produkcyjnych
(w jezyku polskim, angielskim i francuskim), opracowanie planu szkoleń instruktorskich i trenerskich dla
opiekunów praktykantów/stażystów. Drugą grupę tworzyć będą pracownicy związani z produkcją oraz
nauczyciele zawodu. Najważniejszymi celami dla tej grupy bedą: poznanie sposobu realizacji treści
programowych na stanowisku pracy w firmie francuskiej, w tym zarządzania czasem, poznanie stosowanego
systemu oceny praktykanta, porównanie podstaw programowych kształcenia zawodowego w wybranych
zawodach z opisami kompetencji zawodowych i opisami stanowiskowymi w zakładzie pracy. Oczekiwane
rezultaty to: opracowanie procedur postępowania z praktykantem/stażystą na stanowisku pracy, opracowanie
zadań zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy, uwzgledniających treści programowe kształcenia
zawodowego, opracowanie systemu oceny praktykanta/stazysty i weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności w
trakcie praktyk/stażu.Ważnym elementem będzie przełamywanie barier socjokulturowych, co pozwoli na
swobodę w nawiązywaniu kontaktów i wymianę doświadczeń. Zdobyte doświadczenia pozwolą na lepszą
organizację nauczania i modernizację oferty edukacyjnej oraz na zwiekszenie udziału firmy w kształceniu
zawodowym. Wymiana nastąpi w Saint Etienne, w terminie 10 lutego - 16 lutego 2013 r. oraz 17 lutego - 23
lutego 2013 r.
238
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27787
Tytuł projektu:
Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia
zawodowego.
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-205 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Karwala
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
20520 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie weźmie udział dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych: nauczyciele przedmiotów
zawodowych z zakresu architektury krajobrazu, budownictwa i informatyki, nauczyciele języków obcych
zawodowych oraz przedstawiciele kadry zarządzającej, którzy w październiku 2013 wyjadą na tygodniową
wymianę doświadczeń do Hiszpanii. Organizacją pośredniczą będzie Europroyectos Leonardo Da Vinci, firma z
dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, z siedzibą w Granadzie, w Andaluzji w Hiszpanii.
W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego szkoła poszukuje
nowych rozwiązań i dobrych praktyk na arenie europejskiej, aby wprowadzić zmiany w sposób jak najbardziej
efektywny. Jednym z priorytetów nowej podstawy jest szersza współpraca szkół ze światem pracy w tworzeniu
programu nauczania i programów praktyk zawodowych, aby był on jak najbardziej adekwatny do
rzeczywistych wymagań pracodawców i by ułatwić przyszłym absolwentom odnalezienie się na rynku pracy,
bez problemu bariery między nauczaniem teoretycznym a praktyką. Projekt ma odpowiedzieć na tę potrzebę,
mając na celu lepsze przygotowanie kadry w dziedzinie tworzenia programów nauczania, organizacji pracy
placówki oraz innowacyjnych rozwiązań metodycznych. Tym samym rezultatem projektu ma być wyższy
poziom kształcenia zawodowego w placówce wnioskodawcy.
Głównym celem wyjazdu jest wymiana
doświadczeń na temat systemu szkolenia zawodowego w Polsce i Hiszpanii, z naciskiem na system współpracy
na linii: szkoła zawodowa – praktyki zawodowe – pracodawca. W kręgu zainteresowania uczestników będą
środki dydaktyczne i metody nauczania stosowane w Hiszpanii, z uwzględnieniem najnowszych technologii i
trendów zawodowych w programie nauczania. Uczestnicy będą wizytować andaluzyjskie szkoły zawodowe o
podobnym profilu kształcenia oraz zakłady pracy współpracujące z placówkami kształcenia zawodowego w
poszczególnych branżach. Program wizyty został uzgodniony z instytucją pośredniczącą, tak, że instruktorzy
zawodu będą mieli okazję wizytować co najmniej jedną szkołę i jedną firmę ze swojej dziedziny kształcenia.
Rezultatem projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy uczestników w wyżej wymienionych aspektach,
czego odzwierciedleniem będzie raport na temat założeń hiszpańskiego systemu edukacji oraz propozycje
przeniesienia dobrych rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych do szkoły wnioskodawcy. Raport będzie
składał się z pięciu części: zarządzanie szkołą zawodową, nauczanie zawodowe w dziedzinach informatyki,
architektury krajobrazu, budownictwa oraz języka obcego zawodowego, które uczestnicy projektu sporządzą
na podstawie wniosków i obserwacji z wizytowanych instytucji. Raport będzie jednocześnie walidacją zdobytej
wiedzy.
Wymiana doświadczeń z hiszpańskimi instytucjami pozwoli uczestnikom poszerzyć również swoje
kompetencje językowe, zapoznać się z realiami środowiska pracy i zorientować się w wymaganiach
pracodawców na rynku europejskim, co pomoże lepiej wyszkolić przyszłą kadrę techników odpowiadających
umiejętnościami i wiedzą zapotrzebowaniom przedsiębiorców w Europie. Ponadto, dla uczestników będzie to
bezcenna okazja na zapoznanie się chociaż w części z bogatym dziedzictwem kulturowym Hiszpanii, jak
również będzie to pierwsze doświadczenie we współpracy międzynarodowej.Zespół Szkół Technicznych dołoży
wszelkich starań, aby uczestnicy wymiany byli do niej odpowiednio przygotowani oraz zapewni im pełne
wsparcie organizacyjne i logistyczne. Uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility, a także certyfikaty od
instytucji pośredniczącej. Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona głównie w postaci ankiet, a jej wyniki
będą wykorzystane jako podstawa do sprawnego wdrażania przyszłej współpracy międzynarodowej. Rezultaty
projektu będą upowszechnione na szkolnej stronie internetowej, a także w biuletynach edukacyjnych, tak aby
skorzystali z nich inni nauczyciele.
239
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27792
Tytuł projektu:
Euro rzecznik. Europejskie wzorce polityki informacyjnej policji.
Beneficjent:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ulica Mogilska 109
31-571 Kraków
Osoba kontaktowa:
Łukasz Czyż
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
28596 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie "Euro rzecznik. Europejskie wzorce polityki informacyjnej policji" pragnie uczestniczyć Komenda
Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu oraz partnerzy
zagraniczni: Komenda Policji regionu Humpshire w Wielkiej Brytanii, Komenda Główna Policji Republiki
Czeskiej w Pradze oraz Komenda Miejska Policji w Reykjaviku. Projekt przeznaczony będzie dla policjantek,
policjantów i pracowników cywilnych policji realizujących politykę informacyjną małopolskiej i mazowickiej
policji, nadzorujących pracę służb prasowych, a także odpowiedzialnych za szkolenie osób realizujących
policyjną politykę informacyjną w województwie małopolskim i mazowieckim. W dobie ogromnej roli mediów,
a dla mieszkańców Małopolski i Mazowsza niejednokrotnie podstawowego źródła informacji o działaniach
służb odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo, konieczne jest poszerzanie wiedzy i kompetencji osób, które na
co dzień informują media o pracy policji, przekazują informacje mieszkańcom, realizują programy
prewencyjne, a także współpracują z lokalną administracją. Życzylibyśmy sobie, aby uczestnikami projektu były
osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki informacyjnej małopolskiej i mazowieckiej policji, nadzór nad
jej prowadzeniem oraz prowadzącym i nadzorującym szkolenia osób odpowiedzialnych za pion informacyjny
policji w województwie małopolskim oraz mazowieckim. Te osoby są odpowiedzialne za prowadzenie polityki
informacyjnej policji, dodatkowo małopolski i mazowiecki komendant wojewódzki, komendanci miejscy i
powiatowi w województwach małopolskim i mazowieckim nadzorują pracę osób zajmujących stanowiska
rzecznika, oficerów prasowych oraz pracowników zespołu prasowego, a sam rzecznik wspólnie z oficerami
prasowymi jednostek szkolą policjantki i policjantów pionów prewencyjnego, kryminalnego oraz
wspomagającego w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej policji oraz współpracy na linii rzecznik/oficer
prasowy- funkcjonariusz "liniowy". Projekt, który chcemy realizować w latach 2013- 14, odpowiada na dwie
podstawowe potrzeby małopolskiej policji w dziedzinie informacji. Po pierwsze- poprzez wymianę
doświadczeń daje możliwość profesjonalizacji działań służb prasowych policji, po drugie- wzmacnia system
szkoleń obecnie realizowanych w małopolskiej i mazowieckiej policji. To ważne dla każdego z blisko 15tysięcznej rzeszy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych małopolskiej i mazowieckiej policji, pracujących na
co dzień dla blisko dziewięciu milionów mieszkańców województw małopolskiego i
mazowieckiego.Najważniejszym rezultatem projektu będzie profesjonalizacja działań służb prasowych
małopolskiej i mazowieckiej policji, tak ważna w czasie, kiedy policja aktywnie uczestniczyć musi w procesie
przekazywania mieszkańcom informacji o swoich działaniach, a także skutecznie dbać o swój wizerunek.
Tygodniowa wymiana małopolskich i mazowieckich funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych w ramach
projektu mobilności odbędzie się we wrześniu lub październiku 2013 roku. Uczestnicy spędzą na miejscu pięć
roboczych dni, podczas których zapoznają sie w rozwiązaniami w dziedzinie polityki informacyjnej policji
brytyjskiej (Humpshire Constabulary), policji czeskiej (Komenda Główna Policji w Pradze) oraz policji islandzkiej
(komenda w Reykjaviku).
240
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27803
Tytuł projektu:
Budowanie europejskich standardów szkolnictwa zawodowego poprzez
wymianę doświadczeń
Beneficjent:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
ul. 1-go Maja4
27-200 Starachowice
Osoba kontaktowa:
Beata Sławińska-Kopyś
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
18
Dofinansowanie :
36184 euro
Krótkie streszczenie:
Celem projektu będzie doskonalenie jakości systemu nauczania i kształcenia zawodowego w Technikum nr 2
im. E.Kwiatkowskiego w Starachowicach oraz poszukiwanie sposobów podniesienia atrakcyjności kształcenia
zawodowego. Uczestnikami projektu będzie kadra kierownicza szkoły: dyrekcja i kierownik kształcenia
praktycznego, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Podczas trwania projektu uczestnicy poznają system edukacji angielskiej, zdobędą nowe doświadczenia
metodologiczne, wzbogacą swoją wiedzę i warsztat pracy, co przyczyni się do uatrakcyjnienia procesu
kształcenia w szkole macierzystej. Polscy nauczyciele będą mogli obserwować, jakie umiejętności zdobywa się
w angielskich szkołach zawodowych oraz jakie pomoce dydaktyczne stosują angielscy nauczyciele w nauczaniu
przedmiotów zawodowych. Poznanie angielskiego systemu edukacji, który oferuje naukę w college'ach,
prowadzących naukę na kursach zawodowych zakończonych egzaminem General National Vocational
Qualifications (GNVQs), będzie cennym doświadczeniem dla polskich nauczycieli szkolnictwa zawodowego
wkraczającego w okres przemian i reform. Po zapoznaniu się z programem nauczania oraz bazą college'u,
uczestnicy projektu będą obserwowali zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli angielskich. Istotną
częścią wyjazdu będzie program kulturowy, dzięki któremu nauczyciele udoskonalą swoje umiejętności
posługiwania się językiem angielskim oraz poznają kulturę i codzienne życie Anglików. Istotnym aspektem
projektu będzie wymiana doświadczeń w kwestiach poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Podczas wyjazdu
do Anglii uczestnicy odwiedzą college w Stafford, warsztaty szkolne, w których odbywają się praktyki
zawodowe uczniów oraz spotkają się z przedstawicielami władz lokalnych miasta kreujących politykę w
dziedzinie szkolnictwa zawodowego. Nauczyciele angielscy zaprezentują wykorzystanie w praktyce metody elearningu w nauczaniu, którą stosują z powodzeniem od kilku lat. Rezultatem projektu będzie wzbogacenie
warsztatu zawodowego nauczycieli oraz wypracowanie skutecznych metod zachęcenia uczniów do wybierania
szkół zawodowych.Skorzystanie z doświadczeń kraju o dłuższym stażu w Unii Europejskiej oraz zapoznanie się
z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarówno organizacji, jak i treści metod nauczania zaowocują
bardziej atrakcyjną ofertą szkoleniową skierowaną do uczniów, dostosowaną do standardów europejskich i w
większym stopniu odpowiadającą konkretnym potrzebom rynku pracy.
241
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27809
Tytuł projektu:
NOWE DOŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Beneficjent:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
Osoba kontaktowa:
Czesław Smalcerz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
42900 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie weźmie udział 15 osób zawodowo związanych z pomocą społeczną w Jaworznie – przedstawiciele
dyrekcji MOPS-u, zarządzający placówkami podlegającymi MOPS i kierujący organizacjami pozarządowymi
tworzącymi system pomocy społecznej w Jaworznie. Wszyscy są przedstawicielami kadry zarządzającej
zasobami ludzkimi, osobami odpowiadającymi w swoich instytucjach za szkolenia pracowników i ich rozwój
zawodowy. Warto przy tym zaznaczyć, że MOPS z mocy ustawy jest odpowiedzialny za szkolenia pracowników
na obszarze całego powiatu.Projekt odpowiada na potrzebę dalszego podwyższania kwalifikacji zawodowych
pracowników w obszarze pracy socjalnej na rzecz różnych grup podopiecznych.Cele projektu to wsparcie
uczestników wymiany w dostosowaniu posiadanych kompetencji do wymogów europejskiego rynku pracy,
uzupełnienie wykształcenia formalnego o wiedzę dotyczącą nowych form i metod pracy w sektorze pomocy
społecznej, stosowanych w innych krajach UE, a także wsparcie uczestników w nauce branżowego języka
obcego.W rezultacie projekt pozwoli na udoskonalenie i poszerzenie oferty usług świadczonych przez system
pomocy spolecznej w Jaworznie. Osiągnięcie zakładanego rezultatu będzie oznaczało, że skutecznie udzielono
wsparcia uczestnikom projektu w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i
wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty w kontekście
zawodowym.Twardym, materialnym efektem projektu będzie raport z przebiegu projektu zawierający
omówienie najważniejszych – zdaniem uczestników – nowości dotyczących form i metod pracy oraz wachlarza
usług pomocy społecznej, zaleceń i pomysłów na usprawnienie pracy, wynikających z odbytych wymian.
Raport, przygotowany pod nadzorem dyrektora MOPS, zostanie zaprezentowany w prasie branżowej pomocy
społecznej oraz przekazany do władz samorządowych Jaworzna i do jednostek podległych MOPS-owi, a także
do innych ośrodków pomocy społecznej działających w dużych miastach.Cele projektu zostaną osiągnięte
dzięki wymianie doświadczeń z przedstawicielami instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą
społeczną w innych krajach UE: we Włoszech i NIemczech. Program wymian został ustalony pomiędzy
wnioskodawcą a partnerami zagranicznymi. Uwzględnia on oczekiwania i potrzeby potencjalnych uczestników
(kładąc nacisk na ich rozwój osobisty) oraz cele projektu założone przez wnioskodawcę.W ramach
przygotowań uczestnicy przejdą przygotowanie kulturowe i wezmą udział w intensywnym kursie języka
angielskiego, który będzie językiem roboczym wymian w obu krajach naszych zagranicznych partnerów.Po
zakończeniu przygotowań odbędzie się wymiana doświadczeń w trakcie spotkań z pracownikami podobnych
placówek we Włoszech i Niemczech. Zaplanowano po jednym, tygodniowym wyjeździe do każdego z tych
krajów w okresie wiosennym 2013 roku. Po zakończeniu wymian każdy uczestnik otrzyma dokument Europass
Mobility oraz certyfikaty potwierdzający uczestnictwo w wymianach i odbyte w trakcie wymiany zajęcia –
osobno od każdego z partnerów. Certyfikaty będą potwierdzone przez MOPS Jaworzno. Także po zakończeniu
kursu językowego każdy jego uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w kursie. W rezultacie udziału
w projekcie uczestnicy wzbogacą wiedzę zawodową i podniosą swoją atrakcyjność na rynku pracy. Poza tym
przyczynią się do poprawy efektywności szkoleń organizowanych dla pracowników pomocy społecznej w
Jaworznie. Poznają też środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w innych krajach, wzrośnie ich
otwartość i motywacja do współpracy międzynarodowej. Doświadczenia zdobyte w trakcie wymiany posłużą
do opracowania innowacyjnych zmian w szkoleniu pracowników.
242
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27810
Tytuł projektu:
Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego
Beneficjent:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Osoba kontaktowa:
Joanna Matlak
e-mail: [email protected]p.wrotapodlasia.pl
Liczba uczestników:
14
Dofinansowanie :
24444 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt adresowany jest do 14 prac. urzędów pracy z całego woj. podlaskiego. Projekt zakłada wymianę
doświadczeń prac. urzędów pracy z woj. podlaskiego, w tym doradców zawod., pośredników pracy, osób
odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe, programowanie a instytucjami z obszaru rynku pracy w
Niemczech. Celem główn. projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników publicznych
służb zatrudnienia w zakresie niemieckich rozwiązań efektywnego aktywizowania oraz realizowania
kształcenia zawodowego i szkoleń osób poszukujących pracy, ze szczeg. uwzględnieniem osób po 50 roku
życia, a także podniesienie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Na trudną sytuację
osób 50+ na rynku pracy zwracają uwagę badania. Z przeprowadzonego w roku 2011 badania aktywności
zawod. osób powyżej 50 roku życia w woj. podlaskim wynika,że sytuacja tej grupy na rynku pracy ciągle się
pogarsza w związku z procesem starzenia sie społeczeństwa, trwającym kryzysem gospodarczym, a także
niewystarczającymi możliwościami wsparcia szkolenia czy zatrudnienia tej grupy osób. Rekomendacje z
badania wskazują na konieczność realizowania polityki rynku pracy mającej na celu podwyższenie wskaźnika
zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej wśród tej grupy osób do poziomu co najmniej
średnich krajowych oraz dążenie do osiągnięcia wartości porównywalnych z krajami UE. Zgodnie z
rekomendacjami, należy dążyć do wydłużenia aktywności zawod. osób w wieku 50+ zarówno pracujących jak i
niepracujących poprzez realizację różnych form wsparcia, a także zwiększać intensywność tego wsparcia, m.in.
w ramach realizacji projektów promujących dobre praktyki. Ponadto wyzwaniem polskiego rynku pracy,
wskazanym w dokumentach strategicznych jest poprawa funkcjonowania rynku pracy, a z tym wiąże się
konieczność stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności przez pracowników urzędów pracy.W ramach projektu
w XI. 2012 r. odbędzie się wizyta w Berlinie w Niemczech, w ramach której uczestnicy będą mieli możliwość
poznania niemieckiego systemu wsparcia osób bezrob. i poszuk. pracy, w tym kształcenia i szkolenia zawod.
(system modułowy i dualny), stos. metod pracy z klientem , ze szczeg. uwzględnieniem działań skier. do osób
bezrob. w wieku 50+ oraz systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia z instytucjami szkoleniowymi i
pracodawcami. Partnerem WUP w Białymstoku przy realizacji projektu będzie niemiecka instyt. publiczna Regionaldirektion Berlin-Brandenburg (RD BB), która realizuje zadania w zakresie pośrednictwa pracy,
doradztwa pracy i doradztwa zawodowego, monitoringu rynku pracy, badań rynku pracy oraz zawodów
poszukiwanych na niemieckim rynku pracy. RD BB współuczestniczy w kreowaniu polityki federalnych landów
w obszarze rynku pracy i rozwiązań strukturalnych. Posiada też wieloletnie dośw. w dziedzinie projektów i
wymiany dośw. ze służbami zatrudnienia innych państw (np. Chiny, kraje skandynawskie, Polska, Rosja), a
także osiągnięcia w zakresie wspierania osób poszuk. pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szczególności
w odniesieniu do osób 50+.Końcowym efektem wizyty będzie opracowanie przez uczestn. poradnika
zawierającego dobre praktyki w zakresie realizowanego wsparcia w odniesieniu do różnych grup osób, ze
szczeg. zwróceniem uwagi na potrzeby w zakresie aktywiz. osób 50+. Opracowany poradnik zostanie wydany
w formie elektron. na płycie CD i zamieszczony na stronie int. WUP. Powyższe działanie będzie miało na celu
rozpropagowanie informacji nt. działań realizowanych w obszarze pomocy osobom poszuk. pracy w
Niemczech i jednocześnie zachęcenie instytucji na terenie Polski do skorzystania z dobrych praktyk w swojej
pracy.Realizacja projektu umożliwi prac. urzędów pracy z woj. podlaskiego zdobycie wiedzy, informacji i
umiejętności, które przyczynią się zarówno do rozwoju kompetencji osobistych beneficjentów, jak też wpłyną
na jakość usług świadczonych na rzecz klientów urzędów: osób bezrob. i poszuk. pracy.
243
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27811
Tytuł projektu:
Dizajn - kształcenie plastyczne dla funkcjonalności i utylitarności
przedmiotów artystycznych.
Beneficjent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. JACKA MALCZEWSKIEGO
Pułaskiego 15
42-200 Częstochowa
Osoba kontaktowa:
Maria Fedorowicz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
20560 euro
Krótkie streszczenie:
Wnioskodawcą jest ZSP w Częstochowie, a naszym partnerem jest placówka o zbliżonym profilu kształcenia na
poziomie średniej szkoły zawodowej - CENCAL w Portugalii (Caldas Da Rainha). W projekcie weźmie udział 10
nauczycieli ZSP przedmiotów artystycznych kształcących uczniów w dziedzinie jubilerstwa, ceramiki i grafiki,
podejmując często problematykę związaną z projektowaniem produktów rozumianych jako wyrażanie
wartości designu, w kontekście potrzeb użytkowych, społecznych i kulturowych.Projekt ten odpowiada na
potrzeby regionalne i krajowe promowania projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami pod
kątem potrzeb regionalnego rynku pracy. Równocześnie projekt wpisuje się w potrzeby europejskiego rynku
pracy, migracje kadr pracowniczych. Projekt odpowiada potrzebom modyfikacji metod nauczania i treści
programowych pod kątem innowacyjności kształcenia dla designu w ramach trzech specjalności sztuk
stosowanych: grafiki, ceramiki i jubilerstwa. Wartością dodaną jest również to, iż projekt odpowiada na
priorytety programu EUROPA 2020, który zakłada inteligentny wzrost, dzięki m.in. zwiększeniu roli wiedzy,
innowacji, edukacji i aktywności zawodowej poprzez podnoszenie kwalifikacji. Projekt odpowiada potrzebom
rozwoju szkoły, która wraz z nową infrastrukturą uzyskaną w programie POIiŚ zakłada działania
upowszechniające priorytety programów europejskich, koordynując wspólpracę seminaryjną, warsztatową i
konkursową między szkołami plastycznymi, kształcącymi w zakresie różnych specjalności sztuk użytkowych
(stosowanych) w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Celem projektu jest
poznanie metodyki i warsztatu pracy nauczycieli w partnerskiej szkole w zakresie kształcenia plastycznego przy
projektowaniu i wykonywaniu przedmiotów artystycznych sztuki użytkowej, spełniających obligatoryjny
warunek sztuki stosowanej tj. estetyczność, funkcjonalność i użyteczność. Realizując projekt skonfrontujemy
poziom świadomości nauczycielskiej i dizajnerskiej, wymienimy poglądy, doświadczenia, zauważymy nowe
trendy, ich związek z aktualną modą, preferencją dla nowych technologii, czy tradycji. Rezultatem bedzie
modyfikacja treści programowych i metod nauczania pod kątem innowacyjności kształcenia dizajnerskiego w
ramach trzech specjalności sztuk stosowanych ceramiki, jubilerstwa i grafiki oraz podniesienie kwalifikacji
zawodowych, co w następstwie przyczyni się do świadomego kształcenia w kierunku designu, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na harmonię formy i funkcji: estetykę, ergonomię i użytkowość. Dodatkowym rezultatem
jest doskonalenie języków obcych w zakresie terminologii fachowej i komunikacji werbalnej.Projekt będzie
realizowany przez 2 tygodnie, w czerwcu 2013 w w/w placówkach.
244
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27825
Tytuł projektu:
Usprawnienie współpracy policyjnej – wymiana doświadczeń i
wypracowanie najlepszych praktyk we współpracy bilateralnej w
ramach zadań realizowanych przez polskie Biuro SIRENE w zakresie art.
95-100 KWS
Beneficjent:
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa
Osoba kontaktowa:
Przemysław Honkisz
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
63945 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zakłada udział 35-osobowej grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, odpowiedzialnych za
szkolenia oraz zarządzających zasobami ludzkimi w komórkach KGP pełniących zadania polskiego Biura SIRENE
i polskiego N.SIS w wizytach studyjnych w innych Biurach SIRENE oraz N.SIS. W związku z tym, iż kanał SIS i
Biura SIRENE odgrywają kluczową rolę w wymianie informacji i współpracy policyjnej Państw Członkowskich
(55% informacji międzynarodowych jest wymienianych kanałem SIS) konieczne jest stałe szkolenie,
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych pracowników Biura oraz
wymiana doświadczeń i najlepszych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa i ochrony obywateli Państw Strefy Schengen. Utworzenie SIS oraz Biur SIRENE jako środka
kompensacyjnego zniesienia kontroli granicznych na obszarze Strefy Schengen i związana z tym ogromna
odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach Biur SIRENE stwarza potrzebę permanentnego dokształcania
i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami, zdobywanie wiedzy z zakresu prawa europejskiego, a także
przepisów prawa krajowego poszczególnych PCZ, a także doskonalenia systemu organizacji. Spotkania będą
podzielone na poszczególne bloki tematyczne zgodnie z Konwencją Wykonawczą do Układu z Schengen
(art.95-100 KWS) oraz zgodnie z problemami wynikającymi z zarządzania N.SISem. Podczas planowanych wizyt
uczestnicy projektu wymienią z partnerami wiedzę na temat organizacji systemów krajowych, doświadczenia
wynikające ze współpracy bilateralnej oraz spróbują wypracować schematy postępowania w sprawach
trudnych i problematycznych pojawiających się w codziennej pracy, zapoznają się z rozwiązaniami
technicznymi funkcjonującymi w innych Biurach SIRENE i N.SIS. (…) Ponadto uczestnicy zapoznają się z
doświadczeniami partnerów na temat organizacji i przyjętych metod szkoleniowych w zakresie
międzynarodowego seminarium dla operatorów BS, które jest w przyszłości planowane w Polsce. Zgodnie z
przyjętymi założeniami realizacja projektu poprzez wymianę doświadczeń ma doprowadzić do rozwoju
osobistego i aktualizacji kompetencji pracowników, pogłębienia wiedzy oraz usprawnienia i intensyfikacji
współpracy z partnerami zagranicznymi, efektywniejszego korzystania z SIS-u, diagnozy i omówienia bieżących
problemów i wypracowania nowych rozwiązań i przełożenia ich na poziom krajowy, a także przygotowania
polskiego BS do realizacji nowych zadań. W celu upowszechnienia wiedzy i doświadczeń innych Biur SIRENE, a
także wdrożenia przyjętych z partnerami rozwiązań, uczestnicy poszczególnych wizyt studyjnych przygotują
sprawozdania, na podstawie których zostanie opracowany materiał informacyjno-edukacyjny. Będzie on
podstawą do prowadzenia szkoleń dla wszystkich operatorów SIRENE, zostanie w formie nośników
elektronicznych przesłany pracownikom BMWP w celu samokształcenia, a także do szkół i ośrodków Policji w
celu wzbogacenia materiałów szkoleniowych i wykładów z zakresu współpracy międzynarodowej. Materiał
zostanie zamieszczony na stronie internetowej KGP w zakładce "Strefa Schengen". Dokonane zostaną
stosowne zmiany w obowiązujących dokumentach oraz procedurach postępowania Biura. Wartością dodaną
projektu będzie również zapoznanie się z kulturą krajów partnerskich i doskonalenie językowe. Wymiana
zostanie zorganizowana w następujących państwach: Słowenia (X.2012), Szwecja (XI 2012), Belgia (III.2013),
Portugalia (V.2013), Malta (VI.2013), Hiszpania (IX.2013), Szwajcaria (X.2013).
245
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27830
Tytuł projektu:
STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we
Włoszech
Beneficjent:
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach
ul. Moniuszki 19/12
44-240 Żory
Osoba kontaktowa:
Izabela Zmuda
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
36600 euro
Krótkie streszczenie:
15 - osobową grupę uczestników projektu stanowić będzie kadra szkoleniowa zrzeszona w Cechu Rzemiosł
Różnych i w Żorach oraz organizacji partnerskich Cechu z regionu Śląska. Cech jest organizacją samorządu
gospodarczego rzemiosła zrzeszającym rzemieślników i przedsiębiorców według kryterium terytorialnego lub
według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Szczególne potrzeby uczestników stanowi konieczność
dokształcania zawodowego w zakresie zarządzania współczesnym rzemiosłem w nowych warunkach
rynkowych, zaistniałych po wstąpieniu Polski do struktur Unijnych. Kolejną potrzebą jest nabywanie coraz to
lepszych umiejętności we wprowadzaniu nowoczesnych technologii mających na celu poprawę warunków
pracy, ochronę środowiska, jakości oferowanych usług i produkowanych dóbr. Czynnikiem o niezmiernej
wadze jest ponadto potrzeba międzypokoleniowego dwukierunkowego transferu wiedzy w ramach
funkcjonujących małych rodzinnych przedsiębiorstw rzemieślniczych - tak, by młodzi bazując na doświadczeniu
rodziny kontynuowali rozwój firmy w celu zwiększenia jej innowacyjności i konkurencyjności oraz by starsi,
idąc z duchem czasu, wykorzystywali nowoczesne technologie i nie bali się przekazywać zarządzania swoim
przyszłym spadkobiercom. Uczestnicy mają potrzebę udoskonalenia warsztatu pracy poprzez międzynarodową
wymianę doświadczeń zwłaszcza z krajami UE, w których rzemiosło posiada silną pozycję na rynku i stanowi
znaczący sektor tamtejszej gospodarki. Stąd decyzja o nawiązaniu współpracy partnerskiej z Camera di
Commercio e Industria Italo - Polacca z Włoch. Nie bez znaczenia jest również wybór regionu - Lombardii,
pełniącego funkcję koła napędowego włoskiej gospodarki. Promotor zdecydował się na organizację wymiany
do Włoch również ze względu na ich znaczącą pozycję na europejskim rynku rzemieślniczym oraz aktywną
działalność rzemieślników w lokalnych organizacjach, których celem jest rozwój i propagowanie włoskiego
rzemiosła. Główne cele jakie będą przyświecać uczestnikom projektu to zdobycie wiedzy z zakresu 1)
standardów unijnych będących wpływowym środkiem poprawiania konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii
Europejskiej, na które składa się ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego mieszkańców
Europy,2) metod wprowadzania i rozpowszechniania nowych technologii z korzyścią dla przedsiębiorców z
kraju partnera, 3)metod dwukierunkowego transferu wiedzy i doświadczenia w ramach rodzinnych
przedsiębiorstw rzemieślniczych, 4) strategii marketingowych i e-biznesu pomocnych w nawiązywaniu
kontaktów i owocnej współpracy z klientami w kraju i za granicą oraz uzyskaniu na rynku dobrego wizerunku
oraz 5) poszanowania dla tradycji rzemieślniczych w odwiedzanym państwie i propagowania zawodów
rzemieślniczych wśród młodego pokolenia. Program wymiany przewiduje dwutygodniowy pobyt uczestników
we Włoszech w dniach 29.04-11.05.2013
246
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27837
Tytuł projektu:
Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia
Beneficjent:
m. Jastrzębie-Zdrój / Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pszczyńska 134
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Osoba kontaktowa:
Żaneta Szymaniec
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
32
Dofinansowanie :
44352 euro
Krótkie streszczenie:
CELEPodstawowym celem projektu jest wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach,
instytucjach i praktykach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dzielenie się
doświadczeniami przedstawicieli instytucji polskich i niemieckich.Projekt „Synergia w Unii Kluczowym
Czynnikiem Efektywnego Szkolenia (SUKCES)” jest ukierunkowany na powstawanie nowych wartości w
procesie międzykulturowego komunikowania się. Potrzeby uczestników w zakresie ciągłego kształcenia się i
podnoszenia swoich kompetencji, jako wartości udziału w projekcie dla poszczególnych uczestników, to nie
jedyny cel projektu, synergia przejawiać się będzie także w tym, że jednostkowe doświadczenia staną się bazą
do rozwoju instytucji i rynku usług publicznych w zakresie doradztwa oraz szkolenia. Uczestnicy projektu
skorzystają z udziału w nim jako pracownicy instytucji zajmujących się doradztwem oraz szkoleniami, zaś te
instytucje będą czerpać z ich doświadczeń w celu opracowania bardziej efektywnych metod szkolenia i
doradztwa. Inspiracje doświadczeniami niemieckich partnerów będą podstawą innowacyjnych rozwiązań na
gruncie lokalnym, natomiast w fazie upowszechniania mogą stać się innowacjami regionalnymi.REZULTATYzwiększenie kwalifikacji uczestników projektu - zwiększenie znajomości metod pracy stosowanych w zakresie
poradnictwa, doradztwa i informacji związanej z uczeniem się przez całe życie - zwiększenie potencjału
innowacyjnego instytucji - stworzenie raportu ewaluacyjnego wraz z prezentacją multimedialną na potrzeby
upowszechniania projektu MIEJSCE I CZAS- instytucja przyjmująca VFBQ ma siedzibę w Bad Freienwalde w
Brandenburgii, wizyty w instytucjach z tego regionu- czas trwania projektu: 01.03.2013-31.12.2013* wymiana
doświadczeń:gr. I 9-16.06.2013gr. II 16-23.06.2013gr. III 8-15.09.2013gr. IV 15-22.09.2013UCZESTNICY I ICH
POTRZEBYUczestnikami projektu SUKCES będzie grupa 32 osób, będą to pracownicy Powiatowego Urzędu
Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, pracownicy jednostek organizacyjnych m. Jastrzębie-Zdrój oraz pracownicy innych
powiatowych urzędów pracy; w tym kadra zarządzająca, osoby związane ze szkoleniem zawodowym, doradcy
zawodowi, liderzy klubu pracy, specjaliści ds. szkoleń, osoby kluczowe w realizowaniu unijnych projektów.
Uczestnicy projektu są wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, posiadają zarówno doświadczenie
zawodowe, jak i wykształcenie wyższe. Specyfika ich pracy wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu oraz
metod pracy, poszukiwania nowych rozwiązań problemów aktywizacji zawodowej i społecznej.Potrzeby i cele
beneficjentów projektu są podobne: świadczenie wysokoprofesjonalnych usług dla osób dorosłych oraz
młodzieży w celu aktywizacji zawodowej i społecznej. Wymiana doświadczeń z zakresu szkolenia zawodowego
/ edukacji zawodowej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych (w szczególności
zagrożonych wykluczeniem społecznym), a także z zakresu realizacji projektów finansowanych z UE umożliwi w
przyszłości organizację projektu wspierającego mobilność osób dorosłych poszukujących pracy we współpracy
z instytucjami z Niemiec (planujemy nawiązanie partnerstwa oraz złożenie wniosku w przyszłym roku).
247
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27841
Tytuł projektu:
Doskonalenie zawodowe w zakresie zintegrowanego zarządzania
europejskimi projektami w sztukach wizualnych, przemysłach
kreatywnych i inżynierii materiałowej odpowiadających na potrzeby
regionalnego rynku pracy
Beneficjent:
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski
Rynek 4
33-100 Tarnów
Osoba kontaktowa:
Bartosz Rodacki
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
30
Dofinansowanie :
68829 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt odpowiada na potrzebę integracji pracy grupy instytucji społecznych (ZPAP OT) edukacyjnych i
naukowych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Odlewnictwa IOD) komercyjnych (Tarnowski
Klaster Przemysłowy TKP) oraz władz lokalnych (Urząd Miasta Tarnowa) w doskonaleniu umiejętności
zawodowych w zakresie przygotowania, realizacji, oceny i ewaluacji europejskich projektów w sztukach
wizualnych, przemysłach kreatywnych i inżynierii materiałowej odpowiadających na potrzeby regionalnego
rynku pracy. Najważniejszymi celami jest poznanie najlepszych praktyk zarządczych w zakresie zarządzania
projektami w tym projektami szkoleniowymi realizowanymi w Paryżu, (Francja) Emilia Romagna (Włochy),
Dublinie i Stuttgarcie oraz skorzystanie z wzorów w tym zakresie do utworzenia i wzmocnienia w Tarnowie
podobnej inicjatywy w tym zakresie, poprzez wypracowanie wytycznych do współpracy opartych na
najlepszych wzorach Europejskich, benchmarking, obserwację towarzyszącą i spotkania. Rezultatami projektu
będą propozycje usprawnień w zarządzaniu złożonymi interdyscyplinarnymi i międzysektorowymi projektami
realizowanymi w formule współpracy publiczno-prywatnej i publiczno-prywatno-społecznej. Ogółem w
wymianach przygotowanych i realizowanych w III i IV kwartale 2012 weźmie udział 30 specjalistów ds. szkoleń
i kierowników ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Rezultaty projektu zostaną przedstawione i wdrożone do
praktyki zarządczej w I kwartale 2013
248
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27843
Tytuł projektu:
Doświadczona kadra gwarancją kształcenia kompetentnych kucharzy i
hotelarzy.
Beneficjent:
POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE
Jana III Sobieskiego 5
14-100 OSTRÓDA
Osoba kontaktowa:
Monika Matusiak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
19720 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt zakłada uczestnictwo 10 os.grupy w skład, której wejdą nauczyciele przedmiotów zawodowych,
nauczyciele języka ang. zawodowego oraz kierownicy kształcenia praktycznego, doradcy zawodowi z 4 szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego. Uczestnicy projektu to osoby zaangażowane w kształcenie
zawodowe w branży hotelarskiej i gastronomicznej, nauczyciele i trenerzy oraz osoby odpowiedzialne za
organizację kształcenia zaw.tj.kierownicy kształcenia praktycznego, doradcy zawodowi.Nadrzędnym celem
projektu jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami w zakresie kształcenia zawodowego w branży
hotelarskiej i gastronomicznej stosowanymi w Unii Europejskiej na przykł.Hiszpanii.Pozostałe cele projektu to:pozyskanie nowych kwalifikacji i kompetencji zaw.- poznanie przykładów dobrej praktyki- poznanie systemu
organizacji praktyk zaw. w szkole i w miejscu pracy - zachęcanie do nawiązywania współpracy
międzynarodowej- podnoszenie umiejętności językowych uczestników - promowanie najkorzystniejszych
rozwiązań w dziedzinie kształcenia zawodowegoRezultaty projektu: - podniesienie kwalifikacji i kompetencji
zaw.uczestników poprzez wymianę dobrych praktyk- rozwój osobisty i zawodowy uczestników projektutransfer wiedzy- uzyskanie przez uczestników certyfikatów "EUROPASS MOBILITY" Twarde rezultaty projektu:
(opracowany przez uczestników efekt materialny)- prezentacja multimedialna- raport podsumowujący
(opublikowany na stronie powiatu ostródzkiego i szkół uczestniczących w projekcie) Potrzeba tego typu
wymiany doświadczeń związana jest z ciągłym rozwojem szkół, poszerzaniem oferty edukacyjnej dla uczniów
w tym wyjazdów w ramach projektów IVT. Najwięcej uczniów uczestniczących w projektach LDV , to uczniowie
z kierunków kształcenia: kucharz, hotelarz dlatego też zdecydowano się na tematykę wymiany w tym
zakresie.Ponadto jakość kadr w oświacie jest podstawowym czynnikiem warunkującym pełną realizację funkcji
szkoły z czego wnioskodawca będący organem prowadzącym zdaje sobie sprawę. Doskonalenie kwalifikacji
poprzez udział w projekcie dotyczyć będzie zarówno kadry kierowniczej, jak i nauczycielskiej.W ramach
wymiany doświadczeń uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się jak funkcjonuje szkolnictwo zawodowe w
Hiszpanii i dzięki gościnności poszczególnych firm z sektoru, dowiedzieć się o współpracy pomiędzy
placówkami szkoleniowymi i zakładami pracy.Uczestnicy będą mieli okazję do skonfrontowania posiadanej
wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami hiszpańskiego rynku pracy i systemu kształcenia zawodowego,
podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych, nabycia umiejętności funkcjonowania w
obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku oraz poznania kultury pracy w innym kraju Unii
Europejskiej.Zaproponowane przez partnera miejsca na przykładzie, których uczestnicy będa mieli okazję
zapoznać się systemem kształcenia zawodowego w hotelarstwie i gastronomii to: ·
Szkoła TurystycznoGastronomiczna Hurtado de Mendoza www.hurtadodemendoza.es·
Szkoła Kucharska Javier Vilchez
www.javiervilchez.com·
Parador w Alhambrze www.parador.es·
Restauracja Loft-Cafe www.loftcafe.com·
Restauracja La Budinka www.labudinka.com·
Restauracja Jardines de Zoraya
www.jardinesdezoraya.com·
Restauracja Botanico www.botanicocafe.es·
Hostel Nest Style i White
Nest www.neststylegranada.com·
Hotel Triunfo www.hoteltriunfo-granada.comWymiana będzie miała
miejsce w październiku 2012 r. zorganizowana zostanie we wpółpracy z partnerem Europroyectos LDV, w
Granadzie w Hiszpanii .Uczestnicy otrzymają certyfikat EUROPASS MOBILITY co przyczyni się do podniesienia
ich konkurencyjności na rynku pracy. W projekcie nie uczestniczą osoby ze specjalnymi potrzebami.
Zwieńczeniem projektu będzie konferencja podsumowująca podczas, której zostaną wręczone certyfikaty oraz
uczestnicy przedstawią końcowy efekt projektu: tj raport i prezentację mulitmedialną.
249
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27844
Tytuł projektu:
e-Dyrektor Szkoły Zawodowej
Beneficjent:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul.Paderewskiego 55
25-950 Kielce
Osoba kontaktowa:
Monika Skowron
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
20
Dofinansowanie :
51500 euro
Krótkie streszczenie:
Edukacja jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego każdego państwa. Jest ona fundamentem
wszystkich zmian, które decydują o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W ostatnich latach polski
system edukacji zawodowej ulega dynamicznym przemianom i stoi w obliczu konieczności dostosowania
placówek oświatowych do wyzwań współczesnych czasów.Na poprawę jakości i efektywności systemów
edukacji w UE wobec nowych zadań społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zmieniających się metod i treści
nauczania i uczenia się zwrócili uwagę w dokumencie „Edukacja i Szkolenia 2010” ministrowie edukacji państw
członkowskich UE.Wyzwania te obejmują również uczynienie z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca do
lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacji, tworzenia większej liczby trwałych
miejsc pracy oraz zwiększenia mobilności zawodowej. Aby to osiągnąć realizowane są projekty rozwojowe
szkół i placówek oświatowych, w tym kształcenia zawodowego,służące podniesieniu jakości uzyskiwania przez
uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych.Wpisując się w działania opisane powyżej powstał projekt ,,eDyrektor Szkoły Zawodowej”.Projekt jest skierowany do Dyrektorów Szkół Zawodowych prowadzonych przez
ZDZ w Kielcach.Głównym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń z placówkami związanymi z edukacją
zawodową w okolicach Portsmouth.Podczas zaplanowanych wizyt w szkołach i przedsiębiorstwach będą
prezentowane istniejące rozwiązania dydaktyczne w procesie edukacji zawodowej uwzględniające różnice
programowe oraz różne formy nauczania i odbywania praktyki zawodowej.Uczestnicy zapoznają się również z
brytyjskimi rozwiązaniami w zakresie wdrażania systemu ECVET.Projekt adresowany jest do 19 Dyrektorów
Szkół o różnych profilach kształcenia oraz Dyrektora Pionu Działalności Szkolnej, z którym bezpośrednio
współpracują w ramach działalności szkolnej ZDZ w Kielcach. Pion między innymi jest odpowiedzialny za
przygotowanie oferty edukacyjnej w powiązaniu z potrzebami lokalnych pracodawców, co niewątpliwie
pomoże w doborze konkretnych rozwiązań możliwych do zaadoptowania na gruncie krajowym.
Przedstawiciele Pionu uczestniczą w debatach społecznych dotyczących zmian w systemie kształcenia i
szkolenia zawodowego w Polsce organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.Jednocześnie zgodnie z
Rozporządzeniem z 11 stycznia 2012 roku – MEN ,,W sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych" przygotowują Dyrektorów do wprowadzenia nowych możliwości w zakresie działalności szkoły
ponieważ wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.Wyjazd na wymianę umożliwi wszystkim uczestnikom
zapoznanie się z podobnymi rozwiązaniami w Wlk.Brytanii, gdzie od dawna liczą się umiejętności pracownika ,
a nie zawód , który może wykonywać.Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości
szkolenia zawodowego w placówkach ZDZ w Kielcach.Uczestnicy ze względu na możliwość decydowania o
wprowadzaniu i transferu innowacyjnych metod kształcenia w szkołach ZDZ w Kielcach przede wszystkim
poznają jakość i rezultaty wykorzystanych nowych metodologii w procesie kształcenia zawodowego na
przykładzie ,,dobrych praktyk”.Zapoznają się z wypracowanymi i sprawdzonymi programami nauczania
poprzez NVQ-z cyklu ,,how to’’,czyli jak się tutaj naucza i dlaczego.Z uwagi na fakt, że w UK edukacja
zawodowa jest ściśle powiązana z rynkiem pracy to szczegółowym celem tego projektu będzie wypracowanie
wspólnie z brytyjskimi partnerami skutecznych narzędzi potrzebnych do zwiększenia popularności kształcenia
zawodowego wśród młodzieży,a przez to zapewnienie pracodawcom przyszłej kadry profesjonalnie
przygotowanej do pracy w regionie świętokrzyskim.Ze względu na specyfikę i charakter pracy uczestników
projektu wymiana w Wlk.Brytanii nastąpi w najbardziej optymalnym terminie,a mianowicie 11/11/201224/11/2012.Każdy z uczestników wymiany otrzyma Europass Mobilność.
250
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27845
Tytuł projektu:
Bezpieczeństwo osobite policjantów - aspekty taktyczno - metodyczne
w szkoleniu funkcjonariuszy.
Beneficjent:
Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo
Osoba kontaktowa:
Magdalena Błażejak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
18700 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczą policjanci pełniący służbę w Centrum Szkolenia Policji, którzy realizują zajęcia
dydaktyczne z zakresu taktyki i technik interwencji oraz szkolenia strzeleckiego. Celem jest adaptacja
praktycznych rozwiązań dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego w ramach Unii
Europejskiej, które funkcjonują w krajach partnerskich, w tym przypadku w Szkole Policji w Nimes, we Francji.
Wymiana doświadczeń pomiędzy tymi instytucjami została zaplanowana na 14-21.04.2013r. Po zakończeniu
projektu uczestnicy będą wdrażać określone rozwiązania w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego
policjantów. Charakter środków przymusu bezpośredniego i związana z ich stosowaniem ingerencja w sferę
godności ludzkiej oraz praw człowieka powoduje, że stosowanie tych środków wymaga szczególnej rozwagi.
251
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27853
Tytuł projektu:
Bezpieczeństwo na drogach - wymiana doświadczeń źródłem wiedzy i
dobrych pomysłów
Beneficjent:
Szkoła Policji w Słupsku
ul. Kilińskiego 42
76-200 Słupsk
Osoba kontaktowa:
Bogusław Jaremczak
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
6
Dofinansowanie :
19512 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt przewiduje zorganizowanie wymiany doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy oraz nowych umiejętności
praktycznych zwiększających kompetencje wyselekcjonowanej grupy wykładowców Szkoły Policji w Słupsku w
dziedzinie ruchu drogowego, ze szczególnym ukierunkowaniem na formy i sposoby realizacji zajęć z tej
problematyki. Projekt zrealizowany zostanie w formie trzech tygodniowych wyjazdów - mobilności, 6
przedstawicieli SP w Słupsku do Estońskiej Akademii Policji w Talinie, Litewskiej Akademii Policji w Trokach i
Wyższej Szkoły Zawodowej w Oranienburgu w Niemczech. W ramach projektu, planujemy skorzystać z
doświadczeń współpracujących z nami policji trzech krajów w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji
specjalistycznych kadry szkoleniowej odpowiedzialnej za realizację zajęć na kursie podstawowym i zajmującej
się problematyką ruchu drogowego. W trakcie jego realizacji uczestnicy projektu będą mieli możliwość
zapoznania się z teoretyczno-praktycznymi aspektami nauczania ruchu drogowego oraz będą mieli możliwość
dokonania porównania stosowanych rozwiazań w sąsiednich krajach. Wartością dodaną projektu będzie
przygotowana przez uczestników projektu koncepcja usprawnienia procesu nauczania i zwiększenia
bezpieczeństwa na polskich drogach. Realizacja projektu wymiany doświadczeń w tej dziedzinie, z pewnością
przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych uczestników - wykładowców szkoły jak również do
wzbogacenia procesu dydaktycznego w Szkole Policji w Słupsku o nowe elementy taktyki pełnienia służby na
drogach. Jednym z głównych celów projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i prowadzenia
zajęć praktycznych przygotowujących do pełnienia przez policjantów służby na drogach oraz wypracowania
form zapobiegania negatywnym zdarzeniom drogowym. Dzięki obserwacji zagranicznych rozwiązań w zakresie
organizacji i prowadzenia tego rodzaju zajęć uczestnicy wymiany zyskają nowe doświadczenia przydatne przy
realizacji codziennych zajęć szkoleniowych z policjantami. Nabędą nowe umiejętności w zakresie praktycznych
aspektów pełnienia służby na drogach i przygotują materiały szkoleniowe na potrzeby realizacji wspomnianych
kursów oraz na potrzeby polskiej Policji przygotują koncepcje zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Dzięki
wizytom w różnych policjach dokonać będzie można porównania najlepszych stosowanych u nich rozwiązań i
podjąć się próby adaptacji sprawdzonych praktyk do polskich realiów, w tym implementacji najlepszych,
zaobserwowanych rozwiązań do systemu szkolenia. Partnerzy projektu - podobnie jak szkoła w Słupsku
zajmują się szkoleniem zawodowym policjantów przygotowując ich do wykonywania obowiązków służbowych.
U wszystkich partnerów problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym odgrywa kluczową rolę w
przygotowaniach policjantów do właściwego pełnienia służby i do pracy w charakterze funkcjonariusza
publicznego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na drogach. Wszystkie instytucje są gwarantem wysokiej
jakości szkolenia posiadając duże doświadczenie w tej dziedzinie. Temat projektu zasługuje na poważne
potraktowanie ze względu na rosnace w kraju statystyki ilości wypadków i zwiększającej się liczby ofiar
śmiertelnych na drogach. Wyjazdy zaplanowane w projekcie poprzedzone zostaną przygotowaniem
kulturowym, pedagogicznym i językowym. Idea projektu łączy w sobie zarówno koncepcję osobistego rozwoju
zawodowego uczestników, jak i poprawę systemu kształcenia zawodowego policjantów przez wprowadzanie
nowych rozwiazań i dobrych praktyk zaobserwowanych w instytucjach partnerskich. Ponadto zdobyte
doświadczenia zaprocentują w tworzeniu lepszych programów prewencyjnych zwiekszających bezpieczeństwo
na polskich drogach.
252
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27875
Tytuł projektu:
Doradca zawodowy na europejskim poziomie
Beneficjent:
Europejskie Centrum Edukacyjne - Europäisches Bildungszentrum sp. z
o.o
Szpitalna 17a
45-010 Opole
Osoba kontaktowa:
Lucjan Dzumla
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
16
Dofinansowanie :
23888 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt skierowany jest do 16 doradców zawodowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, którzy we wrześniu 2012 roku w ramach wymiany
odbędą tygodniowy pobyt w Związku Wspierania Zatrudnienia i Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych (VEBQ)
w Bad Freienwalde w Niemczech.Założenia projektu to:- poznanie metod szkolenia, kształcenia zawodowego i
wspierania dorosłych (także osób niepełnosprawnych) na poziomie europejskim- wymiana doświadczeń dot.
aktywizowania osób niepełnosprawych, długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie,kobiet,poznanie niemieckiego rynku pracy celem płynnego przepływu informacji dotyczących szans Polaków na
zatrudnienie, kształcenie, samozatrudnienie w Niemczech oraz realizację projektów unijnych- umocnienie
współpracy polsko-niemieckiej- zapoznanie z innowacyjnymi sposobami aktywizacji zawodowej i adaptacja
inspirujących praktyk w pracy własnej.VFBQ zapewni bogaty program, dzięki któremu beneficjenci poznają
niemieckie instytucje związane z edukacją, bezrobociem i wdrażaniem unijnych projektów. Profesjonalizm
partnera w realizacji projektów unijnych jest godny uwagi,jego adaptacja w ramach dobrych praktyk na
gruncie polskim jest niezbędna. Wdrażając innowacyjne praktyki pracy z dorosłymi bezrobotnymi zapewni się
Polakom poprzez dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników, równe szanse na rynku pracy w kraju i
zagranicą. Projekt zapewni poprawę jakości oferowanych usług i modernizację pracy oraz dostosowanie
działalności urzędów pracy do standardów UE.
253
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27881
Tytuł projektu:
Wymiana doświadczeń nauczycieli sposobem na podniesienie jakości
nauczania i zwiększenie wymiaru europejskiego Zespołu Szkół
Technicznych.
Beneficjent:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Modrzewskiego 5
41-907 Bytom
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Postrzech
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
14416 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczy ośmiu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych. Są to głównie nauczyciele przedmiotów
zawodowych, specjaliści w profilach kształcenia szkoły tj. technik informatyk, mechatronik oraz górnictwa
podziemnego. W przypadku zainteresowania projektem przez inne osoby uprawnione (nauczycieli języka
angielskiego zawodowego), planuje się rekrutację jednej osoby z takiego grona.Główną potrzebą dla której
powstał niniejszy projekt jest pokazanie nauczycielom jak działają struktury edukacyjne w innych krajach
europejskich, tym bardziej, że polski system szkolnictwa zawodowego przechodzi gruntowne przemiany, w
które są zaangażowani nauczyciele. Poznanie metod kształcenia, programów nauczania, wyposażenia
pracowni, organizacji egzaminów i praktyk zawodowych, współpraca z pracodawcami pozwoli na
ukształtowanie lepszej strategii pracy szkoły i samego procesu kształcenia.Szkoła uczestniczy w wielu
projektach europejskich, jednak beneficjentem jest głównie młodzież. Projekt ma pokazać, że mobilność w
edukacji dotyczy wszystkich (również nauczycieli), że szkoły europejskie stają się międzynarodowe, że kwestią
czasu jest zawodowa edukacja wielojęzyczna na poziomie technikum, tym bardziej w dobie rywalizacji szkół o
pozyskiwanie dobrych uczniów.Cele projektu wynikają bezpośrednio z potrzeb uczestników i placówki. Do
najważniejszych można zaliczyć podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nowe rozwiązania podejrzane u
kolegów w Hiszpanii, a także poznanie inaczej funkcjonującego systemu edukacji zawodowej, poprawę
znajomości języków obcych (język angielski i/lub hiszpański), w tym terminologii technicznej, zachęcenie kadry
edukacyjnej do szerszej współpracy w obszarze programów mobilnościowych oraz do aplikowania o
indywidualne granty, poszerzenie horyzontów myślenia, wiara we własne siły. Ma to na celu jeszcze większe
podniesienie wymiaru europejskiego szkoły. Warto dodać, że projekt był częściowo współtworzony i
ostatecznie zaopiniowany przez wybrane zakłady pracy współpracujące ze szkołą pod kątem
lokalnego/regionalnego rynku pracy.Rezultaty projektu to zrealizowane cele opisane powyżej. Mając dosyć
duże doświadczenie w realizacji innych projektów mobilnościowych, Wnioskodawca jest przekonany o ich
osiągnięciu.Materialnym rezultatem projektu ma być strona internetowa poświęcona w całości projektowi
(porównanie systemów edukacji zawodowej, stosowanie innych podejść szkoleniowych, propozycje zmian w
polskich szkołach, sprawozdanie z mobilności). Dodatkowo powstanie papierowa publikacja prezentującą
różnice (wady i zalety) szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii stworzona przez uczestników mobilności.
Zostanie ona rozdana wśród nauczycieli innych technicznych szkół z Bytomia, przedstawicielom władz miasta i
wszystkim zainteresowanym.Szkolenie odbędzie się w Hiszpanii (Granada) w kwietniu 2013 roku. Trwać będzie
jeden pełny tydzień. W ramach zaplanowanych działań zamierza się zrealizować wizyty w placówkach
szkoleniowych zbliżonych programem nauczania do przedmiotów nauczanych przez uczestników (informatyka,
mechatronika, elektrotechnika, elektronika, górnictwo). Zwiedzone zostaną również zakłady pracy przyjmujące
uczniów na staże zawodowe w różnych profilach kształcenia. Mobilność zakłada też poznanie aspektów
kulturowych Andaluzji (Kordoby oraz Granady). Program szkolenia doprecyzowany był z organizacją goszczącą
mającą duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Wybrani uczestnicy odbywają szkolenie
językowe i kulturowe przed rozpoczęciem mobilności. Projekt zakłada upowszechnianie rezultatów na
poziomie lokalnym i regionalnym. Nabycie nowej wiedzy poparte jest wystawieniem stosownych dokumentów
(w tym Europass Mobilność).
254
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27884
Tytuł projektu:
Europejskie muzea jako centra edukacji dla dorosłych i młodzieży.
Muzea XXI wieku
Beneficjent:
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
plac Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom
Osoba kontaktowa:
Anna Wandzik
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
24
Dofinansowanie :
44208 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie „Europejskie muzea jako centra edukacji dla dorosłych i młodzieży. Muzea XXI wieku” wezmą
udział pracownicy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Projekt będzie miał wpływ na rozwój zawodowy i
osobisty uczestników, a tym samym wpłynie na podniesienie kwalifikacji i efektywności pracy. Jego głównym
celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowatorskich systemów edukacji muzealnej oraz
sposobów popularyzowania wiedzy zgromadzonej w instytucjach kultury. Będzie to miało znaczenie dla
szerokiego grona odbiorców, a przez to spowoduje podniesienie atrakcyjności i skuteczności tego typu działań
w muzeach śląskich. Ponadto pragniemy zapoznać kadrę z nowatorskimi sposobami prezentacji dorobku
kultury na ekspozycjach z zastosowaniem innowacyjnych technologii. Oczekuje się, że wymiana doświadczeń
zaowocuje nowymi pomysłami w zakresie sposobów edukacji muzealnej, ekspozycji oraz przyczyni się do
nawiązania kontaktów międzynarodowych i utworzenia wspólnego projektu wystawienniczego. Będzie mieć
wpływ na podniesienie aktywności zawodowej i mobilności pracowników. Projekt będzie trwał od 01.06.2012
do 31.12.2013 r. Wymiana w Hiszpanii planowana jest na wrzesień 2012 r., wymiana w Irlandii planowana jest
na marzec 2013, a wymiana w Portugalii na czerwiec 2013. W projekcie udział weźmie 24 uczestników.
255
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27888
Tytuł projektu:
„Europejskie metody kształcenia w zawodach przyszłości drogą do
optymalizacji procesów nauczania”
Beneficjent:
Miasto Poznań - Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
Jawornicka 1.
60-161 Poznań
Osoba kontaktowa:
Hanna Lisiecka
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
13460 euro
Krótkie streszczenie:
Beneficjentem projektu jest PCEUiP w Poznaniu. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest mgr inż.
Krzysztof Piotrowiak z firmy S&K Consulting z Poznania. Uczestnicy projektu: 10 nauczycieli rekrutujących się z
personelu zarządzającego pionem kształcenia oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, kierownik
warsztatów szkolnych i pracowni tematycznych z takich dziedzin jak: elektronika, energetyka i mechanika, w
tym doradca zawodowy. W projekcie uczestniczyć będą też nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego,
których rolą będzie wspomaganie językowe nauczycieli w trakcie przygotowania się do wyjazdu oraz obsługa
językowa grupy, w trakcie wizyty w Niemczech.Organizacją przyjmującą jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für
Modellprojekte mbH mieszcząca się w Schkeuditz/Lipsk, a osobą odpowiedzialną z ramienia organizacji
gospodarza jest Małgorzata Worona- koordynator projektu.Nauczyciele naszej placówki, dzięki uczestnictwu w
projekcie będą mogli brać udział w zajęciach tematycznych, odwiedzić firmy i centra edukacji ustawicznej
działające na terenie Lipska, a celem głównym projektu jest możliwość poznania sposobu funkcjonowania
niemieckiego systemu kształcenia zawodowego i przeniesienie jego pozytywnych rozwiązań do systemu
polskiego, wymiana dobrych praktyk, ocena istniejących w Niemczech pomocy naukowych i systemów
wsparcia edykacji.Wizyta w Saksonii będzie dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie
programów nauczania, co przyczyni się do poprawy jakości kadry naszej szkoły. Dotyczy to osób
odpowiedzialnych za edukację i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i instruktorów,
kształcących w nowo powstałych specjalnościach jak: energia odnawialna, mechatronika, mechanika,
organizujących pracownie tematyczne i rozbudowujących zaplecze edukacyjne.Cele projektu:1. Realizacja
projektu pozwoli na porównanie systemów nauczania zawodowego w zawodach energetyk, mechatronik i
mechanik w dwóch krajach należących do Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą w niniejszym
projekcie, czyli Polsce i Niemczech. Współpraca pozwoli dostrzec zalety, a także wady obu systemów
kształcenia, a ideą docelową projektu jest ujednolicenie programów nauczania, systemu ocen nabywanych
kwalifikacji i umiejętności.2. Możliwość uczestnictwa w zajęciach w instytucjach szkoleniowych i firmach
branżowych na terenie Niemiec pozwoli polskim nauczycielom na obserwację, a następnie wyciągnięcie
odpowiednich wniosków i zastosowanie ich w doskonaleniu programów nauczania w zawodach technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik oraz technik mechanik.3. Ponieważ nasza
szkoła uruchamia w 2012r. nowoczesną pracownię energii odnawialnych, a tym samym stanie się wiodącą
placówką oświatową w tym zakresie w Wielkopolsce-projekt pozwoli stworzyć jakościowo dobry program
nauczania, powiązany z wymaganiami firm i potrzebami rynku branży energetycznej i mechatronicznej, a także
opracować i dostosować programy nauczania dla tych zawodów, w oparciu o doświadczenia zebrane w
realizacji projektu.4. Nauczyciele uczestniczący w projekcie będą mieli możliwość przypomnienia i poprawienia
swoich umiejętnościjęzykowych dzięki przygotowaniom językowym z języka niemieckiego i angielskiego w
zakresie słownictwa technicznego.Efekty Wymiany Doświadczeń:- modyfikacja wybranych programów
nauczania (np. specjalizacje) pod kątem wprowadzenia rozwiązań i pomysłów zaczerpniętych z Wymiany
Doświadczeń- przygotowanie prezentacji z realizacji projektu, przedstawiając jej wyniki innym placówkom o
podobnym charakterze w mieście Poznaniu i regionie(upowszechnienie efektów projektu).
256
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27900
Tytuł projektu:
Transfer doświadczeń szkół europejskich w dobie reformy kształcenia
zawodowego
Beneficjent:
Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica
UL. KOPERNIKA 1
39-400 Tarnobrzeg
Osoba kontaktowa:
TERESA ŻYGUŁA
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
8
Dofinansowanie :
14512 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Transfer doświadczeń szkół europejskich w dobie reformy kształcenia zawodowego” dotyczy wyjazdu
nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych zawodowych w celu podwyższenia swoich
kompetencji zawodowych oraz zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. W ramach programu 8 nauczycieli
wyjedzie do Włoch w lutym-marcu 2013r. na tygodniową wymianę doświadczeń. Pobyt będzie realizowany we
włoskich zakładach przemysłowo-usługowych i w szkole zawodowej. Nauczyciele będą mieli możliwość
obserwowania różnych zajęć dydaktycznych, wyposażenia stanowisk pracy, poznają nowoczesne technologie.
Odwiedzą szkoły zawodowe oraz spotkają się z przedstawicielami organizacji odpowiedzialnych za szkolnictwo
zawodowe. Podczas trwania projektu nauczyciele wzbogacą swoja wiedzę i zdobędą nowe doświadczenia co
przyczyni się do uatrakcyjnienia procesu kształcenia w szkole macierzystej. Projekt promuje mobilność oraz
rozwija poczucie jedności europejskiej. Nauczyciele będąc w zakładach pracy zapoznają się z formami
praktycznej nauki zawodu przez młodzież, zaobserwują jakie umiejętności nabywają uczniowie. Firmy Trevi
S.p.A. oraz KLOD 23 to firma przyjmujące praktykantów - uczniów włoskich szkół zawodowych. Wizytując te
firmy nayczyciele będą mieli możliwość zaobserwowania zakresu prac podejmowanych przez praktykantów
włoskich, sposobu ich dozoru i kształcenia technicznego. Uczestnicy projektu zapoznają się z kwalifikacjami,
które zdobywa włoski uczeń szkoły zawodowej.Będąc w szkole poznają metody dydaktyczne, poznają
konkurencyjność szkoły zawodowej na europejskim rynku pracy. Uczestnicy projektu zapoznają się z zasadami
i systemem pracy we Włoszech. Porównają to ze swoimi możliwościami i działaniem naszego lokalnego rynku
pracy. Zdobyte doświadczenia będą niezwykle istotne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w okresie
wejścia reformy kształcenia zawodowego. Jest czas, w którym nauczyciele będą sami musieli tworzyć
programy nauczania swoich przedmiotów oparte o nowe podstawy programów, uwzględniające nowe treści i
innowacyjne metody nauczania.Będąc w tak uroczym miejscu jak Rimini nauczyciele poznają region
uczestnicząc w wycieczkach o profilu poznawczym, kulturowym, historycznym. Zebrane doświadczenia zostaną
wykorzystane do rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły. Dodatkowym efektem udziału w projekcie będzie
kształtowanie u uczestników postawy aktywnego poszerzania swojej wiedzy a przez to motywowanie uczniów
do lepszej pracy, aby w przyszłości oni mogli zdobywać europejskie rynki pracy. Taka wymiana doświadczeń
międzynarodowych przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia przez nauczycieli, a przez
to zwiększy się autorytet szkoły w środowisku. Projekt umożliwi poznanie międzynarodowych kultur i zdobyczy
cywilizacji. Nauczyciele nabędą umiejętności kreatywnego radzenia sobie w nowych sytuacjach kulturowojęzykowych.Nawiązane kontakty pomiędzy nauczycielami, pracodawcami i pracownikami zakładów pozwoli w
przyszłości realizować kolejne projekty stażów uczniowskich, będących elementem integracji europejskiej. Na
zakończenie nauczyciele przygotują prezentację multimedialną o charakterze szkoleniowym i
samokształceniowym, aby zaprezentować ją w Centrum Kształcenia Praktycznego i podczas spotkania
metodycznego nauczycieli szkół tarnobrzeskich. Potwierdzeniem odbycia wymiany będzie certyfikat
dokumentujący podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestnika Europass Mobility.
257
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27901
Tytuł projektu:
Edukacja dla rynku pracy.
Beneficjent:
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki
ul. Szymanowskiego 12
43-200 Pszczyna
Osoba kontaktowa:
Piotr Cygan
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
7
Dofinansowanie :
9667 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczą nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w zawodach gastronomicznych i
hotelarskich. Posiadają oni minimum 7 letni staż pracy zawodowej. Ich uczniowie biorą udział i odnoszą
sukcesy w konkursach przedmiotowych, absolwenci znajdują pracę w swoim zawodzie. Są to osoby otwarte na
nowości, chłonne wiedzy i nowych rozwiązań, ciągle doskonalące swoje umiejętności i modyfikujące swój
warsztat pracy. Projekt przewiduje zapoznanie się nauczycieli z niemieckim systemem edukacji - głównie na
przykładzie Saksonii, gdzie odbędzie się staż. Poznają, w jaki sposób nadzorowana jest praca i działania szkół w
Lipsku, w gminach przynależących do Lipska, jak i również w powiatach Saksonii Północnej. Dopełnieniem
będzie porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech w odniesieniu do kierunków
hotelarskich i związanych z techniką żywienia. Zapoznają się z działaniami i zadaniami niemieckiego
Ministerstwa Edukacji. Odbędą szereg wizyt w szkołach zawodowych kształcących w kierunkach związanych z
gastronomią i hotelarstwem. Zapoznają się ze standardami jakościowymi w kształceniu zawodowym oraz
możliwościami zaawansowanego kształcenia zawodowego. Zdobędą informacje na temat zawodów z branży
hotelarsko-gastronomicznej, programów nauczania, czasu trwania nauki, struktury zajęć praktycznych i
warsztatowych. Zapoznają się z możliwościami dalszego kształcenia zawodowego młodych ludzi i
możliwościach rozwoju ich kariery zawodowej. Poznają instytucje kształcenia ponadzakładowego – ich
strukturę, organizację i ich udział w systemie dualnego kształcenia zawodowego. Przewidziane są też wizyty w
różnorodnych firmach z branży hotelarsko-gastronomicznej. Pobyt pozwoli uczestnikom na obserwację
codziennego życia szkolnego, kontaktów między uczniami, nauczycielami i wychowawcami, zarówno w samej
szkole jak i podczas zajęć praktycznych, czy w pracy. Dzięki kontaktom z niemieckimi nauczycielami
przedmiotów zawodowych i instruktorami praktycznej nauki zawodu uczestnicy projektu będą mogli
skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniami niemieckich kolegów, pracujących w opartym na
unijnych standardach i przez wiele lat dopracowanym systemie edukacji zawodowej, a także zweryfikować
własną wiedzę. Nauczyciele będą mieli również możliwość zapoznać się z oczekiwaniami pracodawców wobec
placówek szkoleniowych podczas wizyt w firmach i zakładach pracy. W trakcie pobytu nauczyciele dokonają
analizy procesu kształcenia, która pozwoli na zapoznanie się z formami i programem zajęć praktycznych i
praktyk zawodowych, a także poznanie wyposażenia pracowni zawodowych. Wypracują nowe metody
kształcenia młodzieży oraz organizacji warsztatu pracy nauczyciela dla polepszenia kształcenia dla rynku pracy
w polskiej szkole zawodowej. Poznają kompetencje, jakimi musi dysponować uczeń po zakończeniu nauki w
szkołach niemieckich, co pozwoli lepiej przygotować polskich uczniów do udziału w europejskim, a w
szczególności niemieckim rynku pracy. Poznają metody współpracy niemieckich szkół zawodowych z
pracodawcami. Poznają sposoby kształcenia dla rynku pracy w Niemczech.Staż odbędzie się w listopadzie 2012
roku w Lipsku (Niemcy) i trwać będzie jeden tydzień. Partnerem w projekcie jest niemiecka firma Vitalis, która
gwarantuje realizację uzgodnionego programu stażu w odpowiednich do jego zakresu instytucjach.
258
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27903
Tytuł projektu:
"W Pogoni po doświadczenia z kolebki futbolu - Wymiana doświadczeń
w Anglii szansą na piłkarski rozwój w środowisku lokalnym Górnego
Śląska".
Beneficjent:
Miejski Klub Sportowy "Pogoń Ruda Śląska"
ul.Czarnoleśna 12
41-709 Ruda Śląska
Osoba kontaktowa:
Jarosław Jabłoński
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
4
Dofinansowanie :
7752 euro
Krótkie streszczenie:
W projekcie uczestniczą trenerzy i instruktorzy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń Ruda Śląska", którzy
wyjadą na tygodniowy pobyt do Exeter w Wielkiej Brytanii w celu wymiany doświadczeń w ramach programu
Leonardo Da Vinci - VETPRO. Sport lokalny na Górnym Śląsku, jak i w całym kraju boryka się z problemami
organizacyjnymi i finansowymi. W ostatnim czasie popularyzacja piłki nożnej w naszym kraju, w tym turniej
Euro 2012, przyczyniły się do zwrócenia większej uwagi na proces szkolenia dzieci i młodzieży. W polskim
piłkarstwie przez wiele lat nie istniał spójny system szkolenia najmłodszych, a rolę szkoleniowców i trenerów
najmłodszych grup pełniły często osoby przypadkowe i niekompetentne. W ostatnim czasie nowa ustawa z
16.10.2010 roku reguluje kwestie uprawnień wymaganych do pełnienia takich funkcji. Powstające projekty
(np.Grassroots), oparte na przyjętych przez UEFA założeniach i trendach na wczesnych etapach szkolenia
sportowego i spójna od niedawna w wydziale szkolenia Polskiego Zwiazku Piłki Nożnej koncepcja może dobrze
rokować na przyszłośc. Mimo tych pozytywnych symptomów w rozwoju polskiej piłki, istnieje duża potrzeba
wdrażania nowoczesnej myśli szkoleniowej w środowiskach lokalnych na szczeblu okręgów wojewódzkich i
podokręgów. Projekt niniejszy ma na celu wymianę doświadczeń w prowadzeniu procesu treningowego z
klubem EXETER City A.F.C Ltd. Jest to klub grający w NPower League One (odpowiednik polskiej 2 ligi),
posiadający akademię pilkarską dla dzieci i mlodzieży, w której młodzi adepci piłki nożnej nabierają szlifów, aby
w późniejszym czasie stać się profesjonalnymi piłkarzami. Celem niniejszego projektu jest podpatrzenie metod
pracy i koncepcji treningowej w kraju, który uważany jest za kolebkę światowej piłki nożnej, gdzie powstawały
pierwsze kluby piłkarskie, a tradycja piłkarska przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Oprócz samej
obserwacji sesji treningowych, w celu poznania filozofii podejścia do piłkarskiej myśli szkoleniowej w Anglii,
planowane są spotkania z przedstawicielami trenerów, szkoleniowców i osób kadry zarzadzającej klubem.
Takie spotkania mają także na celu nabycie wiedzy na temat organizacji klubu piłkarskiego. Nasi trenerzy
również podzielą się swoimi doświadczeniami z pracy w swoim klubie, nakreślą swoje metody, strukturę
rozgrywek i filozofię pracy z mlodzieżą. Klub z Exeter jest klubem społecznym, przez co swoją strukturą
przypomina małe kluby w Polsce, które posiadają formę stowarzyszeń. Wysoka pozycja klubu w angielskiej
strukturze piłkarskiej świadczy o sukcesie stosowanej w nim polityki. Obecny w Polsce system dzielenia się
wiedzą na temat szkolenia dzieci i młodzieży i planowania procesu treningowego w małych klubach i
środowiskach praktycznie nie istnieje, a konferencje i szkolenia w tym zakresie maja albo zamknięty charakter
(są często płatne), albo brakuje systemu przepływu informacji w celu powiadamiania o takich szkoleniach.
Wyjazd naszych trenerów na tygodniowy staż przyczyni się do poprawy jakości procesu szkolenia w naszym
klubie i w mieście, ponieważ po powrocie klub podzieli się nowymi doświadczeniami w lokalnym środowisku
trenerskim. Przygotowanie językowe w kraju przed wyjazdem przyczyni się do doskonalenia posługiwania się
językiem angielskim, a mieszkanie u rodzin angielskich podniesie praktyczne użycie języka angielskiego na
wyższy poziom. Poznanie kultury i specyfiki kraju pozwoli spojrzeć na Wielką Brytanię oczami Europejczyka,
który próbuje zrozumieć angielski konserwatyzm i podziwiać ogromny postęp cywilizacyjny i społeczeństwo
wielokulturowe.Staż będzie miał miejsce w sierpniu 2012 roku.
259
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27911
Tytuł projektu:
“Nowocześnie i innowacyjnie – metody pracy w obszarze aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych (długotrwale bezrobotnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnych) oraz wymiana
doświadczeń jednostek działających na rzecz tych osób”
Beneficjent:
Powiatowy Urząd Pracy
Pszczyna, ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna
Osoba kontaktowa:
Adam Manowski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
12
Dofinansowanie :
22608 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt „Nowocześnie i innowacyjnie - metody pracy w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
(długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnych) oraz wymiana doświadczeń
jednostek działających na rzecz tych osób” jest zgodny z wytycznymi programu "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE
ŻYCIE" Leonardo da Vinci Mobilność. Wszystkie działania przewidziane w ramach projektu, odpowiadają
potrzebom osób, które będą jego uczestnikami, poprzez: poznanie metod pracy/działania z osobami
bezrobotnymi w tym długotrwale bezrobotnymi oraz z osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi
wykluczeniem społecznym włoskich służb zatrudnienia, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i
spółdzielni socjalnych. Uczestnicy projektu, którzy zostali wyłonieni do udziału w wizycie studyjnej zajmują się
na co dzień pracą z osobami bezrobotnymi, a także pełnią nadzór jako kadra zarządzająca nad: organizacją
staży, prac interwencyjnych, szkoleń, pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy, doradztwem zawodowym,
pomocą psychologiczną, udzielaniem informacji na temat dostępnych ofert pracy, kształceniem i szkoleniem
zawodowym. Grupa osób, które będą uczestniczyć w wymianie to: kadra zarządzająca Powiatowego Urzędu
Pracy w Pszczynie, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu pszczyńskiego,
a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Projekt wymiany doświadczeń we współpracy z
partnerem zagranicznym będzie realizowany na terenie Włoch w organizacji Azzurra Societa Cooperativa
Sociale mieszczącej się w Spoleto. Najważniejszym celem projektu jest poznanie metod pracy organizacji
działających na rzecz osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym na terenie Włoch oraz podzielenie się swoim doświadczeniem oraz wymiana
sposobu pracy z w/w grupami osób. Planowany termin wymiany (po zakończeniu przygotowania językowego i
kulturowego uczestników) to wrzesień/październik 2012r.
260
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27914
Tytuł projektu:
Doskonalenie kompetencji zarządczych kadry kierownicznej
wielkopolskiej Policji
Beneficjent:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
Osoba kontaktowa:
Dariusz Kalinowski
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
10
Dofinansowanie :
15960 euro
Krótkie streszczenie:
Celem projektu jest podniesienie kompleksowo rozumianych kompetencji zarządczych komendantów
powiatowych/miejskich wielkopolskiej Policji. Projekt skierowany jest do 10 osób, które sprawują obowiązki
komendantów powiatowych/miejskich na terenie województwa wielkopolskiego.Wielkopolscy komendanci
powiatowi (miejscy) Policji wezmą udział w tygodniowej wizycie w jednej z jednostek Policji Landu Dolnej
Saksonii, w trakcie której będą mięli możliwość wymiany doświadczeń z ich odpowiednikami w niemieckich
jednostkach Policji na szczeblu okręgowych dyrekcji Policji lub inspekcji Policji. Na terenie Dolnej Saksonii
funkcjonuje 6 okręgowych jednostek Policji oraz 33 inspekcji Policji. Wielkość tych jednostek Policji
niemieckiej oraz zakres ich zadań koresponduje ze strukturą i funkcjami spełnianymi przez polskie komendy
miejskie i powiatowe, które działają na obszarze powiatów i miast na prawach powiatu.Założeniem projektu
jest to, by Komendanci powiatowi/miejscy Policji odbyli wymianę oddzielnie w różnych jednostkach Policji
Landu Dolnej Saksonii. Pozwoli to na bliską współpracę pomiędzy uczestnikami wymiany a komendantami
niemieckich jednostek Policji oraz umożliwi obserwowanie przez uczestników projektu różnych faz i
elementów pracy szefa jednostki Policji w trakcie realizacji programu wymiany. Realizacja wymiany planowana
jest na kwiecień 2013 r.Program wymiany pozwoli na zapoznanie się z obowiązkami i zadaniami, które
realizowane są w codziennej pracy przez szefów niemieckich jednostek Policji. W przypadku okręgowych
dyrekcji Policji funkcję zwierzchnika pełni Polizeipräsident – Prezydent Policji danego okręgu, natomiast
Inspekcją Policji dowodzi Leiter der Polizeiinspektion – Kierownik Inspekcji Policji.Centralnymi elementami
programu wymian będą zagadnienia związane z kierowaniem akcjami policyjnymi, zarządzaniem zasobami
ludzkimi oraz wykorzystanie nowoczesnych środków logistycznych: transportowych, informatycznych,
łącznościowych w pracy sił policyjnych.Wyzwania oraz obowiązki, jakie niesie ze sobą pełnienie funkcji szefa
jednostki Policji są niezwykle złożone i wymagają posiadania wysoce rozwiniętych kompetencji kierowniczych
oraz interdyscyplinarnej wiedzy z takich dziedzin jak prawo, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe,
zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, psychologia, wykorzystanie nowoczesnych technologii do celów
służbowych. Ponadto, dynamicznie zmieniające się struktura oraz charakter przestępczości prowadzi do
konieczności ciągłego uczenia się i doskonalenia umiejętności przez kadrę dowódczą Policji. Zjawiska takie jak
zorganizowane akty terroru, ataki z użyciem broni palnej pod wpływem silnego wzburzenia psychicznego,
zwane w Niemczech pod nazwą Amok Lagen czy używanie przeciwko policjantom w trakcie demonstracji
koktajli Mołotowa stają się niestety powszechnymi zagrożeniami, którym przeciwstawić muszą się formacje
policyjne krajów Unii Europejskiej. Pojawiające się nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa publicznego już
spowodowały wprowadzenie zmian w prawodawstwie krajów UE. W Niemczech m. in. dokonano zmiany
sposobu reagowania na akty zagrożenia życia ludzkiego, w sytuacjach wspomnianych wyżej Amok
Lagen.Skorzystanie z doświadczeń Policji niemieckiej, która należy do najsprawniej zarządzanych w Europie,
stanowić będzie cenne wsparcie dla kadry kierowniczej wielkopolskiej Policji oraz wskaże drogi rozwoju,
udoskonalenia obecnych rozwiązań lub niekiedy dostarczy wskazówek co nieefektywności pewnych koncepcji.
Wymiana doświadczeń oraz know-how z partnerem zagranicznym z Dolnej Sakosnii przyczyni się podniesienia
kompetencji oraz wiedzy funkcjonariuszy Policji, którzy wezmą w nich udział. Uzyskana wiedza, powinna
przełożyć się na poprawę funkcjonowania wielkopolskiej Policji, poprzez możliwość implementacji rozwiązań
niemieckich do polskich warunków.
261
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27916
Tytuł projektu:
Europejski wymiar praktycznej nauki zawodu
Beneficjent:
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Rynek 2
20-111 Lublin
Osoba kontaktowa:
Teresa Komisarczuk
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
36
Dofinansowanie :
63684 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt adresowany jest do pracowników cechów pełniących nadzór nad praktyczną nauka zawodu,
pracowników Izby zajmujących sie oświatą zawodową oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
współpracujących z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Uczestnicy w czterech
dziewięcioosobowych grupach wyjadą do zagranicznych ośrodków kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw
w celu wymiany doświadczeń dotyczących pracy z młodocianymi oraz przygotowania zawodowego. Wymiana
doświadczeń odbędzie się w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu będą
mieli możliwość zebrania doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego w innym państwie europejskim,
zapoznają się z systemem edukacyjnym i system pracy państwa partnerskiego, zdobędą informacje na temat
form i metod szkoleniowych, zebrania informacji na temat różnic metodycznych i dydaktycznych, polepszenia
swoich umiejętności zawodowych z zakresu kształcenia młodocianych. Będą mieli okazję do wymiany
doświadczeń z instruktorami praktycznej nauki zawodu z kraju partnerskiego. Program wymiany obejmuje
również zagadnienia związane z systemem ECVET.
262
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012
Projekty mobilności
Numer projektu:
2012-1-PL1-LEO03-27918
Tytuł projektu:
Trener transakcyjny - warsztat praktycznego stosowania analizy
transakcyjnej w pracy z grupami szkoleniowymi Straży Granicznej
Beneficjent:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana
Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
Osoba kontaktowa:
Joanna Irska
e-mail: [email protected]
Liczba uczestników:
15
Dofinansowanie :
26190 euro
Krótkie streszczenie:
Projekt planowany jest na 5 m-cy,w okresie sierpień - grudzień 2012 r. Skierowany jest do kadry trenerskiej (5
osób z SG) oraz kandydatów na trenerów (10 osób z SG) z zakresu Treningu Rozwoju Umiejętności Społecznych
- TRUS,opartego na Analizie Transakcyjnej (AT).Celem projektu jest doskonalenie kompetencji miękkich
funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.Dane, które wynikają z systemu zarządzania doskonaleniem
zawodowym wykazały, iż istnieje potrzeba doskonalenia kompetencji miękkich,wśród osób realizujących
zadania służbowe w formacjach mundurowych,które charakteryzuje hierarchiczne zarządzanie i
sformalizowane style komunikowania. W projekcie weźmie udział 15 uczestników. Uczestnicy zostaną
podzieleni na dwie grupy, w zależności od poziomu wiedz