OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Animator

Transkrypt

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Animator
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Animator sportu – ORLIK 2012 - 1 etat
Wymagania niezbędne:
Wymagane kwalifikacje zawodowe osób, które mogą być zatrudnione na stanowisku Animator
sportu
•
•
•
Nauczyciel wychowania fizycznego
Trener
Instruktor sportu
W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji) uznawane są wyłącznie
uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy o sporcie z dnia
25 czerwca 2010 (dz. U 127 poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i
tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich
uzyskiwania.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla róŜnych grup
wiekowych w tym dla:
dzieci i młodzieŜy,
osób dorosłych i seniorów,
osób niepełnosprawnych ,
rodzin.
współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących
zdrowy styl Ŝycia, sprzyjające włączeniu społecznemu,
organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
Informacje dodatkowe:
W miesiącu listopadzie br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Szprotawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, wyniósł pow. 6 %.
Warunki pracy: umowa zlecenie 1 etat, stanowisko pracy związane z pracą na boisku odkrytym .
Wymagane dokumenty:
a) Ŝyciorys (CV) i list motywacyjny – podpisane odręcznie,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia,
c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) wypełniony kwestionariusz, dzienniczek realizacji zajęć będący załącznikiem do
ogłoszenia. (Dziennik Pracy Animatora Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 )
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) podpisane odręcznie oświadczenia:
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego oraz umyślne
przestępstwo skarbowe .
h) podpisana odręcznie klauzula: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który
zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko ANIMATOR
SPORTU – ORLIK 2012 w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r. naleŜy składać osobiście w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie – w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres:
Urząd Miejski 67-300 Szprotawa ul. Rynek 45 .
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyŜej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Biuletynie
Informacji Publicznej www.szprotawa.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego w Szprotawie, przy ul. Rynek 45.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „WyraŜam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr
223 poz.1458).
Szprotawa, dnia 26 listopad 2012 r.
BURMISTRZ
/-/ Józef Rubacha

Podobne dokumenty