JUŻ CZAS ŻEBY WIEDZIEĆ WIĘCEJ O EFEKTACH UCZENIA SIĘ W

Transkrypt

JUŻ CZAS ŻEBY WIEDZIEĆ WIĘCEJ O EFEKTACH UCZENIA SIĘ W
e-Newsletter
WRZESIEŃ 16,
2011
WYDANIE 1
CZYTAJ W TYM WYDANIU >>>
JUŻ CZAS ŻEBY WIEDZIEĆ WIĘCEJ
O EFEKTACH UCZENIA SIĘ
W KSZTAŁCENIU UNIWERSYTECKIM
Odwiedź stronę projektu!
http://www.unilo.eu
Implementacja efektów uczenia się partnerskich
krajach projektu… >>>
Unilo projekt trwa 24
miesiące,
jest
współfinansowany przez
Komisję
Europejską,
Dyrektoriat
Edukacji
i Kultury.
Badania były przeprowadzone w dziewięciu krajach reprezentowanych w
konsorcjum projektu celem zebrania głównych faktów dotyczących
Narodowych Ram Kwalifikacyjnych (KRK) oraz Efektów uczenia się.
Szczegóły na stronie http://empleo.ugr.es/unilo/outcomes.asp?s=1.
Czas trwania projektu
01.03.2010 – 29.02.2012
Budżet projektu
400,000 EUR
(CAŁKOWITY)
297,000 EUR
(GRANT UE)
Nr umowy
167178-LLP-1-2009-ESKA1-KA1EQF
Stan zaawansowania implementacji efektów
uczenia się … >>>
Ilościowe badania online zostały przeprowadzone we wszystkich krajach
Europejskiej Przestrzeni Edukacji Wyższej (EPEW). Badania obejmowały
kilka części:
a) dane personalne (wiek, rola, kraj);
b) 10 pytań dla wszystkich respondentów odnoszących się do wiedzy nt
koncepcji procesu Bolońskiego, Europejskich Ram Kwalifikacyjnych
(ERK), etc. (na 5-cio punktowej skali Likerta);
c) 13 pytań dla doświadczonych respondentów dotyczących statusu
implementacji efektów kształcenia w ich instytucjach;
d) 17 pytań dla doświadczonych respondentów dotyczących ich osobistej
opinii nt efektów uczenia się.
Ten
projekt
uzyskał
wsparcie
finansowe
Komisji
Europejskiej.
Informacje zawarte tutaj
odzwierciedlają
punkt
widzenia
autorów
I Komisja nie ponosi
odpowiedzialności
za
jakiekolwiek ich użycie.
Ponad 3,500 respondentów pokazało że – pomimo iż wszyscy należeli do
sektora edukacji wyższej – większość ma bardzo ograniczoną wiedzę o
Procesie Bolońskim i Europejskich Ramach Kwalifikacji – większość z nich
nawet nigdy nie słyszała takiego terminu. Tylko około 10% respondentów
było obeznanymi z takimi zagadnieniami, jak Proces Boloński, ERK,
EPEW i było w stanie udzielić odpowiedzi w sekcji dotyczącej
implementacji Efektów uczenia się .
Biorąc pod uwagę status implementacji, badania wykazały, że podejście
do EK jest upowszechniane w pewnym zakresie w systemie edukacji
wyższej, np. poprzez seminaria lub dni informacji o Efektach uczenia się
lub poprzez informacje pisemne uwzględniając ERK i NRK, które są
stosowane w danych uniwersytetach. Opinia respondentów nt. Efektów
uczenia się pokazała, że bardziej zorientowani w temacie respondenci
dostrzegają walory tego podejścia. Na przykład, wskazują, że ERK I KRK
mogą być pomocne dla zwiększeni a konkurencyjności Europy.
Rezultaty potwierdzone również krajowymi raportami pokazują, że istnieje
ogromna różnorodność w odniesieniu do Efektów uczenia się i ERK/KRK.
Pomimo, że większość instytucji edukacji wyższej promuje zasadniczo to
podejście, to wciąż wielu nauczycieli akademickich nie jest jego świadoma,
a ci którzy mają jakieś doświadczenie odnoszą się pozytywnie. Szczegóły
można zobaczyć na stronie http://empleo.ugr.es/unilo/outcomes.asp?s=2.
Spotkaj się z 11
Partnerami Projektu
Unilo
http://www.ugr.es/
http://www.scienter.es/
http://www.unipd.it/
O projekcie … >>>
UNILO jest 2 letnim projektem UE, trwającym od marca 2010 do lutego
2012, promującym Efekty Uczenia się w europejskich uniwersytetach.
Pokazuje on aktualną praktykę stosowania tego podejścia w całej Europie,
celem zidentyfikowania jego silnych stron I barier w implementacji. Rozwija
się również narzędzia pomagające uniwersytetom wprowadzić i używać
Efekty uczenia się oraz buduje się stosowną społeczność celem
utrzymania tego podejścia w dłuższej perspektywie czasu. Projekt jest
zainicjowany przez biura karier ale nie jest do nich ograniczony.
Projekt jest finansowany przez program UE uczenia się przez całe życie.
Promotorem jest Uniwersytet w Granadzie, wspierany przez Scienter
Espana, które jest koordynatorem, a partnerzy są z 9 krajów.
Cele projektu:
1. Promocja podejścia Efektów uczenia się w edukacji wyższej, w
http://www.kutsekoda.ee/
http://www.fim.unierlangen.de/
http://www.uj.edu.pl/
http://www.up.pt/
szczególności poprzez kierowników kursów / programów
kształcenia, doradców kariery i studentów.
2. Wzrost zainteresowania podejściem Efektów uczenia się poprzez:
o ułatwianie ich używania I rozwijania;
o Poprawianie efektywności I skuteczności stosowania tego
podejścia;
o Dodanej wartości poprzez nowe zastosowania i nowych
użytkowników (na przykład doradcy z akademickich biur
karier)
3. Kreowanie trwałej zdolności kontynuowania promocji stosowania
Efektów uczenia się po zakończeniu projektu UNILO.
Rezultaty projektu:
•
•
•
•
http://www.unic.ac.cy/
Identyfikacja obecnego stanu stosowania Efektów uczenia się;
Szczegółowe opisanie serii zbadanych najlepszych praktyk;
Utworzenie społeczności w oparciu o stronę internetową osób
zainteresowanych stosowaniem Efektów uczenia się w edukacji
wyższej;
Opracowanie materiałów pomocniczych do stosowania Efektów
uczenia się w edukacji wyższej.
Proces Boloński a UNILO… >>>
http://www.eduinno.bme.hu/ ‘
http://www.camprof.com/
Proces Boloński zobowiązuje europejskie uniwersytety do oparcia swoich
kursów na Efektach uczenia się ponieważ ERK są również zbudowane w
oparciu o Efekty uczenia się. Zakres stosowania Efektów uczenia się różni
się znacznie w Europejskiej Przestrzeni Edukacji Wyższej. UNILO buduje
solidne relacje pomiędzy partnerami tworzącymi konsorcjum. Idea tego
projektu została zapoczątkowana przez uniwersytety w Granadzie, Padwie
i przez Uniwersytet Jagielloński, w ramach ECG - Employability and
Career Guidance Task Force Grupy Coimbra. Podkreślono wówcas rolę
doradztwa kariery, które stanowi istotny kontakt ze studentami dla
rozbudzenia świadomości i zrozumienia Efektów uczenia się.
Jak można się włączyć
>>>
Zapraszay
Cię
do
podzielenia się swoim
doświadczeniem, ideami,
opiniami oraz pytaniami
i
wątpliwościami
dotyczącymi
UNILO.
Wszystkie
zagadnienia
będziemy
starali
się
upowszechniać poprzez
naszą stronę internetową
w zakładce Community
Area: http://www.unilo.eu
Interesujące linki … >>>
ƒ
The European Higher Education Area (EHEA) jest częścią Procesu
Bolońskiego http://www.ehea.info/
ƒ
The EHEA Qualification Framework (QF-EHEA adaptowany w 2005 r.)
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67
ƒ
The European Qualifications Framework (EQF)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
ƒ
The Dublin Descriptors http://www.bolognabergen2005.no/EN/BASIC/050520_Framework_qualifications.pdf
UNILO na międzynarodowych konferencjach … >>>
UNILO na Konferencji EDEN w Dublinie, 19-22 czerwca 2011 Learning
and Sustainability: The New Ecosystem of Innovation and Knowledge
(http://www.eden-online.org/eden-events/dublin.html).
Prezentacja projektu UNILO była pierwszą prezentacją na konferencji
EDEN
w
sesji
16:30-18:00,
20
czerwca
2011.
Poster
zaprezentował Thomas Kreschmer (University of Erlangen), natomiast
Alfredo Soeiro (University of Porto) rozprowadził sto pięćdziesiąt
kolorowych ulotek A4. W konferencji wzięło udział około czterysta
pięćdziesięciu uczestników i przedstawiono sto osiemdziesiąt dwie
prezentacje łącznie z posterami. Zainteresowanie naszym posterem
wyraziło około dwadzieścia osób, zadając pytania.
UNILO na Forum ECVET w Madrycie, Hiszpania 9-10 czerwca, 2011 r.
(http://www.ecvet-team.eu/en/content/2011-annual-ecvet-forum-9th-10thjune).
Projekt przedstawił Alfredo Soeiro (University of Porto) w sesji posterowej.
Rozprowadził on również sto kolorowych ulotek A4. Ponieważ głównym
tematem Forum była implementacja Efektów uczenia się, projekt wzbudził
duże zainteresowanie I wiele dyskusji w czasie przerw kawowych I lunchu.
UNILO na Forum innowacyjnym EFQUEL 2011, in Oeiras (Lisbona),
Portugalia, 14-16 September, 2011 r.: CERTIFY THE FUTURE...?!
Accreditation, Certification and Internationalisation.
Projekt wpisał się w główny nurt forum, poświęcony Otwartym modelom
certyfikowania i jakości w edukacji wyższej poprzez zaroponowanie
interaktywnej sesji „Efekty uczenia się: brama do integracji otwartego i
nieformalnego uczenia się z edukacją wyższą : brama do integracji
otwartego i nieformalnego uczenia się z edukacją wyższą“
http://www.qualityfoundation.org/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=264&Itemid=110&lang=en.
Efekty uczenia się mogą stanowić bramę do integracji otwartego i
nieformalnego uczenia się z edukacją wyższą poprzez tworzenie wspólnej
platformy wzajemnego rozpoznawania oraz dzielenia się standardami
jakości, celem umożliwienia dialogu pomiędzy edukacją formalną a
wszystkimi innymi formami uczenia się oraz ich rozpoznawania i
certyfikowania. Na forum będą dyskutowane szanse i zagrożenia, zalety i
wady celem zapewnienia, że Efekty uczenia się stanowią rzeczywiście
bramę do integracji otwartego i nieformalnego uczenia się z edukacją
wyższą.
UNILO na konferencji S-ICT w Wiedniu, 3-4 listopad, 2011 r.
(http://www.ai.tuwien.ac.at/s-ict_2011/).
W Wiedniu odbędzie się dziewięćdziesięciominutowy warsztat podczas 4tej konferencji S-ICT poświęconej Wirtualnej Mobilności. W czasie jego
trwania zostanie zaprezentowany project UNILO I jego rezultaty. Odbędzie
się również debata poświęcona promowaniu celów projektu. Wszyscy
partnerzy wezmą udział w warsztacie, będą prezentować project,
prowadzić debatę I zbierać konkluzje. Zostaną również zaproszone grupy
fokusowe I ich partnerzy. Ten warsztat będzie zorganizowany w kooperacji
z projektem Virqual (virqual.up.pt).
Nie zapomnijcie! Studenci powinni wiedzieć
więcej o Efektach uczenia się już na początku
najbliższego roku akademickiego!

Podobne dokumenty