BiBliografia województw: kroŚnieŃskiego, przemyskiego

Transkrypt

BiBliografia województw: kroŚnieŃskiego, przemyskiego
Bibliografia województw:
kroŚnieŃskiego, przemyskiego,
rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie
Bibliografia województw:
krośnieŃskiego, przemyskiego,
rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego
1994
Rzeszów 2009
Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
Opisy zebrały:
Anna Mikosz, Zofia Szypuła,
Małgorzata Za­rem­ba
Opracowała:
MaŁgorzata Zaremba
Projekt okładki
Adolf Jakubowicz
Korekta
Małgorzata Zaremba
ISSN 0867-2652
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel./fax 017 861 26 69
Spis rzeczy
Przedmowa ............................................ VIII
Wykaz części Bibliografii regionalnych, któ­re ukazały się do tej pory . IX
Wykaz tytułów czasopism wy­ko­rzy­
sta­nych w bibliografii oraz ich
skrótów ............................................ XI
Wykaz ważniejszych skrótów i symboli sto­so­wa­nych w bibliografii . .... XIV
Spis bibliograficzny
1
1
10
13
13
20
II. Środowisko geograficzne
1. Mapy. Plany .......................................
2. Geologia. Geofizyka. Geodezja.
Geomorfologia ..................................
3. Gleboznawstwo .................................
4. Hydrologia. Hydrografia.
Meteorologia. Klimatologia. ............
29
31
III. Ludność .....................................
43
37
IV. Historia. Nauki pomocnicze historii
I. Zagadnienia ogólne
1. Bibliografie .........................................
2. Czasopisma . .......................................
3. Opracowania dotyczące całości
regionu
a) Współpraca międzynarodowa ...
b) Związki z Polonią . ......................
4. Poszczególne okręgi
i miejscowości ..................................
5. Biografie. Pamiętniki.
Wspomnienia ....................................
5. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona
przyrody i środowiska
a) Roślinność. Zwierzęta . ................
b) Ochrona przyrody i środowiska .
6. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka . ...................................................
27
28
29
29
1. Opracowania ogólne. Źródła.
Numizmatyka . ..................................
2. Archeologia. Antropologia...............
3. Historia miejscowości ......................
4. Historia ruchu ludowego .................
5. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza do roku 1772 . .................
6. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1772–1914 .......................
7. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1914–1939 .......................
8. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1939–1945 .......................
9. Historia polityczna i społeczna
1944–1956 .........................................
43
44
46
56
56
57
59
61
68
V. Etnografia
1. Zagadnienia ogólne ..........................
2. Literatura ludowa (opracowania
i teksty . ..............................................
71
71
3. Sztuka ludowa ...................................
4. Muzyka. Taniec. Stroje ludowe . ......
5. Zwyczaje. Obrzędy. Wierzenia ........
72
72
72
VI. Zagadnienia gospodarcze
1. Zagadnienia ogólne. Planowanie.
Inwestycje ...........................................
2. Geografia gospodarcza .....................
3. Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka. Budownictwo
a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka ....................
b) Budownictwo ...............................
4. Przemysł. Rzemiosło. Technika
a) Zagadnienia ogólne .....................
b) Historia techniki, przemysłu,
rzemiosła i handlu .......................
c) Przemysł naftowy .........................
d) Siarka ............................................
e) Gaz . ...............................................
f) Hutnictwo .....................................
g) Przemysł budowy maszyn i metalowy ............................................
h) Przemysł szklarski .......................
i) Przemysł chemiczny .....................
j) Przemysł motoryzacyjny ...............
k) Przemysł drzewny i meblowy ....
l) Przemysł energetyczny ...............
ł) Przemysł dziewiarski, włókienniczy i odzieżowy .......................
m) Przemysł rolny i spożywczy ....
n) Inne gałęzie przemysłu .............
o) Przemysł drobny. Spółdzielczość
pracy. Rzemiosło ........................
5. Gospodarstwo wiejskie
a) Rolnictwo . ..................................
b) Hodowla. Weterynaria ..............
c) Ogrodnictwo. Sadownictwo . ....
d) Rośliny przemysłowe . ...............
e) Leśnictwo ....................................
f) Łowiectwo ...................................
g) Pszczelarstwo . ............................
h) Gospodarka rybna .....................
6. Handel. Spółdzielczość. Usługi.
Żywienie zbiorowe
a) Handel. Spółdzielczość ..............
b) Usługi ..........................................
c) Żywienie zbiorowe .....................
7. Finanse .............................................
VI
74
80
82
84
86
87
89
90
91
91
92
96
97
97
99
100
100
101
107
110
111
116
117
118
118
119
119
119
119
122
122
122
8. Komunikacja. Transport. Łączność
a) Komunikacja. Transport ...........
b) Łączność .....................................
9. Gospodarka wodna. Hydrotechnika ..................................................
10. Gospodarka komunalna . .............
11. Gospodarka mieszkaniowa ..........
12. Pożarnictwo . .................................
126
130
131
133
136
138
VII. Zagadnienia spoŁecz­ne
i polityczne
1. Zagadnienia ogólne ........................ 140
2. Partie polityczne. Organizacje społeczne i młodzieżowe
a) Partie polityczne . ......................... 143
b) Organizacje społeczne . ............... 144
c) Organizacje młodzieżowe ........... 144
3. Praca. Zabezpieczenie społeczne.
Związki Zawodowe. Zagadnienia
socjalne
a) Praca. Zabezpieczenie społeczne 145
b) Zagadnienia socjalne. Wczasy.
Rekreacja . ..................................... 149
c) Związki zawodowe. Samorządy . ... 149
d) Pomoc społeczna ......................... 151
e) Czyny społecze. Praca społeczna 155
4. Patologia społeczna .......................... 155
5. Problemy narodowościowe .............. 158
6. Uroczystości. Obchody .................... 159
VIII. Zagadnienia prawnoadministracyjne
1. Zagadnienia ogólne ..........................
2. Samorząd terytorialny ......................
3. Prokuratura. Sądownictwo ..............
4. Bezpieczeństwo publiczne ...............
161
167
174
179
IX. WOJSKO . ....................................... 181
X. Służba zdrowia.
LECZNICtwo. Higiena............ 182
XI. Kultura. Nauka. OŚwiata
1. Zagadnienia ogólne oświaty, szkolnictwa i wychowania ......................... 189
2. Zagadnienia ogólne kultury............... 193
3. Historia kultury i oświaty ................. 195
4. Towarzystwa regionalne . .................. 197
5. Nauka. Placówki naukowe................. 198
6. Szkolnictwo wyższe i pomaturalne .... 199
7. Szkolnictwo podstawowe i średnie
ogólnokształcące . ............................... 203
a) Szkolnictwo podstawowe ............ 203
b) Szkolnictwo średnie
ogólnokształcące............................ 205
8. Szkolnictwo zawodowe ..................... 208
9. Szkolnictwo artystyczne ................... 209
10. Oświata dorosłych .......................... 210
11. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą . . 210
12. Praca kulturalno-oświatowa
a) Zagadnienia ogólne. Imprezy .... 212
b) Domy kultury. Kluby . ............... 214
c) Amatorski ruch artystyczny . .... 215
13. Muzealnictwo. Izby pamięci.
Zbiory .............................................. 217
14. Radio i telewizja . ............................ 222
15. Kultura fizyczna i sport .................. 222
XII. JĘzykoznawstwo .................. 232
XIII. Literatura piĘkna
1. Historia literatury i krytyka
literacka. Życie literackie ................ 233
2. Teksty ................................................. 237
XIV. Sztuka
1. Zagadnienia ogólne. Historia sztuki. Zabytki ich ochrona . ..................
2. Zagadnienia współczesnej
plastyki . .............................................
3. Teatr. Estrada
a) Zagadnienia ogólne .....................
b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie . ................................
c) Państwowy Teatr Lalki i Aktora
„Kacperek” w Rzeszowie..............
4. Muzyka ..............................................
5. Film. Kino . ........................................
6. Fotografika . .......................................
240
248
252
252
253
254
257
257
XV. RELIGIA . ...................................... 258
XVI. KsiĄŻka i czytelnictwo.
biblioteki. Archiwa
1. Za­gad­nie­nia ogólne ..........................
2. Drukarstwo. Ruch wydawniczy . .....
3. Księgarstwo .......................................
4. Biblioteki. Czytelnictwo ...................
5. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 6. Archiwa . ............................................
264
264
265
265
267
269
INDEKSY
Indeks autorski ...................................... 273
Indeks przedmiotowy ........................... 303
Indeks autorów i tytułów druków
zwartych oraz tytułów opracowań
zbiorowych zamieszczonych
w „Bibliografii” .................................. 337
Przedmowa
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tar­no­brze­
skie­go 1994” jest kontynuacją osiemnastu poprzednio wydanych części oraz „Bi­blio­gra­fii
Rzeszowszczyzny”.
W doborze i opracowaniu materiałów zastosowano te same kry­te­ria, co w tomach po­
przed­nich. Opi­sy przejęte z innych źródeł bez autopsji oznaczono znakiem „¡”.
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tar­no­brze­skie­go
1994” zawiera 4780 numerowanych pozycji (w tym także opisów zbiorowych).
W korzystaniu z „Bibliografii...” pomogą indeksy: autorski, przedmiotowy (zawierający
przede wszystkim hasła geograficzne i osobowe) oraz indeks książek.
Wykaz czĘŚCI Bibliografii regionalnych,
które uka­za­ły siĘ do tej pory
Dotychczas ukazały się następujące części Bibliografii regionalnej:
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944–1963”. Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. – Rzeszów, 1964
„Rzeszowszczyzna w prozie XX-lecia 1944–1963”. Oprac. A. Pasławska. – Rzeszów, 1966
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944–1963”. Art. z czas. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1968
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1968
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1970
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966”. Oprac. B. Kurowska, Z. Przywara. – Rzeszów, 1971
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1967”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1970
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1972
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1973
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1976
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1977
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1980
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1982
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1974 – 31 V 1975”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1990
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1 VI 1975
– 31 XII 1976”. Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1981
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1977”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1984
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1985
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1979”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1986
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1980”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1988
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1981”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1990
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1982”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1991
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1983”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1993
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1984”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1994
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1985”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1995
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1986”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1996
IX
„Bibliografia województw: krośnieńskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 1997
„Bibliografia województw: krośnieńskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 1999
„Bibliografia województw: krośnieńskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2000
„Bibliografia województw: krośnieńskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2003
„Bibliografia województw: krośnieńskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2005
„Bibliografia województw: krośnieńskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2007
„Bibliografia województw: krośnieńskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2007
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987”.
prze­my­skie­go, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1988”.
prze­my­skie­go, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1989”.
prze­my­skie­go, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1990”.
prze­my­skie­go, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1991”.
prze­my­skie­go, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1992”.
prze­my­skie­go, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1993”.
Wykaz tytuŁów czasopism wykorzystanych
w bibliografii oraz ich skrótów*
Acta Archaeol. Carpath. – Acta Archaeologica
Carpathica, Kraków
Acta Univ. Wratisl. Hist. – Acta Universitatis
Wratislaviensis. Historia, Wrocław
Akcent – Akcent, Lublin
Archeion – Archeion, Warszawa
Archeol. Pol. – Archeologia Polski, Warszawa
Arch. Ochr. Środ. – Archiwum Ochrony Środowiska, Wrocław
Aspekt – Aspekt, Kolbuszowa
Aura – Aura, Warszawa
Auto Motor Sport – Auto Motor Sport, War­
sza­wa
Bibliotekarz – Bibliotekarz, Warszawa
Bieszczad – Bieszczad, Ustrzyki Dolne
Biul. Żyd. Inst. Hist. – Biuletyn Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Polsce, Warszawa
Chłop. Droga – Chłopska Droga, War­sza­wa
Chrońmy Przyr. – Chrońmy Przyrodę Oj­czy­
stą, Kraków
Czas. Geogr. – Czasopismo Geograficzne,
Wrocław
Czas. Zakł. Nar. Ossol. – Czasopismo Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław
Czas Krak. – Czas Krakowski, Kraków
Czas. Tech. – Czasopismo Techniczne, Kraków
Dz. Lud.– Dziennik Ludowy, Warszawa
Dz. Pol. – Dziennik Polski, Kraków
Eko-Styl – Eko-Styl, Kraków
Ekopartner – Ekoparnter, Warszawa
Expr. Wiecz. – Express Wieczorny, War­sza­wa
Fol. Hist. Crac. – Folia Historica Cracoviensia, Kraków
Fraza – Fraza, Rzeszów
Gaz. Bank. – Gazeta Bankowa, Warszawa
Gaz. Krak. – Gazeta Krakowska, Kraków
Gaz. Pol. – Gazeta Polska, Warszawa
Gaz. Wyb. – Gazeta Wyborcza, Warszawa
Geologia – Geologia, Katowice
Ginek. Pol. – Ginekologia Polska, Warszawa
Głos Naucz. – Głos Nauczycielski, Warszawa
Głos Rzeszowa – Głos Rzeszowa, Rzeszów
Gosp. Nar. – Gospodarka Narodowa, Warszawa
Gospodyni – Gospodyni, Warszawa
Grom. Rol. Pol. – Gromada Rolnik Polski,
Warszawa
Harcerstwo – Harcerstwo, Warszawa
Hist.-Bad. Biul. Filat. – Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, Łódź
Jaros. Kwart. AK – Jarosławski Kwartalnik
Armii Krajowej, Jarosław
Jęz. Pol. – Język Polski, Kraków
Karta – Karta, Warszawa
Kiel. Stud. Hist. – Kieleckie Studia Historyczne, Kielce
Kosmos – Kosmos, Kraków
Kron. Diec. Sandomier. – Kronika Diecezji
Sandomierskiej, Sandomierz
Kultura – Kultura, Paryż
Kult. i Społ. – Kultura i Społeczeństwo, Warszawa
Kur. Podkarp. – Kurier Podkarpacki, Krosno
Kur. Pol. – Kurier Polski, Warszawa
Kwart. Eduk. – Kwartalnik Edukacyjny, Rzeszów
Kwart. Hist. – Kwartalnik Historyczny, Warszawa
Kwart. Hist. Kult. – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa
Lud – Lud, Wrocław
Ład – Ład, Warszawa
Matematyka – Matematyka, Wrocław
Mater. Muz. Bud. Lud. – Materiały Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok
Misc. Hist.-Arch. – Miscellanea HistoricoArchivistica, Warszawa
Nasza Przeszł. – Nasza Przeszłość, Kra­ków
Nauka – Nauka, Wrocław
Nie – Nie, Warszawa
Nowa Europa – Nowa Europa, Warszawa
Nowe Książ. – Nowe Książki, Warszawa
Nowe Podkarp. – Nowe Podkarpacie, Krosno
* Liczba tytułów przejrzanych w celu zebrania materiału bibliograficznego jest znacznie większa od
podanej w tym spisie. Sporządzony wykaz uwzględnia wyłącznie czasopisma, w któ­rych zna­le­zio­no
artykuły związane tematycznie z woj. południowo-wschodnimi.
XI
Nowiny – Nowiny, Rzeszów
Odra – Odra, Wrocław
Okruchy Wspom. Lat Walki – Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii AK, Kraków
Panorama – Panorama, Katowice
Parki Nar. Rezer. Przyr. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Białowieża
Plast. i Wychow. – Plastyka i Wychowanie,
Warszawa
Płaj – Płaj, Warszawa
Pogranicze – Pogranicze, Przemyśl
Polis – Polis, Warszawa
Polityka – Polityka, Warszawa
Pol. Zbroj. – Polska Zbrojna, Warszawa
Pol. Prz. Kartogr. – Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa
Por. Bibl. – Poradnik Bibliotekarza, Warszawa
Poznaj Swój Kraj – Poznaj Swój Kraj, War­
szawa
Pr. Hist.-Arch. – Prace Historyczno-Archiwalne, Rzeszów
Prawo i Życie – Prawo i Życie, Warszawa
Probl. Zagosp. Ziem Górs. – Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, Kraków
Prz. Akadem. – Przegląd Akademicki, Lublin
Prz. Bibliot. – Przegląd Biblioteczny, Warszawa
Prz. Geogr. – Przegląd Geograficzny, War­
sza­wa
Prz. Katol. – Przegląd Katolicki, Warszawa
Prz. Powsz. – Przegląd Powszechny, Warszawa
Prz. Przyr. – Przegląd Przyrodniczy, Świebodzin
Prz. Sport. – Przegląd Sportowy, Warszawa
Prz. Tech. – Przegląd Techniczny, Warszawa
Przekrój – Przekrój, Kraków
Przyjaciółka – Przyjaciółka, Warszawa
Przyr. Pol. – Przyroda Polska, Warszawa
Raj – Raj, Wrocław
Regiony – Regiony, Warszawa
Resovia Sacra – Resovia Sacra, Rzeszów
Rocz. Bieszcz. – Roczniki Bieszczadzkie, Ustrzyki Dolne
Rocz. Brzost. – Rocznik Brzostecki, Brzostek
Rocz. Hist.-Arch. – Rocznik HistorycznoArchiwalny, Przemyśl
Rocz. Hum. – Roczniki Humianistyczne,
Lublin
XII
Rocz. Kolbusz. – Rocznik Kolbuszowski, Kolbuszowa
Rocz. Lubacz. – Rocznik Lubaczowski, Lubaczów
Rocz. Przemys. – Rocznik Przemyski, Przemyśl
Rocz. Świętokrz. – Rocznik Świętokrzyski,
Kielce
Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. – Rozprawy
i Monografie Wydziału Ekonomicznego,
Rzeszów
Ruch Muzycz. – Ruch Muzyczny, Warszawa
Ruch Praw. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny, Poznań
Rycerz Niepok. – Rycerz Niepokalanej, Niepokalanów
Rynki Zagr. – Rynki Zagraniczne, Warszawa
Rzeczpospolita – Rzeczpospolita, War­sza­wa
Rzesz. Inf. Kult. – Rzeszowski Informator
Kulturalny, Rzeszów
Rzesz. Zesz. Nauk. – Rzeszowskie Ze­szy­ty
Naukowe, Rzeszów
Saec. Christ. – Saeculum Christianum, Warszawa
Samorz. Teryt. – Samorząd Terytorialny,
Warszawa
Semper Fidelis – Semper Fidelis, Wro­cław
Słowo – Słowo, Warszawa
Służ. Zdr. – Służba Zdrowia, Warszawa
Spotk. z Zabyt. – Spotkania z Zabytkami,
Warszawa
Spraw. Archeol. – Sprawozdania Ar­che­olo­
gicz­ne, Kraków
Spr. Międzynar. – Sprawy Międzynarodowe,
Warszawa
Stud. Geomorph. Carpatho-Balc. – Studia
Geomorphologica Carpatho-Balcanica,
Warszawa
Stud. Hist. – Studia Historyczne, Kraków
Stud. Kiel. – Studia Kieleckie, Kielce
Super Flesz – Super Flesz, Rzeszów
Sycyna – Sycyna, Warszawa
Szk. Spec. – Szkoła Specjalna, Warszawa
Sztand. Młod. – Sztandar Młodych, War­sza­
wa
Tarnobrzes. Zesz. Hist. – Tarnobrzeskie Ze­
szy­ty Historyczne, Tarnobrzeg
Teatr – Teatr, Warszawa
Trybuna - Trybuna, Warszawa
Twórczość – Twórczość, Warszawa
Tyg. Małop. – Tygodnik Małopolska, Kra­
ków
Tyg. Nadwiśl. – Tygodnik Nadwiślański, Tarnobrzeg
Tyg. Powsz. – Tygodnik Powszechny, Kra­ków
Tyg. Solidarność – Tygodnik So­li­dar­ność,
Warszawa
Tytuł – Tytuł, Gdańsk
Veto – Veto, Warszawa
Wiad. Ent. – Wiadomości Entomologiczne,
Poznań
Wiad. Hist. – Wiadomości Historyczne,
Warszawa
Wiad. Kult. – Wiadomości Kulturalne, Warszawa
Wiad. Lek. – Wiadomości Lekarskie, War­
sza­wa
Wiad. Numiz. – Wiadomości Numizmatyczne, Warszawa
Wiad. Parazyt. – Wiadomości Parazytologiczne, Wrocław
Wiad. Statyst. – Wiadomości Sta­ty­stycz­ne,
Warszawa
Wieści – Wieści, Kraków
Więź – Więź, Warszawa
Wojs. Prz. Hist. – Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa
Wprost – Wprost, Poznań
Wspólnota – Wspólnota, Warszawa
Wszechświat – Wszechświat, Kraków
Wychow. Muzycz. Szk. – Wychowanie Muzyczne w Szkole, Warszawa
Wychow. w Przedszk. – Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa
Wydawca – Wydawca, Warszawa
Zesz. Hist. WIN-u – Zeszyty Historyczne
WIN-u, Kraków
Zesz. Muz. Hist. Pol. Ruchu Lud. – Zeszyty
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa
Zesz. Nauk. MO Rzesz. – Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
Rzeszów
Zesz. Nauk. OTN – Zeszyty Naukowe Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka
Zesz. Nauk. PRzesz. Mech. – Ze­szy­ty Na­uko­
we Politechniki Rze­szow­skiej. Mechanika,
Rzeszów
Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Hist. – Ze­szy­ty Naukowe Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej w
Rzeszowie. Historia, Rzeszów
Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Nauki Społ. – Ze­szy­
ty Naukowe Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej
w Rzeszowie. Nauki Społeczne, Rzeszów
Zesz. Prasozn. – Zeszyty Prasoznawcze,
Kraków
Zesz. Sand. – Zeszyty Sandomierskie, Sandomierz
Ziel. Sztand. – Zielony Sztandar, War­sza­wa
Żoł. Pol. – Żołnierz Polski, Warszawa
Życie Gosp. – Życie Gospodarcze, War­sza­wa
Życie Przemys. – Życie Przemyskie, Prze­
myśl
Życie Warsz. – Życie Warszawy, Warszawa
Wykaz waŻniejszych skrótów i symboli
stosowanych w bibliografii
A. – Annales
AK – Armia Krajowa
Aut. – autor
AZS – Akademicki Związek Sportowy
BCh – Bataliony Chłopskie
B. Rz. – Bibliografia Rzeszowszczyzny
BWA – Biuro Wystaw Artystycznych
barw. – barwna
bezbarw. – bezbarwna
bibliogr. – bibliografia
biogr. – biografia
COP – Centralny Okręg Przemysłowy
Cz. – część
DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy
Dod. ilustr. – Dodatek ilustrowany
Dwumies. – dwumiesięcznik
Dwutyg. – dwutygodnik
Dzien. – dziennik
err. – errata
fasc. – fasciculus
fot. – fotografie
fragm. – fragment
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna
GOK – Gminny Ośrodek Kultury
GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ra­
tun­ko­we
GUS – Główny Urząd Statystyczny
i in. – i inni
il. – ilustrował(a), ilustracje
im. – imienia
Inst. Ekon. Rol. – Instytut Ekonomiki Rol­
nej
KC – Komitet Centralny
KG – Komitet Gminny
Kcirim – streszczenie w jęz. hebrajskim
KGW – Koło Gospodyń Wiejskich
KiZPS – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siar­ki
KKMP – Korespondencyjny Klub Młodych
Pisarzy
KM – Komitet Miejski
KM-G – Komitet Miejsko-Gminny
KPP – Komunistyczna Partia Polski
KSR – Komisja Samorządu Robotniczego
KW – Komitet Wojewódzki
KZ – Komitet Zakładowy
k. nlb. – kart nieliczbowanych
k. tyt. – karta tytułowa
XIV
Krak. – Kraków
Kwart. – Kwartalnik
Kom. red. – komitet redakcyjny
LHS – Linia Hutniczo-Siarkowa
LK – Liga Kobiet
LO – Liceum Ogólnokształcące
LOK – Liga Obrony Kraju
LOP – Liga Ochrony Przyrody
LKS – Ludowy Klub Sportowy
LZS – Ludowy Zespół Sportowy
MBL – Muzeum Budownictwa Ludowego
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
MDK – Miejski Dom Kultury
MiGBP – Miejska i Gminna Biblioteka Pub­
liczna
MKS – Miejska Komunikacja Samochodo­
wa
MOK – Miejski Ośrodek Kultury
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Ko­mu­ni­
ka­cyj­ne
MRN – Miejska Rada Narodowa
Mies. – miesięcznik
NK – Naczelny Komitet
NOT – Naczelna Organizacja Techniczna
na odwr. – na odwrocie
Nekr. – nekrolog
NFOZ – Narodowy Fundusz Ochrony Zdro­
wia
niereg. – nieregularne
nlb. – nieliczbowane
no – numero
nr – numer
ochr. zdr. – ochrona zdrowia
Odp. – odpowiedź
Oddziel. – oddzielnie
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
okł. – okładka
OKON – Obywatelski Komitet Ocalenia Na­
rodowego
oprac. – opracował(a)
oprac. graf. – opracowanie graficzne
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Oby­
watelskiej
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
P. – Pars.
PCK – Polski Czerwony Krzyż
PFZ – Państwowy Fundusz Ziemi
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
PKO – Powszechna Kasa Oszczędności
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKS – Państwowa Komunikacja Sa­mo­cho­
do­wa
POM – Państwowy Ośrodek Maszynowy
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Na­
rodowego
PTE – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
PTH – Polskie Towarzystwo Historyczne
PTSM – Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych
PTTK – Polskie Towarzystwo Tu­ry­stycz­noKrajoznawcze
PZPR – Polska Zjednoczna Partia Robot­
nicza
PZU – Państwowy Zakład Ubezpieczeń
pl. – plany
pocz. – początek
podł. – podłużne
Polem. – polemika
popr. – poprawione
portr. – portrety
pow. – powiat
powiel. – powielony
poz. – pozycja
Pozn. – Poznań
praca k. o. – praca kulturalno-oświatowa
przedm. – przedmowa
przeł. – przełożył
pt. – pod tytułem
R. – rok
Rec. – recenzja
Red. – redaktor
Ref. – referent
Rep. – reportaż(e)
Rés. – Résume
Rez. – Rezjume
Reż. – reżyseria
RSP – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Rozm. – rozmawiał(a)
rozsz. – rozszerzone
rys. – rysunki
Rzesz. – Rzeszów
Rzesz. Zakł. Graficzne – Rzeszowskie Za­
kłady Graficzne
s. – na stronach
SD – Stronnictwo Demokratyczne
SFA – Sanocka Fabryka Autobusów
SL – Stronnictwo Ludowe
SN – Studium Nauczycielskie
Sod. – Sodierżanije
Streszcz. – streszczenie
ss. – suma stron
SKR – Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Summ. – Summary
SZSP – Socjalistyczny Związek Studentów
Polskich
TKKF – Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej
TKKŚ – Towarzystwo Krzewienia Kultury
Świeckiej
TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk
TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Za­
chodnich
TWP – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
t. – tom
tab. – tabele
tabl. – tablice
tłum. – tłumaczył(a)
tyg. – tygodnik
UL – Uniwersytet Ludowy
UMCS – Uniwersytet im. Marii Curie-Skło­dowskiej
Uzup. – uzupełnienie
vol. – volumen
w. – wiersz
w obwol. – w obwolucie
WBP – Wojewódzka Biblioteka Pu­blicz­na
WDK – Wojewódzki Dom Kultury
WK – Wojewódzki Komitet
WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyj­
nego
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
właśc. – właściwie
Wr. – Wrocław
WOPR – Wojewódzki Ośrodek Postępu Rol­
niczego
woj. – województwo
Wwa – Warszawa
Wyd. – wydanie
wykr. – wykresy
wypow. – wypowiedzi
z. – zeszyt
ZBOWiD – Związek Bojowników o Wol­ność
i Demokrację
ZDK – Zakładowy Dom Kultury
ZG – Zarząd Główny
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej
XV
ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej
ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej
ZNP – Związek Nauczycielstwa Pol­skie­go
ZPP – Związek Prawników Polskich
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSMP – Związek Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZWM – Związek Walki Młodych
zob. – zobacz
Zsfg. – Zusammenfassung
zw. z Polonią – związki z Polonią
* – oddziela poszczególne opisy w pozycji
zbiorowej
¡ – oznacza opis przejęty z innego źródła
bez autopsji
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. BIBLIOGRAFIE
Nr 1: lipiec.
1. KB: Materiały do bibliografii sandomierszczyzny za lata 1993–1994 (cz. 1). Oprac...
Zesz. Sand. 1994 nr 1 s. 55
2. ROŻNOWSKA-SZYMCZYKOWA JADWIGA: Bibliografia prac Władysława Tarnowskiego (1885–1951). Rocz. Przemys. 1993/1994
t. 29/30 s. 367–382
Także sylwetka profesora związanego z Przemyślem.
Bibliog raf ie zob. też poz. 9, 108
¡
9. BIBLIOGRAFIA województw krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Przemyślu, Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu; [oprac. Paulina Pasławska]. – [T. 23].
– Rzeszów, 1994. – 24 cm
10. BIESZCZAD: sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział
w Michniowcu / red. nacz. Andrzej Szczerbicki.
– [T. 2]. – Michniowiec, 1994. – 21 cm
2. CZASOPISMA
3. AD hoc: pismo członków i sympatyków
Solidarności / Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”; red. M. Ossowski i in. – [R. 5]? – Rzeszów, 1994. – 21 cm
Znany nr 17: lipiec.
4. AKTUALNOŚCI: Alima Gerber / red.
Leszek Antosz, Bożena Lewandowska. – R. 2.
– Rzeszów, 1994. – 30 cm
11. BIULETYN / Okręgowa Izba Lekarska
w Rzeszowie; red. E. Brzewski. – Nr 1–10,
– Rzeszów, 1994. – 21 cm
12. BIULETYN / Sojusz Lewicy Demokratycznej w Przemyślu. – [R. 2]. – Przemyśl, 1994
Numeracja ciągła.
Nr 2: luty.
Znany nr 3 z 27 VI.
¡
5. ASPEKT: miesięcznik nauczycieli, rodziców i uczniów: Krosno, Przemyśl, Rzeszów /
red. nacz. Zbigniew Lenart. – [R. 2], nr 1/8
– 10/17. – Kolbuszowa, 1994. – 33 cm
6. AUTO-MAX: bezpłatna gazeta reklamowa – R. 3. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
Znane numery: 4, 8, 9, 12, 15, 17, 18.
7. BANDA: magazyn żużlowy / [red. nacz.
Andrzej Guz]. – [R. 1], nr 1: czerwiec. – Rzeszów, 1994. – 29 cm
Niereg.
8. BARANÓW i okolice / Urząd Miasta
i Gminy w Baranowie Sandomierskim. ­– [R. 1].
– Baranów Sandomierski, 1994
¡
13. BIULETYN Informacyjno-Handlowy
/ Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. – Nr 1–12. – Boguchwała, 1994.
– 30 cm
14. BIULETYN Informacyjny / Fundacja
Centrum Informacji Gospodarczej. Biuro
Regionalne w Rzeszowie. – Rzeszów, 1994.
– 22 cm
Znane numery ze stycznia i lutego.
15. BIULETYN informacyjny / Kuratorium
Oświaty w Krośnie. – Krosno, 1994. – 21 cm
Znany nr 20: wrzesień.
16. BIULETYN Informacyjny Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych / Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie; red.
nacz. Grażyna Aksamit. – [R. 3]. – Rzeszów,
1994. – 21 cm
Znany nr 4: lipiec.
17. BIULETYN Informacyjny Rady i Zarządu Miasta Jarosławia / Rada i Zarząd
Miasta Jarosławia. – R. 2, nr 1–13. – Jarosław,
1994. – 31 cm
18. BIULETYN Miejski: pismo Rady i Zarządu Miasta Leżajska / red. nacz. Przemysław S. Jodkowski. – R. 3, nr 1–12. – Leżajsk,
1994. – 41 cm
19. BIULETYN oświatowy: nieregularne
pismo informacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie / red. Stanisław Perdeus, Elżbieta Szmigielska. – Rzeszów, 1994. – 21 cm
Znany nr 1.
20. BIULETYN Sędziszowski / red. Jan Flisak
i in. – [R. 3]. – Sędziszów Młp., 1994. – 30 cm
Znany nr 4: wrzesień / październik / listopad.
21. BIZNES Nowiny: dodatek tygodniowy.
– [R. 2], nr 8–57. – Rzeszów, 1994. – 57 cm
Numeracja ciągła.
Dodatek niesamoistny.
Ukazuje się w czwartkowych numerach.
27. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Przemyskiego / red. nacz. Grażyna Starzak;
Urząd Wojewódzki w Przemyślu. – [R. 20],
nr 1–20 + skorowidz. – Przemyśl, 1994. –
30 cm
28. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Rzeszowskiego / red. nacz. Tadeusz Barnat;
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. – [R. 20],
nr 1–12 + skorowidz. – Rzeszów, 1994. –
30 cm
29. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Tarnobrzeskiego / red. nacz. Urszula Bidas;
Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu. – [R. 20],
nr 1–15 + skorowidz. – Tarnobrzeg, 1994.
– 29 cm
30. DZIURKA: magazyn z tornistrem na
plecach. – Tarnobrzeg, 1994
Niereg.
Nr 30: 12 V.
¡
22. BUDŻET Samorządu Terytorialnego /
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. – [R. 2]. – Rzeszów, 1994. – 23 cm
Znany z. 2.
¡
23. CZAS Relaksu: krzyżówki panoramiczne / red. Andrzej Trawka, Jolanta Filipek.
– [R. 2], nr 1–19, – Rzeszów, 1994. – 23 cm
24. CUDA i Objawienia: pismo o zjawiskach niezwykłych i nadprzyrodzonych /
[Prywatna Agencja Informacji Regionalnej
„Myjakpress”; red. nacz. Andrzej Juliusz Sarwa]. – R. 1. – Sandomierz, 1994. – 30 cm
Niereg.
25. DYNOWINKA: miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Anna Baranowska-Bilska.
– [R. 3], nr 1–12. – Dynów, 1994. – 30 cm
26. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Krośnieńskiego / red. nacz. Mariusz Hadel;
Urząd Wojewódzki w Krośnie. – [R. 20], nr
1–24 + skorowidz. – Krosno, 1994. – 29 cm
31. ECHO Leżajska: pismo Stowarzyszenia
Rozwoju Ziemi Leżajskiej: Grodzisko, Kuryłówka, Sarzyna, Leżajsk. – [R. 6]. – Leżajsk,
1994. – 31 cm
Znane numery 8/9 i 10/11.
32. ECHO Sanoka: Niezależny Tygodnik
Lokalny / red. Marek Pomykała. – R. 2, nr
1–25: lipiec. – Sanok, 1994. – 29 cm
¡
33. EKO-Krosno: dwumiesięcznik ekologiczny / [red. ��������������������
M. S. E. Grünland]. – [R. 1].
– [Krosno], 1994. – 30 cm
Nr 1: grudzień.
Dwumies.
34. EUROREGION Karpacki: biuletyn wydawany przez Institute for Eastwest Studies.
– [Sanok], 1994. – 30 cm
Znany nr 8: luty/marzec.
35. FAKTOR: tygodnik ogłoszeniowo-reklamowy. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
Znany numer 5.
36. FETA: tygodnik dla każdego / red.
Zdzisław Surowaniec. – [R. 3]. – Stalowa
Wola, 1994. – 42 cm
Nr 143: XII (ostatni).
Czasopismo zawieszone.
Mies. – Poprzednio ukazywała się jako gazeta
uczelniana pt.: Wiadomości Rektorskie.
Nr 1: styczeń.
44. GAZETA „Solidarności” / Prezydium
KZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola
S.A. – Stalowa Wola, 1994. – 30 cm
Znane numery: 12–13, 16, 18, 24.
¡
37. FRAZA: pismo literacko-społeczne
/ red. Stanisław Dłuski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – R. 4, nr 5/6–7.
– Rzeszów, 1994. – 21 cm
38. GAZETA Bieszczadzka: dwutygodnik
regionalny: Baligród – Cisna – Czarna – Komańcza – Lesko – Lutowiska – Olszanica
– Sanok – Solina – Ustrzyki – Zagórz / red.
Krzysztof Potaczała. – R. 4, nr 1–26? – Ustrzyki Dolne, 1994. – 42 cm
39. GAZETA Grodziska: biuletyn informacyjny mieszkańców gminy: Chodaczów,
Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne, Grodzisko Nowe, Laszczyny, Opaleniska, Podlesie,
Wólka Grodziska, Zmysłówka / red. Kazimierz Kryla. – [R. 4], nr 1–6. – Grodzisko
Dolne, 1994. – 29 cm
40. GAZETA Handlowa Interes – Twój
sukces / red. nacz. Tadeusz Ziobro. [R. 1].
– Rzeszów, 1994. – 41 cm
Znany nr 1.
41. GAZETA Kańczudzka: pismo informacyjno-publicystyczne. – [R. 1]. – Kańczuga, 1994
Nr 1: kwiecień.
42. GAZETA Łańcucka: organ Kongregacji
Kupieckiej. – Łańcut, 1994
Mies.
¡
43. GAZETA Politechniki: comiesięczne
pismo Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza / [Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; red.
Krystyna Ładoś i in.]. – R. 1. – Rzeszów,
1994. – 30 cm
45. GAZETA w Rzeszowie / red. nacz. Jarosław Gawlik. – [R. 3], nr 1–304, Rzeszów,
1994. – 41 cm
Dodatek bezpłatny do „Gazety Wyborczej”.
46. GŁOS Mielecki: tygodnik / WSK
„PZL–Mielec”; red. Danuta Bogdan. – Mielec, 1994. – 43 cm
Znane numery: 24 i 25: czerwiec.
47. GŁOS Niebylca: kwartalnik / Zarząd
Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu; red. Renata Banaś-Kozdraś i in. – Niebylec, 1994. – 30 cm
Znany nr 4: grudzień.
48. GŁOS Rzeszowa: miesięcznik / red.
Stanisław Szczepański. – R. 3, nr 1–12. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
49. GŁOS Tyczyna: pismo samorządu
terytorialnego: Biała – Borek Stary – Budziwój – Hermanowa – Kielnarowa – Matysówka – Tyczyn / red. nacz. Kazimierz
Szczepański. – [R. 6], nr 1–26. – Tyczyn,
1994. – 30 cm
Dwutyg.
50. GMINA samorządna: kwartalnik gminy Wiśnowa / Zarząd Gminy oraz Ośrodek
Kultury w Wiśniowej. – Wiśniowa, 1994.
– 30 cm
Znane numery: 9 i 10.
51. GONIEC Staszowski: pismo społeczno-kulturalne / Staszowskie Stowarzyszenie
Kulturalne; red. Maciej Andrzej Zarębski.
– R. 5, nr 1–12. – Staszów, 1994. – 42 cm
Mies.
Od nr 2 podtyt.: Pismo Społeczno-Kulturalne
Ziemi Staszowskiej.
52. HARCERZ Tarnobrzeski: kwartalnik
Środowiskowego Szczepu 6 TDH „Knieja”
/ [Środowiskowy Szczep 6 TDH Tarnobrzeskiej Drużyny Harcerskiej „Knieja” im. Szarych Szeregów w Tarnobrzegu; red. nacz. Janusz Szwed]. – [R. 1], nr 1: wrzesień = nr 15.
– Tarnobrzeg, 1994. – 21 cm
Kwart.
¡
53. INFORMATOR / Polski Związek Filatelistów. Zarząd Okręgu. – Rzeszów. –
[R. 10], nr 28–29. – Rzeszów, 1994. – 21 cm
54. INFORMATOR AK / Komisja Historyczna Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej – Okręg Rzeszów. – Rzeszów, 1994.
– 21 cm
Znany nr 1.
55. INFORMATOR co? gdzie? za ile?:
producenci – handlowcy – usługi: tygodnik bezpłatny – Nr 1–10? – Rzeszów, 1994.
– 25 cm
56. INFORMATOR sejmiku województwa
rzeszowskiego. – Nr 37–49. – Rzeszów, 1994.
– 30 cm
57. INFORMATOR Solidarności Huty Stalowa Wola S.A. / Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” HSW S.A. – Stalowa Wola,
1994. – 30 cm
Nr 16/58: czerwiec.
¡
58. JAROSŁAWSKI Kwartalnik Armii Krajowej / red. Wojciech Sobocki, Jadwiga Broda.
– [R. 4], nr 11–15. – Jarosław, 1994. – 30 cm
Numeracja ciągła.
59. JUBILAT: jednodniówka z okazji 50lecia kapłaństwa ks. Prałata Walentego Bala,
Rzeszów, 17 września Anno Domini 1994
/ red. Zygmunt Czyż i in. – Rzeszów, 1994.
– 30 cm
60. KALENDARZ imprez WDK / Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu. – Tarnobrzeg, 1994. – 22 cm
Znany nr 3.
61. KAMERTON: pismo muzyczno-literackie / Fundacja Szkolnictwa Muzycznego
w Rzeszowie. red. nacz. Andrzej Szypuła.
– [R. 5], nr 1–4. – Rzeszów, 1994. – 21 cm
Kwart.
62. KONTAKT: czasopismo polsko-niemieckie / Towarzystwo Polsko-Niemieckie
w Rzeszowie, Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bielefeldzie, Kuratorium Partnerstwa
Miast Bielefeld–Rzeszów; red. Karl Foster,
Wojciech Furman. – [R. 2]. Rzeszów, 1994.
– 31 cm
Znany nr 1.
Poprzedni tyt. „Partner”.
63. KRACZKOWSKIE Wieści: pismo poświęcone sprawom społeczno-kulturalnym
wsi / red. Henryk Kisała i in. [R. 3]. – Kraczkowa, 1994. – 30 cm
Znane numery: 2: luty i 5: maj.
64. KRAJOBRAZY: jednodniówka Wojskowej Galerii Malarstwa przy Pracowni Psychologicznej Krakowskiego Okręgu Wojskowego
w Rzeszowie. ­– Rzeszów, 1994. – 30 cm
65. KRONIKA Archidiecezji Przemyskiej /
red. Adam Klisko. – [R. 79], nr 1–4. – Przemyśl, 1994. – 20 cm
¡
66. KRONIKA Archidiecezji Przemyskiej:
wydanie okolicznościowe w pierwszą rocznicę kanonicznego objęcia Archidiecezji Przemyskiej i uroczystego Ingresu do Bazyliki
Katedralnej Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Józefa Michalika / Kuria Metropolitalna; red. Józef Bar, Henryk Borcz, Wacław
Partyka. – Przemyśl, 1993–1994
¡
67. KRYTERIUM: pismo socjaldemokracji
/ Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. – [R. 3]. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
Znane numery z marca, czerwca i lipca.
68. KURIER Krośnieński: dodatek samorządowy. – [R. 4], nr 1–12. – Krosno, 1994.
– 41 cm
Dodatek do „Nowego Podkarpacia”.
69. KRZYŻÓWKA z Usmiechem / [red.
nacz. Roman Oraczewski]. – [R. 1]. – Rzeszów, 1994. – 21 cm
Niereg.
70. KURIER Błażowski: czasopismo Samorządu Gminy Błażowa / red. nacz. Danuta
Heller. – [R. 4], nr 13–18. – Błażowa, 1994.
– 30 cm
71. KURIER Młodzieżowy: cotygodniowe pismo młodzieży Podkarpacia pod
patronatem Miejskiej Rady Młodzieży
w Krośnie / red. Adrian Krzanowski. –
[R. 1]. – Krosno, 1994
Dodatek niesamoistny do „Nowego Podkarpacia”.
72. KURIER Podkarpacki: tygodnik regionalny / red. nacz. Stanisław Mendelowski.
– R. 4, nr 1–52. – Krosno, 1994. – 41 cm
73. KURIER Sokołowski: pismo społecznokulturalne / Ośrodek Kultury i Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. – Nr 1–12.
– Sokołów Małopolski, 1994. – 30 cm
74. KWARTALNIK Edukacyjny / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie,
red. Edmund Jońca i in. – [R. 2]. – Rzeszów,
1994. – 24 cm
Znany numer 3/4.
75. LA Salette: informator duszpasterski
parafii p.w. M. B. Saletyńskiej w Rzeszowie.
– Rzeszów, 1994. – 21 cm
Znane numery: 8, 9, 10.
76. ŁOWIEC Galicyjski: kwartalnik Polskiego Związku Łowieckiego w woj. przemyskim. – R. 1. – 1994
¡
77. MAJDAŃSZCZYZNA: Majdan Królewski – Krzątka – Huta Komorowska – Komorów – Wola Rusinowska – Brzostowa
Góra – Rusinów / NSZZ „Solidarność”. –
R. 5. – Majdan Królewski, 1994. – 21 cm
Znany nr 46.
78. MAŁOPOLSKI Foto przegląd: Krosno, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Tarnobrzeg,
Tarnów, Warszawa / red. nacz. Jerzy Wygoda.
– R. 1 – Rzeszów, 1994. – 20 cm
Znany nr 2.
79. MATERIAŁY Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku / red. Jerzy Czajkowski.
– [R. 22], nr 32. – Sanok, 1994.
Niereg.
¡
80. MERKURIUSZ Głogowski / red. nacz.
Bogusław Kotula. – R. 1. – Głogów Małopolski, 1994. – 30 cm
Znany nr 1: kwiecień.
81. MISTRZ Rozrywki: dwutygodnik
krzyżówek panoramicznych / red. Andrzej
Trawka, Wiesław Popek. – [R. 3], nr 2–25.
– Rzeszów, 1994. – 23 cm
82. MONITOR Staszowski: pismo samorządowe / red. Antoni Drozd i in. – Staszów,
1994. – 30 cm
¡
83. NAD Sanem: doradczy magazyn rolniczy / Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach. – [R. 4]. – Korytniki, 1994. – 29
cm
¡
84. NASZE Sprawy: pismo Samorządu
i Gminy Nowa Dęba / [red. prow. Józef Myjak]. – [R. 1]. – Sandomierz, 1994. – 30 cm
Nr 1: sierpień.
Niereg.
¡
85. NIE tylko dla orłów: dwutygodnik
krzyżówek panoramicznych / red. Andrzej
Trawka, Barbara Piątek. – [R. 4], nr 2–26.
– Rzeszów, 1994. – 23 cm
86. NOWE Podkarpacie: tygodnik regionalny / red. nacz. Artur Bata. – R. 2, nr 1–
51/52. – Krosno, 1994. – 41 cm
87. NOWINY: gazeta codzienna: Krosno,
Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg / red. nacz.
Jan Musiał. – [R. 46], nr 1–253. – Rzeszów,
1994. – 57 cm
Dodatek niesamoistny „Stadion” w numerach
poniedziałkowych.
Dodatek samoistny „Biznes Nowiny” w numerach czwartkowych.
88. OBIEKTYW Jasielski: pismo regionalne / Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu. – [R. 5]. – Jasło, 1994
Nr 8/8: kwiecień.
¡
89. OBSERWATOR – niezależna gazeta lokalna / red. Jan Kowalski. – [R. 1]. – Lesko, 1994
¡
90. PANORAMICZNE Krzyżówki z Humorem / [red. nacz. Roman Oraczewski].
– [R. 1]. – Rzeszów, 1994. – 23 cm
Niereg.
91. PANORAMIX: dwutygodnik krzyżówek panoramicznych / red. Andrzej Trawka,
Barbara Piątek. – [R. 2], nr 1–26. – Rzeszów,
1994. – 23 cm
92. PEREMYS’KI Dzwoni / red. Andrzej
Stepan i in. – R. 3. – Przemyśl, 1994. – 29 cm
Znany nr 2.
Tekst w języku ukraińskim.
93. PODKARPACKIE Forum Prawicy:
biuletyn informacyjny. – Jasło, 1994
Nr 1: maj.
¡
94. POGRANICZE: tygodnik zależny od
czytelników / red. nacz. Marek Cynkar. –
R. 4, nr 1– 51/52. – Przemyśl, 1994. – 41 cm
95. POGÓRZE – Ziemia Ropczycka / Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej;
red. Piotr Bodziany i in. – [R. 4]. – Ropczyce,
1994. – 43 cm
Znany nr 1: styczeń.
96. POLSKA chrześcijańska: przegląd / red.
nacz. Robert Kultys. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
Znany numer 2.
97. PORADNIK Budowalny: ale... nie tylko: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg
/ [red. nacz. Zbigniew Panek]. – [R. 1, nr] 1:
listopad. – [Rzeszów], 1994. – 30 cm
Mies.
¡
98. POST Scriptum: pismo młodzieży I LO
im. M. Kopernika w Krośnie / red. Agnieszka
Barczentewicz i in. – Krosno, 1994. – 30 cm
Znany nr 17: listopad 1993 – styczeń 1994.
99. PRACE Historyczno-Archiwalne / Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Regionalne Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie; red. nacz.
Jan Basta; – T. 2. – Rzeszów, 1994. – 24 cm
100. PROMYCZEK: gazetka szkolna /
Szkoła Podstawowa w Wiśniowej. – [R. 1].
– Wiśniowa, 1994
¡
101. PRZEGLĄD Albigowski: magazyn
wiejski / red. Anna Baran i in. – [R. 4]. – Albigowa, 1994
¡
102. PRZEGLĄD Kolbuszowski / Forum
Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej. red. nacz.
Adam Jarosz. – [R. 4], nr 26–36. – Kolbuszowa, 1994. – 32 cm
Mies. – Numeracja ciągła.
103. RESOVIA Sacra: rocznik filozoficznoteologiczny diecezji rzeszowskiej / red. nacz.
Stanisław Niebywaniec. – R. 1, nr 1. – Rzeszów, 1994. – 24 cm
104. ROCZNIK Historyczno-Archiwalny
/ Archiwum Państwowe w Przemyślu; red.
nauk. Zdzisław Konieczny; – T. 7/8. – Przemyśl, 1994. – 25 cm
105. ROCZNIK Kolbuszowski / Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej; red. Halina Dudzińska. – Nr 3. – Kolbuszowa, 1994. – 25 cm
106. ROCZNIK Lubaczowski / Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej; red.
Zygmunt Kubrak. – T. 5. – Lubaczów, 1994.
– 24 cm
107. ROCZNIK Nauk Medycznych / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
Societas Scientiarum ac Litterarum Praemisliensis. Sekcja Nauk Medycznych; red.
Stanisław Sobocki. – Z. 8 [właśc. 9]. – Przemyśl, 1993/1994. – 25 cm
Współoprawny z „Rocznikiem Przemyskim”.
108. ROCZNIK Przemyski / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Societas
Scientiarum ac Litterarum Praemisliensis.
Societas Scientiarum ac Litterarum Praemisliensis; red. nacz. Zdzisław Budzyński. –
T. 29/30. – Przemyśl, 1993/1994. – 25 cm
Część nakładu w formie odrębnych zeszytów.
z. 1: Archeologia. Red. nauk. Ewa Sosnowska.
z. 2: Etnografia. Red. nauk. Z. Budzyński.
z. 3: Historia. Red. nauk. Z. Budzyński, Jacek
Krochmal.
z. 4: Historia języka i literatury. Red. nauk. Jerzy
Starnawski.
z. 5: Historia oświaty i wychowania. Red. nauk.
Dorota Mech.
z. 9: Kronika Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu. Red. nauk. Z. Budzyński.
z. 10: Budzyński Z.: Bibliografia zawartości „Rocznika Przemyskiego” T. 1–30 za lata 1909–1994.
109. ROCZNIK Wschodni / red. Aleksander Dawidowicz [i in.]. – [Nr 1]. – Rzeszów,
1994. – 23 cm
110. ROCZNIKI Bieszczadzkie / Ośrodek
Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego; red. nacz. Tomasz Winnicki.
– T. 3. – Ustrzyki Dolne, 1994. – 25 cm
111. ROK Boży w Rodzinie: czasopismo
Archidiecezji Przemyskiej / red. W. Głowa.
– R. 2. – Przemyśl, 1994. – 24 cm
Znany nr 1(2), 2(3).
¡
112. ROZPRAWY i Monografie Wydziału
Ekonomicznego / red. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło; Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych. Oddział
PAN [Polskiej Akademii Nauk] w Krakowie,
Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie pod
patronatem Komitetu Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju PAN w Warszawie. –
Nr 5. – Warszawa [ i in], 1994. – 24 cm
Tyt. nr 5: „Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie gospodarki rynkowej / pod
red. J. Kitowskiego i Z. Zioło”
113. ROZRYWKA z krzyżówką: krzyżówki panoramiczne / red. Roman Oraczewski.
– Rzeszów, 1994. – 22 cm
Znany nr 2.
114. RUAH: miesięcznik parafii Ducha Świętego w Krośnie. – R. 2. – Krosno, 1994. – 31 cm
Znany nr 1/2: styczeń / luty; nr 4: kwiecień.
¡
115. RUBIKON: krzyżówki panoramiczne / red. Andrzej Trawka, Edyta Mikrut. –
[R. 4], nr 1–25. – Rzeszów, 1994. – 23 cm
116. RZESZOWSKA Gazetka NSZZ „Solidarność” / Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. – Nr 5–13? – Rzeszów,
1994. – 42 cm
117. RZESZOWSKI Informator Kulturalny
/ Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego; red. Antoni Adamski. –
[R. 2], nr 6–10. – Rzeszów, 1994. – 24 cm
Od nr 7 red. Cecylia Soja.
Numeracja ciągła.
118. RZESZOWSKIE Zeszyty Naukowe:
prawo – ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie; red.
nacz. Jan J. Winiarz. – T. 15–16. – Rzeszów,
1994. – 21 cm
T. 16 – zmiana formatu na 24 cm
119. SERWIS Informacyjny / Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. –
Nr 1–33. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
120. SIEWCA: pismo katolickie / Parafia
Farna w Leżajsku. – Leżajsk, 1994
¡
121. SILOE: miesięcznik Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. – [R. 1], nr 1–9?
– Boguchwała, 1994. – 30 cm
Od nr 7 red. nacz. R. Mokrzycki.
122. SIÓDEMKA / Szkoła Podstawowa
nr 7 w Rzeszowie. – Rzeszów, 1994
Nr 3: kwiecień.
¡
123. SKOLOPENDRA: duszpasterstwo
akademickie. – [R. 5]. – Rzeszów, 1994.
– 21 cm
130. TARNOBRZESKIE Zeszyty Historyczne / Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne; red. nacz. Bogusław Szwedo. – Nr 8.
– Tarnobrzeg, 1994. – 21 cm
131. TRYBUNA Ludu / Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie. – Rzeszów, 1994
Nr 4: styczeń.
¡
Znane numery z kwietnia i maja/czerwca.
124. SPORTOWE Podkarpacie / [red. nacz.
Artur Bata]. – [R. 1], nr 1–6. – Krosno, 1994.
– 42 cm
132. TYGODNIK Nadwiślański / red. nacz.
Piotr Niemiec. – [R. 14], nr 1–52. – Tarnobrzeg, 1994. – 41 cm
Tyg. – Od nr 7 ukazuje się jako stała rubryka
w czasopiśmie „Nowe Podkarpacie”.
133. UCZNIOWSKIE Sandały / LO w Kolbuszowej. – Kolbuszowa, 1994
¡
124a. STADION: [dodatek sportowy „Nowin”]. – [R. 35], nr 1–52. – Rzeszów, 1994.
– 57 cm
Dodatek niesamoistny. – Ukazuje się w poniedziałkowych numerach.
125. STRAŻAK Galicyjski: miesięcznik
/ Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. – [R. 3], nr 1–12.
– Rzeszów, 1994. – 30 cm
126. STRYCH Kulturalny: bibliofilski periodyk literacko-artystyczny. – Z. 4. – Przemyśl, 1994
¡
127. STRZELEC: pismo wewnątrzorganizacyjne Związku Strzleckiego „Strzelec” /
red. nacz. Tomasz Wawrzkowicz. – Rzeszów,
1994. – 30 cm
Znane numery 11: październik – 14: grudzień.
128. SUPER Flesz: tygodnik dla wszystkich: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg
/ red. Jan Andrzej Stepek. – [R. 2], nr 3–12.
– Rzeszów, 1994
Numeracja ciągła. – Przestało się ukazywać.
¡
129.SZOPKA: pismo akademickie / red.
nacz. Agata Czyrnik. – [R. 2], nr 3–12? – Rzeszów, 1994. – 30 cm
Numeracja ciągła.
Znany nr 4: styczeń, nr 5: marzec.
¡
134. WAGA i Miecz: miesięcznik Samorządu i Towarzystwa Miłośników Ziemi
Strzyżowskiej / red. Stanisław Urbanik, Jan
Półzięć. – [R. 4], nr 1/35–12/46. – Strzyżów,
1994. – 30 cm
135. WATRA: pismo Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.
– [R. 1]. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
Znany nr 1.
136. WIADOMOŚCI: pismo Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” /
red. nacz. Marek Bluj. – R. 43, nr 1–16. – Rzeszów, 1994. – 41 cm
137. WIADOMOŚCI Brzozowskie: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica
Rosielna, Nozdrzec: miesięcznik regionalny
/ red. J. F. Adamski [i in.]. – [R. 4], nr 1–12.
– Brzozów, 1994. – 30 cm
138. WIECZÓR z rozrywką: krzyżówki panoramiczne / red. Stanisław Grdeń. – [R. 1].
– Rzeszów, 1994. – 28 cm
Mies.
¡
139. WIELKA Panoramiczna: gigantyczna krzyżówka panoramiczna / red. Andrzej
Trawka, Jolanta Filipek. – [R. 2]. – Rzeszów,
1994. – 21 cm
Znany nr 7.
140. WIEŚCI Boguchwalskie: miesięcznik
Samorządu Terytorialnego Gminy Boguchwała: Boguchwała – Kielanówka – Lutoryż – Mogielnica – Niechobrz – Nosówka – Racławówka – Wola Zgłobieńska – Zarzecze – Zgłobień
– Zwięczyca / red. Roman Skoczek. – [R. 2],
nr 1–11. – Boguchwała, 1994. – 30 cm
141. WIZJER Regionalny: tygodnik dla
wszystkich / red. Mieczysław Przebieglec.
– [R. 1]. – Mielec, 1994. – 43 cm
Znany nr 27.
142. WSPÓLNA Droga / Parafia NSPJ
[Najświętszego Serca Pana Jezusa] w Szówsku. – Szówsko, 1994. – 21 cm
Nr 19: luty, 21: kwiecień, 22: maj.
143. WSPÓLNOTA: pismo parafialne. –
[R. 2]. – Góra Ropczycka, 1994. – 21 cm
¡
144. ZAGRODA: kultura i zabytki Łemków
w Polsce / [Suspil’na Rada Muzeju Lemkívskoj Kul’tury v Zindranovi = Społeczna Rada
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; red.
Volodisław Graban]. – [R. 1], nr 1: czerwiec.
– Zyndranowa, 1994. – 20 cm
Niereg. – Tekst pol. ukr.
145. ZESZYTY Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie / red. Jerzy Gacek. –
Nr 4. – Rzeszów, 1994. – 21 cm
Tyt. nr 4: „Materiały numizmatyczne i sfragistyczne”.
146. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 120: Budownictwo i Inżynieria
Środowiska / red. Michał Gałda. – Z. 22.
– Rzeszów: Redakcja Wydaw. Uczelnianych
PRz, 1994. – 24 cm
147. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 125: Fizyka / red. Aleksander
Szymański. – Z. 5. – Rzeszów: Redakcja Wydaw. Uczelnianych PRz, 1994. – 24 cm
148. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 123–124, 126, 130: Mechanika /
red. Tadeusz Markowski. – Z. 40–43. – Rzeszów: Redakcja Wydaw. Uczelnianych PRz,
1994. – 24 cm
Tyt. z. 40. „Wybrane procesy inżynierii powierzchni”.
z. 41. „Mieczysław Korzyński: Nagniatanie powłok chromowych.
149. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Folia Scientiarum Universitatis
Technicae Resoviensis nr 127, 129: Matematyka / red. Jan Stankiewicz. – Z. 15–16. – Rzeszów: Redakcja Wydaw. Uczelnianych PRz,
1994. – 24 cm
150. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie nr 13. Seria Filologiczna: Historia Literatury / red. Zbigniew
Światłowski. – Z. 2. – Rzeszów: Wydaw. WSP,
1994. – 24 cm
151. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie nr 27. Seria
Matematyka, Fizyka i Technika: Matematyka
/ red. Stanisław Midura. – Z. 2. – Rzeszów:
Wydaw. WSP, 1994. – 24 cm
152. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie nr 12. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia
/ red. Ewa Orlof. – Z. 4. – Rzeszów: Wydaw.
WSP, 1994. – 24 cm
153. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie nr 16. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Nauki
Społeczne / red. Marian Malikowski. – Z. 2.
– Rzeszów: Wydaw. WSP, 1994. – 24 cm
154. ZESZYTY Sandomierskie: biuletyn
Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego / Towarzystwo Naukowe Sandomierskie;
red. Krzysztof Burek. – Nr 1. – Sandomierz,
1994. – 30 cm
155. ZIEMIA Jasielska w Obiektywie: [biuletyn JDK [Jasielskiego Domu Kultury] . – Jasło, 1994. – 30 cm
Mies. – Nr 1: kwiecień.
¡
156. ZIEMIA Kolbuszowska / red. nacz.
Zbigniew Lenart. – Kolbuszowa, 1994. –
R. 1. – 30 cm
Znane numery: 1: maj, 3: lipiec–sierpień,
5: październik, 6: listopad.
157. ZNAK Łaski: pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie / red.
Wiesław Szurek i in. – [R. 1], nr 1–2. – Rzeszów, 1994. – 30 cm
158. ZWIASTOWANIE: pismo Diecezji
Rzeszowskiej / Kuria Diecezjalna w Rzeszowie. – R. 3, nr 1–4. – Rzeszów, 1994. – 21 cm
159. ŻYCIE Przemyskie: tygodnik regionalny / red. nacz. Artur Wilgucki. – [R. 28],
nr 1–52. – Przemyśl, 1994. – 42 cm
160. ŹRÓDŁO Diecezji Rzeszowskiej.
– Rzeszów, 1994. – 30 cm
Znane numery 41 i 48. – W nr 48 red. Mieczysław Lignowski. – Dod. do czas.: „Źródło: magazyn rodzin katolickich”.
166. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Z ziemi
włoskiej do Głogowa. Nowiny 1994 nr 202
s. 8, il.
Współpraca między gminą Głogów Małopolski, woj. rzeszowskie a włoskimi gminami Tuipana i Nimis.
167. BURZMIŃSKI WACŁAW: Echa
„Bramy Przemyskiej”. Nowiny 1994 nr
207 dod. Sąsiedzi nr 5 s. XI. * SZELIGA
ZDZISŁAW: „Niedźwiadki” dla najlepszych. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 242 s. 1. *
WAREJKO WIESŁAW: Czy „Brama Przemyska” będzie bramą sukcesu. Pogranicze
1994 nr 46 s. 4.
Także: Nowiny 1994 nr 201 s. 2.
III Międzynarodowe Targi „Brama Przemyska”
w Przemyślu.
a) Współpraca międzynarodowa
168. CYNKAR MAREK: Burzę zażegnano.
Pogranicze 1994 nr 47 s. 1. * ZATORSKI RYSZARD: Przemysko-lwowskie zbliżenie. Trybuna 1994 nr 266 s. 17.
161. (ag): Jest porozumienie karpackie.
Gaz. w Rzeszowie, 1994 nr 121 s. 1 * GORCZYCA EWA: Kolejka tirów w Wołosatem?
Nowiny 1994 nr 102 s. 1, 3.
169. CYNKAR MAREK: Euroregionalny
bilans. Pogranicze 1994 nr 2 s. 3, rys.
3. OPRACOWANIA DOTYCZĄCE
CAŁOŚCI REGIONU
Podpisanie porozumienia o współpracy woj.
krośnieńskiego z obwodem zakarpackim Ukrainy.
162. (aw): Mer z prezydentami. Życie Przemys. 1994 nr 19 s. 2.
Wizyta mera Lwowa Wasyla Szpicera w Przemyślu.
163. (BH): Turystyka – szansą Euroregionu
Karpaty. Dz. Pol. 1994 nr 242 s. 8.
Dotyczy współpracy międzynarodowej w budowie autostrady i przejścia granicznego.
Woj. przemyskie.
170. (drm): Sanok partnerem Reinheim.
Nowiny 1994 nr 139 s. 4. * KOKOSZKA ELŻBIETA: Sanok-Reinheim miasta bliźniacze.
Nowe Podkarp. 1994 nr 22 s. 9.
Dotyczy przystąpienia Sanoka do Europejskiego Partnerstwa Miast.
165. (bh): Pogranicze w ogniu dyskusji. Dz.
Pol. 1994 nr 19 s. 5.
171. E.S: Przemyśl wystąpił z Euroregionu. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 91, dod. Grom.
Małop. nr 45 s. I. * GUBERNAT ANDRZEJ:
Rada odradziła. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
259 s, 1, il. * (MOT): Pyrrusowe zwycięstwo.
Dz. Pol. 1994 nr 256 s. 7. * MAKARA JERZY:
Przemyśl poza euroregionem. Pogranicze
1994 nr 47 s. 4, il. * TOMUSIAK JERZY: Euroregion bez Przemyśla. Życie Przemys. 1994
nr 45 s. 4, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 19 s. 1.
Konferencja „Regionalizm karpacki” w Lesku.
Dotyczy współpracy kulturalnej woj. krośnieńskiego z Ukrainą i Słowacją.
Dotyczy decyzji o wystąpieniu woj. przemyskiego z Euroregionu Karpackiego.
Dotyczy woj. przemyskiego, krośnieńskiego,
rzeszowskiego.
164. (bh): Byle jakość zadowoliła. Dz. Pol.
1994 nr 242 s. 5.
Kontrakt WSK w Krośnie z kanadyjską Firmą
„Menasco”.
10
Także: Nowiny 1994 nr 215 s. 1; Trybuna 1994
nr 267 s. 12.
172. FIRAK WITOLD: Plan dla Bieszczadów. Rozm. Krzysztof Kamiński. Dz. Pol.
1994 nr 13 s. 5.
Również przynależność woj. krośnieńskiego do
Euroregionu Karpackiego.
173. (graf): „Serce kuchni” z Klauferingu.
Nowiny 1994 nr 238 s. 1, il.
Współpraca Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Rzeszowie z niemiecką firmą „Euro-Ring”
z Klauferingu.
174. GOLLE JOHAN: To był eksperyment.
Rozm. Wiesław Bek. Życie Przemys. 1994 nr
47 s. 7, il.
Wizyta wiceprzewodniczącego Towarzystwa
Niemiecko-Polskiego z Testedt w Lubaczowie,
woj. przemyskie.
175. GORCZYCA ANNA: 19 lat przyjaźni.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 236 s. 7 dod. Gaz.
w Krośnie.
Współpraca krośnieńskiego Zakładu Weterynarii ze słowackimi służbami weterynaryjnymi.
175a. GORCZYCA ANNA: Gminy na giełdzie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 33 s. 3, il. *
TAŻ: Krosno targowe. Tamże.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 36 s. 5; Nowiny 1994 nr
28 s. 2.
Krośnieńskie Targi Przygraniczne.
176. GORCZYCA ANNA: Nadzieje i oczekiwania. Euroregion Karpacki po roku istnienia. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 48 dod. Mag.
Karpacki s. 2, il.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
177. GORCZYCA ANNA: Przyjaźnie sanoczan. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 196 s. 5, il.
dod. Gaz. w Sanoku.
Współpraca z Niemcami, Szwedami i Francuzami.
178. GORCZYCA ANNA: Spotkanie euroregionalne. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 276
s. 1.
Dotyczy Seminarium pedagogiczno-oświatowego Euroregionu Karpackiego w IwoniczuZdroju, woj. krośnieńskie.
179. GORCZYCA ANNA: Targi Euroregionalne. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 209 s. 5. *
OSIŃSKI A.: Targi i co dalej? Kur. Podkarp. 1994
nr 41 s. 4, il. * MERING KRZYSZTOF: Karpaty
bez granic. Życie Gosp. 1994 nr 27 s. 20–21.
Krośnieńskie Targi Euroregionalne „Kontakt 94”.
180. GUBERNAT ANDRZEJ: Bliżej Euroregionu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 207 s. 1,
il. * TENŻE: Do Euroregionu. Tamże nr 208
s. 1, il. * PLĘS ANDRZEJ: Rzeszów do Euroregionu czy Euroregion do Rzeszowa. Nowiny 1994 nr 187 dod. Sąsiedzi nr 4 s. II.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 207 s. 7; Nowiny 1994
nr 173 s. 1–2.
Dotyczy pobytu Sekretarza Generalnego Związku Międzyregionalnego – Euroregionu Karpackiego dr. Pala Viragha.
181. GUBERNAT ANDRZEJ: Wywoływanie
upiorów. Rzeszowskie w Euroregionie Karpackim. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 48 dod. Mag.
Karpacki s. 3, il.
Również woj. krośnieńskie i przemyskie.
182. HAJNOSZ IWONA: Kto za tym stoi?
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 22 s. 1, il. * GUBERNAT ANDRZEJ: Może być atrakcyjne.
Tamże nr 131 s. 4, mapa. * TENŻE: Krok ku
sąsiadom. Gaz. Wyb. 1994 nr 249 dod. Gaz.
Galicyjska s. 12. * DEC ANDRZEJ: Po co
Rzeszowowi Euroregion? Rozm. Stanisław
Siwak. Nowiny 1994 nr 5 s. 1–2. * MATUSZ
JÓZEF F.: Emocje opadły. Tamże nr 207 dod.
Sąsiedzi nr 5 s. IV.
Sprawa przystąpienia Rzeszowa i województwa
rzeszowskiego do Euroregionu Karpackiego.
183. (jb): Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze. Nowiny 1994 nr 229 s. 2.
W Korytnikach i Krasiczynie, woj. przemyskie.
184. KAMIŃSKI K[RZYSZTOF]: Specyfika
wschodniego rynku. Dz. Pol. 1994 nr 109 s. 21.
Handel Sanockiego Stomilu z Ukrainą.
185. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Zanim otworzą się granice. Euroregion Karpacki. Gaz.
Krak. 1994 nr 196 s. 6.
Aktualne problemy (woj. przemyskie i krośnieńskie).
11
186. KUŹNIAR ROMAN: Euroregion
Karpacki – przesłanki powstania, uwarunkowania współpracy. Spr. Międzynar. 1994 nr 3
s. 73–100.
195. (RM): Chcą Euroregionu. Życie Przemys. 1994 nr 8 s. 4.
187. MALIKOWSKI MARIAN: Rodzenie
się nowych form współpracy polsko-ukraińskiej w rejonach przygranicznych Polski
Południowo-Wschodniej. Zesz. Nauk. WSP
Rzesz., Nauki Społ. 1994 z. 2 s. 145–152.
196. R.W.: Rok Euroregionu. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 4 dod. Grom. Małop. nr 2
s. I, III.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
188. MARTENS KRZYSZTOF: Euroregion
Karpacki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 12 s. 2.
Dotyczy woj. przemyskiego.
Dotyczy przynależności gminy Lubaczów do
Euroregionu Karpackiego.
Euroregion Karpacki (m. in. woj. krośnieńskie
i przemyskie).
197. (raw): Ruch towarowy. Nowiny 1994
nr 197 s. 4.
Wymiana towarowa woj. rzeszowskiego z zagranicą.
189. MIELNIK MARTA: Na norweskiej
niwie. Życie Przemys. 1994 nr 19 s. 5.
198. RAK ROMAN: Kurier z Sanoka – Euroregion Karpacki. Kur. Podkarp. 1994 nr 6
s. 10, il.
Współpraca zaprzyjaźnionych gmin – Cieszanów, woj. przemyskie i Forde – Norwegia w zakresie rolnictwa.
199. SIKORSKI SŁAWOMIR: Wedle stawu
grobla. Nowa Europa 1994 s. 61 s. 3.
190. MILIARDY dla bieszczadzkich gmin.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 8 s. 1–2.
Zachodnioeuropejska pomoc na rozwój gospodarczy.
191. MŁYNARSKI JANUSZ: Molise – Przemyśl. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 231 s. 2, il. *
NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Bliżej Włoch.
Nowiny 1994 nr 240 s. 5. * (tom): Polski przyczółek dla polskiego sera. Życie Przemys. 1994
nr 41 s. 2.
Porozumienie o współpracy między woj. przemyskim a regionem Molise we Włoszech.
192. MOŁOŃ WANDA: Dobrowolna zsyłka. Nowiny 1994 nr 40 s. 1, 5.
Kontrakt Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego w Rosji.
193. PĘZIOŁ ADAM: Euroregion Karpacki
– doświadczenia i perspektywy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 48 dod. Mag. Karpacki s. 1, il.
M. in. woj. krośnieńskie i przemyskie.
194. PRZEMYŚLANIE w Anglii. Życie
Przemys. 1994 nr 20 dod. Wiad. Samorz. s.
A–B, il.
Nawiązanie
wych.
12
kontaktów
kulturalno-oświato-
Euroregion Karpacki (m. in. woj. krośnieńskie
i przemyskie).
200. SKARBEK AGNIESZKA: Obracanie
dolarami. Dz. Pol. 1994 nr 251 s. 19.
Dotyczy handlu zagranicznego.
201. STRUŚ MARIAN: Bez kompleksów.
Nowe Podkarp. 1994 nr 18 s. 6.
Współpraca Leska z angielskim miastem Devises.
202. SZELIGA ZDZISŁAW: Karetka i ogrody. Partnerstwo Przemyśl – Paderborn. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 115 s. 2.
203. SZELIGA ZDZISŁAW: Kiedyś był
to Eger, teraz Paderborn. Gaz. w Rzeszowie
1994 s. 202 s. 8, il. dod. Gaz. w Przemyślu.
Miasta partnerskie Przemyśla.
204. TULIK JAN, GUBERNAT ANDRZEJ:
Obrady Rady. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 233
s. 1, il.
IX posiedzenie Rady Euroregionu Karpackiego
w Iwoniczu-Zdroju, woj. krośnieńskie.
205. VIRAGH PAL: Euroregion to nie
RWPG. Rozm. Marian Struś. Nowe Podkarp.
1994 nr 5 s. 6, rys.
M. in. woj. krośnieńskie i przemyskie.
206. (wab): Przemyskie pozostaje w Euroregionie. Nowiny 1994 nr 230 s. 1.
Dotyczy miesięcznego pobytu Henryka Jaskuły
związanego z Przemyślem w USA.
207. WARZOCHA ADAM: Na Kostromę.
Nowiny 1994 nr 9 dod. Biznes Nowiny nr 9 s. I.
215. SAGATOWSKA JANINA: Z Kazachstanu do ojczyzny. Rozm. Kazimierz Lesiecki.
Gaz. Krak. 1994 nr 171 s. 3.
Zagraniczne kontrakty Budimexu-Rzeszów.
208. ZATORSKI RYSZARD: Euroregion
Karpaty powiększony. Trybuna 1994 nr 239
s. 17.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
209. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Euroregionalna liga piłkarska? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 48
dod. Mag. Karpacki s. 2.
Współpraca sportowców w ramach Euroregionu (m. in. woj. krośnieńskiego i przemyskiego).
210. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Polacy – Ukraińcy. Pogranicze 1994 nr 49 s. 5.
Wizyta wiceministra kultury Michała Jagiełło
w Przemyślu.
Euroreg ion Kar p ack i zob. też poz. 34,
524
Wsp ółprac a mię dzy naro dowa zob.
też poz. 62, 678, 749, 1391, 1730, 2116–24,
2125, 3588
b) Związki z Polonią
211. BOB: Studium Tańców Polskich. Nowiny 1994 nr 139 s. 5, il.
Studium Tańców Polskich dla polonii przy
WDK w Rzeszowie.
Dotyczy Fundacji „Polonia Kazachstanu” w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
II Polonijny Festiwal Dziecięcych
Zespołów Folklor ystycznych
w Iwoniczu Zdroju, woj. krośnieńskie
216. (CZAK): Najmłodsza polonia tańczyła i śpiewała. Dz. Pol. 1994 nr 174 s. 20.
217. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Mali
Polonusi tańczą i śpiewają... Grom. Rol. Pol.
1994 nr 57/58 s. 4, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 167 s. 10.
218. (ewg): Festiwalowa gala. Nowiny 1994
nr 142 s. 3.
219. GORCZYCA EWA: Roztańczony Iwonicz. Nowiny 1994 nr 146 s. 6–7.
220. SUDYKA RYSZARD: Kultywowanie
polskości. Rozm. RM. Nowe Podkarp. 1994
nr 29 s. 9, il.
221. ZAJDEL ANDRZEJ: Festiwal w dziecięcych barwach Polonii. Rozm. SKD. Wieści
1994 nr 35 s. 8, il.
Zw i ązk i z Poloni ą zob. też poz. 4147
212. GRUDZIEŃ MARIUSZ: Polonijne
lato. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści
1994 nr 34 s. 10, portr.
4. POSZCZEGÓLNE OKRĘGI
I MIEJSCOWOŚCI
Imprezy organizowane przez rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w woj.
południowo-wschodnich.
Ad amów k a– gmina,
woj. prz emysk i e
213. GRUDZIEŃ MARIUSZ: W polonijnym kręgu. Rozm. Stanisław K. Dziedzic.
Kur. Podkarp. 1994 nr 33 s. 1, 3.
222. SOŁEK JAN: Co boli ludzi w Adamówce. Życie Podkarp. 1994 nr 37 s. 5.
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Rzeszowie.
Ba lig ró d – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
214. NYCZEK MIECZYSŁAW: Orzeł
w strzępach. Nowiny 1994 nr 103 s. 7, il.
223. (BH): Baligród liczy tylko na siebie.
Dz. Pol. 1994 nr 125 s. 9.
13
224. JÓZEFCZYK ANDRZEJ: Kurier z Baligrodu. Kur. Podkarp. 1994 nr 51 s. 5, il.
Bar anów S and omi ersk i – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
225. SZYMCZYK ALINA
Baranów i okolice. Dawniej i dziś. – 1993
Rec. BORZĘCKI JAN ADAM, Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 7 s. 8–9. – Polem. PIĄTEK ZDZISŁAW:
„Wypracowanie o Baranowie”. Tamże nr 11 s. 8–9.
– Odp. Borzęcki J. A., Tamże.
Bi ałobrz e g i – g mina,
woj. rz esz owsk i e
226. DYRDA STANISŁAW: Mimo kryzysu swoje robią. Panorama gmin: Białobrzegi.
Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1994 nr
11 s. 5, portr.
Bi e cz, woj. k rośni eńsk i e
227. SIWAK STANISŁAW: Co ważniejsze
w Bieczu: historia czy współczesność? Nowiny 1994 nr 72 s. 4, il.
Bi esz czady
228. KOWALCZYK MAREK: Ludzie z Połonin. [Fotoreportaż]. Expr. Wiecz. 1994 nr 9
s. 4, il.
C i eszanów, woj. prz emysk i e
233. ŚLIZ LESZEK: Uroki naszego regionu.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 88/89 dod. Grom.
Małop. nr 44 s. IV, rys.
Czarna, woj. k rośni eńsk i e
234. TALKO LESZEK K.: Przystanek Czarna. Gaz. Wyb. 1994 nr 17 s. 12–13, rys.
D u k l a – g mina, woj. k rośni eńsk i e
235. DZIUDZIK ZENON
Dukla – miasto i gmina / [oprac. Zenon
Dziudzik]. – Dukla: Urząd Miasta i Gminy,
[1994]. – 46 s.: fot. kolor., 1 pl.; 15 cm
Nazwa aut. pod tekstem. – Opis wg okł.
236. MATOSZKO KRYSTYNA: Złudzenia
i nadzieje. Nowiny 1994 nr 114 s. 4, il.
237. RAK ROMAN: Miasto i Gmina Dukla
za przykład. Kur. Podkarp. 1994 nr 31 s. 7–8, il.
D u k l a, woj. k rośni eńsk i e
DZIUDZIK Z.
Dukla – miasto i gmina / Z. Dziudzik =
poz. 235
RAK R.: Miasto i Gmina Dukla za przykład = poz. 237
Bircza, woj. prz emysk i e
D y nów – g mina, woj. prz emysk i e
229. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Odbić się od dna. Pogranicze 1994 nr 9 s. 4, il.
238. Jot-Em: Na swoim. Pogranicze 1994 nr
23 s. 2.
Brz oz ów, woj. k rośni eńsk i e
G ać , woj. prz emysk i e
230. Brzozów za przykład. Kurier Podkarp.
1994 nr 23 s. 7–8, il.
239. WIEŚ z tradycjami. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 69 dod. Grom. Małop. nr 34 s. II.
Bu kowsko – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
G awłusz ow i c e – g mina,
woj. rz esz owsk i e
231. JÓZEFCZYK A[NDRZEJ]: Kurier z Bukowska. Kur. Podkarp. 1994 nr 44 s. 5, il.
232. STRUŚ MARIAN: Cnota bez pieniędzy. Nowiny 1994 nr 219 s. 7, il.
14
240. (si): Nie ma spokoju w Gawłuszowicach. Nowiny 1994 nr 135 s. 3.
241. TWARDOWSKI JÓZEF: Bliżej ludzi
i ich spraw. Panorama gmin: Gawłuszowice.
Wieści 1994 nr 21 s. 12.
242. TWARDOWSKI JÓZEF: Gawłuszowice po roku. Nowiny 1994 nr 40 s. 4–5. –
Uzup. TENŻE: Czyste ręce – brudna robota.
Tamże nr 84 s. 1, 3.
Jarosław, woj. prz emysk i e
252. W.G.: Wizyta w Stawkach. Życie Przemys. 1994 nr 18 s. 4, il.
Cześć miasta.
Gro dzisko D olne – g mina,
woj. rz esz owsk i e
Jasło – g mina, woj. k rośni eńsk i e
243. WOYTOWICZ RYSZARD: Gmina
i demokracja. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 16 dod.
Grom. Małop. nr 8 s. III.
253. RAK ROMAN: Wybór hierarchii potrzeb. Kur. Podkarp. 1994 nr 46 s. 4.
Gw iz d aj, woj. prz emysk i e
Jasło, woj. k rośni eńsk i e
244. TOMCZYK MAREK: Gwizdaj „pod
parą”. Nowiny 1994 nr 170 s. 4, il.
254. RAK ROMAN: Kurier z Jasła. Red...
Kur. Podkarp. 1994 nr 2 s. 5, il.
Hacz ów – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Je d li cz e – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
245. GMINA Haczów za przykład. Kur.
Podkarp. 1994 nr 24 s. 8–9.
255. KURIER w Jedliczu. Kur. Podkarp.
1994 nr 21 s. 5, il.
246. O HACZOWIE. Historia i teraźniejszość gminy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 5 s. 7,
il. dod. Informator Gospodarczy.
256. RAK ROMAN: Gmina na pokaz? Kur.
Podkarp. 1994 nr 37 s. 3, il.
247. SZUBER JANUSZ: Dzięki naszym
ludziom. Rozm.
�����������������
Jan Tulik. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 5 s. 6–7, il. dod. Informator Gospodarczy.
Hor y ni e c , woj. prz emysk i e
248. WILK DOROTA: Dygnitarze w borowinie. Życie Przemys. 1994 nr 28 s. 9, il.
Iw i erzyc e – g mina,
woj. rz esz owsk i e
249. TWARDOWSKI JÓZEF: Zapał i przygniatająca bieda. Panorama gmin: Iwierzyce.
Wieści 1994 nr 10 s. 7.
Iwoni cz-Z drój – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Kańczug a, woj. prz emysk i e
257. TOMUSIAK JERZY: Pewnego razu
w Kańczudze. Życie Przemys. 1994 nr 21
s. 5, il.
Kolbusz owa, woj. rz esz owsk i e
258. CZEPIELA KAZIMIERZ: Jestem
zwolennikiem kompromisów. Rozm. Waldemar Kłos. Dz. Pol. 1994 nr 200 s. 8.
Burmistrz Kolbuszowej o problemach i osiągnięciach miasta.
259. SKOWROŃSKI MACIEJ: Historia
miasteczka nad Nilem. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 301 s. 6, il.
Dotyczy również historii.
250. (jsl): „Kurier” w Iwoniczu. Kur. Podkarp. 1994 nr 46 s. 6, il.
Kołaczyc e – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
251. MICHALAK JANUSZ: Iwonicz raz
jeszcze. Nowe Podkarp. 1994 nr 24 s. 7.
260. RAK ROMAN: Kurier z gminy Kołaczyce. Red. ... Kur. Podkarp. 1994 nr 19 s. 3.
15
Komańcza – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
261. RAK ROMAN: Komańcza? Gdzie to
jest? Kur. Podkarp. 1994 nr 50 s. 10, il.
262. ZATORSKI RYSZARD: Zima zagląda
tu wcześniej. Trybuna 1994 nr 286 s. 17.
Kr asi czy n, woj. prz emysk i e
263. ŚLIZ LESZEK: Uroki naszego regionu.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 86/87 dod. Grom.
Małop. nr 43 s. IV, rys.
Kr asne – g mina,
woj. rz esz owsk i e
L esko, woj. k rośni eńsk i e
272. RAK ROMAN: Kurier z Leska. Kur.
Podkarp. 1994 nr 45 s. 6, il.
L e żajsk, woj. rz esz owsk i e
273. SIWAK STANISŁAW: Trudna rola
Trębacza. Nowiny 1994 nr 238 s. 7, portr.
Lub acz ów, woj. prz emysk i e
274. ZATORSKI RYSZARD: Lubaczowskie
znaki czasu. Trybuna 1994 nr 204 s. 12.
Lub eni a, woj. rz esz owsk i e
264. TOMCZYK MAREK: Za blisko miasta? Nowiny 1994 nr 78 s. 4.
275. WRÓBEL PIOTR: Historia pewnej
miłości. Nowiny 1994 nr 129 s. 5, il.
Krempna – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Lutow isk a – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
265. RAK ROMAN: Dwa oblicza Krempnej. Kur. Podkarp. 1994 nr 29 s. 5, il.
276. ZATWARNICKI WOJCIECH: Lutowiska. Kur. Podkarp. 1994 nr 13/14 s. 6, il.
266. SOWA STANISŁAW: W Krempnej
można nie stracić. Nowiny 1994 nr 141
s. 5, il.
Ł ańc ut – g mina, woj. rz esz owsk i e
267. WALCZAK KRZYSZTOF: Cała gmina w strachu. Życie Warsz. 1994 nr 148/149
dod. Życie Środowisko s. XII, il.
Krempna, woj. k rośni eńsk i e
277. GMINA Łańcut. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 133 s. 5.
Ł oni ów – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
268. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Uwierzyli
jeszcze raz. Dz. Pol. 1994 nr 285 s. 8.
278. BORYCKI STANISŁAW: Najważniejszy jest początek. Samorządy w działaniu. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 8 s. 6.
Krosno
Markowa, woj. rz esz owsk i e
269. SYREK TOMEK: Kurier z Krosna.
Kur. Podkarp. 1994 nr 4. s. 10, il.
279. ZATORSKI RYSZARD: Pomnik tradycji Markowej. Trybuna 1994 nr 210 s. 12.
270. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 42 s. 6, il.
Me dy k a – g mina, woj. prz emysk i e
Krosno w latach 50-tych.
Krów ni k i, woj. prz emysk i e
280 BAŁDA WALDEMAR: Przecież ktoś
przyjdzie... Gaz. Wyb. 1994 nr 249 dod. Gaz.
Galicyjska s. 10, il.
271. WRÓBEL PIOTR: Koło fortuny we
wsi Krówniki. Nowiny 1994 nr 102 s. 1, 4, il.
281. BORZĘCKI JACEK: Co słychać w
Medyce? Nowiny 1994 nr 105 s. 4.
16
282. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Wieści z Medyki. Pogranicze 1994 nr 11 s. 4, il.
Olszanica – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Mi e js c e Pi astowe,
woj. k rośni eńsk i e
283. KURIER w Miejscu Piastowym. Kur.
Podkarp. 1994 nr 42 s. 4, il.
294. RAK ROMAN: Gmina za przykład.
Kur. Podkarp. 1994 nr 40 s. 9.
Mielec, woj. rz esz owsk i e
284. GUZIAKIEWICZ EDWARD: Lot nad
miastem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 148 dod.
Gaz. w Mielcu s. 5, il.
285. GUZIAKIEWICZ EDWARD: Statystyka, która nie kłamie. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 272, wkładka s. II.
286. WITEK JÓZEF: Historia i współczesność. Rzeczpospolita 1994 nr 133 dod. Nauka
i Tech. ����������
nr 162 s. ��
V.
Ni eb o cko, woj. k rośni eńsk i e
287. GORCZYCA ANNA: Świętują 550-lecie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 133 s. 2.
288. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Blisko
nieba. 550 lat Niebocka. Nowiny 1994 nr 65
s. 6.
289. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Jubileusz
Niebocka. Nowe Podkarp. 1994 nr 20 s. 1, 7.
Nowy Ż mig ró d – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
290. KURIER w Nowym Żmigrodzie. Kur.
Podkarp. 1994 nr 33 s. 5, il.
Ni eby l e c , woj. rz esz owsk i e
291. SKD: Niebylec to nie byle co! Kur.
Podkarp. 1994 nr 28 s. 5.
Ol eszyc e – g mina, woj. prz emysk i e
292. ŁAZAR ADAM: Sto pytań do gminnych władz. Dz. Pol. 1994 nr 249. s. 8.
293. ZATORSKI RYSZARD: Oleszyce z
nowym i starym burmistrzem. Trybuna 1994
nr 208 s. 16.
Również z historii gminy.
295. RAK ROMAN: Kurier z gminy Olszanica. Red. ... Kur. Podkarp. 1994 nr 8 s. 5, il.
Osi ek Jasi elsk i – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
296. (krp): Kurier z ... Osieka. Red. ... Kur.
Podkarp. 1994 nr 10 s. 6, il.
Ostrów, woj. prz emysk i e
297. WILK DOROTA: Premier też wsiowy... Życie Przemys. 1994 nr 30 s. 4, il.
Połani e c , woj. tarnobrz esk i e
FIJAŁKOWSKA A.: Połaniec współczesny
– warunki naturalne = poz. 822
Prz emyśl
298. NUCKOWSKI TADEUSZ: Plac Wielkiego Lumpenproletariatu. Rozm. XY. Pogranicze 1994 nr 26 s. 9. * TENŻE Plac Wielkiego Lumpenproletariatu. Cz. 2. Rozm. XY.
Pogranicze 1994 nr 27 s. 10, il.
Dotyczy przemyskiego rynku.
R ady mno – g mina,
woj. prz emysk i e
299. SZELIGA KRZYSZTOF: Zaświtała
nadzieja. Nowiny 1994 nr 207 s. 4, il.
300. WINNICKI JACEK: Gmina Radymno
po rozwodzie. Pogranicze 1994 nr 40 s. 3.
R a kszawa, woj. rz esz owsk i e
301. RAKSZAWA. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 65 dod. Inf. Gosp. s. I–IV, il.
R aniż ów – gmina, woj. rz esz owsk ie
302. TWARDOWSKI JÓZEF: Trzech wójtów. Nowiny 1994 nr 157 s. 3.
17
Rok i e tni c a – g mina,
woj. prz emysk i e
303. MAKARA JERZY: Hobby wójta z Rokietnicy. Pogranicze 1994 nr 45 s. 5, il.
313. RZESZÓW / [red. Ewa Bator, Antoni
Szczygieł]. – Bydgoszcz: „Tekst”, 1994. – 71,
[1] s., [1] k. tabl. kolor.: fot., pl., portr.; 22 cm
Rop czyc e, woj. rz esz owsk i e
314. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Od drewnianego grodu do betonowej katedry. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 15 s. 4–5, il.
304. KUBOWICZ RYSZARD: Pomysł na
przyszłość. Wieści 1994 nr 46 s. 6, il.
S and omi erz, woj. tarnobrz esk i e
Ropi en k a, woj. k rośni eńsk i e
305. RAK ROMAN: Bliżej Sybiru. Kur.
Podkarp. 1994 nr 9 s. 1, 6, il.
Roźw i eni c a – g mina,
woj. prz emysk i e
306. Jot-em: Nad czym pracują w Roźwienicy? Pogranicze 1994 nr 46 s. 2.
Ru dni k, woj. tarnobrz esk i e
307. (nn): Wikliniarskie krzywdy. Nowiny
1994 nr 7 s. 4, il.
Ru d ołow i c e, woj. prz emysk i e
308. WILK DOROTA: Życie w Betlejem.
Życie Przemys. 1994 nr 51 s. 12, il.
Dotyczy przysiółka.
Ry manów – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
309. RAK R[OMAN]: Rymanów za przykład. Kur. Podkarp. 1994 nr 25. s. 7–8, il.
310. ZATORSKI RYSZARD: Rymanów
obok Rymanowa-Zdroju. Trybuna 1994 nr
290 s. 12.
Rz esz ów
311. JANOWSKI MIECZYSŁAW: „Mała
Ojczyzna”. Prezydent miasta... mówi o Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 15 s. 7, portr.
312. NOWAK JANUARY: Stadt Rzeszów.
Głos Rzeszowa 1994 nr 12 s. 16, mapa.
Dotyczy mapy Rzeszowa niewiadomego pochodzenia.
18
Również historia.
315. SANDOMIERZ: [album]. – Kraków
1993.
Rec. (JM), Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 8.
S anok, woj. k rośni eńsk i e
316. DZIEDZIC STANISŁAW K.: W stronę
Sanoka. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 76/77 s. 4.
317. (krp): Kurier z ... Sanoka. Red. ... Kur.
Podkarp. 1994 nr 10 s. 6, il.
Sta l owa Wol a, woj. tarnobrz esk i e
318. GARBACZ DIONIZY
Czas nadziei: Stalowa Wola 1945–1953
/ Dionizy Garbacz. [T. 3]. – Stalowa Wola:
„Sztafeta”, 1994. – 224, [1] s., [34] s. tabl.:
faks., fot., pl., portr.; 23 cm
T. 1 pt.: Narodziny: Stalowa Wola 1938–1939,
t. 2. pt. Mroczne lata: Stalowa Wola 1939–1944.
Indeks.
Star y Dzi kow i e c – g mina,
woj. rz esz owsk i e
319. KONIECKA ANNA: Siedząc na beczce złota. Nowiny 1994 nr 100 s. 4, il.
Star y Dzi ków – g mina,
woj. prz emysk i e
320. SZELIGA KRZYSZTOF: Na uboczu
nad Wirową. Nowiny 1994 nr 148 s. 4, il.
Stasz ów, woj. tarnobrz esk i e
321. WÓJCIK ZYGMUNT: Tam, gdzie
osiadł Stasz. Ziel. Sztand. 1994 nr 22 s. 8.
Dotyczy również historii.
Strzyż ów – gmina, woj. rz esz owsk ie
U l anów, woj. tarnobrz esk i e
322. ŚLIWIŃSKI MAREK: Panorama gmin:
Strzyżów. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści
1994 nr 18 s. 5, portr.
330. KUMIK TADEUSZ
Historia i współczesność Ulanowa / Tadeusz Kumik. – Stalowa Wola: „Sztafeta”, 1994.
– 71 s.: fot., mapy, rys.; 21 cm
Strzyż ów, woj. rz esz owsk i e
323. DZIEDZIC STANISŁAW: Kurier ze
Strzyżowa. Oprac. ... Kur. Podkarp. 1994 nr
11 s. 5, il.
324. ŚLIWIŃSKI MAREK: Strzyżowskie
sukcesy i kłopoty. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Kur. Podkarp. 1994 nr 19 s. 4, il.
Ustrzy k i D olne, woj. k rośni eńsk i e
331. RAK ROMAN: Kurier z Ustrzyk Dolnych. Red. ... Kur. Podkarp. 1994 nr 5. s. 5, il.
Wi el k i e O czy – g mina,
woj. prz emysk i e
Tarnawa Niżna, woj. k rośni eńsk i e
332. MATOSZKO KRYSTYNA: Ni nizina,
ni wyżyna. Nowiny 1994 nr 103 s. 7.
325. BORZĘCKI JACEK: Na samym końcu. Nowiny 1994 nr 223 s. 9, il.
Wi el op ol e Sk rzy ńsk i e – g mina,
woj. rz esz owsk i e
Tarnobrz e g
333. SOWA STANISŁAW: Ożywić Wielopole. Nowiny 1994 nr 115 s. 7, il.
326. TARNOBRZEG: informator miejski
/ [red. nacz. Androna Senska]. – Bydgoszcz:
Wydaw. ���������������������������������������
„Journal”, 1994. – 36 s., [1] k. tabl.
mapa kolor.: fot. kolor., portr.; 21x21 cm
Wojasz ów k a – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Rec. Pintal Wacław, Tyg. Nadwiśl.
�������� 1994 nr 50
s. 3, il.
334. STANERT D[ARIUSZ]: Spacerkiem
po gminie. Kur. Podkarp. 1994 nr 13/14 s. 6.
Tarnowiec – gmina, woj. krośnieńskie
W ó l k a Ł ę towsk a, woj. rz esz owsk i e
DUBIEL F.
Gmina Tarnowiec / F. Dubiel = poz. 886
335. WRÓBEL PIOTR: Żeby jakoś żyć. Nowiny 1994 nr 111 s. 4, il.
Trz eb ow nisko – g mina,
woj. rz esz owsk i e
Wól k a Ni e dźw i e ck a,
woj. rz esz owsk i e
327. TRZEBOWNISKO. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 116 s. 7–10, dod. Inf. Gosp.
336. GAWEŁ LIDIA: Na dobre i na złe. Nowiny 1994 nr 137 s. 7.
Tu cz empy, woj. prz emysk i e
Z a k li ków – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
328. L.K.: Wieszcz bez głowy. Życie Przemys. 1994 nr 11 s. 7.
Również historia wsi.
337. SKALSKA JANINA: Zaklikowa „Sny
o potędze”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 24 s. 6, il.
U herc e, woj. k rośni eńsk i e
Z arz e cz e, woj. prz emysk i e
329. [RAK ROMAN]: Uherzec – tradycja
i współczesność. Kur. Podkarp. 1994 nr 40
s. 9, il.
338. TOMUSIAK JERZY: Piękna wieś. Życie Przemys. 1994 nr 49 s. 5.
Również historia wsi.
Wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza wieś
w Polsce.”
19
Z aw i chost, woj. tarnobrz esk i e
339. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Jest
miasteczko. Dz. Pol. 1994 nr 144 s. 24.
340. STARZYK MICHAŁ: Pieśń o ziemi
naszej. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 28 s. 8, il.
Ż erni c a, woj. k rośni eńsk i e
341. UMIĘCKA MAGDALENA: Trzeba
stąd odejść. Expr. Wiecz. 1994 nr 32 s. 11, il.
Żur aw i c a – g mina,
woj. prz emysk i e
342. ŻURAWICA. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 71 s. 8–10, il. dod. Inf. Gosp.
5. BIOGRAFIE. PAMIĘTNIKI.
WSPOMNIENIA
Woj. k rośnieńsk ie
343. A.B.: Powrót. Nowe Podkarp. 1994 nr
27 s. 7, il. * RAUS ANDRZEJ: Łemko, Żyd
i Polka. Nowiny 1994 nr 131. s. 5, il.
Dotyczy prof. Samuela Olinera z Zyndranowej.
344. AROT MICHAŁ: Stara rzecz jest piękna. Rozm. (CZAK). Dz. Pol. 1994 nr 197 s. 17.
Antykwariusz z Krosna.
345. BATA ARTUR: Cztery rundy [Zbigniewa] Balika. Nowe Podkarp. 1994 nr 31 s. 8.
Były dyrektor rafinerii w Jaśle.
346. BATA ARTUR: Malarz powstania. Dz.
Pol. 1994 nr 16 s. 7, il.
Maksymilian Siemianowski, starosta obwodowy, artysta malarz związany z Sanokiem.
347. CHMIEL MAŁGORZATA: Krawcowa
z fantazją. Rozm. Elżbieta Kokoszka. Nowe
Podkarp. 1994 nr 34 s. 8, il. * GORCZYCA
EWA: Szafa pani Małgorzaty. Nowiny 1994 nr
160 s. 7, il.
Laureatka ogólnopolskiego konkursu „Burdy”
z Brzozowa.
348. GOŁDA JANUSZ: Trzecia młodość
Górskiego. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 77 s. 4, il.
Stanisław Górski – jogin z Ustrzyk Dolnych.
20
349. GOMUŁKA WŁADYSŁAW
Pamiętniki / Władysław Gomułka; red.
nauk. Andrzej Werblan. – Warszawa: Polska
Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994; 25 cm
T. 1. – 463, [1] s., [8] s. tabl.: faks., fot., portr.
Indeks.
T. 2. – 535, [1] s., [8] s. tabl.: faks., fot., portr.
Indeksy.
M. in. dotyczy związków autora z Krosnem.
350. HUĆKO BOGDAN: Tajemnicę zabrali do grobu. Super Flesz 1994 nr 4 s. 2–3, il.
Anna i Stanisław Oświęcimowie z Krosna.
351. KRZANOWSKI ADAM: Profesor.
Kur. Podkarp. 1994 nr 25 s. 3.
Dotyczy prof. Jana Szmyda, naukowca związanego z woj. krośnieńskim.
352. (LOK): Victorini i jego zatoka. Auto
Motor Sport 1994 nr 10 s. 31.
Henryk Victorini ze wsi Sokole w Bieszczadach.
353. LUDZIE Roku ’93. Nowe Podkarp.
1994 nr 4 s. 8.
Dotyczy województwa.
354. NAWROCKI PAWEŁ
Pamiętnik polityczny / Paweł Nawrocki.
– Warszawa 1994.
Rec. NARBUTT JERZY: Jest taka wieś... Ład
1994 nr 30 s. 8.
Z historii Odrzykonia i rodu Nawrockich.
355. POTOCKI ANDRZEJ: Strażnik łemkowskiego raju. Dz. Pol. 1994 nr 138 s. 26.
Teodor Gocz z Zyndranowej. Również Muzeum
Kultury Łemkowskiej we wsi.
356. POTOCKI ANDRZEJ: Z Kolorado
do Wołosatego. Dz. Pol. 1994 nr 284 s. 20. *
STANERT DARIUSZ: Chłopak z Kolorado.
Nowe Podkarp. 1994 nr 51/52 s. 15, il.
Dotyczy amerykanina Kirka Henwooda pracującego w Brzozowie.
357. PRAWDZIWA historyczna wiadomość sławnego rodzeństwa sp. Stanisława
i siostry Anny Oświęcimów z Kunowy, których
ciała w grobie familijnym w kaplicy przy kościele XX. Franciszkanów w Krośnie spoczywa-
ją, z autentycznych źródeł wkrótkości zebrane
/ przez Innocentego N[icza]. – Krosno: Ruthenus: Antykwariat – Księgarnia Zbigniewa
Oprządka, 1994. – 66 s. [2] k. tabl.; 17 cm
Przedr. oryg.: Krosno: nakł. XX Franciszkanów,
1873.
358. PUDŁO MARIA: Taka afera. Nowe
Podkarp. 1994 nr 2 s. 1, 6, il.
Tadeusz Marszałek – biznesmen z Krościenka
Wyżnego.
359. ROMAŃSKI GRZEGORZ: Żołnierz,
ludowiec i adwokat. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 43/44 dod. Grom. Małop. nr 22 s. I–II.
Józef Wojnar z Krosna.
360. RZĄSA ADAM: Człowiek godny naśladowania. Nowe Podkarp. 1994 nr 2 s. 11.
Edward Wojtuń, działacz ludowy i kulturalny
z Lisówka.
361. SIWAK STANISŁAW: Król Gór. Nowiny 1994 nr 131 s. 4, il.
Zdzisław Bados – traper i rzeźbiarz z Cisnej.
362. STAROWIEYSKI FRANCISZEK,
UNIECHOWSKA KRYSTYNA
Franciszka Starowieyskiego opowieść o końcu świata, czyli reforma rolna / pisała Krystyna
Uniechowska. – Warszawa: „Czytelnik”, 1994.
– 165 s., [19] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm
M. in. związki Franciszka Starowieyskiego
z Bratkówką i Siedliskami
363. STROŃSKA ANNA
Sennik galicyjski / Anna Strońska. – Warszawa 1993.
Rec. Szozda A[licja], Pogranicze 1994 nr 17
s. 10, il.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
364. SZELIGA KRZYSZTOF: Napoleoński
weteran. Nowiny 1994 nr 1 s. 7, il.
M. in. związki ppułkownika Jana Kazimierza
Kamienieckiego, adiutanta ks. Józefa Poniatowskiego z Izdebkami.
365. TULIK JAN: Krośnieńscy mężowie
według księdza Sarny. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 294 s. 5, 8, il.
Dotyczy Pawła z Krosna i Roberta (Wojciecha)
Porcjusza, zamożnego przybysza ze Szkocji.
366. ZANIEWSKI BOGUSŁAW: Ksiądz na
czele „bandy”. Gaz. Pol. 1994 nr 39 s. 13, il.
Postać księdza Władysława Gurgacza pochodzącego z Jabłonicy Polskiej, zamordowanego w 1940 r.
367. ZYCH AGNIESZKA: Prezent urodzinowy. Rozm. Bogdan Hućko. Dz. Pol. 1994
nr 261 s. 26, il.
Vicemiss Polski z Jasła.
Woj. przemysk ie
368. ANDRES MARIA: O śp. Annie Jenke
polonistce i bibliotekarce. Por. Bibliot. 1994
nr 5 s. 27–28.
Związki z Jarosławiem.
369. ANDRZEJEWSKI ZENON: „Ignac”
z kompanii „Lewara”. Życie Przemys. 1994
nr 30 s. 6, portr.
Wiesław Kądziela z Przemyśla – uczestnik Powstania Warszawskiego.
370. ANDRZEJEWSKI ZENON: Ostatni lot
kapitana. Pogranicze 1994 nr 49 s. 10, portr.
Ferdynand Stutzmann pilot w Eskadrze Bombowej, związany z Przemyślem.
371. ANDRZEJEWSKI ZENON: Sprawa mjr
Słabego. Pol. Zbroj. 1994 nr 16 dod. Mag. Tyg.
nr 3 s. II, portr.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1993” poz. 1046.
372. BARTOSZ WŁADYSŁAW: Mjr pil.
Lotariusz Arct. Przywracanie pamięci. Pol.
Zbroj. 1994 nr 12 s. 4, portr.
M. in. związki z Jarosławiem i Przemyślem.
373. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Dr Edward
Trzyna (15 X 1923 – 28 III 1993). Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 829–831, portr.
M. in. związany z Przemyślem.
374. CIUPIŃSKI ZYGMUNT: „Mam bilet
miesięczny”. Rozm. Mieczysław Nyczek. Nowiny 1994 nr 11 s. 3.
Kandydat na wojewodę przemyskiego.
21
375. DAMSKI ZBIGNIEW: Falaise i Chambois. Pol. Zroj. 1994 nr 161 dod. Mag. Tyg. nr
3 s. IV, il., port.
Jerzy Politowski z Jarosławia, uczestnik walk
w Normandii.
376. JABŁOŃSKA HELENA
Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914–
1915 / Helena z Seifertów Jabłońska; do druku przygot. i wstępem poprzedziła Hanna
Imbs; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemyśl: P-WIN: na
zlec. Wojewody Przemyskiego, 1994. – 245,
[2] s., [23] s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: faks., fot.,
1 mapa; 21 cm
Rec. O. H., Pogranicze 1994 nr 37 s. 4, rys.
377. KRAKOWSKI STANISŁAW: Kartki
z życiorysów braci Dąbrowskich i Tomczyków – członków VI harcerskiej drużyny żeglarskiej im. Jana z Kolna w Przemyślu. Harcerstwo 1994 nr 1/2 s. 48–51.
378. KULPA STANISŁAW: Wspomnienia żołnierza AK. Rocz. Lubacz. 1994 t. 5
s. 159–164.
Dotyczy okolic Lubaczowa i Leżajska.
379. MARSZAŁEK AGNIESZKA: Żyła dla
sztuki. Pogranicze 1994 nr 47 s. 10.
Wspomnienie o śpiewaczce operowej Zofii
Wandasiewicz związanej z Dynowem.
380. MAZURKIEWICZ JÓZEF: Mały żołnierz. Zginął w ostatnim dniu bitwy. Nowiny
1994 nr 96 s. 4.
Kazimierz Sęk z Przemyśla – żołnierz walczący
pod Monte Cassino.
381. MISZTAL HENRYK, LIPIAN BERNADETA
Anna Jenke: 1921–1976 / Henryk Misztal,
Bernadeta Lipian; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego – Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL,
1994. – 410 s., [1] k. tabl. kolor.: 1 faks., fot.,
portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 381–394. – Streszcz. w jęz. wł.
Związana z Jarosławiem.
382. NICMAN ZDZISŁAW: Tyt. gen. dyw.
Wiktor Raczyński (1864–1928). Przywra22
canie pamięci. Pol. Zbroj. 1994 nr 68 s. 4,
portr.
M. in. związki z Przemyślem.
383. NYCZEK MIECZYSŁAW: Kariera
Kabary. Nowiny 1994 nr 18 s. 4.
M. in. związki muzyka Roberta Kabary z Przemyślem.
384. NYCZEK MIECZYSŁAW: Książe znad
Sanu. Nowiny 1994 nr 161 s. 6, il., portr.
Ks. Konstanty Czechowicz – greckokatolicki
biskup przemyski, samborski i sanocki oraz jego
związki z Przemyślem.
385. NYCZEK MIECZYSŁAW: Ostatnia
szarża. Nowiny 1994 nr 87 s. 4–5, portr., il.
Michał Ferlejko – przedwojenny kawalerzysta z
Kalnikowa.
386. NYCZEK MIECZYSŁAW: Pocztówka
z Hajfy. Nowiny 1994 nr 20 s. 5, il.
Tadeusz Lach z Przemyśla, laureat nagrody
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.
387. NYCZEK MIECZYSŁAW: Zwiędłe
maki. Nowiny 1994 nr 93 s. 1, 5–6, il.
Kazimierz Gurbiel – przemyski uczestnik walk
o Monte Cassino.
388. OLECH URSZULA: Kpt. Edward
Kwitowski (1897–1940). Oficerowie Wojska
Polskiego zamordowani przez stalinizm. Pol.
Zbroj. 1994 nr 10 s. 4.
M. in. związki z Przemyślem.
389. PĘZIOŁ ADAM: „Jeszcze będzie o mnie
słychać...” Rozm. Mieczysław Nyczek. Nowiny
1994 nr 1 s. 1, 3.
Były wojewoda przemyski.
390. POZNAŃSKI GRZEGORZ: W hołdzie majorowi Słabemu. Pogranicze 1994 nr 1
s. 13, il. – Polem. ANDRZEJEWSKI ZENON:
Uwagi do publikacji „W hołdzie majorowi
Słabemu”. Pogranicze 1994 nr 4 s. 13.
M. in. związki z Przemyślem.
391. PRZEMYŚL w oczach pisarzy: antologia XX wieku / red. Stanisław Józef Wiater,
Przemysław Wiater; współpraca redakcyjna Joanna Fox. – Lodnyn: Oficyna Poetów
i Malarzy, 1994. – 355 [5] s., [8] s. tabl., [1] k.
mapa złoż.: fot.; 21 cm
398. WRÓBEL PIOTR: „Gwoździe” programu. Nowiny 1994 nr 170 s. 1, 3, il.
Bibliogr. s. 355–[356].
Zawiera: Cz. 1: Wachlarz wspomnień / Feliks
Mantel. Co drugi z Przemyśla / Jerzy J. Lerski.
Konfrontacje z sobą / Helene Deutsch. Pamiętniki
/ Herman Lieberman. Ilustrowany przewodnik po
Przemyślu i okolicy / Mieczysław Orłowicz.
Cz. 2: Pamiętniki / H. Lieberman. Do pierwszej
krwi / Jerzy Rawicz. Sennik galicyjski / Anna Strońska. Pomnik Orląt Przemyskich / Feliks Przyjemski.
Cz. 3: Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939
r. / Ryszard Dalecki. Wiatr Kuszmurunu / Przemysław Bystrzycki. Płynie rzeka płynie... / P. Bystrzycki. Panta rhei Przemysława Bystrzyckiego / Jerzy
J. Krzyżanowski. Przemyska komórka „N” / Stanisław Dąbrowa-Kostka. Sennik galicyjski / A. Strońska. Na aryjskich papierach / Bronisław Szatyn. Bóg
jest nasz / Jagienka Wilczak.
Wspomnienia dotycząca przeszłości miasta.
Uczestnicy teleturnieju telewizyjnego „Czar
par” – Janina i Henryk Gwoździowie z Wólki Małkowskiej.
392. (rak): Wspomnienie o Strzelcu. Życie
Przemys. 1994 nr 36 s. 12, il.
Wspomnienia Jana Krasickiego z Przemyśla.
393. SAWICKI LESZEK („TRAJAN”): Po
„Burzy”. Semper Fidelis 1994 nr 5 s. 15–18, il.;
nr 6 s. 6–8.
Wspomnienia dotyczące oddziału lwowskiego
“Burzy” w woj. przemyskim i rzeszowskim w 1944 r.
STROŃSKA A.
Sennik galicyjski / A. Strońska = poz. 363
394. SZOZDA ALICJA: Dowódca Powstania z Gniewczyny. Pogranicze 1994 nr 31
s. 1, 10, il.
M. in. zwiazki Antoniego Chruściela „Montera“
– powstańca warszawskiego ze wsią.
395. WAŻNY MARIAN: Partyzant z kompanii Woyny”. Pogranicze 1994 nr 28 s. 2, il.
Bronisław Szałański z Lubaczowa – żołnierz
kompanii sztabowej AK „Woyny”.
396. WILK DOROTA: Miss Jarosławia ’94.
Życie Przemys. 1994 nr 43 s. 4, il.
Anita Lewandowska – słuchaczka pomaturalnego studium medycznego w Jarosławiu.
397. WOŹNIAK JULIAN: Już znany... Nowiny 1994 nr 3 s. 5, il.
Żołnierz AK – Jerzy Horwat z Mielca i jego mogiła w Łubnie.
399. ZIEMBA JOANNA, ZIEMBA WACŁAW: Drzewo na siedem pokoleń. Rozm.
Dariusz Delmanowicz. Życie Przemys. 1994
nr 15 s. 1, 7, il.
Uczestnicy teleturnieju „Czar par” z Przemyśla.
ŻAK K.: Wspomnienia = poz. 438
Woj. rzeszowsk ie
400. ADAMSKI ANTONI: Marszałka Rydza-Śmigłego rzeszowska rodzina. Nowiny
1994 nr 45 s. 1, 4, il.
Rodzina Babiaków z Rzeszowa.
401. ADAMSKI ANTONI: Potoccy i ich
goście. Przekrój 1994 nr 33 s. 30, il.
Charlotta i Marek Potoccy z wizytą w Łańcucie.
402. AUGUSTYNOWICZ JÓZEF: Wspomnienia z lat dziecinnych. Oprac. Halina Dudzińska. Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3 s. 35–42.
Autor wspomnień związany z Kolbuszową.
403. BOROŃ KRYSTYNA: Śladem rzeszowian. Głos Rzeszowa 1994 nr 12 s. 14.
Dotyczy Alfonsa Roderyka Alsa, Władysława
Skubisza, Kazimierza Iranka-Osmeckiego – patronów rzeszowskich ulic.
404. CHRÓŚCIELEWSKI TADEUSZ: Jurek
Pleśniarowicz – w moich wspomnieniach. Akcent 1994 nr 3–4 s. 137–143.
Rzeszów.
405. DUDZIŃSKA HALINA: Biogramy. Oprac... Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3
s. 94–109.
Biografie legionistów z Kolbuszowej i okolic.
406. DUDZIŃSKI KAZIMIERZ JÓZEF:
Przeżycia z okresu I wojny światowej. Rocz.
Kolbusz. 1994 nr 3 s. 29–34.
Autor wspomnień związany z Kolbuszową.
23
407. GRYGIEL JAN: Takim będzie Go Rzeszów pamiętał. Nowiny 1994 nr 85 s. 5, portr.
Wspomnienie o prof. Stefanie Reczku na marginesie spotkania „Wspomnienia o nieobecnych”
w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
408. GWÓŹDŹ JADWIGA: Życiowe
Credo Franciszka Leji. Aspekt 1994 nr 4
s. 2–3, il.
M. in. związki matematyka, prof. UJ i Politechniki Warszawskiej z Grodziskiem Górnym.
409. (ih), (młyn): Trzej honorowi obywatele. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 121 s. 2.
* (sos): Obywatele honorowi. Nowiny 1994
nr 61 s. 3.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa
dla gen. Stanisław Maczka, ks. abpa Ignacego Tokarczuka i ks. prałata Walentego Bala.
410. (js): Jarosław Żukowski. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 200 s. 4, portr.
Właściciel rzeszowskiej firmy „Motomarket”.
411. (js): Dariusz Pelc. Człowiek dnia. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 201 s. 3, portr.
Właściciel spółki „Danipol” w Rzeszowie.
412. KABATA ALFRED: Mjr Ludwik Gabriel (1899–1940). Oficerowie WP zamordowani przez stalinizm. Pol. Zbroj. 1994 nr 30
s. 4, portr.
M. in. związki z Rzeszowem.
KULPA S.: Wspomnienia żołnierza =
poz. 378
413. LENART JÓZEF: Moje wspomnienia.
Oprac. Halina Dudzińska. Rocz. Kolbusz.
1994 nr 3 s. 43–54.
Wspomnienia związane z Kolbuszową.
414. MATUSZ JÓZEF M.: Zapragnął być
Ikarem. Nowiny 1994 nr 92 s. 5, il.
Wspomnienie o pilocie samolotu – rzeszowianinie Witoldzie Świadku.
415. MIZERA MARTA: Modny karnawał.
Rozm. Adam Małek. Nowiny 1994 nr 252 s.
9, il.
Projektantka mody z Rzeszowa.
24
416. NIEMASZEK ROMAN: Podwójna
rocznica. Głos Rzeszowa 1994 nr 5 s. 10–11,
portr.
Wspomnienia związane z II LO w Rzeszowie.
417. NOWAK JANUARY: Jan Pęckowski.
Głos Rzeszowa 1994 nr 11, wkładka s. 4–5.
Autor monografii „Dzieje miasta Rzeszowa do
końca XVIII wieku” – związany z Rzeszowem.
418. O patronach rzeszowskich ulic / [red.
Małgorzata Jarosińska]; Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie. – Rzeszów: MO, 1994. – 103,
[5] s., [1] k. złoż.: fot., 1 mapa, portr.; 20 cm
Bibliogr. po biogr. – Indeks.
Rec. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 29 s. 2.
419. OSTASZ GRZEGORZ: Liwo Mieczysław. Zesz. Hist. WiN-u. 1994 nr 5
s. 191–193.
Działacz WiN-u, żołnierz września i AK, pseud.
Milik. Jezierski z Mielca.
420. PASTERZ STANISŁAW
Bez tytułu: wspomnienia / Stanisław Pasterz. – Strzyżów: Towarzystwo Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej i Burmistrz Gminy
i Miasta w Strzyżowie, [1994]. – 219 s.: faks.,
fot., portr.; 20 cm
Dotyczy woj. rzeszowskigo i części tarnobrzeskiego.
421. PLEŚNIAROWICZ KRZYSZTOF
Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony
/ Krzysztof Pleśniarowicz – Kraków, 1993.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 13 s. 4,
portr.
M. in. związki z Rzeszowem.
SAWICKI L.: Po „Burzy” = poz. 393
422. SKARBEK AGNIESZKA: Arystokrata ducha. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 18 s. 3,
portr.
Związki Jerzego Pleśniarowicza z Rzeszowem.
423. SKARBEK AGNIESZKA: Budowniczy najlepszego sąsiedztwa. Jerzy Pleśniarowicz – przyjaciel narodów Ukrainy i Słowacji. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 48 dod. Mag.
Karpacki s. 6.
424. SOWA STANISŁAW: Sama na Widaczu. Nowiny 1994 nr 65 s. 1, 3.
Helena Panek z Futomy.
425. STELIGA KRZYSZTOF: Domy i ludzie. Energiczny człowiek okresu przełomu.
Głos Rzeszowa 1994 nr 3 s. 10, rys.
Stanisław Jabłoński – burmistrz Rzeszowa w latach 1896–1913. Również z historii miasta.
STROŃSKA A.
Sennik galicyjski / A. Strońska = poz. 363
433. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Sylwetki artystów-malarzy pochodzących z Kolbuszowej: Tadeusz Sylwester Jęczmieniowski (1901–1982). Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3
s. 211–221., il.
434. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Wreszcie
nadeszła godzina „H”. Nowiny 1994 nr 90 s. 3.
Jan Cieplik z Rzeszowa, uczestnik walk pod
Monte Cassino.
WOŹNIAK J.: Już znany... = poz. 397
426. SUDOŁ JAN
Moje wspomnienia z lat 1890–1945 / Jan
Sudoł. – Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy, 1994. – 160 s., VII k. tabl.:
fot., portr.; 21 cm – (Varia Kolbuszowskie; 4)
435. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Podniebny
kapitan. Nowiny 1994 nr 141 s. 5.
Indeks.
Autor związany z Lipnicą, pow. kolbuszowski.
Zawiera także: Z dziejów wsi Lipnica / Wojciech
Mroczka.
Rec. SZELIGA KRZYSZTOF, Nowiny 1994 nr
218 s. 4, portr.
436. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Ciekawe losy
Antoniego Nycza. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
217 s. 3, il.
427. SZELIGA KRZYSZTOF: Małoletniak.
Nowiny 1994 nr 88 s. 6, portr.
Józef Sobejko z Rzeszowa, były uczeń Szkoły
Podoficerskiej dla Małoletnich w Śremie.
428. SZELIGA KRZYSZTOF: Podhalańczyk. Nowiny 1994 nr 21 s. 5, il., portr.
Kazimierz Firlej z Nowej Wsi.
429. ŚMIAŁY ANDRZEJ: Z Nalepą przez
lody Islandii. Rozm. Grażyna Woźniak. Nowiny 1994 nr 65 s. 9, portr.
Geograf, alpinista z Rzeszowa.
430. (WIR): Widok z cokołu. Dz. Pol. 1994
nr 260 s. 9, il.
Pułkownik Leopold Lis-Kula związany z Kosiną.
431. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Jan już
nie odpowiedział. Nowiny 1994 nr 79 s. 5, il.
Sylwetki osób zaginionych w miejscach straceń na
Wschodzie, pochodzących z Ziemi Strzyżowskiej.
432. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Sylwetki
artystów-malarzy pochodzących z Kolbuszowej: Jan Tadeusz Januszewski (1880–1967).
Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3 s. 195–210., il.
Zbigniew Bojomir Marian Bossowski – związki
z Rzeszowem.
Handlowiec i działacz społeczny związany
z Rzeszowem w okresie międzywojennym.
437. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Najważniejsze jest uczucie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 77
s. 1, il.
Rodzina Leokadii i Andrzeja Kopciów z Rzeszowa.
438. ŻAK KAZIMIERZ: Wspomnienia.
Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3 s. 9–28.
Wspomnienia autora związanego z Wolą Raniżowską z okresu I wojny światowej dotyczące
m. in. woj. przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Woj. t ar nobrzesk ie
439. (ac): Dziarska staruszka. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 4 s. 5, portr.
Katarzyna Pielka najstarsza mieszkanka wsi
Cholewiana Góra.
440. BORZĘCKI J[AN], A[DAM]: Aleksander Paliński. Biografie związane z regionem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 13 s. 8–9.
Kompozytor związany z Włostowem.
441. BORZĘCKI JAN ADAM: Człowiek
z lasu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 22 s. 1, 7, il.
Stanisław Koń z Dąbrownicy.
25
442. BORZĘCKI JAN ADAM: Walenty
Dec. Biografie związane z regionem. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 6. s. 8.
Związki profesora muzyki z Grębowem.
443. GNAT-WIETESKA ZBIGNIEW
Generałowie powstania styczniowego / Zbigniew Gnat-Wieteska. – Pruszków: Oficyna
Wydawnicza „Ajaks”, 1994. – 79, [1] s., [28]
s. tabl.: faks., fot. [w tym kolor.], portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 78–[80]
M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
444. J.M.: Stanisław Grzmot-Skotnicki. Biografie związane z regionem. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 12 s. 9, portr.
Związki generała ze wsią Skotniki.
445. KARAŚ MARIAN: Śmieszne jest
wszędzie... Rozm. Czesław Wender. Wieści
1994 nr 17 s. 9, portr.
Satyryk z Kotowej Woli.
446. „KOŚCIUSZKO spod Tarnobrzega”.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 25/26/27 s. 5, il. * KOZIOŁ DOROTA: W sercu Mu Polska urosła.
W 50. rocznicę śmierci Wojciecha Wiącka.
Nowiny 1994 nr 165 s. 7, portr.
Działacz chłopski z Machowa, obecnie część
Tarnobrzega.
447. MYJAK JÓZEF: Zygmunt Kolasiński.
Biografie związane z regionem. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 2 s. 8.
Nauczyciel, działacz patriotyczny i publicysta
regionalny z Tarnobrzega.
448. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Apostoł
Arabów i Turków. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 35,
s. 8, portr.
Adam Prosper Burzyński – biskup sandomierski.
PASTERZ S.:
Bez tytułu: wspomnienia / S. Pasterz =
poz. 420
449. SADAJ RYSZARD: Najwyższa sztuczna
góra świata. Wiad. Kult. 1994 nr 30 s. 12, rys.
Wspomnienia pisarza z woj. tarnobrzeskiego.
450. SKÓRZYŃSKA ZOFIA
Świadectwo czasu minionego: wspomnienia z dzieciństwa i fragmenty wojennych lo26
sów rodziny Radziwiłłów z Sichowa / Zofia z
Radziwiłłów Skórzyńska. – Warszawa: „Semper”, 1994. – 144 s.: fot., portr.; 21 cm
451. STASZEWSKI TOMASZ: Edward
Strzałkowski. Kawalerowie Virtuti Militari.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 8, portr.
Związki przede wszystkim ze Staszowem.
452. SZELIGA KRZYSZTOF: Zawsze z godnością. Nowiny 1994 nr 245 s. 6, portr.
Wspomnienia Henryka Blinkowskiego związanego z Ożarowem.
453. Z.R.: Z roli i z tego co boli... Ziel.
Sztand. 1994 nr 50 s. 6, port.
Adam Bień – działacz Polski Podziemnej
z Ossali.
ŻAK K.: Wspomnienia = poz. 438
Biog raf ie zob. też poz. 2, 59, 162, 210,
214, 567, 659, 665, 679, 695, 700, 809, 811,
836, 878, 880, 892, 903, 913, 915–16, 918, 940,
950, 963–64, 973, 1002, 1006, 1023, 1025–29,
1035, 1037, 1046–47, 1050, 1062, 1068, 1075,
1080, 1100, 1107, 1111, 1122–23, 1128 1131,
1135, 1139, 1141, 1143, 1146, 1149, 1356–
57, 1360–64, 1396, 1417, 1422, 1429, 1431,
1437, 1440, 1443, 1446, 1450, 1461, 1478,
1697, 1732, 1761, 1777, 1781, 1793, 1927,
1956, 1984, 2022, 2030–31, 2039–40, 2044,
2055, 2063, 2080, 2097, 2128–30, 2133, 2149,
2154, 2159, 2169, 2180, 2239, 2262, 2316,
2337, 2410, 2422, 2441, 2455, 2484–85, 2487,
2489, 2492–93, 2499, 2501, 2513, 2515–16,
2520, 2524–25, 2530, 2532, 2536, 2539–40,
2614, 2644, 2648–51, 2657, 2659, 2670, 2735,
2745, 2747, 2791, 2799, 2801, 2841–42, 2845,
2850–51, 2862, 2864, 2866–68, 2871–72,
2885, 2887, 2889–90, 2892, 2894, 2897–98,
2902, 2917, 2919–20, 2923–27, 2932, 2939,
2941, 2943–45, 2947–48, 2950, 2958, 2967,
2998, 3050, 3068, 3122, 3131, 3177, 3185,
3189, 3199. 3208–09, 3266, 3269, 3271,
3276, 3280–81, 3284, 3316, 3331, 3373, 3379,
3385, 3388, 3391–92, 3399, 3409–10, 3418,
3427–28, 3434, 3436, 3454, 3465–66, 3468,
3496, 3509, 3517–18, 3526, 3553, 3579–81,
3586–87, 3598, 3603, 3625, 3649, 3651, 3653,
3671, 3676, 3679, 3681, 3691, 3696, 3708,
3718, 3805, 3822, 3847, 3859, 3862–64, 3890,
3892, 3922, 3957, 3959, 3982–94, 3991, 4000,
4003, 4011, 4026, 4031–32, 4038, 4043, 4050,
4063, 4065, 4082–84, 4086–87, 4090, 4095–
96, 4109, 4113, 4119, 4122–24, 4126, 4129,
4132–34, 4137–39, 4141–44, 4151, 4158–60,
4164, 4169–71, 4179–81, 4183–88, 4190–93,
4194–204, 4206–17, 4221–24, 4226–29, 4231,
4233–34, 4255–58, 4260, 4265, 4341, 4346,
4401, 4408–27, 4429–36, 4438–40, 4442,
4444–47, 4449–58, 4460, 4462, 4465, 4470,
4473, 4475–78, 4488–90, 4492, 4496, 4513–
14, 4518–20, 4522, 4526, 4537, 4542, 4544,
4593, 4596, 4604, 4606–07, 4613, 4615–17,
4620, 4722–23, 4625, 4636–38, 4641, 4643–
44, 4647 4652, 4654–55, 4660, 4668, 4670,
4676, 4684–85, 4687, 4689, 4708, 4716, 4764
Wsp omnieni a zob. też poz. 58, 811,
880, 884, 985–86, 989, 997, 1006, 1009, 1015,
1018–20, 1043, 1075, 1081–82, 3491, 4082
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
1. MAPY. PLANY
454. BEDA DIONIZY: Miejscowy Plan
Ogólny. Głos Rzeszowa 1994 nr 2 strony specjalne [V], mapa na odwr. str. specjalnych
[V–VIII].
Rzeszów.
455. JASŁO: plan miasta = standtplan =
city-map. – 1:15 000. – Rzeszów: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1994. – 1 k.
mapa kolor.; 58 x 47 cm, złoż. 18 x 12 cm
Mapa poboczna: Centrum.
Legenda także w jęz. ang., niem.
Na odwr. spis ulic i tekst inf.
456. KIELECKIE, radomskie, tarnobrzeskie: mapa krajoznawczo-samochodowa
/ oprac. Grażyna Gadomska. – Wyd. 10.
– 1:500 000. – Warszawa; Wrocław: Polskie
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, 1994. – 1 k. mapa kolor.;
46 x 62 cm, złoż. 11
����������
x 23 cm
Legenda.
Na odwr. tekst inform.
457. KROŚNIEŃSKIE, przemyskie, rzeszowskie: mapa krajoznawczo-samochodowa / oprac. Urszula Cichowska. – Wyd. 10.
– 1:500 000. – Warszawa; Wrocław: Polskie
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz-
nych im. E. Romera, 1994. – 1 k. mapa kolor.;
46 x 52 cm, złoż. 11
����������
x 23 cm
Legenda.
Na odwr. tekst inform.
458. MIELEC: mapa topograficzna Polski:
wydanie turystyczne: M-34-67/68 / Wojskowe Zakłady Kartograficzne. – 1:100 000,
– Warszawa: Zarząd Topograficzny Sztabu
Gen[eralnego] W[ojska] P[olskiego]: Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne: WZK, 1994. – 1 mapa: kolor.;
73 x 39 cm, złoż. 21 x 13 cm
Legenda także ang., niem.
Na odwr. treść tursyty. i inf.
459. POGÓRZE Przemyskie: mapa turystyczna / oprac. red. Ryszard Michna. – Wyd. 2.
– 1:75 000. – Rzeszów: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1994. – 1 k.
mapa kolor.; 57 x 76 cm, złoż. 19
����������
x 13 cm
Legenda.
Na odwr. tekst inf.
Plany poboczne: Ukraina; Schematyczny plan
fortów „Twierdzy Przemyśl”; Schematyczny plan
przebiegów szlaków turystycznych Pogórza Przemyskiego.
460. RZESZÓW: plan miasta = city plan =
standtplan / oprac. red. Józef Chruszczyński,
Zbigniew Grodecki – 1:15 000, aktualizacja
27
maj 1994. – Rzeszów: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1994. – 1 mapa: kolor.; 80 x 57 cm, złoż. 22 x 12 cm
Legenda także w jęz. ang., niem., ros.
Na odwr. spis ulic i tekst inf. oprac. Stanisław Kłos.
461. SZLAKIEM zabytków starego Rzeszowa / tekst Stanisław Kłos; red. Zygmunt Klatka. – Rzeszów: wyd. staraniem Towarzystwa
Przyjaciół Rzeszowa, [1994]. – 1 mapa: kolor.;
43 x 60 cm, złoż. 22 x 15 cm
Plan śródmieścia.
Legenda także w jęz. ang., niem.
466. ESTYMACJA szczelinowatości skał
węglanowych: praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lenka i Marii Ciechanowskiej; [aut.
M. Ciechanowska et al.]; Instytut Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa. – Kraków: IGNiG,
1994. – 123 s.: fot., rys., wykr.; 21 cm – (Prace
Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa; nr 80)
Bibliogr. s. 91–92, 121. – Rez., Summ.
¡
467. GRYCH STANISŁAW: Fara uzdrawia.
Głos Rzeszowa 1994 nr 3 s. 6, rys.
Na odwr. tekst inf. również w jęz. pol., ang., niem.
Promieniowanie radiestezyjne w Kościele Farnym w Rzeszowie.
462. WOJEWÓDZTWO przemyskie: mapa
topograficzno-administracyjna / [red. Jacek
Nowakowski, Grzegorz Strycharz]. 1:100 000.
– Katowice: Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne. Wydaw. Kartograficzne PGK,
[1994]. – Teka (1 skł.): mapa kolor.; 25 cm
– (Mapy Topograficzno-Administracyjne; 11)
468. ŁANCZONT MARIA: Chronostratygrafia utworów plejstoceńskich i warunki ich
akumulacji w Prałkowcach koło Przemyśla.
Stud. Geomorph. Carpatho-Balc. 1993/1994
Vol. 27/28 s. 15–28, Summ.
Zawiera także indeks miejscowości.
463. WOJEWÓDZTWO rzeszowskie: mapa
topograficzno-administracyjna / [red. Jacek
Nowakowski, Grzegorz Strycharz]. 1:100 000.
– Katowice: Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne. Wydaw. Kartograficzne PGK,
[1994]. – Teka (2 skł.): mapa kolor.; 25 cm
– (Mapy Topograficzno-Administracyjne; 10)
Zawiera także indeks miejscowości.
Mapy zob. też poz. 312, 840
2. GEOLOGIA. GEOFIZYKA.
GEODEZJA. GEOMORFOLOGIA
464. ADAMSKI ANTONI: Łatwo palny
ośrodek. Nowiny 1994 nr 179 dod. Biznes nr
43 s. II.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Rzeszowie.
465. BRZEZIŃSKA-WÓJCIK TERESA: Topolineamenty dolin i krawędzi okolic Narola na
Roztoczu. Geologia 1994 z. 1 s. 43–58, Summ.
28
469. MIZERSKI WŁODZIMIERZ
Na tropach zaginionego świata / Włodzimierz Mizerski. – Kraków: Wydaw. ��������
Fortis,
1994. – 192 s.: mapy, portr., rys. 20 cm
Bibliogr. s. 189–190
Dotyczy skamieniałości, m. in. w Kruhelu Wielkim, woj. przemyskie oraz Klimontowie, Sandomierzu i Wąworkowie, woj. tarnobrzeskie.
470. MIZERSKI WŁODZIMIERZ: Na tropie wulkanów w Górach Świętokrzyskich.
Wszechświat 1994 nr 1 s. 6–10, il., rys., plan.
M. in. budowa geologiczna części woj. tarnobrzeskiego.
471. (tey): Sandomierz znowu „pęka”. Słowo 1994 nr 89 s. 9.
Osuwanie się skarpy do Wisły. Woj. tarnobrzeskie.
472. ZASOBY i wydobycie. Życie Gosp.
1994 nr 45 s. 37–38, mapa.
Dotyczy m. in. woj. południowo-wschodnich
zasobnych w złoża ropy naftowej i gazu.
G e of izy ka zob. poz. 1440
G e olog i a zob. też poz. 1440
3. GLEBOZNAWSTWO
473. KOWALIK MARIA: Grzyby gleby inicjalnej rekultywowanego zwałowiska Kopalni Siarki „Machów”. Arch. Ochr. Środ. 1994 nr
1/2 s. 93–108. Summ. Rez.
4. HYDROLOGIA. METEOROLOGIA.
KLIMATOLOGIA
474. (del.): Lato stulecia. Życie Przemys.
1994 nr 31 s. 1, il.
Woj. przemyskie.
475. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Skutki
suszy. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 72 s. 9.
Woj. rzeszowskie.
476. GUBERNAT ANDRZEJ: Jak to z naszą rzeką bywało? Wisłok – rzeka kapryśna.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 15 s. 3, il.
477. (jaks): Fatalny stan rzek i strumieni.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 18 dod. Grom. Małop. nr 9 s. II.
Woj. rzeszowskie.
478. MŁYNARSKI JANUSZ: Śmierć Sopotnika. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 156 s. 1, rys.
Dotyczy górskiego strumienia w woj. przemyskim.
479. NIEBUDEK JAN: Wisłok, Wisłok
modra rzeka. Nowiny 1994 nr 224 s. 6, il.
480. (pab): Cudowna „Studzionka”. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 41 s. 4.
Lecznicze właściwości źródełka w woj. rzeszowskim.
481. PINTAL WACŁAW: Powódź. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 15 s. 6, il.
Gmina Ćmielów, woj. tarnobrzeskie.
482. POTOCKI ANDRZEJ: Czekanie na
wielką wodę. Dz. Pol. 1994 nr 68 s. 8.
Mrzygłód, woj. krośnieńskie.
483. POTOCKI RAFAŁ: Źródła biją, ale
nie pracują. Dz. Pol. 1994 nr 286 s. 7.
Dotyczy wód leczniczych w południowowschodnich województwach.
484. STACHÓW JÓZEF: Suchy Rzeszów.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 174 s. 1, il.
Dotyczy suszy glebowej.
485. ZATORSKI RYSZARD: Naturalnym
filtrem z Wisłoka. Trybuna 1994 nr 267 s. 3.
Wisłok, rzeka.
5. ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA.
OCHRONA PRZYRODY
I ŚRODOWISKA
a) Roślinność. Zwierzęta
486. BADANIA nad ornitofauną Ziemi
Przemyskiej T. 2 / red. Przemysław Kunysz,
Józef Hordowski. – Przemyśl: Wojewódzki
Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 1994. – 138, [2] s.: mapy, pl., rys.; 24 cm
Bibliogr. przy rozdziałach.
Zawiera: Przemyska populacja żołny (Merops
apiaster) w latach 1965–1993. [Dotyczy miasta] /
Henryk Kurek. Awifauna lęgowa Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Południoworoztoczańskiego i Puszczy Solskiej. [Dotyczy woj. przemyskiego] / P. Kunysz. Ptaki lęgowe w krajobrazie
wiejskim Progu Lessowego. [Woj. przemyskie] /
J. Hordowski. Ptaki lęgowe starorzeczy w dolinie
środkowego Sanu. [Dotyczy woj. przemyskiego] /
J. Hordowski, Mariusz Czernicki. Występowanie
orlika krzykliwego (Aquila pomarina) na Pogórzu
Przemyskim w latach 1980–1994 / P. Kunysz. Lokalizacja i sposób umieszczania gniazd sroki (Pica
pica) w Karpatach Wschodnich. [Dotyczy woj.
krośnieńskiego i przemyskiego] / P. Kunysz. Lokalizacja gniazd oraz zagęszczenie sroki (Pica pica)
w krajobrazie wiejskim południowo-wschodniej
części Kotliny Sandomierskiej. [Dotyczy woj. przemyskiego i rzeszowskiego] / J. Hordowski. Bocian
biały (Ciconia ciconia) w gminach Medyka, Orły,
Stubno i Żurawica (woj. przemyskie) / J. Hordowski.
Ptaki lęgowe rezerwatu „Krępak”. [Woj. przemyskie] / P. Kunysz. Występowanie myszołowa (Buteo
buteo) i pustułki (Falco tinnunculus) w krajobrazie
rolniczym gmin Orły i Żurawica (woj. przemyskie) /
J. Hordowski. Zmiany w zespole ptaków Arboretum
Bolestraszyce w latach 1987–1994. [Woj. przemyskie] / J. Hordowski.
487. BERTMAN MARIA: Pasożyty traszki zwyczajnej – Triturus vulgaris L. i traszki
grzebieniastej – Triturus cristatus (Laur.) województwa tarnobrzeskiego. Wiad. Parazyt.
1994 z. 1. s. 93–97, tab. Summ.
29
488. BRZEZIŃSKI MARCIN: Mieszkańcy
górskiej rzeki. Przyr. Pol. 1994 nr 3 s. 10–11, il.
Fauna bieszczadzkich rzek.
489. FILIPEK MARCIN: Przeloty i zimowanie ptaków wodnych na Jeziorze Myczkowskim w latach 1985–1991. Chrońmy
Przyr. 1994 z. 2 s. 43–51, tab., wykr. Summ.
490. KUCHARZYK STANISŁAW: Języcznik
zwyczajny Phyllitis scolopendrium w Bieszczadach Zachodnich. Chrońmy Przyr. 1994 z. 3
s. 72–75, mapa.
491. KUCHARZYK STANISŁAW: Obserwacja czy eksperyment na przykładzie projektu badawczego „Wpływ konkurencji roślinności połoninowej na tempo regeneracji
górnej granicy lasu w Bieszczadzkim Parku
Narodowym. Prz. Przyr. 1994 z. 3/4 s. 167–
179, Summ.
492. KUCHARZYK STANISŁAW: Wielosił
błękitny Polemonium coeruleum – nowy gatunek dla flory Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. 1994 z. 5 s. 65–68.
493. KUŁACZEK JOANNA, KUNYSZ
PRZEMYSŁAW, ZAPAŁOWSKA EWA
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Dolina Hołubli”: przewodnik / [Joanna Kułaczek,
Przemysław Kunysz, Ewa Zapałowska]. –
Przemyśl: Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, [1994]. – 17 s.: mapa, rys.; 21 cm
Rec. b, Pogranicze 1994 nr 12 s. 12, il.
494. KUNYSZ PRZEMYSŁAW: Występowanie ptaków drapieżnych w górskiej części
Polski południowo-wschodniej w roku 1993.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 531–543,
mapy, bibliogr.
Dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
497. OSTOJE ptaków w Polsce / Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. – Gdańsk:
OTOP, 1994. – 403 s.: mapy, rys.; 21 cm – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Bibliogr. s. 367–375. – Indeksy
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego.
498. (PAN): Chirurdzy drzew leczą stare
dęby. Dz. Pol. 1994 nr 126 s. 23.
Dotyczy gminy Bircza w woj. przemyskim.
499. PROFUS PIOTR: Zmiany liczebne i zagrożenia lęgowej populacji bociana białego Ciconia ciconia w Europie. Chrońmy Przyr. 1994
z. 1 s. 5–16, tab., bibliogr. Summ.
M. in. woj. krośnieńskie.
500. PRZYRODA województwa przemyskiego: informator. – Przemyśl, 1993.
Rec. (Just.), Nowiny 1994 nr 23 s. 3, il.; L.K., Życie Przemys. 1994 nr 4 s. 6, il.
501. RAUS ANDRZEJ: Wystawa jakiej nie
było. Nowiny 1994 nr 35 s. 4, il.
Wystawa przyrodnicza w galerii BWA w Krośnie.
502. SIWAK STANISŁAW: Żubrowisko.
Nowiny 1994 nr 248 s. 10, il.
Dotyczy żerowisk dla żubrów w Krzywem, woj.
krośnieńskie.
503. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Łowcy żubrów i łowcy przygód. Super Flesz 1994 nr 9
s. 12, rys.
Fauna Bieszczadów.
504. STACHOWIAK PAWEŁ: Ryjkowce
Anthribidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae – Coleoptera Bieszczadów. Parki
Nar. Rezer. Przyr. 1994 nr 1 s. 5–24, Summ.
495. MAZUR MIECZYSŁAW: Uwagi o ryjkowcach (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae,
Curculionidae) zebranych przez Bolesława
Kotulę w okolicach Przemyśla. Wiad. Ent.
1994 nr 2 s. 117–120. Summ.
�����
505. SZELIGA KRZYSZTOF: Nie zazna dobra, kto skrzywdzi bobra. Nowiny 1994 nr 31
s. 8, il.
496. MŁYNARSKI JANUSZ: Rzadkie rośliny. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 175 s. 6.
506. TULIK JAN: Wilcze dożywocie. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 78 s. 4, il.
Arboretum w Bolestraszycach, woj. przemyskie.
30
Siedliska bobrów m. in. w woj. rzeszowskim.
Hodowla wilków w Orelcu, woj. krośnieńskie.
507. WITKOWSKA-WAWER LILIANNA:
Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu
Krępak. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 511–529, mapa, bibliogr.
W miejscowości Korzeniec, woj. przemyskie.
508. WITKOWSKA-WAWER LILIANNA:
Szata roślinna projektowanego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim. Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30 s. 461–480, mapa, bibliogr.
509. WOŚ JUSTYNA: Barszcz kaukaski.
Nowiny 1994 nr 147 s. 10, il.
Dotyczy rośliny „barszcz Sosnowskiego” w Korytnikach, woj. przemyskie.
Fauna zob. też poz. 544, 2091
Flora zob. też poz. 542
b) Ochrona przyrody i środowiska
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
510. (just.): Wyleć, wyleć orle młody... Nowiny 1994 nr 84 s. 7, il.
Ochrona ptaków w woj. południowo-wschodnich.
511. KROWIAK DOROTA, TULIK JAN,
SZELIGA ZDZISŁAW: Zróbmy porządki.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 216 s. 1, il. * BY
BYŁO czysto. Tamże nr 218 s. 1, il.
Także: Nowiny 1994 nr 181 s. 3.
Dotyczy akcji „Sprzątanie Świata – Polska” w woj.
południowo-wschodnich.
512. LONCZAK J[ÓZEF]: Ekobomby! Nowiny 1994 nr 142 s. 1–2. * TDK: Bomba tyka.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 61/62 dod. Grom.
Małop. nr 30 s. II.
Dotyczy składowisk środków ochrony roślin na
terenie województw południowo-wschodnich.
513. OBSZARY chronione w Polsce: katalog: komentarz i mapa / Małgorzata Walczak
[i in.]; Instytut Ochrony Środowiska. – Wyd.
2. – Warszawa: IOS, 1994. – 229 s.; 22 cm
+ Mapa: Polska: mapa ochrony przyrody.
– 1:750 000.
Bibliogr. s. 219–220. – Indeks
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
514. PRZEMIANY środowiska przyrodniczego Karpat i Kotlin Podkarpackich =
Environmental changes of the Carpathians
and Subcarpathian Basins: sesja naukowa
w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8–9
grudnia 1993 = session organized at 40th
anniversary of the Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains
and Uplands IGiPZ PAN, Kraków, 8–9 December 1993 / red. Leszek Starkel, Paweł
Prokop. – Warszawa: PAN. IGiPZ [Polska
Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania]: „AkapitDTP”, 1994. – 124 s., [4] s. tabl.: 2 fot., mapy,
rys., wykr.; 24 cm – (Conference Papers /
Institute of Geography and Spatial Organization. Polish
�������������������������������
Academy of Sciences; 20)
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy ref.
¡
515. SZELIGA KRZYSZTOF: Dziadkowie
okradają wnuków? Nowiny 1994 nr 89 s. 4.
Ochrona lasów przed wyrębem w woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
516. ASK: Stłuczka zatrzaśnięta w sarkofagu. Dz. Pol. 1994 nr 264 s. 8.
Dotyczy budowy silosów utylizacyjnych na terenie woj. krośnieńskiego dla stłuczki po zlikwidowanych w Pogdwidowie zakładzie lamp „Polam-Rzeszów”.
517. (BH): Ochrona puszczy karpackiej.
Dz. Pol. 1994 nr 245 s. 25.
Dotyczy konferencji Stowarzyszenia Karpackich Parków Narodowych i Obszarów Chronionych ACANAP ’94 w Ustrzykach Górnych.
518. (bh): By pieniądze nie wygrały z przyrodą. Dz. Pol. 1994 nr 249 s. 8.
Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej w Sanoku.
519. (bh): Międzynarodowy Instytut Ekologiczny. Dz. Pol. 1994 nr 158 s. 6.
W Bieszczadach.
31
520. (bh): Ogniwo pod ochroną. Dz. Pol.
1994 nr 297 s. 6. * BUCZAKOWSKA JOANNA: Czy powstanie Magurski Park Narodowy?
Dz. Pol. 1994 nr 39 s. 6. * GORCZYCA EWA:
Wielka szansa. Nowiny 1994 nr 205 s. 6–7, il. *
KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Zanim zamkną nas
w rezerwacie. Dz. Pol. 1994 nr 124 s. 12, il.
Także Gaz. Krak. 1994 nr 124 s. 1–2, il.
Dotyczy powstania Magurskiego Parku Narodowego na pograniczu woj. krośnieńskiego i nowosądeckiego.
521. (bh): „Zielone Krosno”. Dz. Pol. 1994
nr 292 s. 6.
Małopolskie Stowarzyszenie Ekologiczne
w Krośnie.
522. BIESZCZADZKI Park Narodowy.
Nowe Podkarp. 1994 nr 34 s. 5, il.
523. BORZĘCKI JACEK: Turnicki Park
Narodowy. Czy powstanie jedyny na Pogórzu? Nowiny 1994 nr 84 s. 5, il. * NICPOŃ
HENRYK: (Nie) chciany park narodowy. Dz.
Pol. 1994 nr 203 s. [18].
Dotyczy utworzenia parku narodowego na terenie woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
524. II [DRUGA] Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna: Brzozów, 8–10 X 1993 r.:
referaty i komunikaty / [red. Jerzy F. Adamski, Halina Kościńska]. – Brzozów: Muzeum
Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama
Fastnachta, 1994. – 61, [2] s.: mapy; 29 cm
Tyt. równol. International Environmental Conference.
Bibliogr. s. 12, 35, 47. – Summ.
Zawiera m. in.: II Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie / J. F. Adamski,
Stanisław Sowa. Problemy ochrony środowiska w
Euroregionie Karpackim / Jan Szafrański. Bieszczadzki Park Narodowy / Tomasz Winnicki.
Stateczność zboczy nad zbiornikami Solińskim
i Myczkowieckim / Jacek Strożecki. Stan czystości wód zbiornika solińskiego i myczkowieckiego
za okres od 1972–1989 r. / Mieczysław Mysiak.
Wybrane problemy ochrony środowiska w wiertnictwie naftowym. [Dotyczy Zakładu Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle] / Kazimierz Macnar.
Wody mineralne okolic Brzozowa / Danuta Poprawa. Realizacja zadań w dziedzinie ochrony
32
środowiska w gminie Brzozów / Józef Rzepka.
Wnioski z II Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej Brzozów ’93.
525. DWORAK T. ZBIGNIEW, RYMAROWICZ LESZEK: Krośnieńskie uzdrowiska
oraz parki narodowe i krajobrazowe. Aura
1994 nr 7 s. 26–28, mapka.
526. IV [CZWARTE] Ogólnopolskie Forum Ekologia Wsi: Solina 19–22 września
1994: program Forum, streszczenia referatów. – Krosno: Fundacja Centrum Edukacji
Ekologicznej, [1994]. – 52 s.; 24 cm
Tekst równol. pol., ang., niem.
¡
527. (ewg): Czyściej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Nowiny 1994 nr 100 s. 4.
528. EKOLOGIA wsi: materiały z IV ogólnopolskiego forum, Solina 19–22 wrzesień
1994 rok / [red. Jan Tulik]. – Krosno: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi,
[1994]. – 187, [3] s.: 2 rys., 3 wykr.; 21 cm
Tekst częśc. niem.
Bibliogr, przy ref.
Zawiera m. in.: Perspektywy rozwoju rolnictwa
i gospodarki żywnościowej w regionach górskich
na przykładzie Bieszczadów / Jan Siekierski, Janusz
Żmija. Nitrozoaminy i mikotoksyny a zagrożenia
ekotoksykologiczne różnorodności biologicznej
ekosystemów lądowych. [M. in. dotyczy Bieszczadów] / Bolesław Smyk.
529. FILAR KAZIMIERZ: Krótka kołdra.
Rozm. Krzysztof Kamiński. Dz. Pol. 1994 nr
266 s. 21.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Krośnie.
530. GŁOWACIŃSKI ZBIGNIEW: Inwentarz gatunkowy i kategorie ochronne kręgowców polskiej części Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”:
(oceny i propozycje wstępne). Rocz. Bieszcz.
1994 t. 3 s. 43–55, wykr., bibliogr. Summ.
Dotyczy Bieszczadów.
531. GORCZYCA ANNA: Eko-Jasło. Za co
miasto zapłaci. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 264
dod. Gaz. w Jaśle s. I, il. * (kam): W Jaśle priorytet dla ekologii. Dz. Pol. 1994 nr 25 s. 9.
Dotyczy ochrony środowiska.
532. (HN): Wołosate uratowane. Dz. Pol.
1994 nr 287 s. 9, il.
Dotyczy ochrony przyrody w województwie.
533. HUĆKO BOGDAN: Pod wspólną
ochroną. Dz. Pol. 1994 nr 255 s. 8 * TENŻE,
Uratować to co ginie. Tamże nr 278 s. 20, il.
Dotyczy konferencji naukowej poświęconej
zasobom przyrodniczym Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” w Ustrzykach Dolnych.
534. HUĆKO BOGDAN: Z orlikiem krzykliwym w herbie. Dz. Pol. 1994 nr 240 s. 8.
Magurski Park Narodowy (m. in. woj. krośnieńskie).
535. JAKUBOWSKI SZYMON: Kres ekologicznego podziemia. Dz. Pol. 1994 nr 293 s. 8.
Małopolskie Stowarzyszenie
„Grunwald” w Krośnie.
Ekologiczne
536. JOŃCA EDMUND: Porządkowanie
„Prządek”. Przyr. Pol. 1994 nr 2 s. 12, il.
Rezerwat przyrody w Czarnorzekach.
537. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Naukowcy
się kłócą. Dz. Pol. 1994 nr 115 s. 22.
Sprawa włączenia Tarnawy Niżnej do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
538. KARWAN KRZYSZTOF: Piękno w
kamień zaklęte. Eko-Styl 1994 nr 8 s. 11, il.
czadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie)
– wstępne wyniki badań. Rocz. Bieszcz. 1994
t. 3 s. 131–146, bibliogr. Summ.
543. (prc): Tajemnicza góra. Nowiny 1994
nr 158 s. 7, il.
Masyw Cergowej – rezerwat krajobrazowy w woj.
krośnieńskim.
544. PAWŁOWSKI JERZY, STERZYŃSKA
MARIA: Cenne gatunki i zagrożone nisze
lądowych bezkręgowców w polskiej części
MRB [Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery] „Karpaty Wschodnie”. Rocz. Bieszcz.
1994 t. 3 s. 57–74, bibliogr. Summ.
Dotyczy Bieszczadów.
545. POLSKIE Parki Narodowe: [album] /
red. Janusz Lenczowski, Andrzej Nowakowski. – Kraków: Parol, 1994. – [168] s.: fot. kolor., mapa; 29 cm
Tekst równol. w jęz. ang., niem.
M. in. Bieszczadzki Park Narodowy.
546. POTOCKI ANDRZEJ: Weryfikacja
opowiastek o czystej wodzie. Dz. Pol. 1994 nr
118 s. 12.
Dotyczy zanieczyszczenia Sanu.
547. POTOCKI RAFAŁ: Bieszczady nad
przepaścią. Dz. Pol. 1994 nr 272 s. 18.
Zanieczyszczenie przyrody.
Rezerwat geologiczno-geomorfologiczny Prządki w Czarnorzekach.
548. (r): Beskid pod ochroną. Nowe Podkarp. 1994 nr 43 s. 8, mapa.
539. KRONIKA ważniejszych wydarzeń w
BdPN. Rocz. Bieszczad. 1994 t. 3 s. 179–185.
Magurski Park Narodowy na terenie woj. krośnieńskiego.
Bieszczadzki Park Narodowy.
540. LUBCZYŃSKI LESZEK: Parki narodowe w Polsce. Kosmos 1994 nr 1 s. 49–86,
mapa, tab. Summ.
M. in. Bieszczadzki
���������������������������
Park Narodowy.
541. MICHALIK STEFAN: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie.
Kosmos 1994 nr 1 s. 117–138, mapy. Summ.
M. in. dotyczy Bieszczadów.
542. MITKA JÓZEF: Rzadkie i zagrożone populacje roślin naczyniowych w Biesz-
549. (r): Bliski koniec świata? Nowe Podkarp. 1994 nr 43 s. 8.
XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna
w Brzozowie.
550. (r): Truciciele... inwestorzy. Nowe Podkarp. 1994 nr 39 s. 5.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
551. (rk): Dla kogo park narodowy? Życie
Przemys. 1994 nr 16 s. 6.
Problem utworzenia na Pogórzu Przemyskim
parku narodowego (dotyczy woj. krośnieńskiego
i przemyskiego).
33
552. R.M.: Retorty w dębowej alei. Nowe
Podkarp. 1994 nr 31 s. 3, il.
563. STRUŚ MARIAN: Dziennikarski zwiad.
Nowe Podkarp. 1994 nr 22 s. 7.
Dotyczy zanieczyszczenia środowiska przez
wypalanie węgla drzewnego w Hroszówce.
Dotyczy ekologii i turystyki w Bieszczadach.
553. RUDNICKA MAŁGORZATA: Oczyszczanie Wisłoka. Nowiny 1994 nr 85 s. 4, rys.
Także: Trybuna 1994 nr 107 s. 13.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
554. RYGIEL ZYGMUNT: Powietrze,
w którym żyjemy... Nowe Podkarp. 1994
nr 36 s. 5, rys.
Ochrona środowiska w woj. krośnieńskim.
555. RYGIEL ZYGMUNT: Woda naprzód.
Nowe Podkarp. 1994 nr 33 s. 7.
Stan sanitarny rzek w woj. krośnieńskim.
556. RYMAROWICZ LESZEK: O początkach ochrony środowiska w rejonie Bieszczadów
Zachodnich. Płaj 1994 nr 8 s. 73–82, mapa.
Bieszczady – ochrona środowiska.
557. (s): Płacz ściętych drzew. Nowe Podkarp. 1994 nr 13 s. 6, il.
Sprawa ścięcia starych drzew w Pobiednie.
558. SIWAK STANISŁAW: Orka na ugorze? Nowiny 1994 nr 251 s. 4, il.
Dotyczy ochrony środowiska w gminach Iwonicz-Zdrój i Miejsce Piastowe.
559. SIWAK STANISŁAW: Sposób na trucie. Nowiny 1994 nr 245 s. 5, il.
Dotyczy oczyszczania dorzecza Wisłoka w gminach Besko i Haczów.
560. SIWAK STANISŁAW: Utopia czy realizm? Nowiny 1994 nr 199 s. 4, il.
Działalność Związku Komunalnego „Wisłok”
na rzecz czystości rzek w woj. rzeszowskim
i krośnieńskim.
561. SIWAK STANISŁAW: Wisłok zdrój.
Nowiny 1994 nr 240 s. 5, il.
Dotyczy ochrony środowiska.
562. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Gra o zielone. Dz. Pol. 1994 nr 129 s. 10.
Dotyczy wycinania drzew bez zezwolenia
w woj. krośnieńskim.
34
564. STRZYŻOWSKI WOJCIECH: Lesko
jest bombą ekologiczną? Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 249 s. 3.
Dotyczy zanieczyszczenia środowiska.
565. SZUBER JANUSZ: „Priorytet – ekologia“. Kur. Podkarp. 1994 nr 46 s. 4.
Gmina Haczów.
566. TDK: Wisłok-ściek. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 86/87 dod. Grom. Małop. nr 43 s. I.
Dotyczy zanieczyszczenia rzeki Wisłok.
567. III [TRZECIA] Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna: Brzozów, 7–10.X.1994
r.: materiały pokonferencyjne / [red. Jerzy
F. Adamski, Halina Kościńska]. – Brzozów:
Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego]
im. Adama Fastnachta, 1994. – 107 s.: fot., 2
mapy, rys.; 29 cm
Tyt. równol.: International Environmental Conference. – Tekst częśc. równol. ang.–pol., słowac.–pol.
Bibliogr. przy ref. – Summ.
Zawiera m. in.: III Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie / Stanisław
Sowa. Wykorzystanie energii słonecznej dla celów praktycznych. [M. in. dotyczy Bieszczadów]
/ Lech Luchołaj, Aleksander Starakiewicz. Oleje
przepracowane w Polsce. [M. in. dotyczy Rafinerii
Nafty Jedlicze] / Jan Ginalski. Realizacja edukacji
ekologicznej w Szkole Podstawowej w Bliznem
na przykładzie programu „Czysta Wisła” / Jerzy
Łach. Program „Czysta Wisła” w brzozowskim LO
/ Halina Pawlik, Zbigniew Sawka. Recykling szkła
na przykładzie działalności Huty Szkła Opakowaniowego „Jarosław” S.A. w Jarosławiu / Bogdan
Karczewski. Model „włoski” zasilania kraju gazem
ziemnym. Rola muzeum w Brzozowie i jego oficyny wydawniczej / Ryszard Wolwowicz. Ekologia
w regionie. [Dotyczy regionu brzozowskiego] /
J. F. Adamski. Wnioski z III Międzynarodowej
Konferencji Ekologicznej Brzozów ’94. Kirk Henwood. [Amerykanin zamieszkały w Bieszczadach]
/ Stanisław Sowa.
568. TULIK JAN: Oczyść Wisłę już u źródeł. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 289 s. 2, il.
Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.
569. (wab): Cel – ochronić przyrodę. Nowiny 1994 nr 230 dod. Sąsiedzi nr 6 s. III, il.
Dotyczy transgranicznych obszarów chronionych na terenach woj. krośnieńskiego i przemyskiego oraz Ukrainy.
570. (wła): Czy Bieszczadzki Park Narodowy
będzie większy? Expr. Wiecz. 1994 nr 69 s. 2.
571. WALCZAK KRZYSZTOF: Bieszczadzki neo-Igloopol? Życie Warsz. 1994
nr 134 dod. Życie Środ. s. XI. – Polem. MICHAŁOWSKI WITOLD ST.: Bieszczady:
pytania oraz wątpliwości. Tamże nr 154 dod.
Życie Środ. s. XII, il.
Dotyczy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
572. WINNICKI TOMASZ: Dlaczego należy powiększyć Bieszczadzki Park Narodowy? Poznaj Swój Kraj 1994 nr 10 s. 14–15, il.
573. WLAŹLIK DARIUSZ: Muszą być podane jasne diagnozy. Rozm. Artur Kroczkiewicz. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 19 s. 2, il.
Ochrona środowiska m. in. w Bieszczadach.
574. WOJCIECHOWSKI WOJOMIR, NIEWIADOMSKI ZBIGNIEW: Wypada zacząć
porządki od samego siebie. Rozm. Ryszard
N. Rembiszewski. Płaj 1994 [nr] 8: wiosna
s. 173–178.
Dotyczy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
575. WOŹNIAK LESZEK: Rzeka krwi w bajkowej dolinie. Raj 1994 nr 16 s. 16–17, il.
Bieszczadzki Park Narodowy.
576. ZAPOWIDNI ekosystemy Karpat /
red. Stefan Stojka. – Lwów 1991.
Rec. Kondracki Jerzy, Prz. Geogr. 1994 nr 1/2
s. 217–218.
M. in. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery
w Bieszczadach.
577. ZATORSKI RYSZARD: Czad z bieszczadzkich mielerzy. Trybuna 1994 nr 281 s. 12.
579. ZATWARNICKI WOJCIECH: „Bieszczadzkie szambo”. Kur. Podkarp. 1994 nr 20
s. 10.
Ochrona środowiska.
Woj. przemysk ie
580. BAŃCARZ STANISŁAW: Czym jest
park krajobrazowy. Pogranicze 1994 nr 10
s. 9, mapa.
M. in. parki krajobrazowe w woj. przemyskim.
581. BARAN MARIAN, PŁOSZAJ JÓZEF:
U progu drugiego 10-lecia służby na rzecz
środowiska człowieka. Rozm. Wiesław Warejko. Pogranicze 1994 nr 6 s. 5.
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
Ekologicznych i Energooszczędnych EKO-SAN
w Przemyślu.
BORZĘCKI J.: Turnicki Park Narodowy =
poz. 523
582. GŁOWACKI RYSZARD: Śmietnik
w rezerwacie. Życie Przemys. 1994 nr 49 s. 5.
Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim.
583. GOLENIOWSKA-LACH ZUZANNA:
„Zdrowa woda – życia doda”. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 65/66 dod. Grom. Małop. nr 32 s. II, il.
Skażenie wód w woj. przemyskim.
584. KUNYSZ PRZEMYSŁAW: Od dziwonii i trzmielojada po orzełka włochatego.
Pogranicze 1994 nr 15 s. 12, rys.
Parki krajobrazowe w woj. przemyskim.
585. Lil.: Posprzątajmy Przemyśl. Życie
Przemys. 1994 nr 37 s. 4.
Akcja „Sprzątanie Świata”.
586. Lil.: Wielkie sprzątanie. Życie Przemys.
1994 nr 38 s. 4, il.
Akcja „Sprzątajmy Polskę” w woj. przemyskim.
Dotyczy wypalania węgla drzewnego i ujemny
wpływ na naturalne środowisko.
NICPOŃ H.: (Nie)chciany park narodowy
= poz. 523
578. ZATORSKI RYSZARD: Dobro Bieszczadów. Trybuna 1994 nr 127 s. 12.
587. NYCZEK MIECZYSŁAW: Gniazdo.
Nowiny 1994 nr 92 s. 1, 5, il.
Dotyczy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Zniszczenie gniazda bociana we wsi Rybienko.
35
588. OZIMEK EWA: Obszary i obiekty przyrodnicze województwa przemyskiego objęte
ochroną prawną. Rocz. Przemys. 1993/1994
T. 29/30 s. 545–562.
(rk): Dla kogo park narodowy? = poz. 551
589. (rk): Zaproszenie do lasu. Życie Przemys. 1994 nr 21 s. 5.
Dotyczy powstania ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Dolina Hołubli” w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego.
590. (RZ): Bieszczadzka konna. Trybuna
1994 nr 149 s. 13.
Dotyczy Bieszczadzkiej Straży Ochrony Przyrody im. 14 Pułku Ułanów Jazłowiecki w Przemyślu.
(wab): Cel – chronić przyrodę = poz. 569
591. WOŚ JUSTYNA: Filozofia ekologiczna. Narol: na progu nowej ery. Nowiny 1994
nr 11 s. 6, il.
Dotyczy gminy.
592. ZAPAŁOWSKA EWA: Piramida czy
koloseum? Pogranicze 1994 nr 23 s. 12.
Parki Krajobrazowe i zabytki woj. przemyskiego.
Woj. rzeszowsk ie
593. (am): Truciciele środowiska. Dz. Pol.
1994 nr 42 s. 6. * (EMP): Trują i płacą. Tamże
nr 116 s. 6.
Zakłady przemysłowe zanieczyszczające środowisko w woj. rzeszowskim.
594. (a-s): Panta rei... ale Wisłok taki sam.
Nowiny 1994 nr 64 s. 6.
sty Wisłok. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 210
s. 1, il. * (si): Miliardy czekają. Nowiny 1994
nr 184 s. 1–2.
Dotyczy Związku Komunalnego „Wisłok” obejmującego woj. rzeszowskie.
597. MAJKA DANUTA: Tańce wokół żywego srebra. Dz. Pol. 1994 nr 115 s. 22.
Dotyczy zabezpieczenia wysypisk Rzeszowskich Zakładów Lamp Wyładowczych „Polam”
w Pogwizdowie Nowym.
598. MOŁOŃ WANDA: Samowola. Nowiny 1994 nr 46 s. 7, il.
Zanieczyszczenie środowiska przez skład węgla
w Boguchwale.
599. PLĘS ANDRZEJ: Smród w Przewrotnem. Nowiny 1994 nr 160 s. 4. * ŚMIERDZĄCA sprawa. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 79 dod.
Grom. Małop. nr 39 s. I.
Sprawa zanieczyszczenia środowiska przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Utires”.
600. PLĘS ANDRZEJ: Śmiertelna scheda.
Nowe Podkarp. 1994 nr 14 s. 7.
Zanieczyszczenie środowiska przez zakłady
„Polam” w Pogwizdowie Nowym.
601. R.W.: Wilk, ryś i azalia pontyjska.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 22 dod. Grom. Małop. nr 11 s. II.
Ochrona przyrody w woj. rzeszowskim.
602. ROGALA STANISŁAW: Trujemy się
sami. Głos Rzeszowa 1994 nr 5 s. 13, portr.
Zanieczyszczenie środowiska w Rzeszowie.
Zanieczyszczenie rzeki na terenie woj. rzeszowskiego.
603. (sos): Ekologiczny rajd ministra. Nowiny 1994 nr 189 s. 1–2, il.
ASK: Stłuczka zatrzaśnięta w sarkofagu =
poz. 516
Dotyczy pobytu ministra ochrony środowiska,
zasobów naturalnych i leśnictwa w Rzeszowie.
595. (DM): Rtęciowy sarkofag w Głogowie.
Dz. Pol. 1994 nr 134 s. 6. * SMOLAK BEATA: Błąd pod stosem papierów. Chłop. Droga
1994 s. 32 s. 5.
604. SIWAK STANISŁAW: „Polam” nie
jest „bombą”? Nowiny 1994 nr 162 s. 8.
Dotyczy składowania stłuczki rtęciowej w Pogwizdowie Nowym.
Składowisko stłuczki szklanej w Wygodzie, cz.
m. Głogów Młp.
SIWAK S.: Utopia czy realizm = poz. 560
596. (dm): Pomoże satelita. Dz. Pol. 1994
nr 137 s. 6. * GUBERNAT ANDRZEJ: O czy-
605. STACHÓW JÓZEF: Trujący szpital. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 46 s. 1, rys. *
36
STRĘK PIOTR: Pieniądze z dymem. Rozm.
J. Stachów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 68 s. 2.
Sprawa zatruwania środowiska przez kotłownię
Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
606. SZYMAŃSKI MAX: Kto tu truje? Super Flesz 1994 nr 7 s. 9, il.
Zatruwanie środowiska przez Zakład Produkcji
PCV „Resplast” w Przybyszówce.
607. TEC: Wisłok – temat rzeka. Dz. Pol.
1994 nr 243 s. 9.
Dotyczy czystości rzeszowskiej rzeki.
608. (tom): Ta woda śmierdzi! Nowiny
1994 nr 183 s. 1.
Zanieczyszczenie wody w gminie Ostrów.
609. TWARDOWSKI JÓZEF: Zasypią nas
śmieci. Nowiny 1994 nr 191 s. 7, il.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.
610. WITOWICZ IGOR: Indianie w Lubeni. Nowiny 1994 nr 98 s. 7.
Rajd ekologiczno-etnograficzny.
Woj. t ar nobrzesk ie
611. (bos): Góra popiołów i pusty dół. Nowiny 1994 nr 117 s. 1–2. * TRZASKA BOGUMIŁA: Poselska lustracja. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 26 s. 4, il.
Problemy ochrony środowiska w woj. tarnobrzeskim.
612. CAPIGA ANDRZEJ: Dłużnicy przyrody. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 7 s. 4, il.
Zanieczyszczenie środowiska w woj. tarnobrzeskim.
613. CIASTOŃ ANNA: Zgrzytanie piasku.
Dz. Pol. 1994 nr 53 s. 18.
Problem zanieczyszczania środowiska przez
Hutę Szkła Okiennego w Sandomierzu.
614. EKOLOGICZNE problemy górnictwa
siarki i energetyki zawodowej Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym: (seminarium,
Baranów Sandomierski 15–16 czerwca 1994
r.) / [oprac. zespół Tomasz Burchard et al.];
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Siarkowego „Siarkopol”, Tarnobrzeg. – Tarnobrzeg: OB-RPS „Siarkopol”, 1994. – [4],
33, [1] k., [5] k. tabl.: mapa, rys.; 30 cm
Materiały dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. – Opis
wg. okł. – Dr. jednostr.
Bibliogr. k. 31–33.
615. GŁAZEK TADEUSZ: Projektowany
rezerwat stepowy „Dwikozy” na stromej krawędzi doliny Opatówki. Chrońmy Przyr. 1994
z. 1 s. 51–60, il., mapa, bibliogr. Summ.
Woj. tarnobrzeskie.
616. TRYBUS KATARZYNA: Tak Fundusz
kraje... Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 15 s. 4.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnobrzegu. Również ochrona
środowiska w województwie.
617. TRZASKA BOGUMIŁA: Pomnik czy
zawalidroga. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23 s. 4, il.
Dotyczy ścinania drzew w Wólce Turebskiej.
618. TRZASKA BOGUMIŁA: ... Rozbite
koryto. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 1, 5.
Sprawa lokalizacji wysypiska popiołów elektrowni w Połańcu.
619. WENDER CZESŁAW: Przedsięwzięcia ekologiczne. Grom. Rol. Pol. 1994 nr
59/60 s. 16.
Oddział Społecznego Towarzystwa Ekologicznego „Pro-Vita” w Tarnobrzegu.
O chrona przy ro dy i śro dow iska zob.
też poz. 33, 493, 507, 1366, 1372, 1480, 2334,
2349–50, 2355, 2360, 2364, 2374, 2377–80,
2888–84, 2388–91, 2393, 2398, 2400–3, 3529
6. GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO.
TURYSTYKA
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
620. KASSENBERG EWA: Weekend wokół
Rzeszowa. Rzeczpospolita 1994 nr 198 s. 26,
il. dod. Turyst. i Podróże.
Turystyczne walory woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
37
621. KRUCZEK ZYGMUNT, SACHA STEFAN
Geografia atrakcji turystycznych Polski /
Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha. – Kraków:
„Ostoja”, 1994. – [2], 160, [14] s.: mapy; 24 cm
630. BUDZIŃSKI TADEUSZ
Bieszczady / Tadeusz Budziński, wstęp Mirosław Żuławski; przedm. Stefan Michalik. – Olszanica: „Bosz”; Kraków: Wydaw. Baran i Suszczyński, 1994. – 182, [1] s. fot. kolor.; 32 cm
Bibliogr. s. 170.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Rec. J.G., Nowiny 1994 nr 136 s. 5, il.
Streszcz. w jęz. ang., niem.
Album.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 126 s. 5;
Dz. Pol. 1994 nr 150 s. 21.
622. POLSKA: przewodnik samochodowy
/ [aut. Jan Paweł Piotrowski, Jacek Idzikowski]. – Warszawa: GeoCenter, 1994. – 255 [1]
s.: fot. kolor., mapy kolor., pl. kolor.; 30 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich
i Sandomierza.
623. SZELIGA KRZYSZTOF: Wypocząć
wśród zieleni. Nowiny 1994 nr 104 s. 4, il.
Dotyczy rozwoju agroturystyki w woj. krośnieńskim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
Woj. k rośnieńsk ie
624. ADAMSKI ANTONI: Kościuszko nad
śmietnikiem. Nowiny 1994 nr 141 s. 4, il.
Turystyczne zagospodarowanie Odkrzykonia.
625. ADAMSKI JERZY F.
Pogórze Dynowskie / Jerzy F. Adamski.
– Rzeszów, 1993.
Woj. krośnieńskie i przemyskie.
Rec. Poznaj Swój Kraj 1994 nr 4 s. 25, il.
626. BATA ARTUR
Wakacje w Bieszczadach / [tekst Artur
Bata]. – Krosno: „Nowe Podkarpacie”, 1994.
– 38, [1] s.: fot., 1 mapa; 21 cm
627. BIESZCZADY: przewodnik / [współaut.
Wojciech Krukar et al.; red. merytor. i tech. Paweł Luboński, Jan Jacek Swianiewicz]. – Wyd.
3 aktualiz. – Pruszków: „Rewasz”; Olszanica:
„Bosz”, 1994. – 393 s.: fot., mapy, pl., rys.; 17 cm
Indeks
628. BILCZYŃSKI PAWEŁ: Śladami Bojków. Poznaj Swój Kraj 1994 nr 10 s. 12, il.
Bieszczady.
629. BILIŃSKA A., BILIŃSKA W.: Zima
w Bieszczadach. [Fotoreportaż]. Poznaj Swój
Kraj 1994 nr 2 s. 16–17, il.
38
631. (czak): Besko. Gmina turystyczna. Dz.
Pol. 1994 nr 159 s. 19, rys.
632. CYREK PIOTR: Tajemnicze jeziorko.
Nowiny 1994 nr 165 s. 7, il.
Turystyczne atrakcje Bieszczadów.
633. DARMOCHWAŁ TOMASZ
Beskid Niski polski i słowacki. Przewodnik
po oznakowanych szlakach pieszych / Tomasz Darmochwał. – Białystok, 1993.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 173 s. 7.
DZIUDZIK Z.
Dukla – miasto i gmina / Z. Dziudzik =
poz. 235
634. (emes): Bank serc dla „Cichej Wody”.
Nowe Podkarp. 1994 nr 32 s. 4.
Schronisko w Żubraczem.
635. (emes): Cisna się przestawia. Nowe
Podkarp. 1993 nr 23 s. 8.
Dotyczy turystyki.
636. GDAWIEC TOMASZ: Z dala od zgiełku. Auto Motor Sport 1994 nr 10 s. 30–31, il.
Turystyczne walory Bieszczadów.
637. GOŁDA JANUSZ: Mielerze już nie
dymią. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 110 s. 3, il.
Bieszczady – pejzaż.
638. GORCZYCA ANNA: Dym ich uratował. Gaz. Wyb. 1994 nr 29 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 29 s. 1, 5.
Zaginięcie grupy turystów w Bieszczadach.
639. GORCZYCA EWA: Konie wybrały
wolność. Nowiny 1994 nr 168 s. 7, il.
Wczasy z konną jazdą w Bieszczadach.
640. GORCZYCA EWA: Wetliniacy. Nowiny 1994 nr 180 s. 10, il.
Schronisko PTTK w Wetlinie.
641. GORCZYCA EWA: Wiejskość na
sprzedaż. Gospodarstwa agroturystyczne.
Nowiny 1994 nr 92 s. 1, 4, il.
W Bieszczadach.
642. GUBERNAT ANDRZEJ: Białe żagle
i „Biała Flota”. Gaz w Rzeszowie 1994 nr 125 s. 1.
Dotyczy sezonu żeglarskiego na Jeziorze Solińskim.
643. GUBERNAT ANDRZEJ: Nad Jeziorem Solińskim. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
188 s. 4, il.
Turystyka i wypoczynek.
644. (jsl): „To przecież dla nas świeci słońce...”. Kur. Podkarp. 1994 nr 32 s. 5, 9, il.
Turystyka w gminie Cisna.
645. jaks: Agroturystyka wkracza w Bieszczady. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 4 dod. Grom.
Małop. nr 2 s. II.
646. (kz): Wielka obwodnica bieszczadzka.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 187 s. 6, il.
Walory turystyczne.
647. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Oferta
z Krosna. Życie Gosp. 1994 nr 25 s. 35, 38, il.
Turystyka w woj. krośnieńskim.
648. KASSENBERG EWA: Raj dla wędrowców. Rzeczpospolita 1994 nr 192 s. 21
dod. Turystyka i Podróże.
Bieszczady.
649. KŁOS STANISŁAW
Bieszczady: przewodnik / Stanisław
Kłos. – [Wyd. 2]. – Warszawa: „Sport i
Turystyka”, 1994. – 378, [2] s.: pl., mapy,
rys.; 17 cm
Bibliogr. s. 374–378. – Indeks
650. KOWALIK TOMASZ: Piąte dziecko
pana Edka. Poznaj Swój Kraj 1994 nr 10 s.
10, il
Ośrodek kultury turystyki górskiej w Ustrzykach Górnych.
651. KROSNO: przewodnik / [oprac. tekstu Tomasz Syrek; oprac. cz. informacyjnej
Teresa Ochała]. – Krosno: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Wytwórcze „Roxana”, 1994. – 47,
[16] s.: fot.; 21 cm
Bibliogr. s. 30
¡
652. KRUKAR WOJCIECH: Połonina
Wetlińska. Płaj 1994 nr 9 s. 93–117, tabl.
Bieszczady.
653. KRUKIEREK JÓZEF
Przewodnik turystyczny po Krośnie
i okolicy / Józef Krukierek. – Krosno: „Ruthenus”: Antykwariat – Księgarnia Zbigniewa Oprządka, 1994. – 89 s.: fot., 1 mapa;
17 cm
Reprint, oryg.: Krosno: nakł. autora, 1936
654. KRZANOWSKI ADRIAN: Hotelowa
pustynia. Nowe Podkarp. 1994 nr 49 s. 5.
W Krośnie.
655. KUCZKOWSKI WOJCIECH
Polskie szlaki żeglarskie / Wojciech
Kuczkowski. T. 2.: Szlak Kanału ElbląskoOstródzkiego i Pojezierza Iławskiego, Szlak
Koronowski, Szlak Bieszczadzki. – Olsztyn:
„Remix” 1994. – 222 s.: fot. kolor., 1 portr.,
rys.; 24 cm
Bibliogr. s. [205] –206. – Indeks
656. LIPSZYC JAN BAZYL: Bieszczady
luksusowe. Rzeczpospolita 1994 nr 169 s. 9.
Dotyczy turystyki w Bieszczadach.
657. LISOWSKA ELŻBIETA: Wakacje
w Bieszczadach. Dz. Pol. 1994 nr 135 dod.
Podróże z Dziennikiem s. 17, il.
Dotyczy turystyki.
658. M.P.: Zarobić na lenistwie. Nowe Podkarp. 1994 nr 42 s. 8. * PÓŁTORAK BERNARD: Sprzedać Karpaty. �����������������
Rozm. Jan Tulik.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 234 s. 2. * RAUS
ANDRZEJ: Promocja Podkarpacia. Nowiny
1994 nr 207 dod. Sąsiedzi nr 5 s. II.
II Międzynarodowe Targi Turystyczne – Krosno ’94.
Także: Trybuna 1994 nr 238 s .2.
39
659. MAGURY ’93: przegląd krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu / [red.
Paweł Luboński, Tadeusz Andrzej Olszański,
Andrzej Wielocha]; Towarzystwo Karpackie,
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich.
– Warszawa: Towarzystwo Karpackie, 1994.
– 140, [4] s.: fot., mapy, portr., rys.; 21 cm
Zawiera m. in.: Skąd przybyli przodkowie
Łemków? O osadnictwie z południowych stoków
Karpat w Beskidzie Niskim i Sądeckim / Zofia
Szanter. Kiedy powstał i skąd się wziął dialekt
łemkowski / Bohdan Strumiński. Materiały do
historii Olchowca / Tadeusz Kiełbasiński. Nazewnictwo terenowe okolic Olchowca / Wojciech
Krukar. Materiały do historii Huty Polańskiej.
Materiały Archiwum Państwowego w Przemyślu dotyczące Łemków / Zdzisław Konieczny.
Ikonografia św. Mikołaja w malarstwie ikon
ukraińskich XV–XIX wieku. [M. in. na terenie
Bieszczadów i Beskidu Niskiego] / Piotr Malec.
Nieznane cerkwie łemkowskie w Polsce. [M. in.
w woj. krośnieńskim] / Zbigniew Malinowski. W
lasach zachodniej łemkowszczyzny. Wspomnienia partyzanta UPA. [M. in. woj. krośnieńskie]
/ Iwan Dmytryk; przekł. i komentarz Tadeusz
A. Olszański. Ogromna, źle wykonana robota.
[Dotyczy pracy Andrzeja Saładiaka „Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce”] / T.
A. Olszański. Nowe przewodniki [„Gorlickie”
Bogdana Mościckiego, „Od Komańczy do Bartnego” Witolda Grzesika i Tomasza Traczyka] /
T. A. Olszański. Nie żałuję, że zostałem: wywiad
z Fedorem Goczem. [M. in. dotyczy Zyndranowej] / Andrzej Wielocha.
660. MATUSZCZYK ANDRZEJ: Na Krzemieniec. Gaz. Krak. 1994 nr 125 dod. Galicyjska Gaz. nr 5 s. 2, il.
Szlak turystyczny w woj. krośnieńskim.
661. MICHAŁOWSKI WITOLD ST.
Hejże na Bieszczady / Witold St. Michałowski. – Warszawa 1993.
Rec. SOWA STANISŁAW, Nowiny 1994 nr 43
s. 5, il.
662. NOWAK ALEKSANDRA: Oszustka z
importu. Dz. Pol. 1994 nr 252 s. 6. * RAUS
A[NDRZEJ]: Jasielski ślad „Travel Ideas”. Nowiny 1994 nr 208 s. 1–2. * TENŻE: Przybywa
„nabitych w butelkę”. Tamże nr 213 s. 1–2.
Dotyczy agencji turystycznej w Jaśle mającej
biura w Chicago.
40
663. ORSKI MARCIN: Prawda czy mity?
Nowe Podkarp. 1994 nr 31 s. 5.
Góra Trzech Krzyży koło Nowego Żmigrodu.
664. KRUKAR WOJCIECH: Połonina Wetlińska: zarys monografii. Płaj 1994 t. 9 s. 93–
117, Summ.
665. POTOCKI ANDRZEJ
Bieszczadzkimi śladami Karola Wojtyły /
Andrzej Potocki. – Rzeszów, 1993.
Rec. Poznaj Swój Kraj 1994 nr 4 s. 25, il.
666. PRZYJEDŹ do „Zjawy”. Kur. Podkarp.
1994 nr 33 s. 8, il.
Ośrodek wypoczynkowy w Polańczyku.
667. (r): Przejście w Barwinku. Nowe Podkarp. 1994 nr 29 s. 5.
Zagraniczny ruch turystyczny w Barwinku.
668. (RZ): Będzie hotel w Zatwarnicy...
Trybuna 1994 nr 146 s. 13.
669. RAK ROMAN: Awans nie przychodzi
sam. Kur. Podkarp. 1994 nr 35 s. 3.
Przedsiębiorstwo
Sanatoryjno-Turystyczne
„Stomil” w Rymanowie-Zdroju.
670. RAK ROMAN: Bieszczady od kuchni... Kur. Podkarp. 1994 nr 33 s. 6, 12, il.
671. RAK ROMAN: Nie chciany biznes?
Kur. Podkarp. 1994 nr 26 s. 1, 5.
Dotyczy bieszczadzkiego sezonu turystycznego.
672. (S.J.): Oczy nie zniszczonej przyrody.
Dz. Pol. 1994 nr 147 s. 9.
Walory turystyczne woj. krośnieńskiego.
673. SCHRONISKA PTTK zapraszają. Poznaj Swój Kraj 1994 nr 10 s. 16–17, il.
Bieszczady.
674. SIWAK STANISŁAW: Hajże na Bieszczady! Nowiny 1994 nr 102 s. 5.
Dotyczy turystyki.
675. SKROBAŁA CZESŁAW A. Wokół bieszczadzkiego morza. Dz. Pol. 1994 nr 168 s. 24.
Solina.
676. SMULSKI JACEK. Wyrypa. Poznaj
Swój Kraj 1994 nr 10 s. 2–5, il., mapa.
Turystyczne walory Bieszczadów.
STRUŚ M.: Dziennikarski zwiad = poz. 563
STRUŚ M.: Sztuczny śnieg na Lawernie? =
poz. 4017
677. TULIK JAN: Słońce w Cisnej. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 157 s. 7.
Gospodarstwa agroturystyczne w gminie Cisna.
678. TULIK JAN: Słowacy chcą z nami,
ale... Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 142 s. 3, il.
Dotyczy współpracy w dziedzinie turystyki na
terenie woj. krośnieńskiego.
679. UROK Połonin. Przyjaciółka 1994 nr
5 s. 4, il.
Schronisko „Leśny Dwór” Grażyny i Piotra Ostrowskich z Wetliny.
680. WIĄCKOWSKI MAREK: W polskim
królestwie wiatru, śniegu i mrozu. Poznaj
Swój Kraj 1994 nr 10 s. 11, il.
Bieszczady.
681. ZATORSKI RYSZARD: Arłamów dla
bogatych. Trybuna 1994 nr 167 s. 17.
Ośrodek wypoczynkowy.
682. ZATORSKI RYSZARD: Bieszczady:
można tanio wypocząć. Trybuna 1994 nr 131
s. 10.
683. ZATORSKI RYSZARD: Lato z Bieszczadów odeszło. Trybuna 1994 nr 240 s. 12.
Dotyczy wypoczynku.
684. ZATWARNICKI WOJCIECH: Bieszczady zapraszają. Kur. Podkarp. 1994 nr 27 s. 5, il.
685. ZATWARNICKI WOJCIECH: Wieś
zaprasza. Kur. Podkarp. 1994 nr 20 s. 10.
Agroturystyka w Bieszczadach.
Woj. przemysk ie
ADAMSKI J.
Pogórze Dynowskie / J. Adamski = poz.
625
686. BŁOŃSKI JAN: O „wczasach pod gruszą” i przemyskim hotelu. Pogranicze 1994 nr
38 s. 3.
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” w Przemyślu.
687. KUPEROWA WITOLDA: Pastewnik.
Poznaj Swój Kraj 1994 nr 10 s. [20–21], il. *
RB: W przeworskim „Pastewniku”. Pogranicze 1994 nr 33 s. 10, il.
Skansen – zajazd w Przeworsku.
688. ŁAZAR ADAM: Lubaczów stawia na
turystykę. Dz. Pol. 1994 nr 239 s. 20.
689. MAKARA JERZY: Do Krasiczyna
po wiedzę i wypoczynek. Pogranicze 1994
nr 48 s. 3.
Dotyczy zespołu zamkowo-parkowego w Krasiczynie.
690. MŁYNARSKI JANUSZ: Na ryby i na
grzyby. Walory turystyczne Ziemi Jarosławskiej. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 139 dod.
Gaz. w Jarosławiu s. IV.
691. MŁYNARSKI JANUSZ: Walory krajoznawczo-turystyczne Pogórza Przemyskiego.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 170 s. 4, il.
692. NIECHUDEK JAN: Gdzie turysta tam
pieniądze. Nowiny 1994 nr 204 s. 4, il.
Dotyczy rozwoju turystycznego w woj. przemyskim i rzeszowskim.
692a. ROŻAŃSKI JAN
Przemyśl: przewodnik / Jan Rożański.
– Przemyśl, 1993.
Rec. Lil., Życie Przemys. 1994 nr 12 s. 7, il.
693. SZELIGA ZDZISŁAW: Hotel w ujeżdżalni. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 143 s. 3.
Dotyczy adaptacji na nowoczesny obiekt w
Przemyślu.
694. SZELIGA ZDZISŁAW: Nowy przewodnik. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 59 s. 1, il.
Dotyczy przewodników turystycznych po Przemyślu.
695. WOŚ JUSTYNA: Album dla wnuka.
Nowiny 1994 nr 131 s. 4.
Jan Rożański przewodnik po Przemyślu.
41
696. Z ziemi i z lotu ptaka. Kur. Pol. 1994
nr 257 s. 5.
Dotyczy hotelu „Sportowego“ w Przemyślu.
Woj. rzeszowsk ie
697. BARSKI RAFAŁ: Studenci w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Nowiny 1994
nr 144 s. 7, il.
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
w Rzeszowie.
698. (graw): Wczasy dla mieszczuchów.
Nowiny 1994 nr 118 s. 4, il. * ZIELIŃSKI
KRZYSZTOF: Wakacje na wsi. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 175 s. 6, il.
Agroturystyka w woj. rzeszowskim.
699. GUBERNAT ANDRZEJ: Będzie Łańcut-Zdrój? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 292 s. 1. *
TENŻE: Zarabiać na atrakcjach. Tamże nr 296
s. 4, il. * MAJKA DANUTA: Rzeszowskie zaprasza czy odpycha? Dz. Pol. 1994 nr 248 s. 9.
Także: Nowiny 1994 nr 243 s. 2.
Turystyka w województwie.
700. (js): Wasyl Ristowski. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 196 s. 4, port.
Właściciel rzeszowskiego biura podróży „Primo Tour”.
704. WOJTOWICZ WIT K.: Kreacyjna rola Łańcuta w kształtowaniu turystyki
– perspektywy rozwoju. Rzesz. Inf. Kult. 1994
nr 7 s. 10–11, il.
Muzeum-Zamek w Łańcucie.
Woj. t ar nobrzesk ie
705. BATKO KATARZYNA
Przewodnik po Ziemi Sandomierskiej
/ Katarzyna Batko. – Tarnobrzeg: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego,
1994. – 73 s., [1] k. mapa złoż.: fot. kolor.;
22 cm
Bibliogr. s. 63
706. BORZĘCKI JAN ADAM: Kłopoty
z Folwarkiem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 49 s. 1, 7,
il. * WELANYK PIOTR: Przyszła kryska na
prezesa. Nowiny 1994 nr 243 s. 6, il.
Dotyczy byłego prezesa PTTK w Opatowie.
707. JAKIMOW JERZY: Hotel nad Wisłą.
Rozm. Wiesław Pintal. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
21 s. 6, il.
Hotel „Nadwiślański” w Tarnobrzegu.
708. KOT ANNA: Turysta pilnie poszukiwany. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 33 s. 1, 6, il.
Sandomierz.
701. KLIMCZAK JANUSZ: Turystyczny
program dla Łańcuta. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 232 dod. Gaz. w Łańcucie s. I.
709. KOT ANNA: „Turysta” w likwidacji.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 22 s. 4.
702. KOPIEC Konfederatów? A gdzie on
jest? Głos Rzeszowa 1994 nr 8 s. 7, il.
710. MYJAK JÓZEF
Krzeszów na Sanem: informator krajoznawczy z rysunkami Heleny Pisuli / Józef
Myjak. – Sandomierz: „Myjakpress”, 1994.
– 30, [2] s.: mapa, pl., rys.; 21 cm
Rzeszów.
703. LISOWSKA ELŻBIETA, LISOWSKI
ANDRZEJ: Podróże z Dziennikiem. Dz. Pol.
1994 nr 165 s. 20–21, il.
Dotyczy Łańcuta.
NIEBUDEK J.: Gdzie turysta, tam pieniądze = poz. 692
42
Dotyczy sandomierskiego „Domu Turysty”.
Bibliogr. s. 29
Kraj oznawst wo zob. też poz. 493
Tur yst y ka zob. też poz. 163, 1202, 2799,
3216
III. LUDNOŚĆ
711. GORCZYCA ANNA: Z Kazachstanu.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 240 s. 1, il.
Sprowadzenie polskiej rodziny do Strzyżowa,
woj. rzeszowskie.
712. KOKOSZKA E.: Spalone mosty. Nowe
Podkarp. 1994 nr 43 s. 1, 7.
Dotyczy przyjęcia repatriantów z Kazachstanu
przez mieszkańców Bystrego, woj. krośnieńskie.
713. MOTYKA JANUSZ: Rodaku wróć!
Dz. Pol. 1994 nr 126 s. 21.
Inicjatywa sprowadzenia Polaków zamieszkałych w Kazachstanie do Przemyśla.
714. ORYZŁO ROMAN: Wybrane zagadnienia demograficzne powiatu lubaczowskiego (1938–1948). Rocz. Lubacz. 1994 t. 5
s. 83–111, mapa, tab.
715. POLAK IRENA: Przemiany społeczne ludności województwa krośnieńskie-
go. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1994 nr 5
s. 257–265. Summ.
716. POTOCKI RAFAŁ: Z Kazachstanu w
Bieszczady. Dz. Pol. 1994 nr 239 s. 20.
Dotyczy przesiedlenia polskich rodzin. Woj.
krośnieńskie.
717. SKARBEK AGIESZKA: Witamy chlebem i solą. Dz. Pol. 1994 nr 239 s. 20.
Problem powrotu polskich rodzin z Kazachstanu, m. in. w woj. rzeszowskim.
718. WRÓBEL PIOTR: Za chlebem i dolarami. Nowiny 1994 nr 141 s. 4, tab.
Współczesna emigracja na przykładzie wsi Kamień, woj. rzeszowskie.
Ludnoś ć
— historia 811, 929, 1099, 1102
IV. HISTORIA. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. OPRACOWANIA OGÓLNE.
ŹRÓDŁA. NUMIZMATYKA
719. BZINKOWSKA JADWIGA
Od Sarmacji do Polonii: studia nad początkami obrazu kartograficznego Polski /
Jadwiga Bzinkowska. – Kraków: nakł. UJ,
1994. – 105, [4] s., 20 k. map złoż. luzem;
24 cm. – (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński; 269)
Bibliogr. s. 99–105
M. in. dotyczy miejscowości z woj. południowo-wschodnich.
720. GAJ-PIOTROWSKI WILHELM:
Emisje zastępczych bonów Tarnobrzega na
tle dziejów regionu. Zesz. Nauk. MO Rzesz.
1994 nr 4 s. 27–50, il.
721. GARBACZ KRZYSZTOF: Znalezisko
monet dominalnych z Tarnobrzega. Wiad.
Numiz. 1994 z. 3/4 s. 211–214, Summ.
722. KWIATEK JOLANTA
Związki Górnego Śląska z Galicją na przełomie XIX i XX wieku / Jolanta Kwiatek.
– Opole: Instytut Śląski, 1994. – 247 s.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
Rec. CIMAŁA BOGDAN, Kwart. Opol. 1994
nr 2 s. 92–95; NICIEJA STANISŁAW SŁAWOMIR, Nowe Książ. 1994 nr 5 s. 42–43.
¡
43
723. NIEZNANA szlachta polska i jej herby / oprac. Wiktor Wittyg; przy współudz.
Stanisława Dziadulewicza. – Warszawa: „Jasieńczyk”, 1994. – [2], 436, [3] s. il.; 24 cm.
– (Biblioteka Heraldyki , Genealogii, Sfragistyki Polskiej; 14)
Przedr. faks., oryg.: Kraków: w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1908.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
724. PALUCH KRYSTYNA: Pieczęcie i herby miast ziemi przemyskiej i sanockiej. Zesz.
Nauk. MO Rzesz. 1994 nr 4 s. 63–117, il.
725. PASZKIEWICZ BORYS: Przypis do
XIV-wiecznego skarbu z Nowego Kamienia pod Sandomierzem. Wiad. Numiz. 1994
z. 1/2 s. 101–107, Summ. * PIETROŃ BARBARA: Skarb monet z XIV w. z Nowego Kamienia (gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie).
Tamże 71–99, Summ.
726. PLEWAKO ANDRZEJ, WANAG
JÓZEF
Herbarz miast polskich / Andrzej Plewako,
Józef Wanag. – Warszawa: „Arkady”, 1994.
– 288, [4] s.: il. kolor; 23 cm
Bibliogr. s. 273–[277]
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
727. RAWSKI JÓZEF: Puszcza Sandomierska. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1994 nr 8 s. 3–75.
W aspekcie historycznym.
728. STOLARCZYK MARIAN
Działalność lwowskiej Centralnej Rady
Narodowej: w świetle źródeł polskich / Marian Stolarczyk; Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydaw. WSP, 1994.
– 246, [1] s.; 24 cm
Bibliogr. s. 223–[238]. – Indeks
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
729. WENTA JAROSŁAW: Informacja o 14
oryginałach średniowiecznych dokumentów
małopolskich, prawdopodobnie z aneksów
Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego,
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Stud. Hist. 1994 z. 1 s. 117–123.
Dotyczy m. in. Opatowa, Sandomierza i Koprzywnicy, woj. tarnobrzeskie.
44
730. ŻYDZI w Małopolsce. – Przemyśl
1991.
Rec. KROCHMAL JACEK, Rocz. Hist.-Arch.
1994 t. 7/8 s. 349–363.
Numizmat y ka zob. poz. 3921
2. ARCHEOLOGIA. ANTROPOLOGIA
731. (a-s): Coś jest obok zamku. Nowiny
1994 nr 140 s. 6.
Dotyczy poszukiwań archeologicznych wokół
rzeszowskiego zamku.
732. (AMC): Naukowcy w Zawichoście
o Zawichoście. Dz. Pol. 1994 nr 148 s. 8.
Dotyczy prac archeologicznych , woj. tarnobrzeskie.
733. (albo): Szukaj skarbu w polu. Kur. Pol.
1994 nr 246 s. 1, rys.
Dotyczy znaleziska urn z okresu rzymskiego
w Kornacicach, woj. tarnobrzeskie.
734. CZACH RYSZARD: Tajemnice Trzcinicy. Pol. Zbroj. 1994 nr 65 s. 3. * GANCARSKI JAN: Historia zaczyna się w Trzcinicy.
Rozm. Dariusz Stanert. Nowe Podkarp. 1994
nr 14 s. 8, il.
Wykopaliska archeologiczne, woj. krośnieńskie.
735. CZACH RYSZARD: Rewelacyjne odkrycie w Zawichoście. Pol. Zbroj. 1994 nr 35 s. 3.
Woj. tarnobrzeskie.
736. FLOREK MAREK: Kościół św. Jakuba
i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu. Kwart. Hist. Kult. 1994 nr 1 s. 3–35, rys.
Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych. Woj. tarnobrzeskie.
737. GARBACZ KRZYSZTOF: Kim był starożytny jeździec? Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 8, il.
Odkrycie archeologiczne w Grzybowie, woj.
tarnobrzeskie.
738. GARBACZ EWA, GARBACZ KRZYSZTOF: Rzymska waza. Z historii odkryć archeologicznych. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 6 s. 9, il.
Woj. tarnobrzeskie.
739. GEDL MAREK
Cmentarzysko z epoki brązu w BachórzuChodorówce = Das Gräberfeld aud der Bronzezeit in Bachórz-Chodorówka / Marek Gdel;
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii.
–Kraków: UJ, 1994. – 358, [3] s., [1] k. złoż.,
138 s. tabl.: pl., rys.; 24 cm. – (Młodsza Epoka
Brązu we Wschodniej Części Polskich Karpat;
1) (Varia / Uniwersytet Jagielloński; t. 336)
Bibliogr. s. 58–61. – Zsfassung
Woj. przemyskie.
740. HUĆKO BOGDAN: Tajemnice pradziejów Karpat. Dz. Pol. 1994 nr 236 s. 8.
Odkrycie archeologiczne w Cergowej, woj.
krośnieńskie.
741. JAŚNIAK JAN: Odkrycie w Zawichoście. Słowo 1994 nr 157 s. 5.
Woj. tarnobrzeskie.
742. KAFLE gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich. – Gniezno, 1994.
M. in. zawiera: Kafle z Będziemyśla w woj. rzeszowskim / Sylwester Czopek.
¡
743. KOKOWSKI ANDRZEJ: Materiały do
prahistorii Łówczy. Rocz. Lubacz. 1994 t. 5
s. 63–70, rys.
Woj. przemyskie.
744. KOPERSKI ANDRZEJ: Buldożer,
szkiełko i oko. Życie Przemys. 1994 nr 13 s. 6.
Prace archeologiczne w woj. przemyskim.
745. KOPERSKI ANDRZEJ: Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku
w Przemyślu przy ul. Pstrowskiego w latach
1986–1987. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 57–65, rys., bibliogr.
746. KOPERSKI ANDRZEJ: Ślady wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych
w Żurawicy, gm. Żurawica, woj. Przemyśl.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 83–85.
747. KOPERSKI ANDRZEJ, KOCIUBA
JOANNA: Dwa wczesnośredniowieczne
groby szkieletowe w Łowcach gm. Chłopice
woj. przemyskie. Rocz. Przemys. 1993/1994
t. 29/30 s. 87–91.
748. KULTURA przeworska: materiały
z konferencji / pod red. Jana Gurby i Andrzeja
Kokowskiego. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – 391 s.: mapy,
pl., portr., rys.; 34 cm. – (Kultura przeworska;
t. 1) (Lubelskie Materiały Archeologiczne; t. 8,
[cz. 1])
Bibliogr. po ref. – Streszcz. w jęz. niem. po ref.
Tekst częśc. w jęz. ang., niem., ros.
Zawiera m. in.: Problemy badania dziejów
kultury przeworskiej. [M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich] / A. Kokowski. Wczesna
faza kultury przeworskiej na Wyżynie Sandomierskiej / Zenon Woźniak. Nowe materiały do
poznania kultury przeworskiej – Pikule, st. 2,
gm. Janów Lubelski, woj. Tarnobrzeg / Krzysztof Garbacz. Uwagi o osadnictwie w polskiej
części Karpat Zachodnich w młodszym okresie
przedrzymskim i w okresie rzymskim. [M. in.
dotyczy woj. krośnieńskiego] / Renata MadydaLegutko.
749. MACHNIK JAN: Najstarsi rolnicy
i pasterze w Karpatach w świetle archeologicznych badań polsko-słowackich i polsko-ukraińskich. Rocz. Przemys. 1993/1994
t. 29/30 s. 15–22, il., mapa.
Dotyczy m. in. woj. krośnieńskiego.
750. MICHALAK-ŚCIBOR JOLANTA M.:
Nowe źródła do znajomości klasycznej fazy
kultury malickej z Wyżyny Sandomierskiej
(stanowisko 2 w Ćmielowie). Spraw. Archeol.
1994 t. 46 s. 31–81, Summ.
751. MISZCZAK JAN: Śledztwo w sprawie
krzyża. Nowiny 1994 nr 65 s. 5, rys.
Odkrycie archeologiczne we wsi Zwierzyń, woj.
krośnieńskie.
752. MITURA PIOTR: Obozowisko ludności subneolitycznej na stanowisku 22 w Woli
Raniżowskiej – Stecach, gm. Raniżów, woj.
Rzeszów. Spraw. Archeol. 1994 t. 46 s. 13–19,
Summ.
753. PARCZEWSKI MICHAŁ: Na osadzie
wczesnosłowiańskiej w Bachórzu. Rozm.
Krzysztof Pietrus. Kur. Podkarp. 1994 nr 41
s. 11, il.
Dotyczy badań archeologicznych w woj. przemyskim.
45
754. PARCZEWSKI MICHAŁ: Dowód dla
wytrwałych. Rozm. Krzysztof Pietrus. Dz.
Pol. 1994 nr 297 s. 6.
Rec. MOŹDZIOCH SŁAWOMIR, Archaeol.
Pol. 1994 vol. 32 s. 197–200; ������������
ROZWAŁKA ANDRZEJ, Zesz. Sand. 1994 nr 1 s. 48–49.
Dotyczy wykopalisk archeologicznych na terenie woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
760. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Celtowie
pod Sanokiem. Dz. Pol. 1994 nr 279 s. 8.
754a. POLESKI JACEK
Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce / Jacek Poleski. – Kraków, 1993.
Dotyczy prac wykopaliskowych na Podkarpaciu.
Rec. WACHOWSKI KRZYSZTOF, Acta Archaeol. Carpath.
�������� – T. 32 (1993/1994) s. 225–230.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
755. PROBLEMY kultury trzecinieckiej /
[red. Piotr Mitura]; Stowarzyszenie Naukowe
Archeologów Polskich Oddział w Rzeszowie;
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. – Rzeszów:
Wydaw. Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Rzeszowie: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1994. – 119 s., [1]
k. złoż.: mapy, rys.; 21 cm
Bibliogr. po rozdz. – Streszcz. w jęz. niem.
Zawiera m. in.: Pogranicze kultury trzcinieckiej
i Otomani–Füzesabony – grupa jasielska / Jan
Gancarski.
761. SOSNOWSKA EWA: Przegląd badań
archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym
w Przemyślu w latach 1956–1993. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 23–42, il., bibliogr.
762. SZUWAROWSKI KRZYSZTOF: Klasyfikacja brzegów ceramiki wczesnośredniowiecznej z badań archeologicznych na zamku
w Przemyślu w latach 1974–1978. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 43–56, il., bibliogr.
763. ŚCIBOR JÓZEF, FLOREK MAREK:
Kurhan z epoki brązu w Dacharzowie pod Sandomierzem. Zesz. Sand. 1994 nr 1 s. 30–31.
764. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: 10 hektarów
archeologii. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 6.
Prace archeologiczne na terenie Mielca, woj.
rzeszowskie.
756. PROKSA MICHAŁ: Niektóre obiekty
sakralne w Polsce południowo-wschodniej
w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 67–81.
Arche olog i a zob. też poz. 108, 1438,
4304, 4392
Dotyczy Posady Rybotyckiej, woj. przemyskie,
Przemyśla i Ulucza, woj. krośnieńskie.
Bachórz e c , woj. prz emysk i e
757. RYSIEWSKA TERESA: Struktury
krewniacze i związki międzypopulacyjne
w Polsce wczesnośredniowiecznej: próba
wnioskowania na podstawie wybranych
cmentarzysk Sandomierszczyzny. Archeol.
Pol. 1994 z. 1/2 s. 51–124, Summ.
758. RZESZÓW – odkopana przeszłość
/ [oprac. zespół Sylwester Czopek et al.]. –
Rzeszów: Muzeum Okręgowe [1994]. – 30 s.:
faks., fot. (gł. kolor), 3 mapy, rys.; 29 cm
Opis wg. okł.
Archeologiczna przeszłość Rzeszowa i okolic.
759. SANDOMIERZ: badania 1969–1973
T. 1. – Warszawa 1993.
46
3. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
765. ŚLIZ LESZEK: Uroki naszego regionu.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 79 dod. Grom Małop.
nr 39 s. IV, rys.
Bi e cz, woj. k rośni eńsk i e
766. GORCZYCA ANNA: Królowie i biecki kat. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 266 s. 4, il.
767. PROFIC RYSZARD: Mistrz świętej
sprawiedliwości. Kur. Podkarp. 1994 nr 13/14
s. 13, il.
Funkcje sądownicze Biecza w XVI w.
768. SIWAK STANISŁAW: Kat z Biecza.
Nowiny 1994 nr 65 s. 6–7, il.
Funkcje sądownicze Biecza w XIV–XVII w.
769. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 4 s. 6, il.
Z historii miasta.
Bi esz czady
770. MODRZEJEWSKI SZYMON, SZEWC
RADOSŁAW: Zarys monografii Dydiowej
i Lakcie. Płaj 1994 nr 8 s. 27–61, il.
Błażkowa, woj. k rośni eńsk i e
771. STANASZEK BOGDAN
Brzostek i okolice /Bogdan Stanszek. –
[Wyd. 2 popr. i uzup.]. – Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1994.
– 187, [1] s.: 1 faks., fot., mapy; 21 cm
Bibliogr. s. 177–183
M. in. dotyczy historii i zabytków Błażkowej.
– 157, [4] s., [39] s. tabl.: faks., fot. i mapa,
portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 89. – Indeks
Rec. WAWSZCZAK ZBIGNIEW, Nowiny 1994
nr 160 s. 4, il.
Bu kow i e c , woj. k rośni eńsk i e
776. OSSADNIK HUBERT: Bojkowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936
i 1939 roku. Mater. Muz. Bud. Lud. 1994 nr
32 s. 141–166.
D y nów, woj. prz emysk i e
777. z: Denow – Dynów (kartki z historii).
Pogranicze 1994 nr 9 s. 9, il.
Folusz, woj. k rośni eńsk i e
B ol estr aszyc e, woj. prz emysk i e
778. KAWIORSKI STANISŁAW: Zapomniany czas Folusza. Nowe Podkarp. 1994 nr 19 s. 7.
772. KUPEROWA WITOLDA: Przystanek Bolestraszyce – Zamek. Poznaj Swój Kraj
1994 nr 10 s. [20-21], il.
G ać , woj. prz emysk i e
Również dotyczy arboretum.
Brz oz ów, woj. k rośni eńsk i e
773. OLCHOWIK LILIANA: Od Zyndrama po Stephanie. Poznaj Swój Kraj 1994 nr
10 s. 22 –23, il.
Z historii Brzozowa i okolic.
774. PRZYWILEJ lokacyjny wsi Brzozowa
z 1359 roku / [wstęp i oprac. Michał Proksa];
Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: AP, 1994. – 17 s.: err.; 21 cm
Tekst część. równol. łac., pol.
Bu dziwój, woj. rz esz owsk i e
775. BOROWIEC TERESA, BOROWIEC
SATURNIN
Z przeszłości Budziwoja / Teresa i Saturnin Borowiec. Moje wspomnienia z młodych lat / Tomasz Borowiec. Pluton Budziwojaków: ze wspomnień strzelecko-legionowych / Mieczysław Bomba. – Tyczyn:
Rada Miejska; Rzeszów: „Mitel”, 1994.
779. TROJNAR FRANCISZEK
Wieś Gać: na drogach i bezdrożach (1928–
1988) / Franciszek Trojnar. – Warszawa, 1994.
Gr ab ow ni c a Starz eńsk a,
woj. k rośni eńsk i e
780. OLEJKO ZOFIA: Cygański Potok.
Nowe Podkarp. 1994 nr 31 s. 6.
Dotyczy przysiółka Polana.
Gwoźni c a D olna,
woj. rz esz owsk i e
781. SKD: We wsi J. Przybosia. Kur. Podkarp. 1994 nr 28 s. 5.
Hor y ni e c , woj. prz emysk i e
782. AKT nadania wsi Horyniec z 1444 roku:
wydany z okazji 550-lecia pierwszej wzmianki o miejscowości / [wstęp i oprac. Michał
Proksa]: Archiwum Państwowe w Przemyślu.
– Przemyśl: AP, 1994. – 20s.; 21 cm
Tekst część. równol. łac., pol.
47
783. PROKSA MICHAŁ
Horyniec: (zarys dziejów) / Michał Proksa;
Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: AP: na zlec. Wójta Gminy Horyniec,
1994. – 88 s.; 21 cm
784. WOŚ JUSTYNA: 550 lat Horyńca. Nowiny 1994 nr 98 s. 6.
Huta Pol ańsk a,
woj. k rośni eńsk i e
MATERIAŁY do historii Huty Polańskiej =
poz. 659
Iwoni cz,
woj. k rośni eńsk i e
785. KWILECKI ANDRZEJ
Załuscy w Iwoniczu: 1799–1944 / Andrzej
Kwilecki. – Kórnik 1993.
Rec. KWAŚNIEWICZ WŁADYSŁAW, Kult i Społ.
1994 nr 4 s. 223–224.
791. KŁOBUKOWSKI ZBIGNIEW: Twierdza
Jarosław. Żoł. Pol. 1994 nr 8 s. 42–43, il., plan.
Historia miasta i fortyfikacji do 1918 r.
792. PIOTROWSKI JAN PAWEŁ: DO Jarosławia na krótką jesienną wycieczkę. Życie
Warsz. 1994 nr 262 s. 17.
793. WOŚ JUSTYNA: Zejść w podziemie.
Nowiny 1994 nr 141 s. 4.
Podziemia jarosławskie: historia i dzień dzisiejszy.
Jaślisk a, woj. k rośni eńsk i e
794. GRZYWACZ JAN: Rudawka Jaśliska.
Nowe Podkarp. 1994 nr 21 s. 4.
Kolbusz owa, woj. rz esz owsk i e
795. KOLBUSZOWA i kolbuszowianie
w fotografii. Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3 s. 143–
183, il.
Fotografie z I połowy XX wieku.
786. TRESENBERG DANIEL: Iwonicz. Panorama 1994 nr 37 s. 8–9, il.
SKOWROŃSKI M.: Historia miasteczka
nad Nilem = poz. 259
Iwoni cz-Z drój,
woj. k rośni eńsk i e
Korczyna – gmina,
woj. krośnieńskie
787. DĘBICKI KLEMENS
Iwonicz w roku 1886 / Klemens Dębicki.
– Krosno: „Ruthenus”: Antykwariat–Księgarnia Zbigniewa Oprządka, 1994. – 64 s., [1]
k. map; 29 cm
796. PRZYBYŁA HUBERT: Korczyna.
Kur. Podkarp. 1994 nr 25 s. 3.
Korczy na, woj. k rośni eńsk i e
Przedr. faks. oryg.: Lwów: nakł. Zakładu Kąpielowego w Iwoniczu, 1887.
797. PRZYBYŁA H[UBERT]: Korczyna
i Zamek. Kur. Podkarp. 1994 nr 23 s. 5.
Jarosław, woj. prz emysk i e
Kormani c e, woj. prz emysk i e
788. CYREK PIOTR: Jarosławskie ciekawostki. Nowiny 1994 nr 156 s. 9, il.
798. ŚLIZ LESZEK: Uroki naszego regionu.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 97 dod. Grom. Małop. nr 48 s. IV, rys.
Historia i zabytki miasta.
789. (kz): Mówią pieczęcie. Oprac... Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. III.
Historia miasta.
790. (kz): Żydowska społeczność. Z kart
historii. Oprac... Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. III.
48
Również dotyczy zabytków.
Krosno
TULIK J.: Krośnieńscy mężowie według
księdza Sarny = poz. 365
799. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 36 s. 6, il.
800. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 19 s. 6, il.
Miasto na przełomie XIX i XX w.
Krz esz ów, woj. tarnobrz esk i e
801. BORZĘCKI JAN ADAM: Krzeszowski epizod księcia Jeremiego [Wiśniowieckiego]. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 5 s. 8.
Markowa, woj. rz esz owsk i e
808. Z DZIEJÓW wsi Markowa / pod red.
Józefa Półwiartka.– Rzeszów, 1993.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 163 s. 5;
SULIMA ROCH, Regiony 1994 nr 4 s. 136–142.
Me dy k a, woj. prz emysk i e
L e żajsk, woj. rz esz owsk i e
809. ZWOLIŃSKA ZOFIA: W kręgu Jaxa
Trojackich i Pawlikowskich (Pniów Tarnobrzeski – Medyka – Kraków – Zakopane).
Rocz. Podhalański 1994 T. 6 s. 329–347,
Summ.
802. (kz): Czwórka niejedno ma imię. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 259 dod. Gaz. w Leżajsku.
Mi el e c , woj. rz esz owsk i e
MYJAK J.
Krzeszów nad Sanem / J. Myjak = poz. 710
L ipni c a, woj. rz esz owsk i e
803. MROCZKA WOJCIECH: Z dziejów
wsi Lipnica w dobie autonomii galicyjskiej.
Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3 s. 247–258.
Ł ańc ut , woj. rz esz owsk i e
804. HAJNOSZ IWONA: Zajeżdżały tu dyliżanse. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 180 s. 2, il.
Dotyczy XVIII-wiecznej poczty w Łańcucie.
805. MOTYLEWICZ JERZY: Łańcut w XIV–
XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów
miasta (część druga). Rocz. Przemys. 1993/1994
t. 29/30 s. 169–188.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1992” poz. 659.
806. NITKIEWICZ MARIA ROZALIA
Szewski poniedziałek oraz dalsze dni tygodnia, czyli życie codzienne w siedemnastowiecznym Łańcucie / Maria Rozalia Nitkiewicz. – Łańcut, 1990.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 199 s. 3.
Ł ę tow ni a, woj. prz emysk i e
807. KONIECZNY ZDZISŁAW
Łętownia: (zarys dziejów) / Zdzisław Konieczny; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: AP, 1994. – 76, [3] s.: fot., portr.; 21 cm
Dzieje rodów.
810. GUZIAKIEWICZ EDWARD: W biegu dziejów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 148
dod. Gaz. w Mielcu s. 6.
811. MIELEC: studia i materiały z dziejów
miasta i regionu / pod red. Feliksa Kiryka. T.
3. – Rzeszów: „Resovia”; Mielec: staraniem
Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
im. W. Szafera, 1994. – 851 s.: il., faks., fot.,
mapy, pl., portr., rys.; 25 cm
Indeks
Zawiera: Zezwolenie królewskie na lokację
Mielca / F. Kiryk. Mieleccy herbu Gryf / Krzysztof Mosingiewicz. Ludność żydowska w regionie
mieleckim / Stanisław Wanatowicz. Obszar, zabudowa i zaludnienie miasta Mielca w pierwszych
dziesięcioleciach rządów austriackich / F. Kiryk. Zespół warownym w Rzemieniu / Mirosław
Maciąga. Kościoły i duchowieństwo mieleckie
w świetle wizytacji biskupich z lat 1596–1721 /
Wojciech Werner. Architektura i zabytki kościoła p.w. św. Mateusza w Mielcu / Anna Sadowska.
Kościół katolicki na ziemi mieleckiej w XIX i XX
stuleciu / Jan Białobok. Życie religijne w świetle
protokołów kongregacji dekanalnych z lat 1909–
1918 / J. Białobok. Obwód AK Mielec przed i po
„Burzy” / Andrzej Zagórski. Szare Szeregi na terenie Mielca 1939–1945 / Janusz Krężel. Eksterminacja ludności żydowskiej / St. Wanatowicz. Zrzuty lotnicze w Obwodzie AK Mielec / M. Maciąga.
Kalendarium wydarzeń 1939–1944 / M. Maciąga.
Nieznane karty represji i terroru / M. Maciąga.
Pochodzenie mieleckich nazwisk mieszczańskich
/ Anna Tychanowicz. Język ludności Ziemi Mieleckiej / Janina Węgier. Parki i osobliwości przyrody
49
/ Józef Piecuch. Z działalności NSZZ „Solidarność” i stowarzyszeń społecznych po roku 1980
/ Mieczysław Przebieglec, Włodzimierz Gąsiewski. Kalendarium wydarzeń w Mielcu i regionie
1944–1990 / Józef Witek. Gospodarka folwarczna
w Podleszanach w 1849 r. / Michał Toczyski. Zapiski z lat okupacji i zniewolenia / Stanisław Dolina. Z okupacyjnych wspomnień lekarza / Leon
Rachwał. Akcja scaleniowa BCh i AK / Franciszek Lotz. Jawna i tajna działalność spółdzielców
/ Jan Sokół. Moje spotkania z hitlerowcami i stalinowcami / Aleksander Rusin. Konspiracyjna
działalność nauczycieli / Władysław Micek. Ze
wspomnień dowódcy placówki AK / Maciej Karkosza. Z kart chłopskiego życiorysu / Józef Mądry.
Konspiracyjna działalność harcerstwa po 1944 r. /
Józef Umiński. Biogramy.
WITEK J.: Historia i współczesność =
poz. 286
Narol, woj. prz emysk i e
812. GMITEREK HENRYK: Narol w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej (1585–1772).
Rocz. Lubacz. 1994 T. 5 s. 17–36.
813. JANAS EUGENIUSZ: Narol na mapie
polskich dziejów wojskowych XVII wieku.
Rocz. Lubacz. T. 5 s. 37–45.
Ni eby l e c ,
woj. rz esz owsk i e
816. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Jaskinia piratów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 211 s. 3, il.
Nowosi el c e,
woj. prz emysk i e
817. SZOZDA ALICJA: Poznaj ich zwyczaje. Pogranicze 1994 nr 33 s. 9, rys.
Now y Ż mig ró d,
woj. k rośni eńsk i e
818. ORSKI MARCIN: Było miasto... Nowe
Podkarp. 1994 nr 39 s. 7, il.
O drzy koń, woj. k rośni eńsk i e
NAWROCKI P.
Pamiętnik polityczny / P. Narocki = poz. 354
Ol chow i e c , woj. k rośni eńsk i e
MATERIAŁY do historii Olchowca /
T. Kiełbasiński = poz. 659
Ol eszyc e, woj. prz emysk i e
814. SZCZYGIEŁ RYSZARD: Lokacja Florianowa [Narola] na tle urbanizacji środkowego i wschodniego Roztocza w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Rocz. Lubacz. 1994
T. 5 s. 5–16, mapa.
819. ŚLIZ LESZEK: Uroki naszego regionu.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 83 dod. Grom. Małop. nr 41 s. IV, rys.
Ni eb o cko, woj. k rośni eńsk i e
Olszani c a – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
815. GOLLA SALOMEA
Niebocko: zarys dziejów wsi / Salomea
Golla; do dr. przygot. Jerzy F. Adamski.
– Brzozów: Muzeum Regionalne im. Adama
Fastnachta: zlec. Komitet Obchodów Jubileuszu 550 [Pięćset piędziesiecio] –lecia Niebocka, 1994. – 106, [4] s., [51] s. tabl.: faks.,
fot., mapy, portr.; 21 cm
GORCZYCA A.: Świętują 550-lecie =
poz. 287
WAWSZCZAK Z.: Blisko nieba = poz. 288
WAWSZCZAK Z.: Jubileusz Niebocka =
poz. 289
50
Również zabytki.
RAK R.: Gmina za przykład = poz. 294
Osi ek,
woj. tarnobrz esk i e
820. MYJAK JÓZEF
Osiek Sandomierski: (materiały źródłowe do dziejów Osieka) / oprac. Józef Myjak.
– Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”; Osiek: na zlec.
Urzędu Gminy i Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 1994. – 28 s.: 1 faks., 1 fot., rys.; 21 cm.
– (Mała Ojczyzna – Sandomierszczyzna)
Do użytku szkolnego.
Ożarów, woj. tarnobrz esk i e
821. SZYLKO EDWARD
Z przeszłości Ożarowa / Edward Szylko;
Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, Muzeum
Okręgowe w Sandomierzu. – Ożarów: nakł.
Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie przy
współpr. Oddziału Literackiego Muzeum
Okręgowego w Sandomierzu, 1994. – 44, [9]
s. fot.; 25 cm
Połani e c , woj. tarnobrz esk i e
822. POŁANIEC; zarys dziejów: praca
zbiorowa. – Połaniec: Urząd Miasta i Gminy,
1994. – 210, [4] s., [14] s. tabl. XXV
��������������
s. tabl.:
fot., mapy, rys., err.; 25 cm
Bibliogr. s. 24–25, 95–97 oraz 208–210
Zawiera: Słowo wstępne / Mieczysław Machulak. Połaniec współczesny – warunki naturalne /
Anna Fijałkowska. Budowa Elektrowni i zmiany
społeczno-gospodarcze /Dorota Adamkiewicz.
Prahistoria i wczesne średniowiecze / Bolesława
Chomentowska, Janusz Michalski. Zarys historii
Połańca do 1914 roku / Kazimierz Warchałowski.
Prz emyśl
823. DZIĘCIOŁOWSKI STANISŁAW:
Nad Sanem. Wspólnota 1994 nr 28 s. 7.
Nadanie praw i przywilejów za króla Władysława Jagiełły.
824. HORWAT JERZY: Uwagi o grodzie
przemyskim. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 311.
825. KROCHMAL JACEK: Dekret biskupa
W. H. Sierakowskiego z 19 lipca 1743 roku
w sprawie Żydów Przemyskich. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 285–299.
826. KROCHMAL JACEK: Żydzi w społeczności miejskiej Przemyśla w XVI–XVIII
wieku. Rocz. Hist.-Arch. 1994 t. 7/8 s. 43–109.
827. LEWICKI ANATOL
Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla / Anatol Lewicki; Południowo-Wschodni
Instytut Naukowy w Przemyślu. – [Wyd. 2].
– Przemyśl: P-WIN, 1994. – XXXVIII, 166 s.,
[1] k. portr.; 21 cm
Tyt. okł.: Obrazki najdawniejszych dziejów
Przemyśla. – Zawiera także s. tyt. oryg.
Indeksy
RÓŻAŃSKI J.
Przemyśl: przewodnik / J. Rożański = poz.
692a
828. WOJTULEWICZ IRENA: A może do
Przemyśla. Słowo 1994 nr 222 s. 14, il.
Również zabytki.
829. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Wypisy z muzycznych dziejów. Pogranicze 1994 nr 6 s. 10.
Prz e worsk, woj. prz emysk i e
830. (zs): Ile lat liczy Przeworsk? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 190 s. 8, il. dod. Gaz. w Przeworsku.
Przy b ów k a, woj. k rośni eńsk i e
831. POMPROWICZ S[TANISŁAW]: Książka o Przybówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 42 s. 8.
Fragm. książki Przybówka – 6 wieków”.
832. POMPROWICZ STANISŁAW
Przybówka: 6 wieków / Stanisław Pomprowicz. – Krosno: Wydaw. Nowe Podkarpacie,
1994. – 107 s., faks., fot., mapa, portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 87–90. – Streszcz. w jęz. ang.
R ady mno, woj. prz emysk i e
833. PRZYWILEJ lokacyjny wsi Radymno
z 1377 roku / [wstęp i oprac. Jacek Krochmal]; Archiwum Państwowe w Przemyślu.
– Przemyśl: AP, 1994. – 18, [1] s.; 21 cm
Tekst część. równol. łac., pol.
Rop czyc e, woj. rz esz owsk i e
834. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Korespondencja z Ropczyc. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
269 s. 2.
Rz esz ów
835. DZIEJE Rzeszowa / pod red. Feliksa
Kiryka. T. 1: Rzeszów od najdawniejszych czasów do I rozbioru. – Rzeszów: Krajowa Agen51
cja Wydawnicza, 1994. – 638 s.[16] s. tabl. il.
kolor.: faks., fot., mapy, pl., portr., rys.; 24 cm
Indeksy. – Streszcz. w jęz. ang. fr., niem., ros.
po rozdz.
Zawiera: Wstęp / F. Kiryk. Środowisko geograficzne / Jan Lach, Andrzej Michalik. W pradziejach
i wczesnym średniowieczu / Antoni Kunysz. Osadnictwo średniowieczne. Początki osady i miasta /
Janusz Kurtyka. Rozwój przestrzenny / Maria Borowiejska-Birkenmajerowa. Stosunki gospodarcze /
M. Motylewicz. Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne / Franciszek Leśniak. Przemiany gospodarcze,
demograficzne i ustrojowe / Jerzy Motylewicz. Rozwój przestrzenny miasta za Mikołaja Spytka Ligęzy /
M. Borowiejska-Birkenmajerowa. Stosunki społeczne
i życie kulturalne / Zdzisław Budzyński. Miasto rezydencjonalne Lubomirskich / M. Borowiejska-Birkenmajerowa. Zabudowa mieszczańska / Jan Malczewski. Stosunki gospodarcze / J. Motylewicz. Życie społeczno-religijne i kulturalne / Z. Budzyński. Zamek w
Rzeszowie / Danuta Czapczyńska, Jerzy Janczykowski.
Z badań nad sztuką Rzeszowa / Jacek Kawałek. Rzeźba / Inga Sapetowa. Latyfundium rzeszowskie / Józef
Półćwiartek.
Rec. TDK, Grom. Rol. Pol. 1994 nr 86/87 dod.
Grom. Małop. nr 43 s. III; (TEC): Dz. Pol. 1994
nr 247 s. 7.
836. J.S.M.: Trzy imiona zamku. Zamek
Mikołaja Spytka Ligęzy. Głos Rzeszowa 1994
nr 3 s. 15, rys. * J.S.M.: Trzy imiona zamku.
(2) Zamek Jerzego Sebastiana i Hieronima
Augustyna Lubomirskich. Tamże, nr 4 s. 8,
rys. * J.S.M.: Trzy imiona zamku. Zamek rzeszowski w oczach ostatnich Lubomirskich.
(c.d. cz. 2). Tamże nr 5 s. 12, rys. * J.S.M.:
Zamek Rzeszowski w czasach ostatnich Lubomirskich. Tamże nr 6 s. 9. * J.S.M.: Zamek
Austriaków. Cz. 3. Tamże nr 7 s. 13.
Historia zamku w Rzeszowie.
837. JAK Szajer obronił Najjaśnieszego
Pana. Dz. Pol. 1994 nr 155 s. 8, il.
838. KŁECZEK TADEUSZ: Historia jednej
ulicy. Dz. Pol. 1994 nr 178 s. 9, il.
Dotyczy ulicy 3-go Maja w Rzeszowie.
839. KOWAL PAWEŁ ROBERT: Rzeszów
kontra Staroniwa, czyli opowieść o mapach.
Głos Rzeszowa 1994 nr 10 s. 16–17, mapa.
M. in. mapy katastralne Rzeszowa w XIX i XX
wieku.
52
840. MAJKA JERZY: Czerwony czy niebieski? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 15 s. 2, rys.
Spór wokół herbu Rzeszowa.
841. MAJKA JERZY: Jednak niebieski.
Głos Rzeszowa 1994 nr 2 strony specjalne
[II], il., rys.
Dotyczy herbu Rzeszowa.
842. MALCZEWSKI JAN: Śladem historii
herbu [Rzeszowa]. Głos Rzeszowa 1994 nr 2
strony specjalne s. [III], rys. – Polem. MAJKA JERZY: O herbie Rzeszowa raz jeszcze.
Tamże nr 6 s. 14. – Odp. [Redakcja], Tamże.
843. MATUSZCZAK ADAM: Domy i ludzie. Tak ten Rzeszów budowano. Głos Rzeszowa 1994 nr 3 s. 11, 14.
NOWAK J. Stadt Rzeszów = poz. 312
844. NOWAK JANUARY: Widokówka
z Rzeszowskiego Wygnańca. Głos Rzeszowa
1994 nr 10 wkładka, il.
845. (prc): Dzięki ci królu Kazimierzu. Nowiny 1994 nr 13 s. 1–2, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 18 s. 6, il.
640 lat lokacji Rzeszowa.
846. PRZYWILEJ. Głos Rzeszowa 1994 nr
2 s. 3, rys.
Przywilej lokacyjny miasta Rzeszowa.
STELIGA K.: Domy i ludzie = poz. 425
847. SZELA ADAM
„Żydowski Arkopol”: (dawna dzielnica
Rzeszowa) = „Jewish Acropolis”: old district
of Rzeszów) / [oprac. Adam Szela]. – Rzeszów: Regionalne Towarzystwo Badań nad
Historią Mniejszości Narodowych, [1994].
– [16] s.: fot.; 21 cm
Test równol. ang., pol.
848. WÓJCIK ZBIGNIEW: “Szosa krakowsko-lwowska grzęsła w mieście beznadziejnie”. Nowiny 1994 nr 134 s. 4.
Fragm. książki pt. „Z dziejów Rzeszowa 1935–39”.
849. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Urbanizacja
Rzeszowa. Cz. 1–2. Nowiny 1994 nr 139 s. 4;
nr 144 s. 4.
Fragm. książki „Z dziejów Rzeszowa 1935–39”.
850. WÓJCIK ZBIGNIEW K.
Z dziejów Rzeszowa 1935–1939 / Zbigniew
K. Wójcik. – Rzeszów: Wydaw. Remark,
��������������
1994.
– 98, [2] s., [8] s. tabl.: faks., fot., portr.; 23 cm
Bibliogr. s. 85. – Indeks
Rec. MALCZEWSKI JAN, Nowiny 1994 nr 226 s.
8; ZELL ZYGMUNT, Wspólnota 1994 nr 46 s. 28.
851. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Rzeszów,
jakiego już nie ma. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
18 s. 5, il.
852. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Bitwa o handel. Ze sztambucha dawnego Rzeszowa. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 188 s. 3, il.
853. ZIELIŃSKI WIESŁAW: „Dziennik na
prowincyi”. Ze sztambucha dawnego Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 84 s. 3, il.
854. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Dzisiaj o budownictwie i rolnictwie. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 253 s. 3, il.
855. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Jak to z usługami w dawnym Rzeszowie było. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 170 s. 3.
Rzeszów w 1897 roku.
856. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Kronika „Głosu Rzeszowskiego”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
134 s. 3, il.
Dotyczy zapisków „Kroniki” z 1900 r.
857. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Kroniki wakacyjne z 1907 roku. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 158 s. 3, il.
858. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Mydło, nafta
i powidło... Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 176 s. 3, il.
859. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O propinacyi
rzeszowskiej. Ze sztambucha dawnego Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 60 s. 3, il.
– Uzup. OPOLSKI WŁADYSŁAW: O starym
Rzeszowie. Tamże nr 75 s. 3.
Handel alkoholem.
860. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O Szajtrówce
i sukcesorze Gottmanie. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 182 s. 3, il.
861. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Obyczajowość i higiena. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 241
s. 3, il.
862. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O reformie
funduszu emerytalnego. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 287 s. 3, il.
Dotyczy 1897 r.
863. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O wymianie
pieniędzy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 304 s. 3, il.
ZIELIŃSKI W.: Od drewnianego grodu do
betonowej katedry = poz. 314
864. ZIELIŃSKI WIESŁAW: „W świątecznych dniach...” Ze sztambucha dawnego Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 78 s. 3, il.
Obchody Świąt Wielkanocnych w 1907 r.
865. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Wakacyjny
przekładaniec. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 152
s. 3, il.
Dotyczy 1907 r.
866. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Wybory w roku
1900. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 140 s. 3, il.
867. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Wydawnictwa o dawnym Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 223 s. 3, il.
S anok, woj. k rośni eńsk i e
868. BAŁDA WALDEMAR: Smok czy diabeł? Kur. Podkarp. 1994 nr 45 s. 1, 4.
Dotyczy herbu Sanoka.
S and omi erz, woj. tarnobrz esk i e
869. BUKO ANDRZEJ: Orgins of town in
southern Poland: the example of medieval Sandomierz. Archaeol. Pol. 1994 Vol. 32 s. 171–184.
870. BUKO ANDRZEJ: Trzy wcielenia
Sandomierza. Zesz. Sand. 1994 nr 1 s. 35–38,
il., bibliogr.
Dotyczy genezy miasta,
871. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Rewaloryzacja miłości. Dz. Pol. 1994 nr 281 s. 9.
Sandomierz – historia i zabytki.
53
872. DZIEJE Sandomierza: 1918–1980 /
pod red. Henryka Samsonowicza. T. 4: Cz. 1:
Sandomierz w latach 1918–1939. Cz. 2: Sandomierz w latach 1939–1945. Cz. 3: Sandomierz w latach 1945–1980 / pod red. Wojciech
Czajki. – Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne; Toruń: „Turpress”, 1994. – 326, [1]
s.: fot., portr., err.; 25 cm
Zawiera: Cz. 1: Sandomierz w latach 1918–
1939.
Listopad 1918 – przejęcie władzy z rąk okupantów /W. Czajka. Społeczeństwo / Mieczysław
B. Markowski. Życie polityczne /M. B. Markowski.
Oświata i kultura / Piotr Matusak. Życie religijne
/ Walenty Wójcik.
Cz. 2: Sandomierz w latach 1939–1945.
Wojna i okupacja / P. Matusak. Życie religijne
/ W. Wójcik.
Cz. 3: Sandomierz w latach 1945–1980.
Życie polityczne i gospodarka / Stanisław Meducki. Życie kulturalne / Marta Meducka. Życie
religijne / W. Wójcik. Odbudowa i rozwój przestrzenny miasta /Janusz Wendlandt.
873. GIEYSZTOR ALEKSANDER: Sandomierz i Ziemia Sandomierska w dziejach narodu i państwa. Zesz. Sand. 1994 nr 1 s. 6–9,
portr.
874. NOTATNIK Sandomierski, nr 4 i 5 /
red. Bolesław Garboś, Henryk Gądek. – Sandomierz, 1993.
Rec. BUREK KRZYSZTOF, Zesz. Sand. 1994 nr
1 s. 53.
875. ROKOSZ MIECZYSŁAW: Książę czasów przełomu. Zesz. Sand.
����� 1994 nr 1 s. 38–42,
il., bibliogr.
Dotyczy związków Kazmierza Sprawiedliwego
z Sandomierzem oraz historii miasta w XII w.
876. Z.Z.: Sandomierz –Mały Rzym. Wspólnota 1994 nr 46 s. 28, il.
Si eni awa, woj. prz emysk i e
877. BRUSZEWSKA LIDIA: Ciągłe
odradzanie. Spotk. z Zabyt. 1994 nr 10 s.
23–25, il.
Dzieje Sieniawy i pałacu Sieniawskich i Czartoryskich.
54
878. FAL JAN GUSTAW: Salopia obdartifera, żywe obrazy i... cesarz w Sieniawie. Pogranicze 1994 nr 38 s. 9, il.
879. ŚLIWA LESZEK: Żydzi w Sieniawie
do pierwszego rozbioru Polski. Stud. �����
Hist.
1994 z. 1 s. 24–38.
Skołyszy n, woj. k rośni eńsk i e
INFORMATOR gospodarczy Skołyszyn =
poz. 1192
Stasz ów, woj. tarnobrz esk i e
880. ALMANACH Staszowski 1994 / pod
red. Maciej Andrzeja Zarębskiego; Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. – Staszów:
STK, 1994. – 298 s., fot., portr., rys.; 23 cm
Zawiera m. in.:
I. Historia: Kalendarium lata 1939–1945 / M. A.
Zarębski. Operacja połaniecko-staszowska Tadeusza
Kościuszki 24.IV– 19.V.1794 roku: zarys działań /
Lech Stępkowski. Radziwiłłowie w dobrach staszowskich i ich działalność społeczna / Sławomir Maj. Historia szkoły w Koniemłotach. [Woj. tarnobrzeskie]
/ Henryk Morawski. Kartki z dziejów szkolnictwa
w Staszowie w latach 1939–1945 / Adam Massalski. W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania /
Wanda Madejczyk. Staszowscy nauczyciele w walce,
tajnym nauczaniu i w okresie powojennym / Alina
Kowalczewska. Gimnazjum na przyczółku. [Dotyczy szkoły w Strużkach, woj. tarnobrzeskie] / Krystyna Orlicz. O „Jędrusiach” rzecz uporządkowana.
[M. in. związki z Mielcem woj. rzeszowskie i Tarnobrzegiem] / Włodzimierz Gruszczyński. Exodus
klimontowskich Żydów / Eugeniusz Niebelski. Miejsca pamięci narodowej / M. A. Zarębski. Cukrownia
w Rytwianach / Władysław Świtek.
II. Literatura: Strażniczka [Opowiadanie dotyczy
wsi] / Stanisław Rogala. Drzewa w Kurozwękach.
[Dotyczy pobytu Stefana Żeromskiego] / Barbara
Wachowicz. Ksiądz kanonik Jan Śmigielski [związany z Niekasowem] / Adam Bień. Dwie podróże
/ Olgierd Zarudzki. „Jędrusie” w walce o ład i porządek: wspomnienia sprzed pół wieku. [Dotyczy
woj. tarnobrzeskiego] / Eugeniusz Dąbrowski.
Zawichojski Judym: wspomnienie o dr Wojciechu
Lipowskim [Zawichost, woj. tarnobrzeskie] / M. A.
Zarębski. Cerkiew [opowiadanie] / Paweł Ciepiela.
Wiersze członków i sympatyków grupy literackiej
„Nad Czarną”: Ryszard Nowicki, Stanisław SasTarnawski, Jan Tarnawski, Anna Nadgrodkiewicz,
Maria Ostrowska, Mirosław Augustyn, Benedykt
Kozieł, Sebastian Gołębiewski.
III Wspomnienia: Saga rodu Kabatów. [M. in.
związki z woj. tarnobrzeskim] / Józef Mrożkiewicz. Staszów – miasto mojej młodości / Zdzisław
Czajkowski. Wyzwolenie miasta / Jan Stawiński.
Pamiętne imieniny. [M. in. okolice Staszowa, woj.
tarnobrzeskie] / Michał Żal. Kurozwęki w pierwszych dniach niemieckiej okupacji / J[an] Krużel.
Wspomnienia wojenne. [M. in. związki ze Staszowem, woj. tarnobrzeskie] / Mieczysław Korczak. U
progu wojny. [M. in. woj. tarnobrzeskie] / Henryk
Kuksz. Pani Ala [Alina Kowalczewska związana ze
Staszowem] / Eugeniusz Ciepiela.
IV. Człowiek i środowisko: Warunki geograficzne
ziemi staszowskiej / Michał Skorupski. Gliny garncarskie Kielecczyzny. [M. in. dotyczy Sandomierza]
/ Eugenia Fijałkowska. Stan zdrowia ludności województwa tarnobrzeskiego / Stanisław Madej.
V. Kultura: Piewca Staszowa i jego regionu [Jan
Skowron] / Tomasz Staszewski. Między Krymem
a Klimontowem. [Anna Kędzierska związana
z Klimontowem, woj. tarnobrzeskie] / T. Staszewski.
Wydawnictwa S.T.K. / Józef Wierzba. Dzień Kościuszkowski w Staszowie: 19 maja 1994 r. Wiersze
prezentowane podczas Dnia Kościuszkowskiego
w Staszowie. Fakty, wydarzenia społeczno-kulturalne w regionie 1988–1993 / oprac. M. A. Zarębski.
WÓJCIK Z.: Tam, gdzie osiadł Stasz = poz.
321
Tarnobrz e g
Indeksy
Dotyczy historii części miasta Tarnobrzega oraz
historii kościoła i parafii.
884. RUTYNA TADEUSZ
Wielowieś: zarys dziejów / Tadeusz Rutyna. – Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994. – 85, [19]
s.: faks., fot., 2 mapy, portr., err.; 25 cm.
– (Tarnodwór)
Bibliogr. s. [103]
Rec. FLOREK MAREK, Tarnobrzes. Zesz. Hist.
1994 nr 8 s. 87–88; SZWEDO BOGUSŁAW,
Tamże, s. 89–90; FLORK MAREK, Zesz. Sand.
1994 nr 1 s. 52.
Dotyczy części Tarnobrzega.
885. SŁOMKA JAN
Pamiętniki włościanina: od pańszczyzny
do dni dzisiejszych / Jan Słomka; przygot. do
dr. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. – Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994. – 175, [2] s. tabl.: faks., fot.,
portr.; 32 cm
Dotyczy przeszłości Tarnobrzega.
Tarnow i e c – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
881. JANAS ALEKSANDRA, WÓJCIK
ADAM
Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas, Adam Wójcik. – Tarnobrzeg:
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega,
1994. – 198, [1] s.: faks. (w tym kolor.), fot.
(w tym kolor), portr., rys.; 33 cm
886. DUBIEL FRANCISZEK
Gmina Tarnowiec: dzieje dawne i współczesne / Franciszek Dubiel. – Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. – 317, [1]
s.: fot., mapa, portr.; 23 cm
882. RAWSKI JÓZEF
Republika Tarnobrzeska w świetle źródeł
i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu / Józef
Rawski. – Tarnobrzeg, 1993.
Tu cz empy, woj. prz emysk i e
Rec. (jur), Tyg. ��������
Nadwiśl. 1994 nr 7 s. 8; SZELIGA KRZYSZTOF, Nowiny 1994 nr 41 s. 6, portr.
883. RAWSKI JÓZEF, RAWSKI WOJCIECH
Miechocin – kolebka Tarnobrzega / Józef
Rawski, Wojciech Rawski. – Tarnobrzeg: Jan
Rawski, 1994. – 324 s., [52] s. tabl.: fot., mapy,
pl., portr., rys., err.; 21 cm
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 131 s. 5;
(s), Nowe Podkarp. 1994 nr 24 s. 4.
L.K.: Wieszcz bez głowy = poz. 328
U herc e, woj. k rośni eńsk i e
RAK R.: Uherzec tradycja i współczesność
= poz. 329
U l anów,
woj. tarnobrz esk i e
KUMIK T.: Historia i współczesność Ulanowa = poz. 330
55
Z aw i chost , woj. tarnobrz esk i e
887. STARZYK MICHAŁ
Moje spojrzenie na dzieje Zawichostu /
Michał Starzyk. Zawichost: Fundacja „Antiquitas”, 1994. – 109 s.: rys.; 21 x 30 cm
Bibliogr. s. 107
894. (d): Poczta w pigułce, Pogranicze 1994
nr 2 s. 4, rys.
M. in. herb poczty przemyskiej w 1667 r.
Zb oisk a, woj. k rośni eńsk i e
888. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 6 s. 6, il.
4. HISTORIA RUCHU LUDOWEGO
889. DASZKIEWICZ ANDRZEJ
Polskie Stronnictwo Ludowe na Rzeszowszczyźnie 1945–1947. Lata walki / Andrzej
Daszkiewicz. – Rzeszów, 1993.
Rec. DZIEDZIC STANISŁAW, Grom. Rol. Pol.
1994 nr 51/52 s. 5.
890. DZIEDZIC STANISŁAW K.: „Odtajnienie” mikołajczykowskiego PSL. Wieści
1994 nr 38 s. 5.
Działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego
na terenie woj. rzeszowskiego po 1944 r.
891. NAWROCKI TADEUSZ
Udział chłopów w przełomie 1980/81
i 1988/89 (przyczynek w dokumencie) / Tadeusz Nawrocki. – Warszawa, 1994.
Rec. G.N., Grom. Rol. Pol. 1994 nr 85 s. 4.
¡
892. TWARDOWSKI JÓZEF: Boże! Żyłem, bo chciałeś... 49 rocznica skrytobójczego mordu na Władysławie Kojderze. Wieści
1994 nr 35 s. 3, portr.
Działacz ludowy z Grzęski, woj. przemyskie.
893. URBANIK MIECZYSŁAW: Głos
ziemi pobudkę im grał. Rozm. Stanisław K.
Dziedzic. Wieści 1994 nr 28 s. 4, portr.
Dotyczy Batalionów Chłopskich na terenie woj.
rzeszowskiego.
Histor i a r uchu ludowego zob. też
poz. 446
56
5. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
DO ROKU 1772
895. KIRYK FELIKS
Urbanizacja Małopolski: województwo
sandomierskie XIII–XVI wiek / Feliks Kiryk. – Kielce: Regionalny Ośrodek Studiów
i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1994.
– 180 s.: mapa, rys.; 30 cm. – (Sandomiriana
– Biblioteka Regionalna)
Bibliogr. s. 174–180
Dotyczy miast w części woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
896. KONFEDERACYA Generalna Stanów
Koronnych y Wielkiego Xsięstawa Litewskiego na Walnym Zjeździe w Dzikowie pod Sandomierzem postanowiona dnia V. miesiąca
listopada roku pańskiego MDCCXXXIV /
[przygot. do druku Aleksandra Janas i Adam
Wójcik]. – Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne
Miasta Tarnobrzega, 1994. – [85] s.; 30 cm
Reprint na podst. pierwodruku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
897. MIĘDZY monarchą a demokracją:
studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku /
red. nauk. Anna Sucheni-Grabowska, Małgorzata Żaryn. – Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1994. – 396, [2] s.; 21 cm
Indeks
Zawiera m. in. O powoływaniu biskupów za panowania Zygmunta Augusta. [M. in. dotyczy diecezji
przemyskiej] / Alicja Dybkowska. Życie polityczne
szlachty województwa sandomierskiego w drugiej
połowie XVII w. / Zofia Trawicka. Aneks – Sandomierzanie czynni politycznie w drugiej połowie XVII
w. Episkopat rzymskokatolicki doby saskiej: aktywność w życiu publicznym Rzeczypospolitej. [M. in.
dotyczy diecezji przemyskiej] / Jerzy Dygdała.
898. MOTYLEWICZ JERZY
Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku / Jerzy Motylewicz. – Przemyśl; Rzeszów 1993.
Rec. SZELIGA ZDZISŁAW, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 160 s. 2.
899. NIEĆ JULIAN
Rzeszowskie za Sasów: szkic historyczny /
Julian Nieć. – Rzeszów: „Libri Ressovienses”,
[1994]. – [6], 152, [5] s., [2] mapy złoż., [10]
k. fot.: portr.; 25 cm
Przedr. faks., oryg.: Rzeszów: nakł. Towarzystwa
Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej, 1938.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 183
s. 5, il.; WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 258 s. 4; (W.J.W.), Głos Rzeszowa 1994
nr 9 s. 4.
900. OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ:
Stosunki narodowościowe na Pogórzu Przemysko-Dynowskim. Płaj 1994 t. 8 s. 5–25.
Od XVII w. do 1947 r.
901. PÓŁĆWIARTEK JÓZEF: Zniszczenia
ostatniego najazdu tatarskiego w 1672 r. na
obszarze ziemi sanockiej: (w aneksie Taryfa
dymów ziemi sanockiej z 1674 roku). Rocz.
Hist.-Arch. 1994 T. 7/8 s. 17–42.
902. PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Granice
ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych
XVI–XVIII wiek. Rocz. Przemys. 1993/1994
t. 29/30 s. 189–200.
903. TARACHA CEZARY: Upadek znaczenia rodu magnackiego na przykładzie
Firlejów. Urzędy i godności. Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30 s. 201–214.
M. in. związki Firlejów z ziemią przemyską
i sanocką.
904. TULIK JAN: Jak to drzewiej bywało na karpackich szlakach. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 48 dod. Mag. Karpacki
s. 4–5, rys.
Z historii m. in. woj. krośnieńskiego i przemyskiego (XIV–XIX w.).
905. WAGNER MAREK
Kliszów 1702 / Marek Wagner. – Warszawa: Wydaw. Bellona, 1994. – 231, [1] s., [16]
s. tabl.: fot., mapy kolor., 2 pl., portr., rys.; 20
cm. – (Historyczne Bitwy)
Bibliogr. [221] –224
M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
6. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1772–1914
906. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Ludność
pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku / Zdzisław Budzyński.
– Przemyśl, 1993.
Rec. WAWSZCZAK ZBIGNIEW, Nowiny 1994
nr 116 s. 5.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
907. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Podziały
wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim w XVIII wieku. Metody ustalania.
Możliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych. Rocz. Przemys. 1993/94 t. 29/30
s. 215–233.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
908. DUDEK DOBIESŁAW
Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną światową
/ Dobiesław Dudek. – Nowy Sącz: Sądecka
Oficyna Wydawnicza, cop. 1994. – [2], 48 s.:
faks., fot.; 21 cm
Wyd. z okazji wystawy Tradycje Sokolstwa Polskiego 26 października 1994 – 19 lutego 1995 r.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
909. GRODZISKI STANISŁAW
Sejm krajowy galicyjski 1861–1914 / Stanisław Grodziski. T. 1–2. – Warszawa 1993.
Rec. GĄSOWSKI TOMASZ, Kwart. �����
Hist. 1994
nr 3 s. 94–97.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
910. KALNICKA EWA: Oświatowa działalność Związku Katolicko-Społecznego
w latach 1906–1915. Rocz. Hist.-Arch. 1994 t.
7/8 s. 111–130.
Działalność na terenie diecezji przemyskiej.
911. KOZIŃSKA-WITT HANNA: Przypadek Berty Pappenheim. Tytuł 1994 nr 3
s. 243–253.
O działalności społecznej w środowiskach żydowskich na terenie Niemiec i Galicji.
¡
57
912. KRASIŃSKI JÓZEF: Dwieście lat
Uniwersału Połanieckiego. Kron. Diec. Sandomier. 1994 nr 3/4 s. 152–157.
¡
913. KUMOR BOLESŁAW: Nominacja biskupa Józefa Sebastiana Pelczara na biskupa
przemyskiego ob. łac. w 1900 r. Saec. Christ.
��������
1994 nr 2 s. 233–236.
914. LISTY emigrantów do „Przyjaciela
Ludu”, „Wieńca”, „Pszczółki”, „Zarania”, „Piasta”, „Wyzwolenia” w latach 1899–1938 / wybór i oprac. Andrzej Pasternak. – Rzeszów:
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 1994. – 332 s.; 23 cm
M. in. dotyczy emigrantów z woj. południowowschodnich.
915. MYJAK JÓZEF: Kościuszko pod Połańcem. 200 lat insurekcji kościuszkowskiej.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 10 s. 8–9, il.
916. MYJAK JÓZEF: Kościuszko wzywa
sandomierzan. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 9 s. 8–9.
Przygotowania do powstania kościuszkowskiego w woj. tarnobrzeskim.
917. MYJAK JÓZEF: Z pamiętnika grocholickiego plebana. 200 lat insurekcji kościuszkowskiej. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 14 s. 8, il.
Wydarzenia z 1794 r. w Grocholicach, woj. tarnobrzeskie.
918. (nn): Kościuszko w Staszowie. Nowiny
1994 nr 96 s. 3.
Insurekcja Kościuszkowska na Ziemi Sandomierskiej.
919. OPAS TOMASZ: Z badań nad mniejszościami narodowymi w miastach Galicji
w latach 1772–1848. Prace Hist.-Arch. 1994
T. 2 s. 71–83, tab.
920. ORZECHOWSKA ELŻBIETA: Duchowni sandomierscy na syberyjskim wygnaniu za udział w powstaniu styczniowym.
Rocz. Świętokrz. 1994
��������������������������
t. 21 s. 25–42, Summ.
921. ORZECHOWSKA ELŻBIETA: Klerycy diecezjalni i zakonni w oddziałach powstańczych województwa sandomierskiego
58
(1863–1864). Kron. Diec. Sandomier. �����
1994
nr 1/2 s. 49–58.
922. ORZECHOWSKA ELŻBIETA: Księża
kapelani w oddziałach powstańczych województwa sandomierskiego 1863–1864. Wojs.
Prz. Hist.
����� 1994 nr 4 s. 94–109.
923. POWSTANIE kościuszkowskie 1794:
dzieje militarne / pod red. nauk. Tadeusza
Rawskiego. T. 1 – Warszawa: Agencja Wydawnicza „Egros”; Wojskowy Instytut Historyczny, 1994. – XXVII, [1], 451, [9] s., [24]
s. tabl. (w tym kolor.): il., faks., fot., mapy,
portr.; 25 cm
Zawiera m. in.: Polski teatr wojny. [Dotyczy m.
in. części woj. tarnobrzeskiego] / Stanisław Herbst,
Wiesław Majewski.
924. RUTKOWSKA ELŻBIETA: Województwo sandomierskie w drugiej połowie
XVI w. – kolejny tom Atlasu Historycznego
Polski. Pol. Prz. Kartogr. 1994 nr 3 s. 152–154.
925. ŚLUSAREK KRZYSZTOF
Drobna szlachta w Galicji 1772–1848 /
Krzysztof Ślusarek; [przedm. Mariusz Kulczykowski]. – Kraków: „Księgarnia Akademicka”, 1994. – 294 s., [6] s. map; 24 cm.
– (Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”;
nr 20)
Bibliogr. s. 249–266. – Indeks
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
926. ŚWIEBODA JÓZEF: Edukacja Żydów
w Galicji 1772–1918. Prace Hist.-Arch. 1994
T. 2 s. 85–131.
927. W STRONĘ Połańca: z dziejów Insurekcji 1794 roku: materiały sesji naukowej
6–7 maja 1993 r., Staszów – Połaniec / pod
red. Macieja A[ndrzeja] Zarębskiego i Lech
Stępkowskiego. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1994. – 112 s.: 2 il., 1
faks., fot., 3 portr.; 21 cm. – (Biblioteka Staszowska; 36)
Zawiera m. in.: Tradycja kościuszkowska na
ziemi staszowskiej / M. A. Zarębski. Z zagadnień
genezy insurekcji kościuszkowskiej w dawnym
województwie sandomierskim / L. Stępkowski.
Wokół Uniwersału Połanieckiego. Dyskusje i polemiki / Jan Jadach. Wojska austriackie w regionie
sandomiersko-staszowskim podczas insurekcji
1794 roku / Zbigniew Góralski.
928. WIERZBIENIEC WACŁAW: Rzeszowska izraelicka gmina na początku XX
wieku. Prace Hist.-Arch 1994 T. 2 s. 29–53.
Dotyczy Żydów w Rzeszowie.
929. ZIELECKI ALOJZY: Struktura ludności
w miastach Galicji środkowej w latach 1867–
1914. Prace Hist.-Arch. 1994 T. 2 s. 133–156, tab.
930. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 16 s. 6, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego w XIX w.
931. ZIMAŁEK MARIAN: Początki diecezji
sandomierskiej i jej instytucji centralnych. Zesz.
Sand. 1994 nr 1 s. 18–23, il., portr., bibliogr.
Toż: Kron. Diec. Sandom. 1994 nr 3/4 s. 137–152.
932. ŻBIKOWSKI ANDRZEJ: Rozwój
ideologii antysemickiej w Galicji w II poł.
XIX w. Teofila Merunowicza atak na żydowskie kahały. (cz. 2). Biul. Żyd. Inst. Hist. 1994
nr 1/2/3 s. 21–39.
Historia polityczna i społeczna
1 7 7 2 – 1 9 1 4 zob. też poz. 811, 880
7. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1914–1939
933. BARTKOWSKI MICHAŁ: Zagadnienie łemkowskie na terenie obwodu szkolnego
sanockiego. Płaj 1994 t. 9 s. 67–77.
Dotyczy lat 30-tych XX w.
934. BARTOSZ WŁADYSŁAW: 17 Pułk
Piechoty z Rzeszowa. Pol. Zbroj. 1994 nr 116
s. 4, portr.
Lata 1918–1939.
935. BORZĘCKI JACEK: Rycerskość. Nowiny 1994 nr 233 s. 8, il.
Przemyskie cmentarze z I wojny światowej.
936. BRZOSKIWINIA WALDEMAR:
Twierdza Przemyśl. Spotk. z Zabyt. 1994 nr
11 s. 2–6, il.
937. DALECKI MACIEJ: Samosąd na moskalofilach w Przemyślu podczas pierwszej
wojny światowej. Rocz. Hist.-Arch. 1994 t. 7/8
s. 151–157.
938. DUDZIŃSKA HALINA: Kolbuszowa
i kolbuszowianie w okresie narodzin II Rzeczpospolitej Polskiej i walki o ustalenie jej granic. Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3 s. 113–141.
939. DUDZIŃSKA HALINA: Legioniści
z powiatu kolbuszowskiego i powiatowy ruch
legionowy z lat 1914–1917. Rocz. Kolbusz.
1994 nr 3 s. 57–87.
940. GRZEBYK WŁADYSŁAW, BOROWIEC TERESA
Historia 22. [dwudziestu dwóch] strzelców
budziwojskich: na uroczystość odsłonięcia
tablicy pamiątkowej / Władysław Grzebyk,
Teresa Borowiec. – Tyczyn: nakł. Urzędu
Gminy i Miasta 1994. – 16 s., [1] k. tabl.:
mapy, portr., 30 cm
Woj. rzeszowskie.
941. GRZYWNA JÓZEF: Udział nauczycielstwa powiatów sandomierskiego i opatowskiego w rozwoju regionalizmu w latach
1918–1939. Stud. ������
Kiel. 1994 [nr] 3 s. 59–69,
Summ.
942. HOŁÓWKA JAN: Twierdza Przemyśl
(z rodzinnego albumu). Pogranicze 1994 nr
31 s. 10, il.
I wojna światowa. Również budowniczowie
i obrońcy fortu.
943. KOŁODZIEJ JERZY: Przemyśl odcięty
od świata. Pogranicze 1994 nr 36 s. 1, 10, il.
Funkcjonowanie poczty w twierdzy w latach
1914–1915.
944. KONIECZNY ZDZISŁAW: Organizacje ukraińskie w świetle sprawozdań starostów z 1938 roku. Rocz. Hist.-Arch. 1994 nr
7/8 s, 285–337.
Dotyczy m. in. woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
945. KOZACZKA MARIAN: Gospodarka
leśna w posiadłościach ordynata łańcuckiego
(1918–1939). Kwart. Hist. 1994 nr 3 s. 41–54.
59
946. KRAJEWSKA HANNA: Oddziały kwatermistrzowskie armii austriackich i niemieckich działających na terenie Galicji i Królestwa
Polskiego (1914–1918). Misc. Hist.-Arch. 1994
t. 4 s. 271–276.
¡
947. KROCHMAL ANNA: Protestanckie
ruchy religijne i sekty w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie II Rzeczypospolitej. Rocz. Hist.-Arch. 1994 t. 7/8 s. 159–180.
956. OBRONA Lwowa: 1–22 listopada
1918. T. 3: Organizacja listopadowej obrony Lwowa – ewidencja uczestników walk.
Lista strat / oprac. Eugeniusz Wawrzkowicz
i Józef Klink; Towarzystwo Badania Historii
Obrony Lwowa i Województw PołudniowoWschodnich. – Warszawa: „Volumen”, 1994.
– 444 s., [16] s. tabl.: faks., fot., portr.; 25 cm.
– (O Wolność i Niepodległość)
Uczestnicy walk związani m. in. z woj. południowo-wschodnimi.
948. KUBRAK ZYGMUNT: Lubaczów
1918–1939. Zarys organizacji i działalności
gminy miejskiej w Lubaczowie. Rocz. Lubacz.
1994 T. 5 s. 47–62, il.
957. STĘPIEŃ STANISŁAW: Dziedzictwo
przeszłości a dzień dzisiejszy. Pogranicze
1994 nr 45 s. 1–2, il.
949. KUBRAK ZYGMUNT: Materiały do
dziejów ruchu niepodległościowego w Lubaczowie (1914–1918). Rocz. Lubacz. 1994 T. 5
s. 71–82.
958. STĘPIEŃ STANISŁAW: Życie codzienne w oblężonym mieście. Życie Przemys. 1994 nr 39 s. 6, il.
950. MAJKA JERZY: Legionowy panteon.
Głos Rzeszowa 1994 nr 12 s. 15, portr.
959. SZELIGA KRZYSZTOF: Kopiec w
Trzebosi. Nowiny 1994 nr 220 s. 4, il.
Walki niepodległościowe i sylwetki legionistów
rzeszowskich.
951. MAJKA JERZY: Narodziny legionowej epoki. Nowiny 1994 nr 218 s. 6, portr.
Dotyczy kompani strzeleckich i sokolich sformowanych w Rzeszowie w 1914 r.
952. MAJKA JERZY: Rosyjska okupacja
Rzeszowa. Głos Rzeszowa 1994 nr 11, wkładka s. 6, il.
Okupacja Rzeszowa przez wojska rosyjskie
w 1914 r.
953. MAJKA JERZY: Rzeszowska Tarcza
Legionów. Głos Rzeszowa 1994 nr 11 s. 15.
Dotyczy odsłonięcia tarczy w 1917 r. Legionom
Polskim – Rzeszów.
954. MATERNIAK IRENEUSZ
Przemyśl 1914–15 / Ireneusz Materniak. –
Warszawa: „Altair”, 1994. – 49 s.: fot. (w tym
kolor), mapy, pl., portr., rys.; 24 cm. – (Największe Bitwy XX Wieku; T. 11)
955. MŁYNARSKI JANUSZ: Wystawy, koncerty, książki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 226 s. 2.
Rocznica I wojny światowej w Przemyślu.
60
Dzieje legionów w woj. przemyskim – 1914 r.
Przemyśl. – 1914 r.
Dotyczy usypania kopca dla upamiętnienia
Święta Niepodległości w latach międzywojennych.
960. SZELIGA ZDZISŁAW: Artystyczny
czas pojednania. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
202 s. 6, dod. Gaz. w Przemyślu.
80 rocznica walk o twierdzę Przemyśl.
961. SZOZDA A[LICJA]: Wincenty Witos
w Przeworsku. Pogranicze 1994 nr 20 s. 5, il.
W maju 1939 r.
962. T.J.Ż.: Twierdza Przemyśl. Rzeczpospolita 1994 nr 235 s. 17, il.
Pocztówka z 1914 r.
963. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Jasielski
obrońca Lwowa. Nowiny 1994 nr 223 s. 9,
portr.
Wojciech Spólnik z Dębowca, woj. krośnieńskie
– żołnierz wojny bolszewickiej.
964. WISZLAŃSKA ŁUCJA: Spojrzenie
wstecz na Przemyśl. Życie Przemys. 1994 nr
41 s. 6.
Wystawa zbiorów Jana Rożańskiego „Przemyśl
podczas I wojny światowej”.
965. ZAJĄC EDWARD: Zjazd Ziem Górskich w Sanoku 14–17 sierpnia 1936 r. Płaj
1994 [nr] 8: wiosna s. 102–109, il., bibliogr.
966. ZAMOYSKI GRZEGORZ: Mniejszość
narodowa na Rzeszowszczyźnie w świetle
wyników spisu powszechnego z 1931 roku.
Pr. Hist.-Archiw. 1994 T. 2 s. 157–175, tab.
Dotyczy woj. rzeszowskiego w granicach sprzed
1975 r.
967. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 17 s. 6, il.
I wojna światowa na terenach woj. krośnieńskiego na pocztówkach.
Histor i a 1914–1939 zob. też poz. 376,
405–6, 438, 880, 2826
8. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1939–1945
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
968. AGRESJA sowiecka na Polskę w świetle
dokumentów 17 września 1939 / wybór i oprac.
Czesław Grzelak, Stanisław Jaczyński, Eugeniusz Kozłowski; red. nauk. E. Kozłowski. T. 1:
Geneza i skutki agresji. – Warszawa: „Bellona”,
1994. – 417, [3] s.: faks., mapy; 24 cm
Tekst częśc. tł. z niem., ros.
Indeksy
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
969. GARBACZ DIONIZY, ZAGÓRSKI
ANDRZEJ
„W kleszczach czerwonych” / Dionizy Garbacz, Andrzej Zagórski. – Rzeszów, 1991.
Rec. KOSTRZEWSKI ANDRZEJ, Zesz. Hist.
WiN-u 1994 nr 5 s. 223.
Dotyczy wyzwolenia Rzeszowszczyzny w 1944 r.
970. HRYCIUK GRZEGORZ: Polacy
w Małopolsce Wschodniej wobec okupacji
niemieckiej: przyczynek do prób wprowadzenia „elastycznego kursu” w dystrykcie Galicji
w latach 1943–1944. Acta Univ. Wratisl., ������
Hist.
1994 nr 116 s. 307–316.
¡
971. JAŚKIEWICZ BRONISŁAW: Konspiracyjna prasa Stronnictwa Narodowego
oraz NOW-AK na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945. Rzesz. Zesz. Nauk. 1994 t. 15
s. 199–210, Summ.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
972. MATERIAŁY Ogólnopolskiego Sympozjum nt.: Operacja zbrojna Armii Krajowej kryptonim „Burza” na ziemiach kresów
płd.-wsch. II-giej Rzeczypospolitej w 1944 r.
/ oprac. i red. Julian Kwiek; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Instytut Nauk Społecznych w Krakowie. Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Biblioteka Historyczna Ogólnopolskiego Okręgu
Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” w Krakowie.
– Kraków; Kryspinów: „Platan”, 1994. – 112
s.: fot., mapy, pl.; 21 cm. – (Biblioteka Historyczna Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy
Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im.
„Orląt Lwowskich”. Na Kresach PołudniowoWschodnich 1939–1945; t. 7)
Zawiera m. in.: Od Zbrucza do Soły. Burza
w obszarze AK Lwów i Okręgu AK Kraków /
Grzegorz Mazur. Epilog operacji zbrojnej Armii
Krajowej „Burza” na terenach Obszaru Lwowskiego / Ryszard Czekajowski.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
973. TOCHMAN KRZYSZTOF A.
Słownik biograficzny cichociemnych /
Krzysztof A. Tochman. – T. 1. – Oleśnica:
Firma „Kasperowicz-Meble”, 1994. – 146, [4]
s., [12] s. portr.: err.; 23 cm
Sylwetki skoczków spadochronowych AK z woj.
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Rec. ANDRZEJEWSKI ZENON, Pogranicze 1994
nr 46 s. 9.
974. WĘGIERSKI JERZY
Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa / Jerzy Węgierski;
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”. – Kryspinów: „Platan”, 1994. – 457,
[1] s.: faks., fot., mapy, nuty, pl., portr.; 21 cm.
– (Biblioteka Historyczna Ogólnopolskiego
61
Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru
Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”. Na Kresach Południowo-Wschodnich 1939–1945; 6)
Bibliogr. s. 410–423. – Indeks
Zawiera m. in.: W marszu na odsiecz Warszawy
i w oddziałach leśnych „Warta” na Rzeszowszczyźnie.
975. WĘGIERSKI JERZY
Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939–1947 / Jerzy Węgierski; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii
Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt
Lwowskich”. – Kraków; Kryspinów: „Platan”, 1994. – 350, [1] s.: faks., fot., 1 mapa,
portr.; 21 cm. – (Biblioteka Historyczna
Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii
Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”. Na Kresach PołudniowoWschodnich 1939–1945; t. 4)
Bibliogr. s. [318]–325. – Indeks
M. in. dotyczy woj. przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Rec. Z.W., Nowiny 1994 nr 206 s. 6.
Woj. k rośnieńsk ie
976. (ar): Pozostała ludzka pamięć. Nowiny
1994 nr 143 s. 3.
Dotyczy wydarzeń w 1944 r. w Lubatowej.
977. AKCJA „Burza” w Obwodzie „San”.
Nowe Podkarp. 1994 nr 13 s. 8.
Wydarzenia z II wojny światowej w woj. krośnieńskim.
981. (D): Sanockie więzienie. Kur. Podkarp.
1994 nr 46 s. 11.
Dotyczy okupacji hitlerowskiej.
982. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Jasło 50
lat temu, gdy legło w ruinach. Kur. Podkarp.
1994 nr 36 s. 1, 4.
Wydarzenia z września 1944 r..
983. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Miasto,
feniks. Wieści 1994 nr 36 s. 4.
W 50-lecie zburzenia Jasła.
984. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Zrzuty
lotnicze. Kur. Podkarp. 1994 nr 51 s. 6.
Dotyczy II wojny światowej w woj. krośnieńskim.
985. FILIPOWICZ WALDEMAR „CICHY”: Moje boje: wspomnienia z czasu „Burzy” w Krośnieńskiem. Okruchy Wspom. Lat
Walki 1994 nr 10 s. 56–60.
986. GOLACHOWSKA-SZCZYGŁOWSKA
BOGUSŁAWA: Scena, której nie mogę zapomnieć. Lekarka. Polityka 1994 nr 17 s. 25.
Wspomnienia z okupacji dotyczące Krosna.
987. HAP WIESŁAW: W 50 rocznicę „Burzy”. Nowe Podkarp. 1994 nr 32 s. 7.
Wydarzenia z 1944 r. w woj. krośnieńskim.
988. (jsl): Tragiczna rocznica. Kur. Podkarp. 1994 nr 32 s. 3.
50 rocznica wymordowania żołnierzy AK w Lasku Grabińskim w Lubatowej.
978. (bh): Ekshumacja żołnierzy niemieckich. Dz. Pol. 1994 nr 178 s. 8.
989. JANIK ZDZISŁAW: Zdenek mój
pierwszy żołnierz Wolności. Kur. Podkarp.
1994 nr 39 s. 4; nr 40 s. 5; nr 41 s. 11.
979. BRYGIDYN ANDRZEJ
Żołnierskimi rzuceni losami: [w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej] / Andrzej Brygidyn. – Sanok: nakł. autora, 1994. – 189, [5] s., [50] s. tabl.: faks., fot.,
portr.; 21 cm
Wspomnienia z 1944 r. dotyczące woj. krośnieńskiego.
Dotyczy Sanoka i okolic.
980. (CZAK): Sto dni walk o Przełęcz. Dz.
Pol. 1994 nr 259 s. 9.
Dotyczy walk w 1944 r. o Przełęcz Dukielską.
62
990. LEOSZ CZ[ESŁAW]: Więzienie w Jaśle. Kur. Podkarp. 1994
�����������������������������
nr 32 s. 3; nr 33 s. 4;
nr 34 s. 4; nr 35 s. 12.
Lata okupacji.
991. LEOSZ CZ[ESŁAW]: Zagłada Jasła.
Kur. Podkarp. 1994 nr 41 s. 5.
Rok 1944.
992. LEOSZ CZESŁAW: Zbrodnie hitlerowskie w Jaśle. Kur. Podkarp. 1994 nr 31 s. 3, il.
993. MICHAŃCZYK KAZIMIERZ: Cienie
są większe od człowieka. Nowe Podkarp. 1994
nr 20 s. 9, il.
Wojenne losy Żydów w Grabownicy.
994. OWSIANY EWA: Kiedy San był granicą. W Bartkówce Moskal stoi... Gaz. Krak.
1994 nr 215 s. 3, il.
Wojna 1939 r. w Dynowie, woj. przemyskie
i Bratkówce, woj. krośnieńskie.
995. POLSKA Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939–1945: księga
wspomnień / społeczny kom. red. Wacław
Czarnecki [i in.]; Polska Fundacja Upowszechniania Nauki; Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Pamiętnikarstwa. T. 1. – Warszawa: Upowszechnianie Nauki Oświata „UNO”, 1994. – [2], 800, [2] s.; 23 cm
Zawiera m. in.: Ze wspomnień o konspiracji
podkarpackich nafciarzy. [Dotyczy woj. krośnieńskiego] / Emil Jerzyk.
996. POLSKO-niemiecki traktat. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 181 s. 2.
Dotyczy ekshumacji zwłok żołnierzy niemieckich
na terenie woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
997. POMPROWICZ STANISŁAW: Nic
szybciej nie wysycha od łez. Nowe Podkarp.
1994 nr 35 s. 7.
II wojna światowa w Przybówce.
998. RODZINKA KAROL: Tragedia w Głębokiem. Nowe Podkarp. 1994 nr 2 s. 8.
Wydarzenia z okresu II wojny światowej.
999. SAŁAPATA ALEKSANDER: Tajemnica bezimiennych mogił. Kur. Podkarp.
1994 nr 44 s. 3, il.
1001. STANSZEK BOGDAN: Rozkazy
i instrukcje komendanta Obwodu AK Jasło: (październik 1943 – lipiec 1944). Rocz.
Brzost. 1994 t. 2 s. 50–70.
1002. ŚMIERĆ partyzanta. Nowiny 1994 nr
251 s. 4.
Wspomnienie o Wojciechu Kwiloszu ps. „Tomek” – komendancie Armii Ludowej Okręgu
„Podkarpacie”.
1003. WAWSZCZAK ZBIGNIEW
Wspólnie przywołujemy cienie ofiar: pamięci Żydów brzozowskich / Zbigniew Wawszczak. – [Wyd. 2]. – Brzozów: nakł. Redakcji
„Wiadomości Brzozowskie”, 1994. – 12, [2] s.,
[22] s. tabl.: fot., portr.; 21 cm
Dotyczy pogromu w 1942 r.
1004. ZAJĄC EDWARD: Dzieje Żydów
Sanoka i powiatu sanockiego w latach 1939–
1943. Mater. Muz. Bud. Lud. 1994 nr 32 s.
121–140, Zsfg.
Fragm. pracy „Dzieje Żydów Sanoka w latach
1867–1943”.
Woj. przemysk ie
1005. BITKOWSKI JANUSZ: „Burza”
w Przemyskiem. Nowiny 1994 nr 176
s. 6, il.
Dotyczy Armii Krajowej w woj. przemyskim
w 1944 r.
1006. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Pierwsze dni września. Pogranicze 1994 nr 36 s. 1–2,
portr.
Wspomnienia Leszka Stachowskiego związanego z Przemyślem dotyczące 1939 r.
Prześladowania Żydów w woj. krośnieńskim
w 1942 r.
1007. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Przypomnienie przysięgi sprzed lat. Pogranicze
1994 nr 49 s. 4, il.
1000. STANASZEK BOGDAN
Księża jasielscy w służbie kościoła przemyskiego w latach 1818–1945 / Bogdan Stanaszek. – Brzostek: [b.w.], 1994. – 63 s.: faks.,
portr.; 21 cm
1008. BORZĘCKI JACEK: Cmentarz Wermachtu. Nowiny 1994 nr 205 s. 1, 4.
Nadbitka z „Rocznika Brzosteckiego”; t. 1.
Spotkanie weteranów 6 Pomorskiej Dywizji
Piechoty i Armii WP w Przemyślu w 50-lecie złożenia przysięgi.
Cmentarz żołnierzy Wermachtu w Przemyślu.
63
1009. CZERNY EMIL
Moja działalność w Armii Krajowej /
Emil Czerny; Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Przemyślu. – Przemyśl: Wydaw. Naukowe
TPN, 1994. – 117, [2] s.: 1 portr., err.; 21 cm.
– (Biblioteka Przemyska; t. 25)
Wspomnienia dotyczące Przemyśla i woj. przemyskiego.
1010. KASPERSKI STANISŁAW: Pieniądze dla poszkodowanych. Rozm. Wacław
Burzmiński. Nowiny 1994 nr 244 s. 3.
Pełnomocnik Komisji Weryfikacyjnej Fundacji
Polsko-Niemieckiej Pojednanie w Przemyślu.
1011. KIEŁBICKI FRANCISZEK A.: Przyczynek do akcji „Jola” i Wieniec”. Nowiny
1994 nr 80 s. 6.
Dotyczy akcji wysadzania mostów kolejowych
przez AK w woj. przemyskim i rzeszowskim.
1012. KRAKOWSKI S[TANISŁAW]: Zaczęło się we wrześniu 1944 r. Pogranicze 1994
nr 40 s. 12, portr.
Męskie drużyny harcerskie w Przemyślu.
1013. KRUK JAN „ORŁOWSKI”: Poobozowy awans. Okruchy Wspom. Lat Walki
1994 nr 12 s. 54–62.
Działania konspiracyjne Placówki „Szówsko”.
1014. KRUK JAN „ORŁOWSKI”: Sprostowania i uzupełnienia. Okruchy Wspom. Lat
Walki 1994 nr 9 s. 35–36.
1015. KULPA STANISŁAW: Wspomnienia
żołnierza plutonu „Dęba”, IV kompanii 19 pp
„Odsieczy Lwowa”. Jaros. Kwart. AK 1994 nr
14 s. 16–18.
Dotyczy części woj. przemyskiego i rzeszowskiego.
1016. LENTOWICZ ZBIGNIEW: Tu spoczywa żołnierz niemiecki. Rzeczpospolita
1994 nr 17 s. 2, il.
Cmentarz żołnierzy Wehrmachtu w Przemyślu.
1017. MAKARA JERZY: Na marginesie
pewnej wystawy. Pogranicze 1994 nr 6 s. 3, il.
Wystawa „Przemyscy zakładnicy 1939–1944”
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Przemyślu.
64
1918. MAKSYMOWICZ ALFRED: Akcja
„Burza” w Kańczudze placówka „Kazimierz”.
Okruchy Wspom. Lat Walki 1994 nr 10 s. 48–
55. – Uzup. TENŻE: Wojskowa służba kobiet
(WSK) w placówce „Kazimierz” – Kańczuga.
Tamże nr 12 s. 63–71.
1019. MAKSYMOWICZ ALFRED: Pacyfikacja w placówce „Kazimierz” – Kańczuga.
Okruchy Wspom. Lat Walki 1994 nr 9 s. 37–50.
Pocz. zob.: „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1993” poz. 960.
1020. MAKSYMOWICZ ALFRED: Tajne
nauczanie w Kańczudze w latach 1939–1944.
Okruchy Wspom. Lat Walki 1994 nr 11
s. 29–37.
1021. MIELNIK ANDRZEJ KAZIMIERZ:
Działalność sądów radzieckich w prawobrzeżnym Przemyślu 1940–1941 w świetle
dokumentów Sądu Ludowego II dzielnicy.
Rocz. Hist.-Arch. 1994 t. 7/8/ s. 181–206.
1022. MOTYKA JANUSZ: Sowieckie czołgi
na ulicach Przemyśla. Dz. Pol. 1994 nr 216 s. 6.
1939 r.
1023. NIZIEŃSKI BOGUSŁAW: Wspomnienie o śp. Henryku Szałapaku, ps. „Hejnar”. Jaros. Kwart. AK 1994 nr 14 s. 27–28.
Żołnierz AK, związany z Jarosławiem.
1024. OWSIANY EWA: Kiedy San był granicą. Przemyśl: tu zaborcy podali sobie ręce.
Gaz. Krak. 1994 nr 215 s. 3, il.
Przemyśl we wrześniu 1939 r.
OWSIANY E.: Kiedy San był granicą:
W Bartkówce Moskal stoi... = poz. 994
POLSKO-niemiecki traktat = poz. 996
1025. SOBOCKI WOJCIECH: Jarosławianie
na listach katyńskich (zamordowani z obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie). Jaros. Kwart. AK 1994 nr 14 s. 9–15, il.
1026. SOBOCKI WOJCIECH: Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA (lista VIII): miasto i gmina Cieszanów. Jaros.
Kwart. AK 1994 nr 11 s. 3–11.
1027. SOBOCKI WOJCIECH: Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA (lista
X): miasto i gmina Radymno. Jaros. Kwart.
AK 1994 nr 13 s. 3–7.
1028. SOBOCKI WOJCIECH: Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA (lista
IX): Stubno gm. (Przemyśl). Jaros. Kwart. AK
1994 nr 15 s. 1–5.
1029. SOBOCKI WOJCIECH: Pomordowani przez NKWD, Niemców i UPA (lista
IX): suplement: gmina i miasto Sieniawa. Jaros. Kwart. AK 1994 nr 12 s. 7–13.
1030. SWATEK ZENON: Otwarcie wystawy oraz seminarium „Obwód lubaczowski
Armii Krajowej” (Lubaczów 23 luty 1992 r.).
Rocz. Lubacz. 1994 t. 5 s. 171–173.
1031. SZEWC STEFAN: Akcja „Burza” na
terenie gminy Pruchnik. Jaros. Kwart. AK
1994 nr 14 s. 5–7.
1032. SZOZDA ALICJA: Przeworski wrzesień. Pogranicze 1994 nr 35 s. 1, 12, rys.
1939 r.
1033. ŚWITALSKI ANDRZEJ: Do Przeworska przyszli Sowieci. Pogranicze 1994 nr
30 s. 1, 5.
Dotyczy lipca 1944 r.
1034. TOKARZ KAZIMIERZ: Pierwsi „Oświęcimiacy” to Jarosławianie. Jaros.
Kwart. AK 1994 nr 12 s. 4–6.
Dotyczy mieszkańców Jarosławia wywiezionych
do Oświęcimia w 1940 r.
1035. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Kat
Jarosławia. Nowiny 1994 nr 126 s. 4, portr.
– Polem. [Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej. Oddział w Jarosławiu]:
Jeszcze w kacie Jarosławia. Tamże nr 171
s. 7.
Dotyczy gestapowca Franka Schmidta z Jarosławia.
1037. WĘGIERSKI JERZY
Armia Krajowa – oddziały leśne 19 Pułku
Piechoty / Jerzy Węgierski. – Kryspinów, 1993.
M. in. dotyczy Lubaczowa. Również sylwetka
ppror. Onufrego Kuźniara „Popiela” z Łukawca.
Rec. WAWSZCZAK ZBIGNIEW, Nowiny 1994
nr 31 s. 6, portr.
1038. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]:
Czas śmierci i głodu. Pogranicze 1994 nr 35
s. 9, il.
Woj. przemyskie w latach 1939–41.
Woj. rzeszowsk ie
1039. ANDRES MARIUSZ: Akcja „Burza”
w Bratkowicach. Nowiny 1994 nr 215 s. 6.
1944 r.
1040. BIEDA TADEUSZ: Wysiedlenie ludności wiejskiej na terenie Polski południowowschodniej w latach 1939–1944. Rzesz. Zesz.
Nauk. 1994 t. 16 s. 331–344, Summ.
M. in. dotyczy części woj. rzeszowskiego i części
woj. tarnobrzeskiego.
1041. BITKOWSKI JANUSZ: Przyczynek
Czudecki. Nowiny 1994 nr 215 s. 6.
1944 r. w Czudcu.
1042. DAMSKI ZBIGNIEW: 50 lat „Dziesiątej Sudeckiej”. Pol. Zbroj. 1994 nr 217 s. 4, il.
Dotyczy formowania 10 Dywizji Piechoty
w 1944 r. w Rzeszowie.
1043. DĄBROWSKI EUGENIUSZ: Akcja
na Mielec – wspomnienie uczestnika. Nowiny 1994 nr 61 s. 6, il.
Wydarzenia z 1943 r.
1044. DUDZIŃSKA HALINA
Czas „Burzy” w Kolbuszowskim Obwodzie
Armii Krajowej: rok 1944 / Halina Dudzińska. – Kolbuszowa, 1994. – 13 s.: il., portr.;
34 cm
1036. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Noce z
„Eureką”. Nowiny 1994 nr 136 s. 4, il.
1045. JAŚKIEWICZ BRONISŁAW: Organizacja i pismo „Odwet” (1940–43). Rzesz.
Zesz. Nauk. 1994 t. 16 s. 301–330, Summ.
Dotyczy działalności radiostacji „Eureka” w
Pruchniku w 1943 r.
Dotyczy części woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
65
KIEŁBICKI F. A.: Przyczynek do akcji
„Jula” i „Wieniec” = poz. 1011
1046. KIEŁBICKI FRANCISZEK A.: Śmierć
„Kaftana”. Nowiny 1994 nr 117 s. 6, il.
Władysław Kędziora – członek AK, łącznik tajnego nauczania w Budach Łańcuckich.
1047. KIEŁBICKI FRANCISZEK ANTONI: Tragedia „Lisa”. Nowiny 1994 nr 107 s. 6.
Józef Puchała ps. „Lis” łącznik tajnego nauczania, żołnierz AK, ze wsi Budy Łańcuckie.
KULPA S.: Wspomnienia żołnierza plutonu „Dęba”... = poz. 1015
1048. KWIATKOWSKI JAROMIR: Życiem płacili za niepodległość. Nowiny 1994
nr 103 s. 3.
1055. SIRY HENRYK: Parafia Dylągowa
w latach 1939–1945. Nasza Przeszł. ����������
1994 [t.]
82 s. 201–227. Zsfg.
1056. SZCZYPEK JÓZEF
Placówka ZWZ-AK Tyczyn / Józef Szczypek. – Tyczyn 1993.
Rec. WAWSZCZAK ZBIGNIEW, Nowiny 1994
nr 75 s. 6, il.
1057. SZUMILAS DOROTA, GAWLIK
JAROSŁAW: Dwie wsie, dwa mordy – jedno
milczenie? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 6 s. 4–
5, il. – Polem. KASZOWSKI EUGENIUSZ:
W sprawie reportażu. Tamże nr 43 s. 3. – Odp.
Szumilas D., Gawlik J., Tamże.
Dotyczy wydarzeń w lesie koło wsi Mogielnica
w 1944 r.
Dotyczy historii zamku rzeszowskiego podczas
II wojny światowej i po wojnie.
1058. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA: Wiosna włoska. Nowiny 1994 nr 102 s. 1, 4–5, il.
1049. MAKARA JERZY: Echa lipcowej
„Burzy”. Pogranicze 1994 nr 32 s. 2, il.
Wyjazd uczestników bitwy pod Monte Cassino
z woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego na uroczystości do Włoch.
Uroczystości w Futomie i Błażowej związane z
wydarzeniami w czasie II wojny światowej.
1050. MAZUR GRZEGORZ: Kpt. Ludwik
Naleziński „Ryś” (1919–1993). Pol. Zbroj.
1994 nr 21 dod. Mag. Tyg. nr 4 s. II, il.
M. in. działalność konspiracyjna w czasie okupacji na terenie woj. rzeszowskiego.
1051. (prc): Bohaterowie mimo woli. Nowiny 1994 nr 147 s. 3, il.
Wręczenie przez prezydenta Rzeszowa ponad
50 krzyży AK i BCh żołnierzom walczącym o
wolność Polski.
1052. PELC-PIASTOWSKI JERZY: Nasz
Oddział Dywersyjny. (Uwagi i komentarze z
lat 1943–1944). Jaros. Kwart. AK 1994 nr 11
s. 15–20; nr 12 s. 19–26; nr 13 s. 11–16; nr 14
s. 19–25; nr 15 s. 15–21.
Dotyczy obwodu łańcuckiego.
1053. PIÓREK MARIAN: Polityka okupanta
hitlerowskiego w stosunku do społeczeństwa
polskiego w powiecie kolbuszowskim w latach
1939–1944. Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3 s. 225–239.
1054. SKD: Gdy ruszyła Akcja „Burza”.
Kur. Podkarp. 1994 nr 29 s. 4.
50 lat temu na terenie woj. rzeszowskiego.
66
1059. (tom): Ostatni nabój „Trznadela”. Nowiny 1994 nr 100 s. 1–2.
50 rocznica wykonania przez AK wyroku śmierci na dwóch rzeszowskich gestapowcach.
1060. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Pogotowie wojenne harcerzy. Nowiny 1994 nr 206
s. 6, portr.
Niebyleckie Pogotowie Wojenne Harcerzy.
1061. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Rzeczpospolita Niebylecka. Nowiny 1994 nr 128 s. 3.
– Uzup. BITKOWSKI JANUSZ: Po akcji „Burza” w niebyleckiej gminie. Tamże nr 161 s. 6.
Dotyczy placówki AK w Niebylcu.
1062. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: „Żegnaj
domu stary...” Nowiny 1994 nr 157 s. 6, portr., il.
Jan Kanty Dzianott kwatermistrz inspektoratu
AK i jego związki z Lublą. Również wydarzenia
z II wojny światowej we wsi.
1063. WITOWICZ JANUSZ: Uroczystości
w Sędziszowie. Nowiny 1994 nr 118 s. 8, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 142 s. 8.
50 lecie akcji „Burza” – uroczystość zorganizowana przez Koło Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim.
1064. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Osiem dni
września. Nowiny 1994 nr 169 s. 1, 3.
Wydarzenia z 1939 r. w Rzeszowie.
1065. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Rzeszów
tuż przed wojną. Nowiny 1994 nr 160 s. 9, il.
Rok 1939.
1066. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Samorząd
w okupowanym Rzeszowie. Wspólnota 1994
nr 45 s. 20.
1939 r.
1067. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Rzeszów
w cieniu faszystowskiej flagi czyli obrazki z
czasu okupacji. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 12
s. 4–5, il.
1068. ZIELIŃSKI KRZYSTOF: Świat pocztowych kart. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 32 s. 2.
Wystawa prac Bolesław Kiernasa pt. „Stary
Rzeszów 1939–1944” w Muzeum Okręgowym w
Rzeszowie.
1069. ŻOCHOWSKI STANISŁAW
O Narodowych Siłach Zbrojnych – NSZ /
Stanisław Żochowski. – Wyd. 2 – Lublin: Wydaw. �������������������������������������������
Retro, 1994. – 349, [2] s., [18] s. tabl.:
fot., portr.; 21 cm
Indeks
M. in. dotyczy części woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Woj. t ar nobrzesk ie
1070. ARCHIWUM Jawora: dokumenty
obwodu Armii Krajowej Tarnobrzeg / wybrał
oraz wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz
Zych. – Tarnobrzeg: Wydaw. Samorządowe,
1994. – 188, [3] s.; 21 cm
Indeksy
Dotyczy dokumentów Obwodu Armii Krajowej
„Tarnobrzeg” noszącego kryptonim „Twaróg”.
Rec. CZACH RYSZARD, Pol. Zbroj. 1994 nr
241 s. 4.
BIEDA T.: Wysiedlenie ludności wiejskiej
na terenie Polski południowo-wschodniej...
= poz. 1040
1071. BOGACZ KAZIMIERZ: Tarnobrzeska konspiracja (1940–1950). 1. „Odwet”
– ku pokrzepienu ducha. 2. Z bronią w ręku.
3. „Burza”. 4. Walka z powojennym reżimem.
Nowiny 1994 nr 80 s. 6, nr 88 s. 6, nr 93 s. 6,
nr 98 s. 6.
1072. BOGACZ KAZIMIERZ: Zapomniana ofiara krwi. Nowiny 1994 nr 96 s. 4.
Mord na 40 mieszkańcach Koprzywnicy w czasie II wojny światowej.
1073. CIASTOŃ ANNA M[ARIA]: Szumiał dokoła las. Dz. Pol. 1994 nr 133 s. 6.
Dotyczy wydarzeń na Porytowym Wzgórzu.
1074. DĄBROWSKI EUGENIUSZ „GENEK”: „Jędrusie” przeciw rabusiom. Nowiny
1994 nr 26 s. 6, portr., nr 31 s. 6.
Oddział partyzancki z woj. tarnobrzeskiego.
1075. FIRLEJ KAZIMIERZ
Podchorąży kampanii wrześniowej / Kazimierz Firlej. – Rzeszów: wydano staraniem
Związku Młodzieży Wiejskiej, 1994. – 43, [5]
s.: fot., portr.; 24 cm
Autor wspomnień związany z Rzeszowem, m.
in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
JAŚKIEWICZ B.: Organizacja i pismo
„Odwet”... = poz. 1045
1076. KOPACZ BOGUSŁAW: Akcja „Burza” w Rudniku. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 29
s. 8, rys.
Rudnik nad Sanem.
1077. KOPACZ BOGUSŁAW: Akcja w Lipie. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 17 s. 8.
AK w walce z Niemcami.
1078. KOPACZ BOGUSŁAW: Czas zaciera ślady. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 25 s. 7, il. *
MALICKI WOJCIECH: Nie ma krwi lepszej
i gorszej. Tamże nr 34 s. 8, il. * (jam): W majestacie wolności narodu. Nowiny 1994 nr
112 s. 1–2. * ŁUKASZEWSKI STANISŁAW:
„Nie ma lepszej i gorszej krwi...” Pol. Zbroj.
1994 nr 114 s. 1, il.
Uroczystości w 50 rocznicę bitwy na Porytowym Wzgórzu.
67
1079. KOPACZ BOGUSŁAW: Odwołana
akcja. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 12 s. 8, il.
Akcja AK w 1944 r. w Stalowej Woli.
1088. STARZYK MICHAŁ: Pamięć o Sobótce. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 40 s. 8.
Wspomnienia z 1944 r.
1080. KOPACZ BOGUSŁAW: Zapomniany partyzant. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 43 s. 1,
8–9, portr.
1089. ŚLASKI JERZY: Partyzancka ofensywa. Pol. Zbroj. 1994 nr 122 dod. Ze świata
s. IV.
Kapitan Wincenty Sowa „Vis” – legenda janowskiej partyzantki – 1944 r.
M. in. dotyczy walk na Porytowym Wzgórzu.
1081. KORCZAK MIECZYSŁAW
Życie na włosku / Mieczysław Korczak.
– Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1994. – 224 s.: fot., portr.; 20 cm. – (Biblioteka Staszowska; 45)
Wspomnienia z czasów II wojny światowej i powojennych, związane głównie z woj. tarnobrzeskim.
1082. KOSEŁA ROMAN
Zaćmienie rozsądków. Kronika Sandomierza / Roman Koseła. – Sandomierz: Muzeum
Okręgowe. Oddział Literacki im. J. Iwaszkiewicza, 1994. – [23] s.; 22 cm. – (Z Archiwum
Koseły; z. 5)
Felieton oraz fragmenty wspomnień z czasów
II wojny światowej, związane z Sandomierzem.
1083. LEŚNIAK WŁADYSŁAW: Egzekucje na sandomierskim rynku. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 31/33 s. 10, il.
Wspomnienia z lat 1943–1944.
1084. MALINOWSKI EDWARD: Akcja
„Burza” w inspektoracie C Sandomierz. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 30 s. 8, il.
Rok 1944.
1085. NICIEJEWSKI STANISŁAW: I tak
też bywało 50 lat temu. Głos Kombatanta Armii Krajowej 1994 nr 3 s. 16–20.
Walki AK i NSZ z AL w regionie Opatowa
w styczniu i lutym 1944 r.
¡
1086. NYCZEK MIECZYSŁAW: Na Bugajowym polu. Nowiny 1994 nr 157 s. 6, plan,
Wydarzenia z września 1939 r. pod Rytwianami.
1087. (si) Ku przestrodze. Nowiny 1994 nr
26 s. 3, il.
Obchody 50-rocznicy wydarzeń w Borowie.
68
ŚWIERCZEWSKA K.: Wiosna włoska =
poz. 1058
1090. TRZASKA BOGUMIŁA: Tych ran nie
zaleczy czas. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 6 s. 1, 8, il.
Obchody rocznicy
w 1944 r. w Borowie,
tragicznych
wydarzeń
ŻOCHOWSKI S.
O Narodowych Siłach Zbrojnych / S. Żochowski = poz. 1069
Histor i a 1939–45 zob. też poz. 378,
393, 714, 811, 880, 893, 2820, 2832–33, 3488,
4710–12, 4764
9. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1944–1956
1091. (Ad): Kto ma prowadzić śledztwo?
Nowiny 1994 nr 209 s. 3, il.
Dotyczy szkieletu znalezionego na rzeszowskim
zamku.
1092. (Ad): Kto wie o zbrodniach na Zamku? Nowiny 1994 nr 217 s. 2.
W latach 1944–56.
1093. (Ad): Nikt nie będzie szukał... pod
betonem. Nowiny 1994 nr 97 s. 1–2, il. – Polem. PALACZ HALINA, Tamże nr 101 s. 4,
il.; ROŻAŃSKA MARIA, Tamże; REWER
STANISŁAW, Tamże; SOLAREWICZ HANNA, Tamże. – Odp. ADAMSKI ANTONI,
Tamże – Uzup. „Nikt nie będzie szukał pod
betonem”. Oświadczenie. Nowiny 1994 nr
103 s. 3; JUCHA ZBIGNIEW, Tamże.
Dotyczy betonowania grobów ofiar stalinizmu
odkrytych w czasie remontu zamku w Rzeszowie.
1094. (Ad): Trzeci szkielet na zamku. Nowiny 1994 nr 208 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 250 s. 1, 5; Życie Warsz.
1994 nr 271 s. 1.
Remont rzeszowskiego zamku.
1095. ADAMSKI ANTONI: Miejsce kaźni
pokrywa ziemia i niepamięć. Nowiny 1994 nr
103 s. 3.
Dotyczy remontu rzeszowskiego zamku.
1096. AKCJA „Wisła” na tle stosunków
polsko-ukraińskich w XX wieku: materiały
z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze
w dniach 12–14 czerwca 1992 / pod red.
Janusza Farysia i Jacka Jakiela. – Szczecin,
1994. –198 s.; 25 cm
¡
1097. ARMIA Krajowa: dramatyczny
epilog / red. nauk. Krzysztof Komorowski;
Wojskowy Instytut Historyczny. – Warszawa: Wydaw. Bellona, 1994. – 271, [1] s., [16]
s. tabl.: faks., portr., rys.; 21 cm
Bibliogr. s. 245–[247]. – Indeksy
Zawiera m. in. Od Armii Krajowej do Delegatury Sił Zbrojnych w Krakowie / Grzegorz Mazur.
Ujawnianie Armii Krajowej / Andrzej Chmielarz.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1098. BARTOSZEWSKI PIOTR: Bezdroża
nienawiści. Dz. Pol. 1994 nr 156 s. 19, il.
Działania Ukraińskiej
w Bieszczadach.
Powstańczej
1102. BOBUSIA BOGUSŁAW: Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji
„Wisła” w świetle akt zespołu Głównego Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR w Rzeszowie. Rocz.
Hist.-Arch. 1994 t. 7/8 s. 207–246.
1103. BORZĘCKI JACEK: Zagłada Rudki.
Nowiny 1994 nr 25 s. 4. – Polem. [Czytelnicy]
Tamże nr 57 s. 6.
Walki z UPA w woj. przemyskim.
1104. BYSZUK DARIUSZ: Kancelarie z starostw powiatowych województwa rzeszowskiego
1944–1950. Prace Hist.-Arch. T. 2 s. 55����
–70.
W granicach województwa do 1975 r.
1105. DZIAŁALNOŚĆ drużyny Szarych
Szeregów im. Jeremiego Wiśniowieckiego
w Mielcu 1944–1951. Ład 1994 nr 25 dod.
Hist. nr 5 s. II.
1106. (ih): Nie popełnili błędu Katynia.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 1. * (ŁN):
W miejscu zbrodni stanie pomnik. Dz. Pol.
1994 nr 181 s. 7. * MATUSZ JÓZEF: Las zbrodni lasem pamięci. Nowiny 1994 nr 150 s. 1–2,
Las w Turzy miejscem masowych zbrodni na
oficerach AK przez NKWD.
1107. INFORMATOR o osobach skazanych
za szpiegostwo w latach 1944–1984 / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Biuro „C”. – Lublin: Wydaw. „Retro”, 1994. – 405 s.; 24 cm
Indeks
Armii
M. in. osoby związane z woj. południowowschodnimi.
1099. BASTA JAN: Mniejszości narodowe
na Rzeszowszczyźnie �����������
1945–1946. Prace Hist.Arch. 1994 T. 2 s. 177–189, tab.
1108. KOMAŃSKI HENRYK: Zbrodnie
„Ukraińskiej Powstańczej Armii” w powiecie
lubaczowskim. Na Rubieży 1994 nr 1 s. 14–20.
Obszar woj. rzeszowskiego do 1975 r.
1100. BERGER JANUSZ: Urodzony w celi
śmierci. Dz. Pol. 1994 nr 259 s. 9.
Dotyczy Stanisława Wnorowskiego urodzonego
w więziennej celi rzeszowskiego zamku w 1947 r.
1101. BIEDA TADEUSZ: Kancelaria Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie 1950–1970. Prace Hist.-Arch.
1994 T. 2 s. 15–28.
1109. KOPACZ BOGUSŁAW: Dramat nad
Tanwią. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 49 s. 8, il.
Uroczystości w intencji zmarłych i żyjących sybiraków w Ulanowie, woj. tarnobrzeskie.
1110. KOPACZ BOGUSŁAW: Ostatni oddział, ostania walka. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
32 s. 8, il.
Wydarzenia z roku 1950 w rejonie Janowa Lubelskiego, woj. tarnobrzeskie.
69
1111. KULPA STANISŁAW: Mordy i łuny
pożarów na drodze krwawego watażki „Żeleźniaka” [Jana Szpontaka] w pow. lubaczowskim. Na Rubieży 1994 nr 1 s. 20–21.
Kwiecień 1944 r. – wrzesień 1945 r.
1112. KWIATKOWSKI JAROMIR: Betonowanie historii. Nowiny 1994 nr 150 s. 3.
Dotyczy betonowania dziedzińca zamkowego
w Rzeszowie, na marginesie programu „Puls dnia”.
1113. LUSTIG TADEUSZ
Przerwany lot „Orląt” / Tadeusz Lustig.
– Kraków: „Księgarnia Akademicka”, 1994.
– 88, [8] s.: 1 faks., fot., portr.; 24 cm
Indeks
Dotyczy konspiracyjnej organizacji młodzieżowej
działającej m. in. w Jarosławiu, woj. przemyskie,
Nisku, woj. tarnobrzeskie i Rzeszowie.
Rec. KOPACZ B., Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 44 s. 9.
1114. MOTYKA GRZEGORZ: Pułkownik
Kiryluk. Oprac... Karta 1994 nr 14 s. 52–54.
Skarga cywilnych władz miejskich Leska na dowódcę Wojska Polskiego.
1115. NOWICKI ŁUKASZ: Historia betonu. Dz. Pol. 1994 nr 126 s. 23.
Dotyczy remontu rzeszowskiego zamku.
1116. OSTASZ GRZEGORZ: „Na usługach” czy „na rzecz”. Nowiny 1994 nr 21 s. 3,
portr.
Z działalności Rzeszowskiego Oddziału WiN-u
w latach 1945–46.
1117. PAJĄK HENRYK
Konspiracja młodzieży szkolnej 1945–1956
/ Henryk Pająk. – Lublin: Wydaw. Retro,
1994. – 310, [2] s., [16] s. tabl.: fot. (w tym
kolor.); 24 cm
Dotyczy m. in. organizacji Orlęta z Rudnika,
woj. tarnobrzeskie oraz innych organizacji z woj.
południowo-wschodnich.
1118. PRUS EDWARD
Operacja „Wisła”: fakty – fikcje – refleksje / Edward Prus; przedsł. Henryk Jankowski. – Wrocław: „Nortom”, 1994. – 81,
[3] s.; 21 cm
Dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
70
1119. PRUS EDWARD
UPA [Ukraińska Powstańcza Armia]
– armia powstańcza czy kurenie rizunów? /
Edward Prus. – Wrocław: „Nortom”, 1994.
– 129, [3] s.: fot.; 21 cm
Bibliogr. s. 128–129
M. in. dotyczy woj. przemyskiego.
1120. RUDAK JULIAN: Nikt nie będzie
szukał pod betonem. Nowiny 1994 nr 107
s. 1. * RUDAK J.: Ciała pod zamkowym dziedzińcem. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny
1994 nr 113 s. 3, portr.
Dotyczy remontu zamku rzeszowskiego.
1121. SALACH KAZIMIERZ: Groby na
zamku. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny
1994 nr 165 s, 1, 7, portr., plan.
Groby ofiar zbrodni stalinowskich odkryte
podczas remontu zamku w Rzeszowie.
1122. SOCHA SKARBIMIR: By czas nie
zniszczył i niepamięć... Rozm. Bogusław Kopacz. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 15 s. 8, il.
Wspomnienia z lat 1945–56 żołnierza AK Placówka Rudnik, woj. tarnobrzeskie.
1123. STARZYK MICHAŁ: Pocztylion.
Karta 1994 nr 13 s. 73–82, il.
Wspomnienia autora dotyczące Zawichostu,
woj. tarnobrzeskie z lat 1945–1949.
1124. TWARDOWSKI JÓZEF: Śledztwo
zawieszone. Nowiny 1994 nr 147 s. 6.
Mord NKWD na żołnierzach AK w Trzebusce i
Turzy woj. rzeszowskie.
1125. WINIARSKI EDWARD: Rozbrajanie
pod Sokołowem. Nowiny 1994 nr 157 s. 6.
Dotyczy oddziałów AK w 1944 r.
1126. WÓJCIK ZBIGNIEW K., ZAGÓRSKI ANDRZEJ
Na katorżniczym szlaku / Zbigniew K. Wójcik, Andrzej Zagórski. – Warszawa: „Polonia”,
1994. – 246, [2] s., [32] s. tabl.: faks., 1 mapa,
portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 232, 234–240
Zawiera: Cz. I: Aresztowania, wywózki, łagry.
Cz. II: Lista wywiezionych do łagrów w ZSRR z
terenu Podokręgu AK Rzeszów.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Rec. WIELICZKO MIECZYSŁAW, Stud. Pol.
1994 T. 16 s. 194–197; WINIARSKI EDWARD,
Nowiny 1994 nr 147 s. 6.
1129. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Beton
w głowie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 122
s. 1, il.
1127. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Po „Burzy”. Okruchy Wspom. Lat Walki 1994 nr 12
s. 87–94.
Sprawa grobów ofiar zbrodni stalinowskich odkrytych w czasie remontu zamku w Rzeszowie.
Represje radzieckie na Rzeszowszczyźnie.
1128. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Żubryd Antoni, ps. „Orłowski”, „Zuch”. Zesz. Hist. WiNu 1994 nr 5 s. 211–215.
Uczestnik walk z komunizmem z Sanoka, woj.
krośnieńskie.
1130. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Kreowanie rzeczywistości. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
126 s. 2, il.
Dotyczy remontu rzeszowskiego zamku.
Histor i a 1944–56 zob. też poz. 366,
889–90, 1027–29, 1048, 1057, 1081
V. ETNOGRAFIA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
BOROWIEC T., BOROWIEC S.
Z przeszłości Budziwoja / T. Borowiec, S.
Borowiec = poz. 775
1131. KARCZMARZEWSKI ANDRZEJ:
Nagrody im. Franciszka Kotuli. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 34/35 dod. Grom. Małop. nr 17
s. I–II.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1132. LEW STEFAN
Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowiaków:
[przewodnik po kolbuszowskim skansenie]
/ Stefan Lew. – Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 1994. – 168 s., [1]
k. tabl. złoż. kolor.: fot., mapy, pl., rys., err.; 21
cm. – (Varia Kolbuszowskie; 3)
Bibliogr. s. 157–165
1133. RUSZEL KRZYSZTOF
Lasowiacy: materiały do monografii etnograficznej / Krzysztof Ruszel. – Rzeszów:
Muzeum Okręgowe, 1994. – 217, [3] s., [48]
s. tabl.: fot., 1 mapa, pl., portr., rys.; 21 cm
Streszcz. w jęz. ang., fr.
Dotyczy części woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
1134. ZIEMIA Biecka: lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim: praca zbiorowa
napisana w latach 1889–1895 / pod red. Seweryna Udzieli. – Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1994. – 428, XVII s., [7]
k. faks.: 1 il., 1 portr.; 24 cm
M. in. dotyczy Lubuszy, Binarowej, Biecza, woj.
krośnieńskie.
1135. SZCZEGÓŁY z życia ludu zebrane
w r. 1872/3 w Korczynie pod Krosem w czasie
pobytu na wakacjach przez Franciszka Zycha
kl. VII G. Oprac. Jerzy Czajkowski. Mater.
Muz. Bud. Lud. 1994 nr 32 s. 167–179.
Et nog raf i a zob. też poz. 78, 108, 144,
610, 687, 1438, 3791, 3862, 3865, 3869–89,
3904, 3910–17
2. LITERTURA LUDOWA
(OPRACOWANIA I TEKSTY)
1136. KŁODZIŃSKA ZOFIA: Biała zjawa
i piękna Tatiana. Kur. Pol. 1994 nr 104 s. 19, il.
Legendy związne z Krasiczynem i Olszanami
woj. przemyskie.
1137. KŁODZIŃSKA ZOFIA: Diabeł i karzeł. Kur. Pol. 1994 nr 149 s. 9, rys.
Legendy o Dubiecku, woj. przemyskie.
71
1138. KŁODZIŃSKA ZOFIA: Twierdza
mnichów i diabelskie koło. Kur. Pol. 1994 nr
117 s. 9.
Dotyczy zabytkowych organów wykonanych
przez Stanisława Olbrychta, muzyka ludowego ze
wsi Równe, woj. krośnieńskie.
Legendy związne z Czerteżem i Zagórzem, woj.
krośnieńskie.
1147. MARCINIAK MARIA JOLANTA:
Dawne ubiory Dolinian. Mater. Muz. Bud.
Lud. 1994 nr 32 s. 5–66, Summ., Zsfg.
¡
1139. MICHALSKA M.: Kwiaty z chłopskiej łąki. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 23/24 s. 5.
Twórczość poety ludowego Stanisława Rząsy
z Zaczernia, woj. rzeszowskie.
1140. O KRÓLEWICZU Wisłoku. Głos
Rzeszowa 1994 nr 6 , wkładka.
Legenda związana z Rzeszowem.
3. SZTUKA LUDOWA
1141. ćoh: Mikołaj z Brzeźawy. Życie Przemys. 1994 nr 46 s. 6, il.
Mikołaj Mazurek – rzeźbiarz ludowy; woj. przemyskie.
1142. RUSZEL KRZYSZTOF: Sztuka ludowa i folklor. Rzesz. Inf.
����������
Kult. 1994 nr 8 s.
8–9, il.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
1143. WENDER CZESŁAW: Pasje Jana
Puka. Wieści 1994 nr 27 s. 5. * TENŻE: Niecodzienne pasje Jana Puka. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 49 s. 4, il.
Rzeźbiarz ludowy z Trześni, woj. tarnobrzeskie.
1148. TARGOŃSKA ANNA: Funkcja informacyjna polskich ludowych dziewczęcych
i kobiecych fryzur, nakryć głowy i narzutek naramiennych: na przykładzie Małopolski środkowej w II połowie XIX i połowie XX wieku:
[fragm. pracy]. Lud.
�������������������������������
1994 t. 77 s. 69–88, Summ.
¡
1149. WARZYBOK ANTONI: Skrzypkiem
być. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 5 s. 4, il.
Muzyk ludowy z Siedlisk, woj. rzeszowskie.
5. ZWYCZAJE. OBRZĘDY. WIERZENIA
1150. BURZYŃSKI TADEUSZ: Zwyczaje
i obrzędy doroczne wsi z okolic Sieniawy.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 95–166.
Woj. przemyskie.
1151. BURZYŃSKI TADEUSZ: Zwyczaje,
obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia wsi okolic Lubaczowa. Rocz.
Lubacz. 1994 T. 5 s. 113–158.
4. MUZYKA. TANIEC.
STROJE LUDOWE
1152. (dow): Wieńcarze ze Studziana. Życie
Przemys. 1994 nr 36 s. 5, il.
1144. (az): Skrzypek na scenie. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 50 dod. Grom. Małop. nr 25 s. II.
1153. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Boże
Ciało jasne, dobry rok znaczy. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 43/44 s. 4, il.
II Regionalne Spotkanie Skrzypków Ludowych
w Łętowni, woj. rzeszowskie.
1145. CZAJKOWSKI JERZY: Stój ludowy,
Krościenko Wyżne, rok 1848. Mater. Muz.
Bud. Lud. 1994 nr 32 s. 181–185.
Woj. krośnieńskie.
1146. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Milczenie piszczałek. Nowe Podkarp. 1994 nr 10 s.
1, 8, il.
72
Dożynki we wsi; woj. przemyskie.
Obrzędy w woj. południowo-wschodnich.
1154. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Chłopskie zapusty. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 11 s. 4, il.
Obchody przede wszystkim w Trzcianie, woj.
rzeszowskie.
1155. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Folklor
niejedno ma imię. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 31
s. 4, il.
IX Międzywojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w rzeszowskim WDK.
1156. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Gdy
w Wielopolu bębnią... Grom. Rol. Pol. 1994
nr 25/26/27 s. 4.
Zwyczaje wielkanocne. Woj. rzeszowskie.
1157. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Ksiondz
[!] popiołem sypie głowy! Wieści 1994 nr 6 s. 4.
Także: Grom. Rol. Pol. 1994 nr 13 s. 4.
Popielcowe zwyczaje w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
1158. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Nastaje Wielkanoc. Kur. Podkarp. 1994 nr 13/14
s. 1, 3, il.
Zwyczaje związane z Wielkim Tygodniem
w woj. krośnieńskim.
1159. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Niechaj brzmi Alleluja! Grom. Rol. Pol. 1994 nr
23/24 s. 5.
Zwyczaje związane z Wielkim Tygodniem
w woj. krośnieńskim.
1160. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Pociecha – mieć syna Wojciecha. Wieści 1994 nr
16 s. 5.
1164. KARCZMARZEWSKI ANDRZEJ:
Wielkanocne dzwony. Grom. Rol. Pol. 1994 nr
25/26/27 dod. Grom. Małop. nr 13 s. III, il.
Zwyczaje i wierzenia wielkanocne w woj. krośnieńskim.
1165. KAWECKA MIROSŁAWA: Z badań
nad obrzędowością głównych świąt dorocznych we wsi Mokre i Morochów (Sanocczyzna). Rocz. Hum. 1994 z. 7 s. 247–257.
Woj. krośnieńskie.
1166. MAZUR STANISŁAW: Wigilia Bożego Narodzenia – dawniej i dziś – w regionie Jasielskim. Resovia Sacra 1994 nr 1
s. 93–100.
Woj. krośnieńskie.
1167. MICUŁA GRZEGORZ: Dziady Śmiguśne. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 25/26/27 s. 9, il.
Zwyczaj wielkanocny m. in. w Wiśniowiej, woj.
rzeszowskie.
1168. MYJAK HALINA: Majdańskie wojsko przy Grobie Chrystusa. Ziel. Sztand. 1994
nr 14 s. 10.
Zwyczaj wielkanocny w Majdanie Zbydniowskim, woj. tarnobrzeskie.
Zwyczaje związane z dniami św. Wojciecha i św.
Jerzego w woj. rzeszowskim i krośnieńskim.
1169. ROJEK MARIA: Wielka Noc i diabelska noc. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 25/26/27 s. 4.
1161. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Zapusty... Wieści 1994 nr 5 s. 8–9, il.
Wielkanocne zwyczaje w woj. rzeszowskim.
Zwyczaje w Trzcianie, woj. rzeszowskie.
1162. GAJ-PIOTROWSKI WILHELM
Duchy i demony w wierzeniach ludowych
okolic Stalowej Woli – Rozwadowa i Tarnobrzega / Wilhelm Gaj-Piotrowski. – Wrocław, 1993.
1170. TULIK JAN: Jaka wigilia, taki cały
rok. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 284 s. 4.
Zwyczaje wigilijne w woj. krośnieńskim.
1171. ZAJĄC EDWARD: Zwyczaj „judasza” w Sanoku. Mater. Muz. Bud. Lud. 1994
nr 32 s. 187–189.
Rec. SZWEDO BOGUSŁAW, Tarnobrzes. Zesz.
Hist. 1994 nr 8 s. 90–91.
1163. GRAD JAN
Z ludowych tradycji Grodziska: obyczaje weselne / Jan Grad. – Grodzisko Dolne:
Ośrodek Kultury: nakł. „Gazety z Grodziska
i Okolic”, 1994. – 39, [1] s.: fot.; 21 cm
W XX rocznicę Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki”.
73
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
1. ZAGDANIENIA OGÓLNE.
PLANOWANIE. INWESTYCJE
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
1172. BORZĘCKI J.: Prywatyzacja w regionie. Nowiny 1994 nr 161 s. 4, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
1173. DENISZCZUK MACIEJ: Najwięksi
eksporterzy w roku 1992. Rynki Zagr. 1994
nr 1 s. 7–12, tab.
1174. (EMP): Dobrowolnie do prywatyzacji. Dz. Pol. 1994 nr 263 s. 9.
Program Wspomagania Inicjatyw Prywatyzacyjnych w woj. krośnieńskim. przemyskim i rzeszowskim.
1175. GORCZYCA ANNA, GUBERNAT ANDRZEJ, SZELIGA ZDZISŁAW:
W gospodarce. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
199 s. 4.
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w woj.
krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
1176. GUBERNAT ANDRZEJ: Dogonić
innych. Gaz. Wyb. 1994 nr 249 dod. Gaz. Galicyjska s. 4.
Rozwój gospodarczy.
1177. MATOSZKO KRYSTYNA: Ile państwowego ile prywatnego? Nowiny 1994 nr
213 dod. Biznes Nowiny nr 50 s. II, il.
Dotyczy prywatyzacji przedsiębiorstw.
1178. MISZTAL STANISŁAW: Ogólne
tendencje transformacji regionalnych struktur działalności społeczno-gospodarczej
w Polsce od r. 1989. Rozpr. i Monogr. Wydz.
Ekon. 1994 nr 5 s. 91–100, Summ.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
1179. NOWOROCZNA sonda „Gazety”
– Jak było, jak może być? Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 304 s. 4–5, portr.
74
1180. OPAŁŁO MIROSŁAWA: Problemy
przestrzennych zróżnicowań transformacji
gospodarki. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon.
1994 nr 5 s. 71–89, Summ.
1181. (raw): Gospodarka w regionie. Nowiny 1994 nr 122 s. 4.
1182. TOMCZYK MAREK: Towarzystwo
gmin – prawie europejskie. Nowiny 1994 nr
114 s. 4.
Dotyczy Towarzystwa Doradztwa Gospodarczego i Samorządowego skupiającego cztery województwa.
1183. WOŹNIAK MICHAŁ, ZIOŁO ZBIGNIEW: Problematyka zróżnicowania społeczno-gospodarczego obszaru Polski południowo-wschodniej. Rozpr. i Monogr. Wydz.
Ekon. 1994 nr 5 s. 155–169, bibliogr., Summ.
1184. ZIOŁO ZBIGNIEW: Struktura
funkcjonalna i układ przestrzenny centrów
regionalnych Polski południowo-wschodniej. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1994 nr 5
s. 171–183 mapa, bibliogr., Summ.
1185. ZYGADLEWICZ JAN: Ocena procesów transformacji wybranych aspektów
gospodarki w makroregionie południowowschodnim w latach 1990–1993. Rozpr.
i Monogr. Wydz. Ekon. 1994 nr 5 s. 185–
193, Summ.
Woj. k rośnieńsk ie
1186. BAŁDA WALDEMAR: Bieszczadzkie czekanie. Gaz. Wyb. 1994 nr 249 dod.
Gaz. Galicyjska s. 6, il. * MICHAŁOWSKI
WITOLD ST.: Spór o Bieszczady. Dz. Pol.
1994 nr 200 s. 8.
Dotyczy zagospodarowania.
1187. CENTRALNE zasilanie. Nowiny
1994 nr 220 s. 1, 3.
M. in. inwestycje naszego regionu: przebudowa
przejścia granicznego Przemyśl–Mościska, budowa oczyszczalni ścieków w Krośnie, budowa szpitala w Krośnie.
1188. (ewg): Mała prywatyzacja w Krośnieńskiem. Nowiny 1994 nr 113 s. 4.
1189. GALOS STANISŁAW: Inkubator się
zaciął. Nowe Podkarp. 1994 nr 40 s. 6.
Dotyczy powołania inkubatora Małej Przedsiębiorczości w Krośnie.
1190. GORCZYCA ANNA: Agencja małych firm. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 81 s. 1. *
(j): W Bieszczadach powoli do przodu. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 32 dod. Grom. Małop. nr 16
s. I, III. * NICPOŃ HENRYK: Krok do bajki.
Dz. Pol. 1994 nr 84 s. 8. * (RZ): Bieszczadzka
agencja. Gaz. Wyb. 1994 nr 58 s. 14. * WARZOCHA ADAM: Pogranicze przedsiębiorczości. Nowiny 1994 nr 91 dod. Biznes Nowiny nr 26 s. II.
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego.
1191. GORCZYCA ANNA: Gospodarka w
półroczu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 250 s. 2.
1192. INFORMATOR Gospodarczy. Skołyszyn. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 17 s. 5–8, il.
Dotyczy gminy. Również historia Skołyszyna.
1193. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Jednoczenie
Bieszczadów. Rzeczpospolita 1994 nr 260 s. 3, il.
Dotyczy planów powołania stowarzyszenia
gmin bieszczadzkich w Ustrzykach Dolnych.
1194. KOKOSZKA ELŻBIETA: Krośnieńskie w I półroczu. Oprac.... Nowe Podkarp.
1994 nr 33 s. 7.
1195. MENDELOWSKI STANISŁAW: To
już rok. Rozm. �����������
Roman Rak. Kur. Podkarp.
��������
1994 nr 47 s. 3, il.
Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie.
1196. MICHAŁOWSKI WITOLD S.: Cargo nad Ustrzykami. Nowe Podkarp. 1994 nr
19 s. 9.
Dotyczy Programu Rozwoju Lokalnego Makroregionu Ustrzyk Dolnych (Bieszczady).
1197. PISARSKI FRANCISZEK: Pomysł
na gospodarkę. Rozm. S.P., A.O. Kur. Podkarp. 1994 nr 10 s. 3.
Powstanie Podkarpackiej Izby Gospodarczej
w Krośnie.
1198. RAK ROMAN: Podkarpacka „burza
mózgów”. Kur. Podkarp. 1994 nr 20 s. 3–6,
portr.
Gospodarka woj. krośnieńskiego na marginesie
spotkania zorganizowanego przez Podkarpacką
Izbę Gospodarczą w Krośnie.
1199. TULIK JAN: Co jest najważniejsze?
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 214 s. 5, il.
Radni Krosna o potrzebach inwestycyjnych
miasta.
1200. WOJTOWICZ KRZYSZTOF: Daleko w Bieszczadach!!! Kur. Podkarp. 1994 nr
18 s. 5.
Dotyczy planów rozwoju Bieszczadów.
1201. WUS wszystko obliczył. Nowe Podkarp. 1994 nr 10 s. 6, rys.
Gospodarka w 1993 r, w woj. krośnieńskim.
1202. ZATORSKI RYSZARD: Bieszczady
nie na sprzedaż. Trybuna 1994 nr 97 s. 15, il.
Dotyczy planów przejęcia majątków rolnych
i zagospodarowania turystycznego.
Woj. przemysk ie
1203. (dw): Forum do WOC-u. Życie Przemys. 1994 nr 31 s. 3. * SZAREK JACEK: Mały
biznes – wielka sprawa. Dz. Pol. 1994 nr 147
s. 9. * SZELIGA ZDZISŁAW: Z „prywaciarza” w
biznesmena. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 272 s. 4.
Niezależne Forum Prywatnego Biznesu w Jarosławiu.
1204. MAKARSKI SYLWESTER, GRZYBEK MARIA: Przemiany społeczno-ekonomiczne na wsi w warunkach rynkowych.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 567–583.
1205. PALUCH STANISŁAW: Sprostamy
wyzwaniom przyszłości. Rozm. Ryszard Tłuczek. Życie Przemys. 1994 nr 19 s. 3.
Rozmowa z przewodniczącym Przemyskiej Koalicji Gospodarczej o jej działalności.
1206. PLANSA JACEK: Dla małych i średnich firm. Rozm. Wiesław Warejko. Pogranicze 1994 nr 41 s. 3.
Centrum Wspierania Biznesu w Przemyślu.
75
1207. SOŁEK JAN: Spór o Kowalowy pieniądz. Życie Przemys. 1994 nr 42 s. 6. – Polem. DZIADUŁA EDWARD: Nie ma Kowalowych pieniędzy. Tamże nr 50 s. 14.
Dotyczy programu rozwoju gminy Cieszanów.
1208. SZELIGA ZDZISŁAW: Jarosław przoduje. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 185 s. 3, rys. *
TENŻE: W oczekiwaniu na podpis premiera.
Tamże nr 232 s. 4, rys. * (wab): Trudna droga
przekształceń. Nowiny 1994 nr 201 s. 4.
Prywatyzacja w województwie.
1209. SZELIGA ZDZISŁAW: Kiedy koniec
Polski „B”? Inwestowanie w Przemyskiem.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 239 s. 3.
1210. SZELIGA ZDZISŁAW: Więcej wina,
mniej mydła. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 270
s. 5, il.
Gospodarka w Przemyskiem.
1211. ŚWIDER PIOTR: Od Mielca do Cieszanowa. Nowiny 1994 nr 115 dod. Biznes
Nowiny nr 30 s. I.
Dotyczy specjalnych stref ekonomicznych dla
Mielca, woj. rzeszowskie i Cieszanowa, woj. przemyskie.
Ut worzenie Wolnego O bszar u
C elnego Przemyśl–Me dy ka
1212. MAKARA JERZY: Przemyśl bliżej
WOC-u. Pogranicze 1994 nr 39 s. 1–2, il.
1213. MISZCZAK JAN: Hong-Kong pod
Przemyślem. Nowiny 1994 nr 180 s. 6, il.
1213a. MŁYNARSKI JANUSZ: Obszar bez
cła. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 36 s. 1, il.
1214. MOTYKA JANUSZ: Wolnocłowe
przymiarki. Dz. Pol. 1994 nr 211 s. 5.
1215. SZELGA ZDZISŁAW: Optymiści czy
realiści? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 214 s. 3, il.
1216. tom: Strefa specjalna. Życie Przemys.
1994 nr 22 s. 2.
1217. ZATORSKI RYSZARD: Wolny obszar u wrót Bramy Przemyskiej. Trybuna
1994 nr 228 s. 13.
76
Woj. rzeszowsk ie
1218. ASK: Szturmujcie o pieniądze! Dz.
Pol. 1994 nr 257 s. 7.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 258 s. 1.
Program strategiczny rozwoju województwa
rzeszowskiego na lata 1994–1997.
1219. (agis): Tu lepiej, tam gorzej. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 40 s. 2, il.
Na podst. komunikatu Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie o sytuacji społecznogospodarczej w województwie.
1220. BURTAS JERZY: Apetyt na pieniądze. Dz. Pol. 1994 nr 190 s. 9.
Sprawa utworzenia strefy wolnocłowej w Mielcu.
1221. (dm): Lepiej być państwowym? Dz.
Pol. 1994 nr 187 s. 8.
Prywatyzacja w woj. rzeszowskim.
1222. (dm): Mielecka wylęgarnia. Dz. Pol.
1994 nr 17 s. 17.
Inkubator Przedsiębiorczości.
1222a. (EMP): Po Struderze – Transborder.
Dz. Pol. 1994 nr 116 s. 6.
Program przebudowy infrastruktury w woj.
rzeszowskim.
1223. (emp): RARR przejmuje. Dz. Pol. 1994
nr 1 s. 9. * Rzeszów – szanse i możliwości. Gaz.
Wyb. 1994 nr 249 dod. Gaz. Galicyjska s. 23, il.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. w Rzeszowie.
1224. GUBERNAT ANDRZEJ: Chcemy, ale
nie możemy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 214 s. 1.
Dotyczy wykorzystania funduszy wojewódzkich i pomocowych w regionie Mieleckim.
1225. GUBERNAT ANDRZEJ: Sukcesy
i porażki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 137 s. 4, il.
Ocena dokonań samorządu w działalności inwestycyjnej w Rzeszowie.
1226. GUBERNAT ANDRZEJ: U nas
drgnęło? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 165 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 166 s. 9.
Dotyczy sprawozdania z działalności wojewody
rzeszowskiego za I półrocze 1994 r.
1227. GUBERNAT ANDRZEJ: Źle, bardzo
źle czy dramatycznie źle? Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 119 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 119 s. 9.
Raport o stanie społeczno-gospodarczym województwa rzeszowskiego.
1228. (hn): Ziemia do zagospodarowania.
Dz. Pol. 1994 nr 44 s. 6.
Zagospodarowanie gruntów należących do Państwowego Funduszu Ziemi w woj. rzeszowskim.
1229. (js): Rzeszowska gospodarka w statystyce. Oprac... Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 272,
wkładka s. II, rys.
Dotyczy województwa.
1230. LONCZAK JÓZEF: Oczekiwania sto
razy większe. Nowiny 1994 nr 251 dod. Biznes Nowiny nr 57 s. II.
Dotyczy funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Mielcu.
1231. (mbk): Wspierać gospodarkę. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 212 s. 5.
Centrum Szkoleniowo-Doradcze w Leżajsku
dla osób zamierzających założyć własne przedsiębiorstwo oraz dla małych i średnich firm.
1232. MALISIEWICZ EDWARD: Układy gospodarujące w regionie w procesie
przechodzenia do gospodarki rynkowej.
Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1994 nr 5
s. 195–205, Summ.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
1233. MAREK BARBARA, WIELGOSSTRUCK RENATA: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Zesz. Nauk. WSP Rzesz.,
Nauki Społ. 1994 z. 2 s. 217–228.
Na podst. badań przeprowadzonych w Rzeszowie.
1234. MATUSZ JÓZEF F.: Wojna o bankruta. Nowiny 1994 nr 183 s. 3, rys.
Spór wokół likwidacji mieleckiej spółki „AM
MARR”.
1236. NIEBUDEK JAN: W Gogołowie byli
pierwsi. Nowiny 1994 nr 199 s. 4, il.
Rozwój gospodarczy wsi.
1237. PODSTAWOWE dane statystyczne
według miast i gmin za 1993 r. / [zesp. red.
Aleksander Bosek i in.]; Wojewódzki Urząd
Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów: WUS,
1994. – 95 s. tab.; 30 cm
Opis wg. okł.
Województwo rzeszowskie.
1238. (raw): Gdzie zimują raki. Nowiny
1994 nr 100 s. 4.
Dotyczy zagospodarowania Wilczej Woli.
1239. RAPORT o stanie społeczno-gospodarczym województwa rzeszowskiego /
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. – Rzeszów, 1994. – 117, [4] s.: mapa, tab.,
wykr.; 30 cm
1240. RZESZÓW w liczbach / Wojewódzki
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów:
WUS, 1994. – 90 s.: wykr.; 21 cm
1241. (si): Konwent wojewódzki w Rzeszowie. Nowiny 1994 nr 75 s. 1, 3.
Aktualne problemy gospodarki, zdrowia, oświaty i porządku publicznego w województwie.
1242. (si): Szczęśliwcy i pechowcy. Nowiny
1994 nr 169 dod. Biznes Nowiny nr 41 s. I–II, il.
Przekształcenia własnościowe w woj. rzeszowskim.
1243. SAWA A[NNA]: Shell pod presją
Piasta. Nowiny 1994 nr 192 s. 8.
Dotyczy planowanej inwestycji stacji paliw przy
ul. Hetmańskiej w Rzeszowie.
1244. SKARBEK AGNIESZKA: Rok wielkiego oddłużenia. Dz. Pol. 1994 nr 253 s. 8.
Dotyczy oddłużenia firm państwowych w woj.
rzeszowskim.
1245. SOWA STANISŁAW: Strategiczny
koncert życzeń? Nowiny 1994 nr 215 s. 2.
Dotyczy programu społeczno-gospodarczego
dla woj. rzeszowskiego na lata 1994–1997.
1246. STACHÓW JÓZEF: Kto się z miastem utożsamia? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
246 [właśc. 247] s. 3. – Polem. GUBERNAT
ANDRZEJ, Tamże.
Zebranie Rzeszowskiej Ligi Miejskiej.
77
1247. SUROWIEC KAZIMIERZ: Meldunek województwa. Rozm. Henryk Nicpoń.
Dz. Pol. 1994 nr 106 s. 10.
Dotyczy raportu o stanie społeczno-gospodarczym woj. rzeszowskiego.
1248. SZENBORN MAREK: Idea na paryski format. Gaz. Wyb. 1994 nr 249 dod. Gaz.
Galicyjska s. 13, rys. * TENŻE: Komu w to
„Gray”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 127 s. 2, il.
* TENŻE: Cały świat w Rzeszowie. Tamże nr
170 dod. Reg. Magazyn Gosp. s. IV.
Dotyczy rzeszowskiej hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu.
ŚWIDER P.: Od Mielca do Cieszanowa =
poz. 1211
1249. TWARDOWSKI JÓZEF: Przedsiębiorczość w opłotkach. Nowiny 1994 nr 235 s. 5.
Dotyczy inwentaryzacji gminy Tyczyn przez
Rzeszowską Grupę Konsultingową.
Fund ac j a R ozwoju Z iemi
Rzeszowsk iej w Rzeszow ie
1250. (a-s): Fundacja bez rozwoju. Nowiny
1994 nr 193 s. 2.
1251. Awa: Fundacja agencji z wzajemnością. Nowiny 1994 nr 107 s. 4.
1252. KOMPROMITACJA rozwoju. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 86/87 dod. Grom. Małop.
nr 43 s. III.
1253. MAJKA DANUTA, KŁECZEK TADEUSZ: Każdy w swoją stronę. Dz. Pol. 1994
nr 269 s. 5.
1254. WARZOCHA ADAM: Kompromitacja rozwoju. Nowiny 1994 nr 197 s. 1.
1255. WILCZAK JAGIENKA: Pańskie oko.
Polityka 1994 nr 31 s. 7.
Prog ram „ St r uder”
1256. (AGS): W kolejce do Strudera. Dz.
Pol. 1994 nr 188 s. 8.
Dotyczy Mielca i Rzeszowa.
78
1257. BARLIK EWA: Nikt nie wierzy, że
rozdajemy pieniądze. Rzeczpospolita 1994 nr
163 s. 11.
Dotyczy województwa.
1258. (dm): Nowe wejdzie w śródmieścia.
Dz. Pol. 1994 nr 271 s. 8.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 243 s. 1.
Rzeszów.
1259. (DM): Wyboista droga z gminy do
Brukseli. Dz. Pol. 1994 nr 182 s. 7.
Woj. rzeszowskie.
1260. (emp): „Struder”. Dz. Pol. 1994 nr
272 s. 23.
Woj. rzeszowskie.
1261. GUBERNAT ANDRZEJ: Dotacje dla
przedsiębiorców. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
290 s. 8.
Woj. rzeszowskie.
1262. GUBERNAT ANDRZEJ: Pieniądze
za darmo. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 120 s.
2, nr 124 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 122 s. 6.
Woj. rzeszowskie.
1263. GUBERNAT ANDRZEJ: „Struder”
sobie, życie sobie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
131 s. 4, il.
Woj. rzeszowskie.
1264. GUBERNAT ANDRZEJ: Tylko silni
i kompetentni. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 137 s. 3.
Rzeszów.
1265. (j): Start Strudera. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 36/38 dod. Grom Małop. nr 18/19 s. I.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 109 s. 1; Dz.
Pol. 1994 nr 108 s. 9.
Woj. rzeszowskie.
1266. (J.B.): Struder dla Polski. Dz. Pol.
1994 nr 134 s. 6.
Również Rzeszowskie Stowarzyszenie Promocji
Przedsiębiorczości.
1267. LONCZAK J[ÓZEF]: Mielec śpi?
Nowiny 1994 nr 177 s. 4.
Woj. rzeszowskie.
1268. MAJKA DANUTA: Szturmowanie
„Strudera”. Dz. Pol. 1994 nr 230 s. 8.
1269. (si): Najważniejszy jest biznesplan.
Nowiny 1994 nr 174 dod. Biznes Nowiny nr
42 s. I–II.
Woj. rzeszowskie.
1270. SMOLAK BEATA: Oporny „Struder”.
Chłop. Droga 1994 nr 48 s. 1, 5.
Także: Rzeczpospolita 1994 nr 92 s. 7; Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 92 s. 1.
Woj. rzeszowskie.
Sp e c j a lna St refa E konomiczna
w Mielc u
1271. BŁĘDOWSKI MARIUSZ: Specjalna
Strefa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 190 s. 3.
1282. PROJEKT specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. Rzeczpospolita 1994 nr
133 dod. Nauka i Tech. nr 161 s. VII, il.
1283. (si): Mielecka strefa z bliska. Nowiny
1994 nr 130 dod. Biznes Nowiny nr 33 s. II
1284. (S.J.): Zagrożenie nadchodzi z „Okęcia”. Dz. Pol. 1994 nr 125 s. 11.
1285. ZAJDEL PIOTR: W strefach ma być
specjalnie. Życie Warsz. 1994 nr 188 s. 10.
Stowarzyszenie Promo c ji
Prze dsiębiorczoś ci w Rzeszow ie
1286. (an): Po nauki do SPP. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 140 s. 5, rys.
(J.B.): Struder dla Polski = poz. 1266
1272. CIESIELSKI WIESŁAW: Czy powstanie strefa? Dz. Pol. 1994 nr 246 s. 6–7.
1287. (js): Wiedzieć więcej i szybciej. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 220 s. 1.
1273. (EMP): Irlandzka „wędka” dla Mielca. Dz. Pol. 1994 nr 170 s. 6.
Dotyczy utworzenia sieci Euro-Info Centers
w Rzeszowie przy Stowarzyszeniu.
1274. (EMP): Na początku Mielec. Dz. Pol.
1994 nr 183 s. 7.
1288. STOWARZYSZENIE Promocji
Przedsiębiorczości. Nowiny 1994 nr 19 s. 3.
Również dotyczy Szkoły Menedżerów.
1275. (GES): Euro-Park w Mielcu. Gaz.
Bank. 1994 nr 48 s. 20.
Woj. t ar nobrzesk ie
1276. GUBERNAT ANDRZEJ: Nie było
innej drogi. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 126
s. 3, il.
1289. (as): Prywatyzacja niejedno ma imię.
Dz. Pol. 1994 nr 54 s. 6.
1277. GUZIAKIEWICZ EDWARD: Wiara
w strefę, wiara w lotnisko. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 179 s. 6, il,
1290. (ac): Inwestycyjny boom. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23 s. 6, il.
1278. (j.b.): Specjalna strefa. Dz. Pol. 1994
nr 164 s. 5.
1279. J.Cz.: Najpierw Mielec. Rzeczpospolita 1994 nr 180 s. 6.
1280. JUZALA DOROTA: Pilotażowa strefa w Mielcu. Rynki Zagr. 1994 nr 140 s. 6.
1281. POPIOŁEK KRZYSZTOF: Jesteśmy
dobrze przygotowani. Rozm. Dorota Juzala.
Rynki Zagr. 1994 nr 140 s. 6.
Dotyczy województwa.
Dotyczy polityki inwestycyjnej Stalowej Woli.
1291. (bt): Nie stać w miejscu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 8 s. 1, 6.
Dotyczy rozwoju gospodarczego województwa.
1292. (bt): Przed II etapem. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 32 s. 6, il. * BORZĘCKI JAN ADAM:
Wnioskowanie na przyszłość. Tamże nr 44
s. 5. * BORZĘCKI JAN ADAM: Szkic wojny
o przyszłość. Tamże nr 46 s. 6.
Strategia Rozwoju Gospodarczego woj. tarnobrzeskiego.
79
1293. (bos): Ogłoszono strategię rozwoju
w Tarnobrzeskiem. Nowiny 1994 nr 159 dod.
Biznes Nowiny nr 39 s. II.
1294. BORZĘCKI JAN ADAM: Agencja
zredukowanych marzeń. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 23 s. 1, 4.
Dotyczy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1295. CAPIGA ANDRZEJ: Spojrzenie
z lewa. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 14 s. 4.
Forum Gospodarcze w Tarnobrzegu.
1296. JANIA RYSZARD: Procedura budowy strategii rozwoju gospodarczego województwa tarnobrzeskiego. Gosp. Nar. 1994 nr
3 s. 17–20, rys.
1287. KOMUNIKAT Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 31 s. 13.
Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa
w I półroczu 1994 r.
1298. KOMUNIKAT Urzędu Statystycznego
w Tarnobrzegu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 45 s. 13.
Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie po trzech kwartałach 1994 r.
1299. KOMUNIKAT Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23 s. 7, il.
Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa
w I kwartale 1994 r.
1303. PIETRUCH BOGUSŁAW: W obronie przedsiębiorczości. Rozm. Piotr Niemiec.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 19 s. 4, portr.
Rozmowa z prezesem Forum Prywatnego Biznesu w Stalowej Woli o jego działalności.
1304. STASIAK JANUSZ: Pierwsze targi.
Rozm. Małgorzata Golińska. Dz. Pol. 1994 nr
264 s. 14.
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
1305. (wel): Niewesołe perspektywy. Tarnobrzeskie w liczbach. Nowiny 1994 nr 73
dod. Biznes Nowiny nr 22 s. II.
Gospodarka w województwie.
1306. ZATORSKI RYSZARD: Gdzie pulsuje
nerw gospodarki. Trybuna 1994 nr 76 s. 11.
II Forum Gospodarcze w Tarnobrzegu.
1307. ZATORSKI RYSZARD: Strategia
tarnobrzeska. Trybuna 1994 nr 196 s. 13.
Dotyczy gospodarki w województwie.
Inwest yc j e zob. też poz. 2298, 2350,
2360, 2363–64
2. GEOGRAFIA GOSPODARCZA
1308. BARCZAK KAZIMIERZ: Burmistrz
kontrowersyjny. Rozm. Henryk Nicpoń. Dz.
Pol. 1994 nr 138 s. 26.
Burmistrz Głogowa Młp., woj. rzeszowskie
o problemach miasta.
1300. KOMUNIKAT Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
w 1993 r. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 7 s. 14.
1309. BIENIEK WIESŁAW: Mielec. Gosp.
Nar. 1994 nr 9 s. 39–40.
1300a. ŁAPA PIOTR: Pierwszy krok
w długą drogę. Trybuna 1994 nr 245 s. 13.
1310. BIENIEK WŁADYSŁAW: Zaczyn
rozwoju regionów. Rozm. Eugeniusz M. Makowski. Rzeczpospolita 1994 nr 133 dod. Nauka i Tech. nr 161 s. V, il.
Dotyczy Strategii Rozwoju Gospodarczego województwa.
1301. MALICKI WOJCIECH: Inwestycje
samorządowe. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 24 s. 6.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
1302. (P): Forum po dwóch latach. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 46 s. 5.
Forum Prywatnego Biznesu w Stalowej Woli.
80
Gospodarka.
Prezydent Mielca o rozwoju gospodarczym
miasta.
1311. BORZĘCKI JAN ADAM: Wspólna
częstotliwość. Samorządy w działaniu. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 35 s. 6, il.
Osiągnięcia gospodarcze gminy Wojciechowice, woj. tarnobrzeskie.
1312. CHOLEWIŃSKI ZYGMUNT: Gmina
na rogatkach. Samorządy w działaniu. Rozm.
Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 14 s. 6.
Gmina Pysznica, woj. tarnobrzeskie.
1313. CHORKÓWKA. Informator Gospodarczy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 82 s. 5–6, il.
Dotyczy gminy.
1314. DIETL JERZY: Co ma do Cieszanowa Łódź, nie mówiąc o Glasgow? Rozm.
J[an] Musiał. Nowiny 1994 nr 96 dod. Biznes
Nowiny nr 27 s. II.
Z problemów restrukturyzacji gminy.
1315. DYNKOWSKI MACIEJ: Nie było
tak źle. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 21 s. 6, portr.
Gospodarcze osiągnięcia samorządu w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
1316. DZIADUŁA EDWARD: „Nie będziemy sadzić w lesie jagód”. Rozm. Jerzy
Makara. Pogranicze 1994 nr 35 s. 4, portr.
1322. JANAS ANDRZEJ: Samorządowy
krok do przodu. Rozm. Józef Twardowski.
Nowiny 1994 nr 14 s. 3.
Burmistrz Leżajska o problemach miasta. Woj.
rzeszowskie.
1323. JAREMCZAK STANISŁAW: Bieszczadzka pętla. Pol. Zbroj. 1994 nr 230 s. 3, il.
Bieszczady. Woj. krośnieńskie.
1324. KONIECKA ANNA: Czesane pod
Włos(ki). Nowiny 1994 nr 144 s. 4.
Problemy gminy Głogów Młp. w woj rzeszowskim.
1325. MARCZUK STANISŁAW, WEJLANDA ANDRZEJ, DANIŁOWICZ PAWEŁ
Dramat Mielca:. tło ekonomiczno-społeczne: warunki życia rodzin: ludność Mielca
w statystykach. – Łódź, 1994.
Rec. (S.J.), Dz. Pol. 1994 nr 232 s. 7.
1326. MATOSZKO KRYSTYNA: Odbijanie od dna. Nowiny 1994 nr 137 s. 7, il.
Burmistrz Cieszanowa o problemach miasta.
Woj. przemyskie.
Ustrzyki Dolne oraz sylwetka burmistrza Piotra
Korczaka.
1317. GEOGRAFIA gospodarcza Polski:
praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. – Warszawa: Państw. Wydaw. Ekonomiczne, 1994.
– 320, [4] s.: mapy, rys.; 24 cm
1327. MATOSZKO KRYSTYNA: Tygrysy
czy Kotki? Nowiny 1994 nr 132 s. 7, il.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1318. GŁOGÓW Małopolski. Informator
gospodarczy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 88
s. 7–8, il.
Dotyczy gminy. Woj. rzeszowskie.
1319. GUZIAKIEWICZ EDWARD: Dramat
Mielca. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 251 s. 2.
Dotyczy publikacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie Mielca, woj. rzeszowskie.
1320. (HN): Kamienie Kamienia. Dz. Pol.
1994 nr 235 s. 7.
Gospodarcze problemy gminy. Woj. rzeszowskie.
1321. (jsl): Podcinanie gałęzi. Kur. Podkarp.
1994 nr 17 s. 5, il.
Problemy gospodarcze Iwonicza-Zdroju i gminy. Woj. krośnieńskie.
Dotyczy zamożności gmin m. in. Dukla – woj.
krośnieńskie, Połaniec – woj. tarnobrzeskie, Baranów Sandomierski – woj. tarnobrzeskie.
1328. MATOSZKO KRYSTYNA: W słabym ciele zdrowy duch. Nowiny 1994 nr 102
s. 1, 5, il.
Problemy gospodarcze Lubaczowa, woj. przemyskie. Również dotyczy wyborów samorządowych.
1329. NICPOŃ HENRYK: Koniec imperium
przeworskiego. Dz. Pol. 1994 nr 245 s. 25.
Dotyczy wsi Gorliczyna, woj. przemyskie.
1330. NIEBUDEK JAN: W Czudcu bez cudów (gospodarczych). Nowiny 1994 nr 115
dod. Biznes Nowiny nr 30 s. I.
Dotyczy gminy, woj. rzeszowskie.
1331. NOWA Sarzyna. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 100 dod. Informator Gospodarczy
s. I–III, il.
Dotyczy gminy. Woj. rzeszowskie.
81
1332. OLEJKO EDWAED: Zmniejszyć
bezrobocie. Rozm. Elżbieta Kokoszka. Nowe
Podkarp. 1994 nr 42 s. 6.
Burmistrz Sanoka o problemach miasta. Woj.
krośnieńskie.
1333. PINTAL WACŁAW: Ratusz, sukiennice i kuranty. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 11 s. 6, il.
Osiągnięcia gospodarcze Majdanu Królewskiego, woj. tarnobrzeskie.
1334. RAK ROMAN: Decydują ludzie.
Kur. Podkarp. 1994 nr 27 s. 1, 3.
Dotyczy raportu władz poprzedniej kadencji
o stanie gminy i miasta Sanoka.
1335. RAK ROMAN: Bieszczadzki poker.
Kur. Podkarp. 1994 nr 50 s. 1, 3.
Dotyczy sprzedaży ziemi i jej dzierżawy przez
zagraniczne spółki w Bieszczadach.
1336. SIWAK STANISŁAW: Mielec bez tajemnic. Nowiny 1994 nr 91 s. 3, il.
Dotyczy problemów gospodarczych miasta.
Woj. rzeszowskie.
1337. SIWAK STANISŁAW: Tak krawiec
kraje... Na przykład w Kolbuszowej. Nowiny
1994 nr 78 s. 4, il.
1342. TEC: Gmina z pomysłami. Dz. Pol.
1994 nr 193 s. 7.
Gospodarcze inicjatywy w gminie Świlcza. Woj.
rzeszowskie.
1343. TWARDOWSKI JÓZEF: Mikroregion
„Dolina Strugu”. Nowiny 1994 nr 296 s. 3.
Obejmuje gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne,
Tyczyn, woj. rzeszowskie.
1344. ZAJĄC JERZY: Więcej wspólnych
inicjatyw. Rozm. Adam Łazar. Pogranicze
1994 nr 32 s. 1–2.
Burmistrz Lubaczowa, woj. przemyskie o problemach miasta. Również sylwetka autora.
1345. ZATORSKI RYSZARD: W dzikowskim „worku”. Trybuna 1994 nr 201 s. 12.
Problemy gospodarcze gminy Stary Dzików,
woj. przemyskie.
G osp o d arka zob. też poz. 14, 112, 183,
190, 2975
3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE.
ARCHITEKTURA. URBANISTYKA.
BUDOWNICTWO
Problemy gospodarcze gminy. Woj. rzeszowskie.
a) Planowanie przestrzenne. Architektura.
Urbanistyka
1338. SŁODKOWSKI JACENTY: Osiek
ma przyszłość. Rozm. Wojciech Malicki. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 6.
1346. (Ad): Kamienice i ruiny na sprzedaż.
Nowiny 1994 nr 149 s. 10, il.
Wójt o problemach gminy Osiek, woj. tarnobrzeskie.
1339. STRUŚ MARIAN: Piasek w tryby.
Nowe Podkarp. 1994 nr 17 s. 1, 7.
Rozwój gospodarczy gminy Ustrzyki Dolne,
woj. krośnieńskie.
1340. SZEWCZYK TADEUSZ: Gminy łączcie się. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 219 s. 2, il.
Dotyczy współpracy gmin bieszczadzkich.
1341. ŚLIWIŃSKI MAREK: Burmistrz w
sidłach. Rozm. Henryk Nicpoń. Dz. Pol. 1994
nr 93 s. 22.
Burmistrz Strzyżowa o problemach miasta.
Woj. rzeszowskie.
82
Dotyczy rzeszowskiego Rynku.
1347. (AS): [Dziewięćset] 900 milionów
złotych w błoto. Dz. Pol. 1994 nr 127 s. 6. *
(jam): Miasto przed sądem. Nowiny 1994 nr
109 s. 1, 4.
Dotyczy Miejscowego Planu Ogólnego rozbudowy Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1348. BIELEŃ BEATA: Nowe plany zagospodarowania Krosna. Nowe Podkarp. 1994
nr 39 s. 6.
Dotyczy planu przestrzennego zagospodarowania miasta Krosna.
1349. BORZĘCKI JACEK: Pół pamięci.
Nowiny 1994 nr 5 s. 4 –5. – Polem. [Czytelnicy] Tamże nr 25 s. 4, nr 57 s. 6.
Pomnik poległych żołnierzy UPA w Monasterzu i Werchracie, woj. przemyskie. Również walki
UPA w woj. przemyskim.
1350. BORZĘCKI J[ACEK]: Uroczystości
w Jarosławiu. Nowiny 1994 nr 211 s. 1–2.
Poświęcenie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki.
1351. CAPIGA ANDRZEJ: Walka o błonia.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 36 s. 5.
Konflikt interesów dotyczący zagospodarowania błoni w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1352. CHAŁUPSKI JAN, LICHOŁAI LECH:
Mielec – osiedle przy wydmie. Osiedla COP.
Spotk. z Zabyt. 1994
������������������������������
nr 4 s. 26–27, il., plan.
Woj. rzeszowskie.
1353. (emes): Sanok się dusi. Nowiny 1994
nr 240 s. 5.
Dotyczy koncepcji budowy ulicy obwodowej;
woj. krośnieńskie.
1354. (jb): Nowy pomnik UPA? Nowiny
1994 nr 242 s. 1–2.
Stanisławczyk, woj. przemyskie.
1355. (jb): Pomniki ku czci UPA? Nowiny
1994 nr 217 s. 1. * KACZYŃSKI ANDRZEJ:
Kamień niezgody. Rzeczpospolita 1994 nr
261 s. 3.
Dotyczy pomników stawianych UPA na terenie
woj. przemyskiego.
1356. NICPOŃ HENRYK: Pechowy pomnik. Dz. Pol. 1994 nr 74 s. 8, il.
Pomnik gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie.
1357. NOWAK JANUARY: Słowacki w Rzeszowie. Głos Rzeszowa 1994 nr 6, wkładka.
Dotyczy budowy pomnika J. Słowackiego w
Rzeszowie.
1358. NUCKOWSKI TADEUSZ: Raj utracony. Cz. 1, 2. Rozm. XY. Pogranicze 1994 nr
16 s. 2–3, il., nr 17 s. 2, il.
Ulica Katedralna w Przemyślu.
1359. PATOCZKA PIOTR: Uwagi o architekturze w Bieszczadach Zachodnich. Rocz.
Bieszcz. 1994 t. 3 s. 163–178, rys., bibliogr.
Summ.
1360. PIĄTEK ANDRZEJ
Leopold Lis-Kula – dzieje pomnika
w Rzeszowie / Andrzej Piątek. – Rzeszów:
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, [1994].
– 18 s.: faks., fot., portr.; 23 cm. – (Resoviana)
Opis wg okł.
1361. PIĄTEK ANDRZEJ: Najnowsze dzieje
pewnego pomnika. Nowiny 1994 nr 218 s. 7, il.
Pomnik Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.
1362. PIETRUS K[RZYSZTOF]: Kościuszce lud z Odrzykonia. Kur. Podkarp. 1994 nr 38
s. 5, il.
Dotyczy osłonięcia odrestaurowanego pomnika Tadeusza Kościuszki w Odrzykoniu, woj. krośnieńskie.
1363. POMNIK księdza Jerzego. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 88/89 dod. Grom. Małop. nr 44
s. IV. * SOŁEK JAN: Testament księdza Jerzego. Życie Przemys. 1994 nr 45 s. 5, il. * WOJCIECHOWSKI ADAM F.: Jarosławski pomnik
ks. Jerzego. Słowo 1994 nr 245 s. 7, il.
Odsłonięcie pomnika księdza Jerzego Popiełuszki w Jarosławiu, woj. przemyskie.
1364. POWRÓT Naczelnego Wodza Generała Władysława Sikorskiego: wystawa
pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa: Rzeszów luty–marzec 1994 / Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa. – Rzeszów, 1994.
– [12] s.: fot.; 22 x 23 cm
M. in. fotografie z uroczystości odsłonięcia Pomnika Generała W. Sikorskiego w Rzeszowie.
1365. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Ludzi
podzielił mur. Dz. Pol. 1994 nr 180 s. 17.
Konflikt o garaże w Krośnie.
1366. STRUŚ MARIAN: Smród bez gazu.
Nowe Podkarp. 1994 nr 18 s. 1, 7.
Dotyczy lokalizacji rozlewni gazu w Ustrzykach
Dolnych, woj. krośnieńskie.
1367. SZELIGA ZDZISŁAW: Co z pomnikami? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 10 s. 1, il.
Przemyśl.
83
1368. TAS JÓZEF: Pomnik pamięci i odrodzenia. Życie Przemys. 1994 nr 46 s. 1, 4,
portr., il.
Dotyczy odbudowanego pomnika Orląt Przemyskich.
1369. TWARDOWSKI JÓZEF: Podchody
z garażami. Nowiny 1994 nr 134 s. 4, rys.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 160 s. 9.
Dotyczy budowy garaży na osiedlu KrakowskaPołudnie w Rzeszowie.
1370. (wg): Co straszy w „Sztywniaku”. Życie Przemys. 1994 nr 25 s. 4.
1378. MŁYNARSKI JANUSZ: Wokół pomnika. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 245 s. 1, il.
1379. MOTYKA JANUSZ: Zalegalizują
bezprawie. Dz. Pol. 1994 nr 267 s. 7.
Także: Trybuna 1994 nr 272 s. 16.
1380. PROSZĘ o legalizację. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 259 s. 2. * PROSZĘ o legalizację. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 93 dod. Grom.
Małop. nr 46 s. II
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 260 s. 1.
Dotyczy jarosławskiego parku im. Baśki Puzon.
1381. W sprawie pomnika UPA w Hruszowicach. Nowiny 1994 nr 217 s. 11, il.
1371. WILK DOROTA: Auto w pudełku.
Życie Przemys. 1994 nr 21 s. 4 – Uzup. MROZOWICZ T., MROZOWICZ A.: Garaże czy
rekreacja? Tamże nr 22 s. 14.
1382. WILCZAK JAGIENKA: Kamień
niezgody. Polityka 1994 nr 50 s. 3, il.
Listy i polem. organizacji społecznych z art.
J. Borzęckiego.
Spór o lokalizację garaży w Jarosławiu w woj.
przemyskim.
1383. ZATORSKI RYSZARD: Pomnik kureniom UPA. Trybuna 1994 nr 257 s. 12.
1372. WILK DOROTA: Nie ma mocnych.
Życie Przemys. 1994 nr 22 s. 4. * BEZ pobłażania dla trucicieli. Tamże nr 26 s. 14.
b) Budownictwo
Dotyczy sporu o lokalizację stacji CPN w Jarosławiu.
1373. ŻURAWSKI WRZESŁAW: Wnętrze
musi mieć duszę. Rozm. Antoni Adamski.
Nowiny 1994 nr 158 s. 5, il.
Realizacja projektów wnętrz autora w Rzeszowie, Łańcucie, Jarosławiu i Iwoniczu-Zdroju.
O dsłonię cie p omni ka
w Hr uszow ic ach, woj. przemysk ie
1374. BERDAN WIKTOR: Pomnik ku
czci UPA: Prowokacja czy brak wyobraźni?
Sztand. Młod. 1994 nr 232 s. 12, il.
1375. CIECH PRZEMYSŁAW: Pomnik pamięci. Życie Przemys. 1994 nr 42 s. 9, il.
1376. CYNKAR MAREK: Uczestniczyłem
w spotkaniu UPA. Pogranicze 1994 nr 43 s. 5.
1377. MOT: Wokół pomnika UPA. Dz. Pol.
1994 nr 280 s. 6.
84
1384. (AC): Afera goni aferę. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 37 s. 5.
Tarnobrzeski Kombinat Budowlany.
1385. (Ad): Katastrofa budowlana na rzeszowskim rynku. Nowiny 1994 nr 144 s. 1.
1385a. (an): [Czterdziestopięcio] 45-lecie
rzeszowskiej „Montażówki”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 279 s. 3. * SKARBEK AGNIESZKA: Budujcie jeszcze jeden nowy dom. Dz.
Pol. 1994 nr 281 s. 9.
Także: Nowiny 1994 nr 234 s. 3.
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo
Montażowe.
Budowalno-
1386. (AS): Dźwiganie kolosa. Dz. Pol. 1994
nr 161 s. 9. * MIERZWA EDWARD: Pokłosie
„Lekkiej Rączki”. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 29 s. 4, il.
Mostostal S.A. – Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie.
1387. ASK: Lobby budowlane tworzy izby.
Dz. Pol. 1994 nr 218 s. 7.
Rzeszowski Oddział Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa „Resovia”.
1388. ADAMSKI ANTONI: Katastrofy
budowlane nie czekają. Nowiny 1994 nr 159
dod. Biznes Nowiny nr 39 s. I–II, il.
Prace budowlane na rzeszowskim Rynku.
1389. BOGDAN DANUTA: Odwołanie
dyrektora. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 3 s. 2. *
(si): Odpowiedzialność i „Konfitury”. Nowiny 1994 nr 34 s, 1–2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 37 s. 9.
Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane, woj.
rzeszowskie.
1390. (EMP): Exbud wziął Fadom. Dz. Pol.
1994 nr 159 s. 8.
Także: Trybuna 1994 nr 163 s. 4.
Sprywatyzowanie Fabryki Domów „Fadom”
w Rudnej Małej, woj. rzeszowskie przez rzeszowski Exbud-15.
1391. GUBERNAT ANDRZEJ: Międzynarodowe Targi InterRes. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 40 s. 3, il. * (ASK): Budowalny InterRes. Dz. Pol. 1994 nr 216 s. 5. * (ASK):
Grad medali, wyróżnień i dyplomów. Tamże
nr 221 s. 21.
Targi InterRes ’94 w Rzeszowie.
1392. KLIMCZAK JOANNA: Problemy
mieszkaniowe. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 259
dod. Gazeta w Leżajsku.
Budownictwo indywidualne w Leżajsku, woj.
rzeszowskie.
1393. KOZICKI ANDRZEJ: Dogorywanie
spółdzielczego budownictwa. Nowiny 1994
nr 70 s. 4.
Woj. tarnobrzeskie.
1394. KOZICKI ANDRZEJ: Nikt nic nie
może. Nowiny 1994 nr 5 s. 1, 4.
Samowola budowlana w Tarnobrzegu.
1395. mp: Hydrobudowa – z obydwu stron.
Nowiny 1994 nr 71 s. 3.
Nieprawidłowości związane z prywatyzacją rzeszowskiego zakładu. Również związki zawodowe
NSZZ „Solidarność”.
1396. MATERNIAK STANISŁAW: Złota
brukowa kostka. �����������������
Rozm. Jan Tulik. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 214 s. 5.
Dyrektor Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.
1397. MATOSZKO KRYSTYNA: Indywidualnie pod kreską. Nowiny 1994 nr 222 dod.
Biznes Nowiny nr 51 s. I, II.
M. in. budownictwo w woj. południowo-wschodnich.
1398. (raw): Z czego żyją budowlani? Nowiny 1994 nr 118 s. 4.
Dotyczy budownictwa w woj. rzeszowskim.
1399. RZESZOWSKIE Przedsiębiorstwo
Budowlane. Głos Rzeszowa 1994 nr 2 strony
specjalne [VI].
1400. SKARBEK AGNIESZKA: Peugeot
za odwagę. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 4
s. 4, il.
Rzeszowskie
Montażowe.
Przedsiębiorstwo
Budowlano-
1401. SKARBEK ANDRZEJ: Z InterResem w interesach do Lwowa! Rynki Zagr. 1994
nr 42 s. 6.
Targi budowlane w Rzeszowie.
1402. STACHÓW JÓZEF: Coraz mniej
mieszkań. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 232 s. 4.
Budownictwo mieszkaniowe w woj. rzeszowskim.
1403. STACHÓW JÓZEF: Ogródki czy garaże. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 7 s. 2, il.
Budowa garaży na osiedlu „Baranówka” w Rzeszowie.
1404. TRYBUS KATARZYNA: Droga przez
złudzenia. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 5.
Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budowlane
„BudoCOP” S.A.
1405. TWARDOWSKI JÓZEF: Sąsiad „Sasanki”. Nowiny 1994 nr 92 s. 1, 3.
Samowola budowlana w Rzeszowie.
1406. WARZOCHA ADAM: Montaż historyczny. Nowiny 1994 nr 251 dod. Biznes
Nowiny nr 57 s. II, il.
Rzeszowskie
Montażowe.
Przedsiębiorstwo
Budowlano-
85
1407. WELANYK PIOTR: Budowlane nadzieje. Nowiny 1994 nr 75 s. 4.
Dotyczy Tarnobrzega.
1408. WIELGO MAREK: Kanadyjski drewniany szkielet. Gaz. Wyb. 1994 nr 86 s. 16, rys.
Budowa osiedla domków kanadyjskich w Tarnobrzegu.
1409. WOJCIESZONEK WIESŁAW: Podzwonne dla PPB. Życie Przemys. 1994 nr 3 s. 7.
Przemyskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
1410. ZB.: Budują, remontują i ... czekają.
Pogranicze 1994 nr 30 s. 4, il.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w
Szówsku i Lubaczowie, woj. przemyskie.
1411. ZIOBRO TADEUSZ: Tworzenie klimatu. Rozm. Józef Lonczak. Nowiny 1994 nr
86 dod. Biznes Nowiny nr 25 s. I, portr.
Targi Budowlane „InterRes” w Rzeszowie.
Budow nic t wo zob. też poz. 97, 192, 207,
2015, 2643, 3354
1416. (JAK): Trudna droga do kapitalizmu.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 91 dod. Grom. Małop. nr 45 s. IV.
Lubaczów – przemysł. Woj. przemyskie.
1417. (jam): Gwarancja bardzo trafiona.
Nowiny 1994 nr 215 s. 1, 4.
Wizyta ministra przemysłu i handlu M. Pola
w zakładach woj. tarnobrzeskiego.
1418. KŁECZEK TADEUSZ: A.D. 2044
w Rzeszowie. Dz. Pol. 1994 nr 125 dod. Komputer Polski nr 27 s. 21.
Dotyczy komputerowej firmy L.K. Avalon
w Rzeszowie.
1419. MAKIEŁA ZBIGNIEW: Problemy
transformacji infrastruktury technicznej
obszarów przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej. Rozpr. i Monogr.
Wydz. Ekon. 1994 nr 5 s. 397–414, mapy,
bibliogr. Summ.
�����
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
4. PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO.
TECHNIKA
1420. MATOSZKO KRYSTYNA: „Nasi”
wśród olbrzymów. Nowiny 1994 nr 251 dod.
Biznes Nowiny nr 57 s. II, il.
a) Zagadnienia ogólne
Dotyczy zakładów produkcyjnych woj. południowo-wschodnich.
1412. BOBER JANUSZ: Optymalny komfort. Przedstawiamy
�����������������������������������
regionalne firmy komputerowe. Rozm. (ryb). Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 107 s. 4, il.
1421. MISZTAL STANISŁAW: Regionalne
zróżnicowanie procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce. Prz. Geogr. 1993 t. 65 z. 3/4
s. 255–277, mapy, tab., bibliogr. Summ.
�����
Spółka „Optimus-Comfort” w Rzeszowie.
1413. CAPIGA ANDRZEJ: CETCO – państwo w państwie? Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 15
s. 5.
Spółka działająca w ramach Huty „Stalowa
Wola”, woj. tarnobrzeskie.
1414. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Syndykpan(i) za 60 mln. Dz. Pol. 1994 nr 115 s. 22.
Zarobki syndyków w woj. tarnobrzeskim.
1415. CISEK KRZYSZTOF: Czas inżynierów. Rozm. Danuta Tarnawska. Nowiny 1994
nr 194 dod. Biznes Nowiny nr 46 s. III.
Naczelna Organizacja Techniczna w Rzeszowie.
86
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1422. (ryb): Grzegorz Woźniak. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 195 s. 4, portr.
Dyrektor komputerowej firmy „Xerrex” w Rzeszowie.
1423. RAK ROMAN: Krosno w odwrocie?
Trochę dobrze, trochę źle. Kur. Podkarp. 1994
nr 46 s. 5, il.
Przemysł.
1424. (si): Chudy portfel wojewody. Nowiny
1994 nr 96 dod. Biznes Nowiny nr 27 s. II.
Przemysł, rolnictwo, mieszkania, bezrobocie
w woj. rzeszowskim.
1425. SIWAK STANISŁAW: Branża jak
bomba. Nowiny 1994 nr 220 s. 3.
Dotyczy przedsiębiorstw zbrojeniowych w woj.
krośnieńskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
1426. SKRZYPCZYK ZDZISŁAW: Energia
z wiatru. Nowiny 1994 nr 237 dod. Biznes
Nowiny nr 54 s. II.
Dotyczy energetyki wiatrowej w woj. krośnieńskim.
1427. SKRZYPCZYK ZDZISŁAW: Wiatr
w turbinę. Nowe Podkarp. 1994 nr 21 s. 3.
1435. DUDZIŃSKA HALINA: Wypis
z księgi adresowej Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, wydanej przez
Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej
w Warszawie w 1929 r. Oprac... Rocz. Kolbusz. 1994
���������������������
nr 3 s. 243–246.
Fragm. dotyczący mieszkańców Kolbuszowej.
1436. DZIĘCIOŁOWSKI STANISŁAW: Cechy przemyskie. Wspólnota 1994 nr 32 s. 7, rys.
Historia rzemiosła w Przemyślu.
Elektrownie wiatrowe w woj. krośnieńskim.
1437. (ewg): Mięsowicz i jego zegary. Nowiny 1994 nr 176 s. 9, il.
1428. SZELIGA ZDZISŁAW: Być jak „Zelmer”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 4.
Dotyczy Michała Mięsowicza – założyciela
Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych
z Koczyny w woj. krośnieńskim.
Przemysł woj. przemyskiego.
1429. SZUMILAS DOROTA: Barakowozów nie lokalizujemy. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 107 s. 3, il.
Zbigniew Możdżeń – konstruktor staropolskiego wozu handlowego. (Woj. krośnieńskie).
1430. (wald): Kochankowie wiatrów. Kur.
Podkarp. 1994 nr 7 s. 6, il.
Wiatraki w woj. krośnieńskim.
1431. ZACHARA MACIEJ: Komputer inteligentną maszyną. Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr 34 dod. Biznes Nowiny nr 14 s.
I–II, portr.
Właściciel firmy Quatro Computers w Rzeszowie.
b) Historia techniki, przemysłu,
rzemiosła i handlu
1432. (ag): Na początku był olej. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 281 s. II.
Historia górnictwa na terenie woj. krośnieńskiego.
1433. ADAMSKA BARBARA: Historia
złotnika Wawrzyńca Kasprowicza. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 15 s. 7, il.
Tradycja złotnictwa w Rzeszowie.
1434. AUGUSTYN MACIEJ: Lokalizacja
huty szkła z końca XVIII wieku w Bereżkach.
Bieszczad 1994 [T. 2] s. 5–7, mapka.
1438. GARNCARSTWO i kaflarstwo na
ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych: materiały z
konferencji – Rzeszów, 21–23.IX.1993 / red.
Aleksandra Gruszczyńska, Anna Targońska;
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. – Rzeszów:
MO, 1994. – 346 s., [5] s. il. kolor.: fot., mapy,
rys.; 29 cm
Streszcz. w jęz. niem. po rozdziałach.
Tekst częśc. w jęz. ros.
Zawiera m. in.: Rozkwit i zmierzch ceramiki siwej.
[M. in. dotyczy woj. rzeszowskiego] / Ewa Fryś-Pietraszkowa. Miechocin. Nowożytny ośrodek garncarski. [Obecnie część Tarnobrzega] / Teresa SzetelaZauchowa. Ceramika średniowieczna i nowożytna
z Będziemyśla. Z pozostałości dworu obronnego /
Antoni Lubelczyk. Renesansowe kafle z Będziemyśla / Sylwester Czopek. Garncarstwo i kaflarstwo
w Bieczu od późnego średniowiecza do czasów
współczesnych / Gabriela Ślawska, Tadeusz Ślawski. Ceramika użytkowa w południowo-wschodniej
Polsce (od końca XIX wieku do czasów współczesnych) w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku / Danuta Blin-Olbert. Ośrodek garncarski w Medyni i Zalesiu / Krzysztof Ruszel. Ceramika Małopolski od XIV do XVIII wieku: wystawa
w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie 21.IX.1993–
21.XI.1993 / A. Lubelczyk, T. Szetela-Zauchowa.
1439. GRADOWSKI MICHAŁ
Znaki na srebrze: znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej
granicach / Michał Gradowski. – Warszawa:
Akces, 1994. – 293, [1] s.: il.; 21 cm
Bibliogr. s. 55–58. – Indeksy
87
Tyt. równol., streszcz. w jęz. ang.
Dotyczy m. in. Biecza, woj. krośnieńskie, Przemyśla, Rzeszowa i Sandomierza, woj. tarnobrzeskie.
1440. HISTORIA polskiego przemysłu
naftowego: praca zbirowa / pod red. Ryszarda Wolowicza. T. 1. – Brzozów: Muzeum
Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama
Fastnachta; Kraków: zlec. Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
1994. – 749, -[1] s.: 1 faks., fot., mapy, portr.,
rys., wykr.; 25 cm
1442. JANIK ZDZISŁAW: Poszukujemy „Wojciecha”. Kur. Podkarp. 1994 nr 49
s. 4, il.
Dotyczy pierwszego szybu naftowego w dzielnicy Krosna – Polance.
1443. KOSIEK ANDRZEJ: W kręgu Jana
Szczepanika. Nowe Podkarp. 1994 nr 51/52
s. 7, rys. *��������������������������������
TULIK JAN: Galicyjski Edison.
Świat wynalazków Jana Szczepanika. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 59 s. 5, portr.
M. in. związki z Krosnem i Korczyną, woj. krośnieńskie.
Bibliogr. przy rozdz. – Indeks. – Reees. Summ.
Zawiera m. in.: Ignacy Łukasiewicz – twórca
przemysłu naftowego. [Związany z woj. krośnieńskim] / Stanisław Brzozowski. Geologia złóż ropy
i gazu. [M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego] / Eugeniusz Jawor, Józef
Kruczek. Rozwój metod poszukiwawczych. [M. in.
dotyczy woj. krośnieńskiego] / E. Jawor, J. Kruczek.
Geofizyka cz. I. Okres międzywojenny i początki
po II wojnie światowej. [M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich] / Afrykan Kisłow. Geofizyka cz. II. Geofizyka naftowa w latach 1954–1986.
[M. in. dotyczy Jasła, woj. krośnieńskie, Krosna
i Przeworska, woj. przemyskie] / Stanisław Plewa.
Wiertnictwo naftowe. [Dotyczy woj. krośnieńskiego] / Jan J. Cząstka, Adam Giermański, Kazimierz
Mischke. Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego. [M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego] /
Roman Bielawski. Maszyny, urządzenia i narzędzia
dla górnictwa naftowego. [M. in. dotyczy Bóbrki,
woj. krośnieńskie i Krosna] / R. Wolowicz. Przeróbka ropy naftowej. [M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego] / Kazimierz Kachlik. Rafinerie nafty
w Polsce. [M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego] /
K. Kachlik. Zarys historii rozwoju budowy maszyn
i urządzeń. [M. in. dotyczy Rzeszowa i Sanoka, woj.
krośnieńskie] / Edward Peschak. Ewolucja jakości
produktów naftowych. [M. in. dotyczy rafinerii
w Jaśle i Jedliczu, woj. krośnieńskie] / Władysław
Szwed. Smary plastyczne. [M. in. dotyczy Libuszy
i Jedlicza, woj. krośnieńskie] / Stefan Patzau. Asfalty. [M. in. rafineria w Jedliczu, woj. krośnieńskie] /
Ludwik Kossowicz.
Rec. ORŁOWSKA MAŁGORZATA, Nowe Podkarp. 1994 nr 13 s. 7.
1444. SPYRA ADAM
Browarnictwo Galicji doby autonomicznej
/ Adam Spyra; słowo wstępne Jerzy Michalewicz; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii. – Kraków: „Księgarnia Akademicka”,
1994. – 156 s.: fot., 2 mapy kolor., wykr.; 24
cm. – (Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”; nr 16)
1441. JAKUBOWICZ A.: Pół wieku temu.
Kur. Podkarp. 1994 nr 19 s. 1, 4.
Przemysł – histor i a zob. poz. 880,
3851, 3926–29
Z historii wydobycia ropy naftowej i gazu w
Bieszczadach.
88
Bibliogr. s. 129, 139–144
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1445. WOKÓŁ stołu i kuchni / wybór
i oprac. Maja Łozińska, Jan Loziński. – Warszawa: Wydaw. ����������������������������������
Tenten, 1994. – 170, [6] s.: il.,
fot.; 25 cm
Bibliogr. s. 170–[171]
Zawiera m. in. Zastawa stołowa w Polsce
w XVIII i XX wieku [dotyczy m. in. Ćmielowa,
woj. tarnobrzeskie] / Elżbieta Kowecka. Książki
kucharskie w XIX wieku [ m. in. dotyczy Łańcuta,
woj. rzeszowskie i Przemyśla] / Beata Meller.
1446. WRONKA KRZYSZTOF, LASKOŚ
KATARZYNA
Obywatel Królewskiego Wolnego Miasta
Krosna Michał Mięsowicz / Krzysztof Wrona,
Katarzyna Laskoś. – Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1994. – 31 s.: fot., portr., rys.; 21 cm.
– (Biblioteka Krośnieńska. Biografie; z. 2)
Założyciel Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów
Wieżowych w Krośnie.
Handel – histor i a zob. poz. 852, 859
c) Przemysł naftowy
1447. JAKUBOWICZ MICHAŁ: Ropienka
– wioska nafciarzy. Nowiny 1994 nr 233 s. 8.
Dotyczy kopalni położonych na terenie Ropienki w woj. krośnieńskim.
1448. LENIART JERZY: Stary olej jak złoto. Nowiny 1994 nr 183 s. 6, il. * M.P.: Żeby
ukraść trzeba chcieć. Nowe Podkarp. 1994 nr
45 s. 9, rys.
Dotyczy Rafinerii w Jedliczu, woj. krośnieńskie.
1449. RAK ROMAN: Karlino w Lipnikach.
Kur. Podkarp. 1994 nr 8 s. 11, il.
Z pracy Krośnieńskich Zakładów Górnictwa
Nafty i Gazu.
R af iner i a w Je d liczu, woj. k roś nieńsk ie zob. też poz. 567
Po d kar p ack ie Z a kłady R af iner yjne
im. I. Łu kasie w icza w Jaśle,
woj. k rośnieńsk ie
1450. BATA ARTUR: Cztery rundy Zbigniewa Balika. Cz. 1–2. Nowe Podkarp. �����
1994
nr 31 s. 8; nr 32 s. 8.
Dotyczy zwolnienia dyrektora.
1451. BIODROWICZ TOMASZ: Nagroda
za skuteczność. Dz. Pol. 1994 nr 175 s. 8, il.
1457. (mra): Jasielska rafineria potrzebuje
spokoju. Nowiny 1994 nr 235 s. 4.
1458. RAK ROMAN: Czas odejść. Kur.
Podkarp. 1994 nr 39 s. 1, 4.
1459. (sl): Energetyczne bezpieczeństwo i
prywatyzacja. Nowiny 1994 nr 142 s. 4, il.
1460. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Stan zawieszenia. Dz. Pol. 1994 nr 152 s. 9.
1461. WARZOCHA ADAM: Brzemienne
skutki przerwy śniadaniowej w rafinerii. Nowiny 1994 nr 160 s. 7, rys. – Polem. WOŹNIAK STANISŁAW: Jeszcze raz o „Brzemiennych skutkach przerwy śniadaniowej...”
Tamże nr 166 s. 4. – Odp. WARZOCHA A.,
Tamże.
Sprawa odwołania Zbigniewa Balika ze stanowiska dyrektora.
1462. WARZOCHA ADAM: Minister broni dyrektora. Nowiny 1994 nr 200 s. 4.
1463. WARZOCHA ADAM: Osobliwa sytuacja. Nowiny 1994 nr 244 s. 1–2. – Polem.
[RADA PRACOWNIACZA PZR]: Osobliwa
sytuacja. Tamże nr 247 s. 3.
1464. WARZOCHA ADAM: Zawieszenie
dyrektora. Nowiny 1994 nr 155 dod. Biznes
Nowiny nr 38 s. I.
Przyznanie Tytułu Lidera Promocji Biznesu
Polskiego ’94.
Po d kar p ack ie Z a kłady R af iner yjne
w Jaśle, woj. k rośnieńsk ie zob. też poz.
345, 2661
1452. BIODROWICZ TOMASZ: Sukces
rodzi się powoli. Rozm. (A). Nowe Podkarp.
1994 nr 29 s. 7.
Sano ck ie Z a kłady G ór nic t wa
Naf t y i Gazu
1453. GORCZYCA ANNA: Jak się Rada z
dyrektorem wadziła. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 242 s. 3, rys.
1465. (emes): Barbórka naftowców. Nowiny 1994 nr 228 s. 1, il.
1454. (K): „Ręczne sterowanie” czy głos załogi? Nowe Podkarp. 1994 nr 46 s. 8.
1455. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Rada wie
lepiej. Dz. Pol. 1994 nr 266 s. 21.
1456. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Wojna dyrektora Balika. Prawo i Życie 1994 nr 48 s. 16, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 275 s. 1.
1466. JAZUKIEWICZ ZYGMUNT: Krzepki duch starych złóż. Prz. Tech. 1994 nr 48,
wkładka s. IV–VI, il.
1467. KOKOSZKA E.: Barbórka w Sanoku.
Nowe Podkarp. 1994 nr 48 s. 6.
Historia i czasy współczesne.
89
1468. OLEKSY BENEDYKT: Doganiamy
świat. Rozm. Marian Struś. Nowiny 1994 nr
233 s. 7.
1469. STRUŚ MARIAN: Nafciarze. Nowiny
1994 nr 234 s. 6, il.
1470. WAŻNY RYSZARD: Pogoda dla monopolistów. Nowiny 1994 nr 232 dod. Biznes
Nowiny nr 53 s. I, rys.
Również WSK w Rzeszowie i Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Zelmer”.
Przemysł naf tow y zob. też poz. 1440
d) Siarka
1471. (AMC): Nie debata, lecz chęć szczera. Dz. Pol. 1994 nr 165 s. 8.
Kopalnia odkrywkowa siarki w Machowie, cz.
Tarnobrzega.
1472. (amc): Deliberacja nad dołkiem. Dz.
Pol. 1994 nr 180 s. 16.
Kopalnia siarki w Machowie, cz. Tarnobrzega.
1473. (bos): Woda zaleje „Machów”. Nowiny 1994 nr 135 s. 1, 2.
Likwidacja Kopalni Siarki Machów w Tarnobrzegu.
1374. CIASTOŃ ANNA MARIA: Nowe
walczy ze starym. Dz. Pol. 1994 nr 134 s. 8.
M. in. dotyczy kopalni w Osieku, woj. tarnobrzeskie.
1475. CIASTOŃ ANNA MARIA: Strefa
śmierci. Super Flesz 1994 nr 3 s. 7, il.
Koplania siarki w Machowie (cz. Tarnobrzega).
1476. DROZD JÓZEF: „Siarkopol” odzyska rentowność. Rozm. Wojciech Malicki.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 11 s. 1, 5.
1477. FRAY DANUTA: Wszyscy chcą bezpłatnie. Rzeczpospolita 1994 nr 175 s. 13.
Dotyczy „Siarkopolu” w Tarnobrzegu”.
1478. GUTMAN EUGENIUSZ: Fachowiec.
Rozm. Krystyna Matoszko. Nowiny 1994 nr
227 dod. Biznes Nowiny nr 52 s. I–II, il.
Dyrektor Kopalń i Zakładów Chemicznych
Siarki w Grzybowie, woj. tarnobrzeskie.
90
1479. KOZ.: Taniej i lepiej. Nowa Europa
1994 nr 205 s. 4, rys.
Dotyczy problemów związanych z przekształceniami tarnobrzeskiego Siarkopolu.
1480. KOZICKI ANDRZEJ: Przekleństwo
siarki. Nowiny 1994 nr 60 s. 1, 5, il.
Konflikt między mieszkańcami wsi Łęg a Kopalnią Siarki „Osiek”, woj. tarnobrzeskie.
1481. NICPOŃ HENRYK: Góra siarki. Dz.
Pol. 1994 nr 240 s. 14, il.
Kopalnia siarki w Baszni, woj. przemyskie.
1482. SIEŃKO BARBARA: Przemiany
struktur regionalnych w procesie transformacji systemowej pod wpływem otoczenia
międzynarodowego na przykładzie polskiego
przemysłu siarkowego. Rozpr. i Monogr. Wydz.
Ekon. 1994 nr 5 s. 207–218, bibliogr. Summ.
Dotyczy Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego.
1483. SZWEDO BOGDAN: Grzybów kończy żywot. Nowiny 1994 nr 171 s. 4.
Likwidacja kopalni siarki w Grzybowie, woj.
tarnobrzeskie.
1484. SZWEDO BOGDAN: Likwidacja.
Nowiny 1994 nr 40 s. 1, 4, il.
Kopalnia siarki „Machów” (cz. Tarnobrzega”.
1485. TRZASKA BOGUMIŁA: Na własnym rozrachunku. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 22
s. 1, 5, il.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Kopalnia Machów”. Tarnobrzeg.
1486. TRZASKA BOGUMIŁA: Wraca stare czyli Decyzja 101. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
43 s. 5.
Dotyczy koncesji na wydobywanie siarki w kopalni „Osiek” w Osieku, woj. tarnobrzeskie.
1487. TRZASKA BOGUMIŁA: Wyjęci spod
prawa. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 42 s. 1, 5, il.
Kopalnia siarki „Osiek” w Łęgu, woj tarnobrzeskie.
1488. (W.P.): Historia w dwóch aktach. Słowo 1994 nr 124 s. 7, il.
Dotyczy kopalni siarki w Grzybowie, woj. tarnobrzeskie.
1489. WALAWSKI JERZY: Miasto na siarkowej huśtawce. Dz. Pol. 1994 nr 144 s. 24, il.
Dotyczy Tarnobrzega.
1490. ZATRORSKI RYSZARD: U siarkowców bez orderów. Trybuna 1994 nr 284 s. 16.
Dotyczy Tarnobrzeskiego „Siarkopolu”.
e) Gaz
Gaz. zob. poz. 1449, 1465–70
f) Hutnictwo
Hut a „ St a lowa Wol a” w St a lowej
Woli, woj. t ar nobrzesk ie
1491. (AC): Awantura o „Dresstę”. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 44 s. 7.
1492. (AC): Pieniądze albo strajk. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 43 s. 5, il.
1493. (AS): Co się kryje za parawanem?
Dz. Pol. 1994 nr 248 s. 9.
1494. (AS): Z Dresstą bliżej świata. Dz. Pol.
1994 nr 193 s. 7.
Współpraca z amerykańską spółką.
1495. A.H.B.: Huta Stalowa Wola oddłużona. Rzeczpospolita 1994 nr 77 s. 7 dod. Ekon.
i Rynek.
1496. CAPIGA ANDRZEJ: Dźwiganie kolosa. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 1, 5.
1497. CAPIGA ANDRZEJ: Krok do przodu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 34 s. 4.
1498. CHOJNACKI IRENEUSZ: Odlewanie przetrwania. Gaz. Bank. 1994 nr 1 s. 1,
11, tab.
1499. FIAŁKOWSKA REGINA: Długów
odpuszczenie. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 15 s. 1, 4.
1500. GROCHOWSKI RYSZARD: Ostatni dzwonek. Rozm. Apolinary Wojtyś. Pol.
Zbroj. 1994 nr 13 s. 1, 5, il.
1501. (HN): Wyliczanie prezesa. Dz. Pol.
1994 nr 174 s. 5.
1502. (jam): Pierwsze akcje HSW dla wierzycieli. Nowiny 1994 nr 246 s. 3.
1503. (jam): Zapowiada się negocjacyjna
jesień. Nowiny 1994 nr 174 dod. Biznes Nowiny nr 42 s. I.
1504. KOPACZ BOGUSŁAW: Strzelanie
z kija. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 49 s. 1, 4, il.
1505. KOWALIK ANTONI: Huta do cywila. Rzeczpospolita 1994 nr 78 s. 17 dod. Ekon.
i Rynek.
1506. MARGAS DOROTA: Trzy lata po
krachu. Rzeczpospolita 1994 nr 50 s. 7 dod.
Ekon. i Rynek.
1507. MIAZGA ZBIGNIEW: Wierzytelności nie utracone. Nowa Europa 1994 nr 69
s. 12, wykr.
Również dotyczy WSK w Mielcu, woj. rzeszowskie.
1508. PANFIL MONIKA: Ładowarki i prokurator. Gaz. Wyb. 1994 nr 40 s. 17.
Sprawa zaciągnięcia kredytu w Banku Depozytowo-Kredytowym oddział w Stalowej Woli.
1509. (si): Siła złego na jednego? Nowiny
1994 nr 234 s. 4.
1510. (so): Dług HSW zredukowany. Nowiny 1994 nr 66 s. 1, 3.
1511. (so): HSW zainteresowała Amerykanów i Szwedów. Nowiny 1994 nr 101 dod.
Biznes Nowiny nr 28 s. I, II.
1512. (so): „Stalowa Wola” oddłużona. Nowiny 1994 nr 137 s. 4.
1513. (so): 60-procentowa gwarancja dla
„Stalowej Woli”. Nowiny 1994 nr 132 s. 3.
Dotyczy rządowych gwarancji kredytowych na
inwestycję metalurgiczną.
1514. SIBIGA JAN: Czekając na COS.
Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 16 s. 4, il.
91
1515. SMYK EDWARD: Ładowarki pieniędzy. Tyg. Solid. 1994 nr 23 s. 19.
1516. SOWA WALENTY: Żeglowanie pod
wiatr... Tyg. Solid. 1994 nr 33 s. 20, il.
1517. WOJTYŚ APOLINARY: Wzrasta
wszystko, a płace... Pol. Zbroj. 1994 nr 237
s. 3, il.
Hut a „ St a lowa Wol a” S.A. zob. też
poz. 44, 57, 1413, 2208–9, 2520, 2671, 3811
g) Przemysł budowy maszyn i metalowy
1518. CZACH RYSZARD: Znowu polskie... motory. Pol. Zbroj. 1994 nr 71 s. 3, il.
Wyt wór ni a Sprzętu
Komuni kac yjnego w G orzyc ach,
woj. t ar nobrzesk ie
1528. A.M.: Kadrowy przekładaniec. Dz.
Pol. 1994 nr 46 s. 6.
1529. (bos): Sukces WSK z Gorzyc. Nowiny
1994 nr 100 s. 6, il.
Prezentacja na III Międzynarodowy Targach
Motoryzacyjnych w Poznaniu.
1530. CZACH RYSZARD: Wyjście na prostą.
W Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL”
w Gorzycach. Pol. Zbroj. 1994 nr 84 s. 3.
Zakłady Metalowe „Dezamet” w Nowej Dębie,
woj. tarnobrzeskie.
1531. RYZNAR ROMAN: „Przywracanie porządku”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 5.
– Odp. TRZASKA BOGUMIŁA: Nie wystarczą dobre chęci. Tamże nr 4 s. 5.
1519. MAKARA JERZY: Królik a sprawa
lubaczowska. Pogranicze 1994 nr 9 s. 4.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1993” poz. 1331
Zakład Maszyn Budowlanych w Lubaczowie,
woj. przemyskie.
Tar nobrzeska Fabr y ka O brabi arek
„ Ponar-Tar nobrzeg” S.A.
1520. (AC): „Ponar” uratowany? Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 35 s. 1.
1521. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Czekanie na cud. Dz. Pol. 1994 nr 150 s. 20.
1522. CIASTOŃ ANNA MARIA: Kaszanka
zamiast kawioru. Dz. Pol. 1994 nr 65 s. 18.
1523. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Z pamiętnika upadłej. Dz. Pol. 1994 nr 103 s. 23.
1524. MALICKI WOJCIECH: „Ponar” bez
tajemnic. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 12 s. 4.
1532. RYZNAR ROMAN: Wraca „stare”...
Nowiny 1994 nr 3 s. 3. – Polem. NIEDZIESKI HENRYK: ... i „nowe”. Tamże; (si): Szybkie obroty gorzyckich „tłoków” – odpowiedź
autora. Nowiny 1994 nr 4 s. 3.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1993” poz. 1331
Wyt wór ni a Sprzętu
Komuni kac yjnego w Krośnie
1533. GORCZYCA ANNA: WSK przed
szansą. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 143 s. 3, il.
1534. HOLDING lotniczy? Grom. Rol. Pol.
1994 nr 99 dod. Grom. Małop. nr 49 s. IV.
Również WSK w Mielcu i WSK w Rzeszowie.
1525. MALICKI WOJCIECH: Ponar nadal
w odwrocie. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 9 s. 1, 7.
1535. RAK ROMAN: Krach. Kur. Podkarp.
1994 nr 11 s. 11, il.
1526. SZWEDO BOGUSŁAW: Co dalej z
tarnobrzeskim „Ponarem”. Nowiny 1994 nr
73 dod. Biznes Nowiny nr 22 s. I.
1536. STACHÓW JÓZEF: Holding lotniczy? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 255 s. 4.
1527. TRZASKA BOGUMIŁA: Żyjemy!
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 47 s. 5, il.
1537. ZATORSKI RYSZARD: Cysterna
z komputerem. Trybuna 1994 nr 148 s. 12.
92
Również WSK w Mielcu i WSK w Rzeszowie.
1538. ZATORSKI RYSZARD: Kupują lotnicy i mleczarze. Trybuna 1994 nr 252 s. 17.
1551. (emp): „Cesar” z Mielca. Dz. Pol.
1994 nr 294 s. 9.
Wyt wór ni a Sprzętu Komuni kac yjnego w Krośnie zob. też poz. 164
1552. (emp): „Iryda” wciąż w próżni. Dz.
Pol. 1994 nr 157 s. 6.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
w Mielcu, woj. rzeszowskie
1553. (emp): „Irydy” kosztem „Sokołów”?
Dz. Pol. 1994 nr 52 s. 5. – Polem. CIESIELSKI
WIESŁAW, Tamże nr 62 s. 6.
1539. (am): Satelita z Mielca. Kosmiczny
debiut WSK. Dz. Pol. 1994 nr 3 s. 9.
1554. (emp): Niejasna przyszłość. Dz. Pol.
1994 nr 152 s. 8.
1540. (am): WSK: 1300 osób za bramę. Dz.
Pol. 1994 nr 16 s. 5.
1541. BARLIK EWA: Usługi sprzedajemy
natychmiast. Rzeczpospolita 1994 nr 171 s. 18.
Dotyczy restrukturyzacji.
Także: Nowiny 1994 nr 127 s. 3.
1555. (emp): Nowa „Iryd” – w styczniu.
Dz. Pol. 1994 nr 299 s. 7.
Dotyczy produkowanego samolotu.
1556. (emp): Szpieg z Mielca. Dz. Pol. 1994
nr 301 s. 7.
1542. BOGDAN DANUTA: Batalia o „Irydę”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 37 s. 2, il.
Dotyczy bezzałogowego aparatu latającego
„Vector”.
1543. BOGDAN DANUTA: Jak pomóc
Mielcowi? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 22 s. 2, il.
1557. (emp): Twarde lądowanie „Irydy”.
Dz. Pol. 1994 nr 270 s. 7.
1544. CIESIELSKI WŁADYSŁAW [właśc.
Wiesław]: „Irydy” – czyim kosztem? Rozm.
Ryszard Zatorski. Trybuna 1994 nr 59 s. 1 –2.
1545. D.M.: Domadery polecą do Włoch.
Rzeczpospolita 1994 nr 121 s. 10.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 121 s. 1.
1546. (dn): „Irydy” dla wojska. Kur. Pol.
1994 nr 154 s. 3.
1547. (EMP): Będą „Orkany” z Mielca. Dz.
Pol. 1994 nr 172 s. 8.
Dotyczy produkowanych samolotów.
1548. (EMP): Mocny i szybki jak gepard.
Dz. Pol. 1994 nr 148 s. 8.
Dotyczy prototypu „Geparda”.
1549. (EMP): Nie tylko „Iryda”. Dz. Pol.
1994 nr 160 s. 8.
1550. (EMP): WSK na berlińskim salonie.
Dz. Pol. 1994 nr 123 s. 9.
Międzynarodowy Salon Lotniczy w Berlinie,
m. in. dotyczy Rzeszowa i Mielca.
1558. G.K.: Niepotrzebna iryda. Czas Krak.
1994 nr 35 s. 1–2, il.
1559. (gm): Szansa dla Mielca. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 2 s. 1–2.
1560. GNAROWSKI WŁODZIMIERZ:
„Iryda” z nowymi możliwościami. Pol. Zbroj.
1994 nr108 s. 2.
Dotyczy samolotu „Iryda” M–93.
1561. GUBERNAT ANDRZEJ: „Iryda” do
MON-u. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 140 s. 1, il.
Dotyczy produkowanego samolotu.
1562. GUBERNAT ANDRZEJ: „Iskierka”
nadziei? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 116 s. 1.
1563. GUBERNAT ANDRZEJ: Odleciał po
falstarcie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 133 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 136 s. 7.
Dotyczy promocji samolotu Skytruck.
1564. GUBERNAT ANDRZEJ: Sky-truck
odlatuje. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 129 s. 1.
Także: Nowiny 1994 nr 107 s. 1.
Dotyczy promocji samolotu.
93
1565. GUBERNAT ANDRZEJ: Szansa dla
Mielca? Batalia o „Irydę”. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 42 s. 1.
Także: Trybuna 1994 nr 42 s. 2; Życie Warsz.
1994 nr 41 s. 11 dod. Życie i Gosp.; Dz. Pol. 1994
nr 42 s. 6.
1566. GUBERNAT ANDRZEJ: Zmiana
statusu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 151 s. 1.
HOLDING lotniczy? = poz. 1534
1567. (j.b.): Skytruck rusza w świat. Dz.
Pol. 1994 nr 129 s. 6.
Dotyczy promocji samolotu.
MIAZGA Z.: Wierzytelności nie utracone
= poz. 1507
1579. MORKA ARTUR: Schody do nieba.
Gaz. Wyb. 1994 nr 43 s. 18, tab.
Także: Życie Warsz. 1994 nr 42 s. 14, il.; Pol.
Zbroj. 1994 nr 37 s. 1, 5, il.; Słowo 1994 nr 36 s. 3;
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 44 s. 1, il.
Dotyczy samolotu „Iryda”.
1580. NICPOŃ HENRYK: Liczenie „Iryd”.
Dz. Pol. 1994 nr 47 s. 18.
Także: Wprost 1994 nr 9 s. 81.
Dotyczy produkcji samolotów.
1568. (j.b.): Bilans otwarcia. Dz. Pol. 1994
nr 158 s. 6.
1581. NICPOŃ HENRYK: Polowanie na
geparda. Dz. Pol. 1994 nr 91 s. 13.
1569. (jb): „Skytruck” – szansa na miliardy.
Dz. Pol. 1994 nr 79 s. 1, 3.
1582. NOWAK ANDRZEJ: Twarde lądowanie. Czy MON przerwie lot mieleckiej Irydy? Sztand. Młod. 1994 nr 35 s. 4.
1570. (j.b.): Mielec w górę. Dz. Pol. 1994 nr
34 s. 5.
1571. (j.b.): Wojna Mielca z MON. Dz. Pol.
1994 nr 21 s. 5.
1572. JABŁOŃSKI RAFAŁ: Historia Irydy
wielce zagmatwana. W oczekiwaniu na dobry samolot. Expr. Wiecz. 1994 nr 94 s. 2.
1573. KAMYK MACIEJ: Irytacje przy Irydzie. Prz. Tech. 1994 nr 26 s. 10–11, rys.
Dotyczy samolotu.
1574. KĄDZIOŁKA ANDRZEJ: Z „Irydą”
do boju. Gaz. Krak. 1994 nr 176 s. 7, il.
Dotyczy szkolno-bojowego samolotu odrzutowego.
1575. (L): Mielce nie dostał ani złotówki.
Nowiny 1994 nr 226 s. 1–2.
1576. (Lak): MON nie kupi „Iryd”. Nowiny
1994 nr 29 s. 1–2, il.
1577. MEJSSNER MAREK: Podcięte skrzydła. Życie Warsz. 1994 nr 34 s. 11 dod. Życie
i Gospodarka.
M. in. dotyczy WSK Mielec.
1578. MEJSSNER MAREK: Skytruck
z Mielca. Życie Warsz. 1994 nr 49 s. 11, rys.
Podpisanie umowy z firmą amerykańską.
94
Także: Pol. Zbroj. 1994 nr 36 s. 1–2.
1583. PASTUŁA WIESŁAW: Niepewność.
Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1994 nr 175
s. 4, il.
1584. PĘCAK MIROSŁAW: Syndrom „Irydy”. Dz. Pol. 1994 nr 53 s. 18.
1585. POPPEK ANNA, KŁOSIŃSKI JERZY: Lot w chmurach. Tyg. Solid. 1994 nr 6
s. 11, il.
1586. (si): COP rynkowy. Nowiny 1994 nr
135 dod. Biznes Nowiny nr 34 s. I.
Również dotyczy WSK w Rzeszowie.
1587. (si): Mielec atakuje Caracas. Nowiny
1994 nr 125 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 148 s. 3.
Dotyczy samolotu „Skytruck”.
1588. (si): „Podniebna ciężarówka” szansą
Mielca? Nowiny 1994 nr 62 s. 1, 3, il.
1589. (si): Szturmowy „Orkan” z Mielca.
Nowiny 1994 nr 136 s. 1–2.
1590. (si): W mieleckiej WSK. Zamówienia
daleko – zwolnienia blisko. Nowiny 1994 nr
53 s. 2.
1591. (si): Z tarczą czy na tarczy? Nowiny
1994 nr 150 s. 1–2.
1592. SIWAK ST[ANISŁAW]: „Iryda” pod
niebem Londynu. Nowiny 1994 nr 171 s. 2.
Także: Trybuna 1994 nr 209 s. 13.
1593. SIWAK STANISŁAW: Jak się podcina
skrzydła „Irydzie”? Nowiny 1994 nr 36 s. 7, il.
M. in. dotyczy WSK w Mielcu.
1594. SIWAK STANISŁAW: Lot koszący.
Nowiny 1994 nr 63 s. 3.
M. in. dotyczy samolotu „Iryda”.
1604. ZATORSKI RYSZARD: Mielec oczekuje rządowych zamówień. Trybuna 1994 nr
32 s. 14.
1605. ZATORSKI RYSZARD: Nie ma innego samolotu. Trybuna 1994 nr 105 s. 12.
Dotyczy produkcji „Iryd”.
1606. ZATORSKI RYSZARD: Nie niszczyć
przemysłu lotniczego! Trybuna 1994 nr 41 s. 9.
M. in. dotyczy WSK w Mielcu.
1607. ZATORSKI RYSZARD: Wytwórnia
mielecka – spółką. Trybuna 1994 nr 157 s. 1.
1595. SIWAK STANISŁAW: Mielecki głód
sukcesu. Nowiny 1994 nr 10 s. 5, portr.
1608. ZATORSKI RYSZARD: Z autokomputerami do stolicy. Trybuna 1994 nr 68 s. 2.
1596. SIWAK STANISŁAW: Niespokojna
„Iryda”. Nowiny 1994 nr 120 dod. Biznes Nowiny nr 31 s. I–II, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 72 s. 5; Pol. Zbroj. 1994
nr 71 s. 2.
1597. SKARBEK AGNIESZKA: Czy ukradli. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 77 s. 1.
1598. SKARBEK AGNIESZKA: Na skrzydłach „podniebnej ciężarówki”. WSK Mielec.
Rynki Zagr. 1994 nr 46 s. 8.
1599. SŁAWATYNIEC MAREK: „Iryda”,
„Sokół” i „Orlik” budzą zainteresowanie ekspertów i zwiedzających. Rynki Zagr. 1994 nr
109 s. 2.
M. in. PZL Mielec.
1600. SOŁTYK TADEUSZ: Nie wychowałem następcy. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1994 nr 74 s. 1, 4, portr.
M. in. związki profesora z mieleckiej WSK.
STACHÓW J.: Holding lotniczy? = poz.
1536
1601. WROŃSKI PAWEŁ: Przylecą ułani.
Gaz. Wyb. 1994 nr 56 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 58 s. 4.
Produkcja samolotów m. in. w WSK Mielec.
1602. ZATORSKI RYSZARD: „Iryda” z kredytów. Trybuna 1994 nr 275 s. 13.
1603. ZATORSKI RYSZARD: „Iryda”
znów na topie. Trybuna 1994 nr 90 s. 13.
WSK PZL w Mielc u zob. też poz. 46,
2625
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
PZL S.A. w Rzeszowie
1609. CEBULAK TADEUSZ: Przemysł
lotniczy w realiach rynkowych. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1994 nr 159 Biznes Nowiny nr 39 s. I–II, portr.
1610. EMP: Pewniejsze jutro. Dz. Pol. 1994
nr 184 s. 8
1611. (EMP): Rzeszowska WSK przed decyzją. Dz. Pol. 1994 nr 163 s. 7.
Dotyczy przekształcenia zakładu w spółkę akcyjną lub holding.
(EMP): WSK na berlińskim salonie = poz.
1550
1612. (EMP): WSK wychodzi na prostą.
Dz. Pol. 1994 nr 181 s. 7.
1613. (emp): Błogosławione skutki kredytu
lombardowego. Dz. Pol. 1994 nr 147 s. 8.
Dotyczy kredytu z Narodowego Banku
Polskiego.
HOLDING lotniczy? = poz. 1534
95
1614. MATUSZCZAK ADAM: Saga z komentarzem (II). Głos Rzeszowa 1994 nr 2 s. 8,
il., portr.
Hut a Szkła Ok iennego
w Sandomierzu, woj. t ar nobrzesk ie
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1993” poz. 1372.
1625. (bos): Postęp rodzi bezrobocie. Nowiny 1994 nr 166 s. 4.
1615. (si): Brak zgody na spółkę? Nowiny
1994 nr 134 s. 1, 3.
(si): COP rynkowy = poz. 1586
1616. (si): WSK Rzeszów będzie spółką.
Nowiny 1994 nr 137 s. 1–2.
1617. (si): WSK Rzeszów spółką akcyjną.
Nowiny 1994 nr 148 s. 1, 3.
STACHÓW J.: Holding lotniczy = poz. 1536
1618. STACHÓW JÓZEF: WSK – już S.A.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 1, il.
1626. BARLIK EWA: Przyszłość przez szybę float. Rzeczpospolita 1994 nr 194 s. 11.
1627. BORZĘCKI JAN ADAM: Spadochron
z fundacji. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 1, 4.
1628. MATOSZKO KRYSTYNA: Kto popełnił mezalians? Nowiny 1994 nr 140 dod.
Biznes Nowiny nr 35 s. I.
1629. (REC): Potrzebna inwestycja. Pol.
Zbroj. 1994 nr 13 s. 3.
Także: Rzeczpospolita 1994 nr 15 s. 7 dod. Ekon.
i Rynek.
WAŻNY R.: Pogoda dla monopolistów =
poz. 1470
Hut a Szkła Ok iennego w Sando mierzu, woj. t ar nobrzesk ie zob. też
poz. 613, 2632
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Rzeszów” zob. też poz. 136, 4057
Hut a Szkła O p a kowaniowego
w Jarosław iu, woj. przemysk ie
Z a kłady Met a lowe „ Nimet”
w Nisku, woj. t ar nobrzesk ie
1630. (dw): Niecierpliwe związki. Życie
Przemys. 1994 nr 26 s. 4.
1619. (as): Przeboje z „Nimetu”. Dz. Pol.
1994 nr 23 s. 17.
1620. (AS): Przeboje z „Nimetu”. Dz. Pol.
1994 nr 127 s. 6.
Dotyczy sporu zbiorowego.
1631. HUTA Szkła „Jarosław” S.A. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 167 s. 10, il.
Także: Gaz. Bank. 1994 nr 7 s. 8.
1621. (AMC): Samodzielnie wyskoczyć
z dołka. Dz. Pol. 1994 nr 91 s. 6.
1632. [HUTA Szkła „Jarosław” S.A.]. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. V.
1622. CAPIGA ANDRZEJ: Recepta na
sukces. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 5 s. 5.
1633. PROEKOLOGICZNA inicjatywa Huty
Szkła „Jarosław” S.A. Pogranicze 1994 nr 10 s. 4.
1623. ZATORSKI RYSZARD: Odmienianie „Nimetu”. Trybuna 1994 nr 39 s. 10.
Huta Szkła Opakowaniowego w Jarosławiu, woj. przemyskie zob. też poz. 567
h) Przemysł szklarski
Krośnieńsk ie Hut y Szkła S.A.
w Krośnie
1624. (A.R.): „Jasło” po roku samodzielności. Nowiny 1994 nr 96 dod. Biznes Nowiny
nr 27 s. I.
Huta Szkła w Jaśle, woj. krośnieńskie.
96
1634. GORCZYCA ANNA: Czekanie na
inwestora. Gaz. Wyb. 1994 nr 2 dod. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 289 [właśc. nr 2] s. 2.
1635. LENIART JERZY: Szklana lokomotywa. Nowiny 1994 nr 242 dod. Biznes Nowiny nr 55 s. II.
1646. (REC): Sanocki „Stomil” w klubie
„General Motors”. Pol. Zbroj. 1994 nr 67
s. 3.
1636. RYCHLEWSKI CZESŁAW: Budzenie
potencjału. Nowa Europa 1994 nr 39 s. 22.
Z a kłady Przemysłu Gumowego
„ Stomi l” S.A. w Sanoku, woj. k rośnieńsk ie zob. też poz. 184
1637. TULIK JAN: By żagle wiosną płynęły. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 250 s. 2, il.
Dotyczy producentów łodzi żaglowych oraz
sprzętu żeglarskiego w Krośnie. Również dotyczy
Krośnieńskich Hut Szkła S.A.
Z a kłady Tworzy w Sztucznych
„Gamrat-Erg” w Jaśle,
woj. k rośnieńsk ie
1638. W.Ź.: Doskonała bezbarwność eksportu. Nowa Europa 1994 nr 129 s. 14.
1647. A. O.: ZTS „Gamrat”. Kur. Podkarp.
1994 nr 40 s. 11.
1639. WARZOCHA ADAM: Akcje kruche
jak szkło. Życie Warsz. 1994 nr 58 dod. Życie
Ekstra s. I–II, il.
1648. (EMP): „Gamrat” – sponsor i medalista. Dz. Pol. 1994 nr 83 s. 9.
i) Przemysł chemiczny
1649. GORCZYCA ANNA: Czas „Gamratu”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 272 s. 4.
1640. Jas.: Przekształcanie Astry. Życie Przemys. 1994 nr 47 s. 4.
1650. KUROWSKA RENATA: Bomba w
Gamracie. Nowe Podkarp. 1994 nr 44 s. 1, 8, rys.
Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena-Astra
w Przemyślu.
1641. MATOSZKO KRYSTNA: Układ. Nowiny 1994 nr 189 dod. Biznes Nowiny nr 45 s. I.
Zakłady Chemiczne „Organika” w Nowej Sarzynie, woj. rzeszowskie.
1642. OSIŃSKI ANDRZEJ: Szansa „Artgosu”. Kur. Podkarp. 1994 nr 43 s. 3, il.
Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowego
w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
Z a kłady Przemysłu Gumowego
„ Stomi l” S.A. w Sanoku,
woj. k rośnieńsk ie
1643. KOSTRZ-KOSTECKA ADA: Stracili
samodzielność, zyskali pewność jutra. Rzeczpospolita 1994 nr 212 s. 11.
M. in. Stomil w Sanoku.
1644. ŁĘCKI MAREK: Nikt nie rodzi się
menedżerem. Rozm. Czesław A. Skrobała.
Dz. Pol. 1994 nr 222 s. 6.
1645. (RZ): Zyskowna „guma”. Trybuna
1994 nr 120 s. 16.
1651. KUROWSKA RENATA: Nie będzie
teczek. Oprac... Nowe Podkarp. 1994 nr 48
s. 5, rys.
Redakcyjna dyskusja z Radą Pracowniczą.
1652. PUDŁO MARIA: Medalowy rok
„Gamratu”. Nowe Podkarp. 1994 nr 14
s. 1, 9.
1653. WĘGRZYN KRZYSZTOF: Nie puszczę! Rozm. Renata Kurowska. Nowe Podkarp.
1994 nr 46 s. 1, 8.
Dotyczy odwołania dyrektora.
1654. WĘGRZYN KRZYSZTOF: Posada nie
dla amatora. Nowe Podkarp. 1994 nr 34 s. 7.
1655. ZATORSKI RYSZARD: Medalowy
„Gamrat” w Jaśle. Trybuna 1994 nr 71 s. 12.
j) Przemysł motoryzacyjny
1656. GORCZYCA ANNA: „Amortyzatory” po przekształceniach. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 208 s. 3, il.
Krośnieńska Fabryka Amortyzatorów.
97
1657. (tom): Konflikt w Filtrach. Nowiny
1994 nr 245 s. 1–2.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 295 s. 2.
Wytwórnia Filtrów PZL Sędziszów Małopolski,
woj. rzeszowskie.
Fabr y ka Amor t yzatorów w Krośnie
zob. poz. 3821
Sano cka Fabr y ka Autobus ów
„ Autos an” S.A. w Sanoku,
woj. k rośnieńsk ie
1658. (bh): „Mercedesy” z Sanoka. Dz. Pol.
1994 nr 279 s. 5.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 281 s. 1.
1669. JAZUKIEWICZ ZYGMUNT: Autosan się broni. Prz. Tech. 1994 nr 34 s. 6.
1670. KRZANOWSKI ANDRZEJ: Nie możemy liczyć na celne zapory. Rozm. Ryszard
Zatorski. Trybuna 1994 nr 167 s. 12.
1671. KRZANOWSKI ANDRZEJ: Testowanie „Autosanu”. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1994 nr 50 s. 4.
1672. MARGAS DOROTA: Autosan SA
jeszcze nie wie. Rzeczpospolita 1994 nr 194
s. 10 dod. Ekon. i Rynek.
Nabycie wierzytelności fabryki przez Centrum
Sobiesława Zasady.
1659. E.S.: Autosan w akcjach. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 93 dod. Grom. Małop. nr 46 s. I.
1673. MĘKARSKA DOROTA: Kupić miasto. Nowiny 1994 nr 199 dod. Biznes Nowiny
nr 47 s. III.
1660. GORCZYCA ANNA: Autosan w akcjach. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 261 s. 4.
1674. (RZ): Na syberyjskie drogi. Trybuna
1994 nr 28 s. 10.
1661. GORCZYCA ANNA: Mercedesacja
Autosanu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 284
s. 3, il.
1675. (si): Oddłużanie „Autosanu”. Nowiny
1994 nr 43 s. 1, 3.
1662. GORCZYCA ANNA: Oddłużeni ostatniego dnia. Gaz. Wyb. 1994 nr 52 s. 16.
Także: Rzeczpospolita 1994 nr 52 s. 7.
1663. GORCZYCA ANNA: Nie stać w
miejscu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 25 s. 4, il.
1664. GORCZYCA ANNA: Wreszcie ugoda. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 52 s. 2, il.
1665. GORCZYCA ANNA: Zasada – inwestorem strategicznym. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 220 s. 3.
1666. GRZEGRZÓŁKA KRZYSZTOF: Najbardziej opłaca się montować. Rzeczpospolita
1994 nr 294 s. 9.
1667. J. M.: Ekologiczny Autosan. Nowa
Europa 1994 nr 133 s. 19.
Dotyczy nowego autobusu.
1668. JAKUBOWICZ MAREK: Powtórka
z Autosanu. Nowiny 1994 nr 139 s. 6, il.
Zakład w Zasławiu, woj. krośnieńskie.
98
1676. SIENIAWSKA KRYSTYNA: Ocena jakości produkcji w Sanockiej Fabryce Autobusów
„Autosan” S.A.: (w latach 1987–1991). Rzesz.
Zesz. Nauk. 1994 t. 16 s. 407–414, Summ.
1677. STRUŚ MARIAN: Autosan w zasadzie
w rękach Zasady. Nowiny 1994 nr 216 s. 1.
Dotyczy prywatyzacji.
1678. STRUŚ MARIAN: Licytacji nie będzie. Nowe Podkarp. 1994 nr 11 s. 1, 7.
1679. STRUŚ MARIAN: „Mercedes” w Autosanie. Nowiny 1994 nr 234 s. 1, 3.
Dotyczy prywatyzacji.
1680. STRUŚ MARIAN: Nie dość, że ładne, to jeszcze z Sanoka. Nowe Podkarp. 1994
nr 21 s. 7, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 124 s. 9.
1681. STRUŚ MARIAN: „Teraz Autosan”.
Nowe Podkarp. 1994 nr 34 s. 8.
1682. ZATORSKI RYSZARD: Akcje za
długi. Trybuna 1994 nr 263 s. 16.
1683. ZATORSKI RYSZARD: Reklamacyjne przypadki „Autosanu”. Trybuna 1994 nr 1
s. 10.
Sano cka Fabr y ka Autobus ów „ Autos an” S.A. w Sanoku, woj. k rośnień sk ie zob. też poz. 3080
k) Przemysł drzewny i meblowy
1684. BORZĘCKI JACEK: Jubileusz w
„Płytach”. Nowiny 1994 nr 71 s. 4.
Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu.
1685. (emp): Mariaż kapitału z tradycją.
Dz. Pol. 1994 nr 147 s. 8.
Dotyczy Fabryki Mebli w Sędziszowie Małopolskim, woj. rzeszowskie.
1686. LONCZAK JÓZEF: Sześć prawd do
zaakceptowania. Nowiny 1994 nr 176 s. 7, rys.
Dotyczy tartaku w Chorzelowie, woj. rzeszowskie.
1687. MAJKA DANUTA: Ucieczka znad
przepaści. Dz. Pol. 1994 nr 23 s. 18.
Rzeszowskie Fabryki Mebli – przede wszystkim
zakład w Sędziszowie Młp., woj. rzeszowskie.
1688. MATOSZKO KRYSTYNA: Klamka
zapadła. Nowiny 1994 nr 237 dod. Biznes
Nowiny nr 54 s. II, il.
Przemyskie Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej.
1689. MATOSZKO KRYSTYNA: Odwrócenie. Nowiny 1994 nr 11 s. 7.
Przemyskie Fabryki Mebli w Przemyślu.
1690. WOJCIESZONEK WIESŁAW: Sen o
holdingu. Życie Przemys. 1994 nr 21 s. 4, il.
Dotyczy firmy meblowej „Furnel” w Przemyślu.
Bieszczadzk ie Prze dsiębiorst wo
Pr zemysłu Drze w nego w Rzep e dzi,
woj. k rośnieńsk ie
1691. MATOSZKO KRYSTNA: Szczęśliwy
finał? Nowiny 1994 nr 130 dod. Biznes Nowiny nr 33 s. I–II.
MATOSZKO K.: Bieszczady to klatka =
poz. 2227
1692. MATOSZKO KRYSTYNA: Za, a nawet przeciw. Nowiny 1994 nr 181 s. 4, il.
Również dotyczy Fabryki Porcelany w Ćmielowie i Cementowni „Ożarów” w Ożarowie, woj.
tarnobrzeskie.
1693. SKARBEK AGNIESZKA: Bieszczadzkie
domki idą w świat. Dz. Pol. 1994 nr 227 s. 22.
Fabr y ka Mebli w Kolbuszowej,
woj. rzeszowsk ie
1694. KŁOS W[ALDEMAR]: Meble z Kolbuszowej w świat. Dz. Pol. 1994 nr 178 s. 8.
1695. (si): Niemiec da się lubić? Nowiny
1994 nr 119 s. 2.
Dotyczy sprzedaży fabryki bawarskiej firmie
„Paidi”.
1696. SIWAK STANISŁAW: Kolbuszowa
„podbije” Moskwę? Nowiny 1994 nr 212 s. 1, 3.
Fabr y ka Mebli w St rzyżow ie,
woj. rzeszowsk ie
1697. SKARBEK AGNIESZKA: Jak leśnik
Sołtys fabrykę mebli uratował. Gaz. Wyb.
1994 nr 116 s. 12–13, rys.
Również sylwetka dyrektora Kazimierza Sołtysa.
1698. TWARDOWSKI JÓZEF: Czarna masa.
Nowiny 1994 nr 97 s. 1, 4.
Prze dsiębiorst wo Przemysłu
Drze w nego w Ust i anowej,
woj. k rośnieńsk ie
1699. BAJOREK JAN: Z martwych powstać. Nowe Podkarp. 1994 nr 48 s. 8.
1700. MATOSZKO KRYSTYNA: Przekształceniowa łamigłówka. Nowiny 1994 nr
135 dod. Biznes Nowiny nr 34 s. III.
1701. MATOSZKO KRYSTYNA: Wieczna
kadrowa? Nowiny 1994 nr 228 s. 6, il.
1702. KOKOSZKA E.: W Ustianowej nadzieja. Nowe Podkarp. 1994 nr 45 s. 9.
99
1703. POTOCKI ANDRZEJ: Reanimacja
„Ustianowej”. Dz. Pol. 1994 nr 47 s. 18.
l) Przemysł energetyczny
1704. MAŁEK ADAM: Pracownicy pod
wysokim napięciem. Dz. Pol. 1994 nr 9 s. 5.
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
1705. ŚWIĆ HALINA: Elektroenergetyka
Polski u progu restrukturyzacji. Czas. Geogr.
1994 z. 1 s. 37–57, wykr., mapy, Summ.
�����
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
1706. WARZOCHA ADAM: Monopolista
naturalny zmienia się. Nowiny 1994 nr 209
dod. Biznes Nowiny nr 49 s. II.
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
E lekt row ni a Połanie c, woj. t ar nobrzesk ie zob. poz. 618, 822
ł) Przemysł dziewiarski,
włókienniczy i odzieżowy
1707. CAPIGA ANDRZEJ: O „Gracji” bez
gracji. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 1, 4.
Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Gracja” w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
1708. KALITA ROMAN: Podatek jest jak
placek. Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr
91 dod. Biznes Nowiny nr 26 s. I–II, portr.
Firma odzieżowa „Beatrix” w Rzeszowie.
1709. KUS MAREK: Garnitury z Łańcuta.
Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr 19 dod.
Biznes Nowiny nr 11 s. I–II, portr.
1712. NYCZEK MIECZYSŁAW: Paryski
szyk. Nowiny 1994 nr 110 dod. Biznes Nowiny nr 29 s. I. * PIERRE Cardin w Jarlanie.
Veto 1994 nr 44 s. 11, il.
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan”
S.A. w Jarosławiu, woj. przemyskie.
1713. OSZCZYPAŁA STANISŁAW: Od
pasa w dół. Rozm. Jan
�����������������
A. Borzęcki. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 52 s. 5.
Filia Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Vistula” S.A. w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
1714. RAK ROMAN: „Koronki” podbijają
świat. Kur. Podkarp. 1994 nr 50 s. 8, il.
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Koronki” w Brzozowie.
1715. SKRZYSZKOWSKA ANNA: Trudno
być kobietą. Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994
nr 49 dod. Biznes Nowiny nr 17 s. I–II, portr.
Właścicielka firmy konfekcyjnej „Styl” w Rzeszowie.
1716. ZAKŁADY Przemysłu Pasmanteryjnego „Koronki” [w Brzozowie]. Kur. Podkarp.
1994 nr 15 s. 8, il.
Woj. krośnieńskie.
Z a kłady Przemysłu L ni arsk iego
„ Krosnolen” w Krośnie
1717. (ewg): „Krosnolen” w ofensywie. Nowiny 1994 nr 162 s. 4.
1718. (ewg): Wspinaczka „Krosnolnu”. Nowiny 1994 nr 139 s. 9.
1719. GORCZYCA ANNA: Jubileusz „Lnianki”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 102 s. 2.
Łańcucki zakład ZPO „Vistula” S.A. w Krakowie.
1720. GORCZYCA ANNA: Lniana szansa.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 296 s. 3.
1710. MALICKI WOJCIECH: Staszowskie
„Tygrysy”. Tyg. Nadwiśl. 1994
�������������������
nr 5 s. 5, il.
1721. (jsl): Wychodzenie na prostą. Kur.
Podkarp. 1994 nr 21 s. 12, il.
„Modar” i „Vistula” – zakłady odzieżowe ze Staszowa, woj. tarnobrzeskie.
1711. MATOSZKO KRYSTYNA: Rak nie
chodzi wspak. Nowiny 1994 nr 243 s. 9, il.
Rakszawskie Zakłady Przemysłu Wełnianego,
woj. rzeszowskie.
100
Jubileusz zakładu.
1722. SAWA ANNA: Sukces w szarości.
Nowiny 1994 nr 21 s. 8, il.
1723. ZATORSKI RYSZARD: Złote niedziele niezgody. Trybuna 1994 nr 271 s. 12.
1724. ZBOROWSKI ŁUKASZ: Dokąd idziesz
Krsnolenie... Kur. Podkarp. 1994 nr 16 s. 1, 4.
1725. ZIĘBA KRZYSZTOF: Nowe życie
Lnianki. Nowe Podkarp. 1994 nr 16 s. 1, 8, rys.
Przemysł włók ienniczy zob. też poz.
1958
Z a kłady Przemysłu Dzie w i arsk iego
„Jarl an” w Jarosław iu, woj. przemy sk ie zob. też poz. 2658
m) Przemysł rolny i spożywczy
Woj. k rośnieńsk ie
1726. BOBER HALINA: Ile jagnięciny z
„Połoniny”? Grom. Rol. Pol. 1994 nr 39 s. 1, 7.
Ubojnia jagniąt, kóz i baranów w Lesku dla woj.
krośnieńskiego.
1727. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Krowy
słuchające Beethovena dają więcej mleka?
Wieści 1994 nr 8 s. 4.
Mleczarstwo w woj. południowo-wschodnich.
1728. FRYC STANISŁAW: W obliczu plajty. Nowiny 1994 nr 140 dod. Biznes Nowiny
nr 35 s. II.
Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Krośnie.
1729. GORCZYCA ANNA: Mrożonka lepsza od kompotu. Gaz. Wyb. 1994 nr 166 s. 20,
rys. * SZELIGA KRZYSZTOF: Krach czy załamanie? Nowiny 1994 nr 133 s. 4, il.
Przetwórstwo owocowo-warzywne w województwie.
1730. (krp): „Kasztelanka” pod Kremlem.
Kur. Podkarp. 1994 nr 8 s. 3.
Wytwórnia Pieczywa Cukierniczego „Kasztelanka” w Bieczu. Również eksport wyrobów do Rosji.
1731. (krp): Słodka prywatyzacja. Kur. Podkarp. 1994 nr 10 s. 5.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Liwocz”
w Jaśle.
1732. MEKARSKA DOROTA: Król chleba.
Nowiny 1994 nr 159 dod. Biznes Nowiny nr
39 s. II, il.
Piekarnia Tomasza Jadczyszyna w Sanoku.
1733. PROFITZ KAROL.: Upadek mleczarni. Kur. Podkarp. 1994 nr 42 s. 5, il.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jaśle.
1734. PUDŁO MARIA: Marmoladziarni
upadek kontrolowany. Nowe Podkarp. �����
1994
nr 15 s. 1, 7, il. * RAK ROMAN: Agonia. Kur.
Podkarp. 1994 nr 3 s. 1, 5, il.
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
w Krośnie.
1735. R.W.: Co dalej z PZZ. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 25/26/27 dod. Grom. Małop.
nr 13 s. II.
Państwowe Zakłady Zbożowe w Krośnie, Jarosławiu i Rzeszowie.
1736. R.W.: Problemy z mlekiem. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 28 dod. Grom. Małop. nr
14 s. II.
Spółdzielnie mleczarskie w woj. krośnieńskim.
1737. RAK ROMAN: 100 lat!!! Kur. Podkarp. 1994 nr 29 s. 3, il.
„Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku.
1738. RYCHLEWSKI CZESŁAW: Mleczarnia Pana Jana. Nowa Europa 1994 nr 41 s. 20.
M. in. mleczarstwo w Bieszczadach.
1739. SMAK rajskiej uczty. Veto 1994 nr 1
s. 6, il.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GranPik” w Brzozowie.
1740. TWARDOWSKI JÓZEF: Dobijanie
interesu. Nowiny 1994 nr 243 s. 5, rys.
Wytwórnia Wód Gazowanych w Tarnawie Górnej.
1741. ZIN MAREK, KRUPA JAN: Ocena
wartości rzeźnej oraz jakości mięsa młodego bydła opasanego w Bieszczadach. Probl.
Zagosp. Ziem Górs. 1994 z. 37 s. 165–174,
Summ. Rez.
Ok ręgowa Sp ółdzielni a Mle czarska
w Krośnie
1742. GOGOLEWSKI STEFAN: Kiedy
pójdzie ostania krowa do rzeźni? Kur. Podkarp. 1994 nr 1 s. 11.
101
1743. PUDŁO MARIA: Mleczny poślizg.
Nowe Podkarp. 1994 nr 5 s. 1, 11.
1758. ZATORSKI RYSZARD: Odnowa
„Pektowinu”. Trybuna 1994 nr 40 s. 10.
1744. RAK ROMAN: Mleczarnia „pod
młotek”. Kur. Podkarp. 1994 nr 47 s. 3.
Woj. przemysk ie
Ok ręgowa Sp ółdzielni a Mle czarska
w Ust rzy kach D olnych
1745. BAUER JERZY: Ustrzycki „noworodek” zakończył żywot. Wieści 1994 nr 10 s. 6.
Także: Kur. Pol. 1994 nr 32 s. 5.
1746. POTOCKI ANDRZEJ: Czekanie na
syndyka. Dz. Pol. 1994 nr 43 s. 9.
1747. RAK ROMAN: Mleczarnia pana posła. Kur. Podkarp. 1994 nr 6 s. 1, 5, il.
1748. STRUŚ MARIAN: Mleczarski dramat w Ustrzykach. Nowe Podkarp. 1994 nr 3
s. 1, 6, rys.
1749. ZATORSKI RYSZARD: Z wody masła nie zrobi... Trybuna 1994 nr 20 s. 14.
Z a kłady Przemysłu
O wo cowo-Warzy w nego „ Pektow in”
w Jaśle
1750. BATA ARTUR: Licytacji nie będzie.
Dz. Pol. 1994 nr 9 s. 3, il.
1751. (ewg): „Pektowin” w Agencji. Nowiny 1994 nr 125 s. 2.
1752. FRYC STANISŁAW: Winne długi.
Tyg. Małop. 1994 nr 29 s. 5.
1753. (js): Długi Pektowinu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 155 s. 2.
1754. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Garb socjalizmu. Dz. Pol. 1994 nr 23 s. 18.
1755. NIEBUDEK JAN: „Pektowin” wychodzi na prostą. Nowiny 1994 nr 20 s. 1, 3.
1756. RAK ROMAN: Smród po Igloopolu.
Kur. Podkarp. 1994 nr 48 s. 1, 5.
1757. (SF): Ratowanie „Pektowinu”. Nowe
Podkarp. 1994 nr 31 s. 8.
102
1759. (d): Na mlecznej drodze. Życie Przemys. 1994 nr 42 s. 4, il. * ZIEMBOLEWSKI
Z[BIGNIEW]: Gdzie ta rzeka mleka? – pytają nie tylko w Radymnie. Pogranicze 1994
nr 1 s. 2, il.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radymnie.
DZIEDZIC S. K.: Krowy słuchające Beethovena... = poz. 1727
1760. JUCHNIEWICZ LESZEK: Zmiany
w Jarosławskich Zakładach Mięsnych. Rozm.
Marek Cynkar. Pogranicze 1994 nr 34 s. 1, il. *
SZELIGA ZDZISŁAW: Jarosławskie przekształcenia. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 167 s. 6, rys.
1761. NYCZEK MIECZYSŁAW: Diabelski
młynek. Nowiny 1994 nr 84 s. 1, 7, il.
Młynarz Ferdynand Lach z Przemyśla.
R.W.: Co dalej z PZZ = poz. 1735
1762. (SL): W nowej postaci. Nowiny 1994
nr 235 s. 4, il.
Dotyczy Zakładów Przetwórstwa Zbożowego
ARR Sp. z o.o. w Jarosławiu.
1763. SZELIGA ZDZISŁAW: Cukier krzepi Przeworsk. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 290
s. 4, il.
Dotyczy Cukrowni w Przeworsku.
1764. (tom): Bój o piekarnię. Nowiny 1994
nr 19 s. 1, 3, il.
Piekarnia w Wiązownicy.
1765. WILGUCKI ARTUR: Bitwa o Sieniawę. Życie Przemys. 1994 nr 12 s. 5, il.
Przede wszystkim dotyczy Zakładu Olejarskiego.
Z a kłady Przemysłu Cu k ier niczego
„ San” S.A. w Jarosław iu
1766. A.K.K.: San przed prywatyzacją.
Rzeczpospolita 1994 nr 51 s. 8 dod. Ekon.
i Rynek.
1767. (EMP): Dobry wybór „Sanu”. Dz.
Pol. 1994 nr 103 s. 21.
1768. KOSTRZ-KOSTECKA ADA: Baza
wypadkowa na Wschód. Rzeczpospolita 1994
nr 63 s. 9 dod. Ekon. i Rynek.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 63 s. 1; Nowiny
1994 nr 53 s. 1–2, il.
1769. KUBALA KATARZYNA, ŚWIDEREK TOMASZ: United ciasteczka w Sanie.
Gaz. Wyb. 1994 nr 63 s. 20.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 63 s. 5.
1770. NYCZEK MIECZYSŁAW: Strategia
Anglików. Nowiny 1994 nr 83 dod. Biznes
Nowiny nr 24 s. II.
1771. RYCH.: Inwestycja króla herbatników.
Nowa Europa 1994 nr 53 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 64 s. 6.
1772. SZELIGA KRZYSZTOF: Angielski
smak ciasteczek. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. II.
1773. ŚWIDEREK TOMASZ: United ciasteczka w Sanie. Gaz. Wyb. 1994 nr 63 s. 1.
1774. WILK DOROTA: „San” po angielsku. Życie Przemys. 1994 nr 12 s. 1, 4, il.
1775. WOŚ JUSTYNA: Powrót Gurgula.
Nowiny 1994 nr 46 s. 5, il.
1776. ZS: Brytyjski smak jarosławskich ciasteczek. Pogranicze 1994 nr 14 s. 3.
Woj. rzeszowsk ie
1777. BAJOR ANDRZEJ, ŚWIĘTOŃ RYSZARD: Zamrożone pieniądze. Rozm. Jerzy
Leniart. Nowiny 1994 nr 73 dod. Biznes Nowiny nr 22 s. I, portr.
Właściciele rzeszowskiej firmy „Kazex” produkującej lody.
1778. BAUER JERZY: Protest hodowców
z Grodziska. Wieści 1994 nr 15 s. 6.
Skup mleka.
1779. CHMAJ ARTUR: Ekonomiczne skutki czasu nie przepracowanego w przedsiębiorstwie przemysłu mięsnego w Rzeszowie w latach 1990–1992. Rzesz. Zesz. Nauk. 1994 t. 16
s. 235–244, Summ.
1780. (D.A.): „Była rzeka mleka”. Wieści
1994 nr 47 s. 6.
Dotyczy spółdzielni mleczarskich w woj. rzeszowskim.
DZIEDZIC S. K.: Krowy słuchające Beethovena... = poz. 1727
1781. GUZEK JÓZEF: Chleb nasz powszedni. Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr 39
dod. Biznes Nowiny nr 15 s. I–II, portr.
Właściciel piekarni w Boguchwale.
1782. HELLER DANUTA: Panowie, pogódźcie się. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 14 dod.
Grom. Małop. nr 7 s. I, III. * (sl): Pomyślny
początek i szybki upadek. Nowiny 1994 nr
99 s. 4. * TWARDOWSKI JÓZEF: Biznes po
Polsku. Tamże nr 185 s. 6, il.
Dotyczy prywatnej mleczarni „Tao” w Błażowej.
1783. HOMA STANISŁAW: Co przetwarzać? Rozm. SKD. Kur. Podkarp. 1994 nr
25 s. 5. * HOMA S.: Rolnictwo bogaci, ale..
Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1994
nr 6 s. 7.
Dotyczy rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w woj. rzeszowskim.
1784. (jaks): Problemy z mlekiem. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 28 dod. Grom. Małop. nr
14 s. I–II. * TOMCZYK MAREK: Wyboista
mleczna droga. Nowiny 1994 nr 52 s. 4.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Leżajsku.
1785. JANAS ANDRZEJ: W Grodzisku
Dolnym bez zmian. Nowiny 1994 nr 165
s. 9, rys.
Dotyczy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Leżajsku, Zakład Mleczarski w Grodzisku
Dolnym.
1786. KLICH JANUSZ: Mleczna droga
pod górkę. Dz. Pol. 1994 nr 267 s. 8.
Dotyczy prywatnego Zakładu Przetwórstwa
Mleka „Nowość” w Trzebusce.
103
1787. KRZYSTKIEWICZ MAREK: Jasne z
pianką. Rozm. Janusz Pawlak. Nowiny 1994
nr 101 dod. Biznes Nowiny nr 28 s. II, il.
Browar „Van Pur” w Rakszawie.
1788. MOŁOŃ WANDA: Prosto od krowy.
Nowiny 1994 nr 7 s. 3.
Mleczarstwo w woj. rzeszowskim.
R.W.: Co dalej z PZZ = poz. 1735
1789. STACHÓW JÓZEF: Nawijanie nitki.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 86 s. 3, il.
Rzeszowska Wytwórnia Makaronów.
1790. TDK: Nowa spółka – stare kłopoty.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 48 dod. Grom. Małop. nr 24 s. I–II. * TEC: Elewator kamieniem
u szyi. Dz. Pol. 1994 nr 138 s. 20.
Dotyczy przekształcenia w spółkę akcyjną
Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Rzeszowie.
1799. KOZAKIEWICZ ZBIGNIEW: Różne skutki nowoczesności. Nowa Europa 1994
nr 169 s. 23, tab.
1800. (L): „Nie będzie to oznaczać zmian”.
Nowiny 1994 nr 121 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 147 s. 8.
1801. LAWTON MICHAEL: Budujemy stabilną firmę. Nowiny 1994 nr 145 dod. Biznes
Nowiny nr 36 s. I–II.
1802. LAWTON MICHAEL: Przypadek
Alimy G. Rozm. Jaromir Kafka. Gaz. Bank.
1994 nr 37 s. 17, portr.
1803. (raw): Nowy właściciel zniszczy Alimę? Nowiny 1994 nr 104 s. 1, 4.
1804. (raw): Rzeszowska „Alima” sprzedana
po raz drugi. Nowiny 1994 nr 101 s. 1–2, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 127 s. 6.
A lima-G erb er S.A. w Rzeszow ie
1805. (raw): Są kanty, czy nie ma? Nowiny
1994 nr 152 s. 4.
1791. A.K.K.: Koniec okresu ochronnego.
Rzeszowska Alima zmienia właściciela. Rzeczpospolita 1994 nr 196 s. 1.
1806. (SL): Wątpliwości wokół Alimy-Gerber S.A. Nowiny 1994 nr 108 s. 1, 4.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 196 s. 1.
1792. (ASK): Alima-Gerber tnie koszty.
Dz. Pol. 1994 nr 196 s. 3.
1793. ATA: Ryszard Wojtkowski prezes Alima-Gerber S.A. Życie Gosp. 1994 nr 47 s. 11,
portr.
1794. EJMA-MULTAŃSKA MAŁGORZATA: „Gerber” wpuścił sadowników w maliny.
Wieści 1994 nr 2 s. 1, 4, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 3 s. 6.
1795. E.S.: Gerber po Polsku. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 83 dod. Grom. Małop. nr 41 s. I.
1796. (J.B.): Sandoz bierze „Alimę”. Dz. Pol.
1994 nr 129 s. 10.
1797. KLICH JANUSZ: Sprzedani po dwakroć. Veto 1994 nr 27 s. 14, il.
1798. KOSTRZ-KOSTECKA ADA: Kapitał nie zna granic. Rzeczpospolita 1994 nr 197
s. 7 dod. Ekon. i Rynek.
104
1807. (sl): Alima-Gerber S.A. z różnych
punktów widzenia. Nowiny 1994 nr 133 s. 4.
1808. (sl): „Alima” – jedyna przetwórnia
„Gerbera” w Europie. Nowiny 1994 nr 143 s. 4.
1809. (sl): „Alima” przemieniona. Nowiny
1994 nr 123 s. 4.
1810. (sl): Kapitał akcyjny Alimy-Gerbera
S.A. – powiększony. Nowiny 1994 nr 172 s. 4.
1811. SKARBEK AGNIESZKA: Musimy się
trzymać rynku. Dz. Pol. 1994 nr 203 s. [18].
1812. STACHÓW JÓZEF: W Alimie-Gerber. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 148 s. 1, il.
Także: Nowiny 1994 nr 123 s. 1.
1813. TDK: Czekanie na Sandoz. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 54/56 dod. Grom. Małop.
nr 27 s. I.
1814. WAŻNY R[YSZARD]: 250 osób z
„Alimy” za bramę! Nowiny 1994 nr 163 s. 1–2.
1815. WILCZAK JAGIENKA: Tam i z powrotem. Polityka 1994 nr 44 s. 4.
1816. ZOL: W poszukiwaniu rynków zbytu. Nowa Europa 1994 nr 127 s. 4.
Także: Nowiny 1994 nr 128 s. 4.
1817. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Alima-Sandoz? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 126 s. 1, il.
„A lima-G erb er” S.A. w Rzeszow ie
zob. te ż p oz. 4, 2611
Cu k row ni a w R op czyc ach
1829. TWARDOWSKI JÓZEF: Oczekiwanie
na oskarżonego. Nowiny 1994 nr 56 s. 7, il.
Dotyczy wybuchu.
1830. ZATORSKI RYSZARD: „Ropczyce”
nabierają krzepy. Trybuna 1994 nr 259 s. 16.
Cu k row ni a „ R op czyce” S.A. w R op czyc ach zob. też poz. 2795
Fabr y ka Wó dek „ Polmos”
w Ł ańc ucie
1818. AGS: Słodki dzień optymizmu. Dz.
Pol. 1994 nr 184 s. 5.
1831. BABIARZ JACEK: Polak woli czystą.
Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr 24 dod.
Biznes Nowiny nr 12 s. I–II, portr.
1819. GUBERNAT ANDRZEJ: Cukrowy monopol. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 61 s. 1, il.
1832. (mar): Alkohol w galarecie. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 276 s. 3, il.
1820. GUBERNAT ANDRZEJ: Słodkie niespodzianki PSL. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 66
s. 4, il.
1833. SKARBEK AGNIESZKA: Kredyt na
banderole. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 51 s. 2, il.
M. in. dotyczy cukrowni.
1821. (jt): Ratowanie Ropczyc. Dz. Pol.
1994 nr 152 s. 4.
1822. (jaks): Monopol cukrowniczy ratunkiem dla „Ropczyc”. Grom. Rol. Pol. 1994 nr
25/26/27 dod. Grom. Małop. nr 13 s. I–II.
1823. LONCZAK J[ÓZEF]: Cukrowni lżej.
Nowiny 1994 nr 209 s. 2.
1834. SKARBEK AGNIESZKA: Napitek z
łez róży. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 45 s. 5, il.
1835. ZATORSKI RYSZARD: Banderolowy zawrót głowy. Trybuna 1994 nr 69 s. 4.
1836. ZATORSKI RYSZARD: Raj w Łańcucie. Trybuna 1994 nr 273 s. 13.
1837. ZATORSKI RYSZARD: Wódki z certyfikatem. Trybuna 1994 nr 7 s. 7.
Dotyczy ugody bankowej z wierzycielami.
1824. LONCZAK J[ÓZEF]: Liczy się tylko
zysk. Nowiny 1994 nr 219 s. 4, il.
1825. MAZIARZ RYSZARD: Cukier to dobry interes. Rozm. Ryszard Zatorski. Trybuna
1994 nr 112 s. 19.
M. in. dotyczy cukrowni.
1826. NABIAŁEK MICHAŁ: Smak cukru.
Wieści 1994 nr 12 s. 3, il.
1827. NICPOŃ HENRYK: Czy upadnie cukrownia „Ropczyce”? Dz. Pol. 1994 nr 68 s. 6.
1828. NICPOŃ HENRYK: Sól w cukrze.
Dz. Pol. 1994 nr 62 s. 8.
PP „C hło dni a” w Rzeszow ie
1838. (EMP): Upadek zimnego kolosa. Dz.
Pol. 1994 nr 121 s. 25.
1839. PLĘS ANDRZEJ: Gorąca „Chłodnia”.
Nowiny 1994 nr 64 dod. Biznes Nowiny nr
20 s. 1.
1840. (si): Z rzeszowskiej Chłodni zostaną
mury? Nowiny 1994 nr 96 dod. Biznes Nowiny nr 27 s. II.
1841. (si): Zlicytowana chłodnia. Nowiny
1994 nr 243 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 291 s. 7.
105
1842. SKARBEK AGNIESZKA: Polowanie
na kupca. Dz. Pol. 1994 nr 190 s. 9.
Rzeszowska Sp ółdzielni a
Mle czarska w Trzeb ow nisku
1853. (EMS): Od złota do srebra. Trybuna
1994 nr 239 s. 11, il.
1854. MALICKI WOJCIECH: Jasne z Janowa. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 47 s. 3, il.
1843. (A.D.): Tylko boskie zmiłowanie.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 97 s. 13.
1855. POLATYŃSKI PIOTR: Złoty medal
za „Złotego Asa”. Nowiny 1994 nr 199 dod.
Biznes Nowiny nr 47 s. I–II.
1844. TDK: Maślane lody. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 48 dod. Grom. Małop. nr 24 s. I–II.
1856. (ryb): Chmielowe rozmaitości. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 212 s. 5, il.
1845. WARZOCHA ADAM: Bura Strefa.
Nowiny 1994 nr 110 dod. Biznes Nowiny nr
29 s. I.
1857. SAMBORSKI MIECZYSŁAW: „Najlepszy jest Leżajski Full...” Rozm. P. Polatyński. Nowiny 1994 nr 247 s. 3, il.
Dotyczy transakcji ze spółką cywilną Vogamax.
1858. SAMBORSKI MIECZYSŁAW: Nasze najlepsze. Rozm. Aleksander Serczyński.
Nowiny 1994 nr 39 s. 3, portr.
Z a kład Ub oju i Przerobu Mięs a
„Janip ek” w Trzeb ow nisku
1846. (BAK): Dalszy ciąg sprawy Janika.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 81 dod. Grom. Małop. nr 40 s. I.
1847. KLICH JANUSZ: Załatwianie masarza. Veto 1994 nr 15 s. 1, 3.
1848. MATUSZ J[ÓZEF]: „Janipek” na
rzeź? Nowiny 1994 nr 187 s. 3.
1849. MATUSZ JÓZEF F.: Janik groził pistoletem? Nowiny 1994 nr 53 s. 1, 3.
1849a. TDK: Świński konflikt. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 30 dod. Grom. Małop. s. I–II.
Konflikt pomiędzy Kazimierzem Janikiem –
właścicielem zakładu a Wojewódzkim Zakładem
Weterynarii w Rzeszowie.
1850. (TEC): Koniec świńskiej sprawy? Dz.
Pol. 1994 nr 72 s. 5.
1851. WARZOCHA ADAM: Ubój w biały
dzień. Życie Warsz. 1994 nr 131 dod. Życie
Ekstra s. III.
Z a kłady Piwowarsk ie w L e żajsku
1852. DOBRY leżajski browar. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 20 s. 7, il.
106
1859. STACHÓW JÓZEF: Kto kupi leżajskie
„piwo”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 208 s. 3.
1860. TWARDOWSKI JÓZEF: Warzenie
piwa. Nowiny 1994 nr 55 s. 4.
Z a kłady Przet wórst wa O wo cowoWarzy w nego „ Hor tex” w L e żajsku
1861. CZAPNIK JÓZEF: „Hortex” wraca
do rolników. Chłop. Droga 1994 nr 50 s. 5.
1862. STACHÓW JÓZEF: (Nie)samodzielny
oddział. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 296 s. 3, il.
1863. TDK: Dziwne losy Hortexu. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 36/38 dod. Grom. Małop.
nr 18/19 s. I–II.
Woj. t ar nobrzesk ie
1864. BORZĘCKI JAN ADAM: Śmierć ogórka. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 52 s. 1, 6, il.
Zakłady Przetwórstwa Owocowego w Podgajczu.
DZIEDZIC S. K.: Krowy słuchające Beethovena... = poz. 1727
1865. JM: Mleczny sukces. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 13 s. 5.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach.
1866. KOT ANNA: Gorzka marmolada. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 41 s. 1, 6, il. * ŁUKASZEK
ANDRZEJ: Agonia wymysłowskiej przetwórni? Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 28 s. 4.
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Wintarpol” w Tarnobrzegu.
1867. KOT ANNA: Problem na sprzedaż.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38 s. 4.
Sandomierska siedziba Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich.
1868. KOT ANNA: Rzeka mętnego mleka.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 28 s. 5, rys.
Sandomierska Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.
1869. KOT ANNA: W owocowej pułapce. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 27 s. 1, 4, il. * (si):
Z tradycjami COP. Nowiny 1994 nr 127 s. 4.
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
w Dwikozach.
1870. SZELIGA KRZYSZTOF: Mleczne zawirowania. Nowiny 1994 nr 37 s. 4.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie.
1871. SZELIGA KRZYSZTOF: Przetrwać
najtrudniejszy czas. Nowiny 1994 nr 123
s. 4.
n) Inne gałęzie przemysłu
Woj. k rośnieńsk ie
1875. A.O.: „ASKO” Rymanów. Kur. Podkarp. 1994 nr 38 s. 11, il.
Zakłady Przemysłu Skórzanego „ASKO”.
TULIK J.: By żagle wiosną płynęły = poz.
1637
1876. ZATORSKI RYSZARD: Superlekki z
Krosna. Trybuna 1994 nr 203 s. 13.
Samolot produkowany w Centralnej Szkole
Lotniczo-Technicznej Aeroklubu Polskiego.
Fabr y ka Ar matur „Jafar” w Jaśle
1877. GORCZYCA ANNA: Sprzedana pracownikom. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 31 s. 1.
Także: Gaz. Wyb. 1994 nr 33 s. 16.
1878. (ewg): „Jafar” sprzedany załodze. Nowiny 1994 nr 126 s. 2.
1879. (bh): Wzięli fabrykę w swoje ręce.
Dz. Pol. 1994 nr 44 s. 5.
Także: Trybuna 1994 nr 48 s. 16.
Dotyczy przemysłu przetwórstwa owoców i warzyw w woj. tarnobrzeskim.
Fabr y ka O buw i a Sp or towego
„ Fab os” w Krośnie
1872. SZELIGA KRZYSZTOF: Likwidowanie „Krówek”. Nowiny 1994 nr 51 s. 4.
1880. (ewg): Wychodzenie na prostą. Nowiny 1994 nr 73 dod. Biznes Nowiny nr 22
s. II.
Spółdzielnia Przemysłu Spożywczego w Opatowie.
1873. SZUFNAROWSKI JÓZEF: Nowy,
dobry rok. Rozm. Zbigniew Malinowski. Dz.
Pol. 1994 nr 301 s. 8.
Zakłady Mięsne w Nisku.
1874. TRZASKA BOGUMIŁA: Mleczarniane tarapaty. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 6
s. 4, il.
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mleczarska.
Przemysł rolny i sp oży wczy zob.
te ż p oz. 1952, 1955, 2447
1881. M.P.: Obietnice i pusta kasa. Nowe
Podkarp. 1994 nr 45 s. 8.
1882. PUDŁO MARIA: Odchudzanie „Fabosu”. Nowe Podkarp. 1994 nr 9 s. 8, rys.
1883. RAK ROMAN: ... A jednak żal i nadzieja. Kur. Podkarp. 1994
�����������������������
nr 38 s. 1, 4, il.
1884. RAK ROMAN: „Fabos” tonie. Kur.
Podkarp. 1994 nr 34 s. 5, il.
1885. ZATORSKI RYSZARD: Trudne
rozmowy w „Fabosie”. Trybuna 1994 nr 246
s. 13, rys.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 245 s. 1.
107
Woj. przemysk ie
1886. (aw): Kto kogo „wykosi”? Życie Przemys. 1994 nr 7 s. 4. * (m.c.): „Fermstal” idzie
własną drogą. Pogranicze 1994 nr 10 s. 4. * PĘCAK MIROSŁAW: Utrata zaufania. Dz. Pol.
1994 nr 41 s. 18. * SZELIGA ZDZISŁAW: Prywatyzacja po raz drugi. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 161 s. 4.
Zakład Przemysłowo-Handlowy „Fermstal” w
Dynowie.
1887. (GES): ISO w Kańczudze. Gaz. Bank.
1994 nr 44 s. 5.
Fabryka urządzeń mechanicznych „Kamax” w
Kańczudze.
1888. MATOSZKO KRYSTYNA: Drugi
rzut. Nowiny 1994 nr 238 s. 7.
Dotyczy likwidacji Lubaczowskich Zakładów
Galanteryjnych.
1889. WAREJKO WIESŁAW: „Remi-Polna”
żyje nie tylko tradycją. Pogranicze 1994 nr 48
s. 2.
Zakłady Automatyki „Remi-Polna” w Przemyślu.
Fabr y ka Ap aratur y
E lekt rome chanicznej „ Fanina”
w Przemyślu
1890. HRYŃKIW OLGA: Stypa czy jubileusz? Pogranicze 1994 nr 26 s. 5.
Jubileusz 35-lecia.
1891. NYCZEK MIECZYSŁAW: Druga młodość. Nowiny 1994 nr 118 s. 4.
1892. WAREJKO WIESŁAW: Z „Faniny”
na golfowe pola. Pogranicze 1994 nr 11 s. 3.
Woj. rzeszowsk ie
1893. (emp): Srebro znów zacznie błyszczeć? Dz. Pol. 1994 nr 76 s. 5. * PĘCAK MIROSŁAW: Srebrna ugoda. Tamże nr 81 s. 18.
Także: Nowiny 1994 nr 64 s. 1–2.
Fabryka Wyrobów ze Srebra „Resovia” w Rzeszowie.
108
1894. KŁOS W[ALDEMAR]: Ceramika budowlana z Kupna. Dz. Pol. 1994 nr 186 s. 17.
Zakład Ceramiki Budowlanej.
1895. KŁOS WALDEMAR: Takie buty. Dz.
Pol. 1994 nr 71 s. 16.
Kolbuszowskie Zakłady Obuwia „Kolbut” w Kolbuszowej.
1896. KŁOS W[ALDEMAR]: Trudne czasy
„Polsportu”. Dz. Pol. 1994 nr 47 s. 17.
Wytwórnia Sprzętu Sportowego w Strzyżowie.
1897. KUCHARSKI ADAM, GANCARZ
TADEUSZ, WOLSKI ANDRZEJ: Działać kompleksowo. Rozm. Krzysztof Zieliński. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 148 dod. Gaz. w Mielcu s. 6.
Dotyczy komputerowej firmy Taran z Mielca.
1898. MATUSZ JÓZEF: Exbud gra ostro.
Nowiny 1994 nr 157 s. 4.
Zakład Elementów Budowlanych w Rudnej
Małej.
1899. NICPOŃ HENRYK: Nasypali piachu. Dz. Pol. 1994 nr 126 s. 17, il.
Toż: fragm. Chłop. Droga 1994 nr 28 s. 3.
Dotyczy przyznania koncesji na wydobywanie
piasku w gminie Głogów Młp.
1900. PLĘS ANDRZEJ: Srebrny interes. Nowiny 1994 nr 247 dod. Biznes Nowiny nr 56 s. II.
Spółka „Resovia-Silver” w Rzeszowie.
1901. SIWAK STANISŁAW: Bogacz ugryzł
„Strudera”. Nowiny 1994 nr 194 dod. Biznes
Nowiny nr 46 s. I.
Właściciel firmy „Dach-Bud” w Kolbuszowej
produkującej dachówki.
1902. SIWAK STANISŁAW: Ryzykant. Nowiny 1994 nr 55 s. 1, 5, il. * Tenże: „Optores” pod lupą. Tamże nr 232 dod. Biznes
Nowiny nr 53 s. I, rys.
Zakłady Optyczne w Rzeszowie.
Rzeszowsk ie Z a kłady L amp
Wyładowczych „ Pol am”
w Pog w izdow ie Now y m
1903. (si): Popyt na truciznę? Nowiny 1994
nr 125 s. 1, 4.
1904. WARZOCHA ADAM: East West
kontra Polam. Nowiny 1994 nr 164 dod. Biznes Nowiny nr 40 s. I–II, il., portr.
1905. WARZOCHA ADAM: Umowa w
pewnym sensie fikcyjna. Nowiny 1994 nr 180
s. 1, 3.
1916. MARGAS DOROTA: Nie jesteśmy na
sprzedaż. Rzeczpospolita 1994 nr 276 s. 22.
1917. NASZYM szefem jest klient. Nowiny
1994 nr 14 s. 3, il.
1918. OLESZKIEWICZ JADWIGA: Zelmer
– 2000. Ekopartner 1994 nr 9 s. 17, 36.
Z a kład Porcel any
E lekt rote chnicznej „ Z ap el” S.A.
w B oguchwa le
1919. (tom): Nowy połysk odkurzaczy? Nowiny 1994 nr 96 s. 3, il.
1906. (am): Porcelanowy interes. Nowiny
1994 nr 222 dod. Biznes Nowiny nr 51 s. III.
WAŻNY R.: Pogoda dla monopolistów =
poz. 1470
1907. KŁOS W[ALDEMAR]: Porcelanowy
potentat. Dz. Pol. 1994 nr 288 s. 9.
1920. WRÓBEL EDWARD: Pan Zelmer.
Życie Gosp. 1994 nr 7 s. 16–17.
1908. (tom): „Zapel” ma się dobrze. Nowiny 1994 nr 189 s. 8, il.
Woj. t ar nobrzesk ie
Zakłady Magnetyzowe w Ropczycach zob. poz. 1983
Z a kłady Z me chanizowanego
Sprzętu D omowego „ Z elmer”
w Rzeszow ie
1909. (A.D.): Z „Zelmerem”... czyściej.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 84 s. 10.
1910. (EMP): Zelmer jak meteor. Dz. Pol.
1994 nr 150 s. 19
1911. INFORMATYKA w Zelmerze. Trybuna 1994 nr 184 s. 9.
1912. (jkk): Zelmer do 2000 roku. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 149 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 117 s. 9.
1921. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Krakus tańczy, Tarnobut produkuje. Dz. Pol.
1994 nr 74 s. 4. * TRYBUS KATARZYNA:
Komu bucik? Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 3 s. 5.
Tarnobrzeska fabryka obuwia „Tarnobut”.
1922. MALICKI WOJCIECH: Dobry biznes. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 34 s. 5, il.
Fabryka Firanek w Skopaniu.
1923. TRZASKA BOGUMIŁA: Zmartwychwstańcy spod gilotyny. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 50
s. 5, il.
Spółka „Grafopat” w Opatowie.
Fabr y ka Porcel any „Ćmielów”
w Ćmielow ie
Dotyczy strategii zakładu w kontekście planów
gospodarczych kraju.
1924. (AMC): Porcelana chce prywatyzacji. Dz. Pol. 1994 nr 162 s. 19.
1913. LECH STANISŁAW: Zelmer... i wszystko proste. Rozm. Barbara Gonczarska. Veto
1994 nr 50 s. 14, il.
1925. (emp): Ćmielów prywatyzowany. Dz.
Pol. 1994 nr 9 s. 6.
1914. LIŃSKI MIROSŁAW: Na kontrakcie.
Gaz. Bank. 1994 nr 37 s. 12.
1926. MATOSZKO KRYSTYNA: Dżentelmeni i złoczyńcy. Nowiny 1994 nr 126 s. 5, il.
1915. MADERA BOGUSŁAW: Zawsze
w porę. Rozm. Edward
���������������
Wróbel. Życie Gosp.
1994 nr 33 s. 4–5, portr.
1927. MATOSZKO KRYSTYNA: Nie żałuję niczego. Nowiny 1994 nr 188 s. 5, portr.
Wincenty Potacki – projektant.
109
MATOSZKO K.: Za, a nawet przeciw =
poz. 1692
C ementow ni a „Ożarów”
w Ożarow ie
1928. (bos): Mówił holding do obrazu. Nowiny 1994 nr 242 s. 1.
1929. (bos): Spór o prywatyzację „Ożarowa” trwa. Nowiny 1994 nr 237 s. 1.
1930. (bos): Spór z ministrem Kaczmarkiem. Nowiny 1994 nr 150 s. 1.
1931. (bos): Zdrada czy obrona interesów.
Nowiny 1994 nr 22 s. 1.
1932. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Co
rok prywatyzacyjny prorok. Dz. Pol. 1994 nr
287 s. 8.
1933. KWIECIEŃ ŁUKASZ: Kłopotliwa prywatyzacja. Dz. Pol. 1994 nr 278 s. 4.
1934. MATOSZKO KRYSTYNA: Ożarowska barykada. Nowiny 1994 nr 111 s. 1, 4.
1935. MATOSZKO KRYSTYNA: Ożarowskie manewry. Nowiny 1994 nr 41 s. 6, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 52 s. 4.
MATOSZKO K.: Za, a nawet przeciw =
poz. 1692
1936. MICHALIK GABRIEL, DOMAGAŁA JERZY: Komu cementowy miód? Tyg. Solid. 1994 nr 40 s. 19, rys.
1937. MOŻDŻYŃSKI BOGDAN: Scementować się z cementownią. Życie Warsz. 1994
nr 16 s. 12.
1938. RYCH.: Gdzie dwóch się bije. Kto
sprywatyzuje Cementownię Ożarów? Nowa
Europa 1994 nr 17 s. 3.
Także: Życie Warsz. 1994 nr 20 s. 11.
1939. SZWEDO BOGUSŁAW: O co walczy „Ożarów” Nowiny 1994 nr 157 s. 4.
1940. TRZASKA BOGUMIŁA: Ostatni
bastion. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 34 s. 1, 4, il.
110
1941. TRZASKA BOGUMIŁA: Żeby tak
skołować ludzi... Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 5 s. 1, 5.
1942. ZATORSKI RYSZARD: My jesteśmy
gwarantem zakładu. Trybuna 1994 nr 209 s. 12.
1943. ZATORSKI RYSZARD: „Ożarów”
w strajkowym pogotowiu. Trybuna 1994 nr 176
s. 13.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 174 s. 5.
1944. ŻURAWSKI WOJCIECH: Które słowo się liczy. Polityka 1994 nr 40 dod. Prywatyzacja nr 10 s. IV.
C ementow ni a „Ożarów” w Ożarow ie, woj. t ar nobrzesk ie zob. też poz.
2486, 2657
o) Przemysł drobny. Spółdzielczość pracy.
Rzemiosło
1945. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Spółdzielcze przepychanki. Nowiny 1994 nr 231 s. 4.
Dotyczy konfliktu między zarządem Spółdzielni Pracy w Jarosławiu a Radą Nadzorczą. Woj.
przemyskie.
1946. BORZĘCKI JAN ADAM: Pomoc bez
akcji. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 13 s. 1, 4.
Spółdzielnia Inwalidów „Postęp” w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
1947. CAPIGA ANDRZEJ: Uzdrawianie
kosztem chorych. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 40 s. 5. *
TARNAWSKA DANUTA: Zatory płatnicze a...
rehabilitacja. Nowiny 1994 nr 201 s. 7, il.
Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
1948. KUPCY w Jaśle. Veto 1994 nr 10 s.
11, il. ��������������������������������������
* M.P.: Odwołanie jak zjedzenie ciastka. Nowe Podkarp. 1994 nr 31 s. 7.
Spółdzielnia Inwalidów „Jasiołka” w Jaśle, woj.
krośnieńskie.
1949. MALEC ADAM: „Miałem rację,
choć ryzykowałem”. Rozm. Marek Cynkar.
Pogranicze 1994 nr 48 s. 5. * SZWIC JACEK:
Jubileusz. Życie Przemys. 1994 nr 47 s. 5, il.
Spółdzielnia Inwalidów „Praca” w Przemyślu.
1950. MĘKARSKA DOROTA: Niewytrwała „Wytrwałość”. Nowiny 1994 nr 139 s. 9.
Spółdzielnia w Sanoku, woj. krośnieńskie.
1951. MOTYKA JANUSZ: Wychodzą
stąd w idealnej harmonii. Dz. Pol. 1994 nr
84 s. 8.
Ludwisarnia Felczyńskich w Przemyślu.
5. GOSPODARSTWO WIEJSKIE
a) Rolnictwo
Woj. k rośnieńsk ie
1959. (a): Konanie na raty. Nowe Podkarp.
1994 nr 21 s. 8.
1952. RAK ROMAN: Słodkie obok ciepłego. Kur. Podkarp. 1994 nr 47 s. 4, il.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Solidarność” w Bieczu.
Dotyczy Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej
„Ogniowo” oraz Spółdzielczej Wytwórni Pieczywa Cukierniczego „Kasztelanka” w Bieczu, woj.
krośnieńskie.
1960. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Komu
mak? Wieści 1994 nr 28 s. 7.
1953. SCHAB JANUSZ: Lubię pracować.
Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr 14 dod.
Biznes Nowiny nr 10 s. I–II, portr.
Producent wyrobów metalowych z Krasnego,
woj. rzeszowskie.
Uprawa maku w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
1961. (ewg): Samodzielność albo pomoc
społeczna. Nowiny 1994 nr 128 s. 4.
Dotyczy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w woj. krośnieńskim.
1954. tom: Uszlachetniony przerób. Życie
Przemys. 1994 nr 40 s. 5.
1962. GOŁDA JANUSZ: Wspólnota rolna.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 96 s. 1, il.
Spółdzielnia Inwalidów im. J. Kilińskiego w Dynowie, woj. przemyskie.
Dzierżawa popegeerowskiej ziemi w Bieszczadach
przez spółkę pracowników dawnego „Igloopolu”.
1955. W.K.: Słodkości z Roksany. Dz. Pol.
1994 nr 53 s. 17.
1963. GORCZYCA EWA: Z robotnika na
gospodarza. Nowiny 1994 nr 55 s. 4–5, il.
Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
1956. WOŹNIAK GRAŻYNA: Skarby z
„Pieczary”. Nowiny 1994 nr 87 s. 5, il.
Krzysztof Panas – płatnerz z Łańcuta, woj. rzeszowskie.
1957. ZATORSKI RYSZARD: Drugi skok
„Reny”. Trybuna 1994 nr 254 s. 15, il.
Spółdzielnia Inwalidów „Rena” w Rzeszowie.
1958. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Jedna z najstarszych w kraju. Pogranicze 1994 nr
12 s. 3.
Spółdzielnia Włókiennicza w Radymnie, woj.
przemyskie.
Bankructwa PGR-ów w woj. krośnieńskim.
1964. (jsl): Takie jest życie. Kur. Podkarp.
1994 nr 18 s. 1, 3, rys.
Po upadku Zakładu Rolnego w Moderówce.
1965. JJB: Bieda w Krempnej. Wieści 1994
nr 17 s. 6.
Problemy rolnicze wsi.
1966. (jsl): Pytania, pytania, pytania. Kur.
Podkarp. 1994
������������������������������
nr 34 s. 4. *�������������
RAK ROMAN:
Susza, żniwa i kłopoty. Tamże nr 36 s. 3, il. *
KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Kto dostanie drugą wędkę? Dz. Pol. 1994 nr 112 s. 10.
Rolnictwo w woj. krośnieńskim.
1967. KROWIAK DOROTA: Pieniądze dla
gmin. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 121 s. 1.
Spotkanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z burmistrzami i wójtami woj.
przemyskiego, rzeszowskiego i krośnieńskiego.
111
1968. LEOPOLD ANTONI: W Bieszczadach. Życie Gosp. 1994 nr 23 s. 37, il.
Dotyczy produkcji rolniczej.
1969. M.P.: Urodzaj na osty. Nowe Podkarp.
1994 nr 41 s. 7.
Dotyczy zagospodarowania ziemi kombinatu „Pektowin-Igloopol” w gminie Miejsce Piastowe.
1970. MOŚCICKI BOGDAN: Stepy popegeerowskie. Poznaj Swój Kraj 1994 nr 10 s. 7, il.
Bieszczady.
1971. NICPOŃ HERNYK: Upadek komuny w Niewistce. Dz. Pol. 1994 nr 189 s. 17.
Dotyczy samowolnego zagospodarowania ziemi byłego PGR-u przez rolników w Niewistce.
1972. P.P.: W Miejscu Piastowym. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 101/102 dod. Grom. Małop.
nr 50 s. II.
Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe, Zakład
Przetwórstwa „Aronia”.
PERSPEKTYWY rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w regionach górskich... = poz. 528
1973. POTOCKI ANDRZEJ: Spadek po
komunie. Krośnieńskie PGR-y czekają na
nowych gospodarzy. Dz. Pol. 1994 nr 50
s. 5.
Dotyczy województwa.
1974. POTOCKI ANDRZEJ: Spółdzielnia
na walizkach. Dz. Pol. 1994 nr 57 s. 6.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łukowem.
1975. PUDŁO MARIA: Widmo głodu.
Nowe Podkarp. 1994 nr 42 s. 7.
Problem zagospodarowania ziemi po „Igloopolu” w Zawadce Rymanowskiej.
1976. R.M.: Wiosenne fundowanie. Nowe
Podkarp. 1994 nr 9 s. 6, rys.
Krośnieńska Fundacja Restrukturyzacji Rolnictwa.
1977. RAK ROMAN: Zdrada w Bieszczadach? Kur. Podkarp. 1994 nr 42 s. 3.
Dotyczy rolnictwa.
112
1978. SKD: Krośnieńskie stawia na Małopolski Program Rolny. Kur. Podkarp. 1994 nr
48 s. 3.
1979. SZELIGA KRZYSZTOF: Wysycha
górski potok mleka. Nowiny 1994 nr 118 s.
4, il.
Dotyczy rolnictwa w gminie Dukla.
1980. WAŻNY RYSZARD: Farmeryzacja
Bieszczadów. Nowiny 1994 nr 199 dod. Biznes Nowiny nr 47 s. I, il.
Dotyczy zagospodarowania ziemi po PGR-ach.
1981. WRÓBEL PIOTR: Ziemia niczyja.
Nowiny 1994 nr 10 s. 1, 4.
Rzeszowski oddział Agencji Własności Rolnej.
Również działalność na terenie woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
1982. (zolt): Zrestrukturyzować wieś. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 46 dod. Grom. Małop. nr 23
s. I–II.
Dotyczy dofinansowania infrastruktury wiejskiej w woj. rzeszowskim, przemyskim i krośnieńskim.
1983. ŹRÓDŁOWSKI ZDZISŁAW
Wpływ Zakładów Magnetyzowych w Ropczycach na zawartość magnezu i chromu
w płodach rolnych / Zdzisław Źródłowski.
– Kraków: Wydaw. AR, 1994. – 111, [1] s.:
fot., mapy, wykr.; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Rozprawy; nr 186)
Woj. przemysk ie
1984. CYNKAR MAREK: Świadomość to
za mało, aby nie być głodnym. Pogranicze
1994 nr 35 s. 3, il.
Wizyta ministra rolnictwa Andrzeja Śmietanki
w woj. przemyskim.
1985. (del): Rusza birczański POM. Życie Przemys. 1994 nr 23 s. 5, il. * POTOCKI
ANDRZEJ: Krajobraz po likwidacji. Dz. Pol.
1994 nr 117 s. 9.
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Birczy.
DZIEDZIC S. K.: Komu mak? = poz. 1960
1986. j.: Współpraca z fachowcami daje efekty. Oprac... Grom. Rol. Pol. 1994 nr 22 dod.
Grom. Małop. nr 11 s. III.
Osiągnięcia rolników w woj. przemyskim. Na
podstawie publikacji miesięcznika „Nad Sanem”
wyd. przez ODR w Korytnikach.
1987. (Jas): Być właścicielem!. Życie Przemys. 1994 nr 49 s. 5.
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Radymnie.
1988. KĘDZIOR ALEKSANDER, ZAJĄC
JANINA: Realizacja Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego na
przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Korytnikach w województwie przemyskim. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 643–648, il., bibliogr.
KROWIAK D.: Pieniądze dla gmin = poz.
1967
1989. KUD STANISŁAW: Hodowla
pszenicy ozimej – Triticum aestivum oraz
niektóre wyniki badań w Stacji Hodowli
Roślin Mikulice – Zakład Hodowli Krzeczowice. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 639–642.
1990. MAKARA JERZY: Ślimaki czy schabowy? Pogranicze 1994 nr 44 s. 3, il.
Spółdzielnia Rolniczo-Wytwórcza w Oleszanach.
1991. MAKARA JERZY: Wielki sukces
małej załogi. Pogranicze 1994 nr 1 s. 2.
Zakład Rolny w Kupiatyczach.
1992. ORZECHOWSKI RYSZARD: Zamiast POM-u – Geyer-Hosaja. Pogranicze
1994 nr 8 s. 3.
Prywatyzacja Państwowego Ośrodka Maszynowego „Gorliczyna” w Przeworsku.
1993. SZELIGA KRZYSZTOF: Dla rolnictwa bardzo zasłużony. Nowiny 1994 nr 225
s. 8, il.
Ośrodek Rolniczego Szkolenia Kursowego
w Radymnie.
1994. TAS JÓZEF: Kółko się kręci. Życie
Przemys. 1994 nr 11 s. 5.
Kółko Rolnicze w Nizinach.
1995. TOMCZYK MAREK: Uzdrawianie
bankruta. Nowiny 1994 nr 61 s. 4.
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Przeworsku.
1996. TOMUSIAK JERZY: Na misce u cara.
Życie Przemys. 1994 nr 44 s. 8.
Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Charytanach.
1997. WARZOCHA ADAM: Niemcy chcą
kupić ziemię w woj. przemyskim. Nowiny
1994 nr 226 s. 1–2.
Także: Nowiny 1994 nr 230 s. 2.
Dotyczy kupna ziemi po PGR-ach przez fundacje niemieckie.
1998. WILK DOROTA: Bankrut z Wiązownicy. Życie Przemys. 1994 nr 26 s. 5.
Dotyczy SKR.
1999. WÓJCIK TADEUSZ: Analiza stanu rolnictwa oraz działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej i socjalnej wsi
w województwie przemyskim. Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30 s. 623–638, portr., bibliogr.
2000. Z zagadnień rolnictwa przemyskiego:
praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Kędziora;
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Sekcja Nauk Rolnych. T. 2. – Przemyśl: Wydaw. Naukowe TPN, 1994. – 165 s.: 3 fot., portr., 1 rys., 1
wykr. ; 25 cm. – (Biblioteka Przemyska; t. 24)
Bibliogr. przy pracach
Zawiera: Ramowy program rozwoju wsi i rolnictwa w województwie przemyskim / Adam Jakacki,
Czesław Sikora. Identyfikacja problemów rozwojowych rolnictwa w regionie Polski południowowschodniej / Tadeusz Wójcik. Problemy rolnictwa
indywidualnego obszarów górskich województwa
przemyskiego / Sylwester Makarski. Kredytowanie
rolnictwa indywidualnego przez Banki Spółdzielcze
w województwie przemyskim / Antoni Jarosz. Spółdzielczość a obsługa handlowa województwa przemyskiego / Marian Woźniak. Towarowość rolnictwa
południowo-wschodniej Polski i jej uwarunkowania
/ S. Makarski. Formy inicjatyw lokalnych w sytuacji rynkowej. [Dotyczy Przemyśla] / Maria Grzybek, S. Makarski. Wojewódzki Rolniczy Ośrodek
Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej
w l. 1963–1968. (Początki specjalistycznego doradztwa rolniczego w Polsce południowo-wschodniej) /
A. Kędzior. Stacja Hodowli Roślin Mikulice – szkic
monograficzny / A. Jakacki. Ul „lwowski związkowy” w regionie przemyskim / A. Kędzior.
113
2001. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Kiedyś nazywano ją „młodzieżówką”. Pogranicze
1994 nr 4 s. 9, il.
Rolnicza Spółdzielnia Produkyjna Wietlin III.
2002. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Kresowe stepy... Pogranicze 1994 nr 47 s. 5, il.
Dotyczy upadku PGR w woj. przemyskim.
2003. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Powolne konanie... Pogranicze 1994 nr 20 s. 3, il.
Przedsiębiorstwo PGR w Leszczawie.
(zolt): Zrestrukturyzować wieś = poz. 1982
Woj. rzeszowsk ie
2004. DAMSZELE EDWARD: „Trzeba
liczyć na własne siły”. Rozm. (D). Kur. Podkarp. 1994 nr 47 s. 5.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Godowej.
DZIEDZIC S. K.: Komu mak? = poz. 1960
2005. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Teraz
ROUS. Kur. Podkarp. 1994 nr 26 s. 4, il.
Dotyczy Rzeszowskiego Regionalnego Ośrodka
Usług Spółdzielczych.
2006. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Z ręki
do ręki. Już po żniwach. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 68 s. 1, 3.
Problemy rolnicze woj. rzeszowskiego.
2007. E.S.: Minister rolnictwa w Rzeszowie. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 69 dod. Grom.
Małop. nr 34 s. II.
2008. (emp): Nie ma zmian na szachownicy pól. Dz. Pol. 1994 nr 130 s. 8. * FLAGA
JÓZEF: Program dla gospodarstwa. Rozm.
Jacek Szarek. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 36/38
dod. Grom. Małop. nr 18/19 s. I–II.
Rolnictwo w woj. rzeszowskim.
2009. GÓRLIKOWSKI MAREK, STACHÓW JÓZEF: Ekoland znaczy zdrowo. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 210 s. 2, il.
Uprawy ekologiczne w woj. rzeszowskim.
114
2010. GROCHALA-WŁODEK EWA: Z biednego – chociaż średnie! Wieści 1994 nr 46 s. 5.
Rolnictwo w woj. rzeszowskim.
2011. IRZEMIŃSKI JÓZEF: U sołtysa w Dąbrowie. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 6 dod. Grom. Małop. nr 3
s. I, III.
Problemy rolników.
2012. (jps): Na gruzach SKR-u. Dz. Pol.
1994 nr 141 s. 8.
Spółdzielnia Usług Rolniczych „Łan” w Białej.
2013. (jaks): Odwrót od specjalizacji?
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 20 dod. Grom. Małop. nr 10 s. I, III. * B.S.: Sposób przetrwania.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 71 dod. Grom. Małop. 1994 nr 35 s. III.
Dotyczy rolnictwa w gminie Grodzisko Dolne.
2014. KENSY TADEUSZ, KOŁODZIEJ
WŁADYSŁAW, RZEPKA WŁADYSŁAW:
Chłop nie ma żyłki do interesów. Rozm. Józef
Twardowski. Nowiny 1994 nr 47 s. 4.
M. in. z działalności Regionalnego Ośrodka
Usług Spółdzielczych w Rzeszowie.
KROWIAK D.: Pieniądze dla gmin = poz.
1967
2015. (maj): Z przyczyn ekonomicznych.
Nowiny 1994 nr 140 dod. Biznes Nowiny nr
35 s. I.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego w Kolbuszowej w likwidacji.
2016. MORA MARIA, KALISZCZAK LIDIA, GIL KRZYSZTOF: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych
w gminie Niebylec. Probl. Zagosp. Ziem Górs.
1994 Z. 37 s. 111–118, Summ., Rez.
2017. (nn): Zabiegi wokół rzeszowskiej
giełdy rolnej [w Świlczy]. Nowiny 1994 nr 57
s. 5, il.
2018. (nn): Żegnajcie czarnoziemy. Dz. Pol.
1994 nr 291 s. 7.
Dotyczy gruntów rolnych i leśnych w woj. rzeszowskim.
2019. NICPOŃ HENRYK: Oporna parcelacja PGR. Dz. Pol. 1994 nr 129 s. 10. *
RAPORT AWRSP w Rzeszowie. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 57/58 dod. Grom. Małop. nr 28
s. I–II. * SOSNOWSKI ZYGMUNT: Czas
dzielenia PGR-ów. Rozm. Józef Stachów.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 119 s. 3. * SOSONOWSKI Z.: Ziemia na raty. Rozm. Henryk
Nicpoń. Dz. Pol. 1994 nr 258 s. 10.
Oddział Terenowy Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa w Rzeszowie.
2020. PLĘS ANDRZEJ: Mokra robota. Nowiny 1994 nr 44 s. 3.
Odszkodowania dla rolników z tytułu ograniczeń w użytkowaniu gruntów w Cmolasie.
(si): Chudy portfel wojewody = poz. 1424
2021. (S.J.): Z apiterapią w świat. Dz. Pol.
1994 nr 146 s. 8.
„Dni Otwartych Drzwi” w ODR w Boguchwale.
2022. SOSNOWSKI ZYGMUNT: Włodarz skarbowych włości. Rozm. Stanisław
K. Dziedzic. Wieści 1994 nr 39 s. 4, portr.
Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie.
2023. SZELIGA KRZYSZTOF: Zaczyna się
od nasion... Nowiny 1994 nr 202 s. 4.
Problemy wydajności zbóż i roślin okopowych
w woj. rzeszowskim.
2024. SZENBORN MAREK: Czyż nie dobija się koni. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 141
s. 3, il. – Polem. [RADA PEDAGOGICZNA]:
Czy Szenborn pisze nieobiektywienie? Tamże
nr 147 s. 3; [ZARZĄD FUNDACJI ROZWOJU ZIEMI RZESZOWSKIEJ]: Tekst demaskuje kołtuństwo. Tamże. * ROMAN MIECZYSŁAW: Koń się nie uśmieje. Rozm. M.
Szenborn. Tamże nr 147 s. 3. * SZENBORN
M.: Uderz w stół. Tamże 1994 nr 154 s. 3. *
TENŻE: Głodu dzień pierwszy. Tamże nr 155
s. 2, il. * KROWIAK DOROTA, SZENBORN
M.: Bramy otwarte. Tamże nr 163 s. 1, il. *
SZENBORN M.: Dlaczego Etna miała zdechnąć? Tamże nr 167 s. 2.
Dotyczy sporu między Fundacją Rozwoju Ziemi
Rzeszowskiej, Agencją Własności Rolnej Skarbu
Państwa a Zespołem Szkół Rolniczych w Miłocinie.
2025. TDK: Pustki i plany. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 37/39 dod. Grom. Małop. nr
28 s. I. * TDK: Osierocony elewator. Tamże
nr 51/53 dod. Grom. Małop. nr 26 s. II. *
SKD: Komu elewator – komu? Wieści 1994
nr 48 s. 3.
Elewator zbożowy w Załężu.
2026. TEC: Inwestycja jak wyrok śmierci.
Dz. Pol. 1994 nr 136 s. 6. * TEC: Elewator –
widmo. Tamże nr 143 s. 9. * (TEC): Zamiast
zboża – optymizm. Tamże nr 154 s. 8.
Dotyczy nowego elewatora zbożowego w Załężu.
2027. (tom): Gotowy do napełnienia. Nowiny 1994 nr 114 s. 1. * (tom): Elewator bez
zboża. Tamże nr 145 s. 1–2.
Oddanie nowego elewatora zbożowego w Załężu.
2028. TWARDOWSKI JÓZEF: Iwierzyce
na przedwiośniu. Nowiny 1994 nr 57 s. 5.
Przede wszystkim rolnictwo w gminie.
2029. TWARDOWSKI JÓZEF: W jednym
stali domku. Nowiny 1994 nr 102 s. 3.
Spór o lokal między Zasadniczą Szkołą Rolniczą a Kółkiem Rolniczym w Leżajsku.
2030. WOYTOWICZ RYSZARD: Bezpartyjny fachowiec. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 10
dod. Grom. Małop. nr 5 s. I.
Sprawa zwolnienia Eugeniusza Peresłuchy
ze stanowiska dyrektora Oddziału Terenowego
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie.
2031. WOYTOWICZ RYSZARD: Mimo
młodego wieku... Grom. Rol. Pol. 1994 nr 12
dod. Grom. Małop. nr 6 s. I–II.
Oddział Terenowy Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa w Rzeszowie. Również sylwetka
dyrektora Macieja Rogalskiego.
WRÓBEL P.: Ziemia niczyja = poz. 1981
2032. (zolt): Jakie rolnictwo? Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 43/44 dod. Grom. Małop. nr 22
s. II.
Dotyczy rolnictwa w woj. rzeszowskim.
(zolt): Zrestrukturyzować wieś = poz.
1982
115
Woj. t ar nobrzesk ie
2033. KOZICKI ANDRZEJ: Dzielnie
skóry na żywej świni. Nowiny 1994 nr 40
s. 1, 4.
2042. HEJNOWICZ MARIUSZ: Galopem
przez Roztocze. Życie Przemys. 1994 nr 29
s. 6, il.
Stadnina „Amigo” w Polance Horynieckiej, woj.
przemyskie.
Rolnicza Spółdzielnia Tuczu Zwierząt w Słupcu.
2043. (ih): Biznes się nie-ślimaczy. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 270 s. 2, il.
2034. (MK): Barwy gospodarzenia. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 46 s. 5, il.
O rozwoju produkcji ślimaków w woj. rzeszowskim.
Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego Zasobu Własności Skarbu Państwa w woj. tarnobrzeskim.
2044. (J.B.): Ziemia Przybysza. Dz. Pol.
1994 nr 100 s. 11.
2035. MYJAK JÓZEF: Giełda w Samborcu.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 10 s. 6.
Projekt zorganizowania giełdy rolno-ogrodniczej.
2036. TRZASKA BOGUMIŁA: Ani żyć,
ani umierać. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 51
s. 1, 5.
Dotyczy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Irenie.
2037. TRZASKA BOGUMIŁA: Kwadratura koła. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 10 s. 1, 6, il.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łubnicach.
R olnic t wo zob. też poz. 13, 83, 189. 1202,
1410, 1783, 2143, 2512, 2582, 2609, 2656,
2884, 3133, 3147, 3519, 4706, 4447
b) Hodowla. Weterynaria
2038. CAPIGA ANDRZEJ: Odchudzanie
tuczarni. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 17 s. 1, 6, il.
Spółdzielnia Tuczu Zwierząt w Żabnie, woj. tarnobrzeskie.
2040. DZIEDZIC KRZYSZTOF: Ślimaki
przysmakiem dla bogatych. Rozm. SKD. Kur.
Podkarp. 1994 nr 37 s. 10, il.
Hodowca ślimaków z Trzciany, woj. rzeszowskie.
2041. GORCZYCA ANNA: W owcy nadzieja. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 232 s. 4, il.
Hodowla w woj. rzeszowskim.
116
Gospodarstwo hodowlane Przybyszów w Błędowej Zgłobieńskiej, woj. rzeszowskie.
2045. (Jaks): Program Simentaler. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 22 dod. Grom. Małop. nr
11 s. I.
Hodowla w woj. krośnieńskim.
2046. (jaks): Hodowcy hobbiści. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 23/24 dod. Grom. Małop.
nr 12 s. I, III, il.
Z działalności Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w woj. rzeszowskim.
2047. (jaks): Program rozwoju drobiarstwa. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 40 dod. Grom.
Małop. nr 20 s. II.
Szkolenia dla hodowców drobiu w ODR w Boguchwale, woj. rzeszowskie.
2048. JAKUBOWSKI SZYMON: Najważniejszy jest los zwierząt. Dz. Pol. 1994 nr 78
s. 10. * TENŻE: Do serca przytul psa. Tamże
nr 186 s. 18, il.
Schronisko dla zwierząt w Mielcu, woj. rzeszowskie.
2049. KOŁODZIEJ WOJCIECH: Miliardowe obroty Chorzelowa. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 12 dod. Grom Małop. nr 6 s. I–II.
* TWARDOWSKI JÓZEF: Duma. Nowiny
1994 nr 146 s. 6, il.
Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Chorzelowie, woj. rzeszowskie.
2050. KOWAL PAWEŁ ROBERT: Dzieciaki lubią zwierzaki. Głos Rzeszowa 1994 nr 2
s. 12–13, il., rys. * SOWA STANISŁAW: Psu na
budę. Nowiny 1994 nr 21 s. 7, il. * JAKUBOW-
SKI SZYMON: Wystarczyły 4 miesiące. Rozm.
Mariusz Andres. Tamże nr 41 s. 7, portr.
Dotyczy utworzenia schroniska dla zwierząt
w Rzeszowie.
2051. KRASZEWSKI JULIUSZ
Wpływ intensywności żywienia jałówek ras
czarno-białej i Simental na ich wzrost i późniejszą użytkowość mleczną = Feeding intensity of Black-and-White and Simmental heifers
and its effect on their growth and subsequent
milk performance / Juliusz Kraszewski. – Kraków: Instytut Zootechniki, 1994. – 51, [1]
s.: wykr.; 24 cm. – (Roczniki Naukowe Zootechniki = Annals of Animal Science. Rozprawy Habilitacyjne = Habilitation Theses; 2)
Bibliogr. s. 43–48. – Rez., Summ., Zsfassung.
M. in. dotyczy Bieszczadów.
¡
2052. KRAWCZYK PAWEŁ: Koń huculski
w Bieszczadach. Chrońmy Przyr. 1994
����������
nr 5
s. 88–90.
Weterynarz z Lecznicy dla Zwierząt w Sokołowie Młp., woj. rzeszowskie.
2059. OSIĘGA ROMUALDA: O schronisku [dla bezdomnych psów] w Orzechowcach. Pogranicze 1994 nr 20 s. 3, il.
Woj. przemyskie.
2060. PUDŁO MARIA: Lecznica pod młotek. Nowe Podkarp. 1994 nr 11 s. 6, rys.
Lecznica weterynaryjna w Dukli, woj. krośnieńskie.
2061. RUDA MARIA, DZIEDZIC WIESŁAW: Użytkowość rozpłodowa knurów
rasy pbz-linii norweskiej (pzb-21) w chlewni
zarodowej w Siedliskach, województwo krośnieńskie. Probl. Zagosp. Ziem Górs. 1994 z. 37
s. 175–188, Summ., Rez.
2062. SKROBAŁA CZESŁAW: Plagi nasze
współczesne. Kur. Podkarp. 1994 nr 16 s. 4.
Przypadki wścieklizny w woj. krośnieńskim.
M. in. historia stadniny w Wołosatym, woj.
krośnieńskie.
2063. WIĘCKO LESZEK: Owce i osty. Gaz.
Wyb. 1994 nr 97 s. 9, rys.
2053. KUBOWICZ RYSZARD: Myśleć do
przodu. Wieści 1994 nr 29 s. 5, il.
Gospodarstwo hodowlane Stanisława Chrapkiewicza w Rabem, woj. krośnieńskie.
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Krasnem, woj. rzeszowskie.
2064. WOYTOWICZ RYSZARD: Koniarze. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 10 dod. Grom.
Małop. 1994 nr 5 s. I, III.
2054. (mz): Psie konkursy. Nowiny 1994 nr
165 s. 6, il. * (si): Psie piękności w Rzeszowie.
Nowiny 1994 nr 168 s. 10, il.
I Krajowa Wystaw Psów Rasowych w Rzeszowie.
2055. NIEBUDEK JAN: Pilot, który wylądował w chlewni. Nowiny 1994 nr 17 s. 4, il.
Gospodarstwo hodowlane Edwarda
w Sójkowej, woj. tarnobrzeskie.
Dula
2056. TOMCZYK MAREK: „Ogniem i mieczem” w Stubnie? Nowiny 1994 nr 53 s. 3, il.
Stadnina Koni. Woj. przemyskie.
2057. MYŚLIWSKA BOŻENA: Rozród pod
nadzorem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 22 s. 4, il.
Dotyczy hodowli zwierząt w woj. tarnobrzeskim.
2058. NOWAK ZBIGNIEW: Bez sentymentów. Rozm. Barbara Woś. Super Flesz
1994 nr 9 s. 4, portr.
Ośrodki hodowlano-jeździeckie w woj. krośnieńskim, rzeszowskim, przemyskim i tarnobrzeskim.
Weter y nar i a zob. też poz. 175
c) Ogrodnictwo. Sadownictwo
2065. BAUER JERZY: Łańcuckie Ogrody
leżą w gruzach. Wieści 1994 nr 10 s. 7, il.
PGR „Ogrody” w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
2066. BORZĘCKI JAN ADAM: Jabłuszko
pełne kantów. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 16 s. 1, 5.
Problemy sadowników w woj. tarnobrzeskim.
2067. (CHZ): Postęp w ogrodach i na grządkach. Dz. Pol. 1994 nr 221 s. 21.
Giełda ogrodnicza w Boguchwale, woj. rzeszowskie.
117
2068. CHRZAN JÓZEF: Nie bać się. Rozm.
Andrzej Plęs. Nowiny 1994 nr 51 s. 4, il. *
TDK: Trzebownisko rywalizuje z Holendrami. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 51/53 dod. Grom.
Małop. 1994 nr 26 s. I–II.
Gospodarstwo Ogrodnicze w Trzebownisku,
woj. rzeszowskie.
2069. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Aby
jabłka były zdrowe. Wieści 1994 nr 14 s. 4.
Sadownictwo w woj. rzeszowskim.
2070. JAKACKI ADAM: Przyrodniczorolnicze warunki rozwoju produkcji warzyw i owoców w mikroregionie: Kańczuga,
Przeworsk, Gać, Tryńcza i Zarzecze, skupionych wokół budowanej przetwórni warzyw
i owoców w Kańczudze, w woj. przemyskim. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 649–655, bibliogr.
2071. KOŁODZIEJ WOJCIECH: Pożyteczny instytut. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 16 dod.
Grom. Małop. nr 8 s. II.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
2072. M.W.: Mielecki efekt szklarniowy.
Dz. Pol. 1994 nr 54 s. 6.
Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze w Mielcu, woj. rzeszowskie.
2073. MYJAK JÓZEF: Sandomierskie
Spotkania Sadownictwa. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 6 s. 4.
Woj. tarnobrzeskie.
2074. MYŚLIWSKA BOŻENA: Znak absurdu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 26 s. 6.
Dotyczy sporu między zarządem POD „Związkowiec” a działkowcami ogrodów „Kamionka” w
Tarnobrzegu.
Sadow niczy Z a kład D ośw i adcza lny
w A lbigowej, woj. rzeszowsk ie
2075. (DM): Albigowa broni się jeszcze.
Dz. Pol. 1994 nr 114 s. 9.
2076. (DM): Albigowa dochodzi do siebie.
Dz. Pol. 1994 nr 155 s. 8.
118
2077. MAJKA DANUTA: Jabłuszko pełne
snów. W Sadowniczym Zakładzie w Albigowej. Dz. Pol. 1994 nr 99 s. 22.
2078. TDK: Radość i troska. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 57/58 dod. Grom. Małop. nr 28 s. I.
Og ro dnic t wo zob. też poz. 2035
d) Rośliny przemysłowe
2079. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Reprezentacja cukrowników. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 49 s. 1.
Dotyczy reaktywowania Związku Plantatorów
Buraka Cukrowego w woj. rzeszowskim.
2080. KASZUBA LILIANNA: Bawełniany
król. Życie Przemys. 1994 nr 13 s. 13, il.
Stefan Maśnik – plantator bawełny z Laszek,
woj. przemyskie.
e) Leśnictwo
2081.DYNUR WIT: Hodowla jodły w Bieszczadach. Aura 1994 nr 2 s. 15–16, tab.
2082. (jaks): Złodzieje drewna. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 14 dod. Grom. Małop. nr 7 s. I.
Nadleśnictwo w Kołaczycach, woj. krośnieńskie.
2083. MALICKI WOJCIECH: Z siekierą na
leśniczego. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 8 s. 1. 5, il.
Nadleśnictwo Buda Stalowska, woj. tarnobrzeskie.
2084. RUCIŃSKI PAWEŁ: Lasy i gospodarka leśna projektowanego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 481–509.
2085. SAWA ANNA: Pali się las. Nowiny
1994 nr 148 s. 3, il.
Pożar lasu w nadleśnictwie w Staszowie, woj.
tarnobrzeskie.
2086. SKARBEK AGNIESZKA: Gminy nie
lubią lasów ochronnych. Dz. Pol. 1994 nr 257
s. 7.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie.
2087. SKARBEK AGNIESZKA: Nocne wycinki. Dz. Pol. 1994 nr 256 s. 20.
h) Gospodarka rybna
Dotyczy lasów państwowych w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
2095. KIEŁBIK: Drżyjcie kłusownicy. Pogranicze 1994 nr 13 s. 9, rys.
L eśnic t wo zob. też poz. 515, 603, 2018
Z pracy społecznych strażników rybackich
w woj. przemyskim.
f) Łowiectwo
2096. LIS ANETA: Goniąc kormorany. Gaz.
Wyb. 1994 nr 249 s. 12.
2088. (d): „Ponowa” na 70 lat. Życie Przemys. 1994 nr 47 s. 6, il.
Przemyski Klub Łowiecki.
2089. (ih): Ach, myśliwym być! Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 21 s. 2.
Rzeszowskie Towarzystwo Myśliwych.
2090. KLICH JANUSZ: „Sokół” zapolował
...na psy. Veto 1994 nr 8 s. 8, il.
Gospodarstwo Rybackie w Budzie Stalowskiej,
woj. tarnobrzeskie
2097. (rak): Zaklinanie ryby. Życie Przemys. 1994 nr 11 s. 12, il.
Franciszek Szajnik, wędkarz z Dynowa, woj.
przemyskie.
2098. (Ren): Kłusują. Życie Przemys. 1994
nr 32 s. 7.
Polowanie Koła Łowieckiego ‘Sokół” z Sokołowa Młp. w Turzy, woj. rzeszowskie.
Polski Związek Wędkarski – Koło w Dynowie,
woj. przemyskie.
2091. LIPOWSKI WŁODZIMIERZ: Polowanie z chartami. Rozm. Józef Myjak. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 10 s. 5, portr.
2099. SZELIGA KRZYSZTOF: Rybom też
niełatwo. Nowiny 1994 nr 153 s. 4, il.
M. in. łowiectwo w woj. tarnobrzeskim. Również
stan ilościowy dzikich zwierząt w województwie.
2092. POTOCKI ANDRZEJ: Markowe
strzelanie. Dz. Pol. 1994 nr 59 s. 17.
Łowiectwo w Bieszczadach.
Ł ow ie c t wo zob. też poz. 76, 3867
g) Pszczelarstwo
2093. (jaks): Gorzkie problemy pszczelarstwa. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 34/35 dod.
Grom. Małop. nr 17 s. I–II.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
2094. STUDENCKI MAREK: Pszczelarstwo w Przemyskiem. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 65/66 dod. Grom. Małop. nr 32 s. II.
Ul „lwowski związkowy” w regionie przemyskim / A. Kędzior = poz. 2000
Pszczel arst wo zob. też poz. 2137, 2140
Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej,
woj. przemyskie.
6. HANDEL. SPÓŁDZIELCZOŚĆ.
USŁUGI. ŻYWIENIE ZBIOROWE
a) Handel. Spółdzielczość
Woj. k rośnieńsk ie
2100. BAZAROWE życie. Nowe Podkarp.
1994 nr 51/52 s. 6.
Dotyczy krośnieńskiego placu targowego.
2101. (emp): PIH według Janczewskiego.
Dz. Pol. 1994 nr 103 s. 23.
Kontrole w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
2102. (emes): Dobry początek podkarpackich PSS-ów. Nowiny 1994 nr 235 s. 4.
2103. GORCZYCA ANNA: Mydło i powidło. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 14 s. 3, dod.
Hurtownika.
Hurtownie w Krośnie.
119
2104. GORCZYCA ANNA: Są domy, brakuje klientów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 197 s. 5.
Handel nieruchomościami w Krośnie.
2105. LACHOWICZ WIT: Powtórna droga do „Zgody”. Nowe Podkarp. 1994 nr 51/52
s. 14.
Dotyczy Domu Handlowego „Zgoda” w Jaśle.
2106. M.P.: Hurtownia pod sypialnią. Nowe
Podkarp. 1994 nr 16 s. 7.
Sprawa usytuowania w Krośnie hurtowni sanockiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.
2113. TOMCZYK MAREK: Chlebowa wojna. Nowiny 1994 nr 3 s. 3, il.
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Wiązownicy.
2114. TOMUSIAK JERZY: Bitwa o „Navex”.
Życie Przemys. 1994
�������������������������������
nr 18 s. 1, 7; nr 19 s. 7.
Konflikt związany z przemyskim sklepem.
2115. (zs): Handel, śpiew i boks. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 282 s. 5.
Jubileusz Miejskiej Wiaty Targowej w Jarosławiu.
ZATORSKI R.: Jarosław, Krosno i Rzeszów
= poz. 2124
Wiel ka Giełd a Ga lic yjska
w Jarosław iu
Woj. przemysk ie
2116. BURZMIŃSKI WACŁAW: Giełda
przybliża. Nowiny 1994 nr 118 dod. Sąsiedzi
nr 1 s. IV.
2107. DELMANOWICZ DARIUSZ: Handlowanie na straganie. Życie Przemys. 1994
nr 10 s. 5, il.
Przeworsk.
2108. KARDASZEWSKI HENRYK, MISIĄG
KAZIMIERZ, SZYNAL TADEUSZ: Chcemy,
aby nasi ludzie dużo zarabiali. Rozm. Lidia Kopisz. Pogranicze 1994 nr 39 s. 11.
Dotyczy GS „SCh” w Jarosławiu.
2109. NICPOŃ HENRYK: Łączenie socjalizmu z kapitalizmem. Dz. Pol. 1994 nr 78 s.
10. * WILK DOROTA: Przetarg ukartowany?
Życie Przemys. 1994 nr 3 s. 1, 4, il.
Dotyczy Domu Handlowego „Centrum” w Jarosławiu.
2110. R.B.: Co dalej z „Manhattanem”? Pogranicze 1994 nr 30 s. 2.
Dotyczy targowiska w Przemyślu.
2111. TDK: Są jeszcze na wierzchu. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 40 dod. Grom. Małop. nr 20 s. II.
GS „SCh” w Przeworsku.
2112. TĘCZA MIECZYSŁAW: Konsument
się skarży, PIH wkracza do akcji. Rozm.
R[omuald] Borysławski. Pogranicze 1994 nr
13 s. 10.
Przemyski Oddział Państwowej Inspekcji Handlowej Okręgowego Inspektoratu w Rzeszowie.
120
Także: Grom. Rol. Pol. 1994 nr 50 dod. Grom.
Małop. nr 25 s. II.
2117. BURZMIŃSKI WACŁAW: Tym razem Czechy. Nowiny 1994 nr 250 dod. Sąsiedzi nr 7 s. III.
2118. dw, gw: Wielka Giełda Galicyjska.
Życie Przemys. 1994 nr 10 s. 4, il.
2119. GUBERNAT ANDRZEJ: Miasta targowe. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 58 s. 3, il.
Również dotyczy „Bramy Przemyskiej” w
Przemyślu.
2120. MISZCZAK JAN: Wielka Galicyjska.
Nowiny 1994 nr 179 dod. Biznes Nowiny nr
43 s. II.
2121. MŁYNARSKI DANIEL: Dawnej był
jarmark, dzisiaj jest giełda. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. I.
2122. PAJDA WIESŁAW: Giełda ożywia.
Rozm. W[acław] Burzmiński. Nowiny 1994 nr
103 s. 4.
2123. SZELIGA ZDZISŁAW: Czeska obecność. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 282 s. 5, il.
Także: Nowiny 1994 nr 234 s. 3.
2124. ZATORSKI RYSZARD: Jarosław,
Krosno i Rzeszów. Trybuna 1994 nr 220 s. 13.
Również dotyczy Targów Euroregionalnych „Kontakt ‘94”, Międzynarodowych Targów Budownictwa,
Mebli i Wyposażenia Wnętrz „InterRes ‘94”.
2133. (js): Sławomir Wierzbicki. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 202 s. 5, portr.
Woj. rzeszowsk ie
2134. JERZOWSKI JERZY: Cudzoziemcy
na bazarach. Nowiny 1994 nr 83 dod. Biznes
Nowiny nr 24 s. [I], il.
2125. CHORZĘPA KAZIMIERZ: Europartenariat ’94. Rozm. Krzysztof Szeliga. Nowiny
1994 nr 94 s. 4.
Właściciel hurtowni spożywczej w Rzeszowie.
Rzeszów
Udział Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Ropczycach w handlowej imprezie EWG.
2135. KLIMCZAK JOANNA: Niecierpliwi
kupcy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 183 s. 1, il.
2126. (dm): Druga młodość „Społem”. Dz.
Pol. 1994 nr 24 s. 6. * DEPA WIESŁAW: Krok
w nowoczesność. Nowiny 1994 nr 59 dod. Biznes Nowiny nr 19 s. I–II, portr.
Dotyczy lokalizacji placu targowego przy Palcu
Wolności w Rzeszowie.
PSS „Społem” w Rzeszowie.
2127. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Ziarno
dobre na chleb. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 43/44
dod. Grom. Rynek nr 21 s. I.
IV Rzeszowska Giełda Towarowa – Boguchwała ’94.
(emp): PIH według Janczewskiego = poz.
2101
2128. GAWEŁ ADAM: Najpierw trzeba
stracić. Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr
9 dod. Biznes Nowiny nr 9 s. I–II, portr.
Właściciel sklepów i hurtowni „Wszystko dla
domu” w Rzeszowie.
2129. GREŃ KAZIMIERZ: Sklep z rozkoszą. Rozm. Marek Szenborn. Super Flesz 1994
nr 4 , il., portr.
Właściciel sex-shopu w Rzeszowie.
2130. GRZYWACZ WITOLD, POCIASK
JERZY: W świecie nasion. Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1994 nr 54 dod. Biznes Nowiny
nr 18 s. I–II, portr.
Właściciele hurtowni nasion „Hurt-Gal” w Rzeszowie.
2131. (j): Coraz bliżej giełdy. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 40 dod. Grom. Małop. nr 20 s. I–II, il.
Dotyczy organizacji Małopolskiej Giełdy Rolno-Spożywczej w Śwliczy.
2132. J.G.: Kolorowe jarmarki. Dz. Pol.
1994 nr 165 s. 9.
Dotyczy targów i jarmarków w woj. rzeszowskim.
2136. MAJ EDWARD: Stąpamy po ziemi.
Rozm. Michał Nabiałek. Wieści 1994 nr 47 s. 6.
Gminna Spółdzielnia w Grodzisku Dolnym.
2137. MAŁEK A.: Kłopotliwy majątek. Nowiny 1994 nr 242 dod. Biznes Nowiny nr 55
s. II.
Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska.
2138. (si): Powolne obumieranie GS. Nowiny 1994 nr 16 s. 3.
Gminna Spółdzielnia SCh w Hyżnem.
2139. SKARBEK AGNIESZKA, STACHÓW
JÓZEF: PTH i banderole. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 90 s. 1, il.
Dotyczy kontroli w Rzeszowie.
2140. SZELIGA KRZYSZTOF: Wskrzeszenie przez oddłużenie. Nowiny 1994 nr 76 s. 4.
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Ropczycach.
2141. SZENBORN MAREK: Haczyk na
prezesa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 212
s. 7, il. * TWARDOWSKI JÓZEF: Folwark prezesa – ciąg dalszy. Nowiny 1994
nr 165 s. 6.
PSS „Społem” w Leżajsku.
2142. SZENBORN MAREK: Mogłem być
złodziejem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 197
s. 1, il. – Polem. KOWAL-GĄSKA KRZYSZTOF: (Nie) strzeżona hala targowa. Tamże nr
209 s. 3.
Dotyczy hali targowej w Rzeszowie.
121
2143. WARZOCHA ADAM: Spółka pracownicza „Agroma”. Nowiny 1994 nr 199
dod. Biznes Nowiny nr 47 s. III, il.
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym
w Rzeszowie.
ZATORSKI R.: Jarosław, Krosno i Rzeszów
= poz. 2124
2144. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Targ zwierzęcy przy Dołowej [w Rzeszowie]. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 192 s. 3, il
Przedsiębiorstwo Usług Terenowych i Produkcji Drogownictwa w Jaśle, woj. krośnieńskie.
2152. GALOS STANISŁAW: Usługowa pustynia. Nowe Podkarp. 1994 nr 39 s. 7.
Dotyczy usług na terenie woj. krośnieńskiego.
2153. GORCZYCA ANNA, ZIELIŃSKI
KRZYSZTOF: Nie na sprzedaż. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 121 s. 1, il.
Rozwój oddziału spółki Mercedes w Rzeszowie.
2145. ZIOBRO TADEUSZ: Na Ukrainę z
rozwagą. Rozm. Agnieszka Skarbek. Rynki
Zagr. 1994 nr 53/54 s. 9.
2154. SZWIC JACEK: Czterdzieści cztery
lata na stołku. Życie Przemys. 1994 nr 2 s. 8, il.
Firma promocyjno-wystawiennicza „InterRes”
w Rzeszowie.
2155. TULIK JAN: Szewcy i partacze. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 10 s. 4.
Woj. t ar nobrzesk ie
2146. BORZĘCKI JAN ADAM: Słowem o
ścianę. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 49 s. 1, 6.
Dotyczy remontu budynku sandomierskiego PSS.
2147. BORZĘCKI JAN ADAM: Targowisko beztroski. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 51 s. 6.
Spór o lokalizację handlu na Rynku w Sandomierzu.
2148. TRZASKA BOGUMIŁA: Nadwiślańskie Targi Kooperacji. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 47 s. 1, 4, il.
Tarnobrzeg.
Handel zob. też poz. 40, 42, 55, 1391,
1411, 2000, 2665
b) Usługi
2149. (an): Ryszard Czach. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 194 s. 4, portr.
Właściciel autoryzowanej stacji serwisowej
Mercedes-Benz w Rzeszowie.
2150. (emp): Gala „Polmozbytu”. Dz. Pol.
1994 nr 159 s. 8.
Rzeszowski „Polmozbyt” jako jednoosobowa
spółka Skarbu Państwa.
2151. FRYC STANISŁAW: Konania ciąg
dalszy. Tyg. Małop. 1994 nr 27 s. 5.
122
Warsztat szewski Jana Jezienickiego z Przemyśla.
Usługi szewskie w Krośnie.
2156. WRÓBEL PIOTR: Dyskretny urok
lombardów. Nowiny 1994 nr 151 s. 7, rys.
W Rzeszowie.
Usług i zob. też poz. 55, 2012, 2014
c) Żywienie zbiorowe
2157. CIOCH PRZEMYSŁAW: Gangsterzy
i filantropi. Życie Przemys. 1994 nr 33 s. 6, il.
Gastronomia w Przemyślu.
2158. RAK ROMAN: Cichy Kącik. Kur.
Podkarp. 1994 nr 6 s. 6, il.
Pijalnia piwa w Ustrobnej, woj. krośnieńskie.
2159. SZWIC JACEK: Biznes na zakręcie.
Życie Przemys. 1994 nr 14 s. 5, il.
Mini-bar Antoniego Czereby w Pełkiniach, woj.
przemyskie.
7. FINANSE
a) Histor i a
2160. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Zaczęło się
od „Banku pobożnego”. Z historii oszczędzania w Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
89. Specjalna wkładka s. II, il.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
Woj. k rośnieńsk ie
2161. BATA ARTUR: Przelotne ptaki kapitalizmu. Nowe Podkarp. 1994 nr 5 s. 8, rys.
* (R.M.): BS nie upadnie. Tamże nr 21 s. 7. *
RAK ROMAN: Bank nie upadł. Tamże nr 28 s.
1, 6. * BATA A.: Kto zawinił? Tamże nr 45 s. 1,
3. * TENŻE: Demony w Banku Spółdzielczym.
Tamże nr 51/52 s. 24. * GORCZYCA ANNA:
Zamknięte drzwi. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
260 s. 1, rys.
Dotyczy Banku Spółdzielczego w Krośnie.
2162. (emp): Amerykanie stawiają na Zarszyn. Dz. Pol. 1994 nr 142 s. 8. * (ewg): Bankier dla Bankiera. Nowiny 1994 nr 96 dod.
Biznes Nowiny nr 27 s. I–II.
Bank Spółdzielczy w Zarszynie uczestnikem
programu „Banker to Banker Project”.
2163. GORCZYCA ANNA: Były sobie
banki dwa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 293
wkładka s. II, il.
Dotyczy uchybień w pracy dwóch banków w
woj. krośnieńskim.
2164. GUBERNAT ANDRZEJ: Projekt budżetu ’94. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 9 s. 1.
2165. M.P.: Pogotowie przed sądem. Nowe
Podkarp. 1994 nr 46 s. 9, rys. * SKROBAŁA
CZESŁAW A,: Ożeniono bogatego z biednym. Dz. Pol. 1994 nr 245 s. 23.
Konflikt lokalowy między Oddziałem Banku
Depozytowo-Kredytowym, a Działem Pomocy
Doraźnej Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
2166. PLĘS ANDRZEJ: Afera „in blanko”.
Nowiny 1994 nr 31 s. 5; nr 32 s. 3; nr 33 s. 3,
rys. – Polem. JĘDRZEJCZYK JÓZEF: „Afera
in blanko”. Tamże nr 49 s. 3. – Odp. Plęs A.,
tamże. – Polem. OLBRYCHT KRZYSZTOF:
„Afery in blanko” c.d. Tamże nr 51 s. 49 s. 3.
– Odp. Plęs A., Tamże.
Afery finansowe w Krośnie. Również dotyczy
Banku Spółdzielczego.
2167. POLAK IRENA, WĘGRZYN JAN.
ZIOŁO ZBIGNIEW: Gospodarka finansowa
gmin województwa krośnieńskiego w latach
1991–1993. Rozpr. Monogr. Wydz. Ekon. 1994
nr 5 s. 291–300, Summ.
2168. RAK ROMAN: Upadek banku. Kur.
Podkarp. 1994 nr 23 s. 1, 4.
Dotyczy Banku Spółdzielczego w Miejscu Piastowym.
2169. STRUŚ MARIAN: Podpalę bank.
Nowe Podkarp. 1994 nr 7 s. 1, 8, rys.
Sprawa kredytu hipotecznego Jana Kopacza z
Zahutynia.
2170. WĘGRZYN JAN: Dochody i wydatki gmin woj. krośnieńskiego. Wiad. Statyst.
1994 nr 11 s. 37–40.
2171. WOJTAS LESŁAW: Jest granica ryzyka. Kur. Podkarp. 1994 nr 29 s. 12, il.
Bank Spółdzielczy w Sanoku.
Woj. przemysk ie
2172. CYCHOL DARIUSZ: Knajpa w przełyku. Nie 1994 nr 17 s. 4.
Konflikt między oddziałem BGŻ a restauratorem w Horyńcu.
2173. GUBERNAT ANDRZEJ: Projekt budżetu ’94 – mniej pieniędzy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 8 s. 1.
Dotyczy województwa.
2174. HAWAJSKI JERZY: Nowy bank
w Przemyślu. Rozm. Wiesław Warejko. Pogranicze 1994 nr 2 s. 2.
Przemyski Oddział Polskiego Banku Inwestycyjnego.
2175. JANUSZEWSKI ZDZISŁAW: „Rolbank” nadal pewny. Rozm. Wiesław Warejko.
Pogranicze 1994 nr 21 s. 11.
Dotyczy Oddziału Banku Rozwoju Rolnictwa w
Przemyślu.
2176. MAKARA JERZY: Nie sięgamy (nadmiernie) do kieszeni podatników. Pogranicze
1994 nr 50 s. 3.
Dotyczy stanu budżetu w drugim półroczu
1994 r. w gminie Kańczuga.
123
2177. MAKARA JERZY: W gminie Dynów
liczą po aptekarsku. Pogranicze 1994 nr 41 s. 3.
Dotyczy realizacji budżetu.
2178. NICPOŃ HENRYK: Bankowość według doktora nauk ekonomicznych. Dz. Pol.
1994 nr 31 s. 11. * TENŻE: Bardzo prywatny
interes. Tamże nr 162 s. 17. * WOJCIESZONEK WIESŁAW: Prezes w masce. Życie Przemys. 1994 nr 28 s. 9.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 18 s. 5.
Bank Spółdzielczy w Przemyślu.
2179. PRZYPRAWA MICHAŁ: Państwo
jest naszym gwarantem. Rozm. Lidia Kopisz.
Pogranicze 1994 nr 30 s. 12, il.
Oddział Wojewódzki Banku Gospodarki Żywnościowej w Przemyślu.
2180. WARZOCHA ADAM: Kto winien,
a kto ma. Nowiny 1994 nr 175 s. 4, portr.
Kazimierz Walczak – przewodniczący Rady
Banku Spółdzielczego w Przemyślu.
2181. WARZOCHA ADAM: Rewizja banku.
Nowiny 1994 nr 15 s. 1, 3. * TENŻE: Uzdrowić
– nie spłacając. Tamże nr 40 s. 1, 3. * MATUSZ
JÓZEF F.: Bank prezesa i kolesiów. Tamże nr
122 s. 7; nr 123 s. 5; nr 124 s. 3. * Awa: Sądy się
spierają, bank pada. Tamże nr 153 s. 4.
Dotyczy Banku Spółdzielczego w Przemyślu.
2182. WILK DOROTA: „Stacze”, płotki
i machloje. Życie Przemys. 1994 nr 6 s. 4, il.
Jarosławski oddział Banku Depozytowo-Kredytowego.
Galicyjski Trust Kapitałowo-Inwestycyjny w
Rzeszowie.
2185. (DM): Wypowiedzenie pilotażu. Dz.
Pol. 1994 nr 276 s. 8.
Także: Nowiny 1994 nr 231 s. 2.
Rzeszów.
2186. (EMP): Reforma Banku Gospodarki Żywnościowej. Dz. Pol. 1994 nr 161 s. 8.
* (emp): Nowy Bank na Nowy Rok. Tamże
nr 279 s. 7. * SKARBEK AGNIESZKA: Bank
Regionalny też, w Rzeszowie. Wokół projektu ustawy o sanacji Banków Spółdzielczych.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 89 , specjalna
wkładka s. IV, il. * (si): Bank Regionalny
w Rzeszowie? Nowiny 1994 nr 127 s. 3.
2187. F.S.: NIK i nieprawidłowości. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 93 dod. Grom. Małop. nr 40
s. I. * (S.J.): Wypłynęły miliardy Dz. Pol. 1994
nr 266 s. 1, 6. * JAKUBOWSKI SZYMON: Kłopoty Pierwszego Komercyjnego. Tamże nr 269
s. 1, 9. * (S.J.): Powrót za kraty. Tamże nr 294 s. 9.
* MATUSZ J[ÓZEF]: Domysły sprawdzi UOP.
Nowiny 1994 nr 219 s. 1–2. * WARZOCHA
ADAM: Sprawy komercyjne. Tamże nr 244 s. 7.
Także: Nowiny 1994 nr 246 s. 1–2.
Dotyczy Pierwszego Komercyjnego Banku w
Lubinie oddział w Rzeszowie.
2188. GUBERNAT ANDRZEJ: Projekt budżetu ’94. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 7 s. 1.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
2189. HAJNOSZ IWONA: Publiczny pieniądz. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 209 s. 2.
Budżet Rzeszowa za I półrocze 1994 r.
Woj. rzeszowsk ie
2183. (ASK): Zaglądanie do gminnej kiesy.
Dz. Pol. 1994 nr 215 s. 21.
Wojewódzki Urząd Statystyczny o finansach
gmin woj. rzeszowskiego.
BUDŻET Samorządu Terytorialnego =
poz. 21
2184. CHOJNACKI IRENEUSZ: Lata stresu. Gaz. Bank. 1994 nr 47 s. 31. * WARZOCHA ADAM: GTKI nie padnie przed „Leksykonem”. Nowiny 1994 nr 240 s. 1–2.
124
2190. HAJNOSZ IWONA, STACHÓW
JÓZEF: Straszyć długiem. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 205 s. 1, rys.
Dotyczy wykupu aptecznych długów przez banki w woj. rzeszowskim.
2191. LENIART JERZY: Rzeszowska piramida bogactwa. Nowiny 1994 nr 150 dod.
Biznes Nowiny nr 37 s. 3.
Urząd Skarbowy w Rzeszowie.
2192. (maj): Bankowcy dawali, biznesmeni
brali. Nowiny 1994 nr 92 s. 2.
I Oddział PKO BP w Rzeszowie.
2193. NICPOŃ HENRYK: (Nie) straszna
izba. Dz. Pol. 1994 nr 35 s. 18.
2204. CAPIGA ANDRZEJ: Papierowa gra.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 9 s. 5.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.
Obrót papierami wartościowymi w woj. tarnobrzeskim.
2194. R.A.: Budżet. Głos Rzeszowa 1994 nr
5 s. 7, 15.
Rzeszów.
2195. RZĄSA EUGENIUSZ: Absolutorium.
Głos Rzeszowa 1994 nr 6 dod. specjalny nr 6
s. 8.
Dotyczy realizacji budżetu za rok 1993 w Rzeszowie.
2196. SKARBEK AGNIESZKA: Certus do
usług. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 73 s. 2, il.
Nowe Biuro Maklerskie w Rzeszowie.
2197. SZENBORN MAREK: Nabity w BKKI.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 294 s. 2.
Dotyczy nadużyć rzeszowskiego oddziału Bydgoskiego Konsorcjum Kapitałowo-Inwestycyjnego.
2198. TWARDOWSKI JÓZEF: Budżetowe
porachunki. Nowiny 1994 nr 90 s. 4.
Gmina Krasne.
2199. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Bankomat i trzy skarbce. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
16 s. 4, il.
2205. CHROBACZYŃSKI JERZY: W zachodnim stylu. Rozm. Janina Skalska. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 12 s. 4, portr.
Oddział Polskiego Banku Inwestycyjnego w
Tarnobrzegu.
2206. KARAŚ MARIAN: Zgrana para. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 48 s. 5.
Dotyczy Tarnobrzeskiego Urzędu Kontroli Skarbowej.
2207. KŁAPEĆ STANISŁAW: Nie chcemy
być kopciuszkiem. Rozm. Andrzej Stanisławski. Dz. Pol. 1994 nr 174 s. 19.
Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.
2208. MIGIELSKA WANDA: Własne pieniądze. Rozm. Ewa Kuberna. Tyg. Solid. 1994
nr 28 s. 20, il.
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w hucie „Stalowa Wola”.
Przedruk za „Gazetą Solid.” 1994 nr 12.
Woj. t ar nobrzesk ie
2209. STÓJ REGINA: SKOK – nowość w
regionie. Rozm. W[alenty] Sowa. Nowiny
1994 nr 78 s. 4. * (jam): Czas na SKOK. Nowiny 1994 nr 155 dod. Biznes Nowiny nr 38
s. I, rys.
2200. AC: Szkoły muszą poczekać. Samorządy w działaniu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 1
s. 6. * (ac): Stalowa Wola – wariant minimum. Samorządy w działaniu. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 3 s. 6, il.
2210. SUROWANIEC ZDZISŁAW” Pomnik Udręczonych Podatników. Polityka
1994 nr 33 s. 3.
Nowy budynek Banku PKO S.A. w Rzeszowie.
Budżet miasta.
2201. (AS): Banki spółdzielcze zredukowane do kas. Dz. Pol. 1994 nr 121 s. 25.
Dotyczy województwa.
2202. (as): Finał bankowej afery [w Stalowej Woli]. Dz. Pol. 1994 nr 28 s. 9.
2203. CAPIGA ANDRZEJ: Na rozdrożu.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 11 s. 4, il.
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przy Hucie „Stalowa Wola”.
Dotyczy Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.
2211. TWARDOWSKI JÓZEF: „Beton”Bank. Nowiny 1994 nr 223 s. 1, 5.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy w Stalowej Woli.
Finans e zob. też poz. 22, 2798, 3127,
3137–38, 3142–43, 3156
Banki spółdzielcze w woj. tarnobrzeskim.
125
8. KOMUNIKACJA.
TRANSPORT. ŁĄCZNOŚĆ
a) Komunikacja. Transport
a) Histor i a
2212. DALECKI MACIEJ: Przemyskie
mosty w latach 1772–1948. Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30 s. 235–257, il., pl.
2213. DAROCHA MIECZYSŁAW: Szlakami bieszczadzkich kolejek wąskotorowych. Cz.
2. Bieszczad 1994 [T. 2] s. 21–27, il., mapki.
Historia.
2214. FRYC STANISŁAW
Z dziejów lotniska w Krośnie w latach
1928–1945 oraz Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich / Stanisław Fryc.
– Krosno; Jasło: wydano staraniem autora,
1994. – 119 s.: fot., mapa, pl., portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 99–[102]
Rec. (mb), Nowiny 1994 nr 107 s. 7.
Krośnieński Ośrodek Egzaminowania Kierowców.
2220. GORCZYCA ANNA: Wystarczy
zaledwie na łatanie dziur. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 44 s. 2, il. * RAK ROMAN: Raport
o stanie dróg czyli jak w Wietnamie. Kur.
Podkarp. 1994 nr 36 s. 5, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
2221. GORCZYCA ANNA: Niczyja droga.
Nowiny 1994 nr 23 s. 5, il.
Dotyczy remontu drogi w Łubnie Szlacheckim.
2222. GRABNIAK PIOTR: Koniec bieszczadzkiej kolejki. Ziel. Sztand. 1994
�����������
nr 50
s. 9. * KAMIŃSKI KRZYSTOF: Kłopty jubilatki. Przekrój 1994 nr 39 s. 5, il. * STRUŚ
M[ARIAN]: Ostania stacja? Nowe Podkarp.
1994 nr 23 s. 7. * SZAREK JACEK: Ciuchcia
na wymarciu. Dz. Pol. 1994 nr 143 s. 9.
Dotyczy Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
2223. HUĆKO BOGDAN: Wyprawa w
stylu retro. Dz. Pol. 1994 nr 146 s. 5.
Woj. k rośnieńsk ie
Także: Nowiny 1994 nr 122 s. 1, il.
Dotyczy 120-lecia wybudowania tunelu kolejowego w Łupkowie.
2215. (bh): Dworzec w Sanoku uratowany!
Dz. Pol. 1994 nr 129 s. 6. * (np): Dworzec w
Sanoku stary jak nowy. Nowe Podkarp. 1994
nr 24 s. 9, il. * (wald): Cesarz nie pomoże.
Kur. Podkarp. 1994 nr 15 s. 1, 5, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 130 s. 2.
Budynek dworca kolejowego w Sanoku.
2216. (ec): Krośnieńskie lotnisko. Nowe
Podkarp. 1994 nr 28 s. 4.
Historia lotniska.
2217. FRYC STANISŁAW: Powolne konanie
przedsiębiorstwa. Tyg. Solid. 1994 nr 7 s. 4.
Jasielskie Przedsiębiorstwo Usług Transportowych i Produkcji Drogownictwa.
2218. GOGOLEWSKI STEFAN: Nie wykorzystany szlak kolejowy. Kur. Podkarp.
1994 nr 3 s. 4.
Linia kolejowa z Zagórza do Łupkowa (Bieszczady).
126
2219. GORCZYCA ANNA: Utajnione
egzaminy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 214
s. 5.
2224. (jam): „Autostrady” do... nieba. Nowiny 1994 nr 176 s. 1, 3.
Dotyczy niebezpiecznych odcinków dróg w
woj. południowo-wschodnich.
2225. KAZANECKA MARIA: Funkcje sieci
transportowej południowo-wschodnich regionów przygranicznych Polski. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1994 nr 5 s. 383–292, mapa,
bibliogr., Summ.
�����
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
2226. KROWIAK DOROTA, GORCZYCA
ANNA: Taxi-busy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
115 s. 1, il.
Problem taksówek dla niepełnosprawnych w
Rzeszowie i Krośnie.
2227. MATOSZKO KRYSTYNA: Bieszczady to klatka. Nowiny 1994 nr 15 s. 1, 4, il.
Problemy komunikacji i bezrobocia. Również
dotyczy Bieszczadzkich Zakładów Przemysłu
Drzewnego w Rzepedzi.
2228. MATUSZ JÓZEF F.: Zapach benzyny. Nowiny 1994 nr 101 do. Biznes Nowiny
nr 28 s. II.
Dotyczy samowolnie wybudowanej stacji paliw
w Jaśle.
2229. RAK ROMAN: „Podchody” w stronę
tunelu. Kur. Podkarp. 1994 nr 45 s. 3, il.
Dotyczy węzła PKP w Zagórzu.
2230. RAK ROMAN: Tragedia w Starej
Wsi. Kur. Podkarp. 1994 nr 15 s. 10, il.
Wypadek samochodowy.
2231. RAUS ANDRZEJ: Zamach na kolej.
Nowiny 1994 nr 16 s. 7, il. * STRUŚ MARIAN:
W matni. Nowe Podkarp. 1994 nr 2 s. 1, 7, rys.
2237. (d): Blokada na granicy. Życie Przemys. 1994 nr 43 s. 5, il. * MŁYNARSKI JANUSZ: Równi i równiejsi. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 248 s. 1, il. * TENŻE: Blokada przejścia. Tamże nr 259 s. 1, il.
Dotyczy blokady przejścia granicznego przez
prywatnych przewoźników.
2238. (d): Czy będzie afera? Życie Przemys.
1994 nr 26 s. 3; nr 28 s. 3.
Dotyczy kontroli przeprowadzonej z polecenia wojewody w Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg
Miejskich i w Rejonie Budowy Dróg Miejskich
w Przemyślu.
2239. (del): Odwołanie Mikołaja Sawczaka.
Życie Przemys. 1994 nr 40 s. 1, 3. * DELMANOWICZ DARIUSZ: Wyrok bez śledztwa?
Tamże nr 42 s. 3. * (d): Koniec sporu? Tamże
nr 43 s. 3.
Sprawa likwidacji linii kolejowych w Bieszczadach.
Dotyczy odwołania dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu.
2232. (SF): Stan upadłości? Nowe Podkarp.
1994 nr 30 s. 7.
2240. (del.): Tunel dla miasta. Życie Przemys. 1994 nr 19 s. 5, il.
Przedsiębiorstwo Usług Transportowych i Produkcji Drogownictwa w Jaśle.
2233. SKARBEK AGNIESZKA: Wądoły na
drogach. Dz. Pol. 1994 nr 221 s. 22.
Stan dróg w woj. rzeszowskim, krośnieńskim i
przemyskim.
2234. TULIK JAN: Wyścig do Zmiennicy.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 41 s. 3, il.
Komunikacja PKS w woj. krośnieńskim.
Woj. przemysk ie
2235. BEK WIESŁAW: 2337 – ostatni rejs
„Bałaja”. Życie Przemys. 1994 nr 51 s. 9, il. * WOŚ
JUSTYNA: „Bałaj”. Nowiny 1994 nr 87 s. 1, 5.
Linia kolejowa w woj. przemyskim.
2236. CYNKAR MAREK: Załoga MZK
broni swojego dyrektora. Pogranicze 1994
nr 43 s. 1–2. * MŁYNARSKI JANUSZ: Czy
słusznie odwołany? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
234 s. 2. * ZATORSKI RYSZARD: W obronie
dyrektora. Trybuna 1994 nr 241 s. 12.
Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu.
Otwarcie podziemnego przejścia na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego, Borelowskiego i Focha w
Przemyślu.
2241. DELMANOWICZ DARIUSZ: Ujkowice w błocie. Życie Przemys. 1994 nr 48
s. 5, il.
Dotyczy budowy drogi w Ujkowicach Górnych.
(emp): Niemcy wesprą A-4 i Jasionkę? =
poz. 2254
2242. (jb): Autostrada przez Medykę. Nowiny 1994 nr 218 s. 1–2. * TOMUSIAK JERZY: Złoto na autostradzie. Życie Przemys.
1994 nr 48 s. 5.
(jam): „Autostrady” do... nieba. = poz. 2224
KOZANECKA M.: Funkcja sieci transportowej południowo-wschodnich regionów
przygranicznych Polski = poz. 2225
2243. MAKARA JERZY: „Mały ekspres
– Pogórzanin” już na trasie! (z Przeworska
do Dynowa). Pogranicze 1994 nr 19 s. 5, il.,
portr. * SZELIGA ZDZISŁAW: „Pogórzanin”
jedzie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 190 s. 5, il.
127
dod. Gaz. w Przeworsku. * (zs): Na wąskim
torze. Tamże 290 s. 4, il.
Dotyczy wąskotorowej linii kolejowej z Przeworska do Dynowa.
2244. MŁYNARSKI JANUSZ: Tramwajem po
Przemyślu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 186 s. 2.
Historia i teraźniejszość komunikacji w Przemyślu.
2245. NYCZEK MIECZYSŁAW: Korytarz
nad Starzawą. Nowiny 1994 nr 55 s. 5, mapa.
Dotyczy powietrznego korytarza dla lotnictwa.
SKARBEK A.: Wądoły na drogach = poz.
2233
2246. SOŁEK JAN: Autobusowy pat. Życie
Przemys. 1994 nr 50 s. 5, il.
Dotyczy Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Jarosławiu.
2247. SZELIGA ZDZISŁAW: Kładki przez
San. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 202 s. 7 dod.
Gaz. w Przemyślu.
Mosty w Przemyślu.
2248. SZELIGA ZDZISŁAW: W oczekiwaniu na budowę autostrady. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 261 s. 4, il. * TOMUSIAK JERZY:
Autostrada dobrobytu. Życie Przemys. 1994
nr 33 s. 5, plan.
Dotyczy budowy autostrady w woj. przemyskim.
2249. TWARDOWSKI JÓZEF: Przysypię i zaorzę wszystko jak trza. Nowiny 1994 nr 30 s. 5.
Spór o drogę w Jaworniku Polskim.
2250. WOJCIESZONEK WIESŁAW: Na
kolei latem. Życie Przemys. 1994 nr 22 s.
5, il.
PKP w Przemyślu.
2251. (zs): Detektywi zamiast „kanarów”.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 184 s. 1.
Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu.
Woj. rzeszowsk ie
2252. (apl): Kruszejące mosty. Nowiny 1994
nr 208 s. 1–2, il.
128
Także: Dz. Pol. 1994 nr 250 s. 7.
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Rzeszowie.
2253. ADAMSKI ANTONI: Na bezdrożach urbanistyki. Nowiny 1994 nr 136 s. 3, il.
Konflikt o drogę dojazdową do magazynów Zakładów Graficznych w Rzeszowie.
2254. (emp): Niemcy wesprą A-4 i Jasionkę? Dz. Pol. 1994 nr 279 s. 7.
Dotyczy budowy autostrady przez woj. rzeszowskie i przemyskie, oraz w spółki „Regionalne
Linie Lotnicze Rzeszów”.
2255. (emp): Pociągi spieszą się powoli.
Dz. Pol. 1994 nr 283 s. 8.
Także: Nowiny 1994 nr 237 s. 2.
Nowy dworzec PKP w Ropczycach.
2256. (emp): Taxi – konflikt. Dz. Pol. 1994
nr 43 s. 9. * MŁYNARSKI JANUSZ: Kto ma
auto, ten ma postój. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 109 s. 2. * WARZOCHA ADAM: Postój
(sobie) taxi. Nowiny 1994 nr 25 s. 1, 5.
Konflikt wśród rzeszowskich taksówkarzy.
2257. GUBERNAT ANDRZEJ: Dla kogo
ten most? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 58 s. 4, il.
Dotyczy budowy mostu średnicowego w Rzeszowie.
2258. GUBERNAT ANDRZEJ: Nowa droga
przez Wisłok. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 4.
Dotyczy lokalizacji pod budowę odcinka drogi
w Rzeszowie.
2259. HAJNOSZ IWONA: Płatne od...?
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 215 s. 1, il.
Płatne parkowanie w woj. rzeszowskim.
2260. HAJNOSZ IWONA: Tylko prokurator. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 8 s. 1, il. * TAŻ:
Niezgodnie z prawem. Tamże nr 102 s. 1.
Sprawa pobierania opłat za parkowanie w Rzeszowie.
(jam): „Autostrady” do... nieba = poz. 2224
2261. JADACH MAREK: Małe na start.
Rozm. Anna Sawa. Nowiny 1994 nr 202 s. 3.
Oddział PLL „LOT” w Rzeszowie.
2262. KOZDĘBA KAZIMIERZ: CPN w kolorze oranżu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 218 s. 7.
Dyrektor Okręgowej Dyrekcji CPN w Rzeszowie.
KROWIAK D., GORCZYCA A.: Taxi-busy
= poz. 2226
2263. LONCZAK JÓZEF: Czy pod wagonami są ludzie? Nowiny 1994 nr 150 s. 3, il.
Katastrofa kolejowa koło Ropczyc.
2264. MAŁOŃ WANDA: Krzyk na skarpie. Nowiny 1994 nr 149 s. 10.
Dotyczy lokalizacji stacji paliw przy ul. Piastów
w Rzeszowie.
2265. MOŁOŃ WANDA: Wiatr w oczy.
Nowiny 1994 nr 100 s. 12.
Komunikacja dla niepełnosprawnych w Rzeszowie.
2266. NICPOŃ HENRYK: Miraż autostrad. Dz. Pol. 1994 nr 106 s. 10. * TENŻE:
Miraż autostrad. Tamże nr 263 s. 8.
Budowa autostrady przez woj. rzeszowskie.
2267. NIEBUDEK JAN: PKS czy PKM. Nowiny 1994 nr 209 dod. Biznes Nowiny nr 49 s. III.
Prywatna Komunikacja Miejska „Porozumienie” w Łańcucie.
2268. NOWICKI ŁUKASZ: Nie umierać
na drodze. Dz. Pol. 1994 nr 41 s. 18.
Wypadki na drogach woj. rzeszowskiego.
2269. PĘCAK MIROSŁAW: Liczą na lekką
zimę. Dz. Pol. 1994 nr 282 s. 10.
Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Rzeszowie.
2270. PIELA CZESŁAW: Na rozdrożu.
Rozm. Jan Niebudek. Nowiny 1994 nr 194
dod. Biznes Nowiny nr 46 s. II.
Przedsiębiorstwo PKS w Rzeszowie.
2272. STARKOWSKA MARIA: Strefa
ograniczonego myślenia. Wspólnota 1994 nr
7 s. 1, 4, il.
Strefy ograniczonego postoju m. in. w Rzeszowie.
2273. WARZOCHA ADAM: Szlak trafił
w Ropczyce. Nowiny 1994 nr 233 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 281 s. 8.
Dotyczy sporu obywatelsko-urzędniczego o trasę obwodnicy.
2274. ZATORSKI RYSZARD: Traktem A-4
z Tarnowa do granicy. Trybuna 1994 nr 289
s. 14, il.
Dotyczy budowy autostrady przez woj. rzeszowskie.
L ot nisko Rzeszów-Jasion ka
2275. (an): Spotkanie inicjatywne. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 214 s. 3.
Regionalna Linia Lotnicza w Rzeszowie.
2276. (a-s): Bank z Frankfurtu chce inwestować. Nowiny 1994 nr 222 s. 1–2, il.
Dotyczy lokalnej linii lotniczej.
2277. (a-s), SAWA A[NNA]: Spółka lotnicza na start. Nowiny 1994 nr 246 s. 1.
Spółka Akcyjna „Regionalna Linia Lotnicza
Rzeszów”.
2278. BAK: Ostatni lot. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 73 dod. Grom. Małop. nr 36 s. II.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 215 s. 22.
Dotyczy likwidacji lotniska.
2279. BENTKOWSKI ALEKSANDER: Kto
zainwestuje w lotnisko? Rozm. Danuta Majka. Dz. Pol. 1994 nr 180 s. 17.
Dotyczy rozbudowy lotniska.
2280. (DM): Jedynym ratunkiem linia regionalna. Dz. Pol. 1994 nr 207 s. 9.
2271. RYS historyczny powstania i rozwoju
sieci magazynowo-dystrybucyjnej na terenie
działania Okręgowej Dyrekcji CPN w Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 218 s. 7, il.
2281. (dm): Regionalna linia szansą Jasionki. Dz. Pol. 1994 nr 174 s. 19.
SKARBEK A.: Wądoły na drogach = poz.
2233
Powołanie Fundacji Odbudowy Lotniska Rzeszów-Jasionka.
2282. GUBERNAT ANDRZEJ: O lotnisku.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 31 s. 1, il.
129
2283. HAJNOSZ IWONA: Port start. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 26 s. 1, il.
2284. MAJKA DANUTA: Lotnisko z powyłamywanymi płytami. Dz. Pol. 1994 nr 47
s. 18.
Woj. t ar nobrzesk ie
2298. (AS): Stalowa Wola Wenecją Północy. Dz. Pol. 1994 nr 134 s. 6.
Dotyczy budowy drugiego wiaduktu.
2285. MICH KRZYSZTOF: Powietrzne
atuty Rzeszowa. Expr. Wiecz. 1994 nr 27 s. 3.
2299. BORZĘCKI JAN ADAM: Benzynowy dopust. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 3 s. 1, 7, il.
2286. PIETRZAK HENRYK: Chcemy zaistnieć. Rozm. Anna Sawa. Nowiny 1994 nr
31 s. 5, portr.
(jam): „Autostrady” do... nieba = poz. 2224
M. in. port lotniczy.
2287. (sos): Ostania szansa dla Jasionki? Nowiny 1994 nr 177 s. 1.
2288. SAWA A[NNA]: Lotnisko na pokaz.
Nowiny 1994 nr 230 s. 1–2.
2289. SAWA A[NNA]: Ostatni lot. Nowiny
1994 nr 211 s. 1–2, il.
2290. SAWA ANNA: Polatamy? Nowiny
1994 nr 99 s. 3.
2291. SZENBORN MAREK: Puste niebo.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 203 s. 1, rys.
Dotyczy zawieszenia lotów z Rzeszowa do Warszawy.
2292. TDK: Ostatni lot, nowe nadzieje.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 88/89 dod. Grom.
Małop. nr 44 s. I.
Sprawa lokalizacji stacji benzynowej w Dwikozach.
2300. KOZICKI ANDRZEJ: Kolejarski honor. Nowiny 1994 nr 69 s. 1, 4.
Sprawa zaginięcia lokomotywy z lokomotywowni w Stalowej Woli-Rozwadowie.
2301. TRYBUS KATARZYNA: „Luksusowe” wraki. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 9 s. 9, il.
PKS w Tarnobrzegu.
Komuni kac j a zob. też poz. 168, 2500
b) Łączność
a) Histor i a
2302. PODOLECKI FELIKS: Pierwsze spisy urzędów pocztowych Małopolski. Hist.Bad. Biul. Filat.
������� 1994 nr 1/4 s. 10–17.
¡
2293. (TEC): Samolotem bliżej. Dz. Pol.
1994 nr 252 s. 1.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
2294. TWARDOWSKI JÓZEF: Coraz dalej
od świata. Nowiny 1994 nr 60 s. 1, 3.
2303. ADAMSKI ANTONI: Dodzwonić
się do Strzyżowa. Nowiny 1994 nr 83 dod. Biznes Nowiny nr 24 [s. I], rys.
2295. WARZOCHA ADAM: Odlot Jasionki? Nowiny 1994 nr 26 s. 1, 3.
Także: Pol. Zbroj. 1994 nr 29 s. 2.
Powołanie Fundacji Odbudowy Lotniska Rzeszów-Jasionka.
2296. ZATORSKI RYSZARD: Jasionka bez
Lot-u? Trybuna 1994 nr 222 s. 13.
2297. ZATORSKI RYSZARD: Nowy podmuch dla rzeszowskiego lotniska. Trybuna
1994 nr 50 s. 17.
130
Telekomunikacja w mieście i okolicy, woj. rzeszowskie.
2304. ADAMSKI ANTONI: Powrót do
normalności. Nowiny 1994 nr 172 s. 3, il.
Dotyczy telekomunikacji w gminie Trzebownisko, woj. rzeszowskie.
2305. ADAMSKI ANTONI: Telekomunikacja i duchy. Nowiny 1994 nr 164 dod. Biznes Nowiny nr 40 s. I.
Dotyczy Rzeszowa.
2306. BURZMIŃSKI WACŁAW: Orły do
telefonu! Nowiny 1994 nr 133 s. 4.
2316. NIEBUDEK JAN: Ludzie, zejdźcie
z drogi. Nowiny 1994 nr 65 s. 1, 4, il., portr.
Dotyczy społecznie wybudowanej sieci telefonizacyjnej w gminie Orły, woj. przemyskie.
Marian Witek listonosz z Żołyni, woj. rzeszowskie.
2307. (ced): W pocztowym okienku. Pogranicze 1994 nr 1 s. 4, rys.
Urzędy pocztowe w woj. przemyskim.
2308. (CZAK): Telefony na korbkę do muzeum. Dz. Pol. 1994 nr 227 s. 22.
Centrale telefoniczne w woj. krośnieńskim.
2309. CYNKAR MAREK: Telefonizacja
w Przemyskiem czyli strzępienie jęzora. Pogranicze 1994 nr 10 s. 4, rys. * (jm): Telefony pod strzechy. Nowiny 1994 nr 182 s. 3. *
(mot.): Telekomunikacyjne wizje. Dz. Pol.
1994 nr 48 s. 6.
Woj. przemyskie.
2310. (d): Lubaczów bliżej świata. Życie
Przemys. 1994 nr 38 s. 3.
Rozbudowa centrali telefonicznej w woj. przemyskim.
2311. (EMP): Rzeszów w sieci światłowodów. Dz. Pol. 1994 nr 179 s. 7.
Dotyczy centrali telefonicznej.
2312. GOGOLEWSKI STEFAN: Iskrzy na
styku. Kur. Podkarp. 1994 nr 2 s. 1, 3.
Z pracy Urzędu Pocztowego nr 8 w Krośnie.
2313. GORCZYCA ANNA: Jeszcze poczekają. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 137 s. 2, il. *
TAŻ: Telefon dla każdego. Tamże nr 223 s. 4,
il. * R.: Do Ustrzyk przez międzymiastową...
Nowe Podkarp. 1994 nr 40 s. 6.
Telekomunikacja w woj. krośnieńskim.
2314. LACHOWSKI ANDRZEJ: Pocztowcy nie gęsi... Rozm. Andrzej Capiga. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 32 s. 4.
Obwodowy Urząd Pocztowy w Stalowej Woli,
woj. tarnobrzeskie.
2315. ŁUKASZEK ANDRZEJ: Baranów
[Sandomierski] bliżej świata. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 9 s. 6.
Woj. tarnobrzeskie.
2317. (opr. jar): Proszę czekać, będzie rozmowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 136 s. 5, il.
Dotyczy telefonii komórkowej w Rzeszowie.
2318. FROCAK BOGUSŁAW: Nie chcemy
być dinozaurami. Rozm. Wacław Pintel. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 43 s. 4, il.
Rejonowy Urząd Pocztowy w Tarnobrzegu.
2319. SF: Telefon do Jasła. Tyg. Małop. 1994
nr 9 s. 10.
Woj. krośnieńskie.
2320. (twa): Bezprecedensowa umowa telefoniczna. Nowiny 1994 nr 107 s. 2.
Umowa między Telekomunikacją Polską Spółka
Akcyjna, a Okręgową Spółdzielnią Telefoniczną
w Tyczynie, woj. rzeszowskie.
2321. TWARDOWSKI JÓZEF: Z Chmielnika w świat. Nowiny 1994 nr 106 s. 1, 3.
Telefonizacja gmin: Chmielnik, Błażowa, Hyżne i Tyczyn, woj. rzeszowskie.
2322. WRÓBEL PIOTR: Telekompromitacja. Nowiny 1994 nr 131 s. 3, 9.
Dotyczy kontroli NIK-u w przedsiębiorstwie
„Polska Poczta, Telefon i Telegraf ” w Rzeszowie.
Ł ącznoś ć zob. też poz. 53
— histor i a 943
9. GOSPODARKA WODNA.
HYDROTECHNIKA
2323. (az): Świeża woda z... referendum.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 48 dod. Grom. Małop. nr 24 s. I–II.
Dotyczy budowy ujęcia wody i stacji jej uzdatniania w Bielińcu, woj. tarnobrzeskie.
2324. (baj): Nawodnić gminę. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38 s. 7.
Dotyczy gminy Bogoria, woj. tarnobrzeskie.
2325. BAK: Zasypać pomyłkę. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 65/66 dod. Grom. Małop. nr 32
131
s. IV, il. * BAK: Poprawianie zalewu. Tamże
nr 69 dod. Grom. Małop. nr 34 s. IV, il.
Dotyczy zalewu na Wisłoku w Rzeszowie.
2326. GUBERNAT ANDRZEJ: Strategiczna
woda. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 220 s. 3, il.
Problem zaopatrzenia w wodę woj. rzeszowskiego.
2327. GUTMAN EUGENIUSZ: Konflikt o
wodę (darmową). Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 46 s. 6.
Dotyczy konfliktu mieszkańców gminy Osiek,
woj. tarnobrzeskie z kopalnią siarki w Grzybowie
o dostawę wody.
2328. KLIMCZAK JOANNA: Zapas mułu.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 186 s. 1, il. *
OSTAŃSKI MARIUSZ: Dla kogo zbiornik?
Tamże nr 224 s. 3, il. * GUBERNAT ANDRZEJ: Zalew musi poczekać. Tamże nr 256
s. 1. * TENŻE: Wisłok jest w nas. Tamże nr
261 s. 1, mapa. * TENŻE: Niech sczeźnie zalew. Tamże nr 278 s. 5, il.
Dotyczy przebudowy rzeszowskiego zalewu na
Wisłoku.
2329. KOZICKI ANDRZEJ: Karuzela z przetargami. Nowiny 1994 nr 205 s. 9, rys.
Dotyczy budowy sieci wodociągowej w Chwałkach, woj. tarnobrzeskie.
2330. KOZICKI ANDRZEJ: Młyny na
Opatówce. Nowiny 1994 nr 69 s. 3.
Wodne urządzenia energetyczne w woj. tarnobrzeskim.
2331. (L): Mniej mułu, więcej wody. Nowiny 1994 nr 145 s. 1–2.
Dotyczy zbiorników retencyjnych i spiętrzeń na
rzekach w woj. rzeszowskim.
2332. LONCZAK JÓZEF: Droższa ale
zdrowsza. Nowiny 1994 nr 189 s. 1–2. * TENŻE: Mielec daje przykład. Tamże nr 251 dod.
Biznes Nowiny nr 57 s. I, rys.
Dotyczy uruchomienia instalacji do ozonowania wody pitnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Mielcu.
2333. LONCZAK JÓZEF: Nie lać wody.
Nowiny 1994 nr 209 dod. Biznes Nowiny nr
49 s. I–II, tab.
132
Dotyczy gospodarki wodnej w woj. rzeszowskim,
krośnieńskim, przemyskim i tarnobrzeskim.
2334. LUBIŃSKA WŁADYSŁAWA: Czy
warto kupić filtr. Rozm. Halina Łokajowa.
Nowiny 1994 nr 25 s. 8.
Zanieczyszczenie wody pitnej w Rzeszowie.
2335. MALEC ANDRZEJ: Smaczna woda.
Rozm. Wiesław Walat. Głos Rzeszowa 1993/94
nr 12/1 s. 16, portr.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.
2336. MYCZKOWCE–Solina. Nowe Podkarp. 1994 nr 28 s. 5.
Bieszczadzka zapora wodna w woj. krośnieńskim.
2337. (PAN): Wodny dylemat. Dz. Pol.
1994 nr 84 s. 8.
Mała elektrownia wodna Piotra Białego w Połańcu, woj. tarnobrzeskie.
2338. SAWA ANNA: O jedną studnię za
mało. Nowiny 1994 nr 85 s. 4, il.
Dotyczy budowy wodociągów w gminie Raniżów, woj. rzeszowskie.
2339. SIWAK STANISŁAW: Minielektrownie i pstrągi. Nowiny 1994 nr 165 s. 1. *
ZATORSKI RYSZARD: Elektrownie na potokach. Trybuna 1994 nr 205 s. 10.
Dotyczy budowy minielektrowni na górskich
potokach w woj. krośnieńskim.
2340. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Rok
wielkiej suszy. Dz. Pol. 1994 nr 191 s. 22.
Dotyczy zapory w Solinie, woj. krośnieńskie.
2341. SZELIGA ZDZISŁAW: Gdzie woda
czysta... Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 173 s. 3.
Dotyczy wodociągów w Przemyślu.
2342. SZELIGA ZDZISŁAW: Krwiobieg
miasta. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 282 s. 6, il.
Dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu, woj. przemyskie.
2343. SZELIGA ZDZISŁAW: Zalew w Krasiczynie? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 149 s. 3, il.
Koncepcja wybudowania zbiornika wodnego
w woj. przemskim.
2344. SZWIC JACEK: Szwaby bez wody.
Życie Przemys. 1994 nr 42 s. 5, il.
Brak wodociągu w dzielnicy Łazy w Jarosławiu,
woj. przemyskie.
2345. (TEC): Zasypać błędy. Dz. Pol. 1994
nr 184 s. 8. * WISŁOK w mule. Nowiny 1994
nr 152 s. 1. * MATUSZ J[ÓZEF]: Winna polityka i... muł. Co zrobić z rzeszowskim zalewem? Tamże nr 161 s. 1–2, il.
Dotyczy przebudowy zbiornika na Wisłoku
w Rzeszowie.
2346. ZAPORY nie będzie. Kur. Podkarp.
1994 nr 12 s. 3.
Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie w sprawie budowy zapory
wodnej w Niewistce, woj. krośnieńskie.
2347. ZIMOWSKI PRZEMEK: Wodociągom stuknęła sześćdziesiątka. Nowiny 1994
nr 192 s. 8, il.
W Rzeszowie.
10. GOSPODARKA KOMUNALNA
Woj. k rośnieńsk ie
2348. (A): Zemsta komitetu. Nowe Podkarp. 1994 nr 47 s. 5. * BATA ARTUR: Komu
ciepło w Cieklinie. Tamże nr 50 s. 3, rys.
Dotyczy gazyfikacji w Cieklinie.
2349. PROFITZ KAROL: W Jaśle – szum
wokół szamba. Kur. Podkarp. 1994 nr 40 s. 4.
Dotyczy oczyszczalni ścieków.
2350. RUDNICKA MAŁGORZATA: Wisłok odetchnie. Nowiny 1994 nr 89 s. 1, 3.
Woj. przemysk ie
2353. BORZĘCKI JACEK: Śmierdzący
problem. Nowiny 1994 nr 60 s. 1, 4.
Lokalizacja wysypiska śmieci w Pikulicach.
2354. (d): 10 lat dobrego grzania. Życie
Przemys. 1994 nr 45 s. 4, il.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu.
2355. (d): Kosztowny błąd. Życie Przemys.
1994 nr 31 s. 5, il.
Dotyczy oczyszczalni ścieków w Dubiecku.
2356. DELMANOWICZ DARIUSZ: Pochówek – nie interes. Życie Przemys. 1994 nr
17 s. 5, il.
Problemy z zarządzaniem cmentarzem w Lubaczowie.
2357. MŁYNARSKI JANUSZ: Pod śmieciami. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 224 s. 1, rys.
* tom: 43 miliony dziennie. Życie Przemys.
1994 nr 49 s. 3.
Dotyczy składowiska odpadów w Przemyślu.
2358. SZUBERT JAN: Cmentarze żydowskie
w Przemyślu. Czas. Tech. z. 1 s. 62–88, Summ.
2359. SZWIC JACEK: Bardzo kłopotliwy
prezent. Życie Przemys. 1994 nr 37 s. 5, il.
Dotyczy centralnej ciepłowni w Jarosławiu.
2360. TDK: Ściekowa bariera. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 36/38 dod. Grom. Małop. nr
18/19 s. II.
Budowa oczyszczalni ścieków w Przeworsku.
2361. TAS JÓZEF: Gazyfikacja akt ostatni.
Życie Przemys. 1994 nr 5 s. 5.
Gmina Przemyśl.
Budowa oczyszczalni ścieków dla Krosna i gminy.
2362. ZAKRZEWSKA DOROTA: Zadłużone śmiecie. Życie Przemys. 1994 nr 28 s. 4, il.
2351. STANERT DARIUSZ: Żywi pośród
zmarłych. Nowe Podkarp. 1994 nr 15 s. 6.
Konflikt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, a gospodarzem wysypiska „Agro-Kom”.
Stary cmentarz w Krośnie.
2352. TULIK JAN: Dawno odeszli. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 254 s. 1, il.
Stare cmentarze w woj. krośnieńskim.
2363. ZWOLIŃSKI JÓZEF: Najpierw
oczyszczalnia, potem wodociągi. Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1994 nr 31 s. 5.
Wójt gminy Krasiczyn o inwestycjach.
133
Woj. rzeszowsk ie
2364. CHLEBEK ZDZISŁAW: Rolnicy w
Błażowej protestują. Dz. Pol. 1994 nr 3 s. 6.
Dotyczy budowy oczyszczalni ścieków.
2365. GÓRNY JÓZEF: Gospodarka komunalna Rzeszowa w latach 1990–1994. Próba
podsumowania. Głos Rzeszowa 1994 nr 5
dod. specjalny s. 1–7, il., portr., wykr. * TENŻE: Wybrane zagadnienia gospodarki komunalnej Rzeszowa w liczbach. Tamże nr 6 dod.
specjalny nr 6 s. 6–7.
2366. GUBERNAT ANDRZEJ: Czyja racja?
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 288 [właśc. 1] s. 1.
Gospodarka komunalna w Rzeszowie.
2367. GUBERNAT ANDRZEJ: Czyja racja? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 14 s. 2, rys.
– Polem. SZCZEPAŃSKI STANISŁAW:
O przekształceniach. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 7 s. 3 – Odp. Gubernat A., Tamże.
Gospodarka komunalna w Rzeszowie.
2368. GUBERNAT ANDRZEJ: Lobby spółdzielców. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 137 s. 4.
Dotyczy spółki Rzeszowska Gospodarka Komunalna w Rzeszowie.
2369. GUBERNAT ANDRZEJ: (Nie)możliwe
transfery. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 3, il.
Rzeszowska Gospodarka Komunalna.
2370. GUBERNAT ANDRZEJ: Sukcesy
i porażki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 135 s. 3.
Ocena dokonań samorządu Rzeszowa w gospodarce komunalnej.
2374. (hn): Wisłok czyściejszy. Dz. Pol.
1994 nr 250 s. 8. * (sos): Bunkier oczyszczalnia. Nowiny 1994 nr 209 s. 1, il.
Nowa oczyszczalnia w Strzyżowie.
2375. HAJNOSZ IWONA: Rzeszów śmierdzi nocą. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 172 s. 1,
il. – Polem. MALEC ANDRZEJ: O śmierdzącej rzece. Tamże 1994 nr 178 s. 3. – Odp.
SZUMILAS DOROTA, Tamże.
Także: Tamże 1994 nr 175 s. 1.
Dotyczy prawobrzeżnego Rzeszowa.
2376. HAJNOSZ IWONA: Wynająć kwaterę. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 187 s. 1, rys.
* TWARDOWSKI JÓZEF: Gra o śmieci. Nowiny 1994 nr 44 s. 5, il.
Wysypisko śmieci w Kozodrzy.
2377. (JAP): Woda czysta trawa zielona...
Nowiny 1994 nr 225 s. 1–2, il.
Dotyczy nowoczesnej oczyszczalni ścieków
w Grodzisku Dolnym.
2378. (jaks): Śmieci w rowie. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 16 dod. Grom. Małop. nr 8 s. I, il.
Problem wysypisk śmieci w woj. rzeszowskim.
2379. JAKUBOWSKI SZYMON: Śmierdzący problem. Dz. Pol. 1994 nr 150 s. 20, il.
Dotyczy składowania i utylizacji śmieci w woj.
rzeszowskim.
2380. KLIMCZAK JOANNA: Krok ku
ekologii. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 232 dod.
Gaz. w Łańcucie s. I.
Budowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie.
Problemy gospodarki komunalnej w Rzeszowie.
2381. KLIMCZAK JOANNA: Szansa dla
zabytków. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 232 dod.
Gaz. w Łańcucie s. IV, il.
2372. GUZIAKIEWICZ EDWARD: Komu
śmiecie, komu? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
179 s. 6.
2382. KROWIAK DOROTA: Grzać i nie
truć. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 220 s. 5, il.
2371. GUBERNAT ANDRZEJ: Szczyt komunalny. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 242 s. 1, il.
Odpady komunalne w Mielcu.
2373. (HN): (Nie)zbędna oczyszczalnia.
Dz. Pol. 1994 nr 132 s. 20.
Dotyczy Rzemienia.
134
Budowa linii ciepłociągu w Łańcucie.
Modernizacja elektrociepłowni w Mielcu.
2383. KROWIAK DOROTA: Szpitale trują. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 201 s. 1, il.
Problem spalania odpadów w województwie.
2384. KURYLAK MARIUSZ: Niech popłynie czysta woda. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 212 s. 6.
Oczyszczalnia ścieków w Leżajsku.
2385. LENIART JERZY: Rzeszowskie nekropolie. Nowiny 1994 nr 115 s. 8, il.
Dotyczy rozbudowy cmentarza na Wilkowyi
w Rzeszowie.
2386. NIEBUDEK JAN: Prywatny stopień
zasilania. Nowiny 1994 nr 55 s. 1, 4.
Dotyczy gazociągu w Matysówce.
2387. NOWE przedsięwzięcia komunalne.
Rzeczpospolita 1994 nr 133 dod. Nauka i Tech
nr 161 s. V, il.
Dotyczy polityki komunalnej Mielca.
2388. (S.J.), (TEC): Rzeszów tonie w śmieciach. Dz. Pol. 1994 nr 224 s. 1, 6. * (S.J.),
(TEC): Szantaż na wysypisku. Tamże nr 225
s. 1, 6. * (S.J.), (TEC): Cholerne śmieci. Tamże
1994 nr 226 s. 6, 8. * KŁECZEK TADEUSZ,
JAKUBOWSKI SZYMON: Śmierdzące dni.
Tamże 1994 nr 233 s. 20. * (S.J.): Krajobraz po
„śmieciowej wojnie”. Tamże 1994 nr 242 s. 8.
Także: Tamże nr 227 s. 8.
Wysypisko śmieci dla Rzeszowa w Kozdrzy.
2389. SIWAK STANISŁAW: Od fasady i od
podwórza. Nowiny 1994 nr 45 s. 4, il.
Problem wywozu śmieci i budowy oczyszczalni
ścieków w Łańcucie.
2390. SOWA STANISŁAW: Burmistrzowi
nie śmierdzi. Nowiny 1994 nr 92 s. 1, 4, il.
Dotyczy ścieków w gminie Błażowa.
2391. TOMCZYK MAREK: Ze ściekami
pod prąd. Nowiny 1994 nr 221 s. 3, rys.
Dotyczy kanalizacji w Miłocinie.
2392. TWARDOWSKI JÓZEF: Biliony pod
ziemią. Wieści 1994 nr 22 s. 10, 15, il.
Gazyfikacjia miejscowości: Tyczyn, Budziwój,
Matysówka, Hermanowa, Siedliska, Zarzecze.
2393. TWARDOWSKI JÓZEF: Na ratunek
Wisłoczysku. Nowiny 1994 nr 169 s. 6.
Budowa kanalizacji w gminie Krasne.
2394. W.J.W.: Nim nadejdą Zaduszki. Głos
Rzeszowa 1994 nr 10, wkładka, plany.
Plan cmentarza „Pobitno” i „Wilkowyja” w Rzeszowie.
Woj. t ar nobrzesk ie
2395. (bt): Gaz w Bilczy. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 23 s. 6.
Dotyczy budowy gazociągu.
2396. CAPIGA ANDRZEJ: Kierunek prywatyzacja. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 33 s. 6.
Dotyczy przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w Stalowej Woli.
2397. CAPIGA ANDRZEJ: Nad głowami zmarłych. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 6 s. 1, 6.
– Uzup. TENŻE: Spisek derylaczan? Tamże nr
11 s. 5. * CIASTOŃ ANNA MARIA: Pochowanie prawa. Dz. Pol. 1994 nr 29 s. 18.
Sprawa lokalizacji cmentarza w Harasiukach.
2398. (jam): Wieś ucieka od ścieków. Nowiny 1994 nr 139 s. 4, il.
Oczyszczalnia ścieków w Krzeszowie.
2399. KOT ANNA: Memento mori. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 1, 6. * TAŻ: Memento
dla logiki. Tamże nr 52 s. 6.
Dotyczy lokalizacji cmentarza w Sandomierzu.
2400. KOT ANNA: Oczyszczać z głową.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38 s. 6.
Dotyczy oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.
2401. KOT ANNA: Śmierdzący strach. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 45 s. 1, 6.
Dotyczy lokalizacji wysypiska w Opatowie.
2402. TRZASKA BOGUMIŁA: Oczyszczalnia Jutra. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 25 s. 1, 4, il.
Oczyszczalnia ścieków w Nisku.
2403. TRZASKA BOGUMIŁA: Weto dla
kompostowni. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 6 s. 1, 5,
Sprawa wybudowania kompostowni odpadów
komunalnych w Siedleszczanach.
2404. WELANYK PIOTR: Profanacja. Nowiny 1994 nr 180 s. 4, il.
Cmentarz parafialno-komunalny w Staszowie.
135
11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2414. (d): Rura niezgody. Życie Przemys.
1994 nr 25 s. 5, il.
2405. (ac): Spółdzielcze kłopoty. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 3. * CAPIGA ANDRZEJ:
Mieszkaniowe obrachunki. Tamże nr 30 s. 5.
Dotyczy osiedla mieszkaniowego w Przeworsku, woj. przemyskie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli,
woj. tarnobrzeskie.
2406. (ar): „Właściciel kontra lokatorzy”
– postscriptum. Nowiny 1994 nr 13 s. 3, il.
Sprawa przydzielenia mieszkań zastępczych
w Krośnie.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1993”
poz. 1915
2407. (a-s): Kolorowe Nowe Miasto. Nowiny 1994 nr 134 s. 12.
Osiedle mieszkaniowe Rzeszowa.
2408. (ASK): Fałszujący rzecznik policji?
Dz. Pol. 1994 nr 301 s. 10. * ZIMOWSKI
PRZEMEK: Zamieszkać w... Miłocinie. Nowiny 1994 nr 212 s. 8, il.
Spółdzielnia Mieszkaniowa INSAGAZ z Rzeszowa.
2409. (bor): Spółdzielcy piszą do Marszałka. Nowiny 1994 nr 235 s. 12.
Rezolucja do marszałka Sejmu od spółdzielczości mieszkaniowej w Rzeszowie.
2410. BORZĘCKI JAN ADAM: Koczowisko. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 2 s. 1, 14, rys.
Dotyczy warunków mieszkaniowych Marii Sekuły ze Zrębina, woj. tarnobrzeskie.
2411. BORZĘCKI JAN ADAM: Słodkie
świństwo. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 45 s. 5, il.
Dotyczy mieszkań zakładowych Cukrowni
„Włostów”, woj. tarnobrzeskie.
2412. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Ostanie
spółdzielcze akordy. Dz. Pol. 1994 nr 94 s. 6.
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
2413. CZARNY JÓZEF: Dziki lokator. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 1, 4.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 9 s. 6.
Eksmisja z zajmowanego bezprawnie mieszkania w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
136
2415. (dm): Kredytowe spłaty. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 148 s. 2.
Dotyczy sporu między Stowarzyszeniem „Ogólnopolskiego Ruchu Mieszkaniowego” a Przemyską Spółdzielnią Mieszkaniową.
2416. E.K.: Przyparci do muru. Nowe Podkarp. 1994 nr 50 s. 9.
Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
2417. (emes): Aby miękko wylądować...
Nowiny 1994 nr 225 s. 3.
Dotyczy czynszów i dodatków mieszkaniowych
w Sanoku, woj. krośnieńskie.
2418. (jkk): Bezkarni dłużnicy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 143 s. 2, il.
Dotyczy problemu eksmisji w spółdzielniach
mieszkaniowych w Rzeszowie.
2419. (jsl): Gest Kozakiewicza. Kur. Podkarp. 1994 nr 6 s. 4.
Dotyczy majątku byłego Związku Spółdzielni
Mieszkaniowych w Krośnie.
2420. (jsl): Metoda faktów dokonanych. Kur.
Podkarp. 1994 nr 30 s. 5.
Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa –
(Osiedle Centrum).
2421. (jsl): Stowarzyszenie kontra spółdzielnia. Kur. Podkarp. 1994 nr 4 s. 5.
Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
2422. JERSKI PAWEŁ: Kłopoty to moja
specjalność. Rozm. Krystyna Matoszko. Nowiny 1994 nr 215 s. 7, il.
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec” w Przemyślu.
2423. KLIMCZAK JOANNA: Problem otwarty. Eksmisja na bruk? Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 239 s .5.
Dotyczy Rzeszowa.
2424. KOT ANNA: Transakcja (z)wiązana.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 22 s. 7.
Spór o lokal w Annopolu, woj. tarnobrzeskie.
2425. KOT ANNA: Uwaga na eksmisję.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 16 s. 5.
Woj. tarnobrzeskie.
2426. ŁAZAR ADAM: Z dziejów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie. Pogranicze 1994 nr 36 s. 4, il.
Woj. przemyskie.
2427. MAJEWSKI KRZYSZTOF: O tym co
boli lokatorów. Rozm. R[omulad] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 12 s. 5, il.
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
2428. MALICKI WOJCIECH: Metr za 10
„baniek”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 7 s. 1, 5.
Kontrola NIK-u w Tarnobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
2429. MALICKI WOJCIECH: Samowolka.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23 s. 5, il.
Dotyczy samowolnej budowy w Tarnobrzegu.
2430. MŁYNARSKI JANUSZ: Mieszkanie dla każdego. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
208 s. 3.
Gospodarka mieszkaniowa w Przemyślu.
2431. MAŁOŃ WANDA: Fora ze dwora.
Nowiny 1994 nr 2 s. 1, 3.
Eksmisje lokatorów zalegających z czynszem
w Rzeszowie.
2432. PLĘS ANDRZEJ: Drażliwy temat
mieszkań. Nowiny 1994 nr 78 dod. Biznes Nowiny nr 23 s. II.
Dotyczy sprzedaży mieszkań komunalnych
w Rzeszowie.
2433. PUDŁO MARIA: Stan awaryjny. Nowe
Podkarp. 1994 nr 3 s. 7.
Konflikty między lokatorami a właścicielami
kamienicy w Krośnie.
2434. (r): Nie boję się spółdzielni. Nowe
Podkarp. 1994 nr 2 s. 1, 6.
Zaległości z czynszem lokatorów Krośnieńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie i Dukli, woj.
krośnieńskie.
(si): Chudy portfel wojewody = poz. 1424
2435. SKD: Mieć klucz do własnego mieszkania. Kur. Podkarp. 1994 nr 37 s. 5.
Gospodarka mieszkaniowa w Strzyżowie, woj.
rzeszowskie.
2436. STRUŚ MARIAN: Komunalna bieda. Nowe Podkarp. 1994 nr 36 s. 9.
Gospodarka mieszkaniowa w Sanoku, woj.
krośnieńskie.
2437. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Nasze Beverly Hills. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 285 s. 1, il.; nr 287 s. 1, il.; nr 290 s. 1,
il.; nr 298 s. 2 – Polem. DUBAŃSKI ZDZISŁAW:
Nasze „Beverly Hills” Tamże nr 294 s. 3, rys.
Dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej Insagaz
i osiedla domków jednorodzinnych w Miłocinie,
woj. rzeszowskie.
2438. TOMUSIAK JERZY: Dość bałamucienia! Życie Przemys. 1994 nr 41 s. 7, il.
Spółdzielnia mieszkaniowa „Metalowiec” w Przemyślu.
2439. TOMUSIAK JERZY: Krzywe gniazdko. Życie Przemys. 1994 nr 22 s. 6.
Dotyczy członków Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Energetyk” w Przemyślu.
2440. TOMUSIAK JERZY: Ugoda czy taczki? Życie Przemys. 1994 nr 20 s. 8, il. * tom:
Zerwane zebranie. Tamże nr 27 s. 3. * tom:
Trzęsienie ziemi w PSM. Tamże nr 29 s. 1.
2441. TRZASKA BOGUMIŁA: Bez skrupułów. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 3 s. 1, 5, il.
Także: Nowiny 1994 nr 15 s. 2.
Eksmisja Janusza Basiaka z funkcyjnego domu
w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
2442. TRZASKA BOGUMIŁA: Spółdzielcą być. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 5.
Spółdzielnie mieszkaniowe w woj. tarnobrzeskim.
2443. TWARDOWSKI JÓZEF: Kredytowy
klincz. Nowiny 1994 nr 8 s. 3, il.
Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
2444. TWARDOWSKI JÓZEF: Lokator nie
musi płacić wciąż więcej. Nowiny 1994 nr 208
s. 3, rys.
Powstanie Porozumienia Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie.
137
2445. TWARDOWSKI JÓZEF: Pętla kredytowa. Nowiny 1994 nr 26 s. 5.
M. in. budownictwo mieszkaniowe w Rzeszowie.
2446. wik: Kasa na papierze Expr. Wiecz.
1994 nr 150 s. 1–2.
Dotyczy dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Mielca.
2447. WARZOCHA ADAM: Kobieta biedna i jeszcze biedniejsza. Nowiny 1994 nr 12
s. 3, rys.
Mieszkania zakładowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Rzeszowie.
2448. ZAKRZEWSKA DOROTA: NIK u Jagiełły. Życie Przemys. 1994 nr 28 s. 5.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie,, woj.
przemyskie.
2449. ZYCHOWICZ EWA: Osiedle w pół
roku. Rzeczpospolita 1994 nr 82 s. 9.
Kanadyjskie kredyty budowlane dla Tarnobrzega.
G osp o d arka mieszkaniowa zob. też
poz. 4103
12. POŻARNICTWO
2450. A.B.: Dom na sto lat! Pogranicze 1994
nr 24 s. 2, il.
Dotyczy nowowybudowanego Domu Strażaka
w Świebodnej, woj. przemyskie.
(bh): Poczucie (nie)bezpieczeństwa = poz.
3162
2451. BACHTA EUGENIUSZ: Jubileusz
OSP [Ochotniczej Straży Pożarnej] w Chlebnej. Kur. Podkarp. 1994 nr 8 s. 6.
Woj. krośnieńskie.
2452. (dm): Wybuchowe tory prowadzą
przez miasto. Dz. Pol. 1994 nr 298 s. 9, il.
gionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama Fastnachta, 1994. – 61, [3] s., [1] k. mapa złoż.:
faks., fot., portr., rys.; 23 cm
Bibliogr. s. [63]
2454. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Ludzie,
nie podpalajcie! Grom. Rol. Pol. 1994 nr 31
s. 1, 3.
Zagrożenie pożarowe w woj. krośnieńskim,
przemyskim i rzeszowskim.
2455. DZIESZYŃSKI RYSZARD: Siostra
sekretarza czyli „żywa pochodnia”. Nowe
Podkarp. 1994 nr 2 s. 7.
Tragiczna śmierć Zofii Paczosy z Krosna w wyniku pożaru.
2456. (ewg, wel, jer): Dmuchać na zimne.
Nowiny 1994 nr 230 s.1–2.
Strażacka inspekcja w obiektach sportowo-widowiskowych w woj. południowo-wschodnich.
2457. GDY zawyje syrena... 95 lat OSP
[Ochotniczej Straży Pożarnej] w Baszni Dolnej. Pogranicze 1994 nr 20 s. 5.
Woj. przemyskie.
2458. GORCZYCA ANNA: Przy Żwirki
i Wigury czas miał inny wymiar. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 94 s. 4–5, il.
Pożar w bloku mieszkalnym w Krośnie.
2459. GORCZYCA ANNA, STACHÓW
JÓZEF, SZELIGA ZDZISŁAW: Gore w lasach! Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 2, il.
Pożary w woj. rzeszowskim, krośnieńskim i przemyskim.
2460. HAJNOSZ IWONA: Uprzedzić panikę. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 282 s. 1, il.
Dotyczy zabezpieczeń przeciwpożarowych
w wieżowcach w Rzeszowie.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 302 s. 2, il.
Dotyczy zagrożeń i ratownictwa rzeszowskiej
Straży Pożarnej.
2461. HUĆKO BOGDAN: Patronat świętego to za mało. Dz. Pol. 1994 nr 109 s. 23.
2453. DYDEK STANISŁAW
Brzozowskie tradycje pożarnicze / Stanisław Dydek. – Brzozów: Komenda Rejonowa
Państwowej Straży Pożarnej: Muzeum Re-
2462. (j): Świętowali strażacy. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 42 dod. Grom. Małop. nr 21 s. I–II.
138
Pożarnictwo w woj. krośnieńskim.
Dotyczy woj. rzeszowskiego i krośnieńskiego.
2463. JEDNOŚCIĄ silni. Pogranicze 1994
nr 26 s. 5, il.
2472. (RM): Kraksa na niby. Życie Przemys.
1994 nr 15 s. 5, il.
70-lecie OSP w Bolestraszycach, woj. przemyskie.
Ćwiczenia strażaków z Lubaczowa, woj. przemyskie.
2464. KOT MIECZYSŁAW: Strażacy na półmetku kadencji. Rozm. Stanisław K. Dziedzic.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 14 dod. Grom. Małop.
nr 7 s. II. * KOT M.: Wspólnie chronimy...
Rozm. S, K. Dziedzic. Tamże nr 46 s. 4, il. *
R.W.: Jedzie, jedzie straż ogniowa. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 18 dod. Grom. Małop. nr 9 s. I.
Jednostki ochotniczej straży pożarnej w woj.
rzeszowskim.
2465. LEOSZ CZESŁAW: Dynastia Ochałków. Kur. Podkarp. 1994 nr 24 s. 5, il.
Dotyczy ciągłości rodu w Straży Pożarnej
w Lublicy, woj. krośnieńskie.
2466. LEOSZ CZESŁAW: Korczyńska wspólna sprawa. Kur. Podkarp. 1994 nr 10 s. 12, il.
Ochotnicza Straż Pożarna. Woj. krośnieńskie.
2467. LONCZAK J[ÓZEF]: Pochodnie nad
miastem. Nowiny 1994 nr 152 s. 1–2, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 182 s. 1.
Pożar w magazynach wojskowych w Rzeszowie.
2468. M.P.: Biedni ale gotowi. Nowe Podkarp. 1994 nr 19 s. 1, 8.
Problemy pożarnictwa i bezpieczeństwa na sejmiku samorządowym woj. krośnieńskiego.
2469. MŁYNARSKI JANUSZ, TULIK JAN:
Straż pożarna bezwzględna. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 303 s. 1, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 301 s. 7.
Dotyczy zabezpieczeń przeciwpożarowych w woj.
krośnieńskim i przemyskim.
2470. NIEBUDEK JAN: Płonące kino. Nowiny 1994 nr 92 s. 4, il.
Dotyczy pożaru kina w Wielopolu w 1955 r.,
woj. rzeszowskie.
2471. PRUGAR MIECZYSŁW
Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyni: zarys
dziejów w latach 1911–1994 / [oprac. Mieczysław Prugar]. – Iskrzynia; Krosno: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „Roxana”,
1994. – 52 s.: faks., fot., portr.; 21 cm
Woj. krośnieńskie.
2473. RAK ROMAN: Fatum. Kur. Podkarp.
1994 nr 13/14 s. 1, 5, il. * WRÓBEL PIOTR:
Ogień. Nowiny 1994 nr 55 s. 1, 5, il.
Pożar w Trepczy, woj. krośnieńskie.
2474. (S.J.): Silni i zawsze gotowi. Dz. Pol.
1994 nr 91 s. 6.
Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie.
2475. (SAJ): „Setka” straży, „osiemdziesiątka” orkiestry. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 42 dod.
Grom. Małop. nr 21 s. II.
Dotyczy OSP we wsi Kraczkowa, woj. rzeszowskie.
2476. SAWA ANNA: Płonący wieżowiec.
Nowiny 1994 nr 82 s. 1–2, il.
Zagrożenie pożarowe w budynku „Geokartu”
w Rzeszowie.
2477. SZENBORN MAREK: Zanim spłonie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 277 s. 1, il.
Dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w hali na Podpromiu w Rzeszowie.
2478. SZYLAR JANUSZ: Od spadochroniarza do płetwonurka. Rozm. Krystyna Matoszko. Nowiny 1994 nr 252 s. 6, il.
Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
TOMUSIAK J.: Gadanie na zawołanie = poz.
2892.
2479. TRYBUS KATARZYNA: Zawieszeni w próżni. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 14 s. 5.
* TRZASKA BOGUMIŁA: Porządek około
gaszenia. Tamże nr 20 s. 7, il.
Zawodowa Straż Pożarna w Tarnobrzegu.
2480. TRZASKA BOGUMIŁA: Mieczysława Rajcy sny o potędze. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 13 s. 4, portr.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie
Małym, woj. tarnobrzeskie.
2481. WENDER CZESŁAW: Samorządy
w rękach OSP. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 42 s. 6, il.
Wojewódzka Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu.
139
2482. WILK DOROTA: Trzeci stopień zagrożenia. Życie Przemys. 1994 nr 31 s. 4, il.
Zagrożenie pożarowe w woj. przemyskim.
2483. Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Haczów / [red. Jerzy F.
Adamski]. – Haczów: Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych; Brzozów:
Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im.
Adama Fastnachta, 1994. – 19, [2] s.: 1 fot.,
rys., portr.; 23 cm
Oprac. na podst.: Powołanie i rozwój straży pożarnych w gminie Haczów i Jasienica / Stanisław
Dydek, Krosno 1986,
Bibliogr. s. [21]
Pożar nic t wo zob. też poz. 125, 2085,
3803, 3869–70, 3873–75, 3877–78, 3880,
3882, 3885–87, 3901
VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Toż. fragm. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 238
s. 3. – Polem. Gubernat Andrzej, Tamże.
2484. (ac): Minister Marek Pol w Stalowej
Woli. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 46 s. 4, il.
Dotyczy nielegalnej współpracy posła W. Ciesielskiego na rzecz firmy ubezpieczeniowej „Fortuna-Holding”.
2485. (Ad): Potoccy w Łańcucie. Nowiny
1994 nr 100 s. 3, il.
2490. CYTATY znaczące. Nowiny 1994 nr 35
s. 4, il.
Dotyczy wizyty Marka i Charlotty Potockich
w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
2486. A.K.K.: Pracownicy czy kapitaliści.
Ożarów strajkuje o prywatyzację. Rzeczpospolita 1994 nr 187 s. 13 dod. Ekon. i Rynek.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 186 s. 17.
Dotyczy cementowni. Woj. tarnobrzeskie.
2487. (ASK): Poselska „Fortuna”. Dz. Pol.
1994 nr 191 s. 6.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 193 s. 4.
Dotyczy współpracy posła Wiesława Ciesielskiego z Rzeszowa ze szwajcarską firmą ubezpieczeniową.
2488. CIESIELSKI WIESŁAW: Serce się
kraje. Rozm. Piotr Świder. Nowiny 1994 nr
235 s. 6–7, portr.
Fragm. wystąpień z obchodów rocznicy podpisania Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich w 1980 r.
2491. DRYLL IRENA: Raport z Mielca. Życie Gosp. 1994 nr 43 s. 24–25.
Dotyczy sytuacji finansowej rodzin w Mielcu,
woj. rzeszowskie.
2492. GADZINOWSKI PIOTR: Pac gazetą. Trybuna 1994 nr 212 s. 12.
Także: Rzeczpospolita 1994 nr 266 s. 15.
Dotyczy posła SLD Wiesława Ciesielskiego z rzeszowskiej SdRP.
2493. GAWLIK JAROSŁAW: Szwajcarski
budżet. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 249 s. 1.
Spotkanie posła Wiesława Ciesielskiego z dziennikarzami w Rzeszowie.
Rozmowa z posłem SLD i przewodniczącym
SdRP w Rzeszowie.
2494. GAWLIK JAROSŁAW: Żyć, żeby przeżyć. Bieszczadzkie peregrynacje. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 94 s. 2, il.
2489. CIESIELSKI W[IESŁAW]: Widzisz
to waść i milczysz. Trybuna 1994 nr 236 s. 6;
2495. GORCZYCA ANNA, MŁYNARSKI
JANUSZ, STACHÓW JÓZEF: Dwudziesty
140
stopień zasilania. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
97 s. 1, il.
Sytuacja energetyczna w woj. krośnieńskim,
przemyskim i rzeszowskim w związku z sytuacją
strajkową.
2496. GRUCA-MIĄSIK URSZULA: Wzory osobowe młodzieży licealnej w okresie
transformacji systemowej. Zesz. Nauk. WSP
Rzesz., Nauki Społ. 1994 z. 2 s. 189–216.
Badania przeprowadzono wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Tyczynie, woj. rzeszowskie.
2497. GRYMANOWSKI MARIAN: Okłamać socjalizm. Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1994 nr 20 s. 12, portr.
Związek Komunistów Polskich „Proletariat” w
Przemyślu.
2498. GUBERNAT ANDRZEJ: Cel nie
uświęca środków. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
279 s. 1.
Także: Nowiny 1994 nr 232 s. 1, portr.; Dz. Pol.
1994 nr 279 s. 7.
Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Rzeszowie.
2499. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: Kto go prześwietli. Gaz. Wyb. 1994
nr 229 s. 3.
2502. JAKUBOWSKI SZYMON: Ludzie
Bieszczad. Dz. Pol. 1994 nr 103 s. 23.
Z życia hipisów.
2503. JASKIERNIA JERZY: Patrzeć prosto
w oczy. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 37 s. 1, 4, portr.
Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej z woj.
tarnobrzeskiego – o problemach regionalnych.
2504. KONIECKA ANNA: Pół godziny sentymentu. Nowiny 1994 nr 116 s. 1, 3, il. * KROWIAK DOROTA: Wizyta księcia. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 139 s. 1, il.
Książe Kentu w zamku w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
2505. KOZACZUK FRANCISZEK
Świat wartości młodzieży z symptomami
niedostosowania społecznego: analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości
nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Franciszek Kozaczuk. – Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1994.
– 153, [1] s.: wykr.; 24 cm
Badania przeprowadzono m. in. w woj. rzeszowskim.
2506. KROWIAK DOROTA: Postulaty związkowców. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 295 s. 1.
Dotyczy współpracy posła SLD Wiesława Ciesielskiego ze szwajcarską firmą ubezpieczeniową.
Także: Nowiny 1994 nr 245 s. 1, 3.
Akcja protestacyjna służby zdrowia w woj. rzeszowskim.
2500. HAJNOSZ IWONA, STACHÓW
JÓZEF: Przed strajkiem. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 98 s. 1, il.
2507. KROWIAK DOROTA, (js): Akcja nie
zamknięta. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 279 s. 1, il.
Także: Nowiny 1994 nr 84 s. 2.
Rzeszowskie MPK – pogotowie strajkowe.
2500a. (jsl): Będzie lepiej? Kur. Podkarp.
1994 nr 47 s. 5, il.
Rada Koordynacyjna Podkarpackiego Forum
Prawicy w Krośnie.
2501. JAKUBOWSKI SZYMON: Koalicja
trudniejsza od małżeństwa. Dz. Pol. 1994 nr
131 s. 7.
Także: Trybuna 1994 nr 133 s. 3; Nowiny 1994
nr 110 s. 2.
Spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego z mieszkańcami Rzeszowa i Sanoka, woj. krośnieńskie.
Dotyczy akcji protestacyjnej służby więziennej
w woj. rzeszowskim, krośnieńskim i przemyskim.
2508. KROWIAK DOROTA, GORCZYCA
ANNA, SZELIGA ZDZISŁAW: Będą strajkować. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 293 s. 1, il. *
MŁYNARSKI JANUSZ, (dk), (ih): Strajk głodowy. Tamże nr 302 s. 1, rys.
Dotyczy protestu sfery budżetowej w woj. przemyskim i rzeszowskim.
2509. KROWIAK DOROTA, KLIMCZAK
JOANNA: Leczenie głodem? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 291 s. 1, il.
Dotyczy akcji protestacyjnej sfery budżetowej
w woj. rzeszowskim.
141
2510. KRUCZKIEWICZ ARTUR: Poza kontrolą. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 52 s. 3.
Federacja Anarchistyczna w Rzeszowie.
2511. KUBOWICZ RYSZARD: Spotkanie
w Zarzeczu. Wieści 1994 nr 8 s. 5, il.
Spotkanie posłów PSL z wyborcami. Woj. przemyskie.
2512. M.P.: Tu fabryki nie zbuduje. Nowe
Podkarp. 1994 nr 41 s. 7.
Sytuacja byłych pracowników PGR-u w Szklarach i Mszanie, woj. krośnieńskie.
2513. (mot): Ciesielski naciągaczem? Nowiny 1994 nr 158 s. 1–2.
Dotyczy współpracy rzeszowskiego posła ze
szwajcarską firmą ubezpieczeniową.
2514. MALICKI WOJCIECH: Nie chciany
ksiądz. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 32 s. 1, 4.
Konflikt proboszcza z mieszkańcami wsi Krawce, woj. tarnobrzeskie.
2515. MĄCZKA ZBIGNIEW: Trafić w studnię. Rozm. Adam Małek. Nowiny 1994 nr 114
s. 11.
Konstruktor samolotów w WSK Mielec, poseł
na Sejm III RP z Unii Wolności.
2516. MICHALIK JÓZEF: Nie jestem za kapitalizmem, który po drodze depcze człowieka...
Rozm. Adam Łazar. Pogranicze 1994 nr 5 s. 5.
Z pracy posła na Sejm z woj. przemyskiego.
2517. MŁYNARSKI JANUSZ: Krajobraz po
odwołaniu. Przemyska polityka. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 8 s. 2. – Polem. KUCHCIŃSKI
MAREK: Przeciw „Krajobrazowi”. Tamże nr
26 s. 3.
Partie polityczne w woj. przemyskim.
2518. MŁYNARSKI JANUSZ: Pikieta przed
urzędem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 295 s. 1,
rys.
Także: Nowiny 1994 nr 245 s. 3.
Pikieta pracowników służby zdrowia i oświaty
przed Urzędem Wojewódzkim w Przemyślu.
2519. NIEBUDEK JAN: Budzenie Budziwoja. Nowiny 1994 nr 221 s. 4, il.
Dotyczy konfliktów między mieszkańcami.
Woj. rzeszowskie.
142
2520. NIEMIEC PIOTR: „Nie ustąpimy!”
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 4.
Strajk w Hucie „Stalowa Wola”. Również wizyta Mariana Krzaklewskiego – przewodniczącego
NSZZ „Solidarność”.
NOWOROCZNA sonda „Gazety”. – Jak
było, jak może być? = poz. 1179
2521. NYCZ KAZIMIERZ: Skuteczność
i konsekwencja w działaniu – dewizą parlamentarzystów SLD. Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1994 nr 24 s. 5.
M. in. dotyczy woj. przemyskiego.
2522. PANFIL MONIKA: Wyborcza niedziela we wsi Tursko Wielkie. Gaz. Wyb.
1994 nr 148 s. 12–13, * WELANYK PIOTR:
Co dalej z wyborczą aferą w Tursku? Nowiny
1994 nr 124 s. 4.
Woj. tarnobrzeskie.
2523. POTYCZKI na dole. Polityka 1994
nr 21 s. 14–15.
M. in. scena polityczna w Rzeszowie.
2524. (r): Krótka wizyta. Nowe Podkarp.
1994 nr 33 s. 8. * RUDNICKA MAŁGORZATA: Polska z perspektywy Podkarpacia. Nowiny 1994 nr 152 s. 1, 3, il.
Wizyta premiera W. Pawlaka w woj. krośnieńskim.
2525. RAK ROMAN: Dzień z posłem. Kur.
Podkarp. 1994 nr 31 s. 1, 4, il.
Pobyt posła Witolda Firaka w woj. krośnieńskim.
2526. (sos), (jm), (ar): Wzbiera fala protestu. Nowiny 1994 nr 243 s. 1–2.
Zapowiedź głodówki w Rzeszowie i Przemyślu.
2527. STARE i nowe struktury społeczne
w Polsce / pod red. Ireny Machaj i Józefa Styka. T. 1: Miasto. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – 259
s.; 24 cm
Bibliogr. po niekt. rozdz.
Zawiera m. in.: Zmiany systemowe w miastach
pogranicza. [Dotyczy Rzeszowa oraz woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego] / Marian Malikowski.
2528. STRUŚ MARIAN: „Jeśli będę musiał,
to będę chciał”. Nowe Podkarp. 1994 nr 26 s. 3.
Lider SLD A. Kwaśniewski w Sanoku, woj. krośnieńskie.
2529. SZELIGA KRZYSZTOF: Życie ludzi
w przygnębieniu. Nowiny 1994 nr 235 s. 4.
M. in. osiedla popegeereowskie w Horyńcu,
woj. przemyskie.
2530. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Sfałszowane listy wyborcze Ślisza.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 222 s. 1. * GUBRNAT
A., SZENBORN M.: Wyborcza Lipnica Józefa
Ślisza. Tamże nr 226 s. 1, rys. * WARZOCHA
ADAM: Podziękowanie. Nowiny 1994 nr 228
s. 8–9.
Dotyczy fałszowania podpisów przez komitet
wyborczy Józefa Ślisza.
2531. SZYDŁO ANDRZEJ: Groźny alkohol. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 268 s. 2, il.
Dotyczy szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień we Frysztaku na zlecenie Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2532. ŚLISZ JÓZEF: Nikt mnie nie ściga.
Rozm. Adam Warzocha. Życie Warsz. 1994
nr 26 dod. Życie Ekstra s. II, portr.
Polityk z Łąki, woj. rzeszowskie.
2533. TAZIAK ARKADIUSZ: Niektóre psychospołeczne aspekty transformacji systemowej (sondaż w Rzeszowie). Samorz. Teryt. 1994
nr 4 s. 15–25.
2534. WRÓBEL PIOTR: W każdym kątku
po dzieciątku. Nowiny 1994 nr 252 s. 8, il.
Rodzina z Kolonii Zamek (gmina Modliborzyce). Woj. tarnobrzeskie.
2535. ZABŁOCKI WIESŁAW
Stan wojenny w Małopolsce / Wiesław Zabłocki. – Kraków: „Arcana”, 1994. – 360, [3]
s.: fot.; 21 cm
Indeks
M. in. dotyczy Nowego Łupkowa, Rzeszowa, Uherzec i Załęża.
2536. ZATORSKI RYSZARD: Związkowoposelskie rozmowy. Trybuna 1994 nr 43 s. 10.
Spotkanie metalowców z woj. południowowschodnich z posłem Zdzisławem Tuszyńskim
i Wiesławem Ciesielskim w Rzeszowie.
2. PARTIE POLITYCZNE.
ORGANIZACJE SPOŁECZNE
I MŁODZIEŻOWE
a) Parte polityczne
2537. BROŻBAR KRZYSZTOF: Uczciwości nie mierzy się kuflami. Rozm. Jan Niebudek. Nowiny 1994 nr 124 s. 4.
Dotyczy Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego w Przemyślu.
2538. BRYCKI JACEK: Bez bujania w obłokach. Rozm. Czesław Wender. Dz. Pol. 1994
nr 100 s. 11.
Porozumienie Centrum w woj. tarnobrzeskim.
2539. BRYCKI JACEK: Nie mamy wyboru.
Rozm. Piotr Niemiec. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
50 s. 1, 4, portr.
Członek Zarządu Głównego Porozumienia
Centrum i radny Tarnobrzega.
2540. GDZIE są chłopcy z tamtych lat.
[Aut.] Anna Gorczyca i in. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 50 s. 3–4, il.
Losy byłych liderów PZPR i ZSL z woj. południowo-wschodnich.
2541. GORCZYCA ANNA: Prawica zintegrowana. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 265 s. 2,
rys. * (jsl): „Dla dobra tego województwa”. Kur.
Podkarp. 1994 nr 48 s. 11.
II Zjazd Regionu Podkarpackiego Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego w Krośnie.
2542. KWIATKOWSKI JAROMIR: Niepodległość bez suwerenności? Nowiny 1994
nr 219 s. 1, 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 262 s. 5.
II Ogólnopolska Konferencja Centroprawicy
w Rzeszowie.
2543. MAKS TOMASZ: Krew siknie w Rzeszowie. Nie 1994 nr 12 s. 4, rys. * SZYMAŃSKI MAX: Narodowcy z ulicy 3 Maja. Super
Flesz 1994 nr 4 s. 8–10, il.
Stronnictwo Narodowe w Rzeszowie.
2544. NICPOŃ HENRYK: Kolejka po beneficja. Dz. Pol. 1994 nr 100 s. 11.
Partie działające na terenie Rzeszowa przed wyborami samorządowymi.
143
2545. (RZ): Forum w Tarnobrzegu. Trybuna 1994 nr 121 s. 13.
Także: Nowiny 1994 nr 100 s. 1–2.
III Forum Gospodarcze SLD w Tarnobrzegu.
Par t ie p olit yczne zob. też poz. 93
2552. KLIMCZAK JOANNA: Akcja „Pomocna dłoń”. Nowiny 1994 nr 41 s. 7.
Akcja PCK w Rzeszowie.
2553. KORNAFEL ANDRZEJ: Poprawić
psi los... Rozm. Szymon Jakubowski. Super
Flesz 1994 nr 9 s. 15, portr.
Polsk ie St ronnic t wo Ludowe zob.
też poz. 2511, 4348
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Rzeszowie.
S o c j a ldemok rac j a Rze czyp osp olitej Polsk iej zob. poz. 67
2554. LITWA ANDRZEJ: Naznaczeni bliznami i cierpieniem. Rozm. Krzysztof Szeliga. Nowiny 1994 nr 76 s. 3.
S ojusz L e w ic y D emok rat ycznej zob.
poz. 12, 2488–89, 2492–93, 2499, 2501, 2503,
2521, 2528, 4348
Uni a Wolnoś ci zob. też poz. 2515
b) Organizacje społeczne
2546. (BER): Walka z wiatrakami. Dz. Pol.
1994 nr 14 s. 9.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Familia”
– Punkt Pomocy dla Narkomanów i ich Rodzin
w Przemyślu.
2547. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: To
jest pół wieku! Pogranicze 1994 nr 46 s. 3, il.
Liga Obrony Kraju w Przemyślu.
2548. BORZĘCKI JACEK: Podzieleni sybiracy. Nowiny 1994 nr 56 s. 6.
Związek Inwalidów Wojennych RP m. in.
w woj. rzeszowskim, przemyskim i krośnieńskim.
2555. PYRA IZABELLA: Liga Miejska
[w Rzeszowie]. Rozm. Adam Matuszczak. Głos
Rzeszowa 1994 nr 4 s. 16, portr.
2556. SKARBEK AGNIESZKA: KARAN na
bruk? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 28 s. 1, il.
Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN
w Rzeszowie.
2557. SOJOWA STANISŁAWA: W Międzynarodowym Roku Rodzin. Głos Rzeszowa
1994 nr 4 s. 13.
Rzeszowskie Rodziny Katyńskie.
2558. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Chlubny jubileusz. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 31 s. 2.
PCK w Rzeszowie i województwie.
Konflikt między oddziałami Związku Sybiraków w Jarosławiu i Przemyślu.
Organizac j e sp ołe czne zob. też poz.
54, 2663
2549. (graw), (wab), (wel): 13 XI – Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Nowiny
1994 nr 218 s. 2.
c) Organizacje młodzieżowe
Polski Związek Niewidomych oddział w Rzeszowie.
a) Histor i a
2550. (kam): Trudniejsza przyszłość PCK.
Dz. Pol. 1994 nr 4 s. 9.
2559. BURY JOANNA
Harcerki przemyskie: [ocalić od zapomnienia] / Joanna Bury. – Przemyśl: Towarzystwo
Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 1994. – [6],
241, [2] s., [17] k. tabl.: faks., 1 pl., portr., rys.,
err.; 29 cm
Woj. krośnieńskie.
2551. KIJOWSKI MACIEJ: W imię przyjaźni. Głos Rzeszowa 1994 nr 2 strony specjalne [VII], portr.
Towarzystwo Przyjaźni Narodu Koreańskiego
w Polsce z siedzibą w Rzeszowie.
144
Streszcz. ang., fr., niem.
Bibliogr. s. 235–239. – Indeks
Historia harcerstwa przemyskiego oraz sylwetki.
2560. LEWANDOWSKA-KOZIMALA
IRENA
Skauting polski w Galicji Wschodniej / Irena
Lewandowska-Kozimala; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Przemyśl: Wydaw,
Naukowe TPN, 1994. – 139 s., [12] s. tabl.: fot.,
1 portr.; 21 cm. – (Biblioteka Przemyska; t. 26)
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
2561. ADAMSKI ROMAN: Najdroższa
harcówka świata. Dz. Pol. 1994 nr 195 s. 9.
Budowa „Domu Harcerza” w Rzeszowie.
2562. JAKUBOWSKI SZYMON: Harcerstwo
dla wszystkich. Dz. Pol. 1994 nr 276 s. 9, il.
50 lat Chorągwi Małopolskiej ZHP obejmującej
woj. południowo-wschodnie.
2563. JAKUBOWSKI SZYMON: Tu tworzy się bieszczadzka rodzina. Dz. Pol. 1994 nr
162 s. 20.
III Harcerski Jarmark Kulturalny „Ustrzykaniec” w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
2564. JAKUBOWSKI SZYMON: Zostały
wspomnienia. Dz. Pol. 1994 nr 124 s. 12.
Zjazd Chorągwi Małopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie.
2565. LENTYŃSKA MARIOLA: Wakacje
z kluczem na szyi? Nowiny 1994 nr 94 s. 3, il.
Harcerska Akcja Letnia ’94 Małopolskiej Chorągwi (dla woj. południowo-wschodnich).
2566. MĘKARSKA D[OROTA]: Bieszczadzka Akcja Letnia. Nowiny 1994 nr 143 s. 3, il.
* URBAN JAN: Powinna znaleźć się miska
z zupą. Rozm. Szymon Jakubowski. Dz. Pol.
1994 nr 159 s. 9.
2567. MROCZKOWSKI RAFAŁ: Co to
jest Rada Młodzieży? Rozm. Paweł Kania.
Nowe Podkarp. 1994 nr 7 s. 5, rys. dod. Kur.
Młodz. nr 4.
Miejska Rada Młodzieży w Krośnie.
2568. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Wołosatkom stuknęło już dwadzieścia lat. Sztand.
Młod. 1994 nr 238 s. 11, il.
Festiwal Piosenki Harcerskiej „Wołosate”, woj.
krośnieńskie.
2569. (rak): Wodniacy. Życie Przemys. 1994
nr 21 s. 12, il.
Historia i współczesność VI Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Przemyślu.
2570. RADA Młodzieży Rzeszowa. Aspekt
1994 nr 3 s. 6–7.
2571. (S.J.): Harcerskie Bieszczady. Dz. Pol.
1994 nr 128 s. 9. * ZATORSKI RYSZARD: Pomiędzy słońcem a połoniną. Trybuna 1994 nr
155 s. 9, il.
Harcerskie lato „Bieszczady 94”.
2572. S.J.: Harcerze bieszczadzkim dzieciom. Dz. Pol. 1994 nr 184 s. 6.
Dotyczy Nieobozowej Akcji Letniej.
2573. S.K.: Harcerskie spotkania z przeszłością. Pogranicze 1994 nr 37 s. 2, il.
Komenda Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej.
2574. (SAJ): Z myślą o lecie. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 42 dod. Grom. Małop. nr 21 s. II.
Manewry techniczno-obronne zorganizowane w Brzózie Królewskiej przez Komendę Hufca
ZHP w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
2575. tom: Pozostali harcerzami. Nowiny
1994 nr 104 s. 3, il.
Zlot harcerzy Szarych Szeregów w Boguchwale,
woj. rzeszowskie.
Zw i ązek Harcerst wa Polsk iego zob.
też poz. 52, 3755, 3808
Organizacje młodzieżowe zob. też poz.
— histor i a 377, 811, 1012, 1060, 1105
3. PRACA. ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE. ZWIĄZKI ZAWODOWE.
ZAGADNIENIA SOCJALNE
a) Praca. Zabezpieczenia społeczne
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
2576. KITOWSKI JERZY: Regiony długotrwałego bezrobocia w Polsce. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1994 nr 5 s. 101–123, bibligr., Summ.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
145
2577. MATOSZKO KRYSTYNA: Bezrobocie. Nowiny 1994 nr 145 s. 3, il.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
2578. MATOSZKO KRYSTYNA: Powraca
fala bezrobocia. Nowiny 1994 nr 242 dod. Biznes Nowiny nr 55 s. II, il.
2579. TWARDOWSKI JÓZEF: Fabryki
śmierci. Nowiny 1994 nr 45 s. 1, 3.
Wypadki przy pracy w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
Woj. k rośnieńsk ie
2580. CZAJCZYŃSKA JOANNA, UMIĘCKA MAGDA: Jutro przyjdzie Bury. Expr.
Wiecz. Kulisy 1994 nr 80 s. 5, il.
Przede wszystkim problem bezrobocia w Tarnawie Niżnej i Tarnawie Wyżnej.
2581. GORCZYCA ANNA: Mniej pożyczek. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 53 s. 1. * RAK
ROMAN: Stan krytyczny. Kur. Podkarp. 1994
nr 17 s. 1, 3, il.
Bezrobocie w woj. krośnieńskim.
2582. (jsl): Rolnicze Centra Rehabilitacji.
Kur. Podkarp. 1994 nr 27 s. 5, il.
M. in. dotyczy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Iwoniczu-Zdroju.
2583. KROWIAK DOROTA, TULIK JAN:
Prace i roboty. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 21
s. 1, il.
Roboty publiczne w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
2584. (maj): Bezrobotni agentami celnymi.
Nowiny 1994 nr 42 s. 4.
Bezrobocie w Ustrzykach Dolnych.
MATOSZKO K.: Bieszczady to klatka =
poz. 2227
2585. MATOSZKO KRYSTYNA: Daleko
Brzozów od Warszawy. Nowiny 1994 nr 204
dod. Biznes Nowiny nr 48 s. II, il.
M. in. dotyczy bezrobocia w Brzozowie.
2586. MĘKARSKA DOROTA: Bezrobotni
nie boją się bezrobocia. Nowiny 1994 nr 143 s. 4.
Rejonowy Urząd Pracy w Sanoku.
146
2587. OBRZĄDEK KATARZYNA: Utracony raj. Gospodyni 1994 nr 21 s. 3.
Pomoc społeczna i problemy bezrobocia w Bieszczadach.
2588. (r): Kiedy zejdą śniegi... Kur. Podkarp. 1994 nr 11 s. 7, il.
Bezrobocie w Bieszczadach.
2589. (r): Praca nad pracą. Nowe Podkarp.
1994 nr 49 s. 3.
Ogólnopolska Konferencja „Etos pracy a problemy bezrobocia w Polsce” w Krośnie.
2590. R.M.: Absolwent na kuroniówce. Nowe
Podkarp. 1994 nr 51/52 s. 4, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
2591. R.M.: Tam, gdzie kwitnie dziurawiec.
Nowe Podkarp. 1994 nr 8 s. 1, 7.
Bezrobocie w gminie Krempna. Również działalność Krośnieńskiej Fundacji Restrukturyzacji
Rolnictwa.
2592. ROGOWSKI ADAM: Byłem „interwencyjnym”. Nowe Podkarp. �����������������
1994 nr 15 s. 1,
6; nr 16 s. 8.
Prace interwencyjne w Sanoku.
2593. UWIERZYĆ w siebie. Nowe Podkarp.
1994 nr 13 s. 3.
Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy w Krośnie.
Woj. przemysk ie
2594. DZIADUŁA EDWARD: Lubaczowskie bezrobocie w liczbach. Pogranicze 1994
nr 2 s. 4, rys.
Dotyczy części woj. przemyskiego.
2595. (HN): Cieszanów w kleszczach bezrobocia. Dz. Pol. 1994 nr 284 s. 19.
Dotyczy gminy w woj. przemyskim.
2596. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Gwałt na
Ewie K. Rzeczpospolita 1994 nr 231 s. 3.
Dotyczy odwołania kierowniczki Urzędu Pracy
w Przemyślu.
2597. POTOCKI ANDRZEJ: Tradycyjna
bieda. Dz. Pol. 1994 nr 71 s. 17, il.
Bezrobocie w gminie Bircza.
2598. (wab): W Przeworsku więcej obaw
niż nadziei. Nowiny 1994 nr 22 s. 4.
Bezrobocie.
2599. WILK DOROTA: BHP – jest czy nie?
Życie Przemys. 1994 nr 41 s. 5.
Chlorowanie w Jarosławiu.
Woj. rzeszowsk ie
2600. (a-s): Bezrobocie już nie rośnie. Nowiny 1994 nr 242 s. 8. * KLIMCZAK JOANNA: Bezrobotnych przybywa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 150 s. 2, il. * HAJNOSZ IWONA:
O rynku pracy. Tamże nr 288 s. 1, il.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
2601. (apl): Czy Urzędy Pracy są efektywne? Oprac... Nowiny 1994 nr 80 s. 4.
Dotyczy Rzeszowa.
2602. (ara): Żadnej pracy się nie boję? Dz.
Pol. 1994 nr 49 s. 9.
Bezrobocie w Rzeszowie.
2603. ADAMSKI ANTONI: Schron przeciwatomowy dla emeryta. Nowiny 1994 nr 74
s. 1, 5, il.
M. in. ZUS w Rzeszowie.
2604. CHMAJ ARTUR: Skutki przejścia do
gospodarki rynkowej dla rynku pracy rejonu
Mielca. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1994 nr
5 s. 313–323, bibliogr., Summ.
2605. (dk): Znaleźć rozwiązanie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 220 s. 7.
Bezrobocie w rejonie mieleckim.
2606. EW: Stabilne bezrobocie. Wieści 1994
nr 46 s. 7.
Bezrobocie w gminie Ropczyce.
2607. FELEŃCZAK STEFAN: Na bakier
z BHP. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści
1994 nr 50 s. 11, portr.
Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie.
2607a. GAWLIK JAROSŁAW: Szwajcarski
budżet. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 249 s. 1.
– Polem. CIESIELSKI WIESŁAW: Szwajcarski budżet. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 260 s. 3.
– Odp. Krowiak Dorota, Gubernat Andrzej,
Szenborn Marek, Tamże.
Dotyczy współpracy W. Ciesielskiego z firmą
ubezpieczeniową „Fortuna-Holding”.
2608. GUBERNAT ANDRZEJ: SZENBORN
MAREK: „Fortuna” posła Ciesielskiego. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 188 s. 1, rys. * CIŻ: Koło
„Fortuny”, Tamże nr 191 s.1, rys. * CIŻ: Czarne
owce. Tamże nr 227 s. 1, rys. * CIŻ: Zatykanie
luki. Tamże nr 267 s. 1, rys.
Także: Nowiny 1994 nr 159 s. 3.
Dotyczy współpracy posła Wiesława Ciesielskiego ze szwajcarskim towarzystwem ubezpieczeniowym.
2608a. (JAK): Czas pogardy dla prawa pracy. Dz. Pol. 1994 nr 291 s. 8. * (jkk): Pracują
cudzoziemcy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 267
s. 2, il.
Dotyczy zatrudnienia cudzoziemców w woj.
rzeszowskim.
2609. (jaks): Nieszczęściom można zapobiegać. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 2 dod. Grom.
Małop. nr 1 s. II.
Ubezpieczenia rolników przede wszystkim
w woj. rzeszowskim.
2610. KARWASZ JANUSZ: Koło „Fortuny”.
Rozm. Wanda Małoń. Nowiny 1994 nr 197 s. 2.
* (maj): Świadek czy podejrzany? Tamże nr 219
s. 2. *������������������������������������
(mar, an): (Nie)Fortunne papiery. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 289 s. 1. * (E.J.): Czy podpis
posła jest prawdziwy? Dz. Pol. 1994 nr 294 s. 2. *
ZARĘBA TADEUSZ: Wątpliwości wokół „Fortuny-Holding”. Rzeczpospolita 1994 nr 299 s. 15.
Dotyczy firmy ubezpieczeniowej w Rzeszowie.
2611. KLIMCZAK JOANNA: Sami na bruk.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 221 s. 1, il. * WAŻNY RYSZARD: Przykład Alimy G. Nowiny
1994 nr 184 dod. Biznes Nowiny nr 44 s. 7.
Dotyczy dobrowolnych zwolnień w AlimieGerber w Rzeszowie.
2612. KLIMCZAK JOANNA: Statystyki
i problemy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 259
dod. Gaz. w Leżajsku.
Rejonowy Urząd Pracy w Leżajsku.
147
2613. KLIMCZAK JOANNA: Ukradła i uciekła. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 174 s. 1.
Dotyczy ZUS-u w Rzeszowie.
2614. KNIAŹNIKIEWICZ JANUSZ: Robin Hood z NIK. Życie Warsz. 1994 nr 16
dod. Życie Ekstra s. I, III, il.
Sprawa zwolnienia z pracy Jana Burego, inspektora Delegatury NIK w Rzeszowie.
2615. KROWIAK DOROTA: Dobra szkoła. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 168 s. 1, rys.
Spotkanie dyrektorów szkół średnich poświęcone walce z bezrobociem w Regionalnym Centrum
Szkolenia Administracji w Rzeszowie.
2616. KROWIAK DOROTA: (Nie)potrzebny
Klub. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 125 s. 1, rys.
Dotyczy powstania Klubu Pracy w Rzeszowie.
2617. KROWIAK DOROTA: Spalić ZUS.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 168 s. 1, il.
Dotyczy kontroli w oddziale ZUS-u w Rzeszowie.
2618. KUJDA MIECZYSŁAW
Rynek pracy w warunkach istnienia monopsonu: na przykładzie rejonu mieleckiego
/ Mieczysław Kujda. – Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
1994. – 254 s.: mapy, wykr.; 24 cm
Bibliogr. s. 245–252. – Summ.
2619. LONCZAK J[ÓZEF]: Janosikowe
działania. Nowiny 1994 nr 186 s. 1, 3.
Także: Trybuna 1994 nr 225 s. 3.
Dotyczy pobytu ministra Pracy i Polityki Socjalnej L. Millera w woj. rzeszowskim.
2620. (ŁN): Praca dla sprawnych inaczej.
Dz. Pol. 1994 nr 297 s. 6.
Dotyczy zatrudnienia inwalidów w woj. rzeszowskim.
2621. ŁOKAJOWA HALINA: Rezonanse
bezrobocia. Nowiny 1994 nr 237 dod. Biznes
Nowiny nr 54 s. I.
Dotyczy Kolbuszowej.
2622. MAJKA DANUTA: Czas gibkich finansistów. Dz. Pol. 1994 nr 269 s. 11.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 271 s. 2.
Dotyczy bezrobotnych absolwentów w woj. rzeszowskim.
148
2623. MATUSZ JÓZEF F.: Podwójne życie
Bożeny W. Sztand. Młod. 1994 nr 172 s. 9, rys.
Rzeszowski Oddział ZUS.
2624. RYBAK LUCYNA: Zawierzyć TUW.
Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1994 nr
47 s. 6.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie.
(si): Chudy portfel wojewody = poz. 1424
2625. (si): Zapowiedź zwolnień grupowych. WSK Mielec. Nowiny 1994 nr 11 s. 3.
2626. SKARBEK AGNIESZKA: Dam pracę... szukam pracy. Dz. Pol. 1994 nr 209 s. 18.
Rejonowe Biuro Pracy w Rzeszowie.
2626a. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Naganiacz 310396. Gaz. Wyb.
1994 nr 192 .s. 3. * SZENBORN M., GUBERNAT A., NAJSZTUB PIOTR: Poseł zaciera
ślady. Tamże nr 205 s. 1, 8–9.
Sprawa nielegalnego pośrednictwa ubezpieczeniowego Wiesława Ciesielskiego – rzeszowskiego posła.
2627. TWARDOWSKI JÓZEF: Z bezrobotnego biznesmen. Nowiny 1994 nr 12 s. 4.
Kursy dla bezrobotnych w Rzeszowie.
2628. WRÓBEL PIOTR: Bezrobotni czy
nieroby. Nowiny 1994 nr 60 s. 5, rys.
Przede wszystkim dotyczy Rzeszowa.
2629. ZATORSKI RYSZARD: Szukać tego,
co łączy. Trybuna 1994 nr 231 s. 12.
Dotyczy pobytu ministra pracy i polityki socjalnej Leszka Millera w Mielcu.
Woj. t ar nobrzesk ie
2630. (bos): Coraz więcej bezrobotnych
w Tarnobrzeskiem. Nowiny 1994 nr 155
dod. Biznes Nowiny nr 38 s. I. * CIASTOŃ
ANNA MARIA: Bez pracy, bez pomysłów.
Dz. Pol. 1994 nr 156 s. 2. * (wm): Raport
o bezrobociu. Oprac... Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 35 s. 4.
Dotyczy województwa.
2631. BORZĘCKI JAN ADAM: Przy pustym
garnuszku. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38 s. 1, 5, il.
Bezrobocie na wsi w woj. tarnobrzeskim.
2632. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Znowu
zielona trawka. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 27 s. 1, 5.
Zwolnienia pracowników w spółce „Pilkington
Sandoglass” w Sandomierzu.
2633. CAPIGA ANDRZEJ: Czarny rynek
pracy. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 29 s. 5, il.
Terenowe Biuro Państwowej Inspekcji Pracy
w Tarnobrzegu.
Ub e zpie czeni a zob. też poz. 2780
b) Zagadnienia socjalne.
Wczasy. Rekreacja
2634. A.R. Harcerze z Lisiej Góry. Głos
Rzeszowa 1994 nr 6 s. 8.
Zagospodarowanie Lisiej Góry w Rzeszowie.
2635. KROWIAK DOROTA: W jaskini
hazardu? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 53 s. 4.
– Polem. [CZYTELNIK]: O hazardzie. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 91 s. 3.
Salony gier komputerowych w Rzeszowie.
2636. TOMUSIAK JERZY: Wymiatanie
bacówki. Życie Przemys. 1994 nr 25 s. 1, 3.
Dotyczy „Bacówki” – Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Urzędu Wojewódzkiego w Hołubi,
woj. przemyskie.
2637. WOŚ JUSTYNA: W Heluszu straszy.
Nowiny 1994 nr 21 s. 6,. il.
Zagospodarowanie ośrodka wypoczynkowego
w przysiółku wsi Kramarzów, woj. przemyskie.
Ośro dek Wyp o czy n kow y
w Arłamow ie, woj. przemysk ie
2638. KENSY ELŻBIETA: Z czym do gości. Nowe Podkarp. 1994 nr 22 s. 7, il.
2639. LENIART JERZY: Legenda Arłamowa. Nowiny 1994 nr 43 s. 9, il.
2640. POTOCKI ANDRZEJ: Prominenckie „dolce vita”. Dz. Pol. 1994 nr 186 s. 18.
2641. RP: Arłamów pięć lat później. Dz.
Pol. 1994 nr 288 s. 8.
2642. WITOWICZ JANUSZ: Podglądanie
Arłamowa. Nowiny 1994 nr 154 s. 7, il.
R ek re ac j a zob. też poz. 643, 666
c) Związki zawodowe. Samorządy
2643. BORZĘCKI JAN ADAM: Prawo
„kontra” ekonomia. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 42
s. 1, 6.
Konflikt między Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwem Budownictwa „BudoCOP” a Związkiem
Zawodowym „Kontra”.
2644. (ChZ): Nauczycielskie rozrachunki.
Dz. Pol. 1994 nr 251 s. 18.
Dotyczy spotkania przewodniczącego Sekcji
Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” S. Kubowicza z nauczycielami Rzeszowa.
2645. (czak): Terenowe dno. Dz. Pol. 1994
nr 280 s. 5.
Także: Nowiny 1994 nr 234 s. 2.
Dotyczy obrad Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z woj. południowo-wschodnich w Jaśle.
2646. DETERMINACJA „S”. Generalny bez
odwrotu? Nowiny 1994 nr 84 s. 1–2.
Dotyczy pogotowia strajkowego ogłoszonego
przez NSZZ „Solidarność” w woj. południowowschodnich.
2647. (jasz): „Chcemy leczyć nie kaleczyć”.
Nowiny 1994 nr 100 s. 1–2, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 120 s. 1, il.
Pikieta NSZZ „Solidarność” przed Urzędem
Wojewódzkim w Rzeszowie.
2648. JAKUBOWICZ MAREK: Wystartowały ZLP... Nowiny 1994 nr 21 s. 6–7, portr.
M. in. Związek Lotników Polskich w Rzeszowie.
Również sylwetka Romana Przepióry współtwórcy Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej.
2649. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Kułaj znikąd. Rzeczpospolita 1994 nr 44 s. 3, il. * KUŁAJ JAN: Pod specjalnym nadzorem. Rozm.
149
Jarosław A. Szczepański. Nowiny 1994 nr 35
s. 1, 4–5, portr. * MIKŁASZEWSKI ANDRZEJ: Etykieta renegata. Sztand. Młod.
1994 nr 15 s. 5. * NICPOŃ HENRYK: Powroty Kułaja. Dz. Pol. 1994 nr 19 s. 1, 3. * (RZ):
Pogwałcona demokracja chłopska. Trybuna
1994 nr 20 s. 14. * WARZOCHA ADAM: Zlicytowany Kułaj. Życie Warsz. 1994 nr 94 dod.
Życie Ekstra s. I–II, il.
Jan Kułaj z Cieszacina Wielkiego, pierwszy
przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.
2650. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Znikający
punkt. Rzeczpospolita 1994 nr 89 s. 3, portr.
M. in. związki działacza „Solidarności” Andrzeja Kołodzieja z Zagórzem, woj. krośnieńskie.
2651. KOPEĆ ALFRED: Stabilizacja nędzy? Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994
nr 182 s. 3.
Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
2652. KRET BOGUSŁAW: Kierunek – okupacja urzędu. Rozm. Henryk Nicpoń. Dz. Pol.
1994 nr 193 s. 8.
„Solidarność” RI w Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie.
2653. KROWIAK DOROTA: Wybory
w ZNP. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 128 s. 1, il.
2657. MATOSZKO KRYSTYNA: Kim on
jest? Nowiny 1994 nr 223 s. 9, portr.
Jan Oraniec – przewodniczący Zakładowej Komisji „Solidarność” w Cementowni „Ożarów” S.A.
2658. MATOSZKO KRYSTYNA: Uroki monotonii. Nowiny 1994 nr 239 s. 6, il.
Dotyczy wyborów delegatów na Walne Zebranie
„Solidarność” i w „Jarlanie” S.A. w Jarosławiu.
2661. RAK ROMAN: Starcie prawie utajnione. Kur. Podkarp. 1994 nr 32 s. 9.
Dotyczy sporu rady pracowniczej z dyrektorem
naczelnym Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych w Jaśle.
2662. RYBKA PIOTR: Wyjść z zaklętego
kręgu niemocy. Rozm. Szymon Jakubowski.
Dz. Pol. 1994 nr 118 s. 12.
M. in. delegatura Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Rzeszowie.
2663. (S.J.): „Solidarność” czyści salony? Dz.
Pol. 1994 nr 252 s. 8. – Polem. NIEMIEC JÓZEF: Wokół tesktu „Solidarność czyści salony”.
Dz. Pol. 1994 nr 269 s. 11. – Odp. S.J., Tamże.
Dotyczy wymówienia lokalu przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Rzeszowskiej spółce
„R-press” w Rzeszowie, Zarządowi Wojewódzkiemu
LOP i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie.
2664. SPRAWOZDANIE Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. – Rzeszów, 1994. – 10 s.: tab., wykr.; 21 cm
2654. KRZANOWSKI JAN: Wstyd?? Rozm.
Roman Rak. Kur. Podkarp. 1994 nr 33 s. 4. –
Polem. Tamże nr 39 s. 3.
2665. TWARDOWSKI JÓZEF: Folwark prezesa. Nowiny 1994 nr 74 s. 1, 4. Twardowski J.,
Tamże.
Przewodniczący Krośnieńskiej Delegatury Wojewódzkiej OPZZ.
Konflikt prezesa z NSZZ „Soldiarność” w PSS
„Społem” w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
2655. MAKARA JERZY: „Szkoła była i pozostanie najważniejszym ogniwem w systemie oświaty...” Pogranicze 1994 nr 29 s. 13, il.
2666. TWARDOWSKI JÓZEF: ZNP posła Rusznicy. Nowiny 1994 nr 126 s. 1, 3.
– Polem. JANOWSKI EDMUND: ZNP posła
Rusznicy. Tamże nr 139 s. 9. – Odp. Twardowski J., Tamże
Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu, woj. przemyskie.
2656. MAŁEK A[DAM]: Rolnicy grożą
okupacją. Nowiny 1994 nr 107 s. 1.
Obrady Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność” w Rzeszowie.
150
Związek Nauczycielstwa Polskiego w woj. rzeszowskim.
2667. WARZOCHA ADAM: A któż by się
ważył... Nowiny 1994 nr 92 s. 4.
Rzeszowska Rada Wojewódzka NSZZ RI „S”.
2668. WILCZAK JAGIENKA: Ruszymy
z posad. Polityka 1994 nr 12 s. 17.
Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” w Domu
Kombatanta w Rzeszowie.
2680. SIWAK STANISŁAW, SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Delegaci chcą poznać
dokumenty STASI. Nowiny 1994 nr 190
s. 1–2, il.
2669. WYNIKI ankiety anonimowej przeprowadzonej wśród członków NSZZ „Solidarność” z regionu rzeszowskiego w dniach
od 15.10.1993 r. do 15.01.1994 r. – Rzeszów,
[1994]. – 11 s.: tab.; 21 cm
2681. ZATORSKI RYSZARD: Nie wystarczą
słowa – wytrychy. Trybuna 1994 nr 234 s. 7.
2670. ZAMBROWSKI ANTONI: Ocalić
pamięć. Tyg. Solid. 1994 nr 37 s. 20.
Zw i ązk i zawo dowe zob. też poz. 3, 44,
57, 77, 116, 119, 811, 1395, 4733, 4752
Wit Siwiec – działacz w Zarządzie Regionu
NSZZ „Solidarność” w Przemyślu.
d) Pomoc społeczna
Samorządy pracow nicze zob. też poz.
1651
2671. ZATORSKI RYSZARD: Ludzie zmęczeni czekaniem. Trybuna 1994 nr 126 s. 16.
Woj. k rośnieńsk ie
Dotyczy strajków NSZZ „Solidarność” w hucie
w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
2682. (ar): Zagrała orkiestra serc. Świat
w jednej skarbonce. Nowiny 1994 nr 2 s. 3.
* (ar): W Krośnie „zagrali” za 132 miliony.
Tamże nr 7 s. 3. * KRZANOWSKI ADRIAN:
Krosno zagrało w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nowe Podkarp. 1994 nr 4
s. 5, il. dod. Kur. Młodz. nr 1. * SYREK TOMEK: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Kur. Podkarp. 1994 nr 5 s. 1, 4, il., portr.
VI Kraj ow y Zj azd NSZZ
„ S olid ar noś ć” w Mielc u,
woj. rzeszowsk ie
2672. BINDUGA ADAM: W Mielcu czekają. Rozm. Alicja Dołowska. Tyg. Solid. 1994
nr 40 s. 3.
2673. GORĄCA jesień Solidarności. Tyg.
Solid. 1994 nr 41 s. 1–5, il.
2674. JAKUBOWSKI SZYMON: Koniec
mitu. Dz. Pol. 1994 nr 230 s. 8.
Także: Czas Krak. 1994 nr 230 s. 2, il.
2675. KROWIAK DOROTA: Gorączka przygotowań. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 227 s. 1.
2676. KWIATKOWSKI JAROMIR: Wokół
osoby czy konstytucji. Ład 1994 nr 42 s. 3.
2677. KURSKI JAROSŁAW, POPEK JAROSŁAW: „S” chce teczek. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 228 s. 1.
2678. (mra): Solidarność. Nowiny 1994 nr
189 s. 1, 3.
2679. SIWAK ST[ANISŁAW]: Mielec zamiast „Olivii”. Nowiny 1994 nr 178 s. 1, 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 2 s. 9; Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 289 [właśc. 2] s. 1.
2683. (emes): Wielkie dzieło. Nowiny 1994 nr
244 s. 3. * GORCZYCA ANNA: Dom Pomocy
w Zagórzu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 291 s. 2.
* (pan): W trosce o samotnych i najuboższych.
Dz. Pol. 1994 nr 57 s. 6.
Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta
w Zagórzu.
2684. GORCZYCA ANNA: Podzielili się
wszystkim. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 207 s. 2.
Dom Spokojnej Starości w Kołaczycach.
2685. HUĆKO BOGDAN: Strajk bezdomnych. Dz. Pol. 1994 nr 149 s. 6. * TENŻE: Znaleźli wspólny język. Tamże nr 151
s. 5 * MĘKARSKA DOROTA: Bunt w
schronisku. Nowiny 1994 nr 136 s. 4. * TULIK JAN: Chcą głodować. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 151 s. 1.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 150 s. 1.
Schronisko św. Brata Alberta w Saonoku.
151
2686. (jsl): Być dobrym jak chleb. Kur. Podkarp. 1994 nr 20 s. 5.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w
Krośnie.
2687. KOZUBAL MAREK: Po roku. Głos.
Naucz. 1994 nr 7 s. 1, 7, il.
Dotyczy akcji pomocy dzieciom w Bieszczadach.
2688. (L): Dzielenie biedy. Kur. Podkarp.
1994 nr 40 s. 3.
M. in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krośnie.
2689. (MS): Podaruj Dzieciom Brata Słońce. Nowe Podkarp. 1994 nr 21 s. 6, il.
Dotyczy organizacji kolonii letniej dla biednych
dzieci przez Franciszkanów w Sanoku.
2690. NICPOŃ HENRYK: Trzy pytania do
modlitwy. Dz. Pol. 1994 nr 267 s. 8.
Pomoc charytatywna dla mieszkańców Bieszczadów od Związku Tomcia Palucha z Holandii.
2691. PROFITZ KAROL: Boso po klepisku. Kur. Podkarp. 1994 nr 15 s. 1, 5. il.
Woj. przemysk ie
2696. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Domowa opieka. Pogranicze 1994 nr 15 s. 5, il.
* DYBOWSKA-RYŚ IRENA: Obszar biedy.
Rozm. Wacław Burzmiński. Nowiny 1994 nr
219 s. 7.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.
2697. BORZĘCKI JACEK: Dom społecznych niepokojów. Nowiny 1994 nr 201 s. 6, il.
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach.
2698. (dw): Ciężko na wsi. Życie Przemys.
1994 nr 7 s. 4.
Pomoc społeczna w gminie Wiązownica.
2699. dw: Ratujemy dzieciaki. Życie Przemys. 1994 nr 3 s. 6, il. * EMPE: „Orkiestra” w
Jarosławiu. Nowiny 1994 nr 7 s. 3, il.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2700. GARDIAN WIT MAREK: Pójść tam,
gdzie nikt nie chce iść. Rozm. R[omulad] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 7 s. 3, il.
Jasielskie przedstawicielstwo Fundacji Stowarzyszenia PAX „Z Pomocą Rodzinie”.
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w
Przemyślu.
2692. PRZYTUL bezdomnego. Nowiny
1994 nr 204 s. 1, 3. * (wm): Łóżko dla bezdomnego. Tamże nr 236 s. 1–2.
2701. (HN): Serce miłosierdzia podatnika.
Dz. Pol. 1994 nr 195 s. 8.
Dotyczy schronisk dla bezdomnych w woj. południowo-wschodnich.
2702. Lil.: II Finał za nami! Życie Przemys.
1994 nr 1 s. 4, il.
2693. R.M.: Pokochaj samego siebie. Nowe
Podkarp. 1994 nr 51/52 s. 10.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Przemyślu i Jarosławiu.
Filia brzozowskiego Domu Pomocy Społecznej
w Orzechówce.
RAK R.: Dni, które poruszyły Sanokiem =
poz. 3885
2694. RAK ROMAN: ... Młodość nie wieczność. Kur. Podkarp. 1994 nr 42 s. 1, 5, il.
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Krośnie.
2695. TULIK JAN: Wspomóż konwój.
Pomoc dla Polaków w Kazachstanie. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 200 s. 2.
Akcja „Nowego Podkarpacia”.
152
Pomoc społeczna w woj. przemyskim.
PRZYTUL bezdomnego = poz. 2692
2703. R.M.: Prawie 23 miliony. Życie Przemys. 1994 nr 3 s. 6. * ZATORSKI RYSZARD:
Pokazali, że można inaczej. Trybuna 1994 nr
29 s. 9.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lubaczowie.
2704. (ren): Dom pochwalony. Życie Przemys. 1994 nr 29 s. 5. * tom: Kochać drugiego.
Tamaże nr 40 s. 5.
Dom Pogodnej Starości im. Brata Alberta
w Dynowie.
2705. (wab): Zagrała orkiestra serc. Koncert na 100 milionów. Nowiny 1994 nr 2 s. 3.
* ZS. Wielka Świąteczna u „Henryxa”. Pogranicze 1994 nr 4 s. 10, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 2 s. 9; Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 289 [właśc. 2] s. 1.
Przemyśl.
2706. WRÓBEL PIOTR: Dom spokojnej
starości. Nowiny 1994 nr 5 s. 1, 4, il.
Schronisko im. Brata Alberta w Jarosławiu.
2707. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Niecodzienna olimpiada. Pogranicze 1994 nr 35
s. 5, il.
2714. KŁOS WALDEMAR: Pomoc społeczna woła o pomoc. Dz. Pol. 1994 nr 171
s. 9.
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2715. KOWAL PAWEŁ: „Caritas” znaczy miłosierdzie. Głos Rzeszowa 1994 nr 11 s. 17.
W Rzeszowie.
2716. KOWAL PAWEŁ ROBERT: Światełko w tunelu. Głos Rzeszowa 1994 nr 4 dod.
s. 1, rys.
Fundacja pomocy Rodzinie „Krąg” w Rzeszowie.
I Olimpiada Domów Pomocy Społecznej w Wysocku i Lubaczowie.
2717. KROWIAK DOROTA: Wielka Orkiestra [Świątecznej Pomocy] gra w Rzeszowie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 288 [właśc. 1] s. 1.
Woj. rzeszowsk ie
2718. KROWIAK DOROTA: Żebrak czy
pan? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 20 s. 2. *
ROZBOROSKA LUCIANA: Z działalności
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie. Głos Rzeszowa 1994 nr 3 s. 7.
2708. (ES): Plastycy i kompozytorzy najuboższym. Słowo 1994 nr 66 s. 1. * ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Dla potrzebujących. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 85 s. 2. * TENŻE: Sprzedano za 260 milionów. Tamże nr 91 s. 2, il.
Aukcja dzieł sztuki na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Rzeszowie.
2709. (EMP): Dom za 27 mld złotych. Dz.
Pol. 1994 nr 205 s. 6.
Nowy Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2710. (hł): Pomóc skutecznie. Nowiny 1994
nr 200 s. 8, il.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie na
rzecz dzieci.
2711. (hł): W naszym domu. Nowiny 1994
nr 124 s. 4.
Dom Rencistów Dziennego Pobytu w Ropczycach.
2712. KLIMCZAK JAOANNA: Nie tak
straszna starość w Górnie. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 236 s. 4, il.
Dom Pomocy Społecznej w Górnie.
2713. KLIMCZAK JOANNA: W trzecim
wieku. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 276 s. 1, il.
Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie.
2719. LASOTA CECYLIA: Jesień życia.
Głos Rzeszowa 1994 nr 10 s. 2, il.
Opieka nad ludźmi starymi w Rzeszowie.
2720. LASOTA CECYLIA: Tu jest mój
dom. Głos Rzeszowa 1994 nr 12 s. 18.
Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2721. ŁOKAJOWA HALINA: Dom na nie
przetartym szlaku. Nowiny 1994 nr 190 s. 6, il.
Żeński Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie.
2722. ŁOKAJOWA HALINA: Pod jednym
dachem. Nowiny 1994 nr 156 s. 8, il. * MOŁOŃ WANDA: Wybuch. Tamże nr 224 s. 7,
il. * NICPOŃ HENRYK: Kombatanci. Dz.
Pol. 1994 nr 301 s. 22, rys.
Dotyczy Domu Kombatanta w Rzeszowie.
2723. MAREK STANISŁAW: Chcemy pomagać. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści
1994 nr 33 s. 3, portr. * MAREK S.: Pomagajmy potrzebującym. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 45 s. 5.
Dotyczy Oddziału Okręgowego Światowej Fundacji Pomocy – World Foundation w Mielcu.
153
2724. MOŁOŃ WANDA: Gorzkie pójdzie
w niepamięć. Nowiny 1994 nr 235 s. 12, il.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Łące.
2725. (prc), (apl): Zagrała orkiestra serc.
Dzieciom radość nieś... Nowiny 1994 nr 2
s. 1, 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 289 [właśc. nr
2] s. 1; Dz. Pol. 1994 nr 2 s. 9.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Rzeszowie i woj. rzeszowskim.
2726. PODZIELIĆ biedę. [Aut.] Krystyna
Muracka i in. Veto 1994 nr 12 s. 9, il.
Działalność charytatywna Tadeusza Łyczko
z Czarnej.
2735. WOŚ BARBARA: Niepotrzebni. Super Flesz 1994 nr 11 s. 2–3, il., portr.
Dom Pomocy Społecznej w Górnie.
2736. WRÓBEL PIOTR: Dom pełen dzieci. Nowiny 1994 nr 65 s. 4, rys.
Dom Matki Samotnej w Soninie.
2737. ZATORSKI RYSZARD: Merkury
u Melpomeny. Targi sztuki. Trybuna 1994 nr
95 s. 21.
Pomoc samotnym matkom m. in. w woj. rzeszowskim.
IV Biennale Plakatu Teatralnego Rzeszów’93
oraz aukcja dzieł sztuki na wsparcie Towarzystwa
Pomocy im. Brata Alberta w rzeszowskim teatrze.
2727. PRZEWOŹNIK MIROSŁAW: Wygodniej pod państwowym dachem. Rozm.
(hł). Nowiny 1994 nr 26 s. 5.
Woj. t ar nobrzesk ie
Domy pomocy społecznej w woj. rzeszowskim.
PRZYTUL bezdomnego = poz. 2692
2728. ROZBORSKA LUCIANA: Pomoc
społeczna w Rzeszowie w latach 1990–1994.
Głos Rzeszowa 1994 nr 6 Dod. Specjalny
nr 6 s. 4–5.
2729. SKD: Dom Matki i Dziecka w Bonarówce. Kur. Podkarp. 1994 nr 31 s. 3.
2730. STACHÓW JÓZEF: Wspólnymi siłami. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 27 s. 2, il.
Organizacja pomocy społecznej w woj. rzeszowskim.
2731. TWARDOWSKI JÓZEF: Prawo Życia. Nowiny 1994 nr 248 s. 6, il.
Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku.
2732. TWARDOWSKI TOMASZ: Dostrzec niepełnosprawnych. Rozm. Jaromir
Kwiatkowski. Nowiny 1994 nr 109 s. 4, il.
Dotyczy Rzeszowa.
2733. (wm): Ufamy w ludzką dobroć. Nowiny 1994 nr 114 s. 3.
Akcja charytatywna w Leżajsku.
2734. WARZOCHA ADAM: W stajni ze
świecami. Nowiny 1994 nr 50 s. 1, 5.
154
2738. (ac): Pomoc najuboższym. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23 s. 3.
Dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
2739. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Biedny biednemu. Dz. Pol. 1994 nr 162 s. 20.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu.
2740. CIASTOŃ ANNA MARIA: Wyciszenie. Dz. Pol. 1994 nr 248 s. 9.
M. in. domy pomocy dla psychicznie chorych
w woj. tarnobrzeskim.
2741. KARKUT MIECZYSŁAW: Mokszyszów. Aspekt 1994 nr 3 s. 4, il.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Tarnobrzegu.
2742. ŁOKAJOWA HALINA: Tęczowe dni
w Harasiukach. Nowiny 1994 nr 129 s. 3, il.
Wczasy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.
PRZYTUL bezdomnego = poz. 2692
2742a. TRZASKA BOGUMIŁA: Fundusz
moralnej deprawacji. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
17 s. 1, 4, il.
Tarnobrzeskie Warsztaty Terapii Zajęciowej dla
niepełnosprawnych.
2743. TRZASKA BOGUMIŁA: Gdyby
wszyscy... Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 21 s. 4, il.
2749. (jsl): „Martwe dusze” i ...„złe” kredyty. Kur. Podkarp. 1994 nr 46 s. 3, rys.
Holenderska pomoc dla najbardziej potrzebujących w woj. tarnobrzeskim.
Dotyczy sprawy zagarnięcia pieniędzy w Rejonowym Urzędzie Pracy w Krośnie.
2744. (wel): Zagrała orkiestra serc. Ford dla
Świątecznej Orkiestry. Nowiny 1994 nr 2 s. 3.
2750. (jaks): Z kałasznikowem i wnykami.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 16 dod. Grom. Małop. nr 8 s. I–II. * ZIELIŃSKI KRZYSZTOF,
SZELIGA ZDZISŁAW, TULIK JAN: Kłusownicy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 40 s. 1, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 2 s. 9; Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 289 [właśc. nr 2] s. 1.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu i województwie.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
O pieka sp ołe czna zob. też poz. 2663
2751. KLICH JANUSZ: Świętokradztwo na
zamówienie. Super Flesz 1994 nr 12 s. 12–13, il.
e) Czyny społeczne. Praca społeczna
Kradzież obrazu Matki Boskiej Rudeckiej z kościoła w Jasieniu.
2745. SZARAK JACEK: Bieszczadzki
społecznik. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 48 dod.
Grom. Małop. nr 24 s. I–II.
2752. KOKOSZKA ELŻBIETA: Narkotyki
w podstawówkach? Nowe Podkarp. 1994 nr
27 s. 9.
Zdzisław Gocek z woj. krośnieńskiego.
5. PATOLOGIA SPOŁECZNA
Woj. k rośnieńsk ie
2746. (bh): Po Jarocinie – Bieszczady. Dz.
Pol. 1994 nr 178 s. 7. * (bh): Marihuana wypiera „kompot”. Tamże nr 207 s. 7. * (ewg):
Lato – sezon narkomanów. Nowiny 1994 nr
149 s. 1, 3. * MATUSZ JÓZEF F., RAUS ANDRZEJ: Kanarek narkoman. Tamże nr 173 s.
3, il. * (r): „Powrót z U”. Nowe Podkarp. 1994
nr 12 s. 6.
Problem narkomanii w woj. krośnieńskim.
2747. BACZA MACIEJ: Kuriozalny uciekinier. Rozm. Janusz Klich. Super Flesz 1994 nr
3 s. 5–6, portr. * GORCZYCA ANNA: Komornik na cenzurowanym. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 30 s. 4, il. * MAKARA JERZY:
„Ściagny”. Pogranicze 1994 nr 6 s. 1, 3, rys.
* NICPOŃ HENRYK: Znikający miliarder.
Dz. Pol. 1994 nr 103 s. 13, 15. * TENŻE: Pytania bez odpowiedzi. Tamże nr 118 s. 12.
Nadużycia komornika Macieja Baczy z Krosna.
2748. GORCZYCA ANNA: Konopie czy
mak? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 183 s. 2, il.
Uprawa w woj. krośnieńskim.
Dotyczy punktu pomocy narkomanom w Sanoku.
2753. MAŁEK ADAM: Wierzący świętokradcy. Nowiny 1994 nr 121 s. 5, il.
Dotyczy włamań do obiektów sakralnych
w woj. krośnieńskim.
2754. PAWLICKI JACEK: Dżdżownica
św. Antoniego. Gaz. Wyb. 1994 nr 260 s. 21.
* STACHÓW JÓZEF: Zerwany łańcuszek.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 259 s. 3, il.
Zarzut oszustwa dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Brotan” spółka z o.o. w Brzozowie zajmującego się handlem dżdżownicami kalifornijskimi.
2755. POMYKAŁA MAREK, (kam): Nie
smród to, a fetor. Kur. Podkarp. 1994 nr 44 s. 4.
Nieprawidłowości podczas przetargu lokalowego w Sanoku.
2756. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Bij
zapaśnika, czyli... rozróba w Ustrzykach.
Sztand. Młod. 1994 nr 245 s. 11, il.
Dotyczy bójek w Ustrzykach Dolnych.
2757. PRZYBYŁA HUBERT: Rymanów
miastem maków. Kur. Podkarp. 1994 nr 26 s.
1, 3. * S.Dz.: Rymanowskie maki. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 65/66 s. 11.
Problem narkomanii w mieście.
155
2758. (r): Kredyt spłacą żyranci. Nowe Podkarp. 1994 nr 7 s. 7.
Nadużycia finansowe mieszkańca Jasła.
2759. (r): Magnat naftowy. Nowe Podkarp.
1994 nr 9 s. 7, rys. * ZATORSKI RYSZARD:
Ustrzycki „magnat”. Trybuna 1994 nr 59 s. 14.
Nadużycia agenta stacji benzynowej w Ustrzykach Dolnych.
2760. (r): Sieje rolnik mak. Nowe Podkarp.
1994 nr 16 s. 9.
Uprawy maku i problem narkomanii w woj.
krośnieńskim.
2761. (r): Szczenięcy wybryk. Nowe Podkarp. 1994 nr 22 s. 9, il.
2767. MATUSZ JÓZEF F.: Tupet biznesmena. Nowiny 1994 nr 158 s. 1, 3; nr 159
s. 1–2.
Przestępczość gospodarcza mieszkańca Przemyśla.
2768. MŁYNARSKI JANUSZ: Afera w Medyce. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 42 s. 1, il.
Przemyt samochodów przez przejście graniczne.
2769. MŁYNARSKI JANUSZ: Jeszcze nie
jest źle. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 108 s. 2.
Narkomania w woj. przemyskim.
2770. MOTYKA JANUSZ: Kurierzy śmierci. Dz. Pol. 1994 nr 180 s. 1, 6.
Zdewastowanie grobów na cmentarzu w Krośnie.
Dotyczy uprawy konopi indyjskich na terenie
woj. przemyskiego.
2761a. R.M.: Narkomani w Cieklinie. Nowe
Podkarp. 1994 nr 37 s. 9.
2771. NICPOŃ HENRYK: Niebezpieczne
związki. Dz. Pol. 1994 nr 165 s. 12, il.
2762. ZATORSKI RYSZARD: Jaki zapamiętają obraz Polaka? Trybuna 1994 nr 279
s. 16.
Dotyczy grupy biznesmenów wyłudzających
pieniądze z banków w Przemyślu
Dotyczy wymuszania haraczu na bazarze
w Krośnie.
Woj. przemysk ie
2763. DELMANOWICZ DARIUSZ: Komisja na zagonach. Życie Przemys. 1994 nr 34
s. 6, il.
Nielegalna uprawa konopi indyjskich w gminie
Jarosław.
2764. HRYŃKIW O[LGA]: „Dzień szansy
– jutro będzie za późno...” Pogranicze 1994 nr
40 s. 4, il.
Narkomania w Przemyślu i województwie.
(jaks): Z kałasznikowem i wnykami = poz.
2750
2765. JASIŃSKI MAREK: Biała śmierć.
Nowiny 1994 nr 106 s. 1, 4, il.
Narkomania w Przeworsku.
2766. KLICH JANUSZ: Na krawędzi życia.
Super Flesz 1994 nr 8 s. 8–9, il.
Napad na kantor w Jarosławiu.
156
2772. NICPOŃ HENRYK: Władca odraczania. Dz. Pol. 1994 nr 184 s. 17.
Nadużycia w Przedsiębiorstwie ProdukcyjnoUsługowym Eksport-Import „New Style” w Przemyślu.
2773. O.H.: Czy już jest za późno? Dz. Pol.
1994 nr 221 s. 22.
Punkty pomocy narkomanom „Pogotowie makowe” w Przemyślu.
2774. R.B.: Wspólnota AA daje poczucie bezpieczeństwa. Pogranicze 1994 nr 26
s. 2, il.
Ruch Anonimowych Alkoholików w Przemyślu.
2775. SZWIC JACEK: To nieludzkie. Życie
Przemys. 1994 nr 30 s. 4, il.
Dotyczy uprawy maku na terenie woj. przemyskiego.
2776. TWARDOWSKI JÓZEF: Groźny
powiew Wschodu. Nowiny 1994 nr 79
s. 1, 3.
Przestępcza działalność rosyjskojęzycznych gangów na terenie woj. rzeszowskiego, przemyskiego
i tarnobrzeskiego.
2777. (wel), (apl), NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Mistrzostwo „za kołnierzem”. Nowiny 1994 nr 169 s. 3, il.
Problem i walka z alkoholizmem w woj. przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
ZIELIŃSKI K., SZELIGA Z., TULIK J.:
Kłusownicy = poz. 2750
Woj. rzeszowsk ie
2778. AUGUSTYN ANETA, HAJNOSZ
IWONA: Odjazd na bilecie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 209 s. 2, il.
Narkotyki w liceach Rzeszowa.
2779. (dk): Nie gasić nadziei. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 147 s. 2. * KLIMCZAK JOANNA: Śmietnik nie jest rozwiązaniem.
Tamże nr 243 s. 1, il.
Z działalności Stowarzyszenia „KARAN” w Rzeszowie na rzecz walki z narkomanią.
2780. (dk): Śledztwo w toku. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 2.
2786. (jer): Indyjskie konopie w Głogowie.
Nowiny 1994 nr 164 s. 1–2, il.
Dotyczy nielegalnych upraw.
(jaks): Z kałasznikowem i wnykami = poz.
2750
2787. JERZOWSKI JERZY: Haracz po rzeszowsku. Nowiny 1994 nr 233 s. 1–2.
Problem okupów w Rzeszowie.
2788. KŁOS W[ALDEMAR]: Wódko
nie pozwól zginąć! Dz. Pol. 1994 nr 78
s. 10. * (dm): Rzeszowskie tonie w alkoholu. Tamże nr 190 s. 8. * SZYDŁO ANDRZEJ: Pijany region. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 103 s. 1, il.
Spożycie alkoholu w woj. rzeszowskim.
2789. MAJKA DANUTA: Walka i bezsilność. Dz. Pol. 1994 nr 35 s. 18.
Narkomani w Łańcucie i Rzeszowie.
2790. NICPOŃ HENRYK: Kłopotliwi goście. Dz. Pol. 1994 nr 100 s. 11, il.
Dotyczy zagarnięcia pieniędzy przez pracowniczkę ZUS-u w Rzeszowie.
Dotyczy przestępstw Rumunów i Ukraińców na
terenie woj. rzeszowskiego.
2781. (DM): Mgliste plany wrogów pijaństwa. Dz. Pol. 1994 nr 288 s. 9.
2791. NOWICKI ŁUKASZ: Ucieczka z konwoju. Dz. Pol. 1994 nr 84 s. 8.
Problem alkoholowy w woj. rzeszowskim.
2782. (dm): Czy przeciwnicy chwycą za
widły? Dz. Pol. 1994 nr 286 s. 7.
Dotyczy utworzenia ośrodków dla narkomanów w woj. rzeszowskim.
2783. (dm): Łańcuckie ofiary „złotych
strzał”. Dz. Pol. 1994 nr 141 s. 8.
Dotyczy narkomani.
2784. HAJNOSZ IWONA: Przeciw narkomanii. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 103 s. 2, il.
Powstanie Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Rzeszowie.
2785. HAJNOSZ IWONA: Uciec przed pijakiem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 13 s. 2, il.
Dotyczy utworzenia Centrum Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rzeszowie.
Przestępcza działalność Marka Stasiaka z Rzeszowa.
2792. RUDOLF WŁODZIMIERZ: Szkoła
na prochach. Nowiny 1994 nr 107 s. 8, il.
Dotyczy narkomanii w rzeszowskich szkołach.
2793. (S.J.): Zielone światło dla inicjacji.
Dz. Pol. 1994 nr 265 s. 10. * SZYDŁO ANDRZEJ: Narastający problem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 271 s. 3, il. * TENŻE: Bez paniki?
Tamże nr 297 s. 1, il.
Narkomania w woj. rzeszowskim.
2794. SZENBORN MAREK: Nic mi nie
zrobicie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 134 s. 1, il.
Dotyczy narkomanii w Rzeszowie.
2795. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Gdzie jest miliard? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 235 s. 1, il. – Polem. SAJDAK
157
EMIL: Odpowiedź na artykuł „Gdzie jest miliard?”. Tamże nr 260 s. 2. – Odp. Szenborn
M., Gubernat A., Tamże.
Nadużycia w spółce „Rolwap” oraz w Cukrowni
Ropczyce.
2796. SZYDŁO ANDRZEJ: Nowe badania.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 164 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 166 s. 9.
Badania stref patologii społecznych w Rzeszowie.
TWARDOWSKI J.:
Wschodu = poz. 2776
Groźny
powiew
(wel), (apl), NYCZEK M.: Mistrzostwo „za
kołnierzem” = poz. 2777
2797. WRÓBEL PIOTR: ...Kapelusz przed
pocztą zdejm. Nowiny 1994 nr 79 s. 4.
Dotyczy okradania przesyłek przez pracowników poczty w Rzeszowie.
ZIELIŃSKI K., SZELIGA Z., TULIK J.:
Kłusownicy = poz. 2750
Woj. t ar nobrzesk ie
2798. ANDRZEJEWSKI STANISŁAW:
Niejasne interesy? Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 8
s. 4, il.
Dotyczy nieprawidłowości w Banku Depozytowo-Kredytowym w Stalowej Woli.
2799. BORZĘCKI JAN ADAM: Folwark
pana R. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 12 s. 1, 5. *
WELENYK PIOTR: Z turysty na biznesmena. Nowiny 1994 nr 79 s. 1, 3.
Nadużycia w Oddziale PTTK w Opatowie spowodowane przez Gustawa Rylskiego.
2801. GOLIMONT ANDRZEJ: Śp. worek
piasku. Nie 1994 nr 9 s. 3.
Nadużycia gospodarcze Ryszarda Habudy
z Ulanowa.
2802. (J.L.): Cudowne odnalezienie. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 42 s. 4, il. * SZWEDO BOGUSŁAW: Powrót Sulisławskiej Pani. Nowiny 1994 nr 173 s. 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 208 s. 7.
Kradzież obrazu z kościoła w Sulisławicach.
2803. KOZICKI ANDRZEJ: Z granatem na
ryby. Nowiny 1994 nr 136 s. 5, il.
Kłusownictwo na rzekach i stawach woj. tarnobrzeskiego.
2804. MALICKI WOJCIECH: Dialogi
o tarnobrzeskiej narkomanii. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 17 s. 7, rys. * KUSTEK MARTA: Zabrakło na zapobieganie narkomanii. Tamże
nr 47 s. 8–9, il.
Woj. tarnobrzeskie.
2805. NOWICKI ŁUKASZ: Śmierć Gwiazdeczki. Dz. Pol. 1994 nr 109 s. 23.
Śmiertelne pobicie kobiety w Sandomierzu.
TWARDOWSKI J.: Groźny powiew Wschodu = poz. 2776
(wel), (apl), NYCZEK M.: Mistrzostwo „za
kołnierzem” = poz. 2777
2806. WŁAST PIOTR, LIS ANETA, PANFIL MONIKA: Zaćpane dzieci Sandomierza.
Gaz. Wyb. 1994 nr 93 s. 10–11.
Patolog i a sp ołe czna zob. też poz. 2556,
3071, 3135, 3184
2800. BORZĘCKI JAN ADAM: Rozmnożenie pieniędzy. Tyg. Nadwiśl. ����������������
1994 nr 5 s. 1,
4; nr 6 s. 1, 6. * KLICH JANUSZ: Fałszywa
businesswoman. Super Flesz 1994 nr 6 s. 6–7,
il. * WELANYK PIOTR: Osuztwo. Nowiny
1994 nr 15 s. 1, 4.
2807. BACHMANN KLAUS: Kopuła bez
krzyża. Życie Przemys. 1994 nr 50 s. 8, il.
Nadużycia finansowe Małgorzaty M. Dotyczy
woj. tarnobrzeskiego.
Dotyczy stosunków narodowościowych w Przemyślu.
158
5. PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE
2808. BORZĘCKI JACEK: Grecja w Krościenku. Nowiny 1994 nr 252 s. 5, il.
Dotyczy greckich osadników. Woj. krośnieńskie.
2809. DUĆ-FAJFER HELENA: Łemkowie
w Polsce. Płaj 1994 nr 9 s. 5–30, il.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
2810. FILIPOWICZ ANDRZEJ: Doświadczenia i przyszłość. Dz. Pol. 1994 nr
168 s. 24.
Fragm. wystąpienia na sympozjum naukowym
w Krasiczynie, woj. przemyskie poświęconego
stosunkom polsko-ukraińskim.
2811. FRANKO OLGA: Karpaccy Bojkowie i ich życie rodzinne. Płaj 1994 nr 8
s. 62–72.
M. in. dotyczy Bieszczadów.
2812. HRYŃKIW OLGA: Skazani na współpracę. Pogranicze 1994 nr 30 s. 9.
Dotyczy polsko-ukraińskiej sesji dziennikarzy
pt. „Rola mediów w stosunkach polsko-ukraińskich” w Krasiczynie, woj. przemyskie.
2813. (js): Zjazd Ukraińców w Przemyślu.
Nowiny 1994 nr 122 s. 1–2. * HRYŃKIW
OLGA: Na marginesie Zjazdu Przemyślan.
Pogranicze 1994 nr 28 s. 9, il.
Zjazd ukraińskiej mniejszości w Przemyślu.
2814. JESTAL JERZY: Stereotyp Ukraińca
w świadomości młodzieży Polski Południowo-Wschodniej. Fraza 1994 nr 5/6 s. 89–97,
tab., bibilogr.
Sondaż ankietowy wśród uczniów Przemyśla,
Leska i Rzeszowa.
2817. NICPOŃ HENRYK: Śpiewy przeszłości. Dz. Pol. 1994 nr 198 s. 15, rys.
Problemy narodowościowe w Przemyślu.
2818. OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ: Stosunki narodowościowe na Pogórzu Przemysko-Dynowskim. Płaj 1994
nr 8 s. 5–26.
Dotyczy woj. przemyskiego i krośnieńskiego.
2819. POTOCKI ANDRZEJ: Powroty do
kraju z dzieciństwa. Dz. Pol. 1994 nr 162
s. 20, il.
Spotkanie Łemków w Zyndranowej, woj. przemyskie.
2820. SZWIC JACEK: Cygańska klasa. Życie Przemys. 1994 nr 41 s. 8, il.
Problemy ludności cygańskiej w Przemyślu.
2821. ZATORSKI RYSZARD: Przemyska
dyplomatyka i... schwytanie „pluskwy”. Trybuna 1994 nr 296 s. 16.
Dotyczy spraw polsko-ukraińskich w Przemyślu.
2822. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Koniec mitów i uprzedzeń? Pogranicze 1994 nr
3 s. 10, il.
Żydzi w Przemyślu.
Z agadnieni a naro dowoś ciowe zob.
też poz. 92, 144, 355, 659, 3765
— histor i a 790, 811, 847, 880, 900, 907,
911, 919, 926, 928, 932–33, 944, 966, 993,
999, 1003–4, 1096, 1099, 1102, 1108, 1349,
1354–55, 1374–83
2815. KUCHCIŃSKI MAREK: W czyim
interesie? Dz. Pol. 1994 nr 275 s. 10.
6. UROCZYSTOŚCI. OBCHODY
Dotyczy kwestii narodowościowych w woj.
przemyskim.
2823. (a-s): Rzeszów rozdał nagrody. Nowiny 1994 nr 3 s. 3. * RAKUŚ ANNA: Dla
niepowtarzalnych. Głos Rzeszowa 1994 nr 2
strony specjalne [I], il.
2816. LEOŃSKI JACEK: Obraz Ukraińców
powracających z ziem zachodnich na swoje
tereny ojczyste. Ruch Praw. 1994 nr 4 s. 125–
132, tab.
Dotyczy woj. przemyskiego.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 9 s. 6; Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 16 s. 1.
Uroczystość wręczenia Nagród Miasta Rzeszowa.
159
2824. (B): Przejąć dziedzictwo ojców. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 19 s. 1, 9, il.
Obchody 200-lecia Uniwersału Połanieckiego
w Połańcu w woj. tarnobrzeskim.
2825. (bt): Połaniec za pięć dwunasta. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 1, 6, il.
Przygotowania do obchodów 200-lecia Uniwersału Połanieckiego.
2826. CYNKAR MAREK: Kto z kim się
pojednał? Pogranicze 1994 nr 39 s. 4, il.
Uroczystości związane z 80 rocznicą walk wokół Twierdzy Przemyśl.
2827. (d): 60 osób na wiecu. Życie Przemys.
1994 nr 19 s. 3.
Obchody 1 Maja w Przemyślu.
2830. PRZYGÓRZEWSKI MARIAN: 50lecie Akcji „Burza” w Futomie. Nowiny 1994
nr 145 s. 8.
2831. R.T.: 3 Maja w Przemyślu. Życie Przemys. 1994 nr 19 s. 3, il.
Relacja z obchodów.
2832. (si): Ku przestrodze. Nowiny 1994 nr
26 s. 3, il.
Obchody 50 rocznicy wydarzeń w Borowie,
woj. tarnobrzeskie.
2833. STRUŚ MARIAN: Pojednanie. Nowe
Podkarp. 1994 nr 21 s. 7.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
w Sanoku poświęconej poległym w II wojnie
światowej.
2829. (jb): Zło dobrem zwyciężaj! Nowiny
1994 nr 108 s. 1–3. * (rch): Pieronek w Bruśnie. Życie Przemys. 1994 nr 23 s. 4.
Jubi leusze zob. też poz. 960, 1385a,
1465, 1719, 1890, 2088, 2223, 2347, 2562,
3248, 3266, 3464, 3479–83, 3491, 3501,
3567, 3638, 3646–48, 3650, 3658, 3663–64,
3669–70, 3673, 3700–01, 3706, 3710, 3714–
15, 3717, 3720, 3777, 3825, 3827–29, 3834,
3836, 2842, 3858, 3941, 4005, 4069, 4076,
4078–80, 4168, 4482–84, 4487, 4493, 4495,
4497–99, 4543, 4634, 4654, 4670, 4734,
4750, 4758, 4763
Uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniające zbrodnie na mieszkańcach Rudki i Brusna,
woj. przemyskie
Uro czystoś ci zob. też poz. 1049, 1058,
1063, 1078. 1087, 1090, 1109, 1467
2828. (jb): Arcybiskup odmówił poświęcenia. Nowiny 1994 nr 219 s. 1, 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 262 s. 5.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Orląt Przemyskich w Przemyślu.
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Woj. k rośnieńsk ie
2834. (bh): Modernizacja przejścia w Barwinku. Dz. Pol. 1994 nr 63 s. 6.
2835. (bh): Przez Krościenko na Ukrainę.
Dz. Pol. 1994 nr 123 s. 5.
Dotyczy otwarcia międzynarodowego przejścia
granicznego Krościenko–Chyrów.
2836. BATA ARTUR: Poletko pana burmistrza. Nowe Podkarp. 1994 nr 9 s. 9. – Polem. [mieszkańcy]: Poletko pana burmistrza.
Tamże nr 13 s. 7. – Odp. Bata A., Tamże.
Burmistrz Biecza.
2837. BATA ARTUR: Polityka w Chorkówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 30 s. 1, 9.
Dotyczy wyboru wójta.
2838. BATA ARTUR: Zlikwidować Biecz.
Nowe Podkarp. 1994 nr 12 s. 1, 7, il. * TENŻE:
Ubezwłasnowolnić Gazdę. Tamże nr 14 s. 1, 6.
Dotyczy burmistrza Biecza.
2839. (drm): Harce w Sanockim Magistracie. Nowiny 1994 nr 145 s. 4.
Dotyczy wyborów burmistrza.
2840. (ek): Uśmiech sołtysa. Nowe Podkarp.
1994 nr 49 s. 9.
Dotyczy podziału terytorialnego wsi Humiska.
2841. (emp): Rymanów [Zdrój] dla Potockiego? Dz. Pol. 1994 nr 34 s. 5. * FREY DANUTA: Na razie sąd zajmuje się lasem nadanym przez cesarza. Czy Rymanów-Zdrój wróci do hrabiów Potockich? Rzeczpospolita 1994
nr 24 s. 9 dod. Prawo do dnia. * (RZ): Potoccy
pragną zdroju. Trybuna 1994 nr 38 s. 14.
Także: Nowiny 1994 nr 26 s. 3.
2842. (ewg): Krosno ma prezydenta. Nowiny 1994 nr 137 s. 1–2. * ZIMKA ROMAN:
Stawiam na ludzi i wartości. Rozm. Witold
Lechowski. Tamże nr 144 s. 4. * ZIMKA R.
Idealista praktyczny. Rozm. Elżbieta Kensy.
Nowe Podkarp. 1994 nr 48 s. 7, rys.
Prezydent Krosna.
2843. GOCKI HENRYK: Ocenę pozostawiam mieszkańcom. Rozm. Marian Struś.
Nowe Podkarp. 1994 nr 23 s. 6.
Sprawa nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Leska.
2844. GORCZYCA ANNA: Burmistrz zostaje. Burzliwe obrady w Iwoniczu Zdroju.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 53 s. 2, rys.
2845. JUCHA STANISŁAW: Hierarchia
potrzeb. Rozm. Roman Rak. Kur. Podkarp.
1994 nr 50 s. 3.
Wicewojewoda krośnieński.
2846. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Próba samorządności. Dz. Pol. 1994 nr 47 s. 18.
Sprawa utworzenia gminy Blizne.
2847. KENSY ELŻBIETA: Miły wójcie cóż
się dzieje? Nowe Podkarp. 1994 nr 27 s. 6.
Kompleksowa kontrola Urzędu Gminy w Iwoniczu Zdroju.
2848. LECHOŃ WITOLD: Zwykłe formalności. Rozm. Krzysztof Kamiński. Dz.
Pol. 1994 nr 230 s. 8.
Wydział ds. wyznań w Urzędzie Wojewódzkim
w Krośnie.
2849. NICPOŃ HENRYK: Bójta się wójta?
Dz. Pol. 1994 nr 290 s. 19.
Dotyczy bezprawnej sprzedaży działek nad Zalewem Solińskim.
2850. OLEJKO EDWARD: Nie możemy
niczego obiecywać. Rozm. Roman Rak. Kur.
Podkarp. 1994 nr 45 s. 3, il.
Burmistrz miasta Sanoka.
2851. PREZENTACJE. Piotr Komornicki.
Życie Gosp. 1994 nt 15 s. 15, portr. * PUDŁO
161
M[ARIA]: O jeden głos za mało. Nowe Podkarp. 1994 nr 12 s. 8.
2861. STRUŚ MARIAN: Szachy z burmistrzem. Nowe Podkarp. 1994 nr 16 s. 6.
Powołanie Piotra Komornickiego na stanowisko wojewody krośnieńskiego.
Konflikt burmistrza z Radą Miasta w Lesku.
2852. (r): Kontrolowanie rejonów. Nowe
Podkarp. 1994 nr 39 s. 5.
Dotyczy kontroli urzędów rejonowych w woj.
krośnieńskim przez Urząd Wojewódzki.
2853. RAUS ANDRZEJ: Pierwszy kurs do
Chyrowa. Nowiny 1994 nr 118 dod. Sąsiedzi
nr 1 s. IV.
Przejście graniczne w Krościenku.
2854. RAK JANUSZ: Zdrowy rozsądek
i czyste ręce. Rozm. Elżbieta Kensy. Nowe
Podkarp. 1994 nr 32 s. 7. * RAK J.: Miasto
bogate, dobrze zarządzane. Rozm. Elżbieta
Kensy. Tamże nr 51/52 s. 12. * RAK J.: Mieć
czyste ręce. Rozm. Roman Rak. Kur. Podkarp.
1994 nr 39 s. 9.
Burmistrz Jasła.
2855. RAK ROMAN: „Demokracja” po krośnieńsku. Kur. Podkarp. 1994 nr 48 s. 6.
Dotyczy podziału Wydziału Gospodarki Komunalnej na dwa nowe wydziały: Komunalny i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Krośnie.
2856. RAK ROMAN: W Krościenku jest
gmina! Kur. Podkarp. 1994 nr 52 s. 5, il.
Dotyczy powstania nowej gminy Krościenko
Wyżne.
2857. RAK ROMAN: Gminne przepychanki. Kur. Podkarp. 1994 nr 9 s. 3.
Podział gminy Jasienica Rosielna.
2858. (si, twa, mra): Nie bójcie się wójta.
Nowiny 1994 nr 182 s. 2.
Dotyczy wyboru nowego wójta w Chorkówce
i Raniżowie, woj. rzeszowskie.
2859. SIENIAWSKI MICHAŁ: Niepogoda
dla burmistrza. Dz. Pol. 1994 nr 68 s. 8.
Konflikt burmistrza z Radą Miasta w Lesku.
2860. SKARBEK AGNIESZKA: Kościelne
roszczenia. Dz. Pol. 1994 nr 263 s. 9.
Roszczenia dotyczące zwrotu lasów na terenie
woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
162
2862. TABISZ STANISŁAW: Mądrze się
łączyć. Rozm. Marian Struś. Nowe Podkarp.
1994 nr 30 s. 7.
Burmistrz Leska.
2863. W.W.: Barwinek w rozbudowie. Dz.
Pol. 1994 nr 125 s. 9.
Dotyczy przejścia granicznego.
2864. WARZOCHA ADAM: Baza Cienkiego. Nowiny 1994 nr 195 s. 1, 3, il.
Dotyczy oceny pracy wójta gminy Solina, Władysława Cienkiego.
2865. ZATORSKI RYSZARD: Dobry, ale...
z SLD. Trybuna 1994 nr 181 s. 12.
Dotyczy wyboru burmistrza w Sanoku.
2866. ZIELENIUK ZBIGNIEW: Miasto
w zastaw. Nie 1994 nr 35 s. 3, il.
Andrzej Kachlik – burmistrz Jasła.
Woj. przemysk ie
2867. BATOWSKA BARBARA: Zaufać sobie. Rozm. Wacław Burzmiński. Nowiny 1994
nr 29 dod. Biznes Nowiny nr 13 s. I–II, portr.
Właścicielka Biura Doradztwa Prawno-Skarbowego w Przemyślu.
2868. BEK WIESŁAW: Kij i marchewka. Życie Przemys. 1994 nr 44 s. 7, rys. – Polem. DZIADUŁA EDWARD: Ach, to życie! Tamże nr 48
s. 14. – Odp. BEK W.: Ile razy był szpak dziobany... Tamże nr 49 s. 14. – Odp. DZIADUŁA E.:
Ostanie dziobanie szpaka. Tamże nr 52 s. 14.
Dotyczy burmistrza Cieszanowa, Edwarda
Dziaduły.
2869. BORCZ KAZIMIERZ: Mój Boże!
Sypnij złotem! Rozm. Jas. Życie Przemys. 1994
nr 32 s. 5, portr.
Problemy i osiągnięcia burmistrza Przeworska.
2870. BURZMIŃSKI WACŁAW: Ucieczka
z miasta. Nowiny 1994 nr 25 s. 1, 3. * MAKARA JERZY: Gorliczyna miastem? – a czemu
nie! Pogranicze 1994 nr 50 s. 4. * WILGUCKI
ARTUR: Gorliczyna kontra Przeworsk. Życie
Przemys. 1994 nr 6 s. 5. * (a): Ulica jak granica. Tamże nr 8 s. 5. * SOŁEK JAN: Wojna
o Gorliczyńską. Tamże nr 38 s. 5, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 290 s. 4.
Dotyczy zmian granic gminy Gorliczyna
2871. CIUPIŃSKI ZYGMUNT: „Nie zamierzam pozostawiać po sobie pomników...”
Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1994 nr 4
s. 7, portr. * CIUPIŃSKI Z.: Dziewięć miesięcy
– spowiedź. Rozm. Marek Cynkar. Tamże nr 41
s. 1–2. * CIUPIŃSKI Z.: Zakasać rękawy i do
roboty. Rozm. Ryszard Kubowicz. Wieści 1994
nr 8 s. 3, portr.
Wojewoda przemyski.
2872. ĆWIK ZBIGNIEW: Na wszystko
brakuje pieniędzy. Rozm. Adam Łazar. Pogranicze 1994 nr 31 s. 5.
Burmistrz miasta i gminy Oleszyce.
2873. D.W.: Wójt na walizkach. Życie Przemys. 1994 nr 18 s. 4.
Urząd Gminy w Jarosławiu.
2874. (del): Wstęga i buldożery. Życie Przemys. 1994 nr 21 s. 3, il. * MAKARA JERZY:
Granica, która łączy... Pogranicze 1994 nr 22
s. 12, il.
Dotyczy budowy przejścia granicznego w Korczowej.
2875. dow.: Znowu pluskwa! Życie Przemys.
1994 nr 52 s. 1, 4. * (jm): Jarosław na podsłuchu. Nowiny 1994 nr 247 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 295 s. 5; nr 299 s. 8; Kur.
Pol. 1994 nr 271 s. 2.
Dotyczy Urzędu Miejskiego.
2876. DUNAT BOŻENA: Przemyśl – zanim oddasz. Nie 1994 nr 19 s. 4, il.
Sprawa zwrotu kościelnych majątków w Przemyślu.
2877. DZIADUŁA EDWARD: Filary burmistrza Dziaduły. Rozm. Ryszard Zatorski.
Trybuna 1994 nr 177 s. 10.
Cieszanów.
2878. (jm, apl, ewg): „Pluskwy” w gabinetach. Nowiny 1994 nr 241 s. 1–2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 286 s. 1; Sztand. Młod.
1994 nr 240 s. 2; Dz. Pol. 1994 nr 287 s. 5.
Dotyczy podsłuchu w Urzędzie Miasta w Przemyślu.
2879. J.S.: Na 433 ulicy. Życie Przemys. 1994
nr 13 s. 9, il.
Nazewnictwo ulic w Przemyślu.
2880. (Jaś): Kto ma dawać burmistrzowi?
Życie Przemys. 1994 nr 31 s. 4.
Dotyczy wynagrodzenia dla burmistrza w Przeworsku.
2881. KASZUBA LILIANNA, WILGUCKI
ARTUR: Spotkanie na szczycie. Życie Przemys. 1994 nr 49 s. 4, il.
Odpowiedzi wojewody przemyskiego i wiceprezydenta Przemyśla na pytania czytelników.
2882. KUSK STANISŁAW: Nowi radni
„wrzucą” nowe tematy. Rozm. Adam Łazar.
Pogranicze 1994 nr 30 s. 3, rys.
Wójt gminy Lubaczów.
2883. MAKARA JERZY: Dynów, ul. Bartkówka. Pogranicze 1994 nr 38 s. 3.
Wieś Bartkówka przyłączona do Dynowa.
2884. MAKARA JERZY: Igranie z... makiem? Pogranicze 1994 nr 29 s. 5, il.
Wydział Rolnictwa UW w Przemyślu.
2885. MATUSZ JERZY: Nie ma strony, jest
człowiek. Rozm. Jacek Szwic. Życie Przemys.
1994 nr 29 s. 5, portr.
Burmistrz Jarosławia.
2886. MŁYNARSKI JANUSZ: W Sieniawie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 286 s. 1.
Posiedzenie Konwentu Wojewodów.
2887. NYCZEK MIECZYSŁAW: Wakat w
Leszczawie. Nowiny 1994 nr 131 s. 4–5, il.
Dotyczy Jana Czerwiwca, zmarłego sołtysa
Leszczawy Dolnej.
2888. NYCZEK MIECZYSŁAW: Wola
ludu. Nowiny 1994 nr 30 s. 1, 4, il.
Wybory wójta w gminie Fredropol.
163
2889. PĘZIOŁ ADAM: Pożegnanie z „podrzutkiem”. Rozm. Zdzisław Besz. Pogranicze
1994 nr 2 s. 10, portr. * SŁODYCZKA ANETA, RACZYŃSKI KRZYSZTOF P.: Strącanie
aniołów? Sztand. Młod. 1994 nr 3 s. 13.
Zdymisjonowanie A. Pęzioła ze stanowiska wojewody przemyskiego.
2890. SAWICKI TADEUSZ: Nowy prezydent. Rozm. Artur Wilgucki. Życie Przemys.
1994 nr 27 s. 4. * SZELIGA ZDZISŁAW: Sawicki prezydentem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
154 s. 1.
Przemyśl.
SKARBEK A.: Kościelne roszczenia = poz.
2860
2891. TOMUSIAK JERZY: Amok władzy.
Życie Przemys. 1994 nr 31 s. 5.
Dotyczy burmistrza Kańczugi.
2892. TOMUSIAK JERZY: Gadanie na zawołanie. Życie Przemys. 1994 nr 42 s. 7, port.
Jan Jarosz – rzecznik prezydenta Przemyśla,
Dariusz Iwaneczko – rzecznik wojewody przemyskiego, Zdzisław Wójcik – rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Przemyślu, Krystyna Mielnicka – rzecznik
Urzędu Celnego w Przemyślu, Bogumiła Puchacz – rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji
w Przemyślu.
2893. WILK DOROTA: Pod drzwiami burmistrza. Życie Przemys. 1994 nr 20 s. 1, 4.
Urząd Miasta w Jarosławiu.
2894. ZAJĄC JERZY: Wszystko było z klucza. Rozm. Jerzy Tomusiak. Życie Przemys.
1994 nr 5
Burmistrz Lubaczowa.
2895. ZATORSKI RYSZARD: Drogami i koleją na wschód. Trybuna 1994 nr 217 s. 17.
Przejście graniczne Przemyśl–Medyka.
2896. ŻURAWSKA KRYSTYNA: Nikt nie
jest do końca zły. Rozm. R[omulad] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 2 s. 4, portr.
Z pracy psychologa w Zakładzie Karnym w Przemyślu.
164
Woj. rzeszowsk ie
2897. BĘBEN STANISŁAW: Gminne progi
i bariery. Rozm. W[aldemar] Kłos. Dz. Pol.
1994 nr 287 s. 9.
Burmistrz gminy Błażowa.
2898. BUJAK BOLESŁAW: Zgoda jest
Rozm. (RKz). Wieści 1994 nr 46 s. 6.
Burmistrz gminy Ropczyce.
2899. BURTAN JERZY: Wszystko przez
Sieczkosia. Dz. Pol. 1994 nr 172 s. 9, il. * JANOWSKI M.: Miasto – środowisko rodziny.
Słowo 1994 nr 225 s. 7. * JANOWSKI M.:
Wybrałem najlepszych. Rozm. Jerzy Leniart.
Nowiny 1994 nr 143 s. 8, il. * JANOWSKI M.:
Prezydenckim okiem. Rozm. J. Leniart. Tamże nr 222 s. 8, portr.
Także: Nowiny 1994 nr 136 s. 1.
Prezydent miasta Rzeszowa.
2900. CHŁOPECKI JERZY: Ksiądz martwemu nie przepuści. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 24 s. 2, rys. – Polem. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Ofiara drętwej mody. Nowiny
1994 nr 23 s. 3. – Odp. CHŁOPECKI J.: Ofiara podejrzliwości? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
36 s. 2.
Sprawa zwrotu obiektu parafii Farnej w Rzeszowie.
2901. CHODOROWSKI JANUSZ: Strefa
nadziei. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1994
nr 233 s. 6, il.
Prezydent Mielca.
2902. CZEPIELA KAZIMIERZ: Jestem człowiekiem kompromisu. Rozm. Marek Szenborn.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 301 s. 6.
Burmistrz Kolbuszowej.
2903. GUBERNAT ANDRZEJ: Czy zwycięży rozsądek? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
160 s. 1.
Spotkanie radnych dotyczące prawyborów prezydenta Rzeszowa.
2904. HAJNOSZ IWONA: Dać radę radzie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 111 s. 1, il. – Polem.
BOROWIK ZYGMUNT: Jeszcze wokół par-
kometrów. Tamże nr 125 s. 3; SUWAŁA ROBERT, Tamże. – Odp. Hajnosz I., Tamże.
Dotyczy uchylenia niezgodnej z prawem uchwały płatnego parkowania w Rzeszowie.
2905. HAJNOSZ IWONA, KLIMCZAK
JOANNA: Trudny pilotaż. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 209 s. 1, rys. – Polem. SOJA MAREK:
Kuratoryjne pieniądze. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 213 s. 3.
Dotyczy umowy pomiędzy Urzędem Miasta
w Rzeszowie i Urzędem Wojewódzkim o finansowaniu pilotażu.
2906. (jkk): Tajne pytania Ciesielskiego.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 165 s. 1.
Dotyczy rzeszowskiej placówki NIK-u.
2907. JANOWSKI MIECZYSŁAW: Prezydent w czepku. Rozm. Henryk Nicpoń. Dz.
Pol. 1994 nr 138 s. 27.
Prezydent Rzeszowa o swojej pracy i o wyborach do samorządów.
2908. KATNER W. J.: Kryształowy i kompetentny. Rozm. Szymon Jakubowski. Dz.
Pol. 1994 nr 165 s. 9. * MATUSZ J[ÓZEF]:
Inspektorzy do wymiany? Nowiny 1994 nr
135 s. 1, 3.
Kontrola pracy inspektorów NIK w Rzeszowie.
2909. KLIMCZAK JOANNA, GUBERNAT
ANDRZEJ: Porządki w NIK? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 162 s. 1, il.
Dotyczy nieporozumień w Delegaturze NIK
w Rzeszowie.
2910. LONCZAK J[ÓZEF]: 6 miliardów
złotych na gminę. Nowiny 1994 nr 147 s. 3. –
Polem. BENTKOWSKI ALEKSANDER: Wymiana zdań między posłem a burmistrzem.
Tamże nr 164 s. 3. – Odp. [Redakcja]. Tamże.
* HAJNOSZ IWONA: Walka o pieniądze.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 177 s. 1.
Spotkanie wojewody rzeszowskiego z samorządowcami.
2911. NICPOŃ HENRYK: Anarchia w Gawłuszowicach. Dz. Pol. 1994 nr 243 s. 8. * SIWAK STANISŁAW: Obywatelskie prawo Matusiaka. Nowiny 1994 nr 210 s. 5–6, rys.
Dotyczy wyboru wójta w Gawłuszowicach.
2912. NICPOŃ HENRYK: Bałkański kocioł. Dz. Pol. 1994 nr 38 s. 15.
Scalenia gruntów w Maleniskach.
2913. NICPOŃ HENRYK: Biurokratystan.
Dz. Pol. 1994 nr 135 s. 9.
Dotyczy Urzędu Miasta w Rzeszowie.
2914. NICPOŃ HENRYK: Dyskretny przetarg. Dz. Pol. 1994 nr 106 s. 10. * ZATORSKI
RYSZARD: Przetargowy spadek. Trybuna
1994 nr 151 s. 13.
Dotyczy przetargu na plac w centrum Ropczyc.
2915. NICPOŃ HENRYK: Gra interesów.
Dz. Pol. 1994 nr 190 s. 9.
Wybory wójta w gminie Raniżów.
2916. NICPOŃ HENRYK: Rozbiór województwa rzeszowskiego. Dz. Pol. 1994 nr 99
s. 22.
2917. NICPOŃ HENRYK: Polowanie na
wojewodę. Dz. Pol. 1994 nr 8 s. 1, 8. – Polem.
NIEMIEC RYSZARD [właśc. JÓZEF]: „Polowanie na wojewodę”. Tamże nr 16 s. 5. – Odp.
Nicpoń H., Tamże.
Wojewoda rzeszowski Kazimierz Ferenc.
2918. NICPOŃ HENRYK: Spiskowanie
w gminie Niwiska. Dz. Pol. 1994 nr 197 s. 17.
Dotyczy wyboru wójta.
2919. OLECH JANUSZ: Superurzędnik.
Rozm. Henryk Nicpoń. Dz. Pol. 1994 nr 218
s. 8.
Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
2920. R.W.: Jestem sobą. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 18 dod. Grom. Małop. nr 9 s. I–II.
Spotkanie Kazimierza Surowca, wojewody rzeszowskiego z dziennikarzami.
(si, twa, mra): Nie bójcie się wójta = poz.
2858
2921. SIWAK STANISŁAW: „Bój graniczny”
pod Rzeszowem. Nowiny 1994 nr 30 s. 1, 5.
Spawa poszerzenia granicy gminy Głogów Młp.
2922. SIWAK ST[ANISŁAW]: Niwiska
mają wójta. Nowiny 1994 nr 172 s. 2.
165
SKARBEK A.: Kościelne roszczenia = poz.
2860
2923. SUROWIEC KAZIMIERZ: Jestem
człowiekiem dialogu... Rozm. Małgorzata
Ejma-Multańska. Wieści 1994 nr 9 s. 3, portr.
* WIECZORKOWSKA ANNA: Prezentacje.
Kazimierz Surowiec. Red... Życie Gosp. 1994
nr 17 s. 11, portr.
Wojewoda rzeszowski.
2924. SUROWIEC KAZIMIERZ: Koniec
z bajkami? Rozm. Henryk Nicpoń. Dz. Pol.
1994 nr 23 s. 1, 7.
Kandydat na wojewodę rzeszowskiego.
2925. SUROWIEC KAZIMIERZ: Sprawa
honoru. Rozm. Henryk Nicpoń. Dz. Pol. 1994
nr 81 s. 18. * SUROWIEC KAZIMIERZ: Demokratyzowanie urzędu. Rozm. Henryk Nicpoń. Tamże nr 174 s. 20.
Wojewoda rzeszowski.
2926. SUROWIEC KAZIMIERZ: Stawiam
na fachowców. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1994 nr 32 s. 1, 3. * SUROWIEC K.: Uniwersytet to nie utopia. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994 nr 244 s. 7, portr.
Wojewoda rzeszowski.
2927. SUROWIEC KAZIMIERZ: Stawiam
na rozwój. Rozm. Iwona Hajnosz. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 52 s. 3, portr. – Polem. FERENC
KAZIMIERZ: Głos byłego wojewody. Tamże
1994 nr 61 s. 3.
Wojewoda rzeszowski.
2928. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Gratulacje jak pocałunek Judasza? Nowiny 1994
nr 125 s. 4.
Dotyczy sformowania władzy wykonawczej
miasta Rzeszowa.
2929. SZENBORN MAREK: Trafiony „celnie”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 229 s. 1, il. – Polem. MAREK JÓZEF: Urząd Celny wyjaśnia.
Tamże nr 238 s. 3, rys. – Odp. Szenborn M.,
Tamże; Polem. WOŹNIAK MAREK: Trafiony
(nie)celnie. Tamże nr 244 s. 3. – Odp. Szenborn M., Tamże. * SZENBORN M.: Cel(Nik)
i prokurator. Tamże nr 234 s. 1, il. – Polem.
166
Woźniak Henryk: Trafiony (nie)celnie). Tamże nr 244 s. 3. – Odp. Szenborn M., Tamże.
Dotyczy działalności Oddziału Celnego w Rzeszowie.
2930. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Anty-terroryści. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 258 s. 1, il.
Dotyczy wyeksmitowania rodziny, niezgodne
z prawem w Rzeszowie.
2931. SZENBORN MAREK, STACHÓW
JÓZEF: Zabiegi o urząd. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 149 s. 1, il. * HAJNOSZ IWONA:
Najpierw mięso, potem prezydent. Tamże nr
163 s. 1. * JANOWSKI MIECZYSŁAW: Nie
będę dyktatorem. Rozm. Marek Szenborn.
Tamże nr 168 s. 3, il.
Prezydent Rzeszowa.
2932. ŚLIWIŃSKI MAREK: Chcą działać
gospodarniej. Rozm. (D). Kur. Podkarp. 1994
nr 45 s. 10.
Burmistrz Strzyżowa.
2933. (tom): Cmentarzysko „reklamówek”.
Nowiny 1994 nr 145 s. 4, il.
Dotyczy usunięcia tablic reklamowych przy
drogach przez władze Rzeszowa.
2934. WINIARSKI EDWARD: U wojewody pracuje się. Dz. Pol. 1994 nr 135 s. 9.
Dotyczy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Woj. t ar nobrzesk ie
2935. APEL do premiera rządu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 50 s. 1, 4.
Apel skierowany do władz samorządowych
miast i gmin woj. tarnobrzeskiego w sprawie odwołania wojewody.
2936. BORZĘCKI JAN ADAM: Sandomierz ma nowego burmistrza. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 28 s. 6.
2937. BORZĘCKI JAN ADAM: Skrzywiony
kręgosłup miasta. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 19 s. 6.
Dotyczy zaniedbań administracyjnych dzielnicy Sandomierza po prawej stronie Wisły.
2938. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Urzędować na swoim. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 32 s. 6.
Dotyczy siedziby dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
2939. CAPIGA ANDRZEJ: Andrzej Gajec
prezydentem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 28 s. 6.
Stalowa Wola.
2940. CAPIGA ANDRZEJ: Chmury nad
„Słonecznym”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 12 s. 1, 6.
Sprawa przesunięcia granic administracyjnych
Radomyśla.
2941. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Róże
dla jedynaczki. Dz. Pol. 1994 nr 288 s. 8. *
(jam): Murem za Sagatowską. Nowiny 1994
nr 211 s. 1, 3. * (lew): Wojewoda tarnobrzeski
odwołany. Tamże nr 240 s. 1–2. * NIEMIEC
PIOTR: Kosa poszła w ruch. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 50 s. 4. * SAGATOWSKA JANINA:
Odchodzę z walizą pełną serc. Rozm. Bogumiła Trzaska. Tamże nr 51 s. 1, 4, il.
Dotyczy dymisji wojewody tarnobrzeskiego.
2942. CIASTOŃ ANNA MARIA: Szczypanie jedynaczki. Dz. Pol. 1994 nr 227 s. 22.
Dotyczy wyboru wojewody tarnobrzeskiego.
2943. GAJEC ANDRZEJ: Chcemy gospodarczego ożywienia miasta. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38 s. 6,
portr.
Prezydent Stalowej Woli.
2944. JANIA RYSZARD: Z niemożliwego
możliwe. Dz. Pol. 1994 nr 264 s. 13.
Wicewojewoda tarnobrzeski.
2945. KORALEWSKI JACEK: Niczego nie
żałuję. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 20 s. 6, portr.
Z pracy prezydenta Stalowej Woli.
2946. MALICKI WOJCIECH: Jest wiceprezydent. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 30 s. 6.
Tarnobrzeg.
2947. NICPOŃ HENRYK: Wahadełko. Polityka 1994 nr 31 s. 3. * WARZOCHA ADAM:
Strzepywanie pudru. Nowiny 1994 nr 111 s. 1, 4.
* ZATORSKI RYSZARD: Basiak burmistrzem.
Trybuna 1994 nr 158 s. 9.
Janów Lubelski.
2948. SAGATOWSKA JANINA: Rzuciłam
palenie. Rozm. Janina Skalska. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 9 s. 1, 8, rys.
Wojewoda tarnobrzeski.
2949. SIWAK STANISŁAW: Gwałtu! Co
się dzieje? Nowiny 1994 nr 214 s. 8, il.
Dotyczy odzyskania praw miejskich dla Osieka.
2950. STAWOWY PAWEŁ: Rewolucji kadrowych nie będzie. Rozm. Bogusław Szwedo. Nowiny 1994 nr 251 s. 1–2. * TRZASKA
BOGUMIŁA: Paweł Stawowy – wojewodą.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 52 s. 1, 4, portr.
Dotyczy wojewody tarnobrzeskiego.
2951. TRZASKA BOGUMIŁA: Głupota czy
sabotaż? Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 21 s. 1, 5, il. – Polem. GRABOWSKI FRANCISZEK, Tamże nr
24 s. 5; [Mieszkańcy wsi Łukawa], Tamże.
Niegospodarność wójta w gminie Obrazów.
2952. ŻWIRUK STANISŁAW: Najważniejsze – zdecentralizować państwo. Rozm. Piotr
Niemiec. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 13 s. 6, portr.
Prezydent Tarnobrzega m. in. o problemach
miasta.
Administ rac j a zob. też poz. 26–29,
1967, 3029, 3336, 3411, 4780
2. SAMORZĄD TERYTORIALNY
a) Histor i a
2953. JAROSIŃSKA MAŁGORZATA: O rzeszowskich władzach miejskich. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 15 s. 3, il.
Historia samorządu miejskiego.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
Woj. k rośnieńsk ie
2954. BATA ARTUR: Burza nad Leskiem.
Nowe Podkarp. 1994 nr 9 s. 7. * RAK ROMAN:
167
Paskudzenie papierów. Kur. Podkarp. 1994 nr
11 s. 1, 4, il. * SZENBORN MAREK: Wyraz
podwójnej moralności. Super Flesz 1994 nr 11
s. 10–11, rys.
Rada Miasta i Gminy Lesko.
2955. BATA ARTUR: Harcownicy w gminie. Dz. Lud. 1994 nr 17 s. 3.
Samorządy w Lesku, Jaśle i Iwoniczu Zdroju.
2956. BATA ARTUR: Złapał Turek Tatarzynę... Nowe Podkarp. 1994 nr 10 s. 1, 7. *
KACZYŃSKI ANDRZEJ: Bój o Zdrój. Rzeczpospolita 1994 nr 75 s. 4.
Dotyczy Rady Gminy w Iwoniczu Zdroju.
2957. BOSAK FRANCISZEK: Cena odpowiedzialności. Nowe Podkarp. 1994 nr 51/52
s. 13, il. * NICPOŃ HENRYK: Dziura pod
„Europą”. Dz. Pol. 1994 nr 141 s. 9.
Dotyczy samorządu w Jaśle.
2958. BOSAK FRANCISZEK: Od nowa?
Rozm. Roman Rak. Kur. Podkarp. 1994 nr 39
s. 9.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle.
2959. (czak): Rozważania o lepszym jutrze.
Dz. Pol. 1994 nr 282 s. 9.
Dotyczy spotkania Prezydium Sejmiku Samorządowego woj. krośnieńskiego z burmistrzami i
wójtami w Rymanowie-Zdroju.
2960. CEGŁA ELŻBIETA: Lekcja samorządzenia – klasa pierwsza. Gaz. Krak. 1994
nr 135 s. 7.
M. in. dotyczy gminy Czarna w woj. krośnieńskim i Łańcuta w woj. rzeszowskim.
2961. (ewg): Odwołany i powołany. Nowiny
1994 nr 134 s. 4.
Konflikt pomiędzy radnymi z Lubatowej i Lubatówki a radnymi z Iwonicza.
2963. GORCZYCA ANNA, GUBERNAT
ANDRZEJ, SZELIGA ZDZISŁAW: Rady wybrane. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 142 s. 1, rys.
Wyniki wyborów w woj. rzeszowskim. przemyskim i krośnieńskim.
2964. GORCZYCA ANNA, SZELIGA ZDZISŁAW: Przed wyborami. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 118 s. 2.
Wybory samorządowe w woj. przemyskim i krośnieńskim.
2965. GUBERNAT ANDRZEJ, SZELIGA
ZDZISŁAW, TULIK JAN: Rady małe i duże.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 144 s. 1, rys.
Wyniki wyborów do rad w Mielcu, woj. rzeszowskie, Jarosławiu, Lubaczowie, woj. przemyskie i Lesku, woj. krośnieńskie.
2966. (jsl): „Pokłosie” konfliktu. Kur. Podkarp. 1994 nr 11 s. 6, il. * STANOWIEC KAMILA: Proste pytania. Nowe Podkarp. 1994 nr
4 s. 11. – Polem. KANDEFER KAZIMIERZ:
Proste pytania. Nowe Podkarp. 1994 nr 8 s. 7.
Rada Miasta w Iwoniczu-Zdroju.
2967. KAWA MARIAN: Obok wielkiej polityki. Rozm. Roman Rak. Kur. Podkarp. 1994
nr 52 s. 6, portr.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego
woj. krośnieńskiego.
2968. KOKOSZKA ELŻBIETA: Za piwo...
do rady? Nowe Podkarp. 1994 nr 42 s. 9.
Nieprawidłowości w wyborach samorządowych
w gminie Bukowsko.
2969. (mra): Start ostry, a finisz? Nowiny 1994 nr 98 s. 3. * OSIATYŃSKI JERZY:
Szukanie własnego miejsca. Rozm. Tadeusz
Szewczyk. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 176 s. 4,
portr.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 121 s. 2.
Wybory samorządowe w woj. krośnieńskim.
2962. GORCZYCA ANNA: Budżet przyjęty. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 124 s. 1. * MALINOWSKI WOJCIECH: Forum moralnego
nacisku. Rozm. Maria Pudło. Nowe Podkarp.
1994 nr 24 s. 6.
2970. MAKARSKI SYLWESTER: Rola
władz i samorządów lokalnych w rozwoju
przedsiębiorczości wsi. Rozpr. i Monogr. Wydz.
Ekon. 1994 nr 5 s. 239–255, bibliogr., Summ.
Dotyczy sejmiku samorządowego w woj. krośnieńskim.
Dotyczy m. in. woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
168
2971. NIEBUDEK JAN: Portfelowa samorządność. Nowiny 1994 nr 230 s. 4, il.
Gmina Komańcza.
2972. OBWIESZCZENIE Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 20
czerwca 1994 r. Nowe Podkarp. 1994 nr 26
s. 10–11.
2980. WYBORY do Rad Gmin 19 VI 1994:
statystyka wyborcza: województwo krośnieńskie / Państwowa Komisja Wyborcza, Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa: PKW:
GUS, 1994. – 37 s.; 21 x 29 cm
Woj. przemysk ie
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad
gmin w woj. krośnieńskim.
2981. (aw): Czym Rada bogata... Życie Przemys. 1994 nr 21 s. 1, 5.
2973. PRAWA noga, lewa noga. Dz. Pol.
1994 nr 141 s. 8; nr 142 s. 8.
Ocena kadencji Rady Miasta w Lubaczowie.
Także: Nowiny 1994 nr 118 s. 1, 3.
Wyniki wyborów w woj. rzeszowskim, krośnieńskim, przemyskim i tarnobrzeskim.
2974. (r): Z sołtysa wójt. Nowe Podkarp.
1994 nr 17 s. 6.
Samorządy w woj. krośnieńskim.
2975. RADWAN ANDRZEJ: Sanok przeprasza się z Sanem. Rozm. Stanisław Siwak.
Nowiny 1994 nr 5 s. 5, il.
Rada Miasta w Sanoku.
2976. SIWAK STANISŁAW: Widok znad
Jasiołki. Nowiny 1994 nr 56 s. 7, il. – Polem.
SIUTA KAZIMIERZ: Widok znad Jasiołki.
Wiceburmistrz odpowiada. Tamże nr 90 s. 4;
[Członkowie Rady Miasta]: Widok znad Jasiołki. Tamże. ­– Odp. SIWAK S., Tamże 1994
nr 95 s. 4.
Jasło. Również działalność Rady Miasta.
2977. SYREK TOMEK: Demokracja z rękami w kieszeni. Kur. Podkarp. 1994 nr 41
s. 1–2, rys.
Dotyczy wyborów samorządowych w gminie
Chorkówka.
2978. WOJENKA w [Nowym] Żmigrodzie.
Nowe Podkarp. 1994 nr 1 s. 1, 5.
Samorząd gminy.
2979. WYBORY do Rad Gmin 19 VI 1994:
statystyka wyborcza: Polska / Państwowa Komisja Wyborcza, Główny Urząd Statystyczny.
– Warszawa: PKW: GUS, 1994. – 305 s.[1] k.
mapa: tab.; 21 x 29 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
2982. (AMC, MOT): Zmniejszony pęd do
władzy. Dz. Pol. 1994 nr 121 s. 27.
Dotyczy wyborów samorządowych w woj. przemyskim i tarnobrzeskim.
2983. BARTMIŃSKI JAN: Rząd bez samorządu? Rozm. Artur Wilgucki. Życie Przemys.
1994 nr 21 s. 3.
M. in. dotyczy przemyskiego Sejmiku Samorządowego.
2984. BORZĘCKI JACEK: „Samorządny
Przemyśl“. Nowiny 1994 nr 112 s. 1, 3. * ZATORSKI RYSZARD: „Historyczne” pożegnanie rajców. Trybuna 1994 nr 128 s. 13.
Podsumowanie pracy Rady Miasta w Przemyślu.
2985. D.W.: Jarosławianie o radach. Życie
Przemys. 1994 nr 19 s. 1, 4.
Ocena pracy radnych przez mieszkańców
Jarosławia.
2986. (del.): Oceny i nadzieje. Życie Przemys. 1994 nr 23 s. 3.
Dotyczy działalności rządów Rady Miejskiej
Dynowa.
GORCZYCA A., GUBERNAT A., SZELIGA Z.: Rady wybrane = poz. 2963
GORCZYCA A., SZELIGA Z.: Przed wyborami = poz. 2964
GUBERNAT A., SZELIGA Z., TULIK J.:
Rady małe i duże = poz. 2965
2987. (jb): „Przymierze” przeciw korupcji.
Nowiny 1994 nr 112 s. 1, 3.
Dotyczy „Przymierza Samorządowego” w Przemyślu.
169
2988. ŁAZAR ADAM: Lubaczów wzniósł się
ponad podziały. Pogranicze 1994 nr 30 s. 2, il.
Wybory Rady Miasta.
2989. ŁAZAR ADAM: Program dla Lubaczowa. Cz. 1, 2. Pogranicze 1994 nr 19
s. 2; nr 20 s. 2, il. – Polem. BEK WIESŁAW:
„Program Lubaczowa”. Pogranicze 1994 nr
23 s. 13.
Dotyczy kampanii wyborczej do samorządów w
Lubaczowie.
MAKARSKI S.: Rola władz i samorządów...
= poz. 2970
MATOSZKO K.: W słabym ciele zdrowy
duch = poz. 1328
2990. MATUSIEWICZ ANDRZEJ: Wierzę
w samorząd. Rozm. Artur Wilgucki. Życie
Przemys. 1994 nr 23 s. 3.
Dotyczy działalności Rady Miasta Przemyśla.
2991. (N-k): Start ostry, a finisz? Nowiny
1994 nr 98 s. 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 121 s. 2.
Dotyczy wyborów samorządowych w woj. przemyskim.
2992. NOWE rady gminne od A do Ż. Pogranicze 1994 nr 27 s. 4, il.
Woj. przemyskie.
2993. NYCZEK MIECZYSŁAW: Krawcy
z Pruchnika. Nowiny 1994 nr 82 s. 1, 4.
Rada Gminy Pruchnik.
PRAWA noga, lewa noga = poz. 2973
2994. PRZYBYLSKI ARKADIUSZ: Byleby
służył dobru miasta. Rozm. Ryszard Kaczka.
Pogranicze 1994 nr 10 s. 5, portr.
Samorząd miejski w Lubaczowie.
2995. (RP): Postawić na przebojowość i odwagę. Dz. Pol. 1994 nr 245 s. 24.
Gmina Cieszanów.
2996. SOŁEK JAN: Wszystko wróciło do
normalności. Życie Przemys. 1994 nr 34 s. 5.
Dotyczy wyborów samorządowych w gminie
Kańczuga.
170
2997. UW: W miastach mało, we wsiach
– więcej. Pogranicze 1994 nr 25 s. 7.
Wyniki wyborów samorządowych w woj. przemyskim.
2998. WIĘCŁAW JÓZEF: Brakowało mi
kontaktu z ludźmi. Rozm. Stanisław Lipnicki.
Pogranicze 1994 nr 34 s. 3.
Wojewódzki Sejmik Samorządowy w Przemyślu. Również sylwetka autora.
2999. WYBORY do Rad Gmin 19 VI 1994:
statystyka wyborcza: województwo przemyskie / Państwowa Komisja Wyborcza, Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa: PKW:
GUS, 1994. – 42 s.; 21 x 29 cm
WYBORY do Rad Gminy 19 VI 1994 =
poz. 2979
3000. WYBORY samorządowe ’94. Życie
Przemys. 1994 nr 25 s. 2.
Wyniki głosowania: Przemyśl, Jarosław, Lubaczów, Przeworsk.
3001. (zs): Herb opodatkowany. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 149 s. 2.
Dotyczy uchwały o używaniu herbu i nazwy
miasta Jarosław.
Woj. rzeszowsk ie
3002. BALAWENDER KAZIMIERZ: Blisko sielanki. Rozm. Danuta Heller. Dz. Pol.
1994 nr 194 s. 9. * BALAWENDER K.: Liczę
na współpracę. Rozm. Józef F. Matusz. Nowiny 1994 nr 145 s. 4, il.
Dotyczy Sejmiku Samorządowego w woj. rzeszowskim.
BIEDA T.: Kancelaria Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie
1950–1970 = poz. 1101
3003. BLISKO ludzkich spraw. Głos Rzeszowa 1994 nr 3 Dodatek s. 6–7, rys.
Z działalności Rady Osiedla im. Generała Grota-Roweckiego w Rzeszowie.
3004. BOBKO ALEKSANDER: Przeciwwaga. Rozm. Jaromir Kwiatkowski. Nowiny
1994 nr 77 s. 3, portr.
Liga Miejska w Rzeszowie.
3005. BOROWIK ZYGMUNT: Samorządowe furtki i obejścia. Rozm. Jan Niebudek.
Nowiny 1994 nr 82 s. 4, portr.
Biuro Sejmiku Samorządowego Województwa
Rzeszowskiego.
CEGŁA S.: Lekcja samorządzenia – klasa
pierwsza = poz. 2960
3006. CO NA Nowym Mieście piszczy? Głos
Rzeszowa 1994 nr 3 Dodatek s. 8, rys.
Z działalności Rady Osiedla Nowe Miasto w Rzeszowie.
3007. (dm): Kuluarowe decyzje? Dz. Pol.
1994 nr 169 s. 4.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 170 s. 1.
Wybór wiceprezydentów i członków Zarządu
Miasta w Rzeszowie.
3008. DEC ANDRZEJ: Sukcesy i porażki.
Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1994 nr 132
s. 3, il. * DEC A.: Sytuacja jest dobra, ale nie
beznadziejna. Wspólnota 1994 nr 20 s. 12–13.
Podsumowanie działalności Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego.
3009. DZIENNIK Uchwał Rady i Zarządu Miasta Rzeszowa / Rada i Zarząd Miasta
Rzeszowa. – Rzeszów, 1994. – 108 s.; 21 cm
3010. FURA FRANCISZEK: Gospodarstwo, wieś, gmina... Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 48 s. 8. * FURA
F.: Jeżeli nie pomożesz, to... Rozm. S. K. Dziedzic. Wieści 1994 nr 24 s. 8, portr.
Dotyczy wyborów samorządowych w gminie
Świlcza.
GORCZYCA A., GUBERNAT A., SZELIGA Z.: Rady wybrane = poz. 2963
3011. GUBERNAT ANDRZEJ: Do samorządu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 14 s. 1, il.
Dotyczy przyszłych wyborów przede wszystkim
w Rzeszowie.
3012. GUBERNAT ANDRZEJ: Miało być
o programach. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 139 s. 2.
Dotyczy wyborów samorządowych w Rzeszowie.
GUBERNAT A., SZELIGA Z., TULIK J.:
Rady małe i duże = poz. 2965
3013. GÓRNY JÓZEF: Samorząd Rzeszowa, a edukacja, kultura i sport w latach 1990–
94. Głos Rzeszowa 1994 nr 6 Dod. Specjalny
nr 6 s. 1–3.
3014. GUBERNAT ANDRZEJ: Od melioracji po kulturę. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 225
s. 1.
II sesja Sejmiku Samorządowego w Rzeszowie.
3015. HADAŁA RYSZARD: Czas na ocenę. Rozm. Krzysztof Szeliga. Nowiny 1994 nr
99 s. 4.
Samorząd gminy Czarna.
3016. HAJNOSZ IWONA: Obowiązki
miasta. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 289 [właśc.
nr 2] s. 1, il.
Przyjęcie programu pilotażowego przez samorząd Rzeszowa.
3017. HAJNOSZ IWONA: Płacić miastu?
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 252 s. 1, il.
Dotyczy sesji Rady Miasta Rzeszowa. Również
komentarz A. Gubernata.
3018. HAJNOSZ IWONA: Władze sejmiku
wybrane. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 167 s. 1.
Sejmik Samorządowy Województwa Rzeszowskiego.
3019. (jasz): PSC ma program. Nowiny
1994 nr 104 s. 1–2.
Dotyczy konferencji prasowej sztabu wyborczego Porozumienia Samorządowego Centrum
w Rzeszowie.
3020. JANOWSKI MIECZYSŁAW: Samorząd przed próbą. Rozm. Jarosław A. Szczepański. Nowiny 1994 nr 37 s. 3, portr.
Rzeszów.
3021. KALISZ DANUTA: Tradycja i współczesność samorządności w naszym regionie.
Głos Rzeszowa 1994 nr 6, wkładka.
Dotyczy sesji popularnonaukowej w Rzeszowie.
3022. KAWULA STANISŁAW: Nauka samorządności. Rozm. Anna Gorczyca. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 185 s. 5. dod. Gaz. w Krośnie.
Dotyczy miasta.
171
3023. KLIMCZAK JOANNA: Granice nie
muszą dzielić. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 249 s. 1.
Seminarium nt. „Samorządu Terytorialnego
Polski, Niemiec i Ukrainy” w Boguchwale.
3024. KROWIAK DOROTA: Jest jaki jest.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 125 s .1.
Program wyborczy centroprawicy do Rady
Miasta Rzeszowa.
3025. KROWIAK DOROTA: Sukcesy i porażki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 131 s. 3, il.
Wypowiedzi na temat pracy samorządu Rzeszowa mijającej kadencji.
3033. PIWIŃSKA MAŁGORZATA: Z prac
Zarządu Miasta Rzeszowa. Głos Rzeszowa
1994 nr 9 s. 5.
3034. POROZUMIENIE Samorządowe Centroprawicy. Nowiny 1994 nr 116 s. 4–5, portr.
Kandydaci na radnych w Rzeszowie.
PRAWA noga, lewa noga = poz. 2973
3035. RADA Miasta Rzeszowa. Głos Rzeszowa 1994 nr 11 s. 10–11, portr.
Portrety radnych miasta Rzeszowa.
3026. KULASA ADOLF: Inicjatyw nigdy dość. Głos Rzeszowa 1994 nr 3 Dodatek
s. 6–7, rys.
3036. REWER STANISŁAW: Obwieszczenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 1994 r. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 147 s. 4–5.
Z działalności Rady Osiedla Baranówka w Rzeszowie
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad
gmin na obszarze woj. rzeszowskiego.
3027. KWAŚNIAK MIROSŁAW: Nic o nas
bez nas. Głos Rzeszowa 1994 nr 3 dodatek s. 5.
3037. (si): Sielankowy obraz rady. Nowiny
1994 nr 80 s. 3.
Z działalności Rady Osiedla im. Ignacego Paderewskiego w Rzeszowie.
Samoocena Rady Miasta Rzeszowa na spotkaniu w auli Politechniki Rzeszowskiej.
3028. (L): Mielec musi się rozwijać! Nowiny
1994 nr 115 s. 7.
3038. (sos): Start ostry, a finisz? Nowiny
1994 nr 98 s. 1; nr 99 s. 1–2.
Deklaracja programowa Ligi Miejskiej w Mielcu.
Dotyczy wyborów samorządowych w woj. rzeszowskim.
3029. LONCZAK J[ÓZEF]: Spóźniony „Grad
pieniędzy”. Nowiny 1994 nr 181 s. 4.
Dotyczy spotkania wojewody rzeszowskiego
z przedstawicielami samorządów rejonu mieleckiego.
MAKARSKI S.: Rola władz i samorządów
lokalnych... = poz. 2970
3030. NICPOŃ HENRYK: Kolejka po beneficja. Dz. Pol. 1994 nr 100 s. 11. – Polem.
SZCZEPAŃSKI STANISŁAW P.: Kolejka po
beneficja – raz jeszcze. Tamże nr 124 s. 12.
– Odp. Nicpoń H., Tamże.
Przygotowania do wyborów samorządowych
w woj. rzeszowskim.
3031. NIEBUDEK JAN: Sprawy „Tysiąclecia”. Nowiny 1994 nr 235 s. 5, il.
Dotyczy zebrania rady osiedla w Rzeszowie.
3032. NIEBUDEK JAN: Wybory z emocjami. Nowiny 1994 nr 194 s. 4, il.
Dotyczy Rady Osiedla Staroniwa w Rzeszowie.
172
3039. SAMORZĄD – cel i droga reformy
obywatelskiej. Prz. Powsz. 1994 nr 5 s. 139–160.
Dyskusja redakcyjna z udziałem m. in. burmistrza Strzyżowa, Marka Śliwińskiego.
3040. SAWA A[NNA]: W czym „Polmos”
zawinił? Nowiny 1994 nr 246 s. 12.
Sesja Rady Miasta Rzeszowa.
3041. SAWA A[NNA]: Wojna o garaże. Nowiny 1994 nr 76 s. 8.
Sprawa kompleksowego rozwiązania problemu
na obradach Rady Miasta Rzeszowa.
3042. SIWAK STANISŁAW: „Czarna teczka” w Niwiskach. Nowiny 1994 nr 152 s. 3.
Dotyczy intryg w Radzie Gminy.
3043. SIWAK STANISŁAW: I co dalej? Nowiny 1994 nr 97 s. 1, 5, rys.
Konflikt w Radzie Miasta i Gminy w Ropczycach.
3044. SIWAK STANISŁAW: Koalicja Federacji z Ligą. Nowiny 1994 nr 96 s. 4.
Koalicja wyborcza Rzeszowskiej Federacji Gospodarczej i Ligi Miejskiej w Rzeszowie.
3045. SOWA STANISŁAW: Jaka byłaś rado?
Nowiny 1994 nr 105 s. 12.
Podsumowanie pracy Rady Miasta Rzeszowa.
3046. SOWA STANISŁAW: Kto jest kim?
Nowiny 1994 nr 113 s. 4.
Dotyczy wyborów samorządowych w Trzebownisku.
3047. SOWA STANISŁAW: Pilotażowe
(d)efekty. Nowiny 1994 nr 22 s. 3, rys.
Realizacja programu pilotażowego przez samorząd Rzeszowa.
3048. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Liczę na powtórkę? Nowiny 1994 nr 112 s. 3.
Dotyczy Ligi Miejskiej w Rzeszowie.
3049. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Program jak metr z Sevres. Nowiny 1994 nr 109
s. 1, 4.
Dotyczy programu wyborczego Porozumienia
Samorządowego Centroprawicy w wyborach samorządowych w woj. rzeszowskim.
3050. TABASZ WŁADYSŁAW M.: Docenić samorządność. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1994 nr 48 s. 2, portr.
Wiceprzewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego woj. rzeszowskiego.
3051. TWARDOWSKI JÓZEF: Obstrukcja
w kwestii wójta. Nowiny 1994 nr 170 s. 7, rys.
Samorząd w gminie Raniżów.
3052. TWARDOWSKI JÓZEF: Osiedlowa
rodzina. Nowiny 1994 nr 199 s. 4.
Rady osiedlowe w Rzeszowie.
3053. WOLAN MATEUSZ B.: Obłuda. Nowiny 1994 nr 146 s. 3. – Polem. [Radni Miasta
Leżajska]: Osobliwość. Tamże nr 157 s. 5.
Dotyczy wyborów samorządowych w Leżajsku.
3054. WYBORY do Rad Gmin 19 VI 1994:
statystyka wyborcza: województwo rzeszowskie / Państwowa Komisja Wyborcza, Głów-
ny Urząd Statystyczny. – Warszawa: PKW:
GUS, 1994. – 42 s.; 21 x 29 cm
WYBORY do Rad Gmin 19 VI 1994 = poz.
2979
3055. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Sukcesy i porażki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 136 s. 3.
Dotyczy samorządu Rzeszowa.
Woj. t ar nobrzesk ie
3056. (AMC): Komisja zwleka, czas ucieka.
Dz. Pol. 1994 nr 158 s. 7. * TWARDOWSKI
JÓZEF: Przegrali wszyscy. Nowiny 1994 nr
225 s. 5, rys.
Dotyczy wyborów samorządowych w Tursku
Wielkim.
(AMC), (MOT): Zmniejszony pęd do władzy = poz. 2982
3057. (bos): Ambitny program Ligi. Nowiny 1994 nr 113 s. 3.
Dotyczy Ligi Miejskiej w wyborach samorządowych w Tarnobrzegu.
3058. BORZĘCKI JAN ADAM: Gminna
„wojna na górze”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 1,
7. * CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Taka gmina. Dz. Pol. 1994 nr 78 s. 10.
Konflikt w Radzie Gminy w Iwaniskach.
3059. BURY KAROL: „Liczę na mądry
kompromis”. Rozm. Jan Adam Borzęcki. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 28 s. 3.
Dotyczy pracy Rady Miasta Sandomierza.
3060. KOMITET Wyborczy na Rzecz Samorządu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 24 s. 7.
Kandydaci na radnych w Tarnobrzegu.
3061. KWIATKOWSKI KAZIMIERZ: „Nosił wilk razy kilka...” Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 2 s. 6.
– Odp. NIEMIEC PIOTR, Tamże. – Polem. LEŻOŃ LESZEK. Tamże nr 3 s. 6.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1993” poz. 2519.
173
3062. MAMY Rady! Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
25 s. 6. ��������������������������������
* (wel): Start ostry, a finisz? Nowiny
1994 nr 98 s. 3.
Dotyczy wyborów samorządowych w województwie.
3063. MIELNICZUK JERZY A.: Tak i nie.
Nowiny 1994 nr 90 s. 4.
Rada Miejska w Stalowej Woli.
3064. OBWIESZCZENIE Wojewódzkiego
Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
20 czerwca 1994 r. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 26
s. 6–10.
3070. ZATORSKI RYSZARD: Znowu Basiak! Trybuna 1994 nr 137 s. 16.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 135 s. 9.
Dotyczy wyborów samorządowych w Janowie
Lubelskim.
Samorządy zob. też poz. 17–18, 22, 47,
49–50, 56, 68, 70, 82, 84, 134, 140, 278, 1225,
1301, 1315, 2185, 2370, 2859, 2861, 2903,
2907, 2910, 2935, 3116, 3296, 3386, 3420,
3435, 2604, 4105
— historia 1066
Wyniki wyborów do rad gmin w woj. tarnobrzeskim.
3. PROKURATURA. SĄDOWNICTWO
3065. PIETRZYK JERZY: Nie były to lata
stracone. Rozm. P[iotr] Niemiec. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23 s. 6.
a) Histor i a
Wójt gminy Potok Wielki o samorządzie.
PRAWA noga, lewa noga = poz. 2973
3066. TONDEL LESZEK: „Dołek pod Marszałkiem”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 6. – Odp.
BORZĘCKI JAN ADAM, Tamże nr 2 s. 6.
Dotyczy przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1993” poz. 2506.
3067. TRZASKA BOGUMIŁA: Ryszard
Nagórny marszałkiem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
29 s. 3.
Posiedzenie Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego.
3068. WĘCIRZ MARIA: Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 24 s. 7,
portr.
Kandydatka do samorządu w Tarnobrzegu.
Również program wyborczy partii.
3069. WYBORY do Rad Gmin 19 VI 1994:
statystyka wyborcza: województwo tarnobrzeskie / Państwowa Komisja Wyborcza,
Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa:
PKW: GUS, 1994. – 45 s.; 21 x 29 cm
WYBORY do Rad Gmin 19 VI 1994 = poz.
2979
174
3071. DZIESZYŃSKI RYSZARD
Miłość, pieniądze, śmierć / Ryszard Dziedzyński. – Warszawa „Rytm”, 1994. – 151, [1]
s.; 20 cm
Dotyczy spraw sądowych w Rzeszowie pod koniec XIX w. oraz przestępczości w woj. południowo-wschodnich w I połowie XX w.
¡
3072. KOSEŁA ROMAN
Dziesięciny / Roman Koseła; [oprac. tesktu
Krzysztof Grądziel]. – Sandomierz: Muzeum
Okręgowe. Oddział Literacki im. J. Iwaszkiewicza, 1994. – [22] s.; 22 cm. – (Z Archiwum
Koseły; z. 3)
Dotyczy procesu w Sandomierzu w XVII w.
3073. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Złotowłosa,
wiejska piękność. Ze sztambucha dawnego
Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 89 s. 3, il.
Proces o zabójstwo w Żarnowej, woj. rzeszowskie w 1907 r.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
Woj. k rośnieńsk ie
3074. GORCZYCA ANNA: Spece od falsów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 176 s. 1.
Akt oskarżenia w sprawie fałszowania pieniędzy w prokuraturze w Krośnie.
3075. KLICH JANUSZ: Morderstwo na
Zawodziu. Super Flesz 1994 nr 9 s. 10–11, il.
Krosno.
3076. (mp): Miejsce dla Temidy. Nowe Podkarp. 1994 nr 26 s. 8.
Problemy lokalowe krośnieńskich organów wymiaru sprawiedliwości.
3077. MĄCZKO ZBIGNIEW: Kurier przed
sądem. Kur. Podkarp. 1994 nr 46 s. 3.
Akt oskarżenia przeciwko redaktorowi „Kuriera Podkarpackiego”. Krosno.
3078. T.Z.: Sześć lat więzienia za przerzut
Hindusów do Polski. Rzeczpospolita 1994 nr
42 s. 5 dod. Prawo co dnia.
Finał sprawy naruszenia polskiej przestrzeni
powietrznej w rejonie Bieszczadów.
3079. TUREK JAN: Konieczność, czy przeżytek? Rozm. M.P. Nowe Podkarp. 1994 nr 30
s. 3.
Prezes Sądu Wojewódzkiego w Krośnie.
3080. WARZOCHA ADAM: Auto-sąd.
Nowiny 1994 nr 20 s. 1, 3.
Proces sądowy „Autosanu” w Sanoku.
3088. (czak): „Padłem ofiarą oszustwa”. Dz.
Pol. 1994 nr 295 s. 5.
Także: Nowiny 1994 nr 247 s. 2.
3089. (czak): Piłka i miliardy. Dz. Pol. 1994
nr 127 s. 5.
3090. (czak): Praktyczna lekcja bankowości. Dz. Pol. 1994 nr 163 s. 6.
3091. (czak): Serce ławnika nie wytrzymało. Dz. Pol. 1994 nr 175 s. 6.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 176 s. 1.
3092. (czak): 6 miliardów w czekach bez
pokrycia. Dz. Pol. 1994 nr 174 s. 5.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 175 s. 1.
3093. (czak): Świstki warte 6 miliardów.
Dz. Pol. 1994 nr 222 s. 6.
3094. (czak): Twarzą w twarz. Dz. Pol. 1994
nr 215 s. 8.
3095. (czak): Wyłudzili czy padli ofiarą.
Dz. Pol. 1994 nr 265 s. 6.
3096. (czak): Zbigniew Z. przemówił. Dz.
Pol. 1994 nr 257 s. 10.
Afera „ sp ons ora” w Kroś nie
3097. (czak): „Zrobiono ze mnie aferzystę”.
Dz. Pol. 1994 nr 300 s. 7.
3081. (ar): Wykład Marka P.: Nowiny 1994
nr 137 s. 2.
3098. ĆWIKLIŃSKI PRZEMYSŁAW: Słońce Karpat. Nie 1994 nr 27 s. 3, rys.
3082. (bh): Oskarżeni nie zmieścili się na
ławie. Dz. Pol. 1994 nr 69 s. 5; nr 70 s. 5.
3099. GORCZYCA ANNA: Tłok na ławie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 7 s. 1, il.
3083. (czak): 20 godzin wyjaśnień księgowego. Dz. Pol. 1994 nr 162 s. 8.
3084. (czak): Kto kogo wymanewrował?
Dz. Pol. 1994 nr 256 s. 7.
3085. (czak): Kto spłaci 3 miliardy? Dz. Pol.
1994 nr 178 s. 7.
3086. (czak): Los sprzyja sprytniejszym.
Dz. Pol. 1994 nr 245 s. 8.
3087. (czak): „Nie okradłem sam siebie”.
Dz. Pol. 1994 nr 299 s. 6.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 302 s. 1.
Także: Nowiny 1994 nr 6 s. 1–2.
3100. GORCZYCA ANNA: Uchylone areszty. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 269 s. 1, rys.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 267 s. 6.
3101. HENDRZAK ANDRZEJ: Dokąd idą
Karpaty? Nowe Podkarp. 1994 nr 23 s. 12.
3102. KLIMECKI JERZY: Piłkarski amok.
Kulisy „afery sponsora”. Super Flesz 1994 nr 7
s. 19–21, il., rys.; nr 8 s. 14–15, il.; nr 9 s. 20–
21, il.; nr 10 s. 20–21, il.; nr 11 s. 20–21, il.
3103. M.P.: „Afera sponsora” wraca na wokandę. Nowe Podkarp. 1994 nr 21 s. 9.
175
3104. PUDŁO MARIA: Bezgraniczne zaufanie. Nowe Podkarp. 1994 nr 27 s. 3.
3105. PUDŁO MARIA: Czeki bez pokrycia. Afera sponsora na wokandzie. Nowe Podkarp. 1994 nr 40 s. 9.
3106. PUDŁO MARIA: Klient gwarantowany. Afera sponsora na wokandzie. Nowe
Podkarp. 1994 nr 32 s. 9.
3107. PUDŁO MARIA: Nabici w ...”Deltę”. Nowe Podkarp. 1994 nr 26 s. 9. – Polem.
SOKOŁOWSKI OLGIERD: Nabici w deltę.
Tamże nr 28 s. 11.
3117. MATUSZ JÓZEF F.: Nie doczekał dnia
zakochanych. Nowiny 1994 nr 45 s. 4, il., portr.
Morderstwo w Jarosławiu.
3118. MATUSZ JÓZEF F.: Przygraniczne
szpiegowanie. Nowiny 1994 nr 26 s. 7. * TALKO LESZEK K.: O dwóch takich, co przewieźli bojler. Gaz. Wyb. 1994 nr 31 s. 12–13, il.
Mieszkaniec Radymna oskarżony o współpracę
z wywiadem ukraińskim.
3119. (N-k): Prokurator oskarża o sfałszowanie wyborów. Nowiny 1994 nr 230 s. 1.
Dotyczy województwa.
3108. PUDŁO MARIA: Nie wiedziałem...
Nowe Podkarp. 1994 nr 43 s. 9, rys.
3120. ROŻAŃSKI ZBIGNIEW: Temida
bosa, ale w ostrogach. Rozm. Jan Miszczak.
Nowiny 1994 nr 26 s. 7, rys.
3109. PUDŁO MARIA: Rozmowy w cztery
oczy. Nowe Podkarp. 1994 nr 39 s. 9.
Sąd Wojewódzki w Przemyślu. Również bezpieczeństwo publiczne w województwie.
3110. PUDŁO MARIA: Udaremniony wyjazd. Nowe Podkarp. 1994 nr 30 s. 9.
3121. SZELIGA ZDZISŁAW: Znowu w sądzie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 122 s. 2.
3111. Z PIŁKARSKIEGO boiska do więziennej celi. Życie Warsz. 1994 nr 129 s. 15.
Także: Nowiny 1994 nr 107 s. 1.
3112. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Wyjechał do
USA. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 178 s. 2.
Woj. przemysk ie
3113. BORZĘCKI J[ACEK]: Europa w Przemyślu. Nowiny 1994 nr 200 s. 1–2. * TOMUSIAK JERZY: Reporter „Życia” za kratami. Życie Przemys. 1994 nr 27 s. 8, il.
Zakład Karny w Przemyślu.
3114. (jb): Komornikiem być. Nowiny 1994
nr 242 s. 3.
Dotyczy woj. rzeszowskiego i przemyskiego.
3115. KROWIAK DOROTA: Cudzoziemcy w więzieniach. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 9
s. 1, il. * WOŚ JUSTYNA: W polskim kryminale. Nowiny 1994 nr 69 s. 1, 5.
Obcokrajowcy w Zakładzie Karnym w Przemyślu.
3116. MATUSZ J[ÓZEF]: Oskarżeni są – brak
poszkodowanych. Nowiny 1994 nr 117 s. 3.
Samorządowcy z Przeworska przed sądem.
176
Proces przeciwko redakcji tygodnika „Pogranicze” – Przemyśl.
3122. WARZOCHA ADAM: Pękala przed
sądem. Nowiny 1994 nr 93 s. 3, il.
Redaktor Marek Pekala przed sądem w Przeworsku, oskarżany o znieważenie Sądu w jednym
z artykułów prasowych.
3123. WARZOCHA ADAM: Zmiany w przemyskim sądzie gospodarczym. Nowiny 1994 nr
146 s. 1–2.
Woj. rzeszowsk ie
3124. (Ad): NSA od 1 listopada. Nowiny
1994 nr 145 s. 2. * BENTKOWSKI ALEKSANDER: Rzeszów zasługuje na NSA. Rozm.
Józef Stachów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179
s. 3. – Polem. DEC ANDRZEJ: Polemika
z Bentkowskim. Tamże nr 184 s. 3.
Ośrodek Zamiejscowy Naczelnego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
3125. (ar): Więziennictwo bez pieniędzy.
Nowiny 1994 nr 233 s. 1–2. * SKARBEK AGNIESZKA: Edukacja w ZK. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 70 s. 1, il.
Rejonowy Zakład Karny w Rzeszowie.
3126. (an, mar): Jesteśmy otwarci, ale...
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 263 s. 1.
Dotyczy konferencji prasowej w prokuraturze
w Rzeszowie.
Gaz. w Łańcucie s. IV. * WIDERA-ZIELONKA MARIA: Lepiej uczyć się na cudzych błędach. Rozm. Halina Łokajowa. Nowiny 1994
nr 190 s. 5.
3127. (ASK, S.J.): Dobre czy złe kredyty?
Dz. Pol. 1994 nr 263 s. 7. * (S.J.): „Zapotrzebowanie publiczne”. Tamże nr 281 s. 7. * (S.J.):
Prokuratura się odwołuje. Tamże nr 287 s. 5.
3135. LENIART L.: Jubileusz „Dziewiątki”.
Nowiny 1994 nr 226 s. 12, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 265 s. 1.
Śledztwo w sprawie Pierwszego Komercyjnego
Banku S.A. w Rzeszowie.
3128. ADAMSKI ANTONI: Kara za nielojalność? Nowiny 1994 nr 226 s. 8, il.
Dotyczy więźnia z Zakładu Karnego w Załężu, który pracował przy remoncie rzeszowskiego zamku.
3129. BAK: Polowanie na gangstera. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 83 dod. Grom. Małop. nr 41
s. I. * SZENBORN MAREK: Będzie lincz?
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 236 s. 1, rys. * TOMCZYK MAREK: Napad w Łańcucie. Nowiny
1994 nr 196 s. 1–2, portr.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 237 s. 1, rys.;
Nowiny 1994 nr 198 s. 1–2, rys.; Sztand. Młod. 1994
nr 196 s. 3.
Napad na konwojentów hurtowni „Wersal”
w Łańcucie.
3130. BOCZAR W.: Co ma „koza” do Rzeszowa. Dz. Pol. 1994 nr 284 s. 20, il.
Dotyczy więzienia w Zamku Lubomirskich
w Rzeszowie.
3131. (CZ): Druga runda dla Józefa Ślisza.
Chłop. Droga 1994 nr 9 s. 2.
Proces sądowy byłego senatora z Łąki.
3132. (emp): Pod specjalnym nadzorem.
Dz. Pol. 1994 nr 51 s. 6.
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
w Łańcucie, będący organem pomocniczym sądu.
Dotyczy Klubu Abstynenta „Dziewiątka” w Rejonowym Zakładzie Karnym w Załężu.
3136. (ŁN): Krwawa noc. Dz. Pol. 1994
nr 277 s. 9. * MATUSZ J[ÓZEF[: Zabójstwo czy obrona konieczna? Nowiny 1994
nr 228 s. 2.
Dotyczy zabójstwa na osiedlu „Kmity” w Rzeszowie.
3137. MATUSZ J[ÓZEF]: Ryzykują klienci. Nowiny 1994 nr 209 s. 1.
Śledztwo w sprawie działalności Galicyjskiego
Trustu Kapitałowego w Rzeszowie.
3138. MATUSZ JÓZEF F.: Od czeku do
celi. Nowiny 1994 nr 43 s. 3; nr 44 s. 3.
Afera czekowa w woj. rzeszowskim.
3139. MATUSZ JÓZEF F.: Sukces niejedno
ma imię. Nowiny 1994 nr 238 s. 9, il.
Dotyczy procesu o używanie nazwy grupy tanecznej „Estradka Uszatka” w Rzeszowie.
3140. MATUSZ JÓZEF F.: Zabił nożem
dwóch chłopaków. Nowiny 1994 nr 55 s. 1, 3.
Zabójstwo na jednym z rzeszowskich osiedli
mieszkaniowych.
3141. MOŁOŃ WANDA: Biegły złota rączka. Nowiny 1994 nr 238 s. 11.
Oddział dla narkomanów i nosicieli wirusa HIV
w Zakładzie Karnym w Załężu.
Rada Biegłych Sądowych i Tłumaczy Przysięgłych w Rzeszowie.
3133. (emp): Zjełczałe interesy Agencji
Rynku Rolnego. Dz. Pol. 1994 nr 164 s. 7.
3142. NICPOŃ HENRYK: Kredyt z wyrokiem. Dz. Pol. 1994 nr 174 s. 17.
Rzeszowska spółka „Hemar”.
(jb): Komornikiem być = poz. 3114
3134. KLIMCZAK JOANNA: Testy i psychoterapia. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 232 dod.
Wyłudzenia kredytu przez panią prokurator
z Banku w Jasionce.
3143. NOWICKI ŁUKASZ: Koniec „czekowego” gangu. Dz. Pol. 1994 nr 90 s. 8.
Afera czekowa w Głogowie Młp.
177
3143a. REWER STANISŁAW: Historia pewnej egzekucji. Prawo i Życie 1994 nr 1/2 s. 9.
Dotyczy pracy komornika Sądu Rejonowego
w Rzeszowie.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1993” poz. 2560.
3144. (S.J.), (TEC): Kazał zabić, by spłacić
wierzycieli? Dz. Pol. 1994 nr 255 s. 1, 5.
Dotyczy procesu właściciela „Ewaxu” zamieszanego w sprawę zamordowania rzeszowskich hurtowników „Jarexu”.
3145. SKARBEK AGNIESZKA: Wydawca
wygrał z kolporterem. Dz. Pol. 1994 nr 258 s. 6.
– Polem. CYRAN TOMASZ, Tamże nr 264 s. 9.
– Odp. Skarbek A., Tamże.
Dotyczy procesu sądowego wydawcy „Wydania Specjalnego” przeciw Spółce Akcyjnej „Ruch”
w Rzeszowie.
3146. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Zimno, coraz zimniej... Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 296 s. 1, il.
Także: Nowiny 1994 nr 246 s. 1–2.
Konferencja prasowa w rzeszowskiej prokuraturze.
3147. TDK: Zdefraudowane rolnicze kredyty. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 93 dod. Grom.
Małop. nr 46 s. IV.
Dotyczy śledztwa w sprawie „Fortuny Holding”
w Rzeszowie.
3148. TEC: Polowanie na gangstera. Dz.
Pol. 1994 nr 235 s. 6, portr. * JAKUBOWSKI
SZYMON, KŁECZEK TADEUSZ: Bezsilność i żądza zemsty. Tamże nr 237 s. 6. * CIŻ:
Bandyci mierzyli w głowy. Tamże nr 242 s. 5.
Dotyczy napadu na konwojentów hurtowni
„Wersal” w Łańcucie.
3149. WILCZAK JAGIENKA
Musicie zabić / Jagienka Wilczak. – Londyn: „Aneks”; Warszawa: „Polityka”, 1994.
– 173 s.; 20 cm
Rec. BIJAK JAN, Polityka 1994 nr 42 s. 17, il.;
GRYGIEL JAN, Dz. Pol. 1994 nr 248 s. 8; RADZIKOWSKA ADELA, Wiad. Kult.
����� 1994 nr 23 s. 20.
Reportaż dotyczący zamordowania pracowników hurtowni „Jarex” w Rzeszowie.
178
3150. WILCZAK JAGIENKA: W pogoni
za tematem. Rozm. Henryk Nicpoń. Dz. Pol.
1994 nr 278 s. 20.
Autorka książki „Musicie zabić” będącą relacją
śledztwa i poszukiwań zabójców rzeszowskich biznesmenów.
3151. WOJNAR JACEK: Kto kogo puści
w skarpetkach? Rozm. Józef Matusz. Nowiny
1994 nr 137 s. 7.
Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie.
3152. ZBRODNIA na Zamku? Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 93 dod. Grom. Małop. nr 46 s. IV.
Śledztwo w sprawie znalezionego szkieletu na
rzeszowskim zamku.
3153. TOMCZYK MAREK: Życie tańsze
niż złoto. Nowiny 1994 nr 30 s. 4, il., rys.
Zabójstwo rzeszowskiego złotnika.
Woj. t ar nobrzesk ie
3154. BORZĘCKI JAN ADAM: Sąd nabrzmiały polityką. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 16
s. 1, 6.
Sąd Wojewódzki w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu.
3155. BORZĘCKI JAN ADAM: Śmiertelny
kurs. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 50 s. 1, 6.
Dotyczy zabójstwa taksówkarza z Sandomierza.
3156. CAPIGA ANDRZEJ: Vabank V. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 6 s. 5, il.
Wyrok w sprawie afery pożyczkowej w Oddziale PKO w Stalowej Woli.
3157. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Wywoływanie duchów. Dz. Pol. 1994 nr 106 s. 10.
Dotyczy zbrodni w Zrębinie oraz rewizji procesu zabójców.
3158. CIMOSZEWICZ WŁODZIMIERZ:
Wszystko będzie wyjaśnione. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 20 s. 7.
Fragm. pisma ministra sprawiedliwości w sprawie afery spirytusowej w woj. tarnobrzeskim.
3159. KOZICKI ANDRZEJ: Obcego niech
pochłonie ziemia... Nowiny 1994 nr 156 s. 3.
* TRZASKA BOGUMIŁA: W samo południe
w Tarłowie. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 32 s, 1, 5, il.
Dotyczy zbrodni.
3160. ŁUKASZEK ANDRZEJ: Nowy gmach
tarnobrzeskiej temidy. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
30 s. 3, il.
3161. TRZASKA BOGUMIŁA: Nie dokończone śledztwo. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 11 s. 1,
4, il.
Dotyczy afery spirytusowej w woj. tarnobrzeskim.
Prokuratura zob. też poz. 2166, 2197
Sądow nic t wo zob. też poz. 1414, 2165
3168. GORCZYCA ANNA: Czy policja ma
się czym pochwalić? Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 17 s. 2.
Woj. krośnieńskie.
3169. GORCZYCA ANNA: Sielsko i spokojnie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 185 s. 6 dod.
Gaz. w Krośnie.
Bezpieczeństwo publiczne w Krośnie.
3170. HAJNOSZ IWONA: Prawa straży. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 37 s. 1, il. * WIŚNIEWSKI
KRZYSZTOF: Kto przełknie tę żabę? Rozm.
Piotr Cyrek. Nowiny 1994 nr 179 s. 3.
Dotyczy pracy Straży Miejskiej w Rzeszowie.
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
3171. HAJNOSZ IWONA, PIETKIEWICZ
MAŁGORZATA: Pociągi pod nadzorem złodziei. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 180 s. 1, il.
3162. (bh): Poczucie (nie) bezpieczeństwa.
Podkarpacie – do niedawna spokojny region.
Dz. Pol. 1994 nr 97 s. 5.
3172. HAJNOSZ IWONA, SZENBORN
MAREK: Wziął i nie oddał. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 217 s. 1, rys.
Problemy o/p. pożarowej i bezpieczeństwa obywateli w woj. krośnieńskim.
3163. CAPIGA ANDRZEJ: Rzadziej gwałcą,
częściej biją. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 14 s. 1, 4.
Przestępczość w woj. tarnobrzeskim.
Przestępczość m. in. w Rzeszowie.
Dotyczy funkcjonariusza rzeszowskiej Straży
Miejskiej oskarżonego o przywłaszczenie pieniędzy.
3173. HUĆKO BOGDAN: Kryptonim
„Bieszczady”. Policyjna penetracja po raz
drugi. Dz. Pol. 1994 nr 199 s. 5.
3164. CIASTOŃ ANNA MARIA: Zapałować agresję. Dz. Pol. 1994 nr 242 s. 8.
Poszukiwania ukrywających się przestępców
i nieletnich uciekinierów..
Sprawy o pobicie przez policjantów w woj. tarnobrzeskim.
3174. (JAK): Przestępczość w liczbach.
Oprac... Super Flesz 1994 nr 6 s. 5, tab.
3165. CIELEMĘCKI MIROSŁAW, DOLECKI SŁAWOMIR, WALCZAK DANIEL:
Blady strach. Wprost 1994 nr 13 s. 35–37, il.,
mapa, wykr.
Przestępczość m. in. w woj. południowowschodnich.
3166. (d): Spokojne województwo. Życie Przemys. 1994 nr 35 s. 3, tab. * J.M.: Czy możemy
czuć się bezpieczni? Pogranicze 1994 nr 7 s. 4.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
3175. KLIMCZAK JOANNA: Giną ludzie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 166 s. 2, il.
Także: Nowiny 1994 nr 138 s. 1–2.
Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Rzeszowie.
3176. KOT ANNA: Cena spokoju. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 15 s. 1, 4.
Bezpieczeństwo publiczne w woj. przemyskim.
Straż Miejska w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
3167. (dk): Więcej przestępstw – większa wykrywalność. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 202 s. 3.
3177. LIS ANETA: Wygrać z zarazą. Gaz.
Wyb. 1994 nr 162 s. 4, rys.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
Zbigniew Zygmunt – komendant policji w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
179
3178. LONCZAK J[ÓZEF]: Biedna, ale
skuteczna. Nowiny 1994 nr 79 s. 1, 2.
3188. SZWIC JACEK: Goryl w szkole. Życie Przemys. 1994 nr 52 s. 7, il.
Dotyczy budżetu i pracy policji w woj. rzeszowskim.
Dotyczy firmy ochroniarskiej „Konwój” zatrudnionej w szkołach średnich w Jarosławiu, woj.
przemyskie.
M.P.: Biedni ale gotowi = poz. 2468
3179. MĘKARSKA DOROTA: Sprywatyzowana straż. Nowiny 1994 nr 219 s. 4.
Agencja Ochrony Mienia „Poglesz” w sanockim
„Stomilu”. Woj. krośnieńskie.
3180. MŁYNARSKI JANUSZ: Statystyki
rosną. W przemyskiej policji. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 58 s. 2.
Dotyczy województwa.
3181. NOWICKI ŁUKASZ: „Niebieski”
kwartał. Dz. Pol. 1994 nr 103 s. 23.
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
3182. NYCZEK MIECZYSŁAW: Polowania na Władzia. Nowiny 1994 nr 50 s. 5, il.
Z pracy Komisariatu Kolejowego Policji w Przemyślu.
3183. PROSTY JULIUSZ: Criminal tango
997 (wybrane fragmenty z życia województwa w rejestrach policyjnych od 1 do 28 lipca
br.), Pogranicze 1994 nr 32 s. 4, tab.
Woj. przemyskie.
3184. rem: LSD... w naklejce. Nowe Podkarp. 1994 nr 37 s. 5.
Dotyczy akcji niszczenia maku i konopi w woj.
krośnieńskim przez policję.
3189. SZWIC JACEK: Komisarz z ołówkiem. Życie Przemys. 1994 nr 11 s. 9, il.
Z pracy Marka Kudelskiego – rysownika specjalisty od portretów pamięciowych w Komendzie
Rejonowej Policji w Przemyślu.
3190. SZYDŁO ANDRZEJ: Młodzi coraz
bardziej gniewni. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
200 s. 1, il.
Nieletni przestępcy w Policyjnej Izbie Dziecka
w Rzeszowie.
3191. SZYDŁO ANDRZEJ: Rok młodych
przestępców. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 165
s. 1, il.
W woj. rzeszowskim.
3192. (tom): Współcześni kowboje. Nowiny 1994 nr 205 s. 1–2.
Dotyczy agencji ochrony mienia w woj. rzeszowskim.
TOMUSIAK J.: Gadanie na zawołanie =
poz. 2892
3193. TRZASKA BOGUMIŁA: Policyjny
bilans roku. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 7 s. 1, 4;
nr 8 s. 4.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
3194. TULIK JAN: Tropić i pomagać. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 167 s. 2, il.
3185. RAK ROMAN: Przestaję rozumieć ten
świat. Kur. Podkarp. 1994 nr 7 s. 1, 4, portr.
Akcja „Bieszczady” przeprowadzona przez Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie.
Ryszarda Czerenkiewicz specjalista d/s nieletnich Komendy Rejonowej Policji w Ustrzykach
Dolnych, woj. krośnieńskie.
3195. URBANEK KRYSTYNA: Prawdzie
w oczy... Oprac... Nowiny 1994 nr 9 s. 3, il.
3186. RAK R[OMAN]: Rzeczowo i spokojnie, ale... Kur. Podkarp. 1994 nr 5 s. 6.
Z pracy policji w woj. krośnieńskim.
3187. SKARBEK AGNIESZKA: Prokuratorzy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 52 s. 1, il.
Przestępczość w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
180
Uwagi mieszkańców Rzeszowa do funkcjonowania Straży Miejskiej.
3196. WARZOCHA ADAM: Policja na
prowincji. Nowiny 1994 nr 5 s. 1, 6, il.
Wykrywalność przestępstw w woj. rzeszowskim.
3197. WINNICKI JACEK: Policjanci z Radymna. Pogranicze 1994 nr 13 s. 5.
Z pracy Komisariatu Policji.
IX. WOJSKO
3198. (andy): Obrona cywilna. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr nr 3 s. 2, il.
Woj. rzeszowskie.
3199. ADAMSKI ANTONI: Oficer Lew.
Nowiny 1994 nr 233 s. 8, il.
Sylwetka Feliksa Lwa, oficera piechoty z Przemyśla.
3200. BUKOWIEC TADEUSZ: Jaka gospodarka, taka obrona. Rozm. Małgorzata
Rudnicka. Nowiny 1994 nr 36 s. 6, il. * BUKOWIEC T.: Schronów musi wystarczyć. Dz.
Pol. 1994 nr 51 s. 6.
Obrona cywilna w woj. krośnieńskim.
3201. CAPIGA ANDRZEJ: Garnizonowe
miasto. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 34 s. 5.
Wojskowe tradycje Niska, woj. tarnobrzeskie.
3202. (fi): Gotowość obrony cywilnej Mielca. Pol. Zbroj. 1994 nr 97 s. 5.
3203. (fi): Szkolenie OC w Krośnieńskim.
Pol. Zbroj. 1994 nr 59 s. 5.
Właśc. w Krośnie.
3204. (fi): Wyciek amoniaku. Szkolenie OC
w Kolbuszowej. Pol. Zbroj. 1994 nr 95 s. 4.
3205. HAJNOSZ IWONA: Pokaz dla komisji. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 225 s. 1, rys.
Dotyczy pobytu Sejmowej Komisji Obrony
w Rzeszowie.
3206. HAŁDANOWICZ GRZEGORZ: Niedzielny desant. Żoł. Pol. 1994 nr 2 s. 10–11, il. *
SZPIEĆ ANATOL: Ćwiczą i ratują. Pol. Zbroj.
1994 nr 155 s. 1.
Także: Nowiny 1994 nr 154 s. 1–2, il.
Ćwiczenia wojskowe w Bieszczadach.
3207. HUĆKO BOGDAN: Śmigłowcami,
„mercedesami” i konno. Dz. Pol. 1994 nr
105 s. 5.
Zajęcia taktyczne Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych MSW w Bieszczadach.
3208. JAKUBOWSKI SZYMON: Niósł pomoc innym. Dz. Pol. 1994 nr 197 s. 17.
Marek Dziak z Hyżnego, woj. rzeszowskie, żołnierz poległy w Chorwacji.
3209. LEWOSIŃSKI JÓZEF: Z ołówkiem
w ręku. Rozm. Roman Przeciszewski. Pol.
Zbroj. 1994 nr 221 s. 4, il.
Dowódca 12 Pułku Drogowo-Mostowego w Nisku, woj. tarnobrzeskie.
3210. MOTYKA JANUSZ: Tama zorganizowanej przestępczości. Dz. Pol. 1994 nr 112
s. 10. * SZELIGA ZDZISŁAW: Smutny koniec
orkiestry. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 6 s. 3.
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu.
3211. P.B.: Bieszczadzka konnica. Żoł. Pol.
1994 nr 3 s. 26–27, il.
Wojska Nadwiślańskie w Bieszczadach.
3212. PRZECISZEWSKI ROMAN: Budowanie na „wschodniej ścianie”. Pol. Zbroj.
1994 nr 229 dod. Magazyn nr 47 s. I–II, il.
Dotyczy sformowania 14. Brygady Pancernej
w Przemyślu.
3213. RAWSKI ALEKSANDER: Obok poligonu. Żoł. Pol. 1994 nr 4 s. 25, il.
Jednostka wojskowa i poligon w Nowej Dębie,
woj. tarnobrzeskie.
3214. SZCZERBA LONGIN: Wójt rzuca
granatem. Pol. Zbroj. 1994 nr 68 s. 1, 5, il.
Poligon w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
3215. SZELIGA ZDZISŁAW: Zawodowa
wojskowa orkiestra powróci. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 128 s. 4.
Dotyczy reaktywacji Orkiestry Wojskowej w Przemyślu.
3216. ŚLIWAKOWSKI ADAM: 30 lat z mapą
i kompasem w Bieszczadach. Poznaj Swój Kraj
1994 nr 10 s. 8–9, il.
Centralny Turystyczny Rajd na Orientację WP –
najstarsza impreza turystyczna Wojska Polskiego.
3217. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Ufundować sztandar. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 289
[właśc. nr 2] s. 2, il.
21. Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
Wojsko zob. też poz. 64, 2467
181
X. SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO. HIGIENA
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
3218. (am, ar, wac): Protest „S” w regionie.
Nowiny 1994 nr 246 s. 1, 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 296 s. 1.
Dotyczy protestu służby zdrowia w woj. południowo-wschodnich.
3219. CZEKANIE na przeszczep. Nowiny
1994 nr 244 s. 3, il.
Dotyczy transplantacji w woj. południowowschodnich.
3220. GORCZYCA ANNA, HAJNOSZ
IWONA: Rodzić po ludzku. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 234 s. 3, il.
Dotyczy oddziałów położniczych w Szpitalach
woj. rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego.
3221. PRZED zawałem. Nowiny 1994 nr
194 s. 1, 3.
Dotyczy trudnej sytuacji finansowej w służbie
zdrowia w woj. południowo-wschodnich.
3222. STAN zapaści. Nowiny 1994 nr 241
s. 1–2, il.
Służba zdrowia w woj. południowo-wschodnich.
3223. SZELIGA K[RZYSZTOF]: Rolnik
zrehabilitowany. Nowiny 1994 nr 162 s. 4, il.
Leczenie rehabilitacyjne rolników w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
Woj. k rośnieńsk ie
3224. (BH): Ośrodek zdrowia w zabytkowym spichlerzu. Dz. Pol. 1994 nr 268 s. 6.
Ustrobna.
3225. BIERCZYŃSKA ELŻBIETA: „Koń
trojański” na życzenie. Rozm. Marian Struś.
Nowe Podkarp. 1994 nr 17 s. 3.
Stacja dializ w szpitalu w Sanoku.
3226. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Chłopskie centrum rehabilitacji. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 57/58 s. 11.
182
Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu
Zdroju.
3227. GORCZYCA ANNA: Czy będzie lepiej? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 29 s. 2.
Służba zdrowia w woj. krośnieńskim.
3228. GORCZYCA EWA: Zaczerpnąć ze
zdroju. Nowiny 1994 nr 228 s. 8, il.
Dotyczy statusu uzdrowiska dla Polańczyka.
3229. GÓRKA ADAM: Kto odpowiada za
bezpieczeństwo. Rozm. Marian Struś. Nowiny 1994 nr 251 s. 5.
Bieszczadzka Grupa GOPR.
3230. GRUDZIEŃ STANISŁAW: Po zdrowie do Iwonicza. Grom. Rol. Pol. 1994 nr
25/26/27 s. 10, il.
Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu
Zdroju.
3231. HUĆKO BOGDAN: Podkarpacka
mapa raka. Dz. Pol. 1994 nr 76 s. 5.
Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj.
krośnieńskim.
3232. JURCZAK WŁADYSŁAW: Dziecięce lecznictwo uzdrowiskowe w RymanowieZdroju. Służ. Zdr. 1994 nr 33/34 s. 8–9.
3233. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Trudna
operacja odpaństwowienia. Dz. Pol. 1994 nr
62 s. 8.
Uzdrowisko w Rymanowie Zdroju.
3234. KOLANO ELŻBIETA: Na zdrowie!
Nowiny 1994 nr 128 s. 3, il.
Sanatorum „Ziemowit” w Iwoniczu Zdroju.
3235. KONDERA JACEK: WOPR woła
ratunku. Rozm. Marian Struś. Nowe Podkarp.
1994 nr 29 s. 12.
Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
3236. KURIER z kurortu. Kur. Podkarp.
1994 nr 9 s. 5, il., portr.
Lecznictwo w Iwoniczu Zdroju.
3237. ŁOKAJOWA HALINA: Pomysł Dyrektora Sałaka. Nowiny 1994 nr 204 dod. Biznes Nowiny nr 48 s. I, il.
Dotyczy Przedsiębiorstwa Sanatoryjno-Turystycznego w Rymanowie Zdroju.
3238. M.P.: Zasłużone zdrowie. Nowe Podkarp. 1994 nr 12 s. 8, il.
3239. MĘKARSKA DOROTA: Skrzydlata
pomoc. Nowiny 1994 nr 163 s. 3.
Lotnictwo sanitarne w Sanoku.
3240. (n): Iwonicz-Zdrój – uzdrowisko
znane i ... Słowo 1994 nr 155 s. 12, il.
3241. NIEMIEC SZYMON, ŻARÓW JAROSŁAW, WYDRZYŃSKI WOJCIECH
Nowotwory złośliwe w województwie
krośnieńskim w latach 1978–1992 / Szymon
Niemiec, Jarosław Żarów, Wojciech Wydrzyński. – Brzozów: Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza, 1994. – 12 s.: tab., wykr.; 30 cm
3242. POTOCKI ANDRZEJ: Uzdrowiskowe Bieszczady. Dz. Pol. 1994 nr 44 s. 5.
3243. R.M.: Nowy szpital. Nowe Podkarp.
1994 nr 25 s. 7.
3248. (si): Podać rękę drugiemu człowiekowi. Nowiny 1994 nr 132 s. 7, il.
Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Sanoku.
3249. SIWAK STANISŁAW: Don Kichot
z Żubraczego? Nowiny 1994 nr 239 s. 6, il.
Ośrodek Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.
3250. STRUŚ MARIAN: Kryształowe serca. Nowe Podkarp. 1994 nr 18 s. 9.
Jubileusz XXX-lecia Młodzieżowego Klubu
Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół
Drzewnych w Lesku.
3251. STRUŚ MARIAN: Samorządowa
ścieżka zdrowia. Nowiny 1994 nr 225 s. 8, il.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Jurowcach.
3252. STRUŚ MARIAN: Tęsknota za Sanepidem. Nowe Podkarp. 1994 nr 33 s. 5, il.
Stan sanitarny w woj. krośnieńskim.
3253. STRUŚ MARIAN: Z „Sanepidem”
w Bieszczadach. Nowe Podkarp. 1994 nr 31 s. 7.
3254. TULIK JAN: Mapa raka. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 88 s. 5, mapa.
wojewódzkiego
Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj.
krośnieńskim.
3244. RAJCHEL JÓZEF: Uzdrowisko Iwonicz. Służ. Zdr. 1994 nr 33/34 s. 8.
3255. TULIK JAN: Oddział zamknięty.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 237 s. 2, il.
Dotyczy
w Krośnie.
nowego
szpitala
Działalność lecznicza uzdrowiska.
3245. RAK ROMAN: Żyje się tylko raz.
Kur. Podkarp. 1994 nr 51 s. 4, il.
Służba zdrowia w woj. krośnieńskim.
3246. RAK ROMAN: Wokół „nowego”.
Kur. Podkarp. 1994 nr 13/14 s. 7, il.
Dotyczy budowy Szpitala Wojewódzkiego w
Krośnie. Również sytuacja służby zdrowia w woj.
krośnieńskim.
3247. RECZEK JAROSŁAW: Onkologiczna
mapa Podkarpacia. Dz. Pol. 1994 nr 129 s. 9.
Na podstawie książki „Nowotwory złośliwe
w województwie krośnieńskim w latach 1978–1992”.
Szpital Rejonowy w Jaśle.
3256. TULIK JAN: Potrzebna łączność.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 148 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 148 s. 7.
Dotyczy Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Bieszczadach.
3257. ZATORSKI RYSZARD: Krośnieński
szpital finiszuje. Trybuna 1994 nr 152 s. 13.
Dotyczy
w Krośnie.
nowego
szpitala
wojewódzkiego
3258. ZATORSKI RYSZARD: Po zdrowie
w Bieszczady. Trybuna 1994 nr 113 s. 12.
Uzdrowiskowa działalność w Polańczyku.
183
Woj. przemysk ie
3259. (aw): Polityczny ultrasonograf. Życie
Przemys. 1994 nr 12 s. 4, il.
Dotyczy służby zdrowia w Przeworsku.
3260. Al-Bo: Sztandar. Pogranicze 1994 nr
22 s. 9, il.
Wręczenie sztandaru Międzyzakładowemu Kolejowemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi
im. Orląt Przemyskich w Przemyślu.
3261. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Młodnieje stary szpital. Pogranicze 1994 nr 9 s. 5, il.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Przemyślu.
3262. (jm): Bieda z gruźlicą w parze. Nowiny 1994 nr 16 s. 6.
Wzrost zachorowań w woj. przemyskim.
3263. J.S.: Hutnicy dla sercowców. Życie
Przemys. 1994 nr 50 s. 8–9.
Nowoczesny sprzęt medyczny dla szpitala w Jarosławiu.
3264. (jkk): Przestępcy w szpitalu. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 208 s. 5.
Szpital psychiatryczny w Jarosławiu.
3265. JASZCZUK FRANCISZEK: Niedrożność jelit spowodowana kamieniem żółciowym: z Oddziału Chirurgicznego Szpitala
Rejonowego w Lubaczowie. Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30, Rocz. Nauk Med. z. 8(9)
s. 751–753, bibliogr., Summ.
3266. JASZCZUK FRANCISZEK: Wspomnienie pośmiertne: dr Antoni Ziętek. Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30, Rocz. Nauk Med.
z. 8(9) s. 755–756.
Ordynator Oddziału Chirurgicznego w Lubaczowie.
3267. JASZCZUK FRANCISZEK, ZIĘTEK
ANTONI: Mnogie wrzody żołądka. Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30, Rocz. Nauk
Med. z. 8(9) s. 743–745.
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Rejonowego w Lubaczowie.
3268. JASZCZUK FRANCISZEK, ZIĘTEK
ANTONI: Samoistna przetoka pęcherzyka
184
żółciowego drążąca do dwunastnicy. Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30, Rocz. Nauk
Med. z. 8(9) s. 747–749.
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Rejonowego w Lubaczowie.
3269. KOSICKI A., ZASADNY M.: Stanowisko Rady Lekarskiej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Przemyślu. Życie Przemys.
1994 nr 2 s. 14.
TOŻ: Pogranicze 1994 nr 3 s. 13.
Dotyczy tragicznej śmierci lekarza W. Wilanowskiego w Przemyślu.
3270. KRUKOWSKI EDWARD: 25 lat horynieckiego „Metalowca”. Rozm. Z[bigniew]
Ziembolewski. Pogranicze 1994 nr 50 s. 5, il.
Sanatorium „Metalowiec” w Horyńcu.
3271. LISOWSKA KRYSTYNA, LISOWSKI WINCENTY: Słowo, które zabija. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 19 s. 3. – Polem. BORZĘCKI JACEK: Dyskusja czy histeria? Tamże nr
25 s. 3. – Odp. Gawlik J., Tamże.
Dotyczy tragicznej śmierci lekarza Wojciecha
Wilanowskiego z Przemyśla.
3272. MACIOŁEK EMIL: Działalność
dydaktyczno-naukowa Oddziału Chirurgicznego Szpitala ZOZ w Jarosławiu w zapobieganiu urazom. Rocz. Przemys. 1993/1994
t. 29/30 , Rocz. Nauk Med. z. 8(9) s. 697–702.
3273. MACIOŁEK EMIL: Obrażenia pod
postacią ran u chorych leczonych w 1992 r.
w Oddziale Chirurgicznym i w Ambulatorium chirurgicznym Szpitala ZOZ w Jarosławiu. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 , Rocz.
Nauk Med. z. 8(9) s. 703–712.
3274. MAKARA JERZY: Przeworsk żąda
zmian. Pogranicze 1994 nr 19 s. 2.
Służba zdrowia.
3275. MAKARA JERZY: „Zdrowe zęby
– lepsze życie”. Pogranicze 1994 nr 14 s. 1, 4.
Opieka stomatologiczna w woj. przemyskim.
3276. MIKOŁAJCZYK EDMUND: Kiedy
dowiedziałem się o napadzie Iraku na Kuwejt... Rozm. R[omuald] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 8 s. 2, portr.
Lekarz z Przemyśla.
3277. OJAK ANNA: Szkoda, że to tylko
eksperyment. Rozm. R[omuald] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 26 s. 4, il.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Przemyślu.
3278. SOBOCKI STANISŁAW: Współczesne
poglądy na doświadczalne zapalenie trzustki.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30, Rocz. Nauk
Med. z. 8(9) s. 659–688, bibliogr.
Z I Kliniki Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii AM w Lublinie i Oddziału Chirurgicznego
Szpitala ZOZ w Jarosławiu.
3279. SOBOCKI STANISŁAW: Zarys działalności terenowego lecznictwa otwartego
i szpitalnego w II Rzeczypospolitej w powiecie Jarosław. Rocz. Przemys. 1993/1994
t. 29/30, Rocz. Nauk Med. z. 8(9) s. 669–672.
3280. STĘPIEŃ STANISŁAW: Odszedł
człowiek... (wspomnienie o Jerzym Stabiszowskim). Pogranicze 1994 nr 31 s. 13, portr.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Przemyślu.
3281. SZOZDA ALICJA: Zaczęło się od
szpitalika. Pogranicze 1994 nr 34 s. 4, il., portr.
Doktor Henryk Jankowski – organizator i pierwszy dyrektor Szpitala Miejskiego w Przeworsku.
3282. TOMUSIAK JERZY: Nóż otwiera się
w kieszeni. Życie Przemys. 1994 nr 23 s. 8, il.
Dotyczy budowy szpitala wojewódzkiego w Przemyślu.
3283. Vip: Pomoc w walizce. Życie Przemys.
1994 nr 38 s. 5, il.
Pomoc zagraniczna dla Szpitala w Lubaczowie.
3284. WILCZAK JAGIENKA: Suwerenna
decyzja. Polityka 1994 nr 2 s. 8, rys.
Samobójstwo przemyskiego lekarza Wojciecha
Wilanowskiego.
3285. WILGUCKI ARTUR: Siostro, radź
sobie sama. Życie Przemys. 1994 nr 13 s. 4, il.
Służba zdrowia w woj. przemyskim.
3287. WOŚ JUSTYNA: Kuracja wstrząsowa. Nowiny 1994 nr 45 s. 5.
Sanatorium „Metalowiec” w Horyńcu.
Woj. rzeszowsk ie
3288. (Ad): Ośrodek onkologii w Rzeszowie. Nowiny 1994 nr 167 s. 3.
3289. (Ad): Specjalistyczny ośrodek w rzeszowskim szpitalu. Nowiny 1994 nr 152 s. 3.
Ośrodek Leczenia Urazów Wielonarządowych
w Szpitalu nr 2.
3290. (akk): Krok ku... zdrowiu. Nowiny
1994 nr 149 s. 1, 3.
Kontrola NIK-u w rzeszowskim Wydziale
Zdrowia.
3291. (akk): Miliony za zdrowie. Nowiny
1994 nr 237 s. 8.
Dotyczy podnoszenia kwalifikacji w służbie
zdrowia w Rzeszowie.
3292. ADAMSKI ANTONI: Państwo zarabia
na swej biedzie. Nowiny 1994 nr 175 s. 4, rys.
Dotyczy wykupu długów służby zdrowia w woj.
rzeszowskim.
3293. BIZOŃ JÓZEF: Nie dla zdrowia. Nowiny 1994 nr 81 s. 3.
Sprawa zakupu automatu hematologicznego dla
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Boguchwale.
3294. BOROWIEC W[ŁADYSŁAW]: Leczenie radiojodem. Nowiny 1994 nr 105 s. 2.
Otwarcie Ośrodka Leczenia Chorób Tarczycy
w Rzeszowie.
3295. (DM): Bomba i bunkier. Dz. Pol. 1994
nr 184 s. 8.
Ośrodek Onkologiczny przy Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.
3286. WITKIEWICZ JAN M.: 999. Życie
Przemys. 1994 nr 19 s. 8.
3296. (DM): Gminy przejmą ośrodki zdrowia. Dz. Pol. 1994 nr 183 s. 7.
Relacja z dobowego dyżuru pogotowia ratunkowego w Przemyślu.
Dotyczy przekazania samorządom przychodni
i ośrodków zdrowia w woj. rzeszowskim.
185
3297. (dm): Kolej na terapię. Dz. Pol. 1994
nr 178 s. 7.
Kontrola NIK-u w Wydziale Zdrowia w Rzeszowie.
3298. (dm): NFOZ wciąż służy. Dz. Pol.
1994 nr 60 s. 6.
Woj. rzeszowskie.
3299. (ds): Na co wydano pieniądze. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 184 s. 3.
Sprawozdanie NFOZ w Rzeszowie.
3300. DZIANOTT ALICJA, ŻÓŁTA JOLANTA, KORCZOWSKI RYSZARD: Trudności diagnostyczne i lecznicze w przypadku
zakażenia Haemophilus Influenzae. Wiad. Lek.
1994 nr 5–6, s. 231–233, bibliogr., Summ.
Z doświadczeń Klinki Pediatrii Instytutu Medycyny Klinicznej w Rzeszowie.
3301. (hn): W pułapce oszczędności. Dz.
Pol. 1994 nr 59 s. 16.
Służba zdrowia w woj. rzeszowskim.
3302. HAJNOSZ IWONA: O zdrowiu. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 33 s. 1, il.
Opieka zdrowotna w woj. rzeszowskim.
3303. HAJNOSZ IWONA: Sukcesy i porażki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 138 s. 4, rys.
Dotyczy pracy samorządu w dziedzinie zdrowia
w Rzeszowie.
3304. HELLER DANUTA: Radości i smutki pana ordynatora. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 2
dod. Grom. Małop. nr 1 s. II.
Szpital w Błażowej.
3305. (JAK): Robale w kawie. Super Flesz
1994 nr 5 s. 15, il.
Z pracy Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
3306. KARP-DAMDIN MARIA, WIŚNIEWSKI RYSZARD: Występowanie zakażeń rzeżączkowych, rzęsiskowych i grzybicznych u kobiet z poradni ginekologicznych.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 , Rocz.
Nauk Med. z. 8(9) s. 737–741, bibliogr.
Z Pracowni Bakteriologicznej Wojewódzkiej
Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Rzeszowie.
186
3307. KLICH JANUSZ: Biurokracja czy
pogarda? Super Flesz 1994 nr 10 s. 8–9, il.
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.
3308. KLIMCZAK JOANNA: Dar ludzi dobrej woli. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 150 s. 1.
Nowy sprzęt okulistyczny w Rzeszowie.
3309. KLIMCZAK JOANNA: Dostrzec
problem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 213 s. 2, il.
Wojewódzka Przychodnia Uzależnień w Rzeszowie.
3310. KLIMCZAK JOANNA: Kłopotliwy
dar. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 251 s. 1, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 250 s. 5.
Dotyczy aparatury medycznej ofiarowanej dla
Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
3311. KLIMCZAK JOANNA: Kto mediatorem? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 177 s. 1, il.
* TAŻ: Mediacje. Tamże nr 181 s. 1. * (jkk):
Nowy termin mediacji. Tamże nr 185 s. 1.
* (DM): Dyrektor kontra związkowcy. Dz.
Pol. 1994 nr 178 s. 8. * (L): Lepsza zgoda niż
strajk. Nowiny 1994 nr 146 s. 1–2.
Protest w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
3312. KLIMCZAK JOANNA: Miejsce dla
onkologii. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 167 s.1, il.
Koncepcja utworzenia Regionalnego Centrum
Onkologicznego w Rzeszowie.
3313. KLIMCZAK JOANNA: Program poprawy? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 1.
Służba zdrowia w woj. rzeszowskim.
3314. KLIMCZAK JOANNA: Szpital w potrzebie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 178 s. 1. *
KONIECKA ANNA: Nie święci lepią garnki.
Nowiny 1994 nr 84 s. 4, il.
W Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.
3315. KŁOS WALDEMAR: Towarzystwo
do pomocy. Dz. Pol. 1994 nr 253 s. 8.
Oddział Rzeszowskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem.
3316. KOŁODZIEJ WOJCIECH: „Pozostawiłem po sobie trwały ślad”. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 4 dod. Grom. Małop. nr 2 s. II.
Emil Walat, lekarz z Ośrodka Zdrowia w Borku
Starym.
3317. KONIECKA ANNA: Fundacja zdrowia. Nowiny 1994 nr 58 s. 10, il.
Fundacja na Rzecz Szpitala Wojewódzkiego
w Rzeszowie.
3318. KONIECKA ANNA: Jutro będzie
widział. Nowiny 1994 nr 131 s. 1, il.
Dotyczy pierwszej operacji usunięcia zaćmy
wraz z jednoczesnym wszczepieniem sztucznej
soczewki w Rzeszowie.
3319. KROWIAK DOROTA: Czy zarazki
trawią na śmietnik? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
195 s. 1, il.
3327. ŁUKASIK SŁAWOMIR, CYRANRYMARZ ANNA: Przypadek sarkoidozy w
oczodole. Wiad. Lek. 1994 nr 9/10 s. 381–383,
il., bibliogr., Summ.
Z doświadczeń Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
3328. (mb): NFOZ działa. Nowiny 1994 nr
231 s. 12.
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Rzeszowie.
3329. MAJKA DANUTA: Nie tylko promyk słońca. Dz. Pol. 1994 nr 148 s. 9.
Dotyczy spalarni śmieci przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
Ośrodek Wczesnej Interwencji Diagnostyki i Rehabilitacji w Rzeszowie.
3320. KROWIAK DOROTA: Informować
i pomagać. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 71 s. 5, il.
3330. MAJKA DANUTA: Złagodzić ostatnią drogę. Dz. Pol. 1994 nr 177 s. 9. * ZATORSKI RYSZARD: Pod szczególną opieką.
Trybuna 1994 nr 285 s. 12.
Oddział Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego w Rzeszowie.
3321. KROWIAK DOROTA: Inkubatory
życia. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 172 s. 1.
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.
3322. KROWIAK DOROTA: Żyć z implantem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 252 s. 3.
Ośrodek Implantacji Rozruszników Serca w Rzeszowie.
3323. LASOTA CECYLIA: Endoskop –
skąd wziąć pieniądze?... Głos Rzeszowa 1994
nr 3 s. 8, il.
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.
3324. LASOTA CECYLIA: Naprawić oczy.
Głos Rzeszowa 1994 nr 6 s. 11, il.
Specjalistyczna Poradnia Leczenia Zeza w Rzeszowie.
3325. LASOTA CECYLIA: Rehabilitacja.
Głos Rzeszowa 1994 nr 7 s. 8.
Oddział rehabilitacji przy wojewódzkich szpitalach w Rzeszowie.
3326. ŁUKASIK SŁAWOMIR, BĘTKOWSKI ANDRZEJ: Analiza schorzeń oczodołu. Wiad. Lek. 1994 nr 13/14 s. 514–518, bibliogr., Summ.
Z doświadczeń Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
Zakład Opieki Paliatywnej w Rzeszowie.
3331. MARTENS KRZYSZTOF: Ludzie,
którzy mi imponują. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
111 s. 2.
Rzeszowiacy: Krystyna Świerczewska – dziennikarka, Wergiliusz Gołąbek – muzyk, Jerzy Kuźniar – lekarz.
3332. MOŁOŃ WANDA: Gdy minie lato,
jesień, zima. Nowiny 1994 nr 93 s. 7, il.
Koło Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię w Leżajsku.
3333. MOŁOŃ WANDA: Polecenie zza
węgła. Nowiny 1994 nr 134 s. 3, il.
Oddział dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie.
3334. MOŁOŃ WANDA: Oni nas wzbogacają. Nowiny 1994 nr 60 s. 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 74 s. 6.
III Wojewódzki Sejmik Rehabilitacyjny w Rzeszowie.
3335. NICPOŃ HENRYK: Klinikoplany.
Czy w Rzeszowie powstaną kliniki? Dz. Pol.
1994 nr 188 s. 8.
3336. NICPOŃ HENRYK: Czy aptekarze
zrujnują wojewodę? Dz. Pol. 1994 nr 297 s. 7.
Dotyczy refundacji za leki w woj. rzeszowskim.
187
3337. PANEK ALEKSANDER: Leczenie
służby zdrowia. Rozm. Józef Stachów. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 97 s. 2, il.
Służba zdrowia w województwie.
3338. RZESZUTEK A., WYSOCKI ROMAN, KILISIŃSKI W.: Obraz histopatologiczny śluzówki żołądka po zabiegach resekcyjnych. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30,
Rocz. Nauk Med. z. 8(9) s. 729–736, bibliogr.
Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego nr 2 w Rzeszowie.
3339. SEKUNDA JERZY: Nie jestem hamulcowym. Nowiny 1994 nr 81 s. 3.
Dotyczy zakupu automatu hematologicznego
dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Boguchwale.
3346. (wm): Sonda dla leżajskiego szpitala.
Nowiny 1994 nr 105 s. 1–2.
3347. WARZOCHA A[DAM]: Strzyżów
wybrał Mercedesa. Nowiny 1994 nr 67, s. 6, il.
Karetka reanimacyjna dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej.
3348. WAWRYCA JERZY, WYSOCKI ROMAN: Leczenie chirurgiczne bezkamicznego zapalenia pęcherzyka i dróg żółciowych.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30, Rocz. Nauk
Med. z. 8(9) s. 719–722, bibliogr., Summ.
Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.
(si): Konwent wojewódzki w Rzeszowie =
poz. 1241
3349. WAWRYCA JERZY, WYSOCKI ROMAN: Subtotalna resekcja jelita cienkiego.
Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30, Rocz. Nauk
Med. z. 8(9) s. 723–727, bibliogr., Summ.
3340. SKARBEK AGNIESZKA: Szpital
pod nadzorem. Dz. Pol. 1994 nr 224 s. 8.
Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.
Po kontroli NIK-u w Szpitalu Wojewódzkim
nr 2 w Rzeszowie.
3341. STACHÓW JÓZEF: Atak aptekarzy.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 264 s. 1, rys.
Dotyczy długów powstałych w wyniku zwłoki
w refundacji na leki w rzeszowskich aptekach.
3342. SZELIGA KRZYSZTOF: Po zdrowie
na wieś. Nowiny 1994 nr 71 s. 4, il.
Lecznicze właściwości wód mineralnych w Nieborowie.
3343. TWARDOWSKI JÓZEF: Uzależnione uzależnienia. Nowiny 1994 nr 250 s. 4.
Wojewódzka Przychodnia Uzależnień w Rzeszowie.
3344. URYNIAK A., WYSOCKI ROMAN:
Ostre niedokrwienie kończyn w materiale
własnym. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30,
Rocz. Nauk Med. z. 8(9) s. 713–718, bibliogr.,
Summ.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.
3345. W.K.: Dobra klasa sztucznej nerki.
Dz. Pol. 1994 nr 62 s. 6.
Ośrodek Sztucznej Nerki w Kolbuszowej.
188
3350. WSPÓŁISTNIENIE trzech nowotworów w olbrzymim guzie macicy. ������
[Aut.
Hubert Hrycelak i in.]. Ginek. Pol. 1994 nr 5
s. 259–261, bibliogr., Summ.
Z doświadczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Rzeszowie oraz
Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala
Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
3351. ZAPATKA BOŻENA: Koszmarny
syndrom. Rozm. Janusz Klich. Super Flesz
1994 nr 11 s. 6–7, portr.
M. in. z doświadczeń Oddziału Chirurgii
i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala nr 2
w Rzeszowie.
Woj. t ar nobrzesk ie
3352. BORZĘCKI JAN ADAM: Amputowana przyzwoitość. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 40
s. 1, 5.
Dotyczy szpitala w Tarnobrzegu.
3353. BORZĘCKI JAN ADAM: Hartowanie innych. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 17 s. 1, 6.
Likwidacja jednej z przychodni zdrowia w Sandomierzu.
3354. CAPIGA ANDRZEJ: Bój o przychodnię. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 1, 4, il.
Dotyczy przychodni zakładowej likwidowanego
Tarnobrzeskiego Kombinatu Budowlanego w Stalowej Woli.
3355. CAPIGA ANDRZEJ: Lecz się sami!Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 44 s. 1, 5.
3359. KOT ANNA: Ostry stan zapalny. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 14 s. 1, 5.
Szpital w Sandomierzu.
3360. KOT ANNA: Przywrócić prawo
obecności. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 9 s. 6, il.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Sandomierzu.
Przemysłowy Specjalistyczny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.
3361. (RP): Dwanaście lat przebudowy. Dz.
Pol. 1994 nr 244 s. 8.
3356. CAPIGA ANDRZEJ: Profilaktyka jedynym lekarstwem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38
s. 1, 5.
Dotyczy przebudowy Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Tarnobrzegu.
Konferencja na temat AIDS w Zaklikowwie.
3357. (koz): Zdrowotna „lustracja” Tarnobrzeskiego. Nowiny 1994 nr 186 s. 3.
3362. SIKORSKI JANUSZ: Finansowa bryndza w służbie zdrowia. Rozm. Władysław Borowiec. Nowiny 1994 nr 176 s. 6.
Służba zdrowia w woj. tarnobrzeskim.
Zdrowotna lustracja tarnobrzeskich placówek
służby zdrowia.
3363. TRYBUS KATARZYNA: Żadnych
marzeń! Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 19 s. 5, il.
3358. KITA TOMASZ: Najpierw lekarz
rodzinny. Ziel. Sztand. 1994 nr 49 s. 6, il. *��
MOZOŁOWSKI ANDRZEJ: Zawrót głowy.
Polityka 1994 nr 53 s. 20.
Służb a zdrow i a zob. też poz. 11, 16,
2506, 2518, 2645, 2647
Ośrodek zdrowia w Koniemłotach.
Dotyczy złych warunków pracy tarnobrzeskiego pogotowia ratunkowego.
L e cznic t wo zob. też poz. 107, 605, 880,
2190, 4726
XI. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE OŚWIATY,
SZKOLNICTWA I WYCHOWANIA
3367. SZKOŁY spłacają długi. Nowiny 1994
nr 246 s. 2.
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
Woj. k rośnieńsk ie
3364. (drm), jm, (Ad): Ciepło na kredyt.
Nowiny 1994 nr 244 s. 1, 3.
Problemy szkół w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
3365. RAPORT o oświacie w regionie. Nowiny 1994 nr 168 s. 3, il.
3366. SKARBEK AGNIESZKA: Maleńtasy,
do piór. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 41 s. 4, il.
Gazetki szkolne w woj. południowo-wschodnich.
3368. (ag): Kuratorzy informują. Oświata
w Krośnieńskiem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
198 s. 1. * DRYKA EUGENIUSZ: Misterium
lekcji. Rozm. Maria Pudło. Nowe Podkarp.
1994 nr 6 s. 7, il. * (jsl): Z węglem w tornistrze?
Kur. Podkarp. 1994 nr 36 s. 1, 4, il. * JAKA jesteś oświato? Tamże nr 43 s. 6, 9, portr.
Szkolnictwo w województwie.
3369. (bh): Szkoły (nie) samorządowe. Dz.
Pol. 1994 nr 2 s. 9.
Przejmowanie szkół przez samorządy w woj.
krośnieńskim.
189
3370. DUDA MARIAN: Mądrze wspomagać. Rozm. Elżbieta Kensy. Nowe Podkarp.
1994 nr 38 s. 6.
Kuratorium Oświaty w Krośnie.
3371. GORCZYCA ANNA: Polowanie trwa.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 135 s. 1.
Dotyczy zmian w krośnieńskim i przemyskim
kuratorium.
3372. GORCZYCA ANNA: Remonty szkół.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 196 s. 1, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
3373. HUĆKO BOGDAN: „Dorabiają mi
twarz antykomunisty...” Dz. Pol. 1994 nr 55 s. 5.
Sprawa odwołania Eugeniusza Dryki ze stanowiska kuratora oświaty w Krośnie.
3374. (jsl): Nowa poradnia. Kur. Podkarp.
1994 nr 3 s. 3.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Krośnie.
3375. PUDŁO MARIA: Kto daje i odbiera... Nowe Podkarp. 1994 nr 25 s. 6.
Dotyczy przydzielenia subwencji oświatowych
m. in. w woj. krośnieńskim.
3376. R.M.: Trenowanie pamięci. Nowe
Podkarp. 1994 nr 38 s. 5.
Filia „Szkoły pamięci” w Jaśle.
3377. RAK ROMAN: ... Tak się wyśpisz.
Kur. Podkarp. 1994 nr 47 s. 4.
Oświata w Bieczu.
3378. RAK ROMAN: Zawodówki kuźniami
bezrobotnych. Kur. Podkarp. 1994 nr 51 s. 4, il.
Raport o stanie oświaty w woj. krośnieńskim.
3379. SCHUTTERLY KAZIMIERZ B.: Wędrówki ku tworzeniu samego siebie. Rozm.
Maja Olszaniecka. Aspekt 1994 nr 2 s. 3–4.
Nauczyciel, laureat konkursu „Małe Ojczyzny”
z Czarnej.
3380. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Materia
gminna a duch rządowy. Dz. Pol. 1994 nr 133
s. 6.
Dotyczy projektu ustawy o zmianach w systemie oświaty w woj. krośnieńskim.
190
3381. SYREK TOMEK: Kurator w opałach?
Kur. Podkarp. 1994 nr 13/14 s. 1, 4.
Dotyczy kuratora oświaty w Krośnie.
3382. SYREK TOMEK: Wiemy, od czego
uciekamy. Kur. Podkarp. 1994 nr 38 s. 3.
Dotyczy krośnieńskiego kuratorium.
Woj. przemysk ie
3383. ADAMSKI ANTONI: Przemyśl i Rzeszów – na końcu! Nowiny 1994 nr 122 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 148 s. 8.
Dotyczy wydatków na szkolnictwo.
3384. CZEREDRECKA BARBARA
Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym
/ Barbara Czeredrecka. – Rzeszów: Wydaw.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. – 181,
[3] s.; 24 cm.
Badania przeprowadzono w szkołach podstawowych na terenie Przemyśla.
3385. DRACZ CELESTYNA: Byłam misjonarką polskości. Rozm. R[omuald] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 10 s. 3, il., portr.
Emerytowana nauczycielka z Przemyśla.
GORCZYCA A.: Polowanie trwa = poz.
3371
3386. HAJNOSZ IWONA: Szkoły mało
gminne. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 3 s. 1, il.
Przejęcie szkół przez samorządy w woj. przemyskim i rzeszowskim.
3387. IDZIKOWSKI PIOTR: Do odstrzału.
Rozm. Dariusz Delmanowicz. Życie Przemys.
1994 nr 24 s. 1, 3.
Dotyczy Kuratora Oświaty w Przemyślu.
3388. IDZIKOWSKI PIOTR: Najważniejsze nie szkodzić. Rozm. Jacek Macina. Aspekt
1994 nr 1 s. 3–4, il.
Kurator Oświaty w Przemyślu. Również szkolnictwo w województwie.
KALINOWSKI W.: Co z przemyską kulturą? = poz. 3452
3390. MŁYNARSKI JANUSZ: Przemyskie
szkoły języków obcych. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 289 [właśc. nr 2] s. 3.
Dotyczy miasta.
3390. PAWLAK WIESŁAWA: Historia stara jak „Słowak”. Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego w Przemyślu. Aspekt 1994
nr 2 s. 6–7.
ROZWÓJ twórczej aktywności dziecka /
pod red. Jana Kidy = poz. 3415
3391. WOJCIECHOWSKA ZOFIA: „Zależy mi na posłach i senatorze”. Rozm. Dariusz
Delmanowicz. Życie Przemys. 1994 nr 35 s. 3.
Kurator oświaty w Przemyślu
3392. WOJCIECHOWSKA ZOFIA: Weryfikacji nie będzie. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1994 nr 32 s. 5, portr.
Problemy szkolnictwa w województwie przemyskim. Również sylwetka autorki, kuratora
oświaty.
Woj. rzeszowsk ie
3393. (Ad): „Solidarność” o kuratorze. Nowiny 1994 nr 115 s. 1–2. * HAJNOSZ IWONA: Decyzji brak. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
142 s. 1.
W sprawie rzeszowskiego kuratora.
3394. ADAMSKI ANTONI: Kurator i politycy. Nowiny 1994 nr 114 s. 3. * HAJNOSZ IWONA, MŁYNARSKI DANIEL: Odstrzał trwa. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 133 s. 1, il. * SOJA MAREK:
Polowanie z nagonką. Tamże nr 136 s. 4.
Dotyczy odwołania kuratora oświaty w Rzeszowie.
3395. ADAMSKI ANTONI: Najbiedniejsze
szkoły w Kielcach i Rzeszowie. Nowiny 1994
nr 51 s. 3, il.
3396. ADAMSKI ANTONI: Oświata nie
musi być piątym kołem. Nowiny 1994 nr 225
s. 12, il.
Gmina Trzebownisko.
ADAMSKI A.: Przemyśl i Rzeszów na końcu = poz. 3383
3397. ADAMSKI ANTONI: Tajemnice budżetu oświaty. Nowiny 1994 nr 45 s. 1, 3.
Rzeszów.
3398. BOROWIEC WŁADYSŁAW: W Piskorowicach nauczyciele piechotą nie chodzą. Nowiny 1994 nr 155 dod. Biznes Nowiny
nr 38 s. II, il.
M. in. dotyczy rozbudowy domu nauczyciela.
3399. (DM): Jan Stanisz – „urzędnik z cechami biurokraty”. Dz. Pol. 1994 nr 271 s. 8.
– Polem. SOJA MAREK: „Urzędnik z cechami biurokraty”. Dz. Pol. 1994 nr 275 s. 10.
Dotyczy kuratora oświaty w Rzeszowie.
3400. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Szkoły
gminom. Kur. Podkarp. 1994 nr 21 s. 11.
Dotyczy przekazywania placówek oświatowych
samorządom gmin w woj. rzeszowskim.
3401. GAJOS LESZEK, PAWLIKOWSKI
ROSŁAW, PERDEUS STANISŁAW: Doradca
metodyczny i doradztwo w opinii badanych
nauczycieli województwa rzeszowskiego:
[fragm.]. Kwart. Eduk. 1994 nr 1/2 s. 69–76.
3402. GAJOS LESZEK, PAWLIKOWSKI
ROSŁAW, PERDEUS STANISŁAW
Doskonalenie i doradztwo pedagogiczne:
potrzeby i oczekiwania nauczycieli województwa rzeszowskiego: (raport z badań) /
Leszek Gajos, Rosław Pawlikowski, Stanisław
Perdeus; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Rzeszowie. – Rzeszów: WOM, 1994. – 25
s.; 22 cm
3403. GORCZYCA ANNA, KLIMCZAK
JANUSZ: Nowy dług rośnie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 295 s. 2.
Dotyczy oddłużenia szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. rzeszowskim.
HAJNOSZ I.: Szkoły mało gminne = poz.
3386
3404. HAJNOSZ IWONA: Zaniedbana
oświata. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 135 s. 3.
Osiągnięcia samorządu Rzeszowa w dziedzinie
oświaty. Wypowiedzi: S. Rusznica, J. Stanisz, H.
Górnik.
191
3405. JAMIŃSKA MARIA: Po wizytacji.
Aspekt 1994 nr 2 s. 1–2.
Spostrzeżenia z wizytacji przeprowadzonych
w 1993 r. w szkołach woj. rzeszowskiego.
3406. KAŹMIERCZYK JADWIGA: W Kuratorium o uzależnieniach. Aspekt 1994 nr 3
s. 1, 7.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
3407. KLIMCZAK JOANNA: Za mało
dzieci. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 259 dod.
Gaz. w Leżajsku s. 3.
Szkolnictwo w Leżajsku.
3408. KROWIAK DOROTA: Teraz na studia. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 137 s. 1, il.
Dotyczy maturzystów w woj. rzeszowskim.
3409. KUJAWSKA IZA: Wierszoklepa. Głos
Naucz. 1994 nr 14 s. 6, portr.
Apolonia Kościak – emerytowana nauczycielka
z Budziwoja.
3410. MAJKA DANUTA: Biedna szkoła,
biedny nowator. Dz. Pol. 1994 nr 68 s. 8.
Ruch Odrodzenia i Rozwoju Oświaty w Nienadówce oraz jego założyciel Kazimierz Obłój.
3411. MAZUR STANISŁAW: Miasto szkół.
Rozm. Ewa Grochala-Włodek. Wieści 1994
nr 46 s. 7, il.
Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Ropczyce.
3412. MEWA JANINA: Uwagi dotyczące
konkursu historycznego w woj. rzeszowskim
dla uczniów szkół podstawowych w roku
szkolnym 1993/94 i latach poprzednich. Wiad.
Hist. 1994 nr 5 s. 312–314.
3413. NAPIÓRKOWSKI GRZEGORZ: “Nauczycielu dobry, prawdę czyń w miłości”. Rozm.
Zbigniew Lenart. Aspekt 1994 nr 10 s. 3–4.
Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa
Nauczycieli.
3414. OŚWIATA województwa rzeszowskiego w roku szkolnym 1994/94. / Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. – Rzeszów, 1994.
– 50, 7 s.: tab.; 21 cm
Do uż. służb.
192
3415. ROZWÓJ twórczej aktywności dziecka
/ pod red. Jana Kidy. – Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994. – 160 s.: rys.; 24 cm
Bibliogr. s. 13, 49, 77, 102, 108.
Zawiera m. in.: Koncepcja szkoły twórczej na
przykładzie Społecznej Szkoły Podstawowej nr
1 w Rzeszowie / Teresa Piątek. Rozwój myślenia
twórczego uczniów klas początkowych poprzez
opanowanie umiejętności czytania. [Badania
przeprowadzono w woj. przemyskim] / Jolanta
Szempruch. Współdziałanie WOM z WSP w Rzeszowie w zakresie dokształcania i doskonalenia
nauczycieli / Edmund Jońca.
3416. RUSZNICA STANISŁAW: Mój głos
to nie jeden a trochę więcej... Rozm. Zbigniew Lenart. Aspekt 1994 nr 5 s. 3, portr.
Dotyczy oświaty m. in. w Rzeszowie.
3417. RUSZNICA STANISŁAW: Rzeszów:
szanse i pieniądze. Nowiny 1994 nr 13 s. 3.
Dotyczy szkolnictwa.
3418. RUSZNICA STANISŁAW: Taka
szkoła jaki nauczyciel, a taki nauczyciel jakie
wynagrodzenie. Rozm. Zbigniew Lenart. Aspekt 1994 nr 9 s. 4, il.
Poseł, członek Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Postępu Technicznego, prezes ZNP w Rzeszowie.
(si): Konwent wojewódzki w Rzeszowie =
poz. 1241
3419. (si): Nie wiedzą, co to zadłużenie
szkół. Nowiny 1994 nr 11 s. 3.
Gmina Rakszawa.
3420. SAWA ANNA: Polityka ponad gospodarką. Nowiny 1994 nr 2 s. 8.
Przejmowanie szkół przez samorząd Rzeszowa.
3421. SKARBEK AGNIESZKA: Afera z maturami. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 84 s. 1, il.
Także: Gaz. Wyb. 1994 nr 85 s. 4.
Woj. rzeszowskie.
3422. STACHÓW JÓZEF: A może się pouczyć? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 147 s. 6, il.
Dotyczy szkół organizujących kursy krótkoterminowe w Rzeszowie.
3423. STANISZ JAN: O szkolnictwie ponadpodstawowym w województwie rzeszowskim. Aspekt 1994 nr 10 s. 4–5.
3424. STANISZ JAN: Zamiast sprawozdania. Aspekt 1994 nr 7 s. 3–5, il.
Ocena pracy Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
3425. STODOLAK JAN: Fakty i zamierzenia w oświacie. Aspekt 1994 nr 9 s. 5.
Oświata w woj. rzeszowskim.
3426. SZCZEPAŃSKI STANISŁAW P.:
W sprawie oświaty. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
141 s. 2.
Dotyczy Rzeszowa.
3427. SZELIGA KRZYSZTOF: Pasje życia.
Nowiny 1994 nr 46 s. 6, portr.
Wspomnienia o Władysławie Długoszu, nauczycielu i działaczu kulturalnym z Rzeszowa.
3434. NIEMIEC PIOTR: Cena „grubej
kreski”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 15 s. 4.
Sprawa odwołania Kazimierza Wiszniowskiego
ze stanowiska kuratora oświaty w Tarnobrzegu.
3435. SKALSKA JANINA: Męska decyzja.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 47 s. 1, 6.
Dotyczy funkcjonowania szkół pod rządami lokalnego samorządu w woj. tarnobrzeskim.
3436. TABOR ANNA: Bez ucznia nie ma
szkoły. Rozm. Janina Skalska. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 34 s. 1, 8, portr.
Kurator Oświaty w Tarnobrzegu.
3437. TABOR ANNA: Stawiam na rzetelność, lojalność i wzajemne zaufanie. Rozm.
Czesław Wender. Wieści 1994 nr 33 s. 4, portr.
Problemy szkolnictwa w woj. tarnobrzeskim.
Ośw i at a zob. też poz. 194
3428. SZENBORN MAREK: Świat według
kuratora Stanisza. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
211 s. 1, rys. – Polem. KORYL JANUSZ: Koryl odpowiada. Tamże nr 212 s. 3.
Szkolnic t wo zob. też poz. 5, 15, 19, 74,
178, 2518, 2651, 2653, 2655, 2666, 3188,
3792, 4755
Kurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.
2. ZAGADNIENIA OGÓLNE KULTURY
3429. SZENBORN MAREK: Tajna kontrola. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 176 s. 1.
Kontrola MEN-u w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
3438. ADAMSKI ANTONI: Budżet regionalnej kultury. Oprac... Nowiny 1994 nr 13 s. 4.
Woj. południowo-wschodnie.
3430. WUCZYŃSKA KRYSTYNA: Zjazd
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
[w Rzeszowie]. Matematyka 1994 nr 1 s. 55–56.
3439. ADAMSKI ANTONI: Strzyżów postawił na kulturę. Nowiny 1994 nr 90 s. 5, il.
Woj. t ar nobrzesk ie
3440. BORZĘCKI JAN ADAM: Polerowanie
miejskości. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 16 s. 8, il.
3431. BOBULA MARIUSZ: Brakuje pieniędzy na remonty szkół. Nowiny 1994 nr 155
dod. Biznes Nowiny nr 38 s. II.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
3432. KAPTUR EDWARD: SOS dla wiejskiej oświaty. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 8.
Na przykładzie gmin Połaniec i Staszów.
3433. KOZICKI ANDRZEJ: Wokół fotela
kuratora. Nowiny 1994 nr 84 s. 1, 9.
Kurator Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu.
Również dotyczy gminy. Woj. rzeszowskie.
Kultura w Ożarowie, woj. tarnobrzeskie.
3441. (cz): Kultura sama się nie obroni.
Nowe Podkarp. 1994 nr 51/52 s. 8.
Dotyczy kultury w Krośnie.
3442. (czak): Krosno bez kultury. Dz. Pol.
1994 nr 255 s. 8. – Polem. ZIMKA ROMAN:
Tamże nr 271 s. 8.
Dotyczy likwidacji placówek kultury w Krośnie.
3443. CYNKAR MAREK: Nowa diagnoza = stara diagnoza. Pogranicze 1994 nr 20
193
s. 9, rys. – Polem. KUBRAK ZYGMUNT:
Nie stracił ostrości widzenia spraw ważnych. Tamże nr 26 s. 13. – Polem. SOBOCKI
WOJCIECH: Stare wraca. Tamże nr 30 s. 10.
– Odp. KUBRAK Z.: Dwugłos o konserwatorach zabytków. Tamże nr 32 s. 3.
Kultura w Przemyślu.
3444. CYNKAR MAREK: Przeciw błędnej
diagnozie, czyli w kulturze bardzo dobrze się
dzieje. Pogranicze 1994 nr 7 s. 1, 10, il. – Polem. A.Z.: Czy istnieje koncepcja rozwoju
kultury? Tamże nr 11 s. 13; BURY JOANNA:
O kulturze w Przemyślu – w stylu ulicznej
„pyskówki”. Tamże .
Dotyczy Przemyśla.
3445. DANIELAK BOGUSŁAW: Także
o pałacu kultury w centrum Przemyśla.
Rozm. Marek Cynkar. Pogranicze 1994 nr 14
s. 2. * P.C.: Osiedla z kulturą. Życie Przemys.
1994 nr 21 s. 6.
Dotyczy kultury w Przemyślu.
3446. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Pod
znakiem kresów. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 20
s. 4. * RABIZO-BIREK MAGDALENA: „Mała
ojczyzna” na kresach. Fraza 1994 nr 7 s. 145–
147. * TAŻ: Mała ojczyzna na kresach. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 275 s. 2.
Forum Kultury Kresowej im. St. Vincenza
w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
3447. GÓRSKI ARTUR: Nie mam serca do
kultury... Wiad. Kult. 1994 nr 9 s. 9, il.
Dotyczy kultury w Mielcu, Tuszymie, Rzemieniu, Przecławiu, woj. rzeszowskie.
3448. GRYGIEL JAN: Kresy w kulturze europejskiej. Nowiny 1994 nr 203 s. 5.
Dotyczy sesji „Z pogranicza kultur” w ramach
„Dni Kultury Słowiańskiej” w Rzeszowie.
3449. J.T.: Folklor z hymnem. Życie Przemys. 1994 nr 13 s. 8, il.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ratowania Folkloru Miejskiego przy Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel Podwórkowych w Przemyślu.
3450. (jsl): „Kupić, nie kupić...” Kur. Podkarp. 1994 nr 49 s. 9, il.
Dotyczy kultury w woj. krośnieńskim.
194
3451. (jaks): MTV kontra kultura wiejska.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 10 dod. Grom. Małop.
nr 5 s. I–II.
Woj. krośnieńskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie.
3452. KALINOWSKI WOJCIECH: Co
z przemyską kulturą? Rozm. Artur Wilgucki.
Życie Przemys. 1994 nr 22 s. 3.
Dotyczy oświaty i kultury w Przemyślu.
3453. Ł.W.: Puste krzesła. [Oprac...]. Życie
Przemys. 1994 nr 2 s. 6, il.
Dyskusja redakcyjna dotycząca życia kulturalnego w Przemyślu.
NOWOROCZNA sonda „Gazety” – Jak
było, jak może być? = poz. 1179
3454. PACZEŚNIAK JAN: Inwentaryzować
skansen, czy pić ze źródła? W 25-lecie śmierci
Władysława Długosza. Nowiny 1994 nr 46 s. 6.
Wspomnienie o działaczu kulturalnym z Rzeszowa.
3455. PIĄTEK ANDRZEJ: Każdy w swojej
skorupie. Nowiny 1994 nr 193 s. 5, il.
Kultura w gminie Błażowa, woj. rzeszowskie.
3456. PIĄTEK ANDRZEJ: Kukułcze jaja.
Nowiny 1994 nr 209 s. 4, il.
Instytucje kulturalne w Rzeszowie.
3457. PIĄTEK ANDRZEJ: Malowanie remizy. Nowiny 1994 nr 184 s. 4, il.
Budżet gmin na kulturę w woj. rzeszowskim.
3458. PLĘS ANDRZEJ: W co się bawić?
Studencka pustynia kulturalna. Nowiny 1994
nr 48 s. 10.
Rzeszów.
3459. PROFIC RYSZARD: Dwa charaktery. Kur. Podkarp. 1994 nr 3 s. 6.
Kultura w gminie Kołaczyce, woj. krośnieńskie.
3460. PUŁAWSKI ZBIGNIEW: Ziemia niczyja. Rozm. Czesław Wender. Wieści 1994 nr
34 s. 7.
Kultura w woj. tarnobrzeskim.
3461. TULIK JAN: Piękno i pasja. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 302 s. 3, il.
Dotyczy kultury w Jaśle, woj. krośnieńskie.
3462. UNIA brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich:
praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Łużnego,
Franciszka Ziejki i Andrzeja Kępińskiego. –
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych „Universitas”, 1994. – 555,
[3] s.; 25 cm
Indeksy. – Teksty częśc. w różnych jęz.
Zawiera m. in.: Duchowni unnicy i ich wkład
w ukraińską kulturę muzyczną. [M. in. dotyczy
Przemyśla] / Leszek Mazepa.
3463. WALLIS ALEKSANDER
Atlas kultury Polski: 1946–1980 / Aleksander Wallis. – Warszawa: Wydaw. Eco, 1994.
– 464 s.: mapy; 24 cm
Streszcz. w jęz. ang.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Ku ltura zob. też poz. 117, 165, 194, 880
3. HISTORIA KULTURY I OŚWIATY
3464. BĄK JÓZEF: Półwiecze ogólniaka.
Nowiny 1994 nr 184 s. 4.
domierza, woj. tarnobrzeskie] / Elżbieta Słodkowska. Działalność wydawnicza instytucji religijnych
w II Rzeczypospolitej. [M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich] / Nina Kraśko.
3467a. JAROSLAVS’KA Gimnazija 1940–
1944 rr.: Kniga Pam’jati z narodi 50-riččja
ostann’oi maturi. – L’viv, 1994. – 176 s.: il.
Dotyczy ukraińskiego gimnazjum w Jarosławiu
w latach 1940–1944.
3468. KOSEŁA ROMAN
Mikołaja Gomółki sandomierskie lata /
Roman Koseła; [oprac. testu Krzysztof Grądziel]. – Sandomierz: Muzeum Okręgowe.
Oddział Literacki im. J. Iwaszkiewicza, 1994.
– [18] s.: 1 faks.; 22 cm. – (Z Archiwum Koseły; z. 4)
Dotyczy związków żyjącego w XVI w. kompozytora z Sandomierzem, woj. tarnobrzeskim.
3469. KOSIEK ANDRZEJ
Z dziejów starań miasta Krosna o założenie
gimnazjum i szkoły realnej / Andrzej Kosiek.
– Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1994. – 36 s.:
1 faks., 2 fot., portr.; 21 cm. – (Biblioteka Krośnieńska. Historia; z. 5)
50-lecie Liceum w Sokołowie Młp., woj. rzeszowskie.
Tyt. okł. Krośnieńskie Gimnazjum: z dziejów
starań o powstanie szkoły.
3465. BIENIEK MAŁGORZATA: Wybitni
pedagodzy i uczniowie Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1658–1918. Wiad. Hist. 1994
nr 5 dod. Muzeum Szkolne nr 17. s. 74–76.
3470. KRAMARZ HENRYK: Stan liczebny
nauczycielstwa gimnazjalnego w Galicji w latach 1867–1914: (studium statystyczne). Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 431–450.
Historia.
3466. HOFF JADWIGA: Nauczyciele i belfrzy żydowscy w Łańcucie na początku XX wieku (w świetle arkuszy spisowych). Zesz. Nauk.
WSP Rzesz., Hist. 1994 z. 4 s. 79–88, Zsfg.
3467. INSTYTUCJE – publiczność – sytuacje lektury: studia z historii czytelnictwa
/ pod red. Janusza Kosteckiego; Biblioteka
Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.
T. 5. – Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1994.
– 317, [1] s.; 21 cm. – (Z Dziejów Kultury
Czytelniczej w Polsce; 9)
Indeks
Zawiera m. in.: Biblioteki w Królestwie Polskim
w latach 1815–1830. Część II – Biblioteki kościelne. [M. in. dotyczy Koprzywnicy, Rytwian i San-
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
3471. KROWIAK DOROTA: 300 lat teatru w
Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 15 s. 6, il.
3472. MAŁECKI ZYGMUNT: Organizacja
szkół elementarnych w dobrach staszowskich na
początku XIX w. Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP Krak.
Pr. Hist. Ośw. i Wych. 1994 [T] 4 s. 125–130.
Projekt z 1 X 1815 r.
¡
3473. MAŁECKI ZYGMUNT: Szkolnictwo
elementarne w dobrach staszowskich w XIX
wieku: (do 1864 roku). Kiel. Stud. Hist. 1994
t. 12 s. 17–27.
M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
195
3474. NOWAK JANUSZ: Karola Druziewicza podróże biblioteczne po Kongresówce
i Galicji w latach 1860–1879. Prz. Hum. 1994
nr 3 s. 87–97.
Zbiory prywatne, kościelne i klasztorne m. in.
w woj. przemyskim i rzeszowskim.
3475. ORŁOWSKI STANISŁAW: Szkolnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1772.
Płaj 1994 nr 8 s. 94–101.
Woj. krośnieńskie.
3476. PELCZAR ROMAN: Publiczne
szkolnictwo katolickie w Diecezji Przemyskiej
obrządku łacińskiego od II połowy XIV w, do
1772 r. Kwart. Eduk. 1994 nr 1–2 s. 3–15.
3482. RZĄSA ADAM: Jubileusz szkoły
w Łubnie. Pogranicze 1994 nr 16 s. 13.
Historia szkoły podstawowej. Woj. przemyskie.
3483. RZĄSA ADAM: W pięćdziesiątą
rocznicę. Pogranicze 1994 nr 41 s. 13.
Historia Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, woj. przemyskie.
3484. SPOŁECZEŃSTWO Polski średniowiecznej: zbiór studiów / pod red. Stefana
K. Kuczyńskiego; Polska Akademia Nauk.
Instytut Historii. T. 6. – Warszawa: PAN. IH,
1994. – 249, [3] s.: mapy, pl.; 21 cm
Zawiera m. in. Z dziejów szkolnictwa sandomierskiego w XV wieku / Feliks Kiryk.
3477. PELCZAR ROMAN: Szkolnictwo ruskie, żydowskie i protestanckie na terenie Ziemi
Przemyskiej i Sanockiej w okresie przedrozbiorowym. Kwart. Eduk. 1994 nr 3/4 s. 10–18.
3485. SUDOŁ JÓZEF: Życie kulturalne
w Kolbuszowej w okresie międzywojennym (1918–1939). Rocz. Kolbusz. 1994 nr 3
s. 187–194.
3478. PELCZAR ROMAN: Zarys dziejów
szkoły katedralnej obrządku łacińskiego w
Przemyślu. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 401–415.
3486. SZAL EUGENIUSZ: Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie. Wiad.
Hist. 1994 nr 5 dod. Muzeum Szkolne nr 17
s. 70–74.
3479. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach: (pamiątka zjazdu)
/ Bolesław Czarnecki [i. in.]. – Sandomierz;
Chobrzany: PAIR Myjakpress. – 79, [1] s.:
2 fot., portr., 1 rys.; 21 cm
3487. SZYMCZAK-HOFF JADWIGA
Życie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w
dobie autonomii Galicji / Jadwiga SzymczakHoff. – Rzeszów, 1993.
Tyt. okł.: 50 [Pięćdziesiąt] lat Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach.
Woj. tarnobrzeskie.
3480. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Liceum Ogólnokształcącego w Ćmielowie / Regina Piotrowicz. – Ćmielów: Zespół Szkół im. M. Raciborskiego, 1994. – 41, [3] s.: fot., rys.; 21 cm
Bibliogr. s. [43]
Historia i współczesność.
3481. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Liceum
Ogólnokształcącego w Kańczudze 1944–
1994: praca zbiorowa / pod red. Augustyna
Swojaka. – [Kańczuga]: Liceum Ogólnokształcące w Kańczudze, [1994]. – 68 s., [12]
s. tabl.: fot., portr.; 24 cm
Także historia miejscowości.
196
Dzieje szkoły w woj. rzeszowskim.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 36 s. 3.
3488. WINIARSKI EDWARD: Oświatowy
jubileusz. Nowiny 1994 nr 138 s. 7.
50 lat od złożenia egzaminów na kursach kompletów tajnego nauczania w Nienadówce i Sokołowie Młp., woj. rzeszowskie.
3489. WOJTAS JACEK: To już 70 lat! Życie
Przemys. 1994 nr 42 s. 5, il.
Dzieje Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu, woj.
przemyskie.
3490. WOLSKA MARIA, HAWRYŁA JÓZEF, ZAWADZKI JÓZEF: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Wiad. Hist. 1994 nr 1 dod. Muzeum
Szkolne nr 13 s. 6–9.
Historia i teraźniejszość szkoły. Woj. przemyskie.
3491. Z DZIEJÓW ropczyckiego szkolnictwa średniego: praca zbiorowa na Jubileusz
70-lecia Liceum Ogólnokształcącego i 50lecie Szkół Mechanicznych / pod red. Władysława Tabasza. – Ropczyce: [b.w.], 1994.
– 188 s.: fot., portr.; 24 cm
Tyt. okł.: Z dziejów ropczyckiego szkolnictwa
średniego: 70 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, 50 lat Zespołu Szkół Mechanicznych.
Zawiera: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w latach 1923–1977 / W. M. Tabasz. Zarys historii Szkół Mechanicznych w Ropczycach / Jolanta
Rachwał, Edward Kasprzyk, Józef Kolbusz. Krótka
historia Zespołu Szkół / Józef Słodyczka. Warsztaty szkolne / Tadeusz Sowa. Moje wspomnienia
na 50-lecie szkoły / J. Kolbusz. Wspomnienia absolwenta Gimnazjum i Liceum Mechanicznego
w Ropczycach z 1950 r. / E. Kasprzyk. Wspomnienia z okresu pracy w Liceum Ogólnokształcącego
w Ropczycach / Janina Cichocka. Wspomnienia
z lat szkolnych w Państwowym Liceum Mechanicznym w Ropczycach / Kazimierz Czuper. Wspomnienia / Rudolf Sidorów. Moje wspomnienia
z pracy w LO / Stefania Viscardii. Wspomnienia
absolwenta Gimnazjum i Liceum Mechanicznego
w Ropczycach z roku 1950 / Augustyn Szkotnicki.
Moje wspomnienia o szkole – absolwent Gimnazjum Mechanicznego – 1949 r. / Julian Król. Wspomnienia absolwenta Liceum Ogólnokształcącego
w Ropczycach z roku 1961 / Czesław Godek. Moje
krótkie wspomnienia z Gimnazjum / Zofia Leśko.
Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego.
3492. ZABROTOWICZ ALINA: Działalność kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Wyższych w Przemyślu i Jarosławiu w latach
1884–1914. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 451–458.
3493. ZEGAR JULIAN: Historia szkoły
w Wielopolu Skrzyńskim. Wiad. Hist. 1994 nr
1 dod. Muzeum Szkolne nr 13 s. 10–11.
Woj. rzeszowskie.
3494. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 9 s. 6, il.
Środowisko artystyczne w Krośnie, Jaśle i Bieczu w XIX i na pocz. XX w.
3495. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 34 s. 6, il.
Andrzej Lenik – artysta rzeźbiarz z Krosna
(XIX i pocz. XX w.).
3496. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Cywilizacya,
karczmy i polityka. Ze sztambucha dawnego
Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 72 s. 3, il.
Życie towarzyskie w XIX i na pocz. XX w.
3497. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Za panowania
Marii Teresy. Ze sztambucha dawnego Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 105 s. 3, il.
Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza.
3498. ZIEWIEC IRENA
Teatr Reduta w Rzeszowie 1925–1938 / Irena Ziewiec; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
– Rzeszów: [MO], 1994. – 36 s. [35] s. tabl.,
faks., fot., portr.; 20 cm
Ku ltura – historia zob. poz. 829, 835
Szkolnic t wo – historia zob. też poz. 108,
880, 3390, 3648
Tajne nauczanie zob. też poz. 811, 880
4. TOWARZYSTWA REGIONALNE
3499. (ar): Kiedy ożyje Bezmiechowa? Nowiny 1994 nr 107 s. 7.
Dotyczy Stowarzyszenia na Rzecz Reaktywowania i Rozwoju Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej, woj. krośnieńskie.
3500. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Strefowa
Konferencja Naukowa Regionalnych Towarzystw Kulturalnych i Naukowych w Krasiczynie (22–23 października 1993 r.). Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 801–803.
3501. GILEWICZ KRZYSZTOF: 100 lat
„Gwiazdy”. Nowiny 1994 nr 62 s. 4.
Stowarzyszenie Mieszczan „Gwiazda” w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
3502. (KAM): Biedne towarzystwo z bogatymi tradycjami. Dz. Pol. 1994 nr 80 s. 9. *
STRUŚ MARIAN: Towarzystwo czy patrioci?
Nowe Podkarp. 1994 nr 36 s. 6.
Dotyczy Towarzystwa Rozwoju i Upiększania
Miasta Sanoka.
197
3503. KLUSKA ADAM: Forum Kultury
Kresowej. Rzesz. Inf. Kult. 1994 nr 6 s. 10, il.
5. NAUKA. PLACÓWKI NAUKOWE
Agenda Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
3510. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Zawitaj do arboretum. Pogranicze 1994 nr 28 s. 3, il.
3504. ŁYP MIECZYSŁAW A.: Publikacje
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Rzesz. Inf.
Kult. 1994 nr 6 s. 11.
Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, woj. przemyskie.
3505. RYGIEL ZYGMUNT: Dla regionu.
Nowe Podkarp. 1994 nr 40 s. 7.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.
3506. SOJA CECYLIA: Refleksje nad ruchem regionalnym. Rzesz. Inf. Kult. 1994 nr
7 s. 14.
Woj. rzeszowskie
3507. SOKÓŁ ZOFIA: Działalność Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego 1981–
1994. Kwart. Hist. 1994 nr 4 s. 179–180.
3508. SUDOŁ JÓZEF: Z działalności Towarzystwa Kultury im. Juliana Goslara w
Kolbuszowej. Zesz. Nauk. / OTN 1994 z. 8 s.
344–349.
3509. TULIK JAN: Izydor Oracz i aniołowie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 24 s. 3, il.
Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolicy. Woj. krośnieńskim.
3511. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Relikt
przeszłości? Rozm. Z[bigniew] Ziembolewski. Pogranicze 1994 nr 11 s. 10. * SZELIGA
ZDZISŁAW: Przyjaciele nauk. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 48 s. 1, il.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
3512. BUKO ANDRZEJ: Chcemy być przydatni. Rozm. Krzysztof Burek. Zesz. Sand.
1994 nr 1 s. 14–16, portr.
Dotyczy Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
3513. BUREK KRZYSZTOF: Dobry początek. Spotk. z Zabyt. 1994 nr 7 s. 44–45, il.
Działalność Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Woj. tarnobrzeskie.
3514. BURZYŃSKI TADEUSZ: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Przemyślu w latach 1987–1993. Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 759–791.
Stowarzyszenie Miłośni ków Jasła
i R eg ionu zob. poz. 87
3515. BURZYŃSKI TADEUSZ: Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w Przemyślu] odbytego w dniu 2 kwietnia 1993 roku. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 793–797.
Towarzyst wo Ku ltur y im. J. M. G osl ara w Kolbuszowej zob. poz. 105
3516. J.J.: Sandomierski Instytut Teologiczny. Słowo 1994 nr 201 s. 3.
Towarzyst wo Miłośni ków
Lub aczowsk iej zob. poz. 106
Z iemi
Towarzyst wo
Przyj aciół
R op czyck iej zob. poz. 95
Z iemi
3517. (KB): Adam Bień – członek honorowy Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Zesz. Sand. 1994 nr 1 s. 10.
Towarzyst wo Miłośni ków
S okołowsk iej zob. poz. 72
Z iemi
3518. KRYCZKO MICHAŁ: Mgr Antoni
Rachfał. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 825–828, portr.
Towarzyst wo Miłośni ków Z iemi
St rzyżowsk iej zob. poz. 134, 4214
Sędzia, działacz Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu.
St aszowsk ie Towarzyst wo Ku ltu ra lne zob. też poz. 51, 880
198
Związany z Ossalą, woj. tarnobrzeskie.
3519. KUBOWICZ RYSZARD: Roślinne
seminarium. Wieści 1994 nr 13 s. 6, il.
Seminarium „Możliwości wykorzystania badań
Wydziału Rolniczego AR w Krakowie w doskonaleniu produkcji roślinnej w regionie Polski południowej” w ODR w Boguchwale, woj. rzeszowskim.
3520. mot.: Kresowy instytut. Dz. Pol. 1994 nr
64 s. 6. * MŁYNARSKI JANUSZ: Bada i wydaje
książki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 84 s. 1.
Instytut Kresów Wschodnich im. św. Brunona
Bonifacego w Przemyślu.
3521. NICPOŃ HENRYK: Amerykańska
marchewka. Dz. Pol. 1994 nr 78 s. 10.
Instytut Przedsiębiorczości w Rzeszowie.
3522. OPAS TOMASZ: Regionalne Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości
Narodowych w Rzeszowie. Nauka 1994 nr 1
s. 187–190.
3523. (RZ): Naukowe sandomierskie. Trybuna 1994 nr 29 s. 9.
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Woj.
tarnobrzeskie.
3524. SŁOWNIK polskich towarzystw naukowych / red. Czesław Madajczyk [i in.]; Polska
Akademia Nauk. Biblioteka PAN w Warszawie.
T. 2: Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach
polskich. Cz. 2 / red. nauk. Barbara Sordylowa.
– Warszawa: PAN, 1994. – 604 s.; 25 cm
Indeksy
Zawiera m. in.: Instytut Przemysłu Naftowego
Jasielskiego Okręgu Górniczego w Krośnie / Wincenty Pawłowski. Zjednoczenie Towarzystw Polskich w Przemyślu / Wanda Kaput.
3525. STĘPIEŃ STANISŁAW: Sami nie
wiecie, co posiadacie. Rozm. Z[bigniew]
Ziembolewski. Pogranicze 1994 nr 8 s. 5.
Południowo-Wschodni
w Przemyślu.
Instytut
Naukowy
3526. SYLWETKI członków Towarzystwa
Naukowego Sandomierskiego. Cz. 1. Zesz.
Sand. 1994 nr 1 s. 28–29.
3527. SZYBIAK KRZYSZTOF: Władze statutowe i pracownicy Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Przemyślu (w latach 1909–1994) oraz
członkowie (według stanu na dzień 31 grudnia 1993 r.). Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 809–819.
3528. SZYBIAK KRZYSZTOF: Wykaz wydawnictw zwartych Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Przemyślu w latach 1909–1994. Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 821–824.
3529. TULIK JAN: Nowa placówka PANu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 231 s. 2.
Dotyczy utworzenia Instytutu Ekologii w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
3530. WOŚ JUSTYNA: Pamiętajcie o ogrodach. Nowiny 1994 nr 65 s. 7, il.
Arboretum w Bolestraszycach, woj. przemyskie.
3531. ŻÓŁKIEWICZ STANISŁAW: Instytut niezgody czy porozumienia? Rozm. Olga
Hryńkiw. Dz. Pol. 1994 nr 129 s. 10. – Polem.
STĘPIEŃ STANISŁAW: Nie dano mi żadnych szans. Tamże nr 138 s. 26. * STĘPIEŃ S.:
Instytut niezgody czy porozumienia? Rozm.
Olga Hryńkiw. Tamże nr 132 s. 22.
Dotyczy działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
Tar nobrzesk ie Towarzyst wo Histor yczne zob. poz. 130
Towarzyst wo Nau kowe Sandomiersk ie zob. też poz. 154
Towarzyst wo
Przyj aciół
w Przemyślu zob. też poz. 108
Nau k
Nau ka zob. też poz. 99, 110, 496, 772,
1989, 2000, 4772a
6. SZKOLNICTWO WYŻSZE
I POMATURALNE
3532. (Ad): Nowa uczelnia Rzeszowa. Nowiny 1994 nr 118 s. 3, il.
Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. J. S. Pelczara w Rzeszowie.
3533. ADAMSKI ANTONI: Uniwersytet
w budowie. Nowiny 1994 nr 30 s. 1, 3, il.
Rzeszów.
199
3534. BONUSIAK WŁODZIMIERZ: Dlaczego docent Zin nie chce uniwersytetu w Rzeszowie. Nowiny 1994 nr 215 s. 4.
3544. KRYCZKA PIOTR: Jesteśmy dla tego
regionu. Rozm. Piotr Niemiec. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 45 s. 8, il.
3535. CHŁOPECKI JERZY: Szansa i zagrożenia. Nowiny 1994 nr 194 s. 3.
Filia Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, woj.
tarnobrzeskie.
Dotyczy powstania uniwersytetu w Rzeszowie.
3536. (dm): Będzie albo nie będzie. Dz. Pol.
1994 nr 59 s. 16.
Uniwersytet w Rzeszowie.
3537. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Czy Rzeszów zdobędzie się na uniwersytet? Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 57/58 s. 15, il.
Utworzenie Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie.
3538. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Czy wojewoda poprze uniwersytet rzeszowski. Kur.
Podkarp. 1994 nr 18 s. 4.
3539. DZIEDZIC STANISŁAW: Rzeszów zasługuje na uniwersytet. Wieści 1994 nr 9 s. 4, il.
3540. GAIK JÓZEF: Dla kogo Uniwersytet
w Rzeszowie. Głos Rzeszowa 1994 nr 2 s. 9,
rys. – Polem. CHŁOPECKI JERZY: Komunistyczny zeszyt w kratkę. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 48 s. 2.
3540a. (jam): Nauka i niewiele więcej. Nowiny 1994 nr 236 s. 4, il.
Filia Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, woj.
tarnobrzeskie.
3541. JAROSZ ANTONI: Jak powołać uniwersytet? Prz. Akadem. 1994. – Polem. WARZOCHA ADAM: Ktoś ryje pod uniwersytetem. Nowiny 1994 nr 61 s. 1–2.
Dotyczy Rzeszowa.
3542. KLIMCZAK JOANNA: O uczelniach. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 270 s. 1, rys.
Dotyczy rzeszowskich uczelni.
3543. KLIMCZAK JOANNA: Jak douczać
nauczycieli. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 247
s. 5, rys.
Dotyczy tworzenia wyższych szkół zawodowych
dla nauczycieli w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu.
200
3545. LONCZAK JÓZEF: Nie samym chlebem człowiek żyje. Nowiny 1994 nr 190 s. 7, tabl.
Dotyczy rzeszowskich uczelni.
3546. MACINA JACEK: Ciągle w modzie.
Aspekt 1994 nr 5 s. 6.
Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Przemyślu.
3547. MACLEAN ALISTER: Alister bratanek
Macleana. �����������
Rozm. M.P. Nowe Podkarp. 1994 nr
17 s. 8.
Wykładowca w Nauczycielskim Studium Języków Obcych w Krośnie. Również dotyczy szkoły.
3548. MAJKA DANUTA, KŁECZEK TADEUSZ: Polowanie na gronostaje czy nobilitacja? Dz. Pol. 1994 nr 254 s. 5.
Dotyczy utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie.
3549. MOMOLA IRENA
Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne studentów / Irena Momola. – Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, 1994. – 96 s.: 2 rys.; 21 cm
Bibliogr. s. 88–96.
Badania przeprowadzono wśród studentów
WSP w Rzeszowie.
3550. NICPOŃ HENRYK: Ciężar uniwersytetu. Dz. Pol. 1994 nr 29 s. 18.
Rzeszów.
3551. OCZOŚ KAZIMIERZ E.: Uniwersytet – tak, ale... Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994 nr 21 s. 6, il.
Rzeszów.
3552. POTOCKI RAFAŁ: Jest kadra, baza i
dobre chęci. Dz. Pol. 1994 nr 300 s. 19.
Dotyczy utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie.
3553. R.T.: Paszport do świata. Życie Przemys. 1994 nr 20 s. 6, il.
Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.
3554. RAK ROMAN: Rozgoryczenie. Kur.
Podkarp. 1994 nr 4 s. 1, 3–6.
3564. TULIK JAN: Gdzie po naukę? Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 289 [właśc. nr 2] s. 3.
Sprawa postępowania dyscyplinarnego przeciwko Grażynie Farajewicz, nauczycielce z Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Krośnie.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Jaśle i Krośnie.
3555. RZEWUSKI JACEK: Wokół uniwersytetu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 251 s. 3, rys.
Dotyczy powstania uniwersytetu w Rzeszowie.
3556. (si): Ambitny „PROMAR”. Nowiny
1994 nr 164 dod. Biznes Nowiny nr 40 s. II.
Prywatna Szkoła Języków i Zarządzania w Rzeszowie.
3557. SKD: Rzeszowska stawka na Uniwersytet. Wieści 1994 nr 39 s. 2.
Dotyczy utworzenia Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie.
3558. SKD: Wspomagają przyszły uniwersytet. Kur. Podkarp. 1994 nr 31 s. 5.
Starania o utworzenie Uniwersytetu Małopolskiego w Rzeszowie.
3559. SOBIENIEWSKA KATARZYNA: Kolegium i „trójka” w jednym stali domu. Nowiny 1994 nr 21 s. 6. * TRZASKA BOGUMIŁA:
A dzieci słuchają. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 1, 6, il.
Szkoła Podstawowa nr 3 i Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu.
3560. SOBOLEWSKI ZBIGNIEW: „Czarna procesja” czy brak naboru? Rozm. (ap).
Nowiny 1994 nr 207 s. 1, 3.
Dotyczy uczelni w Rzeszowie.
3561. STACHÓW JÓZEF: O uniwerku
mowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 136 s. 1.
Dotyczy działalności Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie.
3562. STACHÓW JÓZEF: Powstań uniwersytecie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 51 s. 1.
Rzeszów.
3563. SZYDŁO ANDRZEJ: Kiedy powstanie? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 9 s. 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 3 s. 6.
Sprawa utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie.
3565. WK: Kadry dla służby społecznej.
Dz. Pol. 1994 nr 172 s. 9.
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie.
3566. WOLNY KAZIMIERZ: Kultura studencka według studentów. Głos Rzeszowa
1994 nr 11, wkładka s. 2.
Rzeszów ośrodkiem akademickim.
3567. ZATORSKI RYSZARD: Drugie, słuszne
narodziny uczelni. Trybuna 1994 nr 117 s. 13.
Środowisko akademickie w Rzeszowie.
3568. ZIN MAREK: Uniwersytet czy wysypisko śmieci? Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994 nr 202 s. 3, portr.
Sprawa utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie.
Również sytuacja rzeszowskiej Filii AR.
Polite chni ka Rzeszowska
im. I. Łu kasie w icza
3569. (a-s): W OKL latają dniem i nocą.
Nowiny 1994 nr 95 s. 12.
Ośrodek Kształcenia Lotniczego.
3570. (dm): Tylko dla orłów. Dz. Pol. 1994
nr 249 s. 7.
3571. ŁUNARSKI JERZY: Problemy nauki
w działalności organizacyjnej Zakładu Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zesz. Nauk. PRzesz., Mech.
1994 z. 40 s. 5–7.
3572. ŁUNARSKI JERZY: Zakład Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w 20leciu Politechniki Rzeszowskiej. Zesz. Nauk.
PRzesz., Mech. 1994 z. 43 s. 5–10.
3573. POLITECHNIKA Rzeszowska im.
Ignacego Łukasiewicza: informator dla kandydatów na studia / Politechnika Rzeszowska im.
I. Łukasiewicza. – Rzeszów, 1994: il.; 15 cm
Składanka.
201
3574. PRZEPIÓRA ROMAN: Jak doszło
do powstania Cywilnej Szkoły Pilotów w Polsce. Nowiny 1994 nr 142 s. 6, il.
M. in. Ośrodek Kształcenia Lotniczego.
3575. SZYMAŃSKI WOJCIECH: Czy stać
nas na katastrofy? Rozm. Anna Sawa. Nowiny
1994 nr 51 s. 7, il.
Ośrodek Kształcenia Lotniczego.
Polite chni ka Rzeszowska zob. też
poz. 43, 146–149, 3836
Uniwersytet
im. Mar ii Cur ie-Skło dowsk iej
w Lublinie. Fi li a w Rzeszow ie
3576. KROWIAK DOROTA: Nowe studia
w UMCS. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 242 s. 1.
Także: Nowiny 1994 nr 201 s. 3.
3577. KROWIAK DOROTA: Przede wszystkim prawo. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 73 s. 2.
Także: Nowiny 1994 nr 61 s. 3; Dz. Pol. 1994 nr
74 s. 6.
Jubileusz 25-lecia.
3578. NOWAK ANDRZEJ: Podwójne życie studenta. Sztand. Młod. 1994 nr 203 s. 7.
Dotyczy studenta Wydziału Prawa i Administracji.
3579. SOBOLEWSKI ZBIGNIEW: Profesor Jan Winiarz (1923–1994). Rzesz. Zesz.
Nauk. 1994 t. 15 s. 3–5.
Sylwetka pracownika naukowego.
3580. SOBOLEWSKI ZBIGNIEW: Tryby
mielą powoli. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny
1994 nr 227 s. 4, portr.
Sylwetka prorektora.
3581. ZIĘBA-ZAŁUCKA BARBARA: Pierwsi wśród równych. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1994 nr 20 s. 4, portr.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.
Uniwersytet im. Mar ii Cur ie-Skłodowsk iej w Lublinie. Fi li a w Rzeszo w ie zob. też poz. 112, 118, 4707
202
Wydzi ał Sp ółdzielczo-E konomiczny
Szkoły Głów nej Hand lowej
w Rzeszow ie
3582. (ASK): Znów do Rzeszowa. Dz. Pol.
1994 nr 159 s. 9.
3583. (jap): Zabrzmiało Gaudeamus. Nowiny 1994 nr 191 s. 3.
3584. Wydział Spółdzielczo-Ekonomiczny
w Rzeszowie 1984–1994 / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; red. Jan Adamczyk, Elżbieta Kadyjewska. – Rzeszów, 1994. – 31 s.: il.,
portr.; 24 cm
Wyższa Szkoła Pe d agog iczna
w Rzeszow ie
3585. (BAK): Dziennikarze po rzeszowsku.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 81 dod. Grom. Małop.
nr 40 s. II.
Dotyczy utworzenia Podyplomowego Studium
Dziennikarskiego.
3586. BEDNARCZUK LESZEK: Halina
Kamińska (19 IV 1927–25 III 1992). Jęz. Pol.
1994 nr 1 s. 46.
Pracownik naukowy.
3587. CENTKOWSKI JERZY: Jubileusz
60-lecia profesora Alojzego Zieleckiego
– przyszłość kształcenia historyków. Wiad.
Hist. 1994 nr 3 s. 183–184.
Pracownik naukowy.
3588. KLICH MIROSŁAW: Studenci do
Lwowa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 74 s. 2, il.
Współpraca z Uniwersytetem Lwowskim.
3589. ŁAPIŃSKA LUDMIŁA: Wyższy
Spór Pedagogiczny – odgłosy. List otwarty do
uczestników Wyższego Sporu Pedagogicznego. Nowiny 1994 nr 193 s. 3.
3590. MELOCHE SYLVIA: Po co Amerykanom polonistka? Rozm. Antoni Adamski.
Nowiny 1994 nr 83 s. 3, portr.
3591. RADOCHOŃSKI MIECZYSŁAW:
Profesor o rektorze. Nowiny 1994 nr 187 s. 3.
3592. RZĄSA ADAM: Wyższy Spór Pedagogiczny. Pogranicze 1994 nr 42 s. 17.
3593. RZĄSA ADAM: Wyższy Spór Pedagogiczny – Odgłosy. Do Redakcji „Nowin”.
Nowiny 1994 nr 193 s. 3.
3594. SKARBEK AGNIESZKA: Ałmatki w
Rzeszowie. Dz. Pol. 1994 nr 250 s. 7.
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
3595. TEC: Dziennikarze made in Rzeszów. Dz. Pol. 1994 nr 225 s. 8.
Dotyczy prac nad stworzeniem Podyplomowego Studium Dziennikarstwa.
3596. TEC: Z lokalu w pryncypia. Dz. Pol.
1994 nr 226 s. 8.
3597. WARZOCHA ADAM: Wyższy spór
pedagogiczny. Nowiny 1994 nr 183 s. 1, 3; nr
185 s. 1, 3. – Polem. PIETRZAK HENRYK:
Wyższy Spór Pedagogiczny – odgłosy. Replika czyli fakty. Tamże nr 193 s. 3; RYTEL MAREK: Wyższy Spór Pedagogiczny – odgłosy.
Szanowny Panie Redaktorze. Tamże.
3598. WĘGIER JANINA: Stefan Reczek
(28 VIII 1923–31 III 1993). Jęz. Pol. 1994 nr
1 s. 47–48.
Sylwetka pracownika naukowego.
3599. WYŻSZY Spór Pedagogiczny – odgłosy. Droga Redakcjo. Nowiny 1994 nr 193 s. 3.
List mieszkanki Frysztaka w sprawie sporu.
3600. WYŻSZY Spór Pedagogiczny – odgłosy. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. Nowiny 1994 nr 193 s. 3.
List studentów Instytutu Techniki w sprawie
sporu.
3601. ŻBIKOWSKA LUCYNA: Moje 26 lat
na uczelni i na ziemi rzeszowskiej. Rozm. Gustaw Ostasz. Aspekt 1994 nr 10 s. 2–3.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie zob. też poz. 37, 150–53, 3415, 4746
Szkolnic t wo p omatura lne zob. też
poz. 1288
Szkolnictwo w yższe zob. też poz. 129,
697
7. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
I ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
a) Szkolnictwo podstawowe
3602. (az): Jubileusz i festyn. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 50 dod. Grom. Małop. nr 25 s. II.
Dotyczy Szkoły Podstawowej w Olchowej, woj.
rzeszowskie.
3603. BALICKA DANUTA: Radość tworzenia. Rozm. R[omuald] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 5 s. 1, portr.
Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 13 w Przemyślu.
3604. BORZĘCKI JAN ADAM: Samorząd
do tablicy. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 48 s. 6.
Dotyczy przejęcia szkół podstawowych przez
samorząd w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
3605. (ced) W Dubiecku... wzięli. Pogranicze 1994 nr 3 s. 3.
Szkolnictwo podstawowe w gminie. Woj. przemyskie.
3606. (dw): Szkoła przyszłych posłów? Życie Przemys. 1994 nr 25 s. 5, il.
Otwarcie nowej szkoły podstawowej w Wólce
Pełkińskiej, woj. przemyskie.
3607. DELMANOWICZ DARIUSZ: Kłopoty dyrektora Dembickiego. Życie Przemys.
1994 nr 49 s. 9, il.
Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3 w Przemyślu.
3608. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Dać
szkoły gminom... Grom. Rol. Pol. 1994 nr 51/53
s. 1, 11, il.
Przejmowanie szkół podstawowych przez gminy w woj. rzeszowskiem.
3609. E.K.: Uczyć inaczej. Nowe Podkarp.
1994 nr 37 s. 7.
Dotyczy autorskiego programu wychowawczego wprowadzonego w szkole w Orelcu, woj. krośnieńskie.
3610. (emes): Mchawa jest tylko przykładem. Nowe Podkarp. 1994 nr 15 s. 9.
Szkoła podstawowa. Woj. krośnieńskie.
203
3611. HUĆKO BOGDAN: Wspólne dobro. Dz. Pol. 1994 nr 62 s. 8.
Budowa szkoły w Średniej Wsi, woj. krośnieńskie.
3612. (jk): A może tak do „trójki”? Nowiny
1994 nr 54 s. 6.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie.
3613. (jkk): Przepełniona szkoła. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 138 s. 2, il.
Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 12 w Rzeszowie.
3614. KOKOSZKA E[LŻBIETA]: Nowy
rok w nowej szkole. Nowe Podkarp. 1994 nr
37 s. 7, il.
Otwarcie nowej szkoły w gminie Nozdrzec, woj.
krośnieńskie.
3615. KROWIAK DOROTA: Jaki zawód?
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 143 s. 1, il.
Dotyczy ośmioklasistów w woj. rzeszowskim.
3616. KROWIAK DOROTA: Klasa geniuszy? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 136 s. 2, il.
Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie.
3617. KUJAWSKA IZA: Ich czworo. Głos
Naucz. 1994 nr 18 s. 1, 4.
Nauczyciele – nowatorzy ze szkoły podstawowej w Budziwoju, woj. rzeszowskie.
3618. KUROWSKA MARIA: To był wspólny interes. Rozm. Ryszard Profic. Kur. Podkarp. 1994 nr 2 s. 4, portr.
Szkoła Podstawowa w Lipinicy Dolnej, woj.
krośnieńskie.
3619. LASOTA CECYLIA: Szkoła życia.
Głos Rzeszowa 1994 nr 2 s. 14, il., portr.
Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie.
3620. ŁABA JANINA: Wokół patrona Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego. Szkoła Podstawowa we Frysztaku. Aspekt 1994 nr 1 s. 6.
Woj. rzeszowskie.
3621. WARZOCHA ADAM: „Podstawówki”
samorządowe. Pogranicze 1994 nr 2 s. 1, 3, il.
Lubaczów, woj. przemyskie.
3622. ŁOKAJOWA HALINA: Moje dziecko
poszło do szkoły. Nowiny 1994 nr 180 s. 5.
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie.
204
3623. M.P.: NIK w Wietrznie. Nowe Podkarp. 1994 nr 24 s. 8, il.
Dotyczy modernizacji szkoły w woj. krośnieńskim.
3624. MROCZEK KRYSTYNA: Rzeszowski trójkąt czyli inna szkoła. Słowo 1994 nr 10
s. 6. – Polem. SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ:
Rzeszowski trójkąt. Tamże nr 64 s. 7.
Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego
w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie oraz Szkoła Podstawowa w Budziwoju, woj.
rzeszowskie.
3625. NICPOŃ HENRYK: Lekcja niepedagogiczna. Dz. Pol. 1994 nr 195 s. 17.
Sprawa zwolnienia Wiesław Hasiaka ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, woj. krośnieńskie.
3626. OPALIŃSKA BOŻENA: Głową w mur.
Życie Przemys. 1994 nr 37 s. 8–9, il.
Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu.
3627. ORZECHOWSKI RYSZARD K.: „Jesteśmy szkołą rodzinną”. Aspekt 1994 nr 9 s. 3.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Przeworsku.
3628. (pis): Młodzi jeszcze młodszym. Nowiny 1994 nr 28 s. 6.
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 20 w Rzeszowie.
3629. (prc): Dostojna jubilatka. Nowiny
1994 nr 38 s. 8, il.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie.
3630. PIĄTEK ANDRZEJ: Dwie społeczne. Nowiny 1994 nr 46 s. 7, il.
Społeczne szkoły podstawowe w Rzeszowie.
3631. POTOCKI ANDRZEJ: Uparci z Olchowej. Dz. Pol. 1994 nr 60 s. 6.
Budowa szkoły. Woj. krośnieńskie.
3632. (r): Najpopularniejszy „Ekonomik”.
Nowe Podkarp. 1994 nr 24 s. 8.
Dotyczy młodzieży kończącej szkoły podstawowe w woj. krośnieńskim.
3633. (r): Żegnaj Budo! Witaj Szkoło! Nowe
Podkarp. 1994 nr 47 s. 3, il.
Dotyczy otwarcia nowej szkoły w Króliku Polskim, woj. krośnieńskie.
3634. RAK R[OMAN]: Daleko od szosy.
Kur. Podkarp. 1994 nr 8 s. 6, il.
3643. (tom): Hity w Borku Starym. Nowiny
1994 nr 193 s. 1–2, il.
Szkoła Podstawowa w Rudence, woj. krośnieńskie.
Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Borku Starym, woj. rzeszowskie.
3635. REDAKTOR: Szkoła naszym wspólnym dobrem. Szkoła Podstawowa w Chorzelowie. Aspekt 1994 nr 1 s. 4–5.
Woj. rzeszowskie.
3636. ROGUS HENRYK: Pożyteczna rywalizacja. Rozm. Stanisław Żyracki. Nowiny
1994 nr 80 s. 5, portr.
Konkury przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w woj. rzeszowskim.
RZĄSA A.: Jubileusz szkoły w Łubnie =
poz. 3482
3637. (si): Szkoła nad Jabłonką. Nowiny
1994 nr 76 s. 4.
Szkoła podstawowa w Jabłonkach, woj. krośnieńskie.
3638. SERAFIN HELENA, SZMIGIEL
ANNA: 130 lat „Jedynki”. Rozm. Wojciech Malicki. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 41 s. 8, il.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnobrzegu.
3639. SITO JANINA: Kulturotwórcza funkcja szkoły. Rozm. Józef Sudoł. Aspekt 1994 nr
1 s. 8–9, il.
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Domatkowie,
woj. rzeszowskie.
SOBIENIEWSKA K.: Kolegium i „trójka”
w jednym stali domu = poz. 3559
SZAEL E.: Szkoła Podstawowa im. J. Raka
w Husowie = poz. 3486
3640. SZELC JAN: Sól Bieszczadów. Rozm.
Stanisław Siwak. Nowiny 1994 nr 25 s. 5, portr.
Były nauczyciel z Leska, woj. krośnieńskie.
3641. SZWIC JACEK: Najtrudniejsza lekcja. Życie Przemys. 1994 nr 4 s. 4, il.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Przemyślu.
3642. TDK: Marzenia o hali. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 32 dod. Grom. Małop. nr 16 s. I–II.
Szkoła podstawowa w Borku Starym, woj. rzeszowskie.
3644. TAS JÓZEF: Muzeum, kronika i kabaret. Życie Przemys. 1994 nr 3 s. 5, il.
Szkoła Podstawowa nr 8 w Przemyślu.
TRZASKA B.: A dzieci słuchają = poz. 3558
3645. WOJTURSKA BOŻENA: Najlepiej
widzi się sercem. Rozm. Z[bigniew] Lenart.
Aspekt 1994 nr 8 s. 12, il.
Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie.
3646. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Spotkanie
pokoleń. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 103 s. 1.
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie.
3647. ŻYRACKI STANISŁAW, ZAJMOCIN MARIA: 30 urodziny „Siedemnastki”.
Nowiny 1994 nr 199 s. 8, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 239 s. 2.
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.
Szkolnic t wo p o dst awowe zob. też
poz. 100, 122, 567, 3415, 3497
b) Szkolnictwo średnie
ogólnokształcące
3648. (ap): II LO ma 90 lat. Nowiny 1994
nr 113 s. 8, il.
Jubileusz II LO w Rzeszowie.
3649. ANDRZEJEWSKI ZENON: Pożegnanie Profesora. Życie Przemys. 1994 nr 9
s. 6, port.
Andrzej Szewczyk, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.
BĄK J.: Półwiecze ogólniaka = poz. 3464
3650. DURDA MAŁGORZATA: [Pięćdziesiąt] 50 lat Liceum Ogólnokształcącego
w Jedliczu. Aspekt 1994 nr 9 s. 12–13, il. ��*
R.M.: Każdy ma swoje wspomnienia. Nowe
Podkarp. 1994 nr 36 s. 7, il.
Jubileusz LO w Jedliczu, woj. krośnieńskie.
205
3651. FAWCETT MARY: Chcę nauczyć się
Polski. Rozm. Marian Struś. Nowe Podkarp.
1994 nr 20 s. 6.
Nauczycielka języka angielskiego w Liceum
Ogólnokształcącym w Lesku, woj. krośnieńskie.
3652. FRYC STANISŁAW: Przed jubileuszem. Nowe Podkarp. 1994 nr 44 s. 6.
Liceum w Kołaczycach, woj. krośnieńskie.
3653. GORCZYCA ANNA: Szansa Kaśki.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 92 s. 2. * PELCZAR
KATARZYNA: Studiować w Ameryce. Rozm.
Bogdan Hućko. Dz. Pol. 1994 nr 87 s. 18.
Licealistka z Krosna.
3654. [INFORMATOR dla ośmioklasistów]:
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 105 s. 5–9.
3661. LONCZAK JÓZEF: Wszystko ma
swój czas. Nowiny 1994 nr 205 s. 9. * MAKARA JERZY: Matura w roku jubileuszowym.
Pogranicze 1994 nr 22 s. 3, il. * (aw): Absolwenci w komputerze. Życie Przemys. 1994 nr
22 s. 4, il. * TOMUSIAK JERZY: Wszyscy się
znamy! Tamże nr 42 s. 4, il.
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, woj.
przemyskie.
3662. M.P.: Droga na olimp. Nowe Podkarp.
1994 nr 22 s. 6.
Laureaci olimpiad przedmiotowych z I LO im.
Mikołaja Kopernika w Krośnie.
MROCZEK K.: Rzeszowski trójkąt czyli
inna szkoła = poz. 3624
Szkoły średnie, artystyczne i zawodowe w Rzeszowie i woj. rzeszowskim.
3663. MYJAK JÓZEF: Szkoła z półwiekową tradycją. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 11 s. 8.
3655. JANAS ANDRZEJ: Zadyma w Łańcucie. Nowiny 1994 nr 246 s. 4. * SZENBORN
MAREK, GUBERNAT ANDRZEJ: Szkoła
w czerni. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 284 s. 1, il. *
CIŻ: Lekcja w czerni. Tamże nr 256 s. 1, rys.
50 lat Gimnazjum Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Chobrzanach
= poz. 3479
Dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
3656. KOWAL PAWEŁ: Szkoła Menadżerów Przyszłości. Głos Rzeszowa 1994 nr 6,
wkładka. * MAJKA DANUTA: Kształcenie
elit. Dz. Pol. 1994 nr 96 s. 8.
I LO w Rzeszowie.
3657. KOZUBAL MAREK: Maglowanie.
Głos Naucz. 1994 nr 20 s. 1, 5.
Konflikt w Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
3658. (L): Szkolnej ławy czar. Nowiny 1994 nr
130 s. 8. * MARUT MARIA: 50 lat LO w Sokołowie Małopolskim. Aspekt 1994 nr 8 s. 4, il.
3659. Lil.: Olimpijczycy ’94: Życie Przemys.
1994 nr 17 s. 6, il.
Uczniowie II LO w Przemyślu.
3660. LICEUM Ogólnokształcące Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie: informator. – Rzeszów, 1994 . – 8 s.;
il.; 21 cm
206
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego
w Chobrzanach, woj. tarnobrzeskie.
3664. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Gimnazjum i
Liceum w Rudniku nad Sanem: [1944–1994]:
praca zbiorowa / oprac. Zdzisław Chmiel]. –
Rudnik: Komitet Organizacyjny Obchodów 50lecia Powstania Gimnazjum i Liceum, [1994].
– [4], 118, [1] s.: faks., fot., portr.; 24 cm
Woj. tarnobrzeskie.
¡
50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Ćmielowie = poz. 3480
50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze... = poz. 3481
3665. PLĘS ANDRZEJ: Sex w II b. Nowiny
1994 nr 241 s. 4.
Sondaż dotyczący preferencji seksualnych
wśród rzeszowskich licealistów.
3666. PRZYBYŁA HUBERT: Prywatne Liceum w Jaśle? Kur. Podkarp. 1994 nr 16 s. 5.
3667. REDAKTOR: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Aspekt 1994 nr 2 s. 5–6.
3668. REDAKTOR: I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu. Aspekt 1994 nr 2 s. 4–5, il.
RZĄSA A.: W pięćdziesiątą rocznicę =
poz. 3483
3669. SIKORSKA TERESA: Nie tylko dla
orłów. Rozm. Wacław Pintal. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 39 s. 8.
50-lecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Grębowie, woj. tarnobrzeskie.
3670. SKALSKA JANINA: Rzeźbią serca,
wzbogacają zmysły. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23
s. 7. * TAŻ: To już 85 lat!. Tamże
3676. ZIOŁO ZDZISŁAW: „Orlęta młode
wychowała”. Rozm. Janina Skalska. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 23 s. 7, portr.
Dyrektor o Liceum Ogólnokształcącym im. M.
Kopernika w Tarnobrzegu.
Konf li kt
w II L iceum Ogólnokszt ałc ąc y m
w Rzeszow ie
3677. BEZRADNE kuratorium. Za grono
rodziców. Dz. Pol. 1994 nr 209 s. 18.
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Tarnobrzegu.
3678. KASZOWSKI EUGENIUSZ: Bezradne kuratorium. Protest do ministra edukacji narodowej prof. dr. hab. Aleksandra
Łuczaka. Dz. Pol. 1994 nr 209 s. 18.
3671. SOWA STANISŁAW: Nasz Amerykanin. Nowiny 1994 nr 210 s. 1, 4, il.
3679. KROWIAK DOROTA: W sprawie II
LO. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 177 s. 1.
Amerykanin Kirk Henwood – nauczyciel języka angielskiego w LO w Brzozowie.
3672. SPRAWOZDANIE Dyrekcji I Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego
w Rzeszowie za rok szk. 1993/94 / pod red. Ryszarda Kisiela. – Rzeszów: Collegium Ressoviense, 1994. – 120 s.: fot.; 23 cm. – (Biblioteka
„Collegium Ressoviense”. Seria 1; nr 12)
3673. STĘPIEŃ DANUTA: Ćwierć wieku.
Rozm. Jaromir Kwiatkowski. Nowiny 1994 nr
185 s. 3, portr.
25-lecie IV LO w Rzeszowie.
WOLSKA M., HAWRYŁA J., ZAWADZKI J.: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu = poz. 3490
Z DZIEJÓW ropczyckiego szkolnictwa
średniego = poz. 3491
3674. ZATORSKI RYSZARD: Bieckie wychodzenie w świat. Trybuna 1994 nr 75 s. 2.
Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, woj. krośnieńskie.
3675. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 24 s. 6.
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Krośnie.
3680. KROWIAK DOROTA, SZENBORN
MAREK: Gdzie jest Koryl? Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 204 s. 1, rys.
3681. KROWIAK DOROTA, SZENBORN
MAREK: Koryl obroniony? Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 180 s. 1.
3682. KROWIAK DOROTA, SZENBORN
MAREK: Prezydent mediatorem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 169 s. 1.
3683. KROWIAK DOROTA, SZENBORN
MAREK: Pozwólcie nam krzyczeć. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 146 s. 1, il.
3684. KROWIAK DOROTA, SZENBORN
MAREK: Powtórka z historii. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 158 s. 1, rys.
3685. KROWIAK DOROTA, SZENBORN
MAREK: Szkoła strachu. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 151 s. 2, rys. – Polem. POLEK WACŁAW:
Dyrektor Polek odpowiada... Tamże nr 195 s. 3,
rys. – Odp. GAWLIK JAROSŁAW, KROWIAK
D., SZENBORN M.: Dyrektor Polek odpowiada... Od Redakcji. Tamże. – Polem. DZIEWIDEK KRZYSZTOF: Kolejny głos w sprawie
II LO. Tamże nr 206 s. 3, rys. * SOJA MAREK:
W sprawie Koryla. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 160
s. 3. – Polem. GAWLIK JAROSŁAW, Tamże.
Także: Nowiny 1994 nr 126 s. 2.
207
3686. KROWIAK DOROTA, SZENBORN
MAREK: Polka wokół Polka. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 152 s. 1, il.
Także: Nowiny 1994 nr 127 s. 1, 3.
3687. L.W.: List do kuratora w sprawie II
LO. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 150 s. 4.
3688. LIST otwarty do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dz. Pol. 1994 nr 148 s. 8.
3689. MAŁEK ADAM: „Rosyjska ruletka”
licealnych polonistów. Nowiny 1994 nr 176 s. 3.
3690. NICPOŃ HENRYK: Bezradne kuratorium. Od autora. Dz. Pol. 1994 nr 209 s. 18.
3691. NICPOŃ HENRYK: Dyrektor Polek lubi zwalniać. Dz. Pol. 1994 nr 143 s. 9.
– Uzup. [MATKA absolwentki]: Po artykule
„Dyrektor Polek lubi zwalniać”. Tamże nr 148
s. 8; Tamże. HRYNIUK MARTA: Szanowny
Panie Redaktorze. Tamże nr 148 s. 8.
3692. OWSIAK ELŻBIETA: Kto jest pokrzywdzony? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 221 s. 3.
3693. POLEK WACŁAW: Bezradne kuratorium. Głos Dyrektora. Dz. Pol. 1994 nr 209 s. 18.
3694. RZĄSA ADAM: Bezradne kuratorium.
Głos pojednawczy. Dz. Pol. 1994 nr 209 s. 18.
3695. STANISZ JAN: Pokrzywdzeni. Rozm.
Adam Małek. Nowiny 1994 nr 171 s. 1–2.
3696. SZENBORN MAREK: Janusz Koryl zostaje w II LO. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 190 s. 1.
3697. SZENBORN MAREK: Szkolna maszynka. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 145 s. 1, 3, il.
3700. B.B.: Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Nowiny 1994 nr 209 s. 8, il.
Jubileusz w Ropczycach.
3701. BOCZAR MAREK: Ekonomia w teorii i praktyce. Nowe Podkarp. 1994 nr 24 s. 8.
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sanoku, woj. krośnieńskie.
3702. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Młodzież z Kapitulnej oczekuje pomocy. Pogranicze 1994 nr 8 s. 10, il.
Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w
Przemyślu.
3703. DMOWSKA BARBARA, KĘDZIOR
ALEKSANDER: Dorobek naukowy i publicystyczny nauczycieli szkół rolniczych w
Przemyślu w latach 1944–1994. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 591–622.
3704. GUBERNAT ANDRZEJ: Strajk na
basenie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 220 s. 1,
il. * TOMCZYK MAREK: Batalia o basen.
Nowiny 1994 nr 184 s. 3, il. * ZATORSKI
RYSZARD: Krata na basen... i lekcja religii.
Trybuna 1994 nr 221 s. 13.
Także: Expr. Wiecz. 1994 nr 186 s. 2.
Okupacja pływalni przez młodzież z Zespołu
Szkół Technicznych w Rzeszowie.
[INFORMATOR dla ośmioklasistów] =
poz. 3654
3705. KLIMCZAK JOANNA: Jak zaistnieć
na rynku? Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 273 s. 2, il.
Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
3698. ZATORSKI RYSZARD: Odmienne
wizje szkoły. Trybuna 1994 nr 150 s. 12.
3706. KOŚ MARIA: 40 [Czterdzieści] lat
działalności Zakładu Kształcenia Nauczycieli
Przedszkoli w Jaśle. Wychow. w Przedszk. 1994
nr 9 s. 543–546.
Szkolnic t wo śre dnie zob. też poz. 98,
133, 416, 567, 2496, 2778
3707. KOZIOŁ JERZY: Czas na agrobiznes.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 40 s. 4, il.
8. SZKOLNICTWO ZAWODOWE
3699. (aw): Szkoła przedsiębiorczości. Życie Przemys. 1994 nr 17 s. 4.
Szkoły zawodowe w Oleszycach, woj. przemyskie.
208
Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku, woj. tarnobrzeskie.
3708. MYJAK JÓZEF: Nauczycielski życiorys. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 8–9, portr.
Józef Walczyna ze Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
3709. NOWY model szkoły. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 69 dod. Grom. Małop. nr 34 s. III.
s. 6, il. * RB: Pracowite czterdziestolecie. Pogranicze 1994 nr 42 s. 3, il.
Technikum Ogrodnicze w Pawłosiowie, woj.
przemyskie.
Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu.
3710. ORZECHOWSKI RYSZARD: Nie ma
tematów tabu. Pogranicze 1994 nr 2 s. 12, il. *
SZWED GRAŻYNA: Jubileusz ZSZ im. Króla
Jana Sobieskiego. Zespół Szkół Zawodowych
w Przeworsku. Aspekt 1994 nr 1 s. 4–5.
[INFORMATOR dla ośmioklasistów] =
poz. 3654
3711. PAŁKA ANTONI: Nasi absolwenci
są elastyczni. Rozm. Anna Paniek. Dz. Pol.
1994 nr 24 s. 6.
Daniel Eibin i Wojciech Nycz – uczniowie Liceum Muzycznego w Krośnie.
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie.
3712. POTOCKI RAFAŁ: W sam raz na
dzisiejsze czasy. Dz. Pol. 1994 nr 251 s. 19.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu,
woj. przemyskie.
3713. R.M.: Po prostu są. Nowe Podkarp.
1994 nr 17 s. 1, 9.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Krośnie.
3714. SKALSKA JANINA: Jubileusz „Górnika”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38 s. 8.
30-lecie Zespołu Szkół Górniczych w Tarnobrzegu.
3715. SOWA S[TANISŁAW]: Trzydzieści
lat minęło. Nowiny 1994 nr 100 s. 12, il.
Jubileusz Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
3716. STYSIAŁ JÓZEF: O molochu na Bakończycach. Rozm. Romuald Borysławski.
Pogranicze 1994 nr 44 s. 4, il.
Zespół Szkół Technicznych w Przemyślu.
WOJTAS J.: To już 70 lat! = poz. 3489
Z DZIEJÓW ropczyckiego szkolnictwa
średniego = poz. 3491
3718. KENSY ELŻBIETA: Konkurs nie jest
najważniejszy. Nowe Podkarp. 1994 nr 19 s. 8, il.
3719. KROWIAK DOROTA: Dwa lata
wakacji. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 256 s. 2,
il. – Uzup. ŻEBROWSKA EWA: Państwowe
szkoły muzyczne. Tamże nr 265 s. 3.
Dotyczy szkół muzycznych w Rzeszowie.
3720. KROWIAK DOROTA: Gratulacje
i muzyka. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 140 s. 1.
Jubileusz Szkoły Muzycznej w Rzeszowie.
3721. MIELCZAREK JERZY: Szkoła dobrego tonu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 33 s. 8–9.
Społeczne Ognisko Muzyczne w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
3722. MŁYNARSKI JANUSZ: Młodzi plastycy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 139 dod. Gaz.
w Jarosławiu s. I.
Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, woj.
przemyskie.
3723. PIĄTEK ANDRZEJ: 40-latki wdzięk i
niepokoje. Nowiny 1994 nr 5, il. * (ap): Jubileusz muzycznej nestorki. Tamże nr 118 s, 8. *
(RZ): W muzycznym pejzażu Rzeszowa. Trybuna 1994 nr 149 s. 13.
Także: Nowiny 1994 nr 121 s. 3.
Dotyczy jubileuszu Szkoły Muzycznej II stopnia
w Rzeszowie.
Szkolnic t wo zawo dowe zob. też poz.
131, 173, 2024, 2029, 4057
3724. SZELIGA KRZYSZTOF: Pół wieku.
Nowiny 1994 nr 60 s. 5, il.
9. SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
Jubileusz Szkoły Muzycznej I stopnia w Rzeszowie.
3717. CIOCH PRZEMYSŁAW: 40 [Czterdzieści] lat minęło. Życie Przemys. 1994 nr 39
Szkolnic t wo ar t yst yczne zob. też poz.
3850
209
10. OŚWIATA DOROSŁYCH
3734. FRYC STANISŁAW: Komu przedszkole. Tyg. Małop. 1994 nr 33 s. 6.
3725. (BH): Kształcenie modułowe. Dz.
Pol. 1994 nr 239 s. 20.
Dotyczy zagospodarowania lokalu po Miejskim
Przedszkolu nr 5 w Jaśle, woj. krośnieńskie.
Kształcenie dorosłych w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie.
3726. (bh): Praca na niby. Dz. Pol. 1994 nr
229 s. 5.
Firma symulacyjna przy Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie.
3727. GORCZYCA ANNA: Po nauki biznesu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 242 s. 4.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
3728. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Komputery pod strzechą. Dz. Pol. 1994 nr 39 s. 6.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
3729. MAJKA DANUTA: Za i przeciw ustawicznemu centrum. Dz. Pol. 1994 nr 284 s. 20.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.
11. OPIEKA NAD DZIECKIEM
I MŁODZIEŻĄ.
3730. BOCZAR MAREK: Nietrudno je
pokochać. Nowe Podkarp. 1994 nr 41 s. 8.
3735. GALOS STANISŁAW: Droga do miłości. Nowe Podkarp. 1994 nr 50 s. 6.
Dotyczy dzieci upośledzonych umysłowo
w Krośnie.
3736. GAWLIK JAROSŁAW: „Cicha Woda”
w Żubraczem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 104
s. 4, il. * TENŻE: Osiem smaków w Cichej Wodzie. Gaz. Wyb. 1994 nr 142 s. 19. * STRUŚ MARIAN: Otwieramy Bank Serc dla Żubraczego.
Nowe Podkarp. 1994 nr 25 s. 9, il. * SZYMKIEWICZ KATARZYNA: Cicha Woda... Gospodyni
1994 nr 43 s. 6–7, il. * ZATORSKI RYSZARD:
W „Cichej Wodzie” w nowe życie. Trybuna
1994 nr 301 s. 12.
Dom-schronisko w Żubraczem dla dzieci niepełnosprawnych, woj. krośnieńskie.
3737. JAKUBOWSKI SZYMON: Rzeczpospolita Budziwojska. Dz. Pol. 1994 nr 87 s. 18.
il. * KLIMCZAK JOANNA: Wartość sama w
sobie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 248 s. 3, il.
* MATUSZ JÓZEF F.: Szeryf rządzi szkołą.
Nowiny 1994 nr 50 s. 1, 3.
Ognisko Wychowawcze w Budziwoju, woj. rzeszowskie.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Lesku, woj. krośnieńskie.
3738. (kam): Gdy zabraknie ojca, matki.
Dz. Pol. 1994 nr 93 s. 21.
3731. CHROBACZYŃSKI JAN: Dzieci
w dobrych rękach. Rozm. Elżbieta Kokoszka.
Nowe Podkarp. 1994 nr 38 s. 7. * GOŁDA JANUSZ: Przyjedź po mnie, mamo. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 18 s. 4. * GORCZYCA EWA:
Dom pod parasolem fortuny. Nowiny 1994 nr
10 s. 1, 4.
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie.
Państwowy Dom Dziecka w Sanoku, woj. krośnieńskie.
3732. CYREK PIOTR: Na wakacjach nie
będzie nudno. Nowiny 1994 nr 123 s. 8, il.
Państwowy Dom Dziecka w Rzeszowie-Słocinie.
3733. (dw): Warunki i akceptacja. Życie
Przemys. 1994 nr 9 s. 4, il.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla
dzieci i młodzieży w Jarosławiu, woj. przemyskie.
210
3739. KLIMCZAK JOANNA: Brama do
piekła. Super Flesz 1994 nr 8 s. 10–11, il. *
MAŁEK ADAM: Na bocznym torze. Nowiny
1994 nr 228 s. 9, il.
Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
3740. KŁOS WALDEMAR: Jak w prawdziwej rodzinie. Dz. Pol. 1994 nr 138 s. 27.
Dom Małych Dzieci w Rzeszowie.
3741. KOŁODZIEJ WOJCIECH: Wiejskie
przedszkola – blaski i cienie. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 6 dod. Grom. Małop. nr 3 s. II.
Fredropol, Rybotycze, woj. przemyskie, Miejsce
Piastowe, woj. krośnieńskie i Trzebownisko, woj.
rzeszowskie.
3742. KOT ANNA: Zastępstwo domu. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 43 s. 1, 6, il.
3753. (r): Nie odrzucaj mnie. Nowe Podkarp. 1994 nr 21 s. 9, rys.
Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
Problem porzuconych dzieci na przykładzie
woj. krośnieńskiego.
3743. LASOTA CECYLIA: Dom przy Nizinnej. Głos Rzeszowa 1994 nr 6 s. 10.
3754. R.M.: Przerwijcie tę ciszę. Nowe Podkarp. 1994 nr 41 s. 6.
Państwowy Dom Małych Dzieci w Rzeszowie.
3744. LEŚNIAK J.: Dzieci bez domu. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 45 s. 5, il.
Dotyczy Domu Dziecka w Łoniowie, woj. tarnobrzeskie.
3745. (ŁN): W obronie praw dziecka. Dz.
Pol. 1994 nr 203 s. [18].
Oddział Komitetu Ochrony Praw Dziecka
w Rzeszowie.
3746. ŁOKAJOWA HALINA: Dramatyczna walka o byt. Nowiny 1994 nr 243 s. 5, il.
Walka o prawa dla niepełnosprawnego dziecka
z Sędziszowa Małopolskiego, woj. rzeszowskie.
3747. (Matu): Świat ciszy...? Aspekt 1994 nr
6 s. 6–7.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Głuchych i Niedosłyszących w Przemyślu.
3748. MAKARA JERZY: Wojna o żłobek.
Pogranicze 1994 nr 18 s. 7, il.; nr 20 s. 10.
Sprawa likwidacji żłobków w Przemyślu.
3749. NICPOŃ HENRYK: Żegnaj Ameryko. Dz. Pol. 1994 nr 192 s. 15, rys.
Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich
w Bieszczadach.
3750. OAZA. Kur. Podkarp. 1994 nr 34 s. 11.
Ośrodek opiekuńczo-wychowawczy księży Michalitów w Krośnie.
3751. (prc): Po prostu Altum. Nowiny 1994
nr 236 s. 4. * SZENBORN MAREK: Altum w
akcji. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 278 s. 2.
Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „Altum”
w Rzeszowie.
3752. PINTAL WACŁAW: Żłobek i przedszkole w jednym. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 9 s. 6.
Tarnobrzeg.
Opieka na dziećmi z wadami słuchu w Krośnie.
3755. (SAJ): Harcerskie „Bieszczady ‘94”.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 42 dod. Grom. Małop. nr 21 s. IV.
3756. SOSIŃSKI JERZY: Przyjaciele dzieci.
Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
24 s. 4, il.
Dotyczy Oratorium im. św. Michała w Stalowej
Woli, woj. tarnobrzeskie.
3757. SZENBORN MAREK: Potrzeba miłości. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 212 s. 1, il.
M. in. Dom Dziecka nr 2 w Rzeszowie.
3758. ŚLIŻ MARIA: „Sprawni inaczej” są
wśród nas: otwórzmy przed nimi życie. Szk.
Spec. 1994 nr 1 s. 45–48.
Oddział dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 9 w Jaśle, woj. krośnieńskie.
3759. TŁUCZEK RYSZARD: Prywatne czy
państwowe? Życie Przemys. 1994 nr 7 s. 6, il.
Przedszkola w Przemyślu.
3760. TOMCZYK MAREK: Dzieci czy
śmieci? Nowiny 1994 nr 62 s. 3, il.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu,
woj. rzeszowskie.
3761. TRZASKA BOGUMIŁA: Wielki rodzinny dom. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 17 s. 5, il.
Państwowy Dom Dziecka w Małachowie, woj.
tarnobrzeskie.
3762. TULIK JAN: Biały, czerwony i ... Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 29 s. 4, il.
Pomoc dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rymanowie Zdroju, woj. krośnieńskie.
3763. WILGUCKI ARTUR: Dzieci z przeszłością. Życie Przemys. 1994 nr 3 s. 8, rys. *
BEK WIESŁAW: Buntownicy bez powodu?
Tamże nr 47 s. 1, 9, il. * MAKARA JERZY:
211
Wizyta sercem dyktowana. Pogranicze 1994
nr 2 s. 5. * SZELIGA ZDZISŁAW, KLIMCZAK JOANNA: Krajobraz po zadymie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 301 s. 3, il.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie, woj. przemyskie.
3764. ŻMUDA-LUPE BEATA: Nasz wspólny dom oczekuje pomocy. Rozm. R[omuald]
Borysławski. Pogranicze 1994 nr 43 s. 3, il.
Państwowy Dom Dziecka nr 2 w Przemyślu.
O pieka nad dzie ck iem i mło dzie żą
zob. też poz. 3190
Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju.
3771. TULIK JAN: „KroPA 94”, czyli raz na
ludowo. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 8 s. 2.
Krośnieńskie Prezentacje Artystyczne w Krośnie.
Woj. przemysk ie
(BOB): Polonijne lato = poz. 3766
a) Zagadnienia ogólne. Imprezy
3772. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]:
...niejednemu ruszyły nóżki do tańca... Pogranicze 1994 nr 21 s. 10, il. * WISZLAŃSKA
ŁUCJA: Dla kogo „Miotły”. Życie Przemys.
1994 nr 20 s. 6.
Woj. k rośnieńsk ie
Laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych w Przemyślu.
12. PRACA
KULTURALNO-OŚWIATOWA
3765. (bh): „Od Rusala do Jana”. Dz. Pol.
1994 nr 146 s. 5.
III Święto Tradycji Łemkowskiej w Zyndranowej.
3766. (BOB): Polonijne lato. Nowiny 1994
nr 158 s. 5, il.
Imprezy organizowane przez rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w woj.
południowo-wschodnich.
3767. BATA ARTUR: Wielka trąba. Nowe
Podkarp. 1994 nr 22 s. 8.
Dotyczy działalności rozrywkowej w Iwoniczu.
3768. (czak): Wspólne granie. Dz. Pol. 1994
nr 188 s. 5.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 189 s. 2.
Festiwal Muzyki Ludowej Młodych „Eurofolk
Karpaty ‘94” w Sanoku.
3769. CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
Niech gra muzyka. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
160 s. 2, il.
VII edycja muzycznego festiwalu w Lesku „Country w Bieszczadach”.
GRUDZIEŃ M.: Lato z Polonią = poz.
3788
212
3770. STELMACHOWSKI ANDRZEJ:
Dzieci są moją słabością. Rozm. SKD. Kur.
Podkarp. 1994 nr 35 s. 4, il.
3773. CIOCH PRZEMYSŁAW: Jazz nad
Sanem. Życie Przemys. 1994 nr 43 s. 6, il.
Cykl koncertów w Miejskim Klubie Kultury
„Niedźwiadek” w Przemyślu.
3774. (gw): Rozdano rogi i misy. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 32 s. 1. * WOŚ JUSTYNA: Biesiadowanie. Nowiny 1994 nr 35 s. 5.
XV Biesiada Teatralna w Horyńcu, woj. przemyskie.
GRUDZIEŃ M.: Lato z Polonią = poz.
3788
3775. HRYŃKIW O[LGA]: Mrzygłody.
Nowiny 1994 nr 168 s. 5, il.
Impreza „Strefa nadgraniczna – manewry artystyczne” w Mrzygłodach Lubyckich.
3776. J.S.: Bardzo długie pykanie. Życie
Przemys. 1994 nr 21 s. 6, il. * MISZCZAK
JAN: Podniecanie żaru. Nowiny 1994 nr 103
s. 9. * SZELIGA ZDZISŁAW: Pyk, pyk, ta joj.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 112 s. 1, il.
Także: Nowiny 1994 nr 93 s. 2; Pogranicze 1994
nr 22 s. 3, il.
I Ogólnopolski Otwarty Turniej w Wolnym Paleniu Fajki „Kolebka ‘94” w Przemyślu.
3777. JUBILEUSZOWO o horynieckich
biesiadach: 1976–1994 / Centrum Kulturalne w Przemyślu. – Przemyśl, 1994. – 34 s.:
il.; 15 x 22 cm
3778. M.H.: Rewelacja w habicie. Życie
Przemys. 1994 nr 34 s. 4, il.
Festiwal Piosenki Religijnej w Lubaczowie.
3779. MAKARA JERZY: Jarosław we władaniu muz! Wielka, kulturalna trzydniówka!
Pogranicze 1994 nr 42 s. 5, il.
Impreza „Jarmark Słowiańskich Zespołów
Folklorystycznych”.
3780. XV [PIĘTNASTA] Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju: konfrontacje zespołów teatralnych małych form: program
/ Centrum Kulturalne w Przemyślu. – Przemyśl, 1994. – [12] s.; 21 cm
3781. XVI [SZESNASTY] Ogólnopolski
Festiwal Kapel Podwórkowych – Przemyśl ‘
94: program / Centrum Kulturalne w Przemyślu i in. – Przemyśl, 1994. – [8] s.; 21 cm
Opis wg okładki.
3782. WILK DOROTA: Trochę radości w
Jarosławiu. Życie Przemys. 1994 nr 40 s. 4, il.
3786. BOB: Harmonijkowe bractwo. Nowiny 1994 nr 85 s. 5, il.
Także Grom. Rol. Pol. 1994 nr 41 s. 4.
IV Międzywojewódzki Konkurs Muzykujących
na Harmonijkach Ustnych „HAKAM ‘ 94” w Kamieniu, woj. rzeszowskie.
(BOB): Polonijne lato = poz. 3766
3786a. BISKUP BOGDAN: Strzyżowskie
święto teatru. Nowiny 1994 nr 109 s. 5.
XXIII Międzywojewódzki Przegląd Teatrów
Dziecięcych Strzyżów ’94, woj. rzeszowskie.
3787. (DoK): Laureaci półfinałów. III Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych
[w Rzeszowie]. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 61
s. 2. * KROWIAK DOROTA: Nagrody powędrowały do szkół. Tamże nr 72 s. 4, il. * (graw):
Jak prawdziwi aktorzy. Nowiny 1994 nr 57
s. 1–2, il. * MAJKA DANUTA: Licealne teatry
obcojęzyczne. Dz. Pol. 1994 nr 71 s. 17.
3788. GRUDZIEŃ MARIUSZ: Lato z Polonią. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 65/66 s. 4, portr.
Imprezy organizowane przez oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Rzeszowie na terenie
woj. południowo-wschodnich.
I Jarosławski Jarmark Słowiańskich Zespołów
Folklorystycznych.
3789. GRYGIEL JAN: Pomost na Wschód.
Dz. Pol. 1994 nr 248 s. 9.
Woj. rzeszowsk ie
Dotyczy sesji „Z pogranicza kultur” w ramach
„Dni Kultury Słowiańskiej” odbytej w Rzeszowie.
3783. (ap): Prastarym obyczajem. Nowiny
1994 nr 207 s. 3, il.
3790. J.G.: Wieczory z muzami. Głos Rzeszowa 1994 nr 5 s. 6, portr.
X Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca
Ludowego w Rzeszowie.
3784. (apl): Rajsko w Cmolasie. Nowiny 1994
nr 159 s. 1–2. * (jap): Wielkie granie w „Raju”.
Tamże nr 161 s. 1, 3, il. * PAWLAK JANUSZ:
Gitarowe zapasy – pięści w odstawce. Tamże nr 165 s. 12, il. * WRÓBEL PIOTR: Rajski
luz. Tamże. * LENART ZBIGNIEW: Ziemskie
chwile rajskich ludzi. Aspekt
������� 1994 nr 7 s. 8, il.
I Nieziemskie Spotkania Rajskich Ludzi w
Cmolasie.
3785. ADAMSKI ANTONI: Dni Kultury
Słowiańskiej. Nowiny 1994 nr 188 s. 5.
W Rzeszowie.
Kameralne imprezy artystyczne w zameczku
romantycznym w Łańcucie.
3791. KARCZMARZEWSKI ANDRZEJ:
Konkurs obrzędów. Grom. Rol. Pol. 1994 nr
22 dod. Grom. Małop. nr 11 s. I.
Międzywojewódzki konkurs „Ludowe obrzędy
i zwyczaje” w WDK w Rzeszowie.
3792. LAUREACI II Rzeszowskich Dni
Kultury Szkolnej. Aspekt 1994 nr 8 s. 13. *��
RUSIN W.: Być z młodzieżą. Rozm. Z. Lenart. Tamże, portr. * (prc): Bez ścian i drzwi.
Nowiny 1994 nr 193 s. 5. * PĘKALA MAREK:
Tęsknoty młodych. Tamże. * RABIZO-BIREK MAGDALENA: Malowanie na ścianie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 225 s. 2, rys.
213
3793. MIĘDLAR TOMASZ: Gazety pierwszy pięćsetny raz. Fotoreportaż. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 118 s. 4–5, il.
Festyn nad Wisłokiem zorganizowany przez
„Gazetę w Rzeszowie”.
3794. (nn): Piknik w Wiśnowej. Nowiny
1994 nr 151 s. 6, il.
Piknik kulturalno-rekreacyjny, woj. rzeszowskie.
3795. NICPOŃ HENRYK: Jak za Franciszka Józefa. Dz. Pol. 1994 nr 146 s. 8.
Łańcut – „Wieczór z Muzami” dotyczy wieczoru nazwanego „Galicyjską Promenadą”.
3796. NICPOŃ HENRYK: Wieczór z muzami. Dz. Pol. 1994 nr 74 s. 8.
Impreza kulturalna w Zameczku Romantycznym w Łańcucie.
3797. PAWLAK J[ANUSZ]: Bawiło się
Nowe Miasto. Nowiny 1994 nr 187 s. 8, il.
Festyn sportowo-rekreacyjny w Rzeszowie.
3798. PAWLAK J[ANUSZ]: Walka na kroki. Nowiny 1994 nr 203 s. 3, il.
III Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „Złota Para” w Rzeszowie.
3799. SIENKIEWICZA MARIA: Wspomnienie o autorze trylogii. Rozm. Andrzej
Plęs. Nowiny 1994 nr 100 s. 5.
Dni Sienkiewiczowskie w Łańcucie.
3800. SZELA ILONA: Młodość na parkiecie. Głos Rzeszowa 1994 nr 6 s. 15, il.
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
w Ropczycach.
3801. SZENBORN MAREK: Ubaw na 640!
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 248 s. 1, il.
Także: Nowiny 1994 nr 206 s. 1, il.; Dz. Pol. 1994
nr 247 s. 5.
Festyn z okazji 640 rocznicy założenia Rzeszowa.
3802. W.K.: Strzyżów teatralny. Dz. Pol.
1994 nr 114 s. 9.
XXIII Międzywojewódzki Przegląd Teatrów
Dziecięcych.
Woj e wó dzk i D om Ku ltur y w Rze szow ie zob. też poz. 211, 3791
214
Woj. t ar nobrzesk ie
(BOB): Polonijne lato = poz. 3766
GRUDZIEŃ M.: Lato z Polonią = poz.
3788
3803. WENDER CZESŁAW: Festiwal orkiestr
strażackich. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 45 s. 4.
VIII Wojewódzki Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowie.
Impre zy zob. też poz. 212, 216–221,
1144, 1155, 2568, 4481, 4501–12, 4519–23,
4527–34, 4558–90
b) Domy kultury. Kluby
3804. (BH): Wspólne korzenie. Dz. Pol.
1994 nr 13 s. 9.
Wystawa „Jasielskie Spotkania” w Muzeum
Regionalnym w Jaśle i Jasielskim Domu Kultury.
Woj. krośnieńskie.
3805. BOGUSŁAWSKA ALICJA: Pobudka
w Birczy. Pogranicze 1994 nr 13 s. 4, il.
Gminny Ośrodek Kultury w Birczy, woj. przemyskie. Również sylwetka dyrektora Janusza
Chrobaka.
3806. BORYSOWICZ JAN: A jednak kultura żyje! Pogranicze 1994 nr 7 s. 10, il.
Miejski Ośrodek Kultury w Lubaczowie, woj.
przemyskie.
3807. CAPIGA ANDRZEJ: Pomagać sobie
i innym. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 32 s. 1, 5.
Klub Y’s Men w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
3808. DŁUSKI STANISŁAW: Przyjaźń i służba. Nowiny 1994 nr 183 s. 5.
Klub Przyjaciół Książki Harcerskiej w Rzeszowie.
3809. (EMP): Automobilklub po sezonie.
Dz. Pol. 1994 nr 283 s. 8.
W Rzeszowie.
3810. GORCZYCA ANNA: Wyjść z opłotków prowincji. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 196
s. 6 dod. Gaz. w Sanoku.
Dom Kultury w Sanoku, woj. krośnieńskie.
3811. JM: Z Zakładowego Miejski. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 27 s. 8.
Zakładowy Dom Kultury Huty „Stalowa Wola”,
woj. tarnobrzeskie.
3812. (jaks): Najważniejsze, że ludzie chcą
działać. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 18 dod. Grom.
Małop. nr 9 s. III.
Gminny Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie.
3813. KENSY ELŻBIETA: Dębowiec – codzienność i święto. Nowe Podkarp. 1994 nr 23
s. 8.
3822. SZYBIAK WALDEMAR: Waldemar
Szybiak. �������������������������
Rozm. Elżbieta Kokoszka. Nowe
Podkarp. 1994 nr 24 s. 9.
Laureat plebiscytu „Nowego Podkarpacia” – dyrektor Sanockiego Domu Kultury.
Woj e wó dzk i D om Ku ltur y
w Rzeszow ie
3823. ADAMSKI ANTONI: Nowy sezon w
WDK. Nowiny 1994 nr 217 s. 5, il.
Dotyczy powołania do życia Klubu Kultury,
woj. krośnieńskie.
3824. BARWY czterdziestopięciolecia / Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. – Rzeszów, 1994. – 15 s.: il.; 24 cm
3814. KOT ANNA: Oaza niezgody. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 1, 6.
3825. GRYGIEL JAN: Jubileusz. Dz. Pol.
1994 nr 127 s. 6.
Prywatny dom kultury „Oaza” w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
3815. KOT ANNA: Świecić choćby łuczywem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 31 s. 8–9, il.
Gminne Centrum Kultury w Krzeszowie, woj.
tarnobrzeskie.
3816. Ł.W.: Drugi dom? Życie Przemys.
1994 nr 6 s. 6, il.
Klub osiedlowy „Kazanów” w Przemyślu.
3817. (mot): Szkółka dziennikarska w
Przemyślu. Dz. Pol. 1994 nr 10 s. 6.
Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu.
3818. MOŁOŃ WANDA: Duch w kulturze. Nowiny 1994 nr 213 s. 4, il.
Centrum Kultury w Kamieniu, woj. rzeszowskie.
3819. R.M.: Kto dziedziczy po naftowcach?
Nowe Podkarp. 1994 nr 29 s. 6.
Wojewódzki Dom Kultury w Krośnie.
3820. R.M.: Ostatni akt. Nowe Podkarp.
1994 nr 49 s. 6.
Dom Kultury Górnika Naftowca w Krośnie.
3821. RAK ROMAN: Zamiast strzelania
z pistoletu. Kur. Podkarp. 1994 nr 3 s. 1, 5, il.
Były Zakładowy Ośrodek Kultury „Okrąglak”
przy Fabryce Amortyzatorów w Krośnie.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 133 s. 6.
3826. ŁOKAJOWA HALINA: Kwiaty moja
miłość. Nowiny 1994 nr 151 s. 5, il.
Klub Miłośników Kwiatów.
3827. RA: Pomówmy na spokojnie. Głos
Rzeszowa 1994 nr 9 s. 13.
Dotyczy jubileuszu.
3828. WAIS LESŁAW: 45 lat w służbie kultury. Rozm. Jan Grygiel. Rzesz. Inf. Kult. 1994
nr 8 s. 1–2, il.
3829. WAIS LESŁAW: Kiedy ma się 45
lat… Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 47 s. 4, il.
Dotyczy jubileuszu.
3830. WAIS LESŁAW: Zawsze z inicjatywą. Rozm. Marek Jakubowicz. Nowiny 1994
nr 107 s. 3, il.
D omy ku ltur y zob. też poz. 45, 47, 50,
60, 72, 155
c) Amatorski ruch artystyczny
3831. (ap): Straszydlisko II. Nowiny 1994
nr 199 s. 8, il.
Impreza organizowana przez Teatr Alternatywny „Jaruga” z Rzeszowa.
215
3832. BOB: Zaloty teatralne. Nowiny 1994
nr 67 s. 5, il.
Amatorski teatr przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiercanach, woj. rzeszowskie.
3833. BEK WIESŁAW: Wytłumaczyć świat
ciałem. Życie Przemys. 1994 nr 49 s. 7, il.
Teatr Form Plastycznych „Magapar” w Lubaczowie, woj. rzeszowskie.
3834. BISKUP BOGDAN: Czterdzieści lat
„Pogórzan”. Nowiny 1994 nr 63 s. 5, il.
Zespół Pieśni i Tańca z Jasła, woj. krośnieńskie.
3835. BUDOWA STEFANIA: Nosowiany. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści
1994 nr 27 s. 5. * BUDOWA S. „Nosowiany” grają… Rozm. S. K. Dziedzic. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 41 s. 4, il. * JAKUBOWICZ MAREK: „Nosowiany”. Nowiny
1994 nr 67 s. 5, il.
Zespół ludowy z Nosówki, woj. rzeszowskie.
3836. CHŁÓDEK ZEFLIK: Srebrne wesele
„Połonin”. Nowiny 1994 nr 182 s. 8, il. * [S.J.]:
Stu tańczących studentów. Dz. Pol. 1994 nr
137 s. 6.
25-lecie studenckiego zespołu „Połoniny” przy
Politechnice Rzeszowskiej.
3837. CYREK PIOTR: „Ciemno wszędzie,
głucho wszędzie…” – czyli „Dziady” w Żołyni. Nowiny 1994 nr 37 s. 8. * Koł.: Aktorzy
z Żołyni. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 20 dod.
Grom. Małop. nr 10 s. II.
Teatr Amatorski w Żołyni, woj. rzeszowskie.
3838. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Jesus Chrysler Suicide. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 178 s. 3, il.
Rzeszowska grupa rockowa.
3839. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Rzeszowska „Koalicja”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
300 s. 3, il.
Dotyczy działalności muzycznej kapeli w Rzeszowie.
3840. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Rzeszowska kapela w Jarocinie. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 192 s. 4. il.
216
3841. FLESZAR MARIA: Kiedy tkacze
„konkurują” z kapustą. Rozm. Stanisław K.
Dziedzic. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 67 s. 4, il.
Zespół Regionalny „Tkacze” z Wysokiej Łańcuckiej, woj. rzeszowskie.
3842. GALISZ DANIEL: Świętowali pracując. Pogranicze 1994 nr 49 s. 9, il.
125 lat Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry w Przemyślu.
3843. GOŁĄB HELENA: Rudołowicka
„Familia”. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1994 nr 34 s. 9.
Zespół Pieśni i Tańca „Familia” z Rudołowic,
woj. przemyskie.
3844. HARNA MACIEJ: Muzyka to język
doskonały. Rozm. Mariusz Mika. Fraza 1994
nr 7 s. 152–153.
Zespół muzyczny „Matragona” z Sanoka, woj.
krośnieńskie.
3845. (jm): Ballada o „Fredreum”. Nowiny
1994 nr 33 s. 4.
Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry w Przemyślu.
3846. KŁOS W[ALDEMAR]: „Meluzyna”
znów bawi. Dz. Pol. 1994 nr 281 s. 8.
Dotyczy kabaretu „Meluzyna” w Rzeszowie.
3847. MARKIEWICZ IRENA: Miłe wspólne
muzykowanie. Głos Rzeszowa 1994 nr 6 s. 16.
Zespół rodzinny Grażyny i Mariana Rzymów
z Rzeszowa.
3848. PODKUL JANUSZ: Film o Sanoku.
Nowe Podkarp. 1994 nr 31 s. 4.
Dotyczy Zespołu Tańca Ludowego „Sanok”
z Sanoka, woj. krośnieńskie.
3849. (S.J.): Brak siły przebicia. Dz. Pol.
1094 nr 149 s. 8, il.
Dotyczy rzeszowskiej grupy punkowej „SMAR
SW”.
3850. SOWA STANISŁAW: BIG BAND do
wzięcia. Nowiny 1994 nr 82 s. 5, il.
Orkiestra z Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie.
3851. STRASZYDLISKO. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 82 s. 8. * PIĄTEK ANDRZEJ: Diabeł
siedzi w makówce. Nowiny 1994 nr 212 s. 4, il.
13. MUZEALNICTWO.
IZBY PAMIĘCI. ZBIORY
Także: Dz. Pol. 1994 nr 268 s. 8.
Teatr Alternatywny „Jaruga” z Lubeni, woj. rzeszowskie.
Woj. k rośnieńsk ie
3852. SZELIGA ZDZISŁAW: Pracowity jubileusz. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 270 s. 4, il.
* SZWIC JACEK: Fredrowcy. Życie Przemys.
1994 nr 48 s. 6, il. * ZATORSKI RYSZARD:
Radość tworzenia. Trybuna 1994 nr 268 s. 13.
Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu.
3853. SZYPUŁA ANDRZEJ: W służbie
pieśni. Nowiny 1994 nr 208 s. 5.
Towarzystwo Śpiewacze „Melodia” w Mielcu,
woj. rzeszowskie.
3854. TABACZEK ANNA: Gaude Mater
w Tostedt. Życie Przemys. 1994 nr 20 s. 5, il.
Występy lubaczowskiego chóru „Canzone”
w Niemczech.
3855. WILGOSZ ANDRZEJ: „Fram” – dziesiąte urodziny. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 36 s. 8, il.
Dziecięcy Zespół Taneczny „Fram” z Tarnobrzega.
3856. WILK WIESŁAW: Sandomierski teatr
seminaryjny. Zesz. Sand. 1994 nr 1 s. 42–44.
3857. WINNICKI JACEK: Oszołomy z Lubaczowa! Pogranicze 1994 nr 49 s. 13.
Teatr amatorski „Lwowska Arka” w Lubaczowie, woj. przemyskie.
3858. WINNICKI JACEK: Zauroczeni śpiewem i tańcem. Pogranicze 1994 nr 40 s. 1, 10, il.
15-lecie zespołu „Ostrowiacy” z Ostrowa, woj.
przemyskie.
3859. WOŚ BARBARA: Kawalarz Pogoda.
Super Flesz 1994 nr 7 s. 2–3, il.
3861. (ag): Muzeum, jakich niewiele. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 281 s. II.
Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce.
(BH): Wspólne korzenie = poz. 3804
3862. BOŁTRYK MICHAŁ: Zagroda Fedora. Prz. Prawosłw. 1994 nr 9 s. 14–16.
Muzeum i dzieje Fedora Gocza z Zyndranowej.
¡
3863. CYREK PIOTR: Dworek pełen poetyckich śladów. Nowiny 1994 nr 175 s. 10, il.
Muzeum Biograficzne Marii Konopnickiej w
Żarnowcu.
3864. GORCZYCA EWA: Dziwne jakieś
wzruszenie. Nowiny 1994 nr 5 s. 6.
Izba Regionalna w Hoczwi oraz jej twórca Zdzisław Pękalski.
3865. (jar): Muzeum łemkowskie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 163 s. 6, il.
Zydranowa.
POTOCKI A.: Strażnik łemkowskiego raju
= poz. 355
3866. PRZYBYŁA ZOFIA: Izba. Kur. Podkarp. 1994 nr 33 s. 3.
Izba muzealna w Krościenku Wyżnym. Również z historii wsi.
3867. SZELIGA KRZYSZTOF: Ludzie i muzeum. Nowiny 1994 nr 56 s. 6, il.
Władysław Pogoda kierownik Kapeli Ludowej
w Kolbuszowej, woj. rzeszowskie.
Historia powstania Muzeum Łowiectwa w Jabłonkach.
3860. WOŹNIAK GRAŻYNA: Trzeba mieć
osobowość. Nowiny 1994 nr 105 s. 6, il.
3868. TULIK JAN: Groby w muzeum. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 74 s. 2.
Dotyczy amatorskiego teatru „Phoenix” w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
Wystawa „Groby starożytne – memento mori”
w Muzeum Historycznym w Dukli.
217
Muzeum Budow nic t wa Ludowego
w Sanoku
MATERIAŁY Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku = poz. 78
3869. (CZAK): Szacowanie strat. Dz. Pol.
1994 nr 158 s. 7.
3881. MICUŁA GRZEGORZ: Skansen
w Sanoku. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 13 s. 4, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 159 s. 5.
Dotyczy pożaru.
3870. CZAJKOWSKI JERZY: Czerwony
kur. Rozm. Arian Brandenburski. Poznaj Swój
Kraj 1994 nr 10 s. [18–19], il.
Dotyczy pożaru.
3871. CZAJKOWSKI JERZY: Komercja
w skansenie. Nowe Podkarp. 1994 nr 15 s. 9
3872. CZAJKOWSKI JERZY: Skansen, który żyje. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994
nr 33 s. 4, portr.
3873. (drm), (si): Skansen w ogniu. Nowiny
1994 nr 127 s. 1, 3.
Także: Sztand. Młod. 1994 nr 127 s. 1.
Dotyczy pożaru.
3874. E.K.: Odbudować skansen. Nowe
Podkarp. 1994 nr 44 s. 7, il.
Dotyczy pożaru.
3875. (ewg): Samozapłon czy zaprószenie.
Nowiny 1994 nr 134 s. 2.
Dotyczy pożaru.
3876. GORCZYCA ANNA: Odbudować
skansen. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 196 s. 6, il.
dod. Gaz. w Sanoku.
3877. GORCZYCA ANNA: Podpalenie?
Gaz. w Rzeszowie nr 154 s. 1, il.
Dotyczy pożaru.
3878. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Skansen
w ogniu. Rzeczpospolita 1994 nr 156 s. 3.
Dotyczy pożaru.
3879. KOWALSKI MAREK ARPAD: Rozdrobnione skanseny. Wspólnota 1994 nr 29 s. 12.
3880. KRZANOWSKI ADRIAN, STRUŚ
MARIAN: Krajobraz po pożarze. Nowe Podkarp. 1994 nr 28 s. 9, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 161 s. 8.
218
3882. OGRODZKI PIOTR, JASKULSKI
WOJCIECH: Czas dla ognia. Spotk. z Zabyt.
1994 nr 12 s. 24–26, il.
Dotyczy pożaru.
3883. OLSZAŃSKI MICHAŁ: Na zgliszczach. Gaz. Krak. 1994 nr 180 s. 3, il.
3884. RADWAŃSKI ANDRZEJ: Ratujmy
nasz skansen. Odbudowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 200 s. 3.
Apel do społeczeństwa Sanoka.
3885. RAK ROMAN: Dni, które poruszyły
Sanokiem. Kur. Podkarp. 1994 nr 36 s. 1, 4, il.
Pożar Skansenu i protest bezdomnych ze schroniska im. św. Brata Alberta.
3886. SIWAK STANISŁAW: Skansen w
płomieniach. Nowiny 1994 nr 136 s. 4–5, il.
3887. SKROBAŁA CZESŁAW: Pożar w sanockim skansenie. Dz. Pol 1994 nr 152 s. 7.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 153 s. 1, il.
3888. STRUŚ MARIAN: Życie po życiu.
Nowiny 1994 nr 217 s. 5, il.
3889. STOPA MARCIN: Kolejny pożar.
Spotk. z Zabyt. 1994 nr 10 s. 29–30, il.
Muzeum Budow nic t wa Ludowego
w Sanoku, woj. krośnieńskie zob. też poz.
1438
Muzeum Histor yczne w Sanoku
3890. (BH): Fotografie wojenne Józefa Winieckiego. Dz. Pol. 1994 nr 272 s. 18.
3891. HUĆKO BOGDAN: Bogactwo sędziwych murów. Dz. Pol. 1994 nr 11 s. 19.
3892. POTOCKI ANDRZEJ: Krasiccy przegrali własną bibliotekę. Dz. Pol. 1994 nr 141 s. 9.
Dotyczy księgozbioru Krasickich.
3893. TULIK JAN: Czas Krzyża. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 77 s. 3, il.
Wystawa „Ukrzyżowanie”.
Muzeum Histor yczne w Sanoku,
woj. k rośnieńsk ie zob. też poz. 659
Muzeum Ok ręgowe w Krośnie
3894. BATA ARTUR: Zmowa archeologów. Nowe Podkarp. 1994 nr 37 s. 8. – Polem.
CZOPEK SYLWESTER, Tamże nr 45 s. 7.
Dotyczy konkursu na dyrektora.
3895. (CZAK): W kręgu światła. Dz. Pol.
1994 nr 184 s. 7.
Muzeum R eg iona lne PT TK
im. A. Fast nacht a w Brzoz ow ie
3903. MAKARA JERZY: W Dubiecku
przed sezonem. Pogranicze 1994 nr 22
s. 9, il.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Dubiecku.
3904. SZELIGA ZDZISŁAW: Bliżej galicyjskiego rynku. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 290 s. 4.
Skansen „Pastewnik” w Przeworsku.
Muzeum w Jarosław iu
3905. (Just): Dama w kąpieli. Nowiny 1994
nr 141 s. 5, il.
„Tajemnice dawnych łazienek” – wystawa w
Muzeum-Kamienicy Orsettich w Jarosławiu.
3906. RB: Tajemnice łazienek i podziemi.
Pogranicze 1994 nr 33 s. 10, il.
3896. KENSY ELŻBIETA: Tu wypada bywać. Nowe Podkarp. 1994 nr 17 s. 9, rys.
3907. (ryb): Jarosławskie muzeum. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. III.
3897. KOKOSZKA E[LŻBIETA]: Muzeum
pozostanie. Nowe Podkarp. 1994 nr 49 s. 8.
Muzeum w Lub aczow ie
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
3908. ŁAZAR ADAM: Domy cacka. Pogranicze 1994 nr 51/52 s. 15, il.
3898. ADAMSKI ANTONI: Warto zwiedzić. Nowiny 1994 nr 146 s. 6.
3909. MAKARA JERZY: Problemy bieżące
i śmiałe wizje. Pogranicze 1994 nr 43 s. 9, il.
3899. MAŃKOWSKA EWA: Muzeum
z ambicjami. Rozm. (czak). Dz. Pol. 1994 nr
298 s. 9.
Woj. rzeszowsk ie
3900. TULIK JAN: Promocja Galicji. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 259 s. 3.
Woj. przemysk ie
3901. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Sikawki, toporki, mundury, rogi alarmowe…
Pogranicze 1994 nr 32 s. 9, il.
Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.
3902. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Zaproszenie do Przeworska. Pogranicze 1994 nr
26. s. 3, il.
Muzeum Regionalne.
3910. (hł): Markowa – czas i ludzie. Nowiny
1994 nr 134 s. 5, il.
M. in. dotyczy skansenu.
Muzeum Et nog raf iczne
im. F. Kotu li w Rzeszow ie
3911. ADAMSKI ANTONI: Kowalskie arcydzieła. Nowiny 1994 nr 43 s. 5, il., rys.
Dotyczy wystawy.
3912. ADAMSKI ANTONI: Szopki z naszego regionu. Nowiny 1994 nr 3 s. 4, il.
Ekspozycja „Współczesne szopki ludowe”.
219
Muzeum Ku ltur y Ludowej
w Kolbuszowej
3913. (Ad): Wojewoda skreśli nogę wieprzową. Nowiny 1994 nr 66 s. 1–2.
3914. ADAMSKI ANTONI: Wietrzenie kolbuszowskiego skansenu. Nowiny
1994 nr 69 s. 1, 4–5, il. – Polem. JUCHA
ZBIGNIEW: Wietrzenie kolbuszowskiego
skansenu. Po raz drugi. Tamże nr 91 s. 4;
SAPETOWA INGA, Tamże; LEW STEFAN,
Tamże; ZARĘBA TADEUSZ, Tamże. – Odp.
ADAMSKI A., Tamże
3915. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Brak
jeszcze dworu i kościoła. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 9 s. 4, il.
3916. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Są takie skanseny. Kur. Podkarp. 1994 nr 12 s. 6.
3922. SZETELA-ZAUCHOWA TERESA:
Bolesława Kiernasa stary Rzeszów. Głos Rzeszowa 1994 nr 4 dod. s. 5.
Wystawa.
3923. WERON KONRAD: Miejcie nadzieję… czyli Promocje Muzealne. Nowiny 1994
nr 236 s. 5.
Impreza w muzeum.
3924. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Srebrna
wystawa. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 5 s. 1, il.
Wystawa srebrnych przedmiotów ze zbiorów
własnych.
3925. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Zapisana przeszłość. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 125
s. 2, il.
Wystawa promocyjna wydawnictw muzealnych.
LEW S.
Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowiaków /
S. Lew = poz. 1132
Muzeum Ok ręgowe w Rzeszow ie
zob. też poz. 145, 1068, 1438
3917. Woj.: Historia wsi i folkloru. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 12 dod. Grom. Małop. nr 6
s. II.
Muzeum Przemysłu G orzelni anego
w Ł ańc ucie
Muzeum Ok ręgowe w Rzeszow ie
3926. (Ad): Nowe muzeum. Nowiny 1994
nr 63 s. 5, il.
3918. ADAMSKA BARBARA
Srebra w zbiorach Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie / Barbara Adamska; Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie. – Rzeszów: MO,
[1994]. – 77 s., [76] s. tabl.: il.; 19 x 21 cm
Bibliogr. s. 75–77. – Streszcz. w jęz. ang.
3919. ADAMSKI ANTONI: Blask starych
sreber. Nowiny 1994 nr 8 s. 4, il.
3927. NICPOŃ HENRYK: Grzeszne muzeum. Dz. Pol. 1994 nr 281 s. 9.
3928. SKARBEK AGNIESZKA: Tradycja i
promocja. Gaz. w Rzeszowie 1994 s. 66 s. 1.
3929. ZATORSKI RYSZARD: Pierwsze,
gorzelniane. Trybuna 1994 nr 71 s. 20.
Wystawa zabytkowych sreber.
3920. ADAMSKI ANTONI: Rodzina w
dawnej sztuce. Nowiny 1994 nr 124 s. 5.
Wystawa malarstwa i sztuki dekoracyjnej z lat
1815–1850.
3921. GACEK JERZY: Pieniądz zastępczy
w terenu ziem polskich w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie. Zesz. Nauk. MO
Rzesz. 1994 nr 4 s. 5–26, il., bibliogr.
220
Muzeum R eg iona lne w St rzyżow ie
3930. KLUSKA ADAM: Regionalne Muzeum Społeczne. Rzesz. Inf. Kult. 1994 nr 6 s.
9–10, il.
3931. KLUSKA ADAM: Smakowanie historii. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści
1994 nr 18 s. 5, portr.
Muzeum-Z amek w Ł ańc ucie
Woj. t ar nobrzesk ie
3932. ADAMSKI ANTONI: Łańcut przed
sezonem. Nowiny 1994 nr 63 s. 3.
3944. (AMC): Muzealna przewlekanka.
Dz. Pol. 1994 nr 96 s. 8.
3933. ADAMSKI ANTONI: Odkrycie w łańcuckim Muzeum. Nowiny 1994 nr 95 s. 5, il.
3934. CZACH RYSZARD: Dawnych pojazdów czar. Pol. Zbroj. 1994 nr 12 s. 3, il.
3935. FABIJAŃSKA-ŻURAWSKA TERESA
Powozownia w Łańcucie / Teresa Fabijańska-Żurawska. – Łańcut, 1994.
3936. KATALOG starodruków cyrylickich
Muzeum Zamku w Łańcucie: (Dział Sztuki
Cerkiewnej) / oprac. Wiesław Witkowski.
– Kraków: Uniwersytet Jagielloński: nakł.
Muzeum Zamku w Łańcucie, 1994. – 61, [3]
s., [16] s. tabl. il., faks.; 21 cm
3937. KLIMCZAK JOANNA: MuzeumZamek w Łańcucie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
232 dod. Gaz. w Łańcucie s. IV, il.
3938. KLIMCZAK JOANNA: Pierwszy
krok Fundacji zrobiony. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 283 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 282 s. 9.
Dotyczy Fundacji na Rzecz Muzeum-Zamku
w Łańcucie.
3939. KŁOS WALDEMAR: Dawnych
wspomnień czar. Dz. Pol. 1994 nr 132 s. 22.
3940. PIETRUSZYŃSKA IWONA: Łańcut
– muzyka i powozy. Wiad. Kult. 1994 nr 9 s. 7.
3941. WOJTOWICZ WIT KAROL: O obchodach 50-lecia Muzeum-Zamku w Łańcucie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 239 s. 3.
3942. WOJTOWICZ WIT: Koncerty i remonty. Rozm. Ewa Hałabuz. Nowiny 1994 nr
147 s. 1, portr.
3943. ŻURAWSKA TERESA: Emerytura
dla specjalisty. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994 nr 111 s. 5, il.
Dotyczy powozowni.
Muzeum-Z amek w Ł ańc ucie, woj.
rzeszowsk ie zob. też poz. 704
Konflikt w Muzeum Miasta Tarnobrzega.
3945. GAJ-PIOTROWSKI WILHELM:
Wizerunki Matki Boskiej Dzikowskiej
w medalierstwie Tarnowskich z Tarnobrzega. Zesz. Nauk. MO Rzesz. 1994 nr 4
s. 51–61
3946. JAŚNIAK JAN: Dziedzictwo księdza
Rokosznego. Słowo 1994 nr 168 s. 5, il.
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.
3947. NIEWĘGŁOWSKA-KONIECZNA
ANNA: Wystawa w Zawichoście. Zesz. Muz.
Hist. Pol. Ruchu Lud. 1994 nr 8 s. 295–297.
Nabytki Oddziału Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego w Sandomierzu.
3948. TARNOWSKI JAN: Czy zbiory dzikowskie wrócą do Tarnobrzega? Rozm. Józef
Myjak. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 8, portr.
Również związki autora z Tarnobrzegiem.
Muzeum Ok ręgowe
w Sandomierzu
3949. BUREK KRZYSZTOF: Sandomierska „Górka” literacka. Sycyna 1994 nr 1/2
s. 13, 21, il., rys.
Oddział Literacki.
3950. CYREK PIOTR: Weekend z Iwaszkiewiczem. Nowiny 1994 nr 161 s. 5, il.
Oddział Literacki.
3951. (REC): Atrakcje w Muzeum Sandomierskim. Pol. Zbroj. 1994 nr 53 s. 5.
3952. ŚCIBOR JÓZEF: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Zesz. Sand. 1994 nr 1
s. 25–27, il.
Historia i czasy współczesne.
Muze a lnic t wo zob. też poz. 567
221
14. RADIO I TELEWIZJA
3953. (ar): „Galicja” czeka na niskie częstotliwości. Nowiny 1994 nr 237 s. 3. * BADEŃSKI ZBIGNIEW: Radio Galicja. Stawiamy na
młodych. Rozm. Grzegorz Grzyb Wojtowicz.
Nowe Podkarp. 1994 nr 43 s. 6, rys. * KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Radio „Galicja” – chwila
poczęcia. Dz. Pol. 1994 nr 109 s. 25.
Regionalne Radio „Galicja” w Krośnie.
3954. BAK: Studenci tuż obok RMF FM.
Grom. Rol. Pol. 1994 nr 75 dod. Grom. Małop. nr 37 s. IV.
Dotyczy rozgłośni radiowej RMF FM w Rzeszowie.
3955. BAJOREK JAN: Z pasją i rozpędem.
Rozm. Dorota Mękarska. Nowiny 1994 nr 154
s. 3, portr.
Telewizja Kablowa „Bieszczady” w Ustrzykach
Dolnych, woj. krośnieńskie.
3956. BORZĘCKI JAN ADAM: Legalnie
w eterze. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 21 s. 1, 7, il.
Rozgłośnia radiowa „Opatów” w Opatowie.
Również historia radiofonii w mieście.
3957. CZECH [właśc.. CZACH] RYSZARD:
Dziennikarz technokrata. Rozm. Tadeusz Rogoyski. Expr. Wiecz. 1994 nr 90 s. 6.
Dziennikarz Polskiego Radia w Rzeszowie.
3958. HAJNOSZ IWONA: Wysłuchania.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 82 s. 1, il. * WARZOCHA ADAM: Wysłuchanie nieskrępowane. Nowiny 1994 nr 74 s. 1, 3.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 83 s. 9.
Dotyczy przyznania koncesji na nadawanie
lokalnych programów radiowych i telewizyjnych
w woj. południowo-wschodnich.
3959. JURCZAK ROMAN: Droga w eter.
Rozm. Jaromir Kwiatkowski. Nowiny 1994 nr
237 s. 3, portr.
Dyrektor Katolickiego Radia „VIA” w Rzeszowie.
3960. KŁECZEK TADEUSZ: Kodowana
jakość. Dz. Pol. 1994 nr 219 s. 8.
Dotyczy nowego programu „Canal5+ Polska”
w stacji telewizji w Rzeszowie.
222
3961. MŁYNARSKI JANUSZ: Co z tym
radiem? Gaz. w Rzeszowie nr 285 s. 2. * tom:
HOT Radio Przemyśl. Życie Przemys. 1994 nr
14 s. 6. * P.C.: Gorące radio, Tamże nr 22 s. 6.
3962. SZENBORN MAREK: 67,46 MHz
– na fali. Super Flesz 1994 nr 10 s. 10–11, il.,
wykr.
Rozgłośnia Polskiego Radia w Rzeszowie.
3963. TDK: Nowa stacja radiowa. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 99 dod. Grom. Małop. nr 49
s. IV.
Studenckie Radio „Centrum” w Rzeszowie.
3964. TEC: Fenomen zwany RMF. Dz. Pol.
1994 nr 136 s. 7.
Rozgłośnia radiowa RMF FM w Rzeszowie.
3965. WARZOCHA ADAM: Telewizja Rzeszów. Nowiny 1994 nr 61 s. 3, il. * (PIW): Koncert życzeń Telewizji. Tamże nr 70 s. 3. * WOŚ
BARBARA: Na podglądzie. Super Flesz 1994
nr 10 s. 2–4, il.
Ośrodek TV w Rzeszowie.
3966. ZAJDEL ANDRZEJ: Musimy być inni.
Rozm. Andrzej Plęs. Nowiny 1994 nr 216 s. 3.
Prezes Zarządu Radia-Rzeszów S.A.
15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
a) Histor i a
3967. BURY RAFAŁ: Piękny wiek Czuwaju. Pogranicze 1994 nr 3 s. 6, il.
Historia i teraźniejszość klubu sportowego w
Przemyślu.
3968. GÓRECKI WOJCIECH: „Sokół” na
wystawie. Życie Przemys. 1994 nr 20 s. 5.
Z historii Towarzystwa Sportowego w Jarosławiu, woj. przemyskie.
3969. ŁOZIŃSKA MAJA, ŁOZIŃSKI JAN
Sport lotniczy w przedwojennej Polsce
/ Maja Łozińska, Jan Łoziński. – Warszawa: Wydaw. Tenten, 1994. – 55 s.: faks., fot.
[w tym kolor.], portr., rys.; 25 cm
M. in. dotyczy Bezmiechowej, woj. krośnieńskie.
3970. MATERNIAK IRENEUSZ: Ocalić Bezmiechową. Nowe Podkarp. 1994 nr 48 s. 7, rys.
w narciarstwie wysokogórskim. Nowiny 1994
nr 51 s. 5.
Dotyczy historii szkoły szybowcowej, woj. krośnieńskie.
I Zawody Euroregionu Karpackiego w Narciarstwie Wysokogórskim.
3971. (PAN): Szybowce nad Bieszczadami.
Dz. Pol. 1994 nr 191 s. 22.
3980. BAR MIROSŁAW: Bieszczadzki Wyścig Górski. Życie Przemys. 1994 nr 34 s. 9.
Szybowiska w Bezmiechowej i Ustianowej, woj.
krośnieńskie.
3981. BATA ARTUR: Gorzki smak prywatyzacji. Nowe Podkarp. 1994 nr 28 s. 8.
3972. SIWAK STANISŁAW: Na świętej górze szybowników. Nowiny 1994 nr 183 s. 7, il.
Szkoła Szybowcowa w Bezmiechowej, woj.
krośnieńskie.
3973. ZAGULAK J[ÓZEF]: 85 lat temu.
Życie Przemys. 1994 nr 36 s. 13, il.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Przemyślu.
3974. ZAGULAK JÓZEF: 60 lat pod żaglami Radymna. Sport. Życie Przemys. 1994 nr
41 s. 13, il.
Historia sportu w mieście.
3975. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Ponad wiekowa tradycja sportu. Oprac… Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 15 s. 2, rys. – Uzup. SAMOŁYK ANDRZEJ: „Ponad wiekowa tradycja
sportu”. Tamże nr 26 s. 3.
Historia sportu w Rzeszowie.
3976. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Poświęcenie sztandaru rzeszowskiego „Sokoła”. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 146 s. 3, il.
Początki kultury fizycznej w Rzeszowie.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
Woj. k rośnieńsk ie
3977. (BH): Nowe władze i nadzieje. Dz.
Pol. 1994 nr 124 s. 9.
Dotyczy zebrania sprawozdawczo-wyborczego
w Krośnieńskim Klubie Sportowym „Karpaty”.
3978. (BH): Z krośnieńskiego na miejski.
Dz. Pol. 1994 nr 262 s. 8.
Klub Sportowy „Karpaty” w Krośnie.
3979. (bh): Mistrzowie połonin. Dz. Pol.
1994 nr 43 s. 5. * W.R.: Mistrzostwa Połonin
ZMKS w Krośnie.
3982. BLUJ MAREK: Krośnieńska nadzieja. Nowiny 1994 nr 105 s. 11, portr.
Ireneusz Kwieciński – zawodnik Krośnieńskiego Klubu Żużlowego.
3983. BLUJ M[AREK]: Najbardziej lubię
walkę. Nowiny 1994 nr 227 s. 7, il.
Reprezentant Białorusi Władimir Swito w barwach Sanockiego Towarzystwa Sportowego.
3984. BLUJ MAREK: Szachowe rewelacje
z Leska. Nowiny 1994 nr 194 s. 7, il. * STRUŚ
MARIAN: Mistrzyni z Leska. Nowe Podkarp.
1994 nr 16 s. [12].
Szachistka Magdalena Gużkowska.
3985. BLUJ MAREK: Trochę straszyły…
Nowiny 1994 nr 209 s. 7, il.
Klub żużlowy w Krośnie.
3986. CZECH SEBASTIAN: Nadzieja na
przyszłość. Nowe Podkarp. 1994 nr 49 s. 10.
Klub Sportowy „Karpaty” Krosno.
3987. CZECH SEBASTIAN: Niepewny
STS. Kur. Podkarp. 1994 nr 31 s. 13.
Sanockie Towarzystwo Sportowe.
3988. (emes): Armaty przeciw mrówce.
Nowe Podkarp. 1994 nr 16 s. 1, 7.
Dotyczy zagospodarowania obiektów sportowych w Ustrzykach Dolnych.
3989. GORCZYCA ANNA: Gdyby były
pieniądze… Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 236
dod. Gaz. o żużlu s. IV, il.
Krośnieński Klub Żużlowy.
3990. GORCZYCA ANNA: Z „fokami”
w Bieszczady. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 40 s. 1.
X Zawody w Narciarstwie Wysokogórskim.
223
3991. GRUSZECKI JAN: Latałem z premierem. Rozm. Andrzej Raus. Nowiny 1994
nr 175 s. 1, 3.
Pilot Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.
3992. HENDRZAK A[Andrzej]: Brzozowska
inicjatywa. Nowe Podkarp. 1994 nr 50 s. 10, il.
Dotyczy sportu w Związku Gmin Brzozowskich.
3993. HENDRZAK ANDRZEJ: Rafineria i sport. Nowe Podkarp. 1994 nr 26 s. 12. *
ZIELIŃSKI WIESŁAW: W sportowym Jaśle.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 153 s. 2, il.
Zakładowy Klub Sportowy „Nafta” w Jaśle.
3994. HUĆKO BOGDAN: Baseballowy
boom w Jaśle. Dz. Pol. 1994 nr 227 s. 22.
3995. HUĆKO BOGDAN: Chora piłka.
Dz. Pol. 1994 nr 241 s. 8.
Sekcja piłki nożnej KS „Karpaty” w Krośnie.
3996. HUĆKO BOGDAN: Na przekór kłopotom. Dz. Pol. 1994 nr 274 s. 7.
Lekkoatleci „Karpat” Krosno.
3997. HUĆKO BOGDAN: Stadion na skale. Dz. Pol. 1994 nr 164 s. 8.
Ludowy Zespół Sportowy „Wisłok” w Krościenku Wyżnym.
3998. HUĆKO BOGDAN: Upragniony
awans Górnika Strachocina. Dz. Pol. 1994 nr
170 s. 7.
Piłkarski Klub Sportowy.
3999. JAGIEŁŁO ST.: Na miarę możliwości. Kur. Podkarp. 1994 nr 43 s. 13, il.
Krośnieński Klub Żużlowy.
4000. JASŁOWSKI JACEK: Wzloty i upadki. Rozm Waldemar Kłos. Dz. Pol. 1994 nr
140 s. 8.
Były trener piłkarzy Klubu „Karpaty” w Krośnie.
4001. JASŁOWSKI JACEK: Zawsze z „Karpatami”. Rozm. Andrzej Hendrzak. Nowe
Podkarp. 1994 nr 24 s .12.
Dotyczy klubu sportowego „Karpaty” w Krośnie.
224
4002. KAWCZYŃSKI R., RADWAŃSKI
CZ.: Drużyna musi walczyć. Rozm. Elżbieta
Kokoszka. Nowe Podkarp. 1994 nr 47 s. 11.
Dotyczy hokeistów STS Autosan w Sanoku.
4003. KAUSIAK JERZY: Płaciłem frycowe.
Rozm. Janusz Pawlak. Nowiny 1994 nr 226
s. 7, il.
Wicemistrz w górskich samochodowych mistrzostwach Polski z Sanoka.
4004. LACHOWICZ WIT: Nowe w „Czarnych” Jasło. Nowe Podkarp. 1994 nr 22 s. 12.
Dotyczy sekcji piłki nożnej „Czarni”.
4005. (ML): 50 lat Ludowych Zespołów
Sportowych. Kur. Podkarp. 1994 nr 50 s. 13, il.
Dotyczy województwa.
4006. PAWLAK JANUSZ: Na serpentynach Gór Słonnych. Bieszczadzki Międzynarodowy Wyścig Górski „Elf ”. Nowiny 1994 nr
158 s. 6, il.
4007. RAK ROMAN: Hartowanie charakterów. Kur. Podkarp. 1994 nr 4 s. 12, il.
Klub „Kyokushin” Karate w Krośnie.
4008. RAK R[OMAN]: Samo życie LZSów. Kur. Podkarp. 1994 nr 45 s. 13. – Polem.
PÓŁTORAK BERNARD: Samo życie LZSów. Tamże nr 49 s. 13.
Dotyczy finansowania Ludowych Zespołów
Sportowych w woj. krośnieńskim.
4009. RAK ROMAN: Trenerzy, mistrzowie,
medale… Kur. Podkarp. 1994 nr 52 s. 15, il.
(rak): Z „Ciuchcią” po Sanie = poz. 4042
4010. RAUS ANDRZEJ: Marzenia o olimpiadzie. Nowiny 1994 nr 65 s. 7, il.
Izabela Zatorska – biegaczka KS „Krośnianka”
w Krośnie.
4011. RAUS ANDRZEJ: Trzeba być w formie. Nowiny 1994 nr 242 s. 4, il.
Jan Gruszecki – pilot Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.
4012. RYBICKI ROMAN: Krajobraz po sezonie. Co dalej z sanockim hokejem? Nowiny
1994 nr 68 s. 5, il.
4013. RYBICKI ROMAN: Zdarzyło się w
Sanoku. Nowiny 1994 nr 237 s. 4, il.
Dotyczy zajść podczas meczu hokeistów.
4014. SKROBAŁA CZ[ESŁAW] A.: Bieszczadzki zawrót głowy. Super Flesz 1994 nr 8
s. 2, il.
Sport i wypoczynek.
4015. STEC ANDRZEJ: Bliżej żużla. Rozm.
F.K. Nowe Podkarp. 1994 nr 28 s. 12.
W Krośnie.
Dotyczy hokeistów z Sanoka.
4017. STRUŚ MARIAN: Sztuczny śnieg na
Laworcie? Nowe Podkarp. 1994 nr 1 s. 8.
Sport i turystyka w Ustrzykach Dolnych.
4018. STRUŚ MARIAN: Wojna na stadionie. Nowe Podkarp. 1994 nr 20 s. 1, 8. * OWOC
HENRYK: Ten konflikt trzeba uregulować.
Tamże nr 22 s. 1. * PÓŁTORAK BERNARD:
W sprawie skandalu. Tamże.
Spór o użytkowanie stadionu w Krośnie.
4019. SZYLAR TADEUSZ: Imponujący
skok Grzegorz Kozdrańskiego. Nowiny 1994
nr 6 s. 10, il. dod. Stadion nr 2.
Wyniki 34 plebiscytu na 10 najlepszych sportowców roku w woj. południowo-wschodnich.
4020. SZYLAR TADEUSZ: Pozostaną tylko wspomnienia? Nowiny 1994 nr 51 s. 5.
Sporty zimowe w Iwoniczu-Zdroju.
4021. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Jasielski eksperyment. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 46 s. 2, il.
Międzyszkolnego
Woj. przemysk ie
4022. BURZMIŃSKI WACŁAW: Przeworski pejzaż. Nowiny 1994 nr 46 s. 11, dod. Stadion nr 10.
Sport w mieście.
Piłkarki ręczne Jarosławskiego Klubu Sportowego.
4024. (dw): Kto uratuje JKS? Życie Przemys.
1994 nr 24 s. 4.
Dotyczy Jarosławskiego Klubu Sportowego.
4025. DRYLA WOJCIECH: Nie tylko o szermierce. Rozm. R[Romuald] Borysławski. Pogranicze 1994 nr 40 s. 6, portr.
Klub Sportowy „Start” w Jarosławiu.
4016. STRUŚ MARIAN: Sanocka szansa.
Nowe Podkarp. 1994 nr 24 s. 12.
Miejski Klub Sportowy
Ośrodka Sportowego w Jaśle.
4023. CEBULARZ JÓZEF: Dwa kroki do
awansu. Rozm. Wacław Burzmiński. Nowiny
1994 nr 24 s. 5.
4026. KOSTERKIEWICZ R[YSZARD]:
Grać jak „chłodna bryza”. Życie Przemys. 1994
nr 47 s. 12, il.
Natham Buntin koszykarz przemyskiej Polonii.
4027. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: LZS
„Exodus” Wyręby. Życie Przemys. 1994 nr 12
s. 12, il.
Klub sportowy.
4028. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: Pazie
królowej. Życie Przemys. 1994 nr 16 s. 12, il.
Lekkoatletyka w woj. przemyskim.
4029. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: Szachy
w natarciu. Życie Przemys. 1994 nr 43 s. 12, il.
VI Międzynarodowy i Młodzieżowy Turniej
Szachowy w Przemyślu.
4030. LACH RYSZARD: Trwać mimo
trudności. Rozm. Józef Zagulak. Życie Przemys. 1994 nr 49 s. 13.
Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienie Kultury
Fizycznej w Przemyślu.
4031. mh: Turniej Górskiego. Życie Przemys. 1994 nr 33 s. 5, il.
IV Turniej o Puchar Kazimierza Górskiego w
Lubaczowie.
4032. PILISZKO KRZYSZTOF: „Smak
sztangi”. Rozm. Ryszard Kosterkiewicz. Życie
Przemys. 1994 nr 5 s. 12, il.
Sportowiec z Przemyśla.
4033. (r): Na żaglach w Radymnie. Życie
Przemys. 1994 nr 34 s. 12, il.
Sport.
225
4034. R.K.: Przemyscy atleci. Życie Przemys.
1994 nr 5 s. 12.
Sukcesy sztangistów z województwa.
4035. Rak: Sport w Sieniawie. Życie Przemys. 1994 nr 25 s. 12, il.
4036. (rak): „Biało-niebiescy” z Łopuszki
Wielkiej. Życie Przemys. 1994 nr 22 s. 12, il.
Dotyczy klubu sportowego „Alabaster”.
4037. (rak): Ile kosztuje I liga? Życie Przemys. 1994 nr 39 s. 12.
Klub sportowy „Polbut” w Przemyślu, sekcja
podnoszenia ciężarów.
4038. (rak): Uwierzyć w siebie. Życie Przemys. 1994 nr 48 s. 12, il.
Prywatna szkoła Oyama Karate w Przemyślu.
4039. (rak): W pogoni za Fibakiem. Cz. 2.
Życie Przemys. 1994 nr 35 s. 12, il.
Tenis w Przemyślu. Również Turniej o Memoriał im. T. Szancera.
4040. (rak): Walka z wiatrakami. Życie
Przemys. 1994 nr 11 s. 12.
Sport w Dynowie.
4041. (rak): Wójt na rowerku. Życie Przemys. 1994 nr 32 s. 12, il.
XV Wojewódzkie Igrzyska Sportowe Młodzieży
Wiejskiej w Krzeszowicach.
4042. (rak): Z „Ciuchcią” po Sanie. Życie
Przemys. 1994 nr 32 s. 7, il.
X Spływ Kajakowy Rzeką San z Sanoka do Przemyśla.
4043. SIKORA LEOPOLD: Pół wieku ze
sportem. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1994 nr 37 s. 6, il.
Działacz sportowy z Przemyśla.
4044. SPORT w MDK [Młodzieżowym
Domu Kultury]. Życie Przemys. 1994 nr 2 s.
12, il.
Przemyśl.
SZYLAR T.: Imponujący skok Grzegorza
Kozdrańskiego. = poz. 4019
226
4045. (WK): Awans w swoim czasie. Dz.
Pol. 1994 nr 292 s. 7.
Klub Sportowy „Kamax” z Kańczugi.
4046. ZAGULAK JÓZEF: W Birczy od
nowa. Życie Przemys. 1994 nr 34 s. 13.
Dotyczy sportu.
K lub Sp or tow y „Czuwaj”
w Przemyślu
4047. (rak): „Dobijanie” Czuwaju. Życie
Przemys. 1994 nr 22 s. 1, 3, il.
4048. (rak): Burza nad Czuwajem. Życie
Przemys. 1994 nr 14 s. 1, 12.
4049. (rak): W pogoni za Fibakiem. Życie
Przemys. 1994 nr 20 s. 12, il.
Drużyna tenisistów.
4050. TKACZYK JANUSZ: Zagrać z Czuwajem w I lidze i można kończyć karierę.
Rozm. Józef Zagulak. Życie Przemys. 1994 nr
9 s. 13, il.
4051. WK: Przemyski Czuwaj wychodzi
z kryzysu. Dz. Pol. 1994 nr 182 s. 8.
K lub Sp or tow y „ Poloni a”
w Przemyślu.
4052. (aw): Sokół „Przemyskich Niedźwiadków”. Życie Przemys. 1994 nr 2 s. 1, 3.
4053. DELMANOWICZ DARIUSZ: Zaproszenie na drinka. Życie Przemys. 1994 nr
22 s. 6, il.
4054. NIEMIEC RYSZARD: Przemyśl
z awansu. Rzeczpospolita 1994 nr 86 s. 24.
Drużyna koszykarzy.
4055. TOMUSIAK JERZY: Kto się boi prezesa? Życie Przemys. 1994 nr 29 s. 8, il.
4056. ZAGULAK J[ÓZEF], KOSTERKIEWICZ R[YSZARD]: Jest już nasza – przemyskiej Polonii ekstraklasa. Życie Przemys. 1994
nr 13 s. 20–21, il.
Woj. rzeszowsk ie
4057. (an): Basen już wolny. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 222 s. 1.
Dotyczy sporu o basen WSK – z Zespołem
Szkół Technicznych w Rzeszowie.
4058. BILIŃSKI MARIAN: Zapobiegamy
patologii. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 251 s. 2, il.
Policyjne Towarzystwo Sportowe „Walter” w Rzeszowie.
4059. BLUJ MAREK: Bogate tradycje małego klubu. Nowiny 1994 nr 86 s. 7. * KŁOS
WALDEMAR: 80 lat minęło… Dz. Pol. 1994
nr 235 s. 8. * ZIELIŃSKI WIESŁAW: 80 lat
Lechii. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 74 s. 4, il.
Klub Sportowy „Lechia” z Sędziszowa Młp.
4060. BLUJ MAREK, RYBICKI ROMAN:
Na krawędzi. Nowiny 1994 nr 110 s. 7.
Wypowiedzi prezesów klubów sportowych na
temat sportu w Rzeszowie.
4061. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Bila
do uzy. Nowiny 1994 nr 218 s. 4, il.
II Otwarte Mistrzostwa Rzeszowa w Pool-Bilardzie „8”.
4062. BOROWIEC W[ŁADYSŁAW]: Brązowa Marta. Nowiny 1994 nr 203 s. 1, 3, il.
* NIEWCZAS MARTA: Nikt nie rodzi się
w kimonie. Rozm. Tadeusz Szylar. Tamże nr
232 s. 4, il. * NIEWCZAS MARTA: Kop do
lepszej pracy. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 141 s. 2, il.
Zawodniczka Rzeszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego.
4063. BOROWIEC WŁADYSŁAW: IV LO
stawia na Kingę. Nowiny 1994 nr 236 s. 12, il.
Kinga Brzozowska z Rzeszowa zgłoszona do
plebiscytu najlepszego sportowca regionu.
4064. BORYS MAŁGORZATA: Jak sierotki.
Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny 1994 nr 83 s. 7, il.
Drużyna koszykarek AZS w Rzeszowie.
4065. CYNARSKI WOJCIECH: Wspomnień
czar… Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 40 s. 2.
Katarzyna Wiśniowska – łuczniczka z Rzeszowa.
4066. FICEK STANISŁAW: Żeby wygrać
– trzeba grać. Rozm. Marek Jakubowicz. Nowiny 1994 nr 38 s. 3, il.
Oddział Totalizatora Sportowego w Rzeszowie.
4067. JECZEŃ LEONARD: Bieg „Solidarności”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 202 s. 3, il.
Impreza sportowa w Rzeszowie.
4068. KŁOS W[ALDEMAR]: Ambitnie
i oszczędnie. Dz. Pol. 1994 nr 158 s. 8.
Nowy Klub Sportowy „MOSiR w Łańcucie.
4069. KŁOS W[ALDEMAR]: Awans na
40-lecie? Dz. Pol. 1994 nr 262 s. 8.
Fabryczny Klub Sportowy „Stal” w Łańcucie.
4070. KŁOS WALDEMAR: Bezdomni piłkarze. Dz. Pol. 1994 nr 205 s. 7.
Klub sportowy LZS „Grunwald” w Budziwoju.
4071. KŁOS W[ALDEMAR]: Finansowa
stabilizacja. Dz. Pol. 1994 nr 268 s. 7.
Klub Sportowy „Zelmer” w Rzeszowie.
4072. KŁOS W[ALDEMAR]: Fundacja
dźwignią sukcesu. Dz. Pol. 1994 nr 253 s. 9.
Dotyczy finansowania sportu w Kolbuszowej
przez Fundację na Rzecz Kultury.
4073. KŁOS WALDEMAR: Rzeszowiak
oldboyami stoi. Dz. Pol. 1994 nr 247 s. 8.
KS „Rzeszowiak” – klub rzeszowskich piłkarzy.
4074. KŁOS WALDEMAR: Powrócą wspaniałe czasy? Dz. Pol. 1994 nr 247 s. 8.
Kolarze rzeszowskiego klubu Tęcza-Plon.
4075. KŁOS WALDEMAR: W Czudcu
świętują awans. Dz. Pol. 1994 nr 164 s. 8, il.
Ludowy Klub Sportowy „Czarni”.
4076. KŁOS W[ALDEMAR]: W Zaczerniu
myślą o awansie. Dz. Pol. 1994 nr 223 s. 7.
50-lecie Ludowego Zespołu Sportowego w Zaczerniu.
4077. KŁOS W[ALDEMAR]: Walczyć z najlepszymi. Dz. Pol. 1994 nr 170 s. 7.
Kolarze z Brzózy Królewskiej.
227
4078. KŁOS W[ALDEMAR]: Złote gody
Izolatora. Dz. Pol. 1994 nr 286 s. 8.
Zakładowy Klub Sportowy „Izolator” w Boguchwale.
4079. KNUTEL MARIUSZ: Moja przygoda. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 203 s. 2, il.
Sędzia piłkarski z Rzeszowa.
4080. KOŁODZIEJ WOJCIECH: Życiorys
sportem pisany. Grom. Rol. Pol. 1994 nr 12
dod. Grom. Małop. nr 6 s. IV.
Związki sportsmenki Zofii Korab ze wsią Krasne.
4081. KOSIOROWSKI ANDRZEJ: Królowa
bez korony ale z perspektywą. Nowiny 1994 nr
249 s. 7.
Dotyczy lekkoatletyki w woj. rzeszowskim.
4082. MALICKI WOJCIECH: Byłem królem. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 29 s. 8; nr 30 s. 8–9;
nr 31 s. 8–9, il.
Wspomnienia Grzegorza Lato – piłkarza związanego z Mielcem.
4083. MASŁOWSKI GRZEGORZ: Godziłem naukę i sport. Rozm. Sebastian Czech.
Nowe Podkarp. 1994 nr 51/52 s. 21.
Siatkarz i naukowiec związany z Rzeszowem.
4084. NYCZ WACŁAW: Podniebni dżentelmeni. Rozm. Marek Bluj. Nowiny 1994 nr 164
dod. Biznes Nowiny nr 40 s. III, il. * NYCZ W.:
Sportowy as przestworzy. Rozm. Wiesław Kania. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 21 s. 3, il.
Mistrz świata w pilotażu z Rzeszowa.
4085. OSIADŁY LUCJAN: Mistrzowie celuloidowej piłeczki. Aspekt 1994 nr 7 s. 14, il.
Szkolny Klub Sportowy w Szkole Podstawowej
w Borku Starym.
4086. PAJĄK JERZY: Do sportu trzeba
mieć serce. Rozm. Mariusz Szeliga. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 290 s. 2.
Wiceprezes AZS Rzeszów.
4087. POLKOWSKI MACIEJ
Lato / Maciej Polkowski. – Częstochowa:
Dom Wydawniczy Grażyna Kosmala, 1994.
228
– 139, [5] s., [16] s. tabl.: fot. (w tym kolor.),
portr.; 21 cm
M. in. związki Grzegorza Lato z Mielcem.
4088. REJUS DOROTA: Chlubne tradycje.
Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 28 s. 2.
Klub Pływacki „Sokół” w Rzeszowie.
4089. SUROWIEC KAZIMIERZ: Sprintem
o sporcie na wsi. Rozm. (HN). Dz. Pol. 1994
nr 287 s. 9.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
4090. SZELIGA MARIUSZ, ZIELIŃSKI
WIESŁAW: Bokserski los. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 273 s. 2.
Ryszard Młyńczak – sportowiec z Rzeszowa.
4091. SZLĘZAK DARIUSZ: Sponsorujemy najlepszych. Rozm. Mariusz Szeliga. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 291 s. 2.
„VAN-PUR” sponsorem sportu w Rzeszowie.
4092. SZYLAR TADEUSZ: Granice wyczynu w amatorstwie. Nowiny 1994 nr 19 s. 5.
Koszykarki AZS Rzeszów.
SZYLAR T.: Imponujący skok Grzegorza
Kozdrańskiego = poz. 4019
4093. SZYLAR TADEUSZ: Rzeszowskie kolarstwo na zakręcie. Nowiny 1994 nr 142 s. 12.
4094. TEC: Piłkarska prowincja. Dz. Pol.
1994 nr 134 s. 8. * (TEC): Nuda i tajemnica.
Tamże nr 150 s. 20.
Dotyczy klubów piłkarskich w Rzeszowie.
4095. VISOR JAN: Harley zaśpiewał. ������
Rozm.
Janusz Pawlak. Nowiny 1994 nr 163 s. 6, il.
Prezes Rzeszowskiego Klubu Motorowego „Galicja”.
4096. WK: AZS VAN-PUR Rzeszów. Dz.
Pol. 1994 nr 229 s. 9.
Koszykarki rzeszowskiego AZS.
4097. W.K.: Krótka sportowa kołdra. Dz.
Pol. 1994 nr 115 s. 21.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
4098. WK: Medalowe żniwo. Dz. Pol. 1994
nr 170 s. 7. * KŁOS W[ALDEMAR]: Udany
rok karateków. Tamże nr 253 s. 9.
Rzeszowski Klub Karate Tradycyjnego.
4099. WK: Piłkarskie nadzieje w Błażowej.
Dz. Pol. 1994 nr 193 s. 8.
Klub sportowy.
4100. (WK): Lepsze czasy dla TKKF. Dz.
Pol. 1994 nr 280 s. 7. * Przed Zjazdem TKKF.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 121 s. 3, il.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w
woj. rzeszowskim.
4101. (Wakł): Awans piłkarzy Malawy. Dz.
Pol. 1994 nr 199 s. 7.
4102. WILCZKOWSKI MARCIN: Zauroczeni siatkówką. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
278 s. 2, il.
Rzeszowska drużyna „Piast”.
4103. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Football
„Dzikich”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 186 s. 3,
il. – Polem. [Mieszkańcy bloku 28]: „Dziki
Stadion”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 200 s. 3.
– Odp. Zieliński W., Tamże.
Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie.
4108. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Zrzeszenie
„Start”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 71 s. 3, il.
Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start” w Rzeszowie.
K lub Sp or tow y „ R es ov i a” Rzeszów
4109. CZAPOR ARKADIUSZ: Sukcesy
mile się wspomina. Rozm. Tadeusz Szylar.
Nowiny 1994 nr 135 s. 7, il.
Sylwetka siatkarza.
4110. (k): Jak oddłużyć Resovię? Nowiny
1994 nr 181 s. 2.
4111. KŁOS W[ALDEMAR]: Odrodzenie
„królowej sportu”. Dz. Pol. 1994 nr 152 s. 9.
4112. KOSIOROWSKI ANDRZEJ: Pod firmą AZS Resovia. Nowiny 1994 nr 204 s. 7, il.
Dotyczy siatkarzy.
4113. KOWAL ANDRZEJ: Lider – to wielkie słowo. Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny
1994 nr 39 s. 5, il.
Sylwetka siatkarza.
4114. SZYLAR TADEUSZ: Siatkarze ratują
honor Resovii. Nowiny 1994 nr 96 s. 7, il.
4104. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Międzynarodowy Turniej w Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 223 s. 2, il.
4115. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Los zdegradowanych. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 169 s. 2, il.
Turniej o tytuł najlepszej drużyny koszykówki
na wózkach w Rzeszowie.
K lub Sp or tow y „ St a l” w Mielc u
4105. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Sukcesy i porażki. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 132 s. 3.
4116. BLUJ MAREK: Targi działaczy. Nowiny 1994 nr 160 s. 1.
Dotyczy oceny pracy samorządu w dziedzinie
sportu wyczynowego, młodzieżowego i masowego
w Rzeszowie.
4106. ZIELIŃSKI WIESŁAW: W rocznicę
„Solidarności” w atmosferze młodości. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 204 s. 3.
Także: Nowiny 1994 nr 170 s. 1, 3.
Impreza sportowa w Rzeszowie.
4107. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Zdrowie dla
milionów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 81 s. 2.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w
Rzeszowie.
Konflikt klubów piłkarskich „Stal” Mielec i „Stal”
Rzeszów.
4117. GODLEWSKI ADAM: Stal „nie
pęka”. Prz. Sport. 1994 nr 195 s. 5.
4118. KOŁODZIEJ WOJCIECH: Niemiecki biznes w Stali Mielec. Grom. Rol. Pol. 1994
nr 10 dod. Grom. Małp. nr 5 s. IV.
4119. LATO GRZEGORZ: Nie szukać sensacji. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 280 s. 2, il.
Sylwetka byłego trenera.
229
4120. MORYTKO WŁADYSŁAW: Ludzie
z Mielca, pieniądze z Norymbergii. Prz. Sport.
1994 nr 131 s. 6.
4121. RYBICKI ROMAN: W Mielcu nie
rezygnują, Nowiny 1994 nr 91 s. 7.
Dotyczy lekkoatletyki.
4122. SOCHA EDWARD: Nie tylko pieniądze. Rozm. Roman Rybicki. Nowiny 1994
nr 194 s. 7.
Menedżer sekcji piłkarskiej.
4123. SZYLAR TADEUSZ: Trener zwolniony, kryzys zażegnany. Nowiny 1994 nr 23
s. 1–2, il.
Także: Prz. Sport. 1994 nr 23 s. 1–2.
Dotyczy siatkarek.
K lub Sp or tow y
„ St a l” w Rzeszow ie
4124. ADRIAN ZOLTAN: Lubię to miasto
i kibiców. Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. III, portr.
Sylwetka żużlowca.
4125. BLUJ MAREK: Awans i co dalej…
Nowiny 1994 nr 189 s. 4.
Sekcja żużlowa.
4126. BLUJ MAREK: Nie chcę być liderem.
Nowiny 1994 nr 79 s. 7, portr.
Georgi Petranov – żużlowiec.
BLUJ M.: Targi działaczy = poz. 4116
4127. (emp): Żużlowcy pod skrzydłami
browaru. Dz. Pol. 1994 nr 249 s. 9.
Rzeszowscy żużlowcy pod nową nazwą Stal
Van-Pur Rzeszów.
4128. GAJDEK MARIAN: Dla żużla zrobiłbym wszystko!… Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 158 s. 4, il.
4129. GANCARZ PIOTR: Zaskoczyliśmy
wszystkich. Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. II, portr.
Sylwetka zawodnika.
230
4130. GEROŃ WALETYNA, GEROŃ
STANISŁAW: 51 złotych medali. Rozm. Marek Bluj. Nowiny 1994 nr 88 s. 11.
Sekcja akrobatyki.
4131. GRODZKI ANDRZEJ: Polski żużel
stać na sukces. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. I.
4132. HUZARSKI MACIEJ: Powrót w dobrą porę. Rozm. Marek Bluj. Nowiny 1994 nr
184 s. 7, il.
Sylwetka zawodnika.
4133. KUCIAPA MACIEJ: Przyjaźń silniejsza. Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. II, portr.
Sylwetka żużlowca.
4134. KUŹNIAR GRZEGORZ: Traci tylko młodzież. Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny
1994 nr 134 s. 7.
Trener żużlowców.
4135. (ŁN): Eksplozja żużlowej młodości.
Dz. Pol. 1994 nr 117 s. 10.
4136. NOWICKI ŁUKASZ, PĘCAK MIROSŁAW: Niespodziewany awans. Udany
sezon żużlowców Stali [Rzeszów]. Dz. Pol.
1994 nr 241 s. 8.
4137. PETROV ALEKSANDER: Byłem
pewny awansu. Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. II, portr.
Trener żużlowców.
4138. SITEK SŁAWOMIR: Jeszcze nie jeden raz… Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. II, portr.
Sylwetka zawodnika.
4139. SŁONINA JANUSZ: Wierzę w „zielone światło”. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 236 dod. Gaz. o żużlu
s. IV, rys.
Dotyczy żużlowców.
4140. SZYLAR TADEUSZ: Młodzi żużlowcy Stali mistrzami Polski. Nowiny 1994 nr
191 s. 1–2, il.
4141. TROJANOWSKI RAFAŁ: Nie zawiedziemy kibiców! Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. III,
portr.
Sylwetka zawodnika.
4142. WILK RAFAŁ: Czuję wdzięczność!
Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 236
dod. Gaz. o żużlu s. III, portr.
Sylwetka zawodnika.
4143. WINIARZ PIOTR: Czuję się niepotrzebny. Rozm. (wz). Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 236 dod. Gaz. o żużlu s. IV, portr.
Sylwetka zawodnika.
4144. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Jak teść z zięciem. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 236 dod. Gaz.
o żużlu s. III, portr.
Sylwetka zawodnika Georgi Petranova.
4145. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Rzeszowska
metamorfoza. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 236
dod. Gaz. o żużlu s. I.
4146. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Sukces żużlowców Stali Rzeszów. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 230 s. 2.
Woj. t ar nobrzesk ie
4147. CAPIGA ANDRZEJ: Stalowowolski
mundial. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 30 s. 1, 10, il.
III Polonijne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Stalowej Woli.
4148. KOCHAŃSKI JÓZEF: Dobry rok dla
sportu szkolnego. Rozm. Józef Czarny. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 10.
Woj. tarnobrzeskie.
4149. KOŁODZIEJ WOJCIECH: Najsilniejsi rodem z Sandomierza. Grom. Rol. Pol.
1994 nr 14 dod. Grom. Małop. nr 7 s. IV.
Sporty siłowe.
4150. KOSIOROWSKI ANDRZEJ: Wisła
wypłynęła znów na szersze wody. Nowiny
1994 nr 130 s. 7.
Piłkarze sandomierskiej „Wisły”.
4151. MALINOWSKI ZBIGNIEW: Sędzia…
kulturysta. Dz. Pol. 1994 nr 152 s. 9.
Dotyczy działalności prezesa sekcji kulturystycznej K. Burego z ŁKS Sandomierz.
4152. MASTALERZ NORBERT: Sandomierska „pakownia”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4
s. 10, il.
Ludowy Klub Sportowy w Sandomierzu.
4153. MASTALERZ NORBERT: Tłusty rok
królowej sportu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 3 s. 10.
Osiągnięcia lekkoatletów z woj. tarnobrzeskiego.
4154. MOLDENHAWER-FREJ MARIA:
XXI Finał Turnieju Warcabowego o „Kryształowy Kamień” w Sandomierzu. Chłop. Droga 1994 nr 32 s. 5.
SZYLAR T.: Imponujący skok Grzegorza
Kozdrańskiego = poz. 4019
K lub Sp or tow y „ Si arka’
w Tar nobrzegu
4155. GAŁEK JANUSZ. Moja wina… Rozm.
Jacek Kmiecik. Prz. Sport. 1994 nr 102 s. 4.
Drużyna piłkarska.
4156. GAŁEK JANUSZ: „W czerwcu odejdę”. �������������������������
Rozm. Norbert Mastalerz. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 9 s. 10, portr.
Drużyna piłkarska.
4157. GĄSIOR WŁODZIMIERZ: Siarce potrzeba czasu. Rozm.
�����������������������������
Norbert Mastalerz, Wojciech Malicki. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 25 s. 10.
Klub piłkarski.
4158. GĄSIOR WŁODZIMIERZ: Siarki
nie stać na pierwszą ligę. Rozm. Wojciech
Malicki. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 47 s. 10.
Trener piłkarzy.
4159. KOBYLAŃSKI ANDRZEJ: „Dziecko
szczęścia”. Rozm. Roman Kołtoń. Prz. Sport.
1994 nr 97 s. 5, portr.
Piłkarz związany z klubem.
231
4160. KUCHARSKI CEZARY: Nie wiem
ile kosztowałem. Rozm. Wacław Pintal. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 22 s. 10.
Sylwetka piłkarza.
4161. MICHALSKI PRZEMYSŁAW: Tarnobrzeg z ping-ponga słynie. Sł. Powsz. 1994
nr 122 s. 8, il.
4162. NĘCEK ZBIGNIEW: Interesuje
mnie Europa. Rozm. Piotr Welanyk. Nowiny
1994 nr 101 s. 7, il.
Drużyna tenisa stołowego.
4163. NĘCEK ZBIGNIEW: „Siarka coraz
bardziej żółta”. �������������������������
Rozm. Norbert Mastalerz.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 21 s. 10, il.
Drużyna tenisa stołowego.
4164. NĘCEK ZBIGNIEW: „Zbudować piramidę”. Rozm. Piotr Welanyk. Nowiny 1994
nr 4 s. 5, il.
Trener tenisistek stołowych.
4165. SŁONINA STANISŁAW: Ciech-Siarka Tarnobrzeg. Prz. Sport. 1994 nr 101 s. 5.
Drużyna tenisa stołowego.
4166. SŁONINA STANISŁAW: Gałek się
nie mylił? Prz. Sport. 1994 nr 114 s. 4.
Dotyczy drużyny piłkarskiej.
4167. SZCZYTYŃSKI MAREK, SZCZYTYŃSKI ZBIGNIEW: Zielone światło dla
basketu. �������������������������
Rozm. Norbert Mastalerz. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 10, il.
Drużyna koszykarzy.
K lub Sp or tow y „ St a l”
w St a lowej Woli
4168. ANIOŁ STANISŁAW: 30 lat minęło… Rozm. Wojciech Malicki. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 35 s. 10.
Trener lekkoatletów Stali-Społem Stalowa Wola.
4169. OŻÓG MIECZYSŁAW: Zostaję w
Stalowej Woli. Rozm. Wojciech Malicki. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 51 s. 10.
Kapitan drużyny piłkarskiej.
4170. PENC GRAŻYNA: Odchodzę ze
Stali. Rozm. Wojciech Malicki. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 32 s. 11, il.
Sylwetka lekkoatletki.
4171. SEJUD ARTUR: Traktuję futbol bardzo poważnie. Rozm. Wojciech Malicki. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 44 s. 10, portr.
Sylwetka bramkarza.
Sp or t zob. też poz. 7, 124–124a, 209
XII. JĘZYKOZNAWSTWO
4172. DEJNA KAROL
Atlas polskich innowacji dialektalnych /
Karol Dejna. – [Wyd. 2]. – Warszawa; Łódź:
Wydaw. Naukowe PWN, 1994. – 60 s., 100
s. tabl.: mapy; 24 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4173. KOSEŁA ROMAN
Gwara sandomierska / Roman Koseła;
[oprac. tekstu Krzysztof Grądziel]. – Sandomierz: Muzeum Okręgowe. Oddział Literacki. im. J. Iwaszkiewicza, 1994. – [18] s.; 22
cm. – (Z Archiwum Koseły; z. 1)
232
4174. KOSEŁA ROMAN
Joannes Dobithy filius Petri Smolen; Pąkathy mnyskye / Roman Koseła; [oprac. tekstu
Krzysztof Grądziel]. – Sandomierz: Muzeum
Okręgowe. Oddział Literacki. im. J. Iwaszkiewicza, 1994. – [22] s.; 22 cm. – (Z Archiwum
Koseły; z. 2)
Dotyczy nazwisk i nazw miejscowych w Sandomierzu w XVI w.
4175. KRUKAR WOJCIECH: Przyczynek
do geografii toponimii Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Płaj 1994 nr 8 s. 85–93.
4176. SŁOWNIK gwar polskich / oprac.
pod kier. Jerzego Reichana; Polska Akademia
Nauk. Instytut Języka Polskiego. T. 5 z. 1 (13):
(Czarny-Czupiradło). – Kraków: PAN. �����
IJP,
1994. – V, 214 s.: err.; 25 cm
T. 8: R–Sr. – 612 s.
T. 9: St–T. – 654 s.
T. 10: U–Ż. – 619 s.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Opis wg. okł.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4178. STADNIK JANINA: O nazwach miejscowych w widłach Wisły i Sanu. Tarnobrzes.
Zesz. Hist. 1994 nr 8 s. 76–86.
4177. SŁOWNIK nazwisk współcześnie
w Polsce używanych / wydał Kazimierz Rymut; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka
Polskiego. – Kraków: PAN. IJP,
������������������
1994. – 24 cm
Województwo tarnobrzeskie.
Ję zy koznawst wo zob. też poz. 108, 659,
811
XIII. LITERATURA PIĘKNA
1. HISTORIA LITERATURY I KRYTYKA
LITERACKA. ŻYCIE LITERACKIE
Woj. k rośnieńsk ie
4179. BETLEJ BRONISŁAWA
Los zapisany westchnieniem / Bronisława
Betlej. – Rzeszów, 1993.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 30 s. 3.
Poetka związana z Jedliczem.
4180. DOMINO ZBIGNIEW
Bukowa Polana / Zbigniew Domino. –
Warszawa, 1989.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 123 s. 3.
Dotyczy Bieszczadów.
4181. GERHARD JAN
Łuny w Bieszczadach / Jan Gerhard. – Warszawa, 1959–1980.
Rec. MOTYKA GRZEGORZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 43 s. 3.
4182. GRYGIEL JAN: Kiedyś Szwejk tędy
jechał. Super Flesz 1994 nr 3 s. 11–12, rys.
Przygody Szwejka w woj. przemyskim i krośnieńskim.
4183. HARASYMOWICZ JERZY: „Mówimy Karpaty, mówimy Bieszczady, a to jest
przecież Bóg”. Rozm. Małgorzata Tokarz. Nowiny 1994 nr 236 s. 5, il.
Twórczość i związki pisarza z Rzeszowem i Bieszczadami.
4184. KAJTOCHOWA ANNA
Tamten brzeg / Anna Kajtochowa. – Kraków 1993.
Rec. KAWALEC JULIAN, Chłop. Droga 1994
nr 36 s. 5; NOWACKA EWA, Nowe Książ. 1994 nr
3 s. 12, 13, il.
Dotyczy Brzozowa.
4185. KŁAK CZESŁAW
Pisarze galicyjscy: szkice literackie / Czesław
Kłak. – Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. – 160 s.; [16] s. tabl.: faks.,
portr.; 24 cm. – (Galicja i jej dziedzictwo; t. 5)
Indeks.
Zawiera m. in.: Zwierciadło epoki o dzienniku Franciszka Ksawerego Preka. [M. in. związki
z Sielcem, woj. rzeszowskie]. Glosa do „Czerwonej czapki” Jana Zachariasiewicza. [M. in. związki autora z Radymnem i Przemyślem]. Zygmunt
Kaczkowski: „Murdelio”. Współczesna próba
lektury. [M. in. związki autora z ziemią sanocką].
„Starosta zygwulski” Adama Krechowieckiego,
czyli syndrom polski. [Powieść dotyczy Stanisława
Stadnickiego, związanego z Łańcutem].
233
4186. KŁAK CZESŁAW
Stanisław Pigoń. Szkice do portretu. / Czesław Kłak. – Rzeszów, 1993
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 211 s. 3.
Związki z Kombornią.
4187. KRUKIEREK JÓZEF
Paweł z Krosna na tle epoki: szkic monografji popularno-naukowej / Józef Krukierek.
– Krosno: „Ruthenus”: Antykwariat-Księgarnia Zbigniewa Oprządka, 1994. – 95, [1]
s., [3] k. fot.; 21 cm
Zawiera także teksty Jana z Krosna tł. z łac.
– Przedr. faks., oryg.: Krosno: nakł. Magistratu
miasta Krosna, 1935
Bibliogr. s. [96]
4188. KSIĘGA w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry / pod red. Jacka
Kolbuszowskiego. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Sudety” Oddziału Wrocławskiego
PTTK, 1994. – 314, [2] s.; [2] s. tabl.: faks.;
24 cm
Indeksy
Zawiera m. in. Bieszczady Aleksandra Fredry /
Andrzej Burghardt.
4189. MICHAŃCZYK KAZIMIERZ: Krośnieńskie inspiracje. Nowe Podkarp. 1994 nr 15
s. 8, il.
Województwo krośnieńskie w literaturze i sztuce.
4190. PANKOWSKI MARIAN
Zielnik złotych śniegów / Marian Pankowski. – Lublin, 1993
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 28 s. 4, rys.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
4191. POTOCKI ANDRZEJ
Podkarpackie judaika / Andrzej Potocki.
– Brzozów, 1993.
Rec. ŚCIEŻKI z judaikami, Poznaj Swój Kraj
1994 nr 4 s. 25, il.; Z.W., Nowiny 1994 nr 26 s. 8.
Woj. krośnieńskie.
4192. TULIK JAN
Wada pierworodna / Jan Tulik. – Kraków,
1993
234
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, Nowiny 1994 nr 90
s. 5; (SP), Nowe Podkarp. 1994 nr 27 s. 4; WOLNY
KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 101 s. 3.
Poeta związany z Krosnem.
4193. (ZG): Śladami [Aleksandra] Fredry.
Nowiny 1994 nr 158 s. 7, il.
Związki pisarza z woj. przemyskim i krośnieńskim.
Woj. przemysk ie
4194. BŁAŻEJEWSKI TADEUSZ: Mata
Hari pod Przemyślem. Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30 s. 391–398.
Dotyczy m. in. wątku Przemyśla w książce Leopolda Buczkowskiego „Kąpiele w Lucca”.
4195. DŁUSKI STANISŁAW: Samotnik
z Przemyśla. Fraza 1994 nr 5/6 s. 17–19, portr. *
as: [Józef] Kurylak – poeta jak najbardziej przemyski. Pogranicze 1994 nr 16 s. 10, portr.
GRYGIEL J.: Kiedyś Szwejk tędy jechał =
poz. 4182
KŁAK CZ.: Pisarze galicyjscy = poz. 4185
4196. KURYLAK JÓZEF
Kołatanie do bramy / Józef Kurylak. – Warszawa, 1993.
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, Nowiny 1994 nr 69
s. 4, portr.; JURKOWSKI STEFAN, Wiad. Kult.
1994 nr 5 s. 20; WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 140 s. 3.
4197. POLAŃSKA MARTA: Panny z Dubiecka i ich stryj Ignacy Krasicki. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 341–356, il.
4198. STARNAWSKI JERZY: Drobne „premisliana” z warsztatu Stanisława Kota. Rocz.
Przemys. 1993/1994 t. 29/30 s. 383.
4198a. SYRZYCKA-MLICKA NATALIA:
„Poezja jest tylko zabawką dla smutnych
dzieci”. Polis 1994 nr 3 s. 44–45.
Sylwetka Józefa Kurylaka, poety z Przemyśla.
4199. SZELIGA ZDZISŁAW: O dwóch takich, co lubili UFO. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
41 s. 5.
Twórczość literacka Zbigniewa Prostaka i Ryszarda Głowackiego – literatów z Przemyśla.
4200. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Kim była
matka Juliana Przybosia? Przyczynek do biografii poety. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 385–389, il., portr.
Dotyczy związków Heleny Przybosiowej z Łubnem, woj. przemyskie i Gwoźnicą oraz związków
Juliana Przybosia z Gwoźnicą, woj. rzeszowskie.
4201. WIŚNIEWSKA HALINA: Intelektualizacja językowa w „Przysłowiach // przestrogach” Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620–
1679). Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 315–327.
M. in. związki z Przemyślem.
4202. WITKO-DŁUSKA ALINA: Tak cicho w rzeźni… Wiad. Kult. 1994 nr 17 s. 6, il.
Twórczość przemyskiego poety Józefa Kurylaka. Również fragm. wierszy.
4203. Z życia i twórczości Aleksandra Fredry: w dwusetną rocznicę urodzin poety:
materiały z sesji naukowej / [zespół red. Zbigniew Bielanowicz, Grażyna Stojak]. – Przemyśl: Kolegium Nauczycielskie, 1994. – 115
s.; 21 cm
Zawiera m. in.: Fredrowie Ziemi Przemyskiej / Z.
Bielamowicz. Zespół podworski w Nienadowej [woj.
przemyskie] / G. Stojak. Historia miłości i małżeństwa Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski.
¡
(ZG): Śladami Fredry = poz. 4193
Woj. rzeszowsk ie
4204. ĆWIK DOMINIK: Do Drogi Mlecznej / Dominik Ćwik. – Rzeszów, 1994.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 158 s. 5, il
Autor związany z Rzeszowem.
4205. (dk): Złote Pióra rozdane. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 69 s. 2.
Nagrody ZLP Oddział w Rzeszowie.
4206. GRYGIEL JAN: Edward Zolowski
(1934–1994). Nowiny 1994 nr 134 s. 5, il.
Poeta ze Skrzyszowa.
HARASYMOWICZ J.: „Mówimy Karpaty,
mówimy Bieszczady, a to jest przecież Bóg”
= poz. 4183
4207. HARASYMOWICZ JERZY: Rozpaliłem jesień. Rozm. Krystyna Boroń. Głos
Rzeszowa 1994 nr 12, wkładka s. 7, il.
Związki poety z Rzeszowem.
4208. JEŻOWSKA WANDA D.
Między buntem a nadzieją / Wanda D. Jeżowska. – Rzeszów, 1993.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowe Książ. 1994 nr 8
s. 50–51, il.
KALINKA J.
Jak cienką jest ta zasłona / J. Kalinka = poz.
4229
KŁAK CZ.: Pisarze galicyjscy / Cz. Kłak =
poz. 4185
4209. KONDRACIUK CZESŁAW PIOTR
Modlitwa ostów / Czesław Piotr Kondraciuk. – Rzeszów, 1993.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowe Książ. 1994 nr 8
s. 50–51, il.; WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 54 s. 3.
Autor związany z Rzeszowem.
4210. KORYL JANUSZ
Groteski / Janusz Koryl. – Rzeszów, 1993.
Rec. SADOWSKI SŁAWOMIR, Nowe Książ.
1994 nr 5 s. 70.
Autor związany z Rzeszowem.
4211. LENKOWSKA KRYSTYNA
Walc prowincja / Krystyna Lenkowska.
– Rzeszów, 1991.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 217 s. 3.
Poetka związana w Rzeszowem.
4212. LIPIŃSKI STANISŁAW R.
Dni klasztorne / Stanisław R. Lipiński.
– Rzeszów, 1993.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 60 s. 3.
Autor związany z Rzeszowem.
4213. MGNIENIA. Aspekt 1994 nr 1 s. 2, portr.
O. Cherubin Pająk z Rzeszowa i jego poezja.
235
4214. NOWAKOWSKI JÓZEF: Prowincja
nieprowincjonalna. Rozm. Marek Pękala.
Nowiny 1994 nr 221 s. 5, portr.
Józef Nowakowski – krytyk literacki, działacz
Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej.
4215. OŻÓG STACH
Imię z wczoraj / Stach Ożóg. – Rzeszów,
1993.
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, Nowe Książ. 1994
nr 9 s. 59; WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 78 s. 3.
Poeta związany z Rzeszowem.
4216. PĘKALA MAREK
To wszystko, to nic / Marek Pękala. – Rzeszów, 1992.
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, Pogranicze 1994 nr
11 s. 10.
Poeta związany z Rzeszowem.
4217. PIETRUSZKOWA LUDMIŁA
Jeżeli grzechem jest / Ludmiła Pietruszkowa. – Rzeszów, 1993.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 42 s. 3.
Poetka związana z Rzeszowem.
4218. SZENBORN MAREK: Błękitny
anioł. Super Flesz 1994 nr 9 s. 2–3, rys.
Dotyczy środowiska literatów w Rzeszowie.
4219. WAWRZYNIAK ZDZISŁAW: Kontynuacja czy nowa jakość. Fraza 1994 nr 5/6 s. 83.
Rzeszowska grupa literacka „DRAGA”.
4220. TRZECIA Ogólnopolska Biesiada
Poetycka. Głos Rzeszowa 1994 nr 12, wkładka s. 2, 6. * WOŹNIAK GRAŻYNA: Sercem i
piórem. Nowiny 1994 nr 227 s. 4, il.
Dotyczy Biesiady Poetyckiej w Rzeszowie.
WAWSZCZAK Z.: Kim była matka Juliana
Przybosia = poz. 4200
4221. WŁOCH WŁADYSŁAW
Rzut poziomy / Władysław Włoch. –Rzeszów. 1993.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowiny 1994 nr 18 s. 4,
portr.: WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 117 s. 3.
Poeta związany z Rzeszowem.
236
4222. WŁOCH WŁADYSŁAW
Wędrująca brama / Władysław Włoch.
– Rzeszów, 1993.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowe Książ. 1994 nr 8
s. 50–51, il.: WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 117 s. 3.
Poeta związany z Rzeszowem.
4223. ZIELIŃSKI WIESŁAW
Niestałość wiatru / Wiesław Zieliński.
– Rzeszów, 1993.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowe Książ. 1994 nr 8
s. 50–51, il.
Poeta związany z Rzeszowem.
Woj. t ar nobrzesk ie
4224. BERKOWICZ MARIAN
Mijając przykre / Marian Berkowicz. – Rzeszów, 1993.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 164 s. 3.
Poeta związany ze Stalową Wolą.
4225. DRUGA wojna światowa w literaturze
polskiej i obcej / pod red. Lecha Ludorowskiego. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – 357 s.; 24 cm. – (Litteraria Lublinensia; 8)
Zawiera m. in.: Sandomierz, Tarnobrzeg, Chełm
1989. [Dotyczy konferencji naukowej] / L. Ludorowski.
4226. GARBOŚ BOLESŁAW
Nieunikniony zachód / Bolesław Garboś.
– Karków, 1993.
Rec. BORZĘCKI JAN ADAM, Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 5 s. 8–9.
Poeta związany z Sandomierzem.
4227. (jm): Henryk Sandomierski w wierszu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 8.
4228. (jm): Wespazjan Kochowski. Biografie związane z regionem. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 15 s. 9, rys.
Poeta związany z Kochowem.
4229. KALINKA JAN
Jak cienką jest ta zasłona / Jan Kalinka.
– Tarnobrzeg, 1993.
Rec. NICPOŃ HENRYK, Dz. Pol. 1994 nr 156
s. 19; PĘKALA MAREK, Nowiny 1994 nr 126 s. 5.
Autor związany z woj. rzeszowskim i tarnobrzeskim.
4230. LISOWSKI KRZYSZTOF: Pisarze w
Sandomierzu. Gaz. Krak. 1994 nr 262 s. 4.
Dotyczy Sandomierza i okolic stanowiących inspirację dla rozmaitych twórców.
4231. MYJAK JÓZEF: Jan Bolesław Bielatowicz. Biografie związane z regionem. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 5 s. 9.
Pisarz i publicysta emigracyjny, jego związki
z Niskiem.
4232. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Poematy
o bitwach pod Rybnicą i Jurkowicami w 1863
r. Nowe źródła. Wojsk. Prz. Kult. 1994 nr 4
s. 288–290.
4233. „SANDOMIERZ nas połączył”. Korespondencja Wincentego Burka i Jarosława
Iwaszkiewicza z lat 1945–1963. Cz. 1–2. Do
druku podali: Tomasz Burek, Marta Burek,
Krzysztof Burek. Regiony 1994 [nr] 2 s. 52–
104, [nr] 3 s. 40–103.
4234. SIEDLECKA JOANNA
Czarny ptasior / Joanna Siedlecka. –
Gdańsk: „Marabut”: Warszawa: „Cis”, 1994.
– 154, [3] s.; 20 cm
Rec. LEOCIAK JACEK, Nowe Książ. 1994 nr 6
s. 9–10, il.
Dotyczy związku Jerzego Kosińskiego z Dąbrową Rzeczycą podczas II wojny światowej.
L iteratura zob. też poz. 36, 108, 880
— historia 3863
2. TEKSTY
Woj. k rośnieńsk ie
4236. BETLEJ BRONISŁAWA
Bać się nie trzeba / Bronisława Betlej.
– 1994.
Poetka związana z Jedliczem.
4237. BETLEJ BRONISŁAWA
Posłuchaj starych drzew / Bronisława Betlej. – Rzeszów: RAF, 1994. – 58, [2] s.: 21 cm
Rec. (jsl): Kur. Podkarp. 1994 s. 43 s. 11; WOLNY
KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 223 s. 3.
Poetka związana z Jedliczem
4238. BETLEJ BRONISŁAWA
Ty, który w oczach masz wiosnę… / Bronisława Betlej. – [S. 1.: nakł. autorki, 1994].
– 111 s.; 21 cm
Poetka związana z Jedliczem.
4239. DŁUSKI STANISŁAW: Kościół świętego Bartłomieja w Dębowcu [w]. Kultura
1994 nr 11 s. 50.
4240. HARASYMOWICZ JERZY: Jesienny
poranek [w]. – W zimie [w]. – Wieczór [w]. –
Połonina Caryńska Październik [w]. – Dom
z mgieł. Bieszczady [w]. – Wspomnienie
[w]. – Bieszczady wiosenne [w]. – Zmierzch
w Bieszczadach [w]. – Bagnet z Bieszczad
[w]. – Pogodna jesień. Bieszczady [w]. Wiad.
Kult. 1994 nr 14 s. 14, rys.
4241. HARASYMOWICZ JERZY: Pomost
[w]. Nowiny 1994 nr 236 s. 5.
Bieszczady.
4243. JANOWSKI JÓZEF: Matka Boska
Wietrznieńska. [w]. Nowe Podkarp. 1994 nr
31 s. 4.
4244. MINKOWSKI ALEKSANDER
Grażyna / Aleksander Minkowski. – Łódź:
„Hamal Book”, cop. 1994. – 118, [1] s.; 21 cm
Akcja powieści związana z Bieszczadami.
4235. ARMATA J.
Opowiadania poczciwe / J. Armata. – Kraków 1994.
4245. PÓŁGŁOSEM: almanach poetycki /
[zesp. red. Małgorzata Wyderka i in.]. – Rzeszów: III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, 1994. – 38 s.; 20 cm
M. in. woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie.
Poeci związani z woj. rzeszowskim, krośnieńskie i Nowa Dębą, pow. tarnobrzeskim.
237
4246. RYLL DAWIDA
Małe wędrowanie / Dawida Ryll. – Miejsce
Piastowe 1994.
Rec. (SF), Nowe Podkarp. 1994 nr 29 s. 4; TULIK
JAN, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 122 s. 2.
Autorka jest siostrą zakonną ze zgromadzenia
Michalitek w Miejscu Piastowym.
4247. SZELC JAN: Redyk. [w]. Aspekt 1994
nr 8 s. 4.
Bieszczady.
4248. ŚLIWIAK TADEUSZ: Bieszczadów
pejzaż poranny [w]. Nowiny 1994 nr 346 s. 5.
4249. TULIK JAN: Wiersze. Wiad. Kult.
1994 nr 9 s. 12.
Poeta związany z Krosnem.
ULERSKI F.: Wybrani i opętani = poz.
4267
4250. WENHRYNOWICZ STEFAN OMELIAN: Mona Lisa z Łokcia. Bieszczad 1994
[T. 2] s. 28–34.
Opowiadanie.
Woj. przemysk ie
ARMATA J.: Opowiadania poczciwe =
poz. 4235
4251. CZEYKOWSKI STEFAN
Burzany: (wiersze) / Stefan Czeykowski.
– Kraków; Przemyśl: nakł. Fundacja im. Ryszarda Siwca, 1994. – 30 s.; 21 cm
Zawiera m. in.: Miasto Przemyśl. Orlęta Przemyskie.
4252. ZIEMBOLEWSKI ZBIGNIEW
Bieszczadzka wendeta / Zbigniew Ziembolewski. – Przemyśl: [nakł. Autora], 1994.
– 158 s.: 1 fot.; 20 cm
Rec. GOTAR JÓZEF, Pogranicze 1994 nr 51/52
s. 8, il.
Dotyczy stosunków polsko-ukraińskich, głównie walk WP i milicji z UPA w woj. przemyskim
w latach 1944–1947.
238
Woj. rzeszowsk ie
ARMATA J.: Opowiadania poczciwe =
poz. 4235
4253. ĆWIK WŁADYSŁAW
Mój ucieszny UMCS: utwory satyryczne
z lat 1955–1994 / Władysław Ćwik. – Rzeszów: [b.w.], 1994. – 129 s.: rys.; 23 cm
Autor związany z Rzeszowem, utwory związane z filią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Rzeszowie.
4254. DRYJA BRONISŁAW: Osierocony
Skrzyszów. Pamięci Edwarda Zolowskiego
[w]. Nowiny 1994 nr 154 s. 5.
4255. KONDRACIUK CZESŁAW PIOTR
Wiersze: wybór / Czesław Piotr Kondraciuk.
– Rzeszów: „RAF”, 1994. – 83, [3] s.; 20 cm
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 299 s. 3.
Autor związany z Rzeszowem.
4256. KORYL JANUSZ
Klęski / Janusz Koryl. – Rzeszów: „RAF”,
1994. – 46, [1] s.; 21 cm. – (Seria Poetycka
„RAF”)
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 77 s. 5, il.;
WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
84 s. 3.
Poeta związany z Rzeszowem.
4257. KUBAS TADEUSZ
Pielgrzym / Tadeusz Kubas. – Kraków:
Wydaw. Miniatura, 1994. – 94 s.: il.; 17 cm.
– (Biblioteka Nauczycielskiego Ruchu Literackiego)
Rec. JANOWSKI JÓZEF, Nowiny 1994 nr 100
s. 5.
Autor związany z Rzeszowem.
4258. MULARSKI MIECZYSŁAW
Dusza w błękitach / Mieczysław Mularski;
wybór, oprac. i wstęp Donat Niewiadomski.
– Lublin: Polihymnia, 1994. – 74, [3] s.: 1
portr.; 21 cm. – (Biblioteka „Dziedzictwo”
Stowarzyszenia Twórców Ludowych; t. 20)
Poeta związany z Dobrzechowem.
4259. MULARSKI MIECZYSŁAW
Wszechmocne żyto: wiersze / Mieczysław Mularski. – Rzeszów: Wojskowa Galeria
Malarstwa Pracowni Psychologicznej KOW
w Rzeszowie, 1994. – 75, [1] s.: fot.; 21 cm
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 154 s. 5.
Poeta związany z Dobrzechowem.
4260. OKOŃ ZBIGNIEW
I jak mam zapomnieć / Zbigniew Okoń;
[il. Łucja Słowik Bury]. – Rzeszów: „Fosze”,
[1994]. – 84, [2] s.: 2 il.; 20 cm
Poeta związany z Rzeszowem.
4261. PAJĄK CHERUBIN
W locie / Cherubin Pająk. – Rzeszów: „Mitel”, 1994. – 175, [1] s., [7] k. il. kolor.; 21 cm
Poeta związany z Rzeszowem.
PÓŁGŁOSEM: almanach poetycki = poz.
4245
4262. PRZYBOŚ JULIAN
Ho! Jak wysoko / Julian Przyboś. – Warszawa: „Interart”, 1994. – 110, [2] s.: il.; 21 cm.
– (Biblioteka Poezji / „Interart”)
Poeta związany z Gwoźnicą.
Zawiera m. in. Słońce z wzgórz Gwoźnicy.
4263. RUCKI MARIUSZ
Wobec milczenia / Mariusz Rucki. – Kraków: „Tyniec”, 1994. – 57, [3] s.; 16 cm
Poeta związany z Mielcem.
4264. SCHÖNBORN Regina
Mgławica istnienia: wiersze / Regina
Schönborn. – Rzeszów: Wojskowa Galeria
Malarstwa Pracowni Psychologicznej KOW
[Krakowskiego Okręgu Wojskowego], 1994.
– 75 s.: fot.; 21 cm
Rec. KRUPIŃSKA-ŁYP HANNA, Nowiny 1994
nr 38 s. 4; GRYGIEL JAN, Tamże nr 250 s. 5.
Autorka związana z Rzeszowem.
4265. SCHÖNBORN Regina
Moja rozmowa z Bogiem: [wiersze] / Regina Schönborn; [oprac. graf. Małgorzata
Schönborn]. – Rzeszów: sumptem autorki,
1994. – 53 s.: il.; 21 cm
Autorka związana z Rzeszowem.
4266. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.,
WRÓBEL PIOTR: Szopka 1995–2995. Nowiny
1994 nr 252 s. 4, il.
Dotyczy Rzeszowa.
4267. ULERSKI FLORIAN
Wybrani i opętani: (szkic biograficzno-filozoficzny) / Florian Ulerski. – Poznań: nakł.
Autora, 1994. – 151 s.; 21 cm
M. in. związki z Bieczem, Łańcutem i Rzeszowem.
4268. WAWRZYNIAK ZDZISŁAW: Poezja, niepustynia. Przyjaciołom z „Frazy” [w].
Nowiny 1994 nr 231 s. 5.
4269. zk: Ballada rzeszowskiego dziada
[w]. Nowiny 1994 nr 85 s. 4.
4270. ŹRÓDEŁ tęsknoty odnajdywanie: almanach poetycki / [zespół red. �������������
Rafał Grzech
i in.]. – Rzeszów: „Collegium Ressoviense”,
1994. – 67, [1] s.: il.; 21 cm. – (Biblioteka
„Collegium Ressoviense”; nr 18. Seria
��������
2)
Autorzy wierszy związani m. in. z Rzeszowem
i Sandomierzem.
Woj. t ar nobrzesk ie
4271. MARJAŃSKA LUDMIŁA: Cały Sandomierz w kwitnących akacjach [w]. Akcent
1994 nr 1 s. 37.
Poetka związana z Sandomierzem.
4272. MARJAŃSKA LUDMIŁA
Pimpinella i Tatarzy / Ludmiła Marjańska;
ilustr. Bożena Truchanowska. – Warszawa:
Fundacja Książki dla Dziecka, 1994. – 151,
[1] s.: il.; 21 cm
Rec. TESSAROWICZ IWONA, Nowe Książ.
1994 nr 8 s. 68, portr.
Akcja powieści toczy się w Sandomierzu.
4273. MIĄZEK BONIFACY: Alumnom
sandomierskim [w]. Nowiny 1994 nr 58 s. 9.
PÓŁGŁOSEM: almanach poetycki = poz.
4245
239
4274. PUDEŁKIEWICZ STANISŁAWA
Uparte chłopskie kochanie / Stanisława Pudełkiewicz; wybór i oprac. Maria Barwińska.
– Nisko; Stalowa Wola: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1994. – 43, [1] s.; 21 cm
Poetka związana z Krzeszowem.
4275. SARWA ANDRZEJ JULIUSZ
Słowo o Błogosławionym Sadoku – Przeorze i Czterdziestu Ośmiu Dominikańskiej
Braci w Sandomierzu przez Tatarów okrutnie pomordowanych / Andrzej Juliusz Sarwa.
– Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji
Regionalnej „Myjakpress”, 1994. – 19, [1]
s.: il., 1 faks.; 21 cm. – (Na szlakach sandomierskich legend; 1)
Odmienny tyt. okł.: Słowo o Błogosławionych
Męczennikach Sandomierskich.
4276. SPOJRZENIA 2: almanach poetycki
/ [red. wyd. Zbigniew Janusz; grafika „Sztafeta”, 1994. – 78 s.: il., portr.; 21 cm
Autorzy wierszy związani z woj. tarnobrzeskim.
4277. ŚLIWIAK TADEUSZ: Iwaszkiewicz
w Sandomierzu [w]. Twórczość 1994 nr 2
s. 48.
ŹRÓDEŁ tęsknoty odnajdywanie = poz.
4270
L iteratura – teksty zob. też poz. 880
XIV. SZTUKA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
HISTORIA SZTUKI.
ZABYTKI I ICH OCHRONA
4282. BARSKI RAFAŁ: Historia pewnej
cerkwi. Nowe Podkarp. 1994 nr 35 s. 5, il.
Woj. k rośnieńsk ie
4283. BUJAK ADAM
Zamki i zamczyska / Adam Bujak; tekst
Anna Szczucka. – Warszawa: Editions Spotkania, [1994]. – 174, [2] s.: fot. kolor.; 30 cm
4278. (ag): Dwa malowidła. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 145 s. 2. * (czak): Transfer malowidła. Dz. Pol. 1994 nr 146 s. 4. * (czak): Tajemniczy fresk. Tamże nr 158 s. 1, 6. * (czak):
Udane przenosiny fresku. Tamże nr 176 s. 6.
* (CZAK): Tajemniczy fresk odsłania oblicze.
Tamże nr 239 s. 20.
Dotyczy odkrycia w kościele oo. Franciszkanów
w Krośnie.
4279. AUGUSTYN BOGDAN: Remont cerkwi w Bystrem. Bieszczad 1994 [T. 2] s. 3–4, il.
4280. AUGUSTYN BOGDAN: Remonty
i konserwacja krzyży przydrożnych. Bieszczad
1994 [T. 2] s. 8–12, il., mapki.
W Bystrem, Michniowcu i Chrewcie.
4281. AUGUSTYN BOGDAN: Remonty obiektów zabytkowych w Bieszczadach.
Bieszczad 1994 [T. 2] s. 37–39, il.
240
Łopienka.
Tekst częśc. równol. w jęz. ang., niem.
M. in. dotyczy Leska i Odrzykonia, woj. krośnieńskie, Krasiczyna, woj. przemyskie, Łańcuta, woj. rzeszowskie, Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza, woj. tarnobrzeskie.
4284. BYCZEK WOJCIECH
Zamek odrzykoński / Wojciech Byczek;
z przedm. Jana Pelczara. – Krosno: Wydaw.
„Ruthenus”: Antykwariat-Księgarnia Zbigniewa Oprządka, 1994. – 40 s.: 2 rys.; 21 cm
Przedr. oryg.: Jasło: nakł. Jana Pelczara i S-ki,
1928.
4285. (czak): Unikat w skali światowej. Dz.
Pol. 1994 nr 218 s. 5.
Europejskie Dni Dziedzictwa w woj. krośnieńskim pod hasłem „Kościoły drewniane na Podkarpaciu”.
4286. (czak): Urban, Jan, Adam. Dz. Pol.
�����
1994 nr 138 s. 27.
Zabytkowe dzwony w Krośnie.
4287. (czak): W Święcanach znów pięknie.
Dz. Pol. 1994 nr 254 s. 9.
Dotyczy prac konserwatorskich w kościele.
4288. GIL ZDZISŁAW: Pomnik na zamku.
Nowe Podkarp. 1994 nr 3 s. 1, 7, il.
Ruiny zamku w Odrzykoniu.
4289. GINALSKI JERZY, ŁOPATKIEWICZ PIOTR
Mury obronne Krosna od XIV do XVIII
wieku / Jerzy Ginalski, Piotr Łopatkiewicz.
– Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1994. – 32
s., [1] k. tabl. złoż.: fot., pl., rys.; 21 cm. – (Biblioteka Krośnieńska. Zabytki; z. 4)
4290. GOMULANKA STANISŁAWA
Kościół św[iętej] Katarzyny w Sławęcinie
i jego zabytki / Stanisława Gomulanka. – Rzeszów: nakł. Parafii, 1994. – 20 s., [20] s. fot.
(w tym kolor.); 21 cm
4291. (jsl): Czyje argumenty zwyciężą? Kur.
Podkarp. 1994 nr 21 s. 3.
Dotyczy konserwacji kościoła w Haczowie.
4292. JUST: Bieszczadzkie koło historii.
Życie Warsz. 1994 nr 15 s. 20, il. * SZYMKIEWICZ KATARZYNA: Cerkiew w dolinie.
Gospodyni 1994 nr 14/15 s. 15, il.
Wystawa fitogramów XVII-wiecznej cerkwi w Łopience w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
4293. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.: Kto
uratuje Biecz? Słowo 1994 nr 213 s. 5, il.
Ochrona zabytków w Bieczu.
4294. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Vox populi i doradcy. Dz. Pol. 1994 nr 87 s. 18.
Zabytkowy kościół w Haczowie.
4295. KORNECKI MARIAN
Drewniany kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św[iętego] Michała Archanioła w Haczowie / Marian Kornecki. – Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony
Środowiska Kulturalnego, 1994. – [2], 19, [1]
s., [14] s. tabl.: fot (w tym kolor.), 3 rys.; 21 cm
Tyt. okł.: Kościół w Haczowie
Bibliogr. s. 19
4296. ŁEMKOWIE w historii i kulturze
Karpat / pod red. Jerzego Czajkowskiego;
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Cz. 2. – Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. – 368 s., [16] s. tabl. kolor.: faks.,
fot., mapa, portr.; 24 cm
Streszcz. w jęz. niem. po ref.
Zawiera m. in.: Cerkwie na Podkarpaciu
w XVII do XIX w. (w świetle źródeł archiwalnych)
/ J. Czajkowski. Kolejne fazy rozwoju cerkiewnego
krajobrazu na ziemi sanockiej i południowej części ziemi przemyskiej (w XVIII–XX w.) / Ryszard
Brykowski. Łemkowska architektura cerkiewna /
R. Brykowski. Sanok jako miejsce kultu religijnego chrześcijan obrządku wschodniego (do 1939 r.)
/ Wojciech Sołtys. Pozycja gospodarcza parochii
greckokatolickiej na Łemkowszczyźnie w czasach
nowożytnych /Józef Półćwiartek. Proweniencja
i dzieje malarstwa ikonowego po północnej stronie Karpat w XV i na pocz. XVI w. / Romualda
Grądziela. Między Wschodem a Zachodem: ikony
z regionu Karpat z XV–XVIII wieku / Bernadett
Puskás. Kult i ikonografia świętego Dymitra z Salonik na Łemkowszczyźnie / Helena Duć-Fajfer.
Rok obrzędowy u Łemków / Danuta Blin-Olbert.
Analiza językowa nazwisk Łemków z zachodniej
łemkowszczyzny / Józef Bubak.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1994 nr 198 s. 5, il.;
(RZ), Trybuna 1994 nr 256 s. 14.
4297. ŁOPATKIEWICZ PIOTR
Krośnieńska fara w wiekach średnich: przemiany architektoniczne i uchwytne elementy
wyposażenia kościoła do połowy XVI wieku /
Piotr Łopatkiewicz. – Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1994. – 32 s.: fot., 1 pl., 2 rys.; 21 cm.
– (Biblioteka Krośnieńska. Zabytki; z. 3)
4298. MARAS JERZY: Paragrafy i zabytki.
Nowe Podkarp. 1994 nr 14 s. 8.
Ochrona zabytków w woj. krośnieńskim.
4299. OCHENDUSZKO BOŻENNA
Sztuka baroku w kulturze Rzeczypospolitej:
przewodnik po najważniejszych tendencjach /
Bożenna Ochenduszko; Wojewódzki Ośrodek
Metodyczny w Rzeszowie. – Rzeszów: WOM,
1993. – 123 s.: il., 2 mapy, portr.; 21 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
241
4300. (pan): Ponowne narodziny cerkwi.
Dz. Pol. 1994 nr 197 s. 16.
Obiekt zabytkowy w Łopience.
4301. (prc): Dama z Leska… Nowiny 1994
nr 154 s. 7, il.
Zabytki miasta oraz legendy z nimi związane.
4302. PAWLAK AGNIESZKA, STOPA
MARCIN: Nie do końca utracone. Spotk. z
Zabyt. 1994 nr 2 s. 32–34, il.
Cerkwie w woj. krośnieńskim i przemyskim.
4303. PROKSA MICHAŁ
Budownictwo obronno-rezydencjonalne
ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV
w[ieku] –połowa XVII w.) w świetle badań
archeologiczno-architektonicznych i źródeł
pisanych / Michał Proksa; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu,
Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: AP: na zlec. Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, 1994.
– 320, [2] s., 17 s. tabl.: 1 mapa, rys.; 21 cm
Bibliogr. s. 296–320
4304. PROKSA MICHAŁ: Zamki w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań
archeologiczno-architektonicznych i źródeł
pisanych. Rocz. Hist.-Arch. 1994 t. 7/8 s. 3–15.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
4305. PRZYBYŁA HUBERT: Korczyna i zamek. Kur. Podkarp. 1994 nr 21 s. 1, 4.
Dzieje zamku odrzykońskiego w woj. krośnieńskim.
4306. PRZYBYŁA HUBERT: Przepraszam,
czy tu straszy? Kur. Podkarp. 1994 nr 16 s. 6, il.
Problem ochrony zabytków w Krośnie i województwie.
4307. PRZYBYŁA HUBERT: Remontować
czy nie? Kur. Podkarp. 1994 nr 40 s. 5, il.
Dotyczy zamku w Sanoku.
4308. RYBAK AGNIESZKA: Cerkiew w dolinie. Tyg. Solidarność 1994 nr 12 s. 14–15, il.
Zabytkowa cerkiew w Łopiance na marginesie
wystawy w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Również historia wsi.
242
4309. ST.G.: Pałac dla Muzeum. Nowe Podkarp. nr 37 s. 6.
Dotyczy remontu kapitalnego pałacu biskupiego w Krośnie.
4310. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Cenniejsze niż złoto. Dz. Pol. 1994 nr 236 s. 8. * ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Dla potomnych. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 45 s. 2, il.
Konserwacja zabytków w woj. krośnieńskim.
STANSZEK B.: Brzostek i okolice = poz.
771
4311. STRUŚ MARIAN: Komu dwór?
Nowe Podkarp. 1994 nr 11 s. 1, 7.
Dotyczy zagospodarowania zabytkowego dworu w Załużu.
4312. SZCZERBICKI ANDRZEJ: Ruiny
klasztoru. Spotk. z Zabyt. 1994 nr 9 s. 30–31, il.
Toż: Bieszczad 1994 [T. 2] s. 13–18, il.
Klasztor karmelitów bosych w Zagórzu.
4313. TULIK JAN: Dawna świetność. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 65 s. 3.
Zespół parkowo-pałacowy w Dukli.
4314. (Ury): U Bolesnej Matki w Rymanowie. Słowo 1994 nr 163 s. 8, il.
XVI-wieczny obraz w kościele.
4315. URYGA JAN: Piękna Madonna z Lipinek. Czas Krak. 1994 nr 9, il.
Figurka Matki Bożej w kościele parafialnym.
4316. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 20 s. 6, il.
Historia pałacu biskupiego w Krośnie.
4317. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 25 s. 6, il.
Zabytki Zagórza.
4318. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1994 nr 21 s. 6, il.
Dotyczy zamku w Odrzykoniu i Skał „Prządki”
w Czarnorzekach.
4319. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Ołtarz w
Komborni. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 80 s. 2, il.
Woj. przemysk ie
4320. BORZĘCKI JACEK: Konserwator
do wymiany? Nowiny 1994 nr 152 s. 1–2. *
TENŻE: Ochrona zabytków a polityka. Tamże nr 152 s. 10. * SZELIGA ZDZISŁAW: Za
całokształt. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 166
s. 1, rys.
Dotyczy odwołania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
BUJAK A.: Zamki i zamczyska = poz.
4283
4321. CHRZANOWSKI TADEUSZ: [List
do Generalnego Konserwatora Zabytków].
Życie Przemys. 1994 nr 33 s. 3. * FUNDACJA
im. Marcina z Siecina hr. Krasickiego: [List
do prof. dr hab. Tadeusza Chrzanowskiego
Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Historyków Sztuki w Warszawie]. Tamże nr
34 s. 3.
Dotyczy obsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
4322. CYNKAR MAREK: Na ratunek zabytkom. Pogranicze 1994 nr 8 s. 9, il.
4323. CYREK PIOTR: Pasławska perełka.
Nowiny 1994 nr 151 s. 6, il.
Dotyczy kościoła w Kalwarii Pacławskiej.
4324. CYREK PIOTR: Strachy w Krasiczynie? Nowiny 1994 nr 160 s. 7, il.
Historia i legendy związane z zamkiem.
4325. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Jarosławskie zabytki. [Fotoreportaż]. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 282 s. 5, il.
4326. (dw): Osobiste porachunki? Życie
Przemys. 1994 nr 31 s. 3. * (d): Polityczna roszada? Tamże nr 33 s. 3. * (d): Kto popiera
Marka Goszyłę? Tamże nr 34 s. 3.
Dotyczy odwołania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
4327. DALECKI MACIEJ: Premisliana w
nowym tomie 4 Teki Konserwatorskiej Polski
Południowo-Wschodniej. Rocz. Hist.-Arch.
1994 t. 7/8 s. 368–376.
4328. DREWNIANE cerkwie ziemi przemyskiej = The wooden Orthodux Churches
in the Przemysl country-side / [tekst i fot.]
Jan Kurek. – Kraków: [Pro-Art], 1994. – [55]
s.: il. kolor., fot., 2 mapy; 21 cm
Tekst równol. pol., ukr. – Streszcz. ang., fr.,
niem.
4328a. GRUDZIŃSKA MONIKA: Martwy
cmentarz. Zaginione miasteczko. Polis 1994
nr 3 s. 35–36.
Zabytki żydowskie w Przemyślu.
4329. HRYŃKIW OLGA: Zmienić, aby
wszystko było po staremu. Dz. Pol. 1994 nr
173 s. 8. * TAŻ: Wrzenie pod kopułą. Tamże
nr 174 s. 20. * (SJ): Zabytki lepsze i gorsze?
Tamże nr 176 s. 6. * HRYŃKIW O.: Odwołać konserwatora. Tamże nr 179 s. 7. * TAŻ:
„Kompletnie i odpowiedzialnie”. Tamże nr
182 s. 5. * TAŻ: Przemyśl – miasto z orłem
czy tryzubem? Tamże nr 233 s. 20.
Dotyczy odwołania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
4330. IVANUSIV OLEG
Cerkva v ruini: zagibel’ ukrains’kich cerkov Peremis’koï Eparchiï / Oleg Ivanusiv.
– St. Catharines 1987.
Rec. NABYWANIEC STANISŁAW, Resovia.
Sac. 1994 nr 1 s. 243–248.
4331. J.M.: Z wędrówek po województwie.
Oprac… Pogranicze 1994 nr 42 s. 14, il.
Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej.
4332. (jm): Szansa dla zamku w Krasiczynie. Nowiny 1994 nr 100 s. 5.
Dotyczy remontu zamku w Krasiczynie.
4333. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Zamęt pod
kopułą. Rzeczpospolita 1994 nr 201 s. 3, il.
Konflikt o konserwatora zabytków w Przemyślu.
4334. KASPRZYCKA-WIERZBICKA ALICJA: Zaproszenie do Sieniawy. Plast. i Wychow. 1994 nr 4 s. 18–20, il.
Zespół pałacowy.
4335. KĘDZIERSKI JÓZEF: Degradacja w
Dynowie. Spotk. z Zabyt. 1994 nr 3 s. 46–47, il.
Zabytki w mieście.
243
4336. KOZIOŁ PAWEŁ: Zmasowany atak.
Rozm. Dariusz Delmanowicz. Życie Przemys.
1994 nr 31 s. 3.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu.
4337. MC: Politycy i zabytki. Pogranicze 1994 nr 31 s. 9. * HRYŃKIW O[LGA]:
Konserwator story c.d. Pogranicze 1994 nr 34
s. 9, il.
Dotyczy odwołania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
4338. MAKARA JERZY: Co kryją podziemia zabytkowej cerkwi w Posadzie Rybotyckiej. Pogranicze 1994 nr 35 s. 9, il.
4339. MAKARA JERZY: W birczańskiej
„świątyni dumania”. Pogranicze 1994 nr 28
s. 3, il.
Dotyczy XIX-wiecznej kaplicy na starym cmentarzu w Birczy.
4340. MAMOŃ AGATA: Malowanie w
cerkwiach. Spotk. z Zabyt. 1994 nr 6 s. 5–8, il.
Polichromie ścienne w cerkwiach woj. przemyskiego.
4341. MICHALSKI PIOTR: Kazamaty,
wały ze schronami i przejściami do fos…
Rozm. R[omuald] Borysławski. Pogranicze
1994 nr 42 s. 4, portr.
Dotyczy fotów przemyskich. Również sylwetka
udzielającego wywiadu.
4342. MUSIAŁ J[AN]: List Otwarty. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Nowiny 1994 nr 137
s. 3. – Polem. ŻÓŁKIEWICZ STANISŁAW:
Powód? Tamże nr 145 dod. Biznes Nowiny nr
36 s. III. * GIEMZA JAROSŁAW: Dwugłos
o konserwatorach zabytków. Pogranicze 1994
nr 32 s. 3.
Dotyczy odwołania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
OCHENDUSZKO E.: Sztuka baroku w
kulturze Rzeczypospolitej = poz. 4299
4342a. OMELAŃCZUK MARTA: Tajemnica
Fortu „San Rideau”. Polis 1994 nr 3 s. 41–42.
Fort nr XIII w Bolestraszycach.
244
PAWLAK A., STOPA M.: Nie do końca
utracone = poz. 4302
4343. POZNAŃSKI GRZEGORZ: Zielona
twierdza Przemyśl. Pogranicze 1994 nr 11 s. 9,
rys.
Zabytkowe budowle militarne.
PROKSA M:
Budownictwo obronno-rezydencjonalne
ziemi przemyskiej i sanockiej… / M. Proksa
= poz. 4303
PROKSA M:
Zamki w południowo-wschodniej Polsce
w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych = poz. 4304
4344. PRZEMYK EDWARD, PRZEMYK
HERMINA
Zarzeckie kapliczki i krzyże przydroże /
Edward i Hermina Przemkowie [i. e. Przemykowie]. – Zarzecze: Towarzystwo Miłośników Zarzecza, 1994. – 84, [3] s.: fot. kolor.;
21 cm
Prawidłowa forma nazwy aut. na okł.
ROŻAŃSKI J.
Przemyśl: przewodnik / J. Rożański = poz.
692a
4345. SITO JAKUB
Barokizacja wystroju katedry przemyskiej
za rządów biskupa Aleksandra Antoniego
Fredry / Jakub Sito. – Przemyśl, 1992.
Rec. KROCHMAL JACEK, Rocz. Hist.-Arch.
1994 t. 7/8 s. 363–366.
4346. SOŁTYSÓWNA ALDONA
Magdalena Morska i romantyczny zespół
pałacowo-ogrodowy w Zarzeczu / Aldona
Sołtysówna. – Kraków: [nakł. autora], 1994.
– [1], 43, 5 s., [24] s. faks., [4] il. kolor.; 21 cm
4347. SROKA ALBIN
Klasztor Franciszkanów w Jarosławiu:
Sanktuarium Świętego Krzyża: przewodnik /
A. Sroka – Jarosław, 1993.
Rec. (sl), Nowiny 1994 nr 70 s. 5, il.
4348. STANOWISKO posłów PSL i SLD
województwa przemyskiego w sprawie pub-
likacji prasowych związanych z inicjatywą
odwołania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pogranicze 1994 nr 37 s. 13.
4349. STĘPIEŃ STANISŁAW: Fasada z herbem. Życie Przemys. 1994 nr 51 s. 10, il.
4359. ZB: (Cerkiewny?) Kozioł ofiarny. Pogranicze 1994 nr 30 s. 9, il.
Dotyczy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
Dzieje kamienicy nr 1 w Rynku w Przemyślu.
ZAPAŁOWSKA E.: Piramida czy koloseum = poz. 592
4350. SZELIGA ZDZISŁAW: „Gruby” pod
wiatami miasta. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 208
s. 5, il.
4359a. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Zabytki
miasta. Spacer po Jarosławiu. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. III, il.
Zabytki Jarosławia.
4351. SZELIGA ZDZISŁAW: Pomników
odmładzanie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 226
s. 2, il.
Przemyskie zabytki.
4352. SZELIGA ZDZISŁAW: Tajemnice
Przeworska. Odkrywanie przeworskich podziemi. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 201 s. 2.
4353. SZOZDA ALICJA: Dworek na licytację?! Pogranicze 1994 nr 48 s. 10, il.
W skansenie „Pastewnik” w Przeworsku.
4354. SZOZDA ALICJA: Sieniawskie osobliwości. Pogranicze 1994 nr 29 s. 10, il.
Pałac Czartoryskich w Sieniawie.
4355. tom: Perła w remoncie. Życie Przemys. 1994 nr 17 s. 1, 8–9, il.
Zespół Zamkowo-Pałacowy w Krasiczynie.
4356. tom: Ruina z rodowodem. Życie Przemys. 1994 nr 16 s. 4.
Zabytkowe dworki w woj. przemyskim.
4357. UROKI naszego regionu. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 71 dod. Grom. Małop. nr 35
s. IV, rys.
Historia i zabytki wsi Węgierka i Zarzecze.
4358. WIŚNIOWSKI MACIEJ: Kopułowanie. c.d. Nie 1994 nr 42 s. 4, rys. – Polem. MAKARA JERZY: Kopułowanie, czy wyważanie
otwartych drzwi. Pogranicze 1994 nr 45 s. 5.
Dotyczy odwołania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
WOJTULEWICZ I.: A może do Przemyśla… = poz. 828
Woj. rzeszowsk ie
4360. (Ad): Kaplica w Kudłaczu. Nowiny
1994 nr 123 s. 8, il.
4361. (Ad): Zastój na Ratuszu. Nowiny 1994
nr 178 s. 10, il.
Remont rzeszowskiego Ratusza.
4362. ADAMSKI ANTONI: „Bożek” z kolbuszowskiego skansenu. Nowiny 1994 nr 156
s. 9, il.
Dotyczy XVII-wiecznej figurki Jezusa Ukrzyżowanego.
4363. ADAMSKI ANTONI: Czy wieża w
Rzemieniu doczeka? Nowiny 1994 nr 15 s. 5,
il. * TENŻE: Akt sprawiedliwości dziejowej
w roku 1994. Tamże nr 102 s. 4, il.
Dotyczy zabytkowej wieży obronnej w Rzemieniu.
4364. ADAMSKI ANTONI: Samowola budowlana. Nowiny 1994 nr 79 s. 4, il. – Polem.
DEPA WIESŁAW: Zapłacić za poszkodowanych?! Tamże nr 97 s. 3, il. – Odp. ADAMSKI
A., Tamże.
Perturbacje z zabytkową trafiką na placu Farnym w Rzeszowie.
4365. ADAMSKI ANTONI: Trzciańskie
ołtarze. Nowiny 1994 nr 53 s. 5, il.
Zabytki w kościele parafialnym w Trzcianie.
BUJAK A.: Zamki i zamczyska = poz.
4283
4366. (emp): Zamek prawie wyremontowany. Dz. Pol. 1994 nr 71 s. 17, il.
Rzeszów.
245
4367. GUZIAKIEWICZ EDWARD: Zwiedzamy zamek. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 181 s. 3.
Przecław.
4368. (hn): Łańcut wygrał! Dz. Pol. 1994 nr
289 s. 5.
Dotyczy remontu zabytkowego teatru w Zamku.
4369. HESS CZESŁAW: Najstarsza rycina
przedstawiająca kościół szpitalny św. Trójcy w Rzeszowie. Głos Rzeszowa 1994 nr 11,
wkładka s. 7, rys.
Plany pochodzące z roku 1762.
4370. J.N.: Fara w Rzeszowie. Głos Rzeszowa 1994 nr 10, wkładka, il.
4371. J.S.M.: Pałacyk Letni. Głos Rzeszowa
1994 nr 8 s. 15, il.
Obiekt zabytkowy w Rzeszowie.
4372. JUCHA ZBIGNIEW: Z …o ochronie
zabytków raz jeszcze. Rozm. Anna Rakuś.
Głos Rzeszowa 1994 nr 7 s. 7.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie.
4373. KATALOG zabytków sztuki w Polsce: seria nowa / red. nacz. Jerzy Z. Łoziński,
Maria Kałamajska-Saeed. T. 3: Województwo
rzeszowskie / pod red. Małgorzaty Omilanowskiej i Jakuba Sito. Z. 5: Łańcut i okolice /
oprac. aut. M. Omilanowska i J. Sito; wstępną
inwentaryzację przepr. Zofia Winiarz, Ewa
Śnieżyńska-Stolotowa i Franciszek Stolot. –
Warszawa: Instytut Sztuki. Polska Akademia
Nauk, 1994; 17 cm
[Cz. 1]: Tekst. – XXXII, 151, [1] s.: mapy, pl.
Bibliogr. s. [111]–117. – Indeks
[Cz. 2]: Ilustracje. – [340] s.: fot.
4374. ŁOKAJ HALINA: Studenci na ratunek zabytkom. Nowiny 1994 nr 149 s. 5, il.
Współpraca Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Rzeszowie z Wydziałem Architektury
Politechniki Krakowskiej.
4375. ŁOKAJOWA HALINA: Entuzjaści
z Rzemienia. Nowiny 1994 nr 228 s. 5, il.
Dotyczy parku krajobrazowego i pałacu Szaszkiewiczów w Rzemieniu.
246
4376. MAJKA DANUTA: Z drugiej strony
lustra. Dz. Pol. 1994 nr 77 s. 26.
Odkrycie XVIII-wiecznej polichromii w łańcuckim zamku.
4377. MALCZEWSKI JAN: Ochrona zabytków Rzeszowa. Głos Rzeszowa 1994 nr 3 s. 2.
4378. NOWAK JANUARY: Zapomniana Madonna. Głos Rzeszowa 1994 nr 8, wkładka, il.
Dotyczy figurki Matki Boskiej w budynku Miejskiej Kasy Oszczędności w Rzeszowie.
OCHENDUSZKO E.: Sztuka baroku w
kulturze Rzeczypospolitej = poz. 4299
4379. PIĄTEK ANDRZEJ: Jedyne i ostanie.
Nowiny 1994 nr 178 s. 5, il. * TENŻE: Organy
umierają. Tamże nr 231 s. 5, il. * (RZ): Niepowtarzalne organy. Trybuna 1994 nr 221 s. 12.
Dotyczy organów w bazylice w Leżajsku.
PROKSA M: Zamki w południowowschodniej Polsce w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych
= poz. 4304
4380. (sl): Pomnik „wdzięczności za odzyskaną wolność”. Nowiny 1994 nr 245 s. 4.
Historia Pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Sokołowie Młp.
4381. (SMP): Zabytkowy worek bez dna.
Dz. Pol. 1994 nr 138 s. 24. * ZIELIŃSKI
KRZYSZTOF: Podsumowano rok. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 63 s. 2, il.
Ochrona zabytków w woj. rzeszowskim.
4382. SAWA A[NNA]: Tajemnica rzeszowskiego rynku. Nowiny 1994 nr 78 s. 8.
Dotyczy podziemi i zabudowy.
4383. TROJNAR BARBARA: Nieoczekiwane odkrycie. Spotk. z Zabyt. 1994 nr 5
s. 11–14, il.
Dotyczy zamku w Łańcucie.
4384. WARZOCHA ADAM: Chłopi w pałacu. Nowiny 1994 nr 106 s. 1, 5.
Powojenne losy pałacu w Tyczynie.
ZATORSKI R.: Merkury u Melpomeny =
poz. 2737
4385. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Sala królów. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 179 s. 6.
Zabytki Mielca.
4386. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Znowu się
rypło. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 170 s. 1, il.
Zawalenie się zabytkowych kamieniczek w
Rynku w Rzeszowie.
Woj. t ar nobrzesk ie
4387. BORZĘCKI JAN ADAM: Kłopotliwy majątek. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 13 s. 9, il.
Zespół pałacowo-parkowy w Górkch Klimontowskich.
4388. BORZĘCKI JAN ADAM: Pomarzyć
o Krzyżtoporze. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 42 s. 8, il.
Dotyczy ruin zamku w Ujeździe.
4389. BORZĘCKI JAN ADAM: Prywatyzacja straszy w lochach. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
29 s. 1, 4.
Dotyczy lochów w Opatowie.
BUJAK A.: Zamki i zamczyska = poz.
4283
4390. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Czy
zabytki doczekają remontu? Dz. Pol. 1994 nr
298 s. 10.
Dotyczy Sandomierza.
4391. FIJAŁKOWSKI JERZY, ZARĘBSKI
MACIEJ ANDRZEJ
Zamki, pałace i dworki ziemi staszowskiej
/ Jerzy Fijałkowski, Maciej Andrzej Zarębski.
– Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1994. – 82, [3] s.: il., 1 mapa; 21 cm.
– (Biblioteka Staszowska; 37)
4392. FLOREK MAREK: Kościół św. Jakuba i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu: wyniki badań archeologiczno-architektonicznych. Kwart. Hist. Kult. 1994 nr 1 s.
3–25, Rés.
4393. FREY-STECOWA BEATA: Przyczynek do zagadnienia symboliki róży: dekoracja drzwi szafy brackiej w kościele podominikańskim w Klimontowie. Fol. Hist. Crac.
1994 Vol. 2 s. 131–141.
4394. GÓRSZCZYK DOROTA: Jak urlop
to tylko w Opatowie. Gaz. Krak. 1994 nr 184
s. 4, il.
Zabytki miasta i okolic.
4395. JAŚNIAK JAN: Tajemnice opatowskiej polichromii. Słowo 1994 nr 167 s. 5, il.
Zabytkowe malowidło w kolegiacie w Opatowie.
4396. KOT ANNA: Ratować Collegium.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 3 s. 8, il. * TAŻ: Szansa
dla Gostomianum. Tamże nr 50 s. 8–9.
Dotyczy Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
4397. MYJAK JÓZEF: Czyżow Szlachecki
II. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl.
1994 nr 2 s. 9, il.
Kaplica grobowa.
4398. MYJAK JÓZEF: Ćmielów III. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 9
s. 9, il.
4399. MYJAK J[ÓZEF]: Jeżowe II. Zabytki
sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 5 s.
9, il.
4400. MYJAK JÓZEF: Krzeszów III. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
1 s. 9, rys.
Kapliczka domkowa.
4401. MYJAK JÓZEF: Powroty dzieł. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
3 s. 9, il.
Rodowa kolekcja rzeźb Tarnowskich z Dzikowa
(dzielnica Tarnobrzega).
4402. MYJAK JÓZEF: Ratowanie Dzięków.
Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 18 s. 9, il.
Kompleks pałacowo-parkowy w Wiązownicy.
4403. MYJAK JÓZEF: Sichów. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 4 s. 9, il.
4404. MYJAK J[ÓZEF]: Włostów III. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr
7 s. 9, il.
247
4405. MYJAK JÓZEF: Włostów IV. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 10
s. 9, il.
OCHENDUSZKO B.: Sztuka baroku w
kulturze Rzeczypospolitej = poz. 4299
4406. SKRZYPCZAK JERZY: Powrót
rzeźb. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 48 s. 8, il.
Dotyczy powrotu po konserwacji gotyckiej
rzeźby „Zaśnięcie Matki Bożej” w Zaklikowie.
4407. ZUB JERZY: Zburzony zamek. Spotk.
z Zabyt. 1994 nr 6 s. 35–37, il.
Dotyczy wsi Konary.
Z abyt k i zob. też poz. 10, 144, 461, 659,
793, 811, 836, 881, 4646–47
2. ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ
PLASTYKI
Woj. k rośnieńsk ie
4408. ADAMSKI ANTONI: Artysta spod
Dukli. Nowiny 1994 nr 149 s. 5, rys.
Władysław Piróg ze wsi Zboiska.
4409. ADAMSKI ANTONI: Malarz przemijającego czasu. Nowiny 1994 nr 112 s. 5, portr.
Ryszard Kryński z Krosna.
4410. ADAMSKI ANTONI: Przypomnienie Mariana Kruczka. Nowiny 1994 nr 28 s.
4, rys.
Wystawa prac artysty w Muzeum Historycznym
w Sanoku. Również jego związki z miastem.
4411. (BH): Rysunki Adolfa Jakubowicza.
Dz. Pol. 1994 nr 32 s. 6.
Wystawa prac rzeszowskiego rysownika w Muzeum Historycznym w Dukli.
4412. BATA ARTUR: Mój ty Kochanku. Nowe Podkarp. 1994 nr 21 s. 8, portr. *
SZTAUDYNGER JAN IZYDOR: Obywatel
wśród pierwszych. Kur. Podkarp. 1994 nr 21
s. 5, il.
Stanisław Kochanek – artysta, malarz z Krosna.
248
4413. BEKSIŃSKI ZDZISŁAW: Mroczny
człowiek, wesoły pesymista. Rozm. Joanna
Grodzka. Rzeczpospolita 1994 117 s. 11, il.
dod. Plus-Minus.
M. in. związki artysty plastyka z Sanokiem.
4414. CICHOWSKA MARIA: Kenarowie,
rodzina artystów. Tyg. Solidarność 1994 nr 16
s. 18, il.
Antoni, Jerzy i Józef Kenarowie, artyści plastycy
i ich związki z Iwoniczem Zdrojem.
4415. E.K.: W Legraż. Nowe Podkarp. 1994
nr 38 s. 4.
Prywatna galeria autorska Leona Chrapka w
Bóbrce k. Soliny.
4416. MARIAN Kruczek: katalog zbiorów
/ Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok:
Oficyna Wydawnicza Muzeum Historycznego w Sanoku, 1994. – 31 s., [2] k. tabl.: 2 fot.
kolor., rys.; 23 cm
Bibliogr. s. 12–13.
Artysta związany z Sanokiem.
4417. POTOCKI ANDRZEJ: Pan na Bieszczadzie. Dz. Pol. 1994 nr 218 s. 8.
Zdzisław Pękalski – artysta, plastyk związany
z Bieszczadami.
4418. ROCHECKI KAZIMIERZ: Sztuka
peryferyczna. Rozm.
�����������������
Jan Tulik. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 115 s. 6, il., portr.
Wystawa prac malarskich w BWA Krosno. Autor pochodzi z Jasła.
4419. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Fruwające ikary. Dz. Pol. 1994 nr 159 s. 9.
Piotr Woroniec – rzeźbiarz z Brzozowa.
4420. SKROBAŁA CZESŁAW: Opór materii. Kur. Podkarp. 1994 nr 7 s. 6, il.
Ruben Bardanaszwilii – architekt, plastyk
z Krosna.
4421. SKROBAŁA CZESŁAW K.: Pastelowy
świat pani Anny. Dz. Pol. 1994 nr 215 s. 21.
Anna Kobak-Pisowacka – artystka ze Zręcina.
4422. TULIK JAN: Malować tak, by obraz zaśpiewał. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 128 s. 4, il.
Wanda Wesołkin – malarka z Rzepedzi.
4423. TULIK JAN: Ślady wzruszeń. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 48 s. 3, rys. * WÓJTOWICZ PIOTR: Autoportrety Piotra Wojtowicza. Rozm. Bogdan Hućko. Dz. Pol. 1994 nr
15 s. 9.
Artysta plastyk z Krosna.
4424. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Tragiczny los artysty. Nowiny 1994 nr 168 s. 8,
portr.
Stanisław Władyka – artysta malarz ze Wzdowa.
4425. WIETECHA-GORCZYCA EWA:
Magnetyzm Beksińskiego. Nowiny 1994 nr
79 s. 1, 5, il.
Kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego w galerii
Muzeum Historycznego w Sanoku oraz związki
Beksińskiego z Sanokiem.
4426. ZATWARNICKI WOJCIECH: Koszmarne sny. Kur. Podkarp. 1994 nr 2 s. 10, il.
Artur Andreas – plastyk z Krosna.
Woj. przemysk ie
4427. Al-Bo: Podpisuje się Alfreda. Pogranicze 1994 nr 16 s. 1, il.
Alfreda Stadnik – artysta plastyk z Birczy.
4428. CYNKAR MAREK: Incydent w
Muzeum. Pogranicze 1994 nr 21 s. 9. * MŁYNARSKI JANUSZ: Biennale z incydentem.
O wyrzuconym „Euroregionie Karpaty”. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 112 s. 3, il. * WISZLAŃSKA ŁUCJA: „Biennale” – strzał w dziesiątkę.
Życie Przemys. 1994 nr 20 s. 6. * WOŚ JUSTYNA: Srebrny czworokąt. Nowiny 1994 nr 97
s. 1, 4, il.
I Biennale Malarstwa „Srebrny czworokąt” w
Przemyślu.
4429. KOPF MARIAN: Mój Lubaczów
…pozostał w mojej twórczości. Rozm. Adam
Łazar. Pogranicze 1994 nr 43 s. 4, il.
Artysta wywodzący się z Lubaczowa.
4430. Ł.W.: Obrazy pustki. Życie Przemys.
1994 nr 41 s. 6, il.
Wystawa malarska przemyślanina Antoniego
Kowalskiego w Przemyślu.
4431. ŁAZAR ADAM: Wystawy malarstwa
Mirosława Karapyty w Belgii. Pogranicze 1994
nr 38 s. 10, il.
Artysta z Lubaczowa.
4432. MAKARA JERZY: Żyła dla sztuki.
Pogranicze 1994 nr 44 s. 1, 10, il.
Zofia Wandasiewicz – artystka związana z Dynowem.
4433. NYCZEK MIECZYSŁAW: Przemyślanin z Los Angeles. Nowiny 1994 nr 217
s. 5, portr.
Leonard Konopelski – artysta grafik związany
z Przemyślem.
4434. RB: Rzeźbiarz z Brzeżawy. Pogranicze
1994 nr 33 s. 10, il., portr.
Mikołaj Mazurek.
4435. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Gdzie indziej, czyli w Przemyślu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 136 s. 3, il.
Dotyczy Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Również dotyczy wydawnictwa
Tadeusza Nuckowskiego „Gdzie indziej” w Przemyślu.
4436. SKARBEK AGNIESZKA: Blaski i cienie. Dz. Pol. 1994 nr 225 s. 7.
Agata Woźniak-Niemkiewicz –malarka z Jarosławia.
4437. TAS JÓZEF: „Przybliżyć Przemyśl
do świata”. Życie Przemys. 1994 nr 37 s. 7, il.
Dotyczy II Przemyskiego Międzynarodowego
Pleneru Malarskiego „Zamek ‘94”.
4438. TULIK JAN: Axer nad Sanem. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 163 s. 2.
Otto Axer – artysta związany z Przemyślem.
4439. WOŚ JUSTYNA: Kieferling z Cebulą. Nowiny 1994 nr 72 s. 5, portr.
Wystawa prac Edwarda Kieferlinga i Henryka
Cebuli w Galerii Pałacowej w Sieniawie. Również
notki biograficzne artystów plastyków związanych
z woj. przemyskim.
249
Woj. rzeszowsk ie
4440. ADAMSKI ANTONI: Do rodzinnej
ziemi. Nowiny 1994 nr 58 s. 5, il., portr.
Wystawa prac malarki Janiny Ożóg-Czarnowskiej w rzeszowskim BWA.
4441. ADAMSKI ANTONI: Nauczyciele
artyści. Nowiny 1994 nr 212 s. 4, il.
X Ogólnopolska Wystawa Twórczości Instruktorów i Nauczycieli Plastyki w Rzeszowie.
4442. ADAMSKI ANTONI: Odejście Szczepana. [Nekr.] Nowiny 1994 nr 8 s. 4, portr.
Stanisław Szczepański-Szczepan – artysta malarz z Rzeszowa.
4450. CZYŻ ZYGMUNT: Chałtura nigdy
nie była mi obca… Rozm. Grażyna Woźniak.
Nowiny 1994 nr 69 s. 1, 3, portr.
Artysta plastyk z Rzeszowa. Również krótka
notka biograficzna.
4451. GRYGIEL JAN: Przypomnienie Adolfa Jakubowicza. Dz. Pol. 1994 nr 265 s. 9.
Artysta związany z Rzeszowem.
4452. HUBERT ANNA JUSTYNA: Lubię
schody i biusty. Rozm. Stanisław Sowa. Nowiny 1994 nr 8 s. 4, il. * SKARBEK AGNIESZKA: I nadal tańczą walca… Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 10 s. 2, il.
Twórczość rzeszowskiej plastyczki Anny Justyny Hubert.
4443. ADAMSKI ANTONI: Plastycy z ZPAP.
Nowiny 1994 nr 100 s. 5.
4453. J.G.: Kwiaty i pejzaże. Dz. Pol. 1994
nr 141 s. 8.
Okręgowa Wystawa Plastyki Związku Polskich
Artystów Plastyków w Rzeszowie.
Także: Nowiny 1994 nr 118 s. 3, il.
Henryka Lipińska – artystka związana z Rzeszowem.
4444. ADAMSKI ANTONI: Rodzinna wystawa. Nowiny 1994 nr 38 s. 4, il.
Wystawa malarstwa Renaty Niemirskiej-Pisarek oraz Krzysztofa i Łukasza Pisarków w rzeszowskim Domu Sztuki.
4445. ADAMSKI ANTONI: Rzeźbiarze –
Antoniemu Rząsie. Nowiny 1994 nr 48 s. 5, il.
II Wojewódzkie Biennale Rzeźby Amatorskiej
im. Antoniego Rząsy w Rzeszowie.
4446. ADOLF Jakubowicz: [katalog] /
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie;
tekst Bogdan Biskup. – Rzeszów: BWA, 1994.
– [12] s.: fot.; 30 cm
Artysta plastyk z Rzeszowa.
4447. ANNA Justyna Hubert: malarstwo:
„I nadal tańczę walca” / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie – Rzeszów: BWA,
1994. – [24] s.: fot.; 21 cm
Tytuł i tekst również w jęz. niem.
Artysta plastyk z Rzeszowa.
4448. ATAMAN JULIAN: Galerie czyli
plastyka w Rzeszowie. Rzesz. Inf. Kult. 1994
nr 7 s. 11–12.
250
4454. JACHYM STANISŁAW: Lubię w
obrazach odrobinę niedoskonałości. Rozm.
Magdalena Rabizo-Birek. Fraza 1994 nr 7
s. 79–82. * POMIAN JERZY: Stanisław Jachym: malarz. Głos Rzeszowa 1994 nr 7 s. 1.
Artysta plastyk związany z Rzeszowem.
4455. JANINA Ożóg-Czernowska: malarstwo: [katalog] / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie – Rzeszów: BWA, 1994.
– [8] s.: fot.; 20 cm
Artysta plastyk z Rzeszowa.
4456. JEZIENICKA-NOWAK EWA: Sztuka witrażu. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny
1994 nr 173 s. 5, il.
Artystka związana z Rzeszowem.
4457. KROWIAK DOROTA: Na spranym
prześcieradle. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 258
s. 3, il.
Danuta Turbacz – artystka z Rzeszowa.
4458. MYCIELSKA HELENA: Malarstwo
bliskie przez całe życie. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994 nr 250 s. 5, il.
Artystka, malarka związana z Wiśniową.
4459. NA Drabinie: [katalog] / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie; tekst Julian
Ataman. – Rzeszów: BWA, 1994. – [12] s.:
fot.; 30 cm
Katalog wystawy rzeszowskiej grupy plastycznej.
4460. NICPOŃ HENRYK: Koślawe litery.
Dz. Pol. 1994 nr 90 s. 8.
Wystawa obrazów Eugeniusza Wilusza w bibliotece w Strzyżowie.
4461. OBRAZ – grafika –rysunek – rzeźba
roku 1994: [katalog] / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie; tekst Julian Ataman.
– Rzeszów: BWA, 1994. – [12] s.: fot.; 21 cm
4462. PĘKALA MAREK: Dar. Nowiny 1994
nr 106 s. 5, il.
Renata Niemirska-Pisarek malarka z Rzeszowa.
4463. PIĄTEK ANDRZEJ: Może Galeria?
Nowiny 1994 nr 154 s. 5, il.
IV Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie.
Również sprawa utworzenia galerii w mieście.
4464. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Artystyczna dynastia. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
47 s. 3, il.
Wystawa w BWA w Rzeszowie.
4465. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Malarstwo Sypla i rysunek Jachyma. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 150 s. 3.
Wystawy w BWA w Rzeszowie: malarstwo i rysunek Adama Sypla z Kolbuszowej i rysunek Stanisław Jachyma z Rzeszowa.
4466. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Powrót do sztuki. Fraza 1994 nr 5/6 s. 49–51.
Awangarda plastyczna w Rzeszowie.
4467. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Obrazy roku 1993. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
6 s. 3, il.
Wystawa „Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku”
w BWA w Rzeszowie.
4468. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Pejzaż po bitwie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
118 s. 3.
Okręgowa Wystawa Związku Artystów Plastyków w BWA w Rzeszowie.
4469. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Rozmowa z wiecznością. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 266 s. 3, il.
Wystawa sztuki sakralnej w rzeszowskim BWA
w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.
4470. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Sztuka monumentalna. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 144 s. 3, il.
Bogusz Salwiński – artysta związany z Rzeszowem.
4471. RYBKA ZBIGNIEW: Biennale. Głos
Rzeszowa 1993/94 nr 12/1 s. 15, il. * RYBKA
Z.: Plakatowa szansa. Rozm. Andrzej Piątek.
Nowiny 1994 nr 134 s. 5, il.
Dotyczy historii Biennale Plakatu Teatralnego
w Rzeszowie.
4472. [SIEDEMNASTY] XVII Ogólnopolski Plener Malarski Julin ’94 / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. – Rzeszów:
BWA, 1994. – [24] s.: fot.; 22 cm
4473. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Druga skóra Hanny M. Nowiny 1994 nr 248 s. 4, il.
Hanna Chucherko-Maziarzowa – artystka
związana z Rzeszowem.
4474. TABISZ STANISŁAW: Drabina w
chmurach. Czas Krak. 1994 nr 193 s. 8, il.
Wystaw prac artystów plastyków z rzeszowskiej
grupy „Na Drabinie”.
4475. TABISZ STANISŁAW: Odeszła Maria Markowska. Czas Krak. 1994 nr 289 s. 5,
portr.
Artystka, malarka związana ze Strzyżowem.
4476. TARNAWSKI JERZY: Ceramika w
architekturze. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1994 nr 231 s. 5, il.
Artysta-ceramik związany po przez swoją pracę
przede wszystkim z Rzeszowem.
4477. WOLNY KAZIMIERZ: „Jana Kazneckiego – pasja malarstwa”. Głos Rzeszowa
1994 nr 10 s. 8, il.
Artysta z Rzeszowa.
251
Woj. t ar nobrzesk ie
4478. SOWA W[ALENTY]: W czołówce
amerykańskich rzeźbiarzy. Nowiny 1994 nr
33 s. 4, portr.
M. in. związki artysty-rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego z Ulanowa.
Pl ast y ka zob. też poz. 64, 3722, 4593
3. TEATR. ESTRADA
a) Zagadnienia ogólne
4479. O TYM, jak Jasiek Diabła spotykoł.
Oprac. Janusz Pokrywka. Teatr Scena Propozycji.
Rec. SZUMILAS DOROTA, Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 72 s. 4.
4480. SKARBEK AGNIESZKA: Mój obraz,
który się rusza. Dz. Pol. 1994 nr 246 s. 7, il.
Teatr Scena Propozycji w Rzeszowie.
4481. TULIK JAN: Zaproszenie do teatru.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 85 s. 2. * TENŻE
Święto teatru. Tamże nr 104 s. 3, il.
XVII Krośnieńskie Spotkania Teatralne.
b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie
4482. (agis): Jubileusz w teatrze. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 9 s. 1.
Obchody 50-lecia.
4483. (ara): To już 50 lat… Dz. Pol. 1994 nr
16 s. 9.
4484. ANNA: Zaproszenie na 50-lecie. Głos
Rzeszowa 1994 nr 2 s. 16, rys.
Inauguracja obchodów jubileuszowych.
4485. CIOSEK BOGDAN: „Myśmy wszystko zapomnieli”. Rozm. Krystyna Świerczewska. Nowiny 1994 nr 223 s. 8, il.
Relacja z prób sztuki „Wesele”.
252
4486. CIOSEK BOGDAN: Znowu „Wesele”. Rozm. Krystyna Świerczewska. Nowiny
1994 nr 165 s. 4, il.
4487. GŁOWACKA MALWINA: W Rzeszowie dużo się dzieje. Teatr 1994 nr 11
s. 36, il.
50-lecie teatru.
4488. J.G.: Hanuszkiewicz o początkach
scenicznej kariery. Dz. Pol. 1994 nr 231 s. 9.
Związki aktora z teatrem.
4489. JÓZEF Chrobak [Nekr.]. Rzeczpospolita 1994 nr 46 s. 4. * MROCZEK-CIOSEK JOLANTA: Wspomnienie o Józefie
Chrobaku. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 47
s. 3, il. * ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA:
Józef Chrobak nie żyje. Nowiny 1994 nr 40
s. 4, il.
Sylwetka aktora.
4490. KLUCZKOWSKI HILARY: Lat było
czterdzieści i cztery. Rozm. Krystyna Świerczewska. Nowiny 1994 nr 60 s. 1, 4, il.
Sylwetka aktora.
4491. KOWAL PAWEŁ: Flaga Ziemi. Głos
Rzeszowa 1994 nr 7 s. 6.
Dotyczy wystawy „Flagi Ziemi”.
4492. LENCZNAR JACEK: 55 minut
szczęścia. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny
1994 nr 75 s. 5, il.
Sylwetka aktora.
4493. PAŃSTWOWY Teatr im. Wandy
Siemaszkowej, Rzeszów: 1944–1994: jubileusz teatru pod honorowym patronatem
Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Dejmka / [red. Zbigniew Rybka; tekst Krystyna
Świerczewska]. – Rzeszów: Teatr im. Wandy
Siemaszkowej, 1994. – [52] s.: fot., portr.;
21 x 21 cm
4494. RAKUŚ ANNA: Noc w teatrze. Głos
Rzeszowa 1994 nr 12 s. 17, il.
4495. SKD: W takt „Wesela”. Kur. Podkarp.
1994 nr 41 s. 5.
50-lecie teatru.
4496. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA: Listy do przyjaciela. Nowiny 1994 nr 15 s. 4.
M. in. związki Jerzego Pleśniarowicza z teatrem.
4497. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA: Teatr jaki był. Nowiny 1994 nr 229 s. 6–7, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 275 s. 9.
Jubileusz 50-lecia.
4498. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA:
„Widzę ich w twarzy teatru…” Nowiny 1994
nr 190 s. 4, il.
Jubileusz 50-lecia.
4499. TDK: Jubileusz na scenie. Grom. Rol.
Pol. 1994 nr 97 dod. Grom. Małop. nr 48 s. IV.
50-lecie teatru.
4500. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Pół wieku
teatru. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 229 s. 3, il.
Dotyczy historii teatru.
II Kar nawałowe
Sp ot kani a Te at ra lne
4501. (ara) Karnawałowe atrakcje rzeszowskiego teatru. Dz. Pol. 1994 nr 18 s. 6.
4502. J.R.K.: Odmłodzeni emigranci. Rzeczpospolita 1994 nr 29 s. 4, il.
4507. KROWIAK DOROTA: Wieża Babel.
I Rzeszowskie Spotkania Plenerowe. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 115 s. 2.
4508. PIĄTEK ANDRZEJ: KTO i „Antygona”. I Rzeszowskie Teatralne Spotkania
Plenerowe. Nowiny 1994 nr 109 s. 5, il.
X X XIII Rzeszowsk ie
Sp ot kani a Te at ra lne
4509. K.Ś.: Trzy „Wesela”, „Miasto
mężczyzn”. Nowiny 1994 nr 203 s. 3, il.
4510. (KŚ): „Wesele” i noc jubileuszowa.
Nowiny 1994 nr 228 s. 1–2.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 274 s. 1, il.
4511. PIĄTEK ANDRZEJ: 33 jesienne
spotkania. Nowiny 1994 nr 208 s. 5, il.
4512. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA: „Kobieta zawiedziona”. Nowiny 1994 nr 220 s. 1–2,
portr.; nr 222 s. 1, il.; nr 223 s. 1; nr 225 s. 3; nr
226 s. 1, il.; nr 227 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 267 s. 7; nr 270 s. 9.
R e cenzj e
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 21 s. 2; Pol.
Zbroj. nr 30 s. 5.
4513. ODOJEWSKI WŁODZIMIERZ
Trzy szkice miłosne. Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
4503. KROWIAK DOROTA: Karnawał w
teatrze. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 28 s. 2, il.
Rec. PIĄTEK ANDRZEJ, Nowiny 1994 nr 203
s. 5, il.
4504. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA: Farsa, musical i Mrożek. Nowiny 1994 nr 17 s. 1, il.
4514. WEILL KURT
Youkali, republika grzesznej miłości. Teatr
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
4505. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA: Na
inaugurację „Emigranci”. Nowiny 1994 nr 25
s. 1, 3, il.
Rec. HUZARSKA-SZUMIEC MAGDA, Czas
Krak. 1994 nr 106 s. 7; PIĄTEK ANDRZEJ, Nowiny 1994 nr 85 s. 5, il.
I Rzeszowsk ie
Sp ot kani a Plenerowe
c) Państwowy Teatr Lalki i Aktora
„Kacperek” w Rzeszowie
4506. J.R.K.: Teatr pod chmurką. Rzeczpospolita 1994 nr 116 s. 19, il.
4515. ADAMSKI ANTONI: Kto wykiwał
„Kacperka”. Nowiny 1994 nr 236 s. 5, il.
253
4516. RAKUŚ ANNA: „Kacperek” bez sceny. Głos Rzeszowa 1994 nr 4 s. 6.
4525. ŚPIEWNIK na całe życie: 540 piosenek na różne okazje. – Warszawa, 1994.
4517. ZATORSKI RYSZARD: Wieczny
włóczęga? Trybuna 1994 nr 299 s. 12.
M. in. Bieszczady. Bieszczadzki rajd. Bieszczadzki szlak. Przyśpiewki z Rzeszowskiego. Pejzaże harasymowiczowskie.
¡
R e cenzj e
4518. SCHILLER LEON
Pastorałka. Teatr Lalki i Aktora „Kacperek”
w Rzeszowie.
Rec. ZIELIŃSKA MARYLA, Teatr 1994 nr 1 s. 30.
4. MUZYKA
Woj. k rośnieńsk ie
4519. dk: Talenty sceny operowej. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 235 s. 3. * HAŁABUZ
EWA: Jeden dzień festiwalu. Nowiny 1994 nr
205 s. 6.
Dni Muzyki Wokalnej im. A. Didura w Sanoku.
4520. KAŃSKI JÓZEF: Sanockie Dni im.
Adama Didura. Ruch Muzycz. 1994 nr 24
s. 3, il.
Również sylwetka artysty śpiewaka związanego
z Wolą Sękową.
4521. (s): IX Krośnieńska Wiosna Muzyczna 94. Nowe Podkarp. 1994 nr 18 s. 3.
4522. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Opera
na każdy dzień tygodnia. Dz. Pol. 1994 nr 242
s. 8.
Sanockie „Dni Didura”.
4523. SOWA STANISŁAW: Dobrze dla
jazzu. Nowiny 1994 nr 3 s. 4, il.
Warsztaty jazzowe w Brzozowie.
4524. ŚPIEWNIK harcerski i turystyczny
/ [red. i wybór piosenek Maciej Chudyba,
Rafał Barski]. – Wyd. 3 zmien. – Krosno:
Sklep Harcerski „Bi-Pi” Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”: Rafał Barski. – 92
s.: rys.; 21 cm
Zawiera m. in.: Bieszczady; Bieszczadzki trakt;
Bieszczadzki rajd; Bieszczadzkie wspomnienia;
Bieszczady rock’n’roll; Bieszczadzkie pory roku.
254
Woj. przemysk ie
4526. ANDRZEJEWSKI ZENON: Melpomena w mundurze. Pogranicze 1994 nr 47
s. 9, il.
Aleksandra Zofia Hanusz – artystka związana
z Przemyślem i Przeworskiem.
4527. KUBIT ENEASZ: Nie mam czasu dla
kolegów. Rozm. Łucja Wiszlańska. Życie Przemys. 1994 nr 22 s. 7, portr.
Laureat Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego z Przemyśla.
4528. KAŃSKI JÓZEF: Jubileuszowa Przemyska Jesień Muzyczna. Ruch Muzycz. 1994
nr 1 s. 2, il.
4529. MOT: Bandurki – awanturki. Dz. Pol.
1994 nr 291 s. 7.
Dotyczy koncertu finałowego „Dni Muzyki
Bandurowej” w Przemyślu.
4530. R.B.: II Przemyski Festiwal Muzyki Akordeonowej. Pogranicze 1994 nr 1
s. 5, il.
4531. REWAKOWICZ ROMAN: Ruchome święto. Nowiny 1994 nr 50 s. 4.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Czas Pojednania” w Przemyślu.
4532. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Muzyka w tonacji jesieni. Pogranicze 1994 nr 50
s. 10, il.
XI Przemyska Jesień Muzyczna.
4533. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Od Pendereckiego po Haendla. Pogranicze 1994 nr
40 s. 9.
Dni Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w Przemyślu.
Woj. rzeszowsk ie
4534. CHŁOPECKI JERZY: Towarzyskość
muzyki. Zdaniem bywalca. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 111 s. 3, il. * GOŁĄBEK WERGILIUSZ: O festiwalowej przygodzie. Rozm.
Krzysztof Zieliński. Tamże s. 4, portr.
Dotyczy łańcuckich festiwali muzycznych.
4535. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Nie
wybaczymy Rzeszowowi. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 157 s. 3, il. * TENŻE: Kompaktowa
Langusta. Tamże nr 279 s. 2, il.
Dotyczy rzeszowskiego zespołu rockowego
„Milion Bułgarów”.
4536. CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
„Wańka Wstańka”. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
163 s. 3, il.
Zespół rockowy z Rzeszowa.
4537. KRÓLIKOWSKI WIESŁAW
Breakout absolutnie / Wiesław Królikowski. – Warszawa 1993.
Rec. J.G., Super Flesz 1994 nr 4 s. 20, il.
M. in. dotyczy Rzeszowa.
4538. PAWLAK JANUSZ: Trzy razy RSC.
Nowiny 1994 nr 92 dod. Tele Nowiny nr 20 s. 9.
O rzeszowskiej scenie rockowej.
4539. PRZEREMBSKI ZBIGNIEW JERZY:
Różnorodność tradycji muzycznej Rzeszowszczyzny. Wychow. Muzycz. Szk., 1994 nr 1
s. 8–16, nuty.
4540. SOWA STANISŁAW: Wraca jazz.
Nowiny 1994 nr 28 s. 4, rys.
Muzyka jazzowa w Rzeszowie.
4541. ŻYRACKI STANISŁAW: „Breakout”
nie wrócił do domu. Nowiny 1994 nr 23 s. 4, il.
Związki zespołu z Rzeszowem.
Fi l har moni a Rzeszowska
im. A. Ma l awsk iego w Rzeszow ie
4542. (an): Pożegnanie koncertmistrza.
Nowiny 1994 nr 227 s. 8, il.
Jerzy Wolnicki.
4543. (ap): Jubileusz Filharmonii. Nowiny
1994 nr 7 s. 1.
4544. BARTKIEWICZ ROLF: Wywoływanie złotego ducha. Rozm. Anna Koniecka.
Nowiny 1994 nr 65 s. 6, portr.
Sylwetka flecisty.
4545. BASTIANOWICZ ANNA: To już
dwadzieścia lat. Głos Rzeszowa 1994 nr 4
s. 9.
4546. (jg): Kompakt dla Koreańczyków.
Dz. Pol. 1994 nr 212 s. 7.
4547. KAŃSKI JÓZEF: Rzeszowiacy i Rossini. Ruch Muzycz. 1994 nr 7 s. 4.
4548. KROWIAK DOROTA: Przyszłość
baletu. V Dni Baletowe w Filharmonii. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 240 s. 2.
MARTENS K.: Ludzie, którzy mi imponują = poz. 3331
4549. NATANEK ADAM: Dom Otwarty.
Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1994 nr 184
s. 3, il.
Dyrektor artystyczny.
4550. PIĄTEK ANDRZEJ: Pakt przy zielonym stoliku. Nowiny 1994 nr 13 s. 4, il.
4551. PIĄTEK ANDRZEJ: Szok w „Jaskini
Lwa”. Nowiny 1994 nr 53 s. 5, il.
Dotyczy orkiestry.
X X Mię dzy naro dowe
Kursy Muzyczne im. Z. Brze wsk iego
w Ł ańc ucie
4552. (ap): 20 lat „cichego festiwalu”. Nowiny 1994 nr 128 s. 1–2.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 154 s. 8.
4553. (ap): Kursowe koncertowanie. Nowiny 1994 nr 133 s. 3, il.
4554. JASTRZĘBSKA LIDIA: Con amore.
Głos Naucz. 1994 nr 33 s. 1, 4, il., nuty.
255
4555. KAŃSKI JÓZEF: Łańcuckie Kursy
– po raz dwudziesty. Ruch Muzycz. 1994 nr
19 s. 4, il.
X X XIII Fest iwa l Muzyczny
w Ł ańc ucie
4556. ŁAWRYNOWICZ MIROSŁAW:
Szansa dla młodych talentów. Rozm. Jan
Grygiel. Dz. Pol. 1994 nr 175 s. 7.
4570. (ap): Festiwalowa kronika towarzyska. Nowiny 1994 nr 105 s. 6, il.
4557. PIĄTEK ANDRZEJ: Cichy Festiwal
Con Amore. Nowiny 1994 nr 129 s. 5, il.
Rzeszowsk i Fest iwa l Muzyczny
4558. (dk): Na czele chór, z tyłu flet. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 140 s. 1.
4559. (dk): Ostatni koncert. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 206 s. 2.
4560. KONIECKA ANNA: Między nutami. Nowiny 1994 nr 175 s. 3, il.
4561. KONIECKA ANNA: Spacer po deszczowym lesie… Nowiny 1994 nr 162 s. 3, il.
4562. KONIECKA ANNA: Architekt trojga imion. Nowiny 1994 nr 128 s. 1–2.
4563. KONIECKA ANNA: Dopełnianie
lata. Nowiny 1994 nr 143 s. 3, il.
4564. KONIECKA ANNA: Nie zabierzesz
na drugą stronę. Nowiny 1994 nr 108 s. 1, 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 133 s. 6.
4565. KROWIAK DOROTA: Mozart w
Katedrze. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 128 s. 1.
4566. (ŁN): Haendel i Bach w Katedrze.
Dz. Pol. 1994 nr 179 s. 7.
4567. (ŁN): Muzyka w Katedrze. Dz. Pol.
1994 nr 136 s. 7.
4568. NOWICKI ŁUKASZ: Organowa
uczta. Dz. Pol. 1994 nr 215 s. 22.
4569. RAKUŚ ANNA: Niepowtarzalna
muzyka wyjątkowych wnętrz. Głos Rzeszowa
1994 nr 7 s. 16.
256
4571. (ap): Pierwsze dni Muzycznego Festiwalu. Nowiny 1994 nr 92 s. 1, 3, il.; nr 94 s. 1,
il.; nr 95 s. 1, 3, il.; nr 96 s. 1–2, il.; nr 97 s. 1, 3;
nr 98 s. 3; nr 99 s. 1, 3, il.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 110 s. 6, il.; nr 114 s. 6; nr
116 s. 5; nr 117 s. 4; Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 112
s. 1; nr 114 s. 1; nr 118 s. 1.
4572. CZAPLIŃSKI LESŁAW: Łańcucki maj muzyczny. Czas Krak. 1994 nr 125
s. 5, il.
4573. DZIEDUSZYCKA HALINA, DZIEDUSZYCKI WOJCIECH: By to spisać życia
mało. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1994 nr
114 s. 5, il.
4574. DZIEDUSZYCKI WOJCIECH: Muzyczne uroki Łańcuta. Kur. Pol. 1994 nr 136 s. 6.
4575. DZIEDUSZYCKI WOJCIECH: Trąby
jerychońskie. Odra 1994 nr 7/8 s. 108–109.
4576. GRYGIEL JAN: Klasycznie i romantycznie. Dz. Pol. 1994 nr 118 s. 12.
4577. GUDEL KLEMENS: To już 33 raz.
Z kroniki festiwalu muzycznego w Łańcucie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 111 s. 5, il.
4578. HAŁABUZ EWA: Powitanie. Muzyczny Festiwal Łańcut ’94. Nowiny 1994 nr
93 s. 1–2, il.
4579. HETMAŃSKA ANNA: To narkotyk.
Rozm. Krzysztof Zieliński. Gaz. w Rzeszowie
1994 nr 111 s. 5.
4580. KAŃSKI JÓZEF: Łańcut – jest zawsze pełen uroku… Ruch Muzycz. 1994 nr
13 s. 2, il.
4581. KAŃSKI JÓZEF: W Łańcucie – majowe święto muzyki. Trybuna 1994 nr 121 s. 15.
4582. KROWIAK DOROTA: Od dziś przez
tydzień. Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 111 s. 4, il.
4583. KROWIAK DOROTA: Uczta nie tylko dla koneserów. Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 97 s. 3.
4584. PIĄTEK ANDRZEJ: Zamkowe muzykowanie AD 1994. Nowiny 1994 nr 82 s. 5, il.
4585. SZWARCMAN DOROTA: Na Łańcut nie ma mocnych. Gaz. Wyb. 1994 nr 120
s. 11.
4586. TUMIŁOWICZ BRONISŁAW: Duchy w Łańcucie. Sztand. Młod. 1994 nr 99 s. 7.
6. FOTOGRAFIKA
4593. BOB: Chwytanie motywów. Nowiny
1994 nr 82 s. 5, il.
Wystawa malarstwa i fotografii Władysława
Szulca w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
4594. BOB: Ogólnopolski odlot. Nowiny
1994 nr 63 s. 5, il.
Wystawa prac III Ogólnopolskiego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego „Foto-Odlot” w WDK w Rzeszowie.
4595. KROWIAK DOROTA: Pejzaże i jazz.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 98 s. 2, il.
W Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
4587. ZARĘBA TADEUSZ: Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Rzeczpospolita 1994 nr 95 s. 20.
4596. SKARBEK AGNIESZKA: Oficer z
orchideą. Dz. Pol. 1994 nr 240 s. 8.
Woj. t ar nobrzesk ie
Wernisaż wystawy fotograficznej Mieczysława
Łypa w Rzeszowie.
IV Fest iwa l Muzy k i w Sandomierzu
4588. BORZĘCKI JAN ADAM: Muzyczna
wizytówka Sandomierza. Tyg. Nadwiśl. 1994
nr 41 s. 8–9.
4589. BORZĘCKI JAN ADAM: Muzyczny
Sandomierz. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 38 s. 8–9, il.
4590. KAŃSKI JÓZEF: Sandomierski festiwal – po raz czwarty. Ruch Muzycz. 1994 s. 25
s. 2, portr.
Muzy ka zob. też poz. 3215, 3331, 3717–
21, 3723–24, 3850
5. FILM. KINO
4591. NOWAKOWSKA RENATA: To idzie
młodość. Rozm. Justyna Woś. Nowiny 1994
nr 53 s. 5, il.
4596a. WÓJCIK-ŁUŻYCKI ADAM
Tarnobrzeg: ślady czterech wieków / [tekst
i koncepcja] Adam Wójcik; [fot. i reprodukcje] Krzysztof Garbacz; [współpr. Ewa Garbacz i Aleksandra Janas]; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. – Tarnobrzeg:
Wydawnictwo Museion, 1993. – 163 s.: il. (w
tym kolor.); 32 cm.
Streszcz. ang., fr., niem.
Bibliogr. s. 249–252.
4597. (zs): Patrzeć obiektywem. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 167 s. 6.
Klub Fotograficzny „Atest” w Jarosławiu, woj.
przemyskie.
Fotog raf i ka zob. też poz. 78
— historia 795
Galicyjska Promocja Filmu Polskiego w Przemyślu.
4592. TULIK JAN: „Klaps” i nagrody. Gaz.
w Rzeszowie 1994 nr 283 s. 2.
III Ogólnopolski Festiwal Filmów Dziecięcych
„Klaps” w Rymanowie-Zdroju, woj. krośnieńskie.
Kino zob. poz. 2470
257
XV. RELIGIA
O pracowani a dot yczące
c ałego reg ionu
4598. AKTA kamery apostolskiej. Vol. 3,
Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373–1375 / wyd., wstępem i indeksem
opatrzył Stanisław Szczur; Polska Agencja
Umiejętności. – Kraków: PAU, 1994. – XLV,
[1]. 146
�������������������������������������
s.; 29 cm. – (Monumenta Poloniae
Vaticana, t. 9)
Tyt. równo. w jęz. łac. – Tekst częśc. łac.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
4599. HISTORIA i polityka / red. Włodzimierz Bonusiak, Józef Buszko. – Rzeszów:
Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
1994. – 262 s.; 24 cm. – (Galicja i jej dziedzictwo; t. 1)
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Łańcut i Rzeszów w dn. 14–18 września
1992 r. – Tekst częśc. tł. z ang., ukr., węg..
Bibliogr. s. 29, 39. – Summ., Zsfassung.
Zawiera m. in.: Józefińska regulacja terytorialnej organizacji Kościoła obrządku łacińskiego w
Galicji (1772–1822). [M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich] / Bolesław Kumor.
4600. KOLAK WACŁAW, MARECKI JÓZEF
Leksykon godeł zakonnych / Wacław Kolak, Józef Marecki; rys. Kazimierz Wiśniak.
– Łódź: Wydaw. ������������������������������
„ADI”, 1994. – 280 s.: il. (w
���
tym kolor.); 25 cm
Bibliogr. s. 247. – Indeksy
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4601. SIOSTRY zakonne w Polsce: słownik
biograficzny. T. 1 / kom. red. Krystyna Dębowska [i in.]. – Niepokalanów: Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1994. – 320 s.; 24 cm
Bibliogr. przy biogr. – Indeks
M. in. sylwetki związane z woj. południowowschodnimi.
258
4602. URBAN KAZIMIERZ
Mniejszości religijne w Polsce 1945–1991:
(zarys statystyczny) / Kazimierz Urban.
– Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”,
1994. – XI, 299 s.: mapy, wykr.; 24 cm
Bibliogr. s. 295–299
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
Al-Bo: Jak budowano kościoły = poz. 4621
4603. BARSKI RAFAŁ: Prawosławie na Podkarpaciu. Nowe Podkarp. 1994 nr 28 s. 7, il.
Dotyczy woj. przemyskiego i krośnieńskiego.
4604. DATKO ANDRZEJ: Potrzeba świętości. Słowo 1994 nr 5 dod. Słowo Magazyn
nr 2 s. 2–5, il., portr.
M. in. związki ks. Bronisława Markiewicza
z Miejscem Piastowym.
4605. GIL ZDZISŁAW: Kiedy zbudowano
Krośnieńską Farę. Kur. Podkarp. 1994 nr 40
s. 11, il.
Historia kościoła parafialnego w Krośnie.
4606. HERTZ JANINA
Ojciec Jan z Dukli / Janina Hertz. – Kalwaria Zebrzydowska: Wydaw. ���������������
„Calvarianum”,
1994. – 69, [3] s., [24] s. tabl. (w
����������������
tym kolor.),
faks., fot., portr.; 21 cm
Zawiera: Ojciec Jan z Dukli / J. Hertz. Klasztor
OO. Bernardynów w Dukli / Kajetan Grudziński.
Nabożeństwo ku czci błog. Jana z Dukli.
4607. (jsl): Czas pokornego oczekiwania.
Kur. Podkarp. 1994 nr 34 s. 4, il. * ŻYCHIEWICZ TADEUSZ: O [błogosławionym] Janie z Dukli. Tyg. Powsz. 1994 nr 42 s. 2, rys.
Związki z Duklą.
4608. KANIA KAZIMIERZ: U jezuitów w
Starej Wsi. Słowo 1994 nr 146 s. 8, il.
Historia Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny.
4609. KOWALCZYK MAREK: Jordan
u Łemków. Expr. Wiecz. 1994 nr 18 s. 10, il.
Religijny obrzęd w Olchowcu.
4610. KWIATKOWSKI JAROMIR: Przyszłość to nasze dzieci. Ład 1994 nr 28 dod. s. II.
Oddział Fundacji Obrony Poczętego Życia SOS
w Krośnie.
4611. (lw): Matka Boża Płacząca. Święte
obrazy i figury w Polsce. Gospodyni 1994 nr
10 s. 6, il.
Dębowiec.
4612. POCHWAT JÓZEF
Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w
Dębowcu / Józef Pochwat. – Kraków: Misjonarze Matki Bożej z La Salette, 1994. – 64 s.:
fot. kolor.; 17 x 23 cm
Bibliogr. s. 64
4613. ROMANIUK MARIAN P.
Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
/ Marian P. Romaniuk. – Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1994. – 832 s., [152]
s. tabl.: faks., fot., portr.; 25 cm
Tyt. okł.: Zycie, twórczość i posługa Prymasa
Tysiąclecia.
Indeksy
M. in. dotyczy pobytu Prymasa w Komańczy
oraz woj. południowo-wschodnich.
4613a. STECIUK JOLANTA, KONDAK
IRENEUSZ: Siostry japońskie. Polis 1994 nr
3 s. 40–41.
Zakonnice z Nagasaki zamieszkałe w Strachocinie.
4614. STRUŚ MARIAN: Charyzmat. Nowiny 1994 nr 252 s. 8, il.
Zakonnice ze Strachociny.
4615. SUDOŁ ADAM: W służbie Bogu i ludziom. Rozm. Marian Struś. Nowe Podkarp. 1994
nr 33 s. 6, portr.
Ksiądz dziekan z Sanoka.
4616. SZPARA ADAM
Uwięzienie J. E. ks. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Komańczy / Adam
Szpara. – Czaszyn: A. Szpara, 1994. – 199
s.: faks., fot., portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 186–[187]
4616a. SZYPUŁA ANTONI
25 lat parafii rzymsko-katolickiej w Sanoku-Dąbrówce: 1966–1991 / Antoni Szypuła.
– Sanok; [Przemyśl], 1991. – 225, [6] s.: il.; 21
cm. – [Biblioteczka Przemyska)
4617. SZYPUŁA ANTONI
Królowa Polski nawiedza Sanok w symbolach peregrynacji czerwiec–lipiec 1970 / Antoni Szypuła. – Sanok, 1993. – 176 s.: il.; 21
cm. – (Biblioteczka Przemyska)
U dołu s. tyt.: Sanok-Dąbrówka, dnia 8.XII.1992 r.
4617a. TULIK JAN: Pustelnia Jana. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 162 s. 2, il.
Pustelnia błogosławionego Jana z Dukli.
4618. URYGA JAN: Pani Wniebowzięta.
Święte obrazy i figury w Polsce. Gospodyni
1994 nr 12 s. 6, il.
Stara Wieś.
4619. URYGA JAN: Pani z Jaślisk. Gospodyni 1994 nr 49 s. 6, il.
Obraz Matki Bożej w kościele w Jaśliskach.
4620. (wald): Pielgrzym pamięci. Kur. Podkarp. 1994 nr 50 s. 4, portr.
Ks. prałat Zdzisław Peszkowski z Sanoka – jeniec Kozielska.
Woj. przemysk ie
4621. Al-Bo: Jak budowano kościoły. Pogranicze 1994 nr 4 s. 9, il.
Diecezja przemyska (woj. krośnieńskie i przemyskie).
4622. ANDRZEJEWSKI ZENON: Nigdy
go nie zapomnę. Życie Przemys. 1994 nr 1
s. 6, portr.
Związki księdza prof. Juliana Michalca z Przemyślem.
4623. ANDRZEJEWSKI ZENON: Pracowity żywot katechety. Życie Przemys. 1994 nr
28 s. 14, portr.
259
Ks. prał. Zygmunt Gorzeński – senior przemyskich katechetów, zasłużony wychowawca młodzieży w Przemyślu.
4624. BARCIK JÓZEF SYMEON
Kalwaria Pacławska / Józef Symeon Barcik.
– Warszawa, 1985.
Rec. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW, Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30 s. 281–284.
BARSKI R.: Prawosławie na Podkarpaciu =
poz. 4603
4625. BIELAMOWICZ ZBIGNIEW: Świadectwa patriotyzmu Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, w czasach galicyjskich. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 259–268.
4626. BORCZ HENRYK: Akcja Katolicka
w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego.
Saec. Christ. 1994 nr 2 s. 265–285.
4627. BOŁTRYK MICHAŁ: Wyspa Kalników. Prz. Prawosławny 1994 nr 11 s. 26–27.
Dotyczy prawosławnych.
4628. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Jubileusz zboru. Pogranicze 1994 nr 45 s. 4, il.
Dotyczy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Przemyślu.
4629. BORZĘCKI JACEK: „Chcę zamknąć
kościół w zakrystii”. Nowiny 1994 nr 158 s. 3, il.
Uroczystości religijne w Kalwarii Pacławskiej.
4630. DELMANOWICZ DARIUSZ: Kalwaryjscy. [Fotoreportaż]. Życie Przemys. 1994
nr 34 s. 8, il. * OSTAŁOWSKI JAKUB: Wędrówki narodu maryjnego. [Fotoreportaż[.
Życie Warsz. 1994 nr 206 dod. Życie Ekstra
s. III, il.
Pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej.
4633. HUZARSKA-SZUMIEC MAGDA:
Gdy ludzie was znieważać będą… Gaz.
Krak. 1994 nr 266 s. 3, il. * ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Ujkowic droga do…
„Sławy” czyli znowu wojna chrześcijan. Pogranicze 1994 nr 30 s. 10, il.
Dotyczy prawosławnych mnichów z klasztoru
w Ujkowicach.
4633a. JANIEC ZDZISŁAW
Formacja eucharystyczna młodzieży do
czynnego udziału we Mszy świętej w świetle
wypowiedzi maturzystów miasta Przemyśla /
Zdzisław Janiec. – Lublin, 1993.
Rec. MAZUR STANISŁAW, Resovia Sac. 1994
nr 1 s. 261–263.
4634. KASPRZYCKA-WIERZBICKA ALICJA: 600-lecie parafii w Przeworsku. Prz. Katol. 1994 nr 10 s. 1, 8, il.
KRONIKA Archidiecezji Przemyskiej =
poz. 65
KRONIKA Archidiecezji Przemyskiej: wydanie okolicznościowe = poz. 66
4635. LENTOWICZ ZBIGNIEW: Jordan
Przemyski. Rzeczpospolita 1994 nr 16 s. 2, il.
Także: Słowo 1994 nr 16 s. 4.
Obchody święta prawosławnego.
4636. ŁAZAR ADAM: Jubilat. Pogranicze
1994 nr 29 s. 9, portr,
Ks. prof. abp. Marian
����������������������������������
Jaworski – zasługi w życiu
kulturalnym i religijnym w Lubaczowie.
4637. ŁAZAR ADAM: Przypomnienie w
pół drogi. Nowiny 1994 nr 120 s. 3, portr.
Konsekracja biskupa ks. Mariana Jaworskiego
do Archidiecezji w Lubaczowie.
4631. DELMANOWICZ DARIUSZ: Objawienie w Nowej Grobli. Życie Przemys. 1994
nr 24 s. 8–9.
4638. ŁAZAR ADAM: Wizyta Jana Pawła II w Lubaczowie. Rocz. Lubacz. 1994 t. 5
s. 167–170.
4632. HRYŃKIW OLGA, CYNKAR MAREK: „Cudowny” biznes. Pogranicze 1994 nr
51/52 s. 4–5, il.
4639. MAKARA JERZY: „Ściśle naśladujemy naszego wielkiego Wzorodawcę”.
Zgromadzenie specjalne świadków Jehowy w
Przemyślu. Pogranicze 1994 nr 17 s. 9, il.
Prywatny Dom Pielgrzymek w Chotyńcu.
260
4640. NICPOŃ HENRYK: Łzy Matki Bożej. Dz. Pol. 1994 nr 222 s. 15, rys.
Dotyczy cudu w Chotyńcu.
4641. NYCZEK MIECZYSŁAW: Buty z
cholewami. Nowiny 1994 nr 52 s. 3, il. * NYCZEK MIECZYSŁAW: Człowiek imieniem
Jan. Jaki był? Oprac… Tamże nr 65 s. 4–5, il.
Ksiądz Jan Balicki z Przemyśla.
4642. NYCZEK MIECZYSŁAW: Niedziela
w Kalnikowie. Nowiny 1994 nr 74 s. 1, 4–5.
Parafie: prawosławna i rzymskokatolicka we
wsi.
4643. NYCZEK MIECZYSŁAW: Pruchnicki „Wawel”. Nowiny 1994 nr 90 s. 5.
Ksiądz Kazimierz Trelka z Pruchnika oraz jego
zasługi w upowszechnianiu kultury.
4644. NYCZEK MIECZYSŁAW: Rok
pierwszy. Nowiny 1994 nr 73 s. 3, portr.
Arcybiskup Józef Michalik z Przemyśla.
4645. POTOCKI ANDRZEJ: „Nadzieja”
młodzieży. Dz. Pol. 1994 nr 82 s. 6.
Ośrodek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Dubiecku.
ROMANIUK M. P.
Życie, twórczość i posługa... / M. P. Romaniuk / M. P. Romaniuk = poz. 4613
4646. SANKTUARIUM Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu / oprac. Jakub Kruczek.
– Jarosław: nakł. Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu, 1994. – 12 s.; 21 cm
Streszcz. w jęz. ang.
4647. STUDIA z dziejów chrześcijaństwa
na pograniczu kulturowym i etnicznym /
pod red. Stanisława Stępnia; PołudniowoWschodni Instytut Naukowy w Przemyślu.
– Przemysl: PWIN, 1994. – 419, [10] s., [57]
s. tabl.: il.; 24 cm. – (Polska–Ukraina: 1000 lat
sąsiedztwa; t. 2)
Zawiera m. in.: Ziemia przemyska a polski
nurt unionizmu katolickiego w XVI wieku / Augustyn Stanisław Fenczak. Przyczynki do historii religijnej w przemyskiem w XVI wieku / Ihor
Myćko. Relikwie świętego Jozafata Kuncewicza
w kościele Franciszkanów-Reformatów w Prze-
myślu / Albin Sroka. Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej: problem
przystosowań na gruncie kultury łacińskiej. [M.
in. dotyczy Przemyśla i Sandomierza] / Anna Różycka-Bryzek. Z dziejów XVI-wiecznych skryptoriów cerkiewnych Ioann z Posady Rybotyckiej
i jego mineje / Ewa Naumow. Rybotycki ośrodek
malarski w drugiej połowie XVII wieku. [Rybotycze] / Wołodymyr Ałeksandrowycz. Sztuka
kościoła prawosławnego i unickiego na terenie
diecezji przemyskiej w XVII i pierwszej połowie
XVIII wieku / Romuald Biskupski. Na pograniczu kultur: ks. Mikołaj Tereinski (1723–1790)
– barokowy malarz przemyski / Janusz Polaczek,
Andrzej Ryszkiewicz. Z dziejów ukraińskiej
pieśni religijnej. [M. in. dotyczy diecezji przemyskiej’] / Jurij Medwedyk. Znaczenie eparchii
przemyskiej w rozwoju ukraińskiej muzyki cerkiewnej / Jurij Jasinows’kij.
4648. SZAJOWSKI EUGENIUSZ: Poświęcenie Krzyża Katyńskiego w Cieszanowie:
(Cieszanów 13 kwietnia 1990 r.). Rocz. Lubacz. 1994 t. 5 s. 165–166.
4649. SZAREYKO HENRYK
Współdziałanie społeczności wiejskich
przy nielegalnej budowie obiektów sakralnych w diecezji przemyskiej w latach 1966–
1980 / Henryk Szareyko. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych,
1994. – 502 s., [1] k. mapa złoż.; 21 cm
Bibliogr. s. 488–498
4650. TOKARCZUK IGNACY
W starciu z totalitaryzmem / Ignacy Tokarczuk; rozm. przepr. Tadeusz Fredro-Boniecki.
– Paryż: Editions du Dialogue, 1994. – 199
s.; 21 cm. – (Świadkowie XX wieku; 4)
Rec. TARKA KRZYSZTOF, Nowe Książ. 1994 nr
11 s. 10–11, il.
M. in. dotyczy diecezji przemyskiej.
4651. WILGUCKI ARTUR: Nie oddamy
księdza! Życie Przemys. 1994 nr 35 s. 5, il.
Sprawa odwołania księdza z parafii w Kaszycach.
4652. ZYGAROWICZ STANISŁAW: Finał
procesu. Rozm. Mieczysław Nyczek. Nowiny
1994 nr 65 s. 5, il.
Sprawa beatyfikacja księdza Jana Balickiego
z Przemyśla.
261
Woj. rzeszowsk ie
4653. (bis, jam): Pielgrzymki już w drodze.
Nowiny 1994 nr 151 s. 1–2, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 181 s. 2.
XVII Piesza Pielgrzymka Rzeszowska na Jasną
Górę.
4654. BAL WALENTY: Dziękujemy ci,
ojcze. Rozm. Marek Pękala. Nowiny 1994 nr
180 s. 7, il.
50 lat kapłaństwa Księdza Prałata – Honorowego Obywatela Rzeszowa.
4655. BATOR KAZIMIERZ: „Nie potrafię
być obojętny”. Rozm. Danuta Heller. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 10 dod. Grom. Małop. nr 5
s. I–II.
Proboszcz parafii w Kąkolówce.
4656. JAKUBOWICZ MAREK: Shim Gum
Do. Nowiny 1994 nr 16 s. 5, il.
Ośrodek buddyzmu w Rzeszowie.
Towarzystwa
4658. KOC JAN: Rok rodziny. Rozm. Jaromir Kwiatkowski. Ład 1994 nr 11 dod.
s. I, IV.
Duszpasterstwo w diecezji rzeszowskiej.
4659. KOWAL PAWEŁ: W Sercu Wielkiego Osiedla. Głos Rzeszowa 1994 nr 8
s. 17, il.
Kościół Salezjanów na Nowym Mieście w Rzeszowie.
4660. KRET WŁADYSŁAW: Kwestarz rzeszowski. Nowiny 1994 nr 29 s. 3, portr.
Ksiądz Józef Jałowy z Rzeszowa.
4661. KWIATKOWSKI JAROMIR: Krąg
modlitewny – krąg przyjaciół. Ład 1994 nr
34 dod. Ład Rodzinie nr 7 s. I–III.
Ruch Domowego Kościoła w Rzeszowie.
262
Zakon Dominikanów w Rzeszowie.
4663. LARENDOWICZ ZBIGNIEW
Historia posiadłości Klasztoru O.O. [Ojców] Bernardynów w Leżajsku / Zbigniew
Larendowicz. – Leżajsk: Wydaw. Biuletynu
Miejskiego, 1994. – 124 s.: fot., 2 mapy, nuty;
21 cm
Bibliogr. s. 106
4664. MOŁOŃ WANDA: Wspólnota dobra. Nowiny 1994 nr 31 s. 7, il.
Wojewódzkie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rzeszowie.
4665. PAWŁOWSKI TOMASZ
Latająca szopka / Tomasz Pawłowski. –
Rzeszów, 1993.
Rec. ADAMSKI ANTONI, Nowiny 1994 nr 18
s. 4, il.
Kościół Dominikanów w Rzeszowie.
4657. JAKUBOWSKI SZYMON: Uduchawiać życie materialne. Dz. Pol. 1994 nr 106
s. 10.
Ośrodek Międzynarodowego
Kryszny w Rzeszowie.
4662. KWIATKOWSKI JAROMIR: Wpisać
się na trwałe w dzieje miasta. Nowiny 1994 nr
230 s. 8, il.
ROMANIUK M. P.
Życie, twórczość i posługa... / M. P. Romaniuk = poz. 4613
4666. SZUBA ZDZISŁAW: By Polska była
piękna jak nowe kościoły. Słowo 1994 nr 114
s. 4.
Dotyczy wizyty nuncjusza apostolskiego w Rzeszowie.
4667. TWARDOWSKI JÓZEF: Dola kościelnego pola. Nowiny 1994 nr 160 s. 6, il.
Dotyczy zwrotu utraconego majątku parafii w
Trzcianie.
4668. TWARDOWSKI JÓZEF: Zamęczony
za różaniec. Nowiny 1994 nr 51 s. 6, portr.
M. in. związki księdza Józefa Kowalskiego – salezjanina ze wsią Siedliska.
4669. (W.Ś.): Leżajska Matka Boża Pocieszenia. Słowo 1994 nr 210 s. 8, il.
Dotyczy Bazyliki Trójcy Przenajświętszej i Wszystkich Świętych.
4670. WOJDYŁO TOMASZ: 50 lat kapłaństwa księdza Walentego Bala. [Fotoreportaż].
Głos Rzeszowa 1994 nr 12 s. 3, 10, il.
Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa.
4671. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Chrzest
Świadka. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 158 s. 1;
nr 159 s.1, il.; Nowiny 1994 nr 132 s. 3.
Okręgowe zgromadzenie Świadków Jehowy w
Rzeszowie.
4672. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Moja miłość – Leżajsk. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 259
dod. Gaz. w Leżajsku, s. II.
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.
Woj. t ar nobrzesk ie
4673. AUGUSTYNIAK URSZULA
Confsessio Sandomiriensis: eine historische Einführung / Urszula Augustyniak;
übersetzt von Miroslav Danys; unter Mitarbeit von Martin Filitz. – Warszawa: Wydaw.
Nauk. Semper, 1994. – 35 s.; 21 cm
Opis wg okładki.
4674. AUGUSTYNIAK URSZULA
Confession of Sandomir: a historical introduction / Urszula Augustyniak.
– Warszawa: Wydaw. Nauk.
��������������������
Semper, 1994.
– 31 s.; 21 cm
Opis wg okładki.
4675. AUGUSTYNIAK URSZULA
Konfesja Sandomierska: wstęp historyczny
/ Urszula Augustyniak. – Warszawa: Wydaw.
Nauk Semper. – 29, [1] s.; 21 cm
Opis wg okładki.
4676. BASTRZYK STANISŁAW: Nieznane listy Józefa Kallenbacha do ks. Jana Gajkowskiego. Oprac… Zesz. Sand. 1994 nr 1
s. 31–33, portr., bibliogr.
Również sylwetka księdza J. Gajkowskiego.
4677. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Bunt
parafian. Dz. Pol. 1994 nr 180 s. 17.
Także: Dz. Pol. 1994 nr 193 s. 7.
Konflikt w kościele w Krawcach.
4678. CYSTERSI – misjonarze Europy:
Jędrzejów, Koprzywnica, Sulejów, Wąchock:
materiały z sesji zorganizowanej w Kielcach [w] dniach 17–18 września 1994 roku
z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa przez Regionalny Ośrodek Studiów
i Ochrony Środowiska Kuturowego przy
współpracy z Kieleckim Towarzystwem Naukowych [i. e. Naukowym] i Instytutem Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach / [red. Andrzej Trybunalski]. – Kielce:
ROSiOŚK, 1994. – 99, [1] s.: il., faks., fot.,
mapy, 1 portr., rys.; 21 cm. – (Sandomiriana
– Biblioteka Regionalna. Materiały Sesyjne;
t. 1)
Bibliogr. przy ref.
4679. FERENC ADAM: O Matce Bożej
Bolesnej z Sulisławic. Rycerz Niepok. 1994 nr
9 s. 369–371, il.
4680. GAJ-PIOTROWSKI WILHELM
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w
Rozwadowie – Farze: 1754–1994 / Wilhelm
Gaj-Piotrowski. – Rozwadów: Piotr Mierzwa; Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1994. – 126, [1] s.: il., 1
faks.; fot.; 21 cm
Tyt. okł.: Sanktuarium Matki Boskiej w Rozwadowie.
4681. (ki): Cudowny powrót cudownego
obrazu. Kur. Pol. 1994 nr 73 s. 6. ����������
* MALICKI
WOJCIECH: Cudowne odnalezienie. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 13 s. 1, 7, il.
Cudowny Obraz Matki Boskiej Bolesnej z kościoła w Sulisławicach.
4682. LESZCZYŃSKI RAFAŁ
Konfesja sandomierska: dzieje tekstu / Rafał Leszczyński. – Warszawa: Wydaw. Nauk.
Semper. – 16 s.; 21 cm
Opis wg okładki.
4683. LESZCZYŃSKI RAFAŁ
The Confession of Sandomir: a history of
the text / Rafał Leszczyński. – Warszawa:
Wydaw. Nauk.
����������������������������������
Semper, 1994. – 15 s.; 21 cm
Opis wg okł.
263
4684. RODAK TADEUSZ: Śp. Ks. Prałat Jan
Kic [1908–1993]. Proboszcz z Padwi. Kron.
Diec. Sandomier. 1994 nr 3/4 s. 187–179
¡
ROMANIUK M. P.
Życie, twórczość i posługa... / M. P. Romaniuk = poz. 4613
STUDIA z dziejów chrześcijaństwa = poz.
4647
4685. SZUMIŁ HALINA IRENA
Deo et Ecclesiae: życie i działalność ks.
Wincentego Granata / Halina Irena Szumił.
– Opole, 1993.
Rec. KRASIŃSKI JÓZEF, Zesz. Sand. 1994 nr 1
s. 50.
M. in. związki księdza z Sandomierzem.
4686. ŚWIERZAWSKI WACŁAW
Mieć miłość w myśleniu / Wacław Świerzawski. Kronika sichowska / Konstanty Michalski.
Kazania. – Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne,
1994. – 191, [1] s.: 1 portr.; 17 cm. – (Hodie)
Słowo wstępne równol. pol., ang.
Spis treści także ang.
Dotyczy Sichowa Dużego.
¡
R elig i a zob. też poz. 23, 59, 74, 96, 103,
111, 114, 120–21, 123, 135, 142–43, 157–58,
160, 880, 2514, 2900, 3532, 3750, 3946, 4772
— historia 384, 448, 811, 907, 913, 920–22,
931, 947, 1000, 1055
XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.
BIBLIOTEKI. ARCHIWA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
4687. J.S.: 160 lat „Pana Tadeusza”. Tyg.
Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 8–9, il.
4690. ADAMSKI ANTONI: KAW i Uniwersytet Małopolski. Nowiny 1994 nr 80
s. 4, il.
Zbiory Czesława Drąga – bibliofila z Boguchwały, woj. rzeszowskie.
4688. RUSIŃSKA-GIERTYCH HALINA:
Problemy książki w świetle ustawodawstwa
galicyjskiego z lat 1773–1818. Czas. Zakł. Nar.
O�����
ssol. 1994 z. 5 s. 7–56.
M. in. dotyczy Przemyśla.
4691. CIASTOŃ M[ARIA] A[NNA]: Nie
będzie fety. Dz. Pol. 1994 nr 221 s. 22. – Polem. RESZCZYŃSKI JERZY: Nie będzie fety.
Dz. Pol. 1994 nr 246 s. 7. – Odp. CIASTOŃ
M. A., Tamże
2. DRUKARSTWO.
RUCH WYDAWNICZY
Sytuacja finansowa spółki wydawniczej „Markpress” ze Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
a) Histor i a
4692. WK: Czasopisma, zielniki, wspomnienia. Dz. Pol. 1994 nr 198 s. 6.
4689. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Wszystko
zaczęło się od Franciszka Skielskiego. Gaz. w
Rzeszowie 1994 nr 42 s. 3, il.
Historia drukarstwa w Rzeszowie.
264
Rzeszowski KAW przyszłą oficyną wydawniczą
Uniwersytetu w Rzeszowie.
Ruch wydawniczy w Kolbuszowej, woj. rzeszowskie.
4693. ADAMSKI ANTONI: Płacić i tracić.
Nowiny 1994 nr 221 s. 4, il. * KLATKA ZYG-
MUNT: Zafundować szkołom lektury. Rozm.
Ryszard Zatorski. Trybuna 1994 nr 82 s. 12.
Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie.
4694. ZATORSKI RYSZARD: Upadek czy
fuzja z uczelnią? Trybuna 1994 nr 298 s. 12.
Oddział Krajowej Agencji Wydawniczej w Rzeszowie.
Dr u karst wo zob. też poz. 4728
Wyd aw nic t wa zob. poz. 567, 4435
3. KSIĘGARSTWO
4695. SZYMANIK BOGDAN: Handel
książką na prowincji. Wydawca 1994 nr 9
s. 16–17.
Sieć księgarń „BOSZ” w woj. krośnieńskim i przemyskim.
4. BIBLIOTEKI. CZYTELNICTWO
4696. (Ad): Biblioteka czeka… Nowiny
1994 nr 72 s. 12. * ADAMSKI ANTONI: Dziś
w piwnicy jutro… na makulaturę? Nowiny
1994 nr 85 s. 5, il.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.
4697. BIBLIOTEKI publiczne województwa rzeszowskiego w liczbach 1993 / [red.
Małgorzata Augustyn]. – Rzeszów: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1994.
– 24 s.; 21 cm
Opis. wg okł.
4698. BILIŃSKI LUCJAN: Biblioteki publiczne w liczbach 1991–1992. Prz. Bibliot.
1994 nr 3/4 s. 227–234, Summ.
M. in. woj. krośnieńskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie.
4699. BILIŃSKI LUCJAN: Gromadzenie
zbiorów bibliotecznych w zmienionej sytuacji na rynku książki. Bibliotekarz 1994 nr 9
s. 8–12.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4700. BILIŃSKI LUCJAN, KUŹMIŃSKA
KRYSTYNA: Status organizacyjny wojewódzkich bibliotek publicznych, ich finansowanie oraz niektóre zadania w r. 1994. Por.
Bibl. 1994 nr 3 s. 1–6, tab.
M. in. Krosno, Przemyśl, Rzeszów i Tarnobrzeg.
4701. (CZAK): Inteligencja wróciła do bibliotek. Dz. Pol. 1994 nr 248 s. 8.
Biblioteki w woj. krośnieńskim.
4702. DARAŻ ZDZISŁAW
Rzeszowskie Biblioteki Publiczne: sieć,
lokale, obiekty: 1910–1988 / Zdzisław Daraż. – Rzeszów: Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Zarząd Okręgu w Rzeszowie, 1994.
– 57, [1] s.: fot., rys.,; 30 cm
Dotyczy Rzeszowa i województwa rzeszowskiego.
4703. DZIAŁALNOŚĆ informacyjna bibliotek szkół wyższych: [ogólnopolska konferencja]. – Kielce, 1994.
Zawiera m. in.: Kartoteki informacyjne w Czytelni Instytutu Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej / Elżbieta Kałuża.
4704. INFORMATOR o zbiorach literatury emigracyjnej dostępnych w Bibliotece /
[oprac.] Anna Daszkiewicz; Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej. – Rzeszów: Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej, 1994. – 63 s.; 21 cm
4705. (jm): Jubileusz biblioteki. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 1 s. 8.
Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Wańkowicza w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
4706. JANIEC ZYGMUNT: Jest taka biblioteka. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom.
Rol. Pol. 1994 nr 23/24 dod. Grom. Małop. nr
12 s. II.
Biblioteka Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Boguchwale, woj. rzeszowskie.
4707. MOŁOŃ WANDA: Ksiąg jestem
niesyty. Nowiny 1994 nr 178 s. 5, il.
Biblioteka naukowa Filii UMCS w Rzeszowie.
265
4708. PIETRZKIEWICZ WANDA: Marian
Matysik (1929–1994). Z żałobnej karty. Por.
Bibl. 1994 nr 4 s. 46, portr.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, woj. krośnieńskie.
4709. S.J.: Biblioteki biją na alarm. Dz. Pol.
1994 nr 96 s. 8. – Polem. TUREK STANISŁAW: Nie gorzej niż gdzie indziej. Tamże nr
102 s. 9.
Dotyczy sytuacji bibliotek publicznych w woj.
rzeszowskim.
4710. STRATY bibliotek polskich w czasie II wojny światowej / oprac. Barbara
Bieńkowska; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw
Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za
Granicą – Warszawa: [Wydaw. Reklama
– Wojciech Wójcicki], 1994. – 131, [1] s., 3
k. map. złoż.: 1 fot.; 24 cm. – (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria A, Straty Kultury
Polskiej)
Oprac. na podst. publ.: Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945
roku. Wstępny raport o stanie wiedzy. Cz. 1–3.
Warszawa, 1994.
Bibliogr. s. 115–118. – Indeksy
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4711. STRATY bibliotek w czasie II wojny
światowej w granicach Polski z 1945 roku:
wstępny raport o stanie wiedzy / Barbara Bieńkowska [i in.]; red. nauk. Andrzej
Mężyński, Cz. 1: Analiza. Cz. 2: Tablice.
– Warszawa: Wydaw. Reklama – Wojciech
Wójcicki, 1994. – 424 s., 2 k. złoż. mapy:
fot., portr., err.; 24 cm. – (Straty Kultury
Polskiej)
Bibliogr. s. 124–130. – Indeks
4713. TARNOBRZEG – województwo /
[oprac. informacji Wiesława Lelińska, Teresa
Serwan]. – Warszawa: Wydaw. SBP [Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich], 1994. – 42,
[2] s.; 21 cm. – (Biblioteki w Polsce – Informator).
Indeks
Biblioteki woj. tarnobrzeskiego.
4714. TAS JÓZEF: Co z biblioteką? Życie
Przemys. 1994 nr 5 s. 6.
Kuńkowice, woj. przemyskie.
4715. TRYBUS KATARZYNA: Jest takie
miejsce. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 17 s. 8–9.
Filia Audiowizualna WBP w Tarnobrzegu.
Woj e wó dzka Biblioteka Publiczna
w Krośnie
4716. FARAJEWICZ GRAŻYNA: Patron dla biblioteki. Kur. Podkarp. 1994 nr
45 s. 10.
Stanisław Rymar – patronem WBP.
4717. KAMIŃSKI K[RZYSZTOF]: Biblioteka otwarta. Dz. Pol. 1994 nr 47 s. 17.
4718. LEŚNIAK DOROTA: Książka dla
wszystkich. �����������������
Rozm. Jan Tulik. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 67 s. 3, rys.
4719. R.M.: Odzyskane biblioteki. Nowe
Podkarp. 1994 nr 26 s. 6.
Dotyczy filii.
4720. TULIK JAN: Chcą książek o sobie.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 221 s. 2.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4712. STRATY bibliotek w czasie II wojny
światowej w granicach Polski z 1945 roku:
wstępny raport o stanie wiedzy. Cz. 3: Bibliografia / oprac. Urszula Paszkiewicz. – Warszawa: Wydaw. Reklama – Wojciech Wójcicki, 1994. – 102, [2] s.; 24 cm
Indeks
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
266
Woj e wó dzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Rzeszow ie
4721. (and): Lustracja w bibliotece. Nowiny
1994 nr 251 s. 8.
4722. ADAMSKI ANTONI: Biblioteczna
bieda w Rzeszowie. Nowiny 1994 nr 67 s. 5.
4723. JAKUBOWSKI SZYMON: Batalia
o bibliotekę. Dz. Pol. 1994 nr 284 s. 20. – Polem. TUREK STANISŁAW, Tamże nr 301 s. 8.
Dotyczy zabytkowych kamienic na rzeszowskim Rynku.
4724. KANIA NATALIA: Zapoznajmy się z
ekspozycją… Aspekt 1994 nr 9 s. 9.
Ekspozycja o problematyce wychowawczej.
725. KLIMCZAK JOANNA: Zaginione
pozycje. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 285 s. 2, il.
4726. KREMPF ZBIGNIEW: Książka łagodzi cierpienia. Nowiny 1994 nr 90 s. 12.
Filia WBP w Szpitalu Wojewódzkim nr 2.
4727. TUREK STANISŁAW: Książka dobra na każdy czas. Rozm. Anna Rakuś. Głos
Rzeszowa 1994 nr 12 s. 12.
Woj e wó dzka Biblioteka Publiczna
w Przemyślu zob. poz. 1017
Bibliotek i zob. też poz. 4742
5. CZASOPIŚMIENNICTWO.
DZIENNIKARSTWO
a) Histor i a
4728. LUDZIE prasy i drukarstwa Kielecczyzny w XIX i XX wieku: (indeks
biograficzny) / pod red. Mieczysława
Adamczyka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej.
Pracownia Historii Prasy. – Kielce: WSP,
1994. – [2], 117 s.; 21 cm
M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
4729. OŻÓG MARIA EWA: Prasa żydowska w Rzeszowie w 1895 r. Zesz. Nauk. WSP
Rzesz., Hist. 1994 z. 4 s. 63–77, Zsfg.
4730. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Prasa
galicyjska. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 193
s. 3, il.
XIX w. i pocz. XX w. Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
4731. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Rękoczyny
i… sztuczne zęby. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
48 s. 3. * TENŻE: Z pominięciem zwierzchności… Tamże 1994 nr 54 s. 3, il.
Z historii czasopiśmiennictwa w Rzeszowie.
4732. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Różnorodność tematyczna. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr
164 s. 3, il.
Art. zawarte w „Głosie Rzeszowskim” z roku
1897 i 1907.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
4733. BOROWY JAN: Nieobojętny w opałach. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 26 s. 1, 5.
Dotyczy konfliktu miesięcznika „Nieobojętni”
z MKZ NSZZ „S” w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
4734. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Jubileusz „Rocznika Przemyskiego”. Rocz. Przemys.
1993/1994 t. 29/30 s. 5–11.
4735. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie. Rocz. Przemys. 1993/1994 t. 29/30
s. 269–276.
Omówienie czasopisma pt. „Ukraina. Nauka
i Kultura”, wydawanego w Kijowie.
4736. CIESIELSKI WIESŁAW: Wierzę w
wolne dziennikarstwo. Rozm. Marek Szenborn. Super Flesz 1994 nr 10 s. 6, portr.
M. in. prasa w Rzeszowie.
4737. CYRAN TOMASZ: Co nowego w
RUCH-u? Rozm. Antoni Adamski. Nowiny
1994 nr 149 s. 3, portr.
Oddział Rzeszowskiego „Ruch-u” S.A.
4738. (esi): Nagrodzenie z naszego regionu. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 135 s. 1.
Nagrody III Konkursu dla Prasy Lokalnej dla:
miesięcznika „Aspekt” z Kolbuszowej, tygodnika
„Corso” z Mielca, kwartalnika „Peremys’ki Dzwony” z Przemyśla oraz dla „Wieści z Gminy” z Borowej.
267
4739. GUBERNAT ANDRZEJ: Zimowy
konkurs ze zniżkami. Gaz. w Rzeszowie 1994
nr 75 s. 3, rys.
Dotyczy konkursów ogłaszanych przez rzeszowski dziennik „Nowiny”.
4740. J.G.: Bojkowszczyzna. Nowiny 1994
nr 111 s. 5, rys.
Dotyczy najnowszego zeszytu–periodyku „Almanach Karpacki – Płaj”.
4741. (jg): Pożyteczny „Informator”. Nowiny 1994 nr 33 s. 4.
Rzeszowski Informator Kulturalny.
4742. (J.S.): Jubileusz „Dziurki”. Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 21 s. 8, il.
Gazetka młodzieżowa redagowana w kole
dziennikarskim przy WBP w Tarnobrzegu.
4743. Jot-Em: Kańczuga ma własną gazetę!
Pogranicze 1994 nr 24 s. 10.
Dotyczy „Gazety Kańczudzkiej”.
4744. KACAK JERZY: Wystarczy zabiegać
o czytelnika. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny
1994 nr 96 s. 3, portr.
Dotyczy spółki z o. o. „Ziemia Przemyska” w
Przemyślu wydającej tygodnik „Życie Przemyskie”.
4749. NIKLEWICZ KONRAD: Cmentarz,
euroregion i my. Polis 1994 nr 3 s. 27–30.
Relacja z Warsztatów Dziennikarskich Młodych
w Przemyślu.
4750. PINTAL WACŁAW: Pięćdziesiąty
„Goniec…” Tyg. Nadwiśl. 1994 nr 20 s. 8–9.
Dotyczy jubileuszowego numeru pisma społeczno-kulturalnego „Goniec Staszowski”. Woj.
tarnobrzeskie.
4751. POMYKAŁA MAREK: Zamierzaliśmy tropić szwindle. Kur. Podkarp. 1994 nr
44 s. 4.
Redaktor niezależnego tygodnika „Echo Sanoka”. Woj. krośnieńskie.
4752. RAK ROMAN: Sen o wielkim mieście. Kur. Podkarp. 1994 nr 23 s. 3.
Dotyczy pisma „Hejnał Krośnieński” wydawany przez Krośnieński Komitet Obywatelski „Solidarność”.
4753. ROCZNIK Historyczno-Archiwalny.
– T. 5. – Przemyśl, 1988
Dystrybucja prasy w woj. południowo-wschodnich przez Rzeszowski Oddział „Ruch” S.A.
Rec. TARAKANOWSKA MARIA, Archeion
1994 t. 93 s. 278–281.
4745. KOKOSZKA ELŻBIETA: Pluralizm
sanockiej prasy. Nowe Podkarp. 1994 nr 35 s. 6.
4754. SOKÓŁ ZOFIA: Prasa lokalna województwa rzeszowskiego (1989–1994). Zesz.
Prasozn. 1994 nr 3/4 s. 84–94, Summ.
4746. KOŹ K.: Między Lwowem a Wiedniem. Tyg. Kult. 1994 nr 4 s. 2.
Dotyczy pisma literacko-społecznego „Fraza”
wydawanego przez WSP w Rzeszowie.
4747. (MOT): Z Korytnik w świat. Dz. Pol.
1994 nr 77 s. 25.
Dotyczy miesięcznika „Nad Sanem” wydawanym przez ODR w Korytnikach, woj. przemyskie.
MARTENS K.: Ludzie, którzy mi imponują = poz. 3331
4748. NICPOŃ HENRYK: Gra w Przemyskie. Dz. Pol. 1994 nr 212 s. 11. * WARZOCHA ADAM: Nikuła albo „Życie”. Nowiny
1994 nr 176 s. 4.
268
4755. SOKÓŁ ZOFIA: Uczniowskie czasopisma szkół średnich w Rzeszowie. Aspekt
1994 nr 3 s. 13.
4756. SZELIGA ZDZISŁAW: Od „Hulaj
Duszy” po „Okruchy”. Jarosławska prasa.
Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 139 dod. Gaz. w Jarosławiu s. II.
Woj. przemyskie.
4757. SZWIC JACEK: Redakcja, komandosi i organista. Życie Przemys. 1994 nr 18
s. 8, il.
Przede wszystkim dotyczy lokalnej gazety „Głos
Mołodycza” ukazującej się we wsi Mołodycz, woj.
przemyskie.
4758. WARZOCHA ADAM: Nowiny od 45
lat. Nowiny 1994 nr 179 s. 1, 3, il.
45-lecie.
4766. (d): Z cerkwi do… łaźni. Pogranicze
1994 nr 8 s. 1–2, rys.
Archiwum Państwowe w Przemyślu.
4759. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Jarosławski kwartalnik AK (nr 12)… Nowiny
1994 nr 165 s. 6.
4760. WILGUCKI ARTUR: Na „Strychu”
po latach. Życie Przemys. 1994 nr 41 s. 6, il.
Omówienie pisma literacko-artystycznego
Przemyśla – „Strych Kulturalny”.
4761. (zs): Znikające tytuły. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 190 s. 8 dod. Gaz. w Przeworsku.
Czasopiśmiennictwo w Przeworsku, woj. przemyskie.
4762. (zw): AK od Jarosławia do Lwowa.
Nowiny 1994 nr 56 s. 6.
Dotyczy 10 numeru Jarosławskiego Kwartalnika AK.
4763. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Już 500
numer. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 118 s. 1.; nr
119 s. 2.
Rocznica „Gazety w Rzeszowie”.
Czas opiśmiennic t wo zob. też poz.
3077, 3121, 3145, 3366, 3793, 3822
— historia 853, 971
Dzienni karst wo zob. też poz. 3122,
3331
6. ARCHIWA
4764. ARCHIWA Potockich. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 270 s. 2. * MARKERT HANNA: O zaginionej fortunie Potockich. Kur.
Pol. 1994 nr 256 s. 7.
Także: Nowiny 1994 nr 224 s. 3.
Dotyczy archiwum wywiezionego w 1944 r. z
Łańcuta, woj. rzeszowskie.
4765. BASTA JAN: Źródła archiwalne do
dziejów samorządu rolniczego na Rzeszowszczyźnie. Pr. Hist.-Archiw, 1994 t. 2 s. 3–13,
Summ.
Charakterystyka zespołów akt.
4767. DALECKI MACIEJ
Akta szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu
/ Maciej Dalecki; Archiwum Państwowe w
Przemyślu. – Przemyśl: AP, 1994. – 160, [6]
s.; 21 cm
Streszcz. w jęz. ang., niem., ros.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4768. DŁUGOSZ EMILIA: Kronika archiwów południowo-wschodniej Polski za
lata 1990–1992. Rocz. Hist.-Arch. 1994 t. 7/8
s. 339–348.
M. in. dotyczy województw: przemyskiego i rzeszowskiego.
4769. DZIEDZIUK AURELIA
Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu: (przewodnik) / Aurelia Dziedziuk; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: AP, 1994. – 225 s.; 21 cm
Bibliogr. s. 14
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4770. DZIEDZIUK AURELIA
Spis zespołów całkowicie opracowanych w
Archiwum Państwowym w Przemyślu / Aurelia Dziedziuk. – Przemyśl, 1991.
Rec. TARAKANOWSKA MARIA, Archeion
1994 t. 93 s. 235
4771. EWIDENCJA ludności w zasobie
Archiwum Państwowego w Przemyślu i Oddziale w Przeworsku: (informator) / Archiwum Państwowe w Przemyślu; (wykaz oprac.
Bogusław Bobusia, A. Nowak, Michał Proksa; wstęp oprac. B. Bobusia. – Przemyśl: AP,
1994. – VIII, 112 s.; 21 cm
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4772. KROCHMAL ANNA
Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum
Państwowego w Przemyślu / Anna Krochmal. – Przemyśl 1993.
Rec. (b), Pogranicze 1994 nr 14 s. 2, il.
269
4772a. KUBICZEK BARBARA: Posiedzenia naukowe w archiwach państwowych
w latach 1990 i 1991: zestawienie referatów ze streszczeniami. Archeion 1994 t. 93
s. 396–417.
Dotyczy m. in. Archiwum Państwowego w
Przemyślu i Rzeszowie.
4773. MIELNIK ANDRZEJ KAZIMIERZ:
Powiatowe Archiwum Państwowe w Sanoku
w latach 1954–1976. Rocz. Hist.-Arch. 1994
t. 7/8 s. 247–269.
4774. PACYKOWSKI PRZEMYSŁAW:
Wystawa: plakat w zasobie AP w Przemyślu
od początków XX w. do 1939 r. Archeion 1994
t. 93 s. 353–354.
4775. PRACOWNICY Archiwum Przemyskiego w latach 1874–1994 / [red. nauk. Zdzisław Konieczny]; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: AP, 1994. – 29 s.; 21 cm
4776. PROKSA MICHAŁ
Przewodnik po zespole akt miasta Jarosławia / Michał Proksa; Archiwum Państwowe
w Przemyślu. – Przemyśl: AP, 1994. – 172,
[7] s.; 21 cm
Bibliogr. s. 160–172. – Rez., Summ., Zsfassung.
4777. (S.J.): 120 lat archiwum [w Przemyślu]. Dz. Pol. 1994 nr 115 s. 21.
4778. STASIUK MARIA: Pracownia konserwatorska Archiwum Państwowego w Przemyślu. Rocz. Hist.-Arch. 1994 t. 7/8 s. 271–276.
4779. SZENBORN MAREK: Dotykanie
historii. Gaz. w Rzeszowie 1994 nr 275 s. 1.
Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
4780. WOŁEK MAREK: Archiwa zakładowe urzędów terenowych organów administracji państwowej województwa przemyskiego (1986–1990). Rocz. Hist.-Arch. 1994 t.
7/8 s. 277–283.
Archiwum Państ wowe w Przemyślu
zob. też poz. 659
Archiwa zob. też poz. 99, 104
INDEKSY
INDEKS AUTORSKI
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwiska autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, redaktorów, recenzentów, polemistów, przeprowadzających wywiad, ilustratorów i autorów opracowań graficznych. Nazwiska autorów recenzowanych sztuk teatralnych wyróżniono kursywą. Liczby odsyłają do numerów pozycji w tekście „Bibliografii”.
Objaśnienia skrótów
fot. – autor fotografii
il. – ilustracje
odp. – odpowiedź
oprac. – opracował(a)
oprac. graf. – oprac. graficzne
polem. – autor polemiki
przedm. – przedmowa
rec. – recenzent
red. – redaktor
reż. – reżyser
rozm. – rozmawiał(a)
tłum. – tłumacz
(A) 2348; rozm. 1452; (a) 1959, 2870; A.B.
343, 2450; A.C. 2200; (AC) 1384, 1491–92,
1520; (ac) 439, 1290, 2200, 2405, 2784,
2738; (A.D.) 1843, 1909, 3903, 3926, 4360–
61; (Ad) 1091–94, 1346, 1385, 2485, 3124,
3288–89, 3364, 3393, 3532, 4696; (ag) 161,
1432, 3368, 3861, 4278; A.M. 1528; (am)
593, 1539–40, 1906, 3218; (an) 1286, 1385a,
2149, 2275, 2610, 3126, 4057, 4542; A.O.
1647, 1875; rozm. 1197; (ap) 3638, 3723,
3783, 3831, 4543, 4552–53, 4570–71; rozm.
3560; A.R. 2634; (A.R.) 1624; (ar) 976,
2406, 2526, 2682, 3081, 3125, 3218, 3499,
3953; (AS) 1347, 1386, 1493–94, 1620,
2201, 2298; (as) 1289, 1619, 2202; (a-s)
594, 731, 1250, 2276–77, 2407, 2600, 2823,
3569; (aw) 162, 1886, 2981, 3259, 3661,
3699, 4052; A.Z. 3444; (az) 1144, 2323,
3602; AGS 1818; (AGS) 1256; A.H.B. 1495;
A.K.K. 1766, 1791, 2486; (akk) 3290– 91;
(AMC) 732, 1471, 1621, 1924, 2982, 3056,
3944; (amc) 1472; (amp) 1925; (and) 4721;
(apl) 2252, 2601, 2725, 2777, 2878, 3784;
(ara) 2602, 4483, 4501; ASK 516, 1218,
1387; (ASK) 1391, 1792, 2183, 2408, 2487,
3127, 3582; ATA 1793; Awa 1251, 2181;
(agis) 1219, 4482; Al-Bo 3260, 4427, 4621;
(albo) 733; (andy) 3198;
Adamczyk J. red. 3584
Adamczyk M. red. 4728
Adamkiewicz D. 822
Adamska B. 1433, 3918
Adamski A. 400–1, 464, 624, 1095, 1388, 2253,
2303–5, 2603, 3128, 3199, 3292, 3383,
3394–97, 3439, 3533, 3785, 3823, 3898,
3911–2, 3914, 3919–20, 3932–33, 4362–65,
4408–10, 4440–45, 4515, 4690,4693, 4696,
4722; oprac. 3438; polem. 1093, 3914, 4364;
rec. 4665; red. 117; rozm. 1120–21, 1373,
2651, 2926, 3551, 3568, 3872, 3943, 4456,
4458, 4476, 4737, 4744
Adamski J. F. 524, 567, 625; red. 137, 524,
567, 815, 2483
Adamski R. 2561
Aksamit G. red. 16
Ałeksandrowycz W. 4647
Andres Maria 368
Andres Mariusz 1039
Andrzejewski S. 2798
Andrzejewski Z. 369–71, 3649, 4526, 4622–23;
polem. 390; rec. 973
Anioł S. 4168
Anna 4484
Antosz L. red. 4
Armata J. 4235
Arot M. 344
273
Ataman J. 4448, 4459, 4461
Augustyn A. 2778
Augustyn B. 4279–81
Augustyn Maciej 1434
Augustyn Małgorzata red. 4697
Augustyn Mirosław 880
Augustyniak U. 4673–75
Augustynowicz J. 402
(B) 2824; b. rec. 493; (b) rec. 4772; B.B. 3700;
(BH) 163, 223, 517, 3224, 3725, 3804,
3890, 3977–78, 4411; (bh) 164–65, 518–
21, 978, 1879, 2215, 2746, 2834–35, 3082,
3162, 3369, 3726, 3765, 3979; B.S. 2013;
(bt) 1291–92, 2395, 2825; (baj) 2324; BAK
2278, 2325, 3129, 3954; (BAK) 1846, 3585;
(BER) 2546; BOB 211, 3786, 3832, 4593–
94; (BOB) 3766; (bor) 2409; (bos) 611,
1293, 1473, 1529, 1625, 1928–31, 2630,
3057, 4653
Babiarz J. 1831
Bachmann K. 2807
Bachta E. 2451
Bacza M. 2747
Badeński Z. 3953
Bajor A. 1777
Bajorek J. 1699
Bal W. 4654
Balawender K. 3002
Balicka D. 3603
Bałda W. 280, 868, 1186
Banaś-Kozdraś B. red. 47
Bańcarz S. 580
Bar J. red. 66
Bar M. 3980
Baran A. red. 101
Baran M. 581
Baranowska-Bilska A. red. 25
Barcik J. S. 4624
Barczak K. 1308
Barczentewicz A. red. 98
Barlik E. 1257, 1541, 1626
Barnat T. red. 28
274
Barski R. 697, 4282, 4603; red. 4524
Bartkiewicz P. 4544
Bartkowski M. 933
Bartmiński J. 2983
Bartosz W. 372, 934
Bartoszewski P. 1098
Barwińska M. oprac. 4274
Basta J. 1099, 4765; red. 99
Bastrzyk S. 4676
Bata A. 345–46, 626, 1450, 1750, 2161, 2348,
2836–38, 2954–56, 3767, 3894, 3981, 4412;
polem. 2836; red. 86,124
Batko K. 705
Bator E. red. 313
Bator K. 4655
Batowska B. 2867
Bauer J. 1745, 1778, 2065
Bąk J. 3464
Beda D. 454
Bednarczuk L. 3586
Bek W. 2235, 2868, 3763, 3833; polem. 2868,
2989; rozm. 174
Beksiński Z. 4413
Bentkowski A. 2279, 3124; polem. 2910
Berdan W. 1374
Berger J. 1100
Berkowicz M. 4224
Bertman M. 487
Bestianowicz A. 4545
Besz Z. rozm. 2889
Betlej B. 4179, 4236–38
Bęben S. 2897
Bętkowski A. 3326
Białobok J. 811
Bidas U. red. 29
Bieda T. 1040, 1101
Bielamowicz Z. 4203, 4625; red. 4203
Bielawski R. 1440
Bieleń B. 1348
Bieniek M. 3465
Bieniek W. 1309–10
Bień A. 880
Bieńkowska B. 4811; oprac. 4710
Bierczyńska E. 3225
Bijak J. rec. 3149
Bileński M. 4058
Bilińska A. 629
Bilińska W. 629
Biliński L. 4698–700
Bilska Anna zob. Baranowska-Bilska A.
Biłczyński P. 628
Binduga A. 2672
Biodrowicz T. 1451–52
Birek M. zob. Rabizo-Birek M.
Birkenmajerowa M. zob. Borowiejska-Birkenmajerowa M.
Biskup B. 3786a, 3834, 4446
Biskupski R. 4647
Bitkowski J. 1005, 1041, 1061
Bizoń J. 3293
Blin-Olbert D. 1438, 4296
Bluj M. 3982–85, 4059–60, 4116, 4125–26;
red. 136; rozm. 4084, 4130, 4132
Błażejewski T. 4194
Błędowski M. 1271
Błoński J. 686
Bober H. 1726
Bober J. 1412
Bobko A. 3004
Bobula M. 3431
Bobusia B. 1102; oprac. 4771; wstęp 4771
Boczar M. 3701, 3730
Boczar W. 3130
Bodziany P. red. 95
Bogacz K. 1071–72
Bogdan D. 1389, 1542–43; red. 46
Bogusławska A. 3805
Bojorek J. 3955
Bołtryk M. 3862, 4627
Bonusiak W. 3534; red. 4599
Borcz H. 4626; red. 66
Borcz K. 2869
Boroń K. 403; rozm. 4207
Borowiec S. 775
Borowiec T. 775, 940
Borowiec W. 166, 1945, 3294, 3398, 4061–63;
rozm. 3362
Borowiejska-Birkenmajerowa M. 835
Borowik Z. 3005; polem. 2904
Borowy J. 4733
Borycki S. 278
Borys M. 4064
Borysławski R. 1006–7, 2547, 2696, 3261,
3510, 3702, 3772, 3901–2, 4628; rozm.
2112, 2427, 2700, 2896, 3276–77, 3385,
3392, 3603, 3716, 3764, 4025, 4043, 4341
Borysowicz J. 3806
Borzęcki Jacek 281, 325, 523, 935, 1008, 1103,
1174, 1349–50, 1684, 2353, 2548, 2697,
2808, 2984, 3113, 4320, 4629; polem. 3271
Borzęcki Jan A. 440–42, 706, 801, 1292, 1294,
1311, 1627, 1864, 1946, 2066, 2146–47,
2299, 2410–11, 2631–32, 2643, 2799, 2800,
2936–38, 3058, 3154–55, 3352–53, 3440,
3604, 3956, 4387–89, 4588–89; polem. 225,
3066; rec. 225, 4226; rozm. 1713, 3059
Bosak F. 2957–58
Bosek A. red. 1237
Brandenburski A. rozm. 3870
Broda J. red. 58
Brożbar K. 2537
Bruszewska L. 877
Brycki J. 2538–39
Brygidyn A. 979
Brykowski R. 4296
Bryzek A. zob. Różycka-Bryzek A.
Brzewski E. red. 11
Brzezińska-Wójcik T. 465
Brzeziński M. 488
Brzoskwinia W. 936
Brzozowski S. 1440
Bubak J. 4296
Buczakowska J. 520
Budowa S. 3835
Budziński T. 630
Budzyński Z. 373, 835, 906–7, 3500, 3511,
4734–35; rec. 4624; red. 108
Bujak A. 4283
Bujak B. 2898
Buko A. 869–70, 3512
Bukowiec T. 3200
Burchard T. oprac. 614
Burek K. 3513, 3949; oprac. 4233; rec. 874;
red. 154; rozm. 3512
Burek M. oprac. 4233
Burek T. oprac. 4233
Burek W. 4233
Burghardt A. 4188
275
Burtan J. 2899
Burtas J. 1220
Bury Joanna 2559; polem. 3444
Bury K. 3059
Bury R. 3967
Burzmiński W. 167, 2116–17, 2306, 2870,
4022; rozm. 1011, 2122, 2696, 2867, 4023
Burzyński T. 1150–51, 3514–15
Buszko J. red. 4599
Byczek W. 4284
Bystrzycki P. 391
Byszuk D. 1104
Bzinkowska J. 719
(ch) 1658; (CZ) 3131; (cz) 3441; (ced) 2307,
3605; (CHZ) 2067; (ChZ) 2644; (CZAK)
216, 980, 2308, 3869, 3895, 4278, 4701;
rozm. 344; (czak) 631, 2645, 2959, 3083–
97, 3442, 3768, 4278, 4285–87; rozm.
3899
Capiga A. 612, 1295, 1351, 1413, 1496–97,
1622, 1707, 1947, 2038, 2203–4, 2396–97,
2405, 2633, 2939–40, 3156, 3163, 3201,
3354–56, 3807, 4147; rozm. 1386, 1499,
1514, 2314, 2503, 2943, 2945, 3756
Cebulak T. 1609
Cebularz J. 4023
Cegła E. 2960
Centkowski J. 3587
Chałupski J. 1352
Chlebek Z. 2364
Chłopecki J. 2900, 3535, 4534; polem. 2900,
3540
Chłódek Z. 3836
Chmaj A. 1779, 2604
Chmiel M. 347
Chmiel Z. oprac. 3664
Chmielarz A. 1097
Chodorowski J. 2901
Chojnacki I. 1498, 2184
Cholewiński Z. 1312
Chomentowska B. 822
Chorzępa K. 2125
276
Chrobaczyński J. 2205, 3731
Chróścielewski T. 404
Chruszczyński J. red. 460
Chrzan J. 2068
Chrzanowski T. 4321
Chudyba M. red. 4524
Ciastoń A. M. 339, 613, 871, 1073, 1414,
1474–75, 1521–23, 1921, 1932, 2397, 2412,
2630, 2739–40, 2941–42, 3058, 3157, 3164,
4390, 4677, 4691; polem. 4691
Cichocka J. 3491
Cichowska M. 4414
Cichowska U. oprac. 457
Ciech P. 1375
Ciechanowska M. 466; red. 466
Cielemęcki M. 3165
Ciepiela E. 880
Ciepiela P. 880
Ciesielski W. 1272, 1544, 2488–89, 4736; polem. 1553, 2607a
Cimała B. rec. 722
Cimoszewicz W. 3158
Cioch P. 2157, 3717, 3773
Ciosek B. 4485–86
Ciosek J. zob. Mroczek-Ciosek J.
Cisek K. 1415
Ciupiński Z. 374, 2871
Cychol D. 2172
Cynarski W. 4065
Cynkar M. 168–69, 1376, 1984, 2236, 2309,
2826, 3443–44, 4322, 4428, 4632; red. 94;
rozm. 1760, 1949, 2871, 3445
Cyran T. 4737; polem. 3145
Cyran-Rymarz A. 3327
Cyrek P. 632, 788, 3732, 3837, 3863, 3950,
4323–24; rozm. 3170
Czach R. 734–35, 1518, 1530, 3934, 3957;
rec. 1070
Czachara M. M. 3769, 3838–40, 4325, 4535–36
Czajczyńska J. 2580
Czajka W. 872; red. 872
Czajkowski J. 1145, 3870–72, 4296; oprac.
1135; red. 79, 4296
Czajkowski Z. 880
Czapczyńska D. 835
Czapliński L. 4572
Czapnik J. 1861
Czapor A. 4109
Czarnecki B. 3479
Czarnecki W. red. 995
Czarny J. 2413; rozm. 4148
Cząstka J. J. 1440
Czech S. 3986–87; rozm. 4083
Czekajowski R. 972
Czepiela K. 258, 2902
Czerendrecka B. 3384
Czernicki M. 486
Czerny E. 1009
Czeykowski S. 4251
Czopek S. 742, 1438; oprac. 758; polem. 3894
Czuper K. 3491
Czyrnik A. red. 129
Czyż Z. 4450; red. 59
ćoh 1141
Ćwik D. 4204
Ćwik W. 4253
Ćwik Z. 2872
Ćwikliński P. 3098
(D) 981; rozm. 2004, 2932; (d) 894, 1759,
2088, 2237–39, 2310, 2354–55, 2414,
2827, 3166, 4326, 4766; (D.A.) 1780; dk
4519; (dk) 2508, 2605, 2779–80, 3167,
4205, 4558–59; D.M. 1545; (DM) 595,
1259, 2075–76, 2185, 2280, 2781, 3295–
96, 3304, 3399; (dm) 596, 1221–22, 1258,
2126, 2281, 2415, 2452, 2782–83, 2788,
3007, 3297–98, 3536, 3560; (dn) 1546;
(ds) 3299; D.W. 2873, 2985; dw 2118; (dw)
1203, 1630, 2698–99, 3606, 3733, 4024,
4326; (del.) 474, 1985, 2239–40, 2874,
2986; (DoK) 3787; dow 2875; (dow) 1152;
(drm) 170, 2839, 3873
Dalecki M. 937, 2212, 4327, 4767
Dalecki R. 391
Damdin M. zob. Karp-Damdin M.
Damszele E. 2004
Damski Z. 375, 1042
Danielak B. 3445
Daniłowicz P. 1325
Daraż Z. 4702
Darmochwał T. 633
Darocha M. 2213
Daszkiewicz Andrzej 889
Daszkiewicz Anna oprac. 4704
Datko A. 4604
Dawidowicz A. red. 109
Dąbrowa-Kostka S. 391
Dąbrowski E. 880, 1043, 1074
Dec A. 182, 3008; polem. 3124
Dejna K. 4172
Delmanowicz D. 2107, 2239, 2241, 2356,
2763, 3607, 4053, 4630, 4631; rozm. 399,
3387, 3391, 4336
Deniszczuk M. 1173
Depa W. 2126; polem. 4364
Deutsch H. 391
Dębicki K. 787
Dębowska K. red. 4601
Dietl J. 1314
Długosz E. 4768
Dłuska A. zob. Witko-Dłuska A.
Dłuski S. 3808, 4195, 4239; rec. 4192, 4196,
4215–16; red. 37
Dmowska B. 3703
Dmytryk I. 659
Dolecki S. 3165
Dolina S. 811
Dołowska A. rozm. 2672
Domagała J. 1936
Dracz C. 3385
Drozd A. red. 82
Drozd J. 1476
Dryja B. 4254
Dryka E. 3368
Dryla W. 4025
Dryll I. 2491
Dubański Z. polem. 2437
Dubiel F. 886
Duć-Fajfer H. 2809, 4296
Duda M. 3370
277
Dudek D. 908
Dudzińska H. 938–39, 1044; oprac. 402, 405,
413, 1435; red. 105
Dudziński K. J. 406
Dunat B. 2876
Durda M. 3650
Dworak T. Z. 525
Dybkowska A. 897
Dybowska-Ryś I. 2696
Dydek S. 2453, 2483
Dygdała J. 897
Dyndur W. 2081
Dynkowska M. 1315
Dyrda S. 226
Dziadulewicz S. oprac. 723
Dziaduła E. 1316, 2594, 2868, 2877; polem.
1270, 2868
Dzianott A. 3300
Dzieduszycka H. 4573
Dzieduszycki W. 4573–75
Dziedzic K. 2040
Dziedzic S. K. 217, 316, 475, 890, 982–84,
1153–61, 1727, 1960, 2005–6, 2069, 2079,
2127, 2454, 3226, 3446, 3537–39, 3608,
3915–16; oprac. 323; rec. 889; rozm. 212–
13, 226, 322, 324, 893, 1149, 1783, 2011,
2022, 2040, 2464, 2607, 2624, 2723, 3010,
3050, 3400, 3788, 3829, 3835, 3841, 3843,
3931, 4706
Dziedzic W. 2061
Dziedziuk A. 4769–70
Dzieszyński R. 2455, 3071
Dziewidek K. polem. 3685
Dzięciołowski S. 823, 1436
Dziudzik Z. oprac. 235
(ec) 2216; E.K. 2416, 3609, 3874, 4415; (ek)
2840; E.S. 171, 1659, 2007; (ES) 2708; EW
2606; EMP 1610; (EMP) 593, 1174, 1222a,
1273–74, 1390, 1547–50, 1611–12, 1648,
1767, 1838, 1910, 2186, 2311, 2709, 3809;
(emp) 1223, 1260, 1551–57, 1613, 1685,
1893, 2008, 2101, 2150, 2162, 2186, 2254–
56, 2841, 3132–33, 4127, 4366; (EMS)
1853; (esi) 4738; (ewg) 218, 527, 1188,
278
1437, 1717–18, 1751, 1878, 1880, 1961,
2162, 2456, 2746, 2842, 2878, 2961, 3875;
(emes) 634–35, 1353, 1465, 2102, 2417,
2683, 3610, 3988; EMPE 2699
Ejma-Mulatańska M. 1794; rozm. 2923
(fi) 3202–4; F.K. rozm. 4015; F.S. 1795, 2187
Fabijańska-Żurawska T. 3935
Fajfer H. zob. Duć-Fajfer H.
Fal J. G. 888
Farajewicz G. 4716
Faryś J. red. 1096
Fawcett M. 3651
Feleńczak S. 2607
Fenczak A. S. 4647
Ferenc A. 4679
Ferenc K. polem. 2927
Ficek S. 4066
Fierla I. red. 1317
Fijałkowska A. 822
Fijałkowska E. 880
Fijałkowska R. 1499
Fijałkowski J. 4391
Filar K. 529
Filipek J. red. 23, 139
Filipek M. 489
Filipowicz A. 2810
Filipowicz W. 985
Firak W. 172
Firlej K. 1075
Flaga J. 2008
Fleszar M. 3841
Flisak J. red. 20
Florek M. 736, 763, 4392; rec. 884
Forster K. red. 62
Fox J. red. 391
Franko O. 2811
Frej M. zob. Moldenhawer-Frej M.
Frey D. 1477, 2841
Frey-Stecowa B. 4393
Fryc S. 1728, 1752, 2151, 2214, 2217, 3652, 3734
Fryś-Pietraszkowa E. 1438
Fura F. 3010
Furman W. red. 62
G.K. 1558; (gm) 1559; G.N. rec. 891; gw
2118; (gw) 3774; (GES) 1275, 1887; (graf)
173, 698; (graw) 2549, 3787
Gacek J. 3921; red. 145
Gadomska G. oprac. 456
Gadzinowski P. 2492
Gaik J. 3540
Gaj-Piotrowski W. 720, 1162, 3945, 4680
Gajdek M. 4128
Gajec A. 2943
Gajos L. 3401–2
Galisz D. 3842
Galos S. 1189, 2152, 3735
Gałda M. red. 146
Gałek J. 4155–56
Gancarski J. 734, 755
Gancarz P. 4129
Gancarz T. 1897
Garbacz D. 318, 969
Garbacz E. 738; fot. 4596a
Garbacz K. 721, 737–38, 748; fot. 4596a
Garboś B. 4226; red. 874
Gardian W. M. 2700
Gaweł A. 2128
Gaweł L. 336
Gawlik J. 1057, 2493–94, 2607a, 3736; polem.
1057, 3271, 3685; red. 45
Gądek H. red. 874
Gąsiewski W. 811
Gąsior W. 4157–58
Gąska K. zob. Kowal-Gąska K.
Gąsowski T. rec. 909
Gdawiec T. 636
Gedl M. 739
Gerhard J. 4181
Geroń S. 4130
Geroń W. 4130
Giemza J. polem. 4342
Giermański A. 1440
Giertych H. zob. Rusińska-Giertych H.
Gieysztor A. 873
Gil K. 2016
Gil Z. 4288, 4605
Gilewicz K. 3501
Ginalski Jan 567
Ginalski Jerzy 4289
Głazek T. 615
Głowa W. red. 111
Głowaciński Z. 530
Głowacka M. 4487
Głowacki R. 582
Gmiterek H. 812
Gnarowski W. 1560
Gnat-Wieteska Z. 443
Gocki H. 2843
Godek Cz. 3491
Godlewski A. 4117
Gogolewski S. 1742, 2218, 2312
Golachowska-Szczygłowska B. 986
Goleniowska-Lach Z. 583
Golimont A. 2801
Golińska M. rozm. 1304
Golla S. 815
Golle J. 174
Gołąb H. 3843
Gołąbek W. 4534
Gołda J. 348, 637, 1962, 3731
Gołębiowski S. 880
Gomulanka S. 4290
Gomułka W. 349
Gonczarska B. rozm. 1913
Gorczyca A. 175–79, 287, 531, 638, 711, 766,
1175, 1190–91, 1453, 1533, 1634, 1649,
1656, 1660–65, 1719–20, 1729, 1877, 2041,
2103–4, 2153, 2161, 2163, 2219–20, 2226,
2313, 2458–59, 2495, 2508, 2540–41, 2581,
2683–84, 2747–48, 2844, 2962–64, 3074,
3099–100, 3168–69, 3220, 3227, 3371–72,
3403, 3653, 3727, 3810, 3876–77, 3989–90;
rozm. 3022
Gorczyca E. 161, 219, 347, 520, 639–41, 1963,
2221, 3228, 3731, 3864
Gorczyca E. zob. też Wietecha-Gorczyca E.
Gotar J. rec. 4252
Góralski Z. 927
279
Górecki W. 3968
Górka A. 3229
Górlikowski M. 2009
Górny J. 2365, 3013
Górski A. 3447
Górszczyk D. 4394
Graban V. red. 144
Grabiniak P. 2222
Grabowska A. zob. Sucheni-Grabowska A.
Grabowski F. polem. 2951
Grad J. 1163
Gradowski M. 1439
Grądziel K. oprac. 3072, 3468, 4173–74
Grdeń S. red. 138
Greń K. 2129
Grochala-Włodek E. 2010; rozm. 3411
Grochowski R. 1500
Grodecki Z. red. 460
Grodziski S. 909
Grodzka J. rozm. 4413
Grodzki A. 4131
Gruca-Miąsik U. 2496
Grudzień M. 212–13, 3788
Grudzień S. 3230
Grudzińska M. 4328a
Grudziński K. 4606
Grünland M. S. E. red. 33
Gruszczyńska A. red. 1438
Gruszczyński W. 880
Gruszecki J. 3991
Grych S. 467
Grygiel J. 407, 3448, 3789, 3825, 4182, 4206,
4451, 4576; rec. 421, 630, 633, 808, 886,
899, 3149, 4190, 4204, 4256, 4259, 4264,
4296; rozm. 4556
Grymanowski M. 2497
Grządziel R. 4296
Grzebyk W. 940
Grzech R. red. 4270
Grzegrzółka K. 1666
Grzelak Cz. oprac. 968
Grzyb Wojtowicz G. rozm. 3953
Grzybek M. 1204, 2000
Grzywacz J. 794
Grzywacz W. 2130
Grzywna J. 941
280
Gubernat A. 171, 180–82, 204, 476, 596,
642–43, 699, 1175–76, 1224–27, 1261–64,
1276, 1391, 1561–66, 1819–20, 2119, 2164,
2173, 2188, 2257–58, 2282, 2326, 2328,
2366–71, 2437, 2499, 2530, 2608, 2626a,
2795, 2903, 2909, 2930, 2963, 2965, 3011–
12, 3014, 3146, 3655, 3704, 4739; polem.
1246, 2367, 2607a, 2795
Gudel K. 4577
Gurba J. red. 748
Gutman E. 1478, 2327
Guz A. red. 7
Guzek J. 1781
Guziakiewicz E. 284–85, 810, 1277, 1319,
2372, 4367
Gwóźdź J. 408
(hł) 2710–11, 3910; rozm. 2727; (HN) 532,
1320, 1501, 2373, 2595, 2701; rozm. 4089;
(hn) 1228, 2374, 3301, 4368
Hadała R. 3015
Hadel M. red. 26
Hajnosz I. 182, 804, 2189–90, 2259–60, 2283,
2375–76, 2460, 2500, 2600, 2778, 2784–
85, 2904–5, 2910, 2931, 3016–18, 3170–
72, 3205, 3220, 3302–3, 3386, 3393, 3394,
3404, 3958; polem. 2904; rozm. 2927
Hałabuz E. 4519, 4578; rozm. 3942
Hap W. 987
Harasymowicz J. 4183, 4207, 4240–41
Harna M. 3844
Hawajski J. 2174
Hawryła J. 3490
Hejnowicz M. 2042
Heller D. 1782, 3304; red. 70; rozm. 3002,
4655
Hendrzak A. 3101, 3992–93; rozm. 4001
Herbst S. 923
Hertz J. 4606
Hess Cz. 4369
Hetmańska A. 4579
Hoff J. 3466
Hoff J. zob. też Szymczak-Hoff J.
Hołdanowicz G. 3206
Hołówka J. 942
Homa S. 1783
Hordowski J. 486; red. 486
Horwat J. 824
Hrycelak H. 3350
Hryciuk G. 970
Hryniuk M. 3691
Hryńkiw O. 1890, 2764, 2812–13, 3775, 4329,
4337, 4632; rozm. 3531
Hubert A. J. 4452
Hućko B. 350, 533–34, 740, 2223, 2461, 2685,
3173, 3207, 3231, 3373, 3611, 3891, 3994–
98; rozm. 367, 3653, 4423
Huzarska-Szmiec M. 4633; rec. 4514
Huzarski M. 4132
(ih) 409, 1106, 2043, 2089, 2508;
Idzikowski J. 622
Idzikowski P. 3387–88
Imbs H. wstęp 376
Irzemiński J. 2011
Ivanusiv O. 4330
Iwaszkiewicz J. 4233
j. 1986, 2131, 2462; (j) 1190, 1265; (J.B.)
1266, 1796, 2044; (jb) 183, 1278, 1354–55,
1567–71, 1821, 2242, 2828–29, 2987, 3114;
J.G. 621, 2132, 3790, 4453, 4488, 4740; rec.
630, 4537; (jg) 4546, 4741; J.J. 3516; (jk)
3612; (J.L.) 2802; J.M. 444, 1667, 1865,
3166, 3811; oprac. 4331; (JM) rec. 315;
(jm) 2309, 2526, 2872, 2878, 3262, 3364,
3845, 4227–28, 4332, 4705; J.N. 4370; J.S.
2879, 3263, 3776, 4687; (J.S.) 4742; (js)
410–11, 700, 1287, 1753, 2133, 2507, 2813;
oprac. 1229; J.T. 3449; (JAK) 1416, 2608a,
3305; oprac. 3174; (jam) 1078, 1347, 1417,
1502–3, 2209, 2224, 2398, 2941, 4653;
(JAP) 2377; (jap) 3583, 3784; (jar) 2317,
3865; Jas. 1640; rozm. 2869; (Jas) 1987;
(Jaś) 2880; J.Cz. 1279; (jer) 2456, 2786;
JJB 1965; (jkk) 1912, 2418, 2608a, 2906,
3264, 3304, 3613; (jps) 2012; J.R.K. 4502,
4506; (jsl) 250, 644, 988, 1321, 1721, 1964,
1966, 2419–21, 2500a, 2541, 2582, 2686,
2749, 2966, 3368, 3374, 3450, 4281, 4607;
rec. 4237; J.S.M. 836, 4371; (jur) rec. 883;
(Jaks) 2045; (jaks) 477, 645, 1784, 1822,
2013, 2046–47, 2082, 2093, 2378, 2609,
2750, 3451, 3812; (jasz) 2647, 3019; JUST
4292; (Just) rec. 500; (just) 510, 3905; JotEm 238, 306, 4743
Jabłońska H. 376
Jabłoński R. 1572
Jachym S. 4454
Jaczyński S. oprac. 968
Jadach J. 927
Jadach M. 2261
Jagiełło S. 3999
Jakacki A. 2000, 2070
Jakiel J. red. 1096
Jakimow J. 707
Jakubowicz A. 1441
Jakubowicz M. 1447, 1668, 2648, 3835, 4657;
rozm. 3830, 4066
Jakubowski S. 535, 2048, 2050, 2187, 2379, 2388,
2501–2, 2562–64, 2674, 3148, 3208, 3737,
4657, 4723; rozm. 2553, 2566, 2662, 2908
Jamińska M. 3405
Janas Aleksander 881, 896; fot. 4596a; oprac.
885
Janas Andrzej 1322, 1785, 3655
Janas E. 813
Janczykowski J. 835
Jania R. 1296, 2944
Janiec Zdzisław 4433a
Janiec Zygmunt 4706
Janik Z. 989, 1442
Jankowski H. przedsł. 1118
Janowski E. polem. 2666
Janowski J. 4243; rec. 4257
Janowski M. 311, 2899, 2907, 2931, 3020
Janusz Z. red. 4276
Januszewski Z. 2175
Jaremczak S. 1323
281
Jarosińska M. 2953; red. 418
Jarosz Adam red. 102
Jarosz Antoni 2000, 3541
Jasinows’kyj J. 4647
Jasiński M. 2765
Jaskiernia J. 2503
Jaskulski W. 3882
Jasłowski J. 4000–1
Jastrzębska L. 4554
Jaszczuk F. 3261–64, 3265–68
Jaśkiewicz B. 971, 1045
Jaśniak J. 741, 3946, 4395
Jawor E. 1440
Jazukiewicz Z. 1466, 1669
Jeczeń L. 4067
Jerski P. 2422
Jerzowski J. 2134, 2787
Jerzyk E. 995
Jestal J. 2814
Jezienicka-Nowak E. 4456
Jeżowska W. D. 4208
Jędrzejczyk J. polem. 2166
Jodkowski P. S. red. 18
Jońca E. 536, 3415; red. 74
Józefczyk A. 224, 231
Jucha S. 2845
Jucha Z. 4372; polem. 1093, 3914
Juchniewicz D. 1760
Jurczak R. 3959
Jurczak W. 3232
Jurkowski S. rec. 4196
Juzala D. 1280; rozm. 1281
(K) 1454; (k) 4110; K.B. oprac. 1; (KB) 3517;
(ki) 4681; (KŚ) 4509–10; (kz) 646, 802;
oprac. 789–90; (KAM) 3502; (kam) 531,
2550, 2755, 3738; Koł. 3837; KOZ 1479;
(koz) 3357; (krp) 1730–31; red. 296, 317
Kabata A. 412
Kacak J. 4744
Kachlik K. 1440
Kaczka R. rozm. 2294
Kaczorowski A. W. 4293
282
Kaczyński A. 1193, 1355, 2596, 2649–50,
2956, 3878, 4333
Kadyjewska E. red. 3584
Kafka J. rozm. 1802
Kajtochowa A. 4184
Kalinka J. 4229
Kalinowski W. 3452
Kalisz D. 3021
Kaliszczak L. 2016
Kalita R. 1708
Kalnicka E. 910
Kałamajska-Saeed M. red. 4373
Kałuża E. 4703
Kamiński K. 184–85, 268, 520, 537, 647, 1146,
1455–56, 1754, 1966, 2222, 2846, 3233, 3728,
3953, 4294, 4717; polem. 172, 529, 2848
Kamyk M. 1573
Kandefer K. polem. 2966
Kania R. 4608
Kania N. 4724
Kania P. rozm. 2567
Kania W. rozm. 4084
Kański J. 4520, 4528, 4547, 4555, 4580–81,
4590
Kaptur E. 3432
Kaput W. 3524
Karaś M. 445, 2206
Karczmarzewski A. 1131, 1164, 3791
Kardaszewski H. 2108
Karkosza M. 811
Karkut M. 2741
Karp-Damdin M. 3306
Karwan K. 538
Karwasz J. 2610
Kasperski S. 1010
Kasprzycka-Wierzbicka A. 4334, 4634
Kasprzyk E. 3491
Kassenberg E. 620, 648
Kaszowski E. 3678; polem. 1057
Kaszuba L. 2080, 2881
Katner W. J. 2908
Kawa M. 2967
Kawalec J. rec. 4184
Kawałek J. 835
Kawczyński R. 4002
Kawecka M. 1165
Kawiorski S. 778
Kawula S. 3022
Kaźmierczyk J. 3406
Kądziołka A. 1574
Kensy E. 2638, 2847, 3718, 3813, 3896; rozm.
2842, 2854, 3370
Kensy T. 2014
Kędzierski J. 4335
Kędzior A. 1988, 2000, 3703; red. 2000
Kępiński A. red. 3462
Kida J. red. 3415
Kiełbasiński T. 659
Kiełbicki F. A. 1011, 1046–47
Kiełbik 2095
Kijowski M. 2551
Kilisiński W. 3338
Kiryk F. 811, 835, 895, 3484; red. 811, 835
Kisała H. red. 63
Kisiel S. red. 3672
Kisłow A. 1440
Kita T. 3358
Kitowski J. 2576; red. 112
Klatka Z. 4693; red. 461
Klich J. 1786, 1797, 1847, 2090, 2751, 2766,
2800, 3075, 3307; rozm. 2747
Klich M. 3588
Klimczak J. 701, 1392, 2135, 2328, 2380–81,
2423, 2509, 2552, 2600, 2611–13, 2712–13,
2779, 2905, 2909, 3023, 3134, 3175, 3308–
14, 3403, 3407, 3542–43, 3705, 3737, 3739,
3763, 3937–38, 4725
Klimecki J. 3102
Klink J. oprac. 956
Kliszko A. red. 65
Kluczkowski H. 4490
Kluska A. 3503, 3930–31
Kłak Cz. 4185–86
Kłapeć S. 2207
Kłeczek T. 338, 1253, 1418, 2388, 3148, 3548,
3960
Kłobukowski Z. 791
Kłodzińska Z. 1136–38
Kłos S. 461, 649
Kłos W. 1694, 1894–96, 1907, 2714, 2788,
3315, 3740, 3846, 3939, 4059, 4068–78,
4098, 4111; rozm. 258, 2897, 4000
Kłosiński J. 1585
Kmiecik J. rozm. 4155
Kniaźnikiewicz J. 2614
Knutel M. 4079
Kobylański A. 4159
Koc J. 4658
Kochański J. 4148
Kociuba J. 747
Kokoszka E. 170, 712, 1467, 1702, 2752, 2968,
3614, 3897, 4745; oprac. 1194; rozm. 347,
1332, 3731, 3822, 4002
Kokowski A. 743, 748; red. 748
Kolak W. 4600
Kolano E. 3234
Kolbusz J. 3491
Kolbuszewski J. red. 4188
Kołodziej J. 943
Kołodziej Władysław 2014
Kołodziej Wojciech 2049, 2071, 3316, 3741,
4080, 4118, 4149
Kołtoń R. rozm. 4159
Komański H. 1108
Komorowski K. red. 1097
Kondak T. 4613a
Kondera J. 3235
Kondraciuk Cz. P. 4209, 4255
Kondracki J. rec. 576
Koniecka A. 319, 1324, 2504, 3314, 3317–18,
4560–64; rozm. 4544
Konieczna A. zob. Niewęgłowska-Konieczna A.
Konieczny Zdzisław 659, 807, 944; red. 104,
4775
Kopacz B. 1076–80, 1109–10, 1504; rec. 1113;
rozm. 1122
Kopeć A. 2651
Koperski A. 744–747
Kopf M. 4429
Kopisz W. rozm. 2108, 2179
Koralewski J. 2945
Korczak M. 880, 1081
Korczewski B. 567
Korczowski R. 3300
Kornafel A. 2553
Kornecki M. 4295
Koryl J. 4210, 4256; polem. 3428; rec. 4208–9,
4221–23
283
Korzyński M. 148
Koseła R. 1082, 3072, 3468, 4173–74
Kosicki A. 3269
Kosiek A. 1443, 3469
Kosiorowski A. 4081, 4112, 4150
Kossowicz L. 1440
Kostecka A. zob. Kostrz-Kostecka A.
Kostecki J. red. 3467
Kosterkiewicz R. 4026–29, 4056; rozm. 4032
Kostka S. zob. Dąbrowa-Kostka S.
Kostrz-Kostecka A. 1643, 1768, 1798
Kostrzewski A. rec. 969
Koś M. 3706
Kościńska H. red. 567
Kot A. 708–9, 1866–69, 2399–401, 2424–25,
3176, 3359–60, 3742, 3814–15, 4396; rozm.
278, 1312, 1315
Kot M. 2464
Kotula B. red. 80
Kowal A. 4113
Kowal P. R. 839, 2050, 2715–16, 3656, 4491,
4659
Kowal-Gąska K. polem. 2142
Kowalczewska A. 880
Kowalczyk M. 228, 4609
Kowalik A. 1505
Kowalik M. 473
Kowalik T. 650
Kowalski J. red. 89
Kowalski M. A. 3879
Kowecka E. 1445
Kozaczka M. 945
Kozaczuk F. 2505
Kozakiewicz Z. 1799
Kozanecka M. 2225
Kozdęba K. 2262
Kozdraś R. zob. Banaś-Kozdraś R.
Kozicki A. 1393–94, 1480, 2033, 2300, 2329–
30, 2803, 3159, 3433
Kozieł B. 880
Kozińska-Witt H. 911
Kozioł D. 446
Kozioł J. 3707
Kozioł P. 4336
Kozłowski E. oprac. 968; red. 968
Kozubal M. 2687, 3657
284
Koź K. 4746
Krajewska H. 946
Krakowski S. 377, 1012
Kramarz H. 3470
Krasiński J. 912; rec. 4685
Kraszewski J. 2051
Kraśko N. 3467
Krawczyk P. 2052
Krempf Z. 4726
Kret B. 2652
Kret W. 4660
Krężel J. 811
Krochmal A. 947
Krochmal J. 825–26, 4772; oprac. 833; rec.
730, 4345; red. 108
Krowiak D. 511, 1967, 2024, 2226, 2382–83,
2504, 2506–9, 2583, 2615–17, 2635, 2653,
2675, 2717–18, 3024–25, 3115, 3319–22,
3408, 3471, 3566–67, 3615–16, 3679–86,
3719–20, 3787, 4457, 4503, 4507, 4548,
4545, 4582–83, 4595; polem. 2607a, 3685
Król J. 3491
Królikowski W. 4537
Kruczek Jakub oprac. 4646
Kruczek Józef 1440
Kruczek Z. 621
Kruczkiewicz A. 2510; rozm. 573
Kruk J. 1013–14
Krukar W. 652, 659, 664, 4175
Krukierek J. 653, 4187
Krukowski E. 3270
Krupa J. 1741
Krupińska-Łyp H. rec. 4264
Krużel J. 880
Kryczka P. 3544
Kryczko M. 3518
Kryla K. red. 39
Krzanowski Adrian 654, 2682, 3880; red. 71
Krzanowski Adam 351
Krzanowski Andrzej 1670–71
Krzanowski J. 2654
Krzystkiewicz M. 1787
Krzyżanowski J. R. 391
Kubala K. 1769
Kubas T. 4257
Kuberna E. rozm. 2208
Kubiczek B. 4772a
Kubit E. 4527
Kubowicz R. 304, 2053, 2511, 3519; rozm. 2871
Kubrak Z. 948–49; polem. 3443; red. 106
Kucharski A. 1897
Kucharski C. 4160
Kucharzyk S. 490–92
Kuchciński M. 2815; polem. 2517
Kuciapa M. 4133
Kuczkowski W. 655
Kuczyński S. K. red. 3484
Kud S. 1989
Kujawska I. 3409, 3617
Kujda M. 2618
Kuksz H. 880
Kulasa A. 3026
Kulczykowski M. przedm. 925
Kulpa S. 378, 1015, 1111
Kultys R. red. 96
Kułaczek J. 493
Kułaj J. 2649
Kumik T. 330
Kumor B. 913, 4599
Kunysz A. 835
Kunysz P. 486, 493–94, 584; red. 486
Kuperowa W. 687, 772
Kurek M. 486
Kurek J. 4328
Kurowska M. 3618
Kurowska R. 1650; oprac. 1651; rozm. 1653
Kurski J. 2677
Kurtyka J. 835
Kurylak J. 4196
Kurylak M. 2384
Kus M. 1709
Kusiak J. 4003
Kusik S. 2882
Kustek M. 2804
Kuźmińska K. 4700
Kuźniar G. 4134
Kuźniar R. 186
Kwaśniak M. 3027
Kwaśniewicz W. rec. 785
Kwiatek J. 722
Kwiatkowski J. 1048, 1112, 2542, 2676, 4610,
4661–62; rozm. 2732, 3004, 3673, 3959, 4658
Kwiatkowski K. 3061
Kwiecień Ł. 1933
Kwiek J. oprac. 972; red. 972
Kwilecki A. 785
(L) 1575, 1800, 2331, 2688,3028, 3304, 3658;
L.K. 328; rec. 500; L.W. 3687; (lw) 4611;
(Lak) 1576; (Lew) 2941; Lil. 585–86, 2702,
3659; rec. 692a; (LOK) 352
Lach Z. zob. Goleniowska-Lach Z.
Lach J. 835
Lachowicz W. 2105, 4004
Lachowski A. 2314
Larendowicz Z. 4663
Laskoś K. 1446
Lasota C. 2719–20, 3323–25, 3619, 3743
Lato G. 4119
Lawton M. 1801–2
Lech R. 4030
Lech S. 1913
Lechowski W. rozm. 2842
Legutko R. zob. Madyda-Legutko R.
Lelińska W. oprac. 4713
Lenart J. 413
Lenart Z. 3784; red. 5, 156; rozm. 3413, 3416,
3418, 3645
Lenczowski J. red. 545
Lenek T. red. 466
Leniart J. 1448, 1635, 2385, 2639; rozm. 1431,
1708–9, 1715, 1777, 1781, 1831, 1953,
2126, 2128, 2130, 2191, 2899
Leniart L. 3135
Lenkowska K. 4211
Lentowicz Z. 1009, 1016, 4635
Lentyńska M. 2565
Leociak J. rec. 4234
Leoński J. 2816
Leopold A. 1968
Leosz Cz. 990–92, 2465–66
Lerski J. J. 391
Lesiecki K. rozm. 215
Leszczyński R. 4682–83
Leśko Z. 3491
285
Leśniak D. 4718
Leśniak F. 835
Leśniak J. 3744
Leśniak W. 1083
Lew S. 1132
Lewandowska B. red. 4
Lewandowska-Kozimala I. 2560
Lewicki A. 827
Lewosiński J. 3209
Leżoń L. polem. 3061
Lęcznar J. 4492
Lichołaj L. 567, 1352
Lichoń W. 2848
Lieberman H. 391
Lignowski M. red. 160
Lipian B. 381
Lipiński S. R. 4212
Lipnicki S. rozm. 2998
Lipowski W. 2091
Lipszyc J. B. 656
Liński M. 1914
Lis A. 2096, 2806, 3177
Lisowska E. 657, 703
Lisowska K. 3271
Lisowski A. 703
Lisowski K. 4230
Lisowski W. 3271
Litwa A. 2554
Lonczak J. 512, 1230, 1267, 1686, 1823–24,
2263, 2332–33, 2467, 2619, 2910, 3029,
3178, 3545, 3661; rozm. 1411
Lotz F. 811
Lubczyński L. 540
Lubelczyk A. 1438
Lubińska W. 2334
Luboński P. red. 627, 659
Ludorowski L. 4225; red. 4225
Lupe B. zob. Żmuda-Lupe B.
Lustig T. 1113
(ŁN) 1106, 2620, 3136, 3745, 4135, 4566–67;
Ł.W. 3816, 4430; oprac. 3453
Łaba J. 3620
286
Łach J. 567
Ładoś K. red. 43
Łanczont M. 468
Łapa P. 1300a
Łapińska L. 3589
Ławrynowicz M. 4556
Łazar A. 292, 688, 2426, 2988–89, 3611, 3908,
4431, 4636–38; rozm. 1344, 2516, 2872,
2882, 4429
Łęcki M. 1644
Łokaj H. 4374
Łokajowa H. 2621, 2721–22, 2742, 3237,
3622, 3746, 3826, 4375; rozm. 2334, 3134
Łopatkiewicz P. 4289, 4297
Łozińska M. 3969; oprac. 1445
Łoziński J. 3969; oprac. 1445
Łoziński J. Z. red. 4373
Łukasik S. 3326–27
Łukaszek A. 1866, 2315, 3160
Łukaszewski S. 1078
Łunarski J. 3561–62
Łużny R. red. 3462
Łużycki A. zob. Wójcik-Łużycki A.
Łup H. zob. Krupińska-Łyp H.
Łyp M. A. 3504
(mb) 3328; rec. 2214; MC 4337; M.H. 3778;
mh 4031; (MK) 2034; (ML) 4005; M.P.
658, 1448, 1881, 1948, 1969, 2106, 2165,
2468, 2512, 3103, 3238, 3623, 3662; rozm.
3079, 3547; mp 1395; (mp) 3076; (MS)
2689; M.W. 2072; (mz) 2054; (maj) 2015,
2192, 2584, 2610; (mar) 1832, 2610, 3126;
(mbk) 1231; MOT 1377, 4529; (MOT)
171, 2982, 4747; mot. 3520; (mot) 2309,
2513, 3817; (mra) 1457, 2678, 2858, 2969;
(Matu) 3747; (młyn) 409
Machaj I. red. 2527
Machnik J. 749
Machulak M. 822
Maciałek E. 3272–73
Maciąga M. 811
Macina J. 3546; rozm. 3388
Maclean A. 3547
Macnar K. 524
Madajczyk Cz. red. 3524
Madej S. 880
Madejczyk W. 880
Madera B. 1915
Madyda-Legutko R. 748
Maj E. 2136
Maj S. 880
Majewski K. 2427
Majewski W. 923
Majka D. 597, 699, 1253, 1268, 1687, 2077,
2284, 2622, 2789, 3329–30, 3410, 3548,
3656, 3729, 3787, 4376; rozm. 2279
Majka J. 840–41, 950–53; polem. 842
Makara J. 171, 303, 689, 1049, 1212, 1519,
1990–91, 2176–77, 2243, 2363, 2655, 2747,
2870, 2874, 2883–84, 3274–75, 3661, 3748,
3763, 3779, 3903, 3909, 4338–39, 4432, 4639;
polem. 4358; rozm. 1316, 2497, 2521, 2871
Makarski S. 1204, 2000, 2970
Makieła Z. 1419
Makowski E. M. rozm. 1310
Maks T. 2543
Maksymowicz A. 1018–20
Malczewski J. 835, 842, 4377; rec. 850
Malec Adam 1949
Malec Andrzej 2335; polem. 2375
Malec P. 659
Malicki W. 1078, 1301, 1524–26, 1710 ,1854,
1922, 2083, 2428–29, 2514, 2804, 2946,
4082, 4681; rozm. 1338, 1476, 3638, 4158,
4168–71
Malikowski M. 187, 2527; red. 153
Malinowski E. 1084
Malinowski W. 2962
Malinowski Zbigniew 4151; rozm. 1873
Malinowski Zygmunt 659
Malisiewicz E. 1232
Małecki Z. 3472–73
Małek A. 1704, 2656, 2753, 3689, 3739; rozm.
415, 2137, 2515, 3695
Mamoń A. 4340
Mantel F. 391
Mańkowska E. 3898
Maras J. 4298
Marciniak M. J. 1147
Marczuk S. 1325
Marecki J. 4600
Marek B. 1233
Marek J. polem. 2929
Marek S. 2723
Margas D. 1506, 1672, 1916
Marjańska L. 4271–72
Markert H. 4764
Markowicz I. 3847
Markowski M. B. 872
Markowski T. red. 148
Marszałek A. 379
Martens K. 188, 3331
Marut M. 3658
Masłowski G. 4083
Massalski A. 880
Mastalerz N. 4152–53; rozm. 4156–57, 4163,
4167
Materniak I. 954, 3970
Materniak S. 1396
Matoszko K. 236, 332, 1177, 1326–28, 1397,
1420, 1628, 1641, 1688–89, 1691–92,
1700–1, 1711, 1888, 1926–27, 1934–35,
2227, 2577–78, 2585, 2657–58; rozm.
1478, 2422, 2478
Matusiewicz A. 2990
Matusz J. F. 182, 414, 1106, 1234, 1848–49,
1898, 2181, 2187, 2228, 2345, 2623, 2746,
2767, 2885, 2908, 3116–18, 3136–40, 3737;
rozm. 3002, 3151
Matuszczak A. 843, 1614; rozm. 2555
Matuszczyk A. 660
Mazepa L. 3462
Maziarz R. 1825
Mazur G. 972, 1050, 1097
Mazur M. 495
Mazur S. 1166, 3411; rec. 4433a
Mazurkiewicz J. 380
Mączko Z. 2515
Mączko Z. 3077
Mądry J. 811
Mech D. red. 108
Meducka M. 872
Meducki S. 872
Medwedyk J. 4647
287
Mejssner M. 1557–78
Meller B. 1445
Meloche S. 3590
Mendelowski S. 1195; red. 72
Mering K. 179
Mewa J. 3412
Mękarska D. 1673, 1732, 1950, 2566, 2586,
2685, 3179, 3239; rozm. 3955
Mężyński A. red. 4711
Miazga Z. 1507
Miąsik U. zob. Gruca-Miąsik U.
Miązek B. 4273
Micek W. 811
Mich K. 2285
Michalak J. 251
Michalak-Ścibor J. M. 750
Michalik A. 835
Michalik G. 1936
Michalik J. 2516
Michalik S. 541; przedm. 630
Michalska M. 1139
Michalski J. 822
Michalski Piotr 4341
Michalski Przemysław 4161
Michałowski W. S. 571, 661, 1186, 1196
Michańczyk K. 993, 4189
Michna R. red. 459
Micuła G. 1167, 3881
Midura S. red, 151
Mielczarek J. 3721
Mielniczuk J. A. 3063
Mielnik A. K. 1021, 4773
Mielnik M. 189
Mierzwa E. 1386
Międlar T. 3793
Migielska W. 2208
Mika M. rozm. 3844
Mikłaszewski A. 2649
Mikołajczyk E. 3276
Mikrut E. red. 115
Minkowski A. 4244
Mischke K. 1440
Misiąg K. 2108
Miszczak J. 751, 1213, 2120, 3776; rozm.
3120
Misztal H. 381
288
Misztal S. 1178, 1421
Mitka J. 542
Mitura P. 752; red. 755
Mizera M. 415
Mizerski W. 469–70
Mlicka N. zob. Synycka-Mlicka N.
Młynarski D. 2121, 3394
Młynarski J. 191, 478, 496, 690–91, 955,
1213a, 1378, 2236, 2237, 2244, 2256, 2357,
2430, 2469, 2495, 2508, 2517, 2518, 2768–
69, 2886, 3180, 3389, 3520, 3722, 3961,
4428
Modrzejewski S. 770
Moldenhawer-Frej M. 4154
Mokrzycki R. red. 121
Mołoń W. 192, 598, 1788, 2264–65, 2431,
2722, 2724, 3141, 3332–34, 3818, 4664,
4707; rozm. 2610
Momola I. 3549
Mora M. 2016
Morawski H. 880
Morka A. 1579
Morytko W. 4120
Mosingiewicz K. 811
Mościcki B. 1970
Motyka G. oprac. 1114; rec. 4181
Motyka J. 713, 1017, 1022, 1214, 1379, 1951,
2770, 3210
Motylewicz J. 805, 835, 898
Mozołowski A. 3358
Możdżyński B. 1937
Moździoch S. rec. 759
Mroczek K. 3624
Mroczek-Ciosek J. 4489
Mroczka W. 803
Mroczkowski R. 2567
Mrozowicz A. 1371
Mrozowicz T. 1371
Mrożkiewicz J. 880
Mularski M. 4258–59
Multańska M. zob. Ejma-Multańska M.
Muracka K. 2726
Musiał J. 4342; red. 87; rozm. 1314
Mycielska H. 4458
Myćko I. 4647
Myjak H. 1168
Myjak J. 447, 710, 915–17, 2035, 2073, 3663,
3708, 4231, 4397–405; oprac. 820; red. 84;
rozm. 2091, 3948
Mysiak M. 524
Myśliwska B. 2057, 2074
(n) 3240; (N-k) 2991, 3119; (nn) 307, 918,
2017–18, 3794; (np) 2215
Nabiałek M. 1826; rozm. 2136
Nabywaniec S. rec. 4330; red. 103
Nadgrodkiewicz A. 880
Najsztub P. 2626a
Napiórkowski G. 3413
Narbutt J. rec. 354
Natanek A. 4549
Naumow E. 4647
Nawrocki P. 354
Nawrocki T. 891
Nęcek Z. 4162–64
Nicieja S. S. rec. 722
Niciejewski S. 1085
Nicman Z. 382
Nicpoń H. 523, 1190, 1329, 1356, 1481, 1580–
81, 1827–28, 1899, 1971, 2019, 2109, 2178,
2193, 2266, 2544, 2649, 2690, 2722, 2747,
2771–72, 2790, 2817, 2849, 2911–18, 2947,
2957, 3030, 3142, 3335–36, 3521, 3550,
3625, 3690–91, 3749, 3795–96, 3927, 4460,
4640, 4748; polem. 2917, rec. 4229; rozm.
1247, 1308, 1341, 2019, 2652, 2907, 2919,
2924–25, 3150
Nicz J. 357
Niebelski E. 448, 880, 4232
Niebudek J. 479, 692, 1236, 1330, 1755, 2055,
2267, 2316, 2386, 2470, 2519, 2971, 3031–
32; rozm. 2270, 2537, 3005
Nieć J. 899
Niedzielski H. polem. 1532
Niemaszek R. 416
Niemiec J. polem. 2663
Niemiec P. 2520, 2941, 3434; polem. 3061;
red. 132; rozm. 1303, 2539, 2952, 3065,
3544
Niemiec R. 4054; polem. 2917
Niemiec S. 3241
Niewczas M. 4062
Niewęgłowska-Konieczna A. 3947
Niewiadomski Z. 574
Niklewicz K. 4749
Nizieński B. 1023
Nowacka E. rec. 4184
Nowak A. oprac. 4771
Nowak Aleksandra 662
Nowak Andrzej 1582, 3578
Nowa E. zob. Jezienicka-Nowak E.
Nowak January 312, 417, 844, 1357, 4378
Nowak Janusz 3474
Nowak Z. 2058
Nowakowska B. 4591
Nowakowski A. red. 545
Nowakowski Jacek red. 462–63
Nowakowski Józef 4214
Nowicki Ł. 1115, 2268, 2791, 2805, 3143,
3181, 4136, 4568
Nowicki R. 880
Nuckowski T. 298, 1358
Nycz K. 2521
Nycz W. 4084
Nyczek M. 191, 214, 383–87, 587, 1086, 1712,
1761, 1770, 1891, 2245, 2777, 2887–88,
2993, 3182, 4433, 4641–44; rozm. 374, 389
O.H. 2773; rec. 376; (opr.) 2317
Obrządek K. 2587
Ochała T. oprac. 651
Ochenduszko B. 4299
Oczoś K. E. 3551
Odojewski W. 4513
Ogrodzki P. 3882
Ogryzło R. 714
Ojak A. 3272
Okoń Z. 4260
Olbert D. zob. Blin-Olbert D.
Olbrycht K. polem. 2166
Olchowik L. 773
Olech J. 2919
289
Olech U. 388
Olejko E. 1332, 2850
Olejko Z. 780
Oleksy B. 1468
Oleszkiewicz J. 1918
Olszaniecka M. rozm. 3379
Olszański M. 3883
Olszański T. A. 659, 900, 2818; red. 659; tłum.
659
Omelańczuk M. 4342a
Omilanowska M. oprac. 4373
Opalińska B. 3626
Opałło M. 1180
Opas T. 919, 3522
Oraczewski R. red. 69, 90, 113
Orlicz K. 880
Orlof E. red. 152
Orłowicz M. 391
Orłowska M. rec. 1440
Orłowski S. 3475
Orski M. 663, 818
Orzechowska E. 920–22
Orzechowski R. 1992, 3710
Orzechowski R. K. 3627
Osiadły L. 4085
Osiatyński J. 2969
Osięga R. 2059
Osiński A. 179, 1642
Ossadnik H. 776
Ossowski M. red. 3
Ostałowski J. 4630
Ostański M. 2328
Ostasz G. 419, 1116; rozm. 3601
Ostrowska M. 880
Oszczypała S. 1713
Owoc H. 4018
Owsiak E. 3692
Owsiany E. 994, 1024
Ozimek E. 588
Ożóg M. 4169
Ożóg M. E. 4729
Ożóg S. 4215
(P) 1302; P.B. 3211; P.C. 3445, 3961; P.P. 1972;
(pab) 480; (PAN) 498, 2337, 3971; (pan)
290
2683, 4300; (pis) 3628; (PIW) 3965; (prc)
543, 845, 1051, 2725, 3629, 3751, 3792,
4301
Pacykowski P. 4774
Pacześniak J. 3454
Pająk Ch. 4261
Pająk H. 1117
Pająk J. 4086
Pajda W. 2122
Palacz H. polem. 1093
Paluch K. 724
Paluch S. 1205
Pałka A. 3711
Panek A. 3337
Panek Z. red. 97
Panfil M. 1508, 2522, 2806
Paniek A. rozm. 3711
Pankowski M. 4190
Parczewski M. 753–54
Partyka W. red. 66
Pasławska P. oprac. 9
Pasternak A. oprac. 914
Pasterz S. 420
Pastuła W. 1583
Paszkiewicz B. 725
Paszkiewicz U. oprac. 4712
Patzau S. 1440
Pawlak A. 4302
Pawlak J. 3784, 3797–98, 4006, 4538; rozm.
1787, 4003, 4095
Pawlak W. 3390
Pawlicki J. 2754
Pawlik H. 567
Pawlikowski R. 3401–2
Pawłowski J. 544
Pawłowski T. 4665
Pawłowski W. 3524
Pelc-Piastowski J. 1052
Pelczar J. przedm. 4284
Pelczar K. 3653
Pelczar R. 3476–78
Penc G. 4170
Perdeus S. 3401–2; red. 19
Peschak E. 1440
Petrov A. 4137
Pęcak M. 1584, 1886, 1893, 2269, 4136
Pękala M. 3792, 4216, 4462; rec. 4229; rozm.
4214, 4654
Pęzioł A. 193, 389, 2889
Piastowski J. zob. Pelc-Piastowski J.
Piątek A. 1360–61, 3455–57, 3630, 3723,
3851, 4379, 4463, 4508, 4511, 4550–51,
4557, 4584; rec. 4513–14; rozm. 3580–81,
3590, 4471, 4492, 4549, 4573
Piątek B. red. 85, 91
Piątek T. 3415
Piątek Z. polem. 225
Piecuch J. 811
Piela Cz. 2270
Pietkiewicz M. 3171
Pietraszkowa E. zob. Fryś-Pietraszkowa E.
Pietroń B. 725
Pietruch B. 1303
Pietrus K. 1362; rozm. 754
Pietruszkowa L. 4217
Pietruszyńska I. 3940
Pietrzyk H. 2286; polem. 3597
Pietrzyk J. 3065
Pietrzkiewicz W. 4708
Piliszko K. 4032
Pintal W. 481, 1333, 3752, 4750; rec. 326;
rozm. 707, 2318, 3669, 4160
Piotrowicz R. 3480
Piotrowski J. P. 622, 792
Piotrowski W. zob. Gaj-Piotrowski W.
Piórek M. 1053
Pisarski F. 1197
Piwińska M. 3033
Plansa J. 1206
Pleśniarowicz K. 421
Plewa S. 1440
Plewako A. 726
Plęs A. 180, 599–600, 1839, 1900, 2020, 2166,
2432, 3458, 3665; polem. 2166; rozm.
2068, 3799, 3966
Płoszaj J. 581
Pochwat J. 4612
Pociask J. 2130
Podkul J. 3848
Podolecki F. 2302
Polaczek J. 4647
Polak I. 715, 2167
Polańska M. 4197
Polański P. 1855
Polatyński P. rozm. 1857
Polek W. 3693; polem. 3685
Poleski J. 754a
Polkowski M. 4087
Pomian J. 4454
Pomprowicz S. 831–32, 997
Pomykała M. 2755, 4751; red. 32
Popek J. 2277
Popek W. red. 81
Popiołek K. 1281
Poppek A. 1585
Poprawa D. 524
Potaczała K. 2568, 2756; red. 38
Potocki A. 355–56, 482, 546, 665, 1703, 1746,
1973–74, 1985, 2092, 2597, 2640, 2819,
3242, 3631, 3892, 4191, 4417, 4645
Potocki R. 483, 547, 716, 3552, 3712
Potoczka P. 1359
Poznański G. 390, 4343
Półćwiartek J. 835, 901, 4296; red. 808
Półtorak B. 658, 4018; polem. 4009
Półzięć J. red. 134
Procak B. 2318
Profic B. 767, 3459; rozm. 3618
Profitz K. 1733, 2349, 2691
Profus P. 499
Prokop P. red. 514
Proksa M. 756, 783, 4303–04, 4776; oprac.
774, 782, 4771
Prosty J. 3183
Prugar M. 2471
Prus R. 1118–19
Przebieglec M. 811; red. 141
Przeciszewski R. 3212; rozm. 3209
Przemyk E. 4344
Przemyk H. 4344
Przepióra R. 3564
Przerembski Z. J. 4539
Przewoźnik M. 2727
Przyboś J. 4262
Przyboś K. 902
Przybylski A. 2994
291
Przybyła H. 796–97, 2757, 3666, 4305–07
Przybyła Z. 3866
Przygórzewski M. 2830
Przyjemski F. 391
Przyprawa M. 2179
Pudełkiewicz S. 4274
Pudło J. 567
Pudło M. 358, 1652, 1734, 1743, 1882, 1975,
2060, 2433, 2851, 3104–10, 3375; rozm.
2962, 3368
Puławski Z. 3460
Puskás B. 4296
Pyra I. 2555
R. 2313; (r) 548–50, 667, 2434, 2524, 2588–89,
2746, 2758–61, 2852, 2974, 3632–33, 3753,
4033; R.A. 2194, 3827; R.B. 687, 2110, 2774,
3717, 3906, 4434, 4530; R.K. 4034; (rk) 551,
589; R.M. 552, 1976, 2590–91, 2693, 2703,
2761a, 3243, 3376, 3650, 3713, 3754, 3819–
20, 4719; rozm. 220; (RM) 195, 2161, 2472;
RP 2641; (RP) 2995, 3361; R.T. 2831, 3553;
R.W. 196, 601, 1735–36, 2464, 2920; (RZ)
590, 668, 1190, 1645, 1674, 2545, 2649,
2841, 3523, 3723, 4296, 4379; Rak 4035;
(rak) 392, 2097, 2569, 4036–42, 4047–49;
(raw) 197, 1181, 1238, 1398, 1803–5; (rch)
2829; (REC) 1629, 1646, 3951; rem 3184;
(Ren) 2098; (ren) 2704; (RKz) rozm. 2898;
(ryb) 1422, 1856, 3907; rozm. 1412; RYCH
1771, 1938
Rabizo-Birek M. 3446, 3792, 4435, 4464–70;
rozm. 4454
Rachwał J. 3491
Rachwał L. 811
Raczyński K. P. 2889
Radochoński M. 3591
Radwan A. 2975
Radwański A. 3884
Radwański Cz. 4002
Radzikowska A. rec. 3149
Rajchel J. 3244
Rak J. 2854
292
Rak R. 198, 237, 253, 256, 260–1, 265, 272,
294, 305, 309, 329, 669–71, 1198, 1334–35,
1423, 1449, 1458, 1535, 1714, 1734, 1737,
1744, 1747, 1756, 1883–84, 1952, 1966,
1977, 2158, 2161, 2168, 2220, 2229–30,
2473, 2525, 2581, 2661, 2694, 2855–57,
2954, 2958, 3185–86, 3245–46, 3377–78,
3554, 3634, 3821, 3885, 4007–9, 4752; red.
254, 295, 331; rozm. 1195, 2654, 2845,
2850, 2854, 2967
Rakuś A. 2823, 4494, 4516, 4569; rozm. 4372,
4728
Raus A. 343, 501, 658, 662, 2231, 2853, 4010–
11; rozm. 3991
Rawicz J. 391
Rawski A. 3213
Rawski J. 727, 882–83
Rawski T. red. 923
Rawski W. 883
Reczek J. 3247
Redaktor 3667–68
Reichan J. oprac. 4176
Rejus D. 4088
Rembiszewski R. M. rozm. 574
Reszczyński J. polem. 4691
Rewakowicz R. 4531
Rewer S. 3036, 3143a; polem. 1093
Rochecki K. 4418
Rodak T. 4684
Rodzinka K. 998
Rogala S. 602, 880
Rogowski A. 2592
Rogoyski T. rozm. 3957
Rogus M. 3636
Rojek M. 1169
Rokosz M. 875
Roman M. 2024
Romaniuk M. P. 4613
Romański A. 359
Rozborska L. 2718, 2728
Rozwałka A. rec. 759
Rożański J. 692a
Rożański Z. 3120
Rożnowska-Szymczykowa J. 2
Różańska M. polem. 1093
Różycka-Bryzek A. 4647
Ruciński P. 2084
Rucki M. 4263
Ruda M. 2061
Rudak J. 1120
Rudnicka M. 553, 2350, 2524; rozm. 3200
Rudolf W. 2792
Rusin A. 811
Rusin W. 3792
Rusińska-Giertych H. 4688
Ruszel K. 1133, 1142, 1438
Rusznica S. 3416–18
Rutkowska E. 924
Rutyna T. 884
Rybak A. 4308
Rybak L. 2624
Rybicki R. 4012–13, 4060, 4121; rozm. 4122
Rybka P. 2662
Rybka Z. 4471; red. 4493
Rychlewski Cz. 1636, 1738
Rygiel Z. 554–55, 3505
Ryll D. 4246
Rymarowicz L. 525, 556
Rymarz A. zob. Cyran-Rymarz A.
Rymut K. 4177
Rysiewska T. 757
Ryszkiewicz A. 4647
Ryś I zob. Dybowska-Ryś I.
Rytel M. polem. 3597
Ryznar R. polem. 1531–32
Rząsa A. 360, 3482–83, 3592–93, 3694
Rząsa E. 2195
Rzepka W. 2014
Rzeszutek A. 3338
Rzewuski J. 3555
(s) 557, 4521; rec. 886; SF 2319; (SF) 1757,
2232; rec. 4246; (si) 240, 596, 1087, 1241–
42, 1269, 1283, 1389, 1424, 1509, 1586–91,
1615–17, 1675, 1695, 1840–41, 1869, 1903,
2054, 2138, 2186, 2625, 2832, 2858, 3037,
3248, 3419, 3556, 3637, 3873; polem. 1532;
S.J. 2572, 4709; (S.J.) 672, 1284, 2021, 2187,
2388, 2474, 2571, 2610, 2663, 2793, 3127,
3144, 3836, 3849, 4329, 4777; polem. 2663
rec. 1325; S.K. 2573; (SL) 1762, 1806; (sl)
1459, 1783, 1807–10, 4380; rec. 4347; (so)
1510–13; S.P. rozm. 1197; (SP) rec. 4192;
(SAJ) 2475, 2574, 3755; S.Dz. 2757; SKD
291, 781, 1054, 1978, 2025, 2435, 2729,
3557–58, 4495; rozm. 221, 3770; (sos) 409,
603, 2287, 2374, 2526, 3038; (SMP) 4381;
St.G. 4309
Sacha S. 621
Sadaj R. 449
Sadowska A. 811
Sadowski S. rec. 4210
Saeed M. zob. Kałamajska-Saeed M.
Sagatowska J. 215, 2941, 2948
Sajdak E. polem. 2795
Salach K. 1121
Sałapata A. 999
Samborski M. 1857–58
Samołyk A. 3975
Samsonowicz H. red. 872
Sapetowa I. 835; polem. 3914
Sarwa A. J. 4275; red. 24
Sas-Tarnowski S. 880
Sawa A. 1243, 1722, 2085, 2277, 2288–90,
2338, 2476, 3040–41, 3420, 3565, 4382;
rozm. 2261, 2286
Sawicki L. 393
Sawicki T. 2890
Sawka Z. 567
Sawuła R. polem. 2904
Schab J. 1953
Schiller L. 4518
Schönborn R. 4264–65
Schubert J. 2358
Schutterly K. B. 3379
Sejud A. 4171
Sekunda J. 3339
Senska A. red. 326
Serafin H. 3638
Serczyński A. rozm. 1858
Serwan T. oprac. 4713
Sibiga J. 1514
Sidorów R. 3491
Siedlecka J. 4234
Siekierski J. 528
293
Sieniawska K. 1676
Sieniawski M. 2859
Sienkiewicz M. 3799
Sieńko B. 1482
Sikora Cz. 2000
Sikora L. 4043
Sikorska T. 3669
Sikorski J. 3362
Sikorski S. 199
Siry H. 1055
Sitek S. 4138
Sito A. 3639
Sito J. 4345; oprac. 4373
Siuta K. polem. 2976
Siwak S. 227, 273, 361, 502, 558–61, 604, 674,
768, 1336–37, 1425, 1592–96, 1696, 1901–
2, 2339, 2389, 2679–80, 2911, 2921–22,
2949, 2976, 3042–44, 3249, 3886, 3972;
polem. 2976; rozm. 182, 1583, 1600, 1609,
1671, 2901, 2926, 2975, 3008, 3640
Skalska J. 337, 3435, 3670, 3714; rozm. 2205,
2948, 3436, 3676
Skarbek Agnieszka 200, 422–24, 717, 1244,
1385a, 1400, 1597–98, 1693, 1697, 1811,
1833–34, 1842, 2086–87, 2139, 2186, 2196,
2233, 2556, 2626, 2860, 3125, 3145, 3187,
3340, 3366, 3421, 3584, 3928, 4436, 4452,
4480, 4596; polem. 3145; rozm. 2145
Skarbek Andrzej 1401
Skoczek R. red. 140
Skorupski M. 880
Skowroński M. 259
Skórzyńska Z. 450
Skrobała Cz. A. 503, 562, 675, 760, 1365,
1460, 2062, 2165, 2340, 3380, 3887, 4014,
4310, 4419–21, 4522; rozm. 1644
Skrzypczak J. 4406
Skrzypczyk Z. 1426–27
Skrzyszowska A. 1715
Sławatyniec M. 1599
Słodkowska E. 3467
Słodkowski J. 1338
Słodyczka A. 2889
Słodyczka J. 3491
Słomka J. 885
Słonina J. 4139
294
Słonina S. 4165–66
Słysiak J. 3716
Smolak B. 595, 1270
Smulski J. 676
Smyk B. 528
Smyk E. 1515
Sobieniewska K. 3559
Sobocki S. 3278–79; red. 107
Sobocki W. 1025–29; polem. 3443; red. 58
Sobolewski Z. 3560, 3579–80
Socha E. 4122
Socha S. 1122
Soja C. 3506; red. 117
Soja M. 3394, 3685; polem. 2905, 3399
Sojowa S. 2557
Sokołowski O. polem. 3107
Sokół J. 811
Sokół Z. 3507, 4754–55
Solarewicz H. polem. 1093
Sołek J. 222, 1207, 1363, 2246, 2870, 2996
Sołtyk T. 1600
Sołtys W. 4296
Sołtysówna A. 4346
Sosiński J. 3756
Sosnowska E. 761; red. 108
Sosnowski Z. 2019, 2022
Sowa S. 266, 333, 424, 525, 567, 1245, 2050,
2390, 3045–47, 3671, 3715, 3850, 4523,
4540; rec. 661; rozm. 4452
Sowa T. 3491
Sowa W. 1516, 4478
Spyra A. 1444
Sroka A. 4347, 4647
Stachowiak P. 504
Stachów J. 484, 605, 1246, 1402–3, 1536,
1618, 1789, 1812, 1859, 1862, 2009, 2139,
2190, 2459, 2495, 2500, 2730, 2754, 2931,
3341, 3422, 3561–62; rozm. 605, 2019,
3124, 3294
Stadnik J. 4178
Stanaszek B. 771; oprac. 1001
Stanowiec K. 2966
Stanert D. 334, 356, 2351; rozm. 734
Stanisławski A. rozm. 2207
Stanisz J. 3423–24, 3695
Stankiewicz J. red. 149
Starkel L. red. 514
Starkowska M. 2272
Starnawski J. 4198; red. 108
Starowieyski F. 362
Starzak G. red. 27
Starzyk M. 340, 887, 1088, 1123
Stasiak J. 1304
Stasiuk M. 4778
Staszewski T. 451, 880
Stawiński J. 880
Stawowy P. 2950
Stec A. 4015
Steciuk T. 4613a
Stecowa B. zob. Frey-Stecowa B.
Steliga K. 425
Stelmachowski A. 3770
Stepan A. red. 92
Stepek J. A. red. 128
Sterzyńska M. 544
Stępień D. 3673
Stępień S. 957–58, 3280, 3525, 3531, 4349;
polem. 3531; red. 4647
Stępkowski L. 880, 927; red. 927
Stodolak J. 3425
Stojak G. 4203; red. 4203
Stojko S. 576
Stolarczyk M. 728
Stolot F. 4373
Stolotowa E. zob. Śnieżyńska-Stolotowa E.
Stopa M. 3889, 4302
Stój R. 2209
Strąk P. 605
Strońska A. 363, 391
Strożecki J. 524
Struck R. zob. Wielgos-Struck R.
Strumiński B. 659
Struś M. 201, 232, 563, 1339, 1366, 1469,
1677–81, 1748, 2169, 2222, 2231, 2436,
2528, 2833, 2861, 3250–53, 3502, 3736,
3880, 3888, 3984, 4016–18, 4311, 4614;
rozm. 205, 1468, 2843, 2862, 3225, 3229,
3235, 3651, 4615
Strycharz G. red. 462–63
Strzyżewski W. 564
Studencki M. 2094
Styk J. red. 2527
Sucheni-Grabowska A. red. 897
Sudoł A. 4615
Sudoł J. 426, 3485, 3508; rozm. 3639
Sudyka R. 220
Sulima R. rec. 808
Surowaniec Z. 2210; red. 36
Surowiec K. 1247, 2923–27, 4089
Swatek Z. 1030
Swianiewicz J. J. red. 627
Switek W. 880
Swojak A. red. 3481
Syrek T. 269, 2682, 2977, 3381–82; oprac.
651
Syrzycka-Mlicka N. 4198a
Szafrański J. 524
Szajowski E. 4648
Szal E. 3486
Szanter Z. 659
Szarek J. 1203, 2222, 2745; rozm. 2008
Szareyko H. 4649
Szatyn B. 391
Szczepański J. A. 2680, 2928, 3048–49, 4266,
4473; polem. 2900; rozm. 2649, 3020
Szczepański K. polem. 3624; red. 49
Szczepański S. polem. 2367; red. 48
Szczepański S. P. 3426; polem. 3030
Szczerba D. 3214
Szczerbicki A. 4312; red. 10
Szczucka A. 4283
Szczur S. oprac. 4598
Szczygieł A. red. 313
Szczygieł R. 814
Szczygłowska B. zob. Golachowska-Szczygłowska B.
Szczypek J. 1056
Szczytyński M. 4167
Szczytyński Z. 4167
Szela A. oprac. 847
Szela I. 3800
Szelc J. 3640, 4247
Szeliga K. 299, 320, 364, 427–28, 452, 505,
515, 623, 959, 1729, 1870–72, 1979, 1993,
2023, 2099, 2140, 2529, 3223, 3342, 3427,
3724, 3867; rec. 426, 882; rozm. 2125,
2554, 3015
Szeliga M. 4090; rozm. 4086, 4091
295
Szeliga Z. 167, 202–3, 511, 693–94, 960,
1175, 1203, 1208–10, 1215, 1367, 1428,
1760, 1763, 1772, 1886, 2123, 2243, 2247–
48, 2341–43, 2459, 2508, 2750, 2890,
2963–65, 3121, 3210, 3215, 3511, 3763,
3776, 3852, 3904, 4199, 4350, 4350–52,
4756; rec. 898
Szempruch J. 3415
Szenborn M. 1248, 2024, 2141–42, 2197,
2291, 2437, 2477, 2499, 2530, 2608, 2626a,
2794, 2929–31, 2954, 3129, 3146, 3172,
3428–29, 3655, 3680–86, 3696–97, 3751,
3757, 3801, 3962, 4218, 4779; polem.
2607a, 2795, 2929, 3685; rozm. 2024, 2129,
2902, 2931, 4736
Szetela-Zauchowa T. 1438, 3922
Szewc R. 770
Szewc S. 1031
Szewczyk T. 1340; rozm. 2969
Szkotnicki A. 3491
Szlęzak D. 4091
Szmigiel A. 3638
Szmigielska E. red. 19
Szozda A. 394, 817, 961, 1032, 3281, 4353–
54; rec. 363
Szpara A. 4616
Szpieć A. 3206
Sztaudynger J. I. 4412
Szuber J. 247, 565
Szuba Z. 4666
Szufnarowski J. 1873
Szumiec M. zob. Huzarska-Szumiec M.
Szumilas D. 1057, 1429; polem. 1057, 2375;
rec. 4479
Szumił H. I. 4685
Szurek W. red. 157
Szuwarowski K. 762
Szwarcman D. 4585
Szwed G. 3710
Szwed J. red. 52
Szwed W. 1440
Szwedo B. 1483–84, 1526, 1939, 2802; rec.
884, 1162; red. 130; rozm. 2950
Szwic J. 1949, 2154, 2159, 2344, 2359, 2775,
2820, 3188–89, 3641, 3852, 4757; rozm.
2885
296
Szybiak K. 3527–28
Szybiak W. 3822
Szydło A. 2531, 2788, 2793, 2796, 3191, 3563
Szylar J. 2478
Szylar T. 4019–20, 4092–93, 4115, 4123,
4140; rozm. 4062, 4064, 4109, 4113,
4134
Szylko E. 821
Szymanik B. 4695
Szymański A. red. 147
Szymański M. 606, 2543
Szymański W. 3565
Szymczak-Hoff J. 3787
Szymczyk A. 225
Szymczykowa J. zob. Rożnowska-Szymczykowa J.
Szymkiewicz K. 3736, 4292
Szynal T. 2108
Szypuła A. 3853, 4616a–4617; red. 61
Ścibor J. 763, 3952
Ścibor J. M. zob. Michalak-Ścibor J. M.
Ślaski J. 1089
Ślawska G. 1438
Ślawski T. 1438
Ślisz J. 2532
Śliwa L. 879
Śliwakowski A. 3216
Śliwiak T. 4248, 4277
Śliwiński M. 322, 324, 1341, 2932
Śliz L. 233, 263, 765, 798, 819
Śliż M. 3758
Ślusarek K. 925
Śmiały A. 429
Śnieżyńska-Stolotowa E. 4373
Światłowski Z. red. 150
Świć H. 1705
Świder P. 1211; rozm. 2488
Świderek T. 1769, 1773
Świeboda J. 926
Świerczewska K. 1058, 4489, 4493, 4496–98,
4504–5, 4512; rozm. 4485–86, 4490
Świerzawski W. 4686
Świętoń R. 1777
Świtalski A. 1033
T.Z. 3078; TDK 512, 566, 1790, 1813, 1844,
1849a, 1863, 2025, 2068, 2078, 2111,
2292, 2360, 3147, 3642, 3963, 4499; rec.
835; TEC 607, 2026, 3148, 3595–96, 3964,
4094; (TEC) 835, 1342, 1790, 1850, 2026,
2293, 2345, 2388, 3144, 4094; (tey) 471;
T.J.Ż. 962; tom 1954, 2357, 2440, 2575,
2704, 3961, 4355–56; (tom) 191, 608,
1059, 1216, 1657, 1764, 1908, 1919, 2027,
2933, 3192, 3643; (twa) 2320, 2858
Tabaczek A. 3854
Tabasz W. 3491; red. 3491
Tabasz W. M. 3050
Tabisz S. 2862, 4474–75
Tabor A. 3436–37
Talko L. K. 234, 3118
Taracha C. 903
Tarakanowska M. rec. 4753, 4770
Targońska A. red. 1148; red. 1438
Tarka K. rec. 4650
Tarnawska D. 1947; rozm. 1415
Tarnawski Jan 880
Tarnawski Jerzy 4476
Tarnawski S. zob. Sas-Tarnawski S.
Tarnowski J. 3948
Tas J. 1368, 1994, 2361, 3644, 4437, 4714
Taziak A. 2533
Tessarowicz I. rec. 4272
Tęcza M. 2112
Tkaczyk J. 4050
Tłuczek R. 3759; rozm. 1205
Tochman K. A. 973
Toczyski M. 811
Tokarczuk I. 4650
Tokarz K. 1034
Tokarz M. rozm. 4183
Tomczyk M. 244, 264, 1182, 1784, 1995, 2056,
2113, 2391, 3129, 3153, 3704, 3760
Tomusiak J. 171, 257, 338, 1996, 2114, 2242,
2248, 2438–40, 2636, 2891–92, 3113, 3282,
3661, 4055; rozm. 2894
Tondel L. polem. 3066
Trawicka Z. 897
Trawka A. red. 23, 81, 85, 91, 115, 139
Tresenberg D. 786
Trojanowski R. 4141
Trojnar B. 4383
Trojnar F. 779
Trybunalski A. red. 4678
Trybus K. 616, 1404, 1921, 2301, 2479, 3363,
4715
Trzaska B. 611, 617–18, 1090, 1485–87, 1527,
1874, 1923, 1940–41, 2036–37, 2148,
2402–3, 2441–42, 2479–80, 2742a–43,
2950–51, 3067, 3159, 3161, 3193, 3559,
3761; polem. 1531; rozm. 2941
Tulik J. 204, 365, 506, 511, 568, 677–78, 904,
1170, 1199, 1443, 1637, 2155, 2234, 2352,
2469, 2583, 2685, 2695, 2750, 2965, 3194,
3254–56, 3461, 3509, 3529, 3564, 3762, 3771,
3868, 3893, 3900, 4192, 4249, 4313, 4422–23,
4438, 4481, 4592, 4617a, 4720; red. 528; rec.
4246; rozm. 247, 658, 1396, 4418, 4718
Tumiłowicz B. 4586
Turek J. 3079
Turek S. 4728; polem. 4709, 4723
Twardowski J. 241–42, 249, 302, 609, 892,
1124, 1249, 1343, 1369, 1405, 1698, 1740,
1782, 1829, 1860, 2028–29, 2049, 2141,
2198, 2211, 2249, 2294, 2321, 2376, 2392–
93, 2443–45, 2579, 2627, 2665–66, 2731,
2776, 3051–52, 3056, 3343, 4667–68; polem. 2666; rozm. 1322, 2014
Twardowski T. 2732
Tychanowicz A. 811
UW 2997; (Ury) 4314
Udziela S. red. 1134
Ulerski F. 4267
Umięcka M. 341, 2580
Umiński J. 811
Uniechowska K. 362
Urban J. 2566
Urban K. 4602
Urbanek K. oprac. 3195
Urbanik M. 893
Urbanik S. red. 134
297
Uryga J. 4315, 4618–19
Uryniak A. 3344
vip 3283
Viragh P. 205
Viscardii S. 3491
Visor J. 4095
W.G. 252; (wg) 1370; WK 1955, 3345, 3565, 3802,
4051, 4096–99, 4692; (WK) 4045, 4100; (wm)
2630, 2692, 2733, 3346; (W.P.) 1488; W.R.
3979; (W.Ś.) 4669; W.W. 2863; (wz) rozm.
4124, 4129, 4133, 4137–38, 4141–43; (W.Ż)
1638; (wab) 206, 569, 1208, 2549, 2598, 2705;
(wac) 3218; (wel) 1305, 2456, 2549, 2744,
2777, 3062; wik 2446; (WIR) 430; (W.J.W.)
rec. 899; W.J.W. 2394; (wła) 570; Woj. 3917;
(Wakł) 4101; (wald) 1430, 2215, 4620;
Wachowicz B. 880
Wachowski K. rec. 754a
Wagner M. 905
Wais L. 3828–30
Walat W. rozm. 2335
Walawski J. 1489
Walczak D. 3165
Walczak K. 267, 571
Walczak M. 513
Wallis A. 3463
Wanag J. 726
Wanatowicz S. 811
Warchałowski K. 822
Warejko W. 167, 1889, 1892; rozm. 581, 1206,
2174–75
Warzocha A. 207, 1190, 1254, 1406, 1461–63,
1639, 1706, 1845, 1851, 1904–5, 1997, 2143,
2180–81, 2184, 2187, 2256, 2273, 2295, 2447,
2530, 2649, 2667, 2734, 2864, 2947, 3080,
3122–23, 3196, 3347, 3597, 3958, 3965, 4384,
4748, 4758; polem. 1461, 3541; rozm. 2532
Warzybok A. 1149
298
Wawer L. zob. Witkowska-Wawer L.
Wawryca J. 3348–49
Wawrzkowicz E. oprac. 956
Wawrzkowicz T. red. 127
Wawrzyniak Z. 4219, 4268
Wawszczak Z. 288–89, 431–34, 963, 1003,
1035–36, 1060–62, 4200, 4424, 4759; rec.
775, 906, 1037, 1056
Ważny M. 395
Ważny R. 1470, 1814, 1980, 2611
Weill K. 4514
Wejlanda A. 1325
Welanyk P. 706, 1407, 2404, 2522, 2799–800;
rozm. 4162, 4164
Wender Cz. 619, 1143, 2481, 3803; rozm. 445,
2538, 3437, 3460
Wendlandt J. 872
Wenhrynowicz S. O. 4250
Wenta J. 729
Werblan A. red. 349
Werner W. 811
Weron K. 3923
Węcirz M. 3068
Węgier J. 811, 3598
Węgierski J. 974–75, 1037
Węgrzyn J. 2167, 2170
Węgrzyn K. 1653–54
Wiater P. red. 391
Wiater S. J. red. 391
Wiąckowski M. 680
Wiczkowski M. 4102
Widera-Zielonka M. 3134
Wieczorkowska A. red. 2923
Wielgo M. 1408
Wielgos-Struck R. 1233
Wieliczko M. rec. 1126
Wielocha A. 659; red. 659
Wierzba J. 880
Wierzbicka A. zob. Kasprzycka-Wierzbicka A.
Wierzbieniec W. 928
Wietecha-Gorczyca E. 4425
Wieteska Z. zob. Gnat-Wieteska Z.
Więcko L. 2063
Więcław J. 2998
Wilczak J. 391, 1255, 1382, 1815, 2668, 3149–
50, 3284
Wilgosz A. 3855
Wilgucki A. 1765, 2870, 2881, 3285, 3763,
4651, 4760; red. 159; rozm. 2890, 2983,
2990, 3452
Wilk D. 248, 297, 308, 396, 1371–72, 1774,
1998, 2109, 2182, 2482, 2599, 2893, 3782
Wilk R. 4142
Wilk W. 3856
Winiarski E. 1125, 2934, 3488; rec. 1126
Winiarz J. J. red. 118
Winiarz P. 4143
Winiarz Z. 4373
Winnicki J. 300, 3197, 3857–58
Winnicki T. 524, 572; red. 110
Wiszlańska Ł. 964, 3772, 4428; rozm. 4527
Wiśniak K. rys. 4600
Wiśniewska H. 4201
Wiśniewski K. 3170
Wiśniewski R. 3306
Wiśniowski M. 4358
Witek J. 286, 811
Witkiewicz J. M. 3286
Witko-Dłuska A. 4202
Witkowska-Wawer L. 507–8
Witkowski W. oprac. 3936
Witowicz I. 610
Witowicz J. 1063, 2642
Witt H. zob. Kozińska-Witt H.
Wittyg W. oprac. 723
Wlaźlik D. 573
Włast P. 2806
Włoch W. 4221–22
Włodek E. zob. Grochala-Włodek E.
Wojciechowska Z. 3391–92
Wojciechowski A. F. 1363
Wojciechowski W. 574
Wojcieszonek W. 1409, 1690, 2178, 2250
Wojdyło T. 4670
Wojnar J. 3151
Wojtas H. 2171
Wojtas J. 3489
Wojtowicz G. zob. Grzyb-Wojtowicz G.
Wojtowicz K. 1200
Wojtowicz W. K. 704, 3941–42
Wojtulewicz I. 828
Wojturska B. 3645
Wojtyś A. 1517; rozm. 1500
Wolan M. B. 3053
Wolny K. 3566, 4477; rec. 806, 899, 3487,
4179, 4186, 4192, 4196, 4209, 4211, 4215,
4217, 4221–22, 4224, 4237, 4255–56
Wolska M. 3490
Wolski A. 1897
Wolwowicz R. 567; red. 1440
Wołek M. 4780
Woś B. 2735, 3859, 3965; rozm. 2058
Woś J. 509, 591, 695, 784, 793, 1775, 2235,
2637, 3115, 3287, 3530, 3774, 4428, 4439;
rozm. 4591
Woytowicz R. 243, 2030–31, 2064
Woźniak G. 1956, 3860, 4220; rozm. 429,
4450
Woźniak H. polem. 2929
Woźniak J. 397
Wożniak L. 575
Woźniak Marian 2000
Woźniak Michał 1183
Woźniak S. polem. 1461
Woźniak Z. 748
Wójcik A. 881, 896; oprac. 885
Wójcik T. 1999–2000
Wójcik T. zob. też Brzezińska-Wójcik T.
Wójcik W. 872
Wójcik Zbigniew 848
Wójcik Zygmunt 321
Wójcik Z. K. 435, 849–50, 1064–66, 1126
Wójcik-Łużycki A. 4596a
Wójtowicz P. 4423
Wronka K. 1446
Wroński P. 1601
Wróbel E. 1920; rozm. 1915
Wróbel P. 271, 275, 335, 398, 718, 1981, 2156,
2322, 2473, 2534, 2628, 2706, 2736, 2797,
3784, 4266
Wuczyńska K. 3430
Wyderka M. red. 4245
Wydrzyński W. 3241
Wygoda J. red. 78
Wysocki R. 3338, 3344, 3348–49
XY rozm. 298, 1358
299
z 777; ZB 1410, 2705, 4359; (ZG) 4193; zk
4269; (Z.R.) 453; ZS 1776; zs 4195; (zs)
830, 2115, 2243, 2251, 3001, 4557, 4761;
Z.W. rec. 975, 4191; (zw) 4762; Z.Z. 876;
ZOL 1816; (zolt) 1982, 2032
Zabłucki W. 2535
Zabrotowicz A. 3492
Zachara M. 1431
Zagórski A. 811, 969, 1126–28
Zagulak J. 3973–74, 4046, 4056; rozm. 4030,
4050
Zając E. 965, 1004, 1171
Zając Janina 1988
Zając Jerzy 1344, 2894
Zajączkowski J. 829, 4532–33
Zajdel A. 221, 3966
Zajdel P. 1285
Zajmocin M. 3647
Zakrzewska D. 2362, 2448
Zakrzewski B. 4203
Załucka B. zob. Zięba-Załucka B.
Zambrowski A. 2670
Zamoyski G. 966
Zaniewski B. 366
Zapałowska E. 493, 592
Zapatka B. 3351
Zaręba T. 2610, 4587; polem. 3914
Zarębski A. M. 880, 927, 4391; red. 51, 880,
927
Zarudzki O. 880
Zasadny M. 3269
Zatorski R. 168, 208, 262, 274, 279, 293, 310,
485, 577–78, 681–83, 1202, 1217, 1306–7,
1345, 1383, 1490, 1537–38, 1602–8, 1623,
1655, 1682–83, 1723, 1749, 1758, 1830,
1835–37, 1876, 1885, 1942–43, 1956,
2124, 2236, 2274, 2296–97, 2339, 2536,
2571, 2629, 2671, 2681, 2703, 2737, 2759,
2762, 2821, 2865, 2895, 2914, 2947, 2984,
3070, 3257–58, 3330, 3567, 3674, 3698,
3704, 3736, 3852, 3929, 4517, 4694; rozm.
1544, 1670, 1825, 2877, 3351, 4693
Zatwarnicki W. 276, 579, 684–85, 4426
Zauchowa T. zob. Szetela-Zauchowa T.
300
Zawadzki J. 3490
Zborowski Ł. 1724
Zegar J. 3493
Zell Z. rec. 850
Ziejka F. red. 3462
Zielecki A. 929
Zieleniuk Z. 2866
Zielińska M. rec. 4518
Zieliński J. 270, 769, 799–800, 888, 930, 967,
3494–95, 3675, 4316–19
Zieliński K. 314, 698, 764, 851, 1067–68,
1129–30, 1817, 2153, 2189, 2708, 2750,
3217, 3921–25, 4310, 4359a, 4381, 4385–
86, 4671–72, 4763; rec. 418; rozm. 1897,
4534, 4679
Zieliński W. 209, 436–37, 816, 834, 852–67,
2144, 2160, 2558, 3055, 3073, 3112, 3496–
97, 3646, 3976, 3993, 4012, 4059, 4090,
4103–8, 4115, 4144–46, 4223, 4500, 4689,
4730–32; oprac. 3975; polem. 4103; rozm.
4058, 4062, 4079, 4088, 4119, 4129, 4131,
4139
Zielonka M. zob. Widera-Zielonka M.
Ziemba J. 399
Ziemba W. 399
Ziembolewski Z. 210, 229, 282, 1038, 1759,
1958, 2001–3, 2707, 2822, 4252, 4633;
rozm. 3270, 3511, 3525
Ziewiec I. 3498
Zięba K. 1725
Zięba-Załucka B. 3581
Ziętek A. 3267–68
Zimałek M. 931
Zimka R. 2842; polem. 3442
Zimowski P. 2347, 2408
Zin M. 1741, 3568
Ziobro T. 1411, 2145; red. 40
Zioło Zbigniew 1183–84, 2167; red. 112
Zioło Zdzisław 3676
Zoltan A. 4124
Zółta J. 3300
Zub J. 4407
Zwolińska Z. 809
Zwoliński J. 2363
Zych A. 367
Zych T. 1070
Zychowicz E. 2449
Zygadlewicz J. 1185
Zygarowicz S. 4652
Żak K. 438
Żal M. 880
Żarów J. 3241
Żaryn M red. 897
Żbikowska L. 3601
Żbikowski A. 932
Żebrowska E. 3719
Żmija J. 528
Żmuda-Lupe B. 3764
Żochowski S. 1069
INDEKS PRZEDMIOTOWY
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym tematy poszczególnych pozycji bibliograficznych,
hasła topograficzne oraz osobowe. Nazwiska autorów recenzowanych sztuk teatralnych wyróżniono kursywą.
Objaśnienia skrótów
admin. – administracja
antrop. – antropologia
archeol. – archeologia
archit. – architektura
archiw. – archiwistyka
bezp. publ. – bezpieczeństwo publiczne
bibliogr. – bibliografia
bibliot. – bibliotekarstwo
bud. – budownictwo
czas. – czasopiśmiennictwo
czyny społ. – czyny społeczne
czyt. – czytelnictwo
demogr. – demografia
druk. – drukarstwo
etnogr. – etnografia
filatel. – filatelistyka
fotogr. – fotografika
geofiz. – geofizyka
geogr. – geografia
geol. – geologia
geomorf. – geomorfologia
glebozn. – gleboznawstwo
gosp. – gospodarka
gosp. komunal. – gospodarka komunalna
gosp. mieszk. – gospodarka mieszkaniowa
gosp. rybna – gospodarka rybna
gosp. wod. – gospodarka wodna
hig. – higiena
hist. – historia
hod. – hodowla
hydrob. – hydrobiologia
hydrogr. – hydrografia
hydrol. – hydrologia
jęz. – język
klimat. – klimatologia
komunik. – komunikacja
krajozn. – krajoznawstwo
księg. – księgarstwo
kult. – kultura
lecz. – lecznictwo
leśn. – leśnictwo
lit. – literatura
lit. lud. – literatura ludowa
łącz. – łączność
łow. – łowiectwo
meteor. – meteorologia
muz. – muzyka
muzealn. – muzealnictwo
numizm. – numizmatyka
ochr. przyr. – ochrona przyrody
ochr. środ. – ochrona środowiska
ogrod. – ogrodnictwo
org. młodz. – organizacje młodzieżowe
org. społ. – organizacje społeczne
ośw. – oświata
paleont. – paleontologia
patol. społ. – patologia społeczna
plan. przestrz. – planowanie przestrzenne
plast. – plastyka
pomoc społ. – pomoc społeczna
pożar. – pożarnictwo
praca k.o. – praca kulturalnooświatowa
praca społ. – praca społeczna
przem. – przemysł
pszczel. – pszczelarstwo
roln. – rolnictwo
ruch. lud. – ruch ludowy
rzem. – rzemiosło
sam. – samorządy
sad. – sadownictwo
303
sąd. – sądownictwo
służ. zdr. – służba zdrowia
socjol. – socjologia
spółdz. – spółdzielczość
spółdz. pr. – spółdzielczość pracy
statyst. – statystyka
stow. – stowarzyszenia
szkoln. – szkolnictwo
szkoln. artyst. – szkolnictwo artystyczne
szkoln. podst. – szkolnictwo podstawowe
szkoln. pomatur. – szkolnictwo pomaturalne
szkoln. śred. – szkolnictwo średnie
szkoln. wyż. – szkolnictwo wyższe
szkoln. zaw. – szkolnictwo zawodowe
szt. lud. – sztuka ludowa
tech. – technika
telew. – telewizja
turyst. – turystyka
ubezp. – ubezpieczenia
UL – Uniwersytet Ludowy
urban. – urbanistyka
wet. – weterynaria
współ. międz. – współpraca międzynarodowa
wydawn. – wydawnictwa
zabezp. społ. – zabezpieczenie społeczne
zag. nar. – zagadnienia narodowościowe
zag. polit. – zagadnienia polityczne
zag. socjal. – zagadnienia socjalne
zag. społ. – zagadnienia społeczne
zesp. amat. – zespoły amatorskie
zw. zaw. – związki zawodowe
żyw. zbior. – żywienie zbiorowe
Adamówka, woj. przemyskie: gmina 222
Administracja 26–29, 1967, 2834–952, 3029,
3336, 3411, 4780
Adorian Z. 4124
Albigowa, woj. rzeszowskie: czas. 101; nauka
2075–78; sad. 2075–78
Alima-Gerber S.A. w Rzeszowie 4, 1791–817,
2611
Als A. R. 403
Andreas A. 4426
Anioł S. 4168
Annopol, woj. tarnobrzeskie: gosp. mieszk.
2424
Antropologia 747, 757
Archeologia 108, 731–46, 748–56, 758–64,
1438, 4304, 4392
Architektura 1346, 1352, 1359, 1373
Archiwa 99, 104, 659, 4764–80
Archiwum Państwowe w Przemyślu 659,
4766–67, 4769–72a, 4774–78
Archiwum Państwowe w Rzeszowie 4772a,
4779
Arct L. 372
Arłamów, woj. krośnieńskie: rekreacja 681,
2638–42
Arot M. 344
Axer O. 4438
304
Babiakowie 400
Bachórz, woj. przemyskie: archeol. 739, 753
Bachórzec, woj. przemyskie: hist. 765
Bajor A. 1777
Bal W. 59, 409, 4654, 4670
Balicka D. 3603
Balicki J. 4641, 4652
Baligród, woj. krośnieńskie: gmina 223–24
Balik Z. 345, 1450, 1461
Baranów Sandomierski, woj. tarnobrzeskie:
czas. 8; łącz. 2315; ochr. przyr. i środ. 614;
zabytki 4283; gmina 225; gosp. 1327
Bardanaszwili R. 4420
Bartkiewicz R. 4544
Barwinek, woj. krośnieńskie: prawo 667,
2834, 2863; turyst. 667
Basiak J. 2441
Basznia, woj. przemyskie: przem. 1481
Basznia Dolna, woj. przemyskie: pożar. 2457
Bator K. 4655
Batowska B. 2867
Beksiński Z. 4413, 4425
Berkowicz M. 4224
Besko, woj. krośnieńskie: turyst. 631; gmina:
ochr. przyr. i środ. 559
Betlej B. 4179, 4237
Bezmiechowa, woj. krośnieńskie: hist. 3969–
72; sport 3499, 3969–72; stow. 3499
Bęben S. 2897
Będziemyśl, woj. rzeszowskie: archeol. 742,
1438; hist. 1438; rzem. 1438
Biała, woj. rzeszowskie: czas. 49; roln. 2012
Białobrzegi, woj. rzeszowskie: gmina 226
Biały P. 2337
Biblioteki 1017, 4696–727, 4742
Bidziny, woj. tarnobrzeskie: przem. 1865
Biecz, woj. krośnieńskie 227; admin. 2836,
2838; etnogr. 1134; hist. 766–69, 1438–39,
3494; kult. 3494; lit. 4267; przem. 1730,
1952; roln. 1959; rzem. 1438–39; spółdz.
pr. 1952; szkoln. 3377; szkoln. śred. 3674;
zabytki 4293
Bielatowicz J. B. 4231
Bieliniec, woj. tarnobrzeskie: gosp. wod.
2323
Bień A. 453, 3517
Bieszczady 228; archit. 1359; bezp. publ. 3173,
3194; czas. 10, 38, 110, 4740; demogr.
716; fauna 488–89, 503–4, 528, 530, 544;
flora 490–92, 528, 542; gosp. 1186, 1190,
1200, 1202, 1323, 1335, 1340; gosp. wod.
2336; hig. 3253; hist. 770, 1434, 2213; hod.
2051; język. 4175; komunik. 2213, 2218,
2222, 2227, 2231; krajozn. 629–30, 637,
664; lecz. 3229, 3242, 3256; leśn. 2081;
lit. 4180–81, 4183, 4188, 4240–41, 4244,
4247–48, 4250; łow. 2092; muz. 4524–25;
nauka 110, 519; ochr. przyr. i środ. 519,
522, 524, 527, 539–42, 544–45, 547, 556,
563, 567, 570–79; opieka nad dzieckiem i
młodzieżą 3749, 3755; opieka społ. 2587,
2687, 2690; org. młodz. 2566, 2571–72;
patol. społ. 3173; plast. 4417; praca 2227,
2587–88; praca społ. 2745; prawo 2849,
3078; przem. 1434, 1441, 1738, 1741; rekreacja 643, 682–83, 4014; roln. 528, 1962,
1968, 1970, 1977, 1980; sport 3980, 3990,
4006, 4014; sylwetki 352, 567, 2745, 4183,
4188, 4417; turyst. 563, 625–28, 632, 636,
638–39, 641–43, 645–46, 648–49, 652,
655–57, 661, 665, 670–71, 673–74, 676,
680, 684–85, 3216; wojsko 3206–7, 3211,
3216; współp. międz. 190; zabytki 659,
4281; zag. nar. 2811; zag. społ. 2494, 2502
Bieszczadzki Park Narodowy 491–2, 522,
524, 527, 537, 539–40, 545, 548, 570–2,
574–75, 578
Bieszczadzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Drzewnego w Rzepedzi, woj. krośnieńskie: 1691–93, 2227
Bilcza, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal.
2395
Binarowa, woj. krośnieńskie: etnogr. 1134
Biografie 2, 59, 162, 180, 210, 214, 343–48,
350–62, 364–75, 377, 379–90, 392, 394–
405, 407–12, 414–15, 417–19, 421–25,
427–37, 439–48, 450–53, 567, 659, 665,
679, 695, 700, 809, 811, 836, 878, 880, 892,
903, 913, 915–16, 918, 940, 950, 963–64,
973, 1002, 1006, 1023, 1025–29, 1035,
1037, 1046–47, 1050, 1062, 1068, 1075,
1080, 1100, 1107, 1111, 1122–23, 1128,
1131, 1135, 1139, 1141, 1143, 1146, 1149,
1356–57, 1360–64, 1396, 1417, 1422, 1429,
1431, 1437, 1440, 1443, 1446, 1450, 1461,
1478, 1697, 1732, 1761, 1777, 1781, 1793,
1927, 1956, 1984, 2022, 2030–31, 2040,
2044, 2055, 2063, 2080, 2097, 2128–30,
2133, 2149, 2154, 2159, 2169, 2180, 2239,
2262, 2316, 2337, 2410, 2422, 2441, 2455,
2484–85, 2487, 2489, 2492–93, 2499, 2501,
2513, 2515–16, 2520, 2524–25, 2530, 2532,
2536, 2539–40, 2614, 2644, 2648–51, 2657,
2659, 2670, 2735, 2745, 2747, 2791, 2799,
2801, 2841–42, 2845, 2850–51, 2862, 2864,
2866–68, 2871–72, 2885, 2887, 2889–90,
2892, 2894, 2897–98, 2902, 2917, 2919–
20, 2923–27, 2932, 2939, 2941, 2943–45,
2947–48, 2950, 2958, 2967, 2998, 3050,
3068, 3122, 3131, 3177, 3185, 3189, 3199,
3208–9, 3266, 3269, 3271, 3276, 3280–81,
3284, 3316, 3331, 3373, 3379, 3385, 3388,
3391–92, 3399, 3409–10, 3418, 3427–28,
305
3434, 3436, 3454, 3465–66, 3468, 3496,
3509, 3517–18, 3526, 3554, 3586–87,
3598, 3603, 3625, 3649, 3651, 3653, 3671,
3676, 3681, 3691, 3696, 3708, 3718, 3805,
3822, 3847, 3859, 3862–64, 3890, 3892,
3922, 3957, 3959, 3982–84, 3991, 4000,
4003, 4011, 4026, 4031–32, 4039, 4043,
4050, 4063, 4065, 4082–84, 4086–87,
4090, 4095, 4109, 4113, 4119, 4122, 4124,
4126, 4129, 4132–34, 4137–39, 4141–44,
4151, 4158–60, 4164, 4169–71, 4179–81,
4183–88, 4190–93, 4196–204, 4206–17,
4221–24, 4226–29, 4231, 4233–34, 4255–
57, 4259, 4264, 4341, 4346, 4401, 4408–27,
4429–36, 4438–40, 4432, 4444–47, 4450–
58, 4460, 4462, 4465, 4470, 4473, 4475–78,
4488–90, 4492, 4496, 4513–14, 4518–20,
4522, 4526, 4537, 4542, 4544, 4593, 4596,
4604, 4606–7, 4613, 4615–17, 4620, 4622–
23, 4625, 4636–38, 4641, 4643–44, 4647,
4652, 4654–55, 4660, 4668, 4670, 4676,
4684–85, 4687, 4689, 4708, 4716, 4764
Bircza, woj. przemyskie: 229; lit. 4252; plast.
4427; praca k.o. 3805; roln. 1985; sport
4046; sylwetki 3805, 4427; zabytki 4339;
gmina: flora 498; praca 2597
Blinowski H. 452
Blizne, woj. krośnieńskie: admin. 2846; ochr.
przyr. i środ. 567; szkoln. podst. 567
Błażkowa, woj. krośnieńskie: hist. 771; zabytki 771
Błażowa, woj. rzeszowskie: gosp. komunal.
2364; hist. 1049; lecz. 3304; ochr. przyr. i
środ. 2364; przem. 1782; sport 4099; wojna 1939–45: 1049; gmina: admin. 2897;
czas. 70; gosp. 1343; gosp. komunal. 2390;
kult. 3455; łącz. 2321; ochr. przyr. i środ.
2390; sam. 70; sylwetki 2897
Błędowa Zagłobieńska, woj. rzeszowskie:
hod. 2044; sylwetki 2044
Bogoria, woj. tarnobrzeskie: gmina: gosp.
wod. 2324
Boguchwała, woj. rzeszowskie: bibliot. 4706;
czas. 13, 121, 140; hod. 2047; handel 2127;
lecz. 3293, 3339; nauka 3519; ochr. przyr.
i środ. 598; ogrod. 2067; org. młodz. 2575;
306
przem. 1781, 1906–8; religia 121; roln. 13,
2021, 3519; sam. 3023; sport 4078; sylwetki 1781, 4687; gmina: czas. 140; sam 140
Bolestarszyce, woj. przemyskie: fauna 486;
flora 496; hist. 772; nauka 496, 772, 3510,
3530; pożar. 2463; wojna 1914–18: 4342a;
zabytki 4342a
Bonarówka, woj. rzeszowskie: opieka społ.
2729
Borek Stary, woj. rzeszowskie: czas. 49; służ.
zdr. 3316; sport 4085; sylwetki 3316;
szkoln. podst. 3642–43, 4085
Borowa, woj. rzeszowskie: czas. 4738; gmina:
czas. 4738
Borów, woj. tarnobrzeskie: hist. 1087, 1090;
obchody 2832; wojna 1939–45: 1087,
1090, 2832
Bosak F. 2958
Bossowski Z. B. M. 435
Bóbrka, gm. Chorkówka, woj. krośnieńskie:
hist. 3861; muzealn. 3861; przem. 1440,
3861
Bóbrka, gm. Solina, woj. krośnieńskie: plast.
4415; sylwetki 4415
Bratkowice, woj. rzeszowskie: hist. 1039; wojna 1939–45: 1039
Bratkówka, woj. krośnieńskie: hist. 994; sylwetki 362; wojna 1939–45: 994
Brusno, woj. przemyskie: obchody 2829
Brycki J. 2539
Brzewska K. 4063
Brzeżawa, woj. przemyskie: etnogr. 1141;
plast. 4434; sylwetki 1141, 4434; szt. lud.
1141
Brzostowa Góra, woj. tarnobrzeskie: czas. 77
Brzozów, woj. krośnieńskie: czas. 137; hist.
773–74, 1004; hydrol. 524; lit. 4184; muzealn. 567, 3896–97; muz. 4523; ochr.
przyr. i środ. 524, 549, 567; opieka społ.
2693; patol. społ. 2754; plast. 4419; pożar. 2453; praca 2585; przem. 1642, 1714,
1716, 1739; sport 3992; sylwetki 347, 356,
3671, 4419; szkoln. śred. 567, 3671; wojna
1939–45: 1003
Brzóza Królewska, woj. rzeszowskie: org.
społ. 2574; sport 4077
Buczkowski L. 4194
Buda Stalowska, woj. tarnobrzeskie: gosp.
rybna 2096; leśn. 2083
Budownictwo 97, 192, 207, 1384–411, 2015,
2643, 3354
Budy Łańcuckie, woj. rzeszowskie: hist. 1046–47,
sylwetki 1046–47; wojna 1939–45: 1046–47
Budziwój, woj. rzeszowskie: czas. 49; gosp.
komunal. 2392; hist. 775, 940; opieka nad
dzieckiem i młodzieżą 3737; sport 4070;
sylwetki 3409; szkoln. 3409; szkoln. podst.
3617, 3624; zag. społ. 2519
Bujak B. 2898
Bukowiec, woj. krośnieńskie: hist. 776
Bukowsko, woj. krośnieńskie: gmina 231–32;
sam. 2968
Buntin N. 4026
Burek W. 4233
Bury J. 2614
Bury K. 4151
Burzyński A. 448
Bystre, woj. krośnieńskie: demogr. 712; zabytki 4279–80
Cebula H. 4439
Cementownia „Ożarów w Ożarowie, woj.
tarnobrzeskie 1692, 1928–44, 2486, 2657
Cergowa, woj. krośnieńskie: archeol. 740
Charytany, woj. przemyskie: roln. 1996
Chlebna, woj. krośnieńskie: pożar. 2451
Chmiel M. 347
Chmielnik, woj. rzeszowskie: opieka społ.
2731; gmina: gosp. 1343; łącz. 2321
Chobrzany, woj. tarnobrzeskie: hist. 3479;
szkoln. śred. 3479, 3663
Chodaczów, woj. rzeszowskie: czas. 39
Cholewiana Góra, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 439
Chorkówka, woj. krośnieńskie: gmina: admin. 2837, 2858; gosp. 1313; sam. 2977
Chorzelów, woj. rzeszowskie: hod. 2049;
przem. 1686; szkoln. podst. 3635
Chotyniec, woj. przemyskie: religia 4632,
4640
Chrapkiewicz S. 2063
Chrapko L. 4415
Chrewt, woj. krośnieńskie: zabytki 4280
Chrobak Jerzy 3805
Chrobak Józef 4489
Chruściel A. 394
Chucherko-Maziarzowa H. 4473
Chwałki, woj. tarnobrzeskie: gosp. wod.
2329
Cieklin, woj. krośnieńskie: gosp. komunal.
2348; patol. społ. 2761a
Cienki W. 2864
Cieplik J. 434
Ciesielski W. 2487–89, 2492–93, 2499, 2513,
2536, 2607a–2608, 2626a
Cieszacin Wielki, woj. przemyskie: roln.
2649; sylwetki 2649; zw. zaw. 2649
Cieszanów, woj. przemyskie 233; admin. 2868,
2877; gosp. 1211, 1316; hist. 1026; hist.
1944–56: 1026; religia 4648; sylwetki 1026,
2868, 2877; wojna 1939–45: 1026; gmina:
gosp. 1207, 1314; hist. 1026; hist. 1944–56:
1026; praca 2595; sam. 2995; sylwetki 1026;
wojna 1939–45: 1026; współ. międz. 189
Cisna, woj. krośnieńskie: sylwetki 361; turyst.
635; gmina: turyst. 644, 677
Ciupiński Z. 374
Cmolas, woj. rzeszowskie: praca k.o. 3784;
roln. 2020
Cukrownia w Ropczycach, woj. rzeszowskie
1818–30, 2795
Czach R. 2149
Czach R., dziennikarz 3957
Czapor A. 4109
Czarna, woj. krośnieńskie 234; sylwetki 3379;
szkoln. 3379; gmina: sam. 2960
Czarna, woj. rzeszowskie: opieka społ. 2734;
sylwetki 2734; gmina: sam. 3015
Czarnorzeki, woj. krośnieńskie: ochr. przyr. i
środ. 536, 538
Czarnowska J. zob. Ożóg-Czarnkowska J.
Czartoryscy 4354
Czasopiśmiennictwo 3–160, 1986, 3077,
3121, 3145, 3366, 3793, 3822, 4728–48,
4750–63
— historia 853, 971
Czechowicz K. 384
307
Czepiela K. 2902
Czerba A. 2159
Czernkiewicz R. 3185
Czerteż, woj. krośnieńskie: etnogr. 1138; lit.
lud. 1138
Czerwiwiec J. 2887
Czudec, woj. rzeszowskie: hist. 1041; sport
4075; wojna 1939–45: 1041; gmina: gosp.
1330
IV Festiwal Muzyki w Sandomierzu, woj.
tarnobrzeskie 4588–90
Czyż Z. 4450
Czyżów Szlachecki, woj. tarnobrzeskie: zabytki 4397
Ćmielów, woj. tarnobrzeskie: archeol. 750;
hist. 1445, 3480; meteorol. 481; przem.
1445, 1924–27; sylwetki 1927; szkoln.
3480; zabytki 4398
Ćwik D. 4204
Ćwik Z. 2872
Dacharzów, woj. tarnobrzeskie: archeol.
763
Dąbrowa, woj. rzeszowskie: roln. 2011
Dąbrowa Rzeczycka, woj. tarnobrzeskie: lit.
4234; sylwetki 4234
Dąbrowica, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 441
Dąbrowscy 377
Dąbrówka Starzeńska, woj. przemyskie: zabytki 4331
Dec W. 442
Demografia 711–18, 811, 929, 1099, 1102
Dębowiec, woj. krośnieńskie: lit. 4239; praca
k.o. 3813; religia 4611–12; sylwetki 963
Didur A. 4519–20, 4522
Długosz W. 3427, 3454
Dobrzechów, woj. rzeszowskie: lit. 4258; sylwetki 4259
Domaradz, woj. krośnieńskie: czas. 137
Domatków, woj. rzeszowskie: sylwetki 3639;
szkoln. podst. 3639
Domino Z. 4180
308
Dracz C. 3385
Drąg Cz. 4687
II Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju,
woj. krośnieńskie 216–21
II Karnawałowe Spotkania Teatralne w Rzeszowie 4501–5
Drukarstwo 4728
— historia 4689, 4728
Dryka E. 3373
Dubiecko, woj. przemyskie: etnogr. 1137; gosp.
komunal. 2355; lit. 4197; lit. lud. 1137; muzealn. 3903; och. przyr. i środ. 2355; religia 4645;
sylwetki 4197; gmina: szkoln. podst. 3605
Dudziński K. J. 406
Dukla, woj. krośnieńskie 235, 237; gosp.
mieszk. 2434; hist. 980; muzeal. 3868;
4411; plast. 4411; religia 4606–7, 4617a;
turyst. 235, 237; wet. 2060; wojna 1939–
45: 980; zabytki 4313; gmina 235–37;
gosp. 1327; roln. 1979; turyst. 235
Dul E. 2055
Dwikozy, woj. tarnobrzeskie: komunik. 2299;
przem. 1869
XX Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z.
Brzewskiego w Łańcucie, woj. rzeszowskie
4552–57
Dydnia, woj. krośnieńskie: czas. 137
Dylągowa, woj. rzeszowskie: hist. 1055; wojna 1939–45: 1055
Dynów, woj. przemyskie: admin. 2883; czas. 25;
gosp. rybna 2097–98; hist. 777, 3483; opieka
społ. 2704; plast. 4432; przem. 1886; sam.
2986; sport 4040; spółdz. pr. 1954; sylwetki
379, 2097, 4432; szkoln. śred. 3483, 3661; zabytki 4335; gmina 238; finanse 2177
Dziaduła E. 2868, 2877
Dziak M. 3208
Dzianott J. K. 1062
Eibin D. 3718
Elektrownia „Połaniec” w Połańcu, woj. tarnobrzeskie 618, 822
Etnografia 78, 108, 144, 610, 687, 775, 1131–71,
3791, 3862, 3865, 3869–79, 3904, 3910–17
Euroregion Karpacki 34, 169, 171–72, 176,
178–82, 185–86, 188, 193, 195–96, 198–
99, 204–6, 208–9, 524
Futoma, woj. rzeszowskie: hist. 1049; obchody 2830; sylwetki 424; wojna 1939–45:
1049, 2830
Fabryka Amortyzatorów w Krośnie 1656,
3811
Fabryka Aparatury Elektromechanicznej
„Fanina” w Przemyślu 1890–92
Fabryka Armatur „Jafar” w Jaśle, woj. krośnieńskie 1877–79
Fabryka Mebli w Kolbuszowej, woj. rzeszowskie 1694–96
Fabryka Mebli w Strzyżowie, woj. rzeszowskie 1697–98
Fabryka Obuwia Sportowego „Fabos” w Krośnie 1880–85
Fabryka Porcelany „Ćmielów” w Ćmielowie,
woj. tarnobrzeskie 1692, 1924–27
Fabryka Wódek „Polmos” w Łańcucie, woj.
rzeszowskie 1831–37
Farajewicz G. 3554
Fauna 486–89, 494–95, 497, 499–506, 544, 2091
Fawcett M. 3651
Ferenc K. 2917
Ferlejko M. 385
Filharmonia Rzeszowska im. A. Malawskiego w Rzeszowie 4542–51
Film 4591–92
Finanse 21–22, 2160–211, 2798, 3127, 3137–
38, 3142–43, 3156
Firak W. 2525
Firlej K. 428, 1075
Firlejowie 903
Flora 490–93, 496, 498, 500–1, 507–9, 542
Folusz, woj. krośnieńskie: hist. 778
Fotografika 77, 795, 4593–97
Fredro A. 4188, 4193, 4203
Fredro A. A. 4345
Fredro A. M. 4201
Fredropol, woj. przemyskie: opieka nad
dzieckiem i młodzieżą 3741; gmina: admin. 2888
Frysztak, woj. rzeszowskie: szkoln. podst.
3620; zag. społ. 2531
Gabriel L. 412
Gać, woj. przemyskie 239; hist. 779; ogrod.
2070; sad. 2070
Gajkowski J. 4676
Gancarz P. 4129
Garboś B. 4226
Gaweł A. 2128
Gawłuszowice, woj. rzeszowskie: gmina
240–42; admin. 2911
Gaz 1440, 1449, 1465–70
Gąsior W. 4158
Geodezja 464
Geofizyka 467, 1440
Geologia 465–66, 468–72, 1440
Gerhard J. 4181
Gleboznawstwo 473
Głębokie, woj. krośnieńskie: hist. 998; wojna
1939–45: 998
Głogów Młp., woj. rzeszowskie: czas. 80; gosp.
1308; ochr. przyr. i środ. 595; patol. społ. 2786;
prokuratura 3143; przem. 1899; gmina: admin.
2921; gosp. 1318, 1324; współ. międz. 166
Głowacki R. 4199
Gniewczyna, woj. przemyskie: sylwetki 394
Gocek Z. 2745
Gocz T. 355, 659, 3862
Godek, woj. rzeszowskie: roln. 2004
Gogołów, woj. rzeszowskie: gosp. 1236
Gołąbek W. 3331
Gomółka M. 3468
Goliczyna, woj. przemyskie: admin. 2870;
gosp. 1329
Gorzeński Z. 4623
Gorzyce, woj. tarnobrzeskie: przem. 1528–32
Gospodarka 14, 112, 183, 190, 1172–345,
2298, 2350, 2360, 2363–64, 2975
— komunalna 2348–404
— mieszkaniowa 2405–49, 4103
— rybna 2095–99
— wodna 2323–47
309
Góra Ropczycka, woj. rzeszowskie: czas. 143;
religia 143
Górki Klimontowskie, woj. tarnobrzeskie:
zabytki 4387
Górno, woj. rzeszowskie: opieka społ. 2712,
2735
Górski K. 4031
Górski S. 348
Grabownica Starzeńska, woj. krośnieńskie:
hist. 780, 993; wojna 1939–45: 993
Granat W. 4685
Greń K. 2129
Grębów, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 422;
szkoln. śred. 3669
Grocholice, woj. tarnobrzeskie: hist. 917
Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie: czas. 31,
39; etnogr. 1163; gosp. komunal. 2377;
handel 2136; praca k.o. 3812; przem. 1778,
1785; ochr. przyr. i środ. 2377 gmina: 243;
praca k.o. 3812; roln. 2013
Grodzisko Górne, woj. rzeszowskie: czas. 39;
sylwetki 408
Grodzisko Nowe, woj. rzeszowskie: czas. 39
Gruszecki J. 3991, 4011
Grzęska, woj. przemyskie: ruch lud. 892; sylwetki 892
Grzmot-Skotnicki S. 444
Grzybów, woj. tarnobrzeskie: archeol. 737;
gosp. wod. 2327; przem. 1478, 1483, 1488
Grzywacz W. 2130
Gurbiel K. 387
Gurgacz W. 366
Guzek J. 1781
Gużkowska M. 3984
Gwizdaj, woj. przemyskie 244
Gwoźnica Dolna, woj. rzeszowskie: hist. 781
Gwoźnica Górna, woj. rzeszowskie: lit. 4200,
4262; sylwetki 4200
Gwóźdź H. 398
Gwóźdź J. 398
Habuda R. 2801
Haczów, woj. krośnieńskie: czas. 137; zabytki 4291, 4294–95; gmina 245–46; ochr.
przyr. i środ. 559, 565; pożar. 2483
Handel 40, 42, 55, 1391, 1411, 2000, 2100–48,
310
2665
— historia 852, 859, 1435
Hanusz A. Z. 4526
Hanuszkiewicz A. 4488
Harasiuki, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal. 2397; opiek. społ. 2742
Harasymowicz J. 4183, 4207
Hasiak W. 3625
Henwood K. 356, 567, 3671
Hermanowa, woj. rzeszowskie: czas. 49; gosp.
komunal. 2392
Higiena 3252–53, 3305
Historia 108, 259, 284, 287–89, 294, 312, 321,
328–30, 354, 366, 378–79, 393, 405–6, 425,
438, 446, 659, 710, 714, 719–1130, 1192,
1438, 2826, 2830, 2832–33, 3488, 4304,
4392, 4710–12, 4764
Hoczew, woj. krośnieńskie: muzealn. 3864;
sylwetki 3864
Hodowla 2038–57, 2059–6, 2063–64
Hołubla, woj. przemyskie: rekreacja 2636
Horwat J. 397
Horyniec, woj. przemyskie 248; finanse 2172;
hist. 782–84; lecz. 3270, 3287; praca k.o.
3774, 3777, 3780; roln. 2529; zag. społ.
2529
Hroszówka, woj. krośnieńskie: och. przyr. i środ.
552
Hruszowice, woj. przemyskie: hist. 1944–56:
1374–83; plan. przestrz. 1374–83; zag. nar.
1374–83
Hubert A. J. 4447, 4452
Humiska, woj. krośnieńskie: admin. 2840
Husów, woj. rzeszowskie: hist. 3486; szkoln.
podst. 3486
Huta Komorowska, woj. tarnobrzeskie:
czas. 77
Huta Polańska, woj. krośnieńskie: hist. 659
Huta „Stalowa Wola” w Stalowej Woli, woj.
tarnobrzeskie 44, 57, 1413, 1491–517,
2208, 2520, 2671, 3811
Huta Szkła Okiennego w Sandomierzu, woj.
tarnobrzeskie 613, 1625–29, 2632
Huta Szkła Opakowaniowego w Jarosławiu,
woj. przemyskie 567, 1629–33
Huwniki, woj. przemyskie: opiek. społ. 2697
Huzarski M. 4132
Hydrologia 476, 478–80, 483, 485, 524
Hyżne, woj. rzeszowskie: handel 2138; sylwetki 3208; wojsko 3208; gmina: gosp.
1343; łącz. 2321
Idzikowski P. 3388
Iranek-Osmecki K. 403
Irena, woj. tarnobrzeskie: roln. 2036
Iskrzynia, woj. krośnieńskie: pożar. 2471
Iwaneczko D. 2892
Iwaniska, woj. tarnobrzeskie: gmina: sam.
3058
Iwaszkiewicz J. 4233
Iwierzyce, woj. rzeszowskie: gmina 249; roln.
2028
Iwonicz, woj. krośnieńskie: hist. 785–86; sam.
2961; sylwetki 785
Iwonicz Zdrój, woj. krośnieńskie: admin.
2844; archit. 1373; gosp. 1321; hist. 787;
lecz. 3226, 3230, 3234, 3236, 3240, 3244;
plast. 4414; praca k.o. 216–21, 3767, 3770;
roln. 2582; sam. 2965; sport 4020; sylwetki
4414; ubezp. 2582; współpr. międz. 178,
204; zw. z Polonią 216–21; gmina: 250–
51; admin. 2847; gosp. 1321; ochr. przyr. i
środ. 558; sam. 2955–56
Izdebki, woj. krośnieńskie: sylwetki 364
Jabłonica Polska, woj. krośnieńskie: hist. 366;
sylwetki 366
Jabłonki, woj. krośnieńskie: muzealn. 3867;
szkoln. podst. 3637
Jabłoński S. 425
Jachym S. 4454, 4465
Jadczyszyn T. 1732
Jakubowicz A. 4411, 4446, 4451
Jałowy J. 4660
Jan z Dukli, bł. 4606–7, 4617
Jania R. 2944
Janik K. 1846, 1849–49a
Jankowski H. 3281
Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie: admin.
2947; czas. 4733; gosp. mieszk. 2413, 2441;
hist. 1080; hist. 1944–56: 1110; przem.
1707; sam. 3070; sylwetki 1080, 2441; wojna 1939–45: 1080; zw. zaw. 4733
Januszewski J. T. 432
Jarosław, woj. przemyskie 252; admin. 2875,
2885, 2893; archit. 1373; archiw. 4776; bezp.
publ. 3188; czas. 17, 58, 4756, 4759, 4762; finanse 2182; fotogr. 4597; gosp. 1203; gosp.
komunal. 2359, 2362, 2599; gosp. wod. 2342,
2344; handel 2108–9, 2115–24; hist. 788–93,
1015, 1025, 1034, 3279, 3467a, 3489–90,
3492, 3968; hist. 1944–56: 1113; komunik.
2246; lecz. 3263–64, 3272–73, 3278; muzealn. 3905–7; ochr. przyr. i środ. 567, 1372;
opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3733;
opieka społ. 2699, 2702, 2706; org. społ.
2548; patol. społ. 2763, 2766; plan przestrz.
1350, 1363, 1370–72; plast. 3722, 4436; praca 2599; praca k.o. 3779, 3782; prokuratura 3117; przem. 567, 1629–33, 1712, 1735,
1760, 1762, 1766–76, 2658; religia 4646; sam.
17, 2965, 2985, 3000–1; sport 3968, 4023–
25; spółdz. pr. 1945; sylwetki 368, 372, 375,
381, 396, 1023, 1025, 1034–35, 1363, 2885,
4436; szkoln. 2655, 3467a, 3492; szkoln. artyst. 3722; szkoln. śred. 3188, 3490; szkoln.
zaw. 3489, 3712; wojna 1914–18: 791; wojna
1939–45: 1014, 1023, 1025, 1034–35, 3467a;
turyst. 690; współ. międz. 2116–24; zabytki
788, 793, 4325, 4347, 4350, 4359a, 4646; zag.
nar. 3467a; zw. zaw. 1630, 2655, 2658; gmina: admin. 2873
Jarosz J. 2892
Jasienica Rosielna, woj. krośnieńskie: czas.
137; gmina: admin. 2857
Jasionka, woj. rzeszowskie: finanse 3142; komunik. 2276–2278–97; prokuratura 3142
Jaskiernia J. 2503
Jaskuła H. 214
Jasło, woj. krośnieńskie 254; admin. 2854,
2866; archeol. 755; bibliot. 4708; czas. 88,
93, 155; etnogr. 1166; geofiz. 1440; geol.
524; gosp. komunal. 2349; handel 2105;
hist. 982–83, 990–92, 3494; komunik.
2217, 2228, 2232; kult. 3461, 3494; lecz.
311
3255; łącz. 2319; mapy 455; ochr. przyr. i
środ. 524, 531, 567; opieka nad dzieckiem
młodzieżą 3734, 3758; opieka społ. 2691;
partie 93; patol. społ. 2758; plast. 4418;
praca k.o. 3804; przem. 524, 567, 1440,
1450–64, 1624, 1647–55, 1731, 1733,
1750–58, 1877–79, 2661; religia 1000;
sam. 1651, 2261, 2657–58, 2976; służ. zdr.
2645; sport 3993–94, 4004, 4021; spółdz.
pr. 1948; stow. 88; sylwetki 345, 367, 1450,
1461, 2866, 2958, 4418, 4708; szkoln. 3376;
szkoln. śred. 3666–67; szkoln. wyż. 3564;
szkoln. zaw. 3706; transport 2217; turyst.
662; usługi 2151; wojna 1939–45: 982–83,
990–92, 1000–1; zesp. amat. 3834; zw. zaw.
2645; gmina: 253; sam. 2955
Jasłowski J. 4000
Jaśliska, woj. krośnieńskie: hist. 794; religia
4619
Jawornik Polski, woj. przemyskie: komunik.
2249
Jaworski M. 4636–37
Jazień, woj. krośnieńskie: patol. społ. 2751;
religia 2751
XI Przemyska Jesień Muzyczna 4532
Jedlicze, woj. krośnieńskie: lit. 4179, 4236–38;
przem. 1440, 1448; sylwetki 4179, 4237;
szkoln. śred. 3650; gmina 255–56
Jenke A. 368, 381
Jezienicka-Nowak E. 4456
Jezienicki J. 2154
Jeżowe, woj. tarnobrzeskie: zabytki 4399
Jeżowska W. D. 4208
Jęczmieniowski T. S. 433
Językoznawstwo 108, 659, 811, 4172–78
Jucha S. 2845
Julin cz. wsi zob. Wydrze, woj. rzeszowskie
Jurczak R. 3959
Jurkowice, woj. tarnobrzeskie: lit. 4232
Jurowce, woj. krośnieńskie: lecz. 3251; gmina: lecz. 3251
Kabara R. 383
Kachlik A. 2866
Kaczkowski Z. 4185
312
Kajtochowa A. 4184
Kalinka J. 4229
Kallenbach J. 4676
Kalników, woj. przemyskie: religia 4627,
4642; sylwetki 385
Kalwaria Pacławska, woj. przemyskie: religia
4624, 4629–30; zabytki 4323
Kamieniecki J. K. 364
Kamień, woj. rzeszowskie: demogr. 718; praca k.o. 3786,3818; gmina: gosp. 1320; praca k.o. 3818
Kamińska H. 3586
Kańczuga, woj. przemyskie 257; admin. 2891;
czas. 41, 4743; hist. 1018–20, 3481; ogrod.
2070; przem. 1887; sad. 2070; sport 4045;
szkoln. 1020; szkoln. śred. 3481; wojna
1939–45: 1018–20; gmina: finanse 2176;
sam. 2996
Karapyta M. 4431
Karaś M. 445
Kaszyce, woj. przemyskie: religia 4651
Kawa M. 2967
Kaznecki J. 4477
Kądziela W. 369
Kąkolówka, woj. rzeszowskie: religia 4655;
sylwetki 4655
Kenar A. 4414
Kenar Jerzy 4414
Kenar Józef 4414
Kędzierska A. 880
Kędziora W. 1046
Kic J. 4684
Kieferling E. 4439
Kielanówka, woj. rzeszowskie: czas. 140
Kielnarowa, woj. rzeszowskie: czas. 49
Kiernas B. 1068, 3922
Kino 2470
Klimatologia 474
Klimontów, woj. tarnobrzeskie: geol. 469;
wojna 1939–45: 880; zabytki 4393
Klub Sportowy „Resovia” w Rzeszowie 4109–15
Klub Sportowy „Siarka” w Tarnobrzegu
4155–67
Klub Sportowy „Stal” w Mielcu, woj. rzeszowskie 4116–23
Klub Sportowy „Stal” w Rzeszowie 4116,
4124–46
Klub Sportowy „Stal” w Stalowej Woli, woj.
tarnobrzeskie 4168–71
Kluczkowski H. 4490
Kobak-Plisowacka A. 4421
Kobylański A. 4159
Kochanek S. 4412
Kochowski W. 4228
Kochów, woj. tarnobrzeskie: lit. 4228; sylwetki 4228
Kojder W. 892
Kolasiński Z. 447
Kolbuszowa, woj. rzeszowskie 258–59; admin. 2902; bud. 2015; czas. 102, 105, 133,
156, 4738; etnogr. 1192, 3913–17; fotogr.
795; handel 1435; hist. 259, 795, 935, 1044,
1053, 1435, 3485; lecz. 3345; muzealn. 1132,
3913–17; plast. 4465; praca 2621; przem.
1435, 1694–96, 1895, 1901; roln. 1435, 2015;
rzem. 1435; sport 4072; stow. 105, 3508; sylwetki 405–6, 413, 432–33, 2903, 3859, 4465;
szkoln. podst. 3485; szkoln. śred. 133; wojna
1939–45: 1044, 1053; wojsko 3204; wspomnienia 402, 406, 413; wydaw. 4692; zabytki
4362; zesp. amat. 3859; gmina: gosp. 1337
Kołaczyce, woj. krośnieńskie: leśn. 2082;
opieka społ. 2684; szkoln. śred. 3652; gmina 260; kult. 3459
Kołodziej A. 2650
Komańcza, woj. krośnieńskie: religia 4613,
4616; gmina 261–62; sam. 2971
Kombornia, woj. krośnieńskie: sylwetki 4186;
zabytki 4319
Komornicki P. 2851
Komorów, woj. tarnobrzeskie: czas. 77
Komunikacja 168, 2212–301, 2500
Konary, woj. tarnobrzeskie: zabytki 4407
Kondraciuk Cz. P. 4209, 4255
Koniemłoty, woj. tarnobrzeskie: hist. 880;
lecz. 3358; szkoln. 880
Konopelski L. 4433
Konopnicka M. 3863
Koń S. 441
Kopacz J. 2169
Kopeć Alfred 2651
Kopeć Andrzej 437
Kopeć L. 437
Kopf M. 4429
Koprzywnica, woj. tarnobrzeskie: bibliot.
3467; hist. 729, 1072, 3467; kult. 3467; religia 3467, 4678; wojna 1939–45: 1072
Korab Z. 4080
Korczak P. 1326
Korczowa, woj. przemyskie: prawo 2874
Korczyna, woj. krośnieńskie: etnogr. 1135;
hist. 797, 1437, 1443; pożar. 2466; rzem.
1437; sylwetki 1437, 1443; tech. 1443;
gmina: hist. 796
Kormanice, woj. przemyskie: hist. 798; zabytki 798
Kornacice, woj. tarnobrzeskie: archeol. 733
Koryl J. 4210, 4256
Korytniki, woj. przemyskie: czas. 83, 1986,
4747; flora 509; roln. 83, 1986, 1988, 4747;
współ. międz. 183
Korzeniec, woj. przemyskie: flora 507; ochr.
przyr. i środ. 507
Kosina, woj. rzeszowskie: sylwetki 430
Kosiński J. 4234
Kościak A. 3409
Kościuszko T. 880, 912, 915–18, 1362
Kot S. 4198
Kotowa Wola, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 445
Kotula B. 495
Kotula F. 1131
Kowal A. 4113
Kowalski A. 4430
Kowalski J. 4668
Kozodrza, woj. rzeszowskie: gosp. komunal.
2376, 2388; ochr. przyr. i środ. 2376, 2388
Kraczkowa, woj. rzeszowskie: czas. 63; pożar.
2475
Krajoznawstwo 493, 625, 629–30, 637, 659,
664, 691, 710
Kramarzów, woj. przemyskie: rekreacja 2637
Krasiccy 3892
Krasicki I. 4197
Krasicki J. 392
Krasiczyn, woj. przemyskie 263: etnogr.
1136; gosp. komunal. 2363; lit. lud. 1136;
nauka 3500; stow. 3500; turyst. 689; współ.
międz. 183; zabytki 689, 4283, 4324, 4332,
313
4355; zag. nar. 2810, 2812
Krasne, woj. rzeszowskie: hod. 2053; rzem.
1953; sport 4080; sylwetki 1953, 4080;
gmina 264; finanse 2198; gosp. komunal.
2393; ochr. przyr. i środ. 2393
Krawce, woj. tarnobrzeskie: religia 2514,
4677; zag. społ. 2514
Krempna, woj. krośnieńskie 268; roln. 1965;
gmina 265–67; praca 2591
Krosno 269–270; admin. 26, 2842, 2845,
2848, 2851, 2855; archit. 1358; bezp. publ.
3169, 3194; bibliot. 4700, 4716–20; bud.
1396; czas. 5, 15, 26, 32, 68,71–72, 78, 86–
87, 97–98, 114–15, 124, 3077, 4752; fauna 501; flora 501; finanse 2161, 2165–66;
fotogr. 78; geofiz. 1440; gosp. 1187, 1189,
1195, 1197–99; gosp. komunal. 1187,
2350–51; gosp. mieszk. 2406, 2419–21,
2433–34; handel 2100, 2103–4, 2106, 2124,
2762; hist. 799–800, 986, 1442–43, 1446,
2214, 3469, 3494–95; komunik. 2214,
2216, 2219, 2226; kult. 3441–42, 3494–95;
lecz. 1187, 2165, 3235, 3243, 3246, 3287;
lit. 4187, 4192, 4249; łącz. 2312; muzealn. 3894–95, 3898–900; muz. 3718, 4521;
nauka 3524; ochr. przyr. i środ. 521, 529,
535, 543, 568; opieka nad dzieckiem i
młodzieżą 3735, 3738, 3750, 3754; opieka
społ. 2682, 2686, 2688, 2694; org. młodz.
2567; ośw. 3725–28; partie 2541; patol.
społ. 2747, 2749, 2761–62; plan. przestrz.
1348, 1365; plast. 4409, 4412, 4418, 4420,
4423, 4426; pożar. 2455, 2458; praca 2589,
2593, 2749; praca k.o. 3771, 3819–21;
prokuratura 2166, 3074–75, 3077; przem.
164, 1423, 1440, 1442, 1449, 1533–38,
1634–39, 1656, 1717–25, 1728, 1734–35,
1742–44, 1876, 1880–85, 3821; radio
3953; religia 114, 4603, 4610; rzem. 1446;
sam. 68; sąd. 2165, 3076, 3079, 3081–112;
sport 124, 3081–112, 3977–78, 3981–82,
3985–86, 3989, 3991, 3995–97, 3999–401,
4007, 4010–11, 4015, 4018; stow. 3505;
sylwetki 344, 350, 357, 360, 365, 1396,
1443, 1446, 2455, 2634, 2842, 2845, 2851,
3079, 3373, 3495, 3554, 3653, 3718, 3982,
314
3991, 4000, 4010–11, 4192, 4409, 4412,
4420, 4423, 4426; szkoln. 5, 15, 3370–71,
3373–74, 3381–82, 3469; szkoln. artyst.
3718; szkoln. pomatur. 3554; szkoln. śred.
98, 3653, 3662, 3675; szkoln. wyż. 3543,
3547, 3564; szkoln. zaw. 3713; teatr 4481;
tech. 1443; turyst. 651, 653–54, 658; usługi
2155; wet. 175; wojna 1939–45: 986; wojsko 3203; wspomnienia 349, 986; współ.
międz. 164, 175–76, 179, 2124; zabytki
4278, 4286, 4289, 4297, 4306, 4309, 4316;
zag. polit. 2500a; zw. zaw. 2654, 4752
Krosno, gmina: gosp. komunal. 2350
Krosno, województw: admin. 26, 1104,
2851–52, 4780; archeol. 748–49, 754–54a;
archiw. 4765, 4769, 4780; bezp. publ. 2468,
3162, 3165, 3167–68, 3174, 3184, 3186–87;
bibliogr. 9; bibliot. 4698–99, 4701, 4710–
12; bud. 1397; czas. 9, 26, 3366, 4730; demogr. 715, 4771; etnogr. 1131, 1147–48,
1153, 1157–60, 1164, 1170, 4296; fauna
486, 494, 497, 510; finanse 2163–64, 2167,
2170; flora 499; geofiz. 1440; geol. 472,
1440; gosp. 1172–85, 1188, 1191, 1194–
95, 1197–98, 1201, 1317; gosp. komunal.
2352; gosp. wod. 2333, 2336; handel 2000,
2045, 2101–2; hig. 3252; hist. 719, 722–24,
726, 728, 730, 898, 901–4, 906–9, 911, 914,
919, 925–26, 929–30, 932, 944, 946, 956,
966–74, 977–78, 985, 987, 989, 995–90,
999, 1432, 1438, 1444, 3467, 3470, 3475,
3477, 4730, 4767, 4771; hist. 1944–56:
659, 1096–99, 1102, 1104, 1107, 1117–18,
1126–27; hod. 2041, 2062, 2064; hydrol.
479, 483, 485; hydrotech. 2339; język.
659, 4172, 4176–77, 4296; komunik. 2220,
2224, 2233–34; krajozn. 659, 663; kult.
3438, 3450–51, 3463, 3467; księg. 4695;
lecz. 3219–20, 3223, 3231, 3235, 3241,
3247, 3254; leśn. 515, 2086–87, 2860; lit.
4182, 4189–91, 4193, 4235, 4245; łącz.
2302, 2308, 2313; mapy 457; ochr. przyr.
i środ. 510–16, 520, 523, 525, 534, 546,
548, 550–51, 553–55, 560–62, 566, 569;
opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3753;
opieka społ. 2692, 2695; org. młodz. 2560,
2562, 2565; org. społ. 2550, 2554; partie
2540; patol. społ ;2746, 2748, 2750, 2753,
2760, 3071, 3184; pożar. 2454, 2456, 2459,
2461–62, 2468–69, 3162; praca 2576–79,
2581, 2583, 2590; praca k.o. 3766, 3788;
prasa 4744; prawo 2860, 4769; przem.
1420–21, 1425, 1432, 1440, 1444, 1705,
1727, 1729, 1736–37; radio 3958; religia
2753, 3467, 4296, 4598–603, 4613, 4621,
4626; roln. 1960–61, 1963, 1966–67, 1973,
1976, 1978, 1981–82, 2000, 2019, 2591,
4765; rzem. 1438; sam. 2468, 2959, 2962–
63, 2967, 2969, 2972–74, 3369, 4765; sąd.
3114; służ. zdr. 3218, 3221–22, 3227, 3238,
3245–46; sport 3979, 4005, 4008–9, 4019,
4042; sylwetki 351, 353, 903, 973, 1002,
1107, 1429, 2851, 2967, 2979–80, 4193;
szkoln. 3364–69, 3372, 3375, 3378, 3380,
3470, 3475, 3477, 4767; szkoln. podst.
3632; tech. 1419, 1426–27, 1429–30; telewizja 3958; transp. 2225; turyst. 620–23,
625, 633, 647, 659–60, 672, 678; usługi
2152; wojna 1939–45: 968–74, 977–78,
985, 987, 989, 995–96, 999, 1002; wojsko
3200; wspomnienia 363, 985, 989, 995,
1003; współ. międz. 161, 163, 165, 176,
181, 185–86, 193, 196, 199, 205, 208–9,
678; zabytki 4285, 4296, 4298–99, 4302–4,
4306, 4310, 4327; zag. nar. 2809, 2818,
3477; zag. polit. 2524–25; zag. społ. 2527,
2536; zw. z Polonią 212, 3766, 3788; zw.
zaw. 2536, 2646
Krościenko, woj. krośnieńskie: prawo 2835,
2853; zag. nar. 2808
Krościenko Wyżne, woj. krośnieńskie: etnogr. 1145; hist. 3866; muzeualn. 3866;
sylwetki 358; gmina: admin. 2856
Krośnieńskie Huty Szkła 1634–39
Królik Polski, woj. krośnieńskie: szkoln.
podst. 3633
Krówniki, woj. przemyskie 271
Kruczek M. 4410, 4416
Kruhel Wielki, woj. przemyskie: geol. 469
Kryński R. 4409
Krzaklewski M. 2520
Krzanowski J. 2654
Krzystka, woj. tarnobrzeskie: czas. 77
Krzeczowice, woj. przemyskie: sport 4041
Krzeszów, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal. 2398; hist. 710, 801; krajozn. 710; lit.
4274; ochr. przyr. i środ. 2598; praca k.o.
3815; sylwetki 801; zabytki 4400; gmina:
praca k.o. 3815
Krzywe, woj. krośnieńskie: fauna 502
Księgarstwo 4695
Kubas T. 4257
Kubit E. 4527
Kubowicz S. 2644
Kucharski C. 4160
Kuciapa M. 4133
Kudelski M. 3189
Kudłacz, woj. rzeszowskie: zabytki 4360
Kula L. zob. Lis-Kula L.
Kultura 117, 165, 194, 880, 3438–63
— historia 829, 835, 3467–68, 3471, 3474,
3485, 3487, 3494–96, 3498
Kułaj J. 2649
Kuncewicz J. św. 4647
Kuńkowice, woj. przemyskie: bibliot. 4714
Kupiatycze, woj. przemyskie: roln. 1992
Kupno, woj. rzeszowskie: przem. 1894
Kurozwęki, woj. tarnobrzeskie: lit. 880; sylwetki 880
Kurylak J. 4195–96, 4198a, 4202
Kuryłówka, woj. rzeszowskie: czas. 31
Kusiak J. 4003
Kusik S. 2882
Kuźniar G. 4134
Kuźniar J. 3331
Kuźniar O. 1037
Kwaśniewski A. 2501, 2528
Kwieciński I. 3982
Kwilosz W. 1002
Kwitowski E. 388
Lach F. 1761
Lach T. 386
Laszczyny, woj. rzeszowskie: czas. 39
Laszki, woj. przemyskie: roln. 2080; sylwetki
2080
Lato G. 4082, 4087, 4119
315
Lecznictwo 107, 605, 880, 1241, 2190, 3219–
20, 3223–26, 3228–38, 3240–44, 3246–51,
3254–58, 3260–65, 3267–68, 3270, 3272–
73, 3275, 3277–79, 3282–83, 3286–90,
3293–300, 3302–4, 3306–10, 3312, 3314–
15, 3317–30, 3332–36, 3338–61, 3363,
4726
Leja F. 408
Lenik A. 3495
Lenkowska K. 4211
Lesko, woj. krośnieńskie 272; admin. 2843,
2859, 2861–62; czas. 89; hist. 1944–56:
1114; lecz. 3250; ochr. przyr. i środ. 564;
opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3730;
praca k.o. 3769; przem. 1726; sam. 2859,
2861, 2954, 2965; sport 3984; sylwetki
2862, 3640, 3651, 3984; szkoln. podst.
3640; szkol. śred. 3651; szkoln. zaw. 3250;
współ. międz. 201; zabytki 4283, 4301;
zag. nar. 2814; gmina: sam. 2955
Leszczawa, woj. przemyskie: admin. 2887;
roln. 2003; sylwetki 2887
Leśnictwo 515, 603, 2018, 2081–87
Lew F. 3199
Lewandowska A. 396
Lewosiński J. 3209
Leżajsk, woj. rzeszowskie 273; bud. 1392;
czas. 18, 31, 120; etnogr. 1231; gosp. 1322;
gosp. komunal. 2384; handel 2141, 2665;
hist. 802; lecz. 3332, 3346; ochr. przyr. i
środ. 2384; opiek. społ. 2733; praca 2612;
przem. 1784–85, 1852–63; religia 120,
4663, 4669, 4672; roln. 2029; sam. 18,
3053; stow. 3332; szkoln. 3407; szkoln. zaw.
2029; wspomnienia 378; zabytki 4379; zw.
zaw. 2665
Lęcznar J. 4492
Libusza, woj. krośnieńskie: etnogr. 1134;
przem. 1440
Ligęza S. 835–36
Lipie, woj. tarnobrzeskie: hist. 1077; wojna
1939–45: 1077
Lipniki, woj. krośnieńskie: zabytki 4315
Lipińska H. 4453
Lipiński S. R. 4212
Lipnica, woj. rzeszowskie: hist. 803; wspo316
mnienia 426
Lipnica Dolna, woj. krośnieńskie: szkoln.
podst. 3618
Lis-Kula L. 430, 1360–61
Lisówek, woj. krośnieńskie: sylwetki 360
Literatura 36, 108, 880, 4179–277
Literatura ludowa 1136–40
Liwo M. 419
Lubaczów, woj. przemyskie 274: admin.
2894; bud. 1410; czas. 106; demogr. 714;
etnogr. 1151; gosp. 1328, 1344; gosp.
mieszk. 2426; hist. 948, 1030, 1037; hist.
1944–56: 1030, 1108, 1111; lecz. 3265–68,
3283; łącz. 2310; muzealn. 3908–9; opieka
nad dzieckiem i młodzieżą 3763; opieka
społ. 2703, 2707; plast. 4429, 4431; pożar.
2472; praca k.o. 3778, 3806; przem. 1416,
1519, 1888; religia 4636–38; sam. 1328,
2965, 2981, 2988–89, 2994, 3000; służ.
zdr. 3266; sport 4031; stow. 106; sylwetki
395, 1111, 1344, 2894, 3266, 4429, 4431,
4636–37; szkoln. podst. 3621; turyst. 688;
wojna 1939–45: 1030, 1037; wspomnienia
378; współ. międz. 174; zesp. amat. 3833,
3854, 3857; gmina: admin. 2882; sylwetki
2882; współ. międz. 195
Lubatowa, woj. krośnieńskie: hist. 976, 988;
sam. 2961; wojna 1939–45: 976, 988
Lubatówka, woj. krośnieńskie: sam. 2961
Lubenia, woj. rzeszowskie 275; ochr. przyr. i
środ. 610
Lubla, woj. rzeszowskie: hist. 1062; sylwetki
1062; wojna 1939–45: 1062
Lublica, woj. krośnieńskie: pożar. 2465
Lubomirscy 835
Lubzina, woj. rzeszowskie: opiek. społ. 2721
Lutoryż, woj. rzeszowskie: czas. 140
Lutowiska, woj. krośnieńskie: gmina 276
Łańcut, woj. rzeszowskie: archeol. 1373; archiw.
4764; czas. 42; demogr. 3466; gosp. komunal.
2380–81; hist. 804–6, 945, 1052, 1445, 3466,
3926–29; komunik. 2267; lit. 4185, 4267; muzealn. 3926–29, 3932–43; muz. 4534, 4552–
57, 4570–87; ochr. przyr. i środ. 2380; ogrod.
2065; opieka na dzieckiem i młodzieżą 3739;
opieka społ. 2713; org. młodz. 2574; patol.
społ. 2783, 2789; praca k.o. 3790, 3795–96,
3789, 4069; prokuratura 3129, 3148; przem.
1709, 1831–37, 3926–29; rzem. 1956; sam.
2960; sąd. 3134; sport 4068–69, 4116–23;
stow. 3501; sylwetki 401, 1956, 4119, 4122,
4185, 4764; szkoln. 3466; szkoln. śred. 3655;
turyst. 701, 703–4; wojna 1939–45: 1052; zabytkii 4283, 4368, 4376, 4383; zag. społ. 2485,
2504; zesp. amat. 3860; gmina 277
Łączność 53, 943, 2302–22
Łąka, woj. rzeszowskie: opieka społ. 2724;
sąd. 3131; sylwetki 2530, 2532, 3131; zag.
polit. 2532; zag. społ. 2530, 3131
Łęg, woj. tarnobrzeskie: przem. 1480, 1487;
ochr. przyr. i środ. 1480
Łętownia, woj. przemyskie: hist. 807
Łętownia, woj. rzeszowskie: etnogr. 1144;
muz. lud. 1144
Łoniów, woj. tarnobrzeskie: opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3741
Łopienka, woj. krośnieńskie: zabytki 4282,
4292, 4300, 4308
Łopuszka Wielka, woj. przemyskie: sport 4036
Łowce, woj. przemyskie: antropol. 747
Łowiectwo 76, 2088–92, 3867
Łówcza, woj. przemyskie: archeol. 743
Łubnica, woj. tarnobrzeskie: roln. 2037
Łubno, woj. przemyskie: hist. 3482; sylwetki
397, 4200; szkoln. podst. 3482
Łubno Szlacheckie, woj. krośnieńskie: komunik. 2221
Łukasiewicz I. 1440
Łukawiec, woj. rzeszowskie: sylwetki 1037
Łukowe, woj. krośnieńskie: roln. 1974
Łupków, woj. krośnieńskie: hist. 2223; komunik. 2223
Łyczko T. 2734
Łyp M. 4596
Maczek S. 409
Magurski Park Narodowy 520, 534, 548
Majdan Królewski, woj. tarnobrzeskie: czas.
77; gosp. 1333
Majdan Zbydniowski, woj. tarnobrzeskie: etnogr. 1168
Malawa, woj. rzeszowskie: sport 4101
Maleniska, woj. rzeszowskie: admin. 2912;
roln. 2912
Małachów, woj. tarnobrzeskie: opieka nad
dzieckiem i młodzieżą 3761
Mapy 312, 454–63, 840
Markiewicz B. 4604
Markowa, woj. rzeszowskie 279; hist. 808;
muzealn. 3910
Markowska M. 4475
Marszałek T. 358
Masłowski G. 4083
Maśnik S. 2080
Materniak S. 1396
Matusz J. 2885
Matysik M. 4708
Matysówka, woj. rzeszowskie: czas. 49; gosp.
komunal. 2386, 2392
Maziarzowa H. zob. Chucherko-Maziarzowa H.
Mazur M. 1141
Mazurek M. 4434
Mączka Z. 2515
Mchawa, woj. krośnieńskie: szkoln. podst.
3610
Medyka, woj. przemyskie: gosp. 1212–17;
hist. 809; komunik. 2242; patol. społ. 2768;
prawo 2895; sylwetki 809; gmina 280–82;
fauna 486
Medynia, woj. rzeszowskie: hist. 1438; rzem.
1438
Meteorologia 475, 477, 481–82, 484
Michalec J. 4622
Michalik J. 2516
Michalik J., biskup 4644
Michalski P. 4341
Michniowiec, woj. krośnieńskie: zabytki
4280
Miejsce Piastowe, woj. krośnieńskie 283;
finanse 2168; lit. 4246; opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3741; religia 4604; roln.
1972; sylwetki 4246, 4604; gmina: ochr.
przyr. i środ. 558; roln. 1969
Mielec, woj. rzeszowskie 284–86; admin;
317
2901; archeol. 764; archit. 1352; bud. 1389;
czas. 46, 141, 4738; demogr. 810, 1325;
gosp. 1211, 1220, 1222, 1224, 1230, 1234,
1256, 1271–85, 1309–10, 1319,1325, 1336;
gosp. komunal. 2372, 2382, 2387, 2389;
gosp. mieszk. 2446; hist. 810, 1043; hist.
1944–56: 1105; hod. 2048; hydrotech. 2332;
język. 810; kult. 3447; lit. 4263; mapy 458;
ochr. przyr. i środ. 2389; ogrod. 2072; opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3760; opieka
społ. 2723; org. młodz. 810, 1105; praca
2604–5, 2618, 2625, 2629; przem. 46, 1507,
1534, 1536, 1539–608, 1897, 2515, 2625; religia 810; sam. 2965, 3028–29; sport 4082,
4087; spółdz. 810; sylwetki 397, 419, 810,
880, 1600, 2515, 4082, 4087; szkoln. 810;
szkoln. śred. 3668; wojna 1939–45: 810,
880, 1043; wojsko 3202; wspomnienia 810;
zabytki 4385; zag. społ. 2491, 2515; zesp.
amat. 3853; zw. zaw. 810, 2672–81
Mielnicka K. 2892
Mięsowicz M. 1437, 1446
Mikulice, woj. przemyskie: roln. 2000
Miller L. 2619, 2629
Miłocin, woj. rzeszowskie: gosp. komunal.
2391; gosp. mieszk. 2437; ochr. przyr. i środ.
2391; roln. 2024; szkoln. zaw. 2024
Mizera M. 415
Młyńczak R. 4090
Moderówka, woj. krośnieńskie: roln. 1964
Modliborzyce, woj. tarnobrzeskie: zag. społ.
2534
Mogielnica, woj. rzeszowskie: czas. 140; hist.
1944–56: 1057; wojna 1944–45: 1057
Mokre, woj. krośnieńskie: etnogr. 1165;
Mołodycz, woj. przemyskie: czas. 4757
Monasterz, woj. przemyskie: hist. 1944–56:
1349; plan. przestrz. 1349
Morochów, woj. krośnieńskie: etnogr. 1165
Możdżeń Z. 1429
Mrzygłody Lubyckie, woj. przemyskie: praca
k.o. 3775
Mrzygłód, woj. krośnieńskie: meteorol. 482
Mszana, woj. krośnieńskie: roln. 2512; zag.
społ. 2512
Mularski M. 4259
318
Muzealnictwo 78, 145, 567, 659, 704, 1068,
1132, 1438, 3804, 3861–952
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
woj. krośnieńskie 78, 1438, 3869–89
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie 3911–12
Muzeum Historyczne w Sanoku, woj. krośnieńskie 659, 3890–93
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
woj. rzeszowskie 1132, 3913–17
Muzeum Okręgowe w Krośnie 3894–95
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 145, 1068,
1438, 3918–25
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, woj.
tarnobrzeskie 3949–52
Muzeum Przemysłu Gorzelnianego w Łańcucie, woj. rzeszowskie 3926–29
Muzeum Regionalne PTTK im. A. Fastnachta
w Brzozowie, woj. krośnieńskie 3896–97
Muzeum Regionalne w Strzyżowie, woj. rzeszowskie 3930–31
Muzeum Rzemiosła w Krośnie 3898–900
Muzeum w Lubaczowie, woj. przemyskie
3908–9
Muzeum w Jarosławiu, woj. przemyskie
3905–7
Muzeum Zamek w Łańcucie, woj. rzeszowskie 704, 3932–43
Muzyka 3215, 3323, 3717–21, 3723–24, 3850,
4519–90
Muzyka ludowa 1144–49
Mycielska H. 4458
Narol, woj. przemyskie: geol. 465; hist. 812–
14; gmina: ochr. przyr. i środ. 591
Natanek A. 4549
Nauka 99, 108, 110, 130, 154, 496, 772, 1989,
2000, 3510–31, 4772a
Nawroccy 354
Nęcek Z. 4164
Niebocko, woj. krośnieńskie 287–89; hist.
287–89, 815
Nieborów, woj. rzeszowskie: hydrol. 3342;
lecz. 3342
Niebylec, woj. rzeszowskie 291; czas. 47; hist.
816, 1060–61; org. młodz. 1060; wojna
1939–45: 1060–61; gmina: roln. 140
Niechobrz, woj. rzeszowskie: czas. 140
Niekrasów, woj. tarnobrzeskie: lit. 880; sylwetki 880
Niemirska-Pisarek R. 4444, 4462
Niemkiewicz A. zob. Woźniak-Niemkiewicz A.
Nienadowa, woj. przemyskie: lit. 4203; sylwetki 4203
Nienadówka, woj. rzeszowskie: hist. 3488;
sylwetki 3410; szkoln. 3410, 3488
Niewczas M. 4062
Niewistka, woj. krośnieńskie: gosp. wod.
2346; roln. 1971
Nisko, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal.
2356, 2402; hist. 1944–56: 1113; lit. 4231;
ochr. przyr. i środ. 2402; przem. 1619–23,
1873; sylwetki 3209, 4231; wojsko 3201,
3209
Niwiska, woj. rzeszowskie: gmina: admin.
2918, 2922; sam. 3042
Niziny, woj. przemyskie: roln. 1994
Nosówka, woj. rzeszowskie: czas. 140; geol.
466; zesp. amat. 3835
Nowa Dęba, woj. tarnobrzeskie: bezp. publ.
3177; czas. 84; lit. 4245; przem. 1518;
spółdz. pr. 1947; sylwetki 3177; wojsko
3213–14; gmina: czas. 84; sam. 84
Nowa Grobla, woj. przemyskie: religia 4631
Nowa Sarzyna, woj. rzeszowskie: gmina:
gosp. 1331
Nowa Wieś, woj. rzeszowskie: sylwetki 428
Nowak E. zob. Jezienicka-Nowak E.
Nowak Z. 2058
Nowakowski J. 4214
Nowosielce, woj. przemyskie: hist. 817
Nowy Kamień, woj. tarnobrzeskie: numizmat. 725
Nowy Łupków, woj. krośnieńskie: zag. polit.
2535
Nowy Żmigród, woj. krośnieńskie: hist. 818;
gmina 290; sam. 2978
Nozdrzec, woj. krośnieńskie: czas. 137; gmina: szkoln. podst. 3614
Nuckowski T. 4435
Numizmatyka 720–21, 725, 3921
Nycz A. 436
Nycz Wacław 4084
Nycz Wojciech 3718
Obłój K. 3410
Obrazów, woj. tarnobrzeskie: gmina: admin.
2951
Ochrona przyrody i środowiska 33, 493, 507,
510–619, 1366, 1372, 1480, 2334, 2349–50,
2355, 2360, 2364, 2374, 2377–80, 2383–84,
2388–91, 2393, 2398, 2400–3, 3319, 3529
Odojewski W. 4513
Odrzykoń, woj. krośnieńskie: hist. 354; plan.
przestrz. 1362; sylwetki 354, 1362; turyst.
624; zabytki 4283–84, 4288, 4305, 4318
Ogrodnictwo 2035, 2065, 2067–68, 2070–72,
2074
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krośnie 1742–44
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie 1745–49
Olbrycht S. 1146
Olchowa, woj. krośnieńskie: szkoln. podst.
3631
Olchowa, woj. rzeszowskie: szkoln. podst.
3602
Olchowiec, woj. krośnieńskie: hist. 659; język. 659; religia 4609
Olech J. 2919
Olejko E. 2850
Oleszyce, woj. przemyskie: admin. 2872; hist.
819; sylwetki 2872; szkoln. zaw. 3699; zabytki 819; gmina 292–93; admin. 2872;
sylwetki 2872
Oliver S. 343
Olszanica, woj. krośnieńskie: gmina: 294–95;
hist. 294
Olszany, woj. przemyskie: etnogr. 1136; lit.
lud. 1136; roln. 1990
Opaleniska, woj. rzeszowskie: czas. 39
Opatów, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal.
2401; hist. 729, 941, 1085; ochr. przyr. i środ.
2401; patol. społ. 2799; praca k.o. 3803;
przem. 1870, 1872, 1923; radio 3956; sylwetki 2799; szkoln. 941; turyst. 706, 2799; wojna
319
1939–45: 1085; zabytki 4389, 4394–95
Oraniec J. 2657
Orelec, woj. krośnieńskie: fauna 506; szkoln.
podst. 3609
Organizacje młodzieżowe 52, 2561–75, 3755,
3808
— historia 377, 811, 1013, 1060, 1105, 2559–60
Organizacje społeczne 54, 2546–58, 2663
Orły, woj. przemyskie: gmina: fauna 486;
łącz. 2306
Orzechowce, woj. przemyskie: hist. 2059
Orzechówka, woj. krośnieńskie: opiek. społ.
2693
Osiek, woj. tarnobrzeskie: admin. 2949; hist.
820; przem. 1474, 1480, 1486; gmina:
gosp. 1338
Osiek Jasielski, woj. krośnieńskie: gmina
296
Osmecki K. zob. Iranek-Osmecki K.
Ossala, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 453
Ostrowska G. 679
Ostrowski P. 679
Ostrów, woj. przemyskie 2397; zesp. amat.
3858
Ostrów, woj. rzeszowskie: gmina: ochr. przyr.
i środ. 608
Oświata 194, 3365, 3375, 3377–78, 3380,
3389, 3396–97, 3400, 3403–4, 3414, 3416,
3425–26, 3432, 3452, 3725–29
Oświęcim A. 350, 357
Oświęcim S. 350, 357
Ożarów, woj. tarnobrzeskie: hist. 821; kult.
3440; przem. 1692, 1928–44, 2657; sylwetki 452, 2657; wspomnienia 452; zag. społ.
2486; zw. zaw. 2657
Ożóg M. 4169
Ożóg S. 4215
Ożóg-Czarnowska J. 4440. 4455
Paczosa Z. 2455
Padew Narodowa, woj. tarnobrzeskie: religia
4684; sylwetki 4684
Pająk Ch. 4213
Pająk J. 4086
Panas K. 1956
320
Panek H. 424
Pankowski M. 4190
Patologia społeczna 2556, 2746–806, 3071,
3135, 3184
Paweł z Krosna 365, 4187
Pawlak W. 2524
Pawłosiów, woj. przemyskie: szkoln. zaw.
3709
Pelc D. 411
Pelczar J. S. 913, 4625
Pelczar K. 3653
Pekinie, woj. przemyskie: sylwetki 2159; żyw.
zbior. 2159
Penc G. 4170
Peresłucha E. 2030
Peszkowski Z. 4620
Petranov G. 4126, 4144
Petrov A. 4137
Pęckowski J. 417
Pękaca M. 3122, 4216
Pękala Z. 3864
Pękalski Z. 4417
Pęzioł A. 389, 2889
Pielka K. 439
I Rzeszowskie Spotkania Plenerowe 4506–8
Pietruszkowa L. 4217
Pigoń S. 4186
Pikule, woj. tarnobrzeskie: archeol. 748
Pikulice, woj. przemyskie: gosp. komunal.
2353; och. przyr. i środ. 2353
Piliszko K. 4032
Piróg W. 4408
Pisarek K. 4444
Pisarek Ł. 4444
Pisarek R. zob. Niemirska-Pisarek R.
Piskorowice, woj. rzeszowskie: szkoln. 3398
Pityński A. 4478
Planowanie przestrzenne 1347–51, 1353–58,
1360–72, 1374–83
Plastyka 64, 3722, 4408–78, 4593
Pleśniarowicz J. 404, 421–23, 4496
Plisowacka A. zob. Kobak-Plisowacka A.
Pobiedno, woj. krośnieńskie: ochr. przyr. i środ.
557
Pociask J. 2130
Podgajcze, woj. tarnobrzeskie: przem. 1864
Podkarpackie Zakłady Rafineryjne im. I. Łukasiewicza w Jaśle, woj. krośnieńskie 345,
1450–64, 2661
Podlesie, woj. rzeszowskie: czas. 39
Pogoda W. 3859
Pogwizdów Nowy, woj. rzeszowskie: ochr.
przyr. i środ. 597, 600, 604; przem. 516,
597, 600, 604, 1903–5
Pokrywka J. 4479
Pol M. 1417, 2484
Polanka Horyniecka, woj. przemyskie: hod.
2042
Polańczyk, woj. krośnieńskie: lecz. 3228,
3258; rekreacja 666
Poliński A. 440
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
43, 146–49, 3569–75, 3836
Politowski J. 375
Połaniec, woj. tarnobrzeskie 822; gosp. 822;
hist. 822, 912, 915, 927, 2824–25; hydrotech. 2337; obchody 2824–25; ochr. przyr.
i środ. 618; przem. 618, 822; sylwetki 2337;
gmina: gosp. 1327; szkoln. 3432
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w
Przemyślu 3525, 3531
Popiełuszko J. 1350, 1363
Porcjusz R. 365
Posada Rybotycka, woj. przemyskie: archeol.
756; hist. 4647; religia 4647; zabytki 4338
Potacki W. 1927
Potoccy 4764
Potocka Ch. 401, 2485
Potocki A. 4191
Potocki M. 401, 2485
Potoczek, woj. tarnobrzeskie: szkoln. zaw.
3707
Potok Wielki, woj. tarnobrzeskie: gmina:
sam. 3065
Pożarnictwo 125, 2085, 2450–83, 3162, 3803,
3869–70, 3873–75, 3877–79, 3882, 3885–
87, 3901
PP „Chłodnia” w Rzeszowie 1838–42
Praca 1424, 2576–81, 2583–602, 2604–7, 2608a,
2611–12, 2614–16, 2618–22, 2625–33
Prałkowce, woj. przemyskie: geol. 468
Prek F. K. 4185
Prokuratura 2166, 2197, 3074–75, 3077,
3117–19, 3126–27, 3129, 3133, 3136–38,
3140, 3142–44, 3146–53, 3155–57, 3159,
3161
Prostak Z. 4199
Pruchnik, woj. przemyskie: hist. 1036; religia 4643; sylwetki 4643; wojna 1939–45:
1036; gmina: hist. 1031; sam. 2993; wojna
1939–45: 1031
Przecław, woj. rzeszowskie: kult. 3447; zabytki 4367
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w
Ustianowej, woj. krośnieńskie 1699–703
Przemysł 44, 46, 57, 136, 164, 184, 345, 567,
613, 618, 822, 880, 1413–14, 1416–17,
1420–25, 1428, 1440, 1447–958, 2208–9,
2227, 2447, 2486, 2520, 2611, 2625, 2632,
2657–8, 2661, 2671, 2795, 3080, 3811,
3821, 4057
— historia 880, 1432, 1434–35, 1440–42,
1444–45
— budowy maszyn i metalowy 46, 136, 164,
1507, 1518–623, 2625, 4057
— chemiczny 184, 1640–55
— drzewny i meblowy 1684–703, 2227
— dziewiarski 1712, 2658
— energetyczny 618, 822, 1704–6
— hutniczy 44, 57, 1413, 1491–517, 2208–9,
2520, 2671, 3811
— motoryzacyjny 1656–83, 3080, 3821
— naftowy 345, 567, 1440, 1447–70, 2661
— odzieżowy 1707–10, 1713, 1715
— rolny i spożywczy 1726–874, 1952, 1955,
2447, 2611, 2795
— siarkowy 1471–90
— szklarski 567, 613, 1624–39, 2632
— włókienniczy 1711, 1714, 1716–25, 1958
Przemyśl 298; admin. 27, 2518, 2871, 2878–
79, 2881, 2890, 2892; archeol. 108, 745,
756, 761–62; archit. 391; archiw. 104, 659,
4766–4772a, 4774–75, 4777–78; bezp.
publ. 2892, 3182, 3189; bibliogr. 2, 108;
bibliot. 1017, 4700; bud. 1409; czas. 5, 12,
27, 65–66, 78, 87, 92, 94, 97, 104, 107–8,
111, 126, 159, 3121, 4734–35, 4738,
4748–49, 4753, 4760; demogr. 713, 826;
321
etnogr. 108; fauna 486; film 4591; finanse
2174–75, 2178–81, 2771; fotogr. 78, 962;
gosp. 1187, 1205–6, 1208–10, 1212–17;
gosp. komunal. 2354, 2357–58; gosp.
mieszk. 2415, 2422, 2427, 2430, 2438–40;
gosp. wod. 2341; handel 2000, 2110, 2112,
2114, 2119; hist. 692a, 823–29, 894, 897,
935–37, 942–43, 954–55, 958, 960, 962,
964, 1007–11, 1013, 1017, 1021–22, 1024,
1436, 1439, 1445, 2212, 3478, 3492, 3967,
3973, 4647, 4688; komunik. 168, 2212,
2236, 2237–40, 2244, 2247, 2250–51;
książka 4688; kult. 3443–45, 3449, 3452–
53, 3462, 4647; lecz. 107, 3260–61, 3277,
3280, 3282, 3286; lit. 108, 4185, 4194–96,
4198–99, 4201–2, 4251; łącz. 894, 943;
łow. 2088; muz. 829, 3215, 3717, 3773,
4526–33; nauka 107–8, 3511, 3514–15,
3518, 3520, 3524–25, 3527–28, 3531; obchody 2826–28, 2831; ochr. przyr. i środ.
581, 585, 590, 2357; opieka nad dzieckiem
i młodzieżą 3747–48, 3759, 3764; opieka
społ. 2696, 2700, 2702, 2705; org. społ.
2546–48; org. młodz. 1013, 2559, 2568,
2573; ośw. 2518; partie 12, 2537, 4398;
patol. społ. 2764, 2767, 2771–74; plan.
przestrz. 1367–68; plast. 4428, 4430, 4433,
4435, 4437–38; pożar. 2892; praca 2596;
praca k.o. 3772–73, 3776, 3781, 3816–17,
4044; prawo 1187, 2867, 2876, 2892, 2896,
3113, 3115; przem. 1640, 1684, 1688–90,
1761, 1889–92; radio 3961; religia 65–66,
897, 2876, 3462, 4622–23, 4628, 4633a,
4635, 4639, 4641, 4644, 4647, 4652; roln.
2175; rzem. 1436, 1439, 1951; sam. 2984,
2987, 2990, 3000; sąd. 3120, 3121, 3123;
służ. zdr. 2518, 3269, 3271, 3276, 3280,
3284; sport 3967, 3973, 4026, 4029–30,
4032, 4037–39, 4043–44, 4047–56; stow.
108; sylwetki 2, 214, 369–74, 377, 380,
382–84, 386–90, 392, 399, 695, 964,
1761, 2154, 2180, 2559, 2867, 2871, 2890,
2892, 3189, 3199, 3269, 3271, 3276, 3280,
3284, 3385, 3388, 3391–92, 3518, 3527,
3603, 3649, 4026, 4032, 4043, 4050, 4185,
4195–96, 4198a–4199, 4201–2, 4341,
322
4345, 4430, 4433, 4435, 4438, 4526–27,
4622–23, 4641, 4644, 4647, 4652, 4775;
szkoln. 5, 108, 3371, 3383–85, 3387–91,
3452, 3478, 3452; szkoln. artyst. 3717;
szkoln. podst. 3603, 3607, 3626, 3641,
3644; szkoln. śred. 3649, 3659; szkoln.
wyż. 3543, 3546, 3553; szkoln. zaw. 3702–
3, 3716; turyst. 391, 686, 692a–96; usługi
2154; wojna 1914–18: 376, 935–37, 942–
43, 954–55, 958, 960, 962, 964, 2826; wojna 1939–45: 391, 1006–10, 1012, 1016,
1021–22; wojsko 3199, 3210, 3212, 3215;
wspomnienia 376, 391–92, 659, 1006;
współ. międz. 162, 167–68, 194, 202–3,
210; wydaw. 4435; zabytki 692a, 659, 828,
4320–21, 4326, 4328a–29, 4333, 4336–37,
4341–43, 4345, 4348–49, 4351, 4358–59,
4647; zag. nar. 2807, 2813–14, 2816–17,
2820–22; zag. polit. 2497; zag. społ. 2518,
2526; zesp. amat. 3842, 3845, 3852; zw.
z Polonią 214; żyw. zbior. 2157
Przemyśl, gmina: gosp. komunal. 2361
Przemyśl, województw: admin. 27, 1104,
2518, 2871, 2881, 2884, 2889, 4780; archeol. 744, 748, 754–54a; archiw. 4765, 4769,
4780; bezp. publ. 3120, 3165–67, 3174,
3180, 3183, 3187; bibliogr. 9; bibliot. 3474,
4699, 4710–12; bud. 1397; czas. 9, 27, 76,
3366, 4730; demogr. 4771; etnogr. 1131,
1148, 1153; fauna 486, 493–95, 497–500;
finanse 2000, 2173; flora 493, 500, 508,
510; geofiz. 1440; geol. 472, 1440; gosp.
1172–85, 1204, 1317; gosp. rybna 2095;
gosp. wod. 2333, 2343; handel 2000; hist.
719, 722–24, 726, 728, 730, 898, 900,
902–4, 906–11, 913–14, 919, 925–26, 929,
932, 944, 946–47, 956–57, 966, 968–75,
996, 1006, 1010, 1012, 1016, 1038, 1438,
1444, 3467, 3470, 3474, 3476–77, 4647,
4730, 4767, 4771; hist. 1944–56: 1097,
1099, 1103–4, 1107, 1117–19, 1126–27,
1349, 1355; hod. 2064; hydrol. 478, 483;
język. 4172, 4176–77; klimat. 474; komunik. 2224, 2233, 2235, 2238, 2248, 2254;
księg. 4695; kult. 3438, 3463, 3467, 3474;
lecz. 3219–20, 3223, 3262, 3275; leśn. 515,
2084, 2087, 2860; lit. 4182, 4193, 4235;
łącz. 2302, 2307, 2309; łow. 76; mapy 457,
459, 462; nauka 1989; ochr. przyr. i środ.
510–15, 523, 546, 551, 569, 580, 582–84,
586, 588–89, 592, 2084; opieka społ. 2692,
2701; org. młodz. 2560, 2562, 2565; org.
społ. 2554; ośw. 2518; partie 2540; patol. społ. 2750, 2764, 2769–71, 2775–77,
3071; plan. przestrz. 1335; plast. 4439;
pożar. 2454, 2456, 2459, 2469, 2482; praca 2576–79, 2594; praca k.o. 3766, 3788;
prasa 4744; prawo 2860, 4769; prokuratura 3119; przem. 1420–21, 1425, 1428,
1444, 1727; radio 3958; religia 997, 3467,
3474, 4599–603, 4613, 4621, 4626, 4647,
4649–50; roln. 1960, 1967, 1982, 1984,
1986, 1989, 1997–2000, 2002, 2019, 4765;
rzem. 1438; sam. 2963–64, 2970, 2973,
2979, 2982–3, 2991–92, 2997–99, 3386,
4765; sąd. 3114; służ. zdr. 2518, 3218,
3221–22, 3285; sport 4019, 4028, 4034,
4041–42; sylwetki 374, 389, 903, 913, 973,
1107, 2516, 2670, 2871, 2889, 2998, 4193,
4439; szkoln. 3364–67, 3386, 3388, 3392,
3470, 3476–77, 4767; tech. 1419; telewizja
3958; transp. 2225; turyst. 459, 620–23,
625, 691–92; wojna 1914–1918: 438; wojna 1939–45: 393, 968–75, 996, 1005, 1009,
1011, 1015, 1038; wspomnienia 363, 393,
438, 1015; współ. międz. 163, 169, 171,
176, 181, 185–88, 191, 193, 196, 199, 205–
6, 208–9; zabytki 592, 4296, 4299, 4302–4,
4322, 4327, 4328, 4330, 4340, 4344, 4356,
4647; zag. nar. 2815–16, 2818, 3477; zag.
społ. 2495, 2508, 2511, 2516, 2518, 2521,
2527, 2536; zag. polit. 2517; zw. z Polonią
212, 3766, 3788; zw. zaw. 2536, 2646, 2670
Przepióra R. 2648
Przeworsk, woj. przemyskie: admin. 2869–70,
2880; archiw. 4771; czas. 4761; geofiz. 1440;
gosp. komunal. 2360; gosp. mieszk. 2414;
handel 2107, 2111; hist. 830, 961, 1032–33;
komunik. 2243; lecz. 3281; muzeualn.
3901–2, 3904; muz. 4526; ogrod. 2070;
patol. społ. 2765; pożar. 3901; praca 2598;
przem. 1763; religia 4634; roln. 1992, 1995;
sad. 2070; sam. 3000, 3116; sąd. 3116, 3122;
służ. zdr. 3259, 3274, 3281; sport 4022; sylwetki 961, 3281, 4526; szkoln. podst. 3627;
szkoln. zaw. 3710; turyst. 687; wojna 1939–
45: 1032–33; zabytki 4352–53
Przewrotne, woj. rzeszowskie: ochr. przyr. i środ.
599; przem. 559
Przyboś H. 4200
Przyboś J. 4200
Przybówka, woj. krośnieńskie: hist. 831–32,
997; wojna 1939–45: 997
Przybyszowie 2044
Przybyszówka, woj. rzeszowskie: ochr. przyr.
i środ. 606; przem. 606
Pszczelarstwo 2000, 2093–94, 2137, 2140
Puchacz B. 2892
Puchala J. 1047
Puk J. 1143
Pysznica, woj. tarnobrzeskie: gmina: gosp.
132
Rabe, woj. krośnieńskie: hod. 2063; sylwetki
2063
Rachwał A. 3518
Racławówka, woj. rzeszowskie: czas. 140
Raczyński W. 382
Radio 3953–54, 3956–59, 3961–64, 3966
Radomyśl, woj. tarnobrzeskie: admin. 2940
Rados Z. 361
Radymno, woj. przemyskie: bezp. publ. 3197;
czas. 1987; gosp. mieszk. 2448; hist. 833,
1027, 3974; hist. 1944–56: 1027; lit. 4185;
prokuratura 3118; przem. 1759; roln.
1993; sport 3974, 4033; spółdz. pr. 1958;
sylwetki 1027, 4185; wojna 1939–45: 1027;
gmina 299–300; hist. 1027; hist. 1944–56:
1027; sylwetki 1027; wojna 1939–45: 1027
Radziwiłłowie 450, 880
Rafineria w Jedliczu, woj. krośnieńskie 567,
1448
Rakszawa, woj. rzeszowskie 301; przem.
1711, 1787; gmina: szkoln. 3419
Raniżów, woj. rzeszowskie: gmina 302; admin.
2858, 2915; gosp. wod. 2338; sam. 3051
Reczek S. 407, 3598
323
Rekreacja 643, 666, 2634–42
Religia 23, 59, 65–66, 74, 96, 103, 111, 114,
120–21, 123, 135, 142–43, 157–58, 160,
880, 2514, 2900, 3532, 3750, 3946, 4598–
686, 4772
— historia 384, 448, 811, 907, 913, 920–22,
931, 947, 1001, 1055
Ristowski W. 700
Rochecki K. 4418
Rogalski M. 2031
Rokietnica, woj. przemyskie: gmina 303
Rolnictwo 13, 83, 189, 528, 1202, 1410, 1424,
1783, 1959–2037, 2079–80, 2143, 2512,
2582, 2682, 2609, 2656, 2884, 3133, 3147,
3519, 4706, 4747
Ropczyce, woj. rzeszowskie 304; admin.
3411; czas. 95; handel 2125, 2140; hist.
834, 3491; komunik. 2255, 2263, 2273;
opieka społ. 2711; patol. społ. 2795; praca
k.o. 3800; prawo 2914; przem. 1818–30,
1983, 2795; roln. 1983; sam. 3043; stow.
95; szkoln. 3411; szkoln. śred. 3491;
szkoln. zaw. 3491, 3700; wspomnienia
3491; współ. międz. 2125; gmina: admin.
2898, 3411; praca 2606; sam. 3043; sylwetki 2898; szkoln. 3411
Ropienka, woj. krośnieńskie 305; przem.
1447
Rożański J. 695
Roźwienica, woj. przemyskie: gmina 306
Równe, woj. krośnieńskie: etnogr. 1146; muz.
lud. 1146; sylwetki 1146
Ruch ludowy 446, 889–93
Ruda Różaniecka, woj. przemyskie: gosp.
rybna 2099
Rudenka, woj. krośnieńskie: szkoln. podst.
3634
Rudka, woj. przemyskie: obchody 2829
Rudna Mała, woj. rzeszowskie: bud. 1390;
przem. 1898
Rudnik, woj. tarnobrzeskie 307; hist. 1076; hist.
1944–56: 1117, 1122; szkoln. śred. 3664;
wojna 1939–45: 1076; wspomnienia 1122
Rudołowice, woj. przemyskie 308; zesp. amat.
3843
Rusinów, woj. tarnobrzeskie: czas. 77
324
Rusznica S. 3418
Rybienko, woj. przemyskie: fauna 587; ochr.
przyr. i środ. 587
Rybnica, woj. tarnobrzeskie: lit. 4232
Rybotycze, woj. przemyskie: hist. 4647; kult.
4647; opieka nad dzieckiem i młodzieżą
3741
Ryll D. 4246
Rylski G. 2799
Rymanów, woj. krośnieńskie: patol. społ.
2757; przem. 1875; zabytki 4314; gmina
309–10
Rymanów Zdrój, woj. krośnieńskie: film
4592; lecz. 3232–33, 3237; opieka nad
dzieckiem i młodzieżą 3762; prawo 2841;
sam. 2959; turyst. 669, 3237
Rymar S. 4716
Rytwiany, woj. tarnobrzeskie: bibliot. 3467;
hist. 1086, 3467; kult. 3467; przem. 880;
religia 3467; wojna 1939–45: 1086
Rząsa A. 4445
Rząsa S. 1139
Rzemień, woj. rzeszowskie: gosp. komunal.
2373; kult. 3447; ochr. przyr. i środ. 2373;
sylwetki 4375; zabytki 810, 4363, 4375
Rzemiosło 1951, 1953, 1956
— historia 1433, 1435–39, 1446
Rzepedź, woj. krośnieńskie: plast. 4422;
przem. 1691–93, 2227; sylwetki 4422
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska w Trzebownisku, woj. rzeszowskie 1843–45
Rzeszowski Festiwal Muzyczny 4558–69
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. 1704,
1706
Rzeszowskie Zakłady Lamp Wyładowczych
„Polam” w Pogwizdowie Nowym, woj.
rzeszowskie 1903–5
Rzeszów 311–14; admin. 28, 1101, 2652,
2899, 2903, 2905–9, 2913, 2916–17, 2919–
20, 2928–29, 2831, 2933–34; archit. 835,
1346, 1373; archeol. 731, 758; archiw. 99,
4772a, 4779; bezp. publ. 3170–72, 3175,
3181, 3190, 3195, 4058; bibliot. 4696,
4700, 4702–4, 4707, 4721–27; bud. 192,
207, 854, 1385–85a, 1387–88, 1391, 1395,
1399–401, 1403, 1405–6, 1411, 2445; czas.
3–8, 11, 14, 16, 19, 21–23, 28, 35, 37, 40,
43, 45, 48, 53–56, 59–62, 64, 67, 69, 74–75,
78, 81, 85, 87, 90–91, 96–97, 99, 103, 109,
112–113, 116–19, 122–23, 124a–25, 127–
29, 131, 135–36, 138–39, 145–53, 157–58,
160, 853, 856, 3145, 4729, 4731–32, 4736–
37, 4739, 4741, 4746, 4755, 4758, 4763; demogr. 835; druk. 4689; etnogr. 1140, 1155,
3783, 3791, 3911–12; finanse 2160, 2184–
87, 2189, 2191–97, 2199, 3147; fotogr. 78,
4593–96; geodezja 464; geofiz. 467; gosp.
14, 835, 1223, 1225, 1233, 1240, 1243,
1246, 1248, 1250–56, 1258, 1266, 1286–
88, 3521; gosp. komunal. 2365–71, 2375,
2385, 2394; gosp. mieszk. 2407–9, 2418,
2423, 2431–32, 2443–45, 2447, 4103; gosp.
wod. 2325, 2328, 2334–35, 2345, 2347;
handel 852, 859, 2124, 2128–30, 2132–35,
2137, 2139, 2142–45; hig. 3305; hist. 314,
425, 835–67, 928, 934, 950–53, 1042, 1048,
1051, 1059, 1064–68, 1433, 1439, 2160,
2953, 3465, 3471, 3487, 3496–98, 3648,
3875–76, 4729, 4731–32; hist. 1944–56:
1048, 1091–95, 1100–1, 1112–13, 1115–
16, 1120–21, 1129–30; hod. 2050, 2054;
hydrol. 476; komunik. 2226, 2252–54,
2256–58, 2260–62, 2264–65, 2269–72,
2275–97, 2500; kult. 835, 3013, 3427, 3448,
3454, 3456, 3458, 3471, 3487, 3496, 3498;
lecz. 650, 3288–89, 3292, 3294–95, 3297,
3299–300, 3303, 3306–10, 3312, 3314–15,
3317–30, 3333–35, 3338, 3340–41, 3343–
44, 3348–51, 4726; lit. 4183, 4204–5,
4207–13, 4215–23, 4253, 4255–57, 4260–
61, 4264–70; lit. lud. 1140; łącz. 2305,
2311, 2317, 2322, 2797; łow. 2089; mapy
454, 460–61, 835; meteorol. 484; muzealn. 145, 407, 1068, 1438, 3911–25; muz.
3719–20, 3723–24, 3850, 4525, 4535–38,
4540–51, 4558–69; nagrody 2823; nauka
3430, 3521–22; ochr. przyr. i środ. 602–3,
605, 609, 3319; opieka nad dzieckiem i
młodzieżą 3190, 3732, 3740, 3743, 3745,
3751, 3757; opieka społ. 2552, 2663, 2708–
10, 2714–20, 2722, 2725, 2728, 2732, 2737;
org. młodz. 2561, 2564, 2570, 3808; org.
społ. 2549, 2551–53, 2555–58; ośw. 3404,
3729; partie 67, 2488, 2542–44; patol.
społ. 2197, 2556, 2778–80, 2784–85, 2787,
2789, 2791, 2792, 2794, 2796, 3172, 3190;
plan. przestrz. 1356–57, 1360–61, 1364,
1369; plast. 4411, 4440–57, 4459, 4461–71,
4473–74, 4476–77, 4593; pożar. 125, 2452,
2460, 2462, 2467, 2174, 2476–77; praca
1779, 2601–2, 2607, 2614–16, 2626–28;
praca k.o. 60, 211, 1155, 3783, 3785, 3787,
3789, 3791–93, 3797–98, 3801, 3808–9,
3823–30; prasa 4744; prawo 2900, 2904,
2929–30, 3125, 3130; prokuratura 3126–
27, 3133, 3136–37, 3140, 3144, 3146–47,
1349–53; przem. 4, 136, 1440, 1470, 1534,
1536, 1586, 1609–18, 1704, 1706, 1708,
1715, 1735, 1777, 1779, 1789–817, 1838–
42, 1867, 1893, 1900, 1902, 1909–20, 2447,
2611, 4057, 4071; radio 3954, 3957, 3959,
3962–64, 3966; rekreacja 2634–35; religia 59, 75, 103, 135, 157–58, 160, 835,
2900, 3532, 4653–54, 4656–57, 4659–62,
4664–66, 4670–71; roln. 854, 2005, 2007,
2014, 2019, 2022, 2030–31, 2143, 2652,
2656, 2567, 3133, 3147; rzem. 1433, 1439;
sam. 22, 1225, 2370, 2903, 2907, 2953,
3003–4, 3006–7, 3009, 3011–14, 3016–17,
3019–22, 3024–27, 3031–35, 3037, 3040–
41, 3044–45, 3047–48, 3052, 3055, 3303,
3420, 4105; sąd. 3071, 3124, 3139, 3141,
3143a, 3145; służ. zdr. 11, 16, 2647, 3290–
92, 3297, 3311, 3331, 3340; sport 7, 124a,
3013, 3975–76, 4057–58, 4060–67, 4071,
4073–74, 4079, 4083–84, 4086, 4088,
4090–96, 4098, 4102–16, 4124–46; spół.
pr. 1957; stow. 3315, 3320, 3504; sylwetki 59, 400, 403–4, 407, 409–12, 414–15,
417–18, 421–23, 425, 427, 429, 434–37,
700, 835, 950, 1100, 1356–57, 1360–61,
1364, 1422, 1431, 1715, 1777, 1793, 2022,
2030–31, 2128–30, 2133, 2149, 2487–89,
2492–93, 2499, 2513, 2607a, 2614, 2626a,
2648, 2651, 2919–20, 2923–27, 3035, 3418,
3427, 3454, 3579–81, 3586–87, 3598, 3847,
3957, 3959, 3966, 4062–63, 4065, 4083–
84, 4056, 4090, 4095, 4109, 4113, 4124,
325
4126, 4129, 4132–34, 4137–39, 4141–44,
4183, 4204, 4207–13, 4215–17, 4221–23,
4255–57, 4411, 4440, 4442, 4444, 4446–47,
4450–57, 4462, 4465, 4470, 4473, 4476–77,
4488–90, 4492, 4496, 4542, 4544, 4549,
4593, 4596, 4654, 4660, 4670; szkoln. 5,
19, 2644, 2651, 2653, 2792, 3013, 3383,
3393–95, 3397, 3399, 3413, 3415–18, 3420,
3422, 3424, 3426–30, 3465, 3787, 3792,
4696; szkoln. artyst. 3654, 3719–20, 3723–
24, 3850; szkoln. podst. 122, 3415, 3497
3612–13, 3616, 3619, 3622, 3624, 3628–
30, 3645–47; szkoln. pomatur. 1288, 3565;
szkoln. śred. 416, 2615, 2778, 3624, 3648,
3654, 3656, 3660, 3665, 3672–73, 3677–98,
4755; szkoln. wyż. 43, 112, 118, 129, 146–
53, 2648, 3415, 3458, 3532–40, 3541–43,
3545, 3548–52, 3555–58, 3560–63, 3566–
601, 3836, 3963, 4253, 4703–4, 4707, 4746;
szkoln. zaw. 131, 173, 2615, 3654, 3704–5,
3711, 3715, 4057; teatr 2737, 4479–80,
4482–518; tech. 1412, 1415, 1418, 1422,
1431; telewizja 3960, 3965; turyst. 697,
700, 702; ubezp. 2607a–8, 2610–11, 2613,
2617, 2623–24, 2626a, 2780; usługi 855,
2149–50, 2153, 2156; wojna 1914–18: 952;
wojna 1939–45: 1042, 1048, 1051, 1059,
1064–68, 1075; wojsko 64, 2467, 3205,
3217; wspomnienia 407, 416, 1075; współ.
międz. 62, 173, 180, 182, 192, 207, 2124,
2126, 3588; wydaw. 2253, 4690, 4693–94;
zabytki 461, 835–36, 4361, 4364, 4366,
4369–72, 4374, 4377–78, 4382, 4386; zag.
nar. 2814, 3522; zag. społ. 2487–90, 2492–
93, 2498–500, 2513, 2526, 2533, 2536; zag.
polit. 2523, 2535; zesp. amat. 3139, 3831,
3836, 3838–40, 3846–47, 3849–51; zw. z
Polonią 211–13, 3766, 3788; zaw. zw. 3,
116, 119, 1395, 2644, 2647–48, 2651–53,
2656, 2662–64, 2567–68
Rzeszów, województwo: admin. 28, 1104,
2905, 2910, 2916–17, 2919–20, 2923–27,
2934, 4780; archeol. 748, 754a; archiw.
4765, 4769, 4780; bezp. publ. 3165, 3167,
3174, 3178, 3181, 3187, 3191–92, 3196;
bibliogr. 9; bibliot. 3474, 4697–99, 4702,
326
4709–12; bud. 1397–98, 1402; czas. 9, 28,
56, 3366, 4730, 4754; demogr. 717, 4771;
entogr. 1131, 1133, 1142, 1148, 1153, 1157,
1160, 1169; fauna 486, 505, 510; finanse
2183, 2188, 2190, 3457; geofiz. 1440; geol.
472, 1440; gosp. 1172–85, 1218–19, 1221,
1222a–23, 1226–29, 1232, 1237, 1239,
1241–42, 1244–45, 1247, 1250–55, 1257,
1259–70, 1317; gosp. komunal. 2378–79,
2383; gosp. mieszk. 1424; gosp. wod. 2326,
2331, 2333; handel 2000, 2046, 2101; hig.
3305; hist. 719, 723, 726, 728, 730, 895,
899, 908–9, 911, 914, 919, 925–26, 929,
932, 946, 956, 966, 968–75, 1012, 1016,
1040, 1045, 1050, 1054, 1069, 1438, 1440,
1444, 3467, 3470, 3474, 4730, 4767, 4771;
hist. 1944–56: 1097, 1099, 1104, 1107,
1117, 1126–27; hod. 2064; hydrol. 479–80,
483, 485; język. 4172, 4176–77; komunik.
2224, 2233, 2254, 2259, 2266, 2268, 2274;
kult. 3438, 3451, 3457, 3463, 3467, 3474;
lecz. 1241, 2190, 3219–20, 3223, 3296,
3298, 3302, 3336; leśn. 515, 2018, 2087,
2860; lit. 4235, 4245; łącz. 2302; mapy 457,
463; meteorol. 475, 477; muz. 4539; ochr.
przyr. i środ. 510–15, 546, 560–61, 566,
593–94, 596, 601, 607, 2379, 2383; opieka społ. 2692, 2725–27, 2730; org. młodz.
2560, 2562, 2565; org. społ. 2554, 2558;
ośw. 1241; partie 2540; patol. społ. 2750,
2776–77, 2781–82, 2788, 2790, 2793,
3071, 3191; pożar. 2454, 2456, 2459, 2464;
praca 1424, 2576–79, 2583, 2600, 2608a,
2619–20, 2622; praca k.o. 3766, 3788,
3791; prasa 4744; prawo 2507, 2860, 4769;
prokuratura 3138; przem. 593, 1420–21,
1424–25, 1440, 1444, 1705, 1727, 1780,
1783, 1788; radio 3958; religia 3467, 3474,
4613, 4658; roln. 1424, 1783, 1960, 1967,
1981–82, 2000, 2005–6, 2008–10, 2018–
19, 2023, 2032, 2043, 2079, 2609, 2667,
4765; ruch lud. 889–91, 893; rzem. 1438;
sad. 2069; sam. 56, 2910, 2963, 2970, 2973,
2979, 3002, 3005, 3008, 3018, 3030, 3036,
3038, 3049–50, 3054, 3296, 3386, 3400,
4765; służ. zdr. 2506, 3218, 3221–22, 3301,
3313, 3337; sport 4019, 4081, 4089, 4097,
4100; stow. 3506; sylwetki 973, 1107, 1440,
2530, 2917, 2919–20, 2923–27, 3950;
szkoln. 2666, 3364–67, 3386, 3400–6,
3408, 3412, 3414, 3421, 3423, 3425, 3470,
4767; szkoln. artyst. 3654; szkoln. podst.
3608, 3615, 3636; szkoln. śred. 3654;
szkoln. zaw. 3654; szt. lud. 1142; telewizja 3958; turyst. 620–23, 692, 698–99;
ubezp. 2603, 2609; wojna 1914–18: 438;
wojna 1939–45: 393, 968–75, 1011, 1015,
1040, 1045, 1050, 1054, 1058, 1069; wojsko 3198; wspomnienia 363, 393, 420, 438,
1015; współ. międz. 163, 186–87, 197, 200,
208; zabytki 4299, 4304, 4327, 4373, 4381;
zag. polit. 2510; zag. społ. 2495, 2505–8,
2527, 2530, 2536; zw. z Polonią 212, 3766,
3788; zw. zaw. 2536, 2646, 2666–67, 2669
Rzym G. 3847
Rzym M. 3847
Sadownictwo 2066, 2069–70, 2073, 2075–78
Sagatowska J. 2948
Salwiński B. 4470
Samborzec, woj. tarnobrzeskie: roln. 2035
Samorządy 17–18, 22, 47, 49–50, 56, 68, 70,
82, 84, 134, 140, 278, 1101, 1225, 1301,
1315, 1328, 2185, 2370, 2859, 2861, 2903,
2907, 2910, 2935, 3290, 3386, 3420, 3435,
3604, 4105
— historia 1066
Samorządy pracownicze 1651, 2661
Sandomierski H. 4227
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie 315; admin.
2936–38; antropol. 757; archeol. 736, 759;
bezp. publ. 3176; bibliogr. 1; bibliot. 3467;
czas. 24, 154; geol. 469, 471, 880; gosp.
872, 1315; gosp. komunal. 2399–400;
handel 2146–47; hist. 729, 869–76, 897,
920–22, 924, 927, 931, 941, 1082–84,
1439, 3467–68, 3484; język. 4173–74;
kult. 872, 3467–68; lecz. 3353, 3359–60;
lit. 4225–27, 4230, 4233, 4270–73, 4275,
4277; muz. 3721, 4588–90; muzealn.
3946–47, 3949–52; nauka 154, 3512–13,
3516–17, 3523, 3526; ochr. przyr. i środ.
613, 2400; ogrod. 2071; opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3742; patol. społ.
2805–6; praca 2632; praca k.o. 3814; pożar. 2478; prokuratura 3155; przem. 613,
1625–28, 1867–68, 2632; religia 872,
920–22, 931, 3467, 3516, 3946, 4673–76,
4682–83, rzem. 880, 1439; sad. 2073; sam.
1315, 3059, 3604; sąd 3072, 3154; sport
4149–52, 4154; spółdz. pr. 1946; stow. 154;
sylwetki 448, 3468, 3517, 4151, 4226–27,
4233, 4676, 4685; szkoln. 872, 941, 3484;
szkoln. artyst. 3721; szkoln. podst. 3604;
turyst. 622, 705, 708–9; wojna 1939–45:
872, 1082–84; wspomnienia 1082–83; zabytki 871, 4283, 4390, 4392, 4396, 4647;
zag. polit. 2501; zesp. amat. 3856
Sanocka Fabryka Autobusów „Autosan” S.A.
w Sanoku woj. krośnieńskie 1658–83,
3080
Sanockie Zakłady Górnictwa Nafty i Gazu w
Sanoku, woj. krośnieńśkie 1465–70
Sanok, woj. krośnieńskie 316–17; admin.
2839, 2850, 2865; archeol. 760; archiw.
4773; bezp. publ. 3179; czas. 32, 34, 78,
4745, 4751; etnogr. 78, 1171; finanse 2171;
gosp. 1332, 1334; gosp. mieszk. 2416–17,
2436; hist. 868, 933, 965, 979, 981, 1004;
hist. 1944–56: 1128; komunik. 2215; lecz.
3225, 3239, 3248; lit. 4185; muzealn. 78,
1438, 3869–93, 4410; muz. 4519–20, 4522;
obchody 2833; ochr. przyr. i środ. 518; opieka nad dzieckiem i młodzieżą 2689,3731;
opieka społ. 2685, 2689, 3885; patol. społ.
2752, 2755; plan. przestrz. 1353; plast.
4410, 4413, 4416, 4425; pożar. 3869–70,
3873–75, 3877–78, 3880, 3882–89; praca
2586, 2592; praca k.o. 3768, 3810, 3822;
przem. 184, 1440, 1465–70, 1643–46,
1658–83, 1732, 1737, 2106, 3080, 4002; religia 4296, 4615, 4616a–4617, 4620; sam.
2975; sąd. 3080; sport 3983, 3987, 4002–3,
4012–13, 4016; spółdz. pr. 1950; stow.
3502; sylwetki 346, 979, 1732, 2850, 3822,
3890, 3892, 3983, 4003, 4185, 4410, 4413,
4416, 4425, 4615, 4620; szkoln. zaw. 3701;
327
wojna 1939–45: 979, 981, 1004, 2833;
współ. międz. 170, 177, 184, 198; zabytki
4296, 4303, 4307; zag. polit. 2528; zesp.
amat. 3844, 3848; gmina: gosp. 1334
Sarzyna, woj. rzeszowskie: czas. 31
Sawicki T. 2890
Sądownictwo 1414, 2165, 3071–73, 3076,
3078–3112, 3114, 3116, 3120–24, 3131,
3134, 3139, 3141, 3143a–45, 3154, 3158,
3160
Schab J. 1953
Schiller L. 4518
Schmidt F. 1035
Schutterly K. B. 3379
Sejud A. 4171
Sekuła M. 2410
Sędziszów Młp., woj. rzeszowskie: czas. 20;
hist. 1063; opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3746; przem. 1657, 1685, 1687;
sport 4059; wojna 1939–45: 1063
Sęk K. 380
Sichów, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 450; wspomnienia 450; zabytki 4403
Sichów Duży, woj. tarnobrzeskie: religia 4686
Sichów Mały, woj. tarnobrzeskie: pożar. 2480
XVII Krośnieńskie Spotkania Teatralne 4481
Siedleszany, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal. 2403
Siedliska, woj. krośnieńskie: hod. 2061; sylwetki 362
Siedliska, woj. rzeszowskie: etnogr. 1149;
gosp. komunal. 2392; muz. lud. 1149; religia 4668; sylwetki 1149, 4668
Sielec, woj. rzeszowskie: lit. 4185; sylwetki
4185
Siemianowski M. 346
Sieniawa, woj. przemyskie: admin. 2886; demogr. 879; etnogr. 1150; hist. 877–879,
1029; hist. 1944–56: 1029; plast. 4439;
przem. 1765; sport 4035; sylwetki 1029,
4354; wojna 1939–45: 1029; zabytki 4334,
4354; gmina: hist. 1029; hist. 1944–56:
1029; sylwetki 1029; wojna 1939–45: 1029
Sierakowski W. M. 825
Sikora L. 4043
Sikorski W. 1356, 1364
328
Sitek S. 4138
Sito J. 3639
Siwiec W. 2670
Skołyszyn, woj. krośnieńskie: hist. 1192;
stow. 3509; sylwetki 3625; szkoln. podst.
3625; gmina: gosp. 1192
Skopanie, woj. tarnobrzeskie: przem. 1922
Skotnicki S. zob. Grzmot-Skotnicki S.
Skotniki, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 444
Skowron J. 880
Skrzyszowska A. 1715
Skrzyszów, woj. krośnieńskie: lit. 4206, 4254;
sylwetki 4206, 4254
Skubisz W. 403
Słaby M. 371, 390
Sławęcin, woj. krośnieńskie: zabytki 4290
Słonina J. 4139
Słowacki J. 1357
Słupiec, woj. tarnobrzeskie: hod. 2033; roln.
2033
Służba zdrowia 11, 16, 2506, 2518, 2645,
2647, 3218, 3221–22, 3227, 3238, 3245–
46, 3259, 3266, 3269, 3271, 3274, 3276,
3280–81, 3284–85, 3291–92, 3301, 3311,
3313, 3316, 3331, 3337, 3362
Sobejko J. 427
Sobolewski Z. 3580
Sobótka, woj. tarnobrzeskie: wojna 1939–45:
1088; wspomnienia 1088
Socha E. 4122
Sokołów Młp., woj. rzeszowskie: czas. 73;
hist. 3464, 3488; hist. 1944–56: 1125; łow.
2090; stow. 73; sylwetki 2058; szkoln.
3488; szkoln. śred. 3464, 3658; wet. 2058;
zabytki 4380
Solina, woj. krośnieńskie: gosp. wod. 2340;
och. przyr. i środ. 526, 528; turyst. 675;
gmina: admin. 2864; sylwetki 2864
Sołtyk T. 1600
Sołtys K. 1697
Sonina, woj. rzeszowskie: opieka społ. 2736
Sosnowski Z. 2022
Sowa W. 1080
Sójkowa, woj. tarnobrzeskie: hod. 2055; sylwetki 2055
Sport 7, 124–124a, 209, 3967–4171
Spólnik W. 963
Spółdzielczość pracy 1945–50, 1952, 1954–
55, 1957–58
Stabiszewski J. 3280
Stachowski L. 1006
Stadnicki S. 4185
Stadnik A. 4427
Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie 318; admin. 2939, 2943, 2945; bibliot. 4705; bud.
1386; 3354; czas. 36, 44, 57; etnogr. 1162;
finanse 1508, 2200, 2202, 2207–11, 2798,
3156; gosp. 1290, 1302–3; gosp. komunal. 2396; gosp. mieszk. 2405; hist. 1079;
komunik. 2298, 2300; lecz. 3354–55; lit.
4224; łącz. 2314; opieka nad dzieckiem
i młodzieżą 3756; opieka społ. 2738; patol. społ. 2798; plan. przestrz. 1347, 1351;
praca k.o. 3807, 3811; przem. 44, 57, 1413,
1491–517, 2208–9, 2520, 2671, 3355,
3811; religia 4680; sam. 3063; sąd. 3156;
sport 4147, 4168–71; sylwetki 2484, 2520,
3708, 4168–71, 4224; szkoln.wyż. 3540a,
3544; szkoln. zaw. 3708; wojna 1939–45:
1079; współ. międz. 1494; zag. społ. 2484,
2520; zw. z Polonią 215, 4147; zw. zaw. 44,
57, 2520, 2671
Stanisławczyk, woj. przemyskie: hist. 1944–
56: 1354; plan. przestrz. 1354
Stara Wieś, woj. krośnieńskie: bezp. publ.
2230; komunik. 2230; religia 4608, 4618
Starowieyski F. 362
Stary Dzikowiec, woj. rzeszowskie: gmina
319
Stary Dzików, woj. przemyskie: gmina 320;
gosp. 1345
Starzawa, woj. przemyskie: komunik. 2245
Stasiak M. 2791
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 51, 880,
3507
Staszów, woj. tarnobrzeskie 321; czas. 51, 82,
4750; gosp. komunaln. 2404; hist. 321,
880, 918, 927, 3472–73; leśn. 2085; lit. 880;
pożar. 2085; przem. 1710, 1713; sam. 82;
stow. 880, 3507; sylwetki 451, 880, 918;
szkoln. 880, 3472–73; wojna 1939–45:
880; wspomnienia 880; zabytki 4391; gmi-
na: szkoln. 3432
Stawowy P. 2950
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 87
Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic 3509
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 3505
Strachocina, woj. krośnieńskie: religia 4613a–
14; sport 3998
Strużki, woj. tarnobrzeskie: hist. 880; szkoln.
880
Strzałkowski E. 451
Strzyżów, woj. rzeszowskie 323–24; admin.
2932, 3039; czas. 134; demogr. 711; gosp.
1341; gosp. komunal. 2374; gosp. mieszk.
2435; kult. 3439, 3446; lecz. 3347; lit. 4214;
łącz. 2303; muzealn. 3930–31; plast. 4460,
4475; praca k.o. 3786a, 3802; przem. 1697–
98; 1896; sam. 3039; spółdz. pr. 1955; stow.
134, 3503; sylwetki 431, 1697, 2932, 3039,
4214, 4475; gmina 322; kult. 3439; łącz.
2303; sylwetki 431
Stubno, woj. przemyskie: hist. 1028; hist.
1944–56: 1028; hod. 2056; sylwetki 1028;
wojna 1939–45: 1028; gmina: fauna 486
Studzian, woj. przemyskie: etnogr. 1152
Stutzmann F. 370
Sudoł M. 4615
Sulisławice, woj. tarnobrzeskie: patol. społ.
2802; religia 2802, 4679, 4681
Surowiec K. 2920, 2923–27
Swito W. 3983
Sypel A. 4465
Szajnik F. 2097
Szałański B. 395
Szałapak H. 1023
Szancer T. 4039
Szaszkiewiczowie 4375
Szczepan S. zob. Szczepański-Szczepan S.
Szczepanik J. 1443
Szczepański-Szczepan S. 4442
Szelc J. 3640
Szewczyk A. 3649
Szklary, woj. krośnieńskie: roln. 2512; zag.
społ. 2812
Szkolnictwo 5, 15, 19, 74, 178, 1241, 2518,
329
2651, 2653, 2655, 2666, 3188, 3364, 3366–
74, 3376, 3379, 3381–88, 3390–95, 3398–
99, 3401–3, 3405–13, 3415, 3417–24,
3428–31, 3433–37, 3792
— historia 108, 811, 880, 3390, 3464–66,
3469–70, 3472–73, 3475–84, 3486, 3488–
93, 3497, 3648, 4755
— artystyczne 3654, 3717–24, 3850
— podstawowe 100, 122, 567, 3415, 3482,
3490, 3497, 3558–59, 3602–47
— pomaturalne 122, 3554, 3565
— średnie 98, 133, 416, 567, 2496, 2778–9,
3464, 3480–81, 3483, 3491, 3624, 3648–98
— wyższe 37, 43, 112, 118, 129, 146–53, 695,
3415, 3532–53, 3555–64, 3566–91, 3836,
4707, 4746
— zawodowe 131, 173, 2024, 2029, 3250,
3489, 3491, 3654, 3699–716
Szmyd J. 351
Szówsko, woj. przemyskie: bud. 1410; czas. 142;
hist. 1013; religia 142; wojna 1939–45: 1013
Szpicer W. 162
Szpontak J. 1111
Szulc W. 4593
Szybiak W. 3822
Ślisz J. 2530, 2532, 3131
Śliwiński M. 2932, 3039
Śmiały A. 429
Śmietanko A. 1984
Śmigielski J. 880
Średnia Wieś, woj. krośnieńskie: bud. 3611;
szkoln. podst. 3611
Świadek W. 414
Świebodna, woj. przemyskie: pożar. 2450
Świerczewska K. 3331
Święcany, woj. krośnieńskie: zabytki 4287
Świętoń R. 1777
Świlcza, woj. rzeszowskie: handel 2131; roln.
2017; gmina: gosp. 1342; sam. 3010
Tabasz W. M. 3050
Tabisz S. 2862
Tabor A. 3436
330
Tarłów, woj. tarnobrzeskie: prokuratura
3159
Tarnawa Górna, woj. krośnieńskie: przem.
1740
Tarnawa Wyżna, woj. krośnieńskie: praca
2580
Tarnawa Niżna, woj. krośnieńskie 325; ochr.
przyr. i środ. 537; praca 2580
Tarnawski J. 4476
Tarnawski W. 2
Tarnobrzeg 326: admin. 28, 2941–42, 2944,
2948, 2950, 2952; archeol. 1438; bibliot.
4700, 4713, 4715, 4742; bud. 1384, 1394,
1404, 1407–8, 2429, 2449, 2643; czas.
29–30, 52, 78, 87, 97, 130, 132, 4742;
etnogr. 1162; fotogr. 78, 4596a; glebozn. 473; gosp. 1295, 1304, 1306; gosp.
mieszk. 2412, 2428–29, 2449; finanse
2205–6, 2449; handel 2148; hist. 130,
881–84, 896, 1071, 1438; hist. 1944–56:
1071; komunik. 2301; lecz. 3352, 3357,
3361, 3363; lit. 4225; łącz. 2318; muzealn. 3944–45, 3948; numizmat. 720–21;
ochr. przyr. i środ. 616, 619; ogrod. 2074;
opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3752;
opieka społ. 2739, 2741, 2742a, 2744;
partie 2539, 2545; pożar. 2479, 2481; praca 2633; prokuratura 3160; przem. 473,
1471–73, 1475–77, 1479, 1482, 1484–85,
1489–90, 1520–27, 1866, 1874, 1921; religia 883; rzem. 1438; sam. 3057, 3060–
61; sąd. 3154; sport 4155–67; spółdz. pr.
1949; sylwetki 446–47, 880, 2539, 2944,
2948, 2950, 3060, 3434, 3436, 3676, 3948,
4158–60, 4164, 4401; szkoln. 3433–34,
3436; szkoln. podst. 3559, 3638; szkoln.
śred. 3670, 3676; szkoln. wyż. 3559;
szkoln. zaw. 3714; turyst. 707; wojna
1939–45: 880, 1071; wspomnienia 884;
wydaw. 4691; zabytki 881, 4401; zesp.
amat. 3855; zw. zaw. 2643
Tarnobrzeg, województwo: admin. 29,
1104, 2935, 2941–42, 2944, 2946, 2948,
2950, 4780; antropol. 757; archeol. 732,
738, 748, 754a; archiw. 1765, 4769,
4780; bezp. publ. 3163–65, 3174, 3193;
bibliogr. 9; bibliot. 4698–99, 4710–13;
bud. 1393, 1397; czas. 9, 29, 3366, 4728;
demogr. 4771; druk. 4728; entogr. 1131,
1133, 1148, 1153; fauna 487, 510, 2091;
finanse 2201, 2203–4; geofiz. 1440; geol.
470; gosp. 1173, 1176–78, 1180–85, 1289,
1291–94, 1296–301, 1304–5, 1307, 1317;
gosp. mieszk. 2425, 2442; gosp. rybna
2803; gosp. wod. 2333; handel 2000; hist.
443, 719, 723, 726–28, 730, 895, 897, 905,
908–9, 911–12, 914, 916, 919, 921–24,
931, 946, 956, 966, 968–75, 1040, 1045,
1069–70, 1073, 1078, 1088, 1438, 1440,
1444, 3467, 4728, 4767, 4771; hist. 1944–
56: 1081, 1097, 1104, 1107, 1117, 1126–
27; hod. 2034, 2057, 2064; hydrol. 483;
hydrotech. 2330; język. 4172, 4176–78;
komunik. 2224; kult. 3438, 3451, 3460,
3463, 3467; lecz. 880, 3219–20; leśn. 515;
lit. 4229, 4276; łącz. 2302; łow. 2091;
mapy 456; ochr. przyr. i środ. 510–15,
546, 611–12, 614–16; opieka społ. 2692,
2740, 2743–44; org. młodz. 2560, 2562,
2565; partie 2538, 2540, 3068; patol. społ.
2776, 2800, 2803–4, 3071; pożar. 2456;
praca 2576, 2630–31; praca k.o. 3766,
3788; prasa 4744; prawo 2800, 4769; prokuratura 3158, 3161; przem. 614, 1414,
1417, 1420–21, 1425, 1444, 1482, 1490,
1705, 1727, 1871; radio 3958; religia 920–
22, 931, 3467, 4598–602, 4613; roln. 2000,
2019, 4765; rzem. 1438; sad. 2066; sam.
1301, 2935, 2973, 2979, 2982, 3062, 3064,
3066–69, 3435, 4765; sąd. 1414; służ. zdr.
3218, 3221–22, 3362; sport 4019, 4148,
4153; sylwetki 443, 973, 1075, 1107, 2944,
2948, 2950, 3068, 4229; szkoln. 3365–67,
3431, 3435, 3437, 4767; telewizja 3958;
turyst. 621–23; wojna 1914–18: 438; wojna 1939–45: 968–75, 1040, 1045, 1058,
1069–70, 1073–75, 1078, 1081, 1088;
wspomnienia 420, 438, 449, 880, 1075,
1081; zabytki 4299, 4327; zw. z Polonią
212, 3766, 3788; zag. polit. 2503; zag.
społ. 2503, 2536; zw. zaw. 2536, 2646
Tarnobrzeska Fabryka Obrabiarek „Ponar
– Tarnobrzeg” S.A. 1520–27
Tarnowiec, woj. krośnieńskie: gmina 886;
hist. 886
Tarnowscy 4401
Tarnowski J. 3948
Teatr 4479–518
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
4482–514
Teatr Lalki i Aktora „Kacperek” w Rzeszowie
4515–18
Technika 1412, 1415, 1418–19, 1422, 1426–
27, 1429–21
— historia 1443
Telewizja 3955, 3958, 3960, 3965
Terciński M. 4647
Tkaczyk J. 4050
Tokarczuk I. 409
Tomczykowie 377
Towarzystwa regionalne 51, 72, 87, 95, 105–
6, 134, 880, 3499–509, 4214
Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w
Kolbuszowej 105, 3508
Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej 106
Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej 134, 3503, 4204
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie 154,
3512–13, 3517, 3523, 3526
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
108, 3511, 3514–15, 3518, 3527–28
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 3504
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej 95
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sokołowskiej 72
Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta
Sanoka 3502
Trelka K. 4643
Trepcza, woj. krośnieńskie: pożar. 2473
Trojanowski R. 4141
Tryńcza, woj. przemyskie: ogrod. 2070; sad.
2070
Trzciana, woj. rzeszowskie: etnogr. 1154, 1161;
hod. 2040; religia 4667; zabytki 4365
Trzcinica, woj. krośnieńskie: archeol. 734
Trzeboś, woj. rzeszowskie: hist. 959
Trzebownisko, woj. rzeszowskie: ogrod.
2068; opieka na dzieckiem i młodzieżą
331
3741; przem. 1843–51; sam. 3046; gmina
327; łącz. 2304; szkoln. 3396
Trzebuska, woj. rzeszowskie: hist. 1944–56:
1124; przem. 1786
Trześń, woj. tarnobrzeskie: etnogr. 1143; sylwetki 1143; szt. lud. 1143
XXXIII Rzeszowskie Spotkania Teatralne
4509–14
XXXIII Festiwal Muzyczny w Łańcucie, woj.
rzeszowskie 4570–87
Trzyna E. 373
Tuczempy, woj. przemyskie 328; hist. 328
Tulik J. 4192
Turbacz B. 4457
Turek J. 3079
Turnicki Park Narodowy 508, 523, 551
Tursk, woj. tarnobrzeskie: zag. społ. 2522
Tursk Wielki, woj. tarnobrzeskie: sam. 3056
Turystyka 163, 620–24, 626–28, 631–36, 638–58,
660–63, 665–709, 1202, 2799, 3216, 3237
Turza, woj. rzeszowskie: hist. 1944–56: 1106,
1124; łow. 2090
Tuszyma, woj. rzeszowskie: kult. 3447
Tuszyński Z. 2536
Tyczyn, woj. rzeszowskie: czas. 49; gosp.
1249; gosp. komunal. 2392; hist. 1056; łącz.
2320; szkoln. śred. 2496; wojna 1939–45:
1056; zag. społ. 2496; zabytki 4384; gmina: gosp. 1343; łącz. 2321
Ubezpieczenia 2582, 2603, 2607a–8, 2609–
10, 2613, 2617, 2623–24
Ujazd, woj. tarnobrzeskie: zabytki 4388
Ujkowice, woj. przemyskie: religia 4633
Ujkowice Górne, woj. przemyskie: komunik.
2241
Uherce, woj. krośnieńskie 329; hist. 329; zag.
polit. 2535
Ulanów, woj. tarnobrzeskie 330; hist. 330;
hist. 1944–56: 1109; patol. społ. 2801;
plast. 4478; sylwetki 2801
Ulucz, woj. krośnieńskie: archeol. 756
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia
w Rzeszowie 112, 118, 3576–81, 4707
Usługi 55, 2012, 2014, 2149–56
Ustianowa, woj. krośnieńskie: hist. 3971;
332
przem. 1699–703; sport 3971
Ustrobna, woj. krośnieńskie: lecz. 3224; żyw.
zbior. 2158
Ustrzyki Dolne, woj. krośnieńskie 331; bezp.
publ. 3185; czas. 110; gosp. 1193, 1196, 1326;
nauka 110, 3529; och. przyr. i środ. 517, 533,
1366; org. młodz. 2563; patol. społ. 2756,
2759; plan. przestrz. 1366; praca 2584; praca
k.o. 2563; przem. 1745–49; sport 3988, 4017;
sylwetki 348, 1326, 3185; szkoln. śred. 3657;
telewizja 3355; turyst. 650, 4017; zag. społ.
2490; zw. zaw. 2490; gmina: gosp. 1339
Victorini H. 352
Viragh P. 180
Visor J. 4095
Walat E. 3316
Walczak K. 2180
Walczyna J. 3708
Wałęsa L. 2681
Wandasiewicz Z. 379, 4432
Warzybok A. 1149
Wąworków, woj. tarnobrzeskie: geol. 469
Weill K. 4514
Werchrata, woj. przemyskie: hist. 1944–56:
1349; plan. przestrz. 1349
Wesołkin W. 4422
Weterynaria 175, 2058, 2060, 2062
Wetlina, woj. krośnieńskie: sylwetki 679; turyst. 640, 679
Węciarz M. 3068
Węgierka, woj. przemyskie: hist. 4357; zabytki 4357
Wiącek W. 446
Wiązownica, woj. przemyskie: handel 2113;
przem. 1764; roln. 1998
Wiązownica, woj. tarnobrzeskie: zabytki 4402
Wielkie Oczy, woj. przemyskie: gmina: 332
Wielopole Skrzyńskie, woj. rzeszowskie: etnogr. 1156; hist. 3493; pożar. 2470; szkoln.
3493; gmina 333
Wiercany, woj. rzeszowskie: praca k.o. 3832;
zesp. amat. 3832; gmina: praca k.o. 3832;
zesp. amat. 3832
Wierzbicki S. 2133
Wietlin, woj. przemyskie: roln. 2001
Wietrzno, woj. krośnieńskie: lit. 4243; szkoln.
podst. 3623
Więcław J. 2998
Wilamowski W. 3269, 3271, 3276, 3284
Wilcza Wola, woj. rzeszowskie: gosp. 1238
Wilk R. 4142
Wilusz E. 4460
Winiarz J. 3579
Winiarz P. 4143
Winiecki J. 3890
Wiszniowski K. 3434
Wiśniowa, woj. rzeszowskie: czas. 100; etnogr.
1167; plast. 4458; sylwetki 4458; szkoln.
podst. 100; gmina: czas. 50
Wiśniowiecki Jeremi, książe 801
Wiśniowska K. 4065
Witek M. 2316
Witos W. 961
Władyka S. 4424
Włoch W. 4221–22
Włostów, woj. tarnobrzeskie: gosp. mieszk.
2411; sylwetki 440, 2411; zabytki 4404–5
Wnorowski S. 1100
Wojaszówka, woj. krośnieńskie: gmina 334
Wojciechowice, woj. tarnobrzeskie: gmina:
gosp. 1311
Wojciechowska Z. 3391–92
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie
4716–20
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Przemyślu 1017
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie 4721–27
Wojna 1939–45: 378, 393, 714, 811, 880, 893,
968–1090, 2830, 2832–33, 3488, 4710–12
Wojnar J. 359
Wojsko 64, 2467, 3198–217
Wojtkowski R. 1793
Wojtuń E. 360
Wola Raniżowska, woj. rzeszowskie: archeol.
752; sylwetki 438; wojna 1914–18: 438;
wspomnienia 438
Wola Rusinowska, woj. tarnobrzeskie: czas. 77
Wola Sękowa, woj. krośnieńskie: sylwetki 4520
Wola Zgłobieńska, woj. rzeszowskie: czas.
140
Wolnicki J. 4542
Wołosate, woj. krośnieńskie: hod. 2052; ochr.
przyr. i środ. 532; org. młodz. 2568
Woroniec P. 4419
Woźniak G. 1422
Woźniak-Niemkiewicz A. 4436
Wójcik Z. 2892
Wojtowicz P. 4423
Wólka Grodziska, woj. rzeszowskie: czas. 39
Wólka Łętowska, woj. rzeszowskie 335
Wólka Małkowska, woj. przemyskie: sylwetki
398
Wólka Niedźwiecka, woj. rzeszowskie 336
Wólka Pełkińska, woj. przemyskie: szkoln.
podst. 3606
Wola Turebska, woj. tarnobrzeskie: ochr.
przyr. i środ. 617
Wspomnienia 58, 349, 354, 363, 376, 378–79,
391–93, 402, 406–7, 413–14, 416, 420, 426,
438, 449–50, 452, 811, 880, 884, 985–86,
989, 1007, 1010, 1016, 1018–20, 1043,
1075, 1081–82, 3491, 4082
Wydrze, woj. rzeszowskie: plast. 4472
Wydział Spółdzielczo-Ekonomiczny Szkoły
Głównej Handlowej w Rzeszowie 3582–84
Wyręby, woj. przemyskie: sport 4027
Wysock, woj. przemyskie: opieka społ. 2707
Wysoka Łańcucka, woj. rzeszowskie: zesp.
amat. 3841
Wyszyński S., kardynał 4613, 4616
Wytwórnia Pieczywa Cukierniczego „Kasztelanka” w Bieczu, woj. krośnieńskie 1730,
1952
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Gorzycach, woj. tarnobrzeskie 1528–32
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w
Krośnie 164, 1533–38
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu 46, 1507, 1534, 1536, 1539–608, 2625
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w
Rzeszowie 136, 1470, 1534, 1536, 1586,
1609–18, 4057
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
150–53, 3415, 3586–601, 4746
Wzdów, woj. krośnieńskie: plast. 4424; syl333
wetki 4424
Zabytki 10, 144, 461, 592, 659, 771, 793, 811,
828, 836, 881, 2737, 4278–407, 4646–47
Zachara M. 1431
Zachariasiewicz J. 4185
Zaczernie, woj. rzeszowskie: etnogr. 1139; lit.
lud. 1139; sport 4076; sylwetki 1139
Zagórz, woj. krośnieńskie: etnogr. 1138; komunik. 2229; lit. lud. 1138; opieka społ.
2683; sylwetki 2650; zabytki 4312, 4317
Zahutyń, woj. krośnieńskie: finanse 2169;
sylwetki 2169
Zając J. 1344, 2894
Zajdel A. 3966
Zaklików, woj. tarnobrzeskie: lecz. 3356; zabytki 4406; gmina 337
Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, woj. przemyskie 496, 772, 3510,
3530
Zakład Porcelany Elektrolitycznej „Zapel”
S.A. w Boguchwale, woj. rzeszowskie
1906–8
Zakład Uboju i Przerobu Mięsa „Janipek” w
Trzebownisku, woj. rzeszowskie 1846–51
Zakłady Automatyki „Remi-Polna” w Przemyślu 1889
Zakłady Magnezytowe w Ropczycach, woj.
rzeszowskie 1983
Zakłady Metalowe „Dezamet” w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie 1518
Zakłady Metalowe „Nimet” w Nisku, woj.
tarnobrzeskie 1619–23
Zakłady Mięsne „Jarosław” S.A. w Jarosławiu, woj. przemyskie 1760
Zakłady Piwowarskie w Leżajsku, woj. rzeszowskie 1852–60
Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu 1684
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „San” S.A.
w Jarosławiu, woj. przemyskie 1766–76
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan”
w Jarosławiu, woj. przemyskie 1712, 2658
Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.
w Sanoku, woj. krośnieńskie 184, 1643–46
Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Krosnolen”
334
w Krośnie 1717–25
Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pektowin” w Jaśle, woj. krośnieńskie
1750–58
Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Koronki” w Brzozowie, woj. krośnieńskie
1714, 1716
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortex” w Leżajsku, woj. rzeszowskie 1861–63
Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg”
w Jaśle, woj. krośnieńskie 1647–55
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Zelmer” w Rzeszowie 1470,
1909–20
Zalesie, woj. rzeszowskie: hist. 1438; sam.
1438
Załęże, woj. rzeszowskie: prawo 3128, 3132,
3135; roln. 2025–27; zag. polit. 2535
Załucka B. zob. Zięba-Załucka B.
Załuscy 785
Załuż, woj. krośnieńskie: zabytki 4311
Zarszyn, woj. krośnieńskie: finanse 2162
Zarzecze, woj. przemyskie 338; hist. 4357;
ogrod. 2070; sad. 2070; zabytki 4346,
4357
Zarzecze, woj. rzeszowskie: czas. 140; gosp.
komunal. 2392
Zasada S. 1692
Zatorska I. 4010
Zatwarnia, woj. krośnieńskie: turyst. 668
Zawadka Rymanowska, woj. krośnieńskie:
roln. 1975
Zawichost, woj. tarnobrzeskie 339–40; archeol. 735, 741; hist. 887; hist. 1944–56: 1123;
wspomnienia 1123
Zboiska, woj. krośnieńskie: hist. 888; plast.
4408; sylwetki 4408
Zespoły amatorskie 3831–60
Zgłobień, woj. rzeszowskie: czas. 140
Zielecki A. 3587
Zieliński W. 4223
Ziemba J. 399
Ziemba W. 399
Zięba-Załucka B. 3581
Ziętek A. 3266
Zimka R. 2842
Zioło Z. 3676
Zmysłówka, woj. rzeszowskie: czas. 39
Zolowski E. 4206, 4254
Zrębin, woj. tarnobrzeskie: gosp. mieszk.
2410; prokuratura 3157; sylwetki 2410
Zręcin, woj. krośnieńskie: plast. 4421; sylwetki 4421
Związek Harcerstwa Polskiego 52, 2259,
2561–66, 2568–69, 2571–75, 3755
Związki zawodowe 3, 44, 57, 77, 116, 119,
811, 1395, 2643–60, 2662–81, 4333, 4752
Zwierzyń, woj. krośnieńskie: archeol. 751
Zwięczyca, woj. rzeszowskie: czas. 140
Zych A. 367
Zych F. 1135
Zygmunt Z. 3177
Zyndranowa, woj. krośnieńskie: czas. 144; etnogr. 144, 3765; muzealn. 144, 355, 3862,
3865; praca k.o. 3765; sylwetki 343, 355,
659, 3862; zag. nar. 144, 2819
Żabno, woj. tarnobrzeskie: hod. 2038
Żarnowa, woj. rzeszowskie: hist. 3873; sąd
3073
Żarnowiec, woj. krośnieńskie: hist. 3863; lit.
3863; muzealn. 3863; sylwetki 3863
Żerenica, woj. krośnieńskie 341
Żeromski S. 880
Żołynia, woj. rzeszowskie: łącz. 2316; sylwetki 2316; zesp. amat. 3837
Żubracze, woj. krośnieńskie: lecz. 3249; opieka nad dzieckiem i młodzieżą 3736; turyst. 634
Żukowski J. 410
Żurawica, woj. przemyskie: archeol. 746;
gmina 342; fauna 486
Żywienie zbiorowe 2157–59
Indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów
opracowań zbiorowych zamieszczonych w „Bibliografii”*
Adamska B.: Srebra w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie ­– 3918
¡ Adamski J. F.: Pogórze Dynowskie – 625
Adolf Jakubowicz: [katalog] – 4446
Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów… – 968
Akcja „Wisła” na tle stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku – 1096
Akta nadania wsi Horyniec z 1444 roku – 782
Akta kamery apostolskiej – 4598
Almanach Staszowski 1994 – 880
Anna Justyna Hubert: malarstwo – 4447
* Archiwum Jawora – 1070
Armata J.: Opowiadania poczciwe – 4235
Armia Krajowa: dramatyczny epilog – 1097
Augustyniak U.: Confessio Sandomiriensis
– 4673
Augustyniak U.: Confession of Sandomir
– 4674
Augustyniak U.: Konfesja Sandomierska
– 4675
Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej.
T. 2 – 486
¡ Barcik J. S.: Kalwaria Pacławska – 4624
Barwy czterdziestopięciolecia – 3824
Bata A.: Wakacje w Bieszczadach – 626
Batko K.: Przewodnik po Ziemi Sandomierskiej – 705
¡ Berkowicz B.: Mijając przykre – 4224
Betlej B.: Bać się nie trzeba – 4236
¡ Betlej B.: Los zapisany westchnieniem
– 4179
* Betlej B.: Posłuchaj starych drzew – 4237
Betlej B.: Ty, który w oczach masz wiosnę…
– 4238
Biblioteki publiczne województwa rzeszowskiego w liczbach 1993 – 4697
Bieszczady: przewodnik – 627
* Borowiec T., Borowiec S.: Z przeszłości Budziwoja – 775
Brygidyn A.: Żołnierskimi rzuceni losami
– 979
* Budziński T.: Bieszczady – 630
¡ Budzyński Z.: Ludność pogranicza polskoruskiego… – 906
Budziński Z.: Podziały wyznaniowe a etniczne… – 907
Bujak A.: Zamki i zamczyska – 4283
Bury J.: Harcerki przemyskie – 2559
Byczek W.: Zamek odrzykoński – 4284
Bzinkowska J.: Od Sarmacji do Polonii – 719
Cystersi – misjonarze Europy – 4678
Czeredrecka B.: Analiza pedagogiczna zaburzeń… – 3383
Czerny E.: Moja działalność w Armii Krajowej – 1009
Czeykowski S.: Burzany – 4251
IV Ogólnopolskie Forum Ekologia Wsi – 526
* Ćwik D.: Do Drogi mlecznej – 4204
Ćwik W.: Mój ucieszny UMCS – 4253
Dalecki M.: Akta szkół i administracji szkolnej… – 4767
Daraż Z.: Rzeszowskie Biblioteki Publiczne
– 4702
¡ Darmochwał T.: Beskid Niski polski i słowacki – 633
¡ Daszkiewicz A.: Polskie Stronnictwo Ludowe na Rzeszowszczyźnie 1945–1947 – 889
Dejna K.: Atlas innowacji dialektalnych – 4172
Dębicki K.: Iwonicz w roku 1886 – 787
¡ Domino Z.: Bukowa Polana – 4180
Drewniane cerkwie ziemi przemyskiej – 4328
II Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna
– 524
Druga wojna światowa w literaturze polskiej
i obcej – 4225
* Liczby odsyłają do pozycji w tekście „Bibliografii”. Pozycje recenzowane oznaczono gwiazdką. Pozycje
notowane wyłącznie ze względu na recenzję – znakiem „¡”.
337
* Dubiel F.: Gmina Tarnowiec – 886
Dudek D.: Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”… – 908
Dudzińska H.: Czas „Burzy” w Kolbuszowskim Obwodzie Armii Krajowej – 1044
Dydek S.: Brzozowskie tradycje pożarnicze
– 2458
Działalność informacyjna bibliotek szkół wyższych – 4703
Dziedziuk A.: Akta notariuszy w zasobie Archiwum… – 4769
¡ Dziedziuk A.: Spis zespołów całkowicie
opracowanych w Archiwum Państwowym
w Przemyślu – 4770
Dzieje Rzeszowa – 835
Dzieje Sandomierza: 1918–1980 – 872
Dziennik Uchwał Rady i Zarządu Miasta Rzeszowa – 3009
Dzieszyński R.: Miłość, pieniądze, śmierć
– 3071
Dziudzik Z.: Dukla – miasto i gmina – 235
Ekologia wsi: materiały… – 528
Ekologiczne problemy górnictwa i energetyki zawodowej w Tarnobrzeskim Zagłębiu
Siarkowym – 614
Estymacja szczelinowatości skał węglanowych
– 466
Ewidencja ludności w zasobie Archiwum Państwowego... – 4771
Fabijańska-Żurawska T.: Powozownia w Łańcucie – 3935
Fijałkowski J., Zarębski M. A.: Zamki, pałace
i dworki ziemi staszowskiej – 4391
Firlej K.: Podchorąży kampanii wrześniowej
– 1075
* Fryc S.: Z dziejów lotniska w Krośnie…
– 2214
¡ Gaj-Piotrowski W.: Duchy i demony w wierzeniach ludowych… – 1162
Gaj-Piotrowski W.: Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Rozwadowie – Farze
– 4680
Gajos L., Pawlikowski R., Perdeus S.: Doskonalenie i doradztwo pedagogiczne – 3402
Garbacz D.: Czas nadziei: Stalowa Wola
1945–1993 – 318
338
¡ Garbacz D., Zagórski A.: W kleszczach
czerwonych – 969
¡ Garboś B.: Nieunikniony zachód – 4226
Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich – 1438
Gedl M.: Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu-Chodorówce – 739
Geografia gospodarcza Polski – 1317
¡ Gerhard J.: Łuny w Bieszczadach – 4181
Ginalski J., Łopatkiewicz P.: Mury obronne
Krosna od XIV do XVIII wieku – 4289
Gnat-Wieteska Z.: Generałowie powstania
styczniowego – 443
Golla S.: Niebocko: zarys dziejów wsi – 815
Gomulanka S.: Kościół św. Katarzyny w Sławęcinie i jego zabytki – 4290
Gomułka W.: Pamiętniki – 349
Grad J.: Z ludowych tradycji Grodziska –
1163
Gradowski M.: Znaki na srebrze – 1439
¡ Grodziski S.: Sejm krajowy galicyjski 1861–
1914 – 909
Grzebyk W., Borowiec T.: Historia 22. strzelców budziwojskich – 940
Hertz J.: Ojciec Jan z Dukli – 4606
Historia i polityka – 4599
* Historia polskiego przemysłu naftowego
– 1440
Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944–1984 – 1107
Informator o zbiorach literatury emigracyjnej
dostępnych w Bibliotece – 4704
Instytucje – publiczność – sytuacje – lektury
– 3467
¡ Ivanusiv O.: Cerkva v ruïni– 4330
* Jabłońska H.: Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914–1915 – 376
Janas A., Wójcik A.: Zamek Tarnowskich w
Dzikowie – 881
¡ Janiec Z.: Formacja eucharystyczna młodzieży… – 4633a
Janina Ożóg-Czarnowska: malarstwo: [katalog] – 4455
Jaroslavs’ka Gminazija 1940–1944 – 3467a
¡ Jeżowska W. D.: Między buntem a nadzieją
– 4208
Jubileuszowo o horynieckich biesiadach:
1976–1994 – 3777
Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich – 742
¡ Kajtochowa A.: Tamten brzeg – 4184
¡ Kalinka J.: Jak cienką jest ta zasłona – 4229
Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie – 3936
Katalog zabytków sztuki w Polsce: seria nowa.
T. 3: Województwo rzeszowskie. Z. 5: Łańcut i okolice – 4373
Kiryk F.: Urbanizacja Małopolski – 895
Kłak Cz.: Pisarze galicyjscy – 4185
Kłak Cz.: Stanisław Pogoń. Szkice do portretu
– 4186
Kłos S.: Bieszczady: przewodnik. [Wyd. 2] – 649
Kolak W., Marecki J.: Leksykon godeł zakonnych – 4600
¡ Kondraciuk Cz. P.: Modlitwa ostów – 4209
* Kondraciuk Cz. P.: Wiersze: wybór – 4255
Konfederacya Generalna Stanow Koronnych…
– 896
Konieczny Z.: Łętownia: (zarys dziejów) – 807
Korczak M.: Życie na włosku – 1081
Kornecki M.: Drewniany kościół Wniebowzięcia… – 4295
¡Koryl J.: Groteski – 4210
* Koryl J.: Klęski – 4256
Koseła R.: Dziesięciny – 3072
Koseła R.: Gwara sandomierska – 4173
Koseła R.: Johannes Dobithy filius Petri Smolen; Pąkathy mnyskye – 4174
Koseła R.: Mikołaja Gomółki sandomierskie
lata – 3468
Koseła R.: Zaćmienie rozsądków. Kronika
Sandomierza – 1082
Kosiek A.: Z dziejów starań miasta Krosna
o założenie gimnazjum… – 3469
Kozaczuk F.: Świat wartości młodzieży…
– 2505
Kraszewski J.: Wpływ intensywności żywienia
jałówek… – 2051
¡ Krochmal A.: Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu
– 4772
Krosno: przewodnik – 651
¡ Królikowski W.: Breakout absolutnie
– 4537
* Kruczek Z., Sacha S.: Geografia atrakcji turystycznych Polski – 621
Krukierek J.: Paweł z Krosna na tle epoki
– 4187
Krukierek J.: Przewodnik turystyczny po Krośnie – 653
Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry – 4188
* Kubas T.: Pielgrzym – 4257
Kuczkowski W.: Polskie szlaki żeglarskie
– 655
Kujda M.: Rynek pracy w warunkach istnienia
monopsonu – 2618
Kultura przeworska: materiały z konferencji
– 748
* Kułaczek J., Kunysz P., Zapałowska E.:
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Dolina Hołubli”. – 493
Kumik T.: Historia i współczesność Ulanowa
– 330
¡ Kurylak J.: Kołatanie do bramy – 4196
* Kwiatek J.: Związki Górnego Śląska z Galicją
na przełomie XIX i XX wieku – 722
¡ Kwilecki A.: Załuscy w Iwoniczu 1799–
1944 – 785
Larendowicz Z.: Historia posiadłości Klasztoru O.O. Bernardynów w Leżajsku – 4663
¡ Lenkowska W.: Walc prowincja – 4211
Leszczyński R.: Konfesja sandomierska – 4682
Leszczyński R.: The Confession of Sandomir
– 4683
Lew S.: Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowiaków – 1132
Lewandowska-Kozimala I.: Skauting polski w
Galicji Wschodniej – 2560
Lewicki A.: Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla –827
Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia
Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie:
informator – 3660
¡ Lipiński S. R.: Dni klasztorne – 4212
Listy emigrantów do „Przyjaciela Ludu”… – 914
Ludzie prasy i drukarstwa Kielecczyzny w XIX
i XX wieku – 4728
339
* Lustig T.: Przerwany lot „Orląt” – 1113
* Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz.
2 – 4296
Łopatkiewicz P.: Krośnieńska fara w wiekach
średnich – 4297
Łozińska M., Łoziński J.: Sport lotniczy w
przedwojennej Polsce – 3969
Magury ’93: przegląd krajoznawczy… – 659
* Marczuk S., Wejlanda A., Daniłowicz P.:
Dramat Mielca… – 1325
Marian Kruczek: katalog zbiorów – 4416
* Marjańska L.: Pimpinella i Tatarzy – 4272
Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum – 972
Materniak I.: Przemyśl 1914–1915 – 954
¡ Michałowski W. S.: Hajże na Bieszczady
– 661
Mielec: studia i materiały z dziejów miasta
i regionu – 811
Między monarchią a demokracją – 897
Minkowski A.: Grażyna 4244
Misztal H., Lipian B.: Anna Jenke: 1921–1976
– 381
Mizerski W.: Na tropach zaginionego świata
– 469
Momola J.: Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne studentów – 3548
¡Motylewicz J.: Miasta ziemi przemyskiej i
sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII
wieku – 898
Mularski M.: Dusza w błękitach – 4258
* Mularski M.: Wszechmocne żyto – 4259
Myjak J.: Krzeszów nad Sanem – 710
Myjak J.: Osiek Sandomierski – 820
Na Drabinie: [katalog] – 4459
* Nawrocki P.: Pamiętnik polityczny – 354
* Nawrocki T.: Udział chłopów w przełomie
1980/81 i 1988/89 (przyczynek w dokumencie) – 891
* Nieć J.: Rzeszowskie za Sasów – 899
Niemiec Sz., Żarów J., Wydrzyński W.: Nowotwory złośliwe w województwie krośnieńskim – 3241
Nieznana szlachta polska i jej herby – 723
¡ Nitkiewicz M. R.: Szewski poniedziałek
oraz dalsze dni tygodnia … – 806
* O patronach rzeszowskich ulic – 418
340
Obraz – grafika – rysunek – rzeźba roku 1994:
[katalog] – 4461
Obrona Lwowa: 1–22 listopada 1918. T. 3 – 956
Obszary chronione w Polsce. Wyd. 2 – 513
Ochenduszko B.: Sztuka baroku w kulturze
Rzeczypospolitej – 4299
Okoń Z.: I jak mam zapomnieć – 4260
Ostoje ptaków w Polsce – 497
Oświata województwa rzeszowskiego w roku
szkolnym 1993/94 – 3414
¡ Ożóg S.: Imię z wczoraj – 4215
Pająk Ch.: W locie – 4261
Pająk H.: Konspiracja młodzieży szkolnej
1945–1956 – 1117
¡ Pankowski M.: Zielnik złotych śniegów – 4190
Państwowy Teatr im. Wandy Siemaszkowej…
– 4493
Pasterz S.: Bez tytułu – 420
¡ Pawłowski T.: Latająca szopka – 4665
¡ Pękala M.: To wszystko, to nic – 4216
Piątek A.: Leopold Lis-Kula – dzieje pomnika
w Rzeszowie – 1360
¡ Pietruszkowa L.: Jeżeli grzechem jest – 4217
50 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach – 3479
50 lat Gimnazjum i Liceum w Rudniku nad
Sanem – 3664
50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Ćmielowie – 3480
50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze… – 3481
XV Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju – 3780
¡ Pleśniarowicz K.: Jerzego Pleśniarowicza
ślad pozostawiony – 421
Plewako A., Wanag J.: Herbarz miast polskich
– 726
Pochwat J.: Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu – 4612
Podstawowe dane statystyczne według miast i
gmin za 1993 – 1237
¡Poleski J.: Podstawy i metody datowania
okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce – 754a
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: informator… – 3563
Polkowski M.: Lato – 4087
Polska: przewodnik samochodowy – 622
Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny
i okupacji – 995
Polskie Parki Narodowe: [album] – 545
Połaniec: zarys dziejów – 822
Pomprowicz S.: Przybówka – 832
¡ Potocki A.: Bieszczadzkimi śladami Karola
Wojtyły – 665
¡ Potocki A.: Podkarpackie judaika – 4191
Powrót Naczelnego Wodza Generała Władysława Sikorskiego: wystawa – 1364
Powstanie kościuszkowskie 1794 – 923
Półgłosem: almanach poetycki – 4245
Pracownicy Archiwum Przemyskiego w latach
1874–1994 – 4775
Prawdziwa historyczna wiadomość sławnego
rodzeństwa… – 357
Problemy kultury trzcinieckiej – 755
Proksa M.: Budownictwo obronno-rezydencjonalne… – 4303
Proksa M.: Horyniec: (zarys dziejów) – 783
Proksa M.: Przewodnik po zespole akta miasta Jarosławia – 4776
Prugar M.: Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyni – 2471
Prus E.: Operacja „Wisła” – 1118
Prus E.: UPA – armia powstańcza czy kurenie
rizunów? – 1119
Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat
i Kotlin Podkarpackich – 514
Przemyk E., Przemyk H.: Zarzeckie kapliczki
i krzyże przdrożne – 4344
Przemyśl w oczach pisarzy – 391
Przyboś J.: Ho! Jak wysoko – 4262
¡ Przyroda województwa przemyskiego: informator – 500
Przywilej lokacyjny wsi Brzozowa z 1359 roku
– 774
Przywilej lokacyjny wsi Radymno z 1377 roku
– 833
Pudełkiewicz S.: Uparte chłopskie kochanie
– 4274
Raport o stanie społeczno-gospodarczym województwa rzeszowskiego – 1239
¡ Rawski J.: Republika Tarnobrzeska – 882
Rawski J. Rawski W.: Miechocin – kolebka
Tarnobrzega – 883
Romaniuk M. P.: Życie, twórczość i posługa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego… – 4613
Rozwój twórczej aktywności dziecka – 3415
¡ Rożański J.: Przemyśl: przewodnik – 692a
Rucki M.: Wobec milczenia – 4263
Ruszel K.: Lasowiacy: materiały do monografii etnograficznej – 1133
* Rutyna T.: Wielowieś: zarys dziejów – 886
* Ryll D.: Małe wędrowanie – 4246
Rzeszów – 313
Rzeszów – odkopana przeszłość – 758
Rzeszów w liczbach – 1240
¡ Sandomierz: [album] – 315
¡ Sandomierz: badania 1969–1973. T. 1 – 759
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu – 4646
Sarwa A. J.: Słowo o Błogosławionym Sadoku… – 4275
* Schönborn R.: Mgławica istnienia: wiersze
– 4264
Schönborn R.: Moja rozmowa z Bogiem
– 4265
XVII Ogólnopolski Plener Malarski Julin ’94
– 4472
* Siedlecka J.: Czarny ptasior – 4234
Siostry zakonne w Polsce: słownik biograficzny. T. 1 – 4601
¡ Sito J.: Barokizacja wystroju katedry przemyskiej – 4345
Skórzyńska Z.: Świadectwo czasu minionego… – 450
Słomka J.: Pamiętniki włościanina – 884
Słownik gwar polskich. T. 5, z. 1(13) – 4176
Słownik nazwisk w