Informator o zasadach postępowania na terenie

Transkrypt

Informator o zasadach postępowania na terenie
Informator o zasadach
postępowania na terenie
Grupy LOTOS S.A.
The Code of Conduct
on the premises
of Grupa LOTOS S.A.
Polski ............... 5
Informator opracowano w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia
Zaakceptował Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Wojciech Blew
Zatwierdził Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Marek Sokołowski
Wydanie nr 7, czerwiec 2010 r.
English ............... 57
The Code of Conduct has been developed by the Health and Safety Office
Accepted by Technology Development & HSE Director Wojciech Blew
Approved by Chief Operation Officer Marek Sokołowski
Edition no. 7, June 2010
SPIS TREŚCI
1.
WAŻNE NUMERY TELEFONÓW................................................................................................... 7
2.
ZAGROŻENIA NA TERENIE GRUPY LOTOS ................................................................................ 8
3.
SZKOLENIA ................................................................................................................................ 11
4.
CZYNY ZABRONIONE ............................................................................................................... 11
4.1 Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu ..................................................... 11
4.2 Zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających ................................ 12
4.3 Zakaz fotografowania i filmowania ................................................................................ 12
4.4 Zakaz wnoszenia broni i narzędzi niebezpiecznych ...................................................... 12
4.5 Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innego elektronicznego
sprzętu nadawczego......................................................................................................... 13
4.6 Zakaz przewożenia osób i urządzeń na nieprzystosowanych do transportu
pojazdach .......................................................................................................................... 14
4.7 Zakaz blokowania dostępu do budynków, dróg i infrastruktury przeciwpożarowej ..... 14
4.8 Zakaz poruszania się w obszarze ochrony obwodowej ................................................. 15
5.
ZASADY PORUSZANIA SIĘ ....................................................................................................... 15
5.1 Wejście na teren zakładu ................................................................................................ 15
5.2 Wjazd na teren i wyjazd z zakładu ................................................................................. 16
5.3 Przepływ składników majątkowych na terenie Grupy LOTOS ...................................... 17
5.4 Poruszanie się po terenie zakładu ................................................................................... 17
6.
ORGANIZACJA ZAPLECZA, PLACU BUDOWY I ROBÓT ............................................................ 20
7.
ZASADY PRZEWOZU, SKŁADOWANIA, NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW POJAZDÓW,
MASZYN PALIWEM Z POJEMNIKÓW ........................................................................................ 22
7.1 Przewóz paliw w pojemnikach ........................................................................................ 23
7.2 Magazynowanie paliw w pojemnikach .......................................................................... 23
7.3 Napełnianie zbiornika pojazdu lub maszyny paliwem z pojemników .......................... 23
8.
BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA PRAC .............................................................................. 24
8.1 Środki ochrony indywidualnej i odzież ochronna .......................................................... 24
8.2 Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne ......................................................... 26
8.3 Pisemne zezwolenia ......................................................................................................... 27
8.4 Prace w przestrzeniach zamkniętych .............................................................................. 29
8.5 Prace na wysokości ........................................................................................................... 31
8.6 Prace ziemne ..................................................................................................................... 36
8.7 Prace pożarowo niebezpieczne ....................................................................................... 38
8.8 Maszyny i urządzenia techniczne .................................................................................... 41
8.9 Elektryczność ..................................................................................................................... 41
8.10 Ochrona radiologiczna .................................................................................................... 42
9.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ............................................................................................. 44
9.1 Alarm chemiczny............................................................................................................... 45
9.2 Punkty zborne i wiatrowskazy ......................................................................................... 47
9.3 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych ......................................................................... 47
9.4 Ćwiczenia .......................................................................................................................... 49
9.5 Ewakuacja z budynków i pomieszczeń ........................................................................... 50
10.
ZDARZENIA NIEBEZPIECZNE...................................................................................................... 51
11.
BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE .................................................................................................... 52
12.
OCHRONA ŚRODOWISKA ......................................................................................................... 52
12.1 Gospodarka odpadami ..................................................................................................... 53
12.2 Gospodarka wodno-ściekowa .......................................................................................... 54
12.3 Ochrona powietrza ........................................................................................................... 54
12.4 Ochrona powierzchni ziemi ............................................................................................. 55
12.5 Gospodarowanie mediami ............................................................................................... 55
4
Grupa Kapitałowa LOTOS przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających na terenie
przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia
należą do naszych priorytetów. Kierujemy się zasadą, że:
żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie
można jej było wykonać bezpiecznie.
Stosujemy regułę „zero tolerancji” dla lekceważenia zasad
i nieprzestrzegania wymagań w zakresie szeroko pojętego
bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
fizycznego i ochrony przeciwpożarowej.
STAWIAMY NA
BEZPIECZEŃSTWO
5
Informator o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A. (zwany dalej
również Informatorem):
•
zastępuje Informator o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.
wydanie nr 6 z maja 2008 r.,
•
zawiera wewnętrzne wymagania i zasady prawidłowego postępowania obowiązujące na terenie Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej również Grupa LOTOS),
•
jest przeznaczony dla pracowników firm zewnętrznych i ich podwykonawców
przebywających i wykonujących prace na terenie Grupy LOTOS i jej spółek zależnych, zlokalizowanych na terenie ujęcia wody w Przejazdowie, ul. Benzynowej,
ul. Michałki 25 oraz ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku.
Każdy, kto przebywa na terenie Grupy LOTOS S.A. i jej spółek zależnych zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz
wewnętrznych wymagań przedsiębiorstwa. Nieprzestrzeganie ww. wymagań grozi
sankcjami, w tym karami finansowymi, i/lub terminowym i/lub bezterminowym odebraniem uprawnień do przebywania na terenie przedsiębiorstwa.
6
1. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
TELEFON ALARMOWY
998
+ 48 508 998 998
pożar, awaria, wypadek,
inne zagrożenie
pożar, awaria, wypadek,
inne zagrożenie
(tylko z telefonów stacjonarnych podłączonych
do sieci zakładowej Grupy LOTOS)
(tylko z telefonów komórkowych)
Połączenia telefoniczne realizowane bezpośrednio z telefonów stacjonarnych podłączonych do sieci zakładowej Grupy LOTOS
Punkt Alarmowy LOTOS Straż
(z telefonu stacjonarnego podłączonego do sieci zakładowej Grupy LOTOS)
81 99
81 09
Dyspozytor Zakładu
81 04
Dowódca Zmiany LOTOS Ochrona
72 27
Dział Planowania i Nadzoru Remontów K i A
71 14
Dział Planowania i Nadzoru Remontów Mechanicznych
82 40
Mistrz Głównego Punktu Zasilania
Obsługa Sieci Energetycznej
70 13
Inspektor Ochrony Radiologicznej
84 32
Uzgadnianie terminów i miejsca szkoleń
(z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie LOTOS)
72 30
72 31
Przepustki materiałowe (narzędzia, sprzęt itp.)
74 09
Informacja o terminie ważności szkoleń
78 25
(z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie LOTOS)
W przypadku realizacji połączeń telefonicznych spoza sieci zakładowej Grupy LOTOS
należy wybrać numer 58 308… i dalszy ciąg odpowiednich cyfr.
numer kierunkowy do Polski +48
numer kierunkowy województwa pomorskiego 58
7
2. ZAGROŻENIA NA TERENIE GRUPY LOTOS
Grupa LOTOS jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej. Spotkać
się tutaj można z zagrożeniami:
•
pożarowymi,
•
wybuchowymi,
•
toksycznymi,
•
radiologicznymi,
•
w postaci szkodliwych czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych takich
jak hałas, gorące media, wysokie ciśnienia i temperatury, kontakt z chemikaliami,
•
związanymi z pracami niebezpiecznymi typu prace na wysokości, prace w wykopach czy w przestrzeniach zamkniętych,
•
innymi pracami o dużym zagrożeniu typu prace transportowe, podczas użytkowania maszyn czy urządzeń elektrycznych.
ZAGROŻENIA POŻAROWO-WYBUCHOWE
Ropa naftowa i jej pochodne
w wielu przypadkach są cieczami, których opary łatwo ulegają
zapłonowi, a gdy się palą, trudno je ugasić. Stwarzają również
duże zagrożenie wybuchowe.
Gazowe węglowodory i pary ciekłych węglowodorów zmieszane
z powietrzem w odpowiednich
proporcjach tworzą mieszaniny
wybuchowe.
Odparowanie nawet małej ilości gazów skroplonych lub cieczy palnych daje duże ilości palnych par, które tworzą mieszaniny wybuchowe. Przykładowo tylko 1 litr ciekłego propanu po odparowaniu tworzy w określonych warunkach 260 litrów mieszaniny
łatwo ulegającej wybuchowi.
W większości przypadków mieszaniny te są cięższe od powietrza, przez co mogą zalegać nawet kilka dni w zagłębieniach terenu typu muldy z rurociągami, wykopy czy
studzienki kanalizacyjne. Ze względu na swoje łatwopalne i wybuchowe właściwości, w przypadku kontaktu np. z płomieniem, iskrą mechaniczną czy elektrostatyczną
mogą bardzo łatwo ulec zapłonowi i wybuchowi.
NIEBEZPIECZNA KANALIZACJA
W przypadku mogącego wystąpić rozszczelnienia instalacji czy rurociągu, cięższe od
powietrza węglowodory mogą przemieszczać się na duże odległości i gromadzić na
8
przykład w studzienkach kanalizacyjnych lub innych zagłębieniach terenu. W razie
wybuchu może nastąpić niebezpieczny wyrzut kratek ściekowych na duże odległości,
skutkując zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi oraz zniszczeniem mienia.
WODÓR
W procesie produkcyjnym wykorzystywany jest także wodór – gaz palny i wybuchowy.
Podczas rozszczelnienia instalacji wydostaje się on pod znacznym ciśnieniem i ulega
samozapłonowi. Niebezpieczny staje się w momencie pożaru, gdyż pali się bezbarwnym i niewidocznym płomieniem. W odróżnieniu od większości węglowodorów, jest
on lżejszy od powietrza i unosi się do góry.
GORĄCE MEDIA I WYSOKIE CIŚNIENIA
Procesy technologiczne prowadzi się pod dużym ciśnieniem i w wysokich temperaturach. Rozszczelnienie instalacji może prowadzić do uwolnienia medium pod ciśnieniem kilkudziesięciu atmosfer i w temperaturach nawet
powyżej 300ºC. Wydostająca się substancja może również
ulegać samoistnemu zapaleniu się.
ZAGROŻENIA TOKSYCZNE – SIARKOWODÓR
Gazem stwarzającym największe
zagrożenie toksyczne ze względu na występowanie w dużych
ilościach jest siarkowodór. Jest to
bezbarwny gaz toksyczny i palny. W przypadku wydostania się
na zewnątrz w czasie awarii przy
niewielkich stężeniach ma silny,
charakterystyczny zapach „zgniłych jaj”. W wyższych stężeniach
staje się niewyczuwalny. Najpierw
uszkadza węch, prowadząc w skrajnych wypadkach do śmierci nawet w wyniku jednego wdechu.
NIEDOBÓR TLENU W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH
Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym do życia, dlatego tak ważnym jest
upewnienie się, czy w wdychanym powietrzu znajduje się odpowiednia jego ilość. Zbyt małej zawartości tlenu w powietrzu nie można
wykryć za pomocą zmysłów człowieka, a jego ofiary są zwykle nieświadome niebezpieczeństwa. W przestrzeniach zamkniętych może wystąpić ograniczona jego zawartość, spowodowana obecnością gazów obojętnych jak azot czy
dwutlenek węgla, wypierających tlen z wnętrza. Gazy te działają bez ostrzeżenia,
9
prowadząc do utraty sprawności umysłowej, zniekształcenia zdolności oceny sytuacji,
a w wysokich stężeniach powodują szybką utratę przytomności.
Przy zawartości tlenu w powietrzu poniżej 18% sytuacja dla człowieka staje się niebezpieczna. Poniżej 10% zanika zdolność poruszania się. Nie można chodzić, stać,
a nawet czołgać się. Utrata przytomności następuje bez wcześniejszych sygnałów
ostrzegawczych i bez wystąpienia bólu. Po kilku minutach dochodzi do uszkodzenia
mózgu i śmierci, o ile nie zostanie przeprowadzona natychmiastowa reanimacja.
Oprócz wymienionych zagrożeń na terenie Grupy LOTOS można spotkać się z takimi
zagrożeniami jak np.:
śliskie
nawierzchnie
wysokie
temperatury
wysokie
ciśnienia
wysoki
poziom hałasu
X
niebezpieczeństwo
urazu głowy
ograniczenie
wysokości
wirujące
elementy
niebezpieczeństwo
upadku
niebezpieczeństwo
potknięcia się
butle
z gazem
wiszące
przedmioty
prace
na wysokości
Jeżeli poczujesz, że dzieje się z Tobą coś niedobrego,
czujesz się słabo, odczuwasz mdłości lub inne dolegliwości
nie lekceważ tego. Mogą być one spowodowane kontaktem
z substancjami zagrażającymi Twojemu zdrowiu, a nawet życiu.
O FAKCIE TYM NIEZWŁOCZNIE
POWIADOM SWOJEGO PRZEŁOŻONEGO!
10
3. SZKOLENIA
Szczegółowe wymagania reguluje zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji dotyczącej
systemu przepustkowego ruchu osobowego i pojazdów mechanicznych na terenie przedsiębiorstwa Grupy
LOTOS S.A.”
Pracownicy firm zewnętrznych przed podjęciem pracy na terenie Grupy LOTOS/
spółki zależnej zobowiązani są do odbycia
szkolenia mającego na celu uzyskanie informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa
i zdrowia oraz omówienie zasad postępowania i bezpiecznego wykonywania prac na
terenie przedsiębiorstwa.
Szkolenie przeprowadze jest odpowiednio przez specjalistę Biura Bezpieczeństwa
Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS lub wyznaczonego pracownika spółki zależnej.
Szkolenie jest aktualne przez okres 3 lat, po tym okresie szkolenie należy odnawiać.
Pracownicy, których przerwy w pracy na terenie Grupy LOTOS/spółki zależnej trwają
dłużej niż 6 miesięcy, podlegają ponownemu przeszkoleniu.
Szkolenie nie może być traktowane przez firmy zewnętrzne jak szkolenie BHP w myśl
obowiązujących przepisów prawa polskiego. Nie zawiera ono również wszystkich
przepisów bezpieczeństwa dotyczących prowadzonych przez firmy zewnętrzne prac,
które wynikają z regulacji państwowych w tym zakresie, a które powinny być na
terenie Grupy LOTOS bezwzględnie stosowane i przestrzegane.
Terminy i miejsce szkoleń z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w Grupie LOTOS należy uzgadniać z pracownikiem LOTOS Ochrona Sp. z o. o. (zwanej
dalej LOTOS Ochrona) w Biurze Przepustek.
4. CZYNY ZABRONIONE
4.1 Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu
Na terenie Grupy LOTOS i spółek zależnych
obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palić
można jedynie w miejscach wyznaczonych
i oznakowanych napisem „tu wolno palić”.
Palenie tytoniu w innych miejscach, pomieszczeniach, a także w kabinach pojazdów jest zabronione. Powyższe zasady
dotyczą również e-papierosów.
11
Zabronione jest również pod groźbą sankcji karnych wnoszenie na teren instalacji
produkcyjnych i parku zbiorników zapałek, zapalniczek oraz wszelkiego rodzaju
urządzeń będących źródłem ognia.
4.2 Zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających
Niedopuszczalne jest wnoszenie i spożywanie
alkoholu i środków odurzających lub wchodzenie
i przebywanie pod ich wpływem.
Na polecenie pracownika LOTOS Ochrona każda
osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, zobowiązana jest poddać się kontroli
na jego obecność w wydychanym powietrzu.
UWAGA!
W przypadku wykrycia stanu nietrzeźwości, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren zakładu i zostanie ona objęte czasowym lub bezterminowym zakazem wejścia na
teren Grupy LOTOS. Ponadto na pracodawcę pracownika będącego pod wpływem
alkoholu zostanie nałożona kara finansowa w kwocie od kilku do kilkudziesięciu
tysięcy złotych.
4.3 Zakaz fotografowania i filmowania
Wykonywanie zdjęć i filmowanie przy użyciu aparatów fotograficznych lub innego sprzętu do rejestracji obrazu, bez zezwolenia w postaci Karty
F wydanej przez Grupę LOTOS, jest zabronione.
Osoby fotografujące i/lub filmujące zobowiązane
są do posiadania przy sobie Karty F wraz z własną przepustką osobową oraz okazywania jej na żądanie służby BHP i/lub pracowników LOTOS Ochrona.
4.4 Zakaz wnoszenia broni i narzędzi niebezpiecznych
Zabronione jest wnoszenie na teren przedsiębiorstwa broni (wszystkich rodzajów), noży, pałek
bojowych, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych, materiałów łatwopalnych oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych, których użycie
12
w sposób kontrolowany i/lub niekontrolowany i/lub wykorzystywanie w sposób niedozwolony może naruszać dobra osobiste i/lub zagrażać życiu, zdrowiu lub wolności
osób pracujących i przebywających na terenie Grupy LOTOS S.A.
4.5 Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innego elektronicznego sprzętu nadawczego
Korzystanie z telefonów komórkowych i innego elektronicznego sprzętu nadawczego to posiadanie urządzenia z włączonym zasilaniem. „Inny elektroniczny
sprzęt nadawczy” to radiotelefony, pagery, radiomodemy itp. urządzenia komunikacji bezprzewodowej.
Na instalacjach produkcyjnych, w parku zbiorników, liniach technologicznych oraz
innych pomieszczeniach/miejscach oznakowanych znakiem „zakaz korzystania z telefonów komórkowych” lub „wyłacz telefon komórkowy” nie wolno korzystać z telefonów komórkowych lub innego elektronicznego sprzętu nadawczego.
Zabrania się wnoszenia ww. włączonego sprzętu do stref zagrożonych wybuchem,
o ile nie posiada on stosownych atestów.
13
Ze sprzętu tego można korzystać w pomieszczeniach socjalno-biurowych, magazynowych, warsztatowo-remontowych i innych oraz na ogólnie dostępnych ciągach komunikacyjnych chyba, że znaki informują inaczej. Zakaz ten nie dotyczy również radiotelefonów użytkowanych przez firmy zewnętrzne wykonujących zlecenia na terenie
Grupy LOTOS na podstawie pisemnego zezwolenia uzyskanego w Dziale Planowania
i Nadzoru Remontów KiA.
4.6 Zakaz przewożenia osób i urządzeń na nieprzystosowanych do
transportu pojazdach
Zabrania się przewożenia osób pojazdami nieprzystosowanymi do
przewozu ludzi między innymi na platformach wózków jezdniowych czy pojazdów dostawczych. Na naczepie pojazdu nie mogą
znajdować się pasażerowie, jeżeli nie jest on przystosowany do
ich transportu. Zgodnie z zaleceniami użytkowania wydanymi
przez producenta w kabinie pojazdu powina znajdować się taka ilość osób, jaka
została zapisana w dokumentacji pojazdu. Niedopuszczalne jest również przewożenie m.in. sprzętu, urządzeń czy butli z gazami technicznymi w sposób niezgodny
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podczas jazdy pojazdem kierujący zobowiązany jest posiadać przy sobie przepustkę
osobową i uprawnienia do kierowania pojazdem oraz okazywać je na żądanie pracownikom LOTOS Ochrona oraz pracownikom służby BHP.
4.7 Zakaz blokowania dostępu do budynków, dróg i infrastruktury
przeciwpożarowej
Niedopuszczalne jest tarasowanie i zastawianie dostępu do infrastruktury
przeciwpożarowej w tym m.in. do hydrantów, Ręcznych Ostrzegaczy Pożaru
czy podłączeń do półstałych instalacji
gaśniczych.
W przypadku niewłaściwego zaparkowania pojazdu LOTOS Ochrona ma prawo nałożenia blokady na koła pojazdu
i wyciągnięcie konsekwencji za złamanie
obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa przepisów i zasad bezpieczeństwa.
14
4.8 Zakaz poruszania się w obszarze ochrony obwodowej
Szczegółowe wymagania reguluje procedura „Zasady postępowania przy wykonywaniu prac w oparciu
o pisemne zezwolenia”
„Nieupoważnionym
wstęp i przejście
wzbronione”
NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP I PRZEJŚCIE
WZBRONIONE
Na terenie zakładu funkcjonuje system ochrony obwodowej. W miejscach oznakowanych znakiem „Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione” obowiązuje całkowity zakaz poruszania się.
W przypadku konieczności wykonania prac w obszarze 10 metrów po obu stronach
ogrodzenia, niezbędne jest uprzednie uzyskanie pisemnego zezwolenia od gospodarza obiektu, potwierdzonego przez Dowódcę Zmiany LOTOS Ochrona. W trakcie
prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć urządzenia teletechniczne przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Zakończenie tych prac oraz przywrócenie do stanu
pierwotnego przez Wykonawcę musi zostać również potwierdzone przez Dowódcę
Zmiany LOTOS Ochrona.
5. ZASADY PORUSZANIA SIĘ
5.1 Wejście na teren zakładu
Szczegółowe wymagania reguluje zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji dotyczącej
systemu przepustkowego ruchu osobowego i pojazdów mechanicznych na terenie przedsiębiorstwa
Grupy LOTOS S.A.”
Wejście na teren Grupy LOTOS możliwe jest tylko na podstawie przepustki w postaci
elektronicznej karty SKD lub przepustki papierowej, wydanej przez LOTOS Ochrona
po uprzednio odbytym szkoleniu z ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących
na terenie przedsiębiorstwa (pkt. 3 Infomatora). Przepustkę należy okazywać do kontroli pracownikom LOTOS Ochrona oraz pracownikom służby BHP Grupy LOTOS/spółki
zależnej.
15
Przebywanie na terenie chronionym możliwe jest od poniedziałku do soboty, za
wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 6:00 do 22:00. Wejście i przebywanie po
godz. 22:00 lub w dni wolne od pracy wymaga każdorazowo pisemnego potwierdzenia przekazanego do LOTOS Ochrona podpisanego przez osobę uprawnioną z ramienia Grupy LOTOS lub jej spółki zależnej.
UWAGA!
Każda osoba posiadająca przepustkę osobową bez zdjęcia, musi ZAWSZE posiadać
przy sobie dokument tożsamości, na podstawie którego przepustka została wydana.
Karta jest przypisana do osoby i każdorazowe posługiwanie się nią jest rejestrowane. Karty nie wolno pożyczać innym osobom. Jest ona wydana na czas określony
i po upływie tego terminu musi być ona przedłużona przez Biuro Przepustek LOTOS
Ochrona lub zdana w tym samym miejscu (po zakończenia realizacji wszystkich
prac na terenie zakładu). W przypadku zagubienia przepustki należy niezwłocznie
poinformować LOTOS Ochrona.
5.2 Wjazd na teren i wyjazd z zakładu
Szczegółowe wymagania reguluje zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji dotyczącej
systemu przepustkowego ruchu osobowego i pojazdów mechanicznych na terenie przedsiębiorstwa Grupy
LOTOS S.A.”
Dokumentami, które łącznie uprawniają do wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Grupy LOTOS są:
•
przepustka (karta SKD lub przepustka papierowa) kierowcy,
•
przepustka (karta SKD lub przepustka papierowa) pojazdu,
•
uprawnienia do kierowania pojazdem,
•
dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi pojazd do ruchu,
•
aktualna polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (tzw. OC pojazdu),
•
ważne zaświadczenie ADR – w przypadku pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.
Pojazdy wjeżdżające na teren Grupy LOTOS powinny być
oznakowane nazwą firmy. Dopuszcza się umieszczenie tabliczki
z czytelnym napisem nazwy tej firmy za szybą pojazdu.
W czasie przemieszczania się oraz parkowania pojazdu przepustka
pojazdu powinna być umieszczona za przednią szybą w sposób
umożliwiający odczytanie jego danych identyfikacyjnych.
16
5.3 Przepływ składników majątkowych na terenie Grupy LOTOS
Szczegółowe wymagania reguluje zarządzenie dotyczące wprowadzenia „Instrukcji w sprawie systemu
przepustowego ruchu składników majątkowych”
Przywóz/wniesienie oraz wywóz/wyniesienie składników majątkowych stanowiących
własność firm zewnętrznych (np. maszyn, elektronarzędzi, mebli, sprzętu biurowego
itp.) odbywa się na podstawie przepustek materiałowych „OM”.
Przy wnoszeniu/wynoszeniu na/poza teren Grupy LOTOS składników majątkowych,
należy w punkcie kontrolnym (bramie) przedłożyć pracownikowi LOTOS Ochrona odpowiednie dokumenty uprawniające do wywiezienia/wyniesienia wyszczególnionych
w dokumencie składników majątkowych oraz okazać je do kontroli.
5.4 Poruszanie się po terenie zakładu
Na terenie przedsiębiorstwa obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego. Dopuszczalna maksymalna prędkość poruszania się pojazdów wynosi 40 km/h i może być
ograniczona miejscowo do mniejszych prędkości.
Kierujący pojazdem zobowiązany jest do posiadania przy sobie wszystkich niezbędnych uprawnień do kierowania pojazdem łącznie z uprawnieniami do przebywania
na terenie przedsiębiorstwa oraz okazywania ich na żądanie pracowników LOTOS
Ochrona i służby BHP.
Prowadząc pojazd należy pamiętać m.in. o:
•
stosowaniu się do znaków drogowych,
•
włączeniu świateł mijania,
•
zapięciu przez wszystkich podróżujących pasów bezpieczeństwa,
17
•
•
•
•
zakazie korzystania przez kierowcę z telefonów komórkowych nie wyposażonych w zestaw głośnomówiący,
zwracaniu uwagi na pieszych, rowerzystów, poruszających się wózkami samojezdnymi czy melexami,
wybieraniu najkrótszej dozwolonej drogi przejazdu, jadąc do miejsca docelowego,
parkowaniu pojazdu tylko w miejscach dozwolonych.
LOTOS Ochrona wyposażona jest w urządzenie
rejestrujące prędkość jazdy pojazdów.
Za każdorazowe naruszenie ograniczeń prędkości
w stosunku do kierowcy wyciągane są konsekwencje.
Wszystkie drogi zakładu zostały oznakowane, biegnące z północy na południe literami – na przykład droga A-B,
C-D oraz biegnące z zachodu na wschód
cyframi – na przykład droga 1-2, 2-3.
Na terenie zakładu przemieszczać się
można tylko po drogach ogólnodostępnych dla ruchu czyli takich, które nie są
oznakowane znakami drogowymi „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz
wjazdu” lub „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Poruszanie się po drogach ogólnodostępnych nie wymaga pisemnej zgody gospodarza obiektu.
Piesi przechodząc przez
jezdnię, korzystają z pasów
jeśli one występują i zwracają uwagę na nadjeżdżające pojazdy. Idąc wzdłuż
drogi należy przemieszczać
się po chodniku. Jeśli przy
drodze nie ma chodnika,
należy iść lewą stroną jezdni, stosując zasadę nie więcej niż dwie osoby poruszające się obok siebie.
18
Chcąc wejść lub wjechać na teren zamknięty, czyli
ograniczony znakami zakazu poruszania się (oznakowany tablicami z napisem „Zakaz ruchu w obu kierunkach”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”) konieczne jest uzyskanie zgody gospodarza
obiektu.
W przypadku konieczności wykonania na tym terenie
prac, gospodarz obiektu wystawia zezwolenie na ich
wykonanie lub rejestruje wejście w „Rejestrze pracowników wchodzących na teren instalacji Zakładu... nie wykonujących prac na podstawie pisemnego zezwolenia”.
Przed wjazdem na drogę zamkniętą dla ruchu należy pobrać od gospodarza pisemne
zezwolenie na wjazd, pamiętając o poruszaniu się tylko po drogach, które zostały
wymienione w druku zezwolenia oraz o zakazie parkowania na tym terenie.
UWAGA!
Na
skrzyżowaniu dróg A-B i
4-5, przy budynku LOTOS Straż
ustawione
są
sygnalizatory
świetlne. W momencie, gdy zaczną one wysyłać
czerwone
pulsacyjne światło,
kierowca zobowiązany jest zatrzymać pojazd maksymalnie blisko prawej krawędzi
jezdni i czekać tak długo, aż sygnalizacja zostanie wyłączona.
5.4.1 Ciężki sprzęt drogowy
Z uwagi na mogące występować na niewielkich głębokościach pod ziemią duże ilości kabli elektrycznych, telefonicznych i znajdujący się tam system sterowania i automatyki, zaleca się unikanie wjazdu i ustawiania ciężkiego sprzętu drogowego poza
jezdniami lub istniejącymi betonowymi placami. W przypadku konieczności wjazdu
na ww. tereny, w wąskich, ciasnych przejazdach podczas manewru dużymi samochodami należy zawsze korzystać z pomocy innych osób, które pomogą bezpiecznie
wykonać manewr.
19
5.4.2 Przejazdy kolejowe
Na przejazdach kolejowych
zlokalizowanych na terenie
Grupy LOTOS, osoby kierujące
pojazdami zobowiązane są do
bezwzględnego
zatrzymania
pojazdu przed znakiem STOP
i upewnienia się czy jest możliwa
bezpieczna kontynuacja jazdy.
W przypadku przejazdów wielotorowych nigdy nie należy wjeżdżać na tory bezpośrednio po
przejechaniu pociągu. Należy zaczekać, aż pociąg odjedzie na odległość pozwalającą
stwierdzić czy po innych torach nie poruszają się pociągi.
W trakcie pokonywania przejazdu kolejowego pod żadnym
pozorem nie należy wyprzedzać innych pojazdów.
6. ORGANIZACJA ZAPLECZA, PLACU BUDOWY I ROBÓT
Na terenie Grupy LOTOS firmy zewnętrzne mogą organizować własne zaplecza, a także ustawiać na terenie produkcyjnym tymczasowe obiekty budowlane typu kontenery.
Chcąc ustawić kontener na ww. terenie, wykonawca musi opracować plan zaplecza,
uzgodniony z wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi z Grupy LOTOS.
Na terenie pracujących instalacji produkcyjnych i w parku
zbiorników zabronione jest ustawianie kontenerów
administracyjnych i socjalnych typu biura, jadalnie czy szatnie.
W celu zorganizowania zaplecza lub ustawienia kontenera, firma zewnętrzna musi
opracować plan zawierający:
•
okres istnienia zaplecza (ustawienia kontenera),
•
rzeczywistą (wrysowaną w skali mapy) lokalizację obiektów tymczasowych
– kontenerów z opisem ich przeznaczenia np.: kontener socjalny, magazyn (jego
przeznaczenie), warsztat itp., mapę do sporządzenia planu należy każdorazowo
pozyskać z Pracowni Planu Generalnego Grupy LOTOS,
•
miejsce składowania materiałów niebezpiecznych np.: butli z gazami technicznymi, palnych farb i lakierów (sposób składowania, oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), sposób zabezpieczenia oraz ich ilość,
20
Materiały niebezpieczne jak paliwa można magazynować
na terenie zaplecza, jedynie w ilościach nieprzekraczających
dobowego zapotrzebowania.
•
ochronę przeciwpożarową zaplecza, w tym:
– ilość i rodzaj gaśnic dostosowanych do gaszenia tych grup pożarów, które
mogą wystąpić w danym obiekcie, na danym terenie,
– rozmieszczenie i oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
– zapewnienie warunków ewakuacji (odpowiednia ilość i szerokość wyjść, ich
oznakowanie zgodnie z obowiązującymi normami, drogi i bramy wjazdowe
na teren zaplecza),
– umieszczenie znaków zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– umieszczenie instrukcji alarmowej z wykazem telefonów alarmowych obowiązujacych na terenie zakładu i informacji, kogo z użytkowników zaplecza
należy zawiadomić w razie pożaru.
Zaplecza firm oraz kontenery ustawione poza terenami zapleczy,
należy oznakować tablicą z nazwą i adresem firmy oraz numerem
telefonu kontaktowego.
Plan zaplecza i projekt (szkic) ustawienia kontenerów poza zapleczem należy uzgodnić z niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi, z zachowaniem podanej kolejności:
•
Gospodarzem obiektu – na terenie, którego ma być zorganizowane zaplecze lub
ustawiony kontener,
•
Działem Planowania i Nadzoru Remontów Elektrycznych Grupy LOTOS
– jeżeli zaplecze lub kontener ma być podłączony do sieci kablowych elektroenergetycznych,
•
Zakładem Produkcji Mediów Energetycznych i Gospodarki Wodno-Ściekowej
Grupy LOTOS – jeżeli zaplecze lub kontener ma być podłączony do instalacji
wody pitnej lub surowej, pary, sprężonego powietrza i azotu i/lub jeżeli zaplecze
lub kontener ma być podłączony do instalacji kanalizacji sanitarnej,
•
Działem Planowania i Nadzoru Remontów K i A Grupy LOTOS – jeżeli zaplecze
lub kontener ma być podłączony do instalacji teletechnicznej,
•
LOTOS Straż,
•
Biurem Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS,
•
Pracownią Planu Generalnego (Biuro Koordynacji Rozbudowy Rafinerii) Grupy
LOTOS – rejestracja lokalizacji obiektu tymczasowego.
21
Firma posiadająca zaplecze jest traktowana jak jego gospodarz od momentu przejęcia
w użytkowanie aż do chwili likwidacji zaplecza. Zobowiązana jest ona m.in. do:
•
sprawowania ogólnego nadzoru nad zachowaniem i przestrzeganiem przepisów
oraz zasad bhp i ppoż.,
•
bezwzględnego przestrzegania palenia tytonu tylko w miejscu wyznaczonym
i odpowiednio oznakowanym,
•
utrzymywania czystości i porządku,
•
przestrzegania warunków uzgodnionych w planie zaplecza,
•
uporządkowania i przekazania terenu do Grupy LOTOS po zakończeniu prac.
Firma zewnętrzna odpowiada za szkody
wynikłe w stosunku do
urządzeń i instalacji Grupy LOTOS znajdujących
się na przekazanym jej
terenie – od momentu
przejęcia w użytkowanie do chwili formalnego przekazania.
Jest ona zobowiązana do do likwidacji zaplecza, uporządkowania terenu (włącznie
z usunięciem kabli doprowadzających prąd i/lub telefony) i przekazania go Grupie
LOTOS po zakończeniu pracy (zlecenia).
7. ZASADY PRZEWOZU, SKŁADOWANIA, NAPEŁNIANIA
ZBIORNIKÓW POJAZDÓW, MASZYN PALIWEM
Z POJEMNIKÓW
Pojemnik to przedmiot przeznaczony do gromadzenia i przewozu paliwa, wykonany np. z metalu lub tworzywa sztucznego, posiadający odpowiednią wytrzymałość i odporność na działanie zawartego w nim medium. Nieuszkodzony, nieskorodowany, wyposażony w szczelne zamknięcie (np. beczka stalowa, kanister).
22
7.1 Przewóz paliw w pojemnikach
•
•
•
•
Jednym pojazdem można przewozić maksymalnie cztery pojemniki oleju napędowego o maksymalnej pojemności 200 dm3 każdy lub jeden pojemnik benzyny
o maksymalnej pojemności 200 dm3.
W czasie transportu pojemniki powinny być ułożone i umocowane na pojeździe
tak, aby w czasie ich przewozu nie zmieniały położenia względem siebie i pojazdu oraz nie były narażone na przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu.
Pojazd powinien być wyposażony w co najmniej jedną gaśnicę (do grup pożarów
A, B, C) o zawartości nie mniejszej niż 12 kg proszku gaśniczego (lub równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych). Gaśnica powinna być łatwo dostępna oraz ułożona/zamocowana w taki sposób, aby w czasie przewozu
nie zmieniała położenia i nie była narażona na przewracanie się i wypadnięcie
z pojazdu.
Przewóz pojemników z paliwami może się odbywać tylko pojazdami przeznaczonymi do transportu rzeczy, wyposażonymi w skrzynie ładunkowe przystosowane
do przewozu paliw w pojemnikach (np. nie w łyżce koparko-ładowarki).
7.2 Magazynowanie paliw w pojemnikach
•
•
•
•
Pojemniki puste lub z paliwem powinny być magazynowane w wiatach lub
w pomieszczeniach o skutecznej wentylacji.
W promieniu 10 m od miejsca ich składowania zakazane jest używanie otwartego ognia i urządzeń iskrzących.
Przy magazynie należy ustawić gaśnicę (do grup pożarów A, B, C) o zawartości
nie mniejszej niż 12 kg proszku gaśniczego (lub równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) i koc gaśniczy, a miejsce ich ustawienia oznakować
zgodnie z obowiązującą Polską Normą.
Miejsce magazynowania paliw powinno być oznakowane znakami bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą: „Niebezpieczeństwo pożaru”.
Materiały niebezpieczne typu paliwa można utrzymywać
w pojemnikach na terenie zaplecza, tylko w ilości, która jest
niezbędna do pracy jej maszyn w ciągu danej doby.
7.3 Napełnianie zbiornika pojazdu lub maszyny paliwem z pojemników
•
•
Napełnianie zbiornika pojazdu lub maszyny paliwem powinno odbywać się na
otwartej przestrzeni, dopiero po wyłączeniu silnika i innych instalacji pojazdu.
Napełnianie zbiornika pojazdu lub maszyny paliwem z beczki może odbywać się
tylko przy pomocy specjalnej pompy, przeznaczonej do tego celu. Należy zapewnić całkowitą szczelność urządzenia (układu) przepompowującego paliwo.
23
•
W promieniu 10 m od napełnianego zbiornika pojazdu lub maszyny paliwem
zakazane jest używanie otwartego ognia i urządzeń iskrzących.
Miejsce napełniania zbiornika pojazdu lub maszyny paliwem musi być tak zorganizowane (zabezpieczone) by ewentualne wycieki paliwa nie spowodowały
skażenia gruntu.
•
W miejscu napełniania zbiornika pojazdu lub maszyny paliwem
powinna znajdować się gaśnica (do grup pożarów A, B, C)
o zawartości nie mniejszej niż 12 kg proszku gaśniczego
(lub równoważnej dla innych odpowiednich środków
gaśniczych) oraz koc gaśniczy.
8. BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA PRAC
8.1 Środki ochrony indywidualnej i odzież ochronna
Podczas:
•
wykonywania prac, przy których występuje narażenie na czynniki szkodliwe lub
niebezpieczne oraz
•
podczas przebywania lub wykonywania prac na terenach oznakowanych tablicami informacyjnymi umieszczanymi przed wejściem w strefy zagrożenia wybuchem między innymi na instalacje produkcyjne i do parku zbiorników
obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania odzieży ochronnej,
obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej:
głowy
słuchu
oczu
dróg
oddechowych
rąk
twarzy
stosownych do miejsca i rodzaju wykonywanych prac.
•
24
Jeśli pracownik wykonuje prace lub przebywa na terenie instalacji produkcyjnych, parku zbiorników, w miejscach nalewu produktów lub innych podobnych
miejscach zobowiązany jest do stosowania takich środków ochrony indywidualnej, o jakich mówią znaki na tablicach informacyjnych lub jakie zostały wymienione w pisemnym zezwoleniu na wykonywanie danej pracy. Tablice informacyjne znajdują się na granicy terenu niebezpiecznego.
•
Podczas przebywania na
ww. terenie każda osoba
zobowiązana jest przez cały
czas
do
bezwzględnego
noszenia kasku i okularów
ochronnych;
ochronników
słuchu
w
wyznaczonych
strefach (w przypadku braku strefy, na całym terenie);
a rękawic ochronnych zawsze
podczas wykonywania prac.
Do obowiązku osoby wchodzącej na ww. teren należy
posiadanie przy sobie sprawnej ucieczkowej maski ewakuacyjnej.
UWAGA!
W strefach zagrożenia wybuchem czyli na terenie instalacji produkcyjnych,
parku zbiorników, miejsc nalewu produktów bezwzględnie zabrania się zakładania, zdejmowania i noszenia rozpiętej odzieży oraz jej czyszczenia, przecierania
czy omiatania.
Odzież musi dokładnie okrywać tułów, ramiona i nogi oraz musi być zapięta na
wszystkie guziki i zamki.
•
•
•
Wchodząc lub wykonując prace w strefach zagrożenia wybuchem m.in.:
na instalacjach produkcyjnych i w parku zbiorników, obowiązkowo należy stosować odzież roboczą i obuwie ochronne o udokumentowanych własnościach
antyelektrostatycznych, pamiętając, że obuwie ochronne powinno posiadać
podnoski.
Należy zwracać uwagę na znaki informacyjne i pamiętać, że na terenie produkcji
znajdują się niebezpieczne substancje chemiczne, prowadzone są procesy technologiczne o wysokich temperaturach i ciśnieniach. Należy również bezwzględnie przestrzegać zakazu korzystania z telefonu komórkowego.
Jeśli praca wykonywana jest poza strefami zagrożenia wybuchem należy stosować środki ochrony indywidualnej przeznaczone do danej pracy.
Odzież ochronna każdego pracownika firmy zewnętrznej
powinna być czytelnie i trwale oznakowana nazwą firmy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac w odzieży uszkodzonej
i/lub wykonywanie prac w bluzach z krótkim rękawem.
25
UWAGA!
Osoby:
1. wykonujące czynności na drogach wewnątrzzakładowych i na torowiskach oraz w ich 5-metrowym otoczeniu,
2. prowadzące prace z wykorzystaniem promieniowania
jonizującego w porze wieczornej lub nocnej
zobowiązane są do noszenia kamizelek odblaskowych (na
terenie instalacji produkcyjnych i parku zbiorników o własnościach antyelektrostatycznych), oznakowanych nazwą
firmy.
Kierownictwo firm zewnętrznych wykonujących prace
na terenie Grupy LOTOS zobowiązane jest we własnym zakresie
wyposażyć podległych pracowników w wymaganą na terenie
przedsiebiorstwa odzież o własnościach antyelektrostatycznych,
obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej stosownie
do prowadzonych prac.
8.2 Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne
W związku z występowaniem w środowisku pracy substancji/preparatów chemicznych
należy zwracać szczególną uwagę na znaki i symbole ostrzegawcze, znajdujące się na
opakowaniach.
własność
produktu
oznaczenie
ostrzegawcze
dla produktu 
bardzo
toksyczny
toksyczny
szkodliwy
żrący
drażniący
T+
T
Xn
C
Xi
wybuchowy
utleniający
skrajnie
łatwopalny
wysoce
łatwopalny
E
O
F+
F
własność niebezpieczny
produktu dla środowiska
oznaczenie
ostrzegawcze
dla produktu 
26
N
W przypadku kontaktu z substancjami/preparatami
chemicznymi oraz podczas wykonywania prac z ich udziałem
należy bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej
określone w kartach charakterystyk.
8.3 Pisemne zezwolenia
Szczegółowe wymagania reguluje procedura „Zasady postępowania przy wykonywaniu prac w oparciu
o pisemne zezwolenia”
Pisemne zezwolenie na pracę jest to dokument wystawiany przez gospodarza
obiektu, określający warunki bezpiecznego wykonywania pracy.
Na terenie Grupy LOTOS wszystkie prace niebezpieczne
wykonywane są w oparciu o pisemne zezwolenia.
Rodzaje zezwoleń dotyczące poszczególnych prac i czynności:
•
prace w strefie zagrożenia wybuchem, na prace z użyciem ognia, urządzeń
i narzędzi iskrzących, na prace wewnątrz zbiorników i aparatów, na prace w kanalizacji
•
wjazd w drogę zamkniętą
•
zamknięcie drogi – w przypadku tarasowania, zastawienia lub przekopania drogi
uniemożliwiające lub utrudniające przejazd
•
wykopy – wymagane w sytuacji, kiedy wykop będzie przekraczał 40 cm głębokości
•
pobór wody z sieci przeciwpożarowej do celów gospodarczych – dla poboru
wody z hydrantów ochrony ppoż. oznakowanych kolorem czerwonym
•
wyłączenie obwodu czujek pożarowych – czujki należy wyłączyć, gdy podczas
wykonywanych prac mogą powstawać duże ilości dymu lub pyłów inicjujących
zadziałanie czujek
•
wyłączenie ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP) – na czas remontów lub innych
prac modernizacyjnych w przypadkach gdy jest to niezbędne do wykonania danej pracy
Pisemne zezwolenia wystawiane są przez gospodarza obiektu,
na którym prace mają być wykonywane.
Wykonawca może przystąpić do prac dopiero po uzyskaniu
odpowiedniego zezwolenia i spełnieniu wszystkich wymagań
i warunków w nim określonych.
27
Po odbiór zezwoleń, zgłaszają się tylko osoby nadzorujące prace
danej firmy zewnętrznej, w tym mistrzowie lub brygadziści.
Wykonawca, przed wystawieniem zezwolenia zobowiązany jest przekazać osobie
wystawiającej zezwolenie z Grupy LOTOS, informacje na temat zagrożeń generowanych przez wykonywane prace oraz informacje o sposobach ochrony pracowników
przed tymi zagrożeniami.
Wystawiający zezwolenie określa rodzaj wykonywanej pracy poprzez wykreślenie
z tytułu niepotrzebnych sformułowań. Określa on również godziny jego ważności
i ilość osób, które będą wykonywały daną pracę. Jeżeli koniecznym warunkiem wykonania robót będzie uzyskanie dodatkowych zezwoleń to informacja ta będzie również zawarta w wydanym zezwoleniu.
Na druku zezwolenia Wykonawca potwierdza, że znane mu są warunki pracy i będzie je respektował oraz że będzie wykonywał tylko te prace, które zostały ujęte
w zezwoleniu.
Każda zmiana warunków określonych w zezwoleniu
wymaga wystawienia nowego zezwolenia.
Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany, poprawki czy skreślenia
w zatwierdzonym dokumencie pod rygorem wstrzymania prac.
Obowiązki nadzoru ze strony Wykonawcy konieczne do realizacji z chwilą uzyskania
pisemnego zezwolenia na pracę:
•
zapoznanie wszystkich podległych pracowników z zapisami zezwolenia, udzielenie instruktażu o warunkach pracy, zagrożeniach stwarzanych przez wykonywaną pracę oraz przez sąsiednie urządzenia czy instalacje,
•
koordynowanie wszystkich prowadzonych prac,
•
posiadanie zezwolenia w miejscu wykonywania pracy oraz sprawowanie stałego
nadzoru nad ich realizacją,
•
zaopatrzenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz
zapewnienie ich właściwego stosowania,
•
natychmiastowe przerwanie prac w przypadku zgłoszenia lub zauważenia stanu
awaryjnego stwarzającego zagrożenie lub podczas ogłaszania alarmu chemicznego. Nadzór ze strony wykonawcy zobowiązany jest znać dokładną ilość osób
przebywających na terenie prowadzenia prac. Po ogłoszeniu alarmu chemicznego sprawdza on czy wszyscy podlegli mu pracownicy opuścili zagrożony teren.
Jeżeli są osoby, które po ogłoszeniu alarmu nie opuściły zagrożonego terenu
to informuje on natychmiast po stwierdzeniu tego faktu gospodarza obiektu,
podając mu ilość tych osób,
28
•
•
•
zabezpieczenie czujek pożarowych przed zabrudzeniem,
osłonięcie na czas wykonywanej pracy czujników gazów niebezpiecznych
i zgłoszenia tego faktu do Działu Planowania i Nadzoru Remontów K i A
zabezpieczenie urządzeń K i A oraz tras kablowych i impulsowych, które są
umieszczone na słupach, ramach itp. podczas wykonywania prac np. spawalniczych, malarskich, piaskowań.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest
uporządkować miejsce pracy, następnie udać się do gospodarza
obiektu w celu „zamknięcia zezwolenia” czyli potwierdzenia
zakończenia wykonania prac, odebrania terenu i podpisania
zezwolenia przez gospodarza i Wykonawcę.
8.4 Prace w przestrzeniach zamkniętych
Szczegółowe wymagania reguluje instrukcja „Wytyczne bezpieczeństwa pracy wewnątrz zbiorników
i aparatów”
Prace w przestrzeniach zamkniętych są to prace w zbiornikach, kanałach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa sie przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.
Prace w przestrzeniach zamkniętych
należy wykonywać tylko:
•
na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez gospodarza obiektu Grupy LOTOS,
•
przy okresowym nadzorze prowadzonym przez wyznaczonego
pracownika ze strony gospodarza obiektu,
•
przy stałym nadzorze mistrza
lub brygadzisty ze strony Wykonawcy.
Przed wejściem do przestrzeni zamkniętej Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby wchodzące o:
•
zakresie wykonywanych prac, sposobie przygotowania miejsca pracy i zastosowanych zabezpieczeniach,
29
•
•
•
mogących wystąpić zagrożeniach i sposobie postępowania w przypadku ich wystąpienia,
sposobach sygnalizacji między pracującymi wewnątrz a osobami asekurującymi
na zewnątrz,
sposobach i drogach ewakuacji.
Przed wejściem do przestrzeni zamkniętej oraz w trakcie prowadzenia prac, dokonywane są pomiary zawartości tlenu i gazów toksycznych wewnątrz zbiornika oraz
sprawdzana jest eksplozywność (wybuchowość).
Badanie eksplozywności ma na celu sprawdzenie czy wewnątrz przestrzeni zamkniętej nie pojawia się niebezpieczna atmosfera wybuchowa.
Jeśli test wykrył którykolwiek niebezpieczny czynnik,
praca musi zostać natychmiast wstrzymana,
atmosfera wewnątrz musi być wentylowana,
a następnie ponownie zbadana.
W trakcie wykonywania prac, ze względu na mogące pojawiać się w tych miejscach
niedobry tlenu, palne lub toksyczne gazy lub pary konieczne jest stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa:
•
systematyczne badanie zawartości tlenu w powietrzu wewnątrz zbiornika oraz
badanie eksplozywności (wybuchowości),
•
zapewnienie asekuracji pracowników pracujących wewnątrz przez co najmniej
jedną osobę znajdującą się na zewnątrz,
•
przed wejściem do wnętrza, pracownicy wykonujące prace i osoby je asekurujące
muszą wspólnie ustalić obowiązujące sygnały alarmowe,
Asekurujący:
– musi być wyposażony w takie same środki ochrony jak osoby pracujące wewnątrz,
– musi mieć stały kontakt z pracownikami znajdującymi się wewnątrz,
– w razie zagrożenia musi być w stanie zorganizować natychmiastową pomoc,
•
zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej
w tym na przykład: przemysłowy hełm ochronny, odzież i obuwie ochronne
o własnościach antyelektrostatycznych, sprzęt ochrony układu oddechowego
w zależności od potrzeb oraz inne odpowiednie do rodzaju zagrożeń,
•
stosowanie ochron układu oddechowego (aparat butlowy ze sprzężonym powietrzem, maska z doprowadzeniem świeżego powietrza), gdy zawartośc tlenu
wewnątrz zbiornika wynosi poniżej 18% lub występują w powietrzu substancje szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli zachodzi konieczność pracy w sprzęcie ochrony
dróg oddechowych pracownicy powinni posiadać aktualne zezwolenie lekarskie
na prace w takim sprzęcie oraz powinni być przeszkoleni z jego obsługi,
30
•
•
•
•
wnętrze przestrzeni zamkniętej i miejsce wykonywania prac należy oświetlić przy użyciu źródła światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu, zasilanego z transformatora bezpieczeństwa o napięciu
24V umieszczonego poza aparatem,
elektronarzędzia muszą być zasilane przez transformator separacyjny umieszczony na zewnątrz przestrzeni zamkniętej,
zabronione jest ustawianie butli z gazami technicznymi (bez względu na typ gazu) wewnątrz
przestrzeni zamkniętej. Przy pracach spawalniczych i innych z otwartym ogniem
wewnątrz zbiorników lub aparatów należy stosować zasadę zapalania palnika
na zewnątrz zbiornika lub aparatu, o ile jest to możliwe,
zabrania się wykonywać prac w porze nocnej (tzn. między godz. 22:00 a 06:00).
W uzasadnionych sytuacjach, gdy zachodzi konieczność prowadzenia prac, dopuszcza się ich prowadzenie na podstawie indywidualnej instrukcji opracowanej
przez Wykonawcę i pozytywnie zaopiniowanej przez gospodarza obiektu, inżyniera odpowiedzialnego za zadanie z Grupy LOTOS/spółki zależnej i służby BHP
Grupy LOTOS/spółki zależnej, z zachowaniem podanej kolejności.
8.5 Prace na wysokości
Praca na wysokości to wszelkie czynności wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziom podłogi lub ziemi bez zastosowania stałych zabezpieczeń.
Przy pracy na wysokości należy stosować w
pierwszej kolejności
środki ochrony zbiorowej jak na przykład
rusztowania, podesty ruchome, siatki
bezpieczeństwa. W
przypadku ich braku
lub niemożności posadowienia
należy
korzystać ze środków
ochrony indywidual-
31
nej jak na przykład szelki bezpieczeństwa z dopiętą liną asekuracyjną wraz z amortyzatorem czy dopiętym urządzeniem samohamownym.
PAMIĘTAJ!
W przypadku stosowania liny wraz z amortyzatorem przy szelkach bezpieczeństwa
wolna przestrzeń potrzebna do powstrzymania upadku może w skrajnych wypadkach
wynosić nawet 6 m (zależy do od punktu mocowania).
8.5.1 Rusztowania
ELEMENTY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANEGO RUSZTOWANIA
Pomiędzy poręczą i deską krawężnikową - umieszczona w
połowie wysokości poprzeczka
lub przestrzeń wypełniona w
sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
Balustrada chroniąca przed
upadkiem na wysokości 110
cm i w połowie wysokości – w
przypadku rusztowań systemowych górna bariera na wysokości 100 cm.
Tabliczka informacyjna o dopuszczalnym obciążeniu pomostów i konstrukcji, wraz z nazwą firmy stawiającej
rusztowanie, imieniem i nazwiskiem
wykonawcy rusztowania wraz z jego
numerem telefonu kontaktowego.
Deski krawężnikowe o wysokości 15 cm
z każdej strony podestów
roboczych zabezpieczające
przed spadaniem przedmiotów.
Wszystkie
poziomy
rusztowania wyposażone w piony i ciągi
komunikacyjne
ułatwiające przemieszczanie się osób.
Ciągi mogą być oddalone od siebie maksymalnie o 20 m.
Odpowiednio
wytrzymałe pomosty o
powierzchni roboczej
wystarczającej dla pracujących osób i składowania niezbędnej
ilości narzędzi i materiałów.
Podesty robocze kompletne.
Dziury,
luki
zabezpieczone w
sposób uniemożliwiający
ich samowolnie odkrywać.
Wejścia na każdy poziom
rusztowania
wyposażone w klapy
zabezpieczające przed
upadkiem pracowników.
B a r i e r k i
ochronne zamocowane
gdy
rusztowanie
oddalone
jest
od
ściany/
elementu do
którego jest
przystawione
na odległość
większą niż
20 cm.
Stojaki posiadające stopy, za pomocą których możliwe jest
wypoziomowanie rusztowania. W przypadku ustawienia
rusztowania na niestabilnym gruncie należy użyć podkładów.
32
Rusztowanie wolnostojące musi posiadać
odpowiednią
sztywność – uzyskiwaną
przez
wzmocnienia
przekątnych zgodnie z
DTR rusztowania.
Bezpieczne wejście,
które nie stwarza
możliwości upadku.
Drabinki wejściowe na
poszczególne poziomy, gdzie wykonuje się
prace.
•
•
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta lub indywidualnym projektem przez osobę o odpowiednich
uprawnieniach.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu stabilnym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.
Przed dopuszczeniem rusztowania do użytkowania
musi być ono odebrane przez uprawnioną osobę.
Przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu, osoba nadzorująca
prace ze strony Wykonawcy, zobowiązana jest dokonać
jego przeglądu i sprawdzenia czy rusztowanie jest sprawne
i nadaje się do użytku.
UWAGA!
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań jest zabroniony:
•
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,
•
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
•
w czasie burzy lub wiatru o prędkości ponad 10 m/s.
8.5.2 Prace dźwigowe
•
•
Przed rozpoczęciem pracy żurawia lub dźwigu samojezdnego należy zapewnić
odpowiednią ilość miejsca potrzebnego do bezpiecznego jego rozstawienia, wykonać należyte wypoziomowanie pojazdu, sprawdzić nośność gruntu oraz przestrzegać maksymalnych, dopuszczalnych wartości udźwigów.
Żuraw powinien posiadać rozłożone wszystkie podpory stabilizacyjne (wyjątkiem
jest transport elementu „na kołach”).
33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osoba nadzorująca prace dźwigowe ma obowiązek dokładnie sprawdzić prawidłowość posadowienia żurawia, zwracając uwagę na rodzaj podłoża, odległości
np. od krawędzi wykopów oraz dopilnować, aby teren wokół wykonywanych
prac był odpowiednio wygrodzony (jeśli jest to możliwe).
Należy sprawdzić czy w strefie prac żurawia nie znajdują się żadne elementy,
które mogą być przyczyną kolizji.
Do prac dźwigowych należy dopuszczać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami operatora i hakowego, którzy powinni komunikować się według ustalonych sygnałów.
W zasięgu pracy dźwigu zabronione jest poruszanie się i wykonywanie prac
przez innych pracowników.
Wszyscy pracownicy pracujący w pobliżu rozstawionego dźwigu muszą zostać
zapoznani z zagrożeniami, jakie może generować ta praca oraz z sygnalizacją
podawaną przez obsługę tego dźwigu.
Operator musi znać ciężar podejmowanego ładunku i przestrzegać dopuszczalnych wartości udźwigów. Wychodząc z kabiny pojazdu zobowiązany jest on stosować przemysłowy hełm ochronny (kask).
Hakowy odpowiedzialny za prawidłowe
umocowanie i podczepienie ładunku, powinien zawsze mieć ubraną kamizelkę z napisem HAKOWY.
Do transportu elementów należy wykorzystywać sprawne i kompletne zawiesia, przejrzane i oznakowane zgodnie z kwartalnym
kodem koloru.
Przy transporcie należy stosować liny naprowadzające i stabilizujące ciężar.
Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać
włączonego żurawia bez nadzoru i obsługi.
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów oraz w przypadku silnego wiatru
i zmiennych warunków pogodowych, należy natychmiast przerwać prace i powiadomić o tym osobę nadzorującą. Należy przy tym postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawcy, w celu bezpiecznej organizacji prowadzonych
prac, mogą uzyskać informacje meteorologiczne o warunkach
pogodowych, w tym o panującej prędkości wiatru oraz jego
kierunku u Dyspozytora Grupy LOTOS.
34
8.5.3 Eksploatacja koszy podwieszanych i podestów hydraulicznych
teleskopowych
Hak musi posiadać
sprawne zabezpieczenie
gardzieli
przed wypięciem się
kolucha.
Żuraw musi posiadać
kompletny
odbiór
UDT wraz z wytycznymi i uzgodnieniami pracy z koszem.
Kolucho musi posiadać
wytrzymałość
odpowiednią do maksymalnego łącznego
ciężaru.
Zawiesie zabezpieczające
pracowników musi posiadać
certyfikat
wytrzymałości i musi być
zawieszone ponad
koluchem kosza.
Kask i okulary ochronne są bezwzględnie
obowiązujące.
Szelki
bezpieczeństwa
muszą
być
kompletnie zapięte –
na klatce piersiowej
i w udach.
Tabliczka znamionowa musi posiadać informacje:
• nazwa firmy,
• UDT/CE lub inny
znak,
• maksymalny
udźwig,
• rok budowy,
• ciężar kosza.
Pracownicy
muszą
posiadać szkolenie
nt. pracy w koszu
oraz prac na wysokości.
Kosz musi być w
pełni sprawny, bez
odpadów i śmieci
wewnątrz kosza.
Wraz z koszem należy posiadać dokumenty:
• bezpieczne
wykonywanie pracy
z użyciem kosza,
• postępowanie
w sytuacji awarii,
ewakuacji pracowników.
W przypadku konieczności podwieszenia i użycia w pracach dźwigowych koszy podwieszanych pod żuraw i podestów hydraulicznych należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:
w koszach podestów należy BEZWZGLĘDNIE
stosować szelki bezpieczeństwa wraz z liną i amortyzatorem
niezależnie od rodzaju wykonywanych prac.
35
Ponadto, przed przystąpieniem do pracy z kosza powinna być opracowana niezbędna
dokumentacja zawierająca m.in.:
•
instrukcję pracy z kosza z uwzględnieniem bezpieczeństwa wykonywania prac
jakie będą prowadzone,
•
postępowanie w sytuacji awarii i ewakuacji pracowników,
•
atest na kosz, w tym dokumenty od producenta (przy zbudowaniu kosza wszelkie niezbędne dokumenty stwierdzające wytrzymałość urzadzenia),
•
listę osób przeszkolonych z zakresu prac wykonywanych z kosza, posiadających
ważne badania lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania pracy na
wysokości,
•
zapis z jakim żurawiem kosz będzie współpracował wraz z obliczeniami obciążenia liny (nie mniej niż 10 m),
•
pismo przewodnie do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
Tak sporządzone i opracowane dokumenty powinny być przedstawione do UDT
w celu dopuszczenia kosza do pracy.
Po dopuszczeniu kosza do pracy – osoba odpowiedzialna z uprawnieniami UDT – konserwator urządzeń dźwignicowych powinien dokonywać przeglądów z wpisem do
książki przeglądów (przeglądy prowadzone nie rzadziej niż raz na miesiąc).
W przypadku intensywnej – codziennej eksploatacji kosza konserwator urządzeń
dźwignicowych powinien dokonywać przeglądów z wpisem do książki przeglądów
codziennie przed przystąpieniem do pracy.
8.6 Prace ziemne
Szczegółowe wymagania reguluje procedura „Zasady postępowania przy wykonywaniu prac w oparciu o
pisemne zezwolenia”
Ze względu na znajdujące się pod ziemią, na niewielkich głębokościach duże ilości kabli elektrycznych, telefonicznych oraz systemu sterowania i automatyki, osoby wykonujące prace ziemne zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas
ich prowadzenia.
8.6.1 Wykopy
Podczas prowadzenia prac ziemnych, przy których głębokość wykopów będzie przekraczała 0,4 m firma zewnętrzna zobowiązana jest posiadać pisemne zezwolenie
dopuszczające do wykonywania przez nią tego typu prac. Zezwolenie jest dokumentem, na podstawie którego uzgadnia się wykonywanie wykopów z poszczególnymi
gospodarzami tras kablowych i rurociągów podziemnych.
36
Jeżeli wydane zezwolenie pozwala wyłącznie na kopanie ręczne
oznacza to, że można korzystać tylko z łopaty. Nie można używać
ani kilofa ani żadnego sprzętu mechanicznego.
•
•
•
•
•
•
•
•
Teren wokół wykopów
musi być wygrodzony
za pomocą desek na
stabilnych
podporach
lub zapory siatkowej
z podstawą, oznakowanych biało-czerwonymi
pasami.
Wysokość wygrodzenia
powinna wynosić 1,1 m.
Wykopy o ścianach pionowych
nieumocnionych bez rozparcia lub
podparcia, mogą być
wykonywane tylko do głębokości 1 m.
Wykop o głębokości ponad 1 m musi być oskarpowany pod kątem 45°, a w przypadku prostych ścian należy założyć szalunek z rozporami.
Urobek powinien być składowany w odległości minimum 60 cm od krawędzi
wykopu.
Do wykopu należy zapewnić możliwość bezpiecznego wejścia i wyjścia poprzez
zastosowanie drabiny, która wystaje ponad 75 cm ponad krawędź lub przy użyciu
schodów z poręczą. Drabina jak i schody muszą sięgać do samego dna wykopu.
Odległość między zejściami/wejściami do wykopu nie może przekraczać 20 m.
W miejscach ogólnodostępnych, wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze.
Na terenie Grupy LOTOS
nie dopuszcza się stosowania taśm i podpór wbijanych w ziemię
(do oznakowania terenu wykonywanych wykopów).
UWAGA!
•
Wykopy wykonywane w odległości do 3 metrów od skrajni szyny kolejowej
Wykonawca musi uzgadniać z LOTOS Kolej Sp. z o.o.
•
Osoby wykonujące roboty (np. wykopy) lub inne czynności na drogach wewnątrzzakładowych lub w ich 5 metrowym otoczeniu, zobowiązane są do używania kamizelek odblaskowych, widocznych dla innych uczestników ruchu.
37
8.7 Prace pożarowo niebezpieczne
Szczegółowe wymagania reguluje instrukcja „Zabezpieczenia przeciwpożarowe prac niebezpiecznych
pożarowo”
Prace pożarowo niebezpieczne są to m.in.: spawanie, szlifowanie, prace z użyciem
elektronarzędzi w wykonaniu innym niż przeciwwybuchowe EX i narzędzi iskrzących oraz inne prace mogące powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.
•
•
•
Wszystkie studzienki kanalizacyjne w
promieniu 20 m od miejsca wykonywania prac muszą być zabezpieczone przez
osobę wskazaną w zezwoleniu. Zabezpieczenie polega na przykryciu studzienki kocem gaśniczym lub innym elastycznym materiałem odpornym na działanie
iskier oraz szczelnym przysypaniu koca/
materiału warstwą piasku.
Z miejsca wykonywania ww. prac należy usunąć materiały palne; jeśli nie jest to
możliwe, należy je zabezpieczyć przed zapaleniem.
Wszelkie kable, przewody elektryczne oraz instalacje z izolacją palną muszą
być również zabezpieczone przez rozpryskami iskier i uszkodzeniami mechanicznymi.
Obowiązkiem kierownictwa firm zewnętrznych jest zabezpieczenie
miejsca wykonywanych prac pożarowo niebezpiecznych minimalnie w zestaw sprzętu gaśniczego tj. gaśnicy proszkowej ABC 12 kg
oraz koca gaśniczego lub inny wymagany przez wystawiającego
zezwolenie na pracę.
8.7.1 Spawanie
•
•
•
38
Butle z gazami technicznymi powinny być zabezpieczone przed przewróceniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, zaoliwieniem reduktorów i zaworów, źródłem
ciepła i zetknięciem się z przewodami elektrycznymi pod napięciem.
Butle powinny być magazynowane w miejscu oddalonym od przemieszczającego
się po tym terenie sprzętu mechanicznego. Miejsce magazynowania musi m.in.
posiadać informację, gdzie składowane są butle pełne, a gdzie puste. Otwarte
składy na butle muszą posiadać podłogę oraz dach zabezpieczający przed działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
W czasie spawania butle ustawia się w pozycji pionowej lub nachylonej pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni w stosunku do poziomu.
•
Zamocowanie przewodów lub węży spawalniczych na nasadkach reduktorów,
palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.
Podczas wykonywania prac spawalniczych, na obszarach gdzie wymagane
jest stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych (kasków), należy
stosować przyłbicę spawalniczą zamocowaną na kasku. W miejscach, gdzie
ze względu na ograniczoną przestrzeń
nie jest to możliwe, może on wykonać
swą pracę bez kasku.
Miejsce tak prowadzonych prac musi być zabezpieczone odpowiednimi osłonami,
a informacja o sposobie zabezpieczenia spawacza musi być zamieszczona w treści wydanego zezwolenia na prowadzenie tych prac. Decyzja o tym czy spawacz powinien
pracować w kasku czy nie oraz informacja o sposobie zabezpieczenia jego stanowiska
pracy należy do Wykonawcy. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego pracownika.
•
•
Przewody elektryczne oraz instalacje z izolacją palną muszą być zabezpieczone
przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
Konstrukcję spawaną należy uziemiać przewodem zerowym jak najbliżej miejsca
spawania, tak by przepływ prądu spawania był jak najkrótszy i nie zamykał się
innymi drogami (np. przez bednarki uziemiające, przewody PE innych urządzeń,
konstrukcje kablowe).
Przy pracach spawalniczych na wysokości należy
dodatkowo:
•
zapewnić zadaszenie lub wygrodzenie strefy spawania, zabezpieczające pracowników
znajdujących się poniżej przed odpryskami
spawalniczymi oraz zapewnić stabilne mocowanie przewodów gazowych, chroniących je
przed upadkiem.
Zabronione jest:
•
używanie uszkodzonych palników, węży, butli,
•
używanie butli w pozycji leżącej lub niezabezpieczonych przed upadkiem,
•
magazynowanie butli bez zabezpieczonych
zaworów na przykład bez kołpaków.
39
8.7.2 Szlifowanie
•
•
•
•
•
Prace szlifierskie należy wykonywać w pozycji niewymuszonej. Narzędzie należy
trzymać pewnie, tak aby w przypadku zakleszczenia tarczy nie wyrwało go z rąk.
Przedmiot szlifowany powinien być pewnie zamocowany np. w imadle, za pomocą docisków czy śrób mocujących.
Wymianę tarcz należy wykonać dopiero po odłączeniu narzędzia od zasilania i
wyjęcia wtyczki z prądu.
Bezwzględnie podczas prac należy stosować odzież ochronną i środki ochrony
indywidualnej typu okulary ochronne, przyłbice szlifierskie, ochronniki słuchu i
inne w zależności od miejsca wykonywania tych prac. Odzież powinna być opięta, rękawy zapięte, aby nie nastąpiło pochwycenie ubrania przez wirujące narzędzie.
Prace konserwacyjne oraz naprawcze powinna przeprowadzać osoba mająca odpowiednie kwalifikacje.
Elektronarzędzie musi być
kwartalnie
przeglądane
przez uprawioną osobę elektryka i oznaczone zgodnie
z kwartalnym kodem koloru.
Wtyczka musi
być zalana, nieuszkodzona,
BEZ wystających
żył przewodów.
Musi posiadać
osłonę
zabezpieczającą rękojeść
narzędzia.
Musi posiadać nieuszkodzoną,
niezużytą, odpowiednią tarczę
do danego typu prac szlifierskich
oraz o wielkości dostosowanej
do danego typu szlifierek.
Śruba mocująca musi pewnie
zabezpieczać
tarczę
przed
przypadkowym
zsunięciem
z
trzpienia mocującego.
Włącznik musi
być BEZWGLĘDNIE sprawny tak
aby puszczenie
go powodowało
odłączenie napięcia i zatrzymanie tarczy.
Korpus
silnika
narzędzia musi
być cały, niepęknięty. Uszkodzony może stwarzać zagrożenie
porażenia prądem.
Kabel narzędzi musi być sprawny. Niedopuszczalne jest stosowanie łączeń przewodów za pomocą taśmy izolacyjnej!
Narzędzie musi
być wyposażone
w
dodatkową
rękojeść dającą
pewny uchwyt
podczas wykonywania
czynności.
Przy pracach szlifierskich niedopuszczalne jest:
•
używanie uszkodzonych ściernic,
•
wykonywania prac bez osłon zainstalowanych na szlifierce,
•
naprawianie, czyszczenie, smarowanie narzędzia będącego w ruchu,
•
pozostawianie szlifierki będącej w ruchu bez obsługi lub nadzoru,
•
wykonywanie prac z drabiny (należy wykonać podest roboczy lub inne bezpieczniejsze stanowisko do wykonywania tego typu prac).
40
8.8 Maszyny i urządzenia techniczne
Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne użytkowane przez wykonawców i udostępniane pracownikom powinny być:
•
stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
•
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,
•
obsługiwane przez przeszkolone osoby, zgodnie z instrukcją użytkowania,
•
sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania
(każdorazowo przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi).
Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego przeglądu wszystkich przedłużaczy,
sprzętu elektrycznego i zawiesi oraz jego oznakowanie obowiązującymi na dany
kwartał odpowiednimi kolorami:
kwartał I (styczeń-marzec)
– kolor czerwony
kwartał II (kwiecień-czerwiec)
– kolor żółty
kwartał III (lipiec-wrzesień)
– kolor niebieski
kwartał IV (październik-grudzień)
– kolor biały
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia
maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.
Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu
zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione.
8.9 Elektryczność
8.9.1 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
Szczegółowe wymagania reguluje zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w Grupie LOTOS S.A.”
Wszelkie prace i czynności remontowe lub modernizacyjne przy obwodach elektrycznych należy prowadzić:
• przy zatrzymanych maszynach i urzadzeniach,
• po odcięciu wszelkich źródeł zasilania,
• na podstawie poleceń pisemnych.
41
Potrzebę wykonania prac należy zgłaszać do specjalisty Działu Planowania i Nadzoru
Remontów Elektrycznych z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.
Zabrania się jakichkolwiek czynności i robót przy urządzeniach,
instalacjach i sieciach elektroenergetycznych przez pracowników
firm zewnętrznych – bez uzgodnienia z mistrzem zmiany Grupy
LOTOS prowadzącym eksploatację tych urządzeń, instalacji i sieci.
8.9.2 Tymczasowe instalacje elektryczne
Szczegółowe wymagania reguluje zarządzenie w sprawie wykonywania tymczasowych instalacji elektrycznych do zasilania przenośnych odbiorników energii elektrycznej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A.
Elektryczne instalacje tymczasowe to m.in. odbiorniki energii elektrycznej wraz
z ich instalacją zasilającą, podłączone w innych miejscach niż stałe gniazda remontowe zainstalowane na instalacjach technologicznych.
•
Wykonawca remontu dostarcza urządzenia elektryczne do podłączenia (rozdzielnica budowlana itp.) wraz z kablem zasilającym o odpowiednim przekroju
i długości wystarczającej do podłączenia w przewidywanych miejscach użytkowania (maksymalnie do 50 m).
Rozdzielnice powinny być wyposażone w wyłączniki zasilania oraz wyłączniki
różnicowoprądowe zabezpieczające gniazda odbiorcze.
Urządzenie elektryczne musi być sprawne technicznie i eksploatowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Za prawidłową eksploatację odpowiedzialny jest
obsługujący urządzenie.
Na obudowie urządzenia musi być w wyraźny sposób oznaczona data następnego badania technicznego.
•
•
•
8.10 Ochrona radiologiczna
Szczegółowe wymagania reguluje zarządzenie w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym
UWAGA! MOŻE WYSTĄPIĆ NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
JONIZUJĄCE PODCZAS PROWADZONYCH PRAC.
TEREN ŚCIŚLE KONTROLOWANY.
Teren kontrolowany jest to teren o kontrolowanym dostępie, objęty specjalnymi
przepisami mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym lub
rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych.
42
Zagrożenie związane z niewidzialnym promieniowaniem jonizującym występuje
głównie podczas prac kontrolnych jak np. badanie grubości ścianek rurociągów.
Do obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzające promieniowanie jonizujące mogą być dopuszczone osoby odpowiednio przygotowane,
przeszkolone, znające zasady pracy urządzenia, jego obsługę, postępowanie w przypadku awarii oraz objęte okresową systematyczną kontrolą lekarską.
Firma zewnętrzna stosująca na terenie Grupy LOTOS źródła promieniowania jonizującego lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące zobowiązana jest
przed rozpoczęciem pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące:
•
dokonać właściwego zgłoszenia Inspektorowi Ochrony Radiologicznej oraz bezwzględnie przestrzegać jego zaleceń,
•
przedstawić do wglądu Inspektorowi Ochrony Radiologicznej Grupy LOTOS zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności
z użyciem źródeł promieniowania jonizującego i/lub urządzeń wytwarzających
to promieniowanie oraz dokumentacji stosowanych urządzeń (np. certyfikaty
źródeł promieniotwórczych, dane techniczne stosowanych urządzeń dostarczone
przez ich producenta),
•
zgłosić fakt konieczności przeprowadzenia prac z wykorzystaniem promieniowania jonizującego gospodarzowi obiektu (na terenie którego prace będą prowadzone) który po ustaleniu bezpiecznych warunków pracy, wyda stosowne zezwolenie na jej wykonanie.
Prace z użyciem urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze
lub wytwarzające promieniowanie jonizujące mogą być wykonywane dopiero po uzyskaniu stosowanego pisemnego zezwolenia
na prowadzenie tego typu prac.
Podczas prowadzonych prac radiologicznych:
•
granice terenu należy wygrodzić żółtą taśmą z napisem PROMIENIOWANIE,
•
przed wejściem na teren kontrolowany konieczne jest umieszczenie znaków ostrzegawczych
w odległości nie większej niż 10
metrów od siebie oraz żółtych
lamp błyskowych ustawionych w
ciągach komunikacyjnych,
•
należy bezwzględnie stosować
ekrany ołowiowe lub inne osłaniające wiązkę promieniowania
wydostającą się poza prześwietlany obiekt.
43
UWAGA! Ze względu na niewidzialne, niewyczuwalne
i niebezpieczne działanie promieniowania, bezwzględnie
zabrania się przebywania osobom nieupoważnionym
w strefach oznakowanych znakami ostrzegawczymi.
Dostęp do terenu kontrolowanego
mają tylko pracownicy upoważnieni
do prowadzenia tam prac, a każdorazowe wejście podlega ścisłej rejestracji.
W trakcie prac na bieżąco muszą być
wykonywane pomiary natężenia promieniowania.
Wykonawca prac powinien posiadać
przy sobie ważne zezwolenie na ich prowadzenie i okazywać je na żądanie pracowników LOTOS Ochrona, Inspektora
Ochrony Radiologicznej i służby BHP.
W przypadku prowadzenia prac na wysokości wskazany jest udział osoby trzeciej,
asekurującej i nadzorującej prace z poziomu zerowego oraz dbającej o zabezpieczenie strefy kontrolowanej przed wejściem osób nieuprawnionych, zwłaszcza od strony
głównego ciągu komunikacyjnego w pobliżu badanego obiektu.
Osoby pracujące z wykorzystaniem promieniowania
jonizującego w porze wieczornej i nocnej zobowiązane
są do noszenia kamizelek odblaskowych.
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Obowiązkiem każdej osoby przebywającej lub wykonującej prace na terenie Grupy LOTOS jest:
•
zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, czyli
m.in.: nie tarasować, nie zastawiać, nie przekopywać
dróg ewakuacyjnych, komunikacyjnych i pożarowych
oraz dojazdów do obiektów (bez wymaganych pisemnych zezwoleń),
•
zapewnić dostęp (przynajmniej 1 metr szerokości) do
gaśnic, a także odpowiedniego dostępu do urządzeń
przeciwpożarowych,
44
•
nie zagradzać dróg, przejazdów i dojazdów do obiektów, urządzeń, składowisk,
dojść do budynków, podestów i drabin awaryjnych, przejść i wyjść z budynków,
wejść na etażerki instalacji technologicznych itd.
Kierownictwo firm zewnętrznych ma obowiązek we własnym
zakresie zabezpieczyć miejsce wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych. Minimalny zestaw sprzętu gaśniczego to gaśnica proszkowa 12 kg (proszek typu ABC) i koc gaśniczy.
9.1 Alarm chemiczny
Alarm chemiczny może być ogłoszony z powodu realnej awarii chemicznej lub w czasie ćwiczeń.
Jeżeli zostanie podany komunikat o prowadzonych ćwiczeniach, ogłoszony alarm
należy traktować tak, jakby była to sytuacja prawdziwa. Należy postępować
zgodnie z przyjętymi zasadami i bezwzględnie wykonywać polecenia kierującego
działaniami ratowniczymi.
Kierownictwo firm zewnętrznych zobowiązane jest do bezwzględnego zapoznania
wszystkich swoich pracowników oraz współpracujących podwykonawców z zapisami
Instrukcji alarmu chemicznego oraz do ich stosowania w przypadku ogłoszenia alarmu chemicznego na terenie Grupy LOTOS.
Alarm chemiczny anuluje wszystkie wydane zezwolenia na prace oraz wszystkie
wydane zgody na wejście na teren instalacji i parku zbiorników, zapisane w „Rejestrze pracowników wchodzących na instalacje... nie wykonujących prac na podstawie
pisemnego zezwolenia”.
Alarm chemiczny dotyczy wszystkich osób znajdujących się
na terenie, dla którego został ogłoszony.
Nadzór ze strony Wykonawcy zobowiązany jest znać dokładną ilość osób przebywających na terenie prowadzonych prac. Po ogłoszeniu alarmu sprawdza on czy wszyscy
podlegli mu pracownicy opuścili zagrożony teren. Jeżeli kogoś brakuje, natychmiast
zgłasza ten fakt kierującemu działaniami ratowniczymi.
Na terenie zagrożonym obowiązuje całkowity zakaz jazdy
pojazdem oraz zakaz palenia tytoniu.
45
INSTRUKCJA ALARMU CHEMICZNEGO
OGàOSZENIE:
3-minutowy przerywany sygnaá:
10s
25-30s
10s
25-30s
10s
syrena
przerwa
syrena
przerwa
syrena
3-krotna zapowiedĨ sáowna z gáoĞników:
„Uwaga, uwaga ! Ogáaszam alarm chemiczny o skaĪeniu (podaü rodzaj skaĪenia) dla (podaü teren, na
którym obowiązuje alarm). NaleĪy ewakuowaü siĊ na punkt zborny nr…..”
meldunek przekazany siecią telefoniczną lub przez goĔca.
W PRZYPADKU OGàOSZENIA NALEĩY:
przerwaü wszystkie wykonywane prace (niezaleĪnie od posiadanego zezwolenia na prace)*,
wyáączyü pracujące maszyny i urządzenia*,
zatrzymaü pojazd jak najbliĪej prawej krawĊdzi drogi, wyáączyü silnik (pozostawiü kluczyk w stacyjce),
przestrzegaü caákowitego zakazu palenia tytoniu,
ewakuowaü siĊ na bezpieczną odlegáoĞü (na wskazany w komunikacie punkt zborny lub inne
wskazane miejsce, w kierunku prostopadáym do kierunku wiatru)*.
ODWOàANIE:
syrena - 3 minuty
3-minutowy sygnaá ciągáy:
3-krotna zapowiedĨ sáowna z gáoĞników:
„Uwaga, uwaga ! OdwoáujĊ alarm chemiczny o skaĪeniu dla … (podaü teren)”
meldunek przekazany siecią telefoniczną lub przez goĔca.
CHEMICAL ALERT INSTRUCTION
ANNOUNCING:
discontinuous sound lasting 3 min:
10s
25-30s
siren
pause
10s
siren
25-30s
pause
10s
siren
verbal announcement repeated three times:
‘Attention! Attention! I announce the chemical alert caused by the contamination…(specify a type of
contamination, the area for which the alarm is given). One should be evacuated to assembly point no..’
report delivered through telephone network or by messenger.
IN CASE OF CHEMICAL ALERT ANNOUNCEMENT, ONE MUST:
discontinue any work (independently of held written permit to work)*,
switch off all machines and equipment*,
park the vehicle as close to the right side of the road as possible, turn off the engine (leave keys in the
ignition switch),
smoking completely forbidden,
evacuate at a safe distance (proceed to assigned assembly point or other specified location
perpendicularly to wind direction)*.
CALLING OFF:
continuous siren signal sound lasting 3 minutes:
siren - 3 minutes
verbal announcement repeated three times:
‘Attention! Attention! I call off the chemical alert for… (the specified area)’.
report delivered through telephone network or by messenger.
* - nie dotyczy obsáugujących instalacje, którzy postĊpują zgodnie z instrukcją technologiczną/does not apply to operators on installation,
who are acting according to technological instruction
46
9.2 Punkty zborne i wiatrowskazy
Punkty zborne stanowią wyznaczone i oznakowane miejsca zbiórki wszystkich
osób znajdujących się na terenie, na którym doszło do awarii lub innego zagrożenia (w tym również w przypadku ogłoszenia alarmu chemicznego).
Pracownicy zbierają się w punkcie zbornym podanym do wiadomości przez ogłaszającego alarm. Po zbiórce, osoba nadzorująca pracę ze strony firmy zewnętrznej sprawdza
obecność wszystkich swoich pracowników. W przypadku braku któregoś z pracowników
natychmiast zgłasza ona ten fakt kierującemu działaniami ratowniczymi.
Należy ewakuować się na punkt zborny podany w komunikacie.
Jeśli punkt nie jest określony, należy ewakuować się w kierunku
prostopadłym do kierunku wiatru (przecinając wiatr).
9.3 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
Kierownictwo firm zewnętrznych zobowiązane jest do bezwzględnego zapoznania
wszystkich swoich pracowników oraz współpracujących podwykonawców z zapisami Instrukcji alarmowej oraz do zapewnienia przestrzegania zasad w niej zawartych
w przypadku wystąpienia awarii lub innego zagrożenia (w tym pożar, wybuch, awaria
chemiczna, wypadek, itp.).
W SYTUACJI POWSTANIA ZAGROŻENIA
NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ I NIE WYWOŁYWAĆ PANIKI.
47
INSTRUKCJA ALARMOWA
1. ALARMOWANIE
W przypadku powstania awarii (np. poĪar, wybuch, awaria chemiczna), naruszenia
zasad bezpieczeĔstwa fizycznego i ochrony (np. podejrzana paczka, niewypaá,
niewybuch, napad, informacja o podáoĪonej bombie), klĊski Īywioáowej, wypadku lub
innego miejscowego zagroĪenia naleĪy zachowaü spokój i nie wywoáywaü paniki.
KaĪda osoba przebywająca na terenie Grupy LOTOS S.A. zobowiązana jest
natychmiast zaalarmowaü:
- osoby znajdujące siĊ w strefie zagroĪenia
- PUNKT ALARMOWY LOTOS StraĪ
998
508-998-998
z tel. stacjonarnych:
z tel. komórkowych:
lub
w przypadku poĪaru uruchomiü rĊczny ostrzegacz poĪaru
Alarmując telefonicznie naleĪy podaü:
rodzaj zagroĪenia (poĪar, niewypaá/niewybuch, inne),
miejsce zdarzenia (obiekt, zakáad, instalacja),
czy zagroĪone jest Īycie ludzkie,
swoje imiĊ i nazwisko oraz numer tel. kontaktowego.
UWAGA ! Rozáączyü siĊ naleĪy dopiero po potwierdzeniu przyjĊcia zgáoszenia.
2. POSTĉPOWANIE
W przypadku awarii, klĊski Īywioáowej, wypadku, innego miejscowego zagroĪenia
Do czasu przybycia jednostki straĪy poĪarnej akcją kieruje pracownik, który pierwszy
zauwaĪyá zagroĪenie, nastĊpnie prowadzący zmianĊ/gospodarz obiektu.
Równolegle z alarmowaniem naleĪy organizowaü pierwszą pomoc przedlekarską, akcjĊ
gaĞniczą oraz ewakuacjĊ ludzi z zagroĪonych obszarów.
W przypadku naruszenia zasad bezpieczeĔstwa fizycznego i ochrony
Nie naleĪy wykonywaü zbĊdnych czynnoĞci, które mogáyby naraziü Īycie lub zdrowie
czáowieka. Czekaü na przybycie pracowników ochrony.
Z chwilą przybycia kierującego dziaáaniem ratowniczym
KaĪda osoba, niezaleĪnie od zajmowanego stanowiska, podporządkowuje siĊ jego
poleceniom. Osoba dotychczas kierująca akcją przekazuje kierującemu dziaáaniem
ratowniczym informacjĊ o zaistniaáej sytuacji, podjĊtych dziaáaniach technologicznych i
ratowniczych oraz wystĊpujących zagroĪeniach.
48
PAMIĘTAJ!
Dzwoniąc na podany w ww. instrukcji numer alarmowy, obowiązkowo należy podać
swoje imię nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, a rozłączyć można się dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora punktu alarmowego.
W przypadku, gdy nie posiadamy przy sobie telefonu, a sytuacja wymaga wezwania
służb interwencyjnych, korzystamy ze znajdującego się jak najbliżej Ręcznego Ostrzegacza Pożaru i czekamy w widocznym miejscu na przyjazd służb ratowniczych.
Uruchomienie Ręcznego Ostrzegacza Pożaru zależy od jego typu i polega na:
zbiciu szybki, przycisk wyskoczy
automatycznie lub
zbiciu szybki i naciśnięciu
znajdującego się wewnątrz przycisku
9.4 Ćwiczenia
W przypadku prowadzonych ćwiczeń dotyczących reagowania na
awarie lub ewakuacji ludzi z budynków pamiętaj:
•
zawsze postępuj tak, jak byłoby to prawdziwe zagrożenie,
•
jeśli znajdujesz się na terenie,
na którym został ogłoszony
alarm lub ewakuacja, obowiązkowo uczestnicz w ćwiczeniach,
•
po zakończeniu ćwiczeń przystąp do dalszej pracy.
49
9.5 Ewakuacja z budynków i pomieszczeń
INSTRUKCJA EWAKUACJI
W przypadku ogáoszenia ewakuacji ludzi z obiektu za pomocą sygnaáów
dĨwiĊkowych i/lub komunikatu sáownego naleĪy:
-
zachowaü spokój i nie wywoáywaü paniki,
zamknąü drzwi od pomieszczeĔ (nie na klucz),
bezzwáocznie udaü siĊ do najbliĪszego bezpiecznego wyjĞcia ewakuacyjnego,
ewakuowaü siĊ zgodnie z kierunkami znaków ewakuacyjnych,
w przypadku odciĊcia dróg ewakuacji gromadziü siĊ w pobliĪu okien, tarasów itp.,
w przypadku silnego zadymienia poruszaü siĊ w pozycji pochylonej (gáowa jak najniĪej),
przestrzegaü zakazu korzystania z wind osobowych,
udaü siĊ do wyznaczonego miejsca zbiórki (np. punktu zbornego),
nie wracaü do pomieszczeĔ/obiektu bez zgody kierującego ewakuacją,
stosowaü siĊ do poleceĔ kierującego ewakuacją,
jeĞli pozwolą na to warunki i rozwój sytuacji, na koĔcu ewakuowaü mienie.
Osoby z zewnątrz ewakuują siĊ pod nadzorem pracowników im towarzyszącym.
PrzeáoĪony kaĪdej komórki organizacyjnej zobowiązany jest sprawdziü czy wszystkie osoby (w
tym osoby zewnĊtrzne) przebywające w pomieszczeniach zostaáy ewakuowane. InformacjĊ o
iloĞci ewakuowanych osób naleĪy niezwáocznie przekazaü kierującemu ewakuacją lub osobie
przez niego wyznaczonej.
EVACUATION INSTRUCTION
In case of fire alarm announcement by means of sound signals and verbal
notice one should:
-
keep calm, do not panic,
close the doors (no key-lock),
proceed immediately to the nearest safe emergency exit from the building,
during evacuation follow the evacuation signs,
gather near the windows and staircases in case of being cut off from the emergency exits,
in case of high smoke concentration proceed in crouching position (head as low as possible),
do not use the lift during the evacuation,
proceed to assigned assembly point,
do not come back to rooms/buildings without agreement of a person commanding rescue
operations,
- obey emergency orders given by a person in charge of rescue operations,
- finally, if conditions and situation are relevant, evacuate personal property.
Persons from outside shall evacuate under supervision of their companions.
The supervisor of organizational unit shall check if all persons inside (incl. external persons)
have been evacuated. Information about the number of evacuated persons should be reported
to the person in charge of rescue operations or designated person.
50
W przypadku koniecznej ewakuacji z budynków i pomieszczeń należy bezwzględnie
przestrzegać postanowień zawartych w Instrukcji ewakuacji.
UWAGA!
Imiona i nazwiska osób wyznaczonych do ewakuacji w budynkach znajdujących się na
terenie Grupy LOTOS zostały wywieszone przy wejściach do tych budynków.
10. ZDARZENIA NIEBEZPIECZNE
UWAGA! konieczność wypełnienia i wysłania przez firmy zewnętrzne formularza dotyczącego zdarzenia
niebezpiecznego mającego miejsce na terenie Grupy LOTOS
Zdarzenie niebezpieczne jest to zdarzenie mające wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko i/lub majątek w szczególności: wypadek przy pracy, awaria, pożar, sytuacja niebezpieczna, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, choroba zawodowa lub inne miejscowe zagrożenie występujące na terenie Grupy LOTOS i/lub firmy
zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Grupy LOTOS.
W przypadku zaistnienia na terenie Grupy LOTOS zdarzenia niebezpiecznego, z udziałem pracownika firmy zewnętrznej (i/lub jej podwykonawcy/ów), mającego wpływ na
zdrowie i/lub środowisko i/lub majątek Grupy LOTOS i firmy zewnętrznej (zlokalizowanej na terenie Grupy LOTOS) kierownictwo tej firmy zobowiązane jest postępować
zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi Grupy LOTOS oraz bez
zbędnej zwłoki poinformować o tym fakcie Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS (korzystając z numerów telefonów kontaktowych: +48 505 001 365,
+48 505 001 366 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]).
W trakcie przeprowadzania analizy zdarzenia niebezpiecznego, firma zewnętrzna przekazuje na bieżąco do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy
LOTOS (pocztą elektroniczna na adres: [email protected]) informacje m.in.
o trwającym postępowaniu, najistotniejszych faktach oraz innych danych wskazanych
przez ww. Biuro, a dotyczących zaistniałego zdarzenia.
W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po dokonaniu analizy przyczyn mającego miejsce
zdarzenia i określeniu działań zapobiegawczych, osoba kierująca firmą zewnętrzną,
w której zarejestrowano zdarzenie na terenie Grupy LOTOS, obowiązkowo przesyła
do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS pełną informację
o zaistniałym zdarzeniu na formularzu Zgłoszenia zdarzenia niebezpiecznego na terenie Grupy LOTOS uzupełnionym o wszystkie punkty, których zdarzenie dotyczyło.
51
11. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE
Poruszając się po terenie Grupy LOTOS należy zwracać szczególną uwagę na:
•
pozostawione bez nadzoru nietypowe przedmioty, pakunki, torby umieszczone
w miejscu, które wskazywałoby, że jest to sytuacja odbiegająca od normy,
•
osoby, które zachowują się w sposób budzący niepokój (należy zwracać uwagę
na ich zachowanie, wygląd, mowę, płeć itd.),
•
niezabezpieczone przedmioty pochodzenia wojskowego, niewybuchy, niewypały.
Również w przypadku:
•
otrzymania telefonu o podłożonym ładunku wybuchowym,
•
otrzymania przesyłki lub listu z podejrzaną zawartością,
•
włamania, kradzieży lub napadu,
należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Punkt Alarmowy LOTOS Straż dzwoniąc pod numer 998 z telefonu stacjonarnego podłączonego do sieci rafineryjnej lub
508 998 998 z telefonów komórkowych, podając:
•
rodzaj zagrożenia i dokładne miejsce jego wystąpienia,
•
swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
W przypadku zidentyfikowania podejrzanych lub niebezpiecznych przedmiotów na
terenie Grupy LOTOS każda osoba zobowiązana są do:
•
nie przenoszenia, nie dotykania i nie przesuwania przedmiotów budzących niepokój, w tym nie używania radiostacji lub telefonów komórkowych w odległości
mniejszej niż 3 m od podejrzanego pakunku/przedmiotu oraz natychmiastowego
przerwania prac wykonywanych w pobliżu niebezpiecznego miejsca,
•
niezwłocznego poinformowania Punku Alarmowego LOTOS Straż (postępować
jak powyżej), wycofać się z zagrożonego miejsca, nie dopuszczać osób postronnych w miejsce zdarzenia (i o ile jest to możliwe) oraz oczekiwać w bezpiecznej
odległość do czasu przybycia pracowników ochrony.
Zabrania się pozostawiania na terenie Grupy LOTOS
jakichkolwiek paczek, toreb, worków i tym podobnych
pakunków bez nadzoru ze strony właściciela.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Grupa LOTOS posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania
obejmujący wymagania norm:
•
PN-EN ISO 9001 System zarządzania jakością,
•
PN-EN ISO 14001 System zarządzania środowiskowego,
•
PN-N-18001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
52
Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania przyjęto zasadę, że każdy kto pracuje
dla Grupy LOTOS jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia, jakość i ochronę środowiska.
W myśl tych postanowień każda firma współpracująca z Grupą LOTOS oraz realizująca
pracę na jej terenie jest oceniana przez GL S.A. pod kątem przestrzegania: wymagań
prawnych związanych z wykonywaną pracą, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, norm jakościowych oraz poszanowania środowiska.
Firma przyjazna dla środowiska to jeden z celów określonych w misji Grupy LOTOS.
To dowód, jak duże znaczenie dla przedsiębiorstwa mają działania dotyczące ochrony
środowiska.
12.1 Gospodarka odpadami
Firma zewnętrzna, która świadczy usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw
staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach, chyba że
umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej. W związku z tym wytwórca odpadów
(firma wykonująca usługę skutkującą wytwarzaniem odpadów) zobowiązany jest do
postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
wynikającymi z Ustawy o odpadach i wymaganiami ochrony środowiska.
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi przez firmy
zewnętrzne na terenie Grupy LOTOS regulują umowy zawarte między Grupą LOTOS
a Wykonawcą usługi.
Firma zewnętrzna świadcząca usługi na rzecz Grupy LOTOS, przed rozpoczęciem prac
zobowiązana jest dostarczyć do Biura Kontraktacji wymaganą prawem: decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub pisemne przyjęcie
informacji o odpadach.
Firma zewnętrzna organizująca swoje zaplecze, powinna zapewnić we własnym zakresie selektywne zbieranie własnych odpadów komunalnych i postępować z nimi w
sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z
Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Należy zawsze zwracać uwagę
na selektywne zbieranie powstających odpadów.
Niedopuszczalne jest:
•
nieselektywne zbieranie odpadów,
•
gospodarowanie odpadami poza własnymi miejscami zbierania, magazynowania
odpadów lub wskazanymi przez Grupę LOTOS,
•
pozostawianie niezabezpieczonych odpadów w miejscu wykonywania prac.
53
12.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Firma zewnętrzna świadcząca usługę na rzecz Grupy LOTOS w wyniku, której mogą powstać ścieki (przemysłowe, sanitarne, opadowe) zobowiązana jest przed rozpoczęciem
prac, użytkowaniem zaplecza socjalnego dokonać uzgodnień z Zakładem Produkcji
Mediów Energetycznych i Gospodarki Wodno-Ściekowej Grupy LOTOS. Uzgodnienie
powinno dotyczyć rodzaju, ilości i jakości ścieków oraz sposobu ich odprowadzania do
systemów kanalizacyjnych Grupy LOTOS.
Jeżeli na potrzeby świadczonej usługi i/lub zaplecza socjalnego zachodzi potrzeba
korzystania z wód (pitnej, gospodarczej, ppoż.), firma zewnętrzna zobowiązana jest
przed rozpoczęciem prac, użytkowaniem zaplecza socjalnego dokonać uzgodnień
z Zakładem Produkcji Mediów Energetycznych i Gospodarki Wodno-Ściekowej Grupy
LOTOS. Uzgodnienie powinno dotyczyć rodzaju i ilości wód oraz sposobu ich doprowadzenia z sieci wodnych Grupy LOTOS.
W przypadku magazynowania substancji i preparatów chemicznych oraz wykonywania prac mogących spowodować przedostanie się zanieczyszczeń do kanalizacji należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia sieci.
Przykrywanie wpustów ulicznych i włazów na terenie instalacji należy uzgadniać z ich
właścicielami.
O każdorazowym zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę, zwiększonym zrzucie
ścieków (w aspekcie ilości i jakości) zamierzonym lub awaryjnym należy niezwłocznie
powiadomić przedstawiciela Zakładu Produkcji Mediów Energetycznych i Gospodarki Wodno-Ściekowej Grupy LOTOS. Powyższe nie narusza punktu 9.3. Postępowanie
w sytuacjach awaryjnych.
Niedopuszczalne jest:
•
wprowadzanie ścieków do innej niż wskazana sieci kanalizacyjnej,
•
wylewanie, spłukiwanie, wsypywanie do sieci kanalizacyjnych pozostałości po
substancjach i preparatach chemicznych,
•
mycie pojazdów i maszyn na terenie zakładu,
•
wprowadzanie odpadów do sieci kanalizacyjnych,
•
korzystanie z wód niezgodnie z ich przeznaczeniem.
12.3 Ochrona powietrza
Firma zewnętrzna świadcząca usługę na rzecz Grupy LOTOS w wyniku której mogą powstać emisje niezorganizowane do powietrza np. rozpuszczalników z malowania lub pyłów z piaskowania powinna podjąć starania w celu maksymalnego ograniczenia emisji.
54
12.4 Ochrona powierzchni ziemi
Firma zewnętrzna świadcząca usługę na rzecz Grupy LOTOS powinna podjąć starania
w celu maksymalnego ograniczenia możliwości zanieczyszczania gruntów oraz terenów utwardzonych.
12.5 Gospodarowanie mediami
Firma zewnętrzna świadcząca usługę na rzecz Grupy LOTOS powinna podjąć starania
w celu maksymalnego ograniczenia zużycia mediów.
W przypadku pytań, uwag i wątpliwości z zakresu środowiska
prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Środowiska
Grupy LOTOS:
• tel. 58 308 81 18 – gospodarka odpadami
• tel. 58 308 87 55 – gospodarka wodno-ściekowa
• tel. 58 308 72 08 – ochrona powietrza
• e-mail: [email protected]
W przypadku pytań, uwag i wątpliwości z zakresu bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia prosimy o kontakt z Biurem
Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS:
• osobiście
• telefonicznie 505 001 365, 505 001 366
• e-mail: [email protected]
• za pośrednictwem skrzynek „BHP”
rozmieszczonych na terenie zakładu
w Gdańsku (ul. Elbląska 135)
Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku jest wyłącznym właścicielem informacji, w szczególności znaków towarowych, fotografii, oraz innych materiałów i danych zgromadzonych w „Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.”. Znaki towarowe, fotografie, oraz inne materiały i dane jak również
wszelkie informacje zawarte i przekazane w Informatorze [dalej jako „Materiały”] są chronione prawem autorskim.
Rozpowszechnianie, powielanie, dystrybuowanie, modyfikacja, zwielokrotnianie na wszelkich polach eksploatacji, w tym
również kopiowanie, fotokopiowanie w formie drukowanej, bądź za pośrednictwem Internetu fragmentów, czy też całości
treści Materiałów bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A., bądź ich autorów jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.
55
TABLE OF CONTENTS
1.
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS ......................................................................................... 59
2.
HAZARDS ON THE AREA OF GRUPA LOTOS ........................................................................... 60
3.
TRAININGS ............................................................................................................................... 63
4.
PROHIBITED ACTS .................................................................................................................... 63
4.1 Ban on using open fire and smoking tobacco .............................................................. 63
4.2 Ban on bringing in and consuming alcohol and intoxicating substances ..................... 64
4.3 Ban on photographing and filming ................................................................................ 64
4.4 Ban on bringing in weapons and dangerous tools ...................................................... 64
4.5 Ban on using mobile phones and other electronic sending equipment ....................... 65
4.6 Ban on transporting persons and devices on vehicles not adapted for transport ...... 66
4.7 Ban on blocking access to buildings, roads and fire prevention infrastructure ............. 66
4.8 Ban on moving around on the area of perimeter security ........................................... 67
5.
RULES OF TRAFFIC ................................................................................................................... 67
5.1 Entry to the area of Grupa LOTOS .................................................................................. 67
5.2 Entry and exit to/from the site within a vehicle ............................................................. 68
5.3 Flow of the asset components on the area of Grupa LOTOS ........................................ 69
5.4 Traffic on the area of the site ......................................................................................... 69
6.
ORGANIZATION OF SITE FACILITIES, CONSTRUCTION SITE AND WORKS ............................ 72
7.
RULES OF TRANSPORT, STORAGE, FILLING OF TANKS OF VEHICLES, MACHINES
WITH FUEL FROM CONTAINERS................................................................................................ 74
7.1 Transport of fuel in containers ........................................................................................ 74
7.2 Storage of fuel in containers .......................................................................................... 75
7.3 Filling the tank of a vehicle or a machine with fuel from containers ........................... 75
8.
SAFETY OF WORKS .................................................................................................................. 76
8.1 Personal protection equipment and protective clothing .............................................. 76
8.2 Hazardous substances and chemical preparations ........................................................ 78
8.3 Written permits................................................................................................................. 79
8.4 Works in confined spaces ............................................................................................... 81
8.5 Works at height ................................................................................................................ 83
8.6 Earth works ...................................................................................................................... 88
8.7 Fire hazard works ............................................................................................................. 90
8.8 Machines and technical equipment................................................................................. 93
8.9 Electricity ........................................................................................................................... 93
8.10 Radiation protection ...................................................................................................... 94
9.
FIRE PREVENTION ...................................................................................................................... 96
9.1 Chemical alert ................................................................................................................... 97
9.2 Assembly points and weather vanes .............................................................................. 99
9.3 Procedure in emergency situations ................................................................................. 99
9.4 Drills ................................................................................................................................. 101
9.5 Evacuation from buildings and rooms .......................................................................... 102
10.
HAZARDOUS EVENTS .............................................................................................................. 103
11.
PHYSICAL PROTECTION........................................................................................................... 104
12.
ENVIRONMENTAL PROTECTION.............................................................................................. 104
12.1 Waste management ....................................................................................................... 105
12.2 Water and sewage management .................................................................................. 106
12.3 Air protection ................................................................................................................. 106
12.4 Earth surface protection................................................................................................. 107
12.5 Management of utilities................................................................................................. 107
56
The LOTOS Group attaches a lot of significance to safety
of persons working and staying on the area of the enterprise. Safety at work and health protection belong to
our priorities. We abide by the principle that “no job is
so important and urgent enough that it cannot be carried
out safely”.
We apply the “zero tolerance” rule for disregarding the
rules and non-observance of the requirements in the
scope of widely understood safety at work, health protection, physical safety and fire prevention.
WE SUPPORT
SAFETY
57
The Code of Conduct on the premises of Grupa LOTOS S.A. (hereinafter also referred
to as ”The Code of Conduct” or ”The Guide”):
•
it replaces the Code of Conduct on the premises of Grupa LOTOS S.A., edition
No. 6 May 2008,
•
it includes the internal requirements and rules of appropriate conduct, binding
on the area of Grupa LOTOS S.A. (hereinafter referred to as Grupa LOTOS),
•
it is intended for the employees of external companies and their subcontractors,
staying and carrying out works on the area of Grupa LOTOS and its subsidiaries,
located on the area of water intake in Przejazdowo, ul. Benzynowa, ul. Michałki
25 and ul. Elbląska 135 in Gdańsk.
Each person present on the area of Grupa LOTOS S.A. and its subsidiary companies is
obliged to strictly observe the legal provisions and the internal requirements of the
enterprise. Non-observance of the above mentioned requirements is threatened with
sanctions, including financial penalties, and/or depraving of authority to stay on the
area of the enterprise for a definite and/or an indefinite period of time.
58
1. IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS
EMERGENCY PHONE NUMBER
998
fire, failure, accident, other threat
(only from stationary telephones connected
to the internal network of Grupa LOTOS)
+ 48 508 998 998
fire, failure, accident,
other threat
(only from mobile phones)
Phone calls dialed directly from stationary telephones connected to internal network
of Grupa LOTOS
Alarm Center of LOTOS Straż
(from the stationary telephone connected to the in-plant network of Grupa LOTOS)
81 99
81 09
Site Dispatcher
81 04
Shift Leader of LOTOS Ochrona
72 27
Planning and Control Maintenance Department
71 14
Planning and Mechanical Maintenance Department
82 40
Master of the Main Power Supply Point
Servicing of Power Distribution Network
70 13
Radiation Protection Inspector
84 32
Settling dates and places of trainings
(on the general rules of safety in force in Grupa LOTOS)
72 30
72 31
Material passes (tools, equipment, etc.)
74 09
The information on the expiration date of trainings
78 25
(on the general safety rules in force in Grupa LOTOS)
When dialing from outside internal telephone network of the Grupa LOTOS one
should first enter 58 308… and then continue with suitable digits.
dialing code to Poland +48
dialing code to the Pomorskie province 58
59
2. HAZARDS ON THE AREA OF GRUPA LOTOS
Grupa LOTOS is a high-risk plant in terms of occurrence of an industrial failure. The
following hazards can be met here:
•
fire,
•
explosion,
•
toxicity,
•
radiation,
•
in the form of harmful physical, biological and chemical factors, such as noise,
hot utilities, high pressure and temperatures, contact with chemical substances,
•
hazards connected with dangerous works, such as works at height, works in excavations or in confined spaces,
•
other high-risk works such as transport works, works during operation of machines or electric appliances.
FIRE AND EXPLOSION HAZARDS
Petroleum and its derivatives are
in many cases the liquids, whose
vapors are easily ignited and difficult to extinguish when they
burn. They also pose high risk of
explosion. Gaseous hydrocarbons
and vapors of liquid hydrocarbons
mixed with the air in appropriate
proportions form explosive mixtures.
Evaporation of even a small amount of condensed gases or flammable liquids results
in large amounts of flammable vapors that form explosive mixtures. For example,
only 1 liter of liquid propane after evaporation forms – under specified conditions
– 260 liters of mixtures that may explode easily.
In most cases these mixtures are heavier than the air and thus they can stay in pits in
the ground, such as round ditches with pipelines, excavations or sewer manholes. Due
to their flammable and explosive features they can ignite and explode easily in case
of contact with e.g. flame, mechanical or electrostatic spark.
DANGEROUS SEWAGE SYSTEM
In case of possible leakage from an installation or a pipeline, hydrocarbons heavier than
the air may travel long distances and accumulate e.g. in sewer manholes or other pits
in the ground surface. In case of explosion there may occur a dangerous throw-out
60
of catch basin grates at a long distance, which may pose a threat to human life and
safety and property damage.
HYDROGEN
In the production process one also uses hydrogen – a flammable and explosive gas.
In case of leakage from an installation it escapes at a substantial pressure and may
be subject to self-ignition. It becomes dangerous in case of fire, since it burns with
a colorless and invisible flame. As opposed to the majority of hydrocarbons, it is lighter than the air and it lifts.
HOT UTILITIES AND HIGH PRESSURE
The technological processes are carried out at a high pressure and high temperature. A leakage in an installation
may result in the release of utilities at a pressure of several dozen atmospheres and at a temperature exceeding
even 300ºC. Released substance may also be subject to
self-ignition.
TOXIC HAZARD – HYDROGEN SULFIDE
The gas that poses the largest toxic
threat due to it presence in large
amounts is hydrogen sulfide. It is a colorless, toxic and flammable gas. In case
of its release in the event of failure it
has a characteristic smell of rotten eggs
when it is in small concentrations. It
cannot be smelt when its concentration
is higher. First it damages the smell and
in extreme cases it may cause death as a
result of even a single inhalation.
OXYGEN DEFICIENCY IN CONFINED SPACES
Oxygen is a chemical element that is indispensable for life; for
this reason, it is important to make sure that there is a sufficient
amount of it in the inhaled air. Too low oxygen content in the air
cannot be detected with human senses and the potential victims
of such a situation are usually unaware of the threat. In confined spaces there may be
a limited content of oxygen caused by the presence of inert gases, such as nitrogen or
carbon dioxide, that displace oxygen from the air. These gases operate without warning and cause a loss of mental fitness, distort the ability to access the situation and in
high concentration they result in quick loss of consciousness.
61
When oxygen content in the air is lower than 18%, it is a dangerous situation for a
human being. The content below 10% causes inability to move. One cannot walk,
stand, or even crawl. Loss of consciousness occurs without previous warning signals
and without pain. A few minutes later it results in brain damage and death, unless
immediate reanimation is performed.
Except mentioned hazards on the ground of the Grupa LOTOS one can come in for
with such threats as:
slippery
surfaces
high
temperatures
high
pressures
high
noise level
X
danger
of head injury
height
limit
gyral
parts
danger of fall
danger of trip
gas cylinders
hanging loads
works at height
If you feel that there is something wrong with you, you feel
faint, sick or feel other ailments – do not ignore it.
It may be caused by the contact with substances that threaten
your health and even your life.
INFORM YOUR SUPERIOR OF THIS FACT WITHOUT DELAY!
62
3. TRAININGS
Detailed requirements are specified in the „Instruction on personal and mechanical vehicles pass system
within Grupa LOTOS S.A.”
Employees of the external companies, before starting works on the area of Grupa
LOTOS/a subsidiary company, are obliged
to participate in a training aimed at informing them about the threats to health
and safety, as well as a discussion on the
rules of conduct and safe performance of
works on the area of the enterprise.
The training is conducted by a specialist from the Health and Safety Office of Grupa
LOTOS or an assigned employee of a subsidiary company respectively. The training is
valid for the period of three years; after the lapse of this period it must be repeated.
The employees with work intervals on the area of Grupa LOTOS/a subsidiary company
of more than 6 months shall undergo a repeated training.
The training may not be treated by the external companies as the occupational health
and safety training as defined in the governing provisions of the Polish law. It does
not include all the regulations on safety of works carried out by the external companies, resulting from the national regulations in this scope, that should be strictly
applied and observed on the area of Grupa LOTOS.
Dates and place of training on the general safety rules inforce in Grupa LOTOS should
be settled with an employee of LOTOS Ochrona Sp. z o. o. (hereinafter referred to as
LOTOS Ochrona) in the Pass Office.
4. PROHIBITED ACTS
4.1 Ban on using open fire and smoking tobacco
Smoking tobacco is banned on the area
of Grupa LOTOS and subsidiary companies. Smoking is only allowed in the
places determined and marked with an
inscription “smoking is allowed”.
Smoking tobacco in other places,
rooms, in vehicle cabs is also forbidden. The above rules also apply to
e-cigarettes.
63
It is also forbidden on pain of penal sanctions to bring any matches, lighters and any
kind of devices being the source of fire onto the area of production installations and
tank parks.
4.2 Ban on bringing in and consuming alcohol and intoxicating
substances
Is it inadmissible to bring in and consume alcohol
and intoxicating substances or to enter and stay
[on the area] under their influence.
On the order of an employee of the company
LOTOS Ochrona each person suspected of being
in a condition indicative of consumption of alcohol, is obliged to undergo a control of its presence in the exhaled air.
NOTE!
In case when intoxication is detected such a person shall not be allowed to enter the
area of the plant and shall be subject to a ban on entering the area of Grupa LOTOS
for a definite or an indefinite period of time. Moreover, a fine shall be imposed on the
employer of the intoxicated person, in the amount ranging from several to several
dozen thousand zloty (PLN).
4.3 Ban on photographing and filming
Photographing and filming with cameras or other
image recording equipment without a permit in a
form of a Card F issued by Grupa LOTOS, is forbidden. Persons who take pictures or film are obliged
to have a card F along with a personal pass with
them and to present it on demand of the occupational health and safety service and
the employees of LOTOS Ochrona.
4.4 Ban on bringing in weapons and dangerous tools
It is forbidden to bring in to the area of the enterprise: (any kind of) weapons, knives, clubs, sharp
tools, explosive materials, inflammable materials and other dangerous objects, whose usage in
a controlled and/or uncontrolled way and/or
64
usage in a forbidden way may result in infringement of personal interest and/or pose
a threat to life, health or freedom of persons who work and stay on the area of
Grupa LOTOS S.A.
4.5 Ban on using mobile phones and other electronic sending
equipment
Using mobile phones and other electronic sending equipment is understood as
being in possession of such a device with power supply on. ”Other electronic sending equipment” is understood as radio-telephones, pagers, radio-modems, and
similar equipment for wireless communication.
On production installations, in tank park, on technological lines and in other rooms/
places marked with a sign “ban on using mobile phones” or “turn off mobile phone”
one must not use mobile phones or other electronic sending equipment.
It is forbidden to bring in the above mentioned activated equipment to the explosion
hazard zones, unless it has appropriate attestations.
65
Such equipment may be used in welfare and office rooms, storage rooms, workshop
and repair rooms and others, as well as in general access circulation routes, unless the
signs inform otherwise.
This ban also refers to radio-telephones used by the external companies that carry out
orders on the area of Grupa LOTOS basing on a written permit obtained in the Planning and Control Maintenance Department.
4.6 Ban on transporting persons and devices on vehicles not adapted
for transport
It is forbidden to transport persons with vehicles not adapted
for transport of persons, among others, on the platforms of trucks
or delivery vans. No passengers may be present on a semi-trailer,
unless it is adapted for their transport.
In accordance with the recommendations for the user issued by the producer, only
such a number of persons may be present in the vehicle cab as stated in the documentation of the vehicle. It is also inadmissible to carry e.g. equipment, devices or cylinders
with technical gases in a way that does not conform to the legal provisions governing
in this scope.
When driving a vehicle a driver is obliged to carry a personal card along with authorization to drive a vehicle and present them on demand of the employees of LOTOS
Ochrona and the occupational health and safety service.
4.7 Ban on blocking access to buildings, roads and fire prevention
infrastructure
It is inadmissible to obstruct and block
access to fire prevention infrastructure,
including, among others, hydrants,
manual callpoints or connections to
semi-fixed fire-fighting installations.
In case of inappropriate parking of a
vehicle LOTOS Ochrona shall be authorized to block the vehicle wheels and
take appropriate measures for infringement of the provisions and safety rules
governing on the area of the plant.
66
4.8 Ban on moving around on the area of perimeter security
Detailed requirements are specified in the “Procedure at performing works under written permits”
”Unauthorized
access/passage
forbidden”
NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP I PRZEJŚCIE
WZBRONIONE
There is a perimeter security system in operation on the area of the plant. In the
places marked with “Unauthorized access/passage forbidden” there is a total ban
on traffic.
Should it be necessary to carry out works on the area within 10 meters on both sides
of the fence, it shall be indispensable to obtain a written permit from the host of the
facility, confirmed by the Shift Leader of LOTOS Ochrona. During works the Contractor is obliged to protect telecom and IT devices from contamination and damage.
Completion of works and restoring to the original condition must be confirmed by the
Shift Leader of LOTOS Ochrona.
5. RULES OF TRAFFIC
5.1 Entry to the area of Grupa LOTOS
Detailed requirements are specified in the „Instruction on personal and mechanical vehicles pass system
within Grupa LOTOS S.A.”
Entry to the area of Grupa LOTOS is only possible on the basis of a pass in a form of
an electronic card SKD or a paper pass, issued by LOTOS Ochrona after previous training on the general safety rules governing on the area of the enterprise. A pass should
be presented for inspection to the employees of LOTOS Ochrona and the employees
of the occupational health and safety service of Grupa LOTOS/a subsidiary company.
67
Stay on the protected area is possible from Monday to Saturday, with the exception of
holidays, from 6 a.m. till 10 p.m. Entry and stay after 10 p.m. or on holidays each time
requires a written confirmation handed over to LOTOS Ochrona, signed by a person
authorized on the part of Grupa LOTOS or its subsidiary company.
NOTE!
Each person in possession of a personal pass without a photo shall ALWAYS carry an
identity card, on whose basis this pass was issued. A card is assigned to a person and
each usage of such a card shall be recorded. A card may not be lent to other people.
It is issued for a definite period of time and after the lapse of this period it must be
submitted to the Pass Office of LOTOS Ochrona or handed over in the same place
(after completion of all works on the area of the plant). In the event of losing a pass,
one must inform LOTOS Ochrona immediately.
5.2 Entry and exit to/from the site within a vehicle
Detailed requirements are specified in the „Instruction on personal and mechanical vehicles pass system
within Grupa LOTOS S.A.”
The documents that jointly authorize to entry with a motor vehicle to the area of
Grupa LOTOS are as follows:
•
a pass (SKD card or a paper pass) of a driver,
•
a pass (SKD card or a paper pass) of a vehicle,
•
authority to drive a vehicle,
•
a registration card of a vehicle along with valid technical examination that authorizes the vehicle for traffic,
•
a valid third party liability insurance policy of a vehicle owner (the so called “OC”
of the vehicle),
•
valid ADR certificate – in case of vehicles that carry dangerous goods.
The vehicles entering the area of Grupa LOTOS should be
labeled with a company name. It is admissible to put a plate
with a legible inscription of the company name behind
the window panel of the vehicle.
When driving and parking with a vehicle, a vehicle pass
should be placed behind the windscreen in a way that allows
to read the identification data.
68
5.3 Flow of asset components on the area of Grupa LOTOS
Detailed requirements are specified in the „Instruction concerning the pass system of movement of asset
components”
Driving in/bringing in and taking away with a vehicle/taking away the asset components that belong to external companies (e.g. machines, electric tools, furniture, office equipment, etc.) takes place on the basis of material passes „OM”.
When bringing in/taking away to/from the area of Grupa LOTOS the asset components, one must submit to an employee of LOTOS Ochrona at the control point (gate)
the appropriate documents that authorize to take away with a vehicle/take away the
asset components specified in the document and present them for inspection.
5.4 Traffic on the area of the site
The provisions of the Road Traffic Code are in force on the area of the enterprise. The
maximal admissible speed of vehicles amounts to 40 km/h and may be limited locally
to even lower speeds.
A vehicle driver is obliged to carry all the required authorities to drive a vehicle with
him/herself, along with authority to stay on the area of the enterprise and present
them on demand of employees of LOTOS Ochrona and the occupational health and
safety service.
When driving a vehicle one must bear in mind the following:
•
compliance to traffic signs,
•
passing lights on,
•
fastening seat belts by all persons traveling with a vehicle,
69
•
•
•
•
using mobile phones by drivers equipped only with a handsfree set,
paying attention to pedestrians, cyclists, persons operating a power truck or
a melex,
choosing the shortest admissible route to the target point,
parking a vehicle only in places where it is allowed.
LOTOS Ochrona is equipped with a device
to record the speed of vehicles.
Each infringement of speed limits shall result
In taking appropriate measures against the driver.
All roads of the plant are marked: the
ones from the North to the South with
letters – e.g. the road A-B, C-D and the
ones from the West to the East – with
figures – e.g. the road 1-2, 2-3.
On the area of the plant one may only
travel on the roads generally accessible
to traffic, that is the ones not marked
with road signs “no traffic in both
directions”, “no entry” or “authorised
entry only”. Traveling on general access roads does not require a written
consent of the host of the facility.
Pedestrians crossing the road shall use a zebra crossing, if available, and pay attention to approaching vehicles. When walking along the road, one must walk on the
sidewalk. When there is no sidewalk at the road, one must walk on the left side of
the roadway and abide by the principle
that no more than two persons may
walk next to one another.
When wishing to enter a closed area,
i.e. the one marked with the signs forbidding traffic (marked with the board
with an inscription: “no traffic in both
directions”, “unauthorized access denied”), it is necessary to obtain a permit from the host of the facility.
70
When it is necessary to carry out works on such an area, the
host shall issue a permit for their performance or record the
entry in the „Register of employees entering the area of the
installation of the Plant... not performing works basing on a
written permit”.
Prior to entering a road closed for traffic one must obtain a
written permit to enter from the host and bear in mind that
it is only allowed to travel on the roads listed in the permit
form and that it is forbidden to park on this area.
NOTE!
At the crossing of
the roads A-B and
4-5, next to the
building of LOTOS
Straż there are the
signal lights. At
the moment when
they start pulsing
red a driver shall be
obliged to stop the
vehicle as close as
possible to the right
edge of the road and wait until the signal lights are off.
5.4.1 Heavy road equipment
Due to large amounts of buried electric and telephone cables, as well as the control
and automation system at a small depth, it is recommended to avoid entering and
placing road equipment outside of roadways or the existing concrete yards. Should it
be necessary to enter the above mentioned areas, in case of maneuvering with large
vehicles in narrow passages, one should always use help of other persons, assisting
in safe maneuvering.
5.4.2 Railway crossings
At the railway crossings located on the area owned by Grupa LOTOS, persons who
drive vehicles are obliged to stop the vehicle in front of the STOP sign and make sure
that safe continuation of travel is possible.
71
In case of multilevel crossing one
should never drive
on tracks directly
after passing train.
One must wait till
the train will leave
on the distance
permitting to confirm whether other
tracks are free of
moving trains.
When passing the railway crossing it is forbidden
to overtake other vehicles.
6. ORGANIZATION OF SITE FACILITIES, CONSTRUCTION
SITE AND WORKS
On the area of Grupa LOTOS the external companies are allowed to organize their
own site facilities and erect temporary objects on the production site, such as container cabins. When wishing to place a container cabin on the above mentioned area,
the contractor shall be obliged to draw up a site facilities plan, coordinated with the
assigned organizational sections from Grupa LOTOS.
On the area of working production installations and in the tank
park it is forbidden to place administration and welfare container
cabins, such as offices, dining rooms or changing rooms.
In order to organize site facilities or place a container cabin an external company is
obliged to draw up a plan, including:
•
a period of existence of site facilities (a container cabin),
•
real (marked in the map scale) location of temporary objects – container cabins
along with a description of their purpose, e.g.: welfare cabin, warehouse (its
purpose), workshop, etc. A map for such a plan shall be taken each time from the
General Plan Workshop of Grupa LOTOS,
•
a place for storage of hazardous materials, e.g. cylinders with technical gases, inflammable paints and varnishes (method of storage, marking in accordance with
the regulations in force in this scope), a manner of protection and their amount,
72
Hazardous materials, such as fuels, may be stored
on the area of site facilities only in the amounts
not exceeding their 24-hour demand.
•
fire prevention for the site facilities, including:
– a number and a type of fire extinguishers suitable for suppression of the
groups of fire that may occur in a given facility, on a given area,
– distribution and marking of places of location of fire extinguishers in accordance with the governing regulations in this scope,
– ensuring the conditions for evacuation (appropriate amount and width of
exits, their marking in accordance with the standards in force, roads and entrance gates onto the area of site facilities),
– placement of a sign forbidding use of open fire and smoking tobacco in accordance with the regulations in force,
– placement of alarm instructions with a list if emergency phone numbers on
the area of the plant and information, which persons from among the site
facilities users should be informed in case of fire.
Site facilities of the companies and container cabins located
outside of the area of site facilities should be marked with
plate with a name and an address of the company,
as well as a contact phone number.
Plan of site facilities and a design (a sketch) of location of container cabins outside of
the site facilities shall be coordinated with the below mentioned organizational sections, in the order as follows:
•
Host of the Facility (Site Manager) – on whose area the site facilities are to be
organized or a container cabin is to be located,
•
Planning and Electrical Maintenance Department of Grupa LOTOS – if site facilities or a container cabin are supposed to be connected to electric power supply
cable systems,
•
Utility Production Complex of Grupa LOTOS – if site facilities or a container cabin
are supposed to be connected to a potable or raw water system, steam system,
compressed air and nitrogen system and/or if site facilities or a container cabin
are supposed to be connected to sanitary sewage system,
•
Planning and Control Maintenance Department of Grupa LOTOS – if site facilities
or a container cabin are supposed to be connected to telecom and IT cabling system,
•
LOTOS Straż,
•
Health and Safety Office of Grupa LOTOS,
•
General Plan Workshop (Refinery Expansion Programme – Coordination Section
of Grupa LOTOS) – registration of the location of a temporary facility.
73
The company that owns such site facilities shall be treated as its host from the moment
of taking them over for use until their removal. Such a company shall be obliged to,
among others:
•
exercise general supervision over conduct and observance of the provisions and
rules in the scope of occupational health and safety and fire prevention,
•
strictly observe the rules of smoking tobacco only in a place designated for this
purpose and adequately marked,
•
maintain cleanliness and order,
•
observe the conditions stipulated in the plan of site facilities,
•
ensure order and hand over the area to Grupa LOTOS after completion of works.
An external company shall
be responsible for damage
caused on the equipment
and installations of the enterprise of Grupa LOTOS
located on the area handed
over to it – from the moment of taking it over for
use until the moment of
formal hand-over.
The company is obliged to remove site facilities, ensure order on the area (including
removal of current or telephone cables) and to hand it over to Grupa LOTOS after
completion of works (an order).
7. RULES OF TRANSPORT, STORAGE, FILLING OF TANKS OF
VEHICLES, MACHINES WITH FUEL FROM CONTAINER
A container is an object aimed for collecting and transport of fuel, made e.g. from
metal or plastic, characterized with appropriate strength and resistance to operation of an agent it contains. Free from damage, free from corrosion, equipped
with tight closure (e.g. a steel barrel, a canister).
7.1 Transport of fuel in containers
•
74
One vehicle may transport four diesel oil containers at most, each with a maximal capacity of 200 dm3 or one container with gasoline of a maximal capacity of
200 dm3.
•
•
•
During transport the containers should be placed and fastened in such a way that
their position towards one another and towards the vehicle remains unchanged
during transport and that they are not threatened with overturning and falling
out of the vehicle.
A vehicle should be equipped with at least one fire extinguisher (for fire groups
A, B, C) with a content of at least 12 kg of dry chemical powder (or equivalent
for other appropriate fire fighting agents). The fire extinguisher should be easily
accessible and placed/fastened in such a way that it is not threatened with overturning and falling out of the vehicle.
Containers with fuel may only be transported with the vehicles intended for
transport of objects, equipped with load-carrying bodies adapted for transport
of fuels in containers (e.g. not in a bucket of an excavator/loader).
7.2 Storage of fuel in containers
•
•
•
•
Empty containers or containers with fuel should be stored under a canopy or in
rooms with efficient ventilation.
Within the radius of 10 m from the place of storage it is forbidden to use open
fire and sparking equipment.
A fire extinguisher (for fire groups A, B, C) with a content of at least 12 kg of dry
chemical powder (or equivalent for other appropriate fire fighting agents) and a
fire blanket shall be provided near the warehouse, and the place of their location
shall be marked in accordance with the governing Polish Standard.
The place of storage of fuels should be marked with safety signs in accordance
with the Polish Standard: “Fire hazard”.
Hazardous materials such as fuels may be stored in containers
on the area of site facilities only in such amounts as are
indispensable for operation of its machines within 24 hours.
7.3 Filling the tank of a vehicle or a machine with fuel from containers
•
•
Filling the tank of a vehicle or a machine with fuel should be carried out in open
space, only after the motor and other installations of this vehicle are off.
Filling the tank of a vehicle or a machine with fuel from a barrel may only take
place with a special pump for this purpose. Total leakproofness of a device (system) to pump the fuel shall be ensured.
75
•
Within the radius of 10 m from the tank of a vehicle or a machine filled with fuel
it is forbidden to use open fire and sparking equipment.
The place of filling the tank of a vehicle or a machine with fuel must be organized (secured) in such a way that possible leakage of fuel may not cause soil
contamination.
•
In the place where the tank of a vehicle or a machine
is filled with fuel there should be a fire extinguisher
(for fire groups A, B, C) with a content of at least 12 kg
of dry chemical powder (or equivalent for other appropriate
fire fighting agents) and a fire blanket.
8. SAFETY OF WORKS
8.1 Personal protection equipment and protective clothing
During:
•
performance of works connected with exposure to harmful and hazardous
agents and
•
when staying or performing works on the areas marked with information boards
placed in front of the entrance to the explosion hazard zone, among others, to
the production installations and the tank park
it is obligatory to wear protective clothing, work footwear
and to apply personal protection equipment:
head
protection
hearing
protection
eye
protection
breathing
apparatus
hand
protection
face
protection
appropriate for the place and kind of performed works.
•
76
If an employee performs works or is present on the area of production installations, in the tank park, in the places where products are filled or in other similar places, (s)he is obliged to apply the same personal protection equipment,
as the ones referred to on the signs on information boards or as mentioned in
a written permit for performance of a given type of work. Information boards
are located on the boundary of the hazardous area.
•
When staying on the above
mentioned area each person
is obliged to wear a helmet
and protective goggles at
all times; the same refers to
hearing protectors in the
specified zones (if no such
zones are determined, then
on the entire area); protective gloves must always be
worn during performance of
works. It is the duty of persons entering the above mentioned area to have an evacuation mask in a good
working condition with them.
NOTE!
In the explosion hazard zones, that is on the area of production installations, in
the tank park, in the places where products are filled, it is forbidden to put on,
take off and wear unbuttoned/unzipped clothes, as well as to clean, rub or sweep
such clothes.
Clothes must precisely cover the trunk, arms and legs; it must be buttoned/zipped
completely (with all buttons and zippers).
•
•
•
When entering the explosion hazard zones (i.e. among others, on production
installations and in the tank park) or working in them, it is obligatory to wear
work clothes and protective footwear with documented anti-electrostatic properties, bearing in mind that protective footwear should have safety toes.
One must pay attention to the information signs and bear in mind that on the
area of production there are hazardous chemical substances and that technological processes are performed there at a high temperature and high pressure. One
must also strictly observe the ban on using mobile phones.
When work is performed outside of the explosion hazard zones one should apply
personal protection equipment intended for this work.
Protective clothing of each employee of an external
company should be marked in a legible and
permanent way with the company name.
It is unacceptable to carry out works in damaged
clothes and/or in a shirt with short sleeves.
77
NOTE!
The persons:
1. who carry out works on the in-plant roads and railway
subgrades and in their surroundings up to 5 m,
2. as well as who carry out works using ionizing radiation in
the evening or at night
are obliged to wear reflective vests (on the areas of production installations and the tank park also with anti-electrostatic properties), marked with a company name.
Management personnel of the external companies that carry
out works on the area of Grupa LOTOS is obliged to equip their
subordinate employees in its own scope with clothing with
anti-electrostatic properties, work footwear and personal
protection equipment required on the area of the enterprise,
as appropriate for the conducted works.
8.2 Hazardous substances and chemical preparations
In connection with the fact that chemical substances/preparations are present in the
working environment, particular attention must be paid to the warning signs and
symbols placed on packages.
product
properties

warning
symbol
for the
product 
very toxic
toxic
noxious
caustic
irritating
T+
T
Xn
C
Xi
explosive
oxidizing
extremely
flammable
highly
flammable
E
O
F+
F
product
dangerous for
properties environment

warning
symbol
for the
product 
78
N
In case of contact with chemical substances/preparations
and during performance of works with them,
one must apply personal protection equipment specified
in material safety data sheets.
8.3 Written permits
Detailed requirements are specified in the “Procedure at performing works under written permits”
A written work permit is a document issued by the host of the facility, specifying
the conditions for safe performance of works.
On the area of Grupa LOTOS all hazardous works
are carried out basing on written permits.
Kinds of permits referring to the respective works and activities:
•
works in the explosion hazard zone, for works using fire, sparking devices and
tools, for works inside the tanks and apparatus, for works in sewage system
•
entering a closed road
•
losing a road – in case of obstructing, blocking or digging in the road that makes
it impossible or difficult to use
•
excavations – required in a situation when the excavation is deeper than 40 cm
•
water drawoff from fire fighting system for economic needs – to take water
from fire hydrants marked with a red color
•
switching off the circuit of fire detectors – detectors should be switched off when
large amounts of smoke or dusts may be formed during works, thus initiating the
operation of detectors
•
switching off manual callpoints (ROP) – for the time of repairs or other modernization works when it is necessary to carry out a given work
Written permits are issued by the host of the facility,
in which works are to be performed.
A contractor may only start works after having obtained the appropriate permit and
having met all the requirements and conditions specified therein.
Only the persons in charge of works of a given external company
may receive the permits, including masters or foremen.
79
Prior to issuance of a permit the contractor shall be obliged to hand over to a person
from Grupa LOTOS who issues the permit, the information on threats caused by performed works and on methods of protecting employees from these threats.
The person issuing a permit shall specify the kind of performed work by way of crossing out the unnecessary expressions from the title. (S)he shall also specify its hours of
validity and a number of persons who will perform given works.
Should it be a necessary condition for performance of works to obtain additional permits, this information shall also be included in the permit issued.
In the permit form the contractor confirms that it is familiar with the conditions of
work and that it shall observe them and perform only such works, as indicated in the
permit.
Each and every change in the conditions specified
in the permit shall require issuing a new permit.
Any changes, amendments or crossings-out in the approved
documents are unacceptable on pain of interrupting works.
Contractor’s obligations in terms of supervision necessary from the moment of obtaining a written work permit:
•
making all the subordinate employees familiar with the terms of the permit,
providing instructions on work conditions, threats posed by performed work and
by the neighboring equipment or installations,
•
coordination of all performed works,
•
keeping the permit in the place of performed works and ensuring continuous
supervision over their performance,
•
providing employees with appropriate personal protection equipment and ensuring that it is used in a correct way,
•
immediate interruption of works in case of reporting or noticing emergency condition, posing a threat, or in case of calling a chemical alert. Supervisor on the
contractor’s side is obliged to know the exact number of persons present on the
area of performed works. After calling a chemical alert (s)he checks whether all
his/her subordinate employees left the threatened area. If there are any persons
who do not leave the threatened area after the alarm, (s)he shall immediately
report this fact the host of the area, giving a number of such persons ,
•
protection of fire detectors against contamination,
•
covering the detectors of hazardous gases for the duration of works and reporting this fact to the Planning and Control Maintenance Department,
•
protection of control equipment, of cable and impulse routes, placed on posts,
frames, etc. during performance of e.g. welding, painting, sand-blasting works.
80
After completion of works the contractor is obliged to put
the place of work in order and subsequently go to the host
of the facility in order to “close a permit”, which consists
in confirmation of the completion of works, taking-over
of the area and signing the permit by the host and the contractor.
8.4 Works in confined spaces
Detailed requirements are specified in the „Safety instructions for work inside the tanks and apparatus”
Works in confined spaces are the works performed in tanks, channels, sewer manholes, inside the technical devices and in other confined spaces, entered via smallsized manholes or openings or with entrance hampered in any other way.
The above mentioned works
should be performed basing
on a written permit and under
temporary supervision of an employee assigned by the host of
the facility and under continuous supervision of a master or a
foreman on the contractor’s side.
Prior to entering the confined
space the Contractor is obliged
to inform the persons entering it
of the following:
•
the scope of performed works, the method of preparation of a workplace and
the applied means of protection,
•
possible threats that may occur and method of procedure in case they occur,
•
methods of signaling between the persons working inside and the persons safeguarding them outside
•
evacuation methods and routes.
Prior to entering the confined space and during performance of works measurements
of oxygen and toxic gases shall be conducted inside the tank and explosiveness shall
be checked.
Examination of explosiveness is aimed at checking whether there is any dangerous
explosive atmosphere present in the confined space.
81
When the test detects any hazardous factor,
works must be interrupted immediately, the atmosphere
inside must be ventilated and then examined again.
During performance of works, due to oxygen deficiency, inflammable or toxic gases
or vapors that may be present in such places, it is necessary to observe the special
safety rules:
•
systematic examination of oxygen content in the air inside the tank and examinational of explosiveness,
•
ensuring that the employees working inside are protected by at least one person
outside,
•
before going inside the employees who carry out works and the persons who
protect them shall be obliged to agree on binding alarm signals,
The person who protects:
– must be equipped with the same protective devices as the persons working inside,
– must be in continuous contact with the employees working inside,
– in case of threat, must be able to organize immediate help,
•
ensuring appropriate personal protection equipment for employees, including
e.g.: a protective helmet, protective clothing and footwear with anti-electrostatic features, respiratory system protection equipment depending on the needs,
and other, appropriate for the kind of threats,
•
application of respiratory system protection (a cylinder with compressed air,
breathing mask with fresh air supply), when oxygen content inside the tank is
lower than 18% or when substances harmful to health are present in the air.
When it is necessary to work in the devices that protect respiratory system, employees should have a valid doctor’s permit for works in such devices and they
should be trained how to use such devices,
•
the interior of the confined space and the place
of work performance should be lit with the
source of electric light with safe voltage, supplied from 24V safety transformer, located outside of the apparatus,
•
it is forbidden to place cylinders with technical
gases (irrespective of their type) in the confined
space. During welding works and other works
with open fire a rule must be observed that a
burner is lit outside of the tank or apparatus, as
far as possible,
•
it is forbidden to carry out works at night (i.e. from 10 p.m. to 6 a.m.). In a justified case, when such works are necessary, they are allowed basing on an individual instruction manual prepared by the contractor, that obtained a positive
82
opinion of the host of the facility, an engineer in charge of the task from Grupa
LOTOS/a subsidiary company and the occupational health and safety office of
Grupa LOTOS/a subsidiary company (in this order).
8.5 Works at height
Works at height include all the activities carried out on a surface located at
a height of at least 1 meter above the floor or ground level without application
of fixed means of protection
When working on
height one must first
use the collective
protection
equipment, such as scaffolding, mobile platforms, safety meshes.
Should the above
equipment be unavailable or impossible
to install, one must
use personal protection equipment, such
as a safety harness
with the attached safety rope with a shock absorber or a self-locking device.
BEAR IN MIND THAT:
in case of using a rope with a shock absorber at the safety harness the free space
required to stop the fall may amount to as many as 6 m in extreme cases (depending
on the point of fastening).
8.5.1 Scaffolding
•
•
Erection, exploitation and dismantling of scaffolding should take place in accordance with the producer’s instructions or with an individual design prepared by a
person with the required authority.
A scaffold should be placed on the stable ground, profiled in a way allowing for
runoff water evacuation.
83
•
Poles of the scaffold must have appropriate footing, allowing for scaffold leveling. When the scaffold is situated on unstable ground, ground beams should
be applied.
Complete barriers at a height
of 110 cm and halfway down
this height – in case of system
scaffolds the upper barrier at
a height of 100 cm.
Informational plate about the carrying capacity
of platforms and constructions together with the
name of the company placing the scaffolding, with
the name and the name of the performer of the
scaffolding together with his contact number.
Edge boards
from each side
of the working
platform,
to
protect
the
objects from
falling.
Properly
resistant
platforms with work
surfaces
sufficient
for all working persons and storages
of needed tools and
materials.
Working platforms must be
complete, all
the openings,
arcs must be
protected in
such a way
that it is impossible to uncover them on
one’s own.
The entrance platform
must
be
equipped with a
hatch to protect the
respective working
platforms.
In case of a detached
scaffolding, it must
be
characterized
with appropriate rigidity, obtained with
diagonal reinforcements in accordance
with the operation
and
maintenance
manual of the scaffold.
When
the
scaffold is at
a distance exceeding 20 cm
from the wall
or the element
next to which
it is erected,
safety barriers
are required.
All poles of the scaffold must have appropriate footing, allowing for scaffold leveling. When the scaffold
is situated on unstable ground, ground beams should
be applied.
All levels of the
scaffold must be
equipped with vertical and horizontal
circulation routes to
facilitate the circulation of employees.
The maximal distance between the
circulation
routes
amounts to 20 m.
The scaffold must
ensure safe access
on it, without a possibility of falling.
Each scaffold must be
equipped with entrance
ladders leading to the level
where works are carried out.
Prior to scaffold authorization for use, it is subject
to acceptance by an authorized person.
Prior to starting works on the scaffold, a person who
supervises works on the contractor’s side is obliged to conduct
its survey and check, whether the scaffold is in good
working condition and is fit for use.
84
Scaffolding that is constructed in a correct way and ready for use should be equipped
with:
•
a suspended plate informing of the admissible load of platforms and structure,
along with a name of the company that erected the scaffold, the first and last
name of the contractor of the scaffold, along with a phone number,
•
platforms of appropriate strength, with working surface sufficient for workers
and for storage of the necessary amount of tools and materials,
•
safe vertical and horizontal circulation routes to facilitate circulation of employees. The maximal distance between the circulation routes is 20 m,
•
access to each level of the scaffold, equipped with a hatch to protect the employees from falling,
•
railings to protect from falling, composed of a protective hand-rail at a height
of 1,1 m from the platform and 15-cm-high edge board to protect the objects
from falling. Halfway through the distance between the hand-rail and the board
there should be a cross-bar or this space should be filled in a way that prevents
persons from falling.
In case of a detached scaffolding, it must be characterized with appropriate rigidity,
obtained with diagonal reinforcements in accordance with the operation and maintenance manual of the scaffold.
NOTE!
It is forbidden to erect, operate and dismantle the scaffold:
•
when no lighting is ensured after dusk for good visibility,
•
in case of thick fog, rainfall, snowfall and black ice,
•
in case of storm or wind velocity exceeding 10 m/s.
8.5.2 Lifting works
•
Before the start of operation of a wheeled
crane or lift enough
space must be ensured
for its safe assembly;
the vehicle must be
leveled; bearing capacity of the ground
shall be checked; maximal admissible lifting
capacity values shall
be observed.
85
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
All stabilizing supports of the crane should be put
up (except for the transport of the element „on
wheels”).
A person supervising the lifting works is obliged
to check the correct position of the crane carefully,
paying attention to the kind of subbase, distances,
e.g. from the edges of excavations and making
sure that the area around the performed works is
adequately fenced (if possible).
It should be checked whether there are no elements that may cause collision in the zone of crane
operation.
Only appropriately qualified persons with the operator’s and slinger’s license may be allowed to operate crane equipment. They
should communicate with one another by means of agreed signals.
Circulation and work of other employees is forbidden in the range of operation
of cranes.
All employees working near the crane must be made familiar with the threats
that may be posed by its operation, along with signaling by the personnel operating the crane.
An operator must be aware of the load of the
cargo and observe the acceptable lifting capacity
values. When leaving the cab of the vehicle, (s)
he is obliged to wear an industrial safety helmet.
A slinger is responsible for correct fastening and
attaching the load, (s)he must always wear a vest
marked with the inscription HAKOWY (slinger).
Only complete slings in good working condition, checked and marked in accordance with the
quarterly color code, may be used for transportation of the elements.
During transport load guiding and stabilizing ropes should be used.
On no account may the working crane be left unattended.
In case of any problems, heavy wind and changeable weather conditions, works
must be interrupted immediately and the supervising person must be informed
of this fact. One should proceed in accordance with the legal provisions binding
in this scope.
For the sake of safe organization of conducted works
the contractors may obtain meteorological information
on weather conditions, including wind velocity and direction
from the Dispatcher of Grupa LOTOS.
86
8.5.3 Exploitation of suspended baskets and telescopic hydraulic
platforms
The hook throat must
be protected in a reliable way against going out of a ring.
A ring must be characterized with appropriate
strength
to carry the maximal
total load.
Protective
helmets
and goggles are obligatory.
Safety harness must
be fastened completely – both on chest
and tights.
A name plate must
show the following
information:
• company name,
• UDT (=Technical
Inspection Office)
/CE or other mark,
• maximal lifting
capacity,
• year of construction,
• basket load.
A crane must be subject to a complete
UDT (Technical inspection Office) acceptance, along with
the instructions and
approvals for work
with a basket.
A sling that protects
the employee must
have a strength certificate and it must
be suspended above
the ring of the basket.
The employees must
be trained in the
scope of work in the
basket and works at
height.
The basket must be
in good working
condition, without
waste and rubbish
inside the basket.
The following documents shall be carried along with the
basket:
• safe performance
of works with the
application of the
basket,
• procedure in
emergency, in
the event of
evacuation of
employees.
It is OBLIGATORY to wear safety harness with a rope
and a shock absorber in the basket, irrespective
of the kind of performed works.
Moreover, prior to starting works from the basket, the required documentation
should be drawn up, including, among others:
•
instructions for work from the basket, taking into consideration the safety of
works to be performed,
•
procedure in emergency and in case of evacuation of employees,
87
•
•
•
•
attestation of a basket, including the producer’s documents (for construction of
the basket – all the documents required to confirm the device strength),
a list of persons trained in the scope of works carried out from the basket, with
valid certificates of medical examination, confirming lack of contraindications
against work at height,
an entry stating with what crane the basket is to work, along with calculations of
rope load (not less than 10m),
a covering letter to the Technical Inspection Office (UDT).
The documents, prepared and drawn up as above, should be submitted to the Technical Inspection Office so that a basket may be authorized for use.
After the basket is authorized for use, a responsible person with UDT authority
– a crane equipment maintenance engineer – shall conduct surveys confirmed with an
entry in the survey log (surveys shall be conducted at least once a month).
In case of intensive, every-day operation of the basket a crane equipment maintenance engineer should conduct surveys confirmed with an entry in the survey log on
an every-day basis, prior to the start of works.
8.6 Earth works
Detailed requirements are specified in the “Procedure at performing works under written permits”
Due to large amounts of buried electric, telephone, control and automation system
cables located at a small depth, persons who carry out earth works are obliged to
exercise special caution during these works.
8.6.1 Excavations
In the case of earth works with the depth of excavations exceeding 0,4 m the external company is obliged to obtain a written permit to carry out this type of works.
A permit is a document, on whose basis excavation is coordinated with the respective
hosts of cable routes and buried pipelines.
If the permit issued allows solely for manual digging,
it means that only a spade may be used. It is forbidden
to use a pickaxe or any mechanical equipment.
88
•
•
•
•
•
•
•
The area around excavations must be fenced with boards on stable supports or
with a mesh barrier with a base, marked with white and red stripes. The height
of fencing should amount to 1.1 m.
Excavations with vertical, unshored walls, without strutting or supporting, may be
carried out only to a depth of 1 m.
Excavations with a depth exceeding 1 m must be sloped excavations at an angle
of 45°, and in the case of straight walls, shoring and strutting is required.
Excavated material should be stored at a distance of at least 60 cm from the edge
of the excavation.
A possibility of safe entrance and exit to/from the excavation should be ensured
with a ladder, protruding 75 cm above the edge of the excavation or by means of
the stairs with a hand-rail. Both the ladder, and the stairs must reach the bottom
of the excavation.
The distance between entrances to the excavation should not exceed 20 m.
In the generally accessible places barriers with a warning lights must be put around
the excavations left after dusk and at night.
On the area of Grupa LOTOS
it is forbidden to use tapes and supports driven into the ground
(for marking of the area of excavations).
NOTE!
•
The excavations carried out at a distance of 3 m from clearance gauge of railway
rail must be coordinated by the Contractor with LOTOS Kolej Sp. z o.o.
•
The persons who carry out works (e.g. excavations) or other activities on the inplant roads or in their surrounding up to 5 m, are obliged to use reflective vests,
visible for other participants of traffic.
89
8.7 Fire hazard works
Detailed requirements are specified in the regulation “Fire protection of fire hazard works”
Fire hazard works include, among others: welding, grinding, works with the application of electric tools in a construction other than explosion-proof – EX and sparking tools, as well as other works that may entail a direct threat of fire or explosion.
•
•
•
All sewer manholes within a radius of 20
m from the place where works are performed must be secured by a person indicated in the permit. Protection of manholes consists in covering them with a fire
blanket or other elastic material resistant
to sparks and covering the blanket/material with a layer of sand in a tight way.
All inflammable materials must be removed from the place of performance of
the above mentioned works; if it is impossible, they should be protected against
ignition.
All cables, electric wires ad installations with flammable insulation must also be
protected against sparks and mechanical damage.
Management personnel of external companies is obliged
to equip the place of performed fire hazard works with
a minimal fire-fighting equipment set, i.e. with a dry powder
extinguisher ABC 12 kg and a fire blanket or other, as required
by the person who issued the work permit.
8.7.1 Welding
•
•
•
•
90
Technical gas cylinders should be protected against overturning, mechanical
damage, contamination of reducers and valves with oil, heat sources and contact
with live electric wires.
The cylinders should be stored in a place distant from mechanical equipment
traveling on the area. The place of storage must, among others, include information where the empty and full cylinders are stored. Open storage yards must have
at least a floor and a roof that protects against sunrays and precipitation.
During welding the cylinders are put in a vertical position or inclined at an angle
of 45 deg. in relation to the level.
Conduits or welding hoses on caps of reducers, burners and connectors may only
be fastened with flat clamps.
•
•
•
When performing welding works on the areas where it is obligatory to wear
industrial safety helmets, one must also use a helmet shield, fastened to the helmet. In the places where it is impossible due to a limited space, works can be performed without a helmet. The place, where works are performed in such a way,
must be protected with appropriate shields and the information on the method
of protecting a welder must be included in the content of the permit issued to
carry out this type of works. A decision, whether a welder should work without a
helmet or not and the information on a method of protection of his work station
belongs to the contractor.
The contractor bears entire
responsibility for the safety
of its employee.
Electric wires and the installations with flammable insulation must be protected
against splinters and mechanical damage.
Welded structure should be
grounded with a neutral
conductor as close as possible to the place of welding,
so that welding current flow is as short as possible and does not close in other
ways (e.g. hoop iron, PE conductors of other pieces of equipment, cable structures).
When performing welding works at height
one must additionally:
•
ensure roofing or fencing of the welding zone, to protect the employees
below from splinters and ensure stable
fastening of gas conduits, to protect
them from falling.
It is forbidden to:
•
use damaged burners, hoses, cylinders,
•
use a cylinder in a horizontal position
or not protected against falling,
•
store the cylinders without secured
valves, e.g. without caps.
91
8.7.2 Grinding
•
•
•
•
•
Grinding works should not be carried out in a forced position. A tool should be
held firmly, so that it cannot be torn out of hands in case of abrasive disc seizure.
The object of grinding should be fastened in a secure way, e.g. in a vice,
blankholders or with clamping screws.
Discs may only be replaced after the power supply of the tool is cut off and the
plug is disconnected.
Protective clothes and personal protection equipment, such as protective goggles, heat screens, hearing protectors and others, depending on the place of
works, are obligatory during performance of works. Working clothes should be
tightly fitted, with sleeves buttoned up, so that a piece of clothing may not be
caught by a rotating tool.
Maintenance and repair works should be carried out by a person with appropriate qualifications.
An electric tool must be
subject to quarterly surveys
by an authorized electrician
and marked accordingly with
a quarterly color code.
A plug must be
complete, undamaged, WITHOUT
protruding
wire conductors.
Must be equipped with a
shield to protect the tool
handle.
Must be equipped with a disk
that is not damaged, worn and is
suitable for a given type of grinding works and is in a size suitable for a given type of grinders.
A switch MUST
work correctly;
its release must
cause
cutting
off power supply
and stopping of
a disc.
A
clamping
screw
must
firmly protect
the disc from
accidental sliding from a
fastening mandrel.
A motor casing
must be complete and unbroken. A damaged
casing may pose
electric
shock
hazard.
A tool must be
equipped with
an additional
handle
ensuring firm grip
during performed activities.
A tool cable must be in good working condition. It is inadmissible
to connect wires with a insulating tape!
The following are UNACCEPTABLE during grinding works:
•
to use damaged grinding wheels,
•
to carry out works without shields installed on the grinder,
•
to repair, clean, grease a tool in motion,
•
to leave a working grinder unattended,
•
to carry out works on a ladder (a working platform or other safe station should
be ensured for performance of such works).
92
8.8 Machines and technical equipment
All the machines and technical equipment used by contractors and made available to
the employees should be:
•
used solely for the works for which they are intended,
•
maintained in the condition that ensures their efficiency,
•
operated by trained persons in accordance with the operation manual,
•
checked on account of their technical efficiency and safe operation (each time
before starting works and in case of change of operation personnel).
NOTE!
The contractor is obliged to quarterly survey of all extension cords, electric equipment
and slings. It is also obliged to mark them with appropriate colors for a given quarter:
quarter I (January-March)
– red color
quarter II (April-June)
– yellow color
quarter III (July-September)
– blue color
quarter IV (October-December)
– white color
When a damage of a machine or other piece of technical
equipment is detected during works it must be stopped
immediately and the power supply must be cut off.
It is forbidden to carry out repairs and maintenance
works on mechanized equipment in motion.
8.9 Electricity
8.9.1 Works on electric power supply equipment
Detailed requirements are specified in the „Instructions of the organization of safe work at the electrical
power supply equipment and devices in Grupa LOTOS S.A.”
All repair or modernizing works and activities on electric conduits
should be conducted
• with all machines and devices stopped,
• with all sources of power supply cut off,
• basing on written orders.
93
A need to perform works should be reported to a specialist from the Planning and
Electrical Maintenance Department at least 1 day before.
It is forbidden to carry out any activities and works on the
electric power supply devices, installations and networks
by the employees of the external companies without approval
from a shift master of Grupa LOTOS in charge of operation
of these devices, installations and networks.
8.9.2 Temporary electric wiring systems
Detailed requirements are specified in the regulation “Performance of temporary electric wiring systems for
supply mobile electric appliances at Grupa LOTOS S.A.”
Temporary electric wiring systems include, among others, electric appliances along
with their power supply system, connected in other places than fixed repair sockets
installed on technological installations.
•
The repair contractor shall supply an electric device for connection (construction
switchgear, etc.) along with a feeder cable with an appropriate cross-section and
a length sufficient for connection at the planned places of use (up to 50 m at
most).
Switchgears should be equipped with power switches and differential current
circuit breakers that protect receiver sockets.
An electric device must be in good technical condition and be operated in accordance with the regulations in force. An operator of the device is responsible
for correct operation.
A date of the next technical examination must be clearly marked on the casing
of the device.
•
•
•
8.10 Radiation protection
Detailed requirements are specified in the regulation “Protection against ionizing radiation”
NOTE!
THERE IS A RISK OF INVISIBLE IONIZING RADIATION DURING
PERFORMED WORKS. THE AREA IS STRICTLY CONTROLLED.
A controlled area is an area with controlled access, subject to special provisions
aimed at protection against ionizing radiation or spreading of radioactive contamination.
94
•
•
A threat connected with invisible ionizing radiation is mostly present during the
inspection works, such as e.g. examination of a pipeline wall thickness.
The devices with radioactive sources or being the source of ionizing radiation
may only be operated by persons, who are adequately prepared, trained, familiar
with the rules of work of a device, its operation, a procedure in case of failure
and who undergo systematic periodical medical examinations.
An external company that uses the sources of ionizing radiation or the devices that
are the sources of ionizing radiation on the area of Grupa LOTOS is obliged, prior to
starting works connected with exposure to ionizing radiation:
•
to notify correctly the Radiation Protection Inspector and strictly observe his recommendations,
•
to present to the Radiation Protection Inspector of Grupa LOTOS the permits of
the Chairman of the National Agency for Atomistics for pursuing activity using
the sources of ionizing radiation and/or the devices that are the sources of such
radiation, as well as the documentation of the applied devices (e.g. certificates
or radioactive sources, technical data of the applied devices supplied by their
producer),
•
to report the fact that it is necessary to carry out works with the application of
ionizing radiation to the host of the object (on whose area works will be carried
out), who shall issue the appropriate permit for their performance after having
specified safe conditions of work.
Works with the application of devices with radioactive
sources or being the source of ionizing radiation may
only be performed after having obtained the applied written
permit for performance of this type of works.
During performance of radiological works:
•
the boundaries of their area shall be fenced with a yellow tape with an inscription: RADIATION,
•
before entering the controlled area it is necessary to put
up warning signs at a distance
not exceeding 10 m from one
another and the yellow flasher
lamps, placed on circulation
routes,
•
lead screens or other screens to
shield the beam of radiation going outside of the inspected objects are obligatory.
95
In case of works at height it is recommended that a third party participates in them, to
safeguard and supervise the works from the zero level and to take care of protecting
of the controlled zone against unauthorized access, particularly from the side of the
main circulation route near the examined object.
The contractor of works should carry
a valid permit for their performance
and present it on demand of employees of LOTOS Ochrona, Radiation
Protection Inspector and the occupational health and safety service.
Only the employees authorized to
perform works on the controlled area
have access to such an area. Each entrance is registered. Radiation intensity must be measured during performance of works.
The persons who work with the application of ionizing radiation in the evening or at
night are obliged to wear reflective vests.
NOTE! Due to invisible, insensible and dangerous character
of radiation, it is absolutely forbidden for unauthorized persons
to stay in the zones marked with the warning signs.
9. FIRE PREVENTION
It is a duty of each person staying or carrying out works
on the area of Grupa LOTOS:
•
to ensure appropriate conditions of evacuation,
e.g. not to obstruct, block, or dig on the escape
routes, circulation and fire service roads and access
roads to the objects (without the required written
permits),
•
ensure access (at least 1 m wide) to fire extinguishers, as well as appropriate access to fire-fighting equipment,
•
not obstruct roads, passages and access roads to
objects, equipment, storage yards, access for pe-
96
destrians - to buildings, platforms and emergency ladders, passages and exits
from buildings, entrances to etagere, technological installations, etc.
Management personnel of the external companies is obliged to secure the place of performance of fire hazard works in its own scope.
The minimal fire-fighting equipment set includes: a dry powder
extinguisher 12 kg (ABC type powder) and a fire blanket.
9.1 Chemical alert
Chemical alert may be called in case of real chemical failure or for the needs of drills.
In case of announcement of drills, the alarm should be treated in such a way as
if it was a real situation. One must proceed in accordance with the assumed rules
and strictly observe the orders of a person in charge of rescue operations.
Management personnel of the external companies is obliged to make all of their employees and the employees of subcontractors cooperating with them familiar with the
provisions of the Instruction Manual of Chemical Alert and to apply them in case of a
chemical alert on the area of Grupa LOTOS.
Chemical alert cancels all issued work permits and all consents to enter the area of
the installations and the tank park recorded in the “Register of employees entering
the installations... not performing works on the basis of a written permit”.
Chemical alert is binding on all persons present on the area,
for which it was called.
A supervisor on the contractor’s side is obliged to know the exact number of persons
present on the area of performed works. After the alarm (s)he checks whether all
subordinate employees left the threatened area. If there is any employee missing, this
fact shall be immediately reported to a person in charge of rescue operations.
There is a ban on driving with a vehicle and ban
on smoking tobacco on the threatened area.
97
INSTRUKCJA ALARMU CHEMICZNEGO
OGàOSZENIE:
3-minutowy przerywany sygnaá:
10s
25-30s
10s
25-30s
10s
syrena
przerwa
syrena
przerwa
syrena
3-krotna zapowiedĨ sáowna z gáoĞników:
„Uwaga, uwaga ! Ogáaszam alarm chemiczny o skaĪeniu (podaü rodzaj skaĪenia) dla (podaü teren, na
którym obowiązuje alarm). NaleĪy ewakuowaü siĊ na punkt zborny nr…..”
meldunek przekazany siecią telefoniczną lub przez goĔca.
W PRZYPADKU OGàOSZENIA NALEĩY:
przerwaü wszystkie wykonywane prace (niezaleĪnie od posiadanego zezwolenia na prace)*,
wyáączyü pracujące maszyny i urządzenia*,
zatrzymaü pojazd jak najbliĪej prawej krawĊdzi drogi, wyáączyü silnik (pozostawiü kluczyk w stacyjce),
przestrzegaü caákowitego zakazu palenia tytoniu,
ewakuowaü siĊ na bezpieczną odlegáoĞü (na wskazany w komunikacie punkt zborny lub inne
wskazane miejsce, w kierunku prostopadáym do kierunku wiatru)*.
ODWOàANIE:
syrena - 3 minuty
3-minutowy sygnaá ciągáy:
3-krotna zapowiedĨ sáowna z gáoĞników:
„Uwaga, uwaga ! OdwoáujĊ alarm chemiczny o skaĪeniu dla … (podaü teren)”
meldunek przekazany siecią telefoniczną lub przez goĔca.
CHEMICAL ALERT INSTRUCTION
ANNOUNCING:
discontinuous sound lasting 3 min:
10s
25-30s
siren
pause
10s
siren
25-30s
pause
10s
siren
verbal announcement repeated three times:
‘Attention! Attention! I announce the chemical alert caused by the contamination…(specify a type of
contamination, the area for which the alarm is given). One should be evacuated to assembly point no..’
report delivered through telephone network or by messenger.
IN CASE OF CHEMICAL ALERT ANNOUNCEMENT, ONE MUST:
discontinue any work (independently of held written permit to work)*,
switch off all machines and equipment*,
park the vehicle as close to the right side of the road as possible, turn off the engine (leave keys in the
ignition switch),
smoking completely forbidden,
evacuate at a safe distance (proceed to assigned assembly point or other specified location
perpendicularly to wind direction)*.
CALLING OFF:
continuous siren signal sound lasting 3 minutes:
siren - 3 minutes
verbal announcement repeated three times:
‘Attention! Attention! I call off the chemical alert for… (the specified area)’.
report delivered through telephone network or by messenger.
nger.
* - nie dotyczy obsáugujących instalacje, którzy postĊpują zgodnie z instrukcją technologiczną/does not apply to operators on installation,
who are acting according to technological instruction
98
9.2 Assembly points and weather vanes
Assembly points are the designated and marked places of assembly for all persons
present on the area, where failure or other hazard occurred (also in case of chemical alert).
The employees gather at the assembly point, according to the information from a
person who calls the alarm. After they are assembled a person who supervises works
on the side of the external company checks presence of all its employees. Should any
employee be missing, this fact shall be reported to a person in charge of rescue operations without delay.
On must evacuate to an assembly point mentioned in the announcement.
If no point is specified, one must evacuate in the direction perpendicular
to the direction of wind (across the wind).
9.3 Procedure in emergency situations
Management personnel of the external companies is obliged to make all of their employees and the employees of subcontractors cooperating with them familiar with
the provisions of the Instruction Manual in Emergency and to ensure that its rules are
observed in case of failure or other hazard (including fire, explosion, chemical failure,
accident, etc.).
STAY CALM AND DO NOT CAUSE PANIC
IN HAZARDOUS SITUATIONS.
99
ALARM INSTRUCTION
1. ALARMING
In case of accident (e.g. fire, explosion, chemical failure), violation of physical safety
and security (e.g. suspicious package, misfire, aggression, information of set bomb), natural
disaster, incident or other local hazard, one should keep calm and do not panic.
Any person on the premises of Grupa LOTOS S.A. is obliged to alert immediately:
- persons in the hazardous area,
- EMERGENCY POINT of LOTOS StraĪ
998
508-998-998
by stationary phone:
by mobile phone:
or
in case of fire activate the alarm button
While alarming by phone one must give information about:
type of hazard (fire, misfire / failure, other),
place of incident (object, unit, plant),
whether the situation is life-threatening,
full name and contact telephone number.
ATTENTION ! One should disconnect only after confirming the acceptance of
notification.
2. PROCEEDING
In case of accident (incl. fire), natural disaster, incident or any other local hazard
Until the arrival of fire brigade, worker who first noticed the hazard supervises the
rescue operations. Then a shift manager / host area takes command.
While alarming, one must organize first aid treatment, extinguishing action and
evacuation of people from hazardous areas.
In case of violation of physical safety and security
Do not take unnecessary actions, which may affect human life or health. One must wait
until the arrival of security.
Upon the arrival of commander of rescue unit
Every person, independently of filled position, must comply with orders given.
The current supervisor informs the commander of arrived rescue unit about current
situation, the technology and rescue operations taken and the hazards observed.
100
BEAR IN MIND!
When calling on the emergency phone number given in the above mentioned instruction manual, it is obligatory to give your first and last name and a contact number;
hanging up is allowed only after the alarm center dispatcher has confirmed the notification.
In case when you have no telephone with you and the situation requires that intervention services be called, use the nearest manual callpoint and wait in a visible place
until the rescue service arrives.
Activation of a manual callpoint depends on its type and it consists in:
breaking the glass and the button
is activated automatically
or breaking the glass and pushing
the button inside
9.4 Drills
In case of drills in the scope of
emergency response or evacuation
of people from the buildings, bear
in mind that:
•
you should act in a way as if
the threat was real,
•
when you are on the area,
where alarm or evacuation is
announced, you are obliged
to participate in the drills,
•
after the drills are finished,
continue your work.
101
9.5 Evacuation from buildings and rooms
INSTRUKCJA EWAKUACJI
W przypadku ogáoszenia ewakuacji ludzi z obiektu za pomocą sygnaáów
dĨwiĊkowych i/lub komunikatu sáownego naleĪy:
-
zachowaü spokój i nie wywoáywaü paniki,
zamknąü drzwi od pomieszczeĔ (nie na klucz),
bezzwáocznie udaü siĊ do najbliĪszego bezpiecznego wyjĞcia ewakuacyjnego,
ewakuowaü siĊ zgodnie z kierunkami znaków ewakuacyjnych,
w przypadku odciĊcia dróg ewakuacji gromadziü siĊ w pobliĪu okien, tarasów itp.,
w przypadku silnego zadymienia poruszaü siĊ w pozycji pochylonej (gáowa jak najniĪej),
przestrzegaü zakazu korzystania z wind osobowych,
udaü siĊ do wyznaczonego miejsca zbiórki (np. punktu zbornego),
nie wracaü do pomieszczeĔ/obiektu bez zgody kierującego ewakuacją,
stosowaü siĊ do poleceĔ kierującego ewakuacją,
jeĞli pozwolą na to warunki i rozwój sytuacji, na koĔcu ewakuowaü mienie.
Osoby z zewnątrz ewakuują siĊ pod nadzorem pracowników im towarzyszącym.
PrzeáoĪony kaĪdej komórki organizacyjnej zobowiązany jest sprawdziü czy wszystkie osoby (w
tym osoby zewnĊtrzne) przebywające w pomieszczeniach zostaáy ewakuowane. InformacjĊ o
iloĞci ewakuowanych osób naleĪy niezwáocznie przekazaü kierującemu ewakuacją lub osobie
przez niego wyznaczonej.
EVACUATION INSTRUCTION
In case of fire alarm announcement by means of sound signals and verbal
notice one should:
-
keep calm, do not panic,
close the doors (no key-lock),
proceed immediately to the nearest safe emergency exit from the building,
during evacuation follow the evacuation signs,
gather near the windows and staircases in case of being cut off from the emergency exits,
in case of high smoke concentration proceed in crouching position (head as low as possible),
do not use the lift during the evacuation,
proceed to assigned assembly point,
do not come back to rooms/buildings without agreement of a person commanding rescue
operations,
- obey emergency orders given by a person in charge of rescue operations,
- finally, if conditions and situation are relevant, evacuate personal property.
Persons from outside shall evacuate under supervision of their companions.
The supervisor of organizational unit shall check if all persons inside (incl. external persons)
have been evacuated. Information about the number of evacuated persons should be reported
to the person in charge of rescue operations or designated person.
102
In case of necessary evacuation from the buildings and rooms one must strictly observe the provisions included in the Instruction Manual for Evacuation.
NOTE!
First and last names of persons assigned for evacuation in the buildings located on the
area of Grupa LOTOS can be found at the entrances to those buildings.
10. HAZARDOUS EVENTS
NOTE! it is necessary that the external companies fill in and send the form concerning the hazardous event
that occurred on the area of Grupa LOTOS
A hazardous event is an event that influences health, safety, environment and/or
property, in particular: accident at work, failure, fire, hazardous situation, potentially accidental event, occupational disease or other local threat present on the
area of Grupa LOTOS and/or an external company located on the area of Grupa
LOTOS.
In case of occurrence of a hazardous event on the area of Grupa LOTOS, in which
participates an employee of the external company (and/or of its subcontractor(s)),
exerting influence on health and/or environment and/or the property of Grupa LOTOS
and the external company (located on the area of Grupa LOTOS), the management
personnel of this company is obliged to proceed in accordance with the internal regulations of Grupa LOTOS and report this fact without delay to the Health and Safety
Office of Grupa LOTOS (telephone numbers: +48 505 001 365, +48 505 001 366 or via
e-mail: [email protected]).
During analysis of a hazardous event, the external company shall keep the
Health and Safety Office of Grupa LOTOS (via e-mail to the following address:
[email protected]) informed on, among others, the on-going proceeding, the most important facts and other data as indicated by the above mentioned
Office, related to the event that occurred.
Within 5 (five) working days after the analysis of the causes of the event and after
specifying preventive actions, a person in charge of the external company, in which
the event was recorded on the area of Grupa LOTOS, shall obligatorily send to the
Health and Safety Office of Grupa LOTOS the complete information on the event that
occurred on the form Reporting a hazardous event on the area of Grupa LOTOS with
all points related to the event filled.
103
11. PHYSICAL SAFETY
When moving around on the area of Grupa LOTOS one should pay particular attention to:
•
unattended untypical objects, bags left in the place suggesting that it is an abnormal situation,
•
persons who behave in a way that causes concern (pay attention to their behavior, appearance, speech, sex, etc.),
•
unsecured military objects, blinds, misfires.
Also in the case:
•
of receiving a phone call on a blowing charge,
•
of receiving a package or a letter with suspicious content,
•
of burglary, theft or assault,
none must report this fact without delay to the Alarm Center of LOTOS Straż at a
number 998 from the stationary telephone connected to the refinery network or
508 998 998 from mobile phones, informing of:
•
the kind of threat and the exact place of its occurrence,
•
the first and last name and a contact phone number.
In case of identification of suspicious or dangerous objects on the area of Grupa
LOTOS each person is obliged:
•
not to move, touch or displace the objects that cause concern, not to use radio
stations or mobile phones at a distance smaller than 3 m from the suspected
package/object and to stop the works carried out near the dangerous place without delay,
•
to inform the Alarm Center of LOTOS Straż without delay (proceed as described
above), retreat from the dangerous place, not to allow any outsiders to get to
the place of event (if possible) and wait at a safe distance until the security employees arrive.
It is forbidden to leave any packages, bags, sacks
and other packaging without its owner’s supervision
on the area of Grupa LOTOS.
12. ENVIRONMENTAL PROTECTION
Grupa LOTOS has the implemented and certified Integrated System of Management,
including the requirements of the following standards:
•
PN-EN ISO 9001 Quality Management System,
104
•
•
PN-EN ISO 14001 Environmental Management System,
PN-N-18001 Occupational Health and Safety Management System.
During implementation of the Integrated System of Management the principle was
assumed that each person working for Grupa LOTOS is responsible for health and
safety, quality and environmental protection.
According to these provisions, each company that cooperates with Grupa LOTOS and
carries out works on its area shall be accessed by GL S.A. on account of abiding by: the
legal requirements connected with performed work, occupational health and safety
provisions and rules, qualitative standards and respect of environment.
The environmentally friendly company is one of the goals specified in the mission of
Grupa LOTOS. It testifies to a lot of weight that the enterprise attaches to the activities connected with environmental protection.
12.1 Waste management
The external company that renders services in the scope of construction, demolition,
repair of objects, washing of tanks or equipment and cleaning, maintenance and repairs becomes the producer of waste, as defined in the provisions of the Act on Waste,
unless the contract on rendering services stipulates otherwise. In connection with this
fact, the waste producer (the company that renders a service resulting in production
of waste) is obliged to proceed with waste in a way conforming to the principles of
waste management resulting from the Act on Waste and the requirements of environmental protection.
The detailed manner of proceeding with waste produced by external companies on
the area of Grupa LOTOS is set forth in the contracts concluded between Grupa LOTOS and the contractor of a service.
Prior to starting works, the external company that renders services for Grupa LOTOS
is obliged to submit to the Contractation Office, as required by law: a decision confirming the program of hazardous waste management or a written acceptance of
information on waste.
The external company that organizes its welfare site facilities should ensure in its
scope the selective collection of its own municipal waste and proceed with it in a way
conforming to the rules of municipal waste management, resulting from the Act on
Order and Cleanliness in Districts. At all times attention must be paid to selective collection of produced waste.
It is unacceptable:
•
to collect waste in a non-selective way,
105
•
•
to manage waste outside of one’s own places of collection, of waste storage or
as indicated by Grupa LOTOS,
leave unsecured waste in the place of performance of works.
12.2 Water and sewage management
The external company that renders services for Grupa LOTOS, as of result of which (industrial, sanitary, runoff) waste may be formed, is obliged – before starting works, using the welfare site facilities – to obtain approvals from the Utility Production Complex
[Zakład Produkcji Mediów Energetycznych i Gospodarki Wodno-Ściekowej] of Grupa
LOTOS. The approvals should refer to the kind, amount and quality of waste, as well as
to a method of its evacuation to sewage systems of Grupa LOTOS.
If water (potable, for economic purposes, for fire-fighting purposes) is required for the
needs of rendered services and/or welfare site facilities, the external company is obliged
- before starting works, using the welfare site facilities – to obtain approvals from the
Utility Production Complex of Grupa LOTOS. The approvals should refer to the kind and
amount of water, as well as to a method of its supply from water systems of Grupa LOTOS.
When chemical substances and preparations are stored and when works are performed
that may result in impurities entering the sewage systems, actions should be taken
aimed at limitation of a threat of system contamination. Covering of street inlets and
manholes on the area of the installation should be agreed with their owners.
Each increased water demand, increased waste discharge (in terms of quantity and
quality), intended or emergency, should be reported without delay to the representative of the Utility Production Complex of Grupa LOTOS. The above provisions do not
infringe the section 9.3. Procedure in emergency situations.
It is unacceptable:
•
to dump liquid wastes to other sewage system than the assigned one,
•
to spill, flush, pour the chemical substances and preparations residue to the sewage system ,
•
to wash vehicles and machines on the area of the plant,
•
to dump waste into the sewage systems,
•
use water not according to its purpose.
12.3 Air protection
The external company that renders services for Grupa LOTOS, that may result in unorganized emission of e.g. solvents from painting or dust from sand-blasting to the air
should make efforts to limit such emissions as much as possible.
106
12.4 Earth surface protection
The external company that renders services for Grupa LOTOS should make efforts to
limit a possibility of contamination of the ground and paved areas as much as possible.
12.5 Management of utilities
The external company that renders services for Grupa LOTOS should make efforts to
limit consumption of utilities as much as possible.
Should you have any questions, remarks and doubts
in the scope of environmental protection, please contact the
Environmental Protection Office of Grupa LOTOS:
• phone 58 308 81 18 – waste management
• phone 58 308 87 55 – water and sewage management
• phone 58 308 72 08 – air protection
• via e-mail: [email protected]
Should you have any questions, remarks and doubts
in the scope of health and safety issues, please contact
the Health and Safety Office of Grupa LOTOS:
• in person
• on the phone 505 001 365, 505 001 366
• via e-mail: [email protected]
• with the application of the “occupational
health and safety” boxes distributed on the
area of refinery in Gdańsk (ul. Elbląska 135)
All rights reserved. Grupa LOTOS S.A. seated in Gdańsk is the only owner of information, in particular trade marks, photographs, and other materials, and data collected in the “The Code of Conduct on the premises of Grupa LOTOS S.A.”.
The trade marks, photographs, and other materials and data as well as any information included and provided in “The
Code of Conduct” [hereinafter referred to as “Materials”] are protected by copyright. Distributing, copying, photocopying, modifying in all fields of use, including copying, photocopying in printed form or via the Internet of fragments or
whole content of the Materials without the written consent of the Grupa LOTOS S.A., or their authors is prohibited and
constitute a violation of the law.
107
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
PL 80-718 Gdańsk
www.lotos.pl
SEWEGE-TREATMENT PLANT

Podobne dokumenty