Bal karnawa³owy

Transkrypt

Bal karnawa³owy
Joomla
Bal karnawa³owy
Autor: Jolanta Dobkowska
15.02.2010.
Ostatni dzieñ przed feriami. Jak tradycja nakazuje w naszej szkole odby³ siê bal karnawa³owy.
Ju¿ od tygodnia wszystkie dzieci ¿y³y spekulacjami, kto, jak i w co przebierze siê w tym roku, kto wygra konkurs na
najciekawszy strój, kto dostanie nagrodê. I oto korytarz szkolny zaroi³ siê przebierañcami. Kogó¿ tam nie by³o! ...
Ksiê¿niczki, wró¿ki, myszka, motyl, pirat i Pippi. Nie sposób wymieniæ wszystkie postaci. Zawirowa³, zafalowa³ t³um w takt
muzyki i jury konkursowe stanê³o przed nie byle jakim dylematem - kogo nagrodziæ w tym roku za ciekawy i piêkny strój?
Przecie¿ wszystkie dzieci wygl±da³y przepiêknie i mia³y wspania³e stroje. W koñcu sêdziowie, z panem Robertem
Michalakiem, opiekunem Samorz±du Szkolnego, na czele, podjêli decyzjê - wyró¿nione zostan± wszystkie dzieci i
poczêstowane s³odk± niespodziank±.
Dziêkujemy za weso³± zabawê i czekamy na spotkanie za rok!
http://sptylkowo.easyisp.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 01:35

Podobne dokumenty