Konkurs na kartkę świąteczną

Transkrypt

Konkurs na kartkę świąteczną
REGULAMIN KONKURSU NA
„KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”
1. Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Twardogóra; konkurs podzielony jest na 6
kategorii wiekowych: klasy I, II, III, IV, V, VI
3. Cel: umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji
świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
4. Tematyka: samodzielne wykonanie kartki świątecznej związanej z wybranym zdarzeniem (np. wigilia,
pasterka itp.) lub dawnymi obrzędami i tradycjami (np. pierwsza gwiazdka, dzielenie się opłatkiem itp.)
oddającym nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia
5. Wymogi dotyczące prac:
•
uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 1 pracę plastyczną,
•
prace należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału (papieru, koralików, sznurków,
bibuły itp.) i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),
•
wymiary prac: 21x10 cm w orientacji poziomej lub pionowej
•
każda praca powinna zostać podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła)
•
prace, zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, nie mogą być własnością ani zawierać
jakichkolwiek elementów utworów osób trzecich
6. Ocenianie prac: oceny prac dokona trzyosobowe jury powołane przez dyrektora szkoły.
Kryteria oceny:
•
zgodność pracy z tematem
•
pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy
•
różnorodność wykorzystanych materiałów
•
ogólny wyraz artystyczny pracy
7. Terminy: prace, które wygrały w konkursie należy złożyć za pośrednictwem szkoły w siedzibie
organizatora: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, pokój 16, 56-416 Twardogóra,
(tel. 71 399 22 34, [email protected]) w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2015
roku wraz z kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Postanowienia ogólne:
•
werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
•
najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych (6 prac z każdej szkoły podstawowej),
zostaną wykorzystane jako ilustracje kartek świątecznych wysyłanych przez Urząd Miasta i Gminy
w Twardogórze oraz zostaną opublikowane na stronie www.twardogora.pl
•
organizator uhonoruje laureatów konkursu kompletem gminnych upominków
•
udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych
•
organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na
cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
Twardogóra
•
prace po zdigitalizowaniu zostaną zwrócone szkołom
•
szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Katarzyna Sobczyk-Pienio - insp. ds.
promocji i rozwoju gminy, [email protected], tel. 71 399 22 34.
Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
AUTOR PRACY
Imię …………………………………………………………….
Nazwisko……………………………………………….………
Klasa ……………………………………………………..……..
OŚWIADCZENIE
Przystępując do konkursu przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz
organizatorów konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.
OPIEKUN PRAWNY
Imię ……………………………………………. Nazwisko …………………...………......................
…………………………………….
podpis autora pracy
………………………………………….
podpis opiekuna prawnego
SZKOŁA
Pełna nazwa placówki ..………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………… e-mail ……………………………………………........
OPIEKUN PRACY (NAUCZYCIEL)
Imię ……………………………………… Nazwisko ………………………………………………

Podobne dokumenty