Ubezpieczenia w PZU

Transkrypt

Ubezpieczenia w PZU
Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników
Telewizji Polskiej S.A.
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że PZU Życie opracowało nowy kompleksowy program
ubezpieczeniowy dla pracowników Telewizji Polskiej SA oraz ich współmałżonków, partnerów
życiowych i dzieci., który wdrażamy od 1 lipca 2014r
Korzyści z przystąpienia do nowego programu
Wzrost wysokości poszczególnych świadczeń w stosunku do obecnie wypłacanych
Rozszerzony katalog ciężkich chorób - było 13 a jest 22 stanów chorobowych,
·
·
Nowy katalog świadczeń:
· ochrona ubezpieczeniowa od 1 dnia - zniesienie karencji dla pracowników,
współmałżonków i pełnoletnich dzieci, przystępujących do ubezpieczenia z odpowiedzialnością
przypadającą w ciągu trzech pierwszych miesięcy od wdrożenia oferty na świadczenia podstawowe,
tj. z tytułu śmierci ubezpieczonego, współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka, osierocenie
dziecka oraz urodzenia dziecka oraz na ubezpieczenia dodatkowe: wystąpienie ciężkiej choroby
ubezpieczonego, leczenia: szpitalnego i specjalistycznego. Skrócona do 90 dni karencja w
operacjach chirurgicznych (informacja o zniesieniu karencji nie dotyczy partnerów życiowych)
· Dodatkowe świadczenie – Trwała Niezdolność do Pracy,
· Dodatkowe świadczenie – Leczenie Specjalistyczne,
· Dodatkowe świadczenie – Karta Apteczna,
· Leczenie szpitalne odpowiedzialność za pobyt na całym świecie – było w krajach UE
· Leczenie Szpitalne od 1 dnia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – było od 4 dnia
Klub PZU Pomoc w Życiu
Osoby przystępujące do programu ubezpieczeniowego zostają jednocześnie członkami Klubu PZU
Pomoc w Życiu. Otrzymają Kartę uprawniającą do korzystania z programu lojalnościowego oraz
10 % zniżek na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC) i majątkowe w PZU SA (tylko dla
pracowników TVP )
Warianty ubezpieczenia
Program ubezpieczeniowy oferuje cztery warianty ubezpieczenia różniące się wysokością
świadczeń oraz składki ubezpieczeniowej,
· pracownik może wykupić jeden z wariantów,
· wybór wariantu dokonywany jest przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia,
· małżonkowie/partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci pracowników mogą wybrać inny wariant
ubezpieczenia niż pracownik,
· zmiana wariantu ubezpieczenia możliwa jest w dowolnym momencie - w przypadku zmiany, będą
miały zastosowanie karencje do różnicy w wysokości poszczególnych świadczeń oraz na zakres
ubezpieczenia
·
Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pracownik w wieku 16-69 lat - bez względu na formę
zatrudnienia, oraz małżonek/partner życiowy (również tej samej płci) i dorosłe dziecko w wieku 1869 lat.
W załączeniu przesyłamy warianty ubezpieczenia oraz deklaracje przystąpienia do
ubezpieczenia.
Dotychczasowe ubezpieczenie na życie w PZU wygasa z dniem 31 sierpnia 2014r
Prosimy o zdeklarowanie przystąpienia do ubezpieczenia do wybranego wariantu
Deklaracje należy składać : Woronicza 17 Blok D pokoje:
• 319 tel (22) 547-55-71
• 323 tel. (22) 547-63-69 i 547-87-83
• 327 tel. (22) 547-67-25
Poniżej zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru wariantu , pracownik ,
członek rodziny , lub partner życiowy może wybrać każdy wariant
Zakres ubezpieczenia
I. Świadczenia podstawowe
Kwota świadczenia (zł)
Wariant Wariant Wariant
Wariant 4
1
2
3
1.
Śmierć ubezpieczonego - nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny w pracy* 140 000 156 000 201 000
239 000
2.
Śmierć ubezpieczonego - nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny*
100 000 116 000 146 000
179 000
3.
Śmierć ubezpieczonego - nieszczęśliwy wypadek przy pracy/delegacji*
100 000 116 000 146 000
179 000
4.
Śmierć ubezpieczonego - nieszczęśliwy wypadek*
60 000
76 000
91 000
119 000
5.
Śmierć ubezpieczonego - zawał serca lub krwotok śródmózgowy*
54 500
61 000
81 500
95 000
6.
Śmierć ubezpieczonego - przyczyna naturalna (choroba)
30 000
36 000
45 500
59 000
7.
Osierocenie dziecka
3 000
5 000
5 800
6 000
8.
Śmierć małżonka/konkubenta - nieszczęśliwy wypadek*
20 000
25 000
28 600
40 000
9.
Śmierć małżonka/ konkubenta - przyczyna naturalna (choroba)
9 000
11 000
13 000
15 000
10.
Śmierć dziecka
2 500
3 800
4 300
4 500
11.
Śmierć rodziców
1 450
2 300
2 700
2 900
12.
Śmierć rodziców małżonka/konkubenta
1 450
2 300
2 700
2 900
13.
Urodzenie dziecka
1 150
1 800
2 000
2 200
14.
Urodzenie martwego dziecka
2 300
3 600
4 000
4 400
315
440
520
560
315
440
520
560
3 000
4 000
4 500
5 000
3 000
4 000
4 500
5 000
- w przypadku operacji chirurgicznej I klasy
---
1 000
1 250
1 500
- w przypadku operacji chirurgicznej II klasy
---
600
750
900
II.
Świadczenia zdrowotne
1.
Trwały uszczerbek - nieszczęśliwy wypadek za 1% t. u.
2.
Trwały uszczerbek - zawał serca lub krwotok śródmózgowy
za1% t. u.
3.
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego wariant rozszerzony
zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,
nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba,
zakażenie wirusem HIV - dwie jednostki chorobowe, oparzenia, transplantacja
organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony
operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa,
tężec, wścieklizna, zgorzel gazowa
Nowość!
4.
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego - zakres 538 operacji
- w przypadku operacji chirurgicznej III klasy
---
200
250
300
10 000
15 000
20 000
30 000
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym (do 14 dnia pobytu)
105
165
195
217 50
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy (do 14 dnia pobytu)
105
165
195
217,50
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (do 14 dnia pobytu)
87,50
137,50
162,50
181,25
- nieszczęśliwym wypadkiem (do 14 dnia pobytu)
87,50
137,50
162,50
181,25
35
55
65
72,50
350
550
650
725
17,50
27,50
32,50
36,25
TAK
TAK
TAK
TAK
200
200
200
200
---
2 000
2 500
2 500
TAK
TAK
TAK
TAK
40 zł 56 zł 66 zł
75 zł
5.
Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej
egzystencji
Nowość!
6.
Leczenie szpitalne* spowodowane:
(płatne za każdy dzień pobytu, min. 4 dni chorobą, 1 dzień -NW),
- chorobą (do 90 dnia pobytu) lub nieszczęśliwym wypadkiem (od 15 do 90 dnia
pobytu)
- pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii- min. 48 godzin (jednorazowe
świadczenie)
- rekonwalescencja- pobyt na zwolnieniu lekarskim (wydanym przez dany
szpital) trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni bezpośrednio po 14
dniowym pobycie w szpitalu
- rozszerzenie leczenia poza terytorium Polski cały świat
Nowość!
7.
Karta apteczna -uprawniająca do odbioru w aptece produktów o
wartości:
(wydawana po uzyskaniu świadczenia za pobyt w szpitalu)
Nowość!
8.
Leczenie specjalistyczne: chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, wszczepienie
rozrusznika serca, ablacja Nowość!
Gwarancja kontynuacji
Składka miesięczna za dany wariant

Podobne dokumenty