POLISA NR 80131024296

Transkrypt

POLISA NR 80131024296
POLISA NR 80131024296
Niniejsza polisa jest potwierdzeniem zawarcia umowy Ubezpieczenia Grupowego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
pomiędzy stronami wymienionymi poniżej:
UBEZPIECZYCIEL:
UBEZPIECZAJĄCY:
UBEZPIECZENI:
LICZBA UBEZPIECZONYCH:
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Stowarzyszenie Kochamy Sport
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
Zawodnicy Ubezpieczającego
263
OKRES UBEZPIECZENIA:
01.09.2014 – 31.08.2015
FORMA UBEZPIECZENIA:
imienna
WARUNKI SZCZEGÓLNE:
Generali obejmuje Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową od następstw
nieszczęśliwych wypadków całodobowo, w tym zaistniałych podczas
treningów, zawodów oraz zgrupowań w ramach zajęć klubowych oraz
podczas drogi na te zajęcia i w czasie drogi powrotnej.
Ubezpieczający zobowiązany jest przesłać zgłoszenie osób do ubezpieczenia
w formie elektronicznej (imię, nazwisko, pesel albo data urodzenia) najpóźniej
do ostatniego 30.09.2014 r.
W przypadku osoby nowo zgłoszonej okres ubezpieczenia rozpoczyna się od
dnia następnego po zgłoszeniu do Generali.
Skreśla się art. XII ust. 1 pkt 9) OWU.
Górna granica odpowiedzialności Generali z tytułu jednego zdarzenia wynosi:
22.100.000 PLN.
ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA
Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych na całym świecie.
- Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
5 000,00 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
10 000,00 zł
- Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku
1 500,00 zł
- Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa
nieszczęśliwego wypadku
1 000,00 zł
- Koszty przekwalifikowania zawodowego inwalidy – następstwa
nieszczęśliwego wypadku
1 500,00 zł
SKŁADKA JEDNORAZOWA ZA OSOBĘ
29,00 zł
SKŁADKA JEDNORAZOWA ZA GRUPĘ
7 627,00 zł
Strona nr 1 / Polisy nr: 80131024296
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA WSZYSTKICH
UBEZPIECZONYCH ZA OKRES UBEZPIECZENIA
7 627,00 zł
PŁATNOŚĆ SKŁADKI:
Składka płatna jednorazowo w terminie do 18.09.2014
Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w ciągu 30 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia.
FORMA PŁATNOŚCI:
Przelew na rachunek bankowy w:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
90 1030 1944 7435 8013 1024 2966
z podaniem na przelewie numeru polisy, za którą dokonywana
jest płatność.
Podstawę zawarcia ubezpieczenia stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. nr GNL/1/3/8/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
Oświadczam, że uprzednio otrzymałem i akceptuję tekst Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków nr 01/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. wraz z Załącznikami nr 1 i nr 2 do OWU.
……………………………………………..
…………………………………………
Podpis ubezpieczającego
Podpis przedstawiciela Generali T.U. S.A.
Strona nr 2 / Polisy nr: 80131024296

Podobne dokumenty