Regulamin rekrutacji do klasy „0”

Transkrypt

Regulamin rekrutacji do klasy „0”
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Oskara Kolberga w Radomiu
Regulamin rekrutacji do klasy „0”
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy „0” jest ukooczony 5, 6 rok życia
w danym roku kalendarzowym.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ZSM, składają podanie oraz kwestionariusz osobowy.
3. Kwalifikacja kandydatów do klasy „0” odbywa się na podstawie badania przydatności,
którego dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
4. Badanie przydatności odbywa się do 12 maja.
5. Badanie przydatności kandydatów do klasy „0” złożone jest z dwóch części testu:
- częśd pierwsza - sprawdzenie uzdolnieo muzycznych, predyspozycji słuchowych i poczucia
rytmu,
- częśd druga - sprawdzane warunków psychofizycznych.
6. Do klasy „0” zdaje egzamin kandydat, który otrzymał z każdej części testu min. 60 %.
7. Po badaniu przydatności komisja sporządza protokół.
8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ogłasza wyniki na podstawie protokołu.
9. Decyzję o przyjęciu do klasy „0” podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny
z badania przydatności.
10. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy „0” w ciągu 7 dni od
przeprowadzenia badania przydatności.
11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
12. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej ZSM jest przystąpienie do badania
przydatności.

Podobne dokumenty